ƉƺƲüƮƬƪƴǃƺƮʘƷƹƳƮƼƺƧƳƪüƮ

FYRKLÖVERƹƮƺþƪþƴƱƧƳưƳƪƲüƪƶƲƴƪʘƷƱƧƳư
ƍþǂþƷƴƻƮƹƺƦʘƪƫƪüƫƥƳƲƝƽƮƭS
EdholmLUlleniusƛƪþƴƱƧƳưƛðƗcmƗƪƶ
ƱƧƳưƗðƛcmƝƮƴƮƻƳǂüþƴƮƽʘDŽüƪ

ƚƜƏƍƘÿƝƞƐƞƚƝƛƔƞƔƝƍƝƗƐƞƚƘƞƜƚƛƚƛƚƟƑƐƔƞƐ 

½

ĀƔƍƘƐƗƐƞƍƔĀÿƜƐƍƘ

CF: 80000-mcco25a

CF: 80000-mcco25a

%(67cƪþƷƱưƳƮƻƺƲƳƧƹǃƵƱƮƹư 

½

ƞƷƹþƨƺƲüƪƸƮƨƵƪƲ
ƺƷþƲƷƹưüƪƵƺƲƳǂ
üƦʘƷƸƺƷƻƳǂƹüƷƻ
BESTÅƪþƷƱưƳƮƻƺƲƳƧƹǃƵƱƮƹưƛðƎƟcmƞƷƼƿƺƲƹƺƲƳǂ
þƿƴƮƨƺƪƲƽƿʘƲƹƺƥƗƮƹƳƷǃʘƷƳƪƼƦƼƲƵƨʘƲƹüƪƳƪƲƬƻƪƴƨƪƹƼƪƴƮƨƪƸ½
LACKƺʘƪþƦƯƲüƦƹưƸ½ĀƮƨƺƮƺưƹƮƴ

ƚƔƞƔƗƐƝƞƚƟƕƍƞƍƖƚƏƚƟƔƝơƟƚƟƘÿƝƍƟƏƚƟƝƞƚƟ

TF: 80000-grc_372

2009

2009

ƞƔƗƐƝ

© Inter IKEA Systems B.V. 2008. 80090

ƗƲƳʘƦƸ

ƚƔƞƔƗƐƝƞƚƟƕƍƞƍƖƚƏƚƟƔƝơƟƚƟƘÿƝƍƟƏƚƟƝƞƚƟ

VERSION:0

ƵƦƷ
KƚƟƑƔƘƍ

ƟƛƘƚĀÿƗƍƞƔƚ

ƑƻüƪʘƲƳƥüƮ
ƹƥƴƺƹƪƵƺƷüƥƺƪƸ

ƵƦƷ
ƛƍƔĀƔƕƚƔƕƐƍ

ɻ ƕƍƓƔƝƞƔƕƚ14

.ƪƱƲƹƺƲƳƥƳƪƵƪþƦƭƮƸƳƪƵƪþƦƭƮƸƳʘƮƫƥƺƲƪ
ƺʘƪþƦƯƲƪüƦƹưƸƦþƲþƴƪÄÆƦþƲþƴƪƪþƷƱƧƳƮƻƹưƸ

ɻ ƞƜƍƛƐƑƍƜƔƍ

ɻ ƚƜƏƍƘÿƝƒ 224

ƍþƷƱƧƳƮƻƹưƮƨƹƷƭƷƸƳƷƻƺƲƥƷʘƬƥƵƿƹư

ɻ ƏƜƍƠƐƔƚ 238

ƕƚƟƑƔƘƔƕƍƐƔĀƒ

ƎƥƯƪƬƴƥƹƺʘƮƸƳƮʘƲƥƳƷʘƵƨƯƮƸƭƲƪƳƷƹüưƺƲƺƳƥ
ƳƪƱʘƦƼƺƮƸ

ɻ ƚĀƒƏƚƝƍƏƚƜÿƘ344

ƞʘƪþƦƯƲƪƳƪʘƦƳƴƮƸƳƪƲƹƳƪüþǂƹƮƺƺʘƪþƮƯƪʘƨƪƸ

ɻ ƕƚƟƑƔƘƍ112

ɻ ƗƛƍƘƔƚ260

ƗþƥƵƲƪƷʘƬƥƵƿƹưüƷƵƥƭƮƸƪþƷƱƧƳƮƻƹưƸ

ƆþƲþƴƪÄÆƫƲƫƴƲƷƱƧƳƮƸʘƪƼƲƦʘƮƸƳƪƵƪþƦƭƮƸ
ƳʘƮƫƥƺƲƪƝƻƹƺƧüƪƺƪƳƪƲƮƹƿƺƮʘƲƳƥƮƶƪʘƺƧüƪƺƪ
ƪþƷƱƧƳƮƻƹưƸƬƲƪƳƷƻƯƨƵƪüþƥƵƲƷƳƪƲ
ƻþƵƷƭƿüƥƺƲƷƝƺʘDŽüƪƺƪüƷƵƥƭƮƸƪþƷƱƧƳƮƻƹưƸ

ɻ ƟƠƍƝƗƍƞƍ270

ɻ ƛƖƒƜƚƠƚƜƔƐƝ357

ɻ ƟƛƘƚĀÿƗƍƞƔƚ142

ƟþƵƷƭƿüƥƺƲƪƵƺƷƻƴƥþƮƸƳƪƲƹƻʘƺƪʘƲƦʘƮƸ
ƹƺʘDŽüƪƺƪüƪƶƲƴƥʘƲƪƳƪƲþƪþƴDŽüƪƺƪ

ɻ ƘƐƍƘƔƕƚĀÿƗƍƞƔƚ

ƕƷƴƮƶƲǂƵƻƼƥƹüƪƺƪƻþƵƷƭƿüƪƺƨƷƻƻƼƥƹüƪƺƪ
üþƥƵƲƷƻƳƷƻʘƺƨƵƮƸƽƪƴƲƥ

ɻ ƕƚƟƑƔƘƔƕƍƐƔĀƒ302

ƘƮƪƵƲƳƥƻþƵƷƭƿüƥƺƲƪ

ƝƳƮǃưƺʘƪþƮƯƪʘƨƪƸƪþƷƱƧƳƮƻƹưƺʘƷƼƨüƿƵ
ƳƷƻƯƲƵƲƳƥƹƳƮǃưƪƶƮƹƷƻƥʘƳƷƻƯƨƵƪƸ

ɻ ƛƍƔĀƔƕƚƔƕƐƍ204

ɻ ƠÿƞƔƝƞƔƕƍ320

ƛƪƲƭƲƳƥƦþƲþƴƪƳƪƲþƪƲƽƵƨƭƲƪƫʘƮƼƲƳƥ
ƦþƲþƴƪƮƨƭưüƿʘƷǃþƪƲƭƲƳƥƭƿüƥƺƲƪþƪƲƭƲƳƥ
ƻƼƥƹüƪƺƪþƪƲƭƲƳƧƪþƷƱƧƳƮƻƹư

CF: 80000-mcci25a

ƐþƲƺʘƪþƦƯƲƪƼƿƺƲƹƺƲƳƥƼƿƺƲƹƺƲƳƥƭƪþƦƭƷƻ
ƼƿƺƲƹƺƲƳƥƷʘƷƼƧƸƳƪþƦƴƪƳƪƲƫƥƹƮƲƸ

CF: 80000-mcci25a 

½ 

ƝƷƻưƭƲƳƥƳƮƼƺƮƭƥƳƲƪ

ɻ ĀƔƍƕƚƝƗƒƝƒ330

ơDŽʘƷƲƮʘƬƪƹƨƪƸƬʘƪƼƮƨƪƳƪƲƪþƷƱƧƳƮƻƹư
ƳƪʘƦƳƴƮƸƹƻʘƺƪʘƲƦʘƮƸ

ƕƷƻƯƨƵƮƸƮƹƿƺƮʘƲƳƥƮƶƪʘƺƧüƪƺƪþǂʘƺƮƸƳƪƲ
ƺƲüƦƸƷƭưƬǂƸƹƽƮƭƲƪƹüƷǃ

80000-mcci25a_grc

ƟƠƍƝƗƍƞƍ 

½

ƐƬƬƻƧƹƮƲƸ
ƐþƨƹƳƮƾưƹƺƷƳƪƺƥƹƺưüƪ
ƐƴƥƺƮüƮþƪƲƭƲƥ
ƕƥʘƺƪƔƕƐƍ
ơƥʘƺƮƸƳƪƲDŽʘƮƸƮʘƬƪƹƨƪƸ
ƟþưʘƮƹƨƮƸ
ƐƲƭƲƳƦƸþʘƷƹƼƷʘƦƸ
ƐƟƜƐƞƒƜƔƚ
ƐƹƺƲƪƺǂʘƲƷ

TF: 80000-grc_002

ƕƥƱƮüƦʘƪþʘƿƲƵǂ
$þƷƴƪǃƹƺƮþʘƿƲƵǂüƮƷüƮƴƦƺƪƴƷƻƳƥƵƲƳƪ
üþƦƲƳƷƵƳƪƲƾƿüƨüƮ½ƳƪƲƭƿʘƮƥƵ
ƳƪƼƦƳƪƱưüƮʘƲƵƥƪþǂƺƲƸüƦƽʘƲƺƲƸ 
ƺƷþʘƿƨƹƺƷƮƹƺƲƪƺǂʘƲǂüƪƸƐþƨƹưƸ
ƳƥƱƮƞʘƨƺưþʘƷƹƼƦʘƷƻüƮƭƿʘƮƥƵƳƪƼƦǂƴư
üƦʘƪ
ƝƷƻưƭƲƳƦƸƴƲƽƷƻƭƲƦƸ
ƛƷƴƴƥƪþǂƺƪþƲƥƺƪƳƪƲƺƪƹƻƹƺƪƺƲƳƥþƷƻ
ƹƮʘƫƨʘƷƻüƮƹƺƷƮƹƺƲƪƺǂʘƲƷüþƷʘƮƨƺƮƵƪƺƪ
ƪƬƷʘƥƹƮƺƮƪþǂƺƷƝƷƻưƭƲƳǂƳƪƺƥƹƺưüƪ
ƺʘƷƼƨüƿƵǂþƷƻƮþƨƹưƸƱƪƫʘƮƨƺƮþƷƴƴƦƸ
ƹƷƻưƭƲƳƦƸƴƲƽƷƻƭƲƦƸƵƪƪþƷƴƪǃƹƮƺƮƹƺƷƹþƨƺƲ

VERSION:3

ƛƪƲƭƲƳƥƬƮǃüƪƺƪ
ƛʘƷƹƼƦʘƷƻüƮþƪƲƭƲƳƥƬƮǃüƪƺƪ
ƗƲƹƧüƮʘƨƭƪÂüƲƹƧƺƲüƧ
ĀƲƪƱƦƺƷƻüƮƮþƨƹưƸþƪƲƭƲƳƦƸƺʘƷƼƦƸƳƪƲ
ƼƷǃʘƵƷüƲƳʘƷƳƻüƥƺƿƵƬƲƪƵƪƯƮƹƺƥƵƮƺƮ
ƺƲƸƺʘƷƼƦƸƧƺƷƬƥƴƪƺƷƻüƿʘƷǃƹƪƸ

80000-mcci25a grc

KAƓƔƝƞƔƕƚ

ƐơƚƟƗƐƕƍƔƝƚƟƒĀƔƕƚ
ƝƚƖÿƗƚƕƍƔƛƚƖƟ
ƗƍƖƔƝƞƍ

Το σπίτι μας είναι το πιο σημαντικό μέρος του κόσμου.
Έτσι ήταν, έτσι είναι και θα είναι πάντα. Το θέλουμε όμορφο και
φιλόξενο για εμάς, την οικογένεια μας, και τους φίλους μας.
Θέλουμε την κουζίνα μας λειτουργική. Το καθιστικό μας άνετο και
φιλόξενο για όλους. Το υπνοδωμάτιό μας ιδιαίτερο και ήσυχο για
να ζούμε τις δικές μας στιγμές και να αφήνουμε την κούραση
πίσω, πριν ξεκινήσουμε πάλι μια καινούρια μέρα.
Ο φετινός κατάλογος είναι ακόμη μεγαλύτερος και γεμάτος νέα
προϊόντα και νέες ιδέες για εσάς. Έτσι, μπορείτε να βρείτε αυτό
που σας ταιριάζει και να κάνετε το πιο σημαντικό μέρος του
κόσμου ακόμη πιο δικό σας, πιο όμορφο και λειτουργικό, πιο
άνετο και φιλόξενο.
Ξεκινήστε τώρα! Ξεφυλλίστε τον, πάρτε ιδέες, σχεδιάστε αυτό
που ονειρεύεστε και ελάτε στα καταστήματά μας. Εκεί θα βρείτε
ακόμη περισσότερες ιδέες και λύσεις, μέσα από εκατοντάδες νέα
προϊόντα που φέρνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Για εσάς και το πιο σημαντικό μέρος του κόσμου, το σπίτι σας!
Καλώς ήλθατε στην ΙΚΕΑ 2009!!!

Βασίλης Γουδές
Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου

CF: 80000-mccn01a

TF: 80000-grc003

VERSION:3

KARLSTAD τύιθέσιος
καναπές με μακύϋ κάλυμμα

νέο

475€
Χώρια αλλά μαζί. Ένας καναπές πλάτη με πλάτη με δύο σεζλόνγκ
δημιουργούν δύο ζώνες χαλάρωσης μέσα στο ίδιο δωμάτιο.
KARLSTAD υποπϊδιο Μ80×Π64, Υ48cm. Με κάλυμμα Blekinge που αφαιʘείται από 100% βαμβάκι. Σε λευκό χʘώμα 115€ KARLSTAD τύιθέσιος
καναπές με μακύϋ κάλυμμα 475€ Δείτε σελ. 57. INGER ϋφασμα Π150cm. Παʘουσιάζεται εδώ ως κουʘτίνα. Σε διάφοʘα σχέδια 6€/m
301.401.79

ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΕΝΑ

Ένα σπίτι που είναι άνετο και λειτουύγικϊ, ϊπου τα παιδιά και οι γονείς τους μπούοϋν να χαλαύόσουν, να δουλέψουν και να

παίξουν. Μέσα σε 100 τετύαγωνικά μέτύα παύϊλες τις δύαστηύιϊτητες μπούείτε να νιόθετε χαλαύοί. Το σπίτι είναι ούγανωμένο για
να δίνει στον καθένα τον πύοσωπικϊ του χόύο, με έπιπλα που σας φέύνουν κοντά. Πως θα έμοιαζε ένα τέτοιο σπίτι; Αποφασίσαμε να
μάθουμε. Καλός ήλθατε...
νέο BERGSBO βιβλιοθήκη με γυάλινες πϊύτες 279€ Δείτε σελ. 80. KIVSTA καπέλο 27,95€ Δείτε σελ. 328.
JANUARI βάση φωτιστικοϋ δαπέδου 29€ Δείτε σελ. 328.

CF: 80000-mcth01c

TF: 80000-grc004

Ιδανικϊ για αυτοϋς που
βλέπουν ταινίες και
διαβάζουν. Οι δϋο
σεζλϊνγκ αντικύίζουν τη
TV, ενό ο καναπές είναι το
τέλειο μέύος για
μεσημεύιανοϋς ϋπνους ή
για ένα καλϊ βιβλίο.
EKTORP σεζλϊνγκ
αύιστεύή 335€ Δείτε σελ.
54 LINNARP τύαπέζι
μέσης/έπιπλο TV 105€/
τεμ. Δείτε σελ. 39.

VERSION:0

KARLSTAD τύιθέσιος
καναπές με μακύϋ κάλυμμα

νέο

475€
Χώρια αλλά μαζί. Ένας καναπές πλάτη με πλάτη με δύο σεζλόνγκ
δημιουργούν δύο ζώνες χαλάρωσης μέσα στο ίδιο δωμάτιο.
KARLSTAD υποπϊδιο Μ80×Π64, Υ48cm. Με κάλυμμα Blekinge που αφαιʘείται από 100% βαμβάκι. Σε λευκό χʘώμα 115€ KARLSTAD τύιθέσιος
καναπές με μακύϋ κάλυμμα 475€ Δείτε σελ. 57. INGER ϋφασμα Π150cm. Παʘουσιάζεται εδώ ως κουʘτίνα. Σε διάφοʘα σχέδια 6€/m
301.401.79

ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΕΝΑ

Ένα σπίτι που είναι άνετο και λειτουύγικϊ, ϊπου τα παιδιά και οι γονείς τους μπούοϋν να χαλαύόσουν, να δουλέψουν και να

παίξουν. Μέσα σε 100 τετύαγωνικά μέτύα παύϊλες τις δύαστηύιϊτητες μπούείτε να νιόθετε χαλαύοί. Το σπίτι είναι ούγανωμένο για
να δίνει στον καθένα τον πύοσωπικϊ του χόύο, με έπιπλα που σας φέύνουν κοντά. Πως θα έμοιαζε ένα τέτοιο σπίτι; Αποφασίσαμε να
μάθουμε. Καλός ήλθατε...
νέο BERGSBO βιβλιοθήκη με γυάλινες πϊύτες 279€ Δείτε σελ. 80. KIVSTA καπέλο 27,95€ Δείτε σελ. 328.
JANUARI βάση φωτιστικοϋ δαπέδου 29€ Δείτε σελ. 328.

CF: 80000-mcth01c

TF: 80000-grc004

Ιδανικϊ για αυτοϋς που
βλέπουν ταινίες και
διαβάζουν. Οι δϋο
σεζλϊνγκ αντικύίζουν τη
TV, ενό ο καναπές είναι το
τέλειο μέύος για
μεσημεύιανοϋς ϋπνους ή
για ένα καλϊ βιβλίο.
EKTORP σεζλϊνγκ
αύιστεύή 335€ Δείτε σελ.
54 LINNARP τύαπέζι
μέσης/έπιπλο TV 105€/
τεμ. Δείτε σελ. 39.

VERSION:0

Για να μην ξεχνάμε να
ανακυκλώνουμε.
Με τους κάδους και τις
ταμπέλες τους μπορείτε
εύκολα να ξεχωρίζετε τα
σκουπίδια σας.

Μαγειρεύουμε, κουβεντιάζουμε. Η νησίδα είναι το
κέντρο της κουζίνας, εκεί όπου προετοιμάζουμε το
φαγητό αλλά και το δοκιμάζουμε. Έχοντας σκαμπό στην
μια άκρη ο μάγειρας δεν μένει ποτέ έξω από την
κουβέντα.
INGEMAR σκαμπό με πλάτη 65€/τεμ. Υ 74cm

SNACK κουτιά κψντϊα πλακέ. 32L 12,50€/τεμ.
65L 15,50€/τεμ. χείτε τη σελ. 226.
RILL ροδάκια 5€/4 pack. χείτε τη σελ. 226.

INGEMAR σκαμπό
με πλάτη Υ 74cm

65€
STEFAN καρέκλα
19€/τεμ.
χείτε τη σελ. 106.
NORDEN τραπέζι
Π220/266×Β100,
Υ75cm. Επεκτεινψμενο
τϊαπέζι. Με 1 επιπλέον
φωλλο κάθονται 8-10
άτομα. Λακαϊισμένο
μασίφ ξωλο σημωδας.
299€ 380.880.07. Οι
κουϊτίνες είναι
ϊαμμένες απψ ωφασμα
ΙΚΕΑ.

CF: 80000-mcth02c

TF: 80000-grc006

VERSION:0

Για να μην ξεχνάμε να
ανακυκλώνουμε.
Με τους κάδους και τις
ταμπέλες τους μπορείτε
εύκολα να ξεχωρίζετε τα
σκουπίδια σας.

Μαγειρεύουμε, κουβεντιάζουμε. Η νησίδα είναι το
κέντρο της κουζίνας, εκεί όπου προετοιμάζουμε το
φαγητό αλλά και το δοκιμάζουμε. Έχοντας σκαμπό στην
μια άκρη ο μάγειρας δεν μένει ποτέ έξω από την
κουβέντα.
INGEMAR σκαμπό με πλάτη 65€/τεμ. Υ 74cm

SNACK κουτιά κψντϊα πλακέ. 32L 12,50€/τεμ.
65L 15,50€/τεμ. χείτε τη σελ. 226.
RILL ροδάκια 5€/4 pack. χείτε τη σελ. 226.

INGEMAR σκαμπό
με πλάτη Υ 74cm

65€
STEFAN καρέκλα
19€/τεμ.
χείτε τη σελ. 106.
NORDEN τραπέζι
Π220/266×Β100,
Υ75cm. Επεκτεινψμενο
τϊαπέζι. Με 1 επιπλέον
φωλλο κάθονται 8-10
άτομα. Λακαϊισμένο
μασίφ ξωλο σημωδας.
299€ 380.880.07. Οι
κουϊτίνες είναι
ϊαμμένες απψ ωφασμα
ΙΚΕΑ.

CF: 80000-mcth02c

TF: 80000-grc006

VERSION:0

Οι ανοιφτοί αποθηκευτικοί φϋόοι
δίνουν μια αέόινη αίσθηση και σας
διευκολϊνουν ωταν χάφνετε κάτι.
Εδϋ, τα ντουλάπια PAX
καταλαμβάνουν ωλο το μήκος του
δψματίου.
KOMPLEMENT συότάόι με
διαφψόιστικω 30€/τεμ. ωείτε σελ. 178.
KOMPLEMENT κουτί Απϊ πλαστικϊ.
Π93×Β56,Υ18cm. 15€/τεμ. 500.194.22
Οι κουύτίνες είναι ύαμμένες απϊ
ϋφασμα IKEA.

IKEA 365+ RISP σετ
παπλψματοθήκη και 2
μαξιλαόοθήκες Απϊ 50% lyocell,
50% βαμβάκι. Παπλψματοθήκη
Π240×Μ220cm. Μαξιλαύοθήκες
Μ50×Π60cm. 49€ 101.233.45
OFELIA κουβέότα 19,95€ ωείτε
σελ. 275. LILLESAND κόεβάτι Για
στύόμα 140x200 (πψλείται
χψύιστά). Τάβλες και δοκϊς
στήύιξης πψλοϋνται χψύιστά
129€ ωείτε σελ. 147.

KOMPLEMENT κουτί

15€/τεμ.
Φτιάξτε μια θέση

IKEA 365+ RISP σετ παπλψματοθήκη και 2
μαξιλαόοθήκες

Πόοκειμένου οι αποθηκευτικοί σας

49€

φϋόοι να καταλαμβάνουν λιγωτεόο
φϋόο, απλά καθίστε πάνψ τους.
Πόοσθέστε μεόικά μαξιλάόια για
πεόισσωτεόη άνεση.
OFELIA SÄV κάλυμμα μαξιλαόιοϊ
12€ ωείτε σελ. 275.

Αγαπήστε την
αδυναμία σας
Έφετε αδυναμία στα παποϊτσια;
Κάποιa που λατόεϊει τα παποϊτσια
έφει μεγάλη συλλογή απω τακοϊνια,
μπαόέτες ή σανδάλια. Σας δίνουμε τη
λϊση. Κάθε σϊστημα οόγάνψσης
παίόνει 12 ζευγάόια και λειτουόγεί

Κάντε το σπίτι που βλέπετε στην ΙΚΕΑ δικό σας σπίτι.

σαν συότάόι για εϊκολη πόωσβαση.
KOMPLEMENT παπουτσοθήκη 45€/
τεμ. ωείτε σελ. 178.

CF: 80000-mcth03a

TF: 80000-grc008

VERSION:1

Οι ανοιφτοί αποθηκευτικοί φϋόοι
δίνουν μια αέόινη αίσθηση και σας
διευκολϊνουν ωταν χάφνετε κάτι.
Εδϋ, τα ντουλάπια PAX
καταλαμβάνουν ωλο το μήκος του
δψματίου.
KOMPLEMENT συότάόι με
διαφψόιστικω 30€/τεμ. ωείτε σελ. 178.
KOMPLEMENT κουτί Απϊ πλαστικϊ.
Π93×Β56,Υ18cm. 15€/τεμ. 500.194.22
Οι κουύτίνες είναι ύαμμένες απϊ
ϋφασμα IKEA.

IKEA 365+ RISP σετ
παπλψματοθήκη και 2
μαξιλαόοθήκες Απϊ 50% lyocell,
50% βαμβάκι. Παπλψματοθήκη
Π240×Μ220cm. Μαξιλαύοθήκες
Μ50×Π60cm. 49€ 101.233.45
OFELIA κουβέότα 19,95€ ωείτε
σελ. 275. LILLESAND κόεβάτι Για
στύόμα 140x200 (πψλείται
χψύιστά). Τάβλες και δοκϊς
στήύιξης πψλοϋνται χψύιστά
129€ ωείτε σελ. 147.

KOMPLEMENT κουτί

15€/τεμ.
Φτιάξτε μια θέση

IKEA 365+ RISP σετ παπλψματοθήκη και 2
μαξιλαόοθήκες

Πόοκειμένου οι αποθηκευτικοί σας

49€

φϋόοι να καταλαμβάνουν λιγωτεόο
φϋόο, απλά καθίστε πάνψ τους.
Πόοσθέστε μεόικά μαξιλάόια για
πεόισσωτεόη άνεση.
OFELIA SÄV κάλυμμα μαξιλαόιοϊ
12€ ωείτε σελ. 275.

Αγαπήστε την
αδυναμία σας
Έφετε αδυναμία στα παποϊτσια;
Κάποιa που λατόεϊει τα παποϊτσια
έφει μεγάλη συλλογή απω τακοϊνια,
μπαόέτες ή σανδάλια. Σας δίνουμε τη
λϊση. Κάθε σϊστημα οόγάνψσης
παίόνει 12 ζευγάόια και λειτουόγεί

Κάντε το σπίτι που βλέπετε στην ΙΚΕΑ δικό σας σπίτι.

σαν συότάόι για εϊκολη πόωσβαση.
KOMPLEMENT παπουτσοθήκη 45€/
τεμ. ωείτε σελ. 178.

CF: 80000-mcth03a

TF: 80000-grc008

VERSION:1

...ΧΑΜΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ
ΚΟΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΩΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ;

POÄNG πολυθρόνα

79€
Ξεκινάμε από τις χαμηλές τιμές…
Θέλουμε να πώοσφέώουμε ποιοτικά πώοωϋντα σε χαμηλές
τιμές, πώοσιτές σε ϋλους. Για αυτϋ αποφασίζουμε την τιμή
πώύτα. Για να το καταφέώουμε μειύνουμε τα κϋστη μας
ϋπου μποώοόμε, χψώίς να επηώώεάζουμε την ποιϋτητα.

…έπειτα φτιάχνουμε πολλά …
Πώύτα φτιάχνουμε πολλά. Μετά φτιάχνουμε ακϋμη
πεώισσϋτεώα. Όσο πεώισσϋτεώα φτιάξουμε, τϋσο λιγϋτεώο
κοστίζει κάθε κομμάτι.

…οι σχεδιαστές μας κάνουν τα
μαγικά τους…
Με πώϋκληση τις χαμηλές τιμές, οι σχεδιαστές μας
επινοοόν νέους τώϋπους για να δημιουώγήσουν
εντυπψσιακά, λειτουώγικά και ανθεκτικά πώοωϋντα.

…και τα μεταφέρουμε σε επίπεδες
συσκευασίες...
Οι επίπεδες συσκευασίες, μας βοηθοόν να ελαττύσουμε τα
κϋστη μεταφοώάς και αποθήκευσης. Έτσι, πετυχαίνουμε
ακϋμη χαμηλϋτεώες τιμές.

POÄNG πολυθρόνα
Π68×Β83, Υ100 cm. Σχεδ.: Noboru
Nakamura
Με κάλυμμα Alme που αφαιώείται
απϋ 100% βαμβάκι, σε φυσικϋ
χώύμα. Σκελετϋς με φινίώισμα
σημόδας.
ϊείτε πεώισσϋτεώες πολυθώϋνες
POÄNG στη σελ. 58.

10

CF: 80000-mccc01a

TF: 80000-grc010

VERSION:0

...ΧΑΜΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ
ΚΟΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΩΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ;

POÄNG πολυθρόνα

79€
Ξεκινάμε από τις χαμηλές τιμές…
Θέλουμε να πώοσφέώουμε ποιοτικά πώοωϋντα σε χαμηλές
τιμές, πώοσιτές σε ϋλους. Για αυτϋ αποφασίζουμε την τιμή
πώύτα. Για να το καταφέώουμε μειύνουμε τα κϋστη μας
ϋπου μποώοόμε, χψώίς να επηώώεάζουμε την ποιϋτητα.

…έπειτα φτιάχνουμε πολλά …
Πώύτα φτιάχνουμε πολλά. Μετά φτιάχνουμε ακϋμη
πεώισσϋτεώα. Όσο πεώισσϋτεώα φτιάξουμε, τϋσο λιγϋτεώο
κοστίζει κάθε κομμάτι.

…οι σχεδιαστές μας κάνουν τα
μαγικά τους…
Με πώϋκληση τις χαμηλές τιμές, οι σχεδιαστές μας
επινοοόν νέους τώϋπους για να δημιουώγήσουν
εντυπψσιακά, λειτουώγικά και ανθεκτικά πώοωϋντα.

…και τα μεταφέρουμε σε επίπεδες
συσκευασίες...
Οι επίπεδες συσκευασίες, μας βοηθοόν να ελαττύσουμε τα
κϋστη μεταφοώάς και αποθήκευσης. Έτσι, πετυχαίνουμε
ακϋμη χαμηλϋτεώες τιμές.

POÄNG πολυθρόνα
Π68×Β83, Υ100 cm. Σχεδ.: Noboru
Nakamura
Με κάλυμμα Alme που αφαιώείται
απϋ 100% βαμβάκι, σε φυσικϋ
χώύμα. Σκελετϋς με φινίώισμα
σημόδας.
ϊείτε πεώισσϋτεώες πολυθώϋνες
POÄNG στη σελ. 58.

10

CF: 80000-mccc01a

TF: 80000-grc010

VERSION:0

ΜΕ ΛΙΓΟ ΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΡΙΑ ΣΑΣ...

...ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

POÄNG πολυθρόνα

79€

Σχεδ.: Noboru Nakamura

Τα δοκιμάζετε

Τα διαλέγετε

Πιστεύουμε πως ο καλύτεϏος άνθϏωπος να σας
εξυπηϏετήσει, είστε εσείς. Όλες οι πληϏοφοϏίες
που χϏειάζεστε είναι στο ταμπελάκι της τιμής. Αν
χϏειάζεστε βοήθεια απευθυνθείτε στο
πλησιέστεϏο γϏαφείο πληϏοφοϏιών.

Τα πεϏισσότεϏα έπιπλα ΙΚΕΑ βϏίσκονται σε
επίπεδες συσκευασίες και μεταφέϏονται εύκολα
από εσάς. Έτσι εξοικονομείτε χϏήματα με κάτι που
μποϏείτε να κάνετε εσείς.

Τα μεταφέʘετε

Τα συναʘμολογείτε

Οι επίπεδες συσκευασίες φοϏτώνονται εύκολα
στο αυτοκίνητο σας. Όταν μεταφέϏετε τα
πϏοϊόντα εσείς, εξοικονομείτε χϏήματα που θα
ξοδεύατε για τη μεταφοϏά τους.

Τα πεϏισσότεϏα πϏοϊόντα ΙΚΕΑ έϏχονται σε
κομμάτια για να χωϏάνε στις επίπεδες
συσκευασίες. Τα πάντα είναι σχεδιασμένα για
εύκολη συναϏμολόγηση. Έτσι, με λίγο κόπο
εξοικονομείτε πολλά χϏήματα.

Διαβάστε πεʘισσότεʘα για τις αγοʘές στην IKEA στη σελ. 361

12

CF: 80000-mccc02a

TF: 80000-grc012

VERSION:0

ΜΕ ΛΙΓΟ ΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΡΙΑ ΣΑΣ...

...ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

POÄNG πολυθρόνα

79€

Σχεδ.: Noboru Nakamura

Τα δοκιμάζετε

Τα διαλέγετε

Πιστεύουμε πως ο καλύτεϏος άνθϏωπος να σας
εξυπηϏετήσει, είστε εσείς. Όλες οι πληϏοφοϏίες
που χϏειάζεστε είναι στο ταμπελάκι της τιμής. Αν
χϏειάζεστε βοήθεια απευθυνθείτε στο
πλησιέστεϏο γϏαφείο πληϏοφοϏιών.

Τα πεϏισσότεϏα έπιπλα ΙΚΕΑ βϏίσκονται σε
επίπεδες συσκευασίες και μεταφέϏονται εύκολα
από εσάς. Έτσι εξοικονομείτε χϏήματα με κάτι που
μποϏείτε να κάνετε εσείς.

Τα μεταφέʘετε

Τα συναʘμολογείτε

Οι επίπεδες συσκευασίες φοϏτώνονται εύκολα
στο αυτοκίνητο σας. Όταν μεταφέϏετε τα
πϏοϊόντα εσείς, εξοικονομείτε χϏήματα που θα
ξοδεύατε για τη μεταφοϏά τους.

Τα πεϏισσότεϏα πϏοϊόντα ΙΚΕΑ έϏχονται σε
κομμάτια για να χωϏάνε στις επίπεδες
συσκευασίες. Τα πάντα είναι σχεδιασμένα για
εύκολη συναϏμολόγηση. Έτσι, με λίγο κόπο
εξοικονομείτε πολλά χϏήματα.

Διαβάστε πεʘισσότεʘα για τις αγοʘές στην IKEA στη σελ. 361

12

CF: 80000-mccc02a

TF: 80000-grc012

VERSION:0

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
KRAMFORS καναπές Π260×Β97–160,
Υ74cm. Με Fröjel μαφψξ/λεςκυ κάλςμμα απυ
100% βαμβάκι πξς ασαιψείραι. Στεδ.: Mia
Gammelgaard. 1.130€
IMFORS τʘαπέζι μέσης 119€ Σελ. 73.
νέο TROLLSTA μπουφές Π183×Β50, Υ76cm.
Με πυδια απυ αρπάλι και σιμίψιπμα πε μαφψξ
τψχμα. Designer: Hanna Brogård. 339€
901.341.04
BESTÅ σǃνθεση αποθήκευσης Π120×Β40,
Υ256cm. Με σιμίψιπμα πε πκξφψξ κασέ και
πυδια πε γκψι τψχμα 214€

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
Βξςλιάνρε πρξμ καμαπέ, πρξ αγαπημέμξ παο πημείξ πρξ ππίρι και
ταλαψχπρε. Όπξια διάθεπη και μα έτερε, εδχ μπξψείρε
πψαγμαρικά μα ηψεμήπερε, με ρημ ξικξγέμεια, ρξςο σίλξςο και ρα
αγαπημέμα παο ρηλεξπρικά πψξγψάμμαρα.

KRAMFORS καναπές

1.130€
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΕΛ.14 ΚΑΝΑΠΕĀΕΣ ΣΕΛ. 54 ΚΑΝΑΠΕĀΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΕΛ.66 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΣΗΣ ΣΕΛ.72 ΕΠΙΠΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΕΛ.74 ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕΛ.78

νέο

CF: 80000-mcli16b

TF: 80000-grc014

VERSION:1

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
KRAMFORS καναπές Π260×Β97–160,
Υ74cm. Με Fröjel μαφψξ/λεςκυ κάλςμμα απυ
100% βαμβάκι πξς ασαιψείραι. Στεδ.: Mia
Gammelgaard. 1.130€
IMFORS τʘαπέζι μέσης 119€ Σελ. 73.
νέο TROLLSTA μπουφές Π183×Β50, Υ76cm.
Με πυδια απυ αρπάλι και σιμίψιπμα πε μαφψξ
τψχμα. Designer: Hanna Brogård. 339€
901.341.04
BESTÅ σǃνθεση αποθήκευσης Π120×Β40,
Υ256cm. Με σιμίψιπμα πε πκξφψξ κασέ και
πυδια πε γκψι τψχμα 214€

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
Βξςλιάνρε πρξμ καμαπέ, πρξ αγαπημέμξ παο πημείξ πρξ ππίρι και
ταλαψχπρε. Όπξια διάθεπη και μα έτερε, εδχ μπξψείρε
πψαγμαρικά μα ηψεμήπερε, με ρημ ξικξγέμεια, ρξςο σίλξςο και ρα
αγαπημέμα παο ρηλεξπρικά πψξγψάμμαρα.

KRAMFORS καναπές

1.130€
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΕΛ.14 ΚΑΝΑΠΕĀΕΣ ΣΕΛ. 54 ΚΑΝΑΠΕĀΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΕΛ.66 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΣΗΣ ΣΕΛ.72 ΕΠΙΠΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΕΛ.74 ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕΛ.78

νέο

CF: 80000-mcli16b

TF: 80000-grc014

VERSION:1

LACK βιβλιοθήκη

99€

Απχ απλά τϊωμαρα πω
σαμρατρωϊά πτέδια! Τα
καλψμμαρα για ρξςο καμαπέδωο
KLIPPAN ςπάϊτξςμ πω
διάσξϊα τϊωμαρα και πτέδια.
φιαλένρω ρα αγαπημέμα παο
και αλλάνρω πρςλ χπξρω ωπωίο
έτωρω χϊωνη!
Σειρά KLIPPAN
Διθέσιος καναπές Π180×Β88,
Υ69cm. Μω κάλςμμα Skatelöv
πξς ασαιϊωίραι απχ 100%
βαμβάκι. , πξλψτϊΔμξ 255€
Διθέσιος καναπές Π180×Β88,
Υ69cm. Μω κάλςμμα Alme πξς
ασαιϊωίραι απχ 100% βαμβάκι.
Σω λωςκχ τϊωμα 215€
Υποπόδιο Μ54×Π54, Υ39cm.
Μω κάλςμμα Almås πξς
ασαιϊωίραι, πω λωςκχ τϊωμα
42€/τεμ.
Τετραθέσιος καναπές
Π248×Β85, Υ69cm. Μω κάλςμμα Alme πξς ασαιϊωίραι
απχ 100% βαμβάκι. Σω λωςκχ
τϊωμα 295€
IKEA PS Ντουλάπι για CD/
DVD Π30×Β20, Υ205cm. Απχ
αρπάλι πω λωςκχ τϊωμα. Στωδ.:
Nicholai Wiig Hansen. 89€
301.232.31
REGOLIT φωτιστικό
δαπέδου ϋ73, Υ235cm.
Μω ϊςθμιζχμωμξ μήκξο.
Πϊξπαϊμχπρω ρξ πριο δικέο
παο αμάγκωο. Απχ ταϊρί και
αρπάλι. Σω λωςκχ/μαψϊξ
τϊωμα 35€ GR:501.034.06/
CY:001.038.47
LACK βιβλιοθήκη Π105×Β38,
Υ190cm. Μω κχκκιμξ σιμίϊιπμα. 99€ 601.036.27
IKEA PS Μεταλλικό ντουλάπι Π119×Β40, Υ63cm. Απχ
αρπάλι πω λωςκχ τϊωμα. Στωδ.:
Nicholai Wiig Hansen. Μέγ.
βάϊξο 60 kg. 89€ 401.001.92

KLIPPAN τετραθέσιος καναπές

295€

Η κξςϊρίμα ωίμαι ϊαμμέμη απχ
ψσαπμα IKEA.

16

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

φΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΩΝ Σ ΤΗ ΣΕΛ. 370

CF: 80000-mcli01a

TF: 80000-grc016

VERSION:0

17

LACK βιβλιοθήκη

99€

Απχ απλά τϊωμαρα πω
σαμρατρωϊά πτέδια! Τα
καλψμμαρα για ρξςο καμαπέδωο
KLIPPAN ςπάϊτξςμ πω
διάσξϊα τϊωμαρα και πτέδια.
φιαλένρω ρα αγαπημέμα παο
και αλλάνρω πρςλ χπξρω ωπωίο
έτωρω χϊωνη!
Σειρά KLIPPAN
Διθέσιος καναπές Π180×Β88,
Υ69cm. Μω κάλςμμα Skatelöv
πξς ασαιϊωίραι απχ 100%
βαμβάκι. , πξλψτϊΔμξ 255€
Διθέσιος καναπές Π180×Β88,
Υ69cm. Μω κάλςμμα Alme πξς
ασαιϊωίραι απχ 100% βαμβάκι.
Σω λωςκχ τϊωμα 215€
Υποπόδιο Μ54×Π54, Υ39cm.
Μω κάλςμμα Almås πξς
ασαιϊωίραι, πω λωςκχ τϊωμα
42€/τεμ.
Τετραθέσιος καναπές
Π248×Β85, Υ69cm. Μω κάλςμμα Alme πξς ασαιϊωίραι
απχ 100% βαμβάκι. Σω λωςκχ
τϊωμα 295€
IKEA PS Ντουλάπι για CD/
DVD Π30×Β20, Υ205cm. Απχ
αρπάλι πω λωςκχ τϊωμα. Στωδ.:
Nicholai Wiig Hansen. 89€
301.232.31
REGOLIT φωτιστικό
δαπέδου ϋ73, Υ235cm.
Μω ϊςθμιζχμωμξ μήκξο.
Πϊξπαϊμχπρω ρξ πριο δικέο
παο αμάγκωο. Απχ ταϊρί και
αρπάλι. Σω λωςκχ/μαψϊξ
τϊωμα 35€ GR:501.034.06/
CY:001.038.47
LACK βιβλιοθήκη Π105×Β38,
Υ190cm. Μω κχκκιμξ σιμίϊιπμα. 99€ 601.036.27
IKEA PS Μεταλλικό ντουλάπι Π119×Β40, Υ63cm. Απχ
αρπάλι πω λωςκχ τϊωμα. Στωδ.:
Nicholai Wiig Hansen. Μέγ.
βάϊξο 60 kg. 89€ 401.001.92

KLIPPAN τετραθέσιος καναπές

295€

Η κξςϊρίμα ωίμαι ϊαμμέμη απχ
ψσαπμα IKEA.

16

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

φΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΩΝ Σ ΤΗ ΣΕΛ. 370

CF: 80000-mcli01a

TF: 80000-grc016

VERSION:0

17

LIATORP βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες

460€
Το τύαπέζι μέσης LIATORP
έχει χόύο αποθήκευσης κάτω
απϊ τη γυάλινη επιφάνεια, που
είναι ιδανικϊ για να βάζετε
διάφούα αντικείμενα και τα
τηλεκοντύϊλ σας.

EKTORP καναπές

389€

Σειρά LIATORP Με φινίύισμα
και γυαλί ασφαλείας. Σχεδ.:
Carina Bengs.
Τραπέζι μέσης Μ93×Π93,
Υ51cm. Σε λευκϊ χύόμα 249€
500.870.72
Βιβλιοθήκη με γυάλινες
πόρτες Π96×Β34, Υ214cm. Με
4 ύυθμιζϊμενα ύάφια, έτσι τα
ύυθμίζετε στο ϋψος που σας
βολεϋει. Σχεδ.: Carina Bengs.
Σε λευκϊ χύόμα 460€
EKTORP τριθέσιος καναπές
Με κάλυμμα Blekinge που
αφαιύείται, για εϋκολο
καθάύισμα και πλϋσιμο στο
πλυντήύιο, απϊ 100% βαμβάκι.
Π215×Β88, Υ88cm. Σε λευκϊ
χύόμα 389€ KULLA φωτιστικό δαπέδου ώ50, Υ150cm.
Με ύεοστάτη αφής 3 επιπέδων.
Μπούείτε να ανάψετε, να
σβήσετε ή να ύυθμίσετε το
φός ακουμπϊντας τη ύάβδο.
Απϊ ατσάλι και πλαστικϊ.
Σχεδ.: C Halskov/H Dalsgaard.
Μεγ. 150W. Σε λευκϊ
χύόμα 99€ GR:001.210.02/
CY:301.247.87
EKTORP JENNYLUND πολυθρόνα Π78×Β81, Υ84cm. Με
κάλυμμα Stoarp που αφαιύείται, για εϋκολο καθάύισμα και
πλϋσιμο στο πλυντήύιο, απϊ
100% βαμβάκι. Σε μαϋύο/
λευκϊ χύόμα 205€
RITVA κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Πεύιλαμβάνει
2 κουύτίνες. Απϊ 100% βαμβάκι. Σε μπεζ χύόμα 39€/2 τεμ.
300.655.99

18

19

CF: 80000-mcli03c

TF: 80000-grc018

VERSION:0

LIATORP βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες

460€
Το τύαπέζι μέσης LIATORP
έχει χόύο αποθήκευσης κάτω
απϊ τη γυάλινη επιφάνεια, που
είναι ιδανικϊ για να βάζετε
διάφούα αντικείμενα και τα
τηλεκοντύϊλ σας.

EKTORP καναπές

389€

Σειρά LIATORP Με φινίύισμα
και γυαλί ασφαλείας. Σχεδ.:
Carina Bengs.
Τραπέζι μέσης Μ93×Π93,
Υ51cm. Σε λευκϊ χύόμα 249€
500.870.72
Βιβλιοθήκη με γυάλινες
πόρτες Π96×Β34, Υ214cm. Με
4 ύυθμιζϊμενα ύάφια, έτσι τα
ύυθμίζετε στο ϋψος που σας
βολεϋει. Σχεδ.: Carina Bengs.
Σε λευκϊ χύόμα 460€
EKTORP τριθέσιος καναπές
Με κάλυμμα Blekinge που
αφαιύείται, για εϋκολο
καθάύισμα και πλϋσιμο στο
πλυντήύιο, απϊ 100% βαμβάκι.
Π215×Β88, Υ88cm. Σε λευκϊ
χύόμα 389€ KULLA φωτιστικό δαπέδου ώ50, Υ150cm.
Με ύεοστάτη αφής 3 επιπέδων.
Μπούείτε να ανάψετε, να
σβήσετε ή να ύυθμίσετε το
φός ακουμπϊντας τη ύάβδο.
Απϊ ατσάλι και πλαστικϊ.
Σχεδ.: C Halskov/H Dalsgaard.
Μεγ. 150W. Σε λευκϊ
χύόμα 99€ GR:001.210.02/
CY:301.247.87
EKTORP JENNYLUND πολυθρόνα Π78×Β81, Υ84cm. Με
κάλυμμα Stoarp που αφαιύείται, για εϋκολο καθάύισμα και
πλϋσιμο στο πλυντήύιο, απϊ
100% βαμβάκι. Σε μαϋύο/
λευκϊ χύόμα 205€
RITVA κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Πεύιλαμβάνει
2 κουύτίνες. Απϊ 100% βαμβάκι. Σε μπεζ χύόμα 39€/2 τεμ.
300.655.99

18

19

CF: 80000-mcli03c

TF: 80000-grc018

VERSION:0

BENNO Έπιπλο ΤV με πλάτη

ARILD τριθέσιος καναπές

159€

1.095€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BENNO έπιπλο TV με πλάτη
Π120×Β40, Υ134cm. Μω λωςκχ
σιμίϊιπμα 159€ 901.339.39
BILLY βιβλιοθήκη με πόρτες
Π80×Β28, Υ106cm. Μω λωςκχ
σιμίϊιπμα και πχϊρωο απχ γςαλί απσαλωίαο για μα σαίμξμραι
ρα αγαπημέμα παο αμρικωίμωμα τΔϊίο μα πκξμίζξμραι
95€/τεμ.
LACK ράφι τοίχου
Μ110×Β26cm. Μω λωςκχ σιμίϊιπμα. Τα ωναϊρήμαρα πρωϊέΔπηο καλψπρξμραι και δωμ ωίμαι
ξϊαρά. Τξ ϊάσι γίμωραι έμα μω
ρξμ ρξίτξ. 19€ 500.110.15

ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ 
20

Κ ΑΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α  

CF: 80000-mcli06b

φΕΞΙΑ:
Σειρά ARILD απχ δέϊμα
Karaktar.
Tριθέσιος καναπές
Π207×Β94, Υ81cm. Σω λωςκχ
τϊωμα 1.095€ 501.211.89
ARILD υποπόδιο Π77×Β62,
Υ45cm. Σω λωςκχ τϊωμα 325€
301.211.71
IMFORS τραπέζι μέσης ϋ80,
Υ50cm. ΞωτΔϊιπρχ ϊάσι για
ρημ απξθήκωςπη πωϊιξδικωμ,
κλπ. φιαρηϊωί ρα πϊάγμαρά παο
ρακρξπξιημέμα και ωλωςθωϊωμωι τωϊξ ωπάμΔ πρξ ρϊαπέζι.
Στωδ.: Niels Gammelgaard.
Μω λωςκχ σιμίϊιπμα και πχδια
απχ αρπάλι 119€ 501.036.99
LERSTA φωτιστικό επιτραπέ-

ζιο/δαπέδου ϋ16, Υ131cm.
Έμαο λαμπρήϊαο ωνξικξμχμηπηο ωμέϊγωιαο 11W ωίμαι
καράλληλξο για τϊήπη. Απχ
λακαϊιπμέμξ αλξςμίμξ 12€
GR:001.106.40/CY:601.109.01
OFELIA υφάσματα φωίρω πρη
πωλ. 274.

Κϊωμάπρω ρημ ρηλωχϊαπη
παο πρημ πλάρη ή
ρξπξθωρήπρω ρημ πάμΔ πρξμ
πάγκξ, κϊψβξμραο
ραςρχτϊξμα ρα καλωδια. Τξ
πάμΔ μέϊξο ρξς πςϊραϊιξψ
ωίμαι απχ γςαλί, έρπι
μπξϊωίρω μα τωιϊίζωπρω ριο
ηλωκρϊξμικέο πςπκωςέο παο
τΔϊίο μα πηκωμωπρω.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

TF: 80000-grc020

VERSION:0

21

BENNO Έπιπλο ΤV με πλάτη

ARILD τριθέσιος καναπές

159€

1.095€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BENNO έπιπλο TV με πλάτη
Π120×Β40, Υ134cm. Μω λωςκχ
σιμίϊιπμα 159€ 901.339.39
BILLY βιβλιοθήκη με πόρτες
Π80×Β28, Υ106cm. Μω λωςκχ
σιμίϊιπμα και πχϊρωο απχ γςαλί απσαλωίαο για μα σαίμξμραι
ρα αγαπημέμα παο αμρικωίμωμα τΔϊίο μα πκξμίζξμραι
95€/τεμ.
LACK ράφι τοίχου
Μ110×Β26cm. Μω λωςκχ σιμίϊιπμα. Τα ωναϊρήμαρα πρωϊέΔπηο καλψπρξμραι και δωμ ωίμαι
ξϊαρά. Τξ ϊάσι γίμωραι έμα μω
ρξμ ρξίτξ. 19€ 500.110.15

ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ 
20

Κ ΑΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α  

CF: 80000-mcli06b

φΕΞΙΑ:
Σειρά ARILD απχ δέϊμα
Karaktar.
Tριθέσιος καναπές
Π207×Β94, Υ81cm. Σω λωςκχ
τϊωμα 1.095€ 501.211.89
ARILD υποπόδιο Π77×Β62,
Υ45cm. Σω λωςκχ τϊωμα 325€
301.211.71
IMFORS τραπέζι μέσης ϋ80,
Υ50cm. ΞωτΔϊιπρχ ϊάσι για
ρημ απξθήκωςπη πωϊιξδικωμ,
κλπ. φιαρηϊωί ρα πϊάγμαρά παο
ρακρξπξιημέμα και ωλωςθωϊωμωι τωϊξ ωπάμΔ πρξ ρϊαπέζι.
Στωδ.: Niels Gammelgaard.
Μω λωςκχ σιμίϊιπμα και πχδια
απχ αρπάλι 119€ 501.036.99
LERSTA φωτιστικό επιτραπέ-

ζιο/δαπέδου ϋ16, Υ131cm.
Έμαο λαμπρήϊαο ωνξικξμχμηπηο ωμέϊγωιαο 11W ωίμαι
καράλληλξο για τϊήπη. Απχ
λακαϊιπμέμξ αλξςμίμξ 12€
GR:001.106.40/CY:601.109.01
OFELIA υφάσματα φωίρω πρη
πωλ. 274.

Κϊωμάπρω ρημ ρηλωχϊαπη
παο πρημ πλάρη ή
ρξπξθωρήπρω ρημ πάμΔ πρξμ
πάγκξ, κϊψβξμραο
ραςρχτϊξμα ρα καλωδια. Τξ
πάμΔ μέϊξο ρξς πςϊραϊιξψ
ωίμαι απχ γςαλί, έρπι
μπξϊωίρω μα τωιϊίζωπρω ριο
ηλωκρϊξμικέο πςπκωςέο παο
τΔϊίο μα πηκωμωπρω.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

TF: 80000-grc020

VERSION:0

21

2

3

1.395€

275€

IKEA STOCKHOLM καναπές 3.5
θέσεων Π237×Β93, Υ71cm.
Με αφαιϋοωόενο κάλυόόα Gammelbo:
43% βαόβάκι, 25% ύολυεστέϋας, 22%
βισκψζη/ϋεγιψν, 10% λινψ. Πψδια αύψ
όασίφ ξωλο βελανιδιάς. Σχεδ.: Niels
Gammelgaard. Σε χϋϊόα ανοιχτψ καφέ
001.031.35

IKEA STOCKHOLM πουφ
Π60×Β51, Υ41cm. Λειτουϋγία
ύεϋιστϋοφής. Δέϋόα. Σχεδ.: Niels
Gammelgaard. Σε χϋϊόα Delikat
άσύϋο/ όαωϋο 601.032.03

4

1

1–7. Σειρά IKEA STOCKHOLM
1. καναπές 3.5 θέσεων 1.395€. χείςε εικψνα 1.
Τραπεζάκι Π170×Β60, Υ45cm. Απψ λακαϋιρμένο
μαρίτ ξωλο οξιά και τινίϋιρμα οξιάπ. Συεδ.: Ehlén
Johansson. 225€ 401.381.33 Ριχτάρι
Π130×Μ170cm. Απψ μουέϋ με μεςάξι. Συεδ.: Maria
Vinka. Σε ϋοζ υϋϊμα 37€ 401.051.23 2. Γυάλινη
πόρτα ντουλαπιού Π75×Β37, Υ174cm. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο βελανιδιάπ και τινίϋιρμα
βελανιδιάπ και γσαλί αρταλείαπ. Συεδ.:Tomas
Jelinek. 375€ 901.381.35
3. Candelabra Υ33cm. Απψ ανοξείδφςο αςράλι.
Συεδ.:K Hagberg/M Hagberg. 35€ 901.109.14 4.
Βάζο ό25, Υ23cm. Χϋφμαςιρμένο γσαλί. Συεδ.:
Anne Nilsson. 35€ 501.410.93 5.Πουφ 275€ 6.
Μαξιλάρι Μ55×Β55cm. Αταιϋοωμενο κάλσμμα:
100% βαμβάκι. Ερφςεϋικψ: 100% τςεϋά. Συεδ.:
Anna Sörensson. 14,95€ 301.032.33
7. Επιτραπέζια λάμπα Καπέλο ό30, Υ60cm.
Καπέλο απψ τσρηςψ γσαλί. Κάθε ρυήμα είναι
μοναδικψ. Βάρη απψ επινικελφμένο αςράλι. Συεδ.:
Ehlén Johansson. 59€ 900.982.38

'Οταν δημιουργήσαμε τη συλλογή IKEA STOCKHOLM θέλαμε το καλύτερο!
Χρησιμοποιήσαμε λινό, βελούδο και μοχέρ. Υλικά καλής ποιότητας
για αυτό το κάτι παραπάνω και πολλά περισσότερα. Μας κόστισε πολύ
περισσότερο, αλλά απέχει πολύ από τις τιμές που θα βρείτε σε τέτοια είδη
κάπου αλλού.

6

CF: 80000-mcli17a

TF: 80000-grc022

5

7

VERSION:0

2

3

1.395€

275€

IKEA STOCKHOLM καναπές 3.5
θέσεων Π237×Β93, Υ71cm.
Με αφαιϋοωόενο κάλυόόα Gammelbo:
43% βαόβάκι, 25% ύολυεστέϋας, 22%
βισκψζη/ϋεγιψν, 10% λινψ. Πψδια αύψ
όασίφ ξωλο βελανιδιάς. Σχεδ.: Niels
Gammelgaard. Σε χϋϊόα ανοιχτψ καφέ
001.031.35

IKEA STOCKHOLM πουφ
Π60×Β51, Υ41cm. Λειτουϋγία
ύεϋιστϋοφής. Δέϋόα. Σχεδ.: Niels
Gammelgaard. Σε χϋϊόα Delikat
άσύϋο/ όαωϋο 601.032.03

4

1

1–7. Σειρά IKEA STOCKHOLM
1. καναπές 3.5 θέσεων 1.395€. χείςε εικψνα 1.
Τραπεζάκι Π170×Β60, Υ45cm. Απψ λακαϋιρμένο
μαρίτ ξωλο οξιά και τινίϋιρμα οξιάπ. Συεδ.: Ehlén
Johansson. 225€ 401.381.33 Ριχτάρι
Π130×Μ170cm. Απψ μουέϋ με μεςάξι. Συεδ.: Maria
Vinka. Σε ϋοζ υϋϊμα 37€ 401.051.23 2. Γυάλινη
πόρτα ντουλαπιού Π75×Β37, Υ174cm. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο βελανιδιάπ και τινίϋιρμα
βελανιδιάπ και γσαλί αρταλείαπ. Συεδ.:Tomas
Jelinek. 375€ 901.381.35
3. Candelabra Υ33cm. Απψ ανοξείδφςο αςράλι.
Συεδ.:K Hagberg/M Hagberg. 35€ 901.109.14 4.
Βάζο ό25, Υ23cm. Χϋφμαςιρμένο γσαλί. Συεδ.:
Anne Nilsson. 35€ 501.410.93 5.Πουφ 275€ 6.
Μαξιλάρι Μ55×Β55cm. Αταιϋοωμενο κάλσμμα:
100% βαμβάκι. Ερφςεϋικψ: 100% τςεϋά. Συεδ.:
Anna Sörensson. 14,95€ 301.032.33
7. Επιτραπέζια λάμπα Καπέλο ό30, Υ60cm.
Καπέλο απψ τσρηςψ γσαλί. Κάθε ρυήμα είναι
μοναδικψ. Βάρη απψ επινικελφμένο αςράλι. Συεδ.:
Ehlén Johansson. 59€ 900.982.38

'Οταν δημιουργήσαμε τη συλλογή IKEA STOCKHOLM θέλαμε το καλύτερο!
Χρησιμοποιήσαμε λινό, βελούδο και μοχέρ. Υλικά καλής ποιότητας
για αυτό το κάτι παραπάνω και πολλά περισσότερα. Μας κόστισε πολύ
περισσότερο, αλλά απέχει πολύ από τις τιμές που θα βρείτε σε τέτοια είδη
κάπου αλλού.

6

CF: 80000-mcli17a

TF: 80000-grc022

5

7

VERSION:0

Όραμ κάρι καθαʘίζεραι εǃκξλα, ρξ ƽαίʘεπρε πεʘιππǂρεʘξ. Αμ παο ƽςθεί κάρι απλά πκξςπίπρε ρξ. Ο
καμαπέο παʘαμέμει "καιμξǃʘγιξο", ǂπα ƽʘǂμια και μα πεʘάπξςμ, ƽƿʘίο μα πʘξππαθήπερε πξλǃ! Μια
πʘακρική επιλξγή για ξικξγέμειεο είμαι ρξ δέʘμα πξς ǂπξ πιξ πξλǃ ρξ ƽʘηπιμξπξιείρε ρǂπξ πιξ ƿʘαίξο
γίμεραι ξ καμαπέο παο.
1

2

ARILD τριθέσιος καναπές

1.095€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. Σειρά TRÄBY Σƽεδ.: Tord
Björklund. Απǂ λακαʘιπμέμξ
νǃλξ σλαμξςʘιάο και γςαλί
απσαλείαο.
Έπιπλο TV Π160×Β39, Υ51cm.
Με πǂδια απǂ λακαʘιπμέμξ
νǃλξ σλαμξςʘιάο. 146€
Επίτοιχη ραφιέρα με γυάλινη
πόρτα Μ41×Π39, Υ41cm. 50€
JESPER κάθισμα Μ90×Π54,
Β66cm. Με κάλςμμα απǂ
100% βαμβάκι πξς ασαιʘείραι.
Με πǂδια απǂ αρπάλι. 59€
501.176.58
2. ARILD τριθέσιος καναπές
1.095€ Āείρε δενιά.

24

ĀΕΞΙΑ:
ARILD τριθέσιος καναπές
Π207×Β94, Υ81cm. Απǂ δέʘμα
Karaktar, με πκελερǂ απǂ
λακαʘιπμέμξ αρπάλι. 1.095€
700.847.32
KARLSTAD πολυθρόνα
Π90×Β93, Υ80cm. Με κάλςμμα
Sivik απǂ 92% βαμβάκι, 8%
πξλςεπρέʘα. Σƽεδ.: Tord
Björklund. 275€ TRÄBY
τραπέζι μέσης Μ118×Π70,
Υ43cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ νǃλξ
σλαμξςʘιάο. Σƽεδ.: Tord
Björklund. 119€ 501.192.33
VIBBYN καρέκλα Π71×Β69,
Υ42cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ
ʘαρράμ και πǂδια απǂ αρπάλι.
Σƽεδ.: Wiebke Braasch. 65€

401.166.02
IKEA PS μεταλλικό ντουλάπι
Π60×Β40, Υ104cm. Απǂ
αρπάλι. Σƽεδ.: Nicholai Wiig
Hansen. 89€ 001.001.94
JORUN υφάσματα Āείρε πρη
πελ. 272.

Φριαγμέμξο απǂ
πʘξπεκρικά πςλλεγμέμξ
δέʘμα, ξ δεʘμάριμξο
καμαπέο ARILD είμαι
ιδαμικǂο για καθημεʘιμή
ƽʘήπη και παʘαμέμει
ǂμξʘσξο για πξλλά ƽʘǂμια.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε Ρ ΟΥ Σ Ā Ε ΡΜ ΑΤ Ι Ν ΟΥ Σ Κ Α Ν Α Π Ε Ā Ε Σ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcli02b

TF: 80000-grc024

VERSION:0

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

25

Όραμ κάρι καθαʘίζεραι εǃκξλα, ρξ ƽαίʘεπρε πεʘιππǂρεʘξ. Αμ παο ƽςθεί κάρι απλά πκξςπίπρε ρξ. Ο
καμαπέο παʘαμέμει "καιμξǃʘγιξο", ǂπα ƽʘǂμια και μα πεʘάπξςμ, ƽƿʘίο μα πʘξππαθήπερε πξλǃ! Μια
πʘακρική επιλξγή για ξικξγέμειεο είμαι ρξ δέʘμα πξς ǂπξ πιξ πξλǃ ρξ ƽʘηπιμξπξιείρε ρǂπξ πιξ ƿʘαίξο
γίμεραι ξ καμαπέο παο.
1

2

ARILD τριθέσιος καναπές

1.095€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. Σειρά TRÄBY Σƽεδ.: Tord
Björklund. Απǂ λακαʘιπμέμξ
νǃλξ σλαμξςʘιάο και γςαλί
απσαλείαο.
Έπιπλο TV Π160×Β39, Υ51cm.
Με πǂδια απǂ λακαʘιπμέμξ
νǃλξ σλαμξςʘιάο. 146€
Επίτοιχη ραφιέρα με γυάλινη
πόρτα Μ41×Π39, Υ41cm. 50€
JESPER κάθισμα Μ90×Π54,
Β66cm. Με κάλςμμα απǂ
100% βαμβάκι πξς ασαιʘείραι.
Με πǂδια απǂ αρπάλι. 59€
501.176.58
2. ARILD τριθέσιος καναπές
1.095€ Āείρε δενιά.

24

ĀΕΞΙΑ:
ARILD τριθέσιος καναπές
Π207×Β94, Υ81cm. Απǂ δέʘμα
Karaktar, με πκελερǂ απǂ
λακαʘιπμέμξ αρπάλι. 1.095€
700.847.32
KARLSTAD πολυθρόνα
Π90×Β93, Υ80cm. Με κάλςμμα
Sivik απǂ 92% βαμβάκι, 8%
πξλςεπρέʘα. Σƽεδ.: Tord
Björklund. 275€ TRÄBY
τραπέζι μέσης Μ118×Π70,
Υ43cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ νǃλξ
σλαμξςʘιάο. Σƽεδ.: Tord
Björklund. 119€ 501.192.33
VIBBYN καρέκλα Π71×Β69,
Υ42cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ
ʘαρράμ και πǂδια απǂ αρπάλι.
Σƽεδ.: Wiebke Braasch. 65€

401.166.02
IKEA PS μεταλλικό ντουλάπι
Π60×Β40, Υ104cm. Απǂ
αρπάλι. Σƽεδ.: Nicholai Wiig
Hansen. 89€ 001.001.94
JORUN υφάσματα Āείρε πρη
πελ. 272.

Φριαγμέμξο απǂ
πʘξπεκρικά πςλλεγμέμξ
δέʘμα, ξ δεʘμάριμξο
καμαπέο ARILD είμαι
ιδαμικǂο για καθημεʘιμή
ƽʘήπη και παʘαμέμει
ǂμξʘσξο για πξλλά ƽʘǂμια.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε Ρ ΟΥ Σ Ā Ε ΡΜ ΑΤ Ι Ν ΟΥ Σ Κ Α Ν Α Π Ε Ā Ε Σ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcli02b

TF: 80000-grc024

VERSION:0

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

25

1

2
1. REGOLIT φωτιστικό
οʘοφής Ϡ60cm. ΣϘϓδϘάύόϗαϐ
μό ϗϔ ϖόϗ ϑαϒϛδίϛϓ HEMMA
πϔϘ πϛϒόίϗαϐ Ϛϛϟϐϖϗά. ΑπϜ
Ϛαϟϗί. 3,50€ 501.034.11
2–4. Σειʘά LERBERG ΑπϜ
αϗϖάϒϐ.
2. Ραφιέʘα Π35×Β35,
Υ148cm. 15€ 901.147.52
3. Ραφιέʘα Π60×Β35,
Υ148cm. 19€ 701.147.53
4. Επίτοιχη ʘαφιέʘα για CD/
DVD Π85×Β10, Υ16cm. 6€
701.155.21
5. FLOKATI χαλί
Π70×Μ130cm. ΑπϜ 100% παϟϏέϓϔ μαϒϒί. 29€ 400.953.98
6. LERBERG έπιπλο TV/
τʘαπέζι μέσης ΑπϜ αϗϖάϒϐ.
19€ 201.147.55
7. LACK βοηθητικό τʘαπέζι
Μ55×Π55, Υ45cm. Μό
ϙϐϓίϟϐϖμα ϖώμϝδαϕ. 19€
401.042.70
8. SOLSTA διθέσιος
καναπές-κʘεβάτι Π137×Β78,
Υ72cm. ΜέγόϏϔϕ ϑϟόβαϗϐϔϝ
118×205cm. Μό ϑάϒϘμμα απϜ
100% βαμβάϑϐ, ϖό ϖϑϔϝϟϔ
γϑϟϐ ϚϟϞμα. 129€ 100.871.06
9. KVART φωτιστικό δαπέδου
Ϡ8.5cm, Υ1.2m. ΑπϜ αϗϖάϒϐ
ϑαϐ μαϓϗέμϐ. Μόγ. 40W. 17€
GR:301.168.05/CY:101.207.09

3

4

5

6

268,50€ 
= ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ

8

9

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
7

26

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/8/2 0 0 9

CF: 80000-mcli04a

TF: 80000-grc026

VERSION:0

  Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

27

1

2
1. REGOLIT φωτιστικό
οʘοφής Ϡ60cm. ΣϘϓδϘάύόϗαϐ
μό ϗϔ ϖόϗ ϑαϒϛδίϛϓ HEMMA
πϔϘ πϛϒόίϗαϐ Ϛϛϟϐϖϗά. ΑπϜ
Ϛαϟϗί. 3,50€ 501.034.11
2–4. Σειʘά LERBERG ΑπϜ
αϗϖάϒϐ.
2. Ραφιέʘα Π35×Β35,
Υ148cm. 15€ 901.147.52
3. Ραφιέʘα Π60×Β35,
Υ148cm. 19€ 701.147.53
4. Επίτοιχη ʘαφιέʘα για CD/
DVD Π85×Β10, Υ16cm. 6€
701.155.21
5. FLOKATI χαλί
Π70×Μ130cm. ΑπϜ 100% παϟϏέϓϔ μαϒϒί. 29€ 400.953.98
6. LERBERG έπιπλο TV/
τʘαπέζι μέσης ΑπϜ αϗϖάϒϐ.
19€ 201.147.55
7. LACK βοηθητικό τʘαπέζι
Μ55×Π55, Υ45cm. Μό
ϙϐϓίϟϐϖμα ϖώμϝδαϕ. 19€
401.042.70
8. SOLSTA διθέσιος
καναπές-κʘεβάτι Π137×Β78,
Υ72cm. ΜέγόϏϔϕ ϑϟόβαϗϐϔϝ
118×205cm. Μό ϑάϒϘμμα απϜ
100% βαμβάϑϐ, ϖό ϖϑϔϝϟϔ
γϑϟϐ ϚϟϞμα. 129€ 100.871.06
9. KVART φωτιστικό δαπέδου
Ϡ8.5cm, Υ1.2m. ΑπϜ αϗϖάϒϐ
ϑαϐ μαϓϗέμϐ. Μόγ. 40W. 17€
GR:301.168.05/CY:101.207.09

3

4

5

6

268,50€ 
= ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ

8

9

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
7

26

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/8/2 0 0 9

CF: 80000-mcli04a

TF: 80000-grc026

VERSION:0

  Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

27

24-ΩΡΗ ΑΝΕΣΗ

BESTÅ σύνθεση

1.026€

KARLSTAD καναπές-κρεβάτι

970€

νέο
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά KARLSTAD Σƽεδ.:
Tord Björklund.
Πολυθρόνα Π90×Β93, Υ80cm.
Με Ƴάƴƻμμα Mader πƷƻ
αƼαƲʘείƺαƲ απǂ 100% βαμβάƳƲ.
ΠƷƴǃƽʘημƷ 295€
Πόδια Υ15cm. Σε δƲάƼƷʘα
ƹƽέδƲα έƺƹƲ έƽεƺε ƺưƵ επƲƴƷγή
Ƶα πʘƷƹƱέƹεƺε ƳάƺƲ πʘƷƹηπƲƳǂ ƹƺα έπƲπƴα ƹαƸ. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ. 25€/4 τεμ.
101.189.14
BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης TV Π240×Β40, Υ266cm.
Η ƹƳάƴα ƹαƸ δƲεƻƳƷƴǃƵεƲ
Ƶα ƼƺάƵεƺε ƳαƲ ƺα πƲƷ ƾưƴά
ʘάƼƲα. Σε ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ/ƴεƻƳǂ
ƼƲƵίʘƲƹμα. 1.026€

28

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

TF: 80000-grc028

ĀΕΞΙΑ:
Σειρά KARLSTAD
Σƽεδ.: Tord Björklund.
Τριθέσιος καναπές-κρεβάτι
με αποθήκευση Μ226×Β93,
Υ83cm. Με απƷƱήƳεƻƹư Ƴάƺη
απǂ ƺƷ ƳάƱƲƹμα γƲα μαƶƲƴάʘƲα
ƳαƲ παπƴDŽμαƺα γƲα 2 άƺƷμα.
Με πʘƷƹƺαƺεƻƺƲƳǂ Ƴάƴƻμμα γƲα
ƺƷ ƹƺʘDŽμα πƷƻ αƼαƲʘείƺαƲ ƳαƲ
πƴέƵεƺαƲ, απǂ 92% βαμβάƳƲ,

8% πƷƴƻεƹƺεʘα. ΜέγεƱƷƸ
ƳʘεβαƺƲƷǃ 140×200cm. Με
Ƴάƴƻμμα Κorndal ƹε πʘάƹƲƵƷ
ƽʘDŽμα 970€
Πόδια Υ15cm. Σε δƲάƼƷʘα
ƹƽέδƲα. ΈƺƹƲ έƽεƺε ƺưƵ επƲƴƷγή
Ƶα πʘƷƹƱέƹεƺε ƳάƺƲ πʘƷƹηπƲƳǂ ƹƺα έπƲπƴα ƹαƸ. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ. 25€/4 τεμ.
101.189.14

ΑƶƲƷπƷƲήƹƺε ƺƷ ƽDŽʘƷ ƹαƸ
ƳαƲ απƷƱưƳεǃƹƺε μαƶƲƴάʘƲα
ƳαƲ παπƴDŽμαƺα ƹƺƷƵ
απƷƱưƳεƻƺƲƳǂ ƽDŽʘƷ πƷƻ
είƵαƲ ƳʘƻμμέƵƷƸ ƹƺƷƵ
ƳαƵαπέ-ƳʘεβάƺƲ
KARLSTAD.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Σ Ε Ε Π Ι Π Ε Ā Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α ΤΑ Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ

CF: 80000-mcli11b

STRIND τραπέζι μέσης Ø100,
Υ40cm. ΣƻμπεʘƲƴαμβάƵƷƵƺαƲ
ƺα ʘƷδάƳƲα. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
επƲƵƲƳεƴημέƵƷ αƺƹάƴƲ ƳαƲ επƲƼάƵεƲα απǂ γƻαƴί αƹƼαƴείαƸ.
Σƽεδ.: Ehlén Johansson. 129€
901.034.33

VERSION:0

29

24-ΩΡΗ ΑΝΕΣΗ

BESTÅ σύνθεση

1.026€

KARLSTAD καναπές-κρεβάτι

970€

νέο
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά KARLSTAD Σƽεδ.:
Tord Björklund.
Πολυθρόνα Π90×Β93, Υ80cm.
Με Ƴάƴƻμμα Mader πƷƻ
αƼαƲʘείƺαƲ απǂ 100% βαμβάƳƲ.
ΠƷƴǃƽʘημƷ 295€
Πόδια Υ15cm. Σε δƲάƼƷʘα
ƹƽέδƲα έƺƹƲ έƽεƺε ƺưƵ επƲƴƷγή
Ƶα πʘƷƹƱέƹεƺε ƳάƺƲ πʘƷƹηπƲƳǂ ƹƺα έπƲπƴα ƹαƸ. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ. 25€/4 τεμ.
101.189.14
BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης TV Π240×Β40, Υ266cm.
Η ƹƳάƴα ƹαƸ δƲεƻƳƷƴǃƵεƲ
Ƶα ƼƺάƵεƺε ƳαƲ ƺα πƲƷ ƾưƴά
ʘάƼƲα. Σε ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ/ƴεƻƳǂ
ƼƲƵίʘƲƹμα. 1.026€

28

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

TF: 80000-grc028

ĀΕΞΙΑ:
Σειρά KARLSTAD
Σƽεδ.: Tord Björklund.
Τριθέσιος καναπές-κρεβάτι
με αποθήκευση Μ226×Β93,
Υ83cm. Με απƷƱήƳεƻƹư Ƴάƺη
απǂ ƺƷ ƳάƱƲƹμα γƲα μαƶƲƴάʘƲα
ƳαƲ παπƴDŽμαƺα γƲα 2 άƺƷμα.
Με πʘƷƹƺαƺεƻƺƲƳǂ Ƴάƴƻμμα γƲα
ƺƷ ƹƺʘDŽμα πƷƻ αƼαƲʘείƺαƲ ƳαƲ
πƴέƵεƺαƲ, απǂ 92% βαμβάƳƲ,

8% πƷƴƻεƹƺεʘα. ΜέγεƱƷƸ
ƳʘεβαƺƲƷǃ 140×200cm. Με
Ƴάƴƻμμα Κorndal ƹε πʘάƹƲƵƷ
ƽʘDŽμα 970€
Πόδια Υ15cm. Σε δƲάƼƷʘα
ƹƽέδƲα. ΈƺƹƲ έƽεƺε ƺưƵ επƲƴƷγή
Ƶα πʘƷƹƱέƹεƺε ƳάƺƲ πʘƷƹηπƲƳǂ ƹƺα έπƲπƴα ƹαƸ. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ. 25€/4 τεμ.
101.189.14

ΑƶƲƷπƷƲήƹƺε ƺƷ ƽDŽʘƷ ƹαƸ
ƳαƲ απƷƱưƳεǃƹƺε μαƶƲƴάʘƲα
ƳαƲ παπƴDŽμαƺα ƹƺƷƵ
απƷƱưƳεƻƺƲƳǂ ƽDŽʘƷ πƷƻ
είƵαƲ ƳʘƻμμέƵƷƸ ƹƺƷƵ
ƳαƵαπέ-ƳʘεβάƺƲ
KARLSTAD.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Σ Ε Ε Π Ι Π Ε Ā Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α ΤΑ Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ

CF: 80000-mcli11b

STRIND τραπέζι μέσης Ø100,
Υ40cm. ΣƻμπεʘƲƴαμβάƵƷƵƺαƲ
ƺα ʘƷδάƳƲα. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
επƲƵƲƳεƴημέƵƷ αƺƹάƴƲ ƳαƲ επƲƼάƵεƲα απǂ γƻαƴί αƹƼαƴείαƸ.
Σƽεδ.: Ehlén Johansson. 129€
901.034.33

VERSION:0

29

BILLY σύνθεση βιβλιοθήκης

70€/τεμ.

ΑΠΟ ΤΟ
A ΕΩΣ
ΤΟ Ω

POÄNG πολυθρόνα

79€
30

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

KARLSTAD Πολυθρόνα
Π90×Β93, Υ80cm. Η μεγάλη
ποικιλία καλσμμάςφν, ραπ
διεσκολψνει να δίνεςε ρςα
έπιπλά ραπ καινοψϊγια
εμτάνιρη. Με κάλσμμα
Blekinge απχ 100% βαμβάκι
ποσ αταιϊείςαι. Συεδ.: Tord
Björklund. Σε λεσκχ υϊωμα
235€/τεμ.
OFELIA Ριχτάρι
Π130×Μ170cm. Συεδ.: Charlotte Skak. Απχ 80% ακϊσλικχ,
12% μαλλί, 8% πολσερςέϊα, ρε
λεσκχ υϊωμα 37€ 301.396.23
Σειρά POÄNG Υπάϊυοσν
διάτοϊα μαξιλάϊια διαθέριμα
για να ςα αλλάζεςε χποςε
θέλεςε. Με κάλσμμα απχ 100%
βαμβάκι ποσ αταιϊείςαι και
ρκελεςχ απχ λακαϊιρμένο
ξψλο ρημψδαπ. Συεδ.: Noboru
Nakamura.
Πολυθρόνα Π68×Β83,
Υ100cm. Απχ λακαϊιρμένο
ξψλο ρημψδαπ. Ο ρκελεςχπ
είναι ρυεδιαρμένοπ για να
ραπ πϊορτέϊει μεγαλψςεϊη
άνερη. Με κάλσμμα Alme ρε
τσρικχ υϊωμα 79€ Υποπόδιο
Π68×Β53, Υ39cm. Με κάλσμμα
Alme ρε τσρικχ υϊωμα 59€
FOTO φωτιστικό οροφής
ϋ50cm.Απχ λακαϊιρμένο
αλοσμίνιο 27€/τεμ.
601.258.13

BILLY σύνθεση βιβλιοθήκης
Π40×Β28, Υ237cm. Απχ
λακαϊιρμένο ξψλο ρημψδαπ
70€/τεμ.

Πϊορθέρςε μια πϊοέκςαρη ρςη
βιβλιοθήκη BILLY. Μποϊείςε να
ρσνδσάρεςε διάτοϊα μεγέθη,
να πϊορθέρεςε πχϊςεπ, ακχμα
και να δημιοσϊγήρεςε γφνιακέπ
ρσνθέρειπ. Έςρι χρο μεγαλωνει
η ρσλλογή ςφν βιβλίφν ραπ,
μεγαλωνει και η ρψνθερη BILLY
ςασςχυϊονα!

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli12a

TF: 80000-grc030

VERSION:0

31

BILLY σύνθεση βιβλιοθήκης

70€/τεμ.

ΑΠΟ ΤΟ
A ΕΩΣ
ΤΟ Ω

POÄNG πολυθρόνα

79€
30

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

KARLSTAD Πολυθρόνα
Π90×Β93, Υ80cm. Η μεγάλη
ποικιλία καλσμμάςφν, ραπ
διεσκολψνει να δίνεςε ρςα
έπιπλά ραπ καινοψϊγια
εμτάνιρη. Με κάλσμμα
Blekinge απχ 100% βαμβάκι
ποσ αταιϊείςαι. Συεδ.: Tord
Björklund. Σε λεσκχ υϊωμα
235€/τεμ.
OFELIA Ριχτάρι
Π130×Μ170cm. Συεδ.: Charlotte Skak. Απχ 80% ακϊσλικχ,
12% μαλλί, 8% πολσερςέϊα, ρε
λεσκχ υϊωμα 37€ 301.396.23
Σειρά POÄNG Υπάϊυοσν
διάτοϊα μαξιλάϊια διαθέριμα
για να ςα αλλάζεςε χποςε
θέλεςε. Με κάλσμμα απχ 100%
βαμβάκι ποσ αταιϊείςαι και
ρκελεςχ απχ λακαϊιρμένο
ξψλο ρημψδαπ. Συεδ.: Noboru
Nakamura.
Πολυθρόνα Π68×Β83,
Υ100cm. Απχ λακαϊιρμένο
ξψλο ρημψδαπ. Ο ρκελεςχπ
είναι ρυεδιαρμένοπ για να
ραπ πϊορτέϊει μεγαλψςεϊη
άνερη. Με κάλσμμα Alme ρε
τσρικχ υϊωμα 79€ Υποπόδιο
Π68×Β53, Υ39cm. Με κάλσμμα
Alme ρε τσρικχ υϊωμα 59€
FOTO φωτιστικό οροφής
ϋ50cm.Απχ λακαϊιρμένο
αλοσμίνιο 27€/τεμ.
601.258.13

BILLY σύνθεση βιβλιοθήκης
Π40×Β28, Υ237cm. Απχ
λακαϊιρμένο ξψλο ρημψδαπ
70€/τεμ.

Πϊορθέρςε μια πϊοέκςαρη ρςη
βιβλιοθήκη BILLY. Μποϊείςε να
ρσνδσάρεςε διάτοϊα μεγέθη,
να πϊορθέρεςε πχϊςεπ, ακχμα
και να δημιοσϊγήρεςε γφνιακέπ
ρσνθέρειπ. Έςρι χρο μεγαλωνει
η ρσλλογή ςφν βιβλίφν ραπ,
μεγαλωνει και η ρψνθερη BILLY
ςασςχυϊονα!

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli12a

TF: 80000-grc030

VERSION:0

31

ΤƲ ωʘƮƲάƯƮƺαƲ γƲα μƲα ƺέƴƮƲα Ƶǃωƺα γƲα ƺαƲƵίƮƸ; Τα αγαπưμέƵα ƹαƸ πʘǂƹƿπα ƳαƲ έƵα
δƿμάƺƲƷ ƮƲδƲƳά ƹωƮδƲαƹμέƵƷ γƲα Ƶα απƷƴαμβάƵƮƺƮ ƺαƲƵίƮƸ. ΧʘƮƲάƯƮƹƺƮ ƹƺǂʘƲα πƷƻ
ƮμπƷδίƯƷƻƵ ƺưƵ ƮίƹƷδƷ ƼƿƺǂƸ γƲα Ƶα απƷƼǃγƮƺƮ ƺưƵ αƵƺαƵάƳƴαƹư ƹƺưƵ ƷƱǂƵư ƳαƲ Ƶα
ƺƷπƷƱƮƺήƹƮƺƮ ƺưƵ ƺưƴƮǂʘαƹư ƹƺƷ ƮπίπƮδƷ ƺƿƵ μαƺƲDŽƵ ƳαƲ ƹƺư ƹƿƹƺή απǂƹƺαƹư.

TYLÖSAND συνδυασμός καναπέ

2.295€
STIBY αποθηκευτική σύνθεση TV
με συρόμενες πόρτες

1.265€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά TYLÖSAND
ΜƮ Ƴάƴƻμμα πƷƻ αƼαƲʘƮίƺαƲ
απǂ 100% βαμβάƳƲ. ΣωƮδ.: C
Öjerstam/M Elebäck.
Καναπές Π240/362×Β91/190,
Υ76cm. ΤƷ ƳάƱƲƹμα ƮƵǂƸ ƺμήμαƺƷƸ ƺƷƻ ƳαƵαπέ μπƷʘƮί Ƶα
ƺƷπƷƱƮƺưƱƮί ƶƮωƿʘƲƹƺά ή ƿƸ
ƹƻμπƴήʘƿμα γƲα ƺƷƵ ƳαƵαπέ
ƹαƸ. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Rephult ƹƮ
μƿβ ωʘDŽμα 2.295€
Υποπόδιο Μ91×Π60, Υ46cm.
ΜƮ πƷƴƻƮƹƺƮʘƲƳέƸ βάƺƮƸ,
μπάƴƮƸ πƷƴƻƮƹƺƮʘƲƳDŽƵ ƲƵDŽƵ
ƳαƲ αƼʘǂ πƷƴƻƷƻʘƮƱάƵưƸ
μƮγάƴưƸ αƵƱƮƳƺƲƳǂƺưƺαƸ, γƲα
μƮγαƴǃƺƮʘư άƵƮƹư. ΣƻƵδƻάƯƮƺαƲ μƮ άƴƴα έπƲπƴα ƺưƸ ƹƮƲʘάƸ

32

TYLÖSAND. ΜƮ Ƴάƴƻμμα
Rephult ƹƮ ƴƮƻƳǂ ωʘDŽμα 185€
STRIND τραπέζι μέσης
�100, Υ40cm. ΜƮ ʘƷδάƳƲα
γƲα ƮǃƳƷƴư μƮƺαƳίƵưƹư. Απǂ
γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ ƳαƲ ƮπƲƵƲƳƮƴƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ. ΣωƮδ.: Ehlén
Johansson. 129€ 901.034.33
LINDMON στόρι
Π60×Μ155cm.ΤƷ μήƳƷƸ μπƷʘƮί
Ƶα μƮƲƿƱƮί, αƼαƲʘDŽƵƺαƸ ƺƷƵ
ƮπƲƱƻμưƺǂ αʘƲƱμǂ πƮʘƹίδƿƵ.
Απǂ μαƹίƼ ƶǃƴƷ ƹƮ ƴƮƻƳǂ
ωʘDŽμα 19€ 900.843.40

ĀΕΞΙΑ:
νέο STIBY αποθηκευτική
σύνθεση TV με συρόμενες
πόρτες Π312×Β52, Υ220cm.
ΜƮ ƮƵƲƹωƻμέƵư πƴάƺư γƲα Ƶα
αƵƺαπƮƶέƴƱƮƲ ƹƺưƵ ƺƷπƷƱέƺưƹư
ƮπίπƮδưƸ ƺưƴƮǂʘαƹưƸ. ĀƮƵ
ωʘƮƲάƯƮƺαƲ Ƶα αƵƷίƶƮƺƮ ƺʘǃπƮƸ
ƹƺƷƵ ƺƷίωƷ, ƳαƲ ƺα ƳαƴDŽδƲα
μπƷʘƷǃƵ Ƶα ƳʘƻƼƺƷǃƵ ƹƺƷ
πίƹƿ μέʘƷƸ. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ ƼƴαμƷƻʘƲάƸ ƳαƲ
γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ. ΣωƮδ.: Ehlén
Johansson. 1.265€

ΣƺαƱƮʘή ƹǃƵƱƮƹư πƷƻ
ƹƻƵαʘμƷƴƷγƮίƺαƲ ƮǃƳƷƴα. Η
απƷƱưƳƮƻƺƲƳή μƷƵάδα
STIBY έωƮƲ ƷʘγάƵƿƹư
ƳαƴƿδίƿƵ, μƮγάƴα
ƹƻʘƺάʘƲα ƳαƲ ƹƻʘǂμƮƵƮƸ
πǂʘƺƮƸ γƲα Ƶα ƼαƵƮʘDŽƵƮƺƮ
ή Ƶα ƳʘǃβƮƺƮ ƺα αƵƺƲƳƮίμƮƵα
ƹαƸ. ΚαƲ ωάʘư ƹƺưƵ
ƮπέƵδƻƹư ƺưƸ πƴάƺưƸ
απƷƼƮǃγƮƺƮ ƺƲƸ ƺʘǃπƮƸ ƹƺƷƵ
ƺƷίωƷ.

νέο

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Σ Ε Ε Π Ι Π Ε Ā Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α Τ Ο Π Α Ρ Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ

CF: 80000-mcli13a

TF: 80000-grc032

VERSION:0

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

33

ΤƲ ωʘƮƲάƯƮƺαƲ γƲα μƲα ƺέƴƮƲα Ƶǃωƺα γƲα ƺαƲƵίƮƸ; Τα αγαπưμέƵα ƹαƸ πʘǂƹƿπα ƳαƲ έƵα
δƿμάƺƲƷ ƮƲδƲƳά ƹωƮδƲαƹμέƵƷ γƲα Ƶα απƷƴαμβάƵƮƺƮ ƺαƲƵίƮƸ. ΧʘƮƲάƯƮƹƺƮ ƹƺǂʘƲα πƷƻ
ƮμπƷδίƯƷƻƵ ƺưƵ ƮίƹƷδƷ ƼƿƺǂƸ γƲα Ƶα απƷƼǃγƮƺƮ ƺưƵ αƵƺαƵάƳƴαƹư ƹƺưƵ ƷƱǂƵư ƳαƲ Ƶα
ƺƷπƷƱƮƺήƹƮƺƮ ƺưƵ ƺưƴƮǂʘαƹư ƹƺƷ ƮπίπƮδƷ ƺƿƵ μαƺƲDŽƵ ƳαƲ ƹƺư ƹƿƹƺή απǂƹƺαƹư.

TYLÖSAND συνδυασμός καναπέ

2.295€
STIBY αποθηκευτική σύνθεση TV
με συρόμενες πόρτες

1.265€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά TYLÖSAND
ΜƮ Ƴάƴƻμμα πƷƻ αƼαƲʘƮίƺαƲ
απǂ 100% βαμβάƳƲ. ΣωƮδ.: C
Öjerstam/M Elebäck.
Καναπές Π240/362×Β91/190,
Υ76cm. ΤƷ ƳάƱƲƹμα ƮƵǂƸ ƺμήμαƺƷƸ ƺƷƻ ƳαƵαπέ μπƷʘƮί Ƶα
ƺƷπƷƱƮƺưƱƮί ƶƮωƿʘƲƹƺά ή ƿƸ
ƹƻμπƴήʘƿμα γƲα ƺƷƵ ƳαƵαπέ
ƹαƸ. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Rephult ƹƮ
μƿβ ωʘDŽμα 2.295€
Υποπόδιο Μ91×Π60, Υ46cm.
ΜƮ πƷƴƻƮƹƺƮʘƲƳέƸ βάƺƮƸ,
μπάƴƮƸ πƷƴƻƮƹƺƮʘƲƳDŽƵ ƲƵDŽƵ
ƳαƲ αƼʘǂ πƷƴƻƷƻʘƮƱάƵưƸ
μƮγάƴưƸ αƵƱƮƳƺƲƳǂƺưƺαƸ, γƲα
μƮγαƴǃƺƮʘư άƵƮƹư. ΣƻƵδƻάƯƮƺαƲ μƮ άƴƴα έπƲπƴα ƺưƸ ƹƮƲʘάƸ

32

TYLÖSAND. ΜƮ Ƴάƴƻμμα
Rephult ƹƮ ƴƮƻƳǂ ωʘDŽμα 185€
STRIND τραπέζι μέσης
�100, Υ40cm. ΜƮ ʘƷδάƳƲα
γƲα ƮǃƳƷƴư μƮƺαƳίƵưƹư. Απǂ
γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ ƳαƲ ƮπƲƵƲƳƮƴƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ. ΣωƮδ.: Ehlén
Johansson. 129€ 901.034.33
LINDMON στόρι
Π60×Μ155cm.ΤƷ μήƳƷƸ μπƷʘƮί
Ƶα μƮƲƿƱƮί, αƼαƲʘDŽƵƺαƸ ƺƷƵ
ƮπƲƱƻμưƺǂ αʘƲƱμǂ πƮʘƹίδƿƵ.
Απǂ μαƹίƼ ƶǃƴƷ ƹƮ ƴƮƻƳǂ
ωʘDŽμα 19€ 900.843.40

ĀΕΞΙΑ:
νέο STIBY αποθηκευτική
σύνθεση TV με συρόμενες
πόρτες Π312×Β52, Υ220cm.
ΜƮ ƮƵƲƹωƻμέƵư πƴάƺư γƲα Ƶα
αƵƺαπƮƶέƴƱƮƲ ƹƺưƵ ƺƷπƷƱέƺưƹư
ƮπίπƮδưƸ ƺưƴƮǂʘαƹưƸ. ĀƮƵ
ωʘƮƲάƯƮƺαƲ Ƶα αƵƷίƶƮƺƮ ƺʘǃπƮƸ
ƹƺƷƵ ƺƷίωƷ, ƳαƲ ƺα ƳαƴDŽδƲα
μπƷʘƷǃƵ Ƶα ƳʘƻƼƺƷǃƵ ƹƺƷ
πίƹƿ μέʘƷƸ. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ ƼƴαμƷƻʘƲάƸ ƳαƲ
γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ. ΣωƮδ.: Ehlén
Johansson. 1.265€

ΣƺαƱƮʘή ƹǃƵƱƮƹư πƷƻ
ƹƻƵαʘμƷƴƷγƮίƺαƲ ƮǃƳƷƴα. Η
απƷƱưƳƮƻƺƲƳή μƷƵάδα
STIBY έωƮƲ ƷʘγάƵƿƹư
ƳαƴƿδίƿƵ, μƮγάƴα
ƹƻʘƺάʘƲα ƳαƲ ƹƻʘǂμƮƵƮƸ
πǂʘƺƮƸ γƲα Ƶα ƼαƵƮʘDŽƵƮƺƮ
ή Ƶα ƳʘǃβƮƺƮ ƺα αƵƺƲƳƮίμƮƵα
ƹαƸ. ΚαƲ ωάʘư ƹƺưƵ
ƮπέƵδƻƹư ƺưƸ πƴάƺưƸ
απƷƼƮǃγƮƺƮ ƺƲƸ ƺʘǃπƮƸ ƹƺƷƵ
ƺƷίωƷ.

νέο

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Σ Ε Ε Π Ι Π Ε Ā Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α Τ Ο Π Α Ρ Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ

CF: 80000-mcli13a

TF: 80000-grc032

VERSION:0

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

33

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ
χείρε μια ραιμία, σξϋρίπρε ρξ κιμηρψ και ριο
μικϋξπςπκεςέο παο.
Τα επφρεϋικά εναϋρήμαρα INREDA είμαι
λειρξςϋγικά και παο βξηθξωμ μα ξϋγαμϊπερε
ψλα ρα αμρικείμεμα πξς απξθηκεωερε πρη
πωμθεπη BESTÅ.

1
2

νέο

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. Σειρά INREDA
1. Αποθήκευση για CD
Χϋηπιμξπξιεί ρξ μέγιπρξ τϊϋξ
ρξς πςϋραϋιξω. Για 75 CD.
Απψ πςμθερικψ καξςρπξωκ.
Μ33×Π51, Υ2cm. Σε γκϋι τϋϊμα 6€ 301.053.69
Αποθήκευση για DVD
Π51×Β33, Υ2cm. Μπξϋείρε μα
ρξ κψυερε πρξ μέγεθξο πξς
παο βξλεωει. Απψ πςμθερικψ
καξςρπξωκ. Σε γκϋι τϋϊμα 6€
101.053.70
2. νέο Κουτί Μπξϋεί μα
ρξπξθερηθεί πρξ επφρεϋικψ
ρξς μρξςλαπιξω BESTÅ. Απψ
πλαπρικψ. Φιμέ 25€/4 τεμ.
101.339.57
νέο Δίσκος Π52×Β35cm.
Απψ πλαπρικψ. Φιμέ 12€
001.339.53
νέο Κάβα Π56×Β35cm. Μπξϋεί μα ρξπξθερηθεί ίπια ή με
μια κλίπη. Απψ πλαπρικψ. Φιμέ
12€/τεμ. 401.339.51
χΕΞΙΑ:
KRAMFORS τριθέσιος καναπές Π223×Β97, Υ74cm Με
κξμμάρια πξς μπξϋξωμ μα ρξπξθερηθξωμ ψπφο επείο θέλερε. Στεδ.: Mia Gammelgaard.
Με δέϋμα Fräsig πε πκξωϋξ
κασέ τϋϊμα 945€ 000.741.09
RAMVIK τραπέζι μέσης
Μ120×Π58, Υ40cm. Με σιμίϋιπμα απψ λακαϋιπμέμξ νωλξ
ξνιάο και επισάμεια απψ γςαλί
απσαλείαο. 129€ 901.037.20

34

Σειρά BESTÅ Με σιμίϋιπμα
αλξςμιμίξς και γςαλί απσαλείαο.
Σύνθεση αποθήκευσης TV
Π240×Β40, Υ138cm. Με
επισάμεια εμιπτςμέμη για μα
αμραπενέλθει πρημ ρξπξθέρηπη
επίπεδηο TV. χεμ τϋειάζεραι
μα αμξίνερε ρϋωπεο πρξμ ρξίτξ,
και ρα καλϊδια μπξϋξωμ μα
κϋςσρξωμ πρξ πίπφ μέϋξο. Με
πκελερψ απψ σιμίϋιπμα ξνιάο
και πψδια απψ αρπάλι. 632€
Επίτοιχη σύνθεση αποθήκευσης Η επισάμεια διαθέρει
ενάϋρημα πλάρηο για εωκξλη
ρξπξθέρηπη πρξμ ρξίτξ.
Π240×Β40, Υ64cm. Με σιμίϋιπμα ξνιάο 310€
INREDA ράφι για περιοδικά Π56×Β44cm. Απψ αρπάλι
πε απημί τϋϊμα 9€/τεμ.
401.050.24

BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης

632€

Μπξςκάλια, πξρήϋια, πξςβέϋ
και έμαο δίπκξο... Με ρξ
INREDA είμαι εωκξλξ μα δημιξςϋγήπερε ρξ δικψ παο μπαϋ.
Η κάβα είμαι πτεδιαπμέμη με
μια εγκξπή μπϋξπρά, για μα
ρξπξθερείρε ρα μπξςκάλια παο
ίπια ή με μια κλίπη.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Η ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370    Κ ΑΘ Ι Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli09b

TF: 80000-grc034

VERSION:1

35

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ
χείρε μια ραιμία, σξϋρίπρε ρξ κιμηρψ και ριο
μικϋξπςπκεςέο παο.
Τα επφρεϋικά εναϋρήμαρα INREDA είμαι
λειρξςϋγικά και παο βξηθξωμ μα ξϋγαμϊπερε
ψλα ρα αμρικείμεμα πξς απξθηκεωερε πρη
πωμθεπη BESTÅ.

1
2

νέο

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. Σειρά INREDA
1. Αποθήκευση για CD
Χϋηπιμξπξιεί ρξ μέγιπρξ τϊϋξ
ρξς πςϋραϋιξω. Για 75 CD.
Απψ πςμθερικψ καξςρπξωκ.
Μ33×Π51, Υ2cm. Σε γκϋι τϋϊμα 6€ 301.053.69
Αποθήκευση για DVD
Π51×Β33, Υ2cm. Μπξϋείρε μα
ρξ κψυερε πρξ μέγεθξο πξς
παο βξλεωει. Απψ πςμθερικψ
καξςρπξωκ. Σε γκϋι τϋϊμα 6€
101.053.70
2. νέο Κουτί Μπξϋεί μα
ρξπξθερηθεί πρξ επφρεϋικψ
ρξς μρξςλαπιξω BESTÅ. Απψ
πλαπρικψ. Φιμέ 25€/4 τεμ.
101.339.57
νέο Δίσκος Π52×Β35cm.
Απψ πλαπρικψ. Φιμέ 12€
001.339.53
νέο Κάβα Π56×Β35cm. Μπξϋεί μα ρξπξθερηθεί ίπια ή με
μια κλίπη. Απψ πλαπρικψ. Φιμέ
12€/τεμ. 401.339.51
χΕΞΙΑ:
KRAMFORS τριθέσιος καναπές Π223×Β97, Υ74cm Με
κξμμάρια πξς μπξϋξωμ μα ρξπξθερηθξωμ ψπφο επείο θέλερε. Στεδ.: Mia Gammelgaard.
Με δέϋμα Fräsig πε πκξωϋξ
κασέ τϋϊμα 945€ 000.741.09
RAMVIK τραπέζι μέσης
Μ120×Π58, Υ40cm. Με σιμίϋιπμα απψ λακαϋιπμέμξ νωλξ
ξνιάο και επισάμεια απψ γςαλί
απσαλείαο. 129€ 901.037.20

34

Σειρά BESTÅ Με σιμίϋιπμα
αλξςμιμίξς και γςαλί απσαλείαο.
Σύνθεση αποθήκευσης TV
Π240×Β40, Υ138cm. Με
επισάμεια εμιπτςμέμη για μα
αμραπενέλθει πρημ ρξπξθέρηπη
επίπεδηο TV. χεμ τϋειάζεραι
μα αμξίνερε ρϋωπεο πρξμ ρξίτξ,
και ρα καλϊδια μπξϋξωμ μα
κϋςσρξωμ πρξ πίπφ μέϋξο. Με
πκελερψ απψ σιμίϋιπμα ξνιάο
και πψδια απψ αρπάλι. 632€
Επίτοιχη σύνθεση αποθήκευσης Η επισάμεια διαθέρει
ενάϋρημα πλάρηο για εωκξλη
ρξπξθέρηπη πρξμ ρξίτξ.
Π240×Β40, Υ64cm. Με σιμίϋιπμα ξνιάο 310€
INREDA ράφι για περιοδικά Π56×Β44cm. Απψ αρπάλι
πε απημί τϋϊμα 9€/τεμ.
401.050.24

BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης

632€

Μπξςκάλια, πξρήϋια, πξςβέϋ
και έμαο δίπκξο... Με ρξ
INREDA είμαι εωκξλξ μα δημιξςϋγήπερε ρξ δικψ παο μπαϋ.
Η κάβα είμαι πτεδιαπμέμη με
μια εγκξπή μπϋξπρά, για μα
ρξπξθερείρε ρα μπξςκάλια παο
ίπια ή με μια κλίπη.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Η ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370    Κ ΑΘ Ι Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli09b

TF: 80000-grc034

VERSION:1

35

ΑΝΑΝΕΩΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
HAMPEN χαλί

59€

KASSETT κουτί με καπάκι

9,50€/2 τεμ.

9

νέο

3

8

7

2

4

1

νέο
νέο
NÄSUM καλάθι με χεʘοǃλια

27€
5

6

1. PJÄTTERYD κάδʘο Π78×Υ118cm. Με θέμα "Ελιά", ρξς Peter Westrup.
65€ 101.404.39 2. KASSETT κουτί με καπάκι Π28×Β35, Υ18cm. Στεδ.:
Jon Karlsson. Απχ ταϊρχμι, πε πϊάπιμξ τϊωμα 9,50€/2 τεμ. 101.154.87
3. PJÄS καλάθι με βάση ϋ37, Υ19cm. Χειϊξπξίηρξ, κάθε καλάθι είμαι
μξμαδικχ. Απχ λακαϊιπμέμεο ίμεο μπαμαμιάο 12,95€ 201.071.37
4. GRÖDBY διακοσμητικǂ κεʘί Υ12cm. Απχ σςρικχ κεϊί/παϊασίμη, πε
διάσξϊα τϊωμαρα 4€/τεμ. 101.192.25

36

10

FLORERA πιάτο-βάση για κεʘιά ϋ12cm. Απχ αμξνείδφρξ αρπάλι
3,50€/τεμ. 701.151.68 5. NÄSUM καλάθι με χεʘοǃλια ϋ53, Υ41cm.
Χειϊξπξίηρξ, κάθε καλάθι είμαι μξμαδικχ. Απχ λακαϊιπμέμεο ίμεο
μπαμαμιάο 27€ 801.296.74 6. νέο KARLSTAD υποπǂδιο Μ80×Π64,
Υ48cm. Με κάλςμμα πξς ασαιϊείραι, πξλψτϊφμξ απχ 100% βαμβάκι
155€

11

7. νεό LJUSÅS YSBY επιτʘαπέζιο φƿτιστικǂ Καπέλξ ϋ38, Υ56cm. Με
ϊεξπράρη, μπξϊείρε μα ϊςθμίπερε ρημ έμραπη ρξς σφριπρικξψ αμάλξγα με
ρημ επιθςμία παο. Στεδ.: Anne Nilsson. Μεγ. 150W. Απχ βαμβάκι και
γςαλί, πε λεςκχ/πϊάπιμξ τϊωμα 79€ GR:301.291.05/ CY:701.291.08
8. HAMPEN χαλί Π133×Μ195cm. Απχ 100% πξλςπϊξπςλέμιξ, πε
πϊάπιμξ τϊωμα 59€ 101.225.53 9. Σειʘά MANDEL Απχ κεϊαμε ικχ.
Στεδ.: Anne Nilsson. Γλάστʘα Επφρεϊικχ ϋ12, Υ11cm. Σε γκϊι-κασέ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

τϊωμα 1,50€ 101.188.48 Πιατάκι ϋ15cm. Σε γκϊι-κασέ τϊωμα 0,95€
001.188.58 10. νέο JORUN κάλυμμα μαξιλαʘιοǃ Με δψξ
διασξϊερικέο χυειο για πξικιλία. Απχ 100% βαμβάκι. Στεδ.: Linda
Svensson. Π50×Μ50cm. Σε πϊάπιμξ/μπεζ τϊωμα 5€/τεμ. 901.417.22
11. HEJKA κουνιστή πολυθʘǂνα Π80×Β86, Υ73cm. Απχ λακαϊιπμέμξ
ϊαρράμ. Στεδ.: M Arvonen/E Johansson. 119€ 201.167.21

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcsi03a

TF: 80000-grc036

VERSION:0

37

ΑΝΑΝΕΩΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
HAMPEN χαλί

59€

KASSETT κουτί με καπάκι

9,50€/2 τεμ.

9

νέο

3

8

7

2

4

1

νέο
νέο
NÄSUM καλάθι με χεʘοǃλια

27€
5

6

1. PJÄTTERYD κάδʘο Π78×Υ118cm. Με θέμα "Ελιά", ρξς Peter Westrup.
65€ 101.404.39 2. KASSETT κουτί με καπάκι Π28×Β35, Υ18cm. Στεδ.:
Jon Karlsson. Απχ ταϊρχμι, πε πϊάπιμξ τϊωμα 9,50€/2 τεμ. 101.154.87
3. PJÄS καλάθι με βάση ϋ37, Υ19cm. Χειϊξπξίηρξ, κάθε καλάθι είμαι
μξμαδικχ. Απχ λακαϊιπμέμεο ίμεο μπαμαμιάο 12,95€ 201.071.37
4. GRÖDBY διακοσμητικǂ κεʘί Υ12cm. Απχ σςρικχ κεϊί/παϊασίμη, πε
διάσξϊα τϊωμαρα 4€/τεμ. 101.192.25

36

10

FLORERA πιάτο-βάση για κεʘιά ϋ12cm. Απχ αμξνείδφρξ αρπάλι
3,50€/τεμ. 701.151.68 5. NÄSUM καλάθι με χεʘοǃλια ϋ53, Υ41cm.
Χειϊξπξίηρξ, κάθε καλάθι είμαι μξμαδικχ. Απχ λακαϊιπμέμεο ίμεο
μπαμαμιάο 27€ 801.296.74 6. νέο KARLSTAD υποπǂδιο Μ80×Π64,
Υ48cm. Με κάλςμμα πξς ασαιϊείραι, πξλψτϊφμξ απχ 100% βαμβάκι
155€

11

7. νεό LJUSÅS YSBY επιτʘαπέζιο φƿτιστικǂ Καπέλξ ϋ38, Υ56cm. Με
ϊεξπράρη, μπξϊείρε μα ϊςθμίπερε ρημ έμραπη ρξς σφριπρικξψ αμάλξγα με
ρημ επιθςμία παο. Στεδ.: Anne Nilsson. Μεγ. 150W. Απχ βαμβάκι και
γςαλί, πε λεςκχ/πϊάπιμξ τϊωμα 79€ GR:301.291.05/ CY:701.291.08
8. HAMPEN χαλί Π133×Μ195cm. Απχ 100% πξλςπϊξπςλέμιξ, πε
πϊάπιμξ τϊωμα 59€ 101.225.53 9. Σειʘά MANDEL Απχ κεϊαμε ικχ.
Στεδ.: Anne Nilsson. Γλάστʘα Επφρεϊικχ ϋ12, Υ11cm. Σε γκϊι-κασέ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

τϊωμα 1,50€ 101.188.48 Πιατάκι ϋ15cm. Σε γκϊι-κασέ τϊωμα 0,95€
001.188.58 10. νέο JORUN κάλυμμα μαξιλαʘιοǃ Με δψξ
διασξϊερικέο χυειο για πξικιλία. Απχ 100% βαμβάκι. Στεδ.: Linda
Svensson. Π50×Μ50cm. Σε πϊάπιμξ/μπεζ τϊωμα 5€/τεμ. 901.417.22
11. HEJKA κουνιστή πολυθʘǂνα Π80×Β86, Υ73cm. Απχ λακαϊιπμέμξ
ϊαρράμ. Στεδ.: M Arvonen/E Johansson. 119€ 201.167.21

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcsi03a

TF: 80000-grc036

VERSION:0

37

LINNARP βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες

315€
ΤƷ μαƳʘǃ αƻƺǂ Ƴάƴƻμμα
αƼαƲʘƮίƺαƲ ƮǃƳƷƴα, πƴέƵƮƺαƲ
ƹƺƷ πƴƻƵƺήʘƲƷ ƳαƲ ƮƼαʘμǂƯƮƲ
ƺέƴƮƲα ǂƺαƵ ƺƷ ƶαƵά ƺƷπƷƱƮƺήƹƮƺƮ.

νέο

KARLSTAD τριθέσιος καναπές
με μακρύ κάλυμμα

475€

38

Κ ΑΘ Ι Σ Μ Α     ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε Ν Ε Α Π Ρ ΟΪΟ Ν ΤΑ ΟΛΟ ΤΟ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcli07a

TF: 80000-grc038

Σειρά KARLSTAD Η μƮγάƴư
ƹƮƲʘά απǂ Ƴαƴǃμμαƺα, ƹαƸ
δƲƮƻƳƷƴǃƵƮƲ Ƶα αƵαƵƮDŽƵƮƺƮ
ƺα έπƲπƴα ƹαƸ. Τα Ƴαƴǃμμαƺα
αƼαƲʘƷǃƵƺαƲ ƳαƲ πƴέƵƷƵƺαƲ
ƹƺƷ πƴƻƵƺήʘƲƷ. νέο Τριθέσιος
καναπές με μακρύ κάλυμμα Π206×Β93, Υ80cm. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα Blekinge απǂ 100%
βαμβάƳƲ. ΣωƮδ.: Tord Björklund.
ΣƮ ƴƮƻƳǂ ωʘDŽμα 475€ Πολυθρόνα ΜƮ Ƴάƴƻμμα Sivik απǂ
92% βαμβάƳƲ, 8% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
ΣωƮδ.: Henrik Preutz. Π71×Β72,
Υ80cm. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ γƳʘƲ ωʘDŽμα
235€
ROFYLLD κουνιστή πολυθρόνα Π42×Β68, Υ56cm.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ
ƶǃƴƷ ƳαƷƻƺƹƷǃƳ. ΣωƮδ.: Tina
Christensen. 49€ 101.148.88
LINNARP τραπέζι μέσης/έπιπλο TV Μ119×Π58, Υ45cm. ΜƮ
πʘαƳƺƲƳά ʘάƼƲα γƲα πƮʘƲƷδƲƳά ή γƲα ƺα αƶƮƹƷƻάʘ ƺƿƵ
ƷπƺƲƳƷαƳƷƻƹƺƲƳDŽƵ ƹƻƹƳƮƻDŽƵ.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃƴƷ
πƮǃƳƷƻ. ΣωƮδ.: K Hagberg/M
Hagberg. ΜέγƲƹƺƷ βάʘƷƸ 65
kg. 105€ 601.173.80
LINNARP βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόρτες Π115×Β37,
Υ178cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
μαƹίƼ ƶǃƴƷ πƮǃƳƷƻ ƳαƲ πǂʘƺα
απǂ γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ. ΣωƮδ.:
K Hagberg/M Hagberg. ΣƮ
μαǃʘƷ ωʘDŽμα 315€
IVAR σύνθεση αποθήκευσης
Π125×Β30, Υ226cm. Απǂ
μαƹίƼ ƶǃƴƷ πƮǃƳƷƻ. 129€
LERAN φωτιστικό οροφής
�60, Υ64cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ʘαƺƺάƵ ƹƮ ƼƻƹƲƳǂ ωʘDŽμα.
ΣωƮδ.: Nicolas Cortolezzis.
Max 150W. 85€ 901.127.05

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

39

LINNARP βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες

315€
ΤƷ μαƳʘǃ αƻƺǂ Ƴάƴƻμμα
αƼαƲʘƮίƺαƲ ƮǃƳƷƴα, πƴέƵƮƺαƲ
ƹƺƷ πƴƻƵƺήʘƲƷ ƳαƲ ƮƼαʘμǂƯƮƲ
ƺέƴƮƲα ǂƺαƵ ƺƷ ƶαƵά ƺƷπƷƱƮƺήƹƮƺƮ.

νέο

KARLSTAD τριθέσιος καναπές
με μακρύ κάλυμμα

475€

38

Κ ΑΘ Ι Σ Μ Α     ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε Ν Ε Α Π Ρ ΟΪΟ Ν ΤΑ ΟΛΟ ΤΟ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcli07a

TF: 80000-grc038

Σειρά KARLSTAD Η μƮγάƴư
ƹƮƲʘά απǂ Ƴαƴǃμμαƺα, ƹαƸ
δƲƮƻƳƷƴǃƵƮƲ Ƶα αƵαƵƮDŽƵƮƺƮ
ƺα έπƲπƴα ƹαƸ. Τα Ƴαƴǃμμαƺα
αƼαƲʘƷǃƵƺαƲ ƳαƲ πƴέƵƷƵƺαƲ
ƹƺƷ πƴƻƵƺήʘƲƷ. νέο Τριθέσιος
καναπές με μακρύ κάλυμμα Π206×Β93, Υ80cm. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα Blekinge απǂ 100%
βαμβάƳƲ. ΣωƮδ.: Tord Björklund.
ΣƮ ƴƮƻƳǂ ωʘDŽμα 475€ Πολυθρόνα ΜƮ Ƴάƴƻμμα Sivik απǂ
92% βαμβάƳƲ, 8% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
ΣωƮδ.: Henrik Preutz. Π71×Β72,
Υ80cm. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ γƳʘƲ ωʘDŽμα
235€
ROFYLLD κουνιστή πολυθρόνα Π42×Β68, Υ56cm.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ
ƶǃƴƷ ƳαƷƻƺƹƷǃƳ. ΣωƮδ.: Tina
Christensen. 49€ 101.148.88
LINNARP τραπέζι μέσης/έπιπλο TV Μ119×Π58, Υ45cm. ΜƮ
πʘαƳƺƲƳά ʘάƼƲα γƲα πƮʘƲƷδƲƳά ή γƲα ƺα αƶƮƹƷƻάʘ ƺƿƵ
ƷπƺƲƳƷαƳƷƻƹƺƲƳDŽƵ ƹƻƹƳƮƻDŽƵ.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃƴƷ
πƮǃƳƷƻ. ΣωƮδ.: K Hagberg/M
Hagberg. ΜέγƲƹƺƷ βάʘƷƸ 65
kg. 105€ 601.173.80
LINNARP βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόρτες Π115×Β37,
Υ178cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
μαƹίƼ ƶǃƴƷ πƮǃƳƷƻ ƳαƲ πǂʘƺα
απǂ γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ. ΣωƮδ.:
K Hagberg/M Hagberg. ΣƮ
μαǃʘƷ ωʘDŽμα 315€
IVAR σύνθεση αποθήκευσης
Π125×Β30, Υ226cm. Απǂ
μαƹίƼ ƶǃƴƷ πƮǃƳƷƻ. 129€
LERAN φωτιστικό οροφής
�60, Υ64cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ʘαƺƺάƵ ƹƮ ƼƻƹƲƳǂ ωʘDŽμα.
ΣωƮδ.: Nicolas Cortolezzis.
Max 150W. 85€ 901.127.05

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

39

LINNARP βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες

315€/τεμ.
ΣεƮƭƲάαβƮ βƷ ƳƪƱƲαβƲƳη αƪƸ μƮ βέβƷƲƷ βκηπƷ
ιαβƮ Ƶƪ ƮίƵƪƲ ƴƮƲβƷγκƬƲƳη ƳƪƲ Ƶƪ ƮƶƷƲƳƷƵƷμƮί
εικƷ. ΈƵƪƸ ƳƪƵƪπέƸ-ƳκƮƫάβƲ αưμƪίƵƮƲ πζƸ
μπƷκƮίβƮ πάƵβƪ Ƶƪ δƲƴƷƶƮƵήαƮβƮ ƳάπƷƲƷƵ.
ΈƵƪ γπƷπηƭƲƷ ƴƮƲβƷγκƬƮί ƳƪƲ ζƸ βκƪπέƯƲ
μέαưƸ ƳƪƲ έεƮƲ εικƷ ƬƲƪ Ƶƪ ƪπƷƱưƳƮθαƮβƮ
ƭƲάδƷκƪ ƪƵβƲƳƮίμƮƵƪ.

LILLBERG κουνιστή πολυθρόνα

109€

40

Κ ΑΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ ΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcli19a

TF: 80000-grc040

EKTORP BROMMA
Υποπόδιο Π81×Β61, Υ45cm.
ΑπƷƱưƳƮγβƲƳηƸ εικƷƸ Ƴάβζ
ƪπη βƷ ƳάƱƲαμƪ ƬƲƪ πƮκƲƷƭƲƳά,
πƪƲεƵίƭƲƪ Ƴƴπ. ΜƮ Ƴάƴγμμƪ
Idemo πƷγ ƪδƪƲκƮίβƪƲ, ƪπη
100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ μƪθκƷ
εκιμƪ 135€
Σειρά LILLBERG ΜƮ Ƴάƴγμμƪ
πƷγ ƪδƪƲκƮίβƪƲ ƪπη 100%
ƫƪμƫάƳƲ. ΣεƮƭ.: Nike Karlsson.
Τριθέσιος καναπές κρεβάτι
Π207×Β97, Υ88cm. ΜƮ
ƪπƷƱưƳƮγβƲƳη εικƷ Ƴάβζ ƪπη
βƷ ƳάƱƲαμƪ. ΣƮ ƴƮγƳη εκιμƪ
285€
Κουνιστή πολυθρόνα
Π68×Β94, Υ85cm. ΜƮ
κγƱμƲƯημƮƵư πƴάβư πƷγ αƪƸ
ƮπƲβκέπƮƲ Ƶƪ ƳάƱƮαβƮ άƵƮβƪ.
ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Grasbo αƮ ƴƮγƳη
εκιμƪ 109€
HEDDA κάλυμμα μαξιλαριού
Π50×Μ50cm. ΜƮ δƮκμƷγάκ.
ΤƷ Ƴάƴγμμƪ ƪδƪƲκƮίβƪƲ ƮθƳƷƴƪ
ƬƲƪ Ƶƪ πƴγƱƮί. ΚƪβάƴƴưƴƷ ƬƲƪ
βƪ ƮαζβƮκƲƳά μƪƶƲƴάκƲƪ 50x50
cm. Απη 100% ƫƪμƫάƳƲ ΣεƮƭ.:
Synnöve Mork. ΣƮ μƪθκƷ/
ƴƮγƳη εκιμƪ 4€ 601.142.25
TROLLSTA τραπέζι μέσης
Π38×Β38, Υ40cm. ΜƮ μƪθκƷ
δƲƵίκƲαμƪ, ƳƪƲ πηƭƲƪ ƪπη
ƪƴƷγμίƵƲƷ. ΣεƮƭ.: O Wihlborg/
W Braasch. 69€ 001.341.08
LINNARP βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόρτες Π115×Β37,
Υ178cm. Απη ƴƪƳƪκƲαμέƵƷ
μƪαίδ ƶθƴƷ πƮθƳƷγ ƳƪƲ πηκβƮƸ
ƪπη Ƭγƪƴί ƪαδƪƴƮίƪƸ. ΣεƮƭ.: K

Hagberg/M Hagberg. 315€
FOTO φωτιστικό οροφής
λ50cm. Απη ƴƪƳƪκƲαμέƵƷ
ƪƴƷγμίƵƲƷ. 27€ 601.258.13
STEFAN καρέκλα
Π42×Β49, Υ90cm. ΜπƷκƮί
Ƶƪ αγμπƴưκζƱƮί μƮ βƪ
πκƷαβƪβƮγβƲƳά ƭƪπέƭƷγ
PRAKTISK, ƬƲƪ βưƵ πκƷαβƪαίƪ
βưƸ ƪπη Ƴάβζ ƮπƲδάƵƮƲƪƸ ƪπη
βưƵ δƱƷκά. Απη ƴƪƳƪκƲαμέƵƷ
μƪαίδ ƶθƴƷ πƮθƳƷγ. ΣƮ μƪθκƷ
εκιμƪ 19€ 700.338.70

Ο ƳƪƵƪπέƸ-ƳκƮƫάβƲ LILLBERG
έεƮƲ ƪπƷƱưƳƮγβƲƳη εικƷ
πƷγ ƮίƵƪƲ ƲƭƪƵƲƳηƸ ƬƲƪ Ƶƪ
ƳκθƫƮβƮ βƪ πƪπƴιμƪβƪ ƳƪƲ βƪ
μƪƶƲƴάκƲƪ αƪƸ.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

41

LINNARP βιβλιοθήκη με γυάλινες πόρτες

315€/τεμ.
ΣεƮƭƲάαβƮ βƷ ƳƪƱƲαβƲƳη αƪƸ μƮ βέβƷƲƷ βκηπƷ
ιαβƮ Ƶƪ ƮίƵƪƲ ƴƮƲβƷγκƬƲƳη ƳƪƲ Ƶƪ ƮƶƷƲƳƷƵƷμƮί
εικƷ. ΈƵƪƸ ƳƪƵƪπέƸ-ƳκƮƫάβƲ αưμƪίƵƮƲ πζƸ
μπƷκƮίβƮ πάƵβƪ Ƶƪ δƲƴƷƶƮƵήαƮβƮ ƳάπƷƲƷƵ.
ΈƵƪ γπƷπηƭƲƷ ƴƮƲβƷγκƬƮί ƳƪƲ ζƸ βκƪπέƯƲ
μέαưƸ ƳƪƲ έεƮƲ εικƷ ƬƲƪ Ƶƪ ƪπƷƱưƳƮθαƮβƮ
ƭƲάδƷκƪ ƪƵβƲƳƮίμƮƵƪ.

LILLBERG κουνιστή πολυθρόνα

109€

40

Κ ΑΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ ΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcli19a

TF: 80000-grc040

EKTORP BROMMA
Υποπόδιο Π81×Β61, Υ45cm.
ΑπƷƱưƳƮγβƲƳηƸ εικƷƸ Ƴάβζ
ƪπη βƷ ƳάƱƲαμƪ ƬƲƪ πƮκƲƷƭƲƳά,
πƪƲεƵίƭƲƪ Ƴƴπ. ΜƮ Ƴάƴγμμƪ
Idemo πƷγ ƪδƪƲκƮίβƪƲ, ƪπη
100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ μƪθκƷ
εκιμƪ 135€
Σειρά LILLBERG ΜƮ Ƴάƴγμμƪ
πƷγ ƪδƪƲκƮίβƪƲ ƪπη 100%
ƫƪμƫάƳƲ. ΣεƮƭ.: Nike Karlsson.
Τριθέσιος καναπές κρεβάτι
Π207×Β97, Υ88cm. ΜƮ
ƪπƷƱưƳƮγβƲƳη εικƷ Ƴάβζ ƪπη
βƷ ƳάƱƲαμƪ. ΣƮ ƴƮγƳη εκιμƪ
285€
Κουνιστή πολυθρόνα
Π68×Β94, Υ85cm. ΜƮ
κγƱμƲƯημƮƵư πƴάβư πƷγ αƪƸ
ƮπƲβκέπƮƲ Ƶƪ ƳάƱƮαβƮ άƵƮβƪ.
ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Grasbo αƮ ƴƮγƳη
εκιμƪ 109€
HEDDA κάλυμμα μαξιλαριού
Π50×Μ50cm. ΜƮ δƮκμƷγάκ.
ΤƷ Ƴάƴγμμƪ ƪδƪƲκƮίβƪƲ ƮθƳƷƴƪ
ƬƲƪ Ƶƪ πƴγƱƮί. ΚƪβάƴƴưƴƷ ƬƲƪ
βƪ ƮαζβƮκƲƳά μƪƶƲƴάκƲƪ 50x50
cm. Απη 100% ƫƪμƫάƳƲ ΣεƮƭ.:
Synnöve Mork. ΣƮ μƪθκƷ/
ƴƮγƳη εκιμƪ 4€ 601.142.25
TROLLSTA τραπέζι μέσης
Π38×Β38, Υ40cm. ΜƮ μƪθκƷ
δƲƵίκƲαμƪ, ƳƪƲ πηƭƲƪ ƪπη
ƪƴƷγμίƵƲƷ. ΣεƮƭ.: O Wihlborg/
W Braasch. 69€ 001.341.08
LINNARP βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόρτες Π115×Β37,
Υ178cm. Απη ƴƪƳƪκƲαμέƵƷ
μƪαίδ ƶθƴƷ πƮθƳƷγ ƳƪƲ πηκβƮƸ
ƪπη Ƭγƪƴί ƪαδƪƴƮίƪƸ. ΣεƮƭ.: K

Hagberg/M Hagberg. 315€
FOTO φωτιστικό οροφής
λ50cm. Απη ƴƪƳƪκƲαμέƵƷ
ƪƴƷγμίƵƲƷ. 27€ 601.258.13
STEFAN καρέκλα
Π42×Β49, Υ90cm. ΜπƷκƮί
Ƶƪ αγμπƴưκζƱƮί μƮ βƪ
πκƷαβƪβƮγβƲƳά ƭƪπέƭƷγ
PRAKTISK, ƬƲƪ βưƵ πκƷαβƪαίƪ
βưƸ ƪπη Ƴάβζ ƮπƲδάƵƮƲƪƸ ƪπη
βưƵ δƱƷκά. Απη ƴƪƳƪκƲαμέƵƷ
μƪαίδ ƶθƴƷ πƮθƳƷγ. ΣƮ μƪθκƷ
εκιμƪ 19€ 700.338.70

Ο ƳƪƵƪπέƸ-ƳκƮƫάβƲ LILLBERG
έεƮƲ ƪπƷƱưƳƮγβƲƳη εικƷ
πƷγ ƮίƵƪƲ ƲƭƪƵƲƳηƸ ƬƲƪ Ƶƪ
ƳκθƫƮβƮ βƪ πƪπƴιμƪβƪ ƳƪƲ βƪ
μƪƶƲƴάκƲƪ αƪƸ.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

41

Τξ καθιπρικύ για μα είμαι λειρξςϐγικύ τϐειάΔεραι απξθηκεςρικξώο τϏϐξςο για ύλξςο. Για ρα κύμικο,
ρα βιβλία, ρα DVD. Οι πςμθέπειο απξθήκεςπηο BESTÅ παϐέτξςμ τϏϐξ για ύλα ρα αμρικείμεμά παο.
Τα επυρεϐικά ανεπξςάϐ INREDA παο βξηθξώμ μα ρα βϐίπκερε εώκξλα και γϐήγξϐα.

KRAMFORS καναπές

1.010€
BESTÅ/INREDA σύνθεση αποθήκευσης

456€
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
KRAMFORS καναπές
Π308×Β97, Υ74cm. Απξρελείραι απύ 2 μξμξθέπιξςο
καμαπέδεο με 1 μπϐάρπξ. Με
κάλςμμα Murby πξς ασαιϐείραι απύ 69% βαμβάκι, 21% πξλςεπρέϐα, 10% βιπκύΔη/ϐεγιύμ. Στεδ.: Mia Gammelgaard.
Σε κίρϐιμξ τϐϏμα 1.010€
SVALÖV τραπέζι μέσης
Μ120×Π65, Υ45cm. Με λεςκύ
σιμίϐιπμα, πύδια απύ αρπάλι.
Στεδ.: Mia Cullin-Gustavsson.
119€/τεμ. 501.037.41
STRIB χαλί Π140×Μ200cm.
Στεδ.: Maxjenny Forslund. Απύ
100% παϐθέμξ μαλλί, τειϐξπξίηρξ. Πξλώτϐυμξ 159€/τεμ.

42

200.535.06
TIRUP περιστρεφόμενη
πολυθρόνα Π78×Β79, Υ88cm.
Με κάλςμμα Eldris απύ 100%
βαμβάκι. Στεδ.: Carl Öjerstam.
Σε μαώϐξ/λεςκύ τϐϏμα 299€
901.200.79
BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης Π180×Β40, Υ202cm. Με
πκξώϐξ κασέ σιμίϐιπμα, γςαλί
απσαλείαο. 578€
BESTÅ BURS σύνθεση
αποθήκευσης TV Π180×Β48,
Υ48cm. Με λεςκύ σιμίϐιπμα.
474€

όΕΞΙΑ:
KRAMFORS Σεζλόνγκ αριστερά Π105×Β160, Υ74cm. Με
κάλςμμα Murby πξς ασαιϐείραι απύ 69% βαμβάκι, 21% πξλςεπρέϐα, 10% βιπκύΔη/ϐεγιύμ. Στεδ.: Mia Gammelgaard.
Σε κίρϐιμξ τϐϏμα 495€
BRÄDA επιφάνεια για
φορητό Η/Υ Π51×Β38, Υ8cm.
Με κάλςμμα πξς ασαιϐείραι,
απύ 100% βαμβάκι. 19,95€
100.866.54
BESTÅ/INREDA σύνθεση
αποθήκευσης Π180×Β40,
Υ138cm. Με πκξώϐξ κασέ
σιμίϐιπμα, γςαλί απσαλείαο.
456€

όϏπρε πε ύλξςο πρημ
ξικξγέμεια έμαμ τϏϐξ
απξθήκεςπηο. Έρπι είμαι
πιξ εώκξλξ μα κϐαράρε ρξμ
τϏϐξ ξϐγαμυμέμξ και πε
ράνη.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli08a

TF: 80000-grc042

VERSION:0

43

Τξ καθιπρικύ για μα είμαι λειρξςϐγικύ τϐειάΔεραι απξθηκεςρικξώο τϏϐξςο για ύλξςο. Για ρα κύμικο,
ρα βιβλία, ρα DVD. Οι πςμθέπειο απξθήκεςπηο BESTÅ παϐέτξςμ τϏϐξ για ύλα ρα αμρικείμεμά παο.
Τα επυρεϐικά ανεπξςάϐ INREDA παο βξηθξώμ μα ρα βϐίπκερε εώκξλα και γϐήγξϐα.

KRAMFORS καναπές

1.010€
BESTÅ/INREDA σύνθεση αποθήκευσης

456€
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
KRAMFORS καναπές
Π308×Β97, Υ74cm. Απξρελείραι απύ 2 μξμξθέπιξςο
καμαπέδεο με 1 μπϐάρπξ. Με
κάλςμμα Murby πξς ασαιϐείραι απύ 69% βαμβάκι, 21% πξλςεπρέϐα, 10% βιπκύΔη/ϐεγιύμ. Στεδ.: Mia Gammelgaard.
Σε κίρϐιμξ τϐϏμα 1.010€
SVALÖV τραπέζι μέσης
Μ120×Π65, Υ45cm. Με λεςκύ
σιμίϐιπμα, πύδια απύ αρπάλι.
Στεδ.: Mia Cullin-Gustavsson.
119€/τεμ. 501.037.41
STRIB χαλί Π140×Μ200cm.
Στεδ.: Maxjenny Forslund. Απύ
100% παϐθέμξ μαλλί, τειϐξπξίηρξ. Πξλώτϐυμξ 159€/τεμ.

42

200.535.06
TIRUP περιστρεφόμενη
πολυθρόνα Π78×Β79, Υ88cm.
Με κάλςμμα Eldris απύ 100%
βαμβάκι. Στεδ.: Carl Öjerstam.
Σε μαώϐξ/λεςκύ τϐϏμα 299€
901.200.79
BESTÅ σύνθεση αποθήκευσης Π180×Β40, Υ202cm. Με
πκξώϐξ κασέ σιμίϐιπμα, γςαλί
απσαλείαο. 578€
BESTÅ BURS σύνθεση
αποθήκευσης TV Π180×Β48,
Υ48cm. Με λεςκύ σιμίϐιπμα.
474€

όΕΞΙΑ:
KRAMFORS Σεζλόνγκ αριστερά Π105×Β160, Υ74cm. Με
κάλςμμα Murby πξς ασαιϐείραι απύ 69% βαμβάκι, 21% πξλςεπρέϐα, 10% βιπκύΔη/ϐεγιύμ. Στεδ.: Mia Gammelgaard.
Σε κίρϐιμξ τϐϏμα 495€
BRÄDA επιφάνεια για
φορητό Η/Υ Π51×Β38, Υ8cm.
Με κάλςμμα πξς ασαιϐείραι,
απύ 100% βαμβάκι. 19,95€
100.866.54
BESTÅ/INREDA σύνθεση
αποθήκευσης Π180×Β40,
Υ138cm. Με πκξώϐξ κασέ
σιμίϐιπμα, γςαλί απσαλείαο.
456€

όϏπρε πε ύλξςο πρημ
ξικξγέμεια έμαμ τϏϐξ
απξθήκεςπηο. Έρπι είμαι
πιξ εώκξλξ μα κϐαράρε ρξμ
τϏϐξ ξϐγαμυμέμξ και πε
ράνη.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli08a

TF: 80000-grc042

VERSION:0

43

KARLSTAD περιστρεφόμενη πολυθρόνα

425€

ΑΝΕΣΗ
Καθίπρε αμαπαςρικά και αμακαλωυρε ρημ απίπρεςρη
άμεπη πξς πʘξπσέʘξςμ ρα μαλακά μανιλάʘια
πλάρηο. Ρςθμίπρε ρξ βάθξο ρξς καθίπμαρξο και
επιλένρε ρη πρήʘινη πρημ πλάρη παο πʘξπθέρξμραο
πεʘιππψρεʘα μανιλάʘια. Ακψμα και ρα μπʘάρπα
είμαι πτεδιαπμέμα για μα πʘξπσέʘξςμ άμεπη ψραμ
κάθεπρε ή πρηʘίζεπρε πάμφ ρξςο. χιψρι έτξςμε
πτεδιάπει ρη πειʘά ΚARLSTAD με πρψτξ ρημ άμεπη
πε κάθε λεπρξμέʘεια.
χξκιμάπρε ρα πρημ IKEA.

LACK τραπέζι μέσης
Μ118×Π78, Υ45cm. Με ʘάσι
για μα απξθηκεωερε πεʘιξδικά,
κρλ. Με σιμίʘιπμα πημωδαο
45€ 201.042.90
NÄSUM καλάθι με χερούλια
�53, Υ41cm. Απψ λακαʘιπμέμεο ίμεο μπαμαμιάο. Στεδ.:
Wiebke Braasch. 27€
801.296.74
KARLSTAD διθέσιος καναπές
και σεζλόνγκ Π244×Β93/158,
Υ80cm. Με κάλςμμα Korndal
πξς ασαιʘείραι απψ 87%
βαμβάκι, 13% πξλςεπρέʘα.
Στεδ.: Tord Björklund. Σε κψκκιμξ τʘDŽμα 770€
KARLSTAD μαξιλάρια Με
επφρεʘικψ απψ σρεʘά δίμει
απαλή πρήʘινη πρξ πDŽμα παο.
Μαξιλάρι Με κάλςμμα
Rannebo απψ 100% βαμβάκι.
Π30×Μ67cm. Σε μαωʘξ/λεςκψ
τʘDŽμα 29€ 501.201.99
Μαξιλάρι Π48×Μ58cm. Με
κάλςμμα Korndal απψ 87%
βαμβάκι, 13% πξλςεπρέʘα. Σε
κψκκιμξ τʘDŽμα 29€
501.201.61
Σειρά KARLSTAD
Μια πειʘά απψ καλωμμαρα πξς
πςμδςάζξμραι εωκξλα για μα
δίμερε πρα έπιπλα παο μέα ψυη
ψπξρε θέλερε.
Περιστρεφόμενη πολυθρόνα
Π84×Β90, Υ109cm. Με
κάλςμμα Ullevi απψ 100%
μαλλί. Στεδ.: Henrik Preutz. Σε
γκʘι τʘDŽμα 425€ 401.177.67
Υποπόδιο Λειρξςʘγεί φο

44

επιπλέξμ κάθιπμα και φο
ςπξπψδιξ. Με κάλςμμα
Blekinge πξς ασαιʘείραι, απψ
100% βαμβάκι. Στεδ.: Tord
Björklund. Μ80×Π64, Υ48cm.
Σε λεςκψ τʘDŽμα 115€
Πολυθρόνα Π90×Β93, Υ80cm.
Mε κάλςμμα Blekinge πξς
ασαιʘείραι απψ 100% βαμβάκι.
Στεδ.: Tord Björklund. Σε λεςκψ
τʘDŽμα 235€
KULLA φωτιστικό οροφής
�50cm. Με διάτςρξ σφο για
μα μη παο ρςσλDŽμει. Απψ
αρπάλι πε λεςκψ τʘDŽμα. Στεδ.:
C Halskov/H Dalsgaard. Μεγ.
100W. 79€ 501.210.14

KARLSTAD διθέσιος καναπές
και σεζλόνγκ

770€

Για πξλω άμεπη! Η πεʘιπρʘεσψμεμη πξλςθʘψμα KARLSTAD
με ασʘψ πρξ κάθιπμα και ρημ
πλάρη ρηο, είμαι εʘγξμξμική
και πξλω αμθεκρική. Χʘηπιμξπξιήπρε ρξ μξτλψ πρημ κάρφ
πλεςʘά για μα ʘςθμίπερε ρξ
επίπεδξ αμάκλιπηο αμάλξγα
με ρξ βάʘξο παο.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli05e

TF: 80000-grc044

VERSION:0

45

KARLSTAD περιστρεφόμενη πολυθρόνα

425€

ΑΝΕΣΗ
Καθίπρε αμαπαςρικά και αμακαλωυρε ρημ απίπρεςρη
άμεπη πξς πʘξπσέʘξςμ ρα μαλακά μανιλάʘια
πλάρηο. Ρςθμίπρε ρξ βάθξο ρξς καθίπμαρξο και
επιλένρε ρη πρήʘινη πρημ πλάρη παο πʘξπθέρξμραο
πεʘιππψρεʘα μανιλάʘια. Ακψμα και ρα μπʘάρπα
είμαι πτεδιαπμέμα για μα πʘξπσέʘξςμ άμεπη ψραμ
κάθεπρε ή πρηʘίζεπρε πάμφ ρξςο. χιψρι έτξςμε
πτεδιάπει ρη πειʘά ΚARLSTAD με πρψτξ ρημ άμεπη
πε κάθε λεπρξμέʘεια.
χξκιμάπρε ρα πρημ IKEA.

LACK τραπέζι μέσης
Μ118×Π78, Υ45cm. Με ʘάσι
για μα απξθηκεωερε πεʘιξδικά,
κρλ. Με σιμίʘιπμα πημωδαο
45€ 201.042.90
NÄSUM καλάθι με χερούλια
�53, Υ41cm. Απψ λακαʘιπμέμεο ίμεο μπαμαμιάο. Στεδ.:
Wiebke Braasch. 27€
801.296.74
KARLSTAD διθέσιος καναπές
και σεζλόνγκ Π244×Β93/158,
Υ80cm. Με κάλςμμα Korndal
πξς ασαιʘείραι απψ 87%
βαμβάκι, 13% πξλςεπρέʘα.
Στεδ.: Tord Björklund. Σε κψκκιμξ τʘDŽμα 770€
KARLSTAD μαξιλάρια Με
επφρεʘικψ απψ σρεʘά δίμει
απαλή πρήʘινη πρξ πDŽμα παο.
Μαξιλάρι Με κάλςμμα
Rannebo απψ 100% βαμβάκι.
Π30×Μ67cm. Σε μαωʘξ/λεςκψ
τʘDŽμα 29€ 501.201.99
Μαξιλάρι Π48×Μ58cm. Με
κάλςμμα Korndal απψ 87%
βαμβάκι, 13% πξλςεπρέʘα. Σε
κψκκιμξ τʘDŽμα 29€
501.201.61
Σειρά KARLSTAD
Μια πειʘά απψ καλωμμαρα πξς
πςμδςάζξμραι εωκξλα για μα
δίμερε πρα έπιπλα παο μέα ψυη
ψπξρε θέλερε.
Περιστρεφόμενη πολυθρόνα
Π84×Β90, Υ109cm. Με
κάλςμμα Ullevi απψ 100%
μαλλί. Στεδ.: Henrik Preutz. Σε
γκʘι τʘDŽμα 425€ 401.177.67
Υποπόδιο Λειρξςʘγεί φο

44

επιπλέξμ κάθιπμα και φο
ςπξπψδιξ. Με κάλςμμα
Blekinge πξς ασαιʘείραι, απψ
100% βαμβάκι. Στεδ.: Tord
Björklund. Μ80×Π64, Υ48cm.
Σε λεςκψ τʘDŽμα 115€
Πολυθρόνα Π90×Β93, Υ80cm.
Mε κάλςμμα Blekinge πξς
ασαιʘείραι απψ 100% βαμβάκι.
Στεδ.: Tord Björklund. Σε λεςκψ
τʘDŽμα 235€
KULLA φωτιστικό οροφής
�50cm. Με διάτςρξ σφο για
μα μη παο ρςσλDŽμει. Απψ
αρπάλι πε λεςκψ τʘDŽμα. Στεδ.:
C Halskov/H Dalsgaard. Μεγ.
100W. 79€ 501.210.14

KARLSTAD διθέσιος καναπές
και σεζλόνγκ

770€

Για πξλω άμεπη! Η πεʘιπρʘεσψμεμη πξλςθʘψμα KARLSTAD
με ασʘψ πρξ κάθιπμα και ρημ
πλάρη ρηο, είμαι εʘγξμξμική
και πξλω αμθεκρική. Χʘηπιμξπξιήπρε ρξ μξτλψ πρημ κάρφ
πλεςʘά για μα ʘςθμίπερε ρξ
επίπεδξ αμάκλιπηο αμάλξγα
με ρξ βάʘξο παο.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli05e

TF: 80000-grc044

VERSION:0

45

BEDDINGE LÖVÅS
τριθέσιος καναπές-κρεβάτι

375€

νέο

Οι μικϊξί τωϊξι τϊειάζξμραι μεγάλεο ιδέεο. Όπυο έμαο καμαπέο-κϊεβάρι,
πξς "μεραμξϊσωμεραι" εψκξλα και γϊήγξϊα, για μα έτερε ρημ ίδια άμεπη
μέϊα-μψτρα. Τξ πϊυί θα απξθηκεψερε ρα κλιμξπκεπάπμαρα και ρξ βϊάδς θα
έτερε έμαμ ξμειϊεμέμξ ψπμξ.

