P. 1
試卷一 閱讀能力 教師版

試卷一 閱讀能力 教師版

|Views: 3,380|Likes:
出版社:Jam Chan

More info:

Published by: Jam Chan on Sep 20, 2011
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師

版)
啟思出版社
中學文憑考試
模擬試卷(4)
中國語文 試卷一
閱讀能力考材
(教師版)
程度:深
考!":
(一) #閱讀能力考材$%&試卷'()*+,-./0文12
(3) %45'(,#閱讀能力考材$)文167892
© :;<學出版社 2009 1
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
=一0
1 >?@ABCDE,FG.HI2一JKL,MGNI.O,PQR/I2
2 FSDTNI2一IUVW,XYZ[2一I\]^_,`abc,deDfgh
T2一Iijkl,mno語2一Ip[1]q[,rs[,tuvwxyz{,|}~•
[€,•‚ƒ„[2]2一I…†‡,tuˆ‰,Š[‹Œ,•Ž•深T2
3 4DT•I:一Itu‘`,一Iqu’_,“”•–,n—[3]˜™2一I~`,
|uvšf›tœ2一I•ž_,•œ–v`T2ŸQRœ¡¢[4],-£[5]一ItD2
¤£T,¥¦§¨,f©ª•«¬-®2一I¯°–¥¦T2一I±²-³,´µ’_,
¶†g·,d¸že¹T2一IºQR»,QR¼“½n,tu¾¿š,dÀ˜能ÁT2
一I±-ÂôµT,s[Ć,q[ÅŒ,dÆS能2fÇDT一I,ÈžsÉ,x
ÊÆš2-TËžÌ,ÍÎ[6]”Y2
4 Ï一IÇDT,|[ÐÑ[7],出ž}eÒš,f¯–ÓÔ,t一ÕÖ×Ø,
ÙÚ[8]oÛ2
5 Ü:BCÃÝÞ%Ûßšà,áâ¤ãäå,æç#èé$[9]ê#ëD$[10]2f%D
E,ìíîï,ðñ©ò2óATšh,ôtÝÞšxõ語ö”÷Iø,fâš學ÝT,
ùúûüýþêñÿñ愕š跡,故%此圖,t警發š÷?昔I謂太清樓[11]¤藏呂真I
A像,儼dØê-,÷他A師x輕揚{T˜ø,當即此h2
(明.黃淳耀《>?@ABC記》)
!
[1]p:"2
[2]„:#2
[3]—:$mn2
[4]¡¢:%&'2
[5]£:()ê*(2
[6]Í:+Î2
[7]Ñ:,[2
[8]ÙÚ:-#).R2
[9]èé:/01_é22
[10]ëD:304ëD52
[11]太清樓:678中9藏:A)‰42
© :;<學出版社 2009 2
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
=30
1 ;<&=˜X>Ã?R一4°),@7ÞA)社B,CR);<˜DEFG,H
IJ?RfÂ2
2 KLI);<.ŸM,一MNOP)%QRÎS,TU,T×,TVWX一MN
活動的,就是連繫在身體上暫時應用的,為帶纓,鈕子之類,他們裝飾的顔色主要的
NYZ,他[S‡)\]^Ot,Z_`<,a%bNY),YZcdef,g.ä
度)hi力2jNk^)lm,nÃ,Z,òoIp一.qrst,.uf)vw)x
y2žzN黃Z,ò.{當)|s,ò%KLI¤}~,•N€Zo•Z,DJ‚}~2
他[;<¤ƒ~) Z,„…他[)†‡) Z¤ˆ‰,•€Zo,ZnÕZ)Š 顔 顔
!"為#用,他們$#用的顔色是要%他們&'的顔色()*+,的-
3 ¹ÃKLInÃ;<)‹Œ•.Ž?他[G•%•‘’;<?Ï%•‘’“.;
<Ž?“j”•–他[;<)—˜™(–2š[<›Bœ•Ã他[“MÀ–;<)—˜
ž,•QSN他[SŸ;<中¡¢),~£¤¥¦ÅS‡§¨©MªÎ,他[•«
ì…¡¢fx%žI)-«®力)cd2
4 ‚¯C?•–{當¯°,5±20“M¢²,ft%³2t%´•S‡µ能§¶
)ªÎ,·e=k¸¹•º»2¹Ã¼l);<,•©M½¾šp)¿\m,·一4c
