You are on page 1of 14

Educacin Primaria 1

CADERNO DE SEGUIMIENTO - GUA DE OBSERVACIN DE LOGROS


cos criterios de avaliacin e os estndares de aprendizaxe
relacionados coas competencias

Alumna/o:
Curso:

Mestra/e:

ASIGNATURAS:

COMPETENCIAS:

Ciencias da Natureza
B.1. Iniciacin actividade cientfica
B.2. O ser humano e a sade
B.3. Os seres vivos
B.4. Materia e enerxa
B.5. A tecnoloxa, obxectos e mquinas
Ciencias Sociais
B.1. Contidos comns
B.2. O mundo no que vivimos
B.3. Vivir en sociedade
B.4. As pegadas do tempo
Lingua Castel e Literatura //
Lingua Galega e Literatura
B.1. Comunicacin oral: escoitar, falar e conversar
B.2. Comunicacin escrita: Ler
B.3. Comunicacin escrita: Escribir
B.4. Coecemento da lingua
B.5. Educacin literaria
Matemticas
B.1. Procesos, mtodos e actitudes en matemticas
B.2. Nmeros
B.3. Medida
B.4. Xeometra
B.5. Estatstica e probabilidade
Valores Sociais e Cvicos
B.1. A identidade e a dignidade da persoa
B.2. A comprensin e o respecto nas relacins
interpersoais
B.3. A convivencia e os valores sociais
Educacin Artstica - Plstica
B.1. Educacin audiovisual
B.2. Expresin artstica
B.3. Debuxo xeomtrico

CCL: Competencia en Comunicacin Lingstica


CMCT: Competencia Matemtica e competencias bsicas en Ciencia
e Tecnoloxa
CD: Competencia Dixital
CAA: Competencia para Aprender a Aprender
CSC: Competencias Sociais e Cvicas
CIEE: Sentido de Iniciativa e Esprito Emprendedor
CCEC: Conciencia e Expresins Culturais

~*~

~*~
Este documento pode utilizarse:

Como simple recordatorio dos criterios de avaliacin, dos estndares de aprendizaxe e das competencias que sinala o currculo en
Galicia para este nivel, as como dos mnimos de cada curso (a columna est en branco para sinalalos cunha X).
Como Gua de observacin/Caderno de rexistro de cada nena ou neno aproveitando as celas para anotar nelas a valoracin de cada
un dos tems con valores do 1 ao 5 onde 1 se podera corresponder con Necesita Mellorar, 2 con Suficiente, 3 con Ben, 4 con Moi Ben e 5 con
Excelente.
~*~

CC. DA NATUREZA
COMP MN T1 T2 T3
B.1. Iniciacin actividade cientfica

1.Observa feitos naturais do seu entorno mis prximo.


2.Utiliza medios de observacin directos (lupa, microscopio, ...)
3. Utiliza medios de observacin indirectos (imaxes, grficos,...)
4.Expon oralmente, de forma pautada, experiencias e tarefas.
5. Iniciase, con axuda, no coecemento do uso adecuado das tecnoloxas da
informacin e a comunicacin como recurso de ocio.
6.Coece e iniciase no coidado dos instrumentos e utilzaos de xeito seguro.
7.Iniciase na realizacin con axuda, de forma individual ou en equipo, de
experiencias, tarefas bsicas e proxectos sobre o ser humano, a sade, os
seres vivos, ...

CCL
CMCT
CCL
CMCT
CCL
CMCT
CCL
CD
CSC
CMCT
CSC

MEDIA
B.2. O ser humano e a sade
1.Identifica e localiza as principais partes do corpo.
2.Coece, identifica e adopta, de maneira guiada, hbitos saudables para
previr enfermidades no mbito familiar e escolar.
3.Identifica emocins e sentimentos propios.
4.Coece e aplica, con axuda e de forma moi guiada, estratexias para estudiar
e traballar de maneira moi eficaz (p. ex., clave, ttulo, ...)
5.Manifesta autonoma, con axuda, na execucin de accins e tarefas sinxelas
pautadas.

CMCT
CSC
CMTC
CSC
CAA
CAA

MEDIA
B.3. Os Seres Vivos
1.Identifica, con axuda, as diferencias bsicas entre algns seres vivos e seres
inertes.
2.Coece as principais partes da estrutura dos seres vivos.
3.Observa directa e indirectamente, e coece formas de vida animal e vexetal
do seu entorno mis prximo (fogar, escola, ...)
4.Coece as relacins entre seres vivos: cadeas alimentarias.
5.Recoece, con axuda, en debuxos, fotografas, vdeos ... as plantas e
animais do seu entorno.
6.Coece, con axuda, hbitats dos seres vivos do seu entorno prximo (fogar,
escola, ...)
7.Mostra condutas de respecto e coidado cara os seres vivos do seu entorno
prximo.
8.Observa algn proceso asociado vida dos seres vivos, comunicando, con
axuda, de maneira oral as ideas principais.
9.Coece as normas bsicas de uso e se inicia no coidado dos instrumentos de
observacin e os materiais de traballo.

CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CSC
CMTC
CSC

MEDIA
B.4. Materia E Enerxa
1.Observa e identifica, con axuda, algns materiais fixndose nas sas
propiedades elementais: olor, sabor, textura, cor,...
2.Utiliza a balanza.
3.Realiza, con axuda, sinxelas experiencias e observa cambios no movemento
dos corpos por efecto das forzas.
4.Identifica algunha caracterstica das enerxas: Luminosa e sonora.
5.Coece enerxas renovables: sol e vento.
6.Realiza experiencias, con axuda, sobre o cambio de estado (slido lquido)

CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT

MEDIA
B.5. A Tecnoloxa, obxectos e mquinas
1.Identifica diferentes mquinas do entorno familiar.

CMCT

2.Observa e identifica algunha das aplicacins das mquinas do entorno


familiar e a sa utilidade para facilitar as actividades cotis.
3.Realiza a montaxe e desmontaxe de pezas cun modelo dado e con axuda.

CMCT
CIEE

MEDIA
MEDIA DE CC DA NATUREZA

CC. SOCIAIS
COMP MN T1 T2 T3
B.1. Contidos Comns

1.Recolle informacin dos feitos e fenmenos dados e comuncao oralmente.


2. Utiliza as tecnoloxas da informacin e a comunicacin (internet) para
coecer a terminoloxa adecuada aos temas tratados na aula coa axuda do
profesor.
3.Interpreta imaxes, esquemas e resumes e manexa as tecnoloxas da
informacin e comunicacin en situacins da aula.
4.Realiza con esforzo as tarefas encomendadas e presenta os traballos de
maneira limpa.
5.Coece o vocabulario adquirido para realizar actividades do tema tratado.
6.Expn oralmente contidos relacionado coa rea en situacins de aula.
7.Aplica a informacin aprendida en actividades tanto a nivel individual como
grupal.
8. Aprende habilidades para realizar actividades en equipo na aula.
9.Aprende a participar en actividades de grupo respectando os principios
bsicos do funcionamento democrtico (respectar turno e opinin, escoitar
ao outro)
10.Mostra a importancia dunha convivencia pacfica entre os compaeiros da
aula.
11. Participa na vida social da aula e iniciase no uso de estratexias para
resolver conflitos.
12. Identifica os cdigos de conduta no seu entorno mis prximo.
13. Coece que o dilogo evita e resolve conflitos en situacins de xogo e
asemblea.
14. Mostra actitudes de confianza en si mesmo, curiosidade, interese,
creatividade na apxe que o fai participativo nas actividades propostas.
15. Mostra autonoma na realizacin de accins e tarefas na aula.
16. Aplica habilidades de colaboracin e de traballo en equipo e escoita as
ideas dos compaeiros na aula.
17. Realiza actividades en grupo e acepta responsabilidades

CCL
CAA
CD
CAA
CD
CIEE
CCL
CAA
CCL
CAA
CIEE
csc
csc

csc
csc
csc
csc
CIEE
CIEE
CIEE
CSC

MEDIA

B.2. O mundo no que vivimos


1. Localiza nunha imaxe o Sol, a la, as estrelas no entorno espacial.
2. Observa e ordena imaxes das estacins e describe de forma oral algunha das sas
caractersticas
3. Nomea de maneira ordenada os das da semana e usa adecuadamente o calendario
(da, semana, mes) nas rutinas diarias.
4. Coece e interpreta o plano da clase(en papel ou soporte dixital)
5. Iniciase no uso das nocins topolxicas bsicas con pictogramas, debuxos,
situacins e xogos sobre espazos limitados e coecidos.
6.Coece as principais caracterstica do aire, comprendendo que un elemento
imprescindible para a vida.
7. Describe de forma oral algunhas caractersticas do aire.
8. Recoece o aire como elemento imprescindible para a vida.
9. Recoece a imaxe do catavento como un aparato que mostra a direccin do vento
e asciao a un uso determinado.
10. Describe de forma oral as caractersticas da auga e enumera usos habituais da
auga.
11. Identifica diferentes estados da auga en imaxes.

