P. 1
HSP Pendidikan Islam Tahun 4

HSP Pendidikan Islam Tahun 4

5.0

|Views: 563|Likes:
出版社:roslainy
Ini merupakan dokumen garis panduan kurikulum untuk semua sekolah dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).
Ini merupakan dokumen garis panduan kurikulum untuk semua sekolah dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).

More info:

Published by: roslainy on Dec 05, 2008
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

1

¸·, ..Š ·¸·
- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,

· . · „ †·‰… ·¯ ,Š ·‰,
¸¯¸†·Š ¯ ¸ † - ‰- Š
¸¯ ¸,·,¯ .… .
· . .… ¸ ﺔﻬﻓ ﺎﺸﻣ ¸ ·¯
,Š ·‰, †·‰… ·, ¸·,,·
‚ ,†, ‰ , ¸·,, ¸·… ¸†,
™ ., .… ¸‰, .
· . ·,. ·¯ „· .… .,,· ¸,
,Š ·‰, ¸‰… ·, ¸·,,· ¸ .
. . · ¸,,. ‚ ¸…-· ·¯ ·,
.·· _, ·, ¸·,,· .
~ . · , ,·, ·, ¸·,,· .,,
‰,- ·, ¸…-· .
· . _, ·, ¸·,,· ¸··-,·
¸·¸†·· -
.
., .… ¸,, .
·¯ .
· . ™ ·Š †·‰… ·¯ ¸,‰· -Š¯
¸Š-··… _, ·‰,
. àm î É bi b æõ ·‰, · .,Š
‚ ¸†,,,†, ‰ ¸ ¸‰,™ †¯
., .

†,‰,· .·… ·
¸‰ ·
· . „· ﺓﺭﻮﺳ ٢ ﺕﻮﺒﺳﺮﺗ ¸·… ﺝﺮﳐ _,
ﻝﻮﺘﺑ .
· . Š .… .…Š ﻭ ﺿ ﺀﻮ Ùîn× · „
..Š
¸‰ ·
· . ·‰, „· · ¸, ¸·… .,Š
.… ﺢﻴﺼﻓ .

¸‰ ·
· . ·‰, „· · ¸·… .,Š
†,,- ·,·- ¸·,·Š· .
· . Š· ,¸Š Ùîn× .¸·¯ ¸¯
·,·,. „· ·‰, ·
¸·… .,·,Š
.… ¸,
ﺢﻴﺼﻓ ·
_ . ·, ·‰,
_ . ‰† ·‰,
. ¸· ·‰,
· . ¸ ·‰,
2

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . .… ¸ ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ ·¯ · ¸
,Š ·‰, †·‰… ·, ¸·,,·
‚ ¸¯ ‰ . .… ¸,·,¯
¸†,,,†,
· . †·‰… ·, ¸·,,· „· ¸, ·,.
.… ¸¯ ‰‚ ,Š ·‰,
¸†,,,†,
· . _, ·, ¸·,,· .,- ¸,· ﻆﻔﺣﺩ
·‰, †·‰… · ,Š .

. . _,,· -
.
. ™ ¸‰, ¸ .,
¸‰… ·, · ﻦﻈﻔﺣ †·‰… ·‰,
,Š ‚ ¸·… ¸, ‰
.
¸, .
~ . _, ﻦﻈﻔﺣ †¯ ,Š ·‰,
™ ¸‰, ¸ ., ‚ ,†, ‰ , ¸†, .
· . · , ·, ‰, .,, · _, ﻆﻔﺣﺩ
,·· ¸¸‰¸ .,·
· . ™ ·Š Š¯ - ¸,,Š ·
·,· . ·‰, ¸····
·,· . ·¯ .···· · _, ﻆﻔﺣﺩ
·,· . ·¯ ¸·,‰· · ,Š
·, ¸·,,· ¸··,·
ïËë†ãbÌß bi  b õ æ .… ¸,,
¯ ., ·
. ìŠi õ Þa .,- bäÌß õ ð bi  æõb
., .… ¸,, ·¯ .†,‰,· · .·… ·
¸‰ ·
· . ÅÐzÌß ·‰, · ¸·… .,Š ﺝﺮﳐ
¸, _, .
· . ﺍ ﺧ ﺹﻼ ..Š ¸Š-·· .

¸‰ ·
· . ÅÐzÌß ·‰, · ¸·… .,Š ¸,
.… ﺢﻴﺼﻓ .


¸‰ · ·
· . ÅÐzÌß ·‰, · ‰‚ .,Š
†,,-Š .
· . _, ·‰, ¸···· ﻆﻔﺣﺩ ··• ,…


·,· ﻦﻈﻔﺣ .
·,· ÅÐzÌß ·‰, ·
.,·,Š ·
·,· ” . ·‰,
··‰ .
·,. ˜ . ·‰,
·,…· .
·,~ ﺽ . ·‰,
·ŒŒ .

3

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . ' ·‰, „· · ¸¯ ‰‚ ., .
· . ·, _ _ .‰ ¸·· ·‰,
.,·' .
· . ,Š ·¯ .,,· ¸, ·,.
¯ ‰‚ ¸ . .… ¸,·,¯
¸†,,,†, .
. . ™ Š · Š¯ - ¸,,Š · ·¯ .…·
¸‰ ¸·…
~ . ‚,Š· _ ¸· · ¸¸- · _, _‰¸
.… ·™ ¸¯¸†· · · ¸ .
· . ¸‰ „· ¸, ·,. ¸·,,· ·,
‚ .… ¸,·,¯.¸¯ ‰
†,,,†, ¸
· . ·‰, ¸·¸†¯ ¸, ¸¯,Š‚·
¸†,,,†, ‰- .,·' .
. ·· ¸,,· - … .·… _, .Š ' ¸,·
.,·' ·‰, †·‰…

.·… †,‰,· ·
¸‰ · ·
· . .,·' ·‰, ¸‰… ·, …,–· ¸,·
¸·¸‰,¯ ‰‚ .
· . ·· ¸‰,·’· ﷲﺍ .

¸‰ · ·
· . ,… .·…Š _, _,· ‰¯Š· ¸¯,·
·‰, .,·' .
· . ¸¯,¯·· åÔíõbj× ¸¯‰ †¯ ·
,,, ¸ ·¸Š

¸‰ · ·
· . ·‰, ¸·¸†¯ ¸, ¸‰,,··
' · ., .
· . · ¸·,‰,· · … ·,, _, .Š- ' ¸,·
.,· ' ·‰, †·‰… .
· . · ¸¯,Š‚· _‰¸ ·· · _,
¸¯¸†· ™ · .
·,· ﻦﻤﻬﻔﻛ
·,· ·‰, ¸,·
.,·,Š
·,· ‰‚ .

·, _ . .,·'
· œÌîç · .

