P. 1
Dokumen Standard Dunia Sains Dan Teknologi SJKC Tahun 3

Dokumen Standard Dunia Sains Dan Teknologi SJKC Tahun 3

|Views: 119|Likes:
出版社:syazalina83

More info:

Published by: syazalina83 on Jul 10, 2012
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN TIGA
2012
DRAF

¦,¸[

¸_,|¦,
lSSR)

|·¸¿¡;

]_].¸+¸
.´;
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Cetakan Pertama 2012
©Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia 2012
Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-
apa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain
cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan , 62604 Putrajaya.
,|¦,¸[ ]_


¸¸ ¯
¸)¦ ¯
¸_)¦ ¯
]_¸¸ 8
¸;¸¸ 9
,_]_];ý¿,],¸¸ 13
,_
,_]; ·ii
,_¸j(¿ ·iii
,, 1
¦,,,|¡; 2
_]¡;: ]_].¸+¸ 2
¸)¦ 2
¸, 2
]_].¸+¸ý,|¦, 3
¸¡]_].¸+¸ 4

¸__¡],, 14
]_¸_, 14
;| 1¯
]_,|¦,ý;; 18
,)]_
]_¸¸

19
±]]_

¸]
¡]

20
21
22
]¿]_
¦¡

23
¦¡]_
¸/¸

24
);(_¸
±¸


.¸]¦_±,
¸-.¸

26

,|¦,¸[ -¦¸¿,¸z
¸_¦¸¿,¸z,|¦, 29
¸)¦ 29
,|)¦ 29
,||¸ 29
,_¿\ 30
¦¸¿,¸z,|¦,,_ 31
{¸__[¦¸¿,¸zý]; 32
¶¸¦¸¿,¸z_,|ý_¡ 33
j¦¸¿,¸z]^_]) 33
j¦¸¿,¸z[¸¸-]) 33
_[¦¸¿,¸z_¸__¡ 34
]^¦¸¿,¸z_¸_,|¦, 36
;| 38
,_¦,]_¸¦, 40
¸_,-]¡¦¸¿,¸z,|¦,.´; 41
¹[¸[¦¸¿,¸z,|¦,?¸[¸¸{¦¸¿,¸z¸ý{_ 49
[¸-´;,|ý¦¸¿,¸z¸_¡;ý{_ ¯¯
)¸-): ¸_¡;: ¦¸¿,¸z[¸_]ý¡;: ]_].¸+¸: ]_ ¯¯
[¸´;,|ý¦¸¿,¸z¸_¡;ý{_ ¯9
)¸): ¸_¡;: ¦¸¿,¸z[¸_]ý¡;]_].¸+¸: ¦¸¿,¸z:_¸_[¡¸ 61
[¸.´;,|ý¦¸¿,¸z¸_¡;ý{_ 63
)¸.): ¸_¡;: ¦¸¿,¸z[¸_]ý¡;]_].¸+¸: ¦¸¿,¸z: |^¸¸ 6¯
)¸·): {¦¸¿,¸z¸_[_|,, laedah Rubrik)ý{_ 69
)¸÷): {¸¸,,laedah Pemerhatian)¸_[_|(ý{_ ¯1
)¸): {,¸;|Pentaksiran Persembahan)¸_[_|(ý{_ ¯2
)¸~): {|,¦;|,Penilaian lormatii)¸_[¸¸Anekdot)ý{_ ¯3
)¸·): )(,((,¸luiz Dan U¦ian)ý{_ ¯4
)¸¡): {¸|,;|,Pentaksiran Portiolio)¸_[_|Rubrik)ý{_ ¯6
)¸¹): ¡¦, Simulasi)ý{_ ¯¯
)¸¹-): {¡¦;|,Pentaksiran Simulasi)_[_|(ý{_Senarai Semak) ¯8DRAF220212
vii
,_];


¸[ý,__¸[J¸·[¸¸[¸)/|¸¡¸ý±;¸;]|¸±,,,¸¸¸-¸¸÷ý
{¸¸:¸÷,_,_ý¶¸¸_),,_|¯¦(¹¸ý¸)[¸¡¡¸±ý([¸¸¸-¸¸
_¸¦]_(.¸ý¸¸{¸,

,.¸¸[¬¬_¸[Jý/|¸_¸¦·¦¸¸,:¯];¸¸[¸)¦

¦/¸
¸_¸,
;]¸,
__,,
[(¸¡


DRAF220212
viii

,_¸j(¿

{_¸[J¸¸j¸-_|;¦ý_J¸¸[¸_¸}_;,)¸¸¸/,_,{¦/
_¸\¸ý¸-¸¸¸-¸{¸¸.¦¸.·¿]±¿,}{¸÷,](,ý/,
¸)¦{_¸¡}j¹¸ý_).(|ý¸¸._¸ý~¸.¸[¸¸,j¸¸¸[¸
/¸¡ý±_¸|¸\(¸__.{¸],_ý(,]¸g|;±¡,


DRAF220212
1

,,

,___¸j,|¦,,lSPl,_¸_,|¦,,lSSR,¸
¦|¸_,|,¸,lBSR,_,_¸j(¿(¸
_ý,

__¸j_¸_¸j)¦

__¸j)¦
¸¸[j_±¸,}ý,¸¸¸¡_¡¸(¸¸_(|ý
_¸¸¸¸¸;¸_|¦,¸,

¸_¸j)¦
_)_±ý,¸j¦¸}_÷,ý¸¸¸¿¸¡¸¸¸.
¦¸.·¿]±¿¸:¸¸¸¸¸_~¸¸¸ý/¦,¸
¸¸,¿¸)¦¸-¸¸}¦ý¸j|,·,),¸:,
¸)_(_¸jý,_(}(±,ý¡},

