P. 1
30 Jun 2011 Yeyintnge's Diary

30 Jun 2011 Yeyintnge's Diary

|Views: 1,005|Likes:
出版社:Ye Yint Nge

More info:

Published by: Ye Yint Nge on Jul 01, 2011
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သားႏွင့္အတူ ပုဂံသုိ႔ ဘုရားဖူးသြားoည္

oင္းသန္႔ Thursday, 30 June 2011 17:20 
   
_oန္oာ့ဒoုိကေရစေo`င္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ oိသားစုoရစ_္အ_ဖစ္ သား_ဖစ္သူ ကိုOိန္oင္းႏွင့္အတူ _oန္oာႏိုင္ငံအoo္ပိုင္း oႏေoးတုိင္း ပုဂံ
ေဒသသုိ႔ ဘုရားဖူး သြားေရာက္oည္_ဖစ္ေၾကာင္း စံုစo္းသိရွိရသည္¡
oင္းoရးစ_္ႏွင့္ပတ္သက္_ပး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ooံု_oံ_ေရး 
ကိစo¸ား တာoန္oူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အo¸ိ_းသား ဒoုိ ကေရစ  
အဖြ႔o¸_ပ္(NLD) ပ`တေo`င္းေဆာင္တ_း_ဖစ္သည္  
oုိo္_ကးေoာင္း _းoင္းOိန္ကို ေoး_oန္းရာ oရးစ_္  
oွန္ကန္ေၾကာင္း ေ_ပာဆုိအတည္_ပ_ေသာ္oည္း 
အေသးစိပ္ေ_ပာဆုိရန္ _ငင္းဆုိo့သည္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သား_ဖစ္သူ ကိုOိန္oင္းတုိ႔သည္  
oာoည့္ oူoုိင္o g ရက္ေန႔တြင္ ပုဂံ ေဒသသုိ႔ ေooာ_္_ဖင့္  
သြားရန္ စစ_္Oားေၾကာင္း သိရသည္¡
_ပးo့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ေန_ပည္ေတာ္ အပ`အoင္  
oႏေoး_oိ_¸ႏွင့္ _ပင္_းoြင္_oိ_¸o¸ားတြင္ တo¸ိန္တည္း 
oံုးေပ`က္ကြoo¸ား ဆက္တုိက္_ဖစ္ေပၚo့ရာ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ oံု_oံ_ေရး အတြက္ စိုးရိo္oo¸ား 
တုိးပြားေစo့သည္¡
Oုိ႔အ_ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေန_ဖင့္ ooုက့သို႔  
ရန္ကုန္_ပင္ပoရးOြက္oည့္အေပၚ အစုိးရသတင္းစာ 
တေစာင္တြင္ oံု_oံ_ေရး ႏွင့္ပတ္သက္_ပး သတိေပးOားသည့္ စကားရပ္o¸ား ေဖာ္_ပOားသည္¡ Oုိ႔အ_ပင္ _ပည္Oေရးoန္_ကးကoည္း အေၾကာင္း 
ၾကားစာပို႔Oားသည္o¸ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အတြက္ စိုးရိo္ပူပန္oo¸ား ရွိေနၾကသည္¡
ooန္ေန႔Oုတ္ အစုိးရ ေၾကးoုံ သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပ`းရွင္ _ပည့္စံုေအာင္ o ¨ေရြးo¸o္oြင့္က oက္Ooွာ"ေဆာင္းပ`းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ oၾကာoင္  
နo္oရးOြက္oည္ဆုိသည့္အေပၚ ¨oည္သုိ႔ ပင္ဆုိေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နo္Oြက္ oာoွ¸င္ ေ_oာက္_oား oွစြာေသာ ooင့္ooင္ သာoကo¸ားနည္းတူ  
ရုတ္ရုတ္သသ oပ္oပ္ ရွားရွားေတြ _ဖစ္oာoွာကို က¸ ေနာ္တုိ႔ စုိးရိo္oိသည္¡ စိုးရိo္ေoာက္စရာ အေၾကာင္းေတြoည္း အoုိင္အoာပင္ရွိေနသည္"oု
ေဖာ္_ပOားသည္¡
အစုိးရ _ပည္Oေရးoန္_ကး_ာန o oြန္o _o ရက္ ေန႔စြ_ဖင့္ _က_ _းေအာင္ေရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔Oံ ေပးပို႔ oာေသာ စာႏွင့္ ပတ္သက္_ပး (NLD) 
အား အင္အားသံုး ဖ¸က္သိo္းoာoည္ကိုအOူး စိုးရိo္ေသာ္oည္း ရင္ဆုိင္ရoည္ _ဖစ္ေၾကာင္း NLD ေo`င္းေဆာင္တ_း _ဖစ္သည့္ _းoင္းတင္က oရာoတကုိ  
ေ_ပာသည္¡
¨သူတုိ႔oုပ္o့ဖူးတ့ oာေတြoည္း ရွိတ့အo`က¸ေတာ့ စိုးရိo္တာေပ`့¡ သတင္းစာတုိ႔ဘာတုိ႔က _oိo္းေ_oာက္တo္. ပုတ္oတ္ တo္ ဆုိတာက _ကံ_ေနၾကဆုိေတာ့
သိပ္oOူးoွဘူး¡ အoုoာက oန္_ကး_ာန ကိုo္တုိင္oုပ္တာဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စုိးရိ္o္ ပူပန္တာေပ`့"oု _းoင္းတင္က ေ_ပာ_ပသည္¡
ooုကိစသည္ အo¸ိန္ကိုက္oုပ္_oင္း_ဖစ္ေၾကာင္း. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စစ_္Oားသည့္ oၾကာoင္သြားoည့္ နo္oရးစ_္ႏွင့္ oည္း တုိက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း.
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပ`တအပ`အoင္ ဒoုိကေရစအေရး ေOာက္oံၾကသူo¸ား. တက္ၾကြoပ္ရွားသူo¸ားကိုပ` _oိo္းေ_oာက္o_ဖစ္ေၾကာင္း gင္းက 
ဆက္oက္ရွင္း_ပသည္¡
¨ဒ_ဖစ္ရပ္ေနာက္ကြo္oွာ အoု အစုိးရOoွာ သေဘာOားတင္းoာသူန႔ ေပ¸ာ့ေ_ပာင္းသူေတြၾကားoွာ အား_ပိ_င္ေနတo္oုိ႔ တ Oစ္o¸သံုးသပ္တo္¡ သူတို႔ဘက္က 
အ_ဖစ္ႏုိင္ဆံုး oုပ္ႏိုင္တာေတြက ပ`တေo`င္းေဆာင္ေတြကို ဖo္းoo္¡ ေနအိo္ အက¸o္ o¸_ပ္ o¸oo္¡ ေOာင္o¸oo္¡ ပ`တရံုးေတြ ပိတ္_ပး ပစည္းေတြ သိo္းoo္¡ 
ဒ`o¸ိ_းေတြပ သူတုိ႔ oုပ္ႏိုင္တာ¡ _ပင္ဆင္oည္း ဘာoွ Oူးတာooုတ္ဘူး"oု _းoင္းတင္က ဆိုသည္¡
NLD သည္ တရားoင္ ပ`တooုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ NLD oက္ရွိoုပ္ေဆာင္ေနoo¸ားသည္ တရား_ပေဒႏွင့္ ဆန္႔က¸င္ေနေၾကာင္း _ပည္Oေရးoန္_ကး_ာန _ပည္ေOာင္စု  
oန္_ကး ဒု oုိo္o¸_ပ္_ကး ကိုကို oက္oွတ္ေရးOုိးOားေသာ အေၾကာင္းၾကားစာကို အစိုးရ အရာရွိ တ_း ကိုo္တုိင္ oာေရာက္ေပးo့_oင္း_ဖစ္သည္¡
Oုိ႔ေၾကာင့့္ NLD ပ`တ အေOြေOြအတြင္းေရးoး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ oက္oွတ္_ဖင့္ ဒု oုိo္o¸_ပ္_ကး ကိုကို Oံ oိပ္oူ_ပး NLD သည္ ႏိုင္ငံေရးပ`တ အ_ဖစ္  
တရားoင္ရပ္တည္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ တရား_ပေဒ စုိးoိုးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးoုိေၾကာင္း oြန္ o __ ရက္ေန႔စြ_ဖင့္ အေၾကာင္း_ပန္စာကို သက္ဆုိင္ရာသို႔ NLD က 
ဇန္လ၁၉ ရက္ေနကရန္ကုန္ေလဆိပ္သိုေရာက္ရိလာေသာသားငယ္ကုိထိန္လင္းင့္အတူ  
ေတရသည့္ 
ေဒေအာင္ဆန္းစုကည္( ဓာတ္ပုံ - AP)
oူကိုo္တုိင္ သြားေရာက္ေပးပို႔o့သည္¡
¨သုိ႔ပ`@ အo¸ိ_းသားဒoုိကေရစ အဖြ႔o¸_ပ္က တူညေသာoုိoားo¸က္o¸ားအေပၚအေ_ooံ@ _ပည္Oေရး oန္_ကး_ာန _ပည္ေOာင္ စု oန္_ကးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု_ပး 
တရား_ပေဒစုိးoုိးေရးအတြက္ ညွိႏိင္းoုိပ`သ_ဖင့္ စစ_္ေပးပ`ရန္ ေoတာရပ္oံပ`သည္"oု _ပည္Oေရး oန္_ကးOံ ေပးပုိ႔ုတုံ႔_ပန္ေသာ ooန္ေန႔က စာတြင္
ေဖာ္_ပOားသည္¡
NLD အေန_ဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပ`တo¸ားoွတ္ပံုတင္_oင္း _ပေဒ အoွတ္ -gfoo အရ o_oo oုႏွစ္က တရားoင္oွတ္ပံုတင္o့_ပး _ပ_ာန္းo¸က္o¸ားကုိ oည္း o¸ိ_းေဖာက္o့_oင္း 
oရွိေၾကင္း._ooo _ပည့္ႏွစ္ oတ္o o ရက္ေန႔Oုတ္ _ပေဒ အoွန္ -_f_ooo အရoည္း ရက္ေပ`င္း oo အတြင္း ေကာ္oရွင္သို႔ _ပန္oည္ေoွ¸ာက္Oား_oင္းoရွိသ_ဖင့္  
_ပေဒအရ ပ¸က္_ပo္_oင္းoရွိေၾကာင္း. _ပည္ေOာင္စု သoတ _oန္oာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြ႔စည္းပံုအေ_ooံ _ပေဒ(_ooo oုႏွစ္ ) ပုဒ္o-ggo အရoည္း NLD သည္  
တရားoင္_oင္းoွ ပo္ဖ¸က္ႏိုင္သည့္အoြင့္ အာ¬ာ oရွိသည့္အတြက္ တရားoင္ပ`တအ_ဖစ္ ဆက္oက္တည္ရွိေနေၾကာင္း. ေန_ပည္ေတာ္ တရားရံုးo¸_ပ္o ပ`တအား 
ဖ¸က္ သိo္းoိုက္_oင္းသည္ တရားooင္ေၾကာင္း NLD o ေၾကညာo¸က္တြင္ ေဖာ္_ပOားသည္¡
Oို႔ေၾကာင့္ NLD အေနႏွင့္ Oပ္oံ oွတ္ပံုတင္ရန္ooုိအပ္ေၾကာင္းoည္း ေOာက္_ပOားသည္¡
K!O   ႏွင့္ အစိုးရတပ္ ေတြ¸ဆုံေဆြးေႏြး  
သန္းOိုက္_း Thursday, 30 June 2011 13:1+ 
   
အစိုးရ တာoန္ရွိသူo¸ားႏွင့္ ကo¸င္ oြတ္oပ္ေရး အဖြ႔ (K!O) ေo`င္းေဆာင္ တo¸_ိ¸ အပစ္အoတ္ရပ္စေရးႏွင့္ ပတ္သက္@ oေန႔ ေတြ¸ဆံုေဆြးေႏြးရာ 
ေန႔oo္ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြ_ပးဆုံးေၾကာင္း K!O က ေ_ပာသည္¡
oင္းေဆြးေႏြးပြ_ အစိုးရဘက္oွ ကo¸င္_ပည္နo္ နo္စပ္ေရးရာoန္_ကး oုိo္oး_ကး သန္းေအာင္ _းေဆာင္@ ကo¸င္_ပည္နo္ အo¸ိ_းသား oတ္ေတာ္ အoတ္  
_းoက္Oိန္နန္ အပ`အoင္ g _း oာေရာက္ေၾကာင္း. K!O က ဒုတိo စစ္_းစးo¸_ပ္ oုိo္oးo¸_ပ္ ဂြo္ေoာ္ _းေဆာင္_ပး o _း ေတြ¸ဆုံေၾကာင္း သိရသည္¡
အပစ္အoတ္ရပ္စေရး ေဆြးေႏြးရာ_ K!O ဘက္က တရားoင္ 
အေOာက္အေOား oိုင္oိုင္oာoာ _ပရန္ ေတာင္းဆိုရာတြင္  
အစိုးရဘက္က အOက္ကို တင္_ပoည္oု _ပန္oည္  
ေ_ပာဆိုေၾကာင္း K!O ေ_ပာသည္¡
အoွန္တကo္ အပစ္ရပ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြ¸အစည္းက 
တာoန္ရွိ ပုဂိ_o္ သို႔ooုတ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အရာရွိတ_းက 
အာooံ o¸က္ေပးရန္ oၾကာေသးoင္ကပင္ K!O က 
ေ_ပာဆိုOားသည္¡
ooုေဆြးေႏြးပြသည္ ပ¬ာo ေဆြးေႏြးပြအဆင့္_ဖစ္သည္oု  
oုိo္oးo¸_ပ္ ဂြo္ေoာ္o ေ_ပာၾကားo¸က္အရ သိရသည္¡ oည္သည့္  
ေန႔ရက္_ Oပ္oံ ေဆြးေႏြးoည္ကို oသိရေသးဘ အစိုးရဘက္က 
အေၾကာင္း_ပန္oည္_ဖစ္သည္oုoည္း ဆိုသည္¡
ကo¸င္_ပည္နo္ K!O Oိန္းo¸_ပ္ေဒသ oဂ¸ားoန္ႏွင့္  
အစိုးရတပ္နo္ေ_o အၾကား ေတြ႔ဆံု@ အပစ္အoတ္ရပ္စေရး ႏွင့္  
ပတ္သက္_ပး ေဆြးေႏြး_oင္း_ဖစ္ေၾကာင္း K!O တြဖက္  
အတြင္းေရးoး _းoနန္က oရာoတသို႔ ေ_ပာသည္¡
_ပးo့သည့္ og ရက္ေန႔ကK!O ကုိ အပစ္အoတ္ ရပ္စေရး_ပ_oုပ္ရန္ အစိုးရက ကo¸င္ အတိုင္ပင္oံေကာင္စ ကိုo္စားoွo္o¸ား oွ တဆင့္ ကo္းoွo္းo့_ပး 
ေနာက္ပိုင္း ဒုတိo အ_ကိo္ _ဖစ္သည္¡
အစိုးရက ကo¸င္_ပည္နo္ oိုးေoာက္_oိ_¸နo္ အတြင္းရွိ တာပိန္ ေရအားoွ¸ပ္စစ္ စoံကိန္း အနးရွိ ကo¸င္oြတ္oပ္ေရး တပ္ oေတာ္ (K!A) တပ္o¸ားအား oံု_oံ_ေရး 
အရ စိတ္oo¸ရoု အေၾကာင္း_ပကာ Oြက္oြာရန္ ေ_ပာဆိုo့_ပး oြန္ _ ရက္ေန႔က စတင္@ တိုက္ပြo¸ား ေန႔စ_္နးပ`း _ဖစ္ပြားo့ ၾကသည္¡ oင္းတိုက္ပြo¸ားေၾကာင့္
ေဒသoံ ေOာင္ႏွင့္o¸@ Oြက္ေ_ပး တိo္းေရွာင္o့ၾကရ သည္¡
ooင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ K!O သည္ o__g oုႏွစ္က စတ@ အပစ္အoတ္ရပ္စေရး _ပ_oုပ္o့သည္¡ ooန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာo အတြင္းက အစိုးရ သတင္းစာo¸ား_ K!A 
ကို ¨ေသာင္းက¸န္းသူ"oု _ပန္oည္သံုးႏန္းo့ _ပးေနာက္ အပစ္အoတ္ ရပ္စေရးoည္း ပ¸က္_ပo္o့သည္¡
ကo¸င္_ပည္နo္ေရာက္ oရာoတ သတင္းေOာက္ ဘေကာင္း ႏွင့္ ပူးတြ ေရးသားသည္¡
_oန္oာနည္း_ပo¸_ပ္ အOုတ္oံရဖြo္ရွိ
oိန္းသူ Thursday, 30 June 2011 16:08 
   
ကoာ့ဖoား ေ_oစစ္ပြ ပOoအေက¸ာ့_ဖစ္သည့္ oြန္ဂိုoးoား 
အိo္ကြင္းတြင္ ooန္ေန႔က _oန္oာအသင္း တဂုိး ဂုိးoရိွ  
ရံးသြားသ_ဖင့္ အသင္းနည္း_ပo¸_ပ္ ရာOူးoွ  
Oုတ္ပo္oံရဖြo္ရွိေနသည္oု သိရသည္¡
_oန္oာႏုိင္ငံ ေဘာoံုး အဖြ႔o¸_ပ္ _က_ (Nax Nyanmar ကုo¬ 
ပိုင္ရွင္ ) _းေoာ္ေoာ္က ဆားဘးoား ႏုိင္ငံသား နည္း_ပဆရာ 
oစတာ ooာဒႏုိoစ္ကုိ ooုပြ အႏုိင္ oရoွ¸င္ တာoန္oွ  
ဖo္ရွားoည္oု oြန္ဂိုoးoားသုိ႔ Oြက္oြာစ_္ ရန္ကုန္_oိ_¸. 
oဂoာဒံု ေooာ_္ကြင္းတြင္ သတိေပးoုိက္သည္oု ဆုိသည္¡
ကခင္ပည္နယ္နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ကး!ုိလ္"းကးသန္းေအာင္#းေဆာင္သည့္  

အစိုးရကုိယ္စားလယ္အ$%င့္ KIO ကုိယ္စားလယ္"ားယေနကခင္ပည္နယ္လ&ားယံတင္  
ေတဆုံေဆးေးေနစ#္( ဓာတ္ပုံ - 'ရာ၀တ)
"န္"ာအသင္းနည္းပခပ္"စတာဇ!ာဒုိ!စ္ ( ဓာတ္ပုံ - ေ န္"ာုိင္ငံေ(ာလံုး  
အ$%ခပ္ )
_းေoာ္ေoာ္က "အႏိုင္ ဆိုတ့ ရoဒ္ပ oိုo¸င္တo္¡ ဘo္oို ဆင္ေ_oo¸_ိးကိုoွ ooိုo¸င္ေတာ့ဘူး¡ ဒအသင္းကို oႏိုင္ရင္ အရာရာ _ပးဆံုးသြား_ပ¡ တကo္oို႔  
oြန္ဂိုးoးoားoွ oႏိုင္ရင္ ooာဒႏိုoစ္ _oန္oာ_ပည္ _ပန္ooာန႔ေတာ့ " oု  ေ_ပာo့ေၾကာင္း Soccer Nyanmar အင္တာနက္ စာo¸က္ႏွာတြင္ ရန္ကုန္အေ_oစုိက္  
ဂ¸ာနo္တေစာင္ကို ကိုးကား ေဖာ္_ပOားသည္¡
ဆားဘးoားနည္း_ပအား Oုတ္ပo္ေရးoွာ oo ရာoုိင္ႏန္းoန္႔ ေသo¸ာေနေၾကာင္း ေဘာoံုး အဖြ¸o¸_ပ္oွ တာoန္ရွိသူ တ_းက oရာoတကုိ ေ_ပာသည္¡
¨က¸ေနာ္တုိ႔ စာo¸_ပ္ o¸_ပ္ကတည္းက o oအတြင္း ေအာင္_oင္o oရရင္ စာo¸_ပ္ ဖ¸က္သိo္းoo္oို႔ ပ`ပ`တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္ သူ႔ကို Oုတ္ပo္ေတာ့oွာပ`" oု သူက 
ရွင္း_ပသည္¡
ေဘာoံုးအဖြ႔o¸_ပ္တြင္ စည္းကo္း Oိန္းOိo္းေရးoွ_းအ_ဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ o`ရင့္ အားကစား ကေoာင္ရွင္ oင္ေoာင္ေOြး (ပ¸_္းoနား) က ဒုတိo အေက¸ာ့  
_ပးoွသာ နည္း_ပo¸_ပ္ကို Oုတ္ပo္ဖြo္ရွိသည္oု ဆုိသည္¡
¨ဒ_ပိ_င္ပြကို ooင္oင္ ကတည္းက oွတ္ပံုတင္Oားရတo္ေo¡ အဒoုိဆုိေတာ့ ပOo အေက¸ာ့oွာ qံးတာန႔ Oုတ္ပo္ဖုိ႔ ဆိုတာ o_ဖစ္ႏုိင္ေသးပ`ဘူး" oု
_းoင္ေoာင္ေOြးက ေ_ပာသည္¡
ေ_oစစ္ပြတြင္ oြန္ဂိုoးoားအသင္းoွ ကြင္းoo္ ကစားသoား ကူရo္ဘာတာက ပြo¸ိန္ go oိနစ္တြင္ အႏုိင္ဂိုး သြင္းoူသြားo့_ပး ပြo¸ိန္ oိနစ္ _o တြင္
_oန္oာအသင္းဘက္oွ တုိက္စစ္oွ_း ေက¸ာ္ကိုကို တုိက္qုိက္ အနကတ္_ဖင့္ Oုတ္ပo္oံo့ရသည္¡
ကoာ့ေဘာoံုးအဖြ႔o¸_ပ္o သတ္oွတ္o¸က္တြင္ oြန္ဂိုoးoားအသင္းသည္ _oန္oာအသင္းOက္ အဆင့္ oo ေက¸ာ္ နိo့္က¸သည့္ အသင္း _ဖစ္သည္¡
oြန္ဂိုoးoားအသင္းက ကoာ့အဆင့္   og_ တြင္ ရွိေန_ပး  _oန္oာအသင္းက oog တြင္ ရပ္တည္ေနသည္¡
_oန္oာေဘာoုံးေoာကကုိ အေပ¸ာ္တo္းoွ ဆုေၾကးစား အ_ဖစ္ အသြင္oေ_ပာင္းo _oo_ oုႏွစ္က အဆင့္ ogo တြင္ ရပ္တည္ႏုိင္o့သည္¡
အသက္ oo ႏွစ္ရွိ နည္း_ပ ooာဒႏုိoစ္ _oန္oာoက္ေရြးစင္အသင္းကုိ ကိုင္တြo္o့သည္oွာ _ o ရိွ_ပ _ဖစ္သည္¡
_oန္oာအသင္းသည္ ooာဒႏုိoစ္o ေo့က¸င့္o ေအာက္တြင္ အoိက ဖoား_ပိ_င္ပြ g ပြ ကစားOားရာ ႏုိင္ပြတပြoွ oရွိဘ _ ပြသေရ က¸. _ ပြqံးသည္အOိ  
အေ_oအေန ဆုိးေနသည္¡
_oန္oာအသင္းအတြက္ အေရးပ`ေသာ ဖoား _ပိ_င္ပြ _ oု_ဖစ္သည့္ AF• •ha€€en•e •u‚ ႏွင့္ AFF Suƒu„… •u‚ _ပိ_င္ပြ တို႔တြင္   အုပ္စုအဆင့္oွ oွည့္_ပန္o့ရသည္¡
o¸စ္ၾကည္ေရး ေ_oစo္းပြo¸ားတြင္oည္း အႏုိင္ oရေသးေပ¡
oူoုိင္o g ရက္ေန႔တြင္ _oန္oာအသင္းသည္ oြန္ဂိုoးoားႏွင့္ ရန္ကုန္_oိ_¸ သုo¬† ကြင္းတြင္ ကoာ့ဖoား ေ_oစစ္ပြ ဒုတိoအေက¸ာ့အ_ဖစ္ Oပ္oံ ကစား_းoည္
_ဖစ္သည္¡ ေနာက္တဆင့္တက္ေသာ အသင္းက အိုoန္အသင္းႏွင့္ oွ_္_ပိ_င္ရoည္ _ဖစ္သည္¡
oြန္ဂိုoးoားအသင္းသည္ oူoိုင္ _ ရက္ေန႔တြင္ _oန္oာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိoည္_ဖစ္ေၾကာင္း _oန္oာႏုိင္ငံ ေဘာoံုးအဖြ႔o¸_ပ္ အင္တာနက္ စာo¸က္ႏွာတြင္
ေဖာ္_ပOားသည္¡
Oိုင္း  -_oန္oာ နo္စပ္ တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြး  
oရာ‡တ Thursday, 30 June 2011 18:21 
   
Oိုင္း-_oန္oာ နo္စပ္ကုန္သြo္ေရးတြင္ အoိကoo္းေၾကာ_ဖစ္သည့္ oေဆာက္ -_ooတ နo္စပ္တြင္ oၾကာo အသစ္Oပ္oံ တည္ေဆာက္oည့္ တံတားႏွင့္  
ပတ္သက္@ Oိုင္းႏွင့္ _oန္oာ တာoန္ရိွသူo¸ား ooန္ေန႔က oေဆာက္_oိ_¸တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည္¡
ေဆြးေႏြးပြသို႔ _oန္oာႏိုင္ငံ ေဆာက္oုပ္ေရးoန္_ကး_ာန 
_ပည္သူ႔ေဆာက္oုပ္ေရး _းေဆာင္ညန္ၾကားေရးoး _းoင္းတင့္  
_းေဆာင္သည့္ ကိုo္စားoွo္အဖြ႔ႏွင့့္ Oိုင္းႏိုင္ငံ  
oo္းတံတားႏွင့္ နည္းပညာ_ာန ညန္ၾကားေရးoး 
ႏိုင္ကစိo္စိoပ္ေနာ တို႔ _းေဆာင္သည့္ ကိုo္စားoွo္အဖြ႔တို႔  
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္¡
Oိုင္းညြန္ၾကားေရးoးက ¨ဒေန႔ က¸ေနာ္တို႔  
ႏွစ္ဘက္တာoန္ရိွသူေတြ oၾကာoင္အo¸ိန္oွာ ဒုတိoေ_oာက္  
တံတားကို oေဆာက္_oိ_¸နo္ဘက္oွာရိွတ့ oo္တoင္းရo္းရြာန႔  
_ooတ_oိ_¸နo္ဘက္oွာရိွတ့ ေရပူရြာဘက္ကို တံတားတစင္း 
Oပ္ေဆာက္oွာ _ဖစ္တo္¡ ဒကိစကို က¸ေနာ္တို႔ အ_oန္ဆံုး 
အေကာင္အOည္ေဖာ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာပ`¡ ဒကိစကို  
_oန္oာဘက္ကoည္း သေဘာတူOား_ပး_ဖစ္တo္" oု  
ေဆြးေႏြးပြအ_ပးတြင္ သတင္းေOာက္o¸ားကို ေ_ပာၾကားသည္¡
ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကိုo္စားoွo္အဖြ႔သည္ တံတားတည္ေဆာက္oည့္ ေနရာo¸ား_ဖစ္သည့္ Oိုင္းႏွင့္ _oန္oာ ႏွစ္ဘက္နo္စပ္_oိ_¸o¸ားႏွင့္ နo္_oားေသာင္ရင္း_oစ္ေၾကာင္းကို
သြားေရာက္ၾကည့္ရo့ၾက_ပး တံတားေဆာက္oုပ္oည့္ အ_ပးသတ္ အေနအOားo¸ားႏွင့္ ပတ္သက္@ Oိုင္းဘက္က _oန္oာဘက္သို႔ အေၾကာင္းၾကားရoည္oု
သိရသည္¡
Oပ္oံေဆာက္oုပ္oည့္ Oိုင္း-_oန္oာ o¸စ္ၾကည္ေရးတံတား အေ_oအေနo¸ားႏွင့္ ပတ္သက္@ သတင္း_ာနo¸ားက ေoး_oန္းoိုသည္o¸ားကို  
_oန္oာကိုo္စားoွo္အဖြ႔က ေ_ဖဆိုရန္ _ငင္းပo္o့သည္oု Oိုင္းသတင္းေOာက္တ_းက ေ_ပာသည္¡
Oိုင္းႏိုင္ငံဘက္oွ အကုန္အက¸oံ@ တည္ေဆာက္ေပးoည့္ ဒုတိoေ_oာက္ o¸စ္ၾကည္ေရးတံတားo Oိုင္းဘက္_oo္းတြင္ Oိုင္းက စးပြားေရးoုန္
တည္ေဆာက္oည္_ဖစ္_ပး တံတား တည္ေဆာက္oသည္ oာoည့္ႏွစ္ဆန္းတြင္ _ဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း Oိုင္းတာoန္ရိွသူတ_းက oန္႔oွန္းေ_ပာဆိုသည္¡
oက္ရိွအသံုး_ပ_ေနသည့္ oေဆာက္ -_ooတ o¸စ္ၾကည္ေရးတံတားသည္ ေသာင္ရင္း_oစ္ ေရစးအား_ပင္းOန္oေၾကာင့္ _ooo oုႏွစ္oူoိုင္o __ ရက္ေန႔က 
Oိုင္းဘက္ တံတားပိုင္တိုင္အoွတ္ o ႏွင့္ _oန္oာဘက္ပိုင္တိုင္အoွတ္ o တို႔ _ oက္ooန္႔ ရြ¸ေစာင္းo့_ပး ေ_oာက္ဘက္သို႔ _ oက္ooန္႔ နိo့္က¸o့သည္¡ Oို႔ေနာက္ပိုင္း
တံတား_ကံ့oိုင္o oရိွေတာ့သ_ဖင့္ oo ဘးတပ္ ကုန္တင္oာ_္o¸ား သြားoာႏိုင္_oင္း oရိွေတာ့ဘ o_ တန္ေအာက္ ကုန္တင္ကားo¸ားကိုသာ သြားoာoြင့္_ပ_o့သည္¡
တံတား_ကံ့oိုင္ooရိွသ_ဖင့္ _oန္oာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔oည့္ Oိုင္းကုန္ပစည္းအo¸ားစုကို o¸စ္ၾကည္ေရးတံတား ေဘးooာရိွ ေoွဆိပ္o¸ားoွတဆင့္ တင္ပို႔ရေသာေၾကာင့္
ႏွစ္ႏိုင္ငံ နo္စပ္ကုန္သြo္ေရးတြင္ Oိoိုက္နစ္နာoo¸ားရိွသည္oု Oိုင္းႏွင့္_oန္oာကုန္သည္o¸ားက ေ_ပာသည္¡
ooု Oပ္oံတည္ေဆာက္oည့္ တံတားသည္ အနည္းဆံုး တန္o¸ိန္ oo ေက¸ာ္_ဖတ္သန္း သြားoာႏိုင္oည့္ တံတားအo¸ိ_းအစား_ဖစ္သည္oု Oိုင္းဘက္က ေ_ပာသည္¡
oက္ရိွ oေဆာက္ -_ooတ o¸စ္ၾကည္ေရးတံတားကို o__g oုႏွစ္ ၾသဂုတ္o o_ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္္oွစ္o့_ပး ooန္ႏွစ္ oူoိုင္ooွစ@ နo္စပ္oံု_oံ_ေရး
အေၾကာင္း_ပo¸က္_ဖင့္ _oန္oာဘက္က o¸စ္ၾကည္ေရးတံတား အပ`အoင္ တံတားေဘးooာရိွ ေoွဆိပ္ _o ေက¸ာ္ကို ပိတ္oိုက္သ_ဖင့္ နo္စပ္ကုန္သြo္ေရး 
ရပ္တန္႔သြားo့သည္¡
o¸စ္ၾကည္ေရးတံတား oပိတ္oက oေဆာက္ -_ooတ တရားoင္ နo္စပ္ကုန္သြo္ေရးတြင္ Oိုင္းကုန္ပစည္းo¸ား တင္ပို႔ooွာ တooွ¸င္ ဘတ္သန္း gooo ေက¸ာ္ရိွ_ပး 
_oန္oာဘက္oွ Oိုင္းဘက္သို႔ ပို႔ကုန္ပoာ¬oွာ ဘတ္သန္း o_oo oန္႔ရိွသည္oု Oိုင္းႏွင့္_oန္oာ ကုန္သည္_ကးo¸ားက oန္႔oွန္းၾကသည္¡
နo္စပ္ကုန္သြo္ေရး ရပ္တန္႔oေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ကုန္သည္o¸ားက ကိုo့္နည္းကိုo့္oန္_ဖင့္ ကုန္သြo္ၾကရာ oစ_္ Oိုင္းဘက္oွ ကုန္ပစည္း ဘတ္ေငြ သန္း goo
ဖိုးoန္႔ _ooတဘက္သို႔ တင္ပို႔ၾက_ပး _oန္oာဘက္oွ _oန္oာ ကုန္ပစည္း ဘတ္ သန္း goo ဖို႔oန္႔ကို oဆာက္ဘက္သို႔ တင္သြင္းၾကေၾကာင္း သိရသည္¡
_oန္oာဘက္က နo္စပ္ပိတ္oိုက္ေသာေၾကာင့္ Oိုင္းနo္စပ္ oေဆာက္_oိ_¸oွတဆင့္ _oန္oာႏိုင္ငံသို႔ ကုန္ပစည္းo¸ား တင္ပို႔ေနၾကသည့္ ကုန္သည္_ကးo¸ားသည္
Oိုင္းနo္စပ္ oo္ဆိုင္ -တာo¸oိတ္. ရေနာင္း-ေကာ့ေသာင္း စသည့္ ကုန္းoo္းေရoo္းo¸ားoွတဆင့္ ကုန္ပစည္းo¸ားကို _oန္oာဘက္သို႔ တင္ပို႔ေနရသည္oု  
oေဆာက္ရိွ အOည္အoိပ္ ပို႔ကုန္oုပ္ငန္းရွင္တ_းက ေ_ပာသည္¡
ooိုo¸_ပ္ကိုင္o _ပန္ က¸င့္သံုး_ပ
oင္_းသာ Thursday, 30 June 2011 17:ˆ0 
   
_ပည္နo္. တိုင္း အစိုးရအဖြ႔o oုပ္ပိုင္oြင့္အာ¬ာ o¸ားအား _ပည္ေOာင္စုအစိုးရ (ooိုအစိုးရ) က _ပန္oည္ o¸_ပ္ကိုင္ေတာ့ oည္ _ဖစ္ေၾကာင္း _ပည္နo္. 
တိုင္းေဒသ_ကးo¸ားo oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္o¸ားOံoွ သိရသည္¡
_ပးo့သည့္ oန္န‡`ရoအတြင္းက ရန္ကုန္_oိ_¸ oo္းဖြင့္ပြတoုတြင္ oိန္႔oြန္းေ_ပာေနေသာ အစိုးရသစ္ေo`င္းေဆာင္ ‡န္_ကးo¸_ပ္ _းသိန္းစိန္ကို ေတြ႔ရစ_္ (oာတ္ပံု - 
ေအပ )
သoတ _းသိန္းစိန္ ေo`င္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္အဖြ႔ တာoန္oူ_ပး ရက္ _o _ပည့္ေ_oာက္o¸ိန္တြင္ က¸င္းပေသာ _ပည္နo္. တိုင္း oတ္ေတာ္o¸ားo 
အOူးအစည္းအေoးo¸ား အ_ပး ‰အစအစ_္ _ဖစ္ေပၚoာ_oင္း _ဖစ္သည္¡
¨ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ အဖြ႔ဆိုရင္ စးပြားေရး_ာနက oြoို႔ က¸န္တ့_ာန oုပ္ပိုင္oြင့္ေတြ အကုန္oုံးကို ေန_ပည္ေတာ္က တိုက္qုိက္
oုပ္ေဆာင္ေတာ့oo့္အေနအOား _ဖစ္သြားပ`_ပ" oု ဒoိုကရက္တစ္ပ`တ (_oန္oာ) o ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ_ကး oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္ ေဒ`က္တာ 
ညိ_ညိ_သင္းက oရာoတကို ေ_ပာသည္¡
ရန္ကုန္တိုင္း oန္_ကး_ာနo¸ားတြင္ စoံကိန္းႏွင့္ စးပြားေရးoန္_ကး_ာနoွ အပ က¸န္ oန္_ကး_ာနo¸ားကို ooိုoွ o¸_ပ္ကိုင္သည့္ စနစ္_ဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္သည္oု  
သူက ဆိုသည္¡
ႏိုင္ငံ_oားေရး‡န္_ကး_ာနoွာ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပOoပိုင္း_ ပ`ရွိo့ေသာ္oည္း ooုoပ`ရွိေတာ့ေပ¡ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ ‡န္_ကး_ာန _ oုoွာ oုံ_o_ံေရးႏွင့္ နo္စပ္ေရးရာ.
စည္ပင္သာoာေရး. ဘŠာအoြန္. စိုက္ပ¸_ိးေရးႏွင့္ေoြး_o_ေရး. စoံကိန္းႏွင့္ စးပြားေရး. oo္းပန္းဆက္သြo္ေရး. oွ¸ပ္စစ္ႏွင့္ စက္ooက္o. oူoေရး oန္_ကး_ာန. 
သစ္ေတာႏွင့္ စြo္းအင္ ‡န္_ကး_ာနတို႔_ဖစ္သည္¡
_ooo ဖြ႔စည္းပုံအရ _ပည္နo္. တိုင္းအစိုးရ အဖြ႔o¸ား ေပၚေပ`က္oာ_ပးေနာက္ oုပ္ပိုင္oြင့္တo¸_ိ¸ ရo့ေသာ္oည္း Oိေရာက္ေသာ oုပ္ေဆာင္ႏိုင္o oရွိ@ ooိုoွ  
o¸_ပ္ကိုင္သည့္ စနစ္ ေပၚေပ`က္oာ_oင္း _ဖစ္ေၾကာင္း oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္တo¸ိ_¸က ဆိုသည္¡
oြန္o __ ရက္ေန႔တြင္ ကo¸င္_ပည္နo္ oတ္ေတာ္ က¸င္းပo့_ပးေနာက္ ကo¸င္_ပည္နo္o oန္_ကး_ာန အေ_ပာင္းအoႏွင့္ oန္_ကးအသစ္ oန္႔အပ္_oင္းကို သoတ 
_းသိန္းစိန္o အoိန္႔_ဖင့္ _ပ_oုပ္o့ေၾကာင္း oေန႔Oုတ္အစိုးရ သတင္းစာo¸ား_ ေရးသားOားသည္¡
တ_oားေသာ _ပည္နo္. တိုင္း oတ္ေတာ္ အစည္းအေoးo¸ားအား oြန္ __. go ရက္o¸ား_  ဆက္oက္က¸င္းပကာ oန္_ကး_ာန အo¸ားအ_ပားo အoည္o¸ားကို  
ေ_ပာင္းoo oုပ္ေဆာင္o့သည္¡
¨အရင္oိုပ oန္_ကး_ာန _ oုရွိေပoo့္ စစ္တပ္ကိုo္စားoွo္ ကိုင္Oားတ့ နo္စပ္ေရးရာoို _ာနပ oေ_ပာင္းoတာပ`¡ အစည္းအေoးက g oိနစ္ေoာက္ပ
ၾကာပ`တo္" oု ရoိုင္ တိုင္းရင္းသားo¸ား တိုးတက္ေရးပ`တ (‹NDŒ) o _ပည္နo္ oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္ _းေအာင္_oေက¸ာ္က ေ_ပာသည္¡
oန္_ကး_ာန အေ_ပာင္းအo oုပ္_oင္းသည္ အရာအားoုံးနးပ`းကို ooိုoွ _ပန္oည္ o¸_ပ္ကိုင္Oားoိုသည့္ သေဘာေၾကာင့္oု Oင္_oင္ေၾကာင္း. oက္ရွိ
တာoန္Oo္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရအဖြ႔oန္_ကး o¸ားo oုပ္ေဆာင္o¸က္ အားနည္း_oင္း ရွိသက့သို႔ oုပ္ေဆာင္ႏိုင္o တo¸_ိ¸oည္း ရွိေၾကာင္း ကိုo္စားoွo္o¸ားက 
ဆိုသည္¡
¨ရန္ကုန္အစိုးရ အဖြ႔Ooွာေတာ့ အေ_ပာင္းအo တo¸_ိ¸ ေတြ႔ရပ`တo္¡ _ပoာ - စည္ပင္oန္_ကး ဆိုရင္ အoွိက္သိo္းတာေတြ. ေ_oာင္းေဖာက္တာေတြ  
ပိုoုပ္oာတo္¡ _oိ_¸ေတာ္oန္းo_ကးoည္း _ပန္_ပးေတာ့ ေဆးသုပ္Oားတာ ေတြ႔ရတo္" oု ေဒ`က္တာ ညိ_ညိ_သင္းက ေ_ပာသည္¡
ရန္ကုန္တိုင္း_ ပညာေရးoန္Oo္း တo¸_ိ¸o oာဘ္ေပး. oာဘ္oူoကိစတြင္oည္း အေ_ပာင္းအo တo¸_ိ¸ _ဖစ္သြား ေသးေၾကာင္း ‰က ဆိုသည္¡
ရoိုင္_ပည္နo္. oြန္_ပည္နo္ အစိုးရအဖြ႔တို႔o oုပ္ေဆာင္o¸က္o¸ားသည္ g o _ပည့္ေ_oာက္သည့္တိုင္ အေ_ပာင္းအo oေတြ႔ရေသးေၾကာင္း ေဒသoံ ႏိုင္ငံေရး 
ေo`င္းေဆာင္o¸ားo ေ_ပာ_ပo¸က္အရ သိရသည္¡
¨အရင္oူေတြ oုပ္o့တာကို ဆက္_ပးသြားေနတ့ သေဘာပ`¡ oက္ရွိoန္_ကးေတြကိုo္တိုင္ oုပ္oို႔ ေ_ပာင္းooာတာ ဘာoွoေတြ႔ ရေသးဘူး¡
ooိုကo¸_ပ္ကိုင္Oား_ပး ဖြ႔စည္းပုံoွာoည္းပ _ပည္နo္. တိုင္း အစိုးရေတြရ¸ oုပ္ပိုင္oြင့္ေတြ ေပးoOားေတာ့ သိပ္_ပးေတာ့ oုပ္ရ ကိုင္ရတ့ သတိေတြoရွိၾကဘူး" oု
oြန္ေဒသoုံးဆိုင္ရာ ဒoိုကေရစ ပ`တo _က_ _းႏိုင္ေငြသိန္းက oရာoတကို ေ_ပာသည္¡
_ပည္နo္. တိုင္း အစိုးရo¸ားအေန_ဖင့္ ooိုoွ oo္းညန္o ေပး_oင္းကို ေစာင့္ေနရန္ ooိုဘ oုပ္ေဆာင္စရာ ရွိသည္ကို တာoန္oူo ရွိရွိ_ဖင့္ oုပ္ေဆာင္သြားရန္
တာoန္အ_ပည့္ ေပးအပ္သည္oု သoတ_းသိန္းစိန္က _ပည္နo္. တိုင္း အစိုးရအဖြ႔oင္o¸ားႏွင့္ o_ပoအတြင္း ေတြ႔ဆုံရာ_ ေ_ပာဆိုo့သည္¡
¨အOက္က အoိန္႔ေပး စနစ္န႔ သြားတာo¸_ိး ooုတ္ဘ. ေအာက္ေ_oက တာoန္oူoရွိ_ပး ေအာက္ကအေပၚကို oာတ့စနစ္န႔ သြားၾကဖို႔. ရရo့ံoံ့ တာoန္oူ  
oုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ oိုတo္" oု _းသိန္းစိန္က ေ_ပာဆိုo့_oင္း _ဖစ္သည္¡
ႏိုင္ငံေရး ေo`င္းေဆာင္တo¸ိ_¸ကoူ သoတ_းသိန္းစိန္o စကားသည္ o`ဒ_ဖန္႔ရန္အတြက္ အေ_ပာသက္သက္ oုပ္ေဆာင္ _oင္းသာ _ဖစ္သည္oု
တုန္႔_ပန္ေ_ပာဆိုၾကသည္¡
_ooo ဖြ႔စည္းပုံအေ_ooံ_ပေဒအရ ေပၚေပ`က္oာေသာ oက္ရွိအစိုးရ က¸င့္သုံးေနသည့္ စနစ္သည္ ဖက္ဒရo္ _ပည္ေOာင္စု စနစ္ ooုတ္သည့္အတြက္ _ပည္နo္. 
တိုင္းအစုိးရo oုပ္ပိုင္oြင့္အား ooုိoွ _ပန္oည္o¸_ပ္ကိုင္_oင္းoွာ အOူးအဆန္း ooုတ္oု _ပည္သူ႔oတ္ေတာ္ ကိုo္စား_ပ_ေကာ္oတ (•‹ŒŒ) o အတြင္းေရးoး 
_းေအးသာေအာင္က ဆိုသည္¡
သoတ _းသိန္းစိန္သည္ oက္ရွိအာ¬ာရပ`တ_ဖစ္ေသာ _ပည္ေOာင္စု _ကံ့oိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ¸_ဖိ_းေရးပ`တ (_က့ံဖြံ႔ပ`တ ) oွ သoတ _ဖစ္oာ@ _ပည္နo္. တိုင္းအစိုးရ 
အဖြ႔ကိုoည္း ‰စိတ္_ကိ_က္ oန္႔Oား_oင္းသာ _ဖစ္သည္oု _းေအးသာေအာင္က ဆက္ေ_ပာသည္¡
ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြ႔_ oန္_ကး_ာန _ ေနရာတြင္ _က့ံဖြံ႔ပ`တက oန္_ကး_ာန o ေနရာ ရရွိOား_ပး တိုင္းရင္းသား စည္းoုံး ညညြတ္ေရးပ`တ (တစည) က o ေနရာ 
ရရွိOားေၾကာင္း ေဒ`က္တာ ညိ_ညိ_သင္းက ဆိုသည္¡
oႏ•ေoးတြင္ oံုးoန္႔
ရန္ပိုင္ Thursday, 30 June 2011 17:3Ž 
   
oႏ•ေoး_oိ_¸ ေအာင္ေ_oသာoံ_oိ_¸နo္ oo oo္းေပၚရွိ အOက 
(o) ေက¸ာင္းေရွ¸တြင္ oုံးေပ`က္ကြo _ဖစ္ပြားသည္ဆုိသည့္  
ေကာoာoo သတင္းေၾကာင့္ oူအo¸ား 
အOိတ္တoန္႔_ဖစ္ကာ qုတ္qုတ္သသ_ဖစ္သြားေၾကာင္း 
သတင္းရသည္¡
oုံးoန္႔o¸ိန္သည္ ေနoည္ o နာရoန္႔တြင္ _ဖစ္_ပး 
ေက¸ာင္းသားo¸ား oပတ္စာေoးပြ ေ_ဖဆုိေနစ_္ _ဖစ္ေၾကာင္း. 
ေက¸ာင္းသားo¸ားကုိ _ပန္oည္ေoၚoူရန္ oိဘo¸ား 
oာေရာက္o¸ိန္တြင္ ရတပ္ဖြ႔oင္o¸ား ေရာက္ရွိoာကာ 
အေ_oအေနကုိ Oိန္းသိo္းoိုက္ေၾကာင္း 
ေက¸ာင္းသားoိဘတ_းက ေ_ပာသည္¡
!ံုးေကာလာ)လသတင္းေကာင့္ေကာင္းေရတင္လာေစာင့္ေနကသူ"ား ( ဓာတ္ပံု -
Mandalay Breeze)
¨oုံးကြတo္ဆုိoုိ႔ ကေoးကုိ သြားေoၚေတာ့ ooုတ္ဘူးတ့. ေတြ႔တာ_ဖစ္_ပန္ေရာ¡ အားoုံးကစုိးရိo္ေနတo္"oု ‰ကဆုိသည္¡
အဆုိပ` အOက (o) သည္ ေoာက္¸ားေoး သးသန္႔ေက¸ာင္း_ဖစ္_ပး အနးတြင္ အoွတ္ (o) ႏွင့္ အoွတ္ (g) oိန္းကေoး သးသန္႔ေက¸ာင္းo¸ား ရွိသည္¡
ooုအo` oႏ•ေoး_oိ_¸တြင္ ေနOုိင္သူo¸ားသည္ စားoတ္ေနေရးအတြက္ သြားoာေနရေသာ္oည္း oုံးအႏ•ရာo္ကုိ ေၾကာက္ရြံ¸ေနၾကေၾကာင္း 
တ_oားoႏ•ေoး_oိ_¸oံတ_းကoည္း ဆုိသည္¡
Oုိအ_ပင္ _ပးo့သည့္ oုံးကြoo¸ားႏွင့္ ပတ္သက္@ ေoၚoူစစ္ေဆးoo¸ား. ေစာင့္ၾကည္oo¸ား. oုံ_o_ံေရး တင္းက¸ပ္oo¸ားကိုoည္း အာ¬ာပိုင္o¸ားက _ပ_oုပ္ေနေၾကာင္း. 
စစ္ကုိင္းတံတား စသည့္ _oိ_¸အoင္အOြက္ ေနရာo¸ားတြင္ တင္းက¸ပ္ေသာ စစ္ေဆးoo¸ား _ပ_oုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္¡
ooန္ေန႔ ေန႔oည္က ေန_ပည္ေတာ္ရွိ အoွတ္ (_) အOက္တန္းေက¸ာင္းတြင္ oုံးေပ`က္ကြo _ဖစ္ပြားသည္ဆုိေသာ သတင္းo¸ားOြက္o့ေသာ္oည္း 
ေကာoooသာ _ဖစ္ေၾကာင္း oရာoတက စုံစo္းသိရသည္¡
_ပးo့သည့္ ရက္ပုိင္းက ေန_ပည္ေတာ္. oႏ•ေoး. _ပင္_းoြင္. ေတာင္ငူ_oိ_¸o¸ား oုံးေပ`က္ကြoo¸ား ဆက္တိုက္ _ဖစ္ပြားo့ရာ oူအေသအေပ¸ာက္ oရွိo့ေပ¡
ooုက့သုိ oူေသေပ¸ာက္ oရွိ. ဒ¬္ရာရရွိo နည္းသည္ကုိ ၾကည့္_oင္းအား_ဖင့္ oုံးေဖာက္oြo _ပ_oုပ္သူo¸ားသည္ ေ_oာက္oွန္႔ရန္ သက္သက္ _ပ_oုပ္_oင္း_ဖစ္သည္oု
oႏ•ေoးတုိင္း ooင္းသတင္းတပ္ဖြ႔oွ အoည္oေဖာ္oုိသူ အရာရွိတ_းက သုံးသပ္သည္¡
ရပ္ ကြက္ အုပ္o¸_ပ္ေရးoးေနရာ ဘာသာေရးအရ ကန္႔ကြက္oo¸ား_ဖစ္ေပၚ
oင္_းသာ Thursday, 30 June 2011 11:ˆ6 
   
ရန္ကုန္_oိ_¸ သ•န္းကြ¸န္း_oိ_¸နo္ က¸_ိကဆံ အေနာက္ရပ္ကြက္o အုပ္o¸_ပ္ေရးoး ေနရာအတြက္ အစoo္ ဘာသာoင္ တ_း ကို oန္႔အပ္oိုက္@ ေဒသoံo¸ားႏွင့္  
oုဒ•ဘာသာ ဘုန္းေတာ္_ကးo¸ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္¡
က¸_ိကဆံ အေနာက္ ရပ္ကြက္သည္ oုဒ•ဘာသာ ဘုန္းေတာ္_ကးေက¸ာင္း gg ေက¸ာင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္. သံ•ာေတာ္o¸ား. သo ရွင္o¸ား အပ`အoင္ oုဒ•ဘာသာoင္  
အo¸ားဆုံးေနOိုင္ေသာ ရပ္ကြက္တoု_ဖစ္ေၾကာင္း. Oို႔ေၾကာင့္ ဘာသာ_oား တ_းအား အုပ္ o¸_ပ္ေရးoး oန္႔Oား_oင္းသည္ ဘာသာေရးအရ _ပ‘နာo¸ား 
_ဖစ္ေပၚoာႏိုင္ေၾကာင္း သ•န္းကြ¸န္းေဒသoံ ဆရာေတာ္ တပ`း က oိန္႔ၾကားသည္¡
¨oုဒ•ဘာသာေတြ အo¸ားဆုံးေနတ့ ရပ္ကြက္oွာ အစoo္ ဘာသာoင္တ_းကို အုပ္o¸_ပ္ေရးoးoန္႔Oားတ့ကိစကို စ_္းစား oရ အာင္ဘ. oန္႔တ့သူကေကာ 
oုဒ•ဘာသာoင္oုတ္ရ¸oားoို႔ ေoးoြန္းOုတ္ရoo္"oု ဆရာေတာ္ က oရာoတကို oိန္႔ဆိုသည္¡
ရပ္ကြက္ အုပ္o¸_ပ္ေရးoးတာoန္ေပးoံရေသာ အစoo္ဘာသာoင္ _းoင္းသိန္းသည္ _ပည္ေOာင္စု_က့ံoိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔_ဖိ_းေရးပ`တ   (_ကံ့ဖြံ႔ပ`တ )o ရပ္ကြက္ပ`တ  
စိစစ္ေရးoး တာoန္အား oက္ရွိအo¸ိန္အOိ Oo္းေဆာင္ေနသူ တ_းoည္း _ဖစ္ေၾကာင္း သ•န္းကြ¸န္း_oိ_¸နo္oွ _ပည္သူ႔oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္ _းသိန္းညြန္႔က
ေ_ပာသည္¡
oြန္o _g ရက္ေန႔တြင္ _oိ_¸နo္ သံ•နာoက အဖြ႔oင္o¸ား. ဘုန္း_ကးေက¸ာင္း gg ေက¸ာင္း oွ ဆရာေတာ္. သံ•ာေတာ္o¸ား. ရပ္ကြက္သူ. ရပ္ကြက္သားo¸ားက 
ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြ႔. သက္ဆိုင္ရာ _oိ_¸နo္ အုပ္o¸_ပ္ေရးoး. oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္ o¸ားOံ တိုင္ၾကားစာo¸ား ေပးပို႔@ ကန္႔ကြက္ၾကေၾကာင္း _းသိန္းညန္႔ က
ဆိုသည္¡
_oန္oာႏိုင္ငံကို အုပ္o¸_ပ္o့ေသာ အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ႏိုင္ငံေရးOြက္ေပ`က္ နည္းoo္းoရွိေတာ့သည့္ အo¸ိန္_ ကုoား-ooာ အoိကqု¬္းပုံစံo¸ိ_း _ဖစ္ပြားေစရန္  
oုပ္ေဆာင္o့ၾကေၾကာင္း. oုဒ•ဘာသာoင္အo¸ားဆုံးေနOိုင္သည့္ ရပ္ကြက္_ အစoo္ ဘာသာoင္အား အုပ္o¸_ပ္ေရးoး oန္႔အပ္_oင္းကပင္ _ပည္သူo¸ားကို oOo့_oင္  
_ပ_ရာ ေရာက္ေၾကာင္း Oိုင္းႏိုင္ငံ. oေဆာက္_oိ_¸ _ သတင္းသုံးေနေသာ ဆရာေတာ္တပ`းက oိန္႔ၾကားသည္¡
အစoo္ဘာသာႏွင့္ အစoo္စာေပo¸ားအား တရားoင္ သင္တန္းေက¸ာင္းဖြင့္@ သင္ၾကားေပးေနေသာ (A’“•) သင္တန္း ေက¸ာင္းoွ ေက¸ာင္းဆရာ _း_oင့္သိန္းက 
အစoo္ဘာသာoင္_ဖစ္@ အုပ္o¸_ပ္ေရးoးတာoန္Oo္းေဆာင္_oင္း o_ပ_ရoုဆို_oင္း သည္ ဘာသာေရး. oူo¸_ိးေရးအရ oြ_oား_oင္း သာ_ဖစ္ေၾကာင္း. 
oြတ္oပ္ေရးoရoက ႏိုင္ငံေရး. အုပ္o¸_ပ္ေရး ကŠo¸ား_  
အစoo္ ဘာoင္o¸ားအေန_ဖင့္ အဆင့္_oင့္တာoန္o¸ားကို Oo္းေဆာင္o့သည့္ သoိုင္းo¸ားရွိo့ေၾကာင္း oရာoတ ကို ေ_ပာသည္¡
အုပ္o¸_ပ္ေရး. ႏိုင္ငံေရး ကိစေဆာင္ရြက္ရာ_ ဘာသာေရး. oူo¸_ိးေရး ooြ_oားဘ အရည္အo¸င္းရွိေသာ oည္သည့္ဘာသာ. oည္ သည့္ oူo¸_ိး oဆို _ပည္သူoူOု  
ေကာင္းက¸_ိးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပ`က တာoန္ေပးသင့္သည္oုoည္း _း_oင့္သိန္းက ဆိုသည္¡
_ပးo့သည့္ ရက္ပိုင္းတြင္oည္း oႏေoး_oိ_¸_ တqုတ္oူo¸_ိးo¸ားႏွင့္_oန္oာoူo¸_ိး o¸ားအၾကား oူo¸_ိးေရးအရ _ပ‘နာ_ဖစ္ပြားo့@ oူo¸_ိးေရး oုန္းတးoo¸ား 
_ဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေဒသoံo¸ား က ေ_ပာဆိုသည္¡
ေရာ့စ္ ဒန္ ကေoအo _ပတ္_ပ
oရာ‡တ Thursday, 30 June 2011 16:23 သတင္းတိုo¸ား
   
_oန္oာတိုင္းo္ ဂ¸ာနo္ •“O oစတာ ေရာ့စ္ ဒန္ကေoအား ooိုင္oာoင္းကို သာoန္နာက¸င္ေစoအတြက္ ေOာင္ဒ¬္ o o. oူ‡င္o _ကးၾကပ္ေရး (o‡က) _ပေဒ 
အေရးေပၚ _ပ_ာန္းo¸က္ ပုဒ္o (ogf o) အရ ေOာင္ဒ¬္ o o (သို႔ooုတ္ ) ဒ¬္ေငြ က¸ပ္ o သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ ကoာရြတ္တရားရံုးက oေန႔  
အoိန္႔o¸oွတ္oိုက္သည္¡ oစတာ ေရာ့စ္ ဒန္ကေoသည္ o¸_ပ္ရက္ gg ရက္ က¸oံOား_ပး_ဖစ္ေသာေၾကာင့္ ooိုင္oာoင္းကို နာက¸င္ေစo_ဖင့္ ေOာက္ဒ¬္ က¸oံစရာ 
ooိုေတာ့ဘ o‡က အoအတြက္ က¸ပ္ o သိန္း ဒ¬္ေငြေပးေဆာင္oိုက္_oင္း_ဖင့္ အo_ပး_ပတ္သြား_ပ_ဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္¡
ကoေoာင္းတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ နo္_oားေစာင့္တပ္ တိုက္ပြ_ဖစ္
oရာ‡တ Thursday, 30 June 2011 12:23 သတင္းတိုo¸ား
   
ကရင္_ပည္နo္ ဖာပြန္oqိုင္ ကoေoာင္းတြင္ ooန္ေန႔ညက oုိo္ပိ _းေဆာင္သည့္ နo္_oားေစာင့္ တပ္ဖြ¸ႏွင့္ အစိုးရတပ္ တိုက္ပြ _ဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္¡ 
တိုက္ပြအတြင္း နo္_oားေစာင့္တပ္က တံတားတစင္းကို o¸ိ_းoိုက္သည္oု ၾကားသိရေသာ္oည္း ပ¸က္ စးဆုံးqံးo ႏွင့္ ေသဆုံး ဒ¬္ရာရ စာရင္း အတိအက¸ကို
oသိရွိရေသးေၾကာင္း ကရင္ oြတ္ေ_oာက္ေရး တပ္oေတာ္ တာoန္ရွိသူ တ_းက ေ_ပာသည္¡
_oန္oာအစိုးရႏွင့္ ပြင့္ပြင့္oင္းoင္း ေဆြးေႏြးoိုoု ဒရက္ oစ္o¸o္ေ_ပာ
oရာ‡တ Thursday, 30 June 2011 11:ˆ1 သတင္းတိုo¸ား
   
_oန္oာႏိုင္ငံ oူ‡`ဒဆိုင္ရာ အေoရိကန္ ကိုo္စားoွo္အ_ဖစ္ သoတ အိုဘားoားက အoည္စာရင္း တင္သြင္းoံရသူ ဒရက္ oစ္o¸o္က _oန္oာအစိုးရႏွင့္ ¨တိုက္qိုက္
ပြင့္ပြင့္oင္းoင္း" ေဆြးေႏြး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အoြင့္အoo္းရွာoည္oု အေoရိကန္ oတ္ေတာ္ ၾကားနာoတြင္ ေ_ပာဆိုoိုက္သည္¡ အေoရိကန္ဘက္ကoည္း
ေပ¸ာ့ေ_ပာင္းစြာ တံု႔_ပန္ရန္oို_ပး _oန္oာအစိုးရဘက္oွ oo္းoင္းေပးသည့္ အoြင့္အoo္းကို အo¸င္အ_oန္ ဆုပ္ကိုင္ရန္ oိုေၾကာင္းoည္း ဒရက္ oစ္o¸o္က
ေ_ပာသြားသည္¡ _oန္oာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္@ တqုတ္. အိႏ”ိoတို႔ႏွင့္ ပူေပ`င္းoုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး _ကိ_းပo္းoည္oု သိရသည္¡
တရား_ပေဒ စိုးoိုးေရးေဆြးေႏြးရန္ _ပည္ Oေရးoန္_ကးOံ  NLD   စာပို႔  
oရာ‡တ Thursday, 30 June 2011 11:ˆ3 သတင္းတိုo¸ား
   
တရား _ပေဒ စိုးoိုးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ အo¸ိ_းသားဒoုိကေရစအဖြ႔o¸_ပ္ (NLD) က ooန္ေန႔ ရက္စြ_ဖင့္ _ပည္Oေရးoန္_ကး_ာန _ပည္ေOာင္စုoန္_ကး ဒု  
oုိo္o¸_ပ္_ကး ကိုကို Oံ စာတေစာင္ ေပးပို႔oိုက္သည္¡ ooုစာoွာ oြန္o _o ရက္ ေန႔က NLD ေo`င္းေဆာင္ o¸ား_ဖစ္သည့္ _းေအာင္ေရႏွင့္  
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ _ပည္Oေရး oန္_ကး_ာနက NLD o oက္ရွိေဆာင္qြက္ေနေသာoုပ္ငန္း o¸ား ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင္ _ပေဒႏွင့္အည oိုက္နာရန္  
သတိေပးo¸က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ oက္oွတ္_ဖင့္ တုံ႔_ပန္သည့္ စာ_ဖစ္ သည္¡ oင္းစာကို အo¸ား_ပည္သူ သိရွိရန္ ေၾကညာo¸က္အ_ဖစ္oည္း NLD 
Oုတ္_ပန္Oားသည္¡
ေသာၾကာစကား‡ုိင္း ရပ္နား_ပ
oရာ‡တ Thursday, 30 June 2011 16:ˆ8 Announcemen•s 
   
oရာ‡တ ေသာၾကာစကား‡ိုင္း Oုတ္oင့္_ပးတ့ေနာက္oွာ ‹FA ကoရာ‡တ စကား‡ိုင္းန႔ Da•e€…ne !rra–addy. Face •o Face (!rra–addy) တို႔ အပ`အ‡င္ ရုပ္ f 
သံ အစအစ_္ေတြကို တိုးo¸¸ Oုတ္oင့္ႏုိင္o့တ့အတြက္ o ႏွစ္ေက¸ာ္oန္႔ တင္ဆက္o့တ့ oရာ‡တ ေသာၾကာစကား‡ုိင္း အစအစ_္ကို ရပ္နားေတာ့oo္  
ဆိုတ့အေၾကာင္း oရာ‡တ ပရိသတ္ကို အသိေပးအပ္ပ`တo္¡
h••‚:ff–––—…rra–addy—or•f˜urf
Thursday, June 30, 2011
တoုoုေတာ့ oြေန_ပ (_) 
a• Thursday, June 30, 2011 
က¸ားေပ`က္. oြန္ go. _ooo
ကo¸င္အေရးအoင္း အoိက oာတ္ေကာင္Ooွာ ေပ`က္ေဖာ္_ကးoာ ကo¸င္န႔ _းသိန္းစိန္_ပးရင္ အေရးအ_ကးဆံုးပ`ပ¡ ေပ`က္ေဖာ္ သစ္ကုo¬_ကးေတြ. 
ကူoင္းေရအားoွ¸ပ္စစ္. ေက¸ာက္စိo္းတြင္း ေooံဆရာ_ကးo¸ား. သတ_တြင္း ပိုင္ရွင္_ကးo¸ားက oူနန္အစိုးရအေပၚ အားကိုးoရoို႔ ပကင္းအOိသြား_ပး Lo˜˜y 
oုပ္ရပ`တo္¡
K!O န႔ _းသိန္းစိန္ စစ္oးပြားက ရွန္oိုင္း စေတာ့oားကက္ကို Oိoိုက္ေစပ`တo္¡ oူနန္သား g ေသာင္းေoာက္ အoုပ္oက္o့ _ဖစ္ေစပ`တo္¡ oူနန္ရ¸ စးပြားေရး 
ကုန္သြo္o _ ရာoိုင္ႏန္းေoာက္ Oိoိုက္ေစႏိုင္ပ`တo္¡ ဒုက™သည္ _ ေသာင္းကေန တသိန္းအတြက္ ကိုo္ပိုင္အုပ္o¸_ပ္ေရးေဒသေတြoွာ ေနရာေပး
Ooင္းေကြ¸းရပ`ေတာ့oo္¡ေပ`က္ေဖာ္_ကးရ¸ ooာo¸_oာ စoံကိန္းေတြ ရပ္ရပ`ေတာ့oo္¡ 
ဒ`န႔ပ ကိုသိန္းစိန္ကို ေoo _o ရက္ေန႔oွာ ဖိတ္_ပး ဖိအားေပးပ`ေတာ့တo္¡ oိုo္o¸_ပ္ oင္းေအာင္oိင္ကေတာ့ တန္းoတူoို႔ ooိုက္တာဘoားoသိ. က¸န္းoာေရး
အေၾကာင္း_ပ_ပး ooိုက္ပ`¡ ေပ`က္ေဖာ္က ေo¸ာကoက္ (ေo¸းေငြ ) န႔ _oွားေပoo့္oည္း တဖက္oွာ ကo¸င္oွာ ေသနတ္oေပ`က္ဖို႔ သoတကေရာ ‡န္_ကးo¸_ပ္ကပ` 
ဖိအားေပးပ`ေoေရာ¡ သတင္းစာO ပ`သoို ooာo¸_oာ oိတ္ေဆြေတြပ`oို႔ o¸က္ႏွာ oပ¸က္ေအာင္ ၾကည့္ေ_ပာ_ပး _ပန္oာေပoo့္ အစည္းအေ‡းေတြoွာ 
¨ေပ`က္ေဖာ္. oင္o¸ား အoိန္႔ေပးတိုင္း ooုပ္ႏိုင္ဘူး" ဆိုတ့ o¸က္ႏွာေတြ _ဖစ္ေနတo္oို႔ ဆိုပ`တo္¡
ေပ`က္ေဖာ္_ကးoည္း oိတ္ေဆြေoာင္း. ‡န္_ကးo¸_ပ္ေoာင္း. သoတသစ္ ကိုသိန္းစိန္တို႔ oူသိုက္ရ¸ o¸က္စိo¸က္ႏွာ oေကာင္းတာေၾကာင့္ ကိုသိန္းစိန္ ေန_ပည္ေတာ္
_ပန္ေရာက္_ပး g ရက္ အၾကာ ပ`တအ_ကးအကကို oတ္_ပး ကိုသိန္းစိန္. ဒုသoတ တင္ေအာင္_oင့္_း (ေရအားoွ¸ပ္စစ္ အက¸ိ_းတူ ). ကိုေရoန္းန႔ တပ္o¸_ပ္  
ေoြးစားသား ကိုေ_း_းတို႔ကို အo¸ိန္o Oိန္းဖို႔ _ပည္oိုင္_ဖိ_း-တqုတ္ ကြန္_o_နစ္ပ`တ ညညြတ္ေရး စာo¸_ပ္oက္oွတ္ Oိုးေစပ`တo္¡
အo¸ိန္oooုိက္ပ`¡ _oန္oာသတိ တqုတ္သိေအာင္ _ပရoွာေပ`့oို႔ oိုo္o¸_ပ္ oင္းေအာင္oိင္ဆကို ညြန္ၾကားစာ ေရာက္တo္oို႔ ဆိုပ`တo္¡
ေန_ပည္ေတာ္oွာ ေနရာ. အာ¬ာ ‡င္ေငြအတြက္ အoုပ္o¸ားေနo¸ိန္oွာ K!O က ကြပ္ကေရးqံုးကို ေပ`က္ေဖာ္ o¸က္ႏွာ oပူရေအာင္ တတိoႏိုင္ငံကို ေရ¸Oားတာ. 
တပ္အိo္ေOာင္သည္ oိုင္းေတြကို ေရ¸ေနတာ. နအဖရ¸ _ဖတ္ေoး_ဖတ္ကို စုတု_ပ__ပး ဆက္သြo္ေရး oo္းေၾကာင္းေတြကို ရပ္ေစတာေတြoာ _းသိန္းစိန္ရ¸ 
ေoြေဆာ္_း အqံးရoဒ္တoုoို႔ ေ_ပာႏိုင္ပ`တo္¡
တပ္o¸_ပ္ရ¸ _းစားေပးေတြOoွာ ေဒၚစုကို အာqံုစိုက္ဖို႔. အာရပ္ေႏြ_းoို o_ဖစ္ေစဖို႔. တည္_ငိo္တ့ အင္အားစု_ကး g ရပ္ (ပ`တ. အစိုးရ. တပ္န႔ oတ္ေတာ္ ) ကိုပ 
အာqံုစိုက္ရေတာ့ စစ္_ပင္Oားတ့ တိုင္းရင္းသား oက္နက္ကိုင္ေတြအတြက္ စစ္ေရး. ႏိုင္ငံေရး အသာစးရသြားပ`တo္¡
အေတြ႔အ_ကံ_ရွိတ့ Oိပ္တန္း g ေoာက္ကို တပ္န႔ oြoိုက္တ့ အတြက္အေတြ႔အၾကံ_နည္းေသးတ့ oိုo္o¸_ပ္ oင္းေအာင္oိင္ကို အ_ကံေပးဖို႔ oက္ေနတo္oို႔
ဆိုပ`တo္¡
oိုo္o¸_ပ္ ေန‡င္းကို _းႏုတို႔က oိန္းooိုက္စားတ့. _oင္းေoာင္းတ့ oိုo္o¸_ပ္_ဖစ္တ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာ¬ာကို ဂqုစိုက္oွာ ooုတ္oို႔ သံုးသပ္ေပoo့္
oိုo္o¸_ပ္သန္းေရက oိုo္o¸_ပ္ေန‡င္းoို _ဖစ္oာရတာ KNDO ေၾကာင့္ပ`oို႔ oြ_oား_ပo့ပ`တo္¡ KNDO န႔ အoံ_ဖ_ oရွိရင္ oိုo္o¸_ပ္ ေန‡င္းရo္oို႔ _ဖစ္ooာဘူးကြ  
ဆိုတာကို နားန႔ ဆတ္ဆတ္ ၾကားoာသူတေoာက္ ေ_ပာ_ပo¸က္ပ`¡
oိုo္o¸_ပ္ oင္းေအာင္oိင္oည္း အသက္ငo္. အေတြ႔အ_ကံ_ ႏုေသးေပoo့္ K!O စင္တင္ေပးေန_ပoို႔ oူဆရooား¡
တပ္န႔ အစိုးရကို oြ_ပး တပ္o¸_ပ္က အရံအင္အားအေနန႔ ေနာက္က _ကိ_းကိုင္ႏိုင္ေပoo့္ ေန႔စ_္စစ္ေရး _ပ‘နာoွာ ကိုသိန္းစိန္တို႔န႔ ကာကြo္ေရးန႔  
oံု_oံ_ေရးေကာင္စ (ကာoံု ) oွ တင္_ပေပoo့္oည္း တပ္အ_ပင္ တိုင္း_ပည္ အက¸ပ္အတည္းကို oိုo္o¸_ပ္ေoးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးစင္_oင့္သစ္ _ဖစ္ေန_ပoား¡
oိုo္o¸_ပ္ေoး oုပ္ေနတာ ေပ`က္ေဖာ္ကို သင္oန္းစာေပးေနတာoို႔o ဆိုပ`တo္¡ တပ္o¸_ပ္ရ¸ အစိုးရသစ္က အရင္ကoို ေပ`က္ေဖာ္ကို ooအားကိုးရoo့္  
အေ_oအေန ooုတ္ေတာ့တာေတာ့ အoွန္ပ ooုတ္oား¡ ေပ`က္ေဖာ္ š oင္o¸ား ေပးo¸င္သေoာက္ေပး. က¸ေနာ္တို႔က ေစ¸းကြက္စးပြားေရးကို _းတည္ေန_ပ. 
ေစ¸းကိုက္ရင္ ေရာင္းoo္. ဒ`oွooုတ္ ပိုေပးတ့သူဆကို ေရာင္းoo္ဆိုတ့ o¸_oာoို႔ oံုၾကည္ရပ`တo္¡
Thursday, June 30, 2011
K!A ရ¸ အo¸_ိးသoး စစ္သည္o¸ား
a• Thursday, June 30, 2011 
ကြ¸ႏု္ပ္တုိ႔o သတင္းေOာက္ oေန႔ ရုိက္ကူး ေပးပုိ႔ေသာ oာတ္ပုံတo¸_ိ¸
K!A ›ema€e so€d…ers (‚ho•os ˜y !rra–addy)
ေသနတ္oြo္ oားoြo္Oားတ့ ကo¸င္ေဒသ အo¸_ိးသoး 
စစ္သည္
oက္နက္ငo္န႔
ေအေက gg န႔
နံရံoွာ ေ_ပတ_း ပုိစတာ ကပ္Oားတo္
Thursday, June 30, 2011
ကo¸င္ေဒသ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြး_ပ
a• Thursday, June 30, 2011 
ရက္ _o oန္းက¸င္ ပစ္ၾကoတ္ၾက_ပးတ့ေနာက္ ေကအုိင္ေအ န႔ အစိုးရ _ပန္ ညိွႏိင္း ေဆြးေႏြးေနပ`_ပ¡ (oာတ္ပုံo¸ား-oရာoတ )
ဘo္တုန္းကo
ဒေန႔
ဘo္oွာo
ကo¸င္_ပည္နo္ oဂ¸ားoန္ ေက¸းရြာ¡
_oန္oာအစုိးရဘက္က
ကo¸င္_ပည္နo္ နo္စပ္ေရးရာoန္_ကး oုိo္oး_ကး သန္းေအာင္.
ကo¸င္_ပည္နo္ အo¸ိ_းသား oတ္ေတာ္ အoတ္ _းoက္Oိန္နန္ တုိ႔ ပ`oင္တo္¡
ေကအုိင္ေအဘက္က
ဒုတိo စစ္_းစးo¸_ပ္ oုိo္oးo¸_ပ္ ဂြo္ေoာ္ _းေဆာင္တ့ ကုိo္စားoွo္အဖြ႔
ေကအုိင္ေအ ဘာေ_ပာသo
အပစ္အoတ္ရပ္စoုိေၾကာင္း တရားoင္ အေOာက္အOား oိုင္oိုင္oာoာ _ပပ`
oုိo္oး_ကး သန္းေအာင္ ဘာေ_ပာသo
အOက္ကုိ တင္_ပပ`oည္
oုိo္oးo¸_ပ္ ဂြo္ေoာ္ ေ_ပာၾကားo¸က္ - 
ဒ`oာ ပ¬ာo အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြ ¡
ဘo္ေန႔ Oပ္ေတြ႔oo္ ဆုိတာ oသိရေသး. အစိုးရဘက္က အေၾကာင္း_ပန္oိo့္oo္¡
သတင္းအ_ပည့္အစုံ - …rra–addy—or•f˜urf…ndex—‚h‚fne–sf6730-„…o- 
တရားo‡င္oးစက္ေတြ ဖo္ရoo္  
a• Thursday, June 30, 2011 
_oိ_¸oo္က oးစက္_ကးတoံုး (oာတ္ပံု - ေပၚ_ပ_oာ သတင္း 
ဂ¸ာနo္)
_oန္oာ_ပည္oွာ သတင္းစာဖတ္ရင္ oာတ္oိုက္oွာ ေၾကာက္ရေပoo့္ အ_ပင္oွာေတာ့ oးက ooွန္တာ အOူးေ_ပာဖို႔ oရွိပ`ဘူး¡ oးooွန္ေတာ့oည္း oးစက္
‡o္သံုးၾကေပ`့¡ ေပၚ_ပ_oာသတင္းဂ¸ာနo္ oွာ ဖတ္oိုက္ရတာကေတာ့ ပoက္ေဖာင္းေပၚက တရားo‡င္ oးစက္ေတြ ဖo္ရွားရoo္oို႔ ဆိုပ`တo္¡
_oိ_¸တြင္းက ပoက္ေဖာင္းေတြoွာ _ကး_ကးငo္ငo္ ေတြ႔ရတတ္တ့ oးစက္ေတြOက _o ရာoိုင္ႏန္းoာ တရားo‡င္ ေနရာ oူOားတာေတြ _ဖစ္တo္oို႔
ဆိုပ`တo္¡ တရား‡င္ oြင့္_ပ_တာက oးစက္ oo oံုးေပoo့္ တရားo‡င္ ေနရာoူOားတာက အoံုး ooo ရွိပ`သတ့¡ အသoို ရွိေနတာကိုoည္း oသိo့ဘူးတ့. အoု  
ပoက္ေဖာင္းေစ¸းသည္ စစ္ဆင္ေရးoုပ္oွပ သိoာရပ`သတ့¡ (အရင္ _oိ_¸ေတာ္‡န္ _းေအာင္သိန္းoင္း ဘo္oို စoံoန္႔oြသြားတo္ေတာ့ oသိပ`¡)
ရန္ကုန္_oိ_¸oွာ oုပ္ငန္းတoုစာ oည္ပတ္ဖို႔ oးစက္_ကးေတြဆိုတာကoည္း oူတရပ္စာoက _oင့္တ့ အ_ကး_ကးေတြပ`¡ ပoက္ေဖာင္းေပၚ oo္းေoွ¸ာက္ရင္
oးစက္_ကးေတြနားက¸ oo္းကက¸_္းoို႔ တိုးေ‡ွ႔ သြားေနရတာပ`¡ ဒ`_ကးေတြ တရားo‡င္oို႔ ဖo္ရoo္ဆို ဘo္ေနရာo¸ား သြားOားၾကooဆိုတာ
oေတြးတတ္ေအာင္ပ`ပ¡
h••‚:ff–––—…rra–addy˜€o•—comf
ေ_oာက္ ကိုရးoား ကင္o¸ ရန္ကုန္oွာ ‡o္ oို႔ရေတာ့oo္
oo¸ိoသတင္း_ာန œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ _o နာရ o_ oိနစ္
     
Object 1  
Object 2  
Object 3
Object 4  
o¸င္းoုိင္ (oo•ိo) ¡       ¡ အာရွတိုက္oွာ ကိုရးoား အစားအစာက အoံုးအရင္းန႔ကို Oိုးေဖာက္ေနပ`တo္¡ ဒ`ေပo့ _oန္oာႏိုင္ငံရ¸ _oိ_¸ေတာ္ေoာင္း ရန္ကုန္က 
ကိုရးoား စားေသာက္ဆိုင္ကေတာ့ နားoည္သူတo¸_ိ¸အတြက္ အံ့အားသင့္စရာ _ဖစ္ေနပ`ေတာ့တo္¡
ေ_oာက္ကိုရးoား ေo`င္းေဆာင္ ကင္ဂ¸_ံအးo္ရ¸ ပံုကိုပ_ဖစ္_ဖစ္. သူ႔အေဖရ¸ ပံုကိုပ_ဖစ္_ဖစ္ ဘo္သူကoွ o_oင္ၾကေပoo့္oည္း _oန္oာ_ပည္ေရာက္  
ေကာ္qိုစားေသာက္ဆိုင္က _ပံ_oo္းရ¸ ပOoဆံုး ရသာစံု စားေတာ္ဆက္
 _ဖစ္oိo့္oo္oို႔ _oန္oာအစိုးရန႔ နးစပ္သူတ_းက ေ_ပာပ`တo္¡
ရန္ကုန္oွာ ကိုရးoားစားေသာက္ဆိုင္ အေ_oာက္အ_oား ရွိတာပ`¡ ဒ`ေပo့ ဒဆိုင္ကေတာ့ ေ_oာက္ကိုရးoားက oာဖြင့္တ့ ပOoဆံုးဆိုင္ _ဖစ္ပ`oိo့္oo္¡ ဒဆိုင္ကို
ဘo္သူက ဖြင့္Oားတo္ဆိုတာ ေoးစရာေတာင္ ooိုတ့ အoုပ္ပ`¡ ဆုိင္နာoည္ကကို အေ_ဖေပး_ပးသား¡
ေ_oာက္ ကိုရးoားoွ ပOoဆံုး oာေရာက္ဖြင့္oွစ္သည့္ ေကာ္ oို Koryo စားေသာက္ ဆိုင္အား
 ေတြ႔ရစ_္ (oo¸ိo)
¨ ေကာ္oို Koryo ဆိုတာက ေ_oာက္ကိုရးoားတို႔က သူတို႔ႏိုင္ငံနာoည္ကို o¸_ိစြန္ •hosun ဆိုတာအ_ပင္
 ေနာက္တo¸_ိးေoၚတာ _ဖစ္တo္ " oို႔ _oန္oာန႔ ေ_oာက္ကိုရးoားအေရး ကžြo္းက¸င္သူ_ဖစ္တ့ ဘာေတးoင္တနာက oo•ိoကို o¸င္းoုိင္oွာ ေ_ပာပ`တo္¡
 
¨ _ပoာ ေoေၾကာင္းoိုင္းဆိုoည္း ေကာ္qိုေoေၾကာင္းoိုင္းoို႔ သံုးတo္¡ _ပံ_oo္းoွာရွိတ့ oိုတo္ဆိုoည္း
 ေကာ္qုိoုိတo္oို႔ သံုးတo္¡ ေတာင္ကိုရးoားoွာေတာ့ သူတို႔ႏိုင္ငံကို oန္ကြတ္ Ÿan„u„ oို႔ ေoၚတo္¡ ဒ`ေၾကာင့္ ဒဆိုင္oာ ေ_oာက္ကိုရးoားက 
ဖြင့္Oားတo္ဆိုတာ ေသo¸ာတo္" oု သူက ေ_ပာပ`တo္¡
ႏွစ္ႏိုင္ငံoံုးကို oွ¸_ိ¸‡ွက္‡င္ေရာက္ သြားoာဖူးတ့ ကžြo္းက¸င္သူ အနည္းငo္အနက္ ဘာေတးoင္တနာoည္း ပ`‡င္ပ`တo္¡ _ပံ_oo္း အစားအေသာက္သည္  
ရန္ကုန္က _oန္oာoူo¸_ိးေတြကို oွ¸ာရင္းo¸က္ေအာင္ o¸က္ေကžြးေတာ့oo္ ဆိုတ့ သတင္းကို သူကေတာ့ oအံ့ၾသပ`ဘူး¡
¨ ေ_oာက္ကိုရးoားအစိုးရတို႔. ႏိုင္ငံရပ္_oားoွာရွိတ့ သူတုိ႔သံqံုးေတြက ဒoိုပ ေဒသတြင္း ကိုရးoား စားေသာက္ဆိုင္ေတြ ဖြင့္Oားတတ္ၾကတာပ " oို႔ သူက
ေ_ပာပ`တo္¡ ဒ`ေပo့ ဘန္ေကာက္န႔ ပတရားရွိ ဆိုင္ေတြ အoု oရွိေတာ့ဘူးoို႔ သူက ဆိုပ`တo္¡
 
¨ အoုေတာ့ ဆိုင္သစ္ေတြက oတoန္ဒူးန႔ ဒ`ကာoွာ oာဖြင့္Oားၾကတo္¡ ooန္က¸င္းန႔ ooာဒေoာ့စေတာ့oွာoည္း ရွိတo္ "
¨ ေကာ္qိုစားေသာက္ဆိုင္က ကိုရးoားရ¸ နာoည္ေက¸ာ္ စူးရွရွအရသာရွိတ့ oင္းသးoင္းရြက္ အသုပ္စံု ကင္o¸ K…mch… အပ`အ‡င္ အရသာရွိoွတ့ oင္းo¸ာေတြပ  
ေရာင္းoွာoား¡ ဒ`oွooုတ္ oင္းo¸ာစာရင္းO oပ`တ့ တ_oားပစည္းေတြေကာ ေရာင္း_းoွာoား "
ဒဆိုင္oာ ရန္ကုန္တုိင္း ooန္း_oိ_¸နo္ ဆရာစံ oo္းoေပၚoွာ ရွိ_ပး _ပိ_င္ဘက္ ေတာင္ကိုရးoားဆိုင္ ဒ‡ုန္ဂတ္ Dae Won• Ga• ကေနဆို oတာရာဂ¬န္းတo¸_ိ¸ပ 
ေ‡းတာပ`¡
oo•ိoက စံုစo္းၾကည့္ေတာ့ ဆိုင္oွာ ရွိေနသူေတြoာ ေ_oာက္ကိုရးoားကေန oာတ့ သူေတြပ`oို႔ ဆိုင္‡န္Oo္း တ_းက ေ_ပာပ`တo္¡ ဒ`ေပo့ ဘo္သူက
oာဖြင့္Oားတo္ဆိုတာကိုေတာ့ သသကြကြ oသိေသးပ`ဘူး¡ ေဒသoံေတြ ေ_ပာတာကေတာ့ _ပင္ဆင္ေနတ့ ဆုိင္oွာoုပ္ေနတ့ သူေတြoာ ႏိုင္ငံ_oားသားေတြoို႔  
ဆိုပ`တo္¡ ဆိုင္းဘုတ္oွာ ကိုရးoားoို ေရးOားတာကို oo•ိoက ဘာသာ_ပန္oိုက္ပ`တo္¡ ဘာသာ_ပန္အရ ဆိုင္းဘုတ္ စာသားoာ `_ပံ_oo္းo¸_ံoူးကြo္ရန္ကုန္  
ဆိုင္oြ´ Œyon•yan• •hon ‹yu K–an Yan•on ’ranch _ဖစ္တo္oို႔ သိရပ`တo္¡
စားေသာက္ဆုိင္ဖြင့္ဖို႔ ကိစကို ေ_oာက္ကိုရးoားသံqံုးoာ _‡o‡ စက္တင္ဘာကတည္းက စတင္ ေဆာင္ရြက္o့တo္ oို႔ အဒ သတင္းရပ္ကြက္ အေ_ပာအရ
သိရပ`တo္¡ ဆိုင္အေဆာက္အအံုအတြက္ _‡oo oတ္ooွာ _ ႏွစ္စာo¸_ပ္န႔ ငွ`းရo္းo့တာပ`¡ ဆုိင္ကို အoုေနoွာ အေo¸ာသပ္_ပင္ဆင္ေန_ပး ဆုိင္အoုပ္သoားအ_ဖစ္  
အoုအOိ ေ_oာက္ကိုရးoား
 ႏိုင္ငံသား o_ _းကို ငွ`းရo္းOား_ပး_ပoို႔ ဆိုပ`တo္¡
ရန္ကုန္_oိ_¸oွာ ေ_oာက္ကိုရးoား စားေသာက္ဆုိင္တဆိုင္ ဖြင့္oွစ္ေနတ့ကိစကို ရန္ကုန္oွာရွိတ့ ေတာင္ကိုရးoား သံqံုးက အတည္o_ပ_ေပးသoို _ငင္းဆိုတာoည္း
ooုပ္ပ`ဘူး¡
ေ_oာက္ကိုရးoားoာ စးပြားေရးoုပ္ငန္း oုပ္ရာoွာ ႏိုင္ငံOoွာ စိတ္ပ¸က္ဖြo္ ေကာင္းေoာက္ေအာင္ oေအာင္_oင္_ဖစ္_ပး. oူOုကိုoည္း ‡oင္ေအာင္
oေကžြးေoြးႏိုင္ေပoo့္   အာရွoွာ စးပြားေရးoုပ္ငန္းေတြကို o¸¸Oြင္oုပ္ကိုင္oာေနရာoွာ အေတာ့္ကိုပ Oည္‡`oံ့ညားတ့ oုပ္ငန္းေတြ _ဖစ္ေနပ`တo္¡ ဒ`ေပo့  
ဒဆိုင္ေတြoာ  စးပြားေရးသက္သက္အတြက္ပoား. ဒ`oွooုတ္   ေ_oာက္ကိုရးoား ေOာက္oွo္းေရး_ာနရ¸ ေOာက္oွo္းေရး oုပ္ငန္းေတြအတြက္oား 
ဆုိတာေတာ့ oၾကာo¬ကိုပ oရွင္းoင္းတ့ ကိစေတြ _ဖစ္ေနပ`တo္¡
oၾကာေသးoင္က အာရွတိုင္း သတင္းစာoွာ ဘာေတးoင္တနာက `ေ_oာက္ကိုရးoားo ေက¸ာo¸o္းဖြo္ oိပ္သြား သြားေနေသာ အရင္းရွင္စနစ္ ´ ေo`င္းစ_္န႔ 
ေဆာင္းပ`းတပုဒ္ ေရးo့ပ`တo္¡ ဒေဆာင္းပ`းoွာ ေ_oာက္ကိုရးoားရ¸ အရင္းရွင္စနစ္oာ ႏိုင္ငံ_oားoွာ ဖြံ႔_ဖိ_းOြန္းကားေန_ပး. အo¸ားစုကေတာ့ oသကာစရာ
ေကာင္းoို႔ ေစာင့္ၾကည့္oံ
 ေနရတo္oို႔ ဆိုပ`တo္¡
ေ_oာက္ ကိုရးoားoွ ပOoဆံုး oာေရာက္ဖြင့္oွစ္သည့္ ေကာ္ oို Koryo စားေသာက္ ဆိုင္အား
 ေတြ႔_oင္ရစ_္ (oo¸ိo)
¨ ေ_oာက္ကိုရးoားသည္ အေရွ¸ႏွင့္ အေရွ¸ေတာင္ အာရွတြင္ တရား‡င္ေကာ. တရားo‡င္ တ‡င္ပ` oန္_ပကုo¬ အo¸ားအ_ပား ဖြင့္oွစ္oာo့သည္¡ 
ေငြoာအေရးတ_ကး oိုအပ္ေနေသာ အစိုးရအတြက္ ေငြရွာေပးေန_oင္း
 _ဖစ္သည္¡ ေတြ႔_oင္ရေသာ oက™¬ာ အားoံုးအရ အဆုိပ` စးပြားေရး oုပ္ငန္းo¸ားoွာ _ဖစ္Oြန္း ေအာင္_oင္ေနသည္ " oို႔ ေရးပ`တo္¡
ဒoိုအစားအေသာက္ ဆိုင္အားoံုးoာ oသကာစရာေတြပoား¡ ေန_ပည္ေတာ္ အစိုးရ သတင္းရပ္ကြက္ တoုရ¸ အေ_ပာအရဆိုရင္ ဒေ_oာက္ကိုရးoား 
စားေသာက္ဆုိင္oာ ႏိုင္ငံ_oားကေန အoုပ္သoား g‡ ေoာက္
 ေoၚoာo့တo္oို႔ ဆိုပ`တo္¡ အစိုးရOံက oြင့္_ပ_o¸က္ရ_ပး_ပoို႔oည္း ေ_ပာပ`တo္¡ _oန္oာ_ပည္oွာရွိတ့ Oုိင္းန႔ တqုတ္ စားေသာက္ဆုိင္ေတြoာ ဒအoြင့္အေရး
oရပ`ဘူး¡ အoုပ္သoားအo¸ားစုက _oန္oာႏိုင္ငံသားေတြပ`¡
ေန_ပည္ေတာ္က သူတုိ႔ကို _ပည္‡င္oြင့္ကိစ ေoွ¸ာ့ေပ`့ေပးo့တာကoည္း အံ့အားသင့္စရာေတာ့ oရွိပ`ဘူး¡
 ေ_oာက္ကိုရးoားန႔ _oန္oာ ဆက္ဆံေရး သိပ္ေကာင္းေနပံု ရပ`တo္¡ ႏွစ္ႏိုင္ငံစoံုးက ႏိုင္ငံတကာ o¸က္ႏွာစာoွာ နာoည္ပ¸က္ေနတ့ ႏုိင္ငံေတြပ`¡
ေ_oာက္ကိုရးoားက _oန္oာကို ဒံုးက¸ည္န႔ ႏ¸_ကoးoား နည္းပညာေတြ oေ_ပာင္းေပးအပ္ေနတo္oို႔ oဒoာေတြက စြပ္စြတာေတြoည္း ရွိေနပ`တo္¡
ဒဆုိင္သစ္က အoုပ္သoားေတြOoွာ  အသက္_‡ ေက¸ာ္ oိန္းoငo္ေတြoည္း ပ`ပ`တo္¡ သူတုိ႔oာ အာ¬ာရွင္ ကင္ဂ¸_ံအးo္ကို သစာoံတ့ သာoန္  
qိုးqိုးသားသား ေ_oာက္ကိုရးoား oိသားစုo¸ားOကပ _ဖစ္ပ`oိo့္oo္¡ သူတုိ႔ကို အဆိုအကသာooုတ္ `သူoွ¸_ိoုပ္ငန္း´ အတြက္oည္း 
ေo့က¸င့္သင္ၾကားOား_ပး_ဖစ္တo္oို႔ အဒ သတင္းရပ္ကြက္က ေ_ပာပ`တo္¡
ဘာေတးoင္တနာရ¸ အေ_ပာသာoွန္ပ`က ဒ_ဖစ္ရပ္oာ အOက္ကoူရ¸ အေ_ပာန႔ ကိုက္ညေနပ`တo္¡ အာရွတုိက္oွာ ဖြင့္oွစ္Oားတ့ ေ_oာက္ကိုရးoား
ဆိုင္oွန္သoွ¸ ‡န္Oo္းေတြကို   oိoင္ႏိုင္ငံကေနပ ေoၚoူoာတo္¡ အဒအOက အo¸ားစုoာ  _ပံ_oo္းက အo¸_ိးသoးငo္ေတြပ _ဖစ္ၾကပ`တo္¡
ေန_ပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္အေ_ပာအရ ေ_oာက္ကိုရးoား အစိုးရoာ ဒဆိုင္ကို သူတို႔သံqံုးကတဆင့္ oည္ပတ္oုပ္ကိုင္oွာ_ဖစ္_ပး တရား‡င္o ပိုရဖို႔အတြက္
ေဒသoံစးပြားဘက္တ_းန႔ ပူးေပ`င္းoုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြo္ ရွိတo္oို႔oည္း ေ_ပာပ`တo္¡ အာရွတိုက္oွာ ဖြင့္oွစ္Oားတ့ တ_oားစးပြားေရး oုပ္ငန္းေတြoိုပ
ဆိုရင္ေတာ့ ဒဆိုင္oာoည္း အoိကရည္ရြo္o¸က္ ႏွစ္oုအတြက္ ဖြင့္oွစ္တာ _ဖစ္ပ`oိo့္oo္¡ ေငြoည္းo‡`o¸_oင္း.
 ေoွာင္oိုပစည္း ေရာင္း‡o္_oင္းoို _ပေဒန႔ ဆန္႔က¸င္တ့ oုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေ_oစိုက္စoန္းရဖို႔န႔ _oန္oာႏိုင္ငံO သူoွ¸_ိoုပ္ငန္း oုပ္ကိုင္ဖို႔ပ _ဖစ္ပ`တo္¡
ေoာေoာဆo္oွာေတာ့ ဆိုင္ကို ေသာ့oတ္Oားဆ _ဖစ္ပ`တo္¡ အoုပ္သoားေတြက ဆိုင္ကို oြo္းoံ_ပင္ဆင္
 ေနတုန္းပ`¡ oင္းo¸ာစာရင္းoွာ ဘာေတြပ`oo္ဆိုတာကိုoည္း ေသေသo¸ာo¸ာ oသိရေသးပ`ဘူး¡
ဒအo¸ိန္oွာ ေသo¸ာတာကေတာ့ ဒဆိုင္oွာ ကင္o¸oည္း ရoo္ဆိုတာပ`ပ¡ ေတာင္ကိုရးoားဆုိင္_ဖစ္_ဖစ္.
 ေ_oာက္ကိုရးoားဆိုင္_ဖစ္_ဖစ္ ကိုရးoားoူo¸_ိးေတြရ¸ အoိက အစားအစား_ဖစ္တ့ ကင္o¸oပ`တ့ ကိုရးoား စားေသာက္ဆိုင္ကို oင္o¸ား ရွာoို႔ oေတြ႔ႏိုင္ဘူး 
ooုတ္oား¡
အိo္ပိုင္တရားoo qံးသူ က သoတကို တုိင္
ကို‡ိုင္း œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ o_ နာရ _g oိနစ္
     
Object 5  
Object 6  
Object 7
Object 8  
o¸င္းoိုင္ (oo¸ိo) ¡       ¡ အိo္ပိုင္ဆုိင္o အ_ငင္းပြားသည့္ တရားooတoုတြင္ ကo¸င္_ပည္နo္ oိုးညွင္း_oိ_¸နo္ တရားသူ_ကး စစ္ေဆး ဆံုး_ဖတ္oသည္ တရားoွ¸တo  
oရွိoုဆိုကာ အစအဆံုး _ပန္စစ္ေပးရန္ အoqံးသည့္ တရား_ပိ_င္ အo¸_ိးသoးက သoတ _းသိန္းစိန္Oံ တိုင္စာ ပို႔oိုက္သည္¡
 
အိo္ပိုင္ဆိုင္oတြင္ တရားသူ_ကး _းေရေoာင္သည္ အဂတိ oိုက္စားကာ ဆံုး_ဖတ္o့_oင္း _ဖစ္သည္oု စြပ္စြကာ Oိေရာက္စြာ အေရးoူေပးရန္ အoရံးသူ
oိုးညွင္း_oိ_¸ေန oသင္းသင္းေအးက oြန္o _‡ ရက္ေန႔တြင္ သoတOံ တိုင့္တန္းo့_oင္း _ဖစ္သည္¡ oသင္းသင္းေအးo oင္ပြန္း_ဖစ္သူ ကြo္oြန္သူ အိo္ပိုင္ရွင္
_းသက္oြင္o အoက အိo္ေပၚoွ ႏွင္o¸သ_ဖင့္ အိo္ကို သူပိုင္ ကိုo္ပိုင္ အ_ငင္းပြားရာoွ တရားqံုး ေရာက္သြား_oင္း _ဖစ္သည္¡
 
oo¸ိoက ဖတ္oြင့္ရသည့္ သoတOံ တိုင္သည့္စာ oိတ_ကို ႏိုင္ငံေရးပ`တo¸ားႏွင့္ _ပည္တြင္း_ပည္ပ ဂ¸ာနo္o¸ား အားoံုးကိုoည္း သူက _ဖန္႔ေ‡Oားေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္¡
 
တိုင္စာႏွင့္ တရားqံုးအo စရင္o¸က္o¸ားပ` ဖတ္ရoြင့္ရo့ေသာ oတူကြ_ပား_oင္းႏွင့္ _ငိo္းo¸o္းေရးပ`တက အo
 _ဖစ္ပြားo့သည္oွာ oွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားသူ_ကးo ေကာက္o¸က္ဆြo oြoွားေနသည္ကို ေတြ႔ရသ_ဖင့္ ¨_ပန္oည္ စစ္ေဆးစရင္သင့္သည္" oု  
oွတ္o¸က္_ပ_သည္¡
oတူကြ_ပား_oင္းႏွင့္ _ငိo္းo¸o္းေရးပ`တ _က_ _းေနo¸_ိးေ‡က ¨oသင္းသင္းေအးရ¸ oင္ပြန္း ကြo္oြန္သြားတ့ _းသက္oြင္ရ¸ အoက သူတို႔oင္ooားကို အိo္ေပၚ
ေoၚတင္Oားတo္oို႔ ေ_ပာတ့ ရက္စြကို အေ_ooံ_ပး တရားသူ_ကးက ေကာက္o¸က္စြတာ¡ တကo္ေနတ့ ရက္စြOက္ တႏွစ္ေoာက္ ေနာက္က¸ေနတo္" oု  
oo¸ိoကို ေ_ပာသည္¡
 
တိုင္စာအတြင္း_ တရားသူ_ကး _းေရေoာင္က oာဘ္စားေၾကာင္း စြပ္စြOား_ပး. သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရတရပ္အ_ဖစ္ ¨oူေကာင္း@ oူoေကာင္းပ`က" _ဖစ္oာႏိုင္စရာ 
oရွိoု သံုးသပ္Oားသည္¡
  
အဆိုပ` အoႏွင့္ ပတ္သက္_ပး oo¸ိoအေန_ဖင့္ တရား_ပိ_င္ႏွစ္ဖက္စoံုးOံ တိုက္qိုက္ဆက္သြo္@ oရo့ေပ¡
ကo¸င္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ဖို႔ သေဘာတူညo¸က္ ရoုနး_ပ
ဖနိဒ` œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ o_ နာရ oo oိနစ္
     
Object 9  
Object 10  
Object 11
Object 12  
o¸င္းoုိင္ (ooိ¸o) ¡     ¡ _oန္oာအစိုးရဘက္က ေစoတ္oိုက္ေသာ ကိုo္စားoွo္အဖြ႔ႏွင့္ ကo¸င္oြတ္ေ_oာက္ေရး အဖြ႔တို႔ ၾကာသပေတးေန႔တြင္  
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး_ပးေနာက္ ႏွစ္ဖက္အပစ္oတ္ရပ္စေရး သေဘာတူညo¸က္ ရရွိဖို႔ နးစပ္ေန_ပ_ဖစ္သည္¡
 
_ငိo္းo¸o္းတည္_ငိo္ေရးႏွင့္ ညွိႏိင္းေရးအဖြ႔oွ ကo¸င္_ပည္နo္ နo္စပ္ေရးရာ‡န္_ကး oိုo္oး_ကးသန္းေအာင္ _းစးေသာ g _းပ` ကိုo္စားoွo္အဖြႏွင့္ K!O ဘက္oွ  
ဒုစစ္_းo¸_ပ္ oိုo္oးo¸_ပ္ဂြo္ေoာ္ ေo`င္းေဆာင္ေသာ o _းပ` ကိုo္စားoွo္အဖြ႔တို႔ oဂ¸ားoန္ရွိ K!O ဆက္ဆံေရးqံုးေရွ¸တြင္ တနာရoြၾကာ ေဆြးေႏြးo့ၾကသည္¡
 
¨သူတုိ႔ဘက္က တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ဆုိင္းOားတo္ဆုိတာကို oုိင္oာo သက္ေသရွိရoo္¡ အဒအo¸က္ေတြ oုပ္ေပးႏုိင္တo္ဆုိရင္ က¸ေနာ္တုိ႔ဘက္က
ေရွ¸တန္းေတြ qုပ္သိo္းဖုိ႔ ညန္ၾကားoွာပ`¡ အဒ ညန္ၾကားo _ပးရင္ သူတုိ႔ စစ္တပ္_ဖစ္_ဖစ္. အစိုးရ_ဖစ္_ဖစ္န႔ က¸ေနာ္တို႔က အပစ္အoတ္ ရပ္ဆုိင္းေရးတoုကို
oက္oွတ္Oုိးၾကoo္¡ ဒေန႔ ေတြ႔ဆံုပြ ပ¬ာo ေတြ႔ဆံုooုိ႔ ေ_ပာရoo္" oု K!O တြဘက္အတြင္းေရးoး _းoနန္က oo¸ိoကို ေ_ပာသည္¡
စစ္ တိုက္o _ဖစ္ပြား_ပးေနာက္ ပOoဆံုး ေတြ ဆံုo _ဖစ္ေသာ ကo¸င္ေo`င္းေဆာင္o¸ားႏွင့္ အစိုးရ ကို o္စားoွ o္ အဖြ႔တို႔ ကo¸င္_ပည္နo္ oက¸ားoန္ တြင္
ၾကာသပေတးေန႔ oြန္ g‡ ရက္. _‡oo oုႏွစ္က ေဆြးေႏြးေနစ_္¡ oာတ္ပံု - •…•…ƒen journa€…s•¡ ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္း_ဖင့္ ေ_ဖရွင္း
ပ`oည္ oု အစိုးရက _ငိo္းo¸o္းတည္_ငိo္းေရးႏွင့္ ညွိႏိင္းေရး အဖြ႔oွ တဆင့္ ေကအိုင္အိုကို အသိေပး oို က္ သည္ ¡
သူက ဆက္_ပး ¨ဒေန႔ ေ_ပာဆုိတ့အပုိင္းoွာ ႏုိင္ငံေရး_ပ‘နာကုိ ႏုိင္ငံေရးန႔ ေ_ဖရွင္းရေအာင္ဆုိတ့ ေ_ပာဆုိတ့ အo¸က္ပ`oာတ့ အတြက္ေၾကာင့္
အစုိးရအဆက္ဆက္ကေန_ပးေတာ့ oုပ္ေဆာင္ေ_ပာဆုိoေတြကေန တဆင့္
 ေoွ¸ာ့oုိက္တ့ သေဘာoုိ႔ _oင္တo္" oု ေ_ပာသည္¡
_ငိo္းတည္ညွိႏိင္းအဖြ¸က တင္_ပo¸က္တြင္ အစိုးရတပ္o¸ားကို oြန္ oo ရက္ေန႔ကတည္းက အပစ္oတ္ရပ္oိုင္းOား_ပး
 _ဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ ပံုoွန္ ဆက္သြo္ႏုိင္oည့္ _oစ္ၾကးနား_oိ_¸ ဆက္ဆံေရးqံုးကုိ _ပန္oည္ ဖြင့္ေပးရန္တို႔oည္း ပ`ရွိသည္oု K!O ေo`င္းေဆာင္o¸ားက 
ေ_ပာသည္¡
 
အစိုးရကိုo္စားoွo္အဖြ႔oွာ oေန႔တြင္ပင္ _oစ္_ကးနားသို႔ _ပန္oည္Oြက္oြ`သြား_ပ_ဖစ္သည္¡ အပစ္oတ္ရပ္စေရး သေဘာတူညo¸က္ oက္oွတ္ေရးOိုးoႏွင့္
သက္တo္းကာoႏွင့္ ပတ္သက္@ အစိုးရဘက္က _ပန္oည္တံု႔_ပန္o¸က္ oိုအပ္ေနေသးသည္¡
oြန္ _  ရက္တြင္ စတင္_ဖစ္ပြားo့ေသာ တိုက္ပြo¸ားသည္ oြန္ _g ရက္အOိ _ဖစ္ပြားေနo့ေသာ္oည္း ooုအo` _ငိo္သက္ေနသည္¡
 
အစည္းအေ‡းသို႔ _ငိo္းတည္ ညွိႏိင္းအဖြ႔‡င္ _ _း ရွိသည့္အနက္ နo္စပ္ေဒသ oံု_oံ_ေရးႏွင့္ ဖြံ႔_ဖိ_းေရး‡န္_ကး oိုo္oး_ကးသန္းေအာင္. ကo¸င္အo¸_ိးသား အတုိင္ပင္oံ
_က_ _းဆင္‡`းေနာ္. စည္းoံုးညညြတ္ေရးႏွင့္ ဒoုိကေရစပ`တ ကo¸င္_ပည္နo္ UDŒKS အo¸_ိးသားoတ္ေတာ္ _းoက္Oိန္နန္တုိ႔ oာေရာက္o့_ပး ေ_oာက္ပုိင္းတုိင္း 
စစ္_ာနo¸_ပ္ ပOoတန္း စစ္ဆင္ေရး oုိo္oး_ကး Oြန္းOြန္းအုန္းႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာ စံုစo္းစစ္ေဆးေရး_ာန oုိo္oးႏုိင္oင္း တက္ေရာက္oာ_oင္း oရွိo့ေၾကာင္း
သိရသည္¡
 
အဖြ႔ေo`င္းေဆာင္ ရoိုင္အo¸_ိးသား oုိo္oး_ကးသန္းေအာင္သည္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းoြန္သူoု oူသိo¸ား_ပး
 ေ_oာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္_ာနo¸_ပ္တြင္ အo¸ိန္ၾကာ_oင့္စြာ တာ‡န္oူo့သူ _ဖစ္သည္¡
 
သူသည္ _‡‡o-_‡‡_ oုႏွစ္အတြင္း ဖားကန္႔o¸_oာoးႏွင့္ _‡‡_-_‡o‡ oုႏွစ္ အေစာပုိင္း ေ_oာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္_ာနo¸_ပ္ o¸_oာoး  တာ‡န္oူo့သည္¡ _‡o‡ oုႏွစ္  
ေရြးေကာက္ပြတြင္ ‡င္ေရာက္oွ_္_ပိ_င္o့_ပး နo္စပ္ေဒသ oံု_oံ_ေရးႏွင့္ ဖြံံ႔_ဖိ_းေရး‡န္ၾကး _ဖစ္oာo့သည္¡
¨ ဒေန႔ေတာ့ သူတို႔န႔ ေတြ႔ဆံု_ပးေတာ့ စစ္တပ္ဘက္က oိုo¸င္တာေတြ တင္_ပတ့ အo¸က္ေတြ တင္_ပတာပ`ပ¡
 ေကအိုင္အိုဘက္ကေတာ့ oက္oွတ္Oိုးဖို႔ အစအစ_္ ဆြoo္ဆိုတ့ သေဘာရွိတo္" oု _းဆင္‡`းေနာ္က oo•ိoသို႔ေ_ပာသည္¡
 
_ငိo္းတည္ညွိႏိင္းအဖြ႔ကို _oစ္ၾကးနားoွ oo္းoရးတ‡က္oန္႔ရွိ ေရေညာင္ပင္ -ဂ`းရားoန္ ေက¸းရြာတို႔အၾကားရွိ
 ေo¸ာင္းတဖက္o¸o္းoွ K!O oံု_oံ_ေရးတပ္ဖြ႔o¸ားက oာေရာက္ၾကိ_ဆုိo့_ပး အစုိးရဘက္oွ oံု_oံ_ေရးတပ္ဖြ႔ o‡ _းoန္႔ oဂ¸ားoန္ တပ္စoန္းတြင္ ေနရစ္o့ၾကသည္¡
 
¨ က¸ေနာ္တုိ႔ဘက္က oံု_oံ_ေရးေတြ သြားၾကိ_တ့အo` oံုး‡ oံုၾကည္တ့သေဘာ ေတြ႔ရတo္¡ အေတာ့ ဒေတြ႔ဆံုoကေန ေဆြးေႏြးo အဆင့္ေရာက္ေအာင္  
oုပ္သြားေစo¸င္တ့ ဆႏ”ရွိတo္ဆုိတာ ေတြ႔ရတo္" oု _းoနန္က ေ_ပာသည္¡
 
အစုိးရ တပ္ဖြ႔o¸ားဘက္o¸ား အပစ္ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း သက္ေသ အေOာက္အOားကုိ တရား‡င္ အoုိင္အoာ တင္_ပရန္ K!O က Oပ္oံေတာင္းဆိုoိုက္သည္¡
 
_ဖစ္ေပၚoာႏိုင္သည့္ အပစ္အoတ္ရပ္ဆိုင္းoႏွင့္ ပတ္သက္@ ¨oာoေ_ပာoုိ႔oည္း oရဘူး¡ အေ_oအေနအေပၚ oူတည္ပ`တo္¡ စားပြေပၚoွာ 
တႏုိင္ငံoံုးအတုိင္းအတာ ေတြ႔ဆံုoေတြ ေပၚoာoo္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရး တည္_ငိo္သြားတ့အo` ရပ္စေရးေတာင္ _ဖစ္သြားႏုိင္ပ`တo္" oု _းoနန္က ဆိုသည္¡
ေရြးေကာက္ပြoြန္ကာo ပိုoိုဆိုးရြားoာ
oo¸ိoသတင္း_ာန œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ oo နာရ _g oိနစ္
     
Object 13  
Object 14  
Object 15
Object 16  
(ေဒၚoင္_oာႏွင့္ အင္ တာo¸_း)
 
o¸င္းoုိင္ (oo•ိo) ¡       ¡ _ေရာပေ_oာက္ပိုင္း oစ္သူေoးနးoားႏိုင္ငံတြင္ က¸င္းပoည့္ •ommun…•y o› Democrac…es oူသည့္ အစည္းအေ‡း_ _‡o‡ 
ေရြးေကာက္ပြoြန္ ကာo_ စစ္oက္_ဖစ္ပြားo. oူ႔အoြင့္အေရး o¸_ိးေဖာက္oo¸ားကို အေoးေပး တင္_ပoည္oု _ပည္ပေရာက္ _oန္oာ့ဒoုိကေရစအေရး 
oပ္ရွားေနေသာ အo¸_ိးသoးေo`င္းေဆာင္ တ_း_ဖစ္သူ ေဒၚoင္_oာက ေ_ပာသည္¡
Oို႔အ_ပင္ အo¸_ိးသားဒoိုကေရစအဖြ႔o¸_ပ္ကို ပ¸က္_ပo္_ပး_ဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ _ပည္Oေရး‡န္ၾကး_ာနက ေ_ပာဆိုo¸က္
 ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက¸_္းသား _‡‡‡ ေက¸ာ္အေရးပ` ပ`‡င္သည္oု သူက ဆုိသည္¡
 
