ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Φορέας Υλοποίησης:

ΑΤΛΑΝΤΙΣ & VIDAVO

Έκδοση:

5

Ημερομηνία:

2-07-2007

Σχόλια:

Νέα έκδοση

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας Περιεχομένων

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................8
1.1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ............................................ 8

1.2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ................................................ 10

1.3

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ .......................... 11

1.4

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ........................................................................ 19

1.4.1

Γενικά - Ιστορική Αναδρομή....................................................................... 19

1.4.2

Το όραμα για την Υγεία στον 21ο αιώνα .................................................... 23

1.4.3

Σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα..................................................... 24

1.5

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ E-HEALTH ΓΕΝΙΚΑ ............................................................ 35

1.5.1

Αγορά στον τομέα των πληροφορικών συστημάτων Υγείας ..................... 35

1.5.2

Η Αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.................................................................. 36

1.6

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ................................................... 43

1.6.1

Εισαγωγή..................................................................................................... 43

1.6.2

Προκλήσεις και προσδοκίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας στην

Ευρώπη και ο ρόλος της ηλ-Υγείας .......................................................................... 45
1.7

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (EINCLUSION) ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ .................................................................................................. 52

1.7.1

Στοιχεία eInclusion ..................................................................................... 52

1.7.2

Η Κοινωνική Αλληλεγγύη στη χώρα μας..................................................... 54

1.7.3

Η Κοινωνική Ασφάλιση και οι τρέχουσες δράσεις στο πλαίσιο της

Κοινωνίας της Πληροφορίας.................................................................................... 56
2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .........................................................................63
2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................. 63

2.2

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ............................................................. 64

2.2.1

Κατευθύνσεις της Ε.Ε. σχετικά με την υγεία των Ευρωπαίων Πολιτών. .... 64

2.2.2

Θεσμικό πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης .................................................... 73

2.2.3

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων ...................... 74

2.2.4

Θεσμικό πλαίσιο προμηθειών ..................................................................... 75

2.3

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΤΠΕ .........................................................................................................................

2.3.1

Παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών................................................ 85

2.3.2

Θεσμικό πλαίσιο τηλεϊατρικής .................................................................... 86

2.4
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

77

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ........................................... 88
3

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.5

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ .............................................................. 92

2.6

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ....................... 97

2.6.1

Γενικά .......................................................................................................... 97

2.6.2

Η προστασία των ιατρικων δεδομενων συμφωνα με τους ν. 2472/97 και Ν.

2774/99 και τις διαταξεις σχετικα με το ιατρικο απορρητο.................................... 98
2.6.3
2.7

Aσφαλεια επεξεργασιας .............................................................................101

ΛΟΙΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .......................................................................................103

2.7.1

Υφιστάμενο πλαίσιο συμπράξεων δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα.........103

2.7.2

Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο Προμηθειών ...............................................113

2.7.3

Επερχόμενο πλαίσιο συναφές με τις προμήθειες στην Υγεία ή και τις

ηλεκτρονικές προμήθειες........................................................................................118
2.8

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ..............................................................................................................123

3

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ .................................................125
3.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ...........................................................................................................125

3.2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ...................................126

3.3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ EHEALTH ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ............................................129

4

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ & ΕΘΝΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ.....................................................................................................................137
4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................137

4.2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ...............................................138

4.3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ..................................................................146

4.3.1

Β’ ΚΠΣ και προγενέστερες δράσεις............................................................147

4.3.2

Το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας .............................................................148

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ............................................................................................180
4.3.3

Σχεδιασμένες δράσεις στο πλαίσιο των ΕΠ των περιφερειών...................189

4.3.4

Υπουργείο Εθνικής άμυνας ........................................................................191

4.3.5

Δράσεις Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική

Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ....................................................................193
4.4

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ..................203

4.5

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ................................................209

4.6

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ...........................216

5

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. .........................................................................................218
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

4

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

5.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ................................................218

5.2

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ .....................................223

5.2.1

«Δίκτυο Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων -ΦΙΛΙΠΠΟΣ» ......................223

5.2.2

«Απόδοση ΑΜΚΑ στο σύνολο των μη απογεγραμμένων ασφαλισμένων και

συνταξιούχων και υλοποίηση μεθόδων βελτίωσης του μοντέλου λειτουργίας του
ΕΜΑΕΣ» ...................................................................................................................224
5.2.3

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου»......................228

5.2.4

«Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας: (α) Διασύνδεσης Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης με φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για τον
έλεγχο δαπανών υγείας και (β) Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης με Τράπεζες»........................................................................................231
5.2.5

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ......................................................................232
5.2.6

«Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Α’ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας»
233

5.2.7

«Δημιουργία Περιφερειακού Δικτύου Υγείας ‘Δήλος’ στις Κυκλάδες (Α’

Φάση)» 235
5.2.8

«Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας –

Θράκης» ..................................................................................................................236
5.2.9

«Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της

οργάνωσης και διοίκησης των μονάδων υγείας της Β’ Υγειονομικής Περιφέρειας
Αττικής» ..................................................................................................................238
5.2.10 «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας»
240
5.2.11 «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου»........242
5.2.12 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας & Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ’
Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής» ..................................................................................................243
5.2.13 «Δίκτυο Υγείας Δυτικής Μακεδονίας».......................................................245
5.2.14 «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας»................247
5.2.15 «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης» ...............................248
5.2.16 «Δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. Πελοποννήσου» ...............................................250
5.2.17 «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Στερεάς Ελλάδας» .........251
5.2.18 «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας» ...................253
5.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΤΗΣ ΚΤΠ’......256

5.4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ...................................257

6

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
262
6.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ......................................................................262

6.2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ .............................268

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

5

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

7

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ............................................................271
7.1
8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................271

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....................................................................................................274
8.1

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ .................................................................................................274

8.2

ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ .......................................................................275

8.3

ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ................................................333

8.4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ........361

8.4.1

Περιγραφή του περιβάλλοντος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 361

8.4.2

Παραδείγματα ηλ-υγείας και των οφελών της ..........................................363

8.4.3

Γενικά περί στρατηγικών στην Υγεία στην Ευρώπη ..................................371

8.4.4

Απόφαση 189 της 18ης Ιουνίου 2003 για την εισαγωγή μιας ευρωπαϊκής

κάρτας ασφάλισης ασθένειας .................................................................................378
8.5

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ............................................................................................381

8.5.1

Ιστοσελίδες ................................................................................................381

8.5.2

Λοιπές πηγές που αναγνώστηκαν ή προσπελάστηκαν ..............................390

8.6

ΔΡΑΣΗ ETEN – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΩΝ .........................................................................407

8.7

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IST 2002-2006 – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΩΝ ............................................427

8.8

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ........439

8.9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ..............................................................................................................465

8.9.1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ..........................................................................465

8.9.2

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ .........................................................................471

8.9.3

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ............................................................................472

8.9.4

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ..................................................................................472

8.9.5

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πληροφορικής ....................................479

8.9.6

Ιατρική Ιωαννίνων.....................................................................................479

8.9.7

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΙΝΩΝ ................................................................................480

8.9.8

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο...................................................................483

8.9.9

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ .................................................486

8.9.10 ΜΔΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ.........................................................487
8.9.11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ..................................................................................489
8.9.12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ...............................489
8.9.13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιατρική Σχολή ..................................................490
8.9.14 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ..................................................................................491
8.9.15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ .........................................492
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

6

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

8.9.16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΔΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΜΜΥ .493
8.9.17 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκης.................................................................495
8.9.18 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ .....................................................................495
8.9.19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΤ..............................................................................................497
8.9.20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ...............................................................................................500
8.9.21 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ................................................................................................501
8.9.22 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ....................................507
8.9.23 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΥΕΙΝΗΣ.............................................511
8.9.24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ........................................................................................................514
8.9.25 ΔΗΜΟΚΡΗΤΕΙΟ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ..............................................................................................................516

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

7

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1 Εισαγωγή
1.1 Πλαίσιο Αναφοράς, Σκοπός και Αντικείμενο μελέτης
Το παρόν έργο αφορά στη διενέργεια έρευνας – μελέτης για τη διάδοση της χρήσης των
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και για τις επιδράσεις και τα πλεονεκτήματα
που μπορεί να έχει η εφαρμογή ΤΠΕ στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(νοσοκομεία, κλινικές, ασφαλιστικοί οργανισμοί και ταμεία, και σχετικές υπηρεσίες τόσο του
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα), με στόχο την οριοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών
πρωτοβουλιών και δράσεων για την επιτάχυνση της διείσδυσης τους.
Ο ρυθμός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και προσαρμογής της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις
και τάσεις υπήρξε ασυνήθιστα υψηλός για τις διαγνωστικές και σχετικά ικανοποιητικός για τις
επεμβατικές και τριτοβάθμιες εφαρμογές της βιοϊατρικής τεχνολογίας, εξαιρετικά όμως βραδύς για
τα πληροφοριακά συστήματα. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Β’
ΚΠΣ στον τομέα της πληροφορικής οι σχετικές παρεμβάσεις ήταν μικρής κλίμακας και
περιορίστηκαν στο επίπεδο του σχεδιασμού. Γι αυτό το λόγο, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, και κυρίως
μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», δόθηκε έμφαση στην
ενίσχυση της εισαγωγής ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στο σύνολο των φορέων
της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της χώρας.
Στόχος του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης (α) για την αποτύπωση και ανάλυση στοιχείων της
υφιστάμενης κατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο και (β) για την εκτίμηση
και ανάλυση των επιπτώσεων των προαναφερθέντων υπό υλοποίηση έργων ΤΠΕ, με στόχο την
οριοθέτηση προτάσεων για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΤΠΕ στους τομείς ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης αποτελούν:

Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στον Ελλαδικό χώρο

Η ανάδειξη καλών πρακτικών στη χρήση ΤΠΕ στους υπό εξέταση τομείς σε Ευρωπαϊκό και
Διεθνές Επίπεδο

Η διεξαγωγή τριών (3) ερευνών πεδίου με στόχο την αποτύπωση της επίπτωσης της
χρήσης ΤΠΕ καθώς και η ανάδειξη σημείων που αποτελούν πρόβλημα για τη διείσδυση
των ΤΠΕ στον κλάδο

Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των Ερευνών πεδίου ώστε να προκύψουν
τιμές βάσει των δεικτών που αναπτύχθηκαν με στόχο την μέτρηση και αξιολόγηση των
ΤΠΕ στην υγεία, κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική ασφάλιση.

Στη συνέχεια θα διενεργηθεί δημιουργική σύνθεση και παρουσίαση των πιο σημαντικών
ευρημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση των παραπάνω σταδίων του έργου. Επιπλέον, θα
εξειδικευτούν τα πορίσματα στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας και θα αποτυπωθούν
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

8

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

προτάσεις για παρεμβάσεις που θα μπορούν να ενταχθούν είτε στο πλαίσιο Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ, και κυρίως των αντιστοίχων Προγραμμάτων της Δ’ προγραμματικής
περιόδου 2007-2013, είτε στα πλαίσια άλλων εθνικών πρωτοβουλιών.
Αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον
τομέα της ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα. Για να μπορέσει να δοθεί ολοκληρωμένη εικόνα της
υφιστάμενης κατάστασης στη χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ στο χώρο της Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικής Ασφάλισης έγινε καταγραφή στα ακόλουθα επίπεδα:

Επίπεδο Θεσμικού Πλαισίου: έγινε καταγραφή του Θεσμικού Πλαισίου σε Εθνικό και
Ευρωπαϊκό Επίπεδο, ενώ παράλληλα έγινε αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των
Θεσμικών Πλαισίων Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκαν επίσης στο βαθμό
που ήταν εφικτό οι ελλείψεις του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου και και οι επιπτώσεις αυτών
στη διείσδυση των ΤΠΕ στους τομείς υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης.

Επίπεδο Ερευνών / Μελετών:

έγινε καταγραφή και παρουσίαση των ερευνών,

μελετών και άρθρων που αναφέρονται αποκλειστικά ή μερικώς στη διάδοση και τη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σε

Ευρωπαϊκό

& Εθνικό

επίπεδο. Συγκεντρώθηκαν

και

ταξινοιμηθηκαν οι παραπάνω έρευνες, μελέτες και άρθρα, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που αναφέρονται σε τεχνολογίες.

Επίπεδο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Δράσεων και Πρωτοβουλιών:
επισκόπηση

των

σχετικών

Επιχειρησιακών

Σχεδίων

και

των

υφιστάμενων

έγινε
και

προγραμματιζόμενων δράσεων και πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό & Εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα όσον αφορά στο εθνικό επίπεδο, καταγράφηκαν οι δράσεις και τα έργα
πληροφορικής

στα

πλαίσια

των

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων

«Κοινωνία

της

Πληροφορίας» και «Υγεία-Πρόνοια» του Γ’ ΚΠΣ.

Επίπεδο Υφιστάμενων και Προγραμματιζόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δημόσιο Τομέα:
προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης των

έγινε

υφισταμένων και προγραμματιζόμενων

δράσεων για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και
κοινωνικής ασφάλισης από φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε Εθνικό & Περιφερειακό
επίπεδο, με έμφαση στις υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

έγινε αποτύπωση των μαθημάτων ΤΠΕ σε προγράμματα

σπουδών των ιατρικών και λοιπών σχετικών σχολών της χώρας.

Επίπεδο Τοπικής Αγοράς: καταγράφηκαν οι διαθέσιμες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας
για τους φορείς υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης (του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα)

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

9

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.2 Μεθοδολογία συλλογής στοιχείων και δεδομένων
Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων αφορούσε μια δευτερογενείς
καταγραφή στοιχείων και αναφορών. Έτσι για τη συλλογή των στοιχείων:

Έγινε εκτενής και αναλυτική ανασκόπηση στο διαδίκτυο

Στάλθηκαν από το Παρατηρητήριο της ΚτΠ επιστολές προς τους φορείς με σκοπό να
οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων με τους οποίους θα έρθουν σε επικοινωνία στελέχη
του αναδόχου

Οι πηγές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα 8.4.
έκτος της δευτερογενούς έρευνας έγινε και προσπάθεια συλλογής πρωτογενών
στοιχείων από τους φορείς.
Για το σκοπό αυτό, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ έστειλε ενημερωτικές επιστολές στους
αρμόδιους φορείς στις 31 Μαρτίου 2007.
Η επιστολή απευθύνθηκε στους φορείς

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών ασφαλίσεων

1η Υγειονομική περιφέρεια – Αθήνα

2η Υγειονομική περιφέρεια – Πειραιάς

3η Υγειονομική περιφέρεια – Θεσσαλονίκη

4η Υγειονομική περιφέρεια – Θεσσαλονίκη

5η Υγειονομική περιφέρεια – Λάρισα

6η Υγειονομική περιφέρεια – Πάτρα

7η Υγειονομική περιφέρεια – Ηράκλειο

Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ της ΚτΠ

Μέχρι τη 3η έκδοση του παραδοτέου εκπροσώπους είχαν ορίσει η ΕΥΔ ΚτΠ, η ΚτΠ ΑΕ, η 2η, 3η,
4η, 6η, και 7η, περιφέρεια.

Προβλήματα που υπήρξαν κατά τη συλλογή του υλικού
Από τις επαφές που έγιναν από τον ανάδοχο σχετικά με τη συλλογή του αναγκαίου υλικού και
παρά την θετική διάθεση των στελεχών εκπροσώπων που είχαν οριστεί, δεν προέκυψαν
σημαντικά ευρήματα σχετικά με εφαρμογές και υπηρεσίες eHealth. Αυτό δικαιολογείται από;
1. Το εξαιρετικά συγκεντρωτικό χαρακτήρα τη δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα
2. Στη έλλειψη ουσιαστικών υφιστάμενων εφαρμογών
3. Στην έλλειψη της αρχειοθέτησης των δράσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

10

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4. Τη συνεχή αλλαγή των βασικών στελεχών της ηγεσίας στον ευρύτερο χώρο της υγείας με
αποτέλεσμα να μην έχει εφαρμοστεί μια συνεχή και χρονικά γόνιμη εθνική στρατηγική για
την ηλεκτρονική υγεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη εθνική στρατηγική για την
ηλεκτρονική υγεία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2006, χωρίς εντούτοις
αυτή η στρατηγική να έχει ενταχθεί σε κάποιο δομημένο κείμενο θέσεων ή σε ένα
επιχειρησιακό σχέδιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Κατά συνέπεια δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρωθεί επαρκές πρωτογενές υλικό σε επίσημη
μορφή από τους φορείς. Αυτό από μόνο του είναι στοιχείο προς αξιολόγηση για την υφιστάμενη
κατάσταση του eHealth στην Ελλάδα. Ο ανάδοχος προκειμένου να μπορέσει να συντάξει επαρκώς
το παραδοτέο απευθύνθηκε κυρίως στην ΚτΠΑΕ και στην ΕΥΔ ΚτΠ. Οι φορείς αυτοί εμφανίζονται
αυτή τη στιγμή να κατέχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση σχετικά με τις υφιστάμενες και
υπό ανάπτυξη δράσεις eHealth στη Ελλάδα. Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στον χώρο της
κοινωνικής ασφάλισης όπου τα βασικά κείμενα στρατηγικής (www.ggka.gr)

δεν έχουν

ανανεωθεί με βάση τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και στρατηγικές. Εξαίρεση αποτελούν οι
δραστηριότητες για την Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας και τη μελέτη χαρτογράφησης που
ολοκληρώθηκε αλλά δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί.

1.3 Επιτελική Σύνοψη
αποτελεσμάτων

Συνοπτική

παρουσίαση

των

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά ενότητα τα βασικά ευρήματα της μελέτης:
Επίπεδο Θεσμικού Πλαισίου:
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή δεν παρεμβαίνει σε θέματα υγείας στα κράτη μέλη καθώς θεωρεί ότι
οι υπηρεσίες υγείας αφορούν θέμα που ρυθμίζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι
μοναδικές οδηγίες αφορούν στη θεσμοθέτηση κανόνων της δημόσιας υγείας (public health
programme) και στη ρύθμιση επιμέρους κανόνων συμπεριφοράς των κρατών μελών στο
πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού και της συνθήκης της Λισσαβόνας. Οι προτεινόμενες
δράσεις έχουν ωστόσο το χαρακτήρα οδηγιών καθώς μέσω της χρηματοδότησης
της Ε.Ε. πραγματοποιούνται κοινές δράσεις εντός της Ε.Ε. αλλά και με
συνεργαζόμενες με την Ε.Ε. χώρες (π.χ. Ελβετία, Νορβηγία, κλπ) οι οποίες
περιλαμβάνουν και δράσεις ΤΠΕ για τη προάσπιση της δημόσιας υγείας (π.χ. δημιουργία
κοινών δεικτών υγείας, δημιουργία cancer registry, δημιουργία μεγάλων ενοποιημένων
βάσεων δεδομένων για συγκεκριμένες ασθένειες όπως η Creutzfeldt-Jakob, κλπ) Κατά
συνέπεια με μια έννοια εντάσσονται στο Ευρωπαικό δίκαιο καθώς δημιουργούν
κοινές και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών.
Με βάση την ανακοίνωση 356 της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν όλες οι συγχρηματοδοτήσεις
που θα εγκίνει η Ε.Ε. στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας. Κατά συνέπεια ενέχει τη
μορφή άτυπης οδηγίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο IASYS το οποίο παρουσίασε το
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

11

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΥΚΑ στους αρμόδιους φορείς της Ε.Ε. ζητώντας τη κοινοτική συμμετοχή και υποστήριξη
αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια της ανακοίνωσης 356 του 2004. με βάση αυτά τα
κριτήρια η Ε.Ε. επιφυλάχθηκε να απαντήσει θετικά μέχρι και σήμερα στο ΥΥΚΑ, μη
εντάσσοντας το έργο αυτό στα μεγάλα έργα. Ως αποτέλεσμα είναι μέχρι και σήμερα το έργο
IASYS να μην έχει ξεκινήσει. Με την ίδια λογική θα γίνουν και οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος PSP (Policy Support Program) το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα ως μέρος
της δράσης CIP (competitivness and innovation programme). Στο πλαίσιο του PSP θα
χρηματοδοτηθούν δράσεις ηλεκτρονικής υγείας σε ευρωπαϊκο επίπεδο μέχρι το 2013.
Με βάση την απόφαση 189/2003 τα κράτη μέλη οφείλουν να αντικαταστήσουν το έντυπο
111 με μια κάρτα ασφάλισης ασθένειας η οποία με βάση τις τεχνικές οδηγίες (βλέπε
www.ggka.gr), θα πρέπει να χορηγείται από όλα τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς με
σκοπό τη δυνατότητα εκκαθάρισης και πληρωμής ιατρικών πράξεων από μια χώρα μέλος της
Ε.Ε. σε μια άλλη. Η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις οδηγίες αλλά τα δημόσια
ταμεία κατόπιν αίτησης των ασφαλισμένων εκδίδουν μια πλαστικοποιημένη κάρτα με τα
ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. Σε αυτή τη φάση η κάρτα δεν είναι ηλεκτρονική κάρτα με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί από τα πληροφοριακά
συστήματα των χωρών υποδοχής. Αναμένεται ωστόσο στο πλαίσιο του σχεδιασμού των
ΥΥΚΑ και ΥΠΕΡΓ&ΚΠ να αντικατασταθεί με έξυπνη κάρτα καλύπτοντας όλες τις λειτουργικές
και τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται.
Η έννοια της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν αντιμετωπίζεται διεθνώς χωριστά και εντάσσεται
στην έννοια της ηλεκτρονικής υγείας καθώς σε επίπεδο στρατηγικής τα δύο θέματα
αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα καθώς είναι συνδεδεμένα. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η
Δανία και το πρόγραμμα medcom. Ο χωρισμός που υπάρχει στην Ελλάδα είναι καταρχήν
παράδοξο και δημιουργεί προβλήματα σε επίπεδο στρατηγικής. Για παράδειγμα ενώ η
πρωτοβάθμια είναι αρμοδιότητα του ΥΥΚΑ το ΙΚΑ το οποίο διαθέτει με τα πολυιατρεία του το
ευρύτερο δίκτυο πρωτοβάθμιας με τους περισσότερους δικαιούχους εποπτεύεται από τη
Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Προστασίας
Σε γενικές γραμμές κανένα κράτος μέλος της Ε.Ε δεν έχει ξεχωριστό και συνολικό
θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και τις ΤΠΕ. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν το καθένα
χωριστό δίκαιο για την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση, ενώ έχουν κατά
βάση εναρμονιστεί με τις εξειδικευμένες κοινοτικές οδηγίες. Ο χώρος της υγείας και της
κοιωννικής ασφάλισης υπόκενται στους ίδιους κανόνες περί προσωπικών δεδομένων,
ηλεκτρονικών συναλλαγών, προμηθειών, κλπ με τους λοιπούς χώρους. Όπως έχει αναφερθεί
και πρωτίτερα η Ε.Ε. δεν ζητά ειδικά νομοθεσία στον χώρο αυτό καθώς η υγεία έγκειται στο
τοπικο ή περιφερειακό δικαιο των κρατών μελών. Εκδίδει ωστόσο σχέδια δράσεις και
αποφάσεις με τις οποίες τα κράτη μέλη εναρμονόζονται ιδία θέληση κυρίως ακολουθώντας
του κανόνες που έχουν τεθεί από τη στρατηγική της Λισαβόνας και άλλων αντίστοιχων
κοινοτικών κειμένων. Εξειδικευμένες νομοθεσίες υπάρχουν στη Γαλλία σχετικά με το ιατρικό
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

12

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

απόρρητο και την τυποποίηση ιατρικών δεδομένων, στη Φιλανδία σχετικά με την
θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής συνταγοργράφησης και για την οριοθέτηση των όρων της
ιατρικής τηλεματικής στην Αυστρία. Ωστόσο η Φιλανδία, η Βουλγαρία, η Νορβηγία και
Σουηδία έχουν δρομολογήσει ειδικές διαδικασίες για την ενσωματωση βασικών εννοιών της
ηλεκτρονικής υγείας.
Σε κανένα από τα νομοθετήματα του ΥΥΚΑ δεν υπάρχει αναφορά στις έννοιες:
1. Ηλεκτρονική υγεία
2. Ηλεκτρονικές προμήθειες
3. Προσωπικά δεδομένα
Αν εξετάσει κανείς το δίκαιο που προέκυψε τα τελευταία 5 χρόνια μπορεί κανείς να
αντιληφθεί ωστόσο μια προσπάθεια συμμόρφωσης προς τις κοινοτικές οδηγίες.
Με τον Ν. 3204/Φ. 296Α/23.12.04 τροποποιήθηκαν τα ΠεΣΥΠ (τυπικά καταργήθηκαν) και
ιδρύθηκαν οι αντίστοιχες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠε) με ανάλογες
αρμοδιότητες. Πρόσφατα με τον N. 3527/Φ. 25Α/9.2.07 οι ΔΥΠε συγχωνεύτηκαν σε 7
Υγειονομικές Περιφέρειες με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας. Σε επίπεδο των
πληροφοριακών συστημάτων αυτό έχει εισάγει ένα νέο παράγοντα κινδύνου για
την επιτυχή υλοποίηση των έργων εντός του Γ’ ΚΠΣ καθώς με τη μεταβολή των
ορίων των ΥΠε έχουν δημιουργηθεί περιφέρειες στις οποίες θα πρέπει να
συνυπάρξουν λειτουργικά και τεχνικά 2 ή και περισσότερα ΟΠΣΥ διαφορετικής
τεχνολογίας και αντίληψης.
Με την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στα νομοθετήματα περί κοινωνικής
ασφάλισης είναι ευκολο κανείς να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο για τις ΤΠΕ στην κοινωνίκη ασφάλιση, ούτε κάν στον ευαίσθητο τομέα της
εκκαθάρισης λογαριασμών ασθενών που είναι της απολύτου αρμοδίότητας της ΓΓΚΑ. Ωστόσο
στις 21 Φεβρουαρίου 2007 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας απέστειλε για
γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοινωνικής Επιτροπή το σχέδιο νόμου «Σύσταση και
καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικών Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». Η ΌΚΕ γνωμοδότησε στις 13 Μαρτίου του 2007 με την υπ.
Αριθμ 173 Γνώμη της, αναφέροντας ότι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα αντικαταστήσει το ΚΗΥΚΥ και ο
σκοπός της είναι να αναλάβει όλα τα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών των ΦΚΑ. Το
νομοσχέδιο έχει ως σκοπό τη ρύθμιση ζητημάτων που άπτονται της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην κοινωνική ασφάλιση. Η μηχανογράφηση των δημόσιων ταμείων θα είναι
από τα κύρια αντικείμενα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με στόχο τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
, την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας
είσπραξης των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων. Το νομοσχέδιο δεν έχει προσωρήσει
μέχρι και σήμερα.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

13

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει και στην υγεία
ο νομος 2472/97 και οι τροποίήσεις του καθώς και ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας
(2006). Ειδική νομοθεσία δεν υφίσταται και ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 2472/97/
Σε γενικές γραμμές δεν έχει εφαρμοστεί στη χώρα μέχρι σήμερα καμιάς μορφής
διαδικασίας ΣΔΙΤ σε έργα ΤΠΕ. Ο βασικός λόγος που αυτό δεν κατέστη δυνατό ακόμα
είναι η δυσκολία στην αποτίμηση και στον καταμερισμό του επιχειρηματικού ρίσκου. Σε
άλλες χώρες έχει αξιοποιηθεί η διαδικασία συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα
σε περιφερειακό επίπεδο ως μια μορφή τύπου PPP (private public partnership) κυρίως ως
μακροχρόνιες μισθώσεις (IT outsourcing) παρά ως συμβάσεις ΣΔΙΤ. Αυτές οι δράσεις έχουν
ξεκινήσει σχετικά πρόαφατα και δεν έχει αποτιμηθεί ο βαθμός επιτυχίας τους (μελέτη
κόστους οφέλους), ενώ οι περισσότερες από αυτές αφορούν εμπλοκή ιδιωτικών κεφαλαίων
σε πιλοτικά έργα.
Ενδεικτικά αναφέρονται
1. τα έργα ΟΠΣΥ στην Ισπανία (Ανδαλουσία, Βαλεαρίδες, κλπ)
2. Η δημιουργία φακέλου υγείας στη περιοχή Rhein-Neckar στη Γερμανία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αξιοποιηθεί ένα μοντέλο pay per use (χρέωση στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης) ή πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης προς τον υλοποιητή εν είδη
ενοικίου. Η δεύτερη περίπτωση έχει στοιχεία ενός μακροχρόνιου συμβολαίου SLA και αφορά
περισσότερο μακροχρόνια μίσθωση σε ιδιώτες παρά κλασσική διαδικασία ΣΔΙΤ. Σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχουν ακόμα και νομοθετικά εμπόδια καθώς για τη λειτουργία των
πληροφοριακών συστημάτων με ευθύνη των ιδιωτών αλλά με δημόσιους λειτουργούς ως
τελικοί χρήστες δεν έχει ουσιαστικά ρυθμιστεί με αποτέλεσμα η επένδυση να είναι υψηλού
ρίσκου για τον ιδιώτη. Εντούτοις έχουν προσωρήσει οι διαδικασίες για τη κατασκευή τριών
νέων νοσοκομείων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ στην υλοποίηση των οποίων περιλαμβάνεται και η
πληροφοριακή υποδομή τους.
Σχετικά με τις ηλεκτρονικές προμήθειες, τον Μάιο του 2007 κατατέθηκε στην αρμόδια
επιτροπή το σχέδιο νόμου «προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ και άλλες
διατάξεις» το οποίο συνοπτικά εισάγει
1. Τη δημιουργία κεντρικής επιτροπής προμηθειών για όλες τις μονάδες υγείας με στόχο τη
κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η επιτροπή είναι εννεαμελής και υπάγεται
κατευθείαν στον Υπουργό.
2. Τη διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών από το Ινστιτούτο Φαρμαευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας - ΙΦΕΤ και τη ΔΕΠΑΝΟΜ ανάλογα με τα προς προμήθεια είδη (αρθρο 9 τα
είδη που αφορούν τον ΙΦΕΤ) και άρθρο 10 αυτά που αφορούν τη Δημόσια Επιχείρηση
Ανέργεσης Νοσηλευτικών Μονάδων – ΔΕΠΑΝΟΜ.
3. Τη δημιουργία εγκεκριμένου μητρώου προμηθευτών και υπηρεσιών το οποίο θα τηρείται
από το Εθνικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ).
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

14

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4. Οι προκηρύξεις θα γίνονται με βάση τα Π.Δ. 394/96 και Π.Δ. 60 /2007
5. Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις 6 μηνών για την ολοκλήρωση των τρεχουσών
προμηθειών από τα νοσοκομεία
6. Δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά σχετικά με τη αξιοποίηση

των νέων

τεχνολογιών (ηλεκτρονικές προμήθειες) και η όποια ελευθερία έγκειται στην ερμηνεία
του Π.Δ. 60/2007.
7. το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης διαχωρίζει τους φορείς του από το
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης
Οι Επιπτώσεις του νομοσχεδίου εφόσον ψηφιστεί είναι ότι:
1. Κεντροποεί κατά απόλυτο τρόπο της προμήθειες με σκοπό τον έλεγχο των δαπανών
2. Ενισχύει τρεις υφιστάμενους φορείς το ΙΦΕΤ, το ΕΚΕΒΥΛ και τη ΔΕΠΑΝΟΜ
3. Ειδικά όσον αφορά το ΕΚΕΒΥΛ αναμένεται να λάβει και τυπική μορφή το μητρώο
προμηθευτών το οποιο καταρτίζεται με χρηματοδότηση του ΕΠ της Κοινωνίας της
πληροφορίας
4. Αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίηση του νόμου καθώς το
διάστημα των μεταβατικών διατάξεων είναι μικρό. Για παράδειγμα δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί οι αναγκαίες προσλήψεις στους τρεις φορείς εντός 6 μηνών και κατά
συνέπεια θα δημιουργηθούν καθυστερήσεις στη δημοπράτηση ειδών πρώτης ανάγκης

Επίπεδο Ερευνών / Μελετών:
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 384 μελέτες και άρθρα τα περισσότερα των οποίων εντός της
τελευταίας πενταετίας. 110 από αυτές αφορούσαν μελέτες με επίκεντρο την Ελλάδα και 198
την Ε.Ε. αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο της ηλεκτρονικής υγείας είναι ιδιαιτέρως
μελετημένο τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ε.Ε. από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το μεγαλύερο
μέρος των μελετών τελικά ΔΕΝ αξιοποιείται για την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής υγείας,
κοινωνικής αλληλεγγύης ή κοινωνικής προστασίας.
Αντίστοιχα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα 2/3 των μελετών αφορούν τον ευρύτερο χώρο
της τηλεϊατρικής, μέγεθος δυσανάλογο με τον αριθμό των τελικών ενεργών δράσεων
τηλεϊατρικής στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς!
Σημαντική είναι ωστόσο και η συμμετοχή των Ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων σε
ερευνητικά έργα της Ε.Ε. δημιουργώντας απορίες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. Θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέτω ο λόγος για τον
οποίος παραμένουν τα ερευνητικά έργα στα χαρτιά ή στα συρτάρια των πανεπιστημίων και
της Ε.Ε.

Επίπεδο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Δράσεων και Πρωτοβουλιών:
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

15

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αποτυπώθηκαν οι δράσεις σχεδιασμού των χωρών της Ε.Ε από το οποίο προκύπτει μια
σημαντική δραστηριότητα σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία κυρίως στο πλαίσιο που έχει
καθοριστεί από την ανακοίνωση 356 του 2004.
Από τη κατηγοριοποίηση των δράσεων των κρατών μελών σε σχέση με τις κατηγορίες
υπηρεσίών που επιλέχθηκαν και είναι:
Διαλειτουργικότητα
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Ηλεκτρονικές προμήθειες
ΣΔΙΤ
Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας
Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
Ηλεκτρονική αποπληρωμή υπηρεσιών υγείας
Τηλεϊατρική
Ηλεκτρονική κλείσιμο ραντεβού
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Προκύπτει ότι δίνεται ιδάιτερη βαρύτητα στις έννοιες της διαλειτουργικότητας, των
πληροφοριακών συστημάτων των μονάδων υγείας, στη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας,
στην ηλεκτρονική αποπληρωμή, στη προστασία προσωπικών δεδομένων και στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Από τα στοιχέια του πίνακα 4.5 σχετικά με την πορεία των έργων του ΕΠ της ΚτΠ σχετικά με
δράσεις ΤΠΕ στην Υγεία, την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Ασφάλιση
προκύπτουν ότι

Έχουν ενταχθεί 91 Τεχνικά Δελτία Έργων

Έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται άμεσα τα 15

Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν άλλα 36

Τα υπόλοιπα 40 αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες υλοποίησης.

Από την ενοτητα 4.4.2.8 προκύπτει ότι θα χρηματοδοτηθούν 59 έργα του ιδιωτικού τομέα
βάση κανόνα de minimis από τη δράση digital health της ΚτΠ ΑΕ
Από την ανάλυση των ΕΠ των Περιφερειών στις δράσεις ΤΠΕ προκύπτει ότι είχαν προταθεί
προτάσεις συνολικιού προϋπολογισμού (overbooking) άνω των 40.000.000€ εκ των οποίων
ελάχιστες ολοκληρώθηκαν!. Εξαίρεση αποτελούν το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και το ΠΕΠ ΑΜΘ.
Από τα στοιχεία ανάλυσης των έργων της ΓΓΚΑ προκύπτει ότι ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός
υλοποιήθηκε σε γενικές γραμμές με σχετική επιτυχία, το ίδιο προκύπτει και από την

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

16

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

υλοποίηση του έργου Φιλιππος για τα στρατιωτικά νοσοκομεία σχετικά με το δικό του
επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Η ΚτΠΑΕ σήκωσε το βάρος των έργων στην υγεία με σχετική επιτυχία καθώς δεν είχε τη
θεσμική και στρατηγική συνεργασία και στήριξη από το ΥΥΚΑ.
Αντιθέτως το ΥΥΚΑ δεν κατάφερε να υλοποιήσει το δικό στρατηγικό σχεδιασμό παρότι αυτή
τη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης μια σειρά από μεγάλα έργα στις ΥΠε.
Αφορμή για αυτό είναι οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές από το 2001 και μετά, χωρίς να
υπάρχει κάθε φορά μνεία στην πολυπλοκότητα των έργων αυτών.
Από τους σχεδιασμούς του ΥΥΚΑ για την επόμενη προγραμματική περίοδο προκύπτει μια
πληθώρα προτάσεων σε επίπεδο δράσεων οι οποίες θα πρέπει άμεσα να μετατραπούν σε
ρεαλιστικές προτάσεις έργων με χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς. Πάντως για πρώτη
φόρά οι σχεδιασμοί είναι απόλυτα συμβατοί με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Επίπεδο Υφιστάμενων και Προγραμματιζόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δημόσιο Τομέα:
Ο μοναδικός φορέας που πραγματικά στήριξε με στοιχεία τη παρούσα μελέτη ήταν η ΚτΠΑΕ
καθώς οι λοιποί φορείς δήλωσαν είτε αναρμόδιοι είτε μας παρέπεμψαν στην ΚτΠΑΕ. Με την
βοήθεια της καταγράφηκαν οι υπηρεσίες του κεφαλάιου 5.
Επίσης έγνε επισκόπιση της ποιότητας της παρουσίας των μονάδων υγείας στο διαδίκτυο και
αν αξιοποείται αυτός για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Από την ανάλυση αυτή
προέκυψαν απογοητευτικά αποτελέσματα καθώς 65% των ιστοσελίδων δεν λειτουργούσαν,
ενώ μονο το 26% αγγίζει την επιθυμητή ποιότητα μέσα από την οποία προκύπτουν
ορισμένες υπηρεσίες επιπέδου 1 (πληροφόρηση).

Επίπεδο Εκπαίδευσης:
Αναλυθηκαν τα προγράμματα σπουδών 76 σχολών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υγεία
και βρέθηκαν 131 μαθήμα εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν υποχρεωτικά αλλά
εισαγωγικά.
Το 84% των σχολών που εξετάστηκαν είχαν κάποιο ή κάποια σχετικά μαθήματα
Το 45% των μαθημάτων αφορούσαν ΑΕΙ, το 37% ΤΕΙ και το υπόλοιπο εξειδικευμένα
προγμάμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
51 μαθήματα διδάσκονται στα 4 πρώτα εξάμηνα των σπουδών με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει ιδαίτερη τεχνολογική εμβάθυνση.
Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι δεν περιέχει κανενα σχετικό μάθημα ούτε εισαγωγικό στις
ΤΠΕ στην Ιατρική σχολή Αθηνών!

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

17

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επίπεδο Τοπικής Αγοράς:
Στο πλαίσιο της φάσης αυτής καταγράφηκανν οι διαθέσιμες εφαρμογές ΤΠΕ της Ελληνικής
αγοράς, που απευθύνονται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, φορείς πρόνοιας και
κοινωνικής ασφάλισης (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, κτλ) στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. Έγινε αποτύπωση των συστημάτων και εφαρμογών που ήδη έχουν υιοθετηθεί από
φορείς υγείας, καθώς και λοιπών συστημάτων και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί ή/και
εμπορευματοποιηθεί στη χώρα.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

18

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.4 Ο χώρος της ηλεκτρονικής υγείας
1.4.1 Γενικά - Ιστορική Αναδρομή
Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο τελικό παραδοτέο της ομάδας Ζ3 του ebusinessforum
(www.ebusinessforum.gr), η Ιατρική Πληροφορική (Health Informatics) ως έννοια και ως
αντικείμενο έρευνας υφίσταται από τις απαρχές της εξάπλωσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ιδιαίτερα στα κράτη όπου συντελείτο η ανάπτυξη εφαρμογών υλικού και λογισμικού. Μάλιστα,
στις αρχές της τελευταίας πεντηκονταετίας σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. και η Γαλλία ζητήθηκε η
βοήθεια επιστημόνων από το νεότευκτο, τότε, χώρο της Πληροφορικής για το σχεδιασμό τόσο
ιατρικών κέντρων όσο και των υπηρεσιών τους με σκοπό το βέλτιστο τρόπο διαχείρισης των
διαθεσίμων πόρων.
Βέβαια, η εγκατάσταση οιοσδήποτε είδους πληροφορικής εφαρμογής χρονολογείται στη δεκαετία
του `60 και ο χαρακτήρας τους περιορίζονταν σε πληροφοριακά συστήματα λογιστικής
διαχείρισης νοσοκομείων και καταγραφής εμφανιζόμενων περιστατικών.0ι κύριοι λόγοι γι'αυτό το
φαινόμενο εντοπίζονται κατά κύριο λόγο αφενός στο υψηλό κόστος εγκατάστασης τέτοιων
συστημάτων και αφετέρου στον πειραματικό χαρακτήρα που είχαν τόσο αυτά όσο και οι
εφαρμογές τους ώστε η εμπορική διάθεση τους να παραμένει μικρή. Στα παραπάνω πρέπει να
προσθέσουμε και το γεγονός ότι οι διαθέσιμες τεχνολογίες δικτύων υπολογιστικών συστημάτων
της εποχής δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη και υλοποιήση εφαρμογών που θα είχαν καθαρά και
μόνο ιατρικό χαρακτήρα. Ο κρίσιμος σταθμός, χρονικά, για την Ιατρική Πληροφορική είναι τα
μέσα της δεκαετίας του `80 αφού τότε γίνεται ευρέως εφικτή η αξιόπιστη και απασφαλτωμένη
μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες ανεξαρτήτως είδους και ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών
αυτών. Ταυτόχρονα, η διάδοση των mini και των micro υπολογιστών ενισχύει την εγκατάσταση
τους σε μεγάλο αριθμό στα νοσοκομεία. 'Ετσι, γίνονται πραγματικότητα γι'αυτά εφαρμογές που
σχετίζονται με διαχείριση εργαστηριακών και ιατρικών δεδομένων και εντολών.
Στις μέρες μας, παρουσιάζεται τεράστια έξαρση όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών ιατρικής
πληροφορικής στο βαθμό που η ύπαρξη ολοκλήρωμένου πληροφοριακού συστήματος να κρίνεται
ζωτικής σημασίας για την ευρρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Παράλληλα,το εύρος των
δυνατοτήτων που παρέχονται πλέον δεν περιορίζεται μόνο στην αυτάρκεια και στην πλήρη
χρησιμοποίηση

των

διαθεσίμων

πόρων

αλλά

επεκτείνεται

και

σε

εφαρμογές

όπως

Τηλεσυνεργασία, Τηλεπαρακολούθηση περιστατικών και ασθενών, Τηλεκπαίδευση κ.α.
Στην Ελλάδα, η εισαγωγή Ιατρικών Πληροφοριακών Δικτύων και Εφαρμογών ακολούθησε την
αντίστοιχη εξέλιξη της Πληροφορικής. Αυτό σημαίνει ότι, η αργοπορία που εμφανίζεται οφείλεται
κατά κύριο λόγο στο ότι η Πληροφορική ως επιστήμη και ως πεδίο εφαρμογών κάνει την
εμφάνιση της τα τελεύταια είκοσι χρόνια. Συνάμα, η δικτυακή υποδομή της χώρας άρχισε να
εκσυγχρονίζεται στις αρχές της δεκαετίας του `90 γεγονός που επιτείνει το όλο φαινόμενο. Τέλος,
η συχνότητα με την οποία γίνονται θεσμικές αλλαγές στο σύστημα υγείας αποτελεί έναν
παράγοντα ανασφάλειας που δεν επιτρέπει τη χάραξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Παρ'όλ'αυτά,
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

19

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

δειλά βήματα έχουν ήδη γίνει και έχει καταστεί σαφές απ'όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η
ανάγκη εισαγωγής τεχνολογιών πληροφορικής που σχετίζονται τόσο με την ιατρική περίθαλψη
όσο και με τα άλλα πεδία που άπτεται ο κλάδος της Ιατρικής Πληροφορικής.
Ετσι, σχεδόν σε όλα τα νοσηλευτικά κέντρα της χώρας υπάρχει, τουλάχιστον, μια στοιχειώδης
υποδομή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή είναι τέτοια που να επιτρέπει την τέλεση
κάποιων απλών και μεμονωμένων διεργασιών. Ο χαρακτήρας αυτών είναι είτε λογιστικής
διαχείρισης είτε εργαστηριακών εφαρμογών για την αρτιότερη τήρηση αρχείων.

Ο Ρόλος των Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων
Με την έννοια Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα ορίζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
πληροφοριών ιατρικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες αυτές είναι σε ψηφιακή μορφή και
κατηγοριοποιούνται πολυεπίπεδα αναλόγως της θεματολογίας που άπτονται. Βέβαια, περαιτέρω
εξειδικευμένες κατηγοριοποιήσεις γίνονται είτε βάσει χρονικής περιόδου συλλογής ή και
ενδιαφέροντος

είτε

περιοχικά

όσον

αφορά

τον

τόπο

συλλογής

και

χρησιμοποίησης.

Ολοκληρωμένο χαρακτηρίζεται το σύστημα που εμπεριέχει πλήρες σύνολο κατηγοριών για όλων
των ειδών τις πληροφορίες που το αφορούν. Έτσι, στην περίπτωση του ιατρικού συστήματος,
πρέπει να ύπαρχουν πληροφορίες τόσο διοικητικού-οικονομικού όσο και κλινικού, εργαστηριακού
και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος δομημένες με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη,
ακριβής και ασφαλής ενημέρωση ή συλλογή πληροφορίας. Ακόμη, πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα οριζόντιας διασύνδεσης με παρόμοια πληροφοριακά συστήματα που δε βρίσκονται
στον ίδιο χώρο ώστε να συγκροτούν όλα αυτά μαζί ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης
πληροφοριών ιατρικού ενδιαφέροντος.
Οι μείζονος σημασίας παράγοντες που αφορούν σήμερα την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος
εντοπίζονται στο χαρακτήρα που θα έχει η επικοινωνία και στις τεχνολογίες πληροφορικής που θα
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, τίθενται θέματα ασφάλειας, διατήρησης του απορρήτου,
χρηστικότητας και δυνατότητας εύκολης και εύλογης επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγής
συμπερασμάτων. Επί της ουσίας, ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι σχεδιαστές
ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων είναι η αυτοματοποίηση λειτουργιών που βασίζονται στην
ανθρώπινη κρίση και εμπειρία με τρόπο τέτοιον ώστε η διακίνηση της ιατρικής πληροφορίας να
γίνεται με τρόπο αφένος ταχύ κι αφετέρου ικανό να διαφυλάξει την ανωνυμία των ασθενών.
Για το δεύτερο παράγοντα, τίθενται θέματα συλλογής, αποθήκευσης και συμπίεσης δεδομένων,
συμβατότητας και συνδεσιμότητας ηλεκτρονικών εργαλείων και τέλος, ταχύτητας και ασφάλειας
μεταφοράς και μεταγωγής δεδομένων. Συγκεκριμένα, έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες
τυποποιημένες μορφές συλλογής στοιχείων που είναι ευρύτερα γνωστές, ανεξαρτήτως είδους, με
την επωνυμία <<Ιατρικός Φάκελος >>. Ο <<Ιατρικός Φάκελος>> δεν αναφέρεται απαραίτητα
σε νοσηλευόμενο αλλά τόσο σε ιατρούς όσο και σε ερευνητές ή φοιτητές. Βέβαια, σε κάθε
περίπτωση αυτός πρέπει να έχει διαφορετική μορφή αναλόγως το σκοπό και τις ανάγκες που
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

20

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

εξυπηρετεί. Ο όγκος και η υφή των δεδομένων που θα έχει ο <<Ιατρικός Φάκελος>> έχουν ως
συνέπεια την απαίτηση για δικτυακές συνδέσεις μεγάλου εύρους και αξιοπιστίας καθώς και
υψηλών ταχυτήτων. Τα σύγχρονα μέσα μετάδοσης επιτρέπουν ένα τέτοιο είδος σύνδεσης αλλά
προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν λόγω πληθώρας πρωτοκόλλων μετάδοσης και της σχετικής
ασυμβατότητας που τα διακρίνει. Γι' αυτό, άλλωστε, είναι καίρια η συμφωνία σ'ένα κοινό μοντέλο
ανάπτυξης ιατρικού πληροφοριακού συστήματος.
Εν κατακλείδι, επιγραμματικά αναφέρουμε τις ποικίλες αρχιτεκτονικές σχεδιασμού και υλοποίησης
ενός ιατρικού πληροφοριακού συστήματος καθόσον αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της
παρούσας μελέτης. Αυτές εντοπίζονται σε:
1. Κεντρικοποιημένο Σύστημα: Αφορά την εγκατάσταση ενός Κεντρικού Υπολογιστικού
Συστήματος στο οποίο η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται ανεξαρτήτως είδους
εφαρμογής
2. Κατανεμημένο Σύστημα: Αφορά την εγκατάσταση διαφορετικών σταθμών εργασίας που
ονομάζονται κόμβοι καθώς και πολλών τερματικών υπολογιστών που διασυνδέονται
κατάλληλα μέσω μιας ενιαίας διεπαφής.
3. Aρθρωτό Σύστημα: Αφορά την εγκατάσταση ανεξάρτητων σταθμών εργασίας που
εξυπηρετούν αυτόνομα συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές εκμεταλλευόμενοι τους
πόρους του συστήματος.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στις μέρες μας έχει σαν αποτέλεσμα την ηλεκτρονική υγεία
(e-health), αλλά λίγοι είναι σε θέση να διατυπώσουν έναν σαφή ορισμό για αυτόν το νέο όρο. Ο
όρος ηλεκτρονική υγεία, κυρίως από το 1999 και μετά, χρησιμοποιείται για να περιγράψει
οτιδήποτε έχει σχέση με υπολογιστές, επικοινωνίες και ιατρική. Πρόκειται για την απόρροια μιας
προσπάθειας να επεκταθούν οι αρχές και οι «υποσχέσεις» της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον
χώρο της υγείας και να τονιστούν οι νέες δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο στον τομέα της
ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στις:
1. Δυνατότητα των πολιτών να αλληλεπιδρούν on-line με τα συστήματά τους (B2C =
"business to consumer"),
2. Βελτιωμένες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε οργανισμούς υγείας (B2B =
"business to business"),
3. Νέες δυνατότητες για peer-to-peer επικοινωνία των πολιτών (C2C = "consumer to
consumer").
Αν επιχειρούσαμε έναν ευρύτερο ορισμό του όρου ηλεκτρονική Υγεία, αυτός θα μπορούσε να
είναι: Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένας τομέας της ιατρικής πληροφορικής και των τηλεματικών
εφαρμογών της, της δημόσιας υγείας και της βιομηχανίας, που αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας
και πληροφορικής, οι οποίες προσφέρονται ή ενισχύονται μέσω του διαδικτύου και των σχετικών
με αυτό τεχνολογιών. Με την ευρύτερη έννοια ο όρος δεν χαρακτηρίζει μόνο την τεχνολογική
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

21

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ανάπτυξη αλλά και έναν τρόπο σκέψης, μια συμπεριφορά και μια δέσμευση για βελτίωση της
περίθαλψης τοπικά και διεθνώς με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Το όλο θέμα του ορισμού της ηλεκτρονικής υγείας παραμένει γενικότερα αντικείμενο συζήτησης,
καθώς αφενός υπάρχουν πολυάριθμες και ποικίλης ακρίβειας απόψεις, αφετέρου ο τομέας
έρευνας και εφαρμογώς βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη και άρα αναπροσαρμογή
Τα κύρια χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής υγείας είναι:
1. Αποδοτικότητα (Efficiency): Μια από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας είναι να
αυξήσει την αποδοτικότητα της ιατρικής περίθαλψης, μειώνοντας το κόστος. Ένας
πιθανός τρόπος μείωσης του κόστους είναι η αποφυγή διπλών ή μη απαραίτητων
διαγνωστικών ή θεραπευτικών διαδικασιών μέσω επικοινωνίας ανάμεσα στους φορείς
υγείας και τον πολίτη.
2. Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης: Η αύξηση της αποδοτικότητας δεν μειώνει μόνο το
κόστος αλλά βελτιώνει ταυτόχρονα και την ποιότητα. Η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να
βελτιώσει την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης επιτρέποντας για παράδειγμα συγκρίσεις
ανάμεσα στους παροχείς υγείας.
3. Επιστημονική τεκμηρίωση (Evidence based): Οι ενέργειες της ηλεκτρονικής υγείας πρέπει
να τεκμηριώνονται με την έννοια ότι η αποδοτικότητά τους πρέπει να αποδεικνύεται με
επιστημονικές μεθόδους.
4. Ενδυνάμωση πολιτών και ασθενών: Οι βάσεις δεδομένων υγείας και ο προσωπικός
ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος καθίστανται προσβάσιμα από το διαδίκτυο. Ανοίγονται
έτσι νέοι ορίζοντες για ανθρωποκεντρικά συστήματα υγείας και διευκολύνεται ο ασθενής
στις επιλογές του.
5. Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης: Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέας σχέσης ανάμεσα στον
ασθενή και τον επαγγελματία της υγείας, προς μια συνεργασία στην οποία οι αποφάσεις
θα λαμβάνονται με κοινό τρόπο.
6. Συνεχής Εκπαίδευση: Επιτρέπεται η εκπαίδευση των γιατρών και του παραϊατρικού
προσωπικού από online πηγές (συνεχής ιατρική εκπαίδευση) αλλά και των πολιτών (για
παράδειγμα ιατρικές πληροφορίες πρόληψης).
7. Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφορίας: Αναβαθμίζονται τα μέσα διακίνησης της
ιατρικής πληροφορίας, και κατά συνέπεια της επικοινωνίας, με έναν προτυποποιημένο
τρόπο ανάμεσα στους διάφορους φορείς υγείας. Με αυτό τον τρόπο προάγεται και η
διαλειτουργικότητα. Δίνεται η δυνατότητα προσπέλασης και ελέγχου σε δεδομένα όλων
των συστημάτων με την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός ενιαίου σημείου διαχείρισης και
διοίκησης.
8. Επέκταση της εμβέλειας της ιατρικής περίθαλψης: η παροχή υπηρεσιών υγείας
μεταφέρεται πέρα από τα συμβατικά όρια, τόσο με τη γεωγραφική όσο και με τη
μεταφορική έννοια του όρου. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν online
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

22

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από διεθνείς παροχείς. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να
είναι απλά συμβουλευτικές ή και πιο ουσιαστικές, όπως για παράδειγμα η προμήθεια
φαρμακευτικών προϊόντων.
9. Ασφάλεια: Η ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει νέες μορφές αλληλεπίδρασης ασθενή –
γιατρού και εμπεριέχει νέες προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας, όπως για παράδειγμα, το
ιατρικό απόρρητο.
10. Ισότητα: Η ενίσχυση της ισοτιμίας στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης είναι μια
από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας.

1.4.2 Το όραμα για την Υγεία στον 21ο αιώνα
Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο τελικό παραδοτέο της ομάδας Ζ3 του ebusinessforum
(www.ebusinessforum.gr), το όραμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της
υγείας του 21ου αιώνα περιλαμβάνει ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας,
με επίκεντρο τον πολίτη. Σε ένα τέτοιο σύστημα η περίθαλψη βασίζεται στη συνεχή ιατρική
παρακολούθηση και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του πολίτη. Ο πολίτης είναι το
κέντρο του ελέγχου. Η γνώση και οι πληροφορίες είναι ελεύθερες, ενώ οι αποφάσεις που
παίρνονται είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Η ιατρική πληροφορία του πολίτη ανήκει σε αυτόν,
είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου συνεχώς, και ο πολίτης αποφασίζει για τη διάθεση
ευαίσθητων πληροφοριών που τον αφορούν. Ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα της
πληροφορίας αυτής είναι η διασυνδεσιμότητα και η δυνατότητα μεταφοράς και ανταλλαγής
δεδομένων εννοιολογικά αναγνωρίσιμων.
Ευφυή περιβάλλοντα και συστήματα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με χρήση έξυπνων
βιοαισθητήρων που προκαλούν τη μικρότερη δυνατή δυσχέρεια στον ασθενή και ολοκληρωμένα
συστήματα τηλεματικής επιτρέπουν σε ευαίσθητους από πλευράς υγείας πολίτες να έχουν έναν
σχεδόν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Οι κρίσιμες ζωτικές παράμετροι μεταδίδονται σε πραγματικό
χρόνο και σε απευθείας σύνδεση (online) στους γιατρούς ή/και εξειδικευμένους επιστήμονες –
ιατρικούς συμβούλους, ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Έτσι, η
κατάσταση της υγείας του ασθενούς μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά και οι αποφάσεις να
λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, κρίσιμα ιατρικά
περιστατικά. Σύγχρονες εργαστηριακές, διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές συσκευές,
νέα βιοϋλικά που πληρούν την ανάγκη βιοσυμβατότητας και βοηθήματα για άτομα με ειδικές
ανάγκες προσφέρουν στους πολίτες μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ο όρος παροχή υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπλεκόμενων ατόμων, φορέων και
διακινούμενης πληροφορίας. Αφορά στους πολίτες που θέλουν εξατομικευμένη φροντίδα, άμεσα,
στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Αφορά στους γιατρούς που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και
να ελέγχουν την υλοποίησή τους για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Αφορά στους νοσηλευτές που,
εκτός από άμεση παροχή υπηρεσιών, λειτουργούν και ως συλλέκτες σημαντικών πληροφοριών.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

23

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αφορά και στους υπεύθυνους για τη διαχείριση των υποδομών υγείας (νοσοκομείων,
νοσηλευτηρίων, μέσων επείγουσας μεταφοράς, φαρμακευτικού υλικού, κ.λπ.) και φυσικά και όλες
τις συνεργαζόμενες εταιρείες: φαρμακευτικές, ιατρικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης στελεχών υγείας,
κ.λπ. Ο συνεκτικός ιστός των εμπλεκόμενων μερών δεν είναι παρά η πληροφορία που πρέπει να
διακινηθεί άμεσα, με ακρίβεια, στο σημείο που είναι απαραίτητη, αφενός για να διευκολύνει τη
συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και αφετέρου για την υποβοήθησή τους στη λήψη των
σωστών αποφάσεων.
Η δυνατότητα επικοινωνίας από παντού, η ικανότητα επεξεργασίας τεράστιων όγκων δεδομένων
και η ευελιξία των σύγχρονων τερματικών συσκευών, θα δημιουργήσουν το απαραίτητο
περιβάλλον για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, χρήσιμων και, σε πολλές περιπτώσεις, κρίσιμων
εφαρμογών παροχής υπηρεσιών υγείας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

1.4.3 Σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας τον 21ο αιώνα έχει οδηγήσει σε ένα
ανθρωποκεντρικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον πολίτη. Η περίθαλψη
βασίζεται στη συνεχή ιατρική παρακολούθηση και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του
πολίτη. Ο όρος «παροχή υπηρεσιών υγείας» περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπλεκόμενων
προσώπων, φορέων και διακινούμενης πληροφορίας. Αφορά πολίτες, γιατρούς, νοσηλευτές
και στελέχη της υγείας, υποδομές, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια, μέσα επείγουσας μεταφοράς και
σχετιζόμενες εταιρείες όπως φαρμακευτικές, εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης στον
τομέα της υγείας κ.λπ. Ο συνεκτικός ιστός των παραπάνω εμπλεκόμενων οντοτήτων είναι η
πληροφορία που πρέπει να διακινηθεί άμεσα και με ακρίβεια, όπου αυτή είναι απαραίτητη, αφενός
για να διευκολύνει τη συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και αφετέρου για την υποβοήθησή
τους στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Συγχρόνως, ευφυή περιβάλλοντα και συστήματα
παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με χρήση έξυπνων βιοαισθητήρων που προκαλούν τη
μικρότερη δυνατή δυσχέρεια στον ασθενή καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα τηλεματικής
επιτρέπουν σε ευαίσθητους, από πλευράς υγείας, πολίτες να έχουν έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής.
Η υλοποίηση των παραπάνω, ακολουθώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά
διατηρώντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα του χώρου της υγείας και της ποιότητας της ζωής,
δημιουργεί νέα δεδομένα αλλά και νέα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά αφορούν θέματα
νομικής υφής, καχυποψίας και κουλτούρας αλλά και θέματα τεχνολογικής φιλοσοφίας και
κατεύθυνσης.
Το πρώτο βασικό πρόβλημα που τίθεται είναι η δυσκολία της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ
των Πληροφορικών Συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις διάφορες μονάδες υγείας
(Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κτλ) και αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια προς τη βελτίωση
της αποδοτικότητας, λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του τομέα της υγείας στη χώρα
μας, αλλά και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τομέας της υγείας εξαρτάται υπερβολικά από τα
διαθέσιμα δεδομένα (πληροφορίες), και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «παράγονται»
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

24

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

καθημερινά τεράστιες ποσότητες δεδομένων από τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα εργαστήρια.
Όμως, ακόμα και σήμερα, τα δεδομένα αυτά τις περισσότερες φορές δεν υπόκεινται σε
ηλεκτρονική επεξεργασία, αλλά σε χειροκίνητη (με χειρόγραφα έντυπα ή με μικρές εφαρμογές
που αυτοματοποιούν απλώς ορισμένες εργασίες). Η έλλειψη ολοκληρωμένων Πληροφορικών
Συστημάτων είναι εμφανής. Η πραγματικότητα αυτή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που
συμβαίνει σε άλλους τομείς (π.χ. τραπεζικός τομέας) που επίσης εξαρτώνται πολύ από τη συνεχή
πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων:

Την έλλειψη κεφαλαίων στήριξης για την ανάπτυξη νέων συστημάτων στον συγκεκριμένο
τομέα,

Την μη υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων διασύνδεσης,

Την

έλλειψη

δυνατότητας

μεταφοράς

και

ανταλλαγής

δεδομένων

εννοιολογικά

αναγνωρίσιμων.

Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι υπηρεσίες υγείας μέσω εφαρμογών τηλεματικής
χαρακτηρίζονται συνήθως από τη χρήση ετερογενών συστημάτων λογισμικού και υλικού
εξοπλισμού, από την έλλειψη στρατηγικής σε σχέση με τη διαχείριση του δικτύου, την μη ύπαρξη
εφαρμογών διαδραστικής τηλεματικής και από την μη ολοκληρωμένη ακόμα αποδοχή από την
ιατρική κοινότητα. Οι βασικές αιτίες για τα παραπάνω μεταξύ άλλων είναι:

Η δυσκολία σύνδεσης των εφαρμογών με τα υπάρχοντα ιατρικά πληροφορικά συστήματα
και υπηρεσίες

Η έλλειψη προτυποποίησης (ολικής ή μερικής) των επικοινωνιακών υποδομών που
χρησιμοποιούνται

Η ραγδαία εξέλιξη στον χώρο της τεχνολογίας και της υγείας

Η σχετικά μικρή αγορά σε σχέση με τις ανάγκες ανάπτυξης/έρευνας

Οι δυσκολίες στην επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής (user interface)

Τέλος, ένα τρίτο πρόβλημα, που αποτελεί όμως βασική συνιστώσα του χώρου της υγείας, είναι
ότι η εισαγωγή τεχνολογίας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν αποτελεί λύση από μόνη
της αν η υλοποίηση των τεχνολογικών αλλαγών δεν συνοδεύεται από αλλαγές στη δομή, τις
διαδικασίες και τον επανασχεδιασμό των ροών της πληροφορίας. Κύριοι παράγοντες του
προβλήματος αυτού είναι:

Η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων και ποσοτικά μετρήσιμων δεικτών απόδοσης
του συστήματος,

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Η συνεχής επισήμανση τυχόν ιατρικών λαθών.

25

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τα προαναφερόμενα προβλήματα, από την άλλη μεριά, αποτελούν έναν χώρο γεμάτο
προκλήσεις για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι προκλήσεις
αυτές συνοψίζονται:

Στην πολυπλοκότητα των ιατρικών δεδομένων

Στη δυσκολία εισαγωγής των δεδομένων (data entry)

Στα προβλήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

Στη δυσκολία προσαρμογής όλων των εμπλεκομένων, φυσικών προσώπων και φορέων
υγείας, σε νέες τεχνολογίες

Στην έλλειψη συστήματος ανάκτησης δημοσιευμένης και τεκμηριωμένης ιατρικής
πληροφορίας και σύγκρισης ιατρικών πρωτοκόλλων.

Γενικά ο χώρος της υγείας τα τελευταία χρόνια μεταστρέφεται δημιουργώντας νέες προκλήσεις
και προβλήματα μέρος των οποίων μπορούν να αντιμεπτωπιστούν και από τη χρήση ΤΠΕ. Στο
παρακάτω

διάγραμμα

του σχήματος 1.1. Εκτός αυτού τα Εθνικά συστήματα

υγείας

αντιμετωπίζουν πολύ βασικές αλλαγές με κύρια και πιο σημαντική την ραγδαία αύξηση του
προσδόκιμου ηλικίας και κατά συνέπεια την αύξηση του ποσοστού των ατόμων 3ης ηλικίας (άνω
των 65 ετών). Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστιες πιέσεις τόσο στο υγειονομικό όσο και στο
ασφαλιστικό σύστημα λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων των Κρατών να ανταπεξέλθου στο
κόστος. Από τη πλευρά του ασφαλιστικού συστήματος τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το θέμα
μοιράζοντας το κόστος στους τρεις βασικούς εταίρους: το κράτους πρόνοιας, την ιδιωτική
ασφάλιση και τους πολίτες. Ιδαίτερα οι τρίτοι τόσο με την αύξηση των εισφορών τους όσο και με
την μετάθεση των ορίων συνταξιοδότησης σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουν αρχίσει να
αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος. Όσον αφορά το κράτος πρόνοιας αυτό προσπαθεί
να ανταπεξέλθει με την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του και με την μείωση του κόστους
λειτουργίας (συγχωνεύσεις υπηρεσιών, κλπ). Εδώ έρχεται να βοηθήσουν οι νέες ΤΠΕ κυρίως με
σκοπό να μειώσουν το κόστος λειτουργίας κάτι που με παράδειγμα τη Δανία έχει αρχίσει να
φέρνει αποτελέσματα. Η χρήση των ΤΠΕ ωστόσο αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τους
υπαλλήλους των φορέων αλλά και τους πολίτες οι οποίοι συνχνά δεν διευκολύνουν την
υλοποίηση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων (αντίσταση στην αλλαγή, έλλειψη εκπαίδευσης και
κατάρτισης).

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

26

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχήμα 1.1 βασικά προβλήματα στην Υγεία όπως καταγράφηκαν από τη μελέτη HealthCast 2020 από την
PwC. Το 2005.

Όσον αφορά τον υγειονομικό χώρο τώρα η άυξηση του προσδόκιμου ζωής αλλάζει τη όλη λογική
των συστημάτων περίθαλψης και κατά συνέπεια έχει μεταστρέψει τις πολιτικές υγείας των χωρών
τα τελευταία χρόνια προς την Πρόληψη και τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Βασικές
κατευθύνσεις της Ε.Ε αφορούν (http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/index_el.htm):
1. Τη δημιουργία υπηρεσιών integrated care ώστε να υπάρχει συνεχιζόμενη φροντίδα μιας
και αυξάνονται τα περιστατικά χρόνιων ασθενών οι οποίοι μπορούν πλέον με τις
προόδους της τεχνολογίας και της φαρμακευτικής να ζουν 15 και πλέον χρόνια
ικανοποιητικής ζωής αλλά με συνεχιζόμενη και τακτική παρακολούθηση.
2. Την εισαγωγή νέων όρων για τον ιατρικό φάκελο όπως continuity of care document,
electronic health record, στη προσπάθεια δημιουργίας φακέλου υγείας και όχι φακέλων
ασθενείας (patient records)
3. Την επένδυση στη δημιουργία δομών πρόληψης, δομών ενημέρωσης, δομών κατ οίκον
νοσηλείας και δομών τηλεϊατρικής, αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες
(homecare, preventive monitoring, personal health systems, κλπ). Η εξέλιξη στον τομέα
αυτό είναι τόσο ραγδαία όπου τα ασφαλιστικά συστήματα δεν προλαβαίνουν να
αξιολογήσουν τις νέες τεχνολογίες μη δύνοντας τη δυνατότητα οικονομικής τους στήριξης

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

27

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

από το σύστημα, δημιουργώντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη καθημερινή
διάδοση των τεχνολογιών αυτών
4. Τη μείωση των νοσοκομείων, τη συγχώνευση μονάδων τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
φροντίδας με σκοπό τη μείωση των κλινών και τη μείωση του χρόνου νοσηλείας. Ο
χρόνος αυτός είναι και ο οικονομικά πιο ασύμφορος. Έτσι οι Εθνικές στρατηγικές όπως
στη Γερμανία η οποία μείωσε κατά 30% τη διαθεσιμότητα σε κλίνες αυξάνοντας όμως τις
παροχές στην πρόληψη και τη πρωτοβάθμια αλλά και στην κλινική αποκτατάσταση
(ορθοπεδική, καρδιολογική, αναπνευστική).

Δυστυχώς αν και αντίστοιχες πολιτικές έχουν ανακοινωθεί και στη χώρα μας οι ρυθμοί
μεταστροφής του συστήματος είναι πολύ αργοί με αποτέλεσμα

Ακόμα να δημιουργούνται νέες νοσοκομειακές μονάδες (ευτυχώς οι περισσότερες
είναι εξειδικευμένες –ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία- καλύπτοντας
δυστυχώς χρόνιες ελλείψεις του ΕΣΥ)

Να μην αναπτύσσονται επαρκώς νέες δομές όπως η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. η οποία θα
έπρεπε να αναλάβει τη λειτουργία και την ανάπτυξη του δημόσιου χώρου της
ΠΦΥ

Στο παρακάτω σχήμα 1.2 φαίνεται η άυξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων η οποία όπως έχει
αναφερθεί οδηγεί τα συστήματα ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας σε νέους δρόμους.

Σχήμα 1.2 ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών, στοιχεία της Ε.Ε., DG INFSO, Paul Timmers.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

28

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σε κάθε περίπτωση πάντως το ΥΥΚΑ ανακοίνωσε για πρώτη φορά μια δομημένη εθνική
στρατηγική

για

την

υγεία

η

οποία

αναμένεται

να

υλοποιηθεί

στο

άμεσο

μέλλον

(www.mohaw.gr) . Αυτή περιγράφεται παρακάτω συνοπτικά.
Η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Υγεία βασίζεται σε δέκα άξονες.