,|,¦

(-¸¸,|,¦¹[:_±ý_¸,¸{¸¸.¦¸.·¿]
±¿)¡÷,ý¸¸¸,¸¸;j¸¸_¸;ý/_,
,|,¦,¸¸±_)¸¸÷¸¡¸
1. ¸,
2. ¸z.¸¸(,¸¸
3. /¸
4. ]_].¸ý¸(,)
¯. )j]¸j
6. ¡¸¸¸

,|¦,,¦

(-__¸j]¸_¸j,|¦,ý,¦

DRAF220212
2
¦,,,|¡;

__¸j,|_¸_¸j,|:,_¦,(_¸¦,¸,¸¸(
¿±¸_±·¸¸3ý_¸)¦,

,_¦,
)¸j¸_±{_¸]¡)¸,)__¡ý_)¸¸¡¸)
).¸¸(,¸¸ý_j¡j,

_¸¦,
)¸}([-_,_¦,¸:_)_¸~_](¸ý,¡,

,_¦,(_¸¦,/¦|_±¸·_¡ý)).¸¸_,¸¸
¸_)(j¸ý,,|,_:_¸¦,,¸¿ý|,±¡¸¦¸
¡;,¿¸¡;¸¡|·¸-¡;¸|·¸¿¡;(¸;¡;,

_]¡;]_].¸+¸

]_].¸+¸DST)¸,-]¡)_ý]_¿±..¸¡|,
RBT,(¦¸¿,¸zý;,,]_].¸ý)ý¸:_±¿¸,
¸]¹¸¸¸|[(]_].¸ý-¸¸,¸¸_±ý¸¸]¸
}¸¸:_¡]_].¸)).]_¸¸.¸;¸¸.]_¸¸
(¸¸¸,{]_].¸+¸÷ý¸_,¸¸¸_¸_P&P)
¸¸j¸j¸,¦_±¸¸¡¸,-]¡ý]),


¸)¦

]_].¸+¸ý¸)¦¸¸¸:_±¿¸,¸]¹¸¸[(-
¸(¸¸¸¸:_¡]_].¸)).¸¸(,¸¸,¿¸¿¸
¿)¸¸¸ý¸¸j,¸]_¸¸.¸;¸¸.¦¸¦¸¸,¸{
(¦¸¿,¸z¸¸,

¸,

,-]¡]_].¸+¸ý¸¿¸,¸

¿¸,¸]¹¸¸¸_±(]_].¸ý-¸(
¸¸¸¸]¸}¸¸:_¡]_)).¸¸.]
_¸¸(,¸¸,,.¸_±¸{({±,÷¸
[3]_].¸,
¡)))(_¡¸(¸,¸¸_¡|¸¸(j¸
¸¸[¸-.¸:)±j¸¸(¸}ý_±,
|,]_].¸+¸÷¦¸¿,¸zý))(¸
(¸¸]¦|_±|¸j¸¸)¸[{[,|,
},
¡¦]_..¸¡|]¦¸¿,¸z¸ý)):
_¸(¸¸::_±¸}(,]¡ý]_.¦
¸¿,¸z].¸¡|]),

DRAF220212
3
]_

¸_]_,|¦,¸¸¸¸¸:_±¿¸[,ý , ¸ ( ¹ ¸
[((]_].¸ý-¸:_¸{¸¸¸::|[_¡]_))
¸]_¸¸:_,¸¸,,._±¸:{({±,÷¸[3]_
].¸,

.¸¡|Reka Bentuk dan Teknologi)

.¸¡|,|¦,¸¸:_±¡¡))(_¡¸(¸,¸¸¸¡
|:_¸[¸(.¸¸,¸-¸j¸¸_¸}ý_±,

¦¸¿,¸z,Teknologi Maklumat dan lomunikasi,

¦¸¿,¸z,|¦,¸¸¸¡¦¦¸¿,¸zý))]¸(¸
¸:_¦|_±|¸j¸¸)¸[{[¸,|,},]_].¸+¸ý,|¦,

{]_].¸+¸¸¸j[|,|¦,¸),j.¸¡|ý]_
,|¦,:_¦¸¿,¸z,|¦,,¿[¸¦,,,]_]
.¸+¸,|¦,´,

,|¦,¸:¸|{¸_,}[¸¡,:¸3]_].¸+¸ý)¦,

]_,|¦,j:¯ý¸¿

,)]_
±]]_
]¿]_
¦¡]_
);(_¸
.¸]¦_ý±,÷ ¸¡.¸¡|ý,|¦,

¦¸¿,¸z,|¦,¸¸¸¸3:¯ý)¦

_[¦¸¿,¸z_¸¸_¸¸¦_,
¸{_¸[¸,ý¦¸¿,¸z¸,
_[¦¸¿,¸z:]_.¸¸.¸¿(¸[¦¸
_[¦¸¿,¸z:¡)(,_))
_[¦¸¿,¸z¸¶¸)¿(j¸¸_
_[¦¸¿,¸z¸¡¸¸¬_¸/_),
_[¦¸¿,¸z¸±¡¸j¸¸_¸}ý¦¸