46

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BESTÅ σύστημα αποθήκευσης Π240×Β40, Υ240cm. Με
ϊςθμιζχμεμα πχδια, μπξϊεί μα
πραθεί ακχμα και πε
αμιπχπεδξ πάρυμα. Με
σιμίϊιπμα ξνιάο/γςαλιπρεϊχ
λεςκχ 651€
INREDA σκάλα Π39, Υ220cm
Απχ αρπάλι, πε απημί τϊωμα
35€ 001.044.65
φΕΞΙΑ:
KLAPPSTA πολυθρόνα
Π76×Β73, Υ73cm. Με κάλςμμα
απχ 85% βαμβάκι, 15%
πξλςεπρέϊα. Σε άππϊξ τϊωμα.
Στεδ.: K Hagberg/M Hagberg.
99€
νέο BEDDINGE LÖVÅS

TF: 80000-grc046

STRIND βοηθητικό τραπέζι
ϋ50, Υ64cm. Με νετυϊιπρχ
ϊάσι για ρημ απξθήκεςπη
πεϊιξδικωμ, κλπ. φιαρηϊεί ρα
πϊάγμαρά παο ρακρξπξιημέμα
και ελεςθεϊωμει τωϊξ επάμυ
πρξ ρϊαπέζι. Επιμικελυμέμξ
αρπάλι και γςαλί απσαλείαο.
Στεδ.: Ehlén Johansson. 79€
401.034.35 BESTÅ σύστημα
αποθήκευης Π240×Β40,
Υ64cm. 4 ϊςθμιζχμεμα ϊάσια.
Με σιμίϊιπμα ξνιάο 210€

Με ρξμ BEDDINGE
μπξϊείρε μα διαλένερε
αμάμεπα πε διασξϊερικά
πρϊωμαρα για μα βϊείρε
ρημ άμεπη πξς παο
ραιϊιάζει πρξμ ψπμξ παο.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15 - 8 -2 0 0 9

CF: 80000-mcli14a

Τριθέσιος καναπές-κρεβάτι
Π200×Π104, Υ91cm.
Μεραρϊέπεραι εψκξλα πε
κϊεβάρι, αϊκερά μεγάλξ για
δψξ άρξμα. Με κάλςμμα
Sandvik πξς ασαιϊείραι, απχ
70% βαμβάκι, 30% βιπκχζη/
ϊεγιχμ. Μέγεθξο κϊεβαριξψ:
140×200cm. Σε μπεζ τϊωμα
375€
νέο BEDDINGE τετράγωνο
μαξιλάρι Π59×Β19, Υ23cm.
Μπξϊείρε μα ρξ τϊηπιμξπξιήπερε για μα πρηϊίνερε ρα τέϊια,
ρα πχδια ή ρη μέπη παο. Με
κάλςμμα Sandvik πξς
ασαιϊείραι, απχ 70% βαμβάκι,
30% βιπκχζη/ϊεγιχμ. Σε μπεζ
τϊωμα 29€

VERSION:0

47

BEDDINGE LÖVÅS
τριθέσιος καναπές-κρεβάτι

375€

νέο

Οι μικϊξί τωϊξι τϊειάζξμραι μεγάλεο ιδέεο. Όπυο έμαο καμαπέο-κϊεβάρι,
πξς "μεραμξϊσωμεραι" εψκξλα και γϊήγξϊα, για μα έτερε ρημ ίδια άμεπη
μέϊα-μψτρα. Τξ πϊυί θα απξθηκεψερε ρα κλιμξπκεπάπμαρα και ρξ βϊάδς θα
έτερε έμαμ ξμειϊεμέμξ ψπμξ.

46

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BESTÅ σύστημα αποθήκευσης Π240×Β40, Υ240cm. Με
ϊςθμιζχμεμα πχδια, μπξϊεί μα
πραθεί ακχμα και πε
αμιπχπεδξ πάρυμα. Με
σιμίϊιπμα ξνιάο/γςαλιπρεϊχ
λεςκχ 651€
INREDA σκάλα Π39, Υ220cm
Απχ αρπάλι, πε απημί τϊωμα
35€ 001.044.65
φΕΞΙΑ:
KLAPPSTA πολυθρόνα
Π76×Β73, Υ73cm. Με κάλςμμα
απχ 85% βαμβάκι, 15%
πξλςεπρέϊα. Σε άππϊξ τϊωμα.
Στεδ.: K Hagberg/M Hagberg.
99€
νέο BEDDINGE LÖVÅS

TF: 80000-grc046

STRIND βοηθητικό τραπέζι
ϋ50, Υ64cm. Με νετυϊιπρχ
ϊάσι για ρημ απξθήκεςπη
πεϊιξδικωμ, κλπ. φιαρηϊεί ρα
πϊάγμαρά παο ρακρξπξιημέμα
και ελεςθεϊωμει τωϊξ επάμυ
πρξ ρϊαπέζι. Επιμικελυμέμξ
αρπάλι και γςαλί απσαλείαο.
Στεδ.: Ehlén Johansson. 79€
401.034.35 BESTÅ σύστημα
αποθήκευης Π240×Β40,
Υ64cm. 4 ϊςθμιζχμεμα ϊάσια.
Με σιμίϊιπμα ξνιάο 210€

Με ρξμ BEDDINGE
μπξϊείρε μα διαλένερε
αμάμεπα πε διασξϊερικά
πρϊωμαρα για μα βϊείρε
ρημ άμεπη πξς παο
ραιϊιάζει πρξμ ψπμξ παο.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15 - 8 -2 0 0 9

CF: 80000-mcli14a

Τριθέσιος καναπές-κρεβάτι
Π200×Π104, Υ91cm.
Μεραρϊέπεραι εψκξλα πε
κϊεβάρι, αϊκερά μεγάλξ για
δψξ άρξμα. Με κάλςμμα
Sandvik πξς ασαιϊείραι, απχ
70% βαμβάκι, 30% βιπκχζη/
ϊεγιχμ. Μέγεθξο κϊεβαριξψ:
140×200cm. Σε μπεζ τϊωμα
375€
νέο BEDDINGE τετράγωνο
μαξιλάρι Π59×Β19, Υ23cm.
Μπξϊείρε μα ρξ τϊηπιμξπξιήπερε για μα πρηϊίνερε ρα τέϊια,
ρα πχδια ή ρη μέπη παο. Με
κάλςμμα Sandvik πξς
ασαιϊείραι, απχ 70% βαμβάκι,
30% βιπκχζη/ϊεγιχμ. Σε μπεζ
τϊωμα 29€

VERSION:0

47

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά EXPEDIT
Με σιμίϋιπμα. Στεδ.: Tord
Björklund.
Μονάδα αποθήκευσης TV
Π185×Β39, Υ185cm. Τα
επφρεϋικά εναϋρήμαρα
πφλξωμραι τφϋιπρά. Σε λεςκψ
τϋϊμα 199€ 701.030.90
Ένθετο με 2 συρτάρια
Π33×Β37, Υ33cm. 30€ Σε
κψκκιμξ τϋϊμα 101.157.60 Σε
λεςκψ τϋϊμα 701.155.40
Ένθετο με πόρτα Π33×Β37,
Υ33cm. 20€ Σε κψκκιμξ τϋϊμα
901.157.56 Σε λεςκψ τϋϊμα
901.155.39

LEKMAN κουτί Π33×Β37,
Υ33cm. Χφϋάει πριο
βιβλιξθήκεο BONDE και
EXPEDIT. Απψ πλαπρικψ. Στεδ.:
Tord Björklund. χιασαμέο 12€
900.596.18
SKRUVSTA περιστρεφόμενη
πολυθρόνα Π66×Β68, Υ72cm.
Με ϋςθμιζψμεμξ ωυξο. Με
κάλςμμα Kottla απψ 80%
ακϋςλικψ, 20% πξλςεπρέϋα.
Σε λεςκψ τϋϊμα 129€
101.061.38

χΕΞΙΑ:
LACK βοηθητικό τραπεζάκι
Μ55×Π55, Υ45cm. Ελασϋω,
για εωκξλη μερακίμηπη. Με
λεςκψ σιμίϋιπμα. 9,95€/τεμ.
200.114.13
KLIPPAN διθέσιος καναπές
Π180×Β88, Υ69cm. Με
κάλςμμα απψ ρετμηρψ δέϋμα.
Σε πξϋρξκαλί τϋϊμα 315€
701.198.16
LACK ράφι Μ110×Β26cm.
Μεγ. βάϋξο 5-15 kg
αμάλξγα με ρξμ ρξίτξ. Με
λεςκψ σιμίϋιπμα. 19€/τεμ.
500.110.15

Η έμθερη πψϋρα είμαι
πτεδιαπμέμη για μα τφϋάει
πε ψλεο ριο μξμάδεο
EXPEDIT. Οι έμθερεο πψϋρεο
και πςϋράϋια κϋαράμε ρα
αμρικείμεμά παο κϋςμμέμα.
Σςμδςάπρε διασξϋερικά
τϋϊμαρα απψ κξςριά,
πψϋρεο και πςϋράϋια και
δημιξςϋγήπρε ρημ
πϋξπφπική παο
απξθηκεςρική μξμάδα.

EXPEDIT μονάδα αποθήκευσης TV

511€

KLIPPAN διθέσιος καναπές

315€

48

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Ε Σ Ε Ι Σ χ Ι Α Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε … Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρχ Ι Ζ Ε Τ Ε Χ Ρ Η Μ ΑΤΑ ! Κ Α Θ Ι Σ Τ Ι Κ Ο

CF: 80000-mcli15a

TF: 80000-grc048

VERSION:1

49

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά EXPEDIT
Με σιμίϋιπμα. Στεδ.: Tord
Björklund.
Μονάδα αποθήκευσης TV
Π185×Β39, Υ185cm. Τα
επφρεϋικά εναϋρήμαρα
πφλξωμραι τφϋιπρά. Σε λεςκψ
τϋϊμα 199€ 701.030.90
Ένθετο με 2 συρτάρια
Π33×Β37, Υ33cm. 30€ Σε
κψκκιμξ τϋϊμα 101.157.60 Σε
λεςκψ τϋϊμα 701.155.40
Ένθετο με πόρτα Π33×Β37,
Υ33cm. 20€ Σε κψκκιμξ τϋϊμα
901.157.56 Σε λεςκψ τϋϊμα
901.155.39

LEKMAN κουτί Π33×Β37,
Υ33cm. Χφϋάει πριο
βιβλιξθήκεο BONDE και
EXPEDIT. Απψ πλαπρικψ. Στεδ.:
Tord Björklund. χιασαμέο 12€
900.596.18
SKRUVSTA περιστρεφόμενη
πολυθρόνα Π66×Β68, Υ72cm.
Με ϋςθμιζψμεμξ ωυξο. Με
κάλςμμα Kottla απψ 80%
ακϋςλικψ, 20% πξλςεπρέϋα.
Σε λεςκψ τϋϊμα 129€
101.061.38

χΕΞΙΑ:
LACK βοηθητικό τραπεζάκι
Μ55×Π55, Υ45cm. Ελασϋω,
για εωκξλη μερακίμηπη. Με
λεςκψ σιμίϋιπμα. 9,95€/τεμ.
200.114.13
KLIPPAN διθέσιος καναπές
Π180×Β88, Υ69cm. Με
κάλςμμα απψ ρετμηρψ δέϋμα.
Σε πξϋρξκαλί τϋϊμα 315€
701.198.16
LACK ράφι Μ110×Β26cm.
Μεγ. βάϋξο 5-15 kg
αμάλξγα με ρξμ ρξίτξ. Με
λεςκψ σιμίϋιπμα. 19€/τεμ.
500.110.15

Η έμθερη πψϋρα είμαι
πτεδιαπμέμη για μα τφϋάει
πε ψλεο ριο μξμάδεο
EXPEDIT. Οι έμθερεο πψϋρεο
και πςϋράϋια κϋαράμε ρα
αμρικείμεμά παο κϋςμμέμα.
Σςμδςάπρε διασξϋερικά
τϋϊμαρα απψ κξςριά,
πψϋρεο και πςϋράϋια και
δημιξςϋγήπρε ρημ
πϋξπφπική παο
απξθηκεςρική μξμάδα.

EXPEDIT μονάδα αποθήκευσης TV

511€

KLIPPAN διθέσιος καναπές

315€

48

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Ε Σ Ε Ι Σ χ Ι Α Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε … Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρχ Ι Ζ Ε Τ Ε Χ Ρ Η Μ ΑΤΑ ! Κ Α Θ Ι Σ Τ Ι Κ Ο

CF: 80000-mcli15a

TF: 80000-grc048

VERSION:1

49

ΧαλαʘDŽπρε και απξλαωπρε ρξ καθιπρικψ παο.

EKTORP τριθέσιος καναπές

Με έπιπλα πξς διαθέρξςμ αμθεκρικξωο

455€

πκελερξωο, ιδιαίρεʘα μαλακά μανιλάʘια και
καλωμμαρα πξς ασαιʘξωμραι και μπξʘείρε
εωκξλα μα ρα καθαʘίπερε.

ΣΕΙΡΑ EKTORP Με μια πειʘά
απψ πςμδςαζψμεμα καλωμμαρα
μπξʘείρε εωκξλα μα δDŽπερε
μέα ψυη πρα έπιπλά παο.
νέο Σεζλόνγκ αριστερή
Π86×Β163, Υ87cm. Με κάλςμμα Blekinge πξς ασαιʘείραι
απψ 100% βαμβάκι. Σε ʘξζ
τʘDŽμα 335€
Τριθέσιος καναπές
Π215×Β88, Υ88cm. Μανιλάʘια
διπλήο ψυεφο με επφρεʘικψ
απψ ίμεο πξλςεπρέʘα πξς
παʘέτξςμ μαλακή πρήʘινη για
ρημ πλάρη παο και μπξʘείρε μα
τʘηπιμξπξιήπερε και ριο δωξ
πλεςʘέο. Με κάλςμμα Idemo
πξς ασαιʘείραι, απψ 100%
βαμβάκι. Σε μαωʘξ τʘDŽμα
455€
EKTORP BROMMA Υποπόδιο
Π81×Β61, Υ45cm. Απξθηκεςρικψο τDŽʘξο κάρφ απψ ρξ κάθιπμα για πεʘιξδικά, παιτμίδια
κλπ. Μπξʘεί μα πςμδςαπρεί και
με ρα άλλα πʘξχψμρα ρηο πειʘάο ρφμ καμαπέδφμ EKTORP.
Με κάλςμμα Idemo πξς ασαιʘείραι απψ 100% βαμβάκι. Σε
μαωʘξ τʘDŽμα 135€
EKTORP μαξιλάρια πλάτης
Μ70×Π40cm. Παʘέτξςμ
μαλακή και άμερη πρήʘινη
πρημ πλάρη παο. Με κάλςμμα
Blekinge απψ 100% βαμβάκι.
Με επφρεʘικψ απψ σρεʘά.
Μαξιλάρι Με κάλςμμα
Blekinge πε ʘξζ τʘDŽμα
19€/τεμ. 401.439.07
Μαξιλάρι Με κάλςμμα Ηovby

νέο

50

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

πε άππʘξ/μαωʘξ τʘDŽμα
19€/τεμ. 001.196.31
Μαξιλάρι Με κάλςμμα
Blekinge πε λεςκψ τʘDŽμα
19€/τεμ 500.493.01
Μαξιλάρι Με κάλςμμα
Byvik. Πξλωτʘφμξ 19€/τεμ.
301.054.87
LEKSVIK βιβλιοθήκη
Π100×Β32, Υ233cm.Ράγα πρξ
πίπφ μέʘξο ρφμ ʘασιDŽμ κʘαρά
ρα βιβλία κλπ. πραθεʘά πρη
θέπη ρξςο. Απψ λακαʘιπμέμξ
μαπίσ νωλξ πεωκξς. Στεδ.:
Carina Bengs. Σε μαωʘξ τʘDŽμα 189€ 801.151.82
ÅNGE καρέκλα Π94×Β89,
HΥ99cm. Χειʘξπξίηρη: Η κάθε
μια είμαι μξμαδική. Λακαʘιπμέμξ ταʘρί. Απψ αρπάλι.
Στεδ.: M Arvonen/
E Johansson.Μαωʘξ 129€
501.166.11

Καθίπρε! Έτξςμε σριάνει πξλω
άμερα και αμθεκρικά μπʘάρπα
πρξμ EKTORP, για μα κάθεπρε,
ψραμ δεμ ςπάʘτξςμ άλλα
διαθέπιμα μανιλάʘια.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli10a

TF: 80000-grc050

VERSION:1

51

ΧαλαʘDŽπρε και απξλαωπρε ρξ καθιπρικψ παο.

EKTORP τριθέσιος καναπές

Με έπιπλα πξς διαθέρξςμ αμθεκρικξωο

455€

πκελερξωο, ιδιαίρεʘα μαλακά μανιλάʘια και
καλωμμαρα πξς ασαιʘξωμραι και μπξʘείρε
εωκξλα μα ρα καθαʘίπερε.

ΣΕΙΡΑ EKTORP Με μια πειʘά
απψ πςμδςαζψμεμα καλωμμαρα
μπξʘείρε εωκξλα μα δDŽπερε
μέα ψυη πρα έπιπλά παο.
νέο Σεζλόνγκ αριστερή
Π86×Β163, Υ87cm. Με κάλςμμα Blekinge πξς ασαιʘείραι
απψ 100% βαμβάκι. Σε ʘξζ
τʘDŽμα 335€
Τριθέσιος καναπές
Π215×Β88, Υ88cm. Μανιλάʘια
διπλήο ψυεφο με επφρεʘικψ
απψ ίμεο πξλςεπρέʘα πξς
παʘέτξςμ μαλακή πρήʘινη για
ρημ πλάρη παο και μπξʘείρε μα
τʘηπιμξπξιήπερε και ριο δωξ
πλεςʘέο. Με κάλςμμα Idemo
πξς ασαιʘείραι, απψ 100%
βαμβάκι. Σε μαωʘξ τʘDŽμα
455€
EKTORP BROMMA Υποπόδιο
Π81×Β61, Υ45cm. Απξθηκεςρικψο τDŽʘξο κάρφ απψ ρξ κάθιπμα για πεʘιξδικά, παιτμίδια
κλπ. Μπξʘεί μα πςμδςαπρεί και
με ρα άλλα πʘξχψμρα ρηο πειʘάο ρφμ καμαπέδφμ EKTORP.
Με κάλςμμα Idemo πξς ασαιʘείραι απψ 100% βαμβάκι. Σε
μαωʘξ τʘDŽμα 135€
EKTORP μαξιλάρια πλάτης
Μ70×Π40cm. Παʘέτξςμ
μαλακή και άμερη πρήʘινη
πρημ πλάρη παο. Με κάλςμμα
Blekinge απψ 100% βαμβάκι.
Με επφρεʘικψ απψ σρεʘά.
Μαξιλάρι Με κάλςμμα
Blekinge πε ʘξζ τʘDŽμα
19€/τεμ. 401.439.07
Μαξιλάρι Με κάλςμμα Ηovby

νέο

50

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

πε άππʘξ/μαωʘξ τʘDŽμα
19€/τεμ. 001.196.31
Μαξιλάρι Με κάλςμμα
Blekinge πε λεςκψ τʘDŽμα
19€/τεμ 500.493.01
Μαξιλάρι Με κάλςμμα
Byvik. Πξλωτʘφμξ 19€/τεμ.
301.054.87
LEKSVIK βιβλιοθήκη
Π100×Β32, Υ233cm.Ράγα πρξ
πίπφ μέʘξο ρφμ ʘασιDŽμ κʘαρά
ρα βιβλία κλπ. πραθεʘά πρη
θέπη ρξςο. Απψ λακαʘιπμέμξ
μαπίσ νωλξ πεωκξς. Στεδ.:
Carina Bengs. Σε μαωʘξ τʘDŽμα 189€ 801.151.82
ÅNGE καρέκλα Π94×Β89,
HΥ99cm. Χειʘξπξίηρη: Η κάθε
μια είμαι μξμαδική. Λακαʘιπμέμξ ταʘρί. Απψ αρπάλι.
Στεδ.: M Arvonen/
E Johansson.Μαωʘξ 129€
501.166.11

Καθίπρε! Έτξςμε σριάνει πξλω
άμερα και αμθεκρικά μπʘάρπα
πρξμ EKTORP, για μα κάθεπρε,
ψραμ δεμ ςπάʘτξςμ άλλα
διαθέπιμα μανιλάʘια.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcli10a

TF: 80000-grc050

VERSION:1

51

EKTORP τριθέσιος καναπές

Τα

475€
Π215×Β88, Υ88cm. Με κάλυμμα Leaby που
αφαιρείται από 100% βαμβάκι. Σε κόκκινο
χρώμα.

φαινόμενα

απατούν.
O καναπές EKTORP, εκτός από το ότι είναι ιδιαίτεϏα δημοφιλής για το σχέδιο του, είναι
κατασκευασμένος για να αντέχει την σκληϏή καθημεϏινή χϏήση. Το κάλυμμα αφαιϏείται και πλένεται,
και χάϏη στις δοκιμασίες ελέγχου ποιότητας που υποβάλλεται πϏιν φτάσει σε εσάς, ξέϏουμε πως
το σχήμα και το χϏώμα του καλύμματος δεν αλλοιώνονται ακόμα και μετά από πάϏα πάϏα πολλές
πλύσεις. Επίσης, τα μπϏάτσα και ο σκελετός έχουν πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Τα μπϏάτσα πεϏνούν
από μια δοκιμασία, όπου πιέζουμε 100 κιλά για 5000 φοϏές. Τα μαξιλάϏια είναι εξίσου ανθεκτικά και
αντέχουν το ίδιο βάϏος να πέφτει με δύναμη 47.689 φοϏές. Οπότε, ο καναπές EKTORP είναι η σωστή
επιλογή! Είναι όμοϏφος καναπές, αλλά ταυτόχϏονα δοκιμασμένος και εγγυημένος.

CF: 80000-mcqy01a

TF: 80000-grc052

VERSION:0

EKTORP τριθέσιος καναπές

Τα

475€
Π215×Β88, Υ88cm. Με κάλυμμα Leaby που
αφαιρείται από 100% βαμβάκι. Σε κόκκινο
χρώμα.

φαινόμενα

απατούν.
O καναπές EKTORP, εκτός από το ότι είναι ιδιαίτεϏα δημοφιλής για το σχέδιο του, είναι
κατασκευασμένος για να αντέχει την σκληϏή καθημεϏινή χϏήση. Το κάλυμμα αφαιϏείται και πλένεται,
και χάϏη στις δοκιμασίες ελέγχου ποιότητας που υποβάλλεται πϏιν φτάσει σε εσάς, ξέϏουμε πως
το σχήμα και το χϏώμα του καλύμματος δεν αλλοιώνονται ακόμα και μετά από πάϏα πάϏα πολλές
πλύσεις. Επίσης, τα μπϏάτσα και ο σκελετός έχουν πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Τα μπϏάτσα πεϏνούν
από μια δοκιμασία, όπου πιέζουμε 100 κιλά για 5000 φοϏές. Τα μαξιλάϏια είναι εξίσου ανθεκτικά και
αντέχουν το ίδιο βάϏος να πέφτει με δύναμη 47.689 φοϏές. Οπότε, ο καναπές EKTORP είναι η σωστή
επιλογή! Είναι όμοϏφος καναπές, αλλά ταυτόχϏονα δοκιμασμένος και εγγυημένος.

CF: 80000-mcqy01a

TF: 80000-grc052

VERSION:0

EKTORP – ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ
ΑπϚ πϑώϕϋϝϚϏτ ϓψ ύτϏτπέ-ύϝψυάϔό. Μψ ύτώϛμμτϔτ ψμπϝόμέ, μψ ϝσφψϒ ύτό μϑϏϚϗϝϘμτ. Η φψϝς ύτό
τϏϋψύϔόύς ύτϔτϓύψϕς ϔϊϒ ϓψόϝάϒ EKTORP ψσϏτό ϓϗψχότϓμέϏϊ φότ Ϗτ ϔτόϝόάωψό μψ ϔτ ύτώϛμμτϔτ τϕϔά, φότ
Ϗτ ύάϏψϔψ ϔϑϕϒ ϓϕϏχϕτϓμϑϛϒ πϑϕ ϋέώψϔψ ύτό Ϗτ χϊμόϑϕϝφςϓψϔψ ϔϑ ύτϋόϓϔόύϚ ϔϘϏ ϑϏψσϝϘϏ ϓτϒ. Ττ
ύτώϛμμτϔτ ψσϏτό τϖτόϝϑϛμψϏτ ύτό πώέϏϑϏϔτό. Αφϑϝάϓϔψ έϏτ ψπόπώέϑϏ ύάώϕμμτ φότ ϔϊϏ πϑώϕϋϝϚϏτ ς ϔϑϏ
ύτϏτπέ ϓτϒ ύτό ϗϝϊϓόμϑπϑόςϓϔψ ϔϑ τϏάώϑφτ μψ ϔϊ χόάϋψϓς ϓτϒ.

νέο

ΟχϊφϚϒ ϓϕμυϚώϘϏ ϓψώ. 358.

1

2

3

4

EKTORP TULLSTA πολυθʘǂνα

119€

54

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–3. Σειʘά EKTORP Κάώϕμμτ
τπϚ 100% υτμυάύό.
1. νέο Σεζλǂνγκ αʘιστεʘή
335€ ϙψσϔψ Νϑ 9. Μαξιλάʘι
Π70×Β40cm. Μψ ύάώϕμμτ
Hovby ϓψ άϓπϝϑ/μτϛϝϑ
ϗϝϜμτ 19€ 001.196.31
Μαξιλάʘι Π35×Β15cm. Μψ
ύάώϕμμτ Blekinge ϓψ άϓπϝϑ
ϗϝϜμτ 9€ 800.493.28
2–3. Γψϝς ύτϔτϓύψϕς ύτό
ψπόπώέϑϏ μτϐόώάϝότ. Έϔϓό
ϓϗψχόάϓτμψ ϔτ μπϝάϔϓτ, φότ
Ϗτ μπϑϝψσϔψ Ϗτ ύάϋψϓϔψ πάϏϘ
ϔϑϕϒ. Κτό μϊϏ τϏϊϓϕϗψσϔψ φότ
ϔϑϕϒ ώψύέχψϒ, ϔτ ύτώϛμμτϔτ
τϖτόϝϑϛϏϔτό ύτό ϐτϏτμπτσϏϑϕϏ ϓϔϊ ϋέϓϊ ϔϑϕϒ ψϛύϑώτ.
Μψ ϔτ ύτώϛμμτϔτ τϏτϏψϜϏψϔψ
ϔϑ χϘμάϔόϚ ϓτϒ ϓψ ϗϝϚϏϑ
μϊχέϏ.
4. EKTORP TULLSTA
Πολυθʘǂνα Π80×Β72,
Υ78cm. Μψ ύάώϕμμτ Simris ϓψ
ύϚύύόϏϑ/ϖϕϓόύϚ ϗϝϜμτ 119€.
ϙΕΞΙΑ:
5–7. Σειρά EKTORP Μψ ύάώϕμμτ τπϚ 100% υτμυάύό.
5. Τʘιθέσιος καναπές
Π215×D88, H88cm. Μψ
ύάώϕμμτ Blekinge ϓψ άϓπϝϑ
ϗϝϜμτ 389€ 6. Τʘιθέσιος
καναπές Π215×Β88, Υ88cm.
Μψ ύάώϕμμτ Idemo ϓψ μπψω
ϗϝϜμτ 455€
7. Āιθέσιος καναπές
Π175×Β88, Υ88cm. Μψ ύάώϕμμτ Hovby ϓψ άϓπϝϑ/μτϛϝϑ
ϗϝϜμτ 375€
8. νέο EKTORP LÖVÅS
τʘιθέσιος καναπές-κʘεβάτι
Π221×Β103, Υ99cm. Μψ ύάώϕμμτ τπϚ 100% υτμυάύό. Μέφψϋϑϒ ύϝψυτϔόϑϛ: 160×198cm.
Μψ ύάώϕμμτ Idemo ϓψ ϓύϑϛϝϑ
μπώψ ϗϝϜμτ 875€
9–13. Σειρά EKTORP Μψ
ύάώϕμμτ τπϚ 100% υτμυάύό.
9. νέο Σεζλǂνγκ δεξιά
Β86×Π163, Υ87cm. Μψ ύάώϕμμτ Blekinge ϓψ ϝϑω ϗϝϜμτ
335€
10. Σεζλǂνγκ αʘιστεʘή
Π86×Β163, Υ87cm. Μψ ύάώϕμ-

Κ Α Θ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ε Σ Ε Ι Σ ϙ Ι Α Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε . . Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρϙ Ι Ζ Ε Τ Ε Χ Ρ Η Μ ΑΤΑ !

CF: 80000-mcso01c

TF: 80000-grc054

μτ Byvik πϑώϛϗϝϘμϑ 335€
11. Γƿνιακǂς καναπές-κʘεβάτι 2+2
Π243/243×Β88, Υ88cm. Μέφψϋϑϒ ύϝψυτϔόϑϛ. 144×200cm.
Μψ ύάώϕμμτ Leaby ϓψ ύϚύύόϏϑ
ϗϝϜμτ 1.335€ 12. Γƿνιακǂς
καναπές 2+2 Π243/243×Β88,
Υ88cm. Μέφψϋϑϒ ύϝψυτϔόϑϛ:
144×200cm. Μψ ύάώϕμμτ
Idemo ϓψ μτϛϝϑ ϗϝϜμτ 965€
13. Πολυθʘǂνα Π104×Β88,
Υ88cm. Μψ ύάώϕμμτ Vallsta ϓψ
άϓπϝϑ/μτϛϝϑ ϗϝϜμτ 325€
14–15. Σειρά EKTORP
JENNYLUND Π78×Β81,
Υ84cm. Μψ ύάώϕμμτ τπϚ 100%
υτμυάύό.
14. Πολυθʘǂνα Μψ ύάώϕμμτ
Simris ϓψ μπώψ ϗϝϜμτ 215€
15.Πολυθʘǂνα. Μψ ύάώϕμμτ
Appleryd ϓψ ύϚύύόϏϑ ϗϝϜμτ
205€
16. EKTORP TULLSTA Πολυθʘǂνα Π80×Β72, Υ78cm. Μψ
ύάώϕμμτ τπϚ 100% υτμυάύό.
Μψ ύάώϕμμτ Blekinge ϓψ
άϓπϝϑ/ϖϕϓόύϚ ϗϝϜμτ 109€
17. EKTORP BROMMA Υποπǂδιο Π81×Β61, Υ45cm. Μψ
ύάώϕμμτ Τϑftaholm τπϚ 100%
υτμυάύό. Σψ μπώψ ϗϝϜμτ 139€
18. EKTORP MUREN
πολυθʘǂνα με ανάκλιση
Π86×Β93, Υ97cm. Ρϕϋμσωψϔτό
ϓψ 3 ϋέϓψόϒ. ΣϕφύψύϝόμέϏϑτ
ύάώϕμμτ Idemo τπϚ 100%
υτμυάύό. Σψ ϓύϑϛϝϑ μπώψ
ϗϝϜμτ 315€ 701.069.32
19. FOTHULT διθέσιος καναπές Π146×Β88, Υ85cm. Μψ
ύάώϕμμτ ϓϔτϋψϝϚ τπϚ 100%
υτμυάύό. 245€ 200.853.38

EKTORP τʘιθέσιος καναπές

389€
5

6

7

8

EKTORP σεζλǂνγκ αʘιστεʘή

335€
10

9

12

11

13

14

15

16

FOTHULT διθέσιος καναπές

245€
17

18

19

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

55

EKTORP – ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ
ΑπϚ πϑώϕϋϝϚϏτ ϓψ ύτϏτπέ-ύϝψυάϔό. Μψ ύτώϛμμτϔτ ψμπϝόμέ, μψ ϝσφψϒ ύτό μϑϏϚϗϝϘμτ. Η φψϝς ύτό
τϏϋψύϔόύς ύτϔτϓύψϕς ϔϊϒ ϓψόϝάϒ EKTORP ψσϏτό ϓϗψχότϓμέϏϊ φότ Ϗτ ϔτόϝόάωψό μψ ϔτ ύτώϛμμτϔτ τϕϔά, φότ
Ϗτ ύάϏψϔψ ϔϑϕϒ ϓϕϏχϕτϓμϑϛϒ πϑϕ ϋέώψϔψ ύτό Ϗτ χϊμόϑϕϝφςϓψϔψ ϔϑ ύτϋόϓϔόύϚ ϔϘϏ ϑϏψσϝϘϏ ϓτϒ. Ττ
ύτώϛμμτϔτ ψσϏτό τϖτόϝϑϛμψϏτ ύτό πώέϏϑϏϔτό. Αφϑϝάϓϔψ έϏτ ψπόπώέϑϏ ύάώϕμμτ φότ ϔϊϏ πϑώϕϋϝϚϏτ ς ϔϑϏ
ύτϏτπέ ϓτϒ ύτό ϗϝϊϓόμϑπϑόςϓϔψ ϔϑ τϏάώϑφτ μψ ϔϊ χόάϋψϓς ϓτϒ.

νέο

ΟχϊφϚϒ ϓϕμυϚώϘϏ ϓψώ. 358.

1

2

3

4

EKTORP TULLSTA πολυθʘǂνα

119€

54

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–3. Σειʘά EKTORP Κάώϕμμτ
τπϚ 100% υτμυάύό.
1. νέο Σεζλǂνγκ αʘιστεʘή
335€ ϙψσϔψ Νϑ 9. Μαξιλάʘι
Π70×Β40cm. Μψ ύάώϕμμτ
Hovby ϓψ άϓπϝϑ/μτϛϝϑ
ϗϝϜμτ 19€ 001.196.31
Μαξιλάʘι Π35×Β15cm. Μψ
ύάώϕμμτ Blekinge ϓψ άϓπϝϑ
ϗϝϜμτ 9€ 800.493.28
2–3. Γψϝς ύτϔτϓύψϕς ύτό
ψπόπώέϑϏ μτϐόώάϝότ. Έϔϓό
ϓϗψχόάϓτμψ ϔτ μπϝάϔϓτ, φότ
Ϗτ μπϑϝψσϔψ Ϗτ ύάϋψϓϔψ πάϏϘ
ϔϑϕϒ. Κτό μϊϏ τϏϊϓϕϗψσϔψ φότ
ϔϑϕϒ ώψύέχψϒ, ϔτ ύτώϛμμτϔτ
τϖτόϝϑϛϏϔτό ύτό ϐτϏτμπτσϏϑϕϏ ϓϔϊ ϋέϓϊ ϔϑϕϒ ψϛύϑώτ.
Μψ ϔτ ύτώϛμμτϔτ τϏτϏψϜϏψϔψ
ϔϑ χϘμάϔόϚ ϓτϒ ϓψ ϗϝϚϏϑ
μϊχέϏ.
4. EKTORP TULLSTA
Πολυθʘǂνα Π80×Β72,
Υ78cm. Μψ ύάώϕμμτ Simris ϓψ
ύϚύύόϏϑ/ϖϕϓόύϚ ϗϝϜμτ 119€.
ϙΕΞΙΑ:
5–7. Σειρά EKTORP Μψ ύάώϕμμτ τπϚ 100% υτμυάύό.
5. Τʘιθέσιος καναπές
Π215×D88, H88cm. Μψ
ύάώϕμμτ Blekinge ϓψ άϓπϝϑ
ϗϝϜμτ 389€ 6. Τʘιθέσιος
καναπές Π215×Β88, Υ88cm.
Μψ ύάώϕμμτ Idemo ϓψ μπψω
ϗϝϜμτ 455€
7. Āιθέσιος καναπές
Π175×Β88, Υ88cm. Μψ ύάώϕμμτ Hovby ϓψ άϓπϝϑ/μτϛϝϑ
ϗϝϜμτ 375€
8. νέο EKTORP LÖVÅS
τʘιθέσιος καναπές-κʘεβάτι
Π221×Β103, Υ99cm. Μψ ύάώϕμμτ τπϚ 100% υτμυάύό. Μέφψϋϑϒ ύϝψυτϔόϑϛ: 160×198cm.
Μψ ύάώϕμμτ Idemo ϓψ ϓύϑϛϝϑ
μπώψ ϗϝϜμτ 875€
9–13. Σειρά EKTORP Μψ
ύάώϕμμτ τπϚ 100% υτμυάύό.
9. νέο Σεζλǂνγκ δεξιά
Β86×Π163, Υ87cm. Μψ ύάώϕμμτ Blekinge ϓψ ϝϑω ϗϝϜμτ
335€
10. Σεζλǂνγκ αʘιστεʘή
Π86×Β163, Υ87cm. Μψ ύάώϕμ-

Κ Α Θ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ε Σ Ε Ι Σ ϙ Ι Α Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε . . Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρϙ Ι Ζ Ε Τ Ε Χ Ρ Η Μ ΑΤΑ !

CF: 80000-mcso01c

TF: 80000-grc054

μτ Byvik πϑώϛϗϝϘμϑ 335€
11. Γƿνιακǂς καναπές-κʘεβάτι 2+2
Π243/243×Β88, Υ88cm. Μέφψϋϑϒ ύϝψυτϔόϑϛ. 144×200cm.
Μψ ύάώϕμμτ Leaby ϓψ ύϚύύόϏϑ
ϗϝϜμτ 1.335€ 12. Γƿνιακǂς
καναπές 2+2 Π243/243×Β88,
Υ88cm. Μέφψϋϑϒ ύϝψυτϔόϑϛ:
144×200cm. Μψ ύάώϕμμτ
Idemo ϓψ μτϛϝϑ ϗϝϜμτ 965€
13. Πολυθʘǂνα Π104×Β88,
Υ88cm. Μψ ύάώϕμμτ Vallsta ϓψ
άϓπϝϑ/μτϛϝϑ ϗϝϜμτ 325€
14–15. Σειρά EKTORP
JENNYLUND Π78×Β81,
Υ84cm. Μψ ύάώϕμμτ τπϚ 100%
υτμυάύό.
14. Πολυθʘǂνα Μψ ύάώϕμμτ
Simris ϓψ μπώψ ϗϝϜμτ 215€
15.Πολυθʘǂνα. Μψ ύάώϕμμτ
Appleryd ϓψ ύϚύύόϏϑ ϗϝϜμτ
205€
16. EKTORP TULLSTA Πολυθʘǂνα Π80×Β72, Υ78cm. Μψ
ύάώϕμμτ τπϚ 100% υτμυάύό.
Μψ ύάώϕμμτ Blekinge ϓψ
άϓπϝϑ/ϖϕϓόύϚ ϗϝϜμτ 109€
17. EKTORP BROMMA Υποπǂδιο Π81×Β61, Υ45cm. Μψ
ύάώϕμμτ Τϑftaholm τπϚ 100%
υτμυάύό. Σψ μπώψ ϗϝϜμτ 139€
18. EKTORP MUREN
πολυθʘǂνα με ανάκλιση
Π86×Β93, Υ97cm. Ρϕϋμσωψϔτό
ϓψ 3 ϋέϓψόϒ. ΣϕφύψύϝόμέϏϑτ
ύάώϕμμτ Idemo τπϚ 100%
υτμυάύό. Σψ ϓύϑϛϝϑ μπώψ
ϗϝϜμτ 315€ 701.069.32
19. FOTHULT διθέσιος καναπές Π146×Β88, Υ85cm. Μψ
ύάώϕμμτ ϓϔτϋψϝϚ τπϚ 100%
υτμυάύό. 245€ 200.853.38

EKTORP τʘιθέσιος καναπές

389€
5

6

7

8

EKTORP σεζλǂνγκ αʘιστεʘή

335€
10

9

12

11

13

14

15

16

FOTHULT διθέσιος καναπές

245€
17

18

19

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

55

KARLSTAD – ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
ΜƮ ƺư ƹƮƲʘά KARLSTAD αƵαƳαƴǃπƺƮƺƮ ƺưƵ άƵƮƹư ƳαƲ ƺư δƻƵαƺǂƺưƺα Ƶα δưμƲƷƻʘγήƹƮƺƮ ƺư ƴǃƹư πƷƻ ƹαƸ
ƺαƲʘƲάƯƮƲ. ΜπƷʘƮίƺƮ αƳǂμư Ƶα ƮπƲƴέƶƮƺƮ ƺƷ Ƴάƴƻμμα ƳαƲ ƺα πǂδƲα. Τα ƹƻƵδƻαƯǂμƮƵα Ƴαƴǃμμαƺα αƼαƲʘƷǃƵƺαƲ

νέο

1

2

3

4

ƳαƲ πƴέƵƷƵƺαƲ. ĀƷƳƲμάƹƺƮ δƲάƼƷʘƷƻƸ ƹƻƵδƻαƹμƷǃƸ γƲα Ƶα έωƮƺƮ μƲα απǂƴƻƺα πʘƷƹƿπƲƳή ƮπƲƴƷγή.
ΟδưγǂƸ ƹƻμβǂƴƿƵ ƹƺư ƹƮƴ. 62

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
1-20. Σειρά KARLSTAD
1. Διθέσιος καναπές και
σεζλǂνγκ Π244×Β93/158,
Υ80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Korndal
απǂ 87% βαμβάƳƲ, 13% πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα
770€  2. νέο Μαξιλάʘι
Μ67×Π30cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα
Brebol απǂ 92% βαμβάƳƲ, 8%
πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΠƷƴǃωʘƿμƷ 29€
401.404.71 3. Μαξιλάʘι
ΜƮ Ƴάƴƻμμα Sivik απǂ 92%
βαμβάƳƲ, 8% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
Μ58×Π48cm. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ γƳʘƲ
ωʘDŽμα 29€ 501.201.75 Τα
Ƴαƴǃμμαƺα αƼαƲʘƷǃƵƺαƲ ƳαƲ
ƳαƱαʘίƯƷƵƺαƲ. Aπǂ δƲαƼƷʘƮƺƲƳά ƻƼάƹμαƺα ƳαƲ ƻƴƲƳά πƷƻ
ƺαƲʘƲάƯƷƻƵ πƷƴǃ μƮƺαƶǃ ƺƷƻƸ.
4. Πεʘιστʘεφǂμενη καʘέκλα
425€ ĀƮίƺƮ ΝƷ. 20.

KARLSTAD πεʘιστʘεφǂμενη καʘέκλα

425€

56

ĀΕΞΙΑ:
5. Τʘιθέσιος καναπές
Π206×Β93, Υ80cm. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα Blekinge απǂ 100%
βαμβάƳƲ. ΣƮ ƴƮƻƳǂ ωʘDŽμα
375€ 6. νέο Τʘιθέσιος
καναπές με μακʘǃ κάλυμμα
Blekinge Π206×Β93, Υ80cm.
100% βαμβάƳƲ. ΣƮ ƴƮƻƳǂ
ωʘDŽμα 475€ 7. νέο Διθεσιος
καναπές ΜƮ Ƴάƴƻμμα Mader
απǂ 100% βαμβάƳƲ.
Π166×Β93, Υ80cm. ΠƷƴǃωʘƿμƷ 425€.
8. Τʘιθέσιος καναπές-κʘεβάτι με αποθηκευτικǂ χDŽʘο
Π226×Β93, Υ83cm. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα Korndal απǂ 87%
βαμβάƳƲ, 13% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
ΜέγƮƱƷƸ ƳʘƮβαƺƲƷǃ:
140×200cm.
ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα 945€.
9. 2 σεζλǂνγκ+ τʘιθέσιος
καναπές Π362×Β93/158,
Υ80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Korndal
απǂ 87% βαμβάƳƲ, 13%
πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ πʘάƹƲƵƷ
ωʘDŽμα 1205€ 10. Διθέσιος
καναπές και σεζλǂνγκ
Π244×Β93/158, Υ80cm. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα Korndal απǂ 87%
βαμβάƳƲ, 13% πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ
ƳǂƳƳƲƵƷ ωʘDŽμα 770€

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ    Γ Ι Α Τ Η Ν ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Η ΕΠ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν Ā Ε Ι Τ Ε Τ Η Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcso02f

TF: 80000-grc056

11–14. πǂδια Υ15cm. ΣƮ
ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ ωʘDŽμα
501.189.12 Απǂ βƮƴαƵƲδƲά
301.189.13 Απǂ ƹưμǃδα/
αƴƷƻμίƵƲƷ 701.189.11 Απǂ
αƴƷƻμίƵƲƷ 101.189.14 25€/
4 τεμ.
15. Υποπǂδιο Μ80×Π64,
Υ48cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Korndal
απǂ 87% βαμβάƳƲ, 13%
πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ ƳαƼέ ωʘDŽμα
155€
16. Πολυθʘǂνα Π90×Β93,
Υ80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Sivik απǂ
92% βαμβάƳƲ, 8% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ γƳʘƲ ωʘDŽμα 275€
17. Καʘέκλα Π71×Β72,
H80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Bondarp
απǂ 100% βαμβάƳƲ. ΠƷƴǃωʘƿμƷ 235€ 18. νέο Πολυθʘǂνα
Π71×Β72, Υ80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα
Sivik απǂ 92% βαμβάƳƲ,
8%πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ
πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα 235€ 19.
Υποπǂδιο για πεʘιστʘεφǂμενη καʘέκλα Μ69×Π42,
Υ43cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Ullevi απǂ
100% μαƴƴί. ΣƮ γƳʘƲ ωʘDŽμα
195€ 401.182.10
20. Πεʘιστʘεφǂμενη
καʘέκλα Π84×Β90, Υ109cm.
ΜƮ Ƴάƴƻμμα Ullevi απǂ 100%
μαƴƴί. ΣƮ γƳʘƲ ωʘDŽμα
401.177.67 ΣƮ πƷʘƺƷƳαƴί
ωʘDŽμα 401.187.24 425€
21. KNIHULT τʘιθέσιος
καναπές Π176×Β81, Υ74cm.
ΜƮ Ƴάƴƻμμα Ransta απǂ 100%
βαμβάƳƲ. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ γƳʘƲ
ωʘDŽμα 285€ 201.200.87

KARLSTAD τʘιθέσιος καναπές

375€
5

νέο
6

νέο
7

8

9

10

11

12

13

14

νέο
15

16

17

18

KNIHULT τʘιθέσιος καναπές

285€
19

20

21

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

57

KARLSTAD – ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
ΜƮ ƺư ƹƮƲʘά KARLSTAD αƵαƳαƴǃπƺƮƺƮ ƺưƵ άƵƮƹư ƳαƲ ƺư δƻƵαƺǂƺưƺα Ƶα δưμƲƷƻʘγήƹƮƺƮ ƺư ƴǃƹư πƷƻ ƹαƸ
ƺαƲʘƲάƯƮƲ. ΜπƷʘƮίƺƮ αƳǂμư Ƶα ƮπƲƴέƶƮƺƮ ƺƷ Ƴάƴƻμμα ƳαƲ ƺα πǂδƲα. Τα ƹƻƵδƻαƯǂμƮƵα Ƴαƴǃμμαƺα αƼαƲʘƷǃƵƺαƲ

νέο

1

2

3

4

ƳαƲ πƴέƵƷƵƺαƲ. ĀƷƳƲμάƹƺƮ δƲάƼƷʘƷƻƸ ƹƻƵδƻαƹμƷǃƸ γƲα Ƶα έωƮƺƮ μƲα απǂƴƻƺα πʘƷƹƿπƲƳή ƮπƲƴƷγή.
ΟδưγǂƸ ƹƻμβǂƴƿƵ ƹƺư ƹƮƴ. 62

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
1-20. Σειρά KARLSTAD
1. Διθέσιος καναπές και
σεζλǂνγκ Π244×Β93/158,
Υ80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Korndal
απǂ 87% βαμβάƳƲ, 13% πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα
770€  2. νέο Μαξιλάʘι
Μ67×Π30cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα
Brebol απǂ 92% βαμβάƳƲ, 8%
πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΠƷƴǃωʘƿμƷ 29€
401.404.71 3. Μαξιλάʘι
ΜƮ Ƴάƴƻμμα Sivik απǂ 92%
βαμβάƳƲ, 8% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
Μ58×Π48cm. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ γƳʘƲ
ωʘDŽμα 29€ 501.201.75 Τα
Ƴαƴǃμμαƺα αƼαƲʘƷǃƵƺαƲ ƳαƲ
ƳαƱαʘίƯƷƵƺαƲ. Aπǂ δƲαƼƷʘƮƺƲƳά ƻƼάƹμαƺα ƳαƲ ƻƴƲƳά πƷƻ
ƺαƲʘƲάƯƷƻƵ πƷƴǃ μƮƺαƶǃ ƺƷƻƸ.
4. Πεʘιστʘεφǂμενη καʘέκλα
425€ ĀƮίƺƮ ΝƷ. 20.

KARLSTAD πεʘιστʘεφǂμενη καʘέκλα

425€

56

ĀΕΞΙΑ:
5. Τʘιθέσιος καναπές
Π206×Β93, Υ80cm. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα Blekinge απǂ 100%
βαμβάƳƲ. ΣƮ ƴƮƻƳǂ ωʘDŽμα
375€ 6. νέο Τʘιθέσιος
καναπές με μακʘǃ κάλυμμα
Blekinge Π206×Β93, Υ80cm.
100% βαμβάƳƲ. ΣƮ ƴƮƻƳǂ
ωʘDŽμα 475€ 7. νέο Διθεσιος
καναπές ΜƮ Ƴάƴƻμμα Mader
απǂ 100% βαμβάƳƲ.
Π166×Β93, Υ80cm. ΠƷƴǃωʘƿμƷ 425€.
8. Τʘιθέσιος καναπές-κʘεβάτι με αποθηκευτικǂ χDŽʘο
Π226×Β93, Υ83cm. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα Korndal απǂ 87%
βαμβάƳƲ, 13% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
ΜέγƮƱƷƸ ƳʘƮβαƺƲƷǃ:
140×200cm.
ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα 945€.
9. 2 σεζλǂνγκ+ τʘιθέσιος
καναπές Π362×Β93/158,
Υ80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Korndal
απǂ 87% βαμβάƳƲ, 13%
πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ πʘάƹƲƵƷ
ωʘDŽμα 1205€ 10. Διθέσιος
καναπές και σεζλǂνγκ
Π244×Β93/158, Υ80cm. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα Korndal απǂ 87%
βαμβάƳƲ, 13% πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ
ƳǂƳƳƲƵƷ ωʘDŽμα 770€

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ    Γ Ι Α Τ Η Ν ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Η ΕΠ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν Ā Ε Ι Τ Ε Τ Η Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcso02f

TF: 80000-grc056

11–14. πǂδια Υ15cm. ΣƮ
ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ ωʘDŽμα
501.189.12 Απǂ βƮƴαƵƲδƲά
301.189.13 Απǂ ƹưμǃδα/
αƴƷƻμίƵƲƷ 701.189.11 Απǂ
αƴƷƻμίƵƲƷ 101.189.14 25€/
4 τεμ.
15. Υποπǂδιο Μ80×Π64,
Υ48cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Korndal
απǂ 87% βαμβάƳƲ, 13%
πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ ƳαƼέ ωʘDŽμα
155€
16. Πολυθʘǂνα Π90×Β93,
Υ80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Sivik απǂ
92% βαμβάƳƲ, 8% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ γƳʘƲ ωʘDŽμα 275€
17. Καʘέκλα Π71×Β72,
H80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Bondarp
απǂ 100% βαμβάƳƲ. ΠƷƴǃωʘƿμƷ 235€ 18. νέο Πολυθʘǂνα
Π71×Β72, Υ80cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα
Sivik απǂ 92% βαμβάƳƲ,
8%πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ
πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα 235€ 19.
Υποπǂδιο για πεʘιστʘεφǂμενη καʘέκλα Μ69×Π42,
Υ43cm. ΜƮ Ƴάƴƻμμα Ullevi απǂ
100% μαƴƴί. ΣƮ γƳʘƲ ωʘDŽμα
195€ 401.182.10
20. Πεʘιστʘεφǂμενη
καʘέκλα Π84×Β90, Υ109cm.
ΜƮ Ƴάƴƻμμα Ullevi απǂ 100%
μαƴƴί. ΣƮ γƳʘƲ ωʘDŽμα
401.177.67 ΣƮ πƷʘƺƷƳαƴί
ωʘDŽμα 401.187.24 425€
21. KNIHULT τʘιθέσιος
καναπές Π176×Β81, Υ74cm.
ΜƮ Ƴάƴƻμμα Ransta απǂ 100%
βαμβάƳƲ. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ γƳʘƲ
ωʘDŽμα 285€ 201.200.87

KARLSTAD τʘιθέσιος καναπές

375€
5

νέο
6

νέο
7

8

9

10

11

12

13

14

νέο
15

16

17

18

KNIHULT τʘιθέσιος καναπές

285€
19

20

21

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

57

POÄNG – κλασική άνεση
ΞαπϏϞϔϕε πίϔϚ αϐαπαϖϕύώά. Ο εϟγϒϐϒμύώϜϓ ϔώεϏεϕϜϓ ϕηϓ POÄNG είϐαύ Ϝϕύ Ϙϟεύάζεϔϕε. ΠϒϏϝ αϐόεώϕύώϜϓ. ΕπύϏέϑϕε
ϕϒ ϔώεϏεϕϜ πϒϖ ϔαϓ αϟέϔεύ ώαύ ϔϖμπϏηϟϞϔϕε ϕϒϐ με ϕϒ αγαπημέϐϒ ϔαϓ ϝϗαϔμα ή με δεϟμάϕύϐϒ μαϑύϏάϟύ. 'Εϕϔύ,
δημύϒϖϟγείϕε ϕηϐ πϒϏϖόϟϜϐα με ϕϒ δύώϜ ϔαϓ ϔϕϖϏ. Τα πεϟύϔϔϜϕεϟα ώαϏϝμμαϕα πϏέϐϒϐϕαύ ϔϕϒ πϏϖϐϕήϟύϒ. Όϕαϐ
POÄNG πολυθρόνα

119€

Σϕηϐ εγγϝηϔη
ώαϏϝπϕϒϐϕαύ μϜϐϒ ϕα
ϑϝϏύϐα μέϟη ϕηϓ
πϒϏϖόϟϜϐαϓ.

Σειρά ρOÄNG Π68×Β83,
Υ100cm. ΣώεϏεϕϒί: ΑπϏϒί, με
ϗύϐίϟύϔμα απϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ ή
ϒϑύάϓ. KαϏϝμμαϕα πϒϖ αϗαύϟϒϝϐϕαύ, δύαόέϔύμα ώαύ ϔε δέϟμα.
ΣϘεδ.: Noboru Nakamura.

Ο εϝώαμπϕϒϓ ϔώεϏεϕϜϓ απϜ
ϑϝϏϒ Ϙαϟίζεύ ϔϕηϐ POÄNG
μύα αϐαπαϖϕύώή αίϔόηϔη,
εϐϞ η ϙηϏή ϕηϓ πϏάϕη
ϔϕηϟίζεύ ϕηϐ πϏάϕη ώαύ ϕϒ
ϔβέϟώϒ ϔαϓ.

58

Ϙϟεύάζεϔϕε μύα αϏϏαγή, αγϒϟάϔϕε έϐα ώαύϐϒϝϟγύϒ μαϑύϏάϟύ. ΟϏϒώϏηϟϞϔϕε με έϐα ϖπϒπϜδύϒ ώαύ ϘαϏαϟϞϔϕε.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ : Πολυθρόνα Με
ώάϏϖμμα Eslöv απϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/
ώάϏϖμμα ϔε μαϝϟϒ/άϔπϟϒ
ϘϟϞμα 119€

1
ϛ Ε Ξ Ι Α : 1. Πολυθρόνα ΑπϜ
δέϟμα Robust ώαύ ϔώεϏεϕϜ ϔε
ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ ϘϟϞμα 199€
2. Πολυθρόνα Με ϔώεϏεϕϜ απϜ
ϑϝϏϒ ϒϑύάϓ /δέϟμα Robust ϔε
ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ ϘϟϞμα. 199€
3. Πολυθρόνα Με ϔώεϏεϕϜ απϜ
ϑϝϏϒ ϒϑύάϓ/δέϟμα Smidig ϔε
μαϝϟϒ ϘϟϞμα 199€
4. Υποπόδιο. Π68×Β53, Υ39cm.
ΑπϜ 87% βαμβάώύ, 13%
πϒϏϖεϔϕέϟα. ΑπϜ ϑϝϏϒ
ϔημϝδαϓ/ώάϏϖμμα Korndal ϔε
μπϏε ϘϟϞμα 69€ Πολυθρόνα
ΑπϜ 87% βαμβάώύ, 13%
πϒϏϖεϔϕέϟα. ΑπϜ ϑϝϏϒ
ϔημϝδαϓ/ώάϏϖμμα Korndal ϔε
μπϏε ϘϟϞμα 139€
5. Πολυθρόνα ΑπϜ 87%
βαμβάώύ, 13% πϒϏϖεϔϕέϟα. ΑπϜ
ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/ώάϏϖμμα Korndal
ϔε ώαϗέ ϘϟϞμα 139€
6. Πολυθρόνα ΑπϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/
ώάϏϖμμα Sirkon ϔϕϒ ϘϟϞμα ϕηϓ
άμμϒϖ 119€ 7. Πολυθρόνα ΑπϜ
100% βαμβάώύ. Με ϔώεϏεϕϜ ϔε
ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ/ώάϏϖμμα Såganäs
ϔ ε ϏεϖώϜ ϘϟϞμα 99€
8. Πολυθρόνα ΑπϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/με
ώάϏϖμμα Alme ϔε μαϝϟϒ ϘϟϞμα
79€ 9. Πολυθρόνα ΑπϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/
ώάϏϖμμα Alme ϔε ϗϖϔύώϜ ϘϟϞμα
79€ 10. Πολυθρόνα ΑπϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/
ώάϏϖμμα Αlme ϔε ώϜώώύϐϒ ϘϟϞμα
79€ 11. PELLO πολυθρόνα
Π67×Β85, Υ96cm. Με ώάϏϖμμα
Holmby απϜ 100% βαμβάώύ, ϔε
ϗϖϔύώϜ ϘϟϞμα. ΣώεϏεϕϜϓ: Με
ϗύϐίϟύϔμα ϔημϝδαϓ. 39€
500.784.64

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

2

4

6

3

5

7

8

POÄNG πολυθρόνα

PELLO πολυθρόνα

79€

39€

9

10

11

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcar01c

TF: 80000-grc058

VERSION:0

59

POÄNG – κλασική άνεση
ΞαπϏϞϔϕε πίϔϚ αϐαπαϖϕύώά. Ο εϟγϒϐϒμύώϜϓ ϔώεϏεϕϜϓ ϕηϓ POÄNG είϐαύ Ϝϕύ Ϙϟεύάζεϔϕε. ΠϒϏϝ αϐόεώϕύώϜϓ. ΕπύϏέϑϕε
ϕϒ ϔώεϏεϕϜ πϒϖ ϔαϓ αϟέϔεύ ώαύ ϔϖμπϏηϟϞϔϕε ϕϒϐ με ϕϒ αγαπημέϐϒ ϔαϓ ϝϗαϔμα ή με δεϟμάϕύϐϒ μαϑύϏάϟύ. 'Εϕϔύ,
δημύϒϖϟγείϕε ϕηϐ πϒϏϖόϟϜϐα με ϕϒ δύώϜ ϔαϓ ϔϕϖϏ. Τα πεϟύϔϔϜϕεϟα ώαϏϝμμαϕα πϏέϐϒϐϕαύ ϔϕϒ πϏϖϐϕήϟύϒ. Όϕαϐ
POÄNG πολυθρόνα

119€

Σϕηϐ εγγϝηϔη
ώαϏϝπϕϒϐϕαύ μϜϐϒ ϕα
ϑϝϏύϐα μέϟη ϕηϓ
πϒϏϖόϟϜϐαϓ.

Σειρά ρOÄNG Π68×Β83,
Υ100cm. ΣώεϏεϕϒί: ΑπϏϒί, με
ϗύϐίϟύϔμα απϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ ή
ϒϑύάϓ. KαϏϝμμαϕα πϒϖ αϗαύϟϒϝϐϕαύ, δύαόέϔύμα ώαύ ϔε δέϟμα.
ΣϘεδ.: Noboru Nakamura.

Ο εϝώαμπϕϒϓ ϔώεϏεϕϜϓ απϜ
ϑϝϏϒ Ϙαϟίζεύ ϔϕηϐ POÄNG
μύα αϐαπαϖϕύώή αίϔόηϔη,
εϐϞ η ϙηϏή ϕηϓ πϏάϕη
ϔϕηϟίζεύ ϕηϐ πϏάϕη ώαύ ϕϒ
ϔβέϟώϒ ϔαϓ.

58

Ϙϟεύάζεϔϕε μύα αϏϏαγή, αγϒϟάϔϕε έϐα ώαύϐϒϝϟγύϒ μαϑύϏάϟύ. ΟϏϒώϏηϟϞϔϕε με έϐα ϖπϒπϜδύϒ ώαύ ϘαϏαϟϞϔϕε.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ : Πολυθρόνα Με
ώάϏϖμμα Eslöv απϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/
ώάϏϖμμα ϔε μαϝϟϒ/άϔπϟϒ
ϘϟϞμα 119€

1
ϛ Ε Ξ Ι Α : 1. Πολυθρόνα ΑπϜ
δέϟμα Robust ώαύ ϔώεϏεϕϜ ϔε
ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ ϘϟϞμα 199€
2. Πολυθρόνα Με ϔώεϏεϕϜ απϜ
ϑϝϏϒ ϒϑύάϓ /δέϟμα Robust ϔε
ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ ϘϟϞμα. 199€
3. Πολυθρόνα Με ϔώεϏεϕϜ απϜ
ϑϝϏϒ ϒϑύάϓ/δέϟμα Smidig ϔε
μαϝϟϒ ϘϟϞμα 199€
4. Υποπόδιο. Π68×Β53, Υ39cm.
ΑπϜ 87% βαμβάώύ, 13%
πϒϏϖεϔϕέϟα. ΑπϜ ϑϝϏϒ
ϔημϝδαϓ/ώάϏϖμμα Korndal ϔε
μπϏε ϘϟϞμα 69€ Πολυθρόνα
ΑπϜ 87% βαμβάώύ, 13%
πϒϏϖεϔϕέϟα. ΑπϜ ϑϝϏϒ
ϔημϝδαϓ/ώάϏϖμμα Korndal ϔε
μπϏε ϘϟϞμα 139€
5. Πολυθρόνα ΑπϜ 87%
βαμβάώύ, 13% πϒϏϖεϔϕέϟα. ΑπϜ
ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/ώάϏϖμμα Korndal
ϔε ώαϗέ ϘϟϞμα 139€
6. Πολυθρόνα ΑπϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/
ώάϏϖμμα Sirkon ϔϕϒ ϘϟϞμα ϕηϓ
άμμϒϖ 119€ 7. Πολυθρόνα ΑπϜ
100% βαμβάώύ. Με ϔώεϏεϕϜ ϔε
ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ/ώάϏϖμμα Såganäs
ϔ ε ϏεϖώϜ ϘϟϞμα 99€
8. Πολυθρόνα ΑπϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/με
ώάϏϖμμα Alme ϔε μαϝϟϒ ϘϟϞμα
79€ 9. Πολυθρόνα ΑπϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/
ώάϏϖμμα Alme ϔε ϗϖϔύώϜ ϘϟϞμα
79€ 10. Πολυθρόνα ΑπϜ 100%
βαμβάώύ. ΑπϜ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ/
ώάϏϖμμα Αlme ϔε ώϜώώύϐϒ ϘϟϞμα
79€ 11. PELLO πολυθρόνα
Π67×Β85, Υ96cm. Με ώάϏϖμμα
Holmby απϜ 100% βαμβάώύ, ϔε
ϗϖϔύώϜ ϘϟϞμα. ΣώεϏεϕϜϓ: Με
ϗύϐίϟύϔμα ϔημϝδαϓ. 39€
500.784.64

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

2

4

6

3

5

7

8

POÄNG πολυθρόνα

PELLO πολυθρόνα

79€

39€

9

10

11

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcar01c

TF: 80000-grc058

VERSION:0

59

1

1

1

IKEA STOCKHOLM
καναπές 3.5 θέσεων

KRAMFORS
τʘιθέσιος καναπές

TYLÖSAND
τʘιθέσιος καναπές

1.195€

675€

785€

2

3

2

3

2

1
LILLBERG τʘιθέσιος καναπές

209€
3

2

3

TIRUP πεʘιστʘεφǂμενη
πολυθʘǂνα

299€
4

5

IKEA STOCKHOLM ΚαƺαƹκεƻαƹμέƵƷ απǂ πƷλǃ
καλά ƻλικά για πεʘιƹƹǂƺεʘη
άƵεƹη.
1–7. Σειʘά IKEA STOCKHOLM
Με καλǃμμαƺα πƷƻ
αƼαιʘƷǃƵƺαι. Σƽεδ.: Niels
Gammelgaard/Tord Björklund.
3,5

1–2. καναπές 3.5 θέσεων
Π237×Β93, Υ71cm. Με κάλƻμμα
Röstånga απǂ 80% βαμβάκι,
15% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 5%
πƷλƻεƹƺέʘα. Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
1.195€ 801.031.41
3. καναπές 3.5 θέσεων.
Π237×Β93, Υ71cm. Με κάλƻμμα
Gammelbo απǂ 43% βαμβάκι,
25% πƷλƻεƹƺέʘα, 22%
βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 10% λιƵǂ. Σε
μπεζ ƽʘDŽμα 1.395€
401.031.43

60

6

7

4. πολυθʘǂνα 1.5 θέσεων
Π112×Β93, Υ71cm. Με
κάλƻμμα Gammelbo απǂ 43%
βαμβάκι, 25% πƷλƻεƹƺέʘα,
22% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 10%
λιƵǂ. Σε μπεζ ƽʘDŽμα 625€
301.031.53
5. Πουφ Π60×Β51, Υ41cm. Με
πεʘιƹƺʘεƼǂμεƵη λειƺƷƻʘγία.
Με κάλƻμμα Röstånga απǂ
80% βαμβάκι, 15% βιƹκǂζη/
ʘεγιǂƵ, 5% πƷλƻεƹƺέʘα. Σε
λεƻκǂ ƽʘDŽμα 155€ 101.031.87
6. Πολυθʘǂνα Π60×Β80,
Υ71cm. Με κάλƻμμα Blad απǂ
80% βαμβάκι, 20% λιƵǂ.
ΠƷλǃƽʘƿμƷ. 275€ 601.031.75
7. Πολυθʘǂνα Π60×Β80,
Υ71cm. Με κάλƻμμα Blad απǂ
80% βαμβάκι, 20% λιƵǂ. Σε
μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 275€
001.309.02

4

5
KRAMFORS - ΈƵαƸ μƷƵƺέʘƵƷƸ
καƵαπέƸ ιδαƵικǂƸ για DŽʘεƸ
ƽαλάʘƿƹηƸ.
1–4.. Σειʘά KRAMFORS Με
καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
Σƽεδ.: Mia Gammelgaard.

1. Τʘιθέσιος καναπές
Π223×Β97, Υ74cm. Με
κάλƻμμα Fröjel απǂ 100%
βαμβάκι. Σε μαǃʘƷ/άƹπʘƷ
ƽʘDŽμα 785€
2. Τʘιθέσιος καναπές
Π223×Β97, Υ74cm. Με
κάλƻμμα Risede απǂ 52%
βαμβάκι, 30% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ,
18% λιƵǂ. Σε αƵƷιƽƺǂ γκʘι
ƽʘDŽμα 675€
3. Σεζλǂνγκ αʘιστεʘή
Π105×Β160, Υ74cm. Με
κάλƻμμα Murby απǂ 79%

6

βαμβάκι, 21% πƷλƻεƹƺέʘα.
Σε ƹκƷǃʘƷ ƺƻʘκƷƻάζ ƽʘDŽμα
495€
4. Καναπές γωνία
Π260×Β97/160, Υ74cm. Με
κάλƻμμα Murby απǂ 69%
βαμβάκι, 21% πƷλƻεƹƺέʘα,
10% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ. Σε
κίƺʘιƵƷ ƽʘDŽμα 1.000€
5–6. TIRUP πεʘιστʘεφǂμενη
πολυθʘǂνα Π78×Β79, Υ88cm.
Με κάλƻμμα Eldris απǂ 100%
βαμβάκι. Σƽεδ.: Carl Öjerstam.
299€/τεμ. Σε μαǃʘƷ/κίƺʘιƵƷ
ƽʘDŽμα 001.200.74 Σε μαǃʘƷ/
άƹπʘƷ ƽʘDŽμα 901.200.79

4

5

TYLÖSAND - Η εǃκαμπƺη
καƺαƹκεƻή ƺƷƻ πʘƷƹƼέʘει
αƺελείƿƺεƸ δƻƵαƺǂƺηƺεƸ.
1–4. Σειʘά TYLÖSAND.
Καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι ƺα
μαƶιλάʘια. Σƽεδ.: C Öjerstam/
M Elebäck.

1. Τʘιθέσιος καναπές
Π240×Β91, Υ76cm. Με
κάλƻμμα Rephult απǂ 100%
βαμβάκι. Σε ƽʘDŽμα μƿβ.895€
2. Τʘιθέσιος καναπές
Π240×Β91, Υ76cm. Με
κάλƻμμα Kungsvik απǂ 100%
πƷλƻεƹƺέʘα. ΣƺƷ ƽʘDŽμα ƺηƸ
άμμƷƻ. 785€ 3. Σεζλǂνγκ με
υποπǂδιο Π241×Β150, Υ76cm.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι 2 μαƶιλάʘια.
Με κάλƻμμα Everod πƷƻ

K AΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

6

αƼαιʘείƺαι απǂ 55% βαμβάκι,
41% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 4%
πƷλƻεƹƺέʘα. Σε πƷʘƺƷκαλί
ƽʘDŽμα. 1.095€
4. Γωνιακǂς καναπές
Π240/251×Β91, Υ76cm. Με
κάλƻμμα Rephult απǂ 100%
βαμβάκι. Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
1.540€
5–6. Σειʘά KLAPPSTA
Π76×Β73, Υ73cm. Με
καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
Σƽεδ.: K Hagberg/M Hagberg.
5. Πολυθʘǂνα. Με κάλƻμμα
Nyarp απǂ 85% βαμβάκι, 15%
πƷλƻεƹƺέʘα. Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
99€
6. Πολυθʘǂνα. Με κάλƻμμα
Sanne απǂ 75% βαμβάκι, 25%
βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ. Σε λεƻκǂ/
μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 149€

4
LILLBERG - ΣƽεδιαƹμǂƸ και
λειƺƷƻʘγικǂƺηƺα ƹε ƽαμηλέƸ
ƺιμέƸ.
1–6. Σειʘά LILLBERG Η
ʘƻθμιζǂμεƵη πλάƺη ƹαƸ
επιƺʘέπει Ƶα κάθεƹƺε άƵεƺα.
Με καλǃμμαƺα πƷƻ
αƼαιʘƷǃƵƺαι απǂ 100%
βαμβάκι. Απǂ λακαʘιƹμέƵƷ
μαƹίƼ ƶǃλƷ, ƹε ƽʘDŽμα
ƹημǃδαƸ ή μαǃʘƷ ƽʘDŽμα.
Σƽεδ.: Nike Karlsson/J Eliason.

5

6
ƽʘDŽμα 225€
4. Διθέσιος καναπές
Π128×Β94, Υ85cm. Με
κάλƻμμα Froarp ƹε μαǃʘƷ/
λεƻκǂ ƽʘDŽμα 169€
5. Κουνιστή πολυθʘǂνα
Π68×Β94, Υ85cm. Με κάλƻμμα
Gräsbo ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 115€
6. Κουνιστή πολυθʘǂνα
Π68×Β94, Υ85cm. Με κάλƻμμα
Gräsbo ƹε λεƻκǂ ƽʘDŽμα 109€

1. Διθέσιος καναπές 169€
Βλ. ΝƷ. 4.
2. Τʘιθέσιος καναπές
Π188×ΒD94, Υ85cm. Με
κάλƻμμα Gräsbo ƹε λεƻκǂ
ƽʘDŽμα 209€
3. Τʘιθέσιος καναπές
Π188×Β94, Υ85cm. Με
κάλƻμμα Gräsbo ƹε λεƻκǂ

K AΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcso03c

TF: 80000-grc060

VERSION:0

61

1

1

1

IKEA STOCKHOLM
καναπές 3.5 θέσεων

KRAMFORS
τʘιθέσιος καναπές

TYLÖSAND
τʘιθέσιος καναπές

1.195€

675€

785€

2

3

2

3

2

1
LILLBERG τʘιθέσιος καναπές

209€
3

2

3

TIRUP πεʘιστʘεφǂμενη
πολυθʘǂνα

299€
4

5

IKEA STOCKHOLM ΚαƺαƹκεƻαƹμέƵƷ απǂ πƷλǃ
καλά ƻλικά για πεʘιƹƹǂƺεʘη
άƵεƹη.
1–7. Σειʘά IKEA STOCKHOLM
Με καλǃμμαƺα πƷƻ
αƼαιʘƷǃƵƺαι. Σƽεδ.: Niels
Gammelgaard/Tord Björklund.
3,5

1–2. καναπές 3.5 θέσεων
Π237×Β93, Υ71cm. Με κάλƻμμα
Röstånga απǂ 80% βαμβάκι,
15% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 5%
πƷλƻεƹƺέʘα. Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
1.195€ 801.031.41
3. καναπές 3.5 θέσεων.
Π237×Β93, Υ71cm. Με κάλƻμμα
Gammelbo απǂ 43% βαμβάκι,
25% πƷλƻεƹƺέʘα, 22%
βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 10% λιƵǂ. Σε
μπεζ ƽʘDŽμα 1.395€
401.031.43

60

6

7

4. πολυθʘǂνα 1.5 θέσεων
Π112×Β93, Υ71cm. Με
κάλƻμμα Gammelbo απǂ 43%
βαμβάκι, 25% πƷλƻεƹƺέʘα,
22% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 10%
λιƵǂ. Σε μπεζ ƽʘDŽμα 625€
301.031.53
5. Πουφ Π60×Β51, Υ41cm. Με
πεʘιƹƺʘεƼǂμεƵη λειƺƷƻʘγία.
Με κάλƻμμα Röstånga απǂ
80% βαμβάκι, 15% βιƹκǂζη/
ʘεγιǂƵ, 5% πƷλƻεƹƺέʘα. Σε
λεƻκǂ ƽʘDŽμα 155€ 101.031.87
6. Πολυθʘǂνα Π60×Β80,
Υ71cm. Με κάλƻμμα Blad απǂ
80% βαμβάκι, 20% λιƵǂ.
ΠƷλǃƽʘƿμƷ. 275€ 601.031.75
7. Πολυθʘǂνα Π60×Β80,
Υ71cm. Με κάλƻμμα Blad απǂ
80% βαμβάκι, 20% λιƵǂ. Σε
μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 275€
001.309.02

4

5
KRAMFORS - ΈƵαƸ μƷƵƺέʘƵƷƸ
καƵαπέƸ ιδαƵικǂƸ για DŽʘεƸ
ƽαλάʘƿƹηƸ.
1–4.. Σειʘά KRAMFORS Με
καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
Σƽεδ.: Mia Gammelgaard.

1. Τʘιθέσιος καναπές
Π223×Β97, Υ74cm. Με
κάλƻμμα Fröjel απǂ 100%
βαμβάκι. Σε μαǃʘƷ/άƹπʘƷ
ƽʘDŽμα 785€
2. Τʘιθέσιος καναπές
Π223×Β97, Υ74cm. Με
κάλƻμμα Risede απǂ 52%
βαμβάκι, 30% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ,
18% λιƵǂ. Σε αƵƷιƽƺǂ γκʘι
ƽʘDŽμα 675€
3. Σεζλǂνγκ αʘιστεʘή
Π105×Β160, Υ74cm. Με
κάλƻμμα Murby απǂ 79%

6

βαμβάκι, 21% πƷλƻεƹƺέʘα.
Σε ƹκƷǃʘƷ ƺƻʘκƷƻάζ ƽʘDŽμα
495€
4. Καναπές γωνία
Π260×Β97/160, Υ74cm. Με
κάλƻμμα Murby απǂ 69%
βαμβάκι, 21% πƷλƻεƹƺέʘα,
10% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ. Σε
κίƺʘιƵƷ ƽʘDŽμα 1.000€
5–6. TIRUP πεʘιστʘεφǂμενη
πολυθʘǂνα Π78×Β79, Υ88cm.
Με κάλƻμμα Eldris απǂ 100%
βαμβάκι. Σƽεδ.: Carl Öjerstam.
299€/τεμ. Σε μαǃʘƷ/κίƺʘιƵƷ
ƽʘDŽμα 001.200.74 Σε μαǃʘƷ/
άƹπʘƷ ƽʘDŽμα 901.200.79

4

5

TYLÖSAND - Η εǃκαμπƺη
καƺαƹκεƻή ƺƷƻ πʘƷƹƼέʘει
αƺελείƿƺεƸ δƻƵαƺǂƺηƺεƸ.
1–4. Σειʘά TYLÖSAND.
Καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι ƺα
μαƶιλάʘια. Σƽεδ.: C Öjerstam/
M Elebäck.

1. Τʘιθέσιος καναπές
Π240×Β91, Υ76cm. Με
κάλƻμμα Rephult απǂ 100%
βαμβάκι. Σε ƽʘDŽμα μƿβ.895€
2. Τʘιθέσιος καναπές
Π240×Β91, Υ76cm. Με
κάλƻμμα Kungsvik απǂ 100%
πƷλƻεƹƺέʘα. ΣƺƷ ƽʘDŽμα ƺηƸ
άμμƷƻ. 785€ 3. Σεζλǂνγκ με
υποπǂδιο Π241×Β150, Υ76cm.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι 2 μαƶιλάʘια.
Με κάλƻμμα Everod πƷƻ

K AΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

6

αƼαιʘείƺαι απǂ 55% βαμβάκι,
41% βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 4%
πƷλƻεƹƺέʘα. Σε πƷʘƺƷκαλί
ƽʘDŽμα. 1.095€
4. Γωνιακǂς καναπές
Π240/251×Β91, Υ76cm. Με
κάλƻμμα Rephult απǂ 100%
βαμβάκι. Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
1.540€
5–6. Σειʘά KLAPPSTA
Π76×Β73, Υ73cm. Με
καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
Σƽεδ.: K Hagberg/M Hagberg.
5. Πολυθʘǂνα. Με κάλƻμμα
Nyarp απǂ 85% βαμβάκι, 15%
πƷλƻεƹƺέʘα. Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
99€
6. Πολυθʘǂνα. Με κάλƻμμα
Sanne απǂ 75% βαμβάκι, 25%
βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ. Σε λεƻκǂ/
μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 149€

4
LILLBERG - ΣƽεδιαƹμǂƸ και
λειƺƷƻʘγικǂƺηƺα ƹε ƽαμηλέƸ
ƺιμέƸ.
1–6. Σειʘά LILLBERG Η
ʘƻθμιζǂμεƵη πλάƺη ƹαƸ
επιƺʘέπει Ƶα κάθεƹƺε άƵεƺα.
Με καλǃμμαƺα πƷƻ
αƼαιʘƷǃƵƺαι απǂ 100%
βαμβάκι. Απǂ λακαʘιƹμέƵƷ
μαƹίƼ ƶǃλƷ, ƹε ƽʘDŽμα
ƹημǃδαƸ ή μαǃʘƷ ƽʘDŽμα.
Σƽεδ.: Nike Karlsson/J Eliason.

5

6
ƽʘDŽμα 225€
4. Διθέσιος καναπές
Π128×Β94, Υ85cm. Με
κάλƻμμα Froarp ƹε μαǃʘƷ/
λεƻκǂ ƽʘDŽμα 169€
5. Κουνιστή πολυθʘǂνα
Π68×Β94, Υ85cm. Με κάλƻμμα
Gräsbo ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 115€
6. Κουνιστή πολυθʘǂνα
Π68×Β94, Υ85cm. Με κάλƻμμα
Gräsbo ƹε λεƻκǂ ƽʘDŽμα 109€

1. Διθέσιος καναπές 169€
Βλ. ΝƷ. 4.
2. Τʘιθέσιος καναπές
Π188×ΒD94, Υ85cm. Με
κάλƻμμα Gräsbo ƹε λεƻκǂ
ƽʘDŽμα 209€
3. Τʘιθέσιος καναπές
Π188×Β94, Υ85cm. Με
κάλƻμμα Gräsbo ƹε λεƻκǂ

K AΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcso03c

TF: 80000-grc060

VERSION:0

61

KLIPPAN - ϊιασκεδαστικϋς,
απλϋς και εόκολος εάν θέλετε
να τον ανανεύσετε.
1–6. Σειʘά KLIPPAN Με
καλόμματα που αφαιώοόνται
και κάλυμμα απϋ τεχνητϋ
δέώμα. Επιπλέον καλόμματα
είναι διαθέσιμα για εναλλαγές
και ανανέωση.

KLIPPAN διθέƹιοƸ καναπέƸ

215€
1

2

νέο
3

1. ĀιθέƹιοƸ καναπέƸ
Π180×Β88, Υ66cm. Με
κάλυμμα Alme απϋ 100%
βαμβάκι. Σε λευκϋ χώύμα
215€
2. ĀιθέƹιοƸ καναπέƸ
Π180×Β88, Υ66cm. Με
κάλυμμα Skatelöv απϋ 100%
βαμβάκι. Πολόχώωμο 255€
3. ĀιθέƹιοƸ καναπέƸ
Π180×Β88, Υ66cm. Με
κάλυμμα Almås απϋ 100%
βαμβάκι. Σε κϋκκινο χώύμα
215€
4. νέο ĀιθέƹιοƸ καναπέƸ
Π180×Β88, Υ66cm. Τεχνητϋ
δέώμα Skinnarp. Σε ποώτοκαλί
χώύμα 315€ 701.198.16
5. ΤεƺʘαθέƹιοƸ καναπέƸ
Π248×Β85, Υ66cm. Με
κάλυμμα Granån απϋ 65%
πολυεστέώα, 35% βαμβάκι. Σε
μαόώο χώύμα 325€
6. ΠοƻƼ Μ54×Π54, Υ39cm.
Με κάλυμμα Almås απϋ 100%
βαμβάκι. Σε φυσικϋ χώύμα
39€
7–9. Σειʘά SKRUVSTA
Π66×Β68, Υ72cm. Πολυθώϋνα
με ώυθμιζϋμενο όψος.
Πεώιστώέφεται στο επιθυμητϋ
όψος.
7. ΠεʘιƹƺʘεƼǂμενη
πολƻθʘǂνα Με κάλυμμα
Almås απϋ 100% βαμβάκι. Σε
κϋκκινο χώύμα 99€
900.745.91
8. ΠεʘιƹƺʘεƼǂμενη

4

5

6

SKRUVSTA
πεʘιƹƺʘεƼǂμενη πολƻθʘǂνα

99€
7

8

9

KLOBO διθέƹιοƸ
καναπέƸ

SOLSTA OLARP
πολƻθʘǂνα

99€

59€

10

11

Πολƻθʘǂνα

Υποπǂδιο

Πεʘιƹƺʘ./κοƻνιƹƺή καʘέκλα

πολƻθʘǂνα Με κάλυμμα Αlme
απϋ 100% βαμβάκι. Σε μαόώο
χώύμα 99€ 800.451.70
9. ΠεʘιƹƺʘεƼǂμενη
πολƻθʘǂνα. Με κάλυμμα
Kottla απϋ 20% πολυεστέώα,
80% ακώυλικϋ. Σε λευκϋ
χώύμα 129€ 101.061.38
10. KLOBO διθέƹιοƸ καναπέƸ
Π146×Β78, Υ72cm. Με
κάλυμμα Lussebo απϋ 100%
βαμβάκι. Σε φυσικϋ χώύμα
99€ 400.983.87
11. SOLSTA OLARP
Πολƻθʘǂνα Π66×Β62, Υ63cm.
Με κάλυμμα Ransta απϋ 100%
βαμβάκι. Σε φυσικϋ χώύμα
59€ 600.998.47

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

215€
KLIPPAN διθέƹιοƸ καναπέƸ Π180×Β88, Υ66cm. Με κάλυμμα
Almas που αφαιώείται απϋ 100% βαμβάκι.
Σε κϋκκινο χώύμα 215€

ΟδηγίεƸ καθαʘιƹμοǃ
Σƺεγνǂ καθάʘιƹμα

Πολƻθʘ. & καναπ.-κʘεβάƺι
ΓƿνιακǂƸ καναπέƸ

rocker
Καʘέκλα με Ανάκλιƹη

Ποικιλία μαξιλαʘιDŽν

ΚαναπέƸ 2 ή 2.5-θέƹεƿν
3,5

Ποικιλία καλƻμμάƺƿν

ΚαναπέƸ 4 ή 5-θέƹεƿν

Καλǃμμαƺα ποƻ αƼαιʘοǃνƺαι
ʘοǃνƺαι

2 ή 3-θέƹιοƸ καναπέƸ με
δεξί ή αʘιƹƺεʘǂ μπʘάƺƹο
Σεζλǂνγκ δεξιά, αʘιƹƺεʘή ή
ƽƿʘίƸ μπʘάƺƹο.

62

Πǂδια

ΚαναπέƸ 3 ή 3.5-θέƹεƿν

Γνήƹιοι δεʘμάƺινοι
καναπέδεƸ και πολƻθʘǂνεƸ
ΙΚΕΑ εμƼανίζοƻν αƻƺǂ ƺο
ƹǃμβολο.

Design and Quality IKEA of Sweden

K AΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcso04j

TF: 80000-grc062

VERSION:0

KLIPPAN - ϊιασκεδαστικϋς,
απλϋς και εόκολος εάν θέλετε
να τον ανανεύσετε.
1–6. Σειʘά KLIPPAN Με
καλόμματα που αφαιώοόνται
και κάλυμμα απϋ τεχνητϋ
δέώμα. Επιπλέον καλόμματα
είναι διαθέσιμα για εναλλαγές
και ανανέωση.

KLIPPAN διθέƹιοƸ καναπέƸ

215€
1

2

νέο
3

1. ĀιθέƹιοƸ καναπέƸ
Π180×Β88, Υ66cm. Με
κάλυμμα Alme απϋ 100%
βαμβάκι. Σε λευκϋ χώύμα
215€
2. ĀιθέƹιοƸ καναπέƸ
Π180×Β88, Υ66cm. Με
κάλυμμα Skatelöv απϋ 100%
βαμβάκι. Πολόχώωμο 255€
3. ĀιθέƹιοƸ καναπέƸ
Π180×Β88, Υ66cm. Με
κάλυμμα Almås απϋ 100%
βαμβάκι. Σε κϋκκινο χώύμα
215€
4. νέο ĀιθέƹιοƸ καναπέƸ
Π180×Β88, Υ66cm. Τεχνητϋ
δέώμα Skinnarp. Σε ποώτοκαλί
χώύμα 315€ 701.198.16
5. ΤεƺʘαθέƹιοƸ καναπέƸ
Π248×Β85, Υ66cm. Με
κάλυμμα Granån απϋ 65%
πολυεστέώα, 35% βαμβάκι. Σε
μαόώο χώύμα 325€
6. ΠοƻƼ Μ54×Π54, Υ39cm.
Με κάλυμμα Almås απϋ 100%
βαμβάκι. Σε φυσικϋ χώύμα
39€
7–9. Σειʘά SKRUVSTA
Π66×Β68, Υ72cm. Πολυθώϋνα
με ώυθμιζϋμενο όψος.
Πεώιστώέφεται στο επιθυμητϋ
όψος.
7. ΠεʘιƹƺʘεƼǂμενη
πολƻθʘǂνα Με κάλυμμα
Almås απϋ 100% βαμβάκι. Σε
κϋκκινο χώύμα 99€
900.745.91
8. ΠεʘιƹƺʘεƼǂμενη

4

5

6

SKRUVSTA
πεʘιƹƺʘεƼǂμενη πολƻθʘǂνα

99€
7

8

9

KLOBO διθέƹιοƸ
καναπέƸ

SOLSTA OLARP
πολƻθʘǂνα

99€

59€

10

11

Πολƻθʘǂνα

Υποπǂδιο

Πεʘιƹƺʘ./κοƻνιƹƺή καʘέκλα

πολƻθʘǂνα Με κάλυμμα Αlme
απϋ 100% βαμβάκι. Σε μαόώο
χώύμα 99€ 800.451.70
9. ΠεʘιƹƺʘεƼǂμενη
πολƻθʘǂνα. Με κάλυμμα
Kottla απϋ 20% πολυεστέώα,
80% ακώυλικϋ. Σε λευκϋ
χώύμα 129€ 101.061.38
10. KLOBO διθέƹιοƸ καναπέƸ
Π146×Β78, Υ72cm. Με
κάλυμμα Lussebo απϋ 100%
βαμβάκι. Σε φυσικϋ χώύμα
99€ 400.983.87
11. SOLSTA OLARP
Πολƻθʘǂνα Π66×Β62, Υ63cm.
Με κάλυμμα Ransta απϋ 100%
βαμβάκι. Σε φυσικϋ χώύμα
59€ 600.998.47

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

215€
KLIPPAN διθέƹιοƸ καναπέƸ Π180×Β88, Υ66cm. Με κάλυμμα
Almas που αφαιώείται απϋ 100% βαμβάκι.
Σε κϋκκινο χώύμα 215€

ΟδηγίεƸ καθαʘιƹμοǃ
Σƺεγνǂ καθάʘιƹμα

Πολƻθʘ. & καναπ.-κʘεβάƺι
ΓƿνιακǂƸ καναπέƸ

rocker
Καʘέκλα με Ανάκλιƹη

Ποικιλία μαξιλαʘιDŽν

ΚαναπέƸ 2 ή 2.5-θέƹεƿν
3,5

Ποικιλία καλƻμμάƺƿν

ΚαναπέƸ 4 ή 5-θέƹεƿν

Καλǃμμαƺα ποƻ αƼαιʘοǃνƺαι
ʘοǃνƺαι

2 ή 3-θέƹιοƸ καναπέƸ με
δεξί ή αʘιƹƺεʘǂ μπʘάƺƹο
Σεζλǂνγκ δεξιά, αʘιƹƺεʘή ή
ƽƿʘίƸ μπʘάƺƹο.

62

Πǂδια

ΚαναπέƸ 3 ή 3.5-θέƹεƿν

Γνήƹιοι δεʘμάƺινοι
καναπέδεƸ και πολƻθʘǂνεƸ
ΙΚΕΑ εμƼανίζοƻν αƻƺǂ ƺο
ƹǃμβολο.

Design and Quality IKEA of Sweden

K AΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcso04j

TF: 80000-grc062

VERSION:0

Άμερξι, αμθεκρικξί και εώκξλoι πρΔ πςμρήϐΔπΔ. Οι δεϐμάριμξι καμαπέδεο μαο
ρα έτξςμ ύλα. Καραπκεςαπμέμξι απύ επιλεγμέμα ςλικά πϐξπσέϐξςμ πξιύρΔρα
πξς μπξϐεί καμείο μα δει και μα μιϏπει. Επιλένρε αμάμεπα πε διασξϐερικά
μξμρέλα, λειρξςϐγίεο, πρςλ και τϐϏμαρα, με δέϐμαρα απύ μαλακύ και
εώκαμπρξ μέτϐι γςαλιπρεϐύ και απαλύ. Οι καμαπέδεο δεμ τϐειάζξμραι μεγάλΔ
Ο IKEA STOCKHOLM έτει 15 τϐύμια εγγώΔπΔ
και ξι ARILD και VRETA έτξςμ 10 τϐύμια εγγώπΔ.
Πεϐιππύρεϐεο πλΔϐξσξϐίεο θα βϐείρε πρΔ
σελ. 358.

σϐξμρίδα και δείτμξςμ παμ καιμξώϐγιξι με ρξ πέϐαπμα ρξς τϐύμξς.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ARILD διθέσιος καναπές
Απύ δέϐμα Karaktär.
Π156×Β94, Υ81cm. Σε λεςκύ
τϐϏμα 895€ 801.211.83
όιαθέπιμεο επιλξγέο, Νξ. 5–7.
2. TIRUP Πεʘιστʘεφόμενη
πολυθʘόνα Π78×Β79,Υ88cm.
Με κάθιπμα πξς επιρϐέπει μα
κάθεπρε άμερα. Μπξϐείρε μα
πραςϐϏπερε ρα πύδια παο και
μα νεκξςϐάπερε ρα τέϐια παο
πρξ κάθιπμα. Απύ δέϐμα Κavat
πε μφβ τϐϏμα 419€
701.265.72

3–4. IKEA STOCKHOLM
σειʘά Απύ δέϐμα.

1

2

3

4

3. Πουφ Π60×Β51, Υ41cm.
Πεϐιπρϐεσύμεμξ. Απύ δέϐμα
Delikat πε μαώϐξ/άππϐξ
τϐϏμα 275€ 601.032.03
4. Τʘιθέσιος καναπές
Π212×Β89, Υ72cm. Απύ δέϐμα
Elegant πε πκξώϐξ κασέ
τϐϏμα 1.595€ 501.031.85
όΕΞΙΑ:
5–7. Σειʘά ARILD Απύ δέϐμα
Karaktär.

5. Πολυθʘόνα. Π97×Β94,
Υ81cm. Σε μαώϐξ τϐϏμα 625€
200.847.20
Υποπόδιο Π77×Β62, Υ45cm.
Σε μαώϐξ τϐϏμα 325€
400.847.38
6. Διθέσιος καναπές
Π156×Β94, Υ81cm. Σε μαώϐξ
τϐϏμα 895€ 900.847.26
7. Τʘιθέσιος καναπές
Π207×Β94, Υ81cm. Σε λεςκύ
τϐϏμα 1.095€ 501.211.89
8–10. Σειʘά KRAMFORS Απύ
δέϐμα Fräsig. Σε πκξώϐξ κασέ
τϐϏμα

IKEA STOCKHOLM πουφ

275€

8. Τʘιθέσιος καναπές
Π223×Β97, Υ74cm. 945€
000.741.09
9. Γωνιακός καναπές
Π260×Β97/160, Υ74cm.
1.390€
10. Σεζλόνγκ αʘιστεʘή
Π105×Β160, Υ74cm. 695€
100.741.23
11–12. TIRUP
πεʘιστʘεφόμενη πολυθʘόνα
Π78×Β79, Υ88cm. Με κάθιπμα
πξς παο επιρϐέπει μα κάθεπρε
άμερα. Μπξϐείρε μα
πραςϐϏπερε ρα πύδια παο
κάρφ απύ ρξ κάθιπμα και μα
νεκξςϐάπερε ρα τέϐια παο πρξ
κάθιπμα. Απύ δέϐμα Kavat. Σε
μαώϐξ τϐϏμα 901.265.71 Σε
λεςκύ τϐϏμα 701.265.67
419€
13–14. Σειʘά VRETA Απύ
δέϐμα Mjuk.

ARILD διθέσιος καναπές

895€
5

7

8

13. Τʘιθέσιος καναπές
9
Π207×Β95, Υ88cm. Σε κϐεμ
τϐϏμα 795€ 900.844.44
14. Διθέσιος καναπές
Π167×Β95, Υ88cm. Σε κύκκιμξ
τϐϏμα 695€ 600.844.31
15. LERVIK Καναπές 2.5
θέσεων Π183×Β94, Υ88cm.
Απύ δέϐμα Mjuk. Σε πκξώϐξ
κασέ τϐϏμα 765€ 101.083.35

10

11

K AΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     όΟ Κ Ι Μ Α Σ Τ Ε Π Ρ Ι Ν Α ΓΟ ΡΑ Σ Ε Τ Ε Σ Τ H N Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcso05i

12

13

16. KLIPPAN διθέσιος
καναπές Π180×Β88,Υ66cm.
Απύ δέϐμα Fräsig πε κύκκιμξ
τϐϏμα 445€ 800.831.76
17. SÄTER Καναπές 2.5
θέσεων Π197×Β82,Υ75cm. Τα
υΔλά πύδια επιρϐέπξςμ μα
καθαϐίπερε ρξ πάρφμα κάρφ
απύ ρξμ καμαπέ. Απύ δέϐμα
Fräsig πε πκξώϐξ κασέ τϐϏμα
395€ 201.194.61

LERVIK καναπές 2.5 θέσεων

765€
14

15

KLIPPAN διθέσιος καναπές

SÄTER καναπές
2.5 θέσεων

445€
16

64

6

395€
17

K AΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

TF: 80000-grc064

VERSION:0

65

Άμερξι, αμθεκρικξί και εώκξλoι πρΔ πςμρήϐΔπΔ. Οι δεϐμάριμξι καμαπέδεο μαο
ρα έτξςμ ύλα. Καραπκεςαπμέμξι απύ επιλεγμέμα ςλικά πϐξπσέϐξςμ πξιύρΔρα
πξς μπξϐεί καμείο μα δει και μα μιϏπει. Επιλένρε αμάμεπα πε διασξϐερικά
μξμρέλα, λειρξςϐγίεο, πρςλ και τϐϏμαρα, με δέϐμαρα απύ μαλακύ και
εώκαμπρξ μέτϐι γςαλιπρεϐύ και απαλύ. Οι καμαπέδεο δεμ τϐειάζξμραι μεγάλΔ
Ο IKEA STOCKHOLM έτει 15 τϐύμια εγγώΔπΔ
και ξι ARILD και VRETA έτξςμ 10 τϐύμια εγγώπΔ.
Πεϐιππύρεϐεο πλΔϐξσξϐίεο θα βϐείρε πρΔ
σελ. 358.

σϐξμρίδα και δείτμξςμ παμ καιμξώϐγιξι με ρξ πέϐαπμα ρξς τϐύμξς.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ARILD διθέσιος καναπές
Απύ δέϐμα Karaktär.
Π156×Β94, Υ81cm. Σε λεςκύ
τϐϏμα 895€ 801.211.83
όιαθέπιμεο επιλξγέο, Νξ. 5–7.
2. TIRUP Πεʘιστʘεφόμενη
πολυθʘόνα Π78×Β79,Υ88cm.
Με κάθιπμα πξς επιρϐέπει μα
κάθεπρε άμερα. Μπξϐείρε μα
πραςϐϏπερε ρα πύδια παο και
μα νεκξςϐάπερε ρα τέϐια παο
πρξ κάθιπμα. Απύ δέϐμα Κavat
πε μφβ τϐϏμα 419€
701.265.72

3–4. IKEA STOCKHOLM
σειʘά Απύ δέϐμα.

1

2

3

4

3. Πουφ Π60×Β51, Υ41cm.
Πεϐιπρϐεσύμεμξ. Απύ δέϐμα
Delikat πε μαώϐξ/άππϐξ
τϐϏμα 275€ 601.032.03
4. Τʘιθέσιος καναπές
Π212×Β89, Υ72cm. Απύ δέϐμα
Elegant πε πκξώϐξ κασέ
τϐϏμα 1.595€ 501.031.85
όΕΞΙΑ:
5–7. Σειʘά ARILD Απύ δέϐμα
Karaktär.

5. Πολυθʘόνα. Π97×Β94,
Υ81cm. Σε μαώϐξ τϐϏμα 625€
200.847.20
Υποπόδιο Π77×Β62, Υ45cm.
Σε μαώϐξ τϐϏμα 325€
400.847.38
6. Διθέσιος καναπές
Π156×Β94, Υ81cm. Σε μαώϐξ
τϐϏμα 895€ 900.847.26
7. Τʘιθέσιος καναπές
Π207×Β94, Υ81cm. Σε λεςκύ
τϐϏμα 1.095€ 501.211.89
8–10. Σειʘά KRAMFORS Απύ
δέϐμα Fräsig. Σε πκξώϐξ κασέ
τϐϏμα

IKEA STOCKHOLM πουφ

275€

8. Τʘιθέσιος καναπές
Π223×Β97, Υ74cm. 945€
000.741.09
9. Γωνιακός καναπές
Π260×Β97/160, Υ74cm.
1.390€
10. Σεζλόνγκ αʘιστεʘή
Π105×Β160, Υ74cm. 695€
100.741.23
11–12. TIRUP
πεʘιστʘεφόμενη πολυθʘόνα
Π78×Β79, Υ88cm. Με κάθιπμα
πξς παο επιρϐέπει μα κάθεπρε
άμερα. Μπξϐείρε μα
πραςϐϏπερε ρα πύδια παο
κάρφ απύ ρξ κάθιπμα και μα
νεκξςϐάπερε ρα τέϐια παο πρξ
κάθιπμα. Απύ δέϐμα Kavat. Σε
μαώϐξ τϐϏμα 901.265.71 Σε
λεςκύ τϐϏμα 701.265.67
419€
13–14. Σειʘά VRETA Απύ
δέϐμα Mjuk.

ARILD διθέσιος καναπές

895€
5

7

8

13. Τʘιθέσιος καναπές
9
Π207×Β95, Υ88cm. Σε κϐεμ
τϐϏμα 795€ 900.844.44
14. Διθέσιος καναπές
Π167×Β95, Υ88cm. Σε κύκκιμξ
τϐϏμα 695€ 600.844.31
15. LERVIK Καναπές 2.5
θέσεων Π183×Β94, Υ88cm.
Απύ δέϐμα Mjuk. Σε πκξώϐξ
κασέ τϐϏμα 765€ 101.083.35

10

11

K AΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     όΟ Κ Ι Μ Α Σ Τ Ε Π Ρ Ι Ν Α ΓΟ ΡΑ Σ Ε Τ Ε Σ Τ H N Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcso05i

12

13

16. KLIPPAN διθέσιος
καναπές Π180×Β88,Υ66cm.
Απύ δέϐμα Fräsig πε κύκκιμξ
τϐϏμα 445€ 800.831.76
17. SÄTER Καναπές 2.5
θέσεων Π197×Β82,Υ75cm. Τα
υΔλά πύδια επιρϐέπξςμ μα
καθαϐίπερε ρξ πάρφμα κάρφ
απύ ρξμ καμαπέ. Απύ δέϐμα
Fräsig πε πκξώϐξ κασέ τϐϏμα
395€ 201.194.61

LERVIK καναπές 2.5 θέσεων

765€
14

15

KLIPPAN διθέσιος καναπές

SÄTER καναπές
2.5 θέσεων

445€
16

64

6

395€
17

K AΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

TF: 80000-grc064

VERSION:0

65

BEDDINGE – ΚΑΘΙΣΤΕ, ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ
ΕƵƭƮίƳƵγβƪƲ ƬƲƪ ƳƪƱưμƮλƲƵή ελήαư. ΈƵƪƸ ƳƪƵƪπέƸ-ƳλƮƫάβƲ πƷγ ƮίƵƪƲ ƮιƳƷƴƷ Ƶƪ μƮβƪμƷλδζƱƮί. ΕπƲƴέƶβƮ
ƪƵάμƮαƪ αƮ βέααƮλƪ ƭƲƪδƷλƮβƲƳά αβλκμƪβƪ, ƬƲƪ Ƶƪ ƫλƮίβƮ βưƵ άƵƮαư πƷγ αƪƸ βƪƲλƲάƯƮƲ. ΤƷ ƳƷγβί
ƪπƷƱήƳƮγαưƸ ƬƲƪ μƪƶƲƴάλƲƪ ƳƪƲ πƪπƴκμƪβƪ εζλάƮƲ ƲƭƪƵƲƳά Ƴάβζ ƪπθ βƷƵ ƳƪƵƪπέ. Τƪ Ƴƪƴιμμƪβƪ
ƪδƪƲλƷιƵβƪƲ ƳƪƲ ƳƪƱƪλίƯƷƵβƪƲ ƮιƳƷƴƪ. ΚƪƲ θβƪƵ ƱƮƴήαƮβƮ Ƶƪ ƪƵƪƵƮƵκαƮβƮ βƷƵ ƳƪƵƪπέ-ƳλƮƫάβƲ,
ƮπƲαƳƮδβƮίβƮ βưƵ ΙΚΕΑ, ƬƲƪ Ƶƪ ƮπƲƴέƶƮβƮ ƳƪƲƵƷιλƲƷ Ƴάƴγμμƪ.

1

2

3

4

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ΕπƲƴέƶβƮ ƪƵάμƮαƪ αƮ
βέααƮλƪ ƭƲƪδƷλƮβƲƳά
αβλκμƪβƪ ιπƵƷγ, ƬƲƪ Ƶƪ ƫλƮίβƮ
βưƵ άƵƮαư πƷγ αƪƸ βƪƲλƲάƯƮƲ.
ΕπƲπƴέƷƵ μπƷλƮίβƮ Ƶƪ
αγμπƴưλκαƮβƮ μƮ έƵƪ
πλƷαβƪβƮγβƲƳθ αβλκμƪβƷƸ
SUVERÄN πƷγ πƴέƵƮβƪƲ αβƷ
πƴγƵβήλƲƷ.
SUVERÄN προστατευτικό
στρώματος Π140×Μ200cm.
Κάƴγμμƪ ƪπθ 75% ƫƪμƫάƳƲ,
25% πƷƴγƮαβέλƪ. ΜƮ ƴάαβƲεƷ
αβƲƸ ƬζƵίƮƸ ƬƲƪ Ƶƪ ƳλƪβάƮƲ βƷ
πλƷαβƪβƮγβƲƳθ αβư Ʊέαư βƷγ.
2cm πάεƷƸ. 40€ 501.199.35
BEDDINGE RESMO στρώμα
αφρού Π140×Μ200cm ΜƮ
Ƴάƴγμμƪ πƷγ ƪδƪƲλƮίβƪƲ ƪπθ
75% ƫƪμƫάƳƲ, 25%
πƷƴγƮαβέλƪ. 12cm πάεƷƸ.
230€ 701.035.80
BEDDINGE HÅVET στρώμα
αφρού/λάτεξ Π140×Μ200cm.
ΜƮ Ƴάƴγμμƪ πƷγ ƪδƪƲλƮίβƪƲ
ƪπθ 75% ƫƪμƫάƳƲ, 25%
πƷƴγƮαβέλƪ. 12cm πάεƷƸ.
200€ 601.020.53
BEDDINGE MURBO στρώμα
αφρού Π140×Μ200cm
Κάƴγμμƪ πƷγ πƴέƵƮβƪƲ ƪπθ
75% ƫƪμƫάƳƲ, 25%
πƷƴγƮαβέλƪ.12cm πάεƷƸ. 150€
401.020.54
BEDDINGE LÖVÅS στρώμα
αφρού Π140×Μ200cm. ΜƮ
Ƴάƴγμμƪ πƷγ πƴέƵƮβƪƲ ƪπθ
79% ƫƪμƫάƳƲ, 21%
πƷƴγƮαβέλƪ. 12cm πάεƷƸ.
110€ 101.020.55
2. BEDDINGE μαξιλάρι
Μ59×Π19, Υ23cm. ΜƮ Ƴάƴγμμƪ
Sandvik πƷγ πƴέƵƮβƪƲ ƪπθ 70%
ƫƪμƫάƳƲ, 30% ƫƲαƳθƯư/λƮƬƲθƵ.
ΣƮ αƳƷιλƷ μπƴƮ ελκμƪ 29€
3. BEDDINGE κουτί
αποθήκευσης κρεβατιού
Π165×D69, Υ16cm. ΤƷ ƳƷγβί
ƪπƷƱήƳƮγαưƸ βƷπƷƱƮβƮίβƪƲ
Ƴάβζ ƪπθ βƷƵ ƳƪƵƪπέ-ƳλƮƫάβƲ.
ΧζλάƮƲ 2 μƪƶƲƴάλƲƪ ƳƪƲ 2

πƪπƴκμƪβƪ. ΣƮ ƪαưμί ελκμƪ
30€ 100.367.20 4. ΕιƳƷƴư
μƮβƪβλƷπή αƮ ƳλƮƫάβƲ ƬƲƪ ƭιƷ.
ηΕΞΙΑ:
5. ΕιƳƷƴư μƮβƪβλƷπή αƮ
ƳλƮƫάβƲ ƬƲƪ ƭιƷ.
6 –13. Σειρά BEDDINGE
LÖVÅS Π200×Β104, Υ91cm.
ΜƮ Ƴƪƴιμμƪβƪ πƷγ
ƪδƪƲλƷιƵβƪƲ. ΜέƬƮƱƷƸ
ƳλƮƫƪβƲƷι: 140×200cm.
6. νέο Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Sandvik
ƪπθ 70% ƫƪμƫάƳƲ, 30%
ƫƲαƳθƯư/ λƮƬƲθƵ. ΣƮ μπƮƯ
ελκμƪ 375€
7. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Sandvik
ƪπθ 70% ƫƪμƫάƳƲ, 30%
ƫƲαƳθƯư/ λƮƬƲθƵ. ΣƮ Ƴƪδέ
ελκμƪ 375€
8. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Sandvik
ƪπθ 70% ƫƪμƫάƳƲ, 30%
ƫƲαƳθƯư/ λƮƬƲθƵ. ΣƮ αƳƷιλƷ
μπƴƮ ελκμƪ 375€
9. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Laxbro
ƪπθ 100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ ƳθƳƳƲƵƷ
ελκμƪ 335€
10. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Laxbro
ƪπθ 100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ αƳƷιλƷ
μζƫ ελκμƪ 335€
11. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Ransta
ƪπθ 100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ δγαƲƳθ
ελκμƪ 275€
12. ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Ransta ƪπθ
100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ αƳƷιλƷ
ƬƳλƲ ελκμƪ 275€
13. EXARBY Τριθέσιος
καναπές- κρεβάτι. Π185×Β85,
Υ83cm. ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Almas
ƪπθ 100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ δγαƲƳθ
ελκμƪ 119€

5

νέο
6

335€
8

TF: 80000-grc066

9
BEDDINE LÖVÅS τριθέσιος
καναπές- κρεβάτι

275€
10

11
EXARBY τριθέσιος καναπέςκρεβάτι

119€
13

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘ Ι Σ ΤΙ ΚΟ    Ε Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε . . Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρη Ι Ζ Ε Τ Ε Χ Ρ Η Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mcso06b

7
BEDDINGE LÖVÅS τριθέσιος
καναπές- κρεβάτι

12

66

ΟƭưƬθƸ αγμƫθƴζƵ αƮƴ. 62

VERSION:0

67

BEDDINGE – ΚΑΘΙΣΤΕ, ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ
ΕƵƭƮίƳƵγβƪƲ ƬƲƪ ƳƪƱưμƮλƲƵή ελήαư. ΈƵƪƸ ƳƪƵƪπέƸ-ƳλƮƫάβƲ πƷγ ƮίƵƪƲ ƮιƳƷƴƷ Ƶƪ μƮβƪμƷλδζƱƮί. ΕπƲƴέƶβƮ
ƪƵάμƮαƪ αƮ βέααƮλƪ ƭƲƪδƷλƮβƲƳά αβλκμƪβƪ, ƬƲƪ Ƶƪ ƫλƮίβƮ βưƵ άƵƮαư πƷγ αƪƸ βƪƲλƲάƯƮƲ. ΤƷ ƳƷγβί
ƪπƷƱήƳƮγαưƸ ƬƲƪ μƪƶƲƴάλƲƪ ƳƪƲ πƪπƴκμƪβƪ εζλάƮƲ ƲƭƪƵƲƳά Ƴάβζ ƪπθ βƷƵ ƳƪƵƪπέ. Τƪ Ƴƪƴιμμƪβƪ
ƪδƪƲλƷιƵβƪƲ ƳƪƲ ƳƪƱƪλίƯƷƵβƪƲ ƮιƳƷƴƪ. ΚƪƲ θβƪƵ ƱƮƴήαƮβƮ Ƶƪ ƪƵƪƵƮƵκαƮβƮ βƷƵ ƳƪƵƪπέ-ƳλƮƫάβƲ,
ƮπƲαƳƮδβƮίβƮ βưƵ ΙΚΕΑ, ƬƲƪ Ƶƪ ƮπƲƴέƶƮβƮ ƳƪƲƵƷιλƲƷ Ƴάƴγμμƪ.

1

2

3

4

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ΕπƲƴέƶβƮ ƪƵάμƮαƪ αƮ
βέααƮλƪ ƭƲƪδƷλƮβƲƳά
αβλκμƪβƪ ιπƵƷγ, ƬƲƪ Ƶƪ ƫλƮίβƮ
βưƵ άƵƮαư πƷγ αƪƸ βƪƲλƲάƯƮƲ.
ΕπƲπƴέƷƵ μπƷλƮίβƮ Ƶƪ
αγμπƴưλκαƮβƮ μƮ έƵƪ
πλƷαβƪβƮγβƲƳθ αβλκμƪβƷƸ
SUVERÄN πƷγ πƴέƵƮβƪƲ αβƷ
πƴγƵβήλƲƷ.
SUVERÄN προστατευτικό
στρώματος Π140×Μ200cm.
Κάƴγμμƪ ƪπθ 75% ƫƪμƫάƳƲ,
25% πƷƴγƮαβέλƪ. ΜƮ ƴάαβƲεƷ
αβƲƸ ƬζƵίƮƸ ƬƲƪ Ƶƪ ƳλƪβάƮƲ βƷ
πλƷαβƪβƮγβƲƳθ αβư Ʊέαư βƷγ.
2cm πάεƷƸ. 40€ 501.199.35
BEDDINGE RESMO στρώμα
αφρού Π140×Μ200cm ΜƮ
Ƴάƴγμμƪ πƷγ ƪδƪƲλƮίβƪƲ ƪπθ
75% ƫƪμƫάƳƲ, 25%
πƷƴγƮαβέλƪ. 12cm πάεƷƸ.
230€ 701.035.80
BEDDINGE HÅVET στρώμα
αφρού/λάτεξ Π140×Μ200cm.
ΜƮ Ƴάƴγμμƪ πƷγ ƪδƪƲλƮίβƪƲ
ƪπθ 75% ƫƪμƫάƳƲ, 25%
πƷƴγƮαβέλƪ. 12cm πάεƷƸ.
200€ 601.020.53
BEDDINGE MURBO στρώμα
αφρού Π140×Μ200cm
Κάƴγμμƪ πƷγ πƴέƵƮβƪƲ ƪπθ
75% ƫƪμƫάƳƲ, 25%
πƷƴγƮαβέλƪ.12cm πάεƷƸ. 150€
401.020.54
BEDDINGE LÖVÅS στρώμα
αφρού Π140×Μ200cm. ΜƮ
Ƴάƴγμμƪ πƷγ πƴέƵƮβƪƲ ƪπθ
79% ƫƪμƫάƳƲ, 21%
πƷƴγƮαβέλƪ. 12cm πάεƷƸ.
110€ 101.020.55
2. BEDDINGE μαξιλάρι
Μ59×Π19, Υ23cm. ΜƮ Ƴάƴγμμƪ
Sandvik πƷγ πƴέƵƮβƪƲ ƪπθ 70%
ƫƪμƫάƳƲ, 30% ƫƲαƳθƯư/λƮƬƲθƵ.
ΣƮ αƳƷιλƷ μπƴƮ ελκμƪ 29€
3. BEDDINGE κουτί
αποθήκευσης κρεβατιού
Π165×D69, Υ16cm. ΤƷ ƳƷγβί
ƪπƷƱήƳƮγαưƸ βƷπƷƱƮβƮίβƪƲ
Ƴάβζ ƪπθ βƷƵ ƳƪƵƪπέ-ƳλƮƫάβƲ.
ΧζλάƮƲ 2 μƪƶƲƴάλƲƪ ƳƪƲ 2

πƪπƴκμƪβƪ. ΣƮ ƪαưμί ελκμƪ
30€ 100.367.20 4. ΕιƳƷƴư
μƮβƪβλƷπή αƮ ƳλƮƫάβƲ ƬƲƪ ƭιƷ.
ηΕΞΙΑ:
5. ΕιƳƷƴư μƮβƪβλƷπή αƮ
ƳλƮƫάβƲ ƬƲƪ ƭιƷ.
6 –13. Σειρά BEDDINGE
LÖVÅS Π200×Β104, Υ91cm.
ΜƮ Ƴƪƴιμμƪβƪ πƷγ
ƪδƪƲλƷιƵβƪƲ. ΜέƬƮƱƷƸ
ƳλƮƫƪβƲƷι: 140×200cm.
6. νέο Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Sandvik
ƪπθ 70% ƫƪμƫάƳƲ, 30%
ƫƲαƳθƯư/ λƮƬƲθƵ. ΣƮ μπƮƯ
ελκμƪ 375€
7. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Sandvik
ƪπθ 70% ƫƪμƫάƳƲ, 30%
ƫƲαƳθƯư/ λƮƬƲθƵ. ΣƮ Ƴƪδέ
ελκμƪ 375€
8. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Sandvik
ƪπθ 70% ƫƪμƫάƳƲ, 30%
ƫƲαƳθƯư/ λƮƬƲθƵ. ΣƮ αƳƷιλƷ
μπƴƮ ελκμƪ 375€
9. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Laxbro
ƪπθ 100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ ƳθƳƳƲƵƷ
ελκμƪ 335€
10. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Laxbro
ƪπθ 100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ αƳƷιλƷ
μζƫ ελκμƪ 335€
11. Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Ransta
ƪπθ 100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ δγαƲƳθ
ελκμƪ 275€
12. ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Ransta ƪπθ
100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ αƳƷιλƷ
ƬƳλƲ ελκμƪ 275€
13. EXARBY Τριθέσιος
καναπές- κρεβάτι. Π185×Β85,
Υ83cm. ΜƮ Ƴάƴγμμƪ Almas
ƪπθ 100% ƫƪμƫάƳƲ. ΣƮ δγαƲƳθ
ελκμƪ 119€

5

νέο
6

335€
8

TF: 80000-grc066

9
BEDDINE LÖVÅS τριθέσιος
καναπές- κρεβάτι

275€
10

11
EXARBY τριθέσιος καναπέςκρεβάτι

119€
13

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘ Ι Σ ΤΙ ΚΟ    Ε Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε . . Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρη Ι Ζ Ε Τ Ε Χ Ρ Η Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mcso06b

7
BEDDINGE LÖVÅS τριθέσιος
καναπές- κρεβάτι

12

66

ΟƭưƬθƸ αγμƫθƴζƵ αƮƴ. 62

VERSION:0

67

1

2

1

1

νέο
3

νέο
EKTORP τριθέσιος καναπέςκρεβάτι

IKEA PS LÖVÅS διθέσιος
καναπές-κρεβάτι

795€

385€

4

5

6

2

EKTORP ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ
1. νέο ΕΚTORP LÖVÅS
τριθέσιος καναπέςκρεβάτι Π221×Β103,
Υ99cm. Με κάλςμμα Hovby
πξς ασαιωείραι απφ 100%
βαμβάκι. Μέγεθξο κωεβαριξχ:
160×198cm. Σε άππωξ/μαχωξ
τωψμα 895€
2. SUVERÄN προστατευτικό
στρώματος Π160×Μ205cm
Απφ πξλςεπρέωα. 2cm πάτξο.
40€ 401.199.45
PIXBO HÅVET στρώμα
Π160×Μ198. Ιδιαίρεωα
ελαπρικφο ασωφο και λάρεν.
10cm πάτξο. 240€ 101.296.15
PIXBO MURBO στρώμα
Π160×Μ198. Ιδιαίρεωα
ελαπρικφο ασωφο

68

πξλςξςωεθάμηο. 10cm πάτξο.
190€ 301.296.19
PIXBO LÖVÅS στρώμα
Π160×Μ198. Ασωφο
πξλςξςωεθάμηο. 10cm πάτξο.
110€ 701.296.17
3–6. Σειρά EKTORP LÖVÅS
Π221×Β103, Υ99cm. Με
κάλςμμα πξς ασαιωείραι απφ
100% βαμβάκι.
3. Ένςπμξο, κωςσφο
απξθηκεςρικφο τψωξο μέπα
πρημ πλάρη.
4.Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι Με κάλςμμα Blekinge
πε λεςκφ τωψμα 795€
5.Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι. Με κάλςμμα
Toftaholm πε μπλε τωψμα

925€ 6. Εχκξλα μεραρωέπεραι
πε διπλφ κωεβάρι.

υιαλένρε αμάμεπα πε 3
διασξωερικά πρωψμαρα
για ρξμ χπμξ πξς παο
ραιωιάζει. Για ρημ
άμεπη παο φλα ρα
πρωψμαρα μπξωξχμ μα
πςμδςαπρξχμ με ρα
πωξπραρεςρικά
πρωψμαρξο
SUVERÄN, πξς πλέμξμραι πρξ πλςμρήωιξ.

Ο EKTORP έτει 10
τωφμια εγγχηπη.
Πεωιππφρεωεο
πληωξσξωίεο θα
βωείρε πρη σελ. 358

νέο

LYCKSELE διθέσιος καναπέςκρεβάτι

195€
3

4

2

3

4

IKEA PS ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

LYCKSELE ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

1–4. Σειρά IKEA PS LÖVÅS
Χάωη πρα ωξδάκια ξ καμαπέοκωεβάρι, μερακιμείραι εχκξλα
φπξρε τωειαπρεί. Πεωιλαμβάμξμραι 2 μανιλάωια. Με
κάλςμμα πξς ασαιωείραι απφ
100% βαμβάκι. Στεδ.:
T Sandell/C Martin.
1. νέο Διθέσιος καναπέςκρεβάτι Π163×Β111, Υ86cm.
Για μέγεθξο κωεβαριξχ:
160×205cm. Με κάλςμμα
Roma πε κφκκιμξ τωψμα 385€
2. Διθέσιος καναπές-κρεβάτι
Με κάλςμμα Boden πε πκξχωξ
μπλε τωψμα 345€
3. Διθέσιος καναπές-κρεβάτι
Με κάλςμμα Roma πε κίρωιμξ
τωψμα 385€

1–3. Σειρά LYCKSELE LÖVÅS
Με καλχμμαρα πξς ασαιωξχμραι.
1. Διθέσιος καναπές-κρεβάτι Π142×Β100, Υ87cm. Με
κάλςμμα Henån απφ 78,7%
βαμβάκι, 20% πξλςεπρέωα,
1,3% ελαπρίμη. Μέγεθξο
κωεβαριξχ 140×188cm. Σε μπλε
τωψμα 240€
2. νέο Πολυθρόνα-κρεβάτι
Π80×Β100, Υ87cm. Με κάλςμμα Henån απφ 78,7% βαμβάκι,
20% πξλςεπρέωα, 1,3% ελαπρίμη. Μέγεθξο κωεβαριξχ
80×188cm.
Σε πξωρξκαλί τωψμα 175€
3. Διθέσιος καναπές-κρεβάτι Π142×Β100, Υ87cm. Με

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

4. Μεραρωέπεραι εχκξλα πε
διπλφ κωεβάρι.

κάλςμμα Ransta απφ 100%
βαμβάκι. Μέγεθξο κωεβαριξχ
140×188cm. Σε λεςκφ τωψμα
195€
4. Μεραρωέπεραι εχκξλα πε
διπλφ κωεβάρι.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcso08c

TF: 80000-grc068

VERSION:0

69

1

2

1

1

νέο
3

νέο
EKTORP τριθέσιος καναπέςκρεβάτι

IKEA PS LÖVÅS διθέσιος
καναπές-κρεβάτι

795€

385€

4

5

6

2

EKTORP ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ
1. νέο ΕΚTORP LÖVÅS
τριθέσιος καναπέςκρεβάτι Π221×Β103,
Υ99cm. Με κάλςμμα Hovby
πξς ασαιωείραι απφ 100%
βαμβάκι. Μέγεθξο κωεβαριξχ:
160×198cm. Σε άππωξ/μαχωξ
τωψμα 895€
2. SUVERÄN προστατευτικό
στρώματος Π160×Μ205cm
Απφ πξλςεπρέωα. 2cm πάτξο.
40€ 401.199.45
PIXBO HÅVET στρώμα
Π160×Μ198. Ιδιαίρεωα
ελαπρικφο ασωφο και λάρεν.
10cm πάτξο. 240€ 101.296.15
PIXBO MURBO στρώμα
Π160×Μ198. Ιδιαίρεωα
ελαπρικφο ασωφο

68

πξλςξςωεθάμηο. 10cm πάτξο.
190€ 301.296.19
PIXBO LÖVÅS στρώμα
Π160×Μ198. Ασωφο
πξλςξςωεθάμηο. 10cm πάτξο.
110€ 701.296.17
3–6. Σειρά EKTORP LÖVÅS
Π221×Β103, Υ99cm. Με
κάλςμμα πξς ασαιωείραι απφ
100% βαμβάκι.
3. Ένςπμξο, κωςσφο
απξθηκεςρικφο τψωξο μέπα
πρημ πλάρη.
4.Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι Με κάλςμμα Blekinge
πε λεςκφ τωψμα 795€
5.Τριθέσιος καναπέςκρεβάτι. Με κάλςμμα
Toftaholm πε μπλε τωψμα

925€ 6. Εχκξλα μεραρωέπεραι
πε διπλφ κωεβάρι.

υιαλένρε αμάμεπα πε 3
διασξωερικά πρωψμαρα
για ρξμ χπμξ πξς παο
ραιωιάζει. Για ρημ
άμεπη παο φλα ρα
πρωψμαρα μπξωξχμ μα
πςμδςαπρξχμ με ρα
πωξπραρεςρικά
πρωψμαρξο
SUVERÄN, πξς πλέμξμραι πρξ πλςμρήωιξ.

Ο EKTORP έτει 10
τωφμια εγγχηπη.
Πεωιππφρεωεο
πληωξσξωίεο θα
βωείρε πρη σελ. 358

νέο

LYCKSELE διθέσιος καναπέςκρεβάτι

195€
3

4

2

3

4

IKEA PS ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

LYCKSELE ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

1–4. Σειρά IKEA PS LÖVÅS
Χάωη πρα ωξδάκια ξ καμαπέοκωεβάρι, μερακιμείραι εχκξλα
φπξρε τωειαπρεί. Πεωιλαμβάμξμραι 2 μανιλάωια. Με
κάλςμμα πξς ασαιωείραι απφ
100% βαμβάκι. Στεδ.:
T Sandell/C Martin.
1. νέο Διθέσιος καναπέςκρεβάτι Π163×Β111, Υ86cm.
Για μέγεθξο κωεβαριξχ:
160×205cm. Με κάλςμμα
Roma πε κφκκιμξ τωψμα 385€
2. Διθέσιος καναπές-κρεβάτι
Με κάλςμμα Boden πε πκξχωξ
μπλε τωψμα 345€
3. Διθέσιος καναπές-κρεβάτι
Με κάλςμμα Roma πε κίρωιμξ
τωψμα 385€

1–3. Σειρά LYCKSELE LÖVÅS
Με καλχμμαρα πξς ασαιωξχμραι.
1. Διθέσιος καναπές-κρεβάτι Π142×Β100, Υ87cm. Με
κάλςμμα Henån απφ 78,7%
βαμβάκι, 20% πξλςεπρέωα,
1,3% ελαπρίμη. Μέγεθξο
κωεβαριξχ 140×188cm. Σε μπλε
τωψμα 240€
2. νέο Πολυθρόνα-κρεβάτι
Π80×Β100, Υ87cm. Με κάλςμμα Henån απφ 78,7% βαμβάκι,
20% πξλςεπρέωα, 1,3% ελαπρίμη. Μέγεθξο κωεβαριξχ
80×188cm.
Σε πξωρξκαλί τωψμα 175€
3. Διθέσιος καναπές-κρεβάτι Π142×Β100, Υ87cm. Με

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

4. Μεραρωέπεραι εχκξλα πε
διπλφ κωεβάρι.

κάλςμμα Ransta απφ 100%
βαμβάκι. Μέγεθξο κωεβαριξχ
140×188cm. Σε λεςκφ τωψμα
195€
4. Μεραρωέπεραι εχκξλα πε
διπλφ κωεβάρι.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcso08c

TF: 80000-grc068

VERSION:0

69

ΤΙΜΕΣ

ΞαπλDŽƹƺε και δƷκιμάƹƺε καƵαπέ-κʘεβάƺι

ΣΤΗΝ ΙΚΕΑ

1

2

3

4
EKTORP τϋιθέσιος καναπές
κϋεβάτι

895€
5

6
HAGALUND
διθέσιος καναπές κϋεβάτι

419€
7

8

GRANKULLA/MASSUM
πολυθϋωνα φουτων

79€
9

10
SOLSTA διθέσιος
καναπές-κϋεβάτι

129€

11

70

12

Μικρές
1–2. Σειϋά TYLÖSAND
Π240×Β91, Υ76cm.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι 4 μαƶιλάʘια.
Με ƽDŽʘƷ απƷθήκεƻƹηƸ ƹƺƷ
κάƺƿ μέʘƷƸ για μαƶιλάʘια και
παπλDŽμαƺα για 2 άƺƷμα. Με
καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
Σƽεδ.: C Öjerstam/M Elebäck.
Για μέγ. κʘεβαƺιƷǃ:
140×200cm. 1. Τϋιθέσιος
καναπές κϋεβάτι με
αποθηκευτικω χϊϋο Με
κάλƻμμα Rephult απǂ 100%
βαμβάκι. Σε μƿβ ƽʘDŽμα
995€ 2. Τϋιθέσιος καναπές
κϋεβάτι με αποθηκευτικω
χϊϋο Με κάλƻμμα Everöd
απǂ 55% βαμβάκι, 41%
βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 4% πƷλƻεƹƺέʘα. Σε πƷʘƺƷκαλί ƽʘDŽμα
1.015€
3–5. Σειϋά KARLSTAD Με
ƽDŽʘƷ απƷθήκεƻƹηƸ για
μαƶιλάʘια και μεγάλα
παπλDŽμαƺα. ΠεʘιλαμβάƵεƺαι
και πʘƷƹƺαƺεƻƺικǂ ƹƺʘDŽμαƺƷƸ
πƷƻ πλέƵεƺαι. Με καλǃμμαƺα
πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
Σƽεδ.: Tord Björklund.
Π226×Β93, Υ83cm.
Για μέγ. κʘεβαƺιƷǃ:
140×200cm. 3. Τϋιθέσιος
καναπές κϋεβάτι με
αποθηκευτικω χϊϋο Με
κάλƻμμα Korndal απǂ 87%
βαμβάκι, 13% πƷλƻεƹƺέʘα. Σε
μπλε ƽʘDŽμα 945€
4. Τϋιθέσιος καναπές
κϋεβάτι με αποθηκευτικω
χϊϋο Με κάλƻμμα Sivik απǂ
92% βαμβάκι, 8% πƷλƻεƹƺέʘα.
Σε ƹκƷǃʘƷ γκʘι ƽʘDŽμα 855€
5. Τϋιθέσιος καναπές
κϋεβάτι με αποθηκευτικω
χϊϋο Με κάλƻμμα Korndal
απǂ 87% βαμβάκι, 13%
πƷλƻεƹƺέʘα. Σε πʘάƹιƵƷ
ƽʘDŽμα 945€
6 –7. Σειϋά EKTORP Με
καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι
απǂ 100% βαμβάκι.
6. Τϋιθέσιος καναπές-κϋεβάτι Π221×Β103, Υ93cm. Με
απƷθηκεƻƺικǂ ƽDŽʘƷ ƹƺη πλάƺη.
Για μέγ. κʘεβαƺιƷǃ:
160×198cm. Με κάλƻμμα
Hovby ƹε λεƻκǂ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα
895€
7. Γψνιακως καναπέςκϋεβάτι 2+2 Π243/243×Β88,
Υ88cm. Με κƷƻƺί για Ƶα

απƷθηκεǃεƺε ƺα ƹκεπάƹμαƺα,
κƺλ. Για μέγ.κʘεβαƺιƷǃ:
144×200cm. Με κάλƻμμα
Leaby ƹε κǂκκιƵƷ ƽʘDŽμα
1.335€
8. HAGALUND διθέσιος
καναπές-κϋεβάτι Με
απƷθηκεƻƺικǂ ƽDŽʘƷ κάƺƿ απǂ
ƺƷ κάθιƹμα για ƹκεπάƹμαƺα
κλπ. Με κάλƻμμα Blekinge απǂ
100% βαμβάκι. Π150×Β86,
Υ91cm. Για μέγ. κʘεβαƺιƷǃ:
120×196cm. Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
419€
9. GRANKULLA/MASSUM
Πολυθϋωνα φουτων
Π70×Β110, Υ80cm. Απǂ μαƹίƼ
ƶǃλƷ ελάƺηƸ. Για μέγ.
κʘεβαƺιƷǃ: 70×200cm. 79€
10. LILLBERG τϋιθέσιος
καναπές κϋεβάτι με
αποθηκευτικω χϊϋο
Π207×Β97, Υ88cm. Με
απƷθηκεƻƺικǂ ƽDŽʘƷ κάƺƿ απǂ
ƺƷ κάθιƹμα. ΜπƷʘεί Ƶα
ƹƻμπληʘƿθεί με ƺƷ πʘƷƹƺαƺεƻƺικǂ ƹƺʘDŽμαƺƷƸ SUVERÄN
120x200 cm. Με κάλƻμμα
Grasbo απǂ 100% βαμβάκι.
Σƽεδ.: Nike Karlsson. Για μέγ.
κʘεβαƺιƷǃ:120×200cm. Σε
λεƻκǂ ƽʘDŽμα 285€
11. MÅNSTAD Γψνιακως
καναπές-κϋεβάτι με
αϋιστεϋή γψνία και
αποθηκευτικω χϊϋο,
Π240×Β90/155, Υ73cm.
ΚαƵαπέƸ, ƹεζλǂƵγκ και διπλǂ
κʘεβάƺι ƹε έƵα. ΜπƷʘεί Ƶα
ƹƻμπληʘƿθεί με ƺƷ πʘƷƹƺαƺεƻƺικǂ ƹƺʘDŽμαƺƷƸ SUVERÄN
140x200 cm. Με κάλƻμμα
Gobo απǂ 100% βαμβάκι. Για
μέγ. κʘεβαƺιƷǃ: 140×204cm.
Σε ƹκƷǃʘƷ μπεζ ƽʘDŽμα 645€
501.257.24
12. SOLSTA διθέσιος
καναπές-κϋεβάτι Π137×Β8,
Υ72cm. Μεƺαƺʘέπεƺαι εǃκƷλα
ƹε κʘεβάƺι. Με κάλƻμμα
Ransta απǂ 100% βαμβάκι. Για
μέγ. κʘεβαƺιƷǃ: 118×205cm. Σε
ƹκƷǃʘƷ γκʘι ƽʘDŽμα 129€
100.871.06

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

345€
IKEA PS LÖVÅS διθέσιος καναπές κϋεβάτι
Π163×Β111,
163×Β111, Υ86cm. Με κάλƻμμα Βoden απǂ 100%
βαμβάκι. Σƽεδ.: T Sandell/C Martin. Για μέγ.
κʘεβαƺιƷǃ: 160×205cm. Σε ƹκƷǃʘƷ μπλε ƽʘDŽμα.

Design and Quality IKEA of Sweden

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcso07n

TF: 80000-grc070

VERSION:0

ΤΙΜΕΣ

ΞαπλDŽƹƺε και δƷκιμάƹƺε καƵαπέ-κʘεβάƺι

ΣΤΗΝ ΙΚΕΑ

1

2

3

4
EKTORP τϋιθέσιος καναπές
κϋεβάτι

895€
5

6
HAGALUND
διθέσιος καναπές κϋεβάτι

419€
7

8

GRANKULLA/MASSUM
πολυθϋωνα φουτων

79€
9

10
SOLSTA διθέσιος
καναπές-κϋεβάτι

129€

11

70

12

Μικρές
1–2. Σειϋά TYLÖSAND
Π240×Β91, Υ76cm.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι 4 μαƶιλάʘια.
Με ƽDŽʘƷ απƷθήκεƻƹηƸ ƹƺƷ
κάƺƿ μέʘƷƸ για μαƶιλάʘια και
παπλDŽμαƺα για 2 άƺƷμα. Με
καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
Σƽεδ.: C Öjerstam/M Elebäck.
Για μέγ. κʘεβαƺιƷǃ:
140×200cm. 1. Τϋιθέσιος
καναπές κϋεβάτι με
αποθηκευτικω χϊϋο Με
κάλƻμμα Rephult απǂ 100%
βαμβάκι. Σε μƿβ ƽʘDŽμα
995€ 2. Τϋιθέσιος καναπές
κϋεβάτι με αποθηκευτικω
χϊϋο Με κάλƻμμα Everöd
απǂ 55% βαμβάκι, 41%
βιƹκǂζη/ʘεγιǂƵ, 4% πƷλƻεƹƺέʘα. Σε πƷʘƺƷκαλί ƽʘDŽμα
1.015€
3–5. Σειϋά KARLSTAD Με
ƽDŽʘƷ απƷθήκεƻƹηƸ για
μαƶιλάʘια και μεγάλα
παπλDŽμαƺα. ΠεʘιλαμβάƵεƺαι
και πʘƷƹƺαƺεƻƺικǂ ƹƺʘDŽμαƺƷƸ
πƷƻ πλέƵεƺαι. Με καλǃμμαƺα
πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι.
Σƽεδ.: Tord Björklund.
Π226×Β93, Υ83cm.
Για μέγ. κʘεβαƺιƷǃ:
140×200cm. 3. Τϋιθέσιος
καναπές κϋεβάτι με
αποθηκευτικω χϊϋο Με
κάλƻμμα Korndal απǂ 87%
βαμβάκι, 13% πƷλƻεƹƺέʘα. Σε
μπλε ƽʘDŽμα 945€
4. Τϋιθέσιος καναπές
κϋεβάτι με αποθηκευτικω
χϊϋο Με κάλƻμμα Sivik απǂ
92% βαμβάκι, 8% πƷλƻεƹƺέʘα.
Σε ƹκƷǃʘƷ γκʘι ƽʘDŽμα 855€
5. Τϋιθέσιος καναπές
κϋεβάτι με αποθηκευτικω
χϊϋο Με κάλƻμμα Korndal
απǂ 87% βαμβάκι, 13%
πƷλƻεƹƺέʘα. Σε πʘάƹιƵƷ
ƽʘDŽμα 945€
6 –7. Σειϋά EKTORP Με
καλǃμμαƺα πƷƻ αƼαιʘƷǃƵƺαι
απǂ 100% βαμβάκι.
6. Τϋιθέσιος καναπές-κϋεβάτι Π221×Β103, Υ93cm. Με
απƷθηκεƻƺικǂ ƽDŽʘƷ ƹƺη πλάƺη.
Για μέγ. κʘεβαƺιƷǃ:
160×198cm. Με κάλƻμμα
Hovby ƹε λεƻκǂ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα
895€
7. Γψνιακως καναπέςκϋεβάτι 2+2 Π243/243×Β88,
Υ88cm. Με κƷƻƺί για Ƶα

απƷθηκεǃεƺε ƺα ƹκεπάƹμαƺα,
κƺλ. Για μέγ.κʘεβαƺιƷǃ:
144×200cm. Με κάλƻμμα
Leaby ƹε κǂκκιƵƷ ƽʘDŽμα
1.335€
8. HAGALUND διθέσιος
καναπές-κϋεβάτι Με
απƷθηκεƻƺικǂ ƽDŽʘƷ κάƺƿ απǂ
ƺƷ κάθιƹμα για ƹκεπάƹμαƺα
κλπ. Με κάλƻμμα Blekinge απǂ
100% βαμβάκι. Π150×Β86,
Υ91cm. Για μέγ. κʘεβαƺιƷǃ:
120×196cm. Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
419€
9. GRANKULLA/MASSUM
Πολυθϋωνα φουτων
Π70×Β110, Υ80cm. Απǂ μαƹίƼ
ƶǃλƷ ελάƺηƸ. Για μέγ.
κʘεβαƺιƷǃ: 70×200cm. 79€
10. LILLBERG τϋιθέσιος
καναπές κϋεβάτι με
αποθηκευτικω χϊϋο
Π207×Β97, Υ88cm. Με
απƷθηκεƻƺικǂ ƽDŽʘƷ κάƺƿ απǂ
ƺƷ κάθιƹμα. ΜπƷʘεί Ƶα
ƹƻμπληʘƿθεί με ƺƷ πʘƷƹƺαƺεƻƺικǂ ƹƺʘDŽμαƺƷƸ SUVERÄN
120x200 cm. Με κάλƻμμα
Grasbo απǂ 100% βαμβάκι.
Σƽεδ.: Nike Karlsson. Για μέγ.
κʘεβαƺιƷǃ:120×200cm. Σε
λεƻκǂ ƽʘDŽμα 285€
11. MÅNSTAD Γψνιακως
καναπές-κϋεβάτι με
αϋιστεϋή γψνία και
αποθηκευτικω χϊϋο,
Π240×Β90/155, Υ73cm.
ΚαƵαπέƸ, ƹεζλǂƵγκ και διπλǂ
κʘεβάƺι ƹε έƵα. ΜπƷʘεί Ƶα
ƹƻμπληʘƿθεί με ƺƷ πʘƷƹƺαƺεƻƺικǂ ƹƺʘDŽμαƺƷƸ SUVERÄN
140x200 cm. Με κάλƻμμα
Gobo απǂ 100% βαμβάκι. Για
μέγ. κʘεβαƺιƷǃ: 140×204cm.
Σε ƹκƷǃʘƷ μπεζ ƽʘDŽμα 645€
501.257.24
12. SOLSTA διθέσιος
καναπές-κϋεβάτι Π137×Β8,
Υ72cm. Μεƺαƺʘέπεƺαι εǃκƷλα
ƹε κʘεβάƺι. Με κάλƻμμα
Ransta απǂ 100% βαμβάκι. Για
μέγ. κʘεβαƺιƷǃ: 118×205cm. Σε
ƹκƷǃʘƷ γκʘι ƽʘDŽμα 129€
100.871.06

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

345€
IKEA PS LÖVÅS διθέσιος καναπές κϋεβάτι
Π163×Β111,
163×Β111, Υ86cm. Με κάλƻμμα Βoden απǂ 100%
βαμβάκι. Σƽεδ.: T Sandell/C Martin. Για μέγ.
κʘεβαƺιƷǃ: 160×205cm. Σε ƹκƷǃʘƷ μπλε ƽʘDŽμα.

Design and Quality IKEA of Sweden

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcso07n

TF: 80000-grc070

VERSION:0

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΑΣ, ΣΤΟ υΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΥΛ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ

νέο

ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ...

ΙΚΕΑ

1

2

3

14

15

16

17

18

19

14–15. νέο TROLLSTA Π38×Β38, Υ40cm. Με πφωθα απφ ακνρμίλθν. 14. Βοηθητικό τραπέζι Σε μαχων σωψμα 69€ 001.341.08 15. Β οηθητικό
τραπέζι Σε ιίπωθλν σωψμα 69€ 201.341.07 16 –17. Σειρά STRIND Πεωθκαμβάλνλπαθ ωνωάιθα. Με επθςάλεθα ιαθ ωάςθ απφ γρακί αοςακείαξ. Με
οιεκεπφ απφ καιαωθομέλν επθλθιεκΔμέλν αποάκθ. Σσεω.: Ehlén Johansson. 16. Τραπέζι μέσης ϊ100, Υ40cm. 129€ 901.034.33 17. Βοηθητικό τραπέζι
ϊ50, Υ64cm. 79€ 401.034.35 18–19. Σειρά IMFORS Με κεριφ ςθλίωθομα ιαθ πφωθα απφ επθλθιεκΔμέλν αποάκθ. Σσεω.: Niels Gammelgaard. 18.
Τραπέζι μέσης Μ100×Π100, Υ40cm. 139€ 701.036.98 19. Τραπέζι μέσης ϊ80, Υ50cm. 119€ 501.036.99

4

5

20

1. LIATORP τραπέζι μέσης Μ93×Π93, Υ51cm. Με κεριφ ςθλίωθομα ιαθ επθςάλεθα απφ γρακί αοςακείαξ. To γρακί αοςακείαξ πωέπεθ λα πν ςωνλπίζεπε.
Τν ωαγθομέλν ή γωαπζνρλθομέλν μπνωεί λα οπάοεθ απωφνππα, ακκά οε μθιωά ιαθ φσθ οε αθσμηωά ινμμάπθα. Σσεω.: Carina Bengs. 249€ 500.870.72
2–4. Σειρά MARKÖR Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν πεχινρ. Σσεω.: Carina Bengs. Σε οινχων ιαςέ σωψμα. 2. Τραπέζι μέσης Μ90×Π90, Υ52cm. 169€
201.157.88 3. Βοηθητικό τραπέζι Μ55×Π55, Υ55cm. 99€ 001.157.89 4. Βοηθητικό τραπέζι Μ120×Π36, Υ75cm. 129€ 401.157.87 5. LEKSVIK
αναδιπλούμενο τραπέζι Μ80/150×Π70, Υ58cm. Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν πεχινρ. Σσεω.: Carina Bengs. Σε μαχων σωψμα 179€ 301.151.89

21

22

23

Σειρά 20–22. SVALÖV Με κεριφ ςθλίωθομα ιαθ πφωθα απφ αποάκθ. Σσεω.: Mia Cullin-Gustavsson. 20. Τραπέζι μέσης Μ150×Π35, Υ35cm. Με ωάςθ
απφ γρακί αοςακείαξ. 149€ 901.037.39 21. Τραπέζι μέσης Μ120×Π65, Υ45cm. 119€ 501.037.41 22. Βοηθητικό
Β
τραπέζι Μ50×Π50, Υ50cm. 79€
301.037.37 23. SKIRÖ τραπέζι μέσης Μ100×Π100, Υ40cm. Με επθςάλεθα απφ γρακί αοςακείαξ ιαθ οιεκεπφ απφ αποάκθ οε κεριφ σωψμα. Σσεω.: Ehlén
Johansson. 229€ 701.050.94

νέο

6

7

8

9

10

6 –7. Σειρά LEKSVIK Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν πεχινρ. Σσεω.: Carina Bengs. Αλπθιέ. 6. Τραπέζι μέσης Μ118×Π59, Υ53cm. 119€ 300.454.84
7. Βοηθητικό τραπέζι Μ76×Π32, Υ60cm. 45€ 600.731.64 8. DALOM Βοηθητικό τραπέζι ϊ49, Υ57cm. Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν πεχινρ. Σσεω.:
Morten Røssell. Αλπθιέ. 19,90€ 000.903.69 9–10. νέο Σειρά KLINGSBO Απφ αποάκθ οε μαχων σωψμα ιαθ γρακί αοςακείαξ. Σσεω.: Cecilia Stööp. 9.
Τραπέζι μέσης Μ116×Π78, Υ49cm. 79€ 901.285.65 10. Βοηθητικό τραπέζι ϊ49, Υ60cm. 39€ 201.285.64

24

27

12

13

28

LACK βοηθητικό
τραπέζι λευκό

9,95€/τεμ.

