P. 1
LAM-PT09-02_BCN3110

LAM-PT09-02_BCN3110

|Views: 675|Likes:
出版社:ah san

More info:

Published by: ah san on Jan 08, 2011
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

LAM-PT09-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN
PROGRAM: PISMP SEMESTER: SATU TAHUN: 2009

Mata Pelajaran/!r"!"/erta": P!#"# $%: BCN&''0 re%#t: &(&)0*
M+/
Tar#,-
Taj!, %an
an%!n+an
!l#a-
(ja.*
T!t$r#al
(ja.*
A.al#
(ja.*
ISL
(ja.*
Catatan
M1
Induksi Semester 1, 2009
诗的类型、特征
与发展概况
a. 诗的起源与演

b. 诗歌的体式特

概要讲述:
a. 诗歌的起源与演变
——诗的产生、四
言诗、辞体、杂言、
五七言诗、!体

b. 诗歌的体式特征
——"#歌$、诗
%、&辞、'()、
诗、*诗
+:诗歌,讲-.*
诗/012诗3
(2 jam)
4生56:
789:;<=诗与>
诗?>的@A3
(1 jam)
BCD体诗的EF
GH/IJKLM
N要O3PN要+
Q的R诗ST?>3
+Q:
UVWXYZ[\
]3^_X`a#/
XbcWdefg
hijklBC
mnol:
i. pqrsC诗t
uv /w11-
2/w!-10"
ii. xyz、{|生
s}~•体€X
•#诗歌‚v/
w1- 11

ƒ„诗歌…C
a. 诗
• †‡sjˆv
• ‰Šs‹Œv
概要讲述:
•ŽY••‘•’的
0A“”3
(1 jam)
mnol:
†•–—s诗%&
辞˜™辞šv
ƒ„诗歌…C 概要讲述: 4生56: ›œsjˆv•0 mnol:
$ebruari 200" 1
LAM-PT09-02
M+/
Tar#,-
Taj!, %an
an%!n+an
!l#a-
(ja.*
T!t$r#al
(ja.*
A.al#
(ja.*
ISL
(ja.*
Catatan
M2
a. 诗
• †‡sjˆv
• ‰Šs‹Œv
b. &辞
•"sžŸv
•"Y•的¡Qy
f特¢/9讲述sž
Ÿv的£¤¥Q3
(2 jam)
Y•的¦G特¢3
(1 jam)
A`§¨e的“
”/IJK概©ª
_`的特¢3
«¬-s~Š®
:v/¯°±:²
³´µM¶·/
199
'¡诗歌…C
()s¸¹º»v
概要讲述:
Y••€X•}的¼
½3
(1 jam)
M
'¡诗歌…C
()s¸¹º»v
4生56:
•¾'()s¸¹º
»v的¦G特¢/95
6¨要´¿À?特征3
(1 jam)
*¡诗歌…C
a. ÁÂÃsMÄv
ÅNÆ#„;
ÇÈ
b. ÁÉszÊË
Ìv
%. {ÍsÎÏ–Ð
ÑÒÓv
I…ÔÕ8/:;Á
ÂÃ、ÁÉ、{ÍÖ
´的×Y特¢3
(2 jam)
4生56:
56{ÍY•}的ØÙ
¢Ú3
(1 jam)
g®{Í的五ÔY
•/:;N诗歌Û
Y}的ØÙ¢Ú3
mnol:
i. ÜÝÞ—s*2
ߘ™®v
ii. *àá—s*
2ߘ™辞šv
M!
*¡诗歌…C
d. âãsäåÕË
ŠUæ歌v
IY•Õ8/:;â
ã诗歌的特¢3
(2 jam)
4生56:
çèsäåÕËŠUæ
歌v的@:/9:;W
é的êë3
g®âã的五ÔY
•/:;N诗歌Û
Y}的ìí¨y特
¢3
mnol:
i. îŸïsäåÕ
ËŠUæ歌@:®
$ebruari 200" 2
LAM-PT09-02
M+/
Tar#,-
Taj!, %an
an%!n+an
!l#a-
(ja.*
T!t$r#al
(ja.*
A.al#
(ja.*
ISL
(ja.*
Catatan
(1 jam) ðv
e. ÍÊñsòó
ôv
IY•Õ8/:;Í
Êñ诗歌的特¢3
(1 jam)
M&
*¡诗歌…C
e. ÍÊñsòó
ôv
概要讲述:
Y•的£¤¥Q、¨
eõö、¦G特¢3
(1 jam)
4生56:
÷§Y•}的0Að”
øI563
(1 jam)
mnol:
i. ùúsÍÊñò
óô诗QðCv
ß的类型、特征
与发展概况
• ß的起源与演