d他[-«ÀÁ,˜ÂÃ,一4°NÄÆ•Å)ºÆ,a%他[Çt-«ÀÈ%³2S
‡¤¿\)É^ÊË);<m,cd他[)Ì.,Nt-«ÍÛ¤ÎÏ=)2
5 К,KLI;<)~h,一4NÄƕźÆ,一4NÄÆ他I)ÑÒ2ÓÔ
‡,©M;<NÕg此ŸhÖ),“ÔÅNM×Ø中˜ñ‚o.Ù)Úg2
6 Û“ÜvÝÞ=,ÅKL社B中CR);<J?RFG,òNa%KL社B
)Iß,µ.àP)áâã度,gäå)æç,f?RÅèévÝ中Ç.zá)êB,
CR’Û•ë»,ìJí¸,故î!~MMuïtð[žñl2DÅ文明社B中,C?
òó÷此ôõ{¾,CRöö÷Åøù‰ú,社B‡一ûüýþÿÇ握ÅCRu中,
?Rõ居Ã被l‰ú2雖c近¯=.C?平W)üý,DÅ父þã度š•,?R仍cN
被l)2a此,CRñt2loÛ,?R¹‚’…{當)約ã2“.一=,?R%達•
ž獲Ûë»)ñl,a此ò’借MMuïtÏÆ•Å–2“Muï,5N;<2
7 ;<主’)~h,<ÇN一4tÏÆÃCÅ,一4[tcdo己)äË2臉‡敷
0€粉êY脂ênYê蔻丹W2剛才說ÂYZNKLI~x;<)主’ Z,Y€{à特 顔
別鮮明,˜獨ÄI“,²tcdž˜親勞l)S份2故牙!cN€),nVî!\
Y2€Z能"d臉#oSŸ)$%,KLI&'((Å)*++),-o.Zš•,
~€ZÅSŸ/¨_Î,0SŸ$%"明,r%I“21?~Y€3Z<臉#,òN
ÿ~ž Z鮮明,HYZgefÅ,r0Isl2中國‚?zá2^TY`Y3,<› 顔
˜4“5hÖ2
8 ?R;<²6社B78fý92昔I)‹Œ,t:;<=%|,故?R>Z?@
š2A2,.#BCDEZ,8中^FG$T)HÓ2近=ŸI發達,國I‹Œ9ý,À
JK,DLl,?RtŸMNJ‡ZY•%|2OÅ一PQR)?R,<ǘ<脂粉,
t太S-•)Y•Z‡Z)TcUV%|–2•Z太SWšA2,˜4cdžXX4出
© :;<學出版社 2009 3
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
)78fÇ2
(YY《?R);<—˜》,KZ《[4šx》,\Zo《YY&文[》)
© :;<學出版社 2009 4
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
=/0
1 KL')“)И4]•^“/_:(一)t`™Å)Ýalbc,(3)t
ýlÅ)&dcOc,(/)t社BÅ)e能fgc2
`™Å)Ýa
2 c)ê能Nl,f'5Nhi)l,¤tjkNcê能)cl2jN一ûmn
中<`™Å)mn2jo.p÷qr,sN˜~說)2jt.uvmn,'I)SŸ
N¼l)w¶,S‡)文<N圖x,“òÇ"frY2
3 ¤當h)N,Ayz4'üf˜能{ð|})-)Ù~,“•€•‚)ƒ明,
„輕輕)…†–2f•‚˜D%'‡ˆ‰–-,t‰–je,“Št)§‹IŒ出–è
éž他mn)Å能2
4 •特)Ru,Ns.)Ž•)»•nÃ'‘)一MW’x~2ÛÃ’4)“÷
”,o’•)l÷明,發0nƒx~,0’•一–—˜-Z)¼lvwI%[中,
Ù~I%uf,€t§‹他[o己nÃ2*(l“)o™*(明”))警tÅ,ò5
šu–o己c)Ôs2KL'Þ=›œ,•ž›œ,¤t能ožg>)Ÿ2
ýlÅ)&d
5 ‡文說'Nhi)l2cvw)Â度¡$,Â度hi,t¹¨%一M¢£2š[
¤’一MIuf,I[中)l,=¥¦j,o§j2¨一4°,¡$÷hi)vw,N
一M¢£,òN一M©ª,¤tš[ò¤’ÅIuf,I[中)l中=«…j2XX.
IF,hi)x~NŬ‚l)-®2¯c,D!"s¬‚-®)lê,N°Ef±²
E),fhi)x~N³´f±>ã2a%Û¡$)vw發出)lNªp,Nñʵ),
¤t’~hi=³´j,0j¶¥,f˜VÅ'l中輕輕·¸¹2±º»!¼I)½¾