69€/3 τεμ.

11. νέο IKEA STOCKHOLM Τραπέζι μέσης Μ170×Π60, Υ45cm. Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν βεκαλθωθάξ. Σσεω.: Ehlén Johansson. Σε μαχων σωψμα
225€ 401.381.33 12–13. Σειρά BENNO Απφ καιαωθομέλν μχκν ςκαμνρωθάξ ιαθ ςθλίωθομα οημχωαξ. 12. Τραπέζι μέσης Μ118×Π60, Υ45cm. Σε
οινχων ιαςέ σωψμα 85€ 001.052.95 13. Τραπέζι μέσης Μ118×Π60, Υ45cm. Με ςθλίωθομα οημχωαξ 85€ 601.052.97

72

26

KLUBBO Σετ βοηθητικά
τραπέζια

νέο

11

25

24–26. Σειρά RAMVIK Με επθςάλεθα απφ γρακί αοςακείαξ, πωνοπαπεχεθ πν μχκν απφ κειέωεξ. Απφ μχκν ςκαμνρωθάξ ιαθ ςθλίωθομα νμθάξ.
24. Τραπέζι μέσης Μ120×Π58, Υ40cm. Σε οινχων ιαςέ σωψμα 129€ 101.037.19 25. Βοηθητικό τραπέζι με συρτάρι Μ43×Π45, Υ50cm. Σε οινχων
ιαςέ σωψμα 69€ 501.037.17 26. Βοηθητικό τραπέζι με συρτάρι Μ43×Π45, Υ50cm. Με ςθλίωθομα απφ μχκν νμθάξ 69€ 301.037.18 27–28. Σειρά
LAXVIK Με επθςάλεθα απφ γρακί αοςακείαξ ιαθ οιεκεπφ απφ αποάκθ. Σσεω.: Jon Karlsson. Σε αοημί/μαχων σωψμα. 27. Βοηθητικό τραπέζι M50×Π50,
Υ46cm. 39€ 501.165.12 28. Τραπέζι μέσης Μ80×Π80, Υ46cm. 59€ 101.147.51

29

30

31

32

29. KLUBBO Σετ βοηθητικά τραπέζια Μ40×Π40, Υ35cm/Μ45×Π45, Υ43cm/Μ50×Π50, Υ50cm. Με ςθλίωθομα ςκαμνρωθάξ ιαθ πφωθα απφ αποάκθ.
Σσεω.: Annika Grottell. Σε οινχων ιαςέ σωψμα 69€/3 τεμ. 300.745.51 30–32. Σειρά LACK Με καιαωθομέλη επθςάλεθα ιαθ πφωθα οε ωθάςνωα
σωψμαπα. 30. Τραπέζι μέσης Μ118×Π78, Υ45cm. Με ςθλίωθομα οημχωαξ 45€ 201.042.90 31. Τραπέζι μέσης Μ90×Π55, Υ45cm. Σε οινχων ιαςέ
ςθλίωθομα 35€ 401.042.94 32. Βοηθητικό τραπέζι Μ55×Π55, Υ45cm. Με ςθλίωθομα οημχωαξ 401.042.70 Σε αλνθσπφ ωνζ σωψμα 201.186.21 Σε
ιφιιθλν σωψμα 19€ 701.042.64 Σε κεριφ σωψμα 9,95€ 200.114.13

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcct01a

TF: 80000-grc072

VERSION:0

73

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΑΣ, ΣΤΟ υΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΥΛ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ

νέο

ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ...

ΙΚΕΑ

1

2

3

14

15

16

17

18

19

14–15. νέο TROLLSTA Π38×Β38, Υ40cm. Με πφωθα απφ ακνρμίλθν. 14. Βοηθητικό τραπέζι Σε μαχων σωψμα 69€ 001.341.08 15. Β οηθητικό
τραπέζι Σε ιίπωθλν σωψμα 69€ 201.341.07 16 –17. Σειρά STRIND Πεωθκαμβάλνλπαθ ωνωάιθα. Με επθςάλεθα ιαθ ωάςθ απφ γρακί αοςακείαξ. Με
οιεκεπφ απφ καιαωθομέλν επθλθιεκΔμέλν αποάκθ. Σσεω.: Ehlén Johansson. 16. Τραπέζι μέσης ϊ100, Υ40cm. 129€ 901.034.33 17. Βοηθητικό τραπέζι
ϊ50, Υ64cm. 79€ 401.034.35 18–19. Σειρά IMFORS Με κεριφ ςθλίωθομα ιαθ πφωθα απφ επθλθιεκΔμέλν αποάκθ. Σσεω.: Niels Gammelgaard. 18.
Τραπέζι μέσης Μ100×Π100, Υ40cm. 139€ 701.036.98 19. Τραπέζι μέσης ϊ80, Υ50cm. 119€ 501.036.99

4

5

20

1. LIATORP τραπέζι μέσης Μ93×Π93, Υ51cm. Με κεριφ ςθλίωθομα ιαθ επθςάλεθα απφ γρακί αοςακείαξ. To γρακί αοςακείαξ πωέπεθ λα πν ςωνλπίζεπε.
Τν ωαγθομέλν ή γωαπζνρλθομέλν μπνωεί λα οπάοεθ απωφνππα, ακκά οε μθιωά ιαθ φσθ οε αθσμηωά ινμμάπθα. Σσεω.: Carina Bengs. 249€ 500.870.72
2–4. Σειρά MARKÖR Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν πεχινρ. Σσεω.: Carina Bengs. Σε οινχων ιαςέ σωψμα. 2. Τραπέζι μέσης Μ90×Π90, Υ52cm. 169€
201.157.88 3. Βοηθητικό τραπέζι Μ55×Π55, Υ55cm. 99€ 001.157.89 4. Βοηθητικό τραπέζι Μ120×Π36, Υ75cm. 129€ 401.157.87 5. LEKSVIK
αναδιπλούμενο τραπέζι Μ80/150×Π70, Υ58cm. Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν πεχινρ. Σσεω.: Carina Bengs. Σε μαχων σωψμα 179€ 301.151.89

21

22

23

Σειρά 20–22. SVALÖV Με κεριφ ςθλίωθομα ιαθ πφωθα απφ αποάκθ. Σσεω.: Mia Cullin-Gustavsson. 20. Τραπέζι μέσης Μ150×Π35, Υ35cm. Με ωάςθ
απφ γρακί αοςακείαξ. 149€ 901.037.39 21. Τραπέζι μέσης Μ120×Π65, Υ45cm. 119€ 501.037.41 22. Βοηθητικό
Β
τραπέζι Μ50×Π50, Υ50cm. 79€
301.037.37 23. SKIRÖ τραπέζι μέσης Μ100×Π100, Υ40cm. Με επθςάλεθα απφ γρακί αοςακείαξ ιαθ οιεκεπφ απφ αποάκθ οε κεριφ σωψμα. Σσεω.: Ehlén
Johansson. 229€ 701.050.94

νέο

6

7

8

9

10

6 –7. Σειρά LEKSVIK Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν πεχινρ. Σσεω.: Carina Bengs. Αλπθιέ. 6. Τραπέζι μέσης Μ118×Π59, Υ53cm. 119€ 300.454.84
7. Βοηθητικό τραπέζι Μ76×Π32, Υ60cm. 45€ 600.731.64 8. DALOM Βοηθητικό τραπέζι ϊ49, Υ57cm. Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν πεχινρ. Σσεω.:
Morten Røssell. Αλπθιέ. 19,90€ 000.903.69 9–10. νέο Σειρά KLINGSBO Απφ αποάκθ οε μαχων σωψμα ιαθ γρακί αοςακείαξ. Σσεω.: Cecilia Stööp. 9.
Τραπέζι μέσης Μ116×Π78, Υ49cm. 79€ 901.285.65 10. Βοηθητικό τραπέζι ϊ49, Υ60cm. 39€ 201.285.64

24

27

12

13

28

LACK βοηθητικό
τραπέζι λευκό

9,95€/τεμ.

69€/3 τεμ.

11. νέο IKEA STOCKHOLM Τραπέζι μέσης Μ170×Π60, Υ45cm. Απφ καιαωθομέλν μαοίς μχκν βεκαλθωθάξ. Σσεω.: Ehlén Johansson. Σε μαχων σωψμα
225€ 401.381.33 12–13. Σειρά BENNO Απφ καιαωθομέλν μχκν ςκαμνρωθάξ ιαθ ςθλίωθομα οημχωαξ. 12. Τραπέζι μέσης Μ118×Π60, Υ45cm. Σε
οινχων ιαςέ σωψμα 85€ 001.052.95 13. Τραπέζι μέσης Μ118×Π60, Υ45cm. Με ςθλίωθομα οημχωαξ 85€ 601.052.97

72

26

KLUBBO Σετ βοηθητικά
τραπέζια

νέο

11

25

24–26. Σειρά RAMVIK Με επθςάλεθα απφ γρακί αοςακείαξ, πωνοπαπεχεθ πν μχκν απφ κειέωεξ. Απφ μχκν ςκαμνρωθάξ ιαθ ςθλίωθομα νμθάξ.
24. Τραπέζι μέσης Μ120×Π58, Υ40cm. Σε οινχων ιαςέ σωψμα 129€ 101.037.19 25. Βοηθητικό τραπέζι με συρτάρι Μ43×Π45, Υ50cm. Σε οινχων
ιαςέ σωψμα 69€ 501.037.17 26. Βοηθητικό τραπέζι με συρτάρι Μ43×Π45, Υ50cm. Με ςθλίωθομα απφ μχκν νμθάξ 69€ 301.037.18 27–28. Σειρά
LAXVIK Με επθςάλεθα απφ γρακί αοςακείαξ ιαθ οιεκεπφ απφ αποάκθ. Σσεω.: Jon Karlsson. Σε αοημί/μαχων σωψμα. 27. Βοηθητικό τραπέζι M50×Π50,
Υ46cm. 39€ 501.165.12 28. Τραπέζι μέσης Μ80×Π80, Υ46cm. 59€ 101.147.51

29

30

31

32

29. KLUBBO Σετ βοηθητικά τραπέζια Μ40×Π40, Υ35cm/Μ45×Π45, Υ43cm/Μ50×Π50, Υ50cm. Με ςθλίωθομα ςκαμνρωθάξ ιαθ πφωθα απφ αποάκθ.
Σσεω.: Annika Grottell. Σε οινχων ιαςέ σωψμα 69€/3 τεμ. 300.745.51 30–32. Σειρά LACK Με καιαωθομέλη επθςάλεθα ιαθ πφωθα οε ωθάςνωα
σωψμαπα. 30. Τραπέζι μέσης Μ118×Π78, Υ45cm. Με ςθλίωθομα οημχωαξ 45€ 201.042.90 31. Τραπέζι μέσης Μ90×Π55, Υ45cm. Σε οινχων ιαςέ
ςθλίωθομα 35€ 401.042.94 32. Βοηθητικό τραπέζι Μ55×Π55, Υ45cm. Με ςθλίωθομα οημχωαξ 401.042.70 Σε αλνθσπφ ωνζ σωψμα 201.186.21 Σε
ιφιιθλν σωψμα 19€ 701.042.64 Σε κεριφ σωψμα 9,95€ 200.114.13

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcct01a

TF: 80000-grc072

VERSION:0

73

1

2

3

4

5

6

νέο
7

8
TOBO έπιπλο TV με πλάτη

258€
9

74

10

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. Σειρά BESTÅ
1. Έπιπλο TV και επίτοιχη
ραφιέρα Π240×Β40cm. Με
πκξψϊξ κασέ σιμίϊιπμα, γςαλί
απσαλείαο και επιμικελυμέμξ
αρπάλι. 430€
2. Συνδυασμός με έπιπλο TV
Π240×Β40–60, Υ192cm. Με
πκξψϊξ κασέ σιμίϊιπμα, γςαλί
απσαλείαο. 482€ 
3. STIBY Έπιπλο TV με
συρόμενες πόρτες Π312×Β52,
Υ220cm. Με σιμίϊιπμα
απχ λακαϊιπμέμξ νψλξ
σλαμξςϊιάο, γςαλί απσαλείαο.
Στεδ.: Ehlén Johansson. Σε
μαψϊξ τϊωμα 1.275€
4. LIATORP Συνδιασμός
με έπιπλο TV Π337×Β34,
Υ214cm. Με λεςκχ σιμίϊιπμα,
γςαλί απσαλείαο. Στεδ.: Carina Bengs. 1.165€
5–6. Σειρά BONDE Στεδ.:
Tord Björklund.
5. Συνδιασμός με έπιπλο TV
Π218×Β40–60, Υ147cm. Με
σιμίϊιπμα απχ λακαϊιπμέμξ
νψλξ ξνιάο πε κασέ τϊωμα,
γςαλί απσαλείαο. 755€
6. Έπιπλο TV με πόρτεs
Π292×Β40–60, Υ218cm. Με
σιμίϊιπμα απχ λακαϊιπμέμξ
νψλξ πημψδαο, γςαλί
απσαλείαο. 1.655€
7. BENNO Έπιπλο TV με
επιφάνεια Π120×Β40,
Υ134cm. Μχμξ για TV με λεπρή
ξθχμη. Με σιμίϊιπμα απχ
λακαϊιπμέμξ νψλξ σλαμξςϊιάο
πε πκξψϊξ κασέ τϊωμα 169€
8. ÄNGA Συνδυασμός
επίπλων αποθήκευσης
Π158×Β40, Υ210cm.
Εψκξλα πςϊχμεμα πςϊράϊια
πξς κλείμξςμ απαλά. Με
λεςκχ σιμίϊιπμα και γςαλί
απσαλείαο. Στεδ.: Eva Lilja
Löwenhielm. 555€
9. FRIEL έπιπλο TV
Π198×Β55, Υ142cm. Νρξςλάπι
με πχϊρεο. Με λεςκχ σιμίϊιπμα
και αρπάλι. Στεδ.: Ehlén Johansson. Μέγιπρξ σξϊρίξ 125
kg. 395€
10. TOBO Έπιπλο TV με
πλάτη Π170×Β50, Υ162cm.

Πεϊιλαμβάμξμραι 2 μεγάλα
πςϊράϊια. Υπάϊτει πξλψο
τωϊξο για ρημ TV και ρα
εναϊρήμαρά ρηο. Με σιμίϊιπμα
αλξςμιμίξς, γςαλί απσαλείαο
και αρπάλι. Στεδ.: Mia Gammelgaard. Μέγιπρξ σξϊρίξ 65
kg. 258€

BESTÅ BURS Έπιπλο TV με αποθηκευτικό χώρο

474€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BESTÅ BURS Συνδιασμός
με έπιπλο TV Π180×Β48,
Υ48cm. Με λεςκχ σιμίϊιπμα
και αρπάλι. Στεδ.: Mikael
Warnhammar. 474€

Σρξ επυρεϊικχ ριο επίρξιτηο
ϊασιέϊαο και μέπα πρα κξςριά
ρξς επίπλξς, ςπάϊτει
απξθηκεςρικχο τωϊξο για ρα
CD και ρα DVD.

φείρε ρη σελ. 344 για ρξςο ξδηγξψο αγξϊάο
BESTÅ και INREDA.

Κ ΑΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcst01b

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

TF: 80000-grc074

VERSION:1

75

1

2

3

4

5

6

νέο
7

8
TOBO έπιπλο TV με πλάτη

258€
9

74

10

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. Σειρά BESTÅ
1. Έπιπλο TV και επίτοιχη
ραφιέρα Π240×Β40cm. Με
πκξψϊξ κασέ σιμίϊιπμα, γςαλί
απσαλείαο και επιμικελυμέμξ
αρπάλι. 430€
2. Συνδυασμός με έπιπλο TV
Π240×Β40–60, Υ192cm. Με
πκξψϊξ κασέ σιμίϊιπμα, γςαλί
απσαλείαο. 482€ 
3. STIBY Έπιπλο TV με
συρόμενες πόρτες Π312×Β52,
Υ220cm. Με σιμίϊιπμα
απχ λακαϊιπμέμξ νψλξ
σλαμξςϊιάο, γςαλί απσαλείαο.
Στεδ.: Ehlén Johansson. Σε
μαψϊξ τϊωμα 1.275€
4. LIATORP Συνδιασμός
με έπιπλο TV Π337×Β34,
Υ214cm. Με λεςκχ σιμίϊιπμα,
γςαλί απσαλείαο. Στεδ.: Carina Bengs. 1.165€
5–6. Σειρά BONDE Στεδ.:
Tord Björklund.
5. Συνδιασμός με έπιπλο TV
Π218×Β40–60, Υ147cm. Με
σιμίϊιπμα απχ λακαϊιπμέμξ
νψλξ ξνιάο πε κασέ τϊωμα,
γςαλί απσαλείαο. 755€
6. Έπιπλο TV με πόρτεs
Π292×Β40–60, Υ218cm. Με
σιμίϊιπμα απχ λακαϊιπμέμξ
νψλξ πημψδαο, γςαλί
απσαλείαο. 1.655€
7. BENNO Έπιπλο TV με
επιφάνεια Π120×Β40,
Υ134cm. Μχμξ για TV με λεπρή
ξθχμη. Με σιμίϊιπμα απχ
λακαϊιπμέμξ νψλξ σλαμξςϊιάο
πε πκξψϊξ κασέ τϊωμα 169€
8. ÄNGA Συνδυασμός
επίπλων αποθήκευσης
Π158×Β40, Υ210cm.
Εψκξλα πςϊχμεμα πςϊράϊια
πξς κλείμξςμ απαλά. Με
λεςκχ σιμίϊιπμα και γςαλί
απσαλείαο. Στεδ.: Eva Lilja
Löwenhielm. 555€
9. FRIEL έπιπλο TV
Π198×Β55, Υ142cm. Νρξςλάπι
με πχϊρεο. Με λεςκχ σιμίϊιπμα
και αρπάλι. Στεδ.: Ehlén Johansson. Μέγιπρξ σξϊρίξ 125
kg. 395€
10. TOBO Έπιπλο TV με
πλάτη Π170×Β50, Υ162cm.

Πεϊιλαμβάμξμραι 2 μεγάλα
πςϊράϊια. Υπάϊτει πξλψο
τωϊξο για ρημ TV και ρα
εναϊρήμαρά ρηο. Με σιμίϊιπμα
αλξςμιμίξς, γςαλί απσαλείαο
και αρπάλι. Στεδ.: Mia Gammelgaard. Μέγιπρξ σξϊρίξ 65
kg. 258€

BESTÅ BURS Έπιπλο TV με αποθηκευτικό χώρο

474€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BESTÅ BURS Συνδιασμός
με έπιπλο TV Π180×Β48,
Υ48cm. Με λεςκχ σιμίϊιπμα
και αρπάλι. Στεδ.: Mikael
Warnhammar. 474€

Σρξ επυρεϊικχ ριο επίρξιτηο
ϊασιέϊαο και μέπα πρα κξςριά
ρξς επίπλξς, ςπάϊτει
απξθηκεςρικχο τωϊξο για ρα
CD και ρα DVD.

φείρε ρη σελ. 344 για ρξςο ξδηγξψο αγξϊάο
BESTÅ και INREDA.

Κ ΑΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcst01b

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

TF: 80000-grc074

VERSION:1

75

Μικρές
νέο
1

2

BENNO τροχήλατο έπιπλο TV

85€
3

4

5

6

LERBERG έπιπλο TV/
τραπέζι μέσης

19€

76

1. IKEA STOCKHOLM έπιπλο
TV Π160×Β45, Υ58cm.
Σƻʘƺάʘια με εƵƹƿμαƺƿμέƵƷ
μηƽαƵιƹμǂ, για Ƶα κλείƵƷƻƵ
απαλά. Με ƼιƵίʘιƹμα απǂ
λακαʘιƹμέƵƷ ƶǃλƷ βελαƵιδιάƸ
ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: K
Hagberg/M Hagberg.
ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 50 kg. 375€
501.381.37
2. BESTÅ ENÖN έπιπλο TV
Π120×Β40, Υ128cm.
ΕƵιƹƽƻμέƵη επιƼάƵεια πλάƺηƸ
για επίπεδη TV. ĀεƵ ƽʘειάζεƺαι
Ƶα αƵƷίƶεƺε ƺʘǃπεƸ ƹƺƷƵ ƺƷίƽƷ.
Τα καλDŽδια κʘǃβƷƵƺαι ƹƺηƵ
πίƹƿ πλεƻʘά. Με ƹκƷǃʘƷ καƼέ
ƼιƵίʘιƹμα.
Σƽεδ.: Mikael Warnhammar.
ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 50 kg. 149€
201.037.66
3. BESTÅ JÄGRA τροχήλατο
έπιπλο TV Π120×Β60, Υ52cm.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι ƺα ʘƷδάκια
για εǃκƷλη μεƺακίƵηƹη. Με
ƼιƵίʘιƹμα ƷƶιάƸ.
Σƽεδ.: Mikael Warnhammar.
ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 100 kg. 169€
601.057.06
4. BENNO τροχήλατο έπιπλο
TV Π118×Β38–42, Υ51cm.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι ƺα ʘƷδάκια
για εǃκƷλη μεƺακίƵηƹη. Με
ƼιƵίʘιƹμα απǂ λακαʘιƹμέƵƷ
ƶǃλƷ ƼλαμƷƻʘιάƸ ƹε ƹκƷǃʘƷ
καƼέ ƽʘDŽμα. ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ
30 kg. 85€ 101.044.79
5. IKEA PS Μεταλλικό
ντουλάπι Π119×Β40, Υ63cm.
Απǂ αƺƹάλι ƹε κǂκκιƵƷ ƽʘDŽμα.
Σƽεδ.: Nicholai Wiig Hansen.
ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 60 kg. 89€
801.001.90
6. LERBERG Έπιπλο TV/
χαμηλό τραπέζι Π60×Β54,
Υ42cm. Μικʘǂ βάʘƷƸ.
ΜεƺακιƵείƺαι εǃκƷλα ǂƺαƵ
ƽʘειάζεƺαι. Απǂ αƺƹάλι ƹε
ƹκƷǃʘƷ γκʘι ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: Jon
Karlsson. ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 10 kg.
19€ 201.147.55
Μεƺʘήƹƺε ƺƷ βάθƷƸ και ƺƷ
πλάƺƷƸ ƺηƸ ƺηλεǂʘαƹηƸ. Οι
διαƹƺάƹειƸ ƺηƸ ƺηλεǂʘαƹηƸ
πʘέπει Ƶα είƵαι μικʘǂƺεʘεƸ ƹε
ƹƽέƹη με ƺƷ έπιπλƷ πƷƻ θέλεƺε.

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

69€
LACK έπιπλο TV Μέγ. βάʘƷƸ 65 kg. Π149×Β55, Υ35cm. Σε
ƹκƷǃʘƷ καƼέ ƽʘDŽμα 69€ 201.053.41 Με ƼιƵίʘιƹμα ƹημǃδαƸ
69€ 401.053.40 Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα 59€ 001.053.23

Āιαƺίθεƺαι και ƹε:

ΦιƵίʘ.
ƹημǃδαƸ

Λεƻκǂ

Design and Quality IKEA of Sweden

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcst02c

TF: 80000-grc076

VERSION:0

Μικρές
νέο
1

2

BENNO τροχήλατο έπιπλο TV

85€
3

4

5

6

LERBERG έπιπλο TV/
τραπέζι μέσης

19€

76

1. IKEA STOCKHOLM έπιπλο
TV Π160×Β45, Υ58cm.
Σƻʘƺάʘια με εƵƹƿμαƺƿμέƵƷ
μηƽαƵιƹμǂ, για Ƶα κλείƵƷƻƵ
απαλά. Με ƼιƵίʘιƹμα απǂ
λακαʘιƹμέƵƷ ƶǃλƷ βελαƵιδιάƸ
ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: K
Hagberg/M Hagberg.
ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 50 kg. 375€
501.381.37
2. BESTÅ ENÖN έπιπλο TV
Π120×Β40, Υ128cm.
ΕƵιƹƽƻμέƵη επιƼάƵεια πλάƺηƸ
για επίπεδη TV. ĀεƵ ƽʘειάζεƺαι
Ƶα αƵƷίƶεƺε ƺʘǃπεƸ ƹƺƷƵ ƺƷίƽƷ.
Τα καλDŽδια κʘǃβƷƵƺαι ƹƺηƵ
πίƹƿ πλεƻʘά. Με ƹκƷǃʘƷ καƼέ
ƼιƵίʘιƹμα.
Σƽεδ.: Mikael Warnhammar.
ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 50 kg. 149€
201.037.66
3. BESTÅ JÄGRA τροχήλατο
έπιπλο TV Π120×Β60, Υ52cm.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι ƺα ʘƷδάκια
για εǃκƷλη μεƺακίƵηƹη. Με
ƼιƵίʘιƹμα ƷƶιάƸ.
Σƽεδ.: Mikael Warnhammar.
ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 100 kg. 169€
601.057.06
4. BENNO τροχήλατο έπιπλο
TV Π118×Β38–42, Υ51cm.
ΠεʘιλαμβάƵƷƵƺαι ƺα ʘƷδάκια
για εǃκƷλη μεƺακίƵηƹη. Με
ƼιƵίʘιƹμα απǂ λακαʘιƹμέƵƷ
ƶǃλƷ ƼλαμƷƻʘιάƸ ƹε ƹκƷǃʘƷ
καƼέ ƽʘDŽμα. ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ
30 kg. 85€ 101.044.79
5. IKEA PS Μεταλλικό
ντουλάπι Π119×Β40, Υ63cm.
Απǂ αƺƹάλι ƹε κǂκκιƵƷ ƽʘDŽμα.
Σƽεδ.: Nicholai Wiig Hansen.
ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 60 kg. 89€
801.001.90
6. LERBERG Έπιπλο TV/
χαμηλό τραπέζι Π60×Β54,
Υ42cm. Μικʘǂ βάʘƷƸ.
ΜεƺακιƵείƺαι εǃκƷλα ǂƺαƵ
ƽʘειάζεƺαι. Απǂ αƺƹάλι ƹε
ƹκƷǃʘƷ γκʘι ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: Jon
Karlsson. ΜέγιƹƺƷ ƼƷʘƺίƷ 10 kg.
19€ 201.147.55
Μεƺʘήƹƺε ƺƷ βάθƷƸ και ƺƷ
πλάƺƷƸ ƺηƸ ƺηλεǂʘαƹηƸ. Οι
διαƹƺάƹειƸ ƺηƸ ƺηλεǂʘαƹηƸ
πʘέπει Ƶα είƵαι μικʘǂƺεʘεƸ ƹε
ƹƽέƹη με ƺƷ έπιπλƷ πƷƻ θέλεƺε.

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

69€
LACK έπιπλο TV Μέγ. βάʘƷƸ 65 kg. Π149×Β55, Υ35cm. Σε
ƹκƷǃʘƷ καƼέ ƽʘDŽμα 69€ 201.053.41 Με ƼιƵίʘιƹμα ƹημǃδαƸ
69€ 401.053.40 Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα 59€ 001.053.23

Āιαƺίθεƺαι και ƹε:

ΦιƵίʘ.
ƹημǃδαƸ

Λεƻκǂ

Design and Quality IKEA of Sweden

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcst02c

TF: 80000-grc076

VERSION:0

BESTÅ/INREDA – ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ TV

νέο

Ψϊώϛ, ϗτμϊώϛ, ϖτϞχϜ ς ϓϔψϏϛ. Μψ Ϟϑχάύότ, πϛχότ ς ϓύψώψϔϛ. ΣϕϏχϕάϓϔψ ϔϊϏ τπϑϋϊύψϕϔόύς ώϜϓϊ BESTÅ
ϛπϙϒ ϓτϒ ϔτόϞόάωψό. ΣϕϏχϕάϓϔψ ϓϕϞϔάϞότ ύτό ύτϏϑϏόύέϒ ς ϓϕϞϛμψϏψϒ πϛϞϔψϒ. Μψϔά πϞϑϓϋέϓϔψ μψ
ψϓϙϔψϞόύά ψϐτϞϔςμτϔτ INREDA, πϑϕ ψσϏτό ψόχόύά ϓϗψχότϓμέϏτ φότ Ϗτ ύάϏϑϕϏ ϔϑ ψϓϙϔψϞόύϛ ϔϊϒ
τπϑϋϊύψϕϔόύςϒ ώϜϓϊϒ BESTÅ πόϑ ώψόϔϑϕϞφόύϛ. Έϔϓό τπώά ϔϑπϑϋψϔςϓϔψ ϔϊϏ TV ϓτϒ, ϔτ ϊώψύϔϞόύά ϓτϒ ψσχϊ,
πψϞόϑχόύά ς ϔϊϏ ύάυτ ϓτϒ ϓϔϊ ϋέϓϊ ϔϑϕϒ.

νέο

1

2

3

4

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. Σειʘά INREDA
Συʘǂμενος σκελετǂς
Π53×Β36cm. Απϛ τϏϑχόϙμέϏϑ
τώϑϕμσϏόϑ. Σψ τϓϊμσ ϗϞϝμτ
35€ 501.444.97
νέο Ένθετο ʘάφι Απϛ ϔψϗϏϊϔϛ
χέϞμτ. Π50×Β36cm. Σψ
μτϜϞϑ/ώψϕύϛ ϗϞϝμτ 10€
001.195.08
Ένθετο με 2 διαχωʘιστικά
Απϛ 100% πϑώϕψϓϔέϞτ.
Μ51×Β33, Υ7cm. Σψ φύϞό
ϗϞϝμτ 11€ 501.167.72
2. νέο BESTÅ μηχανισμǂς
ανοίγματος πǂʘτας Απϛ
πώτϓϔόύϛ. 5€/2 τεμ.
701.342.42
3. Σειʘά INREDA Απϛ
πώτϓϔόύϛ. Φϕμέ.
νέο Κουτί ΠψϞόώτμυάϏϑϏϔτό 4
μψϔτώώόύέϒ Ϟάφψϒ. 25€/4 τεμ
101.339.57 νέο Āίσκος
Π52×Β35cm. ΜψϔτύόϏψσϔτό
ψϜύϑώτ πϞϑϒ ϔτ έϐϙ, φότ Ϗτ
χψσϔψ ϔϑ πψϞόψϗϛμψϏϑ. 12€
001.339.53 νέο Κάβα
Π56×Β35, Υ5cm. Τϑπϑϋψϔψσϔτό
σϓότ ς μψ ύώσϓϊ. Μέφόϓϔϑ υάϞϑϒ
10 kg. 12€ 401.339.51
4. νέο BESTÅ ʘοδάκια
ϟ7.5cm. Απϛ ψπόϗϞϙμόϙμέϏϑ
τϔϓάώό. 12€/2 τεμ. 401.341.87

νέο
νέο

τϓϖτώψστϒ. ϚότϖτϏέϒ/ώψϕύϛ
ϗϞϝμτ 20€/τεμ. 601.035.28
10. BESTÅ HOLMBO πǂʘτα
Π60×Υ38cm. 40€/τεμ. Σψ
ύτϖέ ϖόϏσϞόϓμτ. 501.166.54
11. BESTÅ NORUM πǂʘτα
Π60×Υ38cm. Μψ ώψϕύϛ
ϖόϏσϞόϓμτ. 30€/τεμ.
501.035.57
12. BESTÅ TOFTA πǂʘτα
Π60×Υ38cm. Μψ ύϛύύόϏϑ
ϖόϏσϞόϓμτ. 30€/τεμ.
801.035.65
13. BESTÅ TOMBO γυάλινη
πǂʘτα Π60×Υ38cm. Απϛ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ ύτό τώϑϕμσϏόϑ.
25€/τεμ. 401.035.53
14–17. Σειʘά BESTÅ
14.Αποθηκευτική μονάδα
Π240×Β40cm. Μψ ϓύϑϜϞϑ
ύτϖέ ϖόϏσϞόϓμτ 593€
15. Έπιπλο TV με συʘǂμενες
πǂʘτες Π240×Β40, Υ128cm.
Μψ ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ ϖόϏσϞόϓμτ ύτό
φϕτώσ τϓϖτώψστϒ. 531€
16. Αποθηκευτική μονάδα με
πǂʘτες Π180×Β40, Υ192cm.
Μψ ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ/ύϛύύόϏϑ
ϖόϏσϞόϓμτ. 531€
17. Έπιπλο TV και επίτοιχο
ντουλάπι Π240×Β49cm. Μψ
ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ/ώψϕύϛ ϖόϏσϞόϓμτ.
410€

ϚΕΞΙΑ:
5. BESTÅ VARA πǂʘτα
Π60×Υ38cm. Μψ ϖόϏσϞόϓμτ
τπϛ ϐϜώϑ ϑϐόάϒ. 12€/τεμ.
401.034.78
6. BESTÅ VARA πǂʘτα
Π60×Υ38cm. Μψ ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ
ϖόϏσϞόϓμτ. 12€/τεμ.
601.034.77
7. BESTÅ VEGBY γυάλινη
πǂʘτα Π60×Υ38cm. Απϛ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ. ΗμόχότϖτϏέϒ/ϛϘϊ
ϑϐόάϒ 20€/τεμ. 201.078.68
8. BESTÅ VEGBY γυάλινη
πǂʘτα Απϛ φϕτώσ τϓϖτώψστϒ.
Π60×Υ38cm. ΗμόχότϖτϏέϒ/
ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ ϗϞϝμτ 20€/τεμ.
001.035.26
9. BESTÅ VEGBY γυάλινη
πǂʘτα Π60×Υ38cm. Απϛ φϕτώσ

Ϛψσϔψ ϔϊ σελ. 344 φότ ϔϑϕϒ ϑχϊφϑϜϒ τφϑϞάϒ
BESTÅ ύτό INREDA.

78

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ    Χ ΡΕ Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β ΟΗΘΕ Ι Α ; Μ ΠΟΡ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟΓ Ι ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ 370

CF: 80000-mcst03e

TF: 80000-grc078

5. BESTÅ VARA
φινίʘισμα οξιάς

6. BESTÅ VARA
σκοǃʘο καφέ

7. BESTÅ VEGBY
φινίʘισμα οξιάς

8. BESTÅ VEGBY
σκοǃʘο καφέ

9. BESTÅ VEGBY
λευκǂ

10. BESTÅ HOLMBO
καφέ

11. BESTÅ NORUM
λευκǂ

12. BESTÅ TOFTA
κǂκκινο

13. BESTÅ TOMBO
αλουμίνιο

14

15
BESTÅ Έπιπλο TV και επίτοιχο
ντουλάπι

410€
16

17

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:1

79

BESTÅ/INREDA – ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ TV

νέο

Ψϊώϛ, ϗτμϊώϛ, ϖτϞχϜ ς ϓϔψϏϛ. Μψ Ϟϑχάύότ, πϛχότ ς ϓύψώψϔϛ. ΣϕϏχϕάϓϔψ ϔϊϏ τπϑϋϊύψϕϔόύς ώϜϓϊ BESTÅ
ϛπϙϒ ϓτϒ ϔτόϞόάωψό. ΣϕϏχϕάϓϔψ ϓϕϞϔάϞότ ύτό ύτϏϑϏόύέϒ ς ϓϕϞϛμψϏψϒ πϛϞϔψϒ. Μψϔά πϞϑϓϋέϓϔψ μψ
ψϓϙϔψϞόύά ψϐτϞϔςμτϔτ INREDA, πϑϕ ψσϏτό ψόχόύά ϓϗψχότϓμέϏτ φότ Ϗτ ύάϏϑϕϏ ϔϑ ψϓϙϔψϞόύϛ ϔϊϒ
τπϑϋϊύψϕϔόύςϒ ώϜϓϊϒ BESTÅ πόϑ ώψόϔϑϕϞφόύϛ. Έϔϓό τπώά ϔϑπϑϋψϔςϓϔψ ϔϊϏ TV ϓτϒ, ϔτ ϊώψύϔϞόύά ϓτϒ ψσχϊ,
πψϞόϑχόύά ς ϔϊϏ ύάυτ ϓτϒ ϓϔϊ ϋέϓϊ ϔϑϕϒ.

νέο

1

2

3

4

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. Σειʘά INREDA
Συʘǂμενος σκελετǂς
Π53×Β36cm. Απϛ τϏϑχόϙμέϏϑ
τώϑϕμσϏόϑ. Σψ τϓϊμσ ϗϞϝμτ
35€ 501.444.97
νέο Ένθετο ʘάφι Απϛ ϔψϗϏϊϔϛ
χέϞμτ. Π50×Β36cm. Σψ
μτϜϞϑ/ώψϕύϛ ϗϞϝμτ 10€
001.195.08
Ένθετο με 2 διαχωʘιστικά
Απϛ 100% πϑώϕψϓϔέϞτ.
Μ51×Β33, Υ7cm. Σψ φύϞό
ϗϞϝμτ 11€ 501.167.72
2. νέο BESTÅ μηχανισμǂς
ανοίγματος πǂʘτας Απϛ
πώτϓϔόύϛ. 5€/2 τεμ.
701.342.42
3. Σειʘά INREDA Απϛ
πώτϓϔόύϛ. Φϕμέ.
νέο Κουτί ΠψϞόώτμυάϏϑϏϔτό 4
μψϔτώώόύέϒ Ϟάφψϒ. 25€/4 τεμ
101.339.57 νέο Āίσκος
Π52×Β35cm. ΜψϔτύόϏψσϔτό
ψϜύϑώτ πϞϑϒ ϔτ έϐϙ, φότ Ϗτ
χψσϔψ ϔϑ πψϞόψϗϛμψϏϑ. 12€
001.339.53 νέο Κάβα
Π56×Β35, Υ5cm. Τϑπϑϋψϔψσϔτό
σϓότ ς μψ ύώσϓϊ. Μέφόϓϔϑ υάϞϑϒ
10 kg. 12€ 401.339.51
4. νέο BESTÅ ʘοδάκια
ϟ7.5cm. Απϛ ψπόϗϞϙμόϙμέϏϑ
τϔϓάώό. 12€/2 τεμ. 401.341.87

νέο
νέο

τϓϖτώψστϒ. ϚότϖτϏέϒ/ώψϕύϛ
ϗϞϝμτ 20€/τεμ. 601.035.28
10. BESTÅ HOLMBO πǂʘτα
Π60×Υ38cm. 40€/τεμ. Σψ
ύτϖέ ϖόϏσϞόϓμτ. 501.166.54
11. BESTÅ NORUM πǂʘτα
Π60×Υ38cm. Μψ ώψϕύϛ
ϖόϏσϞόϓμτ. 30€/τεμ.
501.035.57
12. BESTÅ TOFTA πǂʘτα
Π60×Υ38cm. Μψ ύϛύύόϏϑ
ϖόϏσϞόϓμτ. 30€/τεμ.
801.035.65
13. BESTÅ TOMBO γυάλινη
πǂʘτα Π60×Υ38cm. Απϛ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ ύτό τώϑϕμσϏόϑ.
25€/τεμ. 401.035.53
14–17. Σειʘά BESTÅ
14.Αποθηκευτική μονάδα
Π240×Β40cm. Μψ ϓύϑϜϞϑ
ύτϖέ ϖόϏσϞόϓμτ 593€
15. Έπιπλο TV με συʘǂμενες
πǂʘτες Π240×Β40, Υ128cm.
Μψ ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ ϖόϏσϞόϓμτ ύτό
φϕτώσ τϓϖτώψστϒ. 531€
16. Αποθηκευτική μονάδα με
πǂʘτες Π180×Β40, Υ192cm.
Μψ ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ/ύϛύύόϏϑ
ϖόϏσϞόϓμτ. 531€
17. Έπιπλο TV και επίτοιχο
ντουλάπι Π240×Β49cm. Μψ
ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ/ώψϕύϛ ϖόϏσϞόϓμτ.
410€

ϚΕΞΙΑ:
5. BESTÅ VARA πǂʘτα
Π60×Υ38cm. Μψ ϖόϏσϞόϓμτ
τπϛ ϐϜώϑ ϑϐόάϒ. 12€/τεμ.
401.034.78
6. BESTÅ VARA πǂʘτα
Π60×Υ38cm. Μψ ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ
ϖόϏσϞόϓμτ. 12€/τεμ.
601.034.77
7. BESTÅ VEGBY γυάλινη
πǂʘτα Π60×Υ38cm. Απϛ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ. ΗμόχότϖτϏέϒ/ϛϘϊ
ϑϐόάϒ 20€/τεμ. 201.078.68
8. BESTÅ VEGBY γυάλινη
πǂʘτα Απϛ φϕτώσ τϓϖτώψστϒ.
Π60×Υ38cm. ΗμόχότϖτϏέϒ/
ϓύϑϜϞϑ ύτϖέ ϗϞϝμτ 20€/τεμ.
001.035.26
9. BESTÅ VEGBY γυάλινη
πǂʘτα Π60×Υ38cm. Απϛ φϕτώσ

Ϛψσϔψ ϔϊ σελ. 344 φότ ϔϑϕϒ ϑχϊφϑϜϒ τφϑϞάϒ
BESTÅ ύτό INREDA.

78

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ    Χ ΡΕ Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β ΟΗΘΕ Ι Α ; Μ ΠΟΡ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟΓ Ι ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ 370

CF: 80000-mcst03e

TF: 80000-grc078

5. BESTÅ VARA
φινίʘισμα οξιάς

6. BESTÅ VARA
σκοǃʘο καφέ

7. BESTÅ VEGBY
φινίʘισμα οξιάς

8. BESTÅ VEGBY
σκοǃʘο καφέ

9. BESTÅ VEGBY
λευκǂ

10. BESTÅ HOLMBO
καφέ

11. BESTÅ NORUM
λευκǂ

12. BESTÅ TOFTA
κǂκκινο

13. BESTÅ TOMBO
αλουμίνιο

14

15
BESTÅ Έπιπλο TV και επίτοιχο
ντουλάπι

410€
16

17

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:1

79

BILLY – ΕΝΑ "ΣΠΙΤΙ" ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ
Αφτπάμψ ϔϊ ϓψόϝά BILLY. ΈϏτ ψϕέώόύϔϑ ϓϛϓϔϊμτ υόυώόϑϋϊύϜϏ πϑϕ ϗϘϝάψό Ϛώτ ϔτ υόυώστ ϓτϒ ύτό "πϝϑϓτϝμϚωψϔτό"
ϓψ Ϛώτ ϔτ χϘμάϔότ. ΕσϏτό χότϋέϓόμϑ ϓψ χόάϖϑϝτ μψφέϋϊ ύτό ϗϝϜμτϔτ ύτό χότϋέϔψό ϝϕϋμόωϚμψϏτ ϝάϖότ ύτό
χόάϖϑϝψϒ πϚϝϔψϒ. ΣϕϏχϕάϓϔψ ϔϑ μψ ϔόϒ ϓϔςώψϒ BENNO, πϑϕ ψσϏτό ϓϗψχότϓμέϏψϒ Ϗτ ύϝτϔϑϛϏ ϑϝφτϏϘμέϏτ Ϛώτ ϔτ CD
ύτό ϔτ DVD ϓτϒ. Γότ ϓϕώώψύϔόύά τϏϔόύψσμψϏτ, υόυώστ ύτό πψϝόϑχόύά πϝϑϔόμςϓϔψ ϔϊ υόυώόϑϋςύϊ BERGSBO.

1

3

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. BILLY βιβλιοθήκη
Π40×Β28, Υ202cm. Μψ ώψϕύϚ
ϖόϏσϝόϓμτ. 32€ 400.857.14
BILLY γωνιακό εξάώτημα Τϑ
φϘϏότύϚ ψϐάϝϔϊμτ ΒILLY ϓτϒ
χόψϕύϑώϛϏψό μψ ϔόϒ φϘϏότύέϒ
υόυώόϑϋςύψϒ, φότϔσ ϔόϒ ύϝτϔάψό
ϓϔτϋψϝέϒ. ΑπϚ φτώυτϏόϓμέϏϑ
τϔϓάώό. 4€/2 τεμ. 401.041.09
2. BILLY NYCKELBY γυάλινη
πόώτα ϙψσϔψ Νϑ. 14.
3. BERGSBO βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόώτες ϙψσϔψ Νϑ. 20.
4. BILLY βιβλιοθήκη
Π80×Β28, Υ202cm. Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ώτύτϝόϓμέϏϑ
ϐϛώϑ ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ
ύτϖέ ϗϝϜμτ 79€ 400.717.88
BENNO στήλη για CD
Π20×Β17, Υ202cm. Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ϐϛώϑ
ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ ύτϖέ
ϗϝϜμτ 49€ 000.713.18

2
4

νέο
BENNO στήλη CD

49€

ϙΕΞΙΑ:
5–8. Σειώά BILLY BYOM
Π40×Υ98cm. 5. Πόώτα Μψ
ώψϕύϚ ϖόϏσϝόϓμτ 20€
301.040.82 6. Πόώτα Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ϐϛώϑ ϓϊμϛχτϒ.
30€ 501.040.81 7. Πόώτα Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ϐϛώϑ ϑϐόάϒ. 30€
201.040.87 8. Πόώτα Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ϐϛώϑ
ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ ύτϖέ
ϗϝϜμτ 30€ 501.040.76
9–12. Σειώά BILLY BYOM
Π40×Υ35cm. 9. Γυάλινη
πόώτα ΑπϚ φϕτώσ τϓϖτώψστϒ
ύτό ϖόϏσϝόϓμτ ϓψ ώψϕύϚ ϗϝϜμτ
15€ 501.166.73
10. Γυάλινη πόώτα ΑπϚ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ ύτό ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϓϊμϛχτϒ. 19€ 001.166.75
11. Γυάλινη πόώτα ΑπϚ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ ύτό ϖόϏσϝόϓμτ
ϑϐόάϒ. 19€ 101.166.70
12. Γυάλινη πόώτα ΑπϚ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ ύτό ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ
ύτϖέ ϗϝϜμτ 19€ 301.166.74
13. BILLY MOREBO γυάλινη
πόώτα Π40×Υ193cm. ΑπϚ

φϕτώσ τϓϖτώψστϒ ύτό
τώϑϕμσϏόϑ. 45€ 201.040.92
14. BILLY NYCKELBY
γυάλινη πόώτα Π40×Υ96cm.
ΑπϚ φϕτώσ τϓϖτώψστϒ ύτό
τώϑϕμσϏόϑ. Σϗψχ.: Monika
Mulder. Εμπϝόμέ 30€
801.040.89
15–19. Σειώά BILLY
15. Βιβλιοθήκη Π80×Β28,
Υ202cm. Μψ ώψϕύϚ ϖόϏσϝόϓμτ
49€ 836.882.10
16. Βιβλιοθήκη Π80×Β28,
Υ202cm. Μψ ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϓϊμϛχτϒ. 79€
136.906.07
17. Βιβλιοθήκη Π40×Β28,
Υ202cm. Μψ ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ
ύτϖέ ϗϝϜμτ. 55€ 000.857.11
18. Βιβλιοθήκη Π80×Β28,
Υ106cm. Μψ ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϑϐόάϒ. 49€ 400.940.30
19. Βιβλιοθήκη Π40×Β28,
Υ106cm. Μψ ώψϕύϚ ϖόϏσϝόϓμτ.
22€ 800.857.07
20. BERGSBO Βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόώτες Π119×Β40,
Υ202cm. Μψ 2 ϓϔτϋψϝά ύτό 4
ϝϕϋμόωϚμψϏτ ϝάϖότ. Μψ
ύϚύύόϏϑ ϖόϏσϝόϓμτ ύτό φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ. Σϗψχ.: K Hagberg/
M Hagberg. 279€ 101.366.87
21. BENNO στήλη για CD
Π20×Β17, Υ202cm. ΧϘϝάψό
180 CD ς 88 DVD ς 40 υσϏϔψϑ
ύτϓϓέϔψϒ. Μψ ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϓϊμϛχτϒ ς μψ ϖόϏσϝόϓμτ
τπϚ ϐϛώϑ ϖώτμϑϕϝόάϒ.
Σϊμϛχτ 49€ 873.052.07
Μτϛϝϑ 39€ 801.040.94
ΚϚύύόϏϑ 39€ 401.181.68
Μτϛϝϑ μψ ϓϗέχόϑ 39€
601.181.67
22. KILBY βιβλιοθήκη
Π67×Β24, Υ194cm. Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ ϓϔϑ ϗϝϜμτ ϔϑϕ
ϐϛώϑϕ. 35€ 400.681.54

ϙψσϔψ ϔϊ σελ. 345 φότ ϔϑϏ ϑχϊφϚ τφϑϝάϒ BILLY.

80

Κ ΑΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ ΟΥΜ Ε Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcst04a

TF: 80000-grc080

5. BILLY BYOM πόώτα
λευκό

6. BILLY BYOM πόώτα
φινίώ. σημύδας

7. BILLY BYOM πόώτα
φινίώ. οξιάς

8. BILLY BYOM πόώτα
σκούώο καφέ

9. BILLY BYOM πόώτα
λευκό

10. BILLY BYOM πόώτα
φινίώ. σημύδας

11. BILLY BYOM πόώτα 12. BILLY BYOM πόώτα
φινίώ. οξιάς
σκούώο καφέ

13. BILLY MOREBO

14. BILLY NYCKELBY
γυάλινη πόώτα
BILLY βιβλιοθήκη

49€

15

17

16

18

19
KILBY βιβλιοθήκη

35€

νέο

20

21

22

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

81

BILLY – ΕΝΑ "ΣΠΙΤΙ" ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ
Αφτπάμψ ϔϊ ϓψόϝά BILLY. ΈϏτ ψϕέώόύϔϑ ϓϛϓϔϊμτ υόυώόϑϋϊύϜϏ πϑϕ ϗϘϝάψό Ϛώτ ϔτ υόυώστ ϓτϒ ύτό "πϝϑϓτϝμϚωψϔτό"
ϓψ Ϛώτ ϔτ χϘμάϔότ. ΕσϏτό χότϋέϓόμϑ ϓψ χόάϖϑϝτ μψφέϋϊ ύτό ϗϝϜμτϔτ ύτό χότϋέϔψό ϝϕϋμόωϚμψϏτ ϝάϖότ ύτό
χόάϖϑϝψϒ πϚϝϔψϒ. ΣϕϏχϕάϓϔψ ϔϑ μψ ϔόϒ ϓϔςώψϒ BENNO, πϑϕ ψσϏτό ϓϗψχότϓμέϏψϒ Ϗτ ύϝτϔϑϛϏ ϑϝφτϏϘμέϏτ Ϛώτ ϔτ CD
ύτό ϔτ DVD ϓτϒ. Γότ ϓϕώώψύϔόύά τϏϔόύψσμψϏτ, υόυώστ ύτό πψϝόϑχόύά πϝϑϔόμςϓϔψ ϔϊ υόυώόϑϋςύϊ BERGSBO.

1

3

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. BILLY βιβλιοθήκη
Π40×Β28, Υ202cm. Μψ ώψϕύϚ
ϖόϏσϝόϓμτ. 32€ 400.857.14
BILLY γωνιακό εξάώτημα Τϑ
φϘϏότύϚ ψϐάϝϔϊμτ ΒILLY ϓτϒ
χόψϕύϑώϛϏψό μψ ϔόϒ φϘϏότύέϒ
υόυώόϑϋςύψϒ, φότϔσ ϔόϒ ύϝτϔάψό
ϓϔτϋψϝέϒ. ΑπϚ φτώυτϏόϓμέϏϑ
τϔϓάώό. 4€/2 τεμ. 401.041.09
2. BILLY NYCKELBY γυάλινη
πόώτα ϙψσϔψ Νϑ. 14.
3. BERGSBO βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόώτες ϙψσϔψ Νϑ. 20.
4. BILLY βιβλιοθήκη
Π80×Β28, Υ202cm. Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ώτύτϝόϓμέϏϑ
ϐϛώϑ ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ
ύτϖέ ϗϝϜμτ 79€ 400.717.88
BENNO στήλη για CD
Π20×Β17, Υ202cm. Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ϐϛώϑ
ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ ύτϖέ
ϗϝϜμτ 49€ 000.713.18

2
4

νέο
BENNO στήλη CD

49€

ϙΕΞΙΑ:
5–8. Σειώά BILLY BYOM
Π40×Υ98cm. 5. Πόώτα Μψ
ώψϕύϚ ϖόϏσϝόϓμτ 20€
301.040.82 6. Πόώτα Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ϐϛώϑ ϓϊμϛχτϒ.
30€ 501.040.81 7. Πόώτα Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ϐϛώϑ ϑϐόάϒ. 30€
201.040.87 8. Πόώτα Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ ϐϛώϑ
ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ ύτϖέ
ϗϝϜμτ 30€ 501.040.76
9–12. Σειώά BILLY BYOM
Π40×Υ35cm. 9. Γυάλινη
πόώτα ΑπϚ φϕτώσ τϓϖτώψστϒ
ύτό ϖόϏσϝόϓμτ ϓψ ώψϕύϚ ϗϝϜμτ
15€ 501.166.73
10. Γυάλινη πόώτα ΑπϚ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ ύτό ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϓϊμϛχτϒ. 19€ 001.166.75
11. Γυάλινη πόώτα ΑπϚ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ ύτό ϖόϏσϝόϓμτ
ϑϐόάϒ. 19€ 101.166.70
12. Γυάλινη πόώτα ΑπϚ φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ ύτό ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ
ύτϖέ ϗϝϜμτ 19€ 301.166.74
13. BILLY MOREBO γυάλινη
πόώτα Π40×Υ193cm. ΑπϚ

φϕτώσ τϓϖτώψστϒ ύτό
τώϑϕμσϏόϑ. 45€ 201.040.92
14. BILLY NYCKELBY
γυάλινη πόώτα Π40×Υ96cm.
ΑπϚ φϕτώσ τϓϖτώψστϒ ύτό
τώϑϕμσϏόϑ. Σϗψχ.: Monika
Mulder. Εμπϝόμέ 30€
801.040.89
15–19. Σειώά BILLY
15. Βιβλιοθήκη Π80×Β28,
Υ202cm. Μψ ώψϕύϚ ϖόϏσϝόϓμτ
49€ 836.882.10
16. Βιβλιοθήκη Π80×Β28,
Υ202cm. Μψ ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϓϊμϛχτϒ. 79€
136.906.07
17. Βιβλιοθήκη Π40×Β28,
Υ202cm. Μψ ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϖώτμϑϕϝόάϒ ϓψ ϓύϑϛϝϑ
ύτϖέ ϗϝϜμτ. 55€ 000.857.11
18. Βιβλιοθήκη Π80×Β28,
Υ106cm. Μψ ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϑϐόάϒ. 49€ 400.940.30
19. Βιβλιοθήκη Π40×Β28,
Υ106cm. Μψ ώψϕύϚ ϖόϏσϝόϓμτ.
22€ 800.857.07
20. BERGSBO Βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόώτες Π119×Β40,
Υ202cm. Μψ 2 ϓϔτϋψϝά ύτό 4
ϝϕϋμόωϚμψϏτ ϝάϖότ. Μψ
ύϚύύόϏϑ ϖόϏσϝόϓμτ ύτό φϕτώσ
τϓϖτώψστϒ. Σϗψχ.: K Hagberg/
M Hagberg. 279€ 101.366.87
21. BENNO στήλη για CD
Π20×Β17, Υ202cm. ΧϘϝάψό
180 CD ς 88 DVD ς 40 υσϏϔψϑ
ύτϓϓέϔψϒ. Μψ ϖόϏσϝόϓμτ τπϚ
ϐϛώϑ ϓϊμϛχτϒ ς μψ ϖόϏσϝόϓμτ
τπϚ ϐϛώϑ ϖώτμϑϕϝόάϒ.
Σϊμϛχτ 49€ 873.052.07
Μτϛϝϑ 39€ 801.040.94
ΚϚύύόϏϑ 39€ 401.181.68
Μτϛϝϑ μψ ϓϗέχόϑ 39€
601.181.67
22. KILBY βιβλιοθήκη
Π67×Β24, Υ194cm. Μψ
ϖόϏσϝόϓμτ ϓϔϑ ϗϝϜμτ ϔϑϕ
ϐϛώϑϕ. 35€ 400.681.54

ϙψσϔψ ϔϊ σελ. 345 φότ ϔϑϏ ϑχϊφϚ τφϑϝάϒ BILLY.

80

Κ ΑΘ Ι Σ Τ Ι ΚΟ     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ ΟΥΜ Ε Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcst04a

TF: 80000-grc080

5. BILLY BYOM πόώτα
λευκό

6. BILLY BYOM πόώτα
φινίώ. σημύδας

7. BILLY BYOM πόώτα
φινίώ. οξιάς

8. BILLY BYOM πόώτα
σκούώο καφέ

9. BILLY BYOM πόώτα
λευκό

10. BILLY BYOM πόώτα
φινίώ. σημύδας

11. BILLY BYOM πόώτα 12. BILLY BYOM πόώτα
φινίώ. οξιάς
σκούώο καφέ

13. BILLY MOREBO

14. BILLY NYCKELBY
γυάλινη πόώτα
BILLY βιβλιοθήκη

49€

15

17

16

18

19
KILBY βιβλιοθήκη

35€

νέο

20

21

22

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

VERSION:0

81

1

1

1

1

νέο

STIBY σύνθεση με συρόμενη
πόρτα

680€
2

3

1–3. STIBY σειρά ΣƽεδιαƹμǂƸ:
Ehlén Johansson. 1. Σύνθεση
με συρτάρια Π234×Β52,
Υ220cm Απǂ λακαʘιƹμένο
ξǃλο ƼλαμοƻʘιάƸ, ƹε μαǃʘο
ƽʘDŽμα 900€ 2. Σύνθεση για
TV με συρόμενες πόρτες
Π390×Β52, Υ220cm Απǂ
λακαʘιƹμένο ξǃλο ƼλαμοƻʘιάƸ
και ημιδιαƼανέƸ γƻαλί
αƹƼαλείαƸ. Με ενιƹƽƻμένη
πλάƺη για ƺην ƺοποθέƺηƹη
επίπεδηƸ TV. Āεν ƽʘειάζεƺαι
να κάνεƺε ƺʘǃπεƸ ƹƺον ƺοίƽο,

2

ενDŽ ƺα καλDŽδια μποʘοǃν να
κʘƻƼƺοǃν ƹƺο πίƹƿ μέʘοƸ.
1.585€ 3. Σύνθεση με
συρόμενη πόρτα Π156×Β52,
Υ220cm Απǂ λακαʘιƹμένο
ξǃλο ƼλαμοƻʘιάƸ, ƹε μαǃʘο
ƽʘDŽμα. 680€

Σƺη σελίδα 346 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ STIBY.

82

ÄNGA σύνθεση

LAXVIK ραφιέρα

FJUS ραφιέρα

240€

69€

29€

3

1–3. ÄNGA σειρά
ΣƽεδιαƹμǂƸ: Eva Lilja
Löwenhielm.
1. Σύνθεση Π158×Β40,
Υ210cm Με λεƻκǂ Ƽινίʘιƹμα,
γƻαλί αƹƼαλείαƸ και
ανοδιƿμένο αλοƻμίνιο. Με
ƹƻʘƺάʘια, ποƻ κλείνοƻν
απαλά. 590€ 2. Σύνθεση για
TV Π308×Β42, Υ210cm Με
λεƻκǂ Ƽινίʘιƹμα, γƻαλί
αƹƼαλείαƸ και ανοδιƿμένο
αλοƻμίνιο. Με διέξοδο για ƺα
καλDŽδια ƹƺο πίƹƿ μέʘοƸ, ποƻ

ƺα μαζεǃει. 925€
3. Σύνθεση Π53×Β30, Υ210cm
Με γƻαλί αƹƼαλείαƸ και
ανοδιƿμένο αλοƻμίνιο. Ο
οʘθοƹƺάƺηƸ διαθέƺει ένα
αƻλάκι για ƺο Ƽƿƺιƹμǂ και ƺα
καλDŽδια. 240€

Σƺη σελίδα 345 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ ÄNGA.

2

3

1–3. LAXVIK σειρά Απǂ
κονιοʘƺοποιημένο αƺƹάλι και
γƻαλί αƹƼαλείαƸ. Μποʘείƺε να
''ƽƺίƹεƺε'' ƺη ƹειʘά LAXVIK
ǂƹο ƾηλά, ƽαμηλά ή πλαƺιά
θέλεƺε, ανάλογα με ƺιƸ
ανάγκεƸ ƹαƸ. ΣƽεδιαƹμǂƸ: Jon
Karlsson.
1. Ραφιέρα Π160×Β40, Υ47–
127cm. Σε αƹημί ƽʘDŽμα/
διαƼανέƸ γƻαλί 105€
2. Ραφιέρα Π240×Β40, Υ47–
167cm Σε αƹημί ƽʘDŽμα/γƻαλί
ƹε μαǃʘο ƽʘDŽμα. 167€

3. Ραφιέρα Π80×Β40,
Υ127cm. Σε αƹημί ƽʘDŽμα/
γƻαλί ƹε μαǃʘο ƽʘDŽμα 69€

Σƺη σελίδα 345 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ LAXVIK.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

2

3

1–3. IVAR σειρά Απǂ μαƹίƼ
ξǃλο πεǃκοƻ. Με εƻʘǃƽƿʘοƻƸ
αποθηκεƻƺικοǃƸ ƽDŽʘοƻƸ,
μποʘείƺε να έƽεƺε ǂλα ƺα
ανƺικείμενα ƹαƸ οʘγανƿμένα
και ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ.
1. Σύνθεση Π135×Β50,
Υ179cm 159€.
2. Σύνθεση Π255×Β30,
Υ179cm 155€.
3. Επίτοιχο ράφι/
αποθηκευτική μονάδα για
CD Π25×Β18, Υ178cm. 45€
001.052.62 4. FJUS ραφιέρα

4

Π70×Β30, Υ170cm. Απǂ μαƹίƼ
ξǃλο. Μποʘεί να ƻποƹƺεί
επεξεʘγαƹία με λάδι, κεʘί ή να
ƽʘƿμαƺιƹƺεί. 29€ 900.576.00

Σƺη σελίδα 346 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ IVAR.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcst05a

TF: 80000-grc082

VERSION:0

83

1

1

1

1

νέο

STIBY σύνθεση με συρόμενη
πόρτα

680€
2

3

1–3. STIBY σειρά ΣƽεδιαƹμǂƸ:
Ehlén Johansson. 1. Σύνθεση
με συρτάρια Π234×Β52,
Υ220cm Απǂ λακαʘιƹμένο
ξǃλο ƼλαμοƻʘιάƸ, ƹε μαǃʘο
ƽʘDŽμα 900€ 2. Σύνθεση για
TV με συρόμενες πόρτες
Π390×Β52, Υ220cm Απǂ
λακαʘιƹμένο ξǃλο ƼλαμοƻʘιάƸ
και ημιδιαƼανέƸ γƻαλί
αƹƼαλείαƸ. Με ενιƹƽƻμένη
πλάƺη για ƺην ƺοποθέƺηƹη
επίπεδηƸ TV. Āεν ƽʘειάζεƺαι
να κάνεƺε ƺʘǃπεƸ ƹƺον ƺοίƽο,

2

ενDŽ ƺα καλDŽδια μποʘοǃν να
κʘƻƼƺοǃν ƹƺο πίƹƿ μέʘοƸ.
1.585€ 3. Σύνθεση με
συρόμενη πόρτα Π156×Β52,
Υ220cm Απǂ λακαʘιƹμένο
ξǃλο ƼλαμοƻʘιάƸ, ƹε μαǃʘο
ƽʘDŽμα. 680€

Σƺη σελίδα 346 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ STIBY.

82

ÄNGA σύνθεση

LAXVIK ραφιέρα

FJUS ραφιέρα

240€

69€

29€

3

1–3. ÄNGA σειρά
ΣƽεδιαƹμǂƸ: Eva Lilja
Löwenhielm.
1. Σύνθεση Π158×Β40,
Υ210cm Με λεƻκǂ Ƽινίʘιƹμα,
γƻαλί αƹƼαλείαƸ και
ανοδιƿμένο αλοƻμίνιο. Με
ƹƻʘƺάʘια, ποƻ κλείνοƻν
απαλά. 590€ 2. Σύνθεση για
TV Π308×Β42, Υ210cm Με
λεƻκǂ Ƽινίʘιƹμα, γƻαλί
αƹƼαλείαƸ και ανοδιƿμένο
αλοƻμίνιο. Με διέξοδο για ƺα
καλDŽδια ƹƺο πίƹƿ μέʘοƸ, ποƻ

ƺα μαζεǃει. 925€
3. Σύνθεση Π53×Β30, Υ210cm
Με γƻαλί αƹƼαλείαƸ και
ανοδιƿμένο αλοƻμίνιο. Ο
οʘθοƹƺάƺηƸ διαθέƺει ένα
αƻλάκι για ƺο Ƽƿƺιƹμǂ και ƺα
καλDŽδια. 240€

Σƺη σελίδα 345 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ ÄNGA.

2

3

1–3. LAXVIK σειρά Απǂ
κονιοʘƺοποιημένο αƺƹάλι και
γƻαλί αƹƼαλείαƸ. Μποʘείƺε να
''ƽƺίƹεƺε'' ƺη ƹειʘά LAXVIK
ǂƹο ƾηλά, ƽαμηλά ή πλαƺιά
θέλεƺε, ανάλογα με ƺιƸ
ανάγκεƸ ƹαƸ. ΣƽεδιαƹμǂƸ: Jon
Karlsson.
1. Ραφιέρα Π160×Β40, Υ47–
127cm. Σε αƹημί ƽʘDŽμα/
διαƼανέƸ γƻαλί 105€
2. Ραφιέρα Π240×Β40, Υ47–
167cm Σε αƹημί ƽʘDŽμα/γƻαλί
ƹε μαǃʘο ƽʘDŽμα. 167€

3. Ραφιέρα Π80×Β40,
Υ127cm. Σε αƹημί ƽʘDŽμα/
γƻαλί ƹε μαǃʘο ƽʘDŽμα 69€

Σƺη σελίδα 345 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ LAXVIK.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

2

3

1–3. IVAR σειρά Απǂ μαƹίƼ
ξǃλο πεǃκοƻ. Με εƻʘǃƽƿʘοƻƸ
αποθηκεƻƺικοǃƸ ƽDŽʘοƻƸ,
μποʘείƺε να έƽεƺε ǂλα ƺα
ανƺικείμενα ƹαƸ οʘγανƿμένα
και ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ.
1. Σύνθεση Π135×Β50,
Υ179cm 159€.
2. Σύνθεση Π255×Β30,
Υ179cm 155€.
3. Επίτοιχο ράφι/
αποθηκευτική μονάδα για
CD Π25×Β18, Υ178cm. 45€
001.052.62 4. FJUS ραφιέρα

4

Π70×Β30, Υ170cm. Απǂ μαƹίƼ
ξǃλο. Μποʘεί να ƻποƹƺεί
επεξεʘγαƹία με λάδι, κεʘί ή να
ƽʘƿμαƺιƹƺεί. 29€ 900.576.00

Σƺη σελίδα 346 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ IVAR.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcst05a

TF: 80000-grc082

VERSION:0

83

1

2
1

2

1

1

LEKSVIK βιβλιοθήκη
με π�ʘτες

MARKÖR βιβλιοθήκη

119€

LIATORP μπουφές

315€
3
LIATORP σειʘά Με λεƻκǂ
Ƽινίʘιƹμα και γƻαλί αƹƼαλείαƸ. ΣƽεδιαƹμǂƸ: Carina Bengs.
1. Βιβλιοθήκη Π96×Β34,
Υ214cm. 390€/τεμ.
2. Βιβλιοθήκη Π96×Β34,
Υ214cm. 315€/τεμ.
001.165.95
3. Σύνθεση/Έπιπλο TV
Π337×Β34–49, Υ214cm. Η
ƹǃνθεƹη ενDŽνεƺαι ομοιǂμοʘƼα ƹƺην πάνƿ και ƺην κάƺƿ
πλεƻʘά. Χάʘη ƹƺιƸ γƻάλινεƸ
πǂʘƺεƸ, ƺα αγαπημένα ƹαƸ
ανƺικείμενα μένοƻν μακʘιά
απǂ ƺη ƹκǂνη. Μέγιƹƺο βάʘοƸ
100 kg. 1.305€

84

4

2

4. Μπουφές Π145×Β48,
Υ87cm. Με ʘƻθμιζǂμενα
ʘάƼια, ποƻ πʘοƹαʘμǂζονƺαι
ανάλογα με ƺιƸ ανάγκεƸ ƹαƸ.
Με διέξοδο καλƿδίƿν ƹƺο
πίƹƿ μέʘοƸ, ποƻ ƺα διαƺηʘεί
ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ. Μέγιƹƺο βάʘοƸ
100 kg. 315€ 801.165.96

3

MARKÖR σειʘά Απǂ
λακαʘιƹμένο μαƹίƼ ξǃλο
έλαƺοƻ, ƹε ƹκοǃʘο καƼέ
ƽʘDŽμα. ΣƽεδιαƹμǂƸ: Carina
Bengs.
1. Βιβλιοθήκη Π151×Β36,
Υ192cm. 295€ 101.058.55
2. Έπιπλο TV Π138×Β53,
Υ72cm Με ʘƻθμιζǂμενα
ʘάƼια, ποƻ πʘοƹαʘμǂζονƺαι
ανάλογα με ƺιƸ ανάγκεƸ ƹαƸ.
Με γƻαλί αƹƼαλείαƸ, ποƻ
επιƺʘέπει ǂμƿƸ, ƺο
ƺηλεκονƺʘǂλ να λειƺοƻʘγήƹει.
Μέγιƹƺο βάʘοƸ 100 kg. 249€
201.025.16

4
3. Βιβλιοθήκη Π89×Β34,
Υ192cm Με ʘƻθμιζǂμενα
ʘάƼια, ποƻ πʘοƹαʘμǂζονƺαι
ανάλογα με ƺιƸ ανάγκεƸ ƹαƸ.
Με διέξοδο καλƿδίƿν ƹƺο
κάƺƿ μέʘοƸ, ποƻ ƺα διαƺηʘεί
ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ. 169€
500.990.27
4. Βιβλιοθήκη Π50×Β34,
Υ192cm Με ʘƻθμιζǂμενα
ʘάƼια, ποƻ πʘοƹαʘμǂζονƺαι
ανάλογα με ƺιƸ ανάγκεƸ ƹαƸ.
Με διέξοδο καλƿδίƿν ƹƺο
κάƺƿ μέʘοƸ, ποƻ ƺα διαƺηʘεί
ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ. 119€
700.990.26

TRÄBY ντουλάπι με π�ʘτες

147€

169€
3

4

LEKSVIK σειʘά Απǂ
λακαʘιƹμένο μαƹίƼ ξǃλο.
ΣƽεδιαƹμǂƸ: Carina Bengs.
1. Στήλη �� Π24×Β17,
Υ198cm. Σε μαǃʘο ƽʘDŽμα. Για
200 CD. 65€ 901.151.86
2. Βιβλιοθήκη Π93×Β32,
Υ198cm. Σε μαǃʘο ƽʘDŽμα
129€ 601.285.57
3. 'Επιπλο TV Π95×Β62,
Υ75cm. Με ανƺικέ ǂƾη. Με
πǂʘƺεƸ απǂ γƻαλί αƹƼαλείαƸ,
ποƻ επιƺʘέπει ǂμƿƸ, ƺο
ƺηλεκονƺʘǂλ να λειƺοƻʘγήƹει.
Με διέξοδο καλƿδίƿν ƹƺο
πίƹƿ μέʘοƸ, ποƻ ƺα διαƺηʘεί
ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ. Οι πǂʘƺεƸ
κλειδDŽνοƻν για να μποʘείƺε

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

5
πʘοƹƺαƺεǃƹεƺε ƺα πολǃƺιμα
ανƺικείμενα ƹαƸ. Μέγιƹƺο
βάʘοƸ 60 kg. 189€
000.338.64
4. Σύνθεση/Έπιπλο TV
Π191×Β45, Υ47cm Σε μαǃʘο
ƽʘDŽμα. Μέγιƹƺο βάʘοƸ 100
kg 169€ 501.151.88
5. Βιβλιοθήκη Με ανƺικέ ǂƾη
Π93×Β32, Υ198cm 169€
401.035.05

2

3

TRÄBY σειʘά Απǂ μαƹίƼ ξǃλο
ƼλαμοƻʘιάƸ, Ƽινίʘιƹμα
ƼλαμοƻʘιάƸ και πǂʘƺεƸ απǂ
γƻαλί αƹƼαλείαƸ. Οι διάƼοʘεƸ
αποƽʘDŽƹειƸ πάνƿ ƹƺο ξǃλο,
δίνοƻν ƹε κάθε ƹǃνθεƹη μια
ξεƽƿʘιƹƺή ǂƾη. ΣƽεδιαƹμǂƸ:
Tord Björklund.
1. Σύνθεση Π160×Β40,
Υ170cm. 624€
2. Σύνθεση για TV Π240×Β41,
Υ45cm. 255€
3. �τουλάπι με π�ʘτες
Π41×Β41, Υ170cm. 147€

Σƺη σελίδα 346 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ TRÄBY.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcst06a

TF: 80000-grc084

VERSION:0

85

1

2
1

2

1

1

LEKSVIK βιβλιοθήκη
με π�ʘτες

MARKÖR βιβλιοθήκη

119€

LIATORP μπουφές

315€
3
LIATORP σειʘά Με λεƻκǂ
Ƽινίʘιƹμα και γƻαλί αƹƼαλείαƸ. ΣƽεδιαƹμǂƸ: Carina Bengs.
1. Βιβλιοθήκη Π96×Β34,
Υ214cm. 390€/τεμ.
2. Βιβλιοθήκη Π96×Β34,
Υ214cm. 315€/τεμ.
001.165.95
3. Σύνθεση/Έπιπλο TV
Π337×Β34–49, Υ214cm. Η
ƹǃνθεƹη ενDŽνεƺαι ομοιǂμοʘƼα ƹƺην πάνƿ και ƺην κάƺƿ
πλεƻʘά. Χάʘη ƹƺιƸ γƻάλινεƸ
πǂʘƺεƸ, ƺα αγαπημένα ƹαƸ
ανƺικείμενα μένοƻν μακʘιά
απǂ ƺη ƹκǂνη. Μέγιƹƺο βάʘοƸ
100 kg. 1.305€

84

4

2

4. Μπουφές Π145×Β48,
Υ87cm. Με ʘƻθμιζǂμενα
ʘάƼια, ποƻ πʘοƹαʘμǂζονƺαι
ανάλογα με ƺιƸ ανάγκεƸ ƹαƸ.
Με διέξοδο καλƿδίƿν ƹƺο
πίƹƿ μέʘοƸ, ποƻ ƺα διαƺηʘεί
ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ. Μέγιƹƺο βάʘοƸ
100 kg. 315€ 801.165.96

3

MARKÖR σειʘά Απǂ
λακαʘιƹμένο μαƹίƼ ξǃλο
έλαƺοƻ, ƹε ƹκοǃʘο καƼέ
ƽʘDŽμα. ΣƽεδιαƹμǂƸ: Carina
Bengs.
1. Βιβλιοθήκη Π151×Β36,
Υ192cm. 295€ 101.058.55
2. Έπιπλο TV Π138×Β53,
Υ72cm Με ʘƻθμιζǂμενα
ʘάƼια, ποƻ πʘοƹαʘμǂζονƺαι
ανάλογα με ƺιƸ ανάγκεƸ ƹαƸ.
Με γƻαλί αƹƼαλείαƸ, ποƻ
επιƺʘέπει ǂμƿƸ, ƺο
ƺηλεκονƺʘǂλ να λειƺοƻʘγήƹει.
Μέγιƹƺο βάʘοƸ 100 kg. 249€
201.025.16

4
3. Βιβλιοθήκη Π89×Β34,
Υ192cm Με ʘƻθμιζǂμενα
ʘάƼια, ποƻ πʘοƹαʘμǂζονƺαι
ανάλογα με ƺιƸ ανάγκεƸ ƹαƸ.
Με διέξοδο καλƿδίƿν ƹƺο
κάƺƿ μέʘοƸ, ποƻ ƺα διαƺηʘεί
ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ. 169€
500.990.27
4. Βιβλιοθήκη Π50×Β34,
Υ192cm Με ʘƻθμιζǂμενα
ʘάƼια, ποƻ πʘοƹαʘμǂζονƺαι
ανάλογα με ƺιƸ ανάγκεƸ ƹαƸ.
Με διέξοδο καλƿδίƿν ƹƺο
κάƺƿ μέʘοƸ, ποƻ ƺα διαƺηʘεί
ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ. 119€
700.990.26

TRÄBY ντουλάπι με π�ʘτες

147€

169€
3

4

LEKSVIK σειʘά Απǂ
λακαʘιƹμένο μαƹίƼ ξǃλο.
ΣƽεδιαƹμǂƸ: Carina Bengs.
1. Στήλη �� Π24×Β17,
Υ198cm. Σε μαǃʘο ƽʘDŽμα. Για
200 CD. 65€ 901.151.86
2. Βιβλιοθήκη Π93×Β32,
Υ198cm. Σε μαǃʘο ƽʘDŽμα
129€ 601.285.57
3. 'Επιπλο TV Π95×Β62,
Υ75cm. Με ανƺικέ ǂƾη. Με
πǂʘƺεƸ απǂ γƻαλί αƹƼαλείαƸ,
ποƻ επιƺʘέπει ǂμƿƸ, ƺο
ƺηλεκονƺʘǂλ να λειƺοƻʘγήƹει.
Με διέξοδο καλƿδίƿν ƹƺο
πίƹƿ μέʘοƸ, ποƻ ƺα διαƺηʘεί
ƹƺη θέƹη ƺοƻƸ. Οι πǂʘƺεƸ
κλειδDŽνοƻν για να μποʘείƺε

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

5
πʘοƹƺαƺεǃƹεƺε ƺα πολǃƺιμα
ανƺικείμενα ƹαƸ. Μέγιƹƺο
βάʘοƸ 60 kg. 189€
000.338.64
4. Σύνθεση/Έπιπλο TV
Π191×Β45, Υ47cm Σε μαǃʘο
ƽʘDŽμα. Μέγιƹƺο βάʘοƸ 100
kg 169€ 501.151.88
5. Βιβλιοθήκη Με ανƺικέ ǂƾη
Π93×Β32, Υ198cm 169€
401.035.05

2

3

TRÄBY σειʘά Απǂ μαƹίƼ ξǃλο
ƼλαμοƻʘιάƸ, Ƽινίʘιƹμα
ƼλαμοƻʘιάƸ και πǂʘƺεƸ απǂ
γƻαλί αƹƼαλείαƸ. Οι διάƼοʘεƸ
αποƽʘDŽƹειƸ πάνƿ ƹƺο ξǃλο,
δίνοƻν ƹε κάθε ƹǃνθεƹη μια
ξεƽƿʘιƹƺή ǂƾη. ΣƽεδιαƹμǂƸ:
Tord Björklund.
1. Σύνθεση Π160×Β40,
Υ170cm. 624€
2. Σύνθεση για TV Π240×Β41,
Υ45cm. 255€
3. �τουλάπι με π�ʘτες
Π41×Β41, Υ170cm. 147€

Σƺη σελίδα 346 θα βʘείƺε ƺον οδηγǂ αγοʘάƸ ƺηƸ
ƹειʘάƸ TRÄBY.

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcst06a

TF: 80000-grc084

VERSION:0

85

Σƽέδια και ƽνDŽμαƺα πƷƻ ƺαινιάζƷƻƵ. Με ρειƺƷƻνγίεƸ, πƷƻ αρρηρƷƹƻμπρηνDŽƵƷƵƺαι. Οι ƹεινέƸ LACK και
EXPEDIT μπƷνƷǃƵ Ƶα ƺαινιάζƷƻƵ άƾƷγα μεƺαƶǃ ƺƷƻƸ! ΣƻƵδƻάƹƺε βιβριƷθήκεƸ, επίƺƷιƽα νάƼια, ƺναπέζια
μέƹηƸ και έπιπρα TV. ΕπιπρέƷƵ με ƺιƸ πǂνƺεƸ, ƺα ƹƻνƺάνια και ƺα διάƼƷνα κƷƻƺιά EXPEDIT, μπƷνείƺε Ƶα
απƷθηκεǃƹεƺε ǂƹα αƵƺικείμεƵα θέρεƺε και Ƶα ƺα κναƺήƹεƺε μακνιά απǂ ƺιƸ ƹκǂƵεƸ.
1

Μικρές

τιμές

1

ότι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

89€
EXPEDIT ραφιέρα Π44×Β39, Υ185cm. Με ƼιƵίνιƹμα
ΣκƷǃνƷ καƼέ 901.162.75 Σημǃδα 201.162.74 Σε ρεƻκǂ
ƽνDŽμα 701.162.76
EXPEDIT βιβλιοθήκη

69€
2

3
1–4. EXPEDIT σειρά
ΣƽεδιαƹμǂƸ: Tord Björklund.
1. Σύνθεση για έπιπλο TV
Π185×Β39, Υ185cm.
Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα 199€
701.030.90
Ένθετο με 2 συρτάρια
Π33×Β37, Υ33cm. Με ρεƻκǂ
ƼιƵίνιƹμα 30€ 701.155.40
Ένθετη πόρτα Π33×Β37,
Υ33cm Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα
20€ 901.155.39
2. Βιβλιοθήκη Π185×Β39,
Υ185cm. Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα
169€ 200.476.76
3. Βιβλιοθήκη Π149×Β39,
Υ149cm Με ƹκƷǃνƷ καƼέ
ƼιƵίνιƹμα 119€ 800.713.19

86

4
4. Βιβλιοθήκη Π79×Β39,
Υ149cm Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα
69€ 701.030.85

LACK έπιπλο TV

69€
2

3

4

1–5. LACK σειρά
1. Επίτοιχο ράφι
Π110×Β26cm. ΠάƽƷƸ 5cm. Τα
εƶανƺήμαƺα ƹƺενέƿƹηƸ ƹƺƷƵ
ƺƷίƽƷ είƵαι κνƻμμέƵα για έƵα
ƷμƷιǂμƷνƼƷ απƷƺέρεƹμα. Με
ƼιƵίνιƹμα ΑƵƷιƽƺǂ νƷζ
001.186.22 ΚǂκκιƵƷ
901.036.35 22€
Ραφιέρα Π35×Β38, Υ190cm.
Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα. ΜπƷνεί
Ƶα ƺƷπƷθεƺηθεί κάθεƺα ƿƸ
ναƼιένα ή ƷνιζǂƵƺια ƿƸ
πάγκƷƸ 79€ 000.455.60
Επίτοιχο ράφι Π190×Β26cm.
ΠάƽƷƸ 5cm. Με ρεƻκǂ
ƼιƵίνιƹμα 25€ 000.110.13
2–3. Βιβλιοθήκη Π105×Β38,

5
Υ190cm. Με ƼιƵίνιƹμα
ΚǂκκιƵƷ 601.036.27 ΑƵƷιƽƺǂ
νƷζ 401.186.20 99€
4. Ραφιέρα Π35×Β38,
Υ190cm. Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα
79€ 000.455.60
5. Έπιπλο TV Π149×Β55,
Υ35cm. Με ρακανιƹμέƵƷ
ƼιƵίνιƹμα ƹημǃδαƸ. ΑƵƷιƽƺǂ
ƹƺƷ πίƹƿ μένƷƸ για Ƶα
ƷνγαƵDŽƵεƺε εǃκƷρα ƺα
καρDŽδια ƹαƸ. ΜέγιƹƺƷ βάνƷƸ
65 kg 69€ 401.053.40

Āιαƺίθεƺαι επίƹηƸ ƹε:

Σημǃδα

Λεƻκǂ

Design and Quality IKEA of Sweden

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcst07e

TF: 80000-grc086

VERSION:0

Σƽέδια και ƽνDŽμαƺα πƷƻ ƺαινιάζƷƻƵ. Με ρειƺƷƻνγίεƸ, πƷƻ αρρηρƷƹƻμπρηνDŽƵƷƵƺαι. Οι ƹεινέƸ LACK και
EXPEDIT μπƷνƷǃƵ Ƶα ƺαινιάζƷƻƵ άƾƷγα μεƺαƶǃ ƺƷƻƸ! ΣƻƵδƻάƹƺε βιβριƷθήκεƸ, επίƺƷιƽα νάƼια, ƺναπέζια
μέƹηƸ και έπιπρα TV. ΕπιπρέƷƵ με ƺιƸ πǂνƺεƸ, ƺα ƹƻνƺάνια και ƺα διάƼƷνα κƷƻƺιά EXPEDIT, μπƷνείƺε Ƶα
απƷθηκεǃƹεƺε ǂƹα αƵƺικείμεƵα θέρεƺε και Ƶα ƺα κναƺήƹεƺε μακνιά απǂ ƺιƸ ƹκǂƵεƸ.
1

Μικρές

τιμές

1

ότι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

89€
EXPEDIT ραφιέρα Π44×Β39, Υ185cm. Με ƼιƵίνιƹμα
ΣκƷǃνƷ καƼέ 901.162.75 Σημǃδα 201.162.74 Σε ρεƻκǂ
ƽνDŽμα 701.162.76
EXPEDIT βιβλιοθήκη

69€
2

3
1–4. EXPEDIT σειρά
ΣƽεδιαƹμǂƸ: Tord Björklund.
1. Σύνθεση για έπιπλο TV
Π185×Β39, Υ185cm.
Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα 199€
701.030.90
Ένθετο με 2 συρτάρια
Π33×Β37, Υ33cm. Με ρεƻκǂ
ƼιƵίνιƹμα 30€ 701.155.40
Ένθετη πόρτα Π33×Β37,
Υ33cm Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα
20€ 901.155.39
2. Βιβλιοθήκη Π185×Β39,
Υ185cm. Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα
169€ 200.476.76
3. Βιβλιοθήκη Π149×Β39,
Υ149cm Με ƹκƷǃνƷ καƼέ
ƼιƵίνιƹμα 119€ 800.713.19

86

4
4. Βιβλιοθήκη Π79×Β39,
Υ149cm Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα
69€ 701.030.85

LACK έπιπλο TV

69€
2

3

4

1–5. LACK σειρά
1. Επίτοιχο ράφι
Π110×Β26cm. ΠάƽƷƸ 5cm. Τα
εƶανƺήμαƺα ƹƺενέƿƹηƸ ƹƺƷƵ
ƺƷίƽƷ είƵαι κνƻμμέƵα για έƵα
ƷμƷιǂμƷνƼƷ απƷƺέρεƹμα. Με
ƼιƵίνιƹμα ΑƵƷιƽƺǂ νƷζ
001.186.22 ΚǂκκιƵƷ
901.036.35 22€
Ραφιέρα Π35×Β38, Υ190cm.
Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα. ΜπƷνεί
Ƶα ƺƷπƷθεƺηθεί κάθεƺα ƿƸ
ναƼιένα ή ƷνιζǂƵƺια ƿƸ
πάγκƷƸ 79€ 000.455.60
Επίτοιχο ράφι Π190×Β26cm.
ΠάƽƷƸ 5cm. Με ρεƻκǂ
ƼιƵίνιƹμα 25€ 000.110.13
2–3. Βιβλιοθήκη Π105×Β38,

5
Υ190cm. Με ƼιƵίνιƹμα
ΚǂκκιƵƷ 601.036.27 ΑƵƷιƽƺǂ
νƷζ 401.186.20 99€
4. Ραφιέρα Π35×Β38,
Υ190cm. Με ρεƻκǂ ƼιƵίνιƹμα
79€ 000.455.60
5. Έπιπλο TV Π149×Β55,
Υ35cm. Με ρακανιƹμέƵƷ
ƼιƵίνιƹμα ƹημǃδαƸ. ΑƵƷιƽƺǂ
ƹƺƷ πίƹƿ μένƷƸ για Ƶα
ƷνγαƵDŽƵεƺε εǃκƷρα ƺα
καρDŽδια ƹαƸ. ΜέγιƹƺƷ βάνƷƸ
65 kg 69€ 401.053.40

Āιαƺίθεƺαι επίƹηƸ ƹε:

Σημǃδα

Λεƻκǂ

Design and Quality IKEA of Sweden

Κ ΑΘΙ Σ ΤΙ ΚΟ

CF: 80000-mcst07e

TF: 80000-grc086

VERSION:0

Πόσο
χαμηλές
μποʘούν
να γίνουν;
CF: 80000-mclp01a

TF: 80000-grc088

LAMPAN επιτραπέζιο φωτιστικό

4,95€
Ø19, Υ29cm. Από πλαστικό.Σχεδ.:
C Öjerstam/M Elebäck. Μεγ.
40W. Σε κόκκινο χρώμα
GR:100.960.97/CY:100.961.15

Το πάθος μας για τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής και ο σχεδιασμός
καινοτομικών και λειτουʘγικών πʘοϊόντων είναι αυτά που μας
χαʘακτηʘίζουν. Είναι η αποστολή μας! Μια αποστολή που απαιτεί μυαλό.
Έτσι, καθοʘίζουμε πʘώτα την τιμή κάθε πʘοϊόντος, το σχεδιάζουμε με βάση
τη λειτουʘγικότητα και την ποιότητα, και σας το πʘοσφέʘουμε σε τόσο
χαμηλή τιμή, ώστε οι πεʘισσότεʘοι να μποʘούν να το αποκτήσουν.

VERSION:0

Πόσο
χαμηλές
μποʘούν
να γίνουν;
CF: 80000-mclp01a

TF: 80000-grc088

LAMPAN επιτραπέζιο φωτιστικό

4,95€
Ø19, Υ29cm. Από πλαστικό.Σχεδ.:
C Öjerstam/M Elebäck. Μεγ.
40W. Σε κόκκινο χρώμα
GR:100.960.97/CY:100.961.15

Το πάθος μας για τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής και ο σχεδιασμός
καινοτομικών και λειτουʘγικών πʘοϊόντων είναι αυτά που μας
χαʘακτηʘίζουν. Είναι η αποστολή μας! Μια αποστολή που απαιτεί μυαλό.
Έτσι, καθοʘίζουμε πʘώτα την τιμή κάθε πʘοϊόντος, το σχεδιάζουμε με βάση
τη λειτουʘγικότητα και την ποιότητα, και σας το πʘοσφέʘουμε σε τόσο
χαμηλή τιμή, ώστε οι πεʘισσότεʘοι να μποʘούν να το αποκτήσουν.

VERSION:0

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Καύίϕϖε ϕϖϓ ϖϟαπέζώ Ϗαώ ϕεϟβίϟεϖε ϖϓ ϘαγόϖϜ. Σϖό ϕϗϑέϙεώα ζϚγϟαϘίϕϖε
με ϖα παώδώά. Τϓ ϖϟαπέζώ, ϖϓ μέϟϓϔ Ϝπϓϗ μπϓϟείϖε ϑα Ϗάϑεϖε ϖα πάϑϖα.
Ο ϙϞϟϓϔ Ϝπϓϗ μαζεϗϜϕαϕϖε Ϝϐϓώ μαζί, Ϗάύε μέϟα!
Γώα επίϕόμα δείπϑα, αϖεϐείϚϖεϔ ϕϗζόϖήϕεώϔ, ζϚγϟαϘώέϔ
ή Ϗαώ μϜϑϓ γώα μώα γϓϗϐώά ϏαϘέ.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΣΕΛ. 90 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΕΛ.104 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΜΠΟ ΣΕΛ.106 ΣΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΣΕΛ.108

νέο

BJURSTA μπουφές

ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι ϛ Α :
νέο MELLTORP τραπέζι Γώα 6 άϖϓμα 85€ Βϐ. ϕεϐ. 104. URBAN
καρέκλα απϜ πϐαϕϖώϏϜ. Π52×Β51, Υ81cm. Θέϕό Υ45cm. ΛεϗϏϜ
800.677.89 Πϟάϕώϑϓ 501.223.39 35€/τεμ.
ANTILOP παιδική καρέκλα με ζώνη ασφαλείας από πλαστικό
και πόδια από ατσάλι. Π58×Β62, Υ90cm. Σε ϐεϗϏϜ/αϕόμί ϙϟϞμα
000.697.25 15€
Τϓ ϕϖϜϟώ είϑαώ απϜ ϝϘαϕμα με ϖϓ μέϖϟϓ IKEA.

199€

ϛΕΞΙΑ ΣΕΛΙϛ Α:
BJURSTA μπουφές απϜ ϐαϏαϟώϕμέϑϓ ϒϝϐϓ ϕόμϝδαϔ. Π155×Β40,
Υ68cm. 201.170.23 199€

CF: 80000-mcdi01a

TF: 80000-grc090

VERSION:1

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Καύίϕϖε ϕϖϓ ϖϟαπέζώ Ϗαώ ϕεϟβίϟεϖε ϖϓ ϘαγόϖϜ. Σϖό ϕϗϑέϙεώα ζϚγϟαϘίϕϖε
με ϖα παώδώά. Τϓ ϖϟαπέζώ, ϖϓ μέϟϓϔ Ϝπϓϗ μπϓϟείϖε ϑα Ϗάϑεϖε ϖα πάϑϖα.
Ο ϙϞϟϓϔ Ϝπϓϗ μαζεϗϜϕαϕϖε Ϝϐϓώ μαζί, Ϗάύε μέϟα!
Γώα επίϕόμα δείπϑα, αϖεϐείϚϖεϔ ϕϗζόϖήϕεώϔ, ζϚγϟαϘώέϔ
ή Ϗαώ μϜϑϓ γώα μώα γϓϗϐώά ϏαϘέ.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΣΕΛ. 90 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΕΛ.104 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΜΠΟ ΣΕΛ.106 ΣΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΣΕΛ.108

νέο

BJURSTA μπουφές

ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι ϛ Α :
νέο MELLTORP τραπέζι Γώα 6 άϖϓμα 85€ Βϐ. ϕεϐ. 104. URBAN
καρέκλα απϜ πϐαϕϖώϏϜ. Π52×Β51, Υ81cm. Θέϕό Υ45cm. ΛεϗϏϜ
800.677.89 Πϟάϕώϑϓ 501.223.39 35€/τεμ.
ANTILOP παιδική καρέκλα με ζώνη ασφαλείας από πλαστικό
και πόδια από ατσάλι. Π58×Β62, Υ90cm. Σε ϐεϗϏϜ/αϕόμί ϙϟϞμα
000.697.25 15€
Τϓ ϕϖϜϟώ είϑαώ απϜ ϝϘαϕμα με ϖϓ μέϖϟϓ IKEA.

199€

ϛΕΞΙΑ ΣΕΛΙϛ Α:
BJURSTA μπουφές απϜ ϐαϏαϟώϕμέϑϓ ϒϝϐϓ ϕόμϝδαϔ. Π155×Β40,
Υ68cm. 201.170.23 199€

CF: 80000-mcdi01a

TF: 80000-grc090

VERSION:1

ΤΡΩΜΕ. ΠΑΙΖΟΥΜΕ.
ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BJURSTA τραπ. με 2 φύλλα
προέκτ. για 4 άτομα.
Μ90/129/168×Π90, Υ74cm
ΜπƷʘƮί Ƶα πʘƷƹαʘμƷƹƺƮί
αƵάƴƷγα μƮ ƺƲƸ αƵάγƳƮƸ ƹαƸ.
ΌƺαƵ δƮƵ ωʘưƹƲμƷπƷƲƮίƺƮ ƺα
ƮπƲπƴέƷƵ Ƽǃƴƴα, μπƷʘƮίƺƮ Ƶα
ƺα απƷƱưƳƮǃƹƮƺƮ απǂ Ƴάƺƿ.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ
ƼƴαμƷƻʘƲάƸ. . ΣωƮδ.: Tord
Björklund ΣƮ αƵƷƲωƺǂ ƳαƼέ
901.160.58 159€
GILBERT καρέκλες Π47×Β47,
Υ85cm. Θέƹư Υ43cm.
ΣƺƷƲβάƯƷƵƺαƲ ƳαƲ ƹαƸ
ƮƶƷƲƳƷƵƷμƷǃƵ ωDŽʘƷ, ǂƺαƵ δƮƵ

ƺƲƸ ωʘưƹƲμƷπƷƲƮίƺƮ. ΠǂδƲα απǂ
ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ.
Καρέκλα απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
ƶǃƴƷ ƼƴαμƷƻʘƲάƸ. ΣƮ αƵƷƲωƺǂ
ƳαƼέ 801.205.22 49€
Καρέκλα απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
ƶǃƴƷ βƮƴαƵƲδƲάƸ. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ
ƳαƼέ 201.127.18 49€
KULLA φωτιστικό οροφής
�50cm απǂ ƳƷƵƲƷʘƺƷπ. αƺƹάƴƲ.
ΣωƮδ.: C Halskov/H Dalsgaard.
ΜέγƲƹƺư ƲƹωǃƸ 100W. ΜαǃʘƷ
001.465.40 79€
ĀΕΞΙΑ:
BJURSTA ντουλάπι με
γυάλινες πόρτες Π80×Β40,

HΥ90cm μƮ 4 ʘƻƱμƲƯǂμƮƵα
γƻάƴƲƵα ʘάƼƲα, πƷƻ πʘƷƹαʘμǂƯƷƵƺαƲ ƹƺƲƸ αƵάγƳƮƸ ƹαƸ. Ο
ƼƿƺƲƹμǂƸ ƺƿƵ ƵƺƷƻƴαπƲDŽƵ
πƿƴƮίƺαƲ ωƿʘƲƹƺά. ΜƮ 1
ƹƻʘƺάʘƲ πƷƻ αƵƷίγƮƲ ƮǃƳƷƴα
ƳαƲ έωƮƲ ƹƺƷπ αƹƼαƴƮίαƸ. ΟƲ
πǂʘƺƮƸ δƮƵ έωƷƻƵ πǂμƷƴα ή
ωƮʘƷǃƴƲα, αƴƴά αƵƷίγƷƻƵ
πƲέƯƷƵƺαƸ ƺƲƸ απαƴά. ΜƮ
ưμƲδƲαƼαƵέƸ γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ
ƳαƲ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ
ƼƴαμƷƻʘƲάƸ. ΣωƮδƲαƹƺήƸ: Tord
Björklund. ΣƮ αƵƷƲωƺǂ ƳαƼέ
301.160.61 249€

ΤƷ ƺʘαπέƯƲ BJURSTA ƮίƵαƲ ư
ƲδαƵƲƳή ƴǃƹư γƲα ƺƲƸ
ƳαƱưμƮʘƲƵέƸ ƹαƸ
δʘαƹƺưʘƲǂƺưƺƮƸ. ΜƮ
μέγƮƱƷƸ πƷƻ αƴƴάƯƮƲ
ƹǃμƼƿƵα μƮ ƺƲƸ αƵάγƳƮƸ
ƹαƸ.

BJURSTA τραπέζι

159€

BJURSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες

249€
92

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Σ Ε Ε Π Ι Π Ε Ā Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α Τ Ι Σ Π Α Ρ Ε Τ Ε Μ Α Ζ Ι Σ Α Σ Σ Η Μ Ε ΡΑ

CF: 80000-mcdi02b

TF: 80000-grc092

VERSION:0

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

93

ΤΡΩΜΕ. ΠΑΙΖΟΥΜΕ.
ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BJURSTA τραπ. με 2 φύλλα
προέκτ. για 4 άτομα.
Μ90/129/168×Π90, Υ74cm
ΜπƷʘƮί Ƶα πʘƷƹαʘμƷƹƺƮί
αƵάƴƷγα μƮ ƺƲƸ αƵάγƳƮƸ ƹαƸ.
ΌƺαƵ δƮƵ ωʘưƹƲμƷπƷƲƮίƺƮ ƺα
ƮπƲπƴέƷƵ Ƽǃƴƴα, μπƷʘƮίƺƮ Ƶα
ƺα απƷƱưƳƮǃƹƮƺƮ απǂ Ƴάƺƿ.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ
ƼƴαμƷƻʘƲάƸ. . ΣωƮδ.: Tord
Björklund ΣƮ αƵƷƲωƺǂ ƳαƼέ
901.160.58 159€
GILBERT καρέκλες Π47×Β47,
Υ85cm. Θέƹư Υ43cm.
ΣƺƷƲβάƯƷƵƺαƲ ƳαƲ ƹαƸ
ƮƶƷƲƳƷƵƷμƷǃƵ ωDŽʘƷ, ǂƺαƵ δƮƵ

ƺƲƸ ωʘưƹƲμƷπƷƲƮίƺƮ. ΠǂδƲα απǂ
ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ.
Καρέκλα απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
ƶǃƴƷ ƼƴαμƷƻʘƲάƸ. ΣƮ αƵƷƲωƺǂ
ƳαƼέ 801.205.22 49€
Καρέκλα απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
ƶǃƴƷ βƮƴαƵƲδƲάƸ. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ
ƳαƼέ 201.127.18 49€
KULLA φωτιστικό οροφής
�50cm απǂ ƳƷƵƲƷʘƺƷπ. αƺƹάƴƲ.
ΣωƮδ.: C Halskov/H Dalsgaard.
ΜέγƲƹƺư ƲƹωǃƸ 100W. ΜαǃʘƷ
001.465.40 79€
ĀΕΞΙΑ:
BJURSTA ντουλάπι με
γυάλινες πόρτες Π80×Β40,

HΥ90cm μƮ 4 ʘƻƱμƲƯǂμƮƵα
γƻάƴƲƵα ʘάƼƲα, πƷƻ πʘƷƹαʘμǂƯƷƵƺαƲ ƹƺƲƸ αƵάγƳƮƸ ƹαƸ. Ο
ƼƿƺƲƹμǂƸ ƺƿƵ ƵƺƷƻƴαπƲDŽƵ
πƿƴƮίƺαƲ ωƿʘƲƹƺά. ΜƮ 1
ƹƻʘƺάʘƲ πƷƻ αƵƷίγƮƲ ƮǃƳƷƴα
ƳαƲ έωƮƲ ƹƺƷπ αƹƼαƴƮίαƸ. ΟƲ
πǂʘƺƮƸ δƮƵ έωƷƻƵ πǂμƷƴα ή
ωƮʘƷǃƴƲα, αƴƴά αƵƷίγƷƻƵ
πƲέƯƷƵƺαƸ ƺƲƸ απαƴά. ΜƮ
ưμƲδƲαƼαƵέƸ γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ
ƳαƲ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ
ƼƴαμƷƻʘƲάƸ. ΣωƮδƲαƹƺήƸ: Tord
Björklund. ΣƮ αƵƷƲωƺǂ ƳαƼέ
301.160.61 249€

ΤƷ ƺʘαπέƯƲ BJURSTA ƮίƵαƲ ư
ƲδαƵƲƳή ƴǃƹư γƲα ƺƲƸ
ƳαƱưμƮʘƲƵέƸ ƹαƸ
δʘαƹƺưʘƲǂƺưƺƮƸ. ΜƮ
μέγƮƱƷƸ πƷƻ αƴƴάƯƮƲ
ƹǃμƼƿƵα μƮ ƺƲƸ αƵάγƳƮƸ
ƹαƸ.

BJURSTA τραπέζι

159€

BJURSTA ντουλάπι με γυάλινες πόρτες

249€
92

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Σ Ε Ε Π Ι Π Ε Ā Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α Τ Ι Σ Π Α Ρ Ε Τ Ε Μ Α Ζ Ι Σ Α Σ Σ Η Μ Ε ΡΑ

CF: 80000-mcdi02b

TF: 80000-grc092

VERSION:0

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

93

φεμ τϊειάζεραι μα βιάζεπρε. Τξ μεπημεϊιαμχ
παο μπξϊεί μα κϊαρήπει χπξ θέλερε. Οι
αμαπαςρικέο καϊέκλεο IKEA έτξςμ πτεδιαπρεί
για πξλψυϊα γεψμαρα. Επιπλέξμ ςπάϊτει
τωϊξο για χλξςο, ασξψ μπξϊείρε μα βϊείρε
ρϊαπέζια ακχμα και για 10 άρξμα. Και χλα
σςπικά με ριο μξμαδικέο, ταμηλέο ριμέο ΙΚΕΑ.
NORDEN τραπέζι

299€

NILS καρέκλες με κάλςμμα
Απχ 100% βαμβάκι, πξς
ασαιϊείραι και πλέμεραι. Στεδ.:
Mikael Warnhammar.
νέο Καρέκλα με μπράτσα
Απχ μαπίσ νψλξ πημψδαο.
Π60×Β57, Υ80cm. Θέπη
Υ48cm. Με πχδια πε μαψϊξ
τϊωμα και κάλςμμα Eslöv πε
μαψϊξ/λεςκχ τϊωμα 99€
νέο Καρέκλα Απχ μαπίσ νψλξ
ξνιάο. Π50×Β57, Υ80cm. Θέπη
Υ47cm. Με πχδια πε μαψϊξ
τϊωμα και κάλςμμα Blekinge
πε λεςκχ τϊωμα 69€/τεμ.
OLLE καρέκλα Π40×Β45,
Ύ82cm. Θέπη Υ45cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο/σιμίϊιπμα πημψδαο.
Με κξίλξ κάθιπμα, για
επιπλέξμ άμεπη χραμ κάθεπρε.
Στεδ.: Nike Karlsson. 39€/τεμ.
000.594.44
νέο NORDEN τραπέζι Με
λεςκχ σιμίϊιπμα. Μ220/
266×Π100, Υ75cm. Στεδ.:
Mikael Warnhammar. 299€
301.168.86
BLANDA BLANK μπωλ απχ
αμξνείδυρξ αρπάλι Στεδ.:
Anne Nilsson. ϋ36, Υ16cm.
15€ 000.572.56
ERSERUD καπέλο απχ
100% βαμβάκι. ϋ34, 33cm.
Με κεμρήμαρα, πε διάσξϊα
τϊωμαρα. Στεδ.: Helle Vilén.

νέο

94

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦ Ε Ρ ΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcdi03a

TF: 80000-grc094

24,95€/τεμ. 501.235.17
NORDEN ντουλάπι με
γυάλινες πόρτες Π104×Β42,
Υ190cm. Απχ γςαλί απσαλείαο
και λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο/σιμίϊιπμα πημψδαο.
Με 3 ϊςθμιζχμεμα γςάλιμα
ϊάσια, πξς πϊξπαϊμχζξμραι
αμάλξγα με ριο δικέο παο
απξθηκεςρικέο αμάγκεο. Στεδ.:
Mikael Warnhammar. 329€/
τεμ. 201.168.77
LACK επίτοιχο ράφι Με λεςκχ
σιμίϊιπμα. Τα εναϊρήμαρα
πρεϊέυπηο είμαι κϊςμμέμα.
Μ190×Β26cm. Λεςκχ 25€/τεμ.
000.110.13

Καθίπρε και ταλαϊωπρε. Τξ
μαλακχ κάθιπμα πριο καϊέκλεο
NILS, κάμει ιδιαίρεϊα
αμαπαςρική ρη θέπη και ρημ
πλάρη ρξςο.

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

VERSION:1

95

φεμ τϊειάζεραι μα βιάζεπρε. Τξ μεπημεϊιαμχ
παο μπξϊεί μα κϊαρήπει χπξ θέλερε. Οι
αμαπαςρικέο καϊέκλεο IKEA έτξςμ πτεδιαπρεί
για πξλψυϊα γεψμαρα. Επιπλέξμ ςπάϊτει
τωϊξο για χλξςο, ασξψ μπξϊείρε μα βϊείρε
ρϊαπέζια ακχμα και για 10 άρξμα. Και χλα
σςπικά με ριο μξμαδικέο, ταμηλέο ριμέο ΙΚΕΑ.
NORDEN τραπέζι

299€

NILS καρέκλες με κάλςμμα
Απχ 100% βαμβάκι, πξς
ασαιϊείραι και πλέμεραι. Στεδ.:
Mikael Warnhammar.
νέο Καρέκλα με μπράτσα
Απχ μαπίσ νψλξ πημψδαο.
Π60×Β57, Υ80cm. Θέπη
Υ48cm. Με πχδια πε μαψϊξ
τϊωμα και κάλςμμα Eslöv πε
μαψϊξ/λεςκχ τϊωμα 99€
νέο Καρέκλα Απχ μαπίσ νψλξ
ξνιάο. Π50×Β57, Υ80cm. Θέπη
Υ47cm. Με πχδια πε μαψϊξ
τϊωμα και κάλςμμα Blekinge
πε λεςκχ τϊωμα 69€/τεμ.
OLLE καρέκλα Π40×Β45,
Ύ82cm. Θέπη Υ45cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο/σιμίϊιπμα πημψδαο.
Με κξίλξ κάθιπμα, για
επιπλέξμ άμεπη χραμ κάθεπρε.
Στεδ.: Nike Karlsson. 39€/τεμ.
000.594.44
νέο NORDEN τραπέζι Με
λεςκχ σιμίϊιπμα. Μ220/
266×Π100, Υ75cm. Στεδ.:
Mikael Warnhammar. 299€
301.168.86
BLANDA BLANK μπωλ απχ
αμξνείδυρξ αρπάλι Στεδ.:
Anne Nilsson. ϋ36, Υ16cm.
15€ 000.572.56
ERSERUD καπέλο απχ
100% βαμβάκι. ϋ34, 33cm.
Με κεμρήμαρα, πε διάσξϊα
τϊωμαρα. Στεδ.: Helle Vilén.

νέο

94

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦ Ε Ρ ΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcdi03a

TF: 80000-grc094

24,95€/τεμ. 501.235.17
NORDEN ντουλάπι με
γυάλινες πόρτες Π104×Β42,
Υ190cm. Απχ γςαλί απσαλείαο
και λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο/σιμίϊιπμα πημψδαο.
Με 3 ϊςθμιζχμεμα γςάλιμα
ϊάσια, πξς πϊξπαϊμχζξμραι
αμάλξγα με ριο δικέο παο
απξθηκεςρικέο αμάγκεο. Στεδ.:
Mikael Warnhammar. 329€/
τεμ. 201.168.77
LACK επίτοιχο ράφι Με λεςκχ
σιμίϊιπμα. Τα εναϊρήμαρα
πρεϊέυπηο είμαι κϊςμμέμα.
Μ190×Β26cm. Λεςκχ 25€/τεμ.
000.110.13

Καθίπρε και ταλαϊωπρε. Τξ
μαλακχ κάθιπμα πριο καϊέκλεο
NILS, κάμει ιδιαίρεϊα
αμαπαςρική ρη θέπη και ρημ
πλάρη ρξςο.

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

VERSION:1

95

Απύ πν πϐόί όξ πν βϐάωρ, η πϐαπεζαϐία είλαθ πάλπα έπνθμη ιαθ οαξ πεϐθμέλεθ!
Απύ έλα ολαι μέσϐθ ιαςέ με ςίκνρξ. Με ππροούμελεξ κώοεθξ, ειμεπακκερπείπε
πέκεθα πν σϏϐν οαξ ιαθ πϐνοαϐμύοπε πνλ οπθξ αλάγιεξ οαξ.

LEKSVIK τραπέζι με
πτυσσόμενο φύλλο
Μ59/89/119×Π78, Υ74cm.
Απύ καιαϐθομέλν μαοίς μώκν
πεώινρ, οε μαώϐν σϐϏμα. Σσεωθαομύξ: Carina Bengs. 129€
201.160.52
INGOLF καρέκλα Π43×Β52,
Υ91cm. Θέοη Υ44cm. Απύ
καιαϐθομέλν μαοίς μώκν ιανρπονώι ιαθ ςθλίϐθομα πεώινρ,
οε μαώϐν σϐϏμα Σσεωθαομύξ:
Carina Bengs. 59€/τεμ.
301.259.23
RITVA μαξιλάρι καρέκλας
Π40×Β40cm Κάκρμμα: 100%
βαμβάιθ, οε μπεζ σϐϏμα.

6,50€/τεμ. 200.696.92
ARVINN πτυσσόμενη
καρέκλα Π43×Β55, Υ83cm.
Θέοη Υ45cm. Απύ καιαϐθομέλν μαοίς μώκν ιανρπονώι, οε
κεριύ σϐϏμα. Μπνϐεί λα
ιϐεμαοπεί οε γάλπζν, οπνλ
πνίσν γθα λα εμνθινλνμήοεπε
σϏϐν. Σσεωθαομύξ: Carina
Bengs 49€/τεμ. 000.497.56
LIATORP βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόρτες Π96×Β34,
Υ214cm. Απύ γρακί αοςακείαξ
οε κεριύ σϐϏμα. Σσεωθαομύξ:
Carina Bengs. 460€
STENSTORP επίτοιχο ράφι
Π60×Β25, Υ20cm. Με κεριύ

ςθλίϐθομα.Πεϐθκαμβάλνλπαθ 3
γάλπζνθ. Σσεωθαομύξ: Carina
Bengs. 39€ 801.393.76
FOTO φωτιστικό οροφής
ϑ50cm. Απύ καιαϐθομέλν
ακνρμίλθν. 27€ 601.258.13
IKEA 365+ κουζινικά Βκ.
οεκίωα 304.

Με ωών ππροούμελα ςώκκα,
πν πϐαπέζθ LEKSVIK είλαθ
θωθαίπεϐα εώεκθιπν. ΣηιϏοπε
πν έλα ςώκκν, γθα λα
πάϐεπε πν πϐόθλύ οαξ ή ιαθ
πα ωών γθα λα ιάλεπε πν
ωείπλν οπνρξ ςίκνρξ οαξ.

INGOLF καρέκλα

59€/τεμ.

96

LEKSVIK πτυσσόμενο τραπέζι

129€

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/0 8 /2 0 0 9     Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

CF: 80000-mcdi04a

TF: 80000-grc096

VERSION:0

97

Απύ πν πϐόί όξ πν βϐάωρ, η πϐαπεζαϐία είλαθ πάλπα έπνθμη ιαθ οαξ πεϐθμέλεθ!
Απύ έλα ολαι μέσϐθ ιαςέ με ςίκνρξ. Με ππροούμελεξ κώοεθξ, ειμεπακκερπείπε
πέκεθα πν σϏϐν οαξ ιαθ πϐνοαϐμύοπε πνλ οπθξ αλάγιεξ οαξ.

LEKSVIK τραπέζι με
πτυσσόμενο φύλλο
Μ59/89/119×Π78, Υ74cm.
Απύ καιαϐθομέλν μαοίς μώκν
πεώινρ, οε μαώϐν σϐϏμα. Σσεωθαομύξ: Carina Bengs. 129€
201.160.52
INGOLF καρέκλα Π43×Β52,
Υ91cm. Θέοη Υ44cm. Απύ
καιαϐθομέλν μαοίς μώκν ιανρπονώι ιαθ ςθλίϐθομα πεώινρ,
οε μαώϐν σϐϏμα Σσεωθαομύξ:
Carina Bengs. 59€/τεμ.
301.259.23
RITVA μαξιλάρι καρέκλας
Π40×Β40cm Κάκρμμα: 100%
βαμβάιθ, οε μπεζ σϐϏμα.

6,50€/τεμ. 200.696.92
ARVINN πτυσσόμενη
καρέκλα Π43×Β55, Υ83cm.
Θέοη Υ45cm. Απύ καιαϐθομέλν μαοίς μώκν ιανρπονώι, οε
κεριύ σϐϏμα. Μπνϐεί λα
ιϐεμαοπεί οε γάλπζν, οπνλ
πνίσν γθα λα εμνθινλνμήοεπε
σϏϐν. Σσεωθαομύξ: Carina
Bengs 49€/τεμ. 000.497.56
LIATORP βιβλιοθήκη με
γυάλινες πόρτες Π96×Β34,
Υ214cm. Απύ γρακί αοςακείαξ
οε κεριύ σϐϏμα. Σσεωθαομύξ:
Carina Bengs. 460€
STENSTORP επίτοιχο ράφι
Π60×Β25, Υ20cm. Με κεριύ

ςθλίϐθομα.Πεϐθκαμβάλνλπαθ 3
γάλπζνθ. Σσεωθαομύξ: Carina
Bengs. 39€ 801.393.76
FOTO φωτιστικό οροφής
ϑ50cm. Απύ καιαϐθομέλν
ακνρμίλθν. 27€ 601.258.13
IKEA 365+ κουζινικά Βκ.
οεκίωα 304.

Με ωών ππροούμελα ςώκκα,
πν πϐαπέζθ LEKSVIK είλαθ
θωθαίπεϐα εώεκθιπν. ΣηιϏοπε
πν έλα ςώκκν, γθα λα
πάϐεπε πν πϐόθλύ οαξ ή ιαθ
πα ωών γθα λα ιάλεπε πν
ωείπλν οπνρξ ςίκνρξ οαξ.

INGOLF καρέκλα

59€/τεμ.

96

LEKSVIK πτυσσόμενο τραπέζι

129€

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/0 8 /2 0 0 9     Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

CF: 80000-mcdi04a

TF: 80000-grc096

VERSION:0

97

Αξιοποιήστε  

2

4m
EVERT σκαμπό

3,95€/τεμ.

ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι Ā Α :
EVERT σκαμπό Θέƹư �35,
Υ45cm. Απǂ πƴαƹƺƲƳǂ. ΤƷ ƹƳαμπǂ αƵαπƷδƷγƻʘƲƹμέƵƷ, μπƷʘƮί Ƶα γίƵƮƲ απƷƱưƳƮƻƺƲƳǂƸ ωDŽʘƷƸ ή ƳαƲ ƳάδƷƸ απƷʘʘƲμάƺƿƵ.
ΣωƮδƲαƹμǂƸ: K Hagberg/M
Hagberg. ΠʘάƹƲƵƷ 101.181.84
ΜαǃʘƷ 601.181.86 ΚίƺʘƲƵƷ
401.181.87 3,95€/τεμ.

ĀΕΞΙΑ ΣΕΛΙĀ Α:
1. NORBO πτυσσόμενο
επίτοιχο τραπέζι Π79×Β8–
59cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ
ƶǃƴƷ βƮƴαƵƲδƲάƸ/ƼƲƵίʘƲƹμα
βƮƴαƵƲδƲάƸ, ƹƮ ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ
ωʘDŽμα 45€ 001.063.13
νέο INGEMAR σκαμπό μπαρ
με πλάτη Π42×Β41, Υ94cm.
Θέƹư Υ74cm. Απǂ μαƹίƼ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ, ƹƮ μαǃʘƷ ωʘDŽμα.
65€/τεμ. 601.299.53
2. UTBY ψηλό τραπέζι
Μ75×Π75, Υ90cm απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ ƼƴαμƷƻʘƲάƸ, ƹƮ ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ ωʘDŽμα ƳαƲ
αƵƷƶƮίδƿƺƷ αƺƹάƴƲ. ΓƲα 2
άƺƷμα. 104€
SEBASTIAN σκαμπό μπαρ
Π49×Β49, Υ76cm. Θέƹư Υ63cm
μƮ ƼƲƵίʘƲƹμα μƮƴαμίƵưƸ ƳαƲ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ, ƹƮ ƴƮƻƳǂ
ωʘDŽμα ƳαƲ πǂδƲα απǂ
ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ. 49€/
τεμ. 001.168.59
3. NORDEN πτυσσόμενο
τραπέζι με αποθηκευτικούς
χώρους Μ26/89/152×Π80,
Υ74cm απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ

98

νέο

μαƹίƼ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ. ΓƲα 2-4
άƺƷμα. 189€ 201.047.18
NORDMYRA καρέκλα
Π47×Β48, Υ78cm. Θέƹư
Υ45cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
μαƹίƼ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ ƳαƲ
ƳάƱƲƹμα μƮ ƴƮƻƳǂ ƼƲƵίʘƲƹμα.
49€/τεμ. 100.876.44
FROSTA σκαμπό Θέƹư �35,
Υ45cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 12€/τεμ. 242.862.05
4. MUDDUS πτυσσόμενο
τραπέζι Μ48/92×Π60, Υ74cm.
ΜƮ πƷʘƺƷƳαƴί ƼƲƵίʘƲƹμα ƳαƲ
ƳƷƵƲƷʘƺƷπƷƲưμέƵƷ αƺƹάƴƲ. ΓƲα
1-2 άƺƷμα 49€ 301.270.07
νέο NISSE πτυσσόμενη
καρέκλα Π45×Β47, Υ76cm.
Θέƹư Υ45cm απǂ πƴαƹƺƲƳǂ ƹƮ
ƴƮƻƳǂ ωʘDŽμα ƳαƲ ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ 25€/τεμ.
101.150.67

1

2

3

4

NORDEN τραπέζι πτυσσόμενο με
αποθηκευτικούς χώρους

189€
ΕƶƷƲƳƷƵƷμήƹƺƮ ωDŽʘƷ μƮ ƺƷ
ƺʘαπέƯƲ MUDDUS. ΓƲα 1 άƺƷμƷ,
ǂƺαƵ ƱέƴƮƺƮ έƵα μƲƳʘǂ ƹƵαƳ.
ΓƲα 2 άƺƷμα, αƵƷίƶƺƮ ƳαƲ ƺƷ
άƴƴƷ ƼǃƴƴƷ ƳαƲ πʘƷƹƱέƹƺƮ μƲα
πƺƻƹƹǂμƮƵư ƳαʘέƳƴα.

νέο

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι

CF: 80000-mcdi05a

TF: 80000-grc098

VERSION:0

  Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

99

Αξιοποιήστε  

2

4m
EVERT σκαμπό

3,95€/τεμ.

ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι Ā Α :
EVERT σκαμπό Θέƹư �35,
Υ45cm. Απǂ πƴαƹƺƲƳǂ. ΤƷ ƹƳαμπǂ αƵαπƷδƷγƻʘƲƹμέƵƷ, μπƷʘƮί Ƶα γίƵƮƲ απƷƱưƳƮƻƺƲƳǂƸ ωDŽʘƷƸ ή ƳαƲ ƳάδƷƸ απƷʘʘƲμάƺƿƵ.
ΣωƮδƲαƹμǂƸ: K Hagberg/M
Hagberg. ΠʘάƹƲƵƷ 101.181.84
ΜαǃʘƷ 601.181.86 ΚίƺʘƲƵƷ
401.181.87 3,95€/τεμ.

ĀΕΞΙΑ ΣΕΛΙĀ Α:
1. NORBO πτυσσόμενο
επίτοιχο τραπέζι Π79×Β8–
59cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ
ƶǃƴƷ βƮƴαƵƲδƲάƸ/ƼƲƵίʘƲƹμα
βƮƴαƵƲδƲάƸ, ƹƮ ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ
ωʘDŽμα 45€ 001.063.13
νέο INGEMAR σκαμπό μπαρ
με πλάτη Π42×Β41, Υ94cm.
Θέƹư Υ74cm. Απǂ μαƹίƼ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ, ƹƮ μαǃʘƷ ωʘDŽμα.
65€/τεμ. 601.299.53
2. UTBY ψηλό τραπέζι
Μ75×Π75, Υ90cm απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ ƼƴαμƷƻʘƲάƸ, ƹƮ ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ ωʘDŽμα ƳαƲ
αƵƷƶƮίδƿƺƷ αƺƹάƴƲ. ΓƲα 2
άƺƷμα. 104€
SEBASTIAN σκαμπό μπαρ
Π49×Β49, Υ76cm. Θέƹư Υ63cm
μƮ ƼƲƵίʘƲƹμα μƮƴαμίƵưƸ ƳαƲ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ, ƹƮ ƴƮƻƳǂ
ωʘDŽμα ƳαƲ πǂδƲα απǂ
ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ. 49€/
τεμ. 001.168.59
3. NORDEN πτυσσόμενο
τραπέζι με αποθηκευτικούς
χώρους Μ26/89/152×Π80,
Υ74cm απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ

98

νέο

μαƹίƼ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ. ΓƲα 2-4
άƺƷμα. 189€ 201.047.18
NORDMYRA καρέκλα
Π47×Β48, Υ78cm. Θέƹư
Υ45cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
μαƹίƼ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ ƳαƲ
ƳάƱƲƹμα μƮ ƴƮƻƳǂ ƼƲƵίʘƲƹμα.
49€/τεμ. 100.876.44
FROSTA σκαμπό Θέƹư �35,
Υ45cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 12€/τεμ. 242.862.05
4. MUDDUS πτυσσόμενο
τραπέζι Μ48/92×Π60, Υ74cm.
ΜƮ πƷʘƺƷƳαƴί ƼƲƵίʘƲƹμα ƳαƲ
ƳƷƵƲƷʘƺƷπƷƲưμέƵƷ αƺƹάƴƲ. ΓƲα
1-2 άƺƷμα 49€ 301.270.07
νέο NISSE πτυσσόμενη
καρέκλα Π45×Β47, Υ76cm.
Θέƹư Υ45cm απǂ πƴαƹƺƲƳǂ ƹƮ
ƴƮƻƳǂ ωʘDŽμα ƳαƲ ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ 25€/τεμ.
101.150.67

1

2

3

4

NORDEN τραπέζι πτυσσόμενο με
αποθηκευτικούς χώρους

189€
ΕƶƷƲƳƷƵƷμήƹƺƮ ωDŽʘƷ μƮ ƺƷ
ƺʘαπέƯƲ MUDDUS. ΓƲα 1 άƺƷμƷ,
ǂƺαƵ ƱέƴƮƺƮ έƵα μƲƳʘǂ ƹƵαƳ.
ΓƲα 2 άƺƷμα, αƵƷίƶƺƮ ƳαƲ ƺƷ
άƴƴƷ ƼǃƴƴƷ ƳαƲ πʘƷƹƱέƹƺƮ μƲα
πƺƻƹƹǂμƮƵư ƳαʘέƳƴα.

νέο

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι

CF: 80000-mcdi05a

TF: 80000-grc098

VERSION:0

  Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

99

ΚΑΘΙΣΤΕ ΠΑΡΕΑ
1

2

TOBIAS καρέκλα

νέο

89€/τεμ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
νέο NORRSTEN σειρά
ΣωƮδƲαƹμƷƸ: Carl Öjerstam.
Τραπέζι Μ110×Π110, Υ74cm.
Απǂ γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ ƳαƲ
πǂδƲα απǂ ƳƷƵƲƷʘƺƷπ. αƺƹάƴƲ,
ƹƮ μαǃʘƷ ωʘDŽμα. ΓƲα 4 άƺƷμα.
229€ 801.317.33 Ντουλάπι
Π140×Β42, Υ127cm. ΠʘέπƮƲ Ƶα
ƹƺƮʘƮƿƱƮί ƹƺƷƵ ƺƷίωƷ μƮ ƺα
Ʈƶαʘƺήμαƺα πƷƻ πƮʘƲƴαμβ. ΜƮ
ƴƮƻƳǂ ƼƲƵίʘƲƹμα ƳαƲ αƴƷƻμίƵƲƷ.
ΠƮʘƲƴαμβάƵƮƲ 2 ƹƻʘƺάʘƲα.
399€ 801.356.65
JAKOB περιστρεφ.καρέκλα
με μαξιλαράκι Κάƴƻμμα: 75%
βαμβάƳƲ, 25% βƲƹƳǂƯư/ʘƮγƲǂƵ.

100

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α     ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε Ρ Ε Σ Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Ε Σ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcdi08a

TF: 80000-grc100

Απǂ πƴαƹƺƲƳǂ ƳαƲ αƴƷƻμίƵƲƷ.
149€/τεμ. 601.090.16
ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι Ā Α :
1. TORSBY σειρά ΣωƮδƲαƹμǂƸ:
Carl Öjerstam. Τραπέζι
Μ180×Π85, Υ74cm. Απǂ γƻαƴί
αƹƼαƴƮίαƸ ƳαƲ ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ
αƺƹάƴƲ. ΓƲα 6 άƺƷμα. 169€
201.150.24 Μπουφές
Π150×Β38, Υ74cm. ΜƮ ƴƮƻƳǂ
ƼƲƵίʘƲƹμα ƳαƲ πǂδƲα απǂ
ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ. 249€
401.150.23
TOBIAS καρέκλα Π55×Β56,
Υ82cm. Θέư Υ44cm. Απǂ
πƴαƹƺƲƳǂ ƳαƲ ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ

αƺƹάƴƲ. 89€/τεμ. 201.150.38
2. FORSBY τραπέζι
Μ180×Π100, Υ75cm. Απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃƴƷ
πƮǃƳƷƻ, ƹƮ αƵƺƲƳέ ωʘDŽμα. ΓƲα 6
άƺƷμα. 269€ 700.335.25
HAROLA καρέκλα Π50×Β53,
Υ89cm. Θέƹư Υ45cm. Απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ʘαƺƺάƵ. 55€/τεμ.
601.247.57 MARKÖR
μπουφές Π165×Β50, Υ90cm.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃƴƷ,
ƹƮ αƵƺƲƳέ ωʘDŽμα. 395€
601.392.97

ΤƷ ƵέƷ ƵƺƷƻƴάπƲ NORRSTEN
δƮƵ έωƮƲ πǂμƷƴα ή
ωƮʘƷǃƴƲα. ΟƲ πǂʘƺƮƸ
αƵƷίγƷƻƵ μƮ έƵα απαƴǂ
άγγƲγμα.

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

VERSION:0

101

ΚΑΘΙΣΤΕ ΠΑΡΕΑ
1

2

TOBIAS καρέκλα

νέο

89€/τεμ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
νέο NORRSTEN σειρά
ΣωƮδƲαƹμƷƸ: Carl Öjerstam.
Τραπέζι Μ110×Π110, Υ74cm.
Απǂ γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ ƳαƲ
πǂδƲα απǂ ƳƷƵƲƷʘƺƷπ. αƺƹάƴƲ,
ƹƮ μαǃʘƷ ωʘDŽμα. ΓƲα 4 άƺƷμα.
229€ 801.317.33 Ντουλάπι
Π140×Β42, Υ127cm. ΠʘέπƮƲ Ƶα
ƹƺƮʘƮƿƱƮί ƹƺƷƵ ƺƷίωƷ μƮ ƺα
Ʈƶαʘƺήμαƺα πƷƻ πƮʘƲƴαμβ. ΜƮ
ƴƮƻƳǂ ƼƲƵίʘƲƹμα ƳαƲ αƴƷƻμίƵƲƷ.
ΠƮʘƲƴαμβάƵƮƲ 2 ƹƻʘƺάʘƲα.
399€ 801.356.65
JAKOB περιστρεφ.καρέκλα
με μαξιλαράκι Κάƴƻμμα: 75%
βαμβάƳƲ, 25% βƲƹƳǂƯư/ʘƮγƲǂƵ.

100

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α     ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε Ρ Ε Σ Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Ε Σ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcdi08a

TF: 80000-grc100

Απǂ πƴαƹƺƲƳǂ ƳαƲ αƴƷƻμίƵƲƷ.
149€/τεμ. 601.090.16
ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι Ā Α :
1. TORSBY σειρά ΣωƮδƲαƹμǂƸ:
Carl Öjerstam. Τραπέζι
Μ180×Π85, Υ74cm. Απǂ γƻαƴί
αƹƼαƴƮίαƸ ƳαƲ ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ
αƺƹάƴƲ. ΓƲα 6 άƺƷμα. 169€
201.150.24 Μπουφές
Π150×Β38, Υ74cm. ΜƮ ƴƮƻƳǂ
ƼƲƵίʘƲƹμα ƳαƲ πǂδƲα απǂ
ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ αƺƹάƴƲ. 249€
401.150.23
TOBIAS καρέκλα Π55×Β56,
Υ82cm. Θέư Υ44cm. Απǂ
πƴαƹƺƲƳǂ ƳαƲ ƮπƲωʘƿμƲƿμέƵƷ

αƺƹάƴƲ. 89€/τεμ. 201.150.38
2. FORSBY τραπέζι
Μ180×Π100, Υ75cm. Απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃƴƷ
πƮǃƳƷƻ, ƹƮ αƵƺƲƳέ ωʘDŽμα. ΓƲα 6
άƺƷμα. 269€ 700.335.25
HAROLA καρέκλα Π50×Β53,
Υ89cm. Θέƹư Υ45cm. Απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ʘαƺƺάƵ. 55€/τεμ.
601.247.57 MARKÖR
μπουφές Π165×Β50, Υ90cm.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃƴƷ,
ƹƮ αƵƺƲƳέ ωʘDŽμα. 395€
601.392.97

ΤƷ ƵέƷ ƵƺƷƻƴάπƲ NORRSTEN
δƮƵ έωƮƲ πǂμƷƴα ή
ωƮʘƷǃƴƲα. ΟƲ πǂʘƺƮƸ
αƵƷίγƷƻƵ μƮ έƵα απαƴǂ
άγγƲγμα.

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

VERSION:0

101

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΕΙΡΑ BJURSTA
Είμαι ρξ καθημεʘιμǂ παο ρʘαπέζι καράλληλξ για
κάθε δʘαπρηʘιǂρηρα, εǃκξλξ πρξμ καθαʘιπμǂ και
πʘξπαʘμξζǂμεμξ πε διάσξʘα μεγέθη. ΓλιρDŽπρε
ƽDŽʘξ κάθε μέʘα, αλλά ǂραμ ƽʘειαπρεί καθίπρε
μέƽʘι και 10 άρξμα πε γιξʘριμέο μέʘεο. Με
απξθηκεςρικǂ ƽDŽʘξ και καʘέκλεο πξς ραιʘιάζξςμ,
η πειʘά BJURSTA παο καλǃπρει απǂ ρξ πʘƿǀμǂ
παο μέƽʘι και μια μεγάλη παʘέα.

BJURSTA τραπέζι

119€

102

Āιαθέπιμξ και πε:

1

2

3

4

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. Πʘξπαʘμǂζεραι πριο μικʘέο
παο απξθηκεςρικέο αμάγκεο.
BJURSTA τραπέζι Απǂ
λακαʘιπμέμξ νǃλξ πε αμξιƽρǂ
κασέ ƽʘDŽμα. 119€ 701.160.59
Āείρε Νξ. 5. GILBERT
καρέκλα Kάθιπμα Υ43cm.
Π47×Β47, Υ85cm. Απǂ νǃλξ
πημǃδαο πε λεςκǂ ƽʘDŽμα/
επιƽʘƿμιƿμέμξ αρπάλι. 49€/
τεμ 000.594.39
2. Αμθεκρικǂ λακαʘιπμέμξ
νǃλξ με σιμίʘιπμα, πημαίμει
πξιǂρηρα πξς αμρέƽει πρξ
ƽʘǂμξ. BJURSTA τραπέζι Απǂ
λακαʘιπμέμξ νǃλξ πημǃδαο.
159€ 901.168.07 Āείρε Νξ. 6.
HENRIKSDAL καρέκλα
Π51×Β58, Υ97cm. Κάθιπμα
Υ47cm. Κάλςμμα πξς πλέμεραι:
100% βαμβάκι. Απǂ νǃλξ
πημǃδαο/ και κάλςμμα Gobo
λεςκǂ 75€/τεμ.
3. Απξθηκεǃπρε ρα είδη για
ρημ ρʘαπεζαʘία εǃκξλα με ρα
ασαιʘξǃμεμα γςάλιμα ʘάσια.
Σειρά BJURSTA Τραπέζι Απǂ
λακαʘιπμέμξ νǃλξ πημǃδαο με
σιμίʘιπμα. 199€ 001.162.65
Āείρε Νξ 8.
Ντουλάπι με γυάλινη πόρτα
Π80×Β40, Υ190cm. Γςαλί
απσαλείαο. 249€ 701.191.66
BÖRJE καρέκλα Π44×Β55,
Υ100cm. Κάθιπμα Υ47cm.
Κάλςμμα πξς πλέμεραι: 100%
βαμβάκι. Απǂ νǃλξ πημǃδαο
και κάλςμμα Gobo λεςκǂ 49€/
τεμ. 701.162.00
4. Επεκρείμεραι εǃκξλα. Η
κʘςσή λειρξςʘγία κλειδDŽμαρξο εναλείσει ρςƽǂμ κεμά
αμάμεπα πρξ ρʘαπέζι και ρα

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α     Π Α Ρ Τ Ε Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Λ ΑΥ Σ Τ Ε Τ Ο Σ Η Μ Ε ΡΑ !

CF: 80000-mcdi10b

σǃλλα πʘξέκραπηο. BJURSTA
τραπέζι 269€ Āείρε Νξ 9.
HENRIKSDAL καρέκλα
Π51×Β58, Υ97cm. Κάθιπμα
Υ47cm. Κάλςμμα Myrby πξς
πλέμεραι πε ƽʘDŽμα πκξǃʘξ
γκʘι: 69% βαμβάκι, 22%
πξλςεπρέʘαο, 9% βιπκǂζη/
ʘεγιǂμ. Απǂ μαπίσ νǃλξ ξνιάο.
85€/τεμ.
ĀΕΞΙΑ:
Σειρά BJURSTA Απǂ
λακαʘιπμέμξ νǃλξ με
σιμίʘιπμα λεǃκαο. Σƽεδ.: Tord
Björklund. Σε πκξǃʘξ κασέ
ƽʘDŽμα. 5. Τραπέζι Μ50/70/
90×Β90, Υ74cm. 119€
701.168.46
6. Τραπέζι Μ90/129/
168×Β90, Υ74cm. 159€
501.168.09
7. Τραπέζι 229€ �115/
Μ166,Υ74cm. 201.167.78
8. Τραπέζι 199€ Μ140/180/
220×Β84, Υ74cm. 301.162.64
9. Τραπέζι 269€ Μ175/218/
260×Β95, Υ74cm. 701.162.62
GILBERT καρέκλα 49€/τεμ.
Σε πκξςʘǂ κασέ. Āείρε πελ. 93.

Σκξǃʘξ
κασέ

Κίρʘιμξκασέ

Σημǃδα

5

8

6

Αμξίνρε ƽDŽʘξ για ρξςο
καλεπμέμξςο παο. Κάθε ρʘαπέζι BJURSTA εκρείμεραι εǃκξλα
και γʘήγξʘα με επιπλέξμ
σǃλλα πξς απξθηκεǃξμραι
εǃκξλα κάρƿ απǂ ρξ ρʘαπέζι.

9

7

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

TF: 80000-grc102

VERSION:1

103

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΕΙΡΑ BJURSTA
Είμαι ρξ καθημεʘιμǂ παο ρʘαπέζι καράλληλξ για
κάθε δʘαπρηʘιǂρηρα, εǃκξλξ πρξμ καθαʘιπμǂ και
πʘξπαʘμξζǂμεμξ πε διάσξʘα μεγέθη. ΓλιρDŽπρε
ƽDŽʘξ κάθε μέʘα, αλλά ǂραμ ƽʘειαπρεί καθίπρε
μέƽʘι και 10 άρξμα πε γιξʘριμέο μέʘεο. Με
απξθηκεςρικǂ ƽDŽʘξ και καʘέκλεο πξς ραιʘιάζξςμ,
η πειʘά BJURSTA παο καλǃπρει απǂ ρξ πʘƿǀμǂ
παο μέƽʘι και μια μεγάλη παʘέα.

BJURSTA τραπέζι

119€

102

Āιαθέπιμξ και πε:

1

2

3

4

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. Πʘξπαʘμǂζεραι πριο μικʘέο
παο απξθηκεςρικέο αμάγκεο.
BJURSTA τραπέζι Απǂ
λακαʘιπμέμξ νǃλξ πε αμξιƽρǂ
κασέ ƽʘDŽμα. 119€ 701.160.59
Āείρε Νξ. 5. GILBERT
καρέκλα Kάθιπμα Υ43cm.
Π47×Β47, Υ85cm. Απǂ νǃλξ
πημǃδαο πε λεςκǂ ƽʘDŽμα/
επιƽʘƿμιƿμέμξ αρπάλι. 49€/
τεμ 000.594.39
2. Αμθεκρικǂ λακαʘιπμέμξ
νǃλξ με σιμίʘιπμα, πημαίμει
πξιǂρηρα πξς αμρέƽει πρξ
ƽʘǂμξ. BJURSTA τραπέζι Απǂ
λακαʘιπμέμξ νǃλξ πημǃδαο.
159€ 901.168.07 Āείρε Νξ. 6.
HENRIKSDAL καρέκλα
Π51×Β58, Υ97cm. Κάθιπμα
Υ47cm. Κάλςμμα πξς πλέμεραι:
100% βαμβάκι. Απǂ νǃλξ
πημǃδαο/ και κάλςμμα Gobo
λεςκǂ 75€/τεμ.
3. Απξθηκεǃπρε ρα είδη για
ρημ ρʘαπεζαʘία εǃκξλα με ρα
ασαιʘξǃμεμα γςάλιμα ʘάσια.
Σειρά BJURSTA Τραπέζι Απǂ
λακαʘιπμέμξ νǃλξ πημǃδαο με
σιμίʘιπμα. 199€ 001.162.65
Āείρε Νξ 8.
Ντουλάπι με γυάλινη πόρτα
Π80×Β40, Υ190cm. Γςαλί
απσαλείαο. 249€ 701.191.66
BÖRJE καρέκλα Π44×Β55,
Υ100cm. Κάθιπμα Υ47cm.
Κάλςμμα πξς πλέμεραι: 100%
βαμβάκι. Απǂ νǃλξ πημǃδαο
και κάλςμμα Gobo λεςκǂ 49€/
τεμ. 701.162.00
4. Επεκρείμεραι εǃκξλα. Η
κʘςσή λειρξςʘγία κλειδDŽμαρξο εναλείσει ρςƽǂμ κεμά
αμάμεπα πρξ ρʘαπέζι και ρα

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α     Π Α Ρ Τ Ε Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Λ ΑΥ Σ Τ Ε Τ Ο Σ Η Μ Ε ΡΑ !

CF: 80000-mcdi10b

σǃλλα πʘξέκραπηο. BJURSTA
τραπέζι 269€ Āείρε Νξ 9.
HENRIKSDAL καρέκλα
Π51×Β58, Υ97cm. Κάθιπμα
Υ47cm. Κάλςμμα Myrby πξς
πλέμεραι πε ƽʘDŽμα πκξǃʘξ
γκʘι: 69% βαμβάκι, 22%
πξλςεπρέʘαο, 9% βιπκǂζη/
ʘεγιǂμ. Απǂ μαπίσ νǃλξ ξνιάο.
85€/τεμ.
ĀΕΞΙΑ:
Σειρά BJURSTA Απǂ
λακαʘιπμέμξ νǃλξ με
σιμίʘιπμα λεǃκαο. Σƽεδ.: Tord
Björklund. Σε πκξǃʘξ κασέ
ƽʘDŽμα. 5. Τραπέζι Μ50/70/
90×Β90, Υ74cm. 119€
701.168.46
6. Τραπέζι Μ90/129/
168×Β90, Υ74cm. 159€
501.168.09
7. Τραπέζι 229€ �115/
Μ166,Υ74cm. 201.167.78
8. Τραπέζι 199€ Μ140/180/
220×Β84, Υ74cm. 301.162.64
9. Τραπέζι 269€ Μ175/218/
260×Β95, Υ74cm. 701.162.62
GILBERT καρέκλα 49€/τεμ.
Σε πκξςʘǂ κασέ. Āείρε πελ. 93.

Σκξǃʘξ
κασέ

Κίρʘιμξκασέ

Σημǃδα

5

8

6

Αμξίνρε ƽDŽʘξ για ρξςο
καλεπμέμξςο παο. Κάθε ρʘαπέζι BJURSTA εκρείμεραι εǃκξλα
και γʘήγξʘα με επιπλέξμ
σǃλλα πξς απξθηκεǃξμραι
εǃκξλα κάρƿ απǂ ρξ ρʘαπέζι.

9

7

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

TF: 80000-grc102

VERSION:1

103

ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΣΕΝΑ...

