P. 1
ASP網頁設計語法整理

ASP網頁設計語法整理

5.0

|Views: 8,153|Likes:
出版社:ChiHua0826
ASP網頁設計語法整理
ASP網頁設計語法整理

More info:

Published by: ChiHua0826 on Dec 07, 2009
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華

ASP網頁設計語法整理
ASP 網頁設計語法整理 ................................................................................................ 1
變數篇 .................................................................................................................... 2
運算子篇 ................................................................................................................ 3
流程控制篇 ............................................................................................................ 4
副函式篇 ................................................................................................................ 6
網頁間輸出篇 .................................................................................................... 8
Session ! Cookie 篇 .............................................................................................. 9
"#$篇 .............................................................................................................. 10
%1 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
變數篇
1&'(:Dim 變數)*
2&+,-.'(:Dim 變數)*(Size-1)
3&/,-.'(:Dim 變數)*(Size-1)(Size-1)
4&0123:變數)*=變數4
5&變數567012389:01;<
=:
Dim vale
!ale=10
%2 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
運算子篇
1&算>運算子
運算子 ?@ A=
" 0數 5"2=25
- B數 -5
# C法 5#3=15
$ D法 15$3=5
% 整D法 14%3=4
&o' EF數 14 &o' 3=2
( G法 3(5=8
- H法 5-3=2
2&IJKL運算子
運算子 ?@ A=
) IJKL *a+,),-',=,a+-',
3&MN運算子
運算子 ?@ A= LO
= P7 1=2 .alse
/0 QP7 1/02 12e
/ R7 1/2 12e
0 S7 102 .alse
/= R7P7 1/=2 12e
0= S7P7 10=2 .alse
3s TUMN MNV變數WX0YZ+TU
4&[\運算子
運算子 ?@
4o5 ]^_`運算abcd4
An' e^KLdVf運算agh12e^i運算式h12e
62 j^klm+fh12e^i運算式h12e
7o2 Vf運算a+fh12e^n+fh.alse i運算式h12e
89v Vf運算aZoh12e j.alse i運算式h12e
%3 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
流程控制篇
1&If…Then:
3: pU式 1;en
qr程式s
8n' 3:
2&If…Then…Else:
3: pU式 1;en
qr程式s
8lse
qr程式s
8n' 3:
3&If…Then…ElseIF:
3: pU式 1;en
qr程式s
8lse3: pU式 1;en
qr程式s
8lse
qr程式s
8n' 3:
4&For…Step…Next
.o2 3= tu4 1o Lv4 S5e< wxyH4
qr程式s
4e=5
z{|}^~•€8=i5 .o2 }•{‚
.o2 3= tu4 1o Lv4 S5e< wxyH4
>
8=i5 .o2
>
4e=5
=:
.o2 3=1 1o 10 S5e< 1
1o5al=1o5al(3
%4 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
4e=5
5&Do While…Loop
Do ?;ile pU式
qr程式s
@oo<
z{|}^~•€8=i5 Do }•{‚
Do ?;ile pU式
>
8=i5 Do
>
@oo<
=:
3=1
Do ?;ile 3/=10
1o5al=1o5al(3
3(1
@oo<
%5 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
副函式篇
1&Sub…End Sub
ƒ„:
S+ 副函式)*()
qr程式s
8n' S+
…†:
Call 副函式)*
S+ ‡副函式ˆl€7‰`_4d副函式
2&Function…End Function
ƒ„:
.n-5ion 副函式)*()
qr程式s
副函式)*=`_4
8n' .n-5ion
…†:
變數)*=副函式)*()
Šo:‹副函式d`_401Œ•變數
.n-5ion ‡副函式ˆl€7Ž`_4d副函式
3&•€•ƒ函數‘o間函數
函數)* 函數?@
4oA _`’z“”•d–—˜o間
Da5e _`’z“”•d–—
1ime _`’z“”•do間
1ime2 _`™+š›œt算•ž™dŸ數
Bea2(Da5eC:o2ma5) _`–—式d¡¢
&on5;(Da5eC:o2ma5) _`–—式d£¢41D12
DaE(Da5eC:o2ma5) _`–—式d–數1D31
Fo2(1imeC:o2ma5) _`o間式dRo0D23
&in5e(1imeC:o2ma5) _`o間式dRod¤0D59
Se-on'(1imeC:o2ma5) _`o間式d¤dŸ數0D59
?eekDaE(Da5eC:o2ma5) _`–—式¥數d¦—§G¦—–D¨4h1DH
%6 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
4&•€•ƒ函數‘IJ函數
函數)* 函數?@
As-(s52) _`01IJ%+fIadASC33 s
C;2(nm) _`01ASC33 sdIa
S<a-e(nm) _`01數žIad©IJ
@en(s52) _`IJdª«
12im(s52) ¬DIJV-d©®Ia
@52im(s52) ¬DIJ¯-d©®Ia
I52im(s52) ¬DIJ°-d©®Ia
&i'(s52Gnm1Gnm2) zIJs52 dnm1 ±²³u^E•nm2 Iad子IJ
@e:5(s52Gnm) zIJs52 d¯-E出nmIad子IJ
IiJ;5(s52Gnm) zIJs52 d°-E出nmIad子IJ
Ie<la-e(s52Gs521Gs522) ‹s52 IJ}ds521 IJE´µhs522 IJ
3nS52(s521Gs522) _`s522 出’zs521 d±²
5&•€•ƒ函數‘數¶函數
函數)* 函數?@
In'(s5m5) ·數函數^¸¥數¹º»1¼½¾¿ÀdÁÂ數d·數
Ian'omize ÃÄIn'()函數¹ºwxgQZd·數
3n5(s5m5) _`整數d運算式LO^•€‰pUÅÆ法
A+s(s5m5) _`數4dÇÈ4
S9n(s5m5) _`運算式dÉB4^S7Êh1^R7Êh-1^Êh0
S92(s5m5) _`運算式dËÌÍ
%H 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
網頁間輸出篇
1&輸HTML ÎÏ!ÐI•Ñ
Ies<onse.?2i5e(IJ變數)
=:
Ies<onse.?2i5e(s52)
Ies<onse.?2i5e(*1es5, ) */+20,)
2&ÒY•ÓÔd網頁
Ies<onse.Ie'i2e-5(網頁‚Õ)
=:
Ies<onse.Ie'i2e-5(*1es5.as<,)
Ies<onse.Ie'i2e-5(*;55<K$$5A.Ea;oo.-om$,)
3& → 網頁間_Ö變數^E4Ì式+ ×Ø網Ù
Ú:網頁)*.as<L變數)*1=10
變數)*2=Ie9es5.Me2ES52inJ(變數)*1)
=:
1es5.as<L!ale1=10
!ale2= Ie9es5.Me2ES52inJ(!ale 1)
zKL1es5.as< Ûf網頁dZo_Ö!ale1 Ûf變數^Ü×Ø
Ie9es5.Me2ES52inJ ‹!ale1 d4E出01Œ!ale2
4& → 網頁間_Ö變數^E4Ì式Ý ×ØÞ¾
… Ú:߀޾&ÐIÌà&áEÌà&â¾Ìà P
變數)*2=Ie9es5..o2m(變數)*1)
=:
!ale2= Ie9es5..o2m(!ale 1)
×ØIe9es5..o2m‹Þ¾ã!ale1 d4E出01Œ!ale2
%8 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
Session !Cookie 篇
1&Session •€
Session ƒ„:
Session(*Session ” 變數)* )=變數4
Session Eä:
變數)*= Session(*Session ” 變數)* )
Session å變:
Session(*Session ” 變數)* ) =變數)*
Session âD:
Session.A+an'on
Š0æ:âDçŽSession 4
2&oo!ie •€:
Cookie ƒ„:
Ies<onse.Cookies(*Cookie ” 變數)* )=變數4
Cookie Eä:
變數)*= Ie9es5.Cookies(*Cookie ” 變數)* )
Cookie å變:
Ies<onse.Cookies(*Cookie ” 變數)* ) =變數)*
Cookie ¬D:
Ies<onse.Cookies(*Cookie ” 變數)* ).8=<i2es=Da5e-365
%9 頁
ASP 網頁設計語法整理 撰寫人:陳志華
"#$篇
1&KL"#$
Se5 "#$TU變數=Se2ve2.C2ea5e6+Ne-5(*AD6DO.Conne-5ion,)
"#$TU變數.6<en *DS4="#$)*Pi'="#$èéP<A'= ” "#$ês
2&ëìKL"#$
"#$TU變數.Close
"&³í"#î
Se5 Ie-o2'Se5 TU變數=Se2ve2.C2ea5e6+Ne-5(*AD6DO.Ie-o2'Se5,)
Ie-o2'Se5 TU變數.6<en *SM@ ” 語法 G"#$TU變數G3G3G1
#&ëì"#î
Ie-o2'Se5 TU變數.Close
$&%ecordSet 語法
語法 ?@
Ie-o2'Se5 TU變數.&ove.i2s5 ï•%+ð
Ie-o2'Se5 TU變數.&ove@as5 ï•ñ8+ð
Ie-o2'Se5 TU變數.&ove4e=5 ï•ò+ð
Ie-o2'Se5 TU變數.&oveP2evios ï•ó+ð
Ie-o2'Se5 TU變數.86. ô•WXhõîöć8
%10 頁

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->