4

··,Š‘ ·,· ¸
- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . ‰¯Š· _ .‰ _·, · _,
¸·… ¸,.¯Š ﺀﺎﻀﻗ ‰†· .… .
· . ,Š
.
·· .,- ¸
.
¸ ﺀﺎﻀﻗ .…
‰†· .
· . ·,,- _ ¸·‚,Š· ﺀﺎﻀﻗ .…
‰†· .
. . ¸,,Š _Š¯ ·Š™ ·
٥,١ ¸,· ¸Š·· ﻥﺍﺩ ﺀﺎﻀﻗ ‰†·
٥,٢ _,†· ·,,- ˆ, · ﺀﺎﻀﻗ
ﻥﺍﺩ ‰†· .
٥,٣ †· · ¸ ¸, ¸¯†·
¸Š·
.
¯Š .
.
¸·… ¸, ﺀﺎﻀﻗ
ﻥﺍﺩ ‰†· .
٥ . _ ¸·Š· _,· .… Š·†·
··- · ¸·… .sŠ ﻥﺍﺩ ﺀﺎﻀﻗ ‰†·
ﷲﺍ
٦ . ¯Š .·,·· ¸,·,··
.
¸·… ¸,
¸·… .sŠ ·†, _, _‰¸ ···
ﻥﺍﺩ ﺀﺎﻀﻗ ‰†· ﷲﺍ
· . ¸ .Š-™ .‰ _·, ¸
.sŠ ·†, _, ··, _‰¸ ¸™
¸·… ﺀﺎﻀﻗ ‰†· .… ﷲﺍ .


†,‰,· · .·… ·
¸‰ · ·
· . ¸Š·· ¸¯,· ﺀﺎﻀﻗ ‰†· .… .
· . ·,,- ¸¯,· · ﺀﺎﻀﻗ ‰†· .… .
· . ﺎﺿﺭ .,¯ ¸·… ﷲﺍ .

¸‰ · ·
· . ,-Š· ¸¯ ¸,·
.
¸ ﺀﺎﻀﻗ .…
_‰¸' †¯ ‰†· .
· . ¸·-· ﺎﻓ
.
ﺓﺪﻳ ¸·… .sŠ ﺀﺎﻀﻗ
.… ﺭﺪﻗ .
· . ﱪﺻ ¸…,·· ™¸…
.
. .

¸‰ · ·
١ . ¸·… .sŠ ·†, ··· ¸·,‰,,··
ﺀﺎﻀﻗ .… ﷲﺍ ﺭﺪﻗ .
· . ¸¯ _, ¸ .Š-™ ¸¯,·
.… .sŠ _, _‰¸ ·,¸ ¸,,¸Š·…
¸·… .sŠ ·†, ﺀﺎﻀﻗ .… ﷲﺍ ﺭﺪﻗ .

·,· ·†,· ·
·,·,· †¯ .sŠ
ﺀﺎﻀﻗ ‰†· .… .


5

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . †,’ ﺔﻔﺻ ﷲﺍ .
· . _ .‰ _·, ﺔﻔﺻ ·,†-¸ .
· . ¸ ¸,… „· ¸, ·,. .
. . _·, ¸ ¸,… _ ¸·‚,Š·
æõbb× ﷲﺍ .
~ . ¸,,Š _Š¯ ·,™ ·
• ·• ¸Š·· ¸,,·
·,†-¸ .
• ¸ ¸,… ¸,,· .
• ¸,,· ﺔﻔﺻ ٢ .-¸
¸™ ﷲﺍ †,’ ¸¯Š…Š .
· . .¯ _, · ﺔﻔﺻ ·,†-¸ .
·–· .,- ¸¯,Š‚· · ³íõb׊i
¸·… ﺻ ﺔﻔ ·,,- .·,†-¸ ·
·,· _‰ ¸ ¸· ·–,· .
·,· ¸, ¸ ‰· ·–,·
·-‰… ¸,, ‰,¯ ¸¸. .,·
¸·Š· ·,¸ × d åç†äí ,· .

†,‰,· · .·… :
¸‰ · ·
١ . å×bmbrß ¸Š·· ﺔﻔﺻ ·,†-¸ .
· . ðõìçbnÌß ¸,… ﷲﺍ Š ﺔﻔﺻ ·,†-¸ '
,· ¸· ﷲﺍ †-' .'
· . '¯ .… .…,-,¯ ¸·… ¸,
.
. ﷲﺍ .

¸‰ · ·
· . ¸ ¸,… ¸¯,· æõbä׊i ﷲﺍ
ﺔﻔﺻﺮﺑ ¸¯,· .… ·,†-¸
.…,–· .
· . ,· ¸¯ ¸,· ﻒﻴﺘﻴﺳ … ,Š· _,
¸, .sŠ _, _‰¸ ¸™ ﷲﺍ
ﺔﻔﺻﺮﺑ ·,†-¸ .

¸‰ · ·
· . _ ¸· ¸,… ¸·-· æõbd×
ﷲﺍ .
· . ¸·,s ¸,· ÑšÌÌß ﷲﺍ ·†,
_,Š ¸ .
· . '¯ ¸·,·,· †¯ ¸s ﺔﻔﺻ ·,†-¸
ﷲﺍ ¸· ·,· ,… .·,·,- ﷲﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ·

_ . ·,†-¸
6

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . Íjßì _ .‰ ·
• æõbaìØ× ﷲﺍ
• æõbaìØ× ﻕﻮﻠﳐ
· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß ·‰†· ﷲﺍ .
· . ·-‰… ¸,, ‰,¯ ¸¸. .,·
. . _ ¸·Š· _,· .… Š·†·
æõbaìØ× ﷲﺍ .
~ . ¸‰… ¸,… „· ¸, ·,.
..Š .
· . ¸,,Š _Š¯ ·Š™ ·
·,· ·‰†· ¸Š·· ¸,,·
·,· ¸,‰ .… ¸ ¸,… ¸,· .
· . ¸·‚,Š· ðõbäÌß
·,· æõbnÐî ﷲﺍ
·,· æõbnÐî ïãõbß
¸,•- ¸‰… ¸,·¸‰ .,·
¸·‚,Š· .
- †,’ .
· . ¸, Š-·· †¯ ¸·,· ¸‰,™
ﷲﺍ · _, ,, ,‚· ¸,¯Š
_, ,, ¸¯…,· .… … ·,
… ,† · .

†,‰,· · .·… :
¸‰ · ·
· . ¸Š·· ¸¯,· ﺔﻔﺻ ·‰†· .
· . ðõìçbnÌß ¸,… ﷲﺍ Š ﺔﻔﺻ ·‰†· '
ﺮﻳﺪﻗﺀﻲﺷﻞﻛ ﻰﻠﻋﷲﺍ ﻥﺇ .'
· . _,,· æõbaìØ× ﷲﺍ .