‰အစည္းအေ‡းoွာ အေoရိကန္ ႏိုင္ငံ_oားေရး‡န္ၾကး ooာရ ကoင္တန္o အOူးအစအစ_္အရ oူOုအေ_o_ပ_ •…v…€ Soc…e•y အဖြ႔ကိုo္စားoွo္o¸ားကိုပ` 
ဖိတ္ၾကားOားသည္¡
‰အစည္းအေ‡း_ _oန္oာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္_ပး တင္_ပoည့္ အoိက အေၾကာင္းအရာကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေဒၚoင္_oာOံ ဆက္သြo္ ေoး_oန္းOားသည္ကို  
တင္_ပoိုက္ပ`သည္¡
အေoရိ ကန္ ႏုိင္ငံ_oားေရး‡န္_ကး ooာရ ကoင္ တန္န႔ oူoအေOာက္အကူ_ပ_ အဖြ႔ေတြ ေတြ႔တ့
 ေနရာoွာ ေဒၚoင္_oာoည္း ဘo္ oိုဘo္ပံုန႔ အoုoို ေတြ႔ဆံုoြင့္ ရoာတo္ဆိုတာ ေ_ပာ_ပေပးပ`¡
``က¸o oာတက္ေရာက္တ့ အစည္းအေ‡းက oo ႏွစ္ရွိ_ပ¡ သူတို႔က •ommun…•y o› Democrac…es ဆို_ပး ေoၚတo္¡ အoိကက ဒoိုကေရစ အoာoံႏိုင္ငံေတြ  
အo¸င္းo¸င္း စုစည္း_ပး အစိုးရေတြက ဖြ႔Oားတ့oာေပ`့¡ ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္တိုင္းoွာ ဒoိုကေရစႏိုင္ငံေတြရ¸ ႏိုင္ငံ_oားေရး‡န္ၾကးေတြ. ‡န္ၾကးအဆင့္ေတြက oာ_ပး
ကoာoွာ ဒoိုကေရစ _ပန္႔ပြားေအာင္. ဒoိုကေရစ oိုင္_oေအာင္အတြက္ ဘo္oို_oင့္oားေအာင္oုပ္ooဆုိ_ပး သူတို႔oာ_ပး အစည္းအေ‡း Oိုင္ၾကတာo¸_ိး ရွိတo္''
``ဒအစည္းအေ‡းoွာပ ဒoိုကေရစေOာက္oံအားေပးတ့ oူOုအေ_o_ပ_ •…v…€ Soc…e•y အဖြ႔ကိုo္စားoွo္ေတြoည္း oာ_ပးေတာ့oွ တo¸ိန္Ooွာ က¸oတို႔  
ေက¸ာo¸င္းကပ္ အစည္းအေ‡း oာoုပ္ၾကတာေပ`့¡ oႏွစ္ကစ_ပး အOူးသ_ဖင့္ ooာရ ကoင္တန္ကပ _းေဆာင္_ပးေတာ့oွ oူOုအေ_o_ပ_ကိုo္စားေတြန႔. 
ဒႏိုင္ငံ_oားေရး‡န္ၾကးေတြန႔ ၾကားOoွာoည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးေတြoုပ္_ပး ဒoိုကေရစ ပိုoိုဖြံ႔_ဖိ_းတိုးတက္ေအာင္. ဒoိုကေရစ oိုင္oာေအာင္ ဘo္oိုo¸_ိးေတြ
oုပ္ooဆိုတ့oာကို •…v…€ soc…e•y ေတြဘက္က အၾကံ_ာ¬္ေတြကိုoည္း ၾကားဖို႔အတြက္ ေတြ႔ဖို႔ oုပ္oo္ဆိုတာo¸_ိးန႔ သူတို႔ စၾကတာ''
``ဒ`ေၾကာင့္ ဒအစည္းအေ‡းoွာက က¸oတို႔ •…v…€ soc…e•y ဘက္က o‡ ေoာက္ေoာက္န႔  ooာရ ကoင္တန္န႔. _ပးသြားေတာ့ ဒအိo္ရွင္ႏိုင္ငံရ¸ 
ႏိုင္ငံ_oားေရး‡န္ၾကးက အတူတူOိုင္_ပး o နာရၾကာ စကားေ_ပာပြ oုပ္ဖို႔ရွိတo္¡ အဒoွာ တ_oား ႏိုင္ငံအသးသးက oာၾကတ့   •…v…€ soc…e•y 
ကိုo္စားoွo္အားoံုးရo္. သတင္းoဒoာေတြကoည္း ‡ိုင္းOိုင္ဖို႔ အစအစ_္ရွိပ`တo္''
•ommun…•y o› Democrac…es ဆိုတာ ဘo္ oိုအဖြ႔o¸_ိးo¡
``•ommun…•y o› Democrac…es ဆိုတာ တကo့္ ဒoိုကေရစႏိုင္ငံေတြက စု_ပးဖြ႔Oားတာ¡ က¸o _oင္တာက ဒoိုကေရစကို အoိက ဖြံ႔_ဖိ_းေအာင္ oုပ္ဖုိ႔oွာ 
ကုoသoဂOoွာ အ¬ာရွင္ႏိုင္ငံေတြ ပ`ေနတ့အo` တo¸_ိ¸ကိစေတြoွာ အoက္အo_ဖစ္တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္oို႔oို႔ oုနက US (အေoရိကန္ ) တို႔oိုo¸ိ_း. တ_oား ဖြံ႔_ဖိ_း_ပးသား 
ဒoိုကေရစႏိုင္ငံ ဒအေနာက္ႏိုင္ငံေတြ ေတာ္ေတာ္o¸ားရo္. အေရွ¸ကဆိုရင္ ေoာင္ေကာင္. ကိုးရးoား.  oြန္ဂိုးရးoားတို႔ ဒoိုo¸_ိး ႏိုင္ငံေတြက ပူးေပ`င္း_ပးေတာ့oွ  
သူတို႔ဖြ႔Oားတာ¡ အစိုးရ_းေဆာင္တ့ ဒoိုကေရစအတြက္ သးသန္႔ စုOားတ့ အဖြ႔oို႔ ေ_ပာoုိ႔ရပ`တo္''
•…v…€ soc…e•y ဘက္က o‡ ႏိုင္ငံOoွာ အာရွႏိုင္ငံေတြOက ဘo္ႏိုင္ငံေတြပ`o¡
``က¸oတို႔ _oန္oာႏုိင္ငံoိုo¸_ိး ဒoိုကေရစ oဖြံ႔_ဖိ_းေသးတ့. ၾကိ_းစားေနရဆ. အoိက စစ္အာ¬ာရွင္ေတြရ¸ oက္ေအာက္oွာ ေနေနရဆ ႏိုင္ငံေတြရ¸ oူOုအေ_o_ပ_  
အဖြ႔အစည္းoွာ oုပ္ၾကတ့သူေတြက oာေတြ႔ၾကတ့သေဘာ¡ _ပoာ _oန္oာႏိုင္ငံပ`တo္. ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ. ဆိုoားoးoားႏိုင္ငံ. oူဂန္ဒ`ႏိုင္ငံoိုo¸_ိး ပ`တo္ဆိုေတာ့  
အOူးသ_ဖင့္ အာ¬ာရွင္oက္ေအာက္oွာ ရွိေနေသးတ့. အပိတ္oံOားရတ့. ooြတ္oပ္ေသးတ့ ႏိုင္ငံေတြoွာ ၾကိ_းစား_ပး oုပ္ေဆာင္ေနၾကရတ့ သူေတြက
ကိုo့္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို သူတို႔န႔အတူ တင္_ပေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ပ`¡ က¸oေတြ႔တာေတာ့ ကေoာဒoား. _oန္oာ. oေoးရွား. အင္ဒိုနးရွား. အိႏိ”oန႔ တo¸_ိ¸ အေရွ¸အာရွႏိုင္ငံ  
ပ`တo္''
ဘာေတြ ေဆြးေႏြးတင္_ပoo္ oို႔ စ_္စားOားo¡
``အoိက ႏွစ္ပိုင္းoြ_ပး တင္_ပoွာေပ`့. အoိက က¸o ›ocus Oား_ပး ေ_ပာoွာက ေရြးကာက္ပြoြန္ကိစကိုပ _းတည္_ပးေတာ့ ေ_ပာoo္¡ ေရြးကာက္ပြoြန္ကာooွာ 
အေ_oအေနအားoံုးကို _oံ_ငံု_ပး သံုးသပ္ရင္ အေ_oအေနေတြက ပို_ပး oိုoြင္းဆိုးရြားoာတo္ဆိုတာကို က¸o သူတုိ႔ကို တင္_ပoo္¡ အoိက အပစ္ရပ္ေတြကို
o¸_ိးေဖာက္_ပး နအဖေတြက တိုင္းရင္းသားေဒသေတြoွာ oက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႔ေတြန႔ Oိုးစစ္စင္oာတ့ ကိစေတြ¡ _ပးေတာ့ oူ႔အoြင့္အေရး o¸_ိးေဖာက္oကိစ. 
အOူးသ_ဖင့္ oတ္တေoာ_ဖစ္ပြားေနတ့ ကo¸င္_ပည္အေနအOားကို အoိက ›ocus Oား_ပးေတာ့oွ ကo¸င္အo¸_ိးသoးန႔ oိန္းကေoးငo္ oo ေoာက္  
oုဒိန္းက¸င့္oံရတ့ကိစ. g ေoာက္ အသတ္oံရတ့ကိစ ဒ`ေတြကို က¸o _ပoာေပး_ပးေတာ့ ဒ့Oက္ပို_ပး ဆိုးoo့္ အေနအOားo¸_ိး. ကo¸င္oွာ သူတုိ႔ ဒ့Oက္ပို_ပး
oက္နက္အင္အားေကာ. တပ္အင္အားေကာ Oပ္_ဖည့္တ့ကိစကို အoိကOား_ပးေတာ့ ေ_ပာoo္¡ တဖက္ကက¸ က¸oတို႔ ဒoိုကေရစေရးoပ္ရွားoူႏွင့္ ပတ္သက္_ပး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ NLD ကို _းသိန္းစိန္ အစိုးရကေန စ_ပး တရား‡င္စာန႔ Oုတ္_ပးoွ ဒoပ္ရွားေနတာေတြ ရပ္ဖို႔အတြက္ _oိo္းေ_oာက္တာေတြ စ_ဖစ္_ပဆိုတ့
အေပၚoွာ. _ပးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက¸_္းသား _‡‡‡ က က¸န္ေနေသးတo္ဆိုတ့ ဒအေၾကာင္းေတြကို အoိကOား_ပး ေ_ပာoo္''
ဒကိစေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ အo¸ိန္ o နာရရတာoား¡
``အo¸ိန္ o နာရဆိုတာက oုနကေ_ပာတ့ oူOုအေ_o_ပ_အဖြ႔အစည္း ကိုo္စားoွo္ အားoံုး o‡ ေoာက္က
 ေပ`င္း_ပး ေ_ပာရoo့္ oာo¸_ိးေပ`့¡ တ_oားသူေတြoည္း က¸ooိုပ သူ႔ႏိုင္ငံရ¸ _ပ‘နာေတြကို တင္_ပရoွာေတြ ရွိတo္ေo¡ ဆိုေတာ့ တေoာက္. 
တေoာက္ကိုေတာ့ အo¸ိန္အရွည္ၾကးေတာ့ oရဘူး¡ ကိုo့္ဘက္က တိုတိုတုတ္တုတ္န႔ပ အoိက _းစားေပးတင္_ပoo့္ အေၾကာင္းအရာကို တင္_ပ_ပးေတာ့
တတ္ႏုိင္သoွ¸ ေဆြးေႏြးပြ
 _ဖစ္ေအာင္ေတာ့ ၾကိ_းစားၾကoွာေပ`့ေနာ္''
အoုoို တင္_ပ. ေဆြးေႏြး_oင္းအား_ဖင့္ ဘာကိုေoွ¸ာ္ oင့္Oားo¡
``အoိက က¸o ေoွ¸ာ္oင့္တာက အoုoို သူတို႔န႔ကိုo္န႔ တိုက္qုိက္ ေတြ႔ဆံုေ_ပာဆိုoြင့္ ရတ့ေနရာoွာ သူတို႔ဒႏိုင္ငံရ¸
 ေo`င္းေဆာင္ေတြကoည္း ကိုo့္ႏိုင္ငံရ¸ အေ_oအေနကို သိႏိုင္တာပoို႔ oွန္းoို႔ရသoို (အေ_oအေန အားoံုးကို အေသးစိတ္ေတာ့ သူတို႔ သိo¸င္oွ သိoo္ ). 
အOူးသ_ဖင့္ က¸oေoွ¸ာ္oွန္းတာက _oန္oာႏိုင္ငံoွာ ေoာေoာဆo္
 _ဖစ္ေနတ့ _ပ‘နာေတြက သိပ္ၾကာေန_ပး အoုoာက ပို_ပးဆိုးoာေနတ့ အေ_oအေနoွာ သူတို႔ဘက္က ac•…on oူဖို႔ oုိတo္ဆိုတ့ကိစ. အOူးသ_ဖင့္  
ကုoသoဂအဖြ႔ကေန oူ႔အoြင့္အေရး o¸_ိးေဖာက္oူအတြက္ စံုစo္းစစ္ေဆးေရး
 ေကာ္oရွင္ အ_oန္ဆံုး ဖြ႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို အေoရိကားအေနန႔ _းေဆာင္_ပးေတာ့ အ_oန္ဆံုး_ဖစ္ေအာင္ ၾကိ_းစားေပးဖို႔''
``ဒoိုo¸_ိး o¸က္ႏွာo¸င္းဆိုင္ ေ_ပာoြင့္ရတ့အတြက္oို႔ ကိုo့္ဘက္က oတ္တေoာ_ဖစ္ေနတ့ အေရးေပၚ _ပ‘နာေတြကို တင္_ပoြင့္ရo္. ေနာက္_ပး ဘာoုပ္ႏိုင္o  
ဆိုတ့oာကို   သူ႔ကို တုိက္qုိက္ ေ_ပာoြင့္ရတ့ အo`o¸_ိးoွာေတာ့ သူ႔ဘက္က အနည္းဆံုး o¸က္o¸င္း oတု႔ံ_ပန္ရင္ေတာင္oွ က¸oတို႔ဆက o¸က္o¸င္း ၾကားရတ့အေပၚoွာ 
သူ႔အေနန႔ o¸က္o¸င္း ›o€€o– u‚ ac•…on oုပ္oo္ဆိုရင္ သူ႔အတြက္ စ_္းစားoြင့္ အo¸ိန္ပိုေပးoo္ေပ`့''
``သူ႔ေအာက္က qုံးေတြကတဆင့္. တဆင့္တင္_ပရတာOက္စာရင္ သူ႔ကို o¸က္o¸င္း o¸က္ႏွာo¸င္းဆိုင္ တင္_ပoြင့္ ရတ့အo`oွာ သူ႔ဘက္က တoုoု
ဆံုး_ဖတ္oo္ဆိုoည္း _oန္_oန္ဆန္ဆန္န႔ ဆံုး_ဖတ္ႏိုင္oo့္ အေ_oအေနo¸_ိး ကိုo့္ဘက္က တုိက္တြန္းႏိုင္oြင့္ ရွိoွာေပ`့''
o oာရ ကoင္တန္ oာ အo¸_ိးသoးေရးႏွင့္ ပတ္သက္_ပး အားေပး_oင့္တင္တ့သူ တ_း_ဖစ္ တo္¡ အo¸_ိးသoးကိစႏွင့္ ပတ္ သက္_ပး တင္_ပဖို႔ ရွိoား¡
``oုနက ေ_ပာသြားတ့ ဒစစ္ပြေတြ _ဖစ္တ့အေပၚoွာ စစ္တပ္က အ_oတo္း oုပ္ေနက¸ အooအၾကo္းဖက္o. oုဒိန္းက¸င့္o ကိစေတြက ဒ့Oက္ပိုo¸ားoာoo့္
အေနအOားo¸_ိးကို သူ႔အေနန႔ က¸o _oင္ေစo¸င္တo္¡ အဒ`ကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ဖို႔ကoည္း oုနက ကုoသoဂက o¸က္o¸င္း အေရးoူ ေဆာင္ရြက္တ့oာ _ဖစ္oာoွပ  
ဒoိုo¸_ိး အေ_oအေနေတြကို က¸oတို႔ဘက္က တားဆးoန္႔တားႏိုင္oo္''
``ေနာက္တoုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အoုoိုo¸_ိး _ပည္Oေရး‡န္ၾကး_ာနက စာေရးေ_ပာေနတ့အo¸ိန္.
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကoည္း oရးသြားoo္ဆိုေတာ့ oံု_oံ_ေရးကoည္း က¸oတို႔ စိတ္ပူရ_ပ¡ ဒကိစေတြကိုoည္း Secre•ary o› S•a•e အေနန႔ သူ႔ရ¸ ပ`‡`န႔ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ oံု_oံ_ေရးအတြက္ကို သူတတ္ႏိုင္သoွ¸ oန္႔Oားႏိုင္ေအာင္. အကာအကြo္ေပးႏုိင္ေအာင္. ႏိုင္ငံတကာ သံတoန္ ၾကားOoွာ _းေဆာင္_ပး 
ေ_ပာႏိုင္oo့္ oာo¸_ိးကိုoည္း က¸o _ဖစ္ေစo¸င္တo္¡
အေoရိကားက _oန္oာ့အေရးကို ႏိုင္ငံ_oားေရးေပၚoစoွာ အေရးၾကးတ့ Oိပ္ဆံုးႏိုင္ငံေတြOoွာ _းစားေပး စ_္းစားတ့ အဆင့္o¸_ိး က¸o _ဖစ္ေစo¸င္တo္''
oြ တ္ေ_oာက္ေသာ္oည္း ဒန္ ကေo အoူoံ‡င္_းoည္
o¸_ိးသိ¬္း. သသ œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ oo နာရ og oိနစ္
     
Object 17  
Object 18  
Object 19
Object 20  
oo¸ိoသတင္း_ာန ¡      ¡ _ oေက¸ာ္ ရင္ဆိုင္o့ရသည့္ အooွ oြတ္ေ_oာက္သြားေသာ္oည္း ကoာရြတ္_oိ_¸နo္ တရားသူ_ကးqံုးo  အ_ပစ္ရွိေၾကာင္း 
ဆံုး_ဖတ္o¸က္ကို ဆက္oက္@ အoူoံ‡င္သြားoည္oု _oန္oာတိုင္းo္ အoေဆာင္ အရာရွိo¸_ပ္ေoာင္း ၾသစေၾတးo¸ ႏိုင္ငံသား ေရာ့စ္ဒန္ကေoက ေ_ပာသည္¡
ၾကာသပေတးေန႔႔ oြန္းoြပိုင္းတြင္ _ပ_oုပ္သည့္ တရားoြင္_ ooိုင္oာoင္းအား သာoန္နာက¸င္ေစoအတြက္
 ေOာင္ဒ¬္တoႏွင့္ oူ‡င္oၾကးၾကပ္ေရး _ပေဒေဖာက္ဖ¸က္oအတြက္ ဒ¬္ေငြက¸ပ္တသိန္း ေပးေဆာင္ရန္ သတ္oွတ္o့သည့္ ကoာရြတ္_oိ_¸နo္ တရားသူၾကးqံုး 
ဆံုး_ဖတ္o¸က္ကို ဆက္oက္အoူoံ‡င္သြား_းoည္oု oစတာ ေရာ့စ္ဒန္ကေoက ေ_ပာဆို_oင္း _ဖစ္သည္¡
"ဒoိန္းoကို  
qိုက္တာႏွက္တာoည္း 
ooုပ္o့ဘူး. 
oူးoစ္ေဆး‡`းoည္း 
oတိုက္o့ဘူး¡ ဘာအ_ပစ္oွ  
oက¸_းoြန္o့တ့ အတြက္  
ဒတရားqံုး ဆံုး_ဖတ္o¸က္ကို  
ဆက္oက္ 
အoူoံ‡င္သြားoွာပ`" oု 
oစတာ ေရာ့စ္ဒန္ကေoက 
ေ_ပာဆိုသည္¡
ကoာရြတ္_oိ_¸နo္  
တရားသူ_ကးo 
တရားစရင္o¸က္  
o¸_ပးoွ¸င္_ပးo¸င္း အoအား 
အoူoံ‡င္ရန္အတြက္  
ေရွ¸ေနo¸ားကို သူo 
ကိုo္စားoွo္_ဖစ္ေၾကာင္း 
oစတာဒန္ကေoက 
ရာo‡တ္o ကိုo္စားoွo္စာ 
•r…m…na€ Œo–er တြင္  
oက္oွတ္Oိုးေပးo့သည္¡
တရားqံုးဆံုး_ဖတ္o¸က္အရ ေOာင္ဒ¬္တoတြင္ o¸_ပ္ရက္o¸ား ေoွ¸ာ့ေပ`့oံစားoြင့္ရသ_ဖင့္ gg ရက္ အo¸_ပ္oံOားo့_ပး
 _ဖစ္သူ oစတာဒန္ကေooွာ ေOာင္ဒ¬္က¸oံစရာooိုဘ ဒ¬္ေငြက¸ပ္တသိန္းသာ ေပးေဆာင္ရoည္_ဖစ္သည္¡
"အoူoံ‡င္တo္ဆိုတာကေတာ့ အoသည္ဘက္က oံစားပိုင္oြင့္ရွိတ့ အoြင့္အေရးပ`ပ¡ သူက အoူoံ‡င္o¸င္တo္ ဆိုေတာ့ က¸ေနာ္တို႔က oိုက္_ပး
ေဆာင္ရြက္ေပးရoွာပ`" oု ေရွ¸ေန_ဖစ္သူ _းoင္းစိန္က oo¸ိoကို ေ_ပာသည္¡
oစတာ ေရာ့စ္ဒန္ကေoo _ပည္‡င္oြင့္ooာoွာ oန္န‡`ရo og ရက္က ကုန္ဆံုးသြား_ပ_ဖစ္@ ooာသက္တo္းတိုးရန္ ဆက္oက္ေoွ¸ာက္Oားဆ _ဖစ္ေၾကာင္း
သိရ_ပး _oန္oာႏိုင္ငံတြင္း
 ေနOိုင္oြင့္ S•ay Œerm…• oွာ ၾသဂုတ္oကုန္တြင္ ကုန္ဆံုးoွာ_ဖစ္သည္¡
အ_ပစ္ရွိေၾကာင္း တရားqံုးက ဆံုး_ဖတ္o့သ_ဖင့္ ooာသက္တo္းတိုးရာတြင္ အoက္အo ရွိႏိုင္oည္. oရွိႏိုင္oည္ကို ooန္႔oွန္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေရွ¸ေန_းoင္းစိန္က
ေ_ပာဆိုသည္¡
¨ ooာသက္တo္း Oပ္တိုးေပးooား. oေပးဘူးoားက o‡က oက္Ooွာပ`ပ¡ _ပစ္o က¸_းoြန္တo္oို႔ ဆံုး_ဖတ္oံရဖူးတ့ ႏိုင္ငံ_oားသားေတြကို
ooာOပ္oေပးတာရွိသoို. သက္တo္းOပ္တိုးေပးတာo¸_ိးoည္း ရွိပ`တo္¡ oစတာေရာ့စ္ဒန္ကေoက ႏိုင္ငံေရးoုပ္တာoည္း ooုတ္ဘူး. ဂ¸ာနo္တိုက္တoုကို
_းေဆာင္ေနတ့သူoည္း
 _ဖစ္တo္ဆိုေတာ့ ရoo္oို႔ Oင္ပ`တo္¡ ဒ`ေပo့ ဒ`ေတြအားoံုးက o‡က ဆံုး_ဖတ္o¸က္ေပၚပ oူတည္oွာပ` " oု သူက ဆိုသည္¡
oစတာဒန္ကေoကို _oန္oာတုိင္o္းo အoေဆာင္ အရာရွိo¸_ပ္ _ပန္oည္oန္႔အပ္ဖြo္ ရွိoရွိကိုoူ oသိရေသးေပ¡
¨_oန္oာတုိင္းo္ရ¸ ဘုတ္အဖြ႔က ဆံုး_ဖတ္ရoo့္ကိစေတြဆိုေတာ့ က¸ေနာ္oသိဘူး" oု _းေ‡oင္းက ေ_ပာသည္¡
တရားသူကးံုး*          အပစ္ရိေကာင္းဆံုး$တ္ခက္ကိုအယူခံ+င္သား"ည္)ု"န္"ာတိုင္း"္အ"ေဆာင္အရာရိခပ္ေ)ာင္း

    ိုင္ငံသားေရာ့စ္ဒန္ကေလကေပာ (   ဓတ္ပံု"ဇိ" )
အဖo္းoံရ_ပးေနာက္ အစုရွo္oာ‡င္ တ_း_ဖစ္ေသာ ေဒ`က္တာတင္Oြန္း_းက Nyanmar •onso€…da•ed Ned…a Grou‚ L•d (N•N) o •“O ရာOူးကို  
oေ_ပာင္းoူo့သည္¡
_oန္oာတုိင္းo္o •“O ေoာင္း_ဖစ္o့သူ oစတာဒန္ကေooွာ အာooံ_ဖင့္ oြတ္ေ_oာက္_ပးo¸ိန္တြင္ စoံoန္႔oြo ဒ`qိုက္တာ ND အ_ဖစ္‰. _oန္oာတုိင္o္းဂ¸ာနo္o 
အဂoိပ္ပိုင္း အo္ဒတာအ_ဖစ္ တာ‡န္oူ oုပ္ကိုင္ေနသည္¡
ၾသစေၾတးo¸ႏုိင္ငံ Œer•h oာတိ oစတာဒန္ကေoသည္ _oန္oာ_ပည္တြင္း ဂ¸ာနo္ေoာကသုိ႔ ပOoဆံုး ‡င္ေရာက္o့သည့္ ႏုိင္ငံ_oားသား_ဖစ္ကာ. _‡‡‡ oုႏွစ္တြင္  
‡င္ေရာက္o့_oင္း _ဖစ္သည္¡
_း‡င္းတင္ qံုး_ပန္တက္ သ_ဖင့္ oူငo္o¸ား အားတက္ oု ဆို
Oြန္းOြန္း œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ oo နာရ go oိနစ္
     
Object 21  
Object 22  
Object 23
Object 24  
နoူးေဒo (oo¸ိo) ¡       ¡ ႏိုင္ငံေရးပ`တအေန_ဖင့္ oပ္ရွားoooုပ္ရန္ အစိုးရသစ္က အo¸_ိးသား ဒoိုကေရစ အဖြ႔o¸_ပ္အား သတိေပးေနစ_္ က¸န္းoာေရး 
o¸_ိ¸oြင္းသ_ဖင့္ ေနအိo္_ တooန္႔ ေဆးကုo့ရသည့္ ပ`တooိုအoုပ္အoေဆာင္‡င္ _း‡င္းတင္ qံုး_ပန္တက္oာေသာေၾကာင့္ အားတက္oိေၾကာင္း oူငo္တာ‡န္oံ
ကိုo¸_ိးညြန္႔က ေ_ပာသည္¡
 
အသက္ o_ ႏွစ္အရြo္ _း‡င္းတင္သည္ ေoo _g ရက္ေန႔တြင္ ဘo္ဘက္ေပ`င္_ ဆင္ေရoုန္o¸ား ေပ`က္သ_ဖင့္ အာရွေတာ္‡င္ေဆးqုံ_ ေဆးကုသo့ရ_ပး 
အသည္း. ႏွoံုး. ေက¸ာက္ကပ္. ရင္ေo`င္းႏွင့္ အစာအိo္ စစ္ေဆးoo¸ား
 _ပ_oုပ္o့ရသည္¡ ေoo g‡ ရက္ေန႔တြင္ ေဆးqံုဆင္းoြင့္ရo့ေသာ္oည္း ေနအိo္_ ေဆးကုသo ဆက္oက္ oံoူo့ရသည္¡  သို႔ေသာ္ oုဒ•oူးေန႔တြင္ _ပ_oုပ္o့သည့္  
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းf_ပည္နo္ oူငo္o¸ား
 ေတြ႔ဆံုပြ ဒုတိoေန႔ အoo္းအနားoွစ@ qံုး_ပန္တက္ႏုိင္_oင္း _ဖစ္သည္¡
 
¨က¸ေနာ္တုိ႔ ပို_ပးေတာ့ အားရွိoာတာေပ`့o¸ာ¡ က¸ေနာ္တုိ႔ပ`တကို oက္ရွိ အစိုးရကေန အေရးoူ  
ေဆာင္ရြက္ေနo¸ိန္oွာ အဘက က¸ေနာ္တို႔ oူငo္ေတြနည္းတူ. အဖြ႔o¸_ပ္နည္းတူ oာqံုးတက္_ပးေတာ့. 
ရပ္တည္တo္ဆုိေတာ့ ၾကည္ႏူးoိတာေပ`့o¸ာ¡ သူ ဂ¸_ိင္းေOာက္န႔ကို oာရတာo¸"  oု 
ooိုoူငo္oုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး တာ‡န္oံ o ကိုo¸_ိးညြန္႔က oo¸ိoကို ေ_ပာသည္¡
 
_ပည္Oေရး‡န္ၾကး_ာနက NLD _က_ _းေအာင္ေရႏွင့္ အေOြေOြအတြင္းေရးoး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရား_ပေဒ အတုိင္း oိုက္နာၾကရန္ႏွင့္ NLD ပ¸က္_ပo္_ပး_ဖစ္ေသာေၾကာင့္
 ႏိုင္ငံေရးပ`တအေန_ဖင့္ ooပ္ရွားရန္ အဂ`ေန႔တြင္ စာပို႔အေၾကာင္းၾကားo့သည္¡ NLD ကoည္း 
‰တုိ႔oွာ တရား_ပေဒေၾကာင္းအရ တရား‡င္ဆ_ဖစ္_ပး တရား_ပေဒ စိုးoိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္@ 
‡န္ၾကးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုoိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
oက္oွတ္_ဖင့္ oုဒ•oူးေန႔တြင္ အေၾကာင္း_ပန္o့သည္¡
အစိုးရဘက္က ooုoို စြပ္စြoo¸ားေၾကာင့္ ပ`တရပ္တည္ေရး အေရးၾကးေနစ_္ _း‡င္းတင္  
qံုးတက္oာသ_ဖင့္ ပ`တoူငo္o¸ား အားတက္ေစo့သည္¡
 
¨အဘက oုပ္သင့္oုပ္Oုိက္တာကို ရရ‡င့္‡င့္ oုပ္ရတo္. ေ_ပာတo္. ဆိုတo္¡ ဒအေပၚoွာ 
ေ‡ဖန္တ့သူေတြေတာ့ ရွိပ`တo္¡ ေကာင္းတ့ ေ‡ဖန္_oင္းoည္း ရွိသoို. oေကာင္းတ့ ေ‡ဖန္_oင္းoည္း 
ရွိပ`တo္¡ ဒ`ေပo့ NLD oူငo္ရ¸ အေနအOားက ဒေo`င္းေဆာင္ သံုးေoာက္oာ 
က¸ေနာ္တုိ႔oူငo္ေတြရ¸ _ပoုဂ္ပ. အားအကိုးရဆံုး oူၾကး g ေoာက္ပ" oု ကိုo¸_ိးညြန္႔က ဆုိသည္¡ ေo`င္းေဆာင္ g _းဆိုသည္oွာ _း‡င္းတင္ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္. ဒု_က_ _းတင္_းတို႔အား ရည္ညန္း_oင္း _ဖစ္သည္¡
 
_း‡င္းတင္oွာ ပ`တoူ‡`ဒေရးရာo¸ားႏွင့္ ပတ္သက္@ အားOားရသူ_ဖစ္ကာ ပ`တေo`င္းေဆာင္ပိုင္းo¸ားႏွင့္ သာoက
 ေအာက္ေ_o အဖြ႔‡င္o¸ားကပ` ေoးစားoံရသူ _ဖစ္သည္¡ သူသည္ o_o_ oုႏွစ္ကတည္း အဖo္းဆးoံo့ရ_ပး _‡‡o စက္တင္ဘာတြင္ _ပန္oြတ္oာo့သည္¡ 
ေOာင္တြင္း o_  ႏွစ္ေက¸ာ္ အOိန္းသိo္းoံo့ရေသာ္oည္း
 ေOာင္က¸ေနဆ _ဖစ္သည္oုဆိုကာ ooုတုိင္ ေOာင္‡တ္စံုကို သေကတ_ပ_ကာ အ_ပာေရာင္အက¸ကို ‡တ္ဆင္o¸က္ရွိသည္¡
 
ရွo္း_ပည္နo္ ေအာင္ဘန္း_oိ_¸ရွိ စာေရးဆရာၾကး ဒဂုန္တာရာo ေoo o ရက္ေန႔ ေoြးေန႔ပြသြားအ_ပး အ_ပန္တြင္ ကိုက္oသ_ဖင့္ ေဆးအပူo¸ား oိo္းရာoွ
ဆင္ေရoုန္o¸ား ေပ`က္o့ကာ oၾကာo¬ ကိုက္oေo့ရွိ_ပး အာqံုေၾကာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္oု oူဆေသာေၾကာင့္ အာqံုေၾကာ ဆရာ‡န္o¸ားႏွင့္ပ` _ပသေနသည္¡
¨ေရoုန္က အာqံုေၾကာကိုoည္း Oိတo္¡ ဒ`ေၾကာင့္ နာက¸င္တာကို နည္းနည္းန႔ _oန္_oန္ သက္သာေအာင္ အာqံုေၾကာန႔ ပတ္သက္oို႔ ကုၾကည့္ပ`oို႔  
တုိက္တြန္းၾကoို႔¡ အဒဒ¬္ရာ ေပ¸ာက္သြားoိo့္ေပoo္oို႔ အနာရွိတုန္းကoုိပ အOOoွာ ဆိုးဆိုး‡`း‡`းOိုး_ပး တo¸က္တo¸က္ နာတာေပ`့" oု NLD 
_ပန္ၾကားေရးတာ‡န္oံ _းအုန္းၾကိ_င္က oo¸ိoကို ေ_ပာသည္¡
 
_း‡င္းတင္oွာ ေOာင္oွ _ပန္oြတ္oာ_ပးေနာက္ ႏွoံုးပံုoွန္oည္ပတ္ႏုိင္ရန္ စက္တပ္Oားရသူoည္း _ဖစ္သည္¡
Oုိင္းေရြးေကာက္ပြ ကo္ပိန္းo¸ား ဒုက™သည္အေရး o¸စ္o¸_ရွ
S•eve Nu€€…ns œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ oo နာရ _g oိနစ္
     
Object 25  
Object 26  
Object 27
Object 28  
Oုိင္းႏုိင္ငံတြင္ _‡oo oုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြ နးကပ္oာသည္ႏွင့္အoွ¸ _ပည္တြင္းေရး ကိစo¸ားသာ ဖံုးoo္းေန_ပး Oုိင္းအစုိးရက ဒုက™သည္o¸ားအေပၚ Oားရွိသည့္  
oူ‡`ဒ _ပ__ပင္ေ_ပာင္းoေရး အဆို_ပ_o¸က္o¸ားoွာ oတ္တေoာ အo¸ိန္_ _းစားေပး ေဆြးေႏြးoံရ_oင္း oရွိဘ ေoွးoွိန္o¸က္ရွိသည္¡
 
ေရြးေကာက္ပြ အ_ကိ_ကာoတြင္ အOူးတoည္ အေo¸အတင္ _ငင္းoံုေနသည့္ ကိစo¸ားoွာ Oိုင္း‡န္_ကးo¸_ပ္ေoာင္း သက္ဆင္ ရွင္န‡ပ္o Œheu Tha… ပ`တအေပၚ 
oo္းoုိးo အေနအOား. Oုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သူ _ပန္oာႏုိင္ေရးအတြက္ oြတ္_ငိo္းo¸o္းသာoြင့္ ေပးႏုိင္ေo¸ ရွိoရွိႏွင့္ _ပးo့သည့္ ႏွစ္O ေသြးOြက္သံoို
အဆံုးသတ္o့ရသည့္ ဆႏ”_ပပြo¸ားအ_ပး စြo¸က္တင္oံo့ရသည့္ ဆႏ”_ပသူo¸ားအေပၚ oြတ္_ငိo္းo¸o္းသာoြင့္ ေပးoေပး ဆိုသည္o¸ားသာ _ဖစ္ေနသည္¡
 
အနည္းဆံုး oစာႏွန္းOားကုိ တိုး_oင့္သတ္oွတ္ေရး. ပညာေရး. က¸န္းoာေရးဆုိင္ရာ ကိစo¸ားကို ေဆြးေႏြးေသာ္oည္း
 ေရြးေကာက္ပြ oဆြo္စည္းqံုးo ေနာက္ဆံုးအဆင့္_ Oုိကိစo¸ားoွာ ေနာက္တန္း_သာ ရွိသည္¡
 
ဒုက™သည္o¸ား. ႏုိင္ငံေရးoုိoံoြင့္ ေတာင္းoံသူo¸ား. ႏုိင္ငံo့o¸ားo အoြင့္အေရးကုိ ကာကြo္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ဒုက™သည္ ကူညေOာက္ပံ့ေရး Oုိင္းေကာ္oတ
T•‹ o တည္ေOာင္သူႏွင့္ အoုပ္အoွေဆာင္ ဒ`qုိက္တာ veera–…• T…ancha…nan က ¨ေရြးေကာက္ပြ ကo္ပိန္းေတြoွာ ဒုက™သည္ကိစေတြ ေနာက္တန္းကုိ  
ေရာက္ေနရတ့ အေၾကာင္းက
 ႏုိင္ငံေရး ပ`တေတြoွာ ဒုက™သည္ေတြန႔ ပတ္သက္_ပး ဘာoူ‡`ဒoွ oရွိၾကတာကေတာ့ အတူတူပ`ပ¡ အဒကိစoာ
 _ပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးoွာ တန္ဖုိးရွိတ့ ကိစ ooုတ္oို႔ပ`" oု ဆိုသည္¡
 
T…ancha…nan သည္ Oုိင္းႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြသည္ နo္စပ္ ဒုက™သည္စoန္းo¸ားရွိ ဒုက™သည္o¸ားo ဘ‡ကို Oူး_oားေစoိo့္oည္ ooုတ္oု oံုၾကည္သည္¡
 
¨က¸ေနာ္တေoာက္O အ_oင္အရ ေ_ပာရရင္ ေရြးေကာက္ပြေၾကာင့္ေတာ့ ဒုက™သည္ေတြရ¸ ဘ‡ေတြ တိုးတက္
 ေကာင္းoြန္oာoိo့္oo္oို႔ o_oင္oိပ`ဘူး" oု သူက ဆိုသည္¡
 
_‡oo Oုိင္းႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြ အ_ကိ_ကာo_ ဒုက™သည္အေရးသည္ ေနာက္တန္း ေရာက္ေနေသာ္oည္း အo¸ိ_¸ ဒုက™သည္စoန္းo¸ားoွာ __ ႏွစ္oန္႔ပင္  
ရွိေတာ့oည္¡ အနာဂတ္တြင္ Oုိစoန္းo¸ားအေပၚ oည္သုိ႔ ကုိင္တြo္oည္ oူေသာ ကိစက ရွိေနသည္¡
 
ေရြးေကာက္ပြ ကo္ပိန္းo¸ား oတိုင္oကoူ အဖိဆစ္ ေ‡့o¸ာo¸‡ အစုိးရသည္ Oုိင္းရွိ _oန္oာဒုက™သည္o¸ား အOူးသ_ဖင့္ Oုိင္း-_oန္oာ နo္စပ္တေoွ¸ာက္ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္  
ဒုက™သည္စoန္း _ oု_ ေနOုိင္သူ o သိန္း g ေသာင္းoန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္@ oက္ရွိ စoံoန္႔oြေနသည့္ နည္းစနစ္ကုိ _ပန္သံုးသပ္ကာ _ပ__ပင္oည့္ အၾကံ_ပ_o¸က္o¸ားကုိ
ဆက္တုိက္Oုတ္_ပန္o့သည္¡
_ပးo့သည့္ႏွစ္Oတြင္ အo¸_ိးသားoံု_oံ_ေရးေကာင္စ အၾကးအက Ta–…n Œ€eansr… သည္ _oန္oာအရာရွိo¸ားႏွင့္
 ေဆြးေႏြးo့_ပးေနာက္ _‡o‡ ႏို‡င္ဘာ _oန္oာ့ေရြးေကာက္ပြအ_ပးတြင္ Oုိင္းရွိ ဒုက™သည္စoန္း _ oု ပိတ္သိo္းကာ ဒုက™သည္o¸ားအား _oန္oာႏုိင္ငံသုိ႔ _ပန္ပုိ႔ေရးသည္
_ဖစ္ႏုိင္စရာ ရွိေၾကာင္း ေၾကညာo့ေသးသည္¡
Ta–…n Œ€eansr… သည္ _‡oo o_ပoတြင္ Oုိကိစကုိ Oပ္oံ ေ_ပာၾကားo့ေသာ္oည္း ဒုက™သည္ စoန္းo¸ားအား oည္သည့္အo¸ိန္တြင္ ပိတ္သိo္းရန္  
_ဖစ္ႏုိင္သည္ဆိုသည့္ ကိစoွာ ကြကြ_ပား_ပား oရွိo့ေပ¡ သူ႔အဆိုကုိ oူအoြင့္အေရး အင္အားစုo¸ားက oက္တေoာ_ oက္ေတြ႔oဆန္ေသာ. ooံု_oံ_ေသာ 
အစအစ_္အ_ဖစ္ ေ‡ဖန္o့သည္¡
 
ကုoသoဂ ဒုက™သည္o¸ားဆိုင္ရာ ooာoင္းၾကးqံုး UNŸ•‹ oွ အေရွ¸ေတာင္အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ အရာရွိ Jean-Noe€ We••er–a€d က ¨ဒုက™သည္စoန္းေတြကုိ  
ပိတ္o¸င္တo္oို႔ ေ_ပာရေၾကးဆုိရင္ UNŸ•‹ က ပိတ္o¸င္တ့ အေၾကာင္း ေရွ¸ဆံုးကေန ေ_ပာoွာပ`¡ ဒ`ေပo့ က¸ေနာ္တုိ႔ရ¸ ေOာက္oံoွoာ အေ_oအေနေတြေပၚ 
oူတည္ေနပ`တo္¡ ဒုက™သည္ေတြအေနန႔ oူရင္းေဒသကုိ _ပန္ဖုိ႔ အႏ•ရာo္ကင္းတ့ အေနအOားo¸_ိး. ပတ္‡န္းက¸င္o¸_ိးေတြ ရွိoွ _ဖစ္oွာပ`" oု ေ_ပာo့သည္¡
 
¨ကoာ့ႏုိင္ငံေတြ. အဖြ႔အစည္းေတြအေနန႔ oုပ္ရoွာက ဒုက™သည္ေတြ အႏ•ရာo္ကင္းကင္းန႔ oူရင္းေဒသကုိ _ပန္ႏုိင္ဖုိ႔ အေ_oအေနေတြ ဖန္တးေပးဖုိ႔
_oန္oာႏုိင္ငံOက _ပည္ေOာင္စုအဆင့္ အာ¬ာပုိင္ေတြ. ေဒသအာ¬ာပုိင္ေတြကုိ တိုက္တြန္းရoွာပ`" oု သူက ဆုိသည္¡
 
_‡oo ေooအတြင္း Oုိင္းအေန_ဖင့္ ၾသစေၾတးo¸ႏွင့္ oေoးရွားo ဒုက™သည္ ဖoွo္ေရး အဆို_ပ_o¸က္က့သုိ႔ေသာ အစအစ_္o¸_ိးကုိ စိတ္‡င္စားေၾကာင္း 
_ပသo့သည္¡ ၾသစေၾတးo¸ အစုိးရက oေoးရွားသုိ႔ အဆို_ပ_Oားသည့္ အစအစ_္oွာ ၾသစေၾတးo¸တြင္ ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးoုိoွံoြင့္ ေတာင္းoံသူ o‡‡ ကုိ  
oေoးရွားပုိ႔ကာ oေoးရွိ ဒုက™သည္ g ေOာင္အား ၾသစေၾတးo¸က _ပန္oက္oံရန္ _ဖစ္သည္¡
 
oေoးရွားသည္ Oုိင္းက့သုိ႔ ဒုက™သည္အoြင့္အေရးo¸ား ကာကြo္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကုoသoဂ သေဘာတူညo¸က္ကုိ oက္oွတ္OုိးoOားသ_ဖင့္  
‰အဆို_ပ_o¸က္သည္ ၾသစေၾတးo¸တြင္ အ_ငင္းပြားစရာကိစ _ဖစ္ေနo့သည္¡ UNŸ•‹ ကoည္း ‰အဆိုကုိ oေOာက္oံေပ¡
 
Oုိင္းႏုိင္ငံ_oားေရး‡န္ၾကး Kas…• T…romya သည္ ကန_းတြင္ အဆိုပ` ဒုက™သည္ဖoွo္ေရး အစအစ_္ကုိ
 ေOာက္oံo့ေသာ္oည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေo့oာေစာင့္ၾကည့္သူအ_ဖစ္ သေဘာOားေ_ပာင္းကာ oူရင္းေဒသအား တြန္းအားေပး_oင္းသည္ အ_oား ႏုိင္ငံ _ ႏုိင္ငံ
ညွိႏိင္းေဆာင္ရြက္_oင္းOက္ ပုိoိုေကာင္းoြန္သည္oု ဆိုo့သည္¡
 
Œheu Tha… ပ`တတြင္ ဒုက™သည္o¸ားအေရးဆုိင္ရာ oူ‡`ဒ သတ္သတ္oွတ္oွတ္ oရွိေပ¡ အကo္@ Oိုပ`တအေပၚ ‡န္_ကးo¸_ပ္ေoာင္း သက္ဆင္o ၾသoာoွာ 
က¸o္_ပန္႔စြာ oo္းoိုးo့oွ¸င္ Œheu Tha… အေန_ဖင့္ Oုိင္းႏိုင္ငံO ေနသည့္ _oန္oာဒုက™သည္o¸ားကုိ ေ‡ဖန္သည့္ oစတာသက္ဆင္o အေo့အOကုိ ဆက္Oိန္းကာ 
_oန္oာအစုိးရႏွင့္ စးပြားေရး. ႏုိင္ငံေရး ပူးေပ`င္းေဆာင္ရြက္oo¸ား တိုး_oင့္ဖြo္ရွိသည္¡
 
T•‹ oွ ဒ`qုိက္တာ T…ancha…nan က ေနာက္တက္oည့္ Oိုင္းအစုိးရအား ¨oူ႔အoြင့္အေရးရေOာင့္ေပၚ အေ_ooံ@ Oုိင္းအစုိးရ oူ‡`ဒo¸ားကုိ _ပ__ပင္  
ေ_ပာင္းoေပးေစoို_ပး. အေရွ¸ေတာင္ အာရွအသင္း‡င္ အိo္နးo¸င္းႏုိင္ငံoွ ဒုက™သည္o¸ားကုိ oူ႔ဂု¬္သိက™ာႏွင့္အည ဆက္ဆံသည့္ အစုိးရ _ဖစ္ေစoိုသည္" oု
ဆိုသည္¡
 
¨Oုိင္းႏုိင္ငံအေနန႔ ကoာ့စင္_oင့္ေပၚကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ Oုိင္းႏုိင္ငံရ¸ oူ‡`ဒ o¸oွတ္သူေတြoာ  Oုိင္းႏိုင္ငံရ¸
 _ပည္တြင္းန႔ ႏုိင္ငံတကာ oူ‡`ဒေတြကို oူ႔အoြင့္အေရး ရေOာင့္က _ပန္သံုးသပ္_ပး ႏိုင္ငံတကာ စံႏန္းန႔ ကြoြတာေတြ
 _ပန္_ပး _ပ__ပင္ဖုိ႔ oိုပ`တo္" oု သူက ေ_ပာဆိုoိုက္သည္¡
ေရွ¸ဆက္oတိုးႏုိင္ေသာ •o! ေကာ္oရွင္ကိစ
ဂ¸_ိးဆက္ဖ္ ေဘာ (Jos‚eh ’a€€) œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ o_ နာရ og oိနစ္
     
Object 29  
Object 30  
Object 31
Object 32  
_oန္oာစစ္ေo`င္းေဆာင္o¸ားက oူသားo¸_ိးႏြo္ တရပ္oံုးအေပၚ က¸_းoြန္ o¸_ိးေဖာက္Oားသည့္ ရာo‡တ္_ပစ္oo¸ား အတြက္ ကုoသoဂက အေရးoူ
ေဆာင္ရြက္ပိုင္oြင့္ရွိသည့္ စံုစo္းစစ္ေဆးေရးေကာ္oရွင္ [•omm…ss…on o› !nqu…ry (•o!)| ဖြ႔စည္းေရးကိစ ေOာက္oံo¸က္o¸ားက _‡o‡ oုႏွစ္. oတ္ooွစတင္@ 
တ_ဖည္း_ဖည္းႏွင့္ တိုး@ရရွိေနပ`သည္¡ ကုoသoဂo _oန္oာႏိုင္ငံ oူ႔အoြင့္အေရး အေ_oအေနဆိုင္ရာ စံုစo္းတင္_ပသူ အOူးသံအရာရွိကoည္း ကိစအေပၚ 
_‡o‡ oုႏွစ္. oတ္ooွစ@ ေOာက္oံအၾကံ_ပ_ ေ_ပာဆိုo့_ပး. ooုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ေတာ့ oတ္oးoား
 ႏုိင္ငံက တိုး@ေOာက္oံoာo့သည္¡ ooုဆိုoွ¸င္ စံုစo္းေရးေကာ္oရွင္ (•o!) ကိစအတြက္ ေOာက္oံသည့္
 ႏိုင္ငံေပ`င္း oo ႏုိင္ငံ ရွိoာo့_ပ _ဖစ္သည္¡
ကုoသoဂ oံု_oံ_ေရးေကာင္စက ပိုoိုတိုး_oင့္ oုပ္ေဆာင္_oင္းအား_ဖင့္ _oန္oာ_ပည္ အေပၚ စံုစo္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္oရွင္ တရပ္ ဖြ႔စည္းႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုoo¸ား 
(Œho•o::UN)
oၾကာေသးoင္က အတိုက္အoံ ေo`င္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေoရိကန္ oတ္ေတာ္သို႔ ေ_ပာၾကားo့သည့္
 ေသသပ္ေ_ပာင္ေ_oာက္oွေသာ oိန္႔oြန္းတြင္ •o! အေရးကိစအေပၚ ေOာက္oံေ_ပာဆိုo့ရာ. ပို@oူအo¸ား အာqံုOားစရာ _ဖစ္oာo့ရသည္¡ 
အေoရိကန္အoတ္o¸ားOံ ေ_ပာၾကားသည့္ ေoတာရပ္oံo¸က္ oိန္႔oြန္းတြင္
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ooု စံုစo္းစစ္ေဆးေရး (•o!) ေကာ္oရွင္ကိစႏွင့္ ရာo‡တ္သားo¸ားအေပၚ အ_ပစ္ေပး တရားစရင္သည့္ oံုqံုးoူ@ တန္းတူOား. 
အoွတ္ooွားသင့္ေၾကာင္းoည္း အေoးေပး ေ_ပာဆိုo့ေသးသည္¡
ေသo¸ာသည္oွာ သူတင္_ပသည့္ အo¸က္သည္ က¸_ိးေၾကာင္းစနစ္အရ အOူးoိုင္oံုoွပ`သည္¡ ဒoိုကေရစ
 ေo`င္းေဆာင္က စိတ္ေကာင္းေစတနာ_ဖင့္ ရပ္ တည္ ေတာင္းဆိုo့_oင္းသာ _ဖစ္ပ`သည္¡ သို႔ေသာ္oည္း _ဖစ္ႏိုင္ေ_o ရွိသည့္ အားနည္းo¸က္oွာ 
ႏိုင္ငံတကာ_ပေဒo¸ားႏွင့္ _oန္oာႏိုင္ငံ _ပည္တြင္းအေ_oအေနကို oည္သို႔oည္ပံု o¸ိတ္ဆက္ ၾကပ`oည္နည္း¡ တနည္းဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအစအစ_္o¸ား 
oရွိေနပ`ဘႏွင့္ oည္သို႔oည္ပံု ႏိုင္ငံတကာ တရားoွ¸တoကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပ`oည္နည္း oူေသာ ‡ိ‡`ဒပင္ _ဖစ္သည္¡
•o! အေပၚေOာက္oံ သည့္  
ႏိုင္ငံo¸ား
ေOာက္oံေၾကာင္း 
ေဖာ္_ပသည့္ေန႔စြ
ၾသစေၾတo¸ oတ္o. _‡o‡ oုႏွစ္
oူႏိုက္တက္ ကင္းဒo္း oတ္o. _‡o‡ oုႏွစ္
o¸က္ သoတႏိုင္င o_ပo. _‡o‡ oုႏွစ္
ဆoိုoက္ကးoား oြန္o. _‡o‡ oုႏွစ္
အေoရိကန္_ပည္ေOာင္စ ၾသဂုတ္o. _‡o‡ oုႏွစ္
ကေနဒ` စက္တင္ဘာo. _‡o‡ oုႏွစ္
oန္ေဂရ စက္တင္ဘာo. _‡o‡ oုႏွစ္
နoူးooန္ စက္တင္ဘာo. _‡o‡ oုႏွစ္
နo္သာoန္ စက္တင္ဘာo. _‡o‡ oုႏွစ္
_ပင္သစ္ စက္တင္ဘာo. _‡o‡ oုႏွစ္
အိုင္oာoန္ စက္တင္ဘာo. _‡o‡ oုႏွစ္
oစ္သူအားနးoား စက္တင္ဘာo. _‡o‡ oုႏွစ္
အက္စတိုးနးoား ေအာက္တိုဘာo. _‡o‡ oုႏွစ္
ဘo္o္ဂ¸oံ ေဖေဖၚ‡`ရo. _‡oo oုႏွစ္
ဒိန္းoတ္ oတ္o. _‡oo oုႏွစ္
oတ္oးoား oတ္o. _‡oo oုႏွစ္
_oန္oာစစ္ေo`င္းေဆာင္o¸ားက oာoည့္အနာဂတ္ကာoတြင္ သူတို႔အေပၚ o¸ည္ေႏွာင္oာoည့္ တရား_ပေဒကိစ o¸ားႏွင့္ _ဖစ္ႏိုင္ေ_oရွိသည့္ oo္းေၾကာင္းo¸ားအေပၚ 
ေကာင္းစြာ သတိOားေန_ပး. ကိစအေပၚ စိတ္‡င္စားooည္း ရွိေနၾကသည္¡ oၾကာေသးoင္က ေဆာင္ရြက္o့ၾကသည့္ စံုစo္းစစ္ေဆးေရးေကာ္oရွင္  
oုပ္ငန္းo¸ားအရ အေနာက္ အင္အားၾကးႏိုင္ငံo¸ားႏွင့္ ရန္ပ_ိပက™ _ဖစ္ေနၾကသည့္ ေo`င္းေဆာင္o¸ားအေပၚ အေရးoူေဆာင္ရြက္o့ၾကပံုကိုoည္း သူတို႔က 
ေကာင္းေကာင္းၾကး သင္oန္းစာ _oင္ေတြ႔Oားၾကပ`သည္¡  
ဆူဒန္သoတ အိုoာ အo္o္-ဘာရွား Omar a€-’ash…r o oုပ္ေဆာင္o¸က္o¸ားအေပၚ စံုစo္းစစ္ေဆးေရးေကာ္oရွင္ •o! တoု _‡‡_ oုႏွစ္တြင္  
စတင္ေဆာင္ရြက္o့_ပး. _‡o‡ oုႏွစ္တြင္ အ_ပည္_ပည္ဆိုင္ရာ ရာo‡တ္ooံုqံုး !•• oွ ဆူဒန္အာ¬ာရွင္ သoတကို ဖo္းဆးoိန္႔ Oုတ္_ပန္ေပးသည့္ အေ_oအေနသို႔  
ဆိုက္ေရာက္oာo့သည္¡ Oို႔အ_ပင္ ooုအo` !•• တရားqံုးက oစ္o¸ားေo`င္းေဆာင္ ေoာ္oာ ကဒ`ဖ Nuammar Gada››… အေပၚ စြဆိုရန္ သက္ေသ 
အo¸က္အoက္o¸ား _ပင္ဆင္ေန_ပး. ႏိုင္ငံတြင္း o_ငိo္oသက္oo¸ားကို အၾကo္းဖက္ ေo¸oန္းo့oအတြက္ ‰ကို
ဖo္းဆးရန္ ‡ရo္းအoိန္႔ကိုoည္း Oုတ္_ပန္Oားo့_ပး _ဖစ္သည္¡ ooုoစ္o¸ားကိစကို ေဆာင္ရြက္ၾကရာ_ ႏန္းက အေတာ္_oန္သည္¡ စံုစo္းေရး ေကာ္oရွင္က 
_ပးo့သည့္ oတ္oကoွ စတင္သက္‡င္o့_ပး. ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ _ပ‘နာ OုOည္ ၾကးoားoြန္းသ_ဖင့္ ooုoို တရားစြဆို ရင္ဆိုင္ရသည့္ အဆင့္အOိ ေရာက္ရွိoာo့_oင္း
_ဖစ္သည္¡   
 
‰အo _ oုအေပၚ သး_oား စံုစo္းစစ္ေဆးoo¸ားႏွင့္ oေရွးoေႏွာင္း ဆိုသoို ဘာရွားႏွင့္ ကဒ`ဖတို႔ အေပၚ အ_ပည္_ပည္ဆိုင္ရာ ရာo‡တ္ooံုqံုး !•• o အေရးoူo  
သက္ေရာက္oာသ_ဖင့္ _oန္oာႏိုင္ငံo အေOြေOြေသာ အတိုင္အoံအင္အားစုo¸ားႏွင့္ သေဘာOားတင္းoာသည့္ စစ္ေo`င္းေဆာင္o¸ားအတြက္oည္း 
စိုးရိo္ဖြo္အေ_oအေန. သင္oန္းစာoူစရာ င့ေစာင္းၾကည့္ဖြo္ အေ_oအေနတရပ္ _ဖစ္oာo့သည္¡
ဆူဒန္ႏိုင္ငံကိစတြင္oူ ႏိုင္ငံo အေနာက္ပိုင္းေဒသ ဒ`ေဖာ_ အစိုးရo oုပ္ေဆာင္ က¸_းoြန္oo¸ားအတြက္ သoတဘာရွားကို ဖo္းဆးoိန္႔ Oုတ္_ပန္o့ေသာ္oည္း. 
_ပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အoင္းအက¸င္း_oူ အေ_ပာင္းအoအတြက္ အနည္းအက¸_္းoွ¸သာ သက္ေရာက္ေစo့သည္¡ ဘာရွားo အစိုးရအပ`အ‡င္ ပ_ိပက™အတြင္း 
ပတ္သက္ေနၾကသူ
 ေo`င္းေဆာင္o¸ားက ေနာက္ဆံုး ညိႏိင္းo အနည္းအက¸_္း ရွိoာေစသည္¡ ဒိုoာ_ငိo္းo¸o္းေရး ေဆြးေႏြးပြ Doha Œeace Forum အေ_ooံအရ ဆက္oက္ 
ေဆြးေႏြးoo¸ားoည္း အေကာင္အOည္ _oင္ရဖို႔ ရွိေနသည္¡  
‡န္းက¸င္တြင္ အေ_ဖOုတ္ရoည့္ ေoးoြန္းတoုoွာ စြပ္စြoံရသူက ႏိုင္ငံေရးအရ အသာစးရေနသည့္ အေ_oအေနတြင္. oက္ရွိ တည္ရွိေနသည့္ အ_ပည္_ပည္ဆိုင္ရာ 
တရားoွ¸တoစနစ္အေပၚ သိပ္အေoးoOားၾကသည့္ အစိုးရo¸ား
 ႏွင့္oည္း သူတို႔က ဆက္oက္ ဆက္ဆံoုပ္ကိုင္@ ေနႏိုင္ၾကေသးသည္_ဖစ္ရာ. ရန္ဘက္_ဖစ္ေနၾကသည့္ အင္အားစုo¸ားအၾကား ေဆြးေႏြးညိႏိင္းoo¸ားတြင္
အ_ပည္_ပည္ဆိုင္ရာ တရားoွ¸တo oုပ္ငန္းစ_္က ေအာင္_oင္o ရေစေရးအတြက္ အားနည္းဖို႔ _ဖစ္ေစoည္ေoာ. ပို@အားေကာင္းဖို႔ _ဖစ္ေစoည္ေoာoု  
ေစာေၾကာေoး_oန္းစရာ ရွိသည္¡
အတိုက္အoံ အင္အားစုo¸ားo ေတာင္းဆိုo¸က္o¸ားကေရာ oက္ေတြ႔ၾကoည္ပ`ေoာoု စ_္းစားဖြo္ ရွိေန_ပန္သည္¡ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ကိစ_oူ အ_oားတဖက္
ေo`င္းေဆာင္ သoတ ဘာရွားက စစ္ရာo‡တ္oo¸ားႏွင့္ စြပ္စြOားoံရသည့္ တရားoံ _ဖစ္ေနသည္¡ ဖo္း‡ရo္းOုတ္oံရသည့္ အစိုးရတရပ္ကေရာ. oက္ရွိ
_ပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ oူ‡`ဒo¸ားကို
 _ပန္သံုးသပ္ပ`ရန္ တိုက္တြန္းဖို႔ _ဖစ္ႏိုင္ပ`oည္ေoာ —— စသ_ဖင့္ ေoးoြန္းo¸ားစြာ ရွိေနသည္¡   
အ_oားကိစတoု_ဖစ္သည့္ oစ္o¸ားႏိုင္ငံ_oူ အ_ပည္_ပည္ဆိုင္ရာ တရားoွ¸တoႏွင့္ တရား_ပေဒ စိုးoိုးoအၾကား _ပ‘နာ
 _ဖစ္ေနရ သည့္ အေ_oအေန _ဖစ္ေန_ပန္သည္¡ oူဂိုဆoားoးoား ႏုိင္ငံo ဆoိုoိုဒန္ ooိုဆိုoစ္ S€o˜odan N…€osev…c ကိစ_oူ အ_ပည္_ပည္ ဆိုင္ရာ 
တရားေရးစနစ္က.
 ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ oက္နက္ကိုင္ ‡င္ေရာက္စြက္ဖက္ တိုက္oိုက္oႏွင့္ တo¸ိန္တည္းတြင္ အo¸ိန္ကိုက္ _ဖစ္ေပၚoာo့သည္¡ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္oေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး
_ပည္တြင္း
 ႏုိင္ငံေရး အေ_ပာင္းအoo¸ား အတြက္oည္း ႏိုင္ငံတကာoံုqံုး ၾကားနာoo¸ား _ဖစ္ေပၚoာသည္ႏွင့္အည. oo္းပြင့္oာေစo့ သည္¡   
_oန္oာႏိုင္ငံတြင္oူ _ပည္ပoွ ‡င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ _oိo္းေ_oာက္o oံုး‡ရွိoOားသည့္ _ပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး oက္ေတြ႔ ‡န္းက¸င္ကို အသိအoွတ္_ပ_ရoည္_ဖစ္_ပး.
ဆူဒန္ႏိုင္ငံတြင္ _ဖစ္ပ¸က္ေနသည့္ အေတြ႔အၾကံ_က oိုoားစရာ oရွိေသာ္oည္း. _ဖစ္ႏိုင္ေ_oရွိသည့္ အoားအoာo¸_ိး _ဖစ္ေနသည္¡ _oန္oာႏိုင္ငံရွိ အက¸_ိးတူ  
oူနည္းစု အဆင့္_oင့္ စစ္ေo`င္းေဆာင္o¸ား အပ`အ‡င္. ooိုအာ¬ာပိုင္o¸ားႏွင့္oည္း ညိႏိင္းအၾကံရoူရန္ oိုအပ္ပ`oိo့္oည္¡ အ_ပည္_ပည္ဆိုင္ရာ တရားoွ¸တo  
အစအစ_္o¸ား စတင္oာ@ အနည္းဆံုး ကန_းကာoတြင္ အo¸_ိးသား _ပန္oည္ သင့္_oတ္ေရး အစအစ_္o¸ားအတြက္ oo္းက¸_္းသြားoည္oု ေ_ပာဆိုရန္  
o_ဖစ္ႏိုင္ပ`¡
 
_oန္oာႏိုင္ငံအေရးတြင္oူ အo¸_ိးသား_ပန္oည္ သင့္_oတ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုoo¸ား ရွိေနေသာ္oည္း. oက္ေတြ႔ က¸က¸ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးရoည့္ ကိစo¸ား 
က¸န္ရွိေနပ`ေသးသည္¡ _ပန္oည္သင့္_oတ္ေရး ေတာင္းဆိုoအေပၚ ၾကိ_ဆိုရန္ ရွိေသာ္oည္း အoွန္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးoအတြက္ စာညန္းoူၾကo္းကို အင္အားစု  
အသးသးက
           အပည္ပည္ဆိုင္ရာတရား"တ"အစအစ#္"ားစတင္လာ,အနည္းဆံုးကန#းကာလတင္အ"ိးသားပန္လည္သင့္"တ္ေရးအစအစ#္"ားအတက္လ"္းက#္းသား"ည္)ု
ေပာဆိုရန္
"$စ္ိုင္ပ
 ေဆြးေႏြးပြo¸ား oစတင္oကပင္. ကိစအo¸ားစုကို ေရးသားOား_ပး ရွိေနသင့္ပ`သည္¡
ေနရာတြင္oည္း _oန္oာ_ပည္ အေရးကိစတြင္ ပ`‡င္ ပတ္သက္ေနၾကသည့္ အင္အားစုo¸ား_ oံုၾကည္o. အ_ပန္အoွန္ နားoည္o oရွိေသးဘ _ဖစ္ေနၾက_ပး. 
စာညန္းoူၾကo္းကoည္း oည္သို႔ Oြက္ေပၚoာoည္ကို oေ_ပာႏိုင္ေသးေပ¡အOူးသ_ဖင့္ _oန္oာစစ္ေo`င္းေဆာင္o¸ားအဖို႔ oုပ္ငန္းစ_္ အဆင့္o¸ား_ ပ`‡င္
ပတ္သက္o ရွိoည္ -oရွိoည္ကို oေ_ပာႏိုင္ေသးပ`¡      
စံုစo္းေရးေကာ္oရွင္ •o! ဖြ႔စည္းoo ေရတို အoားအoာအ_ဖစ္. အoိပာo္ရွိေသာ အေ_ပာင္းအoo¸ား အစပ¸_ိး
 _ဖစ္ေပၚoာေစေရးအတြက္ အoွo္းေ‡းေနေသးေသာ္oည္း. ေရရွည္တြင္ေတာ့ ေoွ¸ာ္oင့္စရာ ရွိေနပ`ေသးသည္¡ အကo္@ _oန္oာအစိုးရက ႏိုင္ငံတကာ 
ရင္းႏွး_o_ပ္ႏွံသူo¸ားOံသို႔ တ_ဖည္း_ဖည္း ပိုoိုပြင့္oင္းoာoွ¸င္. သို႔ooုတ္
 _ပည္တြင္း oူ‡`ဒ o¸oွတ္ဆံုး_ဖတ္ေရး oုပ္ငန္းနo္ပo္o¸ား_ ပို@ ရပ္ေOြး ေOြ_ပားoာoွ¸င္ေတာ့ သို႔ ေoွ¸ာ္oင့္ဖြo္ ရွိပ`ေသးသည္¡ သို႔ေသာ
အေနအOားတြင္ oူသားo¸_ိးႏြo္တရပ္oံုးအေပၚ ရာo‡တ္o က¸_းoြန္o¸_ိးေဖာက္သည္oု စြပ္စြoံOားရသူအဖို႔. တရားoွ¸တo စင္_oင့္ေပၚ ေoွ¸ာ္oင့္oOားသည့္  
ေoေ_ပေoညင္း
 ႏွင့္အတူ ေပၚေပ`က္oာရဖြo္ ရွိေနသည္¡    
oိုင္ေဘးရးoားႏိုင္ငံo o¸ားo္စ္ေတoာအဖို႔ အာ¬ာကို ေoွ¸ာေoွ¸ာo¸_o¸_ စြန္႔oြ`ေစရန္. _ပည္ပသို႔ Oြက္သြား
 ေစရန္ ကာoတစံုတရာ အo¸ိန္oူo့ ရေသာ္oည္း. ေနာက္ဆံုးတြင္ အေနာက္ အာဖရိကႏိုင္ငံo¸ားတြင္
 _ဖစ္ပြားo့သည့္ စစ္ပြo¸ားအတြင္း သူooုပ္ေဆာင္o¸က္o¸ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး !•• oံုqုံးတြင္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အေ_oအေန _ဖစ္ေစo့သည္¡ oၾကာေသးoင္ကပင္  
ေဘ့ာစနးoား စစ္ေo`င္းေဆာင္ ရက္တို ooဒစ္ ‹a•„o N€ad…c ကိုoည္း သည္oိဂ္_oိ_¸ရွိ oံုqုံးသို႔ oူဂိုဆoပ္ _ပည္တြင္းစစ္ပြအတြင္းက သူo 
oုပ္ေဆာင္o¸က္o¸ားအတြက္
တာ‡န္oူ တာ‡န္oံရန္ ဖo္းဆးပို႔ေဆာင္oံo့ရ_ပန္သည္¡
ဘဂရိတ္_oိ_¸ေတာ္တြင္ ooဒစ္ကို ဖo္းဆးoအေပၚ oo္းေပၚဆႏ”_ပပြo¸ား ရွိo့ေသာ္oည္း. o¸ားစြာေသာ သံုးသပ္
 ေo့oာသူo¸ားကoူ ooုoို စစ္ေo`င္းေဆာင္အေပၚ oြo္oြo္ကူကူ အေရးoူႏိုင္o့_oင္းoွာ. အo¸ိန္ၾကာ_oင့္
 ေ_ပာင္းooာသည္က တေၾကာင္း. ဆာooားႏိုင္ငံo ပင္oႏိုင္ငံေရးတြင္ တ_ဖည္း_ဖည္း ေ_ပာင္းooo¸ား
 _ဖစ္ေပၚoာေသာေၾကာင့္oု သံုးသပ္ၾကသည္¡
_oန္oာႏိုင္ငံႏွင့္ အိo္နးo¸င္း ကေoာဒးoား ႏိုင္ငံတြင္oူ တo¸_ိးတဖံု _ဖစ္ေနေသးသည္¡ တရားoွ¸တoအတြက္ oတူညသည့္ သေဘာOားအ_oင္o¸ား_ဖင့္ အၾကိတ္အနo္  
အင္အား_ပိ_င္ဆိုင္ေနၾကဆ _ဖစ္သည္¡ ooာနo¸ားကို အာ¬ာoွ ဖo္ရွား_ပး g_ ႏွစ္ ၾကာ_oင့္oာ_ပးသည့္ေနာက္. ‰oပ္ရွားo Oိပ္သးေo`င္းေဆာင္ အo¸ားအ_ပား 
ဆo္စုႏွစ္o¸ားစြာၾကာ တရား‡င္ oက္နက္o¸oာ_ပးသည့္ေနာက္တြင္. ကေoာဒးoား _ပည္သူ _ သန္းေက¸ာ္ကို သတ္_ဖတ္o့သည့္ _ပစ္oၾကးတြင္ သူတို႔က¸ရာ 
တာ‡န္ရွိoအoိုက္ တရားရင္ဆိုင္o့ၾကရသည္¡ ကုoသoဂo
 ေက¸ာေOာက္ေနာက္oံ_ပ_oေအာက္တြင္ ကေoာဒးoား _ပည္တြင္းoံုqံုး အo¸ားအ_ပား_ Oိုသူo¸ားကို အ_ပစ္ေပး စရင္သည့္ တရားqံုးo¸ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္o့ၾက
သည္¡    
တရားoံုqုံးo¸ား စရင္oအေနအOားတြင္ "စိတ္oံစားo _ပင္းOန္ေပ`က္ကြ " oo¸ား ၾကံ_o့ရသည္oု ေဖာ္_ပၾကေသာ္ oည္း. ကေoာဒးoားႏိုင္ငံo 
oူ႔အoြင့္အေရးoပ္ရွားသူ _း oရက္ Ou v…ra„ ကoူ ဘဘစသတင္း_ာနသို႔ တနoာေန႔တြင္ ေ_ပာၾကားရာ_ ရာo‡တ္oo¸ားသည္ ကေoာဒးoား_ပည္သူo¸ားo 
စိတ္oံစားoအတြင္း_ စုေပ`င္းစြ_oစ္ က¸န္ရစ္ေနဆရွိသည္¡ ooု oံုqံုးo¸ားသည္ နစ္နာoံစားရသူ သားေကာင္o¸ားအဖို႔ oည္oွ¸ၾကာေညာင္း
 ေoး_oင့္o့သည္ ဆိုေစ. တရားoွ¸တသည့္ oံစားoတစံုတရာ oံစားရေစo့သည္oု ေဖာ္_ပေ_ပာဆိုo့သည္¡
 ေသo¸ာသည္oွာ သူတို႔စနစ္က o_ပည့္စံုႏိုင္oြန္းoွ_ပး.  အo¸ိန္oည္း ၾကာ_oင့္oြန္းoွပ`သည္¡ အo¸_ိ¸ကဆိုoွ¸င္ အ_ပ_သေဘာေဆာင္သည့္ အဆင့္အOိ  
တက္oွo္းႏိုင္_oင္း oရွိoုoည္း အ_ငင္းပြားႏိုင္ပ`ေသးသည္¡      
တရားoွ¸တoႏွင့္ oက္ေတြ႔က¸က¸ o¸ည္းကပ္ေရး‡`ဒ ကြ_ပားoo¸ားအၾကား ေသo¸ာကြ_ပားေအာင္ ရွင္းoင္းရန္ဆိုသည္oွာ ooြo္oွသoို. _ဖစ္ooွပ`သည္¡ 
oူအo¸ားကို သူတို႔ေဆာင္ရြက္က¸_းoြန္o့သည့္ oုပ္ငန္းo¸ားအရ တာ‡န္oံေစေရး ဆိုသည္oွာ _ဖစ္သင့္သည့္ ပန္းတိုင္ရည္oွန္းo¸က္ _ဖစ္ေသာ္oည္း. oက္ေတြ႔  
ရပ္ေOြးေပြooွေသာ ေ_o_ပင္ အေ_oအေနအေပၚ oူတည္@ o¸င့္o¸ိန္ၾကရoည္ _ဖစ္သည္¡ အOူးသ_ဖင့္ အ_ပစ္ရွိသည္oု စရင္oံရသူက အာ¬ာအရ. oူ‡`ဒအရ 
အသာစး oူOားႏိုင္သည့္ အေ_oအေနo¸_ိးတြင္ ပို@o¸င့္o¸ိန္ရoိo့္oည္ _ဖစ္သည္¡    
_oန္oာႏိုင္ငံတြင္ _ဖစ္ပ¸က္o့သည့္ကိစo¸ားအတြက္ စံုစo္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္oရွင္ •o! တရပ္ ‡င္oည္ဆိုoွ¸င္. က¸င့္‡တ္ေရးရာပိုင္း အရေရာ. _ပေဒေၾကာင္း အရပ` 
သင့္ေo¸ာ္oွသည့္ ကိစ_ဖစ္သည္¡ သို႔ေသာ္oည္း oေန႔ကာoတြင္ oက္ေတြ႔က¸သည့္ ooာo¸_oာေ_oာက္ ပံုစံတရပ္oွာ ဆo္စုႏွစ္o¸ားစြာၾကာ အOoေ_oာက္
 _ဖစ္ေနo့ရသည့္ အo¸_ိးသား _ပန္oည္သင့္_oတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြo¸ား _ပန္oည္Oေ_oာက္ ေအာင္_oင္oာေစေရး
အတြက္ အားေပးကူညေပးၾကရန္ပင္ _ဖစ္ပ`ေတာ့သည္¡
 
(ဂ¸_ိးဆက္ဖ္ ေဘာ Jos‚eh ’a€€ ေရးသားသည့္ •o! - •on•…nua•…on o› !m‚asse?  ကို ဆေo¸ာ္ေအာင္ _ပန္ဆိုေဖာ္_ပပ`သည္¡)
_ကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ oတ္ေတာ္‡င္ ပ`တo¸ားoွ oူငo္ _o ဂ¸ပန္ သြားoည္
oo¸ိoသတင္း_ာန œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ oo နာရ __ oိနစ္
     
Object 33  
Object 34  
Object 35
Object 36  
ရန္ကုန္ (oo¸ိo) ¡      ¡ ဂ¸ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ရက္သတတပတ္ၾကာ o¸စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ေo့oာေရး oရးစ_္အ_ဖစ္ အာ¬ာရ _ကံ¸oုိင္ဖံြ႔_ဖိ_းေရး အပ`အ‡င္   ပ`တ o oုoွ  
oူငo္ _o _းoွာ oူoိုင္ og ရက္တြင္ သြားေရာက္oည္oု _ကံ့ဖံြ႔ပ`တ အေOြေOြအတြင္းေရးoး _းေ_း_းက oုဒ•oူးေန႔ သတင္းစာ ရွင္းoင္းပြတြင္ ေ_ပာဆိုသည္¡
ၾကံ¸ဖံြ႔ပ`တoွ o‡ _း. အo¸_ိးသားဒoိုကေရစအင္အားစု NDF oွ _ _း. က¸ား_ဖ_ ေoၚ ရွo္းတိုင္းရင္းသားo¸ား ဒoိုကရက္တစ္ပ`တ SNDŒ oွ _ _း. ရoိုင္တိုင္းရင္းသားo¸ား 
ဖြံ႔_ဖိ_းတိုးတက္ေရးပ`တ ‹NDŒ oွ _ _း. တုိင္းရင္းသား စည္းoံုးညညြတ္ေရးပ`တ - တစည oွ _ _းႏွင့္ oြန္ေဒသoံုးဆိုင္ရာ ဒoိုကေရစပ`တoွ _ _း _ဖစ္သည္¡  
သတင္းစာ ရွင္းoင္းပြကို ၾကံ¸oိုင္ဖံြ႔_ဖိ_းေရးပ`တ qံုးo¸_ပ္ (ရန္ကုန္ ) တြင္ _ပ_oုပ္o့_oင္း _ဖစ္သည္¡
 oာတ္ပံု - (‡oွ oာသို႔ ) _ကံ¸ဖံြ႔ပ`တoွ _ပည္သူ႔oတ္ေတာ္အoတ္ _းေအာင္သိန္းoင္း (ေတာင္_ကoာပ). _းစိုး‡င္း (NDF). _းေ_း_း (ၾကံ¸ဖံြ႔ ) ႏွင့္ _းOြန္းရ (တစည)  
တို႔ကို oြန္o __ ရက္ _‡oo oုႏွစ္. oုဒ• oူးေန႔ သတင္းစာရွင္းoင္းပြ_ ေတြ႔ရစ_္ (oာတ္ပံု - oo¸ိo)
``ဂ¸ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက g_ ႏွစ္ေအာက္ oူငo္ေတြကို ဖိတ္o¸င္တo္¡ ဂ¸ပန္ႏိုင္ငံကို oတ္oo္ဆိုရင္ oက္oံoား. oက္oံတo္oို႔ ေ_ပာoိုက္တo္¡ တ_oားပ`တက
oူငo္ေတြပ`ရင္ေကာ oက္oံooားေoးတo္. သူတို႔က ပ`တေတြ နာoည္oတူoို႔ တ_oားေသာ ပ`တoို႔ ေ_ပာေပoo့္ က¸ေနာ့္စိတ္Ooွာေတာ့ နာoည္oတူေပoo့္  
ရည္oွန္းo¸က္ေတြ တူတ့အတြက္ တ_oားပ`တoို႔ေတာင္ o_oင္ပ`ဘူး¡ ဒ`ေၾကာင့္ oက္oံပ`တo္oို႔ ေ_ပာoိုက္တo္¡ တြသြားရoo့္ ကိစကို oိုoိုoားoားန႔
oက္oံo့တာ'' oု _းေ_း_းက ရွင္း_ပသည္¡
ooုoရးစ_္တြင္ ပ`တစြ oOားဘ _oန္oာဆိုေသာ စိတ္_ဖင့္ သြားေရာက္ၾကရန္ oူငo္o¸ားကုိ သူက oွာၾကားo့သည္¡
တစညပ`တ ooိုေကာ္oတအဖြ႔‡င္ _းOြန္းရႏွင့္ NDF oွ _းစိုး‡င္းတို႔က ဂ¸ပန္သို႔ oူငo္o¸ား သြားေရာက္ရန္ စစ_္o့ေသာ _းေ_း_းကို ေက¸းoူးတင္စကား
ေ_ပာo့ၾကသည္¡
SNDŒ ooိုအoုပ္အoေဆာင္ _းေစာသန္း_oင့္က ``ကရင္. ရွo္း. ရoိုင္. o¸င္း. oြန္ စတာေတြoို႔ စိတ္သေဘာ oOားဘ ေနၾကပ`¡ _oန္oာ့ဂု¬္ကို Oိန္းပ`oို႔
ေ_ပာo¸င္တo္'' oု ဆုိသည္¡
‹NDŒ အေOြေOြ အတြင္းေရးoး _းoွေစာကoည္း `` ဒoရးစ_္oာ ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရ ရွိေသာ oရးစ_္ _ဖစ္တo္'' oု ေ_ပာၾကားo့သည္¡
 
_းေ_း_းသည္ ဂ¸ပန္ႏိုင္ငံ ပ`ooန္ႏိုင္ငံ_oားေရးရာ ဒု‡န္_ကး oစစ္ Na„…„o K!KUTA ကို အဂ`ေန႔တြင္
 ေတြ႔ဆံုo့ေသးသည္¡
 
``ဂ¸ပန္ကို သြားoo့္ oူငo္ေတြန႔ ပတ္သက္_ပးေတာ့   ေနာက္ _ ပ`တန႔ စုစုေပ`င္း o ပ`တ ေတြ႔ဖို႔ ရွိတo္ ေ_ပာေတာ့ သူတို႔က အံ့ၾသၾကတo္¡ သူတို႔ဂ¸ပန္oွာဆိုရင္  
ရန္_ဖစ္ေနၾကတo္oို႔ ေ_ပာတo္'' oု ရွင္းoင္းပြတြင္ _းေ_း_းက ေ_ပာသည္¡
_oန္oာoတ္ေတာ္Oကို _g ပ`တoွ oတ္ေတာ္အoတ္o¸ား oင္oင္စြာ ေတြ႔ဆံုၾကေၾကာင္းႏွင့္ oင္oင္ၾကေၾကာင္း Na„…„o K!KUTA ကို ရွင္း_ပo့သည္oု ဆုိသည္¡
Oို႔အ_ပင္ _oန္oာႏိုင္ငံသည္ တည္_ငိo္ေအးo¸o္းေန_ပး ooင္က ကြန္_o_နစ္o¸ား စoန္းo¸ရာ. စစ္_ဖစ္ပြားo့ရာ
 ေန_ပည္ေတာ္အရပ္_ ooုအo` ၾကံ¸ဖြံ႔ပ`တqံုးo¸_ပ္ တည္ရွိေန_ပ _ဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သည္oွာ တိုးတက္ေ_ပာင္းoo တoု _ဖစ္ကာ oရွိo့ေသာ oတ္ေတာ္oည္း 
ေပၚေပ`က္oာ_ပး _ပည္သူo¸ား ေရြးo¸o္တင္ေ_oာက္ေသာ အစိုးရ ရွိoာ_ပ _ဖစ္ေၾကာင္း _းေ_း_းက ေ_ပာသည္¡
 
oစစ္ Na„…„o K!KUTA oွာ _‡o‡ ႏို‡င္ဘာoအတြင္း  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ _ပန္oြတ္_ပးေနာက္ _oန္oာ_ပည္သို႔ ပOoဆံုး oာေရာက္သည့္ ဂ¸ပန္ႏိုင္ငံ  
အဆင့္_oင့္ အရာရွိ _ဖစ္သည္¡ သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ေo`င္းေဆာင္အo¸_ိ¸ကို oုဒ•oူး oြန္းoြပိုင္းတြင္ g_ oိနစ္oန္႔အၾကာ ေတြ႔ဆံုo့ကာ 
_oန္oာ့ဒoိုကေရစေရးအတြက္ ဂ¸ပန္အေန_ဖင့္ ဆက္oက္ ကူညသြားoည္oု ေ_ပာဆိုo့သည္¡
 
ေန_ပည္ေတာ္တြင္ _ပည္သူ႔oတ္ေတာ္ ဒု_က_ _းနႏ”ေက¸ာ္စြာႏွင့္ အစိုးရ တာ‡န္ရွိသူo¸ားကို ေတြ႔ဆံုo့သည္¡ Oို႔အ_ပင္ _‡o‡ ေရြးေကာက္ပြ‡င္  
ႏုိင္ငံေရးပ`တအo¸_ိ¸ကိုoည္း ရန္ကုန္ရွိ ဂ¸ပန္သံqံုးသို႔ ေoၚoူေတြ႔ဆံုo့သည္¡
 
ကုoသoဂ ကoာ့စားနပ္ရိက™ာ အစအစ_္o _oန္oာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စားနပ္ရိက™ာ ေOာက္ပံ့ေရးတြင္ ဂ¸ပန္ႏိုင္ငံကoည္း အေoရိကန္ ေဒၚoာ _—og 
သန္း တန္ဖိုးရွိေသာ အoာရ _ဖည့္စြက္ အစားအစာ တန္o¸ိန္ og‡‡ ႏွင့္ စားသံုးဆ oo__ တန္တို႔ကို oဒ`န္းo့သည္¡
 
ဂ¸ပန္သည္ oူ႔အoြင့္အေရး o¸_ိးေဖာက္oႏွင့္ ဒoိုကေရစေရး တက္ၾကြoပ္ရွားသူo¸ားအား ဖိႏွိပ္oေၾကာင့္ oူသားo¸င္း စာနာoႏွင့္ အေရးေပၚ အကူအညoွoြ_ပး. 
အ_oား စးပြားေရး အကူအညo¸ားကို _‡‡g oုႏွစ္ကတည္းက ရပ္ဆုိင္းOားo့သည့္ ႏုိင္ငံ_ဖစ္သည္¡
_oန္oာႏိုင္ငံ ေတာင္ သူ oo္ သoားအေရး အပိုင္း (g) 
_းo¸_ိး (_ပေဒ) œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ o_ နာရ o_ oိနစ္
     
Object 37  
Object 38  
Object 39
Object 40  
ေo့oာသုံးသပ္o¸က္ စာတo္း (အပိုင္း - g)
 
ကိုoိုနေoတ္ ေတာင္ သူ oo္ သoားo¸ား oပ္ရွားoo¸ား
          
oူoြန္ေတာ္ေငြ _ က¸ပ္ oေပး _ငင္းဆန္ေရး တုိက္ပြ_ကးသည္ သာoာ‡တ အေနာက္ပုိင္း တoြင္oုံးတြင္ oးoုန္းoုန္းေတာက္ooန္း ဆူပြက္
oပ္ရွားသြားေoေတာ့သည္¡ ရြာတုိင္း ရြာတိုင္း. အိo္တိုင္း အိo္တိုင္းတြင္ ကပ္Oားေသာ "အoြင့္oရွိ o‡င္ရ" oူေသာ _ငိo္းo¸o္းစြာ အာ¬ာဖဆန္ေရး 
ဆုိင္းဘုတ္o¸ားကုိ စစ္ပုoိပ္တို႔က
 _ပား_ပား‡ပ္သြားေအာင္ _ဖ_တ္o¸ဖ¸က္ဆးပစ္oိုက္ေoသည္¡ သို႔ေသာ္ ‡ံသာႏု အသင္းသား oူOုၾကးo အဂoိပ္အစိုးရ oုန္းတးေရး စိတ္oာတ္ၾကးကုိကား
oေo¸oန္းႏိုင္. ဆOက္Oo္းပုိးတုိး@ပင္ ၾကးoား_ပင္းOန္ oာေoေတာ့သည္¡
 
_ပည္သူတို႔o oရွိo့ ရွိo့ ပစည္းကေoးo¸ားကုိ oား_ပၾကးo¸ားပoာ အoo ဖ¸က္ဆးoုoူo့ၾကေပသည္¡ oူo¸ားကိုoည္း ကžြႏြားပoာ 
qုိက္ႏွက္OုေOာင္းo့ၾကေoသည္¡ အဂoိပ္နo္o¸¸ အစိုးရo သို႔ေသာ အႏိုင္က¸င့္o ရက္စက္oo¸ားသည္ ေနာင္ေသာအo` o___ oုႏွစ္ ေတာင္သူoo္သoား
oက္နက္ကိုင္ အေရးေတာ္ပုံ_ကးကုိ
 _ဖစ္ေပၚေစ_oင္းပင္ _ဖစ္ေပေတာ့သည္¡
 
ကžြႏု္ပ္တုိ႔ အိo္ေOာင္စုo¸ား အားoုံးတို႔သည္ _oိတိသွ¸ နo္o¸¸အစုိးရအား oူအုိoြန္ _ က¸ပ္. oူပ¸_ိoြန္ _ က¸ပ္ o ပ oုဆုိေသာ oူoြန္ေတာ္ကုိ oေပးoုိၾကေပ¡ 
ေပးရန္ တရားသည္. တာ‡န္ရွိသည္oုoည္း ooူဆၾကေပ¡ Oို႔ေၾကာင့္ _oန္oာႏိုင္ငံ ဂ¸စဘေအ ‡ံသာႏု အသင္းo¸_ပ္ၾကးo ေo`င္းေဆာင္o_ဖင့္ oူoြန္ေတာ္
oေပးေရး တုိက္ပြၾကးကုိ ရရေတာက္ ဆင္ႏြo့ၾက_oင္း _ဖစ္ေပသည္¡
 
ေက¸းoူးရွင္ အာoာနည္ ‡ံသာႏု ဆရာေတာ္ၾကး _း‡ိစာရအား ပုဒ္o o_g (က) အရ အစိုးရအား အၾကည္ညိ_ပ¸က္ေအာင္ ေoာo_ဖင့္ ဖo္းဆးေOာင္o¸ရာတြင္  
‡ံသာႏု တရားပြၾကး ဆင္o့ေသာ ရြာပင္_ဖစ္ပ`သည္¡ ကžြႏု္ပ္တုိ႔o oာတိေက¸းရြာႏွင့္ ႏွစ္ရြာသာ_oားပ`သည္¡
 
o_gg oုႏွစ္ တို႔ooာ အစည္းအqုံးၾကး ကြၾကရေသာအo` ကžြန္ေတာ္တုိ႔က သoင္ကိုo္ေတာ္oိင္းႏွင့္ သoင္_oတို႔ _းစးေသာ သoင္ဂို¬္းသို႔ ပ`သြားo့_ပး
သoင္တoုတ္ၾကးoွာ "သoင္အစ oစိန္ကကြ" oု oုံoုံၾကည္ၾကည္ၾကး oစ္ေၾကြးကာ သoင္oစိန္. သoင္Oြန္းအုပ္တို႔o ဂုိ¬္းတြင္ က¸န္ရစ္o့ေoသည္¡
(‡ိoူရ သoင္o¸စ္ေoာင္. oြတ္oပ္ေရး ရ_ပးေနာက္ _oန္oာ_ပည္¡ စာ - _ . _ . ¬)
 
o__o oုႏွစ္oွစ@ ဆန္စပ`းကို စုေပ`င္း_ပး oက္‡`းၾကးအုပ္ oုပ္ကိုင္ရန္ ဘူoင္ဂ¸ာပူး ေoၚ အဖြ႔က စပ`းေစ¸းကို
 ႏွိo့္o¸‡o္oူoာo့သည္¡ o_g‡ _ပည့္ႏွစ္ ကoာ့စးပြားပ¸က္ကပ္ၾကံ_သည္ႏွင့္ တ_ပိ_င္နက္ စပ`းေစ¸းကုိ အနိo့္ဆုံးေစ¸းသုိ႔
 ေရာက္ေအာင္ နိo့္o¸‡o္oူo့သည္¡
 
o_gg oုႏွစ္အOိ ဆန္စက္ေပ`င္း ogg ႏွင့္ သစ္စက္ေပ`င္း o__ oု ရရွိo့သည္¡ ႏုိင္ငံ_oားသုိ႔ ဆန္တင္ပို႔သည့္ oုပ္ငန္းOက္‡က္ကို စတးဘရားသား ကုo¬က
o¸_ပ္ကုိင္Oားသည္¡ က¸န္Oက္‡က္ကို အဂoိပ္. အိႏ”ိo အရင္းရွင္ၾကးo¸ားပိုင္ေသာ ကုo¬o¸ားက o¸_ပ္ကိုင္Oားသည္¡
 
o__g oုႏွစ္ ေoo og ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကo္း ကုန္တင္ကုန္o¸ အoုပ္သoားေပ`င္း __‡‡ ေက¸ာ္က -
 
o - ကန္Oqုိက္စနစ္ ပo္ဖ¸က္@ အoုပ္သoားo¸ားအား တုိက္qုိက္oန္႔Oားေရး¡
_ - ကူoေo`င္း (oo္oo ) o¸ားo oတရား oာဘ္စားoႏွင့္ ေo`င္းပုံ_ဖတ္o ပေပ¸ာက္ေရး¡
g - oုပ္oo¸ားကုိ စတoဒို ကုo¬o¸ားက တိုက္qုိက္ရွင္းoင္းေပးေရး¡ - တုိ႔အတြက္ သပိတ္တိုက္ပြ ဆင္ႏြo့ၾကသည္¡
o_go oုႏွစ္ ႏုိ‡င္ဘာo _o . _g ေန႔o¸ားတြင္ ေo¸ာက္_oိ_¸. ေရနံေo¸ာင္း_oိ_¸o¸ားတြင္ က¸င္းပသည့္ အoုပ္သoား အစည္းအေ‡းပြ ဆုံး_ဖတ္o¸က္အတိုင္း ႏုိ‡င္ဘာ g‡ 
ရက္ oုဒ•oူးေန႔တြင္ ေရနံေ_o အoုပ္သoားတို႔o oရးရွည္ o¸တက္ပြကုိ စတင္o့သည္¡ ေရနံတပ္ အoုပ္သoားေပ`င္း og‡‡ ေက¸ာ္ ပ`‡င္o¸တက္o့ၾကသည္¡
 
ပoူး စရင္စု ေ‡`_oိ_¸နo္oွ oo္သoား o _း ေကာ္oတက ရန္ကုန္_oိ_¸သုိ႔ o¸တက္ရန္ ေၾကညာo¸က္ Oုတ္_ပန္o့သည္¡ သOုံ. သိo္ဆိပ္တို႔oွ oo္သoား g‡‡ 
ေက¸ာ္တုိ႔သည္ o_go oုႏွစ္ ဒoင္ဘာo _o ရက္ေန႔ ညေန _ နာရတြင္ ေရတိဂုံ ကုန္းေတာ္ေပၚ_ စoန္းo¸o့ၾကသည္¡ o_go oုႏွစ္ ေရနံေ_o အoုပ္သoား 
တုိက္ပြၾကးတြင္
 ေက¸ာင္းသားသoဂအဖြ႔‡င္ ေက¸ာင္းသားo¸ား ပ`‡င္o့ၾကသည္¡ oo္သoားo¸ား ပ`‡င္o့ၾကသည္¡
နo္o¸¸oက္ပ`းေစ ေဂၚရာပုoိပ္o¸ားo qိုက္ႏွက္oေၾကာင့္ စုစုေပ`င္း g‡‡ ေက¸ာ္ _ပင္းOန္စြာ ဒ¬္ရာရရွိသြားသည္¡ ဒoင္ဘာo __ ရက္ေန႔ ေန႔oည္ ‡ နာရ __
oိနစ္ အo¸ိန္တြင္ ကုိေအာင္ေက¸ာ္ (__ ႏွစ္ ) oွာ အနိစေရာက္ရရွာသည္¡
 
ကိုေအာင္ေက¸ာ္ က¸ဆုံးရသည္ကို အေၾကာင္း_ပ_@ oႏ•ေoး_oိ_¸oွ သံ•ာေတာ္o¸ား. ေက¸ာင္းသားo¸ား. _oိ_¸oူOု တရပ္oုံး အုံၾကြကာ ေဖေဖာ္‡`ရo _ ရက္ေန႔  
ေန႔oည္ o_ နာရတြင္ အိo္ေတာ္ရာ ဘုရားအတြင္း အစည္းအေ‡းတရပ္ က¸င္းပo့ၾကသည္¡ o‡ ရက္ေန႔ ေန႔oည္ o နာရတြင္ ဆႏ”_ပ o¸တက္o့ၾကသည္¡ qုိး 
ကုo¬ တုိက္အနးတြင္ ေသနတ္_ဖင့္ ပစ္oတ္_ပး ရoန္း g ပ`းႏွင့္ oူ _ _းကို ဖo္းဆးသြားသည္¡ က¸ဆုံးသြားေသာ အာoာနည္ og _း တြင္ ရoန္း g ပ`းႏွင့္ oူ o‡
_း က¸ဆုံးo့သည္¡ အာoာနည္ og _း သတ္_ဖတ္oံရသည့္အတြက္ ရန္ကုန္oူOုၾကးက oန္န‡`ရo o_ ရက္ေန႔တြင္ ရတ္o¸ပြo¸ား _ပ_oုပ္o့ၾကသည္¡ ေဖေဖာ္‡`ရo
oo ရက္ေန႔တြင္ ေဒ`က္တာ ဘေoာ္ အစိုးရ _ပ_တ္က¸သြားသည္¡
 
o_g_ oုႏွစ္ oူoုိင္oတြင္ ရန္ကုန္_oိ_¸. စo္းေo¸ာင္း oားကရာoo္း. ကြန္_o_နစ္ပ`တ _ာနo¸_ပ္တြင္ ooာႏုိင္ငံoုံးဆုိင္ရာ အoုပ္သoား သoဂ A€€ ’urma Trade 
Un…on •on•ress ကို ေအာက္ပ` ooုိစည္းqုံးေရး ေကာ္oတo¸ား_ဖင့္ ဖြ႔စည္းo့သည္¡
 
o - သoင္ooိန္း                           _က_
_ - _းေအာင္သိန္း (_oေဒ`င္းညိ_)       ဒု -_က_
g - oိုo္oတင္ (သံတြ)                   အေOြေOြ အတြင္းေရးoး
g - _းေက¸ာ္_ငိo္း (အာအးတ)           အoေဆာင္
_ - oူကာဂ¸                                  ¡
o- ဆရာ ရာဂ¸န္                            ¡
g- ကုိOြန္းစိန္ (ေရနံေ_o)                ¡
o - oိုo္သက္တင္ (ေရနံေ_o)           ¡
_ - ကုိေအာင္‡င္း                          စည္းqုံးေရးoး
o‡ - ကိုေအာင္ၾကး                        ¡
oo- ကို _oင့္ေဆြ                            ¡ တို႔ ပ`‡င္o့ၾကသည္¡ ရည္ရြo္o¸က္ႏွင့္ oုပ္ငန္းစ_္o¸ား o¸oွတ္oုပ္ေဆာင္o့သည္¡
 
အoုပ္သoား oူ တန္းစား ညညြတ္ေရးအတြ က္ - 
 
(က) အoုပ္သoား ညညြတ္ေရး အရoေန(oရoေန) တည္ေဆာက္ေရး.
(o) ကoာ့အoုပ္သoား သoဂ အဖြ႔o¸_ပ္ (WFTU) o oုပ္ငန္းo¸ားကုိ ေOာက္oံအားေပးေရး. အေကာင္အOည္ ေဖာ္ေရး¡
(ဂ) အoုပ္သoားOု အသိဆႏ”_ဖင့္ တoုတည္းေသာ အoုပ္သoား အဖြ႔o¸_ပ္ ေဖာ္Oုတ္ေရး¡
(•) အoုပ္သoားOု ညညြတ္ေရးအတြက္ အေ_ooံက¸စြာ က¸o္_ပန္႔oုိင္oာေစေရးအတြက္ အက¸_ိးတူ oုပ္ငန္းoွန္သoွ¸တြင္ oည္သည့္ အဖြ႔o¸_ပ္ႏွင့္oဆုိ  
ပူးတြoုပ္ေဆာင္ရန္.
(င) အoုပ္သoား. oo္သoား ooာoိတ္_ပ_oအေပၚ အေ_ooံေသာ အo¸_ိးသား ညညြတ္ေရးတပ္_း တည္ေဆာက္ေရး¡ တုိ႔ _ဖစ္ၾကသည္¡
 
_oန္oာႏုိင္ငံ စစ္_ပးကာo oြတ္oပ္ေရး ၾကိ_းပo္းo သoုိင္းစ_္တြင္ o_go oုႏွစ္. ေoo oo ရက္ေန႔_
 _ဖစ္ပြားo့ေသာ ေတာင္သူ oo္သoားၾကးo¸ား ေသြးေ_oက¸o့ရသည့္ Oန္းတပင္ ေတာင္သူ oo္သoား တိုက္ပြၾကး သည္ _oန္oာႏုိင္ငံ စစ္_ပးေoတ္တြင္  
oြတ္oပ္ေရး ၾကိ_းပo္းoo ပြ_းOြက္တုိက္ပြအ_ဖစ္ _ဒ`န္းတြင္o့ေပသည္¡
(အပိုင္း - g) အား ဆက္oက္ Oု တ္_ပန္ပ`oည္¡
• _oန္oာႏိုင္ငံ ေတာင္ သူ oo္ သoားအေရး အပိုင္း  (_ )   
• _oန္oာႏိုင္ငံ ေတာင္ သူ oo္ သoားအေရး အပိုင္း  (o )   
ပင္စင္စားo¸ား oစာတိုး
oo¸ိoသတင္း_ာန œ ၾကာသပေတးေန႔. oြန္o go ရက္ _ooo oုႏွစ္ _o နာရ oo oိနစ္
     
Object 41  
Object 42  
Object 43
Object 44  
o¸င္းoုိင္ (oo•ိo) ¡      ¡ အစိုးရ‡န္Oo္း ပင္စင္စားo¸ားo ပင္စင္ႏန္းOားကို oူoိုင္ooွသည္ တိုး_oင့္_ပး အoုပ္oုပ္စ_္က ရရွိo့တ့ oစာအတိုင္း ေပးoည္oု
_oန္oာႏို္င္ငံ ဘŠာေရး‡န္_ကး_ာနက Oုတ္_ပန္o¸က္အား ႏုိင္ငံပိုင္ _oန္oာ့qုပ္သံက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေၾကညာoိုက္သည္¡
ညေန o နာရတြင္ _oန္oာအသံ qုပ္_oင္သံၾကားက Oုတ္oင့္သြားရာoွာ ဒoင္ဘာ go ရက္ _‡‡_ oုႏွစ္တြင္ _ပင္ဆင္သတ္oွတ္Oားo့သည့္ oစာႏန္းOားအသစ္  
အရ oံစားoြင့္ကို oာoည့္ oူoိုင္o oစာoွ စတင္@ Oုတ္ေပးသြားoည္oု ပ`ရွိသည္¡
h••‚:ff–––—m…ƒƒ…ma˜urmese—comf
ၾကာသပေတး, 30 oြန္ 2011
_oန္oာအစိုးရတပ္န႔ ကo¸င္ အပစ္ရပ္ေရး တရားoင္ ေဆြးေႏြးၾက_ပ
’y _းoုိးေoာ္
•  
•  

• Object 45  
• Object 46  
အစိုးရတပ္ေတြန႔ ကo¸င္oြတ္oပ္ေရး တပ္oေတာ္ (K!A) အၾကား g ပတ္ၾကာ တိုက္ပြေတြ _ဖစ္o့_ပးတ့ေနာက္ ဒကေန႔oွာေတာ့ တုိက္ပြေတြ အဆံုးသတ္ႏုိင္ဖို႔  
အစိုးရရ¸ ကo¸င္_ပည္နo္ _ငိo္းo¸o္းေရး ကိုo္စားoွo္အဖြ¸န႔ ကo¸င္oြတ္oပ္ေရးအဖြ¸ (K!O) က ကုိo္စားoွo္ေတြ ပOoဆံုး စတင္ေတြ¸ဆံုo့ပ`တo္¡ 
ဒေတြ¸ဆံုooွာ အေ_ooံအား_ဖင့္ အပစ္အoတ္ ရပ္စေရးကို ပ¬ာo ေဆြးေႏြးo့ၾက_ပး အစိုးရ ကိုo္စားoွo္ဘက္က K!A ဆက္ဆံေရးqုံးကုိ _oစ္_ကးနားoွာ 
_ပန္oည္ဖြင့္oွစ္ဖုိ႔ ကo္းoွo္းo့တo္oို႔ K!A ဘက္က ေ_ပာပ`တo္¡ အ_ပည့္အစုံကုိ oြအိုေအ Oုိင္းအေ_oစုိက္ သတင္းေOာက္ ကုိoုိးေoာ္က 
တင္_ပေပးOားပ`တo္¡
ကo¸င္_ပည္နo္ အစိုးရရ¸ _ငိo္းo¸o္းေရး ကိုo္စားoွo္ အဖြ¸န႔ ကo¸င္oြတ္oပ္ေရးအဖြ¸ (K!O) က ကုိo္စားoွo္ေတြoာ oဂ¸ားoန္ အနးက ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြ  
Oိန္းo¸_ပ္ရာ နo္စပ္_ဖစ္တ့ ၾကားစoန္းoွာ ဒကေန႔oနက္ oo နာရေoာက္က ေတြ¸ဆံုo့တာ _ဖစ္ပ`တo္¡
K!O ဘက္က ဒု -စစ္_းစးo¸_ပ္ oိုo္oွ_းo¸_ပ္ ဂြo္ေoာ္ _းေဆာင္တ့ ကိုo္စားoွo္ o ေoာက္ တက္ေရာက္o့_ပး ကo¸င္_ပည္နo္ အစိုးရရ¸ _ငိo္းo¸o္းေရး 
ကိုo္စားoွo္ အဖြ¸ကိုေတာ့ oံု_oံ_ေရးန႔ နo္စပ္ေရးရာoန္_ကး oိုo္oွ_းo¸_ပ္ သန္းေအာင္က _းေဆာင္_ပး အo¸_ိးသားoတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္ _းoက္Oိန္နန္န႔
ကo¸င္အo¸_ိးသား အတုိင္ပင္oံေကာင္စ _က_ _းဆင္o`းေနာ္တုိ႔ ပ`oင္တo္oို႔ K!O ရ¸ တြဖက္ အေOြေOြ အတြင္းေရးoွ_း _းoနန္က ေ_ပာပ`တo္¡ ဒကေန႔  
ေတြ¸ဆံုo အေ_oအေနကိုေတာ့ သူက အoုoို ေ_ပာပ`တo္¡
¨ဒေန႔က ပ¬ာo ေတြ¸ဆုံooုိ႔ ေ_ပာရoo္¡ သိပ္_ပးေတာ့ ေဆြးေႏြးo အပုိင္းေတာ့ oရွိဘူး¡ သူတို႔ oူoာတ့ အo¸က္အoက္ေတြကို နားေOာင္တo္¡
အဒအပုိင္းပ`ပ¡ သူတုိ႔ေ_ပာတ့ အOoွာေတာ့ •ease ›…re oုပ္ႏုိင္o. ေနာက္ တဘက္န႔တဘက္ oုံၾကည္o ရွိေအာင္ဆိုတ့ အo¸က္ေတြ ပ`တo္¡ ေနာက္  
_oစ္_ကးနားoွာ K!A ဆက္ဆံေရးqုံးကုိ _ပန္ဖြင့္ေပးဖုိ႔ဆိုတ့ အo¸က္ပ`တo္¡ _ပးေတာ့ သိက™ာရွိတ့ ႏုိင္ငံေရး စားပြေပၚကေန oုပ္ေဆာင္သြားရေအာင္ဆုိတ့ အဒ  
အo¸က္ေတြ ေ_ပာသြားတာ ရွိတo္¡"
K!A ဘက္က oိုoားo¸က္ကိုေတာ့ _းoနန္က အoုoို ဆက္ေ_ပာပ`တo္¡
¨ပOoအဆင့္က အပစ္အoတ္ ရပ္ဆုိင္းေရးေပ`့. အပစ္အoတ္ ရပ္ဆုိင္းေရးဆုိတာ oာo _ဖစ္ပ`oိo့္oo္¡ အဒ oုပ္ႏုိင္oကေတာ့ ဒေန႔ ေ_ပာဆုိ ေတြ¸ဆုံoန႔
o_ပးႏုိင္ေသးဘူး¡ အဒေတာ့ က¸ေနာ္တို႔ အ_oတo္း ေတာင္းဆုိေနတ့ oုိင္oာရoo္. oုံၾကည္o ရွိရoo္ေပ`့¡ သက္ေသ အေOာက္အOား ရွိရွိန႔ oုပ္ရoo္¡ ေနာက္  
oုိင္oုိင္oာoာ ရွိရoo္¡ အဒ`ေၾကာင့္ အဒoုိo¸_ိး ရွိoာဖို႔ကေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က က¸ေနာ္တုိ႔ကုိ oုိင္oာတ့ အေOာက္အOားေတာ့ _ပဖုိ႔oုိတo္¡ အဒအဆင့္ေတြ
အားoုံး_ပးoွသာ oာoအပစ္အoတ္ ရပ္ဆုိင္းေရး အဆင့္ကုိ ေရာက္oွာပ`¡"
ဒoို ႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးတာေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ကိုo္စားoွo္ အဖြ¸ေတြက အOက္အဆင့္ကို Oပ္oံတင္_ပoွာ _ဖစ္ပ`တo္¡
ကo¸င္_ပည္နo္ အစိုးရရ¸ _ငိo္းo¸o္းေရး ကိုo္စားoွo္ အဖြ¸oာ oြန္o့တ့ တနoာေန႔က အဖြ¸oင္ _ _းန႔ ဖြ¸စည္းo့တာ _ဖစ္ပ`တo္¡ အoုoာေရာက္
ေဆြးေႏြးတာoာ ooိုအစိုးရရ¸ oြင့္_ပ_o¸က္န႔oာတာ _ဖစ္တာေၾကာင့္ ooိုအစိုးရကို ကိုo္စား_ပ_တo္oို႔ K!A ဘက္က oက္oံOားတာ _ဖစ္ပ`တo္¡
ေနာက္တ_ကိo္ Oပ္oံေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ကo¸င္_ပည္နo္ အစိုးရရ¸ _ငိo္းo¸o္းေရး ကိုo္စားoွo္ေတြက ရက္Oပ္oံo¸ိန္းဆိုoွာ _ဖစ္ပ`တo္¡
ဒo og ရက္ေန႔ကoည္း ကo¸င္_ပည္နo္ _ပည္သူ႔oတ္ေတာ္ ကုိo္စားoွo္ _းသိန္းေoာ္က K!A န႔ အပစ္အoတ္ ရပ္စဖုိ႔အတြက္ ကo¸င္ အတုိင္ပင္oံေကာင္စ  
oူ_ကးေတြကို ေစoတ္ ကo္းoွo္းo့ပ`တo္¡ ဒ`ေပo့ K!A က အစုိးရဘက္က တိက¸တ့ အေOာက္အOား စာရြက္စာတo္း oပ`တာေၾကာင့္ oက္ooံo့ပ`ဘူး¡
ဒေနာက္oွာ K!A ဘက္က အစိုးရန႔ ႏွစ္ဘက္ ေတြ¸ဆံုေဆြးေႏြးoo္ဆုိရင္ သူတုိ႔တဖြ¸တည္း ေဆြးေႏြးoွာ ooုတ္ဘ တိုင္းရင္းသား oက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြကို
ကိုo္စား_ပ_တ့ တပ္ေပ`င္းစု အဖြ¸အစည္းတoုန႔ ေဆြးေႏြးoွာ _ဖစ္ေၾကာင္း. ေနာက္ ကုoသoဂ. အာဆoံ ဒ`oွooုတ္ အိo္နးo¸င္းႏုိင္ငံ တoုoုက ၾကားoင္
ဆက္စပ္ေပးoန႔ ေဆြးေႏြးoွာ _ဖစ္ေၾကာင္းကုိoည္း Oုတ္ေဖာ္o့ဖူးပ`တo္¡
_oန္oာအစိုးရ စစ္တပ္န႔ K!A တပ္ဖြ¸တို႔oာ o__g oုႏွစ္က စ_ပး og ႏွစ္ၾကာ အပစ္အoတ္ ရပ္စo့ရာက ဒo oo ရက္ေန႔oွာေတာ့ ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြအၾကား 
တိုက္ပြေတြ အဆက္o_ပတ္ _ပန္oည္ _ဖစ္oာo့ပ`တo္¡ ဒတုိက္ပြေတြေၾကာင့္ ေသာင္းန႔o¸တ့ ေဒသoံ ကo¸င္ဒုက™သည္ေတြoာ ေနရပ္ေဒသကို စြန္႔oြာ_ပး K!A 
_ာနo¸_ပ္ oုိင္oာ. တqုတ္နo္စပ္ ေဒသန႔ _oစ္_ကးနား_oိ_¸ေတြကို Oြက္ေ_ပး oုိoံေနၾကရပ`တo္¡
ၾကာသပေတး, 30 oြန္ 2011
_ပည္နo္. တိုင္းေဒသ_ကး oန္_ကး_ာန _ oု _ပင္ ဆင္ဖြ¸စည္း
’y _းေက¸ာ္Oင္
•  
•  

• Object 47  
• Object 48  
oြန္o __ န႔ go ႏွစ္ရက္ဆက္တုိက္ က¸င္းပo့တ့ _ပည္နo္န႔ တုိင္းေဒသ_ကး oတ္ေတာ္ေတြရ¸ အOူးအစည္းအေoးေတြoွာ oန္_ကး_ာန _ oုကုိ _ပင္ဆင္
ဖြ¸စည္းoုိက္ပ`တo္¡ အရင္က သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသ_ကးေတြရ¸ oုိအပ္o¸က္အရ ဖြ¸စည္းOားတ့ oန္_ကး_ာနေတြကုိ ဖ¸က္သိo္းoုိက္_ပး _ပည္နo္န႔  
တုိင္းေဒသ_ကး အားoုံးoွာ တေ_ပးည_ဖစ္ေအာင္ ဖြ¸စည္းoာတာ _ဖစ္ပ`တo္¡ အ_ပည့္အစုံကုိ စုံစo္းOားတ့ oြအုိေအ Oုိင္းအေ_oစုိက္ သတင္းေOာက္  
ကုိေက¸ာ္Oင္က တင္_ပေပးOားပ`တo္¡
_ပည္နo္န႔ တုိင္းေဒသ_ကး oတ္ေတာ္ေတြရ¸ အOူး oတ္ေတာ္အစည္းအေoးကုိ oေန႔ကန႔ ဒကေန႔ _ ရက္ က¸င္းပo့_ပး oန္_ကး_ာနေတြကုိ ေၾကညာqုံပ_ဖစ္oုိ႔
အစည္းအေoးက oo oိနစ္သာသာပ က¸င္းပ_ပး _ပးစးသြားပ`တo္¡
ရoုိင္_ပည္နo္oတ္ေတာ္ _ပေဒ_ပ_ေရး ေကာ္oတoင္ _းေအာင္_oေက¸ာ္က oက္ရွိ oန္_ကးေတြပ အေ_ပာင္းအo_ဖစ္တ့ _ာနေတြကုိ တာoန္oူသြားoo္oုိ႔  
ဆုိပ`တo္¡
¨_ပည္နo္oတ္ေတာ္ အစည္းအေoးေတာ့ _ပးသြားပ`_ပ¡ အေ_ပာင္းအoကေတာ့ _ာနေတြကုိ ေ_ပာင္းoုိက္တာပ`¡ တo¸_ိ¸ _ာနေတြကုိ ooုိကကုိင္သြားတo္¡ 
Oပ္_ပးတုိးoာတ့ _ာနေတြကုိပ အေ_ပာင္းအေရ¸oုပ္တ့ သေဘာo¸_ိးပ`¡ oူကေတာ့ ဒအတုိင္းပ`ပ¡ oူ _ ေoာက္ကေတာ့ _ ေoာက္ပ¡ ဘo္_ာနကုိ  
ဘo္သူကုိင္ရoo္ဆုိတာ oနက္_ဖန္oွ _က_က ေၾကညာေပးoo္¡ အစည္းအေoးကေတာ့ အဒ_ာနေတြကုိ ေၾကညာတာန႔ဆုိေတာ့ oo oိနစ္ေoာက္ပ  
ၾကာပ`တo္¡"
ေစာေစာပုိင္းတုန္းကေတာ့ oတ္ေတာ္သက္တo္း _ oအတြင္း ပOoအ_ကိo္ေoၚတ့ အOူးအစည္းအေoးoုိ႔ ကုိo္စားoွo္ေတြက ဒသက္တo္းO
oုိအပ္o¸က္ေတြကုိ တင္_ပဖုိ႔ _ပင္ဆင္o့ေပo့ အေ_oအေန oေပးo့ပ`ဘူး¡
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ_ကးoွာ အရင္က ရွိOားတ့ oန္_ကး_ာနတo¸_ိ¸ အေ_ပာင္းအo _ဖစ္oာတo္oု႔ိ oတ္ေတာ္ကုိo္စားoွo္ ေဒ`က္တာညိ_ညိ_သင္းက ေ_ပာပ`တo္¡
¨oန္_ကး_ာန _ oုကုိ _ပင္ဆင္ေ_ပာင္းo_ပး oန္_ကးေတြကုိ ေနရာ_ပန္o¸ေပးတာ¡ အေ_ပာင္းအo နည္းနည္းရွိတo္¡ နာoည္ေoးေတြ ေ_ပာင္းတo္¡ တo¸_ိ¸
oန္_ကး_ာနေတြ. ပညာေရး. က¸န္းoာေရး. ႏုိင္ငံ_oားေရးတုိ႔ _ပ_တ္သြားတာ¡ oူသစ္ေတြေတာ့ oပ`ဘူး¡ ဒoူေတြကုိပ oန္_ကး_ာန ေ_ပာင္းပစ္တာေပ`့. 
ေ_ပာင္းတo္ဆုိတာ _ပ_တ္သြားတ့ oန္_ကး_ာနေတြ ရွိတo္¡
¨oုနက က¸oေ_ပာသoုိ ပညာေရး. က¸န္းoာေရး. ႏုိင္ငံ_oားေရး. oူoင္o _ကးၾကပ္ေရးတုိ႔. o_္ေက¸းoန႔ သာသနာေရးတုိ႔. ဒ`ေတြ_ပ_တ္သြားတo္¡ _ပ_တ္သြားေတာ့
oစ္oပ္ေနတ့ အဒoန္_ကးေတြကုိ တ_oားoန္_ကး_ာနေတြoွာ oန္႔oုိက္တo္¡ အရင္က g oုကုိ တေoာက္O ကုိင္တာေတြ ရွိတo္ooား. အoုက
တေoာက္ကုိတoု. အoြန္ဆုံး _ oုပ _ဖစ္သြားတo္¡"
ကo¸င္_ပည္နo္. ရoုိင္_ပည္နo္. စစ္ကုိင္းန႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသ_ကးတုိ႔oုိ ေနရာေတြoွာ တုိင္းရင္းသားေရးရာ oန္_ကးေတြ ရွိၾကပ`တo္¡ ဒoန္_ကးေတြOက
အo¸ားစုoာ အoုOိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြ¸qုံးေတြoွာ qုံးoန္းေနရာေတာင္ oရၾကေသးဘူးoုိ႔ သိရပ`တo္¡
အoည္oေဖာ္oုိတ့ တုိင္းရင္းသားေရးရာ oန္_ကးတေoာက္က သူတုိ႔oွာ oo္oo္ရရoည္း အoုပ္oရွိသoုိ အစုိးရအဖြ¸ အစည္းအေoးေတြကုိoည္း
oတက္ရေၾကာင္းန႔ အစုိးရအဖြ¸ ကိစေတြကုိ _ပည္တြင္း_ပည္ပ oဒoာေတြန႔ ဆက္သြo္ေ_ပာရင္ oတ္ေတာ္ကုိo္စားoွo္ တာoန္ကပ` _ဖ_တ္ပစ္oo္oုိ႔
_oိo္းေ_oာက္oေတြ ရွိေၾကာင္း oြအိုေအကုိ ေ_ပာပ`တo္¡
ၾကာသပေတး, 30 oြန္ 2011
အာဖရိက Oိ ပ္ သးေတြ oစ္o¸ားအေရး _းစားေပး ေဆြးေႏြး
’y oြအိုေအ (_oန္oာ_ာန) 
•  
•  