νέο
13

15

14

13. νέο MELLTORP τραπέζι Μ175×Π75, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα και κονιούτοποιημένο ατσάλι. Με επιφάνεια ανθεκτική στην υγύασία και τις
εκδούές. Σχεδιασμϊς: Lisa Norinder. 85€ 14. NORDEN τραπέζι Μ150/205×Π90, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο σημϋδας. Με επιπλέον φϋλλο
πύοέκτασης, κάτω απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ. Σχεδιασμϊς:: �i�ae� �arn�ammar. 229€ 301.168.72
15. NORDEN τραπέζι Μ150/205×Π90, Υ74cm. Απϊ μασίφ ξϋλο οξιάς. Με επιπλέον φϋλλο πύοέκτασης, κάτω απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ.
Σχεδιασμϊς:: �i�ae� �arn�ammar. 229€ 501.168.71

GRIMLE τραπέζι

νέο

299€

1

2

3

4

1. νέο MELLTORP τραπέζι Μ75×Π75, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα και κονιούτοποιημένο ατσάλι. Με επιφάνεια ανθεκτική στην υγύασία και τις
εκδούές. Σχεδιασμϊς: Lisa Norinder. 45€ 2. NORDEN τραπέζι Μ74×Π74, Υ75cm απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο σημϋδας. 79€ 100.591.65 3.
MUDDUS πτυσσόμενο τραπέζι Μ48/92×Π60, Υ74cm, Με φινίύισμα σε διαφούετικά χύόματα και κονιούτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιασμϊς: Sandra
Kragnert. Μαϋύο 101.251.13 Λευκϊ 501.316.35 Πούτοκαλί 301.270.07 49€ 4. LOKKA πτυσσόμενο τραπέζι Μ107×Π77/83, Υ73cm. Με πϊδια απϊ
κονιούτοποιημένο ατσάλι και πτυσσϊμενη επιφάνεια με λευκϊ φινίύισμα. Σχεδιασμϊς:: �ina ��ristensen. 69€ 601.091.96

18

17

16

16. LEKS�IK πτυσσόμενο τραπέζι Μ137/189×Π78, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου. Σχεδιασμϊς:: �arina �engs. Μαϋύο 601.160.50
Αντικέ 001.160.53 179€ 17. TORSBY τραπέζι Μ180×Π85, Υ74cm. Με γυαλί ασφαλείας και σκελετϊ απϊ επιχύωμιωμένο ατσάλι. Σχεδιασμϊς:: �ar�
��erstam. . 169€ 201.150.24 18. GRIMLE τραπέζι Μ180×Π100, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα και πϊδια απϊ επιχύωμιωμένο ατσάλι. Με επιφάνεια
ανθεκτική στην υγύασία και τις εκδούές. Σχεδιασμϊς:: �arina �engs. 299€ 901.385.93

MELLTORP τραπέζι

59€
19

6

5

20

8
7

5. νέο MELLTORP τραπέζι Μ125×Π75, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα και πϊδια απϊ κονιούτοποιημένο ατσάλι. Με επιφάνεια ανθεκτική στην υγύασία
και τις εκδούές. Σχεδιασμϊς: Lisa Norinder. 59€ 6. NORDEN πτυσσόμενο τραπέζι Μ26/89/152×Π80, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο σημϋδας.
189€ 201.047.18 7. LEKS�IK πτυσσόμενο τραπέζι Μ59/89/119×Π78, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου. Σχεδιασμϊς:: �arina �engs.
Αντικέ 401.160.51 Μαϋύο 201.160.52 129€ 8. NORRSTEN τραπέζι Μ110×Π110, Υ74cm. Με γυαλί ασφαλείας και κονιούτοποιημένο αλουμίνιο, σε
μαϋύο χύόμα. Σχεδιασμϊς: �ar� ��erstam. 229€ 801.317.33

19. JÄMSUNDA τραπέζι Μ221×Π90, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο βελανιδιάς, σε καφέ χύόμα. Σχεδιασμϊς:
χεδιασμϊς: Kar� �a�m�a��.. 489€ 101.466.86
20. FORSBY τραπέζι Μ180×Π100, Υ75cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου, με αντικέ ϊψη. Σχεδιασμϊς:
χεδιασμϊς: �arina �engs. 269€ 700.335.25

NORDEN τραπέζι

299€
21
9

10

11

9. DOCKSTA τραπέζι ώ105, Υ75cm. Με λευκϊ φινίύισμα και πλαστικϊ. 159€ 400.636.32 10. SALMI τραπέζι ώ105, Υ73cm. Με επιφάνεια απϊ γυαλί
ασφαλείας και πϊδια απϊ επιχύωμιωμένο ατσάλι. Σχεδιασμϊς:: � ��erstam/� �artin/� ��e��c�. 119€ 701.022.98 11. LEKS�IK τραπέζι ώ126/
Μ171, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου, με αντικέ ϊψη. Με επιπλέον φϋλλο πύοέκτασης, κάτω απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ.
Σχεδιασμϊς:: �arina �engs. 279€ 501.160.55 12. LIATORP τραπέζι ώ110/Μ155, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα. Με επιπλέον φϋλλο πύοέκτασης, κάτω
απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ. Σχεδιασμϊς:: �arina �engs. 259€ 400.722.07

104

22

12

21. LEKS�IK πτυσσόμενο τραπέζι Μ64/133/201×Π105, Υ75cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου, με αντικέ ϊψη. Σχεδιασμϊς:
χεδιασμϊς: �arina �engs.
269€ 400.890.00 22. NORDEN τραπέζι Μ220/266×Π100, Υ75cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο σημϋδας ή με φινίύισμα σε λευκϊ χύόμα. Με
επιπλέον φϋλλο πύοέκτασης, κάτω απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ. Σχεδιασμϊς:
χεδιασμϊς: �i�ae� �arn�ammar.. Σημϋδα 101.497.98 Λευκϊ 301.168.86 299€

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

CF: 80000-mcdi06a

TF: 80000-grc104

VERSION:0

105

ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΣΕΝΑ...

νέο
13

15

14

13. νέο MELLTORP τραπέζι Μ175×Π75, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα και κονιούτοποιημένο ατσάλι. Με επιφάνεια ανθεκτική στην υγύασία και τις
εκδούές. Σχεδιασμϊς: Lisa Norinder. 85€ 14. NORDEN τραπέζι Μ150/205×Π90, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο σημϋδας. Με επιπλέον φϋλλο
πύοέκτασης, κάτω απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ. Σχεδιασμϊς:: �i�ae� �arn�ammar. 229€ 301.168.72
15. NORDEN τραπέζι Μ150/205×Π90, Υ74cm. Απϊ μασίφ ξϋλο οξιάς. Με επιπλέον φϋλλο πύοέκτασης, κάτω απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ.
Σχεδιασμϊς:: �i�ae� �arn�ammar. 229€ 501.168.71

GRIMLE τραπέζι

νέο

299€

1

2

3

4

1. νέο MELLTORP τραπέζι Μ75×Π75, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα και κονιούτοποιημένο ατσάλι. Με επιφάνεια ανθεκτική στην υγύασία και τις
εκδούές. Σχεδιασμϊς: Lisa Norinder. 45€ 2. NORDEN τραπέζι Μ74×Π74, Υ75cm απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο σημϋδας. 79€ 100.591.65 3.
MUDDUS πτυσσόμενο τραπέζι Μ48/92×Π60, Υ74cm, Με φινίύισμα σε διαφούετικά χύόματα και κονιούτοποιημένο ατσάλι. Σχεδιασμϊς: Sandra
Kragnert. Μαϋύο 101.251.13 Λευκϊ 501.316.35 Πούτοκαλί 301.270.07 49€ 4. LOKKA πτυσσόμενο τραπέζι Μ107×Π77/83, Υ73cm. Με πϊδια απϊ
κονιούτοποιημένο ατσάλι και πτυσσϊμενη επιφάνεια με λευκϊ φινίύισμα. Σχεδιασμϊς:: �ina ��ristensen. 69€ 601.091.96

18

17

16

16. LEKS�IK πτυσσόμενο τραπέζι Μ137/189×Π78, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου. Σχεδιασμϊς:: �arina �engs. Μαϋύο 601.160.50
Αντικέ 001.160.53 179€ 17. TORSBY τραπέζι Μ180×Π85, Υ74cm. Με γυαλί ασφαλείας και σκελετϊ απϊ επιχύωμιωμένο ατσάλι. Σχεδιασμϊς:: �ar�
��erstam. . 169€ 201.150.24 18. GRIMLE τραπέζι Μ180×Π100, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα και πϊδια απϊ επιχύωμιωμένο ατσάλι. Με επιφάνεια
ανθεκτική στην υγύασία και τις εκδούές. Σχεδιασμϊς:: �arina �engs. 299€ 901.385.93

MELLTORP τραπέζι

59€
19

6

5

20

8
7

5. νέο MELLTORP τραπέζι Μ125×Π75, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα και πϊδια απϊ κονιούτοποιημένο ατσάλι. Με επιφάνεια ανθεκτική στην υγύασία
και τις εκδούές. Σχεδιασμϊς: Lisa Norinder. 59€ 6. NORDEN πτυσσόμενο τραπέζι Μ26/89/152×Π80, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο σημϋδας.
189€ 201.047.18 7. LEKS�IK πτυσσόμενο τραπέζι Μ59/89/119×Π78, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου. Σχεδιασμϊς:: �arina �engs.
Αντικέ 401.160.51 Μαϋύο 201.160.52 129€ 8. NORRSTEN τραπέζι Μ110×Π110, Υ74cm. Με γυαλί ασφαλείας και κονιούτοποιημένο αλουμίνιο, σε
μαϋύο χύόμα. Σχεδιασμϊς: �ar� ��erstam. 229€ 801.317.33

19. JÄMSUNDA τραπέζι Μ221×Π90, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο βελανιδιάς, σε καφέ χύόμα. Σχεδιασμϊς:
χεδιασμϊς: Kar� �a�m�a��.. 489€ 101.466.86
20. FORSBY τραπέζι Μ180×Π100, Υ75cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου, με αντικέ ϊψη. Σχεδιασμϊς:
χεδιασμϊς: �arina �engs. 269€ 700.335.25

NORDEN τραπέζι

299€
21
9

10

11

9. DOCKSTA τραπέζι ώ105, Υ75cm. Με λευκϊ φινίύισμα και πλαστικϊ. 159€ 400.636.32 10. SALMI τραπέζι ώ105, Υ73cm. Με επιφάνεια απϊ γυαλί
ασφαλείας και πϊδια απϊ επιχύωμιωμένο ατσάλι. Σχεδιασμϊς:: � ��erstam/� �artin/� ��e��c�. 119€ 701.022.98 11. LEKS�IK τραπέζι ώ126/
Μ171, Υ74cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου, με αντικέ ϊψη. Με επιπλέον φϋλλο πύοέκτασης, κάτω απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ.
Σχεδιασμϊς:: �arina �engs. 279€ 501.160.55 12. LIATORP τραπέζι ώ110/Μ155, Υ74cm. Με λευκϊ φινίύισμα. Με επιπλέον φϋλλο πύοέκτασης, κάτω
απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ. Σχεδιασμϊς:: �arina �engs. 259€ 400.722.07

104

22

12

21. LEKS�IK πτυσσόμενο τραπέζι Μ64/133/201×Π105, Υ75cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο πεϋκου, με αντικέ ϊψη. Σχεδιασμϊς:
χεδιασμϊς: �arina �engs.
269€ 400.890.00 22. NORDEN τραπέζι Μ220/266×Π100, Υ75cm. Απϊ λακαύισμένο μασίφ ξϋλο σημϋδας ή με φινίύισμα σε λευκϊ χύόμα. Με
επιπλέον φϋλλο πύοέκτασης, κάτω απϊ την επιφάνεια του τύαπεζιοϋ. Σχεδιασμϊς:
χεδιασμϊς: �i�ae� �arn�ammar.. Σημϋδα 101.497.98 Λευκϊ 301.168.86 299€

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

CF: 80000-mcdi06a

TF: 80000-grc104

VERSION:0

105

...ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚλΑ
ΓΙΑ ΣΕΝΑ

11

12

13

14

15

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
11. SIXTEN καρέκλα Π51×Β56, Υ85cm. Θέπη Υ47cm. Με κάλςμμα Kungsvik πε μαǃʘξ, απǂ 100% πξλςεπρέʘα. Πǂδια απǂ επιτʘ. αρπάλι 49€
501.023.36 12. νέο HENRIKSDAL καρέκλα Π51×Β58, Υ97cm. Θέπη Υ47cm. Με κάλςμμα Hovby πε μαǃʘξ/λεςκǂ. Απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι.
Πǂδια απǂ λακαʘ. μαπίσ βελαμιδιά πε πκξǃʘξ κασέ 75€ 13. HENRIKSDAL καρέκλα Π51×Β58, Υ97cm. Θέπη Υ47cm. Με κάλςμμα Blekinge πε λεςκǂ.
Απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι πρξ πλςμρήʘιξ. Πǂδια απǂ λακαʘ. μαπίσ πημǃδα 85€ 14. HENRIKSDAL καρέκλα Π51×Β58, Υ97cm. Θέπη Υ47cm.
Με κάλςμμα Myrby πε ρςʘκξςάζ. Απǂ 79% βαμβάκι, 21% πξλςεπρέʘα, πρεγμǂ καθάʘιπμα. Πǂδια απǂ λακαʘ. μαπίσ πημǃδα 85€ 15. HARRY καρέκλα
Π48×Β50, Υ96cm. Θέπη Υ47cm. Με κάλςμμα Blekinge πε λεςκǂ. Απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι. Πǂδια απǂ λακαʘ. μαπίσ πημǃδα 39€ 601.058.29

νέο

JEFF πτυσσόμενη
καρέκλα

TOBIAS καρέκλα

8,95€

89€

1

2

EVERT σκαμπό

3,95€

4

3

5

1. MARTIN καρέκλα Π49×Β52, Υ86cm. Θέπη Υ45cm Απǂ νǃλξ πημǃδαο, πε μαǃʘξ τʘDŽμα και κξμιξʘρξπξιημέμξ αρπάλι, πε απημί τʘDŽμα 25€
601.150.60 2. νέο HERMAN καρέκλα Π45×Β50, Υ78cm. Θέπη Υ44cm Απǂ πλαπρικǂ και κξμιξʘρξπξιημέμξ αρπάλι. Κίρʘιμξ/Απημί 101.376.82
Λεςκǂ/απημί 380.622.10 Μαǃʘξ/απημί 680.622.80 13€ 3. TOBIAS καρέκλα Π55×Β56, Υ82cm. Θέπη Υ44cm. Απǂ διασαμέο πλαπρικǂ και
επιτʘƿμιƿμέμξ αρπάλι 89€ 201.150.38 4. LINUS καρέκλα Π50×Β52, Υ93cm. Θέπη Υ44cm. Απǂ ʘαρράμ και επιτʘƿμιƿμέμξ αρπάλι. 45€ 701.169.45
5. NANDOR καρέκλα Π46×Β62, Υ88cm. Θέπη Υ45cm. 65€ 500.763.04

17

16

18

19

20

16. TERJE πτυσσόμενη καρέκλα Π44×Β51, Υ77cm. Θέπη Υ46cm
Υ46cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ ξνιάο. Στεδιαπμǂο: Lars Norinder. 12€ 900.770.33
17. JEFF πτυσσόμενη καρέκλα Π42×Β49, Υ78cm. Θέπη Υ45cm. Απǂ πλαπρικǂ και γαλβαμιπμέμξ αρπάλι. Στεδιαπμǂο: K Hagberg/M Hagberg. 8,95€
300.704.02 18. BENJAMIN σκαμπό Θέπη Π51×Β35, Υ45cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ νǃλξ πημǃδαο. Στεδιαπμǂο: Lisa Norinder. 19€ 300.450.16
19. EVERT σκαμπό Θέπη �35, Υ45cm. Απǂ πλαπρικǂ. Στεδιαπμǂο: K Hagberg/M Hagberg. 3,95€ 401.181.87 20. νέο MALTE σκαμπό μπαρ
Π44×Β29, Υ67cm. Θέπη Υ63cm. Απǂ μαπίσ νǃλξ πημǃδαο/σιμίʘιπμα πημǃδαο, πε κǂκκιμξ τʘDŽμα
τʘDŽμα. Στεδιαπμǂο: Nike Karlsson. 35€ 001.305.58

STEFAN καρέκλα

19€

6

7

8

9

10

6. NORVALD καρέκλα Π43×Β48, Υ83cm. Θέπη Υ45cm. Απǂ μαπίσ νǃλξ πημǃδαο/σιμίʘιπμα πημǃδαο, πε κǂκκιμξ τʘDŽμα 59€ 101.150.48 7. STEFAN
καρέκλα Π42×Β49, Υ90cm. Θέπη Υ45cm. Απǂ λακαʘ. μαπίσ νǃλξ πεǃκξς, πε μαǃʘξ τʘDŽμα 19€ 700.338.70 8. KAUSTBY καρέκλα Π44×Β48,
Υ103cm. Θέπη Υ46cm. Απǂ λακαʘ. μαπίσ νǃλξ πεǃκξς, με αμρικέ ǂυη 49€ 400.441.96 9. INGOLF καρέκλα Π43×Β52,
×Β52,
Β52, Υ91cm. Θέπη Υ44cm. Απǂ
λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ πεǃκξς, με αμρικέ ǂυη 59€ 601.461.08 INGOLF μαξιλάρι καρέκλας Π45×Β56cm. Με κάλςμμα Alvine Smal πε πκξǃʘξ
μπλε/λεςκǂ, 100% βαμβάκι. 9€ 300.770.12 10. BÖRJE καρέκλα Π44×Β55, Υ100cm. Θέπη Υ47cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ ξνιάο, πε πκξǃʘξ
κασέ τʘDŽμα. Με κάλςμμα Gobo, πε λεςκǂ τʘDŽμα, απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι πρξ πλςμρήʘιξ 49€ 301.168.48

106

21

22

23

24

25

21. HENRIKSDAL σκαμπό μπαρ με πλάτη Π40×Β51, Υ91cm. Θέπη Υ63cm. Με κάλςμμα Gobo πε λεςκǂ. Απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι. Πǂδια απǂ
λακαʘ. μαπίσ βελαμιδιά. Για μπαʘ ǃυξςο 90 cm. 69€ 22. INGOLF σκαμπό μπαρ με πλάτη Π40×Β45, Υ91cm. Θέπη Υ63cm. Απǂ λακαʘ. μαπίσ νǃλξ
πεǃκξς. 65€ 300.675.22 23. FRANKLIN πτυσσόμενο σκαμπό μπαρ με πλάτη Π50×Β40, Υ103cm. Θέπη Υ74cm. Απǂ λακαʘ. νǃλξ πημǃδαο/αρπάλι.
29€ 800.593.03 24. BOSSE σκαμπό μπαρ Π39×Β39, Υ74cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ πημǃδαο. Για μπαʘ ǃυξςο 110 cm
cm. 35€ 700.872.12 25.
ANSSI σκαμπό μπαρ με πλάτη Π47×Β50, Υ101cm. Θέπη Υ74cm. Απǂ αρπάλι/πλαπρικǂ. Για μπαʘ ǃυξςο 110 cm 17€. 200.497.41

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

CF: 80000-mcdi07a

TF: 80000-grc106

VERSION:0

107

...ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚλΑ
ΓΙΑ ΣΕΝΑ

11

12

13

14

15

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.
11. SIXTEN καρέκλα Π51×Β56, Υ85cm. Θέπη Υ47cm. Με κάλςμμα Kungsvik πε μαǃʘξ, απǂ 100% πξλςεπρέʘα. Πǂδια απǂ επιτʘ. αρπάλι 49€
501.023.36 12. νέο HENRIKSDAL καρέκλα Π51×Β58, Υ97cm. Θέπη Υ47cm. Με κάλςμμα Hovby πε μαǃʘξ/λεςκǂ. Απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι.
Πǂδια απǂ λακαʘ. μαπίσ βελαμιδιά πε πκξǃʘξ κασέ 75€ 13. HENRIKSDAL καρέκλα Π51×Β58, Υ97cm. Θέπη Υ47cm. Με κάλςμμα Blekinge πε λεςκǂ.
Απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι πρξ πλςμρήʘιξ. Πǂδια απǂ λακαʘ. μαπίσ πημǃδα 85€ 14. HENRIKSDAL καρέκλα Π51×Β58, Υ97cm. Θέπη Υ47cm.
Με κάλςμμα Myrby πε ρςʘκξςάζ. Απǂ 79% βαμβάκι, 21% πξλςεπρέʘα, πρεγμǂ καθάʘιπμα. Πǂδια απǂ λακαʘ. μαπίσ πημǃδα 85€ 15. HARRY καρέκλα
Π48×Β50, Υ96cm. Θέπη Υ47cm. Με κάλςμμα Blekinge πε λεςκǂ. Απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι. Πǂδια απǂ λακαʘ. μαπίσ πημǃδα 39€ 601.058.29

νέο

JEFF πτυσσόμενη
καρέκλα

TOBIAS καρέκλα

8,95€

89€

1

2

EVERT σκαμπό

3,95€

4

3

5

1. MARTIN καρέκλα Π49×Β52, Υ86cm. Θέπη Υ45cm Απǂ νǃλξ πημǃδαο, πε μαǃʘξ τʘDŽμα και κξμιξʘρξπξιημέμξ αρπάλι, πε απημί τʘDŽμα 25€
601.150.60 2. νέο HERMAN καρέκλα Π45×Β50, Υ78cm. Θέπη Υ44cm Απǂ πλαπρικǂ και κξμιξʘρξπξιημέμξ αρπάλι. Κίρʘιμξ/Απημί 101.376.82
Λεςκǂ/απημί 380.622.10 Μαǃʘξ/απημί 680.622.80 13€ 3. TOBIAS καρέκλα Π55×Β56, Υ82cm. Θέπη Υ44cm. Απǂ διασαμέο πλαπρικǂ και
επιτʘƿμιƿμέμξ αρπάλι 89€ 201.150.38 4. LINUS καρέκλα Π50×Β52, Υ93cm. Θέπη Υ44cm. Απǂ ʘαρράμ και επιτʘƿμιƿμέμξ αρπάλι. 45€ 701.169.45
5. NANDOR καρέκλα Π46×Β62, Υ88cm. Θέπη Υ45cm. 65€ 500.763.04

17

16

18

19

20

16. TERJE πτυσσόμενη καρέκλα Π44×Β51, Υ77cm. Θέπη Υ46cm
Υ46cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ ξνιάο. Στεδιαπμǂο: Lars Norinder. 12€ 900.770.33
17. JEFF πτυσσόμενη καρέκλα Π42×Β49, Υ78cm. Θέπη Υ45cm. Απǂ πλαπρικǂ και γαλβαμιπμέμξ αρπάλι. Στεδιαπμǂο: K Hagberg/M Hagberg. 8,95€
300.704.02 18. BENJAMIN σκαμπό Θέπη Π51×Β35, Υ45cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ νǃλξ πημǃδαο. Στεδιαπμǂο: Lisa Norinder. 19€ 300.450.16
19. EVERT σκαμπό Θέπη �35, Υ45cm. Απǂ πλαπρικǂ. Στεδιαπμǂο: K Hagberg/M Hagberg. 3,95€ 401.181.87 20. νέο MALTE σκαμπό μπαρ
Π44×Β29, Υ67cm. Θέπη Υ63cm. Απǂ μαπίσ νǃλξ πημǃδαο/σιμίʘιπμα πημǃδαο, πε κǂκκιμξ τʘDŽμα
τʘDŽμα. Στεδιαπμǂο: Nike Karlsson. 35€ 001.305.58

STEFAN καρέκλα

19€

6

7

8

9

10

6. NORVALD καρέκλα Π43×Β48, Υ83cm. Θέπη Υ45cm. Απǂ μαπίσ νǃλξ πημǃδαο/σιμίʘιπμα πημǃδαο, πε κǂκκιμξ τʘDŽμα 59€ 101.150.48 7. STEFAN
καρέκλα Π42×Β49, Υ90cm. Θέπη Υ45cm. Απǂ λακαʘ. μαπίσ νǃλξ πεǃκξς, πε μαǃʘξ τʘDŽμα 19€ 700.338.70 8. KAUSTBY καρέκλα Π44×Β48,
Υ103cm. Θέπη Υ46cm. Απǂ λακαʘ. μαπίσ νǃλξ πεǃκξς, με αμρικέ ǂυη 49€ 400.441.96 9. INGOLF καρέκλα Π43×Β52,
×Β52,
Β52, Υ91cm. Θέπη Υ44cm. Απǂ
λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ πεǃκξς, με αμρικέ ǂυη 59€ 601.461.08 INGOLF μαξιλάρι καρέκλας Π45×Β56cm. Με κάλςμμα Alvine Smal πε πκξǃʘξ
μπλε/λεςκǂ, 100% βαμβάκι. 9€ 300.770.12 10. BÖRJE καρέκλα Π44×Β55, Υ100cm. Θέπη Υ47cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ ξνιάο, πε πκξǃʘξ
κασέ τʘDŽμα. Με κάλςμμα Gobo, πε λεςκǂ τʘDŽμα, απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι πρξ πλςμρήʘιξ 49€ 301.168.48

106

21

22

23

24

25

21. HENRIKSDAL σκαμπό μπαρ με πλάτη Π40×Β51, Υ91cm. Θέπη Υ63cm. Με κάλςμμα Gobo πε λεςκǂ. Απǂ 100% βαμβάκι, πξς πλέμεραι. Πǂδια απǂ
λακαʘ. μαπίσ βελαμιδιά. Για μπαʘ ǃυξςο 90 cm. 69€ 22. INGOLF σκαμπό μπαρ με πλάτη Π40×Β45, Υ91cm. Θέπη Υ63cm. Απǂ λακαʘ. μαπίσ νǃλξ
πεǃκξς. 65€ 300.675.22 23. FRANKLIN πτυσσόμενο σκαμπό μπαρ με πλάτη Π50×Β40, Υ103cm. Θέπη Υ74cm. Απǂ λακαʘ. νǃλξ πημǃδαο/αρπάλι.
29€ 800.593.03 24. BOSSE σκαμπό μπαρ Π39×Β39, Υ74cm. Απǂ λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ πημǃδαο. Για μπαʘ ǃυξςο 110 cm
cm. 35€ 700.872.12 25.
ANSSI σκαμπό μπαρ με πλάτη Π47×Β50, Υ101cm. Θέπη Υ74cm. Απǂ αρπάλι/πλαπρικǂ. Για μπαʘ ǃυξςο 110 cm 17€. 200.497.41

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ Ι Α

CF: 80000-mcdi07a

TF: 80000-grc106

VERSION:0

107

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Μικρές

τιμές

JOKKMOKK τραπέζι και 4 καρέκλεs

L�VE� τραπέζι
και 4 καρέκλεs

89€

75€

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

13€
1

H����� καρέκλα Π45×Β50, Υ78cm. Θέρη Υ44cm. Σςοιβάζεςαι
και ραπ εξοικονομεί υωϊο, χςαν δεν υϊηριμοποιείςαι. Με λαβή για
εψκολη μεςατοϊά. Απχ πλαρςικχ και κονιοϊςοποιημένο αςράλι, ρε
μαψϊο/αρημί . Συεδιαρμχπ: �la �ermansson. 680.622.80

2

1. ����� τραπέζι και 4 καρέκλεs Τϊαπέζι Μ110×Π76, Υ73cm. Καϊέκλα Π39×Β40, Υ77cm. Θέρη Υ45cm. Τϊαπέζι απχ ημιδιατανέπ γσαλί
αρταλείαπ. Σκελεςχπ και πχδια απχ κονιοϊςοποιημένο αςράλι. Καϊέκλεπ απχ πλαρςικχ ρε μαψϊο υϊωμα και ρκελεςχ απχ αςράλι. Οι καϊέκλεπ
ρςοιβάζονςαι και ραπ εξοικονομοψν υωϊο χςαν δεν υϊηριμοποιοψνςαι. Συεδ.: Johanna Jelinek. 75€ 301.031.48
2. �������� τραπέζι και 4 καρέκλεs Τϊαπέζι Μ118×Π74, Υ74cm. Καϊέκλα Π41×Β47, Υ90cm. Θέρη Υ44cm. Απχ λακαϊιρμένο μαρίτ ξψλο
πεψκοσ, ανςικέ. Συεδ.: Carina Bengs. 89€ 800.865.75
I��O/�TEF�� τραπέζι και 4 καρέκλεs

������ τραπέζι και 4 καρέκλεs

145€

245€

3

4

3. ����������� τραπέζι και 4 καρέκλεs Τϊαπέζι Μ120×Π75, Υ75cm. Καϊέκλα Π42×Β49, Υ90cm. Θέρη Υ45cm. Απχ μαρίτ ξψλο πεψκοσ.
Μποϊείςε να ςο επεξεϊγαρςείςε με λάδι, κεϊί ή μπογιά για μεγαλψςεϊη ανθεκςικχςηςα. 145€
4. ������ τραπέζι και 4 καρέκλεs Τϊαπέζι Μ150×Π78, Υ75cm. Καϊέκλα Π41×Β49, Υ86cm. Θέρη Υ46cm. Απχ αςράλι, ρε μαψϊο υϊωμα και
φάθα. Με επιτάνεια απχ γσαλί αρταλείαπ, ποσ καθαϊίζεςαι εψκολα. Συεδ.: Tord Björklund. 245€ 401.343.47

108

Design and Quality IKEA of Sweden

DINING

CF: 80000-mcdi12n

TF: 80000-grc108

VERSION:1

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Μικρές

τιμές

JOKKMOKK τραπέζι και 4 καρέκλεs

L�VE� τραπέζι
και 4 καρέκλεs

89€

75€

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

13€
1

H����� καρέκλα Π45×Β50, Υ78cm. Θέρη Υ44cm. Σςοιβάζεςαι
και ραπ εξοικονομεί υωϊο, χςαν δεν υϊηριμοποιείςαι. Με λαβή για
εψκολη μεςατοϊά. Απχ πλαρςικχ και κονιοϊςοποιημένο αςράλι, ρε
μαψϊο/αρημί . Συεδιαρμχπ: �la �ermansson. 680.622.80

2

1. ����� τραπέζι και 4 καρέκλεs Τϊαπέζι Μ110×Π76, Υ73cm. Καϊέκλα Π39×Β40, Υ77cm. Θέρη Υ45cm. Τϊαπέζι απχ ημιδιατανέπ γσαλί
αρταλείαπ. Σκελεςχπ και πχδια απχ κονιοϊςοποιημένο αςράλι. Καϊέκλεπ απχ πλαρςικχ ρε μαψϊο υϊωμα και ρκελεςχ απχ αςράλι. Οι καϊέκλεπ
ρςοιβάζονςαι και ραπ εξοικονομοψν υωϊο χςαν δεν υϊηριμοποιοψνςαι. Συεδ.: Johanna Jelinek. 75€ 301.031.48
2. �������� τραπέζι και 4 καρέκλεs Τϊαπέζι Μ118×Π74, Υ74cm. Καϊέκλα Π41×Β47, Υ90cm. Θέρη Υ44cm. Απχ λακαϊιρμένο μαρίτ ξψλο
πεψκοσ, ανςικέ. Συεδ.: Carina Bengs. 89€ 800.865.75
I��O/�TEF�� τραπέζι και 4 καρέκλεs

������ τραπέζι και 4 καρέκλεs

145€

245€

3

4

3. ����������� τραπέζι και 4 καρέκλεs Τϊαπέζι Μ120×Π75, Υ75cm. Καϊέκλα Π42×Β49, Υ90cm. Θέρη Υ45cm. Απχ μαρίτ ξψλο πεψκοσ.
Μποϊείςε να ςο επεξεϊγαρςείςε με λάδι, κεϊί ή μπογιά για μεγαλψςεϊη ανθεκςικχςηςα. 145€
4. ������ τραπέζι και 4 καρέκλεs Τϊαπέζι Μ150×Π78, Υ75cm. Καϊέκλα Π41×Β49, Υ86cm. Θέρη Υ46cm. Απχ αςράλι, ρε μαψϊο υϊωμα και
φάθα. Με επιτάνεια απχ γσαλί αρταλείαπ, ποσ καθαϊίζεςαι εψκολα. Συεδ.: Tord Björklund. 245€ 401.343.47

108

Design and Quality IKEA of Sweden

DINING

CF: 80000-mcdi12n

TF: 80000-grc108

VERSION:1

Γιατί
δουλεύουν σχεδιαστές για την ΙKEA;

IKEA PS ELLAN καρέκλα

39€
Π48×Β66, Υ81cm. Από πλαστικό,
σε μαύρο χρώμα 800.851.37

Chris Martin,
σχεδιαστής της
κουνιστής
καρέκλας ELLAN

Επειδή έχουν

τρελό

Όλες οι πϏοετοιμασίες ξεκινούν με απογοήτευση και τσακωμούς. Είναι αδύνατον! Δεν
μπϏοϏώ να κατασκευάσω ένα κϏεβάτι, ένα κομοδίνο και μια ντουλάπα για λιγότεϏο από

πάθος.
CF: 80000-mcdd01a

TF: 80000-grc110

100 ευϏώ. Η πϏώτη αντίδϏαση είναι: δεν το κάνω. Αλλά μετά αϏχίζω και σκέφτομαι, κάνω
μεϏικά σχέδια, πηγαίνω σε μεϏικά εϏγοστάσια και σιγά σιγά αϏχίζω να ασχολούμαι τόσο
πολύ που κυϏιαϏχεί τις σκέψεις μου. Μου γίνεται έμμονη ιδέα. Το μόνο που μποϏώ να
σκεφτώ, είναι το πως θα κάνω το έπιπλο όσο όμοϏφο είναι και το σχέδιο μου, και πως
θα το σχεδιάσω για να χωϏέσει στις επίπεδες συσκευασίες, ώστε να είναι οικονομικά
πϏοσιτό για να μποϏέσουν οι πολλοί του κόσμου να το απολαύσουν.

VERSION:0

Γιατί
δουλεύουν σχεδιαστές για την ΙKEA;

IKEA PS ELLAN καρέκλα

39€
Π48×Β66, Υ81cm. Από πλαστικό,
σε μαύρο χρώμα 800.851.37

Chris Martin,
σχεδιαστής της
κουνιστής
καρέκλας ELLAN

Επειδή έχουν

τρελό

Όλες οι πϏοετοιμασίες ξεκινούν με απογοήτευση και τσακωμούς. Είναι αδύνατον! Δεν
μπϏοϏώ να κατασκευάσω ένα κϏεβάτι, ένα κομοδίνο και μια ντουλάπα για λιγότεϏο από

πάθος.
CF: 80000-mcdd01a

TF: 80000-grc110

100 ευϏώ. Η πϏώτη αντίδϏαση είναι: δεν το κάνω. Αλλά μετά αϏχίζω και σκέφτομαι, κάνω
μεϏικά σχέδια, πηγαίνω σε μεϏικά εϏγοστάσια και σιγά σιγά αϏχίζω να ασχολούμαι τόσο
πολύ που κυϏιαϏχεί τις σκέψεις μου. Μου γίνεται έμμονη ιδέα. Το μόνο που μποϏώ να
σκεφτώ, είναι το πως θα κάνω το έπιπλο όσο όμοϏφο είναι και το σχέδιο μου, και πως
θα το σχεδιάσω για να χωϏέσει στις επίπεδες συσκευασίες, ώστε να είναι οικονομικά
πϏοσιτό για να μποϏέσουν οι πολλοί του κόσμου να το απολαύσουν.

VERSION:0

KOYZINA
Ενϋ ετοιμάζετε το φαγητω, τα παιδιά παίζουν. Για μαγείόεμα ή
για κυνηγητω, η κουζίνα σας είναι η καόδιά του σπιτιοϊ.
Σχεδιασμένη ειδικά για αποθήκευση τόοφίμψν, παόασκευή
φαγητϋν, αλλά και χϋόος συγκέντόψσης ωλης της οικογένειας.

FAKTUM κουζίνα με SOLÄR
πϊότες/πόοσϊψεις συόταόιϋν *

2.324€

KOYZINEΣ ΣΕΛ.112 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛ.120 ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕΛ. 136 ΣΧΕωΙΑΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΛ. 138

νέο

FAKTUM κουζίνα με SOLÄR πϊότες και πόοσϊψεις συόταόιϋν
Απω λακαόισμένο μασίφ ξϊλο οξιάς/φινίόισμα οξιάς με χεόοϊλια
απω μασίφ ξϊλο οξιάς. Έχει συνδυαστει με NUMERÄR λευκω πάγκο
laminate. 2.324€ MOSSBY όάφι Π119×Β28cm. Με φινίόισμα απω
ανοξείδ. ατσάλι 25€/τεμ. 200.312.89 BJÄRNUM βόαχίονας Β28,
Υ12cm Απω επινικελψμένο αλουμίνιο. 12€/2 τεμ. 101.361.35
*Τι πεόιλαμβάνεται στην τιμή της κουζίνας; Βλ. σελίδα 136

CF: 80000-mcki01d

TF: 80000-grc112

VERSION:1

KOYZINA
Ενϋ ετοιμάζετε το φαγητω, τα παιδιά παίζουν. Για μαγείόεμα ή
για κυνηγητω, η κουζίνα σας είναι η καόδιά του σπιτιοϊ.
Σχεδιασμένη ειδικά για αποθήκευση τόοφίμψν, παόασκευή
φαγητϋν, αλλά και χϋόος συγκέντόψσης ωλης της οικογένειας.

FAKTUM κουζίνα με SOLÄR
πϊότες/πόοσϊψεις συόταόιϋν *

2.324€

KOYZINEΣ ΣΕΛ.112 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛ.120 ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕΛ. 136 ΣΧΕωΙΑΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΛ. 138

νέο

FAKTUM κουζίνα με SOLÄR πϊότες και πόοσϊψεις συόταόιϋν
Απω λακαόισμένο μασίφ ξϊλο οξιάς/φινίόισμα οξιάς με χεόοϊλια
απω μασίφ ξϊλο οξιάς. Έχει συνδυαστει με NUMERÄR λευκω πάγκο
laminate. 2.324€ MOSSBY όάφι Π119×Β28cm. Με φινίόισμα απω
ανοξείδ. ατσάλι 25€/τεμ. 200.312.89 BJÄRNUM βόαχίονας Β28,
Υ12cm Απω επινικελψμένο αλουμίνιο. 12€/2 τεμ. 101.361.35
*Τι πεόιλαμβάνεται στην τιμή της κουζίνας; Βλ. σελίδα 136

CF: 80000-mcki01d

TF: 80000-grc112

VERSION:1

Μικϋψο τϊϋξο; Απλά τϋειάζεπρε μεγάλεο ιδέεο για ρημ ξϋγάμφπη ρξς!
Εκμεραλλεςρείρε ρξ επφρεϋικψ ρφμ πςϋραϋιϊμ παο, αλλά και ρξ μεϋξτωρη. Με
ένςπμεο λωπειο μέπα και ένφ απψ ρα μρξςλάπια, για κάθε τϊϋξ ρηο κξςζίμαο.

1

FAKTUM κουζίνα με RUBRIK APPLÅD
πόώτες ποώτοκαλί και APPLÅD πόώτες
λευκές *

2.041€

2

νέο
ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι χ Α :
1. FAKTUM�APPLÅD
τώοφοθήκη Π60×Β60, Υ86cm.
Με λεςκψ σιμίϋιπμα και
κξμιξϋρξπξιημέμξ αρπάλι.
208€ RATIONELL θήκη για
μαχαιώοπίώουνα Π51×Β49,
Υ6cm. Απψ λακαϋιπμέμξ μαπίσ
νωλξ ξνιάο. 19€ 601.155.50
IKEA 365+ δοχείο με καπάκι
Μ17×Π8, Υ6cm. Απψ πλαπρικψ
1,50€/τεμ. Plastic. 800.667.18
RATIONELL VARIERA κουτί
με χεώούλι Μ17×Π8, Υ6cm.
Απψ λακαϋιπμέμξ μαπίσ νωλξ
ξνιάο και αμξνείδφρξ αρπάλι
15€ 200.762.73
2. νέο BOHOLMEN θήκη
στώαγγίσματος πιάτων

114

Π28×Β36, Υ4.2cm. Απψ
πλαπρικψ, πε μαωϋξ τϋϊμα
3,95€ 101.452.86
χΕΞΙΑ:
FAKTUM κουζίνα με RUBRIK
APPLÅD πψϋρεο πε πξϋρξκαλί
τϋϊμα και APPLÅD πψϋρεο
και πϋξπψυειο πςϋραϋιϊμ
με λεςκψ σιμίϋιπμα. Έτει
πςμδςαπρεί με STRECKET
τεϋξωλια απψ αμξδιφμέμξ
αλξςμίμιξ και PRÄGEL πάγκξ
laminate πε μαωϋξ τϋϊμα.
2.041€
BYGEL σειώά. Απψ
κξμιξϋρξπξιημέμξ αρπάλι, πε
απημί τϋϊμα.
Ράγα Μ55cm. 1,95€

500.726.45 S-γάντζος Υ7cm
0,90€/10 τεμ. 800.726.44
Πιατοθήκη Π14×Β10.5, Υ11cm.
1,50€ 100.726.47
*Τι πεώιλαμβάνεται στην τιμή
της κουζίνας; Βλ. πελίδα 136

Ελεςθεϋϊπρε τϊϋξ πάμφ
πρξμ πάγκξ παο, τάϋη πρη
BOHOLMEN θήκη
πρϋαγγίπμαρξο πιάρφμ, πξς
έτει πτεδιαπρεί για μα
ραιϋιάζει μέπα πρξ ,
BOHOLMEN μεϋξτωρη.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

Μ ΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΩΝ Σ ΤΗ ΣΕΛ. 370

CF: 80000-mcki02a

TF: 80000-grc114

VERSION:1

  ΚΟΥΖΙ Ν Α

115

Μικϋψο τϊϋξο; Απλά τϋειάζεπρε μεγάλεο ιδέεο για ρημ ξϋγάμφπη ρξς!
Εκμεραλλεςρείρε ρξ επφρεϋικψ ρφμ πςϋραϋιϊμ παο, αλλά και ρξ μεϋξτωρη. Με
ένςπμεο λωπειο μέπα και ένφ απψ ρα μρξςλάπια, για κάθε τϊϋξ ρηο κξςζίμαο.

1

FAKTUM κουζίνα με RUBRIK APPLÅD
πόώτες ποώτοκαλί και APPLÅD πόώτες
λευκές *

2.041€

2

νέο
ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι χ Α :
1. FAKTUM�APPLÅD
τώοφοθήκη Π60×Β60, Υ86cm.
Με λεςκψ σιμίϋιπμα και
κξμιξϋρξπξιημέμξ αρπάλι.
208€ RATIONELL θήκη για
μαχαιώοπίώουνα Π51×Β49,
Υ6cm. Απψ λακαϋιπμέμξ μαπίσ
νωλξ ξνιάο. 19€ 601.155.50
IKEA 365+ δοχείο με καπάκι
Μ17×Π8, Υ6cm. Απψ πλαπρικψ
1,50€/τεμ. Plastic. 800.667.18
RATIONELL VARIERA κουτί
με χεώούλι Μ17×Π8, Υ6cm.
Απψ λακαϋιπμέμξ μαπίσ νωλξ
ξνιάο και αμξνείδφρξ αρπάλι
15€ 200.762.73
2. νέο BOHOLMEN θήκη
στώαγγίσματος πιάτων

114

Π28×Β36, Υ4.2cm. Απψ
πλαπρικψ, πε μαωϋξ τϋϊμα
3,95€ 101.452.86
χΕΞΙΑ:
FAKTUM κουζίνα με RUBRIK
APPLÅD πψϋρεο πε πξϋρξκαλί
τϋϊμα και APPLÅD πψϋρεο
και πϋξπψυειο πςϋραϋιϊμ
με λεςκψ σιμίϋιπμα. Έτει
πςμδςαπρεί με STRECKET
τεϋξωλια απψ αμξδιφμέμξ
αλξςμίμιξ και PRÄGEL πάγκξ
laminate πε μαωϋξ τϋϊμα.
2.041€
BYGEL σειώά. Απψ
κξμιξϋρξπξιημέμξ αρπάλι, πε
απημί τϋϊμα.
Ράγα Μ55cm. 1,95€

500.726.45 S-γάντζος Υ7cm
0,90€/10 τεμ. 800.726.44
Πιατοθήκη Π14×Β10.5, Υ11cm.
1,50€ 100.726.47
*Τι πεώιλαμβάνεται στην τιμή
της κουζίνας; Βλ. πελίδα 136

Ελεςθεϋϊπρε τϊϋξ πάμφ
πρξμ πάγκξ παο, τάϋη πρη
BOHOLMEN θήκη
πρϋαγγίπμαρξο πιάρφμ, πξς
έτει πτεδιαπρεί για μα
ραιϋιάζει μέπα πρξ ,
BOHOLMEN μεϋξτωρη.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

Μ ΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΩΝ Σ ΤΗ ΣΕΛ. 370

CF: 80000-mcki02a

TF: 80000-grc114

VERSION:1

  ΚΟΥΖΙ Ν Α

115

FAKTUM κουζίνα με άσπρες
APPLÅD πόρτες/άσπρα συρτάρια
και AVSIKT γυάλινες πόρτες

2.345€

ΛΑΜΨΗ
Ο φωτισμϊς δημιουύγεί καλή διάθεση. Και το
πιο σημαντικϊ; Βοηθά στο μαγείύεμα, στο
κϊψιμο και στον έλεγχο των μικύόν
πύαγμάτων στην κουζίνα. Χύησιμοποιήστε
σποτάκια πάνω απϊ τον πάγκο για φωτισμϊ
χωύίς σκιές, αλλά και κύεμαστές λάμπες για
γενικϊ φωτισμϊ.

FAKTUM κουζίνα με APPLÅD
άσπρες πόρτες/άσπρα
συρτάρια και AVSIKT
γυάλινες πόρτες. Πϊύτες και
πύοσϊψεις συύταύιόν APPLÅD σε λευκϊ χύόμα. Πϊύτες
AVSIKT απϊ γυαλί ασφαλείας
και αλουμίνιο. Πάγκοι NUMERÄR
laminate σε λευκϊ χύόμα με
γωνίες απϊ ϊψη αλουμινίου.
2.345€
UTBY/NUMERÄR νησίδα
Μ126×Β62, Υ90cm. Απϊ
ανοξείδωτο ατσάλι και πάγκο
laminate. 244€
Σειρά GRUNDTAL Να
χύησιμοποιείται με καλόδια
ANSLUTA που πωλοϋνται
χωύιστά. Μπούείτε έτσι να
δημιουύγήσετε τον πύοσωπικϊ
σας φωτισμϊ. Max 10W.
Φωτισμός πάγκου Π55.5×Β8,
Υ2.5cm. Πεύιλαμβάνονται 3
λαμπτήύες αλογϊνου. Απϊ
γυαλί, ατσάλι και πλαστικϊ.
37,95€ 201.250.18

116

ΚΟΥΖΙ Ν Α

RATIONELL Ράφι με
εντοιχισμένο φωτισμό.
Π80×Β35, Υ3.1cm. Απϊ
πλαστικϊ σκελετϊ και καπέλο
απϊ γυαλί ασφαλείας. Max
13W. 89€ 601.182.90

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcki18a

TF: 80000-grc116

VERSION:0

117

FAKTUM κουζίνα με άσπρες
APPLÅD πόρτες/άσπρα συρτάρια
και AVSIKT γυάλινες πόρτες

2.345€

ΛΑΜΨΗ
Ο φωτισμϊς δημιουύγεί καλή διάθεση. Και το
πιο σημαντικϊ; Βοηθά στο μαγείύεμα, στο
κϊψιμο και στον έλεγχο των μικύόν
πύαγμάτων στην κουζίνα. Χύησιμοποιήστε
σποτάκια πάνω απϊ τον πάγκο για φωτισμϊ
χωύίς σκιές, αλλά και κύεμαστές λάμπες για
γενικϊ φωτισμϊ.

FAKTUM κουζίνα με APPLÅD
άσπρες πόρτες/άσπρα
συρτάρια και AVSIKT
γυάλινες πόρτες. Πϊύτες και
πύοσϊψεις συύταύιόν APPLÅD σε λευκϊ χύόμα. Πϊύτες
AVSIKT απϊ γυαλί ασφαλείας
και αλουμίνιο. Πάγκοι NUMERÄR
laminate σε λευκϊ χύόμα με
γωνίες απϊ ϊψη αλουμινίου.
2.345€
UTBY/NUMERÄR νησίδα
Μ126×Β62, Υ90cm. Απϊ
ανοξείδωτο ατσάλι και πάγκο
laminate. 244€
Σειρά GRUNDTAL Να
χύησιμοποιείται με καλόδια
ANSLUTA που πωλοϋνται
χωύιστά. Μπούείτε έτσι να
δημιουύγήσετε τον πύοσωπικϊ
σας φωτισμϊ. Max 10W.
Φωτισμός πάγκου Π55.5×Β8,
Υ2.5cm. Πεύιλαμβάνονται 3
λαμπτήύες αλογϊνου. Απϊ
γυαλί, ατσάλι και πλαστικϊ.
37,95€ 201.250.18

116

ΚΟΥΖΙ Ν Α

RATIONELL Ράφι με
εντοιχισμένο φωτισμό.
Π80×Β35, Υ3.1cm. Απϊ
πλαστικϊ σκελετϊ και καπέλο
απϊ γυαλί ασφαλείας. Max
13W. 89€ 601.182.90

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcki18a

TF: 80000-grc116

VERSION:0

117

FAKTUM κουζίνα με NEXUS πόʘτες/
πʘοσόψεις συʘταʘιών σε σκούʘο καφέ
χʘώμα και πόʘτες RUBRIK σε μπλε-γκʘι
χʘώμα

2.671€
ΚΡΥΨΤΕ
ΤΑ...
FAKTUM κουζίνα με NEXUS
πψϋρεο/πϋξπψυειο πςϋραϋιϊμ
απψ λακαϋιπμέμξ νωλξ
βελαμιδιάο, πε πκξωϋξ κασέ
τϋϊμα και RUBRIK πψϋρεο
απψ αλξςμίμιξ και γςαλί
απσαλείαο, πε μπλε-γκϋι
τϋϊμα. Έτει πςμδςαπρεί με
STRECKET τεϋξωλια απψ
αμξδιφμέμξ αλξςμίμιξ και
NUMERÄR πάγκξ laminate πε
λεςκψ τϋϊμα με ρελείφμα με
ψυη αλξςμιμίξς 2.671€
GRUNDTAL φωτιστικό
πάγκου Απψ γςαλί, αρπάλι και
πλαπρικψ. Μπξϋείρε μα ρξ
πϋξπαϋμψπερε πριο διαπράπειο
ριο κξςζίμεο παο. Πϋέπει μα
πςμδςαπρεί με ρξ ANSLUTA
πωπρημα καλφδίφμ, πξς
πφλείραι τφϋιπρά. Πεϋιλαμβάμεραι λαμπρήϋαο αλξγψμξς.
2×10W Π35.5×Β8, Υ2.5cm.
27,95€ 701.157.81
3×10W Π55.5×Β8, Υ2.5cm.
37,95€ 901.157.80
RATIONELL VARIERA
πιατοθήκη Π12–19, Υ20cm.
Απψ αμξνείδφρξ αρπάλι και
λακαϋιπμέμξ μαπίσ νωλξ
ξνιάο. Πϋξπαϋμψζεραι ρξ
πλάρξο πωμσφμα με ρξ
μέγεθξο ρφμ πιαρϊμ.
Στεδιαπμψο: Nike Karlsson. 9€
300.761.97
NORDEN τʘαπέζι
Μ220/266xΠ100 cm.
Απψ κψμρϋα πλακέ πημωδαο
και μαπίσ νωλξ πημωδαο πε
λεςκψ τϋϊμα. 299€
301.168.86
URBAN καʘέκλα
Π52×Β51, Υ81cm. Θέπη

118

TF: 80000-grc118

*Τι πεʘιλαμβάνεται στην τιμή
της κουζίνας; Βλ. πελίδα 136

χημιξςϋγήπρε ρη δική παο
πωμθεπη, με ριο RUBRIK πψϋρεο
πε διάσξϋα τϋϊμαρα. Μάθερε
πεϋιππψρεϋα πρη πελίδα 137.

Οι κξςζίμεο FAKTUM έτξςμ
15 τϋψμια εγγωηπη πξιψρηραο.
Βλ. πελίδα σελ. 358.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

KOYZI N A  Χ ΡΕΙ Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β ΟΗΘΕΙ Α ; Μ ΠΟΡ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟΓ Η ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcki03a

Υ45cm. Απψ πλαπρικψ πε
πϋάπιμξ τϋϊμα. Σρξιβάζεραι
και παο ενξικξμξμεί τϊϋξ ψραμ
δεμ τϋηπιμξπξιείραι 35€/τεμ.
501.223.39

VERSION:2

119

FAKTUM κουζίνα με NEXUS πόʘτες/
πʘοσόψεις συʘταʘιών σε σκούʘο καφέ
χʘώμα και πόʘτες RUBRIK σε μπλε-γκʘι
χʘώμα

2.671€
ΚΡΥΨΤΕ
ΤΑ...
FAKTUM κουζίνα με NEXUS
πψϋρεο/πϋξπψυειο πςϋραϋιϊμ
απψ λακαϋιπμέμξ νωλξ
βελαμιδιάο, πε πκξωϋξ κασέ
τϋϊμα και RUBRIK πψϋρεο
απψ αλξςμίμιξ και γςαλί
απσαλείαο, πε μπλε-γκϋι
τϋϊμα. Έτει πςμδςαπρεί με
STRECKET τεϋξωλια απψ
αμξδιφμέμξ αλξςμίμιξ και
NUMERÄR πάγκξ laminate πε
λεςκψ τϋϊμα με ρελείφμα με
ψυη αλξςμιμίξς 2.671€
GRUNDTAL φωτιστικό
πάγκου Απψ γςαλί, αρπάλι και
πλαπρικψ. Μπξϋείρε μα ρξ
πϋξπαϋμψπερε πριο διαπράπειο
ριο κξςζίμεο παο. Πϋέπει μα
πςμδςαπρεί με ρξ ANSLUTA
πωπρημα καλφδίφμ, πξς
πφλείραι τφϋιπρά. Πεϋιλαμβάμεραι λαμπρήϋαο αλξγψμξς.
2×10W Π35.5×Β8, Υ2.5cm.
27,95€ 701.157.81
3×10W Π55.5×Β8, Υ2.5cm.
37,95€ 901.157.80
RATIONELL VARIERA
πιατοθήκη Π12–19, Υ20cm.
Απψ αμξνείδφρξ αρπάλι και
λακαϋιπμέμξ μαπίσ νωλξ
ξνιάο. Πϋξπαϋμψζεραι ρξ
πλάρξο πωμσφμα με ρξ
μέγεθξο ρφμ πιαρϊμ.
Στεδιαπμψο: Nike Karlsson. 9€
300.761.97
NORDEN τʘαπέζι
Μ220/266xΠ100 cm.
Απψ κψμρϋα πλακέ πημωδαο
και μαπίσ νωλξ πημωδαο πε
λεςκψ τϋϊμα. 299€
301.168.86
URBAN καʘέκλα
Π52×Β51, Υ81cm. Θέπη

118

TF: 80000-grc118

*Τι πεʘιλαμβάνεται στην τιμή
της κουζίνας; Βλ. πελίδα 136

χημιξςϋγήπρε ρη δική παο
πωμθεπη, με ριο RUBRIK πψϋρεο
πε διάσξϋα τϋϊμαρα. Μάθερε
πεϋιππψρεϋα πρη πελίδα 137.

Οι κξςζίμεο FAKTUM έτξςμ
15 τϋψμια εγγωηπη πξιψρηραο.
Βλ. πελίδα σελ. 358.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

KOYZI N A  Χ ΡΕΙ Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β ΟΗΘΕΙ Α ; Μ ΠΟΡ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟΓ Η ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcki03a

Υ45cm. Απψ πλαπρικψ πε
πϋάπιμξ τϋϊμα. Σρξιβάζεραι
και παο ενξικξμξμεί τϊϋξ ψραμ
δεμ τϋηπιμξπξιείραι 35€/τεμ.
501.223.39

VERSION:2

119

...ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
RATIONELL ένθετο για βάζα
μπαχαρικών Π10×Β49cm. Απχ
ίμεο γςαλιξψ και εμιπτςμέμξ
πξλςεπρέϊα, με μπεζ πτέδιξ
4,95€ 501.199.16
RATIONELL διαχωριστικά Για
RATIONELL πςϊράϊι πλάρξςο
80 cm. Εκμεραλλεςρείρε ρξ
τωϊξ παο. Απχ πλαπρικχ και
αλξςμίμιξ. Διαχωριστικό
βαθύ συρταριού 19€
500.902.44
Διαχωριστικό συρταριού 19€
300.927.29
RATIONELL VARIERA δίσκος
Μ48×Π24, Υ5cm. Απχ

διασαμέο πλαπρικχ 4,50€
001.205.78
RATIONELL VARIERA κουτί
Π48×Β24, Υ15cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ κξμρϊαπλακέ
πημψδαο 19€ 301.167.11
RATIONELL VARIERA κουτί
Π29×Β18, Υ10cm. Απχ
διασαμέο πλαπρικχ 3,50€
401.182.72
Απξθήκεςπη ρϊξσίμυμ, πελ.
310.

πκξψϊξ κασέ τϊωμα απχ
λακαϊιπμέμξ νψλξ βελαμιδιάο
και κξμιξϊρξπξιημέμξ αρπάλι
και αλξςμίμιξ. 439€
2. RATIONELL θήκη για
μαχαιροπίρουνα Π71×Β49,
Υ6cm. Απχ λακαϊιπμέμξ μαπίσ
νψλξ ξνιάο. 25€ 401.155.51
3. νέο RATIONELL γωνιακός
μηχανισμός για ντουλάπι
βάσης Μ105×Π52, Υ6cm. Με
γκϊι σιμίϊιπμα και κξμιξϊρξπξιημέμξ αρπάλι. 129€
401.167.39

ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι φ Α :
1. FAKTUM ψηλό ντουλάπι με
πςϊράϊια/ϊάσια με NEXUS
πόρτες Π60×Β60, Υ233cm πε

Εκμεραλλεςρείρε κάθε
εκαρξπρχ, ακχμα και ριο
γυμίεο. Ο καιμξψϊγιξο
RATIONELL γυμιακχο
μηταμιπμχο για μρξςλάπι
βάπηο πεϊιπρϊέσεραι και
βγαίμει ένυ για εψκξλη
πϊχπβαπη πριο καρπαϊχλεο
παο.

1

2
3

νέο

120

ΚΟΥΖΙ Ν Α

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcki04a

TF: 80000-grc120

VERSION:1

121

...ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
RATIONELL ένθετο για βάζα
μπαχαρικών Π10×Β49cm. Απχ
ίμεο γςαλιξψ και εμιπτςμέμξ
πξλςεπρέϊα, με μπεζ πτέδιξ
4,95€ 501.199.16
RATIONELL διαχωριστικά Για
RATIONELL πςϊράϊι πλάρξςο
80 cm. Εκμεραλλεςρείρε ρξ
τωϊξ παο. Απχ πλαπρικχ και
αλξςμίμιξ. Διαχωριστικό
βαθύ συρταριού 19€
500.902.44
Διαχωριστικό συρταριού 19€
300.927.29
RATIONELL VARIERA δίσκος
Μ48×Π24, Υ5cm. Απχ

διασαμέο πλαπρικχ 4,50€
001.205.78
RATIONELL VARIERA κουτί
Π48×Β24, Υ15cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ κξμρϊαπλακέ
πημψδαο 19€ 301.167.11
RATIONELL VARIERA κουτί
Π29×Β18, Υ10cm. Απχ
διασαμέο πλαπρικχ 3,50€
401.182.72
Απξθήκεςπη ρϊξσίμυμ, πελ.
310.

πκξψϊξ κασέ τϊωμα απχ
λακαϊιπμέμξ νψλξ βελαμιδιάο
και κξμιξϊρξπξιημέμξ αρπάλι
και αλξςμίμιξ. 439€
2. RATIONELL θήκη για
μαχαιροπίρουνα Π71×Β49,
Υ6cm. Απχ λακαϊιπμέμξ μαπίσ
νψλξ ξνιάο. 25€ 401.155.51
3. νέο RATIONELL γωνιακός
μηχανισμός για ντουλάπι
βάσης Μ105×Π52, Υ6cm. Με
γκϊι σιμίϊιπμα και κξμιξϊρξπξιημέμξ αρπάλι. 129€
401.167.39

ΑΥ Τ Η Η Σ Ε Λ Ι φ Α :
1. FAKTUM ψηλό ντουλάπι με
πςϊράϊια/ϊάσια με NEXUS
πόρτες Π60×Β60, Υ233cm πε

Εκμεραλλεςρείρε κάθε
εκαρξπρχ, ακχμα και ριο
γυμίεο. Ο καιμξψϊγιξο
RATIONELL γυμιακχο
μηταμιπμχο για μρξςλάπι
βάπηο πεϊιπρϊέσεραι και
βγαίμει ένυ για εψκξλη
πϊχπβαπη πριο καρπαϊχλεο
παο.

1

2
3

νέο

120

ΚΟΥΖΙ Ν Α

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcki04a

TF: 80000-grc120

VERSION:1

121

ΑΝΑΝΕΩΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΧΡΩΜΑ
IRIS γάντι κουζίνας

1€
νέο
7

1

MUDDUS τραπέζι με φύλλο προέκτασης

2

45€

SKIMRA καπέλο φωτιστικού

3,95€/τεμ.

νέο

νέο
4

3

5

6

11

10

1. DIOD ποτήρι 25cl. ΑπϜ ϘϗϕόϖϜ γϗαϐί, Ϗάύε Ϗϓμμάϖώ είϑαώ μϓϑαδώϏϜ.
Σϙεδ.: Anne Nilsson. Σε ϏϜϏϏώϑϓ ϙϟϞμα 1,85€/τεμ. 000.919.29 νέο Σε
ϕϏϓϝϟϓ ϖϗϟϏϓϗάζ 1,85€/τεμ. 901.290.27 2. LJUVLIG πιάτο Ϡ27cm.
Σϙεδ.: Sissa Sundling. ΑπϜ γϗαϐί ϕε ϕϏϓϝϟϓ πϟάϕώϑϓ ϙϟϞμα 2,65€
301.317.40 3. SKIMRA καπέλο φωτιστικού Ϡ19, Υ34cm. Σϙεδ.: Wiebke
Braasch. ΑπϜ 100% βαμβάϏώ, ϕε δώάϘϓϟα ϙϟϞμαϖα 3,95€/τεμ.
901.247.13 4. SENIOR κατσαρόλα με καπάκι 3L. Σϙεδ.: Kristian Krogh.

122

9

8

ϛώαϖόϟεί ϖα ϗγϟά ϖϓϗ Ϙαγόϖϓϝ Ϗαϖά ϖό δώάϟϏεώα ϖϓϗ μαγεώϟέμαϖϓϔ. ΑπϜ
μαϑϖέμώ, ϕε μπϐε ϙϟϞμα 55€ 701.317.24 5. νέο HERMAN καρέκλα
Π45×Β50, Υ78cm, ϖϓ Ϗάύώϕμα είϑαώ Υ44cm. Σϖϓώβάζϓϑϖαώ εϝϏϓϐα, έϖϕώ
εϒϓώϏϓϑϓμϓϝϑ ϙϞϟϓ Ϝϖαϑ δεϑ ϖώϔ ϙϟόϕόμϓπϓώείϖε. Σϙεδ.: Ola Hermansson.
ΑπϜ πϐαϕϖώϏϜ Ϗαώ αϖϕάϐώ, ϕε Ϗίϖϟώϑϓ/αϕόμί ϙϟϞμα 13€ 101.376.82
6. HAMPEN �αλί Π160×Μ230cm. ΑπϜ 100% πϓϐϗπϟϓπϗϐέϑώϓ, ϕε
ϏϜϏϏώϑϓ ϙϟϞμα 79€ 601.468.15

7. IRIS γάντι κουζίνας Με εϕϚϖεϟώϏή επίϕϖϟϚϕό γώα πϟϓϕϖαϕία απϜ ϖό
ύεϟμϜϖόϖα. ΑπϜ 100% βαμβάϏώ, ϕε μπϐε ϙϟϞμα 1€ 500.696.38
8. MUDDUS τραπέζι με φύλλο προέκτασης Μ48/92×Π60, Υ74cm. Με
ϕϗϟϟϜμεϑϓ Ϗαώ πϖϗϕϕϜμεϑϓ Ϙϝϐϐϓ πϟϓέϏϖαϕόϔ, είϑαώ εϝϏϓϐϓ ϑα
πϟϓϕαϟμϜζεϖε ϖϓ μέγεύϓϔ ϖϓϗ ϖϟαπεζώϓϝ αϑάϐϓγα με ϖόϑ επώύϗμία ϕαϔ.
Σϙεδ.: Sandra Kragnert. ΑπϜ αϖϕάϐώ ϕε πϓϟϖϓϏαϐί ϙϟϞμα 45€
301.270.07 9. LJUVLIG κούπα 21cl. ΑπϜ γϗαϐί. Σϙεδ.: Sissa Sundling.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

1,50€/τεμ. Σε μϚβ ϙϟϞμα 901.328.93 Σε ϖϗϟϏϓϗάζ ϙϟϞμα 101.328.92
10. MALTE σκαμπό για μπαρ Π44×Β29, Υ67cm. Με Ϗάύώϕμα Υ63cm.
Καϖάϐϐόϐϓ γώα μπαϟ Υ90 cm. Σϙεδ.: Nike Karlsson. ΑπϜ μαϕίϘ ϒϝϐϓ
ϕόμϝδαϔ, ϕε ϏϜϏϏώϑϓ ϙϟϞμα 35€ 001.305.58 11. νέο TRI�� �ο�είο με
καπάκι, σετ 3 τεμ. 0.4L, 0.9L Ϗαώ 1.4L. Σϙεδ.: Anna Efverlund.
ΠϓϐϝϙϟϚμα 4€ 801.296.45

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcsi01d

TF: 80000-grc122

VERSION:1

123

ΑΝΑΝΕΩΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΧΡΩΜΑ
IRIS γάντι κουζίνας

1€
νέο
7

1

MUDDUS τραπέζι με φύλλο προέκτασης

2

45€

SKIMRA καπέλο φωτιστικού

3,95€/τεμ.

νέο

νέο
4

3

5

6

11

10

1. DIOD ποτήρι 25cl. ΑπϜ ϘϗϕόϖϜ γϗαϐί, Ϗάύε Ϗϓμμάϖώ είϑαώ μϓϑαδώϏϜ.
Σϙεδ.: Anne Nilsson. Σε ϏϜϏϏώϑϓ ϙϟϞμα 1,85€/τεμ. 000.919.29 νέο Σε
ϕϏϓϝϟϓ ϖϗϟϏϓϗάζ 1,85€/τεμ. 901.290.27 2. LJUVLIG πιάτο Ϡ27cm.
Σϙεδ.: Sissa Sundling. ΑπϜ γϗαϐί ϕε ϕϏϓϝϟϓ πϟάϕώϑϓ ϙϟϞμα 2,65€
301.317.40 3. SKIMRA καπέλο φωτιστικού Ϡ19, Υ34cm. Σϙεδ.: Wiebke
Braasch. ΑπϜ 100% βαμβάϏώ, ϕε δώάϘϓϟα ϙϟϞμαϖα 3,95€/τεμ.
901.247.13 4. SENIOR κατσαρόλα με καπάκι 3L. Σϙεδ.: Kristian Krogh.

122

9

8

ϛώαϖόϟεί ϖα ϗγϟά ϖϓϗ Ϙαγόϖϓϝ Ϗαϖά ϖό δώάϟϏεώα ϖϓϗ μαγεώϟέμαϖϓϔ. ΑπϜ
μαϑϖέμώ, ϕε μπϐε ϙϟϞμα 55€ 701.317.24 5. νέο HERMAN καρέκλα
Π45×Β50, Υ78cm, ϖϓ Ϗάύώϕμα είϑαώ Υ44cm. Σϖϓώβάζϓϑϖαώ εϝϏϓϐα, έϖϕώ
εϒϓώϏϓϑϓμϓϝϑ ϙϞϟϓ Ϝϖαϑ δεϑ ϖώϔ ϙϟόϕόμϓπϓώείϖε. Σϙεδ.: Ola Hermansson.
ΑπϜ πϐαϕϖώϏϜ Ϗαώ αϖϕάϐώ, ϕε Ϗίϖϟώϑϓ/αϕόμί ϙϟϞμα 13€ 101.376.82
6. HAMPEN �αλί Π160×Μ230cm. ΑπϜ 100% πϓϐϗπϟϓπϗϐέϑώϓ, ϕε
ϏϜϏϏώϑϓ ϙϟϞμα 79€ 601.468.15

7. IRIS γάντι κουζίνας Με εϕϚϖεϟώϏή επίϕϖϟϚϕό γώα πϟϓϕϖαϕία απϜ ϖό
ύεϟμϜϖόϖα. ΑπϜ 100% βαμβάϏώ, ϕε μπϐε ϙϟϞμα 1€ 500.696.38
8. MUDDUS τραπέζι με φύλλο προέκτασης Μ48/92×Π60, Υ74cm. Με
ϕϗϟϟϜμεϑϓ Ϗαώ πϖϗϕϕϜμεϑϓ Ϙϝϐϐϓ πϟϓέϏϖαϕόϔ, είϑαώ εϝϏϓϐϓ ϑα
πϟϓϕαϟμϜζεϖε ϖϓ μέγεύϓϔ ϖϓϗ ϖϟαπεζώϓϝ αϑάϐϓγα με ϖόϑ επώύϗμία ϕαϔ.
Σϙεδ.: Sandra Kragnert. ΑπϜ αϖϕάϐώ ϕε πϓϟϖϓϏαϐί ϙϟϞμα 45€
301.270.07 9. LJUVLIG κούπα 21cl. ΑπϜ γϗαϐί. Σϙεδ.: Sissa Sundling.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

1,50€/τεμ. Σε μϚβ ϙϟϞμα 901.328.93 Σε ϖϗϟϏϓϗάζ ϙϟϞμα 101.328.92
10. MALTE σκαμπό για μπαρ Π44×Β29, Υ67cm. Με Ϗάύώϕμα Υ63cm.
Καϖάϐϐόϐϓ γώα μπαϟ Υ90 cm. Σϙεδ.: Nike Karlsson. ΑπϜ μαϕίϘ ϒϝϐϓ
ϕόμϝδαϔ, ϕε ϏϜϏϏώϑϓ ϙϟϞμα 35€ 001.305.58 11. νέο TRI�� �ο�είο με
καπάκι, σετ 3 τεμ. 0.4L, 0.9L Ϗαώ 1.4L. Σϙεδ.: Anna Efverlund.
ΠϓϐϝϙϟϚμα 4€ 801.296.45

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcsi01d

TF: 80000-grc122

VERSION:1

123

FAKTUM κουζίνα με STÅT λευκές πόʘτες
και γυάλινες πόʘτες *

1.531€

Ώλƪ Ƶƪ δβƲάƶƮβƮ ƳƷγƴƷγλάƳƲƪ ή έƵƪ αƵƪƳ ƬƲƪ
βƪ πƪƲƭƲά; ΛθƬζ βζƵ πƪƲƭƲκƵ, αίƬƷγλƪ
πƮλƵάβƮ πƷƴι ελθƵƷ αβưƵ ƳƷγƯίƵƪ, θƴƷƲ μƪƯί.
ΓƲ'ƪγβθ Ʒ εκλƷƸ βưƸ ƳƷγƯίƵƪƸ πλέπƮƲ Ƶƪ ƮίƵƪƲ
ƴƮƲβƷγλƬƲƳθƸ βθαƷ ƬƲƪ ƮαάƸ θαƷ ƳƪƲ ƬƲƪ βƪ
πƪƲƭƲά αƪƸ. ΣίƬƷγλƪ Ʊƪ ƳάƵƮƲ βư Ưζή αƪƸ πƲƷ
ƮιƳƷƴư!

FAKTUM κουζίνα μƮ STÅT
πόʘτες αƮ ƴƮγƳθ ελκμƪ ƳƪƲ
ƬγάƴƲƵƮƸ πθλβƮƸ ƪπθ Ƭγƪƴί
ƪαδƪƴƮίƪƸ. ΈεƮƲ αγƵƭγƪαβƮί
μƮ KROKEN εƮλƷιƴƲƪ ƪπθ
ƳƷƵƲƷλβƷπƷƲưμέƵƷ ƪβαάƴƲ ƳƪƲ
NUMERÄR πάƬƳƷ ƪπθ μƪαίδ
ƶιƴƷ αưμιƭƪƸ. 1.531€ STENSTORP τʘόλλεϋ Μ79×Π51,
Υ90cm. Απθ μƪαίδ ƶιƴƷ
αưμιƭƪƸ αƮ ƴƮγƳθ ελκμƪ
ƳƪƲ μƪαίδ ƶιƴƷ ƫƮƴƪƵƲƭƲάƸ.
ΜƮ 2 αβƪƱƮλά λάδƲƪ ƪπθ
ƪƵƷƶƮίƭζβƷ ƪβαάƴƲ: ΕπƲδάƵƮƲƪ
μƮƬάƴưƸ ƪƵβƷεήƸ, ư ƷπƷίƪ
ƮίƵƪƲ ƮιƳƷƴƷ Ƶƪ ƳƪƱƪλƲαβƮί.
179€ 801.169.97
BEKVÄM σκαμνί Π45×Β39,
Υ48cm. Απθ μƪαίδ ƶιƴƷ
αưμιƭƪƸ. ΣεƮƭƲƪαμθƸ: Nike
Karlsson. 15€ 400.932.38
PATRULL πʘοστατευτικό
επιφάνειας εστιDŽν
Π59–95×Β40, Υ14cm. Απθ
ƪƵƷƶƮίƭζβƷ ƪβαάƴƲ. 15€
901.070.54
KROKEN σειʘά Απθ
ƳƷƵƲƷλβƷπƷƲưμέƵƷ ƪβαάƴƲ, αƮ
μƪιλƷ ελκμƪ. ΣεƮƭƲƪαμθƸ:
Tina Christensen. Ράγα
Μ60cm. ΜπƷλƮί Ƶƪ
ελưαƲμƷπƷƲưƱƮί ƳƪƲ ƬƲƪ
πƮβαέβƮƸ. 2,95€ 201.157.45
Θήκη μπαχαʘικDŽν
Π27.9×Β9.5, Υ31cm. ΣƪƸ
ƮƶƷƲƳƷƵƷμƮί εκλƷ πάƵζ αβƷƵ
πάƬƳƷ 4,50€ 601.157.48
S-γάντζος Υ7cm 1,75€/5 τεμ.
701.157.43 Βάση για ʘολό
κουζίνας μ11.6, Υ34.6cm.
ΜπƷλƮί Ƶƪ ƳλƮμƪαβƮί
αβư KROKEN λάƬƪ ή Ƶƪ

124

TF: 80000-grc124

*Τι πεʘιλαμβάνεται στην τιμή
της κουζίνας; Βƴ. αƮƴίƭƪ 136

ΑπƷƳβήαβƮ ƮπƲπƴέƷƵ εκλƷ μƮ
βƲƸ ƮƴƮιƱƮλƮƸ μƷƵάƭƮƸ ΙΚΕΑ,
θπζƸ βƷ STENSTORP βλθƴƴƮη.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

KOYZI N A    Χ ΡΕΙ Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β ΟΗΘΕΙ Α ; Μ ΠΟΡ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟΓ Η ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcki05a

βƷπƷƱƮβưƱƮί πάƵζ αβƷƵ πάƬƳƷ.
1,95€ 501.157.44
Θήκη στʘαγγίσματος
πιάτων Π37.5×Β29, Υ13.5cm.
ΜƮ ƭίαƳƷ αβƷ Ƴάβζ μέλƷƸ
ƬƲƪ Ƶƪ αγƬƳλƪβƮί βƪ ƵƮλά.
11€ 301.157.40 Θήκη
μαχαιʘοπίʘουνων Π12.9,
Υ25.5cm. ΜπƷλƮί Ƶƪ
ƳλƮμƪαβƮί αβư KROKEN λάƬƪ
ή Ƶƪ βƷπƷƱƮβưƱƮί πάƵζ αβƷƵ
πάƬƳƷ. 1,95€/τεμ. 501.157.39
STENSTORP επίτοιχο ʘάφι
Π60×Β25, Υ20cm. ΜƮ ƴƮγƳθ
δƲƵίλƲαμƪ. ΠƮλƲƴƪμƫάƵƷƵβƪƲ 3
άƬƳƲαβλƪ. ΣƪƸ ƮπƲβλέπƷγƵ Ƶƪ
ƳλƮμάβƮ ƳƪƲ Ƶƪ έεƮβƮ ƮιƳƷƴư
πλθαƫƪαư π.ε. αƮ ƮλƬƪƴƮίƪ ƳƪƲ
αƮ ƬάƵβƲƪ ƳƷγƯίƵƪƸ, αƮ ƳƷιπƮƸ,
Ƴƴπ. ΣεƮƭƲƪαμθƸ: Carina
Bengs. 39€ 801.393.76
KROBY φωτιστικό οʘοφής
ΚƪπέƴƷ μ30.5cm. Απθ Ƭγƪƴί
ƳƪƲ ƮπƲƵƲƳƮƴζμέƵƷ ƪβαάƴƲ 15€.
500.894.05

VERSION:1

125

FAKTUM κουζίνα με STÅT λευκές πόʘτες
και γυάλινες πόʘτες *

1.531€

Ώλƪ Ƶƪ δβƲάƶƮβƮ ƳƷγƴƷγλάƳƲƪ ή έƵƪ αƵƪƳ ƬƲƪ
βƪ πƪƲƭƲά; ΛθƬζ βζƵ πƪƲƭƲκƵ, αίƬƷγλƪ
πƮλƵάβƮ πƷƴι ελθƵƷ αβưƵ ƳƷγƯίƵƪ, θƴƷƲ μƪƯί.
ΓƲ'ƪγβθ Ʒ εκλƷƸ βưƸ ƳƷγƯίƵƪƸ πλέπƮƲ Ƶƪ ƮίƵƪƲ
ƴƮƲβƷγλƬƲƳθƸ βθαƷ ƬƲƪ ƮαάƸ θαƷ ƳƪƲ ƬƲƪ βƪ
πƪƲƭƲά αƪƸ. ΣίƬƷγλƪ Ʊƪ ƳάƵƮƲ βư Ưζή αƪƸ πƲƷ
ƮιƳƷƴư!

FAKTUM κουζίνα μƮ STÅT
πόʘτες αƮ ƴƮγƳθ ελκμƪ ƳƪƲ
ƬγάƴƲƵƮƸ πθλβƮƸ ƪπθ Ƭγƪƴί
ƪαδƪƴƮίƪƸ. ΈεƮƲ αγƵƭγƪαβƮί
μƮ KROKEN εƮλƷιƴƲƪ ƪπθ
ƳƷƵƲƷλβƷπƷƲưμέƵƷ ƪβαάƴƲ ƳƪƲ
NUMERÄR πάƬƳƷ ƪπθ μƪαίδ
ƶιƴƷ αưμιƭƪƸ. 1.531€ STENSTORP τʘόλλεϋ Μ79×Π51,
Υ90cm. Απθ μƪαίδ ƶιƴƷ
αưμιƭƪƸ αƮ ƴƮγƳθ ελκμƪ
ƳƪƲ μƪαίδ ƶιƴƷ ƫƮƴƪƵƲƭƲάƸ.
ΜƮ 2 αβƪƱƮλά λάδƲƪ ƪπθ
ƪƵƷƶƮίƭζβƷ ƪβαάƴƲ: ΕπƲδάƵƮƲƪ
μƮƬάƴưƸ ƪƵβƷεήƸ, ư ƷπƷίƪ
ƮίƵƪƲ ƮιƳƷƴƷ Ƶƪ ƳƪƱƪλƲαβƮί.
179€ 801.169.97
BEKVÄM σκαμνί Π45×Β39,
Υ48cm. Απθ μƪαίδ ƶιƴƷ
αưμιƭƪƸ. ΣεƮƭƲƪαμθƸ: Nike
Karlsson. 15€ 400.932.38
PATRULL πʘοστατευτικό
επιφάνειας εστιDŽν
Π59–95×Β40, Υ14cm. Απθ
ƪƵƷƶƮίƭζβƷ ƪβαάƴƲ. 15€
901.070.54
KROKEN σειʘά Απθ
ƳƷƵƲƷλβƷπƷƲưμέƵƷ ƪβαάƴƲ, αƮ
μƪιλƷ ελκμƪ. ΣεƮƭƲƪαμθƸ:
Tina Christensen. Ράγα
Μ60cm. ΜπƷλƮί Ƶƪ
ελưαƲμƷπƷƲưƱƮί ƳƪƲ ƬƲƪ
πƮβαέβƮƸ. 2,95€ 201.157.45
Θήκη μπαχαʘικDŽν
Π27.9×Β9.5, Υ31cm. ΣƪƸ
ƮƶƷƲƳƷƵƷμƮί εκλƷ πάƵζ αβƷƵ
πάƬƳƷ 4,50€ 601.157.48
S-γάντζος Υ7cm 1,75€/5 τεμ.
701.157.43 Βάση για ʘολό
κουζίνας μ11.6, Υ34.6cm.
ΜπƷλƮί Ƶƪ ƳλƮμƪαβƮί
αβư KROKEN λάƬƪ ή Ƶƪ

124

TF: 80000-grc124

*Τι πεʘιλαμβάνεται στην τιμή
της κουζίνας; Βƴ. αƮƴίƭƪ 136

ΑπƷƳβήαβƮ ƮπƲπƴέƷƵ εκλƷ μƮ
βƲƸ ƮƴƮιƱƮλƮƸ μƷƵάƭƮƸ ΙΚΕΑ,
θπζƸ βƷ STENSTORP βλθƴƴƮη.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

KOYZI N A    Χ ΡΕΙ Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β ΟΗΘΕΙ Α ; Μ ΠΟΡ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟΓ Η ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcki05a

βƷπƷƱƮβưƱƮί πάƵζ αβƷƵ πάƬƳƷ.
1,95€ 501.157.44
Θήκη στʘαγγίσματος
πιάτων Π37.5×Β29, Υ13.5cm.
ΜƮ ƭίαƳƷ αβƷ Ƴάβζ μέλƷƸ
ƬƲƪ Ƶƪ αγƬƳλƪβƮί βƪ ƵƮλά.
11€ 301.157.40 Θήκη
μαχαιʘοπίʘουνων Π12.9,
Υ25.5cm. ΜπƷλƮί Ƶƪ
ƳλƮμƪαβƮί αβư KROKEN λάƬƪ
ή Ƶƪ βƷπƷƱƮβưƱƮί πάƵζ αβƷƵ
πάƬƳƷ. 1,95€/τεμ. 501.157.39
STENSTORP επίτοιχο ʘάφι
Π60×Β25, Υ20cm. ΜƮ ƴƮγƳθ
δƲƵίλƲαμƪ. ΠƮλƲƴƪμƫάƵƷƵβƪƲ 3
άƬƳƲαβλƪ. ΣƪƸ ƮπƲβλέπƷγƵ Ƶƪ
ƳλƮμάβƮ ƳƪƲ Ƶƪ έεƮβƮ ƮιƳƷƴư
πλθαƫƪαư π.ε. αƮ ƮλƬƪƴƮίƪ ƳƪƲ
αƮ ƬάƵβƲƪ ƳƷγƯίƵƪƸ, αƮ ƳƷιπƮƸ,
Ƴƴπ. ΣεƮƭƲƪαμθƸ: Carina
Bengs. 39€ 801.393.76
KROBY φωτιστικό οʘοφής
ΚƪπέƴƷ μ30.5cm. Απθ Ƭγƪƴί
ƳƪƲ ƮπƲƵƲƳƮƴζμέƵƷ ƪβαάƴƲ 15€.
500.894.05

VERSION:1

125

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

GRUNDTAL ράγα

12,95€/τεμ.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες και συρτάρια
ABSTRAKT σε κόκκινο χρώμα

1.714€

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες
και συρτάρια ABSTRAKT
σε κόκκινο χρώμα Πύϐρεο/
πςϐράϐια ΑBSTRAKT με
κύκκιμξ σιμίϐιπμα και
πάγκξο εϐγαπίαο NUMERÄR
απύ laminate πε λεςκύ
τϐϏμα. ΕδϏ πςμδςάΔεραι
με τεϐξώλια ANNARS απύ
αλξςμίμιξ πε κύκκιμξ τϐϏμα
(πυλξώμραι τυϐιπρά) 1.714€
GRUNDTAL επίτοιχα
ράφια Ενξικξμξμεί τϏϐξ
πρημ επισάμεια εϐγαπίαο.
Χϐηπιμξπξιείρε και για μα
ρξπξθερείρε ρα καπάκια
απύ ριο καρπαϐύλεο. Απύ
αμξνείδυρξ αρπάλι. Στεδ.:
Mikael Warnhammar.
Επίτοιχο ράφι Μ80×Β27,
Υ20cm. 28€/τεμ. 000.114.28
Επίτοιχο ράφι Μ120×Β27,
Υ20cm. 35€/τεμ.
700.227.63
Για κξςΔιμικά πκεώη, δείρε ρη
πελ. 302.
όΕΞΙΑ:

Σειρά GRUNDTAL Απύ
αμξνείδυρξ αρπάλι. Στεδ.:
Mikael Warnhammar.
Ράγα Μ120cm. Ενξικξμξμεί
τϏϐξ πρημ επισάμεια
εϐγαπίαο. 12,95€/τεμ.
500.227.64
Γάντζος Υ7cm. 2,50€/5 τεμ.
700.113.97
Ράφι μπαχαρικών Π32×Β8,
Υ46cm. Μπξϐεί μα κϐεμαπρεί
πρη ϐάγα GRUNDTAL ή
απεςθείαο πρξμ ρξίτξ. 17€
900.227.81
Για κξςΔιμικά πκεώη, δείρε ρη
πελ. 314.

126

ΚΟΥΖΙ Ν Α

ΚΟΥΖΙ Ν Α

Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcki06d

TF: 80000-grc126

VERSION:1

127

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

GRUNDTAL ράγα

12,95€/τεμ.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες και συρτάρια
ABSTRAKT σε κόκκινο χρώμα

1.714€

Κουζίνα FAKTUM με πόρτες
και συρτάρια ABSTRAKT
σε κόκκινο χρώμα Πύϐρεο/
πςϐράϐια ΑBSTRAKT με
κύκκιμξ σιμίϐιπμα και
πάγκξο εϐγαπίαο NUMERÄR
απύ laminate πε λεςκύ
τϐϏμα. ΕδϏ πςμδςάΔεραι
με τεϐξώλια ANNARS απύ
αλξςμίμιξ πε κύκκιμξ τϐϏμα
(πυλξώμραι τυϐιπρά) 1.714€
GRUNDTAL επίτοιχα
ράφια Ενξικξμξμεί τϏϐξ
πρημ επισάμεια εϐγαπίαο.
Χϐηπιμξπξιείρε και για μα
ρξπξθερείρε ρα καπάκια
απύ ριο καρπαϐύλεο. Απύ
αμξνείδυρξ αρπάλι. Στεδ.:
Mikael Warnhammar.
Επίτοιχο ράφι Μ80×Β27,
Υ20cm. 28€/τεμ. 000.114.28
Επίτοιχο ράφι Μ120×Β27,
Υ20cm. 35€/τεμ.
700.227.63
Για κξςΔιμικά πκεώη, δείρε ρη
πελ. 302.
όΕΞΙΑ:

Σειρά GRUNDTAL Απύ
αμξνείδυρξ αρπάλι. Στεδ.:
Mikael Warnhammar.
Ράγα Μ120cm. Ενξικξμξμεί
τϏϐξ πρημ επισάμεια
εϐγαπίαο. 12,95€/τεμ.
500.227.64
Γάντζος Υ7cm. 2,50€/5 τεμ.
700.113.97
Ράφι μπαχαρικών Π32×Β8,
Υ46cm. Μπξϐεί μα κϐεμαπρεί
πρη ϐάγα GRUNDTAL ή
απεςθείαο πρξμ ρξίτξ. 17€
900.227.81
Για κξςΔιμικά πκεώη, δείρε ρη
πελ. 314.

126

ΚΟΥΖΙ Ν Α

ΚΟΥΖΙ Ν Α

Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcki06d

TF: 80000-grc126

VERSION:1

127

Κουζίνα FAKTUM με πϋύτες απϋ ξόλο
σημόδας και συύτάύια NEXUS

ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΟΙ;

1.903€

ΑƼƷǃ μεƺαƳƲƵήƹƺε ƺǂƹƷ πƷƴǃ, ư ƳƷƻζίƵα ƹαƸ
πʘέπεƲ Ƶα είƵαƲ απǂƴƻƺα ƴεƲƺƷƻʘγƲƳή. Ο
ƹϋƹƺǂƸ ƹƽεδƲαƹμǂƸ Ʊα ƹαƸ βƷưƱήƹεƲ. Μία
Ƶưƹίδα γƲα ƽDŽʘƷ εʘγαƹίαƸ είƵαƲ ǂƺƲ πʘέπεƲ.
ΈƵαƸ ƽDŽʘƷƸ γƲα γʘήγƷʘα γεǃμαƺα ƳαƲ αʘƳεƺǂƸ
επίƺƷƲƽƷƸ απƷƱưƳεƻƺƲƳǂƸ ƽDŽʘƷƸ Ʊα ƹαƸ
ƹDŽƹƷƻƵ ƺư μέʘα!

Κουζίνα FAKTUM πϋύτες
NEXUS απϋ ξόλο σημόδας
και συύτάύια ΟƲ πǂʘƺεƸ ƳαƲ ƺα
ƹƻʘƺάʘƲα NEXUS είƵαƲ με
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƼƲƵίʘƲƹμα ƶǃƴƷƻ
ƹưμǃδαƸ. ΣƻƵδƻαƹμέƵƷ με
ƽεʘƷǃƴƲα METRIK απǂ
αƴƷƻμίƵƲƷ ƳαƲ επƲƼάƵεƲα
εʘγαƹίαƸ laminate PRÄGEL ƹε
μαǃʘƷ ƽʘDŽμα. 1.903€
Κουζίνα FAKTUM πϋύτες
NEXUS απϋ ξόλο σημόδας
και σόνθεση νησίδας UTBY
ΟƲ πǂʘƺεƸ ƳαƲ ƺα ƹƻʘƺάʘƲα
NEXUS είƵαƲ με ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
ƼƲƵίʘƲƹμα ƶǃƴƷƻ ƹưμǃδαƸ.
599€ ΣƻƵδƻαƹμέƵƷ με
ƽεʘƷǃƴƲα METRIK απǂ
επƲƵƲƳεƴϋμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ ƳαƲ
επƲƼάƵεƲα εʘγαƹίαƸ laminate
PRÄGEL ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα.
ΠϋƴƷǃƵƺαƲ ƽϋʘƲƹƺά. ΕπίƺƷƲƽư
ʘαƼƲέʘα UTBY με 2 ƹƺαƱεʘά
ʘάƼƲα απǂ αƵƷƶείδϋƺƷ αƺƹάƴƲ.
BEKVÄM Τύϋλλεϊ κουζίνας
Μ60×Π50, Υ85cm. Απǂ μαƹίƼ
ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ. ΜπƷʘεί Ƶα
επεƶεʘγαƹƺεί αƵάƴƷγα με ƺƲƸ
πʘƷƺƲμήƹεƲƸ ƹαƸ. ΣαƸ δίƵεƲ
επƲπƴέoƵ ƽDŽʘƷ απƷƱήƳεƻƹưƸ
ƳαƲ επƲƼάƵεƲα εʘγαƹίαƸ. 55€
700.117.93 Σειύά ASKER
Απǂ αƵƷδƲϋμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ.
Σƽεδ.: Sigga Heimis. Ράγα
Υ60cm. ΠεʘƲƴαμβάƵƷƵƺαƲ 2
ƺάπεƸ γƲα ƺƲƸ άƳʘεƸ, έƺƹƲ
μπƷʘείƺε Ƶα Ƴǂƾεƺε ƺư ʘάγα
ƹƺƷ μήƳƷƸ πƷƻ Ʊέƴεƺε. 4€/τεμ.
201.035.87 Υ120cm. 8€/ea
301.029.07 Γάντζο Υ8cm.
Απǂ ƾεƻδάʘγƻʘƷ. 3,50€/5
τεμ. 701.029.10 ωοχείο �12,
Υ13cm. Απǂ ƳεʘαμεƲƳǂ. Σε

128

ΚΟΥΖΙ Ν Α    Σ Χ Ε Ā Ι Α Σ Τ Ε Τ Η Ν ΚΟΥ Ζ Ι Ν Α ΤΩ Ν ΟΝ Ε Ι Ρ Ω Ν Σ Α Σ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcki07d

TF: 80000-grc128

ƴεƻƳǂ ƽʘDŽμα 4,50€/τεμ.
701.056.59 �14, Υ16cm.
5,50€/τεμ. 101.029.08 Θήκη
για ύολϋ χαύτί κουζίνας
Π38×Β11, Υ21cm. 7,95€
601.058.53 FOTO φψτιστικϋ
ούοφής �38cm. Απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ. Μεγ.
75W. 12€/τεμ. 801.258.12
JÄRPEN Ράφι Π119×Β28cm.
Τα ƹƺưʘίγμαƺα πϋƴƷǃƵƺαƲ
ƽϋʘƲƹƺά. Με ƼƲƵίʘƲƹμα απǂ
ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ. 12€/τεμ.
200.250.47 BJÄRNUM
βύαχίονας στήύιξης Απǂ
επƲƵƲƳεƴϋμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ. Β28,
Υ12cm. 12€/2 τεμ. 101.361.35
*Τι πεύιλαμβάνεται στην τιμή
της κουζίνας; Βƴ. ƹεƴίδα 136

ΤƷ ƺʘǂƴƴεǁ ƳƷƻζίƵαƸ BEKVÄM
ƹαƸ βƷưƱάεƲ ƹƺưƵ ƳƷƻζίƵα ǂƹƷ
μαγεƲʘεǃεƺε, ƹƺƷ ƹεʘβίʘƲƹμα
ƳαƲ ƹƺƷ μάζεμα ƺƷƻ ƺʘαπεζƲƷǃ.

KΟΥΖΙ ΝΑ

VERSION:1

129

Κουζίνα FAKTUM με πϋύτες απϋ ξόλο
σημόδας και συύτάύια NEXUS

ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΟΙ;

1.903€

ΑƼƷǃ μεƺαƳƲƵήƹƺε ƺǂƹƷ πƷƴǃ, ư ƳƷƻζίƵα ƹαƸ
πʘέπεƲ Ƶα είƵαƲ απǂƴƻƺα ƴεƲƺƷƻʘγƲƳή. Ο
ƹϋƹƺǂƸ ƹƽεδƲαƹμǂƸ Ʊα ƹαƸ βƷưƱήƹεƲ. Μία
Ƶưƹίδα γƲα ƽDŽʘƷ εʘγαƹίαƸ είƵαƲ ǂƺƲ πʘέπεƲ.
ΈƵαƸ ƽDŽʘƷƸ γƲα γʘήγƷʘα γεǃμαƺα ƳαƲ αʘƳεƺǂƸ
επίƺƷƲƽƷƸ απƷƱưƳεƻƺƲƳǂƸ ƽDŽʘƷƸ Ʊα ƹαƸ
ƹDŽƹƷƻƵ ƺư μέʘα!

Κουζίνα FAKTUM πϋύτες
NEXUS απϋ ξόλο σημόδας
και συύτάύια ΟƲ πǂʘƺεƸ ƳαƲ ƺα
ƹƻʘƺάʘƲα NEXUS είƵαƲ με
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƼƲƵίʘƲƹμα ƶǃƴƷƻ
ƹưμǃδαƸ. ΣƻƵδƻαƹμέƵƷ με
ƽεʘƷǃƴƲα METRIK απǂ
αƴƷƻμίƵƲƷ ƳαƲ επƲƼάƵεƲα
εʘγαƹίαƸ laminate PRÄGEL ƹε
μαǃʘƷ ƽʘDŽμα. 1.903€
Κουζίνα FAKTUM πϋύτες
NEXUS απϋ ξόλο σημόδας
και σόνθεση νησίδας UTBY
ΟƲ πǂʘƺεƸ ƳαƲ ƺα ƹƻʘƺάʘƲα
NEXUS είƵαƲ με ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
ƼƲƵίʘƲƹμα ƶǃƴƷƻ ƹưμǃδαƸ.
599€ ΣƻƵδƻαƹμέƵƷ με
ƽεʘƷǃƴƲα METRIK απǂ
επƲƵƲƳεƴϋμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ ƳαƲ
επƲƼάƵεƲα εʘγαƹίαƸ laminate
PRÄGEL ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα.
ΠϋƴƷǃƵƺαƲ ƽϋʘƲƹƺά. ΕπίƺƷƲƽư
ʘαƼƲέʘα UTBY με 2 ƹƺαƱεʘά
ʘάƼƲα απǂ αƵƷƶείδϋƺƷ αƺƹάƴƲ.
BEKVÄM Τύϋλλεϊ κουζίνας
Μ60×Π50, Υ85cm. Απǂ μαƹίƼ
ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ. ΜπƷʘεί Ƶα
επεƶεʘγαƹƺεί αƵάƴƷγα με ƺƲƸ
πʘƷƺƲμήƹεƲƸ ƹαƸ. ΣαƸ δίƵεƲ
επƲπƴέoƵ ƽDŽʘƷ απƷƱήƳεƻƹưƸ
ƳαƲ επƲƼάƵεƲα εʘγαƹίαƸ. 55€
700.117.93 Σειύά ASKER
Απǂ αƵƷδƲϋμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ.
Σƽεδ.: Sigga Heimis. Ράγα
Υ60cm. ΠεʘƲƴαμβάƵƷƵƺαƲ 2
ƺάπεƸ γƲα ƺƲƸ άƳʘεƸ, έƺƹƲ
μπƷʘείƺε Ƶα Ƴǂƾεƺε ƺư ʘάγα
ƹƺƷ μήƳƷƸ πƷƻ Ʊέƴεƺε. 4€/τεμ.
201.035.87 Υ120cm. 8€/ea
301.029.07 Γάντζο Υ8cm.
Απǂ ƾεƻδάʘγƻʘƷ. 3,50€/5
τεμ. 701.029.10 ωοχείο �12,
Υ13cm. Απǂ ƳεʘαμεƲƳǂ. Σε

128

ΚΟΥΖΙ Ν Α    Σ Χ Ε Ā Ι Α Σ Τ Ε Τ Η Ν ΚΟΥ Ζ Ι Ν Α ΤΩ Ν ΟΝ Ε Ι Ρ Ω Ν Σ Α Σ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcki07d

TF: 80000-grc128

ƴεƻƳǂ ƽʘDŽμα 4,50€/τεμ.
701.056.59 �14, Υ16cm.
5,50€/τεμ. 101.029.08 Θήκη
για ύολϋ χαύτί κουζίνας
Π38×Β11, Υ21cm. 7,95€
601.058.53 FOTO φψτιστικϋ
ούοφής �38cm. Απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ. Μεγ.
75W. 12€/τεμ. 801.258.12
JÄRPEN Ράφι Π119×Β28cm.
Τα ƹƺưʘίγμαƺα πϋƴƷǃƵƺαƲ
ƽϋʘƲƹƺά. Με ƼƲƵίʘƲƹμα απǂ
ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ. 12€/τεμ.
200.250.47 BJÄRNUM
βύαχίονας στήύιξης Απǂ
επƲƵƲƳεƴϋμέƵƷ αƴƷƻμίƵƲƷ. Β28,
Υ12cm. 12€/2 τεμ. 101.361.35
*Τι πεύιλαμβάνεται στην τιμή
της κουζίνας; Βƴ. ƹεƴίδα 136

ΤƷ ƺʘǂƴƴεǁ ƳƷƻζίƵαƸ BEKVÄM
ƹαƸ βƷưƱάεƲ ƹƺưƵ ƳƷƻζίƵα ǂƹƷ
μαγεƲʘεǃεƺε, ƹƺƷ ƹεʘβίʘƲƹμα
ƳαƲ ƹƺƷ μάζεμα ƺƷƻ ƺʘαπεζƲƷǃ.

KΟΥΖΙ ΝΑ

VERSION:1

129

Όςαν πϊοεςοιμάζεςε και μαγειϊεψεςε ένα
δείπνο, πέϊα απχ ςιπ ικανχςηςεπ ραπ,
υϊειάζεςαι και ρφρςχπ τφςιρμχπ.

Κουζίνα FAKTUM με πόʘτες/
συʘτάʘια ABSTRAKT σε
λευκό χʘώμα και πόʘτες
RUBRIK σε πʘάσινο χʘώμα
Πχϊςεπ και ρσϊςάϊια ABSTRAKT με λεσκχ τινίϊιρμα,
πχϊςεπ RUBRIK με γσαλί
αρταλείαπ ρε πϊάρινο υϊωμα
και πάγκοπ NUMERÄR απχ
laminate ρε λεσκχ υϊωμα.
Εδω ρσνδσάζεςαι με υεϊοψλια
ANNARS απχ αλοσμίνιο
(πφλοψνςαι υφϊιρςά) 2.228€
GRUNDTAL φωτιστικό
πάγκου Π35.5×Β8, Υ2.5cm.
Για υϊήρη με ςο ρψρςημα
καλφδίφν ANSLUTA, πφλείςαι
υφϊιρςά. Σαπ δίνει ςη
δσναςχςηςα να δημιοσϊγήρεςε
ςην πϊορφπική ραπ λψρη
τφςιρμοψ. Πεϊιλαμβάνονςαι
2×10W λαμπςήϊεπ αλογχνοσ.
Απχ αςράλι, γσαλί και
πλαρςικχ. Σε λεσκχ υϊωμα
27,95€/τεμ. 601.250.16
Σειʘά GRUNDTAL Απχ
ανοξείδφςο αςράλι. Συεδ.:
Mikael Warnhammar.
Ράγα Μ80cm. 12€/τεμ.
100.113.95 Ράγα Μ120cm.
12,95€/τεμ. 500.227.64

Κουζίνα FAKTUM με πόʘτες/συʘτάʘια ABSTRAKT σε
λευκό χʘώμα και πόʘτεςRUBRIK σε πʘάσινο χʘώμα

2.228€

130

ΚΟΥΖΙ Ν Α

Γάντζος Υ7cm. 2,50€/5 τεμ.
700.113.97 Θήκη μαχαιʘιών
Απχ πλαρςικχ. Π12.5, Υ23.2cm.
5,50€ 401.167.44 Ράφι
μπαχαʘικών Π32×Β8, Υ46cm.
17€ 900.227.81
BASISK φωτιστικό οʘοφής
ϋ22cm. Απχ γσαλί και
επινικελφμένο αςράλι. Συεδ.:
Wiebke Braasch. Μεγ. 75W.
12€/τεμ. 300.865.92
INREDA φωτιστικό
βιβλιοθήκης/κάδʘου ϋ9cm.
Πεϊιλαμβάνεςαι λαμπςήϊαπ
αλογχνοσ 20W. Απχ αλοσμίνιο
και αςράλι ρε αρημί υϊωμα.
15€ GR:701.157.95/
CY:001.193.82

Σσνδέρςε μέυϊι και 10
τφςιρςικά πάγκοσ GRUNDTAL
ρςη ρειϊά υϊηριμοποιωνςαπ
μχνο μια πϊίζα, υάϊη ρςο νέο
ρψρςημα καλφδίφν ANSLUTA.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcki08d

TF: 80000-grc130

VERSION:0

131

Όςαν πϊοεςοιμάζεςε και μαγειϊεψεςε ένα
δείπνο, πέϊα απχ ςιπ ικανχςηςεπ ραπ,
υϊειάζεςαι και ρφρςχπ τφςιρμχπ.

Κουζίνα FAKTUM με πόʘτες/
συʘτάʘια ABSTRAKT σε
λευκό χʘώμα και πόʘτες
RUBRIK σε πʘάσινο χʘώμα
Πχϊςεπ και ρσϊςάϊια ABSTRAKT με λεσκχ τινίϊιρμα,
πχϊςεπ RUBRIK με γσαλί
αρταλείαπ ρε πϊάρινο υϊωμα
και πάγκοπ NUMERÄR απχ
laminate ρε λεσκχ υϊωμα.
Εδω ρσνδσάζεςαι με υεϊοψλια
ANNARS απχ αλοσμίνιο
(πφλοψνςαι υφϊιρςά) 2.228€
GRUNDTAL φωτιστικό
πάγκου Π35.5×Β8, Υ2.5cm.
Για υϊήρη με ςο ρψρςημα
καλφδίφν ANSLUTA, πφλείςαι
υφϊιρςά. Σαπ δίνει ςη
δσναςχςηςα να δημιοσϊγήρεςε
ςην πϊορφπική ραπ λψρη
τφςιρμοψ. Πεϊιλαμβάνονςαι
2×10W λαμπςήϊεπ αλογχνοσ.
Απχ αςράλι, γσαλί και
πλαρςικχ. Σε λεσκχ υϊωμα
27,95€/τεμ. 601.250.16
Σειʘά GRUNDTAL Απχ
ανοξείδφςο αςράλι. Συεδ.:
Mikael Warnhammar.
Ράγα Μ80cm. 12€/τεμ.
100.113.95 Ράγα Μ120cm.
12,95€/τεμ. 500.227.64

Κουζίνα FAKTUM με πόʘτες/συʘτάʘια ABSTRAKT σε
λευκό χʘώμα και πόʘτεςRUBRIK σε πʘάσινο χʘώμα

2.228€

130

ΚΟΥΖΙ Ν Α

Γάντζος Υ7cm. 2,50€/5 τεμ.
700.113.97 Θήκη μαχαιʘιών
Απχ πλαρςικχ. Π12.5, Υ23.2cm.
5,50€ 401.167.44 Ράφι
μπαχαʘικών Π32×Β8, Υ46cm.
17€ 900.227.81
BASISK φωτιστικό οʘοφής
ϋ22cm. Απχ γσαλί και
επινικελφμένο αςράλι. Συεδ.:
Wiebke Braasch. Μεγ. 75W.
12€/τεμ. 300.865.92
INREDA φωτιστικό
βιβλιοθήκης/κάδʘου ϋ9cm.
Πεϊιλαμβάνεςαι λαμπςήϊαπ
αλογχνοσ 20W. Απχ αλοσμίνιο
και αςράλι ρε αρημί υϊωμα.
15€ GR:701.157.95/
CY:001.193.82

Σσνδέρςε μέυϊι και 10
τφςιρςικά πάγκοσ GRUNDTAL
ρςη ρειϊά υϊηριμοποιωνςαπ
μχνο μια πϊίζα, υάϊη ρςο νέο
ρψρςημα καλφδίφν ANSLUTA.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcki08d

TF: 80000-grc130

VERSION:0

131

UDDEN Σϊνθεση κουζίνας

788€

όƲαƴέƶƺƮ πƷƲά απύ ƺα πϐƷϋύƵƺα ƺưƸ ƹƮƲϐάƸ
UDDEN ƹαƸ ƺαƲϐƲάƯƷƻƵ ƳαƴώƺƮϐα ƳαƲ
ƺƷπƷƱƮƺήƹƺƮ ƺα. ΜπƷϐƷώƵ Ƶα
ωϐưƹƲμƷπƷƲưƱƷώƵ γƲα ƺưƵ δưμƲƷƻϐγία ή ƺưƵ
ƹƻμπƴήϐϊƹư ƺưƸ ƳƷƻƯίƵαƸ ƹαƸ.

Σειϋά UDDEN Απύ
αƵƷƶƮίδϊƺƷ αƺƹάƴƲ. ΣωƮδ.:
Ehlén Johansson.
Τϋωλλεψ Μ54×Π54, Υ83cm.
ΜƮ 2 ϐƻƱμƲƯύμƮƵα πύδƲα ƳαƲ
2 πύδƲα μƮ ϐύδƮƸ, γƲα ƮώƳƷƴư
μƮƺαƳίƵưƹư. ΧϊϐάƮƲ Ƴάƺϊ
απύ ƺưƵ ƳƷƵƹύƴα UDDEN.
69€ 601.169.98
Κονσωλα Π126×Β64, Υ90cm.
ΕώƳƷƴư ƮγƳαƺάƹƺαƹư
ƳαƲ μƮƺαƳίƵưƹư. 120€
800.596.52
Συϋταϋιέϋα Π60×Β60,
Υ62cm. ΣƮ μαώϐƷ ωϐϏμα
75€/τεμ. 901.082.18
Μονως νεϋοχϊτης
με πωδια Π126×Β64,
Υ90cm. Η ƮπƲƼάƵƮƲα
ƹƺϐαγγίƹμαƺƷƸ πƲάƺϊƵ
μπƷϐƮί Ƶα ƺƷπƷƱƮƺưƱƮί
δƮƶƲά ή αϐƲƹƺƮϐά. ΕώƳƷƴư
ƮγƳαƺάƹƺαƹư ƳαƲ μƮƺαƳίƵưƹư.
159€ 00.596.53
Ράφι Π60×Β48, Υ63cm. 14€
500.596.58
Ντουλάπι με πωϋτα
Π60×Β60, Υ62cm. ΣƮ μαώϐƷ
ωϐϏμα 60€ 301.086.45
Πϋοστατευτικω τοίχου
Π126×Υ34cm. 30€
700.596.57
Επίτοιχο ντουλάπι
Π60×Β36, Υ60cm. ΣƮ μαώϐƷ
ωϐϏμα 39€/τεμ. 501.082.20
GRUNDTAL σποτ
ΠƮϐƲƴαμβάƵƮƺαƲ
ƴαμπƺήϐαƸ αƴƷγύƵƷƻ.

132

ΚΟΥΖΙ Ν Α Χ ΡΕ Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β ΟΗΘΕ Ι Α ; Μ ΠΟΡ ΟΥΜ Ε Ν Α ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟΓ Η ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcki09d

TF: 80000-grc132

Απύ ƮπƲƵƲƳƮƴϊμέƵƷ αƺƹάƴƲ
ƳαƲ γƻαƴί. ΣωƮδ.: Mikael
Warnhammar. 12,95€/
τεμ. GR:301.157.83/
CY:501.193.13
Σειϋά GRUNDTAL Απύ
αƵƷƶƮίδϊƺƷ αƺƹάƴƲ. ΣωƮδ.:
Mikael Warnhammar.
Ράγα Μ53, Υ10cm.
ΧϐưƹƲμƷπƷƲƮίƺαƲ ƮπίƹưƸ ƳαƲ
γƲα πƮƺƹέƺƮƸ ή γƲα ƳαπάƳƲα
απύ ƳαƺƹαϐύƴƮƸ. 9,95€
900.113.96
Ράγα Μ120, Υ10cm.
ΧϐưƹƲμƷπƷƲƮίƺαƲ ƮπίƹưƸ ƳαƲ
γƲα πƮƺƹέƺƮƸ ή γƲα ƳαπάƳƲα
απύ ƳαƺƹαϐύƴƮƸ. 12,95€
500.227.64
Γάντζος Υ7cm. 2,50€/5 τεμ.
700.113.97

ΓƲα ƺƷƵ Ʒδưγύ αγƷϐάƸ
UDDEN δƮίƺƮ ƺư σελ. 350.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

VERSION:0

133

UDDEN Σϊνθεση κουζίνας

788€

όƲαƴέƶƺƮ πƷƲά απύ ƺα πϐƷϋύƵƺα ƺưƸ ƹƮƲϐάƸ
UDDEN ƹαƸ ƺαƲϐƲάƯƷƻƵ ƳαƴώƺƮϐα ƳαƲ
ƺƷπƷƱƮƺήƹƺƮ ƺα. ΜπƷϐƷώƵ Ƶα
ωϐưƹƲμƷπƷƲưƱƷώƵ γƲα ƺưƵ δưμƲƷƻϐγία ή ƺưƵ
ƹƻμπƴήϐϊƹư ƺưƸ ƳƷƻƯίƵαƸ ƹαƸ.

Σειϋά UDDEN Απύ
αƵƷƶƮίδϊƺƷ αƺƹάƴƲ. ΣωƮδ.:
Ehlén Johansson.
Τϋωλλεψ Μ54×Π54, Υ83cm.
ΜƮ 2 ϐƻƱμƲƯύμƮƵα πύδƲα ƳαƲ
2 πύδƲα μƮ ϐύδƮƸ, γƲα ƮώƳƷƴư
μƮƺαƳίƵưƹư. ΧϊϐάƮƲ Ƴάƺϊ
απύ ƺưƵ ƳƷƵƹύƴα UDDEN.
69€ 601.169.98
Κονσωλα Π126×Β64, Υ90cm.
ΕώƳƷƴư ƮγƳαƺάƹƺαƹư
ƳαƲ μƮƺαƳίƵưƹư. 120€
800.596.52
Συϋταϋιέϋα Π60×Β60,
Υ62cm. ΣƮ μαώϐƷ ωϐϏμα
75€/τεμ. 901.082.18
Μονως νεϋοχϊτης
με πωδια Π126×Β64,
Υ90cm. Η ƮπƲƼάƵƮƲα
ƹƺϐαγγίƹμαƺƷƸ πƲάƺϊƵ
μπƷϐƮί Ƶα ƺƷπƷƱƮƺưƱƮί
δƮƶƲά ή αϐƲƹƺƮϐά. ΕώƳƷƴư
ƮγƳαƺάƹƺαƹư ƳαƲ μƮƺαƳίƵưƹư.
159€ 00.596.53
Ράφι Π60×Β48, Υ63cm. 14€
500.596.58
Ντουλάπι με πωϋτα
Π60×Β60, Υ62cm. ΣƮ μαώϐƷ
ωϐϏμα 60€ 301.086.45
Πϋοστατευτικω τοίχου
Π126×Υ34cm. 30€
700.596.57
Επίτοιχο ντουλάπι
Π60×Β36, Υ60cm. ΣƮ μαώϐƷ
ωϐϏμα 39€/τεμ. 501.082.20
GRUNDTAL σποτ
ΠƮϐƲƴαμβάƵƮƺαƲ
ƴαμπƺήϐαƸ αƴƷγύƵƷƻ.

132

ΚΟΥΖΙ Ν Α Χ ΡΕ Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β ΟΗΘΕ Ι Α ; Μ ΠΟΡ ΟΥΜ Ε Ν Α ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟΓ Η ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcki09d

TF: 80000-grc132

Απύ ƮπƲƵƲƳƮƴϊμέƵƷ αƺƹάƴƲ
ƳαƲ γƻαƴί. ΣωƮδ.: Mikael
Warnhammar. 12,95€/
τεμ. GR:301.157.83/
CY:501.193.13
Σειϋά GRUNDTAL Απύ
αƵƷƶƮίδϊƺƷ αƺƹάƴƲ. ΣωƮδ.:
Mikael Warnhammar.
Ράγα Μ53, Υ10cm.
ΧϐưƹƲμƷπƷƲƮίƺαƲ ƮπίƹưƸ ƳαƲ
γƲα πƮƺƹέƺƮƸ ή γƲα ƳαπάƳƲα
απύ ƳαƺƹαϐύƴƮƸ. 9,95€
900.113.96
Ράγα Μ120, Υ10cm.
ΧϐưƹƲμƷπƷƲƮίƺαƲ ƮπίƹưƸ ƳαƲ
γƲα πƮƺƹέƺƮƸ ή γƲα ƳαπάƳƲα
απύ ƳαƺƹαϐύƴƮƸ. 12,95€
500.227.64
Γάντζος Υ7cm. 2,50€/5 τεμ.
700.113.97

ΓƲα ƺƷƵ Ʒδưγύ αγƷϐάƸ
UDDEN δƮίƺƮ ƺư σελ. 350.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

VERSION:0

133

Προκλητικά

Η σειρά FAKTUM προσφέρει ακριβώς την ανθεκτικότητα και τη
λειτουργικότητα που χρειάζεται η κουζίνα σας. Τα συρτάρια και οι πόρτες
κλείνουν αθόρυβα ακόμα και αν τα σπρώξετε με δύναμη. Οι επιφάνειες είναι
ανθεκτικές σε έντονη χρήση. Τα ράφια αντέχουν περισσότερα πιάτα απ'ότι
θα φανταζόσασταν ότι θα είχατε στο ντουλάπι σας. Τα εσωτερικά εξαρτήματα
RATIONELL κρατάνε τα πάντα οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα.
Η κουζίνα FAKTUM είναι απλά η ιδανική για όλες τις ανάγκες σας. Με πολύ
καλή ποιότητα, εγγυημένη για 15 χρόνια.

αθόρυβο.
Κουζίνα FAKTUM με συρτάρια ABSTRAKT σε κόκκινο
χρώμα

485€
Κουζίνα FAKTUM με συρτάρια ABSTRAKT με
κόκκινο φινίρισμα και επιφάνεια PRÄGEL σε γκρί
χρώμα. Εδώ συνδυάζεται με χερούλια ANNARS
από αλουμίνιο σε κόκκινο χρώμα (πωλούνται
χωριστά).

CF: 80000-mcqy02a

TF: 80000-grc134

VERSION:0

Προκλητικά

Η σειρά FAKTUM προσφέρει ακριβώς την ανθεκτικότητα και τη
λειτουργικότητα που χρειάζεται η κουζίνα σας. Τα συρτάρια και οι πόρτες
κλείνουν αθόρυβα ακόμα και αν τα σπρώξετε με δύναμη. Οι επιφάνειες είναι
ανθεκτικές σε έντονη χρήση. Τα ράφια αντέχουν περισσότερα πιάτα απ'ότι
θα φανταζόσασταν ότι θα είχατε στο ντουλάπι σας. Τα εσωτερικά εξαρτήματα
RATIONELL κρατάνε τα πάντα οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα.
Η κουζίνα FAKTUM είναι απλά η ιδανική για όλες τις ανάγκες σας. Με πολύ
καλή ποιότητα, εγγυημένη για 15 χρόνια.

αθόρυβο.
Κουζίνα FAKTUM με συρτάρια ABSTRAKT σε κόκκινο
χρώμα

485€
Κουζίνα FAKTUM με συρτάρια ABSTRAKT με
κόκκινο φινίρισμα και επιφάνεια PRÄGEL σε γκρί
χρώμα. Εδώ συνδυάζεται με χερούλια ANNARS
από αλουμίνιο σε κόκκινο χρώμα (πωλούνται
χωριστά).

CF: 80000-mcqy02a

TF: 80000-grc134

VERSION:0

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

965€

851€

LILJESTAD σ����� ��φέ

ABSTRAKT �����

851€

917€

ABSTRAKT �������

FAGERLAND �����έ

Σας διευκολǃνουμε με το να σας δίνουμε τιμές για αυτή την κουζίνα με διάφοʘα στυλ
πǂʘτας*. Πǂσο θα σας κοστίσει η κουζίνα που θέλετε; Āείτε τον οδηγǂ αγοʘάς στη σελ. 348.
*Στη συνολική τιμή πεʘιλαμβάνονται ντουλάπια
FAKTUM, συʘτάʘια, πάγκοι, μεντεσέδες, πǂδια
και μπάζες. Συσκευές, βʘǃσες, νεʘοχǃτες,
πǂμολα και φωτιστικά πωλοǃνται χωʘιστά.

HÄRLIG �����

510€

Āείτε τη σελ. 348 Για τους οδηγοǃς αγοʘάς
FAKTUM.

220cm

136

1.025€

985€

TIDAHOLM ���������

SOLÄR �����

510€

621€

621€

700€

985€

909€

HÄRLIG �����

APPLÅD �����

νέο APPLÅD �����

STÅT �����

νέο SOLÄR ����

ÄDEL ��φέ

712€

712€

712€

785€

NEXUS ���

NEXUS σ����� ��φέ

NEXUS ������� ��φέ

LIDINGÖ �����

Η σειʘά FAKTUM έχει εγγǃηση
ποιǂτητας για 15 χʘǂνια. Βʘείτε
πληʘοφοʘίες στη σελ. 358.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

ΠΡΟΣθΕΣΤΕ
χΡωΜΑ
Āημιουʘγήστε ένα μοναδικǂ στυλ με πǂʘτες
και συʘτάʘια που συνδυάζονται με άλλες
πʘοσǂψεις κουζίνας. Āιατίθενται σε
διάφοʘα μεγέθη για να ταιʘιάζουν με
πολλά ντουλάπια.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. νέο RUBRIK APPLÅD
π�������ί
2. νέο RUBRIK APPLÅD
������
3. RUBRIK ����� Αλουμίνιο/
γυαλί ασφαλείας.
4. RUBRIK ����� Αλουμίνιο/
γυαλί ασφαλείας.

5. RUBRIK π��σ���
Αλουμίνιο/γυαλί ασφαλείας.
6. νεό RUBRIK �π��-γ���
Αλουμίνιο/γυαλί ασφαλείας.
7. RUBRIK �����ί�ω��
���
8. AVSIKT ����� ��
Αλουμίνιο/ημιδιαφανές γυαλί
ασφαλείας.

KΟΥΖΙ ΝΑ

CF: 80000-mcki13j

TF: 80000-grc136

VERSION:2

137

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

965€

851€

LILJESTAD σ����� ��φέ

ABSTRAKT �����

851€

917€

ABSTRAKT �������

FAGERLAND �����έ

Σας διευκολǃνουμε με το να σας δίνουμε τιμές για αυτή την κουζίνα με διάφοʘα στυλ
πǂʘτας*. Πǂσο θα σας κοστίσει η κουζίνα που θέλετε; Āείτε τον οδηγǂ αγοʘάς στη σελ. 348.
*Στη συνολική τιμή πεʘιλαμβάνονται ντουλάπια
FAKTUM, συʘτάʘια, πάγκοι, μεντεσέδες, πǂδια
και μπάζες. Συσκευές, βʘǃσες, νεʘοχǃτες,
πǂμολα και φωτιστικά πωλοǃνται χωʘιστά.

HÄRLIG �����

510€

Āείτε τη σελ. 348 Για τους οδηγοǃς αγοʘάς
FAKTUM.

220cm

136

1.025€

985€

TIDAHOLM ���������

SOLÄR �����

510€

621€

621€

700€

985€

909€

HÄRLIG �����

APPLÅD �����

νέο APPLÅD �����

STÅT �����

νέο SOLÄR ����

ÄDEL ��φέ

712€

712€

712€

785€

NEXUS ���

NEXUS σ����� ��φέ

NEXUS ������� ��φέ

LIDINGÖ �����

Η σειʘά FAKTUM έχει εγγǃηση
ποιǂτητας για 15 χʘǂνια. Βʘείτε
πληʘοφοʘίες στη σελ. 358.

ΚΟΥΖΙ Ν Α

ΠΡΟΣθΕΣΤΕ
χΡωΜΑ
Āημιουʘγήστε ένα μοναδικǂ στυλ με πǂʘτες
και συʘτάʘια που συνδυάζονται με άλλες
πʘοσǂψεις κουζίνας. Āιατίθενται σε
διάφοʘα μεγέθη για να ταιʘιάζουν με
πολλά ντουλάπια.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. νέο RUBRIK APPLÅD
π�������ί
2. νέο RUBRIK APPLÅD
������
3. RUBRIK ����� Αλουμίνιο/
γυαλί ασφαλείας.
4. RUBRIK ����� Αλουμίνιο/
γυαλί ασφαλείας.

5. RUBRIK π��σ���
Αλουμίνιο/γυαλί ασφαλείας.
6. νεό RUBRIK �π��-γ���
Αλουμίνιο/γυαλί ασφαλείας.
7. RUBRIK �����ί�ω��
���
8. AVSIKT ����� ��
Αλουμίνιο/ημιδιαφανές γυαλί
ασφαλείας.

KΟΥΖΙ ΝΑ

CF: 80000-mcki13j

TF: 80000-grc136

VERSION:2

137

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤε ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΟΝεΙΡΩΝ ΣΑΣ
1. επΙλεξΤε ΣΤΥλ
Βʘείƺε ƺο ƹƺƻλ ποƻ ƹαƸ ƺαιʘιάζει! ΑƼιεʘDŽƹƺε ƽʘǂνο να
ξεƼƻλλίƹεƺε ƺον καƺάλογο ƺηƸ ΙΚΕΑ. Βʘείƺε ƺο ƹƺƻλ ƺηƸ
κοƻζίναƸ ποƻ ƹαƸ αʘέƹει. ΣαƸ ƹƻƹƺήνοƻμε επίƹηƸ μια
επίƹκεƾη ƹƺο καƺάƹƺημα, για να δείƺε ƺιƸ κοƻζίνεƸ μαƸ
απǂ κονƺά ƹƺο ƽDŽʘο ƺηƸ έκθεƹηƸ.
2. ΜεΤΡΗΣΤε ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Κεʘδίƹƺε ƽʘǂνο και ƽʘήμαƺα απǂ ƺην αʘƽή, μεƺʘDŽνƺαƸ
ƺιƸ διαƹƺάƹειƸ ƺηƸ κοƻζίναƸ ƹαƸ, καθDŽƸ και ƺιƸ
αποƹƺάƹειƸ ανάμεƹα ƹƺα παʘάθƻʘα, ƹƺιƸ πǂʘƺεƸ, ƹƺιƸ
κολDŽνεƸ και ƺƻƽǂν ƹƻƹκεƻέƸ ποƻ έƽεƺε.
3. ξεΚΙΝΗΣΤε ΤΟ ΣΧεΔΙΑΣΜΟ
Āημιοƻʘγήƹƺε ƺη νέα ƹαƸ κοƻζίνα με ƺο ƹƽεδιαƹƺικǂ
πʘǂγʘαμμα ƺηƸ ΙΚΕΑ ƹƺο κονƺινǂ ƹαƸ καƺάƹƺημα, ƹƺο
ƺμήμα κοƻζινDŽν.

5. επΙλεξΤε ΥπΗΡεΣΙεΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤε ΤΗΝ πΑΡΑΓΓελΙΑ ΣΑΣ
Μποʘοǃμε να βοηθήƹοƻμε! Χʘηƹιμοποιήƹƺε και πληʘDŽƹƺε
μǂνο για ƺιƸ ƻπηʘεƹίεƸ ποƻ ƽʘειάζεƹƺε για να έƽεƺε ƹπίƺι ƹαƸ,
ƺην κοƻζίνα ƺƿν ονείʘƿν ƹαƸ.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σƺην ΙKEA ƹαƸ πʘοƹƼέʘοƻμε εƻέλικƺοƻƸ ƺʘǂποƻƸ πληʘƿμήƸ ποƻ ƹαƸ
επιƺʘέποƻν να αποκƺήƹεƺε ƺην κοƻζίνα ƺƿν ονείʘƿν ƹαƸ, εǃκολα και
οικονομικά. Η νέα κάʘƺα ΙΚΕΑ (ισχύει μόνο για την ελλάδα), ƹαƸ
πʘοƹƼέʘει αγοʘέƸ με δǂƹειƸ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οι κοƻζίνεƸ ƺηƸ IKEA είναι ƹƻƹκεƻαƹμένεƸ για εǃκολη μεƺαƼοʘά ƹƺο
ƹπίƺι. Αν πάλι ƽʘειάζεƹƺε βοήθεια, ƹαƸ πʘοƹƼέʘοƻμε ƺη δƻναƺǂƺηƺα να
κανονίƹεƺε ƺη μεƺαƼοʘά ƺοƻƸ με ανεξάʘƺηƺη εƺαιʘία μεƺαƼοʘDŽν με μια
μικʘή επιπλέον ƽʘέƿƹη. Για πεʘιƹƹǂƺεʘεƸ πληʘοƼοʘίεƸ ʘƿƺήƹƺε ƹƺο
καƺάƹƺημα.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Oι κοƻζίνεƸ ΙΚΕΑ είναι ƹƽεδιαƹμένεƸ για να ƹƻναʘμολογοǃνƺαι εǃκολα.
Αν πάλι ƽʘειάζεƹƺε βοήθεια, ƻπάʘƽει η δƻναƺǂƺηƺα να αναλάβει μια
ανεξάʘƺηƺη εƺαιʘία ƹƻναʘμολǂγηƹηƸ αƻƺǂ ƺο έʘγο για εƹάƸ. Ζηƺήƹƺε
λεπƺομέʘειεƸ ƹƺο καƺάƹƺημα.

4. ΤελεΙΟπΟΙΗΣΤε ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ
ΟλοκληʘDŽƹƺε ƺην κοƻζίνα ƹαƸ με Ƽƿƺιƹμǂ, αξεƹοƻάʘ
οʘγάνƿƹηƸ για ƺον ƺοίƽο, ƺο νεʘοƽǃƺη, πǂμολα και
βʘǃƹη. Θα βʘείƺε ƺα πάνƺα για μια λειƺοƻʘγική κοƻζίνα
ƹƺο καƺάƹƺημα ΙΚΕΑ.

2009

KΟΥΖΙΝεΣ

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

'Ο,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

402€
UDDEN κουζίνα Π126cm. Με
ƽʘƿμαƺιƹƺǂ Ƽινίʘιƹμα και αƺƹάλι ƹε
αƹημί ƽʘDŽμα και ανοξείδƿƺο αƺƹάλι. Ο
μείκƺηƸ δεν πεʘιλαμβάνεƺαι ƹƺην ƺιμή.
Σƽεδ.: Ehlén Johansson. Σε μαǃʘο
ƽʘDŽμα.

επΙπλεΟΝ ΙΔεεΣ...
Η έμπνεƻƹη ƹƻνεƽίζεƺαι ƹƺον καƺάλογο κοƻζινDŽν μαƸ!
Με ακǂμα πεʘιƹƹǂƺεʘεƸ ιδέεƸ για ƺην κοƻζίνα και
ολοκληʘƿμένεƸ λεπƺομέʘειεƸ ƹƽεƺικά με ǂλη μαƸ ƺη
ƹƻλλογή για ƺα εƹƿƺεʘικά εξαʘƺήμαƺα, ƺοƻƸ πάγκοƻƸ
και ακǂμα πεʘιƹƹǂƺεʘα.
Πάʘƺε και εƹείƸ ƺον καƺάλογο κοƻζινDŽν ΙΚΕΑ απǂ ƺο
καƺάƹƺημά μαƸ ƹήμεʘα!

138

Design and Quality IKEA of Sweden

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcki12x

TF: 80000-grc138

VERSION:1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤε ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΟΝεΙΡΩΝ ΣΑΣ
1. επΙλεξΤε ΣΤΥλ
Βʘείƺε ƺο ƹƺƻλ ποƻ ƹαƸ ƺαιʘιάζει! ΑƼιεʘDŽƹƺε ƽʘǂνο να
ξεƼƻλλίƹεƺε ƺον καƺάλογο ƺηƸ ΙΚΕΑ. Βʘείƺε ƺο ƹƺƻλ ƺηƸ
κοƻζίναƸ ποƻ ƹαƸ αʘέƹει. ΣαƸ ƹƻƹƺήνοƻμε επίƹηƸ μια
επίƹκεƾη ƹƺο καƺάƹƺημα, για να δείƺε ƺιƸ κοƻζίνεƸ μαƸ
απǂ κονƺά ƹƺο ƽDŽʘο ƺηƸ έκθεƹηƸ.
2. ΜεΤΡΗΣΤε ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Κεʘδίƹƺε ƽʘǂνο και ƽʘήμαƺα απǂ ƺην αʘƽή, μεƺʘDŽνƺαƸ
ƺιƸ διαƹƺάƹειƸ ƺηƸ κοƻζίναƸ ƹαƸ, καθDŽƸ και ƺιƸ
αποƹƺάƹειƸ ανάμεƹα ƹƺα παʘάθƻʘα, ƹƺιƸ πǂʘƺεƸ, ƹƺιƸ
κολDŽνεƸ και ƺƻƽǂν ƹƻƹκεƻέƸ ποƻ έƽεƺε.
3. ξεΚΙΝΗΣΤε ΤΟ ΣΧεΔΙΑΣΜΟ
Āημιοƻʘγήƹƺε ƺη νέα ƹαƸ κοƻζίνα με ƺο ƹƽεδιαƹƺικǂ
πʘǂγʘαμμα ƺηƸ ΙΚΕΑ ƹƺο κονƺινǂ ƹαƸ καƺάƹƺημα, ƹƺο
ƺμήμα κοƻζινDŽν.

5. επΙλεξΤε ΥπΗΡεΣΙεΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤε ΤΗΝ πΑΡΑΓΓελΙΑ ΣΑΣ
Μποʘοǃμε να βοηθήƹοƻμε! Χʘηƹιμοποιήƹƺε και πληʘDŽƹƺε
μǂνο για ƺιƸ ƻπηʘεƹίεƸ ποƻ ƽʘειάζεƹƺε για να έƽεƺε ƹπίƺι ƹαƸ,
ƺην κοƻζίνα ƺƿν ονείʘƿν ƹαƸ.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σƺην ΙKEA ƹαƸ πʘοƹƼέʘοƻμε εƻέλικƺοƻƸ ƺʘǂποƻƸ πληʘƿμήƸ ποƻ ƹαƸ
επιƺʘέποƻν να αποκƺήƹεƺε ƺην κοƻζίνα ƺƿν ονείʘƿν ƹαƸ, εǃκολα και
οικονομικά. Η νέα κάʘƺα ΙΚΕΑ (ισχύει μόνο για την ελλάδα), ƹαƸ
πʘοƹƼέʘει αγοʘέƸ με δǂƹειƸ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οι κοƻζίνεƸ ƺηƸ IKEA είναι ƹƻƹκεƻαƹμένεƸ για εǃκολη μεƺαƼοʘά ƹƺο
ƹπίƺι. Αν πάλι ƽʘειάζεƹƺε βοήθεια, ƹαƸ πʘοƹƼέʘοƻμε ƺη δƻναƺǂƺηƺα να
κανονίƹεƺε ƺη μεƺαƼοʘά ƺοƻƸ με ανεξάʘƺηƺη εƺαιʘία μεƺαƼοʘDŽν με μια
μικʘή επιπλέον ƽʘέƿƹη. Για πεʘιƹƹǂƺεʘεƸ πληʘοƼοʘίεƸ ʘƿƺήƹƺε ƹƺο
καƺάƹƺημα.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Oι κοƻζίνεƸ ΙΚΕΑ είναι ƹƽεδιαƹμένεƸ για να ƹƻναʘμολογοǃνƺαι εǃκολα.
Αν πάλι ƽʘειάζεƹƺε βοήθεια, ƻπάʘƽει η δƻναƺǂƺηƺα να αναλάβει μια
ανεξάʘƺηƺη εƺαιʘία ƹƻναʘμολǂγηƹηƸ αƻƺǂ ƺο έʘγο για εƹάƸ. Ζηƺήƹƺε
λεπƺομέʘειεƸ ƹƺο καƺάƹƺημα.

4. ΤελεΙΟπΟΙΗΣΤε ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ
ΟλοκληʘDŽƹƺε ƺην κοƻζίνα ƹαƸ με Ƽƿƺιƹμǂ, αξεƹοƻάʘ
οʘγάνƿƹηƸ για ƺον ƺοίƽο, ƺο νεʘοƽǃƺη, πǂμολα και
βʘǃƹη. Θα βʘείƺε ƺα πάνƺα για μια λειƺοƻʘγική κοƻζίνα
ƹƺο καƺάƹƺημα ΙΚΕΑ.

2009

KΟΥΖΙΝεΣ

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

'Ο,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

402€
UDDEN κουζίνα Π126cm. Με
ƽʘƿμαƺιƹƺǂ Ƽινίʘιƹμα και αƺƹάλι ƹε
αƹημί ƽʘDŽμα και ανοξείδƿƺο αƺƹάλι. Ο
μείκƺηƸ δεν πεʘιλαμβάνεƺαι ƹƺην ƺιμή.
Σƽεδ.: Ehlén Johansson. Σε μαǃʘο
ƽʘDŽμα.

επΙπλεΟΝ ΙΔεεΣ...
Η έμπνεƻƹη ƹƻνεƽίζεƺαι ƹƺον καƺάλογο κοƻζινDŽν μαƸ!
Με ακǂμα πεʘιƹƹǂƺεʘεƸ ιδέεƸ για ƺην κοƻζίνα και
ολοκληʘƿμένεƸ λεπƺομέʘειεƸ ƹƽεƺικά με ǂλη μαƸ ƺη
ƹƻλλογή για ƺα εƹƿƺεʘικά εξαʘƺήμαƺα, ƺοƻƸ πάγκοƻƸ
και ακǂμα πεʘιƹƹǂƺεʘα.
Πάʘƺε και εƹείƸ ƺον καƺάλογο κοƻζινDŽν ΙΚΕΑ απǂ ƺο
καƺάƹƺημά μαƸ ƹήμεʘα!

138

Design and Quality IKEA of Sweden

ΚΟΥΖΙ Ν Α

CF: 80000-mcki12x

TF: 80000-grc138

VERSION:1

LILLBERG κουνιστή πολυθρόνα

Γιατί
δουλεύουν σχεδιαστές για την ΙΚΕΑ;

Επειδή έχουν

τρελό

109€
Π68×Β94, Υ85cm. Με κάλυμμα
Gräsbo που αφαιρείται, από
100% βαμβάκι. Απο λακαρισμένο
μασίφ ξύλο σημύδας. Σε λευκό
χρώμα

Nike Karlsson,
σχεδιαστής της κουνιστής
πολυθρόνας LILLBERG

Όλες οι προετοιμασίες για ένα νέο έπιπλο ξεκινούν με άγχος και ένταση. Μοιάζει
αδύνατον να κατασκευάσω ένα κρεβάτι, ένα κομοδίνο και μια ντουλάπα για
λιγότερο από 100 ευρώ! Η πρώτη αντίδραση είναι: δεν το κάνω. Αλλά μετά αρχίζω
να το σκέφτομαι, κάνω μερικά σχέδια, επισκέπτομαι εργοστάσια και σιγά σιγά

πάθος.
CF: 80000-mcdd02a

TF: 80000-grc140

αρχίζω να ασχολούμαι τόσο πολύ με αυτό, που κυριαρχεί στο μυαλό μου. Μου
γίνεται έμμονη ιδέα! Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, είναι το πώς θα κάνω το
έπιπλο όσο όμορφο δείχνει στο σχέδιο μου και πώς θα το σχεδιάσω για να χωρέσει
στις επίπεδες συσκευασίες, ώστε να είναι οικονομικά προσιτό, για να μπορέσουν οι
περισσότεροι να το αποκτήσουν εύκολα.

VERSION:0

LILLBERG κουνιστή πολυθρόνα

Γιατί
δουλεύουν σχεδιαστές για την ΙΚΕΑ;

Επειδή έχουν

τρελό

109€
Π68×Β94, Υ85cm. Με κάλυμμα
Gräsbo που αφαιρείται, από
100% βαμβάκι. Απο λακαρισμένο
μασίφ ξύλο σημύδας. Σε λευκό
χρώμα

Nike Karlsson,
σχεδιαστής της κουνιστής
πολυθρόνας LILLBERG

Όλες οι προετοιμασίες για ένα νέο έπιπλο ξεκινούν με άγχος και ένταση. Μοιάζει
αδύνατον να κατασκευάσω ένα κρεβάτι, ένα κομοδίνο και μια ντουλάπα για
λιγότερο από 100 ευρώ! Η πρώτη αντίδραση είναι: δεν το κάνω. Αλλά μετά αρχίζω
να το σκέφτομαι, κάνω μερικά σχέδια, επισκέπτομαι εργοστάσια και σιγά σιγά

πάθος.
CF: 80000-mcdd02a

TF: 80000-grc140

αρχίζω να ασχολούμαι τόσο πολύ με αυτό, που κυριαρχεί στο μυαλό μου. Μου
γίνεται έμμονη ιδέα! Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, είναι το πώς θα κάνω το
έπιπλο όσο όμορφο δείχνει στο σχέδιο μου και πώς θα το σχεδιάσω για να χωρέσει
στις επίπεδες συσκευασίες, ώστε να είναι οικονομικά προσιτό, για να μπορέσουν οι
περισσότεροι να το αποκτήσουν εύκολα.

VERSION:0

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
Πείτε ελεϋθεύα στον κϊσμο, “Μην ενοχλείτε.” Είναι το δψμάτιϊ
σας άλλψστε. Με ένα άνετο κύεβάτι φτιαγμένο για ήσυχες νϋχτες
και ξεκοϋύαστα πύψινά. Με μια ντουλάπα ούγανψμένη για
αύκετϊ χόύο όστε να κινήστε ελεϋθεύα στο υπνοδψμάτιο σας.

νέο

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΣΕΛ.142 ΣΕΙΡΕΣ ΣΕΛ.168 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΣΕΛ.176 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕΛ.182 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ/ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΣΕΛ.190

HEMNES συρταριέρα με 6 συρτάρια

229€
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :

νέο FLORÖ κρεβάτι Π140xΜ200cm. 329€ ωείτε
σελ. 174.
νέο HEMNES ντουλάπα 429€ ωείτε σελ. 169.
HEMNES κομοδίνο 99€ ωείτε σελ. 169.
ωΕΞΙΑ:

HEMNES συρταριέρα με 6 συρτάρια 229€ωείτε
σελ. 169.

CF: 80000-mcbe02a

TF: 80000-grc142

VERSION:1

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
Πείτε ελεϋθεύα στον κϊσμο, “Μην ενοχλείτε.” Είναι το δψμάτιϊ
σας άλλψστε. Με ένα άνετο κύεβάτι φτιαγμένο για ήσυχες νϋχτες
και ξεκοϋύαστα πύψινά. Με μια ντουλάπα ούγανψμένη για
αύκετϊ χόύο όστε να κινήστε ελεϋθεύα στο υπνοδψμάτιο σας.

νέο

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΣΕΛ.142 ΣΕΙΡΕΣ ΣΕΛ.168 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ/ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΣΕΛ.176 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕΛ.182 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ/ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΣΕΛ.190

HEMNES συρταριέρα με 6 συρτάρια

229€
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :

νέο FLORÖ κρεβάτι Π140xΜ200cm. 329€ ωείτε
σελ. 174.
νέο HEMNES ντουλάπα 429€ ωείτε σελ. 169.
HEMNES κομοδίνο 99€ ωείτε σελ. 169.
ωΕΞΙΑ:

HEMNES συρταριέρα με 6 συρτάρια 229€ωείτε
σελ. 169.

CF: 80000-mcbe02a

TF: 80000-grc142

VERSION:1

Μπξωείρε μα ρξπξθερείρε
αμρικείμεμα πάμυ πρη μξμάδα
απξθήκεςπειο MALM ακφμα
και φραμ είμαι αμξιτρή, τάωη
πρη πςωφμεμη επισάμειά ρηο.

νέο

MALM συρταριέρα με 6 συρτάρια
και γυάλινη επιφάνεια

191€
νέο

144

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦ Ε Ρ ΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcbe06a

TF: 80000-grc144

νέο GRIMEN κρεβάτι
Π189×Μ229, Υ38cm. Για
πρωψμα 160×200cm πξς
πυλείραι τυωιπρά. Τάβλεο και
δξκφο πρήωινηο πυλξχμραι
τυωιπρά. Απφ μαπίσ νχλξ
πεχκξς/κφμρωα πλακέ. Με
κάλςμμα απφ 100% βαμβάκι,
πε πωάπιμξ τωψμα 389€
νεό PAX ÅRDAL ντουλάπα με
συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με
σιμίωιπμα. Με πφωρεο Årdal με
γςαλί απσαλείαο πε πωάπιμξ
τωψμα 570€
Σειρά KOMPLEMENT Ράγα
ρούχων Μεγ. βάωξο 38 kg.
Π100cm. Στεδ.: Tord Björklund.
Απφ αρπάλι, πε παμπαμί
τωψμα 5€ 001.060.68
Συμπληρωματική ράγα
ρούχων Π47–77cm. Απφ
αρπάλι. Στεδ.: Lukasz
Palczewski. 6€ 901.181.56
Συρτάρι Π100×Β58, Υ16cm.
Απφ λακαωιπμέμξ νχλξ
βελαμιδιάο. Στεδ.: Mikael
Warnhammar. 35€ 901.214.46
Σειρά MALM Απφ
λακαωιπμέμξ νχλξ βελαμιδιάο.
Μονάδα αποθήκευσης
Π85×Β2, Υ30cm. 59€
201.064.92
Συρταριέρα με 6 συρτάρια
Π160×Β48, Υ78cm. 169€
200.626.00
νέο Γυάλινη επιφάνεια
Π160×Β48cm. Καράλληλξ για
ρη πςωραωιέωα MALM με 6
πςωράωια 160 x78 cm. Απφ
γςαλί απσαλείαο, πε πωάπιμξ
τωψμα 22€ 801.426.56
STAVE καθρέφτης
Π70×Υ160cm. Τξπξθερείραι
ξωιζφμρια και κάθερα. Απφ
λακαωιπμέμξ μαπίσ νχλξ
βελαμιδιάο και γςαλί 59€
401.259.89

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

VERSION:0

145

Μπξωείρε μα ρξπξθερείρε
αμρικείμεμα πάμυ πρη μξμάδα
απξθήκεςπειο MALM ακφμα
και φραμ είμαι αμξιτρή, τάωη
πρη πςωφμεμη επισάμειά ρηο.