¸‰ · ·
· . ¸ ¸,… ¸¯,· æõbä׊i ﷲﺍ
Š ﺔﻔﺻ .…,–· ¸¯,· .… ·‰†· .
· . ,· ¸¯ ¸,· ﻒﻴﺘﻴﺳ _‰¸ ¸™
¸-Š· _, ﷲﺍ ¸,¯Š .
¸‰ S Z
· . ·‰†· _ ¸· ¸,… ¸·-· ﷲﺍ .
· . _, ¸¯-Š· .… ¸,Š· ¸,·
¸·… ¸·Š æõbîŠÐ× ﷲﺍ ¸,¯Š .
· . ˆ, _,† æõbaìØ× ﷲﺍ ¸·…
æõbaìØ× ﻕﻮﻠﳐ
„ . ·‰† .


· . _-.- †,’Š .
· . Þaõìrß ðõbäÌß · · ﷲﺍ ¸¯Š…Š
.,Š †,’ .
· . _,· .… Š·†· ¸Š·· _ ¸·Š·
·· .
. . ¸,,Š -Š¯ ·Š™ ·
.·… †,‰,· :
¸‰ · ·
· . †·‰… , ·… ·· ¸, ¸,·
· · ﷲﺍ .
· . ·· ¸Š·· ¸¯,· .
· . ¸¸- ¸¯,· · ·· .
·,·,·
· · ﷲﺍ , .-.
_- , .,·,Š _, .

„ . ··

7

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
.,· . · ¸,,· · ﷲﺍ
.,· . .¯ _, ·
.,· . ·· ¸‰ ¸,,·
.,. . Š· ,¯, ' ·· ﷲﺍ '
~ . .,¯ ·· .‰ _·,
¸·,,Š· ¸¯,Š· ﷲﺍ
· . _·, ¸,•- ¸,·¸‰ .,·
.‰ .

. . ¸ .… ¸Š,† · _,,··
.- †Ð× ﻕﻮﻠﳐ åíõü .

¸‰ · ·
· . ·,, ·· ¸¸- .s™ ¸,·
¸Š,… ,… ·,·,·… .
· . ¸_· ·,, ·· .s™ ¸,·
ñ†íõbÏ †¯ ﻕﻮﻠﳐ .

¸‰ · ·
· . ‰- ¸·,‰,,·· · .·†·
¸,-¯
.
†·‰… . ﷲﺍ .
· . · ·· ¸,·
.
¸·¸†,Š· ,Š· ¸
ﷲﺍ .
· . ·,¸ ¸Š… _, ·· …·Š ‰,·‘Š ﷲﺍ .


· . .-. †,’Š _- .
· . ,Š
.
.,- ¸ ðõbäÌß · · ﷲﺍ
.,Š †,’ ¸¯Š…Š .
· . ¸Š·· _ _,· .… Š·†·
¸…· .
. . ¸…· .,,¯ _ ¸·‚,Š· .
~ . ¸,,Š _Š¯ ·Š™ ·
~,· . · ¸,,· · ﷲﺍ .
~,· . .¯ _,· .
~,· . ¸…· ¸‰ ¸,,· .
· . ¸¯,Š· .,¯ ·· .‰ _·,
·,†· ﷲﺍ .
· . _·, ¸,•- ¸,·¸‰ .,·
.·… †,‰,· ·
¸‰ · ·
. · †·‰… , ·… ¸…· ¸,· ·
ﷲﺍ .
- . ¸…· ¸Š·· ¸¯,· .
· . ¸¸- ¸¯,· · ¸…· .
·· . .… ·,†· ¸··‰,·· ¸,
†·‰… ·,-,· ﷲﺍ .

¸‰ · ·
· . ·,†· .·†· ‰- .s™ ¸,· .
· . _, _‰¸ ¸†,· ‰- ¸,·
·,†· .·†· .

… . ¸…·


8

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
.‰ .

¸‰ ·
· . ¸·,‰,,·· ÒbÌß ïãõbß ¸¯,Š·
·,†· ﷲﺍ .
· ¸,·· ﻕﻮﻠﳐ
· . _ ¸·Š· _,· .… Š·†· ·
·,· . .,·
·,· . ¸…
·,· . .Š-™
·,. . ¸
· . ,Š
.
.,- ¸ ðõbäÌß ¸·Š·
.,Š
· . _ ¸·‚,Š· ·
·,· . .,· ¸··†· _, ¸,Š·
·,· . ¸… ¸··†· _, ¸,Š·
. . ¸,,Š -Š¯ ·Š™ ·
.,· . .… ¸… ¸Š·· ¸,·
.,· .
.,· . Š· ,¯, .,·
ðõbäÌß ·
.,·,· ¸,Š· · Õíõbi ·†, .…
Õíõbi .
.,·,· ¸ ¸ .Š-™ ¸¯,·
· ¸¯Š…Š ¸,Š· †
_·™ .
.,· îÛìäß ·,,- · ¸,Š·
.,· .… ¸… .
.,. .¯ _,
.,~ .,· ,‚· ³íõb׊i ¸·…
.,· .… ¸… .
†,‰,· .·… ·
¸‰ · ·
· . .,· .… ¸… ¸Š·· ¸¯,· .
· . ¸Š… ·,, _, ¸· ·,,- ¸¯,·
¸… _, ¸· .… .,· .Š-™
¸… .
· . Š· ¸¯,¯·· ,¸Š ¯ ‰¯
.
¸, .

¸‰ · ·
· . .,· .·†· ‰- ¸,· .
· . ¸… ¸,·· ‰- ¸,· .
· . –,·· ﰲ ¸‰… ¸,·· .… ¸Š,…
¸… _‰ ¸¯,¯·· .


¸‰ · ·
· . ···· ﻦﻜﻴﺳﺎﻜﻴﻔﻴﺳ ·,, _, ¸,Š·
·,· .… ¸… †¯ ¸· .
· . .… ¸¯ ¸,· ê†íõbÏ _, _‰¸
.,· .… ¸… _ .Š ¸,·· .

·,·,·· Š·· ¸
.,· .… ¸…


9

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . .… ·,Š .,,¯ _ ¸·‚,Š·
‰,,¯ .
· . .‰ _·, ðõbäÌß ¸···
¸,- .
· . ,, ¸··‚,· · ³íõb׊i
·,,- ·
·,· . _,- .,,¯ ·,Š †


·,· . ¯Š † ·…-
.
Š,
_,‚¯
. . ¸,,Š -Š¯ ·Š™ ¸,,. ·
.,· . ¸,- †,· · .,·
¸,-
.,· . ¸,- ¸·… ¸,- ¸··
.,· . ¸·,-,,· ‰- ¸,,·
¸,-
~ . †·‰… ··- .‰··,
¸-,Š
· . ·,Š .,,¯ ¸· ¸·‚,Š·
‰,,¯ .… .†,‰,· .·… ·
¸‰ · ·
· . †·‰… ¸-,Š …,–· ¸··Š·
.… ¸,- ﺙﺪﺣ
· . ¸,- ¸¯,· · ¸,-
·,· . ¸,- ﺔﻔﻔﳐ
·,· . ·İ,· ¸,-
·,· . ¸,- ﺔﻈﻠﻐﻣ
· . . .,,· · ¸-,Š ·
. . ðõìçbnÌß ¸-,,· ‰- œîn× œîm
¸,- ·
~ . ðõìçbnÌß ¸,- †·‰… ¸-,Š ‰-
¸,·· .… ¸- .
· . ¸,,_¯ ¸¯,- .