1. Οικονομική εξυγίανση του ΕΣΥ και εξασφάλιση της βιωσιμότητας του.
2. Θεμελίωση σύγχρονου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας
3. Δυναμική προώθηση της προληπτικής πολιτικής
4. Εισαγωγή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης
5. Νέα πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό
6. Μεταρρύθμιση της ψυχικής και της δημόσιας υγείας.
7. Ανάπτυξη του εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
8. Προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας
9. Πολιτική συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα
10. Προώθηση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά και κοινωνία της υγείας

1ος Άξονας: Οικονομική εξυγίανση και Εξασφάλιση Βιωσιμότητας
Την οικονομική εξυγίανση θα προκύψει μέσα: από την μείωση και σταδιακή κατάργηση των
πολυέξοδων και χωρίς ουσιαστικό ρόλο ΠΕΣΥΠ ή ΔΥΠΕ, από την αναδιοργάνωση του
υφιστάμενου σπάταλου συστήματος προμηθειών, από την λειτουργία ενός ολοκληρωμένου
δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που προλαβαίνει την νόσο και από την ταυτόχρονη
εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης οικονομικής λειτουργίας (όπως η εφαρμογή του διπλογραφικού
σε όλα τις μονάδες υγείας.) Το νομοσχέδιο για την μείωση των ΔΥΠΕ από 17 σε 7 ψηφίστηκε στις
αρχές του 2007. Δεν μπορεί η διοικητική οργάνωση του Κράτους να είναι διαφορετική από την
οργάνωση των Υγειονομικών περιφερειών και δεν μπορούμε να δημιουργούμε μικρούς Υπουργούς
Υγείας σε κάθε περιφέρεια. Δεν καταργείται η περιφερειακή συγκρότηση της υγείας αλλά
ενισχύεται η περιφερειακή συγκρότηση του Κράτους. Η περιφερειακή διάσταση παραμένει και οι
λειτουργίες του κράτους γίνονται πιο αποδοτικές Τα νοσοκομεία πρέπει να είναι μελλοντικά
αυτοτελή να έχουν την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, την ευθύνη της διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού και οι διοικήσεις να αξιολογούνται στην βάση του βαθμού επίτευξης των

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

29

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

συγκεκριμένων οικονομικών και λειτουργικών στόχων που έχουν τεθεί από το Υπουργείο. Το
Υπουργείο πρέπει να αξιολογεί και να ελέγχει συνεχώς το αποτέλεσμα της διοίκησης με:

Κεντρικό Σχεδιασμό και ορθολογικό προγραμματισμό αναγκών.

Νέα εφοδιαστική αλυσίδα και κατάργηση των υψηλών αποθεμάτων.

Ευέλικτο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και αξιοποίηση υφιστάμενων δομών στο πλαίσιο του ΕΣΥ

Αυστηρό Έλεγχο σε επιχειρησιακό αλλά και επιτελικό επίπεδο

2ος Άξονας: Ανάπτυξη του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Το ΕΣΥ ήταν ένας γίγαντας με πήλινα πόδια. Η δευτεροβάθμια φροντίδα αποτέλεσε την κεντρική
επιλογή όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία 15 χρόνια και χρηματοδοτήθηκε απρογραμμάτιστα
χωρίς να δοθεί έμφαση σε υπηρεσίες και προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με
αποτέλεσμα οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να καταντήσουν δορυφόροι των
νοσοκομείων χωρίς περιεχόμενο και μέλλον. Σε όλο τον κόσμο, η αποδοτικότητα των
συστημάτων βασίζεται στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής και όχι στον
υδροκεφαλισμό της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί
τον πυλώνα του «νέου» ΕΣΥ, και από την αφάνεια περνά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι η ταυτότητα μας για την περίοδο 2007-2013. Σήμερα και για
το μέλλον, προωθείται μια πολιτική ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας που καλύπτει τις ανάγκες όλων των πολιτών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες
υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές και αναπτύσσοντας νέες στις αστικές και ημιαστικές περιοχές.
Η πλήρη ανάπτυξη του δικτύου αστικών κέντρων υγείας, η σταδιακή απορρόφηση των υπηρεσιών
υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, η ρεαλιστική εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού, αποτελούν
μεσοπρόθεσμους στόχους του ΥΥΚΑ. Όραμα του Υπουργείου είναι η ισχυρή πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη στην πρώτη επαφή του με
το σύστημα υγείας. Το σχέδιο νόμου για την πρωτοβάθμια φροντίδα βρίσκεται σε διαδικασία
τελικής επεξεργασίας και θα κατατεθεί στην Βουλή εντός του 2007.

3ος Άξονας: Δυναμική προώθηση της πρόληψης
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι στην εποχή μας η πρόληψη σώζει ζωές. Η
πρόληψη σώζει ζωές και συνεισφέρει άμεσα στην οικονομική βιωσιμότητα του δημόσιου
συστήματος υγείας. Επί σειρά ετών, η ελληνική πολιτεία «φοβόταν» να συνομιλήσει ανοικτά με
την ελληνική κοινωνία για τις μεγάλες και καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

30

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

επίπεδο δημόσιας υγείας. Η ραγδαία εξάπλωση της παιδικής παχυσαρκίας, η εμφάνιση του
αλκοολισμού στους εφήβους, τα θλιβερά ρεκόρ στην Ευρώπη αναφορικά με το κάπνισμα, η
διαιώνιση της κρίσης των ναρκωτικών και η ανησυχητική εξάπλωση του ΑIDS στη χώρα μας
φανερώνουν το έλλειμμα στην προληπτική πολιτική. Για πρώτη φορά, το Υπουργείο μας προχωρά
δυναμικά στην υλοποίηση μίας εκτεταμένης και καλά στοχευμένης επικοινωνιακής εκστρατείας για
την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την ολοκληρωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών. Προωθούνται επίσης άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή πολιτικών που
προάγουν και προασπίζουν τη δημόσια υγεία. Στρατηγικός στόχος είναι να καταστεί η υγεία τρόπο
ζωής, καθημερινό πολιτισμό και συνείδηση για όλους.

4ος Άξονας: Πληροφορική και η εισαγωγή νέας τεχνολογίας
Η σύγχρονη Διοίκηση του Συστήματος Υγείας προϋποθέτει την εφαρμογή της σύγχρονης
πληροφορικής τεχνολογίας καθώς και συστημάτων οικονομικής διαχείρισης. Η ολοκλήρωση των
Πληροφοριακών Συστημάτων στα νοσοκομεία, είναι προτεραιότητα του ΥΚΚΑ. Τα συστήματα
αυτά αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την βελτίωση της απόδοσης των οργανισμών. Οι υποδομές
όμως δεν αρκούν από μόνες του. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων πληροφορικής εξαρτάται
από την διαχείριση της Αλλαγής εντός των Νοσοκομείων. Απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού,
αναδιοργάνωση των διαδικασιών και δέσμευση της Διοίκησης. Ό έλεγχος των συγκεκριμένων
παραμέτρων μέσω την ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου υλοποίησης και διαχείρισης της
αλλαγής, σηματοδοτεί πολιτική μας. Κρίσιμος πυλώνας στην επανίδρυση του ΕΣΥ είναι η
εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-health). Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
διευκολύνουν την καθημερινότητα των ασθενών και εργαζομένων και βελτιώνουν την πρόσβαση
στις υπηρεσίες. Σχεδόν σε όλες τις παραπάνω διαστάσεις προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις
τόσο στην Υγεία όσο και στην Κοινωνική Αλληλεγγύη. Προωθούνται e-υπηρεσίες: για την
κατοίκον νοσηλεία υπερηλίκων και χρονίων πασχόντων, για τo e-learning, για το e- procurement,
για τηλεραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων μέσω της γραμμή υγείας 1535, για την ηλεκτρονική
κάρτα υγείας μαθητή, για προγράμματα πρόληψης και προαγωγής στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας και τηλεδιάγνωσης μέσω των κινητών μονάδων και της τηλεματικής.

5ος Άξονας: Νέα Πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό της υγείας
Η επανίδρυση του ΕΣΥ ξεκινάει από την ανάπτυξη και την έμπρακτη υποστήριξη του ανθρώπινου
κεφαλαίου του. Οι πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ή έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού, η απουσία σταθερού πλαισίου δια βίου εκπαίδευσης, οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες
καθώς και οι χαμηλές μισθολογικές απολαβές. Προτείνεται να θεσμοθετηθεί Σχολή Ανωτάτων
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

31

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στελεχών Υγείας που θα πλαισιώσουν το ΕΣΥ και την Κοινωνική Αλληλεγγύη και θα είναι οι
αυριανοί ηγέτες του Εθνικού Συστήματος Υγεία και η ραχοκοκαλιά για την συνέχεια και τη
θεσμική μνήμη του συστήματος. Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας ήταν αφιερωμένη στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της υγείας.

6ος Άξονας: Μεταρρύθμιση της ψυχικής και της δημόσιας υγείας
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την εφαρμογή
των αρχών της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, σύμφωνα με την οποία η φροντίδα ψυχικής υγείας
παρέχεται σε όποιον την χρειάζεται χωρίς αυτός να απομακρύνεται από το φυσικό και κοινωνικό
του περιβάλλον και μάλιστα με την ενεργή συμμετοχή αυτού του περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης εξαρτάται από την χρηματοδότηση. Από το παρελθόν
κληρονομήσαμε ένα πλαίσιο χρηματοδότησης των μονάδων αποασυλοποίησης που δεν είχε
σχεδιασμό και που είναι έτοιμο τώρα να καταρρεύσει. Σε ότι αφορά τη στρατηγική του ΥΥΚΑ για
τη δημόσια υγεία εφαρμόζουμε συγκεκριμένες. Αρχές και αξίες που επικρατούν σε όλες τις
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και που προσδιορίζουν τον ορίζοντα της μεταρρύθμισης που
επιχειρείται. · επαναφέρεται η χάραξη στρατηγική δημόσιας υγείας σε κεντρικό εθνικό επίπεδο και
δημιουργούνται ολιστικοί μηχανισμοί για την συντονισμένη αντιμετώπιση των θεμάτων της
δημόσιας υγείας. · Ενσωματώνονται στον βασικό κορμό του ΕΣΥ η αντιμετώπιση ασθενειών όπως
το AIDS και τα Ναρκωτικά καταργώντας στην πράξη απαράδεκτους διαχωρισμούς και
στιγματισμούς που προσβάλλουν τον πολιτισμό μας. · Εκσυγχρονίζεται η λειτουργία οργανισμών
όπως το ΚΕΛΠΝΟ και ο ΟΚΑΝΑ, στρέφοντας τη δράση τους στην πρόληψη και την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και μειώνοντας αποφασιστικά τον αντιπαραγωγικό υδροκεφαλισμό
τους. · Ενισχύονται οι ερευνητικές υποδομές της δημόσιας υγείας αποκτώντας επιτέλους έγκαιρα
και επικαιροποιημένα στοιχεία για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην χώρα. · Ενισχύεται με
τις πιο προηγμένες τεχνολογίες το επιχειρησιακό κέντρο δράσης του ΕΚΕΠΥ (πρώην ΣΟΤΥ) με
στόχο την άμεση και έγκαιρη ανταπόκριση σε πιθανές κρίσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία.

7ος Άξονας: Προώθηση του εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Ο εθελοντισμός και η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελούν αναξιοποίητο και ανεξάντλητο
κεφάλαιο

στην

χώρα

μας

που

μπορεί

να

συνδράμει

σημαντικά,

στη

βελτίωση

της

καθημερινότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στόχος του ΥΥΚΑ
είναι η ενεργοποίηση και ο συντονισμός της πολιτείας των εθελοντών. Οι μη-κυβερνητικές
οργανώσεις, οι επιχειρήσεις, οι εθελοντές, η εκκλησία και οι σύλλογοι αποτελούν το ενεργό δίκτυο
του Εθελοντισμού. Εκείνο που απαιτείται είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός του και η
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

32

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

στόχευση στις προτεραιότητες της κοινωνίας μας, Η στρατηγική του ΥΥΚΑ εντοπίζεται στο
τρίπτυχο: · Εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω τη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης · Συντονισμός
μέσω αυτοδιοικούμενου φορέα · Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης Οι καινοτομίες που
εισάγονται είναι σε επίπεδο δομής και νέων θεσμών. Ιδρύεται Εθνικός Φορέας Κοινωνικού
Εθελοντισμού όπου αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων ενώ αναπτύσσονται τράπεζα
χρόνου, κοινωνική τράπεζα και κάρτα εθελοντή για την προσφορά κινήτρων.

8ος Άξονας: Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
Η προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι Στρατηγικές του ΥΥΚΑ κατευθύνσεις
συμπεριλαμβάνουν: · Τον προσδιορισμό των εθνικών πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία
στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. · Την ανάπτυξης συνέργειας μεταξύ του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου
Παιδείας. · Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε όρους αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας με στόχο την ορθολογική κατανομή των πόρων. Για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων, ιδρύεται Ανώτατο Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας στο ΥΥΚΑ και
αναπτύσσεται ευέλικτος συντονιστικός μηχανισμός με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι νέες βιώσιμες δομές οδηγούν στον προσδιορισμό της Εθνικής
Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία, σε έρευνες που στοχεύουν στην βελτίωση της
ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών και στην προαγωγή του ερευνητικού δυναμικού στον
χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ΥΥΚΑ θα φέρει επίσης κοντά τους χιλιάδες
Έλληνες επιστήμονες γιατρούς, που διακρίνονται ανά τον πλανήτη και ανοίγουν δρόμους
συνάντησης, επιστημονικής συνεργασίας και ερευνητικής δράσης. Μετά από σειρά επαφών με τα
συλλογικά τους όργανα , πραγματοποιείται το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Κω
αναδεικνύοντας την ανεκτίμητη αξία συνεισφοράς της ελληνικής ιατρικής επιστήμης, με κορυφαίο
της εκπρόσωπο τον Γεώργιο Παπανικολάου, στο όνομα του οποίου καθιερώνεται από τον επόμενο
χρόνο η ανώτερη διεθνής βράβευση υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

9ος Άξονας: Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα
Ένας από τους τομείς που μπορεί να ωφεληθεί άμεσα από την πρωτοβουλία του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας είναι η υγεία. Με δεδομένο μάλιστα την εξάντληση τω κονδυλίων από το ΓΚΣ
και την απουσία ειδικού κεφαλαίου για την υγεία από το ΔΚΠΣ Η Συντονισμένη ανάπτυξη και
λειτουργία του οδηγεί στην συμπληρωματική κάλυψη των αναγκών υγείας και κοινωνικής
φροντίδας των πολιτών. Η ενίσχυση του βελτιώνει τους δείκτες ανταγωνιστικότητας και ανεργίας
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

33

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ενώ συμβάλει στην βελτίωση της οικονομίας μας αλλά και στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών . Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επεξεργάζεται ολοκληρωμένο
πρόγραμμα αξιοποίησης των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων με την μέθοδο των
συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Στόχος των δράσεων αποτελεί η υλοποίηση
σημαντικών έργων υποδομής, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και προωθούν την ορθολογική διαχείριση των
πόρων του Δημοσίου. Συγκεκριμένα το Υπουργείο προωθεί την ανέγερση των Νοσοκομείων
Παιδιατρικού Θεσσαλονίκης, Ογκολογικού Θεσσαλονίκης και Γενικού Νοσοκομείου της Κω
συνολικής δυναμικότητας 1020 νοσοκομειακών κλινών. Σε στάδιο ολοκλήρωσης της μελέτης
βρίσκεται η ανέγερση νέας σύγχρονης νοσοκομειακής μονάδας στην Ανατολική Αττική για την
αποτελεσματική κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών υγείας του πληθυσμού της
συγκεκριμένης περιοχής.

10ος Άξονας: Προώθηση της Ελλάδας στην παγκόσμια κοινωνία και οικονομία της
υγείας
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται ότι η υγεία είναι ένα οικουμενικό αγαθό, μία αξία που ενώνει τους
πολιτισμούς του κόσμού σε μία παγκόσμια κοινωνία αρχών και αξιών. Η υγεία ως υπέρτατο
κοινωνικό αγαθό, υπερβαίνει μέσα από τις πολιτικές που υιοθετούνται τα συμβατικά σύνορα,
φέρνει κοντά τις επιστημονικές κοινότητες, αποκτά διεθνή χαρακτήρα, πέρα και πάνω από τα
σύνορα. Ενώνει λαούς μπροστά στο κοινό μέτωπο για την αντιμετώπιση των ασθενειών και τη
δημιουργία ποιοτικού περιβάλλοντος για την χάραξη κοινών στρατηγικών πρόληψης και
καταπολέμησης των κοινών για όλους μας απειλών. Η διεθνής συνεργασία οδηγεί στην
επιστημονική συναντίληψη και την κοινή στάση ζωής. Στο επίκεντρο πάντα ο άνθρωπος ως
πολίτης του κόσμου. Και η Ελλάδα, η χώρα που γέννησε την ιατρική επιστήμη και ανήγαγε σε
φιλοσοφία ζωής τον άνθρωπο και τις ανώτερες αρχές του, είναι πλέον παρούσα με τους άξιους
επιστήμονες και ερευνητές της. Την ίδια στιγμή, ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια
οικονομία της υγείας. Η ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας, η προώθηση των Ελληνικών
επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η συντονισμένη εξαγωγή τεχνογνωσίας στις
γειτονικές μας χώρες αποτελεί κρίσιμη πολιτική για το ΕΣΥ.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

34

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.5 Εκτίμηση της αγοράς του E-health γενικά
1.5.1 Αγορά στον τομέα των πληροφορικών συστημάτων Υγείας
Ιστορικά, ο τομέας της ιατρικής πληροφορικής στην Ελλάδα αποτελούνταν από ανεξάρτητες και
αυτόνομες μονάδες με μικρή έως ελάχιστη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους,
ενώ η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής αντιμετωπίσθηκε επίσης αυτόνομα και κατά περίπτωση.
Στη σημερινή εποχή όμως, η πίεση για αλλαγές και βελτιώσεις αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.
Το χάσμα ανάμεσα στη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από πολίτες ενημερωμένους και
απαιτητικούς από τη μία, και την ποιότητα της προσφοράς υπηρεσιών υγείας από πλευράς του
κράτους και των μονάδων υγείας του από την άλλη, ολοένα και μεγαλώνει. Παράλληλα, από
πλευράς του κράτους απαιτείται πλέον αποδοτικότητα και ελαχιστοποίηση του κόστους με
ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίζονται μια σειρά από τάσεις που προδιαγράφουν την μελλοντική
ζήτηση και το είδος των υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής Υγείας †. Οι τάσεις αυτές
δείχνουν ότι σε επίπεδο πολίτη-ασθενούς και επαγγελματία της υγείας, η πρόσβαση στην
πληροφορία καθίσταται απαραίτητη για:

Την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων (π.χ. σχετικά με τις τροφές, τα
μεταδιδόμενα νοσήματα) και την προώθηση της υγείας

Την ισότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και
θεραπεία

Το ενδιαφέρον για τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις

Την αξιολόγηση της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία

Την προσωποποιημένη και συνεχή φροντίδα

Τη διευκόλυνση της κατ’ οίκον φροντίδας

Τη βελτίωση της αντίδρασης σε επείγοντα περιστατικά

Την ενδυνάμωση του ασθενούς και την αύξηση της συμμετοχής του στη λήψη
αποφάσεων

Σε τεχνικό επίπεδο οι τάσεις είναι:

Από την διακοπτόμενη στη συνεχή φροντίδα

Από τις επεμβατικές στις μη επεμβατικές μετρήσεις

Από τα παθητικά στα «ευφυή» μηχανήματα

Από τις μεγάλες στις μικρές συσκευές

Report to the Commission, ΤΜ Αlliance, 2003

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

35

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ταυτόχρονα, η παλιά απλή σχέση γιατρού – ασθενή έχει αντικατασταθεί από μια άλλη
πολυπλοκότερη, όπου ο ασθενής παρακολουθείται πλέον από μια ομάδα ειδικών υγείας, ο
καθένας από τους οποίους είναι εξειδικευμένος σε κάποιον τομέα. Έτσι, γίνεται πλέον επιτακτική η
ανάγκη για ανταλλαγή και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα ενός ασθενή, από απομακρυσμένα και
ανεξάρτητα, μέχρι σήμερα, σημεία, για πολλούς ενδιαφερόμενους (ιατρούς, νοσηλευτές,
οικονομικές υπηρεσίες κτλ). Οι νέες ανάγκες διευρύνονται από την προσπάθεια που γίνεται να
προαχθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, σε υπηρεσίες πρόληψης και σε υπηρεσίες φροντίδας
χρόνιων ασθενών. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια νέα εικόνα για την αγορά των συστημάτων
ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

1.5.2 Η Αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η HIST (Κοινωνία της Τεχνολογίας και Πληροφορίας στην Υγεία) είναι μία αγορά που αυξάνει
γρήγορα σε μέγεθος και σημασία. Στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής τρέχουσας
ΙΤ αγοράς εκτιμώμενη στα 232 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως, και το 2% της συνολικής
Ευρωπαϊκής Αγοράς Φροντίδας της Υγείας, υπολογιζόμενη στα 724 δισεκατομμύρια Ευρώ ή σαν
αξία αγοράς στα 14 δισεκατομμύρια Ευρώ†.
Με βάση τη μελέτη HINE 1, η αγορά του eHealth είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά και μια νέα
βιομηχανία η οποία κινείται παράλληλα με τις παραδοσιακές αγορές των φαρμακευτικών
προϊόντων και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Έχει ήδη δημιουργηθεί η Τρίτη μεγαλύτερη
αγορά στον Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό κόσμο της υγείας. Έως το 2010 εκτιμάται ότι οι δαπάνες
για την ηλεκτρονική υγεία ίσως να αφορούν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της υγείας
των 25 κρατών της Ε.Ε. ( δεν είχαν ενταχθεί κατά τη διενέργεια της μελέτης οι Ρουμανία και η
Βουλγαρία στην Ε.Ε αλλά το γεγονός αυτός δεν μεταβάλλει το αναφερόμενο στοιχείο), από 1%
που ήταν το 2000 για τα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε. εκείνη τη περίοδο. Παράλληλα οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της παγκόσμιας
αγοράς.
Το eHealth προκύπτει από την τομή των περιοχών της δημόσιας υγείας, της ιατρικής
πληροφορικής και αφορά σε υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται σε ασθενείς μέσω του
διαδικτύου ή άλλων ασφαλών δικτύων, δίνοντας βάρος την ποιότητα των δεδομένων, στην
ασφάλεια

των

δεδομένων

και

στην

ανταλλαγή

των

δεδομένων.

Κατά

συνέπεια

η

διαλειτουργικότητα τοπικών πληροφοριακών συστημάτων ή βάσεων δεδομένων αποτελεί το
βασικό κρίκο για την δημιουργία εννοιών του eHealth όπως ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος,
κλπ. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο η έννοια αυτή δεν αφορά μόνο τεχνικά ζητήματα αλλά ένα νέο
τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης της πληροφορίας σε περιφερειακό, εθνικό ή ακόμα και


1

Gartner Group Dataquest, Vertical Market Opportunities: State of the Industries, 1998
Deloitte and Touche (2003) eHealth: HINE - Health Information Network Europe; 2003 report

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

36

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

παγκόσμιο επίπεδο. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απλά το
τεχνολογικό μέσο για την εφαρμογή υπηρεσιών eHealth.

Σχήμα 1.3 ©Electronic Business in the Health and Social Services Sector, ebusinessW@tch 2003-04

Στο σχήμα 1.3 αναπαρίσταται η απόσταση της αξιοποίησης ορισμένων τεχνολογιών για την υγεία
από το επιθυμητό. Από το σχήμα καθίσταται σαφές ότι ο χώρος του eHealth βρίσκεται σε αρχικό
στάδιο καθώς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει προσεγγιστεί ακόμα ούτε ο μέσος όρος των
επιθυμητών υπηρεσιών (στοιχεία 2003-2004).

Σχήμα 1.4 ©HINE, 2003, ποσοτικά στοιχεία της εκτιμώμενης αγοράς του eHealth.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

37

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στο σχήμα 1.4 φαίνονται τα εκτιμώμενα αριθμητικά μεγέθη του eHealth για τα επόμενα έτη με
βάση τη μελέτη του HINE, το 2003.

Σχήμα 1.5 ©HINE, 2003, γραφική αναπαράσταση της εκτιμώμενης αγοράς του eHealth.

Από τα στοιχεία του σχήματος 1.5 προκύπτει τη ποσόστωση των εκτιμώμενων δαπανών για την
ηλεκτρονική υγεία.
Εκτός των ανωτέρω στοιχεία της αγοράς έχουν μετρηθεί το 2006 από το eBusinessWatch
(http://www.ebusiness-watch.org). Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα συνοπτικά αξιολογικά
στοιχεία από 18 χώρες της Ευρώπης.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

38

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχήμα 1.5 ©eBusinessWatch 2006 % κάλυψης υποδομών ΤΠΕ.

Σχήμα 1.6 ©eBusinessWatch 2006 % κάλυψης επιλεγμένων υπηρεσιών ΤΠΕ.

Σχήμα 1.6 ©eBusinessWatch 2006 % κάλυψης σε βασικές υποδομές πληροφορικής νοσοκομείων.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

39

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχήμα 1.7 ©eBusinessWatch 2006 % κάλυψης στη χρήση προτύπων.

Σχήμα 1.8 ©eBusinessWatch 2006 % κάλυψης στη διασύνδεση φορέων στην υγεία.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

40

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:
1. η αγορά της ηλεκτρονικής υγείας είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά
2. για τη πλήρη ανάπτυξη υπηρεσιών με τη χρήση ΤΠΕ απαιτείται η ολοκλήρωση των
βασικών υποδομών ΤΠΕ στις μονάδες για εσωτερική χρήση (HIS, LIS, RIS, κλπ) η οποία
είναι οικανοποιητική μόνο για το υποσύστημα διαχειρισης ασθενών (76%).
3. σε γενικές γραμμές οι μονάδες υγείας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά δεν έχουν
ακόμα αξιοποιήσει άλλες εναλλακτικές μορφές ευρυζωνικότητας. Αυτό από μόνο του είναι
εμπόδιο για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στο οποίο τα κράτη μέλη
ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την ανατροπή της κατάστασης (Ελλάδα: ΣΥΖΕΥΞΙΣ
476 σημεία σχετικά με την υγεία, www.syzeyxis.gov.gr, Ηνωμένο Βασίλειο: δίκτυο Ν3
14.000 περίπου σημεία το 2006 με ιατρικό ενδιαφέρον και κόστος 530 εκατ. Λιρών μέχρι
το 2005, στοιχεία Natiional Audit Office, www.nao.org.uk).
4. δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί υπηρεσίες με τη χρήση ΤΠΕ σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο
για εσωτερική χρήση των μονάδων (π.χ. τηλεκρατήσεις – ραντεβού μόνο 7%) όσο και σε
επίπεδο συνεργαζόμενων μονάδων υγείας (π.χ. επικοινωνία με ιατρούς πρωτοβάθμιας
17%)
5. δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί τα διεθνή πρότυπα όπου το HL7 χρησιμοποιείται κατά 21%
μόνο ενώ οι ευρωπαϊκές προσπάθειες (ENV 13606-part4) δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου
στην πράξη παρά την πολυετή στήριξη σε ερευνητικό επίπεδο (AIM, TELEMATICS, ISTFP5, IST-FP6, κλπ). Εδώ φαίνεται παρόλα αυτά ότι το HL7 διαθέτει ένα σημαντικό
προβάδισμά στην ηλεκτρονική υγεία αποδεικνύοντας τη χρησιμότητα των de facto
standards που βασίζονται στη συνεργατικότητα και την αλληλοκατανόηση των φορέων.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

41

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχήμα 1.9 Expanding the Reach and Impact of Consumer E-Health Tools, June 2006, © U.S. Department of
Health and Human Services Office of Disease Prevention and Health Promotion.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

42

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στον πίνακα του σχήματος 1.9 αναφέρονται τα αναμενόμενα οφέλη από την εκτενή χρήση
υπηρεσιών eHealth. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν πολλαπλά οφέλη κυρίως για τους
ασθενείς, τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες. Αυτό προκύπτει καθώς βασικό στοιχείο
των υπηρεσιών eHealth είναι η προσωποποιημένη αντιμετώπιση της ιατρικής περίθαλψης
(personalised care, patient centred healthcare).

1.6 Η ευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρονικής υγείας
Η Ευρωπαϊκή πολιτική στηρίζεται στο έγγραφο στρατηγικής «COM(2004) 356 Ανακοίνωση Της
Επιτροπής Στο Συμβούλιο, Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Και
Κοινωνική Επιτροπή Και Στην Επιτροπή Περιφερειών: ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση
των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης
για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας» το οποίο και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

1.6.1 Εισαγωγή
Η ηλεκτρονική υγεία (ηλ-υγεία) είναι σημαντικό ζήτημα και ενδιαφέρει ευρύτερα. Μπορεί να
βελτιώσει την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να δώσει ώθηση στην ποιότητα
και την αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Με τον όρο ηλεκτρονική υγεία
περιγράφεται η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλο το φάσμα των
λειτουργιών που επηρεάζουν τον τομέα της υγείας.
Στα εργαλεία ή τις λύσεις της ηλ-υγείας περιλαμβάνονται προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες, τα
οποία ξεπερνούν τις απλές εφαρμογές που βασίζονται στο Ίντερνετ. Περιλαμβάνονται εργαλεία,
τόσο για τις υγειονομικές αρχές όσο και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και
εξατομικευμένα συστήματα υγείας για ασθενείς και πολίτες. Μεταξύ των παραδειγμάτων
αναφέρονται

δίκτυα

πληροφοριών

υγείας,

ηλεκτρονικός

ιατρικός

φάκελος,

υπηρεσίες

τηλεϊατρικής, προσωπικά φορετά και φορητά επικοινωνούντα συστήματα, δικτυακές πύλες για
την υγεία, καθώς και πολλά άλλα εργαλεία που βασίζονται σε τεχνολογία πληροφοριών και
επικοινωνιών και που επικουρούν πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση υγείας και
παραμέτρων τρόπου ζωής.
Συνδυαζόμενη με οργανωτικές αλλαγές και με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η ηλ-υγεία μπορεί
να συμβάλει στην εξασφάλιση βελτιωμένης περίθαλψης με μικρότερη δαπάνη, στο πλαίσιο
συστημάτων διανομής υπηρεσιών υγείας που είναι επικεντρωμένα στούς πολίτες. Ανταποκρίνεται
με τον τρόπο αυτό στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγείας - που
απασχολεί το 9% του ευρωπαϊκού εργασιακού δυναμικού.
Η ηλεκτρονική υγεία είναι το σύγχρονο εργαλείο για την επίτευξη σημαντικών αυξήσεων στην
παραγωγικότητα, και το μελλοντικό μέσο για την αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας που
είναι επικεντρωμένα στον πολίτη, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας στην
ευρωπαϊκή πολυπολιτισμική , πολυγλωσσική παράδόση παροχής υπηρεσιών υγείας. Υπάρχουν
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

43

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

πολλά παραδείγματα επιτυχών εξελίξεων αναφορικά με την ηλεκτρονική υγεία, όπου
συμπεριλαμβάνονται δίκτυα πληροφοριών υγείας, ηλεκτρονικό ιατρικός φάκελος, υπηρεσίες
τηλεϊατρικής, φορετά και φορητά συστήματα παρακολούθησης και δικτυακές πύλες για την υγεία.
Τουλάχιστον τέσσερις στούς πέντε ευρωπαίους γιατρούς είναι σήμερα συνδεδεμένοι με το
Ίντερνετ, ενώ το ένα τέταρτο των ευρωπαίων πολιτών το χρησιμοποιούν για πληροφορίες
σχετικά με την υγεία
Τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποστηρίζουν την ηλ-υγεία ήδη επί μία
δεκαπενταετία. Η συγχρηματοδότηση που έχει χορηγηθεί από τις αρχές του 1990 έχει φθάσει σε
ύψος 500 εκατομμυρίων €, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου διπλάσιο του ποσού αυτού.
Πολλά ερευνητικά αποτελέσματα έχουν πλέον δοκιμαστεί και τεθεί σε πρακτική εφαρμογή. Το
γεγονός αυτό έφερε την Ευρώπη σε ηγετική θέση στη χρήση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην εισαγωγή (έξυπνων) καρτών υγείας. Οι εξελίξεις αυτές
συνέβαλαν στην εμφάνιση ενός νέου «κλάδου ηλ-υγείας», ο οποίος διαθέτει το δυναμικό να
καταστεί ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος στον τομέα της υγείας, με κύκλο εργασιών ύψους 11
δισεκατομμυρίων €. Έως το 2010 θα μπορούσε να φθάσει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού
για την υγεία. Ο κλάδος της ηλ-υγείας στην Ευρώπη - αποτελούμενος κύριως από μικρομεσαίες
επιχειρήσεις - διαθέτει επί του παρόντος ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συνεχίζει όμως να έχει
ανάγκη ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Τα κράτη μέλη έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για περαιτέρω προώθηση των θεμάτων της ηλ-υγείας 2,
στηριζόμενα σε περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής και σε εμπειρίες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τούτο αναμένεται ότι θα συμβάλει προς την κατεύθυνση ενός «Ευρωπαϊκού Χώρου ηλΥγείας», ένα πλαίσιο βασισμένο σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών πολιτικών και πρωτοβουλιών. Ο εν
λόγω χώρος νοείται ως αναδυόμενο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων και συνέργειας στην ηλυγεία, που θα δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για την ολοκλήρωση συναφών πολιτικών σε
κοινοτικό επίπεδο. Δεδομένου ότι ο τομέας της υγείας στην Ευρώπη αποτελείται κατά κύριο λόγο
από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι περισσότερες από τις προκλήσεις και τις δράσεις που
περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με τον "ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το
μέλλον της Ευρώπης" 3 ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση.
Η ηλ-υγεία έχει σαφή ρόλο στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική

Ευρώπη, ενώ αποτελεί επίσης κλειδί για την επίτευξη ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης μέσα σε μια δυναμική οικονομία της γνώσης - το
όραμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 2000 4 5. Για την περαιτέρω
πορεία θα απαιτηθούν δράσεις σε διάφορα σημαντικά πεδία πολιτικής, που κυμαίνονται από την

2

Δήλωση των υπουργών κατά την υπουργική διάσκεψη του 2003 για την ηλ-υγεία.
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/conference/2003/index_en.htm.
The Role of eGovernment for Europe’s Future, 2003.
4
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2000), Συμπεράσματα της Προεδρίας. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 23-24
Μαρτίου 2000.
5
COM (2002) 263 τελικό, eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους - Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002. Βρυξέλλες, 28.5.2000.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007
3

44

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

έρευνα, εγκατάσταση και εμπορική εκμετάλλευση ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έως
την ανάληψη δράσης στη δημόσια υγεία, καθώς και εργασίες των κρατών μελών που προωθούν
την κινητικότητα και αξιολογούν τις επιπτώσεις της γήρανση των ευρωπαϊκών κοινωνιών στα
συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1.6.2 Προκλήσεις και προσδοκίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της

υγείας στην Ευρώπη και ο ρόλος της ηλ-Υγείας
Τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν, σε ολόκληρο τον κόσμο μείζονες
προκλήσεις 6, παρόλο που ο χαρακτήρας και η κλίμακά τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές
μεταξύ εκβιομηχανισμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
εν λόγω προκλήσεις περιλαμβάνουν:

αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω γηράσκοντος
πληθυσμού και υψηλοτέρων επιπέδων εισοδήματος και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα,
αναμένεται ότι το 2051 ποσοστό περίπου 40% του πληθυσμού της Ένωσης θα είναι άνω
των 65 ετών 7·

αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν να έχουν την καλύτερη δυνατή
περίθαλψη με ταυτόχρονη επίτευξη περιορισμού των ανισοτήτων όσον αφορά την
πρόσβαση σε καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας·

αυξανόμενη κινητικότητα ασθενών 8 και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο πλαίσιο
βελτιωμένης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 9·

ανάγκη περιορισμού της λεγόμενης "νοσοεπιβάρυνσης" 10, καθώς και περιορισμό
εμφανιζόμενων κινδύνων ασθένειας (π.χ. νέων μεταδοτικών ασθενειών όπως το SARS)·

6

COM (2001) 723 τελικό, 05.12.2001, Το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της μέριμνας για τους
λικιωμένους: εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης, της ποιότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας και (6528/03,
20.02.2003) Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου που αφορά την υποστήριξη των εθνικών τρατηγικών για την
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας για τους ηλικιωμένους. Στο πλαίσιο αυτό το ενδιαφέρον εστιάζεται

στην πρόσβαση όλων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε μια γηράσκουσα κοινωνία, με υπηρεσίες και συστήματα
υγείας υψηλής ποιότητας υπό συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων εκ μέρους των πολιτών και έλλειψης ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού, αλλά και με την απαραίτητη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα και αειφορία των εθνικών συστημάτων
υγείας σε όλα τα κράτη μέλη.
7
Braun, A; A. Constantelou, V. Karounou, A. Ligtoet, & J-C. Burgelman (2003) Prospecting ehealth in the context
of a European Ageing Society: Quantifying and qualifying needs. Final report. Νοέμβριος 2003. IPTS/ESTO: Σεβίλλη,
Ισπανία.
8
Η κινητικότητα των ασθενών αντιμετωπίζεται ειδικότερα στην ανακοίνωση της Επιτροπής, COM(2004), με τίτλο

Συνέχεια της διαδικασίας προβληματισμού υψηλού επιπέδου για την κινητικότητα των ασθενών και τις μελλοντικές
εξελίξεις υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9

Ο κανονισμός 1408/71 που συντονίζει τα νομικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τροποποιήθηκε πρόσφατα
για την εξομάλυνση και τον εκσυγχρονισμό της πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη διασυνοριακά, ιδίως όταν
προκύπτουν περιττές καθυστερήσεις στο κράτος μέλος του ασθενούς. Τον Ιανουάριο του 2004, η Επιτροπή ενέκρινε
πρόταση οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (COM(2004)2 τελικό), όπου καθορίζεται πλαίσιο για την
παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υγείας, καθώς και για την επιστροφή των
σχετικών δαπανών από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς εφόσον η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται σε άλλο
κράτος μέλος. Σημειώνεται επίσης ότι, το Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων (COM(2002) 119 τελικό) όπου περιλαμβάνονται τα ιατρικά επαγγέλματα.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

45

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

δυσχέρειες που αντιμετώπισαν δημόσιες αρχές επιδιωκόντας συγκερασμό επενδύσεων
στην τεχνολογία με επενδύσεις στις σύνθετες οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται για
εκμετάλλευση του τεχνολογικού δυναμικού·

ανάγκη περιορισμού επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών, ενίσχυσης της ευεξίας
κατά την εργασία και αντιμετώπιση νέων μορφών ασθενειών που σχετίζονται με την
εργασία 11·

διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με την υγεία, που πρέπει να είναι
διαθέσιμες με ασφάλεια, να είναι προσβάσιμες έγκαιρα στο σημείο όπου απαιτούνται και
να είναι επεξεργασμένες για διοικητικούς σκοπούς·

ανάγκη παροχής των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε συνθήκες περιορισμών
του προϋπολογισμού.

Η εστίαση στην ηλεκτρονική υγεία αποτελεί μέρος ευρύτερης αναγνώρισης της προστιθέμενης
αξίας που συνεπάγεται η δράση στο πεδίο της υγείας, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Τούτο
αντικατοπτρίζεται στο κοινοτικό πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία που αναφέρεται στην απόφαση
1786/2002/EΚ 12. Η Επιτροπή πρότεινε, επιπλέον, τη λήψη περαιτέρω μέτρων για υποστήριξη των
κρατών

μελών

στην

συνεχιζόμενη

αναμόρφωση

των

συστημάτων

ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης. Η πρόοδος πρέπει να παρακολουθείται και να συγκρίνεται, ενώ η Επιτροπή πρότεινε
την εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη
μέριμνα για τους ηλικιωμένους 13.
Στην εαρινή έκθεση 2004 παρέχεται περαιτέρω υποστήριξη για το σχέδιο δράσης eEurope 2005,
καθώς και για τη στρατηγική της Λισαβόνας όσον αφορά την βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης 14. Μολονότι σύμφωνα με το άρθρο 152 της
Συνθήκης και ιδίως με την παράγραφο 5, η κοινοτική δράση στο πεδίο της υγείας πρέπει να
σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών στο πεδίο της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, άλλες εξελίξεις –όπως συστήματα και υπηρεσίας ηλ-υγείας- μπορούν να έχουν
αντίκτυπο στα συστήματα υγείας.

10

Η νοσοεπιβάρυνση είναι μέτρο της υγείας ενός πληθυσμού και αποτυπώνει ποσοτικά τον συνολικό αντίκτυπο
της νόσου ως προς συχνότητα εμφάνισης, θνησιμότητας, αναπηρίας, καθώς και το κόστος της νόσου.
11
Το κόστος των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελμαιτκών ασθενειών κυμαίνεται μεταξύ 2,6% και 3,8%
του ακαθάριστου εθνικού εγχώριου προϊόντος στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Για περισσότερα στοιχεία βλ.
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών σχετικά με την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία. COM(2004) 62 τελικό, Φεβρουάριος 2004.
12
Απόφαση αριθ. 1786/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002
για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008), ΕΕ L 271 της 9.10.2002
13
Βλ. την εαρινή έκθεση του 2004: Προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, COM(2004) 29, 21.1.04. Η
Επιτροπή προωθεί τις ιδέες αυτές σε ανακοίνωση σχετικά με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στο πεδίο της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το 2004. Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού προβλέπεται για να βοηθήσει τα κράτη
μέλη για να αναπτύξουν σταδιακά τις δικές τους πολιτικές, ενώ περιλαμβάνει τον ορισμό κατευθυντήριων γραμμών, την
καθιέρωση ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης, τη μεταφορά των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών σε εθνικές και
περιφερειακές πολιτικές, καθώς και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανασκόπηση από ομοτίμους - βλ. Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο 2000. Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 23-24 Μαρτίου 2000.
14
Εαρινή Έκθεση 2004: Προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, COM(2004) 29, 21.1.2004.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

46

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ηλ-υγεία: συστήματα και υπηρεσίες προς όφελος του τομέα της υγείας
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής υγείας, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές
και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αποτελούν βασικά εργαλεία-καταλύτες. Μπορούν να
επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην πρόσβαση σε περίθαλψη, στην ποιότητά της, καθώς και
όσον αφορά την απόδοση και παραγωγικότητα 15 του τομέα της υγείας. Σε πρόσφατη έρευνα
μεγάλης κλίμακας εντοπίζονται οι πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους συστήματα και
επιχειρήσεις από διάφορα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις πτυχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο
πλαίσιο της ηλ-υγείας ως βασικούς καταλύτες αλλαγής και αύξησης της παραγωγικότητας σε πεδία
όπως οι υποδομές και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι εσωτερικές επιχειρησιακές διεργασίες, οι
διαδικασίες δημοσίων αγορών και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, το μάρκετιγκ και οι
πωλήσεις, καθώς και λειτουργίες των διευρυμένων επιχειρήσεων 16. Καθώς πρόκειται για κλάδο
υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα, ποσοστό περίπου 80% του κόστους του τομέα αναφέρεται σε
ανθρώπινους πόρους. Τόσο στα παλιά όσο και στα νέα κράτη μέλη, ποσοστό 75% του συνόλου
των δαπανών προέρχεται από δημόσιους πόρους 17.
Ο όγκος και η συνθετότητα των πληροφοριών και γνώσεων που αναφέρονται στην υγεία έχει
αυξηθεί σε βαθμό ώστε η επεξεργασία των πληροφοριών να αποτελεί μείζονα συνιστώσα κάθε
οργανισμού υγείας. Ο τομέας της υγείας αποτελεί σαφώς τομέα έντασης πληροφοριών, με
αυξανόμενη εξάρτηση από τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Οι εν λόγω
τεχνολογίες υποστηρίζουν την πρόοδο στην ιατρική έρευνα, τη βελτίωση της διαχείρισης και τη
διάδοση των ιατρικών γνώσεων, καθώς και τη μετάβαση προς την αποδεικτική ιατρική (βασισμένη
σε ενδείξεις). Τα εργαλεία της ηλ-υγείας υποστηρίζουν τη συγκέντρωση, ανάλυση και
αποθήκευση κλινικών δεδομένων σε όλες τις μορφές·τα εργαλεία πληροφοριών παρέχουν
πρόσβαση στα πλέον πρόσφατα ευρήματα, ενώ με τα εργαλεία επικοινωνιών καθίσταται δυνατή η
συνεργασία μεταξύ πολλών και διαφορετικών οργανισμών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Αναβάθμιση των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας: ασθενείς και υγιείς πολίτες
Οι πολίτες, τόσο ασθενείς όσο και υγιείς, μπορούν να επωφεληθούν έχοντας καλύτερη προσωπική
εκπαίδευση σε θέματα υγείας και βελτιωμένη προφύλαξη από ασθένειες. Χρειάζονται υποστήριξη
για να διαχειριστούν τις ασθένειές τους, τους κινδύνους που διατρέχουν –συμπεριλαμβανομένων
και των επαγγελματικών ασθενειών- και του τρόπου ζωής τους. Αυξάνεται ο αριθμός ατόμων που

15

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες ηλ-υγείας μπορούν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την
παραγωγικότητα σε πεδία όπως i) έκδοση λογαριασμών και τήρηση μητρώων, ii) περιορισμός ιατρικών λαθών, iii)
περιορισμός περιττής περίθαλψης και iv) εξοικονομήσεις μέσω ηλ-εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται στο
άρθρο των P.M. Danzon και M. Furukawa, e-Health: Effects of the Internet on Competition and Productivity in Health Care
(2001), στο The Economic Payoff from the Internet Revolution, the Brookings Task Force on the Internet, Brookings
Institution Press: Ουάσιγκτον.
16
Stroetmann K.A. and V.N. Stroetmann (2004) Electronic business in the health and social services sector –
Sector Impact Study No. 10-I (draft). The European e-business W@tch 2003/4, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση
Επιχειρήσεις: Βρυξέλλες/Βόννη, Φεβρουάριος 2004.
17
Βλ. υποσημείωση 15.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

47

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

αναζητούν ενεργά πληροφορίες σχετικά με την ιατρική τους κατάσταση 18. Επιδιώκουν ενεργό
συμμετοχή σε αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους και όχι απλή αποδοχή της σημαντικής
ανισότητας ("ασυμμετρίας") γνώσεων μεταξύ αυτών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Οι
υπηρεσίες της ηλ-υγείας παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των
ατόμων. Για την εκπαίδευση σε θέματα υγείας, την ασφάλεια ατόμων, διεργασιών και
εγκαταστάσεων στην εργασία 19, καθώς και διαχείριση του τρόπου ζωής διατίθενται εξειδικευμένοι
επιγραμμικοί πόροι. Η Επιτροπή ανέπτυξε δραστηριότητα όσον αφορά την καθιέρωση ποιοτικών
κριτηρίων για δικτυακούς τόπους σχετικά με θέματα υγείας 20 και την προσβασιμότητα των
δικτυακών τόπων 21.
Σήμερα διατίθενται επίσης και εξατομικευμένα συστήματα παρακολούθησης και υποστήριξης
ασθενών -π.χ. φορετά ή μοσχεύσιμα συστήματα επικοινωνιών για συνεχή παρακολούθηση της
καρδιακής κατάστασης των ασθενών. Τα συστήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην
συντόμευση ή πλήρη αποφυγή της παραμονής των ασθενών σε νοσοκομείο, με παράλληλη
εξασφάλιση της παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας τους.
Η πρόσβαση σε περιεκτικούς και ασφαλείς ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας αποδεδειγμένα
βελτίωσε την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών. Με τον τρόπο αυτό θα
διευκολυνθεί η ενδεδειγμένη θεραπεία των ασθενών παρέχοντας στο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό καλύτερη γνώση του ιστορικού του ασθενούς και των προηγούμενων επεμβάσεων
από άλλους συναδέλφους τους. Εφόσον εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα, με δεδομένη την
κινητικότητα των ασθενών, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος θα βελτιώσει επίσης τους όρους της
θεραπείας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδρομή στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
Το κύριο καθήκον των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας είναι η παροχή περίθαλψης
βέλτιστης ποιότητας στα πλαίσια των διαθέσιμων πόρων και, κυρίως, σύμφωνα με τον όρκο του
Ιπποκράτη, τηρώντας την αρχή της μη ζημίας για τον ασθενή (primum non nocere). Ωστόσο,
ιατρικά σφάλματα συνεχίζουν, δυστυχώς, να παρουσιάζονται. Ορισμένα από αυτά ενδέχεται να
αποφευχθούν 22 με ορθή χρήση συστημάτων ηλ-υγείας που μπορούν να παρέχουν ζωτικής

18
Detmer, D.E., P.D. Singleton, A. Macleod, S. Wait, M. Taylor, and J. Ridgwell (2003), The Informed Patient:
Study Report, Cambridge University Health, Judge Institute of Management: Καίμπριτζ, ΗΒ. Μάρτιος 2003.
19

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια για την Υγεία στην Εργασία διαθέτει ευρύ φάσμα διαδικτυακών
πόρων σχετικά με πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς και με οδηγούς βέλτιστης πρακτικής για εργοδότες και
εργαζόμενους. Βλ. http://europe.osha.eu.int/.
20
Ανακοίνωση για το πρόγραμμα δράσης eEurope 2002: Ποιοτικά κριτήρια για δικτυακούς τόπους σχετικά με
θέματα υγείας http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/index_en.htm.
21
COM(2001) 529. Πρόγραμμα δράσης eEurope 2002: Προσβασιμότητα δημόσιων δικτυακών τόπων και του

περιεχομένου τους:

http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/web/wai_2002/cec_com_web_wai_2001/index_en.ht
m
22
Silber, Denise (2003) Comment améliorer le système de santé? Harvard University Colloquium, Αύγουστος
2003. Espace Européen, 17 Οκτωβρίου, 2003.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

48

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

σημασίας πληροφορίες, να προειδοποιούν, και να γνωστοποιήσουν ευρύτερα περιπτώσεις
βέλτιστης πρακτικής, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και αποτελέσματα κλινικής θεραπείας.
Τα εργαλεία και οι εφαρμογές της ηλ-υγείας μπορούν να εξασφαλίσουν ταχεία και εύκολη
πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, μόλις αυτό απαιτηθεί. Μπορούν να υποστηρίξουν τη
διάγνωση μέσω μη επεμβατικών συστημάτων που βασίζονται σε απεικόνιση. Υποστηρίζουν τους
χειρουργούς κατά τον σχεδιασμό κλινικών επεμβάσεων με χρησιμοποίηση ψηφιακών δεδομένων
για τους συγκεκριμένους ασθενείς, παρέχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένους πόρους εκπαίδευσης
και κατάρτισης, ενώ εξασφαλίζουν σε ακτινολόγους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε
(ιατρική) απεικόνιση από όπου βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό επανακαθορίζεται και επεκτείνεται
ο τόπος εργασίας. Η ψηφιακή μεταφορά δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης
δικτύωσης μεταξύ κλινικών φορέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και τη δημιουργία
ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς -όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση σχετικά με την
κινητικότητα των ασθενών, όπου υπάρχει μέριμνα για την εν λόγω πρωτοβουλία. Ο ηλεκτρονικός
ιατρικός φάκελος επιτρέπει επίσης την άντληση πληροφοριών για σκοπούς έρευνας, διαχείρισης,
δημόσιας υγείας ή άλλων συναφών συστατικών στοιχείων προς όφελος του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού.
Από την ηλεκτρονική υγεία δεν επωφελείται μόνο το ιατρικό προσωπικό, αλλά το σύνολο του
προσωπικού που απασχολείται στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών,
μέριμνας και περίθαλψης και διοικητικού προσωπικού (το 2002, το προσωπικό αυτό ανερχόταν σε
17,5 εκατομμύρια άτομα στην μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών μελών ή ποσοστό
9,3% του συνολικού εργασιακού δυναμικού) 23. Η ηλ-υγεία μπορεί, περαιτέρω, να συμβάλλει στην
επίτευξη ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος για τους απασχολούμενους στην υγεία. (Η
υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ποσοστό ατυχημάτων 30%
υψηλότερο από τον μέσο όρο των καταγεγραμμένων ατυχημάτων ανά τομέα 24. Τα περισσότερα
ατυχήματα αναφέρονται σε μολυσματικές νόσους και κινδύνους, ραχιαίους τραυματισμούς,
ηλεκτροπληξίες και κινδύνους που συνδέονται με ηλεκτρικό εξοπλισμό ή αέρα υπό πίεση).

Υποστήριξη των υγειονομικών αρχών και των διοικητικών στελεχών στον τομέα της
υγείας
Οι υγειονομικές αρχές και τα διοικητικά στελέχη είναι υπεύθυνοι για την ορθή οργάνωση και
λειτουργία των συστημάτων υγείας. Το έργο τους εκτελείται στο πλαίσιο αυξανόμενων πιέσεων
όσον αφορά τη χρηματοδότηση και μεγαλύτερων προσδοκιών εκ μέρους των ασθενών. Τα
συστήματα ηλ-υγείας μπορούν να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην αντιμετώπιση των πιέσεων
αυτών, καθιστώντας τον τομέα της υγείας παραγωγικότερο και αποδίδοντας καλύτερα

23

Labour Force Survey 2002, δημοσιεύτηκε το 2003. Βλ. επίσης Employment in Europe 2003:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_en.htm.
24
Ανακοίνωση της Επιτροπής, Προσαρμογή στις αλλαγές της εργασίας και της κοινωνίας: Μια νέα κοινοτική
στρατηγική υγείας και ασφάλειας 2002-2006, COM(2002) 118 τελικό, Μάρτιος 2002.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

49

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

αποτελέσματα με μικρότερους πόρους. Η σήμερα διαθέσιμη συσσώρευση και επεξεργασία
πληροφοριών που βασίζεται σε χαρτί παρουσιάζει δυστυχώς μείζονες περιορισμούς.
Η ορθή διαχείριση δημόσιας και κλινικής υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο βάσει
περιεκτικών και υψηλής ποιότητας διοικητικών και κλινικών δεδομένων. Οι υγειονομικές αρχές στα
κράτη μέλη θα επωφελούνταν από βελτιωμένη πρόσβαση σε πλέον συγκρίσιμα δεδομένα που
αφορούν θέματα ασφάλειας. Υπάρχει ανάγκη δεδομένων και της σχετικής υποδομής που θα
συνέβαλε στην συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών αρχών -λόγου χάριν σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης μεταδοτικών ασθενειών.
Ολοκληρωμένα και περιεκτικά δεδομένα μπορούν να παρέχονται έγκαιρα με τη χρήση εργαλείων
ηλ-υγείας, όπως ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και υποστήριξη στη διαχείριση της ροής της
περίθαλψης. Η αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από ηλεκτρονικά συστήματα υγείας που
λειτουργούν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις όσον αφορά προστασία δεδομένων
και ιδιωτικής ζωής 25 θα μπορούσαν να παρέχουν ελλείποντα δεδομένα που διευκολύνουν την
κατάλληλη αξιολόγηση των απαραίτητων πόρων και εξαλείφουν το τεράστιο διοικητικό βάρος
συμπλήρωσης χωριστών εντύπων για αποζημίωση -σαφές παράδειγμα κέρδους όσον αφορά την
παραγωγικότητα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω συστημάτων και υπηρεσιών ηλ-υγείας. Οι
πρωτοβουλίες αυτές σχηματίζουν μια συγκεκριμένη τάση με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας 26.
Απαραίτητα επίσης για τον τομέα της υγείας σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι αυξημένη δικτύωση,
ανταλλαγή εμπειριών και δεδομένων καθώς και συγκριτική αξιολόγηση. Αυτά θα προκύψουν από
την απαιτούμενη βελτίωση της απόδοσης και την αυξημένη κινητικότητα ασθενών και
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο πλαίσιο της αναδυόμενης εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών.
Προς τούτο απαιτείται η ενοποίηση κλινικών, οργανωτικών και οικονομικών πληροφοριών μεταξύ
των μονάδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία εικονικών
επιχειρήσεων σε επίπεδο νομικής δικαιοδοσίας και εντεύθεν 27.
Με τα συστήματα ηλ-υγείας μπορεί να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες των διοικητικών στελεχών,
μέσω διάδοσης περιπτώσεων βέλτισης πρακτικής και συμβολής στον περιορισμό ακατάλληλης και
αδόκιμης θεραπείας. Πρόκειται για το πλέον σημαντικό βήμα όσον αφορά διάθεση πόρων και
εξασφάλιση ευρείας πρόσβασης όλων σε ποιοτική περίθαλψη. Επιπλέον, με την ηλ-υγεία
διανοίγονται νέες ευκαιρίες για άτομα που κατοικούν σε απόμακρες περιοχές που διαθέτουν
περιορισμένες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και περιθωριοποιημένες ομάδες
(όπως άτομα με διάφορους βαθμούς αναπηρίας 28

29

). Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί ήδη

25

Οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία των δεδομένων. ΕΕ L 281, 23.11.1995.
Εαρινή Έκθεση 2004: Προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, COM(2004) 29, 21.1.2004.
27
A. Rossi Mori. Integrated clinical information systems: an essential resource – an opportunity for international
cooperation. Σχέδιο υπό κατάρτιση, 11 Φεβρουαρίου 2004, προς δημοσίευση στο Swiss Medical Informatics Journal.
Εαρινή έκδοση 2004.
28
Απασχόληση και κοινωνική διάσταση της κοινωνίας της πληροφορίας, έγγραφο εργασίας eInclusion, 2003.
29
Braun, A; A. Constantelou, V. Karounou, A. Ligtoet, & J-C. Burgelman (2003) Prospecting ehealth in the context
of a European Ageing Society: Quantifying and qualifying needs. Τελική έκθεση. Nοέμβριος 2003. IPTS/ESTO: Σεβίλη,
Ισπανία.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007
26

50

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

απόδειξη, στην Ευρώπη και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ότι μπορεί να προσφέρει μια πλατφόρμα
υπηρεσιών τηλεϊατρικής, όπως τηλεξέταση (δεύτερη ιατρική γνώμη), τηλεπαρακολούθηση και
τηλεμέριμνα/περίθαλψη, είτε στο σπίτι ή στο νοσοκομείο 30

31

.

ηλ-υγεία: ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος στον ευρωπαϊκό τομέα υγείας
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 32, η ηλ-υγεία εμφανίζεται ως ο νέος "κλάδος", παράλληλα με τη
φαρμακευτική βιομηχανία και τον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι δαπάνες για την
ηλ-υγεία είναι πιθανό έως το 2010 να φθάσουν ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού για
την υγεία των 25 κρατών μελών, από μόλις 1% το 2000 (για τα 15 κράτη μέλη) 33. Οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις έχουν κάθε ευκαιρία να καταστούν ιδιωτικοί παγκόσμιοι συντελεστές στον νέο αυτό
κλάδο.
Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στον
φαρμακευτικό κλάδο και στον αντίστοιχο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στην φαρμακευτική
έρευνα, νέες τεχνολογίες βοηθούν τους επιστήμονες στην προσομοίωση και συσσώρευση
δεδομένων από κλινικές δοκιμές καθώς και στον έλεγχο νέων θεωριών. Τα πλέον πρόσφατα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι εξοπλισμένα με ισχυρό λογισμικό που συμβάλλει στις επιδόσεις
και στην ασφάλειά τους –π.χ. μέσω τηλεπαρακολούθησης λειτουργιών- παρέχοντας έτσι
υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ή/και ασθενείς.

30
Βλ. L. Beolchi (επιμέλεια) (2003) Telemedicine glossary, 5th edition, 2003 working document. Glossary of
concepts, technologies, standards and users. Γενική Διεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας: Βρυξέλλες, Βέλγιο,

Σεπτέμβριος 2003, όπου περιλαμβάνεται ευρύτατο φάσμα ορισμών ιδίως αναφορικά με την ιατρική
περίθαλψη στο σπίτι.
31

Σειρά περιπτώσεων βέλτιστης πρακτικής στο πεδίο της τηλε-επίσκεψης και της τηλεπερίθαλψης/μέριμνας
υποβλήθηκαν
στη
διάσκεψη
eHealth
2004
και
περιλαμβάνονται
στη
σχετική
έκθεση.
Βλ.
http://www.ehealthconference2004.ie και http://www.e-europeawards.org/.
32
Deloitte and Touche (2003) eHealth. Health Information Network Europe. Τελική έκθεση.
33

The European e-Business Report - 2002/2003 edition. A portrait of e-business in 15 sectors of the
EU economy – 1η συνοπτική έκθεση του e-Business W@tch. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003. ISBN 92-894-5118-1·Empirica, SIBIS, Benchmarking Highlights 2002: Towards the
Information Society in Europe and the US, Mάιος 2003. Βλ. http://www.empirica.biz/sibis/.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

51

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.7 Η ευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρονικής πρόνοιας
(eInclusion) και της Κοινωνικής Ασφάλισης
1.7.1 Στοιχεία eInclusion

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

52

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχήμα 1.10 Πολιτικές eInclusion Ε.Ε..

Στον πίνακα του σχήματος 1.10 αναφέρονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές στο χώρο της ηλεκτρονικής
πρόνοιας.
Αυτοοι συνοπιτκά αναφέρουν:
1. δημιουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού περιεχομένου
2. δημιουργία τοπικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δικτύων
3. δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τη χρήση ΤΠΕ
4. κατάρτιση και εκπαίδευση για τις ευκαιρίες που δίνονται από δράσεις ΤΠΕ
5. δράσεις οι οποίες να προωθούν την αξιοποίηση ΤΠΕ
6. δημιουργία πολιτικών για την κατάρτιση στις νέες ΤΠΕ
7. προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες με χρήση μεθόδων μείωση του αποκλεισμού των
ειδικών ομάδων (3η ηλικία, ΑμεΑ, κλπ)

σε συνέχεια της στρατηγικής της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000, η προάσπιση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης ενσωματώθηκε ως ένα δομικό στρατηγικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Η έννοια του e-Inclusion είναι μια από τις διαστάσεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης και έχει μια
διττή προσέγγιση 34:

Πρόληψη του ψηφιακού αποκλεισμού δηλαδή να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι
μειονεκτούντες

πληθυσμοί

να

μπορούν

να

παρακολουθήσουν

τις

εξελίξεις

της

τεχνολογίας. Ο ψηφιακός αποκλεισμος μπορεί να συμβεί από έλλειψη εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης, από τεχικά και οικονομικά εμπόδια στη χρήση του διαδικτύου, από έλλειψη
ικανοτήτων για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, κλπ. Ψηφιακή παιδεια, πρόσβαση
και χρήση είναι οι λέξεις κλειδιά για την του ψηφιακού αποκλεισμού.

Εξερεύνηση νέων ψηφιακών ευκαιριών για τη καλύτερη ένταξη των μειονεκτούντων
πληθυσμών και ειδικών ομάδων. Οι ψηφιακές ευκαιρίες μπορεί να είναι η πρόσβαση σε
πηφγές γνώσης και ηλεκτρονικό περιεχόμενο, η δημιουργία νέων εξειδικευμένων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τη χρήση ΤΠΕ
εξαλείφοντας εμπόδια όπως η ανάγκη μετακίνησης, η μεγάλες αποστάσεις, κλπ.

Τα σχέδια δράσεις eEurope 2002 & eEurope 2005 έχουν ενσωματώσει πολιτικές σχετικά με το
eInclusion με την έννοια της Συμμετοχής για όλους στην οικονομία της γνώσης (σχεδίαση
ιστοσελιδων για όλους, WAI initiative, δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανασχεδιασμός
δημόσιων υπηρεσιών, κλπ). Τα σχέδια αυτά σχεδιάστηκαν και προτάθηκαν από την DG
Information Society, ενώ αντίστοιχες συμπληρωματικές δράσεις έχουν προτείνει οι DG
34

European Commission (2001), The information society’s potential for social inclusion in Europe,
SEC(2001)1428, Brussels, 18/09/2001, p. 5

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

53

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Employment (κοινωνική διάσταση της κοινωνίας της γνώσης), DG Enterprise (ηλεκτρονικές
δεξιότητες στην Ψηφιακή οικονομία), DG Research (κοινονικό οικονομική έρευνα στη κοινωνική
συνοχή και ένταξη) και το Ταμείο Συνοχής.

1.7.2 Η Κοινωνική Αλληλεγγύη στη χώρα μας
Η κοινωνική αλληλεγγύη στη χώρα μας για πολλές δεκαετίες επικεντρώθηκε κυρίως σε
επιδοματικές πολιτικές για την ενίσχυση ευπαθών ατόμων, ενώ έμφαση τα τελευταία χρόνια με
αφορμή την υλοποίηση του Α΄, Β΄ και Γ΄ Κ.Π.Σ. δόθηκε σε αναπτυξιακά προγράμματα
κοινωνικής προστασίας και φροντίδας σε τομείς όπως η υγεία, η διαβίωση και η εκπαίδευση.
Η αλλαγή της στοχοθέτησης μεταξύ του Β’ και του Γ’ ΚΠΣ στον τομέα της υγείας σηματοδοτεί την
αναζήτηση νέων μορφών κοινωνικής παρέμβασης πέρα από το «κράτος πρόνοιας». Πρόσφατα
(Μάρτιος 2004), το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της χώρας μας μετονομάστηκε σε Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση του Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας σε Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η αλλαγή αυτή δε συντελείται απλά
σε γλωσσολογικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο πολιτικής και κοινωνικής αντίληψης,
εκφράζοντας μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος της υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών
ατόμων / ομάδων, αλλά και της γενικότερης σχέσης κράτους / πολίτη(-ών).
Ενώ ο όρος της πρόνοιας είναι συνυφασμένος με την υπεροχή του κράτους και την άμεση και
στενή εξάρτηση των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από αυτό, η κοινωνική
αλληλεγγύη αναγνωρίζει και προβάλλει την ατομική και συλλογική ευθύνη απέναντι σε πολίτες
που βρίσκονται σε δυσκολία (en difficulté). Φιλοσοφία της νέας αυτής προσέγγισης του χώρου
της κοινωνικής φροντίδας είναι «να μην επιβάλλεις το όνειρό σου στους άλλους, αλλά να τους

στηρίξεις όσο χρειάζεται για να πετύχουν οι ίδιοι να κάνουν τα δικά τους όνειρα
πραγματικότητα» 35, σύμφωνα με τις αρχές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, όπου υγεία δεν
είναι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας, αλλά η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής
και κοινωνικής ευεξίας (well-being / bien-être). Βασική αρχή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ότι
η κοινωνική φροντίδα και υποστήριξη αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους προς τους
πολίτες και της κοινωνίας προς τα μέλη της.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, αναπτύχθηκαν φορείς και υπηρεσίες που παρέχουν
κοινωνική φροντίδα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ΑμεΑ., που όμως, η έλλειψη
εξειδικευμένης εθνικής στρατηγικής, οδήγησε στην ανάπτυξη πλήθους φορέων και κατ΄ αναλογία
μεγάλη ποικιλία προσφερόμενων υπηρεσιών που, δε συνδέονται μεταξύ τους, για την επίτευξη
συγκεκριμένων και προσχεδιασμένων στόχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στον τομέα παροχής
κοινωνικής φροντίδας προς ΑμεΑ. υφίστανται και λειτουργούν πάνω από 25 διαφορετικές
κατηγορίες φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα με διαφορετικό σκοπό λειτουργίας
(τουλάχιστον

κατά

ένα

σημαντικό

πλήθος

δραστηριοτήτων)

προσφέροντας

πληθώρα

35 http://www.mohaw.gr/gr/socialwelfare/domes/plonearticle.2005-09-26.9502451478

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

54

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

διαφορετικών υπηρεσιών και α) αλλού επικαλύπτονται ως προς την παροχή των υπηρεσιών τους
ενώ β) αλλού δεν καλύπτουν άλλες ανάγκες των περιθαλπόμενων με αποτέλεσμα εμπλοκή και
άλλων φορέων του Τομέα Υγείας ή Κοινωνικής Προστασίας.
Ειδικότερα στο υφιστάμενο σύστημα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας τόσο από φορείς
του Δημόσιου Τομέα όσο και από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, εντοπίζεται μονοδιάστατη
ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών κυρίως ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και ελλιπής δικτύωση και
συνέργια μεταξύ αυτών των φορέων με το υπόλοιπο Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με το
Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και με τους φορείς της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,

που

επίσης

παρέχουν

υπηρεσίες

κοινωνικής

φροντίδας

σε

διάφορες

μειονεκτούντες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Η μετάβαση προς μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση και την τεχνολογία, η μεταβολή των
οικογενειακών προτύπων, η ανάγκη προσαρμογής των άτυπων δικτύων στήριξης στις καινούργιες
συνθήκες και η σταθερή μείωση της σημασίας του πρωτογενούς τομέα για τη συνολική οικονομία,
θέτουν νέες προκλήσεις και προοπτικές όσον αφορά την κοινωνική ένταξη. Όμως, ταυτόχρονα, οι
κίνδυνοι για περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό παρουσιάζονται αυξημένοι για κάποιες
ομάδες πληθυσμού. Η πολιτική στο ζήτημα των προληπτικών δράσεων έχει ως επιδίωξη την
αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών που καθιστούν αυτές τις ομάδες πιο ευάλωτες στον κοινωνικό
αποκλεισμό με ολοκληρωμένα και συνεκτικά θετικά μέτρα. Από την πλειονότητα των δράσεων
αυτών, στόχος είναι, εκτός από την προώθηση στην αγορά εργασίας, η εξασφάλιση των
αναγκαίων συνθηκών για την απρόσκοπτη κοινωνική συμμετοχή και την πρόληψη φαινομένων
εξαθλίωσης.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης προωθεί δέσμη ενεργειών με σκοπό τον
εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και την αποτελεσματική
προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας διαδραματίζουν
κεντρικό ρόλο προς αυτή την επιδίωξη.
Η θεσμοθέτηση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) ως μετεξέλιξη
του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΣΥΚΦ) έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν
φορέα - επιστημονικό εργαλείο στη διάθεση της εκάστοτε κυβέρνησης για τη χάραξη προνοιακής
πολιτικής. Ως ΕΣΥΚΦ άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά από το φθινόπωρο του 2004. Τα έτη 2003
και 2004 ήταν έτη οργάνωσής του. Παρ’ όλα αυτά και παρά τους περιορισμένους πόρους
προετοιμάστηκαν και σε ένα βαθμό πραγματοποιήθηκαν αρκετές ενέργειες στο πλαίσιο του ρόλου
του. Έχει ευρύ γνωμοδοτικό ρόλο, προσφέρει το πλαίσιο για την ανάπτυξη του κοινωνικού
διαλόγου, αναπτύσσει την επιστημονική έρευνα στον χώρο της Πρόνοιας, τηρεί το Εθνικό
Μητρώο Υιοθεσιών, αναπτύσσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες κλπ. Στο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ ), το οποίο απευθύνεται σε
άτομα, οικογένειες και ομάδες που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε
κατάσταση συναισθηματικής κρίσης ή έκτακτης ανάγκης ή κοινωνικού αποκλεισμού. Μεταξύ των
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

55

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

άλλων παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, πληροφορίες για θέματα πρόνοιας και
κοινωνικής αλληλεγγύης και προσωρινή φιλοξενία από άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Διαθέτει
10 Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης, 5 ξενώνες φιλοξενίας καθώς και τηλεφωνική γραμμή 24ώρου
βάσεως.
Στην πρόληψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση και
την τεχνολογία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι δράσεις για την αντιμετώπιση του ψηφιακού
χάσματος και του ηλεκτρονικού αποκλεισμού. Οι δράσεις αυτές κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η συμβολή του Ε.Π. «ΚτΠ»
στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων είναι δυνητικά πολύ υψηλή, τόσο άμεσα όσο και
έμμεσα, παρόλο που δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια. Ωστόσο, η οικονομική βαρύτητα
της συμβολής του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας» στις πολιτικές της κοινωνικής ενσωμάτωσης,
είναι σχετικά περιορισμένη, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε ποσοστιαία συμμετοχή στον
προϋπολογισμό του Ε.Π. Κατ’ εκτίμηση μέχρι το Μάρτιο 2005 περίπου 2% του προϋπολογισμού
του Ε.Π υποστηρίζει άμεσα τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Κοινωνίκή Ένταξη 36.
Οι δαπάνες δεν υπολογίστηκαν διότι είναι ακόμη πολύ μικρές.

