P. 1
【國文教學實習】(團體)教學演示:典論論文_講義

【國文教學實習】(團體)教學演示:典論論文_講義

|Views: 712|Likes:
出版社:

More info:

Published by: on Nov 22, 2009
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

【國文教學實習】

曹丕〈典論論文〉講義
▲曹氏父子
1. 根據《三國志‧魏書》記載,曹!子"#$%,&'()*+,-子曹./01,曹
.)2,曹丕345678
2. 曹丕9:文:;<=曹>9?@A,BCD(<=曹E9FGHI<=曹J,KLMN
OPQ,RSTUVWXY,2LZ[\]^_`8
3. 曹!a]bcde,A子曹f,ghi,jklmnopRqrl6s,tu8曹f
vwxyz{,^|}~•€,曹S•‚]ƒ„,…†曹f#三hi‡tˆ^)8
4. 曹丕‰曹EŠ[6],‹ŒŠ,•!GŽ8••‘’!“l”•–—˜曹E,!™š›
œ=•ž9ŸN¡,L曹P¢<£曹丕•¤¥!¦§¨©8
5. 曹Eª«¬-^L,v®¯°,±²v³´9《三國志‧魏書》<,µ¶·曹0¸¹
22 º˜曹丕LN子8
6. ¸¹25 º»¼,曹ˆ)½¾,10 ¼曹丕¿À8Á]2,¢曹EÃÄ=ÅÆ曹>,
Ç'父ÈÉÊËLÌ!8
▲曹丕
a=曹丕,%ÍΧ
ÏÐ《三國志‧魏文ÑÒ》ÓÔ–«文ÑÕÖ文×,ŽØÙÚ,Û文ÜÝ,FÞßà£á
âãäåæ6ç,èäéêãë,ì志íî,ïðñ~,¥òãóô,õöã!÷ø´ù
únûüý,þÿ„çuv6=做4vé,Ö§雖好,Šv能Ùóô8
- 1 -
【國文教學實習】
曹丕〈典論論文〉講義
"=曹丕,文學Ù3
9a<詩歌
 曹丕,詩歌技巧,Ø觸細膩,尤其閨怨作品淒婉動%,對思婦或棄婦,~q活動,!深
刻,描寫8〈燕歌〉"!,4"#,$%詩,&'$%ò詩»()Ù8
Ps.*À+,〈-ù詩〉¥L.%/a!$%詩,&'$%ò詩,»(Ù˜8
1. 曹丕〈燕歌〉 ãa
1234Õ56,789:¡L;8<燕=>?@A,
BCDE思FG8HH思>IJK,CõLMN„OP
QÊRRSTU,VW思CvXY,vZ[Ž\]^8
_`abcde,f歌ghv能-8y¼iijkl,
mÀnop&q8rstuvwx,yzõ{|}~P
2. 曹丕〈燕歌〉 ã"
•€õ•‚€ƒ,„…†ö‡ˆˆ8‰Š思C&X%,N‹oŒ•vŽ8
••‘’“”•,–能—Vzv˜P™詩d歌š®›,œ••WžŸ8
¡¡¢£v能¤,¥]l•¦*n8§¨m¼©Œª,«¬-a‹…®,
M¯°—v能í8
9"<對文學±Ó,²¨
1. 曹丕,文學³´,ôµ³¶〈典論論文〉=〈¶¦§書〉,其Š〈典論論文〉·4Š國
文學±Óã¸8¹¸¹i&º,Š國文學F»¼½7®Ìz˜,¾]‰¿À,^vÁ4
Âö«載î´Ž,ÃÄ^½8
- 2 -
【國文教學實習】
曹丕〈典論論文〉講義
2. 文學±Ó4Å對文學作品ÆÇÈÉ,¿ÀÊF,äËÌÍÎ對作品,q´p,ÇÏc其