¸‰ · ·
· . †·‰… ¸-, ·†, ·,· ¸··Š·
¸·¸†,,¯ .… ·…· ,… ¸,-
¸,‰, .
· . †·‰… ¸-,Š ·,¸ ‰- ¸··Š·
¸,·· .… ¸- ¸,- .
· . ¸, bväß ¸-¸‰ ¸-,¯
_- .… .


¸‰ · ·
· . ,· ¸-,Š ··- ¸·,‰ .
· . ·‰, ¸ ¸,… …,–· ¸,· ﺮﺛﺪﳌﺍ
·, . .

·,· ·…·
·,·,· ¸-,Š †·‰…
¸,- ·
¸·,‰
.·‰†


10

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . ··• .,¯¸‰ _ .‰ _·,
· . ··• .,¯¸‰ ‰- ·,-,
· . .,¯¸‰ _ _,· .… Š·†·
··•
. . ÞaõìŠi ··• .,¯¸‰ _ .,-
~ . ¸,,Š -Š¯ ·Š™ ·
• ™ ¸·· ¸·… _· æõbmb׊Ï
• ··• .,¯¸‰ _·™ .,,,·
• ··• .,¯¸‰ .,- ¸,·
• ¸·… _·™ ¸·…· æõbmb׊Ï
• Š· ,¯, .,·
· . ¸¯ ‰‚ ··• ¸· .
¸†,,,†, .… ¸,·,¯ .
· . _ ¸·‚,Š· ·
• _· .,¯¸‰
• .,¯¸‰ ﻲﻠﻌﻓ
• ¸,· .,¯¸‰
. ¸,- ¸·,‰,š,··· · .,¯¸‰
··•
.·… †,‰,· ·
¸‰ · ·
· . ,· .,¯¸‰ ¸‰ ¸¯
· . ïàè¾ ··• .,¯¸‰ .
· . .,¯.Š· ¸··,-,· .… ,¯··
··• .,¯¸‰ .
. . ðõìçbnÌß ¸,-,¯ _,,· .…
··• .
~ . ··• ¸¯-Š·· ··

¸‰ · ·
· . ‰‚ ··• .,¯¸‰ ¸·,‰,·
.,Š .
· . ¸, ¸·… ··• ¸· .

¸‰ · ·
· . ··• ,… .,¯¸‰ ¸,- ¸··Š·
·,,- Š ·
·,· _· .,¯¸‰
·,· ‰ .,¯¸ ﻲﻠﻌﻓ
·,· ¸,· .,¯¸‰
· . .,¯¸‰ ¸· ¸·,s ¸,·
…·Š ··• Ήëõb .
·,·,· ··• ·
_ . .,¯¸‰ ·

- . .-¸ .Š‘ _ .‰ _·,
_• .Š‘ .…
· . ŠË†äß .Š‘ _ _,· .…
··• _• .Š‘ .… .-¸
·· . ÞaõìŠi .-¸ .Š‘ _ .,-
··• _• .Š‘ .…
†,‰,· .·… ·
¸‰ · ·
· . ¸‰ ¸··Š· ··• .
· . ,· .Š‘ ¸¯ · ··• .-¸ .
· . ðõìènÌß .Š‘ · ··• _• .
. . ··• ‰,,· ¸, .
„ . .Š‘ ·
.-¸
… . .Š‘ · _•

11

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
¸‰ · ·
· . .Š‘ ¸·,‰,· · ··• _•
· . ‰,- ¸·… ··• ¸¯,¯··
¸‰ · ·
· . ··- ¸·,‰,· · ··• .
· . †¯ ··• ¸¯ ¸·-·
_‰¸' .
· . .… ¸¯· ·‰,· †- ¸¯,·
··• ,… .,·Š·
· . Íjßì ,™… ,,,Š· _ .‰
.… .Š- ÞaõìŠi .,- síõbäÌß
· . îÜäß _ ¸·Š·
• . · .Š- ,š¯ _
• ···· ¸·… _ ,,,Š·
.Š- ,™… ¸,_-
• ¸·¸‰,… _, ·Š· ¸-¸

. ¸·· .… ¸,·,¯ -Š¯ ·
·,· ¸,‰ ¸·†, ﷲﺍ .… ·,
¸-¸ sŠ· ¸ .
·,· ·, ··- · ~ ·‰, ¸·
·Š· ¸-¸ ¸…-· .
·,· ···· ‰- †·‰… .Š-··
·Š· ¸-¸ ¸·,,· ¸,_- .
†,‰,· .·… ·
¸‰ · ·
· . ðõìçbnÌß . · .Š- ,š¯ _ .
· . ¸·¸‰,… ·Š· ¸-¸ ¸¯,· .
· . ·Š· ¸-¸ .s™ ¸,·
¸·¸‰,… .
. . .… ,,,Š· †·‰… .Š-·· ¸·,·
¸·,,· ¸,_- ···· ‰-
·Š· ¸,,-¸ .
~ . Úì „· .

¸‰ · ·
· . ¸,‰ ¸·†, ¸··Š· ﷲﺍ .… ¸-
¸-¸ sŠ· ¸ .

¸‰ · ·
· . nÌß b ìç õ ð ·, ··- · ~ ·‰,
·Š· ¸-¸ ¸…-· ¸· .
· . ,· ¸‰‚· .… „· ¸‰†,·
¸·¸†,,¯ ,… _,· .· .
·,· ·¸

·,·,·· ,™… ,,,Š·
.Š-12

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . bníŠŠi ··
.
_, ,,,Š· ¸
Š _‰¸ ¸·,· ·Œ-·· ¸·… ¸,‰
..Š .
· . .‰ _·, ðõbäÌß ·
·,· ·-• · .Š¯ ··, ·,· _,
..Š ¸·… ¸,‰Š .
·,· ..Š ¸, ¸·†,'¯ .
·,· ¸,‰ ¸·Š·¯ ﷲﺍ ‰· .…
·-• åØànzÌß ..Š .
· . ·–,· ,Š-Š ¸·,†Š· · ¸‰…
..Š .
. . .… ¸‰,· ÅÐzÌß ·, ﺀﺎﻔﺷ _,
..Š ,… .·…Š .
†,‰,· ·… . ·
¸‰ · ·
· . ðõìçbnÌß ·Š-·· ¸™ ..Š
_,™ .
· . ðõìçbnÌß _†, · ¸Œ-·¯
..Š .
· . ..Š ¸¯,- .

¸‰ · ·
· . ß Ì n b ìç õ ð _, ·-• ‰· ·–,·
¸·… ¸,‰Š .Š¯ ··, ·,·
..Š .

