P. 1
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Tahun 3

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Tahun 3

|Views: 234|Likes:

More info:

Published by: Ensiklopedia Pendidikan Malaysia on Apr 07, 2009
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2011

pdf

text

original

1

..Š ·¸· ¸·,
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,· . ¸Š¯ .… ·¯ .,,· Š Š·†·
·‰, †·‰… ·, · ¸Š-··… _, .
¸¯¸†·Š ICT ¸s †¯ ¸ Š-
.… ¸,·,¯ .¸¯ ‰‚
¸†,,,†, .
· . - .,·,·· .… Š·†·
.
·, . /
,·· ·‰,
.
- ¸
.
¸ ¸‰,™ .
ICT .
· . .… ¸ ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ ¸·,,· .·¯ ·,
‰‚ ¸Š-··… _, ·‰, .…
¸ ¸‰,™ ¸·… ¸†,,,†, ., .
. . ¸,·,¯ ‰ ¸·,†Š· ·
¸Š-··… · _, ., „· .
¸, ¸‰ _‰, ¸,·· †,‰,·
.… · Ùîn× ..Š „· .
†,‰,· oÏa… ·
¸‰ ·
· . ¸·… .,,· ·¯ ¸, · †·‰…
.Š–· .·Œ· ·‰, ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ .
·ŒŒ .… .,…· .··‰ .
· . †·‰… ¸, ¸·… ·, ¸Š¯ „·
.Š–· .·Œ· ·‰, ،ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ
·ŒŒ .… .,…· .··‰ .
· . ·‰, †·‰… ¸, ¸·… ·, „·
.Š–· .·Œ· ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ .··‰ .
·ŒŒ .… .,…· .
. . ¸, ﺀﻮﺿﻭﺮﺑ .…Š .… Ùîn×
..Š „· .


· . ·‰, ¸‰†Š · ·Š ,Š ·
¸‰,™ åË… ¸, _, ¸, .
· . , ·,. ·‰, „· ¸ · ¸¯,š··
ICT ¸ ìí…ëõa ¸,,¸ .
· . ·‰, „· ¸-¸ · _, ¸, ¸·…
¸,·,¯ .,·,·· ¸, .
. . ¸,,¯ ¸¯,Š †,’ ¸··†,†·
..Š „· ¸-‰ .
¸‰ ·
· . .·Œ· ·‰, †,,-Š ¸·… „·
.Š–· ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ .,…· .··‰ .
·ŒŒ .… .
· . ‰ ¸, ..Š „· ¸- .

·,· æõbbi ·

·,·,.
·‰, „· · .,·,Š
.… ¸, ¸·… ﺢﻴﺼﻓ .

¸ . ·Œ· ·‰,
” . Š–· ·‰,
˜ . ·‰, ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ
ﺽ . ﺔﻋﺭﺎﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ
ﻁ . ﺕﺎﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ
- . ·ŒŒ ·‰,


2
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . · _, ·‰, „· ¸, ·,.
‰ ¸¯Š…Š ¸Š-··… ¸· æõbbi
·,,·… _, ¸‰· .
· . _, æõbbi ·‰, · †¯ ,Š
¸,·,¯Š ‰‚ ., ¸ ¸‰,™
¸†,,,†, .… .
· . ·‰, „· · _, ¸¸†- ¸¯Š…Š
¸¯,†… .
¸‰ ·
· . „bj¾ .·Œ· ·‰, .Š–· ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ .
¸·… ·ŒŒ .… .,…· .··‰
.… ¸, ﺢﻴﺼﻓ .
· . ¸ ¸¯‰ ,· ·-Š·
ÕíõbiŠÐ¾ æõbbi .
· . ¸···· æõbbjàÏ ·‰, · _,
¸Š-··… ðb™bj ¸,‰· ¸· .· . .… ¸ ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ ·¯ · ¸Š¯ ¸
·‰, †·‰… ·, ﻞﻴﻔﻟﺍ .¸¯ ‰‚
,,†, .… ¸,·,¯ ¸†, .
· . ¸, ·,. ÅÐzÌß †·‰… ·, ¸Š¯
·‰, ﻞﻴﻔﻟﺍ ¸,·,¯ .¸¯ ‰‚
¸†,,,†, .… .
· . éîmü ¸, ÅÐzÌß ·‰, †·‰… ·, ﻞﻴﻔﻟﺍ
. . .,- ¸,,· .… Š·†· .,·Š·
æõbbi Íí · ﻆﻔﺣﺩ †,‰,· ·,¸ .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ÅÐzÌß ·‰, †·‰… ·, ¸Š¯
ﻞﻴﻔﻟﺍ .
· . ÅÐzÌß ·‰, ﻞﻴﻔﻟﺍ ¸, ¸·… .
· . ·,š·,Š – :,¯ ·,š·,
ÅÐzÌß ·, · ..Š .

ﻦﻈﻔﺣ ·
·,. ÅÐzÌß ·‰, · _,
.,·,Š ·

‡ . ·‰, ﻞﻴﻔﻟﺍ
‰ . ·Œ· ·‰,
‹ . Š–· ·‰,
¸ . ·‰, ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ


· . Š·†· æõbbi ·‰, ،ﻞﻴﻔﻟﺍ ·Œ·
,· ¸ ¸‰,™ †·‰… Š–· .…
¸·‰ .
· . -Š¯ ·Š™ ·
_, ﻦﻈﻔﺣ .… ·Œ· ·‰,
‰‚ ., ¸ ¸‰,™ †¯ Š–·
¸†,,,†, .
¸·,· .… _,†· ﻦﻈﻔﺣ †,‰,·
¸‰ ·
· . ÅÐzÌß åmŠ× ·‰, †·‰… ·,
ﻞﻴﻔﻟﺍ ، Š–· .… ·Œ· .
· . ÅÐzÌß ·‰, ،ﻞﻴﻔﻟﺍ .… ·Œ·
¸, ¸·… Š–· .
· . ¸···· æõbbjàÏ ·‰, · · _,
¸,‰· ¸· ¸™ ¸Š-··… .3
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
¸·… ﻦﻈﻔﺣ ., .
·, ‰, .,,,· · _, ·‰, ¸…-·
.·· .
. . ·,¸ ¸,,Š _, ¸,, ¸¯,·
·‰, ¸···· · · _, ﻆﻔﺣﺩ .


· . ¸Š¯ .,,,· _, ·, ¸…-· ·,
‰,- .
· . ·,,- ¸¯Š·…Š· æõbbi Š,¸†
,· ¸¯,š·· ¸·‰ .
· . ¸, ·,. õbbjàÏ æ Š,¸† ‰‚ .
. . _,,· æõbbjàÏ ., ¸ ¸‰,™
‰‚ ﺢﻴﺼﻓ †,,-Š ¸·… .
~ . _, ﻦﻈﻔﺣ ., ¸ ¸‰,™ †¯
Š,¸† ‰‚ .
· . ¸·… ··• ¸¯· ¸.,,
·‰, „· · _, ﻆﻔﺣﺩ .
¸‰ ·
· . ÅÐzÌß ¸Š¯ òía †·‰… ñ‰ì
ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ .
· . ÅÐzÌß ·‰, ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ ¸, ¸·… .
· . ÅÐzÌß ·‰, ﻞﻴﻔﻟﺍ Š–· .·Œ· .
.… ﺮﺛﺎﻜﺘﻟﺍ ¸·… ﺢﻴﺼﻓ ‰‚
Š,¸† .
· . _, ·‰, ¸···· ﱂﺍﺩ ﻆﻔﺣﺩ
ﻥﺍﺩ ﺓﻼﺻ ¸,‰, ¸·¸†,,¯ .


· . .··,Š· _ ¸‰,™ ¸·Š· Š·†·
..Š ¸¸‰,· ·
_, ﻅﻮﻔﳏ .
,† . , ·Š· .,·. .,
¸,‰ ﷲﺍ _• ﷲﺍ ,¸ ·,· .
· . ÞaõìŠi .,- ¸‰,™ ¸·Š· _ .
· . Œíõì× .
. . ,· ¸,¯,· ﺮﺘﺳ .


.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ..Š ¸¸‰,· .··,Š· ¸¯,· .
· . ..Š ¸¯,,· ¸, .

·,· ﻦﻤﻬﻔﻛ

·,·,· ¸··,‰ ·‰-
..Š .


4
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
· . ¸‰,™ ¸·Š· Š·†· ³íõb׊i ¸·…
¸·¸‰,… ..Š .s ·
···… .
·,†·… .
· . .s ¸,·· ¸¯Š…Š _,,¯
.¸‰,™ ·,¸ ¸¯-‰… _, .,
¸·,,- ·
..Š … ¸·¸‰,… __ … .…
___ .
. . .¯ _, · .
~ . „· ¸·Š·¯ ¸¸†- ¸¯,†,·
..Š .
· . †,’Š .
¸‰ ·
· . ¸·¸‰,… ..Š .s ¸¯,· ·
·,· ···… .
·,· ·,†·… .
· . ,¯, .… ..Š ¸·,,· ·
.Š-·· .


· . ..Š _ ¸‰,™ ¸·Š· Š·†·
‰,Š ‰‚ ¸·¸‰,… ‰, .
· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß ..Š
‰,Š ‰‚ ¸·¸‰,… ‰, .
· . †,’Š .
. . ‰- ¸·,‰,· · .… ..Š ¸·,,·
.Š-·· ,¯, .
¸‰ ·
· . ‰‚ ¸·¸‰,… ..Š ¸¯,·
‰,Š ‰, ·
· ···… ·· .,· .
·,· ·,†·… · .,· .
· . ¸-‰ .… ..Š „· .,·
Š-· .


· . „bj¾ ‰‚ ·, ·· .… ·‰,
¸†,,,†, .… ¸,·,¯ .¸¯ .
· . .… ¸··Š· ÞaõìŠi _ .,-
·‰, †·‰… ·, ·· ﺹﻼﺧﻹﺍ
å×bãìšÌß ICT .
· . . ¸‰,™ ¸·Š· Š·†· · ¸¯·…
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,· ·
·,· ·‰, ·, ·· ﺹﻼﺧﻹﺍ .
·,· ·‰, ¸¯·… .
ﻼﺧﻹﺍ ﺹ .
٢ . „· ¸···· ﺹﻼﺧﻹﺍ ﺓﺭﻮﺳ
ﺭﻭﺪﻴﺗ ﻡﻮﻠﺒﺳ / _,,· æõbd× ﷲﺍ .
ﺙ ·‰, ﺹﻼﺧﻹﺍ
·, · .


5
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
·‰, ﺹﻼﺧﻹﺍ .
. . Š¯ ·Š™ - ¸,,Š ·
·,,- · _,,¯ .s ¸,··
·‰, ·, ·· ﺹﻼﺧﻹﺍ .
~ . åØníõbØËìiìèÌß æõa…d× ,·
¸·… ¸…-.,- æõbd× ﷲﺍ
ðõìÛýß ¸·,,- ¸·Š·
_,,,¯ ·
¸¸. .
¸,†,·, .
· . ¸, ¸·Š· · ·‰, _,· ﺹﻼﺧﻹﺍ
¸¯,š·· ICT .
· . ¸, _ ¸·‚,Š· · _,·
.·…Š _, ¸ -Š¯ ._' ¸¯¸†·Š
ICT .
· . ·, ·· ¸,,· · ·‰, .·…Š _,
ﻼﺧﻹﺍ ﺹ .
. . ¸¯‰ ,· ¸.,, .

¸‰ ·
· . ¸, ¸¯,· · .·…Š _, _,·
·‰, ,… ﺹﻼﺧﻹﺍ .
·,· æõbd× ﷲﺍ .
·,· ﷲﺍ .,·,· .s ¸™
¸·,,Š· .
· . ¸, ﻥﺍﺩ ﺹﻼﺧ _,,· _,,
_‰ ¸¯· ,… æõbuŠØÏ
· ïãõbß .


