P. 1
2012年五年级地方研究全年教学计划

2012年五年级地方研究全年教学计划

|Views: 6,697|Likes:
出版社:Joan Wong

More info:

Published by: Joan Wong on Dec 29, 2011
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

2012年五年级地方研究全年教学计划

第一学期


日期 课题 标题 预期学习成果 思想技能 道德!
1 1 "
04-06

#$%&'
()*+
3.1a
,-.(%&
'()*+
1. /012标345,-
.(%&'(地67)*+
2. 45,-.(%(8地
67)*+
3. 9:;<,-.()&
'($=
>想?>@ ?AB?C
2 1 "
09-13
3 1 "
16-20
D
EFG地6
H#$
3.1b
,-.(%F
G)*+
1. 45FGIJK)LM
2. 45,-.(%(8地
67)*+
3. 45,-.(%FG地
67)*+
4. 4N(8?OPIJ8
)QR3ST5UV
>想?>@3
WX4N)
YZ3[\
?]5^_
`a3?A
B?C3
b$
4 1 "3
-
2 "3
5 2 "
7-10
c
#$)de
fg
3.2a
hi?ij
1. 95,-.()地k
2. 4N,-.(地k)l
mn
3. UVop地kqr-)
st
4. 4N地ku$=vw)
xy
>想?>@3
UVz{3
|}?~}
`a3b•
ۥ3b$
6 2 "
13-17
7 2 "
20-24

#$)hi
?ij
3.2b
hi?ij
1. 45ƒ道ij
2. 4Nƒ道ij)„…
3. 4N†‡,-.(hi
?ij)ˆ‰
4. 4NijŠ‹†‡,-
.(Œ•)vwŽ•
5. 4N,-.()hi?
ij„…•‘’h“
”•?–—
ˆ3˜–
`a3b•
€•3™š
?›œ$=•
žŸ?¡3
b$
8 2 "27
-
3 "2
9 3 "
5-9

地¢7)i

3.2b
hi?ij
1. 45FG‚Jij£)
LMS:5¤¥
2. UVFG‚Jij£)
c¦ij„…
3. UV#$hi?FG‚
Jij
4. 4N†‡hi?ij)
ˆ‰
UVz{3
|}?~}3
§¨
©题
`a3ª«
¬•课题3
b•€•3
b$
10 3 "
10-18
期-®期
11 3 "
19-23
¯
FG7)°
±?•±
3.2c
h²°±?³
´•±
1. 9:#$)h²°±?
³´•±)p}
2. 4N#$h²°±)´
µ€•?³´•±)¶·地
UVz{
|}B~}
b•€•
ª«€¸
课题
3. UVop¹º-)h²
°±?³´•±
4. 9:FG‚Jij£)
h²°±?³´•±
b$ 12 3 "
26-30
13 4 "
02-05
»
#$)h²
°±
3.2c
h²°±?³
´•±
1. 4N†‡#$Iph²
°±)ˆ‰
2. 4N#$¹º)lmn
[\?]5
^_3˜–
`a3b•
ۥ3b$
14 4 "
09-13
15 4 "
16-20
¼
½¾,¯¿
ÀÁ
4.1a
,¯¿ÀÁ
1. ÂÃ,¯¿ÀÁ½$Ä
ÅÆÇÈÉ)ÊË
2. 4NÅÆÇÈÉÌÍÎ
Ï)Ј
3. 45ÅÆÇÈÉEÎÏ
ÌÑ,¯¿)ÒÓ
4. ÂÃ,¯¿)½$ÔÕ
5. 4NÖ×ÅÆÇÈÉØ
Ù%,¯¿½¾ÀÁ)Ј
>想?>@3
˜–3Ú次
ÛÜ9
”•?–—
ˆ
`a
™šB›œ
$=
žŸ?¡
b$
16 4 "
23-27
17 4 "30
-
5 "4
Ý
ÈÞ)ßà
áâ
4.1b
,¯¿ÀÁ)
ãäåæ
1. 45‚*Jç)èé
2. 45ÈÞ?Jçêqë
ì)íî
3. 9:,¯¿ÀÁ)¡
?Pê)xy
4. UV,¯¿ÀÁ?#$
ïð)ñòóô
>想?>@
UVz{
õ_
`a
™šB›œ
$=
žŸ?¡
b$
18 5 "
07-11
19 5 "
14-18
ö
÷ø?
ù教ú
4.1b
,¯¿ÀÁ)
ãäåæ
1. ÂÃI$÷ø%,¯¿
ûñ)÷üŽ•
2. 4N,¯¿ýþÿ-«
3. 45,¯¿]为回教宣
扬-«qëì)íî
>想?>@
”•?
–—ˆ
õ_
`a
™šB›œ
$=
žŸ?¡
b$
20 5 "
21-25
21 5 "26
-
6 "10
年终®期
第D学期


日期 课题 标题 预期学习成果 思想技能 道德!
1 6 "
11-15
ö一
À宫)íî
4.1c
学术Ž•-«
1. 45,¯¿À宫]为学
术Ž•-«qëì)íî
2. 9:À宫Æûñ)学术
Ž•
3. 45EÀ宫学术Ž•-
受惠)团体
UVz{
WX4N
YZ
”•?–—
ˆ
õ_
勤勉
`a
ª«¬•课