¸‰ · ·
· . ¸…-· ..Š .s™ ¸,·
·Œ-·· .
. . ‰,,·Š ..Š ¸,· œÌîç
··,· ¸‰· ¸,… Š

·,·,·· ·Œ-··
..Š


· . _‚,Š ðõbäÌß ·
·,· ¸,‰ ·,·… ﷲﺍ .,, ‰‚ .
·,· ¸,‰ ·,·… ﷲﺍ _Š ‰‚ .
·,· ¸,‰ . ﷲﺍ ‰‚ ·,·…Š
.,, .
· . .… ¸·,Š· ¸,,· ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳ
,…… ¸-Š ·,¸ æõbÔíŠÐÏ
¸¯ ,… ¸··· .… .
· . _‰¸ ¸‰ ¸¯,†,· · _,
.,· · ‰ ·,·… sŠ· ¸, ﷲﺍ
†,‰,· .·… ·
¸‰ · ·
· . ðõìçbnÌß ¸,‰ ¸, ﷲﺍ ·,·…Š
‰‚ oîÛì _Š .… .
· . ·,·…Š ‰- .… ·, ¸,·
.,, ‰‚ .
· . ¸,‰ ·,·… ‰- .… ·,, ¸,·
ﷲﺍ _Š ‰‚ .
. . ¸…·· ﻕﻼﺧﺍ ¸,‰ ﷲﺍ ¸-
·,·… ,¸ .
·,·,·· ¸,‰ ·,·…
ﷲﺍ ‰‚
.… .,,
_Š .13

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
.,, ‰‚ .

~ . -Š¯Š· ,, ¸¯,¯··
.
.
¸,,¯ .,·,·· .

¸‰ · ·
· . ¸,‰ . ¸¯,· ﷲﺍ ·,·…Š
.,, ‰‚ .
· . ¸,‰ . ¸¯,· ﷲﺍ ·,·…Š
_Š ‰‚ .

¸‰ · ·
· . _‰¸ ¸·,‰,· · sŠ· .,· _,
¸,‰ ·,·… ﷲﺍ .,, ‰‚ .
· . ¸·,Š· ,Š· ,, ¸¯,¯··
¸·-Š· .… .
·,- .·,·· ¸,·,·· ·
·,· ·Š-· …,–· .
·,· ﺦﻳﺭﺎﺗ ·’-¯ ·Š-· .
·,· ,,,Š· .… . ..,
·Š-· ,¯.Š .
·,. …·Š ·’- _‰ ¸,.
··, _‰¸ .
· . Í‚äîiŠi ðõbäÌß . · .,¯.Š
·Š-· .
· . ﻡﻭﺭﻮﻓ ·,-Š ' .… ,¯ ¸Š·
¸,·… _, _‰¸ .
†,‰,· .·… ·
¸‰ · ·
· . ·Š-· …,–· ¸,· .
· . ðõìçbnÌß .¸· . ..,
·Š-· .,¯.Š ,,,Š· .…
·’-¯ .
· . …·Š ·’- _‰ ¸,. ¸¯,·
··, _‰¸ .
. . ¸…·· ﻕﻼﺧﺍ ,… ¸-,·Š
·Š-· ,,,Š· .
~ . bînä ïÔíõbiŠÐ¾ ¸Š,… .

¸‰ · ·
· . ¸,· ê†íõbÏ R ·Š-·Š .
· . ·Š-· ,¯.Š . ¸·,‰,·
·,·,·. ·Š-·
·’-¯


14

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
·’-¯ .

¸‰ · ·
· . ,…… ·Š-· ¸·,¯ ¸,·
™· ¸·¸†,,¯ _†, ¸ .
· . Š· †, ·–,· _,· .… Š·†·
··, ·,· .
· . õìŠi Þa .,- ðõbäÌß _, ,Š-
Š·…… .
· . Š· †, .·, .‰ _·, ·
• ··, ·,· ·,
• ··, ·,· ¸
. . ,Š- ¸···· ðõbäÌß
Š· †, ¸··,·· .
~ . ¸¯ _ ¸·‚,Š· ·
··, ¸·¯Š· ¸
··, ·,· Š· †, .
· . Œíõì× .
· . .·, .·,·· ¸,·,··
.… ·, Š· †,
··, ·,· ¸
· . †,‰,· .·… ·
¸‰ · ·
· . Š· ¸¯,· · ·¸‰··Š _, ···
··, ¸¸ .·‹ †· .
· . .s™ ¸,· ÙíŠß .¸Š sŠ·
¸,‰ ﷲﺍ ··, ·,· .… .
· . ¸…·· ﻕﻼﺧﺍ Š· · _, ···
¸,‰ .¸Š sŠ· .
. . ¸Š-··… _, ,· ¸···· .

¸‰ · ·
· . ¸·,· æõaˆîiŠÏ ‰- .… .·,
Š· ¸†,· · ·, .,Š
··, ¸ .… .


¸‰ · ·
· . ¸¯ ¸·,‰,,·· æõb¹ŠäÏ Š· ·
¸,‰ .¸Š …·Š .,Š
ﷲﺍ .
·¸‰·· ¸·,‰,,·· × d æõaìàîní
· .… Š· .Š· ,' †, ·Œ .


·,·,·~ ··· Š·
.¸Š sŠ·
¸,‰ ﷲﺍ
_• ﷲﺍ ·,·
,¸ .15

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . ,Š- _,· .… Š·†· ðõbäÌß
åÌnäm _‰¸ ﲑﻓﺎﻛ …·Š “,Š·
¸,‰ ﷲﺍ  ·
• .,™¸'…
• .‰¸
• ,-'…
• ¸.,·…
· . ÞaõìŠi .,- ðõbäÌß ,Š-
.,Š .
· . ¸· „· ³íõb׊i ¸, ¸·…
.Š-·· .
. . .,-· åÛaõì ﻦﻤﻬﻔﻛ
…Š „… _, ¸· ¸¯Š .
~ . .¸.,· .Š‘ _ .‰··,
_ .… _ …·Š “,Š· ·,·
,,‘· .
· . .¸.,· ¸¯ _ ¸·‚,Š· .
· . … .·… _, ¸·, ¸·-· ' ¸,·
.., .¸.,· ,,,Š· †·‰…
¸·, ·
• _•
• ··
• ¸· ¸·-
• ¸. ¸·
• …,-Š ¸Š .
†,‰,· .·… ·
¸‰ · ·
· . _‰¸ ¸¯,· · ¸,‰ _· _, ﷲﺍ .
· . _, ¸·· ·, .… ‰- ¸¯,·
ÙíŠß ¸¯,¯. .
· . ¸,‰ ¸, ¸,· ﷲﺍ ¸·-
†·‰… ·· ¸·-· ﷲﺍ .
. . .… ¸· ¸…·· ﻕﻼﺧﺍ ¸,‰ ﷲﺍ
Ùîn× ¸· ¸…,·· .
~ . ,, ·· ¸¯· ¸,
·™ .… .
· . ,… .Š¯,¯ _,,· .… ¸‰†,·
¯ .… Š-· ·†, ¸†,· ¸,,
Š-· ,¸ _,·· .¸‰ · ·
· . ¸¯ ¸·,· · ,· ﻒﻴﺘﻴﺳ ‰- †·‰…
¸,‰ ﷲﺍ ¸· ¸…,·· .
· . “,Š· ·,· .¸.,· ·, ¸¯,·
_‰¸ .… ,,‘· _ ._ …·Š
··, .

