You are on page 1of 8

Poglavlje 1

Za{to
web-ujemo
(i kako!)
U ovom poglavlju
†

Klijenti i serveri

†

Igra protokola

†

Gde su Web strane (ima ih Earl)

†

Stimulacija Web-a

Kada sam bio u osnovnoj {koli, imao sam nastavnika - ili {to je izgledalo kao
serija nastavnika - koji je mislio da je mudro da nas upozori na opasnost
kori{}enja re~i sa pretpostavkama. Nastavnici su jednostavno na{krabali re~
“pretpostaviti” na tablu, i nastavili da nam ilustruju sve {ta }e nam se
dogoditi ako smo u stilu takvog pona{anja. Lekcija nije pro{la nezapa`eno!
A mi ne mo`emo pretpostaviti {ta }e neki ~itaoci razumeti a drugi ni}e o
World Wide Web-u. Presko~ite ako ste profesionalac, ali propusti}ete neke
dobre {tosove.
Kratka lekcija iz istorije: Rat je po~eo ubistvom Nadvojvode Franje
Ferdinanda...Opa! Pogre{na lekcija, prokleta gomila bele`aka... ah, da...

Pre Web-a
Kao {to znamo, pre uvo|enja World Wide Web-a, ve}ina aplikacija na
Internetu je funkcionisala po modelu korisnik/server. Model korisnik/server

kao FTP protokol za slanje fajlova. na Internetu je korisnik kompjuterski program koji daje zahteve za podacima. na ta~ku B na nekoj drugoj. Zbog toga se na Internetu koristi nekoliko protokola. ili postavlja dodatna pitanja koja }e pomo}i da se specificiraju podaci koje treba dobiti. a server ispunjava te zahteve. ri pro ve “Ispravi le|a. mora to da zatra`i od konobara (“@eleo bih specijalitet ku}e. gotovo perfektna analogija. salatu. itd. tra`eni podaci mogu biti tekst. Uloga konobara je da donese mu{teriji {ta `eli. restoran.vladavina Hyper Text Transfer protokola! World Wide Web zbog toga radi na principu korisnik/server: Web klijent zatra`i podatke od Web servera. Svaki protokol je uskla|en sa specifi~nim potrebama. Uzmite napr.da. i. Moderna vremena . Web server mo`e da isporu~i bilo koju vrstu neophodnih podataka. zvuk. Hypertext omogu}uje povezivanje odabranih “vru}ih delova” teksta sa ostalim stranama i izvorima podataka . na sre}u. Model korisnik/server ima dve komponente koje su poznate kao korisnik i server. Svuda prisutan HTTP protokol je pokreta~ka snaga koja omogu}uje isporuku podataka na World Wide Web-u. Sli~no tome. na primer.Deo 1 Posegnite za Web-om je osnovni koncept na najve}em delu Internet-a. HTTP je razlog postojanja Web-a takvog kakav jeste. Da bi dobio to ne{to. U restoranu gost `eli ne{to (hranu ili hladno pi}e). a server ih ispunjava. zavisno od tipa podataka koje treba isporu~iti. prili~no jednostavan koncept (bez hrkanja!). Ukratko.. 4 . grafika. preska~ete sa ta~ke A. za razliku od Internetovih protokola. POP protokol za pronala`enje e-mail poruka. ili kompjuterski program. i da postavi pitanja koja }e pomo}i da se odredi {ta treba da bude poslu`eno (“Da li `elite italijanski ili ruski preliv?”). Ove dve komponente imaju jednostavan odnos . molim vas!”). eto vam. vojni~e” i ostala pitanja protokola “Protokol” je skup pravila po kojima dva kompjutera razmenjuju podatke. U slu~aju Web-a.korisnik daje zahteve. na jednoj strani.