CMCT

12. Observa imaxes de paisaxes e identifica algns elementos clasificndoos segundo


sexa a paisaxe humanizada ou paisaxe natural.
13. Identifica algunha caracterstica dunha paisaxe humanizada e explica oralmente
cal o uso que lle dan as persoas.

CCL
CMTC

CMTC
CCL
CCL
CMTC
CMTC
CMTC
CCL
CCL
CMTC
CCL
CMTC
CCL
CCL
CMTC

CSC
CCL

MEDIA

B.3. Vivir en sociedade


COMP MIN T1 T2 T3
1.Identifica as relacins de parentesco, representando os diferentes membros
da sa familia e escribindo os nomes de cada un.
2. Identifica os membros da comunidade escolar e respecta as tarefas que
desempean as persoas que traballan no colexio recoecendo imaxes e
expresando oralmente a sa funcin.
3. Coece e respecta as normas de convivencia e as regras establecidas na
clase (gardar a quenda de palabra, escoita, aporta ideas, fai preguntas na
clases, ...)
4. Distingue diferentes espazos da sa vida coti: a casa e tipos de vivenda,
colexio e as sas dependencias, o barrio, tomando referentes (p.ex.: con
organizadores grficos, murais,...)
5.Identifica en imaxes as partes da ra: beirarras, calzada, ...e nomea o
mobiliario urbano mis comn e algns dos edificios habituais.
6. Nomea o xentilicio da sa localidade, provincia.
7. Asocia o nome dalgunhas profesins comns ao tipo de actividade que
realizan enlazando imaxes / textos.
8. Describe oralmente o traballo que desempea algn membro da sa
familia indicando o lugar e a actividade que desempea.
9. Sinala a procedencia dalgns produtos alimenticios da vida diaria
identificando a orixe.
10. Clasifica os diferentes oficios asociados aos produtos identificando a sa
funcin (por exemplo con organizador grfico).
11. Identifica o nome de diferentes tendas habituais, o da persoa que traballa
al e os produtos que vende.
12. Coece e nomea algunhas normas bsicas de seguridade viaria tanto
como pen como usuario de medios de transporte (abrocharse o cinto, non
molestar ao condutor).
13. Enumera diferentes medios de transporte individual e colectivo e incleos
en frases orais e/ou escritas coherentes, asociando o medio de transporte
mis adecuado para acodes/mercadoras.

CSC

CCL

CSC

CMCT
CAA

CCL
CCL
CCL
CCL
CAA
CAA
CCL
CSC

CSC

CCL

MEDIA
COMP MN T1 T2 T3
B.4. As pegadas do tempo

1. Ordena cronoloxicamente acontecementos importantes da sa propia vida


nunha secuencia temporal
2. Utiliza formas adecuadas situacin de medida do tempo: das / semanas,
meses/ anos, onte/ hoxe/ ma, antes/despois nas rutinas diarias.
3. Recoece a evolucin dos cambios na sa vida utilizando fotografas,
pelculas e outras fontes.
4. Mostra unha conduta adecuada nas visitas a espazos culturais.

CMTC
CMTC
CAA
CSC

MEDIA
MEDIA DE CC. SOCIAIS

LINGUA CASTEL E LITERATURA (TIL)