· . ·‰, †·‰… .Š-·· .‰ _·,
ﻹﺍ ﺹﻼﺧ ¸¯¸†·Š ﻥﺭﺪﻳﺍ ﻦﻫﺎﺑ
¸‰,™ ﻦﻫﺎﺑ ﻭﺎﺗﺍ ICT .
· . _, .Š-·· ¸‰,™ ¸·Š· Š·†·
·‰, †·‰… _·…… ﺹﻼﺧﻹﺍ
¸¯¸†·Š ìí…ëõa ¸,,¸ .
· . ÞaõìŠi .,- ³íõb׊i ¸·…
·‰, †·‰… .Š-·· ﺹﻼﺧﻹﺍ
¸‰ ·
· . †·‰… .Š-·· _ ¸·,‰,·
·‰, ﺹﻼﺧﻹﺍ ¸,,-·· .… .
· . _,,· æõbd× ﷲﺍ / ¸Š,… ·†Š·
,… åÛëõb™ŠÏ ¸,‰· .


6
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
.‰†, ¸· ¸¯,š·· .
. . †,’ ﻦﻛﺎﻤﻴﺗﺮﺑ æõbd× ﷲﺍ ·
·,,- ·
¸‰ .,¯ ¸·
ü pëõ ¸·¸Š
ﷲﺍ ,·
ﷲﺍ ¸-, ,·

~ . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š ·
·‰, †·‰… ·, ·· ¸¯,·
ﺹﻼﺧﻹﺍ .
· . ¸,, ¸.,, · ¸Š,… ·†Š·
¸™· ,… æõa…d× .· . ‰‚ ·, ·· .… ·‰, „·
¸†,,,†, .… ¸,·,¯ .¸¯ .
· . .… ¸··Š· ÞaõìŠi _ .,-
·‰, †·‰… ·, ·· ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ
å×bãìšÌß ICT .
· . ¸¯·… . ¸‰,™ ¸·Š· Š·†·
·‰, ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ ¸· ¸¯,š·· ¸·…
Š-·· , .
. . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š ·
¸,·· ·¯ ·· _,,¯ .s ·
·‰, ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ .
,· ,¯. ···, ¸·,‰,· Ñînî _,
¯Š ¸‰· †· ¸¯,¯.…
.
. .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,· ·
·,· ·‰, ·, ·· ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ .
·,· ·‰, ¸¯·… . ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ .
· . ¸¯,š·· a‰†äíõb‚äÏ ¸·…
ê†íõbÏŠi .
_ ·‰, ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ ·,
· ·


7
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . ÞaõìŠi ·‰, ·· _ .,-
ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ .
· . ¸, ¸·Š· · ·‰, _,· ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ
¸¯,š·· ICT .
· . ¸, _ ¸·‚,Š· · _,·
¸ -Š¯ ._' ¸¯¸†·Š ICT .
. . ·‰, ·, ·· ¸,,· ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ .
~ . ¸¯-Š·· ¸·Š·¯ ¸¸†- .,·
,Š ·,, ,… ··• .

¸‰ ·
· . ¸, ¸¯,· · _, _,· .·…Š
·‰, ,… ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ ·
·,· ··• ¸·,,· ¸,-,¯ .
·,· .Š· ¸,,,· .
·,· ··‰ .·†· _, _‰¸ ﷲﺍ .
· . ··• ¸·,,· ··- .· . ·‰, †·‰… .Š-·· .‰ _·,
ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ ¸¯¸†·Š ¸‰,™ .‰†, ¸·
¸· ¸ ICT .
· . ¸·… ¸,.¯Š ¸‰,™ ¸·Š· Š·†·
‰… _·…… _, .Š-·· ·‰, †· ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ
¸¯¸†·Š ìí…ëõa ¸,,¸ .
· . ÞaõìŠi .,- ³íõb׊i .Š-··
·‰, †·‰… ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ ¸· ¸¯,š··
¸‰,™ .‰†, .
~ . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š ·
·‰, ·· ¸,·Š ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ .
· . ¸¯¸†·Š _‚,Š åçbi _ .‰†,
¸·,¯ ·,¸ .Š·Š ‰-
.Š-·· .¸‰ ·
· . ¸·,‰,· †·‰… .Š-·· _
·‰, ﺮﺛﻮﻜﻟﺍ ¸,,-·· .… .
· . .Š-·· ¸·,¯ ·,¸ .Š·Š .


8
·†,·
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,


· . ¸¯¸†·Š ¸‰,™ ¸·Š· ¸,·,··
Š-·· , ¸· ·
.¯ ¸Š·· · ﷲﺍ .
.¯ · · ﷲﺍ ¸,·¯… .-¸ _, .
· · _, ¸,‰ .¯ sŠ· · ﷲﺍ .
.¯ †¯ .sŠ ¸Š·· · ﷲﺍ .…
sßìØy .
· . ÞaõìŠi ¸·Š· ¸¯Š…Š .,-
¸‰,™ .
· . .sŠ ¸ ¸,… ¸,· .… „·
.¯ ¸·… · ﷲﺍ .…,–· .… ·
" ﺎ ﻣ ﻭ  ﻚ ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻝِ ﺰﻧﹸ ﺃ ﺎ ﻤِ ﺑ ﹶ ﻥﻮ ﻨِ ﻣ ﺆ ﻳ  ﻦﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ
 ﻚِ ﻠ ﺒﹶ ﻗ ﻦِ ﻣ ﹶ ﻝِ ﺰﻧﹸ ﺃ ." ) ﺔﻳﺍ ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ٤ (
. . · ¸·…· · .¯ ﷲﺍ ¸,‰ .…
.sŠ· _, ¸¯,š·· ·
†¯
ICT
-Š¯ ._'
~ . ·, ¸, ¸‰ ¸¯,†,· ·
· _, _, ·,¯ .,¯.Š·
¸‰· †· ¸¯,¯.… æõbä׊i .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,· ·
·,· ´mŠÌÏ .¯ · ﷲﺍ .
·,· .-¸ _, .¯ · .·
¸,·¯… .
·,· · · .¯ sŠ· _, ¸,‰
æõbä׊i .
·,. .¯ †¯ .sŠ ¸‰ · ﷲﺍ
¸·… .sŠ ·,·- .… .
· . ¸,… …,–· ¸,· .… .,,·
.¯ ¸·… .sŠ ¸ · ﷲﺍ
, ·, ·Š ·‰, . ,
· . · ¸·,,· ïãõbß ¸™
.¯ †·‰… ‰· · ﷲﺍ .
·,· ·†,·
·,·,~ †¯ .sŠ
.¯ .

· . .¯ .s™ ¸¯,Š‚· · ﷲﺍ
¸,‰ †¯ ¸·¸‰,… ·
·· ·,· _,· _ ·–,·
†- _  .Š- ,™… ¸-¸ sŠ· .
¸‰ ·
· . †¯ .sŠ …,–· ¸·-·
.¯ · ﺍ ﷲ ·
·,· ¸, _,,· ﷲﺍ ¸·¸‰,·
.¯ ·


9
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
· . †¯ .sŠ …,–· ¸·Š· Š·†·
.¯ · ﷲﺍ ¸¯,š·· ¸·… ICT .
· . ¸ ¸·Š· Š·†· ïãõbß ¸¯,Š·
.¯ · ﷲﺍ ¸¯¸†·Š BBM .…
ÞaõìŠi .,- ß síõbäÌ .
. . ,¯ . Œ, ·
.¯ ¸·… .sŠ …,–· · ﷲﺍ .
. ïãõbß .¯ ¸¯,Š· · ﷲﺍ .
~ . „bj¾ .¯ †¯ .sŠ ¸ ¸,… ·
ﷲﺍ , ·, ·Š ·‰, . .,
· . .,·· ¸·,·Š· ‰- ·,-,
_, ¸,, ,… ·™ ¸™·
ˆ,Š .
·,· ¸, _,,· ¸·¸†¯
.¯ · ﷲﺍ _-¸ ·… .
·,· .¯ ¸, _,,· · ﷲﺍ
†¯ .¸†· ¸…-· ïãõbß
·,. .¯ _,,· · ﷲﺍ ¸·¸†··
Š _, ¸†,· .‰,Š· .
· . ¸ ¸··Š· ïãõbß ¸¯,Š·
.¯ · ﷲﺍ ·
·,· ïãõbß ¸¯,Š· ·,¸ .¸†·
‰,- ¸†,· .
·,· ïãõbß ðõbqìо ¯ , ¸ .
·,· ïãõbß ,· ·†, .,·
¸·… _,† _, .¸†·
.¯ · ﷲﺍ .
·,· ,·, ïãõbß ,… …Š ·†,
¸¯ .
· . .… ·™ ¸™· ‰ ¸¸,Š
· .

· . „· Ùîm ..Š ¸,,¯ ¸
¸¯Š…Š BBM ¸ ICT .
· . ÞaõìŠi ..Š ¸,,¯ _ .,- .
· . .,-· åÛaõì R Ínäm åàèÐ×
æaõŠÔÛa åèîjÜ× N
. . ‰- ·,-, bväß Š . ,… .
¸™· æõa…d× .¸‰ ·
· . _,†Š ..Š ¸,,¯ ¸¯,·
.¯ ¸·… · åíõü ·
·,· ¸,‰ ·Œ-·· ¸¯·¸Š· .
·,· ¸·¯ œÌîè ··,· ¸‰· .
·,· ,· ·¸‰, ·,¸ .
·,. ¸·,,,,· _‰ †·‰… ‰,,·Š .
· . .,-·,š·Š bväß Š . . .


10
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,


· . ¸ _·™ .,,· · ¸·, .,,·
_, _·™ ³íõb׊i ,· .‚ ¸·…
† Š· ¸¸Š¯ .… .
· . ÞaõìŠi .,- ³íõb׊i _·™ ¸·…
.… åØníõbÌß .Š-·· ·,- ¸·… .
· . … „· ¸,· . Ùîm _ ¸
‰¯Š· · _, ³íõb׊i ¸‰· ¸·…
ﺓﲑﺧﺍ :
¸‰· ¸Š·· ﺓﲑﺧﺍ .
¸‰· †¯ .sŠ ¸Š·· ﺓﲑﺧﺍ .
·,·- síõbíbŠÐ¾ .
. . „… _, ¸ ¸,… Š·†· †,‰,·
.-¸ ¸·… _,,·Š ¸‰,™ ·,¸
¸‰· †¯ .sŠ ﺓﲑﺧﺍ .…
¸,,·,·· .
" ِ ﻗﻮ ﻳ  ﻢ ﻫ ِ ﺓ ﺮِ ﺧﻷﺎِ ﺑ ﻭ ﹶ ﻥﻮ ﻨ ) " ﺓﺭﻮﺳ
ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ : ﺔﻳﺍ ٤ (
~ . ¸¯Š…Š ¸,… …,–· ¸,· ·
¸‰,™ ¸·Š· .
-Š¯ ._' .
Š- .
· . ¸¯,Š‚· _,,¸‰ _,,™ ¸¯…··
.s ¸ ¸¯ · åíõü .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,·
·,· ¸‰· ¸Š·· ﺓﲑﺧﺍ .
·,· ¸‰· †¯ .sŠ ¸Š··
ﺓﲑﺧﺍ .
·,· ·,·- síõbíbŠÐ¾ .
· . .sŠ .-¸ ¸ ¸,… .,,·
¸‰· †¯ ﺓﲑﺧﺍ ·‰, †·‰…
·, ·Š . ﻥﺍﺩ .…,–· ¸,·
..." : ﹶ ﻥﻮ ﻨِ ﻗﻮﻳ  ﻢ ﻫ ِ ﺓ ﺮِ ﺧﻷﺎِ ﺑ ﻭ ."
· . ·,Š ¸¯,¯·· ·,¸ ·,
åÔíõbj× .
·,·,·
¸‰· †¯ .sŠ
ﺓﲑﺧﺍ .