Me|utim. zavisno od restorana). kada budemo u~ili kreiranje Web strane. “Koliko bi onda ko{talo pola kilograma banana?” Oh.computer. Web browser tra`i podatke od Web server-a. Budu}a izdanja Word-ovog Cosmo Quiz-a }e se oslanjati na tu bitnu li~nu razliku u izgovaranju parova bili oni spremni ili ne.. Zabava sa URL-ovima Termin “URL” koristimo (izgovara se kao “earl” ili “u-r-l”) kada se pozivamo na celu Web adresu. Ovaj termin je postao popularan u ranim po~ecima Web-a. kao u: http://some. Prirodno je. Web klijent se naj~e{}e naziva “browser” (pretra`iva~). termin ostaje. Imajte na umu da su neku URL-ovi mnogo du`i od ovoga. ali bilo kako bilo. browser mo`e zatra`iti podatke od server-a koriste}i razli~ite vrste protokola (npr.computer. ourgreatsite. ima je i Web strana. URL ili “Uniform Resource Locator” je na~in na koji odre|ujemo adresu Web strane na Internetu. URL ta~no odre|uje gde }e na Internetu biti sme{teni Web server i Web strana.Poglavlje 1 ri pro ve Za{to web-ujemo (i kako) Web-ovi klijenti nazvani druga~ije. Kada tako radi. po{tanski broj.html.. Tipi~no. a mo`e da zatra`i podatke od nekoliko razli~itih vrsta servera (vi{e kao gost koji mo`e da poru~i hranu na nekoliko razli~itih jezika. U svakom slu~aju. i druge).. Web browser je pametan klijent. mislio sam na logi~ko slede}e pitanje. FTP. slede}e pitanje.. Specijalisti za informacije i ostali pisci ponekad se vra}aju na taj termin. Web strana?” pro ve Earl ri Kao {to svaka ku}a ima odre|enu adresu (broj. i da mogu uklju~iti poddirektorijume i imena fajlova.. onda.com. odatle i razmno`avanje Web site-ova ~ije adrese izgledaju kao http://www. 5 .nekima se dopada da zvu~i kao cenjeno i otmeno mu{ko ime “Earl”.com/in/here/mypage. dr`avu).. u stvari. kao u http://some. kako se sa Web client-om mo`e uraditi mnogo vi{e od ~eprkanja po podacima. Kao {to je to ~esto slu~aj me|u ljudima. koristi HTTP protokol. kada se o Web-ovom klijentu mislilo kao o nekom ko dozvoljava korisniku da pro~eprka informacije. ljudi se ne sla`u (tj. “[ta je. dok ga drugi jednostavo speluju.com. gopher. koje u stvari glasi. U tipi~nom govoru. ulicu. Pitanje protokola }emo obraditi detaljnije u knjizi kasnije. grad. urlaju jedni na druge sa velikom koli~inom prezira) o tome kako se izgovara akronim .

U nekom pogledu i jesu. Web page je. fajl ili set fajlova koji se sastoji od informacija (tekst. Dakle.Za pojedina~nog korisnika koji `eli da deli svoje misli i znanje sa svetom. Coca Colu i kreme protiv bora. Va{ sopstveni Web World Wide Web je u proteklih nekoliko godina postao glavni. ili banke telefonskih operatera). jer je ona aplikacija dizajna Web site-a. valjanih razloga.Deo 1 Posegnite za Web-om Web strane }e nam postati sasvim bliske kroz ovu knjigu o upotrebi Front Page-a 97. ili zadr`e blizak kontakt sa svojim kupcima. ri pro ve Linija site-a Gotovo da izgleda da su termini “Web site” i “Web page” zamenjivi. informacije o istoriji ~e{ljeva bi se mogle pojaviti na strani “History of Combs”. uop{teno re~eno. ne bi trebalo da ko{ta vi{e od nekoliko dolara mese~no. Korisnici koji ve} imaju pristup Internet-u dobi}e mo`da besplatno Web strane. filmove. prodaju. muziku. video. koji osim toga sadr`i i druge strane. Ne postoji ni jedan definitivan razlog za sponzorisanje ne~ijeg sopstvenog Web site-a. Kreiranje Web strana je. site-ovi za u~enje. ali postoji mnogo manjih. Web strane su znatno jeftinije od bilo koje tradicionalne alternative (TV ili reklamiranje u {tampi. Na primer. {tampani katalozi. . Web site bi se mogao odnositi na set Web strana koje su sve na neki na~in povezane. sadr`aj kreiranja Web site-a. Postoje i informativni site-ovi koji nude znanje i kontakt izme|u potro{a~a i proizvo|a~a. svetle}i Web site-ovi koji reklamiraju korporacijske proizvode. Web je medijum koji se pokre}e samo-izdava{tvom. Danas postoje Web site-ovi koji pokrivaju gotovo gomilu tema koje postoje u na{em svetu. to je zbog toga {to }e ve}i deo ove knjige biti posve}en upravo pitanju kreiranja Web strana. originalni medijum za komunikaciju. zvuk) koje se pojavljuju u prozoru Web browser-a. ali postoji razlika. a to ima mnoge prednosti: † 6 Jeftino je . ako vam izgleda da se sada ne}e mnogo toga re}i o ovoj temi. i site-ovi gde ljudi jednostavno pi{u o onome {ta im padne na pamet. Postoje site-ovi za {oping. pa da poseduje svoj sopstveni Web site. koja je i sama deo site-a “Hair Care” (Nega Kose). ipak. kao “Istorija fenova za kosu” i “Za i protiv figara”. Postoje glasni. Za korporacije i firme koje `ele da reklamiraju.