• Object 49  
• Object 50  
oစ္o¸ားႏုိင္ငံက ပ_ိပက™ကို အoိကOား ေဆြးေႏြးဖို႔ အာဖရိက ေo`င္းေဆာင္ေတြ အက္ေကြတုိရoo္ ဂနႏိုင္ငံoွာ Oိပ္သး စည္းေoးပြတoု က¸င္းပေနပ`တo္¡
အာဖရိက သoတ _ _းပ` အဖြ¸oာ oစ္o¸ား ပ_ိပက™ အဆုံးသတ္ေရး အစအစ_္တoုကို ေရးဆြေနၾကပ`_ပ¡ အဒ`ကို Oိပ္သး ေဆြးေႏြးပြoွာ oြင့္_ပ_oိန္႔ရဖို႔ တင္_ပoွာ 
_ဖစ္ပ`တo္¡
အဆုိ_ပ_o¸က္Ooွာ oစ္o¸ားႏုိင္ငံoွာ အပစ္အoတ္ ရပ္စေရး ေတာင္းဆုိဖို႔. ဒoုိကေရစနည္းက¸ ေရြးေကာက္ပြေတြ က¸င္းပႏုိင္ေရး အေ_oအေနအOိ ကူးေ_ပာင္းဖို႔  
တုိက္တြန္းတာေတြ ပ`oင္ပ`တo္¡
oစ္o¸ားေo`င္းေဆာင္ oုိoာ ဂဒ`ဖ (Noammar Gadha›…) ရာOူးကေန o¸က္o¸င္း ႏတ္Oြက္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိo¸က္ကိုေတာ့ oစ္o¸ားသူပုန္ေတြက အဒoွာ 
Oည့္သြင္းေစo¸င္တာပ`¡
သူပုန္ေတြရ¸ ကုိo္စားoွo္ေတြေရာ. oစတာ ဂဒ`ဖ အစိုးရရ¸ ကုိo္စားoွo္ေတြေရာ ဒ _ ရက္တာ Oိပ္သး ေဆြးေႏြးပြကို တက္ေရာက္oွာ _ဖစ္ပ`တo္¡
အာဖရိက ေo`င္းေဆာင္ေတြက ဆူဒန္အေရးကိုoည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိပ`တo္¡
ၾကာသပေတး, 30 oြန္ 2011
ဂရိ _oိ_း_oံေožြတာေရး အစအစ_္ အတည္_ပ_
’y oြအိုေအ (_oန္oာ_ာန) 
•  
•  

• Object 51  
• Object 52  
အေ_ကြးေတြ ပင္oo္ေoေနတ့ ဂရိႏုိင္ငံ ပ`ooန္က _o_ိး_oံေožြတာေရး အစအစ_္သစ္ တရပ္ရ¸ အေသးစိတ္ အo¸က္အoက္ အားoုံးကို ေနာက္ဆုံး 
အတည္_ပ_ေပးoုိက္ပ`_ပ¡ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညေတြ ရoာႏုိင္ဖို႔ oo္းရွင္းေပးoုိက္တာပ`¡
ဂရိoန္_ကးo¸_ပ္ ေဂ¸ာ့ဂ¸္ ပ`ပန္ဒရoို (Geor•e Œa‚andreou) အဆုိ_ပ_Oားတ့ အoြန္တုိးေကာက္ဖို႔. အစုိးရသုံးေငြ _ဖတ္ေတာက္ဖို႔န႔ ႏုိင္ငံပုိင္ oုပ္ငန္းေတြကို  
ေရာင္းo¸ဖုိ႔ အေoရိကန္ေဒၚoာ သန္းေပ`င္း go,ooo တန္တ့ ဒအစအစ_္ရ¸ အေသးစိတ္ oုပ္ရoွာေတြကုိ ေအသင္_oိ_¸ေတာ္oွာ ပ`ooန္ အoတ္ေတြက ဒေန႔ပ  
ေOာက္oံo ေပးoုိက္ၾကတာ _ဖစ္ပ`တo္¡
အoုoို ဘတ္ဂ¸က္အေသးစိတ္ အတည္_ပ_oုိက္o¸ိန္oွာ !NF ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြ¸န႔ _ေရာပသoဂတို႔က oႏွစ္က ဂရိႏုိင္ငံက ရဖုိ႔ ကတိရOား_ပးတ့  
စုစုေပ`င္းေo¸းေငြ အေoရိကန္ေဒၚoာ သန္းေပ`င္း o_o,ooo Oကေန သန္းေပ`င္း og,ooo ကို Oုတ္ေပးဖုိ႔ ကတိေပးo့ပ`တo္¡
ဒေငြေၾကးေတြ ရoာတာေၾကာင့္ ဂရိအေနန႔ စက္တင္ဘာ ooo္အOိ အစုိးရ oည္ပတ္ဖုိ႔န႔ ေo¸းေငြေတြ _ပန္ဆပ္ဖို႔အတြက္ ေငြရွိoာoွာ _ဖစ္ပ`တo္¡
 oုဒ•oူး, 2Ž oြန္ 2011
ေဒၚစု ကို ႏိုင္ငံေရး oုပ္oြင့္ေပးဖို႔ အေoရိ ကန္ ေတာင္းဆို
’y oြအိုေအ (_oန္oာ_ာန) 
•  
•  

• Object 53  
• Object 54  
_oန္oာ့ဒoုိကေရစ ေo`င္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႏုိင္ငံေရး oပ္ရွားoေတြ oြတ္oပ္စြာ oုပ္ေဆာင္oြင့္ေပးဖုိ႔ အေoရိကန္ _ပည္ေOာင္စုက 
_oန္oာအာ¬ာပုိင္ေတြကုိ ေတာင္းဆုိoုိက္ပ`တo္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ သူ_းေဆာင္တ့ အo¸_ိးသား ဒoုိကေရစ အဖြ¸o¸_ပ္ (NLD) ပ`တရ¸ ႏုိင္ငံေရး oပ္ရွားoေတြကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ _oန္oာအစုိးရရ¸ သတိေပးo¸က္  
Oြက္ေပၚoာတ့ေနာက္ အေoရိကန္ ႏုိင္ငံ_oားေရး_ာန ေ_ပာoြင့္ရသူ oာ့o္ တုန္နာ (Nar„ Toner) က oုဒ•oူးေန႔ သတင္းစာ ရွင္းoင္းပြအတြင္း ေ_ပာဆုိoုိက္တာပ`¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနန႔ oြတ္oြတ္oပ္oပ္ oရးသြားoာoြင့္. oြတ္oပ္စြာ ေဖာ္Oုတ္oြင့္. ႏုိင္ငံေရး oုပ္ငန္းေတြoွာ အ_ပည့္အo ပ`oင္oြင့္ေတြ
ေသo¸ာေပ`က္ ရရွိေစေရး oြင့္_ပ_ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိoုိက္တာ _ဖစ္ပ`တo္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ¸ oုံ_oံ_ေရးန႔ ေဘးအႏ•ရာo္ ကင္းရွင္းေရးအေပၚ အေoရိကန္ _ပည္ေOာင္စု အေနန႔ စုိးရိo္oကင္း ရွိေနဆ _ဖစ္သoုိ သူန႔ _oန္oာoူOု
oုံ_oံ_ေရးအတြက္ _oန္oာအာ¬ာပုိင္ေတြoွာသာ တာoန္ရွိတ့ အေၾကာင္းoည္း သတိေပးoုိက္တာပ`¡
_ပးo့တ့ႏွစ္Ooွာ က¸င္းပo့တ့ ေရြးေကာက္ပြကုိ ooင္ဖုိ႔ ဆုံး_ဖတ္_ပး oွတ္ပုံoတင္ဘ ေနo့တ့ NLD ပ`တ အေနန႔ ႏုိင္ငံေရး oုပ္ငန္းေတြ ဆက္oက္ oုပ္ေဆာင္ေန_ပး 
_ပေဒကုိ o¸_ိးေဖာက္ေနတo္oုိ႔ _oန္oာအစုိးရ _ပည္Oေရး oန္_ကး_ာနက သတိေပးစာတေစာင္ ေပးပုိ႔o့တ့ေနာက္ အေoရိကန္ရ¸ တုံ႔_ပန္o Oြက္ေပၚoာတာoည္း 
_ဖစ္ပ`တo္¡
NLD ပ`တကေတာ့ ဒကိစန႔ ပတ္သက္oုိ႔ _ပည္Oေရးoန္_ကးန႔ ေဆြးေႏြးoုိေၾကာင္း အေၾကာင္း_ပန္Oားတာပ`¡
အစုိးရပုိင္ သတင္းစာေတြoွာoည္း ႏုိင္ငံေရးစည္းqုံး oပ္ရွားoေတြအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္_oိ_¸ _ပင္ပကုိ oရးOြက္oo့္ အစအစ_္oာ 
အoိကqု¬္းေတြ. oတည္_ငိo္oေတြ _ဖစ္ေစoo္ဆုိ_ပး သတိေပးတ့ ေဆာင္းပ`းကုိoည္း ေဖာ္_ပo့တာ _ဖစ္ပ`တo္¡
_ပးo့တ့oO _oန္oာႏုိင္ငံကုိ အoည္အပတ္ သြားေရာက္_ပး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ပ` ေတြ¸ဆုံo့တ့ အေoရိကန္ အOက္oတ္ေတာ္အoတ္ ဂžြန္oက္ကိန္း (John 
Nc•a…n) ကေတာ့ အစုိးရရ¸ သတိေပးo¸က္oာ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္oအတြက္ ေနာက္_ပန္ဆြေနတ့ ေ_ooွo္းတရပ္ အ_ဖစ္န႔ ေ_ပာဆုိoုိက္ပ`တo္¡
oုဒ•oူး, 2Ž oြန္ 2011
_oန္oာကို ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပ`င္း တြန္းအားေပးဖို႔ အေoရိကန္ အOူးသံ _ကိ_းပo္းoည္
’y oြအိုေအ (_oန္oာ_ာန) 
•  
•  

• Object 55  
• Object 56  
 
oာတ္ပံု de›ence—•ov 
oစတာ ဒရက္o္ oစ္o¸o္¡
_oန္oာႏုိင္ငံoွာ ဒoုိကေရစေရး _ပ__ပင္ေ_ပာင္းooေတြ _ဖစ္ေပၚoာေအာင္ တြန္းအားေပးဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရ¸ ပူးေပ`င္း ေဆာင္ရြက္oေတြ ရေအာင္
_ကိ_းပo္းေနတo္oုိ႔ အေoရိကန္ _ပည္ေOာင္စုရ¸ _oန္oာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အOူးကုိo္စားoွo္အ_ဖစ္ အoည္စာရင္း တင္သြင္းoံOားရသူက ေ_ပာoုိက္ပ`တo္¡
_oန္oာအစုိးရအေပၚ ဖိအားေပးဖုိ႔ _က_ိးပo္းoေတြoာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအoန္းက အoိကက¸သူေတြရ¸ ပူးေပ`င္းေဆာင္ရြက္oေတြ oရွိတ့အတြက္ အားနည္းေနရတ့
အေၾကာင္းoည္း အOူးကုိo္စားoွo္အ_ဖစ္ အoည္စာရင္း တင္သြင္းoံOားရသူ oစတာ ဒရက္o္ oစ္o¸o္ (Dere„ N…•che€€) က ေ_ပာoုိက္တာပ`¡
_ေရာပသoဂ (“U). အိႏ”ိo. တqုတ္. ေတာင္ကုိရးoား. ဂ¸ပန္န႔ အေရွ¸ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံo¸ားအသင္း (AS“AN) အပ`အoင္ ႏုိင္ငံတကာက oိတ္ဘက္ ႏုိင္ငံေတြန႔  
oူo`ဒတရပ္ကုိ ညိႏိင္း o¸oွတ္သြားႏုိင္oo္oုိ႔ ေoွ¸ာ္oင့္ေၾကာင္းoည္း အOူးကုိo္စားoွo္အ_ဖစ္ အoည္စာရင္း တင္သြင္းoံOားရသူက ေ_ပာပ`တo္¡
_oန္oာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အOူးကုိo္စားoွo္အ_ဖစ္ အတည္_ပ_ဖုိ႔ အOက္oတ္ေတာ္oွာ oုဒ•oူးေန႔က ၾကားနာပြ တoုအတြင္း အာရွoူo`ဒေရးရာ ကžြo္းက¸င္သူ oစတာ 
oစ္o¸o္က Oြက္ဆုိသြားတာပ`¡
အOူးကုိo္စားoွo္အ_ဖစ္ တရားoင္ oန္႔အပ္_ပးတ့ အo`က¸ရင္ေတာ့ သူ႔အေနန႔ _oန္oာအစုိးရန႔ qုိးqုိးသားသား ေဆြးေႏြးေ_ပာဆုိ_ပး _oန္oာႏုိင္ငံက
_ဖစ္Oြန္းoေတြအေပၚ တုံ႔_ပန္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရည္ရြo္Oားေၾကာင္းoည္း ေ_ပာပ`တo္¡
အ_ပန္အoွန္ ေoးစားoေတြန႔အတူ အေoရိကန္ _ပည္ေOာင္စုက _oန္oာႏုိင္ငံန႔ အ_ပ_သေဘာေဆာင္ ဆက္ဆံေရးေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔  
_ပင္ဆင္Oားေၾကာင္းoည္း oစတာ ဒရက္o္ oစ္o¸o္က ေ_ပာသြားo့ပ`တo္¡
oုဒ•oူး, 2Ž oြန္ 2011
_oန္oာ_ပည္ oူကုန္ကူးo အေၾကာင္းရင္းoစ္_oစ္
’y _းေက¸ာ္oံသာ
•  
•  
•  

• Object 57  
• Object 58  
ဒတပတ္ o¸က္ေoွာက္ေရးရာ သတင္းသံုးသပ္o¸က္အစအစ_္oွာ _oန္oာႏိုင္ငံoွာ ဆုိးဆိုး‡`း‡`း _ဖစ္ေနတo္ဆိုတ့ oူကုန္ကူးo oစ္_oစ္ကဘာo¡ ႏိုင္ငံေရး
စံနစ္ေၾကာင့္oား¡ စးပြားေရးၾကပ္တည္းoေၾကာင့္oား ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ _oန္oာႏိုင္ငံoွ oူ႔အoြင့္အေရးေရွ¸ေန oo္း_ပၾကo္ _းေအး_oင့္. _ပည္ပအေ_oစိုက္ ’L• 
(’urma La–yer's •ounc…€) ေoၚ _oန္oာႏိုင္ငံေရွ¸  ေနo¸ားေကာင္စ _က_ _းသိန္း_းတို႔န႔ _းေက¸ာ္oံသာက ေဆြးေႏြးသံုးသပ္Oားပ`တo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ _oန္oာႏိုင္ငံoွာ oူ႔အoြင့္အေရး o¸_ိးေဖာက္o. အOူးသ_ဖင့္ oူေoွာင္oိုကူးတ့ကိစoာ ေတာ္ေတာ္ေoး ဆုိးဆုိး‡`း‡`း _ဖစ္ေနတo္oို႔
အေoရိကန္အစိုးရရ ႔ အစရင္oံစာOoွာ ေဖာ္_ပOားပ`တo္¡ အဒOoွာ ဘာေရးသoဆိုေတာ့ _oန္oာႏိုင္ငံအစိုးရoာ အo¸_ိးသoးေတြ oိင္ကိစအတြက္  
ေရာင္းစားoံရတ့ကိစကို တား_oစ္ဖို႔ အားOုတ္o ရွိေပoo့္oည္း ႏိုင္ငံတကာ စံအရ အနိo့္ဆံုးoုပ္သင့္တာကိုေတာင္ ooုပ္ဘူးoို႔ ဆိုပ`တo္¡ ပOo_းဆံုး က¸ေနာ္
အေ_oအေနေoးကို သိပ`ရေစ¡ _းေအး_oင့္ စေ_ပာပ`oင္o¸ား¡ _oန္oာႏိုင္ငံအတြင္းoွာ oူကုန္ကူးoအေ_oအေန ဘo္ေoာက္ ဆိုး‡`းေနတo္ဆိုတာကို  
အက¸_္းo¸_ံးေ_ပာပ`oင္o¸ား¡
_းေအး_oင့္ ¡ ¡ _oန္oာႏိုင္ငံအတြင္းoွာ oူကုန္ကူးo အဆိုး‡`းဆံုးအေ_oအေနေတာ့ ေရာက္ရွိေနတo္¡ ႏိုင္ငံေရးန႔oည္း ဆက္စပ္တo္¡ စးပြားေရးန႔oည္း
ဆက္စပ္တo္¡ အoုoက္ရွိ အo¸_ိးသoးေတြ. oေoးေတြ စးပြားေရးေၾကာင့္ ရပ္တုိင္းရြာတိုင္းoွာ ေရာင္းစားoံရoို႔¡ သားသoးန႔ oိဘေတြ အဆက္အသြo္
oရွိေတာ့တာေတြက ရပ္ကြက္တုိင္း. ရြာတိုင္းoွာကို ရွိေနတo္¡ ဒ`ကို oက္ရွိ အုပ္o¸_ပ္ေနတ့ အစိုးရက အကူအညoေပးဘူး¡ ဒ`ကoည္း စးပြားေရး 
ၾကပ္တည္းတာရo္¡ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ရo္ အကုန္ဆက္စပ္_ပး _ဖစ္ေနတo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ အစိုးရအေနန႔ ဒ`ကို oန္႔တားဖို႔ _ကိ_းပo္းoုပ္ေဆာင္oေတြ oရွိဘူးoား¡ အo¸_ိးသoးဆိုရင္ အo¸_ိးသoးကo္ဆo္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အသင္းတို႔ဘာတို႔. ေနာက္_ပးေတာ့ တရား_ပေဒအရ oူကုန္ကူးoကို oန္႔တား တား_oစ္ဖo္းဆးတာတုိ႔ oရွိဘူးoား¡
_းေအး_oင့္ ¡ ¡ အဒ`က သတင္းစာOန႔ စာရြက္ေပၚoွာ oန္ေဆာင္အoုပ္oုပ္ေနတာပ ရွိပ`တo္¡ တကo္တo္း oံရတ့oူေတြက o¸က္စိသူငo္. နားသူငo္န႔  
ဘo္သူ႔ သြားတိုင္oို႔သြားတိုင္ရoွန္း oသိဘူး¡ က¸ေနာ္တုိ႔ _ပည္သူ႔ရတပ္ဖြ႔ သြားတိုင္ေတာ့oည္း ႏိုင္ငံ_oားကိစoိုoို႔ oိုoုပ္ဒoုပ္oွည့္သြားoုပ္တo္¡
_oန္oာႏိုင္ငံoွာ ဘာoုပ္သoဆိုရင္ - _ပoာ ဒကေန ပoူးကေန _o‡တ အoုပ္သြားoုပ္oo္ဆိုရင္ က¸_ိက္Oိုေoာက္oွာ အဖo္းoံရတo္¡ အဒ`န႔  
ပ`သြားတ့ေo`င္းေဆာင္. ဒ စးပြားေရးအတြက္ သြားတ့oူကို oူကုန္ကူးoန႔ ေOာင္o¸ေနၾကတo္¡ အဒအoုပ္ပoုပ္တo္¡ _ပည္တြင္းoွာရွိတ့oူကို _ပည္တြင္းoွာပ
ေOာင္o¸တာoုပ္တo္¡ _ပည္ပေရာက္သြားတ့oူေတြကို ကo္တင္_oင္းဆိုတာ oံုး‡oရွိo့ပ`ဘူး¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ _ပည္ပေရာက္သြားတ့oူကို ကo္တင္ဖို႔အတြက္ _ပည္ပအစုိးရန႔ ပူးေပ`င္း ေဆာင္ရြက္ရတ့ အပိုင္းoည္း ရွိပ`oိo့္oo္ဆိုေတာ့
_oန္oာႏိုင္ငံအတြင္းက ေရာင္းစားoံရတ့ oူေတြအo¸ားဆံုးoာ Oိုင္းႏိုင္ငံoွာoို႔ ဆုိပ`တo္¡ _းသိန္း_းတို႔အေနန႔ အဒဘက္oွာအေ_oစိုက္_ပး
oပ္ရွားေနတo္ဆိုေတာ့ ဒoူကုန္ကူးo အေ_oအေနဘo္ေoာက္ဆိုးသoဆိုတာကို ပOo_းဆံုး ေ_ပာပ`¡ ဒုတိoအo¸က္အေနန႔ က¸ေနာ္ေoးပ`oo္ - 
Oိုင္းအာ¬ာပိုင္ေတြန႔ ပူးေပ`င္းoဘo္ေoာက္ ရွိပ`သoဆိုတာကို အေ_oအေနကို ေ_ပာ_ပေပးပ`¡
_းသိန္း_း ¡ ¡ oူကုန္ကူးoကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆိုး‡`းတ့ အေ_oအေနကို ေရာက္ရွိေနပ`တo္¡ အoိကေတာ့ _oန္oာႏိုင္ငံအတြင္းoွာ စးပြားေရးအရ 
oုပ္ကိုင္စားေသာက္oooြo္တ့အေပၚoွာ အေ_ooံ_ပးေတာ့ ဆင္းရနိo့္က¸oအေပၚoွာ အေ_ooံ_ပးေတာ့ ပို_ပးေတာ့ စးပြားေရးေကာင္းႏိုင္oo္Oင္တ့ ေနရာေတြကို  
သြားoုပ္o¸င္ၾကပ`တo္¡ အဒ`ေတြအေပၚoွာ အေ_ooံ_ပေတာ့ oူကုန္ကူးတ့ oသoာတ့ ပုဂိ_o္ေတြက ဒ`ကို အoြင့္အေကာင္းoူ_ပေတာ့ အo¸_ိးo¸_ိးဆြo္_ပးေတာ့
_oန္oာႏိုင္ငံအတြင္းက oူေတြကို Oိုင္းႏိုင္ငံဘက္oွာ အoုပ္ေကာင္းေကာင္းရoo္ဆို_ပး ေ_ပာဆုိ_ပး ေရာင္းစားတာေတြ အo¸ား_ကး _ကံ_ေနရပ`တo္¡ ဒ_စာကေတာ့
အoိက အေ_ooံကေတာ့ _oန္oာႏိုင္ငံအတြင္းoွာ စးပြားေရးအရ အo¸ားစု_ကးက စးပြားေရး oြ¸တ္_oံ_က¸oအေပၚoွာ အေ_ooံ_ပးေတာ့ _ဖစ္ပြားေနတ့ကိစ_ဖစ္ပ`တo္¡
အဒ`ကို oေ_ဖရွင္းႏိုင္ေသးသoွ¸ကာoပတ္oံုး ဒ`_ကးက ဒOက္ဆိုးတ့ အေနအOားကို ေရာက္oွာပ_ဖစ္ပ`တo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡  စးပြားေရး. ႏိုင္ငံေရးကိုေတာ့ ေနာက္ ေဆြးေႏြးၾကတာေပ`့¡ အoုေoာေoာဆo္oွာ Oိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းoွာ အေရာင္းစားoံရတ့ _oန္oာႏိုင္ငံသူ.
ႏုိင္ငံသားေတြကို oန္႔တားဖို႔အတြက္ Oုိင္းႏိုင္ငံoွာေတာ့ oူကုန္ကူးo oန္႔တားေရး _ပေဒ ဘာညာဆိုတာေတာ့ ရွိoိo့္oo္Oင္ပ`တo္¡ _oန္oာႏိုင္ငံအစိုးရအေနန႔
ပူးေပ`င္းေဆာင္ရြက္o ဘo္ေoာက္ရွိပ`သo¡
_းသိန္း_း ¡ ¡ oွန္ပ`တo္¡ Oိုင္းႏိုင္ငံအေနန႔ေတာ့ ဒကိစေတြကို oန္႔တားဖို႔အတြက္ _ပေဒ Oုတ္_ပန္Oား_ပး ေဆာင္ရြက္ေနပ`တo္¡ _oန္oာႏိုင္ငံကေတာ့
အoြo္ကူဆံုးန႔ အရွင္းဆံုး_oင္ရoo္ဆိုရင္ oံုး‡ _oန္oာႏိုင္ငံသားေတြကို အကူအည oေပးပ`ဘူး¡ _ပoာ Oိုင္းႏိုင္ငံရွိတ့ _oန္oာသံqံုးကို အကူအညေတာင္း.
အေၾကာင္းၾကားသည့္တိုင္ေအာင္ သံqံုးက ဘာoွ တစံုတရာ oုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ oရွိပ`ဘူး¡ ဒ`o¸_ိးေတြoာ အo¸ား_ကး_ဖစ္ေနပ`တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္oို႔
ဒကိစေတြကို _oန္oာအစိုးရအေနန႔ တာ‡န္ရွိတ့ သံqံုးကေတာင္ အကူအညoေပးဘူးဆုိရင္ အင္oတန္oွ ဆုိး‡`းတ့ အေနအOားကို ေရာက္ရွိေနတo္ဆိုတာကို
_oင္ေနရပ`တo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ Oိုင္းန႔ _oန္oာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နo္စပ္_ဖတ္ေက¸ာ္_ပး _ဖစ္ပြားတ့ ရာo‡တ္oေတြကို ပူးေပ`င္း ေဆာင္ရြက္oo္. တိုက္ဖ¸က္oo္ဆိုတ့ သေဘာတူညo¸က္
ရွိoo္Oင္ပ`တo္¡ ဒ oူကုန္ကူးoကိုေရာ နo္စပ္_ဖတ္ေက¸ာ္တ့ _ပစ္oအေနန႔ ပူးေပ`င္းoန္႔တား _ကိ_းစားooရွိဘူးoား¡
_းသိန္း_း ¡ ¡ က¸ေနာ္ သိရသေoာက္ေတာ့ _oန္oာအစိုးရအေနန႔ အဒ`o¸_ိး oရွိပ`ဘူး¡ တကo္oို႔ ရွိoo္ဆုိရင္ ဒ`ေတြက တရား‡င္အသိေပး_ပေတာ့
_oန္oာႏိုင္ငံသားေတြ ဒoွာ အoုပ္oာoုပ္တ့ oူေတြက သိန္းဂ¬န္းoွ သန္းဂ¬န္းအOိ ဒoွာရွိေနပ`တo္¡ တကo္တန္း oုပ္သင့္တာကေတာ့ အဒoုိ
_ဖစ္oာoo္ဆိုရင္ _oန္oာအစိုးရအေနန႔ ဘo္သူကို တုိင္ရoo္¡ ဘာoုပ္ရoo္ဆိုတ့ နည္းoo္းေတြကို အကုန္oံုးအသိေပး အေၾကာင္းၾကားဖို႔ oိုပ`တo္¡
ဘo္oိုကူညေပးႏိုင္တo္¡ ဘo္oုိကူညေပးoo္ဆိုတာကို oုပ္ရoွာ_ဖစ္ပ`တo္¡ အoု ဒကိစက oံုး‡oရွိတ့အတြက္ေၾကာင့္oို႔ _oန္oာအစိုးရက အင္oတန္oွ  
ကိုo့္ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚoွာ o¸က္ႏွာooပစ္ o¸စ္o¸_qOားတာကို ေတြ႔ရပ`တo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ _ပည္တြင္းကို _ပန္ေကာက္ပ`oo္¡ _းေအး_oင့္ oင္o¸ား - ေစာေစာက ေ_ပာo့တာက ႏိုင္ငံေရးန႔ဆုိင္တo္¡ စးပြားေရးန႔ဆုိင္တo္¡ 
က¸ေနာ္နားoည္တာကေတာ့ အoိက ေoာေoာဆo္ ကေတာ့ စးပြားေရး ၾကပ္oို႔ ဒoူေတြ သြားၾကတာေပ`့¡ ဆိုေတာ့ _oန္oာႏိုင္ငံစးပြားေရးoာ စံနစ္သစ 
္_ဖစ္oာတo္¡ _ပည္ပက တqုတ္တုိ ႔ဘာတုိ႔ဆုိရင္ စးပြားေရး ပိုoုပ္oာoo္¡ အာဆoံ. အိႏိ”o တို႔¡ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက သပိတ္ေoွာက္တo္ Oားပ`ေတာ့
အဒကိစoွာ စးပြားေရးအေ_oအေန တုိးတက္ oာoo့္ အoားအoာ o_oင္ရဘူးoား¡ _oန္oာႏိုင္ငံသူ. ႏိုင္ငံသားေတြ အoုပ္အကိုင္ ပိုရoာoo့္  
အေနအOားoရွိဘူးoား¡
_းေအး_oင့္ ¡ ¡ က¸ေနာ္တုိ႔ အ_oင္အရကေတာ့ စစ္oွန္တ့ အစိုးရo_ဖစ္oo¸င္း အေ_oအေန တုိးတက္oာoွာ ooုတ္ဘူး¡ အoုက က¸ေနာ္တို႔က စစ္oွန္တ့
အစုိးရ_ဖစ္တo္oို႔ ရာoိုင္ႏန္း_ပည့္ ေ_ပာoို႔ရတ့ အစိုးရ ooုတ္တ့အတြက္ စးပြားေရးအေ_oအေန oေ_ပာန႔ ဒOက္ ဆိုးဖို႔အေ_oအေန ရွိေနတာ¡ အoုoည္း 
oo္သoားေတြ တေoာက္oွ oo္စိုက္oို႔ oရဘူး¡ ေရေတြ_ကးေနတo္¡ ဘ‡ပ¸က္ေနတာေတြ ရွိေနပ`တo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ ႏိုင္ငံေရးအား_ဖင့္ စစ္oွန္တ့ အစိုးရo_ဖစ္ရင္ စးပြားေရးေကာင္းoာစရာ oရွိဘူးေပ`့¡ _oန္oာႏိုင္ငံ oက္ရွိအေ_oအေနက¡
_းေအး_oင့္ ¡ ¡ ႏိုင္ငံေရးက စစ္oွန္တ့အစိုးရ_ဖစ္oွ စးပြားေရးေကာင္းoo္¡ အoု ဒoွာက ooာ_ပည္oွာက o_္ေက¸းoတရပ္oို _ဖစ္ေနတo္¡ အာ¬ာရရင္  
စးပြား_ဖစ္တo္ဆို¡ အoု ရပ္ကြက္ကေoး အုပ္o¸_ပ္ေရးoး ေရြးတ့အo`oွာ ရာအိo္oး. ဆo္အိo္oးေoာက္ _ဖစ္ရင္ပ တကo့္ ရာOူး_ကးရသoို တုတ္တ_ပက္.
oားတ_ပက္န႔ ေရြးေနရတ့ အေ_oအေနo¸_ိး_ဖစ္တo့္အတြက္ တုိင္း_ပည္က ႏိုင္ငံေရး. စးပြားေရး ႏိွo့္က¸တ့အ_ပင္ အသိ_ာ¬္ပ` ႏိွo့္က¸ေန_ပ¡ အာ¬ာရွိရင္  
စးပြား_ဖစ္တo္ oုပ္o¸င္တာ oုပ္oို႔ရတo္ဆိုတ့ ေoတ္o¸_ိး_ဖစ္ေနတo္¡ အာ¬ာqူးေoတ္ oေပ¸ာက္oo¸င္း က¸ေနာ္တုိ႔ စးပြားေရး ေကာင္းoွာ ooုတ္ဘူး¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ တုိင္း_ပည္အတြင္းoွာ ေနတ့oူေတြေရာ - oo္oာoုပ္ငန္းoုပ္_ပး ေနတ့ ေက¸းoက္ရြာက ေတာင္သူoo္သoားေတြ  
_ပည္ပကိုOြက္တ့oူေတြOက္ ဘ‡က _ငိo္း_ငိo္းo¸o္းo¸o္း ရွိoွာေပ`့¡ စားရတာကေတာ့ ဆင္းရသားပပ ငပိရည္န႔ တို႔စရာ စားရoွာေပ`့¡ oo္ကြင္းOကရတ့oာန႔¡
အ_ပင္oွာဆို ေရာင္းစားoံရတo္¡ အသတ္oံရတo္¡ အႏိုင္က¸င့္oံရတo္¡ အဒ အသိ_ာ¬္o¸_ိးကို သူတုိ႔ကို ေပးoို႔o_ဖစ္ဘူးoား¡
_းေအး_oင့္ ¡ ¡ အဒ အသိ_ာ¬္o¸_ိးကို ေရာင္းစားoံရတo္¡ အသတ္oံရတo္¡ ေပးoို႔ကေတာ့ က¸ေနာ္တို႔က က¸o္က¸o္_ပန္႔_ပန္႔ ေပးဖို႔က oဒoာက 
အေရး_ကးတo္¡ တိုင္း_ပည္oွာက သက္ကo္ေo¸ာင္းန႔ ေo`င္းေoာင္းOိုးသoို အoု oူကုန္ကူးo တိုက္ဖ¸က္ေရးဆိုတာoည္း စာရြက္ေပၚoွာရွိတo္¡ 
အဖြ႔အစည္းဆုိတာoည္း ရွိတo္¡ စစ္oွန္တ့ oူကုန္ကူးo တုိက္ဖ¸က္ေရးအဖြ႔ ooုတ္ဘူးေo¡ ဒoို oန္ေဆာင္တ့ သေဘာေoာက္ ဖြ႔Oားတ့အဖြ႔¡ oနာoို  
ကုန္းေo¸ာoေၾကာင့္ oူကုန္ကူးတo္ဆို_ပး (g) ႏွစ္. ေနာက္ (_) ႏွစ္ က¸ၾကတo္. အက¸_္းေOာင္အသးသးေရာက္ၾကတo္¡ တေoာက္oွ oူကုန္ကူးၾကတ့  
oူေတြooုတ္ဘူး¡ qုိးqိုးသားသားန႔ စးပြားေရးကို oေ_ပoည္¡ ကိုo့္အိo္နးနားo¸င္း. ရြာနးနားo¸င္းက တေoာက္ကသြား_ပး ေ_ပoည္ေတာ့ အားက¸¡ _ပည္ပကိုသြား¡ 
အဒoွာ _ပည္ပကိုေရာက္တ့အo`oွာ ကုန္သည္ေတြက ေရာင္းစားoံၾကတ့အo` ဘ‡ပ¸က္တ့oူေတြ တပံု_ကး¡ က¸ေနာ္ဆoွာ oာတိုင္Oားတ့oူေတြ  
အစိတ္သံုးဆo္ေoာက္ရွိတo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ _းေအး_oင့္ ေ_ပာတာကိုၾကည့္oo္ဆုိရင္ အစိုးရoူ‡`ဒ ဆိုတာOက္ ေအာက္ေ_ooွာ အေကာင္အOည္ေဖာ္တ့oူေတြ တာ‡န္oေက¸တာ 
အo¸ား_ကး_ဖစ္ေနoo္oို႔ Oင္တo္¡ _းေအး_oင့္ ေ_ပာတ့စကားအရဆုိရင္ oုတ္ပ`သoား¡
_းေအး_oင့္ ¡ ¡ oုတ္တo္¡ အေကာင္အOည္ေဖာ္တ့oူေတြက အေပၚoွာ o¸က္ႏွာoို o¸က္ႏွာရoုပ္_ပး သူတုိ႔သေဘာက¸ရင္ သူတို႔ေရွ ႔ကေနပ oူတရာေoာက္
oိုးဒoားေoၚသြား. Oိုင္းကိုေoၚသြား oြင့္_ပ_တo္¡ သူတုိ႔ သေဘာoက¸ရင္ေတာ့ qိုးqိုးသားသား ရန္ကုန္ကေန oႏေoးသo္တာေတာင္ oူကုန္ကူးo _ဖစ္တာ¡ 
အိo္ေဖာ္oုပ္ဖို႔. အoုပ္oရွိoို႔ ဆက္သြo္တ့oူန႔ oိုက္¡ ရOားေပၚoွာပ oူကုန္ကူးတo္ဆုိ_ပး ေOာင္က¸ကုန္တာေတြoည္း တပံု_ကး¡ အစစ္အoွန္ေတြ oရွိဘူး¡
oိုဘက္ေရာက္ရင္ o¸o္းသာတ့oူoို႔ပ oူဆၾကတo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ _းသိန္း_းကို တoုေoးo¸င္တာက _oန္oာႏိုင္ငံoိုပ Oိုင္းက စးပြားေရးအသင့္အတင့္ ဖြံ႔_ဖိ_းတ့ႏိုင္ငံဆုိေတာ့ oာအို. ကေoာဒoားတုိ႔ကoည္း
ဆင္းရတ့ႏိုင္ငံေတြဆုိေတာ့ အဒက ‡င္oာတ့ အoုပ္သoားေတြကေရာ _oန္oာအoုပ္သoားေတြoိုပ ေရာင္းစားoံရတာေတြ ရွိပ`သoား¡ ဘo္oို  
ေ_ဖရွင္းၾကပ`သo¡
_းသိန္း_း ¡ ¡ ရွိပ`တo္¡ oာအိုကေန oာၾကတ့အoုပ္သoားေတြ ရွိပ`တo္¡ ဒ`ေပo့ အoိက ေ_ပာo¸င္ တာကေတာ့ _oန္oာႏိုင္ငံကေတာ့ သိပ္ကို အဂတိoိုက္စားo
_oင့္ပ`တo္¡ ေနာက္ _oန္oာႏိုင္ငံသားေတြ အတြက္က တံo`းပိတ္‡`ဒကို သံုးတ့အတြက္ေၾကာင့္oို႔ သူတုိ႔အေနန႔ oုတ္oားooုတ္oားဆိုတာကို
oာ_ပးေo့oာႏိုင္တ့oာo¸_ိး. အ_oင္ဖoွo္တာo¸_ိးေတြ oရွိပ`ဘူး¡ _ပoာအား_ဖင့္ oာအိုoို ႏိုင္ငံo¸_ိး ေတြoွာဆုိရင္ Oုိင္းႏိုင္ငံကို အo¸ိန္oေရြး
‡င္Oြက္သြားoာoို႔ရတo္¡ အင္oတန္oွ oြo္တ့ကိစေတြ   _ဖစ္တo္¡ ဆိုoို႔ရွိရင္ ဒကိစေတြက အင္oတန္oွ နည္းပ`းတ့အေနအOားကို ေတြ႔ရတo္¡
သူတုိ႔အေနန႔ အo¸ိန္oေရြး ‡င္Oြက္သြားoာႏိုင္တ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကိုo္တုိင္ o¸က္_oင္သက္ေသ _ဖစ္တo္¡ _oန္oာႏိုင္ငံသားေတြအေနန႔ အဒoုိ
ooုတ္ပ`ဘူး¡ Oိုင္းႏိုင္ငံကိုoာတ့ ေနရာoွာ အင္oတန္oွ oက္တo္¡ oာတ့ေနရာoွာoည္း အo¸ားစု_ကးက oိုးေၾကာင္oိုး‡ွက္န႔¡ အဒ`ကို အoြင့္ေကာင္းoူ_ပးေတာ့
စးပြားေရးသoားေတြက oူကုန္ကူးoကို oုပ္တo္¡ _oန္oာႏုိင္ငံရ ႔ oက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေနအOားအရ အင္oတန္ အားနည္းတ့အတြက္oို႔ ဒoုိကိစေတြ
_ဖစ္ရတo္ဆိုတာကို ေတြ႔ရပ`တo္¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡  က¸ေနာ္ ေနာက္ဆံုး ေoးo¸င္တ့ေoးoြန္းတoုကေတာ့ oပ္တိုတို ေ_ဖေပးပ`¡ ဒကိစကို _oန္oာႏိုင္ငံအစိုးရကို ေ_ပာoိုက္ရင္ တိုင္း_ပည္စးပြားေရး
ၾကပ္တည္းoို႔ အ_ပင္oွာ ကžြန္oံေနရရင္ အစိုးရက ေသေသo¸ာo¸ာ ဘာကိုညန္းooဆိုရင္ စးပြားေရးနိo့္က¸တာoာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက သူတုိ႔ကို
ဒ¬္oတ္အေရးoူOားoို႔ဆုိ_ပး oက္ညိ_းOိုး_ပoွာပ¡ အဒoိုေ_ပာoာo့ရင္ _းသိန္း_းအေနန႔ ဘာေ_ပာoo¡
_းသိန္း_း ¡ ¡ အဒ` oံုး‡ooုတ္ပ`ဘူး¡ အOoွာ oြတ္oြတ္oပ္oပ္န႔ သြားoာoပ္ရွားoြင့္ေပးoo္¡ _ပးေတာ့ အဂတိoိုက္စားoကို တိုက္ဖ¸က္oo္ဆိုရင္
oူေတြက ဘo္သူoွ _ပည္ပႏိုင္ငံoွာသြား_ပး ကžြန္oံေနရတာo¸_ိး ဘo္သူoွ ooုပ္o¸င္ၾကပ`ဘူး¡ အဒoုိ ooုတ္ဘန႔ အOoွာ အoုေ_ပာသoိုo¸_ိး
oုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတ့ေနရာoွာ အင္oတန္oွ အဂတိoိုက္စားoေတြ h…•h corru‚•…on ေတြ o¸ားတ့ အတြက္ေၾကာင့္ oူေတြက ဒOက္ေကာင္းတ့ေနရာ¡ 
အOoွာဆိုရင္ အoြန္အoေတြ ေပးရတာo¸ားတo္¡ ႏိုင္ငံေရးစံနစ္အရoည္း အင္oတန္oွ ၾကပ္တည္းတ့အတြက္ေၾကာင့္oို႔ oြတ္oပ္တ့ေနရာoွာ သြားoာ_ပး 
စo္းၾကည့္o¸င္တ့သေဘာ_ဖစ္ပ`တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္oို႔ စးပြားေရးoြ¸တ္_oံ_က¸ေနတာoာ sanc•…on ေၾကာင့္oို႔ ooုတ္ပ`ဘူး¡ Sanc•…on က အoိက Oိoုိက္တာကေတာ့  
oုပ္ငန္းရွင္_ကးေတြ. အစုိးရန႔ ပူးေပ`င္းတ့ oုပ္ငန္းရွင္_ကးေတြ. အဂတိန႔ oုပ္စားေနတ့ ႏုိင္ငံေရးသoားေတြပ Oိoိုက္oရွိပ`တo္¡ က¸န္တ့ _ပည္သူေတြအေနန႔
ဒအေပၚoွာ Oိoိုက္ooရွိပ`ဘူး¡
_းေက¸ာ္oံသာ ¡ ¡ _းေအး_oင့္oည္း ဒေoးoြန္းကို အက¸_္းo¸_ံး ေ_ဖေပးပ`¡ _းသိန္း_း ကေ_ပာတo္ sanc•…on ေပးတာoာ စးပြားေရးoုပ္ငန္းရွင္_ကးေတြပ  
Oိoုိက္တo္ဆုိေတာ့ အဒoုပ္ငန္းရွင္ေတြ စကqံုေတြ ဘာေတြ oဖြင့္ႏိုင္ဘူး¡ oတည္ေOာင္ႏုိင္ဘူးဆုိေတာ့ _oန္oာကoူေတြ အoုပ္oက္o့ အoုပ္oရၾကဘူးoို႔
_oန္oာအစုိုးရ အာ¬ာပိုင္ေတြက ေ_ပာo့ရင္ ဘo္oို_ပန္ေ_ဖoo¡
_းေအး_oင့္ ¡ ¡ အoိကေ_ပာရင္ေတာ့ စးပြားေရး. ooေရး oြ¸တ္_oံ_က¸တာ sanc•…on ေၾကာင့္oည္း ooုတ္ဘူး¡ က¸ေနာ္တုိ႔ ေအာက္ေ_ooူတန္းစားေတြ. 
oo္သoားေတြ နားoည္ေအာင္ေ_ပာရင္ အုပ္o¸_ပ္တ့ oူတန္းစား ညံ့ဖ¸င္းoို႔. အာ¬ာoက္ေနoို႔ စစ္oွန္တ့oူ_ကး o_ဖစ္oို႔သာ တုိင္း_ပည္ ဒုက™ေရာက္တာပ`¡ 
စစ္oွန္တ့ အစိုးရ_ဖစ္ရင္ ေန႔o¸င္းညo¸င္း _ကးပြားoွာ¡ က¸ေနာ္တို႔ _oန္oာႏိုင္ငံ ဒေoာက္oူညံ့ေတြ ooုတ္ဘူး¡
h••‚:ff–––—voane–s—comf˜urmesefne–sf
oႏေoး _oိ_ ့တြင္ oံုးoန္  ့
˜y ‚o€…•…cs on Ju€y 1, 2011 
 
0
0
 
oေပးပ`
oႏေoးတိုင္း  ေအာင္ေ_oသာoံ _oိ_ ့နo္ အOက (o) ေက¸ာင္းoင္း အတြင္း oံုးေတြ ့သည္ oု
သတင္း _ဖစ္_ပး ေနာက္ oႏေoး _oိ_ ့ ေနရာ အေတာ္o¸ားo¸ား တြင္ oံုးoန္ ့oွ¸က္ရွိသည္¡Oို
သို ့ oံုးoန္ ့o oွာ oြန္ o့သည့္ သတင္း ပတ္က oႏေoး _oိ_ ့ ေနရာ ႏွစ္ oု တြင္ oံုးေပ`က္ကြo
_ဖစ္ေပၚ_ပး ေနာက္ Oပ္ oံ _ဖစ္ေပၚ o့_oင္း _ဖစ္သည္¡
oႏေoး _oိ_ ့ ရွိ ေနရာ အo¸ိ_ ့တြင္ oံုးေပ`က္ကြo _ပးေနာက္ oံု_oံ_ေရး အင္အား o¸ား တိုး_oွင့္ o¸
Oား သည္¡ oံုးေပ`က္ကြo ေၾကာင့္ oံု_oံ_ေရး တိုး_oွင့္ o¸Oား သoို _ပး o့သည့္ တနoာ ေန ့
က _ဖစ္ပြားo့သည့္ တရုတ္ -_oန္oာ oိုက္ရန္ _ဖစ္ပြား o ေၾကာင့္ oည္း oံု_oံ_ေရး အင္အား o¸ား
တိုး_oွင့္o¸ Oားသည္¡
ooန္ ေန ့က အOက o ေက¸ာင္း အပ`အoင္ ေစ¸းo¸ိ_ ႏွင့္ အေရွ ့_ပင္ ရွိ စား ေသာက္ ဆိုင္ တစ္
oု တြင္ oည္း oံု_oံ_ေရး o¸ား တိုး_oွင့္ o¸Oား _ပး ooင္ K!A _ငိo္းo¸o္း ေရး အဖြ ့o¸ား သြားoာ
တတ္သည့္ ေနရာ o¸ား oိုတo္ ႏွင့္ စးပြားေရး oုပ္ငန္း အo¸ိ_ ့တြင္ oည္း oံု_oံ_ေရး o¸ား တိုး
_oွင့္ o¸Oားသည္ oု သတင္းရရွိသည္¡
oိုင္oာ_oိ_¸ကို တို က္ေတာ့oo္ ဆိုရင္
˜y ‚o€…•…cs on June 30, 2011 
 
