P. 1
2012年五年级地方研究全年教学计划

2012年五年级地方研究全年教学计划

|Views: 6,697|Likes:
出版社:Joan Wong

More info:

Published by: Joan Wong on Dec 29, 2011
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

2012年五年级地方研究全年教学计划

第一学期


日期 课题 标题 预期学习成果 思想技能 道德!
1 1 "
04-06

#$%&'
()*+
3.1a
,-.(%&
'()*+
1. /012标345,-
.(%&'(地67)*+
2. 45,-.(%(8地
67)*+
3. 9:;<,-.()&
'($=
>想?>@ ?AB?C
2 1 "
09-13
3 1 "
16-20
D
EFG地6
H#$
3.1b
,-.(%F
G)*+
1. 45FGIJK)LM
2. 45,-.(%(8地
67)*+
3. 45,-.(%FG地
67)*+
4. 4N(8?OPIJ8
)QR3ST5UV
>想?>@3
WX4N)
YZ3[\
?]5^_
`a3?A
B?C3
b$
4 1 "3
-
2 "3
5 2 "
7-10
c
#$)de
fg
3.2a
hi?ij
1. 95,-.()地k
2. 4N,-.(地k)l
mn
3. UVop地kqr-)
st
4. 4N地ku$=vw)
xy
>想?>@3
UVz{3
|}?~}
`a3b•
ۥ3b$
6 2 "
13-17
7 2 "
20-24

#$)hi
?ij
3.2b
hi?ij
1. 45ƒ道ij
2. 4Nƒ道ij)„…
3. 4N†‡,-.(hi
?ij)ˆ‰
4. 4NijŠ‹†‡,-
.(Œ•)vwŽ•
5. 4N,-.()hi?
ij„…•‘’h“
”•?–—
ˆ3˜–
`a3b•
€•3™š
?›œ$=•
žŸ?¡3
b$
8 2 "27
-
3 "2
9 3 "
5-9

地¢7)i

3.2b
hi?ij
1. 45FG‚Jij£)
LMS:5¤¥
2. UVFG‚Jij£)
c¦ij„…
3. UV#$hi?FG‚
Jij
4. 4N†‡hi?ij)
ˆ‰
UVz{3
|}?~}3
§¨
©题
`a3ª«
¬•课题3
b•€•3
b$
10 3 "
10-18
期-®期
11 3 "
19-23
¯
FG7)°
±?•±
3.2c
h²°±?³
´•±
1. 9:#$)h²°±?
³´•±)p}
2. 4N#$h²°±)´
µ€•?³´•±)¶·地
UVz{
|}B~}
b•€•
ª«€¸
课题
3. UVop¹º-)h²
°±?³´•±
4. 9:FG‚Jij£)
h²°±?³´•±
b$ 12 3 "
26-30
13 4 "
02-05
»
#$)h²
°±
3.2c
h²°±?³
´•±
1. 4N†‡#$Iph²
°±)ˆ‰
2. 4N#$¹º)lmn
[\?]5
^_3˜–
`a3b•
ۥ3b$
14 4 "
09-13
15 4 "
16-20
¼
½¾,¯¿
ÀÁ
4.1a
,¯¿ÀÁ
1. ÂÃ,¯¿ÀÁ½$Ä
ÅÆÇÈÉ)ÊË
2. 4NÅÆÇÈÉÌÍÎ
Ï)Ј
3. 45ÅÆÇÈÉEÎÏ
ÌÑ,¯¿)ÒÓ
4. ÂÃ,¯¿)½$ÔÕ
5. 4NÖ×ÅÆÇÈÉØ
Ù%,¯¿½¾ÀÁ)Ј
>想?>@3
˜–3Ú次
ÛÜ9
”•?–—
ˆ
`a
™šB›œ
$=
žŸ?¡
b$
16 4 "
23-27
17 4 "30
-
5 "4
Ý
ÈÞ)ßà
áâ
4.1b
,¯¿ÀÁ)
ãäåæ
1. 45‚*Jç)èé
2. 45ÈÞ?Jçêqë
ì)íî
3. 9:,¯¿ÀÁ)¡
?Pê)xy
4. UV,¯¿ÀÁ?#$
ïð)ñòóô
>想?>@
UVz{
õ_
`a
™šB›œ
$=
žŸ?¡
b$
18 5 "
07-11
19 5 "
14-18
ö
÷ø?
ù教ú
4.1b
,¯¿ÀÁ)
ãäåæ
1. ÂÃI$÷ø%,¯¿
ûñ)÷üŽ•
2. 4N,¯¿ýþÿ-«
3. 45,¯¿]为回教宣
扬-«qëì)íî
>想?>@
”•?
–—ˆ
õ_
`a
™šB›œ
$=
žŸ?¡
b$
20 5 "
21-25
21 5 "26
-
6 "10
年终®期
第D学期


日期 课题 标题 预期学习成果 思想技能 道德!
1 6 "
11-15
ö一
À宫)íî
4.1c
学术Ž•-«
1. 45,¯¿À宫]为学
术Ž•-«qëì)íî
2. 9:À宫Æûñ)学术
Ž•
3. 45EÀ宫学术Ž•-
受惠)团体
UVz{
WX4N
YZ
”•?–—
ˆ
õ_
勤勉
`a
ª«¬•课