COMP MN T1 T2 T3
B.1. Comunicacin oral: escoitar, falar e conversar.
1.Usa a lingua oral en asembleas, dilogos e conversacins espontneas como
forma de comunicacin cos demais e de expresin das sas ideas e
pensamentos persoais
2. Transmite as ideas con claridade e coherencia.
3. Escoita as intervencins dos compaeiros, mostrando respecto polas ideas,
sentimentos e emocins dos demais.
4. Aplica as normas socio-comunicativas: espera de quendas, escoita activa,
participacin respectuosa e primeiras formulas de cortesa.
5. Emprega recursos lingsticos (entoacin e ton de voz) e non lingsticos
(xestual e corporal) para comunicarse nas interaccins orais.
6. Exprsase con progresiva correccin en canto pronunciacin, vocabulario
e entoacin, cando se describe a si mesmo, a familiares e amigos e cando
narra feitos ocorridos ou experiencias persoais.
7. Expresa as sas propias ideas de xeito comprensible.
8. Participa activamente nas situacins interactivas de comunicacin no aula:
contestando preguntas e facendo comentarios relacionados co tema.
(asembleas e dilogos).
9. Participa de forma construtiva: preguntando, expresando dbidas e
aportando experiencias.
10. Mostra unha actitude de escoita activa. (mantn o contacto visual, adopta
unha postura adecuada,...), evitando repetir o que xa se dixo.
11. Comprende a informacin xeral en textos orais de uso habitual
(mensaxes, horarios, instrucins, normas...), realizando actividades
relacionadas cos mesmos (preguntas, opinin...).
12. Entende o sentido do texto a travs dos seus elementos bsicos
(vocabulario e orde).
13. Utiliza nas sas expresins un vocabulario adecuado sa idade.
14. Busca axuda para resolver as sas dbidas respecto ao vocabulario
empregando recursos como: dicionarios con imaxes, programas no encerado
dixital, consultas guiadas en internet.
15. Diferenza polo contexto o significado de palabras parecidas.
16. Recoece o tema do texto.
17. Obtn as principais ideas dun texto.
18. Reproduce de memoria textos sinxelos prximos aos seus gustos e
intereses.
19. Reproduce con correccin e creatividade textos sinxelos relacionados cos
seus vivencias. Reproduce con correccin e creatividade textos sinxelos
relacionados cos seus vivencias (rutinas, xogos,...)
20. Acta en resposta s ordes ou instrucins dadas para levar a cabo
actividades diversas.
21. Responde de forma correcta a preguntas concernentes ao texto oral.
22. Utiliza a informacin para levar a cabo diversas actividades en situacins
de aprendizaxe individual ou colectivo.
23. Reproduce textos orais sinxelos e breves imitando modelos descritivos,
narrativos e instrutivos.
24. Recorda algunhas ideas bsicas dun texto escoitado e exprsaas
oralmente en resposta a preguntas dadas sobre o mesmo.
25. Comeza a ordenar o discurso oral.
26. Utiliza de forma efectiva a linguaxe oral para comunicarse e aprender:
escoita con atencin e responde a preguntas sinxelas.

CCL
CCL
CSC
CSC
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
MEDIA

COMP

MN

B.2. Comunicacin escrita: ler

1. Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados sa idade


adquirindo progresiva seguridade.
2. Descodifica as palabras propias da sa idade.
3. Recoece a mensaxe, de xeito global, dos textos lidos en voz alta.
4. Realiza actividades sobre diferentes tipos de texto en situacins de aula.
5. Le en silencio textos de diferente tipoloxa.
6. Realiza lecturas en silencio comprendendo os textos lidos.
7. Identifica o ttulo dun texto dado.
8. Aprende a formular sinxelas hipteses basendose en imaxes que
acompaan ao texto.
9. Descobre a lectura como fonte de lecer.
10. Le voluntariamente textos da biblioteca de aula, de centro, da
localidade...
11. Utiliza a biblioteca de aula e respecta as sas normas de funcionamento.
12. Coece referencias bibliogrficas: ilustracins. Identifica as ilustracins
como parte da lectura escolleita.
13. Busca lecturas e expresa o gusto por elas.

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CCL
CAA
CCL
CAA

MEDIA
B.3. Comunicacin escrita: Escribir
1. Escribe textos breves propios do mbito da vida coti: notas, felicitacins,
invitacins, imitando textos modelo.
2. Escribe textos breves usando o vocabulario adecuado, organizando as
ideas con claridade, e respectando a ortografa que coecen imitando textos
modelo
3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe s caractersticas
mis bsicas do tipo de texto: notas, felicitacins, invitacins, seguindo
modelos ou copiando ao ditado.
4. Copia textos sinxelos do mbito da vida persoal e escolar.
5. Esfrzase por escribir correctamente (grafa, orde e limpeza) enunciados e
textos moi breves.
6. Expresa por escrito ideas moi sinxelas.
7. Presenta e redacta con limpeza, claridade e orde, os escritos breves e
sinxelos en relacin a un asunto dado. Emprega para os seus escritos
recursos e estratexias que lle axudan a idear (por exemplo, rutinas e
destrezas de pensamento (polo profesor)

CCL
CD
CCL

CIEE
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CIEE

MEDIA
B.4. Coecemento da lingua
1. Coece as primeiras clases de palabras (nome ou substantivo, adxectivo e
verbo) identificando a sa funcin dentro de textos sinxelos. Utiliza
espontaneamente o artigo e o pronome nas sas producins orais. Aplica as
primeiras normas de ortografa a estas clases de palabras (Por exemplo:
maisculas en nomes propios)
2. Coece formas verbais sinxelas utilizadas diariamente.
3. Coece con axuda do profesor o significado de novas palabras.
4. Participa activamente en situacins de contacto co uso da lingua
mostrando unha escoita activa (disposicin, postura)
5. Utiliza as primeiras normas de concordancia de xnero e nmero entre o
nome e o adxectivo.
6. Incorpora na sa expresin oral novo vocabulario relativo a mbitos
prximos: rutinas escolares e familiares, afeccins e gustos persoais, aspectos
da contorna inmediata (Por exemplo: actividades, paisaxe, etc.).
7. Inciase na formacin de novas palabras seguindo modelos previamente
establecidos no aula.

