P. 1
Standard Prestasi Bahasa Cina Tahun 1 KSSR (Terbaru)

Standard Prestasi Bahasa Cina Tahun 1 KSSR (Terbaru)

|Views: 1,164|Likes:
出版社:syazalina83
Standard Prestasi KSSR Bahasa Cina Tahun 1 - PPD Jempol Jelebu
Standard Prestasi KSSR Bahasa Cina Tahun 1 - PPD Jempol Jelebu

More info:

Published by: syazalina83 on May 17, 2011
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

一年级华文表现性评价标准

1
一年级华文表现性评价标准
马来西亚教育部考试局
一年级华文表现性评价标准
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
1 掌!说"#$%
&'()*+,
!说
B1D1
-./0(+,12示345678
B1D1E1
9明:;<=>(?@3!A/02示3
45678
B!CD(2示EF56
7
#$
B1D2
GHIJ(JK3$准JL,MNJO8
B1D2E1
GPJK3$准JL,MNJO8
QRSTUVWXE3Y
5Z[(J\]3^$5
_J($L
&'
B1D3
`abJc&'de(IJ8
B1D3E1
fgh(ij%ik&'IJ3
^4lJmgh"ngop"qr8
QRsbJct&'RJ8
2
一年级华文表现性评价标准
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
2 9uMNvB!"
#$%&'(w
x8
!说
B2D1
yzB!{<(|}~•3€•‚ƒ8
B2D1E1
B!„MN…†R‡ˆ(|}~•3^
说5‚ƒ8
CD|}~•QR3QR
‰ŠCD(>
B2D2
MN{<>‹(ŒO
B2D2E1
9u•Ž•(•‘ˆ3’;“•(”•
…… –—8˜™š"›œ"•, .ž
#$
B2D3
#$\‹%•‘3MN\•(Ÿ3
^¡N¢a£8
B2D3E1
MN\•(Ÿ3 ^¡N¢a£8
B2D3E2
MN•‘3^说5¢ŒO8
¤$v¥¦(wx3MN
\‹(Ÿ3^§5gh
(\¨8
&'
B2D4
©ª\‹
B2D4E1
`avd«(IJ©ª\‹8
©ª\‹
3
一年级华文表现性评价标准
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
3 9uqMvB!"
#$%&'(w
x3^¬-表®
5来8
!说
B3D1
!$"MN¯°%±²³´3µ!µ¶
µ·3€•文¸(¹+?@8
B3D1E1
B!„MN¯°%±²³´3ghº=
Š¹+?@8
B3D2
=Š»¼j(WŸ8
B3D2E1
=Š»¼j(WŸ39P½º¾¿ÀÁ"
ºƒ"<V%•Â8
B3D3
B!wxEÊ8
B3D3E1
=Š»¼j(WŸ34l‹²ÄÅ3Æ
Ç3ÈÉÊË8
B3D3E2
B!wxE3ÌzºÃŠ34lÍEÊ
Î3?@gh8
B!wx˜³´/~•/¯
°žEÊ8
#$
B3D4
¤$ÏÐÑ(•‘8
B3D4E1
9gh"ÄÒ"Ê”•º$5“•ÐÑ(
•‘8
ÓÔ标ƒÕÖ3¤$ÏÐ
Ñ(•‘
&'
B3D5
&'•‘8
B3D5E1
fgh(•‘3'5È×·说(>3^
ÓÔWŸ3'5È×·说
4
一年级华文表现性评价标准
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
9gh`a标ƒÕÖ8 (>3^9`agh(标
ƒÕÖ8
5
一年级华文表现性评价标准
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
4 9ØÙvB!"#
$%&'(wx3
^ÓÔ+,F5
678
!说
B4D1
说明UVÚÛ1ÜÝ8
B4D1E1
说明UV(ÚÛ1ÜÝ34lÞŠ准h3
a\ßà8
a任á一âãmVä3å
QR|}ÞŠ8
#$
B4D2
#$„MNæç8
B4D2E1
MNæçEèéêë8
MNæçEèéêë
&'
B4D3
&'ìí2 îgh(•‘8
B4D3E1
&'ìí2 îgh(•‘8^`agh
(标ƒÕÖ8
TW&'•‘
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
5 9ÓÔvB!"#
$%&'(wx3
„<ï~^F5
ðñ8
!说
B5D1
s…†¾òˆ3
Ê˺óa¾ôa‹8
B5D1E1
s…†¾òˆ3óaËÛ‹²õ<•ö"
ê÷"øù"øú"ñ;"ûü34lÆÇ
ÊË3ýþÿm8
ÓÔv¥¦(wx介绍新
•Q8
6
一年级华文表现性评价标准
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
B5D2
Ê˺È我介绍%介绍{<8
B5D2E1
È我介绍%介绍{<34lÆÇÊË3
ýþÿm8
B5D3
s…†¾òˆ3gh(表•®Ÿ8
B5D3E1
s…†¾òˆ3!Aêë3^说5[M
(é案8
B5D4
s…†¾òˆ¥5êë3•.方-.
´%VF5N释8
B5D4E1
ghº7aœê¿\3f适当(‹气%
‹调3ÊËÛº发ê8
#$
B5D5
#$"MN„欣赏诗°8
B5D5E1
#$„欣赏诗°3¹+注Ÿ¯°3说5
¹+?@8
#$v¥¦(wx3说5
³´ˆ(<V(角–%•
Â8
B5D6
#$"MN„ØÙ³´8
B5D6E1
#$„MN³´3¹+注Ÿ±²³´3
说5¢?@8
B5D6E2
初步ØÙ³´ˆ(<V角–3说5¢•
Â3发展%教育ŸO8
B5D7 B5D7E1
7
一年级华文表现性评价标准
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
#$„MN¶叙文8 #$„MN¶叙文3¹+注ŸÊ关…†
R‡ˆ(¶叙文3+,Y5文ˆ(<V"
ÀÁ"ºƒ%´•8
&'
B5D8
GH校园里(<%V8
B5D8E1
fgh(•‘'5校园里(<%V8
教D令QRÓÔwx访ê
校园<V3^a简/(•
‘Fðñ8
级 评价标准
PENYATAAN
STANDARD
说明
DESKRIPTOR
表现性任务
EVIDENS
评价方式示例
INSTRUMEN
6 9`avB!"#
$%&'(wx3
-.课ë发表Ÿ
见3进行F8
!说
B6D1
9`avB!(wx3发表Ÿ见8
B6D1E1
发²À4l‹²ÄÅ"发Lgh3²!
ÊM8
B!wxE发表Ÿ见8
#$
B6D2
9•#$(wxˆ3Y5v"+(#$8
B6D2E1
ÓÔ#$wxèéêë8
#$%文E3èéêë8
&'
B6D3
ÓÔv¥¦(wx3&'æç8
B6D3E1
fgh(•‘&'%文/æç8
TW'æç
8
一年级华文表现性评价标准
9

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->