P. 1
PMR Trial Bahasa Cina 2007 penang p2

PMR Trial Bahasa Cina 2007 penang p2

|Views: 90|Likes:
出版社:Andy

More info:

Published by: Andy on Aug 30, 2009
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

SULIT 1 32/2

华都国民中学
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN VALDOR
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2007
2007 年马来西亚初中评估考试预试
Bahasa Cina
华文
Kertas 2
试卷二
Da !a"
二小时
#ANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian.
2. Jawab semua soalan daripada bahagian A, B, C dan satu soalan daripada bahagian
D.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas tulis.
Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:
.......................... ..........................................
................................
En. Toh Bon Hoi Pn. Teow Liew Kheng En. Ahmad
Mokhtar
Ket!a Panitia Bahasa "ina# Ket!a Bidang
Bahasa#
32/2 ©SMK VALDOR 2007 SULIT
$2%2
Bahasa
Cina
Kertas 2
Se&
2007
2 !a"
SULIT 2 32/2
Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman er!eta"
32/2 ©SMK VALDOR 2007 SULIT
SULIT # 32/2
注意:
1. 本试卷分为四组,四组必须全部作答。
2. 不必!,"须#$!%&'(
$. )*+,-./01不23456分(
甲组[6 分]
%70时89:;&' 分<(
试=>?@中楷ABCD文);
E 国 F G
静 泰 苦 心
致 民 卓 H
I 安 越 血
J组%&0 分(
%70时89:;20 分<(
试KBCLM文NO4,)'不PQ+50。文后 注明 须 RS)'(
32/2 ©SMK VALDOR 2007 SULIT
TUNV4WXYZT[[\]^_,`不aTb[[都c
+de(fg为hi,jkTllm,nopqrstuvTb
Nwx(y^z为h{|}n,不W~Tb•€de•‚ƒ„,
…€†‡de\ZTˆ‰jŠ(‹S不Œ,•Žpqrstuv
Tb,f•‡de•‘’“”`•–—˜yT™š,不›œWd
eNj•šžŸ
SULIT 4 32/2
¡组%&) 分(
%70时89:;2' 分<(
¢£CLN¤¥,¦j§不¨+100)NM文,©ª|«¬-\®(
32/2 ©SMK VALDOR 2007 SULIT
2007 年$ 月&* 日 星期四#
下午7 时¯°
威!"#$%&
¥±ž;²小³0&'+
&'00&'&#
Š´µ¶;&&.,.2007
马来西亚文·¸€
¹º
»¼]国½民¾¿À¬-
¼时&0 分<
¬-T'不PQ+$0 T
»¼2' Á
ÂÃ
ÄÂ;$ Å ÂÆ-ÇÄ
.M$000#
ÈÂ;$ Å ÂÆ-ÇÄ
.M2000#
ÉÂ;$ Å ÂÆ-ÇÄ
.M&000#
SULIT % 32/2
Ê组%$0 分(
%70时89:;*0 分<(
试@Ëw文̦jÍ文Î(ÏÐj!,)'不¨+220。#
'() '()*//////////dÑÒÓÔÒÕÖÒ×Ø#NjÙÚ(
试¢£Û&ÜN݇,ÐÞjßàáâ!%,¦jÍ7文(
'2) ãä,åæ2‰šçNèé(试êëåì时íîïNðñòå
Nóô(
'$) õö÷øù!µúûü(
试ýþ@ÿ课!Ý出åNî法(
'*) 011,]眼角泛着泪光,快步走ÿ¬台领Â,]听到]Nq在
2 +:(,*-.
试¦jÍ@ÿL文)7为结尾N文Î(
'+) 试¦j封信给åN朋友,告诉yå将h何善=初中评估考试后
N时8(
K&R'AS SOALA( 'AMA'
32/2 ©SMK VALDOR 2007 SULIT

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->