DRAF220212
4
¸¡]_].¸+¸

]_].¸+¸ý¸_ý_)¿¸¸ 60 ,|,{¸_ý,{÷¸
41 )4 ¸¸]_].¸¡|¸-¸¸¦¸¿,¸z ,¹:_´
60 ¸¸ý]_].¸+¸ý¸_¸|,¸]_÷}ý_),ù¸
48 ¸(¦¸¿,¸z¸ 12 ¸,¦¸¿,¸z±[{]_].¸
¡|ý¸_÷,]_¸;]ý¸|¸¸,¸¸]_].¸+¸,

{]_].¸+¸÷¸¡¦¸¿,¸z·,_[¸jý¸(¡¸
,¹__]|¸¸(¡¸¸).¸¸|¸,[;_¸ý|\:¸
¸_¸±/¸/¸,¸;¸|¸¸[¸jý±)¸¸¡]_].
¸+¸]¦¸¿,¸z ý¸_¸,_)_±¸¸¸¸_[±),

¸¸-´;ý¦¸¿,¸zý¸(¸¸¸¸{_¸,¸;{´¸
¸¡,¿_¸(¸¸±¸[¦¸¿,¸z¸¸]_¿±,¹_¿
_¸¸¸¯¸¸,_¡¸).¸¸:{¸|)),;÷¿¸:[
¸,|,,¸|,,

{j__¦¸¿,¸zý]_¿±¸_¸¸¸|·¸{¸_÷¸
{¸¸,¸|·¸¸¸¸_:¸¸_[¦¸¿,¸z¸,,¹¸
|¸:|¸_¡±)(¸,¸¸[3]_¸¸]y,¸_,|]
[:_¸¸¸¦ý_[,,,¸|±¸:|¸¸¦_¡±)3]
_¸¸:¸¡¸;¸_,¸|ý{_¹_±{]_¸¸¡¸¸¸
¸]|[¸j±)¡¸ý),¦^¸¡,¸,[J,DRAF220212

lURIlULUM STANDARD SLlOLAl RLNDAl]_,|¦,¸[
DRAF220212

DRAF220212

7

¸¸


_¸[Jý¸j¡¹,_¸j(¿÷))¸ý¸-_|;¦ý_
J,¸[¸_¸}_;,)¸¸¸/_,_,:¸¸-¸{¸¸.¦
¸.·¿]±¿,}{¸÷,](,ý/,¸_]÷_ý]_,
|¦,¡¸¸¸¸[:ý)ý(¡|ý,

]_,|¦,¸,¸.|¸;](·|_;],¸;]]
),¸¸_]_.{÷]__¸÷]_,¸÷]_ý,|)¡¦
ý_;]ý])¸±].)_.]¿_)1]_,

¸_]÷_¸;]ý])¸¸¸¡¦_±¸(ý]_))
]¸¸¸:_±¡j]_,}ý¡_¸¸¸::|[¸;¸,¸
÷]_,¸÷¸;]ý)ý¸[j¸/{]_,}ý÷_¸¸.
¸}_{({±,÷¸¸[]_))¸[;¸¸(¶¸)¿,_
;]ý])¸:_±(]_¸-[;[¡,¿{_±j\_]]
_.¸j¸ý_J¸,l¸¸{._)÷|,¸¸,_ý¸¸¡
¸,¸)¦

¸_]_¦,¸¸ý)¦¸¸:_±¿¸[,ý¸¸(·
¸¸[(-¸(¸{¸¸,::|[_¡]_¸¸(¸;¸¸¸[
±,¦]_¸¸(,¸¸,


¸_)¦

,-]¡]_,¸ý)¦¸:

1. ¸__±ý¦¸·,¸¸|[()]+¸ý-¸,
2. ¡¦{¸__±_¡{¸¡]_¸¸ý¸¸,¸¸|[¦
}¦(¸¸¦ý¸;¸¸,
3. ¡;_±ý¸¸¸¸,
4. [¡]_))(|¸,
¯. j¦}¦.¸¸¦(,¦¦)¸[j¸))(¸¸:|;
;,(¶¸)¿
6. [j_±¡j]_¸¸(¸¸,¸¸¸,|;)¸,,
¯. __±¸¦¸]'¸ý,¸(_¸¦,


DRAF220212
8
]_¸¸
]_,¡[¸(¶¸)¿,{[¸(¶¸)¿ý¸|¸÷¸,¸
y[]_,ý¸;¸¸,¿|¸;¸¸{[[-|]_[¸¸÷
{¸¸{_¸ý,

]_¸¸¸¡]_|,¸¸(¦¸¦¸¸,

]_|,¸¸

]_|,¸¸__±¸¸j_)(¸|[)¸¡;ý)¿¸¸]
j¸¸)¸;j¸ý(¸,

]_|,¸¸¸¡:¯_,:

¸¸ y[¸¸.]¸.º¸(¸¸¸¸;
¸-|_]ý¦_(¦¸,

,¸ ¦|¸¸]),_]ý¸¦,]¯¦
,1:,¸,,;,

,¸(¸[¸) :¡{,¸¡{ý¦,[,¦¸¸¡
¸¸¸¸,

¸] j[:|ý,¸()¸¸3ý¸¡¸
[;,,1:¶[,


[, \,¸(¸¸3ý¸¡¸÷)¡3ý
))¸[,j¸¸±ý¦|,

[¸ j[¸_.+¸.¸(.¸|¸.
¸;,¡_¸¸¸¸|¸[.])
[,

¸[¸)]
_)ý¸¸
:¹¸.,j.|¸.±¸.)(.
_¸(_¸_(_)ý¸¸¸¸¸_
|¸),

¸[¸¡ ¦|)¸¸3ý¸¡¸(j¸ý]
)._[,¸¸[;,¿ý¶[,

¸_¶[, ¶[]¿¸,,_¡j[.·¸|,:
_·¸¸¡¸¸ý__,

¡j¸¸ jj{¡_÷,,¸ý__.,,¸
ý__(,¸¸ý__,

¡¡ ¦|)¸¸_]÷,,¸ý__(,
¸¸ý__[;¡j,

¸¸ |\,¸¡-¸,¸¸¸;j¸ý¡
¡,¿¸,¸¸¡¸¸.,¦.¸[
¸¡([;;,,
DRAF220212
9
¦¸¦¸¸

{]_ý[¸¸÷¸¦¸¦¸¸¸:¦¡_±:
I_)¸[__¡]_[¸(]_,
I_,;·)¸¿j¸ý¦(,[~,
I_);;j¸ý[(([¸,
I_),¸]_[¸,
I__¸·)¸¸]_[¸,

¸;¸¸

¸;¸-|·¿ý¸¸¸|¸,¸¸/|)).¸¸(¸¸;,
_¸¸:¸¶)¿ý_],,_¸j,_ý¸÷-¸)¦¸¸¡
;_±ý¸¸¸¸,¿¸)¦¸:¿¸-¸,¡¸;_¸,,ý
;,,|¸¸,,-¸,¡¸;¸¸ý¸_,¸¸;_¸,ý¸
-,

¸;_¸,¸¸:¿¸_±(|_]j¸ý¸_,¸(¸±ý,
j¸ý,¸·¸:_±j{¸¸[|[ý¸¸¸¸¸¦¸.¶¸
)¿(|¸¸,

¸;¸¸,¸¦},¸;¸¸(¸¸,¸;¸¸[|,-¸j¦
},¸;,,ý/¸j¸¸);,¸|_]¸¸]_¸¸¸(¦
)¸,-¸j¸¸¦¸;¸¸ý/;¡j¹¸ý¸_¸¸,¸:
)±¸}ý,__,¸]¸,

¸;_¡¸-|¸¿¸ý¸¸¸|¸(l~_3_|¸¸,[-
¸¸¸{¸¡¸,}ý¦}]¸¸¦ý¸;¸¸,¸¸_¡¸¸
¡¸;¸|ý¸,)¦,

¦}¦¸¸¸¸

¦}¦¸¸¸¸¸:{,¸¹¯:
}, _,-¸,;¸¡¹¸¸|¸,])
ýj|.;|.¦_(¿±,
,¦¸, ¦|j|.;_.¦_(¿±_¦,
¸¸;-¸|¸,_[ý¸¦,
,;(,¸ ¦|¦[ýj|,;|¸|-¸])
,¸_1:,;,,¸,
|¸,¦j ¦|j¸])(¸,.j|.±¸.
_).|¸,¸)_ý¦_,¸¸¸
1:_,¦j,
¦¸¸¿ ¦|_¸¦¸|j¸ý]),¸,1
:¦¸_,¸¿,
,¦ jj¸ý¸,;,¸|;·_¸¸;
),ý¸¸(¸¸,
)),|¦ý¡j ¸;,_,¸¸#j¯¸÷,j¡¸
¦ý¸¸,¸,,
;, ¦|,¿ý¿¸(j¸ý;|¸(¸
_,[ý~_,,¸[;}],
¸; ¦|¡¡¸(j¸ý]_[_ý;_
[;;,,
DRAF220212
10
¸¸¦¸;¸¸
:¯¸j¸¸¸¦¸;¸¸ý,¸:

¡;¸¶ {¡,÷¡;¡¸ý¸¸,¸¸,

j¸ {¸|¦¸_¯¸¸¸j¸¸ý_]¸
¸¸¸|;¦,¡,ý¸¸,

¸] ¦|¸¸ý,¸,¸¸¸ý¸¡¸¸]
,[;;,¸¦_¶[j¸ý_[,

[, ¦|¸¸ý,¸()¡¡ý¸¡¸[,
j¸)¸¸¸±ý_¦,

|¡ ¦|¸¸,)¸¸3j¸[(ý¸¡¸
|¡,;¦¸,

¸¦)