CCL

CCL
CCL
CAA
CCL

CCL

CCL

T1 T2 T3

8. Utiliza as primeiras normas ortogrficas traballadas (Por exemplo: uso de


maisculas, mp, mb, etc.)
9. Identifica a funcin que desempean algunhas clases de palabras
(substantivo para nomear e verbo para indicar accins) e emprega este
coecemento para mellorar a sa comprensin de mensaxes orais e escritos
10. Utiliza correctamente as normas da concordancia de xnero e de
nmero na expresin oral en situacins de aula.
11. Mellora progresivamente a pronunciacin das slabas dunha palabra.
12. Respecta o uso do punto e cmaa na sa lectura diaria (textos
relacionados cos seus intereses e experiencias persoais, familiares e
escolares).
13. Utiliza distintos programas educativos dixitais con axuda do mestre.
14. Coece a existencia de diferentes linguas en Espaa.

CCL

CCL

CCL
CCL
CCL
CD
CCEC
CCL

MEDIA
B.5. Educacin Literaria
COMP. MN. T1 T2 T3
1. Le con axuda do mestre textos da literatura infantil: narrativos e poticos.
2. Identifica textos sinxelos: conto, poema, refrn...
3. Recoece as comparacins en textos sinxelos con axuda do mestre.
4. Participa na creacin de textos literarios moi sinxelos e breves coa axuda
do mestre.
5. Participa en dramatizacins moi sinxelas individualmente e en grupo.
6. Reproduce textos orais breves e sinxelos.

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

MEDIA
MEDIA DE LINGUA CASTEL E LITERATURA

LINGUA GALEGA E LITERATURA (TIL)


COMP MN T1 T2 T3
B.1. Comunicacin oral: escoitar, falar e conversar.
1.Usa a lingua oral en asembleas, dilogos e conversacins espontneas como
forma de comunicacin cos demais e de expresin das sas ideas e
pensamentos persoais
2. Transmite as ideas con claridade e coherencia.
3. Escoita as intervencins dos compaeiros, mostrando respecto polas ideas,
sentimentos e emocins dos demais.
4. Aplica as normas socio-comunicativas: espera de quendas, escoita activa,
participacin respectuosa e primeiras formulas de cortesa.
5. Emprega recursos lingsticos (entoacin e ton de voz) e non lingsticos
(xestual e corporal) para comunicarse nas interaccins orais.
6. Exprsase con progresiva correccin en canto pronunciacin, vocabulario
e entoacin, cando se describe a si mesmo, a familiares e amigos e cando
narra feitos ocorridos ou experiencias persoais.
7. Expresa as sas propias ideas de xeito comprensible.
8. Participa activamente nas situacins interactivas de comunicacin no aula:
contestando preguntas e facendo comentarios relacionados co tema.
(asembleas e dilogos).
9. Participa de forma construtiva: preguntando, expresando dbidas e
aportando experiencias.
10. Mostra unha actitude de escoita activa. (mantn o contacto visual, adopta
unha postura adecuada,...), evitando repetir o que xa se dixo.
11. Comprende a informacin xeral en textos orais de uso habitual
(mensaxes, horarios, instrucins, normas...), realizando actividades
relacionadas cos mesmos (preguntas, opinin...).
12. Entende o sentido do texto a travs dos seus elementos bsicos
(vocabulario e orde).
13. Utiliza nas sas expresins un vocabulario adecuado sa idade.
14. Busca axuda para resolver as sas dbidas respecto ao vocabulario
empregando recursos como: dicionarios con imaxes, programas no encerado
dixital, consultas guiadas en internet.
15. Diferenza polo contexto o significado de palabras parecidas.
16. Recoece o tema do texto.
17. Obtn as principais ideas dun texto.
18. Reproduce de memoria textos sinxelos prximos aos seus gustos e
intereses.
19. Reproduce con correccin e creatividade textos sinxelos relacionados cos
seus vivencias. Reproduce con correccin e creatividade textos sinxelos
relacionados cos seus vivencias (rutinas, xogos,...)
20. Acta en resposta s ordes ou instrucins dadas para levar a cabo
actividades diversas.
21. Responde de forma correcta a preguntas concernentes ao texto oral.
22. Utiliza a informacin para levar a cabo diversas actividades en situacins
de aprendizaxe individual ou colectivo.
23. Reproduce textos orais sinxelos e breves imitando modelos descritivos,
narrativos e instrutivos.
24. Recorda algunhas ideas bsicas dun texto escoitado e exprsaas
oralmente en resposta a preguntas dadas sobre o mesmo.
25. Comeza a ordenar o discurso oral.
26. Utiliza de forma efectiva a linguaxe oral para comunicarse e aprender:
escoita con atencin e responde a preguntas sinxelas.