mogu isklju~iti grafiku (i na taj na~in onemogu}iti sve reklamne prikaze koje mo`ete imati). font. postoje razlike izma|u Web site-ova i ostalih medija koje morate imati na umu. Ljudi mogu va{ Web site pose}ivati iz Egipta.Zavisno od {irine i kompleksnosti va{ih ambicija. mo`ete Web site kreirati br`e od bilo kog alternativnog medijuma.. kao cene na malo ili nove stavke. ali je prili~no razumno. Web je korisni~ki usmeren medijum . To je potencijalna milionska publika. ili SAD-a. ili iz bilo kog dela sveta gde postoji priklju~ak na Internet (gotovo svuda). † Brzo je . Njima to nije potrebno. Ovo bi moglo zvu~ati hladno. ali umesto kataloga 7 . ili ako ose}aju da }e tamo biti ne{to {to vredi. nekoliko minuta provedenih na obnavljanju site-a. World Wide Web je s razlogom dobio to ime. i ako im va{ site ne pru`a ono zbog ~ega su do{li. na televiziji i u {tampi. Ukoliko imate informacije koje se brzo menjaju. Ljudi }e posetiti va{ Web site samo ako to `ele. Drugo. Svaki site je toliko udaljen da se samo nekoliko puta klikne mi{em. ili da promeniti {emu boja. U ve}ini slu~ajeva. Slu{alac ili gledalac je mogao da prihvati sadr`aj kao {to je isporu~en. ~ak i obi~ni pojedinci mogu proizvesti Web site prihvatljivog do odli~nog kvaliteta. itd.to zna~i da osoba koja pose}uje Web ima mogu}nost kontrole. mo`ete kreirati Web site za jedan dan. isporu~ilac sadr`aja je imao potpunu kontrolu. sa umerenom koli~inom rada ili tehni~kog znanja. Oni imaju prili~nu koli~inu kontrole nad tim kako }e se va{ site pojaviti na njihovim ekranima. Na Web-u. da sam u {opingu i tra`im d`emper i da sam prona{ao odgovaraju}i site.Poglavlje 1 Za{to web-ujemo (i kako) † Lako je . ljudi iz sasvim drugog dela sveta mogu pristupiti onome {to imate da ponudite brzo i spremno kao da se radi o prijateljima koji stanuju 15 blokova dalje. Uzmimo npr. Kako god da ga seckate. automatski }e biti prime}ene kada vas poseti korisnik. zavisno i od kopleksnosti va{eg site-a. † Svugde je .Pogledajte.Dok kompanija sa ve}im finansijskim mogu}nostima mo`e da iznajmi nekog talenta da proizvede Web site izvanrednog kvaliteta (prosto blje{tavo). ~itaoci imaju manje strpljenja. Kako su korisnici osvojili zapad Sada dok se jo{ nalazimo u bu~nom zanosu nakon slavljenja ljubavi prema Web-u. U stara vremena. ili da promeni stanicu (ili okrene stranu). oni }e na}i neki drugi. va{ Web site mo`ete modifikovati vrlo brzo i u bilo koje vreme. ili nekoliko minuta. Posetim taj site. ili Ju`ne Afrike. iza vas! Najozbiljnije.