¸‰ · ·
· . ¸¯ ¸··Š· · _‰¸ .¸.,· ·
.… ,,‘· _ ._ …·Š “,Š·
··, _‰¸ .
·,·,·· ¸· …·Š
¸,‰ ﷲﺍ
_• ﷲﺍ ·,·
,¸ .


16

ﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﺇ ﻕﻼﺧﺍ ﻥﺍﺩ ﺏﺩ
- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . _·, .… _ .‰ · ¸-Š .
· . _,· .… ¸·Š· · ¸-Š .
· . Þaõì .,- ³íõb׊i .… ·
¸-Š .
. . ¸, ·,. ﻆﻔﻟ .·… .… ·· .
~ . · ¸,, .… · ¸-Š .
· . , ‰- ·,- .… · ¸-Š .
· . ‰- _· ¸·· · ¸-Š .…
¸, _,
. _ ¸·-,Š· ê†íõbÏ R ¸····
.… · .… ¸-Š ·†, ···
¸···· .

.·… †,‰,· ·
¸‰ · ·
· . · ¸¯, .… · Ùîn× ¸-Š .
· . · , ¸¯ ,,· _, ¸,¯·Š ‰-
·‰,· ¸·,Š .… .
· . .… ¸···· · ¸-Š ,…
,,¯ ¸,‰, ¸·¸† .

¸‰ · ·
· . .…Š _, ¸-Š ‰- ¸¯ˆ,·
.…Š ·†, ¸·… .
· . ¸·… ¸-Š· ¸¯.,· „· ·… . .

¸‰ · ·
· . ,· ¸¯ Ï õb ê†í .… ¸····
.… ¸-Š · ·· ·†, ···· ¸ .

·,· ,…… .…
¸·¸†,,¯
¸,‰· ·

·,·,· ¸-Š .…
. Íjßì .Š .… _ .‰
- . _,· .… ¸·Š· .… .Š
Ši aõì Þ .,- síõbäÌß .
· . ¸,, ¸·,¯··
.,·,Š ·
·,· †¯ .Š †,‰,· ™ ¸‰,
·,· ,, †¯ .Š ¸
·,· ¸ ¸¯‰ †¯ .Š †,‰,· .
·,. ¸- ·‰ .Š ¸†·
. . .… .,- ¸,,· · .Š .
~ . ¸, ·,. ﻆﻔﻟ ‰,·‘
†,‰,· · .·… ·
¸‰ · ·
· . · ¸¯, .… · .Š .
· . · ¸··· .… · .Š ,…
¸·¸†,,¯ .

¸‰ · ·
· . .…Š ‰‚ .Š ¸· ¸¯ˆ,·
.…Š ·†, ¸·… .
· . ﻦﻜﻈﻔﻠﻣ ‰,·‘Š .… ·,¯ sŠ .

·,·,·· .Š .…


17

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . ¸,·¸‰ .,· ðõbäÌß ¸,¯.
¸·,¯.… · _, .
· . ,· _‰·· ¸… . ¸ .Š¯ .·
¸¯,Š ‰- .… · .Š


¸‰ · ·
· . ¸·,· ﺎﻓ
.
ﻩﺪﻳ .Š .… ¸····
··· .… .…Š ·†, _, .Š ..

· . Š·†· - ,· †·‰… .…· ,Š
¸·‰
· . ìŠi õ Þa ¸, _ .,- - ,Š
· . ¸.,, .,·,Š ‰¯Š· .
·,· - .…Š ‰ ¸ _‰¸'
, _‰¸ ¸·… .
·,· - · ,Š , – · ¸·… ··
.,,
. · , †·‰… .Š-·· ¸¯ - ,Š
.,Š .
~ ¸·… .…Š ··- _ ¸·‚,Š·
, _‰¸ .
· ¸· ¸‰… ,Š- ¸,· „· · ·
·- . .‰, ﱪﺧ . ,Š- ,¯, .
·,,- · _š· ¸ .
· ··· ¸,·¸‰ .,· Úb牅
, _‰¸ †¯ .
_‰¸ ¸·… .… ¸¯,Š ¸·‘
, .

†,‰,· · .·… ·
¸‰ · ·
· . · ‰- ¸¯, · Š .… _‰¸ ¸·…
, .
· . ·, _, _‰¸ ¸¯,,· .… _·Š-··
, .
· . ·· , _‰¸ ¸·… .… ¸·· .

¸‰ · ·
· . ·†, .… .…Š ¸· ¸¯ˆ,·
.…Š , _‰¸ ¸·… .
· . Š sŠ éîb× .… ðõb™ŠèÌß ¸-
, _‰¸ .

¸‰ · ·
· . · Š ¸·· _‰¸ ¸·… .…Š ··-
, .
· . ðõìçbnÌß ··· Úb牅 _‰¸ ¸·…
, .
· . , _‰¸ ·,Š¯ ¸·… _•Š .·,· ¸·¸†,,¯ ,… .…
¸,‘,Š ·

·,·, _‰¸ ¸·… .…
, .
18

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . †äß ŠË ,· †·‰… †,’ ¸·‰
· . ìŠi aõ Þ .,- _ ¸'··
·‹- ¸·‰,Œ· ‰,· .… .
· . ¸, ·,. · .,, ﻆﻔﻟ ﷲ ¸
‰ ·, .,·- . Ùîn× ,…
,–· · . ¸¯ ,Š Š·†· ¸ .
. . · ¸,, .… · Ùîn× ¸·‰,Œ·
·‹- ‰,· .… .
~ . .… ¸.,, · Œ· ¸- ¸·‹,
·‹- ‰,· .… .
· . ¸·‰,Œ· ··- _ ¸·‚,Š·
.‰,·Š· ·¯ ·‹- .
· . ¸·‚,Š· ¸,•- ¸,·¸Š· .

†,‰,· · .·… ·
¸‰ · ·
· . · ¸¯, .… · Œ· , ·‹- ¸·‰ .
· . · ¸¯, .… Ùîn× ¸·‰,Œ·
· ‰, .
· . .… ·‹- ¸·‰,Œ· .… ¸····
‰,· .
. . · , · .… ¸‰† ,· – ﰲ ,- ﻕﻮﻠﳐ
¸†,· · ¸¯ ¸ .¸‰ · ·
· . ·†, .… .…Š ¸· ¸¯ˆ,·
.…Š Ùîn× .… ·‹- ¸·,Œ·
‰,· .
· . .¯‰’·Š .·- ·,·,· .
· . ﻠﻣ ﻔ ﻆ ¸ - ¸ ﺇ ﻭ ﷲ ﺎﻧ ﺇ ﺎﻧ ﺇ ﻥﻮﻌﺟﺭ ﻪﻴﻟ
· Š·†· ·, ·,–· ,… .… .