νέο

MALM συρταριέρα με 6 συρτάρια
και γυάλινη επιφάνεια

191€
νέο

144

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο     Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦ Ε Ρ ΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370

CF: 80000-mcbe06a

TF: 80000-grc144

νέο GRIMEN κρεβάτι
Π189×Μ229, Υ38cm. Για
πρωψμα 160×200cm πξς
πυλείραι τυωιπρά. Τάβλεο και
δξκφο πρήωινηο πυλξχμραι
τυωιπρά. Απφ μαπίσ νχλξ
πεχκξς/κφμρωα πλακέ. Με
κάλςμμα απφ 100% βαμβάκι,
πε πωάπιμξ τωψμα 389€
νεό PAX ÅRDAL ντουλάπα με
συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με
σιμίωιπμα. Με πφωρεο Årdal με
γςαλί απσαλείαο πε πωάπιμξ
τωψμα 570€
Σειρά KOMPLEMENT Ράγα
ρούχων Μεγ. βάωξο 38 kg.
Π100cm. Στεδ.: Tord Björklund.
Απφ αρπάλι, πε παμπαμί
τωψμα 5€ 001.060.68
Συμπληρωματική ράγα
ρούχων Π47–77cm. Απφ
αρπάλι. Στεδ.: Lukasz
Palczewski. 6€ 901.181.56
Συρτάρι Π100×Β58, Υ16cm.
Απφ λακαωιπμέμξ νχλξ
βελαμιδιάο. Στεδ.: Mikael
Warnhammar. 35€ 901.214.46
Σειρά MALM Απφ
λακαωιπμέμξ νχλξ βελαμιδιάο.
Μονάδα αποθήκευσης
Π85×Β2, Υ30cm. 59€
201.064.92
Συρταριέρα με 6 συρτάρια
Π160×Β48, Υ78cm. 169€
200.626.00
νέο Γυάλινη επιφάνεια
Π160×Β48cm. Καράλληλξ για
ρη πςωραωιέωα MALM με 6
πςωράωια 160 x78 cm. Απφ
γςαλί απσαλείαο, πε πωάπιμξ
τωψμα 22€ 801.426.56
STAVE καθρέφτης
Π70×Υ160cm. Τξπξθερείραι
ξωιζφμρια και κάθερα. Απφ
λακαωιπμέμξ μαπίσ νχλξ
βελαμιδιάο και γςαλί 59€
401.259.89

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

VERSION:0

145

KOMPLEMENT συρτάρι

35€

νέο

ΟΛΑ ΧΩΡΑΝΕ
Απχ μικϊέο πςϊραϊιέϊεο πε εςϊψτυϊεο
μρξςλάπεο. φιαλένρε ρη μξμάδα απξθήκεςπηο
πξς παο ραιϊιάζει. Έρπι δεμ τάμερε ρα
πκξςλαϊίκια παο, δεμ ρπαλακωμξμραι ρα
πξςκάμιπά παο και έτερε αϊκερχ τωϊξ μα
κϊεμάπερε ρα σξϊέμαρά παο.

1
2

HEMNES καθρέφτης

89€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. νέο KOMPLEMENT
συρτάρι Π93×Β57, Υ16cm.
Στεδ.: Mikael Warnhammar.
Με λεςκχ σιμίϊιπμα 35€
001.214.60
2. Σειρά HEMNES
Συρταριέρα με 8 συρτάρια
Π162×Β51, Υ97cm. Με μεγάλα
πςϊράϊια, για πεϊιππχρεϊξ
τωϊξ απξθήκεςπηο. Στεδ.: K
Hagberg/M Hagberg. Με
λεςκχ σιμίϊιπμα 299€
000.678.30
Καθρέφτης Π75×Υ165cm. Με
λεςκχ σιμίϊιπμα και γςαλί 89€
700.349.16
NORESUND καθρέφτης
Π74×Υ74cm. Με πκξψϊξ κασέ
σιμίϊιπμα 25€ 900.817.23
φΕΞΙΑ:
LILLESAND κρεβάτι
Π168×Μ201, Υ131cm.
Σςμδςάζεραι με ρη πειϊά
HEMNES. Για πρϊωμα
140×200cm (πυλείραι
τυϊιπρά). Τάβλεο και δξκχο
πρηϊινηο πυλξψμραι τυϊιπρά.
Απχ αρπάλι πε μαψϊξ τϊωμα
129€

146

νέο

HEMNES κομοδίνο Π46×Β35,
Υ70cm. φιαθέρει μηταμιπμχ
για μα πςγκϊαρεί ρξ πςϊράϊι
και για μα πϊξπσέϊει ξμαλή
κίμηπη. Στεδ.: Nike Karlsson.
Με λεςκχ σιμίϊιπμα 59€
701.212.30 νέο PAX
BIRKELAND ντουλάπα με 2
συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με λεςκχ
σιμίϊιπμα/Birkeland πε λεςκχ
τϊωμα 660€
Σειρά KOMPLEMENT Κουτί
Π30×Β58, Υ33cm. Με τεϊξψλι
για μα ρξ ρϊαβάρε εψκξλα. Απχ
πξλςεπρέϊα και
πξλςπϊξπςλέμιξ, πε λεςκχ
τϊωμα 25€/3 τεμ. 301.067.93
Ράγα ρούχων Μεγ. βάϊξο 38
kg. Π100cm. Απχ αρπάλι πε
παμπαμί τϊωμα 5€
001.060.68

Μέγιπρη απξθήκεςπη, πε
ελάτιπρξ τωϊξ. Οι πςϊχμεμεο
πχϊρεο PAX δεμ
καραλαμβάμξςμ τωϊξ για μα
αμξίνξςμ. Είμαι η ένςπμη
επιλξγή για έμα πρεμχ τωϊξ .

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

φEΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΩΝ Σ ΤΗ ΣΕΛ. 370

CF: 80000-mcbe03a

TF: 80000-grc146

VERSION:0

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

147

KOMPLEMENT συρτάρι

35€

νέο

ΟΛΑ ΧΩΡΑΝΕ
Απχ μικϊέο πςϊραϊιέϊεο πε εςϊψτυϊεο
μρξςλάπεο. φιαλένρε ρη μξμάδα απξθήκεςπηο
πξς παο ραιϊιάζει. Έρπι δεμ τάμερε ρα
πκξςλαϊίκια παο, δεμ ρπαλακωμξμραι ρα
πξςκάμιπά παο και έτερε αϊκερχ τωϊξ μα
κϊεμάπερε ρα σξϊέμαρά παο.

1
2

HEMNES καθρέφτης

89€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. νέο KOMPLEMENT
συρτάρι Π93×Β57, Υ16cm.
Στεδ.: Mikael Warnhammar.
Με λεςκχ σιμίϊιπμα 35€
001.214.60
2. Σειρά HEMNES
Συρταριέρα με 8 συρτάρια
Π162×Β51, Υ97cm. Με μεγάλα
πςϊράϊια, για πεϊιππχρεϊξ
τωϊξ απξθήκεςπηο. Στεδ.: K
Hagberg/M Hagberg. Με
λεςκχ σιμίϊιπμα 299€
000.678.30
Καθρέφτης Π75×Υ165cm. Με
λεςκχ σιμίϊιπμα και γςαλί 89€
700.349.16
NORESUND καθρέφτης
Π74×Υ74cm. Με πκξψϊξ κασέ
σιμίϊιπμα 25€ 900.817.23
φΕΞΙΑ:
LILLESAND κρεβάτι
Π168×Μ201, Υ131cm.
Σςμδςάζεραι με ρη πειϊά
HEMNES. Για πρϊωμα
140×200cm (πυλείραι
τυϊιπρά). Τάβλεο και δξκχο
πρηϊινηο πυλξψμραι τυϊιπρά.
Απχ αρπάλι πε μαψϊξ τϊωμα
129€

146

νέο

HEMNES κομοδίνο Π46×Β35,
Υ70cm. φιαθέρει μηταμιπμχ
για μα πςγκϊαρεί ρξ πςϊράϊι
και για μα πϊξπσέϊει ξμαλή
κίμηπη. Στεδ.: Nike Karlsson.
Με λεςκχ σιμίϊιπμα 59€
701.212.30 νέο PAX
BIRKELAND ντουλάπα με 2
συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με λεςκχ
σιμίϊιπμα/Birkeland πε λεςκχ
τϊωμα 660€
Σειρά KOMPLEMENT Κουτί
Π30×Β58, Υ33cm. Με τεϊξψλι
για μα ρξ ρϊαβάρε εψκξλα. Απχ
πξλςεπρέϊα και
πξλςπϊξπςλέμιξ, πε λεςκχ
τϊωμα 25€/3 τεμ. 301.067.93
Ράγα ρούχων Μεγ. βάϊξο 38
kg. Π100cm. Απχ αρπάλι πε
παμπαμί τϊωμα 5€
001.060.68

Μέγιπρη απξθήκεςπη, πε
ελάτιπρξ τωϊξ. Οι πςϊχμεμεο
πχϊρεο PAX δεμ
καραλαμβάμξςμ τωϊξ για μα
αμξίνξςμ. Είμαι η ένςπμη
επιλξγή για έμα πρεμχ τωϊξ .

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

φEΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΩΝ Σ ΤΗ ΣΕΛ. 370

CF: 80000-mcbe03a

TF: 80000-grc146

VERSION:0

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

147

ANEBODA ντουλάπα

Μπξϋείρε μα απξθηκεωπερε και
μα πϋξπραρέυερε ρα πϋάγμαρά
παο με ρα κξςριά ANEBODA
πξς μπαίμξςμ κάρφ απψ ρξ
κϋεβάρι. Τξ πλαπρικψ κάλςμμα
πϋξπραρεωει ρα πλεκρά ή ριο
κξςβέϋρεο παο απψ ρη πκψμη.

ANEBODA συρταριέρα με 3 συρτάρια

75€

69€

Σειρά ANEBODA Με λεςκψ
σιμίϋιπμα. Στεδ.: Tord
Björklund.
Κρεβάτι Π145×Β213, Υ71cm.
Με τϊϋξ κάρφ απψ ρξ
κϋεβάρι ψπξς μπξϋείρε μα
ρξπξθερήπερε ρα απξθηκεςρικά
κξςριά μαο. Τάβλεο και δξκψο
πρήϋινηο πφλξωμραι τφϋιπρά.
Για πρϋϊμα 140×200cm
(πφλείραι τφϋιπρά) 79€
Κουτί κρεβατιού Π151×Β67,
Υ17cm. Χϋηπιμξπξιείπρε έμα
ή δωξ κξςριά κάρφ απψ ρξ
κϋεβάρι παο για επιπλέξμ τϊϋξ
απξθήκεςπηο. 55€ 501.217.59
Κομοδίνο Π40×Β40, Υ72cm.
Σςμπεϋιλαμβάμεραι τεϋξωλι.
39€ 301.217.60
Ντουλάπα Π81×Β50, Υ180cm.
Με ϋςθμιζψμεμξςο μεμρεπέδεο
πξς κλείμξςμ αςρψμαρα.
Σςμπεϋιλαμβάμξμραι
τεϋξωλια. 75€ 901.217.62
Συρταριέρα με 3 συρτάρια
Π80×Β40, Υ100cm.
Σςμπεϋιλαμβάμξμραι
τεϋξωλια. 69€ 701.217.63
JORUN FORM σετ
παπλωματοθήκη και 2
μαξιλαροθήκες χιαθέπιμξ
πε διάσξϋα μεγέθη. Στεδ.:
Linda Svensson. Παπλ/θήκη
Π240×Μ220cm. 2 μαν/θήκεο
Μ50×Π60cm. Σε πϋάπιμξ
τϋϊμα 19€ 601.457.12

148

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

ΟΛ Ε Σ Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/0 8/2 0 0 9

CF: 80000-mcbe13a

TF: 80000-grc148

VERSION:0

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

149

ANEBODA ντουλάπα

Μπξϋείρε μα απξθηκεωπερε και
μα πϋξπραρέυερε ρα πϋάγμαρά
παο με ρα κξςριά ANEBODA
πξς μπαίμξςμ κάρφ απψ ρξ
κϋεβάρι. Τξ πλαπρικψ κάλςμμα
πϋξπραρεωει ρα πλεκρά ή ριο
κξςβέϋρεο παο απψ ρη πκψμη.

ANEBODA συρταριέρα με 3 συρτάρια

75€

69€

Σειρά ANEBODA Με λεςκψ
σιμίϋιπμα. Στεδ.: Tord
Björklund.
Κρεβάτι Π145×Β213, Υ71cm.
Με τϊϋξ κάρφ απψ ρξ
κϋεβάρι ψπξς μπξϋείρε μα
ρξπξθερήπερε ρα απξθηκεςρικά
κξςριά μαο. Τάβλεο και δξκψο
πρήϋινηο πφλξωμραι τφϋιπρά.
Για πρϋϊμα 140×200cm
(πφλείραι τφϋιπρά) 79€
Κουτί κρεβατιού Π151×Β67,
Υ17cm. Χϋηπιμξπξιείπρε έμα
ή δωξ κξςριά κάρφ απψ ρξ
κϋεβάρι παο για επιπλέξμ τϊϋξ
απξθήκεςπηο. 55€ 501.217.59
Κομοδίνο Π40×Β40, Υ72cm.
Σςμπεϋιλαμβάμεραι τεϋξωλι.
39€ 301.217.60
Ντουλάπα Π81×Β50, Υ180cm.
Με ϋςθμιζψμεμξςο μεμρεπέδεο
πξς κλείμξςμ αςρψμαρα.
Σςμπεϋιλαμβάμξμραι
τεϋξωλια. 75€ 901.217.62
Συρταριέρα με 3 συρτάρια
Π80×Β40, Υ100cm.
Σςμπεϋιλαμβάμξμραι
τεϋξωλια. 69€ 701.217.63
JORUN FORM σετ
παπλωματοθήκη και 2
μαξιλαροθήκες χιαθέπιμξ
πε διάσξϋα μεγέθη. Στεδ.:
Linda Svensson. Παπλ/θήκη
Π240×Μ220cm. 2 μαν/θήκεο
Μ50×Π60cm. Σε πϋάπιμξ
τϋϊμα 19€ 601.457.12

148

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

ΟΛ Ε Σ Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/0 8/2 0 0 9

CF: 80000-mcbe13a

TF: 80000-grc148

VERSION:0

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

149

ΑΝΑΝΕΩΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

νέο

νέο

KIVSTA καπέλο φωτιστικοǃ
6

12,95€

2

1

IKEA PS LÖVÅS καναπές-κʘεβάτι

5

385€

EVERT σκαμπǂ

3,95€

BL�MSTER βάζο

3€

8
4

3

1. PJÄTTERYD κάδʘο Π118×Υ78cm. Με θέμα "Πέϊαπμα" ρηο Fumi
Watanabe 65€ 301.404.43 2. Σειʘά VILA Απχ βαμβάκι με ςσή παρέμ.
Σεντǂνι με λάστιχο Π90×Μ200cm. Σε πϊάπιμξ/κίρϊιμξ τϊωμα 17€
201.457.28 Μαξιλαʘοθήκη Μ50×Π60cm. Σε πϊάπιμξ/κίρϊιμξ τϊωμα
4,50€ 001.457.34 KILAN κάλυμμα κʘεβατιοǃ Π180×Μ280cm. Με δψξ
χυειο, αμξιτρχτϊφμξ πρη μια πλεςϊά και πκξψϊξ πρημ πίπφ πλεςϊά.
Στεδ.: Nina Jobs. Απχ 100% βιπκχζη 42€ 701.410.87 3. EVERT σκαμπǂ

150

7

ϋ38, Υ45cm. Σρξιβάζεραι εψκξλα και ενξικξμξμεί τωϊξ χραμ δεμ ρξ
τϊηπιμξπξιείρε. Αμ ρξ αμαπξδξγςϊίπερε γίμεραι και μξμάδα
απξθήκεςπηο. Στεδ.: K Hagberg/M Hagberg. Απχ πλαπρικχ 3,95€
401.181.87 4. IKEA PS LÖVÅS καναπές-κʘεβάτι Σςμπεϊ. 2 μανιλάϊια.
Με κάλςμμα πξς ασαιϊείραι: Απχ 100% βαμβάκι. Απχ αρπάλι πε απημί
τϊωμα. Στεδ.: T Sandell/C Martin. Π163×Β111, Υ86cm. Μεγ. κϊεβαριξψ:
160×205cm. Σε κίρϊιμξ τϊωμα 385€

5. HEMNES ντουλάπι Π110×Β51, Υ132cm. Και ρα δψξ ϊάσια
πϊξπαϊμχζξμραι πε 4 διασξϊερικέο θέπειο. Απχ λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πεψκξς πε κίρϊιμξ τϊωμα και γςαλί απσαλείαο 229€ 301.418.57
6. νέο TR�LLSTA βοηθητικǂ τʘαπέζι Π38×Β38, Υ40cm. Με κίρϊιμξ
σιμίϊιπμα 69€ 201.341.07 7. NYTTJA κοʘνίζα Π13×Υ18cm. Με
τϊφμαριπρχ σιμίϊιπμα 3€/2 τεμ. 101.170.33 K�RT κάʘτες με
φακέλους Με θέμα "Les Animaux", ρξς Thierry Bisch 2,50 € /σετ 5 τεμ.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

9

401.261.30 8. BL�MSTER βάζο ϋ12, Υ8cm. Απχ σςπηρχ γςαλί. Κάθε
βάζξ είμαι σριαγμέμξ απχ έμαμ ειδικεςμέμξ ρετμίρη. Στεδ.: P Amsell/B
Wesslander. Σε διάσξϊα τϊωμαρα 3€ 501.136.36 9. KIVSTA καπέλο
φωτιστικοǃ ϋ29, Υ16cm. Απχ 100% βαμβάκι. Σε διάσξϊα τϊωμαρα
12,95€ 701.189.25 GRUNDT�N βάση επιτʘαπέζιου φωτιστικοǃ Μεγ.
75W. Υ45cm. Απχ αρπάλι πε μαψϊξ τϊωμα 5€ 500.980.80

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcsi02a

TF: 80000-grc150

VERSION:1

151

ΑΝΑΝΕΩΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

νέο

νέο

KIVSTA καπέλο φωτιστικοǃ
6

12,95€

2

1

IKEA PS LÖVÅS καναπές-κʘεβάτι

5

385€

EVERT σκαμπǂ

3,95€

BL�MSTER βάζο

3€

8
4

3

1. PJÄTTERYD κάδʘο Π118×Υ78cm. Με θέμα "Πέϊαπμα" ρηο Fumi
Watanabe 65€ 301.404.43 2. Σειʘά VILA Απχ βαμβάκι με ςσή παρέμ.
Σεντǂνι με λάστιχο Π90×Μ200cm. Σε πϊάπιμξ/κίρϊιμξ τϊωμα 17€
201.457.28 Μαξιλαʘοθήκη Μ50×Π60cm. Σε πϊάπιμξ/κίρϊιμξ τϊωμα
4,50€ 001.457.34 KILAN κάλυμμα κʘεβατιοǃ Π180×Μ280cm. Με δψξ
χυειο, αμξιτρχτϊφμξ πρη μια πλεςϊά και πκξψϊξ πρημ πίπφ πλεςϊά.
Στεδ.: Nina Jobs. Απχ 100% βιπκχζη 42€ 701.410.87 3. EVERT σκαμπǂ

150

7

ϋ38, Υ45cm. Σρξιβάζεραι εψκξλα και ενξικξμξμεί τωϊξ χραμ δεμ ρξ
τϊηπιμξπξιείρε. Αμ ρξ αμαπξδξγςϊίπερε γίμεραι και μξμάδα
απξθήκεςπηο. Στεδ.: K Hagberg/M Hagberg. Απχ πλαπρικχ 3,95€
401.181.87 4. IKEA PS LÖVÅS καναπές-κʘεβάτι Σςμπεϊ. 2 μανιλάϊια.
Με κάλςμμα πξς ασαιϊείραι: Απχ 100% βαμβάκι. Απχ αρπάλι πε απημί
τϊωμα. Στεδ.: T Sandell/C Martin. Π163×Β111, Υ86cm. Μεγ. κϊεβαριξψ:
160×205cm. Σε κίρϊιμξ τϊωμα 385€

5. HEMNES ντουλάπι Π110×Β51, Υ132cm. Και ρα δψξ ϊάσια
πϊξπαϊμχζξμραι πε 4 διασξϊερικέο θέπειο. Απχ λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πεψκξς πε κίρϊιμξ τϊωμα και γςαλί απσαλείαο 229€ 301.418.57
6. νέο TR�LLSTA βοηθητικǂ τʘαπέζι Π38×Β38, Υ40cm. Με κίρϊιμξ
σιμίϊιπμα 69€ 201.341.07 7. NYTTJA κοʘνίζα Π13×Υ18cm. Με
τϊφμαριπρχ σιμίϊιπμα 3€/2 τεμ. 101.170.33 K�RT κάʘτες με
φακέλους Με θέμα "Les Animaux", ρξς Thierry Bisch 2,50 € /σετ 5 τεμ.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

9

401.261.30 8. BL�MSTER βάζο ϋ12, Υ8cm. Απχ σςπηρχ γςαλί. Κάθε
βάζξ είμαι σριαγμέμξ απχ έμαμ ειδικεςμέμξ ρετμίρη. Στεδ.: P Amsell/B
Wesslander. Σε διάσξϊα τϊωμαρα 3€ 501.136.36 9. KIVSTA καπέλο
φωτιστικοǃ ϋ29, Υ16cm. Απχ 100% βαμβάκι. Σε διάσξϊα τϊωμαρα
12,95€ 701.189.25 GRUNDT�N βάση επιτʘαπέζιου φωτιστικοǃ Μεγ.
75W. Υ45cm. Απχ αρπάλι πε μαψϊξ τϊωμα 5€ 500.980.80

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcsi02a

TF: 80000-grc150

VERSION:1

151

HOPEN σποτ

15€
ΦΩΤΕΙΝΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Ξεκιμήπρε ρη μέʘα παο με ρξ πυπρǂ συριπμǂ. Για
μα μρςθείρε ǂπξ ξι άλλξι κξιμξǃμραι ή μα βʘείρε
μια πκξςʘǂτʘυμη μπλξǃζα πε μια πρξίβα απǂ
μαǃʘα ʘξǃτα, πε έμα πκξρειμǂ δυμάριξ. Οι
μρξςλάπεο HOPEN είμαι πτεδιαπμέμεο για μα
παίʘμξςμ συριπρικά ππξρ, κάμξμραο ρξ μρǃπιμξ πιξ
εǃκξλξ και ρα πʘυφμά παο πιξ συρειμά.
HOPEN γωνιακή ντουλάπα

1
2

MALM kρεβάτι

199€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. HOPEN σποτ �8.1,
Υ3cm.Πεʘιλαμβάμεραι η
λάμπα αλξγǂμξς. Āιαρίθεμραι
επιπλέξμ λαμπρήʘεο. Απǂ
πξλςκαʘβξμικǂ πλαπρικǂ και
αλξςμίμιξ 15€ GR:01.157.98/
CY:701.193.69
2. Σειρά MALM Σε κασέ
τʘDŽμα.
Κρεβάτι Π176×Μ210, Υ77cm.
Απǂ λακαʘιπμέμξ νǃλξ ξνιάο
και αρπάλι. Tάβλεο και δξκǂο
πρήʘινηο πυλξǃμραι τυʘιπρα.
Για πρʘDŽμα 160×200cm
(πυλείραι τυʘιπρά) 199€
Κεφαλάρι/ράφια κρεβατιού
Π177×Β31, Υ77cm. Απǂ νǃλξ
ξνιάο και γςαλί απσαλείαο.
Στεδ.: Eva Lilja Löwenhielm.
179€/3 τεμ. 701.065.07
FAKTUM επίτοιχο ντουλάπι
με πόρτες APPLÅD Π60×Β37,
Υ35cm. Η πǂʘρα μπξʘεί μα
ρξπξθερηθεί για μα αμξίγει
πʘξο ρα αʘιπρεʘά ή πʘξο ρα
δενιά. Με σιμίʘιπμα μελαμίμηο
πε λεςκǂ τʘDŽμα 53€/τεμ.
ĀΕΞΙΑ:
Σειρά HOPEN Με
ʘςθμιζǂμεμα πǂδια. Με κασέ
σιμίʘιπμα και πǂʘρεο με γςαλί
απσαλείαο.
Γωνιακή ντουλάπα
Π118×Β60, Υ236cm. 365€
Ντουλάπα με 1 πόρτα
Π60×Β60, Υ236cm. 195€

152

1080€

Ντουλάπα με 2 πόρτες
Π80×Β60, Υ236cm. 265€
Νουλάπα με 2 πόρτες
Π80×Β60, Υ236cm. Με
καθʘέσρη. 255€
MALM Συρταριέρα με
4 συρτάρια Π80×Β48,
Υ100cm. Απǂ νǃλξ ξνιάο με
κασέ σιμίʘιπμα. Επιπλέξμ
πςʘράʘια με μεγάλξ βάθξο.
Σαο πʘξπσέʘξςμ πεʘιππǂρεʘξ
απξθηκεςρικǂ τDŽʘξ. 119€
900.901.95
STAVE καθρέφτης
Π70×Υ70cm Αμθεκρικǂο πρημ
ςγʘαπία: Καράλληλξο για
τʘήπη πε πεʘιξτέο με μεγάλξ
πξπξπρǂ ςγʘαπίαο.
Πεʘιλαμβάμξμραι ρα
εναʘρήμαρα πρήʘινηο. Απǂ
λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ
ξνιάο, με κασέ σιμίʘιπμα και
γςαλί. . 29€ 501.259.79

Οι γυμιακξί πκελερξί HOPEN
παο βξηθξǃμ μα
ενξικξμξμήπερε πεʘιππǂρεʘξ
τDŽʘξ και είμαι εǃκξλξ μα
πʘξπθέπερε συριπρικǂ πρημ
ξʘξσή.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe09a

TF: 80000-grc152

VERSION:0

153

HOPEN σποτ

15€
ΦΩΤΕΙΝΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Ξεκιμήπρε ρη μέʘα παο με ρξ πυπρǂ συριπμǂ. Για
μα μρςθείρε ǂπξ ξι άλλξι κξιμξǃμραι ή μα βʘείρε
μια πκξςʘǂτʘυμη μπλξǃζα πε μια πρξίβα απǂ
μαǃʘα ʘξǃτα, πε έμα πκξρειμǂ δυμάριξ. Οι
μρξςλάπεο HOPEN είμαι πτεδιαπμέμεο για μα
παίʘμξςμ συριπρικά ππξρ, κάμξμραο ρξ μρǃπιμξ πιξ
εǃκξλξ και ρα πʘυφμά παο πιξ συρειμά.
HOPEN γωνιακή ντουλάπα

1
2

MALM kρεβάτι

199€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. HOPEN σποτ �8.1,
Υ3cm.Πεʘιλαμβάμεραι η
λάμπα αλξγǂμξς. Āιαρίθεμραι
επιπλέξμ λαμπρήʘεο. Απǂ
πξλςκαʘβξμικǂ πλαπρικǂ και
αλξςμίμιξ 15€ GR:01.157.98/
CY:701.193.69
2. Σειρά MALM Σε κασέ
τʘDŽμα.
Κρεβάτι Π176×Μ210, Υ77cm.
Απǂ λακαʘιπμέμξ νǃλξ ξνιάο
και αρπάλι. Tάβλεο και δξκǂο
πρήʘινηο πυλξǃμραι τυʘιπρα.
Για πρʘDŽμα 160×200cm
(πυλείραι τυʘιπρά) 199€
Κεφαλάρι/ράφια κρεβατιού
Π177×Β31, Υ77cm. Απǂ νǃλξ
ξνιάο και γςαλί απσαλείαο.
Στεδ.: Eva Lilja Löwenhielm.
179€/3 τεμ. 701.065.07
FAKTUM επίτοιχο ντουλάπι
με πόρτες APPLÅD Π60×Β37,
Υ35cm. Η πǂʘρα μπξʘεί μα
ρξπξθερηθεί για μα αμξίγει
πʘξο ρα αʘιπρεʘά ή πʘξο ρα
δενιά. Με σιμίʘιπμα μελαμίμηο
πε λεςκǂ τʘDŽμα 53€/τεμ.
ĀΕΞΙΑ:
Σειρά HOPEN Με
ʘςθμιζǂμεμα πǂδια. Με κασέ
σιμίʘιπμα και πǂʘρεο με γςαλί
απσαλείαο.
Γωνιακή ντουλάπα
Π118×Β60, Υ236cm. 365€
Ντουλάπα με 1 πόρτα
Π60×Β60, Υ236cm. 195€

152

1080€

Ντουλάπα με 2 πόρτες
Π80×Β60, Υ236cm. 265€
Νουλάπα με 2 πόρτες
Π80×Β60, Υ236cm. Με
καθʘέσρη. 255€
MALM Συρταριέρα με
4 συρτάρια Π80×Β48,
Υ100cm. Απǂ νǃλξ ξνιάο με
κασέ σιμίʘιπμα. Επιπλέξμ
πςʘράʘια με μεγάλξ βάθξο.
Σαο πʘξπσέʘξςμ πεʘιππǂρεʘξ
απξθηκεςρικǂ τDŽʘξ. 119€
900.901.95
STAVE καθρέφτης
Π70×Υ70cm Αμθεκρικǂο πρημ
ςγʘαπία: Καράλληλξο για
τʘήπη πε πεʘιξτέο με μεγάλξ
πξπξπρǂ ςγʘαπίαο.
Πεʘιλαμβάμξμραι ρα
εναʘρήμαρα πρήʘινηο. Απǂ
λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ
ξνιάο, με κασέ σιμίʘιπμα και
γςαλί. . 29€ 501.259.79

Οι γυμιακξί πκελερξί HOPEN
παο βξηθξǃμ μα
ενξικξμξμήπερε πεʘιππǂρεʘξ
τDŽʘξ και είμαι εǃκξλξ μα
πʘξπθέπερε συριπρικǂ πρημ
ξʘξσή.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe09a

TF: 80000-grc152

VERSION:0

153

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ
Σειρά HEMNES Απǂ
ØακαʘιƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃØƷ
πεǃκƷƻ.
Κρεβάτι Π170×Μ207cm.
ĀƷκǂƸ ƹƺήʘιƶηƸ και ƺάβØεƸ
πƿØƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿØείƺαι ƽƿʘιƹƺά). Σε
ƹκƷǃʘƷ καƼέ ƽʘDŽμα 229€
νέο Κομοδίνο Π39×Β39,
Υ75cm. Απǂ μαƹίƼ ƶǃØƷ,
πƷØǃ αƵθεκƺικǂ ƻØικǂ. Σƽεδ.:
Carina Bengs. Σε ƹκƷǃʘƷ
καƼέ ƽʘDŽμα 79€ 701.418.60
Κομοδίνο ν78×Υ75cm. Απǂ
μαƹίƼ ƶǃØƷ, πƷØǃ αƵθεκƺικǂ
ƻØικǂ. Σƽεδ.: Helene Tiedemann. Σε κίƺʘιƵƷ ƽʘDŽμα 99€
301.212.32
νέο Ντουλάπι Π110×Β51,
Υ132cm. Με ƹƺƷπ ƹƺα
ƹƻʘƺάʘια. Σε κίƺʘιƵƷ ƽʘDŽμα
229€ 301.418.57
νέο Ντουλάπα Π110×Β61,
Υ198cm. Με ƹƺƷπ ƹƺα
ƹƻʘƺάʘια. Σƽεδ.: Carina
Bengs. Σε ƹκƷǃʘƷ καƼέ
ƽʘDŽμα 429€ 901.418.59
LEVANGER καθρέφτης
Π95×Υ58cm. ΜπƷʘεί Ƶα
ƺƷπƷθεƺηθεί ƷʘιζǂƵƺια ή
κάθεƺα. ΠεʘιØαμβάƵƷƵƺαι
ƺα εƶαʘƺήμαƺα ƺƷπƷθέƺηƹηƸ.
Με μπʘƷǃƺζιƵƷ ƼιƵίʘιƹμα και
γƻαØί. Σε ƽʘƻƹαƼί ƽʘDŽμα
79€ 301.212.51

ALVINE MEDALJONG σετ
παπλ/θήκη και 2 μαξ/
θήκες Απǂ μαØØί: ĀίƵει ƹƺƷ
κØιƵƷƹκέπαƹμα μια απαØή
αίƹθηƹη και μια επιπØέƷƵ
Øεία και ƷμƷιǂμƷʘƼη
επιƼάƵεια. Āιαƺίθεƺαι ƹε
διάƼƷʘα μεγέθη. Απǂ 100%
βαμβάκι. ΠαπØƿμαƺƷθήκη
Π240×Μ220cm. 2 μαƶ/
θήκεƸ Μ50×Π60cm. Σε Øεƻκǂ
ƽʘDŽμα 59€ 501.134.72
KVART Σποτ με πένσα/
τοίχου ν8.5cm. ΜπƷʘεί Ƶα
ƺƷπƷθεƺηθεί με δǃƷ ƺʘǂπƷƻƸ.
ΠεʘιØαμβάƵεƺαι Ʒ ƹƼικƺήʘαƸ
και ƺƷ εƶάʘƺημα ƹƺεʘέƿƹηƸ
ƹƺƷƵ ƺƷίƽƷ. Ο ØαμπƺήʘαƸ
πƿØείƺαι ƽƿʘιƹƺά. Σƽεδ.: K
Hagberg/M Hagberg. Απǂ
αƺƹάØι, ƹε Øεƻκǂ ƽʘDŽμα
4,50€ GR:000.947.96/
CY:400.947.99

νέο

HEMNES κρεβάτι

229€

154

155

CF: 80000-mcbe01a

TF: 80000-grc154

VERSION:1

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ
Σειρά HEMNES Απǂ
ØακαʘιƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃØƷ
πεǃκƷƻ.
Κρεβάτι Π170×Μ207cm.
ĀƷκǂƸ ƹƺήʘιƶηƸ και ƺάβØεƸ
πƿØƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿØείƺαι ƽƿʘιƹƺά). Σε
ƹκƷǃʘƷ καƼέ ƽʘDŽμα 229€
νέο Κομοδίνο Π39×Β39,
Υ75cm. Απǂ μαƹίƼ ƶǃØƷ,
πƷØǃ αƵθεκƺικǂ ƻØικǂ. Σƽεδ.:
Carina Bengs. Σε ƹκƷǃʘƷ
καƼέ ƽʘDŽμα 79€ 701.418.60
Κομοδίνο ν78×Υ75cm. Απǂ
μαƹίƼ ƶǃØƷ, πƷØǃ αƵθεκƺικǂ
ƻØικǂ. Σƽεδ.: Helene Tiedemann. Σε κίƺʘιƵƷ ƽʘDŽμα 99€
301.212.32
νέο Ντουλάπι Π110×Β51,
Υ132cm. Με ƹƺƷπ ƹƺα
ƹƻʘƺάʘια. Σε κίƺʘιƵƷ ƽʘDŽμα
229€ 301.418.57
νέο Ντουλάπα Π110×Β61,
Υ198cm. Με ƹƺƷπ ƹƺα
ƹƻʘƺάʘια. Σƽεδ.: Carina
Bengs. Σε ƹκƷǃʘƷ καƼέ
ƽʘDŽμα 429€ 901.418.59
LEVANGER καθρέφτης
Π95×Υ58cm. ΜπƷʘεί Ƶα
ƺƷπƷθεƺηθεί ƷʘιζǂƵƺια ή
κάθεƺα. ΠεʘιØαμβάƵƷƵƺαι
ƺα εƶαʘƺήμαƺα ƺƷπƷθέƺηƹηƸ.
Με μπʘƷǃƺζιƵƷ ƼιƵίʘιƹμα και
γƻαØί. Σε ƽʘƻƹαƼί ƽʘDŽμα
79€ 301.212.51

ALVINE MEDALJONG σετ
παπλ/θήκη και 2 μαξ/
θήκες Απǂ μαØØί: ĀίƵει ƹƺƷ
κØιƵƷƹκέπαƹμα μια απαØή
αίƹθηƹη και μια επιπØέƷƵ
Øεία και ƷμƷιǂμƷʘƼη
επιƼάƵεια. Āιαƺίθεƺαι ƹε
διάƼƷʘα μεγέθη. Απǂ 100%
βαμβάκι. ΠαπØƿμαƺƷθήκη
Π240×Μ220cm. 2 μαƶ/
θήκεƸ Μ50×Π60cm. Σε Øεƻκǂ
ƽʘDŽμα 59€ 501.134.72
KVART Σποτ με πένσα/
τοίχου ν8.5cm. ΜπƷʘεί Ƶα
ƺƷπƷθεƺηθεί με δǃƷ ƺʘǂπƷƻƸ.
ΠεʘιØαμβάƵεƺαι Ʒ ƹƼικƺήʘαƸ
και ƺƷ εƶάʘƺημα ƹƺεʘέƿƹηƸ
ƹƺƷƵ ƺƷίƽƷ. Ο ØαμπƺήʘαƸ
πƿØείƺαι ƽƿʘιƹƺά. Σƽεδ.: K
Hagberg/M Hagberg. Απǂ
αƺƹάØι, ƹε Øεƻκǂ ƽʘDŽμα
4,50€ GR:000.947.96/
CY:400.947.99

νέο

HEMNES κρεβάτι

229€

154

155

CF: 80000-mcbe01a

TF: 80000-grc154

VERSION:1

ΓΙΑΤΙ ΒΙΑΖΕΣΤΕ; 
Η ύώƪ υςφ Ƶυφτƨμƪυςσ ƪπƪƲυƮƨ ưώƮμƨƪ ƳƪƲ τωτυƧ
ςώƬάƵωτư. ϊưμƲςφώƬƧτυƮ υςƵ Ƴƪυάƴƴưƴς ψύώς ƬƲƪ
Ƶƪ ƭςƳƲμάƯƮυƮ υƪ ώςόψƪ τƪσ ƳƪƲ Ƶƪ ƪƴƴάƯƮυƮ
τφƵƭφƪτμςόσ. ΈƵƪ ƳώƮƫάυƲ MALM μπώςτυά ƪπϋ μƲƪ
Ƶυςφƴάπƪ ƭưμƲςφώƬƮƨ έƵƪ ƶƮψωώƲτυϋ ψύώς ƬƲƪ Ƶƪ
ƵυόƵƮτυƮ. ΓƲƪ Ʈτάσ, υƪ ώςόψƪ τƪσ ƳƪƲ υƲσ πƲϋ υςƴμưώέσ
ƲƭέƮσ τƪσ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
MALM συρταριέρα με 3
συρτάρια Π80×Β48, Υ78cm.
ϊƲƪυƨƱƮυƪƲ τƮ ƭƲάχςώƪ
μƮƬέƱư. Απϋ ƴƪƳƪώƲτμέƵς
ƶόƴς τưμόƭƪσ. 89€/τεμ.
300.539.21
HOVET καθρέφτης
Π78×Υ196cm. ΚƪƱώέχυưσ
πƴƧώςφσ μƧƳςφσ. Απϋ Ƭφƪƴƨ
ƳƪƲ ƪƴςφμƨƵƲς. 89€ 500.382.13
LERSTA φωτιστικό δαπέδου
Ϗ16, Υ131cm. Κƪυάƴƴưƴς
μƮ ƴάμπƪ ƮƶςƲƳςƵϋμưτưσ
ƮƵέώƬƮƲƪσ 11W Απϋ
ƴƪƳƪώƲτμέƵς ƪƴςφμƨƵƲς 12€
GR:001.106.40/CY:601.109.01
ϊΕΞΙΑ:
PAX LyngDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π300×Β66, Υ236cm. ΜƮ
χƲƵƨώƲτμƪ ƳƪƲ πϋώυƮσ
ƪπϋ Ƭφƪƴƨ ƪτχƪƴƮƨƪσ ƳƪƲ
ƪƴςφμƨƵƲς. 930€
MALM κρεβάτι Π176×Μ210,
Υ77cm. Απϋ ƴƪƳƪώƲτμέƵς ƶόƴς
τưμόƭƪσ. TάƫƴƮσ ƳƪƲ ƭςƳϋσ

τυƧώƲƶưσ πωƴςόƵυƪƲ ψωώƲτυά.
ΓƲƪ τυώύμƪ 160×200cm
(πωƴƮƨυƪƲ ψωώƲτυά). 199€
HEIMDAL τραπέζι Ϗ50,
Υ60cm. Απϋ Ƭφƪƴƨ ƪτχƪƴƮƨƪσ
ƳƪƲ πϋƭƲƪ ƪπϋ ƪυτάƴƲ
τƮ ƪτưμƨ ψώύμƪ. ΣψƮƭ.:
Niels Gammelgaard. 19€
800.740.73
IKEA 365+ RISP σετ
παπλ/θήκη και 2 μαξ/θήκες
Απϋ 50% ƫƪμƫάƳƲ ƳƪƲ 50%
lyocell. ΈƵƪ μƪƴƪƳϋ όχƪτμƪ
πςφ ƪπςώώςχά υưƵ φƬώƪτƨƪ
ϋƴư υư Ƶόψυƪ. ϊƲƪυƨƱƮυƪƲ
τƮ ƭƲάχςώƪ μƮƬέƱư. ΣψƮƭ.:
Maria Vinka. ΠƪπƴωμƪυςƱƧƳư
Π240×Μ220cm.
ΜƪƶƲƴƪώςƱƧƳƮσ Μ50×Π60cm.
ΣƮ ƳϋƳƳƲƵς/ƴƮφƳϋ ψώύμƪ 49€
901.233.46
ΟƲ ƳςφώυƨƵƮσ ƮƨƵƪƲ χυƲƪƬμέƵƮσ
ƪπϋ όχƪτμƪ IKEA πςφ
πωƴƮƨυƪƲ μƮ υς μέυώς.

MALM συρταριέρα με 3 συρτάρια

89€/τεμ.
PAX LyngDAL ντουλάπα με συρόμενες
πόρτες

930€

156

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜ ΟΛΟ Γ Ι ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370     Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe07c

TF: 80000-grc156

VERSION:0

157

ΓΙΑΤΙ ΒΙΑΖΕΣΤΕ; 
Η ύώƪ υςφ Ƶυφτƨμƪυςσ ƪπƪƲυƮƨ ưώƮμƨƪ ƳƪƲ τωτυƧ
ςώƬάƵωτư. ϊưμƲςφώƬƧτυƮ υςƵ Ƴƪυάƴƴưƴς ψύώς ƬƲƪ
Ƶƪ ƭςƳƲμάƯƮυƮ υƪ ώςόψƪ τƪσ ƳƪƲ Ƶƪ ƪƴƴάƯƮυƮ
τφƵƭφƪτμςόσ. ΈƵƪ ƳώƮƫάυƲ MALM μπώςτυά ƪπϋ μƲƪ
Ƶυςφƴάπƪ ƭưμƲςφώƬƮƨ έƵƪ ƶƮψωώƲτυϋ ψύώς ƬƲƪ Ƶƪ
ƵυόƵƮτυƮ. ΓƲƪ Ʈτάσ, υƪ ώςόψƪ τƪσ ƳƪƲ υƲσ πƲϋ υςƴμưώέσ
ƲƭέƮσ τƪσ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
MALM συρταριέρα με 3
συρτάρια Π80×Β48, Υ78cm.
ϊƲƪυƨƱƮυƪƲ τƮ ƭƲάχςώƪ
μƮƬέƱư. Απϋ ƴƪƳƪώƲτμέƵς
ƶόƴς τưμόƭƪσ. 89€/τεμ.
300.539.21
HOVET καθρέφτης
Π78×Υ196cm. ΚƪƱώέχυưσ
πƴƧώςφσ μƧƳςφσ. Απϋ Ƭφƪƴƨ
ƳƪƲ ƪƴςφμƨƵƲς. 89€ 500.382.13
LERSTA φωτιστικό δαπέδου
Ϗ16, Υ131cm. Κƪυάƴƴưƴς
μƮ ƴάμπƪ ƮƶςƲƳςƵϋμưτưσ
ƮƵέώƬƮƲƪσ 11W Απϋ
ƴƪƳƪώƲτμέƵς ƪƴςφμƨƵƲς 12€
GR:001.106.40/CY:601.109.01
ϊΕΞΙΑ:
PAX LyngDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π300×Β66, Υ236cm. ΜƮ
χƲƵƨώƲτμƪ ƳƪƲ πϋώυƮσ
ƪπϋ Ƭφƪƴƨ ƪτχƪƴƮƨƪσ ƳƪƲ
ƪƴςφμƨƵƲς. 930€
MALM κρεβάτι Π176×Μ210,
Υ77cm. Απϋ ƴƪƳƪώƲτμέƵς ƶόƴς
τưμόƭƪσ. TάƫƴƮσ ƳƪƲ ƭςƳϋσ

τυƧώƲƶưσ πωƴςόƵυƪƲ ψωώƲτυά.
ΓƲƪ τυώύμƪ 160×200cm
(πωƴƮƨυƪƲ ψωώƲτυά). 199€
HEIMDAL τραπέζι Ϗ50,
Υ60cm. Απϋ Ƭφƪƴƨ ƪτχƪƴƮƨƪσ
ƳƪƲ πϋƭƲƪ ƪπϋ ƪυτάƴƲ
τƮ ƪτưμƨ ψώύμƪ. ΣψƮƭ.:
Niels Gammelgaard. 19€
800.740.73
IKEA 365+ RISP σετ
παπλ/θήκη και 2 μαξ/θήκες
Απϋ 50% ƫƪμƫάƳƲ ƳƪƲ 50%
lyocell. ΈƵƪ μƪƴƪƳϋ όχƪτμƪ
πςφ ƪπςώώςχά υưƵ φƬώƪτƨƪ
ϋƴư υư Ƶόψυƪ. ϊƲƪυƨƱƮυƪƲ
τƮ ƭƲάχςώƪ μƮƬέƱư. ΣψƮƭ.:
Maria Vinka. ΠƪπƴωμƪυςƱƧƳư
Π240×Μ220cm.
ΜƪƶƲƴƪώςƱƧƳƮσ Μ50×Π60cm.
ΣƮ ƳϋƳƳƲƵς/ƴƮφƳϋ ψώύμƪ 49€
901.233.46
ΟƲ ƳςφώυƨƵƮσ ƮƨƵƪƲ χυƲƪƬμέƵƮσ
ƪπϋ όχƪτμƪ IKEA πςφ
πωƴƮƨυƪƲ μƮ υς μέυώς.

MALM συρταριέρα με 3 συρτάρια

89€/τεμ.
PAX LyngDAL ντουλάπα με συρόμενες
πόρτες

930€

156

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α ; Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α ΤΟ Σ Υ Ν Α ΡΜ ΟΛΟ Γ Ι ΣΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370     Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe07c

TF: 80000-grc156

VERSION:0

157

ΕǃƳƷƴƷ Ƶα ωαƴαʘDŽƹƮƺƮ μƮƺά απǂ μƲα δǃƹƳƷƴư μέʘα ƳαƲ αƳǂμư πƲƷ ƮǃƳƷƴƷ
Ƶα ƹαƸ πάʘƮƲ Ʒ ǃπƵƷƸ. ΣƮ έƵα ƻπƵƷδƿμάƺƲƷ ǂπƷƻ ư άƵƮƹư ƮίƵαƲ ƳƴƮƲδί, ƺα
ƹƺʘDŽμαƺα SULTAN ƹαƸ παʘέωƷƻƵ ƺƷƵ ƺέƴƮƲƷ ǃπƵƷ. ĀƲαβάƹƺƮ πƮʘƲƹƹǂƺƮʘƷ
γƲα ƺưƵ άƵƮƹư ƺưƵ DŽʘα ƺƷƻ ǃπƵƷƻ ƹƺư ƹƮƴ. 182.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
νέο GRIMSTAD κρεβάτι
Π182×Μ234, Υ109cm. EǃƳƷƴƷ
ƳαƱάʘƲƹμα, μƮ Ƴάƴƻμμα
ƲδαƵƲƳǂ γƲα ƹƺƮγƵǂ ƳαƱάʘƲƹμα
πƷƻ αƼαƲʘƮίƺαƲ. Απǂ 87%
βαμβάƳƲ, 13% πƷƴƻƮƹƺέʘα, ƹƮ
μπƮƯ ωʘDŽμα. ΤάβƴƮƸ ƳαƲ δƷƳǂƸ
ƹƺήʘƲƶưƸ πƿƴƷǃƵƺαƲ ωƿʘƲƹƺά
ΓƲα ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿƴƮίƺαƲ ωƿʘƲƹƺά). 499€
HEIMDAL τραπέζι �50,
Υ60cm. Απǂ αƺƹάƴƲ ƹƮ αƹưμί
ωʘDŽμα ƳαƲ γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ.
ΣωƮδ.: Niels Gammelgaard.
19€ 800.740.73

Σειρά MALM
Συρταριέρα με 4 συρτάρια
Π80×Β48, Υ100cm. ΜƮ
μƮγάƴα ƹƻʘƺάʘƲα γƲα
ƮπƲπƴέƷƵ ωDŽʘƷ απƷƱήƳƮƻƹưƸ.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ
ƼƴαμƷƻʘƲάƸ, ƹƮ ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ
ωʘDŽμα. 119€ 501.033.45
STAVE καθρέφτης
Π70×Υ70cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
ƶǃƴƷ βƮƴαƵƲδƲάƸ ƳαƲ γƻαƴί,
ƹƮ ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ ωʘDŽμα. 29€
301.259.80

νέο PAX ÅRDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. ΜƮ
ʘƻƱμƲƯǂμƮƵα πǂδƲα. ΜƮ
ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ ƼƲƵίʘƲƹμα ƳαƲ
γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ, Årdal ƹƮ
γƳʘƲ ωʘDŽμα 570€
ĀΕΞΙΑ:
SULTAN FLOKENES στρώμα
με αφρό πολυουρεθάνης
Π160×Μ200, 22cm πάωƷƸ. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα πƷƻ πƴέƵƮƺαƲ. ΜπƷʘƮί
Ƶα ƹƻμπƴưʘƿƱƮί μƮ μƲα βάƹư
ƳʘƮβαƺƲƷǃ μƮ ƺάβƴƮƸ ή μƮ μƲα
βάƹư γƲα ƹƺʘDŽμα. ΣƮ ƴƮƻƳǂ
ωʘDŽμα 689€ 001.399.12

Η πάƵƿ ƹƺʘDŽƹư αƼʘƷǃ
ƹƺƷ ƹƺʘDŽμα SULTAN
FLOKENES
πʘƷƹαʘμǂƯƮƺαƲ ƹƺƷ ƹDŽμα
ƳαƲ ƹƺƲƸ ƳƲƵήƹƮƲƸ ƺƷƻ. ΈƺƹƲ
ωαƴαʘDŽƵƮƺƮ αƳǂμư πƲƷ
ƮǃƳƷƴα.

νέο

νέο
SULTAN FLOKENES στρώμα με αφρό πολυουρεθάνης

689€
158

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

ĀΟ Κ Ι Μ Α Σ Τ Ε ΤΟ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α Π Ρ Ι Ν ΤΟ Α ΓΟ ΡΑ Σ Ε Τ Ε

CF: 80000-mcbe08a

TF: 80000-grc158

VERSION:0

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

159

ΕǃƳƷƴƷ Ƶα ωαƴαʘDŽƹƮƺƮ μƮƺά απǂ μƲα δǃƹƳƷƴư μέʘα ƳαƲ αƳǂμư πƲƷ ƮǃƳƷƴƷ
Ƶα ƹαƸ πάʘƮƲ Ʒ ǃπƵƷƸ. ΣƮ έƵα ƻπƵƷδƿμάƺƲƷ ǂπƷƻ ư άƵƮƹư ƮίƵαƲ ƳƴƮƲδί, ƺα
ƹƺʘDŽμαƺα SULTAN ƹαƸ παʘέωƷƻƵ ƺƷƵ ƺέƴƮƲƷ ǃπƵƷ. ĀƲαβάƹƺƮ πƮʘƲƹƹǂƺƮʘƷ
γƲα ƺưƵ άƵƮƹư ƺưƵ DŽʘα ƺƷƻ ǃπƵƷƻ ƹƺư ƹƮƴ. 182.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
νέο GRIMSTAD κρεβάτι
Π182×Μ234, Υ109cm. EǃƳƷƴƷ
ƳαƱάʘƲƹμα, μƮ Ƴάƴƻμμα
ƲδαƵƲƳǂ γƲα ƹƺƮγƵǂ ƳαƱάʘƲƹμα
πƷƻ αƼαƲʘƮίƺαƲ. Απǂ 87%
βαμβάƳƲ, 13% πƷƴƻƮƹƺέʘα, ƹƮ
μπƮƯ ωʘDŽμα. ΤάβƴƮƸ ƳαƲ δƷƳǂƸ
ƹƺήʘƲƶưƸ πƿƴƷǃƵƺαƲ ωƿʘƲƹƺά
ΓƲα ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿƴƮίƺαƲ ωƿʘƲƹƺά). 499€
HEIMDAL τραπέζι �50,
Υ60cm. Απǂ αƺƹάƴƲ ƹƮ αƹưμί
ωʘDŽμα ƳαƲ γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ.
ΣωƮδ.: Niels Gammelgaard.
19€ 800.740.73

Σειρά MALM
Συρταριέρα με 4 συρτάρια
Π80×Β48, Υ100cm. ΜƮ
μƮγάƴα ƹƻʘƺάʘƲα γƲα
ƮπƲπƴέƷƵ ωDŽʘƷ απƷƱήƳƮƻƹưƸ.
Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ
ƼƴαμƷƻʘƲάƸ, ƹƮ ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ
ωʘDŽμα. 119€ 501.033.45
STAVE καθρέφτης
Π70×Υ70cm. Απǂ ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ
ƶǃƴƷ βƮƴαƵƲδƲάƸ ƳαƲ γƻαƴί,
ƹƮ ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ ωʘDŽμα. 29€
301.259.80

νέο PAX ÅRDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. ΜƮ
ʘƻƱμƲƯǂμƮƵα πǂδƲα. ΜƮ
ƹƳƷǃʘƷ ƳαƼέ ƼƲƵίʘƲƹμα ƳαƲ
γƻαƴί αƹƼαƴƮίαƸ, Årdal ƹƮ
γƳʘƲ ωʘDŽμα 570€
ĀΕΞΙΑ:
SULTAN FLOKENES στρώμα
με αφρό πολυουρεθάνης
Π160×Μ200, 22cm πάωƷƸ. ΜƮ
Ƴάƴƻμμα πƷƻ πƴέƵƮƺαƲ. ΜπƷʘƮί
Ƶα ƹƻμπƴưʘƿƱƮί μƮ μƲα βάƹư
ƳʘƮβαƺƲƷǃ μƮ ƺάβƴƮƸ ή μƮ μƲα
βάƹư γƲα ƹƺʘDŽμα. ΣƮ ƴƮƻƳǂ
ωʘDŽμα 689€ 001.399.12

Η πάƵƿ ƹƺʘDŽƹư αƼʘƷǃ
ƹƺƷ ƹƺʘDŽμα SULTAN
FLOKENES
πʘƷƹαʘμǂƯƮƺαƲ ƹƺƷ ƹDŽμα
ƳαƲ ƹƺƲƸ ƳƲƵήƹƮƲƸ ƺƷƻ. ΈƺƹƲ
ωαƴαʘDŽƵƮƺƮ αƳǂμư πƲƷ
ƮǃƳƷƴα.

νέο

νέο
SULTAN FLOKENES στρώμα με αφρό πολυουρεθάνης

689€
158

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

ĀΟ Κ Ι Μ Α Σ Τ Ε ΤΟ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α Π Ρ Ι Ν ΤΟ Α ΓΟ ΡΑ Σ Ε Τ Ε

CF: 80000-mcbe08a

TF: 80000-grc158

VERSION:0

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

159

ΚΑΘΕΤΑ
ϋưμƲςφϏƬƮƨτυƮ μƲƪ τύƵƱƮτư STOLMEN
ƪƶƲςπςƲώƵυƪσ όƴς υς ψώϏς μέψϏƲ υς υƪƫάƵƲ. ΈυτƲ
ƮƶςƲƳςƵςμƮƨυƮ ψώϏς τυς πάυϊμƪ. ΠϏςτƱέυƮυƮ Ƨ
ƪχƪƲϏƮƨυƮ τφϏυάϏƲƪ, ϏάχƲƪ, ƳƪƲ ƭưμƲςφϏƬƧτυƮ
ψώϏς ƬƲƪ Ƶƪ ƳϏƮμάυƮ υƪ ƪƵυƲƳƮƨμƮƵƪ τƪσ. ΑƳόμƪ ƳƲ
όυƪƵ ƪƴƴάƯƮƲ ς ψώϏςσ τƪσ.

1
2

STOLMEN συρταριέρα με 2 συρτ�ρια

95€
160

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. �ειρ� STOLMEN ΣψƮƭ.:
Ehlén Johansson.
1. Καθρέφτης με μον�δα
αποθήκευσης Π32×D9,
Υ152cm. ΜƮ ƳƪƴφμμέƵư
ƪπςƱƧƳƮφτư ƬƲƪ Ƶƪ έψƮυƮ υƪ
πϏάƬμƪυά τƪσ ƳςƵυά. Από
ƪυτάƴƲ ƳƪƲ Ƭφƪƴƨ. 55€
401.067.35
2. �υρταριέρα με 2 συρτ�ρια
Π110×Β50, Υ45cm. ϋƲƪƱέυςφƵ
μưψƪƵƲτμό ƬƲƪ Ƶƪ τφƬƳϏƪυƮƨυƪƲ
υς τφϏυάϏƲ ƳƪƲ ƬƲƪ Ƶƪ
πϏςτχέϏƮƲ ςμƪƴƧ ƳƨƵưτư.
ΣφƵƭέςƵυƪƲ μƮ ςϏƱςτυάυƮσ
STOLMEN ςƲ ςπςƨςƲ πϊƴςύƵυƪƲ
ψϊϏƲτυά. ΣƮ ƴƮφƳό ψϏώμƪ 95€
000.624.70
ϋΕΞΙΑ:
STOLMEN 3 μον�δες/
συρταριέρες με 2 συρτ�ρια
Π235×Β50, Υ210–330cm. ΜƮ
ϏφƱμƲƯόμƮƵς ύωςσ 210330cm, τƪσ ƮπƲυϏέπƮƲ Ƶƪ υς
ψϏưτƲμςπςƲƮƨτƮυƮ τƮ όƴς υς
μƧƳςσ υςφ υςƨψςφ τƪσ. Από
ƪƴςφμƨƵƲς ƳƪƲ ƴƮφƳό χƲƵƨϏƲτμƪ.
ΣψƮƭ.: Ehlén Johansson.
592,50€
HEIMDAL κρεβ�τι
Π146×Μ206, Υ120cm. Από
ƪυτάƴƲ τƮ ƪτưμƨ ψϏώμƪ. ΣψƮƭ.:
Tord Björklund. ΤάƫƴƮσ ƳƪƲ
ƭςƳόσ τυƧϏƲƶưσ πϊƴςύƵυƪƲ
ψϊϏƲτυά ΓƲƪ τυϏώμƪ (πϊƴƮƨυƪƲ
ψϊϏƲτυά) 140×200cm. 79€

WILMA κουρτίνα ΈƵƪ
ƬφƪƴƲτυƮϏό ύχƪτμƪ, υς ςπςƨς
ƪχƧƵƮƲ Ƶƪ πƮϏάτƮƲ υς χϊσ υưσ
ưμέϏƪσ. ΠƮϏƲƴƪμƫάƵƮƲ: 2
ƳςφϏυƨƵƮσ. Από 35% ƫƪμƫάƳƲ,
65% πςƴφƮτυέϏƪ. ΣƮ ƴƮφƳό
ψϏώμƪ 15€/2 τεμ. 800.431.71
OFELIA STEN σετ
παπλωματοθήκη και 2
μαξιλαροθήκες ϋƲƪυƨƱƮυƪƲ τƮ
ƭƲάχςϏƪ μƮƬέƱư. Από 100%
ƫƪμƫάƳƲ. ΣψƮƭ.: Charlotte
Skak. ΠƪπƴϊμƪυςƱƧƳư
Π240×Μ220cm. 2
μƪƶƲƴƪϏςƱƧƳƮσ Μ50×Π60cm.
ΣƮ ƴƮφƳό ψϏώμƪ
59€101.317.84

Αφυόσ ς ƳƪƱϏέχυưσ τφƵƭέƮυƪƲ
μƮ υư μςƵάƭƪ ƪπςƱƧƳƮφτưσ
STOLMEN. ΥπάϏψƮƲ ψώϏςσ ƬƲƪ
Ƶƪ υςπςƱƮυƮƨυƮ υς μƪƳƲƬƲάƯ, υƪ
ƳςτμƧμƪυά τƪσ ƳƪƲ άƴƴƪ
ƪƵυƲƳƮƨμƮƵƪ.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ε ΣΕΙΣ ϋΙΑ ΛΕΓΕ ΤΕ, Ε ΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΦΕΡΕ ΤΕ, Ε ΣΕΙΣ Σ ΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ… Ε ΣΕΙΣ ΚΕΡϋΙΖΕ ΤΕ ΧΡΗΜ ΑΤΑ!! ΥΠΝΟΔ ΩΜΑΤΙΟ

CF: 80000-mcbe12a

TF: 80000-grc160

VERSION:1

161

ΚΑΘΕΤΑ
ϋưμƲςφϏƬƮƨτυƮ μƲƪ τύƵƱƮτư STOLMEN
ƪƶƲςπςƲώƵυƪσ όƴς υς ψώϏς μέψϏƲ υς υƪƫάƵƲ. ΈυτƲ
ƮƶςƲƳςƵςμƮƨυƮ ψώϏς τυς πάυϊμƪ. ΠϏςτƱέυƮυƮ Ƨ
ƪχƪƲϏƮƨυƮ τφϏυάϏƲƪ, ϏάχƲƪ, ƳƪƲ ƭưμƲςφϏƬƧτυƮ
ψώϏς ƬƲƪ Ƶƪ ƳϏƮμάυƮ υƪ ƪƵυƲƳƮƨμƮƵƪ τƪσ. ΑƳόμƪ ƳƲ
όυƪƵ ƪƴƴάƯƮƲ ς ψώϏςσ τƪσ.

1
2

STOLMEN συρταριέρα με 2 συρτ�ρια

95€
160

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. �ειρ� STOLMEN ΣψƮƭ.:
Ehlén Johansson.
1. Καθρέφτης με μον�δα
αποθήκευσης Π32×D9,
Υ152cm. ΜƮ ƳƪƴφμμέƵư
ƪπςƱƧƳƮφτư ƬƲƪ Ƶƪ έψƮυƮ υƪ
πϏάƬμƪυά τƪσ ƳςƵυά. Από
ƪυτάƴƲ ƳƪƲ Ƭφƪƴƨ. 55€
401.067.35
2. �υρταριέρα με 2 συρτ�ρια
Π110×Β50, Υ45cm. ϋƲƪƱέυςφƵ
μưψƪƵƲτμό ƬƲƪ Ƶƪ τφƬƳϏƪυƮƨυƪƲ
υς τφϏυάϏƲ ƳƪƲ ƬƲƪ Ƶƪ
πϏςτχέϏƮƲ ςμƪƴƧ ƳƨƵưτư.
ΣφƵƭέςƵυƪƲ μƮ ςϏƱςτυάυƮσ
STOLMEN ςƲ ςπςƨςƲ πϊƴςύƵυƪƲ
ψϊϏƲτυά. ΣƮ ƴƮφƳό ψϏώμƪ 95€
000.624.70
ϋΕΞΙΑ:
STOLMEN 3 μον�δες/
συρταριέρες με 2 συρτ�ρια
Π235×Β50, Υ210–330cm. ΜƮ
ϏφƱμƲƯόμƮƵς ύωςσ 210330cm, τƪσ ƮπƲυϏέπƮƲ Ƶƪ υς
ψϏưτƲμςπςƲƮƨτƮυƮ τƮ όƴς υς
μƧƳςσ υςφ υςƨψςφ τƪσ. Από
ƪƴςφμƨƵƲς ƳƪƲ ƴƮφƳό χƲƵƨϏƲτμƪ.
ΣψƮƭ.: Ehlén Johansson.
592,50€
HEIMDAL κρεβ�τι
Π146×Μ206, Υ120cm. Από
ƪυτάƴƲ τƮ ƪτưμƨ ψϏώμƪ. ΣψƮƭ.:
Tord Björklund. ΤάƫƴƮσ ƳƪƲ
ƭςƳόσ τυƧϏƲƶưσ πϊƴςύƵυƪƲ
ψϊϏƲτυά ΓƲƪ τυϏώμƪ (πϊƴƮƨυƪƲ
ψϊϏƲτυά) 140×200cm. 79€

WILMA κουρτίνα ΈƵƪ
ƬφƪƴƲτυƮϏό ύχƪτμƪ, υς ςπςƨς
ƪχƧƵƮƲ Ƶƪ πƮϏάτƮƲ υς χϊσ υưσ
ưμέϏƪσ. ΠƮϏƲƴƪμƫάƵƮƲ: 2
ƳςφϏυƨƵƮσ. Από 35% ƫƪμƫάƳƲ,
65% πςƴφƮτυέϏƪ. ΣƮ ƴƮφƳό
ψϏώμƪ 15€/2 τεμ. 800.431.71
OFELIA STEN σετ
παπλωματοθήκη και 2
μαξιλαροθήκες ϋƲƪυƨƱƮυƪƲ τƮ
ƭƲάχςϏƪ μƮƬέƱư. Από 100%
ƫƪμƫάƳƲ. ΣψƮƭ.: Charlotte
Skak. ΠƪπƴϊμƪυςƱƧƳư
Π240×Μ220cm. 2
μƪƶƲƴƪϏςƱƧƳƮσ Μ50×Π60cm.
ΣƮ ƴƮφƳό ψϏώμƪ
59€101.317.84

Αφυόσ ς ƳƪƱϏέχυưσ τφƵƭέƮυƪƲ
μƮ υư μςƵάƭƪ ƪπςƱƧƳƮφτưσ
STOLMEN. ΥπάϏψƮƲ ψώϏςσ ƬƲƪ
Ƶƪ υςπςƱƮυƮƨυƮ υς μƪƳƲƬƲάƯ, υƪ
ƳςτμƧμƪυά τƪσ ƳƪƲ άƴƴƪ
ƪƵυƲƳƮƨμƮƵƪ.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ε ΣΕΙΣ ϋΙΑ ΛΕΓΕ ΤΕ, Ε ΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΦΕΡΕ ΤΕ, Ε ΣΕΙΣ Σ ΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ… Ε ΣΕΙΣ ΚΕΡϋΙΖΕ ΤΕ ΧΡΗΜ ΑΤΑ!! ΥΠΝΟΔ ΩΜΑΤΙΟ

CF: 80000-mcbe12a

TF: 80000-grc160

VERSION:1

161

ΝΤΥΘΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ
ΑΓΧΟΣ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. Σειρά KOMPLEMENT
1. Παπουτσοθήκη
Π100×Β58cm. Οι βάπειο είμαι
όςθμιζωμεμεο πρξ πλάι και
διαρηόξϊμ ρξ πτήμα απω ρα
παπξϊρπια παο. Απω πλαπρικω
και αρπάλι πε παμπαμί τόϋμα
45€ 201.079.72
2. νέο Συρτάρι Π100×Β58,
Υ16cm. ψιαθέρει μηταμιπμω
για μα πςγκόαρείραι ρξ πςόράόι
και για μα πόξπσέόει ξμαλή
κίμηπη. Με πκξϊόξ κασέ
σιμίόιπμα. 35€ 901.216.77
Μονάδα αποθήκευσης
Π50×Β58, Υ12cm. Χειόξπξίηρεο
θήκεο για επϋόξςτα, κάλρπεο
κρλ. Απω 100%
πξλςπόξπςλέμιξ, πε λεςκω
τόϋμα. Στεδ.: Carina Bengs.
17€ 801.079.74
ψΕΞΙΑ:
PAX ΗΕΜΝΕS Ντουλάπα με 2
πόρτες Π100×Β60, Υ236cm.
Με πκξϊόξ κασέ σιμίόιπμα και
πωόρεο απω λακαόιπμέμξ
μαπίσ νϊλξ πεϊκξς. Στεδ.:

Φράμερε πρημ ϋόα παο ή 5 λεπρά καθςπρεόημέμξι; Τη
διασξόά κάμει η μρξςλάπα παο. Μια μρξςλάπα PAX
με επφρεόικά KOMPLEMENT κόαράει ρα όξϊτα και ρα
ανεπξςάό παο ξόγαμφμέμα. Έρπι είμαι εϊκξλξ μα
βόείρε και μα διαλένερε ρι θα σξόέπερε.

1

K Hagberg/M Hagberg.
270€/τεμ.
Σειρά HEMNES Απω
λακαόιπμέμξ μαπίσ νϊλξ
πεϊκξς.
Κρεβάτι Π170×Μ207, Υ121cm.
Τα πλαχμά όςθμίζξμραι
αμάλξγα με ρξμ πάτξο ρξς
πρόϋμαρξο και ρξ ϊυξο ρξς
κόεβαριξϊ πξς θέλερε. Τάβλεο
και δξκωο πρήόινηο πφλξϊμραι
τφόιπρά. Για πρόϋμα
160×200cm (πφλείραι
τφόιπρά). Σε πκξϊόξ κασέ
τόϋμα 229€
Συρταριέρα με 3 συρτάρια
Π110×Β51, Υ97cm. Με μεγάλα
πςόράόια για επιπλέξμ τϋόξ
απξθήκεςπηο. Σε κωκκιμξ
τόϋμα 149€ 101.212.47
νέο Πάγκος αποθήκευσης
Π140×Β41, Υ58cm. Με καπάκι
πξς κλείμει απαλά. Σε κωκκιμξ
τόϋμα 149€ 001.418.54
KOLJA καθρέφτης ύ75cm.
Αδιάβόξτξο, καράλληλξο για
τόήπη πρξ μπάμιξ. Απω γςαλί
22€ 701.335.20

PAX HEMNES ντουλάπα με 2 πόρτες

270€/τεμ.

2

KOMPLEMENT
παπουτσοθήκη

45€

νέο
162

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe04a

TF: 80000-grc162

VERSION:1

163

ΝΤΥΘΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ
ΑΓΧΟΣ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. Σειρά KOMPLEMENT
1. Παπουτσοθήκη
Π100×Β58cm. Οι βάπειο είμαι
όςθμιζωμεμεο πρξ πλάι και
διαρηόξϊμ ρξ πτήμα απω ρα
παπξϊρπια παο. Απω πλαπρικω
και αρπάλι πε παμπαμί τόϋμα
45€ 201.079.72
2. νέο Συρτάρι Π100×Β58,
Υ16cm. ψιαθέρει μηταμιπμω
για μα πςγκόαρείραι ρξ πςόράόι
και για μα πόξπσέόει ξμαλή
κίμηπη. Με πκξϊόξ κασέ
σιμίόιπμα. 35€ 901.216.77
Μονάδα αποθήκευσης
Π50×Β58, Υ12cm. Χειόξπξίηρεο
θήκεο για επϋόξςτα, κάλρπεο
κρλ. Απω 100%
πξλςπόξπςλέμιξ, πε λεςκω
τόϋμα. Στεδ.: Carina Bengs.
17€ 801.079.74
ψΕΞΙΑ:
PAX ΗΕΜΝΕS Ντουλάπα με 2
πόρτες Π100×Β60, Υ236cm.
Με πκξϊόξ κασέ σιμίόιπμα και
πωόρεο απω λακαόιπμέμξ
μαπίσ νϊλξ πεϊκξς. Στεδ.:

Φράμερε πρημ ϋόα παο ή 5 λεπρά καθςπρεόημέμξι; Τη
διασξόά κάμει η μρξςλάπα παο. Μια μρξςλάπα PAX
με επφρεόικά KOMPLEMENT κόαράει ρα όξϊτα και ρα
ανεπξςάό παο ξόγαμφμέμα. Έρπι είμαι εϊκξλξ μα
βόείρε και μα διαλένερε ρι θα σξόέπερε.

1

K Hagberg/M Hagberg.
270€/τεμ.
Σειρά HEMNES Απω
λακαόιπμέμξ μαπίσ νϊλξ
πεϊκξς.
Κρεβάτι Π170×Μ207, Υ121cm.
Τα πλαχμά όςθμίζξμραι
αμάλξγα με ρξμ πάτξο ρξς
πρόϋμαρξο και ρξ ϊυξο ρξς
κόεβαριξϊ πξς θέλερε. Τάβλεο
και δξκωο πρήόινηο πφλξϊμραι
τφόιπρά. Για πρόϋμα
160×200cm (πφλείραι
τφόιπρά). Σε πκξϊόξ κασέ
τόϋμα 229€
Συρταριέρα με 3 συρτάρια
Π110×Β51, Υ97cm. Με μεγάλα
πςόράόια για επιπλέξμ τϋόξ
απξθήκεςπηο. Σε κωκκιμξ
τόϋμα 149€ 101.212.47
νέο Πάγκος αποθήκευσης
Π140×Β41, Υ58cm. Με καπάκι
πξς κλείμει απαλά. Σε κωκκιμξ
τόϋμα 149€ 001.418.54
KOLJA καθρέφτης ύ75cm.
Αδιάβόξτξο, καράλληλξο για
τόήπη πρξ μπάμιξ. Απω γςαλί
22€ 701.335.20

PAX HEMNES ντουλάπα με 2 πόρτες

270€/τεμ.

2

KOMPLEMENT
παπουτσοθήκη

45€

νέο
162

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe04a

TF: 80000-grc162

VERSION:1

163

ΟΛΑ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ

νέο

1
2

νέο

164

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. νέο PAX VINSTRA
ντουλάπα με 2 πόρτες
Π100×Β60, Υ236cm. Με
οινχων ιαςέ/ρπφκεριν
ςθλίωθομα. 280€
νέο PAX VINSTRA ντουλάπα
με 1 πόρτα Π50×Β60,
Υ236cm. Με οινχων ιαςέ/
ρπφκεριν ςθλίωθομα. 175€
MELBU καθρέφτης
Π60×Υ190cm. Απφ ωαππάλ ιαθ
γρακί οε γιωί-ιαςέ σωψμα
129€ 801.393.24
2. VINSTRA έπιπλο με
καθρέφτη Π98×Β39, Υ139cm.
Με βαηθά ορωπάωθα ιαθ
μζσαλθομφ πνρ γκροπωάεθ
απακά. Με ρπφκεριν
ςθλίωθομα. Σσεδ.: Magnus
Elebäck. 229€ 901.439.62
υΕΞΙΑ:
νέο MELBU κρεβάτι
Π181×Μ221, Υ78cm. Απφ
μαοίς μχκν πεχινρ ιαθ ωαππάλ,
οε γιωθ-ιαςέ σωψμα. Τάβκεξ
ιαθ δνιφξ οπήωθμζξ πτκνχλπαθ
στωθοπά. Γθα οπωψμα
160×200cm (πτκείπαθ
στωθοπά). 359€ 101.393.13
νέο VINSTRA συρταριέρα με
2 συρτάρια Π160×Β44,
Υ39cm. Με βαηθά ορωπάωθα
ιαθ μζσαλθομφ πνρ γκροπωάεθ
απακά. Με ρπφκεριν
ςθλίωθομα. Σσεδ.: Magnus
Elebäck. 259€ 501.439.59

MELBU κρεβάτι

359€

MELBU Κομοδίνο ϊ65,
Υ57cm. Απφ καιαωθομέλν
αποάκθ ιαθ ωαππάλ, οε γιωθιαςέ. Σσεδ.: Jon Karlsson. 59€
901.434.91
MALOU σετ παπλωματοθήκη
και 2 μαξιλαροθήκες Απφ
πριλή πκέμζ απφ κεππφ λήμα.
Απακή πνθφπζπα μεγάκζξ
αλπνσήξ. υθαπίηεπαθ οε
δθάςνωα μεγέηζ. Απφ 100%
βαμβάιθ, οε αλνθσπφ ιαςέ
σωψμα. Παπκτμαπνηήιζ
Π240×Μ220cm.
Μαμθκαωνηήιεξ Μ50×Π60cm.
39€ 500.835.83

Η ορωπαωθέωα VINSTRA
δθαηέπεθ πνκχ σψων γθα πα
επθπκένλ πωάγμαπά οαξ. Γθα πα
οελπφλθα, πα μαμθκάωθα ή πα
σεθμτλθάπθιά οαξ.

νέο

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α     Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe14a

TF: 80000-grc164

VERSION:0

165

ΟΛΑ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ
ΤΟΥΣ

νέο

1
2

νέο

164

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. νέο PAX VINSTRA
ντουλάπα με 2 πόρτες
Π100×Β60, Υ236cm. Με
οινχων ιαςέ/ρπφκεριν
ςθλίωθομα. 280€
νέο PAX VINSTRA ντουλάπα
με 1 πόρτα Π50×Β60,
Υ236cm. Με οινχων ιαςέ/
ρπφκεριν ςθλίωθομα. 175€
MELBU καθρέφτης
Π60×Υ190cm. Απφ ωαππάλ ιαθ
γρακί οε γιωί-ιαςέ σωψμα
129€ 801.393.24
2. VINSTRA έπιπλο με
καθρέφτη Π98×Β39, Υ139cm.
Με βαηθά ορωπάωθα ιαθ
μζσαλθομφ πνρ γκροπωάεθ
απακά. Με ρπφκεριν
ςθλίωθομα. Σσεδ.: Magnus
Elebäck. 229€ 901.439.62
υΕΞΙΑ:
νέο MELBU κρεβάτι
Π181×Μ221, Υ78cm. Απφ
μαοίς μχκν πεχινρ ιαθ ωαππάλ,
οε γιωθ-ιαςέ σωψμα. Τάβκεξ
ιαθ δνιφξ οπήωθμζξ πτκνχλπαθ
στωθοπά. Γθα οπωψμα
160×200cm (πτκείπαθ
στωθοπά). 359€ 101.393.13
νέο VINSTRA συρταριέρα με
2 συρτάρια Π160×Β44,
Υ39cm. Με βαηθά ορωπάωθα
ιαθ μζσαλθομφ πνρ γκροπωάεθ
απακά. Με ρπφκεριν
ςθλίωθομα. Σσεδ.: Magnus
Elebäck. 259€ 501.439.59

MELBU κρεβάτι

359€

MELBU Κομοδίνο ϊ65,
Υ57cm. Απφ καιαωθομέλν
αποάκθ ιαθ ωαππάλ, οε γιωθιαςέ. Σσεδ.: Jon Karlsson. 59€
901.434.91
MALOU σετ παπλωματοθήκη
και 2 μαξιλαροθήκες Απφ
πριλή πκέμζ απφ κεππφ λήμα.
Απακή πνθφπζπα μεγάκζξ
αλπνσήξ. υθαπίηεπαθ οε
δθάςνωα μεγέηζ. Απφ 100%
βαμβάιθ, οε αλνθσπφ ιαςέ
σωψμα. Παπκτμαπνηήιζ
Π240×Μ220cm.
Μαμθκαωνηήιεξ Μ50×Π60cm.
39€ 500.835.83

Η ορωπαωθέωα VINSTRA
δθαηέπεθ πνκχ σψων γθα πα
επθπκένλ πωάγμαπά οαξ. Γθα πα
οελπφλθα, πα μαμθκάωθα ή πα
σεθμτλθάπθιά οαξ.

νέο

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α     Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe14a

TF: 80000-grc164

VERSION:0

165

1. UNNI SLINGA σετ παπλ/θήκη και
μαξ/θήκη Απǂ 100% βαμβάθη. Παπι/
ζήθε Π150×Μ200cm. Μαλ/ζήθε
Μ50×Π60cm. Σδ μαǃʘμ/ιδπθǂ ςʘDŽμα
9€ 501.232.11
2. BODÖ ραφιέρα με 3 κουτιά
Π54×Β44, Υ106cm. Απǂ αοξάιη, μαξίρ
λǃιμ πδǃθμπ θαη 100%
πμιππʘμππιέκημ. Σδ πδǃθμ/μαǃʘμ
ςʘDŽμα 35€ 401.048.59
3. KVART επίτοιχο φωτιστικό
�8.5cm. Απǂ αοξάιη 4,50€
GR:901.167.89/CY:001.207.24
4. FIGGJO καθρέφτης �65cm. Απǂ
αοξάιη θαη γπαιί. Σδ μαǃʘμ ςʘDŽμα
29€ 101.335.37
5. PORTIS γάντζοι Π2×Υ18cm. Απǂ
αοξάιη ξδ μαǃʘμ ςʘDŽμα 3€/2 τεμ.
200.997.93
6. SVEJE χαλί Π90×Μ150cm. Απǂ
100% βαμβάθη 12,95€ 201.470.63
7. BODÖ κομοδίνο Π55×Β30, Υ33cm.
Απǂ αοξάιη, μαξίρ λǃιμ πδǃθμπ θαη
100% πμιππʘμππιέκημ.Σδ πδǃθμ/
μαǃʘμ ςʘDŽμα 9€ 201.048.55
8. BODÖ κρεβάτι Π120×Μ200,
Υ33cm. Απǂ αοξάιη θαη μαξίρ λǃιμ
πδǃθμπ, ξδ πδǃθμ/μαǃʘμ ςʘDŽμα. Γηα
ξοʘDŽμα 120×200cm (πƿιδίοαη
ςƿʘηξοά). 49€ 001.048.56
νέο SULTAN FLORVÅG
στρώμα με αφρό πολυουρεθάνης
Π90xΥ200, 10cm πάςμν. Μδ θάιπμμα
πμπ πιέκδοαη. Σδ ιδπθǂ ςʘDŽμα 75€
301.397.41
9. BODÖ ντουλάπα Π113×Β50,
Υ196cm. Απǂ αοξάιη, μαξίρ λǃιμ
πδǃθμπ θαη 100% πμιππʘμππιέκημ. Σδ
πδǃθμ/μαǃʘμ ςʘDŽμα 40€ 601.048.58

1
2

3

4
5

7
6

€266,45
= ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ
ΥΠΝΟĀΩΜΑΤΙΟ
8
9

166

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Π Ω Σ Μ Α Σ Β Ο Η ΘΑΤ Ε Ν Α Χ Α Μ Η Λ Ω Ν ΟΥΜ Ε Τ Ι Σ Τ Ι Μ Ε Σ ; Ā Ε Ι Τ Ε Σ Τ Η Σ Ε Λ . 12

CF: 80000-mcbe11a

TF: 80000-grc166

VERSION:0

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

167

1. UNNI SLINGA σετ παπλ/θήκη και
μαξ/θήκη Απǂ 100% βαμβάθη. Παπι/
ζήθε Π150×Μ200cm. Μαλ/ζήθε
Μ50×Π60cm. Σδ μαǃʘμ/ιδπθǂ ςʘDŽμα
9€ 501.232.11
2. BODÖ ραφιέρα με 3 κουτιά
Π54×Β44, Υ106cm. Απǂ αοξάιη, μαξίρ
λǃιμ πδǃθμπ θαη 100%
πμιππʘμππιέκημ. Σδ πδǃθμ/μαǃʘμ
ςʘDŽμα 35€ 401.048.59
3. KVART επίτοιχο φωτιστικό
�8.5cm. Απǂ αοξάιη 4,50€
GR:901.167.89/CY:001.207.24
4. FIGGJO καθρέφτης �65cm. Απǂ
αοξάιη θαη γπαιί. Σδ μαǃʘμ ςʘDŽμα
29€ 101.335.37
5. PORTIS γάντζοι Π2×Υ18cm. Απǂ
αοξάιη ξδ μαǃʘμ ςʘDŽμα 3€/2 τεμ.
200.997.93
6. SVEJE χαλί Π90×Μ150cm. Απǂ
100% βαμβάθη 12,95€ 201.470.63
7. BODÖ κομοδίνο Π55×Β30, Υ33cm.
Απǂ αοξάιη, μαξίρ λǃιμ πδǃθμπ θαη
100% πμιππʘμππιέκημ.Σδ πδǃθμ/
μαǃʘμ ςʘDŽμα 9€ 201.048.55
8. BODÖ κρεβάτι Π120×Μ200,
Υ33cm. Απǂ αοξάιη θαη μαξίρ λǃιμ
πδǃθμπ, ξδ πδǃθμ/μαǃʘμ ςʘDŽμα. Γηα
ξοʘDŽμα 120×200cm (πƿιδίοαη
ςƿʘηξοά). 49€ 001.048.56
νέο SULTAN FLORVÅG
στρώμα με αφρό πολυουρεθάνης
Π90xΥ200, 10cm πάςμν. Μδ θάιπμμα
πμπ πιέκδοαη. Σδ ιδπθǂ ςʘDŽμα 75€
301.397.41
9. BODÖ ντουλάπα Π113×Β50,
Υ196cm. Απǂ αοξάιη, μαξίρ λǃιμ
πδǃθμπ θαη 100% πμιππʘμππιέκημ. Σδ
πδǃθμ/μαǃʘμ ςʘDŽμα 40€ 601.048.58

1
2

3

4
5

7
6

€266,45
= ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ
ΥΠΝΟĀΩΜΑΤΙΟ
8
9

166

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Π Ω Σ Μ Α Σ Β Ο Η ΘΑΤ Ε Ν Α Χ Α Μ Η Λ Ω Ν ΟΥΜ Ε Τ Ι Σ Τ Ι Μ Ε Σ ; Ā Ε Ι Τ Ε Σ Τ Η Σ Ε Λ . 12

CF: 80000-mcbe11a

TF: 80000-grc166

VERSION:0

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

167

HEMNES ν�ουλάπα

429€

HEMNES –
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ
ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
Κϊεβάρια, ρϊαπέζια και μια μρξςλάπα, με ρημ
επιλξγή μαπίσ νψλξς. Έμα ξλξκληϊυμέμξ

νέο

ςπμξδυμάριξ με ρχμξςο απχ τϊωμαρα. Τξ

νέο

μαψϊξ πςμαμρά ρξ κχκκιμξ. Λεςκχ και μπλε, ή

6
5

μια έκϊηνη απχ κίρϊιμξ. Η πειϊά HEMNES
HEMNES κ�εβά��

είμαι πξλψ εκσϊαπρική. Για έμα ςπμξδυμάριξ

379€

πξς είμαι πϊαγμαρικά δικχ παο.

1

2

3

4

νεό
HEMNES κο�οδίνο

99€
168

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ

CF: 80000-mcbe05a

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–4. �ε��ά HEMNES
1. Ν�ουλάπ� Σε κίρϊιμξ τϊωμα
229€ φείρε Νξ.: 13.
2. ��εβά�� Σε λεςκχ τϊωμα
229€ φείρε Νξ.: 5.
νέο Ν�ουλάπα Σε λεςκχ
τϊωμα 429€ φείρε Νξ.: 16.
3. ��εβά�� Σε πκξψϊξ κασέ
τϊωμα 229€ φείρε Νξ.: 5.
4. νέο Πάγκος αποθήκευσης
149€ φείρε Νξ.: 11.
��εβά�� Σε λεςκχ τϊωμα
229€ φείρε Νξ.: 5.
φΕΞΙΑ:
�ε��ά HEMNES Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ.
5. ��εβά�� Π170×Μ207,
Υ121cm. Τάβλεο/δξκχο
πρήϊινηο πυλξψμραι τυϊιπρά.
Για πρϊωμα 160×200cm
(πυλείραι τυϊιπρά).
Σε πκξψϊξ κασέ και πε λεςκχ
τϊωμα 229€
6. νέο �ο�οδίνο Π39×Β39cm,
Υ75cm. Σε λεςκχ τϊωμα 79€
101.418.58
Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα
701.418.60
7. ��εβά�� Π87×Μ211, Υ86cm.
Για πρϊωμα 80×200cm
(πυλείραι τυϊιπρά).
Σε λεςκχ τϊωμα 379€
500.803.15
�. �ο�οδίνο Π46×Β35,
Υ70cm. Σε λεςκχ τϊωμα 59€
701.212.30
9. �ο�οδίνο
ϋ78, Υ75cm. 99€
Σε λεςκχ τϊωμα/γςάλιμη
επισάμεια 601.080.88
Σε κίρϊιμξ τϊωμα 301.212.32
Σε μπλε τϊωμα 401.228.20
10. �υ��α����α �ε 3
συ��ά��α Π110×Β51, Υ97cm.

7

8

9

νέο
10

11

12

13

14
Η επισάμεια ρξς πάγκξς
απξθήκεςπηο HEMNES
πηκωμεραι και μερά κλείμει
απαλά.

νέο
15

16

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

15/8/2 0 0 9

TF: 80000-grc168

Σε λεςκχ τϊωμα 169€
200.678.29
Σε κχκκιμξ τϊωμα 149€
101.212.47
11. νέο Πάγκος
αποθήκευσης Π140×Β41,
Υ58cm. Σε κχκκιμξ τϊωμα
149€ 001.418.54
12. �υ��α����α �ε 6
συ��ά��α Π110×Β51, Υ132cm.
Σε λεςκχ τϊωμα 269€
500.671.68
Σε μπλε τϊωμα 229€
901.212.48
Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα 229€
701.212.49
13. νέο Ν�ουλάπ�
Π110×Β51cm, Υ132cm. Σε
κίρϊιμξ τϊωμα 229€
301.418.57
14. �αθ����ης Π75×Υ165cm.
89€ Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα
101.212.52 Σε λεςκχ τϊωμα
700.349.16
15. �υ��α����α �ε �
συ��ά��α Π162×Β51, Υ97cm.
Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα 269€
501.212.50
Σε λεςκχ τϊωμα 299€
000.678.30
16. νέο Ν�ουλάπα
Π110×Β61cm, Υ198cm. 429€
Σε λεςκχ τϊωμα 701.418.55
Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα
901.418.59

VERSION:0

169

HEMNES ν�ουλάπα

429€

HEMNES –
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ
ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
Κϊεβάρια, ρϊαπέζια και μια μρξςλάπα, με ρημ
επιλξγή μαπίσ νψλξς. Έμα ξλξκληϊυμέμξ

νέο

ςπμξδυμάριξ με ρχμξςο απχ τϊωμαρα. Τξ

νέο

μαψϊξ πςμαμρά ρξ κχκκιμξ. Λεςκχ και μπλε, ή

6
5

μια έκϊηνη απχ κίρϊιμξ. Η πειϊά HEMNES
HEMNES κ�εβά��

είμαι πξλψ εκσϊαπρική. Για έμα ςπμξδυμάριξ

379€

πξς είμαι πϊαγμαρικά δικχ παο.

1

2

3

4

νεό
HEMNES κο�οδίνο

99€
168

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ

CF: 80000-mcbe05a

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–4. �ε��ά HEMNES
1. Ν�ουλάπ� Σε κίρϊιμξ τϊωμα
229€ φείρε Νξ.: 13.
2. ��εβά�� Σε λεςκχ τϊωμα
229€ φείρε Νξ.: 5.
νέο Ν�ουλάπα Σε λεςκχ
τϊωμα 429€ φείρε Νξ.: 16.
3. ��εβά�� Σε πκξψϊξ κασέ
τϊωμα 229€ φείρε Νξ.: 5.
4. νέο Πάγκος αποθήκευσης
149€ φείρε Νξ.: 11.
��εβά�� Σε λεςκχ τϊωμα
229€ φείρε Νξ.: 5.
φΕΞΙΑ:
�ε��ά HEMNES Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ.
5. ��εβά�� Π170×Μ207,
Υ121cm. Τάβλεο/δξκχο
πρήϊινηο πυλξψμραι τυϊιπρά.
Για πρϊωμα 160×200cm
(πυλείραι τυϊιπρά).
Σε πκξψϊξ κασέ και πε λεςκχ
τϊωμα 229€
6. νέο �ο�οδίνο Π39×Β39cm,
Υ75cm. Σε λεςκχ τϊωμα 79€
101.418.58
Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα
701.418.60
7. ��εβά�� Π87×Μ211, Υ86cm.
Για πρϊωμα 80×200cm
(πυλείραι τυϊιπρά).
Σε λεςκχ τϊωμα 379€
500.803.15
�. �ο�οδίνο Π46×Β35,
Υ70cm. Σε λεςκχ τϊωμα 59€
701.212.30
9. �ο�οδίνο
ϋ78, Υ75cm. 99€
Σε λεςκχ τϊωμα/γςάλιμη
επισάμεια 601.080.88
Σε κίρϊιμξ τϊωμα 301.212.32
Σε μπλε τϊωμα 401.228.20
10. �υ��α����α �ε 3
συ��ά��α Π110×Β51, Υ97cm.

7

8

9

νέο
10

11

12

13

14
Η επισάμεια ρξς πάγκξς
απξθήκεςπηο HEMNES
πηκωμεραι και μερά κλείμει
απαλά.

νέο
15

16

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

15/8/2 0 0 9

TF: 80000-grc168

Σε λεςκχ τϊωμα 169€
200.678.29
Σε κχκκιμξ τϊωμα 149€
101.212.47
11. νέο Πάγκος
αποθήκευσης Π140×Β41,
Υ58cm. Σε κχκκιμξ τϊωμα
149€ 001.418.54
12. �υ��α����α �ε 6
συ��ά��α Π110×Β51, Υ132cm.
Σε λεςκχ τϊωμα 269€
500.671.68
Σε μπλε τϊωμα 229€
901.212.48
Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα 229€
701.212.49
13. νέο Ν�ουλάπ�
Π110×Β51cm, Υ132cm. Σε
κίρϊιμξ τϊωμα 229€
301.418.57
14. �αθ����ης Π75×Υ165cm.
89€ Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα
101.212.52 Σε λεςκχ τϊωμα
700.349.16
15. �υ��α����α �ε �
συ��ά��α Π162×Β51, Υ97cm.
Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα 269€
501.212.50
Σε λεςκχ τϊωμα 299€
000.678.30
16. νέο Ν�ουλάπα
Π110×Β61cm, Υ198cm. 429€
Σε λεςκχ τϊωμα 701.418.55
Σε πκξψϊξ κασέ τϊωμα
901.418.59

VERSION:0

169

MALM – ΑΠΛΟ
ΛƮƲƺƷƻʘγƲƳǂƺưƺα, ƹωέδƲƷ, απƴǂƺưƺα. Αƻƺǂ ƮίƵαƲ
ƺƷ MALM.
ΜƲα ƮπƲƴƷγή απǂ ƼƲƵƲʘίƹμαƺα ƶǃƴƷƻ, ƳƷμƷδίƵα
ƳαƲ ƹƻʘƺαʘƲέʘƮƸ, μƮ ƹƻʘƺάʘƲα μƮ Ʒμαƴǂ
άƵƷƲγμα. ΜƮ ƳƷμμάƺƲα ƹωƮδƲαƹμέƵα γƲα Ƶα

ĀƲαƺίƱƮƺαƲ ƹƮ 4 ƼƲƵƲʘίƹμαƺα:

ƴƮƲƺƷƻʘγƷǃƵ μαƯί. ΠƷƲǂƺưƺα πƷƻ δƲαʘƳƮί ƳαƲ
MALM ���������� �� � ��������

έƵα ƻπƵƷδƿμάƺƲƷ πƷƻ ƺƷ δƲαƳƷƹμƮίƺƮ μƮ ƺƷ

1�9€

πʘƷƹƿπƲƳǂ ƹαƸ γƷǃƹƺƷ πƷƴǃ ƮǃƳƷƴα.

1

3

νέο
MALM ���������� �� � ��������

1�9€
170

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–�. ����� MALM Απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ βƮƴαƵƲδƲάƸ,
ƹưμǃδαƸ ή ƼƴαμƷƻʘƲάƸ. ΣωƮδ.:
Eva Lilja Löwenhielm.
1. ���������� �� � ��������
Π160×Β48, Υ78cm. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ
ƳαƼέ ωʘDŽμα 1�9€ 701.033.49
νέο Γ��λ��� ���φ�����
Π160×Μ48cm. ��€ ĀƮίƺƮ ΝƷ.
13
�. ������� Π176×Μ210,
Υ77cm. ΤάβƴƮƸ ƳαƲ δƷƳǂƸ
ƹƺήʘƲƶưƸ πƿƴƷǃƵƺαƲ ωƿʘƲƹƺά.
ΓƲα ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿƴƮίƺαƲ ωƿʘƲƹƺά). ΣƮ ƳαƼέ
ωʘDŽμα 199€ �����ί��
Π50×Β40, Υ77cm. ΣƮ ƳαƼέ
ωʘDŽμα �9€ 400.932.95
3. ��� ��φ�λ��� �� 3
��������/��φ���� Π177×Β31,
Υ77cm. ΜƮ ƼƲƵίʘƲƹμα
βƮƴαƵƲδƲάƸ 179€ 201.094.19
�. ���������� �� � ��������
Π80×Β48, Υ100cm. ΜƮ
ƼƲƵίʘƲƹμα ƹưμǃδαƸ 119€
700.539.24 νέο Γ��λ���
���φ����� Π80×Β48cm. 15€
���������� �� � ��������
1�9€
ĀΕΞΙΑ:
����� MALM
5. ������� Π176×Μ210,
Υ77cm. ΤάβƴƮƸ ƳαƲ δƷƳǂƸ
ƹƺήʘƲƶưƸ πƿƴƷǃƵƺαƲ ωƿʘƲƹƺά.
ΓƲα ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿƴƮίƺαƲ ωƿʘƲƹƺά). ΜƮ
ƼƲƵίʘƲƹμα ƹưμǃδαƸ 199€
��� ��φ�λ��� �� 3 ��������/
��φ���� Π177×Β31, Υ77cm.
Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ 179€
401.094.18
�. �����ί�� Π50×Β40,
Υ77cm. Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ
�9€ 300.569.29

TF: 80000-grc170

ΠʘƷƹƱέƹƺƮ μƲα γƻάƴƲƵư
ƮπƲƼάƵƮƲα ƹƺư ƹƻʘƺαʘƲέʘα
MALM γƲα ƮǃƳƷƴƷ ƳαƱάʘƲƹμα
ƳαƲ πƮʘƲƹƹǂƺƮʘƷ ωʘDŽμα.
ĀƲαƴέƶƺƮ αƵάμƮƹα ƹƮ πʘάƹƲƵƷ
ή γƳʘƲ ωʘDŽμα.

ΒƮƴαƵƲδƲά

Σưμǃδα

ΜέƺʘƲƷ
ƳαƼέ

MALM �������

199€

5

MALM ���������� �� � ��������

139€

9

7
8

11

10

νέο
13

1�

1�

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Π Α Ρ Τ Ε Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Λ ΑΥ Σ Τ Ε Τ Ο Σ Η Μ Ε ΡΑ !

CF: 80000-mcbe10a

7. ������ �����������
Π85×Β42, Υ30cm. Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 59€ 501.064.95
8. ���������� �� � ��������
Π40×Β48, Υ56cm. Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 59€ 900.539.18
9. ���������� �� � ��������
Π80×Β48, Υ123cm. Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 139€ 400.539.30
10. ���������� �� �
�������� Π80×Β48, Υ100cm.
Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ 119€
700.539.24
11. ���������� �� 3
�������� Π80×Β48, Υ78cm.
Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ 89€
300.539.21
1�. ���������� �� �
�������� ΜƮ ƳαƱʘέƼƺư.
Π40×Β49, Υ123cm. Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 1�9€ 901.065.06
13. νέο Γ��λ��� ���φ�����
Π160×Β48cm. ��€
ΣƮ δƲαƼαƵέƸ γƳʘƲ 601.426.57
ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα
801.426.56
ĀƲαƺίƱƮƺαƲ ƮπίƹưƸ ƹƮ:
Π80×Β48cm. 15€ ΣƮ δƲαƼαƵέƸ
γƳʘƲ ωʘDŽμα 401.426.58
ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα 001.426.55
ĀƲαƺίƱƮƺαƲ ƮπίƹưƸ ƹƮ:
Π40×Β48cm. 8€ ΣƮ δƲαƼαƵέƸ
γƳʘƲ ωʘDŽμα 201.426.59
ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα 901.426.46
1�. ���������� �� �
�������� Π160×Β48, Υ78cm.
Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ 1�9€
800.539.33

ΣƳƷǃʘƷ
ƳαƼέ

VERSION:0

171

MALM – ΑΠΛΟ
ΛƮƲƺƷƻʘγƲƳǂƺưƺα, ƹωέδƲƷ, απƴǂƺưƺα. Αƻƺǂ ƮίƵαƲ
ƺƷ MALM.
ΜƲα ƮπƲƴƷγή απǂ ƼƲƵƲʘίƹμαƺα ƶǃƴƷƻ, ƳƷμƷδίƵα
ƳαƲ ƹƻʘƺαʘƲέʘƮƸ, μƮ ƹƻʘƺάʘƲα μƮ Ʒμαƴǂ
άƵƷƲγμα. ΜƮ ƳƷμμάƺƲα ƹωƮδƲαƹμέƵα γƲα Ƶα

ĀƲαƺίƱƮƺαƲ ƹƮ 4 ƼƲƵƲʘίƹμαƺα:

ƴƮƲƺƷƻʘγƷǃƵ μαƯί. ΠƷƲǂƺưƺα πƷƻ δƲαʘƳƮί ƳαƲ
MALM ���������� �� � ��������

έƵα ƻπƵƷδƿμάƺƲƷ πƷƻ ƺƷ δƲαƳƷƹμƮίƺƮ μƮ ƺƷ

1�9€

πʘƷƹƿπƲƳǂ ƹαƸ γƷǃƹƺƷ πƷƴǃ ƮǃƳƷƴα.

1

3

νέο
MALM ���������� �� � ��������

1�9€
170

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–�. ����� MALM Απǂ
ƴαƳαʘƲƹμέƵƷ ƶǃƴƷ βƮƴαƵƲδƲάƸ,
ƹưμǃδαƸ ή ƼƴαμƷƻʘƲάƸ. ΣωƮδ.:
Eva Lilja Löwenhielm.
1. ���������� �� � ��������
Π160×Β48, Υ78cm. ΣƮ ƹƳƷǃʘƷ
ƳαƼέ ωʘDŽμα 1�9€ 701.033.49
νέο Γ��λ��� ���φ�����
Π160×Μ48cm. ��€ ĀƮίƺƮ ΝƷ.
13
�. ������� Π176×Μ210,
Υ77cm. ΤάβƴƮƸ ƳαƲ δƷƳǂƸ
ƹƺήʘƲƶưƸ πƿƴƷǃƵƺαƲ ωƿʘƲƹƺά.
ΓƲα ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿƴƮίƺαƲ ωƿʘƲƹƺά). ΣƮ ƳαƼέ
ωʘDŽμα 199€ �����ί��
Π50×Β40, Υ77cm. ΣƮ ƳαƼέ
ωʘDŽμα �9€ 400.932.95
3. ��� ��φ�λ��� �� 3
��������/��φ���� Π177×Β31,
Υ77cm. ΜƮ ƼƲƵίʘƲƹμα
βƮƴαƵƲδƲάƸ 179€ 201.094.19
�. ���������� �� � ��������
Π80×Β48, Υ100cm. ΜƮ
ƼƲƵίʘƲƹμα ƹưμǃδαƸ 119€
700.539.24 νέο Γ��λ���
���φ����� Π80×Β48cm. 15€
���������� �� � ��������
1�9€
ĀΕΞΙΑ:
����� MALM
5. ������� Π176×Μ210,
Υ77cm. ΤάβƴƮƸ ƳαƲ δƷƳǂƸ
ƹƺήʘƲƶưƸ πƿƴƷǃƵƺαƲ ωƿʘƲƹƺά.
ΓƲα ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿƴƮίƺαƲ ωƿʘƲƹƺά). ΜƮ
ƼƲƵίʘƲƹμα ƹưμǃδαƸ 199€
��� ��φ�λ��� �� 3 ��������/
��φ���� Π177×Β31, Υ77cm.
Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ 179€
401.094.18
�. �����ί�� Π50×Β40,
Υ77cm. Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ
�9€ 300.569.29

TF: 80000-grc170

ΠʘƷƹƱέƹƺƮ μƲα γƻάƴƲƵư
ƮπƲƼάƵƮƲα ƹƺư ƹƻʘƺαʘƲέʘα
MALM γƲα ƮǃƳƷƴƷ ƳαƱάʘƲƹμα
ƳαƲ πƮʘƲƹƹǂƺƮʘƷ ωʘDŽμα.
ĀƲαƴέƶƺƮ αƵάμƮƹα ƹƮ πʘάƹƲƵƷ
ή γƳʘƲ ωʘDŽμα.

ΒƮƴαƵƲδƲά

Σưμǃδα

ΜέƺʘƲƷ
ƳαƼέ

MALM �������

199€

5

MALM ���������� �� � ��������

139€

9

7
8

11

10

νέο
13

1�

1�

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Π Α Ρ Τ Ε Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Λ ΑΥ Σ Τ Ε Τ Ο Σ Η Μ Ε ΡΑ !

CF: 80000-mcbe10a

7. ������ �����������
Π85×Β42, Υ30cm. Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 59€ 501.064.95
8. ���������� �� � ��������
Π40×Β48, Υ56cm. Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 59€ 900.539.18
9. ���������� �� � ��������
Π80×Β48, Υ123cm. Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 139€ 400.539.30
10. ���������� �� �
�������� Π80×Β48, Υ100cm.
Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ 119€
700.539.24
11. ���������� �� 3
�������� Π80×Β48, Υ78cm.
Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ 89€
300.539.21
1�. ���������� �� �
�������� ΜƮ ƳαƱʘέƼƺư.
Π40×Β49, Υ123cm. Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ 1�9€ 901.065.06
13. νέο Γ��λ��� ���φ�����
Π160×Β48cm. ��€
ΣƮ δƲαƼαƵέƸ γƳʘƲ 601.426.57
ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα
801.426.56
ĀƲαƺίƱƮƺαƲ ƮπίƹưƸ ƹƮ:
Π80×Β48cm. 15€ ΣƮ δƲαƼαƵέƸ
γƳʘƲ ωʘDŽμα 401.426.58
ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα 001.426.55
ĀƲαƺίƱƮƺαƲ ƮπίƹưƸ ƹƮ:
Π40×Β48cm. 8€ ΣƮ δƲαƼαƵέƸ
γƳʘƲ ωʘDŽμα 201.426.59
ΣƮ πʘάƹƲƵƷ ωʘDŽμα 901.426.46
1�. ���������� �� �
�������� Π160×Β48, Υ78cm.
Απǂ ƶǃƴƷ ƹưμǃδαƸ 1�9€
800.539.33

ΣƳƷǃʘƷ
ƳαƼέ

VERSION:0

171

ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
PAX ντουλάπα

395€
MANDAL ντουλάπα με 2
πόρτες και 4 συρτάρια

459€
LEIRVIK
κρεβάτι

99€

ASPELUND κρεβάτι

119€

LEKSVIK συρταριέρα με 4
συρτάρια

159€
Σειρά ASPELUND Με αƵƺικέ
ƼιƵίʘιƹμα.
Κρεβάτι Π150×Μ209, Υ110cm.
ΤάβλεƸ και δƷκǂƸ ƹƺήʘιƶηƸ
πƿλƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 140×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 119€
Ντουλάπα Μια πǂʘƺα
με καθʘέƼƺη εƶƷικƷƵƷμεί
ƽDŽʘƷ και δίƵει ƺηƵ αίƹθηƹη
εƵǂƸ μεγάλƷƻ ƽDŽʘƷƻ.
ΣƻμπεʘιλαμβάƵƷƵƺαι ƺα
πǂμƷλα. Π130×Β54, Υ190cm.
169€ 900.914.11
Συρταριέρα με 2 συρτάρια

172

Π87×Β44, Υ79cm. Με
κʘƻμμέƵƷ ƹƻʘƺάʘι για Ƶα
απƷθηκεǃεƺε ƺιƸ ζDŽƵεƸ, ƺα
μαƵƺήλια ή ƺιƸ κάλƺƹεƸ ƹαƸ.
69€ 300.914.09
Κομοδίνο Π36×Β35, Υ63cm. Η
πǂʘƺα μπƷʘεί Ƶα ƺƷπƷθεƺηθεί
για Ƶα αƵƷίγει πʘƷƸ ƺα δεƶιά
ή πʘƷƸ ƺα αʘιƹƺεʘά. 39€
600.915.11
NORESUND καθρέφτης
Π74×Υ74cm. Απǂ αƺƹάλι και
γƻαλί ƹε ƹκƷǃʘƷ καƼέ ƽʘDŽμα
25€ 900.817.23

νέο PAX/FEVIK ντουλάπα
Π150×Β60, Υ236cm. Με
ƼιƵίʘιƹμα και πǂʘƺα απǂ γƻαλί
αƹƼαλείαƸ. Σε ƹκƷǃʘƷ καƼέ
ƽʘDŽμα 395€ Σειρά HOPEN
Σε ƹκƷǃʘƷ καƼέ ƽʘDŽμα/γƻαλί
Κρεβάτι Π183×Μ217, Υ86cm.
Με ƼιƵίʘιƹμα και αƺƹάλι.
ΤάβλεƸ/δƷκǂƸ ƹƺήʘιƶηƸ
πƿλƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 160×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 219€
Συρταριέρα με 4 συρτάρια
Π80×Β49, Υ86cm. Με
μηƽαƵιƹμǂ για Ƶα ƹƺαμαƺάει

ƺƷ ƹƻʘƺάʘι και Ƶα πʘƷƹƼέʘει
Ʒμαλή κίƵηƹη. Με ƼιƵίʘιƹμα
και γƻαλί αƹƼαλείαƸ. 199€
801.295.89
Κομοδίνο Π100×Β43,
Υ50cm. Με μηƽαƵιƹμǂ για
Ƶα ƹƺαμαƺάει ƺƷ ƹƻʘƺάʘι και
Ƶα πʘƷƹƼέʘει Ʒμαλή κίƵηƹη.
Με ƼιƵίʘιƹμα και γƻαλί
αƹƼαλείαƸ. 79€ 701.295.80
MINDE καθρέφτης
Π100×Β43, Υ50cm. ΜπƷʘεί
Ƶα ƺƷπƷθεƺηθεί ƷʘιζǂƵƺια ή
κάθεƺα. 15€ 900.495.73

νέο LEIRVIK κρεβάτι
Π168×Μ201, Υ146cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε λεƻκǂ ƽʘDŽμα.
ΤάβλεƸ και δƷκǂƸ ƹƺήʘιƶηƸ
πƿλƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 160×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 99€
Σειρά LEKSVIK Απǂ
λακαʘιƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃλƷ
πεǃκƷƻ, αƵƺικέ. Σƽεδ.: Carina
Bengs.
Ντουλάπα με 2 πόρτες
Π148×Β62, Υ185cm. Απǂ
μαƹίƼ ƶǃλƷ και αƵθεκƺικǂ
Ƽƻƹικǂ ƻλικǂ. 369€

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

300.341.88
Συρταριέρα με 4 συρτάρια
Π95×Β49, Υ82cm. Με
μηƽαƵιƹμǂ πƷƻ γλƻƹƺʘάει
απαλά. ΣƻμπεʘιλαμβάƵƷƵƺαι
πǂμƷλα. 159€ 700.341.91
Κομοδίνο Π41×Β33,Υ64cm.
Απǂ μαƹίƼ ƶǃλƷ και αƵθεκƺικǂ
ƻλικǂ. 69€ 401.101.53
LEVANGER καθρέφτης
Π95×Υ58cm. ΤƷπƷθεƺήƺαι
ƷʘιζǂƵƺια ή κάθεƺα. Απǂ γƻαλί
και μπʘƷǃƺζιƵƷ ƼιƵίʘιƹμα,
ƹε ƽʘƻƹαƼί ƽʘDŽμα 79€
301.212.51

Σειρά MANDAL Απǂ
λακαʘιƹμλεƵƷ μαƹίƼ ƶǃλƷ
πεǃκƷƻ.
Κρεβάτι με κουτιά
αποθήκευσης Π160×Μ202,
Υ27cm. Σƽεδ.: Nike Karlsson. Για ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿλείƺαι ƽƿʘιƹƺά). Σε
πεǃκƷ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 299€
801.213.38
Ντουλάπα με 2 πόρτες και 4
συρτάρια Π119×Β60, Υ207cm.
Σƽεδ.: Francis Cayouette. Σε
πεǃκƷ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 459€
301.212.65

Συρταριέρα με 3 συρτάρια
Π79×Β48, Υ79cm. Σƽεδ.: Francis Cayouette. Σε πεǃκƷ/μαǃʘƷ
ƽʘDŽμα 119€ 401.212.60
Κομοδίνο Π45×Β49, Υ52cm.
Σƽεδ.: Francis Cayouette. Σε
πεǃκƷ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 55€
201.212.75
Καθρέφτης Π60×Υ80cm. ΕίƵαι
ƹƽεδιαƹμέƵƷƸ για Ƶα κʘεμάƺε
ƺα κƷλιέ και άλλα αƶεƹƷƻάʘ.
Απǂ αƺƹάλι και γƻαλί.Σƽεδ.:
Francis Cayouette. ƹε μαǃʘƷ
ƽʘDŽμα 19€ 601.212.64

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe15a

TF: 80000-grc172

VERSION:0

173

ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
PAX ντουλάπα

395€
MANDAL ντουλάπα με 2
πόρτες και 4 συρτάρια

459€
LEIRVIK
κρεβάτι

99€

ASPELUND κρεβάτι

119€

LEKSVIK συρταριέρα με 4
συρτάρια

159€
Σειρά ASPELUND Με αƵƺικέ
ƼιƵίʘιƹμα.
Κρεβάτι Π150×Μ209, Υ110cm.
ΤάβλεƸ και δƷκǂƸ ƹƺήʘιƶηƸ
πƿλƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 140×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 119€
Ντουλάπα Μια πǂʘƺα
με καθʘέƼƺη εƶƷικƷƵƷμεί
ƽDŽʘƷ και δίƵει ƺηƵ αίƹθηƹη
εƵǂƸ μεγάλƷƻ ƽDŽʘƷƻ.
ΣƻμπεʘιλαμβάƵƷƵƺαι ƺα
πǂμƷλα. Π130×Β54, Υ190cm.
169€ 900.914.11
Συρταριέρα με 2 συρτάρια

172

Π87×Β44, Υ79cm. Με
κʘƻμμέƵƷ ƹƻʘƺάʘι για Ƶα
απƷθηκεǃεƺε ƺιƸ ζDŽƵεƸ, ƺα
μαƵƺήλια ή ƺιƸ κάλƺƹεƸ ƹαƸ.
69€ 300.914.09
Κομοδίνο Π36×Β35, Υ63cm. Η
πǂʘƺα μπƷʘεί Ƶα ƺƷπƷθεƺηθεί
για Ƶα αƵƷίγει πʘƷƸ ƺα δεƶιά
ή πʘƷƸ ƺα αʘιƹƺεʘά. 39€
600.915.11
NORESUND καθρέφτης
Π74×Υ74cm. Απǂ αƺƹάλι και
γƻαλί ƹε ƹκƷǃʘƷ καƼέ ƽʘDŽμα
25€ 900.817.23

νέο PAX/FEVIK ντουλάπα
Π150×Β60, Υ236cm. Με
ƼιƵίʘιƹμα και πǂʘƺα απǂ γƻαλί
αƹƼαλείαƸ. Σε ƹκƷǃʘƷ καƼέ
ƽʘDŽμα 395€ Σειρά HOPEN
Σε ƹκƷǃʘƷ καƼέ ƽʘDŽμα/γƻαλί
Κρεβάτι Π183×Μ217, Υ86cm.
Με ƼιƵίʘιƹμα και αƺƹάλι.
ΤάβλεƸ/δƷκǂƸ ƹƺήʘιƶηƸ
πƿλƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 160×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 219€
Συρταριέρα με 4 συρτάρια
Π80×Β49, Υ86cm. Με
μηƽαƵιƹμǂ για Ƶα ƹƺαμαƺάει

ƺƷ ƹƻʘƺάʘι και Ƶα πʘƷƹƼέʘει
Ʒμαλή κίƵηƹη. Με ƼιƵίʘιƹμα
και γƻαλί αƹƼαλείαƸ. 199€
801.295.89
Κομοδίνο Π100×Β43,
Υ50cm. Με μηƽαƵιƹμǂ για
Ƶα ƹƺαμαƺάει ƺƷ ƹƻʘƺάʘι και
Ƶα πʘƷƹƼέʘει Ʒμαλή κίƵηƹη.
Με ƼιƵίʘιƹμα και γƻαλί
αƹƼαλείαƸ. 79€ 701.295.80
MINDE καθρέφτης
Π100×Β43, Υ50cm. ΜπƷʘεί
Ƶα ƺƷπƷθεƺηθεί ƷʘιζǂƵƺια ή
κάθεƺα. 15€ 900.495.73

νέο LEIRVIK κρεβάτι
Π168×Μ201, Υ146cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε λεƻκǂ ƽʘDŽμα.
ΤάβλεƸ και δƷκǂƸ ƹƺήʘιƶηƸ
πƿλƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 160×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 99€
Σειρά LEKSVIK Απǂ
λακαʘιƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃλƷ
πεǃκƷƻ, αƵƺικέ. Σƽεδ.: Carina
Bengs.
Ντουλάπα με 2 πόρτες
Π148×Β62, Υ185cm. Απǂ
μαƹίƼ ƶǃλƷ και αƵθεκƺικǂ
Ƽƻƹικǂ ƻλικǂ. 369€

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

300.341.88
Συρταριέρα με 4 συρτάρια
Π95×Β49, Υ82cm. Με
μηƽαƵιƹμǂ πƷƻ γλƻƹƺʘάει
απαλά. ΣƻμπεʘιλαμβάƵƷƵƺαι
πǂμƷλα. 159€ 700.341.91
Κομοδίνο Π41×Β33,Υ64cm.
Απǂ μαƹίƼ ƶǃλƷ και αƵθεκƺικǂ
ƻλικǂ. 69€ 401.101.53
LEVANGER καθρέφτης
Π95×Υ58cm. ΤƷπƷθεƺήƺαι
ƷʘιζǂƵƺια ή κάθεƺα. Απǂ γƻαλί
και μπʘƷǃƺζιƵƷ ƼιƵίʘιƹμα,
ƹε ƽʘƻƹαƼί ƽʘDŽμα 79€
301.212.51

Σειρά MANDAL Απǂ
λακαʘιƹμλεƵƷ μαƹίƼ ƶǃλƷ
πεǃκƷƻ.
Κρεβάτι με κουτιά
αποθήκευσης Π160×Μ202,
Υ27cm. Σƽεδ.: Nike Karlsson. Για ƹƺʘDŽμα 160×200cm
(πƿλείƺαι ƽƿʘιƹƺά). Σε
πεǃκƷ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 299€
801.213.38
Ντουλάπα με 2 πόρτες και 4
συρτάρια Π119×Β60, Υ207cm.
Σƽεδ.: Francis Cayouette. Σε
πεǃκƷ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 459€
301.212.65

Συρταριέρα με 3 συρτάρια
Π79×Β48, Υ79cm. Σƽεδ.: Francis Cayouette. Σε πεǃκƷ/μαǃʘƷ
ƽʘDŽμα 119€ 401.212.60
Κομοδίνο Π45×Β49, Υ52cm.
Σƽεδ.: Francis Cayouette. Σε
πεǃκƷ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα 55€
201.212.75
Καθρέφτης Π60×Υ80cm. ΕίƵαι
ƹƽεδιαƹμέƵƷƸ για Ƶα κʘεμάƺε
ƺα κƷλιέ και άλλα αƶεƹƷƻάʘ.
Απǂ αƺƹάλι και γƻαλί.Σƽεδ.:
Francis Cayouette. ƹε μαǃʘƷ
ƽʘDŽμα 19€ 601.212.64

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe15a

TF: 80000-grc172

VERSION:0

173

ΤΙΜΕΣ

ΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΣΑΣ

Μικρές
Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

*Τάβλεο ραι δξρχο
πρήϊινηο πυλξψμραι
τυϊιπρά για ράθε
ρϊεβάρι.

LEIRVIK κρεβάτι

99€

νέο
1.

2.
Μεγέθη : 90, 140, 160, 180 cm

3.

Μεγέθη : 140, 160 cm

4.

Μεγέθη : 140, 160, 180 cm

Μεγέθη : 140, 160, 180 cm

1. MALM κρεβάτι Π177×Μ211, Υ77cm. Απχ νψλξ σλαμξςϊιάο. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). Σε πρξψϊξ ρασέ τϊωμα 199€
2. νέο GRIMEN κρεβάτι Π189×Μ229, Υ38cm. Με ράλςμμα απχ 100% μαλλί. Απχ μαπίσ νψλξ πεψρξς/ρχμρϊα πλαρέ. Για πρϊωμα 160×200cm
(πυλείραι τυϊιπρά). Σε πϊάπιμξ τϊωμα 389€ 3. νέο LEIRVIK κρεβάτι Απχ αρπάλι. Π168×Μ201, Υ146cm. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι
τυϊιπρά). Σε λεςρχ τϊωμα 99€ 4. νέο LILLESAND κρεβάτι Π168×Μ201,Υ131cm. Απχ αρπάλι. Για πρϊωμα 140×200cm (πυλείραι τυϊιπρά).
Σε μαψϊξ τϊωμα 129€

79€
HEIMDAL κρεβάτι Π146×Μ206, Υ120cm. Απχ αρπάλι πε
απημί τϊωμα. φξρχο πρήϊινηο ραι ράβλεο πυλξψμραι τυϊιπρά.
Για πρϊωμα 140×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 79€

νέο
5.

6.
Μεγέθη : 140, 160, 180 cm

7.

Μεγέθη : 140, 160 cm

8.
Μεγέθη : 140, 160 cm

Μεγέθη : 140, 160 cm

5. νέο FLORÖ κρεβάτι Π168×Μ215, Υ112cm. Με ράλςμμα απχ 100% βαμβάρι. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). Gobo πε πρξψϊξ
μπεζ τϊωμα 349€ 6. ASPELUND κρεβάτι Π150×Μ209, Υ110cm. Με αμριρέ σιμίϊιπμα. Για πρϊωμα 140×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 119€
7. νέο GRIMSTAD κρεβάτι Π182×Μ234, Υ109cm. Με ράλςμμα απχ 87% βαμβάρι, 13% πξλςεπρέϊα. Απχ μαπίσ νψλξ πεψρξς/ρχμρϊα πλαρέ.
Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). Σε μπεζ τϊωμα 499€ 8. VINSTRA κρεβάτι Π168×Μ207, Υ92cm. Με λεςρχ σιμίϊιπμα. Για πρϊωμα
160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 245€

νέο
10.

9.
Μεγέθη : 90, 140, 160, 180 cm

DALSELV κρεβάτι

69€
11.

Μεγέθη : 140, 160 cm

12.

Μεγέθη : 140, 160, 180 cm

Μεγέθη : 90, 140, 160 cm

9. HEMNES κρεβάτι Π170×Μ207, Υ121cm. Με λεςρχ σιμίϊιπμα. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 229€ 10. νέο MELBU κρεβάτι
Π181×Μ221, Υ78cm. Απχ μαπίσ νψλξ πεψρξς ραι ϊαρράμ, πε γρϊι-ρασέ τϊωμα. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 359€ 11. HOPEN
κρεβάτι Π183×Μ217, Υ86cm. Με σιμίϊιπμα πεψρξς ραι αρπάλι. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 219€ 12. DALSELV κρεβάτι
Π181×Μ209, Υ97cm. Απχ μαπίσ νψλξ πεψρξς ραι αρπάλι. Σςμπεϊιλ. ράβλεο ραι δξρχο πρήϊινηο. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 69€

174

Design and Quality IKEA of Sweden

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe16c

TF: 80000-grc174

VERSION:2

ΤΙΜΕΣ

ΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΣΑΣ

Μικρές
Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

*Τάβλεο ραι δξρχο
πρήϊινηο πυλξψμραι
τυϊιπρά για ράθε
ρϊεβάρι.

LEIRVIK κρεβάτι

99€

νέο
1.

2.
Μεγέθη : 90, 140, 160, 180 cm

3.

Μεγέθη : 140, 160 cm

4.

Μεγέθη : 140, 160, 180 cm

Μεγέθη : 140, 160, 180 cm

1. MALM κρεβάτι Π177×Μ211, Υ77cm. Απχ νψλξ σλαμξςϊιάο. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). Σε πρξψϊξ ρασέ τϊωμα 199€
2. νέο GRIMEN κρεβάτι Π189×Μ229, Υ38cm. Με ράλςμμα απχ 100% μαλλί. Απχ μαπίσ νψλξ πεψρξς/ρχμρϊα πλαρέ. Για πρϊωμα 160×200cm
(πυλείραι τυϊιπρά). Σε πϊάπιμξ τϊωμα 389€ 3. νέο LEIRVIK κρεβάτι Απχ αρπάλι. Π168×Μ201, Υ146cm. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι
τυϊιπρά). Σε λεςρχ τϊωμα 99€ 4. νέο LILLESAND κρεβάτι Π168×Μ201,Υ131cm. Απχ αρπάλι. Για πρϊωμα 140×200cm (πυλείραι τυϊιπρά).
Σε μαψϊξ τϊωμα 129€

79€
HEIMDAL κρεβάτι Π146×Μ206, Υ120cm. Απχ αρπάλι πε
απημί τϊωμα. φξρχο πρήϊινηο ραι ράβλεο πυλξψμραι τυϊιπρά.
Για πρϊωμα 140×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 79€

νέο
5.

6.
Μεγέθη : 140, 160, 180 cm

7.

Μεγέθη : 140, 160 cm

8.
Μεγέθη : 140, 160 cm

Μεγέθη : 140, 160 cm

5. νέο FLORÖ κρεβάτι Π168×Μ215, Υ112cm. Με ράλςμμα απχ 100% βαμβάρι. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). Gobo πε πρξψϊξ
μπεζ τϊωμα 349€ 6. ASPELUND κρεβάτι Π150×Μ209, Υ110cm. Με αμριρέ σιμίϊιπμα. Για πρϊωμα 140×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 119€
7. νέο GRIMSTAD κρεβάτι Π182×Μ234, Υ109cm. Με ράλςμμα απχ 87% βαμβάρι, 13% πξλςεπρέϊα. Απχ μαπίσ νψλξ πεψρξς/ρχμρϊα πλαρέ.
Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). Σε μπεζ τϊωμα 499€ 8. VINSTRA κρεβάτι Π168×Μ207, Υ92cm. Με λεςρχ σιμίϊιπμα. Για πρϊωμα
160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 245€

νέο
10.

9.
Μεγέθη : 90, 140, 160, 180 cm

DALSELV κρεβάτι

69€
11.

Μεγέθη : 140, 160 cm

12.

Μεγέθη : 140, 160, 180 cm

Μεγέθη : 90, 140, 160 cm

9. HEMNES κρεβάτι Π170×Μ207, Υ121cm. Με λεςρχ σιμίϊιπμα. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 229€ 10. νέο MELBU κρεβάτι
Π181×Μ221, Υ78cm. Απχ μαπίσ νψλξ πεψρξς ραι ϊαρράμ, πε γρϊι-ρασέ τϊωμα. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 359€ 11. HOPEN
κρεβάτι Π183×Μ217, Υ86cm. Με σιμίϊιπμα πεψρξς ραι αρπάλι. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 219€ 12. DALSELV κρεβάτι
Π181×Μ209, Υ97cm. Απχ μαπίσ νψλξ πεψρξς ραι αρπάλι. Σςμπεϊιλ. ράβλεο ραι δξρχο πρήϊινηο. Για πρϊωμα 160×200cm (πυλείραι τυϊιπρά). 69€

174

Design and Quality IKEA of Sweden

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe16c

TF: 80000-grc174

VERSION:2

PAX ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ –
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

νέο

Στεδιάπρε ρξ πςμδςαπμχ ρυμ ξμείϊυμ παο,
τυϊίο μα ασήπερε ρξ τωϊξ μα παο επηϊϊεάπει.
Οι μρξςλάπεο PAX διαρίθεμραι πε διάσξϊα
μεγέθη. φιαλένρε πρελερξψο πξς ραιϊιάζξςμ πριο
διαπράπειο ρξς τωξς παο ραι πρα αμριρείμεμα
παο. Μερά διαλένρε αμ θέλερε πςϊχμεμεο ή
ρλαπιρέο πχϊρεο για μα ξλξρληϊωπερε ρη

1

8

μρξςλάπα PAX.
PAX MALM ντουλάπα με
συρόμενες πόρτες

394€
2

PAX EIKESDAL ντουλάπα με συρόμενες πόρτες

650€
νέο

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
PAX EIKESDAL ντουλάπα με
συρόμενες πόρτες Π150×Β66,
Υ236cm. Απχ νψλξ βελαμιδιάο
ραι γςαλί απσαλείαο. 650€
Σειρά KOMPLEMENT
Παπουτσοθήκη Π23×Β35,
Υ16cm. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε λεςρχ τϊωμα
9,95€/4 τεμ. 101.181.55
Ράφι Π75×Β58cm. Με
σιμίϊιπμα βελαμιδιάο. 17€/2
τεμ. 401.215.28
Ράγα ρούχων Π75cm. Απχ
αρπάλι πε παμπαμί τϊωμα
4.50€ 301.209.92
Συμπληρωματική ράγα
ρούχων Π47–77cm.Απχ
αρπάλι πε παμπαμί τϊωμα 6€
901.181.56
νέο Συρτάρι Π68×Β57,
Υ16cm. Απχ νψλξ βελαμιδιάο
28€ 401.214.44

3

9

10

11

KULLEN ντουλάπα με 3 πόρτες

109€

νέο
5

6

7

12

13

14

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

1. νέο PAX BIRKELAND
ντουλάπα με συρόμενες
πόρτες Π200×Β66, Υ236cm.
Με λεςρχ σιμίϊιπμα 660€
2. PAX LYNGDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με
σιμίϊιπμα απχ νψλξ ξνιάο/
πημψδαο ραι γςαλί απσαλείαο
620€
3. PAX HAKADAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Απχ νψλξ
πημψδαο ραι σιμίϊιπμα απχ
νψλξ ξνιάο/πημψδαο 750€
4. PAX MALM ντουλάπα με
συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ201cm.

8. νέο PAX FEVIK ντουλάπα
με 3 πόρτες Π150×Β60,
Υ236cm. Με πρξψϊξ ρασέ
σιμίϊιπμα ραι γςαλί απσαλείαο
πε πρξψϊξ ρασέ τϊωμα 395€
9. PAX BIRKELAND
ντουλάπα με 3 πόρτες
Π150×Β60, Υ236cm. Με λεςρχ
σιμίϊιπμα 485€
10. PAX HEMNES ντουλάπα
με 3 πόρτες Π150×Β60,
Υ236cm. Απχ μαπίσ νψλξ
πεψρξς ραι πρξψϊξ ρασέ
σιμίϊιπμα 440€
11. PAX NEXUS ντουλάπα με
3 πόρτες Π150×Β60, Υ236cm.
Απχ μαπίσ νψλξ ξνιάο/
πημψδαο 425€
12. PAX ANEBODA ντουλάπα
με 3 πόρτες Π150×Β60,

φείρε ρη σελ. 352 για ρξμ ξδηγχ αγξϊάο για
ριο μρξςλάπεο PAX.

176

4

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Με σιμίϊιπμα απχ νψλξ ξνιάο/
πημψδαο ραι γςαλί απσαλείαο
394€
5. νέο PAX ÅRDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με
πρξψϊξ ρασέ σιμίϊιπμα ραι
γςαλί απσαλείαο πε γρϊι
τϊωμα 570€
6. νέο PAX ÅRDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες Με
σιμίϊιπμα απχ νψλξ βελαμιδιάο
ραι γςαλί απσαλείαο πε
πϊάπιμξ τϊωμα Π200×Β66,
Υ236cm. 570€
7. PAX HEIMDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με λεςρχ
σιμίϊιπμα/διασαμέο 509€

Υ236cm. Με πλαπριρχ
σιμίϊιπμα πε λεςρχ τϊωμα
305€
13. PAX BALLSTAD ντουλάπα
με 3 πόρτες Π150×Β60,
Υ236cm. Με λεςρχ σιμίϊιπμα
251€
14. KULLEN ντουλάπα με 3
πόρτες Π144×51, Υ191cm. Με
σιμίϊιπμα απχ νψλξ πημψδαο.
109€ 200.930.60

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe18c

TF: 80000-grc176

VERSION:0

177

PAX ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ –
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

νέο

Στεδιάπρε ρξ πςμδςαπμχ ρυμ ξμείϊυμ παο,
τυϊίο μα ασήπερε ρξ τωϊξ μα παο επηϊϊεάπει.
Οι μρξςλάπεο PAX διαρίθεμραι πε διάσξϊα
μεγέθη. φιαλένρε πρελερξψο πξς ραιϊιάζξςμ πριο
διαπράπειο ρξς τωξς παο ραι πρα αμριρείμεμα
παο. Μερά διαλένρε αμ θέλερε πςϊχμεμεο ή
ρλαπιρέο πχϊρεο για μα ξλξρληϊωπερε ρη

1

8

μρξςλάπα PAX.
PAX MALM ντουλάπα με
συρόμενες πόρτες

394€
2

PAX EIKESDAL ντουλάπα με συρόμενες πόρτες

650€
νέο

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
PAX EIKESDAL ντουλάπα με
συρόμενες πόρτες Π150×Β66,
Υ236cm. Απχ νψλξ βελαμιδιάο
ραι γςαλί απσαλείαο. 650€
Σειρά KOMPLEMENT
Παπουτσοθήκη Π23×Β35,
Υ16cm. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε λεςρχ τϊωμα
9,95€/4 τεμ. 101.181.55
Ράφι Π75×Β58cm. Με
σιμίϊιπμα βελαμιδιάο. 17€/2
τεμ. 401.215.28
Ράγα ρούχων Π75cm. Απχ
αρπάλι πε παμπαμί τϊωμα
4.50€ 301.209.92
Συμπληρωματική ράγα
ρούχων Π47–77cm.Απχ
αρπάλι πε παμπαμί τϊωμα 6€
901.181.56
νέο Συρτάρι Π68×Β57,
Υ16cm. Απχ νψλξ βελαμιδιάο
28€ 401.214.44

3

9

10

11

KULLEN ντουλάπα με 3 πόρτες

109€

νέο
5

6

7

12

13

14

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

1. νέο PAX BIRKELAND
ντουλάπα με συρόμενες
πόρτες Π200×Β66, Υ236cm.
Με λεςρχ σιμίϊιπμα 660€
2. PAX LYNGDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με
σιμίϊιπμα απχ νψλξ ξνιάο/
πημψδαο ραι γςαλί απσαλείαο
620€
3. PAX HAKADAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Απχ νψλξ
πημψδαο ραι σιμίϊιπμα απχ
νψλξ ξνιάο/πημψδαο 750€
4. PAX MALM ντουλάπα με
συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ201cm.

8. νέο PAX FEVIK ντουλάπα
με 3 πόρτες Π150×Β60,
Υ236cm. Με πρξψϊξ ρασέ
σιμίϊιπμα ραι γςαλί απσαλείαο
πε πρξψϊξ ρασέ τϊωμα 395€
9. PAX BIRKELAND
ντουλάπα με 3 πόρτες
Π150×Β60, Υ236cm. Με λεςρχ
σιμίϊιπμα 485€
10. PAX HEMNES ντουλάπα
με 3 πόρτες Π150×Β60,
Υ236cm. Απχ μαπίσ νψλξ
πεψρξς ραι πρξψϊξ ρασέ
σιμίϊιπμα 440€
11. PAX NEXUS ντουλάπα με
3 πόρτες Π150×Β60, Υ236cm.
Απχ μαπίσ νψλξ ξνιάο/
πημψδαο 425€
12. PAX ANEBODA ντουλάπα
με 3 πόρτες Π150×Β60,

φείρε ρη σελ. 352 για ρξμ ξδηγχ αγξϊάο για
ριο μρξςλάπεο PAX.

176

4

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Με σιμίϊιπμα απχ νψλξ ξνιάο/
πημψδαο ραι γςαλί απσαλείαο
394€
5. νέο PAX ÅRDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με
πρξψϊξ ρασέ σιμίϊιπμα ραι
γςαλί απσαλείαο πε γρϊι
τϊωμα 570€
6. νέο PAX ÅRDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες Με
σιμίϊιπμα απχ νψλξ βελαμιδιάο
ραι γςαλί απσαλείαο πε
πϊάπιμξ τϊωμα Π200×Β66,
Υ236cm. 570€
7. PAX HEIMDAL ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ236cm. Με λεςρχ
σιμίϊιπμα/διασαμέο 509€

Υ236cm. Με πλαπριρχ
σιμίϊιπμα πε λεςρχ τϊωμα
305€
13. PAX BALLSTAD ντουλάπα
με 3 πόρτες Π150×Β60,
Υ236cm. Με λεςρχ σιμίϊιπμα
251€
14. KULLEN ντουλάπα με 3
πόρτες Π144×51, Υ191cm. Με
σιμίϊιπμα απχ νψλξ πημψδαο.
109€ 200.930.60

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe18c

TF: 80000-grc176

VERSION:0

177

25€/3 τεμ.

1

KOMPLEMENT 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ =
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

6

KOMPLEMENT κουτιά

Για κάθε παπξψρπι, πξςκάμιπξ και καπέλξ, ςπάϊτει

11
15

14

μια θέπη πρη μρξςλάπα παο. Με κξςριά, ϊάσια,
ένςπμεο κϊεμάπρϊεο και πξλλά άλλα. Τα ανεπξςάϊ
KOMPLEMENT παο επιρϊέπξςμ μα σριάνερε ριο
μρξςλάπεο PAX χπυο επείο θέλερε. Έρπι ρανιμξμείρε
ρα πϊξπυπικά παο αμρικείμεμα χπυο πϊέπει.

7

2

3
8

KOMPLEMENT
Συμπληρωματική ράγα ρούχων

12
4

6€

9

5
13

10

16

Σειρά KOMPLEMENT
1. Κουτί Π30×Β58, Υ33cm.
Απχ πξλςεπρέϊα και
πξλςπϊξπςλέμιξ. Σε λεςκχ
τϊωμα 25€/3 τεμ. 301.067.93
2. Ράφι Π100×Β58cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο 25€ 601.167.57
3. Συρτάρι με διαχωριστικό
Π100×Β58, Υ6cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο/κχμρϊα πλακέ. 30€
801.033.82
4. Συρτάρι Π100×Β58cm,
Υ16cm. Απχ λακαϊιπμέμξ
μαπίσ νψλξ πημψδαο/κχμρϊα
πλακέ. 35€ 201.033.80
5. Παπουτσοθήκη
Π100×Β58cm. Απχ αρπάλι και
πλαπρικχ πε παμπαμί τϊωμα
45€ 201.079.72
6. Παπουτσοθήκη Π23×Β35,
Υ16cm. Απχ πξλςεπρέϊα
και πξλςπϊξπςλέμιξ, πε
λεςκχ τϊωμα 9,95€/4
τεμ.101.181.55
7. Συρμάτινο καλάθι
Π50×Β58, Υ16cm. Απχ
αρπάλι πε παμπαμί τϊωμα 8€
901.067.90
8. Συρτάρι με διαχωριστικό
Π50×Β58, Υ6cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ

πημψδαο/κχμρϊα πλακέ. 22€
601.033.83
9. Συρτάρι Π50×Β58, Υ16cm.
Απχ λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο/κχμρϊα πλακέ. 25€
001.033.81
10. Παπουτσοθήκη
Π46×Β35cm. Απχ αρπάλι. 5€
901.060.78
11. Ράγα ρούχων Π100cm.
Μεγ. βάϊξο 38 kg. Απχ αρπάλι.
5€ 001.060.68
12. Κρεμάστρα για
παντελόνια Π100×Β58cm,
Υ3cm. Απχ αρπάλι. 19€
901.067.85
13. Καλάθι Π30×Β34, Υ32cm.
Απχ 100% πξλςπϊξπςλέμιξ,
πε λεςκχ τϊωμα 39€/3 τεμ.
501.079.75
14. Συμπληρωματική ράγα
ρούχων Π47–77cm. Απχ
αρπάλι. 6€ 901.181.56
15. Κρεμάστρα για αξεσουάρ
Π43×Υ85cm. Απχ 100%
πξλςπϊξπςλέμιξ και γάμρζξ
απχ αρπάλι. Σε λεςκχ τϊωμα
6€ 701.089.12
16. Συρμάτινο καλάθι
Π100×Β58, Υ16cm. Απχ
αρπάλι πε παμπαμί τϊωμα 12€
301.067.88

φείρε ρη σελ. 353 για ρξμ ξδηγχ αγξϊωμ
KOMPLEMENT

178

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο     Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ KO M P L E M E N T Σ ΤΟ Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α

CF: 80000-mcbe17a

TF: 80000-grc178

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

VERSION:0

179

25€/3 τεμ.

1

KOMPLEMENT 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ =
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

6

KOMPLEMENT κουτιά

Για κάθε παπξψρπι, πξςκάμιπξ και καπέλξ, ςπάϊτει

11
15

14

μια θέπη πρη μρξςλάπα παο. Με κξςριά, ϊάσια,
ένςπμεο κϊεμάπρϊεο και πξλλά άλλα. Τα ανεπξςάϊ
KOMPLEMENT παο επιρϊέπξςμ μα σριάνερε ριο
μρξςλάπεο PAX χπυο επείο θέλερε. Έρπι ρανιμξμείρε
ρα πϊξπυπικά παο αμρικείμεμα χπυο πϊέπει.

7

2

3
8

KOMPLEMENT
Συμπληρωματική ράγα ρούχων

12
4

6€

9

5
13

10

16

Σειρά KOMPLEMENT
1. Κουτί Π30×Β58, Υ33cm.
Απχ πξλςεπρέϊα και
πξλςπϊξπςλέμιξ. Σε λεςκχ
τϊωμα 25€/3 τεμ. 301.067.93
2. Ράφι Π100×Β58cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο 25€ 601.167.57
3. Συρτάρι με διαχωριστικό
Π100×Β58, Υ6cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο/κχμρϊα πλακέ. 30€
801.033.82
4. Συρτάρι Π100×Β58cm,
Υ16cm. Απχ λακαϊιπμέμξ
μαπίσ νψλξ πημψδαο/κχμρϊα
πλακέ. 35€ 201.033.80
5. Παπουτσοθήκη
Π100×Β58cm. Απχ αρπάλι και
πλαπρικχ πε παμπαμί τϊωμα
45€ 201.079.72
6. Παπουτσοθήκη Π23×Β35,
Υ16cm. Απχ πξλςεπρέϊα
και πξλςπϊξπςλέμιξ, πε
λεςκχ τϊωμα 9,95€/4
τεμ.101.181.55
7. Συρμάτινο καλάθι
Π50×Β58, Υ16cm. Απχ
αρπάλι πε παμπαμί τϊωμα 8€
901.067.90
8. Συρτάρι με διαχωριστικό
Π50×Β58, Υ6cm. Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ

πημψδαο/κχμρϊα πλακέ. 22€
601.033.83
9. Συρτάρι Π50×Β58, Υ16cm.
Απχ λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
πημψδαο/κχμρϊα πλακέ. 25€
001.033.81
10. Παπουτσοθήκη
Π46×Β35cm. Απχ αρπάλι. 5€
901.060.78
11. Ράγα ρούχων Π100cm.
Μεγ. βάϊξο 38 kg. Απχ αρπάλι.
5€ 001.060.68
12. Κρεμάστρα για
παντελόνια Π100×Β58cm,
Υ3cm. Απχ αρπάλι. 19€
901.067.85
13. Καλάθι Π30×Β34, Υ32cm.
Απχ 100% πξλςπϊξπςλέμιξ,
πε λεςκχ τϊωμα 39€/3 τεμ.
501.079.75
14. Συμπληρωματική ράγα
ρούχων Π47–77cm. Απχ
αρπάλι. 6€ 901.181.56
15. Κρεμάστρα για αξεσουάρ
Π43×Υ85cm. Απχ 100%
πξλςπϊξπςλέμιξ και γάμρζξ
απχ αρπάλι. Σε λεςκχ τϊωμα
6€ 701.089.12
16. Συρμάτινο καλάθι
Π100×Β58, Υ16cm. Απχ
αρπάλι πε παμπαμί τϊωμα 12€
301.067.88

φείρε ρη σελ. 353 για ρξμ ξδηγχ αγξϊωμ
KOMPLEMENT

178

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο     Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ KO M P L E M E N T Σ ΤΟ Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α

CF: 80000-mcbe17a

TF: 80000-grc178

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

VERSION:0

179

ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ! ΔΕΙΤΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!
MALM συρταριέρα με 6 συρτάρια

139€
1.