11
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . †¯ .sŠ …,–· ¸·Š· Š·†·
¸‰· ﺓﲑﺧﺍ ¸¯,š·· ¸·… ICT .
· . .… ¸·Š· ÞaõìŠi _ .,-
· _, _, ¸, ¸ _·™
.,¸'… .
· . ,· ¸, ¸·Š· Š·†· ﺓﲑﺧﺍ .,·Š
.… ··,· ,,,Š· ¸ ÞaõìŠi
.,- síõbäÌß .
. . ·- .… _·™ ¸¯¸†·Š _‚,Š
¸Š,… ·
¸-Š _, _‰¸ .
·,,- · ·‹- sŠ· _, _‰¸
¸™™ _, _‰¸ .
·,,- · ·…… ·,™· .

¸‰ ·
· . †¯ .sŠ …,–· ¸·-·
¸‰· ﺓﲑﺧﺍ ·
·,· _,,· ¸, _ ¸‰· ,,
·,· ¸¯ ¸, ,· .
·,· _,,· ¸, ﷲﺍ ¸¯…·· ·
,· ﺓﲑﺧﺍ .
·,· _,,· aëbèi ïãõbß ¸· _,
,·… .,- ¸··¸†,·… ¸¯
ﺓﲑﺧﺍ ¸ ¸· sŠ· ·, .
· . ,· ¸¯,· ﺓﲑﺧﺍ ¸ .,·Š
··,· ,,,Š· .
· . ·,¸ ,¸Š ïÔíõbiŠÐ¾ ¸Š,… .


· . ¸‰· .,¯.Š ¸ ¸·Š· Š·†·
ﺓﲑﺧﺍ ¸¯¸†·Š BBM .… ÞaõìŠi
.,- síõbäÌß .
· . ¸‰ ¸¯,š·· ¸Š,… ·-
_ ¸- ,¯, ¸ ¸‰,… . ¸,
,¯ ¸ · ¸‰· †· ,¯.Š _,
æõbä׊i · _, ¸·†, ¸¯,· .…
¸,·'… .

¸‰ · .
· . ¸‰· .,¯.Š ¸ ¸··Š·
ﺓﲑﺧﺍ ·
·,· ¸¯ .… ¸·¯ ·†, ¸, ,·
·,· .
·,· ¸Š ,…… ¸· .
·,· ïãõbß _, ¸· ¸¯,Š·
· .… ¸,…· .
· . †¯ .,· .,·,· ﷲﺍ .…
åÏbÈߊi · ïãõbß

12
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,


· . _ ¸‰,™ ¸·Š· Š·†· ·
. ¸Š·· .
…,–· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ . .
·,·- ðõbíbŠÐ¾ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ . .
· . Š·· . ¸,… …,–· ¸,· .… „·
¸ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ . ·
" ِ ﻝﹶ ﻼﹶ ﳉﺍﻭﹸﺫ  ﻚ ﺑ ﺭ ﻪ ﺟ ﻭ ﻰﹶ ﻘ ﺒ ﻳ ﻭ
ِ ﻡﺍ ﺮﹾ ﻛِ ﻹﺍ ﻭ ) " ﻦﲪﺮﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺍ ٢٧ (
. . †,’Š ﺔﻔﺻ ٢ ﷲﺍ .
~ . .,-· åÛaõì R Œíõì× ¸ Þaõì
¸,,¯ ¸-,·· ·,¸ ¸,†,
¸, †,‰,· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ¸·¯ .
·,,- ·
· ,… ,· ¸,·· ·¯·,
a . ﷲﺍ c . ¸,‰
b . ···· d . ¸-
,· ¸,·· ·¯·, ﺓﲑﺧﺍ ·
a . ¸- c . ····
b . ¸,‰ d . ﷲﺍ
.·†· ,·¯ Ùu ¸¯¯… ﷲﺍ
¸‰· †· ¸, ¸¯ ﺓﲑﺧﺍ ·
a . ¸…- ·,, c . _· ·†,
b . Š ·†, d . ,· ·†,
¸¯ _, ·¯·, .,·,Š ‰
· ¸·¯
a . ïãõbß c . ····
b . .İ,‘ d . ﷲﺍ
.·… †,‰,· ·
¸‰ · .
· . ¸¯,· ·
·,· . ¸Š·· .
·,· …,–· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ . .
·,· - ·,· ðõbíbŠÐ¾ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
. .
· . ¸,… …,–· ¸,· .… .,,·
¸ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ·‰, †·‰… .
·, ¸·Š ·· .
· . _,,· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ¸·¯ .
·,·,-
ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ·

. .

13
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . ¸· ¸,… ¸·Š· Š·†· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ .
· . ¸· ¸,… .,- ¸,,· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ .
· . ¸,·· ¸, ¸‰ _‰, .
.,¯.Š· · .… ·,· ·…· ·,Š
ﺹﻮﺼﺧ .
¸‰ ·
· . ¸· ¸,… ¸¯,· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ . ·
·,· ·… ¸, ﻦﻬﻤﻠﻛ .
·,· ﷲﺍ ¸,¯ …, .
·,· ﷲﺍ ¸, ¸¯ ·†, .
· . _·,·· ¸, ﻥﲑﺿﺎﺤﻛ ﷲﺍ .

· . .sŠ ¸¯ ¸··Š· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
. .
· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß .sŠ ¸¯
ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ . .
· . ·,· ¸¯ ,· ,- ¸··Š· .
_‰, ¸¯,š·· ÙîÏaŠ™ ‰‚
,· ¸,,¯ ¸¯ˆ,· .… ¸†·Š
…,–· ¸·… ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ . .
¸‰ ·
· . ¸¯ ¸¯,· · .sŠ ·, ﷲﺍ
ﺔﻔﺻﺮﺑ . ·
·,· ðõìçbnÌß ¸, ïãõbß ·†,
†·‰… ¸‰. .·… bäîj× æõb .
·,· .Š¯ ¸‰†,· .…
æõbã‰ìÐà× ﷲﺍ .
·,· ﻊﺿﺍﻮﺗ †¯ ﷲﺍ ·†, .…
· _,·, ïãõbß .· . _ ¸‰,™ ¸·Š· Š·†· ·
¸Š·· ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ
…ì–Ôß ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ ﷲﺍ
·,·- ðõbíbŠÐ¾ ﷲﺍ ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ ﺔﻔﺻﺮﺑ
…,- ﺙ .
· . ¸ ¸,… Š- Š·· ¸‰,™ .
· . ¸,… …,–· ¸,· .… „· †,‰,·
¸
'
ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ
'
' ¸,
ﻪﻠﺜﻤﻛ ._‘ ' ¸‰,’ ·‰, · ·, ··
. . †,’Š ﺔﻔﺻ ٢ ﷲﺍ .
~ . †,‰,· †¯ ¸,,¯ ¸·,_· ¸‰,™
ðõìÛýß .,·,Š _,,,¯ ·
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,· ·
·,· ¸Š··
'
ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ
'
.
·,· …,–· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ
…,- ﺙ
'
.
·,· ·,·- ðõbíbŠÐ¾ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ
'
.
· . ¸,… …,–· ¸,· .… .,,·
¸ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ
¸‰,’ ·‰, · ·, ··
· . _,,· ﷲﺍ ., åäíõüŠi ¸·…
ﻕﻮﻠﳐ .
ﺙ . ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ


14
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
.‡ ¸š ¸‰… ¸·Š· .
·,,- ·
_,™… .… ·‰… … ¸· ¸,…-¯
¸,,¯ ·
ﷲﺍ ·†, ðõbqìо .… ·‰…
_,™…
¸š ¸‰… ¸·Š· òЕ .
·,,- · ·
.™ ¸,, ,…… „· .
¸,,¯ ·
ïãõbß ·,¸ ¸,- ,Š·
.,,·
ﷲﺍ ·,¸ ¸,- ,Š· ·†,
.,,· .
·,,- · ·
¸‰… .¯-Š _‰¸ Š·†· êëõbu
¸,,¯ ·
ïãõbß ¸¸, Š·†· ·,, ·†,
_, êëõbu .
ﷲﺍ Š·†· bÐäm ¸
· . .,-· åÛaõì ¸ ¸,†, ¸-¯
Œíõì× †,‰,· ¸,,¯ ¸-,·· ¸™
ðõbäÌß ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ' ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ
…,- ﺙ " .


15
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . ¸‰,™ ¸·Š· Š·†· æõbä׊i ¸,…
¸· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ .
· . ¸· ¸,… ¸·,‰,· ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ
…,- ﺙ Š- ·, ,… .
· . ÅÐzÌß ¸· ¸,… ﷲﺍ Š ﺔﻔﺻ ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ
…,- ﺙ †·‰… ¸‰,’ ·‰, · ··
. . ¸·,†Š· ¸‰ .,· ﺔﻔﺻ ٢ ﷲﺍ
¸·… ïãõbß _‰, ¸¯,š··
.,·,Š ·,,- ·
¸·,†Š·
ﷲﺍ ïãõbß
‰¯Š·
bÐäm bÌîÜm ·, ,™ Š·†·
¸¯· ·†, ¸¯· ,Š· ¸¯·
…, ¸Š ¸Š ,·
·†, ‰¸†, ,Š· ¸†, ‰ ‰¸†,
¸‰ ·
· . ¸· ¸,… ¸¯,· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ
'
·
·,· ðõbÏëŠrß ¸‰ _, , ﻕﻮﻠﳐ , ·…
¯ ¸, .
·,· ﷲﺍ ¸,¯ …, .
·,· ﷲﺍ ·†, ðõbÏëŠrß ¸‰ _, ¸·…
, ﻕﻮﻠﳐ .,
· . ¸¯·¸Š,· †·‰… ¸¯‰†,,·· ﷲﺍ
¸·… ﺔﻔﺻ ٢ ﻕﻮﻠﳐ .· . .sŠ ¸¯ ¸··Š· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ

'
ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ
'

. · . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß ¸¯
.sŠ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ
…,- ﺙ
'
.

· . ¸‰ .,· íûîn×a ¸,‰·
ðõb™ŠèÌß _·Š-·· .… ¸Š,…
_‰¸ åíõü _‰, ¸¯,š··
.,·,Š ·,,- ·
¸‰ ·
· . Š ¸¯ ¸¯,· ¸, .s ﷲﺍ
Š ﺔﻔﺻ
'
ﻪﺘﻔﻟﺎﳐ …,- ﺙ
'
.
·,· ¸·,,Š· ¸··‰,·· ﷲﺍ .
·,· ðõì×bÌß ¸,,¯ ﷲﺍ .
·,· · · ,· , _,
.
¸
· . ¸, ðõb™ŠèÌß .… ¸Š,…
_‰¸ _·Š-·· åíõü .


16
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
¸·†,
.,-
_·Š-··
_‰¸ åíõü
ðõb™ŠèÌß
‰-

¸,,
.,-Š
¸¸Š .…
,¸Š
,· ·‰ ‰,·‘
.·†·
¸‹‰
.¸Š ·‰,‹ ﺎﺿﺭ .,¯
,· ··- ‰,·‘
,, …

bväß
¸-,–¯
Íjßìrß
bäm
,¸Š .-,•
,¸Š
·†,
·¸…,·
ﺎﺿﺭ
¸·,,¯
_‰
¸‰·,…Š
¸·… Š·
.¸¯
·†‰ ·†,
¸Š,…
,,,· . ŠË†äß ¸·Š· ðõìÛýß BBM ·
¸Š··
'
ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ
'
.

…,–· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ
'
.

