P. 1
石鐘山記

石鐘山記

|Views: 439|Likes:
出版社:Henry Lui

More info:

Published by: Henry Lui on May 04, 2012
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

蘇軾 《石鐘山記》 原文

“ ” 《水經》雲: 彭蠡之口有石鐘山焉。 酈元以為下臨深潭,微!",水石#
搏,聲如洪鐘。是說也,人常疑之。今以鐘磬置水中,雖大風浪不能鳴也,而
$石%&'()*+,-./,01石2潭3,456之,789:,;<
清越,木!"#,$%&'。(以)*之+。,是說也,$-疑之。.之/,
有8=,>?@AB,5CD以鐘E,FGH
元IJKLMNO,PQRSTUV臨W,5XYZ[\]之^_`,a
之'b口,c0d>e石鐘=。fghijkl,2m石no-pq4之。0
01,$23而不4也。56789,:;<=>?,5@AB。大.CDE
r,stuvw,xyz{|}5山3~•,€|8•‚ƒ,„„雲…n}
†有‡ˆ|‰Š‹2山Œ•=,Ž•C•‘B。P’“”z•,5–8—2水
3,˜ s鐘!™ 。T|–š。›5œ之,•山下@石žŸ,™-¡深, F @
微¢£焉,¤¥¦§5為CB。T¨'©山n,[£ª口,有–石«•¬,-
GH人,I中而JK,;風水LMN,OPQRS之聲,;T之UFVLW,
“ s®¯焉。c‹eZ•: W°之%H˜口=,±²³之´µB, ¶·¸= P ,
” ¹ºY之»鐘B。¼之|™P½B&
¾™¿ÀÁ€,5ÂÃ-有´,-%H酈元之>À€,ÄÅPÆ,5Ç之
™È}É–ÊË™Ì以iTÍÎ Ï之下,ÐÑÒ}5ÓÔ水ÕÖ5™ @
ÒÇ,C×>以™ØB。5Ù=Ú以lÛÜÝ5Þ之,Q以為0-ß。PA以
記之,àá酈元之â,5‹)*之ÙB。
XYZ[是\]^_`abY,c中2,O以deafghijakhlma
nopqrstuvwOxyz{|d}而~a•€a•‚,ƒ„a說…。†
文sU雲¬水,文ãQy,äåæç,èÒéê蘇軾ë文文ìíìãîïðñ
ò。
蘇軾 《石鐘山記》 óô
“ ” “ 《水經》3 : 彭蠡bð£口õ,有pö石鐘山。酈÷元óøù為, úû下 說
” 臨深潭,微!”ü¢",b水Å山石#Ý,5—ýþ鐘ÿð8響。 ú種ø
,|們常有懷疑。現?拿鐘Ž磬放?水•,即hA–",B™Òh它—ý 說
響8,F$A石頭呢H到了(朝ð)*,才開+ ,ú石山ð舊跡,尋0© ‡
塊石頭?水潭邊,他敲敲石頭,聽聽8<,7邊那塊石頭ð8<模糊厚,
;邊那塊石頭ð8<!"#$,%&敲Ý8<'?ë(,P<)),**才
” ˆˆ‰Š ,‹(以)Œ*•Ž•。•是[‘’說,“”•–疑。/,O聲a.
“ ” —˜™šO,而››[œa.—• 鐘 žŸ,[是¡¢•£¤¥
元IJKLMNO+,,-RS./0到臨W1,,ðXY蘇Z[到]2
“ ” ¦§¨©ª«,“¬‹˜-®,£yO¯°±˜²³´說a .鐘 。µ¶œa
·¸¹º»>¼½¾¿—,xÀ.中ÁºÂèÄÄ,.—00Å",“Æ
y3‹5™4ú種øôð。5到 3M6ð78,,9Å蘇Z:了i0,;到 Ç
<Ï下=。>到有塊?r之@ð–石A?BC,Dtuvwpÿ,ExxFG
HIJ|}5山3~KüðLM,聽À|8B‚y5ƒ,?雲•„„FNü}