2 6 "
18-22
3 6 "
25-29
öD
历Á)英N
¡
4.1d
,¯¿ÀÁ扩
张势à
1. 45,¯¿ÀÁ)¡
扩张势à)方法
2. 9:被,¯¿ÀÁ占
)$=
3. 45,¯¿ÀÁ)¡
扩张势à)Ј
4. 45,¯¿ÀÁ)¡
%扩J土方Qqëì)í
î
>想?>@
|}?~}
õ_
`a
b$
4 7 "
02-06
5 7 "
09-13
öc
入侵,¯¿
)外-势à
4.1e
入侵)外-
势à
1. 45入侵,¯¿)外-
势à)LM
2. 4N入侵,¯¿)外-
势à)ÊË
3. 45外-势à入侵,¯
¿)方法
|}B~}
Ú次ÛÜ9
?AB?C
™šB›œ
$=
b$
6 7 "
16-20
7 7 "
23-27
ö‚
,¯¿ÀÁ
步2衰退
4.1f
,¯¿ÀÁ)
衰落
1. 4N,¯¿ÀÁ衰落å
)ò治情
2. ÂÃJçê!"#势)
情k
>想?>@
UVz{
u¥)
$%
b$ 8 7 "30
-
8 "3
9 8 "
07-10
ö五
一&g
)ÔÕ
4.2a
'É(
1. 45'É()LM)-
2. UVðª'É(LM)
-)o¦ÔÕ
UVz{
õ_
`a
b$
10 8 "
13-17
11 8 "
18-26
期-®期
12 8 "
27-30
ö¯
'É()*
期历+
4.2a
'É(
1. 9:'É(*期)ñò
地£
2. ,-地£)划|345
'É(*期)ñò情k
3. 9:I地£)•.
4. ÂÃ外-势àÑ'É(
)v/
UVz{
õ_
`a
b$
13 9 "
03-07
14 9 "
10-14
ö»
0123)
ÔÕ
4.2b
45)*期
历+
1. 4545)LM)-
2. UVðª45LM)-
)o¦ÔÕ
UVz{
õ_
`a
b$
15 9 "
17-21
16 9 "
18-21
ö¼
45)*期
历+
4.2b
45
1. 9:45*期)ñò地
£
2. 45c¦地£)ñò
3. 9:I地£)•.
4. ÂÃ外-势àÑ45)
|}?~}
6”
õ_
`a
b$
17 9 "
24-28
v/
18 10 "
01-05
öÝ
外-势à入
侵#$
4.3a
外-势à)
Ñ-
1. 9:入侵#$)外-势
à7Pêq占)地£
2. 9:外-势à入侵#$
)年æ次Û
3. 45外-势à入侵#$
)8)
4. UV英$øB日9ø占
#$)8)
>想B>@
UVz{
õ_
¥:;
b$
19 10 "
08-12
20 10 "
15-19

<š)•.
英=
4.4a
地方¡?

1. 45?@A•Ä)¡
?>ø)LB
2. ÚC外-势à成¾A•
地òD)EF次Û39:?
@A•Ä)地方¡?>ø
)LB
3. ÂÃ地方¡?@A•
Ä)ÕG
4. ÂÃ13 HI?@日9
A•Ä)ÕG
>想?>@
|}?~}
`a
u¥
)$%
™šB›œ
$=
b$
21 10 "
22-25
年终JK
22 10 "
29
-
11 "
02
L_MNO
23 11 "
10
-
2013
年1 "
年终®期

说出苏丹和大臣们所扮 联想和联系 演的角色 比较异同 3. 说明我国森林的重要性 爱国 13 14 15 4月 02-05 4月 09-13 4月 16-20 感谢,爱护 环境,爱国 16 4月 23-27 1. 说明影响我国各种天然 推理和作出 植物的因素 结论,诠释 2. 说明促使拜里米苏拉选 择在马六甲建立王朝的原因 1. 比较两种森林中的天然 植物和野生动物 4. 说明马六甲是货易中心 释起因 3.12 3月 26-30 3. 说出拜里米苏拉从巨港 因 爱国 逃到马六甲的路线 4. 列举马六甲王朝的领袖 概论 和他们的贡献 4. 叙述马六甲王朝建国者 联想和联系, 感谢 拜里米苏拉的背景 诠释,按次 尊敬与效忠 2. 说出马六甲作为回教宣 概论 扬中心所扮演的角色 感谢 尊敬与效忠 国家 君主和领袖 爱国 感谢 尊敬与效忠 国家 君主和领袖 爱国 17 4 月 30 5月4 5月 07-11 5月 14-18 5月 21-25 5 月 26 6 月 10 九 苏丹的得力 助手 4. 说出四位大臣的职衔 2.1a 马六甲王朝 1. 叙述各国商人在马六甲 联想和联系 进行的商业活动 鉴定和 2.1b 马六甲王朝的 黄金时代 18 19 20 21 十 商人和 传教士 4. 叙述马六甲的建国故事 5. 比较马六甲王朝和我国 现有的行政组织 1. 列举世界四大气候区的 天然植物和野生动物 七 我国的天然 植物 八 建立马六甲 王朝 3. 说明拜里米苏拉逃离巨 序排列 国家 港的原因 鉴定和释起 君主和领袖 3.1b 马六甲王朝的 黄金时代 年终假期 .2c 天然植物和野 生动物 4.

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->