·,·- ðõbíbŠÐ¾ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﻣﺎﻴﻗ
ﻪﺴﻔﻨﺑ
'

· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß
'
ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ
٣ . ¸ ¸,… „· .… Š·†·
'
ﻪﻣﺎﻴﻗ
ﻪﺴﻔﻨﺑ
'
ðõìÛýß BBM ·
ﷲﺍ ﻡﻮﻴﻘﻟﺍ ﻰﳊﺍ ﻮﻫ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ﻻ .....
) ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ : ﺔﻳﺍ ٢٥٥ (
. . †,’Š ﺔﻔﺻ ٢ ﷲﺍ .
~ . .,·,Š _,,,¯ .,· ·
·,Š ¸·š,‰¸ .,· ,-·,‰
æõa‰†ä× . , ¸ _ ü õ åí R .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,· ·
·,· ¸Š··
'
ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ
'
.
·,· …,–· ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﻣﺎﻴﻗ
ﻪﺴﻔﻨﺑ
'
.
·,· ·,·- ðõbíbŠÐ¾ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ
'
.
· . ¸,… …,–· ¸,· .… .,,·
¸ ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ ·‰, ·
·, ·Š ·~~ .
· . ¸, _,,· ﷲﺍ ¸,Š,† ¸·… … .
ﺝ : ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ


17
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
,· ¸,…-¯ ¸·,·Š· ﺮﺘﻴﻜﺳ .
· . .,· ·,¸ †,‰,· _,,· ¸‰,™
,- ¸, ¸,,¯ ﻕﻮﻠﳐ ·†,
¸Š,† ¸·… ¸…-Š . .· ﷲﺍ
¸Š,† ¸·… … _, _, .

· . ¸·Š· ðõbäÌß ¸· ¸,… ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ
'
ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ
'
.
· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß ¸,… ﷲﺍ
ﺔﻔﺻﺮﺑ ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ .
· . _ _·, ¸‰‚· †,‰,· æõbmbr× R
¸‰,™ ¸·,, ·¸… .,·,Š ·
¸·… … ·,, ·†, _, ,,
.… ¸,¯ ·… ¸,Š,†
¸·‰,·¯ .
ﷲﺍ ¸,¯ .… ¸·‰,·¯ …, .
. . ¸,,¯ .,· †,‰,· .
¸‰ ·
· . ¸· ¸,… ¸¯,·
'
ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ
'
.
·,· _, ,, ·†, ¸·… … ·,,
.… ¸,¯ ·… ¸Š†
¸·‰,·¯ .
·,· ﷲﺍ ¸,¯ .… ¸·‰,·¯ …, .
·,· ﷲﺍ ¸Š,† ¸·… … .
· . · _, ·,¯Š ¸,
ﻕﻮﻠﳐ .

· . ¸·Š· ³íõb׊i ¸¯ ŠÐ¾ ðõbíb
ﺔﻔﺻ ﷲﺍ ··,· ﻪﺴﻔﻨﺑ .
· . -Š¯ ·Š™ ¸¯Š…Š ¸,,Š
¸‰,™ ¸·Š· ·
¸¯ · ðõbíbŠÐ¾ ﷲﺍ Š ﺔﻔﺻ
'
ﻪﻣﺎﻴﻗ
ﻪﺴﻔﻨﺑ
'
.
· . ¸·,,· ﺔﻣﺪﺧ ¸¯… ,Š· _,
_‰¸' ¸·,,- . _·™ ¸¯Š…Š
¸·, ¸‰… ·,-Š ·…, .

¸‰ ·
· . ¸, .sŠ ¸¯ ¸¯,· ﷲﺍ
ﻪﻔﺻﺮﺑ ,· ·· ﻪﺴﻔﻨﺑ ·
·,· ¸··,™'·· ﷲﺍ .
· . · åØçëõbväß ﺔﻔﺻ .… _,·,
‰,· .
· . ,† .… .,-·,š·Š ﺔﻣﺪﺧﺮﺑ
.¯‰’· ,… .


18
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,


· . ¸Š·· .‰ _·,
'
¸†·
'
.
· . ¸·Š· Š·†· ·
¸Š··
'
¸†·
'
.
ﷲﺍ ¸,…· ,· .
· . ÞaõìŠi .,- æõbä׊i ﷲﺍ ¸,…· ,· .
. . „· .… Š·†· _ ¸ ¸,… ﻡﺎﻧ
ﷲﺍ ¸†· , ﺚﻳﺪﺣ ·Š,Š· , ·,¸‰
¸ˆ·¸ .,·† ,… ·.·- ,
¸ Š- ¸¯,š·· ICT ·
ﻝﺎﻗ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰉﺃ ﻦﻋ : ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ
ﺔﻌﺴﺗ ﱃﺎﻌﺗ ﷲ ﻥﺇ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﲑﻏ ﺔﺋﺎﻣ ﺎﲰﺍ ﲔﻌﺴﺗﻭ
ﻻ ﻯﺬﻟﺍ ﷲﺍ ﻮﻫ ﺔﻨﳉﺍ ﻞﺧﺩ ﺎﻫﺎﺼﺣﺍ
ﻦﲪﺮﻟﺍ ﻮﻫ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ...... ﻝﺪﻌﻟﺍ
ﻒﻴﻄﻠﻟﺍ .... ﱁﺇ
~ . ¸-,·· ﻦﻤﻬﻔﻛ †,‰,· ¸,,¯ .…
ðõbäÌß ﷲﺍ ¸,…· ,· ·
.· ﷲﺍ ¸,…· ,· _,
a . ¸, c . _· ·†,
b . · d . Š ·†,
¸¯·· _, ¸,… ﷲﺍ · ¸,…· ,·
a . ,¯, c . ﺚﻳﺪﺣ
b . ,Š- d . ·-
†·‰… _… _, ﺚﻳﺪﺣ .-¸
Š·… ,-
.
· ¸
a . ¸, c . _· ·†,
b . · d . Š ·†,
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸Š·· ¸¯,·
'
¸†·
'
.
· . ¸¯,· ﷲﺍ ¸,…· ,· .
· . ¸,… …,–· ¸,· .… .,,·
_ ¸ ﻡﺎﻧ ﷲﺍ ¸†· ,
ﺚﻳﺪﺣ ,… ·Š,Š· , ·,¸‰
¸ˆ·¸ .,·† ·.·- ,
. . _,,· ﷲﺍ ¸,…· ,· .

·,·,· · · ﷲﺍ
_ . ¸†·


19
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . † ¸·Š· Š·†· · ﷲﺍ ¸,…· ,· ·
, ﻕﻮﻠﳐ ðõbqìо
æõaìîàîníd× .
_,· ¸·‹‰ … _‰¸ , · .
¸· … ¸,Š· , .
.,-·,š· / ﻒﻴﻠﻜﺗ .‰ · .
¸¯Š…Š ¸™, .… .,-·,š·
æõbíbÏëd× ‰¸' _ .
· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß ¸,…·¯ ﷲﺍ .
· . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š ·
† ¸·,‰,· · ¸,…·¯ ﷲﺍ .
åÓ†äîm Õàî ða‰bä Ήìi ïîÌß
æaìuìm ï™bi å×ì×ü… éÜm Íí
sçìnãì L´ãìߊè× æa… åäßd× Z
åØíbßa†äß ¸·¸…™Š·
åèì× a… Ήëa ÎìÛìäß N
éãbßa
zî–ã ð¾ o
¯‰,··· .‰,Š· .Šš·Š· ¸,Š· ¸
¸¸-¯
.¸…·Š·
_, ¸Š,† ¸Š,… ¸'·· ¸·,‰
.… ¸·'¯ ¸·--· ·,,
¸·,,- . ¸,·Š,¯ ·
.,¯ ¸·,,¯ .
¸-- ¸··,· .
·,,Š ﻢﻬﻓ / Š··Š .

¸‰ ·
1 . † ¸·,‰,· · ﷲﺍ ¸,…· ,· .
2 . ¸,·Š,¯ .… ¸·'¯ ¸¯…,-,· .


20
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . ¸¸- ¸·Š· Š·†· · ﷲﺍ ¸,…· ,· .
· . ¸¸- Š- .,· · ﷲﺍ ¸,…· ,· ·
· ¸·… ˆ,Š
.
¸
¸· _-
¸İ·
‰,-
· . _‚,Š .… ¸·Š· Š·†· ðõbäÌß
¸·¸†,,¯ ,… ¸,…· ,¯.Š ¸·,¯ .
. . .,-· Þaõì ·,¸ ¸,†,
¸, ¸,,¯ ¸-,·· ﷲﺍ ¸,…· ,· .
- ¸¸ · ¸,…·¯ ﷲﺍ
a . ‰,- . .··
b . ‰- . ‰,-
c . ¸İ· ·†, . ¸· _-
d . ,,¯- ¸Š ¸,…· . .··
ﷲﺍ †¯ .,· ¸_· ÙíŠß _,
†¯ ¸… ¸_· .… _• ¸·Š
¸¯,¯·· _, ﺔﻴﺼﻌﻣ .
a . Š
b . Š ·†,
c . _· ·†,
d . ¸··,·
ﷲﺍ _‰¸ †¯ ·, _, ¸·‹‰ ¸_·
,¸Š _, .
a . Š
b . ·
c . _· ·†,
d . ¸··,·
¸‰ ·
· . ¸¸- ¸¯,· · ﷲﺍ ¸,…· ,· .
· . ¸·,¯ ¸¯,· ﻮﻛﻻﺮﺑ ,… ¸,…·
¸·¸†,,¯ .
· . ¸,…· ,¯.Š ¸,


21
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,


· . ¸Š·· .‰ _·,
'
‰,·’
'
.
· . ¸·Š· Š·†· ·
¸Š··
'
‰,·’
'
.
ﷲﺍ .‰,·’¯ sŠ· ,· .
· . ÞaõìŠi .,- æõbä׊i ﷲﺍ ,·
.‰,·’¯ sŠ· .
. . _ ¸ ¸,… „· .… Š·†· ﻡﺎﻧ
ﷲﺍ ‰,·’ , ﺚﻳﺪﺣ ·Š,Š· , ·,¸‰
¸ˆ·¸ .,·† ,… ·.·- ,
¸ Š- ¸¯,š·· ICT
" ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﻝﺎﻗ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰉﺍ ﻦﻋ
ﺔﻌﺴﺗ ﱃﺎﻌﺗ ﷲ ﻥﺇ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﲑﻏ ﺔﺋﺎﻣ ﺎﲰﺍ ﲔﻌﺴﺗﻭ
ﺍ ﻞﺧﺩ ﺎﻫﺎﺼﺣﺍ ﻻ ﻯﺬﻟﺍ ﷲﺍ ﻮﻫ ﺔﻨﳉ
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﻮﻫ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ...... ﻝﺪﻌﻟﺍ
ﻒﻴﻄﻠﻟﺍ .... ﱁﺇ "
~ . ‰,·‘Š †,’ .
· . ¸-,·· ﻦﻤﻬﻔﻛ †,‰,· ¸,,¯ .…
ðõbäÌß ﷲﺍ ¸·… .‰,·’¯ sŠ· ,·
¸, ¸‰ ¸¯,š·· ·
¸·†, ¸·,‰ · ¸··,-,· _,
.‰,·’¯ .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸Š·· ¸¯,·
'
‰,·’
'
.
· . ¸¯,· ﷲﺍ .‰,·’¯ sŠ· ,· .
· . ¸,… …,–· ¸,· .… .,,·
_ ¸ ﻡﺎﻧ ﷲﺍ ‰,·’
, ﺚﻳﺪﺣ ,… ·Š,Š· , ·,¸‰
¸ˆ·¸ .,·† ·.·- ,
. . ¸, _,,· ﷲﺍ sŠ· ,·
.‰,·’¯ .
ﺥ . ‰,·’

· . †¯ ‰,·‘Š ‰- .‰ _·, ﷲﺍ .
· . ¸·Š· õbä׊i æ †¯ ‰,·‘Š ‰- ﷲﺍ .
¸,Š· ¸·…
.‰,,Š· ¸·…
¸‰ ·
· . †¯ ‰,·‘Š ‰- ¸¯,· ﷲﺍ .
·,· ¸,Š· ¸·…
·,· .‰,,Š· ¸·…
·,· ¸·… æõbaŠÏ , ¸· ,


22
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
¸·… æõbaŠÏ , ¸· ,
· . ‰,·‘Š ‰- ¸,¯. Ùîn×
.·†· æõbíbv× .
٤ . ¸¸- ¸·,‰,· · ·,¯ sŠŠ
_‰¸ †¯ åíõü ·
sŠ· ¸·… ¸,_· Õíõbi .
‰,,· ¸,_· .
¸···· òЕ †¯ ·‰,· _‰¸
åíõü .
,‚· , ﷲﺍ · ,
• ,- ,… æõa…d× .
• ·, ¸¯,¯·· ¸¸ åÔíõbj× .
• ¸·š·,· ¸·‰. .