• ß的体式特征
概要讲述:
a. ß的起源与演变
——*五¡ß、³
2ß、‡2ß、û
ß、ü;ß、ýß
b. ß的体式特征
——ß的þÿ、ß
的章法、ß的=法、
ß的FS、ß的•

(2 jam)
mnol:
i. 陈振寰sCßt
uv /w1-1&
ii. x
y
z

{
|


s}~•体€X
•# 诗歌‚v/
w1"9- '
M(
ß的类型、特征
与发展概况 I几阙s虞美´vÕ8/
56N体式特征3
$ebruari 200" 3
LAM-PT09-02
M+/
Tar#,-
Taj!, %an
an%!n+an
!l#a-
(ja.*
T!t$r#al
(ja.*
A.al#
(ja.*
ISL
(ja.*
Catatan
• ß的起源与演

• ß的体式特征
(1 jam)
*五¡ß…C
a. 温庭筠)菩萨蛮*
s小z重叠v
b. {煜)虞美´*
s春花ËÇv
IY•Õ8/:;温
庭筠与{煜的ßY特
¢3
(2 jam)
4生56s小z重叠v
}女¨´公的身份与情
感3
Ñ唱Y•3
(1 jam)
i. Á正威s温庭筠
〈菩萨蛮#小z
重叠vß女¨
´公身份!¾
ii. «煜、pi"
s温庭筠〈菩萨
蛮#小z重
叠v的0A€
#ðC
M'
2ß…C
a. $%)Ÿ&Þ*
s'(生)v
b. †*+),Ÿ-*
s./0&1v
IY•Õ8/:;$
%与†*+ßY特¢3
(2 jam)
4生56•Ôß…的¦
G特¢3
(1 jam)
%. {ý2)334*
s5566v
IY•Õ8/:;{
ý2ßY特¢3
(1 jam)
M"
2ß…C
%. {ý2)334*
s5566v
d. 789):;(*
IY•Õ8/:;7
89ßY特¢3
(1 jam)
4生56{ý2ß}的
女À情感<=3
(1 jam)
›œ789ßY>
?ÖŽ/78:;
NßKì的@AY
Š3
BCsD〈ÆE
FT〈334
GH{ý2ßY}
的女À情感<=v
$ebruari 200" 4
LAM-PT09-02
M+/
Tar#,-
Taj!, %an
an%!n+an
!l#a-
(ja.*
T!t$r#al
(ja.*
A.al#
(ja.*
ISL
(ja.*
Catatan
sIŸzv
ýß…C
a. 陈ÉJ)KLM*
sNOßv
b. «P言)Qÿ歌
R*N五sST
ÍUVv
IY•Õ8/:;陈
ÉJ与«P言ßY的
特¢3
(2 jam)
KLW¨XsYý
ߘ™辞šv
M9
ýß…C
a. 陈ÉJ)KLM*
sNOßv
b. «P言)Qÿ歌
R*N五sSTÍ
UVv
4生56Z[\s小ß
—— }的]X|^ ðC
«P言+Qÿ歌R,五
Žv的XG讲演3
(1 jam)
BC9_`Vjý
ßabWc的"d/
9LM¨要Y°f
Y•3
mnol:
i. xyz、{|生
s}~•体€X
•#诗歌‚v/
w0"-'3
ii. «e生s6ýß
fghijv
iii.
-tt./00k12-j.%3m0%u4t
ure0200(-120220
%3ntent5'9!.-tm
kl的类型、特
征与发展概况
a. kl的起源与
演变
b. kl的体式特

概要讲述:
a. kl的起源与演变
—ükl的mn
— ükl的op与
qr
b. kl的体式特征
—小s、kt
4生56:
üklmn、op与q
r的¡特征3
(1 jam)
mnol:
i Bu}、vwx
sCltuv /
w21-!1
ii xyz、{|生
s}~•体€X
•#诗歌‚v/w
$ebruari 200" 5
LAM-PT09-02
M+/
Tar#,-
Taj!, %an
an%!n+an
!l#a-
(ja.*
T!t$r#al
(ja.*
A.al#
(ja.*
ISL
(ja.*
Catatan
+:kl,讲ü¡/
01;¡Tý¡3
(2 jam)
(2- !1!