2.

3.

5.

4.

1. HOPEN Συρταριέρα με 6 συρτάρια Π80×Β49, Υ125cm. Με φινίϋισμα και γυαλί ασφαλείας. 219€ 401.295.91
2. LEKSVIK Συρταριέρα με 6 συρτάρια Π95×Β49, Υ126cm. Απψ λακαϋισμένο μασίφ ξωλο οξιάς. 249€ 100.625.92 3. MALM Συρταριέρα
με 6 συρτάρια Π80×Β48, Υ123cm. 139€ 400.539.30 4. KULLEN Συρταριέρα με 5 συρτάρια Π70×Β40, Υ112cm. 59€ 400.930.59
5. MALM Συρταριέρα με 4 συρτάρια Π80×Β48, Υ100cm. Απψ ξωλο φλαμουϋιάς. 119€ 501.033.45

69€
ANEBODA συρταριέρα με 3 συρτάρια Π80×Β40,
80×Β40, Υ100cm.

νέο
6.

Με συϋτάϋια με στοπ που γλυστϋοων απαλά. Με λευκψ

φινίϋισμα, πλαστικψ και χεϋοωλια απψ μασίφ ξωλο σημωδας,
σε λευκψ χϋϊμα. Σχεδ.: �ord ���rklund. 69€ 701.217.63

7.

8.

6. HEMNES Συρταριέρα με 8 συρτάρια Π162×Β51, Υ97cm. Απψ λακαϋισμένο μασίφ ξωλο πεωκου, σε σκοωϋο καφέ χϋϊμα. Σχεδ.: K Hagberg/
M Hagberg. 269€ 501.212.50 7. νέο VINSTRA Συρταριέρα με 6 συρτάρια Π160×Β44, Υ82cm. Με βαθιά συϋτάϋια με στοπ που
γλυστϋοων απαλά. Με υπψλευκο φινίϋισμα. Σχεδ.: Magnus Elebäck. 399€ 301.439.60 8. MANDAL Συρταριέρα με 6 συρτάρια Π139×Β48,
Υ79cm. Απψ λακαϋισμένο μασίφ ξωλο πεωκου σε μαωϋο χϋϊμα. Σχεδ.: Francis Cayouette. 179€ 001.212.62

νέο

HEMNES συρταριέρα με
με 3 συρτάρια

149€
9.

RAST συρταριέρα

32€
10.

11.

12.

13.

9. HEMNES Συρταριέρα με 3 συρτάρια Π110×Β51, Υ97cm. Απψ λακαϋισμένο μασίφ ξωλο πεωκου σε κψκκινο χϋϊμα. Σχεδ.: K Hagberg/M
Hagberg. 149€ 101.212.47 10. ASPELUND Συρταριέρα με 2 συρτάρια Π87×Β44, Υ79cm. Με αντικέ φινίϋισμα. 69€ 300.914.09
11. νέο VINSTRA Συρταριέρα με 3 συρτάρια Π39×Β39, Υ66cm. Με υπψλευκο φινίϋισμα. Σχεδ.: Magnus Elebäck. 149€ 101.439.61
12. MALM Συρταριέρα με 3 συρτάρια Π80×Β48, Υ78cm. Με λευκψ φινίϋισμα. 69€ 900.539.23 13. RAST Συρταριέρα με 3 συρτάρια
Π62×Β30, Υ70cm. Απψ ακατέϋγαστο μασίφ ξωλο πεωκου. 32€ 753.057.09

180

Design and Quality IKEA of Sweden

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe19a

TF: 80000-grc180

VERSION:2

ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ! ΔΕΙΤΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!
MALM συρταριέρα με 6 συρτάρια

139€
1.

2.

3.

5.

4.

1. HOPEN Συρταριέρα με 6 συρτάρια Π80×Β49, Υ125cm. Με φινίϋισμα και γυαλί ασφαλείας. 219€ 401.295.91
2. LEKSVIK Συρταριέρα με 6 συρτάρια Π95×Β49, Υ126cm. Απψ λακαϋισμένο μασίφ ξωλο οξιάς. 249€ 100.625.92 3. MALM Συρταριέρα
με 6 συρτάρια Π80×Β48, Υ123cm. 139€ 400.539.30 4. KULLEN Συρταριέρα με 5 συρτάρια Π70×Β40, Υ112cm. 59€ 400.930.59
5. MALM Συρταριέρα με 4 συρτάρια Π80×Β48, Υ100cm. Απψ ξωλο φλαμουϋιάς. 119€ 501.033.45

69€
ANEBODA συρταριέρα με 3 συρτάρια Π80×Β40,
80×Β40, Υ100cm.

νέο
6.

Με συϋτάϋια με στοπ που γλυστϋοων απαλά. Με λευκψ

φινίϋισμα, πλαστικψ και χεϋοωλια απψ μασίφ ξωλο σημωδας,
σε λευκψ χϋϊμα. Σχεδ.: �ord ���rklund. 69€ 701.217.63

7.

8.

6. HEMNES Συρταριέρα με 8 συρτάρια Π162×Β51, Υ97cm. Απψ λακαϋισμένο μασίφ ξωλο πεωκου, σε σκοωϋο καφέ χϋϊμα. Σχεδ.: K Hagberg/
M Hagberg. 269€ 501.212.50 7. νέο VINSTRA Συρταριέρα με 6 συρτάρια Π160×Β44, Υ82cm. Με βαθιά συϋτάϋια με στοπ που
γλυστϋοων απαλά. Με υπψλευκο φινίϋισμα. Σχεδ.: Magnus Elebäck. 399€ 301.439.60 8. MANDAL Συρταριέρα με 6 συρτάρια Π139×Β48,
Υ79cm. Απψ λακαϋισμένο μασίφ ξωλο πεωκου σε μαωϋο χϋϊμα. Σχεδ.: Francis Cayouette. 179€ 001.212.62

νέο

HEMNES συρταριέρα με
με 3 συρτάρια

149€
9.

RAST συρταριέρα

32€
10.

11.

12.

13.

9. HEMNES Συρταριέρα με 3 συρτάρια Π110×Β51, Υ97cm. Απψ λακαϋισμένο μασίφ ξωλο πεωκου σε κψκκινο χϋϊμα. Σχεδ.: K Hagberg/M
Hagberg. 149€ 101.212.47 10. ASPELUND Συρταριέρα με 2 συρτάρια Π87×Β44, Υ79cm. Με αντικέ φινίϋισμα. 69€ 300.914.09
11. νέο VINSTRA Συρταριέρα με 3 συρτάρια Π39×Β39, Υ66cm. Με υπψλευκο φινίϋισμα. Σχεδ.: Magnus Elebäck. 149€ 101.439.61
12. MALM Συρταριέρα με 3 συρτάρια Π80×Β48, Υ78cm. Με λευκψ φινίϋισμα. 69€ 900.539.23 13. RAST Συρταριέρα με 3 συρτάρια
Π62×Β30, Υ70cm. Απψ ακατέϋγαστο μασίφ ξωλο πεωκου. 32€ 753.057.09

180

Design and Quality IKEA of Sweden

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe19a

TF: 80000-grc180

VERSION:2

ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ...
ƺƷ πεξƵάμε ƹƺƷƵ ǃπƵƷ. Για Ƶα μπƷξέƹεƺε ƹƺα ƻπǂλƷιπα δǃƷ ƺξίƺα ƺηƸ ζƿήƸ
ƹαƸ Ƶα είƹƺε ƶǃπƵιƷι και γεμάƺƷι εƵέξγεια, πξέπει Ƶα κƷιμάƹƺε άƵεƺα και
ƹƿƹƺά. ΕμείƸ ƺƷ ƹκεƼƺήκαμε αƻƺǂ, και ƹαƸ πξƷƹƼέξƷƻμε πεξιƹƹǂƺεξη άƵεƹη
μέƹα απǂ ƺα ƹƺξνμαƺα, ƺα μαƶιλάξια και ƺα παπλνμαƺα μαƸ. ΌƹƷ πεξιƹƹǂƺεξƷ
ƹκεƼƺǂμαƹƺαƵ ƺα κξεβάƺια και ƺƷƻƸ αƵθξνπƷƻƸ πƷƻ ƺα διαλέγƷƻƵ, καƺαλήƶαμε
ǂƺι Ʒι αƵθξƿπƷι κƷιμƷǃƵƺαι διαƼƷξεƺικά. Έƺƹι καƺαƼέξαμε Ƶα δημιƷƻξγήƹαμε
μια ƹειξά πξƷǀǂƵƺƿƵ πƷƻ μπƷξεί Ƶα ικαƵƷπƷιήƹει ƺιƸ πξƷƺιμήƹειƸ ǂλƿƵ. Αƻƺǂ
ƹημαίƵει πƿƸ μπƷξείƺε Ƶα βξείƺε ƺƷ ƹƺξνμα, ƺƷ πάπλƿμα και ƺƷ μαƶιλάξι πƷƻ
ƹαƸ ƺαιξιάζει. Για έƵαƵ καλǃƺεξƷ ǃπƵƷ και μια πιƷ άƵεƺη ζƿή.

Sultan HASSELBÄCK/ALEKULL
Συνδυασμός

688€

ĀΕΞΙΑ:
SULTAN HASSELBÄCK Στρώμα με ελατήρια Π160×Μ200, πάƽƷƸ 28cm. Μια πƷλǃ παƽιά ƹƺξνƹη βάƺαƸ και αƼξƷǃ μεγάληƸ αƵƺƷƽήƸ, παξέƽει επιπλέƷƵ
άƵεƹη και αƵακƷƻƼίζει απǂ ƺηƵ πίεƹη. Απǂ αƼξǂ πƷλƻƷƻξεθάƵηƸ και επικάλƻƾη πƷλƻεƹƺεξικήƸ βάƺαƸ, ƹε λεƻκǂ ƽξνμα 369€ 600.737.05 SULTAN
ALEKULL Βάση για στρώμα Π160×Μ200, Υ20cm. Τα ελαƺήξια Bonell παξέƽƷƻƵ μεγάλη άƵεƹη. Με κάλƻμμα απǂ 100% βαμβάκι, ƹε λεƻκǂ ƽξνμα
319€ 001.099.72 GOSA SYREN Μαξιλάρι Με εƹƿƺεξικǂ απǂ 100% μικξƷΐƵεƸ πƷλƻεƹƺέξα Π60×Μ50cm. 14,95€ 101.311.90 ΠαπλƿμαƺƷθήκη και
μαƶιλαξƷθήκη πƿλƷǃƵƺαι ƽƿξιƹƺά.

182

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe21a

TF: 80000-grc182

VERSION:0

183

ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ...
ƺƷ πεξƵάμε ƹƺƷƵ ǃπƵƷ. Για Ƶα μπƷξέƹεƺε ƹƺα ƻπǂλƷιπα δǃƷ ƺξίƺα ƺηƸ ζƿήƸ
ƹαƸ Ƶα είƹƺε ƶǃπƵιƷι και γεμάƺƷι εƵέξγεια, πξέπει Ƶα κƷιμάƹƺε άƵεƺα και
ƹƿƹƺά. ΕμείƸ ƺƷ ƹκεƼƺήκαμε αƻƺǂ, και ƹαƸ πξƷƹƼέξƷƻμε πεξιƹƹǂƺεξη άƵεƹη
μέƹα απǂ ƺα ƹƺξνμαƺα, ƺα μαƶιλάξια και ƺα παπλνμαƺα μαƸ. ΌƹƷ πεξιƹƹǂƺεξƷ
ƹκεƼƺǂμαƹƺαƵ ƺα κξεβάƺια και ƺƷƻƸ αƵθξνπƷƻƸ πƷƻ ƺα διαλέγƷƻƵ, καƺαλήƶαμε
ǂƺι Ʒι αƵθξƿπƷι κƷιμƷǃƵƺαι διαƼƷξεƺικά. Έƺƹι καƺαƼέξαμε Ƶα δημιƷƻξγήƹαμε
μια ƹειξά πξƷǀǂƵƺƿƵ πƷƻ μπƷξεί Ƶα ικαƵƷπƷιήƹει ƺιƸ πξƷƺιμήƹειƸ ǂλƿƵ. Αƻƺǂ
ƹημαίƵει πƿƸ μπƷξείƺε Ƶα βξείƺε ƺƷ ƹƺξνμα, ƺƷ πάπλƿμα και ƺƷ μαƶιλάξι πƷƻ
ƹαƸ ƺαιξιάζει. Για έƵαƵ καλǃƺεξƷ ǃπƵƷ και μια πιƷ άƵεƺη ζƿή.

Sultan HASSELBÄCK/ALEKULL
Συνδυασμός

688€

ĀΕΞΙΑ:
SULTAN HASSELBÄCK Στρώμα με ελατήρια Π160×Μ200, πάƽƷƸ 28cm. Μια πƷλǃ παƽιά ƹƺξνƹη βάƺαƸ και αƼξƷǃ μεγάληƸ αƵƺƷƽήƸ, παξέƽει επιπλέƷƵ
άƵεƹη και αƵακƷƻƼίζει απǂ ƺηƵ πίεƹη. Απǂ αƼξǂ πƷλƻƷƻξεθάƵηƸ και επικάλƻƾη πƷλƻεƹƺεξικήƸ βάƺαƸ, ƹε λεƻκǂ ƽξνμα 369€ 600.737.05 SULTAN
ALEKULL Βάση για στρώμα Π160×Μ200, Υ20cm. Τα ελαƺήξια Bonell παξέƽƷƻƵ μεγάλη άƵεƹη. Με κάλƻμμα απǂ 100% βαμβάκι, ƹε λεƻκǂ ƽξνμα
319€ 001.099.72 GOSA SYREN Μαξιλάρι Με εƹƿƺεξικǂ απǂ 100% μικξƷΐƵεƸ πƷλƻεƹƺέξα Π60×Μ50cm. 14,95€ 101.311.90 ΠαπλƿμαƺƷθήκη και
μαƶιλαξƷθήκη πƿλƷǃƵƺαι ƽƿξιƹƺά.

182

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe21a

TF: 80000-grc182

VERSION:0

183

ΠΟΙΟ ΣΤΡΩΜΑ 
ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ?

Αμαζηρείπρε ρημ άμεπη πξς τʘειάζεπρε. Τα πρʘDŽμαρα SULTAN μπξʘξǃμ μα παο ρημ
πʘξπσέʘξςμ, αμάλξγα με ρξ πτήμα ρξς πDŽμαρξο παο, ρη πράπη ρξς ǃπμξς, ρη
θεʘμξκʘαπία και πξλλά άλλα. Σρημ ΙΚΕΑ παο πʘξπσέʘξςμε ρξςο πφπρξǃο πςμδςαπμξǃο πξς αμραπξκʘίμξμραι πριο αμάγκεο παο. Έρπι η επιλξγή πρʘDŽμαρξο γίμεραι
εǃκξλη ςπǂθεπη. Āιαβάπρε ρα παʘαδείγμαρα παʘακάρφ για μα πάʘερε μια ιδέα.

Για: Κάπξιξμ με ǃυξο πεʘίπξς 172cm και βάʘξο

Για: Κάπξιξμ πξς κξιμάραι αμάπκελα, με ǃυξο

Για: Κάπξιξμ με ǃυξο 178cm και βάʘξο 87kg., πξς

Για: Για κάπξιξμ πξς κξιμάραι πρξ πλάι, με ǃυξο

73kg, πξς ζεπραίμεραι εǃκξλα ρξ βʘάδς.
Λύση: Έμα πρʘDŽμα μέρʘιαο πκληʘǂρηραο πξς
αμακξςσίζει απǂ ρημ πίεπη πρξςο γξσξǃο και επιρʘέπει
πρξ πDŽμα μα αμαπμέει.

157cm και βάʘξο 58kg, πξς κʘςDŽμει πςμήθφο ρξ
βʘάδς.
Λύση: Έμα πιξ μαλακǂ πρʘDŽμα πξς πʘξπσέʘει καλή
πρήʘινη πρημ πλάρη.

ζεπραίμεραι ρξ βʘάδς.
Λύση: Έμα πκληʘǂ πρʘDŽμα πξς πʘξπσέʘει πφπρή
πρήʘινη πρημ πλάρη και επιρʘέπει πρξ πDŽμα παο μα
αμαπμέει.

188cm και βάʘξο 79kg και μεγάλεο πλάρεο, πξς
κʘςDŽμει ρξ βʘάδς.
Λύση: Έμα πρʘDŽμα μέρʘιαο πκληʘǂρηραο, πξς
επιρʘέπει ρξςο DŽμξςο μα βςθίζξμραι πρξ πρʘDŽμα.

νέο
SULTAN HUSTAD στρώμα με ελατήριο

129€
SULTAN HAMNÖ Στρώμα με
ελατήρια Π90×Μ200, 28cm
πάτξο. Με πατιά πρʘDŽπη
βάραο και ασʘǂ μεγάληο
αμρξτήο, παʘέτει επιπλέξμ
άμεπη και αμακξςσίζει απǂ ρημ
πίεπη. 151 ελαρήʘια/m². Σε
λεςκǂ τʘDŽμα 289€
900.736.95

184

SULTAN ALEKULL Βάση για
στρώμα Π90×Μ200, Υ20cm.
Τα ελαρήʘια Bonell παʘέτξςμ
μεγάλη άμεπη. Τα πǂδια
πφλξǃμραι τφʘιπρά. Με
κάλςμμα απǂ 100% βαμβάκι,
πε λεςκǂ τʘDŽμα 199€
901.087.94

νέο SULTAN ENGENES
στρώμα λάτεξ Π90×Μ200,
18cm πάτξο. Ο κεμρʘικǂο
πςʘήμαο λάρεν πʘξπσέʘει
ςυηλή αμακξǃσιπη απǂ ρημ
πίεπη και εμιπτǃει ρημ
κςκλξσξʘία ρξς αίμαρξο πρξςο
μςο και ρξ δέʘμα, επιρʘέπξμράο
παο μα ταλαʘDŽπερε απǂλςρα.

Με κάλςμμα πξς πλέμεραι, πε
λεςκǂ τʘDŽμα 299€
301.399.82 ΕδDŽ πςμδςάζεραι
με: SULTAN LAXEBY βάση
κρεβατιού/στρώματος
Π90×Μ200cm. Με 42 παμίδεο
απǂ νǃλξ πημǃδαο/κǂμρʘα
πλακέ, πε αμξιτρǂ γκʘι τʘDŽμα.
119€ 401.099.13

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

νέο SULTAN FÅVANG
στρώμα με αφρό
πολυουρεθάνης Π90×Μ200,
14cm πάτξο. Οι 5 ζDŽμεο
άμεπηο και ξ αμθεκρικǂο
ασʘǂο, πʘξπσέʘξςμ πρήʘινη
και παʘάλληλα αμακξςσίζξςμ
ρημ πίεπη πρξςο DŽμξςο και
πρξςο γξσξǃο. Με κάλςμμα

πξς πλέμεραι. 159€
401.398.06 ΕδDŽ πςμδςάζεραι
με: SULTAN LAXEBY βάση
κρεβατιού/στρώματος
Π90×Μ200cm. Με 42 παμίδεο
απǂ νǃλξ πημǃδαο.119€
401.099.13

SULTAN HUSTAD στρώμα
ανεξάρτητων ελατηρίων σε
θήκες Π90×Μ200, 20cm
πάτξο. Τα ελαρήʘια παʘέτξςμ
ρη πφπρή πρήʘινη για ρξ πDŽμα
παο. Σε γκʘι τʘDŽμα 129€
100.990.05
SULTAN ALBY βάση
στρώματος Π90×Μ200,

Ε Λ ΑΤ Ε Σ ΤΟ Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α Ν Α ΤΑ ĀΟ Κ Ι Μ Α Σ Ε Τ Ε Π Ρ Ι Ν ΤΑ Α ΓΟ ΡΑ Σ Ε Τ Ε

CF: 80000-mcbe25d

TF: 80000-grc184

VERSION:0

Υ18cm. Τα ελαρήʘια Bonell
παʘέτξςμ μεγάλη άμεπη. Τα
πǂδια πφλξǃμραι τφʘιπρά. Με
βάρεο πξλςεπρέʘα/μαπίσ νǃλξ
πεǃκξς. Σε αμξιτρǂ γκʘι
τʘDŽμα 169€ 901.087.70

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

185

ΠΟΙΟ ΣΤΡΩΜΑ 
ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ?

Αμαζηρείπρε ρημ άμεπη πξς τʘειάζεπρε. Τα πρʘDŽμαρα SULTAN μπξʘξǃμ μα παο ρημ
πʘξπσέʘξςμ, αμάλξγα με ρξ πτήμα ρξς πDŽμαρξο παο, ρη πράπη ρξς ǃπμξς, ρη
θεʘμξκʘαπία και πξλλά άλλα. Σρημ ΙΚΕΑ παο πʘξπσέʘξςμε ρξςο πφπρξǃο πςμδςαπμξǃο πξς αμραπξκʘίμξμραι πριο αμάγκεο παο. Έρπι η επιλξγή πρʘDŽμαρξο γίμεραι
εǃκξλη ςπǂθεπη. Āιαβάπρε ρα παʘαδείγμαρα παʘακάρφ για μα πάʘερε μια ιδέα.

Για: Κάπξιξμ με ǃυξο πεʘίπξς 172cm και βάʘξο

Για: Κάπξιξμ πξς κξιμάραι αμάπκελα, με ǃυξο

Για: Κάπξιξμ με ǃυξο 178cm και βάʘξο 87kg., πξς

Για: Για κάπξιξμ πξς κξιμάραι πρξ πλάι, με ǃυξο

73kg, πξς ζεπραίμεραι εǃκξλα ρξ βʘάδς.
Λύση: Έμα πρʘDŽμα μέρʘιαο πκληʘǂρηραο πξς
αμακξςσίζει απǂ ρημ πίεπη πρξςο γξσξǃο και επιρʘέπει
πρξ πDŽμα μα αμαπμέει.

157cm και βάʘξο 58kg, πξς κʘςDŽμει πςμήθφο ρξ
βʘάδς.
Λύση: Έμα πιξ μαλακǂ πρʘDŽμα πξς πʘξπσέʘει καλή
πρήʘινη πρημ πλάρη.

ζεπραίμεραι ρξ βʘάδς.
Λύση: Έμα πκληʘǂ πρʘDŽμα πξς πʘξπσέʘει πφπρή
πρήʘινη πρημ πλάρη και επιρʘέπει πρξ πDŽμα παο μα
αμαπμέει.

188cm και βάʘξο 79kg και μεγάλεο πλάρεο, πξς
κʘςDŽμει ρξ βʘάδς.
Λύση: Έμα πρʘDŽμα μέρʘιαο πκληʘǂρηραο, πξς
επιρʘέπει ρξςο DŽμξςο μα βςθίζξμραι πρξ πρʘDŽμα.

νέο
SULTAN HUSTAD στρώμα με ελατήριο

129€
SULTAN HAMNÖ Στρώμα με
ελατήρια Π90×Μ200, 28cm
πάτξο. Με πατιά πρʘDŽπη
βάραο και ασʘǂ μεγάληο
αμρξτήο, παʘέτει επιπλέξμ
άμεπη και αμακξςσίζει απǂ ρημ
πίεπη. 151 ελαρήʘια/m². Σε
λεςκǂ τʘDŽμα 289€
900.736.95

184

SULTAN ALEKULL Βάση για
στρώμα Π90×Μ200, Υ20cm.
Τα ελαρήʘια Bonell παʘέτξςμ
μεγάλη άμεπη. Τα πǂδια
πφλξǃμραι τφʘιπρά. Με
κάλςμμα απǂ 100% βαμβάκι,
πε λεςκǂ τʘDŽμα 199€
901.087.94

νέο SULTAN ENGENES
στρώμα λάτεξ Π90×Μ200,
18cm πάτξο. Ο κεμρʘικǂο
πςʘήμαο λάρεν πʘξπσέʘει
ςυηλή αμακξǃσιπη απǂ ρημ
πίεπη και εμιπτǃει ρημ
κςκλξσξʘία ρξς αίμαρξο πρξςο
μςο και ρξ δέʘμα, επιρʘέπξμράο
παο μα ταλαʘDŽπερε απǂλςρα.

Με κάλςμμα πξς πλέμεραι, πε
λεςκǂ τʘDŽμα 299€
301.399.82 ΕδDŽ πςμδςάζεραι
με: SULTAN LAXEBY βάση
κρεβατιού/στρώματος
Π90×Μ200cm. Με 42 παμίδεο
απǂ νǃλξ πημǃδαο/κǂμρʘα
πλακέ, πε αμξιτρǂ γκʘι τʘDŽμα.
119€ 401.099.13

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

νέο SULTAN FÅVANG
στρώμα με αφρό
πολυουρεθάνης Π90×Μ200,
14cm πάτξο. Οι 5 ζDŽμεο
άμεπηο και ξ αμθεκρικǂο
ασʘǂο, πʘξπσέʘξςμ πρήʘινη
και παʘάλληλα αμακξςσίζξςμ
ρημ πίεπη πρξςο DŽμξςο και
πρξςο γξσξǃο. Με κάλςμμα

πξς πλέμεραι. 159€
401.398.06 ΕδDŽ πςμδςάζεραι
με: SULTAN LAXEBY βάση
κρεβατιού/στρώματος
Π90×Μ200cm. Με 42 παμίδεο
απǂ νǃλξ πημǃδαο.119€
401.099.13

SULTAN HUSTAD στρώμα
ανεξάρτητων ελατηρίων σε
θήκες Π90×Μ200, 20cm
πάτξο. Τα ελαρήʘια παʘέτξςμ
ρη πφπρή πρήʘινη για ρξ πDŽμα
παο. Σε γκʘι τʘDŽμα 129€
100.990.05
SULTAN ALBY βάση
στρώματος Π90×Μ200,

Ε Λ ΑΤ Ε Σ ΤΟ Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α Ν Α ΤΑ ĀΟ Κ Ι Μ Α Σ Ε Τ Ε Π Ρ Ι Ν ΤΑ Α ΓΟ ΡΑ Σ Ε Τ Ε

CF: 80000-mcbe25d

TF: 80000-grc184

VERSION:0

Υ18cm. Τα ελαρήʘια Bonell
παʘέτξςμ μεγάλη άμεπη. Τα
πǂδια πφλξǃμραι τφʘιπρά. Με
βάρεο πξλςεπρέʘα/μαπίσ νǃλξ
πεǃκξς. Σε αμξιτρǂ γκʘι
τʘDŽμα 169€ 901.087.70

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

185

Ξαπλϊπρε και δξκιμάπρε ρα

ΣΤΗΝ IKEA

SULTAN HEDFORS
στρώμα ελατηρίων σε θήκες, 90 cm.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
SULTAN HASSELBÄCK
στρώμα ελατηρίων σε θήκες
Π90×Μ200, 98cm πάτξο. Με
ασϋψ πξλςξςϋεθάμηο
μεγάληο αμθεκρικψρηραο. Τα
ελαρήϋια παϋέτξςμ ρη πφπρή
πρήϋινη για ρξ πϊμα. 269€
000.737.13
SULTAN ALEKULL βάση για
στρώμα Π90×Μ200, Υ20cm.
199€ 901.087.94

SULTAN HASSELBÄCK
στρώμα με ελατήρια, 90cm.

269€

χΕΞΙΑ:
1. SULTAN HEDFORS
στρώμα ελατηρίων σε θήκες
Π90×Μ200, 20cm πάτξο. Σε

Η SULTAN
έτει εγγωηπη 10τϋψμφμ. Βϋείρε
πεϋιππψρεϋα πρη
σελ. 358

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΥΠΝΟ!
χείρε ρη σελ. 356 για ρξμ ξδηγψ αγξϋάο
SULTAN

186

Μπείρε βαθιά πρξμ κψπμξ
ρξς ωπμξς! Βϋείρε ρξμ
καράλξγξ με ρα πρϋϊμαρα,
παπλϊμαρα και μανιλάϋια
πρξ καράπρημά μαο.

αμξιτρψ γκϋι τϋϊμα 189€
001.081.52
2. SULTAN HEIDAL στρώμα
ελατηρίων σε θήκες
Π90×Μ200, 26cm πάτξο. Σε
λεςκψ 399€ 901.095.81
3. SULTAN HÖGBO στρώμα
ελατηρίων Π90×Μ200, 20cm
πάτξο. Σε πκξωϋξ γκϋι τϋϊμα
99€ 700.736.15
4. SULTAN FLATÅKER
στρώμα με αφρό
πολυουρεθάνης Π90×Μ200,
12cm πάτξο. Έμα πραθεϋψ
πρϋϊμα με αμξιτρά κελιά, πξς
πϋξπσέϋξςμ αμακξωσιπη
απψ ρημ πίεπη. Σε λεςκψ
τϋϊμα 119€ 301.397.84
5. νέο SULTAN FOSSING
στρώμα με αφρό
πολυουρεθάνης Π90×Μ200,
18cm πάτξο. 5 ζϊμεο άμεπηο,
ξι ξπξίεο παϋέτξςμ
πςγκεκϋιμέμη πρήϋινη και
αμακξςσίζξςμ απψ ρημ πίεπη
πρξςο ϊμξςο και ρξςο γξσξωο
παο. Σε λεςκψ τϋϊμα 299€
801.398.90
6. IKEA 365+ SKYDDA
προστατευτικό στρώματος
Π90×Μ200cm. Ασαιϋείραι
γϋήγξϋα, εωκξλξ μα πλςθεί.
Με κάλςμμα απψ 55% lyocell,
45% βαμβάκι. Στεδ.: Maria
Vinka. 34,95€ 601.409.03
7. νέο SULTAN LERBÄCK
βάση για κρεβάτι με τάβλες,
ρυθμιζόμενη Π90×Μ200cm.
22 ράβλεο πξλςπρϋφμαρικξω
νωλξς πημωδαο, διαιϋεμέμεο
πε 5 ζϊμεο. Ρςθμίζξμραι
πωμσφμα με ρξ βάϋξο ρξς
πϊμαρψο παο και επαςνάμξςμ
ρημ εςκαμυία ρξς πρϋϊμαρξο.
Απψ κψμρϋα πλακέ νωλξ
πημωδαο/σιμίϋιπμα ξνιάο. Σε
αμξιτρψ γκϋι τϋϊμα 149€
901.099.20
8. SULTAN TUVEBO
προστατευτικό στρώματος
Π90×Μ200, 9cm πάτξο. Τξ
γέμιπμα με Latex ακξλξςθεί
ρξ πεϋίγϋαμμα ρξς πϊμαρψο
παο και διαμέμει ξμξιψμξϋσα
ρξ βάϋξο παο. Απψ
πξλςεπρέϋα, πςμθερικψ latex,
μάλλιμη βάρα. Σε λεςκψ
τϋϊμα 129€ 600.735.88

189€
1

2

3

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ...

SULTAN FLATÅKER στρώμα
με αφρό πολυουρεθάνης, 90 cm.

119€

νεό

Η επιλξγή ρξς καράλληλξς πρϋϊμαρξο είμαι
απαϋαίρηρη για ρημ πξιψρηρα ρηο ζφήο μαο. Σρημ
ΙΚΕΑ πιπρεωξςμε ψρι έμαο καλψο ωπμξο δεμ είμαι
πξλςρέλεια αλλά αμάγκη, και η πειϋά πρϋφμάρφμ
SULTAN μεγαλϊμει αμάλξγα με ριο αμάγκεο παο.

4
6

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

5
7

8

Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Σ Τ Ρ Ω Μ ΑΤΑ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe22g

TF: 80000-grc186

VERSION:0

187

Ξαπλϊπρε και δξκιμάπρε ρα

ΣΤΗΝ IKEA

SULTAN HEDFORS
στρώμα ελατηρίων σε θήκες, 90 cm.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
SULTAN HASSELBÄCK
στρώμα ελατηρίων σε θήκες
Π90×Μ200, 98cm πάτξο. Με
ασϋψ πξλςξςϋεθάμηο
μεγάληο αμθεκρικψρηραο. Τα
ελαρήϋια παϋέτξςμ ρη πφπρή
πρήϋινη για ρξ πϊμα. 269€
000.737.13
SULTAN ALEKULL βάση για
στρώμα Π90×Μ200, Υ20cm.
199€ 901.087.94

SULTAN HASSELBÄCK
στρώμα με ελατήρια, 90cm.

269€

χΕΞΙΑ:
1. SULTAN HEDFORS
στρώμα ελατηρίων σε θήκες
Π90×Μ200, 20cm πάτξο. Σε

Η SULTAN
έτει εγγωηπη 10τϋψμφμ. Βϋείρε
πεϋιππψρεϋα πρη
σελ. 358

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΥΠΝΟ!
χείρε ρη σελ. 356 για ρξμ ξδηγψ αγξϋάο
SULTAN

186

Μπείρε βαθιά πρξμ κψπμξ
ρξς ωπμξς! Βϋείρε ρξμ
καράλξγξ με ρα πρϋϊμαρα,
παπλϊμαρα και μανιλάϋια
πρξ καράπρημά μαο.

αμξιτρψ γκϋι τϋϊμα 189€
001.081.52
2. SULTAN HEIDAL στρώμα
ελατηρίων σε θήκες
Π90×Μ200, 26cm πάτξο. Σε
λεςκψ 399€ 901.095.81
3. SULTAN HÖGBO στρώμα
ελατηρίων Π90×Μ200, 20cm
πάτξο. Σε πκξωϋξ γκϋι τϋϊμα
99€ 700.736.15
4. SULTAN FLATÅKER
στρώμα με αφρό
πολυουρεθάνης Π90×Μ200,
12cm πάτξο. Έμα πραθεϋψ
πρϋϊμα με αμξιτρά κελιά, πξς
πϋξπσέϋξςμ αμακξωσιπη
απψ ρημ πίεπη. Σε λεςκψ
τϋϊμα 119€ 301.397.84
5. νέο SULTAN FOSSING
στρώμα με αφρό
πολυουρεθάνης Π90×Μ200,
18cm πάτξο. 5 ζϊμεο άμεπηο,
ξι ξπξίεο παϋέτξςμ
πςγκεκϋιμέμη πρήϋινη και
αμακξςσίζξςμ απψ ρημ πίεπη
πρξςο ϊμξςο και ρξςο γξσξωο
παο. Σε λεςκψ τϋϊμα 299€
801.398.90
6. IKEA 365+ SKYDDA
προστατευτικό στρώματος
Π90×Μ200cm. Ασαιϋείραι
γϋήγξϋα, εωκξλξ μα πλςθεί.
Με κάλςμμα απψ 55% lyocell,
45% βαμβάκι. Στεδ.: Maria
Vinka. 34,95€ 601.409.03
7. νέο SULTAN LERBÄCK
βάση για κρεβάτι με τάβλες,
ρυθμιζόμενη Π90×Μ200cm.
22 ράβλεο πξλςπρϋφμαρικξω
νωλξς πημωδαο, διαιϋεμέμεο
πε 5 ζϊμεο. Ρςθμίζξμραι
πωμσφμα με ρξ βάϋξο ρξς
πϊμαρψο παο και επαςνάμξςμ
ρημ εςκαμυία ρξς πρϋϊμαρξο.
Απψ κψμρϋα πλακέ νωλξ
πημωδαο/σιμίϋιπμα ξνιάο. Σε
αμξιτρψ γκϋι τϋϊμα 149€
901.099.20
8. SULTAN TUVEBO
προστατευτικό στρώματος
Π90×Μ200, 9cm πάτξο. Τξ
γέμιπμα με Latex ακξλξςθεί
ρξ πεϋίγϋαμμα ρξς πϊμαρψο
παο και διαμέμει ξμξιψμξϋσα
ρξ βάϋξο παο. Απψ
πξλςεπρέϋα, πςμθερικψ latex,
μάλλιμη βάρα. Σε λεςκψ
τϋϊμα 129€ 600.735.88

189€
1

2

3

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ...

SULTAN FLATÅKER στρώμα
με αφρό πολυουρεθάνης, 90 cm.

119€

νεό

Η επιλξγή ρξς καράλληλξς πρϋϊμαρξο είμαι
απαϋαίρηρη για ρημ πξιψρηρα ρηο ζφήο μαο. Σρημ
ΙΚΕΑ πιπρεωξςμε ψρι έμαο καλψο ωπμξο δεμ είμαι
πξλςρέλεια αλλά αμάγκη, και η πειϋά πρϋφμάρφμ
SULTAN μεγαλϊμει αμάλξγα με ριο αμάγκεο παο.

4
6

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

5
7

8

Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Σ Τ Ρ Ω Μ ΑΤΑ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcbe22g

TF: 80000-grc186

VERSION:0

187

SULTAN HASSELBÄCK στρώμα ελατηρίων

Καλή
σχέση
ποιότητας
-τιμής.

369€
SULTAN HASSELBÄCK στρώμα ελατηρίων Π160xΜ200cm.
28cm πάχος. Σε λευκό χρώμα 369€ 600.737.05
Εδώ συνδυάζεται με SULTAN LIEN τάβλες Π80xΜ200 cm. 18€
901.118.00

Ένας καλός ύπνος το βράδυ συνεισφέρει σε μια ποιοτική ζωή. Ο καλύτερος τρόπος για να
βρείτε την ποιότητα που σας αξίζει, είναι να επιλέξετε ένα άνετο κρεβάτι, με το κατάλληλο
στρώμα. Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα στα στρώματα SULTAN, τα περνάμε
από αυστηρούς ελέγχους, κατά τους οποίους, εξομοιώνουμε τις κινήσεις ενός ανθρώπου
κατά τη διάρκεια του ύπνου για χρήση 10 ετών με μια ξύλινη κούκλα βάρους 140 kg.
Ποιότητα όμως σημαίνει και δυνατότητα επιλογής! Γι'αυτό το λόγο σας μπορείτε να διαλέξετε

Εγγυημένα!
CF: 80000-mcqy03b

TF: 80000-grc188

στρώματα κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά, ελατήρια και τεχνικές. Γιατί θέλουμε να
σας προσφέρουμε τον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ!

VERSION:0

SULTAN HASSELBÄCK στρώμα ελατηρίων

Καλή
σχέση
ποιότητας
-τιμής.

369€
SULTAN HASSELBÄCK στρώμα ελατηρίων Π160xΜ200cm.
28cm πάχος. Σε λευκό χρώμα 369€ 600.737.05
Εδώ συνδυάζεται με SULTAN LIEN τάβλες Π80xΜ200 cm. 18€
901.118.00

Ένας καλός ύπνος το βράδυ συνεισφέρει σε μια ποιοτική ζωή. Ο καλύτερος τρόπος για να
βρείτε την ποιότητα που σας αξίζει, είναι να επιλέξετε ένα άνετο κρεβάτι, με το κατάλληλο
στρώμα. Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα στα στρώματα SULTAN, τα περνάμε
από αυστηρούς ελέγχους, κατά τους οποίους, εξομοιώνουμε τις κινήσεις ενός ανθρώπου
κατά τη διάρκεια του ύπνου για χρήση 10 ετών με μια ξύλινη κούκλα βάρους 140 kg.
Ποιότητα όμως σημαίνει και δυνατότητα επιλογής! Γι'αυτό το λόγο σας μπορείτε να διαλέξετε

Εγγυημένα!
CF: 80000-mcqy03b

TF: 80000-grc188

στρώματα κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά, ελατήρια και τεχνικές. Γιατί θέλουμε να
σας προσφέρουμε τον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ!

VERSION:0

GOSA SYREN μαξιλάρι

14,95€
1

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΟΙΜΑΣΤΕ
ϕϖϓ πϐάώ, αϑάϕϏεϐα ή Ϗαώ μπωϓψμϗϖα, ϗπάωϙεώ
ϕίγϓϗωα έϑα μαϒώϐάωώ GOSA πϓϗ ϕαϔ
ϖαώωώάζεώ. Η ϕεώωά είϑαώ πωϓϕαωμϓϕμέϑό ϕϖώϔ
ϕϖάϕεώϔ ϖϓϗ ψπϑϓϗ. Έϖϕώ μπϓωείϖε εψϏϓϐα ϑα
βωείϖε ϖϓ μαϒώϐάωώ πϓϗ ϕαϔ ϖαώωώάζεώ Ϗαώ ϑα
ϕαϔ πωϓϕϘέωεώ μεγαϐψϖεωό άϑεϕό. Έϖϕώ ϖϓ
ϏεϘάϐώ Ϗαώ ϓ αϗϙέϑαϔ ϕαϔ ύα έϙϓϗϑ ϖόϑ

2

Ϗαϐψϖεωό ϕϖήωώϒό Ϗάύε βωάδϗ.
GOSA SLÅN μαξιλάρι

1,95€

Πϐάώ

3
ΑϑάϕϏεϐα
Μπωϓψμώϖα
4
ΣϗϑύεϖώϏέϔ ίϑεϔ
Ίϑεϔ Ϗϗϖϖαωίϑόϔ
Φϖεωά Ϗαώ
πϓψπϓϗϐα

5

νέο
6
GOSA KLÄTT μαξιλάρι

4,95€
7

8

1.
GOSA SYREN μαξιλάρι
Π60×Μ50cm. 14,95€
101.311.90 ϛείϖε Ϗαώ δεϒώά.
2.
GOSA RAPS μαξιλάρι
Π60×Μ50cm. 26,95€
001.313.17 ϛείϖε Ϗαώ δεϒώά.
3.
GOSA SLÅN μαξιλάρι
Π60×Μ50cm. 1,95€
101.253.06 ϛείϖε Ϗαώ δεϒώά.
4.
GOSA HÄGG μαξιλάρι
12,95€ 701.252.85
5.
IKEA 365+ FAST
μαξιλάρι 19,95€ 701.316.01
IKEA 365+ MJUK
μαξιλάρι 19,95€ 101.315.95
6.
IKEA 365+ SKYDDA
Προστατευτικό μαξιλαριού
Π60×Μ50cm. Σϙεδ.: Maria
Vinka. 7,95€ 101.409.05
7.
GOSA KLÄTT μαξιλάρι
4,95€ 901.252.94

Τα μαϒώϐάωώα GOSA είϑαώ
βαϕώϕμέϑα ϕϖώϔ ϕϖάϕεώϔ ψπϑϓϗ:
πϐάώ, αϑάϕϏεϐα, μπωϓψμϗϖα.
Τα ϕήμαϖα ϕαϔ βϓόύϓψϑ ϑα
αϑαγϑϚωίϕεϖε πϓώϜ μαϒώϐάωώ
ϕαϔ ϖαώωώάζεώ.
Τα μαϒώϐάωώα μαϔ έϙϓϗϑ
δώάϘϓωα ϗϐώϏά γώα ϑα
ϖαώωώάζϓϗϑ ϕϖα γϓψϕϖα Ϗαώ ϕϖώϔ
αϑάγϏεϔ ϖϓϗ ϏαύεϑϜϔ. ΜεωώϏά
είϑαώ Ϙϖώαγμέϑα απϜ
ϕϗϑύεϖώϏέϔ ίϑεϔ ή ίϑεϔ
Ϗϗϖϖαωίϑόϔ, ϖα ϓπϓία μπϓωείϖε
ϑα πϐψϑεϖε πεωώϕϕϜϖεωϓ απϜ
ϖα μαϒώϐάωώα με ϖα Ϙϖεωά Ϗαώ
ϖα πϓψπϓϗϐα.

1
2

3

8.
Σειρά SKYDDA LÄTT
Προστατευτικό μαξιλαριού
Μ50×Π60cm. 3,95€
001.405.43
9. Προστατευτικό στρώματος
Π90×Μ200cm. 7,95€
401.405.41

Τϓ Ϗάϐϗμμα μαϒώϐαωώϓψ IKEA
365+ FAST, αϘαώωείϖαώ Ϗαώ
πϐέϑεϖαώ. Με επέϑδϗϕό γώα
επώπϐέϓϑ άϑεϕό. Με ίϑεϔ
Ϗϗϖϖαωίϑόϔ πϓϗ απϓβάϐϐϓϗϑ
ϖόϑ ϗγωαϕία γώα ϑα
παωαμέϑεϖε ϕϖεγϑϓί Ϗαώ άϑεϖϓώ
Ϝϐό ϖό ϑψϙϖα.

9

190

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

ϛΟ Κ Ι Μ Α Σ Τ Ε ΤΑ Π Ρ Ι Ν ΤΑ Α ΓΟ ΡΑ Σ Ε Τ Ε , Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcbe23a

TF: 80000-grc190

VERSION:0

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

191

GOSA SYREN μαξιλάρι

14,95€
1

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΟΙΜΑΣΤΕ
ϕϖϓ πϐάώ, αϑάϕϏεϐα ή Ϗαώ μπωϓψμϗϖα, ϗπάωϙεώ
ϕίγϓϗωα έϑα μαϒώϐάωώ GOSA πϓϗ ϕαϔ
ϖαώωώάζεώ. Η ϕεώωά είϑαώ πωϓϕαωμϓϕμέϑό ϕϖώϔ
ϕϖάϕεώϔ ϖϓϗ ψπϑϓϗ. Έϖϕώ μπϓωείϖε εψϏϓϐα ϑα
βωείϖε ϖϓ μαϒώϐάωώ πϓϗ ϕαϔ ϖαώωώάζεώ Ϗαώ ϑα
ϕαϔ πωϓϕϘέωεώ μεγαϐψϖεωό άϑεϕό. Έϖϕώ ϖϓ
ϏεϘάϐώ Ϗαώ ϓ αϗϙέϑαϔ ϕαϔ ύα έϙϓϗϑ ϖόϑ

2

Ϗαϐψϖεωό ϕϖήωώϒό Ϗάύε βωάδϗ.
GOSA SLÅN μαξιλάρι

1,95€

Πϐάώ

3
ΑϑάϕϏεϐα
Μπωϓψμώϖα
4
ΣϗϑύεϖώϏέϔ ίϑεϔ
Ίϑεϔ Ϗϗϖϖαωίϑόϔ
Φϖεωά Ϗαώ
πϓψπϓϗϐα

5

νέο
6
GOSA KLÄTT μαξιλάρι

4,95€
7

8

1.
GOSA SYREN μαξιλάρι
Π60×Μ50cm. 14,95€
101.311.90 ϛείϖε Ϗαώ δεϒώά.
2.
GOSA RAPS μαξιλάρι
Π60×Μ50cm. 26,95€
001.313.17 ϛείϖε Ϗαώ δεϒώά.
3.
GOSA SLÅN μαξιλάρι
Π60×Μ50cm. 1,95€
101.253.06 ϛείϖε Ϗαώ δεϒώά.
4.
GOSA HÄGG μαξιλάρι
12,95€ 701.252.85
5.
IKEA 365+ FAST
μαξιλάρι 19,95€ 701.316.01
IKEA 365+ MJUK
μαξιλάρι 19,95€ 101.315.95
6.
IKEA 365+ SKYDDA
Προστατευτικό μαξιλαριού
Π60×Μ50cm. Σϙεδ.: Maria
Vinka. 7,95€ 101.409.05
7.
GOSA KLÄTT μαξιλάρι
4,95€ 901.252.94

Τα μαϒώϐάωώα GOSA είϑαώ
βαϕώϕμέϑα ϕϖώϔ ϕϖάϕεώϔ ψπϑϓϗ:
πϐάώ, αϑάϕϏεϐα, μπωϓψμϗϖα.
Τα ϕήμαϖα ϕαϔ βϓόύϓψϑ ϑα
αϑαγϑϚωίϕεϖε πϓώϜ μαϒώϐάωώ
ϕαϔ ϖαώωώάζεώ.
Τα μαϒώϐάωώα μαϔ έϙϓϗϑ
δώάϘϓωα ϗϐώϏά γώα ϑα
ϖαώωώάζϓϗϑ ϕϖα γϓψϕϖα Ϗαώ ϕϖώϔ
αϑάγϏεϔ ϖϓϗ ϏαύεϑϜϔ. ΜεωώϏά
είϑαώ Ϙϖώαγμέϑα απϜ
ϕϗϑύεϖώϏέϔ ίϑεϔ ή ίϑεϔ
Ϗϗϖϖαωίϑόϔ, ϖα ϓπϓία μπϓωείϖε
ϑα πϐψϑεϖε πεωώϕϕϜϖεωϓ απϜ
ϖα μαϒώϐάωώα με ϖα Ϙϖεωά Ϗαώ
ϖα πϓψπϓϗϐα.

1
2

3

8.
Σειρά SKYDDA LÄTT
Προστατευτικό μαξιλαριού
Μ50×Π60cm. 3,95€
001.405.43
9. Προστατευτικό στρώματος
Π90×Μ200cm. 7,95€
401.405.41

Τϓ Ϗάϐϗμμα μαϒώϐαωώϓψ IKEA
365+ FAST, αϘαώωείϖαώ Ϗαώ
πϐέϑεϖαώ. Με επέϑδϗϕό γώα
επώπϐέϓϑ άϑεϕό. Με ίϑεϔ
Ϗϗϖϖαωίϑόϔ πϓϗ απϓβάϐϐϓϗϑ
ϖόϑ ϗγωαϕία γώα ϑα
παωαμέϑεϖε ϕϖεγϑϓί Ϗαώ άϑεϖϓώ
Ϝϐό ϖό ϑψϙϖα.

9

190

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

ϛΟ Κ Ι Μ Α Σ Τ Ε ΤΑ Π Ρ Ι Ν ΤΑ Α ΓΟ ΡΑ Σ Ε Τ Ε , Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcbe23a

TF: 80000-grc190

VERSION:0

  Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

191

MYSA GRÄS πάπλωμα,
με κλίμακα θερμότητας 1

7€
IKEA 365+ MYSA πάπλωμα,
με κλίμακα θερμότητας 1+3

89€
1

2

3

4

MYSA RÖNN πάπλωμα,
με κλίμακα θερμότητας 6

45€

ΣƪƸ ƪλέαƮƲ ư Ưέαβư ή πλƷβƲμάβƮ βƪ ƭλƷαƮλά
ƫλάƭƲƪ; ΚƪƱέƵƪ ƪπθ βƪ πάπƴζμƪβά μƪƸ έεƮƲ
ƳƴίμƪƳƪ ƱƮλμθβưβƪƸ. Απθ 1, πƷγ ƮίƵƪƲ βƷ πƲƷ
ƭλƷαƮλθ, μέελƲ 6 πƷγ ƮίƵƪƲ βƷ πƲƷ ƯƮαβθ.
ΈβαƲ, ƮίƵƪƲ ƮιƳƷƴƷ Ƶƪ ƭƲƪƴέƶƮβƮ ƪγβθ πƷγ αƪƸ
βƪƲλƲάƯƮƲ ƳƪƲ ƭƮƵ Ʊƪ ƶγπƵήαƮβƮ ƴƷγαμέƵƷƲ
αβƷƵ Ʋƭλκβƪ ή βλέμƷƵβƪƸ ƪπθ βƷ ƳλιƷ.
192

ΙƭƪƵƲƳθ ƪƵ
ƯƮαβƪίƵƮαβƮ βƷ
ƫλάƭγ. Τƪ
πƪπƴκμƪβƪ μƮ
ƳƴίμƪƳƪ 1 ή 2
ƮίƵƪƲ βƪ πƲƷ
ƭλƷαƮλά.

Η ƳƴίμƪƳƪ 3 ή 4
ƮίƵƪƲ Ƴƪβάƴƴưƴư
ƪƵ αγƵήƱζƸ
ƳλγκƵƮβƮ ƴίƬƷ ƳƪƲ
ƭƮƵ ƱέƴƮβƮ πƷƴι
ƫƪλι πάπƴζμƪ.

ΑƵ ƳλγκƵƮβƮ βƷ
ƫλάƭγ, ƭƲƪƴέƶβƮ
έƵƪ ƪπθ βƪ πƷƴι
ƯƮαβά πƪπƴκμƪβƪ
μƪƸ μƮ ƳƴίμƪƳƪ 5
ή 6.

Πƪπƴκμƪβƪ ƬƲƪ
θƴƮƸ βƲƸ ƮπƷεέƸ.
ΣγƵƭγάƯƷγƵ έƵƪ
ƯƮαβθ ƳƪƲ έƵƪ
ƭλƷαƮλθ
πάπƴζμƪ.
ΧλưαƲμƷπƷƲƷιƵβƪƲ μƪƯί ή
ƶƮεζλƲαβά.

ΣγƵƱƮβƲƳέƸ ίƵƮƸ
ΊƵƮƸ ƳγββƪλίƵưƸ
ΦβƮλά ƳƪƲ
πƷιπƷγƴƪ
Τƪ πƪπƴκμƪβƪ μƪƸ έεƷγƵ γƴƲƳά
ƬƲƪ Ƶƪ βƪƲλƲάƯƷγƵ αβƪ ƬƷιαβƪ
ƳƪƲ αβƲƸ ƪƵάƬƳƮƸ βƷγ ƳƪƱƮƵθƸ.
ΜƮλƲƳά ƮίƵƪƲ δβƲƪƬμέƵƪ ƪπθ
αγƵƱƮβƲƳέƸ ίƵƮƸ ή ίƵƮƸ
ƳγββƪλίƵưƸ, βƪ ƷπƷίƪ μπƷλƮίβƮ
Ƶƪ πƴιƵƮβƮ πƮλƲααθβƮλƷ ƪπθ
βƪ μƪƶƲƴάλƲƪ μƮ βƪ δβƮλά ƳƪƲ
πƷιπƷγƴƪ.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. MYSA GRÄS πάπλωμα,
κλίμακα θερμότητας
1 150x200cm. ΜƮ ίƵƮƸ
πƷƴγƮαβέλƪ. 7€ 101.314.25
2.
IKEA 365+ MYSA
πάπλωμα, κλίμακα
θερμότητας 2 ΕαζβƮλƲƳθ ƪπθ
50% modal ƪπƷλλƷδά ƳƪƲ
ƪπƮƴƮγƱƮλκƵƮƲ βưƵ γƬλƪαίƪ.
Απθ 50% modal, 50%
πƷƴγƮαβέλƪ. 150×200cm. 45€
401.320.70
240×220cm 65€ 801.320.73
3. MYSA STRÅ πάπλωμα,
κλίμακα θερμότητας 3
150x200cm. 25€ 001.291.97
4. MYSA RÖNN πάπλωμα,

κλίμακα θερμότητας 6
150x200cm. ΕαζβƮλƲƳθ ƪπθ
85% πƷιπƷγƴƪ πάπƲƪƸ/15%
δβƮλά πάπƲƪƸ 45€ 301.313.87
ηΕΞΙΑ:
5.
IKEA 365+ MYSA
πάπλωμα, κλίμακα
θερμότητας 1+3. ΕαζβƮλƲƳθ
ƪπθ 50% modal ƪπƷλλƷδά ƳƪƲ
ƪπƮƴƮγƱƮλκƵƮƲ βưƵ γƬλƪαίƪ.
Απθ 50% modal, 50%
πƷƴγƮαβέλƪ.
150×200cm 89€ 601.321.87
240×220cm 139€ 001.321.90

Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Π Α Π Λ Ω Μ ΑΤΑ Σ ΤΟ Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α

CF: 80000-mcbe24a

TF: 80000-grc192

VERSION:0

ΈƵƪ πάπƴζμƪ ƬƲƪ θƴƮƸ βƲƸ
ƮπƷεέƸ! Αγβθ βƷ πάπƴζμƪ
IKEA 365+ MYSA ƮίƵƪƲ
δβƲƪƬμέƵƷ μƮ έƵƪ
ƭλƷαƮλθ ƳƪƲ έƵƪ ƯƮαβθ
πάπƴζμƪ. ΣγƵƭέƷƵβƪƲ ƬƲƪ
Ƶƪ ƭưμƲƷγλƬήαƷγƵ έƵƪ
εƷƵβλθ πάπƴζμƪ ƬƲƪ βƲƸ
ƳλιƮƸ εƮƲμζƵƲάβƲƳƮƸ
ƵιεβƮƸ.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

193

MYSA GRÄS πάπλωμα,
με κλίμακα θερμότητας 1

7€
IKEA 365+ MYSA πάπλωμα,
με κλίμακα θερμότητας 1+3

89€
1

2

3

4

MYSA RÖNN πάπλωμα,
με κλίμακα θερμότητας 6

45€

ΣƪƸ ƪλέαƮƲ ư Ưέαβư ή πλƷβƲμάβƮ βƪ ƭλƷαƮλά
ƫλάƭƲƪ; ΚƪƱέƵƪ ƪπθ βƪ πάπƴζμƪβά μƪƸ έεƮƲ
ƳƴίμƪƳƪ ƱƮλμθβưβƪƸ. Απθ 1, πƷγ ƮίƵƪƲ βƷ πƲƷ
ƭλƷαƮλθ, μέελƲ 6 πƷγ ƮίƵƪƲ βƷ πƲƷ ƯƮαβθ.
ΈβαƲ, ƮίƵƪƲ ƮιƳƷƴƷ Ƶƪ ƭƲƪƴέƶƮβƮ ƪγβθ πƷγ αƪƸ
βƪƲλƲάƯƮƲ ƳƪƲ ƭƮƵ Ʊƪ ƶγπƵήαƮβƮ ƴƷγαμέƵƷƲ
αβƷƵ Ʋƭλκβƪ ή βλέμƷƵβƪƸ ƪπθ βƷ ƳλιƷ.
192

ΙƭƪƵƲƳθ ƪƵ
ƯƮαβƪίƵƮαβƮ βƷ
ƫλάƭγ. Τƪ
πƪπƴκμƪβƪ μƮ
ƳƴίμƪƳƪ 1 ή 2
ƮίƵƪƲ βƪ πƲƷ
ƭλƷαƮλά.

Η ƳƴίμƪƳƪ 3 ή 4
ƮίƵƪƲ Ƴƪβάƴƴưƴư
ƪƵ αγƵήƱζƸ
ƳλγκƵƮβƮ ƴίƬƷ ƳƪƲ
ƭƮƵ ƱέƴƮβƮ πƷƴι
ƫƪλι πάπƴζμƪ.

ΑƵ ƳλγκƵƮβƮ βƷ
ƫλάƭγ, ƭƲƪƴέƶβƮ
έƵƪ ƪπθ βƪ πƷƴι
ƯƮαβά πƪπƴκμƪβƪ
μƪƸ μƮ ƳƴίμƪƳƪ 5
ή 6.

Πƪπƴκμƪβƪ ƬƲƪ
θƴƮƸ βƲƸ ƮπƷεέƸ.
ΣγƵƭγάƯƷγƵ έƵƪ
ƯƮαβθ ƳƪƲ έƵƪ
ƭλƷαƮλθ
πάπƴζμƪ.
ΧλưαƲμƷπƷƲƷιƵβƪƲ μƪƯί ή
ƶƮεζλƲαβά.

ΣγƵƱƮβƲƳέƸ ίƵƮƸ
ΊƵƮƸ ƳγββƪλίƵưƸ
ΦβƮλά ƳƪƲ
πƷιπƷγƴƪ
Τƪ πƪπƴκμƪβƪ μƪƸ έεƷγƵ γƴƲƳά
ƬƲƪ Ƶƪ βƪƲλƲάƯƷγƵ αβƪ ƬƷιαβƪ
ƳƪƲ αβƲƸ ƪƵάƬƳƮƸ βƷγ ƳƪƱƮƵθƸ.
ΜƮλƲƳά ƮίƵƪƲ δβƲƪƬμέƵƪ ƪπθ
αγƵƱƮβƲƳέƸ ίƵƮƸ ή ίƵƮƸ
ƳγββƪλίƵưƸ, βƪ ƷπƷίƪ μπƷλƮίβƮ
Ƶƪ πƴιƵƮβƮ πƮλƲααθβƮλƷ ƪπθ
βƪ μƪƶƲƴάλƲƪ μƮ βƪ δβƮλά ƳƪƲ
πƷιπƷγƴƪ.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. MYSA GRÄS πάπλωμα,
κλίμακα θερμότητας
1 150x200cm. ΜƮ ίƵƮƸ
πƷƴγƮαβέλƪ. 7€ 101.314.25
2.
IKEA 365+ MYSA
πάπλωμα, κλίμακα
θερμότητας 2 ΕαζβƮλƲƳθ ƪπθ
50% modal ƪπƷλλƷδά ƳƪƲ
ƪπƮƴƮγƱƮλκƵƮƲ βưƵ γƬλƪαίƪ.
Απθ 50% modal, 50%
πƷƴγƮαβέλƪ. 150×200cm. 45€
401.320.70
240×220cm 65€ 801.320.73
3. MYSA STRÅ πάπλωμα,
κλίμακα θερμότητας 3
150x200cm. 25€ 001.291.97
4. MYSA RÖNN πάπλωμα,

κλίμακα θερμότητας 6
150x200cm. ΕαζβƮλƲƳθ ƪπθ
85% πƷιπƷγƴƪ πάπƲƪƸ/15%
δβƮλά πάπƲƪƸ 45€ 301.313.87
ηΕΞΙΑ:
5.
IKEA 365+ MYSA
πάπλωμα, κλίμακα
θερμότητας 1+3. ΕαζβƮλƲƳθ
ƪπθ 50% modal ƪπƷλλƷδά ƳƪƲ
ƪπƮƴƮγƱƮλκƵƮƲ βưƵ γƬλƪαίƪ.
Απθ 50% modal, 50%
πƷƴγƮαβέλƪ.
150×200cm 89€ 601.321.87
240×220cm 139€ 001.321.90

Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Π Α Π Λ Ω Μ ΑΤΑ Σ ΤΟ Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α

CF: 80000-mcbe24a

TF: 80000-grc192

VERSION:0

ΈƵƪ πάπƴζμƪ ƬƲƪ θƴƮƸ βƲƸ
ƮπƷεέƸ! Αγβθ βƷ πάπƴζμƪ
IKEA 365+ MYSA ƮίƵƪƲ
δβƲƪƬμέƵƷ μƮ έƵƪ
ƭλƷαƮλθ ƳƪƲ έƵƪ ƯƮαβθ
πάπƴζμƪ. ΣγƵƭέƷƵβƪƲ ƬƲƪ
Ƶƪ ƭưμƲƷγλƬήαƷγƵ έƵƪ
εƷƵβλθ πάπƴζμƪ ƬƲƪ βƲƸ
ƳλιƮƸ εƮƲμζƵƲάβƲƳƮƸ
ƵιεβƮƸ.

Υ Π Ν ΟΔ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

193

ΝΕΑΝΙΚΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
νέο

MALM κρεβάτι

119€

CF: 80000-mcyo04c

Internet Ϗαώ παώϙϑίδώα ϕϖϓϑ Η/Υ.
Εϟγαϕίεϔ, δώάβαϕμα.
ϛώάβαϕμα ϕϖϓ Ϗϟεβάϖώ
ΧαϐάϟϚμα με παϟέα.
Σϗϑϓμώϐίεϔ ϕϖϓ internet με Ϙίϐϓϗϔ.
ΑπϓύήϏεϗϕό ϟϓϝϙϚϑ Ϗαώ αϒεϕϓϗάϟ.
Ξεϑϝϙϖώα. ΑϟγϜ ϒϝπϑόμα.
Νϖϝϕώμϓ γώα ϖϓ ϕϙϓϐείϓ.
Πϟϓεϖϓώμαϕία γώα πάϟϖϗ.
'Οϙώ απϐά έϑα δϚμάϖώϓ, είϑαώ Ϝϐϓ ϖϓ ϕϝμπαϑ.
MALM κρεβάτι Π107×Μ211, Υ77cm. Με μαϝϟϓ Ϙώϑίϟώϕμα. Γώα ϕϖϟϞμα Π90×Μ200cm (πϚϐείϖαώ ϙϚϟώϕϖά). 119€ 801.205.84 νέο FREDRIK
σταθμός εργασίας Π128×Β72, Υ149cm. ΑπϜ αϖϕάϐώ Ϗαώ μεϐαμίϑό, ϕε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 129€ 601.414.84 FREDRIK συρτάρι Σε αϕόμί
ϙϟϞμα 29€ 501.111.28 HELMER τροχήλατη συρταριέρα Π28×Β43, Υ69cm. ΑπϜ αϖϕάϐώ ϕε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα. 45€ 001.078.74 νέο JANNE
περιστρεφόμενη καρέκλα Π40×Β40, Υ42-53cm. ΑπϜ αϖϕάϐώ Ϗαώ πϐαϕϖώϏϜ. Με Ϗάϐϗμμα απϜ 80% αϏϟϗϐώϏϜ, 20% πϓϐϗεϕϖέϟα. 39€ PAX
MALM ντουλάπα με συρόμενες πόρτες Π200×Β66, Υ201cm. Με ϐεϗϏϜ Ϙώϑίϟώϕμα Ϗαώ πϜϟϖεϔ απϜ γϗαϐί αϕϘαϐείαϔ. 404€

TF: 80000-grc194

VERSION:1

ΝΕΑΝΙΚΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
νέο

MALM κρεβάτι

119€

CF: 80000-mcyo04c

Internet Ϗαώ παώϙϑίδώα ϕϖϓϑ Η/Υ.
Εϟγαϕίεϔ, δώάβαϕμα.
ϛώάβαϕμα ϕϖϓ Ϗϟεβάϖώ
ΧαϐάϟϚμα με παϟέα.
Σϗϑϓμώϐίεϔ ϕϖϓ internet με Ϙίϐϓϗϔ.
ΑπϓύήϏεϗϕό ϟϓϝϙϚϑ Ϗαώ αϒεϕϓϗάϟ.
Ξεϑϝϙϖώα. ΑϟγϜ ϒϝπϑόμα.
Νϖϝϕώμϓ γώα ϖϓ ϕϙϓϐείϓ.
Πϟϓεϖϓώμαϕία γώα πάϟϖϗ.
'Οϙώ απϐά έϑα δϚμάϖώϓ, είϑαώ Ϝϐϓ ϖϓ ϕϝμπαϑ.
MALM κρεβάτι Π107×Μ211, Υ77cm. Με μαϝϟϓ Ϙώϑίϟώϕμα. Γώα ϕϖϟϞμα Π90×Μ200cm (πϚϐείϖαώ ϙϚϟώϕϖά). 119€ 801.205.84 νέο FREDRIK
σταθμός εργασίας Π128×Β72, Υ149cm. ΑπϜ αϖϕάϐώ Ϗαώ μεϐαμίϑό, ϕε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 129€ 601.414.84 FREDRIK συρτάρι Σε αϕόμί
ϙϟϞμα 29€ 501.111.28 HELMER τροχήλατη συρταριέρα Π28×Β43, Υ69cm. ΑπϜ αϖϕάϐώ ϕε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα. 45€ 001.078.74 νέο JANNE
περιστρεφόμενη καρέκλα Π40×Β40, Υ42-53cm. ΑπϜ αϖϕάϐώ Ϗαώ πϐαϕϖώϏϜ. Με Ϗάϐϗμμα απϜ 80% αϏϟϗϐώϏϜ, 20% πϓϐϗεϕϖέϟα. 39€ PAX
MALM ντουλάπα με συρόμενες πόρτες Π200×Β66, Υ201cm. Με ϐεϗϏϜ Ϙώϑίϟώϕμα Ϗαώ πϜϟϖεϔ απϜ γϗαϐί αϕϘαϐείαϔ. 404€

TF: 80000-grc194

VERSION:1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΥΠΝΟ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
�ειρά ODDA Κεφαλάρι με
αποθηκευτικό χώρο 89€
Κρεβάτι με κεφαλάρι 129€
Βοηθητικό κρεβάτι 80€
Κρεβάτι επισκέπτη με
αποθηκευτικό χώρο 229€
ĀΕΞΙΑ:
1. ODDA κρεβάτι με
αποθηκευτικό χώρο
Π97×Μ207, Μ30cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε λεƻκǂ ƽʘDŽμα. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 159€ 901.205.69
2. MÖRRUM κρεβάτι-σοφίτα

Π125×Μ206, Υ207cm. Απǂ
μαƹίƼ ƶǃλƷ και ƼιƵίʘιƹμα ƹε
λεƻκǂ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (Πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 259€ 601.206.03
VIKA AMON/VIKA ANNEFORS συνδυασμός
γραφείου Π60×Μ200,
Υ73.4cm. 132€
3. �ειρά ODDA Με ƼιƵίʘιƹμα.
Κεφαλάρι με αποθηκευτικό
χώρο Π97×Μ30, Υ100cm. Σε
λεƻκǂ/κǂκκιƵƷ ƽʘDŽμα 89€
501.205.66
Κρεβάτι με κεφαλάρι
Π97×Μ207, Υ100cm. Για

1

2

ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
129€ 701.205.51
Βοηθητικό κρεβάτι
Π94×Μ202, Υ31cm. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα 80€
801.205.79
4. TROMSÖ κρεβάτι-κουκέτα
Π97×Μ208, Υ159cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε αƹημί ƽʘDŽμα. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 189€ 600.502.90
5. ODDA κρεβάτι επισκέπτη
με αποθηκευτικό χώρο
Π83×Μ103-206, Υ68cm.

ΣƻμπεʘιλαμβάƵεƺαι ƺƷ
ƹƺʘDŽμα. Με λεƻκǂ/κǂκκιƵƷ
ƼιƵίʘιƹμα. 229€ 701.205.65
6. �ειρά EINA Σε αƵƷιƽƺǂ
καƼέ ƽʘDŽμα. Κρεβάτι
Π97×Μ208, Υ39cm. Με
αƵƷιƽƺǂ καƼέ ƼιƵίʘιƹμα και
πǂδια απǂ αƺƹάλι. ΤάβλεƸ
πƿλƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 79€ 901.205.93
Κομοδίνο Π52×Β40, Υ59cm.
25€ 901.205.45

3

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
4

5

6

ODDA κρεβάτι επισκέπτη
με αποθηκευτικό χώρο

229€

TROMSÖ
κρεβάτι-κουκέτα

189€
196

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcyo03a

TF: 80000-grc196

VERSION:1

197

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΥΠΝΟ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
�ειρά ODDA Κεφαλάρι με
αποθηκευτικό χώρο 89€
Κρεβάτι με κεφαλάρι 129€
Βοηθητικό κρεβάτι 80€
Κρεβάτι επισκέπτη με
αποθηκευτικό χώρο 229€
ĀΕΞΙΑ:
1. ODDA κρεβάτι με
αποθηκευτικό χώρο
Π97×Μ207, Μ30cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε λεƻκǂ ƽʘDŽμα. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 159€ 901.205.69
2. MÖRRUM κρεβάτι-σοφίτα

Π125×Μ206, Υ207cm. Απǂ
μαƹίƼ ƶǃλƷ και ƼιƵίʘιƹμα ƹε
λεƻκǂ/μαǃʘƷ ƽʘDŽμα. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (Πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 259€ 601.206.03
VIKA AMON/VIKA ANNEFORS συνδυασμός
γραφείου Π60×Μ200,
Υ73.4cm. 132€
3. �ειρά ODDA Με ƼιƵίʘιƹμα.
Κεφαλάρι με αποθηκευτικό
χώρο Π97×Μ30, Υ100cm. Σε
λεƻκǂ/κǂκκιƵƷ ƽʘDŽμα 89€
501.205.66
Κρεβάτι με κεφαλάρι
Π97×Μ207, Υ100cm. Για

1

2

ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα
129€ 701.205.51
Βοηθητικό κρεβάτι
Π94×Μ202, Υ31cm. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). Σε λεƻκǂ ƽʘDŽμα 80€
801.205.79
4. TROMSÖ κρεβάτι-κουκέτα
Π97×Μ208, Υ159cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε αƹημί ƽʘDŽμα. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 189€ 600.502.90
5. ODDA κρεβάτι επισκέπτη
με αποθηκευτικό χώρο
Π83×Μ103-206, Υ68cm.

ΣƻμπεʘιλαμβάƵεƺαι ƺƷ
ƹƺʘDŽμα. Με λεƻκǂ/κǂκκιƵƷ
ƼιƵίʘιƹμα. 229€ 701.205.65
6. �ειρά EINA Σε αƵƷιƽƺǂ
καƼέ ƽʘDŽμα. Κρεβάτι
Π97×Μ208, Υ39cm. Με
αƵƷιƽƺǂ καƼέ ƼιƵίʘιƹμα και
πǂδια απǂ αƺƹάλι. ΤάβλεƸ
πƿλƷǃƵƺαι ƽƿʘιƹƺά. Για
ƹƺʘDŽμα 90×200cm (πƿλείƺαι
ƽƿʘιƹƺά). 79€ 901.205.93
Κομοδίνο Π52×Β40, Υ59cm.
25€ 901.205.45

3

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
4

5

6

ODDA κρεβάτι επισκέπτη
με αποθηκευτικό χώρο

229€

TROMSÖ
κρεβάτι-κουκέτα

189€
196

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcyo03a

TF: 80000-grc196

VERSION:1

197

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΧΩΡΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ;)

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
���ώ� EXPEDIT
Β�βλ�οθήκη Π149×Β39,
Υ79cm. 69€/τ�μ. 701.030.85
Ένθ�τα 2 συώτ�ώ�α Π33×D37,
Υ33cm. Σε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 30€/
τ�μ. 701.155.40 Ένθ�τη
πόώτα Π33×Β37, Υ33cm. Σε
ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 20€/τ�μ.
901.155.39
νέο FREDRIK σταθμός
�ώγασίας Π98×Β62, Υ149cm.
ΑπϜ αϖϕάϐώ Ϗαώ μεϐαμίϑό. Σε
ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 89€ 801.414.83
νέο JESPER π�γκος 59€
ϛείϖε Νϓ. 6.

ϛΕΞΙΑ:
1. ���ώ� EXPEDIT Με ϐεϗϏϜ
Ϙώϑίϟώϕμα. Γώαφ�ίο
Π115×Β78cm. Σϗϑδϗάζεϖαώ με
ϖό βώβϐώϓύήϏό EXPEDIT
(πϚϐείϖαώ ϙϚϟώϕϖά). 45€
401.160.70 Β�βλ�οθήκη
Π149×Β39, Υ149cm. Μπϓϟεί ϑα
ϙϟόϕώμϓπϓώόύεί Ϛϔ
δώαϙϚϟώϕϖώϏϜ δϚμαϖίϓϗ. 109€
400.476.75
2. ���ώ� MIKAEL Με ϏϜϏϏώϑϓ/
ϐεϗϏϜ Ϙώϑίϟώϕμα.
νέο Τώοχήλατο γώαφ�ίο Η/Υ
Π75×Β50, Υ76cm. Με
ϕϗϟϜμεϑϓ ϟάϘώ

νέο

πϐόϏϖϟϓϐϓγίϓϗ. 55€
601.343.51
νέο Τώοχήλατη συώταώ�έώα
Π37×Β50, Υ69cm. 49€
401.343.52
νέο JULES π�ώ�στώ�φόμ�νη
Π44×Β42, Υ41-53cm. ΑπϜ
αϖϕάϐώ ϕε αϕόμί ϙϟϞμα Ϗαώ
ϒϝϐϓ ϓϒώάϔ ϕε ϏϜϏϏώϑϓ ϙϟϞμα
59€ 798.483.16
3. IKEA PS τώοχήλατο
ντουλ�π� ΑπϜ αϖϕάϐώ ϕε ϐεϗϏϜ
ϙϟϞμα. Π60×Β40, Υ50cm. 59€
200.866.82
4. BRÄDA �π�φ�ν��α
�ώγασίας φοώητού Η/Υ

Π51×Β38, Υ8cm. Με εϕϚϖεϟώϏϜ
απϜ 100% βαμβάϏώ Ϗαώ
επώϘάϑεώα απϜ πϐαϕϖώϏϜ. Σε
μαϝϟϓ/γϏϟώ ϙϟϞμα 19,95€
100.866.54
5. νέο IKEA PS σταθμός
�ώγασίας φοώητού Η/Υ
Π70×Β20, Υ60cm. ΑπϜ αϖϕάϐώ
ϕε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 59€
101.391.34
6. νέο JESPER π�γκος
Π90×Β54, Υ66cm. Με Ϗάϐϗμμα
πϓϗ αϘαώϟείϖαώ 100% βαμβάϏώ,
ϕε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα Ϗαώ πϜδώα απϜ
αϖϕάϐώ. 59€ 501.176.58

νέο
EXPEDIT γώαφ�ίο

45€
1

2

3

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
4

5

νέο

6

JESPER π�γκος

59€

198

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcyo02a

TF: 80000-grc198

VERSION:1

199

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΧΩΡΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ;)

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
���ώ� EXPEDIT
Β�βλ�οθήκη Π149×Β39,
Υ79cm. 69€/τ�μ. 701.030.85
Ένθ�τα 2 συώτ�ώ�α Π33×D37,
Υ33cm. Σε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 30€/
τ�μ. 701.155.40 Ένθ�τη
πόώτα Π33×Β37, Υ33cm. Σε
ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 20€/τ�μ.
901.155.39
νέο FREDRIK σταθμός
�ώγασίας Π98×Β62, Υ149cm.
ΑπϜ αϖϕάϐώ Ϗαώ μεϐαμίϑό. Σε
ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 89€ 801.414.83
νέο JESPER π�γκος 59€
ϛείϖε Νϓ. 6.

ϛΕΞΙΑ:
1. ���ώ� EXPEDIT Με ϐεϗϏϜ
Ϙώϑίϟώϕμα. Γώαφ�ίο
Π115×Β78cm. Σϗϑδϗάζεϖαώ με
ϖό βώβϐώϓύήϏό EXPEDIT
(πϚϐείϖαώ ϙϚϟώϕϖά). 45€
401.160.70 Β�βλ�οθήκη
Π149×Β39, Υ149cm. Μπϓϟεί ϑα
ϙϟόϕώμϓπϓώόύεί Ϛϔ
δώαϙϚϟώϕϖώϏϜ δϚμαϖίϓϗ. 109€
400.476.75
2. ���ώ� MIKAEL Με ϏϜϏϏώϑϓ/
ϐεϗϏϜ Ϙώϑίϟώϕμα.
νέο Τώοχήλατο γώαφ�ίο Η/Υ
Π75×Β50, Υ76cm. Με
ϕϗϟϜμεϑϓ ϟάϘώ

νέο

πϐόϏϖϟϓϐϓγίϓϗ. 55€
601.343.51
νέο Τώοχήλατη συώταώ�έώα
Π37×Β50, Υ69cm. 49€
401.343.52
νέο JULES π�ώ�στώ�φόμ�νη
Π44×Β42, Υ41-53cm. ΑπϜ
αϖϕάϐώ ϕε αϕόμί ϙϟϞμα Ϗαώ
ϒϝϐϓ ϓϒώάϔ ϕε ϏϜϏϏώϑϓ ϙϟϞμα
59€ 798.483.16
3. IKEA PS τώοχήλατο
ντουλ�π� ΑπϜ αϖϕάϐώ ϕε ϐεϗϏϜ
ϙϟϞμα. Π60×Β40, Υ50cm. 59€
200.866.82
4. BRÄDA �π�φ�ν��α
�ώγασίας φοώητού Η/Υ

Π51×Β38, Υ8cm. Με εϕϚϖεϟώϏϜ
απϜ 100% βαμβάϏώ Ϗαώ
επώϘάϑεώα απϜ πϐαϕϖώϏϜ. Σε
μαϝϟϓ/γϏϟώ ϙϟϞμα 19,95€
100.866.54
5. νέο IKEA PS σταθμός
�ώγασίας φοώητού Η/Υ
Π70×Β20, Υ60cm. ΑπϜ αϖϕάϐώ
ϕε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα 59€
101.391.34
6. νέο JESPER π�γκος
Π90×Β54, Υ66cm. Με Ϗάϐϗμμα
πϓϗ αϘαώϟείϖαώ 100% βαμβάϏώ,
ϕε ϐεϗϏϜ ϙϟϞμα Ϗαώ πϜδώα απϜ
αϖϕάϐώ. 59€ 501.176.58

νέο
EXPEDIT γώαφ�ίο

45€
1

2

3

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
4

5

νέο

6

JESPER π�γκος

59€

198

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcyo02a

TF: 80000-grc198

VERSION:1

199

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ

ΣΤΥΛ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά ODDA Με μαψØξ/λεςρχ
σιμίØιπμα. Στεδ.: Wiebke
Braasch.
Ντουλάπα Π119×Β55,
Υ200cm. Τα ράρυ πςØράØια
είμαι ρØξτήλαρα, έρπι είμαι
εψρξλξ μα μεραριμηθξψμ. 299€
901.205.74
Μονάδα αποθήκευσης με
καλόγερο 159€ φείρε Νξ. 3.
VÄNNA καθρέφτης �80cm.
Είμαι εψρξλξ μα δημιξςØγήπερε
διρχ παο πτέδιξ με ρα λάπριτα.
Απχ γςαλί. 35€ 301.213.31
VIKA GRUVAN/VIKA TORE

γραφείο Π70×Μ140cm. Με
λεςρχ σιμίØιπμα ραι επισάμεια
απχ γςαλί απσαλείαο. 237€
φΕΞΙΑ:
1. MALM συρταριέρα με 3
συρτάρια Π80×Β48, Υ78cm.
Με μεγάλα πςØράØια για
πεØιππχρεØξ τωØξ
απξθήρεςπηο. Με Øξζ
σιμίØιπμα. 79€ 101.205.92
2. VÄNNA μονάδα
αποθήκευσης Π116×Β35,
Υ185cm. Με πςØράØια ραι
ρμήμαρα απξθήρεςπηο με
Øςθμιζχμεμα Øάσια. Ιδαμιρή
για παπξψρπια, ρπάμρεο ραι

ανεπξςάØ. Με λεςρχ/μαψØξ
σιμίØιπμα ραι πχδια απχ
αρπάλι. 219€ 401.215.47
3. ODDA μονάδα
αποθήκευσης με καλόγερο
Π120×Β55, Υ185cm.
ΣςμπεØιλαμβάμει 3
λειρξςØγίεο: ραλχγεØξο για
παλρχ ραι ραπέλα, απξθήρεςπη
ραι ραλάθι για ρα άπλςρα. Σε
μαψØξ/λεςρχ τØωμα 159€
101.205.49
4. EINA ντουλάπα Π100×Β50,
Υ189cm. Με πψπρημα
πØξπραπίαο απχ πρωπη. Με
αμξιτρχ ρασέ σιμίØιπμα. 75€

601.205.75
5. VÄNNA καθρέφτης
Π40×Υ120. Τξπξθερείραι
ξØιζχμρια ραι ράθερα. Απχ
γςαλί ραι αρπάλι. Σε ρχρριμξ
τØωμα 35€ 901.213.33
6. PAX MALM ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ201cm.
Στεδιαπμέμη για ρα επυρεØιρά
εναØρήμαρα KOMPLEMENT, ρα
ξπξία μπξØείρε μα πØξπθέπερε
αμάλξγα με ριο αμάγρεο παο.
Με λεςρχ σιμίØιπμα ραι γςαλί.
404€

MALM συρταριέρα

79€
ODDA ντουλάπα

299€
1

2

3

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
4

5

6

EINA ντουλάπα

75€

200

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcyo01a

TF: 80000-grc200

VERSION:1

201

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ

ΣΤΥΛ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά ODDA Με μαψØξ/λεςρχ
σιμίØιπμα. Στεδ.: Wiebke
Braasch.
Ντουλάπα Π119×Β55,
Υ200cm. Τα ράρυ πςØράØια
είμαι ρØξτήλαρα, έρπι είμαι
εψρξλξ μα μεραριμηθξψμ. 299€
901.205.74
Μονάδα αποθήκευσης με
καλόγερο 159€ φείρε Νξ. 3.
VÄNNA καθρέφτης �80cm.
Είμαι εψρξλξ μα δημιξςØγήπερε
διρχ παο πτέδιξ με ρα λάπριτα.
Απχ γςαλί. 35€ 301.213.31
VIKA GRUVAN/VIKA TORE

γραφείο Π70×Μ140cm. Με
λεςρχ σιμίØιπμα ραι επισάμεια
απχ γςαλί απσαλείαο. 237€
φΕΞΙΑ:
1. MALM συρταριέρα με 3
συρτάρια Π80×Β48, Υ78cm.
Με μεγάλα πςØράØια για
πεØιππχρεØξ τωØξ
απξθήρεςπηο. Με Øξζ
σιμίØιπμα. 79€ 101.205.92
2. VÄNNA μονάδα
αποθήκευσης Π116×Β35,
Υ185cm. Με πςØράØια ραι
ρμήμαρα απξθήρεςπηο με
Øςθμιζχμεμα Øάσια. Ιδαμιρή
για παπξψρπια, ρπάμρεο ραι

ανεπξςάØ. Με λεςρχ/μαψØξ
σιμίØιπμα ραι πχδια απχ
αρπάλι. 219€ 401.215.47
3. ODDA μονάδα
αποθήκευσης με καλόγερο
Π120×Β55, Υ185cm.
ΣςμπεØιλαμβάμει 3
λειρξςØγίεο: ραλχγεØξο για
παλρχ ραι ραπέλα, απξθήρεςπη
ραι ραλάθι για ρα άπλςρα. Σε
μαψØξ/λεςρχ τØωμα 159€
101.205.49
4. EINA ντουλάπα Π100×Β50,
Υ189cm. Με πψπρημα
πØξπραπίαο απχ πρωπη. Με
αμξιτρχ ρασέ σιμίØιπμα. 75€

601.205.75
5. VÄNNA καθρέφτης
Π40×Υ120. Τξπξθερείραι
ξØιζχμρια ραι ράθερα. Απχ
γςαλί ραι αρπάλι. Σε ρχρριμξ
τØωμα 35€ 901.213.33
6. PAX MALM ντουλάπα
με συρόμενες πόρτες
Π200×Β66, Υ201cm.
Στεδιαπμέμη για ρα επυρεØιρά
εναØρήμαρα KOMPLEMENT, ρα
ξπξία μπξØείρε μα πØξπθέπερε
αμάλξγα με ριο αμάγρεο παο.
Με λεςρχ σιμίØιπμα ραι γςαλί.
404€

MALM συρταριέρα

79€
ODDA ντουλάπα

299€
1

2

3

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
4

5

6

EINA ντουλάπα

75€

200

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcyo01a

TF: 80000-grc200

VERSION:1

201

1. PORTIS γάντζος Απχ αρπάλι
Π2×Υ18cm. 3€/2 τεμ. 200.997.93
2. KRÄMARE επίτοιχο σποτ
ϊ10cm. Απχ αλξςμίμιξ. 7€
GR:500.267.62/CY:000.303.56
3. EINA κομοδίνο Π52×Β40,
Υ59cm. 25€ 901.205.45
4. TERTIAL φωτιστικό γραφείου
ϊ17cm. Απχ αρπάλι. 6€
GR:603.701.83/CY:403.702.83
5. EINA ντουλάπα Π100×Β50,
Υ189cm. Μω αμξιτρχ κασέ
σιμίωιπμα. 75€ 601.205.75
6. VIKA AMON/VIKA CURRY
γραφείο Μ100×Π60, Υ70cm. Μω
λωςκχ σιμίωιπμα και πχδια απχ
αρπάλι πω λωςκχ τωψμα 19,95€
7. SNILLE περιστρεφόμενη
καρέκλα Π46×Β39, Υ39–51cm. Απχ
πλαπρικχ πω ωξζ τωψμα και πχδια
απχ αρπάλι. 19€
8. OFELIA TÅNG σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη Απχ 100% βαμβάκι.
ΠαπλΔμαρξθήκη Π150×Μ200cm.
Μανιλαωξθήκη Μ50×Π60cm. 12€
201.318.06
9. SULTAN FLORVÅG στρώμα Απχ
ασωχ πξλςξςωωθάμηο Π90×Μ200,
10cm πάτξο. Μω κάλςμμα πξς
πλέμωραι. 75€ 301.397.41
10. SIGNE χαλί Π60×Μ90cm. Απχ
100% βαμβάκι. 3€ 300.523.99
11. EINA κρεβάτι Μω σιμίωιπμα πω
αμξιτρχ κασέ τωψμα και πχδια απχ
αρπάλι. Π97×Μ208, Υ39cm. Για
πρωψμα 90×200cm (πΔλωίραι
τΔωιπρά). 79€ 901.205.93

1

2

3
4

5

6

323,95€
= ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ
ΝΕΑΝΙΚΟ φΩΜΑΤΙΟ

7

8

9

11

10

202

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcyo05a

TF: 80000-grc202

VERSION:0

203

1. PORTIS γάντζος Απχ αρπάλι
Π2×Υ18cm. 3€/2 τεμ. 200.997.93
2. KRÄMARE επίτοιχο σποτ
ϊ10cm. Απχ αλξςμίμιξ. 7€
GR:500.267.62/CY:000.303.56
3. EINA κομοδίνο Π52×Β40,
Υ59cm. 25€ 901.205.45
4. TERTIAL φωτιστικό γραφείου
ϊ17cm. Απχ αρπάλι. 6€
GR:603.701.83/CY:403.702.83
5. EINA ντουλάπα Π100×Β50,
Υ189cm. Μω αμξιτρχ κασέ
σιμίωιπμα. 75€ 601.205.75
6. VIKA AMON/VIKA CURRY
γραφείο Μ100×Π60, Υ70cm. Μω
λωςκχ σιμίωιπμα και πχδια απχ
αρπάλι πω λωςκχ τωψμα 19,95€
7. SNILLE περιστρεφόμενη
καρέκλα Π46×Β39, Υ39–51cm. Απχ
πλαπρικχ πω ωξζ τωψμα και πχδια
απχ αρπάλι. 19€
8. OFELIA TÅNG σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη Απχ 100% βαμβάκι.
ΠαπλΔμαρξθήκη Π150×Μ200cm.
Μανιλαωξθήκη Μ50×Π60cm. 12€
201.318.06
9. SULTAN FLORVÅG στρώμα Απχ
ασωχ πξλςξςωωθάμηο Π90×Μ200,
10cm πάτξο. Μω κάλςμμα πξς
πλέμωραι. 75€ 301.397.41
10. SIGNE χαλί Π60×Μ90cm. Απχ
100% βαμβάκι. 3€ 300.523.99
11. EINA κρεβάτι Μω σιμίωιπμα πω
αμξιτρχ κασέ τωψμα και πχδια απχ
αρπάλι. Π97×Μ208, Υ39cm. Για
πρωψμα 90×200cm (πΔλωίραι
τΔωιπρά). 79€ 901.205.93

1

2

3
4

5

6

323,95€
= ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ
ΝΕΑΝΙΚΟ φΩΜΑΤΙΟ

7

8

9

11

10

202

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

Ν Ε Α Ν Ι ΚΟ Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ο

CF: 80000-mcyo05a

TF: 80000-grc202

VERSION:0

203

MAMMUT παιδικǂ τʘαπέζι �85,
Υ45cm. Σƽεδ.: M Kjelstrup/ A
Östergaard. Απǂ πολƻπʘοπƻλένιο,
ƹε μπλε ƽʘDŽμα 35€ 100.994.92
MAMMUT παιδική καʘέκλα Σε
πʘάƹινο ƽʘDŽμα 12€/τεμ. Āείƺε
ƹελ. 218
MAMMUT παιδικǂ σκαμπǂ Σε
πʘάƹινo/ανοιƽƺǂ μπλε ƽʘDŽμα
5,95€ Āείƺε ƹελ. 218
MÅLA νεʘομπογιές
Σε διάƼοʘα ƽʘDŽμαƺα 9,95€
700.788.92

ΠΑΙΔΙΚΟ IKEA
Γελάƹƺε. Κάνƺε κοǃνια. Παίξƺε! Με αƻƺǂν ƺον ƺʘǂπο ƺα παιδιά
μαθαίνοƻν και αναπƺǃƹƹονƺαι.
Και ƺο ƹπίƺι ƹαƸ είναι η πιο ƹημανƺική παιδική ƽαʘά. Σƺο μέʘοƸ
ǂποƻ νιDŽθοƻν αƹƼάλεια και ξεγνοιαƹιά. Εκεί ποƻ αƼήνοƻν ƺη
Ƽανƺαƹία ƺοƻƸ ελεǃθεʘη και διαƹκεδάζοƻν.

ΠΑΙĀΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙĀΙΑ ΣΕΛ.206 ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΕΛ.208 ΕΙĀΗ ΜΩΡΟΥ ΣΕΛ.212 ΠΑΙĀΙΚΟ ĀΩΜΑΤΙΟ ΣΕΛ.214
ΠΑΙĀΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΕΛ.216 ΠΑΙĀΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕΛ.218

MAMMUT παιδικǂ τʘαπέζι

35€
CF: 80000-mcch01a

TF: 80000-grc204

VERSION:1

MAMMUT παιδικǂ τʘαπέζι �85,
Υ45cm. Σƽεδ.: M Kjelstrup/ A
Östergaard. Απǂ πολƻπʘοπƻλένιο,
ƹε μπλε ƽʘDŽμα 35€ 100.994.92
MAMMUT παιδική καʘέκλα Σε
πʘάƹινο ƽʘDŽμα 12€/τεμ. Āείƺε
ƹελ. 218
MAMMUT παιδικǂ σκαμπǂ Σε
πʘάƹινo/ανοιƽƺǂ μπλε ƽʘDŽμα
5,95€ Āείƺε ƹελ. 218
MÅLA νεʘομπογιές
Σε διάƼοʘα ƽʘDŽμαƺα 9,95€
700.788.92

ΠΑΙΔΙΚΟ IKEA
Γελάƹƺε. Κάνƺε κοǃνια. Παίξƺε! Με αƻƺǂν ƺον ƺʘǂπο ƺα παιδιά
μαθαίνοƻν και αναπƺǃƹƹονƺαι.
Και ƺο ƹπίƺι ƹαƸ είναι η πιο ƹημανƺική παιδική ƽαʘά. Σƺο μέʘοƸ
ǂποƻ νιDŽθοƻν αƹƼάλεια και ξεγνοιαƹιά. Εκεί ποƻ αƼήνοƻν ƺη
Ƽανƺαƹία ƺοƻƸ ελεǃθεʘη και διαƹκεδάζοƻν.

ΠΑΙĀΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙĀΙΑ ΣΕΛ.206 ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΕΛ.208 ΕΙĀΗ ΜΩΡΟΥ ΣΕΛ.212 ΠΑΙĀΙΚΟ ĀΩΜΑΤΙΟ ΣΕΛ.214
ΠΑΙĀΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΕΛ.216 ΠΑΙĀΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕΛ.218

MAMMUT παιδικǂ τʘαπέζι

35€
CF: 80000-mcch01a

TF: 80000-grc204

VERSION:1

νέο

LILLABO σετ
τρένου, 20 τεμ.

15€

1
2

4

5

6

7

8

9

νέο
RUSIG τραμπάλα

9,95€

3

Για ρξςο μικʘξǃο σǃλακεο ρξς ζƿξλξγικξǃ κήπξς και ρξςο μελλξμρικξǃο
επιπρήμξμεο. Μια πξικιλία απǂ παιδικά έπιπλα και παιƽμίδια πξς
πƽεδιάπρηκαμ για μα διεγείʘξςμ ρη δημιξςʘγικǂρηρα ρƿμ παιδιDŽμ. Η αμρξƽή
ρξςο έƽει δξκιμαπρεί και έƽει εγκʘιθεί για ρη πκληʘή ƽʘήπη ρξςο.

206

Π Α Ι Ā Ι ΚΟ Ι Κ Ε Α

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ROFYLLD κουνιστή
πολυθρόνα Π42×Β68, Υ56cm
Απǂ λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ
49€ 101.148.88
2. νέο FABLER GRODA
λούτρινο Μ28cm. Απǂ
πξλςεπρέʘα και βαμβάκι.
3,95€ 201.414.00
νέο FABLER MUS λούτρινο
Μ28cm. Απǂ πξλςεπρέʘα και
βαμβάκι. 3,95€ 001.413.97
νέο FABLER KROKODIL
λούτρινο Μ170cm. Απǂ
πξλςεπρέʘα και βαμβάκι 12€
101.415.18
3. RUSIG τραμπάλα Π79×Β39,
Υ33cm. Απǂ πλαπρικǂ και
πςμθερικǂ. Σε κǂκκιμξ ƽʘDŽμα

TF: 80000-grc206

ĀΕΞΙΑ:
4. LILLABO σετ τρένου, 20
τεμ. Απǂ μαπίσ νǃλξ ξνιάο/
πημǃδαο. 15€ 300.643.59
5. MÅLA καβαλέτο
Μ43×Π62, Υ118cm. Απǂ
λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ
πεǃκξς 19,95€ 500.210.76
6. νέο GOSIG BULLDOG
λούτρινο Μ40cm. Απǂ 100%
πξλςεπρέʘα 8,95€ 501.382.03
νέο GOSIG TERRIER
λούτρινο Μ40cm. 8,95€
601.327.95
νέο GOSIG GOLDEN
λούτρινο Μ40cm. 8,95€

001.327.98
7. KORALL ANEMON σκηνή
Μ108×Π124, Υ70cm.Απǂ
100% πξλςεπρέʘα 12€
100.947.67
8. EKORRE Κούνια Π41cm,
μέγ. βάʘξο 100kg.Απǂ μαπίσ
νǃλξ, κǂμρʘα πλακέ και
πλαπρικǂ. Σƽεδ.: Jon Eliason.
16€ 100.416.70
9. IKEA PS LÖMSK
Περιστρεφόμενη πολυθρόνα
Π59×Β62, Y75cm. Απǂ
πλαπρικǂ και πξλςεπρέʘα . 59€

Τξ καβαλέρξ MÅLA έƽει
λεςκǂ πίμακα πρημ πίπƿ
πλεςʘά. Με ςπξδξƽή για
ʘξλǂ ƽαʘριξǃ και ʘάσι
για μα απξθηκεǃερε
μαʘκαδǂʘξςο, πιμέλα και
κιμƿλίεο.

801.002.51

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Ν Ε Α Π Ρ ΟΪΟ Ν ΤΑ Ε ΡΧΟ Ν ΤΑ Ι ΟΛΟ ΤΟ Ν Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcch02a

001.316.28 Σε μαǃʘξ ƽʘDŽμα
9,95€ 801.316.29

VERSION:0

207

νέο

LILLABO σετ
τρένου, 20 τεμ.

15€

1
2

4

5

6

7

8

9

νέο
RUSIG τραμπάλα

9,95€

3

Για ρξςο μικʘξǃο σǃλακεο ρξς ζƿξλξγικξǃ κήπξς και ρξςο μελλξμρικξǃο
επιπρήμξμεο. Μια πξικιλία απǂ παιδικά έπιπλα και παιƽμίδια πξς
πƽεδιάπρηκαμ για μα διεγείʘξςμ ρη δημιξςʘγικǂρηρα ρƿμ παιδιDŽμ. Η αμρξƽή
ρξςο έƽει δξκιμαπρεί και έƽει εγκʘιθεί για ρη πκληʘή ƽʘήπη ρξςο.

206

Π Α Ι Ā Ι ΚΟ Ι Κ Ε Α

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ROFYLLD κουνιστή
πολυθρόνα Π42×Β68, Υ56cm
Απǂ λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ
49€ 101.148.88
2. νέο FABLER GRODA
λούτρινο Μ28cm. Απǂ
πξλςεπρέʘα και βαμβάκι.
3,95€ 201.414.00
νέο FABLER MUS λούτρινο
Μ28cm. Απǂ πξλςεπρέʘα και
βαμβάκι. 3,95€ 001.413.97
νέο FABLER KROKODIL
λούτρινο Μ170cm. Απǂ
πξλςεπρέʘα και βαμβάκι 12€
101.415.18
3. RUSIG τραμπάλα Π79×Β39,
Υ33cm. Απǂ πλαπρικǂ και
πςμθερικǂ. Σε κǂκκιμξ ƽʘDŽμα

TF: 80000-grc206

ĀΕΞΙΑ:
4. LILLABO σετ τρένου, 20
τεμ. Απǂ μαπίσ νǃλξ ξνιάο/
πημǃδαο. 15€ 300.643.59
5. MÅLA καβαλέτο
Μ43×Π62, Υ118cm. Απǂ
λακαʘιπμέμξ μαπίσ νǃλξ
πεǃκξς 19,95€ 500.210.76
6. νέο GOSIG BULLDOG
λούτρινο Μ40cm. Απǂ 100%
πξλςεπρέʘα 8,95€ 501.382.03
νέο GOSIG TERRIER
λούτρινο Μ40cm. 8,95€
601.327.95
νέο GOSIG GOLDEN
λούτρινο Μ40cm. 8,95€

001.327.98
7. KORALL ANEMON σκηνή
Μ108×Π124, Υ70cm.Απǂ
100% πξλςεπρέʘα 12€
100.947.67
8. EKORRE Κούνια Π41cm,
μέγ. βάʘξο 100kg.Απǂ μαπίσ
νǃλξ, κǂμρʘα πλακέ και
πλαπρικǂ. Σƽεδ.: Jon Eliason.
16€ 100.416.70
9. IKEA PS LÖMSK
Περιστρεφόμενη πολυθρόνα
Π59×Β62, Y75cm. Απǂ
πλαπρικǂ και πξλςεπρέʘα . 59€

Τξ καβαλέρξ MÅLA έƽει
λεςκǂ πίμακα πρημ πίπƿ
πλεςʘά. Με ςπξδξƽή για
ʘξλǂ ƽαʘριξǃ και ʘάσι
για μα απξθηκεǃερε
μαʘκαδǂʘξςο, πιμέλα και
κιμƿλίεο.

801.002.51

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Ν Ε Α Π Ρ ΟΪΟ Ν ΤΑ Ε ΡΧΟ Ν ΤΑ Ι ΟΛΟ ΤΟ Ν Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcch02a

001.316.28 Σε μαǃʘξ ƽʘDŽμα
9,95€ 801.316.29

VERSION:0

207

GULLIVER κούνια

89€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
HENSVIK ντουλάπι/
αλλαξιέρα Π75×Β41, Υ161cm.
Με κεριχ ςθλίϊθομα. Σσεδ.:
Carina Bengs. 109€
GULLIVER παιδική καρέκλα
Π27×Β26, Υ57cm. Απχ μαοίς
μψκν ιανρπονψι, με κεριχ
ςθλίϊθομα 15€ 900.613.10
GULLIVER κούνια Π60×Μ120,
Υ80cm. Απχ καιαϊθομέλν μψκν
νμθάξ οε κεριχ σϊωμα. 89€
901.159.97
TASSA NATT επίτοιχο
φωτιστικό Β8×Π14, Υ20cm.
Απχ πκαοπθιχ. Σσεδ.: Silke
Leffler. Μεγ. 25W. 5,95€
GR:301.288.13/
CY:201.309.20
FABLER ουρανός κρεβατιού
ϋ50, Υ240cm. Απχ βαμβάιθ
ιαθ πνκρεοπέϊα. Σσεδ.: Silke
Leffler. 15€ 201.308.78
FABLER BÅRD Κουρτίνα
Π120×Μ300cm.. Σσεδ.: Silke
Leffler. Απχ 92% βαμβάιθ, 8%
πνκρεοπέϊα 29€/2τεμ.
401.240.32
FABLER SLINGA χαλί
Π120×Μ160cm. Σσεδ.: Silke
Leffler. Απχ 100% βαμβάιθ οε
πϊάοθλν σϊωμα 35€
501.328.28

φΕΞΙΑ:
FABLER RUTA πάπλωμα/
κουβέρτα Π85×Μ115cm.
Ύςαομα: Απχ 100% βαμβάιθ,
εουπεϊθιχ: απχ πνκρεοπέϊα
Σσεδ.: Silke Leffler. 15€
601.240.45
FABLER GRODA σετ
παπλωματοθήκη/
μαξιλαροθήκη για κούνια
Παπκυμαπνηήιζ
Π110×Μ125cm.
Μαμθκαϊνηήιζ Μ35×Π55cm.
Σσεδ.: Silke Leffler. Απχ 100%
βαμβάιθ οε πϊάοθλν σϊωμα
19€ 901.236.62
FABLER HJÄRTA κουβέρτα
Π110×Μ125cm. Σσεδ.: Silke
Leffler. Απχ 80% βαμβάιθ,
20% πνκρεοπέϊα, οε πϊάοθλν
σϊωμα 9,95€ 701.268.50

ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ
Όπαλ έϊσεπαθ ζ ωϊα γθα ψπλν, λα μέϊεπε χπθ πν μυϊχ
οαξ είλαθ αοςακέξ ιαθ άλεπν. Πεϊθιρικυμέλν απχ
πνκψ μακαιά οιεπάομαπα, εθδθιά ςπθαγμέλα γθα πν
μακαιχ δέϊμα πνρ μυϊνψ οαξ. Τν εουπεϊθιχ πζξ
ινψλθαξ είλαθ οσεδθαομέλν γθα αοςακή ψπλν ιαθ
χλεθϊα γκριά.

Η βάοζ πνρ ιϊεβαπθνψ έσεθ δψν
επίπεδα. Γθα λα εκαππωοεπε πν
ϊίοιν ππωοζξ, σαμζκωοπε πν
ψτνξ μέσϊθ λα μεγακωοεθ πν
παθδί οαξ .

νέο

208

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

ΟΛ Ε Σ Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/8/2 0 0 9

CF: 80000-mcch03a

TF: 80000-grc208

VERSION:0

209

GULLIVER κούνια

89€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
HENSVIK ντουλάπι/
αλλαξιέρα Π75×Β41, Υ161cm.
Με κεριχ ςθλίϊθομα. Σσεδ.:
Carina Bengs. 109€
GULLIVER παιδική καρέκλα
Π27×Β26, Υ57cm. Απχ μαοίς
μψκν ιανρπονψι, με κεριχ
ςθλίϊθομα 15€ 900.613.10
GULLIVER κούνια Π60×Μ120,
Υ80cm. Απχ καιαϊθομέλν μψκν
νμθάξ οε κεριχ σϊωμα. 89€
901.159.97
TASSA NATT επίτοιχο
φωτιστικό Β8×Π14, Υ20cm.
Απχ πκαοπθιχ. Σσεδ.: Silke
Leffler. Μεγ. 25W. 5,95€
GR:301.288.13/
CY:201.309.20
FABLER ουρανός κρεβατιού
ϋ50, Υ240cm. Απχ βαμβάιθ
ιαθ πνκρεοπέϊα. Σσεδ.: Silke
Leffler. 15€ 201.308.78
FABLER BÅRD Κουρτίνα
Π120×Μ300cm.. Σσεδ.: Silke
Leffler. Απχ 92% βαμβάιθ, 8%
πνκρεοπέϊα 29€/2τεμ.
401.240.32
FABLER SLINGA χαλί
Π120×Μ160cm. Σσεδ.: Silke
Leffler. Απχ 100% βαμβάιθ οε
πϊάοθλν σϊωμα 35€
501.328.28

φΕΞΙΑ:
FABLER RUTA πάπλωμα/
κουβέρτα Π85×Μ115cm.
Ύςαομα: Απχ 100% βαμβάιθ,
εουπεϊθιχ: απχ πνκρεοπέϊα
Σσεδ.: Silke Leffler. 15€
601.240.45
FABLER GRODA σετ
παπλωματοθήκη/
μαξιλαροθήκη για κούνια
Παπκυμαπνηήιζ
Π110×Μ125cm.
Μαμθκαϊνηήιζ Μ35×Π55cm.
Σσεδ.: Silke Leffler. Απχ 100%
βαμβάιθ οε πϊάοθλν σϊωμα
19€ 901.236.62
FABLER HJÄRTA κουβέρτα
Π110×Μ125cm. Σσεδ.: Silke
Leffler. Απχ 80% βαμβάιθ,
20% πνκρεοπέϊα, οε πϊάοθλν
σϊωμα 9,95€ 701.268.50

ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ
Όπαλ έϊσεπαθ ζ ωϊα γθα ψπλν, λα μέϊεπε χπθ πν μυϊχ
οαξ είλαθ αοςακέξ ιαθ άλεπν. Πεϊθιρικυμέλν απχ
πνκψ μακαιά οιεπάομαπα, εθδθιά ςπθαγμέλα γθα πν
μακαιχ δέϊμα πνρ μυϊνψ οαξ. Τν εουπεϊθιχ πζξ
ινψλθαξ είλαθ οσεδθαομέλν γθα αοςακή ψπλν ιαθ
χλεθϊα γκριά.

Η βάοζ πνρ ιϊεβαπθνψ έσεθ δψν
επίπεδα. Γθα λα εκαππωοεπε πν
ϊίοιν ππωοζξ, σαμζκωοπε πν
ψτνξ μέσϊθ λα μεγακωοεθ πν
παθδί οαξ .

νέο

208

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

ΟΛ Ε Σ Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/8/2 0 0 9

CF: 80000-mcch03a

TF: 80000-grc208

VERSION:0

209

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ
Με πν έλα σέʘθ ιʘαπήοπε με αοςάκεθα πν μƿʘǂ
οαξ, ελDŽ με πν άκκν ιάλπε ǂκα πα άκκα. Όπαλ
πα αλπθιείμελα πνρ μƿʘνǃ οαξ είλαθ εǃινκα

νέο

πʘνοβάοθμα, ζ ακκαγή πζξ πάλαξ γίλεπαθ με

1
2

BARNSLIG πανάκια μωρού, σετ 3 τεμ.

4,95€/3τεμ.

210

TROFAST Μονάδα αποθήκευσης
με συρτάρια και πόρτες

αοςάκεθα γθα πν μƿʘǂ οαξ ιαθ άλεπα γθα εοάξ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1.νέα FABLER πετσέτα μωρού
με κουκούλα Π125×Μ60cm.
Απǂ 100% βαμβάιθ, με
ιελπζμέλα μνπίβα, οε κεριǂ
σʘDŽμα. Σσεδ.: Silke Leffler.
7,50€ 101.322.55
2. BARNSLIG πανάκια μωρού
Π70×Μ70cm. Έσεθ πνκκέξ
δθαςνʘεπθιέξ πʘαιπθιέξ
σʘήοεθξ: Ωξ πεποέπα ή ƿξ γάλπθ
πʘνοDŽπνρ, γθα σʘήοζ οπζλ
ακκαμθέʘα ή ιαπά πζ δθάʘιεθα
πνρ ςαγζπνǃ, ικπ. Απǂ 100%
βαμβάιθ, οε μπκε/πʘάοθλν
σʘDŽμα. Σσεδ.: Eva Lundgreen.
4,95€/3 τεμ. 001.299.08 νέο
GULLUNGE κάλυμμα
Π53×Μ73cm. Μακαιǂ ιαθ
ερσάʘθοπν γθα πν δέʘμα πνρ
μƿʘνǃ. Απǂ 78% βαμβάιθ, 22%
πνκρεοπέʘα, οε κεριǂ σʘDŽμα.
Σσεδ.: Silke Leffler. 6,95€/2 τεμ.
901.405.48
ĀΕΞΙΑ:
Σειρά TROFAST
Απǂ καιαʘθομέλν μαοίς μǃκν
πεǃινρ. Σσεδ.: Mia Gammelgaard/Studio Copenhagen.
Αλλαξιέρα Π94×Β44, Υ91cm.
Πʘαιπθιή γθα λα απνηζιεǃεπε
παθσλίδθα, επθπκένλ ινρβέʘπεξ,
ιπκ. 199€ 098.537.64
Μονάδα αποθήκευσης με
πόρτα Π48×Β44, Υ176cm. Η
ιάηεπζ απνηήιεροζ
εμνθινλνμεί σDŽʘν. Είλαθ
πʘαιπθιή γθα μθιʘνǃξ σDŽʘνρξ.
135€

375€

Επίτοιχη αποθηκευτική
μονάδα Π93×Β21, Υ30cm. 41€
BARNSLIG διακοσμητικό
�15cm Μνπίβα ιαθ οσέδθα πνρ
έσνρλ ιαπεǃηρλοζ πʘνξ πα
ιάπƿ ιαθ πα νπνία ορλαλπνǃλ
πν βκέμμα πνρ μαπκƿμέλνρ
παθδθνǃ. Απǂ πνκρεοπέʘα
ιαθ πκαοπθιǂ. Σσεδ.: Eva
Lundgreen. 6,95€ 301.092.25
HERMELIN παιδικό
κρεβατάκι Π60×Μ120,
Υ80cm. Η βάοζ πνρ ιʘεβαπθνǃ
μπνʘεί λα πνπνηεπζηεί
οε δǃν δθαςνʘεπθιά ǃτζ.
Πεʘθκαμβάλεπαθ πν ιθπ
μεπαπʘνπήξ. Απǂ καιαʘθομέλν
μαοίς μǃκν νμθάξ, οε μπκε
σʘDŽμα 119€ 101.159.96

Μέʘνξ ελǂξ νʘγαλƿμέλνρ
οροπήμαπνξ, ζ επθςάλεθα πζξ
ακκαμθέʘαξ TROFAST βγαίλεθ
εǃινκα ǂπαλ μεγακDŽοεθ πν
παθδί οαξ.

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Σ Ε Ε Π Ι Π Ε Ā Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α ΤΑ Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ   Π Α Ι Δ Ι ΚΟ   Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcch04a

TF: 80000-grc210

VERSION:0

211

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ
Με πν έλα σέʘθ ιʘαπήοπε με αοςάκεθα πν μƿʘǂ
οαξ, ελDŽ με πν άκκν ιάλπε ǂκα πα άκκα. Όπαλ
πα αλπθιείμελα πνρ μƿʘνǃ οαξ είλαθ εǃινκα

νέο

πʘνοβάοθμα, ζ ακκαγή πζξ πάλαξ γίλεπαθ με

1
2

BARNSLIG πανάκια μωρού, σετ 3 τεμ.

4,95€/3τεμ.

210

TROFAST Μονάδα αποθήκευσης
με συρτάρια και πόρτες

αοςάκεθα γθα πν μƿʘǂ οαξ ιαθ άλεπα γθα εοάξ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1.νέα FABLER πετσέτα μωρού
με κουκούλα Π125×Μ60cm.
Απǂ 100% βαμβάιθ, με
ιελπζμέλα μνπίβα, οε κεριǂ
σʘDŽμα. Σσεδ.: Silke Leffler.
7,50€ 101.322.55
2. BARNSLIG πανάκια μωρού
Π70×Μ70cm. Έσεθ πνκκέξ
δθαςνʘεπθιέξ πʘαιπθιέξ
σʘήοεθξ: Ωξ πεποέπα ή ƿξ γάλπθ
πʘνοDŽπνρ, γθα σʘήοζ οπζλ
ακκαμθέʘα ή ιαπά πζ δθάʘιεθα
πνρ ςαγζπνǃ, ικπ. Απǂ 100%
βαμβάιθ, οε μπκε/πʘάοθλν
σʘDŽμα. Σσεδ.: Eva Lundgreen.
4,95€/3 τεμ. 001.299.08 νέο
GULLUNGE κάλυμμα
Π53×Μ73cm. Μακαιǂ ιαθ
ερσάʘθοπν γθα πν δέʘμα πνρ
μƿʘνǃ. Απǂ 78% βαμβάιθ, 22%
πνκρεοπέʘα, οε κεριǂ σʘDŽμα.
Σσεδ.: Silke Leffler. 6,95€/2 τεμ.
901.405.48
ĀΕΞΙΑ:
Σειρά TROFAST
Απǂ καιαʘθομέλν μαοίς μǃκν
πεǃινρ. Σσεδ.: Mia Gammelgaard/Studio Copenhagen.
Αλλαξιέρα Π94×Β44, Υ91cm.
Πʘαιπθιή γθα λα απνηζιεǃεπε
παθσλίδθα, επθπκένλ ινρβέʘπεξ,
ιπκ. 199€ 098.537.64
Μονάδα αποθήκευσης με
πόρτα Π48×Β44, Υ176cm. Η
ιάηεπζ απνηήιεροζ
εμνθινλνμεί σDŽʘν. Είλαθ
πʘαιπθιή γθα μθιʘνǃξ σDŽʘνρξ.
135€

375€

Επίτοιχη αποθηκευτική
μονάδα Π93×Β21, Υ30cm. 41€
BARNSLIG διακοσμητικό
�15cm Μνπίβα ιαθ οσέδθα πνρ
έσνρλ ιαπεǃηρλοζ πʘνξ πα
ιάπƿ ιαθ πα νπνία ορλαλπνǃλ
πν βκέμμα πνρ μαπκƿμέλνρ
παθδθνǃ. Απǂ πνκρεοπέʘα
ιαθ πκαοπθιǂ. Σσεδ.: Eva
Lundgreen. 6,95€ 301.092.25
HERMELIN παιδικό
κρεβατάκι Π60×Μ120,
Υ80cm. Η βάοζ πνρ ιʘεβαπθνǃ
μπνʘεί λα πνπνηεπζηεί
οε δǃν δθαςνʘεπθιά ǃτζ.
Πεʘθκαμβάλεπαθ πν ιθπ
μεπαπʘνπήξ. Απǂ καιαʘθομέλν
μαοίς μǃκν νμθάξ, οε μπκε
σʘDŽμα 119€ 101.159.96

Μέʘνξ ελǂξ νʘγαλƿμέλνρ
οροπήμαπνξ, ζ επθςάλεθα πζξ
ακκαμθέʘαξ TROFAST βγαίλεθ
εǃινκα ǂπαλ μεγακDŽοεθ πν
παθδί οαξ.

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Σ Ε Ε Π Ι Π Ε Ā Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α ΤΑ Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ   Π Α Ι Δ Ι ΚΟ   Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcch04a

TF: 80000-grc210

VERSION:0

211

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ
ΜΩΡΟ ΣΑΣ
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
νέο FABLER κρεμαστό
διακοσμητικό ν27cm. Σƽεδ.:
Silke Leffler. Απǂ πƷØƻεƹƺέʘα
και βαμβάκι, πƷØǃƽʘƿμƷ 12€
201.327.16

νέο

212

ĀΕΞΙΑ:
1. LEKA παιχνίδι-βιβλίο
Σƽεδ.: Lena Håkanson. Απǂ
100% πƷØƻεƹƺέʘα, πƷØǃƽʘƿμƷ
12€ 701.327.28
2. MULA Πυραμίδα κρίκων
ν13, Υ20cm. Απǂ ØακαʘιƹμέƵƷ
μαƹίƼ ƶǃØƷ ƷƶιάƸ, πƷØǃƽʘƿμƷ.
Σƽεδ.: Francis Cayouette. 9€
600.619.67
3. BARNSLIG Πετσέτα μωρού
με κουκούλα Π125×Μ60cm.
Απǂ 100% βαμβάκι, ƹε
πʘάƹιƵƷ ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: Eva
Lundgreen. 9,95€101.247.31
4. LÄTTSAM γιογιό Με ƻØικǂ
ƹƺƷ κάƺƿ μέʘƷƸ για Ƶα μη
γØƻƹƺʘάει ƺƷ παιδί ƹαƸ ǂƺαƵ ƺƷ
ƽʘηƹιμƷπƷιεί. Απǂ πØαƹƺικǂ
και ØάƹƺιƽƷ. 2,95€ Σε κǂκκιƵƷ
ƽʘDŽμα 601.315.69 Σε μαǃʘƷ
ƽʘDŽμα 301.412.25 Σε Øεƻκǂ
ƽʘDŽμα 901.254.54 Σε
πʘάƹιƵƷ ƽʘDŽμα 701.412.28
5. νέο LEKA χαλάκι
παιχνιδιού Π120×Μ120cm.
Σƽεδ.: Lena Håkanson. Απǂ
100% πƷØƻεƹƺέʘα, πƷØǃƽʘƿμƷ
35€ 901.327.32
6. KLADD Σαλιάρα
Π22×Μ29cm. Απǂ βαμβάκι
και πƷØƻεƹƺέʘα 3,50€/5 τεμ.
400.521.05

BARNSLIG πετσέτα
μωρού με κουκούλα

1

7. νέο BARNSLIG
υπνόσακος Μ75cm. ΜπƷʘείƺε
Ƶα ƺƷ ƽʘηƹιμƷπƷιείƺε ƿƸ
κƷƻβέʘƺα ή πάπØƿμα. Σƽεδ.:
Eva Lundgreen. Απǂ βαμβάκι
και πƷØƻεƹƺέʘα ƹε αƵƷιƽƺǂ
ƺƻʘκƷƻάζ 12€ 301.334.09
8. KRAMA Πετσέτα
προσώπου Π30×Μ30cm.
ΜαØακή και εƻƽάʘιƹƺη για ƺƷ
δέʘμα ƺƷƻ μƿʘƷǃ. Απǂ 100%
βαμβάκι, ƹε Øεƻκǂ ƽʘDŽμα
2,95€/10 τεμ. 400.545.38
9. BARNSLIG κουδουνίστρα
Οι αƵƺιθέƹειƸ ƺƿƵ ƽʘƿμάƺƿƵ
και ƺα διαƼƷʘεƺικά ƻØικά,
διεγείʘƷƻƵ ƺιƸ αιƹθήƹειƸ και
ƺηƵ κιƵηƺική δʘαƹƺηʘιǂƺηƺα
ƺƷƻ μƿʘƷǃ. Σƽεδ.: Eva
Lundgreen. Απǂ πƷØƻεƹƺέʘα
και πØαƹƺικǂ, ƹε κǂκκιƵƷ
ƽʘDŽμα 3,95€ 501.128.73

2

3

9,95€

νέο
4

5

6

7

8

9

KRAMA πετσέτα
προσώπου 10/τεμ.

2,95€
ΤƷ ƽαØάκι παιƽƵιδιƷǃ LEKA
διεγείʘει ƺιƸ αιƹθήƹειƸ ƺƷƻ
μƿʘƷǃ ƹαƸ, μέƹƿ ƺƿƵ
διάƼƷʘƿƵ ƻƼDŽƵ, ήƽƿƵ και
ƽʘƿμάƺƿƵ ƺƷƻ ƽαØιƷǃ.

νέο

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

CF: 80000-mcch05a

TF: 80000-grc212

VERSION:0

213

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ
ΜΩΡΟ ΣΑΣ
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
νέο FABLER κρεμαστό
διακοσμητικό ν27cm. Σƽεδ.:
Silke Leffler. Απǂ πƷØƻεƹƺέʘα
και βαμβάκι, πƷØǃƽʘƿμƷ 12€
201.327.16

νέο

212

ĀΕΞΙΑ:
1. LEKA παιχνίδι-βιβλίο
Σƽεδ.: Lena Håkanson. Απǂ
100% πƷØƻεƹƺέʘα, πƷØǃƽʘƿμƷ
12€ 701.327.28
2. MULA Πυραμίδα κρίκων
ν13, Υ20cm. Απǂ ØακαʘιƹμέƵƷ
μαƹίƼ ƶǃØƷ ƷƶιάƸ, πƷØǃƽʘƿμƷ.
Σƽεδ.: Francis Cayouette. 9€
600.619.67
3. BARNSLIG Πετσέτα μωρού
με κουκούλα Π125×Μ60cm.
Απǂ 100% βαμβάκι, ƹε
πʘάƹιƵƷ ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: Eva
Lundgreen. 9,95€101.247.31
4. LÄTTSAM γιογιό Με ƻØικǂ
ƹƺƷ κάƺƿ μέʘƷƸ για Ƶα μη
γØƻƹƺʘάει ƺƷ παιδί ƹαƸ ǂƺαƵ ƺƷ
ƽʘηƹιμƷπƷιεί. Απǂ πØαƹƺικǂ
και ØάƹƺιƽƷ. 2,95€ Σε κǂκκιƵƷ
ƽʘDŽμα 601.315.69 Σε μαǃʘƷ
ƽʘDŽμα 301.412.25 Σε Øεƻκǂ
ƽʘDŽμα 901.254.54 Σε
πʘάƹιƵƷ ƽʘDŽμα 701.412.28
5. νέο LEKA χαλάκι
παιχνιδιού Π120×Μ120cm.
Σƽεδ.: Lena Håkanson. Απǂ
100% πƷØƻεƹƺέʘα, πƷØǃƽʘƿμƷ
35€ 901.327.32
6. KLADD Σαλιάρα
Π22×Μ29cm. Απǂ βαμβάκι
και πƷØƻεƹƺέʘα 3,50€/5 τεμ.
400.521.05

BARNSLIG πετσέτα
μωρού με κουκούλα

1

7. νέο BARNSLIG
υπνόσακος Μ75cm. ΜπƷʘείƺε
Ƶα ƺƷ ƽʘηƹιμƷπƷιείƺε ƿƸ
κƷƻβέʘƺα ή πάπØƿμα. Σƽεδ.:
Eva Lundgreen. Απǂ βαμβάκι
και πƷØƻεƹƺέʘα ƹε αƵƷιƽƺǂ
ƺƻʘκƷƻάζ 12€ 301.334.09
8. KRAMA Πετσέτα
προσώπου Π30×Μ30cm.
ΜαØακή και εƻƽάʘιƹƺη για ƺƷ
δέʘμα ƺƷƻ μƿʘƷǃ. Απǂ 100%
βαμβάκι, ƹε Øεƻκǂ ƽʘDŽμα
2,95€/10 τεμ. 400.545.38
9. BARNSLIG κουδουνίστρα
Οι αƵƺιθέƹειƸ ƺƿƵ ƽʘƿμάƺƿƵ
και ƺα διαƼƷʘεƺικά ƻØικά,
διεγείʘƷƻƵ ƺιƸ αιƹθήƹειƸ και
ƺηƵ κιƵηƺική δʘαƹƺηʘιǂƺηƺα
ƺƷƻ μƿʘƷǃ. Σƽεδ.: Eva
Lundgreen. Απǂ πƷØƻεƹƺέʘα
και πØαƹƺικǂ, ƹε κǂκκιƵƷ
ƽʘDŽμα 3,95€ 501.128.73

2

3

9,95€

νέο
4

5

6

7

8

9

KRAMA πετσέτα
προσώπου 10/τεμ.

2,95€
ΤƷ ƽαØάκι παιƽƵιδιƷǃ LEKA
διεγείʘει ƺιƸ αιƹθήƹειƸ ƺƷƻ
μƿʘƷǃ ƹαƸ, μέƹƿ ƺƿƵ
διάƼƷʘƿƵ ƻƼDŽƵ, ήƽƿƵ και
ƽʘƿμάƺƿƵ ƺƷƻ ƽαØιƷǃ.

νέο

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

CF: 80000-mcch05a

TF: 80000-grc212

VERSION:0

213

νέο
Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
Για έμα παιδί, δεμ είμαι πάμρα εψκξλη η ωϊα
ρξς ψπμξς. Πξιά είμαι η λψπη, χραμ δεμ

MINNEN επεκτεινόμενο
κρεβάτι

βξηθάει ξ πςμηθιπμέμξο ρϊχπξο? Λίγη ηπςτία

119€

και ρξ δικχ ρξςο κϊεβάρι. Με αμαλξγίεο πξς
είμαι πρα μέρϊα ρξςο και απσαλείο, για ρξςο
μικϊξψο. Επειδή ρξ παιτμίδι είμαι πιξ
διαπκεδαπρικχ μερά απχ έμαμ καλχ ψπμξ.

MINNEN επεκτεινόμενο
κρεβάτι Π85×Μ135-206,
Υ91cm. Στεδ.: Tina Christensen. Για πρϊωμα 80×200cm
(πυλείραι τυϊιπρά). Απχ
αρπάλι πε πκξψϊξ κασέ τϊωμα
119€ 900.904.64
FABLER PRICKAR σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Παπλυμαρξθήκη
Π150×Μ200cm,
Μανιλαϊξθήκη Μ50×Π60cm.
Στεδ.: Silke Leffler. Απχ 100%
βαμβάκι, πε κχκκιμξ τϊωμα
17€ 201.236.51
νέο GOSIG BULLDOG
λούτρινοΜ40cm Στεδ.: Annie
Huldén. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε κασέ/λεςκχ
τϊωμα 8,95€ 501.382.03
νέο GOSIG TERRIER
λούτρινο Μ40cm. Στεδ.:
Annie Huldén. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε λεςκχ τϊωμα
8,95€ 601.327.95
νέο GOSIG GOLDEN
λούτρινο Μ40cm. Στεδ.:
Annie Huldén. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε κίρϊιμξ τϊωμα
8,95€ 001.327.98
Σειρά LEKSVIK Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
έλαρξς. Στεδ.: Carina Bengs.
Ψηλό ντουλάπι. Π42×Β42,
Υ184cm. 159€ 001.086.61

214

Επίτοιχη ραφιέρα
Π90×Β19, Υ22cm. 39€
201.086.60
Μπαούλο Π82×Β43, Υ47cm.
Τξ καπάκι κλείμει πιγά για μα
μημ πιαπρξψμ ρα δάτρςλα ρξς
παιδιξψ παο. 99€ 401.086.59
νέο FABLER ANKA Επίτοιχες
θήκες Π35×Υ140cm. Στεδ.:
Silke Leffler. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε κχκκιμξ τϊωμα
7,95€ 401.393.02
MINNEN Επίτοιχο φωτιστικό
φιακξπμηρικχο ιπρχο αϊάτμηο
πξς τϊηπιμξπξιείραι και υο
πϊξπραρεςρικχ για ρα μικϊά
δάτρςλα. Απχ αρπάλι και
αλξςμίμιξ, πε κχκκιμξ τϊωμα
9,95€ GR:301.172.68/
CY:101.172.74
FABLER PRICKAR χαλί
Π133×Μ133cm. Στεδ.: Silke
Leffler. Απχ 100% μάιλξμ, πε
ϊξζ τϊωμα 22€ 401.280.54

Τα παιδιά μεγαλωμξςμ
γϊήγξϊα, έρπι ρξ
επεκρειμχμεμξ κϊεβάρι
MINNEN μεγαλωμει μαζί ρξςο
πε 3 διασξϊερικά πράδια.

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ I KE A

φΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΩΝ Σ ΤΗ ΣΕΛ. 370

CF: 80000-mcch06a

TF: 80000-grc214

VERSION:0

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ I KE A

215

νέο
Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
Για έμα παιδί, δεμ είμαι πάμρα εψκξλη η ωϊα
ρξς ψπμξς. Πξιά είμαι η λψπη, χραμ δεμ

MINNEN επεκτεινόμενο
κρεβάτι

βξηθάει ξ πςμηθιπμέμξο ρϊχπξο? Λίγη ηπςτία

119€

και ρξ δικχ ρξςο κϊεβάρι. Με αμαλξγίεο πξς
είμαι πρα μέρϊα ρξςο και απσαλείο, για ρξςο
μικϊξψο. Επειδή ρξ παιτμίδι είμαι πιξ
διαπκεδαπρικχ μερά απχ έμαμ καλχ ψπμξ.

MINNEN επεκτεινόμενο
κρεβάτι Π85×Μ135-206,
Υ91cm. Στεδ.: Tina Christensen. Για πρϊωμα 80×200cm
(πυλείραι τυϊιπρά). Απχ
αρπάλι πε πκξψϊξ κασέ τϊωμα
119€ 900.904.64
FABLER PRICKAR σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Παπλυμαρξθήκη
Π150×Μ200cm,
Μανιλαϊξθήκη Μ50×Π60cm.
Στεδ.: Silke Leffler. Απχ 100%
βαμβάκι, πε κχκκιμξ τϊωμα
17€ 201.236.51
νέο GOSIG BULLDOG
λούτρινοΜ40cm Στεδ.: Annie
Huldén. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε κασέ/λεςκχ
τϊωμα 8,95€ 501.382.03
νέο GOSIG TERRIER
λούτρινο Μ40cm. Στεδ.:
Annie Huldén. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε λεςκχ τϊωμα
8,95€ 601.327.95
νέο GOSIG GOLDEN
λούτρινο Μ40cm. Στεδ.:
Annie Huldén. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε κίρϊιμξ τϊωμα
8,95€ 001.327.98
Σειρά LEKSVIK Απχ
λακαϊιπμέμξ μαπίσ νψλξ
έλαρξς. Στεδ.: Carina Bengs.
Ψηλό ντουλάπι. Π42×Β42,
Υ184cm. 159€ 001.086.61

214

Επίτοιχη ραφιέρα
Π90×Β19, Υ22cm. 39€
201.086.60
Μπαούλο Π82×Β43, Υ47cm.
Τξ καπάκι κλείμει πιγά για μα
μημ πιαπρξψμ ρα δάτρςλα ρξς
παιδιξψ παο. 99€ 401.086.59
νέο FABLER ANKA Επίτοιχες
θήκες Π35×Υ140cm. Στεδ.:
Silke Leffler. Απχ 100%
πξλςεπρέϊα, πε κχκκιμξ τϊωμα
7,95€ 401.393.02
MINNEN Επίτοιχο φωτιστικό
φιακξπμηρικχο ιπρχο αϊάτμηο
πξς τϊηπιμξπξιείραι και υο
πϊξπραρεςρικχ για ρα μικϊά
δάτρςλα. Απχ αρπάλι και
αλξςμίμιξ, πε κχκκιμξ τϊωμα
9,95€ GR:301.172.68/
CY:101.172.74
FABLER PRICKAR χαλί
Π133×Μ133cm. Στεδ.: Silke
Leffler. Απχ 100% μάιλξμ, πε
ϊξζ τϊωμα 22€ 401.280.54

Τα παιδιά μεγαλωμξςμ
γϊήγξϊα, έρπι ρξ
επεκρειμχμεμξ κϊεβάρι
MINNEN μεγαλωμει μαζί ρξςο
πε 3 διασξϊερικά πράδια.

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ I KE A

φΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΩΝ Σ ΤΗ ΣΕΛ. 370

CF: 80000-mcch06a

TF: 80000-grc214

VERSION:0

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ I KE A

215

νέο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΕ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!
ΚƷƻƵƮƴάƳƲα, πƷƵƺƲƳάƳƲα, γάƺƮƸ ƳαƲ βάƺʘαωƷƲ

νέο

παίƯƷƻƵ μαƯί ƹƮ αʘμƷƵία - ƺƷ ƳαƱέƵα έωƮƲ ƳαƲ
2

3

ƺư δƲƳή ƺƷƻ ƲƹƺƷʘία. ΜƮ ƺα δƲαƹƳƮδαƹƺƲƳά ƳαƲ
παƲωƵƲδƲάʘƲƳα ƹωέδƲα, ƺα ƻƼάƹμαƺα FABLER
ƶƻπƵƷǃƵ ƺư ƼαƵƺαƹία, πʘƲƵ πάƵƮ ƺα παƲδƲά γƲα
ǃπƵƷ.

1

4

5

6

7

8

BARNSLIG SNURR

9,95€/3 τεμ.

216

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. FABLER BÅRD κουρτίνα
Π120×Μ300cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 92% βαμβάƳƲ ƳαƲ
8% πƷƴƻƮƹƺέʘα 29€/2τεμ.
401.240.32
2. νέο FABLER ELEFANT
Κάλυμμα κρεβατιού /
κουβέρτα Π110×Μ180cm.
ΣωƮδ.: Silke Leffler. Απǂ 100%
πƷƴƻƮƹƺέʘα 12€ 501.300.42
3. νέο FABLER RESA χαλί
Π120×Μ160cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler.Απǂ 100% βαμβάƳƲ ƹƮ
μπƴƮ ωʘDŽμα 35€ 001.437.25
4. FABLER HJÄRTA κουβέρτα
Π110×Μ125cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 80% βαμβάƳƲ ƳαƲ
20% πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ ƳǂƳƳƲƵƷ
ωʘDŽμα 301.268.52 ΣƮ πʘάƹƲƵƷ
ωʘDŽμα 9,95€ 701.268.50
5. FABLER RESA σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη Παπ/ƱήƳư
Π150×Μ200cm. Μαƶ/ƱήƳư
Π60×Μ50cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 100% βαμβάƳƲ
19€ 801.236.67
6. BARNSLIG SNURR Σετ
παπλωματοθήκης, 3 τεμ
Παπ/ƱήƳư Π150×Μ200cm.
Μαƶ/ƱήƳư Μ50×Π60cm.
ΣƮƵƺǂƵƲ Π140×Μ240cm.ΣωƮδ.:
Eva Lundgreen. Απǂ 100%
βαμβάƳƲ 9,95€ 201.183.86
7. BARNSLIG DJUR μαξιλάρι
Π43×Μ43cm. ΣωƮδ.: Eva Lundgreen. Απǂ 100% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
ΣƮ μπƴƮ ωʘDŽμα 201.097.11 ΣƮ
ƳǂƳƳƲƵƷ ωʘDŽμα 9€ 401.097.10

TF: 80000-grc216

15€

ĀΕΞΙΑ:
FABLER HJÄRTA σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη κούνιας Παπ/
ƱήƳư Π110×Μ125cm. Μαƶ/
ƱήƳư Π35×Μ55cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 100% βαμβάƳƲ, ƹƮ
ʘƷƯ ωʘDŽμα 12€ 401.328.24
FABLER RUTA Πάπλωμα/
κουβέρτα 2 όψεων
Π85×Μ115cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 100% βαμβάƳƲ
15€ 601.240.45
FABLER KALAS σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη Παπ/ƱήƳư
Π150×Μ200cm. Μαƶ/ƱήƳư
Π60×Μ50cm. Απǂ 100%
βαμβάƳƲ 22€ 801.236.48

Η ƳƷƻβέʘƺα έωƮƲ βƮƴƷǃδƷ, ƺƷ
ƷπƷίƷ ƮίƵαƲ μαƴαƳǂ ƳαƲ άƵƮƺƷ
γƲα ƺƷ δέʘμα μƿʘƷǃ ƹαƸ.

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ , Μ Ε Γ Ε Θ Η , Σ Χ Ε Ā Ι Α? Ε Λ ΑΤ Ε Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcch07a

8. BARNSLIG PRICKAR
κουβέρτα μωρού
Π90×Μ90cm. ΣωƮδ.: Eva
Lundgreen. Απǂ 100%
βαμβάƳƲ 15€ 601.097.14

FABLER RUTA
πάπλωμα/κουβέρτα

VERSION:0

217

νέο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΕ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!
ΚƷƻƵƮƴάƳƲα, πƷƵƺƲƳάƳƲα, γάƺƮƸ ƳαƲ βάƺʘαωƷƲ

νέο

παίƯƷƻƵ μαƯί ƹƮ αʘμƷƵία - ƺƷ ƳαƱέƵα έωƮƲ ƳαƲ
2

3

ƺư δƲƳή ƺƷƻ ƲƹƺƷʘία. ΜƮ ƺα δƲαƹƳƮδαƹƺƲƳά ƳαƲ
παƲωƵƲδƲάʘƲƳα ƹωέδƲα, ƺα ƻƼάƹμαƺα FABLER
ƶƻπƵƷǃƵ ƺư ƼαƵƺαƹία, πʘƲƵ πάƵƮ ƺα παƲδƲά γƲα
ǃπƵƷ.

1

4

5

6

7

8

BARNSLIG SNURR

9,95€/3 τεμ.

216

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. FABLER BÅRD κουρτίνα
Π120×Μ300cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 92% βαμβάƳƲ ƳαƲ
8% πƷƴƻƮƹƺέʘα 29€/2τεμ.
401.240.32
2. νέο FABLER ELEFANT
Κάλυμμα κρεβατιού /
κουβέρτα Π110×Μ180cm.
ΣωƮδ.: Silke Leffler. Απǂ 100%
πƷƴƻƮƹƺέʘα 12€ 501.300.42
3. νέο FABLER RESA χαλί
Π120×Μ160cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler.Απǂ 100% βαμβάƳƲ ƹƮ
μπƴƮ ωʘDŽμα 35€ 001.437.25
4. FABLER HJÄRTA κουβέρτα
Π110×Μ125cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 80% βαμβάƳƲ ƳαƲ
20% πƷƴƻƮƹƺέʘα. ΣƮ ƳǂƳƳƲƵƷ
ωʘDŽμα 301.268.52 ΣƮ πʘάƹƲƵƷ
ωʘDŽμα 9,95€ 701.268.50
5. FABLER RESA σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη Παπ/ƱήƳư
Π150×Μ200cm. Μαƶ/ƱήƳư
Π60×Μ50cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 100% βαμβάƳƲ
19€ 801.236.67
6. BARNSLIG SNURR Σετ
παπλωματοθήκης, 3 τεμ
Παπ/ƱήƳư Π150×Μ200cm.
Μαƶ/ƱήƳư Μ50×Π60cm.
ΣƮƵƺǂƵƲ Π140×Μ240cm.ΣωƮδ.:
Eva Lundgreen. Απǂ 100%
βαμβάƳƲ 9,95€ 201.183.86
7. BARNSLIG DJUR μαξιλάρι
Π43×Μ43cm. ΣωƮδ.: Eva Lundgreen. Απǂ 100% πƷƴƻƮƹƺέʘα.
ΣƮ μπƴƮ ωʘDŽμα 201.097.11 ΣƮ
ƳǂƳƳƲƵƷ ωʘDŽμα 9€ 401.097.10

TF: 80000-grc216

15€

ĀΕΞΙΑ:
FABLER HJÄRTA σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη κούνιας Παπ/
ƱήƳư Π110×Μ125cm. Μαƶ/
ƱήƳư Π35×Μ55cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 100% βαμβάƳƲ, ƹƮ
ʘƷƯ ωʘDŽμα 12€ 401.328.24
FABLER RUTA Πάπλωμα/
κουβέρτα 2 όψεων
Π85×Μ115cm. ΣωƮδ.: Silke
Leffler. Απǂ 100% βαμβάƳƲ
15€ 601.240.45
FABLER KALAS σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη Παπ/ƱήƳư
Π150×Μ200cm. Μαƶ/ƱήƳư
Π60×Μ50cm. Απǂ 100%
βαμβάƳƲ 22€ 801.236.48

Η ƳƷƻβέʘƺα έωƮƲ βƮƴƷǃδƷ, ƺƷ
ƷπƷίƷ ƮίƵαƲ μαƴαƳǂ ƳαƲ άƵƮƺƷ
γƲα ƺƷ δέʘμα μƿʘƷǃ ƹαƸ.

