27 JuIy, 201ß(Sat0rday)11am¬4pm

Nagoya Occupational Safety and Health Center
4th floor Sugiura Clinic.,5-33-1 Yamatedori ,Showa-ku,Nagoya-shi,Aichi Pref. 4660815 Japan¿0ī¶[¡¿]¸ ¶·j)||ŷj|Ѽ¿ۡ¶¡Ǐɧ¿0µj¸¸l¯|/|¦¡¡,
ʡþ/Lj§W¸1¸¬`
QīĔIO/¦|]±
±O4ç ̾( }±( ±¸Q;44´OO·4O´OO
1[| Q¦¸·|,¯·¯¤¸Q^
¶¶$)$ ¿¶/LQ¸ |˩¶˓
|eµrI¹|(nµrГ ±µrI| & ||_|Is',¸¿[Lj¸}¶¡ю}¿|CC;_ŷ
O62¬887¬742O
.ď"
¦9¡Tև|÷¸¸Ȫ
±O4ç ¹( )±( ¦¸¬;44´OO·4O´OO
ݛ 1[| Q¦¸·|,¯·¯¤¸Q
¶ᄑ\ၴ. ]Ūၩ. LJ¸ீ±.
|eµrI¹|(nµrГ ±µrI| & ||_|Is',(,¿,,ů±j(¿¸|CC; ¸],

Help Hotline for Work Related Injuries and Disease
If you get injured at work, call us!
27 July, 2013 Saturday 1100·1600 052-837-7420
No consultation fee is required.
Interpreters will answer your call. Confidential.
Organizers: Heart (Human, Earth & Rights),
Nagoya Occupational Safety and Health Center(NGO).
&'/ ೪/ /'
:Ć~¸໲ ೵¯[ ¸{ ĊŽ¹¸
±O4ç ¸ ( ƈ±( ¸¸÷;44´OO·4O´OO
1[| Q¦¸·|,¯·¯¤¸Q¯ ༆ª ¬෗෌ƃ.
೵¸± ¬±. Ƹ༃9 ,¡. ĵ¸ ŽŚ.
|eµrI¹|(nµrГ ±µrI| & ||_|Is',¹´ :· ¯Ž¸ ༆¬¯|CC; ¬7,

27 JuIy, 201ß(Sat0rday)11am¬4pmNagoya Occupational Safety and Health Center
4th floor Sugiura Clinic.,5-33-1 Yamatedori ,Showa-ku,Nagoya-shi,Aichi Pref. 4660815 Japan


¿0ī¶[¡¿]¸ ¶·j)||ŷj|Ѽ¿ۡ¶¡Ǐɧ¿0µj¸¸l¯|/|¦¡¡,
Hot||ne L|nha d|reta sobre Ac|dentes
de 1raba|ho para Lstrange|ros
Ac|dentouŴse no traba|ho? Consu|teŴnos
Data:27/07/2013 (Sábado) Horár|o ť1100·1600
TEL ¹´.1´··.¹
Consu|tas Gratu|tas 1emos 1radutores Mantemos S|g||o Abso|uto
Heart(Human, Earth & Rights)PCenLro oe Þesqulsas oe AcloenLes oe 1rabalho oe Nagoya(NGO)
O62¬887¬742O
HOTLINE PARA ACCIDENTES DE TRABAJO
(QFDVRGHDFFLGHQWHVODERUDOHV
L1 Sabado 21 do Ju11o do1 2O18 do 11am¬16pm
Oonsu1tar a1 to1éfonoO62÷881÷142O
Consulta gratuita. La atención es con intérprete.
La consulta es estrictamente confidencial.
Heart (Human,Earth & Rights),
Centro de Salud y Seguridad laboral de Nagoya NGO
Hotline para sa mga dayuhang nagkaroon ng aksidente habang nasa trabaho
Kung kayo ay naaksidente habang nagtatrabaho,
Tawagan ang numerong ito: 052-837-7420!
Mayroong libreng konsultasyon sa June 27(Linggo) mula alas 11 ng umaga
hanggang alas 4 ng hapon.
Mayroon ding mga interpreter.kompidensyal ang konsultasyon sa bawat isa.
Ang hotline na ito ay isasagawa ng Heart(Human, Earth & Rights) at Nagoya Occupational
Safety and Health Center