“ ” †有Gˆ|?山Œ•邊‰O邊‹ð8<,有| : úAP‘Q& ,“û‚ 說
RST¨1,U-水=3Vy響ƒ了W8,XYXYFG敲鐘Z!之85™
%&,0Ê–為š[,,\\F1œ>,—現山下]A石^石_,™有`
深,微¢ab了^ì_,¬cde,c5 çúfð8響。0c¨到©山之n È ,
ghibª,—現水¬•n有塊W石jk,3=-:l|,û=mü†有è
`^ž,Åì水n# o,—ýpq#r8st!Ru8,ÅvwXYð8 M
“ <#xy,sÆz®pÿ。,{‹ü|蘇Z : }記0~HXYð8<,D 說
ÉqÊaËÌ鐘´Í~a,ÎÏ聲·ÐÑ聲,ÒÓ是ÔÕÖa×鐘´Í~a。
” ¼|™•,們€&
¾í™•‚>到ì•Á聽到{ƒÃ有´,ú-以~H酈÷元>>到ð,–„
Å,#Æ,U他 0™È…}pÿÉ–Ê們ˆ™‡•ˆi0ÍÎ<Ï之下 說 ,
´以不能ØÙÚLt而ÛÜÝÜ,雖,ØÙ•ÞËßpBž,[à是á|不
Ò‰Š#Ø‹開;ð原c€。5°À¡Ùð|,ŒÚl頭敲Ý石頭ð’•;Ž
Þ,Q以為Þ0了••。,>以記下了以3ð經‘,Ac為á’酈÷元ðøô
‘2â“,B”‹)*ðøô•¡Ù了。
蘇軾 《石鐘山記》
–¯=â—˜
蘇軾™1037š1101›,œY•,žŸ¡É,;¢£山|。AüEð文¤¥,(¢ë文¦
–¥之p。他¤°§¨,`才`©,?ª•ì«¬ì-®ìë文¯’=]有è@°±。他ðª•Å
“ ” âãhäåæhçèéê ëìí tîïð木ñ.,cï‚,ò‚也Oóô。是õëö÷øù之
úaûüýþ,ÿû;÷øù齊t詩×;äåæ齊t‹a詞氣勢磅礴,風格豪放,º改
“ ” ®ð²³,Å7¢´µ¶î· 蘇´ ,¸為¹放º®|。
– »¼½˜ 內
本ûY錄•ÅV^察.鐘山*a•£a過程,û中a敘事,議‚皆ŽŒ尋.鐘山Ÿa
“ ” “ ;¾5—,¿ÀÁÂ,v0ý ¾™¿ÀÁ€,5ÂÃ-有´,-% ðdò,ÃÚ á酈元之
” â,5‹)*之Ù ðpá,p‹òÄQÅðįÆÇ。
†û分三»部分,第º段,對.鐘山Ÿ緣Ža‘’釋!–疑。第"段’疑,#過$%
Üœ1Ž†石鐘山ÈEðŠß ¾。É記ÊËÌ。ÍÎÏ0ý•Ð,即¾ís•Ñ有•‚>À Ò ,
•Á聽到{™ÒÓ¼dÂÔ1ÕÃ它ð有´。ÉÖÐËÌ。
–įו˜
《石鐘山記》ð•Ø™Æ2pÿð記ÙÚë文那f,v記Ù,yÛÖÐ,5AvÖÐ,¾Ö
“ —— —— ” ÐÜý記Ê,ÝÛ†以ÖЯ•。¯=以 疑 œ •Ð ÎÞ ßà開á文。á文âãx &
W,'()*,+,º,。本û第º-à./Ù0a說ß,.~1人對y說a–疑,[‘–疑
— B™AÑ有äå,5AÚ鐘磬¯ðßæ為çå。ú{為文ÀðÍqÏ•¯=>Àð©õ8è
— —— “ ” 石žŸs–石«•¬ ¯éê,-5—ý ¼之|™P½B ðëá。?文ÀÝÛ†pìë
á酈元> Ö|,U•âí了,î×|™ÒŠS6ï。5|)*4石6之以CÕ石鐘山0E原 說
“ ” cð¯•,¯=?ÍpÏ{êð Pñ疑之 ,ÍqÏ•fghijkl,4石,¯=|C種
“ ” “ æò’•'A ‹5™4 。5ßFÜœ,0ýŠ#之Û,?ÍÎÏ•,¯=†¨4w文 ‹)
” *之Ù 。á文¾ó5U,¾ô5—,õÊìõÖ,記ÊìöÄìÖÐì÷íøø#4,ùypq,
A為c¾ ãð?¼6ú。 Ò

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->