Konsep Sosialisasi - Sosialisasi / permasyarakatan merupakan satu proses sepanjang hayat yang perlu dilalui oleh seseorang individu

untuk menjadi anggota sesuatu kelompok dengan mempelajari kebudayaan kelompok itu. - Individu itu mempelajari bagaimana berberkelakuan sebagai seorang ahli masyarakat iaitu tentang nilai, sikap dan peranan yang sesuai dan diterima oleh kelompok atau masyarakat itu. Kepentingan proses sosialisasi - Mempengaruhi pemikiran pemikiran, emosi dan tingkahlaku setiap individu supaya menghayati norma-norma dan nilai masyarakatnya. - Individu dan mempelajari skrip untuk berfikir, berperasaan dan bertindak

.setiap anggota dijanka akan mematuhinya *peraturan ditentukan dan dipersetujui oleh sebahagian besar anggota masyarakat tentang munasabah atau tidaknya sesuatu tingkahlaku.selaras dengan jangkaan masyarakat supaya dapat hidup dalam masyarakat itu. .Memberi sumbangan dalam mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan masyarakat Norma Sosial .Sebagai peraturan kepada tingkahlaku yang diterima umum dan ia didedahkan melalui agen-agen sosialisasi seperti . .merupakan kelakuan standard yang dikongsi oleh anggota sesuatu kumpulan .Satu garis panduan bagi anggota masyarakat menentukan bagaimana mereka patut bertingkahlaku dalam situasi tertentu.

keluarga. rakan sebaya. . sekolah dan sebagainya yang disahkan melalui undangundang.