CCL
CCL
CSC
CSC
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
MEDIA

COMP

MN

B.2. Comunicacin escrita: ler

1. Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados sa idade


adquirindo progresiva seguridade.
2. Descodifica as palabras propias da sa idade.
3. Recoece a mensaxe, de xeito global, dos textos lidos en voz alta.
4. Realiza actividades sobre diferentes tipos de texto en situacins de aula.
5. Le en silencio textos de diferente tipoloxa.
6. Realiza lecturas en silencio comprendendo os textos lidos.
7. Identifica o ttulo dun texto dado.
8. Aprende a formular sinxelas hipteses basendose en imaxes que
acompaan ao texto.
9. Descobre a lectura como fonte de lecer.
10. Le voluntariamente textos da biblioteca de aula, de centro, da
localidade...
11. Utiliza a biblioteca de aula e respecta as sas normas de funcionamento.
12. Coece referencias bibliogrficas: ilustracins. Identifica as ilustracins
como parte da lectura escolleita.
13. Busca lecturas e expresa o gusto por elas.

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CCL
CAA
CCL
CAA

MEDIA
B.3. Comunicacin escrita: Escribir
1. Escribe textos breves propios do mbito da vida coti: notas, felicitacins,
invitacins, imitando textos modelo.
2. Escribe textos breves usando o vocabulario adecuado, organizando as
ideas con claridade, e respectando a ortografa que coecen imitando textos
modelo
3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe s caractersticas
mis bsicas do tipo de texto: notas, felicitacins, invitacins, seguindo
modelos ou copiando ao ditado.
4. Copia textos sinxelos do mbito da vida persoal e escolar.
5. Esfrzase por escribir correctamente (grafa, orde e limpeza) enunciados e
textos moi breves.
6. Expresa por escrito ideas moi sinxelas.
7. Presenta e redacta con limpeza, claridade e orde, os escritos breves e
sinxelos en relacin a un asunto dado. Emprega para os seus escritos
recursos e estratexias que lle axudan a idear (por exemplo, rutinas e
destrezas de pensamento (polo profesor)

CCL
CD
CCL

CIEE
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CIEE

MEDIA
B.4. Coecemento da lingua
1. Coece as primeiras clases de palabras (nome ou substantivo, adxectivo e
verbo) identificando a sa funcin dentro de textos sinxelos. Utiliza
espontaneamente o artigo e o pronome nas sas producins orais. Aplica as
primeiras normas de ortografa a estas clases de palabras (Por exemplo:
maisculas en nomes propios)
2. Coece formas verbais sinxelas utilizadas diariamente.
3. Coece con axuda do profesor o significado de novas palabras.
4. Participa activamente en situacins de contacto co uso da lingua
mostrando unha escoita activa (disposicin, postura)
5. Utiliza as primeiras normas de concordancia de xnero e nmero entre o
nome e o adxectivo.
6. Incorpora na sa expresin oral novo vocabulario relativo a mbitos
prximos: rutinas escolares e familiares, afeccins e gustos persoais, aspectos
da contorna inmediata (Por exemplo: actividades, paisaxe, etc.).
7. Inciase na formacin de novas palabras seguindo modelos previamente
establecidos no aula.

CCL

CCL
CCL
CAA
CCL

CCL

CCL

T1 T2 T3

8. Utiliza as primeiras normas ortogrficas traballadas (Por exemplo: uso de


maisculas, mp, mb, etc.)
9. Identifica a funcin que desempean algunhas clases de palabras
(substantivo para nomear e verbo para indicar accins) e emprega este
coecemento para mellorar a sa comprensin de mensaxes orais e escritos
10. Utiliza correctamente as normas da concordancia de xnero e de
nmero na expresin oral en situacins de aula.
11. Mellora progresivamente a pronunciacin das slabas dunha palabra.
12. Respecta o uso do punto e cmaa na sa lectura diaria (textos
relacionados cos seus intereses e experiencias persoais, familiares e
escolares).
13. Utiliza distintos programas educativos dixitais con axuda do mestre.
14. Coece a existencia de diferentes linguas en Espaa.