1.7.3 Η Κοινωνική Ασφάλιση και οι τρέχουσες δράσεις στο πλαίσιο

της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Η στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠΕΡΓ&ΚΑ) νυν Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠΕΡΓ&ΚΠ) κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο
εστιάστηκε σε επτά κύριους άξονες δράσης.
Ειδικότερα, οι πολιτικές κατευθύνσεις αυτές έχουν ως εξής:
Ο πρώτος στόχος αφορά στη σχέση ανάπτυξης και απασχόλησης. Μπορεί να διατυπωθεί
με τρεις λέξεις: Απασχόληση για όλους. Η αύξηση της παραγωγικότητας, οι υψηλοί ρυθμοί
μεγέθυνσης, οι διαρθρωτικές πολιτικές πρέπει να

δημιουργήσουν συστηματικά νέες ευκαιρίες

απασχόλησης και ανέλιξης για κάθε νέο άνδρα ή γυναίκα που εισέρχεται σε παραγωγική ηλικία.
Η αύξηση της απασχόλησης αυτοτελώς δεν επαρκεί. Για το λόγο αυτό ο δεύτερος στόχος είναι
η μείωση της ανεργίας, που αγγίζει σήμερα άνω του 8,5% του πληθυσμού.
Τρίτος στόχος είναι τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης, η ποιότητα των όρων της
εργασίας. Η βεβαιότητα των εργαζόμενων ότι συμμετέχουν στην πρόοδο, ότι η πρόοδος της
χώρας μεταφράζεται και σε συνεχή βελτίωση της θέσης τους.

36

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών, Αθήνα, 2005
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

56

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τέταρτος στόχος, η άμβλυνση των περιφερειακών, τοπικών ή κλαδικών ανισοτήτων
που προκαλεί η συγκέντρωση της ανεργίας, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
Πέμπτος στόχος, η εξασφάλιση στους εργαζόμενους των μεσαίων και χαμηλών ηλικιών της
βεβαιότητας, ότι όπως και οι μεγαλύτερες γενιές, έτσι και αυτοί μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη
στην προοπτική της ασφαλιστικής τους κάλυψης.
Ο έκτος στόχος αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών των φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης προς τον Πολίτη και συγκεκριμένα:
-

Επιτάχυνση των διαδικασιών συνταξιοδότησης

-

Ενημέρωση του πολίτη επί θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

-

Σταδιακή μείωση και ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών

-

Δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
συμπεριλαμβανομένων αυτών των εργοδοτών

Ο έβδομος στόχος αφορά τον έλεγχο των δαπανών και τον εξορθολογισμό της
Λειτουργίας του Συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης και συγκεκριμένα:
-

Εξυπηρέτηση του ασφαλιστικού φακέλου και της άσκησης εποπτείας από το Υπουργείο

-

Άσκηση ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών υγείας και της προκλητής ζήτησης

-

Απλούστευση διαδικασιών εκκαθάρισης συνταγών, νοσηλίων, πράξεων και καθιέρωση
ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους συμβεβλημένους φορείς

-

Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των μητρώων ασφαλισμένων, συνταξιούχων
εργοδοτών μέσω της διασύνδεσης με βάσεις πρωτογενούς πληροφορίας (ΣΕΠΕ,
ΟΑΕΔ,ΤΑΧΙS, Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ)

Οι πολιτικές και δράσεις του ΥΠΕΡΓ&ΚΠ στο χώρο της εργασίας και της κοινωνικής
Ασφάλισης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

i.

Διαμόρφωση και διαχείριση πολιτικών.
Για την βέλτιστη διαμόρφωση και διαχείριση πολιτικών είναι απαραίτητη η διάγνωση των
προβλημάτων, η οποία προαπαιτεί συνεχή επισκόπηση της αγοράς εργασίας και των
προβλημάτων που εμφανίζει. Η συνεχής και ενδελεχής παρακολούθηση της αγοράς εργασίας
μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου διασύνδεσης,
ανάλυσης δεδομένων και αποτίμησης εφαρμογών πολιτικών του ΥΠΕΡΓ&ΚΑ. Ένα τέτοιο
δίκτυο μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΡΓ&ΚΠ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και των εποπτευόμενων φορέων (ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΕΚΕΠΙΣ, ΟΕΚ, ΕΚΕΠ θα είναι σε θέση
να διαχειρίζεται το σύνολο της πληροφορίας

που ακτινογραφεί την αγορά εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου, μέσω του

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

57

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

οποίου επιπλέον θα εξυπηρετείται ο πολίτης, είναι η ύπαρξη κατάλληλων Πληροφοριακών
Συστημάτων σε κάθε φορέα με τον οποίο συναλλάσσεται ο έλληνας πολίτης.

ii.

Πρακτικές παρεμβάσεις, με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση των λειτουργιών
του υπουργείου και των εποπτευόμενων οργανισμών.
Νοούνται κυρίως πολιτικές ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
στους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που συναλλάσσονται με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ, άλλα
Ταμεία και Οργανισμούς που εποπτεύει το Υπουργείο.

Κατά συνέπεια με βάση την προηγηθείσα ανάλυση ο βασικός στόχος του επιχειρησιακού
σχεδιασμού για το Γ’ ΚΠΣ εστηάστηκε στον προσδιορισμό στρατηγικών αξόνων δράσης και έργων
ώστε να αξιοποιηθούν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κατά τον βέλτιστο
τρόπο στην εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου. Από τους ανωτέρω στόχους
την κοινωνική ασφάλιση αφορούν ο 6ος και ο 7ος. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτοί δειξήχθη το
έτος 2005 η μελέτη «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ

ΧΩΡΟΥ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» στην οποία αποτυπώνονται οι προτάσεις του αναδόχου για το εξορθολογιμό του
συστήματος ΦΚΑ με τη χρήση των ΤΠΕ.
Στη πορεία της υλοποίησής της η εν λόγω Οριζόντια Μελέτη της Χαρτογράφησης διαμόρφωσε ένα
στρατηγικού χαρακτήρα και μείζονος σημασίας πλαίσιο παραδοχών, στόχων, προϋποθέσεων και
απαιτήσεων για το χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, προδιαγράφοντας τη μετάβαση σε ένα νέο
τεχνολογικό μοντέλο Κοινωνικής Ασφάλισης με ανθρωποκεντρική συλλογιστική και εξωστρεφή και
διαλειτουργικό χαρακτήρα.
Στον οραματισμό και στρατηγικό σχεδιασμό του νέου μοντέλου Κοινωνικής Ασφάλισης
συνέβαλλαν

και

συνετέλεσαν

ουσιαστικά

με

ένα

σύνολο

αποφάσεων,

κατευθύνσεων,

παρεμβάσεων και εισηγήσεων η Διοίκηση της Γ.Γ.Κ.Α., οι αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες
Εργασίας της Γ.Γ.Κ.Α., αρμόδια στελέχη των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Κ.Α., αρμόδια στελέχη του
ΚΗΥΚΥ, αρμόδια στελέχη ΦΚΑ, η ΕΠΠΕ του έργου και η ΚτΠ ΑΕ.
Δομικά στοιχεία του νέου μοντέλου αποτελούν:
⇒ ο Ενοποιητής Πληροφορίας (SSC – Shared Services Center), που θα αποτελέσει Κέντρο
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη Κοινωνική Ασφάλιση τεχνολογική «ομαδοποίηση» των
ΦΚΑ και ο οποίος θα ανατεθεί στο ΚΗΥΚΥ
⇒ η τεχνολογική «ομαδοποίηση» των ΦΚΑ, όπου ένας κομβικός ΦΚΑ, σε κάθε ομάδα, θέτει τις
ειδικότερες προδιαγραφές για την τεχνολογική υποστήριξη των εσωτερικών δραστηριοτήτων
(back office) της ομάδας
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

58

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

⇒ η ενίσχυση του στρατηγικού, επιτελικού και ρυθμιστικού ρόλου της Γ.Γ.Κ.Α. για την
εφαρμογή ενιαίου πλαισίου κωδικοποίησης, τυποποίησης, προτυποποίησης στην Κοινωνική
Ασφάλιση.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικές επιλογές που οδήγησαν στην αποτύπωση
του νέου επιχειρησιακού μοντέλου ΤΠΕ στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Επιλεγμένο Σενάριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής: Δημιουργία ημι-αυτόνομων ΤΠΕ σε
λίγες Ομάδες ΦΚΑ

Κεντρικός Στόχος: Ενίσχυση και οργάνωση των υποδομών των ΦΚΑ μέσω της
δημιουργίας συμβατών ημι-αυτόνομων ΤΠΕ σε λίγες ομάδες ΦΚΑ με παράλληλη
αναβάθμιση του επιτελικού – στρατηγικού ρόλου της ΓΓΚΑ
Τα ειδικότερα ζητήματα που πραγματεύεται η προτεινόμενη στρατηγική είναι τα εξής:

Στρατηγικές – Επιχειρησιακές Επιλογές
1. Ανάπτυξη ημι-αυτόνομων αλλά συμβατών ΤΠΕ από λίγους ομαδοποιημένους «ομοειδής»
ΦΚΑ. Ένας κομβικός ΦΚΑ, σε κάθε ομάδα, θέτει τις ειδικότερες προδιαγραφές για την
τεχνολογική υποστήριξη των εσωτερικών δραστηριοτήτων (back office) της ομάδας,
αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένης τεχνολογικής υποδομής στα πλαίσια της
ομάδας, και διαχειρίζεται κομβικά τη διεύρυνση όλων των απαιτήσεων εσωτερικής
υποστήριξης.
2. Δημιουργία Κέντρου παροχής κοινών υπηρεσιών πληροφορικής (Shared Services Center)
για την ενοποίηση της εξωστρεφούς πληροφορίας (front office) με έμφαση στην
εξυπηρέτηση του πολίτη και των λοιπών αποδεκτών των υπηρεσιών (πχ δημόσια
διοίκηση, νοσοκομεία, TaxisNet, κτλ).
3. Αναβάθμιση του επιτελικού και ρυθμιστικού ρόλου της ΓΓΚΑ, οριοθετώντας μια ακτινωτή
επικοινωνία με τις λίγες ομάδες ΦΚΑ. Επίσης, η ανάπτυξη δομών και συστημάτων θα
γίνεται πλέον με βάση τα νέα πρότυπα που θέτει η ΓΓΚΑ.
4. Αξιοποιούνται συνθετικά οι βέλτιστες πρακτικές από αντίστοιχες παρεμβάσεις μεγάλων
ΦΚΑ στην Ελλάδα που είναι σε εξέλιξη (πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, κτλ) και μεταφέρονται στους
λοιπούς ΦΚΑ, όπου αυτό είναι εφικτό.
5. Σχετικά με την εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών ισχύουν τα εξής:
¾

Καθορισμός και έλεγχος εφαρμογής των προτύπων ποιότητας, διοίκησης,
κωδικοποίησης, τυποποίησης της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των
αποδεκτών των υπηρεσιών από την ΓΓΚΑ στα πλαίσια αναβάθμισης του
επιτελικού της ρόλου.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

59

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

¾

Έμφαση στην καθημερινή αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από
την ανάπτυξη ψηφιακών κόμβων και ενδιάμεσων (πχ παρουσία στο διαδίκτυο,
ηλεκτρονική σύνδεση με τα ΚΕΠ, ψηφιακή διασύνδεση των ΦΚΑ μεταξύ τους,
κτλ).

¾

Πρόσβαση στο «σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης» μέσω ομοιογενών ψηφιακών
πυλών ανεξάρτητα από ΦΚΑ και τόπο πρόσβασης.

¾

Απλοποίηση διαδικασιών και ταχύτερη διάθεση ασφαλιστικών παροχών μέσα από
το διαδίκτυο (πχ αιτήσεις, πιστοποιητικά, ερωτήσεις / απαντήσεις, πληροφόρηση,
κτλ).

Οργανωτικές Επιλογές
Ως προς την οργάνωση και λειτουργία των ΦΚΑ η προτεινόμενη στρατηγική προϋποθέτει τα εξής:
1. Αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων των ΦΚΑ σύμφωνα με τα νέα πρότυπα και
απαιτήσεις που θέτει η ΓΓΚΑ για κάθε ομάδα ΦΚΑ.
2. Ομογενοποίηση δραστηριοτήτων των ΦΚΑ με πρότυπο τον κομβικό ΦΚΑ της κάθε
ομάδας. Στην πράξη, όλοι οι ΦΚΑ «ευθυγραμμίζονται» με το μοντέλο λειτουργίας του
κομβικού ΦΚΑ της ομάδας, πέραν ορισμένων προσαρμογών στο νέο μοντέλο.
3. Λειτουργία επιτελικής Διεύθυνσης Πληροφορικής στον κομβικό ΦΚΑ κάθε ομάδας. Η
επιτελική Διεύθυνση θα λειτουργεί ως στρατηγική μονάδα εφαρμογών πληροφορικής και
μελετών με ρόλο τόσο στρατηγικής πληροφόρησης των ΦΚΑ (π.χ. αναλογιστικές μελέτες,
οικονομικές καταστάσεις, απαιτήσεις τεχνικής υποστήριξης, απαραίτητα στοιχεία σε
ψηφιακή μορφή, κλπ.), όσο και σε ρόλο λειτουργού και υλοποιητή των ημιαποκεντρωμένων ΤΠΕ.
4. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του ΚΗΥΚΥ με απώτερο σκοπό την ανάληψη της
ευθύνης λειτουργίας του κέντρου παροχής κοινών υπηρεσιών πληροφορικής (Shared
Services Center) με αρμοδιότητες «ενοποιητή πληροφορίας». Η νέα αυτή οντότητα θα
αποτελέσει ένα νέο εταίρο (δημόσιου χαρακτήρα), στα πλαίσια του συστήματος της
Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.
5. Η ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακών πυλών, κόμβων, ενδιάμεσων, κτλ αποτελεί βασική
αρμοδιότητα του Κέντρου παροχής κοινών υπηρεσιών πληροφορικής.

Τεχνολογικές Επιλογές
Όσον αφορά στην ανάπτυξη ΤΠΕ, η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στα εξής:
1. Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία με νέα ενιαία πρότυπα διεπαφών, κωδικοποίησης,
τυποποίησης, ποιότητας, κτλ από τη ΓΓΚΑ.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

60

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2. Τυποποίηση της πληροφορίας σε όλο το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα από την
μέγιστη αξιοποίηση του ΑΜΚΑ, την μοναδικοποίηση του ασφαλισμένου, τον σχεδιασμό
της ψηφιακής καρτέλας του ασφαλισμένου, την κωδικοποίηση των ασφαλιστικών
πράξεων και παροχών και την υιοθέτηση συμβατών μοντέλων ροής της πληροφορίας.
3. Ο κομβικός ΦΚΑ της κάθε ομάδας σχεδιάζει και υλοποιεί τις ΤΠΕ υποστήριξης (back
office) της ομάδας. Οι ΦΚΑ της κάθε ομάδας απευθύνονται στον κόμβο της ομάδας για
εξυπηρέτηση σε θέματα ΤΠΕ.
4. Όλοι οι κόμβοι αναπτύσσουν συμβατές αλλά ημι-αυτόνομες ΤΠΕ υποστήριξης (back
office) ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά.
5. Έργα ΦΚΑ σε εξέλιξη υλοποιούνται αρκεί να είναι σχεδιαστικά συμβατά με τις ΤΠΕ της
κάθε ομάδας. Διαφορετικά, απαιτούνται κατάλληλες προσαρμογές για την ανάπτυξη
λειτουργικής και τεχνολογικής συμβατότητας.
6. Δημιουργία Κέντρου παροχής κοινών υπηρεσιών πληροφορικής (shared service center) με
αρμοδιότητες «συλλογής και ενοποίησης» της πληροφορίας. Το SSC αυτό έχει ως ρόλο τη
κομβική διάθεση της πληροφορίας στις εξωτερικές οντότητες. Στο προτεινόμενο σενάριο
στρατηγικής, η δημιουργία του SSC μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από διοικητική υπαγωγή
του SSC σε ένα ΦΚΑ, τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής SSC (πχ δημοσίου
συμφέροντος) ή ακόμα και την ανάθεση της λειτουργίας του SSC σε εξωτερικό
συνεργάτη (outsourcing), με διαφαινόμενη επικρατέστερη επιλογή εκείνη της δημιουργίας
νέας εταιρικής δομής δημοσίου συμφέροντος.
7. Τα δεδομένα του ΚΗΥΚΥ σταδιακά μεταπίπτουν στις ΤΠΕ των ενοποιημένων ΦΚΑ (κατά
περίπτωση)

Αναφορικά με τη σχέση ιδιοκτήτη – δημιουργού – χρήστη της πληροφορίας σχολιάζονται τα εξής:
1. Ιδιοκτήτης πληροφορίας: Συνιδιοκτησία της πληροφορίας μεταξύ του δικαιούχου και του
κράτους (ΓΓΚΑ) με σαφή και περιοριστικό τρόπο μεταχείρισης των προσωπικών
δεδομένων των ασφαλισμένων από το κράτος
2. Δημιουργός πληροφορίας:
a. Όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς (νοσοκομεία, ιατροί, κτλ) παροχών υπηρεσιών
υγείας – πρόνοιας – περίθαλψης – κοινωνικής προστασίας
b. Οι φορείς της δημόσιας διοίκησης που παρέχουν πληροφορία οριζόντιου
ενδιαφέροντος (πχ ληξιαρχεία, σύστημα Taxis, κτλ)
c.

Οι δικαιούχοι με απευθείας παραγωγή πληροφοριών (πχ επιχειρήσεις, ιδιώτες
ασφαλιζόμενοι, κτλ)

d. Οι ΦΚΑ για θέματα παροχών και εισφορών ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και μόνο
3. Χρήστης πληροφορίας
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

61

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

a. Οι ΦΚΑ (σε τακτικό επίπεδο)
b. Η ΓΓΚΑ (σε επιτελικό επίπεδο)
c.

Έμμεση χρήση της πληροφορίας από τους λοιπούς φορείς της δημόσιας διοίκησης
κατόπιν συνεννόησης με τη ΓΓΚΑ (σε επιτελικό επίπεδο).

Επιλεγμένο Σενάριο Τεχνολογικής «Ομαδοποίησης» των ΦΚΑ
Η τεχνολογική ομαδοποίηση των ΦΚΑ θα βασίζεται στον διαχωρισμό τους σε ξεχωριστές ομάδες
με κριτήριο το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχουν. Για την καλύτερη διαχείριση των
ΤΠΕ κάποιοι κλάδοι θα υποδιαιρεθούν περαιτέρω και έτσι θα προκύψουν Ο1 ακόλουθες οκτώ (8)
ομάδες ημι-αυτόνομων ΤΠΕ:
Α. Ομάδες ΦΚΑ κύριας ασφάλισης
1. Ομάδα κύριας ασφάλισης μισθωτών με κομβικό ΦΚΑ το ΙΚΑ
2. Ομάδα κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων με κομβικό ΦΚΑ τον ΟΑΕΕ
3. Ομάδα κύριας ασφάλισης αγροτών με κομβικό ΦΚΑ τον ΟΓΑ
4. Ομάδα κύριας ασφάλισης επιστημόνων, επαγγελματιών στον Τύπο, κλπ. Με κομβικό ΦΚΑ το
ΤΣΜΕΔΕ.
Β. Ομάδες ΦΚΑ επικουρικής ασφάλισης
5. Ομάδα επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού τομέα με κομβικό ΦΚΑ το ΕΤΕΑΜ.
6. Ομάδα επικουρικής ασφάλισης δημοσίου τομέα με κομβικό ΦΚΑ το ΤΕΑΔΥ.
7. Ομάδα ΦΚΑ πρόνοιας με κομβικό ΦΚΑ το ΤΠΔΥ.
Γ. Ομάδες ΦΚΑ επικουρικής ασφάλισης
8. Ομάδα ΦΚΑ ασθένειας με κομβικό ΦΚΑ το ΙΚΑ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ΦΚΑ μεικτών κλάδων ο κάθε κλάδος θα εξυπηρετείται από τον
κομβικό ΦΚΑ της αντίστοιχης (κλαδικής) ομάδας.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

62

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2 Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο
2.1 Εισαγωγή
Για τις ανάγκες του παραδοτέου συγκεντρωθήκαν και εξετάστηκαν τα κείμενα που εκφράζουν το
Θεσμικό Πλαίσιο (νομοθεσία και ειδικές ρυθμίσεις) της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Καταγράφηκαν τα θεσμικά και νομικά προβλήματα και οι ελλείψεις (barriers) στην εισαγωγή νέων
ΤΠΕ στο χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.
Στα παρακάτω κεφάλαια εκτός των βασικών νόμων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται
τα θέματα:
Ασφάλειας και διασφάλισης απόρρητου προσωπικών δεδομένων (π.χ. σχετικά με την
υιοθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας). Το πρόβλημα της ασφάλειας των πληροφοριών και
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα σύγχρονα
πληροφοριακά συστήματα ενώ είναι πρώτιστης προτεραιότητας στον τομέα της υγείας.
Μελετηθήκαν νομοθετήματα που προστατεύουν τους πολίτες από την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων.
Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Η εφοδιαστική αλυσίδα στο χώρο της υγείας απαιτεί τη σύνθετη
επεξεργασία πλήθους πληροφοριών, πολλαπλών μορφών από διαφορετικές αφετηρίες και
ξεχωριστούς προορισμούς.

Η αυτοματοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας προμήθειας και του

σχεδιασμού των διαδικασιών έγκρισης (από την επισκόπηση της αίτηση της παραγγελίας έως τον
εφοδιασμό των μονάδων και τον έλεγχο των αποθεμάτων) στη μείωση του συσχετιζόμενου
λειτουργικού κόστους, στη βελτίωση της διαχείρισης των προμηθειών και στην ταχύτερη
διεκπεραίωση των συναλλαγών. Η μελέτη του θεσμικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές προμήθειες,
προϋποθέτει τη μελέτη των τεχνολογικών λύσεων ηλεκτρονικών αγορών που προτείνονται στην
Ελληνική και Ξένη αγορά, τη μελέτη των προτύπων και πρωτοκόλλων που είναι διαθέσιμα για την
ανταλλαγή της πληροφορίας μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών, την ανάλυση των βασικών
αρχών ασφάλειας και των εφαρμογών τους στις ηλεκτρονικές αγορές (ήδη θα μελετηθούν στο
προηγούμενο βήμα), συνεπώς τη μελέτη των σχετικών ρυθμίσεων για τις προμήθειες και
δημόσιες συμβάσεις, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ασφάλεια, τις κωδικοποιήσεις (που είναι
σημαντικές για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές) και τις προμήθειες εν γένει.
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Θα μελετηθεί ο Νόμος 3389/2005 για
τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ και εξετάστηκαν βέλτιστες πρακτικές σε
Ευρωπαϊκό Επίπεδο κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

63

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.2 Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης
2.2.1 Κατευθύνσεις της Ε.Ε. σχετικά με την υγεία των Ευρωπαίων

Πολιτών.
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή δεν παρεμβαίνει σε θέματα υγείας στα κράτη μέλη καθώς θεωρεί ότι οι
υπηρεσίες υγείας αφορούν θέμα που ρυθμίζεται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι μοναδικές
οδηγίες αφορούν στη θεσμοθέτηση κανόνων της δημόσιας υγείας (public health programme) και
στη ρύθμιση επιμέρους κανόνων συμπεριφοράς των κρατών μελών στο πλαίσιο του υγιούς
ανταγωνισμού και της συνθήκης της Λισσαβόνας. Οι προτεινόμενες δράσεις έχουν ωστόσο
το χαρακτήρα οδηγιών καθώς μέσω της χρηματοδότησης της Ε.Ε. πραγματοποιούνται
κοινές δράσεις εντός της Ε.Ε. αλλά και με συνεργαζόμενες με την Ε.Ε. χώρες (π.χ.
Ελβετία, Νορβηγία, κλπ) οι οποίες περιλαμβάνουν και δράσεις ΤΠΕ για τη προάσπιση της δημόσιας
υγείας (π.χ. δημιουργία κοινών δεικτών υγείας, δημιουργία cancer registry, δημιουργία μεγάλων
ενοποιημένων βάσεων δεδομένων για συγκεκριμένες ασθένειες όπως η Creutzfeldt-Jakob, κλπ)
Κατά συνέπεια με μια έννοια εντάσσονται στο Ευρωπαικό δίκαιο καθώς δημιουργούν
κοινές και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών. Η ευρωπαϊκή επιτροπή
έχει προτείνει αντίστοιχες δράσεις (δεν είναι οδηγίες) στους παρακάτω τομείς:

Α. Απόφαση 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της δημόσιας
υγείας

(2003-2008)

[Επίσημη

Εφημερίδα

L

271

της

09.10.2002],

http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11503b.htm
Το πρόγραμμα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον
τομέα της υγείας και επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους και ενέργειες:
1. βελτίωση της πληροφόρησης και της γνώσης για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας
και των συστημάτων υγείας.

Ενέργειες: δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος

συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό την
ενημέρωση, την παροχή συμβουλών και τη διάδοση πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνίας,

συμπεριλαμβανομένων

του

κοινού,

των

αρμόδιων

αρχών

και

των

επαγγελματιών στον τομέα της υγείας·(Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων)
2. ενίσχυση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης και κατά συντονισμένο τρόπο στις απειλές
για την υγεία που συνιστούν οι διασυνοριακές απειλές, όπως π.χ. ο HIV, η νέα παραλλαγή
της νόσου των Creutzfeldt-Jakob και οι ασθένειες που οφείλονται στη ρύπανση.
Ενέργειες: ανάπτυξη και παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης στην ικανότητα, τη
λειτουργία

και

τη

διασύνδεση

των

μηχανισμών

παρακολούθησης,

έγκαιρης

προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης·(δημιουργία μηχανισμών επαγρύπνησης και με τη
χρήση ΤΠΕ)
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

64

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

3. αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας. Ενέργειες: δραστηριότητες για
την προαγωγή της υγείας που συνοδεύονται από ενέργειες και ειδικά μέσα μείωσης και
εξάλειψης των κινδύνων. (δημιουργία και ενημερωτικών ιστοσελίδων ως μέρος των
δράσεων)

Κύριες προτεραιότητες: μείωση του υψηλού αριθμού των πρόωρων θανάτων και βλαβών της
υγείας που οφείλονται σε βαριές νόσους, όπως ο καρκίνος, και αντιμετώπιση των διανοητικών
νόσων. Κατά συνέπεια, έμφαση θα δοθεί σε βασικούς παράγοντες που συνδέονται με τον τρόπο
ζωής, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το περιβάλλον, όπως π.χ. το κάπνισμα, η
κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η τοξικομανία, η διατροφή και το στρες.
Επιπλέον

των

μέτρων

που

αναφέρονται

παραπάνω,

στα

πλαίσια

του

προγράμματος

περιλαμβάνεται η εκπόνηση ενός ετήσιου προγράμματος εργασίας που αποτελείται από
συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες και η εκπόνηση δεικτών υγείας. Το πρόγραμμα προβλέπει
επίσης τη σύνδεση με άλλα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.
Έχοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και τους περιορισμούς που τίθενται στην
Κοινότητα στον τομέα της υγείας, η ενεργός συνεργασία και η πλήρης δέσμευση όλων των
κρατών μελών θα είναι σημαντικές για την καλή λειτουργία του προγράμματος και την επίτευξη
των στόχων του.
Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 312 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2003-2008,
και έχει μέτρα για τη δημιουργία ενιαίων δεικτών υγείας (KPIs – Key Performance
Indicators) και μεγάλων βάσεων δεδομέων (ηλεκτρονικό περιεχόμενο). Η δράση αυτή
επηρεάζει τη χρήση ΤΠΕ σε στρατηγικό επίπεδο.

Β. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2005,
για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των
καταναλωτών (2007-2013). http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11503c.htm
Στόχος της πρότασης είναι η θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της υγείας και
της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου
2013. Πρόκειται να αντικαταστήσει τα προγράμματα που υπάρχουν στον τομέα της δημόσιας
υγείας και της πολιτικής για τους καταναλωτές .
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις δέσμες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι κοινοί στόχοι και οι
ενέργειες στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών, ενώ στις άλλες δύο
εξετάζονται οι στόχοι και τα ειδικά μέτρα στους δύο τομείς.
Δέσμη 1: κοινοί στόχοι και ενέργειες στον τομέα της υγείας και της προστασίας των
καταναλωτών
Το πρόγραμμα συμπληρώνει και στηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών, και συμβάλλει στη
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας καθώς και της προστασίας των οικονομικών
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

65

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

συμφερόντων των πολιτών . Η πολιτική υγείας και η πολιτική για τους καταναλωτές
μοιράζονται τρεις βασικούς κοινούς στόχους:

προστασία των καταναλωτών από τους κινδύνους και τις απειλές που υπερβαίνουν τις
δυνατότητες ελέγχου μεμονωμένων ατόμων·

αύξηση της ικανότητας των πολιτών να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά
την υγεία τους και τα συμφέροντά τους ως καταναλωτών·

ενσωμάτωση των στόχων για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών σε όλες τις
πολιτικές.

Για να ενισχυθούν οι πολυάριθμες συνέργιες μεταξύ της πολιτικής υγείας και της πολιτικής για
τους καταναλωτές, η πρόταση προβλέπει μια σειρά ενεργειών και κοινών εργαλείων
συμπεριλαμβανομένου και εργαλείων ΤΠΕ:

τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες όσον αφορά τα θέματα υγείας και
προστασίας των καταναλωτών, κυρίως με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, έρευνες,
διασκέψεις, σεμινάρια, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δημοσιεύσεις και υπηρεσίες
παροχής πληροφοριών·

αύξηση της συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών στη
χάραξη των πολιτικών της ΕΕ·

θέσπιση κοινής προσέγγισης για την ενσωμάτωση των θεμάτων υγείας και προστασίας
των καταναλωτών στις άλλες κοινοτικές πολιτικές·

προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στους δύο τομείς·

βελτίωση του έγκαιρου εντοπισμού, της αξιολόγησης και της κοινοποίησης των κινδύνων,
κυρίως με τη βοήθεια για τη διατύπωση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τη συλλογή
πληροφοριών και τη δημιουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων και ιδρυμάτων·

προώθηση της ασφάλειας των προϊόντων και των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης.

Δέσμη 2: ειδικοί στόχοι και ενέργειες στον τομέα της υγείας
Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης υγείας των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της
ζωής τους, στο να προωθήσει την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις
στην υγεία για την επίτευξη τεσσάρων κύριων στόχων:

προστασία των πολιτών από τις απειλές για τη υγεία. Αυτός ο στόχος συμβάλλει στην
ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου των απειλών για την υγεία, κυρίως από
τις μεταδοτικές ασθένειες , με την ενοποίηση της δέσμης δράσης «παρακολούθηση
απειλών» του παρόντος προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας
υγείας και με τη δημιουργία νέας δέσμης για τη βελτίωση της ικανότητας αντίδρασης στις
απειλές για την υγεία, συμπεριλαμβανόμενης της διαχείρισης των κινδύνων·

προώθηση των πολιτικών που οδηγούν σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Για να ευνοηθεί η
υγεία, στην πρόταση προβλέπεται η υποστήριξη της προετοιμασίας, της εκπόνησης και

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

66

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

της υλοποίησης δραστηριοτήτων, στρατηγικών και μέτρων σχετικά με τους δείκτες της
υγείας, κυρίως αυτών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, με τις εξαρτήσεις, καθώς και με
τους κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες στο πλαίσιο της δέσμης
«καθοριστικοί συντελεστές» (συνέχιση της δέσμης που περιλαμβάνεται στο παρόν
πρόγραμμα δημόσιας υγείας)·

συμβολή στη μείωση των επιπτώσεων σοβαρών νόσων. Σε συντονισμό με τις εργασίες
που αφορούν τους καθοριστικούς συντελεστές της υγείας, το πρόγραμμα έχει ως στόχο
τη δημιουργία νέας δέσμης για την υλοποίηση ενεργειών με στόχο τις σοβαρές νόσους
που παρουσιάζουν ειδική σημασία·

βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας για τη
δημιουργία νέας δέσμης δράσης για την υλοποίηση συνεργιών μεταξύ των εθνικών
συστημάτων υγείας, με τη διευκόλυνση κυρίως της αγοράς και της προσφοράς
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Εξάλλου, η βελτίωση πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της υγείας θα συμβάλει στην
υλοποίηση όλων αυτών των στόχων. Το πρόγραμμα συνεπάγεται την ενοποίηση της δέσμης
«πληροφόρηση» του παρόντος προγράμματος δημόσιας υγείας.
Στο νέο πρόγραμμα ενοποιούνται, συνεπώς, οι τρεις δέσμες δράσης του παρόντος προγράμματος
δημόσιας

υγείας

(«παρακολούθηση

των

απειλών»,

«καθοριστικοί

συντελεστές»

και

«πληροφόρηση») και δημιουργούνται, επιπλέον, τρεις νέες δέσμες: «αντίδραση στις απειλές»,
«πρόληψη των νόσων και των τραυματισμών» και «επίτευξη συνεργιών ανάμεσα στα εθνικά
συστήματα υγείας». Οι ανισότητες στον τομέα υγείας, η γήρανση και η υγεία των παιδιών θα είναι
τα θέματα που θα αποτελούν το υπόβαθρο όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των διαφόρων
δεσμών.

Δέσμη 3: ειδικοί στόχοι και μέτρα για την προστασία των καταναλωτών
Στόχος της πρότασης είναι η εξασφάλιση για όλους τους καταναλωτές της Ένωσης υψηλού
επιπέδου προστασίας από τους κινδύνους και τις απειλές για την ασφάλειά τους και για τα
οικονομικά τους συμφέροντα και για την ανάπτυξη της ικανότητας των παραγωγών να
υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών θεσπίζονται
τέσσερις κύριοι στόχοι:

καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών και των αγορών. Τα μέτρα έχουν στόχο την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εξέλιξης των αγορών και της επίδρασης που
έχουν στα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και την ανάπτυξη μιας βάσης γνώσεων
για τη χάραξη της πολιτικής καταναλωτών και την ενσωμάτωση των συμφερόντων των
καταναλωτών στις άλλες κοινοτικές πολιτικές·

καλύτερη ρύθμιση της προστασίας των καταναλωτών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με
την εκπόνηση κανονιστικών, νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών. Επίσης θα συμβάλει,
μεταξύ άλλων, στην καλύτερη κατανόηση των εθνικών πολιτικών για τους καταναλωτές

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

67

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

και θα εξασφαλίσει ότι εισακούονται τα αιτήματα των καταναλωτών κατά τη χάραξη των
ευρωπαϊκών πολιτικών·

βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας, του ελέγχου και της άσκησης ένδικων μέσων.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται στην πρόταση η προώθηση του
συντονισμού των μέτρων παρακολούθησης και επαλήθευσης της νομοθεσίας για την
προστασία των καταναλωτών. Επίσης προβλέπεται η συνέχιση του ελέγχου και της
αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων που δεν είναι εδώδιμα, της λειτουργίας
συστημάτων

εξώδικης επίλυσης διαφορών

για

θέματα

που

αφορούν

τους

καταναλωτές, καθώς και της μεταφοράς και της εφαρμογής της νομοθεσίας και των
εθνικών πολιτικών προστασίας των καταναλωτών·

βελτίωση της πληροφόρησης και της αγωγής των καταναλωτών. Μεταξύ των
προβλεπόμενων μέτρων περιλαμβάνονται δραστηριότητες πληροφόρησης και αγωγής των
καταναλωτών, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και με βάση την πειραματική εργασία
που

πραγματοποιήθηκε

μέχρι

σήμερα

στον

τομέα

της

αγωγής.

Αλλα

μέτρα

περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ενώσεων των καταναλωτών.
Ένα από τα μέτρα που συμβάλλουν στην υλοποίηση όλων αυτών των στόχων είναι η συνεισφορά
στη χρηματοδότηση ειδικών κοινοτικών ή εθνικών σχεδίων με στόχο την επίτευξη άλλων στόχων
της πολιτικής για τους καταναλωτές.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για το πρόγραμμα αυτό είναι 1,2 δισ.
ευρώ. Η δράση αυτή αφορά επέκταση της δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας
(2003-2008) και κατά συνέπεια έχει τις ίδιες επιπτώσεις στη χρήση ΤΠΕ στην Υγεία και
Δημόσια Υγεία.

Γ. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών, της 30ής Απριλίου 2004:
«ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) - βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για
τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν ευρωπαϊκό χώρο ηλ-υγείας [COM(2004)356
τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Το πρόγραμμα δράσης «ηλ-υγεία» εντάσσεται στη στρατηγική που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος δράσης eEurope της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποβλέπει να θέσει στη
διάθεση όλων των πολιτών της Ευρώπης τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την κοινωνία
των πληροφοριών . Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος δράσης «ηλ-υγεία» είναι να
επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό των συστημάτων και των
υπηρεσιών ηλ-υγείας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου ηλ-υγείας.
Προτείνονται τρεις κύριοι τομείς δράσης:
1. αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και δημιουργία
κατάλληλου πλαισίου υποστήριξης της ηλ-υγείας·
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

68

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2. υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για δρομολόγηση της διάθεσης υπηρεσιών ηλ-υγείας·
3. διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου.

Αναλυτικότερα:
Α. Αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων
1. Οι αρμόδιες αρχές στον τομέα της υγείας πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο
Το πρόγραμμα δράσης προτείνει, ως το τέλος του 2005, κάθε κράτος μέλος να καταρτίσει
εθνικό ή περιφερειακό οδικό χάρτη για την ηλ-υγεία.
2. Διαλειτουργικότητα συστημάτων πληροφοριών υγείας
Η ανάγκη ταυτοποίησης των ασθενών και μετάδοσης των ιατρικών πληροφοριών κατά
διαφανή τρόπο σε όλη την Ευρώπη αποτελεί σημαντικό ζήτημα διαλειτουργικότητας των
συστημάτων ιατρικών πληροφοριών.
Το πρόγραμμα δράσης προτείνει συνεπώς στα κράτη μέλη να συμφωνήσουν, μέχρι το
τέλος του 2006, σε μια κοινή προσέγγιση για την ταυτοποίηση των ασθενών και για τον
ορισμό προτύπων διαλειτουργικότητας για τα μηνύματα που περιέχουν ιατρικά δεδομένα
και τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους. Στη μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής και εξελίξεις σε πεδία όπως η
ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας και η διαχείριση της ταυτότητας των Ευρωπαίων
πολιτών.
3. Κινητικότητα ασθενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
Οι ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αποκτούν όλο και μεγαλύτερη
κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΕ εξέδωσε ήδη ανακοίνωση για την κινητικότητα των ασθενών και οι εργασίες για τη
βελτίωση της πληροφόρησης στον τομέα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι εργασίες
προχωρούν κυρίως χάρη στην ομάδα εργασίας για τα συστήματα υγείας.
4. Βελτίωση υποδομής και τεχνολογιών
Το πρόγραμμα δράσης προβλέπει ότι κατά τη χρονική περίοδο 2004-2008, τα κράτη μέλη
θα πρέπει να υποστηρίξουν την εγκατάσταση δικτύων ιατρικών πληροφοριών τα οποία να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εφαρμογές της ηλ-υγείας και τα οποία θα βασίζονται
σε σταθερά και κινητά, ασύρματα και σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα και σε τεχνολογίες
πλέγματος (grid).
5. Εξασφάλιση της συμμόρφωσης των συστημάτων της ηλ-υγείας
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στην πιστοποίηση συστημάτων ηλυγείας που έχουν εξελιχθεί σε υποδείγματα για άλλες περιοχές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει μέχρι τα μέσα του 2005 σύνοψη αυτών
των βέλτιστων πρακτικών που θα χρησιμεύσει ως οδηγός για τα κράτη μέλη.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

69

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος του 2007, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν
συστήματα δοκιμών της συμμόρφωσης και συστήματα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις
καλύτερες περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής.
6. Τόνωση των επενδύσεων
Κάθε ανάπτυξη και κάθε εκσυγχρονισμός συστημάτων και υπηρεσιών απαιτεί σημαντικές
επενδύσεις. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα δράσης προβλέπει πως ως το τέλος του 2006
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαμορφώσουν κοινή προσέγγιση για να υποστηρίξουν και να
προωθήσουν τις επενδύσεις στην ηλ-υγεία.
7. Νομικά και ρυθμιστικά θέματα
Το πρόγραμμα δράσης καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναλάβει μέχρι το τέλος του 2009
δραστηριότητες σε συνεργασία με τα κράτη μέλη για:
να οριστεί ελάχιστη ευρωπαϊκή προδιαγραφή προσόντων όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλυγείας σε κλινικό και διοικητικό πλαίσιο·
να δημιουργηθεί πλαίσιο για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου αναφορικά με την ευθύνη για
προϊόντα και υπηρεσίες ηλ-υγείας, σε συνάρτηση με την υφιστάμενη νομοθεσία για την
ευθύνη προϊόντων·
να βελτιώσει την πληροφόρηση των ασθενών, των συστημάτων ασφάλισης υγείας και
των φορέων παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σχετικά με τους ισχύοντες
κανόνες για την ανάληψη δαπανών υπηρεσιών ηλ-υγείας·
να προωθήσει την ηλ-υγεία αποβλέποντας στον περιορισμό των επαγγελματικών
ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς και να υποστηρίξει δράσεις πρόληψης έναντι νέων
κινδύνων που εμφανίζονται στον τόπο εργασίας.

Β. Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων
Πολυάριθμες πιλοτικές δράσεις στον τομέα της ηλ-υγείας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή πρόκειται
να ξεκινήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1. Πληροφορίες για πολίτες και αρχές σχετικά με εκπαίδευση υγείας και πρόληψη
ασθενειών
Στον τομέα της πληροφόρησης των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη φάση
της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης της ΕΕ για την ηλ-υγεία που θα πρέπει να λειτουργεί
στο τέλος του 2005. Η πύλη αυτή θα εξασφαλίσει στους πολίτες μοναδικό σημείο
πρόσβασης στις πληροφορίες δημόσιας υγείας αλλά και εκείνες για την υγιεινή και
ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
Η Επιτροπή εργάζεται επίσης για τη βελτίωση των εργαλείων των ΤΠΕ με στόχο να
ενισχύσει τα μέτρα έγκαιρης προειδοποίησης, εντοπισμού και επιτήρησης των απειλών
της υγείας.
2. Προοδευτική συγκρότηση ενοποιημένων δικτύων ιατρικών πληροφοριών
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

70

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προς το παρόν βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα συγκρότησης δικτύων ιατρικών
πληροφοριών. Έως το τέλος του 2008, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υγείας, στην
πλειονότητά τους, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες όπως
τηλεπίσκεψη (δεύτερη ιατρική γνώμη), ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικά
παραπεμπτικά, τηλεπαρακολούθηση και τηλεπερίθαλψη (επιτήρηση από απόσταση
ασθενών στο σπίτι).
3. Προώθηση της χρήσης καρτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι δυνατή η χρήση δύο τύπων
καρτών: της κάρτας υγείας, που μπορεί να περιέχει χρήσιμα δεδομένα σε περίπτωση
επείγοντος περιστατικού, όπως η ομάδα αίματος, οι παθολογίες και οι θεραπευτικές
αγωγές, και της κάρτας ασφάλισης υγείας, που εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 2004 και
αντικαθιστά όλα τα έντυπα που απαιτούνταν μέχρι τώρα για να λάβει ο πολίτης
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την προσωρινή του διαμονή στο εξωτερικό.
Στα κράτη μέλη θα ξεκινήσουν δραστηριότητες για την προώθηση της χρήσης αυτών των
καρτών. Προβλέπεται επίσης να εγκριθεί το 2008 η αρχή της εφαρμογής ηλεκτρονικής
κάρτας ασφάλισης υγείας.

Γ. Παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών
1. Διάδοση βέλτιστων πρακτικών
Η ηλ-υγεία θα πρέπει να υποστηρίζεται από την ευρύτατη διάδοση των σχετικών
βέλτιστων πρακτικών. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις θετικές επιπτώσεις από την
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και την ποιότητά της, τις εκτιμήσεις
κόστους/ωφέλειας και αύξησης της παραγωγικότητας, καθώς και τα παραδείγματα
αντιμετώπισης

ζητημάτων

ευθύνης

σε

υπηρεσίες

τηλεϊατρικής,

στα

συστήματα

επιστροφής δαπανών, καθώς και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ηλ-υγείας.
Η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών εξασφαλίζεται μέσω συναντήσεων των κρατών
μελών οι οποίες υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα η Επιτροπή
πρέπει να δημιουργήσει μέχρι το τέλος του 2005 αποτελεσματικό μέσο συστηματικής
διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών.
2. Αξιολόγηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να δημοσιεύει ανά διετία, κατά την περίοδο 20042010, μελέτη σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο στην εισαγωγή της ηλ-υγείας.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΗΛ-ΥΓΕΙΑ
Γιατί χρειάζεται η ΕΕ να αναπτύξει τα συστήματα και τις υπηρεσίες της για την ηλ-υγεία;
Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετά χρόνια αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών
υγείας και κοινωνικής φροντίδας, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

71

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

εισοδημάτων, ενώ ταυτόχρονα οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί παραμένουν περιορισμένοι.
Παράλληλα το επίπεδο των απαιτήσεων των πολιτών και η κινητικότητα των ασθενών και των
επαγγελματιών αυξήθηκαν. Οι τεράστιες ποσότητες ιατρικών πληροφοριών καθιστούν τη
διαχείρισή τους δύσκολη για τις δημόσιες αρχές.
Η ανάπτυξη των συστημάτων και των υπηρεσιών ηλ-υγείας πρέπει να επιτρέψει την επίλυση
αυτών των προβλημάτων. Μπορεί κυρίως να συμβάλει στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση
της παραγωγικότητας σε τομείς όπως η τιμολόγηση και η αρχειοθέτηση, η μείωση των ιατρικών
σφαλμάτων, ο περιορισμός των αδικαιολόγητων θεραπειών, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Προς το παρόν, τουλάχιστον οι τέσσερις στους πέντε γιατρούς στην Ευρώπη συνδέονται με το
Διαδίκτυο και το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να ενημερωθούν
για παθολογίες και ζητήματα υγείας. Αυτοί οι ενθαρρυντικοί αριθμοί προοιωνίζονται ταχεία
ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προϊόντων ηλ-υγείας.
Από την αρχή της δεκαετίας του 1990, η ηλ-υγεία έλαβε χρηματοδοτική στήριξη από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα για έρευνες ύψους 500 εκατ. ευρώ αλλά, μέσω του μηχανισμού
συγχρηματοδότησης, η συνολική επένδυση αντιπροσωπεύει σχεδόν διπλάσιο ποσό. Πολλές
εφαρμογές που γνωρίζουν σήμερα επιτυχία προέρχονται από αυτές τις ερευνητικές εργασίες. Οι
εργασίες αυτές συνέβαλαν στη δημιουργία νέου κλάδου δραστηριοτήτων, της ηλ-υγείας, που
πραγματοποιεί κύκλο εργασιών 11 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μέχρι το 2010,
το 5% των προϋπολογισμών στον τομέα της υγείας θα επενδυθούν σε συστήματα και υπηρεσίες
ηλ-υγείας.
Το σχέδιο δράσης (ανακοίνωση 356 της Ε.Ε) που παρουσιάστηκε εδώ αποτελεί ένα μόνο στοιχείο
της απάντησης που δίνει η ΕΕ στις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες
ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης.

Με

βάση

το

ανωτέρω

σχέδιο

δράσης

θα

πραγματοποιηθούν όλες οι συγχρηματοδοτήσεις που θα εγκίνει η Ε.Ε. στον τομέα της
ηλεκτρονικής υγείας. Κατά συνέπεια ενέχει τη μορφή άτυπης οδηγίας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το έργο ΙΑΣΥΣ το οποίο παρουσίασε το ΥΥΚΑ στους αρμόδιους φορείς
της Ε.Ε. ζητώντας τη κοινοτική συμμετοχή και υποστήριξη αξιολογήθηκε με βάση τα
κριτήρια της ανακοίνωσης 356 του 2004. με βάση αυτά τα κριτήρια η Ε.Ε.
επιφυλάχθηκε να απαντήσει θετικά μέχρι και σήμερα στο ΥΥΚΑ, μη εντάσσοντας το
έργο αυτό στα μεγάλα έργα. Ως αποτέλεσμα είναι μέχρι και σήμερα το έργο ΙΑΣΥΣ να
μην έχει ξεκινήσει. Με την ίδια λογική θα γίνουν και οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος PSP (Policy Support Program) το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα ως
μέρος της δράσης CIP (competitivness and innovation programme). Στο πλαίσιο του
PSP θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ηλεκτρονικής υγείας σε ευρωπαϊκο επίπεδο μέχρι
το 2013.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

72

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.2.2 Θεσμικό πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης
Το Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο
Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζει όλες τις ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοτικού Δικαίου που αφορούν το πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης. Οι δεσμευτικοί κανόνες του
παράγωγου Κοινοτικού Δικαίου έχουν ήδη ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη και
υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας.
Οι κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης διακρίνονται σε τρεις
κύριες κατηγορίες ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενό τους και τις συνέπειες που επιφέρουν στα
εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης: η πρώτη κατηγορία αφορά το συντονισμό των εθνικών
συστημάτων, η δεύτερη κατηγορία αφορά την ισότητα μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και η
τρίτη κατηγορία αφορά τα επαγγελματικά συστήματα του δεύτερου πυλώνα.
Ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ρυθμίζεται στο πλαίσιο του
άρθρου 51 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους Κανονισμούς 1408/71 και
574/72 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Ο Κανονισμός 1408/71 αποτελεί βασικό μηχανισμό διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο της
κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτοντας όλους τους κύριους ασφαλιστικούς κινδύνους για τους
μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους. και τα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται στο
εσωτερικό της Κοινότητας. Επιδιώκει τη διασφάλιση της ελευθερίας εγκατάστασης και της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ώστε να αρθούν τα εμπόδια που θα μπορούσαν να προκύψουν σε
περίπτωση έλλειψης κοινών αρχών στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Για το λόγο
αυτό προωθεί την εφαρμογή βασικών κατευθυντήριων αρχών, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από
τα κράτη μέλη:
1. συνυπολογισμός του συνόλου των περιόδων ασφάλισης, που έχουν πραγματοποιηθεί σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος
2. προσδιορισμός ενιαίου τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών παροχών
3. εξαγωγή και μεταφορά των ασφαλιστικών παροχών ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής
του δικαιούχου.
Ως συνέχεια του ανωτέρου γενικού δικαίου εκδόθηκε η απόφαση αριθμ. 189 της 18ης Ιουνίου
2003 για την εισαγωγή μιάς ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας προς αντικατάσταση των
αναγκαίων εντύπων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθμ.
574/72, του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη κατά την
διάρκεια προσωρινής διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος ή το κράτος
κατοικίας. Το πλήρες κείμενο της απόφασης βρίσκεται στο παράρτημα 8.3
Με βάση την παραπάνω απόφαση τα κράτη μέλη οφείλουν να αντικαταστήσουν το
έντυπο 111 με μια κάρτα ασφάλισης ασθένειας η οποία με βάση τις τεχνικές οδηγίες
(βλέπε www.ggka.gr), θα πρέπει να χορηγείται από όλα τους δημόσιους ασφαλιστικούς
φορείς με σκοπό τη δυνατότητα εκκαθάρισης και πληρωμής ιατρικών πράξεων από μια
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

73

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

χώρα μέλος της Ε.Ε. σε μια άλλη. Η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις
οδηγίες αλλά τα δημόσια ταμεία κατόπιν αίτησης των ασφαλισμένων εκδίδουν μια
πλαστικοποιημένη κάρτα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. Σε αυτή τη φάση η
κάρτα δεν είναι ηλεκτρονική κάρτα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και να αξιοποιηθεί από τα πληροφοριακά συστήματα των χωρών υποδοχής.
Αναμένεται ωστόσο στο πλαίσιο του σχεδιασμού των ΥΥΚΑ και ΥΠΕΡΓ&ΚΠ να
αντικατασταθεί με έξυπνη κάρτα καλύπτοντας όλες τις λειτουργικές και τεχνικές
προδιαγραφές που απαιτούνται.
Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ρυθμίζονται θέματα όπως η προστασία των προσωπικών
δεδομένων και οι κανόνες του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και οι βασικοί κανόνες των
προμηθειών τα οποία αναλύονται σε άλλες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.

2.2.3 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα του ατόμου σχετικά με την υγεία του αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
τα οποία προστατεύονται στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς με ειδικές ρυθμίσεις.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (EΣΔA) του 1950 προστατεύει στο
άρθρο 8 την ιδιωτική ζωή, στην οποία συγκαταλέγονται και τα προσωπικά δεδομένα. Ως προς τα
ιατρικά δεδομένα το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όρισε αυστηρές προϋποθέσεις για
την ανακοίνωσή τους σε τρίτους.
Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 για την προστασία των ατόμων από την
αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζει στο άρθρο 6 ότι τα
ιατρικά δεδομένα δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας χωρίς
εγγυήσεις για την προστασία τους που πρέπει να ορίζονται με νόμο.
Ο ΟΟΣΑ εξέδωσε το 1980 σειρά «κατευθυντήριων γραμμών» για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων γενικώς.
Ως προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταθμό στην προστασία των προσωπικών
δεδομένων αποτελεί η Οδηγία 95/46/EK για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών. Με την Οδηγία αυτή εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών
των κρατών-μελών ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ελεύθερη
κυκλοφορία τους στα κράτη-μέλη. Ο ελληνικός νόμος 2472/97 μεταφέρει την Οδηγία στο
εσωτερικό δίκαιο και συγχρόνως εκπληρώνει την υποχρέωση της Ελλάδας που απορρέει από τη
Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης να θεσπίσει ειδικές διατάξεις για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/EK –και τον ελληνικό νόμο 2472/97 η
επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

74

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψήφισαν την Οδηγία 97/66/EK για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα η οποία αντικαταστάθηκε
πρόσφατα από την Οδηγία 2002/58/EK για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω Οδηγίες εξειδικεύουν την Οδηγία 95/46/EK ως
προς ορισμένες πτυχές που συνδέονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογής. Ο ελληνικός
νόμος 2774/99 μεταφέρει την Οδηγία 97/66/EK στο εσωτερικό δίκαιο.
Τέλος, η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει κατοχυρωθεί και στα συντάγματα διάφορων
χωρών. Σύμφωνα με το άρθρο 9A του ελληνικού Συντάγματος η προστασία των προσωπικών
δεδομένων του ατόμου αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η επεξεργασία των δεδομένων του
ατόμου επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Επίσης, η Διακήρυξη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη το 2000
προβλέπει ειδικό άρθρο (αρθ. 8) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στον παρακάτω πίνακα 2.1 αναφέρονται οι κοινοτικές οδηγίες περί προσωπικών δεδομένων.
Πίνακας 2.1 Οδηγίες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου:
Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασία
Οδηγία 95/46/ΕΚ

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών

Σύσταση Αρ. R (99) 5

Για την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο

Οδηγία 1999/93/ΕΚ

Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

Οδηγία 2000/31/ΕΚ

Για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Για την εναρμόνιση

Οδηγία 2001/29/ΕΚ

δημιουργού

και

ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του

συγγενικών

δικαιωμάτων

στην

κοινωνία

της

πληροφορίας.
Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την
Οδηγία 2002/58/ΕΚ

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

2.2.4 Θεσμικό πλαίσιο προμηθειών
Στο παρακάτω πίνακα 2.2 αναφέρονται οι τρέχουσες οδηγίες περί προμηθειών που σχετίζονται με
τον ευρύτερο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

75

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας 2.2: βασικές κοινοτικές οδηγίες περί προμηθειών
Οδηγία
2004/18/ΕΚ

περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών

Οδηγία 93/36 ΕΚ

Περί συντονισμού των διαδικασιών για
τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων
προμηθειών

Οδηγία 93/37 ΕΚ

Περί συντονισμού των διαδικασιών για
τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων
έργων

Οδηγία 92/50 ΕΚ

Οδηγία για τον συντονισμό των
διαδικασιών
σύναψης
δημόσιων
συμβάσεων υπηρεσιών

2.2.4.1 Η νέα οδηγία 2004/18/ΕΚ και η ανάγκη για ηλεκτρονικές
προμήθειες
Η Ε.Ε. έχει προτείνει από το 2004 ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του νέου νομοθετικού
πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2004 ως
μέρος του νομοθετικού πακέτου των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, 2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ. Οι οδηγίες αυτές παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των δημόσιων
συμβάσεων ηλεκτρονικά, κατά τρόπο ανοιχτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις, καθορίζουν κανόνες
για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών καθώς και τους όρους για σύγχρονες τεχνικές αγοράς
που βασίζονται σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Εάν γενικευθούν οι επιγραμμικές δημόσιες
συμβάσεις, μπορεί να εξοικονομηθεί έως και 5% των δαπανών για τις κυβερνήσεις και έως και
50% - 80% του κόστους συναλλαγής, τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους προμηθευτές.
Αν και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν τα οφέλη όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την
αποτελεσματικότητα

για

το

σύνολο

της

ΕΕ,

ο

μεγαλύτερος

ανταγωνισμός

και

η

αποτελεσματικότητα στις αγορές δημόσιων συμβάσεων μπορεί να επιδράσει – άμεσα και έμμεσα –
σε όλη την οικονομία και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της
Λισσαβώνας. Ωστόσο, η μη ορθή εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων εμπεριέχει
σοβαρούς κινδύνους για τον κατακερματισμό της αγοράς. Τα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά
εμπόδια που μπορεί να προκύψουν από τις δημόσιες συμβάσεις επί γραμμής αποτελούν μια από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής. Οι διαβουλεύσεις που
πραγματοποίησε η Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης αντίκτυπου επιβεβαιώνουν την ανάγκη
για ένα σχέδιο δράσης. Τα κράτη μέλη, οι υποψήφιες χώρες και οι επιχειρήσεις είναι πλέον σε
θέση να συμμετάσχουν σε αυτό. Με βάση τις υφιστάμενες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό
των ευρωπαϊκών αγορών δημόσιων συμβάσεων, και για να καταστούν οι αγορές αυτές πιο
ανοιχτές και πιο ανταγωνιστικές, η Επιτροπή προτείνει τη λήψη μέτρων σε τρεις άξονες:
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

76

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Εξασφάλιση μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς κατά την ηλεκτρονική διεξαγωγή των
δημόσιων συμβάσεων·

Επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στις δημόσιες συμβάσεις και βελτίωση της
διακυβέρνησης·

Ανάπτυξη προσπαθειών για την επίτευξη ενός διεθνούς πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
δημόσιες συμβάσεις.

Η νέα οδηγία ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο μέσω του ΠΔ 60/2007 στις 16 Μαρτίου 2007.

2.3 Θεσμικό πλαίσιο άλλων κρατών σχετικά με την Υγεία, την
Κοινωνική ασφάλιση και τις ΤΠΕ
Σε γενικές γραμμές κανένα κράτος μέλος της Ε.Ε δεν έχει ξεχωριστό και συνολικό θεσμικό πλαίσιο
για την Υγεία και τις ΤΠΕ. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν το καθένα χωριστό δίκαιο για την
υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση, ενώ έχουν κατά βάση εναρμονιστεί με τις
εξειδικευμένες κοινοτικές οδηγίες. Ο χώρος της υγείας και της κοιωννικής ασφάλισης υπόκενται
στους ίδιους κανόνες περί προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικών συναλλαγών, προμηθειών, κλπ
με τους λοιπούς χώρους. Όπως έχει αναφερθεί και πρωτίτερα η Ε.Ε. δεν ζητά ειδικά νομοθεσία
στον χώρο αυτό καθώς η υγεία έγκειται στο τοπικο ή περιφερειακό δικαιο των κρατών μελών.
Εκδίδει ωστόσο σχέδια δράσεις και αποφάσεις με τις οποίες τα κράτη μέλη εναρμονόζονται ιδία
θέληση κυρίως ακολουθώντας του κανόνες που έχουν τεθεί από τη στρατηγική της Λισαβόνας και
άλλων αντίστοιχων κοινοτικών κειμένων. Εξειδικευμένες νομοθεσίες υπάρχουν στη Γαλλία σχετικά
με το ιατρικό απόρρητο και την τυποποίηση ιατρικών δεδομένων, στη Φιλανδία σχετικά με την
θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής συνταγοργράφησης και για την οριοθέτηση των όρων της
ιατρικής τηλεματικής στην Αυστρία. Ωστόσο η Φιλανδία, η Βουλγαρία, η Νορβηγία και Σουηδία
έχουν δρομολογήσει ειδικές διαδικασίες για την ενσωματωση βασικών εννοιών της ηλεκτρονικής
υγείας.
Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι βασικές νομοθεσίες των κρατών μελών που σχετίζονται ως
υποδομή για το eHealth (πηγή: eHealth ERA)

ΧΩΡΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
HEALTH REFORM 2005 ACT, INCLUDING THE “HEALTH TELEMATICS ACT"
E-GOVERNMENT ACT, 2004
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ HTTP://WWW.CHIPKARTE.AT/

ΒΕΛΓΙΟ
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΔΕΝ
77

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HL7
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ
ΤΟ 2005
ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΜ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WWW.HEALTH.FGOV.BE/TELEMATICS
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2006.

ΚΥΠΡΟΣ

ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΙΔΙΚΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΛΟΓΩ

ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Η

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΧΕΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 2006. Ο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2007.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HTTP://WWW.MOH.GOV.CY/MOH/MOH.NSF/COMPUTER_EN/COMPUTER_EN?OPENDOCUMENT
/
ΤΣΕΧΙΑ

ΔΡΑΣΗ «NATIONAL ACTION PLAN EEUROPE+ CZECH REPUBLIC, 2002» ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HTTP://

HTTP://WWW.MICR.CZ/,

HTTP://

HTTP://WWW.MZCR.CZ/, HTTP://WWW.IZIP.EU
ΔΑΝΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΟΤΗΤΩΝ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΥΡΓΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (MEDCOM). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
NATIONAL

IT

STRATEGY

2003-2007

FOR

THE

DANISH

HEALTH

CARE

SERVICE.NATIONAL BOARD OF HEALTH - THE MINISTRY OF THE INTERIOR AND
HEALTH,MAY 2003. AVAILABLE ONLINE AT:
HTTP://WWW.SST.DK/PUBL/PUBL2004/NATIONAL_IT_STRATEGY.PDF
DANISH NATIONAL BOARD OF HEALTH:
HTTP://WWW.SST.DK/DEFAULT.ASPX?LANG=EN
MEDCOM - THE DANISH HEALTHCARE DATA NETWORK.
HTTP://WWW.MEDCOM.DK/WM109991
SUNDHED.DK - THE DANISH NATIONAL HEALTH PORTAL.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

78

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

HTTP://WWW.SUNDHED.DK
ΕΣΘΟΝΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (99% ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΧΟΥΝ Η/Υ) ΚΑΙ Η
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;
EHEALTH IN ESTONIA (MAY, 2006) BY KRISTIINA REBANE, MINISTRY OF SOCIAL
AFFAIRS OF ESTONIA: WWW.EHEALTHCONFERENCE2006.ORG/PDF/REBANE.PDF
THE

MINISTRY

OF

SOCIAL

AFFAIRS

(MOSA),

ESTONIA

WEB

SITE:

HTTP://WWW.SM.EE/ENG/PAGES/INDEX.HTML
ΦΙΛΑΝΔΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΤΟ
1996, ΕΝΩ ΤΟ 2006 ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
2002.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;
HEALTH SERVICES IN FINLAND. FINNISH MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL
AFFAIRS.
HTTP://WWW.STM.FI/RESOURCE.PHX/ENG/SUBJT/HEALT/HSERV/INDEX.HTX
HEALTHCARE POLICY REFERENCE LIST. MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND
HEALTH.
HTTP://WWW.STM.FI/RESOURCE.PHX/ENG/SUBJT/HEALT/INDEX.HTX

ΓΑΛΛΙΑ

COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTES (CNIL) 1978, ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ORDONNANCES JUPPE, 1996, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
MEDICAL PRIVACY ACT, 2002, ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟ
LOI N°2004/810 SUR L’ASSURANCE MALADIE, 2004, ΜΕ ΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ

ΕΝΝΟΙΑ

ΤΟΥ

ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΥ

(DOSSIER

MEDICAL

PERSONNEL)
CPS (CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTE – HEALTH PROFESSIONAL CARD), 2003
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (SESAME I)
SESAM-VITALE SYSTEM USES A MICROPROCESSOR CARD (CARTE VITALE) ΕΘΝΙΚΟ
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

79

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΩΝ

(FEUILLES

DE

SOINS

ÉLECTRONIQUES, FSE) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ JUPPE ΤΟ 1996.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
HTTP://WWW.SANTE.GOUV.FR/HTM/DOSSIERS/T2A/DOC_PDF/EHEALTH_FRANCE2.PDF#SEA
RCH=%22%22E-HEALTH%20IN%20FRANCE%22%22
HTTP://WWW.ASSEMBLEE-NATIONALE.FR/12/PDF/RAP-OFF/I1686-T1.PDF
HTTP://WWW.EUSEREU.ORG/EUSER_EHEALTHCOUNTRYBRIEF.ASP?CASEID=2220&CASETITLEID=1061&MENUID=
118
HTTP://WWW.LEGISLATION.CNAV.FR/TEXTES/LOI/TLRLOI_2004810_13082004.HTM
HTTP://WWW.HANBULTECH.COM/HANBULTECH/FR/DOWNLOAD/29_JUIN/PRESENTATION%2
0DGE-STSI%202.PDF
HTTP://WWW.ADMI.NET/LITERACY/PAGSI/
HTTP://WWW.D-M-P.ORG/
HTTP://WWW.GIP-CPS.FR/UK/INTRO/INDEX.HTML
HTTP://WWW.SESAM-VITALE.FR/PROGRAMME/PROGRAMME_ENG.ASP
HTTP://WWW.NETCARDS-PROJECT.COM/INDEX.PHP
HTTP://WWW.SANTE.FR
HTTP://WWW.PLANCANCER.FR/
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

LAW FOR THE MODERNISATION OF STATUTORY HEALTH INSURANCE (2003) ,
ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ (“GESUNDHEITSKARTE”), Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ GEMATIK -"GESELLSCHAFT
FÜR TELEMATIK”
THE GERMAN EHEALTH STRATEGY, 2005 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALE SICHERUNG (2005): THE
GERMAN EHEALTH STRATEGY. BERLIN/BONN, JULY.
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT (FEDERAL MINISTRY FOR HEALTH)
HTTP://WWW.BMG.BUND.DE
GESELLSCHAFT FÜR TELEMATIK
HTTP://WWW.GEMATIK.DE
ELECTRONIC HEALTH CARD
HTTP://WWW.DIMDI.DE/STATIC/DE/EHEALTH/KARTE/INDEX.HTM;

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

80

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

HTTP://WWW.DIE-GESUNDHEITSKARTE.DE/
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 95/46 ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2006 ΠΡΟΑΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ.
- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ , 2003
- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗEHEALTH, 2004
- ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (300.000 ΚΑΡΤΕΣ ΤΟ 2005).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
HUNGARIAN INFORMATION SOCIETY STRATEGY, HEALTH AND SOCIAL SERVICES
HTTP://WWW.ESKI.HU/EPROGRAM/ENGLISH/MITSESZ.PDF
EHEALTH IN HUNGARY – A SHORT INTRODUCTION
HTTP://WWW.ESKI.HU/EPROGRAM/ENGLISH/ENGLISH_INDEX.HTM

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟ 2005 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ HEALTH
SERVICE EXECUTIVE (HSE) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
EMBEDDING THE E IN HEALTH
HTTP://WWW.HEBE.IE/PUBLICATIONS/SUBJECTAREA/INFORMATIONCOMMUNICATIONTECHN
OLOGY/ICTSTRATEGY/FILETOUPLOAD,1933,EN.PDF
NATIONAL HEALTH INFORMATION STRATEGY
HTTP://WWW.DOHC.IE/ISSUES/HEALTH_STRATEGY/

ΙΤΑΛΙΑ

CONSTITUTIONAL LAW NO. 3 OF 18.10.2001
NEW NATIONAL HEALTHCARE INFORMATION SYSTEM (NSIS), 02/2001
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
MINISTERIO DELLA SALUTE
HTTP://WWW.MINISTEROSALUTE.IT/NSIS/NSIS.JSP
STRATEGIA ARCHITETTURALE PER LA SANITÀ ELETTRONICA
WWW.INNOVAZIONE.GOV.IT/ITA/STRUTTURA/DIPARTIMENTO/PROGETTI/ALLEGATI/TSEIBSE_STRATEGIA_ARCHITETTURALE.PDF
TSE

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

81

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

HTTP://WWW.SANITAELETTRONICA.GOV.IT/XOOPS/
ΛΕΤΟΝΙΑ

“EHEALTH IN LATVIA, 2005, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LATVIA
HTTP://WWW.VM.GOV.LV
HEALTH COMPULSORY INSURANCE STATE AGENCY
HTTP://WWW.VOAVA.GOV.LV
E-LATVIA 2005-2008
HTTP://WWW.EPS.GOV.LV

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

“EHEALTH STRATEGY FOR 2005-2010, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΛΠ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
HTTP://WWW.SAM.LT
ELEKTRONINES SVEIKATOS STRATGIJA 2005-2010 (HEALTH ECONOMICS CENTRE:
LITHUANIAN E-HEALTH STRATEGY)
HTTP://WWW.SAM.LT/IMAGES/DOKUMENTAI/ESVEIKATA/ESVEIKATA_STRATEGIJA_
WEB020.DOC

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΡΓΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, WWW.MS.ETAT.LU
MINISTERE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, WWW.MSS.ETAT.LU
ELUXEMBOURG,A

SPECIALISED

BODY

WHICH

COORDINATES

ICT

PROGRAMS,ASSISTS AND IMPLEMENTS EGOVERNMENT PROJECTS UNDER THE
AUTHORITY

OF

THE

MINISTRY

OF

PUBLIC

ADMINISTRATION

AND

ADMINISTRATIVE REFORM, WWW.ELUXEMBOURG.LU
HEALTHNET LUXEMBOURG(R), A SECURE TELEMATIC NETWORK FOR HEALTHCARE
PROFESSIONALS IN THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG, WWW.HEALTHNET.LU
ΜΑΛΤΑ

NATIONAL EHEALTH VISION AND STRATEGY, 2006
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
MINISTRY FOR HEALTH, THE ELDERLY, AND COMMUNITY CARE, EHEALTH PORTAL,
HTTP://WWW.EHEALTH.GOV.MT

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

82

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

EHEALTH

MALTA,

HTTP://WWW.SAHHA.GOV.MT/SHOWDOC.ASPX?ID=378&FILESOURCE=4&FILE=EHEALTH.PD
F
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ NATIONAL IT INSTITUTE FOR
HEALTHCARE (NICTIZ)
ΝATIONAL INFRASTRUCTURE FOR HEALTHCARE (AORTA), 2006. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ICT IN DUTCH HEALTHCARE, HTTP://WWW.MINVWS.NL/IMAGES/ICT-IN-NL_TCM20108136.PDF
MINISTRY OF HEALTH,WELFARE AND SPORT, WWW.MINVWS.NL
NATIONAAL ICT INSTITUUT IN DE ZORG, WWW.NICTIZ.NL

ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ CENTRE FOR
HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΝΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΠΩΣ:
«POLAND – EHEALTH STRATEGY FOR 2004 – 2006», 2004, «STRATEGY OF
INFORMATION

INFRASTRUCTURE

DEVELOPMENT

IN

HEALTH

CARE

AND

INTRODUCTION OF THE EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD», 2005.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

HTTP://WWW.MZ.GOV.PL/,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

HTTP://WWW.CSIOZ.GOV.PL/,

HTTP://WWW.ZOZ.ORG.PL/,

HTTP://WWW.REJESTRZOZ.GOV.PL/RZOZ/
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
HEALTH PORTAL OF THE MINISTRY OF HEALTH, HTTP://WWW.PORTALDASAUDE.PT
HEALTH DIRECTORATE GENERAL, WWW.DGS.PT
CITIZENS CARD, WWW.CARTAODOCIDADAO.PT

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ο

ΝΟΜΟΣ

HEALTH

REFORM

LAW

95/2006,

ΕΙΣΑΓΕΙ

ΤΗΝ

ΕΝΝΟΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, HTTP://WWW.MS.RO/
MINISTRY

OF

COMMUNICATIONS

AND

INFORMATION

TECHNOLOGY,

HTTP://MCTI.RO/INDEX.PHP?L=1
NATIONAL HOUSE OF HEALTH INSURANCE, HTTP://WWW.CASAN.RO/
ROMANIAN SOCIETY OF MEDICAL INFORMATICS, HTTP://MEDINFO.UMFT.RO/RSMI/
ΣΛΟΒΑΡΙΑ
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΙΔΙΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ,

ΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
83

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΟ 2006 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ «EHEALTH
ROADMAP AND ACTION PLAN» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

ΩΣ

ΤΟ

ΕΠΙΣΗΜΟ

EHEALTH

RELATED

‘THINK-TANK.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: HTTP://WWW.GOV.HEALTH.SK
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «EHEALTH2010» ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΕΙΝΑΙ Η
ΕΠΙΣΗΜΗ

ΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ.