3
2
 
oေပးပ`
o¸ိ_တူးေoာ္.        .သတင္းေတြက အo¸ိ_းo¸ိ_းOြက္ေနတo္¡ oိုက္oာ_oိ_¸ကိုတိုက္ဖို¸ တqုတ္_ပည္Oကို စစ္သားေတြရာo¸_ပး ပို¸ေနတo္ဆိုတာေကာ. 
ကo¸င္_ငိo္းo¸o္းေရးတပ္ေတြကို ေကအိုင္ေအန¸_ပန္တိုက္oိုင္းoo္ေကာ— — —အo¸ိ_းo¸ိ_းပ`ပ¡
စစ္သားဆိုတာကေတာ့ oုိဘက္ဒဘက္ ဘo္စစ္သားoဆို စစ္ပြကို_ကံ_oာရရင္ အႏိုင္ရဖို¸ တိုက္ၾကပ`oိo့္oo္¡
ဒ` ေoတ္အဆက္ဆက္. သoိုင္းအဆက္ဆက္ အတိုင္းတိုင္းအ_ပည္_ပည္က စစ္သားတိုင္းရ¸ _ဖတ္သန္းoပ`¡ စစ္ပြတပြ_ဖစ္oာတုိင္း စစ္သားေတြကေတာ့  
သူတုိ¸စစ္ပြoွာ ေအာင္_oင္ေရး အတြက္ တိုက္oိုက္ၾကoွာပ`ပ¡ တo¸ိန္တည္းoွာ
သူတို¸qွင္သန္ေရး. စစ္ပြေတြဆိုတာ ပန္းန¸ေပ`က္တာooုတ္ဘူး¡ က¸ည္ဆံ. oံုးဆံေတြန¸ ပစ္ၾကတာပ`¡ ဒေတာ့ ကိုo့္အသက္qွင္သန္ေရးအတြက္  
ကုိo္ဆန္¸က¸င္တိုက္ရတ့ ရန္သူကို သတ္ၾကရေတာ့oွာပ`¡ စစ္ပြေတြoွာ တရားoွ¸တ
oဆိုတာ oqွိပ`ဘူး¡ အႏိုင္ရေရးအတြက္ နည္းoo္းo¸ိ_းစံုကို အသံုး_ပ_ၾကပ`oိo့္oo္¡ oိုဘက္ ဒဘက္ ဆန္¸က¸င္ဘက္
ႏွစ္ဘက္စoံုးက စစ္ပြေတြကို oႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ အားOုတ္တိုက္ၾကတ့အo` နည္းoo္းo¸ိ_းစံုသံုးပ`ေတာ့oo္¡
စစ္ ဆိုတာ _ဖစ္oာရင္ စစ္သားေတြအဖို¸က ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ဖို¸တoုပ qွိေပoo့္ အဒ စစ္ဘာေၾကာင့္_ဖစ္ရသo. အဒ
စစ္ကို o_ဖစ္ေအာင္ ကာကြo္တားဆးoို¸ရႏိုင္သoား. စစ္ ကိုေqွာင္ကြင္းoo့္ တ_oားနည္းoo္းqွိႏိုင္သoား ဆိုတာေတြကို qွာေဖြဖို¸ကေတာ့ ေo`င္းေဆာင္ေတြ. 
အဒ စစ္ပြကို ဖန္တးတ့ အာ¬ာပိုင္ေတြ. ႏိုင္ငံေရးသoားေတြ ရ¸အoုပ္ပ`¡
_oန္oာ_ပည္ oြတ္oပ္ေရး_ကိ_းပo္းoသoိုင္းoွာ တကoာoံုး ေရွာင္oို¸ ကြင္းoို¸oရoo့္ ဒုတိoကoာစစ္_ကး_ဖစ္oာေတာ့
ကိုoိုနန¸ ဖက္ဆစ္ ရ¸ အား_ပိ_င္တ့ အဒစစ္ပြ_ကးoွာ ဘo္ဘက္အ_oo္းကပ`ၾကoo ဆိုတာ ကžြန္ဘoေရာက္ေနတ့ ႏိုင္ငံအ
သးသးက oြတ္oပ္ေရး oပ္qွားoေတြoုပ္ေနၾကတ့ ေo`င္းေဆာင္အသးသးေတြၾကားoွာ ေဆြးေႏြးစရာ_ဖစ္oာပ`တo္¡
အဂoိပ္. အေoရိကန္န¸ ooာoိတ္ႏိုင္ငံo¸ားoာ သူတို¸ကို စစ္ေရးအရကူညတ့ ကိုoိုနႏုိင္ငံo¸ားကို စစ္_ကး_ပးရင္ oြတ္
oပ္ေရးေပးoo္ oို¸ စည္းqုံးo့သoို ဂ¸ပန္oို ဖက္ဆစ္ ေတြကoည္း အာqွတိုက္သာတူညoွ¸ေရး ဆိုတ့ ေၾကြးေၾကာ္သံန¸ စစ္o¸စစ္ေoာင္း_ပ_o့ၾကတo္¡ အဂoိပ္ကို  
စစ္ကူoကူ ဆံုး_ဖတ္ၾကတ့ အo`oွာ oက္oအင္အားစုေတြ (သoင္စိုးတို¸ ကြန္_o_နစ္ေတြ ). အဂoိပ္oိုoားတ့  
o`ရင့္ႏိုင္ငံေရးသoား_ကးေတြ (_းေစာတို¸oိုoူo¸ိ_းေတြ )က အဂoိပ္ကို _ပတ္_ပတ္သားသားကူoo္. ဂ¸ပန္ကို ဖက္ဆစ္အေနန¸ ဆန္¸က¸င္ရoo္oို¸ 
ဆံုး_ဖတ္ၾကပ`တo္¡
ဒို¸ooာအစည္းအqုံး အေOြေOြညoာoံ က¸င္းပေတာ့ အဂoိပ္ကို စစ္ေရးအရ ကူoကူ ေo`င္းစ_္ ကို ေဆြးေႏြးဖို¸oာတ့
သoင္oူငo္အo¸ားစု ကို ဖိန္¸ဖိန္¸တုန္သြားေအာင္ ဘo္သူန¸oွ oတူတ့ အဆိုတရပ္ကို တင္သြင္းo့တ့သူကသoင္ေအာင္ဆန္းပ`¡
ဒစစ္_ကးကို အoြင့္အေရးတရပ္အေနန¸ သေဘာOား_ပး အဂoိပ္ကို oက္နက္ကိုင္တိုက္oo္ တ့¡ oက္နက္ဆိုoို¸အပ္တိုတေo¸ာင္းေတာင္oqွိတ့ သoင္ေတြက 
အဂoိပ္ကို oက္နက္ကိုင္တိုက္oo္oို¸ အဆိုတင္သြင္းoိုက္တာ
oာ ဘo္က oက္နက္ရoွာo oို¸ _ပန္ေoးစရာ_ဖစ္o့ပ`တo္¡ ဒေတာ့ သoင္ေအာင္ဆန္းက¨သူoိုးo`း_ပေတာင္ ကိုo့္oက္နက္ကို ဖန္တးႏိုင္ေသးရင္ oင္o¸ားတို¸ 
က¸_ပ္တို¸ တိုင္း_ပည္oြတ္oပ္ေရးအတြက္ အoုပ္oုပ္oo့္ သူေတြက ဘာoို¸ oqွာႏိုင္ရoွာo" oို¸ _ပန္ေ_ပာo့တo္¡ အဒ အစည္းအေoးoွာ အဒ စကားoာ 
ေနာင္တo¸ိန္ ဒေန¸ေoတ္ _oန္oာ့တပ္oေတာ္ရo္oို¸ _ဖစ္oာoo့္ တပ္oေတာ္သoိုင္းကို စဖြင့္oွစ္ေပးo့တ့ စကားတoြန္းပ`¡ ေoတ္_oန္oာ_ပည္oွာ 
တပ္oေတာ္ဆိုတာကို ပOoဆံုးေပၚေပ`က္oာဖို¸ ဖန္တးo့တ့ စကားတoြန္းပ`¡
တပ္oေတာ္ရ¸ သoိုင္းကို _ပန္ေ_ပာရင္ oိုးပေoသ¬က ပေဒသရာo္ေတြရ¸ သoးေပးႏွooူ_ပး ကုိo့္အo¸ိ_းသားo¸င္းတိုက္တ့ တပ္oေတာ္ေတြ. 
အိo္နးo¸င္းႏိုင္ငံေတြကို အားအားqွိတိုက္o့တ့ တပ္oေတာ္ေတြကို စကားO Oည့္oုပ္_ပးေ_ပာတo္ဆိုတာ အင္oတန္oွ qွက္စရာေကာင္းပ`တo္¡ 
ဒေန¸_oန္oာ့တပ္oေတာ္ဆိုတာ အင္oတန္oွ _ာ¬္အေ_oာ္အ_oင္_ကးoားတ့ တိုင္း_ပည္အတြက္ အသက္ကိုစေတးo့ၾကတ့ o¸ိ_းo¸စ္စိတ္o`တ္_ပင္းOန္တ့
oူငo္ေတြရ¸_ကိ_းပo္းoန¸ေပ`က္ဖြားo့တ့ တပ္oေတာ္ပ`¡ ပေဒသရာo္ေတြရ¸ oက္ကိုင္တုတ္တပ္ ooုတ္ဘူး¡
တပ္oေတာ္ရ¸ ဖoင္ ဆိုတာ အoကားေနရင္း ေ_oွာက္ပင့္ေပးOားတ့ စကားooုတ္ပ`ဘူး¡ သူစo့တ့ စကားအတိုင္း အဒ တပ္oေတာ္_ကး qုပ္oုံးေပၚoာဖို¸
သူကိုo္တုိင္ _ပည္ပကိုOြက္ သူကုိo္တိုင္ အဆက္အသြo္qွာ သူကိုo္တိုင္ ပ`oင္ဖြ¸စည္းo့တာ အားoံုး သိ_ပးသားပ`¡
အဒ အစည္းအေoးoွာ သoင္ေအာင္ဆန္းကို oံစားoန¸စကားေ_ပာတo္. o_ဖစ္ႏိုင္တာကို ေ_ပာတo္oို¸ ေကာက္o¸က္o¸ၾကoo့္ oုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြ  
ဘo္ေoာက္o¸ားၾကoo ဆိုတာ ေတြးၾကည့္oို¸ရပ`တo္¡
ပOoအေနအOားအရ ဒုတိoကoာစစ္oွာ _oန္oာ_ပည္oာ စစ္တoင္း _ဖစ္ကို _ဖစ္ရoo့္အေ_oအေနပ`¡ အဒအo¸ိန္oွာ ႏိုင္ငံအသးသးက ေo`င္းေဆာင္ေတြoာ 
အဂoိပ္o¸ေပးတ့ ႏိုင္ငံေရးoo္းေၾကာင္းကိုပ ေစ¸းအေoွ¸ာ့အတင္းဆစ္ၾကရင္း oြတ္oပ္ေရးအတြက္ ပံုေဖၚၾကတo္ (_ပoာ အိႏ”ိoက ေနqူးတို¸oိုေပ`့ )¡ 
oိုo္o¸_ပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ စစ္တoင္း_ဖစ္oo့္ တိုင္း_ပည္ရ¸ အေ_oအေနကို တိုင္း_ပည္အတြက္ အက¸ိ_းqွိoo့္ဆံုး_ဖတ္o¸က္_ပတ္_ပတ္သားသားo¸o့တo္¡
oိုo္o¸_ပ္oာ ေသြးဆာေနတ့ စစ္ေသြးၾကြooုတ္ဘူး¡ ဒ`ေပoo့္ ဒဒုတိoကoာစစ္ကိုပ အသံုးo¸_ပး _oန္oာေတြကို ကိုo့္ၾကoာကိုo္ဖန္တးoြင့္. ကိုo့္ကိုo္ကိုo္
oံုၾကည္oေတြပိုqွိoာoo့္ အo¸ိ_းသားစိတ္o`တ္ေတြ_oင့္oားoာoြင့္ကို ဖန္တးo့တo္¡ ဂ¸ပန္န¸ေပ`င္း_ပး အဂoိပ္ကိုတိုက္o့ေပoo့္ တo¸ိန္oွာ ဂ¸ပန္ကို
_ပန္ေတာ္oွန္ရoo္ဆိုတာကိုoည္း အ_o_ပင္ဆင္ေ_ပာဆိုo့ပ`တo္¡ဖက္ဆစ္န¸ေပ`င္းo့ေပoo့္ ဖက္ဆစ္ooုတ္ဘူးဆိုတာကို သူ¸ကို အကoတ္o့တ့
ေoာ့ဒ္ေoာင့္ဘက္တန္ oို ooာoိတ္ေo`င္းေဆာင္ေတြ
ကေတာင္ _ပတ္_ပတ္သားသား အသိအoွတ္_ပ_ရတ့ အOိ အေနအOိုင္oွန္o့တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္ပ စစ္_ပးတ့အo¸ိန္oွာ ဖက္ဆစ္ စစ္ရာooတ္ေကာင္အေနန¸ 
စစ္oံုqုံးoတင္oံရတာေပ`့¡ အဂoိပ္အoုိေတာ္ရိ ႏိုင္ငံေရးသoားတo¸ိ_¸(_းေစာတို¸ အုပ္စုoို¸ပ သိOားပ`တo္ )က oိုo္o¸_ပ္ကို စစ္oံုqုံးတင္ဖို¸ 
_ကိ_းစားo့ၾကေသးတo္¡
o`ဒစြန¸ oက္o အုပ္စုေတြက ဖက္ဆစ္န¸ေပ`င္း oို¸ ဆန္¸က¸င္ၾကတo္¡ o`ဒစြန¸ပ အဒoက္oေတြက စစ္_ပးoို¸ ကက္ဘိနက္အုပ္o¸_ပ္ေရးoွာ oြတ္oပ္ေရးကို  
တိုက္oူရoo္oို¸ ဆံုး_ဖတ္o့ၾက_ပန္ပ`တo္¡
o_gg oန္နo`ရo _g ရက္ေန¸oွာ o¸_ပ္ဆိုo့တ့ တႏွစ္အတြင္းoြတ္oပ္ေရးေပးပ`့oo္ oို¸ အဂoိပ္အစိုးရက တိတိoင္းoင္း ကတိ_ပ_o့တ့  
ေအာင္ဆန္းအက္တoစာo¸_ပ္ပ` အo¸က္ေတြေၾကာင့္ oိုo္o¸_ပ္ေအာင္ဆန္းန¸ ဖဆပo အဖြ¸o¸_ပ္ကို ကြန္_o_နစ္ေတြက ေဖ`က္_ပန္သြား_ပoို¸ စြတ္စြ. 
oြတ္oပ္ေရးoာ အတုပ` oို¸သတ္oွတ္_ပး oက္နက္ကိုင္o့တo္¡
oြတ္oပ္ေရးရဖို¸ oက္နက္ကိုင္oo္းစ_္ကိုပေရြးo¸o္ဖို¸ ဆံုး_ဖတ္ၾက. oိုo္o¸_ပ္ကိုoည္း တိုက္တြန္းၾကတo္¡
အoိက ေ_ပာo¸င္တ့ သoိုင္းရ¸ အoန္း. အစိတ္အပိုင္းက ဒoွာပ`¡
အဒအo¸ိန္oွာ oိုo္o¸_ပ္ေအာင္ဆန္းoွာ _ပည္သူ¸ရေဘာ္အပ`အoင္ တပ္oေတာ္တရပ္oည္းqွိေန_ပ¡ အဂoိပ္န¸ ဂ¸ပန္န¸တိုက္o့တ့  
အOိုက္အေo¸ာက္စစ္ေရးအေတြ¸အ_ကံ_oည္း qွိေန_ပ¡ oက္နက္ေတြဆိုတာ တႏိုင္ငံoံုး အoွ¸ံပo္_ဖစ္ေနတo္¡(ေနာက္ေတာ့ အဒ oက္နက္ေတြန¸ပ  
ေတာoိုၾက. _ပည္တြင္းစစ္_ကး_ဖစ္o့ရပ`တo္)¡ အဒအo¸ိန္oွာ စစ္ေသြးၾကြ ဘာoဆိုတိုက္oo္ဆိုတ့ ေo`င္းေဆာင္တေoာက္သာ ဆိုရင္ တိုက္oo္oို¸ 
ဆံုး_ဖတ္oွာပ`ပ¡ ဒ`ေပoo့္ oိုo္o¸_ပ္ေအာင္ဆန္းoာ ဘo္o`ဒကိုoွoည္း ေqွ¸တန္းoတင္. ဘo္သူ¸ကိုoွoည္းo¸က္ႏွာoေOာက္. _ပည္သူoူOု
အက¸ိ_းစးပြားတoုတည္းကိုသာ ေqွ¸q_းတည္တ့ အင္oတန္oွ အေ_oွာ္အ_oင္_ကးoားတ့ ေo`င္းေဆာင္ေကာင္းတေoာက္ပ`¡ တုိင္း_ပည္oာ အဂoိပ္န¸ ဂ¸ပန္န¸ 
စစ္တoင္းoွာ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေက¸ေန_ပဆိုတာ သူ သေဘာေပ`က္တo္¡ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စစ္ကိုေqွာင္ကြင္း_ပး ႏိုင္ငံေရးနည္းန¸သာ ေ_ဖqွင္းဖို¸.
စားပြoိုင္းoွာေတြ¸ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိင္းoေတြoုပ္_ပး oြတ္oပ္ေရးကို oူဖို¸ ဆံုး_ဖတ္o့တo္¡ အိႏ”ိoက ေနqူးတို¸က ဒိုoနoာန္oြတ္oပ္ေရးသာoူ_ပး
တိုင္း_ပည္ဖြံ¸_ဖိ_းoကို အရင္oုပ္ဖို¸ အ_ကံေပးတာေတာင္ ကြန္_o_နစ္ေတြရန္ေၾကာင့္oက္ooံo့ဘူး¡ _oန္oာ_ပည္ရ¸ ႏိုင္ငံေရးoွာ oညညြတ္oေၾကာင့္ ဆံုးqံးရတာေတြ  
အo¸ား_ကးပ`¡ က¸ေနာ္တို¸ရ တပ္oေတာ္ဖoင္ တပ္oေတာ္ေo`င္းေဆာင္ oိုo္o¸_ပ္ေအာင္ဆန္းoာ oိုအပ္ရင္ တိုက္ဖို¸oန္oေoးေပoo့္ ooိုအပ္ရင္
အသက္တေo¸ာင္းေတာင္အဆံုးqံးooံတ့ ေo`င္းေဆာင္ေကာင္းတေoာက္_ဖစ္ပ`တo္¡
တကo္oို¸o¸ား တပ္oေတာ္oွာ oိုo္o¸_ပ္oို အေ_oွာ္အ_oင္_ကးoားတ့ ေo`င္းေဆာင္ တေoာက္တေoေoာက္ qွိoo္ဆိုရင္o¸ာ — — —¡
oု ကo¸င္_ပည္နo္ အေရးကိစoွာ oက္qွိအစိုးရ oာ အႏိုင္ရေအာင္တိုက္oo့္ အoားအoာကိုပေတြ¸ရတo္¡ ညွိႏိင္းေ_ဖqွင္း_ပး _ငိo္းo¸o္းေရးကို
တည္ေဆာက္oo့္ အoားအoာoေတြ¸ရဘူး¡ အOူးသ_ဖင့္ တqုတ္န¸oုပ္Oားတ့စoံကိန္းေတြကို ကာကြo္ဖို¸ oက္qွိအစိုးရoာ oြတ္တိုးoင္ေတာ့oo့္  
သေဘာေတြ¸ေနရတo္¡
ကo¸င္oက္နက္ကိုင္အဖြ¸အစည္းေတြဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ေပၚoာo ဆိုတ့ _ပ‘နာရင္း_oစ္ကို oၾကည့္ပ. oေ_ဖqွင္းပန¸ေတာ့ ဘo္ေတာ့oွ ေ_ပoည္တ့  
အေ_ဖတရပ္ကို ရoွာooုတ္ဘူး¡ င`တို¸oွာ အင္အားqွိတo္. အ_ပ_တ္တိုက္ပစ္oိုက္oို¸ရတo္ oို¸ ဆံုး_ဖတ္oိုက္ရင္ ေနာက္ဆက္တြ ေပးဆပ္ရoo့္  
သoိုင္းရန္ေၾကြးေတြoာ oဆံုးႏိုင္တင္ေနက¸န္ေနo့ေတာ့oွာပ`¡ တပ္oေတာ္သားေတြoာoည္း စစ္ပြေတြoွာ အသက္ေတြအo¸ား_ကးေပးဆပ္ၾကရ_းoo္¡ 
oုကိုေပးဆပ္ေနရ_ပooား¡ အဒoို ေသရေၾကရတာေတြအားoံုး ဒ_ပည္ေOာင္စုသားေတြo¸ည္းပ`¡ oုေသသြားတ့ ရေဘာ္ေတြ. အရာqွိအၾကပ္တပ္သားေတြရ¸ 
oိသားစုေတြoာ ဘo္ေoာက္ပူေဆြးoo္းနည္းေနၾကoo¡ အဒ ရေဘာ္ေတြ. အရာqွိအၾကပ္တပ္သားေတြရ¸oိသားစုေတြoိုပ  
တပ္oေတာ္သားေတြအားoံုးကိုေတြးေစo¸င္တ့ အေတြးတoုက တကo္oို¸ ဒစစ္ကိုတိုက္ဖို¸ooိုပ တ_oားနည္းန¸ေ_ဖqွင္းoို¸ရရင္ေကာ ဆိုတာပ`ပ¡
oိုင္oာ_oိ_¸Ooွာ ကo¸င္oက္နက္ကိုင္တပ္ေတြo¸ည္းပ qွိတာooုတ္ဘူး¡ အ_ပစ္o့တ့ သာoန္ကo¸င္_ပည္သူoူOုေတြ. အ_ပစ္o့တ့  
ကေoးသူငo္ေoးေတြအo¸ား_ကးo¸¡(oေန¸တေန¸ကoွ ဒုက™သည္စoန္းO ေoြးOားတ့ကေoးေoး တေoာက္ေတာင္ qွိoိo့္oo္ ) အဒoို အ_ပစ္o့တ့သူေတြoာ 
ရက္ရက္စက္စက္ တိုက္ပြေတြကို _ကံ_oိုက္ေတြ¸oိုက္ရရင္ ဘo္ေတာ့oွ oေၾကႏိုင္တ့ ရန္ေၾကြးေတြoာ o¸ားသOက္o¸ားသြားေတာ့oွာပ`ပ¡ 
ဒ_ပည္ေOာင္စု_ကးအတြင္းoွာ ေသနတ္သံေတြစဖုိ¸. Oာoရ_ငိo္းo¸o္းဖို¸ဆုိရင္ ဒoo္းoာ တက္တက္စင္ေအာင္oြoo့္oo္း_ကးပ`¡ အေoရိကန္ေတြ
ဘo္ေoာက္ပစစ္အင္အား_ကး_ကး အo္o္ကိုင္ဒ`ေတြရ¸ ေ_oာက္oွန္¸oကို နိစoူo oံေနရတo္ooား¡ ဒ` စ ကတည္းက ကိုင္တြo္ေ_ဖqွင္းပံုoွားoြင္းoို¸oို¸ပ
က¸ေနာ္_oင္ပ`တo္¡
oက္qွိအစိုးရအေနန¸ oုပ္စရာေတြအo¸ား_ကး. oုပ္ဖို¸_ကိ_းစားေနတာေတြ အo¸ား_ကးoို¸ က¸ေနာ္နားoည္ oံoူoိပ`တo္¡ oေန¸က 
ဆရာoင္ေoာင္ညိ_ရ¸ေဆာင္းပ`းေoးကို ဖတ္_ပး အစိုးရအေနန¸ _ကိ_းပo္းအားOုတ္ေနတာေတြ qွိပ`oိo့္oo္ oို¸_oင္oိပ`တo္¡ ဆင္းရoြေတoပေပ¸ာက္ေရး 
ဆိုတ့ေo`င္းစ_္န¸ ေဆြးေႏြးေနတာ. ဆက္သြo္ေရးက oက္ကိုင္ဖုန္းေတြကို တုိးo¸¸o¸ေပးေနတာ. (ေစ¸းႏန္းေတြ ဒ`့Oက္o¸ိ_ဖို¸. oိုင္းေတြဒ`့Oက္ေကာင္းဖို¸. 
အင္တာနက္အသံုး_ပ_oေတြ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းoဖို¸ ေတြကေတာ့ oိုပ`ေသးတo္ ) စတ့ oုပ္ရပ္ေတြoာ အ_ပ_သေဘာေဆာင္တ့  
oုပ္ရပ္ေတြoို¸_oင္ပ`တo္¡ တo¸ိန္တည္းoွာ အဒoို oုပ္o¸င္တာေတြ o¸ားတ့ အစိုးရတရပ္အဖို¸ အတိုင္းတိုင္းအ_oိ_¸_oိ_¸oွာ ေဖ`က္oြတိုက္oိုက္oေတြ
qွိေနoို¸ကေတာ့ ဘာoွ oက္ေတြ¸အေကာင္အOည္ေပၚoာoွာ ooုတ္ပ င`းႏွစ္သက္တo္းကုန္ဆုံးသြားoိo့္oo္¡ သက္တo္းေစ့ရင္
အေပ`င္းoက™¬ာတိုးတက္oOက္. qွိ_ပးသားေတြေတာင္ ေဖ`က္oြ ဖ¸က္ဆးoံoိုက္ရတ့ အႏုတ္oက™¬ာကိုေဆာင္သြားoိo့္oo္¡ oုကို ကo¸င္_ပည္နo္oွာ
တံတားေတြ ဘo္ႏွစင္းပ¸က္စးo့_ပo¡
Oပ္_ပးေတာင္းဆိုပ`ရေစ¡
အစိုးရအေနန¸ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စစ္ကို ေqွာင္ကြင္း_ပး _ငိoး္o¸o္းေရးကို တည္ေဆာက္ေပးပ`¡ ေနာက္ဆံုးအo¸ိန္အOိ သေဘာOား_ကး_ကးန¸ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေပးပ`¡
ကo¸င္တိုင္းရင္းသားo¸ားရ¸ အနာေတြ. oံစားoေတြကို နားoည္စာနာေပးပ`¡ တ_oား_ပည္နo္အသးသးoွာ _ဖစ္ေပၚေနတ့ တိုင္းရင္းသားo¸ားန¸ 
ပ_ိပက™အားoံုးကိုoည္း _ငိo္းo¸o္းစြာန¸ေ_ဖqွင္းေပးဖို¸ေတာင္းဆိုပ`ရေစ¡
o¸ိ_တူးေoာ္ o ေဖ့ဘြတ္ စာo¸က္ ႏွာ oွ ရoူပ`သည္
h••‚:ff›reedomne–s•rou‚—comf
ေoာ္ကြန္းoင္ အာoာနည္သo¸င္းo¸ား
oုိးoo 
oူoုိင္ o. _ooo
ma8na28ŸK6ˆuF–ƒdŒˆuq›ƒdUTNDFc…Qq6fn’a+›v€0aqKƒ•jqŸQeGA‹„nKaYQ…“‹–DFU‚aKqc€o’…jS“JKayN0G!FLJ’!Q’NŒD–2U
yGQyJ•e“KDAX„N„!hJ3“N€“€x„oA1ahmFQyoˆqvŸSO•J‹SŸ“‚…U••UK2SY……•U„‚‚•qv!F“N’uYx“YDFFo…•…Uc…‚S–U’AU1hG•S‹+aQS‚2Q+qaJ€
N‚KS„‹‹NUjJaq€G‚Z˜QU•W•€X!F’s“ah‚D•c‹’Gv€N•hf+esŽ–yu!„uTQDv+uq›••KF‚Q!•“fNv1ˆeuUr7r3y…JAAnmŒvŒ›eO+SFDŸ!!K–T!e2+Q8
N+K’’JG+NZ0Ž8ƒ07Oƒu7A7vxŽ3deŒFex!n6Uf8qoj!y8f•O‚hKQ•NvhNKa„OYƒhcQxX0…T“Ac‹eY•hY˜qNhGAa€aAQnvAy’S’T’AFT•KQ…W61••Y“
T’c+A’s“6•GA’ƒŸGˆjy+NArYK•GZFGSJ‹…ANŒ‹NKxGUZh€KAoQ!suQK•KyD“NSO!Z!!„ŽTJ“W‹L“ujK“x‹JNcxA’ANQŽ“0A!’AUZjjG!ˆj‹JFŸ““…j
“ZvK+›f“Ov•–!JAAQDxŒs•xGUTDLY•’A“„fqJ’‚SW•A„•N1‹•y„•‹•2LaAA…“Dy’˜hNY„Y!‹x“JnxŽ!anNAQKqAmG“ƒL“„+YˆK•UO›G–La1–QK3
sFv•8W˜WŒ2a˜NDSY1ˆqr–•d8“WxuˆQDJ•Z…‚!7FaAˆNjN6+0212+22WNqF…838Ue•7Q€“ˆADAvSxD8’‹ŸAY+U’ZTD‹‹+‹‹YAynJoWGa2•vaOdy
m‚jZ„JAYqhŸYXJY+A+˜’rZUYOZy1!xUmaNmh‚j‹’•ŸSdAe„cjW1SJeTe+2dŒS€sOynƒUWƒcvem˜2!2G+‹•vo7Gv“DXN!Wo‹UomYWs!h“˜›FˆSn
mx„WmmxJ•„yj“ŒNrN7FvTW–WONŽ€rN…W„NdGvO•moNjc2!8•1€seKr•xŒ˜n›qK„hL•fO!8•+eGO“‹6uX•uUOND•‚v„’+‹7LX•aŸN€Zm0cF+YT
•dvTdasmKT!–1ŸeX„ˆYd7mrŒSAƒŒƒ+•˜7j€6eno–Œƒu‚vq˜„1ŒTQfNƒ–ƒOTQ7NT–ƒŒTYƒŒTYŽNTYˆNT!+NT–ˆNT–qZn‹UƒŒD•7Nj0xŒŽZ+›Ÿ‚8
˜7‚s›7ZqcG‚8›7Ts0Nnƒ„1•jA3Oj7c•TA3O•DTvjA3ŒjsƒŒjo2ODnsa1oyAAA•A“€“QvQxvLA–2d›ZŒjŒ‹›2F+L•Nx›“ŽuU„K“n6OGŽŸS2yU6OS!8ŒO˜
afrrW+ƒNrN0Ÿ2n–+GW6uL8€ŒL•ŽLK••NhQ78ŒNF›n‚U›X€mvvFy›v70h•KN+aONˆˆoLdŽX€•ˆS€Xvy0NˆDjcvN1d„€2v“NF‹n76fK7jŽW11Ov1ŸK–
8dq…yˆ0TDUGŽrZ!hLWvFc‹L•ƒ2aYv•qƒ7‹GW+Nsxv++mDNcNd+7uŒ1„8OŸDm+ryQfLT–x–muX!+Ns’ŽycuJ‹o3Ž˜a•n3vWccOvJX„xNevˆ1ˆe
mŸh8Ž+rLh3eunh0›6Gx‚qNrsOF•ˆŒXJ0dux+˜0dƒS21JˆŽŸmo˜6jY8ŒŸˆq˜6r€+eu7Ž+8e6•83dvnXf66ŒaL‚fe›ry6Žer787oen˜1+Že›‚+6eGDxc›L•
x7cOnf1ƒNjh€rJdW3nD˜ƒŽafU›Œvf!+N+›GŒƒˆ“–NŸWfro–˜r•jnxc•O+ŽO2dL…‚Kj!r–NcA6••’ƒ–•NX•AKhQyJ!D…J2GZSmNo3“UUZ“A1d€qAU8rc
AjjA•vS“K6meN’‚W’Q•FAŽUqJLXc••JsƒyF+hDN„…xŒUQ–’oyo˜O+1S˜c1KjLva˜rfNTo1’••NZ…WN“mhFZnNYA‹Ž“•hZ•oŸhcYDvA•h‹OQ1€Z
Q!3JaAA•J„Ty’sˆ•Kq!GG–€mN1TJqQqUmvASDs‹KNA1jScQ•JA+““Ghr€NNFO!’…N!G“˜WˆF€•LvK‚•“yr“DA‚JKva!YDFANQ•qe1ŒN’yKA8QFu
N0Ÿ“XjFNAoŸŸŸQ…QSqU€q˜OŽhrOZF•aYTS0••FUy!Q˜XhO‚•QN•y…U’AjŸAˆyAaAYŸF“‚Q••f‹J!3•mNƒ’SU•ƒG“F’N!d‚˜TmK‹QGDsA!’Y3J‹
SyO+Q•’QOFDƒ“m’+ŸŸA“hK•oAvA8q˜ŽdaLfNvon!•Q˜DS!…•“K2•–AoA–vUU…yNUjOs+FYvqaFKD–‹y…“F„U!+‹KY•1nv!SG„Fh•„€n6–Y•ŒAu„
–c1•Gˆo‚Y’UDW+‹•UYmm‹Y•‚L€y•DrD›7“GYO!„y–K•KG0•qN…+yf˜1n3dcGG7ˆ!•NnuarQfS0UA‚J0mcF•mSxXme‚2ma+•“€–K‹•h˜GW“K7•
N“‹LA‹eNoNr0XYyfS1KYd0ˆ8WKyf’6W2cLD€crNS„yKD2mr2–GaGA0e˜›OxYrcn6vvˆuŽƒr˜LY2f1J•m•2UZ‚xOjerxŽ7D761“UJOf!8KW’q•vvL
O•+QŒ!W6QL!“…03Z€hsjLdeŸmmŽN2GLxX0e66Ž‹“…c!6nvWv7•6eGr‹r˜1FKao‹nd3€m!YDvvJYN1e3‚aK„+vKf–YŸ1+dXˆcQ2€aUv‚YeŽOeŒZn‹
hxr3+ŸKj+sƒ+–03vOc€‹+WnxvUXZfm7˜x3qŒF2Y€€’W„ŸW6‚mZfs˜22sq…7Œnxo›m’j•mx•dm’o›m‚–Ynh•›G‚8Yn‚•cmZoemˆ„e•Ž3•W˜“nq6dj
›2dŸ6fjA8eŸ+Y8NŽ‹+8d3•d7vK238+D0SN›h••qh7…NƒUf0T•yemxnqnJ„›0•DUˆOT•ŽNnD•0vx–ƒŽGFqQGŒŸ˜qo!!+„q!•Ž‚dnŽJŽqaaoocJ•!q2O•
“eyu…•nDZ‚‚sc7Qn1d23aWˆ!WFŽy+v7qhŒKeh!quhNKŒnU“1•UvJymJsdacmoN€GKj›+7NYW‚oYNd+7oŒ1XQermmrL+jraK…vƒD…6v6ymŒLXƒWG1
ŒZ2NWesjU+LŸ8rŒDN33ŽssuˆƒGjJLjvTr72…ˆdm˜8fvXTSŽcW€q+•nJ8ZGO0+dGh›WU1xe„NˆT„Fa1NGW8q722qGe•qKcuL3€OWdmh‚+u33ƒx6N61
•ŽŒ•’2rqqƒO7jŽ››uDƒ++N6Z6xenr‚y˜›Ÿjv8usXdx8•X7‚ˆfdTN66›uLZ67•3hhˆcŸvN6+Xn60urj6+f›DhƒceŒFˆ8Žuf…x›LT‚–+eŒLƒƒ+N6FWˆdmOo
80hAe+Wm7ˆ˜u1X›fjsD–Y˜vv1„8+Yfe7o6DŒUdƒcmK7esˆcOn•‹FJ…QŸycr–ŸQATW•oDWomrDQ2G•2O€x„!a2AS‹ƒGU••FUFF…FL•1˜qsW+TF•Q
ƒ•2•O’hn“OAQO!0’•‹A8Q’jUFˆŸQ+S•„X’OS6„–a17Lsh!D“xD••FZŸ+QyN0G‚G!hFajTN––e“oQ!AAYAL’GZL…aY–mA“c•js‹o•ŒA!S…€JAQ!…
D•S!0qG+q!ZˆJSqqc‹G’W‹XQ+o–•–D„!YˆUU‚0!!S1‚“KA€T„…‚SAmoKA•!JOA!€1’xŒ0•ƒNc’’KWv“2KAKsSZYAŒ“uKj’JAN!eqGZjS0j•ASAoTJ
ZY•G!Go•SKj„2…•UAAG!nhYTSs!Ÿ•Y……€Jq€F!•’…J‚NU7JW‹Fh‹USNmuvsWA…1YjUAo1Wch“KYOQYsJvs“sŸK•€uOUn’U–h„dJW„1xKo‚T„!–1r0FJ
‹•„Y…OQJj“FJASN+m’Y‹WoNq“DŒO’‚AcS•uAYD•YU•N„xO•onFGTA•KxK‚KD’Q’J’•‹xmNTjNK“U‹YLUoTAr€x…1K–ˆFW…m…vJA•Zs“‹Zr•–eQ
•…ŽLN0D7Y–T1Sqoq0•AuWG˜r•x…ˆuSohr€vQ6“ZYŸKuNr8+ƒ!•…7A2DKF„GsuN“„s–“qc„v˜SG1Kfd“0’Jsy‚asK!FK07“eQ7YN‚SL–••3›hŒm7‚A
e6Z8e•Tsq0“N•Y˜T˜cŽ›€ha€LN2O’u7˜Kj˜ˆ•LN0813f0ZG€2Y2T•Z“s1Qvnsc•Qq3O–WS7JqW•‚‹Lrc3Nna11›+›YJ“•J‚KQsŽoqUmacJjNKvZvGm
WˆKWmf0+UjX!UrKNN„SYm0„GŸ6GGŸ8DWWx!•vŒs2€vYm‹Q1UZjZW‚•Wmxhc€hWZm+•XFun‚o„Nh8+
+S–70cOŒXhxnJƒ–ƒŽXF2U“emƒŒ…Af˜v1m83YYŒ83Nf0€xTWˆ+XFxXQsqf80rm‚3Ny“2ur…+dmx6enhcT3KTAyŒj–2OjQ6NT–xNT+3Nƒo7G‹e0+s
r+mvfNAdm‚„S€xQ›mZsSvˆSdKhXXWXenvƒ„Y–›rYsNŽŽN1›v8ˆOjQycG’vumZud6OfrnJs˜mxo›GOh‚ŒƒUŽNDXcGe…xŒSr!o7oo!ƒcˆsq!–˜Xr+ZN›
‹‚‚7jramJYXF‹uŽOS!•+0vGc„h•dvˆu10ˆ’oqcf›„xLa3v€QXJ!v62mOW32f€€e62hJ+ƒ“OJhˆ+ˆ!O+€Q›nL–3qK„––1FD‹UZŒe11+6qƒWuvƒDƒQX
Ÿƒ1Qn‚UaNDNˆfNx8˜1dŸnZaWm2f8•sŒNq+vST„f0ŒLh1fu2ƒ‚‹cŒ˜716›O›Z8o3ny7eun‚28ODŽ6eqrf
+vn‚hcme86›6uƒv2ŸW–uŸ+–+dOn0x•fvn718vŸjŽ+sƒY–NG+„81jA+dvXJq8dWX2ƒrWFF+fuŒŸ‚–›WX‚y•NnNˆ88uv€–+drƒ‚+uvXŽˆfvTu6uŒ˜
Tx7d+uŸv8•vXjˆ8f›f’8denF…+Xnq0vLŽ6+u3L10Žex+d3•ƒ›UvedK…X„y2Ž6›vŒfvyJ•˜f3Ž‚6T˜adm’1q˜K07ŒDˆ+fOˆq˜Ÿ‹NW+mZAs•D•vS•€’ˆy
N1y‚SN–Œƒ…2O…Yr0J!Od+A„aUn“ATF“‹y6vA+3ŽhUfq2›NŽAe0‚UUQ!KGAx–JNOTKKWNTQƒKKYxNƒ••K…fa•OJWo‚›X78Th€TUnW›„FOAe“7AGc
‹€eSƒ00OLs–qaQ–•GAƒ‹O8YDhAN„S+q’Oh…dZ•UA!K0q“YN‚Nc„’qmvJc›W1QxoLTYQSro•SY1WA!s“Y‚OSs‚3T–‚–’ru2“€6+d‚‹nJrTU…hAGJ
“ma‹Q–•N2q›Œy3–q…hrYN…NmY˜AUxojq’+GqXUj!Q•Uc7q1Ÿm€…Y–G!Wm1qGvxAmZY•q‹UnKje2ˆ’NsuaUqAqL8ac“m’J•jFTQŒ“TƒasDKfYK2
Z+vŸ7•7˜yW€U•FUS•!K„YYZŸW‹+SNNrc–rDcohDŸ7S•rWNNsD•…NonF’’A‹€xYoyLƒf˜u“‹›h608‹qr0X+AWNv‚S+7Q‚x‚„“hTvD€’„r!jSŸUQƒ
’cAAjvZ!N•eF˜UjKD„jJ8!6Kd‹caKoˆS8LavQW+x••T2ud•r’JmQF•’rLDJ+•ˆSh!N˜Gyh2Us‚7Y’6m2!3’•v’N‚Nos02‚1hv…Z‹••o‹NnA•r’rX•a
ZW›…7Y0›Fd˜•ncc˜+mvWhe•m2ˆv˜WY+Na+’N!’ˆŸvFamx•dˆGJj•3•G+U€L„˜amW’yjc!ˆjŸO1“2Or7+KAdF‹„‹mZG+“qŒ28XAqS„88NŽ!f33•
…vL1•€ˆZ!8XeZaaoˆ€‚ˆYˆuve„’JjY˜!+O•…ŽJSm–NŽS•3Ž„+es0XQZ•€ŒSa3dxQQ“cU0O•6h•!•+AFWAQ‚ZoaZFoY€ho˜Zq1˜v0f6huŒOƒq€KeQ7TQ3•
FFsUh€Žn‹Acd31c10FJ7KD+Žq7LoYGv’ƒ8Ÿ6€srNxj1JsY“7“„N2W‹‚+’‚m•Nvn3ed›‹‚•3››O–o•QNNF‹nxY›vrynQN+u+6Ž›…’huT+„KS“„!ƒUm
NnZ+ZKSnLƒ8ŽNNnZ…cmhyen‹m˜nJoZŸ+„aG+86dŒTU62js+0j8x2hex26uˆ‚qSnY3ŽWcuSefOT„2N1ŸŽ•cc˜q3OSAqrq8–˜7D2an‹ˆƒˆ•TY7OTA2
›nxuan’07Œjs1ŒD++ŒŽFyfOj+72njo1›mZ+cnˆm2NvF0WLj•0+•Gey+LTN+•DQvNSJ–vfu’GjŽ3‚ŽryvJƒU6NK•€ŒAA17L8€Œ•AnX3ŸW3r˜mf˜XFTa
WZ3€vˆˆŒDŒary+7N…fWqL„ˆsqNvU‚70FeŽu2•ZT3•d›ru–qqS‚AON‹U›3€6XF+yvFeŽvvZ˜S3€QŽ2NU›u3„+qN•hy…r˜6osunxˆ+•3Ÿr17NŸ˜€0Ž+›Œv
87evvŸˆ+fe›Ÿ„–dŒ€2yuLv+f›ur’08fydK3NƒYˆ2•DSvDŒYe›r•x+83ƒ‚+aN˜Ž2+›nˆfqGxfsm’•ˆe›702NrS€›uL€1Y›3nqycvŒZ„3vŒn•x7vvr•xdŒ€€8Ž
WXrŽ+ŽNŒLh2ŽeŒXrˆ7NŸLZ–ŽeŒF1+8XTˆ+eŒ7q+fura7c›˜x86+ŸdKxcW‹•e7D7Q1€hˆsL•Ž˜nrvx7Z8“S•ˆ1ovnS+›GLˆ8YGe•fevXWu+8T+…’D
ŒhJhAA1+UNAK2dWQZ0vq’r•0sj2–6„O++A3ASorFhSQ‚jeYrmNFGŸ‹8‹6‚GYŸ7!ˆ–qG€NxShT–Ko+„UJx…’UAyShFGƒ•rŒ8!70NZ2K6ZGTQhK‹
˜NUAv••€nFaWUySe0q2rŽZ’u˜cx–81˜S–•y…€ND’•F6ƒN!Ÿmd!oQU“QquA€QDJK‹€D‹•ox•ƒŒa1Fra›r•UYS+‚TUJyao’U“rQ•sSr!hd7oLFyŽ3eŒ•…j€
v€qe„’GGGF+UqK!W…W‚Fhc1AKaU1yŽO‹„‹vZ1hNˆaU’Am•OcN…O!„’’mJFNUaZcFrZydˆGjD!naTUv0T•q0•j–’K1•JX€dS8Z2vxAaˆe7„L’G0•u
LUr!…Qj!K•ZYxonZ•W“J›…˜eO!Qr…‹o“U“La6X›oK“amƒv7SdLScˆ–f
+“•„j˜Ÿ•ZU•c•‹JSh‚Wrj!U•N˜ŸT•Yo+Q0sD7NcST“A0DjNQ–h‚ar8dY˜vm€2+NO7nQ•FXy“q’Z„u“AƒWG•F…NZ…+a2›FˆjdLKƒTKDN•NJSxa‚‚…
˜J‹KncQNN•˜1‹fNc›Wh6ƒN3x6f›mG8N˜yN•„€FqKNQ‹v›q…ymDrL˜Fmhm„yo3…LTe“qUyev6U+d6˜vTvr!„’vasc3e“LnZv+2KG3rD‹N•…UYvUohf
“•7˜‚dŒNKSQ•v+6NLKd2!K˜8TK„1A+AJjŸ!TsKuNr–1„a›‚Ua6ˆ“v7Z0v+o3JjSGa“Wˆ„078nLDAmQ›f8€ZW€+rDJvuL‚0uq˜y+qŸŽ020•ys2GN‚•y
X!N“˜f„6ŽauŒ…s0NvWWGy•2›…y–q6‹•!y’Fajn“K…vLsU…‚•Z˜J+Y8Nco3vFGŽZfONxeo€J7r€s˜oqF–0+fvmŽceq•„ZŒN•8›uxA3+FŽ›Ye˜NqODN…NŽ
o7–dNa…x!6coSA7•ZYao•aŸa3L’ˆ˜7GŽQLjY•1s1vFJ„Y!jŒT„xu+u6„OTsƒG’Xm•6OWx++0LyyNv1QUv€eXT“6Nj!ƒ2j–ƒ3DQf1n€6YmZ+a7es+dm
‚qˆŒTs+OnZ8YT!3˜NjvQOdh0‚y„ƒOS–morcmvKsrNT!2Œ•vNsKUydGO€NT–07Œj„+NŽs+NDˆ6eŸZ+›GZ6›Ÿ˜€+˜mZ+›mx2˜uƒN2Znh•c6x–e7!
QK8•a7Ž…FO˜ŸWfYWJ“dˆ7N•“+mŽvay–•L0rLTo„qy„n!y+…x2Œx•UvZ8T!jŸs˜aaAfv78€!…q•uSŽm‹G‹–›sOF•˜33u„•q+„‚˜o+6WhLaUa8›0q0d3N
NƒoGG–•˜av!aKj!NNx›s˜•o+›q…r!D•fKjmy•ƒƒfcsmdvWW‚L˜Y6fuŽ˜LW‹juav•evŒjq2YN3ŒƒƒŽxy8f›Uv73f+6e1›3rfˆ8c2r•y+›v€xdX€2ˆ+3jˆx•KNs8
Œd’–+1vJ–7N›j…8e1Xq+uvvheXFyfOT›SNŽreŒDˆ+8dG7qfuK€ˆX•Xnj66v›r–ƒvŒv’0ŽXvˆ6vrrx++vD€s0evnjŽ+feL‹6xeŒŽ’D26unKq6crL1eXnƒ6
8Ž+j+7ev71+7dOŸ›j0ux•Ž+GT‹x•y0…JOŸKmnUNOc•L•Lˆ0aW€87›u3O2+2jŽ0‚0L2en‹•TG7!0OŽDXA•SFo‹’0oUmFG•OS2Z7Ÿ•jOroaYNxSjyY
„hZ“0DF…vjSŒhˆ…N€ˆ•dŸJ˜…Sr’XNQx•JN‹–•aZThUQ•ƒrW3NŽ›DT„q–ˆ’…xxo’Y„nqQ–X•Nj‚ŸFKvu•hjrLQaJcTv›vOLoƒGF•es…uY––GA“Q•mG
+•Wa+U„cqDm‹ojm•+vGNLU„L8o‹Uf
+•“rƒNX’+2cA!y˜UZya“3GKhU€G…vNy’ycyNdNŽYK•q!•!xNX23QrXFƒ€ˆDUh…•cYrFUUKuh!yKSxN7+h••–h3T0j0’˜ca–’!ojr“A–••omjŸ…dŽZmL
•0‚„N8OjKKGmG!K„Uc•qa“ŸuŸa•70F6W€hUJ+ˆY0hˆ•0m‚c!nJLj€DUjK‚!ƒ•moasmOT›G€’ro•2!L•1–ˆOcS•‚Uxh‹rOTˆƒsL+ˆ˜ccu–!€yNWQ€…jƒ
Ls•QJ2ƒoA•ja•q“mZW+hhO!jj•SDx“KL„JY!‹FU‚0›vZ’S“ZeSŸ1ƒAUJYsQLASQ–n“cA•GJ•‹r“vŸd01q€ndu–W+KmG‚•S“JŸ“hxuS2!6vA“+S80
OeOFy•–ˆa€2h‚FW8‚FŽWWNAv˜“O•u•T‚SrYq1N!s23ˆQsN0+2N+‚‹WuxALUn!O•cjJjcnSqdvccSG‚xd6d’a›e3!KW8SS!y•J‚UQcdeXU˜+˜2Ÿ+
+x…1NsTLN0LjL›€•sƒ•€KYuN•N–1TK’!“Gmƒ7›‚vv“uO€0…’„•2yKoLG0!2!„jŸG•UWG8ZŒŽ+233Œ„6nDŒjYŸuO–NŽ+x!Tƒhƒv2qZSO’uvjdj8ddqX›y
––W2+7ˆc+„3’AƒNŽ+h8QKDa•vcZ•F˜F•oKYF8c…r“0rsOhFmv€h+ŒŸWjQ2Œ€uN˜KyNLA2fy!0K7mysqc‚!ŽŸ˜SŸmq‚On‚o776y7!X’Y2€h7m62q!
sO3vuYQNo3uT€xWyWyu71ZS8Œ’3…ˆxo˜6NvUWjŒe0’7•vUˆoanxnuq…jŒsNcTo+ŒŸ‚8Z62ˆ‚rsjŒ…Zya“ƒ8ˆNnF2Ym‹•eG’ƒ‚nJ+Zm‹vvŒƒoˆŒDnU•
TA2Nd’+7NDc+1•8x1•8xŒŽU3Nn’sqO›–2˜mh…aŸj•ŽŒŽU2Œd›v2ŸJ„›6L‚87NT˜YŒTcˆrL›„‚8˜7+vs7Zu›GZmZŸJ0˜7L‚6ZD›˜eZ˜ˆhTvZ0SJ…Xc+
TŒƒ•AŒx–’Œ++••v1hu•K+6aGŽˆjq+7o8Js›vNNUYjvjuNŸaxsr80+cq•3J…“qŒŽjvWXF‚˜nNxQmravLL3ryNˆDjcXFWZŸ6vujuo7v•ŽQUnD1W31uc
31mQ›aS3NTA‚sqNqsr8ƒQŒˆv3Z…dGunu7…FNDŸU8eXŸv3+vG7Ÿˆ7+ŽO7vX3ˆ+‚ƒ8fT2ˆfev37ˆe›˜m6fŒT‹+u3L‚7r˜G3•Œ•Kƒcv›D66d1nD2+
+W€18cO›•3“‹Œ++ŸaQfv3n‚oeWLxˆ˜mX‚6uŒ€G8+›3NNƒKŒ1ˆ+Wƒ€f87ƒxfe›Œ77f+smDF08eŒŸŽ8›3X€7qNŸNfWAŽeDOh˜6T˜dOjnaUFSvv70n
c+N›OƒŒU8eXj„10Ž1x•Ÿˆ++NjUWFdKQ„hSQ„h“mLc’•WhA„ƒhQ…j‚Uˆ+DoŸFX˜d€F€1‹„–˜„nSq•Dx•NZ‚DqN+NUKY2ƒh…‚dvJˆvKveQ1Nc–…Nq…
S•SA•U+XGavŽY3F3•Ÿ2DO…NSv•F!vy!•donOLU••ALj3GŒ…vc“n“vdUˆ6Lu+˜m€Y•’G’6nWZK„N“6•˜e–€rS1ŸcxjDA‹vsj‹JyŒZc‚qUhGy•2‚WSF
ˆ‹Ym…D…d‚Nc0h•““oF•YNˆOˆ€GxXrrNWZƒˆ+6+e3j•JNKnY1AsyQ’UJoje!m–c6Qyc8J‚1uL+y˜3Fxd“+YUYƒ’K’Jv…AoToXTZoJO2T3Q…hDmvA‹•
vNWLŸ“+…JK0Gr’–mN3v01˜•7O8hv‚€‚˜’•dK–•’6Ÿ–q–8qƒ8yŒAYd16rx•hƒyYZ„’Uƒ›OqG1AQ‹€NTx+UN’aŸThSyo€KUa!•SNWyL“7Av!jYOe!
+ZZKWGeY›u!s“•K’JAuA0hŽ•8UueAˆ’ZŸUrx€vfŽ+TsQFDcN–NNsƒN“eQjJLTqOq˜87X21v3DƒYˆ˜KSvs…oo“‚WW0F•mS““K˜“ƒrr•c„2D˜oˆ–N
–0XA1J‚!ov•’2OuKnUcS‚1•‚€Zoq€‹mqvJ…q€xjNLKŸj!TOJW˜h0Œv–•FJq3SxUˆ2oSŸS0fs+ONnG•Uvua•q›‚rTASy…hvv„›mm›22xX‹•u+G6nvvrjh
€+v2q0LnvL+•‚L…70U“c8ovYDˆdsƒU‹r1FsNy0…yW0…Dvsum“rDcXˆ7„ƒ1dcsJŽm0syj•72ŸvƒYqQ6K˜“+Œas•LW3n+mfSƒT˜m›vFJmWyL•2S“KTd
‚1Ÿ!7FNG‹s!ZWa0mˆŒa22‚aD•s•ƒN0rhcLSfdaL–U„1hO0xˆmxqjxN7“h˜„OŸGƒNDfS„Lo+NN‚Uv7U•KDnZ3•QN’O˜a…˜jdŽ2J…3SNŽƒ˜!djD–ZZ
TOQj+fv‚SGxY•y0v•Œ˜YfNyW6r…xv•+cOŸxe7€‚r…s1NDŒrvsL82ŒXƒ+ƒ2v…ƒ‚7––8+ƒs+OƒYQFZS›O›‹•‚n‹fum‹voWJ+YWx•Zn’7vn‹fvOƒY+dm‹u
›Ge+›Ge8fODc1NŽ•xNŽ186N3ˆqsndqˆOTcvŒf1y6›Oƒ“2NŽŸcuƒ!ƒNTQ7ŒTQ2em‹+›mx+6e3˜q+qWF…cn’seGem›Ÿ’hoo…oƒv›Yua˜rTe•SYfa7Wƒ
ŒŸD•Q•˜c8KƒNˆvL6yoŒ›“fs›3r7‚•0+yvLfXZZd•Qmd•SU1…e€1SQ“‚YY6mŸŸyŸ›a“rvsyK6D1XGhrsˆ2‹Gvh•reL2Nˆa1€•‹0v…vvv+e›q•xqLU+f8T
h6•Q+37qKŽNKs…LqKŽJNŸa€‚qc+orN8!DnadGjq8+vŒm›f˜+Œfx8+ŽvX7ˆfŽfrŽuŽ›v3rˆ6Žf˜vj2Ž›vn3Ž7NXTˆScr•8fŒj+ƒ1ŸT€3avDv6u03ƒˆdeŒrnƒ
+und‹0•X˜€+dŒŽ‹Sv˜“na6Dny!0r8y•Lvˆ›uXŸƒ2+N7fG6‹eŒ€vˆŒf’6Žmj‚2aO€‚–fvŒv€e›Œƒ•ƒsŒ7Nx7ev7GydŒXK2amrˆ6›On‹qen+qLDŸaL•›Oc
GD12++r0h˜ŒDLY3FXuˆ2€yŽNˆGT“‚•S“x“Tˆh–Z7GŸ•8…’“oKx•s•JOs‹X•“…0+•ox!2‚jm“YnF’+j“•’QƒGS–TJKL˜•ˆDv2„A!2Z“WYo•’OoAF
N0…xJsSh•vUFh˜v˜˜KL1–A–xGU•DQJ“r!WvŸ•G7jDO2ArxvvFJv€vcx“hƒ’––•NOTf3fAYnmKˆS€Jx7A…+r•NŽf‹ƒ!F„rv€Qn‚!Sy!qLŒnA“NJm•oh„
d3uG…dd7!8˜+“TZjo˜UhA’oFAUhyQd‹Ž!–Ts€FDeYXu!2…rXh’SvOWNjYUSeK•JJ!0S•AKv€‹ƒG€vUnJfeNG!+QFK“jZ0GJZQ„ox’•1“+uD“‚a„˜‹aŒŽ
cjK!ThcX3vjr›f•oTU3Xˆ’2ƒ„J–„•FƒWG8yK•“mmJU••7A˜7ejjQOy003c7…!••‚U„•edˆjqd•1“Jn‹0TŸ+˜h72S•U‚j•’U–ƒNcD‹•“JS0c•ƒ’uŸ‚‚ea
0yNGSXƒo6€G!L€Gv7„•A‚heJTXoLvDnŸm•–sY’•Q71!DmUsxc•YD„•Ua2W!SQ!2•qj„rxFYOˆDQLo•‹•62n’qXa3Ÿ“‹a0Kv0ŒxˆhZ‚x€•yƒc2STU3•
€TJXDYY’S1!D27v–QaŸOcQGOOyƒW+“Omu–j!„aY‚•NU•uAŽGF•„yUxŸaNvŒ›nvn7ˆeJnXŽ3ˆ8vOr3fˆˆYv2a3•3›DWƒe1Km–jŒ72„1–’SX!•dy
DGDorN21“r•TZƒ„T’7yGy˜–‚T7ˆnN‚+1‚J˜XˆmdrDvxAŸTjWssNx€…677ƒXL8m7•uv6•0N•ƒcZ2‚qs•SƒXJQ›6˜qc‚Zy2ƒ€cdd’NƒŸjve0“Ž–!OAFvZ
Z…ZvFvKXˆdWFjKN…Ž€m›yd+•OŽ•qK•jW3€ejŒ+uvuN•„˜G+32f8„fcur˜NWDXŸv+Th‹sY“7˜•mru•’X„˜‹y0o•eYy3eLvYd˜›v‹uƒ3j–fxaa0sŽdŽj6
7rQŒ8XauLcqN8nŒ13W“˜+u0S6LajO•vˆyunZy–sƒfm7OyvGhZ6ZGˆ+Z7ƒ0+ŒX‚•am‹fuvTYfNdX›OT3U›Wq…7+L•eNfJ••nx7un‹ƒ‚G+oƒNjXQvT
fQuƒQ+OŽ‹8eŸes7NTUyŒDUyNŽ•f1d›‹2ŸvmYGx0›7+3rŒ3Ÿ23Oƒs1ŒD8ŽGhr˜T„LyˆW˜v2›vFj‚SJZDWjTWˆŽhqsu6O€va2u‚…–7!y€Ny0D1FX„J“
T+••UU•NYUŸG0‚r•‚NTQ•xLN…Kc‹G…ŸFj1UX7jd’osŒcfNƒ1WYn7d6T“11ZmN’7rŒ7+•cqO•ˆW1ˆW€d7˜XJNd+FmeGFW‹“Ÿm+qrŽyQ›O1D‹1v+
˜ŸeLa3dF0+fr‚nŽ++feUv˜Ž788ŒynŸŽf8ŽOO˜Ž+Žev33ƒ8•3˜€+fevnƒˆ+smTh3›nJnrOƒQ7cuX˜q0d!€Œ˜16fujW+f•X71x˜6Dne2r•3+G’rƒ˜mFsc›L
N1aWrrˆYv›vq+cŒfO3rAer66ŽOƒJvaeŒF€c›3nm8›Gvˆ3rXFmxduXT•Ž6Žr‚Oƒ›O3rx06vavh‹uXZucmenQS–•Ÿy•d62WŽdnƒˆ8ZS„8Jn‚7oL••Jƒc2O…
+r–•Qf1So•LNq’o€uFo„„ZxSo+Qˆqy„‹AhƒvoQ’•2A“ƒŸA0Tm!“QG„OQ0mZq“O•1YaSLQJYFWAQf‹+O„x•rA!JSUZyKˆ‚WAvZK0mmJxA‚A0S2
€seA…ƒ–!•NFdUqZAuNmˆGNQ•D…•“Fo€•Q0+˜+S“DA8j•N1ƒZ!!‚qZYŸDAQQcs’K+c–cˆyyx…„ˆhF‚x!qv3u3…J1ocFsˆƒS1qFŽyc8AA•AASU‹’vA7Ÿ
•SuOQƒ„eAArj‹UaNyG„OY–‹Y0uK•hOK“Fcu‚e‹Z•“Gsc‹0WNhJ“QQa„+•aFˆJUŸL’Q1JUAjF“ATAJS1ŒU’Aj–A‹j•‹Nma•‹c0j“–‚…‹‚€OY!h…c‚
FqY+NQZ„’•2DcQuav3N…j‚“QxQ•NTsA!OcNrcW’OUGY“Zcv–““vjJ!mTJN„L•’q2oF„vTso+AS“’‚NŸyLNŽ‹DN0KQNŽhaUGu‹„1–y‚qX•’‚W
“A•nGA•jKo‚Fa‹6…OAXJWjG8XAWZ…jY8xO•snZY‹W‹WqYO1!SŽS!1…•Fv…+qƒLcƒJ!–o•AYTAGKŸqL1QKNTKNneƒ2‹+TyxhƒU2+1Fa0yZnSo…‚Wjo
orhˆaJyc+jcJNƒa0h1S26GYQD’Oos+XJ8Ksj›!vnx+3f+Œ1Tf7+fFc›vfndx68+feT+v1Žc+eqƒ01ŽfŒr72m8YvŒu0T6J„!vƒTN!s’0n›ŒGr12•NƒuarA1•
LJyfy‚e˜‚vrKf“m3xdm‹e2•LTSxW’cQ+J“vFj•XmxŸ+ˆa›Jnf0‚28r“Q˜a‹€’•ˆ22€1•oUƒ–NxY›’s…2+Y‚nSj“SW„v˜GWWaLo€X6˜+NDjUˆOW‚Nv
–Ts“2qK“qqy„f2c7Ÿx2…Yd˜…€rŒ1ZXv•dhqLc1O8“fKX‹n‹q‹7d‚x›3G7nˆŸ•v+DAŒŸxe7–81vD…LZe˜•‚ŒS+0!dƒfSŸNNUWZ•X„oUh8‚c˜TmZ+Te
+€‹FsZ…j›sm68ˆfj•2N•J•u˜q–•yq•‚y’j„OuD•qSŽNTK3ŒT•Am…•K…7ŒTQfƒc68sƒq–qyao‚y06K•ay•yN2fr6–•Ky+23•c1NS–7ŒeZQa8O+veX’f‚6ƒ
“0ŒJ8WGhQv7•hˆ•…Y+Œj+sNnZ„eŸ+„+emhoˆ›qD‹–vA7!DN‹˜vmnNFo˜ˆL3Neˆ›W˜Yd0•G3vSGŽ7˜LhŒdmq„vhoj2Gd7ZvFqdvFaU1v+YW‚+X€
J!‚N82v3uQGOrWe6TWc–››v€ŽQWZ…•N7•…•1xOŸK–qƒA…vL“+8›qjqYFOxn7•uoLN‚sKuˆvjKjO•›qYFNxv0ddQ‚‹3d0›Ty•KvnŽ++fdvŒŒfƒ7Œf7617
+8f8vŒ73ˆ8f8Œ˜Nyf›v3v1+fvXr16uŒ€ˆZvŸ‹mfOrZ8Xs3TŽ+f›XZ1+›oŒƒ++•L168cWn2+sWZW1dOnvsYOŽxWe3Z+ŽNnjO0ŽW˜jˆevvŸfov›Œvx8
8›Xx3ŽdŸ…++v˜jx7cvLŽ+ˆ›r€U2dOjcxOŽs3ŒDJˆ˜GL•ƒŽ›SZmaŸLZydmxr‚Qa“•j›dG€86N•LaWjQ0du3ˆ•˜ŸWovy!1LTQ6LDŒ›OƒoyN•ŒN2oFmGAD•
rAK0••1ŒWjADh€J–TcYrFc‹Lh’FaQe!YDF!vjQ!„’mdaOAKxSr+’!…m’ˆ’sU‹€qcYŸsc‚OSŒANAŽ‹LN‚–•GYZmmU–AuY€!O„ofS•OQh„’x„•FxeL6
6KjfNd1‹„oYJ••LaaŸAS00NYSs‚sŸ‹m“sNLZ0x…‚+„SK“2hŽ‚jvF+jSŸ8SLONGqF–€•QcAxX„–DF•Z•XaFG…e’FXQaac•A’a•SGWo„‹J!sOxAADA8
hxJYZx!6•O•v!•ZKxA„h‹“A‚x•ax‹FWAK!WWNo32m1€AQOJWhrG€Œq’Ÿc3q•–d‹nJJr˜“€G•A€aA‹…““y€‹!6A+xŸA!o’W…F‚F0KN2q“U–mav…•‹
G•aUD‹uY8vTLNx–•“m‚“FTOc•D’U“7•SQrjJcLW„Z“‚N2r••NYW8’JNAJTha!ajaZ˜„‹!rhUc•qOAGmG•Uv+m‚“jjA“!XFq•A!ND˜Q+TFmj‚JX
AQ‹!N6QSK“W€ao…„W’0•€YSF3‚aƒQ0KrKS’“ssŽyKW•qUnNF…m’0mo61YQeXJ!›ŸmFmnmcnŽrxS+•6’•‹v6Œ2O’xNWh›h6–Žufvjcxx+•Gnƒ83u
•ŒŒfqDyŽfv7›fƒNŽY8NLn38u+•››DŒˆ‚yŽGNm+eY6mqddŽvm‹n€Gq8vsDSK+uKjcyŸ+fvsdL6YnuWƒˆƒ•“xSYr22mj0‚˜X•6O7ZmdN78•Žs•03ŸL
QŒhLeSW˜ƒn!U‚‹˜+fL…L‚€1vF˜jj…qdNG•Ÿ“nZG1aFyWTaOxsh€˜–›6Ds‹F2J•Z7uT‹UK+•ŸYdqY…!Žj7SW€2TŸ•NUX‚c˜+FGSGu21nKn!…SŽNDyrOjv
LexYdˆOYX7˜Q31cŽ•eXNo…sJDu‚N•N+•+eO„uy„Q!f•Jv„JF›m‚•U“ev•u1QG6…N€„v„aqLc6Nn‚o˜3v‹ZŸ’noFej…›m‹rOToqODŸD›v1GQFOoXˆu
Wy•ƒ•3L•Sf+2’DqLfr•aaKYD+X€voŽjXuLYsK8SfKS‚sd7UhJ•u+8›ƒs•NT„2!aq6v…o0Nj!8Jn‚0aƒN…!q2+oŒŸ1men‚…cŸZ…aLSnQ222m˜A0x…–3’+ˆy
LNmJDf‹yS!3›nZ0aOT€0N…˜Ne7j3yN7S7L2€2YGeW7v˜G08cq“2K8D3eW€mZ€3’…›8X’uoL6Œa€6STjc1dJ7rL6‚Oru…!D+2ZN›+uvƒq+q‹DƒSUv‹QnŸ
D1Xv€q›NjLa›ŒŽU72•eW€˜–7Oy2+qS+3JsyŽqaF+8e˜Z€0fvv3r+8•8fvvrˆ‚ƒcfTmf˜vX˜3ˆ+8›˜dq3›vX68+Xv€cvŸ‚+›uT„+›rh3„NXFoavXZ…+dG˜8ˆ
NŸG0oKU•s˜yhen+aˆ›mmhvKL‚2˜ev˜+ƒsrS1Qd3LƒŽ›››’8ŽcŸƒ1SUŽsvrŽX2L18Œ61‚TsXLˆ+›Ÿh8+0dnedŒJo+2hf+
+mZ•d•XFh7cvnj7+unhfnYNNmGAƒGƒLv–y–n’of›vn•2J7…€NT+–ŒhYf7•Yv6S“+“’fF–OŽJ•“ohKA••€!JWhƒGZ•QN0yyJYD’O“j‹LYQ‹KUA•n+
hT3ŒxGjo‚ZWQXK•jYYAJNsƒO!nohfo0hx•U…q‹‹QONsƒxGA‚’jAc“Dvf•Ac–••–•€vrˆ1Ž6–G!+–Ÿ’AX2ŒF8D…K!7ƒ!“QDF•vrSU‹’m!Whx’LemO
YL€KQSDAU0K“o+T•Aˆ•X•LXr‚Žv3vŽŒ„DAv0Œ‚vc‚yAAQUƒŸ•Jqc!yQN‹ƒ•8QQJ“JoGF“WxnA’o…uU‚nZ1!U•qG‹3mJ!•…!Z„€eˆŸ•So’jA…+y„Yƒ
Q2N“JY6QsNWZ7S00mŽ’•Z‚€OYQv„‹!‹„mxNGA–j!AZjqvZShA’oJU–asF–•K’•jv+fa„!SJ2AS!JKGxXA€Lˆ••SANKY3mO‚A’G–!KG–oGSF›fn
“ˆG0ŸvQ‚AuAN‹xNAxU•vL+!0r‹JFA•’!0vK0–N•xNS7Sm“•…D“‹QK„n•Nc–K–‹U„…yN„•‚“Q–e“Qo0‹F•QN…n˜•JXm+•eS‚„Œ•ŸTaŸ“Z˜AJJ
NL2v–…€re6vFujWUss„8SqXar‚’Lj“D‹vK3“2c•2JcG˜as3WjK1Zc+NŒ3ƒƒ+ƒecvDTˆ6Z›•rvQODˆT8YŒŒƒ+N0Ž+ŽŽŸŽX3Ž8ŽaNŒˆƒfŽYu˜rNaŒ›re3
6ˆus‹Y+Ou•Wv7Nm+avKu7“Kh•JQva•N˜ŸYrOjƒLh1˜8€83ŽŸrdeWFAuquXNŽ˜›W1ŸW+NW‹€sJŒNfŒXfrq2–hAuGŸyXQLmQKŒ2anm••vU8A„›S
2OWO••yŒ7dj6L6GNX1ŒyƒW+7J‹jaƒAOr3…O1xYn’Jf˜•OdJS“uƒr„’Dsn’3j€‹Ÿ•Ÿ‹f„„hjq“‹noss•’6GˆvN€r7hcJ0•7+˜0f66svS+UŸ83‚Ž72FoŽ•2•j
d˜€‚Sj€sZcajN2ZY7NƒU+Œƒ6QnhAx1n+…N••J72rv€u˜W€+cXZyYc˜qyqKcnNTYn•am+J2O3‹2d+UFeJZX‚S2•ƒynr˜“8!y„sJyN2LSm88Žj’€Œj!1n01ƒ›
vv6c€‹ˆX•yZ…YŸ••rShoa7O7uOLsyNƒ00OŽ3UcNN+–‹mW0ToNrYDNDDa3c7e0+NX!8ŒT“0ŒyNusŒ•QdW€WoOe2f›W€0cŸunUcaaorTW2oKN2N
DKnLjh0807Xaƒ•›N2jŒT˜h…sNK–r…Ž‹2rZXmxSZGeŸW0v+
+vy2fYv••T€Ÿd1›1€•veeXsUOfxhqLsy!LN8OK86K6OurƒsqJrK7GuXZ€8fvfDy+cfvXvx8fvXŒf3+–7u3rfSAŽe˜•y0eŒ71+f›r61odTL‹‹cd6•FcvŽ‹cv1
KU„7DD•du+Ž•ONaƒŽ1duSƒ02N•d7vŒT›UfvŸf•0YŒrrˆf››fr+7•ŒŸS8+e3NNTqycŒ7ƒxevvXo–›WŸŽ6fdvnˆ6ZqLny!Ÿausq8ˆrq…•a6DFxZGŽY’1›fŸ
S•UuƒAƒ2Ÿy0‚S83N…D7SWLd6ar6nNT!•Ly“yŒy“yŒ…!32jYny…+8NNGA+G„Yhra1AU!…rxfas3J‹nLx8uL•2cm’‚ŽsŸJf›Ÿ!…J•yY“1•“vx“Ux“s“ƒS“+UL
N•0Aso€m›0oKOx+dW!j’U!€FAD’qNZ“•AUSQ“Ž’NAcA‹h“0J’66xojvQ–Ÿ•!ADm•Ta…!DGcaAGD!!DNcŒ‹•KZ!…u’“•jA!Qa„oF…Z‚mKQ–QJOAJ€“c
–U€NoxNYno‹Qxe’!7+TUKAQrJ“„••!xhKJyAWQ+n•JJmYTsŸŸsUU•“!F•cN–•uU“€hN•’OZFˆvK187x“•xqKFQ…•Q••NU––•KY!T2L11vTnˆG
aKWxoGao•••Qh•OcALL8hxOY•xŸ+y‹•cˆ•asW‹+vGvL“’T•8‚Q•…QTAK‹qhWZ……“UG„aYZ•W’LFvLxA…‹JD„AjLA‹K•+…›N+LxAcQ!Lo–•’U!Yn
eQ„–Œ!oDJcW…v“STF“aƒ€KQvKQa•O•‹‚eU•h“„s!NNYyh•…xG!G…F“ˆ‚O!–n•Ao‹’D!…1ŒfQ+eZŸrxŽ›uX›Žys2rdˆcW€ˆfcv7J0‚››0+NFŽ€amWW!qx
0•W•NK+GS‹mr!+GOs•asa’7aS„!‹€sq“LZZ‹c•sŒx’qQONSyGju••Fj7oZZˆmLƒ•cGŒŒ’•ŒˆNUaXfD€„oŸ’6Ž8YŒŒfY+OFvDZ7+2uDZr37Ž–uA3T
3f1h0ef
+Wj€N3Ža+c2›Ÿvƒ2„8X››3Lj„yŽO››T‚fL›r˜y…–…xD˜sd+…Y83GU’Fs–2vn…ƒJŽN3+€Wn–’0LvAvZ€XWƒGmW3J8fZjvvnFFZ“6U3F€Ÿa•j!AvŒ7KeX’„DJ
Q!K6OdQa72Oƒ•YNZ6s–aƒˆG…Z•ex7‹L6+N•W„KT›‹3+7K…›Ÿ13s“€hrj„xŸrnJQam‹3m€‹Ÿ…7˜+ŒTY+NŒ7•v›+O2nZXm‚ŽeXˆFQX‚KdF’•aWˆS‹
Ÿ+jZUFGXF’qG–T˜L„J€‹uj1€•OT›‹dXJ•cŸ+6aGOmeGuuŽeŸZ6cr‹ndqxncuj„ˆN•JN1OD00Œd•xOD0yNd•1ND81NŽs+Œdof3•06Od+…nhUFf77
GT›ƒŒj•fŒToUO+Jm›Ÿ’mYn+„cGT0xŒŽ•+Nn‚qaŸZ2ZŸZ6eG‚8cG‚•a7’“yFWxh’‚h•UWŽaˆ˜‹NŽXa‹•vx1h•a7ŸD+2˜Ÿu100JJ+˜o+vhW„+u
2xŸe–83veX3ŸG0sSA„7UFsYŸ˜AjLmhn‹0vZ„X3FXU›2N€Z€7d2Tcq‹ˆT31ˆemqNƒ8€D1UeaŽ1QWJ+6rƒ•L›Kƒ–31ŽNŽr•+Ž–T8€1mdh‚vŒaxdŸq…o
yS–qTZydˆ˜106fWF16ŽuTe+ƒ›ŒfvrT6ˆŽfevŒj+Žcf›jD+3evvh7eu3hxŒsjXecN3›Žy–ˆqNdDoy3qf02O2˜DmjŽŽ+8vvŒf!YNŒ3nˆ€sf€Zuu›Ÿ03ŒDyv
S•Œvm++W˜m‚v+Lƒ7ŒŸdJyu3vˆau3€+8dOf2h˜u3ƒ€8+Nƒ“2dŒƒ!f‚rGvQXNdUWŸW8•Ÿ++fcujK7›OfKfcvL…ƒ›ŒLd+8e+›Gmds3ˆh8fvŒZ•6WJƒU3F
hQvxSY„’K8u7UˆJ•+GLf–•N+oa’8DmqX0o•–j!ZJG’Q3ƒ6Nny›3f+TƒWsU„ŸKaƒeufu3v›fX0dsNJhJdofU0ŽnZ3!•TTLUxqd‚Œe–•DY…jKrsŸLU2Ž
‚LW‹m‹ˆSmsj„hTh6L‹voŽŒqjSqNhŸ••Jm„1L–F‹yƒ‚•dŽDaaD…’‹X““xSŸA!ŸrTŸcŸ•3cF’•A˜rNƒ8ˆ“ScoS“83ŒL0ŽJK2GˆT€OYF“cA•yGA3j21J
‹›•DdJ+h…GNAxD„r…rm3NUdGhomL+•ŒYd•N„D’eqs!–0ma+TA•ˆ0UOQ‚‹f
+duŒJ7s6N’Kyv€‚–Aq13uGmWQnŸ„2Ysn’–61K•‹W•N“+„d!DFsŒ‹LNfZ2Nm6e˜•yŸKAˆ–sˆ‹A•x…rT‹j’a•10ZAU“DW•vYŒ“s’hF60vŒU“„S3
D1cJA0•S•xFY3Z2NoLAsS–r•JydvUaf1mDnYOu8c+d•JUN–FSsQGKmy36rjJZoXGUnL8y!na•‹‹!–•aFAWG••UaGq…UN€ŸD„‹TGav…SJ1GAA’L‹8
jSJqŒ–DvŒ7Ž–ƒfŒ3˜ˆ„rZAZ˜dˆoLTNƒŽŽ0ˆdŸr0xƒerŸ378‚TU•jFXL•’+W7G•ˆaq“mrX„d“LU•3Ÿunu0–‹‚YK…vKa+u!WDo+0ˆjvN6nUD…dm‚ˆ•
o1Q–DJFv•ZNJ‚anL‹U3DX73++Žf›ŽvA+O1nv3v6G+OXvƒL+ycD•Z–ODŽ–YG7–x+f˜Œ’r38y+ŒUr•1+vfŒZ3vƒf
+++–›Œrr+jeŸ8m…0D326‚Wm›„Y23Kr›+…UqD813ˆqqf…W•Nd•8•2N–hxdvy7‹˜acdasXDW+–0aq2“cDTsQONeKoUŒZO3KQm›GT0T•3h„d••sˆ3
•sˆ3•su3•ŒAy+FFTQKd‚vh3+7QA€8˜•‚JQQ1ˆxY76xoƒŽQ!jˆx+f6y+QDŽXm+T!••N•1Uoƒ–yŒNN‹nxYSn‹QWvˆqXv€ea“+Lm11‚du0‚“Q‚1JY
˜‹v‚F!v˜nFsYm‹ronx3rŸhr•On‹qdnu•›6j8+Œƒd0anr•fOnx+cn+y–•Tˆ2›Ÿxvo7L‚2em’–+NTve››f2+TOƒ•xNDxy+›nZ…˜6‚+Z6L1x+exAd8›cˆŒ
D“cOfo+Nm‹–ZŒj!Ž2joŽ1D–Ž2ƒc2OTYf1ƒ„8NTfS›N1n+LmG6„FKZxuƒ2˜a•qqS€Lm‚3oW‚v•dŸNXjhx••uZGns01‚XnJ“+K6DjWUv+c„d+2vKc
+LKsmNLN…KS–•xZyD••y••ŽGxv•˜€OcFd€Q„ZGXGnJs›fneŒS„ŸŽxU11+Y21mQŒdjX7um„Œ•+yZŸj„6Œ3n…3FƒŒSŸf˜+N•hfc17ŒN10Jƒsa˜16dX1m8
fGJ16dWƒ’2ŽeŒXnƒ6snLF0Ž+eŒ3s7ZsXT1aX˜Ž++ŸOƒnYrƒuN8ŒvŒ‚a˜›6+y2m…y8S•ŽjoL€€u++
+v‹XGŽZ+ˆu2+Žda103oD6fXƒ+++W˜ƒ1avvXo–c1ŸD2++vŸf•–d3L…ƒ›Œ3˜q2ND3eŒdh36Gh˜dW•D0cŸm0uOŸŽ0+O•Ž+6Nrv68NaDu1›v3˜ˆ–f›
K‚ydŸOuam+61dnZ6a6•–v…0•N•„‚N•0ŽN•N•L•“+!•!…KŽ!qO8DQ•N•x!L!UqGAƒ…JWF…Zrjˆ78q8Œfy1!Œ!ojmd„Zfƒv›y8qyWdˆ••e–˜+Dn2OTQ›
f3rŒ0+•ƒŒj+ea!+ZK2–dNru“JcQfa8Œfx–dŸ7K112‚0Q€’!–Nf8d›fKŽfnO•8›uŒWƒecvn–2NŽD•usyUo•DA!Jˆ!q2Lqyuqyr‚xNjc!ajWZ+•DAJjc‚rDU
•NT‚mamAU2yAmAF•hNJfTU6GFWdŒr•QUroŸJ–€eˆFSQXNSyv“S›7D2xxcJY0oqSv•T‚dFeuXOnv6y„qƒO3‚O˜a6e•f“˜D3Ÿ“ƒ‹ŸUA–•S!o‹‹Œ12
mNN2h7fŽfed›fu0ve„ŸK…+y+
+’7’1KX€x›f68N+Jqv“!UQ!G+x+jnS“!••NYOjA0eKTŽN!Qo“vyFAƒvJ–6xA‹“SŸXL•xŽv8›Œ‚yfeGˆyaujd+xd37•–K•A•Q‹ZŸjmŸ›vXy0ŽuLˆ+Ž
Žryy•2f1v˜Ž+
+Xvy8•7‹0Ž8XLJƒOƒo–8›ŒfjxˆfcdJ++’Guc“muFJra1–afŸafZXF‚NQ+˜ƒf3•aŸe›33+71•3˜n˜3dv3˜3f2cuvh›mqK‹u!!•’!NDhNqmFD˜2!os…UoU
–TŒ“Lj›nfj–ƒ1sŒF2UySˆ+…’’ƒ€NLWF6cYŽe‹„›fvLƒh3dvU+!jca’GGQjn“FG…W’aLT+2+eŸŸe…aO3KcƒŽrL8v8nvY›nLf€–8›‚…›nG!j•SFLA“•e€ŽYe€xQ
fXrfTaa•Ž+fŒ€ŒvfŽ+1c’•2c’•ŽXcGƒ3ˆj8N7A+J2’–c•›G˜ƒ+•c“Œ’•av›2X–0ND•ˆh8NF•˜8vvŒŒv+01fŒao0YZm‚WUeZOG•2LTL6JvNDWuƒNq0N
hD›ZYx•Z•ZG•sqQ3˜fJ10JKs€TŸ0nd0uhrv’NF!€„o•nDv••am8NuDDd67ZT“•v€sN+22DD3vKS•€Ÿ•ŒcGfŸfŒjAn•j›GK+•OWFe‚Q€’m‹Ÿu’Yn+Sa
Gu…SG7U…K8N+!D81K…Du–r•+W–+qƒ“nOSoŽ•˜a7KT!€O…•m•’Œ•61S•!›T˜qf•DG‚FQG˜››fun7‚OŸJs›6L18+›e7c7ŒTNyNhYƒŽmƒU6dŒT+–OdZ6e
Ÿ2ms2xNd+••aWˆ6˜F‚NSGƒ–Ž2jnce8TdWZeTF€v‹nFˆe€N˜WXOX•vvv„++Ÿˆ6dFrF0+›mhoˆŒTe6NDd6fsƒU7Oƒ–+NTAŽNƒ!1ŒjA3OT–WOŽxq0
3›03!ƒ3N‚!•vF˜…v!„xfhGh˜•n‹Œ„ŒŽxƒNSomoK“ˆŒj•+sƒ„6!•n!˜6j‚–‚Kn…0L6y€qrch•KNˆsqs‚DD33NTd8cG7UqKŽG6uya„qSGyoys‚N2Ÿ20‚˜ar
OŒnmouq–•rr“mufŽ„Y2yYa3KNd0ƒorrƒ00ŒL•+NrKŽŒNL›U11uQFeDvvv2‹NDx2ZGOhfduf‚+6dqT€d•Œvm+fWr6ƒunrfŽesnƒˆ+fW€6+XZAvˆ7ZN
dŸZ„c›UWc6NvjTd8yQNFsJŽLX„ZNX„˜N–daaaˆ›mŽ!rv8›KNF6•3nƒˆa›LJy+ŽGD6+8eXFŽZunr31vmrF2›Oƒo+NŽ’3•7Žƒ››q’mf77…Qy1€JŽv3To+1
37–8d›v6mUcŒ˜q+sXe3rO€‹U„D–2cuLs6eGo•Kf„‚ND„‚N•01O•NŽN•U1ND+hN•oaJf!KG8D€F’r˜QU“UfN…–+sc•s“vX7f++ƒŽ+QXG“AŸh8Ys
yfŒvƒTx8ŽT’c„FDYN•6vLKŒ›f+j1Ža2ˆqUamuc‹DQ6QdLy€jKƒ1WeŒauurU‹ƒ‹+
+•fvŸ3ˆŽŒ€judLK2N‹oX1ŒDƒ3ŽŽ›7ƒƒKNŒjKK“UNJTGhu8+c›Q›fFvG‚2W‚A…•ja…vGm‹+fNq1y2fefS’XW‚“0SnNY‹q‚ojhA„1•vŽ178+›F…6v+ƒ…GN
sƒJ!v‚˜Qv‹S6•QhWQrK•XW•‚X82rvrY2NjO!Y•s’JDvXv2ˆ!oSJY•AQhU!’nOSSNAUSW““Q•Oj–f71+Zf
+vD›+–+0–q…KA•hJ6dcasOcvvf•3fŽ27f+dU•8‚DW•GJ–GN0yx€Y2›7r–8›3rx7yfKN1„a“NSv’Q‹SLooT62Œ“j›fŸLy67nN3NN+1–•vf€€1Ž+
+O“••dŒ+fv6u˜•ssZ‹•NƒT›++r€Ž+Œ•hu7vXxN‹NJ‚ŒŽŒ7SŽvX•˜dŽv1qƒZ•U0y›•“+˜Nm3TsGNS3+x…c+–„ZmZm„‚mZ2˜“dx3˜NƒJ!€mT€xm’•ou
“nK„!˜j›aD3e0f27!ŒvYNfcoxŸNaO7‹jNZc8FvrD+DN+’A›So•f›Œ3…Ž•1˜v•c•2vxD•„!•L“3fOdX“3N‚h2+!“m’q‹uLjX3+qK…nc‚6err6v3+NqŒ66Že
mˆrJ•KeW…Ux‚FAN!FDA‹U•…ŸK‹Z‹T…72D3ŽfuŸZ+DQAˆ!hKToLAYˆJ„JKJ•‚3ŽvT8c+TŒy6›Œ–NDXFy“8XGOT“–QKOfc€vNv11++eT‚JYcNQ2s’+
20›G‹qKfXr2ˆc+2O•Sv’“v!m„1m˜Sv++vuN…!eŒ0daY2˜›6’–Xjy8aefvrvh7•˜GfQ2Nx–ƒG!–˜jƒjuNO+8–Ÿr7FeŒ•W+8+GxqWŒGXN˜3u3˜+n7
LŽsŽKŽn–vr›u18+7ŒXQ2+…WXuKd26•e…˜rZ77vjTh˜sWY2xDŽnUZ6+ŽƒN‚Xvˆ3+–„•‚„+0!Qx–“ZZAh–8–Ga6–j–nNTqr7ŸJyNŸZyNcvJjAƒx•›W
1NQ‚2NN+O8c1LDD‚Wnv2Q“’TvZ‹vh•NfX‹‚oX7ˆs€Ž+32sfW–NYoNc!–NŽmy‚KƒŸY•XW•fU…Yr0u–€2Œ7„crNhAh›ˆ+N‚0YGu•mZS„o›xŽ…Ÿc›T
q7•„6NŽ60uTSsUA–rF–Œy•ZnZONa“e1G…Gˆ+cnv€enNŽK…G6qK0uN…YsN8GqoKˆ…eŸvucv“UFu0xNŽYQ“uvu7WŒ‹0NsZF+cˆNKjWJodK’rcUa€ƒX
vYXZocG+•‹qUdGxf‚U…„Ÿ1+G’›6ˆFvfvNh–d‹h7Ž‚q8Œ2XŽ‹XZ7•+m˜•ˆmy›K•ƒuaax•‚•d8›Ž‹6rya0oyvZƒ21ˆS„ZyeGˆav“1‚e„ˆSQ“+ƒmZNv
vmvuXFddQX1Jenv‹˜“ŸyˆNSYnxLsmO7m•sSofƒa67NqSxKqK•!Gx8++u€„+m!rUY+2dLWU1€W„qceŒqcZa!o!dX’1„sWFuvW1v+f3NKƒNjFŽZmrˆ
xdvn7xxLXL‚27duŸTfo17d2feuŸŸxh–srx+›G€mdŸO€sqy–‚SKovTx–d˜LˆŽdŒŸ•…+vƒJ2WuX127›OŸ›2ˆJxWrX6+dOL+7Su3˜1ƒQ1€ZXLqyeWZ•Zn
’3TTŸQŒŽƒYOd•e1Nh˜XvqQer„–71€•–Œ•S+•j‹+++q‚WŽ›ŒXƒ…ƒ›O›m+QvnF‚say+QxvvFy›3msd0K8X0K8XˆƒcJyraOyLSNyƒcŒTj“hQ“…˜LGN1O7
s!AQ“YejOv˜vŒX77A•JS„…›oj•UOj›QDN!QUojA!„javn‚r1687K2rorLZxŸ0f0ysY’‹+ŽŒODo‚J•Ÿs’FN’hG•Tv3›rxŽ7+Y’axŽ’+‹KZ+N+f›1s7vc!D
DXGKƒ+eY˜J7’ƒNƒ„6fvX3˜0Ž˜•6L“uAAƒ’ŸLyLD!•JevXƒx78‹SAu••’„•KYDƒGF“hJGAcX“+OqJ+2fW1–O•A…““JG„N!yG•hnAhjA„•’AŒFU•FŒŒ
f10ŽuxZŸoeL–••KAG!xD…Nc“GKJ‚’‹’oaS!A€AQ!yFK…Gv„‚v68›O7Œvf+fcf›•ŸAs…„NY•avnJUŽoxn77++dnLˆ6–uSy•–n“KhjG+€s’oaD–yN7f+e
v1N˜n+O€88…’a•2ho“Uo!1NŽWfWXƒs+2WsŸ7‹NT“+•v1m€K–uF–Y!SD“SycˆŒ•ŸeDxˆ8qSf˜x…Gc!!••’!“YUOc•jOyU€+ŽeXm0u‹ŸF“QjhD–73F
Z›€c–“mFƒDAKTAˆL›7N+suU•GQUxyQ…cW•Ž+x+ŒŸ–eF’ˆ!mNGy“8W„uSY!•€•+AeSQ•–•j•6O˜–av3€•‹•X+AA˜x0AJ•co!T!Y•JN•3s7Z8uvˆyfe
vLa0•ƒS„ryN‹6’Au+uŽheunvvrŽZNh1‹•FGnq•O+!!Q–mXnˆGa8+r›Fƒ0•˜SSNc–0NFGNd1SU‚“oNŽGXƒ22“c›33rrnvfeeu8++3Žqq0cNxoO3GL
››YdƒZ–Ÿj+FuNX’uNx•3ŸfŸc˜‚ŽŽ+ajdm‹NQAA!A’J‹“FU+vKT€m8fLŽ…71U›nSy›dr3ƒ3›Z2ju6Œv2x01mƒfƒ2LvZxv„aN›–ONd•€1d„d+2yjxŽy•m
‹jS“…Y€ˆ›ŒF…F’“OKO–NŽvQFuc•T–1YWZ!…NTcyxDŸc2ƒoh0K„–ŒuhYvWˆZvmxŽSv‚Z‹„xKq“dNvmxvvn‹vdm‹2nFŽ‹amhxe€‹dWX‚8m“ŽT˜‹
ŸK2dd+‚ŸJG0v+‹nxYZ+Oˆma1F›€uNhZ2“q•“DmLh!––Œh6+jr˜x„e6ˆ6avK•X–hŸJ„e€oxNT“0ON…‚0Yyqv!Nq‹Xfƒ„cr„2NDOo7v‚8WGƒq„Ÿ1
WN›SƒGhKXŒ•Usjc7Nao–O76sKN3Œy76vs2vqYuT„y‚xy‚GŽGNƒK‚G€qYva‚U•ˆrJse„ZˆeyUYnFG1v’‹qLŽŽK83‹NŽy+’WŒuAQy3ZyWŸuDua‹+
d6hv•6J8UGdrZU˜fq„+y“sF‹ˆYG•DSXGm›Ly3qS!nrr„qJ8jN0sY“ƒU„!ŽŸNyy0„OTo72Sonxj•€2aq3Œ72+uLcmOŒ€KZUvWcWJYvŸ+…sDvG1ƒs8!72•
qn‚noy“oOOr82„Zcemhrn++€„7O•…3n6„WDnQNN7˜•D–ˆdŸ‚ZcfnN0rXLa7duXLh7Ž+rduŽdu37x+Ž8˜Z+ƒ›O3L€+6•rFˆ˜U€1cXT8ˆ›OLNy8sn˜n+
‚„›LqxcŒrfy–6UTd26ev3ŒƒfL1˜F2f›OKcFsqˆcWNv2•msrmqWZ0‹€v72hf00j›„c6W8…O1WXUvaU2Ÿs+d7a€›mhqŽ›O›nD‚ZNXLˆ28›ŸG1uj!nJso3X
u6›n’…cmO•›€’•QF+8XŸeNvFe0ZFe0ZŸu“‹FOƒN–•„+QQŒav‹6N!•A“Xr•xfc36+uS0ˆuL€c8Ž›ŒYmJ…+A•TFKA8•A2T…JZOd„vX7+orq1•NND“X
!oS!!ƒxQYT76OcŸya€J“AL…JN˜hNe8fvŒ3Ÿ3+fˆ“’vF!Qjhv1€fUvyW…xJcS•jhF!•S+GŽfŸƒjx+•v1•c•D+yŸ“’•nY!–“T‚1du›ŸjŽWcvn•oˆWG•˜Q…1›K
‚“J7ƒ2+uŽfK8vW˜ŽZmˆWQ6ŒrZ1––‹•˜F+!Ax…!FKA’x‚6Y0ƒˆ8fXˆ…˜Œ2•1Ÿ–Q+GAr–+AZ•“WZ„KuaALG0ND…1•UYL›1•€cUJQ7ŒDr0Zv11XcNhŒ
sj’SA•€–F•3r1•Ymdƒ+8YeXrˆ8J‹“KSJm•‹juA8˜vNˆ78ŸŽfZYŸŸvfy8ˆU›L•NQv2Y…0o˜G„AL0WFvTmfXXNnYŸ’SJY32D37Oƒ8jƒ›v–‹Ah€U‚‚!QT
•e•hm6’›•ur6+ŒjY6–W“DG!ahG!+„AQj€sT•GFy6dfŒvŒ–+cs•oK•TxŽdo3J0SNFN•v“cAqNS+x8sf+…!S„e‹h“eh3+0+v•˜F8ŽJ!1q›YOnTL“QG…
mh!SoA…FDAƒF…!0Yu•uf+Lv0+W€WX2DvT•F+xQN!ƒ–•’nAY+…ŸQvccŒ11+
+•›Ÿ2YUNs0o••A›˜8jDo„Nnhmae7v+rq1vODJ2uGhu+0•Q!’6+LvƒFˆfŽfYerjW2“n8+jG6e’nZuŽ‹WjNjm2Tmƒcf2ŒjhŸQ˜jxQ›f
+Z3xŽ…8Nx•NG+87˜jD•vN+6fxXjNYŒƒOYŒƒ•YŒƒKeOsK+62ˆjƒŽqfWˆLyo+•7j‚›+6N6cZ’O+eˆvJrfe3vvˆvˆF6X+8ŸvqvZ3+u+++‹7d…‹+2rŒ0v‚T
!WAhfu+„‹!j!‹Y…DXmcvxNƒ‹–F•GnvˆSmJr•‹DN…OD+…oye2‚L2yqyNhJDs1Œ…yjL…h1qq0mT+ƒdvZ„˜ˆ2uTG+Z‹€‹‚a„h2›F’ean‹QS627˜U€a•c›
Xm‚sc6ŸTGO•vTj7vm+oyK8uTDcT–hyd78Qom+D‚GvG•s‹’dXd‹NKo›n‚‚XƒN+rhod6ˆaeXKysƒNˆŒjYcNfSvG‚…rŸdKNTAˆ2n›hˆŒxY›+vSƒOh
o›8vqvGK0v2v+cmhG1T83NT!ˆ0˜88‚xn‚71SOŽ•3Œaeanxxdm€TOTo1NTo+NDXZrJsdGh˜o1…qŒdY–8+•m–2+
+ˆL…6u78+mNƒ•vxZ€’Qe6NƒZUn2so˜y…KK0oJ0FK8‚JjA„NŽŸU‚ƒ“+‚KN6sLU–8X‚eQmh•y3v–e+WŒ•ˆmQW67nexFmcm’!T6WK›G+‚TmxJTn
yZ•qsofvˆdWUJ€cUx…sGG6NDnŸƒdLNoa•–e7amrLUnr˜yo81ˆOWmhcjDXS!D7FsOˆ3Y0€•x31U0NŸF•QŽZŽZm˜x6˜uXG1TO3˜€y+››OyNv7€–c2ƒd
66›enDr3NXƒy1‚qŽN71N1›ŒLŽ++dvrujxeuXv67d+v…uvŒƒˆ08vaŸ•D7aƒŽ–‚nFU8envhaU…ŽNDcˆ‚+Žv…˜ar‹1‚L+
+‚728r˜G•‚Tˆ3uK›2+NLoqeŒT1y+›f›Ÿ6+esfnKquƒ!2NŽouOŽ!qX+8›J›eL„ŒrFyn1…ˆjƒƒON1˜u“x7h“‹Doy••F›Jƒ…Aƒ•Ÿ“u•0UAAj2!2˜•16+›sX€cˆ
hsf˜˜Oˆj›rƒ1ST+6QAFUsF“NLŒK8jXfsnZX“Œ•7•+nQD7“fuW3‹0„‚…ThJSG‹…L‚f16J›7d+ˆ›1ƒŒcTQuJƒOy0qv„vjŸG1“Ss!ƒhO!…ZŽf›Z…anvLXŒ383Ÿ
2••cQSn+K’Qn7XTK+XFe˜f8ŽnN„d’…“8h•cJx’jOAvX1ZS3•D˜v2rN7cXn‚n3+›ODjZQy…Œ“…!YycN“ŒJ’„–S‹›KKacn’–eŒXq0fm˜Ž33+eŸG1sQG•
e„˜GAƒdGFNS+hx!QyG„’ˆŒNAQQj„LyƒNJK›“2d•ZŒnvˆ7ˆŽˆ•m˜“YJc•YuL•TZˆ˜36u+cŸ‹f6+8„›–a“hG!“SN!S‹A““jsX“x07Nƒuv‚6v›1ŽL1+ŽŽf
‹2Ax“uKYA’m!X•QG•78ˆOnf7…6OfF’›WcXm2vX˜jjYu8NQ–eŒxQN…QFn“‹XD8„ƒŒvJ„y›jY2o!xA“A„’n‹KN7•KvAo‚„ƒNjF+8er60snƒyŽJqN3UG
NhG•N…ˆ“8W•SnZyU+›fU„!S„eQm•‹SŸLxŽNm–0GAdv‚+uƒeZa–G–‹•0eZxhQoQL„QxO!S•KOŒy6vXTy+eO+nh!•‚GQ’OS˜+QT‹jS•–X–2ˆ
++ŒNŽa›vQoŒDAQJ“KThfQdN›f3•!QfmhoWFrŒf7eqK6L€hvZyTL–!ˆŒ02ƒ•2•h0f›n›s7NTˆ1amY…xFrnr›+rŸ2v˜KZSˆv+c+›xŽ•ŒGhnsNxmŒGxoeN
d3fc8O6ŒGƒY8YGx+ƒŸj7v–˜jD–˜jŸ8aG3xnv3nn7–8„N7–8ƒŽcK2›Ÿ‚–62ZŸ–21h0K6s7›+dfŒjL6c3›xGƒf!D’FmŒd˜˜TOd„‚f•Žs’•crŽ3„ƒN„oJ7
LSnAU…!S6ƒ!Ždxv!cdJZho8NŸ‚W!2Z€J•Z3€WTv‚U›JQ€fKSxKƒ08Kƒ„„KQ•j7GOhvSUsKrKŽF•vA–€’Žh„x3nF’jq€‹ŒsvZNQFuN•2vee€xYdF’ns6ŸT
Œ3d˜AU–q7!•›WK•rT–3uShvnhoZyN›Z–dm73v!mXJqeUA72ZaY„vJYUqJUjcˆNTyrŸ’…dF+ˆUj›uZŒL„+ODˆ1˜nN•OŽq‚GuU8uTcˆr’+cmhW›W
A1qOƒNDU8oxmamxqZvA+›XˆxenFŸNqNcWZˆvƒ0+NrqƒNqŽZ’aNƒqhG‚7Wj•1NTƒ‹WFXf300ymAŒ‚7T•nodƒUy!LNqLS“+Jy06Fnv+NjAsd˜Gc
hNhF’X„nhYX1N•ac+x–„YedWv€W˜G€mT“1’Q„N‚qjƒ!KS˜A!dTŸO…sxsK“…v˜“qsƒxŒ3•1cW€WY0Ÿm0eL•rJj8jXDŸYG’Xs2ŸQ+Jy˜UeU7dvvuW0•
ZYsDƒ˜oƒ3•JjŸc•aux8FhNƒn’7ŽW’r•˜KfZU“ƒ•La„On1…ˆvƒZxUvnj1+ŽeŒƒ2•dNŒ˜‚6ŽcXn1+qWv6ˆeOX7Ž0fNqˆJW2ddeŒy…Uvn€•dWJqŽdXr•yY›X
86YWLZˆ›On17QhvadŒTm3Oq+Y0–ƒOqŸ‚n1X1ƒm•ˆJ‹c›Y+JŸ+rqq2xoKG6•Se•‚Kv+c“›rˆ0ˆ›2˜18oUT166eLNhLS„o!ycq!…o70…‚X7xN‹6x8‹6y
+N8++LŽYmKŽ–yŒcQ„KdGSD•FN•!7S!NxT“Oj3v3fr3X628!•qeF’JOjd+LU8vNXT1LS“7QƒncƒsjK›Œf21oŒAxAX“q!+‹So˜QƒvŒ˜hdXFo“!S••–Ty
Af›Dne6fWfˆ2emˆ…aUTŽŽfoŽ!SvFAQ–A21“JŒLu+Ov6Žd0j›Uu3vfƒrNXT03NjX•A+8L€N6+ej…Fh•WfWX1ZU€W‚rN+GY•DŸ+fZfuWF…a•ƒAUF‹ŒŽ8
vWL‚‚Yj2‚0jJYQQ……NyJ„•c…+!Qm8syNjaenJx88uTJ…+dŒ6+qr!ZhL•m•cA€“ah“„+Q•“•NY!SfF•3r7u6O7“+7KWvˆT›rr+•K8…GUdf7SSW8fv–j€1’
2‚›vn6WXˆhŸ•jƒU!!ŒoSxS•F6+dN˜LxˆNŒAq7u˜…Ž›vŽ’NK3“K‹ŸD•˜S’ŸW+r›rL88c+7„3Œƒ„n˜s3c3ŒƒWU–+j•“0TYv“O“FxhGLQ1d1m››31+OA
–n–ŽK‚W!!Z€N•“Na+W‚Nˆe2›˜v8+eTsfOA’A›xv•“D‹“0•FŒ8+KSoN+sv˜vx+XTN1+eOŒ•+›6+vX1d›„0…Jh…urQ’LOŒTJ“eNcWv•ŸNN’S!DYuN
mŽ›vX00v€TLŒY+SA’yJNhe„sNS–˜hN•ŒL’32fd›fŒXv7ZWv•S’QThYvv›Z0•ŸN+‹‚•ŸN6rX3ˆ›v30fnNŽƒf367o–ŸoS‹•dND•cam€c›fXX2cnh–J
3›€LF183v21Ÿ2x6eyŸG3Ž+
+Ž2›GO8ŽYŸƒ0•ŒŸ‹XcYŸNŽŽˆŽf˜˜Wrv6+xŸj7UeN•3ŽmvŸOX–X…+8dŒjŸ2y6aWdd–NYŒN•T3‹1•O’€8„7f€•u›ŸT•c+
+Sfv0XZ8dmx31vx›u3oqƒŽso“Œ“sj–G„feUjAo–ƒ2WJ•„ŒU!G7ƒNNYT!Œ„Lyˆ+‹“XOˆOKnLjmvJTm•uS•jL••vKjcr!…6ysyyrNjmmoK!cNeqy•T0W
O8Qd8•QD6••N8v“N!+USG8ŸS3FjdYG›q02Yr0•0„Oe8a…•uƒLcoNy“qyL2xNjfaƒƒX!x‹rU3YGƒdDƒ•D„yNŽZŽdm›d2sYs!ŽJ+cŸ8xN…„1LjFGŒŽsrDfe
XhfurhnuToo’€F›0v’a€‚cyGjv0ZyU…LryrNLN2O˜DxWNŽLX„Zs‹1N1QWZ…U„x!v0•dU2Ÿy+rƒ07LTYf•7WnJƒ„–cG2m‚q…•TKAdv+X1•Dx›YvŒyŸY+ƒ…
7vƒŸc•cvU’KYn’Lo7m•sd„NaUZaUnhsvFeq›Ÿhˆ˜€JXo6WqTF’SW“e2c€hF˜„JˆT€xrvUZƒdU‚••7G+rKUrUƒrLƒU0Œ!8eU€2dF€u˜JrcN8L›rjArsr„ud1
˜vm‹j•G‹n„UJ•vOa1sryxKaKƒJrKŽKSYˆxT+‚2…–m0˜6x!aƒuc13O0‚Odo2X’XnWa+›Xa…›2FqeGvWs˜YyeWZ•Ž•TSxLSyc6•r›q•r›n€2‹DF07Ojho•T
+„Nƒ0mNry7N62+•nJ+eWZ8˜GhŽua60…ŒvhTOqfuXZs˜U€1eq8Y„˜vqx‚•1+y1TUŽ0LU71q8Za+jsq2xoLassT•7ŒDGmvT‚1Udˆ07N37ˆˆ+›KF“1cv
nWx‚q„xND•8LcUŽND„1!DJLŸ+c›K›eL…fWL€Œ‚Ÿ‹˜hF‹r€“x7•y•‹••a•‹•+NooTJ7“rŒ1x+sf+axSGc‹FAcSs•!fvvJŸ8ur•x–e„6DQ1ŒS„€6+›NTQe
1r6UmY•+Œ•ZG–A8›30ŽOTdAmJQAQŽŽ6D27fŽ+›j7nd8+O•n+8+SŒ6‹„1•ŸŸ““•rD+XyA€ZGZŒDm€’•Fu˜€7m8xdŒW•uaAoN8106usNj6ƒq+OL1
+Ž7enr’G“ehŒDFUo“8Œvr3Œ3Ž˜X€1aO˜68•LL+6s3LŒf
+DcFArU0Ÿ!–G’G“NJ„’J…›J’D0•ST˜‹•W“›rX37fŽ8dev“NqjhJhAjA“–…xahf8c7ƒXv+6•„€–D“•ŽfDy›Œr82˜0Ÿdf0D›aˆev2j!1„“J›nJafŒOXf7Z1•
•!YSA„‹AD˜08››+ˆŽ8f106dWD2xsn˜qxN+fŒnƒ28…8Tcy“••„G“•aGc•s7mv2+e2Ž•dˆŒDY€6Že+eXX323•ŸŒ••!’QLY!xŒ…1A“ˆf„GuLŽ683xo‚JfDY
ˆ!•1NhN’K“c’OvqyvKˆŒGZŽ››3o0aN8Ÿoe…N‹QDaA“•o6ƒ0j!‹XrˆfKˆTŸ6+vrj+8oXƒ176+voK‚D‹Ac“„‚hN’sŸGcLKvAs!j„cF…U•3Txcf3361+0˜
F1mcv˜Q!JsQ+j+Y+NoxF•–!a›fXXn–ŽfvAUYG“oQQoy‹Žx7+dŒ˜Su‹NLc1›ŒnLh1+cƒ6sƒ+˜++JŽDŸmhhqx“NjdF16Af–ŸfŽƒ0›TdevF3++cf277ˆ
N˜NJƒaf››N•x…NG+ŽF˜m2+ƒN•fe8Nm•D‹f›3›DOr+ŽuuNd•fL3h7vvvvXN€++a˜7228ƒnj7‚3cfOL3x•0m27vh’…ƒQ“Œ7jŽu+ŒN˜Žyfe€›ˆ3yŽOvLŽ‚ZŒ
Om6u1›Onƒˆ„S€ƒO2•+Uy!•jW„Oyd€hZ+Sxd20ŽYGˆsD•Oh˜Œ0!0O••…D863‚„vŸ1WTnv!UFˆY˜61uUF€…WŸ1Z‹“FNeFFdc€Ÿ•„!˜8•O7!•!6–qN7a
‚!…ŒG3Ž71oNj›eXŽSuKe1KdvWX2!sANs˜Kf!ƒˆv„‚„UŸejuUFaTGh3€KSJyN+A„AŸNdyh882nWQnhSˆ‚hƒX’XaUˆyZ!’na31€q!ŽƒZ3ŒNs˜qy2’Dv3•
˜D›W11r•˜GLY›ƒQ7x•6srSx3qŒ‹AY+1hSneN…˜eN…ZDXXU+ƒ‚˜ZSW“D7Tv€+cmD3U0FqTŸh›qˆFOYm•jZvuThZ’•e6•r›ULN6Oaca7m+qK•3f1•cTa
ƒdŸŽ1„Q!DŸc›SU8!ƒ“uŒ8Ÿ•y…Ahy•T…7KoqS’rs˜SvL…ˆOŸuGY€’‚X€x1SU‚ˆQUJGY€’ŽeUZ…dŸe7UeK›v3221sKj€‹mv‹c€‹–cˆ€+˜!h7vqaoqTKvLjq„
uSm•7nK!eOJsv+eT•adx8rWˆru•fG1ToxyDf“ˆGO‹€FeJƒN•XWq7“6o6uˆeKSndr•jenK0TTXUoh‚s1Yx2KA›˜WhvK0uJ•XGx€‹•KWhQ–y„–’WJ…
•J6X’0vŽXˆfrNd32–y2L1F˜+cW…LNŸ++oKNQˆou’•…7Y+Jc‹fr˜1QONQŽ01•ˆ21›S0€m•GWmYmOjQjLcNŽ•a0NeXX€KQUZY›n‚oZWFc›Oa3€ŒŸ‚y
Ž›OŸn•y•„›L‚+ˆ›OG“YrSnKD8•LjY–!S“0OsYvvu+Xn+A›G+cv!fe!j›ON…nFjaK182•U+hŒDZXNŒ7ŒŽ1ˆsfˆSa0JGNNDLxf3vm+›dv‹0„j›“A•€+AŽˆv
1€+qJUQjhafdr€A’ŸcejN+„•ŸZƒuN•’“N’•Duoˆ8›3L1f•+•+LLZ+cUn+
+vrL„d“’X˜0Ž“…€N„Ÿ’d›vv7‹7O’oQˆ’–vc›3Œ7ny‹8XL‚7x8naD“˜ˆYKn…ŽfuLy1Q•aYxAA8Y+vrc˜!o3v0Ž7!+T•6›U1JW+OƒF„fƒ•ŸAOmL„“jOA
UjO!’Ts!mˆ1Nƒ•GNUhŒsjhAeyevs+36y8FY„L˜Xo“!28…Uh€AWTvŸ•nayeŒŒsTQ„AUx3•A›3ˆx+c366ƒf+
+jUmL•!€Q’’h’+˜+fv7nL8›Xv•2Yu•DN„hqTr‹1NFvW€Or‚7d›X37dŒTSUˆNeLŒ+rO€YL‹8y““„x€OA›aTr88vUƒd083G“WNT!ƒfe›L08•Ur“‚€Y!•K1
7m6’mA•!Žnnx+€fvˆD…NcSGUofUn……U“Qc!––„ŽNjŸfx+„vƒcƒNAA’•OYTh!0TA•QFJSˆevrLfLƒcŽ€s•€•s››ƒ+8W+fXL•oAWŒƒ+Q‹j„SG8f•G’A„jK•
•‹•vh8rqOT7›r6…y•Xƒxo–d0“–G+KˆqAD€…xFYjFYvˆ66feh“‹Ÿ!A’•AT“…•Kƒv+6v˜•v+Ÿa•3DŽTdZWUuWŸf1Ž8ŽnLƒ•ƒ+v“8voK’T…U•N1hZrŒfŽy
+nD•dv›7Z7+ˆOvLmƒ˜eeYfx„NG+•+Fx7oNŒvƒdŽ›e!fXy+Ž+
+GZDYxŸŸ733ˆ–˜GY–˜jNoŒx+6e›3Œƒ–•2uN•x+xN€x+Ž732jŽŽ‹mY‚vQUGŸ•nˆ€fNUŸGY˜˜1JŽf›mnTˆ‚WŒŒ2re•FFus“2+ˆ–u“sˆvL20O•usˆW
!‚KŽS2f7›60•Tcx’•qfO•…DmL…cT›Gv‹++foUJed„xƒsXZAcXF8mL80Oƒ„v0ƒ08Ly86KLN…X€2Z“vmvFv+˜“vu›Ÿv+˜K06KŽU6N8o•Kdj•ne0aq8Xdf8
h–D06…‚ƒˆ‹“+sW“+fd1Ÿ0ˆ!…•rŒjDxoTAe+ŸQrƒsuŒu+ƒY•LXdANŸasr…–vƒŽXWxnhjs6GŽr8Ÿ!+2NfW0NJQ6u•uLQfƒTJŒ7J0‹+djeXy0Œd’j•qQ7x•
0m!Dj1T„hŒ„+ŸD•c€’DuGx›qŒd’Wnx„›1••yO•cˆWh7uWˆy›0•Œ‹!!fyT00NŒ3a0Qhv–UJAvx2›uˆOhf˜yT„DfUcƒc+NSYr26ƒhaŸhX…0••e›aQmˆŽ…‹
o…A›mˆQ+f8‹o76LsmNq…‚O•Q€7T+•LT+•OqS€LL8+J˜6AnN‚GO‹ˆqK+1KsDŽQGy!a2•ŽYUF6ZGv’›F€urD˜T›Ur‹€‚sWm…L3UY00ŸyˆŒD›YˆFOˆv“
+xŽ!•LAN…ŸSLTrYoaJA3•1SN•ZXNŽ‚T‚x‚q0oy0T•–2€+cm2‚oL•J+uZLjj2y826OfejŒF3!•ƒ•›NNvDŒZ8A˜G3•ƒFŽSyNNZufa8›XŸ32fˆ+OvN732Ž+
˜3•WƒaxdLˆ1•ZGvZ“eXZ“›n‚oT„‚YUUZUv0Ÿ•0c6K•c6Khsqcs‚ƒo7NT•6Nj3’NjŸLŒSQ„a6288vqS+8cŒˆKxdŒLc1rTq8•Xjx3Ymv‹0Ž›dLJcŸyeN
•“ˆO•++LŽ!qJco2Œdˆ›Fe„dŸOD•0ƒqWvŸY‹SA“Œ+vvƒ366ˆf›Tc2NŽun•oYv“WUXxXf87uŸ€•„’crY‹dv3n10c8ŒD€‚˜“hSqxZ›SN1ŒOnjŽ€–NSF“O
1•D›71Ž8cŒŸŽ83YOrSNAnDoF!ˆf•d››ˆSWF€N0x•›Ys3OTe›€ZOAŸƒAXZeXs76+usLF87‚6Oyh’T…˜a3jr7vUnƒfˆ„8–x+ANvDyfW3Œ3ˆmc–21y•hA3!
ŒW€n8f+eŒW3e•…GQ2hŒ!y“K•“…€JAOƒjZJK›“–•m•1oqn€yNnƒ‚3AK1s7•Y!–r„h!–xqZFcF•oƒ+OŸd1„cJ••’h„y2h6›3yŽev›rxŽc8›u77QQ•7G‚ŽOn
ƒ›27›vQX•ŒFKA2j•ZŒf71ASXA‹‹!hŸ+ShO•K‹•XfˆfeŸDn+
+!ZSQAsy•h1•v›ŽeƒF“3dŒN+xAaS“vFhŸ+Zv31+vK•Ž…›…A„–u–AyŒ•v7n6‹fj“8NAƒNF!••Nh…Z“AAN„o’hA„„‚Wv8›vvv3d0dGjxv–yŸU!xŸU€’W
dvKvvƒ3Nƒ88v…UT6+vour•7fŒv3rfv27ZmYmJ“€SF•G‹…’AU–Am!‚’•S••ƒc7Z8++
+vef‹ŽJ•qU“uJGF•‹N•Q…•vO…ƒ•ƒaNŸ•0cO7ŽuƒDad•FOD+dŒu2j+8X…U!y•JL–W’Yy+sTcxŒ‚›T3!8v‹1Yex30v•0’ŽDq…QŽZf
+2WˆuLJq’3Œ0•6Žvvv›‹Y–˜jJ–˜j0uYŒur7fooWjWfvNF2qDvW•7v€vZyL…ˆ+a07DNY•x€v3Nmy8y3jrjfc+
+Jvx1oN33€36›NNsyvcGuJXs€f‚fŽ„ŸhJxunN3ˆ–f•0Œvjdu˜Nu0NWj7›0xYW–€–N8•–G8˜›7e+2n+˜v1vf
+c3sTm‹3AS+AahOn••OT‚ƒ+–NOZ•Y1OX„€Wc„1hQ„Ÿ•ˆLr•yNƒ„0!L“2ŒLU6TZ8Y“1q˜Ÿ‚•W6Z“T7ˆadFx!Wˆ1xSnZ•W“hv„+uNmYd’–•J0ŸŽ
Q2a•0•y„6•JN6f2…6Ym+rmN1ƒram›m7WX„77–f1dvvn8feKsxKX‚sea68vG’j‚˜6…o6m2u•Qn6–0eWf˜„U’›‚87W–7WveX0dŽ›Uv2SUˆ8˜GhŸv3
•Žc„x•c2Ÿ…+e7jŽYUZfW3N˜Q1vJT€‚mhGuquLNs›72ofW€mamxh˜m‚nQcqysrymyoLe€qqŽONŽSƒŒjLvYmnŒ0•oOsŒU“+DsUˆSUUˆ•TŒKvqW‚„Q
Avm+••€7K•‚OhQŽ+‹o36qS•G‹ˆ–OGKrK˜a•rryr!y“„AAŒ6yNvuYWZsc7W‹j’7v0•ŽQWyYW3‚•+JŸq7NKs6LL8+N62qsq…‚NKs6Oa6fOGe+‚hQ
18KsyNW‚3•DvA8“+h6K•7“NŽD+T7Ÿ0qKdosNdSrNj‹7sr’rrqˆ•‹•G•GW•TDxyYGm7OTQ•j+n€1››6K7›XO!76Gmusy’ƒ…r€UONoXŽ1!˜Ž20sn1xqn
d€dq…n•T!x2hvj7›1+y+c•c+e˜nXmAh3W+n21WvJ882DŸcˆ1•+ƒ6Ÿ“cNea–vjaooTaooS…ŽLD“cN›Y!!cQT6s!X+v„SŒee€rJTKˆrƒ‚ˆcunF3‚˜G•YX€’›v
XTyx•ŽnLˆxdUYˆ3F+YnhUd+x•›+JyUŸ‹cW+h0e6‹Ne6N1Ac+‚ŽYS–q€’L…17YŸ›fxFS0+2N•v3Ž˜T›vŸU•NN…ŒxTŸQyhmKQfaONoŽ+›vDƒr–ŽLy•
oT„+ŒaO€‚u3r‚mZmŸN+TG1YmŸvaŒŒL˜+ŽevX€+0NoSx1GxWNjnc8+dOfŒyˆ›Œa2moƒc6NŸj+ŽXvJaA“Jc•NF1dnZs3rƒsˆOXA+LJJ•h‹Ly–aN7v
f1c0JyrLGZZGFˆZnZ+•…NhSoDƒQ’Y€–•GUd+7…qeevnhQUˆ0…N’DDGFc•!Ns8•KNTv1Ž8›FˆX„h+YŸ1TXUfŒŒvn1YŸLU•“S–„xGONKj••+xKS“•“
“D!+NŽd+f›“ohojNDNLS–NDF„Ta€vY‹••€–•„hx•NZ‹…aSN+svnƒ7fNy!qŸ•e‹–ZŸe’–fv6hno–…•„„o•‹DGZxm!qJ0T›rLƒq6j1F•T•!TaqYmXrx6
X€Fvrs1oˆ›JZ‚evFfƒ77e3v•0dŸF€h˜hxmaSrNy0€2+efnDj„€hG•–hXK•GˆAJO„“LG“!„j„8OGaŽ›X18›Fx’“G„UrFQ‹F!0…qDcƒq7mŽ›UXx1qŒ„…‹‚Z•
SF“vˆQsŒef7ƒ+++3•–LDNJQ•QZ••N!K“aS“„„aŸv•QXr68Žev3„+NjKS€J–aFhXZ0nr0xNLc€dWFv“’f–Z+dˆmKN‚sŸ8nNSnfxuˆ3•!Q–“X•–sL
FNGˆusUZSe•fn33Ž•„7GSSD•€uSe€0vWe•Œf703‚…ˆ•hY1›7T…76cu˜jLduNh…rX27O1•2S!eX+›ŒX‹mKX+f“Ÿ‚+Fe›XŒƒv‚ƒ+8886ŽD‹fcZjDuNxhfN’…
fN’•XGY–ƒ2f+ƒrLc1ee›nƒWJ8•sdX›rTˆ2s›f›ŸŽTyŽ+8un–1ˆ+7›rn’jŒ8•ydu’AX•–YJev•exqJ+Xu+ŽaK‹J3+f!jd2ƒNhjjsOLoyOhnj6hnj7ˆKXŸJ8˜
+hA˜˜“›DuhFDŒƒJj•svS“hoLN7N…•Y2Uˆ6T“’OS„‹vQU‚SdF+…‹“+DZUˆmYmh‹6‚ye›r˜h7oaU+X’h8uy„+v’+˜ŽUAAA•A“€“Qv‹’ZQU‚A11Ÿ
SvKSƒGWYv˜WJmQQL8ŸŸOTo€vj–ŽOTY–sƒKqU!–OjQŽ0L0+qZy›G‚…ZŸˆGcXSvGZ…v“+•6J2˜G€GNd•7NKZ˜nvTOa„˜m‚s›ŸhLuvoƒ+x6˜GˆSo‹+
›nNWNq8cŸZŽ‹j06r‹hWn1xGjf+oxGoxham€XŒT+8vT…mŒƒ6vd7A8…XL0Ž2760„’GŸyfNƒ02!7Gmv62xo8n•–Ton3T“0NGuuoLsm!r…1Œ˜j‚ZF’rvK–
ƒ–LN2ŒrK7Lƒ06OLs+Œy06NLN2NLcxŒy0q!KNqOyU0Lƒ0…NqyŽKKc2JL8+JqyŽ!aa3K0rZmXs3€J˜sƒyTL+ƒnSQs0•+…–DrN72•+f6G!AOu„a!fN‹Œ+
eY6WK•YZˆvdeNo€0ˆ0KQeŒ•˜TU‚GvGOƒ•uNŽNx•fJjv6d71ue7T€7Yuƒ„0sjJ‚ZFTy2NL030T–y3vJSneLha6OƒfjG3–›ŸeƒW337+W“NhdXˆ8˜€J•…K
ev•+O‹€70sƒŒ••S‚‹ŸuN+hNO+DQe77›‹yNAŽ0sfJxNAŽ0s!ny•68vT1‚aUJ1env‚ZUJYUZcŽŒjF86unDmˆcŒŸc6rWrJ+dm‹us˜…uŒ…A0LD3’KTA‚N
T•sN…n’„“hc!oo•XdŽ1uZ2d•dŽŒ‹2N7N–dvN–dnv3Omh•ye!Y…•Q0AŸGFYoq„NQjh–yjA+TGdXOxT0ˆNy8jLdŒJƒ36Oy““LˆA‹L!+’•!‹6erudNjG
y•7‹x•˜+„“Q…–j•“o••A+JmYGLmˆu›j6eh88aGvqamxnZyNS•XAcNTKS8v€cm…Y‚GmNxŽc32S–fZWj…6WAeGe’+–NnN–•j€„a0ŸQ•A•ƒxDLa„K1j
˜˜››ƒdŒ’28fvx•+S–XnamAcmZˆ+rh2N•cmxˆZYm3r8c+vT1aOh+AOv‚Xo“hK•Aj˜2c3a1sŸK8q•Zu6c˜L‹QA!“yQ•“A„ˆŒ!ˆO!„QN“!J“Zy•xvK’
haWˆ…ˆuƒ›6•ŒvaONr˜2Nu6e˜FqYv…•U„TZ…aGƒ„62f„Ÿ+••ˆWDs62ƒ„+2Ts+2Ts+2vr˜WW€‹D!y“h’LS0cXa28Žv62›y8nWƒsD!ˆYG3h6GJr˜•˜h•Sx
jN–„“sy„a•˜“Ž+OT„YG‚q6uL…+u˜mhuNo•ŸFJ•rG1s3‹1sƒNƒ€3n7uLuˆuQ“ADydˆONnj87„uƒh72dm6ODhˆ••Yy…K!“Q’WFŽW–djW–dj8f1…D08
X˜2f›OŸ€SYmKynˆen“YvKuA˜S3Tv3G+–ƒAQ3dDˆ€6Oxˆ–•LW–cT„!„a•“QNUA1xy’raU…‹2•rGfsD›mGOs“‹XaoŒˆ‹DhZW‹…77Ž8›YmUexdŸv3rv
Ž˜•OnˆŽ7ŽcŸrL€6Ÿ6XfoYNS2++7jOxnjS6ˆ’•–Lsj!UŽufsf€•Ž+fƒŽj+ŽJ0Œ›2c–›•r!OŒc‚YˆX7xYo‚q+ufs3fX•nO››ne˜8›€Žx„e3G‹+c›+
+j7s0›eWƒ˜…Oˆ8n2ZuFYF7Yc+2’NoZˆGŽjK•GNKd•Wƒ+7aŽX06SŽ+’Y7…oUq‚m‚oZnN›NnZvrŸjo2‚Wrv7ahen‹xZvo0•qx›LUxN„T0fOƒoŽo+vcX
JYcvQ2+rsuGq+Y21hYrDƒyL7•XfS31ŽeU‚Adˆ2‹ZnxˆmJ!‹8Xq+•••6qy˜DŽvJ0d˜•6˜+7‚T+q’Nr82r€…F!xŒK1Wa•TjasWoWjWmvo6o1SNŽ3W3ƒ
82qNZn‹ue€–x2je‚Gmmsr6y‚LF!rh6rK•1SKQc3“6OLcˆNr…j“oxvL––Œa„aW16YŒr++N6„cnvY‚vGNDsxq€‹jG„G‹2aU•–ˆWxŽ•6uƒ•G+r“hv„da
6•uƒ„n‹jŒSXˆaaJSa6ZFN1Oje‚or‚q›Ÿ•rKSv•ŒdZ0ŽN˜00N7oyNƒ+fOTS€7F2cŸ€mYG€6cŸ‚€UŽNyq’6aU3Usƒ–8uƒ!ŽNTŒ›OTA8uƒ!ˆOKr€€1ƒfGF0›
nJŒmfXfWUF•SNŽ‹+–Œ…oLŽrAN8ƒNŒ8rJJj3!OŽL˜OSfNL8D•aUJ•oGG€TD‹2eU˜erhˆ€€€xfŸZ–cn‹YˆUF…a+2“hŽXsŽ˜G3N720€€126y6TTnc0NvSU€
Wc“’ˆ•hfF36u3aT•N6KXKfoe661˜nhoe66•sNˆ‹e€h„X+2XvYy‹0vS–1˜…ˆ2xq˜QJ˜…D•m€KGZ•Ov6SOjrZOLvYuZhK0mK8€yYGjxfer62Nre8OGNx
XnŸ•6s„Lˆˆ˜Onv„+c2ruyqXjZ07NdX›W‚6ZFxsT6x…c“xs‚ŽGNoeS…A…NQLm•x–Uhf63mAJhŸ•jƒc’LhAWyN•LXK‹v•ov‚…07aF2Y•QUU–D“FUsF
QjG€Ldm07ŽN••h˜•OAŸj’•–SUyD“JS„Uh„“Nh0xNj“•!y+WyN‹ySSAUcrqFASNA!nxJ…!…n’ˆOƒDK‹•AWTƒQ““TYOAUSN•QQY1rd“U‚–Œs‹“c’
+ŒN•QFN“Y•Yh€J0’•!cLWNJ’f„YASsŽ‹uKZ˜SWoYdQD…mAeaA+KQDˆ“Fs•!„ma+vJˆ‚uZmWj8j••N“DZ“•U•Q€•KDsf1+!’s!o!JLQ!NƒTfj••“c„
D2AD“h‹A+‹sDajy•U‹+••GGd•K!vF1‹G!“T7“’’G2Q!x‚aƒ0Wv18„‚S‹GA•j€“TS•“nyKhjGcDyN8n!’xŸ•vJŸNNQD!d“Yh!nAJƒ„Nd€7•FZqD!d
•h“fSA“Z–AZ’D“J‹Naqanyy“J!Yq…•Nov…AAA1hG!eSjOA…“OSd!oTFAYƒ•LTNaYx•d›A“WQŸU!•rƒŸŸA+WLuŒ…Nx–…ŒZ•AAQ•3ALmrJA“TG›T1A+
€+SjN„•X2K€nZLAd2c3Ÿ+•SJ…+–‚N1A3€˜mƒfduvT37y1cyW˜XLmD„Žjrjnƒ2ƒƒXf›Ue+x•€+D€ƒ6eƒnfƒ3ƒ1•›3G‹88Yj’+YjAuNhjnŒ2cs7f1–h››NWU
h›8fGm•+xŒ›m’8eŒOjf17˜ŽŒnvjƒ8›f
+Žn›•sf€’€+JmFfQ3O2–›‚˜ha…O•63Y1+eQmQSƒ’ŽnxOjsyO›‚+An‹SOT–0NƒG8NFnXXjem6e0cr’8ZŒ7a•Ÿh7r˜uŽrax„›6€Nr’7o66…cn+seG2s›6
W2›vA0ŒdTUsƒo+q’1m€Frx“NdDZvavuq…oL„6uK0h“…›oZ+jaU„‹S›Ÿh•›J–mZ…!j+2YmvQOŽXvr1!q‹+›6‹+X6NWj“2Oq’‹j2•Œ›h+Z6ZmaGufu˜‚m
˜1S•v–7“x+XŸyyOQ„eW…!f’Q7Ž’•ƒ+yNZn‚K‚ZoYmˆqc0K•v01Nq1d…–amx+UjmmŸhfWK“Ym€aŒL0ˆq1hvmnQ1YGe77ŒS!xJ„U›“‹–Z3N•›3•‹
7•˜qˆƒd7•N•vGQ‹f•„‹Œ•Ÿ’rvL!3xOr0+qhŽ•n1QŒqsa7vecXqv“!ƒ3q0Ya€uYG€YO•8+o+mdUfeqxj€€13ˆymfj•uGa8c2vudG€mUŸu“›a…f›Xv‚a•ex•
•8ns7‹“f+–“n6••6+x„fŽhQhŽrShŒ•!ˆ7y0„!6jhYOdveq‹‚v8vr“vNT+
+xyox+›yN’08vFyNvFND˜NOUXuŸeZvY2dF0o…O3q7Ne7ZŽvN8!LsyKv•+1Ty„61KO••12Ÿ+++v1ZU„ZchŽfJxNDx€D1…a–r‹€qQhma•Ž€GhL+‹oeŽ
6S’joZuŸvYmZnj•W+W86ousdŸWm0ŒSQZ6jq+dnƒxfdvŸ•uaWr€0Žcvrh6am3m8sXvmŽ›ŒƒN6OvvXnJ…aFxsT6NhANxAhYa6nTjodx“q““uFaY‹’
!a–U••QrvWW0qA…6U•L‚Ž€Z•J’cUhX›6fWhaeF+D„8J…XA•e!€„•A•“Qn•ŒA–Ÿ’UKc!G“AZ!v“JJdnKDNS•‹AŸ‹v•YDmq›+–S“+a’Q‹GA+qNU‚…
‹GF+DyNˆA„€K““D!N!““aZYhqN“F8˜Y2q“1To“…KSGUoA’s•N•G‚ADGKvhrfaNFO!–••J•AN˜ˆQQmoNN’DK!QW•ƒJT••jo+xYdQD…XAU‹–’Y
QD’QKmx“K›+!GqA01–mZ68Wc•UFqJZ0h1Ae…Ÿ’‹•„+LU!KGa’FK…3’•KAvJY–DNQQn–›ƒAL••XjhrQY€J„S!GoA!„xƒSx„›Yh!0!‚SQGAnxQ’a!cF
“•1Na…+…SŸ‚Ÿ„“xYd•NoLyYY‹ŒUqhQ‹•AYm6•+’NWh’DyNYAOQAU+AQh“G!UxKAN!•D!Z’mqaFQ…“N•x!‚TQshjGATFA›FmTjJNT!WsNj6J!“
‹“GQq“mA•eƒ8JŸ•DdFQLxnXZ8ˆ6S7xx‚€•XGmcDfJF–!––’Yj„•m•…•A!‚TAOx„NQQ6“U+’rxQŸN•“–vY•KxŒ•XxN3ˆqf!3v›ŽovŒ•xfƒˆˆqA6Z
cjN•N•6WFOm˜7W•vje•NAWfnJˆˆ›efs8dxs˜ŸjŸ›+eŒfŽG–ƒGjx8x›•j07•oGxov3ŒƒrŽ1„›nŒv€y+•ŒNfTuf6N7yyQrjQŽXGT8K2›mDOf“ƒ“+ˆ‚„˜‹X
v22oJ6o‚!fZ’Qv–n’dSX+KYY7+–22OŽ•ccU2fY„+1NjWen’xvUZYujfNNS–+Od˜K‚ycr!yUxxc˜ZLDQŽJDv!rƒ„‚WK›rL…jL˜mqvT„6NnN“OLU6OŽ
˜›v7•31u!cU8ŸS2Guh‚y„„ŒryƒNS!73y0qLS+sNojJ2X€W•…J‹Jj–xemJ0+sƒW„m‹…dvY+•ƒ„2r€yŒ’AŽŽrq–uhQ•1oˆ‚FaŒKJWDayeW’vq7ZqZv–UG
+3€6uZaUFxUWˆY6ND“8q‹2‹m1Ž„‹7•W‚s˜€YƒqvŸNq’UL0+qˆyY„ZŽZhq˜“Aˆ0jcƒNTKvG›d0ss€NSfD3cLKƒNjˆaW2o…–r–cD3Uere0Žv•›Tcn…+‚
ƒ„hKq•hq…Am1FsŽ2r06‚6–sym•ŽUnGso˜yyKGN€YUK•6K0sƒerramxqKJ3‹DFaWZ…‚GOhQjŸ˜2dDSODƒ›NƒQ1ŒqX‚W…c0˜vŸ‹3qW€OWNqnoS!r1
Ÿemv720•…•–6„•‚3T+f3r•6Oy00NT!r2KN–NryŽŒ6ƒxa3NNSN•‚TN6NoXˆrsnZvo7G+rT!ƒ2dLOX•jFdnsFWrv7XO•s37dn28aˆvŒŽ63Y7Oƒj˜S+!n•
e3˜88ŒXx…›vƒ“fŒj‚Fev“›0Œn„˜ƒ••G’›J6OD‹q••GW‚•A‚sJW’62“•Ž˜…aedNNhŽvˆeŽƒG“fsvf“•fS–am8uD•1ydŸUynZ0aOL“ycWJZ››L“ŽNXLJ36
+›Oryh‹NXLqˆdu3ry+•+nL‚x˜Ghxsƒc6JY–h“J!–•2„Uh•o“•ƒNN2•D…JQAh›m–NFo+•2…N’…6–•G0„!•xSGJT!•‹sŒZŒ…2••ƒF…sLTe0“ƒ“!+ZN•€•’
’’GNj’JcS••QFUTSN“–’OA’jOJ0…Q!“GKhm„h‚!21o+UQSvAJG„!JŒ„6’2qN›c!qŒU‹y’GAF•Qˆ“U+–J6!…€’•mA“ˆy“+j–›qGˆnS2h–uWvQf
+oJTsŒYO•›–6JUS0KoO‹ŒJQ0‚NU8˜S–qKUA‚!a˜FD•DYU•‹DK’“›!Qy“U•…nuaQA‹Ÿ•eFj›ŸK˜7“…“’JN„qy•Q“ŒJ˜•“D›“h•s‹!ANAcU•ALxAhG
c˜TŸD‚J•DoDs03+JTnNhj!•T!•3•+‹’˜K•G1c’„€xLShWqSAjeD6JN0€aUAqo1•Nh2!8jO’SArˆY•jNˆ2y2saADSJWmuW!rAK!sS•DDK!m€A!!J’…“
vQ›Fo!QQ…ToŒ•+yS“ov€ANQY•’LQQQj•m‹Y“!K’˜…GJjJS•u•76e+NYhumcDj+ujr7eToyNY+ŸGcA0T0‚…xh…KcvhS!YvQG“ohxj‹•!“xQyOeKYY…m
YFr!“ZO–F’ŸhusGs3X2›˜vdŽurN‹nˆuGQŽjWj1L8˜!‚8rLNoo!3D6›€+8+mNnŽ16+ŽŒ7˜3Ž–ncG+ŽvF7axsZSx+
+de6ƒTŽ›ef›D+JˆsvW7ŽYNU˜Td3ˆQuOWŽ‚Xc+Œ˜Fˆm8rO1Af›JTDYLG’•Nd˜dK•ŒZSh€+Ÿ+‹2•K›ƒjS8FZOƒˆJ€ŽvmyŽhuKL‚Xˆq˜UŒ‹2D€aULŸc
1j7ZUT•+1jhŽrGO•s6e•+NjY6NNv˜Nd3‹‚hƒo1„–NŽfe0DvW3D›S0aJQDK7NTyq“On•+Ox+NG‹vny‚G…f0hxˆ›LhŸ„OchUxŸo72„˜“eTm7mDJ1Œ
„uNSˆ8YXJNŒdqfŒKeZmh•ZŸ+‚Zm€UvƒqjmJhWK0Z+‚1d•0Zm‹aNƒY7‚v•NŽ„1rxj‚aj+–NŽ0yND–ƒ0•„2NDyƒOqSdv!3ŒTy…n1qŒY„•83“8Ny„Y
nˆKqv“NƒWhG‚€‹DGuXA€GJANŽ˜n+XjQfo’J‹K’nXUWeh6NvƒNFxs7Xoa603‚qFADfvYNJ+0+L•h7qYUec…J’Zvyq•NvXZ6e“Nˆcv1qa€6!Y6‹–›
7…jOT2€‚rK…•ƒD1c€d›WXNX›3vhS„NLTUvŽ‹mqaZ6JˆSŽ87ŒD•xNŽQd6W2enhh1›GN1ODTu+OK–ZŒ‹L„˜SoŒs8ŽJ8Uu!d“mOcQf2Œ‚AQ6aa1!€YvJ
rTWˆ6uŸm0fNDa3ODAx31Xa1€Gcm’ce“ujr˜SK2NcSFqaGNh•ŒGxry3NU•13nJhXXj–ˆd3‚Zc+XN+q„€Ždq•+sTc0ŸhŒTUvuvL•ŸhXaGFeS+381
aFOJ‚F‹›…€’ThFh1•d8•!F•’7xŒ•+•Ÿ+7xF•v•ŒvŽ0YY••˜JjZrLf8oXF…+eXƒˆyau3T+
+KXƒx6ŽcXL•8+cTF88•XLˆ++dOn+2•oNQ7vm+7++KŒjfˆ•!x••2husam‹G1do˜W••Y!xcZKn1SaZNQn•+‚YŸJJYŸxLSQ˜3v!JDŒGNJKnZaZ“U•K
ADQ„’ƒ83L‹mKN•…SQN•–O!3„•NUYJ“v!A2ƒ‚Y–‹j7•!2‹ƒ!S•N˜a2fA“‹rhZ3+Ÿf›D“ˆƒUUr›xdN8Su6L““y•’„•’DGNso‹QWS…“Q1Q0Kd–+Kd
8+•TA’‹XvoNf’+ˆ+c•N•vL!cX!3d3A1•˜!Wm1hQ‚ADUF€yU“!FxJ…0GnNƒ2S0xAUsTyD˜JD•ANaD•A“Sy•’“JxŸ…1’K…““oT1•„a‹fJ8‹Zx„3J•“rN•
ŸN1Œ+…TŸ!“!x„„eJeDTQj+•Y„uNeŸGJvhXvGS•yvyQFN!!N–WyKh•mKSŽ•G›o“2•aF2O›n‹•K+vF“N8–FAo!€•Nh+!soYQvNu!“’NvhFF8•xjD“0
AƒUD+Fyon›•yecAvru2WyL6JGv!UF–‹’vr…hD€’YDTK‚U’Y•JN„˜o‹•“hxA’•A•‹’•K–•„’‹•““•Qs‚•huov7‚D‚3n˜3…omqˆ’•ƒDˆfv8r‚Y!eŽd˜
6e›s2eŒce+
+„˜16‹enŒŽx8+71Œƒj!23OŸrr6K6+ˆ‹uncˆn˜df•3nXFƒNe‹r2O‹K8dXr›7q+UŒvˆrZuGX•SK…OŽf“v7…Œ2›•Q0+NKcu+NQc0fsA‹N•fƒ•›‹Kf„6087d
32˜a7jvevO‹NŽ0d•8›Gf2ƒvU–SGNoX+a€qq2h•Ks3NTK•6XNDZWd1YU•x˜mŸ…+vŒN‚+uLm‚vr6+oqvŽ6L‹mZŸˆ6XDŸS•˜Ÿ3y•‹AT„‚“aW7•„Yq
c2GD3€sŒˆ7n˜GA‹7W“QŸOŽ‹Wˆ›m7WJd€J86qhosy„ƒK‹oŽWjvvGZ0vjU8‚e•7•T–ˆOd“f‚xˆam€No‹7vOn€xYmFGNDna0NFY•ƒ•jGh7•WF•ST“+
Nr•+‚‚Ž›D„xODyvOr+0uT!QŒvqomZ‚˜mJ‚˜uL+0uTc1NjoYNvK–sS0snŽ€vmF€Qs•oc“r‹11h˜eKSmoO•YTUN€3•Ga–rqyX•fŸA2WˆKUcq•yoK0ys
K0ƒvjŒa•ƒSo2y˜3K…X63ovYx0K„Y6J8a6JxQŽyvŸuS›vA›2ŽTv0›d+GjŸ+ŸD72FD˜3ŒT••KZvZrJ3ZXF0•L+xO•8mLƒO8v˜€+˜rJ7v•NZmhueFu8mD7
ŒŒS–•!…fŒKSŒ•L•3ON8LcLŽ7NŒjŒ‹Kj›UryY+d7q‚dmeˆ›nuˆd1ŒTNKŸuU–+1DŒU›7Oxv6OuqŸeoˆqxruXZ8›OŸ‚8ˆvTJ1›m3u8‚m€S6cXLˆŽZunh
q+eS…6•T…6O‹YSfŒh˜•1svZ+›Wˆ–v€S˜3ƒYj3T+72…•y–•7U•SGAvW+crhL3DxvrN1vfK08W„6Uj+
+“jL‚KrnˆŸŸ12ZNƒZ0fOnT+ŽdOnc6€W•ƒ›D•…YvnvrX6Ž›+3YŒF‹–oASsnDKYG•+2c•U€c•Q•D“•K•+›1OWD+2•hv6–y–8vX‹…jhv€‹nQK•uLYK1s
S3a7„ŽmS€QdƒjexoGDc“•vZ“GZ!•Ÿh••W7!1jG3€!1ŒDAq€c“‚GN’8y0•L7ANy…‹˜hQQvˆf•Z˜NDAyLdsnKjy““˜FL!‚+QQSr!hƒA’“dS„xu6ufF„’3
Ž––2WN„!!U–Œ!vjaSF!dfWfNrAhTS2‹yrs›U“jU2x0ŸU•’J•’A1JjU„2›yŽOs7oŸD€N…Q–j›O6ZqhƒAŽ˜WO!U3ƒ•s›W„A!vQ3v+Y+ƒ•+1•YDo•Y…G‹
•A•ju7mTY2F6N+UyxFuŸ–d•uLAm’+‚NOjor‚Ka8OQJŒs€‚QTh€AKNGA…“hF’““xS““ej2D‚‹ƒo…ŽGJeoG“…e!s•oTFY…“Ac•Q…mA›uaGrLYQF›…+0QN
m+›vAxZ!SƒŒv˜v…Ž+–rZAŒ’e3›v‹–x!Av•A8Y–!ˆ•’Km’N“LNLYY•S…N‹‚ŸZA•oQUGU•„“’•€AU‹•„J•…J–m•Yˆvqh’uNGeTN3d‹TƒŽK‚–›uW1
L„6€U+exU…8JFOn•Kv•+yvGŒ˜+Œs›nŸˆ7+8UŒN818f›maOan0NOˆxFJ˜v3•KD6rU˜NQŽLŽy€ŽƒZ‹GxŒxfdy18ŽN3A1m0d›NN’GŽŒDd€KƒŸZsc2NuTa
•xNSme6ŸQ•x+ŸZ817›Kf3ƒS•Ÿ1ŸLU€WODvmW€‚vsvG•Xcx„•A•x!qQ““6ŸZJ‚Z…mTF‚Q„NWY•xŸuA!hLh!SAhr˜˜y˜xdLNŒ8ŸF2dƒ7“NŽ•ˆ2Ÿ
W0o…DvdrŽ–rOdov„JovUŸKQ‹ŒNU•˜7OF•Uˆ…d72‚sX‚NWqhƒr8XKyLNhO6m2ur•jN6Gq•U–x1€ecmKo˜˜…3NS…n!Sxf•˜UuN•+1vr€m›Ÿ“y!•+Žo
˜€q˜Gc1J……ƒ!Tx–d˜Gqs!ZvXŽcmGŽ+‚nxy••c•Œqy0N•0rLSY7Œ˜a3s6GuOj87ŒUYˆ3Ÿˆ6ddLv3jƒU37mƒ‚˜qqJK21s˜SjuaK‚•qA„J36•o+GGm’ODŸ
aZ•‚KGq–OG•c˜•Œ„7WF2Œa•„d0hYˆsDs„OW„„OW“•uD‹r˜WxjaŸj’ƒsƒOxsTJ–cƒN1crF–dŽƒvaGQ›62X•7WŸ€7W“W“Ov€7WZUXx‹+•yxnqrvU
NŸx3uqQ30N!sJ•cˆJ8c•ŒD06KŽ…h!D8ŽN•Œ’yNŸO1„QvˆfjfcvWdQŸNm2ˆˆ•Y•›Dee+Q3ZdŒ˜qqL––oNN‹hJWG!FAeO+Ž„–Dhh‹FGS!D–vn•Q
8q˜vUr›aS•1qcfqcc+fNxŒv+Œm‹3x3„v7„ƒN‹“ƒ›…Jm!FU‹W1sˆdm‹mx›fƒX2nuvFZqX›qG1Jn›+TufxŽsyƒ•+vXj1e›Ÿ208OvhfvLf2ŽŸDj6eŸGs6ŒN
10Ž2v3j18N3L+8+›Ÿ33x6•GXrx+f››GQŒ›js6d7rJx•76xN3h€•u•hZ1Nh›036jov1Ÿ‹2vTYvJmZc…n„TAD•S˜oj7jY•Z1NXa30ŸKy2+m0€ZYeL“7›a€+vs7
D2aODˆd›ŒŽf“1h››Œ70y7›ŒWJ3FeohfO˜’oNYe•n‹Ÿc›mZuUOQh–“hX•u!SFN›TG0N–v+rhvŽZ„X+oŒ‚svu7‹2€X!“vW62Ÿo•Gc“qA“T+KFLqf›‚
cQ•GŸev+m’…T–‹“XU•GJm•!–YWh“a›Ÿ7v‹FX–o‹!s60’N‹!ŒoLƒQYTŸ‚•D6D+ŸFh60TU„Kr6rNA1’ŸG3X•aJfZ“UN!d‚Ž3ˆsG1+SdKZKOmŽu
T6YcA‹‹‹6„Œ’mNcjO‹7+
+N–YU+!ŸTd2J–S!NU–+SrxQ’O›•G“8Aud“S0NNXXX0–›q3•Q€ˆx+•˜+L!QˆUW!’…L‚+e’“!ƒsc‚G!TˆAUF+N•q“UL7“„6Z“•“o!‹FKYYJ––yra
o7ŸLU’X8Ud+NQZx8fS…KFaTGŒ„˜jŒL–1xheaZOTŸZ+ZdQ–„“…hUU…msd3Q–„XUmSfuT›oJ€•›W˜–u8X!nK’7N+Ÿ–+n2“osQca“+•XU‹dXUnW‚
+2Y1Aj€LGF+!ƒ˜v•›•rŒyans€FOG•2NA+„˜‹Œ’“‚ŽN‹h›–T1xFF!•n!ŽU!S“KQ–Wo0!‹JsQJ•K“‹…•ZAmhJQG“ƒ’’NWT„s7’…“0•aF„NnroFuX‹Zm
F–fZvn••c8Sn’oNŽqh3•uqxNv…20Ÿ+mqvF•fuS‹mvam•Ž1q€O+oŒƒˆsZ˜ˆ„Y˜ˆmaTh„or‚0vjLvƒ8xomƒ3WsŸ+…qfdaƒ›y1•csWj1•‚˜ˆ‚„qd1N•’0
eˆO3+8Oscmƒ1vˆaŽ1ŽeŽq6D‹aWO‹!sGh3x0nJ6WnK61˜A6XxŒ0€voJKLˆY•ŽU•Lr–•’›G’2“„mFh•NjSGoUKS’KvS0seTŽ’Ah›€ˆ“›Xv’WuJˆŒyn
qƒY’‚8Wdyr€–sƒUmsK82oƒr8cŸSyx0j•‹€Ze6•T…Znx7›1vSxs3ƒvWvKFu‚Jrnc0vN‹F+Aˆ11yZ›•7•2+2v•‹2ŽvSu˜syf›mƒveQL+vvLd+82ˆ3ŒT+7Y
W‚2Yne„O8q˜„7fZXˆ6YvZ•›dGu•sy“7›X‚uuq8sqKNro76…‚Ls+ZnhfY2Z7ZW‚86FSnNyLjXvˆŸv›rˆ•Y˜‚+63TŸUUŽfZXLa3Œ€•XmhŒ…––‹!…›joU“
8aDDs•8ZW•A˜ˆ0„L8o8LQo8LQoK“AcFu!ZŸuovŸuovŸu‚ˆJ•–76vƒ‚N+ŸeNZŸ+€2!•SfKS•67FJceFDn‹XF+›“ƒUˆ2Dv›Wj•7UD•6sy„+7Uˆ–d3
v’ˆuehav“v’›F‚8cFˆ6ŽJ2hŽq•Qƒx’v+„K+ƒŽX“802v16Zvd+6sjDfcmnˆ2•ŒƒqeŒvv+703ƒ–ˆZJLFfvf782ZevŸ7Ž7e›ƒuˆ›G˜Z+›ŒŸ26fONˆˆŽXjvyc
Ÿ6o73ˆƒaX‹e2N3˜nXXdLeXXm8s˜KjNq…‚Ou3jOh0Fcc!“ŽˆG7•ZG3•Ymv•YK€n‚qcUGoD›6q2ZGru+Nnfr+Ÿ’ˆ˜fv+88›˜Lˆfu›v˜…6ŒNXx+8+efƒ€ˆ
0+f
+’›7y+FF…d–J2‚m•nW›m’svS!YQ+…yQQ‹nD+Q•daJ•’‚Xnvd˜m‚6J!ƒZd›vUQa•ŽW2x•LKXYŸOcQˆjo+1Uc–ŒAŽv€•N+hdN8…S›Orhu•xTjJ–“Ž
e7’q˜a2AU€2D+NN˜xŽmNo“UKJsŒ+’Sˆ…Sca6xrY•S•ƒ•Ky8˜FN!‚L…v…0’1e!2voŸ+y03SnmQjcQL“c’O7FZ’•uGh€•NK220dTA„Qa+‹0A€“XWoyy…
ƒŽhjNOŸ7K˜n+3…–uQvXZGF€nAfZ+TSXFsŒsxmmUAGFU6OXj!Q•ˆ˜GZn•OUy“o–ŒO‹•N06U“f8T„NFrNY8‹•„Q‹yˆŽq’sDONuo•8eŸ2DŽUGh
vG€FWsL€UJxy–Qh3hqF•GKQYŒ„˜ZLqx1Uh+WY3›rYd–G!ƒ•–!q’‚W…S…3˜€2Sa€hfSN€Q€’f6v6›N8ˆnY“d›2•mS63•v6ˆˆƒyvmKo+sf6“Y‹XAYŸx‹•
sQSAa•yAGh„U!Qy!SFJZ•!Gs0ASN„LK‹‹AYU•N•y…+˜60WyhunSQ–˜Xc1uˆDyŸf!AA•AASU‹’vO•qNW€h•!AL2j2•OG›Dƒh’xŒenc•€ncNF›e11J7
c0LŽ…Yƒaqoˆ‹uYXuTcx•3s‚2U0nrharmhvKJX‹JcodF‚afsŸ‹raŒT+hŽLqŒˆF€AŽ€FŸZcXF‚0DjZY2!66e!06m•7Z6rfT€nˆjaƒcr‚vvvˆ•TTŸJƒQƒ–˜hŸ•
€rUNvA‹vˆUhne„oy!+Ÿ’fKS2G!Q„Œ„v’–•qQZTNT•N!WSJ“h‹„!S’ŒSWY…O‹ŸnT2d€h’Zvˆ“j–jn3J–eKsˆNLcˆOLr8UŸe6NT›c0NˆNxcnv3ˆ„Ž3
‚0Z6•ƒNT+6fUv’e€ƒ“+Œ€+vdKc€!m‹ƒoy„qJW7+8vZyd›S77–YOŸO––cL7•6cxƒvLSdGhuWmx•3•˜q•qu3Oqsr8hL˜S…71€yZey7YY6…3ˆWraxWsZ8
XŒT–ŽX€2dmZsQŽW7j++W•ZhF–nJaa0vTL•Q2NZQ€J8v2ŽNe€Z„cˆWZn0•1ac3Ž…U!xyr6XFe•J•Q„xY„A8•FUFe“sT˜“fŒx–v18yKAAcX••J•hAF’Ÿ
mF‹Ÿmd›6s3ˆ€–ƒ8sJ“amXƒƒ‹UXWusyaosS˜€ŽqfŸ+na6J+c˜W+qƒ1+YŸGy…uˆ6W›qyˆN˜K€JaaƒŒjo3xKsuNm˜7vvˆKUKn•yˆŽmaU0DnN€7mWŸ
N1fvWZra›ƒZ–cLL‹2uvŸm2Ž›LTŽ+sn+m2›7˜188›Œ›y6NvXjŽŽfŽujŽZ0fevjj8fŒn’6ye7ƒx8+eŒ€o+8Xx1uŸ2–v7mv˜m‚7r6O…saqa+XX+h!v’“Y“0
oFeGNa3c7Nƒ+T•˜u•u˜WhqqGWu›sN’X+ƒ…YvJe€jQ83j–+3r•+NŒT€e2Ž2aŒd‚˜e›F„ˆfXƒ–ƒ+ZŽa866y8Ÿ€h•2F0vˆOOUy•ƒhK0nyJFN“!Ÿo‚ƒSvq!
Y’–YdZd!„dKKq2„ZUcFh!ox0ZUvj•A•Œxn••+…˜xQnsŸW3NKUqˆ„xsK+K–Ž0oNU–QUN„•7K1›Fquvx“Nx+c0JUSc“ZyL+F–Q+QhhŽf8YWJ‹AJ’
vGx–Zcy7•N…2FG•rFZ…v„y0h!hLeF›Tou0sTe“cvd2ohAjYKm3yNndSu!•x’mnrv+K€ŸJ•ŒAQYy‹dJKAŸ!J2„•xn…UWŸ•ju8!3“ŒŸ–AWf2NY…„“Fu••0
0+Qƒ“+!6˜j“+No’…doxNvŒ•ˆF•˜J2x08ŸY0O3m€vaSƒGsJA•DZ0+vG•SF’•hQD……Q•JeLmF…QW€aY6uh•x“jˆJ82„G‹1AhxQ•8vŸm‹FˆnUƒNAƒU‹‹
OO6!+v+J’!–…•!J•vv0•!nyq‚jNŽ!DUqO8D+NuvhjrmKO1Wme3UW“myU“Y13c›U“ujQ„‚Ÿ•J–•NN’n!’!“‚QQU••J’2KoŒ+acxq’QGA‚A“‹G’
+’SNUjDF•Œ6NN!‚–y+’˜Nd•ZT’•r˜ˆj‚D‚uq3cWdv2O•mh€+JemW+q‚˜7GdT6q–+qyŸƒˆoTqvfK6m+ra•a˜a3Xƒ7J3YurxS0v‚ZT+vJW+a2m2
˜ahŽ˜xAOOh6a€€•ŽŽDG+Ÿs€•‹8’‚˜cnN!7„vY8U•Z6c0Ÿ„•rfˆe7uS3AŒ’OU2UXduuS•NŸu‚ucZX•6DjF2+mOdŸ1Z+ˆ3‹„S0‹Nvn+Dn7y+€‹˜QA
h€1A0A3ŸQJ“!FYsxm•AJ€N+QQ…8ŒnN˜ˆZ8N8!sf+32…•Y•heU3XhaŒf1r‚˜Kˆuq8ys!rdSWZXS2v6›ŸnN+˜vXK8v6+•o6GquqS6ˆNjF+81y!d0€uW„v
JZn‚SŽNr8ZŸNv+UhŒ28O•‚c2FqZy0uLnJW–+3€nLT++ˆ3€oqƒ„8vy0•rq……sLrˆT„XOˆuq2yrKƒˆ+sŸA•!ƒ+fO3v8ˆOa•vra0y1F˜KŽOŸ2–v+Uj–ˆ7„xv
‹11›Z21‚›•roQOv2yr2qoqvj•ƒdqSrLa60vS“yNDvA€Œ‹h•‹+hn•Sˆ32!QŒŽ6KAAUv•AK•hY“hrmG‹˜uF‹7qG‹!„O‹NmjTrnG3shK•Nˆ8nJsSŸFuY
m1F+u2’x‚X7AxO3mh˜v3˜x3ufXOYN3•nsqm8‚Ta0qTyf“vˆvyOLsy+•3˜fvX‚›ŒcƒA311Ux1vY+Za!€cLL0“+Fˆvy7dŸ˜nxaG›2ycŸ…0+O1‚0›rƒx8+
eŒŸo–avŸOˆ8Ž2f3s6dˆnƒ3Z›Œdˆˆ8e•’a88e˜j–f3ny+u7QyNƒoŽc›N6UŽŸv€ŒŒnQqXeY…ŸNs3vƒNŸY+Ze‹•rXfKXN›GvNvKWNŒGvN•!W8n•UNN
Œ…na0Fvv1vUyNXvŽ˜ŸD7YuvŽ–d+Fo˜+XZo62XTfd›Œ•1f›ƒ–81›ŸX7xˆ–uqsf–‹••Sju‹o•ˆ•JhXvJK’+€–U+1N0TJA–Gxˆm‹•hJ•0maxxXY…Kv•G
Ÿv’c•GK!x•’…6UUO3„Ÿ+27O7‚ZuŒ’•aAnr6UAjOh1A+m7ŒY–+s’U‹›GQ+DTX’h3‹Qmex’NŸ•YGŸFfX›Axa!OuN0vyƒF+KAr!yYxAmXX€+o8c!ƒ
„“–y›’ƒ‚+e’“Yy‹dA˜…SNQQhNNSQj–WDcm‹S7!qQŽTNjjN’enYJƒ“U!xAcUƒqLUJJj•vXD•˜sKTŸŒ2d2S’ƒq–“X0vX–mKQyDNx–…2Ko+Qo’“hƒ
AU‹D…W•+JADSjj•€JOD„ymKcy„aˆX’d‹GJSJ•Y!“„‹xL…NGKY˜v+mY‚„c!Y–U“–Do!KJ‹+0•Ls…uDŒj+QZh1€!›Œh+0“U„Q•O˜h’“yQ•!y6efm…˜j–
T•rX1“ƒh“YryLD’••OQ›•rn+•h2hQ“NŸne6“QTcANj‚A“•€!–QUNeuNAŸA8No!‚j•f••„•“DOoG•“hn‚‹N“2DY•r0!oUh€•AFc˜•uZƒNroŸu„dvK
h‚•KQG•••rƒTjZDc€+“ƒ6NUU•„3K‚a‹eq•6QNvFvQ+„˜Ne“vve8G›anc13ƒA0e…6nf!2N3FeAfLGc2n1vn›so2N2ƒ2›D„ŒAe•v€aWfQ0AŒ•DAŒ+W1›‚
’‹+–Sofh1QfŸŽ„€D8’–Ÿ›6Gn›1N›sQT€N0QATq“…•–q•j1DNedo2jevT7c›Dr…q€Ž!XŸ’•h!f„••›hKSF8›Ty••r–DA728‚‹‹DQ…!KŽJ‹•0ee•Ys+ŸX0m
OKc‚L21q›D›‹jƒ•‹ˆ–€ƒ7n!–+•Zv1‚cjAxqq•S+eD€m˜Ga8vySvKƒ‚„YŸasoL˜fv2NNWvjof01FQWvJ‹„L8yO€+v›jY0N3vy+d7…12F’e„’ATN•jZ“hc
vU€2U1v•v•71yr7O1sr!–+0Zƒ6›3J•cSLYUŒŽN+qq•jv˜Gq63vJcvZ›Xd˜GŸD+d+…1Fe•1‚‹mZ1yOqSvŒŽSAFDevˆDh˜6vUvX68•ƒT„uxxsq8a1cuX
Y6NO’ŒqF‹˜„cS7cJfKNX+QˆfNnfc6dŽ++KDoyˆ“’–d“ˆQUŸˆ6SdŒZ…d“’S›GhK›Fhy›Ÿ’xXvyN€oKx–c˜hvur+j•L˜fdvT•+r7r+dŒjƒYs3G€rq7•6ofF
aXvna7ur“3Z“˜ŒAdTS301K–N1•ƒ1vc10vGyNNN1•j›ƒFUmZ82O3ˆƒYfŸ2fs˜N0c78++Œ€‚0erLxˆ•vŸy8+eƒh2qŒŽ‚WcŒ1ˆ+erT+ŽWn6+O7eŽdmd•
Y›TO6!0˜ƒcW‚•e“‹QQyNu•jcLF3•j‹ysdW3N•KxNNY11€•0N1Q21Tu…‚K1q˜6Jj‚qƒ•aG8dFhvQW‚3W0FsˆŒŽ67NDa8•jD0+WŸ7ycŒŒJ–80nD7ee
Œd‚ˆ+XS›1v€vXƒŽ…ˆ–3fcmAxYhD’XD08UY!S“•ToƒnŸy„D!„hW!+’“!8•uYv‹vA!…scT2DF…U•y€•A‚ŸN’’“eAQNsUFx„‹QmGD+‚“…A+v–…7…6WUS
“Lx’Fyc•nGa’2FOON0ve8Ks›8cvOKO“+LŽ3ŒyQDY…Q›xn•!’•!…’…cJn•QQD’aAXDZXŸƒ•N…vO–‚7c“‹…G•‚’“N‹Q„Q‚3„++–oTŽmy0Ÿ…c‹D6„XjJ
A+–›•FŒ’Dh’!vJhK•dDƒ–vF•Y€GD6Ÿ78’W3KFF’•OmQ‹•…aQLF!XZTDhu„YƒxAAWTn+QX’q•u•8…•ao2mS‚m„+n+vh““„hO•“US‹A“cˆN!“‹
TnYr…AZj•xh•‹!U•S’’KADS›Œ+Qnu‹’KJoG“Fˆ“•+KZhAOƒx7F3T2ŽNT8‚eNmŒ…qŒAN’yK‹f„‹DJf…nˆJA˜mJcQD!oTmJ…’JW•G“€jN!N++6AŒ–v
Oh!T“N“˜SQ‚s“AŸA–„!D“jZ•h+AA6G–˜x–jJŒŸdv7‹s3yjqŒ1OQ›6v…uƒS•eDQUŒ›‚•cNN‹˜0D…‚6X•OŽ•ˆveNˆD+T’X+6q˜‚xQv“A+0+ŸUYN…
•3“jjadGumŽŒyj1Wvˆhƒ•h…’nSY‹•Žu2‹••Wevuq–’•€+DsA+•+y•vŽNvv„D!ŒN’„Œ8SAŸ+••Nf„•K8’+J226˜Se1Uh–0FUKTnF2v’„›GeY€DAv“ƒŽJ
YZcƒF2qj“6vj„SyG’Avˆ0WLDvuYjA•1ŸhF6NjL„SFs–eXYsˆcjA+7F3“6!•Q3Nƒ0h7uKZmN…QN6G+“SFeˆyŒ8aJƒr7m–J8hx•LQ0Ge2+83N•cWˆ+7
3NncXF•8dLS7v˜n06Gh7˜2fŽaŸfƒYŸ›Ž–er81•r•+d˜q+e7q0sƒ„fXujT–62DnZWjrZX•j›uŒƒva3NŽe3Fm˜n˜+ƒcL…1eL…7vLo–fdnƒ+fW€uSdŸO2uLNƒ
s˜S0›˜ayv3‚yoKs+d7rˆ8J8r7Zv‚eW“N1ƒveFWv+•Y›+do˜fv•fv˜W2qKh7uah3‚˜hv•˜‹WƒcGe‚‚vd•˜13Gƒo7W7s62nqŸ2•dGe0cn+•Zn+j‚vvnX
2€SceD“oOS70S•KZ…uL„€•rsoZ6ar‚˜•vhs€xZn‹dcWJNYXxSd“eN2rTW6‚S+juK€6a7vn27f3’rO…˜c08Fc21J›TvŽF–vhDW›e„jJGGo‚W’mquNQa•Œ
WvŽ2d›xW6f07ŒYsƒ•2sLoˆvL+ƒvrU7s˜dx+sTKƒOj6–•Dm8sj2+sj8ˆO3eyfWdvUey03Ny˜6rNTdxcT‹ƒsDWS•vaQ•ŒGQs›GQs›•‹NŒNSN1YX83•‹
NvUU“NXQŽncSN›e2hQvu…cn‹JUvJAf11c1Ndsf›6ŽŽYmjjYuvŽ+›+3J–›rDf›UnD7deŒN€7f›yQƒQ7++aujdˆ8df
+XA–„„+TnJF“oQvcK“ZjKJ‹…sZ•‹“AQmFh••U“OƒWA„’UG!G–s1GŒ•Ž+T…N•U•GZhdY“˜SQo!v•2JUW–yQDQy…›‚DŸWvaJ““NŸ–UJKD0ƒ–2
Oy•7uOGfd0s–xmNDŽrS!QŸ““Qm•N–’„xTYvY+ox•Dy8K–XŽŒ–UrShF•…h‹’YJKFoNQy…ƒoyŸA•XdcUqA“S…•+hQ•QTŸ•01uKUƒ’ŸYNd+•J‹Y6
NaƒFUsxsZ‹Ac•“j!d…„N+yYFo’8‹„ƒ…F“–yK!LƒSQZ“SYˆ!AvGFD…!xJ‚aQF“WAo“A„“h““hu“Quˆ!WhN–Z“YoTQ•T€NS!c–0“U“1!0•qFc…Q›’Lmoj
SJA•hD•u–Ÿ“’!0!‚Gq˜FqNQT‹0ŸnY!–›6u6Y…„Ÿ‹›Fcf2FW“uƒGN“•ŒˆsAh’SJ…’“‹“K„–xK…‹AŒXO•’cyQYD8cˆAoor‚AQ…U……€!J!WUj•f•“›OQLx
!0LŸS2e‚YT›dn+O‹38rLv€GQ›nˆ’ˆKXf…FxmŽ7xUN1nv1‚f‹ŒŸ€h‚Œ•OQ+7u…0€eAƒJqhˆ€+AN‹8‚nj–NŒvv’vˆXAj6x0Z+2U˜€GO•+ƒ7„LŸWhr˜aS+2
Tnys•˜xW’T2rAƒ–D–K–D8ANh+€JX7u8qJjƒLA’–D+Se7„€+DaQ1WƒKXd’vr€Zj˜NT!e…e“„˜ŸXvQJŽN!yY862X8€c6+mfŒƒo–e˜vn7„TfŽJ3’+feGˆ
2dG1+Yn•1am•ˆdnNxemjreWŽ€ZnjƒYXd€ZmŸu2sŸG+•Œj3ceLS3eny–d…“yK•›ƒc„N•S˜•fZ1F+ˆs7G0•Ÿ+ˆv˜68•˜G8s6DˆdW€maŒŽƒ˜X€2a2N+d2•‚
c2vuc2€2Yc7q3s˜•0NŽ7Q2vhZŒDŒWODXQcŒFvY3ˆ7dXZ–63FfY3ˆxf•r+ysƒeˆvƒuŽsLG2uƒO1vrXa2Nexvr‹Žsrx1srm2•ƒŒ€L6aGeGƒn‚…e0NFXX€+
XNT!1eTLuZe…U+
+FJG˜Ÿ€dZmFFT„€WcnvyY›˜m2ŒLs„L7W0NL2…JLO6ŒLuuKq+ˆsaSro7af•3m–v3€v+f6ŽOŽ1‚…‹Ÿ‚y‹“F2Z›6u…o7m•vaG3KŸuq•Lcyf€‚Z2•ƒ!•rL“su
ƒoƒNTQ2vƒLu0•Tƒ8f‹›7˜ˆ6u3eqqŽ‚NAv„˜qO…d€˜“10ƒXTvŽFQvTŸvULQ3UŽd‹„˜U21–vƒ‚+uy„ˆ‚qc•sa8Gy2FnW3FvZ0v•ƒ01fv01N6+X1€dd˜a
nŒaWvNKy+6n’Q˜G’Z!UK…Ž•7W2•62hna2’•aWOmYm6…YGq…YGqs˜6Koa6y„dˆJXU0F›W1€Qy1€Z1•jŒ–8sŒjq8KDu€v˜F–7€7ŒSŸfT7J2eoˆ3ˆjaWJ
vc37x–drh7vLj–7XnƒfeZvcˆvŸq2Ž+˜€+˜vŒj•F2€Œˆ1xm+ˆFsLu7F–+G+FGc•GN•hFc•KF8•r–Yu3!dQrns•+xJ’’e…hA’•uWx+GL˜u!UqA7Lc–Jm
Drv7!N+oOuOAv•KF8!cf+S„jQ…AD…•GŸu7––…!›a8„6sdW1o•f2Œj“UZ•˜Lc+’˜Œr2j“SYhmN“T•˜d•anQ’’x!2•!‹D••„!uT•Ajfv…Gc›v!2fƒKN8U•
GZ…vu8!‹u“NrŸ•’h•’LS!•F•+AOK–1cŒcuA6U•GŸvŸ8Y“’!3AqJDdvASjQvyŒ•Dns22•›’ULˆ!N–XQj–“Aƒ“aZev6–A•›Q+U„’sJ•D„3AOAZ’N’
+€“!…“SA!Oo+„–U’D•ˆZƒD0dN“S!ŸuNNˆŸU’6!80’N–L+o…O’D’’fF+•TKFQ€dadAvx•Q••hKQQ•ŸGh1“h•aNSnA…“e•m•˜aeƒ3hNNu‹f€•W+
UˆD+X„f1KXvmDjŒ!v•OJŸQŒaF•v’“ŸX…jAnyrAŒ–•yŸ6h‚ŸTN•dsJ!•e…‚NvhŽJ+“›O‚ŒŸ‚31G’G7N3Gs‹u–•Xuho›QsA3–DAJ–XFn1vU›€ZWf“U
O+’„A›•JOfA•c+“FGŽ•cˆmQ+A–•›•ˆFeya…+v•Œ›0jDZO2W7••j„fUSLŸNN“›ŽN!c•r3‹ƒor•–rQ+‹O•o€•j8‚G’+A’U‹SF866ˆN‹F36aˆnu’Ls“+
1ˆ›v6NŽƒŽ’N+e˜j˜Yo+WhLs•JXQ„h“ˆToƒ3sGs62‚srN€N…eƒqa‹vh•ŽN1uqS3JG˜3WvFmZOjŒa2N‚Y•ƒNˆeWˆ‚q˜y•˜G7•+NŽˆXXˆ6ƒND3SW€•0v
aG0‚a˜–dnŽ7Xvn27›72•rr…8cŸ2…oL0ˆuq8•sƒ“0˜626‚JrTdXF€UXXasvy˜•fqG‹7o6O1sŒd‚˜•fAvXc•!XJ2˜•ŒZ€cq7“€uam••cWƒ•ƒu7m2ru•€c3•vU1•
de3d1SNTXSeWe+Y3qsu62usKu€v•–vZ˜Sv‚˜“y‚6O‚•Lo+o7Y8a3K07dˆ“x7W081eTƒy‹dDLjZvr!+3ZeZcvZ6Yf6€8Ž+v+UnT•2Ž0•ˆaNDƒT1•JU+Œ
1ƒ8+rOŽ77Ž8uLdxNƒ3xnJuDqZWx‚rG+mqGu…qGeu‚62…q6Gsq7m•‹0N‹SNŽvTd7•xŸGTY•O…ovyv3TeŽ8JZ76h–6˜„QcUSAKNSŒ8h“J›U‹•˜0Y•
x•–Qrh3Ÿ–cƒJ2sDOU•›c‹NvYWNv!SNvYWNv“UNNQTŽvA‹8€QvŽ€AS8F“TŽ€!‹8Ÿ’UsdX!o•K€1YU‚j‹UZvvcrˆ•c˜‚+˜6€2cGvx˜GN•Yv˜Œ7YO7+a
G1vZ+F•˜+noYŒXx8c˜ƒx1svn+68›r732Y•Ž•“XGX2csXƒh8Fx•ToAQohL€c•asA+oA!70+osYD+v8yx3GGƒxy•+„A+6s8‹h’y17OYTy2˜3N7Ghne2•
X•rŒŸQ‚jL“7rhF“yLc˜YŽ2ˆ…dYWTTU›F’d7YŽuf
+Gh‹rLvhDh8UF3F3cŸD•f€ƒyvUŒK“˜e2NeXo–7ƒx„€QLZƒŒuhON…hŒ6!˜•Q‚7QƒY3rˆNZ1Yh+Z‹SF7!›s2’’AŸx•Qcv•u7‹0cAcTh8F7Z˜G’ŒAm!A
rcOUJ3˜••vfZ’2J•ŸcK“A+s•o“•NQ€NJATN…Du•y–!JArJ€“NˆKF•Ÿ•ryU‹TGa’–…“’D…eUOQLˆcnˆX!•NNQX‹y…QS6“•GO˜A•Fe!f›8N‹r•0xKFAL
oQ!+•T!JQU8X!DD•ANj’!!G8•1LXcƒvWamfvAN+y•N›FOWf€vŸ8AvD+•vD+’Q’+’oDvˆYŸvˆYG›Z!F›Z!’Œc•ovZeU›6GnŒWhqO2x…NWxnOmO
•uO••NS•‹dhŸOX26„ZN+OvT…j+ŸQ’+’G‹f„FX8Se7„JƒmFn+SATƒLAj+DSj8DJj+DNDƒKyŸ–ŸFj+DK•3LK7xWU3yqd›KW‚Žcj•Yo3jN•ˆ’Gvy!W
Kn•6oXA+›rSa’8mŒ›ˆsTv€mxuW!ysK„v!yo+‚LU+Y6qe71NOdŸ’X…ˆWŸrYmqJGmj6N€•O‹•OZrT˜•a!q+XQ2WKsf0ZmSuy€8y“JN‹“3mqqyUuO2
vqYnhroq•qfevd1˜Xˆ“3OƒnY3Žv–d6xn+›7•…qKN+a€˜•2+2ZS˜ŸDŒe0dDZXŽLTXdDZXjA1c˜6j!vTŒcNTvy8f7„–!3Gs‚aa–•˜aoo2Fya˜q–•qynŒF˜
NŽcX7sˆN37ˆf˜3‹•6d7Df›vƒ+›ˆJcW›Xˆ…›7OuvryrLqy6fda••c7Kyˆ2vx+d7jƒ‹n3xƒe˜ymdvd2S„xQZˆY1uWomqKN63vFG3Nj–Ž317˜WF•fua‹rq
˜G…qƒvuduŽd+sƒ“oŽeyUxdK•rq…–fc˜…3rr0hr6„6a6…nNvŒyu›S“…OSL–W21ec8Œ€7Žfdfƒ1ˆ+dŸ27Œd˜ZU’3oS1…Za‚oZq‹v‚qx•˜qurqqOjoqe•oqe•oq
u1„€ŽŸvULY117G2O’myXK•yFAOˆ‹v–3Nyc7Nƒ+jqa•€0•OQˆmrLnZmThZGZ+y1˜“y1DA30DA–0NDWUdŒ‹vjN–0DA01DTQvdŸXŒqGvrWhh‚K
a••r…c0osN80…L•+„OFˆ›mxnU0ˆ›e0€Y70NNyŽ3XFfqnd1fv˜m2•SDjZmN•X•7+0v7’8vŸ‹2vf•qƒXƒfcAdmT+d›YnJ€jFxA›d2WxQLNˆcOY7s•G›F•Ku
G2GŸND€1WŸ’“0–mo’F3cŸN6+T•ƒJ2YGN„x’O6sYŒfƒ0ŸOc•2nYŒaj“OayYG!‹’…!8„„Ÿdu“7sJ‹•Js˜f•cu‚›F‹mN•W•xƒv˜G’Ž0ˆ›’eW€TAmc
Ocˆ–ˆ…AFv•uŸ“d2XShL!j˜XFU7’KAŸ+yW•Wdqx…Y„UWQSNsvv“•J’mU˜›nn8ˆ!Ny•+SS1X2ŸcKY•“2•+cZ3ˆY!cm!’+Qje+–A3D+•DXmYJˆF•
Q•“aFQ–OŸ–X“FN…OGQSND3ˆŒN„Œ!+›•›‚QGA3xKFSAQh–“ˆsN!Ÿ0˜+7Ÿ8L1oQ–F8W“!Nƒn–ƒ–+yu›h›Ajm…Xh•K‹8…hLyƒLvZDJqaŒ•TTenQA+
y•’f’xT+D‚ƒ+FvD+’Z’jX˜mfA8AfAeD›Ae’XAŒjuhN!7+ZŒ›nN’ˆJ6fƒT“Ÿ7yQmdx–oa‹1r6N1aGUy6Wcfa26f‚6rxWAD3LAuˆNK˜xX€v–v„›–SA
Ÿ2WAj3LAŽ3!nvˆNvf•j!fA•An–•ZT+DcD3JyŸ+X€Œsj!›…Or+LmS2rGWfo“r˜ˆY‹Žv06m+UvuZWaUhsWn…SvJ!›7F2dcq••OaShNq8ˆLT!30D2Ÿ+hL
1x“OjN2’hF+›xoQhA„d’Ja6O!uFr•Lu˜Ov3v‹YL1v7Kfn…m˜jƒ–d›ryˆ˜uj˜ZUF6Un‹€6+GJ+SeyY•f€xdW›˜NeNfK7O3xoY6v+
+NƒU0ŒŽnY3˜qƒN˜…1OrcxOrcxN7a7NLN7e3v2d21mZXˆy˜m7–+ŒŽ7aNŽ€Ž›nZ•Ymˆ8c6W•›n˜vƒcGd1aWˆyd›Ÿu3•˜SƒuZ•Tu˜€0“•Œq8„XLsdGJF
8KK8ŽŒ7˜Ž‹d˜O€ŽFZn›XdL1Uh3U0dD…˜8Y8…S+„JuFF8v’OFZS–q0sN+nuSŸ•ŸYŽŸd„›ae•vLKouTh3rr€ucŸK„‚TcƒJjSv!TWu‚yx–aY7!20ƒ“ƒcr…1LT
“y!Kr€ˆqrNjaWhrfŽ›•Xn7ˆ+Žvrx•ˆŸeˆssX–+XuN‚ZGGu˜GGoZ6q…aGGnraK•a6a•a6ar‚aJ3W1€Ax0vYƒ0vA11€S2N1UŽZaDna6N€˜6v…˜a€oaqŽuYa
T€Y6ˆs˜qŒ1‚Fo˜qˆ•ZqZvqq‹nqqhnrqx„a6J…Y6’•Ya’r‚qhnqqxvoqJ•YqGsqAvZXOu‹’xW„J+ƒ’€‚d!‹Ÿa+21vh•€Ax2v•7qqx–Z˜7oˆ1ƒ•8˜›L’+Ž+
h•ˆX’fe›Ž•+e’–ˆ›hof›ŸxˆrNŸWy+e7Lx8uvvq2‹7–+ƒD+y+x€Fsm•AojD…hqNfŸ33DF›•y…Y–“ŸmQ7’hmUxr8q˜ZQAnT€OL!•h8N3Y›O7+3fs‹m
YŽJ…ŸNZS“…€€!sDnˆX!n+0Z!Ÿ+‚1›F˜jŽm7–T’hSSDfu„fs€KLv›ZŒYrJcYˆW‹“OYy“oJ•xhO6s˜f!Œ…O••7„•vxZArO’…OcXqJhZALD3ˆoDv˜ŒŽsJ…–m2
8Z+•…31‚AojD“7qxWoƒ•F„Lˆ˜GZŽŸsT€–1x•h!“!’8X+F•+„!a+Y’ƒ“+h+!“D!G…G“jSG“ˆAN•j–Q…“‹xJcSs’eFUj•Œ‹v•Yy•FQ!YYKUUSAo!L›yQXƒ
’Qh›S•!cTO…OcAQo’0˜d•ZAjˆ›’Œu–s•OGˆX7“fdNƒZˆ‚an1ˆoTsdƒLAŒ–DF›–cUf•˜!fQQAŸ2UA•uTXv–ŸAv–ŸAr–D–FSD3F€D6U€nf‚ZLeoaru!
03DF–‚arˆ‹1••vUŽ„0Nj80•Ÿm€‚vZ“Ÿv€!“Xqv!vƒ+hŽx0•8xNA›AKAj3LAN–‚K38qd+AQA›fvD›‚U’›‚YF›•WAn–•Z7+AT˜+S1Ž€SNd€Amxcm2!Nh
nqa’oKŒˆyŽumA••ƒN1ŸN+1xLDN+NDNTcƒy•2ScrWQcmx83G3ŒY•ƒcs–G‹‚N•›Z+fJd–…•eL•LuZ2ˆ1vj•jY•nAs+GejZWˆAdˆUe11‚˜urs–vX„x˜
vDvŽJON+G„2‚Lrf€7o’Kcmˆ0eW1J–•e•G0+h•ŽŽƒNxŒƒ0xNLŽOŽvr…–fWFx+d˜O1•r26vL2ˆ•LLˆ+›ŒD–+NŸhƒvrx–c˜ƒh–+Od1cO•ˆZ31+e3N+Z
n‚oY72+v6˜r˜UvhZcy+hŒS+h“’Q7XUmNq••Jmxr‚uddXe7m1‚LNfdX˜„˜7„dLccˆ‚•U–K7YKŽ0dTY0N•QU˜A3ŒŸ37x„’ŸˆZ3h€uŸu2s6Wos2€0
Z„7XWWFSvW€q˜v€vfo6KmYnu+Z76+6NXL+a›K+…Œ7„sN2nx˜v+ŒXƒ1Žc˜Ty8uŸqYFdŽa€y“•Ÿv3sjW0•dSƒN•N20FUxNd!01FN3N•A01FŒX0Tyho
3n•2“Dd–„T˜3FjDy„TD–„jF–„jF0€jd2€STn›KƒNFZn!WWq‚2Kmr2‚hqGˆ‚‚GFuoGZ…oK6rddLQUNŒ!S“•Ÿ‹0vŸ8+S’roq’j‚KWm…yNumWnX+xoK
„2ODQnx–ƒNTƒ„+NN„8NN„f›vj“x1ŸJvrŸŒ+XvfsvYŸFuZ“ŸGƒN7W3Os–jo6WD0+WnfycŒŒZo63nj7e›ŒŽ+GW’X–1x„•x•€1eOƒ‹ŸQAA!A’J‹“FU
ˆ+–!ZLUSy–vW’WOn+v„’–n7Lj€ue0!0SYQSNsJx…ZY•A+r’ah•UjLLnY˜Xqs‹m’f„QU’O8ˆZSŸn6…F€s„Q–K!jxWN7Ÿ•W‹•A•A+nYNajZNUN2–„
•xv8Ud•ƒa+KA7WŽƒQjev“•me›„Z“QLAFZFLKuKŒ•Dfx‚’•1A+m+m’K3•veNLsevqNfymshD•XvYrNFeŸhxS•+„G0••Dh8mNd!aYS“!F–!+U!“ˆ
1NU’ŒKd•NDN„+‹“…!•’+TQG–‹AŒQYUUjeK!QN‚•JN!n“T6D•yT“‚W“hAQsYŸKFxhNJ•AodxDN!x•“vh“!›ˆ!sqd‹v„“DyŒcGcƒdA3T3“f•…3L€ˆ
Ds+•1‚Zj‚0ƒXLŸQeqZŽ+Kyf3•+ƒ•L+DsL+DsD7LAv–rAe0X••yƒ–o–ƒ–“–D8A…j8A1DŽQ€˜ŽvrˆuvY€qro1K–ymd+ˆqaTˆU13…•q›av88„•vrSŽOqn6
•!ŒuNŒŒ’OU›ZreYX›AŒ€fAj!fA8’ŸOe’r’˜nvZWTfD•DfFQD+K–D8F–D+N–D+’–D8A–’+’YA›AcX38‚oŸSv‚vf“OuoK7ZF–L601NvXrˆ80UuSn3
!‚L+€sUW‚„8j„›r‚WW…GŒ•–T8vdˆo‚ST…ŸW+‚€nƒ1ŽŒS›F–ŽXK2UA1OTLATyx–s•a˜ŸO‚N…Ao•y70…‹r€ZK‹›qyrK›Ÿ20„XQ•72€qYŸuuŽdN6f!DO+v
vxaYvZ•˜W€mWc“v›xŽx‹ŸhQ1Lm–+••f8JDTQYG+Z8!•›X08–oLŽQ0NOh–X7nƒs˜e…Ÿqƒ!WYcxejƒy˜F‹y›Fnc+
+“‚eSG’1f8UxJ–dWa…vy66qLˆ2›G€uc€Ÿh+v7mfNxZf1rSƒŒT“8+NŽT›3•€eNŽ˜X2•v›ŒT›Q‹›Ÿuh…1mQFx!•he6Nd…xNŽQx0vF˜„JŽWW‚o721›XdKL
„f2d€UnT„72˜WŽŒnŸƒe…„˜f
+6+U˜Y+ŒTDS1ƒ•x1JYQ“ŽD‹XŒƒq8›q3˜+6fenX+8Yun…1ODY›600NXy€!WOjZmWraWehYmmnrayuYm2„˜6Gm˜GOqZGmvsˆJ›W1€U0N1G1N•Wƒ
Nd•xNNU0Nv“–NvU0N1c2ONŒ6˜8vN•D“–N1“–N1U0NNU0NN“–N1!ƒ1vY–NNŸ‹0v›‹1vY–N1Qƒ1vŒW1€•xNNNyeL•‚ƒ„ˆo˜•uo‚rNWeŽ“
2!•…nNS+jqq7o3dm’xuŸe6•Gx•sWZ•eWF26v˜!+ur!0vrˆ6Z2ŽnYXŽ38X’fˆeŸh2‚OŸW0+Œ•ˆ8Ž2nn+e’›+Xˆƒ1+182d•T6nvaNO’›y‹x–dŒ’sZF
ho‹y“•!Œu•u8aQ€nn‹„ƒ’nWj‹JAnO•–07“JNZQ!!x€U+„mŸhAd!ŒG€2xJ!N6nva“8GF7Gˆ’v–Av˜ƒ+ŒŒ8vaY!•›Ÿ3TŸKZ…‹“D7+0sAQŒ0q“svv•0ƒ
!uhˆ8NZoN“GA€d…!38N–DvF+A€Ž‹axDGLŒsNAhGTQ+7Ÿ‹ˆv˜ŸUW8QSNyDY€ˆ“QLJ•–••+7“ySAOO–€cY„XJJ+068SJ‚Z‹foD›rG•K+0NNŸ7OUr
QQn–jƒ3Œ•ŒuX„‹•ˆ’v„eX•xLd•QXev€K2N‹+7NQ“Ts“sŸAUQxƒfQ2ƒfQ2fe0J0L•“•7„–ŽƒQc+“ev•y!c•hK6•N€–„ˆL•71Ff…LSA+c•Œ•Wn›aUo’€
!0…u“•L2+G!!QYƒGv!…Na“!•K‹UJ…!Q’„•ZQ…UJ’••–A••–0„NJnGhh!F“uA›FŽ6Œc›Um30ˆhr‚J•Tˆ+!2YmoƒZ2A0˜aOfYqXŽW“3€SƒmF7+T„Œ•D
AJxmA’daX…s’7’eAreZnvZ“Ž8K6›yQv€f‹0ŒvuoNxs‚v2e˜ˆm’•+•ƒ1h3T0Œ7v˜ƒ8D–D–ŸSDfUU˜h’1n••–ƒ–jZƒsDf!nf•“ofhOQ+0„G+•AL›•8r
8xGQ+Q0Af•„AfyjUOuvAŒA˜AŒ–NAŸ+“FNfKa+yoG•6cs„f3•›Oƒov‚Lc‚qT“–JxYdKˆ•NLLˆ1•Lr‚ƒ3QYW2us€n›Œrq•2›7W+˜7W1uvXZY+m€8NŽf
UDŸW„368y+•Fx+yvmU–Wh›W+˜€•–3€e‹›Œ’Œ•cLF‚r…7ZX7‚XnX+€srn…–NJWddqGŽvuhaa„xjZUˆ˜XWFv‹Ž3y–sƒ•fNƒ62•La6uL+3•˜W•7WDfe
2Ž3QcŸ+Ž•Ÿh7u7OˆvŸDf›ZTF•˜68sŸuˆ•Ÿe2sŒdˆaŒDƒaOŽ•˜YvdA˜q7Œ7Oys7m–s7m3OrcxŒxNSŸˆv+Ny„s+v3u2fNŽS+OjNSUˆT‹21Y€xTn€eZ
c˜K7LujX˜cGWqdvn1jeuƒ6+vy•xsor02N•“7ca€qa7m2uv7qˆŒr…0OJ1+Kq•‚N˜WfK7+„ov3+nZ2›•T„ˆ6ƒNxU77›vŸn7ˆeufN+62ne8s˜c2NZ•ee+jq
a2‚hq2ˆ•q2ˆ•rWˆjrmxhr6O…›NT˜SNDTTNT˜Q•ƒXTNTTXNjNTNjNTNDdTNDFTNjTWsƒL‹•L›XYxqaGamZG6‚amWmZG6qaGa…y–WDŒWvƒŒSU7U
–1dŸXOcmqN„01eU11WY˜•€‹S„d3›UNdQUˆGXGxcc“FWTGZ1+JLs…KŸe…qudvdNŽ’vd˜OŽ›K…3YWˆmYG1ˆ˜G1€cm•ƒemdr˜nd7fm’v+eh•Ž›Ÿ‹•
6›Ÿ288›7ƒˆfvŒ•71Zyfƒ•…h›j+6!jŒ7••s••„Yys€!ƒs6ŽQ!sƒLv–!…vŒTN€!TL€yLOheAULŒ!•„ŽNSyquKfQOŽW›Ž!6…1…ˆ‹•j!aˆeS8srvNaOcLGUy…3!8vKvs
OŒfQmx„dv0ˆLc˜Z–FŒK€cTS…„!››y€L•+L…n!L…ŸA8vhs1L€Z6Z!‚ZS•’…XeN!X+6!ux„v‹!oyŽ€o3Ko–ToˆS•JTU8qKSŽ•„STx‚LNy0qNun’vLKYJG‚N6…‚•
Y6‹„K–vˆvWFL!0€ŸqL+‚Nuˆu‹nsrqŒvcnquv!f›vvW67“rŸorL8jOƒr3j6…AUQhˆ“Q6Z„‚O›mZUm8‹K6Ž“Ÿ…S!8’•J!›G„N7OvFJXmFZXmS˜xF!•YA
•WFOSv˜ouU•Nˆ“u€eŒSˆoŒK8qŽ“hfv+06o“K0uJ…•nNyŒKUNjŒ’J’j+dˆNW!U’Tj…x…c!‹“‹hXq!•JZWF!mSF“‚QO“‚h•!v’NA˜‹hAe’x…•cONQ‚…
Ÿ“!xUˆ€u•v3WŽ„+UTF8K6Ž2qK•6‚KŒ6X„˜ˆ“6D+Uv7mW3n•’1n•„yƒ–•QA+yADvˆWX›K……Ž€1dfe€L7roFenavOF•c„nm+cyD›JdTOrNŽe›0•N6qSƒ
LJ€D+GZDˆFZDˆ’ZDŽQU˜hoˆƒ…Dƒ!Kn2‹„›ˆAF›‚Q’›•aAn–Ÿ•o–ƒ–rTƒ–€TL–h‹L–XhŸ+Xo7F€u–Ÿ+OQƒJe0€U6uF8!D+“•–my˜+jKrv‚a€J‹˜O‹ˆ
D7T0cm‹Žvr–v7O•F2d›nXq7LSWo•unKrvmjqe„1So•QŽ–‚dxsxTxT‚07TvO–•72vƒ•T!ƒaq…qyG+d!An3•€c„ZvyYX7qvn1ˆT„3J1˜„7fZWFvyoK0q
qLN–+›3NŽZvXu0s7•8N72ycŸf3–›rW+srOˆ•rGyuLm6•KD•eW•ŽZWN€cWvh›•˜6y•rSfŒsxfWv+d0Ÿ…8uƒY6uLdƒdWZrY2ˆh8e˜OxuLW2sƒh7sr„6O
ŽfZ3N1+KDNƒL…N1K…Z+Yamu•yxvsq’u+UvuUmS’–N„+K•˜xeX3•7r+ŸuSŒ•oXŽ1Qd+Wd+a˜e6+UDnSWDXav3hhuaa6fO3+3ZXr•T€JOQ€hh‹X‚
hSW3717cudƒ1ŽsfLŽZ+Že7L1f››h„›fn€8c˜h•fuˆ6ZccrXSd˜Q–dr›‹dT‚mcN•e1N•O1sdA3N€’nƒd‹!0Ž‚cƒ8ŸWyOWU…Z2€roW‹momesom’qrmx€q
W‚DruK…•vTˆsZa7!GZ„aaZ„SZ7njvŽ˜WvdTQvŽ7‹OGusqmhmoQ3y“jŽeLYcGdƒ›XŸaˆa•ƒov+……uNjAvG’ncDN0„8K1‚Z›ŸeˆrŸLhZ2ŽˆYON’˜ŒƒX
‹deŽONˆuˆYW•ŽZv›’fNŸO0vŸ’xuOj’08›7j+73vvLF‹aLrYhƒ!emZKXf„f
+SdjQyLjDnDT•WJ‚ZSŒvƒQ2!Y˜N•QNjAr8Ar–ux„WƒSqDŽƒSL“Qyc‚JL6ss!hmUdeh…“2J!’mX1js…DƒN‚J‚0QYm+!qLeNy›€“2v+’K…3FKhAU“+7K
NW‹€1NjJNˆ“Fy’a+„•–aF+sdcOs8KK1˜+SDx‚1‚eNTY…JTYjh•++…DxL’h‹›jo„+Ÿ+˜A„o„TY‚›ho€s•“jU‹dONsqOˆy•UŽOT6‚uqGQn’xrZ…“2LO‹
o˜Ž6TAmJseKŒ“hWqZ2Œjj•˜GcZ2QovxqA•nƒ0aG8UF3ŽhŸYNq–……02!u‹•XFX+2GNQ“hA•jŒND03F‹•DN“Yh2“•NQWmXDo›ˆ…NJŽxaLYd7ZQNf+
•+d•!Ye„“JK’A8J8‹‹++jŒ“oG…v–•“OFJA“TO“–S•““…O!m–qA!ZDK“–“•“j+Œ–SJ+dKF+s“0•K’Z1‚vaƒ‚vaŒxeQeUDAŸymJŒŽG6cQŒ•NJv•O!
nee•jŒŒ•DLŒALAŒ–GyŒ–NyŸ8‚rf‹•Se2x…s6Kr€GvvWWes0mS–O!SƒfSK…3mh•2WFuem!…eFTF›€Œ8s’vNrKfAN•Œ•NxŒNoofy…hŽA’S+’+AŒAŒ’‹
’vj‚j0r3Ÿ2S’ŽfLA2xNy˜ˆ‹„3…jJ›KU•Ž6Os+•8yq€8oam1rG•ƒ˜27XˆNW“e˜…Fh‹Ÿ•1dn€Kd’j…djX“uyL‚fŸ’D0QU›nGuuUX„1•…Lj0q3m0v76–qacy–
O1’Un’Ÿ‚••›‚•Ÿ7!W7+U•’S2ŒvyaŸO0•ƒUoe7m7L‹LŽeUˆ•v7“1vLdxJjQ6uKN1•q•rJTooe7GƒˆˆsrcyOŒF…a3FqŽ•72+uLu1dr…ƒu˜!+u7mycL•7u
˜+1vr+yf2’1cXX‚f•˜a0oŒ1‚Y3€+˜X€ue31ˆa21hY2vm›3N+eODjYOd€˜3•ˆ›WvmYn˜›ZNjfUNDŸ‹3Xaf‚uN‚0LŽy„rSN1Nvƒ‹f•+feWO›N7e7FqcŸ
’jjoK•!8JŽyƒLTa•‚Th0˜aJ•aa˜ˆ1s6K7LXŽ2om12ou3Wƒ˜LN‚˜6asqTDnem•1cm0x!…h3o˜8rNjW+vx3r3afGƒfm8+ŒŒ7ˆfŽux–dWNh›Ÿ•€qq“…G+W
d+jqa2‚ho2‚nrOFo˜mhuom‹•rOd…aWJjqGO…qm’hqG’moWJ‚quTqa•d1•3’1N7•y1rU–0L“–0TQ01jŒXvTA01WN’Zmuq–hD!ƒ0rQ–0˜Y–0TYƒ
0vƒTNŽTTUjTWŒ2m„dŽLGQj›+•L…‚rnh+oL2ƒv˜qsK“NqA€0dƒSxNNOy•Ž•yNv!x1€WƒNN˜3F–qaanKŸeh•˜6fJsd€WNj7vNTXSuLo6•L++sr„–fW‚n
c›ƒ’fsr’–›˜D–+3Ÿˆy•ŒOXA+•fOfˆ!’mXJ8jŽuKZZS!•+SjYLŽJŽfh›2jfuf‚ŸK‹…j“vQ“oS!!‚QU+JaAooYSGJJjAm+TŽadQT’0W!•“!FNAFTNŒr7JSS
“Uƒ’J!a–‹J“xS•““jKAXDFAQx••‹•!Q€G“n•–QJDnyhu3sJs2NG6ƒ0m+x1hs30X2•qfŸs’Œ•vAv•No•–ŸWYU›Aev›A›€›AeAXAŒ•FAŒ+GyŒ0T„ŒsJ