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ , Μ Ε Γ Ε Θ Η , Σ Χ Ε Ā Ι Α? Ε Λ ΑΤ Ε Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcch07a

8. BARNSLIG PRICKAR
κουβέρτα μωρού
Π90×Μ90cm. ΣωƮδ.: Eva
Lundgreen. Απǂ 100%
βαμβάƳƲ 15€ 601.097.14

FABLER RUTA
πάπλωμα/κουβέρτα

VERSION:0

217

1

2
1

���� ƹεƺ παιδικǂ ƺʘαπέζι
και 2 καʘέκλεƸ

���SV�� κοǃνια

3

99€

2

19,95€
1

1

������ παιδικǂ ƹκαμπǂ

5,95€
7

4

5
Σειʘά ������ Συεδ.: M
Kjelstrup/A Östgaard.
1. Κομοδίνο Π48×Β39, Υ39cm.
Απψ πλαρςικψ. 22€
Σε κψκκινο 100.991.66
Σε μπλε 900.991.67
2. ΣκελεƺǂƸ κʘεβαƺιοǃ
Π89×Μ170, Υ70cm. Μέγεθοπ
ρςϋϊμαςοπ 70×160cm
(πχλείςαι υχϋιρςά). 149€
Σε ϋοζ 500.991.50
Σε μπλε 700.991.49
3. ΡάƼι Π33×Β21, Υ33cm. Απψ
πλαρςικψ. 5,95€
Σε κψκκινο 600.991.78
Σε μπλε 800.991.77
Σε πϋάρινο 000.991.76
4. Νƺοƻλάπα Π84×Β50,
Υ186cm. 159€ Σε ϋοζ/κψκκινο
000.991.62 Σε ανοιυςψ μπλε/
μπλε 800.991.63

218

6

8

5. Σƻʘƺαʘιέʘα με 3 ƹƻʘƺάʘια
Π77×Β45, Υ73cm. 119€
Σε ϋοζ/κψκκινο 700.991.54
Σε ανοιυςψ μπλε/μπλε
900.991.53
6. Παιδική καʘέκλα
Π39×Β26, Υ67cm. Απψ
πλαρςικψ. 12€
Σε κψκκινο 700.994.94
Σε μπλε 200.994.96
Σε πϋάρινο 000.500.28
7. Παιδικǂ ƹκαμπǂ ό30,
Υ30cm. Απψ πλαρςικψ. 5,95€
Σε ϋοζ 800.994.98 Σε πϋάρινο
700.508.12 Σε ανοιυςψ μπλε
000.994.97
8. Παιδικǂ ƺʘαπέζι Μ77×Π55,
Υ48cm. Απψ πλαρςικψ, ρε
κψκκινο 19€ 900.994.93

4

2

3

5

1–4. Σειʘά ���SV�� Συεδ.:
Carina Bengs. Σε λεσκψ
υϋϊμα.
1. Κοǃνια Π66×Π123, Υ85cm.
Μέγεθοπ ρςϋϊμαςοπ
60×120cm (πχλείςαι υχϋιρςά)
Απψ λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
οξιάπ 99€ 701.160.02
2. Νƺοƻλάπα Π75×Β48,
Υ169cm. 119€ 901.113.91
3. Νοƻλάπι/αλλαξιέʘα
Π75×Β41, Υ161cm. 109€
4. ΣκελεƺǂƸ κʘεβαƺιοǃ με
πʘοƹƺαƺεƻƺικǂ κάγκελο
Π77×Μ165, Υ63cm. Μέγεθοπ
ρςϋϊμαςοπ 70×160cm
(πχλείςαι υχϋιρςά) 99€
800.799.66

3

6

5–6. Σειʘά G����V�� Απψ
μαρίτ ξωλο καοσςροωκ ρε
λεσκψ υϋϊμα.
5. Παιδική καʘέκλα Π27×Β26,
Υ57cm. 15€ 900.613.10
6. Παιδικǂ ƺʘαπέζι Μ59×Π50,
Υ50cm. 29€ 700.613.06

5

4

6
Σειʘά LEKSVIK Συεδ.:
Carina Bengs. Απψ ανςικέ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο.
1. Ψηλǂ νƺοƻλάπι Π42×Β42,
Υ184cm. Απψ λακαϋιρμένο
μαρίτ ξωλο 159€ 001.086.61
2. Νƺοƻλάπα Π80×Β50,
Υ184cm. Αϋκεςά βαθιά για να
υχϋάει και "μεγάλεπ"
κϋεμάρςϋεπ. Απψ λακαϋιρμένο
μαρίτ ξωλο ελάςοσ 239€
201.086.36
3. Επεκƺεινǂμενο κʘεβάƺι
Π90×Μ138–208, Υ79cm.
Μέγεθοπ ρςϋϊμαςοπ
80×200cm (πχλείςαι υχϋιρςά).
Απψ λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
πεωκοσ 139€ 101.086.70
4. Παιδική καʘέκλα
Π29×Β29, Υ59cm. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

7
πεωκοσ 25€ 201.477.08
5. Κοǃνια Π66×Μ123, Υ83cm.
Μέγεθοπ ρςϋϊμαςοπ
60×120cm (πχλείςαι υχϋιρςά).
Η βάρη μποϋεί να ςοποθεςηθεί
ρε δωο διατοϋεςικά ωφη. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο οξιάπ
129€ 801.086.62
6. Νƺοƻλάπι/αλλαξιέʘα
Π89×Β41/58, Υ104cm. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο 169€
7. Παιδικǂ ƺʘαπέζι Μ78×Π53,
Υ50cm. Απψ λακαϋιρμένο
μαρίτ ξωλο πεωκοσ 49€
401.477.07

2

3

4

1. ���� παιδικǂ ƺʘαπέζι και
2 καʘέκλεƸ Τϋαπέζι:
Μ63×Π48, Υ45cm. Απψ μαρίτ
ξωλο και βαμμένο τινίϋιρμα
19,95€ 200.728.16
2. ���� κʘεβάƺι διπλήƸ
ǂƾηƸ Π99×Μ209, Υ116cm.
Μέγεθοπ ρςϋϊμαςοπ
Π90×Μ200cm. (πχλείςαι
υχϋιρςά). Συεδ.: T Christensen/K Legaard. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
πεωκοσ, ρε ρκοσϋψ μπλε/πεωκο
169€ 801.239.93
3. �������� κοǃνια
Π66×Μ123, Υ80cm. Μέγεθοπ
ρςϋϊμαςοπ 60×120cm
(πχλείςαι υχϋιρςά). Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
οξιάπ, ρε μπλε υϋϊμα 119€
101.159.96

5
4–5. Σειʘά ��OF�S�
Απψ λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
πεωκοσ και πλαρςικψ. Συεδ.:
Mia Gammelgaard.
4.Αλλαξιέʘα Π94×Β44,
Υ91cm. 154€
5. Μονάδα αποθήκεƻƹηƸ με
πǂʘƺα
Π48×Β44, Υ176cm.
135€
Οι πψϋςεπ TROFAST είναι
διαθέριμεπ και ρε μπλε
υϋϊμα.

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ I KE A

CF: 80000-mcch08a

TF: 80000-grc218

VERSION:0

219

1

2
1

���� ƹεƺ παιδικǂ ƺʘαπέζι
και 2 καʘέκλεƸ

���SV�� κοǃνια

3

99€

2

19,95€
1

1

������ παιδικǂ ƹκαμπǂ

5,95€
7

4

5
Σειʘά ������ Συεδ.: M
Kjelstrup/A Östgaard.
1. Κομοδίνο Π48×Β39, Υ39cm.
Απψ πλαρςικψ. 22€
Σε κψκκινο 100.991.66
Σε μπλε 900.991.67
2. ΣκελεƺǂƸ κʘεβαƺιοǃ
Π89×Μ170, Υ70cm. Μέγεθοπ
ρςϋϊμαςοπ 70×160cm
(πχλείςαι υχϋιρςά). 149€
Σε ϋοζ 500.991.50
Σε μπλε 700.991.49
3. ΡάƼι Π33×Β21, Υ33cm. Απψ
πλαρςικψ. 5,95€
Σε κψκκινο 600.991.78
Σε μπλε 800.991.77
Σε πϋάρινο 000.991.76
4. Νƺοƻλάπα Π84×Β50,
Υ186cm. 159€ Σε ϋοζ/κψκκινο
000.991.62 Σε ανοιυςψ μπλε/
μπλε 800.991.63

218

6

8

5. Σƻʘƺαʘιέʘα με 3 ƹƻʘƺάʘια
Π77×Β45, Υ73cm. 119€
Σε ϋοζ/κψκκινο 700.991.54
Σε ανοιυςψ μπλε/μπλε
900.991.53
6. Παιδική καʘέκλα
Π39×Β26, Υ67cm. Απψ
πλαρςικψ. 12€
Σε κψκκινο 700.994.94
Σε μπλε 200.994.96
Σε πϋάρινο 000.500.28
7. Παιδικǂ ƹκαμπǂ ό30,
Υ30cm. Απψ πλαρςικψ. 5,95€
Σε ϋοζ 800.994.98 Σε πϋάρινο
700.508.12 Σε ανοιυςψ μπλε
000.994.97
8. Παιδικǂ ƺʘαπέζι Μ77×Π55,
Υ48cm. Απψ πλαρςικψ, ρε
κψκκινο 19€ 900.994.93

4

2

3

5

1–4. Σειʘά ���SV�� Συεδ.:
Carina Bengs. Σε λεσκψ
υϋϊμα.
1. Κοǃνια Π66×Π123, Υ85cm.
Μέγεθοπ ρςϋϊμαςοπ
60×120cm (πχλείςαι υχϋιρςά)
Απψ λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
οξιάπ 99€ 701.160.02
2. Νƺοƻλάπα Π75×Β48,
Υ169cm. 119€ 901.113.91
3. Νοƻλάπι/αλλαξιέʘα
Π75×Β41, Υ161cm. 109€
4. ΣκελεƺǂƸ κʘεβαƺιοǃ με
πʘοƹƺαƺεƻƺικǂ κάγκελο
Π77×Μ165, Υ63cm. Μέγεθοπ
ρςϋϊμαςοπ 70×160cm
(πχλείςαι υχϋιρςά) 99€
800.799.66

3

6

5–6. Σειʘά G����V�� Απψ
μαρίτ ξωλο καοσςροωκ ρε
λεσκψ υϋϊμα.
5. Παιδική καʘέκλα Π27×Β26,
Υ57cm. 15€ 900.613.10
6. Παιδικǂ ƺʘαπέζι Μ59×Π50,
Υ50cm. 29€ 700.613.06

5

4

6
Σειʘά LEKSVIK Συεδ.:
Carina Bengs. Απψ ανςικέ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο.
1. Ψηλǂ νƺοƻλάπι Π42×Β42,
Υ184cm. Απψ λακαϋιρμένο
μαρίτ ξωλο 159€ 001.086.61
2. Νƺοƻλάπα Π80×Β50,
Υ184cm. Αϋκεςά βαθιά για να
υχϋάει και "μεγάλεπ"
κϋεμάρςϋεπ. Απψ λακαϋιρμένο
μαρίτ ξωλο ελάςοσ 239€
201.086.36
3. Επεκƺεινǂμενο κʘεβάƺι
Π90×Μ138–208, Υ79cm.
Μέγεθοπ ρςϋϊμαςοπ
80×200cm (πχλείςαι υχϋιρςά).
Απψ λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
πεωκοσ 139€ 101.086.70
4. Παιδική καʘέκλα
Π29×Β29, Υ59cm. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

7
πεωκοσ 25€ 201.477.08
5. Κοǃνια Π66×Μ123, Υ83cm.
Μέγεθοπ ρςϋϊμαςοπ
60×120cm (πχλείςαι υχϋιρςά).
Η βάρη μποϋεί να ςοποθεςηθεί
ρε δωο διατοϋεςικά ωφη. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο οξιάπ
129€ 801.086.62
6. Νƺοƻλάπι/αλλαξιέʘα
Π89×Β41/58, Υ104cm. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο 169€
7. Παιδικǂ ƺʘαπέζι Μ78×Π53,
Υ50cm. Απψ λακαϋιρμένο
μαρίτ ξωλο πεωκοσ 49€
401.477.07

2

3

4

1. ���� παιδικǂ ƺʘαπέζι και
2 καʘέκλεƸ Τϋαπέζι:
Μ63×Π48, Υ45cm. Απψ μαρίτ
ξωλο και βαμμένο τινίϋιρμα
19,95€ 200.728.16
2. ���� κʘεβάƺι διπλήƸ
ǂƾηƸ Π99×Μ209, Υ116cm.
Μέγεθοπ ρςϋϊμαςοπ
Π90×Μ200cm. (πχλείςαι
υχϋιρςά). Συεδ.: T Christensen/K Legaard. Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
πεωκοσ, ρε ρκοσϋψ μπλε/πεωκο
169€ 801.239.93
3. �������� κοǃνια
Π66×Μ123, Υ80cm. Μέγεθοπ
ρςϋϊμαςοπ 60×120cm
(πχλείςαι υχϋιρςά). Απψ
λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
οξιάπ, ρε μπλε υϋϊμα 119€
101.159.96

5
4–5. Σειʘά ��OF�S�
Απψ λακαϋιρμένο μαρίτ ξωλο
πεωκοσ και πλαρςικψ. Συεδ.:
Mia Gammelgaard.
4.Αλλαξιέʘα Π94×Β44,
Υ91cm. 154€
5. Μονάδα αποθήκεƻƹηƸ με
πǂʘƺα
Π48×Β44, Υ176cm.
135€
Οι πψϋςεπ TROFAST είναι
διαθέριμεπ και ρε μπλε
υϋϊμα.

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ I KE A

CF: 80000-mcch08a

TF: 80000-grc218

VERSION:0

219

ΤΟ TROFAST – ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ
Έκΰ ξǃξƺεμΰ ΰπμζήθγƻξεν μγαάιεν ΰκζγθƺηθǂƺεƺΰν μγ ΰμέƺʘεƺμƻν ξƻκβƻΰξμμǃν, ƺμ μπμίμ έƽγη μγαάιε
ΰκƺμƽή. Σƻκβƻάξƺγ ʘάƼηΰ, ξθγιγƺμǃν, θμƻƺηά, ξƻʘƺάʘηΰ θΰη πǂʘƺγν TROFAST θΰη βεμημƻʘαγίξƺγ ƽDŽʘμ
ΰπμζήθγƻξεν ǂπμƻ Ƽΰκƺάδγξƺγ. Όξμ μγαΰιDŽκγη ƺμ πΰηβί ξas μπμʘγίƺγ κΰ πʘμξζέƺγƺγ ή κΰ ΰƼΰηʘγίƺγ
θμμμάƺηΰ ΰκάιμαΰ μγ ƺην ΰκάαθγν ξΰν.

1

2

3

4

TROFAST συν�υασμψς σκελετοω

172€

220

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειϊά TROFAST
Σθγιγƺμί ΰπǂ ιΰθΰʘηξμέκμ
μΰξίƼ λǃιμ πγǃθμƻ ή μγ ιγƻθǂ
Ƽηκίʘηξμΰ θΰη πιΰξƺηθά θμƻƺηά.
Σƽγβ.: Studio Copenhagen/
Mia Gammelgaard.
1. Σκελετψς Π46×Υ94cm. 35€
300.914.52
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ10cm.
Σγ πʘάξηκμ ƽʘDŽμΰ 2,50€
600.940.72
Ράγα Μ29×Π2.3, Υ3cm.
ĀηΰƼΰκήν 2,5€/2 τεμ.
556.853.00
2. Σκελετψς Π94×Β44, Υ52cm.
65€ 200.875.25
Σκελετψς Π94×Β44, Υ91cm.
90€ 001.148.79
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ10cm. ĀηΰƼΰκέν
2,50€ 800.892.39
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ23cm. Σγ ʘμδ
ƽʘDŽμΰ 3,50€ 501.158.62
Συϊτάϊι Π44×Β41, Υ82cm. Γηΰ
ƽʘήξε μγ ξθγιγƺμǃν TROFAST
48×176cm ή 94×91cm. Σγ
θǂθθηκμ ƽʘDŽμΰ 40€/4 τεμ.
301.148.87
3. Επιφάνεια αλλαξιέϊας
Π93×Β58, Υ11cm. Γηΰ ƽʘήξε μγ
ƺμƻν ξθγιγƺμǃν TROFAST
94×91cm. 29€ 401.148.82
Σκελετψς Π48×Β44, Υ176cm.
95€ 201.148.78
Πψϊτα Π44, Υ82cm. Γηΰ ƽʘήξε
μγ ƺμƻν ξθγιγƺμǃν TROFAST
94×91cm. Σγ μπιγ ƽʘDŽμΰ 20€
701.148.85
Επίτοιχη ϊαφιέϊα Π93×Β21,
Υ30cm. 33€ 201.148.83
Κουτί αποθήκευσης
Μ20×Π30, Υ10cm. Σγ ΰκμηƽƺǂ
μπιγ ƽʘDŽμΰ 2€ 300.914.14
Κουτί αποθήκευσης
Μ20×Π30, Υ10cm. ĀηΰƼΰκέν
2€ 700.914.12
4. Σκελετψς Π100×Β44,
Υ94cm. Σγ ιγƻθǂ ƽʘDŽμΰ 65€
100.914.53
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ36cm. Χƿʘάγη ξγ
ξθγιγƺμǃν TROFAST. Μπμʘγί
κΰ μιμθιεʘƿζγί μγ θΰπάθη
TROFAST.

TF: 80000-grc220

ĀΕΞΙΑ:
Σειϊά TROFAST
Οη γαθμπέν ξΰν γπηƺʘέπμƻκ κΰ
ƺμπμζγƺγίƺγ θμƻƺηά/ʘάƼηΰ γθγί
πμƻ γπηζƻμγίƺγ. Ο ξθγιγƺǂν
γίκΰη ΰπǂ ιΰθΰʘηξμέκμ μΰξίƼ
λǃιμ πγǃθμƻ ή μγ ιγƻθǂ
Ƽηκίʘηξμΰ θΰη πιΰξƺηθά θμƻƺηά.
Σƽγβ.: Studio Copenhagen and
Mia Gammelgaard.
5. �ονά�α αποθήκευσης
Π92×Β30, Υ179cm. Σγ ιγƻθǂ/
πμιǃƽʘƿμμ 116€
6. �ονά�α αποθήκευσης
Β30×Υ94cm. Σγ ιγƻθǂ/
πμιǃƽʘƿμμ 238€
7. �ονά�α αποθήκευσης
Π236×Β44, Υ176cm. Σγ
θǂθθηκμ πγǃθμ/μπιγ ƽʘDŽμΰ
391,50€
8. �ονά�α αποθήκευσης με
πψϊτες Π48×Β44, Υ176cm. Σγ
πγǃθμ/θǂθθηκμ ƽʘDŽμΰ 135€
9 �ονά�α αποθήκευσης
Π44×Β30, Υ176cm. 86€
10. �ονά�α αποθήκευσης
Π44×Β30, Υ91cm. 55,50€
11. �ονά�α αποθήκευσης με
κουτιά Π94×Β44, Υ91cm. 111€

6

5

7
8

TROFAST συν�υασμψς σκελετοω

55,50€

Τΰ ƽʘƿμΰƺηξƺά ΰƻƺά θμƻƺηά
θάκμƻκ ƺμ ξƻμμάδγμΰ πΰηƽκίβη!
Όƺΰκ ƺγιγηDŽξγη κΰ πΰίδγη ƺμ
πΰηβί ξΰν, μπμʘγί κΰ αγμίξγη ƺΰ
θμƻƺηά θΰη κΰ ƺΰ πάγη ξƺμ
"ξπίƺη" ƺμƻν.

9

10

11

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Ε Σ Ε Ι Σ Ā Ι Α Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε … Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε ΡĀ Ι Ζ Ε Τ Ε Χ Ρ Η Μ ΑΤΑ !

CF: 80000-mcch09a

Σγ μπιγ ƽʘDŽμΰ 4,50€
400.565.37
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ10cm. ĀηΰƼΰκέν
2,50€ 800.892.39

VERSION:1

221

ΤΟ TROFAST – ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ
Έκΰ ξǃξƺεμΰ ΰπμζήθγƻξεν μγαάιεν ΰκζγθƺηθǂƺεƺΰν μγ ΰμέƺʘεƺμƻν ξƻκβƻΰξμμǃν, ƺμ μπμίμ έƽγη μγαάιε
ΰκƺμƽή. Σƻκβƻάξƺγ ʘάƼηΰ, ξθγιγƺμǃν, θμƻƺηά, ξƻʘƺάʘηΰ θΰη πǂʘƺγν TROFAST θΰη βεμημƻʘαγίξƺγ ƽDŽʘμ
ΰπμζήθγƻξεν ǂπμƻ Ƽΰκƺάδγξƺγ. Όξμ μγαΰιDŽκγη ƺμ πΰηβί ξas μπμʘγίƺγ κΰ πʘμξζέƺγƺγ ή κΰ ΰƼΰηʘγίƺγ
θμμμάƺηΰ ΰκάιμαΰ μγ ƺην ΰκάαθγν ξΰν.

1

2

3

4

TROFAST συν�υασμψς σκελετοω

172€

220

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειϊά TROFAST
Σθγιγƺμί ΰπǂ ιΰθΰʘηξμέκμ
μΰξίƼ λǃιμ πγǃθμƻ ή μγ ιγƻθǂ
Ƽηκίʘηξμΰ θΰη πιΰξƺηθά θμƻƺηά.
Σƽγβ.: Studio Copenhagen/
Mia Gammelgaard.
1. Σκελετψς Π46×Υ94cm. 35€
300.914.52
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ10cm.
Σγ πʘάξηκμ ƽʘDŽμΰ 2,50€
600.940.72
Ράγα Μ29×Π2.3, Υ3cm.
ĀηΰƼΰκήν 2,5€/2 τεμ.
556.853.00
2. Σκελετψς Π94×Β44, Υ52cm.
65€ 200.875.25
Σκελετψς Π94×Β44, Υ91cm.
90€ 001.148.79
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ10cm. ĀηΰƼΰκέν
2,50€ 800.892.39
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ23cm. Σγ ʘμδ
ƽʘDŽμΰ 3,50€ 501.158.62
Συϊτάϊι Π44×Β41, Υ82cm. Γηΰ
ƽʘήξε μγ ξθγιγƺμǃν TROFAST
48×176cm ή 94×91cm. Σγ
θǂθθηκμ ƽʘDŽμΰ 40€/4 τεμ.
301.148.87
3. Επιφάνεια αλλαξιέϊας
Π93×Β58, Υ11cm. Γηΰ ƽʘήξε μγ
ƺμƻν ξθγιγƺμǃν TROFAST
94×91cm. 29€ 401.148.82
Σκελετψς Π48×Β44, Υ176cm.
95€ 201.148.78
Πψϊτα Π44, Υ82cm. Γηΰ ƽʘήξε
μγ ƺμƻν ξθγιγƺμǃν TROFAST
94×91cm. Σγ μπιγ ƽʘDŽμΰ 20€
701.148.85
Επίτοιχη ϊαφιέϊα Π93×Β21,
Υ30cm. 33€ 201.148.83
Κουτί αποθήκευσης
Μ20×Π30, Υ10cm. Σγ ΰκμηƽƺǂ
μπιγ ƽʘDŽμΰ 2€ 300.914.14
Κουτί αποθήκευσης
Μ20×Π30, Υ10cm. ĀηΰƼΰκέν
2€ 700.914.12
4. Σκελετψς Π100×Β44,
Υ94cm. Σγ ιγƻθǂ ƽʘDŽμΰ 65€
100.914.53
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ36cm. Χƿʘάγη ξγ
ξθγιγƺμǃν TROFAST. Μπμʘγί
κΰ μιμθιεʘƿζγί μγ θΰπάθη
TROFAST.

TF: 80000-grc220

ĀΕΞΙΑ:
Σειϊά TROFAST
Οη γαθμπέν ξΰν γπηƺʘέπμƻκ κΰ
ƺμπμζγƺγίƺγ θμƻƺηά/ʘάƼηΰ γθγί
πμƻ γπηζƻμγίƺγ. Ο ξθγιγƺǂν
γίκΰη ΰπǂ ιΰθΰʘηξμέκμ μΰξίƼ
λǃιμ πγǃθμƻ ή μγ ιγƻθǂ
Ƽηκίʘηξμΰ θΰη πιΰξƺηθά θμƻƺηά.
Σƽγβ.: Studio Copenhagen and
Mia Gammelgaard.
5. �ονά�α αποθήκευσης
Π92×Β30, Υ179cm. Σγ ιγƻθǂ/
πμιǃƽʘƿμμ 116€
6. �ονά�α αποθήκευσης
Β30×Υ94cm. Σγ ιγƻθǂ/
πμιǃƽʘƿμμ 238€
7. �ονά�α αποθήκευσης
Π236×Β44, Υ176cm. Σγ
θǂθθηκμ πγǃθμ/μπιγ ƽʘDŽμΰ
391,50€
8. �ονά�α αποθήκευσης με
πψϊτες Π48×Β44, Υ176cm. Σγ
πγǃθμ/θǂθθηκμ ƽʘDŽμΰ 135€
9 �ονά�α αποθήκευσης
Π44×Β30, Υ176cm. 86€
10. �ονά�α αποθήκευσης
Π44×Β30, Υ91cm. 55,50€
11. �ονά�α αποθήκευσης με
κουτιά Π94×Β44, Υ91cm. 111€

6

5

7
8

TROFAST συν�υασμψς σκελετοω

55,50€

Τΰ ƽʘƿμΰƺηξƺά ΰƻƺά θμƻƺηά
θάκμƻκ ƺμ ξƻμμάδγμΰ πΰηƽκίβη!
Όƺΰκ ƺγιγηDŽξγη κΰ πΰίδγη ƺμ
πΰηβί ξΰν, μπμʘγί κΰ αγμίξγη ƺΰ
θμƻƺηά θΰη κΰ ƺΰ πάγη ξƺμ
"ξπίƺη" ƺμƻν.

9

10

11

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ Ι ΚΕ Α

Ε Σ Ε Ι Σ Ā Ι Α Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦΕ Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α ΡΜΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε … Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε ΡĀ Ι Ζ Ε Τ Ε Χ Ρ Η Μ ΑΤΑ !

CF: 80000-mcch09a

Σγ μπιγ ƽʘDŽμΰ 4,50€
400.565.37
Κουτί αποθήκευσης
Μ42×Π30, Υ10cm. ĀηΰƼΰκέν
2,50€ 800.892.39

VERSION:1

221

1

Μικρές
2

νέο

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!
BAGIS παιδική κρεμάστρα ρούχων

1,95€/8 τεμ.

4

19,95€
MÅLA καβαλέτο Μ43�����
����� ������� Απǂ λακαʘιƹμένο
μαƹίƼ ξǃλο 500���0�7�

νέο
5

3

6

7

222

1. νέο FABLER GRODA
επίτοιχη θήκη �35� ��30���
Απǂ πολƻεƹƺέʘα� ƹε πʘάƹινο
ƽʘDŽμα� Σƽεδ�: Silke Leffler�
7,50€ �0��393�0�
2. MAMMUT επίτοιχο ράφι
�33�Β��� �33��� Απǂ
πλαƹƺικǂ� Σƽεδ�: M Kjelstrup/A
Östgaard�
Σε κǂκκινο ƽʘDŽμα �00�99��7�
Σε πʘάƹινο ƽʘDŽμα 5,95€
000�99��7�
3. νέο NÖJE Κουτί, σετ 3τεμ.
Āǃο κοƻƺιά ��9�Μ�9� ��9���
Ένα κοƻƺί ��9�Μ3�� ��9���
Σƽεδ�: Ebba Strand�ark� Απǂ
πολƻεƹƺέʘα και πλαƹƺικǂ
9,95€ �0��3���4�
4. BAGIS Παιδική κρεμάστρα
ρούχων �35���� Σƽεδ�: Anna
Efverlund� Κʘεμάƹƺʘα για
πανƺελǂνια� ƼοǃƹƺεƸ και
ποƻκάμιƹα� ǂλα ƹε ένα� Απǂ
πλαƹƺικǂ� ƹε ƹƻνδƻαƹμοǃƸ
ƽʘƿμάƺƿν 1,95€/8 τεμ.
300��47���
5. NÖJE Αποθηκευτικός
χώρος για πόρτα με
καθρέφτη �45� ���0���
�ʘακƺική αποθήκεƻƹη για ǂλα
ƺα μικʘά ανƺικείμενα� Απǂ

πολƻεƹƺέʘα� πολǃƽʘƿμο 19€
90���4��7�
6. νέο FABLER χάρτινο κουτί
με καπάκι ��4�Μ3�� ��5���.
Σƽεδ�: Silke Leffler� Απǂ ƽαʘƺί
ονƺοƻλέ� πολǃƽʘƿμο 3,50€/2
τεμ 30��3���05
7. NÖJE Συρτάρι κρεβατιού
�5��Β5�� ������ �ʘακƺική
αποθήκεƻƹη για ƺα παιƽνίδια�
ƺιƸ επιπλέον κοƻβέʘƺεƸ κλπ�
Απǂ πολƻεƹƺέʘα και πλαƹƺικǂ�
ƹε μπλε/κǂκκινο ƽʘDŽμα 8€
�0��07���5

Η μεγάλη θήκη ƹƺον
αποθηκεƻƺικǂ ƽDŽʘο πǂʘƺαƸ
NÖJE μποʘεί να αƼαιʘεθεί και
έƽει ƽεʘοǃλια� για να είναι πιο
εǃκολο ƺο παιƽνίδι!

Design and Quality IKEA of Sweden

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ I KE A

CF: 80000-mcch10c

TF: 80000-grc222

VERSION:1

1

Μικρές
2

νέο

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!
BAGIS παιδική κρεμάστρα ρούχων

1,95€/8 τεμ.

4

19,95€
MÅLA καβαλέτο Μ43�����
����� ������� Απǂ λακαʘιƹμένο
μαƹίƼ ξǃλο 500���0�7�

νέο
5

3

6

7

222

1. νέο FABLER GRODA
επίτοιχη θήκη �35� ��30���
Απǂ πολƻεƹƺέʘα� ƹε πʘάƹινο
ƽʘDŽμα� Σƽεδ�: Silke Leffler�
7,50€ �0��393�0�
2. MAMMUT επίτοιχο ράφι
�33�Β��� �33��� Απǂ
πλαƹƺικǂ� Σƽεδ�: M Kjelstrup/A
Östgaard�
Σε κǂκκινο ƽʘDŽμα �00�99��7�
Σε πʘάƹινο ƽʘDŽμα 5,95€
000�99��7�
3. νέο NÖJE Κουτί, σετ 3τεμ.
Āǃο κοƻƺιά ��9�Μ�9� ��9���
Ένα κοƻƺί ��9�Μ3�� ��9���
Σƽεδ�: Ebba Strand�ark� Απǂ
πολƻεƹƺέʘα και πλαƹƺικǂ
9,95€ �0��3���4�
4. BAGIS Παιδική κρεμάστρα
ρούχων �35���� Σƽεδ�: Anna
Efverlund� Κʘεμάƹƺʘα για
πανƺελǂνια� ƼοǃƹƺεƸ και
ποƻκάμιƹα� ǂλα ƹε ένα� Απǂ
πλαƹƺικǂ� ƹε ƹƻνδƻαƹμοǃƸ
ƽʘƿμάƺƿν 1,95€/8 τεμ.
300��47���
5. NÖJE Αποθηκευτικός
χώρος για πόρτα με
καθρέφτη �45� ���0���
�ʘακƺική αποθήκεƻƹη για ǂλα
ƺα μικʘά ανƺικείμενα� Απǂ

πολƻεƹƺέʘα� πολǃƽʘƿμο 19€
90���4��7�
6. νέο FABLER χάρτινο κουτί
με καπάκι ��4�Μ3�� ��5���.
Σƽεδ�: Silke Leffler� Απǂ ƽαʘƺί
ονƺοƻλέ� πολǃƽʘƿμο 3,50€/2
τεμ 30��3���05
7. NÖJE Συρτάρι κρεβατιού
�5��Β5�� ������ �ʘακƺική
αποθήκεƻƹη για ƺα παιƽνίδια�
ƺιƸ επιπλέον κοƻβέʘƺεƸ κλπ�
Απǂ πολƻεƹƺέʘα και πλαƹƺικǂ�
ƹε μπλε/κǂκκινο ƽʘDŽμα 8€
�0��07���5

Η μεγάλη θήκη ƹƺον
αποθηκεƻƺικǂ ƽDŽʘο πǂʘƺαƸ
NÖJE μποʘεί να αƼαιʘεθεί και
έƽει ƽεʘοǃλια� για να είναι πιο
εǃκολο ƺο παιƽνίδι!

Design and Quality IKEA of Sweden

Π Α Ι Δ Ι ΚΟ I KE A

CF: 80000-mcch10c

TF: 80000-grc222

VERSION:1

BRODER ƹǃνθεƹη

153,40€

Οργανωση
σπιτιΟυ
Η ƷνγάƵƿƹη θέρει ƹκέƾη, πνέπει Ƶα βνείƺε ƺƷ ƽDŽνƷ και ƺƷƵ
ƺνǂπƷ για Ƶα ƺƷπƷθεƺήƹεƺε ƺα αγαπημέƵα ƹαƸ αƵƺικείμεƵα.
Βνείƺε ρƷιπǂƵ ƽDŽνƷ. Βνείƺε ƽνǂƵƷ. Και βνείƺε επιƺέρƷƻƸ ƺα
κρειδιά ƹαƸ!

ΑποθηΚευΣη Σερ.226 πλυντηριο Σερ.228 ειΣοĀοΣ Σερ.232 ΚουτιΑ Σερ.234 οργΑνωΣη Σερ.236

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BRODER ƹǃνθεƹη με επέκƺαƹη
ǃƾοƻƸ Π172×Β36.5, Υ138–319cm
Απǂ γαρβαƵιƹμέƵƷ αƺƹάρι και
ακαƺένγαƹƺƷ μαƹίƼ ƶǃρƷ Μέγ.
βάνƷƸ 238kg. 153,40€
SVAJS ƹεƺ θήκεƸ για ʘοǃƽα 2 ƺεμ.
60×105cm και 1 ƺεμ. 60×135cm Απǂ
πραƹƺικǂ 2,50€/3 ƺεμ. 800.370.66
DIMPA κʘεμαƹƺή θήκη
αποθήκεƻƹηƸ Π39×Β55, Υ150cm
Απǂ πραƹƺικǂ 9,95€ 501.196.43
Σειʘά SAMLΑ απǂ πραƹƺικǂ
Κοƻƺί Π28×Β20, Υ14cm. 2€/ƺεμ.
701.029.72 Κοƻƺί Π57×Β39,
Υ28cm. 6,50€/ƺεμ. 301.029.74
Καπάκι για κοƻƺί 5Lt 0,75€/ƺεμ.
101.103.00 Καπάκι για κοƻƺί
45/65Lt 2,45€/ƺεμ.701.103.02

SAMLA διαƽƿʘιƹƺικǂ
για κοƻƺί 11/22Lt

3€

ĀΕΞΙΑ:
SAMLA διαƽƿʘιƹƺικǂ για κοƻƺί
11/22Lt 3€ 501.029.73

CF: 80000-mcho01a

TF: 80000-grc224

VERSION: 2

BRODER ƹǃνθεƹη

153,40€

Οργανωση
σπιτιΟυ
Η ƷνγάƵƿƹη θέρει ƹκέƾη, πνέπει Ƶα βνείƺε ƺƷ ƽDŽνƷ και ƺƷƵ
ƺνǂπƷ για Ƶα ƺƷπƷθεƺήƹεƺε ƺα αγαπημέƵα ƹαƸ αƵƺικείμεƵα.
Βνείƺε ρƷιπǂƵ ƽDŽνƷ. Βνείƺε ƽνǂƵƷ. Και βνείƺε επιƺέρƷƻƸ ƺα
κρειδιά ƹαƸ!

ΑποθηΚευΣη Σερ.226 πλυντηριο Σερ.228 ειΣοĀοΣ Σερ.232 ΚουτιΑ Σερ.234 οργΑνωΣη Σερ.236

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
BRODER ƹǃνθεƹη με επέκƺαƹη
ǃƾοƻƸ Π172×Β36.5, Υ138–319cm
Απǂ γαρβαƵιƹμέƵƷ αƺƹάρι και
ακαƺένγαƹƺƷ μαƹίƼ ƶǃρƷ Μέγ.
βάνƷƸ 238kg. 153,40€
SVAJS ƹεƺ θήκεƸ για ʘοǃƽα 2 ƺεμ.
60×105cm και 1 ƺεμ. 60×135cm Απǂ
πραƹƺικǂ 2,50€/3 ƺεμ. 800.370.66
DIMPA κʘεμαƹƺή θήκη
αποθήκεƻƹηƸ Π39×Β55, Υ150cm
Απǂ πραƹƺικǂ 9,95€ 501.196.43
Σειʘά SAMLΑ απǂ πραƹƺικǂ
Κοƻƺί Π28×Β20, Υ14cm. 2€/ƺεμ.
701.029.72 Κοƻƺί Π57×Β39,
Υ28cm. 6,50€/ƺεμ. 301.029.74
Καπάκι για κοƻƺί 5Lt 0,75€/ƺεμ.
101.103.00 Καπάκι για κοƻƺί
45/65Lt 2,45€/ƺεμ.701.103.02

SAMLA διαƽƿʘιƹƺικǂ
για κοƻƺί 11/22Lt

3€

ĀΕΞΙΑ:
SAMLA διαƽƿʘιƹƺικǂ για κοƻƺί
11/22Lt 3€ 501.029.73

CF: 80000-mcho01a

TF: 80000-grc224

VERSION: 2

νέο

BRODER βάση για εϊγαλεία

39€

HYLLIS ϊάφια

12€

1

2

3

4

5

6

νέο
BRODER σωνθεση

109,80€

ΒʘίƹƳƮƹƺƮ ƹƺƷ ωDŽʘƷ ƺưƸ απƷƱήƳưƸ μƮ ƺα πƷδήƴαƺα, ƺα ƳƷƻƺƲά ƳαƲ ƺα ƮʘγαƴƮία!
ΤƷ αƵƱƮƳƺƲƳǂ, ƮƻέƴƲƳƺƷ ƹǃƹƺưμα BRODER ƷʘγαƵDŽƵƮƲ ǂƴƷƻƸ ƺƷƻƸ
αƳαƺάƹƺαƺƷƻƸ ωDŽʘƷƻƸ. ΌπƿƸ ƺưƵ απƷƱήƳư, ƺƷ ƻπǂγƮƲƷ, ƺƷ γƳαʘάƯ.

226

ΟΡΓΩ Ν Ω Σ Η Σ Π ΙΤΙΟΥ

Α Ρ ι Σ Τ ε ΡΑ :
Σειϊά BRODER Απǂ
γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ
2 συνθέσεις με 2 L-πψδια
Π246×Β64, Υ209cm. 441,50€
Βάση για εϊγαλεία Π119–122,
Υ40cm. 39€ 801.201.26
Σειϊά SNACK Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ ƳαƲ αƺƹάƴƲ
Κουτί Π37×Β28, Υ15cm.
9,95€/τεμ. 801.255.72
Κουτί Π56×Β37, Υ15cm.
12,50€/τεμ. 401.044.54
Κουτί Π56×Β37, Υ30cm.
15,50€/τεμ. 001.087.03
RILL ϊοδάκια 5€/4 τεμ. Απǂ
πƴαƹƺƲƳǂ ƳαƲ αƺƹάƴƲ
966.713.00
KNODD κάδος

TF: 80000-grc226

ĀεξιΑ:
1. GORM 2 μονάδες
Π130×Β34, Υ175cm. Μέγ.
βάʘƷƸ/ʘάƼƲ 50k. Απǂ
αƳαƺέʘγαƹƺƷ μαƹίƼ ƶǃƴƷ 43€
HÅBOL κουτί με καπάκι
Π37×Β28, Υ18cm. Απǂ ωαʘƺǂƵƲ
3€/2 τεμ. 301.155.99
2. νέο BRODER βάση για
αθλητικά είδη, σετ απψ 2 τεμ.
Απǂ γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ ƳαƲ
πƴαƹƺƲƳǂ 17€ 701.393.72
3. HYLLIS ϊαφιέϊα Π60×Β27,
Υ140cm. ΜƮγ. βάʘƷƸ/ʘάƼƲ

25k. Απǂ γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ
12€ 401.037.27
4–6. Σειϊά BRODER Απǂ
γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ
4. νέο Γάντζοι για είδη
κηπουϊικής. Β6cm. 7€/4 τεμ.
801.201.31
5. Σωνθεση με επέκταση
ωχους και ϊάφια Απǂ μαƹίƼ
ƶǃƴƷ. Π128×Β36.5, Υ214–
319cm. Mέγ. βάʘƷƸ 116kg.
109,80€
6. Ράφι Π119×Β36.5cm. 19€
101.201.39

ΜƲα ƹǃƵƱƮƹư BRODER έωƮƲ
μƮγάƴư αƵƺƷωή. Η αƺƹάƴƲƵư
ƳαƺαƹƳƮƻή ƺưƸ αƵƺέωƮƲ ƺưƵ
ƻγʘαƹία ƳαƱDŽƸ ƳαƲ ƺα
μƮγάƴα βάʘư. Ο
ƹƻƵδƻαƹμǂƸ πƷƻ βƴέπƮƺƮ
ƹƺưƵ αʘƲƹƺƮʘή ƹƮƴίδα
αƵƺέωƮƲ μέωʘƲ ƳαƲ 450 ƳƲƴά!

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

Σ ε ε Π ι Π ε Ā ε Σ Σ Υ Σ Κ ε ΥΑ Σ ι ε Σ Γ ι Α Ν Α ΤΑ Μ ε ΤΑ Φ ε Ρ ε Τ ε Σ Π ι Τ ι Σ Η Μ ε ΡΑ

CF: 80000-mcho02a

απορριμάτων με πεντάλ
�40, Υ52cm. Απǂ
γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ 25€
500.990.51

VERSION: 0

227

νέο

BRODER βάση για εϊγαλεία

39€

HYLLIS ϊάφια

12€

1

2

3

4

5

6

νέο
BRODER σωνθεση

109,80€

ΒʘίƹƳƮƹƺƮ ƹƺƷ ωDŽʘƷ ƺưƸ απƷƱήƳưƸ μƮ ƺα πƷδήƴαƺα, ƺα ƳƷƻƺƲά ƳαƲ ƺα ƮʘγαƴƮία!
ΤƷ αƵƱƮƳƺƲƳǂ, ƮƻέƴƲƳƺƷ ƹǃƹƺưμα BRODER ƷʘγαƵDŽƵƮƲ ǂƴƷƻƸ ƺƷƻƸ
αƳαƺάƹƺαƺƷƻƸ ωDŽʘƷƻƸ. ΌπƿƸ ƺưƵ απƷƱήƳư, ƺƷ ƻπǂγƮƲƷ, ƺƷ γƳαʘάƯ.

226

ΟΡΓΩ Ν Ω Σ Η Σ Π ΙΤΙΟΥ

Α Ρ ι Σ Τ ε ΡΑ :
Σειϊά BRODER Απǂ
γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ
2 συνθέσεις με 2 L-πψδια
Π246×Β64, Υ209cm. 441,50€
Βάση για εϊγαλεία Π119–122,
Υ40cm. 39€ 801.201.26
Σειϊά SNACK Απǂ ƶǃƴƷ
ƹưμǃδαƸ ƳαƲ αƺƹάƴƲ
Κουτί Π37×Β28, Υ15cm.
9,95€/τεμ. 801.255.72
Κουτί Π56×Β37, Υ15cm.
12,50€/τεμ. 401.044.54
Κουτί Π56×Β37, Υ30cm.
15,50€/τεμ. 001.087.03
RILL ϊοδάκια 5€/4 τεμ. Απǂ
πƴαƹƺƲƳǂ ƳαƲ αƺƹάƴƲ
966.713.00
KNODD κάδος

TF: 80000-grc226

ĀεξιΑ:
1. GORM 2 μονάδες
Π130×Β34, Υ175cm. Μέγ.
βάʘƷƸ/ʘάƼƲ 50k. Απǂ
αƳαƺέʘγαƹƺƷ μαƹίƼ ƶǃƴƷ 43€
HÅBOL κουτί με καπάκι
Π37×Β28, Υ18cm. Απǂ ωαʘƺǂƵƲ
3€/2 τεμ. 301.155.99
2. νέο BRODER βάση για
αθλητικά είδη, σετ απψ 2 τεμ.
Απǂ γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ ƳαƲ
πƴαƹƺƲƳǂ 17€ 701.393.72
3. HYLLIS ϊαφιέϊα Π60×Β27,
Υ140cm. ΜƮγ. βάʘƷƸ/ʘάƼƲ

25k. Απǂ γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ
12€ 401.037.27
4–6. Σειϊά BRODER Απǂ
γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ
4. νέο Γάντζοι για είδη
κηπουϊικής. Β6cm. 7€/4 τεμ.
801.201.31
5. Σωνθεση με επέκταση
ωχους και ϊάφια Απǂ μαƹίƼ
ƶǃƴƷ. Π128×Β36.5, Υ214–
319cm. Mέγ. βάʘƷƸ 116kg.
109,80€
6. Ράφι Π119×Β36.5cm. 19€
101.201.39

ΜƲα ƹǃƵƱƮƹư BRODER έωƮƲ
μƮγάƴư αƵƺƷωή. Η αƺƹάƴƲƵư
ƳαƺαƹƳƮƻή ƺưƸ αƵƺέωƮƲ ƺưƵ
ƻγʘαƹία ƳαƱDŽƸ ƳαƲ ƺα
μƮγάƴα βάʘư. Ο
ƹƻƵδƻαƹμǂƸ πƷƻ βƴέπƮƺƮ
ƹƺưƵ αʘƲƹƺƮʘή ƹƮƴίδα
αƵƺέωƮƲ μέωʘƲ ƳαƲ 450 ƳƲƴά!

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

Σ ε ε Π ι Π ε Ā ε Σ Σ Υ Σ Κ ε ΥΑ Σ ι ε Σ Γ ι Α Ν Α ΤΑ Μ ε ΤΑ Φ ε Ρ ε Τ ε Σ Π ι Τ ι Σ Η Μ ε ΡΑ

CF: 80000-mcho02a

απορριμάτων με πεντάλ
�40, Υ52cm. Απǂ
γαƴβαƵƲƹμέƵƷ αƺƹάƴƲ 25€
500.990.51

VERSION: 0

227

ΓρηΓοροσ κυκλοσ

Α ρ Ι Σ Τ Ε ρΑ :
1. ANTONIUS πτυσσόμενη
απλώστρα με ροδάκια Π70,
Υ165cm. Απθ αƺƹάƴƲ ΣδƮƭ.:
Henrik Preutz 37€
2. Σειρά JÄLL
Απλώστρα Μ80×Π40, Υ85cm.
Απθ αƺƹάƴƲ ƹƮ ƴƮƻƳθ/μπƴƮ
δλκμα 5,50€ 401.229.95
Σάκος για άπλυτα με βάση
Μ41×Π43, Υ64cm. Απθ
πƴαƹƺƲƳθ ƹƮ ƴƮƻƳθ δλκμα ƳαƲ
αƺƹάƴƲ 3,50€ 701.189.68

ΠƴιƹƲμƷ. ΣƺέƬƵζμα. ΤαƳƺƷπƷίưƹư. ΤέƴƷƸ. ΜƮ μƲα
απƴκƹƺλα, λάγƲα απƷƱήƳƮƻƹưƸ ƳαƲ ƹƻλƺάλƲα ƬƲα
ƮιƳƷƴư ƷλƬάƵζƹư - θƴα ƳƷƵƺά ƹƺƷ πƴƻƵƺήλƲƷ ƹαƸ.
ΈƺƹƲ, "Ʒ ƳιƳƴƷƸ" ƬίƵƮƺαƲ πƲƷ απƴθƸ ƳαƲ ƬλήƬƷλƷƸ.

ηΕξΙΑ
Σειρά ΑNTONIUS Απθ αƺƹάƴƲ
ƹƮ αƹưμί δλκμα Τροχήλατος
σάκος για άπλυτα με βάση
Π38×Β35, Υ73cm. Απθ
πƷƴƻƮƹƺέλα 15€/τεμ.
Τροχήλατη μονάδα
αποθήκευσης με ξύλινη
επιφάνεια Π44×Β54, Υ77cm.
ΜƮ πƴαƹƺƲƳά ƹƻλƺάλƲα 39€
Τροχήλατη μονάδα
αποθήκευσης με ξύλινη
επιφάνεια Π44×Β54, Υ77cm.
ΜƮ ƹƻλƺάλƲα απθ πƷƴƻƮƹƺέλα
36€

1

Σύνθεση με απλώστρα
Π79×Β53, Υ90cm. ηƲπƴκƵƮƲ
ƮιƳƷƴα ƬƲα Ƶα ƮƶƷƲƳƷƵƷμƮίƺƮ
δκλƷ θƺαƵ ƭƮƵ ƺƷ
δλưƹƲμƷπƷƲƮίƺƮ 22€
Σύνθεση Π120×Β62, Υ180cm.
Η ƮπƲγάƵƮƲα ƮίƵαƲ γƲƵƲλƲƹμέƵư
μƮ αƴƷƻμίƵƲƷ, ƬƲα μƮƬάƴư
αƵƺƷδή 57€
SKUBB κρεμαστή
αποθηκευτική θήκη Π35×Β35,
Υ120cm. Απθ 100%
πƷƴƻƮƹƺέλα ƹƮ ƴƮƻƳθ δλκμα
9,95€ 901.025.32
ΤƷ ƹƺθλƲ ƮίƵαƲ λαμμέƵƷ απθ
ιγαƹμα ΙΚΕΑ. πƷƻ μπƷλƮίƺƮ Ƶα
αƬƷλάƹƮƺƮ μƮ ƺƷ μέƺλƷ.

ΣƺƮƬƵκƹƺƮ πƮλƲƹƹθƺƮλα λƷιδα
μƮ ƺưƵ απƴκƹƺλα ANTONIUS.
ΤƷ ιεƷƸ ƺưƸ ƹαƸ ƭίƵƮƲ πƷƴι
δκλƷ. ΚαƲ αγƷι ƭƲπƴκƵƮƲ,
ƮίƵαƲ μƲα έƶƻπƵư ƮπƲƴƷƬή ƬƲα
μƲƳλƷιƸ δκλƷƻƸ.

2

JÄLL απλώστρα

ANTONIUS πτυσσόμενη
απλώστρα με ροδάκια

5,50€

37€
ANTONIUS Τροχήλατη
μονάδα αποθήκευσης

39€
228

ο ρ ΓΑ Ν Ω σ η σ Π Ι Τ Ι ου

ΟΛ Ε Σ Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/8/2 0 0 9

CF: 80000-mcho03a

TF: 80000-grc228

VERSION: 0

ο ρ ΓΑ Ν Ω σ η σ Π Ι Τ Ι ου

229

ΓρηΓοροσ κυκλοσ

Α ρ Ι Σ Τ Ε ρΑ :
1. ANTONIUS πτυσσόμενη
απλώστρα με ροδάκια Π70,
Υ165cm. Απθ αƺƹάƴƲ ΣδƮƭ.:
Henrik Preutz 37€
2. Σειρά JÄLL
Απλώστρα Μ80×Π40, Υ85cm.
Απθ αƺƹάƴƲ ƹƮ ƴƮƻƳθ/μπƴƮ
δλκμα 5,50€ 401.229.95
Σάκος για άπλυτα με βάση
Μ41×Π43, Υ64cm. Απθ
πƴαƹƺƲƳθ ƹƮ ƴƮƻƳθ δλκμα ƳαƲ
αƺƹάƴƲ 3,50€ 701.189.68

ΠƴιƹƲμƷ. ΣƺέƬƵζμα. ΤαƳƺƷπƷίưƹư. ΤέƴƷƸ. ΜƮ μƲα
απƴκƹƺλα, λάγƲα απƷƱήƳƮƻƹưƸ ƳαƲ ƹƻλƺάλƲα ƬƲα
ƮιƳƷƴư ƷλƬάƵζƹư - θƴα ƳƷƵƺά ƹƺƷ πƴƻƵƺήλƲƷ ƹαƸ.
ΈƺƹƲ, "Ʒ ƳιƳƴƷƸ" ƬίƵƮƺαƲ πƲƷ απƴθƸ ƳαƲ ƬλήƬƷλƷƸ.

ηΕξΙΑ
Σειρά ΑNTONIUS Απθ αƺƹάƴƲ
ƹƮ αƹưμί δλκμα Τροχήλατος
σάκος για άπλυτα με βάση
Π38×Β35, Υ73cm. Απθ
πƷƴƻƮƹƺέλα 15€/τεμ.
Τροχήλατη μονάδα
αποθήκευσης με ξύλινη
επιφάνεια Π44×Β54, Υ77cm.
ΜƮ πƴαƹƺƲƳά ƹƻλƺάλƲα 39€
Τροχήλατη μονάδα
αποθήκευσης με ξύλινη
επιφάνεια Π44×Β54, Υ77cm.
ΜƮ ƹƻλƺάλƲα απθ πƷƴƻƮƹƺέλα
36€

1

Σύνθεση με απλώστρα
Π79×Β53, Υ90cm. ηƲπƴκƵƮƲ
ƮιƳƷƴα ƬƲα Ƶα ƮƶƷƲƳƷƵƷμƮίƺƮ
δκλƷ θƺαƵ ƭƮƵ ƺƷ
δλưƹƲμƷπƷƲƮίƺƮ 22€
Σύνθεση Π120×Β62, Υ180cm.
Η ƮπƲγάƵƮƲα ƮίƵαƲ γƲƵƲλƲƹμέƵư
μƮ αƴƷƻμίƵƲƷ, ƬƲα μƮƬάƴư
αƵƺƷδή 57€
SKUBB κρεμαστή
αποθηκευτική θήκη Π35×Β35,
Υ120cm. Απθ 100%
πƷƴƻƮƹƺέλα ƹƮ ƴƮƻƳθ δλκμα
9,95€ 901.025.32
ΤƷ ƹƺθλƲ ƮίƵαƲ λαμμέƵƷ απθ
ιγαƹμα ΙΚΕΑ. πƷƻ μπƷλƮίƺƮ Ƶα
αƬƷλάƹƮƺƮ μƮ ƺƷ μέƺλƷ.

ΣƺƮƬƵκƹƺƮ πƮλƲƹƹθƺƮλα λƷιδα
μƮ ƺưƵ απƴκƹƺλα ANTONIUS.
ΤƷ ιεƷƸ ƺưƸ ƹαƸ ƭίƵƮƲ πƷƴι
δκλƷ. ΚαƲ αγƷι ƭƲπƴκƵƮƲ,
ƮίƵαƲ μƲα έƶƻπƵư ƮπƲƴƷƬή ƬƲα
μƲƳλƷιƸ δκλƷƻƸ.

2

JÄLL απλώστρα

ANTONIUS πτυσσόμενη
απλώστρα με ροδάκια

5,50€

37€
ANTONIUS Τροχήλατη
μονάδα αποθήκευσης

39€
228

ο ρ ΓΑ Ν Ω σ η σ Π Ι Τ Ι ου

ΟΛ Ε Σ Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/8/2 0 0 9

CF: 80000-mcho03a

TF: 80000-grc228

VERSION: 0

ο ρ ΓΑ Ν Ω σ η σ Π Ι Τ Ι ου

229

1

TVÄTTA επίτοιχη απλώστʘα

45€/τεμ.
2
3

NATURLIG καλάθι
για άπλυτα

49€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. Σειʘά VACKER ΑπϜ 65%
πϓϐϗόϕϖέϟα, 35% βαμβάϏώ
Σϙόδ: Louise
Hederström Σό πϟάϕώϑϓ/ϐόϗϏϜ
ϙϟϞμα
Αποθηκευτική θήκη Π16×Β35,
Υ110cm. 9,95€ 001.044.08
Συʘτάʘι Π14×Β36, Υ14cm.
5€/2 τεμ. 801.196.46
Κουτί με διαχωʘιστικά
Π42×Β56, Υ12cm. 12,95€/τεμ.
301.196.44
Κουτί για ʘούχα με καπάκι
Π42×Β56, Υ30cm. 15€/τεμ.
801.044.09
2. TVÄTTA απλώστʘα
Π140×Β63, Υ159cm. ϛώπϐϞϑόώ
όϝϏϓϐα γώα ϑα όϒϓώϏϓϑϓμόίϖό

230

ϙϞϟϓ, 13 μέϖϟα ϕϙϓώϑί. ΑπϜ
ϐαϏαϟώϕμέϑϓ μαϕίϘ ϒϝϐϓ
ϕύμϝδαϔ. Σϙόδ.: T Christensen/
K Legaard 65€ 101.159.63
3. NATURLIG καλάθι για
άπλυτα Μ40×Π40, Υ67cm.
85Lt. ΑπϜ ϐαϏαϟώϕμέϑϓ ϟαϖϖάϑ
Ϗαώ βαμβάϏώ. Σϙόδ.: Emma
Dafnäs 49€. 101.196.59
ϛΕΞΙΑ:
Σειʘά TVÄTTA ΑπϜ
ϐαϏαϟώϕμέϑϓ μαϕίϘ ϒϝϐϓ
ϕύμϝδαϔ/ϏϜϑϖϟα πϐαϏέ Ϗαώ
αϑϓϒόίδϚϖϓ αϖϕάϐώ. Σϙόδ: T
Christensen/K Legaard

501.159.61
Επιφάνεια εʘγασίας
Π130×Β68, Υ94cm. 179€
401.246.83
Επίτοιχη απλώστʘα Π61×Β68,
Υ33cm. ϛώπϐϞϑόώ όϝϏϓϐα Ϗαώ
όϒϓώϏϓϑϓμόίϖό ϙϞϟϓ. Μό 6
μέϖϟα ϕϙϓώϑί γώα άπϐϚμα 45€/
τεμ. 301.159.62
VACKER σάκος για άπλυτα
Μ51×Π15, Υ65cm. 50Lt.
ΑπϜ 65% πϓϐϗόϕϖέϟα, 35%
βαμβάϏώ 5,95€ 401.196.48

ΑπϜ ϖϓ πϐϗϑϖήϟώϓ ϕϖύϑ
απϐϞϕϖϟα. Τα ϟϓδάϏώα ϕϖϓ
Ϗϓϗϖί TVÄTTA Ϗάϑϓϗϑ ϖύ
μόϖαϘϓϟά ϖϚϑ ϟϓϝϙϚϑ
πϓϐϝ απϐή.

Τʘοχήλατος κάδος για
άπλυτα Π54×Β54, Υ85cm. 89€

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η   Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

Ε Χ ΟΥ Μ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι Σ Α Σ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α   Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η   Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

CF: 80000-mcho04a

TF: 80000-grc230

VERSION: 0

231

1

TVÄTTA επίτοιχη απλώστʘα

45€/τεμ.
2
3

NATURLIG καλάθι
για άπλυτα

49€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. Σειʘά VACKER ΑπϜ 65%
πϓϐϗόϕϖέϟα, 35% βαμβάϏώ
Σϙόδ: Louise
Hederström Σό πϟάϕώϑϓ/ϐόϗϏϜ
ϙϟϞμα
Αποθηκευτική θήκη Π16×Β35,
Υ110cm. 9,95€ 001.044.08
Συʘτάʘι Π14×Β36, Υ14cm.
5€/2 τεμ. 801.196.46
Κουτί με διαχωʘιστικά
Π42×Β56, Υ12cm. 12,95€/τεμ.
301.196.44
Κουτί για ʘούχα με καπάκι
Π42×Β56, Υ30cm. 15€/τεμ.
801.044.09
2. TVÄTTA απλώστʘα
Π140×Β63, Υ159cm. ϛώπϐϞϑόώ
όϝϏϓϐα γώα ϑα όϒϓώϏϓϑϓμόίϖό

230

ϙϞϟϓ, 13 μέϖϟα ϕϙϓώϑί. ΑπϜ
ϐαϏαϟώϕμέϑϓ μαϕίϘ ϒϝϐϓ
ϕύμϝδαϔ. Σϙόδ.: T Christensen/
K Legaard 65€ 101.159.63
3. NATURLIG καλάθι για
άπλυτα Μ40×Π40, Υ67cm.
85Lt. ΑπϜ ϐαϏαϟώϕμέϑϓ ϟαϖϖάϑ
Ϗαώ βαμβάϏώ. Σϙόδ.: Emma
Dafnäs 49€. 101.196.59
ϛΕΞΙΑ:
Σειʘά TVÄTTA ΑπϜ
ϐαϏαϟώϕμέϑϓ μαϕίϘ ϒϝϐϓ
ϕύμϝδαϔ/ϏϜϑϖϟα πϐαϏέ Ϗαώ
αϑϓϒόίδϚϖϓ αϖϕάϐώ. Σϙόδ: T
Christensen/K Legaard

501.159.61
Επιφάνεια εʘγασίας
Π130×Β68, Υ94cm. 179€
401.246.83
Επίτοιχη απλώστʘα Π61×Β68,
Υ33cm. ϛώπϐϞϑόώ όϝϏϓϐα Ϗαώ
όϒϓώϏϓϑϓμόίϖό ϙϞϟϓ. Μό 6
μέϖϟα ϕϙϓώϑί γώα άπϐϚμα 45€/
τεμ. 301.159.62
VACKER σάκος για άπλυτα
Μ51×Π15, Υ65cm. 50Lt.
ΑπϜ 65% πϓϐϗόϕϖέϟα, 35%
βαμβάϏώ 5,95€ 401.196.48

ΑπϜ ϖϓ πϐϗϑϖήϟώϓ ϕϖύϑ
απϐϞϕϖϟα. Τα ϟϓδάϏώα ϕϖϓ
Ϗϓϗϖί TVÄTTA Ϗάϑϓϗϑ ϖύ
μόϖαϘϓϟά ϖϚϑ ϟϓϝϙϚϑ
πϓϐϝ απϐή.

Τʘοχήλατος κάδος για
άπλυτα Π54×Β54, Υ85cm. 89€

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η   Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

Ε Χ ΟΥ Μ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι Σ Α Σ Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α   Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η   Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

CF: 80000-mcho04a

TF: 80000-grc230

VERSION: 0

231

Η πϐϏπη Δθιύλα πνρ οπθπθνώ οαξ Δίλαθ η Δίονδνξ. ΚάλπΔ πη κνθπύλ κΔθπνρϐγθιή
ιαθ δϏοπΔ πηξ πν πϐνοτπθιύ οαξ οπρκ.

1

2

νέο

TRONES παπ/θήκη

32€/3τεμ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. νέα Σειʘά SKÄR ΜΔ
ςθλίϐθομα απύ ακνρμίλθν.
ΣσΔδ: Henrik Preutz Ντουλάπι
με πόʘτα Π49×Β19, Υ184cm.
119€ 801.418.50
Παπουτσοθήκη με 3
διαμεʘίσματα Γθα 6 ζΔργάϐθα.
Π49×Β19, Υ150cm. 79€
001.418.49
2.Σειʘά �R�N Απύ αποάκθ
Κʘεμάστʘα εισόδου
Π60×Β29, Υ17cm. 12,50€/τεμ.
901.010.52
Παπουτσοθήκη Π60×Β29,
Υ17cm. 12,50€/τεμ
701.010.53
Σειʘά SPONTAN Απύ αποάκθ
οΔ μαώϐν σϐϏμα Μαγνητικός

232

πίνακας Μ65×Π45cm. 9,95€
701.171.67 Μαγνήτης 2€/8
τεμ. 401.171.64
PUGG επίτοιχο ʘολόι
ϑ32cm. Απύ Δπθσϐτμθτμέλν
αποάκθ/γρακί 19€ 100.989.87
TRONES παπουτσοθήκη
Π51×Β18, Υ39cm. Γθα 6
ζΔργάϐθα. 32€/3τεμ.
301.108.32
όΕΞΙΑ:
Σειʘά TJUSIG Απύ
καιαϐθομέλν μαοίς μώκν
οημώδαξ/αλνμΔίδτπν αποάκθ
Κʘεμάστʘα εισόδου
Π99×Β32, Υ25cm. 45€/τεμ.
201.037.33 Παπουτσοθήκη
Π99×Β32, Υ37cm. 49€/τεμ.

100.997.84
SKARP ʘολόι Απύ αλνμΔίδτπν
αποάκθ/γρακί. ϑ31cm.15€
701.111.27 STAVE καθʘέφτης
Π40×Υ160cm. Απύ
καιαϐθομέλν μαοίς μώκν
οημώδαξ 39€101.259.81
KLUDD πίνακας
ανακοινDŽσεων Απύ γρακί.
Π65×Υ45cm. 15€101.148.74
SANDNES παπουτσοθήκη με
4 διαμεʘίσματα Π96×Β17,
Υ90cm. Γθα 8 ζΔργάϐθα. Απύ
καιαϐθομέλν μαοίς μώκν
οημώδαξ 99€ 701.118.96

ΜΔ 16 γάλπζνρξ, πν
λπνρκάπθ μΔ πύϐπα SKÄR
έσΔθ αϐιΔπύ σϏϐν γθα
πακπύ, ζαιέπΔξ - αιύμα ιαθ
παπνώποθα. ΧτϐάΔθ Δπίοηξ
ικΔθδθά, ιαοιύκ, γάλπθα ιαθ
πνκκά άκκα!

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η   Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

TJUSIG παπουτσοθήκη

49€/τεμ.
Π Ω Σ Ε Χ ΟΥ Μ Ε Τ Ο Σ Ο Χ Α Μ Η Λ Ε Σ Τ Ι Μ Ε Σ ? ό Ε Ι Τ Ε Σ Τ Η Σ Ε Λ . 12   Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η   Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

CF: 80000-mcho05a

TF: 80000-grc232

VERSION:0

233

Η πϐϏπη Δθιύλα πνρ οπθπθνώ οαξ Δίλαθ η Δίονδνξ. ΚάλπΔ πη κνθπύλ κΔθπνρϐγθιή
ιαθ δϏοπΔ πηξ πν πϐνοτπθιύ οαξ οπρκ.

1

2

νέο

TRONES παπ/θήκη

32€/3τεμ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. νέα Σειʘά SKÄR ΜΔ
ςθλίϐθομα απύ ακνρμίλθν.
ΣσΔδ: Henrik Preutz Ντουλάπι
με πόʘτα Π49×Β19, Υ184cm.
119€ 801.418.50
Παπουτσοθήκη με 3
διαμεʘίσματα Γθα 6 ζΔργάϐθα.
Π49×Β19, Υ150cm. 79€
001.418.49
2.Σειʘά �R�N Απύ αποάκθ
Κʘεμάστʘα εισόδου
Π60×Β29, Υ17cm. 12,50€/τεμ.
901.010.52
Παπουτσοθήκη Π60×Β29,
Υ17cm. 12,50€/τεμ
701.010.53
Σειʘά SPONTAN Απύ αποάκθ
οΔ μαώϐν σϐϏμα Μαγνητικός

232

πίνακας Μ65×Π45cm. 9,95€
701.171.67 Μαγνήτης 2€/8
τεμ. 401.171.64
PUGG επίτοιχο ʘολόι
ϑ32cm. Απύ Δπθσϐτμθτμέλν
αποάκθ/γρακί 19€ 100.989.87
TRONES παπουτσοθήκη
Π51×Β18, Υ39cm. Γθα 6
ζΔργάϐθα. 32€/3τεμ.
301.108.32
όΕΞΙΑ:
Σειʘά TJUSIG Απύ
καιαϐθομέλν μαοίς μώκν
οημώδαξ/αλνμΔίδτπν αποάκθ
Κʘεμάστʘα εισόδου
Π99×Β32, Υ25cm. 45€/τεμ.
201.037.33 Παπουτσοθήκη
Π99×Β32, Υ37cm. 49€/τεμ.

100.997.84
SKARP ʘολόι Απύ αλνμΔίδτπν
αποάκθ/γρακί. ϑ31cm.15€
701.111.27 STAVE καθʘέφτης
Π40×Υ160cm. Απύ
καιαϐθομέλν μαοίς μώκν
οημώδαξ 39€101.259.81
KLUDD πίνακας
ανακοινDŽσεων Απύ γρακί.
Π65×Υ45cm. 15€101.148.74
SANDNES παπουτσοθήκη με
4 διαμεʘίσματα Π96×Β17,
Υ90cm. Γθα 8 ζΔργάϐθα. Απύ
καιαϐθομέλν μαοίς μώκν
οημώδαξ 99€ 701.118.96

ΜΔ 16 γάλπζνρξ, πν
λπνρκάπθ μΔ πύϐπα SKÄR
έσΔθ αϐιΔπύ σϏϐν γθα
πακπύ, ζαιέπΔξ - αιύμα ιαθ
παπνώποθα. ΧτϐάΔθ Δπίοηξ
ικΔθδθά, ιαοιύκ, γάλπθα ιαθ
πνκκά άκκα!

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η   Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

TJUSIG παπουτσοθήκη

49€/τεμ.
Π Ω Σ Ε Χ ΟΥ Μ Ε Τ Ο Σ Ο Χ Α Μ Η Λ Ε Σ Τ Ι Μ Ε Σ ? ό Ε Ι Τ Ε Σ Τ Η Σ Ε Λ . 12   Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η   Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

CF: 80000-mcho05a

TF: 80000-grc232

VERSION:0

233

Ένα κουτί για κάθε όάφι. Ένα όάφι για κάθε κουτί...

KASSETT κουτί για CD με καπάκι
1

6,50€/2 τεμ.

νέο

2

1

1

1

νέο

2

3
2

3

2
3

3

234

4

4

5

5

6

4

5

6

4

5

6

ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ JÄRPEN

...ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ BESTÅ

...ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EXPEDIT

...ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ BILLY

1. Σειρά KASSETT Απω
χαότωνι.
Κουτί για CD με καπάκι
Π16×Β26, Υ15cm. 6,50€/2
τεμ. Σε πόάσινο χόϋμα
001.154.59 Σε λευκω χόϋμα
801.154.60
Κουτί για DVD με καπάκι
Π21×Β26, Υ15cm. Σε πόάσινο
χό. 7,50€/2 τεμ. 001.154.64
2. ��T��� κουτί με καπάκι
Π35×Β28, Υ18cm. Απω χαότωνι
και φϊλλα φοίνικα 12€
301.164.19
3.νέο LING� κουτί με
καπάκι Π28×Β35, Υ18cm. Απω

1. KASSETT
KASSETT κουτί για
έγγραφα με καπάκι Π28×Β35,
Υ18cm. Απω χαότωνι, σε λευκω
χόϋμα 9,50€/2 τεμ.
901.154.88
2. νέο KNÖS κουτί με
καπάκι Π26×Β36, Υ26cm. Απω
πλαστικω και χαότωνι 15,95€/
τεμ. 401.299.68
3. ST�IKT κουτί για έγγραφα
με καπάκι Π28×Β35, Υ18cm.
Απω χαότωνι και ϊφασμα, σε
σκοϊόο μπλε χόϋμα 9,95€/
τεμ 201.302.08
4. �L��T κουτί με καπάκι
Π28×Β35, Υ15cm. Απω

1. KASSETT κουτί για
περιοδικά με καπάκι
Π33×Β38, Υ30cm. Απω
χαότωνι, σε λευκω χόϋμα
15€/2 τεμ. 801.154.84
2. νέο ST�IKT κουτί για
περιοδικά με καπάκι
Π33×Β38, Υ30cm. Απω χαότωνι
και ϊφασμα, σε σκοϊόο μπλε
χόϋμα 12€/τεμ 501.302.16
3. B�ANÄS καλάθι Μ35×Π32,
Υ32cm. Απω λακαόισμένο
όαττάν και μασίφ ξϊλο 12€/
τεμ. 774.392.12
4. νέο D��NA κουτί
Π33×Β33, Υ38cm Απω χαότωνι

1–3. Σειρά KASSETT Απω
βαμμένο χαότωνι
1. Κουτί για DVD με καπάκι
Π21×Β26, Υ15cm. Σε κωκκινο
χόϋμα 7,50€/2 τεμ.
701.154.65
2. Κουτί για CD με καπάκι
Π16×Β26, Υ15cm. Σε κωκκινο
χόϋμα 6,50€/2 τεμ.
801.154.55
Σε μαϊόο χόϋμα 201.154.58
3. Θήκη για περιοδικά
Π10×Β25, Υ32cm. Σε κωκκινο
χόϋμα 4,50€/τεμ. 001.194.95
4. νέο ST�IKT Κουτί για CD
με καπάκι Π16×Β26, Υ17cm

οντουλέ χαότί 4€/2 τεμ.
301.301.99
4. νέο ST�IKT κουτί για CD
με καπάκι Π16×Β26, Υ17cm.
Απω χαότωνι και ϊφασμα 5€
601.302.06
5. KASSETT κουτί για
έγγραφα με καπάκι Απω
χαότωνι Π28×Β35, Υ18cm.
9,50€/2 τεμ. 301.154.86
JÄ��EN ράφι Π119×Β28cm.
12€/τεμ. 900.250.44
BJÄ�Nu� �ρα�ίο�ε� Β28cm.
12€/2 τεμ. 101.361.35

πολυεστέόα και χαότωνι, σε
γκόι/κίτόινο χόϋμα 5,50€
901.299.80
5. ��T��� κουτί με καπάκι
Π35×Β28, Υ18cm. Απω χαότωνι
και φϊλλα φοίνικα 12€
301.164.19
6. KASSETT
KASSETT κουτί με καπάκι
Π55×Β35, Υ27cm. Βαμμένο
χαότωνι, σε κωκκινο χόϋμα
12€ 801.154.98
BESTÅ σύ�θεση
αποθήκευση� ψείτε την σελ.
78

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

και πολυεστέόα, σε διάφοόα
χόϋματα 4,50€ 401.335.45
5. K�TTEB� καλάθι
Μ34×Π32, Υ32cm. Απω
χαότωνι, βαμβάκι και φϊλλα
φοίνικα 17€ 001.094.77
6. �L��T κουτί με καπάκι
Π33×Β38, Υ32cm Απω
πολυεστέόα, σε κωκκινο/γκόι
χόϋμα 7,50€ 101.299.79
Ex�EDIT �ι�λιοθήκη ψείτε
την σελ. 86

Απω χαότωνι και ϊφασμα, σε
σκοϊόο μπλε χόϋμα 5€
601.302.06
5–6. Σειρά KASSETT Απω
βαμμένο χαότωνι
5. Κουτί για CD με καπάκι
Π16×Β26, Υ15cm. Σε πόάσινο
χόϋμα 6,50€/2 τεμ.
001.154.59
6. Κουτί για DVD με καπάκι
Π21×Β26, Υ15cm. Σε λευκω
χόϋμα 7,50€/2 τεμ
901.154.69
Billy �ι�λιοθήκη, σελ. 80

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

CF: 80000-mcho06c

TF: 80000-grc234

VERSION:0

235

Ένα κουτί για κάθε όάφι. Ένα όάφι για κάθε κουτί...

KASSETT κουτί για CD με καπάκι
1

6,50€/2 τεμ.

νέο

2

1

1

1

νέο

2

3
2

3

2
3

3

234

4

4

5

5

6

4

5

6

4

5

6

ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ JÄRPEN

...ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ BESTÅ

...ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EXPEDIT

...ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ BILLY

1. Σειρά KASSETT Απω
χαότωνι.
Κουτί για CD με καπάκι
Π16×Β26, Υ15cm. 6,50€/2
τεμ. Σε πόάσινο χόϋμα
001.154.59 Σε λευκω χόϋμα
801.154.60
Κουτί για DVD με καπάκι
Π21×Β26, Υ15cm. Σε πόάσινο
χό. 7,50€/2 τεμ. 001.154.64
2. ��T��� κουτί με καπάκι
Π35×Β28, Υ18cm. Απω χαότωνι
και φϊλλα φοίνικα 12€
301.164.19
3.νέο LING� κουτί με
καπάκι Π28×Β35, Υ18cm. Απω

1. KASSETT
KASSETT κουτί για
έγγραφα με καπάκι Π28×Β35,
Υ18cm. Απω χαότωνι, σε λευκω
χόϋμα 9,50€/2 τεμ.
901.154.88
2. νέο KNÖS κουτί με
καπάκι Π26×Β36, Υ26cm. Απω
πλαστικω και χαότωνι 15,95€/
τεμ. 401.299.68
3. ST�IKT κουτί για έγγραφα
με καπάκι Π28×Β35, Υ18cm.
Απω χαότωνι και ϊφασμα, σε
σκοϊόο μπλε χόϋμα 9,95€/
τεμ 201.302.08
4. �L��T κουτί με καπάκι
Π28×Β35, Υ15cm. Απω

1. KASSETT κουτί για
περιοδικά με καπάκι
Π33×Β38, Υ30cm. Απω
χαότωνι, σε λευκω χόϋμα
15€/2 τεμ. 801.154.84
2. νέο ST�IKT κουτί για
περιοδικά με καπάκι
Π33×Β38, Υ30cm. Απω χαότωνι
και ϊφασμα, σε σκοϊόο μπλε
χόϋμα 12€/τεμ 501.302.16
3. B�ANÄS καλάθι Μ35×Π32,
Υ32cm. Απω λακαόισμένο
όαττάν και μασίφ ξϊλο 12€/
τεμ. 774.392.12
4. νέο D��NA κουτί
Π33×Β33, Υ38cm Απω χαότωνι

1–3. Σειρά KASSETT Απω
βαμμένο χαότωνι
1. Κουτί για DVD με καπάκι
Π21×Β26, Υ15cm. Σε κωκκινο
χόϋμα 7,50€/2 τεμ.
701.154.65
2. Κουτί για CD με καπάκι
Π16×Β26, Υ15cm. Σε κωκκινο
χόϋμα 6,50€/2 τεμ.
801.154.55
Σε μαϊόο χόϋμα 201.154.58
3. Θήκη για περιοδικά
Π10×Β25, Υ32cm. Σε κωκκινο
χόϋμα 4,50€/τεμ. 001.194.95
4. νέο ST�IKT Κουτί για CD
με καπάκι Π16×Β26, Υ17cm

οντουλέ χαότί 4€/2 τεμ.
301.301.99
4. νέο ST�IKT κουτί για CD
με καπάκι Π16×Β26, Υ17cm.
Απω χαότωνι και ϊφασμα 5€
601.302.06
5. KASSETT κουτί για
έγγραφα με καπάκι Απω
χαότωνι Π28×Β35, Υ18cm.
9,50€/2 τεμ. 301.154.86
JÄ��EN ράφι Π119×Β28cm.
12€/τεμ. 900.250.44
BJÄ�Nu� �ρα�ίο�ε� Β28cm.
12€/2 τεμ. 101.361.35

πολυεστέόα και χαότωνι, σε
γκόι/κίτόινο χόϋμα 5,50€
901.299.80
5. ��T��� κουτί με καπάκι
Π35×Β28, Υ18cm. Απω χαότωνι
και φϊλλα φοίνικα 12€
301.164.19
6. KASSETT
KASSETT κουτί με καπάκι
Π55×Β35, Υ27cm. Βαμμένο
χαότωνι, σε κωκκινο χόϋμα
12€ 801.154.98
BESTÅ σύ�θεση
αποθήκευση� ψείτε την σελ.
78

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

και πολυεστέόα, σε διάφοόα
χόϋματα 4,50€ 401.335.45
5. K�TTEB� καλάθι
Μ34×Π32, Υ32cm. Απω
χαότωνι, βαμβάκι και φϊλλα
φοίνικα 17€ 001.094.77
6. �L��T κουτί με καπάκι
Π33×Β38, Υ32cm Απω
πολυεστέόα, σε κωκκινο/γκόι
χόϋμα 7,50€ 101.299.79
Ex�EDIT �ι�λιοθήκη ψείτε
την σελ. 86

Απω χαότωνι και ϊφασμα, σε
σκοϊόο μπλε χόϋμα 5€
601.302.06
5–6. Σειρά KASSETT Απω
βαμμένο χαότωνι
5. Κουτί για CD με καπάκι
Π16×Β26, Υ15cm. Σε πόάσινο
χόϋμα 6,50€/2 τεμ.
001.154.59
6. Κουτί για DVD με καπάκι
Π21×Β26, Υ15cm. Σε λευκω
χόϋμα 7,50€/2 τεμ
901.154.69
Billy �ι�λιοθήκη, σελ. 80

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

CF: 80000-mcho06c

TF: 80000-grc234

VERSION:0

235

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!
νέο
Κʘεμάƹƺε ƺηƵ ƹƺƷ γʘαƼείƷ
ƹαƸ ή ƺƷπƷθεƺήƹƺε ƺηƵ κƷƵƺά
ƹƺηƵ πǂʘƺα! Η απƷθηκεƻƺική
ƹǃƵθεƹη ESTETISK ƽʘηƹιμεǃει
ƺǂƹƷ για ƺα ƹƺƻλǂ και ƺα
ƽαʘƺιά ǂƹƷ και για ƺα κλειδιά
ƹαƸ και ƺηƵ αλληλƷγʘαƼία...

1

2

3

4

νέο

236

1. νέα Σειρά KNÖS Απǂ
πλαƹƺικǂ, ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα.
Σƽεδ.: Marcus Arvonen Κουτί
για CD Π15×Β26, Υ15cm.
Χƿʘάει 22 CD 7,95€/τεμ.
201.299.69 Κουτί για
περιοδικά Π9×Β35, Υ26cm.
12€/τεμ. 901.299.61
2. Σειρά FLÖRT Απǂ 100%
πƷλƻεƹƺέʘα, ƹε διάƼƷʘα
ƽʘDŽμαƺα. Σƽεδ.: Henrik Preutz
Τσάντα 9,95€ 601.299.72
Κασετίνα για CD, 128 θήκες
8,50€ 301.299.78 Κασετίνα
για CD, 20 θήκες 1,50€
201.315.09 Θήκη
αποθήκευσης Επιλέƶƺε
αƵάμεƹα ƹε μια καƹεƺίƵα, μια
θήκη για ƺƷ mp-3 και μια μικʘή
ƺƹάƵƺα 1,95€ 601.315.07
3. Σειρά ESTETISK Απǂ
λακαʘιƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃλƷ
βελαƵιδιάƸ. Σƽεδ.: Eva Lilja
Löwenhielm Θήκη
αποθήκευσης Μ40×Π10,
Υ20cm. 19€ 401.041.52
Κουτί, 2 τεμ. Μ10×Π10, Υ10cm
και Μ10×Π10, Υ13.5cm. 8€
401.092.58 Κουτί για
περιοδικά Π33×Β25, Υ32cm.
29€ 701.041.55
4. νέα Σειρά STRIKT Απǂ
ƽαʘƺǂƵι και ǃƼαƹμα, ƹε
διάƼƷʘα ƽʘDŽμαƺα. Σƽεδ.: K
Hagberg/M Hagberg
Σετ από 4 κομμάτια για το
γραφείο Πεʘιέƽει: 1 κƷƻƺί για
ƽαʘƺί, 1 κƷƻƺί για μƷλǃβια και
2 κƷƻƺιά για ƽαʘƺιά 9€
401.302.12 Θήκη για
περιοδικά, σετ 2 τεμ. 9€
501.447.51 Κουτί με καπάκι
Π32×Β26cm. 6€/τεμ
601.302.11

20€
ANTONIUS μονάδα αποθήκευσης Π44×Β54, Υ70cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε αƹημί ƽʘDŽμα.

Design and Quality IKEA of Sweden

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

CF: 80000-mcho07k

TF: 80000-grc236

VERSION:0

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!
νέο
Κʘεμάƹƺε ƺηƵ ƹƺƷ γʘαƼείƷ
ƹαƸ ή ƺƷπƷθεƺήƹƺε ƺηƵ κƷƵƺά
ƹƺηƵ πǂʘƺα! Η απƷθηκεƻƺική
ƹǃƵθεƹη ESTETISK ƽʘηƹιμεǃει
ƺǂƹƷ για ƺα ƹƺƻλǂ και ƺα
ƽαʘƺιά ǂƹƷ και για ƺα κλειδιά
ƹαƸ και ƺηƵ αλληλƷγʘαƼία...

1

2

3

4

νέο

236

1. νέα Σειρά KNÖS Απǂ
πλαƹƺικǂ, ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα.
Σƽεδ.: Marcus Arvonen Κουτί
για CD Π15×Β26, Υ15cm.
Χƿʘάει 22 CD 7,95€/τεμ.
201.299.69 Κουτί για
περιοδικά Π9×Β35, Υ26cm.
12€/τεμ. 901.299.61
2. Σειρά FLÖRT Απǂ 100%
πƷλƻεƹƺέʘα, ƹε διάƼƷʘα
ƽʘDŽμαƺα. Σƽεδ.: Henrik Preutz
Τσάντα 9,95€ 601.299.72
Κασετίνα για CD, 128 θήκες
8,50€ 301.299.78 Κασετίνα
για CD, 20 θήκες 1,50€
201.315.09 Θήκη
αποθήκευσης Επιλέƶƺε
αƵάμεƹα ƹε μια καƹεƺίƵα, μια
θήκη για ƺƷ mp-3 και μια μικʘή
ƺƹάƵƺα 1,95€ 601.315.07
3. Σειρά ESTETISK Απǂ
λακαʘιƹμέƵƷ μαƹίƼ ƶǃλƷ
βελαƵιδιάƸ. Σƽεδ.: Eva Lilja
Löwenhielm Θήκη
αποθήκευσης Μ40×Π10,
Υ20cm. 19€ 401.041.52
Κουτί, 2 τεμ. Μ10×Π10, Υ10cm
και Μ10×Π10, Υ13.5cm. 8€
401.092.58 Κουτί για
περιοδικά Π33×Β25, Υ32cm.
29€ 701.041.55
4. νέα Σειρά STRIKT Απǂ
ƽαʘƺǂƵι και ǃƼαƹμα, ƹε
διάƼƷʘα ƽʘDŽμαƺα. Σƽεδ.: K
Hagberg/M Hagberg
Σετ από 4 κομμάτια για το
γραφείο Πεʘιέƽει: 1 κƷƻƺί για
ƽαʘƺί, 1 κƷƻƺί για μƷλǃβια και
2 κƷƻƺιά για ƽαʘƺιά 9€
401.302.12 Θήκη για
περιοδικά, σετ 2 τεμ. 9€
501.447.51 Κουτί με καπάκι
Π32×Β26cm. 6€/τεμ
601.302.11

20€
ANTONIUS μονάδα αποθήκευσης Π44×Β54, Υ70cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε αƹημί ƽʘDŽμα.

Design and Quality IKEA of Sweden

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Π Ι Τ Ι ΟΥ

CF: 80000-mcho07k

TF: 80000-grc236

VERSION:0

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

νέο

Ξεσάοπε πα δτμάπρα. Σκεςπείπε πνρξ σψωνρξ. Κάμπε νπνρνδήπνπε
σψων πνρ οπρπρνχ οαξ, πνμ πωνοτπρκφ οαξ σψων εωγαοίαξ. Έμα
μέωνξ γρα μα οεωςάωεπε οπν ίμπεωμεπ ή γρα μα δημρνρωγήοεπε.
Μφμνρ οαξ ή με παωέα. Ο σψωνξ πνρ αροθάμεοπε πρν άμεπα,
είμαρ πν μέωνξ πνρ δνρλεχεπε (ή παίζεπε) καλχπεωα.

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ.238 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕΛ.246 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΕΛ.254 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΣΕΛ.358

VIKA GREVSTA/VIKA OLEBY
τωαπέζι

115€

PATRIK πεωιστωεφχμενη καωέκλα Κάθρομα Π44×Β40, Υ42–52cm. Τν κάλρμμα είμαρ
απφ 100% μαλλί καρ η βάοη απφ αποάλρ, οε αοημί σωψμα. Σσεδ.: Mia Gammelgaard. Σε
οκνχων γκωρ σωψμα 139€ 700.681.62
VIKA GREVSTA επιφάνεια τωαπεζιοψ 79€ υείπε οπη οελ. 251.
VIKA OLEBY Πχδι Υ45cm 6€ Πχδι Υ70cm 9€ υείπε οπη οελ. 251.
νέο BERGSBO βιβλιοθήκη με γυάλινες πχωτες �79€ υείπε οπη οελ. 80.

CF: 80000-mcwo01a

TF: 80000-grc238

VERSION:1

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

νέο

Ξεσάοπε πα δτμάπρα. Σκεςπείπε πνρξ σψωνρξ. Κάμπε νπνρνδήπνπε
σψων πνρ οπρπρνχ οαξ, πνμ πωνοτπρκφ οαξ σψων εωγαοίαξ. Έμα
μέωνξ γρα μα οεωςάωεπε οπν ίμπεωμεπ ή γρα μα δημρνρωγήοεπε.
Μφμνρ οαξ ή με παωέα. Ο σψωνξ πνρ αροθάμεοπε πρν άμεπα,
είμαρ πν μέωνξ πνρ δνρλεχεπε (ή παίζεπε) καλχπεωα.

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ.238 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕΛ.246 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΕΛ.254 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΣΕΛ.358

VIKA GREVSTA/VIKA OLEBY
τωαπέζι

115€

PATRIK πεωιστωεφχμενη καωέκλα Κάθρομα Π44×Β40, Υ42–52cm. Τν κάλρμμα είμαρ
απφ 100% μαλλί καρ η βάοη απφ αποάλρ, οε αοημί σωψμα. Σσεδ.: Mia Gammelgaard. Σε
οκνχων γκωρ σωψμα 139€ 700.681.62
VIKA GREVSTA επιφάνεια τωαπεζιοψ 79€ υείπε οπη οελ. 251.
VIKA OLEBY Πχδι Υ45cm 6€ Πχδι Υ70cm 9€ υείπε οπη οελ. 251.
νέο BERGSBO βιβλιοθήκη με γυάλινες πχωτες �79€ υείπε οπη οελ. 80.

CF: 80000-mcwo01a

TF: 80000-grc238

VERSION:1

νέο

ΦΤΙΑΞΤΕ 
ΤΟΝ 
ΞΕΝΩΝΑ 
Σειρά ALVE Απχ λακαϊιπμέμξ
μαπίσ νψλξ πεψκξς, πε πκξψϊξ
κασέ τϊωμα.
νέο Γραφείο Π152×Β65,
Υ74cm. Με πςϊράϊι για ρξ
πληκρϊξλχγιξ και ρξ πξμρίκι.
Ενξικξμξμεί τωϊξ πρξ γϊασείξ
παο. 295€ 401.365.96
νέο Βιβλιοθήκη με συρτάρι
Π82×Β33, Υ206cm. Με
ϊςθμιζχμεμα ϊάσια. Ρςθμίπρε
ρα αμάλξγα με ριο αμάγκεο
παο. 189€ 001.365.98
νέο Ντουλάπι με πόρτες
Π150×Β39, Υ80cm. Με επξτή
για καλωδια. Κϊαράει ρα
καλωδια παο ρακρξπξιημέμα.
229€ 801.365.99
GREGOR περιστρεφόμενη
καρέκλα Π55×Β55, Υ42–
53cm. Με ϊςθμιζχμεμξ ψυξο,
ωπρε μα επιρςγτάμεραι μία
αμαπαςρική πράπη, χραμ
κάθεπρε. Αςρή η καϊέκλα έτει
δξκιμαπρεί και εγκϊιθεί για
τϊήπη πρξ ππίρι. Με μανιλάϊι
απχ βαμβακεϊχ κάλςμμα,
πε λεςκχ τϊωμα, και βάπη
απχ αρπάλι πε απημί τϊωμα.
Στεδ.: Andrew Shove. 89€
801.031.03
FORMAT φωτιστικό
γραφείου ϋ15, H49cm.
Βϊατίξμαο και κεσαλή πξς
ϊςθμίζξμραι, για ρημ εψκξλη
καρεψθςμπη ρηο δέπμηο ρξς
σφρχο. Απχ λακαϊιπμέμξ
αρπάλι 19€ GR:400.639.86/
CY:600.665.40

GREGOR περιστρεφόμενη
καρέκλα

89€

240

Γ ΡΑΦ Ε Ι Α   Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α? Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦ Ε Ρ ΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370  

CF: 80000-mcwo02a

TF: 80000-grc240

VERSION:0

Στεδιαπμέμξ πϊακρικά, ρξ
γϊασείξ ALVE πϊξπσέϊει
πςϊράϊι για ρξ πληκρϊξλχγιξ,
διατείϊιπη καλφδίφμ και
απξθήκεςπη με ϊςθμιζχμεμα
ϊάσια. Με έμα πρςλ πξς είμαι
εψκξλξ μα πςμδςάπερε με ρξ
ςπχλξιπξ ππίρι παο.

Γ ΡΑΦ Ε Ι Α

241

νέο

ΦΤΙΑΞΤΕ 
ΤΟΝ 
ΞΕΝΩΝΑ 
Σειρά ALVE Απχ λακαϊιπμέμξ
μαπίσ νψλξ πεψκξς, πε πκξψϊξ
κασέ τϊωμα.
νέο Γραφείο Π152×Β65,
Υ74cm. Με πςϊράϊι για ρξ
πληκρϊξλχγιξ και ρξ πξμρίκι.
Ενξικξμξμεί τωϊξ πρξ γϊασείξ
παο. 295€ 401.365.96
νέο Βιβλιοθήκη με συρτάρι
Π82×Β33, Υ206cm. Με
ϊςθμιζχμεμα ϊάσια. Ρςθμίπρε
ρα αμάλξγα με ριο αμάγκεο
παο. 189€ 001.365.98
νέο Ντουλάπι με πόρτες
Π150×Β39, Υ80cm. Με επξτή
για καλωδια. Κϊαράει ρα
καλωδια παο ρακρξπξιημέμα.
229€ 801.365.99
GREGOR περιστρεφόμενη
καρέκλα Π55×Β55, Υ42–
53cm. Με ϊςθμιζχμεμξ ψυξο,
ωπρε μα επιρςγτάμεραι μία
αμαπαςρική πράπη, χραμ
κάθεπρε. Αςρή η καϊέκλα έτει
δξκιμαπρεί και εγκϊιθεί για
τϊήπη πρξ ππίρι. Με μανιλάϊι
απχ βαμβακεϊχ κάλςμμα,
πε λεςκχ τϊωμα, και βάπη
απχ αρπάλι πε απημί τϊωμα.
Στεδ.: Andrew Shove. 89€
801.031.03
FORMAT φωτιστικό
γραφείου ϋ15, H49cm.
Βϊατίξμαο και κεσαλή πξς
ϊςθμίζξμραι, για ρημ εψκξλη
καρεψθςμπη ρηο δέπμηο ρξς
σφρχο. Απχ λακαϊιπμέμξ
αρπάλι 19€ GR:400.639.86/
CY:600.665.40

GREGOR περιστρεφόμενη
καρέκλα

89€

240

Γ ΡΑΦ Ε Ι Α   Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε Β Ο Η Θ Ε Ι Α? Μ Π Ο Ρ ΟΥΜ Ε Ν Α Σ Α Σ ΤΟ Μ Ε ΤΑΦ Ε Ρ ΟΥΜ Ε , Σ Ε Λ . 370  

CF: 80000-mcwo02a

TF: 80000-grc240

VERSION:0

Στεδιαπμέμξ πϊακρικά, ρξ
γϊασείξ ALVE πϊξπσέϊει
πςϊράϊι για ρξ πληκρϊξλχγιξ,
διατείϊιπη καλφδίφμ και
απξθήκεςπη με ϊςθμιζχμεμα
ϊάσια. Με έμα πρςλ πξς είμαι
εψκξλξ μα πςμδςάπερε με ρξ
ςπχλξιπξ ππίρι παο.

Γ ΡΑΦ Ε Ι Α

241

νέο

ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΣ 
ΔΟΥΛΕΥΕΙ
Έμαο κεμψο ρξίτξο απψ 'δφ, μια άδεια
γφμιά απψ 'κει. Ακψμα και έμαο διάδϋξμξο
μπξϋεί μα γίμει γϋασείξ με ρη πφπρή λωπη.
Απλά τϋηπιμξπξιείπρε ρξ τϊϋξ πξς έτερε
για μα δημιξςϋγήπερε έμαμ ένςπμξ τϊϋξ
εϋγαπίαο. Έμα γϋασείξ, ρξ ξπξίξ παο
βξηθάει μα κϋαράρε ρα πϋάγμαρα παο
ξϋγαμφμέμα.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
νέο IKEA PS Θέση εʘγασίας
φοʘητοǃ Η/Υ Π70×Β20,
Υ60cm Απψ αρπάλι. Στεδ.:
Henrik Preutz. . 59€101.391.34
JANSJÖ επίτοιχο φƿτιστικǂ
Βάπη ρξίτξς ό5cm. Απψ
αρπάλι/αλξςμίμιξ. Στεδ.: A
Efverlund/J Jelinek. 35€
GR:701.226.49/CY:901.287.49
χΕΞΙΑ:
1. Σειʘά E�PE�I�
Με σιμίϋιπμα και αλξςμίμιξ.
Στεδ.: Tord Björklund.
Βιβλιοθήκη Π149×Β39,
Υ149cm. Σε λεςκψ τϋϊμα
109€ 400.476.75
Γʘαφείο Π115×Β78cm. Σε
λεςκψ τϋϊμα 45€ 401.160.70
Ένθετο με 2 συʘτάʘια
Π33×Β37, Υ33cm. Σε λεςκψ
τϋϊμα 701.155.40 Σε κψκκιμξ
τϋϊμα 30€ 101.157.60
Ένθετο με πǂʘτα Π33×Β37,
Υ33cm. Σε κψκκιμξ τϋϊμα
901.157.56 Σε λεςκψ τϋϊμα
20€ 901.155.39
JULES πεʘιστʘεφǂμενη
καʘέκλα Κάθιπμα Π44×Β42,
Υ41–53cm. Απψ σιμιϋιπμέμξ
κψμρϋα πλακέ νωλξ ξνιάο πε
ϋξζ τϋϊμα και αρπάλι. Στεδ.:
Nicholai Wiig Hansen. 59€
LACK Φƿτιστικǂ
βιβλιοθήκης Απψ πλαπρικψ πε
λεςκψ τϋϊμα. Στεδ.: Ola
Wihlborg. 32€/2 τεμ.
GR:201.232.22/CY:901.242.80
Ο πίμακαο αμακξιμϊπεφμ

242

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο   Σ Ε Ε Π Ι Π Ε χ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α ΤΑ Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ

CF: 80000-mcwo03a

TF: 80000-grc242

είμαι σριαγμέμξο απψ ωσαπμα
ΙΚΕΑ.
2. MIKAEL τʘοχήλατο
γʘαφείο Η/Υ Π77×Β50,
Υ76cm. Με μπλε/πϋάπιμξ/
λεςκψ σιμίϋιπμα. 55€
901.183.40
SNILLE Πεʘιστʘεφǂμενη
καʘέκλα Κάθιπμα Π46×Β39,
Υ39–51cm. Με ϋςθμιζψμεμξ
ωυξο ϊπρε μα επιρςγτάμεραι
μια αμαπαςρική πράπη ψραμ
κάθεπρε. Απψ πλαπρικψ πε
μπλε/πϋάπιμξ τϋϊμα και
αρπάλι 19€
JANSJÖ Επιτʘαπέζιο
φƿτιστικǂ Βάπη ό12, Υ60cm.
Απψ αρπάλι/αλξςμίμιξ. Στεδ.:
A Efverlund/J Jelinek. 35€
GR:701.236.82/CY:201.287.38

Φξϋρίπρε ρα ηλεκρϋξμικά παο
αμρικείμεμα. Κξιράνρε ρα e-mail
παο. Σςγκεμρϋϊπρε και
ξϋγαμϊπρε ρα καλϊδια παο
τάϋη πρημ εμρξιτιπμέμη
ξϋγάμφπη καλφδίφμ πρξ κάρφ
μέϋξο ρηο μξμάδαο. Όραμ
ρελειϊπερε ρη δξςλειά παο πρη
θέπη εϋγαπίαο IKEA PS,
μπξϋείρε μα σξϋρίπερε ρξμ
ηλεκϋξμικψ ςπξλξγιπρή παο.

1
2

MIKAEL τʘοχήλατο
γʘαφείο Η/Υ

55€

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

VERSION:0

243

νέο

ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΣ 
ΔΟΥΛΕΥΕΙ
Έμαο κεμψο ρξίτξο απψ 'δφ, μια άδεια
γφμιά απψ 'κει. Ακψμα και έμαο διάδϋξμξο
μπξϋεί μα γίμει γϋασείξ με ρη πφπρή λωπη.
Απλά τϋηπιμξπξιείπρε ρξ τϊϋξ πξς έτερε
για μα δημιξςϋγήπερε έμαμ ένςπμξ τϊϋξ
εϋγαπίαο. Έμα γϋασείξ, ρξ ξπξίξ παο
βξηθάει μα κϋαράρε ρα πϋάγμαρα παο
ξϋγαμφμέμα.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
νέο IKEA PS Θέση εʘγασίας
φοʘητοǃ Η/Υ Π70×Β20,
Υ60cm Απψ αρπάλι. Στεδ.:
Henrik Preutz. . 59€101.391.34
JANSJÖ επίτοιχο φƿτιστικǂ
Βάπη ρξίτξς ό5cm. Απψ
αρπάλι/αλξςμίμιξ. Στεδ.: A
Efverlund/J Jelinek. 35€
GR:701.226.49/CY:901.287.49
χΕΞΙΑ:
1. Σειʘά E�PE�I�
Με σιμίϋιπμα και αλξςμίμιξ.
Στεδ.: Tord Björklund.
Βιβλιοθήκη Π149×Β39,
Υ149cm. Σε λεςκψ τϋϊμα
109€ 400.476.75
Γʘαφείο Π115×Β78cm. Σε
λεςκψ τϋϊμα 45€ 401.160.70
Ένθετο με 2 συʘτάʘια
Π33×Β37, Υ33cm. Σε λεςκψ
τϋϊμα 701.155.40 Σε κψκκιμξ
τϋϊμα 30€ 101.157.60
Ένθετο με πǂʘτα Π33×Β37,
Υ33cm. Σε κψκκιμξ τϋϊμα
901.157.56 Σε λεςκψ τϋϊμα
20€ 901.155.39
JULES πεʘιστʘεφǂμενη
καʘέκλα Κάθιπμα Π44×Β42,
Υ41–53cm. Απψ σιμιϋιπμέμξ
κψμρϋα πλακέ νωλξ ξνιάο πε
ϋξζ τϋϊμα και αρπάλι. Στεδ.:
Nicholai Wiig Hansen. 59€
LACK Φƿτιστικǂ
βιβλιοθήκης Απψ πλαπρικψ πε
λεςκψ τϋϊμα. Στεδ.: Ola
Wihlborg. 32€/2 τεμ.
GR:201.232.22/CY:901.242.80
Ο πίμακαο αμακξιμϊπεφμ

242

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο   Σ Ε Ε Π Ι Π Ε χ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ε Σ Γ Ι Α Ν Α ΤΑ Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ

CF: 80000-mcwo03a

TF: 80000-grc242

είμαι σριαγμέμξο απψ ωσαπμα
ΙΚΕΑ.
2. MIKAEL τʘοχήλατο
γʘαφείο Η/Υ Π77×Β50,
Υ76cm. Με μπλε/πϋάπιμξ/
λεςκψ σιμίϋιπμα. 55€
901.183.40
SNILLE Πεʘιστʘεφǂμενη
καʘέκλα Κάθιπμα Π46×Β39,
Υ39–51cm. Με ϋςθμιζψμεμξ
ωυξο ϊπρε μα επιρςγτάμεραι
μια αμαπαςρική πράπη ψραμ
κάθεπρε. Απψ πλαπρικψ πε
μπλε/πϋάπιμξ τϋϊμα και
αρπάλι 19€
JANSJÖ Επιτʘαπέζιο
φƿτιστικǂ Βάπη ό12, Υ60cm.
Απψ αρπάλι/αλξςμίμιξ. Στεδ.:
A Efverlund/J Jelinek. 35€
GR:701.236.82/CY:201.287.38

Φξϋρίπρε ρα ηλεκρϋξμικά παο
αμρικείμεμα. Κξιράνρε ρα e-mail
παο. Σςγκεμρϋϊπρε και
ξϋγαμϊπρε ρα καλϊδια παο
τάϋη πρημ εμρξιτιπμέμη
ξϋγάμφπη καλφδίφμ πρξ κάρφ
μέϋξο ρηο μξμάδαο. Όραμ
ρελειϊπερε ρη δξςλειά παο πρη
θέπη εϋγαπίαο IKEA PS,
μπξϋείρε μα σξϋρίπερε ρξμ
ηλεκϋξμικψ ςπξλξγιπρή παο.

1
2

MIKAEL τʘοχήλατο
γʘαφείο Η/Υ

55€

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

VERSION:0

243

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ 
ΣΑΣ
eΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

νέο

Η πφπρή καϋέκλα, ρξ πφπρψ ωυξο ρξς
γϋασείξς, ξ πφπρψο σφριπμψο, μαζί με ρημ
ξϋγάμφπη δημιξςϋγξωμ ρξμ εϋγξμξμικψ
τϊϋξ εϋγαπίαο. Κϋαρήπρε πημαμρικά
πϋάγμαρα ψπφο ρξ ημεϋξλψγιξ παο κξμρά,
και δϊπρε πρξμ εαςρψ παο έμα λψγξ μα
ρεμρϊπει ρα πψδια, βάζξμραο ρα μρξπιέ παο
πε μικϋή απψπραπη.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
ASPVIK Σειρά
Με σιμίϋιπμα πε λεςκψ τϋϊμα.
Ντουλάπι με συρόμενες
πόρτες Π140×Β50, Υ75cm.
149€ 501.466.89
νέο Συρταριέρα Π45×Β50,
Υ56cm. Με κλειδαϋιά
πςμδςαπμξω, είμαι εωκξλξ μα
διαλένερε ρξ δικψ παο κφδικψ.
Με μπλε σιμίϋιπμα 99€
901.382.01
FÄrJA Φωτιστικό γραφείου
Απψ αρπάλι και πλαπρικψ πε
απημί τϋϊμα. Πεϋιλαμβάμεραι
λάμπα αλξγψμξς. Επιπλέξμ
λάμπεο πφλξωμραι τφϋιπρά.
Στεδ.: Philippe Stephant.
Καπέλξ ό10, Υ50cm. 39€
GR:000.810.63/
CY:800.810.59
νέο gAlAnt γραφείο
Π160×Β80, Υ60–90cm. Με
λεςκψ σιμίϋιπμα και αρπάλι.
Στεδ.: Olle Lundberg. 124€
SUMMErA Συρόμενο ράφι
πληκτρολογίου Σςϋψμεμξ
ϋάσι για ρξ πληκρϋξλψγιξ και
ρξ πξμρίκι. Ενξικξμξμείρε τϊϋξ
επάμφ πρξ γϋασείξ παο. Απψ
αρπάλι πε απημί τϋϊμα.
Μέγιπρξ σξϋρίξ 6 kg. 12€
500.866.90
KlÄPPE Περιστρεφόμενη
καρέκλα Κάθιπμα Π44×Β37–
54. Υ40-52cm. Εγκεκϋιμέμη
για τϋήπη πρξ γϋασείξ.
Αμαπαςρική για μα κάθεραι
καμείο για μεγάλα τϋξμικά
διαπρήμαρα. Απψ 100% μαλλί,

GALANT γραφείο

124€

νέο

244

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο   ΟΛ Ε Σ Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ε Ω Σ 15/8 /2 0 0 9

CF: 80000-mcwo04a

TF: 80000-grc244

πε πκξωϋξ γκϋι τϋϊμα. Στεδ.:
Olle Lundberg 295€
500.703.64
χΕΞΙΑ:
1. νέο ASPVIK Επίτοιχο
ντουλάπι με συρόμενες
πόρτες Π140×Β35, Υ40cm.Με
λεςκψ σιμίϋιπμα 99€
301.348.47
StrIKt αρχειοθήκη για
περιοδικά, σετ 2 τεμ. Απψ
ταϋρψμι και ωσαπμα πε
διάσξϋα τϋϊμαρα. Στεδ.: K
Hagberg/M Hagberg. 9€
501.447.51 2. νέο ASPVIK
Ντουλάπι με συρτάρι
αρχειοθήκης Π80×Β50,
Υ134cm. Με σιμίϋιπμα πε
λεςκψ τϋϊμα. 199€
101.348.48
SUMMErA Κρεμαστό ντοσιέ
Απψ πλαπρικψ πε διάσξϋα
τϋϊμαρα 9,95€/16 τεμ.
100.647.08

1
2

ASPVIK ντουλάπι με
συρτάρι αρχείων

199€

Τξ μρξςλάπι ASPVIK με
ρξ πςϋράϋι αϋτείφμ είμαι
ιδαμικψ για μα απξθηκεωερε
εκρςπφρέο. Έτει εγκφπέο πρα
βαθιά ϋάσια πξς βξηθάει πρξ
μα ξϋγαμϊμξμραι πφπρά ρα
καλϊδια.

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

VERSION:0

245

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ 
ΣΑΣ
eΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

νέο

Η πφπρή καϋέκλα, ρξ πφπρψ ωυξο ρξς
γϋασείξς, ξ πφπρψο σφριπμψο, μαζί με ρημ
ξϋγάμφπη δημιξςϋγξωμ ρξμ εϋγξμξμικψ
τϊϋξ εϋγαπίαο. Κϋαρήπρε πημαμρικά
πϋάγμαρα ψπφο ρξ ημεϋξλψγιξ παο κξμρά,
και δϊπρε πρξμ εαςρψ παο έμα λψγξ μα
ρεμρϊπει ρα πψδια, βάζξμραο ρα μρξπιέ παο
πε μικϋή απψπραπη.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
ASPVIK Σειρά
Με σιμίϋιπμα πε λεςκψ τϋϊμα.
Ντουλάπι με συρόμενες
πόρτες Π140×Β50, Υ75cm.
149€ 501.466.89
νέο Συρταριέρα Π45×Β50,
Υ56cm. Με κλειδαϋιά
πςμδςαπμξω, είμαι εωκξλξ μα
διαλένερε ρξ δικψ παο κφδικψ.
Με μπλε σιμίϋιπμα 99€
901.382.01
FÄrJA Φωτιστικό γραφείου
Απψ αρπάλι και πλαπρικψ πε
απημί τϋϊμα. Πεϋιλαμβάμεραι
λάμπα αλξγψμξς. Επιπλέξμ
λάμπεο πφλξωμραι τφϋιπρά.
Στεδ.: Philippe Stephant.
Καπέλξ ό10, Υ50cm. 39€
GR:000.810.63/
CY:800.810.59
νέο gAlAnt γραφείο
Π160×Β80, Υ60–90cm. Με
λεςκψ σιμίϋιπμα και αρπάλι.
Στεδ.: Olle Lundberg. 124€
SUMMErA Συρόμενο ράφι
πληκτρολογίου Σςϋψμεμξ
ϋάσι για ρξ πληκρϋξλψγιξ και
ρξ πξμρίκι. Ενξικξμξμείρε τϊϋξ
επάμφ πρξ γϋασείξ παο. Απψ
αρπάλι πε απημί τϋϊμα.
Μέγιπρξ σξϋρίξ 6 kg. 12€
500.866.90
KlÄPPE Περιστρεφόμενη
καρέκλα Κάθιπμα Π44×Β37–
54. Υ40-52cm. Εγκεκϋιμέμη
για τϋήπη πρξ γϋασείξ.
Αμαπαςρική για μα κάθεραι
καμείο για μεγάλα τϋξμικά
διαπρήμαρα. Απψ 100% μαλλί,

GALANT γραφείο

124€

νέο

244

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο   ΟΛ Ε Σ Ο Ι Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ε Ω Σ 15/8 /2 0 0 9

CF: 80000-mcwo04a

TF: 80000-grc244

πε πκξωϋξ γκϋι τϋϊμα. Στεδ.:
Olle Lundberg 295€
500.703.64
χΕΞΙΑ:
1. νέο ASPVIK Επίτοιχο
ντουλάπι με συρόμενες
πόρτες Π140×Β35, Υ40cm.Με
λεςκψ σιμίϋιπμα 99€
301.348.47
StrIKt αρχειοθήκη για
περιοδικά, σετ 2 τεμ. Απψ
ταϋρψμι και ωσαπμα πε
διάσξϋα τϋϊμαρα. Στεδ.: K
Hagberg/M Hagberg. 9€
501.447.51 2. νέο ASPVIK
Ντουλάπι με συρτάρι
αρχειοθήκης Π80×Β50,
Υ134cm. Με σιμίϋιπμα πε
λεςκψ τϋϊμα. 199€
101.348.48
SUMMErA Κρεμαστό ντοσιέ
Απψ πλαπρικψ πε διάσξϋα
τϋϊμαρα 9,95€/16 τεμ.
100.647.08

1
2

ASPVIK ντουλάπι με
συρτάρι αρχείων

199€

Τξ μρξςλάπι ASPVIK με
ρξ πςϋράϋι αϋτείφμ είμαι
ιδαμικψ για μα απξθηκεωερε
εκρςπφρέο. Έτει εγκφπέο πρα
βαθιά ϋάσια πξς βξηθάει πρξ
μα ξϋγαμϊμξμραι πφπρά ρα
καλϊδια.

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

VERSION:0

245

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης με πǂʘτες

850€

130€

Τα αƵƱƮƳƺƲƳά ƬκαγƮία GALANT ƳαƲ ƷƲ
μƷƵάƭƮƸ απƷƱήƳƮƻƹưƸ EFFEKTIV
αƵƺαπƷƳκίƵƷƵƺαƲ ƺηƹƷ ƹƺƲƸ
ƮπαƬƬƮƴμαƺƲƳέƸ, ηƹƷ ƳαƲ ƹƺƲƸ πκƷƹεπƲƳέƸ
ƹαƸ απαƲƺήƹƮƲƸ ƳαƲ αƵάƬƳƮƸ. ζƲαƴέƶƺƮ
μέƬƮƱƷƸ, ƹδήμα, δκιμα, ƻƴƲƳη ƳαƲ
δƮκƷθƴƲα. ΈδƮƺƮ πάƵƺα ƺư ƭƻƵαƺηƺưƺα Ƶα
πκƷƹƱέƹƮƺƮ ƳαƲ άƴƴα ƳƷμμάƺƲα ƹƺư
ƹθƵƱƮƹư.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης με πǂʘτες
Π170×Β43, Υ174cm. Απη
ƴαƳακƲƹμέƵƷ ƶθƴƷ ƹưμθƭαƸ
ƳαƲ πηκƺα απη Ƭƻαƴί
αƹγαƴƮίαƸ. 850€
Σειʘά GALANT Απη
ƴαƳακƲƹμέƵƷ ƶθƴƷ ƹưμθƭαƸ
ƳαƲ αƺƹάƴƲ. Γωνιακǂ γʘαφείο
Μ160×Π120, Υ60–82cm. 219€
Τʘοχήλατη συʘταʘιέʘα
Π46×Β62, Υ63cm. 149€
301.169.66
ζΕΞΙΑ:
1. GALANT γʘαφείο ΜƮ
ƮπƲγάƵƮƲα απη Ƭƻαƴί
αƹγαƴƮίαƸ ƳαƲ πηƭƲα απη
ƮπƲδκεμƲεμέƵƷ αƺƹάƴƲ ƹƮ
αƹưμί δκιμα. Μ180×Π100,
Υ60–90cm. 229€
2. E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης Π85×Υ94cm.
ΜƮ ƴƮƻƳη γƲƵίκƲƹμα. 130€
3. S�GNUM Οʘιζǂντιο κανάλι
καλωδίων Π15×Μ70cm. Απη
αƺƹάƴƲ ƹƮ αƹưμί δκιμα.
19,95€ 500.351.15
4. E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης ΜƮ ƴƮƻƳη
γƲƵίκƲƹμα ƳαƲ πηκƺƮƸ μƮ ƹδέƭƲƷ
μƮ ƴƷƻƴƷθƭƲα. ΝƺƷƻƴάπƲ
Π85×Β43, Υ94cm ƳαƲ ƮπίƺƷƲδƷ
ƵƺƷƻƴάπƲ Π85×Β36, Υ42cm.
250€
5. E��E�T�� Ένθετο
διαχωʘιστικǂ συʘταʘιοǃ με 5
τμήματα Π72×Β32cm. Απη
100% πƷƴƻƮƹƺέκα, ƹƮ αƵƱκαƳί

246

E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης

δκιμα. 14€ 301.181.64
6. GALANT Συνδυασμǂς
γʘαφείου Μ200×Π160, Υ60–
90cm. ΚαƺάƴƴưƴƷ ƬƲα ƷƱηƵƮƸ
έεƸ ƳαƲ 21''. Απη ƴαƳακƲƹμέƵƷ
ƶθƴƷ ƷƶƲάƸ ƳαƲ πηƭƲα απη
αƺƹάƴƲ. 234€
7. SUMMERA Συʘǂμενο ʘάφι
πληκτʘολογίου Απη αƺƹάƴƲ ƹƮ
αƹưμί δκιμα ƳαƲ πƴαƹƺƲƳη 12€
500.866.90
8. E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης Π85×Β43,
Υ94cm. Απη ƴαƳακƲƹμέƵƷ ƶθƴƷ
γƴαμƷƻκƲάƸ ƹƮ ƹƳƷθκƷ Ƴαγέ
δκιμα ƳαƲ αƺƹάƴƲ. 270€
9. SUMMERA κʘεμαστǂ ντοσιέ
Απη πƴαƹƺƲƳη ƹƮ ƭƲάγƷκα
δκιμαƺα. 9,95€/16 τεμ.
100.647.08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SUMMERA συʘǂμενο
ʘάφι πληκτʘολογίου

12€
ΟƲ ƹƮƲκέƸ GALANT
και EFFEKTIV
έδƷƻƵ ƮƬƬθưƹư ƬƲα
10 δκηƵƲα. ΓƲα
πƮκƲƹƹηƺƮκƮƸ
πƴưκƷγƷκίƮƸ ƭƮίƺƮ
ƺư σελ. 358.

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ , Μ Ε Γ Ε Θ Η , Σ Χ Ε ζ Ι Α? Ε Λ ΑΤ Ε Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α !

CF: 80000-mcwo05a

TF: 80000-grc246

VERSION:3

  Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

247

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης με πǂʘτες

850€

130€

Τα αƵƱƮƳƺƲƳά ƬκαγƮία GALANT ƳαƲ ƷƲ
μƷƵάƭƮƸ απƷƱήƳƮƻƹưƸ EFFEKTIV
αƵƺαπƷƳκίƵƷƵƺαƲ ƺηƹƷ ƹƺƲƸ
ƮπαƬƬƮƴμαƺƲƳέƸ, ηƹƷ ƳαƲ ƹƺƲƸ πκƷƹεπƲƳέƸ
ƹαƸ απαƲƺήƹƮƲƸ ƳαƲ αƵάƬƳƮƸ. ζƲαƴέƶƺƮ
μέƬƮƱƷƸ, ƹδήμα, δκιμα, ƻƴƲƳη ƳαƲ
δƮκƷθƴƲα. ΈδƮƺƮ πάƵƺα ƺư ƭƻƵαƺηƺưƺα Ƶα
πκƷƹƱέƹƮƺƮ ƳαƲ άƴƴα ƳƷμμάƺƲα ƹƺư
ƹθƵƱƮƹư.
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης με πǂʘτες
Π170×Β43, Υ174cm. Απη
ƴαƳακƲƹμέƵƷ ƶθƴƷ ƹưμθƭαƸ
ƳαƲ πηκƺα απη Ƭƻαƴί
αƹγαƴƮίαƸ. 850€
Σειʘά GALANT Απη
ƴαƳακƲƹμέƵƷ ƶθƴƷ ƹưμθƭαƸ
ƳαƲ αƺƹάƴƲ. Γωνιακǂ γʘαφείο
Μ160×Π120, Υ60–82cm. 219€
Τʘοχήλατη συʘταʘιέʘα
Π46×Β62, Υ63cm. 149€
301.169.66
ζΕΞΙΑ:
1. GALANT γʘαφείο ΜƮ
ƮπƲγάƵƮƲα απη Ƭƻαƴί
αƹγαƴƮίαƸ ƳαƲ πηƭƲα απη
ƮπƲδκεμƲεμέƵƷ αƺƹάƴƲ ƹƮ
αƹưμί δκιμα. Μ180×Π100,
Υ60–90cm. 229€
2. E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης Π85×Υ94cm.
ΜƮ ƴƮƻƳη γƲƵίκƲƹμα. 130€
3. S�GNUM Οʘιζǂντιο κανάλι
καλωδίων Π15×Μ70cm. Απη
αƺƹάƴƲ ƹƮ αƹưμί δκιμα.
19,95€ 500.351.15
4. E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης ΜƮ ƴƮƻƳη
γƲƵίκƲƹμα ƳαƲ πηκƺƮƸ μƮ ƹδέƭƲƷ
μƮ ƴƷƻƴƷθƭƲα. ΝƺƷƻƴάπƲ
Π85×Β43, Υ94cm ƳαƲ ƮπίƺƷƲδƷ
ƵƺƷƻƴάπƲ Π85×Β36, Υ42cm.
250€
5. E��E�T�� Ένθετο
διαχωʘιστικǂ συʘταʘιοǃ με 5
τμήματα Π72×Β32cm. Απη
100% πƷƴƻƮƹƺέκα, ƹƮ αƵƱκαƳί

246

E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης

δκιμα. 14€ 301.181.64
6. GALANT Συνδυασμǂς
γʘαφείου Μ200×Π160, Υ60–
90cm. ΚαƺάƴƴưƴƷ ƬƲα ƷƱηƵƮƸ
έεƸ ƳαƲ 21''. Απη ƴαƳακƲƹμέƵƷ
ƶθƴƷ ƷƶƲάƸ ƳαƲ πηƭƲα απη
αƺƹάƴƲ. 234€
7. SUMMERA Συʘǂμενο ʘάφι
πληκτʘολογίου Απη αƺƹάƴƲ ƹƮ
αƹưμί δκιμα ƳαƲ πƴαƹƺƲƳη 12€
500.866.90
8. E��E�T�� μονάδα
αποθήκευσης Π85×Β43,
Υ94cm. Απη ƴαƳακƲƹμέƵƷ ƶθƴƷ
γƴαμƷƻκƲάƸ ƹƮ ƹƳƷθκƷ Ƴαγέ
δκιμα ƳαƲ αƺƹάƴƲ. 270€
9. SUMMERA κʘεμαστǂ ντοσιέ
Απη πƴαƹƺƲƳη ƹƮ ƭƲάγƷκα
δκιμαƺα. 9,95€/16 τεμ.
100.647.08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SUMMERA συʘǂμενο
ʘάφι πληκτʘολογίου

12€
ΟƲ ƹƮƲκέƸ GALANT
και EFFEKTIV
έδƷƻƵ ƮƬƬθưƹư ƬƲα
10 δκηƵƲα. ΓƲα
πƮκƲƹƹηƺƮκƮƸ
πƴưκƷγƷκίƮƸ ƭƮίƺƮ
ƺư σελ. 358.

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ , Μ Ε Γ Ε Θ Η , Σ Χ Ε ζ Ι Α? Ε Λ ΑΤ Ε Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α !

CF: 80000-mcwo05a

TF: 80000-grc246

VERSION:3

  Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

247

1. DOKUMENT αρχειοθήκη
εγγράφων Π29×Β35, Υ27cm.
Απǂ αƺƹάλι ƹε αƹημί ƽʘDŽμα.
Σƽεδ.: K Hagberg/M Hagberg.
7€ 200.872.38
2. SPONTAN μαγνήτης Απǂ
πλαƹƺικǂ και αƺƹάλι. 2€/8 τεμ.
401.171.64
3. DOKUMENT Θήκη για
στυλό, σετ 2 τεμ. Απǂ αƺƹάλι
ƹε αƹημί ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: K
Hagberg/M Hagberg. 1,50€
900.872.30
4. SNILLE Περιστρεφόμενη
καρέκλα Π46×Β39,
Υ39–51cm. Με κάθιƹμα απǂ
πλαƹƺικǂ, ƹε λεƻκǂ ƽʘDŽμα και
πǂδια απǂ αƺƹάλι 19€
5.����
���� ����/���� ����
γραφείο Μ120×Π60, Υ70cm.
Με Ƽινίʘιƹμα ƹε ƹκƷǃʘƷ
καƼέ/λεƻκǂ ƽʘDŽμα. 105€
6. SPONTAN Μαγνητικός
πίνακας Μ65×Π45cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα.
9,95€ 701.171.67
7. ����� Φωτιστικό
γραφείου �8.5, Υ42cm. Απǂ
αƺƹάλι και μανƺέμι, ƹε λεƻκǂ
ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: K Hagberg/M
Hagberg. 12€ GR:501.198.03/
CY:501.207.50
8. DOKUMENT καλάθι
αχρήστων �30, Υ35cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε αƹημί ƽʘDŽμα. Σƽεδ.:
K Hagberg/M Hagberg. 4€
600.872.36

1

2

3

5

4

160,45€
= ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ

6

7

248

8

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo06a

TF: 80000-grc248

VERSION:0

249

1. DOKUMENT αρχειοθήκη
εγγράφων Π29×Β35, Υ27cm.
Απǂ αƺƹάλι ƹε αƹημί ƽʘDŽμα.
Σƽεδ.: K Hagberg/M Hagberg.
7€ 200.872.38
2. SPONTAN μαγνήτης Απǂ
πλαƹƺικǂ και αƺƹάλι. 2€/8 τεμ.
401.171.64
3. DOKUMENT Θήκη για
στυλό, σετ 2 τεμ. Απǂ αƺƹάλι
ƹε αƹημί ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: K
Hagberg/M Hagberg. 1,50€
900.872.30
4. SNILLE Περιστρεφόμενη
καρέκλα Π46×Β39,
Υ39–51cm. Με κάθιƹμα απǂ
πλαƹƺικǂ, ƹε λεƻκǂ ƽʘDŽμα και
πǂδια απǂ αƺƹάλι 19€
5.����
���� ����/���� ����
γραφείο Μ120×Π60, Υ70cm.
Με Ƽινίʘιƹμα ƹε ƹκƷǃʘƷ
καƼέ/λεƻκǂ ƽʘDŽμα. 105€
6. SPONTAN Μαγνητικός
πίνακας Μ65×Π45cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε μαǃʘƷ ƽʘDŽμα.
9,95€ 701.171.67
7. ����� Φωτιστικό
γραφείου �8.5, Υ42cm. Απǂ
αƺƹάλι και μανƺέμι, ƹε λεƻκǂ
ƽʘDŽμα. Σƽεδ.: K Hagberg/M
Hagberg. 12€ GR:501.198.03/
CY:501.207.50
8. DOKUMENT καλάθι
αχρήστων �30, Υ35cm. Απǂ
αƺƹάλι ƹε αƹημί ƽʘDŽμα. Σƽεδ.:
K Hagberg/M Hagberg. 4€
600.872.36

1

2

3

5

4

160,45€
= ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ

6

7

248

8

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo06a

TF: 80000-grc248

VERSION:0

249

Βʘείρε ρξ γʘασείξ πξς παο ραιʘιάζει

χΕΞΙΑ:
1. VIKA ��A�����/
VIKA �I����� γραφείο Απψ
γςαλί απσαλείαο πε μαωʘξ
τʘϊμα με λξςλξωδια και
ρʘίπξδξ απψ λακαʘιπμέμξ
μαπίσ νωλξ. Στεδ.: Caroline
Abild Jessen. Μ150×Π80,
Υ70cm. 83€
2. νέο VIKA A���/VIKA
������� σύνθεση γραφείου
Με σιμίʘιπμα πημωδαο και
ρʘξτήλαρα πψδια απψ αρπάλι.
Στεδ.: Francis Cayouette.
Π150×Β72, Υ75cm. 100€
3. VIKA ���VA�/VIKA
�A����I� γραφείο
Μ140×Π70, Υ79cm. Απψ γςαλί
απσαλείαο και λεςκψ
σιμίʘιπμα 195€
4. VIKA A���/VIKA �����
σύνθεση γραφείου
Π100×Β60cm. Με λεςκψ
σιμίʘιπμα και πψδια απψ
αρπάλι πε λεςκψ τʘϊμα
19,95€

νέο

1

2

3

4

νέο

250

VIKA A���/�����
γραφείο

19,95€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
5. VIKA �A��I επιφάνεια
γραφείου Μ117×Π78cm. Απψ
γςαλί απσαλείαο και
αλξςμίμιξ/αρπάλι. 79€
900.247.18
6. VIKA �����K��
επιφάνεια γραφείου
Μ200×Π60cm. Απψ μαπίσ
νωλξ πεωκξς. 60€ 601.036.08
7. VIKA �A��� επιφάνεια
γραφείου Μ150×Π75cm. 49€
400.872.42
8. VIKA ���V��A επιφάνεια
γραφείου Μ150×Π75cm. Με
σιμίʘιπμα πημωδαο, πε μαωʘξ
τʘϊμα 79€ 001.155.34
9. VIKA A��� επιφάνεια
γραφείου Μ120×Π60cm. Με
σιμίʘιπμα πημωδαο 30€
601.170.16
10. VIKA ����A� επιφάνεια
γραφείου Μ120×Π60cm. Απψ
αμξνείδφρξ αρπάλι και μαπίσ
νωλξ πεωκξς. 95€ 201.155.33
11. VIKA ���K� επιφάνεια
γραφείου 79€ Απψ μαπίσ
νωλξ ξνιάο. Μ140×Π70cm.
901.067.71
12. VIKA A��� επιφάνεια
γραφείου Με πκξωʘξ κασέ
σιμίʘιπμα. Μ150×Π75cm. 40€
100.711.72
13. VIKA �A��� επιφάνεια

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

γραφείου Ø110cm. Με μπλεπʘάπιμξ σιμίʘιπμα. 45€
301.183.43
14. VIKA �A����I� πόδι
τραπεζιού με αποθηκευτικό
χώρο Με σιμίʘιπμα πημωδαο.
Π65, Υ72cm. 50€ 301.155.18
15. VIKA A������� πόδι
τραπεζιού με αποθηκευτικό
χώρο Π35×Β58, Υ70cm. Με
λεςκψ σιμίʘιπμα. 45€
601.043.25
16. VIKA �I��V�� τρίποδο
Απψ αρπάλι πε λεςκψ τʘϊμα.
Π33×Β58, Υ70cm. 20€
201.124.74
17. VIKA ����� Απψ
λακαʘιπμέμξ νωλξ πημωδαο.
Πόδι Υ45cm. 6€/τεμ.
801.157.52 Πόδι Υ70cm. 9€/
τεμ. 101.155.38
18. VIKA ���K� πόδι Απψ
επιτʘφμιφμέμξ αρπάλι. Υ77–
107cm. 22€ 846.090.85
19. VIKA �I����� Απψ
αρπάλι πε απημί τʘϊμα.
Πόδι Υ45cm. 6€ 301.155.23
Πόδι Υ70cm. 10€ 501.155.22
20. VIKA KA� ρυθμιζόμενο
πόδι Απψ αρπάλι πε απημί
τʘϊμα. Υ60–90cm. 12€
601.053.01
21. VIKA ������� πόδι με
ροδάκι Απψ αρπάλι πε λεςκψ
τʘϊμα. Υ70cm. 15€
501.381.99
22. VIKA ����� πόδι Υ70cm.
Απψ αρπάλι. 2€
Σε μαωʘξ τʘϊμα 101.052.90
Σε κψκκιμξ τʘϊμα 901.052.91
Σε απημί τʘϊμα 701.052.92
Σε λεςκψ τʘϊμα 501.052.93
23. VIKA ������� τρίποδο
Απψ αρπάλι πε κψκκιμξ τʘϊμα.
Π60×Β39, Υ70cm. 6,50€
301.391.28

Επιλέξτε από παραπάνω από 30 επιφάνειες VIKA
Σρʘξγγςλέο, ρερʘάγφμεο, γςάλιμεο ή νωλιμεο και πε διάσξʘα τʘϊμαρα.

5

6

7
VIKA A���
επιφάνεια γραφείου

30€
8

9

10

11

12

13

Διαλέξτε από παραπάνω από 25 πόδια VIKA
Χαμηλά ή υηλά, με ή τφʘίο απξθηκεςρικψ τϊʘξ.

14

15

16

17

18

VIKA ������� τρίποδο

6,50€
19

20

21

22

23

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo07c

TF: 80000-grc250

VERSION:0

251

Βʘείρε ρξ γʘασείξ πξς παο ραιʘιάζει

χΕΞΙΑ:
1. VIKA ��A�����/
VIKA �I����� γραφείο Απψ
γςαλί απσαλείαο πε μαωʘξ
τʘϊμα με λξςλξωδια και
ρʘίπξδξ απψ λακαʘιπμέμξ
μαπίσ νωλξ. Στεδ.: Caroline
Abild Jessen. Μ150×Π80,
Υ70cm. 83€
2. νέο VIKA A���/VIKA
������� σύνθεση γραφείου
Με σιμίʘιπμα πημωδαο και
ρʘξτήλαρα πψδια απψ αρπάλι.
Στεδ.: Francis Cayouette.
Π150×Β72, Υ75cm. 100€
3. VIKA ���VA�/VIKA
�A����I� γραφείο
Μ140×Π70, Υ79cm. Απψ γςαλί
απσαλείαο και λεςκψ
σιμίʘιπμα 195€
4. VIKA A���/VIKA �����
σύνθεση γραφείου
Π100×Β60cm. Με λεςκψ
σιμίʘιπμα και πψδια απψ
αρπάλι πε λεςκψ τʘϊμα
19,95€

νέο

1

2

3

4

νέο

250

VIKA A���/�����
γραφείο

19,95€

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
5. VIKA �A��I επιφάνεια
γραφείου Μ117×Π78cm. Απψ
γςαλί απσαλείαο και
αλξςμίμιξ/αρπάλι. 79€
900.247.18
6. VIKA �����K��
επιφάνεια γραφείου
Μ200×Π60cm. Απψ μαπίσ
νωλξ πεωκξς. 60€ 601.036.08
7. VIKA �A��� επιφάνεια
γραφείου Μ150×Π75cm. 49€
400.872.42
8. VIKA ���V��A επιφάνεια
γραφείου Μ150×Π75cm. Με
σιμίʘιπμα πημωδαο, πε μαωʘξ
τʘϊμα 79€ 001.155.34
9. VIKA A��� επιφάνεια
γραφείου Μ120×Π60cm. Με
σιμίʘιπμα πημωδαο 30€
601.170.16
10. VIKA ����A� επιφάνεια
γραφείου Μ120×Π60cm. Απψ
αμξνείδφρξ αρπάλι και μαπίσ
νωλξ πεωκξς. 95€ 201.155.33
11. VIKA ���K� επιφάνεια
γραφείου 79€ Απψ μαπίσ
νωλξ ξνιάο. Μ140×Π70cm.
901.067.71
12. VIKA A��� επιφάνεια
γραφείου Με πκξωʘξ κασέ
σιμίʘιπμα. Μ150×Π75cm. 40€
100.711.72
13. VIKA �A��� επιφάνεια

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

γραφείου Ø110cm. Με μπλεπʘάπιμξ σιμίʘιπμα. 45€
301.183.43
14. VIKA �A����I� πόδι
τραπεζιού με αποθηκευτικό
χώρο Με σιμίʘιπμα πημωδαο.
Π65, Υ72cm. 50€ 301.155.18
15. VIKA A������� πόδι
τραπεζιού με αποθηκευτικό
χώρο Π35×Β58, Υ70cm. Με
λεςκψ σιμίʘιπμα. 45€
601.043.25
16. VIKA �I��V�� τρίποδο
Απψ αρπάλι πε λεςκψ τʘϊμα.
Π33×Β58, Υ70cm. 20€
201.124.74
17. VIKA ����� Απψ
λακαʘιπμέμξ νωλξ πημωδαο.
Πόδι Υ45cm. 6€/τεμ.
801.157.52 Πόδι Υ70cm. 9€/
τεμ. 101.155.38
18. VIKA ���K� πόδι Απψ
επιτʘφμιφμέμξ αρπάλι. Υ77–
107cm. 22€ 846.090.85
19. VIKA �I����� Απψ
αρπάλι πε απημί τʘϊμα.
Πόδι Υ45cm. 6€ 301.155.23
Πόδι Υ70cm. 10€ 501.155.22
20. VIKA KA� ρυθμιζόμενο
πόδι Απψ αρπάλι πε απημί
τʘϊμα. Υ60–90cm. 12€
601.053.01
21. VIKA ������� πόδι με
ροδάκι Απψ αρπάλι πε λεςκψ
τʘϊμα. Υ70cm. 15€
501.381.99
22. VIKA ����� πόδι Υ70cm.
Απψ αρπάλι. 2€
Σε μαωʘξ τʘϊμα 101.052.90
Σε κψκκιμξ τʘϊμα 901.052.91
Σε απημί τʘϊμα 701.052.92
Σε λεςκψ τʘϊμα 501.052.93
23. VIKA ������� τρίποδο
Απψ αρπάλι πε κψκκιμξ τʘϊμα.
Π60×Β39, Υ70cm. 6,50€
301.391.28

Επιλέξτε από παραπάνω από 30 επιφάνειες VIKA
Σρʘξγγςλέο, ρερʘάγφμεο, γςάλιμεο ή νωλιμεο και πε διάσξʘα τʘϊμαρα.

5

6

7
VIKA A���
επιφάνεια γραφείου

30€
8

9

10

11

12

13

Διαλέξτε από παραπάνω από 25 πόδια VIKA
Χαμηλά ή υηλά, με ή τφʘίο απξθηκεςρικψ τϊʘξ.

14

15

16

17

18

VIKA ������� τρίποδο

6,50€
19

20

21

22

23

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo07c

TF: 80000-grc250

VERSION:0

251

ϛϒϖϏέϙϕε με ϕϒ δύώϜ ϔαϓ ϕϟϜπϒ, Ϝπϒϖ όέϏεϕε. ΠϏηϟϞϔϕε ϕϒϖϓ
Ϗϒγαϟύαϔμϒϝϓ ϔαϓ ϔϕϒϐ Η/Υ πϒϖ βϟίϔώεϕαύ ϔϕϒ δύάδϟϒμϒ ϕϒϖ ϔπύϕύϒϝ
ϔαϓ. Κϒύϕάϑϕε ϕα e-mail ϔαϓ ϔϕηϐ ώϒϖζίϐα. Καύ μπείϕε ϔϕϒ internet απϜ ϕϒ
αγαπημέϐϒ ϔαϓ ϔημείϒ ϔϕϒ ώαόύϔϕύώϜ, Ϝπϒϖ πϟϒϕύμάϕε ϐα ώάόεϔϕε.

νέο

1

2

3

4

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ASPVIK ντουλάπι Η/Υ με
roll-front Π60×Β50, Υ175cm.
Mε ϗύϐίϟύϔμα αϏϒϖμύϐίϒϖ ώαύ
πϏαϔϕύώϜ 269€ 201.349.42
2. BRÄDA στήʘιγμα για
φοʘητǂ Η/Υ ΚάϏϖμμα: απϜ
100% βαμβάώύ. Π51×Β38,
Υ8cm. Με μαϝϟϒ/γώϟύ
ώάϏϖμμα 100.866.54 Με
ϏεϖώϜ/μπεζ ώάϏϖμμα 19,95€
401.151.03
3. νέο IKEA PS σταθμǂς
εʘγασίας για φοʘητǂ Η/Υ
ΑπϜ αϕϔάϏύ. Σε ώϜώώύϐϒ ϘϟϞμα
701.379.19
Σε ϏεϖώϜ ϘϟϞμα 59€
101.391.34
4. DAVE γʘαφείο για φοʘητǂ
Η/Υ Π60×Β50, Υ51–81cm.
Σε μαϝϟϒ ϘϟϞμα 001.208.18
Σε ϏεϖώϜ ϘϟϞμα 25€
200.782.34

νέο
DAVE γʘαφείο για φοʘητǂ Η/Υ

25€

252

ϛΕΞΙΑ:
5. GALANT γʘαφείο
Μ180×Π100, Υ60–90cm. ΑπϜ
γϖαϏί αϔϗαϏείαϓ ώαύ πϜδύα απϜ
επύϘϟϚμύϚμέϐϒ αϕϔάϏύ 229€
6–8. Σειʘά ASPVIK
Με ϏεϖώϜ ϗύϐίϟύϔμα.
6. νέο Συʘταʘιέʘα Π45×Β50,
Υ104cm. 159€ 601.146.16
7. Ντουλάπι με συʘǂμενες
πǂʘτες Π140×Β50, Υ75cm.
149€ 501.466.89
8. νέο Ντουλάπι Π80×Β50,
Υ175cm. 179€ 701.466.88
9–11. Σειʘά JONAS ΑπϜ
Ϗαώαϟύϔμέϐϒ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ.
9. Γʘαφείο Π140×Β65, Υ73cm.
135€ 000.892.62
10. Γʘαφείο με συʘǂμενη
επιφάνεια Π151×Β85–135,
Υ73cm. 115€ 101.036.77
11. Τʘοχήλατη συʘταʘιέʘα
Π41×Β51, Υ63cm. 75€
100.891.91
12. Σειʘά EXPEDIT
Βιβλιοθήκη
Π149×Β39, Υ149cm. 119€
800.713.57
Γʘαφείο Π115×Β78cm. 49€
201.160.71
13–16. Σειʘά ALVE ΑπϜ
Ϗαώαϟύϔμέϐϒ μαϔίϗ ϑϝϏϒ
πεϝώϒϖ.

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

13. Γʘαφείο. Π152×Β65,
Υ74cm. Αϐϕύώέ 295€
700.591.53
14. νέο Συʘταʘιέʘα
Π43×Β35, Υ118cm. Σε ϔώϒϝϟϒ
ώαϗέ ϘϟϞμα 179€ 201.366.01
15. νέο Βιβλιοθήκη με
συʘτάʘι Π82×Β33, Υ206cm.
Σε ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ ϘϟϞμα 189€
001.365.98
16. Γƿνιακǂς σταθμǂς
εʘγασίας Π88×Β88, Υ206cm.
Αϐϕύώέ 395€ 100.591.51
17–20. Σειʘά MIKAEL
Λαώαϟύϔμέϐϒ, με ϗύϐίϟύϔμα ϔε
δύάϗϒϟα ϘϟϞμαϕα.
17. Τʘοχήλατο γʘαφείο Η/Υ
Π77×Β50, Υ76cm. Σε ϟϒζ/
ϏεϖώϜ ϘϟϞμα 55€ 701.183.41
18. Γʘαφείο Π140×Β75,
Υ76cm. Σε ϏεϖώϜ/ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ
ϘϟϞμα 49€ 400.792.18
19. Σταθμǂς εʘγασίας
Π140×Β75, Υ166cm. Σε
ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ ϘϟϞμα 109€
20. Σταθμǂς εʘγασίας
Π104×Β50, Υ166cm. Με Ϝϙη
ϔημϝδαϓ/ϔε ϏεϖώϜ ϘϟϞμα
105€ 701.114.91
21–22. Σειʘά GUSTAV ΑπϜ
Ϗαώαϟύϔμέϐϒ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ
ώαύ ϗϏαμϒϖϟύά.
21. Γʘαφείο με ʘαφιέʘα
Μ110×Β60, Υ85cm. Σε ϔώϒϝϟϒ
ώαϗέ ϘϟϞμα 179€ 000.701.25
22. Γʘαφείο Π150×Β75,
Υ74cm. 269€ 500.701.04
Τʘοχήλατη συʘταʘιέʘα Π35–
60×Β62, Υ61cm. 195€
900.701.35
23. BILLY βιβλιοθήκη
Π80×Β28, Υ202cm. ΑπϜ
Ϗαώαϟύϔμέϐϒ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ
79€ 136.906.07
24. FLÄRKE γʘαφείο Η/Υ
Π80×Β55, Υ74cm. Με
ϗύϐίϟύϔμα ϔημϝδαϓ. 19€
700.890.65

5

6

9

7

10

8

11

12

νέο

13

17

14

18

15

16

19

20

BILLY βιβλιοθήκη

79€
21

22

23

FLÄRKE γʘαφείο
Η/Υ

19€

24

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo08c

TF: 80000-grc252

VERSION:0

253

ϛϒϖϏέϙϕε με ϕϒ δύώϜ ϔαϓ ϕϟϜπϒ, Ϝπϒϖ όέϏεϕε. ΠϏηϟϞϔϕε ϕϒϖϓ
Ϗϒγαϟύαϔμϒϝϓ ϔαϓ ϔϕϒϐ Η/Υ πϒϖ βϟίϔώεϕαύ ϔϕϒ δύάδϟϒμϒ ϕϒϖ ϔπύϕύϒϝ
ϔαϓ. Κϒύϕάϑϕε ϕα e-mail ϔαϓ ϔϕηϐ ώϒϖζίϐα. Καύ μπείϕε ϔϕϒ internet απϜ ϕϒ
αγαπημέϐϒ ϔαϓ ϔημείϒ ϔϕϒ ώαόύϔϕύώϜ, Ϝπϒϖ πϟϒϕύμάϕε ϐα ώάόεϔϕε.