ΤΟΥ

ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΚΡΑΤΟΥΣ,

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ

ΕΝΑ

ΕΝΩ

ΔΕΝ

ΠΛΗΡΕΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, MINISTRY OF
HEALTH,
HTTP://WWW.MZ.GOV.SI/INDEX.PHP?ID=713&L=1 EHEALTH2010 – STRATEGIC PLAN
FOR THE SLOVENIAN HEALTH SECTOR INFORMATISATION, MINISTRY OF HEALTH
OF REPUBLIC OF SLOVENIA, DECEMBER 2005
HEALTH INSURANCE CARD, HTTP://WWW.ZZZS.SI/KZZ/ANG/HIC_INDX.HTM
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ HEALTH ON LINE 2010, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 2005, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: PLAN FOR QUALITY IN THE NATIONAL HEALTH
SYSTEM: HTTP://WWW.MSC.ES/EN/NOVEDADES/DOCS/PLANCALIDADSNS.PDF
PLAN AVANZA: HTTP://WWW.PLANAVANZA.ES/INDEX.HTML

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ο ΦΟΡΕΑΣ CARELINK ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
NATIONAL STRATEGY FOR EHEALTH. S2006.019, MINISTRY OF HEALTH AND
SOCIAL AFFAIRS,MAY 2006
HTTP://WWW.SWEDEN.GOV.SE/CONTENT/1/C6/06/43/24/F6405A1C.PDF
PLAN OF ACTIVITIES THE SWEDISH GOVERNMENT STRATEGY GROUP ON IT
POLICY.

MINISTRY

OF

INDUSTRY,

EMPLOYMENT

AND

COMMUNICATIONS,

DECEMBER 2005
HTTP://WWW.SWEDEN.GOV.SE/CONTENT/1/C6/02/24/11/167F9CE7.PDF
SJUNET -THE SWEDISH HEALTHCARE NETWORK
HTTP://WWW.ITSWEDEN.COM/DOCFILE/31930_SJUNET_THE_SWEDISH_HEALTHCARE_NET
WORK.PDF
CARELINK HOME PAGE HTTP://WWW.CARELINK.SE/
ΗΝΩΜΕΝΟ

ΟΙ 4 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΗΖΟΥΝ ΤΟ Η.Β. (ΑΓΓΛΙΑ, ΣΚΟΤΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ, ΒΟΡΕΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ) ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

84

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ:
DEPARTMENT

OF

HEALTH,

HTTP://WWW.DH.GOV.UK/POLICYANDGUIDANCE/INFORMATIONPOLICY/FS/EN
NHS CONNECTING FOR HEALTH, HTTP://WWW.CONNECTINGFORHEALTH.NHS.UK
DEPARTMENT OF HEALTH, SOCIAL SERVICES AND PUBLIC SAFETY (HPSS),
INFORMATION

AND

COMMUNICATION

TECHNOLOGY

STRATEGY,

HTTP://WWW.DHSSPSNI.GOV.UK/ICT-STRATEGY.PDF
DELIVERING

FOR

HEALTH,

HTTP://WWW.SCOTLAND.GOV.UK/RESOURCE/DOC/76169/0018996.PDF
NHS

WALES,

INFORMING

HEALTHCARE,

HTTP://WWW.WALES.NHS.UK/IHC/DOCUMENTS/IHC_A5-E.PDF

2.3.1 Παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών
Σε γενικές γραμμές όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν εναρμονιστεί με τις ανωτέρω κοινοτικές
οδηγίες. Στην ιστοσελίδα http://www.caslon.com.au/privacyguide4.htm μπορεί κανείς να
ανασκοπήσει τις εθνικές νομοθεσίες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ως
παραδείγματα παραθέτουμε δύο περίπτώσεις, αυτές της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
1. UK Data Protection Act (http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/19980029.htm)
2. Denmark, Act on Processing of Personal Data, Act No. 429 of 31 May 2000,
(http://www.datatilsynet.dk/include/show.article.asp?art_id=443&sub_url=
/eng/indhold.asp&nodate=1)

Στην ιστοσελίδα http://www.publicprocurementnetwork.org/b1.htm μπορεί κανείς να
ανασκοπήσει το σύνολο των εθνικών νόμων για τις προμήθειες καθώς και τη συμμόρφωση αυτών
με τις νέες κοινοτικές οδηγίες περί αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στις προμήθειες. Ως
παραδείγματα παραθέτουμε δύο περίπτώσεις, αυτές της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
1. Στην Δανία η ενσωμάτωση των νέων οδηγιών περί προμηθειών ήταν σχεδόν αυτόματη
καθώς έχει ενσωματωθεί στο Δανέζικο δίκαιο από τις 16-9-2004, «Governmental order
number 937 of 16 September 2004 concerning the procedures for the award of public
works

contracts,

public

supply

contracts

and

public

service

contracts»,

(http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/pro/)
2. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεες κοινοτικές οδηγίες τέθηκαν σε ισχύει τον Ιανουάριο του
2006 κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης και ενημέρωσης των εμπλεκομένων. Επίσης το
2007 παρουσιάστηκε η νέα εθνική στρατηγική για τις προμήθειες η οποία στοχεύει στη
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

85

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

μείωση του κόστους των προμηθειών. Περισσότερες και εκτενείς πληροφορίες είναι
δημόσια διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.ogc.gov.uk/

2.3.2 Θεσμικό πλαίσιο τηλεϊατρικής
Οι ασθενείς έχουν δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την
εμπιστευτικότητα της μεταφοράς δεδομένων που σχετίζονται με τη διαχείριση της περίθαλψής
τους. Στις ΗΠΑ, ορισμένες πολιτείες θέτουν υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας για τους ιατρικούς
φακέλους έναντι των υπολοίπων τηρούμενων αρχείων. Κάθε είδους εξ’ αποστάσεως παροχή
περίθαλψης σε ασθενείς πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο περιβάλλον που εγγυάται την
απουσία ατόμων που δεν σχετίζονται με αυτή. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν την
παρουσία άλλων στην άλλη άκρη του συστήματος τηλεδιάσκεψης, ακόμα και αν δεν φαίνονται
στην κάμερα. Οι ασθενείς, ή μέλη των οικογενειών τους, θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται για
τυχόν αποθήκευση σε ηλεκτρονικό ή μαγνητικό μέσο των τηλεσυνεδριών και να την εγκρίνουν
προφορικά ή κατά προτίμηση γραπτά. Όπως και σε κάθε άλλη διαδικασία, ο ασθενής πρέπει να
γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους αλλά και τα πλεονεκτήματα της τηλεσυνεδρίας, και βέβαια
πρέπει να του παρέχεται η επιλογή να μην συμμετέχει.
Η ελληνική νομοθεσία, σε συνέχεια της οδηγίας 95/46/ΕΚ, μέσω των προβλέψεων του Ν. 2472/97
και των τροποιήσεων αυτού, περιγράφει το γενικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Στα πλαίσια της παρούσας επιδεικτικής εφαρμογής θα
ληφθεί ιδιαίτερη πρόνοια για την πιστή τήρηση του νομικού αυτού πλαισίου, αναγνωρίζοντας ότι,
ειδικά τα ψυχιατρικά δεδομένα, είναι άκρως ευαίσθητα.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις της

νομοθεσίας για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών
περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω με την υποσημείωση ότι η τήρησή τους με όλα τα διαθέσιμα
μέσα αποτελεί ακρογωνιαία απαίτηση από κάθε υποψήφιο ανάδοχο:
1) Η επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχει μία από τις
επόμενες περιπτώσεις:
i)

Ο ασθενής έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του, ή

ii)

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος του
ασθενούς ενώ ο ίδιος τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του,
ή

iii)

η επεξεργασία είναι αναγκαία για την ιατρική πρόληψη ή διάγνωση, την παροχή
ιατροφαρμακευτικής αγωγής ή τη διαχείριση των ιατροφραρμακευτικών υπηρεσιών, η δε
επεξεργασία εκτελείται από κατ’ επάγγελμα θεράποντα της υγείας που δεσμεύεται από το
ιατρικό απόρρητο ή από άλλο πρόσωπο το οποίο υπέχει ανάλογη υποχρέωση.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

86

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2) Οι βασικές αρχές της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας που πρέπει απαραίτητα να τηρούνται,
σε συνδυασμό με το 1) παραπάνω είναι:
i)

Ο σκοπός και η διάρκεια της επεξεργασίας πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια εκ των
προτέρων και δεν επιτρέπεται να τροποποιείται αργότερα. Τα δεδομένα πρέπει να είναι
απαραίτητα και να μην υπερβαίνουν το σκοπό της επεξεργασίας. Η λεγόμενη αρχή του
σκοπού σημαίνει ότι πρέπει να συλλέγονται όσο το δυνατόν λιγότερα προσωπικά
δεδομένα για το σκοπό της επεξεργασίας και όπου είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται
ανώνυμα δεδομένα ή ψευδώνυμα. Τα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι ακριβή και εφόσον
χρειάζεται να ενημερώνεται η ακρίβειά τους.

ii)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή,
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως εάν η επεξεργασία
συμπεριλαμβάνει και διαβίβαση των δεδομένων μέσω δικτύου. Ο βαθμός ασφάλειας
κρίνεται από τις εξής συνιστώσες: τη φύση των δεδομένων, την επικινδυνότητα της
επεξεργασίας, την τεχνολογική εξέλιξη και το κόστος εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας.
Έτσι η διακίνηση ευαίσθητων δεδομένων μέσω δικτύου απαιτεί αυστηρά μέτρα ενώ το
κόστος αποκτά δευτερεύουσα σημασία όσο αυξάνει η επικινδυνότητα της επεξεργασίας.

iii)

Επίσης, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να γνωστοποιήσει την επεξεργασία
στην αρμόδια Αρχή Προστασίας. Σημειώνουμε ότι σε ειδικές κατηγορίες επεξεργασίας που
ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους η αρμόδια Αρχή μπορεί να προβεί σε προληπτικό έλεγχο
της επεξεργασίας.

iv)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να σέβεται και να εξασφαλίσει την άσκηση των
δικαιωμάτων του υποκειμένου της επεξεργασίας (ασθενούς).

3) Τηρούνται τα νόμιμα δικαιώματα του ασθενούς, ήτοι:
i)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή για το σκοπό της
επεξεργασίας, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό και τους αποδέκτες
της επεξεργασίας, το κατά πόσο η επεξεργασία είναι υποχρεωτική, και για την ύπαρξη
δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα του.

ii)

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να πληροφορηθεί ποια
προσωπικά του δεδομένα και για ποιο σκοπό έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας.

iii)

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων εάν αυτά
δεν είναι ακριβή ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.

iv)

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα ν’ αντιταχθεί στην επεξεργασία.

Η περίπτωση της Δανίας και δρασης Funen 2004-2006 (www.cfst.dk) αποτελεί μοναδική συνολική
δράση οργανωμένης αξιολόγησης των δυνατοτήτων της τηλεϊατρικής. Για τις ανάγκες της δράσης
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

87

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

δημιουργήθηκαν 17 διαφορετικά έργα τηλεϊατρικής. Υφιστάμενηο θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει και
αξιοποιήθηκε το υφιστάμενο πλαίσιο της Δανίας για τα προσωπικά δεδομένα και για το ιατρικό
λειτούργημα. Τα 17 έργα ήταν τα:

1. Teledermatology - τηλεδερματολογία
2. X-ray consultation from specialist practice – εξ αποστάσεων ιατρικό πόρισμα
ακτινογραφίας
3. Tele-alcohol abuse therapy

- τηλεθεραπέια για την καταπολέμηση του

αλκοολισμού
4. Teleradiology - τηλεραδιολογία
5. Tele-wound assessment αξιολόγηση τραυμάτων
6. CAG cooperation – συνεργασία ιατρών στην καρδιολογία
7. IT in paediatric home care – κατ οίκον νοσηλεία σε παιδιατρικά περιστατικά
8. Tele-echocardiography – τηλε καρδιολογία
9. Telemedicine in the therapy department – τηλεθεραπεία - τηλεπαρακολούθηση
10. Cooperation between residential institution and hospital – συνδιάσκεψη μεταξύ
φορέων υγείας
11. Cooperation between general practice and hospital

συνδιάσκεψη με ταξύ

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας
12. Videoconferencing in the Department of Orthopaedic Surgery - τηλεχειρουργική
13. Videoconferencing in general practice – τηλεσυνδιάσκεψη στην πρωτοβάθμια
φροντίδα
14. COPD- Chronic Obstructive Pulmonary Disease – τηλεϊατρική και χρόνια
αναπνευστικά προβλήματα
15. Health Optimum – τηλεσυμβουλευτική για τον διαβήτη και τη καρδιολογία
16. Baltic eHealth – teleradiology – τηλεραδιολογία και διακρατική συνεργασία με τις
χώρες της Βαλτικής
17. Telepsychiatry – τηλεψηχιατρική

Αντίστοιχες δράσεις έχουν γίνει και στις λοιπές Σκανδιναβικές χώρες.

2.4 Θεσμικό πλαίσιο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (ΕΣΥ) λειτουργούν στην Ελλάδα πλέον 7 (αντί 17 που ήταν μέχρι πρότινος) Διοικήσεις
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

88

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε) στις οποίες υπάγονται 132 νοσοκομεία, καθώς επίσης και 190
κέντρα υγείας και 1.351 περιφερειακά ιατρεία.
Πέρα από τις Δ.Υ.Πε στην Ελλάδα λειτουργούν επιπλέον 19 δημόσια νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ (10
στρατιωτικά νοσοκομεία, 2 ΥπΕΠΘ, 2 ΥπΔικ και 5 ΙΚΑ), περίπου 250 ιδιωτικά νοσοκομεία και
κλινικές (ενδεικτικά, η μαιευτική κλινική «Μητέρα», το Διαγνωστικό Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»,
το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η Euromedica, το ΙΑΣΩ, κλπ.) με σύνολο κλινών περί τις 15.000,
καθώς και περισσότερα από 350 διαγνωστικά κέντρα δευτεροβάθμιας περίθαλψης (π.χ τα
Εργαστήρια της Βιοϊατρικής, η «Διάγνωση», το «Biocontrol», η «Ευρωδιάγνωση», κ.ά.) και
περίπου 20.000 ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια.
Η δημόσια δαπάνη για την υγεία την τελευταία δεκαετία κυμαίνεται μεταξύ 5-5,5% του ΑΕΠ (με
την ιδιωτική να ανέρχεται σταθερά στο 4,5% του ΑΕΠ). Η συνολική ιδιωτική δαπάνη υγείας
αντιστοιχεί στο 47% περίπου των συνολικών δαπανών υγείας, γεγονός που κατατάσσει την
Ελλάδα στην υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 15, τη στιγμή που ο μέσος όρος
των 15 χωρών είναι μόλις 22,8%. Η απόκλιση αυτή υποδεικνύει τη δυναμική του κλάδου και
υπογραμμίζει τα προβλήματα λειτουργίας που παρουσιάζει το ΕΣΥ.
Ο κλάδος υγείας είναι ένας από τους βασικούς κλάδους στον οποίο βρίσκουν χρήση οι
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Για πολλά χρόνια αναπτύσσονταν εφαρμογές που
χρησιμοποιήθηκαν σε κλινικές και διοικητικές δραστηριότητες ή είχαν σαν στόχο τη διάχυση
πληροφοριών ή την εκπαίδευση. Οι περισσότερες

από τις παραπάνω εφαρμογές δε

συμπεριλάμβαναν τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες εφαρμογές μέσω δικτύου. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την ενσωμάτωση της τηλεματικής
στις εφαρμογές αυτές άρχισε να γνωρίζει άνθηση και να αναπτύσσεται η τηλεϊατρική και η
τηλεφαρμακευτική.
Στα πλαίσια του Ν. 3329/2005 "Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις" προβλέπεται η εφαρμογή του θεσμού "Σύμπραξη Ιδιωτικών & Δημοσίων Κεφαλαίων"
(ΣΔΙΤ) για την ανάληψη επενδύσεων στο χώρο της δημόσιας υγείας και ανάθεσης μέρους των
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έχει ως εξής
Πίνακας 2.3: Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο στην Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη
ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. 1278/ΦΕΚ 105Α/31.8.82

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. 1397/Φ. 143Α/7.10.83

ΙΔΡΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
(ΕΟΦ)
(ΕΦ)

ΤΟΥ
ΤΗΣ

ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ

Ν. 1316/Φ. 3Α/11.1.83

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ (Κ.Φ.) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

89

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕΡΙ

ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ

Ν. 1383/Φ. 106Α/5.8.83

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ν. 1471/Φ. 112Α/6.8.84
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 1431/Φ. 46Α/16.4.84
Ν. 1579/Φ.217Α/23.12.85

Ν. 1729/Φ. 44Α/7.8.87

ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ν. 1820/Φ. 261Α/17.11.88

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. 2071/Φ. 123Α/15.7.92

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ
ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ν. 2082/Φ. 158Α/21.9.92

Ν. 2194/Φ. 34Α/16.3.94

Ν. 2345/Φ. 213Α/12.10.95

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 2519/Φ. 165Α/21.8.97
ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Ν. 2646/Φ. 236Α/20.10.98

Ν. 2716/Φ. 96Α/17.4.99

Ν. 2737/Φ. 174Α/27.8.99

Ν. 2889/Φ. 37Α/2.3.01

Α
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν. 2920/Φ. 131 /27.6.01

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

90

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 2955/Φ. 256Α/1.11.01

Ν. 3172/Φ. 197Α/6.8.03

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν. 3204/Φ. 296Α/23.12.04
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ν. 3106/Φ. 30Α/10.2.03

Ν. 3209/Φ. 304Α/24.12.03

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν. 3204/Φ. 296Α/23.12.04
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. 3235/Φ. 53Α/18.2.04

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3252/Φ. 132Α/16.7.04

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3293/Φ. 231Α/26.11.04

Ν. 3329/Φ. 81Α/4.4.05

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ν. 3305/Φ. 17Α/27.1.05
Ν. 3418/Φ. 287Α'/28.11.2005

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΥΡΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΕΡ

ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ N. 3527/Φ. 25Α/9.2.07
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε κανένα από τα ανωτέρω νομοθετήματα δεν υπάρχει αναφορά στις έννοιες:
4. Ηλεκτρονική υγεία
5. Ηλεκτρονικές προμήθειες
6. Προσωπικά δεδομένα

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

91

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αν εξετάσει κανείς το δίκαιο που προέκυψε τα τελευταία 5 χρόνια μπορεί κανείς να αντιληφθεί μια
προσπάθεια συμμόρφωσης προς τις κοινοτικές οδηγίες ενώ προέκυψαν δύο σημαντικές αλλαγές:
Με το νόμο Ν. 2889/Φ. 37Α/2.3.01 ιδρύθηκαν 17 Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (ΠεΣΥ) τα
οποία με τον Ν. 3172/Φ. 197Α/6.8.03 ονομάστηκαν Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας
(ΠεΣΥΠ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας στην
πληροφορική στηρίχθηκε στις έννοιες αυτές προτείνοντας τεχνικές λύσεις όπως
1. κεντρικά συστήματα σε επίπεδο ΠεΣΥΠ, τα λεγόμενα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά
Συστήματα Υγείας (ΟΠΣΥ) με βάση τις τρέχουαες διεθνείς τάσεις για διακίνηση των
πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο.
2. υπηρεσίες μέσω συμβολαίων εξασφάλισης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
αργότερα με τον Ν. 3204/Φ. 296Α/23.12.04 τροποποιήθηκαν τα ΠεΣΥΠ (τυπικά καταργήθηκαν)
και ιδρύθηκαν οι αντίστοιχες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠε) με ανάλογες
αρμοδιότητες. Πρόσφατα με τον N. 3527/Φ. 25Α/9.2.07 οι ΔΥΠε συγχωνεύτηκαν σε 7
Υγειονομικές

Περιφέρειες

με

στόχο

τη

μείωση

της

γραφειοκρατίας.

Σε

επίπεδο

των

πληροφοριακών συστημάτων αυτό έχει εισάγει ένα νέο παράγοντα κινδύνου για την επιτυχή
υλοποίηση των έργων εντός του Γ’ ΚΠΣ καθώς με τη μεταβολή των ορίων των ΥΠε έχουν
δημιουργηθεί περιφέρειες στις οποίες θα πρέπει να συνυπάρξουν λειτουργικά και τεχνικά 2 ή και
περισσότερα ΟΠΣΥ διαφορετικής τεχνολογίας και αντίληψης.

2.5 Θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης
Οι πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνουν τις συνταγματικές ρυθμίσεις στο πεδίο
των κοινωνικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία και τις πράξεις της διοίκησης που εξειδικεύουν τις
συνταγματικές ρυθμίσεις, τις γενικές αρχές, τα έθιμα και τις ρυθμίσεις κοινωνικοασφαλιστικού
χαρακτήρα που περιέχονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές οι πηγές συγκροτούν το
εθνικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχουν όμως και κανόνες υπερεθνικού χαρακτήρα που
προβλέπονται στους μηχανισμούς του διεθνούς δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του
ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στην εθνική της έννομη τάξη τους
πλέον βασικούς κανόνες ασφαλιστικού χαρακτήρα των διεθνών οργανισμών, ενώ ανταποκρίνεται
πλήρως ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοινοτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί στον
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ασφάλιση έχει η έννοια τη κινητικότητας των δικαιούχων ήτοι της
δυνατότητας να μπορούν να δέχονται ίδιες ή ίσάξιες υπηρεσίες υγείας σε χώρες και περιοχές
εκτός Ελλάδας. Στην έννοια αυτή βασίζεται και η δράση περί της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής
κάρτας ασφάλισης σε αντικατάσταση του περίφημου εντύπου Ε111. Η Ελλάδα έχει συνάψει
διμερείς συμβάσεις κλασικού τύπου στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης με αρκετές χώρες,

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

92

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

επιδιώκοντας την πλήρη διασφάλιση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων
μεταναστών που εργάζονται στις χώρες αυτές ή επαναπατρίζονται από αυτές.

Συγκεντρωτικά οι τελευταίοι νόμοι που έχουν σχέση με τη κοινωνική ασφάλιση γενικά
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 2.4

Πίνακας 2.4: Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο στην Κοινωνική Ασφάλιση
Υπαγωγή υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ των
αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων.
Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του νέου συστήματος (αφορούν τους
νέους ασφαλισμένους) Γενικές ρυθμίσεις
Μειωμένες εισφορές για οικοδομές νέων αγροτών

Νόμος 1976/91

Νόμος 2084/92
Νόμος 2520/97

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α. - ΙΚΑ)
Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
Μειωμένες εισφορές για οικοδομές Ελλήνων υπηκόων ποντιακής

Νόμος 2556/97

καταγωγής
Ειδικότερες ρυθμίσεις
Θεσμοθέτηση από 1.9.98 νέου τρόπου ασφάλισης στο ΙΚΑ για το
κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό και ιδιαίτερα για

Νόμος 2639/98

όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλούς εργοδότες .
Συνταξιοδότηση απασχολουμένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων λιγνιτωρυχείων.
Χορήγηση σύνταξης θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ανεξάρτητα από
φύλο.
Εξορθολογισμός

του

συστήματος

ρύθμισης

καθυστερούμενων

ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ- λοιποί ασφαλιστικοί φορείς)
Νόμος 2676/99

Ασφαλιστική κάλυψη των ιεροδούλων.
Ασφάλιση Ομογενών
Θέσπιση ενιαίων κανόνων και προϋποθέσεων για τη συνέχιση της
εργασίας των συνταξιούχων γήρατος.
Βελτίωση

του

αντικειμενικού

εισφορών

στα

ιδιωτικά

συστήματος

οικοδομικά

έργα-

υπολογισμού
προστασία

των

ειδικών

κατηγοριών εργοδοτών.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

93

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Καθιέρωση συνυπευθυνότητας έναντι του ΙΚΑ και του εργολάβου
Μειωμένες εισφορές για τα οικοδομικοτεχνικά έργα
Πολιτικοί πρόσφυγες
Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ
ΙΚΑ για τους πλήρως απασχολούμενους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα ,που η μηνιαία αμοιβή τους δεν υπερβαίνει τις 200.000 δρχ.
Προαιρετική

ασφάλιση

στο

ΙΚΑ

μακροχρονίως

ανέργων

για

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ και
φορέων επικουρικής ασφάλισης καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ του
ΟΑΕΔ. Η διάταξη αυτή υλοποιήθηκε με την Υ.Α. Φ21/1177/31-52001 (ΦΕΚ709Β/6-6-2001).

Νόμος 2874/2000 (ΦΕΚ Α286)

Κάλυψη κατά του κινδύνου ατυχήματος των συμμετεχόντων στα
προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ.
Χορήγηση πλήρους σύνταξης με τις διατάξεις της 35ετίας στο 55ο
έτος της ηλικίας (μειωμένη στο 53ο έτος) για τους ασφαλισμένους
που έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 έχουν
διανυθεί στον Κλάδο Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Επιδότηση εργατικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης των
μισθωτών που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ειδική εισφορά συνταξιούχων υπέρ Λογαριασμού Αλληλεγγύης
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ).

Νόμος 2837/2000 (ΦΕΚ Α178)

Νόμος 2956/2001 (Α258)

Καθιέρωση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (τρόπος ,τόπος και
προθεσμία υποβολής της από τους υπόχρεους).
Μείωση ποσοστού προσθέτων τελών για ασφαλιστικές εισφορές

Νόμος 2972/2001 (Α291)

υπέρ ΙΚΑ που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα από τους υπόχρεους.
"Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης"

"Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις "

Νόμος

3029/2002

160

(ΦΕΚ

214

(ΦΕΚ

111

Α/11.7.2002
Νόμος

3050/2002

Α/13.09.2002)

«Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την

Νόμος

κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις"»

Α/08.05.2003)

"Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

(ΦΕΚ

Νόμος

3144/2003

3232/2004

(ΦΕΚ

48Α/12.02.2004)
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

94

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

"Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις"

Νόμος

3371/2005

(ΦΕΚ

178Α/14.07.2005)
«Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της Νόμος 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'/19-08κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».

2005)

« Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών Νόμος 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'/23-08στην Ελληνική Επικράτεια»

2005)

« Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων Νόμος 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α'/21-12θεμάτων

αρμοδιότητας

του

Υπουργείου

Απασχόλησης

και 2006)

Κοινωνικής Προστασίας»
Με την ανάλυση των στοιχείων του ανωτέρου πίνακα είναι ευκολο κανείς να διαπιστώσει ότι δεν
υπάρχει υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις ΤΠΕ στην κοινωνίκη ασφάλιση, ούτε κάν στον
ευαίσθητο τομέα της εκκαθάρισης λογαριασμών ασθενών που είναι της απολύτου αρμοδίότητας
της ΓΓΚΑ.
Ωστόσο στις 21 Φεβρουαρίου 2007 απέστειλε για γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοινωνικής
Επιτροπή το σχέδιο νόμου «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικών Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». Η ΌΚΕ γνωμοδότησε
στις 13 Μαρτίου του 2007 με την υπ. Αριθμ 173 Γνώμη της, αναφέροντας ότι:
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα αντικαταστήσει το ΚΗΥΚΥ και ο σκοπός της είναι να αναλάβει όλα τα έργα
πληροφορικής και επικοινωνιών των ΦΚΑ. Το νομοσχέδιο έχει ως σκοπό τη ρύθμιση ζητημάτων
που άπτονται της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην κοινωνική ασφάλιση. Η μηχανογράφηση των
δημόσιων ταμείων θα είναι από τα κύρια αντικείμενα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με στόχο τη γρηγορότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών , την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και στην αυτοματοποίηση
της διαδικασίας είσπραξης των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων.
Η ΟΚΕ επισήμανε τις σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης
των ΦΚΑ και της ΓΓΚΑ και την ανάγκη αυτή να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό 37.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η μηχανοργάνωση αποτελεί ένα προστάδιο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, η οποία είναι πολύ ευρύτερη. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν εξαντλείται στην
τήρηση αρχείου πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά συνίσταται στην πλήρη παροχή
υπηρεσιών με τη συνδρομή της σύγχρονης τεχνολογίας. Αναφορικά με το πεδίο της κοινωνικής
ασφάλισης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα περιλάμβανε διαδικασίες και δράσεις, όπως:
(α) τη διαμόρφωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ των
υπηρεσιών των ασφαλιστικών οργανισμών μεταξύ τους ανά την Ελλάδα, αλλά και μεταξύ των
τελικών χρηστών και των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, η δημιουργία on line κοινοτήτων χρηστών

37

Γνώμη 158, ΟΚΕ.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

95

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

για διαχείριση και αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων αντιμετωπίζουν με την κοινωνική
ασφάλιση, δημιουργώντας ουσιαστικά

μορφές άτυπης, άμεσης, πρακτικής και ουσιαστικής

πληροφόρησης για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης από πλευράς των ίδιων των χρηστών.
(β) την παροχή, στο πλαίσιο αυτής της διαδραστικής επικοινωνίας, εξειδικευμένων πληροφοριών
και υπηρεσιών για ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, λ.χ.

λειτουργία προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού on line (e-learning)

παροχή γενικών πληροφοριών για τη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων και τα
δικαιώματα στις παροχές (συνταξιοδοτικές, υγείας κ.α.), καθώς και για τον τρόπο άσκησής
τους

παροχή ειδικών πληροφοριών επί των δικαιωμάτων των συγκεκριμένων ασφαλισμένων σε
παροχές (π.χ. χρόνος ασφάλισης)38

επίκαιροι κατάλογοι με τους συμβεβλημένους με τον ασφαλιστικό φορέα ιατρούς, κλινικές
και άλλους παροχείς υπηρεσιών και αγαθών υγείας

(γ) τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών υποδομών, ώστε να μπορούν οι τελικοί χρήστες να έχουν on
line άμεση πρόσβαση σε δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και διάφορα απαραίτητα έγγραφα, τα
οποία κατά περίπτωση χορηγούν οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης.
Η εισαγωγή μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και όχι η απλή ανάπτυξη ηλεκτρονικών
εφαρμογών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην κοινωνική ασφάλιση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα
αποτελούσε

ένα

πολύ

σημαντικό

βήμα

για

τη

βελτίωση

της

λειτουργίας

και

την

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισμών. Από την άλλη πλευρά,
αποτελεί ένα εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο, η υλοποίηση του οποίου προϋποθέτει πολλές, δραστικές
και απαιτητικές παρεμβάσεις.
Οι δυσκολίες για την πραγμάτωση του σχεδίου αυτού γίνονται εμφανείς, αν ληφθούν υπόψη τα
προβλήματα που υπήρχαν στη λειτουργία του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., το οποίο - όπως ορθά η Αιτιολογική
Έκθεση στο νομοσχέδιο αυτό επισημαίνει - δεν μπόρεσε, από πλευράς οργάνωσης και
τεχνολογίας, να παρακολουθήσει τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο στον τομέα τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά
στους στόχους του. Συνεπώς απαιτείται, καταρχάς, να καλυφθούν τα ελλείμματα που
εμφανίζονται στην οργάνωση και στην ανανέωση της τεχνολογίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και τη διαμόρφωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, η μεταβολή της νομικής μορφής του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. από Ν.Π.Ι.Δ. σε Α.Ε. σε ανώνυμη
εταιρεία με αποκλειστικό μέτοχο το Δημόσιο, κρίνεται θετικά, αλλά από μόνη της δεν είναι
αρκετή. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ουσιαστικά ζητήματα τεχνολογικής αναβάθμισης και

38

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2676/99, οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να
προβαίνουν στον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, που
υποβάλλεται άπαξ μέσα σε 5 χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου συνταξιοδότησης και
να χορηγούν σχετική βεβαίωση.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

96

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

λειτουργικής αναδιοργάνωσης και, ειδικότερα, νέος εξειδικευμένος εξοπλισμός (ηλεκτρονικοί
υπολογιστές,

ταχύτατες

γραμμές

πρόσβασης,

υλικοτεχνική

υποδομή)

και

εξειδικευμένο

προσωπικό και, μάλιστα, τόσο στο νέο φορέα όσο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Παράλληλα θα ήταν χρήσιμη η ύπαρξη μελετών και ερευνών για την αξιολόγηση του υπάρχοντος
συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης, με την επισήμανση των υφιστάμενων δυσλειτουργιών και
την πρόβλεψη συγκεκριμένων μέτρων για την επίλυσή τους, αλλά και για την καταγραφή των
μετέπειτα αναγκών.

2.6 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων
στην Ελλάδα
2.6.1 Γενικά
Τα ιατρικά δεδομένα, στα οποία συγκαταλέγονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία του
ασθενούς, αποτελούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών
δεδομένων «ευαίσθητα» δεδομένα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και κάθε επεξεργασία
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, η επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων πρέπει να μην
προσβάλλει το ιατρικό απόρρητο.
Ζητήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην
κοινωνία της πληροφορίας. Η ασφάλεια των δεδομένων αφορά στα τεχνολογικά και οργανωτικά
μέτρα που διασφαλίζουν το δικαίωμα του φυσικού προσώπου στην προστασία των προσωπικών
δεδομένων του και το ιατρικό απόρρητο. Η ασφάλεια αποτελεί συνεπώς μέσο προς την επίτευξη
του σκοπού και θεμελιώδη προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων.
Το θεσμικό πλαίσιο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει ταξινομηθεί από την αρχή
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το θεσμικό πλαίσιο παρατίθενται παρακάτω στον
πίνακα 2.5.

Πίνακας 2.5: Θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας σχετικά με τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Νόμος 2472/97

Νόμος 3471/06

Νόμος 2774/1999
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
( με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις)
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97
Για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό
τομέα. (Ο παρών νόμος καταργήθηκε από 29.07.2006)
97

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ :
Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια

Αρ.408

του τύπου

1/1999

Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ΄ άρθρο 11 Ν. 2472/1999

Αρ.122 (όπως τροπο-ποιεί Ορισμός ύψους του χρηματικού ποσού για την άσκηση από το υποκείμενο των
την 436)

δεδομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης
Καθορισμός των παραβόλων (σε ευρώ) για τις χορηγούμενες από την Αρχή

Αρ.1435

άδειες συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων και διασύνδεσης
αρχείων

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών φαίνεται στον πίνακα 2.6
Πίνακας 2.6: Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών
Ν.3115

"Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών"

Ν.3471

"Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 133/A/28-06-2006
ζωής

στον

τομέα

των

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

47/A/27-02-2003

και

τροποποίηση του ν.2472/1997"
Ν.3472

"Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και 135/A/04-07-2006
άλλες διατάξεις (Τροποποιήσεις Ν.3115)"

2.6.2 Η προστασία των ιατρικων δεδομενων συμφωνα με τους ν.

2472/97 και Ν. 2774/99 και τις διαταξεις σχετικα με το
ιατρικο απορρητο
2.6.2.1 O Νόμος 2472/97
Ο Ν. 2472/EK που μεταφέρει την Οδηγία 95/46/EK στο ελληνικό δίκαιο αφορά στην
αυτοματοποιημένη και μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχονται σε αρχείο. Επειδή η ελληνική ρύθμιση δεν απαιτεί το αρχείο να είναι
διαρθρωμένο κάθε ιατρικός φάκελος του ατόμου, σε οποιαδήποτε μορφή, αποτελεί αρχείο και
εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

98

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία βάσει της οποίας μπορεί άμεσα ή έμμεσα να
προσδιορισθεί η ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου. Εννοείται ότι και ο συνδυασμός των
πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου. «Ευαίσθητα
δεδομένα» είναι μεταξύ άλλων αυτά που αναφέρονται στην υγεία του φυσικού προσώπου. Tα
δεδομένα που αφορούν στην υγεία δεν εξειδικεύονται περαιτέρω στο νόμο και την Oδηγία.
Ωστόσο, η Σύσταση του Συμβουλίου της Eυρώπης (97) 5 ορίζει ότι ως τέτοια θεωρούνται τα
δεδομένα που συνδέονται στενά με την υγεία του ατόμου, π.χ. το όνομα του θεράποντος ιατρού
αφού με βάση αυτό μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τον ασθενή. H
Γνώμη (13) της Eπιτροπής Hθικής για τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες της Eυρωπαϊκής
Eπιτροπής επισημαίνει ότι τα ιατρικά δεδομένα περιλαμβάνουν εκτός από τα δεδομένα που
αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία, δεδομένα σχετικά με την ψυχική υγεία, τη συμπεριφορά και
το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον του ατόμου, και δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση των
υπηρεσιών υγείας και την κοινωνική ασφάλιση.
Yπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος
οργανισμός που καθορίζει το σκοπό, τον τρόπο και τα μέσα της επεξεργασίας.
Tρίτος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός του υπευθύνου της επεξεργασίας και του
εκτελούντα την επεξεργασία.
Aποδέκτης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε
άλλος φορέας στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο πρόσωπο ή όχι.
Δηλαδή αποδέκτης μπορεί να θεωρηθεί και ένα τμήμα μίας υπηρεσίας η οποία είναι υπεύθυνος
της επεξεργασίας.
Προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας
A) H επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων που ως ευαίσθητα δεδομένα χρήζουν αυξημένης
προστασίας επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, μόνο όταν συντρέχει μία από τις επόμενες περιπτώσεις:
α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει ρητά την έγγραφη συγκατάθεσή του ή
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου της
επεξεργασίας και το ίδιο τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του ή
γ) η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία προδήλως δημοσιοποιούνται από το πρόσωπο στο
οποίο αναφέρονται ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος
ενώπιον δικαστηρίου ή
δ) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την ιατρική πρόληψη ή διάγνωση ή τη διαχείριση των
υπηρεσιών υγείας, η δε επεξεργασία εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με
την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται στο ιατρικό απόρρητο ή συναφές καθήκον εχεμύθειας
ή
ε) η επεξεργασία είναι αναγκαία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή για την άσκηση
δημόσιου ελέγχου των κοινωνικών παροχών και εκτελείται από Δημόσια Aρχή.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

99

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

B) Kαι επίσης τηρούνται οι βασικές αρχές της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας, δηλαδή:
α) O σκοπός της επεξεργασίας, που πρέπει να είναι νόμιμος, καθώς και η διάρκεια της
επεξεργασίας πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων. Tα δεδομένα πρέπει να είναι
απαραίτητα για το συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας και να μην τον υπερβαίνουν. H
λεγόμενη αρχή του σκοπού σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να συλλέγονται όσο το δυνατόν λιγότερα
προσωπικά δεδομένα για το σκοπό της επεξεργασίας και, επίσης, όπου είναι δυνατό να
χρησιμοποιούνται ανώνυμα δεδομένα ή ψευδώνυμα. Tα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι ακριβή
και εφόσον χρειάζεται να ενημερώνεται η ακρίβειά τους.
β) O υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει άδεια από την Aρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.
γ) O υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο της επεξεργασίας και να
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων από
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως
εάν η επεξεργασία συμπεριλαμβάνει και διαβίβαση των δεδομένων μέσω δικτύου. O βαθμός
ασφάλειας κρίνεται από τις εξής συνιστώσες: τη φύση των δεδομένων, την επικινδυνότητα της
επεξεργασίας, την τεχνολογική εξέλιξη και το κόστος εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας. Γενικά,
η διακίνηση ευαίσθητων δεδομένων μέσω δικτύου απαιτεί αυστηρά μέτρα ενώ το κόστος αποκτά
δευτερεύουσα σημασία όσο αυξάνει η επικινδυνότητα της επεξεργασίας.
δ) O υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να σέβεται και να εξασφαλίσει την άσκηση των δικαιωμάτων
του υποκειμένου της επεξεργασίας. Iδίως πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμα ενημέρωσης και
πρόσβασης στα δεδομένα καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης.

2.6.2.2 O Nόμος 2774/99
O N. 2774/99 μεταφέρει την αντίστοιχη Oδηγία 97/66/EK στο εσωτερικό δίκαιο και αφορά στην
προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Στο πεδίο εφαρμογής του
νόμου εμπίπτουν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό και παρέχονται
μέσω δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Aντίθετα, τα δικαιώματα των χρηστών και οι
υποχρεώσεις των φορέων παροχής ιδιωτικών δικτύων, όπως τα ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual
Private Networks) καθώς και των φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω ιδιωτικών δικτύων
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του N. 2472/97.
Σύμφωνα με το N. 2774/99 οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης ή φιλοξενίας στο διαδίκτυο,
διαθέσιμων στο κοινό, οφείλουν να εξασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας και να
λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Έτσι, σε περίπτωση που η υλοποίηση εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής και
τηλεϊατρικής διενεργείται με τη συνεργασία παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης ή φιλοξενίας στο
διαδίκτυο, οφείλουν και αυτοί να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τη μεταφορά
των δεδομένων. Eπίσης, ο νόμος ρητά ορίζει την αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών
δεδομένων που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

100

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Eπισημαίνεται, τέλος, ότι ο χρήστης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να έχει τη
δυνατότητα απόκρυψης του αριθμού συνδρομητή. H δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία
εκεί όπου είναι επιθυμητή η ανωνυμία, όπως στην περίπτωση υπηρεσιών παροχής συμβουλών για
ιατρικά ζητήματα. Ο νόμος 2774/99 τροποποιήθηκε εντάσσοντας νεότερες τεχνολογίες και
πρακτικές με τον νόμο Ν.3471/2006. Ο νόμος καλύπτει και τις απαιτήσεις της οδηγίας 58/2002
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2.6.2.3 Tο Iατρικό Aπόρρητο
Tο ιατρικό απόρρητο κατοχυρώνεται στο άρθρο 371 του Ποινικού Kώδικα σύμφωνα με το οποίο
κάθε παραβίαση του απορρήτου από τον ιατρό ή τους βοηθούς του, δηλαδή εάν φανερώσει
πληροφορίες σε σχέση με τον ασθενή, αποτελεί αδίκημα. Δεν αποτελεί αδίκημα η πράξη εάν ο
ιατρός φανερώσει πληροφορίες στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθήκοντος ή της διαφύλαξης
έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου, ουσιώδους συμφέροντος του ίδιου ή κάποιου άλλου,
το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά. Tο ιατρικό απόρρητο ως υποχρέωση του
ιατρού που παρέχει τις υπηρεσίες του ιδιωτικά ή μέσω οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
κατοχυρώνεται επίσης στον Kανονισμός Iατρικής Δεοντολογίας (B.Δ. της 25/5/1955). H
προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενούς και ο απόρρητος χαρακτήρας του ιατρικού φακέλου
κατοχυρώνονται επίσης στο άρθρο 47 (6) του N. 2071/92 (Nόμος E.Σ.Y.) Tην υποχρέωση
εχεμύθειας των προσώπων που εργάζονται στο I.K.A. προβλέπει το άρθρο 26 του N. 1846/1951.
Tέλος, ο χρόνος τήρησης των αρχείων των νοσοκομείων ρυθμίζεται από το Π.Δ. 1258/81. Ο
κώδικας ιατρικής δεοντολογίας τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε με τον Ν. 3418/Φ.
287Α'/28.11.2005.
Συνεπώς, σε εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής οι διατάξεις για το ιατρικό
απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται σωρευτικά.

2.6.3 Aσφαλεια επεξεργασιας
Όπως προαναφέρθηκε η ασφάλεια της επεξεργασίας είναι υποχρέωση του υπευθύνου της
επεξεργασίας και προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας.
O βαθμός της απαιτούμενης ασφάλειας κρίνεται από το σκοπό της επεξεργασίας / εφαρμογής, τη
φύση των δεδομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της επεξεργασίας, τους κινδύνους που
εγκυμονεί η συγκεκριμένη επεξεργασία και οι οποίοι πρέπει να προσδιορισθούν με σχετική
ανάλυση (risk assessment), καθώς και από την εξέλιξη της τεχνολογίας και το κόστος των
μέτρων. Eπισημαίνεται ότι το κόστος ως παράγοντας καθορισμού του βαθμού ασφάλειας
υποχωρεί έναντι της επικινδυνότητας της επεξεργασίας και της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία του ατόμου.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

101

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

H χρήση TΠE στον τομέα της υγείας επιβάλλει τη λήψη όλων των απαραίτητων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων. Tα μέτρα αυτά εκτείνονται από την ενημέρωση και εκπαίδευση των
χρηστών, την ύπαρξη υπεύθυνου για το πληροφοριακό σύστημα μέχρι τη φυσική και λογική
προστασία του πληροφοριακού συστήματος, των δικτυακών συνδέσεων (π.χ. με firewall) και της
διαβίβασης των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια αφορά τις διαδικασίες και δομές της
επεξεργασίας, τους συμμετέχοντες και τη φυσική και λογική ασφάλεια του πληροφοριακού
συστήματος.

2.6.3.1 Aσφάλεια των ιατρικών δεδομένων
Kατ’ αρχήν η χρήση TΠE στον τομέα της υγείας πρέπει να εξασφαλίζει την
1. Πιστοποίηση (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των
μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων.
2. Εξουσιοδότηση (Authorisation): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι
εξουσιοδοτημένη.
3. Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η τήρηση του απορρήτου των δεδομένων.
4. Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να
μην υποστούν αλλοίωση.
5. Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δεν πρέπει
να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή των δεδομένων.
6. Δυνατότητα ελέγχου (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των
δεδομένων πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε.
7. Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την
εισαγωγή, πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδομένου.
8. Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση των διαδικασιών της
επεξεργασίας ώστε να μπορούν να ελεγχθούν.
9. Διαθεσιμότητα (availability): τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν χρειάζεται.
Η ασφάλεια περιλαμβάνει την ασφάλεια τόσο της επιτόπιας εφαρμογής όσο και της επικοινωνίας
των συστημάτων. Aπό τις προαναφερθείσες παραμέτρους, σημαντικές για την ασφάλεια της
εφαρμογής θεωρούνται η εξουσιοδότηση, ο έλεγχος της πρόσβασης στο σύστημα, η

διαθεσιμότητα των δεδομένων, η μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής και o έλεγχος. Για την
ασφάλεια της επικοινωνίας σημαντικές παράμετροι θεωρούνται η εξασφάλιση της πιστοποίησης, ο

έλεγχος της πρόσβασης, η ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων, η διαθεσιμότητα
των δεδομένων και η μη δυνατότητα άρνησης της συμμετοχής στην ανταλλαγή των δεδομένων.
Eιδικότερα ως προς την εξουσιοδότηση πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα έχουν προταθεί δύο
μοντέλα τα οποία προσδοκούν να συμβάλουν στο σχεδιασμό της αυτοματοποιημένης πρόσβασης
στα ιατρικά δεδομένα. Tο πρώτο έχει ως βάση την οργανική θέση του ιατρού σε μία
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

102

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

νοσοκομειακή μονάδα ενώ το δεύτερο τη λειτουργική θέση του ιατρού κατά την ιατρική φροντίδα
του ασθενούς. Το πρώτο μοντέλο εξουσιοδοτεί την πρόσβαση σε κατηγορίες δεδομένων ανάλογα
με διοικητικά κριτήρια, π.χ. διευθυντής της κλινικής, επιμελητής, ιατρός, ειδικευόμενος,
νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ. Το δεύτερο μοντέλο βασίζεται στη σχέση του ιατρού με τον ασθενή
λαμβάνοντας υπόψη την κατανεμημένη παροχή ιατρικής φροντίδας, π.χ. οικογενειακός ιατρός,
μέλος της διαγνωστικής / θεραπευτικής ομάδας, ιατρός που παρέχει δεύτερη γνώμη, ιατρός που
παραπέμπει τον ασθενή σε άλλον ιατρό και αντίστοιχα για το νοσηλευτικό προσωπικό. Το δεύτερο
μοντέλο θεωρείται πιο φιλικό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αφού βασίζεται στις
πραγματικές ανάγκες της παροχής ιατρικής φροντίδας, είναι όμως πιο δύσκολο στην υλοποίησή
του.
Ως προς την εξασφάλιση της πιστοποίησης και εξουσιοδότησης του ατόμου, της μη άρνησης της
ανταλλαγής δεδομένων και της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σημαντικό
ρόλο διαδραματίζουν οι τεχνολογίες της ασύμμετρης κρυπτογράφησης που βασίζονται σε
υποδομές δημόσιου κλειδιού. H τεχνολογία της ασύμμετρης κρυπτογράφησης χρησιμοποιείται
τόσο για την ηλεκτρονική υπογραφή, όσο και για την πιστοποίηση του ατόμου, αλλά και για την
εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζεται η ανάγκη
ύπαρξης τριών ζευγών κλειδιών. H χρήση της τεχνολογίας της ασύμμετρης κρυπτογράφησης
πρέπει να αντιστοιχεί στον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας ως προς το μήκος των κλειδιών και τη
χρήση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που βασίζονται σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας
υπογραφής. Eπίσης, πρέπει να διασφαλισθεί η ανάκτηση του ιδιωτικού κλειδιού που
χρησιμοποιείται για την αρχειοθέτηση των ιατρικών δεδομένων (εμπιστευτικότητα). H ασφαλής
τήρηση των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή προϋποθέτει επιπλέον την επιλογή μεθόδων που
εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων, αφενός, και, αφετέρου, την
ευχερή αναζήτηση και χρήση των δεδομένων. Eπίσης, απαιτείται η πρόβλεψη κατάλληλων
διαδικασιών ανανέωσης των πιστοποιητικών και επανακρυπτογράφησης των ιατρικών δεδομένων.
Tέλος, απαιτούνται υπηρεσίες αξιόπιστης χρονοσήμανσης (time stamping) διότι ο χρόνος
διενέργειας των διάφορων ιατρικών πράξεων, τεκμηρίωσης ή αποστολής των δεδομένων είναι
σημαντικός για την παρακολούθηση της ιατρικής φροντίδας του ασθενούς και την κατανομή των
ευθυνών.

2.7 Λοιπό θεσμικό πλαίσιο
2.7.1 Υφιστάμενο πλαίσιο συμπράξεων δημοσίου με τον ιδιωτικό

τομέα
2.7.1.1 Εισαγωγή
Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή PPP (Private Public Partnership), οριοθετείται θεσμικά το πλαίσιο
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

103

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση μεγάλων
έργων δημόσιου ενδιαφέροντος.
Οι ΣΔΙΤ, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
υπουργείου Εμπορίου "αποτελούν μια μέθοδο κατασκευής δημόσιων υποδομών και παροχής
δημόσιων υπηρεσιών με συνεχώς διευρυνόμενη εφαρμογή. Στις ΣΔΙΤ, ο δημόσιος τομέας
αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και να συντηρήσει
μια υποδομή ή/και να σχεδιάσει, να θέσει σε εφαρμογή μια δημόσια υπηρεσία".
Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει πάντοτε να παρέχονται από το Δημόσιο και το κόστος τους να
καλύπτεται με αυτοχρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πάντα πιο αποτελεσματικός,
δημιουργικός και λιγότερο γραφειοκρατικός - το "λιγότερο" Δημόσιο είναι ο μόνος δρόμος για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για να επιτύχουν τα εγχειρήματα των ΣΔΙΤ, αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας το γεγονός ότι
οι ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών
πρέπει να αποδεχτούν μια σειρά από κανόνες και νόρμες που είναι αρκετά διαφορετικές από
βασικούς κανόνες λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα.
Η βασική νομοθεσία σχετικά με τις ΣΔΙΤ είναι:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3483/2006 (ΦΕΚ Α' 169) Τροποποίηση και συμπλήρωση των
διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες
ρυθμίσεις - Άρθρο 16 παρ. 1

Πράσινο βιβλίο (Green Paper) σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και
το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης

Ανακοίνωση (Communication) της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των
Περιφερειών σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό
δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης της 15.11.2005

Ενώ οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων:

Η Οδηγία 2004/17/EC

H οδηγία 2004/18/EC

Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 59: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ ''περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών'',
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ Α 63)

Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 60: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ''περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

104

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών'' όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64)

Η διαδικασία ανάθεσης με βάση τον Ν 3329/2005 περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα 2.1

Σχήμα 2.1 Διαδικασία Ανάθεσης έργου μέσω ΣΔΙΤ

2.7.1.2 Πλεονεκτήματα ΣΔΙΤ
Οι ΣΔΙΤ μπορούν να αποφέρουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες
προηγουμένως αποτελούσαν αποκλειστικό προνόμιο του δημόσιου τομέα. Για το Δημόσιο, η
ύπαρξη μιας μορφής χρηματοδότησης η οποία συχνά είναι ανύπαρκτη με τα παραδοσιακά μέσα,
επιτρέπει την διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων που συντηρούνται σωστά σε όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

105

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Επιπλέον, άλλα πλεονεκτήματα των ΣΔΙΤ είναι τα ακόλουθα:

Το έργο είναι σαφέστερα προσδιορισμένο.

Διασφαλίζεται ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι πλήρως κατάλληλα για το σκοπό που
προορίζονται.

Σύμφωνα με το ΝΑΟ (National Audit Office) της Μεγάλης Βρετανίας, οι ΣΔΙΤ
εξοικονομούν χρόνο και χρήμα: 76% των έργων παραδίδονται στον συμβατικό χρόνο
παράδοσης (έναντι μόλις 27% με τον παραδοσιακό τρόπο) και 78% των έργων
ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού (έναντι μόλις 30% με τον
παραδοσιακό τρόπο).

Η κατανομή κινδύνων είναι καλύτερη (οι επενδυτικοί κίνδυνοι μοιράζονται μεταξύ του
δημόσιου και των ιδιωτικών φορέων).

Το Δημόσιο λαμβάνει τεχνογνωσία.

Απελευθερώνονται πόροι για την υλοποίηση άλλων έργων.

2.7.1.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας των ΣΔΙΤ συνοψίζονται ως εξής:

Πολιτική βούληση για ανάπτυξη έργων με ΣΔΙΤ.

Κατάλληλο Νομοθετικό και Οικονομικό πλαίσιο.

Ικανότητα του Δημοσίου να ανταποκριθεί θετικά στην πολυπλοκότητα των συμβάσεων
έργων ΣΔΙΤ.

Τυποποίηση διαδικασιών για την μείωση του διαχειριστικού κόστους της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
" Εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους του ιδιωτικού τομέα.

Οικονομική βιωσιμότητα του έργου (θετική σχέση κόστου /οφέλους).

Οριοθέτηση και σαφής προσδιορισμός του έργου από το Δημόσιο.

2.7.1.4 Η χρηματοδότηση των έργων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ
Η μέθοδος χρηματοδότησης PFI στον τομέα της υγείας, βασίζεται στην ιδιωτική χρηματοδότηση,
όπου οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν συνήθως να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να
παρέχουν τις μη κλινικές υπηρεσίες (π.χ. Χρηματοοικονομικό Management, parking, καφετέρια και
εστιατόριο, εργασίες συντήρησης, φύλαξη κ.λπ.) και να χρηματοδοτήσουν το έργο (DBF, Design,
Build, Finance). Ακολούθως, ο δημόσιος τομέας πληρώνει ένα τίμημα για την χρήση των
υποδομών. Δηλαδή, στην ουσία, "νοικιάζει" τις υποδομές από τον ιδιωτικό φορέα για ένα
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως κυμαίνεται στα 30 έτη. Με την πάροδο του
διαστήματος αυτού, η κυριότητα των υποδομών περιέρχεται πλήρως στο Δημόσιο.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

106

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τα έργα PFI επικεντρώνονται στις επιθυμητές εκροές (παρεχόμενες υπηρεσίες ή αποτελέσματα)
και όχι στις εισροές. Είναι προφανές, ότι η επίτευξη των εκροών τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά
αποτελεί βασικό όρο του συμβολαίου που υπογράφεται και, παράλληλα, και δέσμευση του
ιδιωτικού consortium. Το πώς θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα έγκειται στην
καινοτομία και δημιουργικότητα του ιδιωτικού consortium.

2.7.1.5 Ο σκοπός του PFI
Ο πρωταρχικός σκοπός του PFI είναι να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα στη παροχή δημόσιων
υπηρεσιών και να μεταβάλει το ρόλο του δημόσιου τομέα από ιδιοκτήτη και παροχέα σε
αγοραστή και θεματοφύλακα των συμφερόντων του Έλληνα πολίτη. Η συνεργασία αυτή
οδηγείται από την πεποίθηση ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές
λειτουργίες του και ο ιδιωτικός τομέας να εκτελεί τις υπηρεσίες που μπορεί να υλοποιήσει πιο
αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά από το δημόσιο τομέα.

Στόχος του δημόσιου τομέα σε έργα ΣΔΙΤ
Τα έργα ΣΔΙΤ εμπεριέχουν κινδύνους τόσο για το δημόσιο τομέα όσο και για τους ιδιωτικούς
φορείς που θα τα πραγματοποιήσουν. Οι κίνδυνοι ποικίλλουν και πρέπει να κατανέμονται ανάμεσα
στα εμπλεκόμενα μέρη με τέτοιο τρόπο, ώστε το κάθε μέλος να αναλαμβάνει το ρίσκο που μπορεί
να διαχειριστεί καλύτερα. Όσο ωριμάζει ο θεσμός των ΣΔΙΤ, τόσο γίνεται περισσότερο κατανοητό
το επενδυτικό ρίσκο. Στόχος του Δημοσίου είναι να ελαχιστοποιήσει το επενδυτικό ρίσκο, χωρίς
να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση κάθε έργου ΣΔΙΤ. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο ακόλουθος
καταμερισμός επενδυτικού ρίσκου ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη:

Πίνακας 2.7 καταμερισμός επενδυτικού κινδύνου
Κίνδυνος

Ζήτηση / Χρήση

Δημόσιος
Τομέας
Χ

Μέτοχοι

Σχεδιαστής

Κατασκευαστής

Ασφαλιστική

Χ

Άδειες

Χ

Κατασκευή

Χ

Λειτουργία

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

λειτουργίας

Χ

Σχεδιασμός

Φορολογία

Εταιρεία

Χ
Χ
107

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πυρκαγιά

Χ

Αναλυτικότερα, σε θέματα κινδύνων που αφορούν το consortium, υπάρχει δυνατότητα να
μειωθούν ανάλογα με την επίτευξη των συμβατικών υποχρεώσεων. Οι υπερβάσεις χρόνου, για
παράδειγμα, αποτρέπονται διότι ο ανάδοχος δεν πληρώνεται μέχρι να λειτουργήσει το
νοσοκομείο. Ή, εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στα πρότυπα ποιότητας του συμβολαίου
συντήρησης και λειτουργίας, τότε οι πληρωμές δεν θα είναι οι προβλεπόμενες κ.ο.κ.
Ένας επιπλέον στόχος του δημόσιου τομέα είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους σε σχέση με το
κόστος ή αλλιώς η επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας (efficiency). Προς αυτή την
κατεύθυνση, συμβάλλουν η επιλογή του καταλληλότερου επενδυτικού σχήματος (εμπειρία,
τεχνική και οικονομική προσφορά κ.λπ.), καθώς και ο σχεδιασμός του εμπορικού και συμβατικού
πακέτου μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του consortium.
Η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού για τον έλεγχο της επίτευξης της αποδοτικότητας
καθόλη την διάρκεια του έργου είναι σημαντική και μπορεί να επιτευχθεί και μέσω ενός
συστήματος benchmarking.

2.7.1.6 Η χρήση της μεθοδολογίας των ΣΔΙΤ σε έργα πληροφορικής και
επικοινωνιών
Σε γενικές γραμμές δεν έχει εφαρμοστεί στη χώρα μέχρι σήμερα καμιάς μορφής διαδικασίας ΣΔΙΤ
σε έργα ΤΠΕ. Ο βασικός λόγος που αυτό δεν κατέστη δυνατό ακόμα είναι η δυσκολία στην
αποτίμηση και στον καταμερισμό του επιχειρηματικού ρίσκου. Σε άλλες χώρες έχει αξιοποιηθεί η
διαδικασία συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε περιφερειακό επίπεδο ως μια
μορφή τύπου PPP (private public partnership) κυρίως ως μακροχρόνιες μισθώσεις (IT
outsourcing) παρά ως συμβάσεις ΣΔΙΤ. Αυτές οι δράσεις έχουν ξεκινήσει σχετικά πρόαφατα και
δεν έχει αποτιμηθεί ο βαθμός επιτυχίας τους (μελέτη κόστους οφέλους), ενώ οι περισσότερες από
αυτές αφορούν εμπλοκή ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιλοτικά έργα.
Ενδεικτικά αναφέρονται
3. τα έργα ΟΠΣΥ στην Ισπανία (Ανδαλουσία, Βαλεαρίδες, κλπ)
4. Η δημιουργία φακέλου υγείας στη περιοχή Rhein-Neckar στη Γερμανία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αξιοποιηθεί ένα μοντέλο pay per use (χρέωση στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης) ή πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης προς τον υλοποιητή εν είδη ενοικίου. Η
δεύτερη περίπτωση έχει στοιχεία ενός μακροχρόνιου συμβολαίου SLA και αφορά περισσότερο
μακροχρόνια μίσθωση σε ιδιώτες παρά κλασσική διαδικασία ΣΔΙΤ. Σε πολλές περιπτώσεις
υπάρχουν ακόμα και νομοθετικά εμπόδια καθώς για τη λειτουργία των πληροφοριακών
συστημάτων με ευθύνη των ιδιωτών αλλά με δημόσιους λειτουργούς ως τελικοί χρήστες δεν έχει
ουσιαστικά ρυθμιστεί με αποτέλεσμα η επένδυση να είναι υψηλού ρίσκου για τον ιδιώτη.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

108

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.7.1.7 Δραστηριότητα του ΥΥΚΑ σε σχέση με τη διαδικασία ΣΔΙΤ
Το υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι θα υλοποιήσει με την ανωτέρω
διαδικασία τα παρακάτω 3 έργα:

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Κατηγορία

Υγεία

Αναθέτουσα Αρχή

Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύντομη Περιγραφή

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση
(καθαριότητα, ιματισμός, διαχείριση απορριμμάτων και νοσοκομειακών αποβλήτων, σίτιση,
πληροφορική) και φύλαξη του κτιρίου, καθώς και την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, με
Αναθέτουσα Αρχή τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Το Νοσοκομείο αυτό θα έχει δυναμικότητα έως και 400
κλίνες και αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονης νοσοκομειακής περίθαλψης σε παιδιά ηλικίας μέχρι
14 ετών.
Επισημαίνεται ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Παιδιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης θα είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα παραμείνει στο
Δημόσιο, όπως άλλωστε και η Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Η ανέγερση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό
του Υπουργείου Υγείας, δεδομένης της έλλειψης εξειδικευμένου νοσοκομείου παίδων στη Βόρεια
Ελλάδα. Θεωρείται επιβεβλημένο έργο, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εξάλειψη του
φαινομένου της μετακομιδής των επειγόντων περιστατικών στην Αθήνα, γεγονός το οποίο, πέρα
από το οικονομικό κόστος, ενέχει κινδύνους για την υγεία των ασθενών. Επιπλέον, η λειτουργία
του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου αναμένεται να αποσυμφορήσει τα Γενικά Νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης που διαθέτουν παιδιατρικές κλινικές. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της
σύμπραξης, η οποία θα είναι 27 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου, θα
επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών
προδιαγραφών συντήρησης, διαθεσιμότητας και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί
βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.
Η εγκριθείσα σύμπραξη εντάσσεται σε μία σειρά έργων ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθούν από το
Υπουργείο Υγείας προκειμένου - χωρίς να σταματήσει ή να περιοριστεί η υλοποίηση
νοσοκομειακών μονάδων και με την έως σήμερα μορφή προκήρυξής τους - να επιτευχθεί η

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

109

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Υγείας σε συντομότερο χρονικό ορίζοντα.
Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία

έγκρισης

έργου από ΔΕΣΔΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου σε εξέλιξη

Λεπτομέρειες Φάσης

Ο διαγωνισμός για την επιλογή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και νομικού συμβούλου βρίσκεται
σε εξέλιξη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22.06.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός έργου
Διάρκεια Σύμβασης
Περίοδος

Κατασκευής

Έργου
Περίοδος

Λειτουργίας

Έργου

324 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών)

30 έτη

3 έτη

27 έτη

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

Κατηγορία

Υγεία

Αναθέτουσα Αρχή

Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύντομη Περιγραφή

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου
Πρέβεζας αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική
διαχείριση (καθαριότητα, ιματισμός, διαχείριση απορριμμάτων και νοσοκομειακών αποβλήτων,
διαχείριση χώρων στάθμευσης, σίτιση, πληροφορική), ασφάλιση και φύλαξη του κτιρίου,
καθώς

και

την

παροχή

του

απαραίτητου

ιατρικού

και

ξενοδοχειακού

εξοπλισμού,

συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, με Αναθέτουσα Αρχή τη
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Το νέο αυτό Νοσοκομείο θα έχει δυναμικότητα 164 κλινών και θα αντικαταστήσει
το υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

110

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
προβλήματα λόγω παλαιότητας και έλλειψης επαρκών χώρων για την παροχή σύγχρονης
νοσοκομειακής περίθαλψης.
Επισημαίνεται ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
θα είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα παραμείνει στο Δημόσιο, όπως
άλλωστε και η Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Η ανέγερση του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας εντάσσεται στο στρατηγικό
σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καθ' όλη τη διάρκεια της
σύμπραξης, η οποία θα είναι 27 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου, θα
επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό
υψηλών προδιαγραφών συντήρησης, διαθεσιμότητας και λειτουργίας, η τήρηση των οποίων θα
αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί. Η
εγκριθείσα σύμπραξη εντάσσεται σε μία σειρά έργων ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθούν από το
Υπουργείο Υγείας προκειμένου - χωρίς να σταματήσει ή να περιοριστεί η υλοποίηση
νοσοκομειακών μονάδων και με την έως σήμερα μορφή προκήρυξής τους - να επιτευχθεί η
υλοποίηση των στόχων του σε συντομότερο χρονικό ορίζοντα.
Τοποθεσία

Πρέβεζα

Ημερομηνία

έγκρισης

έργου από ΔΕΣΔΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

Προετοιμασία τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου

Λεπτομέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή προετοιμάζει τα τεύχη του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
Συμβούλου

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός έργου
Διάρκεια Σύμβασης
Περίοδος

Κατασκευής

Έργου
Περίοδος

Λειτουργίας

Έργου

109 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

30 έτη

3 έτη

27 έτη

Στοιχεία Έργου

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

111

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τίτλος Έργου

Υλοποίηση του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Κατηγορία

Υγεία

Αναθέτουσα Αρχή

Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύντομη Περιγραφή

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την
τεχνική διαχείριση (καθαριότητα, ιματισμός, διαχείριση απορριμμάτων και νοσοκομειακών
αποβλήτων, σίτιση, πληροφορική), ασφάλιση και φύλαξη του κτιρίου, καθώς και την παροχή
του

απαραίτητου

ιατρικού

και

ξενοδοχειακού

εξοπλισμού,

συμπεριλαμβανομένης

της

αντικατάστασης και συντήρησής του, με Αναθέτουσα Αρχή τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Το Νοσοκομείο
αυτό θα έχει δυναμικότητα έως και 400 κλίνες, ενώ θα σχεδιασθεί και θα ανεγερθεί με
προδιαγραφές αντίστοιχες με άλλα σύγχρονα ογκολογικά κέντρα του εξωτερικού.
Επισημαίνεται ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης θα είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα παραμείνει στο
Δημόσιο, όπως άλλωστε και η Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Η ανέγερση του νέου κτιρίου του Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο
στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας. Θεωρείται επιβεβλημένο έργο, το οποίο θα
συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της κάλυψης των ιατρικών και νοσηλευτικών αναγκών
των ογκολογικών περιστατικών στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Παράλληλα
με το Νοσοκομείο, θα λειτουργήσει και ερευνητικό κέντρο, με κύριο αντικείμενο την
αντικαρκινική έρευνα. Στο νέο Νοσοκομείο θα μεταφερθεί το Θεαγένειο Νοσοκομείο και τα
υπόλοιπα ογκολογικά περιστατικά των άλλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, επιτυγχάνοντας με
τον τρόπο αυτό την αποσυμφόρησή τους. Επιπλέον, καθ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία
θα είναι 27 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου, θα επιτευχθεί καλύτερη
διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών
συντήρησης, διαθεσιμότητας και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική
παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.
Η εγκριθείσα σύμπραξη εντάσσεται σε μία σειρά έργων ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθούν από το
Υπουργείο Υγείας προκειμένου - χωρίς να σταματήσει ή να περιοριστεί η υλοποίηση
νοσοκομειακών μονάδων και με την έως σήμερα μορφή προκήρυξής τους - να επιτευχθεί η
υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Υγείας σε συντομότερο χρονικό ορίζοντα.
Τοποθεσία
Ημερομηνία

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Θεσσαλονίκη
έγκρισης 01.03.2007

112

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
έργου από ΔΕΣΔΙΤ
Status Έργου

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου σε εξέλιξη

Λεπτομέρειες Φάσης

Ο διαγωνισμός για την επιλογή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και νομικού συμβούλου βρίσκεται
σε εξέλιξη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22.06.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός έργου
Διάρκεια Σύμβασης
Περίοδος

Κατασκευής

Έργου
Περίοδος
Έργου

Λειτουργίας

330 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών)

30 έτη

3 έτη

27 έτη

Από τις ανωτέρω περιγραφές γίνεται σαφές ότι η διαδικασία ΣΔΙΤ αφορά στη πλήρη κατασκευή
και λειτουργία 3 νοσηλευτικών μονάδων. Εκτιμάται ότι εντός των τριών αυτών έργων θα
συμπεριληφθούν και δράσεις ηλεκτρονικής υγείας (δημιουργία πληροφοριακού συστήματος,
διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα των ΥΠε, κλπ). Προκειμένου να καταστεί σαφές το
ακριβές αντικείμενο που θα αφορά την αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής υγείας, αναμένεται
ο ορισμός του τεχνικού συμβούλου για τις προδιαγραφές αυτές.