2 6 "
18-22
3 6 "
25-29
öD
历Á)英N
¡
4.1d
,¯¿ÀÁ扩
张势à
1. 45,¯¿ÀÁ)¡
扩张势à)方法
2. 9:被,¯¿ÀÁ占
)$=
3. 45,¯¿ÀÁ)¡
扩张势à)Ј
4. 45,¯¿ÀÁ)¡
%扩J土方Qqëì)í
î
>想?>@
|}?~}
õ_
`a
b$
4 7 "
02-06
5 7 "
09-13
öc
入侵,¯¿
)外-势à
4.1e
入侵)外-
势à
1. 45入侵,¯¿)外-
势à)LM
2. 4N入侵,¯¿)外-
势à)ÊË
3. 45外-势à入侵,¯
¿)方法
|}B~}
Ú次ÛÜ9
?AB?C
™šB›œ
$=
b$
6 7 "
16-20
7 7 "
23-27
ö‚
,¯¿ÀÁ
步2衰退
4.1f
,¯¿ÀÁ)
衰落
1. 4N,¯¿ÀÁ衰落å
)ò治情
2. ÂÃJçê!"#势)
情k
>想?>@
UVz{
u¥)
$%
b$ 8 7 "30
-
8 "3
9 8 "
07-10
ö五
一&g
)ÔÕ
4.2a
'É(
1. 45'É()LM)-
2. UVðª'É(LM)
-)o¦ÔÕ
UVz{
õ_
`a
b$
10 8 "
13-17
11 8 "
18-26
期-®期
12 8 "
27-30
ö¯
'É()*
期历+
4.2a
'É(
1. 9:'É(*期)ñò
地£
2. ,-地£)划|345
'É(*期)ñò情k
3. 9:I地£)•.
4. ÂÃ外-势àÑ'É(
)v/
UVz{
õ_
`a
b$
13 9 "
03-07
14 9 "
10-14
ö»
0123)
ÔÕ
4.2b
45)*期
历+
1. 4545)LM)-
2. UVðª45LM)-
)o¦ÔÕ
UVz{
õ_
`a
b$
15 9 "
17-21
16 9 "
18-21
ö¼
45)*期
历+
4.2b
45
1. 9:45*期)ñò地
£
2. 45c¦地£)ñò
3. 9:I地£)•.
4. ÂÃ外-势àÑ45)
|}?~}
6”
õ_
`a
b$
17 9 "
24-28
v/
18 10 "
01-05
öÝ
外-势à入
侵#$
4.3a
外-势à)
Ñ-
1. 9:入侵#$)外-势
à7Pêq占)地£
2. 9:外-势à入侵#$
)年æ次Û
3. 45外-势à入侵#$
)8)
4. UV英$øB日9ø占
#$)8)
>想B>@
UVz{
õ_
¥:;
b$
19 10 "
08-12
20 10 "
15-19

<š)•.
英=
4.4a
地方¡?

1. 45?@A•Ä)¡
?>ø)LB
2. ÚC外-势à成¾A•
地òD)EF次Û39:?
@A•Ä)地方¡?>ø
)LB
3. ÂÃ地方¡?@A•
Ä)ÕG
4. ÂÃ13 HI?@日9
A•Ä)ÕG
>想?>@
|}?~}
`a
u¥
)$%
™šB›œ
$=
b$
21 10 "
22-25
年终JK
22 10 "
29
-
11 "
02
L_MNO
23 11 "
10
-
2013
年1 "
年终®期

比较两种森林中的天然 植物和野生动物 4.1b 马六甲王朝的 黄金时代 18 19 20 21 十 商人和 传教士 4. 说明马六甲是货易中心 释起因 3. 说出苏丹和大臣们所扮 联想和联系 演的角色 比较异同 3. 比较马六甲王朝和我国 现有的行政组织 1.1a 马六甲王朝 1. 叙述马六甲王朝建国者 联想和联系, 感谢 拜里米苏拉的背景 诠释,按次 尊敬与效忠 2.12 3月 26-30 3. 说出四位大臣的职衔 2. 说明影响我国各种天然 推理和作出 植物的因素 结论,诠释 2.1b 马六甲王朝的 黄金时代 年终假期 .2c 天然植物和野 生动物 4. 列举马六甲王朝的领袖 概论 和他们的贡献 4. 说出马六甲作为回教宣 概论 扬中心所扮演的角色 感谢 尊敬与效忠 国家 君主和领袖 爱国 感谢 尊敬与效忠 国家 君主和领袖 爱国 17 4 月 30 5月4 5月 07-11 5月 14-18 5月 21-25 5 月 26 6 月 10 九 苏丹的得力 助手 4. 说出拜里米苏拉从巨港 因 爱国 逃到马六甲的路线 4. 叙述各国商人在马六甲 联想和联系 进行的商业活动 鉴定和 2. 叙述马六甲的建国故事 5. 说明促使拜里米苏拉选 择在马六甲建立王朝的原因 1. 说明拜里米苏拉逃离巨 序排列 国家 港的原因 鉴定和释起 君主和领袖 3. 列举世界四大气候区的 天然植物和野生动物 七 我国的天然 植物 八 建立马六甲 王朝 3. 说明我国森林的重要性 爱国 13 14 15 4月 02-05 4月 09-13 4月 16-20 感谢,爱护 环境,爱国 16 4月 23-27 1.

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->