„Œ•WUe•AWXŒJxKƒ›–ŸD•€F2Do00mxƒ˜O–Sƒ˜3q˜K–˜nWƒŸ7cxŒqˆ…v!nee’7AŒ•„‚f’GTvFrde1vAOvŒ•OJv•Œyv•NxŸAŒ•ZAŒ+GAL8’–Nf€ˆT8•
–•dAˆZO8ŽheAy€dKW€f!qj8FvŒ›vjGY•˜Z•’12hX8–j!!TXcq6curƒjx˜J!Ur+oJL+8Ž0ˆAv3ˆq›–jXXa•ˆNK02f0F6eeedmfW’j8U’DUvd€d•jDjfSjvA€3
€Gfj›Nr•fu‹AXno•’˜qmxZ1n“L›Y8+Fƒd–aƒU…ˆUFKQnxoSmxZ+ZuŽNf2FUf3NN0ŒƒU–ŒdY7Oƒ€083‚TZvŸOQŒ›1m•L8x‚qyWŽ3XNˆ˜vŒŽxZŒŽxZ›
3K–•˜OxdŒ’•hT1+sŸZfZ3NuZWŸy7s‹•Z3•dUXˆGvX€e›0Ž˜S2NFdUv+XU3’n˜Ÿe…1F’yXŸh€cX‚›‹1v„8Œ•o72NƒvXZ•7‚qac…h‚628oTxjuL•2qL•6s
K•8‚Le6qSq•vjƒˆ3u3m+Z6Ke2ONAƒdLj3Zn1€›G01ŒŒ11Z€Lc0Ov3…08Y+›vfƒ67›GXnx0+Œv‚Že›y•u˜o•O•yXh€1•T˜vOmW„7WO•7WhqcN•e1N•Y8
ZWvoaarDx‚6NŽ“ˆyXa1•ƒX‹Ajq03AˆK•oˆud„˜W‚urG+…qW‚joŸOSU•TŸWNŽNSsƒXXNjLvZYGeur2voasN6•‚amOn‚aSs˜6KuaGq•…rAc7G8F’nY
1€Q2Nd+72N•yq6f1UnS–u7OF•Y6Sqa“aO2Žoaa‚€aqhqZaYF8m1L…ŽJGhŽ‚rKjN˜63KnJrrG‹•rn7vY•ƒQ+vƒ+Žvrc8c7a0c7…7v˜S0d7a3Žn–esf0„“sN
KK˜›˜nOoŒf’ŸjŽJ–GLQvA‹hN!••y–x’Y‚‹vjcJn2Y–˜xKWY••N•U„•JsjfƒyOTF“L‹KNssŽoU•J!SQ““x’“AODN“‹…vŸ•!v+jqOmv2a„Œ›dN˜caN
ŸcYFŽ›+ˆma0ucn•WŽOADfKyf8oofQjoŒ!LcOK›AŒ’vAŒ•ƒLŒAT!Œc3QO“joŒxWƒW’‹XXv!0qƒ‹3O…6•vW˜o1N1yL3m7‚ThˆJT€7J7vy’•x’ŽŽYWr–
F•JŽOKŸ2‚rŸx„oŒvQ3OSN•sˆ72‹OfAnJs1ehfK•j8“–D+’•Afyc…f’068„•F6KK+7o2q–oW10˜OU–r2f8hŒYY•Œ…xA••Qx•GWFK˜ˆ…€‚LrhQmn+v“3
WN‚›€aYƒŽU!nf˜•N’f!A˜“3Gm6v8NNd“yO8arNTuyqƒ+
+sL“0K€f•‹Ÿ’Do–qJO1q›rd0e6yfŒT6s•yK–qs…hŸŒx›“’NSd˜S7Gh…TGhXW1X‹•c•NNX„ˆvy7mXo2•K“…rKs„sƒ„„•yLo8N3FruLd•ˆ›7„ŽurNv˜G’Žoa
yhsr•yqLN0ryNhsr8ˆ‚qSuvLc+oq•3hv1ne01Ž+8N˜6ƒNŸO6u˜q7dnˆsZmˆoYŸ’f•Ÿ‹v‚KSˆN77‚emx‹3‚jj3cnˆWfNLN+O‹–+62u2on’1hsNh
T+NJ0Aqƒ“•NŒxŽ•F2TGƒ!y3r8ƒ2j•3Urd7v2v–cm’‚‚Ÿ’+sŸemvWvscŒjˆc7O6sunen+7svnfƒ+7c•v3j36ŽN2rd6f2377cWˆ+›6Gyu“LhYW‹•ruN
mZ2JnrOFs˜udqaOF•Z2Jhqn7!yŒGv€aG2uZ2G…˜Wa„7uJ•ˆm••72Jn6“nxYK6vn+›Qƒc7!TFfvx„L›x“Ddy„ƒX1FDD2€yŒFvas+DLQOW€raW’m‚Kmv
rex+y€‹ŒSŽŸ•S!v•nŒOƒ+•e7G+6OŽY–Nd–72•‚QUX’F–˜!31TxrqK••Y6JoZq‹v‚nTQ31jAxUrN–07Kx0‚XQ•‚L•1L7u+vqa7!rSK33d•WO3Whe
m’1aXx€cWJ•aW7q–v332–dnŽfefnfWm•xxs7…fd8FLO‹3Z•“•SoN+’˜LA“mF8˜xrxFˆŸeN•˜’“ZqAcQLG•J…„UJJ••‹!hKZQv‚6–+JSm!!“GS•€•j
SJ••’DTJŽSXd+„D7’nurcQvTFXOjYyŒŽ•6qqX8sAŒ8„AŒ8„AŸ2vO›Auo›A2o›–8of–YAf–•AŸ+S’r2v€3sueeKOscW’sNqyvc8ŒW‚NƒG‚OSUWYm
dd˜mŽ›Ya•7XmOU–D!ŽeFxrnLddƒnOLŽSvv1Z‹31vSX!vd’10•1hƒNŽƒvvv‚NT+A2Q+‹s•f6uc–„+y–Œey–Ÿ•ˆxS›qumf“X•sN0+v–q€ys•y–NK€1
sNqyN+ƒ•2!•ƒWU8‚N€FJXfaTNˆvdL8+LŒNNx!…‚sZ7€Od“•2S€+yDOKJOJmv3+„sƒL3vUZ›c2FN6sƒ‚271S+v2Ÿ„jLq…˜‚T›Nhdy•‚8›7cƒ!vX7ˆ07mJU
cGNvAc›F6n‚j+e6D+Z212Z7O+‚yNuJK•K1€‚Fƒvaq•a7m+6OŽQƒ1••x2Nv6Jjƒ–›+ov–7F1sjU‚ƒ0m62vvX›aAjyJmŒŒ’TG!W1••SWvhxq2uZn8‚7
m’rF’ro•SNcF0dLSO’8!So0Jye1v˜22s…x3ZK•jNys‚J“’c„‚dcUXS€u728s6v„rLŽxdrxƒ•Le+qjAˆNTZ+d228‚SZroLN…uK›mƒn’LUŽXvu6N•Y–N1SŽ
Œd!73v7Q2ˆK3ŒDx+›L˜17•f›L‚7c›vXn7+ŽsX37ˆŽfŽ+WƒL1+›Œd‚›2v…6„3+ˆysˆN11Tn‚L2ˆnq2J•‚2ZvrO1…aO1sZ2F•˜WˆnoO•…a2€•˜mx€oWJ‚quj
OcQŽ‹SŸO•v6YGŸdJT+•!8cN•DNv•LQ0sTLS•ƒŸQ•TL‹•LŒTNjNS•ƒXf›!Wh€‚m1hom€qqGZ…oG‚qqGZvYxDs‹1aXXL€7u+ŒeeN›+0ŒW‹f‚Y˜rZve“•j
ex•’!76Sx•˜q€ma6hnqq’roqFqY6‚q˜a’•Zqˆua6€u˜aY“vSvZ3a0v1QW‚1WX‚vd0€N8d61yYŸ‚…7O7A0N7aˆemŽƒdX‚ƒd›rfNGDŽƒxsLKTY8fˆ8JrL
fa“’JGKQSj“ZS•“‹L•S•FFQS!K€’’•˜xrxF‹FeF•o…“JKA•‹Jh•UWQ•JvF•XWo•‹ohSJ•…!JoQN!‹AjŒN„GN8D+3€hfA••›x7jX’Y6€D…›6r•1nLA22T
˜W›au„ŽA0A›J•vey+v+Jm•xnN€vadKuqf€1T8ANr8A–AŽyN€f!Aq+v€’7r6jy–•e•x1mm2Nym1Ny€1N•+2s6•8dSrTƒ…+•+XqKYYyAƒxŸQO•1+xnd8
oqWŽqq2Žcs63nnadŽOKscy1ea…€f„JX7•vD+AQ•+„–ŸeKc„+0ŽXed3ed•v‹62Fr‹GO17hXKŽ7Gˆv!YJLST…G7yQvc–jaŽQ–…SŒQSvˆa€Z2v›8NNd“
v3‚NNS1ODa8KO“N7mƒ…jThvˆyU1FK›€‚0˜2N’Xvˆyc3F6ZZacj“h„hDŒGDYxdxSf
+T••‹sZq˜“Q3yn6XN•Fy’A›KXY+–mŽ18c7h7vKN1qrYmN’˜›a1T+72ˆWYnn–n0oƒD02K…j“nˆ„c6vS•+NŸhvuG’„sƒ„mNƒU•x€JUY„X–6L•›!Tu
Nh“’„‚yNuN7m…•L8•Œ’•ƒfrq•vTU2!hQX28‚c›ˆNQG••N•ƒNNfJsYŸJSZ!AvŸXchŽNqv•2UFq˜cŸmq›Ÿu8YŸmuYm˜07›v€F–ŽUJxŽqXŽjc„˜jXmD
XZWj›XvL072j›XU˜•0ŒDŒTU˜•0ŒLN31LNf3vXu3++ƒ+
+f›jdyf›vjjŽfv›fN+y››vŸvy1eeŒ3r063Nu83Ž•‹’fŒsŸ•0NnK–NL›Tvr!00LQ00ŸS–NŸa2NnWxNL“11ŸGxNrN31fnAJrYLŽyKs‚U‹WFKcUˆccXXY…Ž
›•mZj8ˆamO€Zmu•˜mejYW+qaGa•˜mO€Zm2‚amWraWe„Z6J+1•DF0df1f23js2ruƒOŽ+–Z‚7a7W+€…q‚xƒDj›XrZyrWKƒ!qmLOmSƒmnKOYo0h‹F“
vJF“v‹J“vFKu›Q6m61O7r•••vj8Yƒ•ˆƒcƒ2J0dŒA–W+8f+–Zˆ++3nƒ•LeYXSƒG“ŒD’xcWˆ•–‚16+8Œvuec37mŸL’vSSf!•8xOd€Ž˜mNsfNXj–7s7Yy
•˜o01•FUj…NSqZ’GJx8hJ’ˆ!Tn•vK›ˆdNu“–€ZqYnŸ–+Ke„QhZJAJcX‹K“cs’q•f‚3Zx‚re•NX++L7a80Ÿfx3Oƒ2hYvru2duXd++›eŒ…3˜1L›7˜•+o7v
˜ŒXn–›76xf2c•S8sDQ+Y•J’F•Žv0q“2nNe1Xv+G–‹ou•O•TDUQxD“Ax“N‹•2Ÿ–’xQKN‹6ƒUqAy–ƒQƒ!nJŒcAcqŽK“•!v‚Y’6QKKaF•…O•WQDQ
sGA€ŸaK€fjq0D•›fuAŸr–+eunc„fuZ‹6o1„1s1„2v0jSvf86N’vvf›27f7…L3fˆF2ŽŽŽO6Œn…Q›ucuhL‚NOT–m!Q–J…D+n!A!N0LOY1y!‹hUG˜‹AŸqŽNs
vr˜LGrˆˆS068mJ€+n“+yˆŽu–8ZDQGnTKƒrjŸc+›uf7›fŒŽŸf
+refŽŽQf8rO“d26JqDcj•vm…QFOW7›x!–1x‚+F‚Z–aQSONYSDQNY…vnvx€Q+€SLTZmƒqr•q‚yUJvr•KfuSƒvWOƒWDc˜y8rx6ŸvGdo˜˜y•ydŸ’1‚K
x7qqT+62€0ecO•„•063ƒG•“T–FcJK’•nT€SvF2‹“›DA•NurAFK›’‚!daG…uŒƒ+ˆ„‹FN…vX€vFTnh„•Œ•sxQvhNuLN8!’e0ŽŸ˜Wv‹‹m€hvA•J•nK•‚X€h
j1OX€mqxmWAƒr…orS€eKGG€+mŽŽ€+Œa••avZ6WFŒ›„6a221NST
ma8na28ŸK6ˆuF–ƒdŒˆuq›ƒdUTNDFc…Qq6fn’a+›v€0aqKƒ•jqŸQeGA‹„nKaYQ…“‹–DFU‚aKqc€o’…jS“JKayN0G!FLJ’!Q’NŒD–2U
yGQyJ•e“KDAX„N„!hJ3“N€“€x„oA1ahmFQyoˆqvŸSO•J‹SŸ“‚…U••UK2SY……•U„‚‚•qv!F“N’uYx“YDFFo…•…Uc…‚S–U’AU1hG•S‹+aQS‚2Q+qaJ€
N‚KS„‹‹NUjJaq€G‚Z˜QU•W•€X!F’s“ah‚D•c‹’Gv€N•hf+esŽ–yu!„uTQDv+uq›••KF‚Q!•“fNv1ˆeuUr7r3y…JAAnmŒvŒ›eO+SFDŸ!!K–T!e2+Q8
N+K’’JG+NZ0Ž8ƒ07Oƒu7A7vxŽ3deŒFex!n6Uf8qoj!y8f•O‚hKQ•NvhNKa„OYƒhcQxX0…T“Ac‹eY•hY˜qNhGAa€aAQnvAy’S’T’AFT•KQ…W61••Y“
T’c+A’s“6•GA’ƒŸGˆjy+NArYK•GZFGSJ‹…ANŒ‹NKxGUZh€KAoQ!suQK•KyD“NSO!Z!!„ŽTJ“W‹L“ujK“x‹JNcxA’ANQŽ“0A!’AUZjjG!ˆj‹JFŸ““…j
“ZvK+›f“Ov•–!JAAQDxŒs•xGUTDLY•’A“„fqJ’‚SW•A„•N1‹•y„•‹•2LaAA…“Dy’˜hNY„Y!‹x“JnxŽ!anNAQKqAmG“ƒL“„+YˆK•UO›G–La1–QK3
sFv•8W˜WŒ2a˜NDSY1ˆqr–•d8“WxuˆQDJ•Z…‚!7FaAˆNjN6+0212+22WNqF…838Ue•7Q€“ˆADAvSxD8’‹ŸAY+U’ZTD‹‹+‹‹YAynJoWGa2•vaOdy
m‚jZ„JAYqhŸYXJY+A+˜’rZUYOZy1!xUmaNmh‚j‹’•ŸSdAe„cjW1SJeTe+2dŒS€sOynƒUWƒcvem˜2!2G+‹•vo7Gv“DXN!Wo‹UomYWs!h“˜›FˆSn
mx„WmmxJ•„yj“ŒNrN7FvTW–WONŽ€rN…W„NdGvO•moNjc2!8•1€seKr•xŒ˜n›qK„hL•fO!8•+eGO“‹6uX•uUOND•‚v„’+‹7LX•aŸN€Zm0cF+YT
•dvTdasmKT!–1ŸeX„ˆYd7mrŒSAƒŒƒ+•˜7j€6eno–Œƒu‚vq˜„1ŒTQfNƒ–ƒOTQ7NT–ƒŒTYƒŒTYŽNTYˆNT!+NT–ˆNT–qZn‹UƒŒD•7Nj0xŒŽZ+›Ÿ‚8
˜7‚s›7ZqcG‚8›7Ts0Nnƒ„1•jA3Oj7c•TA3O•DTvjA3ŒjsƒŒjo2ODnsa1oyAAA•A“€“QvQxvLA–2d›ZŒjŒ‹›2F+L•Nx›“ŽuU„K“n6OGŽŸS2yU6OS!8ŒO˜
afrrW+ƒNrN0Ÿ2n–+GW6uL8€ŒL•ŽLK••NhQ78ŒNF›n‚U›X€mvvFy›v70h•KN+aONˆˆoLdŽX€•ˆS€Xvy0NˆDjcvN1d„€2v“NF‹n76fK7jŽW11Ov1ŸK–
8dq…yˆ0TDUGŽrZ!hLWvFc‹L•ƒ2aYv•qƒ7‹GW+Nsxv++mDNcNd+7uŒ1„8OŸDm+ryQfLT–x–muX!+Ns’ŽycuJ‹o3Ž˜a•n3vWccOvJX„xNevˆ1ˆe
mŸh8Ž+rLh3eunh0›6Gx‚qNrsOF•ˆŒXJ0dux+˜0dƒS21JˆŽŸmo˜6jY8ŒŸˆq˜6r€+eu7Ž+8e6•83dvnXf66ŒaL‚fe›ry6Žer787oen˜1+Že›‚+6eGDxc›L•
x7cOnf1ƒNjh€rJdW3nD˜ƒŽafU›Œvf!+N+›GŒƒˆ“–NŸWfro–˜r•jnxc•O+ŽO2dL…‚Kj!r–NcA6••’ƒ–•NX•AKhQyJ!D…J2GZSmNo3“UUZ“A1d€qAU8rc
AjjA•vS“K6meN’‚W’Q•FAŽUqJLXc••JsƒyF+hDN„…xŒUQ–’oyo˜O+1S˜c1KjLva˜rfNTo1’••NZ…WN“mhFZnNYA‹Ž“•hZ•oŸhcYDvA•h‹OQ1€Z
Q!3JaAA•J„Ty’sˆ•Kq!GG–€mN1TJqQqUmvASDs‹KNA1jScQ•JA+““Ghr€NNFO!’…N!G“˜WˆF€•LvK‚•“yr“DA‚JKva!YDFANQ•qe1ŒN’yKA8QFu
N0Ÿ“XjFNAoŸŸŸQ…QSqU€q˜OŽhrOZF•aYTS0••FUy!Q˜XhO‚•QN•y…U’AjŸAˆyAaAYŸF“‚Q••f‹J!3•mNƒ’SU•ƒG“F’N!d‚˜TmK‹QGDsA!’Y3J‹
SyO+Q•’QOFDƒ“m’+ŸŸA“hK•oAvA8q˜ŽdaLfNvon!•Q˜DS!…•“K2•–AoA–vUU…yNUjOs+FYvqaFKD–‹y…“F„U!+‹KY•1nv!SG„Fh•„€n6–Y•ŒAu„
–c1•Gˆo‚Y’UDW+‹•UYmm‹Y•‚L€y•DrD›7“GYO!„y–K•KG0•qN…+yf˜1n3dcGG7ˆ!•NnuarQfS0UA‚J0mcF•mSxXme‚2ma+•“€–K‹•h˜GW“K7•
N“‹LA‹eNoNr0XYyfS1KYd0ˆ8WKyf’6W2cLD€crNS„yKD2mr2–GaGA0e˜›OxYrcn6vvˆuŽƒr˜LY2f1J•m•2UZ‚xOjerxŽ7D761“UJOf!8KW’q•vvL
O•+QŒ!W6QL!“…03Z€hsjLdeŸmmŽN2GLxX0e66Ž‹“…c!6nvWv7•6eGr‹r˜1FKao‹nd3€m!YDvvJYN1e3‚aK„+vKf–YŸ1+dXˆcQ2€aUv‚YeŽOeŒZn‹
hxr3+ŸKj+sƒ+–03vOc€‹+WnxvUXZfm7˜x3qŒF2Y€€’W„ŸW6‚mZfs˜22sq…7Œnxo›m’j•mx•dm’o›m‚–Ynh•›G‚8Yn‚•cmZoemˆ„e•Ž3•W˜“nq6dj
›2dŸ6fjA8eŸ+Y8NŽ‹+8d3•d7vK238+D0SN›h••qh7…NƒUf0T•yemxnqnJ„›0•DUˆOT•ŽNnD•0vx–ƒŽGFqQGŒŸ˜qo!!+„q!•Ž‚dnŽJŽqaaoocJ•!q2O•
“eyu…•nDZ‚‚sc7Qn1d23aWˆ!WFŽy+v7qhŒKeh!quhNKŒnU“1•UvJymJsdacmoN€GKj›+7NYW‚oYNd+7oŒ1XQermmrL+jraK…vƒD…6v6ymŒLXƒWG1
ŒZ2NWesjU+LŸ8rŒDN33ŽssuˆƒGjJLjvTr72…ˆdm˜8fvXTSŽcW€q+•nJ8ZGO0+dGh›WU1xe„NˆT„Fa1NGW8q722qGe•qKcuL3€OWdmh‚+u33ƒx6N61
•ŽŒ•’2rqqƒO7jŽ››uDƒ++N6Z6xenr‚y˜›Ÿjv8usXdx8•X7‚ˆfdTN66›uLZ67•3hhˆcŸvN6+Xn60urj6+f›DhƒceŒFˆ8Žuf…x›LT‚–+eŒLƒƒ+N6FWˆdmOo
80hAe+Wm7ˆ˜u1X›fjsD–Y˜vv1„8+Yfe7o6DŒUdƒcmK7esˆcOn•‹FJ…QŸycr–ŸQATW•oDWomrDQ2G•2O€x„!a2AS‹ƒGU••FUFF…FL•1˜qsW+TF•Q
ƒ•2•O’hn“OAQO!0’•‹A8Q’jUFˆŸQ+S•„X’OS6„–a17Lsh!D“xD••FZŸ+QyN0G‚G!hFajTN––e“oQ!AAYAL’GZL…aY–mA“c•js‹o•ŒA!S…€JAQ!…
D•S!0qG+q!ZˆJSqqc‹G’W‹XQ+o–•–D„!YˆUU‚0!!S1‚“KA€T„…‚SAmoKA•!JOA!€1’xŒ0•ƒNc’’KWv“2KAKsSZYAŒ“uKj’JAN!eqGZjS0j•ASAoTJ
ZY•G!Go•SKj„2…•UAAG!nhYTSs!Ÿ•Y……€Jq€F!•’…J‚NU7JW‹Fh‹USNmuvsWA…1YjUAo1Wch“KYOQYsJvs“sŸK•€uOUn’U–h„dJW„1xKo‚T„!–1r0FJ
‹•„Y…OQJj“FJASN+m’Y‹WoNq“DŒO’‚AcS•uAYD•YU•N„xO•onFGTA•KxK‚KD’Q’J’•‹xmNTjNK“U‹YLUoTAr€x…1K–ˆFW…m…vJA•Zs“‹Zr•–eQ
•…ŽLN0D7Y–T1Sqoq0•AuWG˜r•x…ˆuSohr€vQ6“ZYŸKuNr8+ƒ!•…7A2DKF„GsuN“„s–“qc„v˜SG1Kfd“0’Jsy‚asK!FK07“eQ7YN‚SL–••3›hŒm7‚A
e6Z8e•Tsq0“N•Y˜T˜cŽ›€ha€LN2O’u7˜Kj˜ˆ•LN0813f0ZG€2Y2T•Z“s1Qvnsc•Qq3O–WS7JqW•‚‹Lrc3Nna11›+›YJ“•J‚KQsŽoqUmacJjNKvZvGm
WˆKWmf0+UjX!UrKNN„SYm0„GŸ6GGŸ8DWWx!•vŒs2€vYm‹Q1UZjZW‚•Wmxhc€hWZm+•XFun‚o„Nh8+
+S–70cOŒXhxnJƒ–ƒŽXF2U“emƒŒ…Af˜v1m83YYŒ83Nf0€xTWˆ+XFxXQsqf80rm‚3Ny“2ur…+dmx6enhcT3KTAyŒj–2OjQ6NT–xNT+3Nƒo7G‹e0+s
r+mvfNAdm‚„S€xQ›mZsSvˆSdKhXXWXenvƒ„Y–›rYsNŽŽN1›v8ˆOjQycG’vumZud6OfrnJs˜mxo›GOh‚ŒƒUŽNDXcGe…xŒSr!o7oo!ƒcˆsq!–˜Xr+ZN›
‹‚‚7jramJYXF‹uŽOS!•+0vGc„h•dvˆu10ˆ’oqcf›„xLa3v€QXJ!v62mOW32f€€e62hJ+ƒ“OJhˆ+ˆ!O+€Q›nL–3qK„––1FD‹UZŒe11+6qƒWuvƒDƒQX
Ÿƒ1Qn‚UaNDNˆfNx8˜1dŸnZaWm2f8•sŒNq+vST„f0ŒLh1fu2ƒ‚‹cŒ˜716›O›Z8o3ny7eun‚28ODŽ6eqrf
+vn‚hcme86›6uƒv2ŸW–uŸ+–+dOn0x•fvn718vŸjŽ+sƒY–NG+„81jA+dvXJq8dWX2ƒrWFF+fuŒŸ‚–›WX‚y•NnNˆ88uv€–+drƒ‚+uvXŽˆfvTu6uŒ˜
Tx7d+uŸv8•vXjˆ8f›f’8denF…+Xnq0vLŽ6+u3L10Žex+d3•ƒ›UvedK…X„y2Ž6›vŒfvyJ•˜f3Ž‚6T˜adm’1q˜K07ŒDˆ+fOˆq˜Ÿ‹NW+mZAs•D•vS•€’ˆy
N1y‚SN–Œƒ…2O…Yr0J!Od+A„aUn“ATF“‹y6vA+3ŽhUfq2›NŽAe0‚UUQ!KGAx–JNOTKKWNTQƒKKYxNƒ••K…fa•OJWo‚›X78Th€TUnW›„FOAe“7AGc
‹€eSƒ00OLs–qaQ–•GAƒ‹O8YDhAN„S+q’Oh…dZ•UA!K0q“YN‚Nc„’qmvJc›W1QxoLTYQSro•SY1WA!s“Y‚OSs‚3T–‚–’ru2“€6+d‚‹nJrTU…hAGJ
“ma‹Q–•N2q›Œy3–q…hrYN…NmY˜AUxojq’+GqXUj!Q•Uc7q1Ÿm€…Y–G!Wm1qGvxAmZY•q‹UnKje2ˆ’NsuaUqAqL8ac“m’J•jFTQŒ“TƒasDKfYK2
Z+vŸ7•7˜yW€U•FUS•!K„YYZŸW‹+SNNrc–rDcohDŸ7S•rWNNsD•…NonF’’A‹€xYoyLƒf˜u“‹›h608‹qr0X+AWNv‚S+7Q‚x‚„“hTvD€’„r!jSŸUQƒ
’cAAjvZ!N•eF˜UjKD„jJ8!6Kd‹caKoˆS8LavQW+x••T2ud•r’JmQF•’rLDJ+•ˆSh!N˜Gyh2Us‚7Y’6m2!3’•v’N‚Nos02‚1hv…Z‹••o‹NnA•r’rX•a
ZW›…7Y0›Fd˜•ncc˜+mvWhe•m2ˆv˜WY+Na+’N!’ˆŸvFamx•dˆGJj•3•G+U€L„˜amW’yjc!ˆjŸO1“2Or7+KAdF‹„‹mZG+“qŒ28XAqS„88NŽ!f33•
…vL1•€ˆZ!8XeZaaoˆ€‚ˆYˆuve„’JjY˜!+O•…ŽJSm–NŽS•3Ž„+es0XQZ•€ŒSa3dxQQ“cU0O•6h•!•+AFWAQ‚ZoaZFoY€ho˜Zq1˜v0f6huŒOƒq€KeQ7TQ3•
FFsUh€Žn‹Acd31c10FJ7KD+Žq7LoYGv’ƒ8Ÿ6€srNxj1JsY“7“„N2W‹‚+’‚m•Nvn3ed›‹‚•3››O–o•QNNF‹nxY›vrynQN+u+6Ž›…’huT+„KS“„!ƒUm
NnZ+ZKSnLƒ8ŽNNnZ…cmhyen‹m˜nJoZŸ+„aG+86dŒTU62js+0j8x2hex26uˆ‚qSnY3ŽWcuSefOT„2N1ŸŽ•cc˜q3OSAqrq8–˜7D2an‹ˆƒˆ•TY7OTA2
›nxuan’07Œjs1ŒD++ŒŽFyfOj+72njo1›mZ+cnˆm2NvF0WLj•0+•Gey+LTN+•DQvNSJ–vfu’GjŽ3‚ŽryvJƒU6NK•€ŒAA17L8€Œ•AnX3ŸW3r˜mf˜XFTa
WZ3€vˆˆŒDŒary+7N…fWqL„ˆsqNvU‚70FeŽu2•ZT3•d›ru–qqS‚AON‹U›3€6XF+yvFeŽvvZ˜S3€QŽ2NU›u3„+qN•hy…r˜6osunxˆ+•3Ÿr17NŸ˜€0Ž+›Œv
87evvŸˆ+fe›Ÿ„–dŒ€2yuLv+f›ur’08fydK3NƒYˆ2•DSvDŒYe›r•x+83ƒ‚+aN˜Ž2+›nˆfqGxfsm’•ˆe›702NrS€›uL€1Y›3nqycvŒZ„3vŒn•x7vvr•xdŒ€€8Ž
WXrŽ+ŽNŒLh2ŽeŒXrˆ7NŸLZ–ŽeŒF1+8XTˆ+eŒ7q+fura7c›˜x86+ŸdKxcW‹•e7D7Q1€hˆsL•Ž˜nrvx7Z8“S•ˆ1ovnS+›GLˆ8YGe•fevXWu+8T+…’D
ŒhJhAA1+UNAK2dWQZ0vq’r•0sj2–6„O++A3ASorFhSQ‚jeYrmNFGŸ‹8‹6‚GYŸ7!ˆ–qG€NxShT–Ko+„UJx…’UAyShFGƒ•rŒ8!70NZ2K6ZGTQhK‹
˜NUAv••€nFaWUySe0q2rŽZ’u˜cx–81˜S–•y…€ND’•F6ƒN!Ÿmd!oQU“QquA€QDJK‹€D‹•ox•ƒŒa1Fra›r•UYS+‚TUJyao’U“rQ•sSr!hd7oLFyŽ3eŒ•…j€
v€qe„’GGGF+UqK!W…W‚Fhc1AKaU1yŽO‹„‹vZ1hNˆaU’Am•OcN…O!„’’mJFNUaZcFrZydˆGjD!naTUv0T•q0•j–’K1•JX€dS8Z2vxAaˆe7„L’G0•u
LUr!…Qj!K•ZYxonZ•W“J›…˜eO!Qr…‹o“U“La6X›oK“amƒv7SdLScˆ–f
+“•„j˜Ÿ•ZU•c•‹JSh‚Wrj!U•N˜ŸT•Yo+Q0sD7NcST“A0DjNQ–h‚ar8dY˜vm€2+NO7nQ•FXy“q’Z„u“AƒWG•F…NZ…+a2›FˆjdLKƒTKDN•NJSxa‚‚…
˜J‹KncQNN•˜1‹fNc›Wh6ƒN3x6f›mG8N˜yN•„€FqKNQ‹v›q…ymDrL˜Fmhm„yo3…LTe“qUyev6U+d6˜vTvr!„’vasc3e“LnZv+2KG3rD‹N•…UYvUohf
“•7˜‚dŒNKSQ•v+6NLKd2!K˜8TK„1A+AJjŸ!TsKuNr–1„a›‚Ua6ˆ“v7Z0v+o3JjSGa“Wˆ„078nLDAmQ›f8€ZW€+rDJvuL‚0uq˜y+qŸŽ020•ys2GN‚•y
X!N“˜f„6ŽauŒ…s0NvWWGy•2›…y–q6‹•!y’Fajn“K…vLsU…‚•Z˜J+Y8Nco3vFGŽZfONxeo€J7r€s˜oqF–0+fvmŽceq•„ZŒN•8›uxA3+FŽ›Ye˜NqODN…NŽ
o7–dNa…x!6coSA7•ZYao•aŸa3L’ˆ˜7GŽQLjY•1s1vFJ„Y!jŒT„xu+u6„OTsƒG’Xm•6OWx++0LyyNv1QUv€eXT“6Nj!ƒ2j–ƒ3DQf1n€6YmZ+a7es+dm
‚qˆŒTs+OnZ8YT!3˜NjvQOdh0‚y„ƒOS–morcmvKsrNT!2Œ•vNsKUydGO€NT–07Œj„+NŽs+NDˆ6eŸZ+›GZ6›Ÿ˜€+˜mZ+›mx2˜uƒN2Znh•c6x–e7!
QK8•a7Ž…FO˜ŸWfYWJ“dˆ7N•“+mŽvay–•L0rLTo„qy„n!y+…x2Œx•UvZ8T!jŸs˜aaAfv78€!…q•uSŽm‹G‹–›sOF•˜33u„•q+„‚˜o+6WhLaUa8›0q0d3N
NƒoGG–•˜av!aKj!NNx›s˜•o+›q…r!D•fKjmy•ƒƒfcsmdvWW‚L˜Y6fuŽ˜LW‹juav•evŒjq2YN3ŒƒƒŽxy8f›Uv73f+6e1›3rfˆ8c2r•y+›v€xdX€2ˆ+3jˆx•KNs8
Œd’–+1vJ–7N›j…8e1Xq+uvvheXFyfOT›SNŽreŒDˆ+8dG7qfuK€ˆX•Xnj66v›r–ƒvŒv’0ŽXvˆ6vrrx++vD€s0evnjŽ+feL‹6xeŒŽ’D26unKq6crL1eXnƒ6
8Ž+j+7ev71+7dOŸ›j0ux•Ž+GT‹x•y0…JOŸKmnUNOc•L•Lˆ0aW€87›u3O2+2jŽ0‚0L2en‹•TG7!0OŽDXA•SFo‹’0oUmFG•OS2Z7Ÿ•jOroaYNxSjyY
„hZ“0DF…vjSŒhˆ…N€ˆ•dŸJ˜…Sr’XNQx•JN‹–•aZThUQ•ƒrW3NŽ›DT„q–ˆ’…xxo’Y„nqQ–X•Nj‚ŸFKvu•hjrLQaJcTv›vOLoƒGF•es…uY––GA“Q•mG
+•Wa+U„cqDm‹ojm•+vGNLU„L8o‹Uf
+•“rƒNX’+2cA!y˜UZya“3GKhU€G…vNy’ycyNdNŽYK•q!•!xNX23QrXFƒ€ˆDUh…•cYrFUUKuh!yKSxN7+h••–h3T0j0’˜ca–’!ojr“A–••omjŸ…dŽZmL
•0‚„N8OjKKGmG!K„Uc•qa“ŸuŸa•70F6W€hUJ+ˆY0hˆ•0m‚c!nJLj€DUjK‚!ƒ•moasmOT›G€’ro•2!L•1–ˆOcS•‚Uxh‹rOTˆƒsL+ˆ˜ccu–!€yNWQ€…jƒ
Ls•QJ2ƒoA•ja•q“mZW+hhO!jj•SDx“KL„JY!‹FU‚0›vZ’S“ZeSŸ1ƒAUJYsQLASQ–n“cA•GJ•‹r“vŸd01q€ndu–W+KmG‚•S“JŸ“hxuS2!6vA“+S80
OeOFy•–ˆa€2h‚FW8‚FŽWWNAv˜“O•u•T‚SrYq1N!s23ˆQsN0+2N+‚‹WuxALUn!O•cjJjcnSqdvccSG‚xd6d’a›e3!KW8SS!y•J‚UQcdeXU˜+˜2Ÿ+
+x…1NsTLN0LjL›€•sƒ•€KYuN•N–1TK’!“Gmƒ7›‚vv“uO€0…’„•2yKoLG0!2!„jŸG•UWG8ZŒŽ+233Œ„6nDŒjYŸuO–NŽ+x!Tƒhƒv2qZSO’uvjdj8ddqX›y
––W2+7ˆc+„3’AƒNŽ+h8QKDa•vcZ•F˜F•oKYF8c…r“0rsOhFmv€h+ŒŸWjQ2Œ€uN˜KyNLA2fy!0K7mysqc‚!ŽŸ˜SŸmq‚On‚o776y7!X’Y2€h7m62q!
sO3vuYQNo3uT€xWyWyu71ZS8Œ’3…ˆxo˜6NvUWjŒe0’7•vUˆoanxnuq…jŒsNcTo+ŒŸ‚8Z62ˆ‚rsjŒ…Zya“ƒ8ˆNnF2Ym‹•eG’ƒ‚nJ+Zm‹vvŒƒoˆŒDnU•
TA2Nd’+7NDc+1•8x1•8xŒŽU3Nn’sqO›–2˜mh…aŸj•ŽŒŽU2Œd›v2ŸJ„›6L‚87NT˜YŒTcˆrL›„‚8˜7+vs7Zu›GZmZŸJ0˜7L‚6ZD›˜eZ˜ˆhTvZ0SJ…Xc+
TŒƒ•AŒx–’Œ++••v1hu•K+6aGŽˆjq+7o8Js›vNNUYjvjuNŸaxsr80+cq•3J…“qŒŽjvWXF‚˜nNxQmravLL3ryNˆDjcXFWZŸ6vujuo7v•ŽQUnD1W31uc
31mQ›aS3NTA‚sqNqsr8ƒQŒˆv3Z…dGunu7…FNDŸU8eXŸv3+vG7Ÿˆ7+ŽO7vX3ˆ+‚ƒ8fT2ˆfev37ˆe›˜m6fŒT‹+u3L‚7r˜G3•Œ•Kƒcv›D66d1nD2+
+W€18cO›•3“‹Œ++ŸaQfv3n‚oeWLxˆ˜mX‚6uŒ€G8+›3NNƒKŒ1ˆ+Wƒ€f87ƒxfe›Œ77f+smDF08eŒŸŽ8›3X€7qNŸNfWAŽeDOh˜6T˜dOjnaUFSvv70n
c+N›OƒŒU8eXj„10Ž1x•Ÿˆ++NjUWFdKQ„hSQ„h“mLc’•WhA„ƒhQ…j‚Uˆ+DoŸFX˜d€F€1‹„–˜„nSq•Dx•NZ‚DqN+NUKY2ƒh…‚dvJˆvKveQ1Nc–…Nq…
S•SA•U+XGavŽY3F3•Ÿ2DO…NSv•F!vy!•donOLU••ALj3GŒ…vc“n“vdUˆ6Lu+˜m€Y•’G’6nWZK„N“6•˜e–€rS1ŸcxjDA‹vsj‹JyŒZc‚qUhGy•2‚WSF
ˆ‹Ym…D…d‚Nc0h•““oF•YNˆOˆ€GxXrrNWZƒˆ+6+e3j•JNKnY1AsyQ’UJoje!m–c6Qyc8J‚1uL+y˜3Fxd“+YUYƒ’K’Jv…AoToXTZoJO2T3Q…hDmvA‹•
vNWLŸ“+…JK0Gr’–mN3v01˜•7O8hv‚€‚˜’•dK–•’6Ÿ–q–8qƒ8yŒAYd16rx•hƒyYZ„’Uƒ›OqG1AQ‹€NTx+UN’aŸThSyo€KUa!•SNWyL“7Av!jYOe!
+ZZKWGeY›u!s“•K’JAuA0hŽ•8UueAˆ’ZŸUrx€vfŽ+TsQFDcN–NNsƒN“eQjJLTqOq˜87X21v3DƒYˆ˜KSvs…oo“‚WW0F•mS““K˜“ƒrr•c„2D˜oˆ–N
–0XA1J‚!ov•’2OuKnUcS‚1•‚€Zoq€‹mqvJ…q€xjNLKŸj!TOJW˜h0Œv–•FJq3SxUˆ2oSŸS0fs+ONnG•Uvua•q›‚rTASy…hvv„›mm›22xX‹•u+G6nvvrjh
€+v2q0LnvL+•‚L…70U“c8ovYDˆdsƒU‹r1FsNy0…yW0…Dvsum“rDcXˆ7„ƒ1dcsJŽm0syj•72ŸvƒYqQ6K˜“+Œas•LW3n+mfSƒT˜m›vFJmWyL•2S“KTd
‚1Ÿ!7FNG‹s!ZWa0mˆŒa22‚aD•s•ƒN0rhcLSfdaL–U„1hO0xˆmxqjxN7“h˜„OŸGƒNDfS„Lo+NN‚Uv7U•KDnZ3•QN’O˜a…˜jdŽ2J…3SNŽƒ˜!djD–ZZ
TOQj+fv‚SGxY•y0v•Œ˜YfNyW6r…xv•+cOŸxe7€‚r…s1NDŒrvsL82ŒXƒ+ƒ2v…ƒ‚7––8+ƒs+OƒYQFZS›O›‹•‚n‹fum‹voWJ+YWx•Zn’7vn‹fvOƒY+dm‹u
›Ge+›Ge8fODc1NŽ•xNŽ186N3ˆqsndqˆOTcvŒf1y6›Oƒ“2NŽŸcuƒ!ƒNTQ7ŒTQ2em‹+›mx+6e3˜q+qWF…cn’seGem›Ÿ’hoo…oƒv›Yua˜rTe•SYfa7Wƒ
ŒŸD•Q•˜c8KƒNˆvL6yoŒ›“fs›3r7‚•0+yvLfXZZd•Qmd•SU1…e€1SQ“‚YY6mŸŸyŸ›a“rvsyK6D1XGhrsˆ2‹Gvh•reL2Nˆa1€•‹0v…vvv+e›q•xqLU+f8T
h6•Q+37qKŽNKs…LqKŽJNŸa€‚qc+orN8!DnadGjq8+vŒm›f˜+Œfx8+ŽvX7ˆfŽfrŽuŽ›v3rˆ6Žf˜vj2Ž›vn3Ž7NXTˆScr•8fŒj+ƒ1ŸT€3avDv6u03ƒˆdeŒrnƒ
+und‹0•X˜€+dŒŽ‹Sv˜“na6Dny!0r8y•Lvˆ›uXŸƒ2+N7fG6‹eŒ€vˆŒf’6Žmj‚2aO€‚–fvŒv€e›Œƒ•ƒsŒ7Nx7ev7GydŒXK2amrˆ6›On‹qen+qLDŸaL•›Oc
GD12++r0h˜ŒDLY3FXuˆ2€yŽNˆGT“‚•S“x“Tˆh–Z7GŸ•8…’“oKx•s•JOs‹X•“…0+•ox!2‚jm“YnF’+j“•’QƒGS–TJKL˜•ˆDv2„A!2Z“WYo•’OoAF
N0…xJsSh•vUFh˜v˜˜KL1–A–xGU•DQJ“r!WvŸ•G7jDO2ArxvvFJv€vcx“hƒ’––•NOTf3fAYnmKˆS€Jx7A…+r•NŽf‹ƒ!F„rv€Qn‚!Sy!qLŒnA“NJm•oh„
d3uG…dd7!8˜+“TZjo˜UhA’oFAUhyQd‹Ž!–Ts€FDeYXu!2…rXh’SvOWNjYUSeK•JJ!0S•AKv€‹ƒG€vUnJfeNG!+QFK“jZ0GJZQ„ox’•1“+uD“‚a„˜‹aŒŽ
cjK!ThcX3vjr›f•oTU3Xˆ’2ƒ„J–„•FƒWG8yK•“mmJU••7A˜7ejjQOy003c7…!••‚U„•edˆjqd•1“Jn‹0TŸ+˜h72S•U‚j•’U–ƒNcD‹•“JS0c•ƒ’uŸ‚‚ea
0yNGSXƒo6€G!L€Gv7„•A‚heJTXoLvDnŸm•–sY’•Q71!DmUsxc•YD„•Ua2W!SQ!2•qj„rxFYOˆDQLo•‹•62n’qXa3Ÿ“‹a0Kv0ŒxˆhZ‚x€•yƒc2STU3•
€TJXDYY’S1!D27v–QaŸOcQGOOyƒW+“Omu–j!„aY‚•NU•uAŽGF•„yUxŸaNvŒ›nvn7ˆeJnXŽ3ˆ8vOr3fˆˆYv2a3•3›DWƒe1Km–jŒ72„1–’SX!•dy
DGDorN21“r•TZƒ„T’7yGy˜–‚T7ˆnN‚+1‚J˜XˆmdrDvxAŸTjWssNx€…677ƒXL8m7•uv6•0N•ƒcZ2‚qs•SƒXJQ›6˜qc‚Zy2ƒ€cdd’NƒŸjve0“Ž–!OAFvZ
Z…ZvFvKXˆdWFjKN…Ž€m›yd+•OŽ•qK•jW3€ejŒ+uvuN•„˜G+32f8„fcur˜NWDXŸv+Th‹sY“7˜•mru•’X„˜‹y0o•eYy3eLvYd˜›v‹uƒ3j–fxaa0sŽdŽj6
7rQŒ8XauLcqN8nŒ13W“˜+u0S6LajO•vˆyunZy–sƒfm7OyvGhZ6ZGˆ+Z7ƒ0+ŒX‚•am‹fuvTYfNdX›OT3U›Wq…7+L•eNfJ••nx7un‹ƒ‚G+oƒNjXQvT
fQuƒQ+OŽ‹8eŸes7NTUyŒDUyNŽ•f1d›‹2ŸvmYGx0›7+3rŒ3Ÿ23Oƒs1ŒD8ŽGhr˜T„LyˆW˜v2›vFj‚SJZDWjTWˆŽhqsu6O€va2u‚…–7!y€Ny0D1FX„J“
T+••UU•NYUŸG0‚r•‚NTQ•xLN…Kc‹G…ŸFj1UX7jd’osŒcfNƒ1WYn7d6T“11ZmN’7rŒ7+•cqO•ˆW1ˆW€d7˜XJNd+FmeGFW‹“Ÿm+qrŽyQ›O1D‹1v+
˜ŸeLa3dF0+fr‚nŽ++feUv˜Ž788ŒynŸŽf8ŽOO˜Ž+Žev33ƒ8•3˜€+fevnƒˆ+smTh3›nJnrOƒQ7cuX˜q0d!€Œ˜16fujW+f•X71x˜6Dne2r•3+G’rƒ˜mFsc›L
N1aWrrˆYv›vq+cŒfO3rAer66ŽOƒJvaeŒF€c›3nm8›Gvˆ3rXFmxduXT•Ž6Žr‚Oƒ›O3rx06vavh‹uXZucmenQS–•Ÿy•d62WŽdnƒˆ8ZS„8Jn‚7oL••Jƒc2O…
+r–•Qf1So•LNq’o€uFo„„ZxSo+Qˆqy„‹AhƒvoQ’•2A“ƒŸA0Tm!“QG„OQ0mZq“O•1YaSLQJYFWAQf‹+O„x•rA!JSUZyKˆ‚WAvZK0mmJxA‚A0S2
€seA…ƒ–!•NFdUqZAuNmˆGNQ•D…•“Fo€•Q0+˜+S“DA8j•N1ƒZ!!‚qZYŸDAQQcs’K+c–cˆyyx…„ˆhF‚x!qv3u3…J1ocFsˆƒS1qFŽyc8AA•AASU‹’vA7Ÿ
•SuOQƒ„eAArj‹UaNyG„OY–‹Y0uK•hOK“Fcu‚e‹Z•“Gsc‹0WNhJ“QQa„+•aFˆJUŸL’Q1JUAjF“ATAJS1ŒU’Aj–A‹j•‹Nma•‹c0j“–‚…‹‚€OY!h…c‚
FqY+NQZ„’•2DcQuav3N…j‚“QxQ•NTsA!OcNrcW’OUGY“Zcv–““vjJ!mTJN„L•’q2oF„vTso+AS“’‚NŸyLNŽ‹DN0KQNŽhaUGu‹„1–y‚qX•’‚W
“A•nGA•jKo‚Fa‹6…OAXJWjG8XAWZ…jY8xO•snZY‹W‹WqYO1!SŽS!1…•Fv…+qƒLcƒJ!–o•AYTAGKŸqL1QKNTKNneƒ2‹+TyxhƒU2+1Fa0yZnSo…‚Wjo
orhˆaJyc+jcJNƒa0h1S26GYQD’Oos+XJ8Ksj›!vnx+3f+Œ1Tf7+fFc›vfndx68+feT+v1Žc+eqƒ01ŽfŒr72m8YvŒu0T6J„!vƒTN!s’0n›ŒGr12•NƒuarA1•
LJyfy‚e˜‚vrKf“m3xdm‹e2•LTSxW’cQ+J“vFj•XmxŸ+ˆa›Jnf0‚28r“Q˜a‹€’•ˆ22€1•oUƒ–NxY›’s…2+Y‚nSj“SW„v˜GWWaLo€X6˜+NDjUˆOW‚Nv
–Ts“2qK“qqy„f2c7Ÿx2…Yd˜…€rŒ1ZXv•dhqLc1O8“fKX‹n‹q‹7d‚x›3G7nˆŸ•v+DAŒŸxe7–81vD…LZe˜•‚ŒS+0!dƒfSŸNNUWZ•X„oUh8‚c˜TmZ+Te
+€‹FsZ…j›sm68ˆfj•2N•J•u˜q–•yq•‚y’j„OuD•qSŽNTK3ŒT•Am…•K…7ŒTQfƒc68sƒq–qyao‚y06K•ay•yN2fr6–•Ky+23•c1NS–7ŒeZQa8O+veX’f‚6ƒ
“0ŒJ8WGhQv7•hˆ•…Y+Œj+sNnZ„eŸ+„+emhoˆ›qD‹–vA7!DN‹˜vmnNFo˜ˆL3Neˆ›W˜Yd0•G3vSGŽ7˜LhŒdmq„vhoj2Gd7ZvFqdvFaU1v+YW‚+X€
J!‚N82v3uQGOrWe6TWc–››v€ŽQWZ…•N7•…•1xOŸK–qƒA…vL“+8›qjqYFOxn7•uoLN‚sKuˆvjKjO•›qYFNxv0ddQ‚‹3d0›Ty•KvnŽ++fdvŒŒfƒ7Œf7617
+8f8vŒ73ˆ8f8Œ˜Nyf›v3v1+fvXr16uŒ€ˆZvŸ‹mfOrZ8Xs3TŽ+f›XZ1+›oŒƒ++•L168cWn2+sWZW1dOnvsYOŽxWe3Z+ŽNnjO0ŽW˜jˆevvŸfov›Œvx8
8›Xx3ŽdŸ…++v˜jx7cvLŽ+ˆ›r€U2dOjcxOŽs3ŒDJˆ˜GL•ƒŽ›SZmaŸLZydmxr‚Qa“•j›dG€86N•LaWjQ0du3ˆ•˜ŸWovy!1LTQ6LDŒ›OƒoyN•ŒN2oFmGAD•
rAK0••1ŒWjADh€J–TcYrFc‹Lh’FaQe!YDF!vjQ!„’mdaOAKxSr+’!…m’ˆ’sU‹€qcYŸsc‚OSŒANAŽ‹LN‚–•GYZmmU–AuY€!O„ofS•OQh„’x„•FxeL6
6KjfNd1‹„oYJ••LaaŸAS00NYSs‚sŸ‹m“sNLZ0x…‚+„SK“2hŽ‚jvF+jSŸ8SLONGqF–€•QcAxX„–DF•Z•XaFG…e’FXQaac•A’a•SGWo„‹J!sOxAADA8
hxJYZx!6•O•v!•ZKxA„h‹“A‚x•ax‹FWAK!WWNo32m1€AQOJWhrG€Œq’Ÿc3q•–d‹nJJr˜“€G•A€aA‹…““y€‹!6A+xŸA!o’W…F‚F0KN2q“U–mav…•‹
G•aUD‹uY8vTLNx–•“m‚“FTOc•D’U“7•SQrjJcLW„Z“‚N2r••NYW8’JNAJTha!ajaZ˜„‹!rhUc•qOAGmG•Uv+m‚“jjA“!XFq•A!ND˜Q+TFmj‚JX
AQ‹!N6QSK“W€ao…„W’0•€YSF3‚aƒQ0KrKS’“ssŽyKW•qUnNF…m’0mo61YQeXJ!›ŸmFmnmcnŽrxS+•6’•‹v6Œ2O’xNWh›h6–Žufvjcxx+•Gnƒ83u
•ŒŒfqDyŽfv7›fƒNŽY8NLn38u+•››DŒˆ‚yŽGNm+eY6mqddŽvm‹n€Gq8vsDSK+uKjcyŸ+fvsdL6YnuWƒˆƒ•“xSYr22mj0‚˜X•6O7ZmdN78•Žs•03ŸL
QŒhLeSW˜ƒn!U‚‹˜+fL…L‚€1vF˜jj…qdNG•Ÿ“nZG1aFyWTaOxsh€˜–›6Ds‹F2J•Z7uT‹UK+•ŸYdqY…!Žj7SW€2TŸ•NUX‚c˜+FGSGu21nKn!…SŽNDyrOjv
LexYdˆOYX7˜Q31cŽ•eXNo…sJDu‚N•N+•+eO„uy„Q!f•Jv„JF›m‚•U“ev•u1QG6…N€„v„aqLc6Nn‚o˜3v‹ZŸ’noFej…›m‹rOToqODŸD›v1GQFOoXˆu
Wy•ƒ•3L•Sf+2’DqLfr•aaKYD+X€voŽjXuLYsK8SfKS‚sd7UhJ•u+8›ƒs•NT„2!aq6v…o0Nj!8Jn‚0aƒN…!q2+oŒŸ1men‚…cŸZ…aLSnQ222m˜A0x…–3’+ˆy
LNmJDf‹yS!3›nZ0aOT€0N…˜Ne7j3yN7S7L2€2YGeW7v˜G08cq“2K8D3eW€mZ€3’…›8X’uoL6Œa€6STjc1dJ7rL6‚Oru…!D+2ZN›+uvƒq+q‹DƒSUv‹QnŸ
D1Xv€q›NjLa›ŒŽU72•eW€˜–7Oy2+qS+3JsyŽqaF+8e˜Z€0fvv3r+8•8fvvrˆ‚ƒcfTmf˜vX˜3ˆ+8›˜dq3›vX68+Xv€cvŸ‚+›uT„+›rh3„NXFoavXZ…+dG˜8ˆ
NŸG0oKU•s˜yhen+aˆ›mmhvKL‚2˜ev˜+ƒsrS1Qd3LƒŽ›››’8ŽcŸƒ1SUŽsvrŽX2L18Œ61‚TsXLˆ+›Ÿh8+0dnedŒJo+2hf+
+mZ•d•XFh7cvnj7+unhfnYNNmGAƒGƒLv–y–n’of›vn•2J7…€NT+–ŒhYf7•Yv6S“+“’fF–OŽJ•“ohKA••€!JWhƒGZ•QN0yyJYD’O“j‹LYQ‹KUA•n+
hT3ŒxGjo‚ZWQXK•jYYAJNsƒO!nohfo0hx•U…q‹‹QONsƒxGA‚’jAc“Dvf•Ac–••–•€vrˆ1Ž6–G!+–Ÿ’AX2ŒF8D…K!7ƒ!“QDF•vrSU‹’m!Whx’LemO
YL€KQSDAU0K“o+T•Aˆ•X•LXr‚Žv3vŽŒ„DAv0Œ‚vc‚yAAQUƒŸ•Jqc!yQN‹ƒ•8QQJ“JoGF“WxnA’o…uU‚nZ1!U•qG‹3mJ!•…!Z„€eˆŸ•So’jA…+y„Yƒ
Q2N“JY6QsNWZ7S00mŽ’•Z‚€OYQv„‹!‹„mxNGA–j!AZjqvZShA’oJU–asF–•K’•jv+fa„!SJ2AS!JKGxXA€Lˆ••SANKY3mO‚A’G–!KG–oGSF›fn
“ˆG0ŸvQ‚AuAN‹xNAxU•vL+!0r‹JFA•’!0vK0–N•xNS7Sm“•…D“‹QK„n•Nc–K–‹U„…yN„•‚“Q–e“Qo0‹F•QN…n˜•JXm+•eS‚„Œ•ŸTaŸ“Z˜AJJ
NL2v–…€re6vFujWUss„8SqXar‚’Lj“D‹vK3“2c•2JcG˜as3WjK1Zc+NŒ3ƒƒ+ƒecvDTˆ6Z›•rvQODˆT8YŒŒƒ+N0Ž+ŽŽŸŽX3Ž8ŽaNŒˆƒfŽYu˜rNaŒ›re3
6ˆus‹Y+Ou•Wv7Nm+avKu7“Kh•JQva•N˜ŸYrOjƒLh1˜8€83ŽŸrdeWFAuquXNŽ˜›W1ŸW+NW‹€sJŒNfŒXfrq2–hAuGŸyXQLmQKŒ2anm••vU8A„›S
2OWO••yŒ7dj6L6GNX1ŒyƒW+7J‹jaƒAOr3…O1xYn’Jf˜•OdJS“uƒr„’Dsn’3j€‹Ÿ•Ÿ‹f„„hjq“‹noss•’6GˆvN€r7hcJ0•7+˜0f66svS+UŸ83‚Ž72FoŽ•2•j
d˜€‚Sj€sZcajN2ZY7NƒU+Œƒ6QnhAx1n+…N••J72rv€u˜W€+cXZyYc˜qyqKcnNTYn•am+J2O3‹2d+UFeJZX‚S2•ƒynr˜“8!y„sJyN2LSm88Žj’€Œj!1n01ƒ›
vv6c€‹ˆX•yZ…YŸ••rShoa7O7uOLsyNƒ00OŽ3UcNN+–‹mW0ToNrYDNDDa3c7e0+NX!8ŒT“0ŒyNusŒ•QdW€WoOe2f›W€0cŸunUcaaorTW2oKN2N
DKnLjh0807Xaƒ•›N2jŒT˜h…sNK–r…Ž‹2rZXmxSZGeŸW0v+
+vy2fYv••T€Ÿd1›1€•veeXsUOfxhqLsy!LN8OK86K6OurƒsqJrK7GuXZ€8fvfDy+cfvXvx8fvXŒf3+–7u3rfSAŽe˜•y0eŒ71+f›r61odTL‹‹cd6•FcvŽ‹cv1
KU„7DD•du+Ž•ONaƒŽ1duSƒ02N•d7vŒT›UfvŸf•0YŒrrˆf››fr+7•ŒŸS8+e3NNTqycŒ7ƒxevvXo–›WŸŽ6fdvnˆ6ZqLny!Ÿausq8ˆrq…•a6DFxZGŽY’1›fŸ
S•UuƒAƒ2Ÿy0‚S83N…D7SWLd6ar6nNT!•Ly“yŒy“yŒ…!32jYny…+8NNGA+G„Yhra1AU!…rxfas3J‹nLx8uL•2cm’‚ŽsŸJf›Ÿ!…J•yY“1•“vx“Ux“s“ƒS“+UL
N•0Aso€m›0oKOx+dW!j’U!€FAD’qNZ“•AUSQ“Ž’NAcA‹h“0J’66xojvQ–Ÿ•!ADm•Ta…!DGcaAGD!!DNcŒ‹•KZ!…u’“•jA!Qa„oF…Z‚mKQ–QJOAJ€“c
–U€NoxNYno‹Qxe’!7+TUKAQrJ“„••!xhKJyAWQ+n•JJmYTsŸŸsUU•“!F•cN–•uU“€hN•’OZFˆvK187x“•xqKFQ…•Q••NU––•KY!T2L11vTnˆG
aKWxoGao•••Qh•OcALL8hxOY•xŸ+y‹•cˆ•asW‹+vGvL“’T•8‚Q•…QTAK‹qhWZ……“UG„aYZ•W’LFvLxA…‹JD„AjLA‹K•+…›N+LxAcQ!Lo–•’U!Yn
eQ„–Œ!oDJcW…v“STF“aƒ€KQvKQa•O•‹‚eU•h“„s!NNYyh•…xG!G…F“ˆ‚O!–n•Ao‹’D!…1ŒfQ+eZŸrxŽ›uX›Žys2rdˆcW€ˆfcv7J0‚››0+NFŽ€amWW!qx
0•W•NK+GS‹mr!+GOs•asa’7aS„!‹€sq“LZZ‹c•sŒx’qQONSyGju••Fj7oZZˆmLƒ•cGŒŒ’•ŒˆNUaXfD€„oŸ’6Ž8YŒŒfY+OFvDZ7+2uDZr37Ž–uA3T
3f1h0ef
+Wj€N3Ža+c2›Ÿvƒ2„8X››3Lj„yŽO››T‚fL›r˜y…–…xD˜sd+…Y83GU’Fs–2vn…ƒJŽN3+€Wn–’0LvAvZ€XWƒGmW3J8fZjvvnFFZ“6U3F€Ÿa•j!AvŒ7KeX’„DJ
Q!K6OdQa72Oƒ•YNZ6s–aƒˆG…Z•ex7‹L6+N•W„KT›‹3+7K…›Ÿ13s“€hrj„xŸrnJQam‹3m€‹Ÿ…7˜+ŒTY+NŒ7•v›+O2nZXm‚ŽeXˆFQX‚KdF’•aWˆS‹
Ÿ+jZUFGXF’qG–T˜L„J€‹uj1€•OT›‹dXJ•cŸ+6aGOmeGuuŽeŸZ6cr‹ndqxncuj„ˆN•JN1OD00Œd•xOD0yNd•1ND81NŽs+Œdof3•06Od+…nhUFf77
GT›ƒŒj•fŒToUO+Jm›Ÿ’mYn+„cGT0xŒŽ•+Nn‚qaŸZ2ZŸZ6eG‚8cG‚•a7’“yFWxh’‚h•UWŽaˆ˜‹NŽXa‹•vx1h•a7ŸD+2˜Ÿu100JJ+˜o+vhW„+u
2xŸe–83veX3ŸG0sSA„7UFsYŸ˜AjLmhn‹0vZ„X3FXU›2N€Z€7d2Tcq‹ˆT31ˆemqNƒ8€D1UeaŽ1QWJ+6rƒ•L›Kƒ–31ŽNŽr•+Ž–T8€1mdh‚vŒaxdŸq…o
yS–qTZydˆ˜106fWF16ŽuTe+ƒ›ŒfvrT6ˆŽfevŒj+Žcf›jD+3evvh7eu3hxŒsjXecN3›Žy–ˆqNdDoy3qf02O2˜DmjŽŽ+8vvŒf!YNŒ3nˆ€sf€Zuu›Ÿ03ŒDyv
S•Œvm++W˜m‚v+Lƒ7ŒŸdJyu3vˆau3€+8dOf2h˜u3ƒ€8+Nƒ“2dŒƒ!f‚rGvQXNdUWŸW8•Ÿ++fcujK7›OfKfcvL…ƒ›ŒLd+8e+›Gmds3ˆh8fvŒZ•6WJƒU3F
hQvxSY„’K8u7UˆJ•+GLf–•N+oa’8DmqX0o•–j!ZJG’Q3ƒ6Nny›3f+TƒWsU„ŸKaƒeufu3v›fX0dsNJhJdofU0ŽnZ3!•TTLUxqd‚Œe–•DY…jKrsŸLU2Ž
‚LW‹m‹ˆSmsj„hTh6L‹voŽŒqjSqNhŸ••Jm„1L–F‹yƒ‚•dŽDaaD…’‹X““xSŸA!ŸrTŸcŸ•3cF’•A˜rNƒ8ˆ“ScoS“83ŒL0ŽJK2GˆT€OYF“cA•yGA3j21J
‹›•DdJ+h…GNAxD„r…rm3NUdGhomL+•ŒYd•N„D’eqs!–0ma+TA•ˆ0UOQ‚‹f
+duŒJ7s6N’Kyv€‚–Aq13uGmWQnŸ„2Ysn’–61K•‹W•N“+„d!DFsŒ‹LNfZ2Nm6e˜•yŸKAˆ–sˆ‹A•x…rT‹j’a•10ZAU“DW•vYŒ“s’hF60vŒU“„S3
D1cJA0•S•xFY3Z2NoLAsS–r•JydvUaf1mDnYOu8c+d•JUN–FSsQGKmy36rjJZoXGUnL8y!na•‹‹!–•aFAWG••UaGq…UN€ŸD„‹TGav…SJ1GAA’L‹8
jSJqŒ–DvŒ7Ž–ƒfŒ3˜ˆ„rZAZ˜dˆoLTNƒŽŽ0ˆdŸr0xƒerŸ378‚TU•jFXL•’+W7G•ˆaq“mrX„d“LU•3Ÿunu0–‹‚YK…vKa+u!WDo+0ˆjvN6nUD…dm‚ˆ•
o1Q–DJFv•ZNJ‚anL‹U3DX73++Žf›ŽvA+O1nv3v6G+OXvƒL+ycD•Z–ODŽ–YG7–x+f˜Œ’r38y+ŒUr•1+vfŒZ3vƒf
+++–›Œrr+jeŸ8m…0D326‚Wm›„Y23Kr›+…UqD813ˆqqf…W•Nd•8•2N–hxdvy7‹˜acdasXDW+–0aq2“cDTsQONeKoUŒZO3KQm›GT0T•3h„d••sˆ3
•sˆ3•su3•ŒAy+FFTQKd‚vh3+7QA€8˜•‚JQQ1ˆxY76xoƒŽQ!jˆx+f6y+QDŽXm+T!••N•1Uoƒ–yŒNN‹nxYSn‹QWvˆqXv€ea“+Lm11‚du0‚“Q‚1JY
˜‹v‚F!v˜nFsYm‹ronx3rŸhr•On‹qdnu•›6j8+Œƒd0anr•fOnx+cn+y–•Tˆ2›Ÿxvo7L‚2em’–+NTve››f2+TOƒ•xNDxy+›nZ…˜6‚+Z6L1x+exAd8›cˆŒ
D“cOfo+Nm‹–ZŒj!Ž2joŽ1D–Ž2ƒc2OTYf1ƒ„8NTfS›N1n+LmG6„FKZxuƒ2˜a•qqS€Lm‚3oW‚v•dŸNXjhx••uZGns01‚XnJ“+K6DjWUv+c„d+2vKc
+LKsmNLN…KS–•xZyD••y••ŽGxv•˜€OcFd€Q„ZGXGnJs›fneŒS„ŸŽxU11+Y21mQŒdjX7um„Œ•+yZŸj„6Œ3n…3FƒŒSŸf˜+N•hfc17ŒN10Jƒsa˜16dX1m8
fGJ16dWƒ’2ŽeŒXnƒ6snLF0Ž+eŒ3s7ZsXT1aX˜Ž++ŸOƒnYrƒuN8ŒvŒ‚a˜›6+y2m…y8S•ŽjoL€€u++
+v‹XGŽZ+ˆu2+Žda103oD6fXƒ+++W˜ƒ1avvXo–c1ŸD2++vŸf•–d3L…ƒ›Œ3˜q2ND3eŒdh36Gh˜dW•D0cŸm0uOŸŽ0+O•Ž+6Nrv68NaDu1›v3˜ˆ–f›
K‚ydŸOuam+61dnZ6a6•–v…0•N•„‚N•0ŽN•N•L•“+!•!…KŽ!qO8DQ•N•x!L!UqGAƒ…JWF…Zrjˆ78q8Œfy1!Œ!ojmd„Zfƒv›y8qyWdˆ••e–˜+Dn2OTQ›
f3rŒ0+•ƒŒj+ea!+ZK2–dNru“JcQfa8Œfx–dŸ7K112‚0Q€’!–Nf8d›fKŽfnO•8›uŒWƒecvn–2NŽD•usyUo•DA!Jˆ!q2Lqyuqyr‚xNjc!ajWZ+•DAJjc‚rDU
•NT‚mamAU2yAmAF•hNJfTU6GFWdŒr•QUroŸJ–€eˆFSQXNSyv“S›7D2xxcJY0oqSv•T‚dFeuXOnv6y„qƒO3‚O˜a6e•f“˜D3Ÿ“ƒ‹ŸUA–•S!o‹‹Œ12
mNN2h7fŽfed›fu0ve„ŸK…+y+
+’7’1KX€x›f68N+Jqv“!UQ!G+x+jnS“!••NYOjA0eKTŽN!Qo“vyFAƒvJ–6xA‹“SŸXL•xŽv8›Œ‚yfeGˆyaujd+xd37•–K•A•Q‹ZŸjmŸ›vXy0ŽuLˆ+Ž
Žryy•2f1v˜Ž+
+Xvy8•7‹0Ž8XLJƒOƒo–8›ŒfjxˆfcdJ++’Guc“muFJra1–afŸafZXF‚NQ+˜ƒf3•aŸe›33+71•3˜n˜3dv3˜3f2cuvh›mqK‹u!!•’!NDhNqmFD˜2!os…UoU
–TŒ“Lj›nfj–ƒ1sŒF2UySˆ+…’’ƒ€NLWF6cYŽe‹„›fvLƒh3dvU+!jca’GGQjn“FG…W’aLT+2+eŸŸe…aO3KcƒŽrL8v8nvY›nLf€–8›‚…›nG!j•SFLA“•e€ŽYe€xQ
fXrfTaa•Ž+fŒ€ŒvfŽ+1c’•2c’•ŽXcGƒ3ˆj8N7A+J2’–c•›G˜ƒ+•c“Œ’•av›2X–0ND•ˆh8NF•˜8vvŒŒv+01fŒao0YZm‚WUeZOG•2LTL6JvNDWuƒNq0N
hD›ZYx•Z•ZG•sqQ3˜fJ10JKs€TŸ0nd0uhrv’NF!€„o•nDv••am8NuDDd67ZT“•v€sN+22DD3vKS•€Ÿ•ŒcGfŸfŒjAn•j›GK+•OWFe‚Q€’m‹Ÿu’Yn+Sa
Gu…SG7U…K8N+!D81K…Du–r•+W–+qƒ“nOSoŽ•˜a7KT!€O…•m•’Œ•61S•!›T˜qf•DG‚FQG˜››fun7‚OŸJs›6L18+›e7c7ŒTNyNhYƒŽmƒU6dŒT+–OdZ6e
Ÿ2ms2xNd+••aWˆ6˜F‚NSGƒ–Ž2jnce8TdWZeTF€v‹nFˆe€N˜WXOX•vvv„++Ÿˆ6dFrF0+›mhoˆŒTe6NDd6fsƒU7Oƒ–+NTAŽNƒ!1ŒjA3OT–WOŽxq0
3›03!ƒ3N‚!•vF˜…v!„xfhGh˜•n‹Œ„ŒŽxƒNSomoK“ˆŒj•+sƒ„6!•n!˜6j‚–‚Kn…0L6y€qrch•KNˆsqs‚DD33NTd8cG7UqKŽG6uya„qSGyoys‚N2Ÿ20‚˜ar
OŒnmouq–•rr“mufŽ„Y2yYa3KNd0ƒorrƒ00ŒL•+NrKŽŒNL›U11uQFeDvvv2‹NDx2ZGOhfduf‚+6dqT€d•Œvm+fWr6ƒunrfŽesnƒˆ+fW€6+XZAvˆ7ZN
dŸZ„c›UWc6NvjTd8yQNFsJŽLX„ZNX„˜N–daaaˆ›mŽ!rv8›KNF6•3nƒˆa›LJy+ŽGD6+8eXFŽZunr31vmrF2›Oƒo+NŽ’3•7Žƒ››q’mf77…Qy1€JŽv3To+1
37–8d›v6mUcŒ˜q+sXe3rO€‹U„D–2cuLs6eGo•Kf„‚ND„‚N•01O•NŽN•U1ND+hN•oaJf!KG8D€F’r˜QU“UfN…–+sc•s“vX7f++ƒŽ+QXG“AŸh8Ys
yfŒvƒTx8ŽT’c„FDYN•6vLKŒ›f+j1Ža2ˆqUamuc‹DQ6QdLy€jKƒ1WeŒauurU‹ƒ‹+
+•fvŸ3ˆŽŒ€judLK2N‹oX1ŒDƒ3ŽŽ›7ƒƒKNŒjKK“UNJTGhu8+c›Q›fFvG‚2W‚A…•ja…vGm‹+fNq1y2fefS’XW‚“0SnNY‹q‚ojhA„1•vŽ178+›F…6v+ƒ…GN
sƒJ!v‚˜Qv‹S6•QhWQrK•XW•‚X82rvrY2NjO!Y•s’JDvXv2ˆ!oSJY•AQhU!’nOSSNAUSW““Q•Oj–f71+Zf
+vD›+–+0–q…KA•hJ6dcasOcvvf•3fŽ27f+dU•8‚DW•GJ–GN0yx€Y2›7r–8›3rx7yfKN1„a“NSv’Q‹SLooT62Œ“j›fŸLy67nN3NN+1–•vf€€1Ž+
+O“••dŒ+fv6u˜•ssZ‹•NƒT›++r€Ž+Œ•hu7vXxN‹NJ‚ŒŽŒ7SŽvX•˜dŽv1qƒZ•U0y›•“+˜Nm3TsGNS3+x…c+–„ZmZm„‚mZ2˜“dx3˜NƒJ!€mT€xm’•ou
“nK„!˜j›aD3e0f27!ŒvYNfcoxŸNaO7‹jNZc8FvrD+DN+’A›So•f›Œ3…Ž•1˜v•c•2vxD•„!•L“3fOdX“3N‚h2+!“m’q‹uLjX3+qK…nc‚6err6v3+NqŒ66Že
mˆrJ•KeW…Ux‚FAN!FDA‹U•…ŸK‹Z‹T…72D3ŽfuŸZ+DQAˆ!hKToLAYˆJ„JKJ•‚3ŽvT8c+TŒy6›Œ–NDXFy“8XGOT“–QKOfc€vNv11++eT‚JYcNQ2s’+
20›G‹qKfXr2ˆc+2O•Sv’“v!m„1m˜Sv++vuN…!eŒ0daY2˜›6’–Xjy8aefvrvh7•˜GfQ2Nx–ƒG!–˜jƒjuNO+8–Ÿr7FeŒ•W+8+GxqWŒGXN˜3u3˜+n7
LŽsŽKŽn–vr›u18+7ŒXQ2+…WXuKd26•e…˜rZ77vjTh˜sWY2xDŽnUZ6+ŽƒN‚Xvˆ3+–„•‚„+0!Qx–“ZZAh–8–Ga6–j–nNTqr7ŸJyNŸZyNcvJjAƒx•›W
1NQ‚2NN+O8c1LDD‚Wnv2Q“’TvZ‹vh•NfX‹‚oX7ˆs€Ž+32sfW–NYoNc!–NŽmy‚KƒŸY•XW•fU…Yr0u–€2Œ7„crNhAh›ˆ+N‚0YGu•mZS„o›xŽ…Ÿc›T
q7•„6NŽ60uTSsUA–rF–Œy•ZnZONa“e1G…Gˆ+cnv€enNŽK…G6qK0uN…YsN8GqoKˆ…eŸvucv“UFu0xNŽYQ“uvu7WŒ‹0NsZF+cˆNKjWJodK’rcUa€ƒX
vYXZocG+•‹qUdGxf‚U…„Ÿ1+G’›6ˆFvfvNh–d‹h7Ž‚q8Œ2XŽ‹XZ7•+m˜•ˆmy›K•ƒuaax•‚•d8›Ž‹6rya0oyvZƒ21ˆS„ZyeGˆav“1‚e„ˆSQ“+ƒmZNv
vmvuXFddQX1Jenv‹˜“ŸyˆNSYnxLsmO7m•sSofƒa67NqSxKqK•!Gx8++u€„+m!rUY+2dLWU1€W„qceŒqcZa!o!dX’1„sWFuvW1v+f3NKƒNjFŽZmrˆ
xdvn7xxLXL‚27duŸTfo17d2feuŸŸxh–srx+›G€mdŸO€sqy–‚SKovTx–d˜LˆŽdŒŸ•…+vƒJ2WuX127›OŸ›2ˆJxWrX6+dOL+7Su3˜1ƒQ1€ZXLqyeWZ•Zn
’3TTŸQŒŽƒYOd•e1Nh˜XvqQer„–71€•–Œ•S+•j‹+++q‚WŽ›ŒXƒ…ƒ›O›m+QvnF‚say+QxvvFy›3msd0K8X0K8XˆƒcJyraOyLSNyƒcŒTj“hQ“…˜LGN1O7
s!AQ“YejOv˜vŒX77A•JS„…›oj•UOj›QDN!QUojA!„javn‚r1687K2rorLZxŸ0f0ysY’‹+ŽŒODo‚J•Ÿs’FN’hG•Tv3›rxŽ7+Y’axŽ’+‹KZ+N+f›1s7vc!D
DXGKƒ+eY˜J7’ƒNƒ„6fvX3˜0Ž˜•6L“uAAƒ’ŸLyLD!•JevXƒx78‹SAu••’„•KYDƒGF“hJGAcX“+OqJ+2fW1–O•A…““JG„N!yG•hnAhjA„•’AŒFU•FŒŒ
f10ŽuxZŸoeL–••KAG!xD…Nc“GKJ‚’‹’oaS!A€AQ!yFK…Gv„‚v68›O7Œvf+fcf›•ŸAs…„NY•avnJUŽoxn77++dnLˆ6–uSy•–n“KhjG+€s’oaD–yN7f+e
v1N˜n+O€88…’a•2ho“Uo!1NŽWfWXƒs+2WsŸ7‹NT“+•v1m€K–uF–Y!SD“SycˆŒ•ŸeDxˆ8qSf˜x…Gc!!••’!“YUOc•jOyU€+ŽeXm0u‹ŸF“QjhD–73F
Z›€c–“mFƒDAKTAˆL›7N+suU•GQUxyQ…cW•Ž+x+ŒŸ–eF’ˆ!mNGy“8W„uSY!•€•+AeSQ•–•j•6O˜–av3€•‹•X+AA˜x0AJ•co!T!Y•JN•3s7Z8uvˆyfe
vLa0•ƒS„ryN‹6’Au+uŽheunvvrŽZNh1‹•FGnq•O+!!Q–mXnˆGa8+r›Fƒ0•˜SSNc–0NFGNd1SU‚“oNŽGXƒ22“c›33rrnvfeeu8++3Žqq0cNxoO3GL
››YdƒZ–Ÿj+FuNX’uNx•3ŸfŸc˜‚ŽŽ+ajdm‹NQAA!A’J‹“FU+vKT€m8fLŽ…71U›nSy›dr3ƒ3›Z2ju6Œv2x01mƒfƒ2LvZxv„aN›–ONd•€1d„d+2yjxŽy•m
‹jS“…Y€ˆ›ŒF…F’“OKO–NŽvQFuc•T–1YWZ!…NTcyxDŸc2ƒoh0K„–ŒuhYvWˆZvmxŽSv‚Z‹„xKq“dNvmxvvn‹vdm‹2nFŽ‹amhxe€‹dWX‚8m“ŽT˜‹
ŸK2dd+‚ŸJG0v+‹nxYZ+Oˆma1F›€uNhZ2“q•“DmLh!––Œh6+jr˜x„e6ˆ6avK•X–hŸJ„e€oxNT“0ON…‚0Yyqv!Nq‹Xfƒ„cr„2NDOo7v‚8WGƒq„Ÿ1
WN›SƒGhKXŒ•Usjc7Nao–O76sKN3Œy76vs2vqYuT„y‚xy‚GŽGNƒK‚G€qYva‚U•ˆrJse„ZˆeyUYnFG1v’‹qLŽŽK83‹NŽy+’WŒuAQy3ZyWŸuDua‹+
d6hv•6J8UGdrZU˜fq„+y“sF‹ˆYG•DSXGm›Ly3qS!nrr„qJ8jN0sY“ƒU„!ŽŸNyy0„OTo72Sonxj•€2aq3Œ72+uLcmOŒ€KZUvWcWJYvŸ+…sDvG1ƒs8!72•
qn‚noy“oOOr82„Zcemhrn++€„7O•…3n6„WDnQNN7˜•D–ˆdŸ‚ZcfnN0rXLa7duXLh7Ž+rduŽdu37x+Ž8˜Z+ƒ›O3L€+6•rFˆ˜U€1cXT8ˆ›OLNy8sn˜n+
‚„›LqxcŒrfy–6UTd26ev3ŒƒfL1˜F2f›OKcFsqˆcWNv2•msrmqWZ0‹€v72hf00j›„c6W8…O1WXUvaU2Ÿs+d7a€›mhqŽ›O›nD‚ZNXLˆ28›ŸG1uj!nJso3X
u6›n’…cmO•›€’•QF+8XŸeNvFe0ZFe0ZŸu“‹FOƒN–•„+QQŒav‹6N!•A“Xr•xfc36+uS0ˆuL€c8Ž›ŒYmJ…+A•TFKA8•A2T…JZOd„vX7+orq1•NND“X
!oS!!ƒxQYT76OcŸya€J“AL…JN˜hNe8fvŒ3Ÿ3+fˆ“’vF!Qjhv1€fUvyW…xJcS•jhF!•S+GŽfŸƒjx+•v1•c•D+yŸ“’•nY!–“T‚1du›ŸjŽWcvn•oˆWG•˜Q…1›K
‚“J7ƒ2+uŽfK8vW˜ŽZmˆWQ6ŒrZ1––‹•˜F+!Ax…!FKA’x‚6Y0ƒˆ8fXˆ…˜Œ2•1Ÿ–Q+GAr–+AZ•“WZ„KuaALG0ND…1•UYL›1•€cUJQ7ŒDr0Zv11XcNhŒ
sj’SA•€–F•3r1•Ymdƒ+8YeXrˆ8J‹“KSJm•‹juA8˜vNˆ78ŸŽfZYŸŸvfy8ˆU›L•NQv2Y…0o˜G„AL0WFvTmfXXNnYŸ’SJY32D37Oƒ8jƒ›v–‹Ah€U‚‚!QT
•e•hm6’›•ur6+ŒjY6–W“DG!ahG!+„AQj€sT•GFy6dfŒvŒ–+cs•oK•TxŽdo3J0SNFN•v“cAqNS+x8sf+…!S„e‹h“eh3+0+v•˜F8ŽJ!1q›YOnTL“QG…
mh!SoA…FDAƒF…!0Yu•uf+Lv0+W€WX2DvT•F+xQN!ƒ–•’nAY+…ŸQvccŒ11+
+•›Ÿ2YUNs0o••A›˜8jDo„Nnhmae7v+rq1vODJ2uGhu+0•Q!’6+LvƒFˆfŽfYerjW2“n8+jG6e’nZuŽ‹WjNjm2Tmƒcf2ŒjhŸQ˜jxQ›f
+Z3xŽ…8Nx•NG+87˜jD•vN+6fxXjNYŒƒOYŒƒ•YŒƒKeOsK+62ˆjƒŽqfWˆLyo+•7j‚›+6N6cZ’O+eˆvJrfe3vvˆvˆF6X+8ŸvqvZ3+u+++‹7d…‹+2rŒ0v‚T
!WAhfu+„‹!j!‹Y…DXmcvxNƒ‹–F•GnvˆSmJr•‹DN…OD+…oye2‚L2yqyNhJDs1Œ…yjL…h1qq0mT+ƒdvZ„˜ˆ2uTG+Z‹€‹‚a„h2›F’ean‹QS627˜U€a•c›
Xm‚sc6ŸTGO•vTj7vm+oyK8uTDcT–hyd78Qom+D‚GvG•s‹’dXd‹NKo›n‚‚XƒN+rhod6ˆaeXKysƒNˆŒjYcNfSvG‚…rŸdKNTAˆ2n›hˆŒxY›+vSƒOh
o›8vqvGK0v2v+cmhG1T83NT!ˆ0˜88‚xn‚71SOŽ•3Œaeanxxdm€TOTo1NTo+NDXZrJsdGh˜o1…qŒdY–8+•m–2+
+ˆL…6u78+mNƒ•vxZ€’Qe6NƒZUn2so˜y…KK0oJ0FK8‚JjA„NŽŸU‚ƒ“+‚KN6sLU–8X‚eQmh•y3v–e+WŒ•ˆmQW67nexFmcm’!T6WK›G+‚TmxJTn
yZ•qsofvˆdWUJ€cUx…sGG6NDnŸƒdLNoa•–e7amrLUnr˜yo81ˆOWmhcjDXS!D7FsOˆ3Y0€•x31U0NŸF•QŽZŽZm˜x6˜uXG1TO3˜€y+››OyNv7€–c2ƒd
66›enDr3NXƒy1‚qŽN71N1›ŒLŽ++dvrujxeuXv67d+v…uvŒƒˆ08vaŸ•D7aƒŽ–‚nFU8envhaU…ŽNDcˆ‚+Žv…˜ar‹1‚L+
+‚728r˜G•‚Tˆ3uK›2+NLoqeŒT1y+›f›Ÿ6+esfnKquƒ!2NŽouOŽ!qX+8›J›eL„ŒrFyn1…ˆjƒƒON1˜u“x7h“‹Doy••F›Jƒ…Aƒ•Ÿ“u•0UAAj2!2˜•16+›sX€cˆ
hsf˜˜Oˆj›rƒ1ST+6QAFUsF“NLŒK8jXfsnZX“Œ•7•+nQD7“fuW3‹0„‚…ThJSG‹…L‚f16J›7d+ˆ›1ƒŒcTQuJƒOy0qv„vjŸG1“Ss!ƒhO!…ZŽf›Z…anvLXŒ383Ÿ
2••cQSn+K’Qn7XTK+XFe˜f8ŽnN„d’…“8h•cJx’jOAvX1ZS3•D˜v2rN7cXn‚n3+›ODjZQy…Œ“…!YycN“ŒJ’„–S‹›KKacn’–eŒXq0fm˜Ž33+eŸG1sQG•
e„˜GAƒdGFNS+hx!QyG„’ˆŒNAQQj„LyƒNJK›“2d•ZŒnvˆ7ˆŽˆ•m˜“YJc•YuL•TZˆ˜36u+cŸ‹f6+8„›–a“hG!“SN!S‹A““jsX“x07Nƒuv‚6v›1ŽL1+ŽŽf
‹2Ax“uKYA’m!X•QG•78ˆOnf7…6OfF’›WcXm2vX˜jjYu8NQ–eŒxQN…QFn“‹XD8„ƒŒvJ„y›jY2o!xA“A„’n‹KN7•KvAo‚„ƒNjF+8er60snƒyŽJqN3UG
NhG•N…ˆ“8W•SnZyU+›fU„!S„eQm•‹SŸLxŽNm–0GAdv‚+uƒeZa–G–‹•0eZxhQoQL„QxO!S•KOŒy6vXTy+eO+nh!•‚GQ’OS˜+QT‹jS•–X–2ˆ
++ŒNŽa›vQoŒDAQJ“KThfQdN›f3•!QfmhoWFrŒf7eqK6L€hvZyTL–!ˆŒ02ƒ•2•h0f›n›s7NTˆ1amY…xFrnr›+rŸ2v˜KZSˆv+c+›xŽ•ŒGhnsNxmŒGxoeN
d3fc8O6ŒGƒY8YGx+ƒŸj7v–˜jD–˜jŸ8aG3xnv3nn7–8„N7–8ƒŽcK2›Ÿ‚–62ZŸ–21h0K6s7›+dfŒjL6c3›xGƒf!D’FmŒd˜˜TOd„‚f•Žs’•crŽ3„ƒN„oJ7
LSnAU…!S6ƒ!Ždxv!cdJZho8NŸ‚W!2Z€J•Z3€WTv‚U›JQ€fKSxKƒ08Kƒ„„KQ•j7GOhvSUsKrKŽF•vA–€’Žh„x3nF’jq€‹ŒsvZNQFuN•2vee€xYdF’ns6ŸT
Œ3d˜AU–q7!•›WK•rT–3uShvnhoZyN›Z–dm73v!mXJqeUA72ZaY„vJYUqJUjcˆNTyrŸ’…dF+ˆUj›uZŒL„+ODˆ1˜nN•OŽq‚GuU8uTcˆr’+cmhW›W
A1qOƒNDU8oxmamxqZvA+›XˆxenFŸNqNcWZˆvƒ0+NrqƒNqŽZ’aNƒqhG‚7Wj•1NTƒ‹WFXf300ymAŒ‚7T•nodƒUy!LNqLS“+Jy06Fnv+NjAsd˜Gc
hNhF’X„nhYX1N•ac+x–„YedWv€W˜G€mT“1’Q„N‚qjƒ!KS˜A!dTŸO…sxsK“…v˜“qsƒxŒ3•1cW€WY0Ÿm0eL•rJj8jXDŸYG’Xs2ŸQ+Jy˜UeU7dvvuW0•
ZYsDƒ˜oƒ3•JjŸc•aux8FhNƒn’7ŽW’r•˜KfZU“ƒ•La„On1…ˆvƒZxUvnj1+ŽeŒƒ2•dNŒ˜‚6ŽcXn1+qWv6ˆeOX7Ž0fNqˆJW2ddeŒy…Uvn€•dWJqŽdXr•yY›X
86YWLZˆ›On17QhvadŒTm3Oq+Y0–ƒOqŸ‚n1X1ƒm•ˆJ‹c›Y+JŸ+rqq2xoKG6•Se•‚Kv+c“›rˆ0ˆ›2˜18oUT166eLNhLS„o!ycq!…o70…‚X7xN‹6x8‹6y
+N8++LŽYmKŽ–yŒcQ„KdGSD•FN•!7S!NxT“Oj3v3fr3X628!•qeF’JOjd+LU8vNXT1LS“7QƒncƒsjK›Œf21oŒAxAX“q!+‹So˜QƒvŒ˜hdXFo“!S••–Ty
Af›Dne6fWfˆ2emˆ…aUTŽŽfoŽ!SvFAQ–A21“JŒLu+Ov6Žd0j›Uu3vfƒrNXT03NjX•A+8L€N6+ej…Fh•WfWX1ZU€W‚rN+GY•DŸ+fZfuWF…a•ƒAUF‹ŒŽ8
vWL‚‚Yj2‚0jJYQQ……NyJ„•c…+!Qm8syNjaenJx88uTJ…+dŒ6+qr!ZhL•m•cA€“ah“„+Q•“•NY!SfF•3r7u6O7“+7KWvˆT›rr+•K8…GUdf7SSW8fv–j€1’
2‚›vn6WXˆhŸ•jƒU!!ŒoSxS•F6+dN˜LxˆNŒAq7u˜…Ž›vŽ’NK3“K‹ŸD•˜S’ŸW+r›rL88c+7„3Œƒ„n˜s3c3ŒƒWU–+j•“0TYv“O“FxhGLQ1d1m››31+OA
–n–ŽK‚W!!Z€N•“Na+W‚Nˆe2›˜v8+eTsfOA’A›xv•“D‹“0•FŒ8+KSoN+sv˜vx+XTN1+eOŒ•+›6+vX1d›„0…Jh…urQ’LOŒTJ“eNcWv•ŸNN’S!DYuN
mŽ›vX00v€TLŒY+SA’yJNhe„sNS–˜hN•ŒL’32fd›fŒXv7ZWv•S’QThYvv›Z0•ŸN+‹‚•ŸN6rX3ˆ›v30fnNŽƒf367o–ŸoS‹•dND•cam€c›fXX2cnh–J
3›€LF183v21Ÿ2x6eyŸG3Ž+
+Ž2›GO8ŽYŸƒ0•ŒŸ‹XcYŸNŽŽˆŽf˜˜Wrv6+xŸj7UeN•3ŽmvŸOX–X…+8dŒjŸ2y6aWdd–NYŒN•T3‹1•O’€8„7f€•u›ŸT•c+
+Sfv0XZ8dmx31vx›u3oqƒŽso“Œ“sj–G„feUjAo–ƒ2WJ•„ŒU!G7ƒNNYT!Œ„Lyˆ+‹“XOˆOKnLjmvJTm•uS•jL••vKjcr!…6ysyyrNjmmoK!cNeqy•T0W
O8Qd8•QD6••N8v“N!+USG8ŸS3FjdYG›q02Yr0•0„Oe8a…•uƒLcoNy“qyL2xNjfaƒƒX!x‹rU3YGƒdDƒ•D„yNŽZŽdm›d2sYs!ŽJ+cŸ8xN…„1LjFGŒŽsrDfe
XhfurhnuToo’€F›0v’a€‚cyGjv0ZyU…LryrNLN2O˜DxWNŽLX„Zs‹1N1QWZ…U„x!v0•dU2Ÿy+rƒ07LTYf•7WnJƒ„–cG2m‚q…•TKAdv+X1•Dx›YvŒyŸY+ƒ…
7vƒŸc•cvU’KYn’Lo7m•sd„NaUZaUnhsvFeq›Ÿhˆ˜€JXo6WqTF’SW“e2c€hF˜„JˆT€xrvUZƒdU‚••7G+rKUrUƒrLƒU0Œ!8eU€2dF€u˜JrcN8L›rjArsr„ud1
˜vm‹j•G‹n„UJ•vOa1sryxKaKƒJrKŽKSYˆxT+‚2…–m0˜6x!aƒuc13O0‚Odo2X’XnWa+›Xa…›2FqeGvWs˜YyeWZ•Ž•TSxLSyc6•r›q•r›n€2‹DF07Ojho•T
+„Nƒ0mNry7N62+•nJ+eWZ8˜GhŽua60…ŒvhTOqfuXZs˜U€1eq8Y„˜vqx‚•1+y1TUŽ0LU71q8Za+jsq2xoLassT•7ŒDGmvT‚1Udˆ07N37ˆˆ+›KF“1cv
nWx‚q„xND•8LcUŽND„1!DJLŸ+c›K›eL…fWL€Œ‚Ÿ‹˜hF‹r€“x7•y•‹••a•‹•+NooTJ7“rŒ1x+sf+axSGc‹FAcSs•!fvvJŸ8ur•x–e„6DQ1ŒS„€6+›NTQe
1r6UmY•+Œ•ZG–A8›30ŽOTdAmJQAQŽŽ6D27fŽ+›j7nd8+O•n+8+SŒ6‹„1•ŸŸ““•rD+XyA€ZGZŒDm€’•Fu˜€7m8xdŒW•uaAoN8106usNj6ƒq+OL1
+Ž7enr’G“ehŒDFUo“8Œvr3Œ3Ž˜X€1aO˜68•LL+6s3LŒf
+DcFArU0Ÿ!–G’G“NJ„’J…›J’D0•ST˜‹•W“›rX37fŽ8dev“NqjhJhAjA“–…xahf8c7ƒXv+6•„€–D“•ŽfDy›Œr82˜0Ÿdf0D›aˆev2j!1„“J›nJafŒOXf7Z1•
•!YSA„‹AD˜08››+ˆŽ8f106dWD2xsn˜qxN+fŒnƒ28…8Tcy“••„G“•aGc•s7mv2+e2Ž•dˆŒDY€6Že+eXX323•ŸŒ••!’QLY!xŒ…1A“ˆf„GuLŽ683xo‚JfDY
ˆ!•1NhN’K“c’OvqyvKˆŒGZŽ››3o0aN8Ÿoe…N‹QDaA“•o6ƒ0j!‹XrˆfKˆTŸ6+vrj+8oXƒ176+voK‚D‹Ac“„‚hN’sŸGcLKvAs!j„cF…U•3Txcf3361+0˜
F1mcv˜Q!JsQ+j+Y+NoxF•–!a›fXXn–ŽfvAUYG“oQQoy‹Žx7+dŒ˜Su‹NLc1›ŒnLh1+cƒ6sƒ+˜++JŽDŸmhhqx“NjdF16Af–ŸfŽƒ0›TdevF3++cf277ˆ
N˜NJƒaf››N•x…NG+ŽF˜m2+ƒN•fe8Nm•D‹f›3›DOr+ŽuuNd•fL3h7vvvvXN€++a˜7228ƒnj7‚3cfOL3x•0m27vh’…ƒQ“Œ7jŽu+ŒN˜Žyfe€›ˆ3yŽOvLŽ‚ZŒ
Om6u1›Onƒˆ„S€ƒO2•+Uy!•jW„Oyd€hZ+Sxd20ŽYGˆsD•Oh˜Œ0!0O••…D863‚„vŸ1WTnv!UFˆY˜61uUF€…WŸ1Z‹“FNeFFdc€Ÿ•„!˜8•O7!•!6–qN7a
‚!…ŒG3Ž71oNj›eXŽSuKe1KdvWX2!sANs˜Kf!ƒˆv„‚„UŸejuUFaTGh3€KSJyN+A„AŸNdyh882nWQnhSˆ‚hƒX’XaUˆyZ!’na31€q!ŽƒZ3ŒNs˜qy2’Dv3•
˜D›W11r•˜GLY›ƒQ7x•6srSx3qŒ‹AY+1hSneN…˜eN…ZDXXU+ƒ‚˜ZSW“D7Tv€+cmD3U0FqTŸh›qˆFOYm•jZvuThZ’•e6•r›ULN6Oaca7m+qK•3f1•cTa
ƒdŸŽ1„Q!DŸc›SU8!ƒ“uŒ8Ÿ•y…Ahy•T…7KoqS’rs˜SvL…ˆOŸuGY€’‚X€x1SU‚ˆQUJGY€’ŽeUZ…dŸe7UeK›v3221sKj€‹mv‹c€‹–cˆ€+˜!h7vqaoqTKvLjq„
uSm•7nK!eOJsv+eT•adx8rWˆru•fG1ToxyDf“ˆGO‹€FeJƒN•XWq7“6o6uˆeKSndr•jenK0TTXUoh‚s1Yx2KA›˜WhvK0uJ•XGx€‹•KWhQ–y„–’WJ…
•J6X’0vŽXˆfrNd32–y2L1F˜+cW…LNŸ++oKNQˆou’•…7Y+Jc‹fr˜1QONQŽ01•ˆ21›S0€m•GWmYmOjQjLcNŽ•a0NeXX€KQUZY›n‚oZWFc›Oa3€ŒŸ‚y
Ž›OŸn•y•„›L‚+ˆ›OG“YrSnKD8•LjY–!S“0OsYvvu+Xn+A›G+cv!fe!j›ON…nFjaK182•U+hŒDZXNŒ7ŒŽ1ˆsfˆSa0JGNNDLxf3vm+›dv‹0„j›“A•€+AŽˆv
1€+qJUQjhafdr€A’ŸcejN+„•ŸZƒuN•’“N’•Duoˆ8›3L1f•+•+LLZ+cUn+
+vrL„d“’X˜0Ž“…€N„Ÿ’d›vv7‹7O’oQˆ’–vc›3Œ7ny‹8XL‚7x8naD“˜ˆYKn…ŽfuLy1Q•aYxAA8Y+vrc˜!o3v0Ž7!+T•6›U1JW+OƒF„fƒ•ŸAOmL„“jOA
UjO!’Ts!mˆ1Nƒ•GNUhŒsjhAeyevs+36y8FY„L˜Xo“!28…Uh€AWTvŸ•nayeŒŒsTQ„AUx3•A›3ˆx+c366ƒf+
+jUmL•!€Q’’h’+˜+fv7nL8›Xv•2Yu•DN„hqTr‹1NFvW€Or‚7d›X37dŒTSUˆNeLŒ+rO€YL‹8y““„x€OA›aTr88vUƒd083G“WNT!ƒfe›L08•Ur“‚€Y!•K1
7m6’mA•!Žnnx+€fvˆD…NcSGUofUn……U“Qc!––„ŽNjŸfx+„vƒcƒNAA’•OYTh!0TA•QFJSˆevrLfLƒcŽ€s•€•s››ƒ+8W+fXL•oAWŒƒ+Q‹j„SG8f•G’A„jK•
•‹•vh8rqOT7›r6…y•Xƒxo–d0“–G+KˆqAD€…xFYjFYvˆ66feh“‹Ÿ!A’•AT“…•Kƒv+6v˜•v+Ÿa•3DŽTdZWUuWŸf1Ž8ŽnLƒ•ƒ+v“8voK’T…U•N1hZrŒfŽy
+nD•dv›7Z7+ˆOvLmƒ˜eeYfx„NG+•+Fx7oNŒvƒdŽ›e!fXy+Ž+
+GZDYxŸŸ733ˆ–˜GY–˜jNoŒx+6e›3Œƒ–•2uN•x+xN€x+Ž732jŽŽ‹mY‚vQUGŸ•nˆ€fNUŸGY˜˜1JŽf›mnTˆ‚WŒŒ2re•FFus“2+ˆ–u“sˆvL20O•usˆW
!‚KŽS2f7›60•Tcx’•qfO•…DmL…cT›Gv‹++foUJed„xƒsXZAcXF8mL80Oƒ„v0ƒ08Ly86KLN…X€2Z“vmvFv+˜“vu›Ÿv+˜K06KŽU6N8o•Kdj•ne0aq8Xdf8
h–D06…‚ƒˆ‹“+sW“+fd1Ÿ0ˆ!…•rŒjDxoTAe+ŸQrƒsuŒu+ƒY•LXdANŸasr…–vƒŽXWxnhjs6GŽr8Ÿ!+2NfW0NJQ6u•uLQfƒTJŒ7J0‹+djeXy0Œd’j•qQ7x•
0m!Dj1T„hŒ„+ŸD•c€’DuGx›qŒd’Wnx„›1••yO•cˆWh7uWˆy›0•Œ‹!!fyT00NŒ3a0Qhv–UJAvx2›uˆOhf˜yT„DfUcƒc+NSYr26ƒhaŸhX…0••e›aQmˆŽ…‹
o…A›mˆQ+f8‹o76LsmNq…‚O•Q€7T+•LT+•OqS€LL8+J˜6AnN‚GO‹ˆqK+1KsDŽQGy!a2•ŽYUF6ZGv’›F€urD˜T›Ur‹€‚sWm…L3UY00ŸyˆŒD›YˆFOˆv“
+xŽ!•LAN…ŸSLTrYoaJA3•1SN•ZXNŽ‚T‚x‚q0oy0T•–2€+cm2‚oL•J+uZLjj2y826OfejŒF3!•ƒ•›NNvDŒZ8A˜G3•ƒFŽSyNNZufa8›XŸ32fˆ+OvN732Ž+
˜3•WƒaxdLˆ1•ZGvZ“eXZ“›n‚oT„‚YUUZUv0Ÿ•0c6K•c6Khsqcs‚ƒo7NT•6Nj3’NjŸLŒSQ„a6288vqS+8cŒˆKxdŒLc1rTq8•Xjx3Ymv‹0Ž›dLJcŸyeN
•“ˆO•++LŽ!qJco2Œdˆ›Fe„dŸOD•0ƒqWvŸY‹SA“Œ+vvƒ366ˆf›Tc2NŽun•oYv“WUXxXf87uŸ€•„’crY‹dv3n10c8ŒD€‚˜“hSqxZ›SN1ŒOnjŽ€–NSF“O
1•D›71Ž8cŒŸŽ83YOrSNAnDoF!ˆf•d››ˆSWF€N0x•›Ys3OTe›€ZOAŸƒAXZeXs76+usLF87‚6Oyh’T…˜a3jr7vUnƒfˆ„8–x+ANvDyfW3Œ3ˆmc–21y•hA3!
ŒW€n8f+eŒW3e•…GQ2hŒ!y“K•“…€JAOƒjZJK›“–•m•1oqn€yNnƒ‚3AK1s7•Y!–r„h!–xqZFcF•oƒ+OŸd1„cJ••’h„y2h6›3yŽev›rxŽc8›u77QQ•7G‚ŽOn
ƒ›27›vQX•ŒFKA2j•ZŒf71ASXA‹‹!hŸ+ShO•K‹•XfˆfeŸDn+
+!ZSQAsy•h1•v›ŽeƒF“3dŒN+xAaS“vFhŸ+Zv31+vK•Ž…›…A„–u–AyŒ•v7n6‹fj“8NAƒNF!••Nh…Z“AAN„o’hA„„‚Wv8›vvv3d0dGjxv–yŸU!xŸU€’W
dvKvvƒ3Nƒ88v…UT6+vour•7fŒv3rfv27ZmYmJ“€SF•G‹…’AU–Am!‚’•S••ƒc7Z8++
+vef‹ŽJ•qU“uJGF•‹N•Q…•vO…ƒ•ƒaNŸ•0cO7ŽuƒDad•FOD+dŒu2j+8X…U!y•JL–W’Yy+sTcxŒ‚›T3!8v‹1Yex30v•0’ŽDq…QŽZf
+2WˆuLJq’3Œ0•6Žvvv›‹Y–˜jJ–˜j0uYŒur7fooWjWfvNF2qDvW•7v€vZyL…ˆ+a07DNY•x€v3Nmy8y3jrjfc+
+Jvx1oN33€36›NNsyvcGuJXs€f‚fŽ„ŸhJxunN3ˆ–f•0Œvjdu˜Nu0NWj7›0xYW–€–N8•–G8˜›7e+2n+˜v1vf
+c3sTm‹3AS+AahOn••OT‚ƒ+–NOZ•Y1OX„€Wc„1hQ„Ÿ•ˆLr•yNƒ„0!L“2ŒLU6TZ8Y“1q˜Ÿ‚•W6Z“T7ˆadFx!Wˆ1xSnZ•W“hv„+uNmYd’–•J0ŸŽ
Q2a•0•y„6•JN6f2…6Ym+rmN1ƒram›m7WX„77–f1dvvn8feKsxKX‚sea68vG’j‚˜6…o6m2u•Qn6–0eWf˜„U’›‚87W–7WveX0dŽ›Uv2SUˆ8˜GhŸv3
•Žc„x•c2Ÿ…+e7jŽYUZfW3N˜Q1vJT€‚mhGuquLNs›72ofW€mamxh˜m‚nQcqysrymyoLe€qqŽONŽSƒŒjLvYmnŒ0•oOsŒU“+DsUˆSUUˆ•TŒKvqW‚„Q
Avm+••€7K•‚OhQŽ+‹o36qS•G‹ˆ–OGKrK˜a•rryr!y“„AAŒ6yNvuYWZsc7W‹j’7v0•ŽQWyYW3‚•+JŸq7NKs6LL8+N62qsq…‚NKs6Oa6fOGe+‚hQ
18KsyNW‚3•DvA8“+h6K•7“NŽD+T7Ÿ0qKdosNdSrNj‹7sr’rrqˆ•‹•G•GW•TDxyYGm7OTQ•j+n€1››6K7›XO!76Gmusy’ƒ…r€UONoXŽ1!˜Ž20sn1xqn
d€dq…n•T!x2hvj7›1+y+c•c+e˜nXmAh3W+n21WvJ882DŸcˆ1•+ƒ6Ÿ“cNea–vjaooTaooS…ŽLD“cN›Y!!cQT6s!X+v„SŒee€rJTKˆrƒ‚ˆcunF3‚˜G•YX€’›v
XTyx•ŽnLˆxdUYˆ3F+YnhUd+x•›+JyUŸ‹cW+h0e6‹Ne6N1Ac+‚ŽYS–q€’L…17YŸ›fxFS0+2N•v3Ž˜T›vŸU•NN…ŒxTŸQyhmKQfaONoŽ+›vDƒr–ŽLy•
oT„+ŒaO€‚u3r‚mZmŸN+TG1YmŸvaŒŒL˜+ŽevX€+0NoSx1GxWNjnc8+dOfŒyˆ›Œa2moƒc6NŸj+ŽXvJaA“Jc•NF1dnZs3rƒsˆOXA+LJJ•h‹Ly–aN7v
f1c0JyrLGZZGFˆZnZ+•…NhSoDƒQ’Y€–•GUd+7…qeevnhQUˆ0…N’DDGFc•!Ns8•KNTv1Ž8›FˆX„h+YŸ1TXUfŒŒvn1YŸLU•“S–„xGONKj••+xKS“•“
“D!+NŽd+f›“ohojNDNLS–NDF„Ta€vY‹••€–•„hx•NZ‹…aSN+svnƒ7fNy!qŸ•e‹–ZŸe’–fv6hno–…•„„o•‹DGZxm!qJ0T›rLƒq6j1F•T•!TaqYmXrx6
X€Fvrs1oˆ›JZ‚evFfƒ77e3v•0dŸF€h˜hxmaSrNy0€2+efnDj„€hG•–hXK•GˆAJO„“LG“!„j„8OGaŽ›X18›Fx’“G„UrFQ‹F!0…qDcƒq7mŽ›UXx1qŒ„…‹‚Z•
SF“vˆQsŒef7ƒ+++3•–LDNJQ•QZ••N!K“aS“„„aŸv•QXr68Žev3„+NjKS€J–aFhXZ0nr0xNLc€dWFv“’f–Z+dˆmKN‚sŸ8nNSnfxuˆ3•!Q–“X•–sL
FNGˆusUZSe•fn33Ž•„7GSSD•€uSe€0vWe•Œf703‚…ˆ•hY1›7T…76cu˜jLduNh…rX27O1•2S!eX+›ŒX‹mKX+f“Ÿ‚+Fe›XŒƒv‚ƒ+8886ŽD‹fcZjDuNxhfN’…
fN’•XGY–ƒ2f+ƒrLc1ee›nƒWJ8•sdX›rTˆ2s›f›ŸŽTyŽ+8un–1ˆ+7›rn’jŒ8•ydu’AX•–YJev•exqJ+Xu+ŽaK‹J3+f!jd2ƒNhjjsOLoyOhnj6hnj7ˆKXŸJ8˜
+hA˜˜“›DuhFDŒƒJj•svS“hoLN7N…•Y2Uˆ6T“’OS„‹vQU‚SdF+…‹“+DZUˆmYmh‹6‚ye›r˜h7oaU+X’h8uy„+v’+˜ŽUAAA•A“€“Qv‹’ZQU‚A11Ÿ
SvKSƒGWYv˜WJmQQL8ŸŸOTo€vj–ŽOTY–sƒKqU!–OjQŽ0L0+qZy›G‚…ZŸˆGcXSvGZ…v“+•6J2˜G€GNd•7NKZ˜nvTOa„˜m‚s›ŸhLuvoƒ+x6˜GˆSo‹+
›nNWNq8cŸZŽ‹j06r‹hWn1xGjf+oxGoxham€XŒT+8vT…mŒƒ6vd7A8…XL0Ž2760„’GŸyfNƒ02!7Gmv62xo8n•–Ton3T“0NGuuoLsm!r…1Œ˜j‚ZF’rvK–
ƒ–LN2ŒrK7Lƒ06OLs+Œy06NLN2NLcxŒy0q!KNqOyU0Lƒ0…NqyŽKKc2JL8+JqyŽ!aa3K0rZmXs3€J˜sƒyTL+ƒnSQs0•+…–DrN72•+f6G!AOu„a!fN‹Œ+
eY6WK•YZˆvdeNo€0ˆ0KQeŒ•˜TU‚GvGOƒ•uNŽNx•fJjv6d71ue7T€7Yuƒ„0sjJ‚ZFTy2NL030T–y3vJSneLha6OƒfjG3–›ŸeƒW337+W“NhdXˆ8˜€J•…K
ev•+O‹€70sƒŒ••S‚‹ŸuN+hNO+DQe77›‹yNAŽ0sfJxNAŽ0s!ny•68vT1‚aUJ1env‚ZUJYUZcŽŒjF86unDmˆcŒŸc6rWrJ+dm‹us˜…uŒ…A0LD3’KTA‚N
T•sN…n’„“hc!oo•XdŽ1uZ2d•dŽŒ‹2N7N–dvN–dnv3Omh•ye!Y…•Q0AŸGFYoq„NQjh–yjA+TGdXOxT0ˆNy8jLdŒJƒ36Oy““LˆA‹L!+’•!‹6erudNjG
y•7‹x•˜+„“Q…–j•“o••A+JmYGLmˆu›j6eh88aGvqamxnZyNS•XAcNTKS8v€cm…Y‚GmNxŽc32S–fZWj…6WAeGe’+–NnN–•j€„a0ŸQ•A•ƒxDLa„K1j
˜˜››ƒdŒ’28fvx•+S–XnamAcmZˆ+rh2N•cmxˆZYm3r8c+vT1aOh+AOv‚Xo“hK•Aj˜2c3a1sŸK8q•Zu6c˜L‹QA!“yQ•“A„ˆŒ!ˆO!„QN“!J“Zy•xvK’
haWˆ…ˆuƒ›6•ŒvaONr˜2Nu6e˜FqYv…•U„TZ…aGƒ„62f„Ÿ+••ˆWDs62ƒ„+2Ts+2Ts+2vr˜WW€‹D!y“h’LS0cXa28Žv62›y8nWƒsD!ˆYG3h6GJr˜•˜h•Sx
jN–„“sy„a•˜“Ž+OT„YG‚q6uL…+u˜mhuNo•ŸFJ•rG1s3‹1sƒNƒ€3n7uLuˆuQ“ADydˆONnj87„uƒh72dm6ODhˆ••Yy…K!“Q’WFŽW–djW–dj8f1…D08
X˜2f›OŸ€SYmKynˆen“YvKuA˜S3Tv3G+–ƒAQ3dDˆ€6Oxˆ–•LW–cT„!„a•“QNUA1xy’raU…‹2•rGfsD›mGOs“‹XaoŒˆ‹DhZW‹…77Ž8›YmUexdŸv3rv
Ž˜•OnˆŽ7ŽcŸrL€6Ÿ6XfoYNS2++7jOxnjS6ˆ’•–Lsj!UŽufsf€•Ž+fƒŽj+ŽJ0Œ›2c–›•r!OŒc‚YˆX7xYo‚q+ufs3fX•nO››ne˜8›€Žx„e3G‹+c›+
+j7s0›eWƒ˜…Oˆ8n2ZuFYF7Yc+2’NoZˆGŽjK•GNKd•Wƒ+7aŽX06SŽ+’Y7…oUq‚m‚oZnN›NnZvrŸjo2‚Wrv7ahen‹xZvo0•qx›LUxN„T0fOƒoŽo+vcX
JYcvQ2+rsuGq+Y21hYrDƒyL7•XfS31ŽeU‚Adˆ2‹ZnxˆmJ!‹8Xq+•••6qy˜DŽvJ0d˜•6˜+7‚T+q’Nr82r€…F!xŒK1Wa•TjasWoWjWmvo6o1SNŽ3W3ƒ
82qNZn‹ue€–x2je‚Gmmsr6y‚LF!rh6rK•1SKQc3“6OLcˆNr…j“oxvL––Œa„aW16YŒr++N6„cnvY‚vGNDsxq€‹jG„G‹2aU•–ˆWxŽ•6uƒ•G+r“hv„da
6•uƒ„n‹jŒSXˆaaJSa6ZFN1Oje‚or‚q›Ÿ•rKSv•ŒdZ0ŽN˜00N7oyNƒ+fOTS€7F2cŸ€mYG€6cŸ‚€UŽNyq’6aU3Usƒ–8uƒ!ŽNTŒ›OTA8uƒ!ˆOKr€€1ƒfGF0›
nJŒmfXfWUF•SNŽ‹+–Œ…oLŽrAN8ƒNŒ8rJJj3!OŽL˜OSfNL8D•aUJ•oGG€TD‹2eU˜erhˆ€€€xfŸZ–cn‹YˆUF…a+2“hŽXsŽ˜G3N720€€126y6TTnc0NvSU€
Wc“’ˆ•hfF36u3aT•N6KXKfoe661˜nhoe66•sNˆ‹e€h„X+2XvYy‹0vS–1˜…ˆ2xq˜QJ˜…D•m€KGZ•Ov6SOjrZOLvYuZhK0mK8€yYGjxfer62Nre8OGNx
XnŸ•6s„Lˆˆ˜Onv„+c2ruyqXjZ07NdX›W‚6ZFxsT6x…c“xs‚ŽGNoeS…A…NQLm•x–Uhf63mAJhŸ•jƒc’LhAWyN•LXK‹v•ov‚…07aF2Y•QUU–D“FUsF
QjG€Ldm07ŽN••h˜•OAŸj’•–SUyD“JS„Uh„“Nh0xNj“•!y+WyN‹ySSAUcrqFASNA!nxJ…!…n’ˆOƒDK‹•AWTƒQ““TYOAUSN•QQY1rd“U‚–Œs‹“c’
+ŒN•QFN“Y•Yh€J0’•!cLWNJ’f„YASsŽ‹uKZ˜SWoYdQD…mAeaA+KQDˆ“Fs•!„ma+vJˆ‚uZmWj8j••N“DZ“•U•Q€•KDsf1+!’s!o!JLQ!NƒTfj••“c„
D2AD“h‹A+‹sDajy•U‹+••GGd•K!vF1‹G!“T7“’’G2Q!x‚aƒ0Wv18„‚S‹GA•j€“TS•“nyKhjGcDyN8n!’xŸ•vJŸNNQD!d“Yh!nAJƒ„Nd€7•FZqD!d
•h“fSA“Z–AZ’D“J‹Naqanyy“J!Yq…•Nov…AAA1hG!eSjOA…“OSd!oTFAYƒ•LTNaYx•d›A“WQŸU!•rƒŸŸA+WLuŒ…Nx–…ŒZ•AAQ•3ALmrJA“TG›T1A+
€+SjN„•X2K€nZLAd2c3Ÿ+•SJ…+–‚N1A3€˜mƒfduvT37y1cyW˜XLmD„Žjrjnƒ2ƒƒXf›Ue+x•€+D€ƒ6eƒnfƒ3ƒ1•›3G‹88Yj’+YjAuNhjnŒ2cs7f1–h››NWU
h›8fGm•+xŒ›m’8eŒOjf17˜ŽŒnvjƒ8›f
+Žn›•sf€’€+JmFfQ3O2–›‚˜ha…O•63Y1+eQmQSƒ’ŽnxOjsyO›‚+An‹SOT–0NƒG8NFnXXjem6e0cr’8ZŒ7a•Ÿh7r˜uŽrax„›6€Nr’7o66…cn+seG2s›6
W2›vA0ŒdTUsƒo+q’1m€Frx“NdDZvavuq…oL„6uK0h“…›oZ+jaU„‹S›Ÿh•›J–mZ…!j+2YmvQOŽXvr1!q‹+›6‹+X6NWj“2Oq’‹j2•Œ›h+Z6ZmaGufu˜‚m
˜1S•v–7“x+XŸyyOQ„eW…!f’Q7Ž’•ƒ+yNZn‚K‚ZoYmˆqc0K•v01Nq1d…–amx+UjmmŸhfWK“Ym€aŒL0ˆq1hvmnQ1YGe77ŒS!xJ„U›“‹–Z3N•›3•‹
7•˜qˆƒd7•N•vGQ‹f•„‹Œ•Ÿ’rvL!3xOr0+qhŽ•n1QŒqsa7vecXqv“!ƒ3q0Ya€uYG€YO•8+o+mdUfeqxj€€13ˆymfj•uGa8c2vudG€mUŸu“›a…f›Xv‚a•ex•
•8ns7‹“f+–“n6••6+x„fŽhQhŽrShŒ•!ˆ7y0„!6jhYOdveq‹‚v8vr“vNT+
+xyox+›yN’08vFyNvFND˜NOUXuŸeZvY2dF0o…O3q7Ne7ZŽvN8!LsyKv•+1Ty„61KO••12Ÿ+++v1ZU„ZchŽfJxNDx€D1…a–r‹€qQhma•Ž€GhL+‹oeŽ
6S’joZuŸvYmZnj•W+W86ousdŸWm0ŒSQZ6jq+dnƒxfdvŸ•uaWr€0Žcvrh6am3m8sXvmŽ›ŒƒN6OvvXnJ…aFxsT6NhANxAhYa6nTjodx“q““uFaY‹’
!a–U••QrvWW0qA…6U•L‚Ž€Z•J’cUhX›6fWhaeF+D„8J…XA•e!€„•A•“Qn•ŒA–Ÿ’UKc!G“AZ!v“JJdnKDNS•‹AŸ‹v•YDmq›+–S“+a’Q‹GA+qNU‚…
‹GF+DyNˆA„€K““D!N!““aZYhqN“F8˜Y2q“1To“…KSGUoA’s•N•G‚ADGKvhrfaNFO!–••J•AN˜ˆQQmoNN’DK!QW•ƒJT••jo+xYdQD…XAU‹–’Y
QD’QKmx“K›+!GqA01–mZ68Wc•UFqJZ0h1Ae…Ÿ’‹•„+LU!KGa’FK…3’•KAvJY–DNQQn–›ƒAL••XjhrQY€J„S!GoA!„xƒSx„›Yh!0!‚SQGAnxQ’a!cF
“•1Na…+…SŸ‚Ÿ„“xYd•NoLyYY‹ŒUqhQ‹•AYm6•+’NWh’DyNYAOQAU+AQh“G!UxKAN!•D!Z’mqaFQ…“N•x!‚TQshjGATFA›FmTjJNT!WsNj6J!“
‹“GQq“mA•eƒ8JŸ•DdFQLxnXZ8ˆ6S7xx‚€•XGmcDfJF–!––’Yj„•m•…•A!‚TAOx„NQQ6“U+’rxQŸN•“–vY•KxŒ•XxN3ˆqf!3v›ŽovŒ•xfƒˆˆqA6Z
cjN•N•6WFOm˜7W•vje•NAWfnJˆˆ›efs8dxs˜ŸjŸ›+eŒfŽG–ƒGjx8x›•j07•oGxov3ŒƒrŽ1„›nŒv€y+•ŒNfTuf6N7yyQrjQŽXGT8K2›mDOf“ƒ“+ˆ‚„˜‹X
v22oJ6o‚!fZ’Qv–n’dSX+KYY7+–22OŽ•ccU2fY„+1NjWen’xvUZYujfNNS–+Od˜K‚ycr!yUxxc˜ZLDQŽJDv!rƒ„‚WK›rL…jL˜mqvT„6NnN“OLU6OŽ
˜›v7•31u!cU8ŸS2Guh‚y„„ŒryƒNS!73y0qLS+sNojJ2X€W•…J‹Jj–xemJ0+sƒW„m‹…dvY+•ƒ„2r€yŒ’AŽŽrq–uhQ•1oˆ‚FaŒKJWDayeW’vq7ZqZv–UG
+3€6uZaUFxUWˆY6ND“8q‹2‹m1Ž„‹7•W‚s˜€YƒqvŸNq’UL0+qˆyY„ZŽZhq˜“Aˆ0jcƒNTKvG›d0ss€NSfD3cLKƒNjˆaW2o…–r–cD3Uere0Žv•›Tcn…+‚
ƒ„hKq•hq…Am1FsŽ2r06‚6–sym•ŽUnGso˜yyKGN€YUK•6K0sƒerramxqKJ3‹DFaWZ…‚GOhQjŸ˜2dDSODƒ›NƒQ1ŒqX‚W…c0˜vŸ‹3qW€OWNqnoS!r1
Ÿemv720•…•–6„•‚3T+f3r•6Oy00NT!r2KN–NryŽŒ6ƒxa3NNSN•‚TN6NoXˆrsnZvo7G+rT!ƒ2dLOX•jFdnsFWrv7XO•s37dn28aˆvŒŽ63Y7Oƒj˜S+!n•
e3˜88ŒXx…›vƒ“fŒj‚Fev“›0Œn„˜ƒ••G’›J6OD‹q••GW‚•A‚sJW’62“•Ž˜…aedNNhŽvˆeŽƒG“fsvf“•fS–am8uD•1ydŸUynZ0aOL“ycWJZ››L“ŽNXLJ36
+›Oryh‹NXLqˆdu3ry+•+nL‚x˜Ghxsƒc6JY–h“J!–•2„Uh•o“•ƒNN2•D…JQAh›m–NFo+•2…N’…6–•G0„!•xSGJT!•‹sŒZŒ…2••ƒF…sLTe0“ƒ“!+ZN•€•’
’’GNj’JcS••QFUTSN“–’OA’jOJ0…Q!“GKhm„h‚!21o+UQSvAJG„!JŒ„6’2qN›c!qŒU‹y’GAF•Qˆ“U+–J6!…€’•mA“ˆy“+j–›qGˆnS2h–uWvQf
+oJTsŒYO•›–6JUS0KoO‹ŒJQ0‚NU8˜S–qKUA‚!a˜FD•DYU•‹DK’“›!Qy“U•…nuaQA‹Ÿ•eFj›ŸK˜7“…“’JN„qy•Q“ŒJ˜•“D›“h•s‹!ANAcU•ALxAhG
c˜TŸD‚J•DoDs03+JTnNhj!•T!•3•+‹’˜K•G1c’„€xLShWqSAjeD6JN0€aUAqo1•Nh2!8jO’SArˆY•jNˆ2y2saADSJWmuW!rAK!sS•DDK!m€A!!J’…“
vQ›Fo!QQ…ToŒ•+yS“ov€ANQY•’LQQQj•m‹Y“!K’˜…GJjJS•u•76e+NYhumcDj+ujr7eToyNY+ŸGcA0T0‚…xh…KcvhS!YvQG“ohxj‹•!“xQyOeKYY…m
YFr!“ZO–F’ŸhusGs3X2›˜vdŽurN‹nˆuGQŽjWj1L8˜!‚8rLNoo!3D6›€+8+mNnŽ16+ŽŒ7˜3Ž–ncG+ŽvF7axsZSx+
+de6ƒTŽ›ef›D+JˆsvW7ŽYNU˜Td3ˆQuOWŽ‚Xc+Œ˜Fˆm8rO1Af›JTDYLG’•Nd˜dK•ŒZSh€+Ÿ+‹2•K›ƒjS8FZOƒˆJ€ŽvmyŽhuKL‚Xˆq˜UŒ‹2D€aULŸc
1j7ZUT•+1jhŽrGO•s6e•+NjY6NNv˜Nd3‹‚hƒo1„–NŽfe0DvW3D›S0aJQDK7NTyq“On•+Ox+NG‹vny‚G…f0hxˆ›LhŸ„OchUxŸo72„˜“eTm7mDJ1Œ
„uNSˆ8YXJNŒdqfŒKeZmh•ZŸ+‚Zm€UvƒqjmJhWK0Z+‚1d•0Zm‹aNƒY7‚v•NŽ„1rxj‚aj+–NŽ0yND–ƒ0•„2NDyƒOqSdv!3ŒTy…n1qŒY„•83“8Ny„Y
nˆKqv“NƒWhG‚€‹DGuXA€GJANŽ˜n+XjQfo’J‹K’nXUWeh6NvƒNFxs7Xoa603‚qFADfvYNJ+0+L•h7qYUec…J’Zvyq•NvXZ6e“Nˆcv1qa€6!Y6‹–›
7…jOT2€‚rK…•ƒD1c€d›WXNX›3vhS„NLTUvŽ‹mqaZ6JˆSŽ87ŒD•xNŽQd6W2enhh1›GN1ODTu+OK–ZŒ‹L„˜SoŒs8ŽJ8Uu!d“mOcQf2Œ‚AQ6aa1!€YvJ
rTWˆ6uŸm0fNDa3ODAx31Xa1€Gcm’ce“ujr˜SK2NcSFqaGNh•ŒGxry3NU•13nJhXXj–ˆd3‚Zc+XN+q„€Ždq•+sTc0ŸhŒTUvuvL•ŸhXaGFeS+381
aFOJ‚F‹›…€’ThFh1•d8•!F•’7xŒ•+•Ÿ+7xF•v•ŒvŽ0YY••˜JjZrLf8oXF…+eXƒˆyau3T+
+KXƒx6ŽcXL•8+cTF88•XLˆ++dOn+2•oNQ7vm+7++KŒjfˆ•!x••2husam‹G1do˜W••Y!xcZKn1SaZNQn•+‚YŸJJYŸxLSQ˜3v!JDŒGNJKnZaZ“U•K
ADQ„’ƒ83L‹mKN•…SQN•–O!3„•NUYJ“v!A2ƒ‚Y–‹j7•!2‹ƒ!S•N˜a2fA“‹rhZ3+Ÿf›D“ˆƒUUr›xdN8Su6L““y•’„•’DGNso‹QWS…“Q1Q0Kd–+Kd
8+•TA’‹XvoNf’+ˆ+c•N•vL!cX!3d3A1•˜!Wm1hQ‚ADUF€yU“!FxJ…0GnNƒ2S0xAUsTyD˜JD•ANaD•A“Sy•’“JxŸ…1’K…““oT1•„a‹fJ8‹Zx„3J•“rN•
ŸN1Œ+…TŸ!“!x„„eJeDTQj+•Y„uNeŸGJvhXvGS•yvyQFN!!N–WyKh•mKSŽ•G›o“2•aF2O›n‹•K+vF“N8–FAo!€•Nh+!soYQvNu!“’NvhFF8•xjD“0
AƒUD+Fyon›•yecAvru2WyL6JGv!UF–‹’vr…hD€’YDTK‚U’Y•JN„˜o‹•“hxA’•A•‹’•K–•„’‹•““•Qs‚•huov7‚D‚3n˜3…omqˆ’•ƒDˆfv8r‚Y!eŽd˜
6e›s2eŒce+
+„˜16‹enŒŽx8+71Œƒj!23OŸrr6K6+ˆ‹uncˆn˜df•3nXFƒNe‹r2O‹K8dXr›7q+UŒvˆrZuGX•SK…OŽf“v7…Œ2›•Q0+NKcu+NQc0fsA‹N•fƒ•›‹Kf„6087d
32˜a7jvevO‹NŽ0d•8›Gf2ƒvU–SGNoX+a€qq2h•Ks3NTK•6XNDZWd1YU•x˜mŸ…+vŒN‚+uLm‚vr6+oqvŽ6L‹mZŸˆ6XDŸS•˜Ÿ3y•‹AT„‚“aW7•„Yq
c2GD3€sŒˆ7n˜GA‹7W“QŸOŽ‹Wˆ›m7WJd€J86qhosy„ƒK‹oŽWjvvGZ0vjU8‚e•7•T–ˆOd“f‚xˆam€No‹7vOn€xYmFGNDna0NFY•ƒ•jGh7•WF•ST“+
Nr•+‚‚Ž›D„xODyvOr+0uT!QŒvqomZ‚˜mJ‚˜uL+0uTc1NjoYNvK–sS0snŽ€vmF€Qs•oc“r‹11h˜eKSmoO•YTUN€3•Ga–rqyX•fŸA2WˆKUcq•yoK0ys
K0ƒvjŒa•ƒSo2y˜3K…X63ovYx0K„Y6J8a6JxQŽyvŸuS›vA›2ŽTv0›d+GjŸ+ŸD72FD˜3ŒT••KZvZrJ3ZXF0•L+xO•8mLƒO8v˜€+˜rJ7v•NZmhueFu8mD7
ŒŒS–•!…fŒKSŒ•L•3ON8LcLŽ7NŒjŒ‹Kj›UryY+d7q‚dmeˆ›nuˆd1ŒTNKŸuU–+1DŒU›7Oxv6OuqŸeoˆqxruXZ8›OŸ‚8ˆvTJ1›m3u8‚m€S6cXLˆŽZunh
q+eS…6•T…6O‹YSfŒh˜•1svZ+›Wˆ–v€S˜3ƒYj3T+72…•y–•7U•SGAvW+crhL3DxvrN1vfK08W„6Uj+
+“jL‚KrnˆŸŸ12ZNƒZ0fOnT+ŽdOnc6€W•ƒ›D•…YvnvrX6Ž›+3YŒF‹–oASsnDKYG•+2c•U€c•Q•D“•K•+›1OWD+2•hv6–y–8vX‹…jhv€‹nQK•uLYK1s
S3a7„ŽmS€QdƒjexoGDc“•vZ“GZ!•Ÿh••W7!1jG3€!1ŒDAq€c“‚GN’8y0•L7ANy…‹˜hQQvˆf•Z˜NDAyLdsnKjy““˜FL!‚+QQSr!hƒA’“dS„xu6ufF„’3
Ž––2WN„!!U–Œ!vjaSF!dfWfNrAhTS2‹yrs›U“jU2x0ŸU•’J•’A1JjU„2›yŽOs7oŸD€N…Q–j›O6ZqhƒAŽ˜WO!U3ƒ•s›W„A!vQ3v+Y+ƒ•+1•YDo•Y…G‹
•A•ju7mTY2F6N+UyxFuŸ–d•uLAm’+‚NOjor‚Ka8OQJŒs€‚QTh€AKNGA…“hF’““xS““ej2D‚‹ƒo…ŽGJeoG“…e!s•oTFY…“Ac•Q…mA›uaGrLYQF›…+0QN
m+›vAxZ!SƒŒv˜v…Ž+–rZAŒ’e3›v‹–x!Av•A8Y–!ˆ•’Km’N“LNLYY•S…N‹‚ŸZA•oQUGU•„“’•€AU‹•„J•…J–m•Yˆvqh’uNGeTN3d‹TƒŽK‚–›uW1
L„6€U+exU…8JFOn•Kv•+yvGŒ˜+Œs›nŸˆ7+8UŒN818f›maOan0NOˆxFJ˜v3•KD6rU˜NQŽLŽy€ŽƒZ‹GxŒxfdy18ŽN3A1m0d›NN’GŽŒDd€KƒŸZsc2NuTa
•xNSme6ŸQ•x+ŸZ817›Kf3ƒS•Ÿ1ŸLU€WODvmW€‚vsvG•Xcx„•A•x!qQ““6ŸZJ‚Z…mTF‚Q„NWY•xŸuA!hLh!SAhr˜˜y˜xdLNŒ8ŸF2dƒ7“NŽ•ˆ2Ÿ
W0o…DvdrŽ–rOdov„JovUŸKQ‹ŒNU•˜7OF•Uˆ…d72‚sX‚NWqhƒr8XKyLNhO6m2ur•jN6Gq•U–x1€ecmKo˜˜…3NS…n!Sxf•˜UuN•+1vr€m›Ÿ“y!•+Žo
˜€q˜Gc1J……ƒ!Tx–d˜Gqs!ZvXŽcmGŽ+‚nxy••c•Œqy0N•0rLSY7Œ˜a3s6GuOj87ŒUYˆ3Ÿˆ6ddLv3jƒU37mƒ‚˜qqJK21s˜SjuaK‚•qA„J36•o+GGm’ODŸ
aZ•‚KGq–OG•c˜•Œ„7WF2Œa•„d0hYˆsDs„OW„„OW“•uD‹r˜WxjaŸj’ƒsƒOxsTJ–cƒN1crF–dŽƒvaGQ›62X•7WŸ€7W“W“Ov€7WZUXx‹+•yxnqrvU
NŸx3uqQ30N!sJ•cˆJ8c•ŒD06KŽ…h!D8ŽN•Œ’yNŸO1„QvˆfjfcvWdQŸNm2ˆˆ•Y•›Dee+Q3ZdŒ˜qqL––oNN‹hJWG!FAeO+Ž„–Dhh‹FGS!D–vn•Q
8q˜vUr›aS•1qcfqcc+fNxŒv+Œm‹3x3„v7„ƒN‹“ƒ›…Jm!FU‹W1sˆdm‹mx›fƒX2nuvFZqX›qG1Jn›+TufxŽsyƒ•+vXj1e›Ÿ208OvhfvLf2ŽŸDj6eŸGs6ŒN
10Ž2v3j18N3L+8+›Ÿ33x6•GXrx+f››GQŒ›js6d7rJx•76xN3h€•u•hZ1Nh›036jov1Ÿ‹2vTYvJmZc…n„TAD•S˜oj7jY•Z1NXa30ŸKy2+m0€ZYeL“7›a€+vs7
D2aODˆd›ŒŽf“1h››Œ70y7›ŒWJ3FeohfO˜’oNYe•n‹Ÿc›mZuUOQh–“hX•u!SFN›TG0N–v+rhvŽZ„X+oŒ‚svu7‹2€X!“vW62Ÿo•Gc“qA“T+KFLqf›‚
cQ•GŸev+m’…T–‹“XU•GJm•!–YWh“a›Ÿ7v‹FX–o‹!s60’N‹!ŒoLƒQYTŸ‚•D6D+ŸFh60TU„Kr6rNA1’ŸG3X•aJfZ“UN!d‚Ž3ˆsG1+SdKZKOmŽu
T6YcA‹‹‹6„Œ’mNcjO‹7+
+N–YU+!ŸTd2J–S!NU–+SrxQ’O›•G“8Aud“S0NNXXX0–›q3•Q€ˆx+•˜+L!QˆUW!’…L‚+e’“!ƒsc‚G!TˆAUF+N•q“UL7“„6Z“•“o!‹FKYYJ––yra
o7ŸLU’X8Ud+NQZx8fS…KFaTGŒ„˜jŒL–1xheaZOTŸZ+ZdQ–„“…hUU…msd3Q–„XUmSfuT›oJ€•›W˜–u8X!nK’7N+Ÿ–+n2“osQca“+•XU‹dXUnW‚
+2Y1Aj€LGF+!ƒ˜v•›•rŒyans€FOG•2NA+„˜‹Œ’“‚ŽN‹h›–T1xFF!•n!ŽU!S“KQ–Wo0!‹JsQJ•K“‹…•ZAmhJQG“ƒ’’NWT„s7’…“0•aF„NnroFuX‹Zm
F–fZvn••c8Sn’oNŽqh3•uqxNv…20Ÿ+mqvF•fuS‹mvam•Ž1q€O+oŒƒˆsZ˜ˆ„Y˜ˆmaTh„or‚0vjLvƒ8xomƒ3WsŸ+…qfdaƒ›y1•csWj1•‚˜ˆ‚„qd1N•’0
eˆO3+8Oscmƒ1vˆaŽ1ŽeŽq6D‹aWO‹!sGh3x0nJ6WnK61˜A6XxŒ0€voJKLˆY•ŽU•Lr–•’›G’2“„mFh•NjSGoUKS’KvS0seTŽ’Ah›€ˆ“›Xv’WuJˆŒyn
qƒY’‚8Wdyr€–sƒUmsK82oƒr8cŸSyx0j•‹€Ze6•T…Znx7›1vSxs3ƒvWvKFu‚Jrnc0vN‹F+Aˆ11yZ›•7•2+2v•‹2ŽvSu˜syf›mƒveQL+vvLd+82ˆ3ŒT+7Y
W‚2Yne„O8q˜„7fZXˆ6YvZ•›dGu•sy“7›X‚uuq8sqKNro76…‚Ls+ZnhfY2Z7ZW‚86FSnNyLjXvˆŸv›rˆ•Y˜‚+63TŸUUŽfZXLa3Œ€•XmhŒ…––‹!…›joU“
8aDDs•8ZW•A˜ˆ0„L8o8LQo8LQoK“AcFu!ZŸuovŸuovŸu‚ˆJ•–76vƒ‚N+ŸeNZŸ+€2!•SfKS•67FJceFDn‹XF+›“ƒUˆ2Dv›Wj•7UD•6sy„+7Uˆ–d3
v’ˆuehav“v’›F‚8cFˆ6ŽJ2hŽq•Qƒx’v+„K+ƒŽX“802v16Zvd+6sjDfcmnˆ2•ŒƒqeŒvv+703ƒ–ˆZJLFfvf782ZevŸ7Ž7e›ƒuˆ›G˜Z+›ŒŸ26fONˆˆŽXjvyc
Ÿ6o73ˆƒaX‹e2N3˜nXXdLeXXm8s˜KjNq…‚Ou3jOh0Fcc!“ŽˆG7•ZG3•Ymv•YK€n‚qcUGoD›6q2ZGru+Nnfr+Ÿ’ˆ˜fv+88›˜Lˆfu›v˜…6ŒNXx+8+efƒ€ˆ
0+f
+’›7y+FF…d–J2‚m•nW›m’svS!YQ+…yQQ‹nD+Q•daJ•’‚Xnvd˜m‚6J!ƒZd›vUQa•ŽW2x•LKXYŸOcQˆjo+1Uc–ŒAŽv€•N+hdN8…S›Orhu•xTjJ–“Ž
e7’q˜a2AU€2D+NN˜xŽmNo“UKJsŒ+’Sˆ…Sca6xrY•S•ƒ•Ky8˜FN!‚L…v…0’1e!2voŸ+y03SnmQjcQL“c’O7FZ’•uGh€•NK220dTA„Qa+‹0A€“XWoyy…
ƒŽhjNOŸ7K˜n+3…–uQvXZGF€nAfZ+TSXFsŒsxmmUAGFU6OXj!Q•ˆ˜GZn•OUy“o–ŒO‹•N06U“f8T„NFrNY8‹•„Q‹yˆŽq’sDONuo•8eŸ2DŽUGh
vG€FWsL€UJxy–Qh3hqF•GKQYŒ„˜ZLqx1Uh+WY3›rYd–G!ƒ•–!q’‚W…S…3˜€2Sa€hfSN€Q€’f6v6›N8ˆnY“d›2•mS63•v6ˆˆƒyvmKo+sf6“Y‹XAYŸx‹•
sQSAa•yAGh„U!Qy!SFJZ•!Gs0ASN„LK‹‹AYU•N•y…+˜60WyhunSQ–˜Xc1uˆDyŸf!AA•AASU‹’vO•qNW€h•!AL2j2•OG›Dƒh’xŒenc•€ncNF›e11J7
c0LŽ…Yƒaqoˆ‹uYXuTcx•3s‚2U0nrharmhvKJX‹JcodF‚afsŸ‹raŒT+hŽLqŒˆF€AŽ€FŸZcXF‚0DjZY2!66e!06m•7Z6rfT€nˆjaƒcr‚vvvˆ•TTŸJƒQƒ–˜hŸ•
€rUNvA‹vˆUhne„oy!+Ÿ’fKS2G!Q„Œ„v’–•qQZTNT•N!WSJ“h‹„!S’ŒSWY…O‹ŸnT2d€h’Zvˆ“j–jn3J–eKsˆNLcˆOLr8UŸe6NT›c0NˆNxcnv3ˆ„Ž3
‚0Z6•ƒNT+6fUv’e€ƒ“+Œ€+vdKc€!m‹ƒoy„qJW7+8vZyd›S77–YOŸO––cL7•6cxƒvLSdGhuWmx•3•˜q•qu3Oqsr8hL˜S…71€yZey7YY6…3ˆWraxWsZ8
XŒT–ŽX€2dmZsQŽW7j++W•ZhF–nJaa0vTL•Q2NZQ€J8v2ŽNe€Z„cˆWZn0•1ac3Ž…U!xyr6XFe•J•Q„xY„A8•FUFe“sT˜“fŒx–v18yKAAcX••J•hAF’Ÿ
mF‹Ÿmd›6s3ˆ€–ƒ8sJ“amXƒƒ‹UXWusyaosS˜€ŽqfŸ+na6J+c˜W+qƒ1+YŸGy…uˆ6W›qyˆN˜K€JaaƒŒjo3xKsuNm˜7vvˆKUKn•yˆŽmaU0DnN€7mWŸ
N1fvWZra›ƒZ–cLL‹2uvŸm2Ž›LTŽ+sn+m2›7˜188›Œ›y6NvXjŽŽfŽujŽZ0fevjj8fŒn’6ye7ƒx8+eŒ€o+8Xx1uŸ2–v7mv˜m‚7r6O…saqa+XX+h!v’“Y“0
oFeGNa3c7Nƒ+T•˜u•u˜WhqqGWu›sN’X+ƒ…YvJe€jQ83j–+3r•+NŒT€e2Ž2aŒd‚˜e›F„ˆfXƒ–ƒ+ZŽa866y8Ÿ€h•2F0vˆOOUy•ƒhK0nyJFN“!Ÿo‚ƒSvq!
Y’–YdZd!„dKKq2„ZUcFh!ox0ZUvj•A•Œxn••+…˜xQnsŸW3NKUqˆ„xsK+K–Ž0oNU–QUN„•7K1›Fquvx“Nx+c0JUSc“ZyL+F–Q+QhhŽf8YWJ‹AJ’
vGx–Zcy7•N…2FG•rFZ…v„y0h!hLeF›Tou0sTe“cvd2ohAjYKm3yNndSu!•x’mnrv+K€ŸJ•ŒAQYy‹dJKAŸ!J2„•xn…UWŸ•ju8!3“ŒŸ–AWf2NY…„“Fu••0
0+Qƒ“+!6˜j“+No’…doxNvŒ•ˆF•˜J2x08ŸY0O3m€vaSƒGsJA•DZ0+vG•SF’•hQD……Q•JeLmF…QW€aY6uh•x“jˆJ82„G‹1AhxQ•8vŸm‹FˆnUƒNAƒU‹‹
OO6!+v+J’!–…•!J•vv0•!nyq‚jNŽ!DUqO8D+NuvhjrmKO1Wme3UW“myU“Y13c›U“ujQ„‚Ÿ•J–•NN’n!’!“‚QQU••J’2KoŒ+acxq’QGA‚A“‹G’
+’SNUjDF•Œ6NN!‚–y+’˜Nd•ZT’•r˜ˆj‚D‚uq3cWdv2O•mh€+JemW+q‚˜7GdT6q–+qyŸƒˆoTqvfK6m+ra•a˜a3Xƒ7J3YurxS0v‚ZT+vJW+a2m2
˜ahŽ˜xAOOh6a€€•ŽŽDG+Ÿs€•‹8’‚˜cnN!7„vY8U•Z6c0Ÿ„•rfˆe7uS3AŒ’OU2UXduuS•NŸu‚ucZX•6DjF2+mOdŸ1Z+ˆ3‹„S0‹Nvn+Dn7y+€‹˜QA
h€1A0A3ŸQJ“!FYsxm•AJ€N+QQ…8ŒnN˜ˆZ8N8!sf+32…•Y•heU3XhaŒf1r‚˜Kˆuq8ys!rdSWZXS2v6›ŸnN+˜vXK8v6+•o6GquqS6ˆNjF+81y!d0€uW„v
JZn‚SŽNr8ZŸNv+UhŒ28O•‚c2FqZy0uLnJW–+3€nLT++ˆ3€oqƒ„8vy0•rq……sLrˆT„XOˆuq2yrKƒˆ+sŸA•!ƒ+fO3v8ˆOa•vra0y1F˜KŽOŸ2–v+Uj–ˆ7„xv
‹11›Z21‚›•roQOv2yr2qoqvj•ƒdqSrLa60vS“yNDvA€Œ‹h•‹+hn•Sˆ32!QŒŽ6KAAUv•AK•hY“hrmG‹˜uF‹7qG‹!„O‹NmjTrnG3shK•Nˆ8nJsSŸFuY
m1F+u2’x‚X7AxO3mh˜v3˜x3ufXOYN3•nsqm8‚Ta0qTyf“vˆvyOLsy+•3˜fvX‚›ŒcƒA311Ux1vY+Za!€cLL0“+Fˆvy7dŸ˜nxaG›2ycŸ…0+O1‚0›rƒx8+
eŒŸo–avŸOˆ8Ž2f3s6dˆnƒ3Z›Œdˆˆ8e•’a88e˜j–f3ny+u7QyNƒoŽc›N6UŽŸv€ŒŒnQqXeY…ŸNs3vƒNŸY+Ze‹•rXfKXN›GvNvKWNŒGvN•!W8n•UNN
Œ…na0Fvv1vUyNXvŽ˜ŸD7YuvŽ–d+Fo˜+XZo62XTfd›Œ•1f›ƒ–81›ŸX7xˆ–uqsf–‹••Sju‹o•ˆ•JhXvJK’+€–U+1N0TJA–Gxˆm‹•hJ•0maxxXY…Kv•G
Ÿv’c•GK!x•’…6UUO3„Ÿ+27O7‚ZuŒ’•aAnr6UAjOh1A+m7ŒY–+s’U‹›GQ+DTX’h3‹Qmex’NŸ•YGŸFfX›Axa!OuN0vyƒF+KAr!yYxAmXX€+o8c!ƒ
„“–y›’ƒ‚+e’“Yy‹dA˜…SNQQhNNSQj–WDcm‹S7!qQŽTNjjN’enYJƒ“U!xAcUƒqLUJJj•vXD•˜sKTŸŒ2d2S’ƒq–“X0vX–mKQyDNx–…2Ko+Qo’“hƒ
AU‹D…W•+JADSjj•€JOD„ymKcy„aˆX’d‹GJSJ•Y!“„‹xL…NGKY˜v+mY‚„c!Y–U“–Do!KJ‹+0•Ls…uDŒj+QZh1€!›Œh+0“U„Q•O˜h’“yQ•!y6efm…˜j–
T•rX1“ƒh“YryLD’••OQ›•rn+•h2hQ“NŸne6“QTcANj‚A“•€!–QUNeuNAŸA8No!‚j•f••„•“DOoG•“hn‚‹N“2DY•r0!oUh€•AFc˜•uZƒNroŸu„dvK
h‚•KQG•••rƒTjZDc€+“ƒ6NUU•„3K‚a‹eq•6QNvFvQ+„˜Ne“vve8G›anc13ƒA0e…6nf!2N3FeAfLGc2n1vn›so2N2ƒ2›D„ŒAe•v€aWfQ0AŒ•DAŒ+W1›‚
’‹+–Sofh1QfŸŽ„€D8’–Ÿ›6Gn›1N›sQT€N0QATq“…•–q•j1DNedo2jevT7c›Dr…q€Ž!XŸ’•h!f„••›hKSF8›Ty••r–DA728‚‹‹DQ…!KŽJ‹•0ee•Ys+ŸX0m
OKc‚L21q›D›‹jƒ•‹ˆ–€ƒ7n!–+•Zv1‚cjAxqq•S+eD€m˜Ga8vySvKƒ‚„YŸasoL˜fv2NNWvjof01FQWvJ‹„L8yO€+v›jY0N3vy+d7…12F’e„’ATN•jZ“hc
vU€2U1v•v•71yr7O1sr!–+0Zƒ6›3J•cSLYUŒŽN+qq•jv˜Gq63vJcvZ›Xd˜GŸD+d+…1Fe•1‚‹mZ1yOqSvŒŽSAFDevˆDh˜6vUvX68•ƒT„uxxsq8a1cuX
Y6NO’ŒqF‹˜„cS7cJfKNX+QˆfNnfc6dŽ++KDoyˆ“’–d“ˆQUŸˆ6SdŒZ…d“’S›GhK›Fhy›Ÿ’xXvyN€oKx–c˜hvur+j•L˜fdvT•+r7r+dŒjƒYs3G€rq7•6ofF
aXvna7ur“3Z“˜ŒAdTS301K–N1•ƒ1vc10vGyNNN1•j›ƒFUmZ82O3ˆƒYfŸ2fs˜N0c78++Œ€‚0erLxˆ•vŸy8+eƒh2qŒŽ‚WcŒ1ˆ+erT+ŽWn6+O7eŽdmd•
Y›TO6!0˜ƒcW‚•e“‹QQyNu•jcLF3•j‹ysdW3N•KxNNY11€•0N1Q21Tu…‚K1q˜6Jj‚qƒ•aG8dFhvQW‚3W0FsˆŒŽ67NDa8•jD0+WŸ7ycŒŒJ–80nD7ee
Œd‚ˆ+XS›1v€vXƒŽ…ˆ–3fcmAxYhD’XD08UY!S“•ToƒnŸy„D!„hW!+’“!8•uYv‹vA!…scT2DF…U•y€•A‚ŸN’’“eAQNsUFx„‹QmGD+‚“…A+v–…7…6WUS
“Lx’Fyc•nGa’2FOON0ve8Ks›8cvOKO“+LŽ3ŒyQDY…Q›xn•!’•!…’…cJn•QQD’aAXDZXŸƒ•N…vO–‚7c“‹…G•‚’“N‹Q„Q‚3„++–oTŽmy0Ÿ…c‹D6„XjJ
A+–›•FŒ’Dh’!vJhK•dDƒ–vF•Y€GD6Ÿ78’W3KFF’•OmQ‹•…aQLF!XZTDhu„YƒxAAWTn+QX’q•u•8…•ao2mS‚m„+n+vh““„hO•“US‹A“cˆN!“‹
TnYr…AZj•xh•‹!U•S’’KADS›Œ+Qnu‹’KJoG“Fˆ“•+KZhAOƒx7F3T2ŽNT8‚eNmŒ…qŒAN’yK‹f„‹DJf…nˆJA˜mJcQD!oTmJ…’JW•G“€jN!N++6AŒ–v
Oh!T“N“˜SQ‚s“AŸA–„!D“jZ•h+AA6G–˜x–jJŒŸdv7‹s3yjqŒ1OQ›6v…uƒS•eDQUŒ›‚•cNN‹˜0D…‚6X•OŽ•ˆveNˆD+T’X+6q˜‚xQv“A+0+ŸUYN…
•3“jjadGumŽŒyj1Wvˆhƒ•h…’nSY‹•Žu2‹••Wevuq–’•€+DsA+•+y•vŽNvv„D!ŒN’„Œ8SAŸ+••Nf„•K8’+J226˜Se1Uh–0FUKTnF2v’„›GeY€DAv“ƒŽJ
YZcƒF2qj“6vj„SyG’Avˆ0WLDvuYjA•1ŸhF6NjL„SFs–eXYsˆcjA+7F3“6!•Q3Nƒ0h7uKZmN…QN6G+“SFeˆyŒ8aJƒr7m–J8hx•LQ0Ge2+83N•cWˆ+7
3NncXF•8dLS7v˜n06Gh7˜2fŽaŸfƒYŸ›Ž–er81•r•+d˜q+e7q0sƒ„fXujT–62DnZWjrZX•j›uŒƒva3NŽe3Fm˜n˜+ƒcL…1eL…7vLo–fdnƒ+fW€uSdŸO2uLNƒ
s˜S0›˜ayv3‚yoKs+d7rˆ8J8r7Zv‚eW“N1ƒveFWv+•Y›+do˜fv•fv˜W2qKh7uah3‚˜hv•˜‹WƒcGe‚‚vd•˜13Gƒo7W7s62nqŸ2•dGe0cn+•Zn+j‚vvnX
2€SceD“oOS70S•KZ…uL„€•rsoZ6ar‚˜•vhs€xZn‹dcWJNYXxSd“eN2rTW6‚S+juK€6a7vn27f3’rO…˜c08Fc21J›TvŽF–vhDW›e„jJGGo‚W’mquNQa•Œ
WvŽ2d›xW6f07ŒYsƒ•2sLoˆvL+ƒvrU7s˜dx+sTKƒOj6–•Dm8sj2+sj8ˆO3eyfWdvUey03Ny˜6rNTdxcT‹ƒsDWS•vaQ•ŒGQs›GQs›•‹NŒNSN1YX83•‹
NvUU“NXQŽncSN›e2hQvu…cn‹JUvJAf11c1Ndsf›6ŽŽYmjjYuvŽ+›+3J–›rDf›UnD7deŒN€7f›yQƒQ7++aujdˆ8df
+XA–„„+TnJF“oQvcK“ZjKJ‹…sZ•‹“AQmFh••U“OƒWA„’UG!G–s1GŒ•Ž+T…N•U•GZhdY“˜SQo!v•2JUW–yQDQy…›‚DŸWvaJ““NŸ–UJKD0ƒ–2
Oy•7uOGfd0s–xmNDŽrS!QŸ““Qm•N–’„xTYvY+ox•Dy8K–XŽŒ–UrShF•…h‹’YJKFoNQy…ƒoyŸA•XdcUqA“S…•+hQ•QTŸ•01uKUƒ’ŸYNd+•J‹Y6
NaƒFUsxsZ‹Ac•“j!d…„N+yYFo’8‹„ƒ…F“–yK!LƒSQZ“SYˆ!AvGFD…!xJ‚aQF“WAo“A„“h““hu“Quˆ!WhN–Z“YoTQ•T€NS!c–0“U“1!0•qFc…Q›’Lmoj
SJA•hD•u–Ÿ“’!0!‚Gq˜FqNQT‹0ŸnY!–›6u6Y…„Ÿ‹›Fcf2FW“uƒGN“•ŒˆsAh’SJ…’“‹“K„–xK…‹AŒXO•’cyQYD8cˆAoor‚AQ…U……€!J!WUj•f•“›OQLx
!0LŸS2e‚YT›dn+O‹38rLv€GQ›nˆ’ˆKXf…FxmŽ7xUN1nv1‚f‹ŒŸ€h‚Œ•OQ+7u…0€eAƒJqhˆ€+AN‹8‚nj–NŒvv’vˆXAj6x0Z+2U˜€GO•+ƒ7„LŸWhr˜aS+2
Tnys•˜xW’T2rAƒ–D–K–D8ANh+€JX7u8qJjƒLA’–D+Se7„€+DaQ1WƒKXd’vr€Zj˜NT!e…e“„˜ŸXvQJŽN!yY862X8€c6+mfŒƒo–e˜vn7„TfŽJ3’+feGˆ
2dG1+Yn•1am•ˆdnNxemjreWŽ€ZnjƒYXd€ZmŸu2sŸG+•Œj3ceLS3eny–d…“yK•›ƒc„N•S˜•fZ1F+ˆs7G0•Ÿ+ˆv˜68•˜G8s6DˆdW€maŒŽƒ˜X€2a2N+d2•‚
c2vuc2€2Yc7q3s˜•0NŽ7Q2vhZŒDŒWODXQcŒFvY3ˆ7dXZ–63FfY3ˆxf•r+ysƒeˆvƒuŽsLG2uƒO1vrXa2Nexvr‹Žsrx1srm2•ƒŒ€L6aGeGƒn‚…e0NFXX€+
XNT!1eTLuZe…U+
+FJG˜Ÿ€dZmFFT„€WcnvyY›˜m2ŒLs„L7W0NL2…JLO6ŒLuuKq+ˆsaSro7af•3m–v3€v+f6ŽOŽ1‚…‹Ÿ‚y‹“F2Z›6u…o7m•vaG3KŸuq•Lcyf€‚Z2•ƒ!•rL“su
ƒoƒNTQ2vƒLu0•Tƒ8f‹›7˜ˆ6u3eqqŽ‚NAv„˜qO…d€˜“10ƒXTvŽFQvTŸvULQ3UŽd‹„˜U21–vƒ‚+uy„ˆ‚qc•sa8Gy2FnW3FvZ0v•ƒ01fv01N6+X1€dd˜a
nŒaWvNKy+6n’Q˜G’Z!UK…Ž•7W2•62hna2’•aWOmYm6…YGq…YGqs˜6Koa6y„dˆJXU0F›W1€Qy1€Z1•jŒ–8sŒjq8KDu€v˜F–7€7ŒSŸfT7J2eoˆ3ˆjaWJ
vc37x–drh7vLj–7XnƒfeZvcˆvŸq2Ž+˜€+˜vŒj•F2€Œˆ1xm+ˆFsLu7F–+G+FGc•GN•hFc•KF8•r–Yu3!dQrns•+xJ’’e…hA’•uWx+GL˜u!UqA7Lc–Jm
Drv7!N+oOuOAv•KF8!cf+S„jQ…AD…•GŸu7––…!›a8„6sdW1o•f2Œj“UZ•˜Lc+’˜Œr2j“SYhmN“T•˜d•anQ’’x!2•!‹D••„!uT•Ajfv…Gc›v!2fƒKN8U•
GZ…vu8!‹u“NrŸ•’h•’LS!•F•+AOK–1cŒcuA6U•GŸvŸ8Y“’!3AqJDdvASjQvyŒ•Dns22•›’ULˆ!N–XQj–“Aƒ“aZev6–A•›Q+U„’sJ•D„3AOAZ’N’
+€“!…“SA!Oo+„–U’D•ˆZƒD0dN“S!ŸuNNˆŸU’6!80’N–L+o…O’D’’fF+•TKFQ€dadAvx•Q••hKQQ•ŸGh1“h•aNSnA…“e•m•˜aeƒ3hNNu‹f€•W+
UˆD+X„f1KXvmDjŒ!v•OJŸQŒaF•v’“ŸX…jAnyrAŒ–•yŸ6h‚ŸTN•dsJ!•e…‚NvhŽJ+“›O‚ŒŸ‚31G’G7N3Gs‹u–•Xuho›QsA3–DAJ–XFn1vU›€ZWf“U
O+’„A›•JOfA•c+“FGŽ•cˆmQ+A–•›•ˆFeya…+v•Œ›0jDZO2W7••j„fUSLŸNN“›ŽN!c•r3‹ƒor•–rQ+‹O•o€•j8‚G’+A’U‹SF866ˆN‹F36aˆnu’Ls“+
1ˆ›v6NŽƒŽ’N+e˜j˜Yo+WhLs•JXQ„h“ˆToƒ3sGs62‚srN€N…eƒqa‹vh•ŽN1uqS3JG˜3WvFmZOjŒa2N‚Y•ƒNˆeWˆ‚q˜y•˜G7•+NŽˆXXˆ6ƒND3SW€•0v
aG0‚a˜–dnŽ7Xvn27›72•rr…8cŸ2…oL0ˆuq8•sƒ“0˜626‚JrTdXF€UXXasvy˜•fqG‹7o6O1sŒd‚˜•fAvXc•!XJ2˜•ŒZ€cq7“€uam••cWƒ•ƒu7m2ru•€c3•vU1•
de3d1SNTXSeWe+Y3qsu62usKu€v•–vZ˜Sv‚˜“y‚6O‚•Lo+o7Y8a3K07dˆ“x7W081eTƒy‹dDLjZvr!+3ZeZcvZ6Yf6€8Ž+v+UnT•2Ž0•ˆaNDƒT1•JU+Œ
1ƒ8+rOŽ77Ž8uLdxNƒ3xnJuDqZWx‚rG+mqGu…qGeu‚62…q6Gsq7m•‹0N‹SNŽvTd7•xŸGTY•O…ovyv3TeŽ8JZ76h–6˜„QcUSAKNSŒ8h“J›U‹•˜0Y•
x•–Qrh3Ÿ–cƒJ2sDOU•›c‹NvYWNv!SNvYWNv“UNNQTŽvA‹8€QvŽ€AS8F“TŽ€!‹8Ÿ’UsdX!o•K€1YU‚j‹UZvvcrˆ•c˜‚+˜6€2cGvx˜GN•Yv˜Œ7YO7+a
G1vZ+F•˜+noYŒXx8c˜ƒx1svn+68›r732Y•Ž•“XGX2csXƒh8Fx•ToAQohL€c•asA+oA!70+osYD+v8yx3GGƒxy•+„A+6s8‹h’y17OYTy2˜3N7Ghne2•
X•rŒŸQ‚jL“7rhF“yLc˜YŽ2ˆ…dYWTTU›F’d7YŽuf
+Gh‹rLvhDh8UF3F3cŸD•f€ƒyvUŒK“˜e2NeXo–7ƒx„€QLZƒŒuhON…hŒ6!˜•Q‚7QƒY3rˆNZ1Yh+Z‹SF7!›s2’’AŸx•Qcv•u7‹0cAcTh8F7Z˜G’ŒAm!A
rcOUJ3˜••vfZ’2J•ŸcK“A+s•o“•NQ€NJATN…Du•y–!JArJ€“NˆKF•Ÿ•ryU‹TGa’–…“’D…eUOQLˆcnˆX!•NNQX‹y…QS6“•GO˜A•Fe!f›8N‹r•0xKFAL
oQ!+•T!JQU8X!DD•ANj’!!G8•1LXcƒvWamfvAN+y•N›FOWf€vŸ8AvD+•vD+’Q’+’oDvˆYŸvˆYG›Z!F›Z!’Œc•ovZeU›6GnŒWhqO2x…NWxnOmO
•uO••NS•‹dhŸOX26„ZN+OvT…j+ŸQ’+’G‹f„FX8Se7„JƒmFn+SATƒLAj+DSj8DJj+DNDƒKyŸ–ŸFj+DK•3LK7xWU3yqd›KW‚Žcj•Yo3jN•ˆ’Gvy!W
Kn•6oXA+›rSa’8mŒ›ˆsTv€mxuW!ysK„v!yo+‚LU+Y6qe71NOdŸ’X…ˆWŸrYmqJGmj6N€•O‹•OZrT˜•a!q+XQ2WKsf0ZmSuy€8y“JN‹“3mqqyUuO2
vqYnhroq•qfevd1˜Xˆ“3OƒnY3Žv–d6xn+›7•…qKN+a€˜•2+2ZS˜ŸDŒe0dDZXŽLTXdDZXjA1c˜6j!vTŒcNTvy8f7„–!3Gs‚aa–•˜aoo2Fya˜q–•qynŒF˜
NŽcX7sˆN37ˆf˜3‹•6d7Df›vƒ+›ˆJcW›Xˆ…›7OuvryrLqy6fda••c7Kyˆ2vx+d7jƒ‹n3xƒe˜ymdvd2S„xQZˆY1uWomqKN63vFG3Nj–Ž317˜WF•fua‹rq
˜G…qƒvuduŽd+sƒ“oŽeyUxdK•rq…–fc˜…3rr0hr6„6a6…nNvŒyu›S“…OSL–W21ec8Œ€7Žfdfƒ1ˆ+dŸ27Œd˜ZU’3oS1…Za‚oZq‹v‚qx•˜qurqqOjoqe•oqe•oq
u1„€ŽŸvULY117G2O’myXK•yFAOˆ‹v–3Nyc7Nƒ+jqa•€0•OQˆmrLnZmThZGZ+y1˜“y1DA30DA–0NDWUdŒ‹vjN–0DA01DTQvdŸXŒqGvrWhh‚K
a••r…c0osN80…L•+„OFˆ›mxnU0ˆ›e0€Y70NNyŽ3XFfqnd1fv˜m2•SDjZmN•X•7+0v7’8vŸ‹2vf•qƒXƒfcAdmT+d›YnJ€jFxA›d2WxQLNˆcOY7s•G›F•Ku
G2GŸND€1WŸ’“0–mo’F3cŸN6+T•ƒJ2YGN„x’O6sYŒfƒ0ŸOc•2nYŒaj“OayYG!‹’…!8„„Ÿdu“7sJ‹•Js˜f•cu‚›F‹mN•W•xƒv˜G’Ž0ˆ›’eW€TAmc
Ocˆ–ˆ…AFv•uŸ“d2XShL!j˜XFU7’KAŸ+yW•Wdqx…Y„UWQSNsvv“•J’mU˜›nn8ˆ!Ny•+SS1X2ŸcKY•“2•+cZ3ˆY!cm!’+Qje+–A3D+•DXmYJˆF•
Q•“aFQ–OŸ–X“FN…OGQSND3ˆŒN„Œ!+›•›‚QGA3xKFSAQh–“ˆsN!Ÿ0˜+7Ÿ8L1oQ–F8W“!Nƒn–ƒ–+yu›h›Ajm…Xh•K‹8…hLyƒLvZDJqaŒ•TTenQA+
y•’f’xT+D‚ƒ+FvD+’Z’jX˜mfA8AfAeD›Ae’XAŒjuhN!7+ZŒ›nN’ˆJ6fƒT“Ÿ7yQmdx–oa‹1r6N1aGUy6Wcfa26f‚6rxWAD3LAuˆNK˜xX€v–v„›–SA
Ÿ2WAj3LAŽ3!nvˆNvf•j!fA•An–•ZT+DcD3JyŸ+X€Œsj!›…Or+LmS2rGWfo“r˜ˆY‹Žv06m+UvuZWaUhsWn…SvJ!›7F2dcq••OaShNq8ˆLT!30D2Ÿ+hL
1x“OjN2’hF+›xoQhA„d’Ja6O!uFr•Lu˜Ov3v‹YL1v7Kfn…m˜jƒ–d›ryˆ˜uj˜ZUF6Un‹€6+GJ+SeyY•f€xdW›˜NeNfK7O3xoY6v+
+NƒU0ŒŽnY3˜qƒN˜…1OrcxOrcxN7a7NLN7e3v2d21mZXˆy˜m7–+ŒŽ7aNŽ€Ž›nZ•Ymˆ8c6W•›n˜vƒcGd1aWˆyd›Ÿu3•˜SƒuZ•Tu˜€0“•Œq8„XLsdGJF
8KK8ŽŒ7˜Ž‹d˜O€ŽFZn›XdL1Uh3U0dD…˜8Y8…S+„JuFF8v’OFZS–q0sN+nuSŸ•ŸYŽŸd„›ae•vLKouTh3rr€ucŸK„‚TcƒJjSv!TWu‚yx–aY7!20ƒ“ƒcr…1LT
“y!Kr€ˆqrNjaWhrfŽ›•Xn7ˆ+Žvrx•ˆŸeˆssX–+XuN‚ZGGu˜GGoZ6q…aGGnraK•a6a•a6ar‚aJ3W1€Ax0vYƒ0vA11€S2N1UŽZaDna6N€˜6v…˜a€oaqŽuYa
T€Y6ˆs˜qŒ1‚Fo˜qˆ•ZqZvqq‹nqqhnrqx„a6J…Y6’•Ya’r‚qhnqqxvoqJ•YqGsqAvZXOu‹’xW„J+ƒ’€‚d!‹Ÿa+21vh•€Ax2v•7qqx–Z˜7oˆ1ƒ•8˜›L’+Ž+
h•ˆX’fe›Ž•+e’–ˆ›hof›ŸxˆrNŸWy+e7Lx8uvvq2‹7–+ƒD+y+x€Fsm•AojD…hqNfŸ33DF›•y…Y–“ŸmQ7’hmUxr8q˜ZQAnT€OL!•h8N3Y›O7+3fs‹m
YŽJ…ŸNZS“…€€!sDnˆX!n+0Z!Ÿ+‚1›F˜jŽm7–T’hSSDfu„fs€KLv›ZŒYrJcYˆW‹“OYy“oJ•xhO6s˜f!Œ…O••7„•vxZArO’…OcXqJhZALD3ˆoDv˜ŒŽsJ…–m2
8Z+•…31‚AojD“7qxWoƒ•F„Lˆ˜GZŽŸsT€–1x•h!“!’8X+F•+„!a+Y’ƒ“+h+!“D!G…G“jSG“ˆAN•j–Q…“‹xJcSs’eFUj•Œ‹v•Yy•FQ!YYKUUSAo!L›yQXƒ
’Qh›S•!cTO…OcAQo’0˜d•ZAjˆ›’Œu–s•OGˆX7“fdNƒZˆ‚an1ˆoTsdƒLAŒ–DF›–cUf•˜!fQQAŸ2UA•uTXv–ŸAv–ŸAr–D–FSD3F€D6U€nf‚ZLeoaru!
03DF–‚arˆ‹1••vUŽ„0Nj80•Ÿm€‚vZ“Ÿv€!“Xqv!vƒ+hŽx0•8xNA›AKAj3LAN–‚K38qd+AQA›fvD›‚U’›‚YF›•WAn–•Z7+AT˜+S1Ž€SNd€Amxcm2!Nh
nqa’oKŒˆyŽumA••ƒN1ŸN+1xLDN+NDNTcƒy•2ScrWQcmx83G3ŒY•ƒcs–G‹‚N•›Z+fJd–…•eL•LuZ2ˆ1vj•jY•nAs+GejZWˆAdˆUe11‚˜urs–vX„x˜
vDvŽJON+G„2‚Lrf€7o’Kcmˆ0eW1J–•e•G0+h•ŽŽƒNxŒƒ0xNLŽOŽvr…–fWFx+d˜O1•r26vL2ˆ•LLˆ+›ŒD–+NŸhƒvrx–c˜ƒh–+Od1cO•ˆZ31+e3N+Z
n‚oY72+v6˜r˜UvhZcy+hŒS+h“’Q7XUmNq••Jmxr‚uddXe7m1‚LNfdX˜„˜7„dLccˆ‚•U–K7YKŽ0dTY0N•QU˜A3ŒŸ37x„’ŸˆZ3h€uŸu2s6Wos2€0
Z„7XWWFSvW€q˜v€vfo6KmYnu+Z76+6NXL+a›K+…Œ7„sN2nx˜v+ŒXƒ1Žc˜Ty8uŸqYFdŽa€y“•Ÿv3sjW0•dSƒN•N20FUxNd!01FN3N•A01FŒX0Tyho
3n•2“Dd–„T˜3FjDy„TD–„jF–„jF0€jd2€STn›KƒNFZn!WWq‚2Kmr2‚hqGˆ‚‚GFuoGZ…oK6rddLQUNŒ!S“•Ÿ‹0vŸ8+S’roq’j‚KWm…yNumWnX+xoK
„2ODQnx–ƒNTƒ„+NN„8NN„f›vj“x1ŸJvrŸŒ+XvfsvYŸFuZ“ŸGƒN7W3Os–jo6WD0+WnfycŒŒZo63nj7e›ŒŽ+GW’X–1x„•x•€1eOƒ‹ŸQAA!A’J‹“FU
ˆ+–!ZLUSy–vW’WOn+v„’–n7Lj€ue0!0SYQSNsJx…ZY•A+r’ah•UjLLnY˜Xqs‹m’f„QU’O8ˆZSŸn6…F€s„Q–K!jxWN7Ÿ•W‹•A•A+nYNajZNUN2–„
•xv8Ud•ƒa+KA7WŽƒQjev“•me›„Z“QLAFZFLKuKŒ•Dfx‚’•1A+m+m’K3•veNLsevqNfymshD•XvYrNFeŸhxS•+„G0••Dh8mNd!aYS“!F–!+U!“ˆ
1NU’ŒKd•NDN„+‹“…!•’+TQG–‹AŒQYUUjeK!QN‚•JN!n“T6D•yT“‚W“hAQsYŸKFxhNJ•AodxDN!x•“vh“!›ˆ!sqd‹v„“DyŒcGcƒdA3T3“f•…3L€ˆ
Ds+•1‚Zj‚0ƒXLŸQeqZŽ+Kyf3•+ƒ•L+DsL+DsD7LAv–rAe0X••yƒ–o–ƒ–“–D8A…j8A1DŽQ€˜ŽvrˆuvY€qro1K–ymd+ˆqaTˆU13…•q›av88„•vrSŽOqn6
•!ŒuNŒŒ’OU›ZreYX›AŒ€fAj!fA8’ŸOe’r’˜nvZWTfD•DfFQD+K–D8F–D+N–D+’–D8A–’+’YA›AcX38‚oŸSv‚vf“OuoK7ZF–L601NvXrˆ80UuSn3
!‚L+€sUW‚„8j„›r‚WW…GŒ•–T8vdˆo‚ST…ŸW+‚€nƒ1ŽŒS›F–ŽXK2UA1OTLATyx–s•a˜ŸO‚N…Ao•y70…‹r€ZK‹›qyrK›Ÿ20„XQ•72€qYŸuuŽdN6f!DO+v
vxaYvZ•˜W€mWc“v›xŽx‹ŸhQ1Lm–+••f8JDTQYG+Z8!•›X08–oLŽQ0NOh–X7nƒs˜e…Ÿqƒ!WYcxejƒy˜F‹y›Fnc+
+“‚eSG’1f8UxJ–dWa…vy66qLˆ2›G€uc€Ÿh+v7mfNxZf1rSƒŒT“8+NŽT›3•€eNŽ˜X2•v›ŒT›Q‹›Ÿuh…1mQFx!•he6Nd…xNŽQx0vF˜„JŽWW‚o721›XdKL
„f2d€UnT„72˜WŽŒnŸƒe…„˜f
+6+U˜Y+ŒTDS1ƒ•x1JYQ“ŽD‹XŒƒq8›q3˜+6fenX+8Yun…1ODY›600NXy€!WOjZmWraWehYmmnrayuYm2„˜6Gm˜GOqZGmvsˆJ›W1€U0N1G1N•Wƒ
Nd•xNNU0Nv“–NvU0N1c2ONŒ6˜8vN•D“–N1“–N1U0NNU0NN“–N1!ƒ1vY–NNŸ‹0v›‹1vY–N1Qƒ1vŒW1€•xNNNyeL•‚ƒ„ˆo˜•uo‚rNWeŽ“
2!•…nNS+jqq7o3dm’xuŸe6•Gx•sWZ•eWF26v˜!+ur!0vrˆ6Z2ŽnYXŽ38X’fˆeŸh2‚OŸW0+Œ•ˆ8Ž2nn+e’›+Xˆƒ1+182d•T6nvaNO’›y‹x–dŒ’sZF
ho‹y“•!Œu•u8aQ€nn‹„ƒ’nWj‹JAnO•–07“JNZQ!!x€U+„mŸhAd!ŒG€2xJ!N6nva“8GF7Gˆ’v–Av˜ƒ+ŒŒ8vaY!•›Ÿ3TŸKZ…‹“D7+0sAQŒ0q“svv•0ƒ
!uhˆ8NZoN“GA€d…!38N–DvF+A€Ž‹axDGLŒsNAhGTQ+7Ÿ‹ˆv˜ŸUW8QSNyDY€ˆ“QLJ•–••+7“ySAOO–€cY„XJJ+068SJ‚Z‹foD›rG•K+0NNŸ7OUr
QQn–jƒ3Œ•ŒuX„‹•ˆ’v„eX•xLd•QXev€K2N‹+7NQ“Ts“sŸAUQxƒfQ2ƒfQ2fe0J0L•“•7„–ŽƒQc+“ev•y!c•hK6•N€–„ˆL•71Ff…LSA+c•Œ•Wn›aUo’€
!0…u“•L2+G!!QYƒGv!…Na“!•K‹UJ…!Q’„•ZQ…UJ’••–A••–0„NJnGhh!F“uA›FŽ6Œc›Um30ˆhr‚J•Tˆ+!2YmoƒZ2A0˜aOfYqXŽW“3€SƒmF7+T„Œ•D
AJxmA’daX…s’7’eAreZnvZ“Ž8K6›yQv€f‹0ŒvuoNxs‚v2e˜ˆm’•+•ƒ1h3T0Œ7v˜ƒ8D–D–ŸSDfUU˜h’1n••–ƒ–jZƒsDf!nf•“ofhOQ+0„G+•AL›•8r
8xGQ+Q0Af•„AfyjUOuvAŒA˜AŒ–NAŸ+“FNfKa+yoG•6cs„f3•›Oƒov‚Lc‚qT“–JxYdKˆ•NLLˆ1•Lr‚ƒ3QYW2us€n›Œrq•2›7W+˜7W1uvXZY+m€8NŽf
UDŸW„368y+•Fx+yvmU–Wh›W+˜€•–3€e‹›Œ’Œ•cLF‚r…7ZX7‚XnX+€srn…–NJWddqGŽvuhaa„xjZUˆ˜XWFv‹Ž3y–sƒ•fNƒ62•La6uL+3•˜W•7WDfe
2Ž3QcŸ+Ž•Ÿh7u7OˆvŸDf›ZTF•˜68sŸuˆ•Ÿe2sŒdˆaŒDƒaOŽ•˜YvdA˜q7Œ7Oys7m–s7m3OrcxŒxNSŸˆv+Ny„s+v3u2fNŽS+OjNSUˆT‹21Y€xTn€eZ
c˜K7LujX˜cGWqdvn1jeuƒ6+vy•xsor02N•“7ca€qa7m2uv7qˆŒr…0OJ1+Kq•‚N˜WfK7+„ov3+nZ2›•T„ˆ6ƒNxU77›vŸn7ˆeufN+62ne8s˜c2NZ•ee+jq
a2‚hq2ˆ•q2ˆ•rWˆjrmxhr6O…›NT˜SNDTTNT˜Q•ƒXTNTTXNjNTNjNTNDdTNDFTNjTWsƒL‹•L›XYxqaGamZG6‚amWmZG6qaGa…y–WDŒWvƒŒSU7U
–1dŸXOcmqN„01eU11WY˜•€‹S„d3›UNdQUˆGXGxcc“FWTGZ1+JLs…KŸe…qudvdNŽ’vd˜OŽ›K…3YWˆmYG1ˆ˜G1€cm•ƒemdr˜nd7fm’v+eh•Ž›Ÿ‹•
6›Ÿ288›7ƒˆfvŒ•71Zyfƒ•…h›j+6!jŒ7••s••„Yys€!ƒs6ŽQ!sƒLv–!…vŒTN€!TL€yLOheAULŒ!•„ŽNSyquKfQOŽW›Ž!6…1…ˆ‹•j!aˆeS8srvNaOcLGUy…3!8vKvs
OŒfQmx„dv0ˆLc˜Z–FŒK€cTS…„!››y€L•+L…n!L…ŸA8vhs1L€Z6Z!‚ZS•’…XeN!X+6!ux„v‹!oyŽ€o3Ko–ToˆS•JTU8qKSŽ•„STx‚LNy0qNun’vLKYJG‚N6…‚•
Y6‹„K–vˆvWFL!0€ŸqL+‚Nuˆu‹nsrqŒvcnquv!f›vvW67“rŸorL8jOƒr3j6…AUQhˆ“Q6Z„‚O›mZUm8‹K6Ž“Ÿ…S!8’•J!›G„N7OvFJXmFZXmS˜xF!•YA
•WFOSv˜ouU•Nˆ“u€eŒSˆoŒK8qŽ“hfv+06o“K0uJ…•nNyŒKUNjŒ’J’j+dˆNW!U’Tj…x…c!‹“‹hXq!•JZWF!mSF“‚QO“‚h•!v’NA˜‹hAe’x…•cONQ‚…
Ÿ“!xUˆ€u•v3WŽ„+UTF8K6Ž2qK•6‚KŒ6X„˜ˆ“6D+Uv7mW3n•’1n•„yƒ–•QA+yADvˆWX›K……Ž€1dfe€L7roFenavOF•c„nm+cyD›JdTOrNŽe›0•N6qSƒ
LJ€D+GZDˆFZDˆ’ZDŽQU˜hoˆƒ…Dƒ!Kn2‹„›ˆAF›‚Q’›•aAn–Ÿ•o–ƒ–rTƒ–€TL–h‹L–XhŸ+Xo7F€u–Ÿ+OQƒJe0€U6uF8!D+“•–my˜+jKrv‚a€J‹˜O‹ˆ
D7T0cm‹Žvr–v7O•F2d›nXq7LSWo•unKrvmjqe„1So•QŽ–‚dxsxTxT‚07TvO–•72vƒ•T!ƒaq…qyG+d!An3•€c„ZvyYX7qvn1ˆT„3J1˜„7fZWFvyoK0q
qLN–+›3NŽZvXu0s7•8N72ycŸf3–›rW+srOˆ•rGyuLm6•KD•eW•ŽZWN€cWvh›•˜6y•rSfŒsxfWv+d0Ÿ…8uƒY6uLdƒdWZrY2ˆh8e˜OxuLW2sƒh7sr„6O
ŽfZ3N1+KDNƒL…N1K…Z+Yamu•yxvsq’u+UvuUmS’–N„+K•˜xeX3•7r+ŸuSŒ•oXŽ1Qd+Wd+a˜e6+UDnSWDXav3hhuaa6fO3+3ZXr•T€JOQ€hh‹X‚
hSW3717cudƒ1ŽsfLŽZ+Že7L1f››h„›fn€8c˜h•fuˆ6ZccrXSd˜Q–dr›‹dT‚mcN•e1N•O1sdA3N€’nƒd‹!0Ž‚cƒ8ŸWyOWU…Z2€roW‹momesom’qrmx€q
W‚DruK…•vTˆsZa7!GZ„aaZ„SZ7njvŽ˜WvdTQvŽ7‹OGusqmhmoQ3y“jŽeLYcGdƒ›XŸaˆa•ƒov+……uNjAvG’ncDN0„8K1‚Z›ŸeˆrŸLhZ2ŽˆYON’˜ŒƒX
‹deŽONˆuˆYW•ŽZv›’fNŸO0vŸ’xuOj’08›7j+73vvLF‹aLrYhƒ!emZKXf„f
+SdjQyLjDnDT•WJ‚ZSŒvƒQ2!Y˜N•QNjAr8Ar–ux„WƒSqDŽƒSL“Qyc‚JL6ss!hmUdeh…“2J!’mX1js…DƒN‚J‚0QYm+!qLeNy›€“2v+’K…3FKhAU“+7K
NW‹€1NjJNˆ“Fy’a+„•–aF+sdcOs8KK1˜+SDx‚1‚eNTY…JTYjh•++…DxL’h‹›jo„+Ÿ+˜A„o„TY‚›ho€s•“jU‹dONsqOˆy•UŽOT6‚uqGQn’xrZ…“2LO‹
o˜Ž6TAmJseKŒ“hWqZ2Œjj•˜GcZ2QovxqA•nƒ0aG8UF3ŽhŸYNq–……02!u‹•XFX+2GNQ“hA•jŒND03F‹•DN“Yh2“•NQWmXDo›ˆ…NJŽxaLYd7ZQNf+
•+d•!Ye„“JK’A8J8‹‹++jŒ“oG…v–•“OFJA“TO“–S•““…O!m–qA!ZDK“–“•“j+Œ–SJ+dKF+s“0•K’Z1‚vaƒ‚vaŒxeQeUDAŸymJŒŽG6cQŒ•NJv•O!
nee•jŒŒ•DLŒALAŒ–GyŒ–NyŸ8‚rf‹•Se2x…s6Kr€GvvWWes0mS–O!SƒfSK…3mh•2WFuem!…eFTF›€Œ8s’vNrKfAN•Œ•NxŒNoofy…hŽA’S+’+AŒAŒ’‹
’vj‚j0r3Ÿ2S’ŽfLA2xNy˜ˆ‹„3…jJ›KU•Ž6Os+•8yq€8oam1rG•ƒ˜27XˆNW“e˜…Fh‹Ÿ•1dn€Kd’j…djX“uyL‚fŸ’D0QU›nGuuUX„1•…Lj0q3m0v76–qacy–
O1’Un’Ÿ‚••›‚•Ÿ7!W7+U•’S2ŒvyaŸO0•ƒUoe7m7L‹LŽeUˆ•v7“1vLdxJjQ6uKN1•q•rJTooe7GƒˆˆsrcyOŒF…a3FqŽ•72+uLu1dr…ƒu˜!+u7mycL•7u
˜+1vr+yf2’1cXX‚f•˜a0oŒ1‚Y3€+˜X€ue31ˆa21hY2vm›3N+eODjYOd€˜3•ˆ›WvmYn˜›ZNjfUNDŸ‹3Xaf‚uN‚0LŽy„rSN1Nvƒ‹f•+feWO›N7e7FqcŸ
’jjoK•!8JŽyƒLTa•‚Th0˜aJ•aa˜ˆ1s6K7LXŽ2om12ou3Wƒ˜LN‚˜6asqTDnem•1cm0x!…h3o˜8rNjW+vx3r3afGƒfm8+ŒŒ7ˆfŽux–dWNh›Ÿ•€qq“…G+W
d+jqa2‚ho2‚nrOFo˜mhuom‹•rOd…aWJjqGO…qm’hqG’moWJ‚quTqa•d1•3’1N7•y1rU–0L“–0TQ01jŒXvTA01WN’Zmuq–hD!ƒ0rQ–0˜Y–0TYƒ
0vƒTNŽTTUjTWŒ2m„dŽLGQj›+•L…‚rnh+oL2ƒv˜qsK“NqA€0dƒSxNNOy•Ž•yNv!x1€WƒNN˜3F–qaanKŸeh•˜6fJsd€WNj7vNTXSuLo6•L++sr„–fW‚n
c›ƒ’fsr’–›˜D–+3Ÿˆy•ŒOXA+•fOfˆ!’mXJ8jŽuKZZS!•+SjYLŽJŽfh›2jfuf‚ŸK‹…j“vQ“oS!!‚QU+JaAooYSGJJjAm+TŽadQT’0W!•“!FNAFTNŒr7JSS
“Uƒ’J!a–‹J“xS•““jKAXDFAQx••‹•!Q€G“n•–QJDnyhu3sJs2NG6ƒ0m+x1hs30X2•qfŸs’Œ•vAv•No•–ŸWYU›Aev›A›€›AeAXAŒ•FAŒ+GyŒ0T„ŒsJ
„Œ•WUe•AWXŒJxKƒ›–ŸD•€F2Do00mxƒ˜O–Sƒ˜3q˜K–˜nWƒŸ7cxŒqˆ…v!nee’7AŒ•„‚f’GTvFrde1vAOvŒ•OJv•Œyv•NxŸAŒ•ZAŒ+GAL8’–Nf€ˆT8•
–•dAˆZO8ŽheAy€dKW€f!qj8FvŒ›vjGY•˜Z•’12hX8–j!!TXcq6curƒjx˜J!Ur+oJL+8Ž0ˆAv3ˆq›–jXXa•ˆNK02f0F6eeedmfW’j8U’DUvd€d•jDjfSjvA€3
€Gfj›Nr•fu‹AXno•’˜qmxZ1n“L›Y8+Fƒd–aƒU…ˆUFKQnxoSmxZ+ZuŽNf2FUf3NN0ŒƒU–ŒdY7Oƒ€083‚TZvŸOQŒ›1m•L8x‚qyWŽ3XNˆ˜vŒŽxZŒŽxZ›
3K–•˜OxdŒ’•hT1+sŸZfZ3NuZWŸy7s‹•Z3•dUXˆGvX€e›0Ž˜S2NFdUv+XU3’n˜Ÿe…1F’yXŸh€cX‚›‹1v„8Œ•o72NƒvXZ•7‚qac…h‚628oTxjuL•2qL•6s
K•8‚Le6qSq•vjƒˆ3u3m+Z6Ke2ONAƒdLj3Zn1€›G01ŒŒ11Z€Lc0Ov3…08Y+›vfƒ67›GXnx0+Œv‚Že›y•u˜o•O•yXh€1•T˜vOmW„7WO•7WhqcN•e1N•Y8
ZWvoaarDx‚6NŽ“ˆyXa1•ƒX‹Ajq03AˆK•oˆud„˜W‚urG+…qW‚joŸOSU•TŸWNŽNSsƒXXNjLvZYGeur2voasN6•‚amOn‚aSs˜6KuaGq•…rAc7G8F’nY
1€Q2Nd+72N•yq6f1UnS–u7OF•Y6Sqa“aO2Žoaa‚€aqhqZaYF8m1L…ŽJGhŽ‚rKjN˜63KnJrrG‹•rn7vY•ƒQ+vƒ+Žvrc8c7a0c7…7v˜S0d7a3Žn–esf0„“sN
KK˜›˜nOoŒf’ŸjŽJ–GLQvA‹hN!••y–x’Y‚‹vjcJn2Y–˜xKWY••N•U„•JsjfƒyOTF“L‹KNssŽoU•J!SQ““x’“AODN“‹…vŸ•!v+jqOmv2a„Œ›dN˜caN
ŸcYFŽ›+ˆma0ucn•WŽOADfKyf8oofQjoŒ!LcOK›AŒ’vAŒ•ƒLŒAT!Œc3QO“joŒxWƒW’‹XXv!0qƒ‹3O…6•vW˜o1N1yL3m7‚ThˆJT€7J7vy’•x’ŽŽYWr–
F•JŽOKŸ2‚rŸx„oŒvQ3OSN•sˆ72‹OfAnJs1ehfK•j8“–D+’•Afyc…f’068„•F6KK+7o2q–oW10˜OU–r2f8hŒYY•Œ…xA••Qx•GWFK˜ˆ…€‚LrhQmn+v“3
WN‚›€aYƒŽU!nf˜•N’f!A˜“3Gm6v8NNd“yO8arNTuyqƒ+
+sL“0K€f•‹Ÿ’Do–qJO1q›rd0e6yfŒT6s•yK–qs…hŸŒx›“’NSd˜S7Gh…TGhXW1X‹•c•NNX„ˆvy7mXo2•K“…rKs„sƒ„„•yLo8N3FruLd•ˆ›7„ŽurNv˜G’Žoa
yhsr•yqLN0ryNhsr8ˆ‚qSuvLc+oq•3hv1ne01Ž+8N˜6ƒNŸO6u˜q7dnˆsZmˆoYŸ’f•Ÿ‹v‚KSˆN77‚emx‹3‚jj3cnˆWfNLN+O‹–+62u2on’1hsNh
T+NJ0Aqƒ“•NŒxŽ•F2TGƒ!y3r8ƒ2j•3Urd7v2v–cm’‚‚Ÿ’+sŸemvWvscŒjˆc7O6sunen+7svnfƒ+7c•v3j36ŽN2rd6f2377cWˆ+›6Gyu“LhYW‹•ruN
mZ2JnrOFs˜udqaOF•Z2Jhqn7!yŒGv€aG2uZ2G…˜Wa„7uJ•ˆm••72Jn6“nxYK6vn+›Qƒc7!TFfvx„L›x“Ddy„ƒX1FDD2€yŒFvas+DLQOW€raW’m‚Kmv
rex+y€‹ŒSŽŸ•S!v•nŒOƒ+•e7G+6OŽY–Nd–72•‚QUX’F–˜!31TxrqK••Y6JoZq‹v‚nTQ31jAxUrN–07Kx0‚XQ•‚L•1L7u+vqa7!rSK33d•WO3Whe
m’1aXx€cWJ•aW7q–v332–dnŽfefnfWm•xxs7…fd8FLO‹3Z•“•SoN+’˜LA“mF8˜xrxFˆŸeN•˜’“ZqAcQLG•J…„UJJ••‹!hKZQv‚6–+JSm!!“GS•€•j
SJ••’DTJŽSXd+„D7’nurcQvTFXOjYyŒŽ•6qqX8sAŒ8„AŒ8„AŸ2vO›Auo›A2o›–8of–YAf–•AŸ+S’r2v€3sueeKOscW’sNqyvc8ŒW‚NƒG‚OSUWYm
dd˜mŽ›Ya•7XmOU–D!ŽeFxrnLddƒnOLŽSvv1Z‹31vSX!vd’10•1hƒNŽƒvvv‚NT+A2Q+‹s•f6uc–„+y–Œey–Ÿ•ˆxS›qumf“X•sN0+v–q€ys•y–NK€1
sNqyN+ƒ•2!•ƒWU8‚N€FJXfaTNˆvdL8+LŒNNx!…‚sZ7€Od“•2S€+yDOKJOJmv3+„sƒL3vUZ›c2FN6sƒ‚271S+v2Ÿ„jLq…˜‚T›Nhdy•‚8›7cƒ!vX7ˆ07mJU
cGNvAc›F6n‚j+e6D+Z212Z7O+‚yNuJK•K1€‚Fƒvaq•a7m+6OŽQƒ1••x2Nv6Jjƒ–›+ov–7F1sjU‚ƒ0m62vvX›aAjyJmŒŒ’TG!W1••SWvhxq2uZn8‚7
m’rF’ro•SNcF0dLSO’8!So0Jye1v˜22s…x3ZK•jNys‚J“’c„‚dcUXS€u728s6v„rLŽxdrxƒ•Le+qjAˆNTZ+d228‚SZroLN…uK›mƒn’LUŽXvu6N•Y–N1SŽ
Œd!73v7Q2ˆK3ŒDx+›L˜17•f›L‚7c›vXn7+ŽsX37ˆŽfŽ+WƒL1+›Œd‚›2v…6„3+ˆysˆN11Tn‚L2ˆnq2J•‚2ZvrO1…aO1sZ2F•˜WˆnoO•…a2€•˜mx€oWJ‚quj
OcQŽ‹SŸO•v6YGŸdJT+•!8cN•DNv•LQ0sTLS•ƒŸQ•TL‹•LŒTNjNS•ƒXf›!Wh€‚m1hom€qqGZ…oG‚qqGZvYxDs‹1aXXL€7u+ŒeeN›+0ŒW‹f‚Y˜rZve“•j
ex•’!76Sx•˜q€ma6hnqq’roqFqY6‚q˜a’•Zqˆua6€u˜aY“vSvZ3a0v1QW‚1WX‚vd0€N8d61yYŸ‚…7O7A0N7aˆemŽƒdX‚ƒd›rfNGDŽƒxsLKTY8fˆ8JrL
fa“’JGKQSj“ZS•“‹L•S•FFQS!K€’’•˜xrxF‹FeF•o…“JKA•‹Jh•UWQ•JvF•XWo•‹ohSJ•…!JoQN!‹AjŒN„GN8D+3€hfA••›x7jX’Y6€D…›6r•1nLA22T
˜W›au„ŽA0A›J•vey+v+Jm•xnN€vadKuqf€1T8ANr8A–AŽyN€f!Aq+v€’7r6jy–•e•x1mm2Nym1Ny€1N•+2s6•8dSrTƒ…+•+XqKYYyAƒxŸQO•1+xnd8
oqWŽqq2Žcs63nnadŽOKscy1ea…€f„JX7•vD+AQ•+„–ŸeKc„+0ŽXed3ed•v‹62Fr‹GO17hXKŽ7Gˆv!YJLST…G7yQvc–jaŽQ–…SŒQSvˆa€Z2v›8NNd“
v3‚NNS1ODa8KO“N7mƒ…jThvˆyU1FK›€‚0˜2N’Xvˆyc3F6ZZacj“h„hDŒGDYxdxSf
+T••‹sZq˜“Q3yn6XN•Fy’A›KXY+–mŽ18c7h7vKN1qrYmN’˜›a1T+72ˆWYnn–n0oƒD02K…j“nˆ„c6vS•+NŸhvuG’„sƒ„mNƒU•x€JUY„X–6L•›!Tu
Nh“’„‚yNuN7m…•L8•Œ’•ƒfrq•vTU2!hQX28‚c›ˆNQG••N•ƒNNfJsYŸJSZ!AvŸXchŽNqv•2UFq˜cŸmq›Ÿu8YŸmuYm˜07›v€F–ŽUJxŽqXŽjc„˜jXmD
XZWj›XvL072j›XU˜•0ŒDŒTU˜•0ŒLN31LNf3vXu3++ƒ+
+f›jdyf›vjjŽfv›fN+y››vŸvy1eeŒ3r063Nu83Ž•‹’fŒsŸ•0NnK–NL›Tvr!00LQ00ŸS–NŸa2NnWxNL“11ŸGxNrN31fnAJrYLŽyKs‚U‹WFKcUˆccXXY…Ž
›•mZj8ˆamO€Zmu•˜mejYW+qaGa•˜mO€Zm2‚amWraWe„Z6J+1•DF0df1f23js2ruƒOŽ+–Z‚7a7W+€…q‚xƒDj›XrZyrWKƒ!qmLOmSƒmnKOYo0h‹F“
vJF“v‹J“vFKu›Q6m61O7r•••vj8Yƒ•ˆƒcƒ2J0dŒA–W+8f+–Zˆ++3nƒ•LeYXSƒG“ŒD’xcWˆ•–‚16+8Œvuec37mŸL’vSSf!•8xOd€Ž˜mNsfNXj–7s7Yy
•˜o01•FUj…NSqZ’GJx8hJ’ˆ!Tn•vK›ˆdNu“–€ZqYnŸ–+Ke„QhZJAJcX‹K“cs’q•f‚3Zx‚re•NX++L7a80Ÿfx3Oƒ2hYvru2duXd++›eŒ…3˜1L›7˜•+o7v
˜ŒXn–›76xf2c•S8sDQ+Y•J’F•Žv0q“2nNe1Xv+G–‹ou•O•TDUQxD“Ax“N‹•2Ÿ–’xQKN‹6ƒUqAy–ƒQƒ!nJŒcAcqŽK“•!v‚Y’6QKKaF•…O•WQDQ
sGA€ŸaK€fjq0D•›fuAŸr–+eunc„fuZ‹6o1„1s1„2v0jSvf86N’vvf›27f7…L3fˆF2ŽŽŽO6Œn…Q›ucuhL‚NOT–m!Q–J…D+n!A!N0LOY1y!‹hUG˜‹AŸqŽNs
vr˜LGrˆˆS068mJ€+n“+yˆŽu–8ZDQGnTKƒrjŸc+›uf7›fŒŽŸf
+refŽŽQf8rO“d26JqDcj•vm…QFOW7›x!–1x‚+F‚Z–aQSONYSDQNY…vnvx€Q+€SLTZmƒqr•q‚yUJvr•KfuSƒvWOƒWDc˜y8rx6ŸvGdo˜˜y•ydŸ’1‚K
x7qqT+62€0ecO•„•063ƒG•“T–FcJK’•nT€SvF2‹“›DA•NurAFK›’‚!daG…uŒƒ+ˆ„‹FN…vX€vFTnh„•Œ•sxQvhNuLN8!’e0ŽŸ˜Wv‹‹m€hvA•J•nK•‚X€h
j1OX€mqxmWAƒr…orS€eKGG€+mŽŽ€+Œa••avZ6WFŒ›„6a221NST
oူoိုင္ o_ ရက္ေန¸ေရာက္တိုင္း အာoာနည္ေန႔ဆိုတာကို အo¸_ိးကိုo¸စ္. ႏိုင္ငံကိုo¸စ္. တိုင္း_ပည္န႔oူo¸_ိးကို o¸စ္ၾကတ့သူတိုင္း သတိရoိၾကoွာပ`¡ oြတ္
oပ္ေရးအရoူေပးo့တ့ အo¸_ိးသားေo`င္းေဆာင္_ကးေတြ က¸ဆံုးo့တ့ေန႔. တပ္oေတာ္ဖoင္_ကးက¸ဆံုးo့တ့ေန႔. အာoာနည္ေန႔oာ oေန႔ေoတ္ oွာေတာ့  
ေoွးoွိန္ေပ¸ာက္ကြo္ေအာင္ ဖံုးကြo္ဖ¸က္ ဆးoံေနရတာ အOူးေ_ပာ_ပေနဖို႔ ooိုပ`ဘူး¡ oိုo္o¸_ပ္န႔ အာoာနည္ေတြရ¸သoိုင္း. oိုo္o¸_ပ္တို႔qုပ္ပံု.
oိုo္o¸_ပ္တို႔န႔ပတ္သက္တ့ ဂု¬္_ပ_ေရးစပ္တ့ ေတးသo¸င္း အာoာနည္သo¸င္းေတြကoည္း အေဖ¸ာက္ဖ¸က္oံေနရပ`_ပ¡ ဒ`ေၾကာင့္ oိုးooပရိသတ္အတြက္
ရွားပ`းေပ¸ာက္ကြo္oုသo¸င္းေတြOက oက္oွo္းoသoွ¸ စုစည္း_ပး အားပ`းတရ oံစားနားဆင္ႏိုင္ေအာင္ _ပန္oည္ တင္ဆက္oိုက္ပ`တo္¡ နားဆင္ရာ oွာ
ပိုoိုoံစားႏိုင္ေစဖို႔ ေတး သံo¸ားသာoက ေတးစာသား o¸ားပ` ေဖာ္_ပoိုက္ပ`တo္¡
——— ———— ————
အေoး_ပ_ပ`သည္
သဆုိသူ - ေooွ_o_ိင္  
ေရးစပ္သကုံးသူ - ဂတာတင္အံုး
(ႏွစ္o_ာန အo`ရာသေရြ¸ေပoo့္ အာoာနည္ေန႔ကို_ဖင့္ oေo့သင့္ပ`သေo x   x   x  oေန႔_ဖင့္ သတိ တရားOားဖို႔ အေေ_o x   x   x  အo¸ား_ပည္သူေတြ 
အo¸ား_ပည္သူေတြ x x x အာoာနည္ေန႔ကိုေo ေတြးqကာပ x x x အေ oး_ပ_ပ`oo္ေo x x x )_
 