CCL

CCL

CCL
CCL
CCL
CD
CCEC
CCL

MEDIA
B.5. Educacin Literaria
COMP. MN. T1 T2 T3
1. Le con axuda do mestre textos da literatura infantil: narrativos e poticos.
2. Identifica textos sinxelos: conto, poema, refrn...
3. Recoece as comparacins en textos sinxelos con axuda do mestre.
4. Participa na creacin de textos literarios moi sinxelos e breves coa axuda
do mestre.
5. Participa en dramatizacins moi sinxelas individualmente e en grupo.
6. Reproduce textos orais breves e sinxelos.

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

MEDIA
MEDIA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATEMTICAS
COMP. MN T1 T2 T3
B.1. Procesos, mtodos e actitudes en matemticas
1. Comunica verbalmente o proceso seguido na resolucin dun problema de
CCL
matemticas en contextos da contorna escolar.
CMCT
2. Comprende, con axuda de pautas, o enunciado de problemas (datos,
CCL
relacins entre os datos, contexto do problema) da contorna escolar.
CMCT
3. Aplica estratexias sinxelas (experimentacin, exploracin, analoxa,...) na CMCT
resolucin de problemas da contorna escolar.
CAA
4. Revisa as operacins utilizadas na resolucin dun problema relacionado con
CAA
situacins da contorna escolar e familiar.
5. Identifica e interpreta con axuda datos e mensaxes de textos numricos
sinxelos da contorna escolar e familiar (horarios, quendas, folletos CMCT
publicitarios, ...)
6. Practica algunhas caractersticas do mtodo cientfico no tratamento de
CMCT
situacins problemticas da contorna escolar sendo ordenado no rexistro das
CAA
sas observacins e a expresin dos resultados.
7. Responde no tratamento de situacins problemticas da contorna escolar a CMCT
preguntas como: que quero pescudar?, que teo?, a solucin adecuada?
CAA
8. No tratamento de problemas sinxelos da contorna escolar realiza
aproximacins sobre os resultados esperados cunha marxe de erro asumible
CMCT
coa axuda de representacins grficas, procesos de exploracin e
experimentacin, ...
9. Enuncia comportamentos ou resultados posibles ou probables basendose
en situacins anlogas na resolucin de problemas da contorna escolar en CMCT
contextos numricos, xeomtricos ou funcionais.
10. Desenvolve e mostra actitudes adecuadas para o traballo en matemticas:
CAA
esforzo, e esprito de superacin.
11. Mostra interese na resolucin de problemas da contorna escolar
CAA
superando bloqueos e inseguridades ante situacins descoecidas.
12. Suscita preguntas na procura de respostas adecuadas, tanto no estudo dos
CMCT
conceptos como na resolucin de problemas da contorna escolar.
13. Toma decisins nos procesos de resolucin de problemas da contorna CMCT
escolar.
CIEE
MEDIA
COMP MN T1 T2 T3
B.2. Nmeros

1. Le, escribe en textos numricos e da vida coti, nmeros naturais ata a


centena, interpretando o valor de posicin de cada unha das sas cifras.
Compara parellas de nmeros que representen obxectos coecidos, e
establece relacins de orde entre eles.
2. Identifica en situacins da contorna escolar nmeros ordinais do 1 ao 10
3. Interpreta en textos numricos e da vida coti, nmeros naturais ata a
centena considerando o valor de posicin de cada unha das sas cifras.
4. Descompn, compn e redondea nmeros naturais ata a centena
interpretando o valor de posicin de cada una das sas cifras.
5. Ordena nmeros naturais ata a centena.
6. Estima e comproba a coherencia do resultado dun problema mediante
clculo mental.
7. Realiza sumas e restas con nmeros naturais ata a centena.
8. Aplica as propiedades das operacins e as relacins entre elas.
9. Utiliza algoritmos estndar de suma, resta de nmeros naturais ata a
centena na resolucin de problemas na contorna escolar e familiar.
10. Descompn de forma aditiva, nmeros menores da centena atendendo
ao valor na posicin das sas cifras.

CMCT

CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CAA
CMCT
CMCT
CAA
CMCT

11. Constre series numricas (ata a centena), ascendentes de cadencias 2,


10, a partir de calquera nmero
12. Descompn nmeros menores da centena atendendo ao valor da posicin
das sas cifras.
13. Utiliza estratexias persoais de clculo mental en clculos simples relativos
suma, resta en situacins da vida coti.
14. Resolve problemas relacionados con situacins da contorna escolar e
familiar que supoen a lectura, escritura, interpretacin e ordenacin de
nmeros naturais ata a centena aplicando operacins de suma e resta.
15. Explica oralmente o proceso levado na resolucin de problemas
relacionados con situacins da contorna escolar e familiar revisando as
operacins e as unidades dos resultados e comprobando e interpretando no
contexto a coherencia das solucins.