· . …·Š ·,¯ sŠŠ ¸,
_‰¸ ¸·,,Š· åíõü .
· . Š™ ¸,,Š -Š¯ · ·
··- / ‰,·‘Š _, _‰¸ ¸,,¯ .
· . Œíõì× _· ¸·· .… ¸,·
¸¸- · ﻦﺻﻼﺧﺄﻛ Ùîn× sŠŠ
¸·,,- .‰,·‘Š .… ·,¯ ·
.·†· ·, ,·¯ ¸·†, ·¯·
· ,,
• ¸Š œÌi
• Úì
• b™ŠèÌß õ ð .,Š ¸_·
• ‰,·‘Š¸‰ ·
· . ¸,,¯ .… ··- ¸·,‰,· _‰¸
‰,·‘Š _, .
· . ¸·… ·,¯ sŠŠ .… ‰,·‘Š
ﺹﻼﺧﺍ .


23
·…·
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
·,·,· ·…· .,,¯

ﺙ ¸,- · ·,·- ·
.-¸ . · .
·¸Š·· . .… ·Š-
¸¸‰·
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸,- ¸·,‰,· · ·,·-
.-¸ . · . ¸Š·· . … ·Š- .
¸¸‰· .
· . .-¸ ·,·- ¸Š·· ¸¯,· . · .
·¸Š·· . .… ·Š- · ¸¸‰ .
· . ·,Š· †¯ ··- ﷲﺍ ¸·š·,· .…
_‰.… _, ‰¯Š· .


· . ¸,- .‰ _·, · .-¸ ·,·- .
· . ·¸Š·· . ¸¸‰· .… ·Š- .
· . ¸·Š· ¸,- · ·,·- ·
.-¸ ¸‰ ·
,· .·… ¸¯,¯.… ¸·š·,… .… .
¸…Š .
·,,- · ,·¸ ,, ··• .
· ¸‰ ·
¸¯,¯.… oÏa… ,· ¸·š·,… .… .
¸…Š ·†, .
·,,- · · ··• · ¸Š
ﻰﺤﺿ ، †-, . , .… _ åíõü R .
·¸Š·· ¸‰ ·
¸…Š ·†, ¸¯,¯.… ¸·š·,…
.·… .,· .
·,,- · _, ¸¯· ¸¯· ëõbiŠi
·,, ¸· ¸Š .
Š- ¸‰ ·
.·… ¸·š·,… ¸…Š ¸¯,¯.…
.,· .
·,,- · ·‰ ·,,· . .,,·· ·…… .
¸…,-Š ·‰,· ¸··…†· . .
¸¸‰· ¸‰
¸·š·,… .… ¸¯,¯.… ·,, .
·,,- · ·,,· .… ¸¯· .


24
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . ·· · ‰¯Š· ¸· · .-¸ . ·
.… ¸¸‰·
· . ‰¯Š· ¸·š·,· · .… ·¸Š··
·Š- .
· . ¸ ‰¯Š· ¸¯,¯·· .- . .… ·
.… ·Š- ‰¯Š· ¸·š·,· · ·¸Š·
¸· ·,‰ ¸·… .

· . ýØÌß åØîbØîÐî âìØy
å׊a…Ši ™ _· .
· . ,Š
.
™ ¸¯¸†·Š .,- ¸ _· .
· . ™ ,…… .,¯.Š· ¸·,‰,· _·
·,·- .,·,·· .

¸‰ ·
· . ¸¯,· åØÔíõbj× ¯Š· ¸¯,¯·· ‰
··· .… · Š .-¸
¸·š·,· .
· . ,· · ¸¯ · · ‰¯Š· ¸¯,¯·· ·
.… ·Š- Š ·¸Š·· åØÔíõbj×
¸·š·,· .
· . ·,·- ¸· ¸¯,· · ¸• _,
.,·,·· ·¸Š ..¯… ·
·,· ¸,,
·,· æõbßbmëd×
·,· .,Š¯


· . .-¸
,·¸ ,, ··• .
,· .
·¯‹ .
·‰,· ,,· .
· . ·
.Š·
·· ¸_·
·,,
··†•Š
· . ·¸Š··
_, ¸¯· ¸¯· ëõbiŠi ·,,
¸Š,…Š _,‚¯
¸-Š ¸,- ¸¯·
. . ·Š- ·
¸…,-Š
·‰ ·,,·
¸··…†· ·‰,·
¸‰,‚·
Úb牅 †¯ ¸‰,™

25
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
Úb牅 ,, †¯
Úb牅 †¯ ‰š .… ·,Š·
~ . ¸¸‰· ·
¸¯·
·,,·
‰¸†,


·,·,· ¸-,Š

_ †·‰… ¸-,Š
ﺪﺣ ﺙ Š .

.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . å×bmbrß ‰¯Š· · ﺙﺪﺣ Š .
· . ¸†· ·,·- ¸¯,· ﺙﺪﺣ Š .
· . ¸¯,· ‰¯Š· · _‰.… _, Ùîn×
ﺙﺪﺣﺮﺑ .
. . ¸¯,¯·· ¸†· ﺙﺪﺣ .
~ . ¸-, ¸, †·‰… ﺙﺪﺣ ¸,‚¯
.… ﺙﺪﺣ Š· . .‰ _·, ðõbäÌß ‰¯Š· ·
ﺙﺪﺣ Š .
· . ¸·Š· Š·†· ðõbäÌß ﺙﺪﺣ Š ·
‰¯Š· · _‰.… _, Ùîn× ﺙﺪﺣﺮﺑ .
¸†· ·,·- ﺙﺪﺣ Š .
· . ¸†· ¸¯,¯·· ‰- ·,-, ﺙﺪﺣ .
. . ¸†· ·, ¸¯Š·…Š· ﺙﺪﺣ Š .
¸‰ ·
· . ‰¯Š· ¸¯,· · ¸†· .,¯¸‰ .
· . ‰¯Š· ¸¯,· ¸†· · .
· . ðõb™ŠèÌß Šíõa .

· . ¸·Š· Š·· ðõbäÌß ‰¯Š· ·
¸†· .,¯¸‰ ﺙﺪﺣ
ﺙﺪﺣ ﻱﺪﻨﻣ ﺔﻨﺳ
· . åØîbØîÐîýØÌß .,¯¸‰ ‰¯Š·
¸†· ﺙﺪﺣ ¸†· · .… ﺙﺪﺣ
a‰b‚ ¸,·,¯ .
· . Œíõì× .
26
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . å×bmbrß ··- ¸†· ﺙﺪﺣ Š .
· . bväß ¸·†,'¯ .… ¸,,_¯
.¸,·Š· .


· . ¸†· ··- ¸·Š· Š·†· ﺙﺪﺣ
- ,, †·‰… Š ,Š .
· . ¸†· ··- ¸·,‰,· ﺙﺪﺣ Š
,Š- ¸¯Š…Š .
· . ,Š· _, ¸·†, ¸, ¸‰ .,·
·,¸ ¸¯,¯.… bväß
.¸,·Š· .

·,·,· ··•

. . æõbbi R ··• ,…
¸,·Š Š .

.,· .·…


.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . „bj¾ ¸, ¸·… .,· .·… .
· . .… ·,·- ¸¯,· ﻴﻔﻴﻛ ﺔ ·… „·
.,· .
· . ·…· ¸·,,· .,· .· . ¸¯Š·…Š· æõbbi .,· .·…
¸¯,š·· ìí…ëõa ¸,,¸ .
· . ¸, ·,. æõbbi .,· .·… .
· . †,‰,· · ¸¯Š·…Š· æõbbi .·…
¸¯ ‰‚ .,· . .… ¸,·,¯
¸†,,,†, .
. . -Š¯ ·Š™ †,‰,· · ·
·¯ †¯ ·,‚· .
…¯ ·,‚· ·, .
†¯ ¸,, ¸·…· æõbbi
. . ¸,‰· ¸· ¸- ·
¸¯,¯.… _, ·…· ¸,- – ··• /
,· / „· .
.,Š ·…· ¸¯· ¸·Š·¯ .
æõbaŠÏ ·…· ¸¯· ¸
.,Š .27
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
æõbaŠÏ ··• ,· ..Š „·
¸™
_
_
·Š

¸¯,,·

¸‰ ·
· . ÅÐzÌß æõbbi .,· .·… .
· . †¯ .·…Š ¸-‰ ﷲﺍ .

· . ¸¯,¯·· ‰- ·,-, æõbbi .·…
.,· Ùîn× ¸, ¸·… ··• .
· . ¸, ·,. ÅÐzÌß .,· .·… .
· . ¸-¸ ÅÐzÌß ‰ .,· .·…
¸†,,,†, .… ¸,·,¯ .
¸‰ ·
· . ðõbaìÌß æõbbi .… .·… ¸,·Š
.,· .
· . .,· .·… „· ··- ¸·,‰,· .
· . ¸¯,Š .… ,¸Š †Ð× ﷲﺍ .

· . .… „· ÅÐzÌß Š .,· .·…
¸,·Š .
· . _ .
· . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š ·
¸·… .,· .·… .…· ¸,·Š .
¸···· æõbbi .,· .·… .
. . Œíõì× .
~ . ¸·, ¸ _·™ ¸¯¸†·Š ,Š-Š
ß ðõbäÌ ¸,,š,š¯ ·
¸-Š Š-· ,¸Š ¸, .
¸·‹‰ ¸‰‚· _Š _¸‰, .
·,¯, · ¸-Š _, .
· . _‚,Š ðõbäÌß ··- · .·… „·
.,· ·
.·… ¸·¸†·· .Š¯ „… ﺹﻮﺼﺧ

28
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸,·'¯ .,·,· .
·,†· .,·,· .
ÒaÇbÌß ¸·,™'¯ ﷲﺍ .
·,·,· ··•

_ . ¸·İ· _, ‰¯Š·
··•

… †,‰,· .· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,· ‰¯Š· · ¸·İ· _,
··• .
· . ¸¯,¯.… ,Š· _, ¸¯,·
Ùu ··• ¸İŠ .
· . ﻉﻮﺸﺧ ··• ,… .· . ‰¯Š· .‰ _·, · ¸·İ· _,
··• .
· . Š·†· ¸·Š· ðõbäÌß ‰¯Š· · _,
¸¯,¯.… ,Š· Ùu ··• ¸İŠ .
· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß _, ‰¯Š·
·İ· ··• ¸ .
. . ‰¯Š· ¸·,‰,· · ¸·İ· _,
··•
~ . ··• .,¯.Š· ‰- ·,-,
_, ··• ¸·,· ·,¸ ﻉﻮﺸﺧ .…
·†, ﻉﻮﺸﺧ .

¸‰ ·
· . ¸·-· ‰¯Š· · ¸·İ· _,
··• .
· . ¸¯,· æõbí†ŠÏ ¸,·· ·,¸
··• ¸İŠ †·‰… .
· . †¯ ·,· æõbuŠØÏ _†¸ .… · .