စနစ္အေနေ_ပာင္းo့ေပoo့္ အ_ဖစ္ေoာင္းက ေ_ဖေသာ္oေ_ပ x   x   x  oြo္း ———  o¸က္ရည္ ေ_oo_ပoို႔ ေတြးတသသ ေဆြးစoရင္ေပ x   x   x  ေရရင္ဆူ က  
ေၾကကြoo္းနည္းရပံုေတြ oေန႔Oက္တိုင္ အေ_o oေo့ရက္ႏိုင္ပ`ေo x x x
အာoာနည္ေo`င္းေဆာင္_ကးေတြ x x x 
အာoာနည္ေo`င္းေဆာင္_ကးေတြ x x x 
ေကာင္းရာသုဂတိေရာက္ရွိၾက_ပေo x x x
 
ေတးကo¸ာ အႏုစာေoြေရးကာ ေတး_ပ_ x x x အေoး_ပ_ပ`တo္ေo x x x
(အစအဆံုး _ပန္ဆို)
သo¸င္းအား ဒေနရာတြင္ နားဆင္ႏုိင္ပ`သည္¡
ကာတြန္း ေစာငို - oႏေoး 
oူoိုင္ o. _ooo
ဆo္ႏွစ္ေက¸ာ္ၾကာoွ ပOoဆုံးအၾကိo္အ_ဖစ္ ပင္စင္oစာo¸ား တိုးေပး
oိုးoo အေOာက္ေတာ္. ရန္ ကုန္
oြန္ go. _ooo
oန္နo`ရo o ရက္ေန႔oတိုင္o ပင္စင္oူo့သည့္ ပင္စင္စားo¸ားအား ooုoက္ရွိ တာoန္Oo္းေဆာင္o¸က္ရွိသည့္ oန္Oo္းo¸ား
ပင္စင္oူo¸င္oံစားရoည့္ ပင္စင္oစာႏန္းOား အတိုင္းoံစားoြင့္_ပ_ရန္ oေန႔က¸င္းပသည့္ _oန္oာႏိုင္ငံ အစိုးရ အဖြ¸အစည္းအေoး o_f_ooo oွ ဆံုး_ဖတ္o့_ပး 
oာoည့္o oူoိုင္ooွ စတင္oံစားoြင့္ရွိoည္oု ဘŠာေရး oန္_ကး _းoွOြန္းက oက္oွတ္ေရးOိုး Oုတ္_ပန္o့သည္¡
oြန္o့သည့္ ဆo္စုႏွစ္တစ္စုေက¸ာ္အတြင္း oန္Oo္းoစာ ႏန္းOား g _ကိo္တိုး_oွင့္ေပးo့ေသာ္oည္း ပင္စင္စားo¸ားo oစာႏန္းOားကိုoူ o__g. _g
oုႏွစ္oန္းက¸င္တြင္ တစ္_ကိo္သာ တိုးေပးo့ဖူးသည္oု အ_ငိo္းစား oန္Oo္းတစ္_းကေ_ပာသည္¡ Oို႔အ_ကိo္က ပင္စင္စားo¸ားအား နကိုရရွိသည့္ ပင္စင္oစာo _
ဆအ_ဖစ္ တိုး_oွင့္ေပးo့သည္oု အဆိုပ` ပင္စင္စားကေ_ပာသည္¡ အဆိုပ`ကာoေနာက္ပိုင္း ပင္စင္စားo¸ား အေန_ဖင့္ နကိုပင္စင္oူစ_္က ရရွိသည့္
ႏန္းOားo¸ားအတိုင္းသာ သတ္oွတ္_ပး o¸န္oွပ္Oားo့ရာoွ ooုတစ္_ကိo္ ပင္စင္စားo¸ားo oစာကိုတိုး_oွင့္ေပးရန္ ဆံုး_ဖတ္o့_oင္း _ဖစ္သည္¡
ေငြေၾကးေဖာင္းပြo _ကးoားစြာ _ဖစ္ေပၚo¸က္ရွိသည့္ _oန္oာႏိုင္ငံတြင္ oြန္o့သည့္ ဆo္စုႏွစ္ ႏွစ္oုေက¸ာ္အတြင္း ကုန္ေစ¸းႏန္း_oင့္တက္ooွာ အနိo့္ဆံုး
အဆ _ooွ အဆေပ`င္း ooo oန္းက¸င္Oိ အသးသးရွိo့ေသာ္oည္း အ_ငိo္းစား oန္Oo္းo¸ားo ပင္စင္oစာoွာoူ သိသာစြာ_oင့္တက္_oင္း oရွိo့oု ပင္စင္စားo¸ားအား 
ေoး_oန္း သိရွိရသည္¡
oြန္o့သည့္ _g ႏွစ္ေက¸ာ္က ဆက္သြo္ေရး စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း oန္_ကး_ာနတြင္ ေအာက္တန္း စာေရး oုပ္ကိုင္o့သူ oန္Oo္း တစ္_းက Oိုစ_္က
သူရရွိသည့္ oooွာ o_o က¸ပ္သာ_ဖစ္_ပး Oိုအဆင့္oန္Oo္း အေန_ဖင့္ oေန႔ ရရွိသည့္ oစာoွာ _gooo က¸ပ္_ဖစ္သည္oု ေ_ပာသည္¡ Oို႔ႏန္းOားကို  
တြက္o¸က္ၾကည့္o¸င္ နoတ. နအဖ အoည္အo¸ိ_းo¸ိ_း_ဖင့္ အုပ္o¸_ပ္o့သည့္ _g ႏွစ္တာကာoအတြင္း oစာေငြ ေဖာင္းပြo အဆ ooo နးပ`း_oင့္တက္o့သည္ကို  
ေတြ¸ရေသာ္oည္း အ_ငိo္းစားoန္Oo္းo¸ား အေန_ဖင့္ _ ဆ. oo oွ¸Oိပင္ တိုး_oွင့္ေပး_oင္း ooံo့ရoု သူကေ_ပာသည္¡
Oိုသို႔ေသာ ႏန္းOားo¸ားေၾကာင့္ က¸ပ္ တစ္ေOာင္ပင္o_ပည့္သည့္ ပင္စင္oစာ Oုတ္oူရန္ oာေရာက္ေနရသည့္ အသက္အရြo္_ကးရင့္သူ  
ပင္စင္စားo¸ားအား သနားဖြo္ရာ ေတြ¸_oင္ေနရသည့္ အ_ဖစ္က o¸က္ေစ့ေရွ¸oွာ _oင္ေတြ¸ရသူအဖို႔ ရင္နင့္ဖြo္ရာ _ဖစ္ရသည္oုoည္း ဆက္သြo္ေရးoန္_ကး_ာနoွ   
အ_ငိo္းစား oန္Oo္းက ေ_ပာဆိုသည္¡
_ပးo့သည့္ ေဖေဖၚo`ရoႏွင့္ oတ္oo¸ားတြင္က¸င္းပo့သည့္ _ပည္သူ႔oတ္ေတာ္တြင္ ပင္စင္စားo¸ားအား oစာတိုး_oွင့္ေပးရန္ အစအစ_္ ရွိ oရွိေoးoြန္းကို
ကိုo္စားoွo္တစ္_းက ေoး_oန္းo့ရာတြင္ ေoာေoာဆo္ အစအစ_္oရွိေသးေၾကာင္း Oိုစ_္ကႏွင့္ ooု ဘŠာေရး oန္_ကး_ဖစ္သူ _းoွOြန္းက
ေ_ဖၾကားo့သည္¡
oြန္ _o ရက္ အေၾကာင္းၾကားစာအေပၚ က¸ေနာ့္အ_oင္
တူေoာင္ညိ_
oြန္ go. _ooo
 _ooo oုႏွစ္. oြန္o(_o)  ရက္. ေန႔စြ_ဖင့္  _ပည္Oေရး‡န္_ကး_ာနက _းေအာင္ေရႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား ¨_ပေဒႏွင့္အည  
oိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္" အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔o့သည္¡
သက္ဆိုင္သူo¸ားက oည္သုိ႔တုန္႔_ပန္ၾကoိo့္oည္ က¸ေနာ္oသိပ`¡
သတင္းစာတြင္ေဖၚ_ပOားသည့္အo¸က္o¸ားအေပၚoူတည္@ က¸ေနာ့္အ_oင္ကိုတင္_ပပ`oည္¡
¨(No  one  can  s•ay   ˜eyond  •he  €a–)  _ပေဒ_ပင္ပတြင္ oည္သူoွ¸oေနရ oူသည့္အတုိင္း _ပေဒo ေအာက္တြင္ သာေနၾကရoည္"  oူေသာ 
_ပည္သူ႔oတ္ေတာ္_က_ သူရ_းေရoန္းo စကားကိုoက္ေတြ႔အေကာင္အOည္ေဖၚ_oင္းပင္_ဖစ္သည္¡
အo¸ိန္ကာo
ကo¸င္_ပည္နo္. ကရင္_ပည္_ပည္နo္. ရွo္း_ပည္နo္တို႔တြင္ oက္နက္ကုိင္ပ_ိပက™o¸ားကoည္း တ_ဖည္း_ဖည္း အရွိန္_oင့္ က¸o္_ပန္႔oာေနသည့္ အo¸ိန္. 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ oရးစ_္စတင္ေတာ့oည့္အo¸ိန္ . အစုိးရသစ္သက္တo္းကoည္း ရက္ေပ`င္း ooo _ပည့္ရန္ ရက္ပုိင္းoွ¸oိုေတာ့သည့္အo¸ိန္တြင္  
အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔oာ_oင္း_ဖစ္သည္¡
အေၾကာင္းၾကားစာooိုရင္းအo¸_ပ္
 NLD  oက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနo ¨အားoံုး" ဆက္oက္ေဆာင္ရြက္_oင္း o_ပ_ရန္ ႏွင့္ oူoေရး အသင္း ဖြ႔စည္းoည္ဆိုပ`က oုပ္Oံုးoုပ္နည္းန႔အည  
ေoွ¸ာက္Oားoာoွ¸င္ _ပေဒႏွင့္အည ေဆာင္ရြက္ေပးoည္ oူ@_ဖစ္သည္¡
ဆက္oက္ေဆာင္ရြက္_oင္းo_ပ_ရန္ သာပ`သည္¡ ဆက္oက္ေဆာင္ရြက္ေနoွ¸င္ oည္သုိ႔ အေရးoူေဆာင္ရြက္oည္oု ေဖၚ _ပOား_oင္းoရွိပ`¡
NLD oက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနoo¸ားသည္
¨_ပေဒအား တoင္ဆန္႔က¸င္ေဖာက္ဖ¸က္ေနoo¸ား_ဖစ္သည္".  
 ¨ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကို ဆန္႔က¸င္ ေနသည့္သေဘာoည္းသက္ေရာက္ေနသည္"
oုေဖၚ_ပပ`ရွိပ`သည္¡
NLD က တည္ဆ_ပေဒo¸ားo အေo`င္အo¸_ပ္_ဖစ္ေသာ ¨ဖြ႔စည္းပံုအေ_ooံ_ပေဒ(_ooo)"ကို ¨တရားo‡င္ f oက္ooံ" oု Oုတ္_ပန္Oား_ပး_ဖစ္သည္¡
ပကတိအရွိတရား ႏွင့္ oိoိအတဘာ‡အင္အား အၾကားက ကြက္oပ္ကို တံတားoင္းေပးရoည္oွာ ေo`င္းေဆာင္oဆုိင္ရာ ကိစပင္_ဖစ္ပ`oိo့္oည္¡  
A  €eader mus• €ead— 
ေo`င္းေဆာင္သည္ ေo`င္းေဆာင္ရoည္_ဖစ္သည္¡ 
_ပ__ပင္ေရးန႔ ေတာ္oွန္ေရး ေရြးo¸o္စရာ
ပကတိအရွိတရားကုိ ရိုးရုိးစင္းစင္းနာoံၾကသူo¸ားoွာ _ပ__ပင္ေရးသoားo¸ား (‡`)  ဖန္oြက္Oေရတစ္‡က္ရွိ_oင္းကို ႏွစ္သက္ oက္oံၾကသူo¸ားo 
အဆံုးစြန္ေသာ oုပ္oန္ပင္_ဖစ္ပ`သည္¡ သူတုိ႔သည္ ေပးသေoာက္. ရသေoာက္oူၾကoည္သာ_ဖစ္သည္¡
 Oိုသူo¸ားသည္ ooုအo` ¨oတ္ေတာ္"ဆိုသည္o¸ားOတြင္ သူတို႔ကိုo္တုိင္oည္း တုိင္း_ပည္ႏွင့္ oူOုအက¸ိ_းရွိoည့္ကိစ o¸ားကို o¸oွတ္  
အေကာင္အOည္ေဖၚႏုိင္သည့္ စြo္းအားoရွိသoို. တုိင္း_ပည္ႏွင့္ oူOုအက¸ိ_း Oိoုိက္ေစoည့္ကိစတြင္oည္း ကန္႔ကြက္ တားဆးႏုိင္သည့္အင္အား oရွိေၾကာင္း 
oက္ေတြ႔သိ_oင္ေနၾကရ_ပ_ဖစ္သည္¡
ေရာဂ`ဘoကို ကုသေပ¸ာက္ကင္းေစႏုိင္သည့္ အစြo္းOက္ေဆး‡`းo¸ားoွာပင္ ေဘးOြက္ဆိုးက¸ိ_း (s…de e››ec•) ပ`ရွိ_o _ဖစ္ပ`သည္¡ oူOုကို စည္းရုံး_ပး 
oူOုစြo္းအား (‚eo‚€e's   ‚o–er)  _ဖင့္ ပကတိအရွိတရားဆိုသည္o¸ားကို ေတာ္oွန္ၾကရာတြင္oည္း အo¸ိ_¸ေသာအနိ_ာရံုo¸ားကို ooြoေသြ_ကံ_ေတြ႔ရoည္oွာ 
 ooတာသေဘာပင္_ဖစ္ပ`သည္¡
_ပ_ပင္ေရးသoားo¸ားသည္ ေတာ္oွန္ေရးကို ေၾကာက္ၾကသည္¡ သုိ႔အတြက္ ေတာ္oွန္ေရးတြင္ _ကံ_ေတြ႔ရတတ္သည့္ အo¸ိ_¸ေသာအနိ_ာရံုo¸ားကို  
တစ္ဆိတ္တစ္အိတ္oုပ္ကာ _ပည္သူo¸ားကို ေo¸ာက္oွန္႔တတ္ပ`ေသးသည္¡
oေန႔ကာoo ပကတိအရွိတရားဆုိသည္oွာ စစ္အာ¬ာရွင္စနစ္က အရပ္သားအစုိးရအသြင္oူကာ ဖြ႔စည္းပံု အေ_ooံ _ပေဒ (_ooo)  _ဖင့္  
_ပည္သူoူOုအား ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးေန_oင္းပင္_ဖစ္ပ`သည္¡
oင္းသုိ႔ေသာ ပကတိအရွိတရားကို _ပ__ပင္ေရးနည္းoo္း_ဖင့္ oတြန္းoွန္ႏုိင္ပ`¡ ေတာ္oွန္ေသာနည္း. ေတာ္oွန္ေရးနည္း. oူOုနည္း. 
oူOုေတာ္oွန္ေရးနည္းoo္းo¸ား_ဖင့္သာ _ဖတ္သန္းေက¸ာ္oားႏုိင္ပ`oိo့္oည္¡
 တစ္_းေကာင္း တစ္ဖြ႔ေကာင္း_ဖင့္oည္း ေက¸ာ္oားႏုိင္oိo့္oည္ooုတ္ပ`¡ oက္‡ oက္oာ. _ပည္တြင္း _ပည္ပအင္အားစု အသးသးo oက္ေတြ႔က¸_ပး 
အoုပ္_ဖစ္သည့္ ည_ြတ္oစြo္းပကားသည္ အoရာ က¸ေသာအoန္းကပ`‡င္ေနပ`သည္¡
ေတာ္oွန္ေသာနည္းf oူOုနည္းႏွင့္ oူOုစြo္းအားကို oက္ရွိအစိုးရသည္ အင္oတန္ေၾကာက္ပ`သည္¡
 သာoန္_ပည္သူတစ္_းပ`oို႔ သူတို႔ ဘo္oိုပင္ ေ_ပာဆိုေနေစကာoူ¡ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ o နo္စည္းရံုးေရးoရးစ_္သည္ သူတို႔အတြက္  
¨ရင္oေအးဖြo္ !ssue  တစ္oု" _ဖစ္ေနပ`သည္¡ Oိပ္oန္႔ေနပ`သည္¡ သုိ႔အတြက္oည္း ¨ဒပoင္း _ဖစ္ရပ္" က့သို႔ ရာo‡တ္o f  အၾကo္းဖက္oo¸ိုး_ဖင့္  
ရo္းကားo့ၾက_oင္း_ဖစ္သည္¡  
oင္းအတြက္ သတိရွိရပ`oည္¡
oူOုန႔ oူOုေo`င္းေဆာင္ ေရႏွင့္ၾကာပoာ ဆက္စပ္သြားတ့အo`. oူOု_ကးက ေတာ္oွန္တ့သေဘာတရားကို ဆုပ္ကိုင္ oာတ့အo`oွာ အင္oတန္  
အစြo္းOက္_oက္ေသာ ရုပ္‡တ_အင္အား_ဖစ္oာပ`သည္¡
Oိုစြo္းအား_ဖင့္ပင္ oူOုo¸ားသည္ သoုိင္းေoတ္o¸ားကို ဖန္တးo့ၾကပ`သည္¡ ဖန္တးေနၾကဆ_ဖစ္ပ`သည္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ oြတ္oပ္စြာoပ္ရွားoြင့္ရေရး အေoရိကန္ ေတာင္းဆုိ  
AFŒ သတင္း_ာန
oြန္ go. _ooo
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္o ေoြးေန႔က ေတြ႔ရေတာ့ NLD ရုံးေရွ¸ _oင္ကြင္း 
 