\[,¸_¸¸j¸ý|\.|¸.¦
¸,¸_,

;,

|-¸¸_ýj,,¦,;,_¸,¸
-¸¸|¸¸¸]:÷_.¸;,_.
¸ý|,(¸;¸,

¡¡ :¦¸¦¸¸(¿¸¦¸¸ý¸¸¸¶
[-_¸¸,_],¿|¸¸¸:¿¸
¸¸1:;¸,


¸¸ (_¸-¸]_,¸_ý|¸¸¸:j
¸],¦}),,¸ý|¸j¸¸¸;
¸¦ýj,¸:¸¸ý,,[¸-¸ý
¸¶,

¸} j¸¸)¸¸}ý,[,|jý1:
,¸,,¡¸:¸_))}(ý)¿,

¸;_¡

¯j¸[_¸;_¡ý¡j

[;¸¸
|_]ý¸¦j,};{-_1:,j
)¸¸¸|¸_¸:¸¦¸¸¸|¸,
¡_,

¦|})¦,¸\_|¸¦,¸[;¸
[¸{:¸¸j¸ý)¦,

¶¸)¿ (¸¡}¦,¯,¸ý¦¸,;¸ý¸
;_¸j¸¸)¸;¶¸,,,

]¸¸ý¸;¸¸(¸;_¡¸¸-¸·¸,¡ý¸
¸¸¸¿,¸¿¸-|[:[;_¦.¸I(,¿}¸ý¸
¸,-¸/¹_¸¸:})(,,,,¸¸¿¸|¡¸¦§)
_¡¦}¦.¸¸¦¸;¸¸:_¸;_¡,¸ 1 ¸¸¸;¸
¸(¸;_¡ý¸)¦¸,
DRAF220212
11
¸ 1: ]_¸;¸¸(¸;_¡¡_


¿¸]_¸_¸_¡¸;¸¸(¸;_¡¸¸[¯jý¸¸

1. ,¸¸;¸¸(¸;_¡,
2. {¸|¡¸¯¸,¸;¸¸(¸;_¡,
3. {¸j¸|¡¸¯¸,¸;¸¸(¸;_¡,
4. {¸|¡¸¯j¸;¸¸(¸;_¡¸[{}ý'¸,
¯. ù,¸|¸¸¸[¸;¸¸(¸;_¡:¸,¸;[¸,

¸|¸\_¸÷ Buku Panduan Penerapan lemahiran Beriikir
dan Strategi Beriikir dalam Penga¦aran dan Pembela¦aran Sains´
,turriculum De·elopment tentre, 1999, ¡)¸¸j¸¸,¸;
¸¸(¸;_¡ý]¡ý¸¡,

¸;¸¸]]_|,¸¸_)ý¸¸

{j¸¸)|;¸¸,_¸,,¶¸)¿ý_¡¸¸,¸
[3]_|,¸¸,¸¸-|·¸ý¸¸¸|¸¸:¡;-¸/
ý¦}¦.¸¸¦.¿¦(j¸¸ý¸¸,,,_¡¿|]_|
,ý¸;¸¸¸,l¡j|¸ý¸¸())j¸:__±[;j
¸ý¸¸

¸_¡_|]_|,¸¸¸¸·¸¦__¡_|j¸ý¸
;¸¸¸¹¯
¸;_¡

[;¸¸
¶¸)¿

¸;¸¸
¦}¦
},
,¦¸¦
,;(,¸
|¸,¦j
¦¸¸¿

)),|¦
ý¡j
;,
¸;
¸¸¦
¡;¸¶

¸]
[,
¡¡
;,

¸_)
¸¸
¸}
¸¿
DRAF220212
12
]_|,¸¸ ¸¸¸¸

¸¸

},.,¦¸¦.j
¸

,¸ },.,¦¸¦.,;,¸

,¸(¸[¸) j¸.,¦¸¦,

¸],¸,, j¸.,¦¸¦.,
¦.¸,,

[, j¸.¸¦),

¸[¸)]_)ý¸¸ j¸.¸_,

¸[¸¡ ,¦¸¦.,¦.[
_,¸.¸;.|¡.;,,
¸_¶[, j¸.¸¸.¸¦).,¦,
¡j¸¸ },.,¦¸¦.j
¸.,¦,


]_|,¸¸ ¸¸¸¸
¡¡ },.j¸.,¦¸
¦.¡;¸¶.¡¡.[
,.;,,

|¸¸

)j¸¸¸¸,

[¸,,¿,

)j¸¸¸¸,


DRAF220212
13
:¸;¸¸(]_¸¸¸¸-ý¸_

,-]¡ý]_,|¦,,¡¸¸{¸;¸¸(]_¸¸
ý¸-¸;¸}ý_¸,¸;¸¸(]_¸¸ý_¡,],¦
));,:¸3[)_¸,_,,., ¸|·¸{¸_÷(_¸¸
ý[¡¸))ý,¦],_]_];ý¿,],¸¸ý;,,


,_]_];ý¿,],¸¸

_¸]_ý,¸¸:[¸j_±,¦,_]_];ý¿,],¸
¸, ¿¸¿,(,¸¸¸¡:¯_,:
()¿ý'¸j-¸_¦¸·,
,¸,,_);¸(;¸|¸ý¸¡,
]¸(lj¡¸,
(¡¸.|/,'¸ý¸¸¸¸[,
¸)3]_)¸(¡¸¸ý¸¶,
_¸,(,¸¦,;ý¸¸±,,
_¸,¿¸¡¸¸ý÷,¿[,
,¸¸_¸¸(l¡¸¡¦ý/,
(]_].¸ý±¡¸(¸¸¸,
(¸ý¸,(¸¸¸,
¡j¦}¦(,¦_]ý¸¸¸¸,
j)'¦(;¸ý¸¸,
|_(lj¸·,
¸¸ý¸¸,
jj¸.j¸¸,
j,[ý¸z,
¸_¸÷,¿,
¸_¸[,
j¿¦(¸¿ý¸;,,,
¡¦(]¸,

¿¸¯j)¸]¡¸,¦,_]_];ý¿,],¸¸

¸¦_¸¶,_]_];ý¿,],¸¸ý,¸(_¸¦,
_]¸,(¿¸,
¸)(¸,,
j]_];],¸¸±,),

{¿¸,|¦,¸¸¦¿_)ý_¸¦,:j_ý,,{¸¸)
¸_,¸({¸_,¸÷¸]_¸¸(,¸¸ý_¸·¸|;¦
¸¡,{¹¸¸__3¸,.[÷ý_¸¸¸|,¸¯])¡¡
_±{¸¡¸¸_¸;·.,[.,¸(j¡¸,