· . ,Š
.
,- ¸ ¸,··Š· .
³íõb׊i ·,,- . ·
ÚìiŠm ·‰,· Ùîn× ··• .
· . _ .‰ _·, æõbí†ŠÏ ·,¸
··• ¸İŠ †·‰… ¸,·· .
· . _ ¸·Š· Š·†· ‰¯Š· · _,
··• ¸·İ· .
. . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š .
~ . Šš·· _, .,¯.Š· ¸, ¸‰
·,, ,… .‰,Š· ¸·,· .…
,Š , ,- ,š· .,

29
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . _, ··• ¸¯,¯·· ··- ¸¯,·
‰,- .
· . .,-·,š· ¸¯· ·,· .


· . Š· , ¸·‚ ðõbäÌß ¸¯,¯·· ··-
ñý• ‰,- _, .
· . ¸·‚,Š· ¸,•- ¸,·¸‰ .,· .
· . ì× õ Œí , ¸, / ¸,,Š , .
. . _, _‰¸ ¸·†, ¸.,, .,·
.,-·,š· ¸¯· ·,· .30
·¸
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
·,·,
æõbuŠØÏ _ _• †-
ﷲﺍ ,¸ ·,· .

. ¸,‚¯ ¸- :
ﻖﻧﺮﺘﻨﻣ ,· .… _,¯
‰…¸
bîãŠi

l N aìí… b Z
bîãŠi
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,· æõbuŠØÏ ‚¯ ¸- _ ¸,
.··,Š· .,·,·· ¸,,… .…
‰,· ·
·,· ﻖﻧﺮﺘﻨﻣ _,¯
·,· ‰…¸ ,· bîãŠi
·,· bîãŠi / .¸,¸
٢ . ﺭﻮﺘﻜﻓ ٢ ¸·-· _ _¸‰¸†· _,
æõbuŠØÏ .,Š .
· . ,… ¸‰·,…Š ¸†,· ¸,
¸,‰· ¸· ¸¯· .


· . ŠË†äß ¸- _ ·‰- ,Š-
,,… .… ¸,‚¯ .
· . Ši Þaõì ,Š- ¸¯Š…Š .,-
_ ·
æõbuŠØÏ _ .
¸- _ ‰,· bîãŠi .
_ .s bîãŠi .
· . ¸·Š‚¯ ·‰- ¸·, .,,·
,Š ·,¯, .
. . -Š¯ ·Š™ ¸¯Š…Š ¸,·,¯
¸·, ·
¸, ¸‰ .,· ﺭﻮﺘﻜﻓ
æõbíbv× ·,¯, · ¸·… · _,
¸,‰ ﷲﺍ .
~ . Š· ,¯, .,· .·, _
¸‰·,…Š Íí ¸· æõbíbv× .
¸‰ ·
١ . ﻕﻼﺧﺍ ¸¯· ,… _ æõbuŠØÏ .
· . ¸¯ æõbuŠØÏ ¸·,· …·Š
ﻕﻼﺧﺍ :
·,· ·,· ﻕﻼﺧﺍ ,,· .
·,· ¸·… ¸· ¸¯,š·· òÈÐäߊi N
·,· .·, ¸··‰,·· / ·¸‰··
Ñîmbšîã N
· . ¸š·, ·,·Š ¸, .


· . ¸·Š· Š·†· _ ﻕﻼﺧﺍ ,… _
¸¯· æõbuŠØÏ .
· . ¸·,· .‰ _·, ﻕﻼﺧﺍ ,…
æõbuŠØÏ .
· . _, ¸-,·Š ‰¯Š· ¸, ¸‰
¸Š,… ·Š· ¸···,· ·,, .

31
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . †·‰… ‰· ¸,·· æõbuŠØÏ _
-Š· ·
·,· ¸·,,‚· ﻕﻼﺧﺍ _ .
·,· ¸-¸ ¸…,·· _ ¸,¯ .
·,· ¸·· Ï æõbuŠØ _, Õíõbi .
·,. ¸¸‰,·· ‰- æõb™bîãŠÏ .
·,· †- _ _,,· ïãõbß , _,
,,,, .
· . .-,

· . _, ‰· _ ¸·‚,Š· .,·
†·‰… ¸,·… ·,, æõbuŠØÏ _ .

·,·, .

. . ,,… ¸-
.… _,¯ ¸¸·
bîãŠi .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯,· ﻕﻼﺧﺍ _ ¸¸· ¸- /
.… _,¯ .š·· bîãŠi ·
·,· ¸-‰ .
·,· .,-·,š·Š
١,٣ ﺹﻼﺧﺍ .
· . ·,ݸ .·,Š .… ,· ¸,
¸·¸†,,¯ ,… .


· . ¸.,, ﻕﻼﺧﺍ _‰¸' bîäÏ .
· . . .‰ _·, · æõb™bîãŠÏ _
¸,‰. .
· . ·· †¯ ¸·…·
.
¸ ﻕﻼﺧﺍ _
¸- bîãŠi .
. . ÞaõìŠi .,- Ï æõbuŠØ _ ·
¸¸· / .š··
bîãŠi
¸‰ · .
· . _ ‰- .,,· ﻖﻧﺮﺘﻨﻣ / .š··
_,¯ .
· . _ ·–,· ¸¯,· bîãŠi ¸·‰
_, ﺔﳚﺪﺧ .
· . ¸·¸†,,¯ ,… ·· ¸, .

· . ¸·, ﻢﻠﻴﻓ ðõbäÌß ·
™,Š·
.
. .
¸¸· .
· . _ ·–,· ,Š-Š ﻖﻧﺮﺘﻨﻣ .… bîãŠi .
· . .,,,· ﺎﺘﻜﻓ ðõbäÌß _ bîãŠi .…
ﻖﻧﺮﺘﻨﻣ .
. . .¯ _, ·


32
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . ¸,,¯ ¸¯,· bîãŠi ¸¸· .…
·
·,· ¸·- _, ¸·‹‰ -,· ··
·,· . ¸·,…-· ¸‰·,…Š
·,· .·¸ ¸·,,·, ¸···,·
··,
· . , ¸···· ﻕﺎﻔﻧ ¸·¸†,,¯ ,… .


· . ¸,,¯ ¸·,‰,· bîãŠi .…
¸¸· .
· . ¸-¯ .,· æõb×bnìÏŠÏ…
ðõbäÌß ¸,,¯ bîãŠi ¸¸· .… .
· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß ,- ·
¸·…· ¸·… †,‰,· .
. . ¸¯ ¸ ¸Š·,·¯ ¸¸.
·,· .
~ . .Š-·· ¸, ¸,·¸Š· .
· . ¸·,¯,·· .… ¸,·,· .
·,·,- .

_ ¸,,,¯Š·
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ,,,¯Š· ¸¯,· _ ¸ ·
·,· . _ ‰,· .
·,· . _ ¸¸, ‰,· .… · .
·,· . ¸…,Š· ¸·· ﺔﳚﺪﺧ .
· . ,¸… †- ¸…,Š· ¸¯,·
¸,,,¯Š· .
· . ¸ _ ¸·¸†,,¯ ¸¯,·
¸,,,¯Š· .
. . ¸···· ﺔﻔﺻ ٢ _ ¸-,·Š
‰,-,- .… _• ¸Š .· . ¸,‰ ¸,…,Š¯ _ ¸·Š· Š·†·
ﷲﺍ _ ¸,,,¯Š· ·‰- .… .
· . íõì× Œ ðõbäÌß ·
_ ‰,· .
_ ¸¸, ‰,· .… · .
.… ¸,,,¯Š· ,¸… _ ¸…,Š·
¸,,,¯Š· ¸ .
· . -Š¯ ·Š™ ¸,·,¯Š ·
… _·™ ¸·,, · ¸ ﺔﻔﺻ ¸-,·Š .
¸· ¸¸†- ¸¯,†,· ﺔﻔﺻ ٢
¸-,·Š .
¸‰ ·
· . _ ¸,,,¯Š· ¸,- ¸¯,Š‚· .
· . ¸ · ¸·,‰,· · _ .
· . ¸·,,‚· ¸, ﻕﻼﺧﺍ ¸,‰
ﷲﺍ _• ﷲﺍ ,¸ ·,· .

· . _ ¸,,,¯Š· ,Š- Š·†· ðõìÛýß
CD .
· . _ ¸ · ¸·‘Š .

33
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . ¸·… ¸,,,¯Š _ ¸, ¸¯,·
. ,¸ _
.
¸ ¸, ﻦﺗﺎﻓﻮﻛ
_ .
· . _ ¸,,,¯Š· †·‰… ‰· ¸,··
†- .
· . ·,¯Š ¸†,· ¸, _, .
· . ¸·… _ ¸,,,¯Š· ¸-· Š·†·
,¸ åíõü ¸ ﻪﳚﺪﺧ .
· . _ ¸,,,¯Š· †·‰… ‰· .
· . Š· ,¯, ·
õbäÌß ð _, ·,¯ .
·,·,·

…,.Š-- ,,,Š·
.·… †,‰,· ·
¸‰ · .
· . .,,· …,. Š-- ¸·· .
· . .Š· .¯‰’· ., ¸¯,·
· ¸,Š· .,¯.Š :,¯ ¸·
…,. Š-- .
· . _, .Š· ·,· · .,,·
·,,Š ﻢﻬﻓ Š-- ¸·· _
…,. .
·,· “,Š· _
·,· _ ﻑﻮﻋ .
·,· ‰††· _ .
·,. _ ﻡﻭﺰﳐ .
. . ¸, ﺔﻘﻓﺍﻮﻣﺮﺑ -Š·· ,…
.
. .· . ,Š- Š·†· ·
…,.Š-- ¸·Š· ·, , ¸-
Š ,
…,. Š-- ¸·Š·
· . ,Š
.
,- ¸ ¸'… ,Š- _ . .
· . · .‰ _·, · _, .Š· ·,·
·,,Š ﻢﻬﻓ .
. . · ¸·,·· .… ··¯ _·™ ¸··
··¯ ¸‰,-· .
~ . .,,· VCD ¸,‰ ¸-- .

34
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . ‰- ¸¯,Š‚· · ¸,‰ ﷲﺍ
¸·Š· ¸,¯-·· Š--
…,. .
· . .,,· ﺔﻔﺻ ٢ ¸,‰ ﷲﺍ Ùîn×
¸·Š· ¸,··,Š· ¸·,,·
Š-- . …, ·
·,· ¸,…·
·,· .-, .
·,· _• .
· . .,· ,… ¸,…· ¸,
¸,,¯ .

· . ‰- .‰ _·, · ¸,‰ ﷲﺍ
¸·Š· ¸,¯-·· Š-- …,. .
· . ¸·· ¸.,, Š-- …,.
··¯ ¸,…,·… .
· . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š ·
¸·…· ﺔﻔﺻ ٢ ¸,‰ ﷲﺍ .
.‰ _·, åØÔíõbj× .·,Š
· ·-Š· .… ¸,… .

¸‰ ·
· . . ¸¯,· _ _• †- ﷲﺍ
,¸ ·,· ,,¯- ¸…-· ·,,·… .
· . ,-,·· ¸,,¯ .,,· Š--
…,. ·
·,· _ · .,·,·· .
·,· ¸‰·… ¸ ¸…-·
ﺓﲑﺧﺍ .
· . _‰¸ .·†· _·Š-·· ¸,
åíõü .
. . ¸···· ¸, ﺔﻔﺻ ٢ ‰,-,-
_, .… ﻢﻬﻓ ¸,· , ‰
· åíõü .
· . ¸…-· ·,,·… _ . ¸·,‰,·
,,¯- .
· . ¸-Š ðõbäÌß ¸·Š· ﺮﺠﺣ
ﺩﻮﺳﻷﺍ .
· . ·· .·,·· ¸‰‚·
.
¸,,¯ ¸
Š-- …,. ðõìÛýß ¸-,,·,
.·,·· .
. . ···· ﺎﻜﻴـ ﻔـ ﻴﺳ ¸,Š· ¸·,
¸-¯ .… ¸-,·Š .
~ . .¯ _, · .