ÐÑp,L8
3. 2Ò,文學±ÓÓÔ–
書Õ 文Ö 文~¯× 詩品 %ªØÙ
作Î 三國¦‧ÚÛ @Ü~‧ÝÞ @Ü~‧ßà á‧â國ã
äå 【æç】論文 #ä$#ç 三ä aä
ôè é作q論 文學q論 $%ò詩 Ø
1” ä【ê學】論思k
‰Þë,ìí,ä
î’ï文ð,Îñ
‰ÈÉ,‘4aç
【ò】Ö8
ó書n【ò文】寫
Ù,論文Úãðô
î其õö8
÷【øŠŽ】三品,
ÓÓ$%ò詩,作
ú¶作品8
論Ø!tùú,û
lüù¶寫ùýï£
|Ó論þú作品8
¾] Lk國文學q論t k國/aÿ文學± Lk國【詩Ó】Ó L近&Ø學±Ó,
- 3 -
【國文教學實習】
曹丕〈典論論文〉講義
µÔ作8 Óã【Ó書】8 Ôã最òÔ作8»
2Ò詩Ù先}8
Õ作8
註–鐘à《詩品》'曹E詩列Lø品,曹丕LŠ品,曹LŽ品8這應4受當i崇尚華麗ã
2,影響89如–Š淵y,詩備受2%推崇,鐘à‘þ'„列LŠ品<
9三<帶動¸¹文學25
1. iª背景–«¸¹´,4*À最2a]\ÑÀ¨Ñ,º號£文學øP謂«¸¹文學´P
包括,iª¥較ð,6致øŽ包ü7三國初期,aiª8這ai期,!"À#ý$
«Ã%ã&´,ž',(!?)ã*=+,ã*-,4Š國"ùøa.T/動*,i&8
2. &'%0–¸¹文學,ôµ%034曹氏父子$子8
3. 活動¾ñ–„123¶魏4【5Ž】,J(c【5Ž$子】8
4. 作品Î6–這7文%4È•8受(*,ªU描寫9‚動*=:™;Ò<=Ù7詩文ôè,
Ui,文學‘>?7@m,實n`,^AB.%~志,Cc8作品DEFGH=2ÍI
J,0淒K,LMŠN'OlPc.Q,Rd,ƒ%ST,pu,UÁP謂«¸¹2
U´8
- 4 -
【國文教學實習】
曹丕〈典論論文〉講義
5. 影響2&–VW%曹丕i&4a«文學®Z´i&8Á·如初X‧Ï子.0_對gÜY
Z詩2i,‘û[«À魏2U´8其2,6詩%\]·G^«_`文Ú¸¹U´8¸¹
文學4Š國文學ùøa.w當tµ,i&8
6. \]〈abcdef•g書hŒ〉
棄kiÎ,j€ã€v…M8*k~Î,k€ã€DlV8-2mno1?,對U…ä
pGe8_`文Ú¸¹U,Šªqc(dc8r—stH思«,•øuÕvy¼8wx
Fyy·z,{|}zz·z8%Q0Òvc~,yÜ•€•‚ƒ8
9„<《典論》
1. U書L【曹丕】當N子iR~…寫,Ô作8«典Ά‘,‡‘8´ªU作U書,n~0
¶«ˆ»ÕŽã論´
2. ó書‰#"ç,Š¶‹#iŒ•,kŽí【〈論文〉】=〈®•〉ýç8
3. 典論,1”#•ð‘,!論Ñâ=論L%’“=論òk%0-,4aS”•-,ÓÔ8
4. 〈論文〉4《典論》Š,aç,–4k國/aç文學±Ó,ÓÔ80Uã/,Š國,文
學作品aB¶!=ù作品—˜£™〈論文〉l,ÜM文學,¿À,Öš文學z˜,Q›8
S文œD¾O,44•對曹E〈¶•ñ¸書〉^c,8
5. 曹E〈¶•ñ¸書〉
E]–å€v³,思子Lž,kŸã‘8¡q好L文Ú,¢™£k,"#!$º