¸‰ · ·
· . · , ,Œ· ··- ¸·,‰ ·‹- ¸·‰
‰,· .… .
· . ¸·-· ê†íõbÏ ¸- .…Š
·‰,‹ .
· . ,¸·· .‰,,·Š· ·¯ ·‹- ¸· .·,·,- ¸·‰,Œ· .…
.… ·‹-
‰,· .

19

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . ¸·, _·™ ,…… ., ,
,·· ¸,·Š¯ ¸,-
.
¸ ,,…¸ .
¸ .… ,,†, ìŠi õ Þa .,-
síõbäÌß .
· . Š - ¸'·· ,Š ÙíŠß Ùîn× …Š
¸,- ,…… .
· . _,· .… _ ¸·Š· · · ¯ ¸
· .… , ¸,·Š¯ ¸,-… ·, .
. . · , .,- ¸, .… · .… ¸¯·
¸,·Š¯ ¸,-… ·,,· .
~ . ·,-, - .… ‰ · .… ¸¯·
¸,·Š¯ ¸,-… ·,,· .
· . ¸,,· ﺧ ﻂ ·… . .… ¸¯·
·,,· .
· . ¸·‚,Š· ðõbäÌß _, _‰¸ ···
.… ¸¯· ¸- .…Š ·†,
¸,·Š¯ ¸,-… ·,,· .

†,‰,· · .·… ·
¸‰ · ·
· . .… ¸¯,· · · ¯ ·,,· .… ¸
-… ¸,·Š¯ ¸, .
· . ¸·,Š .… .‰,Š· ¸·,· .
· . ., ¸·,Š .…Š .… ¸-
·,,· .… ¸¯· ¸,·Š¯ ¸,-…

¸‰ · ·
· . · Š ¸·· - ‰ · _, ·,,· .… ¸¯·
¸·, ¸·,Š ·†, _, ‰- .… .
· . Š ‘ ‰,· ·· ¸ ﷲﺍ .

¸‰ · ·
· . ¸·-· ñ†íõbÏ .… .…Š · ··
¸- .…Š ·†, _, _‰¸ · ¸¯
¸,·Š¯ ¸,-… ·,,· .… .
· . ¸- _·Š-·· Ήëa õü åí .
· . ·,,· .… ¸¯· ¸,,Š ·†,
·,·,· … .… ¸¯· .
¸,-… ·,,·
¸,·Š¯· . _·, ¸†,· _ ¸'·· .‰
.¸-Š .
· . _,· _ ¸·Š· .… · .¸-Š
.… ìŠi õ Þa - ., síõbäÌß .
· . ¸,¯. .… · .¸-Š ·
·,· _,, .,· ·†, œÌîç
···· .¸- ,š .
. . ·‰,Œ· ¸ .,¯ _, .¸- .…
.¸- ¸¯.·†· .
~ . ¸¯Š…Š ¸,·¸‰ .,·
¸‰ · ·
· . · ¸¯, .¸- ¸Š·· .
· . .… ¸¯,· · .¸-Š .
· . ··· .… ¸· · ,… .¸-Š
¸·¸†,,¯ .

¸‰ · ·
· . ·†, .… .…Š ¸· ¸¯ˆ,·
.¸- ¸·… .…Š .
· . ¸Š,Š .¸- ¸·…
·,·,·· .¸-Š .… .20

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
¸,¯. … ' ¸ .
· . ¸,,· .….,- · .¸-Š .
· . ¸,†,· ¸·‰¯ ¸,,· ðõbäÌß
ÕíõbiŠi .¸- ¸·… .
. ‰¯Š· _ .·,·· ¸,·,·· ·
.¸- _,¯,· _, .
· . · ¸_ , . · .¸- ¸¯,Š·… ·,

¸‰ · ·
· . ﻲﻤﻬﳑ bÏ íõ ê† ÕíõbiŠi … · .¸- ¸ .
· . ·,, _, ‰¯Š· ¸¯,· _,¯,·
.¸- .


· . .… .‰ _·, · ¸,·,¯Š
· . _,· .… _ ¸·Š· ·
_, ¸,·,¯Š
.
·,¸ ¸,
¸…·… .
· . ¾ bj „ ¸· · ³íõb׊i .… ¸·… ·
.·- †·‰… … · ¸,·,¯Š
.‰, ﱪﺧ _·, ¸ · åíõü
·,¸ ¸,,¯ .,· Š
¸…·… .
. . .… .,- ¸,,· · Ùîn×
¸,·,¯Š .
~ . ,¯
.
Œ, .
· . ¸·-,Š· ðõbäÌß ··· · ,Š· _,
¸·,… ¸- ¸,·,¯Š
.·… †,‰,· ·
¸‰ · ·
· . · , ¸¯ .… · Ùîn× ¸,·,¯Š .
· . .… ¸···· · ,… ¸,·,¯Š
¸,, ,, .
· . ¸·,Š Ùîn× ﻱﲑﻀﺤﻐﻣ ,,
¸,·,¯Š· .¸‰ · ·
· . Š ¸· ¸¯ˆ,· .… Ùîn×
.…Š ·†, .… ¸,·,¯Š .
· . ¸·¸·· • · -Š , … , … ,
¸,·,¯ .
· . ·Š- . _·Š-·· · ¸¯‰ .

¸‰ · ·
· . ¸··Š· ê†íõbÏ ··· .… .…Š
¸,·,¯Š ¸- .…Š ·†, .

·,·,·· .…
¸,·,¯Š .


21

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . ,™. ¸·,¸,· .… ‰Š· „·
·,· .
· . „· Ï Š æ‰ìma ·,· ðõìÛýß
Š- .
· . Ši ì Þaõ .,- síõbäÌß .
. . .‰ _·, ·,· † Š· .
~ . † Š· ‰,,· ‰- ¸·‚,Š·
·,· .
· . ‰- ·,-, · ¸¯,, ‰ë
·,· .
· . .,- ¸,,· .… · ¸-
·,·… .
. _,,™ ¸,-¸Š· ¸¯…·· _,,¸‰
·,· ¸¸¯ ¸·,,_· .
- . Š· ,¯, .,· .
· . †,· · .,· .
·· . Œíõì× .
.·… †,‰,· ·
¸‰ · ·
· . ¸¯,· .… · ·,·… .
· . .,· _, ·,· † Š· ¸··Š·
‰,,·… .
· . …Š ¸, ·,·… ¸- ¸,, .