35
.… .… ﻕﻼﺧﺍ ·· ·,
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
·,· .…
¸·¸†,,¯ ,…
¸,‰·

·,·- _†,,·· .…
.… ¸¯·
¸·,,·

.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯· _†,,·· ‰- ¸¯,Š‚·
··¸‰… .
· . ,Š· _, ¸··¯ ¸¯,·
¸··†,,·· ·,¸ ¸¯,†…
¸¯· .
· . .… .,,· · _†,,·· _, ¸¯·
·· ·,¸ ¸¯‰,-… .
. . _†,,·· ‰- ¸···· ¸,
¸, ¸·… ¸¯· .


· . ¸¯· _†,,·· ‰- ¸·‚,Š·
··¸‰… .
· . .… .‰ _·, · _†,,··
_Š‘ .¸‰,· ¸¯· ·
·, ·,··· ¸š·,· .··
¸¯,™… .
_, ¸š·,· ¸¯,š·· ·†,
_,·, / ¸‰ .
_, ·,··· ¸š·,· ¸¯,š··
Š ·, .
¸¯ ¸·… .,,,· .
,¯,- _, ¸Š· ¸¯,†,·
. ¸…, ¸Š Š, . ¸· ·,
., / ,, .
· . ‰- ¸.,, · ¸¯· _†,,··
¸, _, , ¸¯… ,
¸‰ ·
· . ¸¯,· ﺎﻓ
.
ﻩﺪﻳ ¸¯· ¸··†,,··
¸, _, ‰- ¸·… .
· . ¸¯· _†,,·· ¸'·· ¸¯,Š‚·
_‰¸ .,,· ¸ ¸‰¸†¯ ¸,-…
_†,,·· ¸¯· .
· . ‚·  :,¯ ¸,,_¯
¸¯· ¸··†,,·· .


· . .‰ _·, ﺎﻓ
.
¸¯· _†,,·· ·†,
¸, _, ‰- ¸·… .
· . ¸'·· ¸¯,Š‚· ¸¯· _†,,··
¸‰¸†¯ ¸,-… .
· . .,,· VCD ¸‰¸†¯ ¸,- .
. . ·· _‚,Š
.
¸'… ¸·, ¸ .

36
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . ¸¯· ¸··†,,·· ‰- ¸··Š·
·· .… ¸·… ¸, ·†, _, .
· . _, ¸¯· _†,,·· ··· ¸·-·
¸, _, .… .,·,·· ·†, .
· . -Š·· ., ¸¯,¯··
.
¸·… .
‰,Š .… ¸¯ .

· . ¸··†,,·· ‰- ¸,¯.
¸, ·†, _, ¸¯·
· ¸'… ¸,¯. _ ¸·‚,Š·
· . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š .

·,·,·

¸·… .¯-Š .…
¸¯‰ .

.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸Š·· ¸¯,· ¸¯‰ .
· . ¸·… .¯-Š .… ¸¯,·
¸¯‰ .
· . .¯-Š ‰- ¸···· ¸,
··, ·,¸ .,,… _, .· . ¸¯‰ ¸Š·· ¸·‚,Š·
· . ¸·… .¯-Š .… .‰ _·,
¸¯‰ .
· . .¯-Š .… ¸·,‰,· ·
.,·…
.
·· ¸·… ¸ .
_, ¸, ¸¯,š··
.
¸, .
.,' ·' ¸·… .¯-Š .
‰, ¸··†Š· .
_,· ¸_· .¯-Š ¸¯‰ .
¸¯‰ ·,· _†· ¸·… .¯-Š .
¸,· _, ·,· ¸·… .¯-Š .
· . ,
.
.¯-Š .,-, .,- ¸
¸¯‰ ·Š ¸·, ¸·… ·
.·†· .,· .
¸·¸…™Š· ¸·, .
¸·,,· _, / ¸·‰
¸·,,· .
¸,·Š· ., .
· . _, .¯-Š ‰- ¸,¯.
.
¸, .
¸‰ ·
· . . ¸··Š· · .¯-Š ,Š·
¸·, ¸·… .
· . -· ¸,  .¯ ‰,, .
37
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . ·· ¸·‚Š·
.
·†, ¸¯ ¸
-·  .¯ ‰,, .
· . ¸·, .,,· ·
·,,- _ ¸¯‰,·· Š-··

.
¸, / ·†,
.
¸,
¸‰ ·
· . -· ·†, ··· ¸·-· 
.¯ ‰,, / ·Š ¸¯-Š·
¸¯‰ .
· . ™Š,··
.
¸¯‰ .·†· ¸ .
· . ,· ¸Š·· .‰ _·, .
· . ,· ¸Š·· ¸·Š· Š·†· .
· . ,· ¸,·· .… ¸.,, ·
¸·†¯ .,,·
_, ¸,. ¸_·
.
¸,
:,Š· ¸·.,¯ ¸·,¸··
. . .… ¸, ¸‰ · ,· ¸,·· .

.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ,· ¸Š·· ¸¯,· .
· . ,· ¸,·· .… ¸¯,· .
· . ,· ¸¯,,· ¸, .

· . ¸·,‰,· ﺎﻓ
.
ﻩﺪﻳ ,· ¸,·· ·
,-Š ·• ¸·Š·· .
,· ¸¯¸š·· .
†·‰… ··‰ .·†· ﷲﺍ .
· . …·Š ‰– ¸,. ,Š- Š·†·
¸,Š-,· .
· . ,· ¸,·· ¸'·· ¸¯,Š‚· .
¸‰ ·
· . ¸·-· ﺎﻓ
.
ﻩﺪﻳ ,· ¸,·· .
· . ···· .¯‰’·Š ¸·, ¸
·· .,·,·· .


· . ·†, ·,· ¸·,‰,· .… _‚,·
,· ¸,·· .
· . -Š¯ ·Š™ ¸,,Š ·
¸,· ¸,¯,·
ﻂﺧ
¸‰ ·
· . ,· ¸,·· ·†, ·,· ¸·-· .
· . ¸š·, ·,·Š .

·,·,.

,· ¸,·· .…

38
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
· . ··· ¸,,· †¯ ·
·· ¸,, ¸, ,· .
,· † ¸·†, ¸·,‰ ‰…¸ ·
- ¸‰… _… _, ‰·
.
† ··¸Š¯ ·¸
··¸‰… …, ,, :,¯ .
· . _‰¸ ·‰,Œ· ¸‰,™ ¸·Š· Š·†·
¸¯Š…Š · ·… .,¯ ﺚﻳﺪﺣ
ﻩﺮﻳﺮﻫ ﻮﺑﺍ :
- ﻢﻠﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﻠﺴﳌﺍ ﻖﺣ ... ﺓﺩﺎﺒﻋ
ﺾﻳﺮﳌﺍ .
¸¯·¸Š· .,¯ _‰¸ ·‰,Œ·
.¯‰’·Š ¸†,· ,…,
· . Š .‰ _·, ¸·, ¸¯Š…
.,¯ _‰¸ ·‰,Œ· .… ,,†,¸ ·
¸, _, ,·¸ †· .
.‰,Š· ¸·,· .
¸¯.·†·
.¯ ¸·,_· · _·Š· / ¸·‰· .
.… .,¯· .,Š¯ ¸·,· ,·
:,Š· ·‰,¯ .
_, ·,¯ ¸·,,Š· .

.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ·… .,¯ _‰¸ ·‰,‹ ¸¯,·
·· .,,… .
· . .… .,,· · _‰¸ ·‰,Œ·
.,¯ .
· . ¸·· .,¯ _‰¸ ·‰,Œ·
·™ .… · .
·,·,~

_‰¸ ·‰,Œ· .…
.,¯

· . _,,,¯ ¸¯· .… _-Š·
·‰,Œ· ·
.,¯ _, ¸‰,™ .
.,¯ _, ¸¯‰ .
.,¯ _, ¸¯‰ ,, .


39
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,

· . ¯Š ¸·‚,Š·
.
¸·… ¸, ﺎﻓ
.
ﻩﺪﻳ ٢
Š .,¯ _‰¸ ·‰,Œ· .… .
,-Š ·• ¸·Š··
.,¯ _, _‰¸ ¸· ¸¯¸š·· .
,‰†· ¸··‰,··
.
¸'·… _, .
· .,¯ .
–'·· ﰲ ·-,• ¸·, .
··‰ .·†· ﷲﺍ .
· . .… ¸···· · _‰¸ ¸·‰,Œ·
·Š™¸Š· .,·,·· :,¯ .,¯
¸‰,™ ·,¸ ‰,'… _, ·‰,‹ .
· . ¸¯,· †,‰,· Š·
.
:,Š· .
Š,· ¸
.
·‰,Œ· ¸, ¸
.,¯· .
¸‰ · .
· . ¸·-· ﺎﻓ
.
ﻩﺪﻳ ·‰,Œ· .…Š
.,¯ _‰¸ .
· . .… ¸···· · _‰¸ ·‰,‹
.,¯ .
· . .,¯ _‰¸ …·Š ¸, .


· . ¸·‚,Š· ³íõb׊i ‰¯Š· ¸·… · _,
¸‰†,·… ,Š· Ùîn× ·‰,Œ·
.,¯· .
·. ,.Š .¸·· .
,Š¯ ¸·,,· .,¯· .¸ /
¸· ‰aìÜ× .
.‰ .,¯· ¸·¸¯ ,š···
.… ¸‰.Š . _,, .,·
¸‰,™Š
· . ,,†,¸ .,,· / VCD ³íõb׊i
.,¯· ·‰,Œ· ¸·… .
· . ,Š
.
‰¯Š· .,- ¸ · Š-¸ _,
:,¯ ¸¯,¯.… Š-¸ ·†, .…
¸‰ ·
· . ‰¯Š· ¸·,‰,· · ,Š· _,
_‰¸ ·‰,Œ· ¸- ¸‰†,·…
.,¯ .
· . . · _, ·,¯ .40
.Š-·· ¸'·· ¸·…- .Š-·· ¸,•- .Š-·· _†,
.,¯· ·‰,Œ· .
. . ·
.
.,¯ _‰¸ ·‰,Œ· ¸Š· ¸,
.… ¸,·¸‰ .,· .

· . ··¸Š¯ ¸·‰,Œ· .… ¸·‚,Š·
¸¯‰ ·
_, ·,
.
¸, .
¸, ¸· .
·· ¸_· .
·,· Ùu ¸,ˆ, .·†· .
·¸Š· .… ,¯. ···, ‰,,·
¸Š,… .
¸,¯·Š ·‰,· ,,· .
Ùîn× bväÏ ··¸‰… …Š .
· . ‰¯Š· .‰ _·, · ,Š· _,
¸·,… Ùîn× ¸¯‰ ··¸‰… …Š .
· . ·
.
¸¯‰ ·‰,Œ· .… ¸Š· ¸, .
. . ¸ ¸'·· ¸¯,Š‚· †,‰,·
:,Š· Ùîn× ¸¯‰ ··¸‰ ·‰,Œ·
¸·, _ ¸·,·¸Š· ¸‰,™ .…
†,‰,· .‰,-,-¯ .
· . ¸, ¸‰ ¸···· ¸·
¸¯‰ ·‰,Œ· .… .


.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸¯‰ ·‰,Œ· .… ¸¯,· .
· . .,¯.Š· ,… ‰,-,- .·,Š .

·,·,·

¸¯‰ ·‰,Œ· .… .


41
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ ·
· . ¸··Š· ﺎﻓ
.
ﻩﺪﻳ .…Š Ùîn×
¸¯‰ ·‰,Œ· .
· . .… ¸¯‰ _·Š-·· ‰aìÜ×
ÙíŠß .