CMCT
CMCT
CMCT

CMCT

CAA

MEDIA
B.3. Medida
1. Coece a travs da experiencia as unidades mis usuais do Sistema Mtrico
Decimal: lonxitude (m e cm), capacidade (l) e peso/masa (kg e g) na contorna
escolar
2. Mide lonxitudes, capacidades e masas na contorna escolar utilizando
instrumentos habituais do aula expresando o resultado en funcin do
instrumento elixido.
3. Explica de forma oral os procesos seguidos na medicin e tratamento de
lonxitudes, capacidades e masas na contorna escolar.
4. Resolve problemas sinxelos xurdidos da medicin de lonxitudes,
capacidades e masas na contorna escolar expresando o resultado en funcin
do instrumento elixido e explicando oralmente o proceso seguido.
5. Coece algunha das unidades para medir o tempo empregando expresins
temporais para situar ou ordenar rutinas e accins a levar a cabo ao longo
dun da.
6. Utiliza para resolver problemas de forma manipulativa en situacins da
contorna escolar, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas (euro
e dous euros) e billetes (cinco, dez e vinte euros) do sistema monetario da
Unin Europea.
7. Resolve problemas relacionados con situacins da contorna escolar e
familiar utilizando medidas de lonxitude e monetarias.
8. Explica oralmente o proceso levado na resolucin de problemas
relacionados con situacins da contorna escolar e familiar revisando as
operacins e as unidades dos resultados e comprobando e interpretando no
contexto a coherencia das solucins.

CMCT

CMCT

CCL

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CAA

MEDIA
B.4. Xeometra
1. Identifica posicins relativas de rectas e curvas na contorna escolar.
2. Describe posicins e movementos na contorna escolar en relacin a si
mesmo, utilizando os conceptos de esquerda- dereita, diante-detrs, arribaabaixo, preto-lonxe, prximo-afastado.
3. Observa, identifica e diferenza na contorna escolar formas rectangulares,
triangulares.
4. Identifica rectngulos e cadrados en obxectos da contorna escolar e
familiar.
5. Localiza na contorna escolar e familiar obxectos con formas circulares.
6. Compn de forma manipulativa figuras planas a partir doutras describindo
aspectos concretos do resultado (diferenzas de tamao, nmero de lados,
pezas utilizadas...)
7. Recoece e nomea na contorna escolar e familiar tringulos, cadrados e
rectngulos.

CMCT
CCL
CMCT

CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CAA
CCL
CMCT

8. Recoece e identifica intuitivamente na contorna escolar obxectos con


forma de prisma.
9. Recoece e identifica intuitivamente na contorna escolar obxectos con
forma de esfera.
10. Comprende e describe posicins e percorridos na contorna escolar
utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrs, arriba- abaixo,
preto-lonxe e prximo-afastado.
11. Realiza un percorrido na contorna escolar a partir dunha informacin
oral que incla os conceptos esquerda- dereita, diante- detrs, arribaabaixo, preto-lonxe e prximo-afastado.
12. Resolve problemas xeomtricos relacionados con situacins da contorna
escolar e familiar utilizando os conceptos bsicos de aliamentos, posicin.
13. Explica oralmente o proceso levado na resolucin de problemas
relacionados con situacins da contorna escolar e familiar revisando as
operacins e as unidades dos resultados e comprobando e interpretando no
contexto a coherencia das solucins.

CMCT
CMCT

CCL
CMCT

CCL

CMCT

CAA

MEDIA
B.5. Estatstica e probabilidade
1. Recolle datos en situacins de observacin na contorna escolar ou
familiar, e rexstraos en pictogramas.
2. Recolle e conta datos relativos contorna escolar ou familiar expresando o
resultado mediante pictogramas.
3. Interpreta datos en pictogramas sobre situacins da contorna escolar e
familiar.
4. Resolve problemas relacionados con situacins da contorna escolar e
familiar que impliquen unha soa orde suscitados a partir dun pictograma.
5. Explica oralmente o proceso levado na resolucin de problemas
relacionados con situacins da contorna escolar e familiar revisando as
operacins e as unidades dos resultados e comprobando e interpretando no
contexto a coherencia das solucins.
MEDIA
MEDIA MATEMTICAS