νέο

1

2

3

4

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ASPVIK ντουλάπι Η/Υ με
roll-front Π60×Β50, Υ175cm.
Mε ϗύϐίϟύϔμα αϏϒϖμύϐίϒϖ ώαύ
πϏαϔϕύώϜ 269€ 201.349.42
2. BRÄDA στήʘιγμα για
φοʘητǂ Η/Υ ΚάϏϖμμα: απϜ
100% βαμβάώύ. Π51×Β38,
Υ8cm. Με μαϝϟϒ/γώϟύ
ώάϏϖμμα 100.866.54 Με
ϏεϖώϜ/μπεζ ώάϏϖμμα 19,95€
401.151.03
3. νέο IKEA PS σταθμǂς
εʘγασίας για φοʘητǂ Η/Υ
ΑπϜ αϕϔάϏύ. Σε ώϜώώύϐϒ ϘϟϞμα
701.379.19
Σε ϏεϖώϜ ϘϟϞμα 59€
101.391.34
4. DAVE γʘαφείο για φοʘητǂ
Η/Υ Π60×Β50, Υ51–81cm.
Σε μαϝϟϒ ϘϟϞμα 001.208.18
Σε ϏεϖώϜ ϘϟϞμα 25€
200.782.34

νέο
DAVE γʘαφείο για φοʘητǂ Η/Υ

25€

252

ϛΕΞΙΑ:
5. GALANT γʘαφείο
Μ180×Π100, Υ60–90cm. ΑπϜ
γϖαϏί αϔϗαϏείαϓ ώαύ πϜδύα απϜ
επύϘϟϚμύϚμέϐϒ αϕϔάϏύ 229€
6–8. Σειʘά ASPVIK
Με ϏεϖώϜ ϗύϐίϟύϔμα.
6. νέο Συʘταʘιέʘα Π45×Β50,
Υ104cm. 159€ 601.146.16
7. Ντουλάπι με συʘǂμενες
πǂʘτες Π140×Β50, Υ75cm.
149€ 501.466.89
8. νέο Ντουλάπι Π80×Β50,
Υ175cm. 179€ 701.466.88
9–11. Σειʘά JONAS ΑπϜ
Ϗαώαϟύϔμέϐϒ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ.
9. Γʘαφείο Π140×Β65, Υ73cm.
135€ 000.892.62
10. Γʘαφείο με συʘǂμενη
επιφάνεια Π151×Β85–135,
Υ73cm. 115€ 101.036.77
11. Τʘοχήλατη συʘταʘιέʘα
Π41×Β51, Υ63cm. 75€
100.891.91
12. Σειʘά EXPEDIT
Βιβλιοθήκη
Π149×Β39, Υ149cm. 119€
800.713.57
Γʘαφείο Π115×Β78cm. 49€
201.160.71
13–16. Σειʘά ALVE ΑπϜ
Ϗαώαϟύϔμέϐϒ μαϔίϗ ϑϝϏϒ
πεϝώϒϖ.

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

13. Γʘαφείο. Π152×Β65,
Υ74cm. Αϐϕύώέ 295€
700.591.53
14. νέο Συʘταʘιέʘα
Π43×Β35, Υ118cm. Σε ϔώϒϝϟϒ
ώαϗέ ϘϟϞμα 179€ 201.366.01
15. νέο Βιβλιοθήκη με
συʘτάʘι Π82×Β33, Υ206cm.
Σε ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ ϘϟϞμα 189€
001.365.98
16. Γƿνιακǂς σταθμǂς
εʘγασίας Π88×Β88, Υ206cm.
Αϐϕύώέ 395€ 100.591.51
17–20. Σειʘά MIKAEL
Λαώαϟύϔμέϐϒ, με ϗύϐίϟύϔμα ϔε
δύάϗϒϟα ϘϟϞμαϕα.
17. Τʘοχήλατο γʘαφείο Η/Υ
Π77×Β50, Υ76cm. Σε ϟϒζ/
ϏεϖώϜ ϘϟϞμα 55€ 701.183.41
18. Γʘαφείο Π140×Β75,
Υ76cm. Σε ϏεϖώϜ/ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ
ϘϟϞμα 49€ 400.792.18
19. Σταθμǂς εʘγασίας
Π140×Β75, Υ166cm. Σε
ϔώϒϝϟϒ ώαϗέ ϘϟϞμα 109€
20. Σταθμǂς εʘγασίας
Π104×Β50, Υ166cm. Με Ϝϙη
ϔημϝδαϓ/ϔε ϏεϖώϜ ϘϟϞμα
105€ 701.114.91
21–22. Σειʘά GUSTAV ΑπϜ
Ϗαώαϟύϔμέϐϒ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ
ώαύ ϗϏαμϒϖϟύά.
21. Γʘαφείο με ʘαφιέʘα
Μ110×Β60, Υ85cm. Σε ϔώϒϝϟϒ
ώαϗέ ϘϟϞμα 179€ 000.701.25
22. Γʘαφείο Π150×Β75,
Υ74cm. 269€ 500.701.04
Τʘοχήλατη συʘταʘιέʘα Π35–
60×Β62, Υ61cm. 195€
900.701.35
23. BILLY βιβλιοθήκη
Π80×Β28, Υ202cm. ΑπϜ
Ϗαώαϟύϔμέϐϒ ϑϝϏϒ ϔημϝδαϓ
79€ 136.906.07
24. FLÄRKE γʘαφείο Η/Υ
Π80×Β55, Υ74cm. Με
ϗύϐίϟύϔμα ϔημϝδαϓ. 19€
700.890.65

5

6

9

7

10

8

11

12

νέο

13

17

14

18

15

16

19

20

BILLY βιβλιοθήκη

79€
21

22

23

FLÄRKE γʘαφείο
Η/Υ

19€

24

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo08c

TF: 80000-grc252

VERSION:0

253

Βασικές. Αςρέο ξι καϐέκλεο με ϐςθμιζύμεμξ ώυξο, είμαι πτεδιαπμέμεο για βαπική άμεπΔ, για μα κάθεπρε λίγεο Ϗϐεο κάθε σξϐά.
SVENNING περιστρεφόμενη
καρέκλα

SNILLE περιστρ.
καρέκλα

19€

29€

ΚΑΘΙΣΤΕ
Πξιά καϐέκλα παο ραιϐιάζει; Εναϐράραι
πξλώ απύ ρξ πϏο ρΔ τϐΔπιμξπξιείρε. Μια
καϐέκλα πξς ϐςθμίζεραι μύμξ φο πϐξο ρξ
ώυξο μπξϐεί μα είμαι αςρύ πξς τϐειάζεπρε.
Μπξϐείρε ύμφο μα διαλένερε και μια
εϐγξμξμική καϐέκλα πξς μα ακξλξςθεί ριο
κιμήπειο ρξς πϏμαρξο παο και μα
πϐξπσέϐει παϐαπάμφ πρήϐινΔ πρα
μπϐάρπα, ρξμ αςτέμα και ρΔμ πλάρΔ παο.

1

2

3

4

Ρυθμιζόμενες. Αςρέο ξι καϐέκλεο έτξςμ πεϐιππύρεϐεο ϐςθμίπειο, για έμαμ πιξ νεκξώϐαπρξ τϏϐξ εϐγαπίαο.

νέο
όΕΞΙΑ:
KLÄPPE περιστρεφόμενη
καρέκλα Π44×Β37–54,
Υ40–52cm. Απύ 100% μαλλί
295€ 600.965.37

Καθήπρε εδϏ ύλΔ μέϐα και θα παο
εςταϐιπρήπει ρξ πϏμα παο. Με ρΔμ
πεϐιπρϐεσύμεμΔ καϐέκλα KLÄPPE μπξϐείρε μα
ϐςθμίπερε ρξ ώυξο ρξς καθίπμαρξο, ρξ βάθξο
και ρΔ γφμία ρΔο πλάρΔο και ρξ ώυξο ρξς
πρΔϐίγμαρξο ρξς βϐατίξμα.

254

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. SVENNING
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π45×Β39, Υ40–53cm.
Απύ 100% ακϐςλικύ 29€
900.257.27
2. JULES περιστρεφόμενη
καρέκλα Π44×Β42, Υ41–
53cm. Με σιμίϐιπμα απύ νώλξ
πΔμώδαο 59€
3. SNILLE περιστρεφόμενη
καρέκλα Π46×Β39, Υ39–
51cm. Απύ πλαπρικύ πε ϐξζ
τϐϏμα 19€
4. RUTGER/JULES
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π41×Β41, Υ42–54cm. Απύ
ρετμΔρύ δέϐμα 65€
5. MOSES περιστρεφόμενη
καρέκλα Π47×Β38, Υ42–
53cm. Απύ ρετμΔρύ δέϐμα, πε
μαώϐξ τϐϏμα 42€ 600.867.22
6. νέο NOMINELL
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π43×Β44, Υ41–51cm. Απύ
βαμβάκι/πξλςεπρέϐα πε μπλε
τϐϏμα 155€
7. SKRUVSTA
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π48×Β45, Υ47–55cm.
Απύ ρετμΔρύ δέϐμα 119€
400.731.79
8. ALLAK περιστρεφόμενη
καρέκλα Π52×Β47, Υ43–54cm.

Απύ γμήπιξ/ρετμΔρύ δέϐμα
79€ 200.597.11
9. νέο GREGOR
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π45×Β47, Υ42–53cm. Σε λεςκύ
τϐϏμα 89€ 601.363.45
10. KARSTEN
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π51×Β47, Υ40–52cm. Απύ
ρετμΔρύ δέϐμα/πξλςεπρέϐα
69€ 101.224.97
11. VERKSAM
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π40×Β53, Υ39–51cm. Απύ
100% βαμβάκι, πε πκξώϐξ
μπλε τϐϏμα 219€
12. KLÄPPE περιστρεφόμενη
καρέκλα Π37×Β54, Υ40–
52cm. Απύ 100% μαλλί, πε
πκξώϐξ γκϐι τϐϏμα 295€
500.703.64
13. JERRIK περιστρεφόμενη
καρέκλα Π48×Β47, Υ39–51cm.
Απύ μαλλί/πξλςεπρέϐα, πε
πκξώϐξ κασέ/μπεζ τϐϏμα
330€
14. MARKUS
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π53×Β47, Υ40–51cm. Απύ
γμήπιξ/ρετμΔρύ δέϐμα 199€
401.031.00
15. BONNY/VERKSAM
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π50×Β47, Υ40–52cm. Απύ
100% βαμβάκι 109€

5

6

νέο

7

8

KARSTEN περιστρεφόμενη
καρέκλα

69€

9

10

Εγκεκριμένη για το γραφείο. Οι εϐγξμξμικέο καϐέκλεο ςυΔλϏμ πϐξδιαγϐασϏμ έτξςμ πξλλέο ϐςθμίπειο και είμαι
εγκεκϐιμέμεο για πξλώφϐΔ τϐήπΔ πρξ γϐασείξ.
MARKUS περιστρεφόμενη
καρέκλα

199€

11

12

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

13

14

15

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo09a

TF: 80000-grc254

VERSION:0

255

Βασικές. Αςρέο ξι καϐέκλεο με ϐςθμιζύμεμξ ώυξο, είμαι πτεδιαπμέμεο για βαπική άμεπΔ, για μα κάθεπρε λίγεο Ϗϐεο κάθε σξϐά.
SVENNING περιστρεφόμενη
καρέκλα

SNILLE περιστρ.
καρέκλα

19€

29€

ΚΑΘΙΣΤΕ
Πξιά καϐέκλα παο ραιϐιάζει; Εναϐράραι
πξλώ απύ ρξ πϏο ρΔ τϐΔπιμξπξιείρε. Μια
καϐέκλα πξς ϐςθμίζεραι μύμξ φο πϐξο ρξ
ώυξο μπξϐεί μα είμαι αςρύ πξς τϐειάζεπρε.
Μπξϐείρε ύμφο μα διαλένερε και μια
εϐγξμξμική καϐέκλα πξς μα ακξλξςθεί ριο
κιμήπειο ρξς πϏμαρξο παο και μα
πϐξπσέϐει παϐαπάμφ πρήϐινΔ πρα
μπϐάρπα, ρξμ αςτέμα και ρΔμ πλάρΔ παο.

1

2

3

4

Ρυθμιζόμενες. Αςρέο ξι καϐέκλεο έτξςμ πεϐιππύρεϐεο ϐςθμίπειο, για έμαμ πιξ νεκξώϐαπρξ τϏϐξ εϐγαπίαο.

νέο
όΕΞΙΑ:
KLÄPPE περιστρεφόμενη
καρέκλα Π44×Β37–54,
Υ40–52cm. Απύ 100% μαλλί
295€ 600.965.37

Καθήπρε εδϏ ύλΔ μέϐα και θα παο
εςταϐιπρήπει ρξ πϏμα παο. Με ρΔμ
πεϐιπρϐεσύμεμΔ καϐέκλα KLÄPPE μπξϐείρε μα
ϐςθμίπερε ρξ ώυξο ρξς καθίπμαρξο, ρξ βάθξο
και ρΔ γφμία ρΔο πλάρΔο και ρξ ώυξο ρξς
πρΔϐίγμαρξο ρξς βϐατίξμα.

254

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. SVENNING
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π45×Β39, Υ40–53cm.
Απύ 100% ακϐςλικύ 29€
900.257.27
2. JULES περιστρεφόμενη
καρέκλα Π44×Β42, Υ41–
53cm. Με σιμίϐιπμα απύ νώλξ
πΔμώδαο 59€
3. SNILLE περιστρεφόμενη
καρέκλα Π46×Β39, Υ39–
51cm. Απύ πλαπρικύ πε ϐξζ
τϐϏμα 19€
4. RUTGER/JULES
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π41×Β41, Υ42–54cm. Απύ
ρετμΔρύ δέϐμα 65€
5. MOSES περιστρεφόμενη
καρέκλα Π47×Β38, Υ42–
53cm. Απύ ρετμΔρύ δέϐμα, πε
μαώϐξ τϐϏμα 42€ 600.867.22
6. νέο NOMINELL
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π43×Β44, Υ41–51cm. Απύ
βαμβάκι/πξλςεπρέϐα πε μπλε
τϐϏμα 155€
7. SKRUVSTA
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π48×Β45, Υ47–55cm.
Απύ ρετμΔρύ δέϐμα 119€
400.731.79
8. ALLAK περιστρεφόμενη
καρέκλα Π52×Β47, Υ43–54cm.

Απύ γμήπιξ/ρετμΔρύ δέϐμα
79€ 200.597.11
9. νέο GREGOR
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π45×Β47, Υ42–53cm. Σε λεςκύ
τϐϏμα 89€ 601.363.45
10. KARSTEN
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π51×Β47, Υ40–52cm. Απύ
ρετμΔρύ δέϐμα/πξλςεπρέϐα
69€ 101.224.97
11. VERKSAM
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π40×Β53, Υ39–51cm. Απύ
100% βαμβάκι, πε πκξώϐξ
μπλε τϐϏμα 219€
12. KLÄPPE περιστρεφόμενη
καρέκλα Π37×Β54, Υ40–
52cm. Απύ 100% μαλλί, πε
πκξώϐξ γκϐι τϐϏμα 295€
500.703.64
13. JERRIK περιστρεφόμενη
καρέκλα Π48×Β47, Υ39–51cm.
Απύ μαλλί/πξλςεπρέϐα, πε
πκξώϐξ κασέ/μπεζ τϐϏμα
330€
14. MARKUS
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π53×Β47, Υ40–51cm. Απύ
γμήπιξ/ρετμΔρύ δέϐμα 199€
401.031.00
15. BONNY/VERKSAM
περιστρεφόμενη καρέκλα
Π50×Β47, Υ40–52cm. Απύ
100% βαμβάκι 109€

5

6

νέο

7

8

KARSTEN περιστρεφόμενη
καρέκλα

69€

9

10

Εγκεκριμένη για το γραφείο. Οι εϐγξμξμικέο καϐέκλεο ςυΔλϏμ πϐξδιαγϐασϏμ έτξςμ πξλλέο ϐςθμίπειο και είμαι
εγκεκϐιμέμεο για πξλώφϐΔ τϐήπΔ πρξ γϐασείξ.
MARKUS περιστρεφόμενη
καρέκλα

199€

11

12

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

13

14

15

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo09a

TF: 80000-grc254

VERSION:0

255

Βρείτε τη συρταριέρα που σας ταιριάζει...

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!
AsPViK
συρταριέρα με roll-top

129€

19€
snille περιστρεφόμενη καρέκλα Κάθιρμα απψ πλαρςικψ και
πψδια απψ αςράλι. ��������
������� ��������. �� ϋο� υϋϊμα. ��
κψκκινο υϋϊμα. �� μπλ� πϋάρινο υϋϊμα. �� λ�σκψ υϋϊμα.

1

2

ANDY τροχήλατη
συρταριέρα

25€
3

4

1. AsPViK συρταριέρα με
roll-top ��7���0� ��0��. Το
κ�νψ πίρφ απψ ςο ϋάτι
δι�σκολων�ι ςη ρσλλογή και ςην
καθοδήγηρη ςφν καλφδίφν
ρςην έξοδο ρςο πλάι.
Κλ�ιδαϋιά και 2 κλ�ιδιά
π�ϋιλαμβάνονςαι. Μ�
τινίϋιρμα και πλαρςικψ ρ�
λ�σκψ υϋϊμα 129€
�0�.���.�2
2. GAlAnT τροχήλατη
συρταριέρα ������2� �����
Κλ�ιδαϋιά μ� ρσνδσαρμψ:
Εωκολο να �πιλέξ�ς� ςο δικψ
ραπ ρσνδσαρμψ για ςην

256

5
αρταλή αποθήκ�σρη ςφν
υαϋςιϊν και ςφν αξ�ροσάϋ
γϋατ�ίοσ. Μποϋ�ί να
ρσμπληϋφθ�ί μ� ςα αξ�ροσάϋ
SUMMERA. Επιλέξς� υ�ϋοωλια
ή πψμολα απψ ςη μ�γάλη
ποικιλία ςηπ ρ�ιϋάπ μαπ. �υ�δ.:
Henrik Preutz. Απψ ξωλο
τλαμοσϋιάπ ρ� ρκοωϋο κατέ
υϋϊμα 149€ �0�.���.��
3. eRiK τροχήλατη
συρταριέρα με 2 συρτάρια
������0� ��7��. �
κλ�ιδαϋιά για ςην αρταλή
αποθήκ�σρη ςφν αςομικϊν ραπ
πϋαγμάςφν. ��ϋιλαμβάνονςαι

6

7

η κλ�ιδαϋιά και ςο κλ�ιδί. Απψ
αςράλι� ρ� κψκκινο υϋϊμα 69€
�0�.0��.��
4. HelMeR τροχήλατη
συρταριέρα �28����� �����.
�ϋακςική για αποθήκ�σρη.
Μποϋ�ί να υϋηριμοποιηθ�ί
ςψρο ρςο υϊϋο �ϋγαρίαπ� ψρο
και ρ� άλλα δφμάςια. Απψ
αςράλι� ρ� αρημί υϋϊμα 45€
20�.078.7�
5. AleX τροχήλατη
συρταριέρα ��7���8� �����.
Τα ρσϋςάϋια έυοσν ρυ�διαρς�ί
για έγγϋατα μ�γέθοσπ Α2.
�υ�δ.: Johanna Asshoff. Μ�

λ�σκψ τινίϋιρμα 129€
�0�.0��.22
6. MiKAel τροχήλατη
συρταριέρα ��7���0� �����.
Μ� τινίϋιρμα ρ� λ�σκψ υϋϊμα
και πλαρςικψ 49€ �0�.���.�0
7. AnDY τροχήλατη
συρταριέρα ��7���7� �����.
Τα ρσϋςάϋια έυοσν ρυ�διαρς�ί
για έγγϋατα μ�γέθοσπ Α�.
Απψ αςράλι ρ� ρκοωϋο κψκκινο
υϋϊμα 25€ 200.��8.�0

χιαθέριμο και ρ� :

Κψκκινο

Μπλ��
πϋάρινο

Λ�σκψ

Design and Quality IKEA of Sweden

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo10j

TF: 80000-grc256

VERSION:1

Βρείτε τη συρταριέρα που σας ταιριάζει...

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!
AsPViK
συρταριέρα με roll-top

129€

19€
snille περιστρεφόμενη καρέκλα Κάθιρμα απψ πλαρςικψ και
πψδια απψ αςράλι. ��������
������� ��������. �� ϋο� υϋϊμα. ��
κψκκινο υϋϊμα. �� μπλ� πϋάρινο υϋϊμα. �� λ�σκψ υϋϊμα.

1

2

ANDY τροχήλατη
συρταριέρα

25€
3

4

1. AsPViK συρταριέρα με
roll-top ��7���0� ��0��. Το
κ�νψ πίρφ απψ ςο ϋάτι
δι�σκολων�ι ςη ρσλλογή και ςην
καθοδήγηρη ςφν καλφδίφν
ρςην έξοδο ρςο πλάι.
Κλ�ιδαϋιά και 2 κλ�ιδιά
π�ϋιλαμβάνονςαι. Μ�
τινίϋιρμα και πλαρςικψ ρ�
λ�σκψ υϋϊμα 129€
�0�.���.�2
2. GAlAnT τροχήλατη
συρταριέρα ������2� �����
Κλ�ιδαϋιά μ� ρσνδσαρμψ:
Εωκολο να �πιλέξ�ς� ςο δικψ
ραπ ρσνδσαρμψ για ςην

256

5
αρταλή αποθήκ�σρη ςφν
υαϋςιϊν και ςφν αξ�ροσάϋ
γϋατ�ίοσ. Μποϋ�ί να
ρσμπληϋφθ�ί μ� ςα αξ�ροσάϋ
SUMMERA. Επιλέξς� υ�ϋοωλια
ή πψμολα απψ ςη μ�γάλη
ποικιλία ςηπ ρ�ιϋάπ μαπ. �υ�δ.:
Henrik Preutz. Απψ ξωλο
τλαμοσϋιάπ ρ� ρκοωϋο κατέ
υϋϊμα 149€ �0�.���.��
3. eRiK τροχήλατη
συρταριέρα με 2 συρτάρια
������0� ��7��. �
κλ�ιδαϋιά για ςην αρταλή
αποθήκ�σρη ςφν αςομικϊν ραπ
πϋαγμάςφν. ��ϋιλαμβάνονςαι

6

7

η κλ�ιδαϋιά και ςο κλ�ιδί. Απψ
αςράλι� ρ� κψκκινο υϋϊμα 69€
�0�.0��.��
4. HelMeR τροχήλατη
συρταριέρα �28����� �����.
�ϋακςική για αποθήκ�σρη.
Μποϋ�ί να υϋηριμοποιηθ�ί
ςψρο ρςο υϊϋο �ϋγαρίαπ� ψρο
και ρ� άλλα δφμάςια. Απψ
αςράλι� ρ� αρημί υϋϊμα 45€
20�.078.7�
5. AleX τροχήλατη
συρταριέρα ��7���8� �����.
Τα ρσϋςάϋια έυοσν ρυ�διαρς�ί
για έγγϋατα μ�γέθοσπ Α2.
�υ�δ.: Johanna Asshoff. Μ�

λ�σκψ τινίϋιρμα 129€
�0�.0��.22
6. MiKAel τροχήλατη
συρταριέρα ��7���0� �����.
Μ� τινίϋιρμα ρ� λ�σκψ υϋϊμα
και πλαρςικψ 49€ �0�.���.�0
7. AnDY τροχήλατη
συρταριέρα ��7���7� �����.
Τα ρσϋςάϋια έυοσν ρυ�διαρς�ί
για έγγϋατα μ�γέθοσπ Α�.
Απψ αςράλι ρ� ρκοωϋο κψκκινο
υϋϊμα 25€ 200.��8.�0

χιαθέριμο και ρ� :

Κψκκινο

Μπλ��
πϋάρινο

Λ�σκψ

Design and Quality IKEA of Sweden

Γ ΡΑΦ Ε Ι Ο

CF: 80000-mcwo10j

TF: 80000-grc256

VERSION:1

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ

Δημιουργήστε πρακτικές λύσεις που ταιριάζουν στην επιχείρηση και τον προϋπολογισμό σας. Με τις επιλογές που
σας προσφέρουμε, είναι εύκολο να δημιουργήσετε έναν λειτουργικό και αποδοτικό χώρο εργασίας, με τις ίδιες
λύσεις που χρησιμοποιείτε για να διακοσμήσετε και να οργανώσετε το σπίτι σας. Όλα είναι έτοιμα για να τα πάρετε
και να τα χρησιμοποιήσετε σήμερα.

CF: 80000-mcib01b

TF: 80000-grc258

VERSION:0

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ

Δημιουργήστε πρακτικές λύσεις που ταιριάζουν στην επιχείρηση και τον προϋπολογισμό σας. Με τις επιλογές που
σας προσφέρουμε, είναι εύκολο να δημιουργήσετε έναν λειτουργικό και αποδοτικό χώρο εργασίας, με τις ίδιες
λύσεις που χρησιμοποιείτε για να διακοσμήσετε και να οργανώσετε το σπίτι σας. Όλα είναι έτοιμα για να τα πάρετε
και να τα χρησιμοποιήσετε σήμερα.

CF: 80000-mcib01b

TF: 80000-grc258

VERSION:0

MΠANIO
Χαλάϊυπη. Μπξϊείρε μα ρη βϊείρε ραι πρα πιξ μιρϊά ραι γεμάρα
με τιλιάδεο αμριρείμεμα μπάμια. Σρα πςϊράϊια, πρα ϊάσια, πριο
ρϊεμάπρϊεο ρξίτξς. Έρπι, ραθερί θα είμαι ραρρξπξιημέμξ πρη θέπη
ρξς ραι θα πεϊιππεψει ραι τωϊξο για χλξςο μπϊξπρά πρξ
μιπρήϊα.

ΜΠΑΝΙΑ ΣΕΛ.260 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΛ.264 ΜΟΝΑψΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕΛ.266

VÄTTERN LÖVSKÄR
ντουλάπι με 3 συϊτάϊια
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειϊά VÄTTERN LÖVSKÄR Απχ
λαραϊιπμέμξ νψλξ πημψδαο ραι αρπάλι. Τα
τεϊξψλια πυλξψμραι τυϊιπρά. Ντουλάπι
νιπτήϊα Π80×Β52, Υ83cm. 108€/τεμ.
Ντουλάπι με 3 συϊτάϊια Π40×Β39,
Υ83cm. 110€ Πάγκος Μ40×Β39, Υ3cm.
16€/τεμ. 500.478.11 Επίτοιχο ντουλάπι
με πωϊτα Π40×Β21, Υ67cm. 55€/τεμ.
HÖLLVIKEN νιπτήϊας Π80×Β54.5cm.
89€/τεμ. 700.743.99
STAVE καθϊέφτες Απχ λαραϊιπμέμξ
μαπίσ νψλξ πημψδαο. Π70×Υ70cm 29€/
τεμ. 701.259.78 Π70×Υ160cm 59€/τεμ.
001.259.86

110€

φΕΞΙΑ:
ANORDNA MEST μονάδα αποθήκευσης
σετ 2 τεμ.Π40×Β19, Υ3.5cm ραι Π40×Β19,
Υ4.5cm. 7€/2τεμ. 200.980.34

CF: 80000-mcba01a

TF: 80000-grc260

VERSION:1

MΠANIO
Χαλάϊυπη. Μπξϊείρε μα ρη βϊείρε ραι πρα πιξ μιρϊά ραι γεμάρα
με τιλιάδεο αμριρείμεμα μπάμια. Σρα πςϊράϊια, πρα ϊάσια, πριο
ρϊεμάπρϊεο ρξίτξς. Έρπι, ραθερί θα είμαι ραρρξπξιημέμξ πρη θέπη
ρξς ραι θα πεϊιππεψει ραι τωϊξο για χλξςο μπϊξπρά πρξ
μιπρήϊα.

ΜΠΑΝΙΑ ΣΕΛ.260 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΛ.264 ΜΟΝΑψΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕΛ.266

VÄTTERN LÖVSKÄR
ντουλάπι με 3 συϊτάϊια
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειϊά VÄTTERN LÖVSKÄR Απχ
λαραϊιπμέμξ νψλξ πημψδαο ραι αρπάλι. Τα
τεϊξψλια πυλξψμραι τυϊιπρά. Ντουλάπι
νιπτήϊα Π80×Β52, Υ83cm. 108€/τεμ.
Ντουλάπι με 3 συϊτάϊια Π40×Β39,
Υ83cm. 110€ Πάγκος Μ40×Β39, Υ3cm.
16€/τεμ. 500.478.11 Επίτοιχο ντουλάπι
με πωϊτα Π40×Β21, Υ67cm. 55€/τεμ.
HÖLLVIKEN νιπτήϊας Π80×Β54.5cm.
89€/τεμ. 700.743.99
STAVE καθϊέφτες Απχ λαραϊιπμέμξ
μαπίσ νψλξ πημψδαο. Π70×Υ70cm 29€/
τεμ. 701.259.78 Π70×Υ160cm 59€/τεμ.
001.259.86

110€

φΕΞΙΑ:
ANORDNA MEST μονάδα αποθήκευσης
σετ 2 τεμ.Π40×Β19, Υ3.5cm ραι Π40×Β19,
Υ4.5cm. 7€/2τεμ. 200.980.34

CF: 80000-mcba01a

TF: 80000-grc260

VERSION:1

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. �ειρά ANORDNA LYX
1. �ετ απο��κευτικ�ς
μονάδα χωξ ρεμ. Π40×Β19,
Υ4.5cm και έμα ρεμ. Π40×Β19,
Υ7cm. 12€/3 τεμ. 900.980.35
2. �ετ �υρόμενες
απο��κευτικές μονάδες Έμα
ρεμ. Π40×Β37, Υ5cm και δωξ
ρεμ. Π40×Β37, Υ8cm.
17€/3τεμ. 900.980.40
χΕΞΙΑ:
�ειρά VÄTTERN Με λεςκψ
σιμίϋιπμα και αμξνείδφρξ
αρπάλι.
VÄTTERN LONNEN ντουλάπι
με πόρτα Π40×Β39, Υ83cm.
70€ VÄTTERN LONNEN
ντουλάπι νιπτ�ρα Π80×Β52,
Υ83cm. 112€
HÖLLVIKEN νιπτ�ρας
Π80×Β55cm. Απψ πςϋίματη
άϋγιλξ, έγτϋφμη
επιπμάλρφπη.
89€ 700.743.99
VÄTTERN LONNEN ντουλάπι
με 3 �υρτάρια Π40×Β39,
Υ83cm. 116€

Οι μικϋξί τϊϋξι απαιρξωμ ένςπμη ξϋγάμφπη. Τα
επφρεϋικά εναϋρήμαρα ANORDNA εσαϋμψζξςμ
άυξγα πρα μρξςλάπια μπάμιξς VÄTTERN. Έρπι
ξϋγαμϊμερε ρα καλλςμρικά, ρα πϋξπφπικά παο
αμρικείμεμα, ακψμα και ρα παιτμίδια για ρη μπαμιέϋα.
χιαλένρε ρξ πςμδςαπμψ μρξςλαπιϊμ και εναϋρημάρφμ
ANORDNA πξς ραιϋιάζξςμ πρξ τϊϋξ παο και ρα
αμρικείμεμά παο.

1

VÄTTERN
πάγκος Μ40.2×Β39cm. 16€/
τεμ 900.478.14
VÄTTERN LONNEN επίτοιχο
ντουλάπι με πόρτα Π40×Β21,
Υ67cm. 57€
VÄTTERN FEMMEN επίτοιχο
ντουλάπι με πόρτα Π40×Β21,
Υ67cm. Με πψϋρα με καθϋέσρη.
50€/τεμ.
ÄTRAN ντουλάπι με
κλειδαριά Π35×Β15, Υ45cm.
Απψ αρπάλι πε λεςκψ τϋϊμα
15€ 245.865.10

Τα επφρεϋικά εναϋρήμαρα είμαι
πε περ 3 ρεματίφμ και είμαι
ειδικά πτεδιαπμέμα για μα
τφϋάμε πρα επίρξιτα
μρξςλάπια VÄTTERN και για μα
παο δίμξςμ εωκξλη πϋξπβαπη
πρξ πεϋιετψμεμξ ρξςο.

2

ANORDNA LYX
�ετ �υρόμενες απο��κευτικές μονάδες

17€/3 τεμ.
VÄTTERN LONNEN
ντουλάπι νιπτ�ρα

112€
262

ΜΠΑΝΙΟ

Ε Σ Ε Ι Σ χ Ι Α Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦ Ε Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α Ρ Μ ΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε … Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρχ Ι Ζ Ε Τ Ε ! Μ Π Α Ν Ι Ο

CF: 80000-mcba02a

TF: 80000-grc262

VERSION:2

263

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1–2. �ειρά ANORDNA LYX
1. �ετ απο��κευτικ�ς
μονάδα χωξ ρεμ. Π40×Β19,
Υ4.5cm και έμα ρεμ. Π40×Β19,
Υ7cm. 12€/3 τεμ. 900.980.35
2. �ετ �υρόμενες
απο��κευτικές μονάδες Έμα
ρεμ. Π40×Β37, Υ5cm και δωξ
ρεμ. Π40×Β37, Υ8cm.
17€/3τεμ. 900.980.40
χΕΞΙΑ:
�ειρά VÄTTERN Με λεςκψ
σιμίϋιπμα και αμξνείδφρξ
αρπάλι.
VÄTTERN LONNEN ντουλάπι
με πόρτα Π40×Β39, Υ83cm.
70€ VÄTTERN LONNEN
ντουλάπι νιπτ�ρα Π80×Β52,
Υ83cm. 112€
HÖLLVIKEN νιπτ�ρας
Π80×Β55cm. Απψ πςϋίματη
άϋγιλξ, έγτϋφμη
επιπμάλρφπη.
89€ 700.743.99
VÄTTERN LONNEN ντουλάπι
με 3 �υρτάρια Π40×Β39,
Υ83cm. 116€

Οι μικϋξί τϊϋξι απαιρξωμ ένςπμη ξϋγάμφπη. Τα
επφρεϋικά εναϋρήμαρα ANORDNA εσαϋμψζξςμ
άυξγα πρα μρξςλάπια μπάμιξς VÄTTERN. Έρπι
ξϋγαμϊμερε ρα καλλςμρικά, ρα πϋξπφπικά παο
αμρικείμεμα, ακψμα και ρα παιτμίδια για ρη μπαμιέϋα.
χιαλένρε ρξ πςμδςαπμψ μρξςλαπιϊμ και εναϋρημάρφμ
ANORDNA πξς ραιϋιάζξςμ πρξ τϊϋξ παο και ρα
αμρικείμεμά παο.

1

VÄTTERN
πάγκος Μ40.2×Β39cm. 16€/
τεμ 900.478.14
VÄTTERN LONNEN επίτοιχο
ντουλάπι με πόρτα Π40×Β21,
Υ67cm. 57€
VÄTTERN FEMMEN επίτοιχο
ντουλάπι με πόρτα Π40×Β21,
Υ67cm. Με πψϋρα με καθϋέσρη.
50€/τεμ.
ÄTRAN ντουλάπι με
κλειδαριά Π35×Β15, Υ45cm.
Απψ αρπάλι πε λεςκψ τϋϊμα
15€ 245.865.10

Τα επφρεϋικά εναϋρήμαρα είμαι
πε περ 3 ρεματίφμ και είμαι
ειδικά πτεδιαπμέμα για μα
τφϋάμε πρα επίρξιτα
μρξςλάπια VÄTTERN και για μα
παο δίμξςμ εωκξλη πϋξπβαπη
πρξ πεϋιετψμεμξ ρξςο.

2

ANORDNA LYX
�ετ �υρόμενες απο��κευτικές μονάδες

17€/3 τεμ.
VÄTTERN LONNEN
ντουλάπι νιπτ�ρα

112€
262

ΜΠΑΝΙΟ

Ε Σ Ε Ι Σ χ Ι Α Λ Ε Γ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Μ Ε ΤΑΦ Ε Ρ Ε Τ Ε , Ε Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Α Ρ Μ ΟΛΟ Γ Ε Ι Τ Ε … Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ε Ρχ Ι Ζ Ε Τ Ε ! Μ Π Α Ν Ι Ο

CF: 80000-mcba02a

TF: 80000-grc262

VERSION:2

263

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΟ
LILLHOLMEN ϋάγα για
πετσέτες

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειϋά LILLHOLMEN Απǂ
επιƵικελƿμέƵƷ ƽαλκǂ ή
αƵƷƶείδƿƺƷ αƺƹάλι. Σƽεδ.:
Cecilia Stööp. ωοχείο
σαπουνιοϊ Υ16cm. Απǂ
γƻαλί. 6€ 100.741.75 Βάση
στήϋιξης με 5 γάντζους
Μ26cm. 9€ 200.741.70 Ράγα
για πετσέτες Π41, Β23cm.
ΚιƵƷǃƵƺαι πʘƷƸ ƺα δεƶιά και
ƺα αʘιƹƺεʘά. 25€ 300.741.84
Κάδος αποϋιμμάτψν �23,
Υ30cm. 18€ 600.741.87 Θήκη
για χαϋτί υγείας Υ49cm. 12€
900.741.81 Πιγκάλ �10,
Υ46cm. Με πλαƹƺικǂ δƷƽείƷ
ƹƺƷ εƿƺεʘικǂ πƷƻ αƼαιʘείƺαι
για εǃκƷλƷ καθάʘιƹμα. 15€
500.741.78
ĀΕΞΙΑ:
1. Σειϋά MOLGER Απǂ
μαƹίƼ ƶǃλƷ καʘƻδιάƸ και
γƻαλί. Σƽεδ.: Richard Clack.
Καθϋέφτης Π60×Υ60cm.
25€ 500.794.87 Ράφι
Μ60×Β123cm. 9€/τεμ.
900.496.86 Κϋεμάστϋα

ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ

25€

1

τοίχου Μ28cm. 3€ 300.794.88
ωοχείο σαπουνιοϊ
Π10×Μ12, Υ2cm. 0,95€
800.513.02 Θήκη για χαϋτί
υγείας Π10×Μ16, Υ10cm.
2,95€ 900.794.90 Κουτί
Π15×Μ30cm. 3€ 600.512.99
Πάγκος Π83×Β37, Υ50cm. 39€
400.496.84
2. Σειϋά GRUNDTAL Απǂ
αƵƷƶείδƿƺƷ αƺƹάλι και γƻαλί.
Σƽεδ.: Mikael Warnhammar. Βάση για πετσέτες/
ϋάφι Μ80×Β28cm. 20€
300.492.79 Ράγα Μ80×Β5.5,
Υ10cm. 12€ 100.113.95
Άγκιστϋο Υ7cm. 2,50€/5
τεμ. 700.113.97 Καθϋέφτης
�70cm. 35€ 400.478.83
Γυάλινο ϋάφι Π60×Β12cm.
Απǂ γƻαλί αƹƼαλείαƸ. 11,95€
300.478.93 Ράγα για
πετσέτες με 4 μπάϋες Π46,
Υ25cm. ΚιƵƷǃƵƺαι πʘƷƸ ƺα
δεƶιά και ƺα αʘιƹƺεʘά. 14,95€
600.478.96 Θήκη για χαϋτί
υγείας Π17×Β12, Υ3cm. 4,95€
200.478.98

2

GRUNDTAL καθϋέφτης

35€

LILLHOLMEN κάδος αποϋϋιμάτψν
MOLGER πάγκος

18€
264

ΜΠΑΝΙΟ

39€
Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Η Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Μ Π Α Ν Ι Ο Σ Τ Ο Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α

CF: 80000-mcba03a

TF: 80000-grc264

VERSION:0

ΜΠΑΝΙΟ

265

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΟ
LILLHOLMEN ϋάγα για
πετσέτες

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειϋά LILLHOLMEN Απǂ
επιƵικελƿμέƵƷ ƽαλκǂ ή
αƵƷƶείδƿƺƷ αƺƹάλι. Σƽεδ.:
Cecilia Stööp. ωοχείο
σαπουνιοϊ Υ16cm. Απǂ
γƻαλί. 6€ 100.741.75 Βάση
στήϋιξης με 5 γάντζους
Μ26cm. 9€ 200.741.70 Ράγα
για πετσέτες Π41, Β23cm.
ΚιƵƷǃƵƺαι πʘƷƸ ƺα δεƶιά και
ƺα αʘιƹƺεʘά. 25€ 300.741.84
Κάδος αποϋιμμάτψν �23,
Υ30cm. 18€ 600.741.87 Θήκη
για χαϋτί υγείας Υ49cm. 12€
900.741.81 Πιγκάλ �10,
Υ46cm. Με πλαƹƺικǂ δƷƽείƷ
ƹƺƷ εƿƺεʘικǂ πƷƻ αƼαιʘείƺαι
για εǃκƷλƷ καθάʘιƹμα. 15€
500.741.78
ĀΕΞΙΑ:
1. Σειϋά MOLGER Απǂ
μαƹίƼ ƶǃλƷ καʘƻδιάƸ και
γƻαλί. Σƽεδ.: Richard Clack.
Καθϋέφτης Π60×Υ60cm.
25€ 500.794.87 Ράφι
Μ60×Β123cm. 9€/τεμ.
900.496.86 Κϋεμάστϋα

ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ

25€

1

τοίχου Μ28cm. 3€ 300.794.88
ωοχείο σαπουνιοϊ
Π10×Μ12, Υ2cm. 0,95€
800.513.02 Θήκη για χαϋτί
υγείας Π10×Μ16, Υ10cm.
2,95€ 900.794.90 Κουτί
Π15×Μ30cm. 3€ 600.512.99
Πάγκος Π83×Β37, Υ50cm. 39€
400.496.84
2. Σειϋά GRUNDTAL Απǂ
αƵƷƶείδƿƺƷ αƺƹάλι και γƻαλί.
Σƽεδ.: Mikael Warnhammar. Βάση για πετσέτες/
ϋάφι Μ80×Β28cm. 20€
300.492.79 Ράγα Μ80×Β5.5,
Υ10cm. 12€ 100.113.95
Άγκιστϋο Υ7cm. 2,50€/5
τεμ. 700.113.97 Καθϋέφτης
�70cm. 35€ 400.478.83
Γυάλινο ϋάφι Π60×Β12cm.
Απǂ γƻαλί αƹƼαλείαƸ. 11,95€
300.478.93 Ράγα για
πετσέτες με 4 μπάϋες Π46,
Υ25cm. ΚιƵƷǃƵƺαι πʘƷƸ ƺα
δεƶιά και ƺα αʘιƹƺεʘά. 14,95€
600.478.96 Θήκη για χαϋτί
υγείας Π17×Β12, Υ3cm. 4,95€
200.478.98

2

GRUNDTAL καθϋέφτης

35€

LILLHOLMEN κάδος αποϋϋιμάτψν
MOLGER πάγκος

18€
264

ΜΠΑΝΙΟ

39€
Β Ρ Ε Ι Τ Ε Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Η Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Μ Π Α Ν Ι Ο Σ Τ Ο Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α

CF: 80000-mcba03a

TF: 80000-grc264

VERSION:0

ΜΠΑΝΙΟ

265

FLÅREN ντουλάπι με πόρτα
και συρτάρι

129€

νέο
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά FLÅREN Με σιμίϋιπμα
και γςαλί απσαλείαο. Στεδ.:
Carina Bengs.
Επίτοιχο ντουλάπι με
καθρέφτη Π60×Β16, Υ74cm.
Σε λεςκψ τϋϊμα 75€
200.897.08
Ντουλάπι νιπτήρα
Π80×Β54, Υ83cm. Με ϋάσι
με πϋξπραρεςρική ϋάγα
με ϋςθμιζψμεμξ ωυξο και
βάθξο. Σε λεςκψ τϋϊμα 129€
400.897.07
Ψηλό ντουλάπι Π42×Β42,
Υ198cm. Σε λεςκψ τϋϊμα
199€ 800.897.05 Ντουλάπι
με πόρτα και συρτάρι

266

Π39×Β34, Υ126cm. Σε λεςκψ
τϋϊμα 129€ 600.897.11
HÖLLVIKEN Νιπτήρας
Π80×Β55cm. Απψ
πςϋίματξ άϋγιλξ, έγτϋφμη
επιπμάλρφπη. Σε λεςκψ τϋϊμα
89€ 700.743.99
χΕΞΙΑ:
νέο Σειρά FREDEN Απψ
λακαϋιπμέμξ μαπίσ νωλξ
πεωκξς και γςαλί απσαλείαο.
Στεδ.: Kai Legaard. Επίτοιχο
ντουλάπι με καθρέφτη
Π81×Β18, Υ62cm. Σε πκξωϋξ
κασέ τϋϊμα 79€ 801.411.81
Ντουλάπι νιπτήρα Π80×Β52,
Υ81cm. Σε πκξωϋξ κασέ τϋϊμα
149€ 201.411.84

Ραφιέρα Π45×Β45, Υ143cm.
Με ϋςθμιζψμεμα πλαπρικά
πψδια για αμιπψπεδξ πάρφμα
και πϋξπραπία απψ ρημ
ςγϋαπία. Σε πκξωϋξ κασέ
τϋϊμα 149€ 601.411.82
ENSEN μείκτης Υ12cm.
Επιτϋφμιφμέμξο 49€
400.623.93
HÖLLVIKEN Νιπτήρας
Π80×Β55cm. Απψ
πςϋίματη άϋγιλξ, έγτϋφμη
επιπμάλρφπη. Σε λεςκψ τϋϊμα
89€ 700.743.99
TOFTBO Πετσέτα μπάνιου
Π70×Μ140cm. Απψ 100%
βαμβάκι 10,95€ 601.410.59

FREDEN ραφιέρα

149€

ΜΠΑΝΙΟ

Ο Ι Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ε Σ Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/8/2 0 0 9     Μ Π Α Ν Ι Ο

CF: 80000-mcba04a

TF: 80000-grc266

VERSION:0

267

FLÅREN ντουλάπι με πόρτα
και συρτάρι

129€

νέο
Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
Σειρά FLÅREN Με σιμίϋιπμα
και γςαλί απσαλείαο. Στεδ.:
Carina Bengs.
Επίτοιχο ντουλάπι με
καθρέφτη Π60×Β16, Υ74cm.
Σε λεςκψ τϋϊμα 75€
200.897.08
Ντουλάπι νιπτήρα
Π80×Β54, Υ83cm. Με ϋάσι
με πϋξπραρεςρική ϋάγα
με ϋςθμιζψμεμξ ωυξο και
βάθξο. Σε λεςκψ τϋϊμα 129€
400.897.07
Ψηλό ντουλάπι Π42×Β42,
Υ198cm. Σε λεςκψ τϋϊμα
199€ 800.897.05 Ντουλάπι
με πόρτα και συρτάρι

266

Π39×Β34, Υ126cm. Σε λεςκψ
τϋϊμα 129€ 600.897.11
HÖLLVIKEN Νιπτήρας
Π80×Β55cm. Απψ
πςϋίματξ άϋγιλξ, έγτϋφμη
επιπμάλρφπη. Σε λεςκψ τϋϊμα
89€ 700.743.99
χΕΞΙΑ:
νέο Σειρά FREDEN Απψ
λακαϋιπμέμξ μαπίσ νωλξ
πεωκξς και γςαλί απσαλείαο.
Στεδ.: Kai Legaard. Επίτοιχο
ντουλάπι με καθρέφτη
Π81×Β18, Υ62cm. Σε πκξωϋξ
κασέ τϋϊμα 79€ 801.411.81
Ντουλάπι νιπτήρα Π80×Β52,
Υ81cm. Σε πκξωϋξ κασέ τϋϊμα
149€ 201.411.84

Ραφιέρα Π45×Β45, Υ143cm.
Με ϋςθμιζψμεμα πλαπρικά
πψδια για αμιπψπεδξ πάρφμα
και πϋξπραπία απψ ρημ
ςγϋαπία. Σε πκξωϋξ κασέ
τϋϊμα 149€ 601.411.82
ENSEN μείκτης Υ12cm.
Επιτϋφμιφμέμξο 49€
400.623.93
HÖLLVIKEN Νιπτήρας
Π80×Β55cm. Απψ
πςϋίματη άϋγιλξ, έγτϋφμη
επιπμάλρφπη. Σε λεςκψ τϋϊμα
89€ 700.743.99
TOFTBO Πετσέτα μπάνιου
Π70×Μ140cm. Απψ 100%
βαμβάκι 10,95€ 601.410.59

FREDEN ραφιέρα

149€

ΜΠΑΝΙΟ

Ο Ι Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ε Σ Τ Ι Μ Ε Σ ΤΟΥ Κ ΑΤΑ ΛΟ ΓΟΥ Ι Σ Χ ΥΟΥ Ν Ω Σ 15/8/2 0 0 9     Μ Π Α Ν Ι Ο

CF: 80000-mcba04a

TF: 80000-grc266

VERSION:0

267

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

12€
BURSJÖN σκαμπό με αποθηκευτικό χDŽʘο Π56×Β34, Υ52cm.
Με άνοιγμα για αεϊιρμχ απχ ςην κάςφ πλεσϊά. Απχ πλαρςικχ ρε
λεσκχ υϊωμα. Συεδ.� Studio �o�en�agen. 646.132.10

MOLGER
ʘαφιέʘα

49€

1

1. Σειʘά RÖNNSKÄR Με
ϊάτια ποσ αταιϊοψνςαι
για εψκολο καθάϊιρμα. Απχ
αςράλι και γσαλί αρταλείαπ.
Ραφιέʘα Π42×Β40, Υ176cm.
39€ 900.937.64 Επίτοιχο
ʘάφι Π40×Β22, Υ66cm. 19€
500.937.61
Βάση νιπτήʘα Π57×Β42,
Υ70cm. 19€ 900.937.59
Ραφιέʘα Π42×Β40, Υ103cm.
25€ 100.937.63
HÖLLVIKEN
ΝιπτήʘαςΠ57×Β44cm. Απχ
πσϊίμαυο άϊγιλο, έγυϊφμη
επιρμάλςφρη. 89€ 600.945.81
BASISK Επίτοιχο σποτ ϋ10,
Β24cm. Λάμπα αλογχνοσ

268

πεϊιλαμβάνεςαι. Απχ γσαλί
και επινικελφμένο αςράλι. Σε
λεσκχ υϊωμα15€ 100.865.88
KOLJA καθʘέφτης 17€
401.335.31.
TOFTBO πετσέτα μπάνιου
10,95€/τεμ. 101.047.85.
2. Σειʘά MOLGER Απχ μαρίτ
ξψλο καρςανιάπ και γσαλί.
Ράγα μπανιέʘας Μ70cm.
7€ 800.512.98 Σκαμπό
με αποθηκευτικό χDŽʘο
Π38×Β38, Υ50cm. Με κάλσμμα
ποσ αταιϊείςαι απχ 75%
βαμβάκι, 25% πολσερςέϊα.
35€ 500.496.88
Ραφιέʘα Π37×β37, Υ140cm.
49€ 700.496.87 Βάση

2

με γάντζους Μ28cm.
3€ 300.794.88 Ράφι
Μ60×Β13cm. 9€/τεμ.
900.496.86 Επίτοιχο
ντουλάπι με καθʘέφτη
Π80×Β18, Υ54cm. 49€
301.037.04
Σειʘά ÅNN
Μείκτης Σσνδσάζεςαι
με ςο νιπςήϊα ÅNN.
Επιυϊφμιφμένοπ. 79€
344.140.85
Νιπτήʘας Π60×Β45, Υ32cm.
Απχ πσϊίμαυο άϊγιλο,
έγυϊφμη επιρμάλςφρη. 159€
544.138.10

Μποϊείςε να καθήρεςε,
αλλά και να αποθηκεψρεςε
διάτοϊα ανςικείμενα! Το
καπάκι απχ ςο ρκαμπχ
MOLGER ρηκωνεςαι και
ραπ αποκαλψπςει ςο υωϊο
ποσ έυει για πεςρέςεπ ή
άλλα αξεροσάϊ μπάνιοσ.

Design and Quality IKEA of Sweden

ΜΠΑΝΙΟ

CF: 80000-mcba05a

TF: 80000-grc268

VERSION:1

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

12€
BURSJÖN σκαμπό με αποθηκευτικό χDŽʘο Π56×Β34, Υ52cm.
Με άνοιγμα για αεϊιρμχ απχ ςην κάςφ πλεσϊά. Απχ πλαρςικχ ρε
λεσκχ υϊωμα. Συεδ.� Studio �o�en�agen. 646.132.10

MOLGER
ʘαφιέʘα

49€

1

1. Σειʘά RÖNNSKÄR Με
ϊάτια ποσ αταιϊοψνςαι
για εψκολο καθάϊιρμα. Απχ
αςράλι και γσαλί αρταλείαπ.
Ραφιέʘα Π42×Β40, Υ176cm.
39€ 900.937.64 Επίτοιχο
ʘάφι Π40×Β22, Υ66cm. 19€
500.937.61
Βάση νιπτήʘα Π57×Β42,
Υ70cm. 19€ 900.937.59
Ραφιέʘα Π42×Β40, Υ103cm.
25€ 100.937.63
HÖLLVIKEN
ΝιπτήʘαςΠ57×Β44cm. Απχ
πσϊίμαυο άϊγιλο, έγυϊφμη
επιρμάλςφρη. 89€ 600.945.81
BASISK Επίτοιχο σποτ ϋ10,
Β24cm. Λάμπα αλογχνοσ

268

πεϊιλαμβάνεςαι. Απχ γσαλί
και επινικελφμένο αςράλι. Σε
λεσκχ υϊωμα15€ 100.865.88
KOLJA καθʘέφτης 17€
401.335.31.
TOFTBO πετσέτα μπάνιου
10,95€/τεμ. 101.047.85.
2. Σειʘά MOLGER Απχ μαρίτ
ξψλο καρςανιάπ και γσαλί.
Ράγα μπανιέʘας Μ70cm.
7€ 800.512.98 Σκαμπό
με αποθηκευτικό χDŽʘο
Π38×Β38, Υ50cm. Με κάλσμμα
ποσ αταιϊείςαι απχ 75%
βαμβάκι, 25% πολσερςέϊα.
35€ 500.496.88
Ραφιέʘα Π37×β37, Υ140cm.
49€ 700.496.87 Βάση

2

με γάντζους Μ28cm.
3€ 300.794.88 Ράφι
Μ60×Β13cm. 9€/τεμ.
900.496.86 Επίτοιχο
ντουλάπι με καθʘέφτη
Π80×Β18, Υ54cm. 49€
301.037.04
Σειʘά ÅNN
Μείκτης Σσνδσάζεςαι
με ςο νιπςήϊα ÅNN.
Επιυϊφμιφμένοπ. 79€
344.140.85
Νιπτήʘας Π60×Β45, Υ32cm.
Απχ πσϊίμαυο άϊγιλο,
έγυϊφμη επιρμάλςφρη. 159€
544.138.10

Μποϊείςε να καθήρεςε,
αλλά και να αποθηκεψρεςε
διάτοϊα ανςικείμενα! Το
καπάκι απχ ςο ρκαμπχ
MOLGER ρηκωνεςαι και
ραπ αποκαλψπςει ςο υωϊο
ποσ έυει για πεςρέςεπ ή
άλλα αξεροσάϊ μπάνιοσ.

Design and Quality IKEA of Sweden

ΜΠΑΝΙΟ

CF: 80000-mcba05a

TF: 80000-grc268

VERSION:1

ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Τολμήστε να είστε ο εαυτψς σας. Αφήστε τη δημιουϋγικψτητα σας
ελεωθεϋη και παίξτε με διάφοϋα χϋϊματα, υφάσματα και
σχέδια. Είναι εωκολο να συνδυάσετε τα υφάσματά μας.
JORUN μαξιλάρι

7€
κολεξιον ΣΕΛ.272 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΥΠνοΔΩΜΑΤιοΥ ΣΕΛ.280 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΠΑνιοΥ ΣΕΛ.286 κοΥΡΤινεΣ ΣΕΛ.288 ΧΑλιΑ ΣΕΛ.294

νέο jorun löv κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Απψ 100%
βαμβάκι 69€/2 τεμ. 801.437.50
νέα Σειρά jorun.
Μαξιλάρι Μ35×Π35cm.
Απψ 100% βαμβάκι 7€/τεμ.
901.417.84
Μαξιλάρι Μ50×Π60cm.
Απψ 100% βαμβάκι 17€/τεμ.
401.417.48
Ριχτάρι Π130×Μ170cm.
Απψ 100% ακϋυλικψ 19,95€
801.417.32
Χαλί Π240×Μ280cm. Απψ
80% μαλλί, 20% νάιλον 269€
101.417.16

νέο

νέο

CF: 80000-mctx01a

TF: 80000-grc270

VERSION:1

ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Τολμήστε να είστε ο εαυτψς σας. Αφήστε τη δημιουϋγικψτητα σας
ελεωθεϋη και παίξτε με διάφοϋα χϋϊματα, υφάσματα και
σχέδια. Είναι εωκολο να συνδυάσετε τα υφάσματά μας.
JORUN μαξιλάρι

7€
κολεξιον ΣΕΛ.272 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΥΠνοΔΩΜΑΤιοΥ ΣΕΛ.280 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΠΑνιοΥ ΣΕΛ.286 κοΥΡΤινεΣ ΣΕΛ.288 ΧΑλιΑ ΣΕΛ.294

νέο jorun löv κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Απψ 100%
βαμβάκι 69€/2 τεμ. 801.437.50
νέα Σειρά jorun.
Μαξιλάρι Μ35×Π35cm.
Απψ 100% βαμβάκι 7€/τεμ.
901.417.84
Μαξιλάρι Μ50×Π60cm.
Απψ 100% βαμβάκι 17€/τεμ.
401.417.48
Ριχτάρι Π130×Μ170cm.
Απψ 100% ακϋυλικψ 19,95€
801.417.32
Χαλί Π240×Μ280cm. Απψ
80% μαλλί, 20% νάιλον 269€
101.417.16

νέο

νέο

CF: 80000-mctx01a

TF: 80000-grc270

VERSION:1

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. JORUN μαξιλάρι
Π45×Μ30cm. Σƽεδ.: Petra
Börner. Απǂ 55% λιμǂ, 45%
βαμβάκι, πε ςπǂλεςκξ ƽʘDŽμα
12€ 101.417.78
2. JORUN χαλί Π90×Μ90cm.
Τξ μαλλί είμαι αμθεκρικǂ πρξςο
λεκέδεο. Σƽεδ.: Linda
Svensson. Απǂ 80% μαλλί,
20% μάιλξμ, πε μαǃʘξ/λεςκǂ
ƽʘDŽμα 32€ 201.446.44

JORUN –
ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
Āιαπκεδάπρε με ρα πƽέδια. Āιαλένρε κάρι σςπικǂ ή
ρξλμηʘǂ. Αςρά παο ρα πʘξπσέʘει η μέα πειʘά JORUN. Βʘείρε μανιλάʘια, κξςʘρίμεο, ƽαλιά και
ςσάπμαρα ςπμξδƿμαρίξς. Θα ρα βʘείρε πε

ĀΕΞΙΑ:
3. FLYN JORUN φύλλα
κουρτίνας Π60×Μ300cm.
Σƽεδ.: Petra Börner. Απǂ 58%
βιπκǂζη/ʘεγιǂμ, 42%
πξλςεπρέʘα, πε πκξǃʘξ γκʘι
ƽʘDŽμα 45€/3 τεμ. 601.437.46
4. JORUN κάλυμμα
μαξιλαριού Π50×Μ50cm.
Σƽεδ.: Linda Svensson. Απǂ
100% βαμβάκι, πε μπεζ/
πʘάπιμξ ƽʘDŽμα 5€/τεμ.
901.417.22
5. νέο JORUN χαλί
Π133×Μ195cm. Πξλǃ
εςƽάʘιπρξ και απαλǂ μα
πεʘπαρά καμείο επάμƿ. Σƽεδ.:
Petra Börner. Απǂ 100%
πξλςπʘξπςλέμιξ, πε μαǃʘξ
ƽʘDŽμα 59€ 901.417.17

απξƽʘDŽπειο ρξς μπεζ, ρξς ςπǂλεςκξς και ρξς μαǃʘξς.
Āημιξςʘγήπρε μια δςμαμική, πςμρξμιπμέμη
αρμǂπσαιʘα.

1

6. JORUN STRÅ κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Σƽεδ.: Petra
Börner. Απǂ 70% πξλςεπρέʘα,
30% βαμβάκι, πε λεςκǂ/
πξλǃƽʘƿμξ 22€/2 τεμ.
501.437.61

Τα σǃλλα κξςʘρίμαο FLYN
JORUN έʘƽξμραι πε περ 3
ρεμαƽίƿμ. Κʘεμάπρε ρα ρξ
έμα δίπλα πρξ άλλξ για μα
δημιξςʘγήπερε έμα μεγάλξ
πƽέδιξ ή μα ρα ρξπξθερήπερε
ρξ έμα πάμƿ πρξ άλλξ για
μα δημιξςʘγήπερε μξμαδικά
μξρίβα.

5€/τεμ.

2

3

4

5

6

JORUN χαλί

νέο

272

JORUN κάλυμμα μαξιλαριού

59€

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

νέο

Ν Ε Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΑ Ε Ρ ΧΟ Ν ΤΑ Ι ΟΛΟ ΤΟ Ν Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α !   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx02a

TF: 80000-grc272

VERSION:0

273

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. JORUN μαξιλάρι
Π45×Μ30cm. Σƽεδ.: Petra
Börner. Απǂ 55% λιμǂ, 45%
βαμβάκι, πε ςπǂλεςκξ ƽʘDŽμα
12€ 101.417.78
2. JORUN χαλί Π90×Μ90cm.
Τξ μαλλί είμαι αμθεκρικǂ πρξςο
λεκέδεο. Σƽεδ.: Linda
Svensson. Απǂ 80% μαλλί,
20% μάιλξμ, πε μαǃʘξ/λεςκǂ
ƽʘDŽμα 32€ 201.446.44

JORUN –
ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
Āιαπκεδάπρε με ρα πƽέδια. Āιαλένρε κάρι σςπικǂ ή
ρξλμηʘǂ. Αςρά παο ρα πʘξπσέʘει η μέα πειʘά JORUN. Βʘείρε μανιλάʘια, κξςʘρίμεο, ƽαλιά και
ςσάπμαρα ςπμξδƿμαρίξς. Θα ρα βʘείρε πε

ĀΕΞΙΑ:
3. FLYN JORUN φύλλα
κουρτίνας Π60×Μ300cm.
Σƽεδ.: Petra Börner. Απǂ 58%
βιπκǂζη/ʘεγιǂμ, 42%
πξλςεπρέʘα, πε πκξǃʘξ γκʘι
ƽʘDŽμα 45€/3 τεμ. 601.437.46
4. JORUN κάλυμμα
μαξιλαριού Π50×Μ50cm.
Σƽεδ.: Linda Svensson. Απǂ
100% βαμβάκι, πε μπεζ/
πʘάπιμξ ƽʘDŽμα 5€/τεμ.
901.417.22
5. νέο JORUN χαλί
Π133×Μ195cm. Πξλǃ
εςƽάʘιπρξ και απαλǂ μα
πεʘπαρά καμείο επάμƿ. Σƽεδ.:
Petra Börner. Απǂ 100%
πξλςπʘξπςλέμιξ, πε μαǃʘξ
ƽʘDŽμα 59€ 901.417.17

απξƽʘDŽπειο ρξς μπεζ, ρξς ςπǂλεςκξς και ρξς μαǃʘξς.
Āημιξςʘγήπρε μια δςμαμική, πςμρξμιπμέμη
αρμǂπσαιʘα.

1

6. JORUN STRÅ κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Σƽεδ.: Petra
Börner. Απǂ 70% πξλςεπρέʘα,
30% βαμβάκι, πε λεςκǂ/
πξλǃƽʘƿμξ 22€/2 τεμ.
501.437.61

Τα σǃλλα κξςʘρίμαο FLYN
JORUN έʘƽξμραι πε περ 3
ρεμαƽίƿμ. Κʘεμάπρε ρα ρξ
έμα δίπλα πρξ άλλξ για μα
δημιξςʘγήπερε έμα μεγάλξ
πƽέδιξ ή μα ρα ρξπξθερήπερε
ρξ έμα πάμƿ πρξ άλλξ για
μα δημιξςʘγήπερε μξμαδικά
μξρίβα.

5€/τεμ.

2

3

4

5

6

JORUN χαλί

νέο

272

JORUN κάλυμμα μαξιλαριού

59€

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

νέο

Ν Ε Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΑ Ε Ρ ΧΟ Ν ΤΑ Ι ΟΛΟ ΤΟ Ν Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α !   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx02a

TF: 80000-grc272

VERSION:0

273

α ρ ι σ τ ε ρα :
1. FLYN OFELIA φύλλο
κουρτίνας απǂ βιƹκǂζη/
ʘεγιǂν, πολƻεƹƺέʘα.
σƽεδ.: Camilla Diedrich.
45€/3 τεμ. 101.355.55
2. OFELIA κάλυμμα
μαξιλαριού απǂ βιƹκǂζη/
ʘεγιǂν, βαμβάκι, πολƻεƹƺέʘα,
μεƺάξι. σƽεδ.: Charlotte Skak.
22€/2 τεμ. 801.379.28
3. IRMA μαξιλάρι 1€ απǂ
βαμβάκι, πολƻεƹƺέʘα.
600.722.06
4. OFELIA BLAD μαξιλαρι
απǂ βαμβάκι, πολƻεƹƺέʘα και
νάιλον

OFELIA –
ΑΠΛΑ ΛΕΥΚΟ

σƽεδ.: Charlotte Skak.
17€ 801.379.33
5. OFELIA VÅG μαξιλάρι απǂ
βαμβάκι, πολƻεƹƺέʘα. σƽεδ.:
Charlotte Skak. 15€ 901.379.37
6. OFELIA ριχτάρι απǂ
ακʘιλικǂ, μαλλί, πολƻεƹƺέʘα.
37€ 301.396.23

πολƻεƹƺέʘα, ακʘιλικǂ.
19,95€ 601.315.93
8. OFELIA tÅNG σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
απǂ 100% βαμβάκι. σƽεδ.:
Charlotte Skak.
12€ 201.318.06
OFELIA sÄV κάλυμμα
μαξιλαριού απǂ βιƹκǂζη/
ʘεγιǂν, μεƺάξι, πολƻεƹƺέʘα,
βαμβάκι. σƽεδ.: Charlotte
Skak. 12€ 201.379.26
OFELIA BLAD κουρτίνα απǂ
πολƻεƹƺέʘα, βαμβάκι. σƽεδ.:
Charlotte Skak.
35€/2 τεμ. 801.355.52

Āεξια:
7. OFELIA stEN σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
απǂ 100% βαμβάκι. σƽεδ.:
Charlotte Skak.
39€/σετ 401.317.92
OFELIA κουβέρτα απǂ

9. OFELIA skAL σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη απǂ 100%
βαμβάκι. σƽεδ.: Charlotte
Skak. 19€ 101.318.21
10. OFELIA χαλί
Π70×Μ130cm. απǂ βαμβάκι,
βιƹκǂζη/ʘεγιǂν. σƽεδ.: Camilla
Diedrich. 19,95€ 301.378.98
OFELIA χαλί απǂ
μαλλί, βιƹκǂζη/ʘεγιǂν.
Π170×Μ240cm. σƽεδ.: Camilla
Diedrich. 279€ 601.320.50

1

OFELIA TÅNG σετ μονή
παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

2
6
5
3

4

OFELIA κουβέρτα

19,95€

12€
7

8

9

10

IRMA μαξιλάρι

1€
OFELIA SKAL σετ μονή
παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

19€
274

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx03a

TF: 80000-grc274

VERSION:2

275

α ρ ι σ τ ε ρα :
1. FLYN OFELIA φύλλο
κουρτίνας απǂ βιƹκǂζη/
ʘεγιǂν, πολƻεƹƺέʘα.
σƽεδ.: Camilla Diedrich.
45€/3 τεμ. 101.355.55
2. OFELIA κάλυμμα
μαξιλαριού απǂ βιƹκǂζη/
ʘεγιǂν, βαμβάκι, πολƻεƹƺέʘα,
μεƺάξι. σƽεδ.: Charlotte Skak.
22€/2 τεμ. 801.379.28
3. IRMA μαξιλάρι 1€ απǂ
βαμβάκι, πολƻεƹƺέʘα.
600.722.06
4. OFELIA BLAD μαξιλαρι
απǂ βαμβάκι, πολƻεƹƺέʘα και
νάιλον

OFELIA –
ΑΠΛΑ ΛΕΥΚΟ

σƽεδ.: Charlotte Skak.
17€ 801.379.33
5. OFELIA VÅG μαξιλάρι απǂ
βαμβάκι, πολƻεƹƺέʘα. σƽεδ.:
Charlotte Skak. 15€ 901.379.37
6. OFELIA ριχτάρι απǂ
ακʘιλικǂ, μαλλί, πολƻεƹƺέʘα.
37€ 301.396.23

πολƻεƹƺέʘα, ακʘιλικǂ.
19,95€ 601.315.93
8. OFELIA tÅNG σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
απǂ 100% βαμβάκι. σƽεδ.:
Charlotte Skak.
12€ 201.318.06
OFELIA sÄV κάλυμμα
μαξιλαριού απǂ βιƹκǂζη/
ʘεγιǂν, μεƺάξι, πολƻεƹƺέʘα,
βαμβάκι. σƽεδ.: Charlotte
Skak. 12€ 201.379.26
OFELIA BLAD κουρτίνα απǂ
πολƻεƹƺέʘα, βαμβάκι. σƽεδ.:
Charlotte Skak.
35€/2 τεμ. 801.355.52

Āεξια:
7. OFELIA stEN σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
απǂ 100% βαμβάκι. σƽεδ.:
Charlotte Skak.
39€/σετ 401.317.92
OFELIA κουβέρτα απǂ

9. OFELIA skAL σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη απǂ 100%
βαμβάκι. σƽεδ.: Charlotte
Skak. 19€ 101.318.21
10. OFELIA χαλί
Π70×Μ130cm. απǂ βαμβάκι,
βιƹκǂζη/ʘεγιǂν. σƽεδ.: Camilla
Diedrich. 19,95€ 301.378.98
OFELIA χαλί απǂ
μαλλί, βιƹκǂζη/ʘεγιǂν.
Π170×Μ240cm. σƽεδ.: Camilla
Diedrich. 279€ 601.320.50

1

OFELIA TÅNG σετ μονή
παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

2
6
5
3

4

OFELIA κουβέρτα

19,95€

12€
7

8

9

10

IRMA μαξιλάρι

1€
OFELIA SKAL σετ μονή
παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

19€
274

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx03a

TF: 80000-grc274

VERSION:2

275

HEDDA –
ΓΕΜΑΤΟ ΣΧΕΔΙΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. HEDDA BLOM σετ
παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Σςεδ.: Nina Jobs. Απτ 100%
βαμβάκι, οε μαυχν/λερκτ
ςχφμα 29€/σετ 901.176.18
2. HEDDA κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Σςεδ.: Synnöve Mork. Απτ 100% βαμβάκι
32€/2 τεμ. 701.174.88
3. RITVA κάλυμμα
μαξιλαριού Απτ 100%
βαμβάκι Π50×Μ50cm. Σε μπλε
ςχφμα 801.204.90 Σε λερκτ
ςχφμα 701.141.59 Σε μαυχν

7. Σε οκνυχν μπλε ςχφμα
901.482.38
Σε κτκκιμν ςχφμα 301.482.36
Σε οκνυχν πχάοιμν ςχφμα
701.482.39 Σε μαυχν ςχφμα
201.470.63
8. HEDDA RUTA σετ
παπλωματοθήκη και
2 μαξιλαροθήκες
Π240×Μ220cm./
Μ50×Π60cm.Σςεδ.: Barbro
Peterson. Απτ 100% βαμβάκι
39€/σετ 701.176.38

ςχφμα 7€/τεμ. 801.141.54
4. HEDDA χαλί
Π200×Μ200cm. Σςεδ.: Kazuyo
Nomura. Απτ 100 % παχθέμν
μαλλί 215€ 401.141.65
σΕΞΙΑ:
5. HEDDA κάλυμμα
μαξιλαριού Π50×Μ50cm.
Σςεδ.: Synnöve Mork. Απτ
100% βαμβάκι 4€ 601.142.25
6-7. SVEJE χαλί
Π90×Μ150cm. Απτ 100%
βαμβάκι. 12,95€/τεμ.
6. νέο Σε πνχπνκαλί ςχφμα
101.482.37

Τν ςαλί SVEJE πλέμεπαι
ευκνλα και ςχροιμνπνιείπαι
και απτ πιξ δυν πλερχέξ.
Έποι, διαπρχείπαι πάμπα
καιμνυχγιν και καθαχτ.

HEDDA κάλυμμα
μαξιλαριού

4€

νέο

HEDDA BLOM
σετ μονή παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

29€
1

2

3

4

5

6

7

8

SVEJE χαλί

12,95€/τεμ.

276

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx04a

TF: 80000-grc276

VERSION:0

277

HEDDA –
ΓΕΜΑΤΟ ΣΧΕΔΙΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. HEDDA BLOM σετ
παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Σςεδ.: Nina Jobs. Απτ 100%
βαμβάκι, οε μαυχν/λερκτ
ςχφμα 29€/σετ 901.176.18
2. HEDDA κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Σςεδ.: Synnöve Mork. Απτ 100% βαμβάκι
32€/2 τεμ. 701.174.88
3. RITVA κάλυμμα
μαξιλαριού Απτ 100%
βαμβάκι Π50×Μ50cm. Σε μπλε
ςχφμα 801.204.90 Σε λερκτ
ςχφμα 701.141.59 Σε μαυχν

7. Σε οκνυχν μπλε ςχφμα
901.482.38
Σε κτκκιμν ςχφμα 301.482.36
Σε οκνυχν πχάοιμν ςχφμα
701.482.39 Σε μαυχν ςχφμα
201.470.63
8. HEDDA RUTA σετ
παπλωματοθήκη και
2 μαξιλαροθήκες
Π240×Μ220cm./
Μ50×Π60cm.Σςεδ.: Barbro
Peterson. Απτ 100% βαμβάκι
39€/σετ 701.176.38

ςχφμα 7€/τεμ. 801.141.54
4. HEDDA χαλί
Π200×Μ200cm. Σςεδ.: Kazuyo
Nomura. Απτ 100 % παχθέμν
μαλλί 215€ 401.141.65
σΕΞΙΑ:
5. HEDDA κάλυμμα
μαξιλαριού Π50×Μ50cm.
Σςεδ.: Synnöve Mork. Απτ
100% βαμβάκι 4€ 601.142.25
6-7. SVEJE χαλί
Π90×Μ150cm. Απτ 100%
βαμβάκι. 12,95€/τεμ.
6. νέο Σε πνχπνκαλί ςχφμα
101.482.37

Τν ςαλί SVEJE πλέμεπαι
ευκνλα και ςχροιμνπνιείπαι
και απτ πιξ δυν πλερχέξ.
Έποι, διαπρχείπαι πάμπα
καιμνυχγιν και καθαχτ.

HEDDA κάλυμμα
μαξιλαριού

4€

νέο

HEDDA BLOM
σετ μονή παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

29€
1

2

3

4

5

6

7

8

SVEJE χαλί

12,95€/τεμ.

276

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx04a

TF: 80000-grc276

VERSION:0

277

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. LUDDE δέρμα προβάτου Σω
λωςκχ τϊωμα 39,50€
832.351.10
2. SIGNE χαλί Π60×Μ90cm.
Απχ 100% βαμβάκι
πξλψτϊΔμξ 3€ 300.523.99
3. ALVINE KAKEL χαλί
Π70×Μ200cm. 100% βαμβάκι,
πω γαλάζιξ/ςπχλωςκξ τϊωμα
22€ 801.126.21
4. ALVINE TAPET κουρτίνα με
αμπράς Π145×Μ300cm. Απχ
100% βαμβάκι, πω μπλω/λωςκχ
τϊωμα 69€/2 τεμ. 401.147.83

ALVINE –
ΤΟ ΧΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
Κλαπικέο ϊίγωο και λωπρξμέϊωιωο μω λξςλξψδια.
Κωμρημέμα, ωμπϊιμέ και δαμρέλα. Βαπιπμέμα πω
Γαλλικά ςσάπμαρα ρξς 18ξς αιωμα. Η πωιϊά ALVINE
κξιράζωι πρξ παϊωθλχμ και αμαμωωμωραι για ρξ
πήμωϊα. Στωδιαπμέμα για μα κάμωρω πξλλξψο
πςμδςαπμξψο. Μια διατϊξμική κξλωνιχμ για χλξ παο

φΕΞΙΑ:
5. ALVINE SMAL κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Στωδ.:
Katarina Brieditis. Απχ 100%
βαμβάκι, πω μπλω/λωςκχ
τϊωμα 39€/2 τεμ. 101.028.85
6. ALVINE FLORA μαξιλάρι
Π60×Μ50cm. Απχ 100%
βαμβάκι 22€ 201.126.38
7. ALVINE VERSAL μαξιλάρι
Π40×Μ40cm. Απχ 55% λιμχ,
45% βαμβάκι, πω ςπχλωςκξ
τϊωμα 12€ 101.126.48
8. ALVINE BÄR σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Απχ 100% βαμβάκι, πω

ρξ ππίρι.

μαψϊξ/λωςκχ τϊωμα 17€/σετ
201.144.73
9. SOVA Σεντόνι
Π150×Μ260cm. Απχ 100%
βαμβάκι, πω λωςκχ τϊωμα 8€
300.503.76
10. ALVINE SKÖN σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Απχ 100% βαμβάκι, πω μπλω/
λωςκχ τϊωμα 25€/σετ
201.144.54
11. ALVINE FLOR σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Απχ 100% βαμβάκι, πω πκξψϊξ
μπλω/λωςκχ τϊωμα 17€/ σετ
301.145.28
12. ALVINE MEDALJONG σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Απχ 100% βαμβάκι, πω λωςκχ
τϊωμα 39€/σετ 901.134.89

ALVINE FLORA
μαξιλάρι

22€
5

7

6

SOVA σεντόνι

8
9

8€

10

4

1

SIGNE χαλί

3€

ALVINE BÄR σετ παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

2

17€

3
2

278

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

11

12

φ Ε Ι Τ Ε Τ Η Ν Π ΟΛ Ι Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν Σ Τ Η Σ Ε Λ . 370   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx05a

TF: 80000-grc278

VERSION:0

279

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. LUDDE δέρμα προβάτου Σω
λωςκχ τϊωμα 39,50€
832.351.10
2. SIGNE χαλί Π60×Μ90cm.
Απχ 100% βαμβάκι
πξλψτϊΔμξ 3€ 300.523.99
3. ALVINE KAKEL χαλί
Π70×Μ200cm. 100% βαμβάκι,
πω γαλάζιξ/ςπχλωςκξ τϊωμα
22€ 801.126.21
4. ALVINE TAPET κουρτίνα με
αμπράς Π145×Μ300cm. Απχ
100% βαμβάκι, πω μπλω/λωςκχ
τϊωμα 69€/2 τεμ. 401.147.83

ALVINE –
ΤΟ ΧΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
Κλαπικέο ϊίγωο και λωπρξμέϊωιωο μω λξςλξψδια.
Κωμρημέμα, ωμπϊιμέ και δαμρέλα. Βαπιπμέμα πω
Γαλλικά ςσάπμαρα ρξς 18ξς αιωμα. Η πωιϊά ALVINE
κξιράζωι πρξ παϊωθλχμ και αμαμωωμωραι για ρξ
πήμωϊα. Στωδιαπμέμα για μα κάμωρω πξλλξψο
πςμδςαπμξψο. Μια διατϊξμική κξλωνιχμ για χλξ παο

φΕΞΙΑ:
5. ALVINE SMAL κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Στωδ.:
Katarina Brieditis. Απχ 100%
βαμβάκι, πω μπλω/λωςκχ
τϊωμα 39€/2 τεμ. 101.028.85
6. ALVINE FLORA μαξιλάρι
Π60×Μ50cm. Απχ 100%
βαμβάκι 22€ 201.126.38
7. ALVINE VERSAL μαξιλάρι
Π40×Μ40cm. Απχ 55% λιμχ,
45% βαμβάκι, πω ςπχλωςκξ
τϊωμα 12€ 101.126.48
8. ALVINE BÄR σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Απχ 100% βαμβάκι, πω

ρξ ππίρι.

μαψϊξ/λωςκχ τϊωμα 17€/σετ
201.144.73
9. SOVA Σεντόνι
Π150×Μ260cm. Απχ 100%
βαμβάκι, πω λωςκχ τϊωμα 8€
300.503.76
10. ALVINE SKÖN σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Απχ 100% βαμβάκι, πω μπλω/
λωςκχ τϊωμα 25€/σετ
201.144.54
11. ALVINE FLOR σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Απχ 100% βαμβάκι, πω πκξψϊξ
μπλω/λωςκχ τϊωμα 17€/ σετ
301.145.28
12. ALVINE MEDALJONG σετ
παπλωματοθήκη και
μαξιλαροθήκη
Π150×Μ200cm./Μ50×Π60cm.
Απχ 100% βαμβάκι, πω λωςκχ
τϊωμα 39€/σετ 901.134.89

ALVINE FLORA
μαξιλάρι

22€
5

7

6

SOVA σεντόνι

8
9

8€

10

4

1

SIGNE χαλί

3€

ALVINE BÄR σετ παπλωματοθήκη
και μαξιλαροθήκη

2

17€

3
2

278

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

11

12

φ Ε Ι Τ Ε Τ Η Ν Π ΟΛ Ι Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν Σ Τ Η Σ Ε Λ . 370   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx05a

TF: 80000-grc278

VERSION:0

279

ΠΟΛΥ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΣΤΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΣΑΣ
Μω λξςλξψδια, καϊχ, τϊωμαρα... Αλλάνρω αμάλξγα μω ρημ ωπξτή ή ρη διάθωπη παο. Η ριμέο μαο, παο ρξ
ωπιρϊέπξςμ. Μω ρημ πξικιλία πξς έτξςμω μπξϊωίρω ωψκξλα μα βϊωίρω ρημ παπλΔμαρξθήκη πξς παο
ραιϊιάζωι.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ALVINE BLOM σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 100%
βαμβάκι 12€ 601.144.14
2. ANDREA SATIN σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 100%
βαμβάκι. 35€/σετ
νέο Σω μπωζ/πξλψτϊΔμξ
901.456.35
Σω ϊξζ/πξλψτϊΔμξ
401.076.50
νέο Σω μΔβ/πξλψτϊΔμξ
001.456.49
3. FYRKLÖVER σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 52%
πξλςωπρέϊα, 48% βαμβάκι
7€/σετ 401.320.65

4. JORUN FORM σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 100%
βαμβάκι 12€/σετ 701.457.21

λωςκχ τϊωμα 801.233.75
Σω κχκκιμξ/λωςκχ τϊωμα
201.233.78
7. νέο JORUN LINJE σετ
παλ/θήκη και μαξ/θήκη
Απχ 100% βαμβάκι 19€/σετ
101.456.77
8. νέο JORUN FRÖ σετ
παπλ/θήκη και μαξ/θήκη
Απχ 100% βαμβάκι 29€/σετ
001.459.70

φΕΞΙΑ:
5. TANJA BRODYR σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 100%
βαμβάκι. 49€/σετ
Σω αμξιτρχ κασέ τϊωμα
900.802.19
Σω ςπχλωςκξ τϊωμα
201.105.64
6. IKEA 365+ RISP σετ
παπλ/θήκη και μαξ/θήκη
29€/σετ Σω μπωζ/λωςκχ τϊωμα
601.233.76 Σω μαψϊξ/λωςκχ
τϊωμα 401.233.77 Σω μπλω/

Ο πςμδςαπμχο απχ ρξ
βαμβάκι και ρξ lyocell κάμωι
ρα πωρ παπλ/θήκηο και
μανιλαϊξθήκηο IKEA 365+
μα απξϊϊξσξψμ και μα
απξβάλλξςμ ρημ ςγϊαπία
απξρωλωπμαρικά.

φιαπράπωιο:
ΠαπλΔμαρξθήκη
Π150×Μ200cm.
Μανιλαϊξθήκη Μ50×Π60cm.

TANJA BRODYR σετ
παπλωματοθήκη και μαξιλαροθήκη

νέο

FYRKLÖVER σετ
παπλ/θήκη μαξ/θήκη

7€

49€

1

2

5

6

3

4

7

8

νέο
JORUN FORM σετ
παπλωματοθήκη και μαξιλαροθήκη

12€
νέο
280

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx06a

TF: 80000-grc280

VERSION:0

281

ΠΟΛΥ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΣΤΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΣΑΣ
Μω λξςλξψδια, καϊχ, τϊωμαρα... Αλλάνρω αμάλξγα μω ρημ ωπξτή ή ρη διάθωπη παο. Η ριμέο μαο, παο ρξ
ωπιρϊέπξςμ. Μω ρημ πξικιλία πξς έτξςμω μπξϊωίρω ωψκξλα μα βϊωίρω ρημ παπλΔμαρξθήκη πξς παο
ραιϊιάζωι.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. ALVINE BLOM σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 100%
βαμβάκι 12€ 601.144.14
2. ANDREA SATIN σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 100%
βαμβάκι. 35€/σετ
νέο Σω μπωζ/πξλψτϊΔμξ
901.456.35
Σω ϊξζ/πξλψτϊΔμξ
401.076.50
νέο Σω μΔβ/πξλψτϊΔμξ
001.456.49
3. FYRKLÖVER σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 52%
πξλςωπρέϊα, 48% βαμβάκι
7€/σετ 401.320.65

4. JORUN FORM σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 100%
βαμβάκι 12€/σετ 701.457.21

λωςκχ τϊωμα 801.233.75
Σω κχκκιμξ/λωςκχ τϊωμα
201.233.78
7. νέο JORUN LINJE σετ
παλ/θήκη και μαξ/θήκη
Απχ 100% βαμβάκι 19€/σετ
101.456.77
8. νέο JORUN FRÖ σετ
παπλ/θήκη και μαξ/θήκη
Απχ 100% βαμβάκι 29€/σετ
001.459.70

φΕΞΙΑ:
5. TANJA BRODYR σετ παπλ/
θήκη και μαξ/θήκη Απχ 100%
βαμβάκι. 49€/σετ
Σω αμξιτρχ κασέ τϊωμα
900.802.19
Σω ςπχλωςκξ τϊωμα
201.105.64
6. IKEA 365+ RISP σετ
παπλ/θήκη και μαξ/θήκη
29€/σετ Σω μπωζ/λωςκχ τϊωμα
601.233.76 Σω μαψϊξ/λωςκχ
τϊωμα 401.233.77 Σω μπλω/

Ο πςμδςαπμχο απχ ρξ
βαμβάκι και ρξ lyocell κάμωι
ρα πωρ παπλ/θήκηο και
μανιλαϊξθήκηο IKEA 365+
μα απξϊϊξσξψμ και μα
απξβάλλξςμ ρημ ςγϊαπία
απξρωλωπμαρικά.

φιαπράπωιο:
ΠαπλΔμαρξθήκη
Π150×Μ200cm.
Μανιλαϊξθήκη Μ50×Π60cm.

TANJA BRODYR σετ
παπλωματοθήκη και μαξιλαροθήκη

νέο

FYRKLÖVER σετ
παπλ/θήκη μαξ/θήκη

7€

49€

1

2

5

6

3

4

7

8

νέο
JORUN FORM σετ
παπλωματοθήκη και μαξιλαροθήκη

12€
νέο
280

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Ε ΧΟΥΜ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx06a

TF: 80000-grc280

VERSION:0

281

1. νέο KETTY VÄRLD
μαξιλάρι Μ40×�60cm.
Κ�ντ�μέν� στ� χέύι.
Κά�υμμα� Απϊ 100% βαμβάκι.
Εσψτ�ύικϊ� Απϊ π��υ�στέύα.
�χ��.� A �fver�u�d/M V��k�.
15€/τεμ. 101.427.73
IKEA PS GRINDTORP
κάλυμμα μαξιλαριού
�50×Μ50cm. Απϊ 100%
μα��ί. �χ��.� A �fver�u�d/M
V��k�. 15€/τεμ. 000.852.35
2. KNOPPA σεντόνι
�150×Μ250cm. Απϊ 52%
π��υ�στέύα, 48% βαμβάκι
4,50€/τεμ. 001.427.40
SOVA σεντόνι με λάστιχο

�90×Μ200cm. Απϊ 100%
βαμβάκι. 10€/τεμ. �� φυσικϊ
χύόμα 400.502.34 �� μπ��
χύόμα 000.502.31
�� σκ�ϋύ� μπ�� χύόμα
100.502.35
VILA σεντόνι με λάστιχο
�90×Μ200cm. Απϊ 100%
βαμβάκι μ� υφ� σατέν. 17€/
τεμ. �� μψβ χύόμα
301.084.62 �� αν�ιχτϊ καφέ
χύόμα 200.808.35
3. FORSYTIA κάλυμμα
�150×Μ250cm. Απϊ 100%
βαμβάκι. 19,95€/τεμ.
�� μπ�ζ χύόμα 101.240.95
�� πύάσιν� χύόμα 801.281.65

�� μαϋύ� χύόμα 401.240.94
�� π�ύτ�κα�ί χύόμα
601.240.93
FELICIA ριχτάρι
�130×Μ170cm. Απϊ 100%
ακύυ�ικϊ,σ� ��υκϊ χύόμα 15€
200.876.86
4. νέα Σειρά KETTY RAND
Απϊ 100% βαμβάκι. �χ��.� A
�fver�u�d/M V��k�. Μαξιλάρι
Μ30×�50cm. 12€ 801.427.98
Διακοσμητικό κρεβατιού
�45×Μ200cm. 29€
001.428.01

νέο

Κά�� πύ�ωϊν τ�ς σ�ιύάς
K�TTY RAND �ίναι
�ιακ�σμ�μέν� και
κ�ντ�μέν� στ� χέύι. Έτσι,
κά�� ένα �ίναι μ�να�ικϊ.

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

KNOPPA
σεντόνι με λάστιχο

4,50€

1

2

3

4

9€
HULDA TECKNA σετ παλωματοθήκη και μαξιλαροθήκη Απϊ
100% βαμβάκι. �χ��.� ��� �������. �απ�ψματ���κ�
�150×Μ200cm. Μαξι�αύ���κ� Μ50×�60cm. 501.255.83

νέο

282

Design and Quality IKEA of Sweden

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx07e

TF: 80000-grc282

VERSION:0

1. νέο KETTY VÄRLD
μαξιλάρι Μ40×�60cm.
Κ�ντ�μέν� στ� χέύι.
Κά�υμμα� Απϊ 100% βαμβάκι.
Εσψτ�ύικϊ� Απϊ π��υ�στέύα.
�χ��.� A �fver�u�d/M V��k�.
15€/τεμ. 101.427.73
IKEA PS GRINDTORP
κάλυμμα μαξιλαριού
�50×Μ50cm. Απϊ 100%
μα��ί. �χ��.� A �fver�u�d/M
V��k�. 15€/τεμ. 000.852.35
2. KNOPPA σεντόνι
�150×Μ250cm. Απϊ 52%
π��υ�στέύα, 48% βαμβάκι
4,50€/τεμ. 001.427.40
SOVA σεντόνι με λάστιχο

�90×Μ200cm. Απϊ 100%
βαμβάκι. 10€/τεμ. �� φυσικϊ
χύόμα 400.502.34 �� μπ��
χύόμα 000.502.31
�� σκ�ϋύ� μπ�� χύόμα
100.502.35
VILA σεντόνι με λάστιχο
�90×Μ200cm. Απϊ 100%
βαμβάκι μ� υφ� σατέν. 17€/
τεμ. �� μψβ χύόμα
301.084.62 �� αν�ιχτϊ καφέ
χύόμα 200.808.35
3. FORSYTIA κάλυμμα
�150×Μ250cm. Απϊ 100%
βαμβάκι. 19,95€/τεμ.
�� μπ�ζ χύόμα 101.240.95
�� πύάσιν� χύόμα 801.281.65

�� μαϋύ� χύόμα 401.240.94
�� π�ύτ�κα�ί χύόμα
601.240.93
FELICIA ριχτάρι
�130×Μ170cm. Απϊ 100%
ακύυ�ικϊ,σ� ��υκϊ χύόμα 15€
200.876.86
4. νέα Σειρά KETTY RAND
Απϊ 100% βαμβάκι. �χ��.� A
�fver�u�d/M V��k�. Μαξιλάρι
Μ30×�50cm. 12€ 801.427.98
Διακοσμητικό κρεβατιού
�45×Μ200cm. 29€
001.428.01

νέο

Κά�� πύ�ωϊν τ�ς σ�ιύάς
K�TTY RAND �ίναι
�ιακ�σμ�μέν� και
κ�ντ�μέν� στ� χέύι. Έτσι,
κά�� ένα �ίναι μ�να�ικϊ.

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

KNOPPA
σεντόνι με λάστιχο

4,50€

1

2

3

4

9€
HULDA TECKNA σετ παλωματοθήκη και μαξιλαροθήκη Απϊ
100% βαμβάκι. �χ��.� ��� �������. �απ�ψματ���κ�
�150×Μ200cm. Μαξι�αύ���κ� Μ50×�60cm. 501.255.83

νέο

282

Design and Quality IKEA of Sweden

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx07e

TF: 80000-grc282

VERSION:0

ΤΟΛΜΗΣΤΕ
ΜΕ ΖΩΗΡΑ
ΣΧΕΔΙΑ

6€/μέτρο
νέο INGER ύφασμα Π150cm. Από 100% βαμβάκι. Σχεδ.:
Anna Salander. 6€/μέτρο 301.401.79

CF: 80000-mctx15a

TF: 80000-grc284

VERSION:0

ΤΟΛΜΗΣΤΕ
ΜΕ ΖΩΗΡΑ
ΣΧΕΔΙΑ

6€/μέτρο
νέο INGER ύφασμα Π150cm. Από 100% βαμβάκι. Σχεδ.:
Anna Salander. 6€/μέτρο 301.401.79

CF: 80000-mctx15a

TF: 80000-grc284

VERSION:0

1. Σειρά tOFtBO πετσέτες
μπάνιου Π70×Μ140cm. Απυ
100% βαμβάκι. 10,95€/τεμ.
Σε οκνφψν πρψκνράζ/αμνιςπυ
πρψκνράζ 501.071.45
νέο Σε γκψι/μαφψν ςψχμα
601.410.59
Σε κυκκιμν/πνψπνκαλί ςψχμα
801.071.44
Σε μπλε/οκνφψν μπλε ςψχμα
401.047.84
2. Σειρά saXÅn πετσέτες
μπάνιου Π70×Μ140cm. Απυ
100% βαμβάκι. 5€/τεμ.
Σε κυκκιμν ςψχμα 900.430.38
Σε πνψπνκαλί ςψχμα
700.669.74

ΕΚΡΗΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

1

2

2

1

2

4

3

3

2

Σε πψάοιμν ςψχμα 701.028.73
Σε πρψκνράζ ςψχμα
601.244.89
Σε λερκυ ςψχμα 900.430.43
3. Σειρά sanni πετσέτες
μπάνιου Π70×Μ140cm.
Απυ 100% βαμβάκι. 9€/τεμ.
Σε λερκυ ςψχμα 300.566.65
Σε οκνφψν μπλε ςψχμα
300.670.89
4. näckten πετσέτα χεριών
Π40×Μ60cm. Απυ 100%
βαμβάκι 0,85€ 200.759.66
5. saXÅn κουρτίνα μπάνιου
Π180×Μ180cm. Απυ 100%
PEVA 5€ 801.324.93
6. Σειρά tOFtBO πατάκια

2

1

μπάνιου Π65×Μ100cm. Με
Latex για μα μη γλροπψάει πν
παπάκι. Απυ 100% βαμβάκι.
12,50€/τεμ. Σε λερκυ ςψχμα
400.424.61
Σε αμνιςπυ πρψκνράζ ςψχμα
801.071.39
νέο Σε μαφψν ςψχμα
301.410.65
Σε οκνφψν πρψκνράζ ςψχμα
101.048.08
νέο Σε γκψι ςψχμα 101.410.66

Οι πεποέπεξ ������ έςνρμ
αμπίθεπα ςψχμαπα οε κάθε
μεψιά. Μπνψείπε μα
αλλάζεπε πημ υση πνρ
μπάμινρ οαξ, γρψμυμπαξ
απλά πιξ πεποέπεξ οαξ.

1

SAXÅN πετσέτα
μπάνιου
näckten
πετσέτα χεριών

0,85€

5€

νέο

5
6

sanni
πετσέτα μπάνιου

9€

νέο

286

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ , Μ Ε Γ Ε Θ Η , Σ Χ Ε τ Ι Α? Ε Λ ΑΤ Ε Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mctx08a

TF: 80000-grc286

VERSION:0

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

287

1. Σειρά tOFtBO πετσέτες
μπάνιου Π70×Μ140cm. Απυ
100% βαμβάκι. 10,95€/τεμ.
Σε οκνφψν πρψκνράζ/αμνιςπυ
πρψκνράζ 501.071.45
νέο Σε γκψι/μαφψν ςψχμα
601.410.59
Σε κυκκιμν/πνψπνκαλί ςψχμα
801.071.44
Σε μπλε/οκνφψν μπλε ςψχμα
401.047.84
2. Σειρά saXÅn πετσέτες
μπάνιου Π70×Μ140cm. Απυ
100% βαμβάκι. 5€/τεμ.
Σε κυκκιμν ςψχμα 900.430.38
Σε πνψπνκαλί ςψχμα
700.669.74

ΕΚΡΗΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

1

2

2

1

2

4

3

3

2

Σε πψάοιμν ςψχμα 701.028.73
Σε πρψκνράζ ςψχμα
601.244.89
Σε λερκυ ςψχμα 900.430.43
3. Σειρά sanni πετσέτες
μπάνιου Π70×Μ140cm.
Απυ 100% βαμβάκι. 9€/τεμ.
Σε λερκυ ςψχμα 300.566.65
Σε οκνφψν μπλε ςψχμα
300.670.89
4. näckten πετσέτα χεριών
Π40×Μ60cm. Απυ 100%
βαμβάκι 0,85€ 200.759.66
5. saXÅn κουρτίνα μπάνιου
Π180×Μ180cm. Απυ 100%
PEVA 5€ 801.324.93
6. Σειρά tOFtBO πατάκια

2

1

μπάνιου Π65×Μ100cm. Με
Latex για μα μη γλροπψάει πν
παπάκι. Απυ 100% βαμβάκι.
12,50€/τεμ. Σε λερκυ ςψχμα
400.424.61
Σε αμνιςπυ πρψκνράζ ςψχμα
801.071.39
νέο Σε μαφψν ςψχμα
301.410.65
Σε οκνφψν πρψκνράζ ςψχμα
101.048.08
νέο Σε γκψι ςψχμα 101.410.66

Οι πεποέπεξ ������ έςνρμ
αμπίθεπα ςψχμαπα οε κάθε
μεψιά. Μπνψείπε μα
αλλάζεπε πημ υση πνρ
μπάμινρ οαξ, γρψμυμπαξ
απλά πιξ πεποέπεξ οαξ.

1

SAXÅN πετσέτα
μπάνιου
näckten
πετσέτα χεριών

0,85€

5€

νέο

5
6

sanni
πετσέτα μπάνιου

9€

νέο

286

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ , Μ Ε Γ Ε Θ Η , Σ Χ Ε τ Ι Α? Ε Λ ΑΤ Ε Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mctx08a

TF: 80000-grc286

VERSION:0

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

287

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
ANNO LJUV φύλλο
κουρτίνας Π60×Μ300cm.
Απǂ 45% πνλρεοπέʘα, 55%
βαμβάκι, οε λερκǂ σʘDŽμα
17€/τεμ. 701.051.69
FLYN LILL φύλλο κουρτίνας
Π60×Μ300cm. Απǂ 100%
πνλρεοπέʘα, οε διάςνʘα
σʘDŽμαπα 3€/τεμ. 401.416.68
Σειρά KVARTAL απǂ
αλνρμίμιν.
Σετ πάνω/κάτω ράγα Μ60cm.
Για ςǃλλα κνρʘπίμαξ. 6€
300.793.70
Τριπλή ράγα Μ140cm.
Σπηʘίζεπαι οε παβάμι και οε
πνίσν. 15€ 800.793.63
Στήριγμα τοίχου Μ14.5cm. 4€
600.793.64
Ράβδος κουρτίνας Μ110cm.
Για πιǂ εǃκνλν μάζεμα. 4€
100.793.66

ΠΟΛΥ ΒΟΛΙΚΟ

σʘήοη. 6,50€/2 τεμ.
401.437.66
Εξάρτημα οροφής 3€
300.793.65
2. ANNO TUPPLUR φύλλο
κουρτίνας Π60×Μ300cm. Απǂ
60% πνλρεοπέʘα, 40%
βαμβάκι. Σε λερκǂ σʘDŽμα
300.781.44 Σε μπεζ σʘDŽμα
12€/τεμ. 700.781.42
DIVISION σετ ράγας Μ130230cm. Απǂ αμνδιυμέμν
αλνρμίμιν, οε αοημί σʘDŽμα
22€ 301.151.13

Η ʘάγα KVARTAL συʘάει ǂπνρ πημ σʘειάζεοπε.
Μπʘνοπά οπα παʘάθρʘα οαξ, οπη μέοη εμǂξ
δυμαπίνρ, ακǂμα και οε μια γυμία. Μπνʘείπε μα
κǂτεπε πη ʘάγα για μα παιʘιάζει οπν σDŽʘν οαξ.
Σρμδέοπε πη οπνμ πνίσν είπε οπημ νʘνςή. Κʘεμάοπε
και πιξ κνρʘπίμεξ οαξ, είπε κλαοικέξ είπε ςǃλλν
κνρʘπίμαξ. Έποι, θα έσεπε πημ ηορσία πνρ σʘειάζεοπε.

Η ʘάγα με καμπǃλη KVARTAL οαξ δίμει μια επιπλένμ
διερκǂλρμοη. Σρμδέοπε δǃν
ή πεʘιοοǂπεʘεξ ʘάγεξ για
μεγαλǃπεʘεξ καμπǃλεξ ή μια
ǂτη ςιδινǃ.

ĀΕΞΙΑ:
1. νέο FELICIA κουρτίνα με
αμπράς Π145×Μ300cm. Απǂ
100% πνλρεοπέʘα, οε οκνǃʘν
πʘάοιμν σʘDŽμα 42€/2 τεμ.
001.416.65
Σειρά KVARTAL Απǂ
αμνδιυμέμν αλνρμίμιν.
νέο Μονή ράγα με καμπύλη
Ράγα με καμπǃλη για εǃκνλη

1

2
DIVISION σετ ράγας

FLYN LILL
φύλλο κουρτίνας

3€

288

νέο

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

22€

Π Α Ρ Τ Ε Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Λ ΑΥ Σ Τ Ε Τ Ο Σ Η Μ Ε ΡΑ !   ΥΦ Α Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx09a

TF: 80000-grc288

VERSION:1

289

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
ANNO LJUV φύλλο
κουρτίνας Π60×Μ300cm.
Απǂ 45% πνλρεοπέʘα, 55%
βαμβάκι, οε λερκǂ σʘDŽμα
17€/τεμ. 701.051.69
FLYN LILL φύλλο κουρτίνας
Π60×Μ300cm. Απǂ 100%
πνλρεοπέʘα, οε διάςνʘα
σʘDŽμαπα 3€/τεμ. 401.416.68
Σειρά KVARTAL απǂ
αλνρμίμιν.
Σετ πάνω/κάτω ράγα Μ60cm.
Για ςǃλλα κνρʘπίμαξ. 6€
300.793.70
Τριπλή ράγα Μ140cm.
Σπηʘίζεπαι οε παβάμι και οε
πνίσν. 15€ 800.793.63
Στήριγμα τοίχου Μ14.5cm. 4€
600.793.64
Ράβδος κουρτίνας Μ110cm.
Για πιǂ εǃκνλν μάζεμα. 4€
100.793.66

ΠΟΛΥ ΒΟΛΙΚΟ

σʘήοη. 6,50€/2 τεμ.
401.437.66
Εξάρτημα οροφής 3€
300.793.65
2. ANNO TUPPLUR φύλλο
κουρτίνας Π60×Μ300cm. Απǂ
60% πνλρεοπέʘα, 40%
βαμβάκι. Σε λερκǂ σʘDŽμα
300.781.44 Σε μπεζ σʘDŽμα
12€/τεμ. 700.781.42
DIVISION σετ ράγας Μ130230cm. Απǂ αμνδιυμέμν
αλνρμίμιν, οε αοημί σʘDŽμα
22€ 301.151.13

Η ʘάγα KVARTAL συʘάει ǂπνρ πημ σʘειάζεοπε.
Μπʘνοπά οπα παʘάθρʘα οαξ, οπη μέοη εμǂξ
δυμαπίνρ, ακǂμα και οε μια γυμία. Μπνʘείπε μα
κǂτεπε πη ʘάγα για μα παιʘιάζει οπν σDŽʘν οαξ.
Σρμδέοπε πη οπνμ πνίσν είπε οπημ νʘνςή. Κʘεμάοπε
και πιξ κνρʘπίμεξ οαξ, είπε κλαοικέξ είπε ςǃλλν
κνρʘπίμαξ. Έποι, θα έσεπε πημ ηορσία πνρ σʘειάζεοπε.

Η ʘάγα με καμπǃλη KVARTAL οαξ δίμει μια επιπλένμ
διερκǂλρμοη. Σρμδέοπε δǃν
ή πεʘιοοǂπεʘεξ ʘάγεξ για
μεγαλǃπεʘεξ καμπǃλεξ ή μια
ǂτη ςιδινǃ.

ĀΕΞΙΑ:
1. νέο FELICIA κουρτίνα με
αμπράς Π145×Μ300cm. Απǂ
100% πνλρεοπέʘα, οε οκνǃʘν
πʘάοιμν σʘDŽμα 42€/2 τεμ.
001.416.65
Σειρά KVARTAL Απǂ
αμνδιυμέμν αλνρμίμιν.
νέο Μονή ράγα με καμπύλη
Ράγα με καμπǃλη για εǃκνλη

1

2
DIVISION σετ ράγας

FLYN LILL
φύλλο κουρτίνας

3€

288

νέο

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

22€

Π Α Ρ Τ Ε Τ Ο Σ Π Ι Τ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Λ ΑΥ Σ Τ Ε Τ Ο Σ Η Μ Ε ΡΑ !   ΥΦ Α Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx09a

TF: 80000-grc288

VERSION:1

289

Βϐείρε ρξ καλώρεϐξ ανεπξςάϐ για ρξ παϐάθςϐύ παο...

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. HEDDA BLAD κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Στεδ.:
Kazuyo Nomura. Απύ 70%
πξλςεπρέϐα, 30% βαμβάκι
19€/2 τεμ. 601.174.84
IRIS στόρι Π120×Μ170cm.
Απύ 100% βαμβάκι, πε λεςκύ
τϐϏμα 12€ 000.540.31
2. LUPIN στόρι Π80×Μ130cm.
Μπξϐεί μα πρεϐευθεί πρημ
ξϐξσή ή πρξμ ρξίτξ. Απύ
λακαϐιπμέμξ μαπίσ νώλξ 15€
501.175.16
3. νέο ENJE στόρι
Π60×Μ250cm. Μπξϐεί μα
πρεϐευθεί πρημ ξϐξσή ή πρξμ

ρξίτξ. Απύ 65% πξλςεπρέϐα,
35% μάιλξμ. Σε μυβ τϐϏμα
401.306.41
Σε πκξώϐξ γκϐι τϐϏμα 19€
001.306.57
4. TUPPLUR στόρι
Π60×Μ195cm. Για 100%
πςπκύριπη, τάϐη πρξ
βαμβακεϐύ ώσαπμα με
ακϐςλική επέμδςπη. Απύ 100%
βαμβάκι, πε μαώϐξ τϐϏμα
19€ 501.306.88

ασαιϐϏμραο ριο πεϐπίδεο. Απύ
λακαϐιπμέμξ μαπίσ νώλξ. Σε
κασέ τϐϏμα 000.843.25 Σε
λεςκύ τϐϏμα 19€ 900.843.40
WILMA κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Έμα
γςαλιπρεϐύ ώσαπμα, ρξ ξπξίξ
ασήμει μα πεϐάπει ρξ συο ρηο
ημέϐαο. Απύ 65% πξλςεπρέϐα,
35% βαμβάκι, πε λεςκύ τϐϏμα
15€/2 τεμ 800.431.71

Τα πρύϐια LINDMON
ςπάϐτξςμ πε 3 τϐϏμαρα, 5
πλάρη και 2 μήκη. Για μα
ραιϐιάΔξςμ πρα
πεϐιππύρεϐα δυμάρια και
παϐάθςϐα.

όΕΞΙΑ:
LINDMON στόρι
Π60×Μ155cm. Τξ μήκξο
μπξϐεί μα μειυθεί,

LUPIN στόρι

15€
IRIS στόρι

12€

1

2

3

4
TUPPLUR
στόρι

19€

νέο

290

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Π Ω Σ Χ Α Μ Η Λ Ω Ν Ε Τ Ε Ε Σ Ε Ι Σ Τ Ι Σ Τ Ι Μ Ε Σ Μ Α Σ ; ό Ε Ι Τ Ε Σ Τ Η Σ Ε Λ . 12   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx10a

TF: 80000-grc290

VERSION:0

291

Βϐείρε ρξ καλώρεϐξ ανεπξςάϐ για ρξ παϐάθςϐύ παο...

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. HEDDA BLAD κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Στεδ.:
Kazuyo Nomura. Απύ 70%
πξλςεπρέϐα, 30% βαμβάκι
19€/2 τεμ. 601.174.84
IRIS στόρι Π120×Μ170cm.
Απύ 100% βαμβάκι, πε λεςκύ
τϐϏμα 12€ 000.540.31
2. LUPIN στόρι Π80×Μ130cm.
Μπξϐεί μα πρεϐευθεί πρημ
ξϐξσή ή πρξμ ρξίτξ. Απύ
λακαϐιπμέμξ μαπίσ νώλξ 15€
501.175.16
3. νέο ENJE στόρι
Π60×Μ250cm. Μπξϐεί μα
πρεϐευθεί πρημ ξϐξσή ή πρξμ

ρξίτξ. Απύ 65% πξλςεπρέϐα,
35% μάιλξμ. Σε μυβ τϐϏμα
401.306.41
Σε πκξώϐξ γκϐι τϐϏμα 19€
001.306.57
4. TUPPLUR στόρι
Π60×Μ195cm. Για 100%
πςπκύριπη, τάϐη πρξ
βαμβακεϐύ ώσαπμα με
ακϐςλική επέμδςπη. Απύ 100%
βαμβάκι, πε μαώϐξ τϐϏμα
19€ 501.306.88

ασαιϐϏμραο ριο πεϐπίδεο. Απύ
λακαϐιπμέμξ μαπίσ νώλξ. Σε
κασέ τϐϏμα 000.843.25 Σε
λεςκύ τϐϏμα 19€ 900.843.40
WILMA κουρτίνα
Π145×Μ300cm. Έμα
γςαλιπρεϐύ ώσαπμα, ρξ ξπξίξ
ασήμει μα πεϐάπει ρξ συο ρηο
ημέϐαο. Απύ 65% πξλςεπρέϐα,
35% βαμβάκι, πε λεςκύ τϐϏμα
15€/2 τεμ 800.431.71

Τα πρύϐια LINDMON
ςπάϐτξςμ πε 3 τϐϏμαρα, 5
πλάρη και 2 μήκη. Για μα
ραιϐιάΔξςμ πρα
πεϐιππύρεϐα δυμάρια και
παϐάθςϐα.

όΕΞΙΑ:
LINDMON στόρι
Π60×Μ155cm. Τξ μήκξο
μπξϐεί μα μειυθεί,

LUPIN στόρι

15€
IRIS στόρι

12€

1

2

3

4
TUPPLUR
στόρι

19€

νέο

290

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Π Ω Σ Χ Α Μ Η Λ Ω Ν Ε Τ Ε Ε Σ Ε Ι Σ Τ Ι Σ Τ Ι Μ Ε Σ Μ Α Σ ; ό Ε Ι Τ Ε Σ Τ Η Σ Ε Λ . 12   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx10a

TF: 80000-grc290

VERSION:0

291

1. MERETE κουρτίνα
Π145×Μ�00cm. Απϋ 100%
βαμβάκι, σε μωβ χώύμα
39€/2 τεμ. 401.209.�2
νέο SKUGGIG σετ
κουρτινόξυλου Μ140cm.
�χεδ,� Ol� W�hl��rg. Απϋ
αλουμίνιο και πλαστικϋ, σε
ασημί χώύμα 19€ 601.44�.7�
2. DIGNITET γωνιακό
εξάρτημα Π9×Μ16cm.
Ανοξείδωτο ατσάλι 3€
400.7�0.�0
DIGNITET κρίκοι κουρτίνας
με κλιπ Απϋ ανοξείδωτο
ατσάλι 5€/24 τεμ.200.759.47
DIGNITET σύρμα κουρτίνας

Μ500cm. Απϋ ανοξείδωτο
ατσάλι 9,50€ 600.752.95
3. DEKA σύρμα κουρτίνας με
κλιπ Μ�m. Απϋ επινικελωμένο
ατσάλι 2,50€ 200.79�.42
LILL κουρτίνα
Π2�0×Μ�00cm. Μποώεί να
κοπεί στο επιθυμητϋ μήκος.
ϊεν χώειάζεται στώίφωμα. Απϋ
100% πολυεστέώα, σε λευκϋ
χώύμα 6€/2 τεμ. 100.702.62
4. TÄLJARE Σετ
κουρτινόξυλου Μ140cm.
�χεδ.� Cec�l�� Stööp. Απϋ
μασίφ ξόλο σημόδας και
ψευδάώγυώο, σε ασημί/λευκϋ
χώύμα 15,50€ 601.092.76

IRJA σετ κουρτινόξυλου
Μ140cm �χεδ.� ��h����
�el��ek. Απϋ πλαστικϋ και
ατσάλι σε λευκϋ χώύμα 1,50€
701.171.72
SKUGGIG σετ κουρτινόξυλου
Μ140cm. �χεδ.� Ol� W�hl��rg.
Απϋ αλουμίνιο και πλαστικϋ,
σε μαόώο χώύμα 19€
�01.44�.5�

Το σόώμα DIG�ITET μήκους
5m μποώεί να κοπεί
ανάλογα με την ανάγκη
σας. Υπάώχει ένα
ξεχωώιστϋ γωνιακϋ
εξάώτημα που μποώείτε να
πώοσθέσετε για τις γωνίες.

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

3€/m

νέο

HJÖRDIS υφάσματα Π150cm. Απϋ 100% βαμβάκι σε διάφοώα
σχέδια �χεδ.� ���� ����. 001.�0�.0�

1

2

3

4

DEKA σύρμα κουρτίνας με κλιπ

2,50€
IRJA
σετ κουρτινόξυλου

1,50€

292

Design and Quality IKEA of Sweden

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx11b

TF: 80000-grc292

VERSION:0

1. MERETE κουρτίνα
Π145×Μ�00cm. Απϋ 100%
βαμβάκι, σε μωβ χώύμα
39€/2 τεμ. 401.209.�2
νέο SKUGGIG σετ
κουρτινόξυλου Μ140cm.
�χεδ,� Ol� W�hl��rg. Απϋ
αλουμίνιο και πλαστικϋ, σε
ασημί χώύμα 19€ 601.44�.7�
2. DIGNITET γωνιακό
εξάρτημα Π9×Μ16cm.
Ανοξείδωτο ατσάλι 3€
400.7�0.�0
DIGNITET κρίκοι κουρτίνας
με κλιπ Απϋ ανοξείδωτο
ατσάλι 5€/24 τεμ.200.759.47
DIGNITET σύρμα κουρτίνας

Μ500cm. Απϋ ανοξείδωτο
ατσάλι 9,50€ 600.752.95
3. DEKA σύρμα κουρτίνας με
κλιπ Μ�m. Απϋ επινικελωμένο
ατσάλι 2,50€ 200.79�.42
LILL κουρτίνα
Π2�0×Μ�00cm. Μποώεί να
κοπεί στο επιθυμητϋ μήκος.
ϊεν χώειάζεται στώίφωμα. Απϋ
100% πολυεστέώα, σε λευκϋ
χώύμα 6€/2 τεμ. 100.702.62
4. TÄLJARE Σετ
κουρτινόξυλου Μ140cm.
�χεδ.� Cec�l�� Stööp. Απϋ
μασίφ ξόλο σημόδας και
ψευδάώγυώο, σε ασημί/λευκϋ
χώύμα 15,50€ 601.092.76

IRJA σετ κουρτινόξυλου
Μ140cm �χεδ.� ��h����
�el��ek. Απϋ πλαστικϋ και
ατσάλι σε λευκϋ χώύμα 1,50€
701.171.72
SKUGGIG σετ κουρτινόξυλου
Μ140cm. �χεδ.� Ol� W�hl��rg.
Απϋ αλουμίνιο και πλαστικϋ,
σε μαόώο χώύμα 19€
�01.44�.5�

Το σόώμα DIG�ITET μήκους
5m μποώεί να κοπεί
ανάλογα με την ανάγκη
σας. Υπάώχει ένα
ξεχωώιστϋ γωνιακϋ
εξάώτημα που μποώείτε να
πώοσθέσετε για τις γωνίες.

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

3€/m

νέο

HJÖRDIS υφάσματα Π150cm. Απϋ 100% βαμβάκι σε διάφοώα
σχέδια �χεδ.� ���� ����. 001.�0�.0�

1

2

3

4

DEKA σύρμα κουρτίνας με κλιπ

2,50€
IRJA
σετ κουρτινόξυλου

1,50€

292

Design and Quality IKEA of Sweden

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx11b

TF: 80000-grc292

VERSION:0

α ρ ι σ τ ε ρα :
1. BELLINGE χαλί
Π120×Μ180cm σςεδ.: Synnöve
Mork. απυ 100% βαμβάκι,
μηςαμήξ, πνλφςØσμν 9,95€
001.140.11
2. HEDDA χαλί
Π140×Μ200cm. τν μαλλί
είμαι αμρεκπικυ και απσρεί
πνρξ λεκέδεξ. σςεδ.: Kazuyo
Nomura. απυ 100% παØρέμν
μαλλί, ςειØνπνίηπν, οε
ρπυλερκν/πØάοιμν ςØχμα
185€ 401.141.70
3. STRIB χαλί Π140×Μ200cm.
σςεδ.: Maxjenny Forslund.
απυ 100% παØρέμν μαλλί,

ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ
ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ

ςειØνπνίηπν, πνλφςØσμν 159€
200.535.06
4. RINGUM χαλί ω70cm.
απυ 80% μαλλί, 20% μάιλνμ.
τν μαλλί είμαι αμρεκπικυ και
απσρεί πνρξ λεκέδεξ. 9€
σε πØάοιμν ςØχμα 701.414.93
σε λερκυ ςØχμα 601.414.98
σε κυκκιμν ςØχμα 801.414.97
σε πνØπνκαλί ςØχμα
201.414.95
σε μαφØν ςØχμα ω130cm.
39€/τεμ. 901.446.45
5. HELLUM χαλί
Π140×Μ200cm. τν μαλλί είμαι
αμρεκπικυ και απσρεί πνρξ
λεκέδεξ. απυ 80% μαλλί, 20%

μάιλνμ, ςειØνπνίηπν. 65€/τεμ.
σε κυκκιμν ςØχμα 801.217.72
σε μπλε-πØάοιμν ςØχμα
401.217.69
6. HAMPEN χαλί
Π133×Μ195cm. απυ 100%
πνλρπØνπρλέμιν, μηςαμήξ.
59€/τεμ. σε πØάοιμν ςØχμα
101.225.53
σε μαφØν ςØχμα 001.241.52
τεΞια:
ULDUM χαλί Π230×Μ230cm.
σςεδ.: Åsa Gray. απυ 100%
παØρέμν μαλλί, ςειØνπνίηπν,
πνλφςØσμν 279€ 600.391.65

STRIB χαλί

159€

BELLINGE χαλί

9,95€
1

2

3

4

5

6

HAMPEN χαλί

59€/τεμ.
RINGUM χαλί

9€/τεμ.

294

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

τειτε τΗΝ ΠΟΛιτιΚΗ εΠισ τρΟΦΩΝ σ τΗ σεΛ. 370

CF: 80000-mctx13a

TF: 80000-grc294

VERSION:0

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

295

α ρ ι σ τ ε ρα :
1. BELLINGE χαλί
Π120×Μ180cm σςεδ.: Synnöve
Mork. απυ 100% βαμβάκι,
μηςαμήξ, πνλφςØσμν 9,95€
001.140.11
2. HEDDA χαλί
Π140×Μ200cm. τν μαλλί
είμαι αμρεκπικυ και απσρεί
πνρξ λεκέδεξ. σςεδ.: Kazuyo
Nomura. απυ 100% παØρέμν
μαλλί, ςειØνπνίηπν, οε
ρπυλερκν/πØάοιμν ςØχμα
185€ 401.141.70
3. STRIB χαλί Π140×Μ200cm.
σςεδ.: Maxjenny Forslund.
απυ 100% παØρέμν μαλλί,

ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ
ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ

ςειØνπνίηπν, πνλφςØσμν 159€
200.535.06
4. RINGUM χαλί ω70cm.
απυ 80% μαλλί, 20% μάιλνμ.
τν μαλλί είμαι αμρεκπικυ και
απσρεί πνρξ λεκέδεξ. 9€
σε πØάοιμν ςØχμα 701.414.93
σε λερκυ ςØχμα 601.414.98
σε κυκκιμν ςØχμα 801.414.97
σε πνØπνκαλί ςØχμα
201.414.95
σε μαφØν ςØχμα ω130cm.
39€/τεμ. 901.446.45
5. HELLUM χαλί
Π140×Μ200cm. τν μαλλί είμαι
αμρεκπικυ και απσρεί πνρξ
λεκέδεξ. απυ 80% μαλλί, 20%

μάιλνμ, ςειØνπνίηπν. 65€/τεμ.
σε κυκκιμν ςØχμα 801.217.72
σε μπλε-πØάοιμν ςØχμα
401.217.69
6. HAMPEN χαλί
Π133×Μ195cm. απυ 100%
πνλρπØνπρλέμιν, μηςαμήξ.
59€/τεμ. σε πØάοιμν ςØχμα
101.225.53
σε μαφØν ςØχμα 001.241.52
τεΞια:
ULDUM χαλί Π230×Μ230cm.
σςεδ.: Åsa Gray. απυ 100%
παØρέμν μαλλί, ςειØνπνίηπν,
πνλφςØσμν 279€ 600.391.65

STRIB χαλί

159€

BELLINGE χαλί

9,95€
1

2

3

4

5

6

HAMPEN χαλί

59€/τεμ.
RINGUM χαλί

9€/τεμ.

294

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

τειτε τΗΝ ΠΟΛιτιΚΗ εΠισ τρΟΦΩΝ σ τΗ σεΛ. 370

CF: 80000-mctx13a

TF: 80000-grc294

VERSION:0

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

295

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. VITTEN χαλί
Π140×Μ200cm. Απυ
100% παψθέμξ μαλλί 99€
800.849.20
2. FAKSE χαλί Π120×Μ180cm.
Με κξμμάπια απυ δέψμα
βξφβαλξρ 79€ 500.312.21
3. INDO GABBEH χαλί
Π170×Μ240cm. Απυ 100%
παψθέμξ μαλλί 279€
700.372.36
4. HELLUM χαλί
Π140×Μ200cm. Απυ 80%
μαλλί, 20% μάιλξμ, οε λερκυ
σψχμα 65€ 601.217.73
5. DRAGÖR χαλί

Ελάπε μα δείπε και μα αγγίνεπε πεψιοουπεψα σαλιά

ΣΤHN ΙΚΕΑ

Χαλί Π133×Μ195cm. Σε μπλε
σψχμα 39,95€ 401.316.12
Χαλί Π170×Μ230cm. Σε
αμξισπυ καςέ σψχμα 59,95€
801.316.10
10. KLINTEBY χαλί
Π170×Μ240cm. Απυ 100%
παψθέμξ μαλλί 149€
101.053.27
11. ANDREA χαλί
Π170×Μ240cm. Απυ 100%
παψθέμξ μαλλί 209€
601.105.95

Π140×Μ200cm. Απυ 100%
πξλρπψεπρλέμιξ 39,95€
000.864.90
6. ERSLEV χαλί
Π140×Μ200cm. Απυ 100%
βαμβάκι 29€ 000.700.88
7. EGEBY χαλί
Π165×Μ230cm. Απυ 100%
οίζαλ 79€ 701.005.29
τΕΞΙΑ:
8. OFELIA χαλί
Π230×Μ230cm. Απυ 82%
μαλλί, 18% βιοκυζη/ψεγιυμ
349€ 001.320.48
9. νέα Σειρά HOVEN Απυ
100% πξλρπψξπρλέμιξ.

Κάθε σαλί INDO GABBEH
είμαι σειψξπξίηπξ και έσει
διαςξψεπικυ οσέδιξ. Κάθε
σαλί είμαι μξμαδικυ.

1
2

3

νέο

4
5

6
7

HOVEN χαλί

59,95€
8

10

HELLUM χαλί

65€

9
11

EGEBY χαλί

79€
ANDREA χαλί

209€
296

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ , Μ Ε Γ Ε Θ Η , Σ Χ Ε τ Ι Α? Ε Λ ΑΤ Ε Σ Τ H N Ι Κ Ε Α   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx12a

TF: 80000-grc296

VERSION:0

297

Α Ρ Ι Σ Τ Ε ΡΑ :
1. VITTEN χαλί
Π140×Μ200cm. Απυ
100% παψθέμξ μαλλί 99€
800.849.20
2. FAKSE χαλί Π120×Μ180cm.
Με κξμμάπια απυ δέψμα
βξφβαλξρ 79€ 500.312.21
3. INDO GABBEH χαλί
Π170×Μ240cm. Απυ 100%
παψθέμξ μαλλί 279€
700.372.36
4. HELLUM χαλί
Π140×Μ200cm. Απυ 80%
μαλλί, 20% μάιλξμ, οε λερκυ
σψχμα 65€ 601.217.73
5. DRAGÖR χαλί

Ελάπε μα δείπε και μα αγγίνεπε πεψιοουπεψα σαλιά

ΣΤHN ΙΚΕΑ

Χαλί Π133×Μ195cm. Σε μπλε
σψχμα 39,95€ 401.316.12
Χαλί Π170×Μ230cm. Σε
αμξισπυ καςέ σψχμα 59,95€
801.316.10
10. KLINTEBY χαλί
Π170×Μ240cm. Απυ 100%
παψθέμξ μαλλί 149€
101.053.27
11. ANDREA χαλί
Π170×Μ240cm. Απυ 100%
παψθέμξ μαλλί 209€
601.105.95

Π140×Μ200cm. Απυ 100%
πξλρπψεπρλέμιξ 39,95€
000.864.90
6. ERSLEV χαλί
Π140×Μ200cm. Απυ 100%
βαμβάκι 29€ 000.700.88
7. EGEBY χαλί
Π165×Μ230cm. Απυ 100%
οίζαλ 79€ 701.005.29
τΕΞΙΑ:
8. OFELIA χαλί
Π230×Μ230cm. Απυ 82%
μαλλί, 18% βιοκυζη/ψεγιυμ
349€ 001.320.48
9. νέα Σειρά HOVEN Απυ
100% πξλρπψξπρλέμιξ.

Κάθε σαλί INDO GABBEH
είμαι σειψξπξίηπξ και έσει
διαςξψεπικυ οσέδιξ. Κάθε
σαλί είμαι μξμαδικυ.

1
2

3

νέο

4
5

6
7

HOVEN χαλί

59,95€
8

10

HELLUM χαλί

65€

9
11

EGEBY χαλί

79€
ANDREA χαλί

209€
296

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

Π Ε Ρ Ι Σ ΣΟΤ Ε ΡΑ Χ Ρ Ω Μ ΑΤΑ , Μ Ε Γ Ε Θ Η , Σ Χ Ε τ Ι Α? Ε Λ ΑΤ Ε Σ Τ H N Ι Κ Ε Α   ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ

CF: 80000-mctx12a

TF: 80000-grc296

VERSION:0

297

Πατϋματα για κάθε σπίτι...

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

12,95€

νέο

SVEJE χαλί Π90×Μ150cm. Απω 100% βαμβάκι. Σκοϊόο πόάσινο
701.482.39 Μαϊόο 201.470.63 Σκοϊόο μπλε 901.482.38
Ποότοκαλί 101.482.37 Κωκκινο 301.482.36

1
2

3

6

4

7

5

8

Τα ανθεκτικά πατϋματα
TUNDRA πόοσφέόονται σε
διάφοόες αποχόϋσεις και έτσι
συνδυάζονται εϊκολα με το
υπωλοιπο σπίτι. Η επιφάνεια
είναι επεξεόγασμένη για
μεγαλϊτεόη ανθεκτικωτητα και
εϊκολο καθάόισμα!
1. νέο TUNDRA πάτωμα,
click-lock Laminate. Κάθε
συσκευασία καλϊπτει 2.39m .
Με αντικέ φινίόισμα
2. νέο SLÄTTEN πάτωμα,
click-lock Laminate. Κάθε
συσκευασία καλϊπτει 2.30m .
Με φινίόισμα οξιάς
3–8. νέο TUNDRA πάτωμα,
click-lock Laminate. Κάθε
συσκευασία καλϊπτει 2.39m .
3. Σε λευκω χόϋμα
4. Με φινίόισμα απω σφεντάμι
5. Με φινίόισμα βελανιδιάς
6. Με αντικέ φινίόισμα
7. Με καφέ φινίόισμα
8. Με σκοϊόο καφέ φινίόισμα

ψιαθέσιμο και σε:

Μαϊόο

Σκοϊόο
μπλε

Ποότ/λί

Κωκκινο

Design and Quality IKEA of Sweden

298

CF: 80000-mctx14j

TF: 80000-grc298

VERSION:0

Πατϋματα για κάθε σπίτι...

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Μικρές

ΤΙΜΕΣ

Ό,τι μεγαλύτερο σκεφτήκαμε!

12,95€

νέο

SVEJE χαλί Π90×Μ150cm. Απω 100% βαμβάκι. Σκοϊόο πόάσινο
701.482.39 Μαϊόο 201.470.63 Σκοϊόο μπλε 901.482.38
Ποότοκαλί 101.482.37 Κωκκινο 301.482.36

1
2

3

6

4

7

5

8

Τα ανθεκτικά πατϋματα
TUNDRA πόοσφέόονται σε
διάφοόες αποχόϋσεις και έτσι
συνδυάζονται εϊκολα με το
υπωλοιπο σπίτι. Η επιφάνεια
είναι επεξεόγασμένη για
μεγαλϊτεόη ανθεκτικωτητα και
εϊκολο καθάόισμα!
1. νέο TUNDRA πάτωμα,
click-lock Laminate. Κάθε
συσκευασία καλϊπτει 2.39m .
Με αντικέ φινίόισμα
2. νέο SLÄTTEN πάτωμα,
click-lock Laminate. Κάθε
συσκευασία καλϊπτει 2.30m .
Με φινίόισμα οξιάς
3–8. νέο TUNDRA πάτωμα,
click-lock Laminate. Κάθε
συσκευασία καλϊπτει 2.39m .
3. Σε λευκω χόϋμα
4. Με φινίόισμα απω σφεντάμι
5. Με φινίόισμα βελανιδιάς
6. Με αντικέ φινίόισμα
7. Με καφέ φινίόισμα
8. Με σκοϊόο καφέ φινίόισμα

ψιαθέσιμο και σε:

Μαϊόο

Σκοϊόο
μπλε

Ποότ/λί

Κωκκινο

Design and Quality IKEA of Sweden

298

CF: 80000-mctx14j

TF: 80000-grc298

VERSION:0

Η αξία της ζωής δεν
IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι, 5L

βρίσκεται σε μεγάλα

19€
Από ανοξείδωτο ατσάλι.
001.011.55

πράγματα. Έχει να κάνει
με μικρές λεπτομέρειες
που κάνουν τη μεγάλη
διαφορά.

CF: 80000-mcva01a

TF: 80000-grc300

Η σειρά IKEA 365+ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά
προϊόντα που έχουμε. Είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης αγάπης μας για
τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητά μας. Μια καθημερινότητα που
χρειάζεται πράγματα απλά, να της ταιριάζουν. Έτσι, προσπαθήσαμε να
σχεδιάσουμε μια σειρά με βάση τη λειτουργικότητα. Μπορεί ο σχεδιασμός
της να είναι απλός, αλλά η σειρά IKEA 365+ θα σας ανταμείψει στην
καθημερινότητά σας.

VERSION:0

Η αξία της ζωής δεν
IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι, 5L

βρίσκεται σε μεγάλα

19€
Από ανοξείδωτο ατσάλι.
001.011.55

πράγματα. Έχει να κάνει
με μικρές λεπτομέρειες
που κάνουν τη μεγάλη
διαφορά.

CF: 80000-mcva01a

TF: 80000-grc300

Η σειρά IKEA 365+ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά
προϊόντα που έχουμε. Είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης αγάπης μας για
τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητά μας. Μια καθημερινότητα που
χρειάζεται πράγματα απλά, να της ταιριάζουν. Έτσι, προσπαθήσαμε να
σχεδιάσουμε μια σειρά με βάση τη λειτουργικότητα. Μπορεί ο σχεδιασμός
της να είναι απλός, αλλά η σειρά IKEA 365+ θα σας ανταμείψει στην
καθημερινότητά σας.

VERSION:0

μαγειρικη και
γευμα
Γεμίστε τον αέώα με ατμοός. Και ένα υπέώοχο άώωμα φαγητοό.
Με τα σωστά εώγαλεία, το φαγητϋ είναι έτοιμο. Καθύς και το
τώαπέζι σας. Πεώίσσεψε κάτι; ϊιατηώήστε το φώέσκο και νϋστιμο.
Έτσι, και το αυώιανϋ μεσημεώιανϋ είναι έτοιμο.

σκευη τραπεζαριασ Σελ.304 αποθηκευση τροφιμων Σελ.310 κουζινικα σκευη Σελ.314 αΞεσουαρ κουζινασ Σελ.318

IKEA 365+
κατσαρόλα με καπάκι 5Lt.

45€

νέο
Α ρ ι Σ τ ε ρΑ :
νέο IKEA 365+ DRÖM μπωλ 4€/τεμ.
Πεώισσϋτεώα σκεόη, σελ. 304.
ϊεξιΑ:
IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι 45€
Πεώισσϋτεώα σκεόη, σελ. 314.

CF: 80000-mcce01a

TF: 80000-grc302

VERSION:1

μαγειρικη και
γευμα
Γεμίστε τον αέώα με ατμοός. Και ένα υπέώοχο άώωμα φαγητοό.
Με τα σωστά εώγαλεία, το φαγητϋ είναι έτοιμο. Καθύς και το
τώαπέζι σας. Πεώίσσεψε κάτι; ϊιατηώήστε το φώέσκο και νϋστιμο.
Έτσι, και το αυώιανϋ μεσημεώιανϋ είναι έτοιμο.

σκευη τραπεζαριασ Σελ.304 αποθηκευση τροφιμων Σελ.310 κουζινικα σκευη Σελ.314 αΞεσουαρ κουζινασ Σελ.318

IKEA 365+
κατσαρόλα με καπάκι 5Lt.

45€

νέο
Α ρ ι Σ τ ε ρΑ :
νέο IKEA 365+ DRÖM μπωλ 4€/τεμ.
Πεώισσϋτεώα σκεόη, σελ. 304.
ϊεξιΑ:
IKEA 365+ κατσαρόλα με καπάκι 45€
Πεώισσϋτεώα σκεόη, σελ. 314.

CF: 80000-mcce01a

TF: 80000-grc302

VERSION:1

Έμα πωρ για ύλα. Έρπι ωίμαι ύλα πιξ απλά. Τξ
ίδιξ πωϐβίρπιξ ρημ Τϐίρη ρξ πϐόί και ναμά ρημ

25

IKEA 365+ μπωλ

Παϐαπκωςή ρξ βϐάδς. ΤϏϐα γίμωραι, μω ρα

3€

διατϐξμικά πτέδια και ρη μωγάλη
19

αμθωκρικύρηρα ρηο πωιϐάο IKEA 365+.

10

1
11
Όλα ρα πωρ βγαίμξςμ πω λωςκύ,
και ρα πωϐιππύρωϐα βγαίμξςμ
πω πκξώϐξ γκϐι, ρςϐκξςάζ και
μπωζ.

5
21
IKEA 365+ μπωλ

4€
4
3

νέο
2

15

IKEA 365+ πιάτο

3,50€
304

19

ΚΟΥΖΙ Ν Ι Κ Α Ε Ι Δ Η

23
24

1. νέο IKEA 365+ IVRIG
ποτήʘι για κʘασί 30cl. 2,50€
901.256.99
2. νέο IKEA 365+ IVRIG
ποτήʘι για κʘασί 45cl. 2,50€
501.161.83
3. νέο IKEA 365+ IVRIG
ποτήʘι για λευκό κʘασί 26cl.
3€ 701.330.68
4. νέο IKEA 365+ IVRIG
ποτήʘι για κόκκινο κʘασί
48cl. 3€ 501.330.69
5. IKEA 365+ φλιτζάνι καφέ
με πιατάκι Απύ πξϐπωλάμη 3€
262.869.10
6. IKEA 365+ κούπα Απύ
πξϐπωλάμη 2,50€ 401.324.47
7. νέο IKEA 365+ DRÖM
κούπα Απύ πξϐπωλάμη 2,50€
201.323.68
8. νέο IKEA 365+ DRÖM
αυγοθήκη Απύ πξϐπωλάμη
3,50€/2 τεμ. 501.324.23
9. IKEA 365+ σετ
μαχαιʘοπίʘουνα Απύ
αμξνωίδόρξ αρπάλι
35€/24τεμ. 901.162.18
10. IKEA 365+ μπωλ ϑ13cm.
Απύ πξϐπωλάμη πω μπωζ
τϐϏμα 3€ 801.334.78
11. IKEA 365+ μπωλ ϑ16cm.
Απύ πξϐπωλάμη πω αμξιτρύ
ρςϐκξςάζ. 4€ 101.334.72 Σω
πκξώϐξ γκϐι τϐϏμα
301.334.85
12. νέο IKEA 365+ DRÖM
μπωλ Μ11×Π11cm. Απύ
πξϐπωλάμη 3,50€ 001.324.25
13. νέο IKEA 365+ DRÖM
μπωλ Μ16×Π16cm. Απύ
πξϐπωλάμη 4€ 301.324.24
14. IKEA 365+ βαθύ πιάτο
Μ20×Π20cm. Απύ πξϐπωλάμη
4€ 001.013.39
15. IKEA 365+ βαθύ πιάτο
ϑ30cm. Απύ πξϐπωλάμη
5,50€ 201.161.70

TF: 80000-grc304

1

2
20
11

12
21
3

4

13
5
IKEA 365+ κούπα

14

2,50€

22
IKEA 365+ πιάτο

15

6

4€
23

7

16
8
24

17

9

18

25

ΚΟΥΖΙ Ν Ι Κ Α Ε Ι Δ Η

ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcce02a

16. IKEA 365+ πιατέλα
σεʘβιʘίσματος, με 3 επίπεδα
Υ34cm. Απύ γςαλί/
αμξνωίδόρξ αρπάλι 18€
401.017.33
17. IKEA 365+ πιατέλα
σεʘβιʘίσματος Μ42×Π22cm.
Απύ νώλξ μαπίσ πημώδαο/
σιμίϐιπμα πημώδαο 12,95€
601.017.32
18. IKEA 365+ μπωλ
σεʘβιʘίσματος με καπάκι
ϑ25cm. Απύ αμξνωίδόρξ
αρπάλι και πξϐπωλάμη 17€
701.016.04
19. IKEA 365+ πιάτο ϑ21cm.
Απύ πξϐπωλάμη 3,50€
701.334.74
20. νέο IKEA 365+ DRÖM
πιάτο Απύ πξϐπωλάμη
Μ18×Π18cm. 3,50€
901.324.21
21. IKEA 365+ πιάτο
Μ18×Π18cm. Απύ πξϐπωλάμη
3,50€ 000.301.96
22. IKEA 365+ πιάτο
Μ25×Π25cm. Απύ πξϐπωλάμη
5,50€ 201.334.76
23. IKEA 365+ πιάτο ϑ27cm.
Απύ πξϐπωλάμη 4€
862.871.10
24. IKEA 365+ πιάτο ϑ32cm.
Απύ πξϐπωλάμη, πω λωςκύ/
ρςϐκξςάζ 8,50€ 401.334.75
25. IKEA 365+ πιάτο
Μ31×Π26cm. Απύ πξϐπωλάμη.
9,50€ 263.128.10

19

VERSION:0

305

Έμα πωρ για ύλα. Έρπι ωίμαι ύλα πιξ απλά. Τξ
ίδιξ πωϐβίρπιξ ρημ Τϐίρη ρξ πϐόί και ναμά ρημ

25

IKEA 365+ μπωλ

Παϐαπκωςή ρξ βϐάδς. ΤϏϐα γίμωραι, μω ρα

3€

διατϐξμικά πτέδια και ρη μωγάλη
19

αμθωκρικύρηρα ρηο πωιϐάο IKEA 365+.

10

1
11
Όλα ρα πωρ βγαίμξςμ πω λωςκύ,
και ρα πωϐιππύρωϐα βγαίμξςμ
πω πκξώϐξ γκϐι, ρςϐκξςάζ και
μπωζ.

5
21
IKEA 365+ μπωλ

4€
4
3

νέο
2

15

IKEA 365+ πιάτο

3,50€
304

19

ΚΟΥΖΙ Ν Ι Κ Α Ε Ι Δ Η

23
24

1. νέο IKEA 365+ IVRIG
ποτήʘι για κʘασί 30cl. 2,50€
901.256.99
2. νέο IKEA 365+ IVRIG
ποτήʘι για κʘασί 45cl. 2,50€
501.161.83
3. νέο IKEA 365+ IVRIG
ποτήʘι για λευκό κʘασί 26cl.
3€ 701.330.68
4. νέο IKEA 365+ IVRIG
ποτήʘι για κόκκινο κʘασί
48cl. 3€ 501.330.69
5. IKEA 365+ φλιτζάνι καφέ
με πιατάκι Απύ πξϐπωλάμη 3€
262.869.10
6. IKEA 365+ κούπα Απύ
πξϐπωλάμη 2,50€ 401.324.47
7. νέο IKEA 365+ DRÖM
κούπα Απύ πξϐπωλάμη 2,50€
201.323.68
8. νέο IKEA 365+ DRÖM
αυγοθήκη Απύ πξϐπωλάμη
3,50€/2 τεμ. 501.324.23
9. IKEA 365+ σετ
μαχαιʘοπίʘουνα Απύ
αμξνωίδόρξ αρπάλι
35€/24τεμ. 901.162.18
10. IKEA 365+ μπωλ ϑ13cm.
Απύ πξϐπωλάμη πω μπωζ
τϐϏμα 3€ 801.334.78
11. IKEA 365+ μπωλ ϑ16cm.
Απύ πξϐπωλάμη πω αμξιτρύ
ρςϐκξςάζ. 4€ 101.334.72 Σω
πκξώϐξ γκϐι τϐϏμα
301.334.85
12. νέο IKEA 365+ DRÖM
μπωλ Μ11×Π11cm. Απύ
πξϐπωλάμη 3,50€ 001.324.25
13. νέο IKEA 365+ DRÖM
μπωλ Μ16×Π16cm. Απύ
πξϐπωλάμη 4€ 301.324.24
14. IKEA 365+ βαθύ πιάτο
Μ20×Π20cm. Απύ πξϐπωλάμη
4€ 001.013.39
15. IKEA 365+ βαθύ πιάτο
ϑ30cm. Απύ πξϐπωλάμη
5,50€ 201.161.70

TF: 80000-grc304

1

2
20
11

12
21
3

4

13
5
IKEA 365+ κούπα

14

2,50€

22
IKEA 365+ πιάτο

15

6

4€
23

7

16
8
24

17

9

18

25

ΚΟΥΖΙ Ν Ι Κ Α Ε Ι Δ Η

ΘΑ Β Ρ Ε Ι Τ Ε ΤΑ Π Α Ν ΤΑ Γ Ι Α ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Η Ν Ι Κ Ε Α

CF: 80000-mcce02a

16. IKEA 365+ πιατέλα
σεʘβιʘίσματος, με 3 επίπεδα
Υ34cm. Απύ γςαλί/
αμξνωίδόρξ αρπάλι 18€
401.017.33
17. IKEA 365+ πιατέλα
σεʘβιʘίσματος Μ42×Π22cm.
Απύ νώλξ μαπίσ πημώδαο/
σιμίϐιπμα πημώδαο 12,95€
601.017.32
18. IKEA 365+ μπωλ
σεʘβιʘίσματος με καπάκι
ϑ25cm. Απύ αμξνωίδόρξ
αρπάλι και πξϐπωλάμη 17€
701.016.04
19. IKEA 365+ πιάτο ϑ21cm.
Απύ πξϐπωλάμη