ဒoုိကေရစေo`င္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္o ႏုိင္ငံေရးoပ္ရွားoo¸ား oြတ္oြတ္oပ္oပ္ oုပ္ကုိင္oြင့္_ပ_ရန္ အေoရိကန္က _oန္oာကုိ တုိက္တြန္းoုိက္သည္¡
Oုိoပ္ရွားoo¸ား ရပ္တန္႔ရန္ အာ¬ာပုိင္တုိ႔က သတိေပး_ပး oၾကာo Oုိသုိ႔ တုိက္တြန္းoုိက္_oင္း _ဖစ္သည္¡
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ oြတ္oြတ္oပ္oပ္ oရးသြားoြင့္. Oုတ္ေဖာ္ ေ_ပာဆုိoြင့္. ႏုိင္ငံေရးoပ္ရွားoo¸ားတြင္ အ_ပည့္အo ပ`oင္oြင့္တုိ႔ကုိ အာooံရန္ " 
အေoရိကန္အစုိးရက _oန္oာအာ¬ာပုိင္တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိသည္oု ႏုိင္ငံ_oားေရး_ာန ေ_ပာoြင့္ရပုဂ_ိo္တ_း _ဖစ္သည့္ Nar„ Toner က ဆုိသည္¡
"သူ အOိအoုိက္ oရိွဖုိ႔. oုံ_o_ံဖုိ႔အတြက္ က¸ေနာ္တုိ႔ စုိးရိo္ပူပန္ေနရတုန္းပ`ပ " oု Nar„ Toner က သတင္းေOာက္o¸ားကုိ ေ_ပာသည္¡ "သူန႔  
_oန္oာနုိင္ငံသားေတြရ¸ oုံ_o_ံေရးကုိ အာooံေပးဖုိ႔ ဆုိတာ _oန္oာအာ¬ာပုိင္တုိ႔ရ¸ တာoန္ပ`ပ " oု ဆုိသည္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နo္oရးOြက္ရန္ _ပင္ဆင္ေနo¸ိန္တြင္ သူo ႏုိင္ငံေရးoပ္ရွားoo¸ား ရပ္တန္႔ရန္ _oန္oာအာ¬ာပုိင္တုိ႔က ေ_ပာoုိက္_oင္း _ဖစ္သည္¡
Oုိသုိ႔ ရပ္တန္႔ေရးကုိ _ပည္Oေရးoန္_ကး_ာနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္Oံ ေပးပုိ႔o့ေၾကာင္း သတင္းစာo¸ားတြင္ ေဖာ္_ပOားသည္¡ Oုိoပ္ရွားoo¸ားက _ပေဒကုိ  
ဆန္႔က¸င္ေနသည္oု ဆုိသည္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ooန္ႏွစ္က oြတ္ေ_oာက္oာ_ပးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းေနရန္ ပOoဆုံးအ_ကိo္ ပြင့္ပြင့္oင္းoင္း သတိေပးoုိက္_oင္းoည္း
_ဖစ္သည္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ_္Oားသည့္ oရးစ_္ကုိ ဖ¸က္သိo္းoည္ooုတ္oု o¸က္o¸င္း တုံ႔_ပန္oုိက္သည္¡
oစုိးရိo္ဆရာေတာ္ၾကး _းရာoooက _ပည္တြင္း_ပည္ပ_oန္oာတို႔ ညညြတ္ဖို႔ ေoာၾကား
oိုးoo. oြန္ go. _ooo
oႏေoး_oိ_¸ oစုိးရိo္ေက¸ာင္းတုိက္_ကး g တုိက္တုိ႔o အoိပတိႏွင့္ ooာနာoကo¸_ပ္ _ဖစ္ေတာ္oူေသာ ဆရာေတာ္_ကး ဘဒ”ႏ¸ရာoooာဘိ‡ံသoာ 
အေoရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုတိoအ_ကိo္ေ_oာက္ ooဒူတoရး _ကြေရာက္ေတာ္oူoာပ`တo္¡ ooင္ ရက္သတပတ္oွာ ဆန္ဖရန္ေဘးoရိoာသို႔ ၾကြေရာက္oာoိုက္
ဆရာေတာ္ၾကးကို ဖူးေတြ႔ရစ_္oွာ ဆရာေတာ္ၾကးo ေoာေ_ပာo¸က္အo¸_ိ႔ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္_ပoိုက္ပ`တo္¡
ဆရာေတာ္ၾကးoာ ႏိုင္ငံေရးအက¸_္းသားေoာင္း သံ•ာေတာ္တပ`း_ဖစ္ပ`တo္¡ o__o oုႏွစ္ သပိတ္ေoွာက္ကံေဆာင္o့စ_္က စစ္အစုိးရက ဖo္းဆး_ပး 
အက¸_္းo¸Oားo့oို႔ ေOာင္တြင္းoွာ o ႏွစ္ ေက¸ာ္ သတင္းသုံးo့ရပ`တo္¡ ဆရာေတာ္ၾကးန႔အတူ ေOာင္သြင္းအက¸_္းo¸oံo့ရသူကေတာ့ _ooo oုႏွစ္က
ပ¸ံoြန္ေတာ္oူo့_ပ_ဖစ္တ့ အေoရိကန္_ပည္ရွိ သာသနေoာ_ိအဖြ႔ နာoကအ_ဖစ္ _းေဆာင္oေပးo့သူ oစုိးရိo္ဆရာေတာ္ၾကးတပ`း_ဖစ္တ့  
_းေကာoိဒ`ဘိoံသ_ဖစ္ပ`တo္¡
ဆရာေတာ္ၾကး _ပ`းကို oႏေoးေOာင္Ooွာ အoooူoတ္o_ပး o¸_ပ္ေႏွာင္ဖo္းဆးo့ၾကပ`တo္¡ အသည္အက¸_္းေOာင္က တႏွစ္န႔ g oအၾကာ oွာ 
အစုိးရက _ပန္oတ္ေပးoိုက္o¸ိန္oွာ ေOာင္အoတ္အစားန႔ ဆရာေတာ္ၾကးေတြoာ ေOာင္အနးက oဘက္ရည္ဆိုင္oွာ ဒကာေတာ္. ဒကာoo¸ား 
oာေရာက္ဆက္ကပ္တ့ သကန္းကို o¸က္_oင္း oတ္ရုံ_ပး သူတို႔ရ့ oစုိးရိo္စာသင္တိုက္ေတြဆ _ပန္oည္ ၾကြo¸သြားo့ၾကတo္¡ တပည့္သံ•ာေတာ္o¸ားန႔  
oုဒ•ဘာသာoင္သူေတာ္ေကာင္း ဒကာ. ဒကာoo¸ားက oo္းသာအားရ တညတညြတ္တည္း ၾကိ_ဆုိo့ၾကတ့အေၾကာင္းကို ကြo္oြန္သြား_ပ_ဖစ္တ့  
oစုိးရိo္ဆရာေတာ္ၾကး _းေကာoိဒ`ဘိoံသက oိုးooကုိ oိန္႔ၾကားo့ဖူးပ`တo္¡
_ooo oုႏွစ္က ပOoအၾကိo္ေရာက္ရွိo့_ပး ooု ဒုတိoအၾကိo္ ေရာက္ရွိoာo¸ိန္oွာေတာ့ ဆရာေတာ္ၾကးက _oန္oာ_ပည္ၾကး 
_ငိo္းo¸o္းသာoာၾကးပြားဖို႔အတြက္ _oန္oာ_ပည္သားေတြအားoုံး ညညြတ္ၾကဖို႔ကို အOူးအားစိုက္ oွည့္oည္ ေoာေ_ပာoွ¸က္ရွိေနပ`တo္¡
ဆရာေတာ္ၾကး ေoာေ_ပာo¸က္အo¸_ိ႔န႔ ေ_ဖၾကားo¸က္အo¸_ိ႔ကို _ပန္oည္ ေကာက္ႏုတ္ရသည္ ရွိေသာ္ š
"ကုသိုo္ ပညာ ကိုo္က¸န္းoာႏွင့္ _စာတန္ဖိုး တo¸_ိးo¸_ိးoွ oတိုးoတက္ Oုိေန႔တြက္ သက္သက္oo္းနည္းဖြo္ š " တ့¡  oွတ္Oားၾက. ကုသိုo္. ပညာ. 
က¸န္းoာေရး ဒ`oွooုတ္ စးပြားေရး တoုoုoွ ဒေန႔oွာ တိုးတက္ooရွိဘ. အo¸ိန္ကုန္သြားတo္ ဆိုရင္ oူ႔ဘooွာ သိပ္ကို oo္းနည္းဖို႔ ေကာင္းတo္ oို႔ ေ_ပာတာ 
_ဖစ္ပတo္¡ တo¸_ိးo¸_ိးေတာ့ တိုးတက္ေအာင္ oုပ္တ့¡ š"
"  ေနာက္_ပးေတာ့ ဘုရားက ဒ•နိကo္oွာ သoကို g o¸_ိး oြေoာOားတo္¡ အသည္ သoေတြOoွာ စူ_သoဆိုတ့ အနိo့္ဆုံးသoကို  
ေoာOားတo္¡ အဒ`က ဘာoဆိုေတာ့ သေဘာOားကြoြတ့ ပုဂ_ိo္o¸ားကို သေဘာOားညညြတ္သြားေအာင္ ေစ့စပ္ေပးရoo္ oို႔ ဆိုOားတo္¡ ဒ`oာ 
သoတo¸__ိး_ဖစ္တo္¡
 oင္းတို႔ အoုေoာကoွာက တ_းန႔ တ_း သေဘာOားကြoြေနၾကတo္ ဆိုရင္ ပုိ_ပး ကြoြၾကေအာင္ oင္_ပး ေ_oွာက္ေပးေနၾကတာo¸_ိး _ဖစ္ေနတo္  
ooုတ္oား¡ ရန္_ဖစ္သည္Oက္ _ဖစ္ေအာင္ oုပ္ေနၾကတာေတြ ေတြ႔ေနရတo္¡ ဘုရားကေတာ့ သေဘာOားကြေနရင္ သေဘာOားညညြတ္သြားေအာင္  
ေစ့စပ္ေပးၾကပ`တ့¡ ဒ`oာ သoပ¡ စူ_သo ေoၚတo္¡
ေနာက္_ပးတoုကေတာ့ နဂိုoူoကတည္းက ညညြတ္ေနၾကတ့ ပုဂ_ိo္ေတြကိုေတာ့ ပို_ပး ညညြတ္ေအာင္oို႔ အားဆင့္ေပးၾကပ`တ့¡ အသည္oို  
အားဆင့္ေပးပ`¡ _ပoာ အစေရးoူo¸_ိးေတြကို ၾကည့္ရင္ သူတို႔အo¸_ိးအေဆြေတြကို တစုတစည္းတည္း ရွိေနေအာင္ အo¸င္းo¸င္း ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြo္ၾကတာကို  
ၾကည့္¡
ဒ`ကို အသိ_ာ¬္ရွိတo္oို႔ ေoၚတo္¡ င`တို႔ _oန္oာေတြက အသိ_ာ¬္ အားနည္းၾကတo္ကြ¡ ဒ`ေၾကာင့္ oညညြတ္တာကို ေတြ႔ရင္ ညညြတ္ေအာင္  
ေစ့စပ္ေပးၾကပ`¡ ညညြတ္ေနတာကို ေတြ႔ရင္oည္း ပို_ပး ညညြတ္oာေအာင္ အားေတြဆင့္ေပးၾကပ`¡ ဒ`oာ ဘုရားရွင္ကိုo္ေတာ္တိုင္ ေoာ_ပOားတ့ စူ_သo 
_ဖစ္ပ`တo္¡
စူ_သoOoွာပ`တ့ သိက™ာပုဒ္ _ ပုဒ္ _ဖစ္တo္ေနာ္¡ စူ_သoOoွာတင္ကို သိက™ာပုဒ္ _o ပုဒ္ ရွိတo္¡ သာoန္oူေတြန႔ ဆိုင္ရာ ဒ _ oု က 
အဆိုင္ဆုံးပ¡ ဘိႏ”ာနံ သံ•ာနံ -  ကြ_ပားေနၾကရင္ ေစ့စပ္ေပး¡ ပရိတာနံ အႏုပေoတာ -  ညညြတ္ေနရင္ ပို_ပး အားဆင့္ေပး¡ ဒ`ေတြ oင္းတို႔ အo¸ားၾကး 
oုပ္ဖို႔oိုတo္¡
ေနာက္_ပးေတာ့ ေ_ပာo¸င္တာတoုက သင္တို႔ေတြက ဘo္oိုoူo¸__ိးေတြ _ဖစ္o¸င္ၾကသo¡ ဘo္oိုဆုေတာင္းေတြ ေတာင္းၾကသo¡ 
ေoာကဆန္းက¸န္းOoွာ ဆန္းက¸န္းဆရာက စာအုပ္ေနာက္ဆုံးoွာ ဆုေတာင္းOားတo္¡ ဘာေတာင္းOားသo ဆိုေတာ့ -  _ဖစ္တိုင္း _ဖစ္တိုင္းေသာ ဘooွာ 
သူတပ`းရ့ အက¸_ိးစးပြားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာသူ _ဖစ္ရပ`oိုo š တ့¡ ဒ`က ပရoိတအoုပ္ေပ`့¡ သည္oို ပရoိတအoုပ္ကို ရင္ရ႔င္_ပ_ပန႔ ေဆာင္ရြက္oုိပ`o 
oို႔ ဆုေတာင္းတာ¡ ဒ`oာ အင္oတန္ oိုက္နာဖို႔ ေကာင္းတo္¡
oညညြတ္သူေတြကိုoည္း ေစ့စပ္ေပး. ညညြတ္ေနရင္oည္း ပိုအားေပး. ဒoိုo¸_ိး အားOုတ္ၾကoွသာ oာတိ_ဖစ္တ့ _oန္oာႏိုင္ငံက ေကာင္းoြန္
တိုးတက္oွာ _ဖစ္တo္¡ ဒအတုိုင္း ရန္_ဖစ္ေနoို႔ကေတာ့ oေကာင္းဘူး. ေသo¸ာတo္¡ အoု င`တို႔ဆoွာ အo¸င္းo¸င္း ရန္_ဖစ္ေနၾကတo္¡ ကo¸င္ ကo¸င္o¸င္းoည္း 
ရန္_ဖစ္တo္. ရွo္း အo¸င္းo¸င္းoည္း ရန္_ဖစ္တo္¡ _oန္oာ _oန္oာo¸င္းoည္း ရန္_ဖစ္တo္¡ _ပးေတာ့ _oန္oာန႔ ရွo္း. ကo¸င္န႔ _oန္oာန႔oည္း ရန္_ဖစ္ ဒ`o¸_ိးေတြ  
_ဖစ္ေနတo္¡
_oန္oာ_ပည္oွာoည္း ကြန္_o_နစ္oုပ္တ့သူေတြoည္း ကြၾကတo္ ooုတ္oား¡ အoံန. အoံ_ဖ_ေတြ ကြၾကတo္ ooုတ္oား¡ သoင္သန္းOြန္းတို႔န႔  
သoင္စိုးတို႔န႔ ကြၾကတo္ ooုတ္oား¡ သoင္စုိးၾကးက ေနာက္ဆုံးoွာ အသက္ oo ေက¸ာ္ေတာ့ သံေoဂရoာတo္ ဆိုတo္¡ အသည္oွာ သoင္စိုးၾကး ေရးo့တ့ စာ 
_ ေၾကာင္း ရွိတo္¡ သူ႔oာ အေတာ္ေကာင္းတo္¡
နံပ`တ္ o က ေနရာတကာ ေဒ`သ_ဖင့္ အၾကo္းဖက္oကို ေရွာင္ၾကင္ပ`¡  တ့ š
နံပ`တ္ _ က ဒoိုကေရစဆိုတ့ နံoည္သုံး_ပး သူoွားo့တ့ အoွားေတြ Oပ္ooွားၾကပ`န႔¡ တ့¡
ဒ`ကို _ပန္ေရးတာက ေဒ`က္တာ ေoာင္ေoာင္ကြ¡ သူေရးတ့ U‚r…s…n• …n ’urma Ooွာ ပ`တo္¡ oင္းတို႔ oၾကားဖူးဘူးoား¡ စာo¸ားo¸ား ဖတ္ၾကပ`ကြ¡ 
တေန႔ o_ oိနစ္ေတာ့ ဖတ္ၾကပ`¡
သoင္စိုးၾကးက သူoကြo္oြန္ooွာ o¸_ိးဆက္သစ္ႏိုင္ငံေရးသoားo¸ားကို oွာo့ပ`ရေစတ့¡
နံပ`တ္ o က ေနရာတကာ ေဒ`သ_ဖင့္ အၾကo္းဖက္oကို ေရွာင္ၾကင္ပ`¡  တ့ š
နံပ`တ္ _ က ဒoိုကေရစဆိုတ့ နံoည္သုံး_ပး သူoွားo့တ့ အoွားေတြ Oပ္ooွားၾကပ`န႔¡ တ့¡
အဒ` သoင္စိုးၾကးက ငo္ငo္ရြo္ရြo္န႔ အသည္oို သံေoဂသာ ရo့oo္ ဆိုရင္ သိပ္ေကာင္းoွာကြ¡ သoင္သန္းOြန္းoည္း သည္oို_ဖစ္ရင္  
ေကာင္းoွာေပ`့ကြာ¡ ေoာင္သိန္းေဖတို႔. သoင္ႏု တို႔ကအစ အားoုံးက အာ¬ာoိုo¸င္ၾကတာကိုး¡ _းေနoင္းoည္း ပ`တာေပ`့ကြာ¡ သူကေတာ့ အဆုိးဆုံးေပ`့¡ 
အသည္တုန္းက oညညြတ္o့ဘူး¡ oာနေတြကoည္း ၾကးၾကတာကိုး¡
အသည္တုန္းက ပ¸_္းoနားညoာoံoွာ oူေတြ အo¸ားၾကး တက္oာၾကတo္ဆို_ပးေတာ့ သူတို႔ကိုo္သူတို႔ အေတာ္oုတ္_ပ Oင္o့ၾကတo္¡ တကo္က 
oတက္oေနရ တက္oိုင္းoုိ႔ တက္ၾကရတာကို သူတို႔က oသိၾကဘူး¡ အေတာ္oက္တ့ ေကာင္ေတြပ¡ င`ကေတာ့ ဘo္သူoွ အOင္oၾကးဘူး¡
စာနo္oင္းသoားေတြ oုပ္ပုံေတြကိုoည္း ေ_ပာရ_းoo္¡ င`တို႔oစုိးရိo္တိုက္ေတြကို စစ္တပ္က oင္_ပး ရွာတ့အေၾကာင္းေတြoည္း င`တို႔  
oစုိးရိo္ရာ_ပည့္စာအုပ္Ooွာ အ_ဖစ္အပ¸က္အတိုင္း အoွန္အတိုင္း င`ကိုo္တိုင္ ေရးOားတo္¡ အသည္တုန္းက သတင္းစာေတြOoွာ ဘo္oို ေo`င္းစးၾကးန႔  
ေရးသoဆိုေတာ့ တင္းoင္အုိးၾကး oo န႔ က¸ည္ဆံo¸ား oိ_oင္းoို႔ ေရးOားတo္¡ တင္းoင္အုိးၾကး oo ဆိုတာ oွန္တo္¡ ဒန္အုိးစက္က သူတို႔ဂိုေဒ`င္ေတြ _ပင္ေနoို႔  
ေက¸ာင္းoွာ သူတို႔တင္းoင္အိုးၾကးေတြ oာOားOားေတာ့ အသည္ တင္းoင္အုိးၾကးေတြကို သူတို႔oိတo္ေပ`့ကြာ¡ _ပးေတာ့ က¸ည္ဆံေတြoိတo္ဆိုတာ က¸ည္ဆံ
အေဆြးအပ¸က္ကေoး g. _ ေတာင့္ေoာက္ကို သတင္းေပးေOာက္oွo္းေရးန႔ oက္ေOာက္o¸_ပး ၾကိ__oွပ္Oားတာကို ေဖာ_္ပး oိတo္ ေ_ပာတာ¡ ဒ`ေပoo့္  
သတင္းေo`င္းစ_္ၾကးoွာက တင္းအိုအုိးၾကး oo န႔ က¸ည္ဆံo¸ား oိတo္oိ္ု႔ ေရးOားေတာ့ တင္းoင္အိုးအ_ပည့္န႔ က¸ည္ဆံေတြoိတo္oိတo္oို႔
သာoန္စာဖတ္သူေတြက အOင္_ဖစ္ကုန္ၾကတာေပ`့¡
ဒ`ကုိ င`တို႔က ေOာက္_ပေတာ့ သူတို႔က _ပင္ေပးoo္oို႔ ေ_ပာေတာ့. တို႔oစိုးရိo္ဆရာေတာ္ၾကးက ဘo္oိုေ_ပာသoဆိုေတာ့ င`တို႔တိုက္က
oင္းတို႔_ဖ_တo္ဆိုတိုင္း o_ဖ_ဘူး¡ oင္းတို႔oည္းတo္ ဆိုတိုင္း ooည္းဘူး¡ တို႔_ဖ_ေအာင္oုပ္oွ _ဖ_oွာ. oည္းေအာင္oုပ္oွ oည္းoွာoို႔ ဆရာေတာ္က 
_ပန္ေ_ဖေတာ္oူတo္¡ အဒ`ကို င`က oစိုးရိo္ေက¸ာင္းရာ_ပည့္အOိo္းအoွတ္စာအုပ္oွာ ေရးOားတo္¡ ဒ`oာ စာနo္oင္းစိတ္oာတ္ooုတ္ဘူးoို႔ င`ေရးOားတo္¡ 
တို႔ဆက သတင္းစာေတြက အသည္oိုေတြ _ဖစ္ေနတo္¡
oင္းတို႔ စာနo္oင္းသoားေတြ စာနo္oင္းအoုပ္oုပ္ၾကoo္ဆို oွတ္Oားၾက¡ အoွန္အတုိင္းေရးၾက. o¸က္ႏွာooိုက္န႔¡ ေo`င္းၾကးပိုင္းoွာေတာ့  
ဘက္oိုက္_ပး ေရးo¸င္တာကို ေရးၾကေပ`့¡ ကိုo္အ_ဖ_ၾကိ_က္ အ_ဖ_ေပ`့¡
_oန္oာ_ပည္oွာ င`တို႔ေတြ အားoုံးက ညံ့ၾကoို႔ပ`ကြာ¡ အသိ_ာ¬္ပညာ အားနည္းၾကတo္¡ ဒ`ေၾကာင့္ အနည္းဆုံးေတာ့ စူ_သoေoး _ oုေတာ့  
_oေအာင္ oုပ္ၾက¡ oညညြတ္ေနရင္ ညညြတ္ေအာင္ oိုင္းoုပ္ေပး¡ ညညြတ္ေနၾက_ပဆိုရင္oည္း ပို_ပး အားေကာင္းေအာင္ oိုင္းအားေပး¡ အဒ`ကို တိုက္တြန္းရင္း 
င`့ၾသo`ဒကို နိဂုံးo¸_ပ္oိုက္ပ`တo္¡
(သာoု. သာoု. သာoု ပ`ဘုရား š)
အင္န္အo္ဒပ`တo oူငo္ေရးရာတာoန္oံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြ႔o¸_ပ္oူငo္o¸ားေတြ႔ဆံု
အင္န္အo္ဒoူငo္. oာတ္ပုံသတင္း. oြန္ go. _ooo
 
ooန္ေန႔ __—o—_ooo နံနက္ oo နာရတိတိတြင္ စတင္o့_ပး အoo္းအနားတြင္ _းတင္_းoွ သဘာပတအ_ဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးo့သည္¡ 
တက္ေရာက္သူo¸ားoွာ ေအာက္_oန္oာ_ပည္ရွိ -
o— ကရင္_ပည္နo္ oွ oo_း
_— oြန္_ပည္နo္oွ o_း
g— ရoိုင္_ပည္နo္oွ g_း
g—တနသာရတိုင္းoွ g_း
_— ပoူးတိုင္းoွ go_း
o— oရာoတတိုင္းoွ __
g¡ ရန္ကုန္တိုင္းoွ _o_ _း
တို႔တက္ေရာက္o့ပ`သည္¡ 
အoo္းအနားကို gး_oတြင္_ပးဆံုးo့ပ`သည္¡
 
  _ooo oုႏွစ္ _oန္oာ_ပည္ _oင္ ကြင္း
Than Ÿ•…„e Aun•
oြန္ go. _ooo
h••‚:ffmyanmar…ns…n•a‚ore—com တြင္ ေo oo ရက္ေန႔က ေဖာ္_ပo့သည့္ Nyanmar …n ˆ0 years သေရာ္စာကုိ ကူးoူပ`သည္¡
"ဘာကြ——— _oန္oာေငြ ပ`ooာဘူး¡ oုတ္oား¡ oင္းတို႔ဆက စင္ကာပူေဒၚoာက ဒoွာသံုးoို႔ ရoo္Oင္oို႔oားကြ¡"
oူ‡င္o အရာရွိo oိန္းေoာက္oေၾကာင့္ အဆိုပ` စင္ကာပူသား ေo`င္းေoး ပု‡င္သြားသည္¡ Oို႔ေနာက္ _oန္oာစကား oပကoာ ပကoာ_ဖင့္ "က¸ေနာ္ 
ရွာ‡o္ပ`ေသးတo္¡ oရoို႔ အေoရိကန္ ေဒၚoာန႔ Oုိင္းဘတ္ပ ‡o္oာo့တာပ`¡ _oန္oာ အေၾကြေတြေတာ့ နည္းနည္း ပ`ပ`တo္¡" oုဆိုကာ တဆo္က¸ပ္တန္  
ႏွင့္ င`းဆo္တန္ တရြက္စ Oုတ္_ပသည္¡
ဒ`န႔ oင္းက ဒပိုက္ဆံေoာက္န႔ ဘo္oွာေနoွာတုန္း¡ oွန္းစo္း ooာေoွ¸ာက္တုန္းက ေOာက္oံသူoွာ ၾကည့္oိုက္_းoo္¡ ေအာ္ ——— oင္းက ဘုန္းၾကးေက¸ာင္းက 
ေOာက္oံo¸က္န႔ ဘုန္းၾကးေက¸ာင္းoွာေနoွာေပ`့¡ အoု oင္းoာတာ အoည္ooာန႔ေနာ္¡ အoုပ္oုပ္oို႔ oရဘူး¡ နားoည္တo္ေနာ္¡ oင္းတို႔ စoံုးက 
ေကာင္ေတြoေ_ပာo¸င္ဘူး¡ အoည္oာ ဒoွာေန¡ ေတာက္တိုoo္ရ အoုပ္ေoးေoွ¸ာက္¡ အေ_oအေနoေကာင္းရင္ o¬_ပန္Oြက္ _ပးရင္_ပန္‡င္¡ ဒၾကားO  
အိုoာစေတးေတြo oနည္းဘူး¡ က —— က ——— သြားေတာ့¡
oူ‡င္o အရာရွိေရွ¸oွ စင္ကာပူသား ေo`င္းေoးငံု႔ကာ_ဖင့္ ရိုရိုက¸ိ_းက¸ိ_းေoွ¸ာက္သြားသည္¡
က¸ေနာ္o ေဘးoွၾကည့္ေနoိသည္¡ ေအာ္—— ေတာ္ေတာ္oက္တ့ စoံုးသားပ oအူooည္န႔¡ က¸ေနာ္တို႔oို ႏိုင္ငံသားo¸ားအတြက္က oြo္သည္¡ !D •ard ကို 
တင္ေပးoိုက္သည္ႏွင့္ အo¸က္အoက္o¸ားအားoံုးoူ_ပးသား_ဖစ္သြားသည္¡ Oိုေနာက္ အoိုအေo¸ာက္ U‚da•e oုပ္သည့္ စက္O ပတ္စ္ပို႔ Oည့္oိုက္oွ¸င္  
တံဆိပ္တံုး Oု_ပးသား_ဖစ္သြားသည္¡ oူန႔ စကားေ_ပာစရာooို¡ ဒ`ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားန႔ ႏိုင္ငံ_oားသား oြ_ပး တန္းစoိုင္း_oင္း_ဖစ္သည္¡
ေအးေo——— _oန္oာႏိုင္ငံO ‡င္oာoို႔ ရတo္ဆိုတာ နည္းတ့ အoြင့္အေရးoွ ooုတ္တာ¡ အၾကံအဖန္ေတြကo အo¸ားသား ooုတ္oား¡ ဒေတာ့o ———— 
ဒေoာက္ေတာ့ စစ္ေဆးရoွာေပ`့¡ စက္ကေတာ့ အၾကံအဖန္က oစစ္ႏိုင္ဘူးေo———
oြန္o့ေသာ ႏွစ္ (_o)oန္႔က———
အိုစoာဘင္oာဒင္ဆိုေသာ အၾကo္းဖက္သoားၾကးေသ_ပးေနာက္ သူ႔အဖြ႔oွoူo¸ားက အေoရိကန္ကိုoက္စားေo¸oည္ဆိုကာ အရန္oွ oိုးoာေသာ
oူေရနoo္o¸ားကိုသံုးကာ အေoရိကန္ရွိ _oိ_¸ (o_)_oိ_¸ကို အ¬ု_o_oံုးoြေoေတာ့သည္¡ OိုအOတြင္ အ¬ု_o_Oိပ္ဖူးo¸ားသိုေoွာင္ေသာ oက္နက္ရံုo ပ`သြားရာ 
ႏိုင္ငံတ_oo္း _ပ_တ္_ပ_တ္_ပ_န္းေoေတာ့သည္¡ Oိုအ_ဖစ္အပ¸က္ေၾကာင့္ အရန္ကို အေoရိကန္က oိုက္ဒရိုဂ¸င္oံုးၾကo¸ရာ အရန္က oက္oွo္းoွရာ
အိo္နးo¸င္းႏိုင္ငံo¸ားတြင္ တပ္စြOားေသာ အေoရိကန္o¸ားႏွင့္ အစေရးကို အ¬ု_o_oက္နက္. oာတုoက္နက္o¸ား_ဖင့္ _ပန္တိုက္ရာ အေရွ¸အoo္ပိုင္းတoြင္
စစ္ေ_o_ပင္_ဖစ္ကာ _ပာပံုအတိ_ဖစ္ေတာ့သည္¡
Oိုေနာက္ပိုင္းတြင္ အာရပ္ႏိုင္ငံo¸ားတြင္ အစြန္းေရာက္‡`ဒo¸ား တက္oာ_ပး Oိုသို႔ စစ္_ဖစ္ရသည္oွာ _ေရာပေၾကာင့္oု စြပ္စြ_ပး အးoူႏွင့္ ေနတိုးကို  
စစ္ေၾက_ငာေတာ့သည္¡ _oိတိန္ႏွင့္ ရန္စရွိေသာ အာဂ¸င္တးနားက ဘရာoးကို စည္းရံုး_ပး အာရပ္ႏိုင္ငံo¸ားဖက္oွ ooာoိတ္oုပ္သည္¡ စစ္တို႔o Oံုးစံအတိုင္း
ပ`‡င္သူ ႏိုင္ငံအားoံုး _ပာပံုသာသာ _ဖစ္က¸န္o့ေတာ့သည္¡
Oိုသို႔ စစ္ၾကး_ပးစoွာပင္ ငo¸င္ အoပ္o¸ားေသာ အာတိတ္oးစက္‡န္း(Arc•…cr…n• o› F…re) တြင္ _ပင္းအားအဆင့္ oo ရွိေသာ ငo¸င္ၾကးoပ္ရာ ဆူနာoေၾကာင့္  
ၾသစေၾတးo¸တိုက္ႏွင့္ အာရွ အေရွ႔ပိုင္းကုန္ေoသည္¡
ဂ¸ပန္ဆိုရင္ oိင္းoံုးၾကးသည္ ကžြန္းအေရွ¸oွ အေနာက္သို႔တိုင္ _ဖတ္သြားေoသည္¡ အရန္ စစ္ပြႏွင့္အတူ ႏ_ကoးoား oက္နက္o¸ား_ပန္႔ပြားသြားရာ 
ေo¸o¸င္းညာရွိ oြOြက္ေရး သူပုန္o¸ားက ရုရွကိုoည္းေကာင္း. တိဘက္oွ တရုတ္ကိုoည္းေကာင္း. ပ`ကစတန္ႏွင့္ အိႏိ”oက အo¸င္းo¸င္းoည္းေကာင္း အသးသး 
တြo္oိုက္ရာ ကoာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္o¸ားo¸ား_ပာက¸ကုန္သည္¡ စင္ကာပူဆိုoွ¸င္oည္း ဆူနာooိင္းoံုးၾကးက တကžြန္းoံုးကို _ဖတ္အုပ္သြားရာ
တႏိုင္ငံoံုး _ဖ_ကာ_ပာကာ က¸သြားသည္¡
Oို႔ေနာက္တြင္oေတာ့ အေကာင္းပကိက¸န္တာဆိုoို႔ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ အေရွ¸ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအနည္းငo္ပက¸န္ေတာ့သည္¡ အာဖရိက အေန_ဖင့္o အေ_ooံ  
အေဆာက္အ_းပိုင္းo_ပည့္စံု¡ Oိုင္းကo ကေoာဒးoားန႔ နo္စပ္_ပ‘နာေ_ဖရွင္းေနရာ စစ္ပြ_ဖစ္သ_ဖင့္ တိုးတက္ေရးကို အာရံုoစိုက္ႏိုင္¡ Oိုေနာက္ _oန္oာႏိုင္ငံoွာ
အင္အားၾကး_ဖစ္oာသည္¡
ကoာစစ္_ဖစ္သ_ဖင့္ အင္တာနက္oပ¸က္ေသာ္oည္း Goo•€e, Face˜oo„ Da•a •en•er တို႔oွာ စစ္ေၾကာင့္ပ¸က္စးo Oပ`သြားသ_ဖင့္ _oန္oာႏိုင္ငံoွ oူငo္တစ္စုက 
"ေပ`က္ေပ`က္ရွာရွာ" oူေသာ အင္တာနက္ရွာေဖြေရးတည္ေOာင္ရာ ေအာင္_oင္သ_ဖင့္ ေန႔o¸င္းညo¸င္း ဘo¸ံနာ_ဖစ္သြားသည္¡
Face˜oo„ ေပ¸ာက္ဆံုးoႏွင့္ အတူ _oန္oာက¸_းပစ္. _oန္oာဆိုက္ဘာoဒoာ စသည္တို႔ နာoည္ရoာကာ အ_ပည္_ပည္ဆိုင္ရာသံုး_ဖစ္oာၾကသည္¡ oူက¸_ အစား
_oန္oာစုoူးစသည္_ဖင့္ ကoာ႔ေ_းကြက္oိုအပ္o¸က္ကို _ဖည့္ေပးႏိုင္သ_ဖင့္ _oန္oာႏိုင္ငံတြင္ နည္းပညာသူေ_းေတြ ေပ`oာသည္¡
စးပြားေရးဘက္ကိုၾကည့္_းooား¡ တo¸ိန္က ေရနံအo¸ားဆံုးOြက္o့တ့ ႏိုင္ငံေတြoွာ စစ္ေၾကာင့္ ေရနံတြင္းေတြoးေoာင္တာေတာင္ ကုန္ေအာင္o_ငိo္းႏိုင္ေသး¡
ပို_ပးသန္႔စင္တ့ သဘာ‡oာတ္ေငြ႔ကo _oန္oာႏိုင္ငံoွာ အoွ¸ံပo္Oြက္ေနသ_ဖင့္ _oန္oာ့စးပြားေရးoွာ oိုးOိေအာင္ ေOာင္တက္ေတာ့သည္¡ ဂ¸ပန္ႏွင့္ တရုတ္oွ
ကားOုတ္oည္ဆိုကာ _oန္oာႏိုင္ငံတြင္ စက္ရံုေဆာက္_ပးကာoွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစoံုး _ပာက¸သြား_ဖင့္ ကoာ႔အၾကးဆံုး ကားစက္ရံုၾကးoွာ 
_oန္oာႏိုင္ငံတြင္သာတည္ရွိေတာ့သည္¡
အရင္က စက္ooုန္o¸ားoွာo ကားစက္ရံုo¸ား_ဖစ္ေနၾက_ပ¡ ကžြo္းက¸င္oုပ္သားo¸ား oိုအပ္သ_ဖင့္ ဂ¸ပန္oွ အoုပ္oက္o့_ဖစ္ေနေသာ 
ooင္စက္ရံုoုပ္သားေoာင္းo¸ားoွ ကžြo္းက¸င္သူo¸ားကို _oန္oာႏိုင္ငံတြင္ _ပည္oည္ေoၚကာ oန္႔Oားရသည္¡ ပOoပိုင္းတြင္
ကžြo္းက¸င္oုပ္သားo¸ားoာေသာ္oည္း ေနာက္ပိုင္း အၾကံအဖန္o¸ားoာသ_ဖင့္ ဂ¸ပန္ႏိုင္ငံသားo¸ားo ooာကိုတင္းက¸ပ္ရေတာ့သည္¡ ဒ`ေတာင္ _oန္oာႏိုင္ငံoွာ 
အုိoာစေတးအo¸ားစုoွာ ဂ¸ပန္_ဖစ္ႏုိင္သည္¡
ဂ¸ပန္ကို အoွoိုက္တာက ကိုရးoား¡ ဆူနာo_ပးတာ့ သံေ‡ဂေတြရကာ ေတာင္ႏွင့္ေ_oာက္_ပန္oည္ေပ`င္းစည္းo့ေသာ္oည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံစoံုး_ပာ_ဖစ္ေနသ_ဖင့္  
ဆင္းရတြင္းကoတက္ႏိုင္_ဖစ္ေနရသည္¡
ဒ`ေၾကာင့္ o¸o္းသာသည့္ _oန္oာႏိုင္ငံOoာo¸င္သည့္ ကိုရးoားေတြo¸ားoာသည္¡ တo¸ိန္က _oန္oာႏိုင္ငံတြင္ ကိုရးoားကားo¸ား ေoတ္စားo့သ_ဖင့္ ကိုရးoားသား. 
ကိုရးoားသူေo¸ာေo¸ာေoးေတြဆိုရင္ _oန္oာႏိုင္ငံတြင္ အoုပ္ရoြo္သည္¡ oည့္ၾကိ_. အေရာင္း‡န္Oo္း စသည့္ oူo¸ားႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ ေနရာo¸ားတြင္
Oိုက့သို႔ ေo¸ာေo¸ာေoးo¸ား Oားoွ¸င္ အဆင္ေ_ပ တတ္သ_ဖင့္ _ဖစ္သည္¡ သို႔ေသာ္ _oန္oာစကားကို ကžြo္းက¸င္ေအာင္ တတ္oွသာoွ¸င္ အoုပ္ရoြo္သည္¡ 
ဘာေၾကာင့္oဆိုေတာ့ အဒoို အoုပ္oိုo¸င္တ့ ဂ¸ပန္သူ. ဂ¸ပန္သားေo¸ာေo¸ာေတြ. _ေရာပသူ _ေရာပသားေo¸ာေo¸ာေတြကoည္း 
တန္းစေနေသာေၾကာင့္_ဖစ္သည္¡ Oို႔ေၾကာင့္ _oန္oာႏိုင္ငံတြင္ အoုပ္oုပ္oိုသူo¸ားoွာ _oန္oာစကားကို ကžြo္းက¸င္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားၾကရသည္¡
ပညာေရးဘက္ကိုၾကည့္_းooား¡ အOင္ကရ တကသိုo္oွန္သoွ¸ _ပာ_ဖစ္ကုန္ရာ o__o _ပည့္က စဖြင့္o့ေသာ ရန္ကုန္တကသိုo္သည္သာ ကoာေပၚတြင္
နာoည္အၾကးဆံုး တကသိုo္_ဖစ္ေနေတာ့သည္¡
အသစ္_ပန္oည္တည္ေဆာက္Oားေသာ ေအာက္စဖို႔. ကင္းဘရစ္ စသည့္ အစ_္အoာရွိသည့္ တကသိုo္o¸ားoွ Oြက္oွသာoွ¸င္ ရန္ကုန္တကသိုo္တြင္
ပညာဆက္oက္သင္ၾကားရန္အတြက္ အရည္အo¸င္းစစ္ စာေoးပြေ_ဖရန္ အသိအoွတ္_ပ_သည္¡ အစ_္အoာoရွိသည့္ တကသိုo္o¸ားoွဆိုoွ¸င္ oားo`းတကသိုo္. 
_o‡တတကသိုo္. တာo¸oိတ္တကသိုo္စသည္_ဖင့္ နo္စြန္နo္ဖ¸ားoွ ေက¸ာင္းo¸ားOံတြင္ အရည္အo¸င္းစစ္ စာေoးပြသြားေရာက္ေ_ဖဆိုၾကရသည္¡ သို႔ေသာ္
ႏိုင္ငံတကာoွ ေက¸ာင္းသားo¸ားကေတာ့ oာတက္ၾကသည္¡ ရန္ကုန္တကသိုo္oွ N’A ဘြ႔ တoုရoွ¸င္ပင္ ဘo္ႏိုင္ငံoဆို အoုပ္သြားေoွ¸ာက္oွ¸ွင္ ကုo¬  
ၾကးၾကးတြင္ အနည္းဆံုး oန္ေနဂ¸ာ ရာOူးေတာ့ က¸ိန္းေသရႏိုင္သည္ooုတ္oား¡ တo¸ိ_¸ကoည္း ဘြ¸ရoွ¸င္_oန္oာႏိုင္ငံOတြင္ အoုပ္_ပန္ေoွ¸ာက္ၾကသည္¡ 
ရသည့္ oစာကoည္းကြာတာကိုး¡ _oန္oာတြင္အoုပ္ရပ`က oိoင္ႏိုင္ငံရွိအိo္ကိုေငြ_ပန္ပို႔ႏိုင္_ပး ေဖာေဖာသသ သံုးစြႏိုင္oည္_ဖစ္သည္¡
တo¸ိန္က နာoည္ၾကးo့တ့ N…croso›•, A‚‚€e ဆိုတာေတြကို _oန္oာႏိုင္ငံoွ နည္းပညာသူေ_းo¸ားက ‡o္oူoိုက္သည္¡ အေoရိကန္တြင္ ရံုးoြအဆင့္ေoာက္သာ
ဖြင့္Oားေတာ့သည္¡ ေရ_oင့္oွ¸င္ ၾကာတင့္ဆိုသoို _oန္oာႏိုင္ငံသားo¸ားoည္း o¸က္ႏွာပြင့္ေတာ့သည္¡ ကoာ႔ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ _oန္oာပတ္စ္ပို႔ကို
ဆိုက္ေရာက္ooာေပးOားသည္¡ ဘာoွၾကိ_ေoွ¸ာက္စရာooို ရာက္တာန႔ …mm…•ra•…on ကို‡င္ ပတ္စ္ပို႔ _ပoိုက္သည္ႏွင့္ အိုေက¡ ရိးoန္းနး ဘာညာ_ပစရာooို. 
ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ ပတ္စ္ပို႔
နံပ`တ္တoုစအတြက္ ဘ¬္အေကာင့္ရွိOား_ပသား¡ ဘo္ႏိုင္ငံ ဘo္ဘ¬္oွာoဆို ပိုက္ဆံOုတ္oို႔ရသည္¡ ကoာ႔ဘ¬္ကoည္း ေငြေၾကးoူနစ္ကို က¸ပ္_ဖင့္သာ
တြက္@ေ_ပာေတာ့သည္¡ ဘo္ႏိုင္ငံသြားသြား ပတ္စ္ပို႔ အနေရာင္ေoး _oင္oိုက္တာန႔ အိုေက¡ _oန္oာႏိုင္ငံသားo¸ားကoည္း တo¸ိန္က နာoည္ၾကးo့ေသာ
အေoရိကန္ကို သြားoည္ေo့ရွိသည္¡ စစ္ေၾကာင့္ ပ¸က္စးo့သည့္ အပ¸က္အစးo¸ားကို အoွတ္တရသြားၾကည့္ၾက_oင္း_ဖစ္သည္¡
အေoရိကန္o¸ားသည္ ပတ္စ္ပို႔ အနေရာင္_oင္oွ¸င္oန္႔ေo့ရွိသည္¡ သူတို႔စးပြားေရး oုပ္ငန္းo¸ားo သူေ_းေတာ္ေတာ္o¸ားo¸ားoွာ _oန္oာႏိုင္ငံoွ_ဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္
_ဖစ္သည္¡ ေတာ္ေသးတာတoုက _oန္oာႏိုင္ငံက အေoရိကန္ေဒၚoာကို oက္oံေနေသးတာပင္¡ ေဒၚoာ. ေပ`င္. oူရိုစသည့္ တို႔ႏွင့္ အိo္နးo¸င္းOိုင္းႏိုင္ငံ  
ေငြေၾကးေoာက္သာ _oန္oာက oက္oံသည္¡ ဒ`ေတာင္ •urrency “xchan•e oွာo_ပးသံုးရသည္¡ တိုက္ရိုက္သံုး@oရ¡ _oန္oာက¸ပ္ကေတာ့ ဘo္ႏိုင္ငံoဆို  
o@oည္းရ. တိုက္ရိုက္သံုး@oည္းရသည္¡
_oန္oာႏိုင္ငံသားo¸ာ o¸က္ႏွာပြင့္သေoာက္ _oန္oာႏိုင္ငံO ‡င္o¸င္သူo¸ားအဖို႔ အေတာ္oက္oသည္¡ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားတေoာက္က ေOာက္oံေပးoွသာoွ¸င္
ooာရႏိုင္သည္¡ oုဒ•ဘာသာ‡င္_ဖစ္သူo¸ားအဖို႔ ဘုန္ၾကးo¸ားဆ အပူကပ္ကာ ooာရေအာင္ေoွ¸ာက္_ပး ေနoွ¸င္oည္း ဘုန္းၾကးေက¸ာင္းတြင္ေနေo့ရွိသည္¡ 
သို႔ေသာ္ သူတို႔ အေ_ပာအရ _oန္oာႏိုင္ငံရွိ ဘုန္းၾကးေက¸ာင္းo¸ားoွာ ဂ¸ပန္. အေoရိကန္ ႏွင့္ အဂoန္ရွိ oုိတo္o¸ားOက္ ပိုသာသည္oုဆိုၾကသည္¡ ooာက 
တooန္႔သာရေo့ရွိရာ Oိုအေတာအတြင္း အoုပ္ေoးတoုရေအာင္ ေoွ¸ာက္ၾကရသည္¡
ooင္က ဘုန္းၾကး ကပိooုပ္oိုသူo¸ားအတြက္ ကပိoooာေပးေသာ္oည္း အၾကံအဖန္o¸ားoာသ_ဖင့္ OိုooာOုတ္ေပး_oင္းကို ရပ္နားOားရသည္¡ ooင္က
အာဆoံ ႏိုင္ငံအဖြ႔‡င္o¸ားကို ooာစည္ကo္းo¸ားေo¸ာ့ေပ`့ေပးရာ စင္ကာပူ. oေoးoွ အၾကံအဖန္o¸ား‡င္oာ_oင္း. အိုoာစေတးo¸ား o¸ားoာ_oင္းတို႔ေၾကာင့္  
_ပန္oည္တင္းက¸ပ္ရသည္¡ oေoးကေကာင္ေတြဆိုပိုဆိုး _oန္oာစကားo ေကာင္းေကာင္းoတတ္. ရိးoန္းနးo oပ`သေoာက္. oာေတာ့ တိုးရစ္ooာ¡
ဒ`ေၾကာင့္ oိုတေoာက ဂ¸ာနo္oွာဖတ္oိုက္ရတာ ေoဆိပ္က_ပန္oတ္ရတာ အေoာက္ _ေသာင္းေက¸ာ္သြား_ပဆိုပ¡ oုနက စoံုးသားေoာက္
_oန္oာစကားေ_ပာတတ္oွ အoုပ္ရႏိုင္သည္¡ ooုတ္oို႔ကေတာ့ oာ_ပး ေငြကုန္oူေoာတာပ အဖတ္တင္oo္¡
အားကစားဘက္ကိုၾကည့္_းooား¡ oစာအေကာင္းဆံုးရသည့္ ေနရာဆိုoို႔ Nyanmar Na•…ona€ Lea•ue (NNL) သာရွိသ_ဖင့္ ဘရာoး. အာဂ¸င္တးနား. 
ဂ¸ာoနစသည္တို႔oွ ေဘာoံုးသoားအားoံုး oာေရာက္ကစားရသည္¡ NNL တြင္ oာoကစားဖူးoွ¸င္ ကoာ႔အဆင့္ ေဘာoံုးသoားoု oသတ္oွတ္ၾက¡
Oိုေဘာoံုးသoားo¸ားကoည္း _oန္oာႏိုင္ငံသား_ဖစ္oိုၾကသ_ဖင့္ အoုအoက္ေoွ¸ာက္Oားေနၾကရာ ကoာ႔အေကာင္းဆံုးေဘာoံုးသoားတိုင္းသည္  
_oန္oာႏိုင္ငံသားo¸ားပင္_ဖစ္သည္¡ ကoာ႔ဖoားပြကိုoည္း အ_oားႏိုင္ငံo¸ားတြင္ oက္oံက¸င္းပႏိုင္ေoာက္ေအာင္ _ပည့္စံု_oင္းoရွိသ_ဖင့္ _oန္oာႏုိင္ငံတြင္
oက္oံက¸င္းပရသည္oွာ (g)ၾကိo္ဆက္ရွိ_ပး Oို (g)ၾကိo္စoံုးoိုo္စြo့သည္¡
ဆက္သြo္ေရးဘက္ကိုၾကည့္_းooား¡ တႏိုင္ငံoံုးအင္တာနက္ooိတ့ ေနရာoရွိ¡ က¸ိ_က္Oးရိုးဘုရားoွသည္ ပူတာအို ေရoေတာင္အOိ အင္တာနက္ရသည္¡ 
အေႏွးဆံုး 1G˜s •o အ_oန္ဆံုး 10G˜s အOိရသည္¡
ရန္ကုန္တ_oိ_¸oံုးoွာ ေ_oၾကးဆိုoို႔ ပန္း_oံO သြားၾကည့္oွပ_oင္ရoo္¡ က¸န္တ့ေနရာက ကတရာ. ကြန္ကရစ္အ_ပည့္oင္းOားတာ¡ ေကာ့ေသာင္းoွ ပူတာအိုအOိ
က¸ည္ဆန္ရOားေဖာက္Oားသည္¡ ရန္ကုန္_oိ_¸Oတြင္ ေoာင္းသူo့ တကဆo¸ားေ_ပးဆြေပးသည္¡ အ_oားဘo္ႏိုင္ငံoွ oရွိ¡
စစ္ေတြ_ဖစ္_ပးေနာက္ ႏ_ကoးoားေၾကာင့္oားoသိ¡ ရာသ_တုကေတာ့ အေတာ့ကိုေ_ပာင္းooာသည္¡ အေတာ္oပူoာသည္¡ oုေတာင္အေတာ္ပူေနသည္¡
"ေo့ေကာင္——— O——— O————¡ oင္းကo oးပ¸က္_ပးေoွာင္ၾကးOအိပ္ေနတo္¡"
သူငo္o¸င္း_ဖစ္သူo oပ္ႏိုးoေၾကာင့္ႏိုးသြားသည္¡ ေအာ္ ——— အင္တာနက္က 10N’ ေoာက္ ရွိတ့ ဖိုင္ၾကး ေဒ`င္းoုပ္ဆြတာ ေစာင့္ရင္းအိပ္ေပ¸ာ္သြားတာ 
အိပ္oက္ေတြေတာင္oက္ေနတo္¡
oင္းကိုoာေ_ပာတာ _oန္oာအသင္း ဒေန႔ပြရံး_ပး အုပ္စုက oွည့္_ပန္oာရ_ပ oို႔¡ ေ_ပာေ_ပာ ဆိုဆိုန႔ သူက _ပန္သြားသည္¡
ေၾသာ္——— oးက ပ¸က္ေနတo္¡ ေဘာပြo ရံး_ပ¡
ေတာ္_ပကြာ———— အိပ္တာပ ေကာင္းပ`တo္¡ အိပ္oက္ပ စိတ္o¸o္းသာတo္ ——————
အားoံုး အိပ္oက္oွoွoက္ပ`ေစ——————
_oန္oာတိုင္းo္ အoေဆာင္အရာရွိo¸_ပ္ေoာင္း ေOာင္ဒ¬္က¸. o¸_ပ္ရက္ ႏွင့္ ေငြဒ¬္ေၾကာင့္ oြတ္_ပ  
oိုးoo အေOာက္ေတာ္. ရန္ကုန္
oြန္ go. _ooo
 
အoူoံoင္_းoည္oု တရားရုံးေရွ¸ေရာက္ သတင္းေOာက္o¸ားကုိ ေ_ပာေနေသာ oစတာ 
ေရာ့စ္ ဒန္ကေo 
ooင္_oန္oာတိုင္းo္ ဂ¸ာနo္o အoေဆာင္အရာရွိo¸_ပ္ေoာင္း _ဖစ္_ပး ooုoက္ရွိ _oန္oာတိုင္းo္ (အဂoိပ္ပိုင္း) o စာတည္းoွ_းo¸_ပ္ _ဖစ္သူ ၾသစေတးo¸ ႏိုင္ငံသား 
ေရာ့စ္ ဒန္ကေoအား နာက¸င္ေစoႏွင့္ oူoင္o _ကးၾကပ္ေရး အက္_ပေဒအရ စြဆိုသည့္ အoအား oေန႔ စရင္o¸က္o¸ရာတြင္ ေOာင္ဒ¬္ တစ္o အ_ပစ္ ေပးo့_ပး 
oူoင္o_ကးၾကပ္ေရး အက္_ပေဒအရ ဒ¬္ေငြ o သိန္း သို႔ooုတ္ ေOာင္ဒ¬္ o o က¸oံေစရန္ ကoာရြတ္_oိ_¸နo္ တရားရံုးက အoိန္႔o¸oွတ္o့ေၾကာင္း သိရသည္¡
ooိုင္oာoင္း 
ေဖေဖၚo`ရo ဆန္းပိုင္းက ႏိုက္ကoပ္oွ _oန္oာ အo¸ိ_းသoး ooိုင္oာoင္းကုိ ေရာ့စ္ဒန္ကေoက သူo ေနအိo္တြင္ ရိုက္ႏွက္o့သည္oူေသာ တိုင္ၾကားo¸က္အရ
ကoာရြတ္_oိ_¸နo္ ရစoန္းက ေရာ့စ္ ဒန္ကေoအား ဖo္းဆး တရား စြဆိုo့_oင္း _ဖစ္သည္¡
ေOာင္ဒ¬္ တစ္o o¸oွတ္ေသာ္oည္း တရားရံုးက o¸_ပ္ရက္o¸ားအား Oုတ္ႏတ္oံစားoြင့္ _ပ_o့သ_ဖင့္ ေရာ့စ္ ဒန္ကေooွာ o¸_ပ္ရက္ gg ရက္ ေနOား_ပး _ဖစ္သ_ဖင့္  
Oပ္oံ က¸oံရန္ ooိုေတာ့ဘ oူoင္o _ကးၾကပ္ေရး အက္_ပေဒအရ o¸oွတ္သည့္ _ပစ္ဒ¬္ အတြက္ ဒ¬္ေငြက¸ပ္ တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ ရွိသည္oု သိရွိရသည္¡
ေရာ့စ္ ဒန္ကေoက သူ႔တြင္ အ_ပစ္ oရွိoု oံုၾကည္သ_ဖင့္ သာoန္ နာက¸င္ေစo _ဖင့္ o¸oွတ္သည့္ _ပစ္ဒ¬္ကို အoူoံ oင္_းoည္oုoည္း oာေရာက္  
နားေOာင္သည့္ သတင္း oဒoာက ေoး_oန္းသည့္ အo` ေ_ဖၾကားo့သည္¡
အဆိုပ` စြဆိုoအရ သာoန္ နာက¸င္ေစo ပုဒ္o (g_g) _ဖင့္ တရား စြဆိုo့_ပး ႏိုင္ငံ_oားသား oိုက္နာရoည့္ oူoင္o_ကး_ကပ္ေရး အက္_ပေဒကိုoည္း 
o¸ိ_းေဖာက္သည္oု oူဆကာ တရား စြဆိုOားo့သည္¡ သာoန္ နာက¸င္ေစo စြo¸က္တြင္ ooု အ_ပစ္ရွိသည္oု oူဆသ_ဖင့္ oူoင္o _ကးၾကပ္ေရး
အက္_ပေဒကိုoည္း အoို အေo¸ာက္ o¸ိ_းေဖာက္_ပးသား _ဖစ္သည္oု တရားရံုးက ဆံုး_ဖတ္ကာ ဒ¬္ေငြ တစ္သိန္း oေဆာင္ႏိုင္က ေOာင္ဒ¬္ o o 
က¸oံေစရoည္oု အoိ္န္႔ o¸oွတ္o့သည္oု oည္း oေန႔ တရားရံုးသို႔ သြားေရာက္ နားေOာင္o့သူက ေ_ပာ_ပသည္¡
ၾသစေတးo¸ ႏိုင္ငံသား_ဖစ္သူ ေရာ့စ္ဒန္ကေoသည္ _ooo oုႏွစ္တြင္ တပ္oေတာ္ေOာက္oွo္းေရး အ_ကးအက တစ္_း_ဖစ္သူ oိုo္oွ_းo¸_ပ္သိန္းေဆြo သား 
ဆန္နေဆြႏွင့္ ပူးေပ`င္း_ပး _oန္oာတိုင္းo္ ဂ¸ာနo္ကို Oုတ္ေoo့သည္¡
_oog oုႏွစ္တြင္ တပ္oေတာ္ ေOာက္oွo္းေရး အဖြ¸အား ဖ¸က္သိo္း_ပး ေo`င္းေဆာင္o¸ားအား ဖo္းဆး အက¸_္းo¸_ပးေနာက္ _oန္oာတိုင္း ဂ¸ာနo္ ooင္ရရွိo့သည့္
စာေပစိစစ္ေရး oတင္_ပဘ Oုတ္ေo _ဖန္႔o¸ိoြင့္ စသည့္ အoြင့္အေရးo¸ား ရုပ္သိo္း oံo့ရသည္¡ Oို႔ေနာက္ ႏွစ္အနည္းငo္ အၾကာတြင္ oိုo္o¸_ပ္သိန္းေဆြo 
သား_ဖစ္သူပိုင္ အစုရွo္oာo¸ားအား စစ္အစိုးရက ဖိအားေပး ေရာင္းo¸ေစo့ရာ စြo္စံု oဒoာ ပိုင္ရွင္ ေဒ`က္တာ တင္Oြန္း_း က oo္oူo့သည္¡
Oို႔ေနာက္ပိုင္း _oန္oာ ကြန္ဆိုoဒိတ္တက္ oဒoာ ကုo¬o ရွo္oာ g_ ရာoိုင္ႏန္းကို ေရာ့စ္ဒန္ကေo က ပိုင္ဆိုင္_ပး ေဒ`က္တာ တင္Oြန္း_းက _o
ရာoုိင္ႏန္းပုိင္ဆိုင္ Oားသည္oု သတင္းေဖၚ_ပo¸က္o¸ား အရ သိရွိရသည္¡
ေရာ့စ္ ဒန္ကေoအား ဖo္းဆး_ပး ေနာက္ သတင္းပတ္အတြင္း _oန္oာတိုင္းo္ ဂ¸ာနo္ Oုတ္ေoသည့္ _oန္oာ ကြန္ဆိုoဒိတ္တက္ oဒoာ ကုo¬ ooိတက္o
အoေဆာင္ အရာရွိo¸_ပ္ ရာOူးကို ေဒ`က္တာ တင္Oြန္း_းက oေ_ပာင္း ရoူo့သည္¡
Oိုအo¸က္ေၾကာင့္ _oန္oာႏိုင္ငံ oဒoာ နo္ပo္oွ အo္ဒတာတစ္_းက ေoဖန္ ေ_ပာဆိုရာတြင္ ေဒ`က္တာ တင္Oြန္း_း အစုရွo္oာ oo္oူသည့္
ကိစရပ္တြင္သာoက ooု _ဖစ္ပ¸က္သည့္ အoတြင္ပ` ေနာက္ကြo္oွ စစ္အစိုးရ oက္o¸က္ ပ`ရွိႏိုင္သည္oု သူ႔အေန_ဖင့္ oံုၾကည္_ပး ေရာ့စ္ဒန္ကေoo 
အားနည္းo¸က္ _ဖစ္သည့္ အo¸ိ_း သoးငo္o¸ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အoအoင္း_ဖင့္ တရား စြဆိုဖို႔ စစ_္o့_oင္း _ဖစ္သည္oုoည္း သူ႔အ_oင္ကို ေ_ပာ_ပသည္¡
ေရာ့စ္ ဒန္ကေoသည္ ႏိုင္ငံ_oားသား _ဖစ္_oင္း သတင္း ေဖၚ_ပoo¸ားႏွင့္ ပတ္သက္_ပး တo`တရံ စာေပစိစစ္ေရးအား _ပန္oွန္ ေစာဒက တက္_oင္း စသည့္
အo¸က္o¸ားေၾကာင့္ _ပည္တြင္း_ တစံုတရာ ၾသoာရွိသည့္ သတင္းဂ¸ာနo္ ႏွစ္ေစာင္အား တာoန္အရွိဆံုးသူ တစ္_းအ_ဖစ္ အစိုးရဘက္oွ oOားoို_oင္း 
_ဖစ္oည္oုoည္း အဆိုပ` အo္ဒတာက ေ_ပာဆိုo့သည္¡
ေ_oာက္ကုိရးoားတုိ႔ ရန္ကုန္_oိ_¸တြင္ စားေသာက္ဆုိင္ ဖြင့္Oားသေoာ 
oုိးooအေOာက္ေတာ္ အoွတ္ ooo
oြန္ go. _ooo
 
 
ရန္ကုန္_oိ_¸ရိွ Koryo စားေသာက္ဆုိင္သည္ ေ_oာက္ကုိရးoားတုိ႔ ဖြင့္Oားသည့္ စားေသာက္ဆုိင္ _ဖစ္သည္oု ooိ¸o သတင္း_ာန oက္ဆုိက္တြင္
အဂoိပ္ဘာသာ_ဖင့္ ေရးသား ေဖာ္_ပOားသည္¡
Koryo စားေသာက္ဆုိင္သည္ ooန္း_oိ_¸နo္ ဆရာစံoo္းတြင္ တည္ရိွသည္oု ဆုိသည္¡
အဆုိပ` စားေသာက္ဆုိင္ကုိ ေ_oာက္ကုိရးoားအစုိးရက စစ_္ဖြင့္oွစ္Oား_oင္း _ဖစ္သည္oု အစုိးရႏွင့္နးစပ္သည္oု ဆုိေသာ အoည္ေဖာ္oOားသည့္
သတင္းရင္း_oစ္တoုကုိ ကုိးကား ေဖာ္_ပOားသည္¡
ဆုိင္တြင္ ေ_oာက္ကုိရးoား o_ _း oုပ္ကုိင္ေနသည္oု ဆုိသည္¡ ဆုိင္ကုိ _းစးသူo¸ားoွာ ေ_oာက္ကုိရးoားo¸ား _ဖစ္သည္oူေသာ အoည္oေဖာ္သည့္
ဆုိင္oန္Oo္းတ_းo အေ_ပာကုိ ကုိးကား ေဖာ္_ပOားသည္¡
ဆုိင္ရွင္ သုိ႔ooုတ္ ဆုိင္တာoန္oံတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြo္ ေoး_oန္းOား_oင္း oရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္¡
Koryo သည္ သကရာo္ _oo oွ og__ အOိ တည္ရိွo့ေသာ ကုိရးoား oင္းဆက္ အုပ္စုိးo့သည့္ ေoတ္o အoည္ _ဖစ္သည္¡
ေ_oာက္ကုိရးoားနုိင္ငံပုိင္ ေoေ_ကာင္းoုိင္းတစ္oုo အoည္oည္း _ဖစ္သည္¡ 
  h••‚:ff–––—moema„a—comf
Ne–s Da•e:6f30f2011 
ဘဂoာစစ္_းစးo¸_ပ္ _oန္oာ oရးစ_္တြင္ အo¸က္ေoးo¸က္ အoိကေဆြးေႏြးo့ေၾကာင္း Oု တ္ေဖၚ
Fon• s…ƒe:     
-----------
ေoာင္ေအး
-----------
ဘဂoာစစ္_းစးo¸_ပ္ အo္း အဘဒူo္oိုဘိန္း N A˜du€ Nu˜een _oန္oာႏိုင္ငံသို¸ သြားေရာက္o့သည့္ _ ရက္ၾကာ oရးစ_္တြင္း ႏွစ္ႏိုင္ ငံပူး ေပ`င္းေဆာင္ရြက္oည့္  
အo¸က္ေoးo¸က္ကို အoိက ေဆြးေႏြး o့ေၾကာင္း Oုတ္ေဖၚ ေ_ပာဆိုoိုက္သည္¡
 
ooန္ေန¸က ဘဂoာသo ooူ ရoာoန္ႏွင့္ ေတြ¸ဆံုစ_္ ဘဂoာစစ္_းစးo¸_ပ္က _oန္oာႏိုင္ငံသို¸ သြားေရာက္oည္ပတ္စ_္ ေတြ¸ဆံုo့သည့္ အo¸က္ (g) o¸က္ကို  
Oုတ္ေဖာ္ ေ_ပာၾကား oိုက္_oင္း _ဖစ္သည္¡
အဆိုပ` ေဆြးေႏြးo့သည့္ အo¸က္ ေoးo¸က္oွာ ဘဂoား_oန္oာႏွစ္ႏိုင္ငံ ေoေၾကာင္းoိုင္း ေ_ပးဆြေရး. ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ဆက္သြo္oည့္ ကားoo္း 
ေဖာက္oုပ္ေရး. _oန္oာဘက္oွ oo္ေ_o ငွားရo္းေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပ`င္း အၾကo္းဖက္ တိုက္ဖ¸က္ ေရးတို¸ _ဖစ္ေၾကာင္း oေန¸Oုတ္ ဘဂo သတင္းစာ
တေစာင္တြင္ ေရးသားသည္¡
ဘဂoာစစ္_းစးo¸_ပ္ အo္းအဘဒူo္oိုဘိန္းoွာ ooင္o _g ရက္ကေန _g ရက္ေန¸အOိ _oန္oာ ႏိုင္ငံသို¸ သြား ေရာက္oည္ပတ္o့စ_္ အဆိုပ` အo¸က္o¸ားကို
အoိကOား ေဆြးေႏြးo့ေၾကာင္း ေ_ပာၾကားသည္¡
_oန္oာႏိုင္ငံ ဘဂoာေဒo¸္¸ အၾကားတြင္ အၾကo္းဖက္ တိုက္ဖ¸က္ေရးကို ပူးေပ`င္း oုပ္ေဆာင္ရန္ ooင္က သေဘာတူညoူ oရွိသ_ဖင့္ ooု အo¸က္oွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား
စစ္ေရးအရ ပူးေပ`င္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေ_ooွo္း သစ္ တရပ္ _ဖစ္သည္¡
အဆိုပ` oရးစ_္အတြင္း ဘဂoာေဒo¸္¸ စစ္_းစးo¸_ပ္သည္ ေန_ပည္ေတာ္တြင္ oိုo္o¸_ပ္ စိုးoင္းအပ`အoင္ _oန္oာ ၾကည္း. ေရ. ေooွ အဆင့္_oင့္ အရာရွိo¸ားႏွင့္  
ႏွင့္ေတြ¸ဆံု ေဆြးေႏြးo့သည္¡
ooုေဆြးေႏြးo့သည့္ အo¸က္o¸ားOoွ တo¸ိ_¸oွာ oြန္o့သည့္ ႏွစ္အနည္းငo္ကတည္းက _oန္oာ နအဖ စစ္အစိုးရ oက္Oက္ကတည္းက 
သေဘာတူညoo¸ားရွိo့သည့္ အo¸က္o¸ား _ဖစ္_ပး ooုOက္တိုင္ အေကာင္အOည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္_oင္း oရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္¡
h••‚:ff–––—nar…njara—comf˜urmese—as‚
_ပည္သူန႔Oိေတြ႔ဖို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ oၾကာoင္နo္ oရးစ_္စoည္
2011-06-30
ႏိုင္ငံေရးသoားတ_းoာ _ပည္သူေတြန႔ Oိေတြ႔ဖို႔ oိုအပ္တာေၾကာင့္ သူ႔အေနန႔ နo္oရးစ_္ေတြကို စတင္oွာ _ဖစ္ေၾကာင္း _oန္oာ့ ဒoိုကေရစ ေo`င္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ_ပာၾကား oုိက္ပ`တo္¡
 
‹FA
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ့ oရးစ_္န႔ ပတ္သက္oို႔ သတင္းေOာက္o¸ားရ႔ အေoးကုိ _ooo oုႏွစ္ oြန္o __ ရက္ေန႔oွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က _ပန္oည္  
ေ_ဖၾကားေနစ_္¡ o`တ္ပုံ - ‹FA
"အန္တတုိ႔oုိ ႏုိင္ငံေရးoုပ္ေနတ့ သူေတြoာ _ပည္သူoူOုန႔ Oိေတြ႔oရွိေနဖုိ႔ oုိပ`တo္¡ ဒ`့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္oွာပ Oုိင္ေနoုိ႔ေတာ့ o_ဖစ္ပ`ဘူး¡ ကု္ိo္oုပ္သင့္
oုပ္Oုိက္တ့ ကိစကုိေတာ့ oုပ္ရoွာပ`¡ သတိoက္oြတ္ oုပ္ေဆာင္oွာေတာ့ ooုတ္ပ`ဘူး¡ ဒ`ေၾကာင့္oုိ႔oုိ႔ သိပ္_ပး oစုိးရိo္ပ`န႔oုိ႔ ေ_ပာပ`ရေစ¡" 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ့ oရးစ_္န႔ ပတ္သက္oို႔ အစိုးရက သတိေပး အေၾကာင္းၾကားေနတ့ ကာooွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အoုoို ေ_ပာၾကားoိုက္တာ
_ဖစ္ပ`တo္¡
ေသာၾကာေန႔ ညတိုင္း အာဖက္ေအ ကOုတ္oင့္ေနတ့့ oူOုန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစအစ_္ အတြက္ ေသာတရွင္ တ_းက _ပးo့တ့ ရက္ပိုင္း အတြင္း 
_oန္oာႏုိင္ငံ _oိ_့_ကး အo¸_ိ¸oွာ oုံးေပ`က္ကြoေတြ _ဖစ္o့တာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ စိုးရိo္_ပး ေoး_oန္းo့တာကို အoုoုိ _ပန္oည္ ေ_ဖၾကားo့တာ 
_ဖစ္ပ`တo္¡
ဒ`့အ_ပင္ အoုရက္ပိုင္း အတြင္း ကo¸င္_ပည္နo္oွာ _ဖစ္ပြ`းေနတ့ စစ္ပြေတြန႔ ပတ္သက္oို႔ ေဒသoံေတြ oံစားေနရတ့ ဒုက™န႔ အစိုးရ စစ္တပ္ေတြရ့ oူ႔အoြင့္အေရး 
o¸_ိးေဖ`က္oေတြ အေပၚ ေသာတရွင္ တ_းရ့ ေoးoြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ_ဖၾကားရာoွာ _ပ‘နာေတြကို _ငိo္းo¸o္းတ့နည္းန႔ ေ_ဖရွင္းေစoိုေၾကာင္း 
တုိက္တြန္းoုိက္ပ`တo္¡
"ကo¸င္_ပည္နo္oွာ စစ္oးေတြ _ပန္ေတာက္ေနတာoာ အန္တတုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အင္oတန္oွ ရင္ေoးစရာ ကိစတoု _ဖစ္တာoုိ႔ _ငိo္းo¸o္းတ့နည္းန႔ _ပ‘နာေတြကုိ  
ေ_ဖရွင္းဖုိ႔. တုိင္းရင္းသား အားoုံးအၾကား ေသြးစည္း ညညြတ္o ရွိဖုိ႔. အန္တေကာ အန္အo္ဒပ` တတ္ႏုိင္သေရြ¸ တုိက္တြန္း ပ`တo္¡ _ပည္သူ အo¸ားစုကoည္း 
_ငိo္းo¸o္းေရး တန္ဖုိးကုိ သိနားoည္ႏိုင္ဖုိ႔ ၾကိ_းစား ေဆာင္ရြက္ပ`¡ စုံစo္းေရး ေကာ္oရွင္တoု _ဖစ္oာဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ ကoာ႔ႏုိင္ငံ အသးသးႏွင့္ ကုoသoဂ
အတြင္းေရးoွ_းo¸_ပ္တုိ႔ကုိ တုိက္တြန္း ေတာင္းဆုိရoo့္ ကိစ _ဖစ္ပ`တo္¡" 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ အေoးအေ_ဖ အ_ပည့္အစုံကို oနက္_ဖန္ ေသာၾကာေန႔ည Oုတ္oင့္oo့္ oူOုန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစအစ_္oွာ ေစာင့္ေoွ¸ာ္  
နားဆင္ႏိုင္ပ`တo္¡
oo္ေ_oသိo္းooွာ ေOာင္ဒ¬္ စရင္oံo့ရတ့ oo္ သoားေတြ အoႏုိင္ _ပန္oြတ္
2011-06-30
oင္းဘူးoရိုင္ တရားရံုးoွာ _ပင္ဆင္o¸က္ တင္_ပး အoူoံ‡င္ေနတ့ oေကြးတိုင္း ကo_oိ_¸နo္ စစရံရြာက ေOာင္ဒ¬္ (o) ႏွစ္ေက¸ာ္စ o¸oွတ္oံOားရတ့ oo္သoား 
(_) _းရ့ အo အနိုင္ရoိုက္တ့ အတြက္ သူတို ့ကို _ပန္oတ္ေပးဖို ့ ဒကေန ့oတ္‡ရo္း Oုတ္ေပးoိုက္_ပoို ့ သတင္း ရရွိပ`တo္¡
 
(Œho•o: AFŒ)
oo္oာ oုပ္ငန္းoြင္တoုတြင္ အoုပ္oုပ္ေနေသာ oo္သူoေoးo¸ား _ဖစ္ပ`သည္¡ (Œho•o: AFŒ)
အဒoo္သoားေတြက _းသန္း_း. _းေအာင္oင္း. _းoင္ေoာင္စန္း. _းေက¸ာ္ညြန္႔န¸ _းOြန္းoင္းoြင္ တို ့_ဖစ္ပ`တo္¡
သူတို ့ကိစန ့ပတ္သက္oုိ ့ အooိုက္ေပးo့တ့ ေရွ ့ေန _းတင္ေအာင္Oြန္းက ‹FA ကို အoုoို ေ_ပာပ`တo္¡
"သူတုိ႔ကုိ oင္းoွ_oိ_¸နo္တရားရုံးက ေOာင္o¸oုိက္တာေo¡ ရွစ္ႏွစ္ေက¸ာ္ေတြေပ`့¡ oင္းဘူးoရုိင္ တရားရုံးကုိ က¸ေနာ္ အoူoံတက္တo္o¸ာ¡ အဒေတာ့ ဒကေန႔
အoိန္႔o¸တo္¡ အ_oင့္ဆုံး သုံးoေoာက္ပ ေoွ¸ာ့o¸oုိက္တo္¡ အဒေတာ့ သူတုိ႔က အက¸_္းေOာင္ ေရာက္တာ သုံးo _ပည့္သြား_ပ¡ _ပည့္သြားေတာ့ ဒေန႔  
oတ္oရန္း Oုတ္ေပးတo္¡" 
အဒစစရံရြာoွာ စစ္တပ္အရာရွိေoာင္းေတြရ့ _oန္oာ့_းပိုင္ ooိတက္က ေကာ့စတစ္ စက္ရံုတည္ဖို ့ဆို_ပး ရြာသားေတြရ့ oo္ေတြ ‡င္သိo္းoိုက္ သoို.
Oူးေဆာက္oုပ္ေရး ကုo¬ကoည္း အေဆာက္အ_ေတြ စ_ပး တည္ေဆာက္o့ပ`တo္¡ ဒဆံုးရံးနစ္နာရတ့ oo္ေတြ အတြက္ _းသန္း_း အပ`အ‡င္ oo္သoား
(_) ေoာက္က _းေဆာင္_ပး တရားစြ o့ပ`တo္¡ တရားစြOားတ့ ကာooွာ _းပိုင္န ့Oူးကုo¬ အoုပ္သoားေတြန႔ oo္သoားေတြ အo¸င္းo¸ားo့တ့ အတြက္  
oo္သoားေတြ ဒ¬္ရာေတြ ရo့သoို. ကုo¬ေတြဘက္က တရား_ပန္စြတာoည္း oံo့ရပ`တo္¡
အဒoို အရိုက္အႏွက္oည္းoံရ. ေOာင္o¸oည္း oံoိုက္ရတ့ oo္သoားေတြ အတြက္ တရား_ပေဒရ့ အကာအကြo္ ရေအာင္ NLD ေရွ ့ေနကြန္oက္ အဖြ ့က 
ဆက္oက္ ေဆာင္ရြက္o့တ့ အတြက္ တရားရံုးက ဒအoကို _ပန္oည္ သံုးသပ္o့_ပး သူတို ့_ပစ္ဒ¬္ေတြကို ေOာင္ဒ¬္ (o) ႏွစ္အစား (g) o oို ့ ေ_ပာင္းo  
သတ္oွတ္oိုက္တာ _ဖစ္ပ`တo္¡
ဒ`ေၾကာင့္ oက္ရွိ ေOာင္က¸ေနတ့ ကာoက (g) ရွိေန_ပ_ဖစ္တ့ အတြက္ oတ္‡ရo္း Oုတ္ေပးoိုက္တာoို ့သိရပ`တo္¡
ဒအေၾကာင္းေတြန႔ပတ္သက္_ပး အoကို oိုက္ေပးo့တ့ ေရွ ့ေန _းတင္ေအာင္Oြန္းန ့ ‹FA က ကိုေနရိန္ေက¸ာ္ ဆက္သြo္ေoး_oန္းOားတာကို နားဆင္ႏုိင္ပ`တo္¡
ႏိုင္ငံေရးoကစားဖို႔ အစိုးရသတင္းစာ သတိေပး
2011-06-30
_oန္oာ့ဒoိုကေရစေo`င္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ အo¸ိိ_းသား ဒoိုကေရစ အဖြ႔o¸_ပ္ရ့ ႏုိင္ငံေရး oုပ္ေဆာင္o¸က္ ေတြကို ေoဖန္ သတိေပးOားတ့
ေဆာင္းပ`းတပုဒ္ကို ဒကေန႔ _oန္oာအစိုးရ သတင္းစာေတြ ဒုတိoေန႔အ_ဖစ္ ေဖာ္_ပOားပ`တo္¡
ဒoို ေဖာ္_ပOားရာoွာ _ပေဒoo္းေၾကာင္းOက ႏိုင္ငံေရး oုပ္ကိုင္ဖို႔. NLD ပ`တ _ပန္oည္ oွတ္ပံုတင္ဖို႔ န႔ oာoo့္ ေရြးေကာက္ပြေတြoွာ oင္ေရာက္ oွ_္_ပိ_င္ဖို႔  
ေOာက္_ပOား_ပး တႏုိင္ငံoံုးန႔ ကoာက အသိအoွတ္_ပ_Oားတ့ ဖြ႔စည္းပံု အေ_ooံ _ပေဒန႔ အစိုးရ အဖြ႔ကို အသိအoွတ္ o_ပ_သoိုoိုန႔ ႏုိင္ငံေရး oကစားဖို႔  
သတိေပးOားပ`တo္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားဖို႔ရွိတ့ နo္oရးစ_္ေတြန႔ ပတ္သက္oို႔ _ပည္Oေရး oန္ၾကး_ာနက သတိေပးစာ ပို႔အ_ပး တရက္ အၾကာoွာ အoုoို သတင္းစာ
ေဆာင္းပ`းက သတိေပးOားတာ _ဖစ္ပ`တo္¡
ဒေန႔ သတင္းစာပ` ေoဖန္ သတိေပးo¸က္ေတြန႔ ပတ္သက္oို႔ NLD ပ`တ ေ_ပာoြင့္ရ ပုဂိ_o္ _း_ာ¬္oင္းက ဒအေၾကာင္းအရာေတြoာ ပ`တက စ_္းစား 
oုပ္ေဆာင္ရoo့္ ကိစေတြသာ _ဖစ္တo္oို႔ တံု႔_ပန္ ေ_ပာၾကား ပ`တo္¡
"က¸ေနာ္တုိ႔ကေo အစုိးရသတင္းစာ ေဆာင္းပ`းOoွာပ`တာကုိ _ပန္ပးေတာ့ oတုံ႔_ပန္ဘူး¡ ဘာ_ဖစ္oုိ႔oဆုိေတာ့ သတင္းစာoွာ ေဆာင္းပ`းရွင္ဘo္သူoွန္းoည္း 
oသိဘူး¡ အဒ`ေၾကာင့္ အန္ကo္တုိ႔ ဘo္ေတာ့oွ oတုံ႔_ပန္ဘူး¡ ဒ`ေပoo့္oုိ႔ ဒကိစoွာေတာ့ oေန႔ကတည္းက အန္ကo္ေ_ပာေနတo္¡ ဒေန႔oည္းOပ္ပ`တo္¡
သေဘာေတာ့ အတူတူပ`ပ¡ အဒေတာ့ ဒoာေတြက က¸ေနာ္တုိ႔ဘာသာ က¸ေနာ္တုိ႔ စ_္းစားဆုံး_ဖတ္ရoo့္ကိစကုိ သူတုိ႔ေရးေနၾကတာေo¡ အဒေတာ့  
ဘာoွေOြေOြOူးOူးေတာ့ အန္ကo္တုိ႔ oတုံ႔_ပန္ႏုိင္ဘူး¡ ဒ`ကုိ အန္ကo္တုိ႔ေတြ႔တo္¡ ဒ`oာအန္ကo္တုိ႔o စ_္းစားဆုံး_ဖတ္ေနတ့ ကိစေတြOoွာ 
အက¸_ံးoင္တ့ကိစ ဒေoာက္ပ ေ_ပာႏုိင္တo္¡"
ဒကေန႔Oုတ္ အစိုးရသတင္းစာေတြOက ကို_oန္oာ ကေoာင္အoည္န႔ ေရးသားOားတ့ ရန္_ဖစ္oွာoား. _ပန္o¸စ္oွာoား ေဆာင္းပ`းoွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  
အေနန႔ ႏိုင္ငံေရး oူoေရးကိစေတြ ေဆာင္ရြက္ရာoွာ oo္းေၾကာင္းoွန္ဖို႔ oိုတo္oို႔oည္း ေoဖန္Oားပ`တo္¡
NLD ကုိ အစိုးရသတိေပးo¸က္ အေပၚ ကုoသoဂန¸ အေoရိကန္တို႔ တုံ႔_ပန္
2011-06-30
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ အo¸_ိးသား ဒoိုကေရစ အဖြ¸o¸_ပ္ NLD ရပ္တည္oွ_န႔ ပတ္သက္oို႔ _oန္oာ အစိုးရက သတိေပးoိုက္တ့ ကိစန႔ ပတ္သက္_ပး.
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န¸ သက္ဆိုင္သူ အားoံုး ပ`oင္တ့ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကုိ အေကာင္အOည္ေဖၚဖို¸ ကုoသoဂက _oန္oာအစိုးရကို  
တိုက္တြန္းoိုက္ပ`တo္¡
oြန္oဆန္းပိုင္းက _ပ_oုပ္o့တ့ _oန္oာ့ အေရး ကုoသoဂ အတြင္းေရးoွ_းo¸_ပ္ရ¸ oိတ္ေဆြႏိုင္ငံo¸ား အဖြ¸ အစည္းအေoးက ဆံုး_ဖတ္o¸က္ အတိုင္း ဆက္oက
္ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္သြားoွာ _ဖစ္တo္oို႔ အတြင္းေရးoွ_းo¸_ပ္ရံုးရ¸ ေ_ပာေရးဆိုoြင့္ရွိသူ oစတာ ဖာရင္oတ္က အာအက္ဖ္ေအကို ေ_ပာပ`တo္¡
ဒo အစပုိင္းoွာ _oန္oာအစိုးရကို တိုက္တြန္းOားတ့ ႏိုင္ငံေရး အက¸_္းသား အားoံုး ožြင္းo¸က္oရွိ oတ္ေပးဖို႔န¸ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န¸ သူ႔ကို  
ေOာက္oံသူေတြ ပ`oင္တ့ ေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြးေရး oုပ္ဖို႔ အစိုးရသစ္ အေနန¸ oိုအပ္ေနတo္ ဆိုတ့ အo¸က္ေပၚoွာ ကုoသoဂက Oပ္_ပး အေoးOား 
ေ_ပာoိုပ`တo္oို¸ သူက ေ_ပာသြားပ`တo္¡
အoားတူပ _oန္oာ အစိုးရ အေနန¸ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို oြတ္oပ္စြာ သြားoာoြင့္_ပ_ဖို႔န¸ ႏိုင္ငံေရး အရ oွ_ပ္ရွားoြင့္_ပ_ဖို¸ အေoရိကန္ အစိုးရက 
တိုက္တြန္းေၾကာင္း. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ¸ oံု_oံ_ေရးန႔ ပတ္သက္oို¸ အေoရိကန္အစိုးရက စိုးရိo္oိေၾကာင္း အေoရိကန္ ႏိုင္ငံ_oားေရး oန္_ကး_ာနရ¸
ေ_ပာoြင့္ရပုဂိ_o္ Nar„ Toner ကoည္း ေ_ပာသြားပ`တo္¡
_oန္oာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အOူးကိုo္စားoွ o္ ေစo တ္ေရး အေoရိ ကန္ ဆးနိတ္ ၾကားနာပြ _ပ_oုပ္
2011-06-30
_oန္oာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေoရိကန္ အOူး ကိုo္စားoွo္ အ_ဖစ္ သoတ အိုဘားoား အဆို_ပ_Oားတ့ အာရွန¸ ပစိဖိတ္ ေရးရာ ဒုတိo oက္ေOာက္ ကာကြo္ေရး 
oန္_ကး Dere„ N…•che€€ ရ¸ ၾကားနာပြကို အေoရိကန္ အOက္oတ္ေတာ္ အာရွန¸ ပစိဖိတ္ေဒသ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ_oားေရးရာ ဆပ္ေကာ္oတoွာ oေန႔ ညေနပိုင္းက 
_ပ_oုပ္o့ပ`တo္¡
 
အေoရိကန္ကာကြo္ေရးoန္ၾကး_ာန
_oန္oာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေoရိကန္ အOူး ကိုo္စားoွo္ အ_ဖစ္ သoတ အိုဘားoား အဆို_ပ_Oားေသာ အာရွန¸ ပစိဖိတ္ ေရးရာ ဒုတိo oက္ေOာက္ ကာကြo္ေရး 
oန္_ကး Dere„ N…•che€€ _ဖစ္ပ`သည္¡
_oန္oာ အစိုးရန႔ ပြင့္ပြင့္oင္းoင္း ဆက္ဆံသြားoo္oို႔ အဒၾကားနာပြoွာ Nr— N…•che€€ က ေ_ပာပ`တo္¡
က¸ေနာ္ကို အတည္_ပ_oိုက္_ပဆိုရင္ က¸ေနာ္အေနန¸ _oန္oာအစိုးရန¸ တိုက္ရိုက္ပြင့္ပြင့္oင္းoင္း ဆက္ဆံႏိုင္oo့္ အoြင့္အoo္းေတြကို _ကိ_းစား ရွာေဖြoွာပ`¡ ဒ`oာ
အေoရိကန္ရ¸ သတ္oွတ္o¸က္ တန္ဖိုးေတြန¸ ႏိုင္ငံ အက¸_ိးစးပြားကို _oွင့္တင့္တ့ အေနန¸ _oန္oာႏိုင္ငံန¸ ေရွ¸ဆက္_ပး အ_ပ_သေဘာေဆာင္ ဆက္ဆံသြားဖို႔
_ဖစ္ပ`တo္¡ ဒ`အ_ပင္ oံု_oံ__ပး o¸o္းသာoေ_ပာတ့ ႏိုင္ငံအ_ဖစ္ ေရာက္ဖို႔ _oန္oာႏိုင္ငံရ¸ _ကိ_းပo္းo¸က္ အေပၚoွာ အေoရိကန္က ကူညပံပိုးတ့ သေဘာoည္း
_ဖစ္တo္oို႔ ေ_ပာသြားတာပ`¡
အေoရိကန္ အOက္oတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံ_oားေရးရာ ေကာ္oတ _က_ John Kerry ကoည္း _oန္oာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေoရိကန္ အOူးကိုo္စားoွo္ အ_ဖစ္  
oန႔္အပ္oo့္ ကိစoာ အေoရိကန္န႔ _oန္oာ ဆက္ဆံေရး _ပန္oည္ ေကာင္းoြန္oာဖို႔ အတြက္ အoြင့္အoo္း တoုပoို¸ ေ_ပာပ`တo္¡
Dere„ N…•che€€ ကို _oန္oာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေoရိကန္ အOူးကိုo္စားoွo္ အ_ဖစ္ အOက္oတ္ေတာ္န¸ ေအာက္oတ္ေတာ္က အတည္_ပ_ဖို႔ အတြက္ အoုoို
ၾကားနာစစ္ေဆးပြကို _ပ_oုပ္o့တာ _ဖစ္ပ`တo္¡
ဂ¸ပန္ႏုိ္င္ငံ ဒု တိ o ႏုိ္င္ငံ_oားေရး ‡န္_ကး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ န႔ ေတြ ့ဆုံ
2011-06-30
အာ¬ာသိo္း စစ္အစုိးရ ဖ¸က္သိo္း_ပးေနာက္. _oန္oာႏုိ္င္ငံရ့ ႏုိ္င္ငံေရး အoင္းအက¸င္းကုိ ေo့oာ အကoတ္ဖုိ ့ေရာက္ရွိေနတ့ ဂ¸ပန္ႏုိ္င္ငံ ဒုတိo ႏုိ္င္ငံ_oားေရး
‡န္_ကး Ns— K…„u•a oာ ဒကေန ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ န ့ ေတြ ့ဆုံ ေဆြးေႏြးo့ ပ`တo္¡
 
AFŒ
_oန္oာႏိုင္ငံကုိ g ရက္ၾကာ အoည္အပတ္oာေရာက္ေသာ ဂ¸ပန္oတ္ေတာ္ ဒုတိo ႏုိင္ငံ_oားေရးoန္ၾကး oာကကုိ ကကူတာ (o ) ကုိ _ooo oုႏွစ္ oြန္o __ 
ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ အo¸_ိးသားဒoုိကေရစ အဖြ႔o¸_ပ္ရုံးတြင္ ေတြ႔ရပုံ¡
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န ့တနာရoန္ ့ေတြ ့ဆုံရာoွာ ႏွစ္ဖက္ စoုံးက ဂ¸ပန္ _oန္oာ ႏွစ္ႏုိ္္င္ငံ o¸စ္ၾကည္ေရး တည္ေဆာက္ဖုိ ့oုိအပ္ေၾကာင္း
သေဘာတူညၾကတo္oုိ ့ဂ¸ပန္ ဒုတိo နိုင္ငံ_oားေရး ‡န္_ကးက ေ_ပာပ`တo္¡
oိoိတုိ ့oာ ႏုိ္င္ငံေရး ကိစo¸ားoည္း ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း. ဒ`ေပo့ အေသးစိတ္ကုိေတာ ့ Oုတ္ေဖၚ oေ_ပာoုိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က
သတင္းေOာက္ေတြ ကုိ ေ_ပာပ`တo္¡
အoုoုိ ဂ¸ပန္ ဒုတိo ႏုိ္င္ငံ_oားေရး‡န္_ကး န ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ ့oေတြ ့ဆုံoင္ ကေoးoွာပ စစ္တပ္ ေက¸ာေOာက္ေနာက္oံ _oန္oာ အစုိးရက 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ _ပေဒ o¸ိ_းေဖ`က္ေနတo္oုိ ့စြပ္စြကာ နုိ္င္ငံေရး ကိစေတြ ooုပ္ေဆာင္ဖုိ ့ သတိေပးoုိက္ပ`တo္¡
ဂ¸ပန္ ႏုိင္ငံ_oားေရး ‡န္_ကး_ာန ဒုတိo ႏုိင္ငံ_oားေရး ‡န္_ကးoာ အဂ`ေန ့ကေတာ့ _oန္oာ ႏုိင္ငံ_oားေရး ‡န္_ကး _း‡¬†ေoာင္oြင္န ့ေန_ပည္ေတာ္oွာ ေတြ
့ဆုံေဆြးေႏြးo့ ပ`တo္¡
Ns— K…„u•a oာ _oန္oာႏုိ္င္ငံကုိ oOြက္oြ`oာo ဂ¸ပန္ႏို္င္ငံoွာ ေ_ပာၾကားရာoွာေတာ့ ေရ‡`ေရာင္ ေတာ္oွန္ေရး ကာoအတြင္း ေသဆုံးo့ရတ့ ဂ¸ပန္  
သတင္းေOာက္ ကင္ဂ¸ နာဂ`အိ ေသဆုံးရoန ့ ပတ္သက္oုိ ့ေသေသo¸ာo¸ာ _ပည့္_ပည့္စုံစုံ စုံစo္း စစ္ေဆးဖုိ ့_oန္oာအစုိးရကုိ တြန္းအားေပးoo္ _ဖစ္ေၾကာင္း 
ေ_ပာဆုိo့ ပ`တo္¡
h••‚:ff–––—r›a—or•f˜urmese
တူေတာ့ တူ တo္. ဒ`ေပoo့္ š
Œos•ed ˜y adm…n on June 30, 2011 0 •ommen• 
¨ေo့š အၾကပ္ေoာင္းသင္တန္းေက¸ာင္း ေဘာoံုးကြင္းOoွာ qုပ္ရွင္_ပoo္တ့ ေo့"
‡o္းသာၾကည္ႏူးတ့စိတ္န႔ ေပ¸ာ္_o_းေနတ့ ညoေoးရ¸အေ_oအေန_oင္ကြင္းက ကိုo္ေတြဆကိုပ` စးကူးေစo¡ က¸ေနာ္ တို႔ ေနတ့ ရြာကေoးန႔ oနးoေ‡းoွာ 
အၾကပ္ေoာင္းသင္တန္းေက¸ာင္း. အoွတ္ (o) တပ္oေတာ္ပညာေရးေက¸ာင္းန႔ အoွတ္ (_) သံo¸ပ္ကာတပ္ တို႔အေ_o_ပ_o¡ ေန႔Oူးေန႔_oတ္္ (‡`) သင္တန္းဆင္းပြ 
ရွိတ့အo`o¸_ိးoွာ qုပ္ရွင္ပိတ္ကား_ကး ေတြ _ပေo့ရွိo¡
အနး‡န္းက¸င္က ေဒသoံေတြကို တံo`းoရိွ o`းoရွိ ‡င္Oြက္ၾကည့္ရoြင့္အ_ပင္ ေစ¸းေရာင္းoြင့္ပ`ေပးတာoို႔ စည္ကား_ပး အေတာ္ေoးကိုေပ¸ာ္စရာေကာင္းo¡ 
ဒoိုေန႔o¸_ိးoွာ ဘo္အိo္ကိုပၾကည့္oိုက္ ၾကည့္oိုက္ ဘo္သူ႔ကိုပ ၾကည့္oိုက္ ၾကည့္oိုက္ ကိုo္oုပ္စရာရွိတာေoးေတြကို oိုးoo¸_ပ္o_oန္_oန္ေoးoုပ္ၾက
ေရ_oန္_oန္o¸_ိး Ooင္း_oန္_oန္စား_ပး qုပ္ရွင္ _ပတ့ေနရာကို ၾကည့္ၾကေoရ¸¡
qုပ္ရွင္က ည (o) နာရေoာက္oွ _ပေo့ရွိတာoို႔ ရေဘာ္ေတြ တပ္oိသားစုေတြန႔ ေဒသoံရြာသူရြာသားေတြ ေစ¸းတန္္း oွည့္_ပး oံတြင္းေတြ႔oo္Oင္တ့
အစားအစာေတြ‡o္ၾက _oo္းၾက စားေသာက္ၾကန႔ ဘo္oာက စစ္သား ဘo္oာ က အရပ္သား ဘo္oာက တပ္oိသာစုဆို_ပး oြoရေအာင္ ရွိေနo¡ 
တပ္န႔_ပည္သူ တသားတည္းရိွတ့_oင္ကြင္းဆိုတာ ဒ`ကို ဆိုတာOင္ပ`တo္¡ အနာဂတ္ကို _ကိ_တင္သိ_oင္ႏုိင္တ့ _ာ¬္န႔ o¸က္oံုးသာရွိo့ရင္ အဒေန႔ကš
အဒေနရာကို က¸ေနာ္ သြား_ဖစ္oo္oOင္¡ အေၾကာင္းကေတာ့ က¸ေနာ့္ရည္ရြo္o¸က္ ရည္oွန္းo¸က္ေတြ ေ_ပာင္းoေစo့oို႔ေပ`့¡ _ဖစ္ o¸င္တာက အင္ဂ¸င္နoာ 
_ဖစ္သြားတာက စစ္သားš¡
qုပ္ရွင္ကို တပ္oေတာ္နo္oွည့္ ေoာ္ကြန္းqုပ္ရွင္အဖြ႔က _ပတာoို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အoံန႔ ႏုိင္ငံေတာ္သo¸င္း_ပးရင္ ¨ႏုိင္ငံ ေတာ္ ကာကြo္ရန္ သင့္အား တပ္oေတာ္oွ
အoိုရွိသည္" ဆိုတ့ ေၾကာ္_ငာေoးကို _းစားေပး_ပေo့ ရွိတo္¡ အစ_္ အoာေတြ_ပးဆံုးေတာ့ oာတ္ကားအoည္Oိုးo¸ိ္န္oွာ oက္ေo`က္oတ္သံေတြ (ေoးš——) oို႔  
ေအာ္oစ္သံေတြ တo န႔ Oြက္ေပၚoာo¡ o¸_ိးo¸စ္စိတ္oာတ္ရွင္သန္Oက္_oက္ေရးန႔ တပ္oေတာ္ရ¸ဂု¬္ကို _oင့္တက္ေစတ့ ‡`ဒ_ဖန္႔o¸ိေရးကား ¨အoိေ_ooွ
သားေကာင္းo¸ား" ဆိုတ့ oာတ္ကား_ဖစ္o¡
_ပည္တြင္းစစ္န႔ အနိ_ာရံု_oင္ကြင္းေတြေပ`့¡ ေကာင္းဆိုး ေ‡ဖန္ပိုင္း_oားႏုိင္တ့ အရြo္ooုတ္ေoေတာ့ တေ_oOေန တ ေရOေသာက္ ညေနာင္o¸ားပ`oား ဆိုတ့
အသိကoရွိ ေသာင္းက¸န္းသူဆို_ပး oုန္းoိုက္တာ နာက¸ည္းoိုက္တာ ေ_ပာ oေနပ`န႔ေတာ့o¸ာ¡ ရန္သူ႔ဘက္က oိုင္းOိရင္ပ_ဖစ္_ဖစ္ က¸ည္ဆံOိရင္ပ_ဖစ္_ဖစ္
တးoိုက္ရတ့oက္oုတ္ oတ္oိုက္ရတ့ oက္ေo`က္ oက္‡`းေတြ_ကိo္းစပ္_ပး အာေo`င္ေတြေ_oာက္oာတ့အOိ ပ`ပ¡
စစ္သားတေoာက္ Oိoိုက္ဒ¬္ရာရသြားoို႔ကေတာ့ Oြက္oိုက္တ့ေဒ`သ ေ_ပာo_ပတတ္ေအာင္ပo¸ာ¡ ငo္ရြo္တက္ _ကြ_ပး ေသြးဆူတတ္တာoို႔
နာက¸ည္းစိတ္န႔အတူ အoွန္အoွားoသိတ့ o¸_ိးo¸စ္စိတ္ေတြ ရင္Ooွာ တဖြားဖြား ေပၚေပ`က္ _ပး တOိုင္တည္းဆံုး_ဖတ္o¸က္o¸oိုက္တာက ¨င` စစ္တပ္O ‡င္oo္" 
oာတ္ကား_ပးတ့အo¸ိန္oွာ Oိုးoိုက္တ့ စာတo္း ေoးက ၾကက္သးေတာင္Oတo္o¸ာ¡
¨င`့သားo¸ား စစ္O‡င္ရင္ေoš သူ႔ကို ေ_ပာoိုက္ပ` စစ္တပ္ဆိုတာ အoွန္တကo္သာ oိုက္နာႏုိင္oo္ဆိုရင္ ေoာက္က¸ားေကာင္း ေoာက္က¸ား_oတ္ေတြ
ေoြးOုတ္ရာ ေက¸ာင္းေတာ္_ကးေပ`့" စာပိုဒ္အဆံုးoွာ ေoာက္က¸ား ေကာင္း ေoာက္က¸ား_oတ္ _ဖစ္ဖို႔ စစ္O‡င္oo္ဆိုတ့ သံoိ_ာန္စိတ္က ငo္Oိပ္ကို
တက္ေဆာင့္ေoo.
¨အေဖ—— သား တပ္O‡င္oo္ အေဖ" oို႔ ေ_ပာoိုက္ေတာ့ အ့ံၾသoွင္သက္တ့ o¸က္oံုးန႔ စိုက္ၾကည့္_ပး
¨ေသo¸ာရ¸oားကြš"
¨ေသo¸ာပ`တo္ အေဖ——"
¨ေအးေo——ဒ`ဆိုoည္း oတိုက္တြန္းသoို oတား_oစ္ေတာ့ပ`ဘူးကြာ¡ ကိုo္ေရြးo¸o္တ့ oo္းေၾကာင္းကို အေကာင္း ဆံုးန႔ ေ_ဖာင့္ေ_ဖာင့္ေoွ¸ာက္ႏုိင္ေအာင္
_ကိ_းစားေပ`့ကြာ—— အေ_oအေန အo¸ိန္အo`ရ¸ေတာင္းဆိုoေၾကာင့္ _ဖစ္Oြန္းေပၚ ေပ`က္oာတ့ ဘo္အရာoဆို တန္ဖိုးရွိတo္ကြ¡ oူoရွိရင္းစြတန္ဖိုးOက္
ပိုoာေအာင္ (‡`) က¸ဆင္းဆုတ္oုတ္ သြားေအာင္ တိုက္qုိက္Oိေတြ႔ရတ့ ပတ္‡န္းက¸င္န႔ အင္အားစုoွတပ`း တ_oားoရွိဘူး ဆိုတာ နားoည္Oားေပ`့ကြာ"
¨သားš——သေဘာoေပ`က္ဘူး အေဖ"
¨ေအးေo š——အoု oင္းသေဘာေပ`က္ေအာင္ရွင္း_ပဖို႔ oက္သားကြ —— ေoာကoွာ ဘo္အရာoဆို တစံု တoုအတြက္ ေတာ့ ေကာင္းက¸_ိး_ပ_တာo¸ည္းပ¡ 
ကိုo့္ရည္oွန္းo¸က္တoုကို ေရြးo¸o္o¸ာOား_ပးတ့ေနာက္oွာ အရင္ဆံုးoုပ္ရoွာက ကိုo္ေရြးo¸o္Oားတ့ oုပ္ငန္းန႔ပတ္သက္_ပး တိတိက¸က¸ ေရေရရာရာ
သိေအာင္_ကိ_းစားေပ`့ တo¸ိန္oွာ Oပ္တူက¸ တ့ _ဖစ္စ_္ေတြၾကံ_oာရရင္ ရွင္းသြားoွာပ`ကြာ" ဆို_ပး ဘာoွ ဆက္oေ_ပာေတာ့ဘ ေဆးoိပ္ကိုဖြာရင္း တ_oားေနရာကို
ေငးေနေoရ¸¡
ဘာoš ဘာoš ဘာကိုဆိုoိုတာoဆိုတာ စ_္းစားoို႔oည္းoရ ေoးေတာ့oည္းoေ_ဖတာoို႔ ရင္Ooွာ oြန္းၾကပ္ေစ o့တo္¡
အိo္စးပြားေရးကoည္းက¸ပ္ ပညာေရးကoည္း တပိုင္းတစန႔ oo္းoုoတ္oွာရပ္ ဖ¸တ္oန႔ေပၚoာတ့ စိတ္န႔အတူ o¸o့ တ့ဆံုး_ဖတ္o¸က္ေၾကာင့္  
ေဘာo္ပင္ကိုင္တ့oက္oွာ ေသနတ္ဆိုတ့အရာကို ေ_ပာင္းကိုင္_ဖစ္o့တo္¡  စည္းကo္းတ က¸န႔ အoိန္႔နာoံတတ္ေအာင္ အoက္အoo¸_ိးစံုကို  
ၾကံ့ၾကံ့oံႏုိင္ေအာင္ဆိုတ့ အေၾကာင္း_ပo¸က္န႔ နည္းo¸_ိးစံုသံုး_ပး ႏွိပ္ စက္oံ နားooံသာေအာင္ အဆအဆိုoံရင္း အေ_ooံစစ္ပညာသင္တန္း ေက¸ာင္းဆိုတ့ ငရ_ပည္က
(o) oအၾကာoွာ oြတ္ေ_oာက္oာေတာ့   ရင္Ooွာ တအားေပ¸ာ္တာပo¸ာ¡
စစ္oOo္း_ဖစ္oာoွေတာ့ ¨အOက္ကေပးေသာ အoိန္႔န႔ တာ‡န္ကို ေက¸ပြန္ေအာင္ Oo္းေဆာင္ပ`oည္¡" ဆိုတ့အ တို္င္း _ငင္းဆန္oြင့္oရွိ oုပ္ရပ`o 
ဆိုတာoဆန္းပ`ဘူး¡
oံoူo¸က္ - NO ရည္oွန္းo¸က္ —— oရွိ. စစ္တပ္သoိုင္းေၾကာင္း င`oသိ ဆိုတာo¸_ိးန႔ ေပးတာoူ ေကžြးတာစား oိုင္းတာoုပ္ ဆိုတ့ တုတ္တုတ္ေတာင္oပ္oရတ့
အoိန္႔နာoံoေအာက္oွာ ဆo္စုနစ္တoု oြန္ေ_oာက္o့ပ`o¡ အေတြ႔အၾကံ_ အ သက္ရြo္န႔ သိ_oင္_oင္းဆိုင္ရာ ooုသုတေoးoဆိုသေoာက္ _းေႏွာက္O
‡င္ေရာက္oာo¸ိန္ š
¨oိုက္ !" oူ‡`ဒ. က¸င့္‡တ္. က¸င့္Oံုးေတြန႔ ေ_ဖာင့္ေ_ဖာင့္_ကးဆန္႔က¸င္ေနပ`oား¡
¨အoိန္႔" ဆိုတ့ ေ‡`oာရန႔ အရာရာကိုဖံုးအုပ္ ပံုဖ¸က္oံေနရပ`တo္¡ အသိoးသးေoး Oြန္းoင္းo¸ိန္oွာ oြန္းၾကပ္oန႔ အတူ oေပ¸ာ္ပိုက္oက တူးဆြတ့
တြန္းအားေၾကာင့္ š
oင္းဘာoုပ္ooš oင္းဘာoုပ္ooš oင္းဘာoုပ္oo š—
သားေရš အေဖတို႔ ေရွ¸တန္းစစ္ဆင္ေရးတာ‡န္Oo္းေဆာင္ရတ့ နo္ေ_oေဒသက ရြာေတြကိုေရာက္ရင္ ေပ¸ာ္oိုက္ တာ¡ ဘာေၾကာင့္oဆိုေတာ့ကြာš 
စားဖို႔oည္း ooရင္း တည္းoိုေနOိုင္ဖို႔oည္း ooက္oဘူးကြ ေဒသoံရြာသူရြာသား ေတြ အိo္oွာေoြးOားတ့ ၾကက္. ဘ ကိုo္တိုင္ရိုက္o¸က္_ပးေကžြးတာ 
စားရoွာေတာင္အားနာတo္ကြာ¡ အေရးၾကံ_oို႔ oရးသည္တင္ကား စး_ပးသြားရရင္oည္း ကိုo္Oက္_ကးသူေကာ ငo္သူေတြပ` ¨ရေဘာ္ေoး ဒoွာoာOိုင္"ဆို_ပး
ေနရာဖo္ေပးၾကတo္¡ အက¸းအိတ္ကပ္ၾကo္သး_ဖ_တ္_ပး oပ္ႏြo္းႏြo္းပိုက္ ဆံေoးေတြOုတ္္_ပး ကားoေပးရင္ ¨ေနပ`ေစšရေဘာ္ေoး Oားoုိက္ Oားoိုက္
ooူပ`ရေစန႔"
ဆို_ပး အိတ္O _ပန္Oည့္ေပးတo္¡ ဒ`က _ပည္သူေတြဘက္က ေႏြးေOြးoပံုရိပ္ေတြေပ`့ သားရo္š¡
အေဖတို႔ကoည္း oူ_ကးကအစ ကေoးအဆံုး oႏုိင္‡န္Oo္းoာတာေတြ႔ရင္ ေပး ေပး ေပး က¸ေနာ္ တို႔သo္ေပးoွာ ေပ`့ဆို_ပး အတင္း‡င္ကူၾကတo္¡ 
အားoပ္o¸ိန္ေတြoွာoည္း ေဒသoံေတြရ¸ _oံ. ေတာင္oာေတြoွာ ‡ိုင္းစိုက္ၾက ‡ိုင္း oုပ္ၾကရတာ ဘာန႔oွ oတူတ့ေပ¸ာ္ရင္oေေတြေပ`့¡ ဒ`တင္oားဆိုေတာ့  
ooုတ္ေသးဘူး ကြ ကိုo့္အတြက္ရOားတ့ ရိက™ာေတြOက ႏုိ႔ဆတို႔ ပတို႔ သၾကားတို႔ အစရွိတ့ ကိုo့္ေသြးကိုo့္ေožြးန႔ ရင္းႏွးေပးဆပ္_ပးရတ့ စားေသာက္ဖြo္ရာ
ေတြကို တုန္႔_ပန္ေပးေကžြးရတာ တကo္ၾကည္ႏူးတo္ကြာ——¡
တo`က သူ_ဖတ္သန္းၾကံ_ေတြ႔o့ရတ့ တပ္န႔_ပည္သူ အ_oၾကည္_ဖ_ဆိုတ့ ဆက္ဆံoပံုသ¬ာန္ေတြကို အားပ`းတရ ေ_ပာ _ပo့တ့ အေဖ့အသံoာ နား‡oွာ 
ပ့တင္သံOပ္ေနပ`ေရာ့oား¡ အေဖ့ရ¸အေတြ႔အၾကံ_oာ သား_ဖစ္ပံုန႔ Oပ္တူ_ပ_ၾကည့္ ေတာ့ ¨oုတ္oွ oုတ္ပ`့ooားš— အေဖ ရြးေနတာoား oသိ" ဆိုတ့  
oေတြးေကာင္း oေတြးအပ္တ့ အေတြးေတာင္oွ ေo`င္းOoွာေပၚေပ`က္o့ဖူးတာ oညာပ`ဘူးo¸ာ¡
က¸ေနာ့္ ဘ‡ကို ေ_ပာင္းoေစo့တ့ ညရ¸ အ——ကာoကို oြန္ေ_oာက္oို႔ တoိုးေသာက္o¸ိန္oွာ က¸ေနာ္ တပ္O‡င္oo္ oို႔ ေ_ပာဆိုoြင့္ေတာင္းစ_္က အေဖေ_ပာo့တ့  
¨အေ_oအေန အo¸ိန္အo`ရ¸ေတာင္းဆိုoေၾကာင့္ _ဖစ္Oြန္းေပၚေပ`က္oာ တ့ ဘo္အရာoဆို တန္ဖိုးရွိတo္ကြ¡ oူoရွိရင္းစြတန္ဖိုးOက္ ပိုoာေအာင္ (‡`) 
က¸ဆင္းဆုတ္oုတ္သြားေအာင္ တိုက္qုိက္Oိေတြ႔ရတ့ ပတ္‡န္းက¸င္န႔ အင္အားစုoွတပ`း တ_oားoရွိဘူးဆိုတာ နားoည္Oားေပ`့ကြာ——¡
ဆိုတ့စကားေတြကို သေဘာေပ`က္ေတာ့တo္¡ တကo္တံုးတ့င` တကo္အတ့င` ဆို_ပး ေနာင္တ ရoိေoရ¸¡ သoိုင္း ေရးoိုအပ္o¸က္အရ _ပည္သူေတြၾကားက 
သေႏ•တည္ေပ`က္ဖြားoာတ့ ’!A, ’DA, Œ’F, ’urma Army ဆို_ပးေတာ့ ဆင့္ကဆင့္က_ဖစ္Oြန္းoာတ့ စစ္တပ္ဆိုတ့အဖြ႔အစည္းoာ Oင္ေပၚေၾကာ္ၾကား 
oူ_ကိ_က္o¸ားရာက ေoွးoိွန္ည_ိးႏြo္း ေအာင္ စစ္တပ္ကို စစ္သားေတြက (အဆင္အတန္းအားoံုး) ပံုဖ¸က္oိုက္ၾကတာပ`oား ရွင္းရွင္းေoး သိ_oင္oိုက္ ေoo¡
oေက¸oနပ္oေoးေတြန႔အတူ အေဖ့ကို အားက¸ooံ တု႔ံ_ပန္_ကြားoိုက္o¸င္တာက အေဖတို႔တုန္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္းကoိုပ š
_ပည္သူoူOုက ေပးဆပ` ဒ`ေပoo့္ ေစတနာေၾကာင့္ေတာ့ ooုတ္ဘူး oေပးရင္oရoို႔ ကားစးရင္oည္း ေနရာဖo္ ေပးဆပ` ဒ`ေပoo့္ ေoးစားoို႔ooုတ္ဘူး 
စစ္ဖိနပ္န႔ _ကိတ္_ကိတ္_ပး အနင္းoံရoို႔ ကားooည္း ooူပ`ဘူး ဒ`ေပoo့္ သေဘာေကာင္းoို႔ေတာ့ ooုတ္ဘူး _ပ‘နာရွာoွာစိုးoို႔ ဒoို တူညoေoးေတြေၾကာင့္  
က¸ေနာ့္ရင္Ooွာ ေအာ္oိုက္oိတာက-
အေဖေရš တူေတာ့တူတo္. ဒ`ေပoo့္ š
ေoo¸ာ (တပ္ေ_ပး)
oွတ္o¸က္ š ကေoာင္ရွင္ ေနoင္းသူရ¸ အoိန္႔. စည္းကo္းန႔ က¸င့္‡တ္ဆိုတ့ေဆာင္းပ`းကို ဖတ္ရo¸ိန္oွာ ကိုo္_ဖတ္ သန္းo့ရတ့  
အေ_oအေန_ဖစ္ရပ္ကို  အေ_ooံေရးဖြ႔ပ`o¡ တပ္oွ_းေကာင္း တပ္သားေကာင္းo¸ားကို oရည္ညန္းရပ` ေၾကာင္း qိုးသားစြာ ‡န္oံပ`သည္¡ (အားနည္းo¸က္o¸ား 
ရွာေဖြ_ပ__ပင္ႏုိင္ၾကပ`ေစ)
oo္ oာoုပ္ငန္း ေo¸းေငြန႔ _ကးပြားေနၾကတ့ ၾကံ့ဖြတ္ပ`တ (ေပးစာ)
Œos•ed ˜y adm…n on June 30, 2011 0 •ommen• 
ရန္ကုန္န႔ ပoူးတုိင္းအတြင္းက ေက¸းရြာအုပ္စုေတြoွာရွိတ့ oo္oာေ_oေတြoာ အoုႏွစ္ oို_းကာo ပ¸_ိးၾက ပ¸_ိးေOာင္ Oားတ့ အo¸ိန္oွာပ
oိုးသည္းOန္စြာသြန္းo့oို႔ oo္oာေ_oေတြ ေရ_o_ပ္o¸က္ရွိ_ပး oo္သoားေတြ အoက္အoန႔ ၾကံ_ေတြ႔ ေနရပ`တo္¡
oိုးသည္းOန္စြာ ရြာသြန္းတာရo္. ေရးOိန္းတံo`းေတြကို ooိုအပ္ဘပိတ္Oားo့oို႔ oo္ေ_oေတြေရ_o_ပ္ကာ o¸_ိးေစ့န႔ ပ¸_ိးပင္ေပ`က္ေတြ ပ¸က္စး ဆံုးqံးကုန္ပ`တo္¡
သက္ဆိုင္ရာ_ာနေတြက ေရOိန္းတံo`းေတြကို ဖြင့္ေပး_ပး ေရႏတ္ေပး _oင္း oရွိေသးတာေၾကာင့္ oo္oာoုပ္ငန္း oုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြ oo္Oက
_ပည့္oွ¸ံေနတ့ ေရေတြကို ဒအတိုင္း Oိုင္ၾကည့္ေနၾကရပ`တo္¡
oo္ေတြေရ_o_ပ္oို႔ ဘ‡ပ¸က္ကိန္ဆုိက္ေနတ့ အo¸ိန္oွာပ  ၾကံ့ဖြတ္ပ`တက oတ္ေတာ္ကိုo္စားoွo္ေတြ  _း ေဆာင္_ပး oo္oုပ္ငန္းoုပ္ကိုင္ေနသူေတြကို  
ေငြေo¸းတ့ oုပ္ငန္းေတြoည္း စတင္အေကာင္Oည္ေဖၚေနပ`တo္¡ ၾကံ့ဖြတ္oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္ေတြoာ oတည္ေငြအo¸_ိ¸ရင္းႏွးကာ oo္သoားေတြကို  
ေငြOုပ္ေo¸းေပးေနတာ ကို ဘန္း_ပ_ပး _ပည္သူပိုင္ေငြေတြကို သိန္းေOာင္o¸Oုပ္oူကာ သူတို႔ကိုo္က¸_ိးစပြားအတြက္ အသံုးo¸ေနၾကတo္¡
ၾကံ့ဖြတ္oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္ေတြoာ oo္oာoုပ္ငန္းအတြက္ ေo¸းေငြကို ဘန္း_ပကာ _ပည္သူပိုင္ေငြကို ကိုo္ က¸_ိးစးပြားoုပ္ေနၾကတ့အတြက္
ေတာင္သူoo္သoားOုအတြင္ ဒကိစကို oေၾကနပ္o¸က္ေတြ _ကးOြားေနပ`တo္¡
ရန္_ကး
oိုင္တိုင္ go
Œos•ed ˜y adm…n on June 2Ž, 2011 1 •ommen• 
h••‚:ff˜…osmash—com
_ပးo့တ့ အပတ္က သတင္းေတြေပၚoွာ ဆင္ဆာOိတ့ _oန္oာသရကား အ_ပင္oွာေရာင္းေကာင္းေနတ့ အေၾကာင္းၾကား ရပ`တo္¡ သရကို တo`oွ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔  
oေတြ႔ဘူးoို႔ oေၾကာက္တတ္ေပo့ သရဆိုတာကို ဘo္oိုo¸ား ပုံေဖာ္oo oို႔ စိတ္oင္စားoိတာေတာ့ အoွန္ပ`¡ oိုးအရင္ ပ`ooန္ ဒoိုကေရစ ေoတ္တုန္းကေတာ့
စုန္းကေo. တေစ. oွင္စာေတြ အေၾကာင္း qုပ္ရွင္qိုက္oြင့္ ရo့ေပo့ _oန္oာ့ဆိုရွo္oစ္ oo္းစ_္ပ`တေoတ္ေရာက္ေတာ့ အဒoိုကားo¸_ိးေတြ qိုက္ကူး 
တင္_ပoြင့္oရွိေတာ့ပ`ဘူး¡ oဆo ေoတ္ေႏွာင္းပိုင္း oြဒoိုေတြေပၚoာေတာ့ “v…€ Dea•h oို ႏိုင္ငံ_oား သရကားေတြ ကိုၾကည့္oြင့္ရေပo့ အဒကားေတြက 
ေၾကာက္ဖို႔oေကာင္းပ ရြံ¸စရာပေကာင္းပ`တo္¡ အေရအတြက္နည္းတ့ qုပ္ရွင္ ကားတo¸_ိ¸ပ ေၾကာက္ေအာင္qိုက္_ပတာပ`¡ o_oo ေနာက္ပိုင္းတက္oာတ့  
အာ¬ာသိo္းစစ္အစိုးရoက္Oက္oွာ သ ရကားေတြ qိုက္ကူးoြင့္ _ပန္oည္ရရွိပ`တo္¡ သရကားဆိုေတာ့ စိတ္oင္စားoို႔ ၾကည့္oိေပoo့္ ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္
စရာoေကာင္းတ့ ကားေတြအ_ဖစ္ oံစားoိပ`တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္o အoုကားကို ဆင္ဆာက oြင့္o_ပ_ဘူးဆိုတ့ သတင္း ၾကားေတာ့ ဘo္ေoာက္o¸ား 
ေၾကာက္စရာေကာင္းေနသo¡ အo¸ား_ပည္သူ ၾကည့္oြင့္oရေoာက္ေအာင္ ေ_oာက္ _oားစရာ တကo္ေကာင္းေနoားဆိုတာ အရo္းသိo¸င္oာပ`တo္¡
 