2.7.2 Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο Προμηθειών
2.7.2.1 Οι προμήθειες στον Δημόσιο Τομέα
«Προμήθειες του δημόσιου τομέα» ή «δημόσιες προμήθειες» ή «κρατικές προμήθειες» είναι οι
όροι που χρησιμοποιούνται για τις συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως
μεταξύ ενός προμηθευτή και των διαφόρων φορέων του δημοσίου τομέα και έχουν ως
αντικείμενο την αγορά, τη μίσθωση και τη χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών. Επίσης, προμήθειες
του δημόσιου τομέα θεωρούνται και οι συμβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών εγκατάστασης,
συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια των ανωτέρω
αγαθών, εφόσον όμως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών. Προκειμένου το
Ελληνικό Δημόσιο να επιλέξει το αγαθό εκείνο το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του,
πραγματοποιεί έρευνα αγοράς καλώντας τους προμηθευτές να υποβάλλουν τις προσφορές τους
με τη μορφή του διαγωνισμού.
Οι δημόσιες προμήθειες διέπονται από τρεις βασικές αρχές:
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

113

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. Αρχή της δημοσιότητας: Κάθε προμήθεια του Δημοσίου οφείλει να γνωστοποιείται στα
ενδιαφερόμενα μέρη μέσω του εθνικού τύπου και της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Από την αρχή αυτή εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες προμηθειών χαμηλής
αξίας, οι οποίες ορίζονται ρητά από το Νόμο.
2. Αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών: Η διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων
προμηθειών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού (διακήρυξη - επιλογή προμηθευτή ανάθεση σύμβασης) στηρίζεται σε συγκεκριμένους και γνωστούς εκ των προτέρων
κανόνες, οι οποίοι ισχύουν σε όλη τη διάρκειά του και οφείλουν να είναι πλήρεις, απόλυτα
κατανοητοί και σαφείς. Οι όροι των διαγωνισμών για τις δημόσιες προμήθειες δεν
επιτρέπεται να αλλάξουν μετά την προκήρυξή τους παρά μόνο σε περίπτωση που γίνουν
αποδεκτές τυχόν κατατεθειμένες, από μέρους των διαγωνιζομένων, ενστάσεις ή
προσφυγές.
3. Αρχή της ίσης μεταχείρισης: Οι όροι των διαγωνισμών για τις δημόσιες προμήθειες δεν
επιτρέπεται να εισάγουν πολιτική διακρίσεων έναντι συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή
κατηγοριών επιχειρήσεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2.7.2.2 Υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο Και Η Νέα Οδηγία 2004/18/EC
Η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών πρέπει να ακολουθεί
τους κανόνες που υπαγορεύονται από το νομικό πλαίσιο δημοσίων προμηθειών. Το νομικό αυτό
πλαίσιο απαρτίζεται από μία σειρά νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, νομοθετικών διατάξεων και
κοινοτικών οδηγιών που εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος και το ύψος της προμήθειας.
Οι σημαντικότερες από τις εθνικές διατάξεις είναι τα Π.Δ. 394/96 (Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου), Νόμος 2286/1995 (Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων), Νόμος 2362/1995 (Διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού περί συνάψεως συμβάσεων του
Δημοσίου), Προεδρικό Διάταγμα 370/95, Υπουργική Απόφαση Π1-1893/98 (περί τήρησης
μητρώου προμηθευτών) Υ.Α.Π1/7085/1999 (Σύσταση Επιτροπών στη Γενική Δ/νση Κρατικών
Προμηθειών).
Αντίστοιχα, οι βασικότερες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
είναι οι 92/50/ΕΟΚ και 93/36/ΕΟΚ (‘Κλασικές’ Οδηγίες), 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ (Οδηγίες
ενδίκων μέσων), 93/38/ΕΟΚ (Οδηγία για τις προμήθειες των οργανισμών κοινής ωφέλειας),
97/52/ΕΕ, 98/4/ΕΕ και 2001/78/ΕΕ (οδηγία για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στη
δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων).
Έτσι, σε εθνικό επίπεδο, οι σημαντικότερες διατάξεις είναι:

Προεδρικό Διάταγμα 394/96 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου).

Νόμος 2286/1995 (Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων).

Νόμος 2362/1995 (Διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού περί συνάψεως συμβάσεων του
Δημοσίου).

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

114

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προεδρικό Διάταγμα 370/95.

Υπουργική Απόφαση Π1-1893/98 (περί τήρησης μητρώου προμηθευτών).

Υ.Α.Π1/7085/1999 (Σύσταση Επιτροπών στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών).

Αντιστοίχως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης οι σημαντικότερες διατάξεις είναι οι:

Οδηγίες 93/36/ΕΟΚ, 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ (Οδηγίες ενδίκων μέσων).

93/38/ΕΟΚ (Οδηγία για τις προμήθειες των οργανισμών κοινής ωφέλειας).

97/52/ΕΕ, 98/4/ΕΕ και 2001/78/ΕΕ (οδηγία για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στη
δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων).

Κανονισμός 1564/2005 (για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου).

Η νέα Οδηγία
To 2004 εξεδόθη η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών 39.
Η εν λόγω οδηγία επιχειρεί να διαλευκάνει το τοπίο στις δημόσιες συμβάσεις (προμηθειών,
υπηρεσιών και έργων), ενοποιώντας πρακτικά και αντικαθιστώντας τις ήδη υπάρχουσες οδηγίες
92/50/ΕΟΚ για τις υπηρεσίες, 93/36/ΕΟΚ για τις προμήθειες και 93/37/ΕΟΚ για τα δημόσια έργα,
καθώς και τις οδηγίες που τις συμπλήρωσαν ή τις τροποποίησαν (π.χ. 93/38/ΕΟΚ, 97/52/ΕΚ,
98/4/ΕΚ κλπ).
Η νέα οδηγία περιλαμβάνει αρκετά νέα στοιχεία και ορισμούς, για παράδειγμα:
1. «Συµφωνία-Πλαίσιο»: πρόκειται για µια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός ή
περισσοτέρων οικονομικών φορέων και αναθέτουσας αρχής, η οποία αποσκοπεί στον
καθοριστώ των όρων που διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη
διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και ενδεχομένως, τις
προβλεπόμενες ποσότητες.
2. Προσδιορίζεται ο όρος 'Ηλεκτρονικό μέσο' και προσαρμόζεται η έκφραση 'γραπτώς' έτσι
ώστε να καλύπτει "κάθε είδους έκφραση που αποτελείται από λέξεις ή αριθμούς, η οποία
μπορεί να διαβαστεί, να αναπαραχθεί και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί και η οποία μπορεί
να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα"

39

Κωδικός πρότασης οδηγίας: 2000/0115 (COD)
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

115

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

3. Εναρμονίζεται με τις διατάξεις τις οδηγίας 1999/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για
τις ψηφιακές υπογραφές
4. Λαμβάνεται υπόψη η οδηγία

2000/31/ΕΚ που ρυθμίζει ορισμένες πτυχές του

ηλεκτρονικού εμπορίου
5. Προβλέπεται μείωση των προθεσμιών σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά
μέσα για τη δημοσίευση της προκήρυξης
6. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων προβλέπεται η προσφυγή από την
αναθέτουσα αρχή σε ανταγωνιστικό διάλογο, έως ότου προσδιοριστούν οι λύσεις οι
οποίες ενδεχομένως ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
7. Δυνατότητα προσφυγής σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, οι οποίοι μπορεί να αφορούν
είτε μόνο τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές
και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή
υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
8. Αποσαφηνίζεται ο όρος «Ηλεκτρονικό μέσο» και τροποποιείται η έκφραση «γραπτώς»
έτσι ώστε να περιλαμβάνει

«κάθε είδους έκφραση που αποτελείται από λέξεις ή

αριθμούς, η οποία μπορεί να διαβαστεί, να αναπαραχθεί και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί
και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με
ηλεκτρονικά μέσα» .
9. Εναρμονίζεται με τις διατάξεις τις οδηγίας 1999/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για
τις ψηφιακές υπογραφές.
10. Λαμβάνεται υπόψη η οδηγία

2000/31/ΕΚ που ρυθμίζει ορισμένες πτυχές του

ηλεκτρονικού εμπορίου.
11. Προβλέπεται μείωση των προθεσμιών σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά
μέσα για τη δημοσίευση της προκήρυξης.
12. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων προβλέπεται η προσφυγή από την
αναθέτουσα αρχή σε ανταγωνιστικό διάλογο, έως ότου προσδιοριστούν οι λύσεις οι
οποίες ενδεχομένως ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
13. Δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι οποίοι μπορεί να αφορούν
είτε μόνο τις τιμές (εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή), είτε τις τιμές
και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή
υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
14. «Δυναμικό σύστημα αγορών»: πρόκειται για

µια εξολοκλήρου ηλεκτρονική

διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και είναι περιορισμένη
χρονικώς και ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

116

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή
υποχρεώσεων.
Η προθεσμία ενσωμάτωσης της ως άνω Οδηγίας στην Ελληνική νομοθεσία ήταν η 31 Ιανουαρίου
2006. Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο καταργούνται η Οδηγία 92/50/ΕΟΚ,
εξαιρέσει του άρθρου 41 και οι Οδηγίες 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ. Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε
με μικρή καθυστέρηση στο Εθνικό δίκαιο με το Π.Δ.. 60/16.3.2007. «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005.»
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004

Περί

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών , που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 134/30/4/2004) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: α) της
οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του
παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L
257/1/10/2005), β) της οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005 για την διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

Περί συντονισμού των

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

(ΕΕ L

323/9.12.2005), γ) του υπ’ αριθμ. 2083/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 19ης
Δεκεμβρίου 2005 περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη
διαδικασία συνάψεως συμβάσεων (ΕΕ L 333/20.12.2005), δ) του υπ’ αριθμ. 1564/2005
Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων
εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών
δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 257/1/10/2005).

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

117

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.7.3 Επερχόμενο πλαίσιο συναφές με τις προμήθειες στην Υγεία ή

και τις ηλεκτρονικές προμήθειες
2.7.3.1 Υποδομές Ελέγχου της Αγοράς και Διαχείρισης Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας
Η διαχείριση των κινδύνων κατά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, διακίνηση και χρήση των
ιατρικών τεχνολογιών – φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα – έχει αναγνωριστεί ως
ένας από τους κυριότερους παράγοντες ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας. Η έμφαση μέχρι
σήμερα ήταν στην ενίσχυση επί μέρους κρίκων της αλυσίδας: Το εναρμονισμένο θεσμικό μας
πλαίσιο που ρυθμίζει θέματα της αγοράς της ιατρικής τεχνολογίας προβλέπει τους μηχανισμούς
εισαγωγής και διάθεσης στην ελληνική αγορά των προϊόντων, ορίζει τον ΕΟΦ ως αρμόδια αρχή
και εξειδικεύει θέματα ελέγχου και εποπτείας. Αυτό που παρουσιάζεται ως κενό, είναι η ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν στην ασφαλή χρήση της βιοϊατρικής
διασύνδεση όλων των σταδίων διαχείρισης

τεχνολογίας αλλά και στην

των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε ένα ενιαίο

σύστημα που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής από τον σχεδιασμό μέχρι την ασφαλή
διάθεση μετά το πέρας της χρήσης τους.
Το προωθούμενο θεσμικό πλαίσιο αντιμετωπίζει , μεταξύ άλλων, θέματα ασφάλειας των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε., θυγατρική του Ε.Ο.Φ., αναλαμβάνει το
επιχειρησιακό έργο της επιτήρησης της αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών από την
κυκλοφορία επικίνδυνων ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή. Για
τον σκοπό αυτό τηρεί μητρώο προμηθευτών και των ειδών που αυτοί διαθέτουν. Οι προμηθευτές
οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του Νόμου να
έχουν εγγραφεί στο ανωτέρω μητρώο. Διενεργεί επίσης προληπτικούς και κατασταλτικούς
δειγματοληπτικούς ελέγχους
ιατροτεχνολογικών προϊόντων,

σε ότι αφορά στην παραγωγή, εμπορία και διακίνηση των
και λειτουργεί σύστημα

Αναφοράς Χρηστών λαμβάνοντας

πληροφορίες από τις μονάδες υγείας αναφορικά με δυσμενή περιστατικά που εμπλέκουν την
χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων & εξοπλισμού. Δύναται επίσης να εκδίδει, μετά από αίτηση
των προμηθευτών και έλεγχο της τεκμηρίωσης βεβαίωση συμμόρφωσης της τεκμηρίωσης,
σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
Οι μονάδες υγείας Μονάδες Υγείας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι προβαίνουν

σε όλες τις

συστηματικές ενέργειες, από την προμήθεια μέχρι την απόσυρση μετά την ολοκλήρωση του
κύκλου ζωής, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων

και

εξοπλισμού

και

να

συμμετέχουν

ενεργά

στην

επαγρύπνηση

για

τα

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο συνέργιας των μονάδων υγείας με

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

118

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

την Αρμόδια Αρχή για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. ΑΕ, για την συνολική
διαχείριση των κινδύνων.

2.7.3.2 Εθνικό Πλαίσιο Διαχείρισης Βιοϊατρικης Τεχνολογίας
Στόχος είναι σταδιακά να διασυνδεθούν - στα πλαίσια του αντιστοίχου συστήματος
διαλειτουργικότητας – όλα τα επί μέρους διαχειριστικά συστήματα τα οποία συγκεντρώνουν και
επεξεργάζονται κοινά σύνολα πληροφορίας που αφορούν σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα ώστε να
καταστεί δυνατή η εποπτεία και ο έλεγχος της ασφάλειας τους σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής
τους, να υποστηριχθούν οι μονάδες υγείας κατά την χρήση και διαχείριση του εξοπλισμού και
περαιτέρω να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των προμηθειών.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΑΓΟΡΑ

ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ &
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύστημα Καταγραφής
και Παρακολούθησης

Προμηθευτές
Κατασκ/τές
Μοντέλα
GMDN

Πιστοποιητικά
Αρτιότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συστήματα
Διαχείρισης ΒΙΤ/ΟΠΣ

ΟΠΣ Ιατρικά
μηχανήματα
Αξιολόγηση
Προμηθευτών

ΚΕΠΥΣΥ/ΒΙΤ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ενιαίο Σύστημα
Διαχείρισης ΒΙΤ,

Ενιαίο Σύστημα
Διαχείρισης Προμηθειών

Εγκρίσεις

Πρόγραμμα Προμηθειών
Εθνικό
κτηματολόγιο
Παρατηρητήριο
Τιμών

Έρευνα Αγοράς

ΟΠΣ
Φάρμακα

ΟΠΣ
Υγειονομικό
υλικό

Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές

Μηχανισμός Τυποποίησης

Ιδεατές
αποθήκες
EAN

Εκτέλεση Προγράμματος

Σχήμα 2.2 Διαγραμματική Απεικόνιση της ροής πληροφορίας μεταξύ φορέων και συστημάτων διαχείρισης

2.7.3.3 Σχέδιο νέου νόμου για τις προμήθειες
Από τον Απρίλιο του 2004 έχει εκπονηθεί το σχέδιο Νόμου για τις προμήθειες. Τα προβλήματα
που διαπιστώθηκαν ότι αντιμετώπιζε το σύστημα υγείας, τόσο σε ποιοτικό όσο και ποσοτικό
επίπεδο, οδήγησαν σε παράταση του χρόνου υποβολής του στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Το
σχέδιο Νόμου έχει τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση και θα κατατεθεί στη Βουλή άμεσα. Σε
πρώτη προτεραιότητα τέθηκε το ζήτημα της εξόφλησης των παλαιών υποχρεώσεων και ο
προσδιορισμός των αναγκών (ποσοτικά) των Νοσοκομείων. Αν δεν εξοφληθούν οι παλαιές
υποχρεώσεις στους προμηθευτές (<2004) και δεν προσδιοριστούν επακριβώς οι ανάγκες των
Νοσοκομείων δεν έχει έννοια να κατατεθεί νέο νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα εξετάζονται διάφορα
στοιχεία που σχετίζονται με τις τιμές μονάδος των υλικών. Δηλαδή εξετάζεται η δεύτερη
παράμετρος του κόστους προμηθειών που είναι η τιμή μονάδος, πρώτη παράμετρος είναι η
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

119

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ποσότητα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα καταγράφτηκαν δεδομένα προμηθειών φορέων του
εξωτερικού και ιδίως Νοσοκομείων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , συγκεντρώθηκαν στοιχεία
από διάφορους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και δρομολογήθηκαν λύσεις.
Ήδη έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται οι νέες τιμές ΦΕΚ σε τρεις μεγάλες κατηγορίες
αναλωσίμων υλικών
α) οστεοσύνθεσης, γναθοπροσωπικής χειρουργικής ,
β) βηματοδοτών, απινιδωτών, ηλεκτροδίων και άλλων υλικών καρδιοχειρουργικής ,
γ) φίλτρων τεχνητού νεφρού.
Οι τιμές στα υλικά αυτά μειώθηκαν τουλάχιστον 25% . Είναι έτοιμη προς δημοσίευση απόφαση
για τιμές στα υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης που εκκρεμούσε από το 1999 στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μειώσεις σε τιμές υλικών.
Επίσης το ΥΥΚΑ (βλέπε ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ, www.mohaw.gr, στην ενότητα «ρύθμιση χρεών
των νοσοκομείων») προχώρησε σε:
1) Απογραφή και αποτίμηση των αναλωσίμων υλικών, δηλαδή καταγράφηκε και αποτιμήθηκε η
αξία όσων υλικών παρέμεναν στις αποθήκες και σε άλλους χώρους των Νοσοκομείων. Η
απογραφή έγινε στα περισσότερα Νοσοκομεία για πρώτη φορά και ανέδειξε την τραγικότητα της
κατάστασης. Βρέθηκαν αποθέματα που αντιστοιχούσαν σε ανάγκες δεκάδων μηνών και υλικά που
είχαν λήξει από το 1997 και μετέπειτα. Με συστηματική δουλειά και κάθε είδους παρέμβαση τα
αποθέματα στα Νοσοκομεία δεν θα υπερβαίνουν τις 15- 20 ημέρες.
2) Καταγραφή και προσδιορισμός των αγορών γίνεται σχεδόν σε όλα τα Νοσοκομεία από την
1/1/2005 και τα πρώτα οριστικά στοιχεία θα εξαχθούν εντός του τρέχοντος έτους. Τα ετήσια
προγράμματα προμηθειών θα εκπονούνται στην επόμενη διετία χωρίς τις παρατυπίες του
παρελθόντος και χωρίς τις αποκλίσεις από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο.
3) Εγκατάσταση ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου όσο και από
άλλα Υπουργεία, απέδωσε τους πρώτους καρπούς και οι συστάσεις ή διώξεις θα γίνονται προς
κάθε κατεύθυνση και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.
4) Η σύσταση και λειτουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό
του νομοθετικού πλαισίου και στην εναρμόνιση του με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
5) Η ένταξη έργων προμηθειών στο Γ’ ΚΠΣ και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός συστήματος Logistics ,
η ανάπτυξη κωδικολογίου υλικών και η κατηγοριοποίηση Ιατρικών Μηχανημάτων θα συμβάλλουν
στην πληρότητα του νέου θεσμικού πλαισίου και στην αποτελεσματική εφαρμογή του.
6) από τις παραπάνω ενέργειες του ΥΥΚΑ έχουν προκύψει καταρχήν σημαντικές μειώσεις στα
χρέη των νοσοκομείων.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

120

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχήμα 2.3 χρέη νοσοκομείων ΕΣΥ 2002-2004

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά μέρη του νέου νομοσχεδίου «Προμήθειες και Εφοδιαστική
Αλυσίδα του ΕΣΥΚΑ» «Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών, Εφοδιαστική Αλυσίδα του
ΕΣΥΚΑ και λοιπές διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αλλά δεν έχει ακόμα γίνει μέρος
της νομοθεσίας. Έχουν ανακοινωθεί ορισμένες αλλαγές οι οποίες αναφέρονται στην αξιοποίηση
υφιστάμενων δομών του ΥΥΚΑ όπως η ΔΕΠΑΝΟΜ, το ΙΦΕΤ και το ΕΚΕΒΥΛ οι οποίοι θα
αναλάβουν σημαντικό ρόλο στο θέμα των προμηθειών. Μέχρι να οριστικοποιηθεί το νομοσχέδιο
οι προμήθειες γίνονται με βάση το Ν2955/2001 και τις τροποποιήσεις που έχουν επιφέρει οι νόμοι
Ν. 3329/Φ. 81Α/4.4.05 και N. 3527/Φ. 25Α/9.2.07. τον Μάιο του 2007 κατατέθηκε στην αρμόδια
επιτροπή το σχέδιο νόμου «προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ και άλλες
διατάξεις» το οποίο συνοπτικά εισάγει
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

121

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

8. Τη δημιουργία κεντρικής επιτροπής προμηθειών για όλες τις μονάδες υγείας με στόχο τη
κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η επιτροπή είναι εννεαμελής και υπάγεται
κατευθείαν στον Υπουργό.
9. Τη διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών από το Ινστιτούτο Φαρμαευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας - ΙΦΕΤ και τη ΔΕΠΑΝΟΜ ανάλογα με τα προς προμήθεια είδη (αρθρο 9 τα
είδη που αφορούν τον ΙΦΕΤ) και άρθρο 10 αυτά που αφορούν τη Δημόσια Επιχείρηση
Ανέργεσης Νοσηλευτικών Μονάδων – ΔΕΠΑΝΟΜ.
10. Τη δημιουργία εγκεκριμένου μητρώου προμηθευτών και υπηρεσιών το οποίο θα τηρείται
από το Εθνικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ).
11. Οι προκηρύξεις θα γίνονται με βάση τα Π.Δ. 394/96 και Π.Δ. 60 /2007
12. Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις 6 μηνών για την ολοκλήρωση των τρεχουσών
προμηθειών από τα νοσοκομεία
13. Δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά σχετικά με τη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
(ηλεκτρονικές προμήθειες και η όποια ελευθερία έγκειται στην ερμηνεία του Π.Δ.
60/2007.
14. το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης διαχωρίζει τους φορείς του από το
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης

Επιπτώσεις του νομοσχεδίου εφόσον ψηφιστεί:
5. Κεντροποεί κατά απόλυτο τρόπο της προμήθειες με σκοπό τον έλεγχο των δαπανών
6. Ενισχύει τρεις υφιστάμενους φορείς το ΙΦΕΤ, το ΕΚΕΒΥΛ και τη ΔΕΠΑΝΟΜ
7. Ειδικά όσον αφορά το ΕΚΕΒΥΛ αναμένεται να λάβει και τυπική μορφή το μητρώο
προμηθευτών το οποιο καταρτίζεται με χρηματοδότηση του ΕΠ της Κοινωνίας της
πληροφορίας
8. Αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίηση του νόμου καθώς το
διάστημα των μεταβατικών διατάξεων είναι μικρό. Για παράδειγμα δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί οι αναγκαίες προσλήψεις στους τρεις φορείς εντός 6 μηνών και κατά
συνέπεια θα δημιουργηθούν καθυστερήσεις στη δημοπράτηση ειδών πρώτης ανάγκης

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

122

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.8 Αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των θεσμικών
πλαισίων και θεσμικά εμπόδια στη χρήση ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα 2.8 αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας σε σχέση με αυτό της Ε.Ε.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

Η

ΥΓΕΙΑ

ΣΑΦΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΑ,

ΕΚΔΩΣΕΙ

Η

EHEALTH

ΜΟΝΟ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΧΕΙ
ΕΝΑ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΑΝ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ Η
ΠΟΡΕΙΑ

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΥ IASYS ΤΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ

ROADMAP

356/2004

ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2006

ΕΓΚΡΙΘΕΙ

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

ΤΗΝ

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΚΤΟΤΕ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΤΟΝ

ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ

ΟΤΙ

2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΑΠΟ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ

Η

Ε.Ε.

Η

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

EHEALTH COMPETENTCE
CENTRE
3. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΦΟΡΕ

ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ
ΜΕ

ΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΤΙΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
4. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Η ΑΛΛΑ
ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΑ

Ν 2472/97 ΚΑΙ ΟΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ

1.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

95/46/ΕΚ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ν.3471/2006
ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ
ΓΙΑ

ΤΟ

ΙΑΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

1.

ΔΕΝ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΑΡΚΩΣ

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
ΘΕΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

2002/58/ΕΚ

ΜΕ

ΠΟΥ
ΤΗΝ

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.
189

ΤΗΣ 18ΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

Ν. 3232/2004

ΥΠΑΡΧΕΙ

1.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ,
ΑΛΛΑ

ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Η

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΣ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

123

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΜΚΑ
ΣΔΙΤ

ΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ν 3389/2005

ΥΠΑΡΧΕΙ

1.

ΑΥΤΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ

ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΡΑΤΟΣ

ΣΕ

ΔΕΝ

ΚΡΑΤΟΣ

ΑΛΛΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΤΗΝ

ΕΙΝΑΙ

ΔΥΣΚΟΛΟ

ΝΑ
ΤΑ

ΑΛΛΑ

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ,

ΕΧΕΙ

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΑ

ΚΑΙ

Η

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

ΠΔ 60/2007

ΥΠΑΡΧΕΙ

1.ΔΕΝ

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ

2004/18/ΕΚ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2004/18/ΕΚ

ΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΣΤΗ

ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΤΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΥΚΑ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ

ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΣΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΣΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΑΤΑ

ΒΑΣΗ

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ
ΤΟΥ

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΕΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΟΥ

ΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ
ΕΞ

Ν242/97 ΓΙΑ ΤΙΣ

ΕΥΘΥΝΩΝ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ

ΤΗΣ

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΛΗΨΕΩΝ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

124

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

3 Καταγραφή ερευνών, μελετών και άρθρων
3.1 Εισαγωγή.
Στα πλαίσια της δράσης αυτής έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης ερευνών,
μελετών και άρθρων που έχουν καταρτιστεί την τελευταία 5ετία σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό και
αναφέρονται αποκλειστικά ή μερικώς στη διάδοση και τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι πηγές άντλησης των μελετών / ερευνών που εκπονήθηκαν την τελευταία 5ετία σε Εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν μεταξύ άλλων η ΚτΠ Α.Ε., οι 17 Δ.Υ.ΠΕ. (πλέον 7 από τον
Φεβρουάριο του 2007), το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δικτυακός τόπος του
eBusiness Forum, το CEN/ISSS Standardization eHealth Focus Group, η Ελληνική Εταιρία
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, τα εργαστήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (όπως το εργαστήριο
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) που σχετίζονται με την ιατρική
πληροφορική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκοί Φορείς για την Τηλεματική στην Υγεία (π.χ.
EHTEL, κλπ.).
Οι μελέτες που συγκεντρώθηκαν άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων:
1. Νέες τάσεις στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας
2. Προϋποθέσεις, παράγοντες επιτυχίας ή/και εμπόδια στη διείσδυση των ΤΠΕ στο χώρο της
υγείας
3. Διείσδυση των ΤΠΕ στο χώρο της Υγείας
4. Θέματα που άπτονται της τεχνολογίας (προτυποποίηση, νέες πρακτικές, κλπ)
5. Κείμενα που αφορούν βέλτιστες πρακτικές
6. Διάχυση και χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις σημαντικές μελέτες που εξετάστηκαν αναλυτικά και
ουσιαστικά αποτυπώνουν την Εθνική ευρωπαϊκή διάσταση των ΤΠΕ στην Υγεία. Στο παράρτημα
υπάρχει αναλυτικός κατάλογος μελετών και ερευνών οι οποίες είναι άνω των 350..
1. Παραδοτέο

Ομάδας

εργασίας

Z-3

του

business

Forum:

«Διαλειτουργικότητα

πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία – Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση:ανάγκες
τελικών χρηστών»
2. Παραδοτέο Ομάδας εργασίας Γ-3 του eBusiness Forum: «Έξυπνες κάρτες»
3. Παραδοτέο Ομάδας εργασίας Ε-3

του eBusiness Forum: «Ηλεκτρονικές πληρωμές:

Προβλήματα και προοπτικές»
4. Παραδοτέο Ομάδας εργασίας Θ-1 του eBusiness Forum: «Ηλεκτρονικές Προμήθειες»

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

125

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

5. Παραδοτέο Ομάδας εργασίας Ε-2 του eBusiness Forum: «Ηλεκτρονικές Υπογραφές και
Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης (Τεχνική & Νομική προσέγγιση)»
6. Παραδοτέο του CEN/ISSS Standardization eHealth Focus Group: «Current and future
standardization issues in the e-Health domain: Achieving interoperability»
7. High Level Committee on Health, “Final Report of the Health Telematics Working Group
of the High Level Committee on Health”
8. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: eEurope 2002
(ηλεκτρονική Ευρώπη 2002) : ποιοτικά κριτήρια για τους ιστοτόπους πουβαφορούν την
υγεία, Βρυξέλλες, 29.11.2002, COM(2002) 667 τελικό
9. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: ηλ-υγεία
(ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους
πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας, Βρυξέλλες,
30.4.2004, COM(2005) 356 τελικό
10. Directorate General for Research, Directorate A, Division Industry, Research, Energy,
Environment and Scientific and Technological Options Assessment (STOA): A EUROPEAN
HEALTH CARD - Final Study, Luxembourg, March 2001 PE 296.701/Fin.St.
11. Αναφορές του έργου “eHealth ERA”

Επιπροσθέτως,

εξετάστηκαν

τα

αποτελέσματα

και

καταγράφηκαν

τα

ερευνητικά

έργα

ηλεκτρονικής υγείας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Το φάσμα δράσεων των ερευνητικών
αυτών έργων είναι ενδεικτικό αντίστοιχα και για τις τάσεις τις τεχνολογίας και εξέλιξη των
υπηρεσιών και δυνατοτήτων ηλεκτρονικής υγείας.

Πηγές άντλησης πληροφοριών για τα

υλοποιημένα ή/και σε εξέλιξη ερευνητικά έργα αποτελούν ο κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
κόμβος για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ο αντίστοιχος
ελληνικός Ιστοχώρος), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (και το Υπουργείο
Ανάπτυξης), το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ΚτΠ ΑΕ και λοιποί φορείς ΕΤΑ,
καθώς

και

τα

προγράμματα

όπως

και

οι

μελέτες

αποτίμησης

των

προγραμμάτων

συγχρηματοδότησης ερευνητικών έργων.

3.2 Παρουσίαση
μελετών

των

ευρημάτων

της

καταγραφής

των

Για τις ανάγκες του έργου καταγράφηκαν 384 μελέτες ή άρθρα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν στις
παρακάτω κατηγορίες
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

126

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαλειτουργικότητα
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Ηλεκτρονικές προμήθειες
ΣΔΙΤ
Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας
Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
Ηλεκτρονική αποπληρωμή υπηρεσιών υγείας
Τηλεϊατρική
Ηλεκτρονική κλείσιμο ραντεβού
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Πίνακας 3.4 Αριθμός μελετών ανά κατηγορία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
54

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1

ΣΔΙΤ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

12

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

3

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
226

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

0

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

5

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

71

ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

3

384

127

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαλειτουργικότητα

Αριθμός Μελετών ανα Κατηγορία

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Ηλεκτρονικές προμήθειες
ΣΔΙΤ
Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας
Πληροφοριακά συστήματα
νοσοκομείων
Ηλεκτρονική αποπληρωμή
υπηρεσιών υγείας
Τηλεϊατρική
Ηλεκτρονική κλείσιμο ραντεβού
Προστασία προσωπικών
δεδομένων
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Άλλες κατηγορίες

Πίνακας 3.5 κατηγοριοποίηση μελετών με βάση τη προέλευση
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

110

Ε.Ε.

198

ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

76

ΣΥΝΟΛΟ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

384

128

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας 3.6 κατηγοριοποίηση μελετών με βάση τη χρονολογία παράδοσης
ΈΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

<2002

37

2002

11

2003

52

2004

65

2005

92

2006

69

2007

30

ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ

28

ΣΥΝΟΛΟ

384

3.3 Ευρωπαϊκά έργα eHealth και ελληνικές συμμετοχές

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

129

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα ερευνητικά έργα σε eHealth στο εν λόγω πρόγραμμα στα
οποία υπήρχα Ελληνκές σημμετοχές. Στα παραρτήματα υπάρχουν αναλυτικές αναφορές στα έργα
αυτά. Τα ερευνητικά έργα αποτελούν βασικό εργαλείο για την Ε.Ε. για τη χάραξη πολιτικής ενώ
πολλά από τα έργα αυτά (όπως π.χ. τα eHealth ERA, eHealth Impact, κλπ0 αφορούν κατεξοχήν
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ για την Ε.Ε. για τον σκοπό αυτό η λίστα των έργων αυτών παρατίθεται στο
κεφάλαιο 3 ως το καταλληλότερο.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

130

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΚΡΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΈΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ADVANCED
AIDMAN

ΕΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΑΙΤΥ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,

INFORMATION

1999-

DISTRIBUTED MEDICAL

2000

ETEN

ACCESS NETWORK

INTELLIGENT
TECHNOLOGY SYSTEMS
SA, ERGO AE, ΥΥΚΑ

A COST-EFFECTIVE
SOLUTION FOR
C-MONITOR

PERSONALISED PATIENT
COMPLIANCE

20022003

ETEN

ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, DATAMED
ΑΕ

MONITORING
COLLABORATIVE
PLATFROM FOR
SUPPORTING
CLINIC

KNOWLEDGE
MANAGEMENT

20052006

ETEN

ANKO, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ

PROCESSES IN THE
HEALTHCARE SECTOR
UTILISATION OF

BUSINESS ARCHITECTS,

DIGITAL ECONOMY
E-MED

TECHNIQUES FOR THE

2001-

REIMBURSEMENT OF

2002

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ &

ETEN

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΕ,

MEDICAL SERVICES

ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ

ACROSS EUROPE
OPEN VIRTUAL
ENVIRONMENT FOR
E-OPENDAY

RESEARCH, BUSINESS
AND PUBLIC

20032004

ETEN

GREEK LIFE INSURANCE
CO. S.A

RESOURCES
COST-EFFECTIVE
HEALTH SERVICES FOR
E-VITAL

INTERACTIVE

2002-

CONTINUOUS

2004

ETEN

ΙΝΑ ΑΕ, ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ,
ΕΜΠ ΕΠΙΣΕΥ

MONITORING OF VITAL
SIGNS PARAMETERS
EPOS
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

E-PROCUREMENT

2005-

ETEN

PC SYSTEMS AE, ΙΝΑ ΑΕ,
131

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
OPTIMIZED SYSTEM FOR

EURODONOR

2006

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ,

THE HEALTHCARE

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

MARKETPLACE

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΕΙΟΥ

EUROPEAN DONORS

2003-

AND ORGANS REGISTRY

2004

ETEN

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

UNIVERSAL SERVICE
FOR MANAGING AND
FOR ALL

MONITORING CARDIAC

2006-

AND PSYCHOLOGICAL

2007

ETEN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ALTEC AE,

HEALTH OF EUROPEAN
CARDIAC PATIENTS
REMOTE HEALTH
MONITORING WITH
HEALTHWEAR

WEARABLE NONINVASIVE MOBILE

20062008

ETEN

COSMOTE AE, ATKOSOFT
AE, B’ ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

SYSTEM
IMPROVING CYSTIC
FIBROSIS & CARDIAC
VALVES PATIENTS
ICARE

AUTONOMY THRU
REMOTE E-

20062008

ETEN

ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

AUSCULTATION
SERVICES
QUALITY HEALTHCARE
INTERLIFE

MANAGEMENT AND

2004-

WELL-BEING THROUGH

2005

ETEN

NETSMART A.E., ΕΜΠ
ΕΠΙΣΕΥ, ΑΠΘ

INTERLIFE SERVICES
INTEGRATION OF
ΟΤΕ ΑΕ, ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΝ

REGIONAL
IREMMA

ENVIRONMENT

2002-

MONITORING AND

2004

ETEN

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

MANAGEMENT FOR
ASTHMA
LINKING HEALTH
LINKCARE

PROFESSIONALS IN

2005-

EMERGING CARE

2007

ETEN

ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ

ENVIRONMENTS
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

132

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
MEDICAL
COLLABORATION
MED-CONTINET

ENVIRONMENT FOR

2002-

CONTINUITY OF CARE

2003

ETEN

ΟΤΕ ΑΕ, ATKOSOFT AE, Β’
ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

THROUGH NETWORKED
SERVICES

MEDASHIP

MEDICAL ASSISTANCE

2002-

FOR SHIPS

2003

ETEN

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ

A COST EFFECTIVE
SOLUTION FOR REMOTE
MEDISIGNAL

MONITORING, SUPPORT

2001-

AND CONSULATION IN

2002

ETEN

EGH, DATAMED SA, IMEDICA, ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ

THE HEALTH CARE
SECTOR
MULTIMEDIA HEALTH
MELIC

INFORMATION FOR
CITIZENS

19981999

ETEN

ΙΝΒΙΤ

ETEN

ΑΠΘ

ETEN

ΑΠΘ, ΙΚΑ

TRANS-EUROPEAN
NETC@RDS

ACCESS TO HEALTH

2002-

SERVICES FOR MOBILE

2003

CITIZENS
DEMONSTRATORS OF
SMART CARDS AND
NETC@RDS FOR EEHIC

NETWORK SOLUTIONS

2004-

FOR EUROPEAN HEALTH

2006

INSURANCE CARD
ELECTRONIFICATION.
PERSONAL ELECTRONIC
PEHR

HEALTH RECORD

2004-

SERVICES FOR THE

2006

ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, Α’ΔΥΠΕ

ETEN

ΑΤΤΙΚΗΣ, INFORM ΛΥΚΟΣ
ΑΕ

MOBILE CITIZEN
SAFE MEDICATION
THROUGH
PHARMACOV

PHARMACOVIGILANCE
AND COMPLIANCE

20052007

ETEN

REAL CONSULTING AE,
GLAXOSMITHKLINE AEBE

MONITORING
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

133

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ERGO AE, ΓΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ,

REMOTE DIAGNOSISM
MANAGEMENT AND
TELE-REMEDY

EDUCATION IN
CONGENITAL HEART

ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, ΓΝ
19981999

ETEN

ΠΑΤΡΑΣ, ESTTO HELLENIC PTT
CONSULTING

DISEASE

ORGANISATION S.A

TELECOMMUNICATIONSTEN-CARE

BASED HOME-CARE

1999-

SERVICES FOR

2000

ETEN

BIOTRAST AE, EXPERNET
AE,

EUROPEAN CITIZEN
TRANS-EUROPEAN
TEN-TELEMED

NETWORK FOR
TELEMEDICINE

19981999

ETEN

FORTHNET AE, ΙΤΕ

ETEN

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ

INTEROPERATION AND
ΤΗΕΝ

DEVELOPMENT OF

1999

SATELLITE NETWORKS

WIH

WARD IN HAND

20042006

ETEN

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ,
ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΑΕ, ΑΝΚΟ ΑΕ

NATURAL LANGUAGE
BASED DECISION
ALLADIN

SUPPORT IN

ΖΗΝΩΝ ΑΕ

2002

IST-FP6

2002

IST-FP6

2002

IST-FP6

ALTEC AE

2002

IST-FP6

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

NEUROREHABILITATIO
N
ASSEMBLING DATA AND
KNOWLEDGE AT THE
AMICA

POINT OF CARE TO
IMPROVE MEDICAL

ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, Β’ ΔΥΠΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ

DECISION MAKING AND
PREVENT ERRORS
A SEMANTIC WEB
SERVICE-BASED P2P
ARTEMIS

INFRASTRUCTURE FOR
THE INTEROPERABILITY
OF MEDICAL
INFORMATION SYSTEMS

AUBADE
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

A WEARABLE EMG

134

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
AUGMENTATION

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΚΟ ΑΕ

SYSTEM FOR ROBUST
BEHAVIOURAL
UNDERSTANDING
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΑΙΤΥ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

COMPUTATIONAL

ΑΠΘ, ΔΑΙΔΑΛΟΣ

INTELLIGENCE FOR
BIOPATTERN

BIOPATTERN ANALYSIS

2002

IST-FP6

IN SUPPORT OF

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ,
HELLENIC
TELECOMMUNICATION

EHEALTHCARE

AND TELEMATICS
APPLICATIONS COMPANY
S.A.

SIMULATION BASED
AUTOMATED
DIAGNOSIS,
CARDITIS

TREATMENT AND

2002

IST-FP6

HITECHSNT, BEQUEST

2002

IST-FP6

HITECHSNT

PROGNOSIS OF
CARDIOVASCULAR
DISEASES
AN INTELLIGENT
SUPPORT
ENVIRONMENT TO
CARE-PATHS

IMPROVE THE QUALITY
OF DECISION
PROCESSES IN HEALTH
COMMUNITIES
BUILDING KNOWLEDGE
DRIVEN AND

SPIRIT

DYNAMICALLY
COCOON

ADAPTIVE NETWORKED

2002

IST-FP6

COMMUNITIES WITHIN

A.E.,

EUROPEAN

DYNAMICS,
ΗΠΕΙΡΟΥ,

ΔΥΠΕ
EMPHASIS

SYSTEMS AE

EUROPEAN HEALTHCARE
SYSTEMS
DICOEMS

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

A DIAGNOSIS
COLLABORATIVE

2002

IST-FP6

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ

135

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ENVIRONMENT FOR
MEDICAL RELEVANT
SITUATIONS
KNOWLEDGE SHARING
AND DECISION
DOC@HAND

SUPPORT FOR

2002

IST-FP6

ΑΝΚΟ ΑΕ

2002

IST-FP6

ITE

HEALTHCARE
PROFESSIONALS
STRUCTURING
EUROPEAN BIOMEDICAL
INFOBIOMED

INFORMATICS TO
SUPPORT
INDIVIDUALISED
HEALTHCARE
A VIRTUAL REALITY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

INTELLIGENT MULTIINTREPID

SENSOR WEARABLE

2002

IST-FP6

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,

ΠΑΛΛΑΔΙΟ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

SYSTEM FOR PHOBIAS
TREATMENT
PLATFORM FOR WIDE
SCALE INTEGRATION
NOESIS

AND VISUAL

2002

IST-FP6

2002

IST-FP6

2002

IST-FP6

REPRESENTATION OF

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΛΙΚΑΡ

MEDICAL INTELLIGENCE
DECISION SUPPORT
AND KNOWLEDGE
PALLIANET

DRIVEN
COLLABORATIVE

ENET

SOLUTIONS-

LOGICOM S.A.

PRACTICES IN
PALLIATIVE CARE
SEMANTIC
SEMANTICMINING

INTEROPERABILITY AND
DATA MINING IN

EUROPEAN DYNAMICS

BIOMEDICINE

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

136

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4 Καταγραφή & παρουσίαση των επιχειρησιακών
σχεδίων
και
υφιστάμενων
και
προγραμματιζόμενων δράσεων σε Ευρωπαϊκό &
Εθνικό επίπεδο
4.1 Εισαγωγή
Στα πλαίσια αυτής της δράσης έγινε αποτύπωση και παρουσίαση των κειμένων των
επιχειρησιακών σχεδίων όπως και των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων δράσεων και
πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν στοιχεία για τα

υφιστάμενα έργα ΤΠΕ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Κοινωνία της
Πληροφορίας» και «Υγεία – Πρόνοια» του Γ’ ΚΠΣ (δηλ. στα πλαίσια αυτών των Δράσεων και
Προσκλήσεων των αντίστοιχων ΕΥΔ).
Αναφέρονται τα εξής στοιχεία για την κάθε περίπτωση:

Σύνδεση των δράσεων με τις σχετικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες

Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου και κόστους

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και βαθμός ολοκλήρωσης

Αξιολόγηση προβλημάτων και κρίσιμων θεμάτων

Αξιολόγηση και επιπτώσεις των δράσεων στη διείσδυση των ΤΠΕ στους τομείς υπό
εξέταση

Πηγές άντλησης σχετικών πληροφοριών ήταν η ΚτΠ Α.Ε., το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύσης και οι 7 Δ.Υ.ΠΕ., για την καταγραφή των δράσεων και έργων πληροφορικής στα
πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Υγεία-Πρόνοια»
του Γ’ ΚΠΣ. σε εθνικό επίπεδο για τις περιόδους 2000-2006 και την προγραμματική 2007-2013.
Για τη συλλογή του υλικού το Παρατηρητήριο για τη Κοινωνία της Πληροφορίας έστειλε επιστολές
στους φορείς ζητώντας να οριστούν πρόσωπα επικοινωνίας. Μέχρι και την κατάθεση της πρώτης
έκδοσης του παραδοτέου εκπρόσωποι είχαν οριστεί σε 3 από τις 7 ΔΥΠε, ενώ έγινε επικοινωνία με
στελέχη της ΚτΠΑΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχειρισης για το ΕΠ της ΚτΠ. Κατά συνέπεια τα
στοιχεία θα επικαιροποιηθούν στην επόμενη έκδοση του παραδοτέου.
Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ο κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεικτικά αναφέρονται οι διαδικτυακοί
τόποι της Γενικής Διεύθυνσης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γενικής Διεύθυνσης για
τη Δημόσια Υγεία) και λοιπές επιμέρους πηγές όπως το eBusinessWatch (Υγεία), European
Committee

for

Standarization

(http://www.cenorm.be/CENORM/BusinessDomains/businessdomains/healthcare/i
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

137

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ndex.asp), Information Society Technologies (http://cordis.europa.eu/ist/ka1/health/),
European Public Health Alliance (http://www.epha.org), European Federation of Medical
Informatics

(http://www.efmi.org/),

(http://www.ehto.org/),
International

Euro

Society

Health

European
Net

of

Health

Telematics

Observatory

(http://www.eurohealthnet.org/),

Telemedicine

and

eHealth

(http://www.isft.net/cms/index.php?_8wp), κ.ά.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάστηκαν οι πρωτοβουλίες και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και επιμέρους χωρών που πρωτοπορούν σε συγκεκριμένες δράσεις (π.χ. Σλοβενία με την
υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Κάρτας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας) για τις εξής θεματικές ενότητες:
Διαλειτουργικότητα
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Ηλεκτρονικές προμήθειες
ΣΔΙΤ
Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας
Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
Ηλεκτρονική αποπληρωμή υπηρεσιών υγείας
Τηλεϊατρική
Ηλεκτρονική κλείσιμο ραντεβού
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκαν τα πλάνα δράσης του eEurope 2005 και της πρωτοβουλίας της
ΕΕ «i2010».
Σε εθνικό επίπεδο μελετήθηκαν:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Τα αντίστοιχα σχέδια για την προγραμματική περίοδο 2007-2013

4.2 Παραδείγματα σχεδίων άλλων ευρωπαϊκών κρατών
Στον πίνακα 4.1 αναφέρονται οι προτεινόμενες στρατηγικές από τα κράτη μέλη για την
ηλεκτρονική υγεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως οι στρατηγικές αυτές καλύπτουν και τα
θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ασφάλισης.

Πίνακας 4.1 Στρατηγικές των ευρωπαϊκών Χωρών στην ηλεκτρονική υγεία
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

138

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΩΡΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (ΠΗΓΗ EHEALTH ERA)
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ HTTP://WWW.CHIPKARTE.AT/

ΒΕΛΓΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HL7
ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WWW.HEALTH.FGOV.BE/TELEMATICS

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ 2006

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΟΓΩ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 2006. Ο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ 2007.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HTTP://WWW.MOH.GOV.CY/MOH/MOH.NSF/COMPUTER_EN/COMPUTER_EN?OPENDOCUMENT
/
ΤΣΕΧΙΑ

ΔΡΑΣΗ «NATIONAL ACTION PLAN EEUROPE+ CZECH REPUBLIC, 2002» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΕΙΔΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΥΓΕΙΑ.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ

ΑΠΟ

ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

HTTP://WWW.MICR.CZ/,

HTTP://

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HTTP://

HTTP://WWW.MZCR.CZ/, HTTP://WWW.IZIP.EU
ΔΑΝΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

ΦΟΡΕΙΣ

ΟΠΩΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΣΕ

ΔΗΜΟΙ,
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
ΕΝΑ

ΣΗΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΕΘΝΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ

ΓΙΑ

ΣΤΟΝ
ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (MEDCOM). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
NATIONAL IT STRATEGY 2003-2007 FOR THE DANISH HEALTH CARE SERVICE.NATIONAL
BOARD OF HEALTH - THE MINISTRY OF THE INTERIOR AND HEALTH,MAY 2003. AVAILABLE
ONLINE AT:
HTTP://WWW.SST.DK/PUBL/PUBL2004/NATIONAL_IT_STRATEGY.PDF
DANISH NATIONAL BOARD OF HEALTH:
HTTP://WWW.SST.DK/DEFAULT.ASPX?LANG=EN
MEDCOM - THE DANISH HEALTHCARE DATA NETWORK.
HTTP://WWW.MEDCOM.DK/WM109991
SUNDHED.DK - THE DANISH NATIONAL HEALTH PORTAL.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

139

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

HTTP://WWW.SUNDHED.DK
ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ
ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2006-2015».
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ.

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
(99% ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΧΟΥΝ Η/Υ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;
EHEALTH IN ESTONIA (MAY, 2006) BY KRISTIINA REBANE, MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF
ESTONIA: WWW.EHEALTHCONFERENCE2006.ORG/PDF/REBANE.PDF
THE

MINISTRY

OF

SOCIAL

AFFAIRS

(MOSA),

ESTONIA

WEB

SITE:

HTTP://WWW.SM.EE/ENG/PAGES/INDEX.HTML
ΦΙΛΑΝΔΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1996, ΕΝΩ ΤΟ 2006 ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;
HEALTH SERVICES IN FINLAND. FINNISH MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS.
HTTP://WWW.STM.FI/RESOURCE.PHX/ENG/SUBJT/HEALT/HSERV/INDEX.HTX
HEALTHCARE POLICY REFERENCE LIST. MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH.
HTTP://WWW.STM.FI/RESOURCE.PHX/ENG/SUBJT/HEALT/INDEX.HTX

ΓΑΛΛΙΑ

CPS (CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTE – HEALTH PROFESSIONAL CARD), 2003 ΑΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (SESAME I)
SESAM-VITALE SYSTEM USES A MICROPROCESSOR CARD (CARTE VITALE) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (FEUILLES DE SOINS ÉLECTRONIQUES, FSE)
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ JUPPE ΤΟ 1996.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
HTTP://WWW.SANTE.GOUV.FR/HTM/DOSSIERS/T2A/DOC_PDF/EHEALTH_FRANCE2.PDF#SEA
RCH=%22%22E-HEALTH%20IN%20FRANCE%22%22
HTTP://WWW.ASSEMBLEE-NATIONALE.FR/12/PDF/RAP-OFF/I1686-T1.PDF
HTTP://WWW.EUSEREU.ORG/EUSER_EHEALTHCOUNTRYBRIEF.ASP?CASEID=2220&CASETITLEID=1061&MENUID=

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

140

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

118
HTTP://WWW.LEGISLATION.CNAV.FR/TEXTES/LOI/TLRLOI_2004810_13082004.HTM
HTTP://WWW.HANBULTECH.COM/HANBULTECH/FR/DOWNLOAD/29_JUIN/PRESENTATION%2
0DGE-STSI%202.PDF
HTTP://WWW.ADMI.NET/LITERACY/PAGSI/
HTTP://WWW.D-M-P.ORG/
HTTP://WWW.GIP-CPS.FR/UK/INTRO/INDEX.HTML
HTTP://WWW.SESAM-VITALE.FR/PROGRAMME/PROGRAMME_ENG.ASP
HTTP://WWW.NETCARDS-PROJECT.COM/INDEX.PHP
HTTP://WWW.SANTE.FR
HTTP://WWW.PLANCANCER.FR/
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

THE GERMAN EHEALTH STRATEGY, 2005 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALE SICHERUNG (2005): THE GERMAN
EHEALTH STRATEGY. BERLIN/BONN, JULY.
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT (FEDERAL MINISTRY FOR HEALTH)
HTTP://WWW.BMG.BUND.DE
GESELLSCHAFT FÜR TELEMATIK
HTTP://WWW.GEMATIK.DE
ELECTRONIC HEALTH CARD
HTTP://WWW.DIMDI.DE/STATIC/DE/EHEALTH/KARTE/INDEX.HTM;
HTTP://WWW.DIE-GESUNDHEITSKARTE.DE/

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑ , 2003
- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗEHEALTH, 2004
- ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (300.000 ΚΑΡΤΕΣ ΤΟ 2005).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
HUNGARIAN INFORMATION SOCIETY STRATEGY, HEALTH AND SOCIAL SERVICES
HTTP://WWW.ESKI.HU/EPROGRAM/ENGLISH/MITSESZ.PDF
EHEALTH IN HUNGARY – A SHORT INTRODUCTION
HTTP://WWW.ESKI.HU/EPROGRAM/ENGLISH/ENGLISH_INDEX.HTM

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

141

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟ 2005 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ HEALTH SERVICE
EXECUTIVE (HSE) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
EMBEDDING THE E IN HEALTH
HTTP://WWW.HEBE.IE/PUBLICATIONS/SUBJECTAREA/INFORMATIONCOMMUNICATIONTECHN
OLOGY/ICTSTRATEGY/FILETOUPLOAD,1933,EN.PDF
NATIONAL HEALTH INFORMATION STRATEGY
HTTP://WWW.DOHC.IE/ISSUES/HEALTH_STRATEGY/

ΙΤΑΛΙΑ

NEW NATIONAL HEALTHCARE INFORMATION SYSTEM (NSIS), 02/2001
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
MINISTERIO DELLA SALUTE
HTTP://WWW.MINISTEROSALUTE.IT/NSIS/NSIS.JSP
STRATEGIA ARCHITETTURALE PER LA SANITÀ ELETTRONICA
WWW.INNOVAZIONE.GOV.IT/ITA/STRUTTURA/DIPARTIMENTO/PROGETTI/ALLEGATI/TSEIBSE_STRATEGIA_ARCHITETTURALE.PDF
TSE
HTTP://WWW.SANITAELETTRONICA.GOV.IT/XOOPS/

ΛΕΤΟΝΙΑ

“EHEALTH IN LATVIA, 2005
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LATVIA
HTTP://WWW.VM.GOV.LV
HEALTH COMPULSORY INSURANCE STATE AGENCY
HTTP://WWW.VOAVA.GOV.LV
E-LATVIA 2005-2008
HTTP://WWW.EPS.GOV.LV

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

“EHEALTH STRATEGY FOR 2005-2010
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
HTTP://WWW.SAM.LT
ELEKTRONINES

SVEIKATOS

STRATGIJA

2005-2010

(HEALTH

ECONOMICS

CENTRE:

LITHUANIAN E-HEALTH STRATEGY)
HTTP://WWW.SAM.LT/IMAGES/DOKUMENTAI/ESVEIKATA/ESVEIKATA_STRATEGIJA_
WEB020.DOC
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

142

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, WWW.MS.ETAT.LU
MINISTERE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, WWW.MSS.ETAT.LU
ELUXEMBOURG,A SPECIALISED BODY WHICH COORDINATES ICT PROGRAMS,ASSISTS AND
IMPLEMENTS EGOVERNMENT PROJECTS UNDER THE AUTHORITY OF THE MINISTRY OF
PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE REFORM, WWW.ELUXEMBOURG.LU
HEALTHNET LUXEMBOURG(R),

A

SECURE TELEMATIC

NETWORK

FOR

HEALTHCARE

PROFESSIONALS IN THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG, WWW.HEALTHNET.LU
ΜΑΛΤΑ

NATIONAL EHEALTH VISION AND STRATEGY, 2006
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
MINISTRY FOR HEALTH, THE ELDERLY, AND COMMUNITY CARE, EHEALTH PORTAL,
HTTP://WWW.EHEALTH.GOV.MT
EHEALTH

MALTA,

HTTP://WWW.SAHHA.GOV.MT/SHOWDOC.ASPX?ID=378&FILESOURCE=4&FILE=EHEALTH.PD
F
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ NATIONAL IT INSTITUTE FOR HEALTHCARE
(NICTIZ)
ΝATIONAL

INFRASTRUCTURE

FOR

HEALTHCARE

(AORTA),

2006.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ICT

IN

DUTCH

HEALTHCARE,

HTTP://WWW.MINVWS.NL/IMAGES/ICT-IN-NL_TCM20-

108136.PDF
MINISTRY OF HEALTH,WELFARE AND SPORT, WWW.MINVWS.NL
NATIONAAL ICT INSTITUUT IN DE ZORG, WWW.NICTIZ.NL
ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ CENTRE FOR HEALTHCARE
INFORMATION SYSTEMS, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.
«POLAND – EHEALTH STRATEGY FOR 2004 – 2006», 2004, «STRATEGY OF INFORMATION
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN HEALTH CARE AND INTRODUCTION OF THE EUROPEAN
HEALTH INSURANCE CARD», 2005.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: HTTP://WWW.MZ.GOV.PL/, HTTP://WWW.CSIOZ.GOV.PL/,
HTTP://WWW.ZOZ.ORG.PL/, HTTP://WWW.REJESTRZOZ.GOV.PL/RZOZ/

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

143

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

HEALTH PORTAL OF THE MINISTRY OF HEALTH, HTTP://WWW.PORTALDASAUDE.PT
HEALTH DIRECTORATE GENERAL, WWW.DGS.PT
CITIZENS CARD, WWW.CARTAODOCIDADAO.PT
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΗΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, HTTP://WWW.MS.RO/
MINISTRY

OF

COMMUNICATIONS

AND

INFORMATION

TECHNOLOGY,

HTTP://MCTI.RO/INDEX.PHP?L=1
NATIONAL HOUSE OF HEALTH INSURANCE, HTTP://WWW.CASAN.RO/
ROMANIAN SOCIETY OF MEDICAL INFORMATICS, HTTP://MEDINFO.UMFT.RO/RSMI/
ΣΛΟΒΑΡΙΑ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΟ 2006
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ «EHEALTH ROADMAP AND ACTION PLAN» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΩΣ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ EHEALTH RELATED ‘THINK-TANK.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: HTTP://WWW.GOV.HEALTH.SK

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «EHEALTH2010» ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, MINISTRY OF HEALTH,
HTTP://WWW.MZ.GOV.SI/INDEX.PHP?ID=713&L=1 EHEALTH2010 – STRATEGIC PLAN FOR
THE SLOVENIAN HEALTH SECTOR INFORMATISATION, MINISTRY OF HEALTH OF REPUBLIC
OF SLOVENIA, DECEMBER 2005
HEALTH INSURANCE CARD, HTTP://WWW.ZZZS.SI/KZZ/ANG/HIC_INDX.HTM

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ HEALTH ON LINE 2010, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 2005
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: PLAN FOR QUALITY IN THE NATIONAL HEALTH SYSTEM:
HTTP://WWW.MSC.ES/EN/NOVEDADES/DOCS/PLANCALIDADSNS.PDF
PLAN AVANZA: HTTP://WWW.PLANAVANZA.ES/INDEX.HTML

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ο ΦΟΡΕΑΣ CARELINK ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ. ΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
NATIONAL STRATEGY FOR EHEALTH. S2006.019, MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL
AFFAIRS,MAY 2006
HTTP://WWW.SWEDEN.GOV.SE/CONTENT/1/C6/06/43/24/F6405A1C.PDF
PLAN OF ACTIVITIES THE SWEDISH GOVERNMENT STRATEGY GROUP ON IT POLICY.
MINISTRY OF INDUSTRY, EMPLOYMENT AND COMMUNICATIONS, DECEMBER 2005
HTTP://WWW.SWEDEN.GOV.SE/CONTENT/1/C6/02/24/11/167F9CE7.PDF

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

144

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

SJUNET -THE SWEDISH HEALTHCARE NETWORK
HTTP://WWW.ITSWEDEN.COM/DOCFILE/31930_SJUNET_THE_SWEDISH_HEALTHCARE_NET
WORK.PDF
CARELINK HOME PAGE HTTP://WWW.CARELINK.SE/
ΗΝΩΜΕΝΟ

ΟΙ 4 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΗΖΟΥΝ ΤΟ Η.Β. (ΑΓΓΛΙΑ, ΣΚΟΤΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ:
DEPARTMENT

OF

HEALTH,

HTTP://WWW.DH.GOV.UK/POLICYANDGUIDANCE/INFORMATIONPOLICY/FS/EN
NHS CONNECTING FOR HEALTH, HTTP://WWW.CONNECTINGFORHEALTH.NHS.UK
DEPARTMENT OF HEALTH, SOCIAL SERVICES AND PUBLIC SAFETY (HPSS), INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY STRATEGY, HTTP://WWW.DHSSPSNI.GOV.UK/ICTSTRATEGY.PDF
DELIVERING

FOR

HEALTH,

HTTP://WWW.SCOTLAND.GOV.UK/RESOURCE/DOC/76169/0018996.PDF
NHS

WALES,

INFORMING

HEALTHCARE,

HTTP://WWW.WALES.NHS.UK/IHC/DOCUMENTS/IHC_A5-E.PDF

Στον πίνακα 4.2 γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης με βάση τις κατηγορίες που έχουν
επιλεγεί των στρατηγικών των χωρών της Ε.Ε.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

145

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας 4.2 Κατηγοριοποίηση στρατηγικών κρατών της Ε.Ε.
ΧΩΡΕΣ

EL
AT
BE

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥ
ΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

9
9
9

BG
CY
DK
DE
CZ
EE
FI
FR

9
9
9
9
9
9

HU
IE

9

IT
LV

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΣΔΙΤ

9

9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

9
9
9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΕΣ

9

9

9

LT

9

LU

9
9
9

MA
NL

9

9
9

PL
PT

9
9

RO

9

SK
SL
ES
SE
GB

9
9
9
9

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

9
9
9

9
9
9

9
9
9
9
9

9

ΠΛΗΡΟΦΟΡ
ΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤ
Α
ΝΟΣΟΚΟΜΕ
ΙΩΝ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ
ΑΠΟΠΛΗΡΩ
ΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

9

9

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙ

9
9
9
9
9
9

9
9

9

9
9
9

9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚ
ΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩ
Ν

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡ
ΑΦΗΣΗ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9

9
9

9
9
9

146

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4.3 Στρατηγικοί σχεδιασμοί στην Ελλάδα
4.3.1 Β’ ΚΠΣ και προγενέστερες δράσεις
Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής της πληροφορικής στα Ελληνικά νοσοκομεία έγινε με τα ΜΟΠ
(Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) Πληροφορικής (περίοδος 1990-1992) από τα οποία
αντλήθηκαν λίαν σημαντικά ποσά (περίπου 4 δις δραχμές) για τη μηχανοργάνωση των
νοσοκομείων, δυστυχώς χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ στον τομέα της
πληροφορικής οι σχετικές παρεμβάσεις ήταν μικρής κλίμακας και περιορίστηκαν στο επίπεδο του
σχεδιασμού. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με την εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων στο σύνολο των φορέων της Πρόνοιας, θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα
αποτελεσματικότερης διαχείρισης και άσκησης ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς του
συστήματος κοινωνικής φροντίδας και θα βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους πολίτες.
Οι δαπάνες για

Πληροφορική στην υγεία αφορούν κυρίως στην απορρόφηση των σχετικών

κονδυλίων από το Β’ Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης ως εξής:
6,5 δις δρχ. στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994 - 1999)

Αναβάθμιση Servers 9 Νοσοκομείων & Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής 14
Νοσοκομείων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Κ.Α.Β.

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για το Πιλοτικό Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς"

Τηλεϊατρική για απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας

Μελέτες για Αιμοδοσία & για συντονισμό - έλεγχο μεταμοσχεύσεων

Κωδικοποίηση Νόσων - Διαγνώσεων, Ιατρικών Πράξεων, Αντιδραστηρίων, Υγειονομικού
Υλικού

Αντιμετώπιση Προβλήματος 2000 «Millenium Bug» σε 128 Νοσοκομεία

Στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. υπάρχουν:

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

3960 πλήθος συστημάτων πληροφορικής (servers, pcs)

537 Πακέτα Λογισμικού Συστημάτων (System Software)

1124 Πακέτα Λογισμικού Εφαρμογών (Applications Software)

35 μονάδες τηλεϊατρικής

8500 τύποι εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, περίπου 50000 ιατρικά μηχανήματα

147

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
όπως είχε καταγραφεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τις
ανάγκες του Γ’ ΚΠΣ.

4.3.2 Το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
4.3.2.1 Περιγραφή υφιστάμενων δράσεων στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ
Σημαντικές παρεμβάσεις εφαρμογής ΤΠΕ στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής
Ασφάλισης βρίσκονται σε εξέλιξη στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας - ΚτΠ» και «Υγεία-Πρόνοια».
Στο πλαίσιο του Προγράμματος για την ΚτΠ (Μέτρο 2.6/27) υλοποιούνται και στις 7 υγειονομικές
περιφέρειες της χώρας σημαντικά έργα στον τομέα των υπηρεσιών υγείας που αφορούν:
ƒ

Τη διασύνδεση όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας της
περιφέρειας με ασφαλή πρόσβαση, ανταλλαγή και ολοκλήρωση της πληροφορίας
μεταξύ των διαφορετικών μονάδων παροχής φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μέσω ασφαλούς δικτύου που θα δημιουργηθεί για
το χώρο της υγείας από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

ƒ

Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου
(Hospital Information System – HIS) που θα εγκατασταθεί, θα παραμετροποιηθεί, θα
διασυνδεθεί με υφιστάμενες εφαρμογές διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών και θα
λειτουργήσει στα νοσοκομεία των Δ.Υ.ΠΕ

ƒ

Την εγκατάσταση και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
(ERP), το οποίο θα καλύπτει τις διαχειριστικές ανάγκες και τις διαδικασίες των Δ.Υ.ΠΕ,
των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας (προϋπολογισμοί, κοστολόγηση, αναλυτική
& γενική λογιστική, προμήθειες, μισθοδοσία, διαχείριση προσωπικού, λογαριασμοί
εισπρακτέοι και πληρωτέοι, πάγια, λογιστήριο, πρωτόκολλο, διαχείριση φαρμακείου,
διαχείριση αποθηκών – γραφείο υλικού, διαχείριση βιοϊατρικής τεχνολογίας και λοιπών
πόρων, γραφείο κίνησης – διαχείριση κλινών ασθενών, λογιστήριο ασθενών,
διαχείριση ραντεβού εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων, διαιτολογικό, επείγοντα
περιστατικά και εξωτερικά ιατρεία, ιατρικές πράξεις – ηλεκτρονικό παραπεμπτικό
κ.λπ.). Οι εφαρμογές που αφορούν τα νοσοκομεία θα καλύπτουν το διοικητικοοικονομικό

υποσύστημα

και

το

υποσύστημα

διαχείρισης

ασθενών

ενός

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου. Το ERP θα επικοινωνεί με
όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα (ιατρονοσηλευτικό, LIS και ΜIS) των νοσοκομείων
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

148

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

και κέντρων υγείας, μέσω διεθνούς πρωτοκόλλου διαλειτουργικότητας, προκειμένου
να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή τους σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα φορέα υγείας. Το
ERP σύστημα θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και θα παρέχει πλήρη κάλυψη στη
διαχείριση της καθημερινής εργασίας των εργαζομένων, πληροφόρηση και στατιστικά
προς το επιστημονικό προσωπικό και τη διοίκηση, μεγάλο επίπεδο ασφάλειας σε
επίπεδο δεδομένων και προσωπικού.
ƒ

Την υλοποίηση και λειτουργία περιφερειακών κέντρων δεδομένων (Data Centers)
στις Δ.Υ.Πε.