¸‰ · ·
· . ‰- ¸·,· · † Š· ‰,,·
·,· .
· . ¸¯,,· ‰- ¸··Š· ‰ë
·,· .
· . ¸,,· .… ¸‰,™ ,· ,†Š
·,·

¸‰ · ·
· . ,Š· _, ·,· .‰,Š· ¸·,‰,·
¸·,·… .
· . ¸··Š· ﺎﻓ

ﻩﺪﻳ ·†, .… .…Š
·,·… ¸- .…Š .
· . _,,,¯ ,… ¸Š,… ¸·,· ·,¸
·,· · ¸·,.· .

·,. .,,· .…
,· ·

·,.,. ¸- .…
·,·… .


· . ¸ .,,· ,,†, ¸·,†Š· ﻭﺎﺗﺍ ﺚﲝ
¸,¯. .
· . ìŠi õ Þa .,- ³íõb׊i ¸·…
¸·, ¸ ,,†, ¸,¯. ¸ .
· . _ ¸·‚,Š· .… · ·--Š .
. . .… ¸·-· · Ùîn× ·--Š .
.·… †,‰,· ·
¸‰ · ·
· . ¸·,· .… · Ùîn× Š ·-- .
· . .… ¸···· · Ùîn× ·--Š .
· . · ¸Š š .Š¯ ¸· .

·,.,~ --Š .… ·


22

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
~ . ¸¯…·· ŠÏ ﲝ ﺜ ﻦ ·-‰… ¸,, ,…… .
· . _·, ¸¸- .‰ · ·--Š
¸·… Õíõbi .
· . .… ¸,·¸‰ .,· · Ùîn×
·--Š .
¸‰ · ·
· . .…Š _, ·--Š ¸· ¸¯ˆ,·
.…Š ·†, _, .… .
· . ðõbíìо Š,… ¸, ¸ .

¸‰ · ·
· . · ¸¸- ¸·- · Š ·-- ¸·…
bi Õíõ .
· . åØËŠäß ê†íõbÏ ··· .… .…Š
.…Š ·†, Ùîn× ·--Š .
· . ﺹﻼﺧﺍ .·†· ¸_· .


23

ðëbu æŠuýÏ
- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
· . .… ¸,·,¯ ,… _-,Š,
¸, _, „ † ¸··
¸Š ·

• ¸ Š· ™ ·,·¯ ¸ .
• ···Š Šç  ·., ,¯,
• .¸,· - , ¸ ·,·
., :
• .,¯, ¸· ¸·,-
¸,‰· .… ¸,,· .
• ,- . åÛaõì _,
.,·,Š ·
,, .¯ ' .,
Õíõbi ¸·
,,· .'
· . · ‚ ¸·,,· ¸‰ ﺭﺎﺒﺧﺍ . .… ·-
¸¸- ¸,, ¸·… .,- ¸,· .
· . -,·· ¸, ·,. .
.·… †,‰,·
¸‰ · ·
· . † ¸·· „ .
. ·İ , . ,
. . ,
.
¸ , · ,
. . .¸Š , ! ,
. . ·,¯ , . ,
_ . ·,†,Š ·İ , · ,
_ . .¯ .·,·· ,' ',
· . † ¸·¸†·· _, ., „· „
··, ¸,†,†· ,¯, ¸¯Š…Š .
· . † ¸···· -
.
., †· . .
¸‰ · ·
· . †·‰… ¸Š,…Š _, ., ¸,,·
,, .… .· ×ŠÏ b æõbm .
¸‰ · ·
· . · ., ¸,,· ·· ¸·… _- š ¸¯,
† „ ¸, _, .
· . - ¸,,· ¸- _, .… .·Š .
† „
,· ·· š † ¸¯,
bi  æõb .
,· bj¾ „ _, .,
· † ¸·¸†·
bi  æõb .
,· † ¸····
æõbbi ., †· .

· . ¸,, .,- ¸,· ™ ¸‰, ¸
îm Ù ·,,·… _, ¸ .
· . _· ¸·· æõbmb×ŠÏ _, ·, _,
,¯, ,… .·…Š m Ùî .,· ¸
· .… .· , ,¯, ,… .,- ¸
¸,,. .
· . -,·· ¸, ·,. æõbmb×ŠÏ _,
·, .
. . Œ,.,¯ ¸·,†Š· æõb¯a ¸,, .…
¸¸- .
.·… †,‰,·

¸‰ · ·
· . ., ¸,· · _, ðõbíìо † „ .
· . · „ Ùîm ¸¸- ¸ .

¸‰ · ·
· . Š¯,· Ùîm ¸·¸Š¯ ¸¸- ¸
,¯, ¸¯Š…Š Ùîm ¸ ¸,†,†·
··, † ¸¯,··· ¸·… „ .
,. Š¯,· Ùîm ¸
¸¸-¯ ¸·¸‰
† ¸···· .…
„ .
_, ¸,†,· ., ¸,,·
„ † ¸·¸†··
·†·· .,·,·· ﻂﺧ
ﺦﺴﻧ .
24

- .Š-·· ¸'·· ¸·… •- , .Š-·· ¸ .Š-·· _†,
~ . .… ¸,·,¯ ,… _-,Š
¸,,· æõbmb×ŠÏ … _, ' ¸¯.··
·,¸ ™ ¸‰, .
· . Š¯,· Ùîm ¸ .,·,Š ¸·…
¸···· Š ¸¸- ¸,,
¸, _, „ † . ' -¸‰
¸-‰ _, †,‰,· . ¸' ¸· †·
Š· ¸… ™ ·,· _·, .,¯ ¸
·Š·‹ .… .,‹ .·,· ·Š
,¯, „· ·,¸ . Š ¸ ··
„ ·¸ · _, ,¯, . . .,‹
-¸‰ †¯ . ¸… „· · ¸
, ·, ·,,· ¯ -¸‰ .,- ., .
·¸ : ¸ ¸ „ · ·¸ _, ,¯,
.,‹ .¯ . '
· . ¸·… .,·,Š ., ¸,,· ﻂﺧ
ﺦﺴﻧ ·
• _, ., ··• ™ · .
• ¸†· _, †,‰,· _‰¸' ¸
¸¸- ¸,,· .… „· .
• ¸ Úì ¸¸- Š-· .
. ¸¸- ¸,, ¸·,†Š· ¸¯…·· .
- . ., , ¸‰· , ·,,·
¸¸- ¸,, ,… ¸,,· .… .
· . ¸¸¯ .… ¸¯ ,… ¸¯¸··
, ·,· , ¸‰·
æõbmb×ŠÏ ¸·Š -,·· .… ¸‰
ðbßa‰ ¸¯.,· ·, ¸¯ _¸Š
¸¯ .

· . ·· ., ¸,,· _‰,· ¸·¸†
,, ¸·‰,¯ æõbmb×ŠÏ .¸‰ · ·
· . ¸,,· æõbmb×ŠÏ … _, ' ·,¸ ¸¯.··
™ .¸¯ ¸ ¸‰, .
· . ¸¯‰ _,,· .
You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->