30/04/2012

Hasil Pembelajaran

Pengenalan Kepada Konsep Asas (Pendidikan) Moral
ELM3101 (Minggu 7) PISMP Thn 2 Sem 3 Sains 4. Teori Etika (12 Jam)
30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 1

1. Menjelaskan konsep asas moral dan konsep asas nilai. 2. Menganalisis teori-teori etika dan mengaplikasikannya dalam profesion perguruan. 3. Membezakan teori-teori perkembangan moral dan menghubungkaitkan teori perkembangan moral dengan pembentukan insan bermoral. 4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni agama dalam kehidupan harian.
30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 2

Objektif
1. Menjelaskan definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial.(1.4)

Tajuk 1 (12 Jam)
Teori-teori Etika
 Teori Teleologikal (2+1 jam)
Utilitarianisme Egoisme

 Teori Deontologikal (2+1 jam)
Eksistentialisme Prinsip Kewajipan

 Teori Kemoralan Sosial (2+1 jam)  Teori Keperibadian Mulia (2+1 jam)
30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 3 30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 4

Ulangkaji
Huraikan teori deontologikal mengikut Prinsip Peraturan dan Prinsip Sifat Perlakuan? Apakah perbezaan antara Prinsip Eksistentialisme dengan Prinsip Kewajipan?

Pembuka kata
Teori-teori etika umum membantu kita memahami tentang sesuatu yang betul dan wajib. Antara teori etika yang diajar ialah:
   
5 30/04/2012

Teori Teleologi Teori Deontologi Teori Kemoralan Sosial Teori keperibadian Mulia (Virtue)
Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 6

30/04/2012

Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012

1

Ia merujuk kepada standard atau ukuran moral yang merangkumi nilai-nilai yang mementingkan masyarakat. Nilai atau peraturan ini adalah ukuran dan persetujuan masyarakat . hormatmenghormati. 30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 10 Aktiviti Berikan situasi-situasi yang memperlihatkan prinsip etika sesuai diamalkan dalam kehidupan harian atau di IPG anda. 30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 9 Kelemahan Individu yang berpegang kepada teori kemoralan sosial menghadapi kesukaran menyesuaikan diri dengan peraturan dan situasi masyarakat yang baru sedangkan masa dan keadaan sekeliling selalu berubah. Aroff) 7 30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 8 30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 Teori Kemoralan Sosial Menurut Hobbes. Individu bertanggungjawab untuk mematuhi standard moral ini demi menjaga kerukunan sosial yang sedia ada. Teori Kemoralan Sosial Teori Kemoralan Sosial cenderung mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika. Penerapan nilai-nilai murni dalam sukatan pelajaran Pendidikan Moral KBSR dan KBSM adalah satu usaha untuk memupuk kemoralan sosial dalam masyarakat. Individu bukan sebagai matlamat kemoralan. setiap individu bertanggungjawab untuk mematuhi pemerintah sebagai autoriti moral. Dicadangkan perbincangan dibuat melalui “blogging” atau “facebook” Membincangkan teori teleologikal dalam sesuatu isu moral. Teori ini dijadikan sebagai panduan ahli masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain demi membentuk masyarakat yang harmoni dan damai. Bincang bersama rakan-rakan kursus anda berkenaan pelaksanaan teori kemoralan sosial dalam zaman dunia informasi dan globalisasi.30/04/2012 Teori Kemoralan Sosial Kemoralan konvensional dan tradisional (konservatisme dalam kemoralan) merangkumi nilai-nilai (spt berdikari. Teori Etika Teori Kemoralan Sosial Situasi sesuai diamalkan dalam kehidupan harian / di IPG Tutorial Membincangkan sifat-sifat peribadi mulia untuk mencapai kesempurnaan hidup. 11 30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 12 30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 2 . Teori ini berkecenderungan mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika. Contoh: Umat Hindu dikehendaki mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang menerusi dharma dan ahimsa. kerjasama dll) yang mementingkan masyarakat (bukan individu) sebagai matlamat etika/ kemoralan. (Rujuk Buku Abdul Rahman Md.

Sediakan satu contoh situasi kehidupan berkaitan Kemoralan Sosial dalam kumpulan tiga orang dan bentangkan dan dibincangkan dalam tutorial 30/04/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 13 3 .30/04/2012 ISL Sediakan secara grafik ciri-ciri keperibadian mulia beserta contoh yang releven dengan situasi kehidupan.