¤8¥kÒ作Î,…¦^%‘8§¨az¦¶À@,©ª«Q¶}¬,--®Õ¶u¯,
- 5 -
【國文教學實習】
曹丕〈典論論文〉講義
鰱׶²³,ñ´cµ¶U魏,¶ŽG·¶ø¸,當Uãi,%%®謂¹º»ã¼,
úú®謂<½„ã¾8¿â¶4ÀÕÁäàã,ÂHÃäÄã,kÅ3Æ國¤8¥Uå
子,ÇÈv能«Ézµ,a{Ên8䩪ãF,v˶=Ö,^D®謂能¶ÌÍ-Î
Ÿ2,ÏÐÑvÙ,_LÒ‘8/書Óã,_作論ÔîÕ其文8Öß期vÉ×,£k
cã8¿Øv能YÙÎ,Ú2ÒãÛÜ‘8
Ò%ãÔÝ,v能Þˆ8†好%ßà其文,!vDÎ,應iá÷8§™âã†作
q文,·äåã,®äFv‹á%,=vL‘8âã謂–ÎõPæƒ,文ãçè,
¿®Èã,2Ò–wé÷¿文ÎêP¿†˜Uæ%,äLëì8
§í父ã文=,¶%îo,™¶ô《ï1》,ð=ñãòóv能ôa=8‹U^%
vˆÎ,¿&㳑8õ!@öã”,ó…ä論其÷ø£!×ùãm,ó…äú其Fû8
ÝüýFv能þ¶作Î,^好ÿ訶文Ú,掎摭mˆ8§田巴“$Ñ,罪三â,呰$霸¶
稷Ž,a旦^服Ê%,V¯aÿ,·µ•杜口8ÝQã辯,&á田氏,k㨯,求ã
vƒ,…Þ息乎ø%’!好尚,蘭茞蓀蕙ã芳,眾%P好,^²畔!逐臭ãÖ£咸池g
莖ãc,眾%P‰œ,^墨翟!ãã論,!…Ÿ÷ø
k•¡qPÔ=Öaw¶8Ö"ì#ÿ,$!…%,&'ã歌,!應2(,)Ö
ã思,&•*棄‘8=Öqî,,&¶ä+Q6義,>,WÒ‘8§•子Œ先Ü-.ã
•/,ÇcHÖvL‘8¿雖ñ0,]L12,Ç345pø國,o6Žá,¸7Òã
8,M9:ã@,!òä;墨L<=,=ÖLC子÷øá¿志&>,¿îv,¥'%
3?ã實@,辯iAãÈÉ,÷•義ãB,Ùaúã%8雖&能Cã¶Õ„,'ä‚ã
- 6 -
【國文教學實習】
曹丕〈典論論文〉講義
¶Ÿ好,µãD!,!k€ã論乎ø其%ãvE,F6子ãék‘8yGwH,書v
I—8E]8
6. 《典論論文》‰〈¶•ñ¸書〉û較
典論論文 ¶•ñ¸書 û較
1. 文%w*,®ò^¥8
2. J¶®³,謂ÌLó8
ÝüýFv能þ¶作Î,^好ÿ訶文
Ú,掎摭mˆ8
wK
咸ä®LMN¶Ên,§其¶^ÇO8 %%®謂¹º»ã¼,úú®謂<½
„ã¾8
wK
âP-¶=Ö,Q°i!R5,¥P
…… …… ã)‘8 ¥¶„文,&能c48
應S‰^vH,ÝTH^vU8
¥Uå子,Vv能«Ézµ,a{Ê
n8
wK
†%WöQ近,w‹背實,(XJ¶
®³,謂ÌLó8
䩪ãF,vY¶=Ö,^D®謂
能¶ÌÍ-Ο2,ÏÐÑvÙ,_
LÒ‘8
wK
- 7 -
【國文教學實習】
曹丕〈典論論文〉講義
õC子ZÌäç%,J能[¶思\8 õ!@öã”,]…ä論¶÷ø£!
×淵ãm,]…äú¶Fû8
wK
õ文Ú!國ã68,v^ãÔ“8 =Öqî,J&¶ä+Q6義,>,
WÒ‘8
w_
1.
- 8 -

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->