ƒ

Την κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό) σε όλες τις εφαρμογές και στις νέες μεθόδους εργασίας, βάσει των
πληροφορικών συστημάτων σε επίπεδο κλινικής και μονάδας υπηρεσιών υγείας.

Τα έργα αυτά (συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 70 εκ. €) αποσκοπούν στην
αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη και τον επαγγελματία, αλλά και στην
αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης των πόρων του ΕΣΥ και υποστηρίζουν ηλεκτρονικά
διαδικασίες όπως:
• Οικονομική διαχείριση των Δ.Υ.ΠΕ και προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών.
• Εισαγωγή ασθενών για νοσηλεία.
• Δημιουργία ηλεκτρονικού παραπεμπτικού.
• Δημιουργία ατομικών συνταγολογίων ανά ασθενή.
• Παραπομπής ασθενή για νοσηλεία.
• Έκδοση Εξιτηρίου ενός ασθενή.
• Εξυπηρέτηση ασθενών στα εξωτερικά και απογευματινά ιατρεία.
• Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
• Ραντεβού και αιτήσεις.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επιτυχή υλοποίηση των έργων, μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν:
• τη συγκρότηση ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας σε επίπεδο περιφέρειας.
• την ανάδειξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της δημόσιας υγείας σε βασικά
στοιχεία του συστήματος υγείας.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

149

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

• τη διοικητικό-οικονομική παρακολούθηση των μονάδων υγείας και της κεντρικής
υπηρεσίας των διοικήσεων υγειονομικής περιφέρειας της Ελλάδας.
• την πληροφοριακή οργάνωση που προβλέπεται να αποτελέσει το κέντρο επικοινωνίας
του πολίτη με τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
• την ορθολογική κατανομή και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και
οικονομικών πόρων του συστήματος υγείας.
• τη μείωση του λειτουργικού κόστους των μονάδων υγείας.
• την υποστήριξη των λειτουργιών των κέντρων υγείας ως αυτόνομων διοικητικών
μονάδων.
• τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.
• την εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού και πρόταση μέτρων για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.
• την αξιόπιστη εξαγωγή διαγνώσεων - αποφάσεων.
• τη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής των ασθενών.
• τη μείωση των άσκοπων εξετάσεων.
• την καλύτερη οργάνωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
• την αύξηση της παραγωγικότητας.
• τον προσδιορισμός του κόστους περίθαλψης μέσω της παρακολούθησης των κέντρων
κόστους.
• την ανάπτυξη βάσης για τη δημιουργία ολοκληρωμένου φακέλου υγείας ασθενούς.
• την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σήμερα, σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται αρκετά από τα παραπάνω έργα, χωρίς ωστόσο κανένα
από αυτά να έχει ολοκληρωθεί, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος των προβλημάτων
(διοικητικών, οργανωτικών, τεχνολογιών, κλπ) στο χώρο της Υγείας & Πρόνοιας σχετικά με την
αποδοχή και τη στρατηγική ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα
αυτό.
Από την άνοιξη του 2004 στον παραπάνω σχεδιασμό προστέθηκε και το πιλοτικό έργο IASYS
δημιουργώντας νέες προσδοκίες αλλά και προβληματισμούς στην αγορά ιατρικής πληροφορικής.
Το ενιαίο πληροφορικό σύστημα (σύστημα IASYS) πρόκειται να υλοποιηθεί από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.) και σε πρώτη φάση θα καλύψει ένα υποσύνολο
μεγάλων και μεσαίων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) που απορροφούν
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

150

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

μεγάλο μέρος της υγειονομικής περίθαλψης ασθενών σε αστικές περιοχές. Το έργο IASYS
αποτελεί κομβικό έργο στην προσπάθεια αναβάθμισης του Συστήματος Υγείας και αποσκοπεί:
• στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης και ομοιογενούς λύσης στις Μονάδες Υγείας, η
οποία θα είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του Υ.Υ.Κ.Α. και θα
διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα συστημάτων και τον περιορισμό του κόστους,
• στη μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών
διαδικασιών των Μονάδων Υγείας με τεχνολογία αιχμής,
• στην εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική-οικονομική διαχείριση,
προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων),
• στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με νέα εργαλεία και την βελτίωση της
εργασιακής ικανοποίησης,
• στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος σε κρίσιμες διαστάσεις: άμεση
διαθεσιμότητα στοιχείων (πάγια, υποχρεώσεις, απαιτήσεις), παρακολούθηση κόστους,
διαθεσιμότητα ιατρικών αρχείων, τρόποι "σύλληψης" επιχειρησιακών δεδομένων (data
capture),
• στη δυνατότητα συλλογής ενοποιημένων δεδομένων από το Σύστημα Υγείας και
χάραξης πολιτικής,
• στη δημιουργία και αξιοποίηση δομών, υποδομών και προτύπων που θα επιτρέψουν την
ολοκληρωμένη, αξιόπιστη κεντρική διαχείριση και αντιμετώπιση θεμάτων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα.
• στη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου διαχείρισης και πρόσβασης σε πληροφορία που θα
συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας παροχής
ιατρονοσηλευτικού έργου, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, το απόρρητο της πληροφορίας.
Στην Ελλάδα επί σειρά ετών κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης
διαδραματίζει το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ), ως φορέας
παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής. Έχει κοινωφελή χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικότερα από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ). Το ΚΗΥΚΥ στοχεύει να εξασφαλίσει τυποποίηση στο τρόπο λειτουργίας των
διαφόρων φορέων με ομοειδείς διαδικασίες (Ασφ. Ταμείων, νοσοκομείων), να επιτύχει οικονομίες
κλίμακας και να αντιμετωπίσει ορθολογικά και σταδιακά την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας των
υπολογιστών. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΗΥΚΥ παρέχει υπηρεσίες:
• κεντρικής ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, συντήρησης και λειτουργίας συστημάτων
στους χώρους του ή στους χώρους των φορέων.
• εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των Φορέων σε βασικά θέματα
πληροφορικής, αλλά και των χρηστών σε θέματα λειτουργίας των εφαρμογών.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

151

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

• συμβουλευτικές όπως η παροχή στοιχείων και εισηγήσεων σε θέματα πληροφορικής και
ο καθορισμός τυποποίησης σε θέματα όπως διαδικασιών, προμήθειας προϊόντων
πληροφορικής, κλπ.

Παράλληλα στους μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ασφαλιστικά ταμεία της χώρας (ΙΚΑ,
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ), ΤΣΑΥ, Ταμεία του Δημοσίου) γίνεται μια συντονισμένη
προσπάθεια για εισαγωγή των ΤΠΕ με βασικούς άξονες:
• την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
• την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των υπολογιστών και των συστημάτων
• την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω
του διαδικτύου ή τηλεφωνικών συστημάτων.
Όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή, ενώ ο ρυθμός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και
προσαρμογής της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις υπήρξε ασυνήθιστα υψηλός για τις
διαγνωστικές και σχετικά ικανοποιητικός για τις επεμβατικές και τριτοβάθμιες εφαρμογές της
βιοϊατρικής τεχνολογίας, υπήρξε εξαιρετικά βραδύς για τα πληροφοριακά συστήματα. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ στον τομέα της πληροφορικής οι
σχετικές παρεμβάσεις ήταν μικρής κλίμακας και περιορίστηκαν στο επίπεδο του σχεδιασμού. Γι
αυτό το λόγο, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας», δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της εισαγωγής ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων (ΟΠΣ) στο σύνολο των φορέων της Υγείας και Πρόνοιας. Η εισαγωγή ΟΠΣ έχει σα
στόχο να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης και άσκησης ελέγχου από
τους αρμόδιους φορείς του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και θα βελτιώσει το επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αναλυτικά, στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»
προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις για τον τομέα της Υγείας.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

152

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας 4.3 Μέτρο 2.6 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία & Πρόνοια
Προϋπολογισμός για την ΚτΠ

Δράση

(εκ Ευρώ)

1. Ανάπτυξη Υπηρεσιών ΤΠΕ στις δομές Υγείας – Πρόνοιας

81,00

2. Υπηρεσίες ΤΠΕ για τη λειτουργική διασύνδεση του

4,00

συστήματος υγείας με το ασφαλιστικό σύστημα
3. Υποδομές για την ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΠΕ στην Υγεία

9,40

- Πρόνοιας
4. Υπηρεσίες ΤΠΕ στις δομές Πρόνοιας

3,30

5. Υπηρεσίες ΤΠΕ στον τομές της Ψυχικής Υγείας

2,00

6. Υπηρεσίες ΤΠΕ στη Δημόσια Υγεία – Υγιεινή

3,30
Σύνολο

103,00

Πίνακας 4.4 Μέτρο 2.7 Κατάρτιση και Θεσμικά μέτρα στην Υγεία & Πρόνοια

Προϋπολογισμός για την ΚτΠ

Δράση

(εκ Ευρώ)

1. Υπηρεσίες Τυποποίησης

3,757

2. Υποστήριξη Υλοποίησης Δράσεων

5,500
Σύνολο

8,757

4.3.2.2 Στοιχεία της ΕΥΔ ΚτΠ 16-3-2007 για έργα που σχετίζονται με την
ηλεκτρονική υγεία
Στον πίνακα 4.5 αναφέρονται τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ της Κοινωνίας της πληροφορίας
και η ποιοτική εκτίμηση της πορεία του κάθε έργου.με (9) σημειώνονται τα έργα που έχουν
ολοκληρωθεί ή σχεδόν ολοκληρωθεί, με (Ü) τα έργα με καλές προοπτικές και με (Þ) τα έργα τα
οποία ανιμετωπίζουν σοβαρά ζτήματα ολοκλήρωσης.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

153

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας 4.5: στοιχεία για τη πορεία του ΕΠ της ΚτΠ σε έργα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

υγεία
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

€3.532.369.948

€2.402.965.541

€1.436.760.007

68,03%

40,67%

€150.531.361

€102.254.155

68,22%

46,34%

6,25%

6,26%

7,12%

451.931

451.739

450.399

1.500.000

1.020.514

222.000

ΣΥΝΟΛΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

€220.642.174

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Π. ΚΑΙ Κ.Α.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Α ΚΑΙ .Κ.Α ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΜΕΤΡΟ 2.1
Χαρτογράφηση
επιχειρησιακών

9

2.1

75664

λειτουργιών

και

Στρατηγικός

Σχεδιασμός

των

Πληροφοριακών

συστημάτων του χώρου
της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κοινωνικής

Ασφάλισης
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Α)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΦΟΡΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ü

2.1

86881

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟ

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΟΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

Β)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (BUSINESS
TO BUSINESS) ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΛΤΑ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

154

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

35.818.678

35.818.678

35.818.678

13.829.417

13.829.417

13.611.071

11.197.010

11.197.010

11.123.937

7.802.766

7.802.766

5.374.452

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

9

2.2

115873

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΖΗΤΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΓΓΚΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - 184
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΚΑΙ

9

2.2

106995

ΜΕΣΑ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
(ΑΠΔ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ

9

2.2

107014

ΣΥΝΑΦΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ

ΚΑΙ

(ROLLOUT)

ΟΠΣ

ΣΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΚΑΙ

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ

ΣΤΟ

ΙΚΑ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Ü

2.2

115231

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΙΔΕΑΤΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΓΓΚΑ)

ΔΙΚΤΥΟΥ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

155

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

6.000.000

6.000.000

6.000.000

5.326.159

5.326.159

5.285.592

4.245.553

2.791.923

792.229

2.842.274

0

0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΚΑΙ

9

2.2

107000

ΜΕΣΑ

ΓΙΑ

ΕΞΑΠΛΩΣΗ

ΤΗΝ

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

&

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ

9

2.2

107063

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΑΙ

ΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΜΕΣΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ü

2.2

77265

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

(Π.Σ.Ν.Α.):

Α.Ε.

ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠEΡIΟΧΕΣ

(ΥΠΕΣΔΑ)

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Επέκταση

και

ολοκλήρωση του Εθνικού
Μητρώου Ασφαλισμένων,

Þ

2.2

103026

Εργοδοτών

και

Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ) Αριθμού
Κοινωνικής

Μητρώου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

Ασφάλισης

(ΑΜΚΑ)

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

156

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

2.309.960

2.309.960

2.282.242

2.077.750

2.077.750

1.192.722

1.570.000

0

0

1.547.463

1.547.463

1.453.343

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
(ΑΠΔ),

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,

9

2.2

115821

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΣΩ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΣΑΥ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,

Ü

2.2

107202

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΓΓΚΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΣΑΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Þ

2.2

103052

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(Ο.Γ.Α.)

ΜΕΣΩ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΟΓΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

&

ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

9

2.2

106990

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΚΑΙ

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

&

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

157

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

1.008.458

0

0

620.000

0

0

470.000

0

0

351.900

0

0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ
(e-NAT),

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

Þ

2.2

103027

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΤΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΥ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

-

ΝΑΥΤΙΚΩΝ

-

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Þ

2.2

103053

ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

(ΤΕΑΥΦΕ)

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Þ

2.2

103041

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΝΑΥΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Þ

2.2

103060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

&

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
&

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

&

ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

(ΤΣΜΕΔΕ)

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

158

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

340.000

0

0

250.000

0

0

250.000

0

0

7.255.255

0

0

2.400.000

0

0

500.000

0

0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Þ

2.2

103058

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥ

ΤΣΑΥ,

ΤΑΜΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

&

ΤΣΑΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Þ

2.2

103054

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

Þ

2.2

103057

&

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(ΤΑ.Π.Ε.Μ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(ΤΑ.Π.Ε.Μ.)

ΜΕΤΡΟ 2.5
Κατάρτιση

Þ

2.5

113004

Επαγγελματιών Υγείας σε

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

Καινοτόμες Πρακτικές και

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Μεθόδους με τη χρήση

ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ψηφιακών εργαλείων
Μελέτη Αναδιοργάνωσης
Νοσοκομειακών
Διοικητικών
σε

Þ

2.5

115887

Λειτουργιών

Κρίσιμα

Κόστους

για

Αξιοποίηση

Κέντρα
την
της

Πληροφορικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τεχνολογίας στην λήψη
αποφάσεων

Þ

2.5

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

115270

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

Ανασχεδιασμός

Α΄

διεργασιών,

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

αναδιοργάνωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

159

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

Νοσοκομείου

και

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

ΚΑΙ

8.800.000

8.283.065

0

ΚΑΙ

8.500.000

8.275.012

0

ΚΑΙ

8.499.999

510.444

0

ΚΑΙ

5.999.999

4.163.460

1.006.012

ΚΑΙ

5.723.828

4.337.211

1.261.740

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΑΤΤΙΚΗΣ

υπηρεσίες διοίκησης της
αλλαγής στο πλαίσιο των
Έργων

ΤΠΕ

της

Α΄

Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής

ΜΕΤΡΟ 2.6
Χρηματοδότηση
επιχειρήσεων τουΙατρικού
κλάδου

Ü

2.6

107057

για

προμήθεια

την
και

εγκατάσταση
εξειδικευμένων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

εφαρμογών
πληροφορικής

Ü

2.6

85501

Εισαγωγή και Ανάπτυξη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στα

Στρατιωτικά

Νοσοκομεία, "Φίλιππος"

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Þ

2.6

83121

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
Β΄ ΠεΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Ü

2.6

80589

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΠΕ

ΤΟΥ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ΄ΠΕ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Ü

2.6

76838

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ ΤΟΥ Β’

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

160

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

Πε.Σ.Υ.

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

ΚΑΙ

5.500.000

4.402.701

1.421.523

ΚΑΙ

5.500.000

197.477

0

4.799.999

3.195.649

1.473.942

4.499.999

3.728.428

1.302.563

ΚΑΙ

3.678.996

2.246.916

803.284

ΚΑΙ

3.500.000

177.543

29.839

3.450.785

2.458.694

2.384.930

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Ü

2.6

87407

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Υλοποίηση

2.6

86863

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

του

Επιχειρησιακού

Þ

ΤΗΣ

Σχεδίου

για την ΚτΠ του ΠεΣΥ
Θεσσαλίας:
προγραμματιζόμενες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

δράσεις για το 2002-2004
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΟ

Ü

2.6

80084

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ ΤΟΥ Α’
Πε.Σ.Υ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Α.Ε.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ολοκληρωμένο

Ü

2.6

88167

Πληροφορικό

Α΄
Σύστημα

2.6

88342

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αττικής

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΓΕΙΑΣ

Πε.Σ.ΥΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Ü

2.6

97560

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Πε.Σ.Υ.Π.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9

2.6

64964

ΤΟΥ

Ε.Σ.Υ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΗ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Υγείας του Α΄ Πε.Σ.Υ.Π.

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Ü

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΙ
ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

&

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

161

Þ

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

2.6

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

107061

Δίκτυο

Υγείας

Δυτικής

Μακεδονίας

Ολοκληρωμένο

Ü

2.6

83397

Πληροφορικό

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

ΚΑΙ

3.176.694

0

0

ΚΑΙ

2.661.645

1.951.746

921.503

ΚΑΙ

2.560.858

2.030.323

1.135.006

2.500.000

2.179.685

968.183

2.200.765

2.200.765

2.183.766

ΚΑΙ

2.000.000

1.495.260

500.392

ΚΑΙ

1.999.999

1.602.328

871.812

ΚΑΙ

1.999.994

1.690.688

764.192

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠεΣΥ Στερεάς Ελλάδας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύστημα

ΤΗΣ

ΤΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ολοκληρωμένο
Πληροφορικό

Ü

2.6

84447

Σύστημα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

του

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠεΣΥ

Ανατ.

Μακεδονίας Θράκης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Ü

2.6

81753

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ.Π.Ε. ΤΟΥ
ΠεΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

9

2.6

64984

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Ü

2.6

86567

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ
Β’

ΚΑΙ

ΠΕ.Σ.Υ.

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Ü

2.6

86744

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΓΕΙΑΣ

Πε.Σ.Υ.Π.

ΙΟΝΙΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Ü

2.6

81737

ΔΗΛΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ)

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

162

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Þ

2.6

86862

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ολοκληρωμένο

Ü

2.6

108793

Σύστημα

Οίκου Ναύτου

Þ

2.6

108737

της

Εθνικής

108738

-

Αρχειοθέτησης

και

Απεικόνισης

Ιατρικών
του

Γ.Ν.

εργαλείων

τεχνολογίας στα Κέντρα
Αξιολόγησης
Λειτουργικότητας ΑμεΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

65148

1.999.982

0

0

1.647.687

1.224.887

0

1.351.569

0

0

1.265.000

0

0

1.017.450

0

0

692.590

692.590

638.821

635.794

635.794

107.762

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

Β΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

&

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
2.6

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

υποστηρικτικής

9

ΣΚ

ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ)

Προμήθεια

108794

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(e-ΕΣΔΥ)

Παπαγεωργίου

2.6

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Εικόνων

Þ

ΠΟΣΟ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαχείρισης
2.6

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

Σχολής Δημόσιας Υγείας

Ολοκλήρωση Συστήματος

Þ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφοριακό

e-School

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ü

2.6

65168

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

&

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

163

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

601.800

0

0

427.986

413.102

401.807

371.280

0

0

330.000

0

0

289.100

0

0

224.196

0

0

149.473

149.473

0

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Þ

2.6

107067

Αναβάθμιση

Υποδομών

ΤΠΕ του ΟΚΑΝΑ

ΚΑΤΑ

ΤΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

9

2.6

88173

οπτικά

μειονεκτούντων
μέσω

ατόμων

εφαρμογών

ΤΠΕ

στο ΚΕΑΤ

Ανάπτυξη

Þ

2.6

108735

υπηρεσιών

κοινωνικής

πρόνοιας από το ΕΣΥΚΦ

Διαδικτυακή

Þ

2.6

105958

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ

ηλεκτρονικών

Εθνικού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

&

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πύλη
Οργανισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(ΟΚΑΝΑ)
Υποστήριξη

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
Ε.Ο.Φ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Φαρμάκων

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ανάπτυξη
Πληροφοριακού
Συστήματος Ταξινόμησης

Þ

2.6

98530

και

Αξιολόγησης

Αναπηριών,

για

χορήγηση

τη

Κάρτας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

&

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λειτουργικότητας
Ανάπτυξη
Πληροφοριακού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Συστήματος

Þ

2.6

108739

Πιστοποίησης

και

Αξιολόγησης
Κοινωνικής

Φορέων
Φροντίδας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

&

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ιδιωτικού Δικαίου
Σύστημα καταγραφής και
μηχανογραφικής

Ü

2.6

89379

υποστήριξης του Εθνικού
Κέντρου
Αλληλεγγύης

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Κοινωνικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

&

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

164

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

946.050

0

0

604.532

0

0

495.800

401.804

0

380.000

323.002

0

ΚΑΙ

380.000

0

0

ΚΑΙ

380.000

0

0

ΚΑΙ

340.000

146.656

0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΜΕΤΡΟ 2.7
Εισαγωγή

Þ

2.7

99541

Κωδικοποιήσεων

2.7

86716

Νόσων

Ιατρικών Πράξεων

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επιχειρησιακού

Σχεδιασμού Χάρτη Υγείας

107069

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ

Ειδικού

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Μητρώο

ΚΕΝΤΡΟ

Ιατροτεχνολογικών

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Προϊόντων

ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ανάπτυξη
2.7

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

& Πρόνοιας

Ü

ΥΓΕΙΑΣ

Διαγνώσεων (ICD-10) /

Μελέτη

Þ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ü

2.7

89362

&

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΤΠΕ

Α΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α' Πε.Σ.ΥΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Þ

2.7

86850

ΣΤΗΝ
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ

ΚΑΙ
ΤΟ

Β’

Πε.Σ.Υ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ

Þ

2.7

86915

ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΣΥΠ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Β’

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ü

2.7

88172

ΣΤΗΝ

ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΣΥΠ
ΚΡΗΤΗΣ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

165

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

Μελέτη

2.7

98538

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

316.146

316.146

223.830

ΚΑΙ

310.000

0

0

ΚΑΙ

300.000

0

0

ΚΑΙ

250.000

121.800

0

ΚΑΙ

205.429

0

0

200.000

0

0

194.700

0

0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

Συστήματος

Ταξινόμησης

9

ΤΕΛΙΚΟΣ

και

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Αξιολόγησης του Βαθμού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Λειτουργικότητας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

των

ΑμεΑ για τη Χορήγηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
&

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κάρτας Λειτουργικότητας
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ

Þ

2.7

86916

ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΣΥΠ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α’

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Þ

2.7

89372

ΣΤΗΝ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΤΟ

Πε.Σ.Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ü

2.7

88171

ΣΤΗΝ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΙΑ

ΚΑΙ
ΤΟ

Γ’

Πε.Σ.Υ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ

Þ

2.7

86845

ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠεΣΥΠ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ
Ενέργειες

Þ

2.7

107064

Κατάρτισης

στην Υγεία και Πρόνοια
για

τη

ΔΥ.ΠΕ

Δυτικής

Μακεδονίας
Μελέτη

θεσμικού,

οργανωτικού,

Þ

2.7

98833

των

ΤΗΣ

Δομών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Α.Ε.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ

λειτουργικού και τεχνικού
πλαισίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

&

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τηλεϊατρικής του Εθνικού

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

166

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

180.000

0

0

ΚΑΙ

160.000

0

0

ΚΑΙ

160.000

159.882

12.579

ΚΑΙ

150.000

149.676

37.733

150.000

0

0

ΚΑΙ

150.000

0

0

ΚΑΙ

150.000

129.634

0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

Συστήματος Υγείας

Þ

2.7

95941

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΗΝ

ΚΑΙ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ

Πε.Σ.Υ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ

Þ

2.7

88168

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πε.Σ.Υ.Π.

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ

Ü

2.7

86849

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ

Πε.Σ.Υ.Π.

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ

Ü

2.7

86846

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΤΟ

Πε.Σ.Υ.Π.

Α’

ΝΟΤΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Þ

2.7

89375

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΗΝ

ΚΑΙ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑ
Πε.Σ.Υ.Π.

ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ

Þ

2.7

86844

ΠΡΟΝΟΙΑ
Πε.Σ.Υ.Π.

ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Ü

2.7

86847

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΗΝ

ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΝΟΙΑ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

167

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

Πε.Σ.Υ.Π.

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

150.000

0

0

140.000

115.668

0

2.060.650

0

0

1.502.071

0

0

732.733

0

0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Þ

2.7

86787

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΓΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΤΗΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ

ΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΩΝ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ

Ü

2.7

86842

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΙΑ

Πε.Σ.Υ.Π.

ΚΑΙ
ΤΟ

Β’

ΝΟΤΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.3
Þ

4.3

113965

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΤΥΦΛΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

Þ

4.3

113148

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
ΤΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Þ

4.3

113146

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ΚΑΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΚΙΝΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΗΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(ΠΑΣΥΠΚΑ)

168

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

358.673

0

0

235.025

0

0

200.000

0

0

115.323

72.471

18.270

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

Þ

4.3

113129

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

"Η ΚΥΨΕΛΗ"

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΥΨΕΛΗ"

ΜΕΤΡΟ 5.3
ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚOΥ

Þ

5.3

109498

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ ΔΥΚΤIΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για το
έργο

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Þ

5.3

110459

ΕΘΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ
ΤΟΥ

ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ,
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Α.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΓΓΚΑ)

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΜΑΕΣ)
-

ΑΡΙΘΜΟΥ

ΜΗΤΡΩΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ)»
Παροχή

υπηρεσιών

Τεχνικού Συμβούλου για
τη

Ü

5.3

110208

διαχείριση

παρακολούθηση
Έργου

και

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό

ΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΙ

Σύστημα

Οίκου Ναύτου

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

169

ΜΕΤΡΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη για την καθολική

9

5.3

82066

πρόσβαση

και

Ισότιμη

Συμμετοχή

ΑΜΕΑ

στην

Κοινωνία

της

Πληροφορίας
Οργάνωση

9

5.3

82089

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

ΚΑΙ

89.000

89.000

89.000

ΚΑΙ

89.000

89.000

89.000

45.000

0

0

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

Ε.Π.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

και

υποστήριξη του Εθνικού

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

Δικτύου

ΑΡΧΗ

Ε.Π.

Accessibility.gr» για την

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ

προώθηση της Καθολικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

«e-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόσβασης στην ΚτΠ
Παροχή

Υπηρεσιών

Συμβούλου

Τεχνικής

Υποστήριξης για το Έργο

Þ

5.3

115151

'Ολοκληρωμένο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Στοιχείων

Ναυτικού

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Απομαχικού Ταμείου - eΝΑΤ'

Στοιχεία ΕΥΔ ΚτΠ, 16-3-2007, http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/proodos_ylopoiisis/

4.3.2.3 Συνοπτική αξιολόγηση της πορείας των βασικών μέτρων 2.6 και
2.7
Όπως προκύπτει από τα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται καθαρά η χρονική υστέρηση των έργων
ηλεκτρονικής; Υγείας σε σχέση με τους μέσους όρους της του ΕΠ της ΚτΠ, τόσο για το μέτρο 2.6
όσο και για το μέτρο 2.7.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

170

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχήμα 4.1 Συνολική πορεία υλοποίησης του ΕΠ της ΚτΠ

ΕΠ ΚτΠ

40,67%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

68,03%

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

100,00%

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΚ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Σχήμα 4.2 Πορεία υλοποίησης του ΕΠ της ΚτΠ στο μέτρο 2.6

Μέτρο 2.6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

18,44%

59,10%

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

100,00%

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΚ

0,00%

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

171

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχήμα 4.3 Πορεία υλοποίησης του ΕΠ της ΚτΠ στο μέτρο 2.7

Μέτρο 2.7

8,19%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚ

55,71%

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΚ

100,00%

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΚ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

4.3.2.4 Τρέχουσα πορεία έργων της ΚτΠΑΕ στην Ηλεκτρονική Υγεία
Η πορεία των έργων με στοιχεία της ΚτΠ ΑΕπαρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4.6 Πορεία υλοποίησης έργων της ΚτΠΑΕ
Α/Α
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οικονομικά Στοιχεία

Στάδιο

του

έργου

Επόμενο βήμα / προβλήματα

Δοκιμαστική
ΤΔΕ 2.6: 4.800.000 €
Πληροφοριακό Σύστημα
230

Υγείας

της

Α'

ΔΥΠΕ

ΤΔΕ 2.7: 310.000 €

Κεντρικής
Μακεδονίας

Λειτουργία

Εφαρμογών
Έγκριση τροποποίησης ΤΔΕ για

Πιλοτικές

την

δοκιμές

έγκαιρη

προμήθεια

εξοπλισμού.

Σύμβαση (με του ΣΤΥ):
3.036.722,77 €

231

Πληροφοριακό Σύστημα

ΤΔΕ 2.6: 6.300.000 €

Υγείας της Β' ΔΥΠΕ.

ΤΔΕ 2.7: 380.000 €

Κεντρικής
Μακεδονίας

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Το έργο μπήκε

Επέκταση Εφαρμογών στις λοιπές

σε

Μονάδες Υγείας.

μετά
Σύμβαση (με του ΣΤΥ):

Αναστολή
την

παραλαβή των

Ενημέρωση της νέας ΕΠΠΕ του
έργου και άρση της Αναστολής.
172

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οικονομικά Στοιχεία
4.187.211,47 €

Στάδιο

του

έργου

Επόμενο βήμα / προβλήματα

Πιλοτικών

Έγκριση τροποποίησης ΤΔΕ για

Δοκιμών

την

έγκαιρη

προμήθεια

εξοπλισμού.
ΤΔΕ 2.6: 2.000.000 €
ΤΔΕ 2.7: 150.000 €

Δημιουργία
232

Περιφερειακού
Υγείας

στις

Κυκλάδες

Σύμβαση (με του ΣΤΥ):

έναρξη

παραγωγικής λειτουργίας μετά το

Εφαρμογών

Δικτύου

"ΔΗΛΟΣ"

Προβλεπόμενη

Επέκταση

roll-out στο Q3-2007

(Roll-out)

Αναμονή

2.136.793,89 €

απομακρυσμένης

σύνδεσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ για ΠΦΥ

Επέκταση Εφαρμογών.
Επιπλοκές που θα επιφέρει η
απόφαση Διατηρησιμότητας στη
διαστασιολόγηση του έργου, το
Πληροφοριακό Σύστημα
Υγείας
233

της

ΔΥΠΕ

ΤΔΕ 2.6: 3.000.000 €

Θέση

ΤΔΕ 2.7: 205.429 €

Παραγωγική
Λειτουργία

Ανατολικής
Μακεδονίας

σε

και

Θράκης

Σύμβαση (με του ΣΤΥ):

Πιλοτικών ΜΥ

χρονοδιάγραμμα και το Φυσικό /
Οικονομικό Αντικείμενο.
Προσπάθεια

Διασύνδεσης

διατηρήσιμων Συστημάτων
Προβληματισμός παραλαβής του

1.961.108,29 €

Ιατρονοσηλευτικού
Υποσυστήματος.
Έγκριση τροποποίησης ΤΔΕ για
την

έγκαιρη

προμήθεια

εξοπλισμού.
Δοκιμαστική

Λειτουργία

Εφαρμογών
ΤΔΕ 2.6: 2.000.000 €

Προβλήματα στην οριστικοποίηση

ΤΔΕ 2.7: 150.000 €
Πληροφοριακό Σύστημα
234

Υγείας

του

Ιονίων Νήσων

ΔΥΠΕ
Σύμβαση (με του ΣΤΥ):
1.731.962,31 €

εγκατάστασης των υποδομών και
Πιλοτικές

κατανόησης των ωφελειών της

δοκιμές

εισαγωγής του συστήματος από
τους

χρήστες.

Μη

καλή

συνεργασία των Αναδόχων τόσο
μεταξύ τους όσο και με τον ΣΤΥ
του έργου.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

173

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οικονομικά Στοιχεία

Στάδιο

του

έργου

Επόμενο βήμα / προβλήματα

ΤΔΕ 2.6: 3.000.000 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
285

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΥΠΕ

ΤΔΕ 2.7: 160.000 €

ΣΤΕΡΕΑΣ
Σύμβαση (με του ΣΤΥ):

ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέση

σε

Επέκταση Εφαρμογών (roll-out)

Παραγωγική

Έγκριση τροποποίησης ΤΔΕ για

Λειτουργία

την

Πιλοτικών ΜΥ

εξοπλισμού.

έγκαιρη

προμήθεια

2.043.568,12 €
Θέση σε Παραγωγική Λειτουργία
ΤΔΕ 2.6: 4.000.000 €
ΤΔΕ 2.7: 150.000 €

Ολοκληρωμένο
319

Πληροφοριακό Σύστημα
Υγείας ΔΥΠΕ Δυτικής

Σύμβαση (με του ΣΤΥ):

Ελλάδας

2.351.041,22 €

Πιλοτικών ΜΥ
Πιλοτικές

Έγκριση τροποποίησης ΤΔΕ για

Δοκιμές

την

έγκαιρη

προμήθεια

εξοπλισμού.

Θέση σε Παραγωγική Λειτουργία
Πιλοτικών ΜΥ.

ΤΔΕ 2.6: 4.500.000 €
ΤΔΕ 2.7: 340.000 €
323

της

ΔΥΠΕ

Κρήτης

της διατηρησιμότητας.

Λειτουργία

Πληροφοριακό Σύστημα
Υγείας

Δεν έχει οριστικοποιηθεί το θέμα

Δοκιμαστική

Σύμβαση (με του ΣΤΥ):

Ανάγκη

Εφαρμογών

λόγω

4.549.356,99 €

επέκτασης

σύμβασης

αυξημένων

αναγκών

εξοπλισμού – αδειών χρήσης

Ολοκλήρωση Πιλοτικών Δοκιμών

ΤΔΕ 2.6: 6.000.000 €
ΤΔΕ 2.7: 250.000 €

Έναρξη rollout (Q3 2007)

Έλεγχοι

ΠΙΕΣΤΙΚΟ BUDGET σε σχέση με

Παραλαβής
Εξοπλισμού

Υποδομών.

252
Σύμβαση (με του ΣΤΥ):
ΟΠΣΥ ΔΥΠΕ Γ' Αττικής

5.056.304,29 €

Έναρξη
Πιλοτικών
Δοκιμών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ.
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
έχουν

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ,

ΔΕΝ

οριστικοποιηθεί

οι

προτεραιότητες.
Αίτηση

από

3

Νοσοκομεία

(Μεταξά, Τζάννειο και Νίκαιας) για
ένταξη στο έργο

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΤΔΕ 2.6: 5.500.000 €

Έλεγχος

Έναρξη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΤΔΕ 2.7: 300.000 €

Σύμβασης από

Εφαρμογής

έργου,

Μελέτη

174

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΔΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καταρτιθείσα
(με

του

Στάδιο

του

έργου

Επόμενο βήμα / προβλήματα

Φορέα,

Σύμπτυξη

Σύμβαση

Ανάδοχο,

λόγω

ΣΤΥ):

Ελεγκτικό

προέκυψε

Συνέδριο

Ασφαλιστικών

3.938.980,07€

χρονοδιαγράμματος
καθυστέρησης
από

τις

που

διαδικασίες
Μέτρων

(Πρωτοδικείο)

Μελέτη Εφαρμογής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΔΕ 2.6: 8.500.000 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

504

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
Β’

ΤΔΕ 2.7: 380.000 €

Υπογραφή
Σύμβασης
(Αναμένεται

Καταρτιθείσα
(με

του

Σύμβαση
ΣΤΥ):

έως

τέλος

Μαρτίου 2007)

7.377.656,19 €

Πιεστικό Χρονοδιάγραμμα

(σε

συνάρτηση

του

με

το

εύρος

έργου) λόγω καθυστερήσεων που
προέκυψαν από τις διαδικασίες
ασφαλιστικών
(Πρωτοδικείο)

μέτρων
και

εγκρίσεων

Σύμβασης (Ελεγκτικό Συνέδριο)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΤΔΕ 2.6: 1.820.000 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
364

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΤΔΕ 2.7: 140.000 €

Έλεγχος

Ολοκλήρωση Πιλοτικών Δοκιμών.

Παραλαβής

Ο εξοπλισμός σύμφωνα με τη

Εξοπλισμού,

Διακήρυξη και την προσφορά του

Έναρξη

Αναδόχου δεν επαρκεί. Άμεση

ΑΙΓΑΙΟΥ

Σύμβαση (με του ΣΤΥ):

Πιλοτικών

ανάγκη επέκτασης.

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

1.661.794,82 €

Δοκιμών

Β’

ΔΥΠΕ

ΝΟΤΙΟΥ

ΤΔΕ 2.6: 3.500.000 €
ΤΔΕ 2.7: 160.000 €

Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση –

Μελέτη
Εφαρμογής

498

ΟΠΣΥ Πελοποννήσου

Εγκατάσταση Εφαρμογών.
Καθυστέρηση

Καταρτιθείσα
(με

του

Σύμβαση

Ορισμού

μελών

ΕΠΠΕ και Ομάδων Εργασίας από

ΣΤΥ):

το Φορέα.

2.971.341,36 €
ΤΔΕ 2.6: 3.176.694,29
ΔΙΚΤΥΟ

ΥΓΕΙΑΣ

Ασφαλιστικά

Έλεγχος σύμβασης από Ελεγκτικό

μέτρα

Συνέδριο.

ΤΔΕ 2.7: 200.000 €

Αξιολόγηση.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΔΕ 5.3: 235.025 €

Προβλεπόμενη
έναρξη

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

στην

ΔΥΤΙΚΗΣ

έργου
175

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οικονομικά Στοιχεία
Καταρτιθείσα Σύμβαση:

Στάδιο

του

έργου

Επόμενο βήμα / προβλήματα

Q2/2007

2.553.873,55 €

ΟΠΣΥ ΔΥΠΕ Βορείου

Προγραμματική

Υπογεγραμμένη

Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου,

Αιγαίου

Συμφωνία:

Προγραμματική

Τροποποίηση Πράξης Ένταξης.

2.6: 1.999.982 €

Συμφωνία

2.7: 150.000 €

Συμπερασματικά 4 έργα βρίσκονται σε φάση επέκτασης εφαρμογών (δοκιμαστική λειτουργία θέση σε παραγωγική λειτουργία – rollout), 4 έργα σε φάση πιλοτικών δοκιμών, 2 έργα σε φάση
υλοποίησης, 1 έργο στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής, 2 έργα σε φάση έγκρισης σύμβασης
(χωρίς δικαστική εμπλοκή πλέον), 1 έργο σε φάση κατάρτισης σύμβασης (με δικαστική εμπλοκή),
και 1 σε φάση τροποποίησης του αρχικού σχεδιασμού.

4.3.2.5 Επίσημη αξιολογική κρίση από τους Πάγκαλο – Αγγελίδη τον
Ιούλιο του 2003
Για ιστορικούς λόγους αξίζει να αναφερθεί η αξιολογική κρίση επί των έργων του ΕΠ
της ΚτΠ που διενεργήθηκε το 2003, δηλαδή πριν την έναρξη των έργων. Σε πολλά
σημεία η αξιολόγηση αυτή ήταν δυστυχώς προφητική.

«Η συγκεκριμένη πρόταση των ΠΕΣΥΠ [σημ. νυν ΔΥΠε ή ΥΠε] αποτελεί μια συστηματική
προσπάθεια συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος της αξιοποίησης των τεχνολογιών
πληροφορικής. Κρίνεται όμως απαραίτητο να επισημανθούν τα παρακάτω σημεία:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Η πρόταση είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Περιλαμβάνει όλους σχεδόν τους τομείς, χωρίς όμως να
καθορίζονται οι επί μέρους προτεραιότητες υλοποίησης (κάτι απαραίτητο για ένα τόσο μεγάλο και
πολύπλοκο έργο) και χωρίς να λαμβάνεται υπ΄οψιν η πραγματική δυνατότητα των νοσηλευτικών
μονάδων να προσαρμοστούν, απορροφήσουν, υποστηρίξουν και αξιοποιήσουν το νέο περιβάλλον
κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Ζητήματα που σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν τα αιτία
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

176

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

αποτυχίας των προηγούμενων προσπαθειών (ΜΟΠ, Α &B ΚΠΣ, κλπ). Τα προτεινόμενα ‘service
agreements’ αντιμετωπίζουν μόνο μερικά το πρόβλημα.
Πρόταση:
Να καθοριστούν για κάθε ΠΕΣΥΠ επί μέρους προτεραιότητες υλοποίησης (βλέπε και αναλυτική
εισήγηση παρακάτω). Να ληφθεί για αυτό υπ’ όψιν και η πραγματική δυνατότητα των
συγκεκριμένων νοσηλευτικών μονάδων να προσαρμοστούν, απορροφήσουν, υποστηρίξουν και
αξιοποιήσουν το νέο περιβάλλον.
2. Στην πρόταση αυτή έχει αλλάξει ριζικά η βασική στρατηγική ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα έχει
εγκαταλειφθεί η μέχρι σήμερα στρατηγική της ανάπτυξης της πληροφορικής πρώτα στις μονάδες
παροχής υπηρεσιών υγείας και η στην συνεχεία ενσωμάτωση των επί μέρους πληροφοριακών
συστημάτων σε ένα ενιαίο περιφερειακό πληροφοριακό σύστημα υγείας υπό τον έλεγχο του
ΠΕΣΥΠ. Στην συγκεκριμένη πρόταση δίνεται ιδιαίτερη (και μάλλον υπερβολική) προτεραιότητα
στην υποστήριξη της λειτουργίας του ίδιου του ΠΕΣΥΠ. Η νέα αυτή ιδιαίτερα ‘κεντρική’ θεώρηση
αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα των εφαρμογών. Κάνει δε ακόμα δυσκολότερη την
επιτυχία του εγχειρήματος κάτω από τις σημερινές πραγματικές συνθήκες.
Πρόταση:
Οι παραπάνω προτεινόμενες προτεραιότητες υλοποίησης να πάρουν υπ’ όψιν τους και αυτή την
παράμετρο.
3. Πολλές από τις προτεινόμενες δράσεις, καθώς και η γενικότερη αναγκαιότητα δημιουργίας ενός
Εθνικού συστήματος Υγείας προϋποθέτουν την υλοποίηση ορισμένων απαραίτητων ‘οριζοντίων’
δράσεων σε εθνικό επίπεδο και σχεδιασμό (π.χ. από το ΥΥΠ). Αυτές περιλαμβάνουν αποφάσεις
που θα πρέπει να προηγηθούν, πριν αρχίσει η υλοποίηση των ΟΠΣ των ΠΕΣΥΠ. Π.χ. αποφάσεις
για την υιοθέτηση κοινών τρόπων κωδικοποίησης, για την μορφή του medical record (που πρέπει
να είναι η ίδια σε εθνικό επίπεδο), κλπ.. Εάν δεν προηγηθούν οι δράσεις αυτές, τότε οι προτάσεις
των ΠΕΣΥΠ, όπως η συγκεκριμένη, κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε ασύμβατα σε εθνικό επίπεδο
(ΕΣΥ) πληροφοριακά συστήματα, και την σπάταλη πόρων.
Πρόταση:
Να προκηρυχθούν άμεσα μικρές ‘οριζόντιες’ δράσεις στο πνεύμα αυτό, οι οποίες θα αξιοποιηθούν
και ενσωματωθούν στη συνέχεια από τα ΟΠΣ όλων των ΠΕΣΥΠ (βλέπε και αναλυτική εισήγηση
παρακάτω).
4. Παρά το ότι τα ΠΕΣΥΠ αποτελούν μέρος του ενιαίου εθνικού συστήματος υγείας, δεν υπάρχει
καμία ουσιαστική πρόβλεψη στην πρόταση για συνεργασία μεταξύ του πληροφοριακού
συστήματος του κάθε ΠΕΣΥΠ με τα υπόλοιπα ΠΕΣΥΠ και με την κεντρική υπηρεσία (ΥΥΠ). Είναι
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

177

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι δεν αναφέρεται καν άμεσα σαν εφαρμογή η υλοποίηση του
φακέλου ασθενούς (patient medical record), και η εφαρμογή εθνικού επιπέδου προτύπων
(standards), κλπ., που κατά τα διεθνή δεδομένα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον κοινό
παρονομαστή για την συμβατότητα των εφαρμογών σε εθνικό επίπεδο και για την
διασυνδεσιμοτητα των περιφερειακών πληροφοριακών συστημάτων των ΠΕΣΥΠ (για την επίτευξη
της δυνατότητας συνέχειας της περίθαλψης του πολίτη μεταξύ νοσοκομείων, κλπ).
Πρόταση:
Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και να προβλέπεται στο σχέδιο προκήρυξης η συνεργασιμοτητα
των ΟΠΣ των διάφορων ΠΕΣΥΠ. Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται προς την
παραπάνω ορθολογική προσέγγιση, προτείνεται ενδεικτικά η σταδιακή διαμόρφωση ενός πρώιμου
«ελαφρού» ιατρικού φακέλου με τα ιατρικά δεδομένα του κάθε πολίτη, μέσα από ένα
αυτοματοποιημένο σύστημα ανταλλαγής τυποποιημένων μηνυμάτων (με τη μορφή «εισιτηρίου»,
«παραπεμπτικού», «αποτελέσματος» κτλ). Σημειώνεται ότι στην προκήρυξη αναφέρεται (ορθώς)
ότι το σύστημα πρέπει να δομηθεί γύρω από την έννοια του περιστατικού, όμως αυτή η
προσέγγιση δεν υποστηρίζεται μετέπειτα από τις προδιαγραφές και τους πίνακες συμμόρφωσης

5. Σαν βασική φιλοσοφία της πρότασης παραμένει, όπως και στο παρελθόν η προμήθεια
εξοπλισμού και η ανάπτυξη λογισμικού για διάφορες εφαρμογές. Προσέγγιση που, όπως
αποδείχτηκε και στο παρελθόν, δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος (αξιοποίηση της
πληροφορικής για υλοποίηση νέων υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία). Δεν αξιοποιείται έτσι η
δυνατότητα που παρέχεται από το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΥΥΠ για την προκήρυξη
για την υλοποίηση και παράδοση σε λειτουργία από τον προμηθευτή των αντίστοιχων
ολοκληρωμένων

υπηρεσιών.

Σημειώνεται

ότι

τα

προτεινόμενα

‘service

agreements’

αντιμετωπίζουν μόνο μερικά το πρόβλημα.
Πρόταση:
Αντί της απλής αγοράς εξοπλισμού και προγραμμάτων που ουσιαστικά προτείνεται, να αξιοποιηθεί
η δυνατότητα για την προκήρυξη υλοποίησης και παράδοσης ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε
λειτουργία, με την ευθύνη της επιτυχίας στον προμηθευτή (ο οποίος θα διαθέτει για όσο χρειαστεί
και το απαραίτητο outsourcing)
6. Η ύπαρξη όλων σχεδόν των κατηγόριων μονάδων υγείας (νοσοκομείων, κλπ) σε κάθε ΠΕΣΥΠ
σημαίνει ότι ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΣΥΠ θα χρηματοδοτήσει και αναπτύξει από την αρχή όλες τις εφαρμογές
για κάθε τύπο μονάδων υγείας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πολιτεία μπορεί να πληρώσει την
ανάπτυξη κάθε επί μέρους εφαρμογής μέχρι και 17 φορές (!), με προφανές αποτέλεσμα την
σπάταλη χρόνου και πόρων.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

178

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πρόταση:
Για την αποφυγή της παραπάνω σπατάλης χρόνου και πόρων, μια εναλλακτική πρόταση, που
προβλέπεται και στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του ΥΥΠ, θα μπορούσε για παράδειγμα να
είναι ο χωρισμός των μονάδων σε κατηγορίες και η από κοινού προκήρυξη τους (π.χ. από την
ΚΤΠ ΑΕ για ομάδες ΠΕΣΥΠ)
7. Η απόφαση για την αξιοποίηση ή εγκατάλειψη των υφισταμένων μέχρι σήμερα επενδύσεων και
τεχνογνωσίας στις επί μέρους μονάδες υγείας ανατίθεται ουσιαστικά στον ίδιο τον προμηθευτή.
Πρόταση:
Η πρόταση θα πρέπει να έχει πιο συγκεκριμένη θέση στο θέμα αυτό.
8. Δεν διασφαλίζεται και δεν θεσμοθετείται στην πρόταση η απαραίτητη στενή συνεργασία που
πρέπει να υπάρχει κατά την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των συστημάτων ανάμεσα
στους αναδόχους και τους υπεύθυνους πληροφορικής και τους διοικητές, (αλλά και τους
μελλοντικούς χρήστες) των μονάδων υγείας, Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι η στενή
συνεργασία μαζί τους είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας.
Πρόταση:
Θα πρέπει να διασφαλίζεται και να θεσμοθετείται στην πρόταση η στενή συνεργασία κατά την
διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των συστημάτων του αναδόχου με τους υπεύθυνους
πληροφορικής και τους διοικητές, αλλά και τους χρήστες.,
9. Είναι προφανές ότι, για η υλοποίηση και κυρίως η παραγωγική λειτουργία των προτεινόμενων
εφαρμογών (οι οποίες προβλέπουν στην πλειοψηφία τους την λειτουργία μεγάλου αριθμού
θέσεων εργασίας στις επί μέρους μονάδες), προϋποθέτει την ύπαρξη ενός εσωτερικού δικτύου
δεδομένων (που δεν δεν υπάρχει, αφού δεν έχει προβλεφθεί σε κανένα σχεδόν νοσοκομείο). Η
δημιουργία της δικτύωσης αυτής, αποτελεί αφ΄εαυτης μια σημαντικότατη εφαρμογή αφού, εκτός
από χρόνο κατασκευής, απαιτεί και σημαντικότατους πόρους, που μπορεί να φθάνουν και στο 3040% της συνολικά προτεινόμενης επένδυσης των ΠΕΣΥΠ. Στην πρόταση το θέμα αυτό δεν
αντιμετωπίζεται επί της ουσίας ούτε χρονικά, αλλά ούτε και οικονομικά.
Πρόταση: να διευκρινιστεί και τεκμηριωθεί στην προκήρυξη το πώς θα υλοποιηθεί η προϋπόθεση
της έγκαιρης κατασκευής των αναγκαίων εσωτερικών δικτύων δεδομένων στις μονάδες.
10. Γενικότερα, η πρόταση αντιμετωπίζει το θέμα της εισαγωγής και αξιοποίησης της τεχνολογίας
της πληροφορικής στην υγεία σαν αποκλειστικά τεχνολογικό πρόβλημα. Η μέχρι σήμερα εθνική
και διεθνής εμπειρία έχει όμως αποδείξει ότι μικρό μόνο μέρος του συνολικού προβλήματος είναι
τεχνολογικό. Τα βασικά προβλήματα που οδήγησαν σε αποτυχία τις προηγούμενες προσπάθειες
(ΜΟΠ, Α&Β ΚΠΣ) ήταν προβλήματα οργανωτικά, διαδικασιών, στελέχωσης,, κινητοποίησης,
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

179

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

υποδομών των μονάδων υγείας, κλπ.. Θέματα που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στην
συγκεκριμένη πρόταση. Βασική προτεραιότητα θα πρέπει συνεπώς να αποτελεί η πρόβλεψη και
σχεδιασμός για τη δημιουργία των απαραίτητων αυτών προϋποθέσεων επιτυχίας, κάτι που δεν
αντιμετωπίζεται επαρκώς στη συγκεκριμένη πρόταση.
Πρόταση:
Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και έναν αναλυτικό (και ρεαλιστικό) σχεδιασμό του ΠΕΣΥΠ
για τη δημιουργία των απαραίτητων αυτών βασικών προϋποθέσεων επιτυχίας, κάτι που δεν
αντιμετωπίζεται επαρκώς στη συγκεκριμένη πρόταση.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Όπως προαναφέρθηκε ήδη, πολλές από τις προτεινόμενες από τα ΠΕΣΥΠ δράσεις, καθώς και η
αναγκαιότητα διεπικοινωνιας, αλλά και δημιουργίας ενός ενιαίου Εθνικού συστήματος Υγείας
προϋποθέτουν την υλοποίηση ορισμένων απαραίτητων ‘οριζοντίων’ δράσεων σε εθνικό επίπεδο
και σχεδιασμό. Εάν δεν προηγηθούν οι δράσεις αυτές, τότε οι προτάσεις των ΠΕΣΥΠ κινδυνεύουν
να οδηγήσουν όπως προαναφέρθηκε σε ασύμβατα μεταξύ τους και με το ΕΣΥ πληροφοριακά
συστήματα, και την σπάταλη πόρων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από αυτές.:
- Τον προσδιορισμό των βασικών γενικών κανόνων / προδιαγραφών συμβατότητας των επί
μέρους πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μεταξύ των ΠΕΣΥΠ, αλλά και το ΥΥΠ, για να
είναι δυνατή η μεταξύ τους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών
- Την οργάνωση των αναγκαίων ενιαίων κωδικοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο
- Την σχεδίαση ενός (έστω και βασικού) medical record, που θα πρέπει να είναι η ίδια σε εθνικό
επίπεδο.
- Την κατάρτιση ενιαίων πολιτικών και προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών
συστημάτων για όλα τα ΠΕΣΥΠ
- Την κατάκριση ενός επαρκούς και κυρίως ρεαλιστικού σχεδίου στελέχωσης των μονάδων και
αξιοποίησης / κινητοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού.

Πρόταση:
Οι ¨οριζόντιες¨ αυτές δράσεις θα πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα, για παράδειγμα σαν αυτοτελή
σύντομα έργα-μελέτες (διάρκειας 1-3 μηνών), ώστε τα αποτελέσματα τους να είναι διαθέσιμα και
να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη των ΟΠΣ των ΠΕΣΥΠ.»
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

180

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΥΥΚΑ δεν κατάφερε να υλοποιήσει καμία από τις ανωτέρω
προτεινόμενες οριζόντιες δράσεις παρότι είχε εντάξει αντίστοιχα τεχνικά δελτία.

4.3.2.6 Αξιολόγηση Υφιστάμενων εφαρμογών
Innovatia (Δεκέμβριος 2005)

(Euroconsultants

Τον Δεκέμβριο του 2006 κατόπιν απαίτησης της ΚτΠΑΕ έγινε επιτόπια αξιολόγηση των
υφιστάμενων εφαρμογών με σκοπό να κριθεί αν ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν
να διατηρηθούν.
«Τα βασικά συμπεράσματα από τις αυτοψίες μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:
1.

Δεν υπάρχει σχέδιο εισαγωγής εφαρμογών, εκπαίδευσης χρηστών, διαχείρισης
εξοπλισμού και λογισμικού σε κανένα Νοσοκομείο.

2.

Οι περισσότερες εφαρμογές αποκτούν λειτουργικά χαρακτηριστικά «στην πορεία»,
είναι δηλαδή προϊόντα «πείτε μας τι θέλετε και θα σας το κάνουμε».

3.

Η διαδικασία αυτή φέρνει πολύ κοντά τον κατασκευαστή και το χρήστη με
αποτέλεσμα

εάν

ο

κατασκευαστής

ανταποκρίνεται

ο

χρήστης

να

είναι

ευχαριστημένος και εάν δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά να είναι δυσαρεστημένος.
4.

Έτσι θα πρέπει να «αποκρυπτογραφηθούν» οι θετικές και αρνητικές απαντήσεις στην
ερώτηση ικανοποίησης των χρηστών.

5.

Επιπλέον ο ΣΤΥ επιθυμεί να επισημάνει ότι το κριτήριο ικανοποίησης των χρηστών
είναι αδύναμο διότι οι χρήστες δεν έχουν μέτρο σύγκρισης. Έτσι ο ευχαριστημένος
χρήστης πολύ πιθανό να είναι ακόμα πιο ευχαριστημένος με ένα άλλο σύστημα ή ο
δυσαρεστημένος να εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος με το καινούριο.

6.

Είναι σαφές ότι σε κανένα νοσοκομείο δεν υπάρχει ολοκληρωμένο ERP που να
καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση, διοίκηση και
ενημέρωση τόσο σε επίπεδο νοσοκομείου όσο και ΔΥΠΕ. Η ύπαρξη νησίδων
μηχανογράφησης έστω και εάν (έχουν τη δυνατότητα να) επικοινωνούν μεταξύ τους
(είτε σε επίπεδο βάσης είτε με γεφυρώσεις), σύμφωνα με την ανάγνωση της
Σύμβασης από τον ΣΤΥ, δεν καλύπτει τις προδιαγραφές.

7.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική τέτοιες προσεγγίσεις είναι καταδικασμένες σε
αποτυχία.

8.

Κατά τη γνώμη του ΣΤΥ διατηρισιμότητα νοείται σε λειτουργικές μονάδες (πχ.
Βιοϊτρικός εξοπλισμός, Κέντρο Υγείας, LIS) εφ’ όσον πληρούν τις προδιαγραφές και

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

181

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

προσφέρουν δυνατότητες επικοινωνίας με το υπόλοιπο ΟΠΣ. Διατηρισημότητα σε
χαμηλότερο επίπεδο δεν στοιχειοθετείται από καμία θεωρητική ή πρακτική ανάλυση
που να είναι στη διάθεση του ΣΤΥ αλλά ούτε και από την κοινή λογική.

Τέλος, παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα από σχετική μελέτη της BearingPoint 40, το οποίο
όχι μόνο καταδεικνύει τις τάσεις διεθνώς, αλλά ταυτίζεται και με την άποψη του ΣΤΥ:
«Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός απαιτεί τον καθολικό μετασχηματισμό υφιστάμενων δομών και

διαδικασιών.

Η τμηματική εφαρμογή επιμέρους συστημάτων, τα οποία προέρχονται από

διαφορετικούς προμηθευτές και συνεπώς είναι ανομοιογενή μεταξύ τους, αποτελεί τροχοπέδη
στην ανάπτυξη ενός ενιαίου, καθολικού και αποδοτικού συστήματος διασύνδεσης διαφορετικών
μονάδων. Είναι στρατηγικής σημασίας για την εκάστοτε διοίκηση να κατανοήσει τη σημασία της
διαχείρισης ενός καθολικού έργου, το οποίο μακροπρόθεσμα θα επιφέρει τα προσδοκώμενα
επιχειρηματικά αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται προσήλωση στο όραμα και αρχική
στοχοθέτηση της διοίκησης, αλλά και ανάληψη του ρίσκου, που συνοδεύει την αλλαγή.
Ήδη από το σχεδιασμό του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, η διοίκηση θα πρέπει να εστιάσει στην
αξιολόγηση και επιλογή των προμηθευτών της τεχνολογίας. Αυτό το στάδιο δεν εστιάζει στην
αυτοματοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Αντιθέτως, εστιάζει στην επιλογή της

τεχνολογίας, των εφαρμογών και των προμηθευτών που θα καταστήσουν εφικτή τη σταδιακή
πραγματοποίηση των στρατηγικών στόχων.

Σε αυτό το πλαίσιο η αλλαγή πολυσχιδών

υφιστάμενων εφαρμογών είναι αναπόφευκτη. Παρά το συσχετιζόμενο οργανωτικό ή οικονομικό
κόστος η διοίκηση θα πρέπει να εστιάζει στους στρατηγικούς στόχους διότι η εποπτεία, η ηγεσία
με όραμα και η δέσμευση είναι πιο σημαντικά από την υπάρχουσα λειτουργικότητα και τα
υφιστάμενα συστήματα.».»

4.3.2.7 Άλλα έργα ηλεκτρονικής υγείας που υλοποιούνται
Το έργο «Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (blended μορφής) & ψηφιακών υπηρεσιών
οργάνωσης-συντονισμού και υποστήριξης εκπαιδευτικών ενεργειών εξ΄αποστάσεως
εκπαίδευσης (e-learning)» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο
«Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας σε Καινοτόμες Πρακτικές και Μεθόδους με τη Χρήση

40

White Paper: “CLINICAL TRANSFORMATION RESULTS IN HEALTHCARE THAT WORK”, BearingPoint, VA USA, 2004

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

182

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ψηφιακών εργαλείων», το οποίο εντάσσεται στο Μέτρο 2.5 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) «Κατάρτιση ανθρώπινου
δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας
Διοίκησης. Το πρόγραμμα, χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Τελικός δικαιούχος Εθνική σχολή
δημόσιας υγείας (ΕΣΔΥ)

ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο, μέσα από την ανάδειξη της αναγκαιότητας και σπουδαιότητας ενσωμάτωσης
των πληροφοριακών συστημάτων και μοντέλων προσομοίωσης ως εργαλείων εφαρμογής και
αξιοποίησης ιδεών, τεχνικών και πρακτικών στο χώρο της υγείας, επιδιώκει την προαγωγή της
εξοικείωσης των εργαζομένων του χώρου με σύγχρονες διοικητικές, οργανωτικές, λειτουργικές και
ιατρικές πρακτικές, οι οποίες απαιτούν την εξειδικευμένη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και
προγραμμάτων. Τελικός στόχος είναι η παροχή στην πράξη της δυνατότητας εφαρμογής τεχνικών
και εξελιγμένων μεθόδων παραγωγής υπηρεσιών υγείας και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των
παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών υγείας στο σύνολο τους.
Το έργο προβλέπει την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του χώρου της υγείας σε δύο
βασικούς άξονες :
1.

Μεταφορά καινοτόμων ιδεών, αντιλήψεων και γνώσεων γενικότερα πάνω σε ένα ευρύ
φάσμα σύγχρονων αντικειμένων στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας υγείας.

2.

Εξοικείωση με την αξιοποίηση νέων σύγχρονων τεχνικών, προγραμμάτων και μοντέλων
διαχείρισης, διάδοσης και αξιοποίησης της γνώσης.
Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην εκπαίδευση μεγάλου αριθμού εργαζομένων προερχόμενων

από τον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας υγείας πάνω στους τρόπους αξιοποίησης σύγχρονων
ψηφιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων μοντελοποίησης πρακτικών και μεθόδων, για την
άμεση εφαρμογή καινοτόμων αντιλήψεων, πρακτικών διαδικασιών και γνώσεων που οδηγούν στη
βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό της ποιότητας και του τρόπου με τον οποίο παρέχονται οι
υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας.
Το εύρος των υπηρεσιών που ο Ανάδοχος θα προσφέρει αναφέρεται στη διεξαγωγή
τετρακοσίων δώδεκα (412) σεμιναρίων, για τα σαράντα δύο (42) εκπαιδευτικά αντικείμενα με τη
συμμετοχή σε έκαστο εξ’ αυτών έως και είκοσι (20) ατόμων, αριθμό που αποτελεί και την
επιθυμητή συμμετοχή εκπαιδευομένων ανά τμήμα εκπαίδευσης. Συνολικά για τα τετρακόσια
δώδεκα (412) αυτά σεμινάρια απαιτούνται πεντακόσιες πέντε (505) εβδομάδες εκπαίδευσης (των
πέντε ημερών και έξι ωρών ημερησίως έκαστη), ενώ αναμένεται η κατάρτιση οκτώ χιλιάδων
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

183

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

διακοσίων σαράντα (8.240) ατόμων και η διεξαγωγή διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων
οχτακόσιων (298.800) ανθρωποωρών κατάρτισης.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στο επιστημονικό αντικείμενο των σαράντα δύο (42) θεματικών
ενοτήτων που εμπίπτουν στο έργο, αυτό καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα σύγχρονων καινοτόμων
γνωστικών αντικειμένων του ευρύτερου τομέα της δημόσιας υγείας αλλά και των οικονομικών και
της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας και πιο συγκεκριμένα:

Πίνακας 4.6 Πίνακας προτεινομένων σεμιναρίων
Α/Α

ΕΣ_1

Τίτλος προγράμματος

Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Management Παραγγελιών και Διαχείρισης
Ιατρικών Μηχανημάτων)
Υπόδειγμα

ΕΣ_2

Διοικητικής

(Management

&

Υπηρεσιών

Λειτουργικής
Υγείας)-Η

Ικανότητας

τεχνολογία

ως

των

Νοσοκομείων

μέσο

διαχείρισης

εργασιακού χρόνου στις Υπηρεσίες Υγείας (Time Management.)

ΕΣ_3

ΕΣ_4

ΕΣ_5

ΕΣ_6

ΕΣ_7

ΕΣ_8

ΕΣ_9

εφαρμογών Πληροφορικής
Διαχείριση υποθέσεων ασθενών μέσω τεχνολογιών CRM
Η

Αναλυτική

Λογιστική

μέσω

(HIS

/

ERP)

συστημάτων

Εισαγωγή στη Λογιστική των Υπηρεσιών Υγείας και Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων ως μέσο δραστικής
επικοινωνίας
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Διαχείριση Δικτυακού Τόπου
Προστασία και Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων μονάδων
παροχής υπηρεσιών υγείας
Διοικητικά Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

ΕΣ_11

Πρόγραμμα Προσομοίωσης Οργάνωσης Νοσηλευτικού Προσωπικού

ΕΣ_13

διαχείρισης

Επιχειρησιακών πόρων

ΕΣ_10

ΕΣ_12

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Διαχείριση Νοσοκομειακών Κλινών – Βελτιστοποίηση Διάθεσης με την χρήση

Ανάλυση

επικινδυνότητας

θέσεων

εργασίας

στον

υγειονομικό

τομέα

(Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΔΥΠΕ)
Χρήση Ηλεκτρονικού Φακέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

184

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/Α

ΕΣ_14

Τίτλος προγράμματος

Κλινική Διαχείριση Προβλημάτων. Λήψη Κλινικών Αποφάσεων με βάση
τεκμηριωμένες Ενδείξεις (Evidence-based practice)

ΕΣ_15

Εκτίμηση της Κατάστασης της Υγείας και των Προβλημάτων Υγείας

ΕΣ_16

Τεκμηριωμένη Ιατρική και Χρήση Ηλεκτρονικών Ιατρικών Βιβλιοθηκών
Εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που εργάζονται στους

ΕΣ_17

Ψυχιατρικούς Τομείς των Νοσοκομείων στην εκτίμηση της κατάστασης της
ψυχικής υγείας των ασθενών τους αλλά και του λοιπού προσωπικού.
Διαχείριση - Ψυχιατρικός Ηλεκτρονικός Φάκελος

ΕΣ_18

ΕΣ_19

ΕΣ_20

ΕΣ_21

ΕΣ_22

ΕΣ_23

ΕΣ_24

ΕΣ_25

ΕΣ_26

ΕΣ_27

ΕΣ_28

ΕΣ_29

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Χρήση

μεθόδων

Marketing

για

βελτίωση

επικοινωνιακής

πολιτικής

Νοσοκομείων (πολίτες επαγγελματίες Υγείας)
Εκπαίδευση στην Ηλεκτρονική Καταγραφή των Μικροβιολογικών και Χημικών
Παραμέτρων του Πόσιμου και Θαλασσινού Νερού
Ανάπτυξη

Δικτύου

Ηλεκτρονικής

Καταγραφής

Περιστατικών

Κακοηθών

συνταγογράφησης

(electronic

Νεοπλασμάτων
Ανάπτυξη

και

διάχυση

της ηλεκτρονικής

prescribing) στη χώρα μας
Project Management
Χρηστικότητα Η/Υ και προγραμμάτων αυτών στη Διαχείριση δεδομένων Δ.
Υγείας. Λοιμώξεις - Μικροβιακή ανοχή
Ηλεκτρονική καταγραφή, ανάλυση και αξιοποίηση επιδημιολογικών δεδομένων
στο δημόσιο τομέα
Διοίκηση μεγάλων έργων πληροφορικής στην υγεία
Διαχείριση της αλλαγής / πολυπλοκότητας / συνεργασιών και διεργασιών από
την εφαρμογή προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας
Ο ρόλος της ηγεσίας στην επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων ηλεκτρονικής
υγείας
Κωδικοποιήσεις με χρήση πληροφορικής - Ποιότητα πληροφοριών και
αποφάσεων
Πρακτικές διοίκησης της ασφάλειας & εμπιστευτικότητας στη διακίνηση και
επεξεργασία πληροφορίας
185

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/Α

ΕΣ_30

ΕΣ_31

ΕΣ_32

ΕΣ_33

ΕΣ_34

Τίτλος προγράμματος

Κώδικας

πρακτικής.