¿'(Mokoma)INš[˜能z像)2'T&•GÀ-勞,ÁSÂ0<Ã,n•t發出Ä
ÅMÆ—,SŸÇ0©Mí¸)lx,t¹一5一5),ÈÉʼn‡,ÊÅËËf出
)×bÌ中2a此他[5Æ“M'Æ#½¾¿$h即#b)'$2К,KL'N一MÍf
),¡$),-勞Å)l,a%Î.“.他[才ŸB•ä>度)cv³2
社BÅ)e能
6 ¤Û&S)kÏ7/('T),¤TsÐÑ)*Ï7/(‹T),afÛ•一M
t0o己N¼0)st,“雖N一Mð[,Dt˜Òð[)EV,ä)ð[,Ns
•o己o<y一ø¼0,©ItÓ此)#¼$Ô{ÕÖ,Ô{×Ø,0©Io己)#¼$
Iš真Ô,IšÙO,“.ð[才Nô´),Ún)2“ÛŸ¼)<oÜ)hÖ,5
N')社Be能)ähÖ,ÛoÜ)hÝf發一M–z÷Þß)x~,5N')
社Be能)z一W)hÖ2
7 òÓ_,äBà(Ernest Groose)FÛD:#Å&')€e中,É^á÷TÇâ
¨一Ÿ,D像N被一Msv¤‹lflx)œ一Ÿ2Å&'ã*,他[NÅôõä一)
社Ba度š•2他[åæçèé一ÛI,0他[Å一Mlê,一Msvš•,%一M“
)f¼l(Å他[êë&Ko˜ìP)¼{a中,他[)2%X被©5˜ø)¤’
oñl¤í0)2j¹‚3êîï–Þßo–z‰“ðÎßA)&KgP)¼中2
8 #ñÁØ4,òó&'nÃKL#ô)I,N•一)0他[t0õö{ò)2ê2
© :;<學出版社 2009 5
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
jòNnÃÁØD)÷øš一,a%ùéÑ)&'.É^‰4{當Ú[)úÓè
é2一ûäû文ü,Nt©5社B¨À)一V.Þß)™x%ýþ),fKLIp„t
&'èé“M™x2$
9 ')=/M社Be能I%Ôÿ2‡文說Â,主‹)真÷客‹)真,ÅKLIph
Ö中µ.明à)À•2ÅsvE度¡$2,3T尤râ淆,¤t一Ü模擬搏È‘°)K
L'((弄´¨真,a%發˜‚)暴22正a´)能發真)á~,¤t他[XXa
´)x%鉤Ä真)媒î2É^òÃKLIpÁØ)記Z,Ç說Nt&'m‘),fÅš
./0,123456的78,9$:;1<=>?,@是ABCD-
(聞一^《說'》,KZ《á一zlF》)
© :;<學出版社 2009 6
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
啟思出版社
中學文憑考試
模擬試卷(4)
中國語文 試卷一
閱讀能力答(簿
考!":
(一) Å&試(簿=1 頁s‡4填寫P別ê姓
名ê學號2
(3) &試卷*+/0文1'(,=一0佔
35 À,=30佔30 À,=/0佔25
À,ÐÀ%90 À,佔´Ÿ¨績18%2
(/) õ#(“Çî!*+.ò文1x答2
(四) /0文1Y#閱讀能力考材$2
(N) ©(答xî!寫Å答(簿ÕP)™M
•¤橫線‡2
(六) &試卷文字(宜~KR筆x答,^項
ƒ擇(·宜~鉛筆x答,45修9答
x2
P別:
姓名:
學號:
考ÛÀ
=一
0
=3
0
=/
0
ÐÀ
© :;<學出版社 2009 7
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
此頁%.ò四Ñ!(P^項ƒ擇()x答d",考!#E閱讀2
t•一ïN$%h“#pŒop&$)•q:
ØR說:#"TpŒ,'Tp&$2.I(%ÿ-&¤Œ)N*gø才+ê',g
ò2š{-“./0Åß出'T÷&ê"T÷Œ)-1_:#'TìÃÖ˜,2À
˜9,j像&一.X"T才v34,像Œ5¼6fÌýü2$š(øØR“5說
ü2
一ê四Ñ!(答(d"
7!t•©()89,ƒ出正à答x,cát鉛筆\ð÷答x{:){;X
<(>ƒ答x一5,^ƒT=À2
試*+#pŒop&$)•q!t•©(: 正à >? #À
正à
g@
!
(1) xT(ø#"TpŒ,'Tp&$“./2
   