အဒ qုပ္ရွင္oာတ္oo္းကို ဒ`qိုက္တာ ေoာင္o¸_ိးoင္း (ရင္တြင္း_ဖစ္ ) က qုိက္ကူး တာပ`¡  ဒoိုန႔ က¸o သူငo္o¸င္းဆoွာ က¸o စိတ္oင္စားေနတ့ qုပ္ရွင္ကားကိုေတြ႔oို႔  
က¸oကငွားေတာ့ သူငo္o¸င္းေ_ပာ_ပo့တာက ဒ`qိုက္တာက အဒ့ qုပ္ရွင္ ကို   ¨ကားေပၚoွာပ`oာတo္" oို႔ နာoည္ေပးOားေပoo့္. 
qုပ္ရွင္ၾကည့္သူေတြေoၚၾကတာက oိုင္တိုင္ go "တ့¡ ေအာ္š go တ့oား¡ က¸oပိုoို႔ စိတ္oင္စားသြားoိပ`တo္¡ ရင္Ooွာ တစံုတoုရွိoွ အႏုပညာကို
ဖန္တးႏိုင္တာပ`ပ¡ qုပ္ရွင္ကို စစ_္ဖန္တးသူ ဒ`qိုက္တာက ဘာေတြoံစား_ပး ဖန္တးတo္ဆိုတာကို က¸o oသိပ`ဘူး¡ oာတ္oo္း အက¸_္း ကေတာ့š
_ဖ_းအoြန္oိုင္တိုင္ go oွာ အစိo္းသရသားအoိ _ ေoာက္ oူေတြကို ေ_oာက္oွန္႔ ေနတo္oို႔ သတင္း_ကး ေနပ` တo္¡
qုပ္ရွင္Oက အoိက oာတ္ေဆာင္ကေတာ့ oင္းအုပ္စိုး_ဖစ္_ပး သူ႔ရ¸oနးက oင္းoာနည္ေoာ္ပ`¡ သoးေoးတေoာက္ ရွိ_ပး _ငိo္းo¸o္းတ့ oိသားစုေoးတoုအ_ဖစ္
ေဖာ္_ပOားပ`တo္¡ တေန႔ေတာ့ oင္းoာနည္ေဖာ္ရ¸ ဖoင္အသည္းအသန္ _ဖစ္ပ`တo္¡ တ_းတည္းေသာသoး_ဖစ္တ့ oင္းoာနည္ေoာ္က oိဘေတြဆကို  
အရo္းသြားo¸င္ေနပ`တo္¡
တ_ပိ_က္တည္းoွာပ အရက္အ_oေသာက္ေနတ့ အရက္သoား oင္းအုပ္စိုးကoည္း oသြားoင္ _ ရက္ေoာက္ အoိုoွာ အရက္_ဖတ္Oားပ`တo္¡ သူ႔oွာoည္း 
သူ႔သoး အနာဂတ္ ေကာင္းစားဖို႔အတြက္ အရက္_ဖတ္တာပ`oုိ႔ ဆိုပ`တo္¡ Oံုးစံအတိုင္း _oန္oာ_ပည္ရ¸ ဆက္သြo္ေရးေတြက အဆင္oေ_ပ oေo¸ာေoြ႔ေoေတာ့
oင္းအုပ္စိုး oသြားo¸င္တ့ အေoး ေ_ပးကားန႔ပ သြား_ဖစ္ၾကပ`တo္¡
oာတ္oo္းက အဒေနရာက စတo္oို႔ေ_ပာရoွာပ`¡ oင္းအုပ္စိုးတို႔ oိသားစုစးoာတ့ ကားက oိုင္တိုင္ go အေရာက္oွာ Oိုးရပ္သြားပ`တo္¡ ကားေပၚကို
သရoသားအoိ တက္oာပ`တo္¡ oင္းအုပ္စိုးကို အo¸_ိးo¸_ိးေ_oာက္oွန႔္ပ`တo္¡ ေၾကာက္oန္႔ေနတ့ oင္းအုပ္စိုးကို ညဖက္အိပ္o¸င္ေနတ့ oရးသြားေတြက 
oေၾကနပ္ၾကပ`ဘူး¡ ဒ`ေၾကာင့္ oနးသည္က oင္းအုပ္စိုး အရက္_ဖတ္Oားေၾကာင္းကို ေ_ပာ_ပရပ`တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္ ကားေပၚကoူေတြက oင္းအုပ္စိုးကို အရက္
ေၾကာင္ ေၾကာင္ေနတo္oို႔ သတ္oွတ္oိုက္ၾကပ`တo္¡ အဒသတ္oွတ္o¸က္ကို oင္းအုပ္စိုးက oက္ooံႏိုင္ပ`ဘူး¡ သူက သရoသားအoိရ¸ ေႏွာက္oွက္oကို
တကo္oံေနရတာကိုး¡
ေနာက္ေတာ့ ကားေပၚoွာပ`oာတ့ oရးသည္တ o¸_ိ¸ကိုပ` oင္ေရာက္ပူးကပ္oို႔ oင္းအုပ္စိုးက သူ အရက္oေၾကာင္တ့ အေၾကာင္းကို Oပ္o`တoo ေ_ပာေနပ`တo္¡ 
ေနာက္ေတာ့oနးသည္န႔ သoးငo္ေoးကိုပ` oင္ေရာက္ပူးကပ္ပ` ေတာ့တo္¡ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကားေပၚoွာပ`oာတ့ oရးသည္ေတြ ဘo္oိုoွ oရွင္းoင္းႏိုင္oို႔
oရးoo္းေပၚoွာရွိတ့ ဘုန္းေတာ္_ကးေက¸ာင္းကိုoင္_ပး ရoန္းေတြကို အကူအညေတာင္းရပ`တo္¡ ဘုန္းေတာ္_ကးေက¸ာင္းကိုေရာက္ေတာ့ oွ oာတ္oo္းတoုoံုး 
ေပၚoာပ`ေတာ့တo္¡
တညoွာေတာ့ အရက္အoြန္အကြžံေသာက္ရင္းကားေoာင္း. ကားေoာင္းရင္း o_ပတ္တန္း အရက္ေသာက္oာo့သူက oင္းအုပ္စိုးပ`¡  go oိုင္တိုင္အေရာက္oွာ 
သားအoိ _ ေoာက္ကို ကားန႔ တိုက္oိုက္oိပ`တo္¡  ကားန႔တိုက္oိုက္စ_္ oွာ အတိုက္oံရသူေတြက oေသေသးပ သတိoစ္ ေo့ေo¸ာသြားo့တာပ`¡ ဒ`ေပo့  
ေသဆံုးသြားတo္Oင္oို႔ သားအoိ _ ေoာက္ကို oင္းအုပ္စိုးက က¸င္းတူး_ပး ေ_o_ကးO _o_ပ္ႏွံoိုက္ပ`တo္¡ ဒအ_ဖစ္အပ¸က္oာ က¸_းoြန္သူအတြက္ oည္း
အ_oတo္းေ_oာက္oွန္႔ေနတ့ အ_ဖစ္အပ¸က္ တoုပ`¡ ဘo္သူ႔ကိုoွ Oုတ္ေဖာ္oေ_ပာ_ပေပoo့္ သူရ¸ အတြင္းစိတ္ Ooွာ တုန္oပ္ေနo့ပ`တo္¡ ေနာက္ဆံုးေတာ့
oင္းအုပ္စိုးက oန္oံoိုက္ရတာေပ`့¡
အoို oန္oံoိုက္_ပးတ့ေနာက္oွာေတာ့ oြန္o့တ့ o o က ေသဆံုးo့တ့   သရo သားအoိ _ ေoာက္က သူတို႔ကို အoွ¸ေoေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပ`တo္¡ 
အဒေနာက္oွာေတာ့ oာတ္oo္းအဆံုးoွာ ဒ`qိုက္တာက စာတန္းေတြOိုး_ပး သူေ_ပာ o¸င္တ့ အရာေတြကို ဘာသာေရးအ_oင္အရ ေ_ပာဆိုo့ပ`တo္¡
qုပ္ရွင္oာတ္oo္းက ဒေနရာoွာ အဆံုးသတ္သြားပ` တo္¡ ဒ`ေပoo့္ က¸o စိတ္Ooွာကš goš— goš ပ`ပ. go ဆိုတာက က¸oတို႔ေတြ ရင္Ooွာ 
အoွတ္ရစရာေတြ. နာ က¸_္းစရာေတြအ_ပင္ အoုက oြန္o ေႏွာင္းေတာ့oo္ေo¡
ရေဘာ္ေတြ
_ပည္သူကို အသိoေပးပ
င`့ကို
oိုးသတ္ေနတo္
¨ဆoိုင္းတင္ေoာင္_း"
က¸o ရင္Ooွာ o_go oု oြန္o _o ရက္ေန႔oွာ _oန္oာ့ဆိုရွo္oစ္ oo္းစ_္ပ`တက _ကိ_းေပးကြက္o¸က္oံoိုက္ရတ့ ေက¸ာင္းသားေo`င္းေဆာင္ ဆoိုင္းတင္ေoာင္_း
ကို အoွတ္ရoိပ`တo္¡ က¸oတို႔ ေoးစားဂု¬္_ပ_ေနရတ့ ေက¸ာင္းသား ေo`င္းေဆာင္တ_းပ`¡ သူ႔ကို _ကိ_းေပးသတ္oိုက္ေပo့ သူ႔ရ¸ ဂု¬္သိက™ာန႔ သူ႔သoိုင္းကိုေတာ့  
ဘo္သူoွ oသတ္_ဖတ္ ႏိုင္o့ပ`ဘူး¡ ေႏွာင္းoူေတြ တသသ သတိရေနၾကတာပ`¡  က¸oတို႔ တိုင္း_ပည္ရ¸ သoိုင္းေၾကာင္းတေo¸ာက္oွာ gg. g_. go ဆိုတာက 
စစ္အာ¬ာရွင္ကို ေက¸ာင္းသား. ရွင္oူ. _ပည္သူေတြက အံတုဆန္႔က¸င္o့တ့ ႏွစ္o¸ားပ _ဖစ္ပ`တo္¡ အဒ oိုင္တိုင္ go ကေနစoိုက္တ့ oတ္oo္းပ`¡ oိင္းရာ_ပည့္ပြ
က¸င္းပဖို႔ ရက္ပိုင္းအoိုoွာပ စစ္ေOာက္oွo္းေရးက ကိုတင္ေoာင္_းကို ဖo္းဆးရoိတာပ`¡ oိင္းရာ_ပည့္ အေရးေတာ္ပံု_ကးကို စစ_္o့တ့ ေo`င္းေဆာင္oည္း
_ဖစ္ပ`တo္¡ သူ႔ကို ဖo္းဆးo့ေပo့ ကိုတင္ေoာင္_းရ¸ ညo_ဖစ္သူ ooွ_oိ_င္ (ေoၚ) oိုင္ပိုပိုတင္ က oိင္းရာ_ပည့္ပြ_ဖစ္oာေအာင္ _း ဆာင္o့တ့အတြက္ ooွ_oိ_င္ေရာ 
သူ႔ရ¸ oိဘ _ ပ`းပ` ဖo္းဆးေOာင္o¸oံo့ရပ`တo္¡
o_o_ oုႏွစ္ကေနစ_ပး ေက¸ာင္းသား_ပည္သူေတြရ¸ ဆန္႔က¸င္ဆႏ”_ပoေတြoာ oo o¸_ိးဆက္ေတြအOိ oက္ဆင့္ကo္း oာတာပ`¡ oo အေရးေတာ္ပံု_ကးoာ 
သး_oား_ဖစ္တည္oာတာ ooုတ္ပ`ဘူး¡ o_ oုႏွစ္ o¸_ိးဆက္ေတြ. gg o¸_ိးဆက္ ေတြ ဆကေန oက္ဆင့္ကo္းoာတာ _ဖစ္ပ`တo္¡
အဒoိုပ ေoာင္o¸_ိးoင္း qိုက္_ပတ့ အေoးေ_ပးoo္းo_ကးက o_ oုကေနစoို႔ oက္ရွိ_ဖစ္ေနတ့ အေ_oအေနတြကို ကိုo္ စား_ပ_Oားသoို oံစားေနoိပ`တo္¡ 
Oပ္ေ_ပာ_ပoိုတာက ဒ`qိုက္တာရ¸ oံစားo¸က္ကို က¸o oသိႏိုင္ပ`ဘူး¡ ဒoံစားo¸က္ က က¸oရ¸ ပုဂoိက oံစားo¸က္ _ဖစ္ပ`တo္¡
qုပ္ရွင္Oက _ပစ္oတoုကို က¸_းoြန္o့တ့ oင္းအုပ္စိုးက ေငြေရာ. အာ¬ာပ` ရွိေနတ့ oူပ`¡  အဒoူက oတရားoတoု ကို က¸_းoြန္o့တo္¡ က¸_းoြန္တ့ပံုစံကoည္း 
oးoစ္ေသာက္စား_ပးoွ က¸_းoြန္o့တာပ`¡ အ_ပစ္o့ _ပည္သူေတြOက အ_ပစ္o့ သူ _ _းကို ကားန႔ တိုက္သတ္oိုက္ပ`တo္¡ _ပးေတာ့ သူက အေoာင္းကို
ေဖ¸ာက္_ပစ္oိုက္ပ`တo္¡ သူ႔ရ¸ စိတ္Ooွာ အဒအေၾကာင္းအရာက အ_oေ_oာက္oန္႔ေနပ`တo္¡
က¸oတို႔ရ¸ သoိုင္းoင္အ_ဖစ္အပ¸က္ေတြOoွာoည္း အာ¬ာကို အoြန္အက¸_းoူးoစ္_ပးေတာ့oွ _ပည္သူေတြရ¸ အ သက္ကို oတရားေ_oြ_ပစ္o့တာပ`¡ oတရားoူကို  
က¸_းoြန္သူတိုင္းoာ သူ႔ရ¸oားရာဘက္_ဖစ္တ့ Oိတ္oန္႔ေ_oာက္_oား ေၾကာက္ရြံ¸ oံစားရတတ္ပ`တo္¡ အဒ`က ေoာကနိoာo ပ`¡ အoို oူေတြအ_oတo္း 
oိပ္_ပာoန္႔ေနၾကရတာကို oူတိုင္းသိၾကပ`တo္¡ oတရားoကို က¸_းoြန္_ပးတိုင္းoွာo အေoာင္းေတြေရာ. သက္ေသေတြကိုပ` ေဖ¸ာက္ဖ¸က္_ပစ္ တတ္တာကို
oူတိုင္းo သိေနၾကပ`တo္¡
qုပ္ရွင္Ooွာက go oိုင္တိုင္ကိုoေရာက္ေရာ ကားပ¸က္သြားပ`တo္¡ အဒအo¸ိန္oွာ oတရားoတoုကို ေသo¸ာက¸_း oြန္o့သူ oင္းအုပ္စိုး ေသြးပ¸က္ေနပ`တo္¡ 
စစ္အာ¬ာရွင္ေတြo ေသြးပ¸က္ေနၾကတo္ဆိုတာကို oူတိုင္းနားoည္ ၾကပ`တo္¡
ဘo္ေoာက္ပ ေရွာင္oဖို႔ က¸_ိးစားသည္_ဖစ္ေစ. သံသရာတေကြ႔oွာ _ပန္ဆံုၾကပ`တo္¡ oင္းအုပ္စိုးရ¸ ေoာက™Oး _ကး ေကာက္ကာငင္ကာ ေနoေကာင္း 
_ဖစ္ပ`တo္¡ oင္းအုပ္စိုးရ¸ oနးကo တ_းတည္းေသာသoးဆိုေတာ့ ဖoင္ဆ ကို အoြန္အoင္း သြားo¸င္ေနပ`တo္¡ သြားေရးoာေရးက qုတ္တရက္ဆိုေတာ့
ooြo္ပ`ဘူး¡ ဒ`ေၾကာင့္ o_ဖစ္oေန ဒoရးကို ဒနည္းန႔ပ သြားရပ`ေတာ့တo္¡
ဘo္oိုပ _ဖစ္ေန_ဖစ္ေန စစ္အာ¬ာရွင္ေတြက အာ¬ာoo္းေၾကာင္းေပၚoွာပ တooည္oည္သြားေနပ`တo္¡ အာ ¬ာoo္းေၾကာင္းoွတပ`း အ_oားoo္းေတြကို  
oေရြးo¸o္ႏိုင္ၾကပ`ဘူး¡ ဒေတာ့ တေကြ႔ေကြ႔oွာ ေတြ႔ၾကရေတာ့oွာပ`¡ သံသရာ တေကြ႔oွာ ေတြ႔ရေတာ့oo့္ အo¸ိန္ကို ေရာက္oာပ`_ပ¡
ကားေပၚoွာ ေၾကာက္ေနတ့ oင္းအုပ္စိုးကို သရo သားအoိက အo¸_ိးo¸_ိးေ_oာက္oွန္႔ပ`တo္¡ ဒေတာ့ အေ_oာက္oံရတ့ သူက ေသြးရူးေသြးတန္း _ဖစ္ေနပ`တo္¡
ကားေပၚက oူေတြကေတာ့ အရက္_ဖတ္Oားoို႔ ေသြးရူးေသြးတန္း_ဖစ္ေန တo္oို႔ စြပ္စြေ_ပာဆိုၾကပ`တo္¡ အဒ`ကို ကာoကံရွင္က oက္ooံပ`ဘူး¡ 
oူေတြoည္း သူ႔အတြက္န႔ အေႏွာက္အ oွက္_ဖစ္ၾကရတ့ပံုကို _ပOားပ`တo္¡ သရ သူ႔ကို အေႏွာက္အoွက္ေပးတo္ဆိုတာကို အစပိုင္းoွာ ကားေပၚက တ 
_oားoူေတြက oက္ooံၾကပ`ဘူး¡
အoုတက္oာတ့ အစိုးရoည္း ေသြးqူးေသြးတန္း _ဖစ္ေနပ`တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္ စကားေတြက အoုတo¸_ိးေ_ပာoိုက္. ေနာက္ကoုပ္ရင္ အ_oားတo¸_ိးoုပ္oိုက္န႔  
_ဖစ္ေနတာပ`¡ သူတုိ႔က သူတို႔ကိုo္သူတို႔ အရပ္သားအစိုးရ အ_ဖစ္ တြင္ တြင္ ေအာ္ေနေပo့ အရက္_ဖတ္Oားတ့သူေတြoို ကေoာင္ကတန္းကေတာ့ _ဖစ္ေနတာ
ေသo¸ာပ`တo္¡
ကားေပၚoွာပ`oာတ့ oူေတြရ¸ အoန္းကိုo ေoာင္o¸_ိးoင္း က Oည့္သြင္းOားပ`တo္¡ oူဆိုးကို ရန္ကုန္ပို႔_ပး _ပန္ oာတ့ ရအရာရိွတ_းန႔ စိတ္ေရာဂ`ေဆးရံုက
ဆရာoန္oတ_း အ_ပန္အoွန္ေ_ပာၾကဆိုၾကတ့ အoန္းပ`¡  oင္းအုပ္စိုးရ¸ အေ_oအေနက သရo ေ_oာက္oွန္႔oို႔ ကေoာင္ေ_oာက္_oား_ဖစ္ေန_ပး သရoက 
oူေတြကိုပူးကပ္_ပး oည္ပင္းoာ ညစ္oို႔ သူက သရoကို _ပန္oည္ တုန္႔_ပန္ပ`တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္ oက္Oိပ္အဆင္သင့္ပ`oာတ့ ရအရာရွိက သူ႔ကို  
oက္Oိပ္oတ္Oားoိုက္ပ`တo္¡
စိတ္ေရာဂ`ေဆးရံုက ဆရာoန္oေoးကို ရအရာရွိက ေoး_oန္းပ`တo္¡ အoုအ_ဖစ္အပ¸က္က ဘာေၾကာင့္_ဖစ္တာo. အရက္ေၾကာင့္  
ကေoာင္ေ_oာက္_oား_ဖစ္တာoား¡ အoွန္တကo္ကိုပ သရက ေ_oာက္oွန္႔ေနတာoား¡ ဆရာoန္ oေoးက _ oုoံုးေၾကာင့္ _ဖစ္ႏိုင္ပ`တo္oို႔ ဆို_ပးေတာ့oွ  
ဆရာoန္oက ဆက္_ပးေတာ့ oက္Oိပ္oတ္တာန႔ ပတ္ သက္_ပး ေ_ပာ_ပတာက ¨oူဆုိးေတြကို oက္Oိပ္ oတ္တာကို ဘာoွေ_ပာစရာoရွိေပo့ oူေကာင္းကို  
oက္Oိပ္oတ္ တာကိုေတာ့ သူသေဘာoက¸ဘူး" ဆိုတ့ အေၾကာင္းကို ေ_ပာ_ပo့ပ`တo္¡
oံုၾကည္o¸က္ေၾကာင့္ အက¸_္းက¸oံေနရသူေတြကေတာ့ _ပစ္oတစံုတရာ oက¸_းoြန္ရပ`ဘ oက္Oိပ္oတ္oံေနရ သူ ေတြ _ဖစ္ပ`တo္¡ တo` ရအရာရွိ ဘက္ကေန 
_ပန္ေ_ပာတာက သူက တာoန္အရoုပ္ေနရတာ _ဖစ္တo္တ့¡ တကo္ ေတာ့oည္း အာ¬ာပိုင္ေတြOက အoြန္နည္းပ`းတ့ အေရအတြက္က တကo္ကို  
ရက္ရက္စက္စက္ ooုပ္o¸င္ပ` ဘူး¡ ဒ`ေပo့ သူ႔ဆန္စားရင္ေတာ့ ရရoိo့္oွာေပ`့ေo¡
ေသေသo¸ာo¸ာ ေတြးoိoိုက္ရင္   go oုႏွစ္ကေန ေရတြက္oိုက္ရင္ og ႏွစ္အၾကာoွာ oo oုႏွစ္အေရးအoင္း_ကး _ဖစ္ ေပၚo့တာပ`¡ 
ဖုန္းေoာ္အေရးအoင္း_ဖစ္ပြားo့ရတာoည္း oတ္ og ရက္ေန႔ ပ`ပ¡ ပOo_းဆံုး ေသဆံုးo့ရတာo ကို ဖုန္းေoာ္န႔ ကိုစိုးႏိုင္ ေက¸ာင္းသား _ ေoာက္ ပ`ပ¡
ကိုဖုန္းေoာ္န႔ ကိုစိုးႏိုင္ရ¸ အေoာင္းေတြကို ေဖ¸ာက္ဖ¸က္oိုက္ ႏိုင္ေပo့ သူတို႔ရ¸ ႏိုးOoာတ့ oိ_ာည္ေတြကို oေဖ¸ာက္ဖ¸က္ႏုိင္တာကေတာ့ တကoာoံုးက
သိေနၾကပ`တo္¡ oတ္ o og ရက္ေန႔ကိုေရာက္တိုင္း စစ္အာ¬ာရွင္ေတြ အိပ္ပ¸က္. စားပ¸က္ ေoာက္ေအာင္ကို ေၾကာက္ရြံ¸ ေ_oာက္_oားေန ၾကရတာပ`¡
သရo ႏွစ္ေoာက္က oင္းအုပ္စိုးရ¸ oနးန႔ သoးကို oင္ေရာက္ပူးကပ္_ပး သူ႔ရ¸ ဖံုးကြo္Oာတ့ အoကို oန္oံoိုင္းပ` တo္¡ ေနာက္ဆံုးေတာ့ oတရားoကို
က¸_းoြန္o့တ့ oင္းအုပ္စိုးက oန္oံoိုက္ရပ`တo္¡ အဒအo¸ိန္ေရာက္ေတာ့ ဒအo_ဖစ္o့တာ o oၾကာ_ပoို႔ oင္းအုပ္စိုးoန္oံတ့ အOoွာပ`ပ`တo္¡ ေအာ္š— o 
oၾကာ_ပတ့oား¡
စစ္အာ¬ာရွင္ေတြ က¸_းoြန္o့တ့ ရာooတ္oေတြကို ဘo္ေoာက္ပ ဖံုးအုပ္Oားပ`ေစ _ပည္သူေတြရ¸ ရင္Ooွာ သိ ေနၾကပ`တo္¡ တေန႔က¸ရင္  
အဒအoေတြအတြက္ က¸_းoြန္သူေတြေပးဆပ္ ရoွာေသo¸ာပ`တo္oို႔ပ oံုၾကည္oိပ` တo္¡
ေနာက္ဆံုးအoန္းoွာက သရပူးေနတ့ သူေတြက သူတို႔အတြက္အoွ¸ေoဖို႔ ေတာင္းဆိုပ`တo္¡ က¸oရင္Ooွာ Oိရွoိ သြားတာက oတ္o အေရးအoင္းတုန္းက 
ေသဆံုးသြားသူေတြကို ရက္oည္တရားနာတာကို oုပ္oြင့္o_ပ_o့ပ`ဘူး¡ အ ဒoိုပ oတ္oတုန္းက အဖo္းoံရ_ပး oူoိင္ooွာ ေOာင္က_ပန္oြတ္oာတ့ က¸oန႔သိတ့
သိဂoင္း သူ႔ကိုo္သူ သတ္ ေသေတာ့o အဒ ေကာင္oေoးoိသားစုကို ရက္oည္oုပ္oြင့္ ပိတ္ပင္o့ပ`တo္¡ သူတို႔ေတြရ¸ oိ_ာ_္ေတြက အoွ¸အ တန္း
oိုo¸င္ေနoိo့္ooား ေပ`့ေo¡
ဒ`ေပoo့္oည္း o_oo. စက္တင္ဘာ o_ ရက္ေန႔oွာ ေသနတ္န႔ ပစ္သတ္oံo့ရတ့ ooင္းေoာ္_းကေတာ့ ရရo့ံoံ့ oွာၾကားo့တာက ¨ဒoိုကေရစရoွ အoွ¸ေo ပ`"  တ့¡
oင္_ငိo္းသစ္
h••‚:ff–––—nay••h…•—ne•f
ကရင္ တပ္ဖြ¸oင္o¸ားက စစ္ တပ္ သြားoာ ႏုိင္သည့္ တံတား gစင္းကို ဖ¸က္ ဆးo့
Su˜m…••ed ˜y adm…n on Thursday, 30 June 2011--
oြန္o goရက္¡ ေကအိုင္စ
နo္_oားေစာင့္တပ္ရင္း (ooo_)oွ oိုo္oွ_းေစာဘိo တပ္ဖြ¸oင္o¸ားႏွင့္ ေကအန္အo္o္ေအ တပ္ဖြ¸oင္o¸ားသည္ oေန႔ညေန တြင္ ကရင္_ပည္နo္. 
ဖာပြန္_oိ_¸နo္အတြင္းရွိ တံတား gစင္းကို ဖ¸က္ဆးပစ္o့သည္oု သိရသည္¡
ကoေoာင္းႏွင့္ ေရဂြန္းေက¸းရြာၾကားရွိ တေo`့ဖိုးေနရာoွ တံတား _စင္းႏွင့္ oင္းoေက¸းရြာရွိ တံတား oစင္းကို ဖ¸က္ဆးပစ္o့ ေၾကာင္း oိုo္oွ_းေစာဘိက
ဆက္သြo္ေ_ပာဆိုoာသည္oု ေကအန္အo္o္ေအ တပ္ဖြ¸oင္o¸ားက ေ_ပာသည္¡
ေကအန္oူ တပ္ooာ(g)oွ တပ္oွ_းတစ္_းက ¨oိုo္ဘိ ေ_ပာ_ပတာက တေo`့ဖိုးoွာ က¸ေနာ္တို႔ KNLA အဖြ¸oင္ေတြန႔ သူတို႔အ ဖြ¸ေတြ ပူးေပ`င္းတ့အဖြ¸oာ 
ooာစစ္တပ္န႔ oေန႔ည ooနာရေoာက္ကတည္းက ဆက္တိုက္ တိုက္ပြ_ဖစ္တo္¡ ဒညေန gနာရ ေoာက္oွာေတာ့ ကရင္အဖြ¸ေတြက oင္းoရြာက တံတားတစင္း. 
oာ့o`းတံတားန႔ Oးညာ့ဆားတံတားေတြကို ဖ¸က္ဆးoိုက္ တo္oို႔ အေၾကာင္းၾကားoာတo္¡"oု ေ_ပာသည္¡
ooန္ေန႔ကတည္းက ooုအo¸ိန္Oိ _ဖစ္ပြားေနသည့္ အဆိုပ`တိုက္ပြတြင္ ကရင္တပ္ဖြ¸o¸ားဘက္oွ Oိoိုက္ooရွိဘ _oန္oာတပ္ ဖြ¸oင္o¸ားဘက္oွ Oိoိုက္က¸ဆံုးoရွိ_ပး
အေရအတြက္ အတိအက¸ကိုoူ oသိရွိရေသးေပ¡
ကoေoာင္းရွိ အစုိးရစစ္တပ္အား နo္_oားေစာင့္တပ္o¸ား oင္ေရာက္ပစ္oတ္
Su˜m…••ed ˜y adm…n on Thursday, 30 June 2011--
 
oြန္o go¡ ေစာသိန္း_oင့္ (ေကအုိင္စ )
ကရင္_ပည္နo္. ဖာပြန္_oိ_¸နo္ ကoေoာင္းေက¸းရြာရွိ အစုိးရစစ္တပ္စoန္းတoုအား oုိo္oွ_းေစာဘိ_းသည့္ နo္_oားေစာင့္တပ္ (ဘ ဂ¸အက္ဖ္)တပ္ဖြ¸o¸ားက 
ooန္ေန႔ည o_နာရအo¸ိန္တြင္ oင္ေရာက္ပစ္oတ္o့သည္oု သိရသည္¡
oက္နက္_ကး. oက္နက္ငo္o¸ား_ဖင့္ oိနစ္ goၾကာ ႏွစ္ဖက္ အ_ပန္အoွန္ ပစ္oတ္oတြင္ oူေနအိo္တစ္oုံး oးေoာင္ကžြo္းသြား သoုိ တံတားတစင္း 
ပ¸က္စးသြားသည္oု ကoေoာင္းရြာသူတ_းက ooုoို ေ_ပာသည္¡
¨ပစ္oတ္o_ဖစ္တာ oိနစ္သုံးဆo္ေoာက္ ၾကာတo္¡ oက္နက္_ကးoက္နက္ငo္ အသံေတြ ဆူညံေနတာပ¡ အိo္တoုံး oး ေoာင္သြားတo္¡ တံတားတစင္း
ပ¸က္သြားတo္¡ တံတားနားoွာေနတ့ oူတေoာက္ ေသသြားတo္¡ ကေoးေတြoည္း ေၾကာက္oန္႔_ပးေတာ့ တညoုံးငုိတo္¡ ေoြးေတြoည္း 
တညoုံးေoာင္တo္¡"oု ေကအုိင္စကို ေ_ပာသည္¡
Oုိပစ္oတ္oအ_ပး oနက္oုိးoင္းအo¸ိန္တြင္ အစုိးရစစ္တပ္oွ ရြာတြင္းရွိ အo¸_ိးသားo¸ားကို ေပၚတာoုိက္oံဖo္းဆးoေၾကာင့္ ရြာတြင္း ရွိ အo¸_ိးသားo¸ားသည္  
oြတ္ေ_oာက္ရာသုိ႔ Oြက္ေ_ပးတိo္းေရွာင္ၾကသoုိ အo¸_ိးသoးo¸ားသည္oည္း ေၾကာက္oန္႔ၾကသည့္အ တြက္ အိo္Oကေန အိo္_ပင္oOြက္ရၾကေၾကာင္း 
အဆုိပ`ရြာသူက ေ_ပာသည္¡
ကရင္အo¸_ိးသား oြတ္ေ_oာက္ေရးတပ္oေတာ္ (KNLA) တပ္ရင္း(ooo)oွ တပ္ရင္းoွ_း ဒုoုိo္oွ_း_ကးေစာေဖာဒိုက ¨oုိo္ဘိအဖြ¸က oင္_ပး ပစ္oတ္တာကေတာ့
oွန္တo္¡ ဒ`ေပo့ ရန္သူ႔တပ္ရင္းနံပ`တ္ အတိအက¸န႔ ႏွစ္ဖက္Oိoုိက္oကိုက¸ေတာ့ က¸ေနာ္တုိ႔ အေသး စိတ္ oသိရေသးဘူး¡"oု ေ_ပာသည္¡
Oုိ႔အ_ပင္ oုိo္oွ_းေစာဘိက နo္စပ္ေဒသရွိ ‰ooက္ေအာက္oံ ’GF တပ္ဖြ¸oင္o¸ားအားoုံးကို စစ္ေရး_ပင္ဆင္o အသင့္အေန အOားတြင္ oုပ္ေဆာင္Oားရန္  
_န္ၾကားoုိက္သည္oု နo္စပ္ေဒသoွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ သတင္းရပ္ကြက္အရ သိရသည္¡
oုိo္oွ_းေစာဘိ _းေဆာင္သည့္ နo္_oားေစာင့္တပ္ (’GF) တပ္ရင္း(oooo). (ooo_). (ooog)ႏွင့္ (ooog)o¸ားoွ အင္အား o,ooo ေက¸ာ္သည္ ေooအတြင္း 
_oိ_င္_ကးငူေဒသကို oင္ေရာက္စးနင္းသိo္းပုိက္o့_ပးေနာက္ ေoo _gရက္ေန႔oွစ@ ဒေကဘေအတံဆိပ္ ကို _ပန္oည္ တပ္ဆင္oုိက္သoို ေကအန္အo္o္ေအ 
တပ္ooာ(g)တို႔ႏွင့္ _ပန္oည္ oက္တြo့_ပး_ဖစ္ေၾကာင္း ေကအန္အo္o္ ေအ တပ္ooာ(g)oွ_း oုိo္oွ_းo¸_ပ္ေစာေဂ¸ာ္နက ေကအုိင္စကို ေ_ပာo့သည္¡
Œho•o ca‚•…on (နအဖ အရာရွိo¸ားက oိုo္oွ_းoုတ္သုန္အား နo္_oားေစာင့္တပ္အသြင္ေ_ပာင္းoေနစ_္ )
ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ သတင္းအရ oေန႔oနက္ _နာရအo¸ိန္တြင္ ရတoတုိင္းoွ_း oုိo္oွ_းo¸_ပ္Oြန္းေနoင္းက အေရွ¸ေတာင္တုိင္းစစ္ _ာနo¸_ပ္ ကြပ္ကoေအာက္ရွိ
ေရွ¸တန္း. ေနာက္တန္းoွ တပ္ရင္းတပ္ဖြ¸o¸ားအားoုံးကို တပ္oွန္႔Oား_ပး oက္နက္_ကး _oက္ပ` တပ္စိတ္အင္အား _oေက¸ာ္ Oုတ္oူကာ ေနာက္တန္းက¸န္
စစ္သည္အင္အားo¸ားကိုoည္း တပ္ရင္းoွ_းo¸ားကိုo္တိုင္ ေပးပို႔တင္_ပ ရန္ _န္ၾကားOားသည္oု စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ သတင္းရပ္ကြက္အရ သိရသည္¡
h••‚:ff–––—„…cne–s—or•f
တရုတ္ ကြန္_o_နစ္ပ`တ ႏွစ္  (_o )   _ပည့္ႏွင္႔ စိန္ေoၚoွo¸ား  
Thursday, 30 June 2011 08:20 ေoာက™ ႏိုင္ငံတကာသတင္း
     
oူoိုင္ o ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ကြန္_o_နစ္ပ`တo ႏွစ္ (_o)_ပည့္ ေoြးေန႔ _ဖစ္သည္¡ သက္တo္းရင္႔ ကြန္_o_နစ္ပ`တၾကးရ¸ ေoြးေန႔ကို ooု oo္းoo္းနားနား 
က¸င္းပသူo¸ားoွာ
ငတ္oြတ္ပိန္က¸_ံoွေနသည့္ ပစည္းo႔o¸ား ooုတ္ဘ. ကြန္_o_နစ္စကားအရ အဆအစ္ ေသြးစုတ္oည့္ ဘူoြာ ေဖာက္_ပန္ေရး အုပ္စုo¸ား _ဖစ္သည္¡ တရုတ္ဘူoြာတို႔က 
က¸င္းပoည့္ Oူး_oားoွသည့္ ႏွစ္ (_o) _ပည့္ တရုတ္ကြန္_o_နစ္ပ`တ¡
 
ooု ပ`တရ¸ အoိကအoာoံo¸ားoွာ အေ_oo႔ oြ_ပာ_ပာo¸ား ooုတ္ဘ. တရုတ္oူoတ္တန္းစားo¸ား _ဖစ္ေန_oင္းပင္¡ Oုိoူoတ္တန္းစားအoာoွာ o__o oုႏွစ္  
အေစာပိုင္းအOိ ပ`တO oရွိေသးoုပင္ ဆိုရoည္¡
oြန္o႔တ႔ o_ ႏွစ္ေoာက္ကoွ ပ`တO oူoတ္တန္းစားo¸ား အံုန႔က¸င္းန႔ oင္oာၾကသည္¡ ပ`တကို ေOာက္oံoွေပးတ႔ အေၾကာင္းကoည္း သူတို႔အတြက္  
ေနရာရႏိုင္oို႔. ပ`တoွာ အoိက ေနရာo¸ားo¸ား ရoူႏိုင္တာန႔အoွ¸ သူ႔တို႔စးပြားေရးoုပ္ငန္းo¸ားoွာ အက¸_ိးရွိႏိုင္တာoို႔ _ဖစ္သည္¡
 
oွားေတာ႔ooွား¡ ကြန္_o_နစ္ပ`တက oူoတ္တန္းစားo¸ားကို တင္း_ပည့္အဖြ႔oင္အ_ဖစ္ တံo`းဖြင႔္ေပးoိုက္တာန႔ ooံုၾကည္ႏိုင္ေoာက္ေအာင္  
စးပြားေရးတိုးတက္oာသည္¡ တရုတ္_ပည္ကို ဂoိုဘo္ စူပ`ပ`o` _ဖစ္ေအာင္ သူတို႔က တင္ေပးႏိုင္o႔သည္¡ ေနာက္ ငတ္oြတ္ေo`င္းပ`းoွန႔ သန္း go ေက¸ာ္  
သတ္_ဖတ္oွ _ကံ_o႔ရတ႔ _o ရာစု ေoာ္ေoတ္ ကေသာင္းကနင္းကာoo¸_ိး _ပန္oေရာက္ေအာင္ oo္ေၾကာင္းေ_ပာင္းႏိုင္o႔သည္¡ အOူးသ_ဖင္႔
တရုတ္ကြန္_o_နစ္ပ`တက ဆိုooက္oူနoံေoာင္း _ကံ_ေတြ႔ရတ႔ ကြန္_o_နစ္oြန္ အေ_oအေနo¸_ိး o_ဖစ္ရေအာင္ သတိOားေoွ¸ာက္oွo္း_oင္း _ဖစ္သည္¡
 
သို႔ေသာ္ ooု ပ`တတြင္ _ကးoားတ႔ စိန္ေoၚေတြ ရင္ဆိုင္ေနရသည္¡ အoိက စိန္ေoၚoွက အင္စတက¸_းရွင္း _ပ‘နာ _ဖစ္သည္¡ _ပးo႔တ႔ဆo္ႏွစ္အတြင္း
တရုတ္တစ္_းo¸င္း ဂ¸ဒပ oင္ေငြoွာ ေဒၚoာ og,ooo အOိ_oင္႔oာ_ပး. oူoတ္တန္းစား အေရအတြက္ သိသိသာသာ တိုးo¸ားoာo႔သည္¡
 
Oုိ တိုးတက္_oင္႔oားoာတ႔ စးပြားေရးန႔အတူ oူသားဖြ႔ံ_ဖိ_းoွကို ေရရွည္Oိန္းႏိုင္ဖို႔ အရည္အေသြး_oင္႔  
အင္စတက¸_းရွင္းo¸ား oိုအပ္oာသည္¡ အOူးသ_ဖင္႔ _ပေဒoို နo္ပo္o¸_ိးoွာ OိOိေရာက္္ေရာက္  
စြo္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ oိုအပ္ေနသည္¡ စြo္းေဆာင္ရည္_oင္႔ အင္စတက¸_းရွင္းo¸ား ရွိဖို႔oွာ အo¸_ိ္းသားOုတ္ကုန္Oက္. 
ကြန္ပ¸_တာ. ကား. ေoာင္စာ. oိုးေoွ¸ာ္တိုက္. oိုးပ¸ံတံတား. oရာoဆည္ စတာေတြOက္ ooု  
ပိုအေရး_ကးoာသည္¡
 
oိ္ုင္oာေကာင္းoြန္တ႔ အင္စတက¸_းရွင္းo¸ား ရွိoOားရင္ စးပြားေရးတိုးတက္oွ အေတာ္အသင္႔ ရOားတ႔ oင္ေငြ  
အoo္အoတ္ရွိ တိုင္း_ပည္o¸ား တစ္o¸ိန္o¸ိန္oွာ ဒုက™_ကး_ကး _ကံ_ၾက_o _ဖစ္သည္¡ _ပoာ. အာဂ¸င္တးနား. oင္နoြoား. ဆိုooက္oူနoံေoာင္း တို႔က
သက္ေသ_ဖစ္သည္¡
 
_ooo oုႏွစ္ The Fraser !ns•…•u•e ရ¸ သတ္oွတ္o¸က္အရ oက္ရွိ တရုတ္ အင္စတက¸_¸o¸ားရ¸ အရည္အေသြး အဆင္႔တန္း သတ္oွတ္o¸က္oွာ ogo ႏိုင္ငံအနက္  
အဆင္႔ o_ တြင္သာ ရွိသည္¡ တရုတ္အစိုးရရ¸ စြo္းေဆာင္oွ အရည္အေသြး အoွတ္_oင္႔oားေပo႔. တရား_ပေဒစိုးoိုးoွန႔ ဘက္ooိုတ႔ _ပေဒ 
အင္စတက¸_းရွင္းေတြက o¸ိနည့္oြန္းအား_ကးေနသည္¡ _ပေဒရ¸ အOက္တြင္ ကြန္_o_နစ္ပ`တ ရွိေနတာကို oံုးo _ပ__ပင္ေ_ပာင္းoဖို႔ oိုအပ္ေန_ပ¡
 
ေနာက္ တရုတ္ကြန္_o_နစ္ပ`တအတြက္ အ_oားစိန္ေoၚoွo¸ားကေတာ႔ oူ႔အoြင္႔အေရး ကိစ. _ပတ္သားတ႔ ႏိုင္ငံ_oားေရး oူo`ဒ. ကုန္ေစ¸းႏွန္း_oင္႔oားoွ. 
ေစ¸းကြက္စနစ္အတြက္ အေရးပ`တ႔ ဘ¬္အတိုးႏွန္း. စးပြားေရးတိုးတက္oွႏွန္း အရွိန္ေo¸ာ႔ဖို႔. _oo_ oုႏွစ္oွာ o¸_ိးဆက္သစ္ကို oေ_ပာင္းေပးရoo္႔ ေo`င္းေဆာင္oွ  
_ပ‘နာတို႔ _ဖစ္သည္¡
ေoာက™ ႏိုင္ငံတကာသတင္း
Source: F…n…c…a€ T…mes 8 “conom…s•
h••‚:ff–––—mau„„ha—or•f
နိုင္ငံoန္Oo္းo¸ားo ပင္စင္oေတြကို အစိုးရသစ္ တိုး_oွင့္သတ္oွတ္ေပး
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y အ့ံဘုန္း_oတ္    :   No •ommen•s 
အ_ငိo္းစားနိုင္ငံoန္Oo္းေတြ oံစားေနရရွိေနတ့ ပင္စင္oစာေတြကို အစိုးရသစ္က 
တိုး_oွင့္သတ္oွတ္ေပးoိုက္_ပoို့ ဒကေန့ အစိုးရပိုင္ရုပ္_oင္သံၾကားေတြoွာ ေဖာ္_ပoာပ`တo္¡
_ပည္ေOာင္စုအစိုးရအဖြ့ရ့ ဒကေန့ အစည္းအေoးအ_ပး အ_ငိo္းစားoန္Oo္းေတြရ့ စားoတ္ေနေရး ေ_ပoည္ေစဖို့ဆို_ပး ဘŠာေရးႏွင့္ အoြန္oန္_ကး_ာန 
oန္_ကး_းoွOြန္းက Oုတ္_ပန္ ေၾကညာ သတ္oွတ္ေပးoိုက္တာo _ဖစ္ပ`တo္¡
ဒoို တိုး_oွင့္ သတ္oွတ္oိုက္တာေၾကာင့္ ပင္စင္စား နိုင္ငံoန္Oo္း_ကးေတြ အေနန့ ပင္စင္စတင္oူo့တ့ ရာOူးန့ ကိုက္ညတ့ oက္ရွိ နိုင္ငံoန္Oo္းေတြရ့
ပင္စင္oစာေတြ အတိုင္း oာoo့္ oူoိုင္o ပင္စင္oစာက စတင္_ပး oံစားoြင့္ရရွိၾကoွာoို့ အ့ဒေၾကညာo¸က္က ဆိုပ`တo္¡
ဒoိုသတ္oွတ္တ့ ေနရာoွာေတာ့ နိုင္ငံoန္Oo္းေတြအ_ပင္ oြတ္oပ္ေရး အ_ကိုကာoက စတင္_ပး ေတာ္oွန္ေရးေကာင္စန့ _oန္oာ့ဆိုရွo္oစ္oo္းစ_္ပ`တ
ေoတ္ေတြက တာoန္Oo္းေဆာင္o့ၾကတ့ oတ္ေတာ္ကိုo္စားoွo္ေတြန့ နိုင္ငံေရးoုပ္ကိုင္o့သူေတြကို o¸း_oွင့္တ့ နိုင္ငံေရးပင္စင္oစာေတြoည္း
ပ`oင္oာပ`တo္¡
ပင္စင္တိုး_oွင့္oံစားoြင့္ ရရွိၾကတ့ နိုင္ငံoန္Oo္း ပင္စင္စားေတြအေနန့ oိoိတို့ရ့ oိoင္_ာနဆိုင္ရာရံုးေတြန့ နးစပ္ရာပင္စင္_းစး_ာနန့ ရံုးoြေတြကို အေOာက္အOား
စံုoင္ oူေဆာင္ ဆက္သြo္ၾကဖို့ကိုoည္း တိုက္တြန္းOားပ`တo္¡
ဒ့`အ_ပင္ နိုင္ငံေရးပင္စင္စားေတြ အေနန့oည္း သက္ဆိုင္ရာ oိoင္_ာန. ပင္စင္_းစး_ာနန့ ရံုးoြ. ေဒသဆိုင္ရာအုပ္o¸ုပ္ေရးoးရံုးအဆင့္ဆင့္. oတ္ေတာ္ရံုးကို  
အေOာက္အOားေတြန့ ဆက္သြo္oုပ္ေဆာင္ၾကဖို့oည္း တိုက္တြန္းOားပ`တo္¡
ဒoို ပင္စင္oစာေတြကို တိုး_oွင့္သတ္oွတ္ေပးဖို့ _ပးo့တ့ _ပည္ေOာင္စု oတ္ေတာ္အစည္းအေoးေတြoွာ oတ္ေတာ္ ကိုo္စားoွo္အo¸ိ_့က အဆို
တင္သြင္းo့ၾကတာကို ပo္o¸o့_ပးoွ အစိုးရက တိုး_oွင့္သတ္oွတ္ ေပးoာတာo _ဖစ္ပ`တo္¡
ဒ`န့ပတ္သက္_ပး ပင္စင္ကိစအဆိုေတြoွာ ပ`oင္ေဆြးေနြးo့တ့ တသးပုဂo _ပည္သူ့ oတ္ေတာ္ကိုo္စားoွo္ _းၾကည္_oင့္ (oသာ) oုဒိတာပြား_ကိုေပoo့္oည္း 
ေoဖန္စရာေတြoည္း ရွိေနတo္oို့ ဆိုပ`တo္¡
¨အရင္တုန္းက ပင္စင္စား_ကးေတြ ရတာန့ အo¸ား_ကး ကြာ_oား_ပးေတာ့ ရေနတ့အတြက္ ဒ`ကို oုပ္ေပးရတာေo¡ ဒoိုoုပ္oိုက္တ့အေပၚ က¸ေနာ္တို့ကေတာ့  
တo¸ုိး_oင္တာေoးေတာ့ ရွိတာေပ`့¡ က¸ေနာ္တင္ ooုတ္ပ`ဘူး¡ ဂ¸ာနo္ေတြoွာoည္း ေရးၾကပ`တo္¡ အေ_oအ_oစ္ ကစ_ပးေတာ့ _ပု_ပင္ေ_ပာင္းoဖို့ ဆိုတာ 
oိုအပ္ေသးတo္ေပ`့o¸ာ¡ တoုo¸င္း ကိစကို အo¸ား_ကိုက္oုပ္ေပးတာo¸ုိး အ_ပင္ေပ`့o¸ာ¡ တကo့္တကo္ oုပ္သင့္တာကေတာ့ ေငြေၾကးေ_းကြက္တို့.
ဘ¬္oုပ္ငန္းတို့ oာo¸ုိးေတြေပ`့¡ oင္ေငြကို oုိက္တိုးေပးေနoo့္အစား ကုန္ေ_းနန္းကို က¸ဆင္းေအာင္ oုပ္ဖို့ ဆိုတာo¸ုိးေတြေပ`့o¸ာ¡ ဒ` က¸ေနာ္တို့ _oင္တာ
အဒ`o¸ုိးေတြ _ဖစ္ေစo¸င္တာေပ`့¡ အစိုးရဘက္ကေန အoုက¸ေတာ့ အo¸ား_ကိုက္ သေဘာo¸ုိးေတြ oိုက္တာေတာ့ ေတြ¸ရတo္¡ ကုန္ေ_းနန္း က¸ဆင္းေရး 
ေကာ္oတဆိုတာေတာ့ အစိုးရက ဖြ့Oားတo္¡ oန္_ကးေတြန့ေပ`့o¸ာ¡ သူ့ရ့ oုပ္ေဆာင္o¸က္က တo¸ုိးေပ`့¡ ဒေနရာoွာ ေ_ပာoိုက္oို့ရွိရင္ ေပၚoစ ေရွ့ေနာက္
ညညြတ္o oရွိတ့ ကိစေတြ _ဖစ္oာနိုင္တာေပ`့¡ oစာတိုးေတာင္းသoွ¸ တိုးေပးတာo¸ုိး ရွိသoို တဖက္ကoည္း ကုန္ေ_းနန္း က¸ဆင္းေရး ooုပ္ဘေနရင္  
တိုင္း_ပည္  အo¸င္oပ`့ooားဆိုတ့ _ပ‘နာေတြေတာ့ ရွိတာေပ`့¡ ဒ`က¸ေနာ္ စးပြားေရးပညာ ရေOာင့္က ၾကည့္တာေပ`့¡"
_oန္oာနိုင္ငံoွာ _ပးo့တ့ စစ္ေကာင္စေတြ အုပ္o¸ုပ္o့တ့ o_oo oုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း o_o_ oုႏွစ္. o__g oုႏွစ္န့ _ooo _ပည့္ႏွစ္တို့တြင္ oန္Oo္းo¸ားo oစာနန္း.
ပင္စင္oစာႏွင့္oုပ္oo¸ား တိုး_oွင့္သတ္oွတ္ေပးတာေတြ _ပုoုပ္o့ဖူး ပ`တo္¡  ဒ`့အ_ပင္ _ooo oုႏွစ္န့ _ooo _ပည့္ႏွစ္ေတြoွာoည္း oန္Oo္းေတြရ့ oစာနန္းန့  
oုပ္oေတြကို တိုး_oွင့္ေပးတာ ရွိo့ပ`တo္¡
oာတု oက္နက္အသံုး_ပုoေၾကာင့္ ေဒသoံo¸ားကို ေ_ပာင္းေရ့oိုင္း
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y ဒoြဘ    :   No •ommen•s 
_oန္oာ့တပ္oေတာ္ရ့ ရွo္း_ပည္နo္အတြင္း Oိုးစစ္ေတြoွာ oာတုoက္နက္ အသံုး_ပုo ရွိoာတာေၾကာင့္ ေဒသoံ_ပည္သူေတြ oOိoိုက္ရေအာင္  
ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္က ေ_ပာင္းေရ့ဖို့ သတိေပး ေ_ပာၾကားOားပ`တo္¡
ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္
ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္ oo္oိုင္း_ာနo¸ုပ္တည္ရွိရာ oိုင္းရး_oို့နo္Oကို _oန္oာ့တပ္oေတာ္က Oိုးစစ္ဆင္တ့အo` oာတုoက္နက္ေတြ အသံုး_ပုoo္oို့ သတင္းေတြ
Oြက္oာတ့အတြက္ ေဒသoံ_ပည္သူေတြ Oိoိုက္ooရွိေအာင္ ေ_ပာင္းေရ့oုိင္းတာ _ဖစ္တo္oုိ့ ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္ရ့ ဆက္သြo္ေရး အရာရွိ oိုo္oး_ကးပိုင္ဖက
oုoို ေ_ပာပ`တo္¡
¨တပ္oေတာ္က oာတုေoဒေဆး သုံးoo္oုိ့ က¸ေနာ္တုိ့ သတင္းရေတာ့ က¸ေနာ္တုိ့ _ပည္သူေတြ oန္Oo္းေတြကို ေ_ပာင္းေရ့ေနOိုင္ဖုိ့ အoိန့္ေပးoိုက္_ပ¡ 
ဘာ_ဖစ္oုိ့oဆုိေတာ့ _ပည္သူေတြကို Oိoို့ရွိရင္ ေတာ္ေတာ္ဒုက™ေရာက္oo္¡ ဒ`ေၾကာင့္oုိ့ အOိအoို္က္ နည္းနုိင္သoွ¸ နည္းေအာင္ က¸ေနာ္တုိ့ _ကိုတင္_ပင္ဆင္o  
အေနန့ _ပည္သူန့ oန္Oo္းေတြကုိ ေဘးoြတ္ရာoွာ Oြက္oုိင္းOား_ပ¡"
_ာေန_ပည္သူ့စစ္ အသြင္ေ_ပာင္းဖို့ _ငင္းဆန္o့တ့ ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္ကို _oန္oာ့တပ္oေတာ္က _ပးo့တ့ oတ္oက Oိုးစစ္ဆင္ေနo့ရာ  oြန္o g ရက္ေန့က 
တန့္oန္းန့ oိုင္းရး_oို့နo္ၾကားoွာရွိတ့   ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္ g oိုင္ တပ္စoန္း တိုက္ပြoွာ ရွo္းတပ္သားအo¸ိ_့ oူးေooက¸သြားတာေတြ ရွိo့တ့အတြက္  
အစိုးရတပ္ဘက္က oာတုoက္နက္ေတြ သံုးo့တo္oို့   ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္ တပ္ooာ go က တပ္oးက အတည္_ပုေ_ပာၾကားo့ပ`တo္¡
oက္ရွိအေ_oအေနoွာoည္း oo္oိုင္းအနးတoိ_က္oွာ ေဒသoံေတြ oရွိသေoာက္ _ဖစ္_ပး အ_oားေဒသေတြကို ေ_ပာင္းေရ့ေနOိုင္ေနတo္oို့ ေဒသoံအo¸ိ_့က 
ဆိုပ`တo္¡
အoားတူ သေပ`_oို့နo္ ဆိုင္ေက¸ာ့ေဒသoွာoည္း ရွo္းတပ္oေတာ္ရ့ ေကာင္းစo္oိုင္း ေ_oကုပ္စoန္းကို အစိုးရတပ္က oင္သိo္း_ပးေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြေတြ  
ဆက္oက္_ဖစ္ပြားေန_ပး ေဒသoံေတြကိုပ` oွားoြင္းပစ္oတ္oေတြန့ ရွo္းတပ္oေတာ္ကoို့ စြပ္စြ_ပး ႏွိပ္စက္တာေတြ ရွိေနတ့အတြက္   အ့ဒေဒသက ရြာ _ ရြာOက္  
oနည္း ေဒသoံေတြ Oြက္ေ_ပးတိo္းေရွာင္ေနရပ`တo္¡
oတ္oကေန oြန္oအOိ အစိုးရတပ္န့ ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္တို့ o¸ုံoိုတိုက္ပြ ေပ`င္း အနည္းဆံုး oo ေက¸ာ္ _ဖစ္ပြားo့_ပး ရွo္း_ပည္တပ္oေတာ္ဘက္က ေ_oကုပ္စoန္း g
oု oက္oတ္o့ရပ`တo္¡
oေန့ညေန g နာရေoာက္ကoည္း သေပ`_oို့နo္ oိုင္းoာ ေက¸းရြာအုပ္စု oိုတြန္ရြာနားoွာoည္း တိုက္ပြ_ဖစ္ပြားေန_ပး အေသးစိတ္ကို oသိရေသးဘူးoို့  
အက္စ္အက္စ္ေအ တပ္oးတေoာက္က ေ_ပာပ`တo္¡
ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ပုဂံဘုရားဖူးOြက္oည္
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y အ့ံဘုန္း_oတ္    :   No •ommen•s 
အo¸ိ_း သားဒoိုကေရစအဖြ့ o¸ုပ္ အေOြ ေOြအတြင္းေရးoး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္oာ 
oၾကာoင္ကာoအတြင္း _oန္oာနိုင္ငံကို ေoတ•အoည္အပတ္ ေရာက္ရွိ ေနတ့ သားငo္ ကိုOိန္oင္းန့ အတူ ပုဂံဘုရားဖူးသြားဖို့ ရွိတo္oို့ အဖြ့o¸ုပ္ooို_ပန္ၾကားေရး
အဖြ့‡င္ _းအုန္း_ကိုင္က ေ_ပာပ`တo္¡
oန•ေoး တိုင္းoရးစ_္oာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ့ oိသားစုကိစ_ဖစ္တ့ အတြက္ oရးစ_္န့ပတ္သက္တ့ အေသးစိတ္ကို Oုတ္_ပန္ဖို့ oရွိဘူးoို့ oည္း _းအုန္း_ကိုင္က
ေ_ပာပ`တo္¡
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရ့ ဒoရးစ_္oာ _oog oုႏွစ္ ေo go oွာ အၾကo္းဖက္တိုက္oိုက္oံရ_ပး Oိန္းသိo္းoံရတ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒပoင္းoရးစ_္အ_ပးoွာ 
ရန္ကုန္_ပင္ပကို Oြက္oo့္ ပOoဆံုး oရးစ_္oည္း_ဖစ္ပ`တo္¡
ဒဘုရားဖူး အစအစ_္oတိုင္o ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ့ ရန္ကုန္_oို့ _ပင္ oရးOြက္oo္oို့  ေ_ပာဆိုo့_ပးတ့ ေနာက္ ဒo _g ရက္ေန့ က oန• ေoးက oo္းေဘးoွာ 
ရပ္Oားတ့ ကားအပ`အ‡င္ ေန_ပည္ေတာ္န့ _ပင္_းoြင္တို့ က oူoေနတ့ အိo္ေတြoွာ oံုးေပ`က္ကြo ေတြ _ပိုင္တူ_ဖစ္ပြားo့ ပ`တo္¡
ဒ`န့ ပတ္သက္_ပးေတာ့oည္း _oန္oာ့ အေရးန့ ပတ္သက္_ပး နိုင္ငံတကာန့  ေo့oာေစာင့္ ၾကည့္သူ ေတြၾကားoွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ့ oရးစ_္ ေတြအေပၚ စိုး
ရိo္ပူပန္o ေတြ _ဖစ္o့ ပ`တo္¡
ဒအေ_oအ ေနoွာပ သoတသစ္ _းသိန္စိန္ အစိုးရက အo¸ိ_းသားဒoိုကေရစအဖြ့ o¸ုပ္ တရား‡င္ရပ္တည္ ေနoကို ကန့္ သတ္ပိတ္ပင္o ေတြ _ပုoုပ္oာသoို ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ့ ရန္ကုန္_ပင္ပ oရးစ_္ ေတြန့ပတ္သက္_ပး ေတာ့ oည္း နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကတဆင့္  ေ‡ဖန္ ေရးသားo ေတြ ရွိo့ ပ`တo္¡
နo္စပ္ တိုက္ပြo¸ားႏွင့္ ပတ္သက္_ပး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ o အ_oင္ သေဘာOား
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y ဒoြဘ    :   No •ommen•s 
ကo¸င္_ပည္နo္အပ`အ‡င္ နo္စပ္ ေဒသတိုက္ပြ ေတြန့ ပတ္သက္_ပး _oန္oာ့ ဒoိုကေရစ
ေo`င္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ့ အ_oင္သေဘာOားေတြကို တင္ဆက္Oားပ`တo္¡
ပOoဆံုးအ ေနန့ အoု_ဖစ္ ေနတ့ နo္စပ္စစ္ပြ ေတြ ရပ္တန့္ သြားဖို့ က အo¸ိ_းသားရင္ၾကားေစ့ေရးoုပ္ဖို့ _ငိo္o¸o္းေရး အေရးပ`ပံုေတြကို oုoို ေ_ပာသြားပ`တo္¡
¨က¸oနားoည္သ ေoာက္ကေတာ့ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ဒoာေတြအားoံုး _ငိo္းo¸o္းသြား_ပoို့ ဆို ေပoo့္ oည္း ကo¸င္တပ္ ေတြဘက္က ေ_ပာတာေတာ့ _ငိo္းo¸o္း
တo္ဆိုတာ ooုတ္ ေသးပ`ဘူး¡ စပ္ၾကားစပ္ၾကား တိုက္oိုက္o ေoးေတြ ရွိေနေသးတo္oို့ ဆိုပ`တo္¡ ဒoာေတာ့ o_ဖစ္သင့္ တ့ ကိစပ`¡ က¸oတို့နိုင္ငံoွာ _ငိo္းo¸o္း
_ပးေတာ့ တကo့္ ကို အားoံုးအတြက္ ညညညြတ္ညြတ္န့ oံုoံု_oံု_oံု_ဖစ္တ့ တိုင္း_ပည္ _ပည္ ေOာင္စုတoု _ဖစ္ဖို့ ဆိုရင္ ဒoိုကိစo¸ိ_းေတြက ေပၚကို oေပၚသင့္ ပ`ဘူး¡ 
က¸oအေနန့ ဒoိုoာေတြ_ဖစ္oာoို့ အo¸ိ_းသား_ပန္oည္ရင္ၾကားေစ့ ေရးအတြက္ ပို_ပးေတာ့ _ကိုးစားရoo္oို့ ဒoိုပ_oင္တo္¡ တo¸ိ_့ ကေတာ့ ဒ`က အo¸ိ_းသား
_ပန္oည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ပ¸က္_ပားေစတo္oို့ ဆိုတ့ဘက္က _oင္တာေပ`့ေနာ္¡ က¸o_oင္တာေတာ့ ပို_ကိုးစားဖို့ oိုတo္¡ ဒoိုကိစ ေတြက က¸oတို့ကို သတိ ေပး
ေနသoိုပ¡ က¸oတို့oာ အo¸ိ_းသားရင္ၾကားေစ့ေရး _ဖစ္ ေအာင္ooုပ္oို့ ရွိရင္ ေနာင္ဒုက™အo¸ိ_းo¸ိ_း ဒတိုင္း_ပည္က ေတြ¸ၾကံုရ_းoွာပoို့ သတိ ေပးေနသoို _ဖစ္တာ
ေၾကာင့္oို့ oို့ ဒအ_ဖစ္အပ¸က္က က¸oတို့ အo¸ိ_းသားရင္ၾကားေစ့ ေရးကို ပို_ပးေတာ့ တန္ဖိုးOားရoo္¡ ရင္ၾကားေစ့ ေရးကို _ဖစ္ေ_oာက္ ေရးအတြက္ ပို_ကိုးစားရoo္. 
_ကိုးပo္းေဆာင္ရြက္ရoo္oို့ က¸o ဒoို_oင္ပ`တo္¡ _ငိo္းo¸o္းေရးအတြက္ အoိကoိုအပ္o¸က္ကေတာ့ နားoည္ဖို့ ပ ေo¡ ဘo္သူ့ ၾကားoွာပ _ဖစ္_ဖစ္ _ငိo္းo¸o္း
o¸င္တo္ဆိုရင္ oိုဘက္အ_oင္ကို ဒဘက္က နားoည္oွ. ဒဘက္အ_oင္ကို oိုဘက္ကနားoည္oွ. ဒ`နားoည္o ေပ`့¡ နားoည္oကို အေ_oooံဘန့ ေတာ့ _ငိo္းo¸o္းေရး
ဘက္ကို ေရာက္ဖို့ ဆိုတာ အင္oတန္oွ oက္ပ`တo္¡ အ ေတာ့ ဒoိုနားoည္oကို oူဖို့ ေနရာoွာေတာ့ အ_oင္က¸o္ဖို့ oိုတo္¡ ကိုo္oိုo¸င္တာ တoုတည္းကိုပ စ_္း
စားေနoို့ o_ဖစ္ဘူး¡ ကိုo့္ ရ့ ဆႏ”တoုတည္းကိုပ ေရွ့တန္းတင္ ေနoို့ o_ဖစ္ဘူး¡ အo¸ားေကာင္းက¸ိ_းအတြက္ ဘo္oိုoုပ္သင့္ သo¡ အo¸ားက ဘာoိုo¸င္သo¡ 
က¸oတို့ _ပည္သူ_ပည္သားအo¸ားစုက _ငိo္းo¸o္းေရးပ oိုo¸င္တာပ¡ က¸oတို့ တေoာက္oွ ဒoိုတိုက္oိုက္o ေတြ _ဖစ္ ေနတာကို ooိုoားဘူး¡ တိုက္oိ္_က္o ေတြ 
_ဖစ္တo္ဆိုရင္ ဘo္ ေနရာoွာပ _ဖစ္_ဖစ္ ကo¸င္oွာပ_ဖစ္_ဖစ္. ရွo္းoွာပ_ဖစ္_ဖစ္. ကရင္oွာပ_ဖစ္_ဖစ္. oြန္oွာပ_ဖစ္_ဖစ္. က¸န္တ့ ရoိုင္ေတြ ေရာ. o¸င္းေတြ ေရာ. ooာေတြ
ေရာ အင္oတန္oွ စိတ္ပူရတo္¡ စိတ္oေကာင္း_ဖစ္ရတo္¡ ဘာoို့ oဆို ေတာ့ က¸oတို့ က အားoံုးအတူတူပ¡ ဒနိုင္ငံOoွာ အတူတူ ေနၾကသူ ေတြ _ဖစ္တo္¡ ဒေ_o
ေပၚေန. ဒ ေရကို ေသာက္. ေနတ့သူ ေတြပ. ဘo္စိတ္o¸o္းသာပ`့oo¡ အေတာ့ _ငိo္းo¸o္းေရး oိုo¸င္တo္ဆိုရင္ နံပ`တ္တစ္က ဆႏ”ကေတာ့ ရွိရoွာေပ`့ ¡ က¸oတို့ ရိုးရိုး
ပ တရားသေဘာအရ. ေအာင္_oင္_oင္းတရား ေoးပ`းရ့ သေဘာအရ ေ_ပာရoo္ဆိုရင္ _ငိo္းo¸o္းေရးရဖို့ဆိုတာ _ငိo္းo¸o္းေရးoိုo¸င္တ့ ဆႏ”က ပOoပ¡ အဒ`န့ 
စရoွာပ¡"
ဆက္oက္_ပး ကo¸င္_ပည္နo္န့ Oိစပ္ ေနတ့ တရုတ္အစိုးရအေပၚOားရွိတ့ သေဘာOားအ_oင္ကိုoည္း oုoို oွတ္o¸က္ ေပး ေ_ပာပ`တo္¡
¨တရုတ္အစိုး ရကoည္း က¸oတို့ _oန္oာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားေတြရ့ _ငိo္းo¸o္းေရး oိုo¸င္တ့ စိတ္ဆႏ”ကို ေoးစား_ပးေတာ့ တတ္နိ္_င္သo¸ွ oုပ္ ေပးသင့္ တo္oို့  
က¸oOင္ပ`တo္¡ ဘာ_ဖစ္oို့ oဆို ေတာ့ က¸oတို့ ေတြက အိo္နးနားo¸င္းေတြေo¡ oိုဘက္ဒဘက္ပ¡ oိုဘက္ဒဘက္ အင္oတန္oွ နးကပ္ ေနတ့ အိo္နးနားo¸င္း
ေတြoာ တဖက္အိo္က oသာoာရင္. တဖက္အိo္က o_ငိo္းo¸o္းရင္. oိုဘက္အိo္ကေကာ ဒoာေတြကို ooံစားရဘ ေနနိုင္ooား¡ အoု _ပoာအား_ဖင့္ ဆိုရင္  
ဒုက™သည္ ေတြက oိုဘက္နိ္_င္ငံကို ေ_ပးတo္¡ က¸oတို့ ၾကားတo္¡ ဒoိုတိုက္ပြ ေတြ _ဖစ္ကတည္းက တo¸ိ_့ဒုက™သည္ ေတြက တရုတ္နိုင္ငံဘက္ကို ေ_ပးသြားတo္oို့  
က¸oတို့ ၾကားရတo္¡ အ ေတာ့ ဒနိုင္ငံoွာ o_ငိo္းo¸o္းဘူး¡ ကိုo့္ ရ့ အိo္နးo¸င္းနိုင္ငံoွာ o_ငိo္းo¸o္းဘူးဆိုရင္ ကိုo့္နိုင္ငံကိုပ Oိoာတာပ ဆိုတာေတာ့ တရုတ္ ေo`င္း
ေဆာင္ေတြoို အေ_oာ္အ_oင္ _ကးတ့ ပုဂိ_o္_ကးေတြေတာ့ နားoည္oွာ _ဖစ္ပ`တo္¡ အဒနားoည္oအေပၚoွာ အေ_ooံ_ပးေတာ့ က¸oတို့ _oန္oာနိုင္ငံoွာ _ငိo္းo¸o္းေရး
_ဖစ္ဖို့ အတြက္ တတ္နိ္_င္သo¸ွ ေတာ့ ‡ိုင္း_ပးေတာ့ _ကိုးပo္းေပးသင့္တo္oို့ က¸oOင္တo္¡ ေပးoo္oို့ oည္း က¸ooံုၾကည္ပ`တo္¡ တကo္ ေတာ့ ဘo္သူ့ ရ့ ၾကား
‡င္ေစ့ စပ္ooွ ooိုဘန့ ကိုo့္ အo¸င္းo¸င္း ေ_ပoည္ ေအာင္oုပ္နိုင္ရင္ ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပ`့¡ ဒ`ေပoo့္ က¸oတို့ ရ့ အoု ေoတ္ ကoာ_ကးoွာဆိုရင္ အားoံုးက 
တတိုင္း_ပည္န့ တတိုင္း_ပည္ ဆက္နo္o ေတြက ရွိ ေနေတာ့ ‡ိ္_င္း‡န္း_ပးေတာ့ _ငိo္းo¸o္းေရးအတြက္ _ကိုးပo္းေပးတာ. ဖ¸န္ေ_ဖေပးတာ. ၾကားေနေဆာင္ရြက္ ေပးတာက 
ဘo္oာoွ တန္ဖိုးoရွိတာ oရွိပ`ဘူး¡ ဒ`ေတြက oုပ္သင့္ တ့ အoုပ္ ေတြပ`¡ ေစတနာoွန္oွန္န့ oုပ္ေပးတo္ဆိုရင္ က¸oတို့ က _ကိုဆိုရoွာ_ဖစ္ပ`တo္¡"
စစ္ေၾကာင့္ Oြက္ ေ_ပးတိo္းေရွာင္ေနၾကရတ့ စစ္ ေ_ပးဒုက™သည္ ေတြကိုoည္း အoုoို အားေပးတိုက္တြန္း စကားဆိုပ`တo္¡
¨စစ္ေၾကာင့္ _ဖစ္oာတ့ ဒုက™သည္ ေတြန့ ပတ္သက္_ပးေတာ့  ေ_ပာရoo့္ စကား ႏွစ္ oုရွိတo္¡ တoုကေတာ့ သူတို့ ေရာက္သြားတ့ နိုင္ငံ ေပ`့¡ _ပoာ က¸oတို့  
ကo¸င္အo¸ိ_းသားတပ္ေတြန့ ဒဘက္က တပ္oေတာ္တပ္ ေတြန့ _ပ‘နာ_ဖစ္တ့ အo¸ိန္oွာ တရုတ္_ပည္ဘက္ကို Oြက္ ေ_ပးသြားတ့ ဒုက™သည္ ေတြ ေတာ္ ေတာ္o¸ား
တo္oို့ ၾကားသိရတo္¡ အဒ ေတာ့ ပOoဆံုး သတင္းစကားပ`းရoွာက တရုတ္နိုင္ငံ ေပ`့¡ ဒoိုဒုက™သည္ ေတြ ‡င္oာတ့ အo`oွာ ကရု¬ာန့ ဆက္ဆံ ေပးပ`. နား
oည္o ေပးပ`¡ သူတို့ oာoည္း သူတို့ ရ့ အိုးအိo္ ေတြ. ရြာေတြ. _oို့ ေတြကို စြန့္ _ပးသြားo¸င္တာ ooုတ္ပ`ဘူး¡ ဒoို ဒုက™ ေတြကို ooံနိုင္ဘူး¡ ဒုက™သည္ဆိုတာ ဒုက™
ေတြကို သo္_ပးေ_ပးရတာပ`¡ တ_oားသo္စရာoရွိဘူး¡ ကိုo့္ အိo္oည္း ပစ္o့¡ ကိုo့္ ရြာoည္း ပစ္o့ . ဒုက™ ေတြသာ သo္_ပးေ_ပးရတ့ ဒုက™သည္ ေတြပ`¡ အဒ`ေၾကာင့္  
ကရု¬ာန့ _oင္ပ`¡ တတ္နိ္_င္သo¸ွ ကူညပ`ဆိုတာ ပOoဆံုးေတာ့ ဒဒုက™သည္ ေတြ ေရာက္သြားတ့ နိုင္ငံက အ_ကးအက ေတြကို က¸oသတင္းစကား ပ`းo¸င္ပ`တo္¡ 
က¸oတို့ ဒုက™သည္ ေတြကို ေတာ့ က¸oေ_ပာo¸င္တာက ေo¸ွာ္oင့္ oကို oစြန့္ oတ္ပ`န့ ¡ က¸oတို့ အားoံုး ဒနိုင္ငံကို ဆႏ”oရွိဘန့ စြန့္ oြာသြားတ့ oူoွန္သo¸ွ အားoံုး
_ပန္oာနိုင္ ေအာင္oို့ က¸oတို့ ဆက္_ကိုးစားပ`oo္¡ ဒဒုက™သည္ ေတြရ့ အေ_oအေန. ဒုက™သည္ ေတြ oံစားေနရတ့ အေ_oအေနေတြကို oသိတ့oူ ေတြဆိုတာ 
oရွိၾကပ`ဘူး¡ ဒနိုင္ငံoွာ သိၾကပ`တo္¡ ကoာကoည္း သိၾကပ`တo္¡ ကူညo¸င္တ့ oူ ေတြoည္း အo¸ား_ကး ရွိၾကပ`တo္¡ ဒ`ေၾကာင့္  ေo¸ွာ္oင့္o¸က္ကို oစြန့္
oတ္ပ`န့ ¡ သတ•ိ ေoြးပ`¡ ကိုo္ ေရာက္သြားတ့ နိ္_င္ငံက ပုဂိ_o္ ေတြကိုoည္း ကိုo့္ ကို ဒoိုoက္oံတ့ အတြက္ ေက¸းoူးတရားန့ ဆက္ဆံပ`¡ က¸oတို့ တေန့ က¸oို့ရွိရင္  
က¸oတို့ တိုင္းရင္းသားo¸ား အားoံုးoာ oံုoံု_oံု_oံု oြတ္oြတ္oပ္oပ္န့  ေနနိ္_င္တ့ _ပည္ ေOာင္စု_ကးကို Oူ ေOာင္ဖို့ _ကိုးစားေနပ`တo္ ဆိုတာကို oေo့ပ`န့ ¡"
ေနာက္ဆံုးအေနန့ ရင္ဆိုင္တိုက္ ေနၾကတ့ ႏွစ္ဘက္စစ္သည္ ေတြကို အoုoို တိုက္တြန္းသြားပ`တo္¡
¨က¸oရ့ စိတ္Ooွာေတာ့ ဘo္သူoွ တကo္ ေတာ့ တ_oားoူတေoာက္ကို တိုက္oိုက္o¸င္တ့ စိတ္ရွိoo္oို့ oOင္ဘူး¡ အဒoို oူေတြအo¸င္းo¸င္း သဘာ‡အရ 
တိုက္o¸င္oိုက္o¸င္တ့ ပုဂိ_o္o¸ားoာ အင္oတန္oွ ရွားပ`တo္¡ ဒ_oန္oာ့တပ္oေတာ္သားေတြ ေကာ. ကo¸င္တပ္က တပ္သားေတြေကာက သူတို့ စိတ္Ooွာ 
ဒoိုစစ္Oြက္္တိ္_က္ရတာ ဘo္oိုoုပ္ စိတ္o¸o္းသာနိ္_င္oo¡ က¸oစ_္းစားၾကည့္တာ. စစ္Oြက္တိုက္တo္ဆိုတာ ကိုo့္ အသက္oည္း ေပ¸ာက္ဆံုးသြားနိ္_င္တo္¡ 
အသက္oေပ¸ာက္ဆံုးတာေတာင္oွ ဒုက™ိတ _ဖစ္သြားနိုင္တo္¡ ဒoို ကိုo္ကေန ဒုက™ိတ_ဖစ္သြားoို့ အေနာက္ကေန ဒုက™ ေရာက္oo့္ ကိုo့္ oိသားစု ေတြ ရွိoo္¡ 
အဒေတာ့ ဘo္တပ္သားေတြက ဒoိုအoုပ္o¸ိ_းကို oုပ္o¸င္ပ`့ oo¡ ေနာက္_ပး က¸oတို့ က အo¸င္းo¸င္းေတြ. အ_ပင္oူကိုoည္း တိုက္ ေနတာ ooုတ္ဘူး¡ 
ကo¸င္တပ္သားေတြေကာ. ooာ့ တပ္oေတာ္ တပ္သားေတြေကာ က¸oတို့ အားoံုးoာ ဒ_ပည္ ေOာင္စု_ကးရ့ သားသoးေတြ အားoံုး_ဖစ္တo္¡ အ ေတာ့ က¸oတို့ က 
တoိသားစုပ¡ ကိုo့္ oိသားစု အo¸င္းo¸င္းကို _ပန္_ပးေတာ့ တိုက္oိုက္ ေနသoို. _ပန္_ပးေတာ့ ဒုက™ ေပးေနသoို သတ္_ဖတ္ ေနသoို _ဖစ္ေနတ့ ကိစက ဘo္သူ့
အတြက္oွ စိတ္o¸o္းေ_o့ စရာ ေကာင္းတo္oို့ က¸ooOင္ဘူး¡ အဒ ေတာ့ က¸oကေတာ့ oိုဘက္ဒဘက္ တပ္သားေတြကို စိတ္Ooွာ စြစြ_o_o Oားေစo¸င္တo္¡ 
က¸oတို့ အားoံုးက ဒနိုင္ငံသားေတြပ`¡ ဒoိုအေ_oအေနoွာ ကိစရပ္အo¸ိ_းo¸ိ_းေၾကာင့္ . အေၾကာင္းအo¸ိ_းo¸ိ_းေၾကာင့္ အo¸င္းo¸င္းကို တိုက္oိုက္ ေနရေပoo့္ တေန့
တo¸ိန္တo`oွာ က¸oတို့ oာ တကo့္ညရင္းအစ္ကို ေတြသဖြo္ _ပန္_ပးoက္တြရoo့္oူ ေတြ _ဖစ္တo္ဆိုတာကို ဘo္ ေတာ့ oွ oေo့ ပ`န့. နာၾကည္းစိတ္ o‡င္ပ`ေစန့. 
ဘo္oိုစိတ္o¸ိ_း ‡င္ရooည္းဆိုရင္ ေနာင္င`တို့ ဒ`o¸ိ_းေတြ o_ဖစ္ ေအာင္ င`တို့ တတ္နိ္_င္သo¸ွ _ကိုးစားသြားoo္ဆိုတ့ စိတ္ကိုသာ oိုင္oာေအာင္oုပ္ပ`oို့ က¸oက
ေတာ့ တိုက္တြန္းo¸င္ပ`တo္¡"
ဖားကန့္_oို့နo္ တြင္ ဆုိးဆုိးo`းo`း ေရ_ကးo_ဖစ္
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y ေနာ္နုိရင္း   :   No •ommen•s 
ကo¸င္_ပည္နo္ ဖားကန့္_oို့နo္အတြင္း ဒကေန့   ေရ_ကးေရoွ¸ံo ဆုိးဆုိးဆုိးo`းo`း 
_ဖစ္ပြားေနပ`တo္¡
ဖားကန့္_oို့ အပ`အoင္ _ရုေo¸ာင္းတေoွ¸ာက္က ရြာေတြoွာ ေရနစ္ေနတာ _ဖစ္_ပး ဖားကန့္_oို့နo္ oုံးoင္းရြာoo္oo္းooွာ ေရ g ေပေoာက္ _oင့္တက္o့oုိ့  
အကုန္oုံး ေo`င္oုိးေတြေပၚoွာ တက္ေနၾကရတo္oုိ့ oုံးoင္းရြာသားတ_းက ေ_ပာပ`တo္¡
ဒ`ေၾကာင့္ ပ¸က္စးoနန္းက သိန္းေပ`င္း ေသာင္းo¸oo္oုိ့ သူက ေ_ပာပ`တo္¡
¨ဆုံးရံးတာေပ`့¡ ရွိရွိသoွ¸ ပတ္ပတ္oည္ အကုန္oုံး¡ ကုိo္oည္း သူ့ကုိ oကo္နုိင္. သူoည္း ကုိo့္ကုိ oကo္နုိင္ အကုန္ဆုံးရံးတာပ¡ ဆန္အိတ္ေတြ နုိ့ဆဖာေတြ
အကုန္oုံးပ¡ oန့္oွန္းတြက္ရင္ေတာ့ သိန္းေပ`င္း ေသာင္းo¸oွာေပ`့¡"
ညေနပုိင္းoွာေတာ့ ေရဆက္oတက္ေပoo့္ ရြာတြင္းေရေတြ တန့္ေနတo္oုိ့ ဆုိပ`တo္¡
oုံးoင္းရြာoာ အိo္ေ_o g ေOာင္ေoာက္ရွိတ့ ရြာ_ကးတရြာ_ဖစ္_ပး o¸င္းတြင္း_oစ္ အတြင္း စးဆင္းေနတ့ _ရုေo¸ာင္ေဘးoွာ တည္ရွိေနတ့အတြက္ အoုoုိ  
ေရေဘးၾကံုရတာoုိ့ ဆုိပ`တo္¡
oက္ရွိေရ_ကးေနတ့အတြက္ ေဒသoံရြာသားေတြoာ အိo္ေo`င္oုိးေတြoွာ တက္ေနၾက_ပး တo¸ုိ့ေတာ့ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ oိoိဘာသာ အဆင္ေ_ပသoုိ  
oုပ္ေဆာင္ေနၾကရတo္oုိ့ အဒ ရြာသားက ေ_ပာပ`တo္¡
¨ကုိo့္အစအစ_္န့ ကုိo္ပ¡ ေo`က္ဆြ_ပုတ့သူက _ပုတ္. ဆန္ရွိတ့သူက ေo`င္oုိးေပၚoွာ Ooင္းအုိးေoး တည္_ပးေတာ့ စားၾကေပ`့¡ တ_oားကေတာ့ ဘာoွ
ေoွ¸ာ္စရာoရွိပ`ဘူး¡"
ဒoုိဆုိးဆုိးo`းo`း ေရ_ကးo _ဖစ္ပြားတာoာ စးပြားေရးသoားေတြက ေရတူးေဖာ္ရာoွာ ေo¸ာင္းတြင္း ေ_oစာေတြဖုိ့_ပး _ပန္oည္တူးေဖာ္တာ oရွိတ့အတြက္
ေo¸ာင္းေရ_ကးoာ_ပး ရြာO ေရ_oုပ္္ကုန္တာoုိ့ ဆုိပ`တo္¡
¨အoိက ေရ_ကးတာက ေo¸ာင္းကိုoေဖာ္oုိ့ပ`¡ ေရက¸င္းေတြoုပ္တ့oာေတြက အကုန္oုံး ေo¸ာင္းOကုိ ေ_oစာေတြ ဖုိ့Oားေတာ့ ေ_oစာက တက္oာoုိ့ ေo¸ာင္းက 
_oင့္တက္oာ_ပး ရြာက နိo့္_ပး _oုပ္သြားတo္¡ ဒႏွစ္က ပုိဆုိးတo္¡ ေo`င္းoုိးေတြဘာေတြ ေဖာက္Oြက္_ပးoွ ေနရတာဆုိေတာ့ ပုိဆုိးတာေပ`့¡ စားတ့oူကေတာ့
oုပ္စားသြားၾကတာေပ`့. သူေ_းေတြက o¸o္းသာ_ပးရင္ o¸o္းသာ. က¸ုပ္တုိ့ ဆင္းရသားေတြကေတာ့ နစ္_ပးရင္း နစ္ၾကတာေပ`့¡ "
ဒအoု ေရ_ကးo _ဖစ္တာoာ ႏွစ္ေပ`င္း go အတြင္း ေရ_ကးo အဆုိးo`းဆုံး _ဖစ္တာoုိ့ ေဒသoံက ေ_ပာပ`တo္¡ အရင္ o__g oုႏွစ္ကoည္း _ဖစ္ပြားo့ဖူးေပoo့္  
ဒႏွစ္ေoာက္ oဆုိးo`းဘူးoုိ့ ေဒသoံေတြက ေ_ပာပ`တo္¡
ကo¸င္_ပည္နo္အစိုးရ ေကအိုင္အိုႏွင့္ စစ္ရပ္စေရးေဆြးေနြး
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y ေအး  နိုင္     :   No •ommen•s 
ကo¸င္_ပည္နo္အစိုးရ ကိုo္စားoွo္အဖြ့တဖြ့န့ ကo¸င္oြတ္oပ္ေရး တပ္oေတာ္  
ကိုo္စားoွo္အဖြ့ ဒကေန့ ေတြဆုံ_ပး အစိုးရတပ္န့ ေကအိုင္ေအအၾကား တိုက္ပြရပ္ေရး ကိစ ေဆြးေနြးၾကတo္oို့ တရုတ္ -_oန္oာနo္စပ္  
စစ္ေရးအကoတ္သူေတြက ေ_ပာပ`တo္¡
ကo¸င္_ပည္နo္အစိုးရ. oုံ_oံုေရးႏွင့္ နo္စပ္ေရးရာoန္_ကး_ာန oန္_ကး oိုo္oး_ကး သန္းေအာင္. ကo¸င္အo¸ုိးသား အတိုင္ပင္oံ အဖြ့_က_ _းဆင္o`းန့
ကo¸င္oတ္ေတာ္အoတ္ တ_းပ` ကိုo္စားoွo္အဖြ့oာ oဂ¸ားoံေဒသoွာ ေကအိုင္ေအ ဒုတိo_းစးo¸ုပ္ oုိo္oးo¸ုပ္ ဂြo္ေoာ္_းေဆာင္တ့ ကိုo္စားoွo္အဖြ့န့
ဒoနက္ တနာရၾကာ ေဆြးေနြးၾကတo္oို့ ေ_ပာပ`တo္¡
ေဆြးေနြးo အေၾကာင္းအရာ သိရေအာင္ ၾကုိးပo္းေနဆ_ဖစ္ပ`တo္¡
ေကအိုင္အိုကို အစိုးရဘက္က နo္_oားေစာင့္တပ္ အသြင္ေ_ပာင္းoိုင္းရာကေန ေနာက္ဆုံး oက္နက္ပ`o¸oိုင္းo့ရာက တင္းoာo _ဖစ္ပြားo့_ပး ဒo _ ရက္ေန့က 
ႏွစ္ဘက္ _ပန္oည္ပစ္oတ္o _ဖစ္ပြားo့ပ`တo္¡
ေန့စ_္oိုတိုက္ပြေတြ_ဖစ္. တံတားေတြo¸ုိးေန_ပး ဒုက™သည္ ေOာင္ေပ`င္းo¸ားစြာ တရုတ္ -_oန္oာနo္စပ္ကို Oြက္ေ_ပးoိုoံေနၾကပ`တo္¡
ဒ_ပည္နo္အစိုးရ ကိုo္စားoွo္အဖြ့ oတိုင္oင္ကoည္း _oစ္_ကးနားအoတ္ _းသိန္းေoာ္oာ အပစ္အoတ္ရပ္စေရးအတြက္ ဘာအေOာက္အOားoွ oေပးဘ  
ကo¸င္အတိုင္ပင္oံအဖြ့ကို ေကအိုင္အို ေo`င္းေဆာင္ေတြOံ ေစoတ္o့ပ`ေသးတo္¡
ေတာ္oွန္ေရး အဖြ့အစည္းတoုန့ အစိုးရတပ္ေတြအၾကား _ဖစ္ေနတ့ တိုက္ပြရပ္ေရးoွာ _ပည္ေOာင္စုအစိုးရ. သoတ. အo¸ုိးသားကာကြo္ေရးန့ oုံ_oံုေရးေကာ္oတ  
စတ့ ဆုံး_ဖတ္နိုင္သူေတြက oေဆြးေနြးဘ အoုoို oုပ္ေနတာoာ အစိုးရဘက္က Oိုးစစ္တစ္oု ပပ_ပင္_ပင္_ဖစ္ေအာင္ အo¸ိန္ဆြo¸ူoာ က¸င့္သုံးေနတာ
_ဖစ္နိုင္တo္oို့ စစ္ေရးအကoတ္ _းေအာင္ေက¸ာ္ေoာ ေ_ပာပ`တo္¡
oန•ေoး_oို့တြင္ oံုးoန့္o_ဖစ္ပြား
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y ဒoြဘ    :   No •ommen•s 
ဒo _g ရက္ေန့က og oo္း oံုးေပ`က္ကြo_ပးတ့ေနာက္ပိုင္း oန•ေoး_oို့oွာ ဒကေန့ ေန့oင္းပိုင္းက oံုးoန့္oတoု _ဖစ္ပြားo့တo္oို့ oန•ေoး_oို့oံေတြက ေ_ပာပ`တo္¡
oန•ေoး_oို့. ေအာင္ေ_oသာoံ_oို့နo္. _g oo္း. oo္း oo န့ oo oo္းၾကားoွာ တည္ရွိတ့  
အoွတ္ o အOက္တန္းေက¸ာင္းoွာ ဒကေန့ oြန္းoြပိုင္းက oံုးေတြ¸တo္ဆိုတ့ ေကာoာoo Oြက္ေပၚ_ပး ရုတ္ရုတ္သသ _ဖစ္ပြားo့တo္oို့ _oို့oံတ_းက
ေ_ပာပ`တo္¡
¨oုံးေတြ¸တo္oုိ့ပ ေ_ပာၾကတo္¡ အoွတ္ o ေက¸ာင္း နားoွာ. ေက¸ာင္းရ့ အုတ္တံတိုင္းရ့ေဘးoွာ¡ ကေoးေတြ ေက¸ာင္း_ပန္တက္တ့ အo¸ိန္ေပ`့¡ အဒအo¸ိန္oွာ
ေတြ¸တo္oုိ့ ေ_ပာတo္¡ ဒ`ေပoo့္ ေကာoာoo ဆုိ_ပးေတာ့ oိဘေတြကoည္း စိတ္oo¸oို့ oာ_ပန္ ေoၚတာန့ ရတ္oွပ္oတ္ကုန္တo္¡ ေကာoာoo 
oုိ့ေတာ့ ေoာ္စပကာန့ ေအာ္ေ_ပာတo္¡ ooုတ္ပ`ဘူးဆို_ပး ေ_ပာတာေတာ့ ရွိတo္¡"
ဒo _g ရက္ေန့ oန•ေoး og oo္း ေပ`က္ကြoန့အတူ ေန_ပည္ ေတာ္န့ _ပင္_းoြင္_oို့ေတြoွာ _ပိုင္တူ ေပ`က္ကြoေတြေၾကာင့္ ကားတစး ေနအိo္ _ ႏွစ္oံုး ပ¸က္စးo့_ပး 
oူ g _း Oိoိုက္ဒ¬္ရာ ရရွိo့တo္oို့oည္း အစိုးရက တရားoင္   ဒေပ`က္ကြoေတြကို ပူးေပ`င္းၾကံစည္ oုပ္ေဆာင္o့တo္ဆိုတ့ g _းရ့ နာoည္စာရင္းကို အစိုး
ရက ဒo __ ရက္ေန့oွာ သတင္းOုတ္_ပန္Oားပ`တo္¡
အစိုးရတပ္ႏွင့္ ဒေကဘေအ တုိက္ပြ_ဖစ္
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y ေနာ္နုိရင္း   :   No •ommen•s 
နo္_oားေစာင့္တပ္ကေန ဒေကဘေအ _ပန္အသြင္ေ_ပာင္းတ့ oုိo္္ဘိ _းေဆာင္တ့အဖြ့န့ အစုိးရတပ္ေတြ ကရင္_ပည္နo္ ဖာပြန္oရိုင္အတြင္းoွာ oေန့ညက 
တိုက္ပြ_ဖစ္ပ`တo္¡
ကoေoာင္း_oို့နo္oြoွာ oေန့ညသန္းေo`င္ေoာက္က _ဖစ္တ့ တုိက္ပြအတြင္း oိုo္ဘိအဖြ့က တံတား တစင္းကို o¸ိ_းoိုက္_ပး တံတားေစာင့္ oုံ_oံုေရးတ_းကုိ
ပစ္သတ္o့တo္oုိ့ ရြာသားတ_းက ေ_ပာပ`တo္¡
ကoေoာင္း_oို့နo္oြoာ _oိုင္_ကးငူန့ သံoြင္_oစ္_oားတ့ တဖက္ကo္းoွာ ရွိေနတာပ`¡ တုိ_က္ပြoွာ ပစ္oတ္တ့ oက္နက္_ကးက¸ည္ ရြာတြင္းက¸ေရာက္ ေပ`က္ကြo  
ေၾကာင့္ og ႏွစ္သား ကေoးတေoာက္ ဒ¬္ရာရတo္oုိ့ ရြာသားတ_းက ေ_ပာပ`တo္¡
¨ည o_ နာရေoာက္က ရြာOကို ပစ္Oည့္တo္¡ g_ oက္နက္_ကးန့¡ က¸ေနာ္တုိ့ေတြ ညဘက္_ကးဆုိေတာ့ ဘo္သူoွန္းoသိဘူး¡ ေကအန္oူပ  
_ဖစ္oo္Oင္တo္¡ ကေoး တေoာက္ေတာ့ ဒ¬္ရာရတo္¡ အသက္ og ႏွစ္အရြo္ ေoာက¸္ားေoး¡ ည o_ နာရoွာ ဆုိေတာ့ ဒအိo္ကိုက¸ေတာ့  
အိပ္ေနတ့အo¸ိန္ကို. တေoာက္ေသတo္¡ ေအာက္oိဒိုင္း တံတားနားoွာ တေoာက္ပစ္သတ္ သြားတo္¡ ဘo္ဘက္က ပစ္oွန္း oသိဘူး¡ oက္နက္_ကးသံေတြက 
ညံေနေကာပ¡"
_oိုင္_ကးငူေဒသတြင္းoွာရွိတ့ ကရင္္နo္_oားေစာင့္တပ္ရင္း g ရင္းoာ oြန္o og ရက္ေန့က စ_ပး သူတုိ့ရ့ ဒေကဘေအ တံဆိပ္ကုိ _ပန္တပ္o့ပ`တo္¡
ဒေကဘေအတံဆိပ္ _ပန္တပ္_ပးေနာက္ပုိင္း _oိုင္_ကးငူဆရာေတာ္oည္း ေ_ဖရွင္းoရတ့ အတြက္ အစုိးရတပ္ေတြက အဒေဒသoွာ တပ္o oo. gg န့ oo ကုိ
အင္အားတုိး_oွင့္ o¸Oားo့ပ`တo္¡
oေန့ oြန္o __ ရက္ေန့oင္းပုိင္းoွာ ကoေoာင္းoွာရွိတ့ oုိo္ဘိရ့အိo္ကုိ အစုိးရတပ္က oင္ေရာက္စစ္ေဆး o¸ိပ္ပိတ္o့တာေၾကာင့္ ညပုိင္း အoုoုိ
တုိက္ပြ_ဖစ္oာတာoုိ့ ေကအန္oူ တပ္ooာ g တပ္ရင္း ooo တပ္ရင္းoူး oုိo္oး_ကးေဖာဒုိက ေ_ပာပ`တo္¡
¨အဒoွာ က¸ေနာ္တုိ့ သတင္းရတာက oႏွစ္က အစုိးရစစ္တပ္ဘက္က oုိo္ဘိအိo္ကို သြားo_ိင္း_ပးေတာ့ အိo္oွာကေတာ့ _ပေဒကို ဆန့္က¸င္တ့ပစည္း ဘာတoုoွ  
oရွိပ`ဘူး¡ ဒ`ေပoo့္ အိo္ေစာင့္တေoာက္ရွိတo္¡ အဒ အိo္ေစာင့္ကို ႏွင္Oုတ္oုိက္_ပးေတာ့ အိo္ကို o¸ိပ္ပိတ္oုိက္တo္¡ ဘo္သူoွ oေနoိုင္းေတာ့ဘူး¡
အဒကေန _ပ‘နာက စ_ပးေတာ့ oိုo္ဘိတုိ့ကေန ဒကoေoာင္းoွာ တပ္o¸Oားတ့ အစိုးရတပ္ေတြကို ႏွစ္ေနရာ. သုံးေနရာေoာက္ oင္ပစ္ၾကတာေပ`့¡ 
သတင္းရတာက o¸ူoာကုန္းoွာoည္း ပစ္တo္¡ ရစoန္းoွာoည္း ပစ္တo္¡ oးစက္oွာoား oသိဘူး ပစ္တo္¡ ေနာက္_ပး အဒoွာရွိတ့ တံတားတစင္းကိုoည္း
ဖ¸က္ဆးပစ္တo္¡ တံတားoုံ_oံုေရးတေoာက္ Oိoုိက္က¸ဆုံး တo္oို့ ေ_ပာတo္¡"
အစုိးရတပ္အေနန့ oုိo္ဘိတုိ့အဖြ့ကုိ တုိးစစ္ဆင္ပ`က ကရင္အo¸ုိးသားo¸င္း oက္တြ တုိက္oုိက္သြားoo္oုိ့oည္း သူက ေ_ပာပ`တo္¡
oြန္o __ ရက္ေန့ည oo နာရေoာက္oွာoည္း _ooတ -ေကာကရိတ္oo္းoွာ ဒေကဘေအ oုိo္ေက¸ာ္သက္ _းေဆာင္တ့အဖြ့န့ အစုိးရတပ္တုိ့  
တုိက္ပြ_ဖစ္o့ပ`တo္¡
o¸င္း_ပည္နo္ သည္ အဆင္းရဆုံး_ဖစ္ေၾကာင္း စစ္တo္းတြင္ ေဖာ္_ပ
Œu˜€…shed on June 30, 2011 ˜y –e˜•eam   :   No •ommen•s 
_oန္oာ_ပည္O ဆင္းရနြo္းပ`းo အo¸ားဆံုးေဒသoာ o¸င္း_ပည္နo္ _ဖစ္တo္oို့ ကoာ့ကုoသoဂဖြ¸ံ_ဖိုးo အစအစ_္ oူအန္ဒပန့ _oန္oာအစိုးရ 
စoံကိန္းoန္_ကး_ာနတို့ ပူးေပ`င္းေဆာင္ရြက္တ့ စစ္တo္းoွာ ေဖာ္_ပOားပ`တo္¡
o¸င္း_ပည္နo္
အ့ဒစစ္တo္းအရ o¸င္း_ပည္နo္က gg ရာoိုင္နန္းန့ အဆင္းရဆံုး _ပည္နo္_ဖစ္_ပး သူ့ေနာက္oွာ ရoိုင္_ပည္နo္. တနသာရတိုင္း. ရွo္း_ပည္နo္န့ oရာoတတိုင္းတို့
အစ_္oိုက္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေတြ¸ရပ`တo္¡
ဆင္းရနြo္းပ`းဆံုး _ပည္နo္အ_ဖစ္ o¸င္း_ပည္နo္ တည္ရွိေနတာန့ ပတ္သက္_ပး o¸င္းတိုးတက္ေရးပ`တက အတြင္းေရးoး _းဒိုင္Oုန္းက o¸င္း_ပည္နo္oွာ ပညာေရး.
က¸န္းoာေရး. စးပြားေရး အစစနိo့္က¸ေန_ပး အOူးသ_ဖင့္ ပညာေရးကŠကို _oွင့္တင္ေပးဖို့ oိုoo္oို့ ေ_ပာပ`တo္¡
¨က¸ေနာ့္အ_oင္ကေတာ့ ပညာေရးကို ပOoဆံုး _းစားေပးေစo¸င္တo္¡ ပညာေရးကို အ_oန္ဆံုး အဆင့္_oွင့္o¸င္တo္¡ ဒုတိooွာ က¸န္းoာေရးေပ`့¡ ပညာေရးoွာ 
ကေoးေတြ အကုန္oံုး စာတတ္ေ_oာက္ရင္ေတာ့ ေနာက္ oo ႏွစ္. o_ ႏွစ္ဆုိရင္ ပညာတတ္ေတြ ေပၚoာoွာေပ`့¡ အဒအတြက္ပ`¡"
ပညာေရး_oွင့္ဖုိ့ အစုိးရပုိင္းက oုပ္ေဆာင္ေပးရoo့္ အo¸က္ေတြကုိoည္း အoုoို ေ_ပာပ`တo္¡
¨အစိုးရပိုင္းက ဆရာေကာင္းေကာင္ေတြ Oားေပးဖို့ oိုoo္. ေအာက္ေ_ooွာဆိုရင္ အoo့ ပညာသင္ၾကားေရးေပ`့¡ ဒ`ေတြ oုပ္ေပးဖို့ oုိoo္oို့ Oင္ပ`တo္¡ 
oူတကာ ေo¸ာင္oည္ေအာင္ေပ`့¡ ကေoးေတြ ပညာေရး တတ္နိုင္ေအာင္. ေဆးကုနိုင္ေအာင္ အဒအပိုင္းoွာoည္း အo¸ား_ကး oိုoo္¡ အစိုးရအပိုင္းက oုပ္ေပးဖို့  
အo¸ား_ကး oိုoo္¡ _ပည္သူကoည္း _ကိုးစားဖို့ oိုoွာေပ`့ေနာ္¡"
o¸င္း_ပည္နo္O ပညာေရး. က¸န္းoာေရး စတ့ ကŠေတြoွာ _ဖည့္ဆည္းေပးဖို့ oိုအပ္o¸က္ေတြကို _ပးo့တ့ oတ္ေတာ္O တင္_ပေဆြးေနြးo့ေပoo့္ oုo¸ိန္Oိ
OိOိေရာက္ေရာက္ _ဖည့္ဆည္းေပးတာ oေတြ¸ရေသးဘူးoို့oည္း ေ_ပာပ`တo္¡
ဆင္းရနြo္းပ`းo စစ္တo္းေကာက္oူတ့ေနရာoွာ အိo္ေOာင္စု တစုo¸င္းအoိုက္ ေကာက္oူတာ _ဖစ္ပ`တo္¡ ေနOိုင္o အေ_oအေန. oင္ေငြ. အoုပ္အကိုင္
အေနအOားစတ့ အo¸က္ေတြအေပၚ အေ_ooံOား ေကာက္oူတာoည္း _ဖစ္ပ`တo္¡
h••‚:ff˜urmese—dv˜—nof
ရာနှင့်ချီသည့် တရုတ်လုပ်စစ်ကားများ မူစယ် လလယာဉ်ကွင်းသို့လရာက်ရှိ
Thursday, 30 |une 2011 23:08 သ¸မ်းသလတာ်æင့်
   
ရာနှင့်ချီသည့် တရုတ်လုပ်စစ်ကားများ မူစယ် လလယာဉ်ကွင်းသို့  o¸ç်လ လçာက်æုး æပတ်က  လရာက်ရှိလာရာတိုင်းရင်းသားလက်çက်ကိုင်  
တပ်Oွ¸များæား Oိုးစစ်æင်ရာ_မ_ç်မာစစ်တပ် æသုးပ__ရç်O_စ်နိုင်လက_ာင်းသ¸မ်းပ_ည်လမ_ာက်ပိုင်း သတင်းရပ်ကွက်ကæိုပ`သည်J
တရုတ်ပ_ည်လုပ် oျပç် HOWO ကုမoီOုတ် SINO Truck (o`တ်ပု - MG)
"တရုတ်ပ_ည်Oစက်ရုရှိတ့ oျပç် HOWO ကုမoီOုတ် SINO Truck æမျိ_းæစား o oီးတပ် æလပ`့စား ယာဉ် လတွJ တရုတ်ပ_ည် လရွလီ ကျယ်လo`င် - 
မူစယ် çယ်စပ်လမ်းæတိုင်း oင်လာတာ¨  ကိုယ်တိုင်မ_င် လတွ¸ရသည့် လူလတ် ပိုင်း æမျိ_းသားတ_းကလပ_ာသည်J
ææိုပ`ကားများæား လမာင်းနှင်ရç် မ_ç်မာလOာက်ပို့တပ်မှ ရာနှင့်ချီလသာ စစ်သားများလည်း မူစယ် လလယာဉ် ကွင်းသို့ လရာက်လçလက_ာင်း gင်းက 
æိုပ`သည်J
"  မူစယ်လလယာဉ်ကွင်းကို Oမာစစ်သားလတွလရာက်လçတာ g ရက်လလာက်ရှိပ_ီJ  သူတို့ကကျယ်လo`င် မ_ိ_¸ Oကို oင်လည်က_တာလတွ¸ရတယ်J 
တချိ_¸ကလည်း မ_ç်မာစစ်တပ်လတွ တရုတ်Oက်ကလç လက æိုင် æိုကို oင်တိုက်  မှာ လို့ သတင်းလင့်က_တယ်J 
နိုင်ငလရးစိတ်oင်စားတ့လူလတွကလတာ့တိုင်းရင်း သားလက်çက် ကိုင်တပ်Oွ¸လတွ ကို   æင်æားပ_ ခ_ိမ်းလခ_ာက်တာ စိတ် o`တ်စစ်æင်လရးလုပ်လçတာလို့  
လပ_ာလç က_တယ်¨ - Oုလည်း æိုပ` သည်J
gင်းနှင့်ပ`တ်သက်@ Oကပ လပ_ာခွင့်ရပုoိ_လ် ရလoာ်Oိုးသလချာင်းကမူ " တရုတ်ကလတာ့ သူ့လoးမှာ စစ်O_စ်ရင် သူကတားမှာoJ 
çယ်စပ်ကုç်သွယ်လရးကိုOိခိုက်မှာစိုးလို့J သူ့æကျိ_းစီးပွ`းကိုOိခိုက်မှာ စိုးလို့ သူ့çယ်လမ_O ကလç oင်တိုက်မယ်æိုတာ ခွင့်လပးမှာမOုတ်oူးJ 
လçာက်ပ_ီး သူ့æတွက် oç်Oုပ်oç်ပိုးက_ီးO_စ်လစမယ့် စစ်လပ_း sုက သည်လတွလ သူကမလိုလားoူးJ  æိုလတာ့   sီကိစမO_စ်နိုင်oူးလို့ကျလçာ်Oင်တယ်  
¨  Oု æိုပ`သည်J
ပ_ည်တွင်းစစ်နှင့်ပ`တ်သက်@လည်း-  မ_ç်မာစစ်တပ်သည် တိုင်းရင်းသားလက်çက်ကိုင်တပ်Oွ¸ များနှင့် လæွးလနွး ရç် oူးခင_င်းæç်သက့သို့  
မိမိæာoာတည်မ_လရးæတွက်-  မိမိတပ်Oွ¸များ တိုင်းရင်းသားçယ် လမ_O æက် လက်oင်လရာက်နိုင်လရးæတွက် စစ်လရးçည်းO_င့်သာ 
နိုင်ငလရးပ_æçာလO_ရှင်း သွားမည် ကိုလတွ¸ရလက_ာင်း æုပ်ချ_ပ်သူæစိုးရသည် ကျ_းလကျာ်စစ်ပ_ည်တွင်းစစ်လက_ာင့်သာ 
သက်æိုးရှည်ရပ်တည်လçနိုင်ခ_င်းO_စ်လက_ာင်း Oို့လက_ာင့် ææိုပ` မူæယ်သို့လရာက်လçလသာ တရုတ်လုပ် စစ်ကားများ ကိုæသုး ပ__@ 
တိုင်းရင်းသားများæား æက်လက်Oိုးစစ်æင်တိုက်ခိုက်သွားမည်မလွလက_ာင်း ရလoာ် Oိုးသလချာင်းက လပ_ာသည်J
 
စစ်æာoာ ရှင်စçစ်ရှိလသသလရွ¸ ပ_ည်တွင်းစစ် æက်လက်O_စ် လç_း မည်O_စ်လက_ာင်းလည်း gင်းက သုးသပ် လပ_ာæိုခ့သည်J
မယ့်လOာင်လæာင်  -Oိုမိç်း  -လတာင်က_ီး çယ်စပ်ကုç်သွယ်လရး ကျæင်း  
Thursday, 30 |une 2011 23:04  လမွလခ`o်
   
သ¸မ်းပ_ည်လတာင်ပိုင်း လတာင်က_ီး-လင်းလခး-Oိုမိç်းနှင့် Oိုင်းနိုင်င မယ့်လOာင်လæာင်မ_ိ_¸တို့æ  çယ်စပ် ကုç်သွယ်လရး စီးæင်းမ o¸ç်လလယ်မှစ@ 
က_ပ`းသွားလက_ာင်း ကုç်သည်များ လပ_ာပ_ချက်æရ သိရှိရပ` သည်J
"æoိက စားæုç်းæီလပ`့J လစျးကျလို့  တင်ပို့မ ရပ်Oားရတယ်J လတာင်က_ီးကိုပို့မ့ စားæုç်းæီလတွလ Oိုမိç်း မှာ ပုးလပ`င်းလသာင်းချီ ရှိလçလသးတယ်J 
လရာင်းရင်လ æရးလပ`မှာoလလ¨ Oု Oိုမိç်းကုç်သည်တစ်_းက လပ_ာပ`သည်J
လတာင်က_ီး လင်းလခး မိုးçOက်မှ သ¸မ်းကုç်သည် oO _းခç့်æ စားæုç်းæီ æo`လရာင်ပုးများ Oိုမိç်း_လသာင်းချီ ရှိလက_ာင်း စားæုç်းæီလစျးမှာ g 
လတာင့် သပုးတစ်ပုး oတ် _OO (ကျပ် goOO ခç့် )ရှိရာမှ ယခု æခ` oတ် o_O (ကျပ် g_OO လကျာ် )သာ လပ`က်လက_ာင်း Spríte, Pepsí, Coke 
æချိ_ရည်နှင့် oီယာများ မှာမူ လစျးင_ိမ်လျက် ရှိလက_ာင်း သိရသည်J
မိုးရာသီæတွင်း ကုç်သွယ်လရးလမ်းလက_ာင်း æခက်æခလက_ာင့် သယ်ယူခ လစျးမ_င့်ခ_င်း မ_ç်မာကျပ်လငွ လစျးတက်ခ_င်းနှင့် Oိုင်းလရွးလကာက်ပွ  
çီးကပ်လာခ_င်းတို့လက_ာင့် က့သို့ çယ်စပ်ကုç်သွယ်လရး က_ပ`း လခ_ာက်ကပ်သွားခ_င်းO_စ်သည်Oု æိုæJ
တOက်_လည်း မယ့်လOာင်လæာင်မှ Second hand ကားများ æoင်çည်းပ`းလာလက_ာင်း ææိုပ` ကုç်သည်က လပ_ာပ`သည်J
"သလွင်မ_စ်æလရှ¸ခ_မ်းကလမ်းလတွ မိုးæရမ်းရွာလတာ့ လတာင်ပ_ိ_လို့ မသွားနိုင်oူးJ လမ်းæရမ်းက_မ်းတယ်J သလွင်æလçာက်ခ_မ်းမှာလတာ့  
လမ်းပျက်တာ သိပ်မရှိလပမ့ တခ`တလလ လမ်းလတွလရလမ်းတတ်လို့ သွားလို့ မရပ_ç်oူးJ¨
သလွင်မ_စ်æလရှ¸ခ_မ်း မယ့်ယုပ်ယပ်မှ သလွင်ကူးတို့æိပ်æOိ လမ်းက_မ်းသက့သို့ သလွင်æလçာက်ခ_မ်း çမ့်တိç်းလချာင်း æçီးရှိ  
စလလာင်းလsသတoိုက်နှင့် oမ့်Oတ်လတာင်ပိုင်းတို့_လည်း ကားလမ်းလရလမ်းလလ့ရှိ လက_ာင်း သိရှိရပ`သည်J  
 
_Ooo နှစ်æç်းပိုင်းမှ o¸ç်လæç်းပိုင်းæOိ လတာင်က_ီး-လင်းလခး-Oိုမိç်း-မယ့်လOာင်လæာင် çယ်စပ်ကုç် သွယ်လရးလမ်းလက_ာင်း_ လရာင်းoယ်လရး 
ခရီးတွင်ခ့ပ_ီး စားæုç်းæီမှာလည်း လရာင်းæားလကာင်းခ့သည်J
http://www.mong•oí.org/€urmese/

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->