M10
小s…C
a. üyz){|*
s´Ç}#~Ê•°
€•#‚ƒ„…v
b. j'º)†ÿ*
s‡ˆ€Š#‰
Š的–‡¼
³v
%. ‹Œ)正•*sˆ
Ž•#••¥
üv
‘’Y•的讲ð/:
;üyzTj'º的
lY特¢3
(2 jam)
4生56s••¥üv
的£¤与¦G特¢3
(1 jam)
“’gU与s••
¥üv”法类•的
lYÖŽ/–ø—
述3
mnol:
i. ˜™煜¨Xsü
l˜™辞šv
ii. âšÂ、›
sœ•的žŸ/
¡的¢v
M11
Praktikum 1
M12
Praktikum 1
M1
Praktikum 1
M1!
Praktikum 1
M1&
kt…C
a. j'º)‡
sÆ£花# 0¤
讲述Y•的õö£¤
与Y¥的身<¦;与
“ 4生56Y•}的 Ø
” Þ §¨3
©…ÆÔktY•/
ªXÕì¡«¬3
mnol:
˜™煜¨Xsül
˜™辞šv
$ebruari 200" 6
LAM-PT09-02
M+/
Tar#,-
Taj!, %an
an%!n+an
!l#a-
(ja.*
T!t$r#al
(ja.*
A.al#
(ja.*
ISL
(ja.*
Catatan
-v ¡®¯的j°3
(2 jam)
(1 jam)
M1(
kt…C
b. ˆ¯±)²žÿ*
s³´# µ¶·
¸v
讲述sµ¶·¸v•
ü¡kl}的¼½/
9:;N"d3
(2 jam)
¹6sµ¶·¸vRº
»—¼’µ3
(1 jam)
mnol:
i. ˜™煜¨Xsü
l˜™辞šv
ii. p½¾s〈µ¶
·¸¿«ÀÁ的
¦G¾v
M1'
6LA789A:I ;A7 P<786=6SA7 9<=:A 96=S6S
M1"
6LA789A:I ;A7 P<786=6SA7 9<=:A 96=S6S
M19
P<P<=I9SAA7 A9>I=
M20
P<P<=I9SAA7 A9>I=
Tandatan?an .ens@ara- Tandatan?an 9etua :abatan
$ebruari 200" 7
LAM-PT09-02
55555555555555555555555555555555555 55555555555555555555555555555555
(7ama/ ) (7ama/
)
Tarik-/ 5555555555555555555 Tarik-/ 555555555555555555555555
$ebruari 200" 8

王维《山居秋 暝》 c. 何满子等《唐宋 词鉴赏集》 ii.LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan a. 诗 • 周南《关雎》 • 郑风《溱洧》 M2 屈原作品的时代意义 及特色,并讲述《涉 江》的内容大意。 (2 jam) 作品的艺术特色。 (1 jam) 同时期对主题的诠 释,以图表概括各 个时期的特色。 b. 楚辞 屈原《涉江》 汉代诗歌选读 乐府《焦仲卿妻》 汉代诗歌选读 乐府《焦仲卿妻》 概要讲述: 作品在文学史中的地 位。 (1 jam) 师生讨论: 分析汉乐府《焦仲卿 妻》的艺术特色,并讨 论主要人物性格特征。 (1 jam) 师生讨论: 讨论李白作品中的浪漫 色彩。 (1 jam) 搜集李白的五篇作 品,说明其诗歌创 作中的浪漫色彩。 张树波《国风集 说》,石家庄:河 北人民出版社, 1993 M3 M4 唐代诗歌选读 a. 李白《梦游天姥 吟留别》 唐代诗歌选读 以作品为例,说明杜 d. 唐圭璋等《唐 宋词鉴赏辞典》 师生讨论: 比较《茅屋为秋风所破 歌》的异说,并说明自 己的立场。 2 搜集杜甫的五篇作 品,说明其诗歌创 作中的现实主义特 色。 参考资料: i. 汤江浩《茅屋为 秋风所破歌异说集 Februari 2008 . 杜甫《茅屋为秋 甫诗歌的特色。 风所破歌》 (2 jam) 参考资料: i. 王昌龄《出塞》 以选篇为例,说明王 昌龄、王维、李白三 (其一·秦时明 人的写作特色。 月) (2 jam) b.

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->