(2) xT(%ÿ-&¤Œ)N*gø才+ê',g
ò2
   
(3) xT{-"T÷ŒN.-1_)X
xT(%"TAŒ5BÌ2
   
(4) xTGÀCDØR2
   
3ê^項ƒ擇(答(d"
(1) xT(%'T.•‘特d?
A CDØR
B a2ã宜
C ìEÖ˜
D ÿ-F&GŒ
A

B

C

D

© :;<學出版社 2009 8
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
=一0
t•N一0ÀH《>?@ABC記》)文1,當中#À•q!Û考填寫êƒ擇2
* Å填I#À,Å橫線‡填寫答x2
* Ń擇(中,<(ƒ出一5J™)答x,cá\ð÷答x{:){;,
^ƒT0 À2
《>?@ABC記》(“雖.#記$字,D&文˜Nt記K%主,fNtL寫
%主,(1)MN%O2(2 À)PŸ9Q
œïR7>?@¤A)《GHBCDE圖》)ST:

à
>
?
#
À

à
g
@

!
(2) O2ÎYGN5ô´I像X
ô´)I像中./5˜NBC2(2 À)
P´™Q
(•.>?,œï寫A中.GH5BC,OMGN
5OBC,/5QR,即-.GH5ô´I像Xá
.正à,A中OM)I像./5QR2答x%#À
正à)
   
Ï0,xTeImÀ%/êL寫,À別%(3)SDE)ê正ÅDE o ÇDE)
(3 À)P´™Q,L9Ax)•qUc.ß,¶AImVV•2
=3ïL寫NI,他[lxWa©•:一IÅAxXY)‰4,ÎÞ•他
)ZZ#ÀX一I(4)\0[],u\]_,`^_揚(2 À)P|!,A˜x考
`5’•ŒX一I÷jkl,$m–a,像Åobo語X一Iq@c‰ês@r
0,ŸuRde0wf,~–g,•%ƒ#X一I…ņh,(5)~ui0‰,
@Š‹Œ中,AÅÖŽŒ)深•2(2 À)P|!Q
=/ïL寫j^Im,!.5別L寫,Ï.™kL寫,L9ÌÃýü:

à
>
?
#
À

à
g
@

!
(6) 正ÅDE)BC中./5N-IX
l0IDE)QRSŸm;2(2 À)
   
© :;<學出版社 2009 9
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
P´™Q
(•.g@!,文中ÎnP/5BCN-I,¨
./5QR,ž他/I¯°˜oXá.g@!,
l0BCDE)QRcOp力,˜"Na%¤l)
BC太À,tNa%他&SŸ;2答x%g@
!2)
@DET)cO,š[ñó"DE)Â程N(7) í¸)(2 À)P´™Q2"•()
一"):(3 À)P´™Q
(8) ‘Æ`qoqu\_)BCÇrst•Þ,$0au,Wv¡$ / Ÿ5Q
R
(0一5-IDE,%v',wx±Xy一5QRp力能l0一5IDE,