· . ,· .,,· ðõìÛýß VCD
³íõb׊i ¸¯‰ ·‰,Œ· ¸·… .
· . ÞaõìŠi ·‰,Œ· ¸·, _ .,-
¸¯‰ ·
,-Š ·• ¸·Š·· .
ðõb×ì… ·¸ ‰aìÜ× ¸¯‰ .
_, ·,¯ ¸·,,· .
··‰ .·†· ﷲﺍ .
· . ¸¯‰ ¸·‰,Œ· ‰- ¸.,,
.… ‰aìÜ× N
. . ¸· ¸, ¸‰ ¸····
_·Š-·· ¸™‰,¯ .… ¸¯‰ .

¸‰ ·
· . .…Š ·†, ··· ¸·-·
Ùîn× ¸¯‰ ·‰,Œ· .
· . · , ¸¯‰ · ¸,·Š,¯ ‰, .


· . ÞaõìŠi .,- ³íõb׊i ·†, ¸·…
.…Š Ùîn× ¸¯‰ ·‰,Œ· ·
..™‰,‚¯ ¸·,,· / ‰¯Š·
·,–·· .
¸,·Š,¯ ,š·š·· / ¸·¸¯ .
·,–·· †¯ ·……Š .
· . · .,- Œíõì× .…Š ·†, ···
¸¯‰ ·‰,Œ· :,¯ .
· . ¸···· ¸· ¸, ¸‰
¸¯‰ · ¸,·Š,¯ ‰,,·
³íõb׊i ¸¯‰ ·‰,Œ· .… ¸·…
¸¯‰ · .42
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . , _‰¸ ¸Š·· ¸¯,· .
· . , _‰¸ ·‰,Œ· ¸, ¸¯,·
… ¸·… · .
· . .… ¸···· · , _‰¸ ·‰,Œ· .· . ¸·Š· Š·†· ·
, _‰¸ ¸Š·· ·
_‰¸ .,¯ †·‰… , ·, _, .
_, _‰¸ ¸ .,¯ ,, ¸·…
.
,, †·‰… , ·, _, _‰¸
.,¯ .
·,·- , _‰¸ ·‰,Œ· .
· . ‰- ¸·,‰,· .… .‰ _·, ·
.…Š Ùîn× ·‰,Œ· , _‰¸ ·
¸,,Š _, ¸· .
.Š .… ·· ¸_· ﱪﺧ .
‰,, .… ,¯. ···, ,… ¸·,
.¯ .
. . åíõbß , _‰¸ ·‰,Œ· .… ¸Š· .
·,·,·
, _‰¸ ¸·‰,Œ· .…

¸‰ ·
· . ¸·-· ﺎﻓ
.
ﻩﺪﻳ .…Š Ùîn×
, _‰¸ ·‰,Œ· .
· . , _‰¸ ¸·,,· .… ¸¯,,· .

· . .,·Š ³íõb׊i ¸, ¸·… ·
Š-·· . .
· . .‰ _·, ³íõb׊i ¸·…
ðb™bjÜÏ ê†íõbÏ .…Š Ùîn×
, _‰¸ ·‰,Œ· .
· . ,Š
.
.… ,,· ‰- .,- ¸
.,¯ .s™ , _‰¸ ¸·,,·
¸Š,† ,, ¸†¯ ¸·,,· .
43
.Š-·· _†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸'·· ¸·…-
¸‰ · .
· . .…Š ·†, ··· ¸¯,· Ùîn×
, _‰¸ ·‰,Œ· .
· . ·,·,· ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﲔﻧﻮﻣﺮﻬﻛ .


· . · ¸·, .,, ìí†íú ·‰,Œ· .…
, _‰¸ .
· . .…Š ·†, ··· ¸·‚,Š·
Ùîn× , _‰¸ ·‰,Œ· ·
¸,‰,š·· æõbaŠÏ , _‰¸ .
·†‰ _†·… .
¸‚… .
ðõb׉ìß… ﷲﺍ .
· . †,’Š ³íõb׊i ¸, ¸·…
.Š-·· .
. . -Š¯ ·Š™ ·†, ··· ¸,,Š
.…Š Ùîn× , _‰¸ ·‰,Œ· .
~ . _‰¸ ··¸Š¯Š-· ¸,- ¸¸. ·
, .44
.Š-·· ¸¸-
_†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸·…- .Š-·· ¸'··
.,·

.… „· . ¸··
¸,,· ¯Š·
.
.
¸-,· .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . -,·· .… ¸·· æõbmb׊Ï
.Š· ¸, ¸-,· /
¸,Šš·, .
· . „· æõbmb×ŠÏ R ¸, ¸-,·
.Š· / ¸,Šš·, .
· . .,- ¸,,· æõbmb×ŠÏ R ¸-,·
.Š· ¸, / ¸,Šš·, .
. . ·,š·,Š – ¸Š-·· ·,š·,
¸¸- .

· . ¯Š· .,,·
.
. · ¸-,· ·
.Š· ¸, . ·,,- ·
' . ··• ﺹﻼﺧﺇ . Š,- .
‰,·‘ . ·· . ··,· .
¸,Šš·, ¸, . ·,,- ·
' ,¸ . Š,·,¯ . Ú Íîi .
,,†,¸ . b õ åí ¸ .
:, ¸ .
· . .,,· .… -,·· ¸, ·,.
¯Š·
.
. · ¸-,· ·
.Š· ¸, .
¸,Šš·, ¸,
· . ·Š·
.
¯Š· ¸,
.
. .
¸Š- ¸··,‚· ﻑ ¸š·,
¯Š· ¸…-·
.
¸, ¸-,· .
·,,- .Š· ·
' · · _ . . ‰ ¸ · ”
¸··,‚· ﻑﻭﺮﺣ
¯Š· ¸…-· ¸š·,
.
.
,· ·,,- ¸,Šš·, ¸, ¸- ·
' ¸ · ¸ . . ¸ ¸ ¸
. . .,- ¸,,· æõbmb×ŠÏ R ¸-,· ·
.Š· ¸, .
¸,Šš·, ¸, .

45
_†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸·…- .Š-·· ¸'··
¸‰ ·
· . ¯Š· „· .… ¸····
.
. ·
.Š· ¸, ¸-,· / ¸,Šš·, .
· . ¸,,· æõbn×ŠÏ R ¸, ¸-,·
.Š· / ¸,Šš·, .
· . ,¸'Š .,· .… ·,š,™ .

· . ···· ﻦﻜﻴﺳﺎﻜﻴﻔﻴﺳ æõbmb×ŠÏ R
„· .… ¸-,· ·
·,,- . .Š· ¸, ·
* ﺀﻮﺿﻭ . ,· . ·· . ﺽﺮﻓ .
. ·…· . .,·
·,,- . ¸,Šš·, ¸, ·
' . ¸,¸¸ . ,,†,¸ . _,‰,,¸
. ¸,¸ Ùîm . ¸ ÙîÜÐßì× . ¸
¸·,, . _, Ùí
· . .,,· .… -,·· ¸, ·,.
b×ŠÏ æõbm R ¸-,· ·
.Š· ¸, .
¸,Šš·, ¸, .
· . ¯Š· ¸,,·
.
. · ¸-,· ·
.Š· ¸,
¸,Šš·, ¸,
. . _,,¯ .s ¸,·· .


¸‰ ·
· . ¸·,‰,· æõbmb×ŠÏ R ¸, ¸-,·
.Š· / ¸,Šš·,
· . ,· . _, ., ¸,,· .… „·
.·…Š æõbmb×ŠÏ R ¸, ¸-,·
.Š· / ,Šš·, ¸ .
· . ¸¸- ¸,, ¸¯,- .

· . ¸·,‰,· .… „· æõbmb×ŠÏ R
.Š· ¸, ¸-,· / ¸,Šš·,
:, ¸¯Š…Š ¸¯,†… _, ¸ .
· . .‰ _·, æõbmb×ŠÏ R ¸-,· ·
.Š· ¸,
¸,Šš·, ¸,
· . ¸¯,š·· ., .,- ¸,,·
æõbmb×ŠÏ R ¸-,· ·

46
_†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸·…- .Š-·· ¸'··
·,,- . .Š· ¸, ·
.… ·, †,-¯ ¸™Š· ,, .
··¯‰ ¸… _• ··• .
·,,- . ¸,Šš·, ¸, ·
Š,·,¯ ¸¯,š·· Š-· ¸ .
,- · _,‰ Š-· ·†· ¸ .
.,·

¸·· . .… „·
¸,,· æõbmb׊Ï
., .… ¸·,sŠ
¸,†,· .
.·… †,‰,· ·
¸‰ ·
· . ¸,,· .… „· . ¸·· æõbmb׊Ï
¸·,sŠ .
· . ¸·· ¸,,· .… „· . -,·· .
æõbmb×ŠÏ ¸·,sŠ .
· . ¸¸- „· ¸-‰ .· . ¸, .,·,·· .… Š·†· †,‰,·
¯Š ¸‰,™
.
¸·… ¸, æõbmb×ŠÏ _,
¸·,sŠ ·
·,,- . ¸¸ ¸·,sŠ ·
' . ·,·†· . ¸¯·Š . ¸-Š
_,,š·· . _,·
¸·,sŠ ، ﻥﲑﺧﺍ ·,,- : -
' ¸¯· . , ¸
·,,- . ¸,· ¸,sŠ ·
' . .,-¯ æõbäîjàÏ . ¸·‰·… .
¸··,-·
· . ., ¸,· .… -,·· ¸, ·,. ·
¸·¸†·· _, ¸,†,· æõbmb׊Ï
¸·,sŠ .
· . .… „· . -,·· ¸, ·,.
., ¸,· · ¸·¸†·· _, ¸,†,·
æõbmb×ŠÏ ¸·,sŠ .
. . ¸,- ¸™, ·
¸·,¸-· Ùîm ¸·¸‰ ¸ .47
_†, .Š-·· ¸,•- .Š-·· ¸·…- .Š-·· ¸'··
¸‰ ·
· . .¸·· .-,·· „bj¾ ¸,,· .…
æõbmb×ŠÏ R .… .Š· ¸, ¸-,·
¸·,sŠ ¸,Šš·, .
· . ¸,,· .… -,·· æõbmb׊Ï
¸,Šš·, .… .Š· ¸, ¸-,·
., ¸,- ¸™· ,… .
· . ¸Š· .… ¸Š ﻒﻴﺘﻛﺍ .


· . .,,· .… Š·†· æõbmb×ŠÏ R
-,· ¸,Šš·, .… .Š· ¸, ¸
. ¸¸ ¸·,sŠ _, ﻥﲑﺧﺍ .…
¸¯¸†·Š ¸,· ICT .
٢ . ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ ¸,,· .… -,··
æõbmb×ŠÏ .… .Š· ¸, ¸-,·
., ¸,- ¸™· ,… ¸,Šš·, .
S N åmìväÛ å™ìm Z
¸·¸†·· _, ., ,· æõbmb׊Ï
¸,Šš·, .… .Š· ¸, ¸-,·
sŠ ¸·, .
¸‰ ·
· . ¸,- ¸™· ¸,,· .… „·
¸,†,· ., åË… ¸¯,š··
æõbmb×ŠÏ R ¸·,sŠ _, .
· . ¸·… _-· ·, _, ., ¸,,·
¸¯,š·· æõbmb×ŠÏ R _,
¸·,sŠ .

· . ¸™· ¸,,· .… „· ¸,,.
¸·¸†·· _, ¸,†,· ., ¸,-
æõbmb×ŠÏ R ¸·… ¸·,sŠ
· ¸· ¸¯,š· æõbbi _·™Š .
· . ,†,· ¸¯,š·· ¸,- ¸™,
¸™ :,¸¸·,, ¸ ¸,-
¸,,· .… „· ·,¸ ¸·
_, ¸,†,· ., ¸,- ¸™·
¸·¸†·· æõbmb×ŠÏ R ¸·,sŠ .
· . ¸,·,¯ -Š¯ ·
¸,, ,… ¸-¸ †¯ ¸,,·
¸¸- .
You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->