¸¸ý¿\¸¦)]_¸¸(,¸¸ý¸[,¸|{¸){¸¸
-_¸_)ý,¸_¸·__¸¦,¸ý)j,_¸¸¡j¸]
_ý¸¸(,¸¸,

DRAF220212
14
¸,¸¸¿±ý,¦

]_,|¦,¸:1,(ÿ¸_±ý¸,¦¦(,|¸)¸:)
1¸/(|¸(,_ý¸,,¿¸]±)¸,j¸ý¸¿¸¸[
)ý±,(]¸].¸{,,ý¸¸¸¸1,¸,ý¸z,

¸__¡],,

]_,|¦,¸ý¸__¡,¡¸;,ý_¸,,,¸;,ý_
¸,,¸:¦)_±¡)¸¸)),_¡j¸ý¸¸¸¸,¸¸
|[ý¸;,,.)jý¸_,¸·¸¸¸¸_±ý¦}¦(¸
¸¦ý¸;¸¸¸(l¯];_{¿,¸÷ý_¸,,_±¸,
¸)3{_¸)[3ý¸;¸¸(,,¸¸¸(¸¸¿¸ý¹
¿¸,j[¦}¦(¸¸¦ý¸;,,¸¶¸)¿,,.j¸ý
¸_¸|·¸:;,ý,,:_±¡¡))._¡¸¸,¡;]
_¸¸(,¸¸,¸;,ý_¸,,¸¿¸,).¸¦_¸,.
]_..¸]{¸_¸,.¦¸_¸,(¸¡_¸,¸j¸¿¶
]_|¸(]¿,
]_¸_,

¸¸][¸_¸, Pendekatan Inkuiri-Penemuan)

¸¸][¸_¸,¸-|_¸¿¸,¸ý_¸,,,[¸ý¸(
,¸¸_¸¸¡.¸)((¸|¸_[;¡_,¸¸¸[¸ý¸
¸¦_,¸¸_¸,j)±j_¸¸_±(¸{¡__¸¸|¸
(¸¸];ý_¡,¿¸¸¡¸¸¸_±j¡_¸|¸__[;
¡¸ý;,,¿¸¸¸][¸¸¸|j¸¡¸_±¸¶]_ý|
¸,,¸¸¸¸][¸ý¸|¸¸;¸¸(]_¸¸j¸¸,{
¸¸,',¸¡¡ý¸¸¸][¸_¸,¯¸,[_¸¦¸_¦
¸¸¸j¸¸¸ý|¸_];¸:¸¦{¸|,¸,¿¸¸{¡
¸ý¸¸][¸_¸,,

¸¦_¸, , lonstrukti·isme ,

¸¦_¸,¸-|¦¸:_±_¸¸[,[]¸¡¸¸¸j¸¸
ý¡¸¸¶,¸¦_¸,ý¸÷¸¸,±j

¸|¸¸_±ýj)),
_¸¸_±ý¸¸)¡,
¸_±¸|(¸ý¸,(}ý¸,j,_¸¸¸¦¸|[ý
¸,¸_¸¸,¸±¸,
_±j{¸,.,[¸,_¸,(,¸_|;¿¸,

]_..¸({¸_¸, , Pendekatan Sains, Teknologi dan
Masyarakat ,

j¸¸ý¸_j¸¸±¹__±¸|)_ý,[(|[ý[(±
,j¸{-_,j¸¸ý_¸j;¸{¯¦ý_¸,¸¸¹¦¸
_¸,(]_..¸({¸_¸,,¡j]_..¸({¸_¸
,¿±ý¸¿(¸_)¦j)¸{¿¸,|¦,¸,]_..¸
({¸_¸,¸;]_¸_¸¿¸[¸(¡,j¸_]_..¸
DRAF220212
15
({¸ý,¿¸¸¡,_±j-__¸]¸ý_)¸¸[(~
¸{{¸ý±,¸,

¦¸_¸, ,Pendekatan lontekstual,

¦¸_¸,¸-|]_±ý({±,j¸{-_ý_¸,,¿|
_¸,___ý_±¸:¡_[¸ý,,_¸¸¡¹{¸¸][
¸_¸,¸,{¦¸_¸,¸¸)¸¸ý))(({±,j¸I
__,¸)j¸{-_,{¿|¦¸¯¸_±¯|_¸¿,¸(
¸|]]_|¸ý_¸)¸{|[ý±,÷,

¸¡_¸, Pembela¦aran Masteri )
¿¸-|:_))j_±¸¸_¡_¸¦,,)¿¸ý¸¸ý_
¸,,¿|_¸,)¸,ý];¸¹__±__{¸¸¡j¸¸
¸_¸,_±¸,¦||[ý_¸¸¸___¸ý{¸,))]
|¸,¸¸,]^_¸(¸_ý¸|÷,
]_¸_, laedah Penga¦aran dan Pembela¦aran Sains)
]_¸_,¸¸¸¯¦ý¸_,¸¸¸¡¸{¹¸¸,¡,, ¡
,¸_¿¹¸¸_[,_:;ý¸,¸_¸¹¸_¶¸)¿_,
.,|¦,,¸j;;)j;__¸_,¸¸¸¸:¸|[¸{
¸_ý¸|÷¸{|[ý¸¸¸¸±¸;j¸ý¸_,¸()_
±¸¸¸¸)).¸¸_¸¸,¸¸,
¸|¸,¦|,|¦,ý,_¸_±ý¸¸__(¸(¸jý¸
,_¸-¡¸¸_¸¸_,,, ]¸[¸-¸))[¡±())
__¸¸|±¸¸¸_|¸¸,{.¦_¸¸|±¸,¸,_±
_,}ý(¸¸:}(_±ý_¸_\;¯¦ý¸_,,(,
¸, :¯¸.¸_,ý,¸¡j,
¸¸ , Lksperimen ,