他¼0r,¡½0a,A]力.˜zy一5-Is@ÇĆ,„仍Ç出{|

仍gü‡†,’別I}~•他2
=四ï寫ž中一5ÇDE)BC,他正÷øT‡gR,他)WaN:
(9)
€ •ä|揚 
2(2 À)P´™Q
‚ Ûh33 
ƒ u„-#  
… †ÿd‡ 
œ四ï)•qÇNtL寫A中Im%主,xTL~–t•)L寫uü:
(ñƒ^Ã一項,>ƒ<項ˆ1 À,^ˆ¹0 À2)
(10)
A 2%L寫 
(3 À)P´™Q
*ÏL寫 
! ‰像L寫 
" —˜L寫 
E 語bL寫 
=Nï,xTÕ“《BCDE圖》.一©•)‰4:(11)ã說中BCü力ä
u,能3ü_é2ê…4ëDŒ,D“A中BCDE)Â程„GÀìí2(3
À)P´™Q2xTó!>?@)~hN(12)Š‹學Ý)I˜:Œúã說中ýþ•
© :;<學出版社 2009 10
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
•)Ó跡2(3 À)P´™Q
xTL~t•uü¶NÖo己)說ü:
(13)
€ nìNÖ 
2(2 À)P´™Q
‚ ìŽNÖ 
ƒ Ä~NÖ  
… pìNÖ 
xTt太清8藏)呂真IA像,pì>?@A)BCDE,NÖ`AT•l警
•âI˜:Œúýþ••)ã說2
@文~字)‘Å÷O7((˜{{ø,"•(試|!.R中.▲號)字
‘)‘Å,tPÅ文中)h思):(4 À)P|!Q
(14)  一I•ž_

xl‘~,|Št•
 故%此圖

xl‘~,|Rx
© :;<學出版社 2009 11
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
=30
t•N一0ÀH《?R);<—˜》)文1,當中#À•q!Û考填寫êƒ擇2
* Å填I#À,Å橫線‡填寫答x2
* Ń擇(中,<(ƒ出一5J™)答x,cá\ð÷答x{:){;,^
ƒT’À2
&文(%《?R);<—˜》,xT„@(15)KLI);<說Æ2(2 À)P´
™Q
*+xT)Àp,KLI);<.Ÿp:一MNOP)QR§S,#QR§
S$)h思N(16)Å臉¤S‡§‡文字¤圖x(2 À)P|!Q,ž“)N(17) ¬
…¡¢tcO-«®力 (2 À)PŸ9QX¨一MN¼l);<,"•“¾ê”ˆ
W,€tcO(18) ÀÁoÌ.(2 À)2P´™Q
他[);<tYZ%主,òB}~黃Zê€Zo•Z,xT(%KLIƒÏ
„Z)K·N:(ñƒ^Ã一項,^ƒˆ•À,^ˆ¹0 À2)
(19)
A 能0Ihi 
(4 À)P´™Q
能–Älm 
! .|s 
" 能§‹I)vw 
E p近o己)‡Z 
# ÷o己)‡Z¨nì 
К,;<nKLIfb:

à
>
?
#
À

à
g
@

!
(20) ~=獲Ï別I)ÑÒo—Ï•Å)˜™X
NnäMêB)Úg2(2 À)
P´™Q
(•.正à,©M;<Õg“ŸMhÖXá.
正à,xTÅ=NïÕ出;<NM×Ø).
ÙÚg2)
   
文中nPKLI)QR§S,š發tšT仍.I›~“M;<uü,"•
.IÅ(21)Uê×êV꜕ØT½,¤ÅS‡§˜2(2 À)PÄžQ2nÃO7I
© :;<學出版社 2009 12
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
仍BQR§S,他[)“)ñ能N:(3 À)PRhQ
(22) ;<4c,–ĕŤ0øÅŸXϤTN%–¡•j•,–Ä別I
)hX此4,ò.ÜIN%–t獨特)4c=¢£別I2
x答K·:
(1) 能û中主(,即#O7IQR§S)“)$2
(2) O7IQR§S)“)žÔoKLIg•:N%–ÄIh¤¢£別I2
(3) bš¨˜·ñ,¤¥‰À2
Å=六ï,xT|說;<¦§)\ý2ÅKL社B,CR);<J?RFG,
ÅO7社Bv¨©D{¾,xTÕKaN:

à
>
?
#
À

à
g
@

!
(23) KL27)?RJr¹•æçX
O7社B.C?平W)üý2(2 À)
P´™Q
(•.正à,KL?RÅèévÝ中Ç.zá)
êBXá.>?,即0.C?平W)üý,D
仍ª父þ社B,?R’«;<¶ÏÆCRt獲
Ïáâ2)
   
•=¬ï,xTÀH?Rn;<)ÿD2?RÿtYo€ŸZ;<o己,K
ao-:

à
>
?
#
À

à
g
@

!
(24) „Znì鮮明X
能§‹I)vw2(2 À)
PÄžQ
(•.正à,Y€{à特別鮮明Xá.正à,
xTÕYZqr0Isl,即qr§‹I)s
v2)
   
文1®ï主’寫近7InÃ?Å)¯|‹Ç\ý:@Iÿ-:;<=,O
7?R·(%|°)4c:N:(25)ŸMNJê‡ZY•ê˜~\脂±粉(3 À)
PŸ9Q2nï|‹N*ÅO7Ç9ý)™(,š)ÞüN:(t˜^Ã80 字
寫出,¡_²號³ÒÅ•2)(4 À)P´µQ
(26
© :;<學出版社 2009 13
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
)
$1
$80
á考答x:
š(øxT)說ü,O7IJ†¶?Å)JKooc|2"•š[BtÛ·LB
)?LlbGÀ.¸力,a%¹[ºd–JK)ŸMo»¼)h½2(65 字)
¤
š(%¯|‹*&µ.\ý,O7I仍t:;<=ê‡Z€¾%|2˜‚O7?
Ÿ{—力¶¿o己S材ÀÁXÏBª<¥ÂöÄŇÆoüÇÆ¿o己)
臉"Û€¾2(75 字)
x答K·:
(1) 能û中主(,即#¯|‹N*ÅO7Ç9ý$2
(2) 說明j‘:øh¤˜øh2
(3) n出N_PN+2
© :;<學出版社 2009 14
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
=/0
t•N一0ÀH《說'》)文1,當中#À•q!Û考填寫êƒ擇2
* Å填I#À,Å橫線‡填寫答x2
* Ń擇(中,<(ƒ出一5J™)答x,cá\ð÷答x{:){;,
^ƒT’À2
《說'》)主0N說明KL'‡):(ñƒ^Ã一項,^ƒˆ•À,^ˆ
¹0 À2)
(27)
A e能 
2(3 À)P´™Q
ÝÑ 
! “) 
" hÖ 
E lý 
文1)=3¹四ïN說明KL'‡N`™–©MÝa)¼l2xT(%'‡
N一ûmn中<`™Å)mn,KaN(28)'‡o-˜pêqrêw¶ê`AW
mnÈÉ2(2 À)P´™Q此4,KLI½Ê‚-&',‚%'‡T“=-êe
W§‹,“M(29)Št§‹)e能(2 À)P´™QNž他mn¼lgünˆ)2
Ï0,=Nï說明'‡)ýl&d2.òhi)x~,xT(%:

à
>
?
#
À

à
g
@

!
(30) hi能¬輕'‡“=)-®sX
hi)x~N³´lxt¶¥'‡2*2
(2 À)P´™Q
   
xT)±º½¾¿'%"R,“)N:
(31)
€ îﱺ»!¼I 
2(2 À)PÄžQ
‚ Ë´KL'ÂËf 
ƒ ÄÖKL')特Å 
… Ì揚KL'Ið‹v 
© :;<學出版社 2009 15
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
õ文=六¹•ïN說明KL'‡)社Be能2xT(%KL'‡<)社B
e能N¿ÛŸÍoÜhÝ,z一W)社Be能N0ÛŸ(32)–zo.Þß(2
À)PŸ9Q2
KL'‡)=/M社Be能jNt'‡模擬ÁÈ,‹發I)vw,“Na
%:

à
>
?
#
À

à
g
@

!
(33) KLI˜能明àÎÀ主‹)真÷客‹)真X
&'2)vwBˆ‰KLIn真´)別2
(2 À)
P´™Q
(•.正à,xTnPKLIn主‹ê客‹)真µ
.明à)À•Xá.正à,xT說KLI&'2s
v¡$,Irâ淆ŸT(主‹ê客‹)真),r弄
´¨真2答x%正à)
   
xTÅ說明KL'‡)社Be能2:

à
>
?
#
À

à
g
@

!
(34) Ä9–ÏyhYX
L~–'"2(2 À)
PÄžQ
(•.正à,xTÅ=¬ïÄ~–äBà)說üX
á.>?,xTÎ~–Ð",µ.´')"R('
")2答x%#À正à)
   
õ文Ñz清Ò,Ó“À明,“Na%文1能Ç•t•四_:
* œï(35)Nõ文ÐÓyÐ-–õ文)主’›Œ(2 À)P´™Q
* e文1•qÀ(36)/5Ñz(1 À)P´™Q,<ÑÔÊKL'‡)(37)一項“
) / e能 / lê 2(2 À)P´™Q
* <Ñz'.(38)¡((1 À)P´™Q,›9ÕÑz•q,Š:(39)œï y ÐÓ
© :;<學出版社 2009 16
中學文憑考試 模擬試卷(4) 試卷一 閱讀能力(教師
版)
(1 À)P´™Q
* <一Ñz•²À·5ïô,Ü(40)N_yÀ_(1 À)P´™Qêëïô•q2
Ö試卷ôÖ
© :;<學出版社 2009 17

中學文憑考試 模擬試卷(4)         試卷一 閱讀能力(教師 版) 第一篇 1 李龍眠畫羅漢渡江,凡十有八人。一角漫滅,存十五人有半,及童子三人。 2 凡未渡者五人。 一人值壞紙,僅見腰足。 一人戴笠攜杖,衣袂翩然,若將渡而無意 者。一人凝立遠望,開口自語。一人跽[1]左足,蹲右足,以手捧膝作纏結狀,雙屨脫置 足旁,回顧微哂[2]。一人坐岸上,以手踞地,伸足入水,如測淺深者。 3 方渡者九人:一人以手揭衣,一人左手策杖,目皆下視,口呿[3]不合。一人脫衣, 雙手捧之而承以首。 一人前其杖,回首視捧衣者。 兩童子首髮鬅鬙[4],共舁[5]一人以渡。 所舁者,長眉覆頰,而怪偉如秋潭老蛟。一人仰面視長眉者。一人貌亦老蒼,傴僂策杖, 去岸無幾,若幸其將至者。 一人附童子背,童子瞪目閉口,以手反負之,若重不能勝者。 一人貌老過於傴僂者,右足登岸,左足在水,若起未能。 而已渡者一人,捉其右臂,作 勢起之。老者努其喙,纈紋[6]皆見。 4 又一人已渡者,雙足尚跣[7],出其屨將納之,而仰視石壁,以一指探鼻孔, 軒渠[8]自得。 5 按:羅漢於佛氏為得道之稱,後世所傳高僧,猶云 [9]、 [10]。 「錫飛」 「杯渡」 而為渡 江,艱辛乃爾,殊可怪也。 推畫者之意,豈以佛氏之作止語默皆與人同,而世之學佛者, 徒求卓詭變幻、可喜可愕之跡,故為此圖,以警發之與?昔人謂太清樓[11]所藏呂真人 畫像,儼若孔、老,與他畫師作輕揚狀者不同,當即此意。 (明.黃淳耀《李龍眠畫羅漢記》) 注釋 [1]跽:脆。 [2]哂:笑。 [3]呿:張開口。 [4]鬅鬙:頭髮散亂。 [5]舁:抬舉、扛抬。 [6]纈:皺紋。 [7]跣:赤足。 [8]軒渠:歡笑的樣子。 [9]錫飛:跨著禪杖飛行。 [10]杯渡:乘著木杯渡河。 [11]太清樓:宋代宮中收藏書畫的地方。 © 牛津大學出版社 2009 2 .

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->