U mnogim pogledima. browser koji koristite je stvar izbora. Front Page 97 kao aplikacija Web dizajna.. Microsoft-u bi odgovaralo da koristite Internet Explorer.. Netscape-ove i Microsoft-ove verzije browser-a koje poku{avaju parirati ili 8 . Kada ste to sredili. a neke od njih }emo navesti dok budemo kroz ovu knjigu u~ili da kreiramo Web strane uz pomo} Front Page-a 97. Naravno. [ta vam je potrebno Izgleda da je o~igledno (OK. Me|utim. mo`e kreirati strane koje mo`e pregledati bilo koji browser. i samo manji broj browser-a je u stanju da prati najnovije i najve}e tehnologije koje mogu ponuditi Web strane. i ne}emo tako biti tretirani. i ta~no je ({to se ovog pisanja ti~e) da se neke karakteristike Web strane koje se nalaze u Front Page-u 97 mogu videti samo ako se upotrebi Internet Explorer (verzija 3. Kliknem na link-u i vode me na drugu stranu. bitka se prenosi na Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer.Deo 1 Posegnite za Web-om d`empera. To je najbolji na~in da vidite druge site-ove i testirate va{ sopstveni.” Ostalo su pitanja dizajna site-a (kao postojanje velikih grafika bez alata za navigaciju). pretpostavimo da za svrhe ove knjige imate Windows 95 ili Windows NT. ili vrlo malo browser-a. Neka od gore navedenih pitanja su novog medijuma: “Mi nismo zarobljena publika. Frustrirano. ako }ete da kreirate Web strane i site-ove u ovoj knjizi ({to i radimo). po{to sam nekoliko puta kliknuo mi{em. pozdravljen sam sa velikom reklamom o tome kako su dobri njihovi d`emperi.0 ili novija). pose}ujem site kompjutera koji izlazi u susret mojim potrebama. treba vam priklju~ak na Internet i Web browser. glavne osobine Web-a se ~esto menjaju. Tako puno browser-a! Tamo je tako puno browser-a. gde nalazim veliku grafiku koja se veoma sporo spu{ta. Pitanje osobina-podr{ke izme|u Web browser-a je konstantna trka armija. o~igledno je). Da bi mogli krstariti Web-om morate imati barem komjuter. Obzirom da je Front Page 97 proizvod Windows NT-a. Uz pretpostavku da to imate. zavisno od toga koje ste osobine uklju~ili u va{e strane. Za ve}inu korisnika. morate biti sposobni da krstarite Webom. Jo{ uvek ~ekam na indikaciju da se tu nalazi katalog.

Kada smo sve to rekli. i potpuno slobodno je na raspolaganju (ako ne na va{em CD-ROM-u. onda iz http://www. † URL je specifi~na Internet adresa Web strane. povezani na Internet i Web browser-om po sopstvenom izboru. 9 . To tako|e poma`e u testiranju va{ih sopstvenih Web strana. Me|utim.somecomputer. Ono {to treba da znate † World Wide Web radi na principu korisnik/server . Dobro opremljeni kompjuterom. u ovoj knjizi }emo koristiti Internet Explorer 3. a server ih daje.com/ie). ali njih uvek usput mo`ete pokupiti. i ~esto izgleda kao http://www. lak i ekspanzivan na~in da se isporu~i informacija ili usluga ljudima {irom sveta. ri pro ve Ga|anje prekida~a Sasvim je mogu}e da istovremeno instali{ete na va{ kompjuter Netscape-ov Navigator i Microsoft-ov Internet Explorer. Jako je te{ko slediti svaku naprednu osobinu.korisnik zatra`i podatke. i koji }e browser-i to podr`ati. da bi videli kako }e se one pojaviti pred korisnicima svakog browser-a. ili oba simultano ako imate dovoljno RAM-a (najmanje 16 megabajta). i bi}ete u mogu}nosti da pregledate strane koje koriste prednosti svakog od njih. † Web korisnici.0 i novija) je veoma sposoban browser (http://www.0 kao na{ browser. ili browser-i su sposobni da prave upite za nekoliko vrsta server-a koriste}i HTTP i ostale protokole. Netscape Navigator (verzija 3. imamo sve {ta nam je potrebno da pregledamo Web. Ako tako uradite.netscape. Web browser-i koje smo gore prodiskutovali su dovoljni da se pregledaju Web strane. zbog toga {to Microsoft-ov Internet Explorer podr`ava sve mogu}nosti Front Page-a 97. naro~ito one koje sami kreiramo koriste}i Front Page 97.com).com † Web site-ovi su jeftin. a koji ne. i pregleda}e Web stranu sa ve}inom karakteristika koje daje Front Page 97. brz. Onda mo`ete pokrenuti onaj koji vam odgovara. Neke Web strane zahtevaju posebne programe da bi mogli pregledati delove njihovog sadr`aja.microsoft.Poglavlje 1 Za{to web-ujemo (i kako) prevazi}i karakteristike koje nudi druga marka. ima}ete “najbolje od oba sveta”.

Samo Internet Explorer podr`ava sve karakteristike Front Page-a 97. }e se najbolje obaviti sa vode}im browser-om. i testiranje sopstvenih strana. kao {to je Netscape-ov Navigator ili Internet Explorer.Deo 1 Posegnite za Web-om † 10 Browsing kroz Web. . a Netscape i ostali podr`avaju najve}i deo njih.