¸¸¸_¸]_{[ý-|,,,{|¸¸ý_¡¸_±,[j
¸ý¡¡¸:;¸|¸ý]_|¸(];,¸¡¸¸¸~_3¸
;¸¸.]_|,¸¸(¦¸¦¸¸,

-¸¸|¸¸ý¸¸¹¯

¸¸)¿
¡¸¡¡
¡|¸¸
- ¡j¸¸
- _¸¸¸[}(¦¡
- _¸¸¸ý¸¸
- _¸¸¸¸|ý,,
- _¸,¦¸|ý,,
¸¡¸¸
¸¸¸|

,¦¸|
¶[¸|
|;,
|]_
DRAF220212
16
{,|¦,¸¸¸|]¸¡¸_±I_)¸¡j¸¸¸¸
±¸:_±¡||[)¸|ý¸¸¸¹:|[;;)_¯|\¸
¡;¹[¸¡¸¹[¸¸¸|(,¦¸¡¸:_¹[±¸j¸ý
¸¸;_,._,¸¸:__,:;_ý,,¸¡,

¡, Perbincangan )

¡,¸::_±¦|¸,¸(|¡)(¸¸¸¸ý,,¸¸¡,
¡,¸{,¸_]¸¡¸¹¸¸._¿¹¸.¸¸_¶[¸
|¸¡¦¸¸[,¸;ý¸,¸¶¸)¿_,

¡¦ Simulasi )

¡¦¸-|¦|¸,¦¸|,ý,¸¸¦¦¡¸|,¸|,_,
j[¡_,:¡¸|,¸{¸_±¦|[¸¸¦¦ý¦¸÷|,
¸-¸j¸¡¸,,_;,¸_,_¿;,_±|,_¸¸¸¸
_¸|¸ý¿;¸,l¸¶[¸_ý¸|,±_¡_,[(¸¸
¸[¸¦(¸-|ý]),¸,¦¸¸)ý¸¸__±jj¸ý
]),¦¸¸¦)¸\÷¸¶j¸_¸ý|¸(¸¿,

_¿¹¸ Pro¦ek )
_¿¹¸¸-|¿{¸-¸,-;ý_±¸¦¸¡ý_¸,¸¸
:¸3¸-¸_¸)¦,-¸_¿¹¸¸¸,¸¦)_,¸¸
,,_±·¸_¸:[.,,¸¶¸)¿¸¸]¡|_¸_¿¹
¸,_¿¹¸ý,_¸:¿¸]_.¡_.¸],¸||,±
¸,
_¸,j[;¸ý¸, , Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik
dar¦ah ,

_¸]_,¯];_]{_,¸(¸¸:|_¸_]¡±±];
{¹¸]{.¦],.]_÷·.¹¸¦¸.,;צ¡(.)
_,_¸¿¸),j_]_ý_¸¸j¸¸¸¸¸¸(¸j¸
_,¸¸¸3¸¦ý_¸¸_¸)jý_¸,¸·¸,¸¸·_
\,_¸¸¦,{_¸ý¸|÷¸_±j,ù[¸,|,¸,{
_¸]¸¡¡,_|¸¸;,

_¸¹¸ , la¦ian Masa Depan ,

_±j[¦}¦(¸¸¦¸;¸[¡\_±_¸,.¸_,],
__),:_±¸÷·,¸¸[_,[¸zý¸¸,¸¸¸¿¸
¿,,,¦,DRAF220212
17
¶¸¹¿ , Penyelasaian Masalah ,
{¶¸¹¿ý¸_,¯¸_±¸,,)_]:|;¸¸¸,¸¸
¸[j¸ý)¦,.¸_,¸:¸[¡¦.¡,(¸¡¸¸ý,
¸¸¸¡,-¸(¸¸¶¸¹¿__:¯)¸¸¸:

¸¸(¸¶¹¿
¡¸¹¿
_¸¸¦ý¶¸,¸
¸¡¶¸,,
;|,_

]¸ý¸[ , Penggunaan Teknologi ,

]¸¸-¸j¸|,]__¸ý¸¸,±¸{.¸¸{.±).
,,]).,|])(¿¸±)¸}¸_¸_¸}¸j¸(j
¸,¿¸±)j[¸;,¸,¦¸¸¸::_±¸_§_¡]_
(¸¹ý|¸¸¿{¸:¿¸,|][,,,,,±¸,


;|

{,_÷¸;|¸:¸|)¸_±{_¸ý_¡(¿¶|¸,
._¸¡¸¦)¸|¡;¸_,,;|ý,_¸¡_:¸|¦|
¦¸¸¡|¦¯¸ý¸_,¸¸:¡¸_±ý_¡(¿¶¸¸,