Ρόλοι

-

πρακτικές

-

συμπεριφορές

στη

χρήση

πληροφοριακών συστημάτων
Συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών
Διαχείριση συμβολαίων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής υποστήριξης με
εξωτερικούς ιδιωτικούς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής
Σχεδιασμός,

διαχείριση,

εφαρμογή

και

αξιολόγηση

ερευνητικών

προγραμμάτων, μελετών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων
Εφαρμογή στατιστικών εργαλείων στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και στην
κλινική πρακτική

ΕΣ_35

Διοίκηση και διαχείριση παραγόντων κινδύνου υγείας στο σχολικό πληθυσμό

ΕΣ_36

Διοίκηση και διαχείριση εμβολιακής κάλυψης του πληθυσμού

ΕΣ_37

ΕΣ_38

ΕΣ_39

Επιδημιολογία και κλινοεργαστηριακή διάγνωση παρασιτικών και τροπικών
νοσημάτων με χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων
Εκτίμηση και παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών (ποτάμια
- λίμνες) με χρήση μοντέλων προσομοίωσης ποιότητας
Εκτίμηση επικινδυνότητας στην ανθρώπινη υγεία από τοξικούς - χημικούς
παράγοντες με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης

ΕΣ_40

Διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας

ΕΣ_41

Μαθήματα πολιτικής οικονομίας της υγείας

ΕΣ_42

Διοίκηση ποιότητας (οικονομικού περιεχομένου)-κόστος παρακολούθησης και
ελέγχου Q με χρήση Η/Υ

4.3.2.8 Δράσεις που αφορούν σε κρατική ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα
στο πλαίσιο του μέτρου 2.6 του ΕΠ της ΚτΠ
Με την υπ' αριθμ. 121235 (ΦΕΚ 1562/24.10.2006) Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας &
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύχθηκε η Δράση «Χρηματοδότηση
Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξειδικευμένων
Εφαρμογών Πληροφορικής». Η Δράση υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Η Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την Προμήθεια &
Εγκατάσταση Εξειδικευμένων Εφαρμογών Πληροφορικής» αποσκοπεί στην ενίσχυση
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

186

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

επιχειρήσεων ιδιωτικού δικαίου για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης θα χρηματοδοτηθούν
επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα αφορούν:
1. Στη δικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε δίκτυα δεδομένων
2. Στην ενίσχυση και ευρεία διάδοση των Τηλεματικών Υπηρεσιών Υγείας
3. Στην εξωστρεφή διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες υγείας, σε
άλλους οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και στον πολίτη
4. Στην ανάπτυξη συστημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ηλικιωμένων

και των ΑμΕΑ.
Οι προτάσεις που δύνανται να υποβληθούν για ενίσχυση από τη Δράση πρέπει να αξιοποιούν
συστήματα

πληροφορικής

και

επικοινωνιών

και

υπηρεσίες

πληροφορικής

ώστε

να

επιτυγχάνεται:
α) η ασφαλής διαχείριση των ηλεκτρονικά διαθέσιμων ιατρικών δεδομένων του ασθενούς.
Θα πρέπει δηλαδή, να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο των δεδομένων του ασθενούς
μέσω της προμήθειας αντίστοιχου εξοπλισμού/ λογισμικού και υπηρεσιών που αφορούν
στην υιοθέτηση ανοικτών και διεθνώς αναγνωρισμένων- καθιερωμένων προτύπων και
πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας, ασφάλειας και εμπιστευτικής πρόσβασης. Θα πρέπει
επίσης, κάθε επεξεργασία και διακίνηση των εν λόγω ιατρικών δεδομένων να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία
αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
β) η υποστήριξη διαφανών προς τον χρήστη διαδικασιών εξυπηρέτησης (πχ ηλεκτρονικά
παραπεμπτικά),
γ) η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο σύστημα υγείας, στον πολίτη,
στον επαγγελματία υγείας,
δ) η μείωση λαθών βάσει συστημάτων στήριξης των κλινικών αποφάσεων (ομοιογενής
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κτλ),
ε) η ακριβής και «σε πραγματικό χρόνο» (real-time) μετάδοση των ιατρικών δεδομένων,
στην μορφή και με την ακρίβεια που αυτές ελήφθησαν, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της
ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του ασθενή (σε περιπτώσεις παροχής Τηλεματικών
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Ειδικότερα:
Στις περιπτώσεις της διακίνησης πληροφοριών αυτές θα πρέπει να συντελούνται με την
χρήση ανοικτών προτύπων, διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρέως χρησιμοποιούμενων,
είτε στο επίπεδο της μεταφοράς, είτε στο επίπεδο της μορφοποίησης και του ορισμού των
δεδομένων.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

187

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ειδικότερα για την μεταφορά ιατρικών δεδομένων, κρίνεται σκόπιμη η χρήση των διεθνώς
αναγνωρισμένων και ευρέως χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων HL7 και DICOM, κτλ.
Στο επίπεδο του ορισμού των προς μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό να υιοθετούνται
τεχνολογικά σύγχρονες πρακτικές και πρότυπα, κυρίως με τη χρήση προτύπων οργάνωσης
της πληροφορίας όπως XML schemas, IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), SOA,
κτλ.
Στο επίπεδο της μεταφοράς ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών, είναι απαραίτητη η
χρήση τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται με ασφαλή τρόπο τα πλεονεκτήματα του
διαδικτύου (Internet).
Η μεταφορά θα αφορά ισχυρά (strong) κωδικοποιημένη πληροφορία, με διεθνώς
αναγνωρισμένους, αλγόριθμους κωδικοποίησης. Κρίνεται επίσης αναγκαία, η χρήση
ενδιάμεσων συστημάτων, τα οποία θα εξασφαλίζουν κεντρική παρακολούθηση της
ασφαλούς και εγγυημένης «παράδοσης» της πληροφορίας. Η λειτουργία των
συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων θα πρέπει να είναι «διαφανής» για τον τελικό χρήστη,
με ταυτόχρονη απόκρυψη της πολυπλοκότητάς της .
Κύριο χαρακτηριστικό των υλοποιήσεων (πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες
επικοινωνιών, υπηρεσίες πληροφορικής και νέα επιχειρηματικά μοντέλα) πρέπει να είναι η
επεκτασιμότητα και η εύκολη προσαρμογή τους στις υπάρχουσες και μελλοντικές
συνθήκες.
Επιπλέον, στόχος των υλοποιήσεων που αφορούν στη διασυνδεσιμότητα πρέπει να είναι η
αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών (διατηρησιμότητα), με τη χρήση ανοικτών
προτύπων. Σε αυτά τα πλαίσια, σημαντική κρίνεται και η αξιοποίηση ή η μεταφορά και
χρήση παλαιοτέρων δεδομένων.

Οι αιτούμενες προς επιχορήγηση ενέργειες ‘επρεπε να περιλαμβάνουν:
1. είτε τη «Δικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Δίκτυα δεδομένων»
2. είτε την «Ανάπτυξη εφαρμογών Τηλε-Ιατρικής και την παροχή Τηλεματικών Υπηρεσιών
Υγείας»
3. είτε τη «Διάθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας»
4. είτε την «Ανάπτυξη Συστημάτων εξυπηρέτησης αναγκών για Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ»
5. είτε το συνδυασμό των άνωθεν
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες:
1. Δαπάνες Εξοπλισμού
2.Δαπάνες Λογισμικού
3.Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

188

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε εντάχθηκαν στη Δράση “Digital Health” συνολικά πενήντα εννιά (59)
έργα, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 8.283.065,17 € ευρώ. Η δημόσια δαπάνη που
θα διατεθεί για την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων ανέρχεται στο 50% του συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Τα έργα που εντάσσονται στη Δράση παρατίθενται βρίσκονται
στην ιστοσελίδα http://www.e-health.gov.gr/New.asp?ID=82&CategoryID=56 .

4.3.3 Σχεδιασμένες δράσεις στο πλαίσιο των ΕΠ των περιφερειών
Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι δράσεις ΤΠΕ στην Υγεία που είχαν προταθεί στον πλαίσιο
των ΕΠ των Περιφερειών. Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο παράρτημα

Πίνακας 4.7: δράσεις ΤΠΕ στην Υγεία στα ΕΠ των Περιφερειών
ΕΠ Περιφέρειας

ΠΕΠ ΑΜΘ

Δράση

Προϋπολογισμός

Τηλεϊατρική

720.000,00

Τηλε-πληροφόρηση και Τηλε-εξυπηρέτηση

600.000,00

Πληροφοριακό Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Προµηθειών του ΠεΣΥ
Πληροφοριακό Σύστηµα Απογευµατινών Ιατρείων
Ηλεκτρονική διασύνδεση μονάδων πρόνοιας

500.000,00
80.000,00
100.000,00

Σχέδιο Δράσης ανάπτυξης δικτύων τηλε-ιατρικής/ τηλεδιάγνωσης για δυσπρόσιτες και αγροτικές περιοχές
Πληροφοριακό Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Προµηθειών του ΠεΣΥ

600.000,00

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Συστήµατος Τηλεεκπαίδευσης στην Υγεία και Πρόνοια
Περιφερειακό Σύστηµα Τηλε-πληροφόρησης και τηλεεξυπηρέτησης στον τοµέα της Υγείας και Πρόνοιας
Χρήση ΤΠΕ για τη βελτίωση των παρεχόμενων
ΠΕΠ Πελοποννήσου

υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
Ολοκληρωμένο Σύστημα Προμηθειών ΠΕΣΥ

ΠΕΠ Κρήτης

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00
600.000,00

Ανάπτυξη Περιφερειακού Δικτύου Υγείας (ΠΔΥ)

2.000.000,00

Πληροφοριακή Οργάνωση Πε.Σ.Υ. Κρήτης

6.500.000,00

189

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ανάπτυξη Πληροφοριακού συστήματος και υπηρεσίες
του οικογενειακού γιατρού

2.000.000,00

Ανάπτυξη τηλεματικών υπηρεσιών

2.000.000,00

Αναβάθμιση υπηρεσιών Προνοσοκομειακής Φροντίδας

1.000.000,00

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
Συστημάτων Νοσοκομείων και αναβάθμιση υπαρχόντων

2.500.000,00

ΟΠΣΝ
Μελέτη αναδιοργάνωσης υπηρεσιών υγείας και
σχεδιασμού νέων στα πλαίσια λειτουργίας των ΤΠΕ

1.500.000,00

Μελέτη βιωσιμότητας των ΤΠΕ και σχεδιασμός
προγράμματος διάχυσης και κινήτρων
Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών τηλεϊατρικής και
τηλεδιάγνωσης
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Δημιουργία συστήματος διαχείρισης ιατρικής
πληροφορίας και γνώσης στην ΠΝΑ
Δημιουργία ΠΣ ηλεκτρονικής διαχείρισης προμηθειών
του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, στην ΠΝΑ

1.500.000,00

2.420.000,00

660.000,00

1.320.000,00

Μελέτη επέκτασης σύγχρονου Συστήματος
Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης Επειγόντων

100,000,00

Περιστατικών, στο σύνολο της ΠΔΕ.
ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας

Δημιουργία συστήματος διαχείρισης ιατρικής
πληροφορίας και γνώσης στην ΠΔΕ.

2.250.000,00

Δημιουργία συστήματος τηλεδιάσκεψης –
τηλεσυμβουλευτικής -τηλεδιάγνωσης μεταξύ των

150.000,00

φορέων Υγείας της ΠΔΕ
ΠΕΠ Στερεάς
Ελλάδας
ΠΕΠ Θεσσαλίας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Υποδομές και εφαρμογές ΤΠΕ στις υπηρεσίες υγείαςπρόνοιας Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

1.200.000,00

489.000,00

ΠΕΠ Ηπείρου
Υλοποίηση εφαρμογών υποδομής και ολοκλήρωση
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

έργων αιχμής για την προαγωγή της δημόσια υγείας

5.672.000,00
190

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
στην Περιφέρεια
Εφαρμογές Τηλεϊατρικής

804,200,00

Σύστημα τηλεϊατρικής – τηλεδιάγνωσης
ΠΕΠ Δυτικής
Μακεδονίας

Συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας στην

120.000,00

Υγεία και Πρόνοια

4.3.4 Υπουργείο Εθνικής άμυνας
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), έχοντας ως βασική φιλοσοφία την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προχώρησε στην εκπόνηση
Επιχειρησιακού Σχεδίου και Σχεδίου Δράσης στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας
2000 – 2006». Το Επιχειρησιακό. Σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις υποστήριξης
της πληροφοριακής οργάνωσης των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Κινητών Μονάδων για την
άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.
Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία η οποία θα γίνει σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος και την εγκατάσταση και δοκιμαστική
λειτουργία στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), καθώς το τελευταίο
διαθέτει ήδη την απαιτούμενη υποδομή. Κατά την διάρκεια την α’ φάσης τα υπόλοιπα Νοσοκομεία
θα ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες υποδομής έτσι ώστε, στα πλαίσια της β’ φάσης, να
είναι δυνατή η εγκατάσταση του ΟΠΣΝ στα σημεία αυτά.
Στα πλαίσια του έργου θα συμπληρωθεί η υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής και επικοινωνιών
των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με άμεση συνέπεια τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Έτσι, με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει
δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο θα προσφέρει
υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες, σημείο που αποτελεί κεντρική στρατηγική του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ειδικά στις παραμεθόριες και νησιώτικες περιοχές της Ελλάδος.
Αναλυτικά η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι :
Ατομική Κάρτα Ιατρικών Δεδομένων
Η βάση για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ταχεία και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τα στρατιωτικά νοσοκομεία, είναι η
έκδοση της ατομικής κάρτας αναγραφής ιατρικών δεδομένων σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

191

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

του Σώματος Ξηράς, καθώς και στους ιδιώτες που εξυπηρετούνται από τα στρατιωτικά
νοσοκομεία.
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς
Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς αποτελεί τη βάση για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα του νοσοκομείου. Παρέχει έγκαιρη και επίκαιρη ενημέρωση σε όλο το προσωπικό του
νοσοκομείου σχετικά τα στοιχεία των ασθενών, συνολική εικόνα της κατάστασης και του
ιστορικού του ασθενούς, σωστή διαχείριση των δεδομένων χωρίς να υπάρχουν επαναλήψεις και
τα σφάλματα που αυτές συνεπάγονται, δυνατότητα τήρησης στατιστικών στοιχείων, και
δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα.
Ψηφιοποίηση μη ψηφιακών δεδομένων
Στο 401 ΓΣΝΑ τηρείται ήδη έντυπο αρχείο με φακέλους ασθενών. Το αρχείο αυτό αντιπροσωπεύει
δεδομένα 10 ετών και η τήρηση του είναι υποχρεωτική όπως προαναφέρθηκε. Αυτό περιλαμβάνει
τα φύλλα νοσηλείας, έντυπα εξετάσεων (μικροβιολογικές, καρδιολογικές, κλπ), προϊόντα ιατρικής
απεικόνισης (ακτινογραφίες κλπ), διαγνώσεις, γνωματεύσεις, και αποφάσεις επιτροπών.
Το αρχείο χρησιμοποιείται για ενημέρωση του θεράποντος ιατρού ή του ασθενούς όταν απαιτηθεί,
για επιστημονική έρευνα, και για ενημέρωση του λογιστικού και κοστολογικού συστήματος του
νοσοκομείου.
Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LIS)
Για την υποστήριξη του προηγούμενου συστήματος Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς, απαιτείται
η δημιουργία αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος εργαστηρίων. Με το σύστημα
αυτό τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θα τροφοδοτούν το φάκελο του ασθενούς
και θα είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα από τους θεράποντες ιατρούς.
Υποσύστημα Ιατρικής Απεικόνισης (Radiology Information System)
Το υποσύστημα ιατρικής απεικόνισης έχει σαν σκοπό τη δημιουργία συστήματος Picture Archiving
and Communication System (PACS) το οποίο θα καταργήσει την ανάγκη εκτύπωσης film και όλες
οι εικόνες της ιατρικής απεικόνισης θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και θα είναι διαθέσιμες
σε όσους έχουν το δικαίωμα πρόσβασης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται διαλειτουργικότητα θα
πρέπει να υποστηρίζεται το πρότυπο DICOM. Στο σύστημα αυτό θα ενταχθούν τα μηχανήματα
του ακτινολογικού τμήματος, αλλά και κάθε άλλο μηχάνημα που παράγει εικόνα (πχ.
Μαστογράφος, Υπέρηχος γυναικολογικού κλπ).
Πληροφοριακή Οργάνωση Λοιπών Εργαστηρίων

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

192

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η πληροφοριακή οργάνωση των λοιπών εργαστηρίων θα υποστηρίζει κάθε είδους δεδομένα που
παράγονται από ιατρικά μηχανήματα (πλην μικροβιολογικού και ακτινολογικού)τα οποία υπάρχούν
ήδη σε διάφορα τμήματα (Νευρολογικό, Οφθαλμολογικό, Γυναικολογικό, Παθολογοανατομικό,
Οδοντιατρείο κ.α). Τα λοιπά εργαστηριακά τμήματα και εξωτερικά ιατρεία με ειδικό
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό θα ενταχθούν στο ολοκληρωμένο σύστημα ανάλογα με το ψηφιακό
περιεχόμενο τους μέσω του LIS, του RIS ή του συστήματος ψηφιοποίησης ιατρικών δεδομένων.
Δίκτυο Τηλεϊατρικής
Παράλληλα με τα παραπάνω, στα πλαίσια του 1ου υποέργου θα υλοποιηθεί, , δίκτυο
τηλεϊατρικής. Το δίκτυο θα καλύψει περιοχές που είτε είναι απομονωμένες, είτε δεν υπάρχει
δυνατότητα άμεσης παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται ιατρική
φροντίδα στους κατοίκους των περιοχών αυτών από τους ιατρούς των μονάδων που θα
διαθέτουν συστήματα τηλεϊατρικής, με αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών αλλά και την αποφυγή άσκοπων διακομιδών.
Αρχικός Προϋπολογισμός δράσης € 14.500.000
Κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας το έργο τροποποιήθηκε και ο Τελικός
προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8.500.000€

4.3.5 Δράσεις

Υπουργείου
Απασχόλησης
και
Κοινωνικής
Προστασίας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

4.3.5.1 Έργα στη λειτουργική ενότητα «Κοινωνική Ασφάλιση»
Έργο 2.1: Χαρτογράφηση επιχειρησιακών λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασμός
των Πληροφοριακών συστημάτων του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης

Σήμερα παρουσιάζεται έντονη η ανάγκη να δημιουργηθεί σ’ ένα υψηλό επίπεδο μια κοινή
αναπαράσταση του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου όλοι οι διαφορετικοί εμπλεκόμενοι
είτε είναι άνθρωποι είτε είναι μηχανές, θα μπορούν να καταλάβουν και να χρησιμοποιούν. Αυτή η
αναπαράσταση θα δημιουργήσει τυποποιημένες περιγραφές επιχειρησιακών διαδικασιών και
δεδομένων αλλά κι ένα πλαίσιο σχέσεων μεταξύ αυτών.
Παράλληλα, λόγω της σημαντικής έλλειψης πληροφορικών συστημάτων στους Φ.Κ.Α. και στη
ΓΓΚΑ από τη μια μεριά, και των αυξανόμενων αναγκών και απαιτήσεων λειτουργίας και
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

193

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

εξυπηρέτησης του πολίτη από την άλλη, είναι επιτακτική η αποσαφήνιση της βέλτιστης (με τα
σημερινά δεδομένα) στρατηγικής για την αξιοποίηση των καινούργιων ΤΠΕ και τη βελτίωση της
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Το παρόν έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:
Διερεύνηση διεθνούς εμπειρίας σε θέματα στρατηγικής αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής
στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Δημιουργία πρότυπων διαδικασιών για κάθε μία από τις μέρους λειτουργίες που προϋποθέτουν
αλληλεπίδραση στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της ΚΑ, καθώς και μεταξύ αυτής και των
πολιτών.
Δημιουργία ενός κοινού μοντέλου πληροφοριακής αρχιτεκτονικής
Σενάρια εξασφάλισης διασύνδεσης και συμβατότητας ΟΠΣ Ταμείων μεταξύ τους και με τη ΓΓΚΑ
με στόχο την σύνδεση στο portal του ΥΠΕΡΓ&ΚΑ.
Αποσαφήνιση ρόλου δικτύων που λειτουργούν ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον
Καθορισμός

μοντέλου

ανάπτυξης

πληροφοριακών

συστημάτων

ΦΚΑ.

Θα

εξεταστούν

διαδεδομένες στρατηγικές: εσωτερικής ανάπτυξης ή/και λειτουργίας (inhouse), πλήρους ή μερικής
ανάθεσης λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων σε τρίτους (outsourcing), ή τέλος
μίσθωση υπηρεσιών και λογισμικού από κάποιον προμηθευτή (Application Service Provider).
Καθορισμός φορέα υπεύθυνου για το κεντρικό συντονισμό των προσπαθειών των Φ.Κ.Α. και της
ΓΓΚΑ στην πληροφορική
Προσδιορισμός απαιτούμενων κωδικοποιήσεων και ταξινομήσεις των πληροφοριών που θα
ανταλλάσσονται μεταξύ φορέων
Σύνταξη των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του διαχειριστικού συστήματος εποπτείας
(MIS) της ΓΓΚΑ

Έργο 3.1: Ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Κοινωνικής
Ασφάλισης
Το προτεινόμενο έργο έχει σαν στόχο τόσο την βελτίωση και προσαρμοστικότητα της
υφιστάμενης λειτουργίας της ΓΓΚΑ και ΦΚΑ σε νέο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας, όσο και στην
ανάπτυξη νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη. Με το παρόν έργο
δημιουργείται η κατάλληλη αναγκαία πληροφοριακή υποδομή (back office) στο χώρο της
Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης νέων σύγχρονων και
καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη. Το παρόν έργο διακρίνεται στα κάτωθι
υποέργα:
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

194

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υποέργο 3.1.1: Επέκταση και Ολοκλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) – Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων
Ο βασικός σκοπός του παρόντος έργου είναι η ολοκλήρωση και επέκταση του Εθνικού Μητρώου
Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ), με βασικό στοιχείο ταυτοποίησης τον
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Το προτεινόμενο έργο αποτελεί συνέχιση, εξέλιξη,
ολοκλήρωση και επέκταση του αντίστοιχου έργου που ξεκίνησε από την περίοδο του 2ου ΚΠΣ
ενταγμένο στο Ε.Π. «Κλεισθένης». Θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
o

ΥΠ1: Επέκταση ήδη υπαρχόντων μητρώων και δημιουργία νέων (όπως μητρώων έμμεσων
μελών, εργοδοτών, ελλήνων που εργάζονται σε Ε.Ε, δημοσίων υπαλλήλων κλπ). Θα
πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι θα αναπτυχθούν και κατάλληλες διεπαφές που θα
συλλέγουν παράλληλα στοιχεία από τα επιμέρους μητρώα των ΦΚΑ με σκοπό να
επιτευχθεί μια αξιοποίηση του συνόλου των μηχανογραφημένων, υφιστάμενων ή
μελλοντικών, μητρώων των ασφαλισμένων,

o

ΥΠ2: Επέκταση του δικτύου Κοινωνικής Ασφάλισης (WAN) σε επιπλέον νέους κόμβους

o

ΥΠ3: Ασφάλεια του δικτύου Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πληροφοριακού Συστήματος
που έχει αναπτυχθεί

o

ΥΠ4: Εγκατάσταση Συστήματος Άμεσης Βοήθειας (Help Desk) για το δίκτυο Κοινωνικής
Ασφάλισης και για το Πληροφοριακό Σύστημα

o

ΥΠ5: Μελέτη και πιλοτικό έργο για την σκοπιμότητα αναβάθμισης των καρτών ΑΜΚΑ σε
έξυπνες κάρτες (Smart Cards) στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης

o

ΥΠ6: Εξοπλισμός (τόσο για την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου, όσο και για την
απαραίτητη υποδομή του ΚΗΥΚΥ σε router, firewall κλπ.)

o

ΥΠ7: Επέκταση και αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος
(software) που εξυπηρετεί το έργο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

o

ΥΠ8: Εκπαίδευση – Ενημέρωση - Προβολή του έργου ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ.

Υποέργο 3.1.2: Μελέτη σχεδιασμού πρότυπου λειτουργικού μοντέλου ΦΚΑ και
πλαισίου ανάπτυξης e-υπηρεσιών
Το πεδίο ανάπτυξης του παρόντος έργου είναι το περιβάλλον των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
ως φέροντες οργανισμούς της παραγωγικής λειτουργίας της Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικός
στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού μοντέλου παροχής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών με κύριο κριτήριο την αποτελεσματικότητα και την προσαρμοστικότητα στο νέο
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

195

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ψηφιακό περιβάλλον εργασίας καθώς και η εκπόνηση των ελάχιστων απαιτήσεων που θα πρέπει
να πληρούν τα πληροφοριακά συστήματα των ΦΚΑ.
Το παρόν έργο, χωρίς να εστιάσει στις ιδιαιτερότητες και εξειδικεύσεις του λειτουργικού και
οργανωτικού μοντέλου των επιμέρους Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, θα οδηγήσει στην
ανάπτυξη ενός βασικού πρότυπου μοντέλου λειτουργίας για το σύνολό τους, με στόχο τη
βέλτιστη υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που στοιχειοθετούν τη συμμετοχή της
Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το συγκεκριμένο υποέργο:
o

θα αποτυπώσει, θα αναλύσει και θα αξιολογήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες οι οποίες
καταλήγουν σε παροχή υπηρεσιών προς τον Πολίτη,

o

θα ανασχεδιάσει διαδικασίες, ροή εργασιών και έντυπα,

o

θα προδιαγράψει διαδικασίες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίας με άλλους φορείς
ελληνικούς και διεθνείς ΦΚΑ,

o

θα σχεδιάσει το πρότυπο λειτουργικό και οργανωτικό μοντέλο των Φ.Κ.Α. για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από αυτούς

o

θα κωδικοποιήσει τις προδιαγραφές για την υλοποίηση μηχανισμών υποστήριξης των
συστημάτων

o

θα επικαιροποιήσει στο νέο πλαίσιο τον τρόπο συνεργασίας με τη ΓΓΚΑ,

o

θα αναπτύξει σχέδιο μετάβασης για την βέλτιστη ενσωμάτωση του προγράμματος
ανασχεδιασμού και τον αυστηρό χρονοπρογραμματισμό των απαραίτητων δράσεων,

o

με βάση το Στρατηγικό Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων στην Κοινωνική
Ασφάλιση, όπως αυτή θα έχει αναπτυχθεί στο έργο «Χαρτογράφηση επιχειρησιακών
λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών συστημάτων του χώρου
της Κοινωνικής Ασφάλισης» θα συντάξει, σε υψηλό επίπεδο, τις λειτουργικές και τεχνικές
προδιαγραφές των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, τα οποία θα
μηχανοργανώσουν αποτελεσματικά τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες των Φ.Κ.Α.

Υποέργο 3.1.3: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των Φ.Κ.Α
Ο βασικός σκοπός του παρόντος υποέργου είναι η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΟΠΣ) για τους ΦΚΑ, που θα αποτελέσουν τη «ψηφιακή ραχοκοκαλιά» των ΦΚΑ και
η οποία θα υποστηρίξει τους μηχανισμούς και τις δομές εξυπηρέτησης των πολιτών.
Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο υποέργο δεν προσανατολίζεται μόνο σε ενδογενείς
δραστηριότητες των ΦΚΑ αλλά κυρίως σε δραστηριότητες οι οποίες θα υποστηρίξουν τους
μηχανισμούς και τις δομές εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, στα πλαίσια του
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

196

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

παρόντος υποέργου, θα ολοκληρωθούν οι απογραφές των ασφαλισμένων των ΦΚΑ και θα
μηχανογραφηθούν τα αντίστοιχα μητρώα.
Ορισμένα ΟΠΣ ΦΚΑ έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται από το Β΄ ΚΠΣ, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα το ΟΠΣ του ΙΚΑ. Για τα προαναφερθέντα ΟΠΣ, το παρόν υποέργο περιλαμβάνει την
επέκταση και ολοκλήρωσή τους. Η περαιτέρω ανάπτυξή τους στοχεύει στην μετατροπή της
υπάρχουσας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, στη δημιουργία και συντήρηση βάσεων δεδομένων
με ιστορικά στοιχεία, στην υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην παροχή
πληροφοριών και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Υποέργο 3.1.4: Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση διαχειριστικού συστήματος
εποπτείας (MIS) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ο βασικός σκοπός του παρόντος υποέργου είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση
Διαχειριστικού Συστήματος Εποπτείας (MIS) για τη ΓΓΚΑ, που θα υποστηρίξει τους μηχανισμούς
και τις δομές εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι βασικοί στόχοι του Διαχειριστικού Συστήματος
Εποπτείας (MIS) που θα δημιουργηθεί είναι:
o

Απλούστευση και βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας της ΓΓΚΑ με εξωτερικές οντότητες
με τη συγκέντρωση πρωτογενούς πληροφορίας στο MIS.

o

Υποστήριξη στην ταχύτατη, ορθή και ποιοτική διεκπεραίωση των υπηρεσιών κοινωνικής
ασφάλισης στους πολίτες.

o

Aυτοματοποίηση

των

διεκπεραιωτικών

δραστηριοτήτων

και

επικέντρωση

σε

δραστηριότητες σημαντικής προστιθέμενης αξίας.
o

Ουσιαστική πληροφόρηση και υποστήριξη της διοίκησης της ΓΓΚΑ στη λήψη αποφάσεων.

o

Βελτίωση της δυνατότητας ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών υγείας.

o

Βελτίωση της δυνατότητας σχεδιασμού πολιτικής ασφαλιστικών εισφορών.

o

Βελτίωση της δυνατότητας της Διοίκησης της ΓΓΚΑ, να λαμβάνει γρήγορες διορθωτικές
ενέργειες

o

Σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και συγκράτηση του λειτουργικού κόστος της
ΓΓΚΑ.

Υποέργο 3.1.5: Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Ο βασικός σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη (ή επέκταση και ολοκλήρωση) δικτυακών
πυλών (portal) των ΦΚΑ, καθώς και των απαραίτητων web εφαρμογών, οι οποίες θα παρέχουν
νέες e-υπηρεσίες στους πολίτες. Ειδικότερα θα παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες 3ου
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

197

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(αμφίδρομη επικοινωνία) και 4ου (συναλλαγή) επιπέδου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
Πρωτοβουλίας e-Europe.
Ο Πολίτης (ασφαλισμένος, εργοδότης, συνταξιούχος) θα γίνει αποδέκτης των ακόλουθων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης:
o

Παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων του Πολίτη με την εισαγωγή μοναδικού
κωδικού ταυτοποίησης

o

Ηλεκτρονική πληρωμή των ασφαλιστικών/εργοδοτικών εισφορών

o

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης λήψης πιστοποιητικών (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα,
βιβλιάριο υγείας)

o

On-line εγγραφή σε μητρώα

o

Ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων ασφαλισμένου

o

On-line παρακολούθηση των οφειλόμενων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών

o

Παραγγελία κάρτας ΑΜΚΑ (σε περίπτωση απώλειας, κλοπής κλπ.)

o

Πρόσβαση στον «ατομικό ασφαλιστικό φάκελο» και στον «ατομικό εργοδοτικό φάκελο»
στους ενδιαφερομένους ασφαλισμένους και εργοδότες και στο ασφαλιστικό ιστορικό

o

On-line υπολογισμός εναλλακτικών συνταξιοδοτικών σεναρίων

o

Ηλεκτρονική δήλωση συνταξιοδότησης

Έργο 3.2: Ανάπτυξη εφαρμογών διασύνδεσης με τους συμβεβλημένους φορείς
παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών
υγείας
To προτεινόμενο έργο έχει σαν στόχο την βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας που σχετίζεται
με την απόδοση των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Φ.Κ.Α. στους ιδιώτες
και τους φορείς που την παρέχουν. Ουσιαστικά οι Φ.Κ.Α. είναι αγοραστές των υπηρεσιών που
παρέχουν φορείς υγείας όπως τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα φαρμακεία και συνεπώς είναι
απαραίτητη η σωστή και αποτελεσματική παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχουν αυτοί οι
«προμηθευτές» στους Φ.Κ.Α.
Οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη λειτουργία εστιάζονται στην αποστολή των
συνταγών και δικαιολογητικών από τα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, γιατρούς, κλπ. προς τα
Ταμεία, την επεξεργασία, τον έλεγχο και την εκκαθάριση τους, την έκδοση προκαταβολών και την
τελική έγκριση των απαιτήσεων και αποπληρωμή τους. Το έργο θα καλύψει τις διαδικασίες από
την αποστολή των συνταγών και δικαιολογητικών μέχρι τις τελικές εγκρίσεις των απαιτήσεων,
ενώ η αποπληρωμή θα αποτελέσει αντικείμενο του έργου που αφορά την διασύνδεση μεταξύ των
Φ.Κ.Α. και των ΕΛΤΑ και τραπεζών. Συνεπώς τα δύο συστήματα θα πρέπει να συνεργάζονται και
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

198

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

πληροφορία από το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών με συμβεβλημένους φορείς και ιδιώτες
παροχής υγειονομικών υπηρεσιών θα ρέει προς το σύστημα διασύνδεσης με τράπεζες και ΕΛΤΑ
που θα ενημερώνει τις τράπεζες για την εκτέλεση των πληρωμών.
Το παρόν έργο θα περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο εφαρμογές που αναφέρονται σε ιδιώτες και
φορείς αντίστοιχα:
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής διασύνδεσης (B2C) με συμβεβλημένους ιδιώτες (ιατρούς,
φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, εργαστήρια, κλπ). Το σύστημα θα διευκολύνει και θα
αυτοματοποιήσει την διαδικασία αποστολής και επεξεργασίας των δικαιολογητικών για τις παροχές
υγείας που δίνουν οι γιατροί, φαρμακοποιοί, κλπ. Παράλληλα θα εισάγει καινούργιες δυνατότητες
παρακολούθησης και ελέγχου των απαιτήσεων και της απόδοσης των δαπανών.
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής διασύνδεσης (B2B) με συμβεβλημένα νοσοκομεία και κλινικές.
Θα υπάρξει η ανάγκη για σύνδεση με τα πληροφορικά συστήματα που κάποιοι φορείς υγείας
έχουν ήδη, ενώ κάτι τέτοιο δεν αναμένεται σε μεγάλη κλίμακα για τους ιδιώτες (βεβαίως πολλά
φαρμακεία έχουν ήδη μηχανογραφήσει τις εργασίες τους, αλλά η ανταλλαγή στοιχείων με την
ηλεκτρονική εφαρμογή διασύνδεσης είναι πολύ απλή).

Έργο 3.3: Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών (Business to Business)
των Φ.Κ.Α. με τράπεζες και ΕΛΤΑ
Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών (epayments) που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις λειτουργίες που άπτονται των συναλλαγών
μεταξύ Ταμείων και τρίτων φορέων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συχνές συναλλαγές και
επικοινωνία που έχουν οι Φ.Κ.Α. με τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ για τα θέματα είσπραξης εισφορών
και πληρωμών.
Το έργο έχει ως στόχο όχι μόνο την αυτοματοποίηση των εντολών πληρωμών, αλλά:
την ανάπτυξη των εφαρμογών και των συστημάτων με τους τρίτους φορείς για την παροχή
δυνατότητας ηλεκτρονικών πληρωμών στους Πολίτες.
την δημιουργία και συγκέντρωση έγκυρης και έγκαιρης πληροφορίας που σχετίζεται με τις
πληρωμές (που τώρα είναι ελλιπής και χειρόγραφη), αλλά και
την βελτίωση της λειτουργίας των πληρωμών που είναι ουσιαστικά ανταλλαγή δεδομένων και
επικοινωνία ΦΚΑ με Τράπεζες και ΕΛΤΑ.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι εφαρμογές που θα περιλαμβάνει το έργο:
o

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Ηλεκτρονική εφαρμογή πληρωμών συντάξεων, επιδομάτων και εφάπαξ

199

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

o

Ηλεκτρονική εφαρμογή είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΕΛΤΑ και άλλων
φορέων

o

Ηλεκτρονική εφαρμογή απόδοσης δαπανών περίθαλψης στους ασφαλισμένους και
παροχών σε χρήμα

o

Ηλεκτρονική

εφαρμογή

πληρωμών

για

εκκαθάριση

δαπανών

νοσοκομείων,

φαρμακοποιών, και για αμοιβές γιατρών, ελεγκτών γιατρών, οδοντιάτρων κλπ.

4.3.5.2 Πορεία υλοποίησης έργων ΓΓΚΑ
Πίνακας 4.8 υλοποιήσεων των έργων της ΓΓΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Πηγές

Τελικός

Τελικός

ΣΧΕΔΙΟΥ ΚτΠ ΥΠΕΡΓ&ΚΑ

χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός

Δικαιούχο

ς

(€)

ς

451.739

ΚτΠΑΕ

Ολοκληρώθηκε

2.791.923,26

ΚτΠΑΕ

Υλοποιείται

Ενδεικτικός

ΓΓΚΑ

Δεν έχει ενταχθεί

Έργο

Υποέργο

2.1:

Μέτρο

Χαρτογράφηση

Κατηγορία Πράξης

επιχειρησιακών
λειτουργιών

2
και

«Μελέτες

οριζοντίων

Στρατηγικός
Σχεδιασμός

2.1,

Παρατηρήσεις

θεμάτων
των

για

τη

βελτιστοποίηση

Πληροφοριακών

των παρεχόμενων

συστημάτων του

υπηρεσιών

χώρου

τον Πολίτη»

της

προς

Κοινωνικής
Ασφάλισης
3.1:

Ανάπτυξη

καινοτόμων
ηλεκτρονικών

3.1.1:

Επέκταση

και

Ολοκλήρωση

του

Αριθμού

Μέτρο

2.2,

Κατηγορία Πράξης
1

«Δημιουργία

υπηρεσιών

στο

Μητρώου

ΟΠΣ

χώρο

της

Κοινωνικής

της

πληροφορίας

Κοινωνικής

Ασφάλισης

με

στόχο

Ασφάλισης

(ΑΜΚΑ) – Εθνικού

εξυπηρέτηση του

Μητρώου

Πολίτη»

διαχείρισης
την

Ασφαλισμένων,
Εργοδοτών

και

Συνταξιούχων
3.1.2:

Μελέτη

Μέτρο

2.5,

σχεδιασμού

Κατηγορία Πράξης

πρότυπου

4

λειτουργικού

μελέτες υποδομής

«Οριζόντιες

μοντέλου ΦΚΑ και

για τον καθορισμό

πλαισίου

της

ανάπτυξης
υπηρεσιών

e-

Προϋπολογισμός
500.000,00

οργάνωσης

και του πλαισίου
διάθεσης

της

δημόσιας
πληροφορίας»
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

200

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Πηγές

Τελικός

Τελικός

ΣΧΕΔΙΟΥ ΚτΠ ΥΠΕΡΓ&ΚΑ

χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός

Δικαιούχο

ς

(€)

ς

90.769.562,00

ΦΚΑ

Έργο

Υποέργο
3.1.3:

Ανάπτυξη

Μέτρο

2.2,

Παρατηρήσεις

Υλοποιούνται έργα σε 11

Ολοκληρωμένων

Κατηγορία Πράξης

Φορείς Κοινωνικής

Πληροφοριακών

1

ασφάλισης (ΦΚΑ)

Συστημάτων των

ΟΠΣ

Φ.Κ.Α

της

πληροφορίας

με

στόχο

«Δημιουργία
διαχείρισης
την

εξυπηρέτηση του
Πολίτη»
3.1.4:

Σχεδίαση,

ανάπτυξη

και

Μέτρο

2.2,

Κατηγορία Πράξης

υλοποίηση

1

διαχειριστικού

ΟΠΣ

συστήματος

της

πληροφορίας

με

στόχο

εποπτείας

(MIS)

της

Γενικής

Γραμματείας

«Δημιουργία

Ενδεικτικός

ΓΓΚΑ

Δεν έχει ενταχθεί

ΦΚΑ

Υλοποιούνται μερικώς μαζί

Προϋπολογισμός
1.800.000,00

διαχείρισης
την

εξυπηρέτηση του
Πολίτη»

Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
3.1.5:

Ανάπτυξη

Μέτρο

2.2,

Νέων

Κατηγορία Πράξης

Ηλεκτρονικών

4

Υπηρεσιών

της

Εξυπηρέτησης του

Δημόσιας

Πολίτη

«Διευκόλυνση

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

με τη δράση 3.1.3

4.500.000,00

επικοινωνίας

Διοίκησης

και

πολιτών

και

συνεχής βελτίωση
της ποιότητας των
παρεχόμενων
υπηρεσιών»
3.2:

Ανάπτυξη

εφαρμογών

3.2.1.

Ανάπτυξη

εφαρμογών

διασύνδεσης

με

διασύνδεσης

με

τους

συμβεβλημένους

συμβεβλημένους

φορείς

φορείς

υγειονομικών
υπηρεσιών
την

1.020.514,00

ΓΓΚΑ

Υλοποιείται

3 «Πιλοτικές και
καινοτόμες
εφαρμογές»

παροχής

υγειονομικών
για

άσκηση

ουσιαστικού
ελέγχου

2.1,

Κατηγορία Πράξης

τους
παροχής

Μέτρο

υπηρεσιών για την
άσκηση
ουσιαστικού

των

δαπανών υγείας

ελέγχου
δαπανών

των
υγείας

(ΠΙΛΟΤΙΚΟ)

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

201

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Πηγές

Τελικός

Τελικός

ΣΧΕΔΙΟΥ ΚτΠ ΥΠΕΡΓ&ΚΑ

χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός

Δικαιούχο

ς

(€)

ς

Ενδεικτικός

ΓΓΚΑ

Δεν έχει ενταχθεί

ΦΚΑ

Δεν έχει ενταχθεί

Έργο

Υποέργο
Ανάπτυξη

Μέτρο

εφαρμογών

Κατηγορία Πράξης

Προϋπολογισμός

3 «Πιλοτικές και

11.000.000,00

διασύνδεσης

με

τους

2.1,

Παρατηρήσεις

καινοτόμες

συμβεβλημένους
φορείς

εφαρμογές»

παροχής

υγειονομικών
υπηρεσιών για την
άσκηση
ουσιαστικού
ελέγχου

των

δαπανών

υγείας

(ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
Εισαγωγή

Μέτρο

συνταγών

Κατηγορία Πράξης
2

2.2,
«Ανάπτυξη

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
3.200.000,00

ψηφιακού
περιεχομένου

&

μηχανισμοί
διαχείρισης»
3.3:

Ανάπτυξη

3.3.1.

Ανάπτυξη

Μέτρο

2.1,

εφαρμογών

εφαρμογών

Κατηγορία Πράξης

ηλεκτρονικών

ηλεκτρονικών

3 «Πιλοτικές και

συναλλαγών

συναλλαγών

καινοτόμες

(Business

to

(Business

to

Business)

των

Business)

των

Φ.Κ.Α.

με

Φ.Κ.Α.

τράπεζες

και

τράπεζες και ΕΛΤΑ

ΕΛΤΑ

Δραση 3.2.1

ΚτΠΑΕ

Υλοποιείται μαζί με το
«Ανάπτυξη εφαρμογών
διασύνδεσης με τους
συμβεβλημένους φορείς

εφαρμογές»

παροχής υγειονομικών
υπηρεσιών για την άσκηση

με

ουσιαστικού ελέγχου των
δαπανών υγείας

(ΠΙΛΟΤΙΚΟ)
3.3.2.

(ΠΙΛΟΤΙΚΟ)»

Ανάπτυξη

Μέτρο

2.1,

εφαρμογών

Κατηγορία Πράξης

ηλεκτρονικών

3 «Πιλοτικές και

συναλλαγών

ΓΓΚΑ

Δεν έχει ενταχθεί

6.800.000,00

καινοτόμες

(Business

to

Business)

των

Φ.Κ.Α.

Ενδεικτικός Π/Υ

εφαρμογές»

με

τράπεζες και ΕΛΤΑ
(ΕΠΕΚΤΑΣΗ)

Κατά συνέπεια η ΓΓΚΑ είχε προτείνει έργα συνολικού προϋπολογισμού 83.210.000,00€ και τελικά
υλοποιούνται έργα προϋπολογισμού 95.084.089,00€, από αυτά το ΙΚΑ έχει υλοποιήσει έργα
ύψους 83.831.454,00€ ήτοι δηλαδή όλο τον αρχικό σχεδιασμό της ΓΓΚΑ! Κατά συνέπεια δεν
ακολουθήθηκε ο αρχικός στρατηγιός σχεδιασμός όσον αφορά την ένταξη των έργων.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

202

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4.4 Σχεδιαζόμενες δράσεις του ΥΥΚΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013
Το Σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΥπΥΚΑ) για την τέταρτη προγραμματική περίοδος (Δ’ ΠΠ, 2007-2013) των Διαρθρωτικών
Ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαμορφώθηκε κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, τόσο με το
στελεχικό δυναμικό του Υπουργείου, όσο και με στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, φορέων
και οργανισμών του ευρύτερου ιατρικού και νοσηλευτικού κόσμου, καθώς και μη κυβερνητικών
οργανώσεων. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε με τις συζητήσεις της Ομάδας Σχεδιασμού
Προγράμματος του ΥπΥΚΑ με τις αντίστοιχες άλλων Υπουργείων και Περιφερειών της χώρας.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και οργανώθηκαν σε
αιτιοκρατική βάση τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τον τομέα. Σημειώθηκαν τα ισχυρά σημεία
που χαρακτηρίζουν το σύστημα υγείας και τα αποτελέσματα που επέφεραν τα επιχειρησιακά
προγράμματα της Β’ και Γ’ προγραμματικής περιόδου. Εντοπίστηκαν οι δυνατότητες που
παρουσιάζονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη
γεωπολιτική αναδιάταξη στην Ευρώπη και ειδικότερα στα Βαλκάνια. Επισημάνθηκαν απειλές που
μπορεί να εμφανιστούν στον τομέα υγείας από τη γήρανση του πληθυσμού, την κλιματική
αλλαγή, το μεταναστευτικό φαινόμενο και από την παρόξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων
και των αδυναμιών του συστήματος υγείας.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί στόχοι του ΕΣΠΑ για τον τομέα της υγείας
αναπτύσσονται στους εξής άξονες:

1. Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Δημόσιας
Υγείας.
2. Βελτίωση της ανταποκρισιμότητας της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
3. Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης

- Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής

τεχνολογίας.
4. Μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.
Οι προτεινόμενες στο ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ δράσεις εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή λογική που
περιγράφεται στην στρατηγική i2010 η οποία βασίζεται σε τρεις κυρίαρχους άξονες
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

203

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Information

Space:

προτεραιότητα

στη

συνεργασία

και

διαλειτουργικότητα

πληροφοριακών συστημάτων σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο

Έμφαση στα πρότυπα (HL7, DICOM, SNOMED, ICD, κλπ)

Integrating the Healthcare Enterprise

Personal health systems

Innovation: δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

Αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτύων και ασύρματων λύσεων

Έμφαση στη διακίνηση και τη ποιότητα της πληροφορίας

Επαγρύπνηση και μείωση ιατρικών λαθών

Συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα

Inclusion: ενιαίες υπηρεσίες προς όφελος του Πολίτη χωρίς αποκλεισμούς

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση E-prescribing

Λύσεις για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, ηλικιωμένους, ΑμεΑ (Κατ’ οίκον νοσηλεία,
τηλε-παρακολούθηση)

Αυτόματη εκκαθάριση – διασύνδεση Ταμείων με Φορείς υπηρεσιών υγείας

Έμφαση στη πρόληψη υγείας

Επιπλέον στοιχεία αναφέρονται στα κείμενα, «COM(2005) 356 Ανακοίνωση Της Επιτροπής Στο
Συμβούλιο, Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Και Κοινωνική Επιτροπή Και
Στην Επιτροπή Περιφερειών: ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση των υπηρεσιών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν
Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας» και στο “Connected Health: Quality and Safety for European
Citizens”, Report of the Unit ICT for Health, in collaboration with the i2010 sub-group on eHealth
and the eHealth stakeholders’ group.
Οι ειδικότεροι στόχοι του Υπουργείου είναι:
o

Ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των μονάδων μέσω της εισαγωγής

πληροφοριακών

εργαλείων διοίκησης (dashboards, business intelligence, κλπ).

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

204

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

o

Προσδιορισμός/ περιορισμός του κόστους περίθαλψης μέσω της κεντρικής παρακολούθησης
των βασικών κέντρων κόστους (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικές προμήθειες,
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ηλεκτρονική κατάλογοι ειδών και ιατρικών πράξεων, κλπ).

o

Υποστήριξη του κλινικού έργου μέσω της χρήσης συστημάτων ιατρικού φακέλου και
δημιουργίας κωδικοποιημένων δεδομένων (patient summary, minimum data sets, national
structured data, κλπ)

o

Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών

μέσω της μείωσης του χρόνου

αναμονής για τη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (paperless
hospitals, digital imaging, κλπ)
o

Μείωση των περιστατικών που δρομολογούνται στις νοσοκομειακές μονάδες με την
ενδυνάμωση των δομών κατ’ οίκον νοσηλείας (τηλεπαρακολούθηση χρόνιων ασθενών,
καρδιολογική αποκατάσταση, ορθοπεδική αποκατάσταση, κλπ)

o

Αναβάθμιση του τρόπου παροχής ιατρικής φροντίδας

από τα κέντρα πρωτοβάθμιας

περίθαλψης μέσω τηλεματικών υπηρεσιών υγείας.
o

Βελτίωση της ικανότητας του Υπουργείου για άσκηση εποπτείας του δικτύου πρόνοιας.

o

Δικτυώσεις παρεχομένων υπηρεσιών για βελτιωμένο αποτέλεσμα.

Ειδικότερα σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας οι προτεινόμενες δράσεις θα επικεντρωθούν σε θέματα
όπως:
o

Διαλειτουργικότητα συστημάτων πληροφοριών υγείας

o

Κινητικότητα ασθενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

o

Βελτίωση υποδομής και τεχνολογιών

o

Εξασφάλιση της συμμόρφωσης των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας στα ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα

o

Τόνωση των επενδύσεων

o

Νομικά και ρυθμιστικά θέματα

o

Πληροφορίες για πολίτες και αρχές (πχ εκπαίδευση υγείας και πρόληψη ασθενειών)

o

Προοδευτική συγκρότηση ενοποιημένων δικτύων ιατρικών πληροφοριών

o

Προώθηση της χρήσης καρτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

o

Διάδοση βέλτιστων πρακτικών

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

205

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί εξ ολοκλήρου το πλαίσιο ένταξης νέων έργων του
ΥΥΚΑ στο ΕΣΠΑ, παρατίθενται παρακάτω τα κείμενα προθέσεων του ΥΥΚΑ που έχουν
δοθεί στη δημοσιότητα μέσω της σύνταξης του επιχεισιακού σχεδίου του υποργείου.
Οι δράσεις αυτές χωρίζονται στους ανωτέρω τέσσερις άξονες ενώ οι δράσεις που
δύναται να αφορούν τη ψηφιακή σύγκλιση, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει
αναλυτικός σχεδιασμός (action plans) είναι:

Α.1.3 Ενίσχυση μηχανισμών υγειονομικού ελέγχου και επιτήρησης της αγοράς
Στόχοι της παρέμβασης είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διάγνωσης
αλλά και η εγκαθίδρυση μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς αλλά και του περιβάλλοντος.
Περιλαμβάνονται δράσεις για την εφαρμογή σύγχρονου λειτουργικού προτύπου στις μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στο πλαίσιο της παρέμβασης προτείνεται να αναπτυχθούν εργαλεία, να
δοκιμαστούν σχέδια δράσης (monitoring) και κυρίως, να γίνουν συστηματικές σταθμίσεις
επικινδυνότητας και τεχνολογικών λύσεων, καθώς και αποτιμήσεις από πραγματικές εφαρμογές,
ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία και πληροφορίες που να αντιστοιχούν σε πραγματικά
προβλήματα και καταστάσεις. Δράσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την
κατεύθυνση περιλαμβάνουν ανάπτυξη μηχανισμών για τον υγειονομικό έλεγχο των υδάτων
(πόσιμων, εμφιαλωμένων, νερών κολύμβησης, κλπ.), εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας
ποσίμων υδάτων σε όλη την Ελλάδα, ανάπτυξη μηχανισμών για τον έλεγχο των αέριων
αποβλήτων καθώς και των πυρηνικών, ραδιενεργών, ιονίζουσων και μη ακτινοβολιών, κλπ.

Β.1.3 Δομές και δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής υγείας (e-health)
Στόχος: αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος μέσω της
εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Ενδεικτικές δράσεις περιλαμβάνουν τεχνικές ψηφιοποίησης και
τηλε-ιατρικής που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως ενημέρωση και παρακολούθηση ατόμων
που χρήζουν φροντίδας, εφαρμογές τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, κάρτα υγείας
και

ασφάλισης,

κάρτα

λειτουργικότητας

αναπήρων,

μελέτες

ανάλυσης

αναγκών

και

ενδιαφερόντων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Β.1.4 Ηλεκτρονική διοίκηση
Στόχος του εν λόγω μέτρου είναι η αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος μέσω της
ηλεκτρονικής διοίκησης, οργανωτικής αναδιάρθρωσης και της διασφάλιση της ποιότητας των
υπηρεσιών
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

υγείας.

Ενδεικτικές

δράσεις

περιλαμβάνουν

την

ανάπτυξη

κι

εφαρμογή
206

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

πληροφοριακών συστημάτων και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους μεταξύ των
συστημάτων και των φορέων διαφόρων δομών του συστήματος, ανάπτυξη και εφαρμογή
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και περιφερειακές τους εφαρμογές όπως
συστήματα διαχείρισης αποθήκης, συστήματα πληροφόρησης χρηστών (call centers), κεντρική
ηλεκτρονική ιατρική βιβλιοθήκη, κλπ.

Β.1.5 Προτυποποίηση και πιστοποίηση υπηρεσιών, πρωτοκόλλων και ονοματολογίας.
Το εν λόγω μέτρο δρα υποστηρικτικά και συμπληρωματικά με το προηγούμενο σε ότι αφορά την
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης. Στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
φροντίδας, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης.
Ενδεικτικές δράσεις αφορούν στη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών και τον έλεγχο τήρησής
τους,

στην

ενίσχυση

φορέων

πιστοποίησης,

και

στην

εφαρμογή

διεθνών

προτύπων,

πρωτοκόλλων και ονοματολογίας. Η παρέμβαση είναι άμεσης προτεραιότητας υλοποίησης, στο
βαθμό που η ολοκλήρωσή του είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή ενιαίων πληροφοριακών
συστημάτων.

Β.1.6 Συστήματα και εξοπλισμός για την πρόσβαση ΑμεΑ και λοιπών ευπαθών ομάδων
Στόχος της παρέμβασης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ και λοιπών ευπαθών ομάδων
στις μονάδες υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι δράσεις αφορούν στην εφαρμογή
σχετικών συστημάτων και την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού στις μονάδες που
υπολείπονται τέτοιου είδους υποδομής (π.χ. ράμπες), αλλά και αναβάθμιση σε πιο εξελιγμένα
συστήματα υποστήριξης ΑΜΕΑ (π.χ. συστήματα αφής και ηχητικές σημάνσεις σε ασανσέρ).

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

207

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχημα 4.1 σχεδιασμός του ΥΥΚΑ για την αξιοποίηση πόρων από τα ΕΠ των Περιφερειών για το
ΕΣΠΑ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

208

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σχημα 4.2 σχεδιασμός του ΥΥΚΑ για την αξιοποίηση πόρων από τα ΕΠ των Τομεακών
προγραμμάτων για το ΕΣΠΑ

4.5 Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση
Στις 16 Μαϊου ανακοινώθηκαν από τον εδικό σύμβουλο του γενικού γραμματέα υγείας κ Θ.
Αθανασόπουλου οι προτεινόμενες δράσεις του ΥΥΚΑ για το ΕΠ Ψυφιακή σύγκλιση.
Αυτές αφορούν την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή λογική, όπως περιγράφεται στην Στρατηγική
i2010 και η οποία, Στρατηγική, βασίζεται σε τρεις άξονες :
1. Προτεραιότητα στη συνεργασία και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων σε Εθνικό
και Περιφερειακό επίπεδο.
1. Έμφαση στα πρότυπα (HL7, DICOM, SNOMED, ICD, κ.λ.π.).
2. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υγείας.
3. Προσωποποιημένα Συστήματα Υγείας.
2. Δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.
1. Αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτύων και ασύρματων λύσεων.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

209

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2. Έμφαση στη διακίνηση και τη ποιότητα της πληροφορίας.
3. Επαγρύπνηση και μείωση ιατρικών λαθών.
4. Συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα.
3. Ενιαίες Υπηρεσίες προς όφελος του Πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς.
1. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση,
2. Λύσεις για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, ΑΜΕΑ (τηλε - φροντίδα, τηλε - παρακολούθηση)
3. Αυτόματη Εκκαθάριση Δοσοληψιών με Φ.Κ.Α.
4. Έμφαση στη πρόληψη Υγείας.

Η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου Πληροφοριακής Οργάνωσης σε κάθε φορέα
υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανάλογα με το μέγεθος, τις πληροφοριακές του
ανάγκες και τις υπηρεσίες που παρέχει, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό, οι Δημόσιοι
Φορείς Υ.Υ.Κ.Α. :

Να παρέχουν νέες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας στους Πολίτες.

Να βελτιώσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες τους στην καθημερινότητα του Πολίτη.

Να συνεργάζονται και συλλειτουργούν με τον ιδιωτικό τομέα.

Να ενδυναμώσουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ενδεικτική Εξειδίκευση Δράσεων Στρατηγικού Στόχου.

Ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Μονάδων Υγείας μέσω της εισαγωγής πληροφοριακών
εργαλείων διοίκησης.

Ο προσδιορισμός & περιορισμός των δαπανών υγείας μέσω της κεντρικής παρακολούθησης
βασικών κέντρων κόστους (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικές προμήθειες,
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, κ.λ.π.).

Η υποστήριξη του κλινικού έργου μέσω της χρήσης συστημάτων ιατρικού φακέλου και
δημιουργίας κωδικοποιημένων δεδομένων (patient summary, minimum data sets, national
structured data, κλπ)

Η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών

μέσω της μείωσης του χρόνου

αναμονής για τη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

Η μείωση των περιστατικών που δρομολογούνται στις νοσοκομειακές μονάδες με την
ενδυνάμωση των δομών κατ’ οίκον νοσηλείας (τηλεπαρακολούθηση χρόνιων ασθενών,
καρδιολογική αποκατάσταση, ορθοπεδική αποκατάσταση, κλπ)

Η αναβάθμιση του τρόπου παροχής ιατρικής φροντίδας

από τα κέντρα πρωτοβάθμιας

περίθαλψης μέσω τηλεματικών υπηρεσιών υγείας.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

Η βελτίωση της ικανότητας του Υπουργείου για άσκηση εποπτείας του δικτύου πρόνοιας.
210

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Δικτυώσεις παρεχομένων υπηρεσιών για βέλτιστο αποτέλεσμα, κ.λ.π.

Το σύνολο όλων αυτών των δράσεων – παρεμβάσεων ομαδοποιούνται λειτουργικά και
οργανωτικά σε τρεις κατηγορίες :

Æ(Α) Σε Στρατηγικές Δράσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Φορέα
Άσκησης Κεντρικής Πολιτικής.

Æ (Β) Στην προώθηση δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας και Δημιουργία Νέων Υπηρεσιών Υγείας.
Æ (Γ) Στη δημιουργία του κατάλληλου χώρου Αλληλεπίδρασης & Καινοτομίας.
Αναλυτικότερα οι δράσεις αφορούν:

(Α). Στρατηγικές Δράσεις Υ.Υ.Κ.Α. ως Φορέα Άσκησης Κεντρικής Πολιτικής.
Δράση Α1: Λειτουργία Δομών Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας (eHealth
Competence Centre).
Tο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας (ΕΣΠΥ) αφορά στη Προτυποποίηση και Πιστοποίηση
υπηρεσιών, πρωτοκόλλων, ονοματολογιών και κωδικοποιήσεων, στη δημιουργία διεργασιών και
διαδικασιών, στη συνεχή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και έχει ένα στρατηγικό
ρόλο στην εισαγωγή του ΕΣΥΚΑ στη κοινωνία της Γνώσης.
Δράση Α2: Αξιοποίηση ΤΠΕ για τον εξορθολογισμό των προμηθειών του Τομέα Υγείας
(e-procurement).
Η δράση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά στη δράση παρακολούθησης της αγοράς στον τομέα
των προμηθειών με την υλοποίηση και λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου προμηθειών υγείας με τη
συγκέντρωση

των

αιτημάτων

προμηθειών

σε

συγκεκριμένα

είδη

με

συγκεκριμένες

κωδικοποιήσεις. Σε αυτόν το τομέα δραστηριοποιείται ήδη το ΕΚΕΒΥΛ υλοποιώντας το εθνικό
μητρώο προμηθευτών υγείας με βάση τη διεθνή ονοματολογία GMDN. Έμφαση δίνεται στη
δημιουργία του απαραίτητου μηχανισμού e-procurement για την εξυγίανση του κυκλώματος των
προμηθειών αλλά και στην λειτουργική υποστήριξη της συντήρησης του μητρώου προμηθευτών.
Δράση Α3: Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος διαχείρισης φαρμάκου (barcoding &
φαρμακοεπαγρύπνηση).
Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του κυκλώματος του
Φαρμάκου με τεχνολογίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescribing). Επίσης στόχος των
δράσεων είναι η μείωση της αλόγιστης συνταγογραφίας, της σπατάλης των αντίστοιχων πόρων
και της μείωσης και του ελέγχου των δυσμενών περιστατικών αλληλεπίδρασης φαρμάκων. Ο
αρμόδιος φορέας (ΕΟΦ) έχει ήδη προχωρήσει στις προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα αυτό
εισάγοντας ετικέτες barcode στις συσκευασίες των φαρμάκων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να
παρακολουθηθούν τόσο ο συσχετισμός χορήγησης δραστικών ουσιών με θεραπείες όσο και η
οικονομική παρακολούθηση της διάθεσης των φαρμάκων.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

211

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Δράση Α4: Διαλειτουργικότητα με φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ηλεκτρονική
εκκαθάριση ιατρικών πράξεων.
Στόχος της ομάδας δράσεων είναι αυτόματη εκκαθάριση των ιατρικών πράξεων με τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης και λοιπούς εμπλεκόμενους εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί ένας
εξ-ορθολογισμός των διαδικασιών συνέργιας μεταξύ των φορέων υγείας και των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης με ομοιογενή τρόπο ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες. Η δράση αυτή
απαιτεί φυσικά συνέργιες με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Δράση Α5: Δράσεις προστασίας δημοσίας υγείας.
Στόχος αυτής της ομάδας δράσεων είναι η ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην
υλοποίηση και λειτουργία του Εθνικού χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην
εναρμόνιση της Ελλάδας με του στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Δημόσιας Υγείας, και
τη θεσμοθετημένη παροχή όλων των επιχειρησιακών, θεσμικών και τεχνολογικών λύσεων που
απαιτούνται για την απρόσκοπτη συγκέντρωση της πληροφορίας. Στόχος των δράσεων είναι να
σχεδιαστούν, να αναβαθμιστούν, και να συμπληρωθούν οι Εθνικοί Δείκτες Υγείας έτσι ώστε να
συλλέγεται έγκαιρα και αξιόπιστα η απαιτούμενη Πληροφορία με δομημένο και ποιοτικό τρόπο.
Στις δράσεις αυτές εντάσσονται και δράσεις Δημόσιας Υγείας και ενδυνάμωσης των συναρμόδιων
φορέων (ΚΕΕΛΠΝΟ, κλπ) προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργηθούν ή να αναβαθμιστούν σε
τεχνολογικό και λειτουργικό επίπεδο οι απαραίτητες δομές παρακολούθησης μεταδοτικών
νοσημάτων και χρόνιων ασθενειών (cancer registries, κλπ.).
Δράση Α6: Υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων οι δράσεις
υποστήριξης του οργανισμού αφορούν σε δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, διασύνδεσης των
υπηρεσιών του ΕΟΜ, αναβάθμισης του εξοπλισμού των εργαστηρίων ιστοσυμβατότητας,
αναβάθμισης της επικοινωνίας με τον οργανισμό euro transplant, και γενικά τη βελτίωση των
υποδομών του ΕΟΜ τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και τεχνολογική υποδομή.
Δράση Α7: Διαχείριση Αίματος.
Εδώ, στόχος είναι η ενδυνάμωση των νέων δομών που εισήχθησαν νομοθετικά και αφορούν τη
διαχείριση του Αίματος και των εθελοντών αιμοδοτών. Ήδη από το προηγούμενο πλαίσιο έχει
χρηματοδοτηθεί η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος παρακολούθησης της Αιμοδοσίας το
οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια. Εκτός του πληροφοριακού υπόβαθρου του
συστήματος απαιτείται και κτιριακή και λειτουργική αναδιάταξη των κέντρων αιμοδοσίας για τη
βέλτιστη απόδοση του συστήματος.
Δράση Α8: Προστασία του ιατρικού απορρήτου στη Κοινωνία της Γνώσης (θεσμοί διαδικασίες – οδηγίες).
Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία της Γνώσης όπου η σταδιακή ένταξη των νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μεταβάλλει τόσο το βιοτικό επίπεδο των πολιτών
όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι Πολίτες ενσωματώνονται στη κοινωνία, κρίνεται
απαραίτητη μια σειρά δράσεων ενημέρωσης και θεσμοθέτησης των εννοιών του ιατρικού
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

212

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η χρήση των νέων
τεχνολογιών δημιουργεί νέες συνθήκες εργασίας, νέες ευκαιρίες επικοινωνίας, νέες μέθοδοι
θεραπείας και πρόληψης. Για την απρόσκοπτη όμως ένταξη των νέων τεχνολογιών απαιτείται μια
σειρά από ενέργειες δημοσιότητας, δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου και διαδικασιών ώστε
τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι Πολίτες (ασθενείς και μη) να είναι σε θέση ισόνομα να
απολαμβάνουν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών ενώ παράλληλα να διασφαλίζονται βασικές
έννοιες όπως αυτή του ιατρικού απόρρητου.

(Β). Προώθηση Δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας.
Δράση Β1: Βελτίωση του συστήματος προ-νοσοκομειακής φροντίδας και άμεσης
βοήθειας
Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στη πρόληψη και στην υποστήριξη των φορέων παροχής άμεσης
βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ), ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν κατάλληλα τα
εφημερεύοντα νοσοκομεία για τα περιστατικά που διακομίζονται σε αυτά. Οι δράσεις αυτές έχουν
ως στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση του ΕΚΑΒ, τη επικαιροποίηση των διαδικασιών και θεσμών
που αφορούν στη συνεργασία μονάδων υγείας με τις μονάδες άμεσης βοήθειας.
Δράση Β2: Ενέργειες πληροφοριακής ενδυνάμωσης της ΠΦΥ
Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τα
απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά και για
τη παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών (patient summary), δίνοντας έμφαση
στη πρόληψη και στην εισαγωγή της έννοιας του οικογενειακού ιατρού.
Δράση Β3: Εισαγωγή κάρτας υγείας και κάρτα επαγγελματία υγείας
Στόχος, η λειτουργική υποστήριξη της εισαγωγής της κάρτας υγείας και της κάρτας επαγγελματία
υγείας στο ΕΣΥΚΑ με τη δημιουργία και λειτουργία των απαραίτητων θεσμών και την σταδιακή
υλοποίηση με γεωγραφικά ή πληθυσμιακά κριτήρια. Στόχος των καρτών αυτών είναι η
ολοκλήρωση διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών στον
Πολίτη, τη αξιοποίηση των καρτών ως συνδετικού κρίκου με τα προσωπικά στοιχεία του ιατρικού
φακέλου, ως πιστοποίηση ταυτότητας και ως αποδοχή στη πρόσβαση σε στοιχεία του ιατρικού
φακέλου.
Δράση

Β4:

Ενέργειες

για

την

ολοκλήρωση

των

υποδομών

πληροφοριακών

συστημάτων για βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος
Στόχος,

η ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων των μονάδων

υγείας ώστε αυτά να είναι σε θέση να λειτουργήσουν συνεργατικά (διαλειτουργήσουν) σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο και εκτός των τειχών των μονάδων υγείας. Η ολοκλήρωση των
πληροφοριακών συστημάτων κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική για τη βελτίωση της
ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος, ενώ θα λειτουργήσει ως βάση για την

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

213

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ανάπτυξη προστιθέμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη και τη δημιουργία του εθνικού
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας.
Δράση Β5: Ανάπτυξη εθνικού συστήματος τηλεϊατρικής
Στόχος είναι η σταδιακή υλοποίηση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Τηλεϊατρικής, ξεκινώντας
από τη δημιουργία των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων, την αξιοποίηση υφιστάμενων
δομών και τη δρομολόγηση πιλοτικών έργων.
Δράση Β6: Ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνικής αλληλεγγύης
και φορέων υγείας
Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η ενδυνάμωση των θεσμών της κοινωνικής αλληλεγγύης και
φορέων υγείας (με τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και τις μεθόδους για την άμεση διαχείριση
των πληροφοριών προς όφελος των ευπαθών ομάδων και χρηστών υπηρεσιών υγείας. Τα
εργαλεία αυτά αφορούν τόσο την εσωτερική οργάνωση των φορέων υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης όσο και τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τω φορέων στις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
. Έμφαση θα δοθεί στη λειτουργική υποστήριξη του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης, στην δημιουργία φορέων πιστοποίησης του εξειδικευμένου βιοΪατρικού εξοπλισμού
(ηλεκτρονικά βοηθήματα για τυφλούς, αναπηρικά καρότσια, κλπ), ώστε αυτός να πληροί τους
διεθνείς κανόνες περί ασφάλειας και υγιεινής και να μπορούν να αποπληρωθούν ως κόστος από τα
δημόσια ταμεία με την πιστοποίηση του ΙΚΠΑ, την δημιουργία σύγχρονης ψηφιακής υποδομής
φορέων υγείας (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ).

(Γ). Δημιουργία του κατάλληλου χώρου Αλληλεπίδρασης & Καινοτομίας.
Δράση Γ1: Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των φορέων δημόσιας και ιδιωτικής υγείας
με σκοπό τη προστασία της δημόσιας υγείας
Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η θεσμοθέτηση και η δημιουργία των απαραίτητων δομών
επιχειρησιακών και τεχνολογικών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αλληλεπίδραση των φορέων
δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Η αλληλεπίδραση έχει ως στόχο την μεταφορά των απαραίτητων
πληροφοριών (patient summary, επιδημιολογικοί δείκτες, κλπ) από ιδιωτικούς φορείς παροχής
υγείας στο Υπουργείο και στους εποπτευόμενους φορείς του, ώστε να καταστεί δυνατή η
συνολική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού.
Δράση Γ2: Ενέργειες ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
ανθρώπινου δυναμικού
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ για τη δημιουργία μόνιμων
φορέων παροχής ηλεκτρονικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα στελέχη του ΕΣΥΚΑ. Η δράση
αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Δράση Γ3: Διασύνδεση φορέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με τους ΟΤΑ

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

214

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μεγάλο μέρος των φορέων υγείας και παροχής φροντίδας λειτουργούν με ευθύνη των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς. Στο πλαίσιο αυτό θα
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δράσεις συνέργιας ώστε η κεντρική πολιτική και στρατηγική του
ΥΥΚΑ να εφαρμόζεται από τους ΟΤΑ είτε αφορά παροχή υπηρεσιών υγείας (πχ δημοτικά και
νομαρχιακά ιατρεία), υπηρεσιών φροντίδας (ΚΑΠΗ, βοήθεια στο σπίτι, αποασυλοποίηση, κλπ),
είτε αφορά χορήγηση διαφόρων επιδομάτων και αδειών με τη πιστοποίηση του ΥΥΚΑ.
Δράση Γ4: Καινοτόμες εφαρμογές για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας
Στόχος της ομάδας δράσεων είναι να υποστηριχθούν καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσης
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αποκατάστασης. Είναι διεθνώς κοινή η πρακτική και προσπάθεια
της μείωσης του μέσου χρόνου νοσηλείας σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστα να υπάρχει ενδυναμωμένη φροντίδα και
εκτός νοσοκομειακών μονάδων, γεγονός ιδιαιτέρα σημαντικό σε μια κοινωνία με διαρκώς
αυξανόμενη πληθυσμό άνω 65 ετών.
Δράση Γ5: Δημιουργία Δικτύων πληροφόρησης σε θέματα καινοτομίας, θεσμών και
πιλοτικών έργων ιατρικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής υγείας για την οργάνωση του
υγειονομικού συστήματος.
Αφορά στη λειτουργία του eHealth Froum και άλλων αντίστοιχων δράσεων δημόσιας
διαβούλευσης.
Δράση Γ6: Δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς προώθησης Ελληνικών εταιριών που
δραστηριοποιούνται στην Υγεία
Η δράση αφορά στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής αγοράς προώθησης των Ελληνικών προϊόντων
στον χώρο της Υγείας (εξοπλισμός, αναλώσιμα, υπηρεσίες, κλπ.)
Δράση Γ7: Ενίσχυση υποδομών και εκπαιδευτικού υλικού ειδικής εκπαίδευσης,
εργαστηρίων εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού ΤΕΕ & ΙΕΚ του τομέα υγείας.
Η δράση αφορά στην δημιουργία υποδομών για προγράμματα αισθητηριακής αγωγής ειδικών
σχολείων για νήπια και παιδιά με κινητικές αναπηρίες (λογισμικό, εξοπλισμός) την υποστήριξη
και εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Σχολών του Τομέα Υγείας (ΤΕΕ, ΙΕΚ) με καινοτόμα
εκπαιδευτικά εργαλεία , την δημιουργία ειδικού λογισμικού και ανάπτυξη συστημάτων
τηλεκπαίδευσης για ειδικά νηπιαγωγεία. Επίσης θα συμβάλει στην συνέχιση της στήριξης των
δράσεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών & ,του εξοπλισμού εκπαιδευτικού υλικού,
της επιμόρφωσης

των ΑμεΑ και των εκπαιδευτών τους, της δια βίου εκπαίδευσης, της εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στο εργατικό δυναμικό. Ανάπτυξη εργαστηρίων
εκπαίδευσης με χρήση ειδικού λογισμικού.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

215

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4.6 Αναμενόμενα
προβλήματα

αποτελέσματα

και

καταγεγραμμένα

Στον παρακάτω πίνακα 4.9 γίνεται μια προσπάθεια συσχετισμού των ΕΠ σχεδίων σε σχέση με τη
προτεινόμενη κατηγοριοποίηση υπηρεσιών.
Πίνακας 4.9 συσχέτηση δράσεων με βάση τις κατηγορίες υπηρεσιών
ΦΟΡΕΑΣ
Η ΕΠ

ΚΤΠΑΕ

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥ
ΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

8

8

ΣΔΙΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡ
ΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤ
Α
ΝΟΣΟΚΟΜΕ
ΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ
ΑΠΟΠΛΗΡΩ
ΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

9
9

ΠΕΠ ΑΜΘ
ΠΕΠ

ΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚ
ΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩ
Ν

8

8

9

8

8

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙ

8

ΒΑΙΓ
ΠΕΠ

8

8

ΠΕΛΟ
ΠΕΠ
ΚΡΗΤ
ΠΕΠ
ΝΑΙΓ

8

8
8

8

8

8

8

9

9

8

8

ΠΕΠ
ΔΥΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡ
ΑΦΗΣΗ
ΠΦΥ

ΠΕΠ

8

ΣΤΕΡ

8

ΠΕΠ ΘΕΣ
ΠΕΠ
ΗΠΕΙ
ΕΠ ΥΕΘΑ

9

ΕΠ ΓΓΚΑ

9

ΥΥΚΑ
ΕΣΠΑ

9

9

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9
9

8

9

9

9

9

9

9

8

9

9

Όπου (9) σημαίνει αυξημένη πιθανότητα υλοποίησης, (8) αδυναμία υλοποίησης και (9) ότι έχει
προταθεί στο επόμενο πλαίσιο.
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

216

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι:
1) Οι στρατηικοί σχεδιασμοί για το Γ’ ΚΠΣ ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξοι και αναποτελεσματικοί
2) Δεν λήφθηκαν υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας και η αδράνεια της δημόσιας διοίκησης
3) Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ παραμένει ισχυρά φιλόδοξος χωρίς να λαμβάνονται μαθήματα από
τις επιτυχίες και τις αποτυχίες…
4) Το κείμενο στρατηγικής «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ποιότητα και Ασφάλεια των Υπηρεσιών Υγείας
σε περιβάλλον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοί Στόχοι και Πλαίσιο Παρεμβάσεων 20062015» το οποίο είχε προταθεί τον Ιούνιο του 2006 καλύπτει ουσιαστικά όλο το φάσμα των
αναφερόμενων υπηρεσιών στον πίνακα 4.8. Το κείμενο στρατηγικής αυτό δεν έχει ακόμα
πάρει τη μορφή κάποιου συγκεκριμένου action plan, ενώ ο χρονοπρογραμματισμός δράσεων
που αναφέρεται στο κείμενο αυτό είναι ήδη καθυστερημένος καθώς δεν έχουν γίνει οι
δράσεις υποδομών που αναφέρονται για το διάστημα 2006-2007. Το κείμενο στρατηγικής έχει
στην ουσία αντικατασταθεί από τους άξονες δράσεις για το ΕΠ «ψηφιακή σύγκλιση» το οποίο
θα είναι το ΕΠ μέσα από το οποίο θα υλοποιηθούν δράσεις eHealth στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013. Αναμένονται οι λεπτομέρειες του νέου σχεδιασμού του ΥΥΚΑ στους αμέσως
προσεχείς μήνες.
5) Πολλά έργα δεν προχώρησαν λόγω αδυναμίας των φορέων να τα διεκπαιρεώσουν
6) Πολλά έργα δεν προχώρησαν καθώς δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο ικανό να στηρίξη μια
επιτυχημέη υλοποίηση
7) Πολλά έργα δεν ήταν σωστά διαστασιολογημένα (π.χ. αντίστοιχες δράσεις στα ΠΕΠ
μεταβάλλονται από μερικές χιλιάδες € σε εκατομμύρια €…)
8) Πλην της ΚτΠΑΕ δεν υπήρξε φορέας του ΥΥΚΑ που να ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην
ένταξη και υλοποίηση έργων ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ίδιο το ΥΥΚΑ του οποίου
δεν ολοκληρώθηκε κανένα έργο που αφορούσε οριζόντιες δράσεις.
9) Οι άλλοι φορείς όπως το ΥΕΘΑ και η ΓΓΚΑ σε γενικές γραμμές προσέγγισαν του ποιοτικούς
στόχους που είχαν θέσει.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

217

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

5 Καταγραφή και παρουσίαση στοιχείων για τις
υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες υπηρεσίες
ηλεκτρονικής υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής
ασφάλισης από φορείς του Δημόσιου Τομέα σε
Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.
5.1 Κατηγορίες υπηρεσιών ΤΠΕ στον χώρο της Υγείας
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
υγείας στην Ελλάδα. Στοιχεία αντλήθηκαν κυρίως από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, τη Γενική Γραμματεία κοινωνικών ασφαλίσεων, της ΕΥΔ του ΕΠ της ΚτΠ, την ΚτΠ
ΑΕ και τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
Για τη συλλογή του υλικού το Παρατηρητήριο για τη Κοινωνία της Πληροφορίας έστειλε επιστολές
στους φορείς ζητώντας να οριστούν πρόσωπα επικοινωνίας. Μέχρι και την κατάθεση της πρώτης
έκδοσης του παραδοτέου εκπρόσωποι είχαν οριστεί σε 3 από τις 7 ΔΥΠε, ενώ έγινε επικοινωνία με
στελέχη της ΚτΠΑΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχειρισης για το ΕΠ της ΚτΠ. Κατά συνέπεια τα
στοιχεία θα επικαιροποιηθούν στην επόμενη έκδοση του παραδοτέου.
Μια καταρχήν αποτύπωση και κατηγοριοποίηση υπηρεσιών παρουσιάζονται παρακάτω:
1. Διαλειτουργικότητα
2. Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
3. Ηλεκτρονικές προμήθειες
4. ΣΔΙΤ
5. Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας
6. Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
7. Ηλεκτρονική αποπληρωμή υπηρεσιών υγείας
8. Τηλεϊατρική
9. Ηλεκτρονική κλείσιμο ραντεβού
10. Προστασία προσωπικών δεδομένων
11. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Αντιμετωπίζοντας συνολικά τα είδη εφαρμογών ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της Υγείας
και Πρόνοιας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα τα βασικά συστήματα πληροφορικής που
χρησιμοποιούνται στον κλάδο, καθώς και οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται και αποτελούν
τον κλάδο της τηλεϊατρικής.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

218

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας 5.1 περιγραφή βασικών συστημάτων πληροφορικής στην υγεία
Συστήματα

Περιγραφή

Πληροφορικής
Πληροφοριακά
Συστήματα

Τα πληροφοριακά συστήματα υγείας επιτρέπουν την αυτοματοποίηση /

Υγείας

Ηλεκτρονικός
Υγείας

&

ηλεκτρονικοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών μίας μονάδας υγείας. Σε

Φάκελος

συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, στον οποίο και αποθηκεύονται

(Health

όλα τα δεδομένα του ατόμου (δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία της ασθένειας,

Ιnformation Systems &
Electronic

Healthcare

Records)

πρότερες

εξετάσεις,

θεραπευτικό

πλάνο

και

φαρμακευτική

αγωγή)

τα

πληροφοριακά συστήματα υγείας επιταχύνουν και διευκολύνουν τη διεκπεραίωση
των καθημερινών διαδικασιών μιας μονάδας υγείας. Επέκταση ή ειδική
υπομονάδα

των

πληροφοριακών

συστημάτων

υγείας

αποτελούν

τα

πληροφοριακά συστήματα εργαστηρίων (Laboratory Information Systems).
Επίσης σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό φάκελο δίνουν τη δυνατότητα
αυτοματοποιημένης μετάδοσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στους
σταθμούς εργασίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, παράλληλα με την
ενημέρωση του φακέλου του ασθενούς.

Συστήματα

Τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης των πόρων υποστηρίζονται από ειδικά

Ενδοεπιχειρησιακού

κατασκευασμένο λογισμικό το οποίο υποστηρίζει συγκεκριμένες (επιλεγμένες από

Σχεδιασμού

(Enterprise

τη μονάδα) διαδικασίες. Η εφαρμογή τους επιτρέπει όχι μόνο τη μέγιστη

Resource Planning - ERP)

αξιοποίηση των υποδομών και των συστημάτων αλλά ταυτόχρονα και τη μείωση
της σπατάλης, διότι τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού ενοποιούν
όλες τις λειτουργίες της μονάδας υγείας, από τη διαχείριση των υλικών της
αποθήκης (αναλώσιμα ιατρικά και γραφείου, κτλ), μέχρι τη χρηματο-οικονομική
διαχείριση και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Συμβάλει στη βελτίωση της
παραγωγικότητας / αποδοτικότητας, καθώς οι ελλείψεις εντοπίζονται και
αντιμετωπίζονται άμεσα μέσω του παράλληλου έλεγχου των παγίων, της
χρηματοοικονομικών μεγεθών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της στελέχωσης
του κάθε τμήματος.

Κάρτες
Cards)

Υγείας

(Health

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας έρχεται να αντικαταστήσει το ιατρικό βιβλιάριο του
ασθενούς. Θα λέγαμε ότι αποτελεί την υγειονομική ταυτότητα, ή ακόμα και
διαβατήριο κάθε πολίτη και ατόμου σχετιζόμενου με την προσφορά ιατρικών
υπηρεσιών. Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτα δίνει τη δυνατότητα της
ηλεκτρονικής διακίνησης των ιατρικών εγγράφων (π.χ. εξιτήριο, παραπεμπτικό,
αποτελέσματα εξετάσεων, κτλ). Η υιοθέτησή σας, σε συνδυασμό με τις
πρακτικές ενός συστήματος πληροφόρησης υγείας, όπως περιγράφηκε σε
προηγούμενη παράγραφο, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την προστασία των
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών και την ασφαλή ελεγχόμενη
προσπέλαση των ιατρικών εγγράφων.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

219

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συστήματα

Περιγραφή

Πληροφορικής
Ηλεκτρονικές

Πύλες

(Portals)

Οι ηλεκτρονικές πύλες υγείας παρέχουν αδιαλείπτως πρόσβαση σε ενημέρωση
και επιστημονική πληροφόρηση. Μέσα σε έναν τέτοιο δικτυακό τόπο ο
επισκέπτης μπορεί να βρει συγκεντρωτικά πληθώρα πληροφοριών όπως:
Ιατρικά και διαιτολογικά νέα και συμβουλές
Περιγραφή νόσων
Παραπομπές στις ιστοσελίδες ασφαλιστικών οργανισμών, νοσοκομείων,
ιδιωτικών

φορέων

παροχής

υπηρεσιών,

διοικητικών

αρχών

υγείας,

φαρμακευτικών εταιρειών και οργανισμών, κτλ
Λίστες ιατρών
Χώρο αλληλογραφίας με εξειδικευμένους ιατρούς και παροχή συμβουλών
Εμπόριο ιατρικών ειδών
Ειδικά όσον αφορά την τελευταία κατηγορία υπάρχουν και εξειδικευμένες
ηλεκτρονικές πύλες για το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ του τελικού καταναλωτή
(B2C – Business to Consumer) ή μεταξύ προμηθευτριών εταιριών και φορέων
παροχής υπηρεσιών (B2B – Business to Business).

Ηλεκτρονικές Προμήθειες

Οι

εφαρμογές

(e-Procurement)

συναλλαγών

ηλεκτρονικών
μεταξύ

προμηθειών

νοσοκομείων,

επιτρέπουν

φαρμακευτικών

τη

διεκπεραίωση

προμηθευτών

και

προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ηλεκτρονικών μέσων.
Η υιοθέτηση μιας τέτοιας λύσης συμβάλει στη μείωση του συσχετιζόμενου
λειτουργικού κόστους, στη βελτίωση της διαχείρισης των προμηθειών και στην
ταχύτερη

διεκπεραίωση

των

συναλλαγών,

μέσω

της

αυτοματοποίησης

ολόκληρης της αλυσίδας προμήθειας και του σχεδιασμού των διαδικασιών
έγκρισης (από την επισκόπηση της αίτηση της παραγγελίας έως τον εφοδιασμό
των μονάδων και τον έλεγχο των αποθεμάτων).

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται και αποτελούν τον κλάδο της τηλεϊατρικής έχουν ως
εξής:

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

220

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας 5.2 περιγραφή διαφόρων υπηρεσιών τηλεϊατρικής
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής
Τηλεδιάγνωση

/

τηλεσυμβουλευτική

Περιγραφή
Η τηλεδιάγνωση αφορά στην παροχή διάγνωσης από απόστασης, ανεξαρτήτως
γεωγραφικών περιορισμών. Στα πλαίσια της τηλεδιάγνωσης μεταδίδονται ιατρικά
δεδομένα (π.χ. εγκεφαλογράφημα, ακτινογραφίες, κτλ) καθώς και τα ζωτικά
σήματα τους ασθενούς (π.χ. πίεση, θερμοκρασία, παλμός, κλτ) από ένα
απομακρυσμένο σημείο και ένα κεντρικό σταθμός λήψης και διαχείρισης σημάτων.
Το επιστημονικό προσωπικό του κεντρικού σταθμού παρέχει έγκυρη διάγνωση στο
απομακρυσμένο σημείο. Για παράδειγμα, η τηλεδιάγνωση δύναται κάλλιστα να
εφαρμοστεί από μία μονάδα υγείας που θα λειτουργεί ως ο κεντρικός σταθμός που
θα παρέχει τη διάγνωση και τα συνδεδεμένα κέντρα υγείας. Η εκάστοτε μονάδα
λοιπόν καλύπτει αρτιότερα μέσω των νέων υπηρεσιών τηλεϊατρικής τον πληθυσμό
σε όλη τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει.
Η τηλεσυμβουλευτική ειδικότερα ενισχύσει τους επαγγελματίες της υγείας στη
συνεργασία τους με εξειδικευμένους επιστήμονες, για την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε μακρινές περιοχές.

τηλεδιαχείριση

Ο συνδυασμός προηγμένων υπηρεσιών τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιάγνωσης
ευνοεί τη δυνατότητα τηλεματικής διαχείρισης των διαγνωστικών και θεραπευτικών
διαδικασιών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των υποβοηθούμενων από
υπολογιστές χειρουργικών επεμβάσεων, των αυτόματων χειρουργικών εργαλείων
και των τηλεαισθητήρων αποτελούν την εγγύηση για την ανάπτυξη προηγμένων
υπηρεσιών τηλεϊατρικής στη χειρουργική, την ενδοσκόπηση, κτλ

Κατ’

οίκον

φροντίδα

Είναι προφανές ότι η συνεχής αξιολόγηση της καταστάσεως ενός ασθενούς στο

τηλεμετρία/

περιβάλλον στο οποίο ζει είναι κατά πολύ προτιμότερη από εκείνη στην οποία

τηλεπαρακολούθηση

υπόκειται όταν βρίσκεται στο περιβάλλον του νοσοκομείου, ιδιαίτερα για τις
περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών. Με τη βοήθεια των πρακτικών τηλεϊατρικής και
των νέων μικροσυσκευών τηλεϊατρικής η οικεία του ασθενούς μπορεί κάλλιστα να
αποτελέσει ένα εξειδικευμένο κέντρο φροντίδας. Η χρήση των νέων μικρών και
εύχρηστων συσκευών συμβάλλει στην επικοινωνία ασθενούς και ιατρικού
προσωπικού σε πραγματικό χρόνο και στην άμεση ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση και η παρακολούθηση της
υγείας του ασθενούς από απόσταση.
Οι νέες (ευφυείς) ιατρικές συσκευές συλλέγουν πολύτιμα διαγνωστικά δεδομένα
που

υποβοηθούν

τους

φορείς

παροχής

υγειονομικής

περίθαλψης

στην

παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης ενός ασθενή ή στον έλεγχο προόδου
μιας θεραπείας. Τα δεδομένα που προέρχονται από τις συσκευές φροντίδας κατ΄
οίκον

προωθούνται

έγκαιρα

στο

κεντρικό

σύστημα

του

φορέα

παροχής

υγειονομικής φροντίδας μέσω Internet ή τηλεφώνου.
τηλεεκπαίδευση

Η τηλεεκπαίδευση αφορά στην πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας με
ηλεκτρονικά μέσα. Συχνά συναντάται σε “ασύγχρονη μορφή”, όπου ο διδάσκων
διεκπεραιώνει κάποια ύλη προς το ακροατήριο του δίχως την δυνατότητα διακοπής
του. Οι όποιες “ερωτήσεις” από το ακροατήριο ακολουθούν μετά το πέρας της

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

221

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Περιγραφή
διδασκαλίας (π.χ. υπό την μορφή Ε-mail). Στην σύγχρονη μορφή της (π.χ.
χρησιμοποιώντας
επικοινωνίας

υποδομές

μεταξύ

videoconferencing)

διδάσκοντος

και

παρέχεται

ακροατηρίου

και

η

δυνατότητα

η

υποστήριξη

ερωταποκρίσεων σε πραγματικό χρόνο. Στον τομέα της ιατρικής ειδικότερα,
αφενός, η τηλεεκπαίδευση συμβάλει στην διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση του
ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού μιας μονάδας υγείας και αφετέρου δύναται να
συμβάλει στην εκπαίδευση των ασθενών ώστε να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο
στην αποκατάσταση της υγείας τους, μέσω της παροχής εκπαιδευτικών μηνυμάτων
ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

222

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

5.2 Καταγραφή δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα φύλλα καταγραφής υπηρεσιών και δράσεων όπως αυτά
συμπληρώθηκαν από τους Φορείς.

5.2.1 «Δίκτυο Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων -ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 1
Τίτλος έργου / δράσης: «Δίκτυο Υγείας Στρατιωτικών Νοσοκομείων -ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: 1η Φάση: Μελέτη Εφαρμογής – Υλοποίηση
Πληροφοριακού Συστήματος Πιλοτικού Νοσοκομείου
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 14
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 8.275.012,39 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 482/12-01-2007)
Προμηθευτής: ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε- DATAMED A.E- SPACE HELLAS A.E
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 01/2007 Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)
(Μήνας/έτος): 12/2008

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 07/2008 – 12/2008

Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Σκοπός του παρόντος έργου
είναι η δημιουργία ενός Δικτύου υγείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, το Δίκτυο Υγείας
ΦΙΛΙΠΠΟΣ το οποίο περιλαμβάνει:
1.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) το οποίο περιλαμβάνει και

σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP)
2.

Σύστημα Διοίκησης και επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Ιntelligence - ΒΙ)

3.

Σύστημα Επικοινωνίας (Διασύνδεσης) Εφαρμογών

4.

Δίκτυο Τηλεϊατρικής και Τηλε-εκπαίδευσης

Με το Δίκτυο Υγείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ των Στρατιωτικών Νοσοκομείων επιδιώκεται να επιτευχθεί:

Μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης των ασθενών

Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

Υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο έργο τους

Υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων

Ασφάλεια των δεδομένων

Παροχή υπηρεσιών υγείας σε απομονωμένες περιοχές και σε περιπτώσεις εκτάκτων
αναγκών, μέσω της τηλεϊατρικής

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

223

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Η βιωσιμότητα του έργου στηρίζεται στους παρακάτω
βασικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του, όπως: η
καθημερινή συμμετοχή – παρακολούθηση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου με σκοπό
την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του ως άνω έργου, η
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ φορέα και αναδόχου, η υιοθέτηση ενιαίων κωδικοποιήσεων, η
μετάπτωση της λειτουργίας και των δεδομένων των Μ.Υ., η εκπαίδευση αλλά και υποστήριξη των
χρηστών, η αποδοχή και κατανόηση της αναγκαιότητας του έργου από τους χρήστες και τα
στελέχη των Μ.Υ. και, τέλος, η στήριξη της πολιτείας σε στρατηγικό και διοικητικό επίπεδο.
Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact): Ενδυνάμωση του επαγγέλματός του επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού μέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών ιατρικής
πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, για τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας
τους αλλά και για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους ενώ, όσον αφορά τη
διοίκηση των Μ.Υ., ενοποίηση, συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των
επιχειρησιακών δεδομένων και

κατάλληλα μέσα υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για την

παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικών με έμφαση στην
πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη δυνατότητα εξορθολογισμού των δαπανών.
Συμπερασματικά, τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο
εφαρμογής των διαδικασιών των Μονάδων Υγείας (όπως Διοικητικο-οικονομική διαχείριση,
διαχείριση

ασθενών,

στοιχεία

Ιατρικού

Φακέλου,

Εφοδιαστική

Αλυσίδα,

Πληροφοριακά

Συστήματα Εργαστηρίων, Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τηλεϊατρική) και υποστηρίζουν τα
διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική διαχείριση δεδομένων όπως Ενιαίος
Αριθμός Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και ενιαίες
προμήθειες, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική υλοποίηση
ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών και το ενιαίο πλαίσιο διοικητικής
πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο.

5.2.2 «Απόδοση ΑΜΚΑ στο σύνολο των μη

απογεγραμμένων
ασφαλισμένων και συνταξιούχων και υλοποίηση μεθόδων
βελτίωσης του μοντέλου λειτουργίας του ΕΜΑΕΣ»

Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 2
Τίτλος έργου / δράσης: «Απόδοση ΑΜΚΑ στο σύνολο των μη απογεγραμμένων ασφαλισμένων
και συνταξιούχων και υλοποίηση μεθόδων βελτίωσης του μοντέλου λειτουργίας του ΕΜΑΕΣ»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Ελεγκτικό Συνέδριο
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη»
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

224

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 114
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 1.903.986,17 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης - )
Προμηθευτής: REAL CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. - ACE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 06/2007
(Μήνας/έτος): 12/2008

Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): -

Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Αντικείμενο του παρόντος
έργου είναι:

η απόδοση ΑΜΚΑ στο σύνολο των μη απογεγραμμένων – στο ΕΜΑΕΣ – ενεργών άμεσα
ασφαλισμένων και συνταξιούχων

η ενημέρωση του ΕΜΑΕΣ με στοιχεία ενεργών άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων
που αφορούν Φορείς μη Κύριας Ασφάλισης (Ασθενείας, Επικουρικά, Πρόνοιας)

η απογραφή στο ΕΜΑΕΣ και απόδοση ΑΜΚΑ στους έμμεσα ασφαλισμένους

η μετατροπή της υφιστάμενης εφαρμογής ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ σε web based και η προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού.

Συνοπτικά το έργο συνίσταται αφενός στην παροχή υπηρεσιών αναζήτησης, εκκαθάρισης και
καταχώρησης εγγραφών στο ΕΜΑΕΣ και αφετέρου στην υλοποίηση ενός Πληροφοριακού
Συστήματος που περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού, την μετατροπή μιας εφαρμογής σε web
based και την προμήθεια των απαραίτητων εργαλείων λογισμικού για τη αναζήτηση, την
εκκαθάριση και την καταχώρηση των εγγραφών.
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Η υλοποίηση της δράσης αυτής αναμένεται να επιλύσει μια
σειρά προβλημάτων ταυτοποίησης των Ασφαλισμένων που έχουν αναγνωρισθεί στον χώρο της
Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υγείας. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα τόσο από άποψη της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και από την οπτική γωνία της ορθολογικής
διαχείρισης των πόρων δεν θεωρείται ικανοποιητική. Ειδικότερα, παρατηρούνται απηρχαιωμένες
γραφειοκρατικές διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων που
έχουν σαν αποτέλεσμα την χαμηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (καθυστερήσεις στις
αποδόσεις δαπανών, παροχών σε χρήμα και απονομών συντάξεων, απαραίτητη η προσέλευση στα
γραφεία των ΦΚΑ, μεγάλες ουρές αναμονής, ανυπαρξία πληροφοριακών συστημάτων για
αυτοματοποίηση των εσωτερικών ροών εργασιών και διαδικασιών, έλλειψη κωδικοποίησης
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, κλπ), όπως επίσης παρατηρούνται αποφυγή ή
καθυστέρηση καταβολής των προβλεπόμενων εισφορών από τους ασφαλισμένους και τους
εργοδότες
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

(ανεπαρκή

συστήματα

είσπραξης

εισφορών,

ελλείψεις

κεντρικών

αρχείων

225

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

πληροφοριακών συστημάτων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στους ίδιους τους ΦΚΑ, ελλείψεις
ανταλλαγής και διασταύρωσης στοιχείων με άλλους φορείς της Δ.Δ, κλπ).
Στη συνέχεια παρατίθενται βασικές αδυναμίες και προβλήματα που εμφανίζονται στο ασφαλιστικό
σύστημα όπως λειτουργεί σήμερα:
ƒ

Μεγάλος αριθμός ΦΚΑ.

ƒ

Ποικιλία κριτηρίων υπαγωγής ενός πολίτη/εργαζομένου σε ΦΚΑ.

ƒ

Δυνατότητα ασφάλισης σε περισσότερους από έναν ΦΚΑ για κάλυψη διαφορετικών ειδών
παροχών.

ƒ

Δυνατότητα αλλαγής ΦΚΑ λόγω αλλαγής επαγγέλματος.

ƒ

Αδυναμίες και προβλήματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγω με την τήρηση από ΦΚΑ
δικών τους αρχείων ασφαλισμένων, συνταξιούχων, κλπ.

ƒ

Έκδοση ανεξάρτητων και μη συσχετιζόμενων μεταξύ τους Αριθμών Μητρώων.

ƒ

Μη ύπαρξη εναλλακτικών μορφών εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται μεγάλες ουρές αναμονής.

ƒ

Αδυναμία συγκέντρωσης καίριας για την λειτουργία των ΦΚΑ πληροφορίας όπως παροχές
ανά ασφαλισμένο, μετακινήσεις ασφαλισμένων και μεταβολές από ταμείο σε ταμείο.

ƒ

Καθυστερήσεις αποδόσεων συντάξεων

Έτσι παρατηρούνται φαινόμενα όπως:
ƒ

Ο εργαζόμενος να έχει διαφορετικό Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) για κάθε ΦΚΑ στον οποίο
ασφαλίζεται.

ƒ

Ο ίδιος ασφαλισμένος να ασφαλιστεί στον ίδιο ΦΚΑ δύο ή περισσότερες φορές και να
καταχωρηθεί στα μητρώα του με ισάριθμους διαφορετικούς Α.Μ.

ƒ

Τα επώνυμα των ασφαλισμένων είναι πιθανό να διαφέρουν από ΦΚΑ σε ΦΚΑ αφού
υπάρχει περίπτωση ένας ασφαλισμένος να απογράφεται σε κάποιο ΦΚΑ με «Επώνυμο
Γέννησης», ενώ σε κάποιον άλλο με το «Σημερινό Επώνυμο».

ƒ

Τους αλλοδαπούς, άλλοι ΦΚΑ τους απογράφουν με ελληνικούς χαρακτήρες στα
αλφαβητικά τους στοιχεία, ενώ άλλοι με λατινικούς χαρακτήρες.

ƒ

Το σύνολο σχεδόν των ΦΚΑ δε διαθέτουν μηχανογραφικά μητρώα ασφαλισμένων –
συνταξιούχων και κυρίως δεν παρακολουθούν μηχανογραφικά τα έσοδα ασφάλισης .

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

226

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ƒ

Πρόβλημα επίσης δημιουργείται στα μητρώα μερικών ΦΚΑ, τα οποία δεν ενημερώνονται,
σε περιπτώσεις μεταβολών των τηρουμένων στοιχείων τους

Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούν ασυμβατότητες μεταξύ των μητρώων των ΦΚΑ με συνέπεια τη
δημιουργία προβλημάτων στην επικοινωνία μεταξύ τους, στις περιπτώσεις που η επικοινωνία αυτή
είναι απαραίτητη, όπως στη διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση για απονομή σύνταξης. Το
φαινόμενο αυτό επιτείνεται, επίσης και λόγω διαφοράς αλφαβήτου, στην περίπτωση επικοινωνίας
Ελληνικού Φορέα με Φορέα ενός Κράτους Μέλους.
Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact): Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα ωφελήσει
ποικιλοτρόπως και σε πολλά επίπεδα τόσο τον ίδιο τον πολίτη όσο και τους αρμόδιους ΦΚΑ.
Μερικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι:

Δυνατότητα έγκαιρου και ορθού σχεδιασμού αποτελεσματικής πολιτικής κοινωνικής
ασφάλισης χάρη στα διαθέσιμα έγκυρα απογραφικά, στατιστικά στοιχεία που θα
επιτρέπουν τη διάγνωση τάσεων και φαινομένων οικονομικής και δημογραφικής φύσης.

Ελαχιστοποίηση της ανάγκης προσέλευσης στα υποκαταστήματα των ταμείων.

Δυνατότητα παροχής πλήρων και αξιόπιστων στοιχείων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς μια σημαντική συνιστώσα της
δημόσιας ζωής όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση και βελτίωση της συνολικής εικόνας του
κράτους.

Σύγκλιση των εφαρμοζόμενων πρακτικών στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης με τις
αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό κυρίως, χώρο.

Προετοιμασία και συμβολή του Κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στην ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-government). Ειδικότερα:
1. συνεισφέρει στην ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής υποδομής στο
χώρο της Κ. Α
2. εκσυγχρονίζει τομείς της δημόσιας διοίκησης που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη
σημασία και ευαισθησία
3. ενισχύει την οικονομική εξυγίανση του τομέα της Κ. Α
4. με την προσεκτική χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων διασφαλίζει τα
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική
ανάπτυξη, ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους θέση και τις ενδεχόμενες ειδικές
τους ανάγκες.

Απλοποίηση και τεχνολογική υποστήριξη της καθημερινής εργασίας των εργαζόμενων σε
ΓΓΚΑ και σε ΦΚΑ με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους αλλά και τη

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

227

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.

Επιτάχυνση των διαδικασιών συνταξιοδότησης (ταχύτερη έκδοση της συνταξιοδοτικής
απόφασης) μέσω της δημιουργίας ενιαίου ασφαλιστικού φακέλου που θα συγκεντρώσει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων
και θα παρακολουθεί τον πολίτη σε όλο τον εργασιακά ενεργό του βίο ανεξαρτήτως του
αριθμού και της εθνικότητας (τουλάχιστον εντός Ε.Ε) των διαδοχικών ασφαλιστικών
φορέων οι οποίοι εμπλέκονται.

Ενημέρωση του πολίτη μέσω της δημιουργίας ενιαίου ασφαλιστικού φακέλου που θα
συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά του στοιχεία.

Εξάλειψη του φαινομένου της μη νόμιμης πολλαπλής ασφάλισης ή συνταξιοδότησης του
ίδιου ατόμου σε / από διαφορετικούς ΦΚΑ.

Δυνατότητα

παροχής

πληροφοριών

στους

κοινοτικούς

μας

εταίρους

για

τους

εργαζόμενους που διακινούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του
προγράμματος TESS (Telematics for Social Security).

Αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων Αριθμών Μητρώων των ΦΚΑ από τον ΑΜΚΑ σε
όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες αυτών (εισφορές, περίθαλψη, κλπ).

Γενίκευση της χρήσης της Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης για την διευκόλυνση των
συναλλαγών των δικαιούχων με άλλους φορείς, οργανισμούς, τράπεζες κλπ.

Πληροφόρηση για τον ακριβή αριθμό ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανά φορέα /
Κλάδο ασφάλισης.

Παροχή στοιχείων σχετικών με την ασφάλιση Ελλήνων σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης
για τη λήψη αποφάσεων σύναψης διμερών συμβάσεων με αυτές.

Εξάλειψη του φαινομένου των μη νόμιμων πολλαπλών ασφαλίσεων ή συνταξιοδοτήσεων.

Εξάλειψη του φαινομένου διπλογραφίας ασφαλισμένου στο μητρώο του ίδιου φορέα με
διαφορετικό Αριθμό Μητρώου

5.2.3 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου»
Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 3
Τίτλος έργου / δράσης: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Φάση Α – Μελέτη Εφαρμογής
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

228

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 122
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 1.224.886,65 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 526 – 02/03/2007 )
Προμηθευτής: SINGULAR LOGIC INTEGRATOR A.E. – ATKOSOFT A.E.
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 03/2007
ΟΠΣΥ) (Μήνας/έτος): 09/2008

Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 01/2008 –

09/2008
Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Αντικείμενο του έργου
αποτελεί η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τον Οίκο Ναύτου
(ΟΠΣΟΝ) το οποίο θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού (διοικητικές,
οικονομικές, υγειονομικές, ελεγκτικές, κλπ). Ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του ΟΠΣΟΝ, θα
πραγματοποιηθεί με τη σύνδεση σε πιλοτικό επίπεδο των δέκα (10) μεγαλύτερων Παραρτημάτων
του ΟΝ και ικανού αριθμού συμβεβλημένων παρόχων υγείας (είκοσι (20) κλινικών ιατρών κατά
πράξη και περίπτωση, πέντε (5) φαρμακείων, πέντε (5) διαγνωστικών κέντρων και δύο (2)
ιδιωτικών κλινικών). Τα ΠΟΝ και οι πάροχοι υγείας που θα συνδεθούν πιλοτικά με το ΟΠΣΟΝ θα
επιλεγούν από την ΕΠΠΕ και θα εκτελούν μέρος των εφαρμογών που θα ορισθούν στη διάρκεια
της μελέτης εφαρμογής. Απώτερος στόχος του ΟΝ με το υπό ανάπτυξη ΟΠΣΟΝ (σε διαδικτυακό
και εξωστρεφές περιβάλλον) αποτελεί η μελλοντική σύνδεσή του με το σύνολο των ΠΟΝ, ΕΓΟΝ
και των συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας για τη διαδικτυακή ανταλλαγή και
καταχώριση πληροφοριών για το σύνολο των διαδικασιών / λειτουργιών του ΟΝ.
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να επιλύσει σειρά
προβλημάτων, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής:
1.

Εμφάνιση μεγάλων καθυστερήσεων για τον έλεγχο των δαπανών διαφόρων κατηγοριών

που μεταφέρονται και στην οικονομική διαχείριση της Υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα η
αδυναμία κατάρτισης Ισολογισμού και Απολογισμού αμέσως μετά τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης
και η γρήγορη αποπληρωμή των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας.
2.

Έλλειψη ενημέρωσης για το κόστος κάθε ασφαλισμένου τόσο από άποψη παροχών όσο

και από υγειονομική περίθαλψη, δεδομένου ότι οι παροχές μπορούν να βρεθούν μόνο από
εντάλματα πληρωμών που κατά καιρούς εκδίδονται, ενώ στοιχεία που αφορούν την περίθαλψη,
όπως εξετάσεις, καταχωρούνται χειρόγραφα στο βιβλιάριο που μπορεί να απωλεσθεί.
3.

Δυσκολία

προγραμματισμού

της

προμήθειας

πάσης

φύσης

υλικών

καθώς

και

παρακολούθησης της κατανάλωσης τους στα επιμέρους Τμήματα της Υπηρεσίας.
4.

Αδυναμία του ιατρικού προσωπικού που περιθάλπει ασφαλισμένους του Ο. Ν. να έχει

άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το ιατρικό ιστορικό τους,
γεγονός που θα συντελούσε αποφασιστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

229

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

με

ταχύτερη

διάγνωση

και

αποτελεσματικότερη

εκμετάλλευση

των

εργαστηριακών

παρακλινικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και η αποφυγή πραγματοποίησης εξετάσεων που
έχουν γίνει πρόσφατα ή δε χρειάζονται.
5.

Έλλειψη on-line επικοινωνίας με τα ΠΟΝ που οδηγεί σε σημαντική καθυστέρηση ακόμη

και τυπικές διαδικασίες, όπως η εγγραφή νέων ασφαλισμένων στα μητρώα της Υπηρεσίας.
6.

Αδυναμία αντικειμενικής εκτίμησης της συνεισφοράς του πολυιατρείου στην παροχή

υγειονομικής περίθαλψης από έλλειψη στατιστικών δεδομένων για τον αριθμό και την κατανομή
στα επιμέρους ιατρεία των ασφαλισμένων που το επισκέπτονται καθημερινά.
7.

Έλλειψη αποδοτικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών και των παρόχων

υγείας.
8.

Μη ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact): Η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος στον Ο.Ν. θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της λειτουργίας και σε μείωση των
δαπανών του μέσω των ακολούθων δράσεων:
1.

Αύξηση της αποδοτικότητας του σχεδιασμού λειτουργίας και των διαδικασιών που

επιτελούνται με την ύπαρξη αριθμού πληροφοριών εύκολα προσβάσιμων από τη διοίκηση και το
προσωπικό.
2.

Αυστηρότερο έλεγχο των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και χορήγησης παροχών με

την ύπαρξη αντίστοιχου ιστορικού που θα φανερώνει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης ή όχι
κάποιας δράσης και παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα διασταυρώσεων σε περίπτωση που
υπάρχουν ενδείξεις για καταστρατήγηση των προσφερόμενων παροχών.
3.

Μείωση του χρόνου εκτέλεσης πολλών διαδικασιών με την ταχύτερη διαβίβαση

δεδομένων από τα Παραρτήματα προς την Κεντρική Υπηρεσία, αλλά και μεταξύ των Τμημάτων
της τελευταίας.
4.

Παροχή καλύτερης περίθαλψης προς τους ασφαλισμένους, αφού οι γιατροί θα έχουν

πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την υγεία τους ακόμη και από την πρώτη
επίσκεψη.
5.

Καταγραφή και καλύτερη αξιοποίηση και έλεγχος των υλικών με τη διατήρηση στοιχείων

για την πορεία που ακολουθούν από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία.
6.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή των κατάλληλων εργαλείων για την

εκτέλεση σειράς διαδικασιών με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

230

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

7. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των προμηθευτών
υπηρεσιών υγείας του Οργανισμού (ιατροί, φαρμακοποιοί, κλινικές, ακτινοδιαγνωστικά κέντρα,
καταστήματα οπτικών και ορθοπεδικών ειδών).
8. Ταχύτερη πληρωμή των λογαριασμών περίθαλψης στους ασφαλισμένους και προμηθευτές,
με την αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής πληρωμής νοσηλείων του Οργανισμού.
9. Δημιουργία υποδομής για μελλοντικές επεκτάσεις, ανάπτυξης ικανοτήτων υπαλλήλων και
κουλτούρας λειτουργίας του φορέα.

5.2.4 «Ανάπτυξη

περιβάλλοντος
διαλειτουργικότητας:
(α)
Διασύνδεσης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με φορείς
παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για τον έλεγχο δαπανών
υγείας και (β) Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης με Τράπεζες»

Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 4
Τίτλος έργου / δράσης: «Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας: (α) Διασύνδεσης
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για τον έλεγχο
δαπανών υγείας και (β) Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Τράπεζες»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Φάση Β – Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.1 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια,
μελέτες και πιλοτικά έργα»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 52
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 880.600,00 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 404 – 18/09/2006 )
Προμηθευτής: KPMG – INTRAKOM IT SERVICES
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 12/2006 Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)
(Μήνας/έτος): 03/2008
Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 10/2007 – 03/2008
Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Αντικείμενο του παρόνοντος
Έργου είναι η ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας και συγκεκριμένα:
(α) Διασύνδεσης ΦΚΑ με ΦΠΥΥ για τον έλεγχο δαπανών υγείας και
(β) Ανάπτυξης ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΦΚΑ με Τράπεζες.
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην πληροφοριακή υποστήριξη, μέσω τεχνολογιών Διαδικτύου:

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

ƒ

της καταχώρησης στοιχείων δαπανών υγείας σε ένα ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον που θα
καλύπτει τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων

ƒ

της επικοινωνίας μεταξύ των ΦΠΥΥ και των ΦΚΑ και των διαδικασιών ανταλλαγής των
στοιχείων των δαπανών υγείας προς έλεγχο και εκκαθάριση

ƒ

των διαδικασιών ελέγχου και εκκαθάρισης που πραγματοποιούνται εσωτερικά στον κάθε
ΦΚΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς.
231

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ƒ

της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων μέχρι
την οριστική έγκριση του τελικού ποσού της αποπληρωμής

ƒ

της αποπληρωμής (προκαταβολή και εκκαθάριση) των ΦΠΥΥ, μέσω της υπηρεσίας
ΔΙΑΣpay σε Τραπεζικό λογαριασμό επιλογής των δικαιούχων.

ƒ

της διοικητικής πληροφόρησης της ΓΓΚΑ για τη χάραξη πολιτικής και των ΦΚΑ για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση της κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας.

ƒ

της αξιοποίησης των μητρώων (ΑΜΚΑ) και κωδικοποιήσεων (φαρμάκων, ιατρικών
πράξεων κλπ) που θα είναι διαθέσιμα και συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκπλήρωση
των σκοπών του έργου.

Προβλήματα και κρίσιμα θέματα:
ƒ

Κοινή Κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων, Διάγνωσης εισόδου – εξόδου, εξετάσεων,
αντιδραστηρίων, παρακλινικών ειδών κλπ

ƒ

Δυσκολία των φορέων να ανταπεξέλθουν στις αλλάγες που φέρνει το έργο (αλλά και
γενικά η πληροφορική).

Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact):
ƒ

Λύση των προβλημάτων της διαλειτουργικότητας μεταξύ ταμείων και φορέων κοινωνικής
Ασφάλισης, για μία συνολικότερη λύση (υπογραμμίζεται ότι το έργο είναι πιλοτικό).

5.2.5 «ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

ΣΤΙΣ

Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 5
Τίτλος έργου / δράσης: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Φάση Α – Μελέτη Εφαρμογής
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 48
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 2.523.049,06 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 463 – 15/03/2007 )
Προμηθευτής: INFOQUEST ΑΕΒΕ - ΙΤΕ
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 03/2007 Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)
(Μήνας/έτος): 09/2008
Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 03/2007 – 12/2008
Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Το έργο «Πρόσβαση Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» έχει ως σκοπό την υλοποίηση
μιας

συνολικής

και

συστηματικής

τεχνολογικής

παρέμβασης

για

την

υποστήριξη

της

προσβασιμότητας και ευχρηστίας στο περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και το
σχεδιασμό και την ανάπτυξη καθολικά προσβάσιμων WEB εφαρμογών και τηλεματικών υπηρεσιών
στη Κοινωνία της Πληροφορίας για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

232

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο βασικός τομέας εφαρμογής του έργου είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά με τη
συγκέντρωση

όλων

των

υπηρεσιών

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης

(e-government)

που

προτείνονται κάτω από μία διαδικτυακή Πύλη, που την καθιστά ιδιαίτερα εξυπηρετική για τη
συνολική εξυπηρέτηση των πληθυσμιακών ομάδων που θεωρούνται ως ωφελούμενοι.
Το έργο προτείνει παρεμβάσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και στοιχειοθετούν
μια συνολική παρέμβαση στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς όφελος του πολίτη
ΑμεΑ, των φορέων ΑμεΑ, αλλά και άλλων επαγγελματιών που έχουν ενδιαφέρον για θέματα που
αφορούν ΑμεΑ.
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα:
Δεν υπάρχουν ακόμη.
Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact):

Το έργο υλοποιεί μια συστηματική και συνολική τεχνολογική παρέμβαση για την υποστήριξη της
προσβασιμότητας στο περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων καθώς και για το σχεδιασμό και
την ανάπτυξη καθολικά προσβάσιμων τηλεματικών υπηρεσιών και εφαρμογών για ΑμεΑ.

5.2.6 «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Α’ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής

Μακεδονίας»
Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 6
Τίτλος έργου / δράσης: «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Α’ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής
Μακεδονίας»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Β’ Φάση (Εργασίες μεταξύ πιλοτικών δοκιμών και
παραγωγικής λειτουργίας: Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και Rollout Εφαρμογών)
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 14
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 2.842.242,53 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 230/03-05-2005)
Προμηθευτής: Ένωση Εταιρειών ΔΕΛΤΑ Singular Α.Ε. – Computer Team A.E.B.E.
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 05/2005 Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)
(Μήνας/έτος): 05/2007

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 06/2007 – 11/2007

Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Το έργο αφορά στη ανάπτυξη
και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) της
τ. Α’ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

233

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους μηχανισμούς διοίκησης και λειτουργίας των
Μονάδων Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην υποστήριξη των
θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Πολιτεία στον
ευαίσθητο και κρίσιμο χώρο της Υγείας και έμμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και στην
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Συγκεκριμένα, μέσω του ΟΠΣΥ θα παρέχεται η δυνατότητα της ασφαλούς και εμπιστευτικής
πρόσβασης του πολίτη σε δίκτυα πληροφοριών (online πληροφόρηση πολιτών, πρόσβαση σε
online ραντεβού), της κατάλληλης υποδομής και στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ ραντεβού, έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό),
καθώς και της αύξησης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εξεταζομένων και νοσηλευομένων
πολιτών μέσω αντικατάστασης χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές (πχ ηλεκτρονικό
παραπεμπτικό – διαχείριση αποτελεσμάτων εξετάσεων).
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Η βιωσιμότητα του έργου στηρίζεται στους παρακάτω
βασικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του, όπως: η
καθημερινή συμμετοχή – παρακολούθηση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου με σκοπό
την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του ως άνω έργου, η
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ φορέα και αναδόχου, η υιοθέτηση ενιαίων κωδικοποιήσεων, η
μετάπτωση της λειτουργίας και των δεδομένων των Μ.Υ. της τ. ΔΥΠΕ, η εκπαίδευση αλλά και
υποστήριξη των χρηστών, η αποδοχή και κατανόηση της αναγκαιότητας του έργου από τους
χρήστες και τα στελέχη των Μ.Υ. και, τέλος, η στήριξη της πολιτείας σε στρατηγικό και διοικητικό
επίπεδο. Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τυχόν προβλήματα τόσο σε
επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο από τη συγχώνευση των ΔΥΠΕ (από 17 σε 7) που
επηρεάζουν άμεσα την επιτυχή υλοποίηση του ΟΠΣΥ.
Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact): Ενδυνάμωση του επαγγέλματός του επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού μέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών ιατρικής
πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, για τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας
τους αλλά και για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους ενώ, όσον αφορά τη
διοίκηση των Μ.Υ., ενοποίηση, συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των
επιχειρησιακών δεδομένων και

κατάλληλα μέσα υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για την

παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικών με έμφαση στην
πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη δυνατότητα εξορθολογισμού των δαπανών.
Συμπερασματικά, τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο
εφαρμογής των διαδικασιών των Μονάδων Υγείας (όπως Διοικητικο-οικονομική διαχείριση,
διαχείριση

ασθενών,

στοιχεία

Ιατρικού

Φακέλου,

Εφοδιαστική

Αλυσίδα,

Πληροφοριακά

Συστήματα Εργαστηρίων, Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και υποστηρίζουν τα διεθνή
πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική διαχείριση δεδομένων όπως Ενιαίος Αριθμός
Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και ενιαίες
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

234

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

προμήθειες, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική υλοποίηση
ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών και το ενιαίο πλαίσιο διοικητικής
πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της
Πολιτείας.

5.2.7 «Δημιουργία Περιφερειακού Δικτύου Υγείας ‘Δήλος’ στις

Κυκλάδες (Α’ Φάση)»
Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 7
Τίτλος έργου / δράσης: «Δημιουργία Περιφερειακού Δικτύου Υγείας ‘Δήλος’ στις Κυκλάδες (Α’
Φάση)»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Φάση 5 (Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών – Οργάνωση Help
Desk)
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 14
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 1.559.787,92 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 232/12-05-2005)
Προμηθευτής: Ένωση Εταιρειών Unisystems A.E. – ORCO A.E. – AΤΚΟΣΟΦΤ A.E.
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 05/2005 Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)
(Μήνας/έτος): 09/2007

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 09/2007 - 09/2008

Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Το έργο αφορά στη ανάπτυξη
και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) της
τ. Α’ ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των
τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους μηχανισμούς διοίκησης και λειτουργίας των
Μονάδων Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην υποστήριξη των
θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Πολιτεία στον
ευαίσθητο και κρίσιμο χώρο της Υγείας και έμμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και στην
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Συγκεκριμένα, μέσω του ΟΠΣΥ θα παρέχεται η δυνατότητα της ασφαλούς και εμπιστευτικής
πρόσβασης του πολίτη σε δίκτυα πληροφοριών (online πληροφόρηση πολιτών, πρόσβαση σε
online ραντεβού), της κατάλληλης υποδομής και στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ ραντεβού, έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό),
καθώς και της αύξησης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εξεταζομένων και νοσηλευομένων
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

235

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

πολιτών μέσω αντικατάστασης χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές (πχ ηλεκτρονικό
παραπεμπτικό – διαχείριση αποτελεσμάτων εξετάσεων).
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Η βιωσιμότητα του έργου στηρίζεται στους παρακάτω
βασικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του, όπως: η
καθημερινή συμμετοχή – παρακολούθηση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου με σκοπό
την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του ως άνω έργου, η
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ φορέα και αναδόχου, η υιοθέτηση ενιαίων κωδικοποιήσεων, η
μετάπτωση της λειτουργίας και των δεδομένων των Μ.Υ. της τ. ΔΥΠΕ, η εκπαίδευση αλλά και
υποστήριξη των χρηστών, η αποδοχή και κατανόηση της αναγκαιότητας του έργου από τους
χρήστες και τα στελέχη των Μ.Υ. και, τέλος, η στήριξη της πολιτείας σε στρατηγικό και διοικητικό
επίπεδο. Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τυχόν προβλήματα τόσο σε
επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο από τη συγχώνευση των ΔΥΠΕ (από 17 σε 7) που
επηρεάζουν άμεσα την επιτυχή υλοποίηση του ΟΠΣΥ.
Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact): Ενδυνάμωση του επαγγέλματός του επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού μέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών ιατρικής
πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, για τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας
τους αλλά και για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους ενώ, όσον αφορά τη
διοίκηση των Μ.Υ., ενοποίηση, συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των
επιχειρησιακών δεδομένων και

κατάλληλα μέσα υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για την

παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικών με έμφαση στην
πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη δυνατότητα εξορθολογισμού των δαπανών.
Συμπερασματικά, τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο
εφαρμογής των διαδικασιών των Μονάδων Υγείας (όπως Διοικητικο-οικονομική διαχείριση,
διαχείριση

ασθενών,

στοιχεία

Ιατρικού

Φακέλου,

Εφοδιαστική

Αλυσίδα,

Πληροφοριακά

Συστήματα Εργαστηρίων, Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και υποστηρίζουν τα διεθνή
πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική διαχείριση δεδομένων όπως Ενιαίος Αριθμός
Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και ενιαίες
προμήθειες, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική υλοποίηση
ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών και το ενιαίο πλαίσιο διοικητικής
πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της
Πολιτείας.

5.2.8 «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής

Μακεδονίας – Θράκης»
Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 8

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

236

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τίτλος έργου / δράσης: «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Β’ Φάση (Εργασίες μεταξύ πιλοτικών δοκιμών και
παραγωγικής λειτουργίας: Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και Rollout Εφαρμογών)
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 14
Συμαβτικό Τίμημα (σε €): 1.804.623,29 (αρ. σύμβασης 233/27-04-2005)
Προμηθευτής: Ένωση Εταιρειών Quality & Reliability – Computer Solutions
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 04/2005
ΟΠΣΥ) (Μήνας/έτος): 09/2007

Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 09/2007 –

07/2008
Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Το έργο αφορά στη
ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Υγείας (ΟΠΣΥ) της τ. ΔΥΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Στόχος του έργου είναι η
ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους
μηχανισμούς διοίκησης και λειτουργίας των Μονάδων Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ
αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών
παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Πολιτεία στον ευαίσθητο και κρίσιμο χώρο
της Υγείας και έμμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, στην
αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Συγκεκριμένα, μέσω του ΟΠΣΥ θα παρέχεται η δυνατότητα της ασφαλούς και εμπιστευτικής
πρόσβασης του πολίτη σε δίκτυα πληροφοριών (online πληροφόρηση πολιτών, πρόσβαση σε
online ραντεβού), της κατάλληλης υποδομής και στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ ραντεβού, έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό),
καθώς και της αύξησης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εξεταζομένων και νοσηλευομένων
πολιτών μέσω αντικατάστασης χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές (πχ ηλεκτρονικό
παραπεμπτικό – διαχείριση αποτελεσμάτων εξετάσεων).
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Η βιωσιμότητα του έργου στηρίζεται στους παρακάτω
βασικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του, όπως: η
καθημερινή συμμετοχή – παρακολούθηση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου με σκοπό
την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του ως άνω
έργου, η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ φορέα και αναδόχου, η υιοθέτηση ενιαίων
κωδικοποιήσεων, η μετάπτωση της λειτουργίας και των δεδομένων των Μ.Υ. της τ. ΔΥΠΕ, η
εκπαίδευση αλλά και υποστήριξη των χρηστών, η αποδοχή και κατανόηση της αναγκαιότητας
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

237

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

του έργου από τους χρήστες και τα στελέχη των Μ.Υ. και, τέλος, η στήριξη της πολιτείας σε
στρατηγικό και διοικητικό επίπεδο. Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και
τυχόν προβλήματα τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο από τη συγχώνευση
των ΔΥΠΕ (από 17 σε 7) που επηρεάζουν άμεσα την επιτυχή υλοποίηση του ΟΠΣΥ.
Αναμενόμενα

αποτελέσματα

(impact):

Ενδυνάμωση

του

επαγγέλματός

του

επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού μέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και
εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, για τη διαχείριση
της

καθημερινής

εργασίας

τους

αλλά

και

για

την

προώθηση

των

ερευνητικών

δραστηριοτήτων τους ενώ, όσον αφορά τη διοίκηση των Μ.Υ., ενοποίηση, συστηματική
παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των επιχειρησιακών δεδομένων και κατάλληλα μέσα
υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για την παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη
στρατηγικής και πολιτικών με έμφαση στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη
δυνατότητα εξορθολογισμού των δαπανών.
Συμπερασματικά, τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο
εφαρμογής των διαδικασιών των Μονάδων Υγείας (όπως Διοικητικο-οικονομική διαχείριση,
διαχείριση ασθενών, στοιχεία Ιατρικού Φακέλου, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πληροφοριακά
Συστήματα Εργαστηρίων, Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και υποστηρίζουν τα διεθνή
πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική διαχείριση δεδομένων όπως Ενιαίος
Αριθμός Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και
ενιαίες προμήθειες, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική
υλοποίηση ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών και το ενιαίο πλαίσιο
διοικητικής πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς
στόχους της Πολιτείας.

5.2.9 «Δημιουργία

Πληροφοριακού
Συστήματος
για
την
υποστήριξη της οργάνωσης και διοίκησης των μονάδων
υγείας της Β’ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής»

Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 9
Τίτλος έργου / δράσης: «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της
οργάνωσης και διοίκησης των μονάδων υγείας της Β’ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Α’ Φάση (Εργασίες μέχρι τις Πιλοτικές Δοκιμές)
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 14
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

238

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Συμαβτικό Τίμημα (σε €): 7.088.212,49 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 504/02-04-2007)
Προμηθευτής: Ένωση Εταιρειών IBM Ελλάς A.E. – UNISYSTEMS A.E.Ε.- DATAMED Α.Ε.
HEALTHCARE INTEGRATOR
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 04/2007
ΟΠΣΥ) (Μήνας/έτος): 07/2008

Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 07/2008 –

12/2008
Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Το έργο αφορά στη
ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Υγείας (ΟΠΣΥ) της τ. Β’ ΔΥΠΕ Αττικής. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και
ολοκλήρωση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους μηχανισμούς διοίκησης
και λειτουργίας των Μονάδων Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ αναμένεται να συμβάλλει άμεσα
στην υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που
προωθεί η Πολιτεία στον ευαίσθητο και κρίσιμο χώρο της Υγείας και έμμεσα στην αναβάθμιση
της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών
διεργασιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Συγκεκριμένα, μέσω του ΟΠΣΥ θα παρέχεται η δυνατότητα της ασφαλούς και εμπιστευτικής
πρόσβασης του πολίτη σε δίκτυα πληροφοριών (online πληροφόρηση πολιτών, πρόσβαση σε
online ραντεβού), της κατάλληλης υποδομής και στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ ραντεβού, έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό),
καθώς και της αύξησης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εξεταζομένων και νοσηλευομένων
πολιτών μέσω αντικατάστασης χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές (πχ ηλεκτρονικό
παραπεμπτικό – διαχείριση αποτελεσμάτων εξετάσεων).
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Η βιωσιμότητα του έργου στηρίζεται στους παρακάτω
βασικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του, όπως: η
καθημερινή συμμετοχή – παρακολούθηση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου με σκοπό
την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του ως άνω
έργου, η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ φορέα και αναδόχου, η υιοθέτηση ενιαίων
κωδικοποιήσεων, η μετάπτωση της λειτουργίας και των δεδομένων των Μ.Υ. της τ. ΔΥΠΕ, η
εκπαίδευση αλλά και υποστήριξη των χρηστών, η αποδοχή και κατανόηση της αναγκαιότητας
του έργου από τους χρήστες και τα στελέχη των Μ.Υ. και, τέλος, η στήριξη της πολιτείας σε
στρατηγικό και διοικητικό επίπεδο. Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και
τυχόν προβλήματα τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο από τη συγχώνευση
των ΔΥΠΕ (από 17 σε 7) που επηρεάζουν άμεσα την επιτυχή υλοποίηση του ΟΠΣΥ.
Αναμενόμενα

αποτελέσματα

(impact):

Ενδυνάμωση

του

επαγγέλματός

του

επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού μέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και
εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, για τη διαχείριση
της
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

καθημερινής

εργασίας

τους

αλλά

και

για

την

προώθηση

των

ερευνητικών
239

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

δραστηριοτήτων τους ενώ, όσον αφορά τη διοίκηση των Μ.Υ., ενοποίηση, συστηματική
παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των επιχειρησιακών δεδομένων και κατάλληλα μέσα
υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για την παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη
στρατηγικής και πολιτικών με έμφαση στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη
δυνατότητα εξορθολογισμού των δαπανών.
Συμπερασματικά, τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο
εφαρμογής των διαδικασιών των Μονάδων Υγείας (όπως Διοικητικο-οικονομική διαχείριση,
διαχείριση ασθενών, στοιχεία Ιατρικού Φακέλου, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πληροφοριακά
Συστήματα Εργαστηρίων, Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και υποστηρίζουν τα διεθνή
πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική διαχείριση δεδομένων όπως Ενιαίος
Αριθμός Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και
ενιαίες προμήθειες, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική
υλοποίηση ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών και το ενιαίο πλαίσιο
διοικητικής πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς
στόχους της Πολιτείας.

«Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας»

5.2.10

Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 10
Τίτλος έργου / δράσης: «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής
Μακεδονίας»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Β’ Φάση (Εργασίες μεταξύ πιλοτικών δοκιμών και
παραγωγικής λειτουργίας: Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και Rollout Εφαρμογών)
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 14
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 3.984.820,92 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 231/27-04-2005)
Προμηθευτής: Εταιρεία IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 04/2005 Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)
(Μήνας/έτος): 03/2007

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 04/2007 – 03/2008

Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Το έργο αφορά στη ανάπτυξη
και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) της
τ. Β’ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

240

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους μηχανισμούς διοίκησης και λειτουργίας των
Μονάδων Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην υποστήριξη των
θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Πολιτεία στον
ευαίσθητο και κρίσιμο χώρο της Υγείας και έμμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και στην
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Συγκεκριμένα, μέσω του ΟΠΣΥ θα παρέχεται η δυνατότητα της ασφαλούς και εμπιστευτικής
πρόσβασης του πολίτη σε δίκτυα πληροφοριών (online πληροφόρηση πολιτών, πρόσβαση σε
online ραντεβού), της κατάλληλης υποδομής και στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ ραντεβού, έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό),
καθώς και της αύξησης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εξεταζομένων και νοσηλευομένων
πολιτών μέσω αντικατάστασης χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές (πχ ηλεκτρονικό
παραπεμπτικό – διαχείριση αποτελεσμάτων εξετάσεων).
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Η βιωσιμότητα του έργου στηρίζεται στους παρακάτω
βασικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του, όπως: η
καθημερινή συμμετοχή – παρακολούθηση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου με σκοπό
την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του ως άνω έργου, η
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ φορέα και αναδόχου, η υιοθέτηση ενιαίων κωδικοποιήσεων, η
μετάπτωση της λειτουργίας και των δεδομένων των Μ.Υ. της τ. ΔΥΠΕ, η εκπαίδευση αλλά και
υποστήριξη των χρηστών, η αποδοχή και κατανόηση της αναγκαιότητας του έργου από τους
χρήστες και τα στελέχη των Μ.Υ. και, τέλος, η στήριξη της πολιτείας σε στρατηγικό και διοικητικό
επίπεδο. Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τυχόν προβλήματα τόσο σε
επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο από τη συγχώνευση των ΔΥΠΕ (από 17 σε 7) που
επηρεάζουν άμεσα την επιτυχή υλοποίηση του ΟΠΣΥ.
Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact): Ενδυνάμωση του επαγγέλματός του επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού μέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών ιατρικής
πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, για τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας
τους αλλά και για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους ενώ, όσον αφορά τη
διοίκηση των Μ.Υ., ενοποίηση, συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των
επιχειρησιακών δεδομένων και

κατάλληλα μέσα υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για την

παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικών με έμφαση στην
πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη δυνατότητα εξορθολογισμού των δαπανών.
Συμπερασματικά, τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο
εφαρμογής των διαδικασιών των Μονάδων Υγείας (όπως Διοικητικο-οικονομική διαχείριση,
διαχείριση

ασθενών,

στοιχεία

Ιατρικού

Φακέλου,

Εφοδιαστική

Αλυσίδα,

Πληροφοριακά

Συστήματα Εργαστηρίων, Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και υποστηρίζουν τα διεθνή
πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική διαχείριση δεδομένων όπως Ενιαίος Αριθμός
Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και ενιαίες
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

241

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

προμήθειες, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική υλοποίηση
ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών και το ενιαίο πλαίσιο διοικητικής
πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της
Πολιτείας.

«Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π.
Νοτίου Αιγαίου»

5.2.11

Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 11
Τίτλος έργου / δράσης: «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Β’ Φάση (Εργασίες μεταξύ πιλοτικών δοκιμών και
παραγωγικής λειτουργίας: Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και Rollout Εφαρμογών)
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 14
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 1.541.794,82 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 364/12-04-2006)
Προμηθευτής: Ένωση Εταιρειών ΣΗΜΕΝΣ A.E. – Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) –
Computer Control Systems A.E.
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 05/2006 Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)
(Μήνας/έτος): 11/2007

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 11/2007 – 11/2008

Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Το έργο αφορά στη ανάπτυξη
και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) της
τ. Β’ ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των
τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους μηχανισμούς διοίκησης και λειτουργίας των
Μονάδων Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην υποστήριξη των
θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Πολιτεία στον
ευαίσθητο και κρίσιμο χώρο της Υγείας και έμμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και στην
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Συγκεκριμένα, μέσω του ΟΠΣΥ θα παρέχεται η δυνατότητα της ασφαλούς και εμπιστευτικής
πρόσβασης του πολίτη σε δίκτυα πληροφοριών (online πληροφόρηση πολιτών, πρόσβαση σε
online ραντεβού), της κατάλληλης υποδομής και στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ ραντεβού, έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό),
καθώς και της αύξησης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εξεταζομένων και νοσηλευομένων
Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

242

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

πολιτών μέσω αντικατάστασης χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές (πχ ηλεκτρονικό
παραπεμπτικό – διαχείριση αποτελεσμάτων εξετάσεων).
Προβλήματα και κρίσιμα θέματα: Η βιωσιμότητα του έργου στηρίζεται στους παρακάτω
βασικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του, όπως: η
καθημερινή συμμετοχή – παρακολούθηση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου με σκοπό
την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του ως άνω έργου, η
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ φορέα και αναδόχου, η υιοθέτηση ενιαίων κωδικοποιήσεων, η
μετάπτωση της λειτουργίας και των δεδομένων των Μ.Υ. της τ. ΔΥΠΕ, η εκπαίδευση αλλά και
υποστήριξη των χρηστών, η αποδοχή και κατανόηση της αναγκαιότητας του έργου από τους
χρήστες και τα στελέχη των Μ.Υ. και, τέλος, η στήριξη της πολιτείας σε στρατηγικό και διοικητικό
επίπεδο. Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τυχόν προβλήματα τόσο σε
επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο από τη συγχώνευση των ΔΥΠΕ (από 17 σε 7) που
επηρεάζουν άμεσα την επιτυχή υλοποίηση του ΟΠΣΥ.
Αναμενόμενα αποτελέσματα (impact): Ενδυνάμωση του επαγγέλματός του επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού μέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών ιατρικής
πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, για τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας
τους αλλά και για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους ενώ, όσον αφορά τη
διοίκηση των Μ.Υ., ενοποίηση, συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των
επιχειρησιακών δεδομένων και

κατάλληλα μέσα υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για την

παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικών με έμφαση στην
πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη δυνατότητα εξορθολογισμού των δαπανών.
Συμπερασματικά, τα πληροφοριακά συστήματα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο
εφαρμογής των διαδικασιών των Μονάδων Υγείας (όπως Διοικητικο-οικονομική διαχείριση,
διαχείριση

ασθενών,

στοιχεία

Ιατρικού

Φακέλου,

Εφοδιαστική

Αλυσίδα,

Πληροφοριακά

Συστήματα Εργαστηρίων, Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και υποστηρίζουν τα διεθνή
πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική διαχείριση δεδομένων όπως Ενιαίος Αριθμός
Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση οικονομικών στοιχείων και ενιαίες
προμήθειες, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική υλοποίηση
ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενών και το ενιαίο πλαίσιο διοικητικής
πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της
Πολιτείας.

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας &
Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»

5.2.12

Αύξων αριθμός έργου / δράσης: 12

Έκδοση 5
Ιούλιος 2007

243

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τίτλος έργου / δράσης: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας & Υπηρεσίες ΤΠΕ του
Γ’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»
Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης: Β’ Φάση (Εργασίες μεταξύ πιλοτικών δοκιμών και
παραγωγικής λειτουργίας: Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και Rollout Εφαρμογών)
Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο: Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο: 2.6 «Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»
Κωδικός πρόσκλησης του προγράμματος: 14
Συμβατικό Τίμημα (σε €): 4.829.168,99 με ΦΠΑ (αρ. σύμβασης 252/12-10-2005)
Προμηθευτής: Ένωση Εταιρειών ΣΗΜΕΝΣ A.E. – Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) –
Computer Control Systems A.E.
Έναρξη υλοποίησης (Μήνας/έτος): 10/2005 Λήξη υλοποίησης (Οριστική Παραλαβή ΟΠΣΥ)
(Μήνας/έτος): 11/2007

Έναρξη λειτουργίας (SLA) (Μήνας/έτος): 11/2007 – 11/2008

Σκοπός και συνοπτική περιγραφή του έργου (έως 5 σειρές): Το έργο αφορά στη ανάπτυξη
και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) της
τ. Γ’ ΔΥΠΕ Αττικής. Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους μηχανισμούς διοίκησης και λειτουργίας των Μονάδων
Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην υποστήριξη των θεσμικών
και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που πρ