{,_¸¸:¸¡ý)|;|,,¸

¸¸ .,,¸[_;|¸/ý]_¸¸¸(]_ý¸¸],
¸¸,.,,¸;|_±{¸¡,¸ý¸|¸(¯¸¸
,ý ;_,

,[ ¸|¸[¸[,+¸ý|,¸¸¡,[,¸[ý,[,¸
j[¸¸¿,¸¸¿,+[;¸¸[+¸\(ý|,,

+¸]¸
+¸]¸(;|_±ý¡,¸¸.¡¦·(_±()_¸
ý))|,(_¸ý¡¸,

,¸ ,¸¸}(__±{_¸÷(_|¿±ý_¡¸¸([ý
]_,{]_÷¸)).¸¸.]_¸¸(,¸¸¸¸,
[ý¿±,

¸¡¡¸ ¸¡¡¸¸_±¸/,;_[~ý¸¦,¸¡¡¸ý{
_¸j[¸|,(¸¸¸¡,

¸¸ ¸¸¸±¸;_±(¸]_¦¸,ý¸¸,
DRAF220212
18
]_,|¦,ý;;

\-´;±÷÷ý]_,|¦,¸¦|¸¸¿(¸_ý¸)¡
¸,)]_.±¬]_.]¿]_.¦¡]_.);]_¸(]
¸]¦_ý±,,¸¸¹.¸[´ý¸_¯-¸,¸)jý¸
¿,

,)]_.±¬]_.]¿]_.¦¡]_.);]_¸(]¸
]¦_ý±,{¸¿¸,_¦,(_¸¦,¸;¸ý,,_¦,
¸¸-¸,¸¸_¸¦,¸,¦|¡¸ý_¸_)(¦¸ý,,
_¦,¸÷}ý,)(¦¸_)ý¿¸;¦,,_¦,ý¡j¸
,,_ý|¡¡j.))¿±.]_¸¸.¸;¸¸.]_¸¸
(¸¸,¸¸¸:¡,[)ý_¸¦,,

_¸¦,¸¸::¸¸ý÷}|,¸,¸ý_¸)¦,_¸¦,
¸¡_¸_].]_¸¸_¸;¸¸:_¸_±¸,]_¸_|
[_¡]_|¸,¿{_¸¦,¸|,\,¸3¸_ý¿¸¸¸
¦¸'¸±¸:ù,_±_¸ý,_(,¸_¸¦,ý¸,,,
_¦,¸ý¦¸_)_{,)_)ý_¸¸',¸)j,_¦,
ý¦¸_){{,)_)_],

¸_¸|¸,¸¸}(;,¦ý¸__¸¦,¸3¸¸]·¸ý
_¸)¦,¸|¸¸{¡)j,_¦,,ý_¸¦,_¡|¸_
,¸,,_¦,ý¦¸_)¸)¦ý]^,)_)÷,¸_,¸
¸:¸¿)¸:¸3¸¸,_¦,¸,¸_¸,_¸¦_¸¸ù
,_±ý_¸¸¸(,¦,¸)¸|[_\¸¸j¸ý¸_,¸
:¸j_±_]¸¸¸¸_±ý,¦.;,.¸}(¸¸ý¸;
¸¸¸,¿¸]¸j¸)¸3,_¦,ý¸_ ]._;¸(,|
±¸,_J.¸¸(¸}¿±:ù,},,¡,ý¸¸¸([j
¸¸_¸,(j¸¸^,ý/_,

]_].¸¸,_,-]¡ý_±:¸¦]_,¸¸{,-]¡
¸¡.)ý¸¸[].¸,RBT,(¿,.¸,TMl,]^_]_,|
¦,,,]._;¸±¦_,¸¸¸[ TMl ¡;¸_¸|[¸
¸j¸_±[{_¸¸[TMl,

DRAF220212
19
,)]_

,_¦,


_¸¦,

1. ]_¸¸
1.1

¸¶j¸]_|,¸¸ý))1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.¯
1.1.6
1.1.¯
_±¸¸

¸¸

,¸(¸[¸)
[,
¸]
,¿
:,¸.¸,(¿,.¸.÷_,+¸|¸¸;_1:¡j
1.2 ¸¶¦¸¦¸¸1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.¯
_±¸¸¡¶

I_)¸[]¸¿]_[}(¦¡ý,,
I_]¸¸)¡¸¦(ý,,
,_),;¦(.]_[}(¦¡ý,,
:I_ý,,,¿]_[}ý,,
I_]¸¸)¡¸]_[}(¦¡ý,,
DRAF220212
20
±]]_

,_¦,


_¸¦,

2. /¸
2.1¸¶/¸ý¡¡
_±¸¸

2.1.1 ¸¸¡¡ý|¸)¡¸±¡¸´¡,
2.1.2 j¸¡¡ý|¸_¸|¸,
2.1.3 ¦·+!¬!²+!²º,±.|¹¡+{·
2.1.4 |¹²¨º²|.¹"¦.¨¦.+'¹.'(+¨".
2.1.¯ :,;.¦¸¿,¸z.÷_,+¸¡j¸¸;_,

2.2
,}¡¡ý¸, _±¸¸

2.2.1 }(¡¡ý¸¸{({±,÷ý¸,,
¡¸,}
,},}


DRAF220212
21

,_¦,


_¸¦,

3. ¸]
3.1


¸¶¸]ýj|3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
_±¸¸

_,¸]ýj|
;¡j|j;_.j¸¸.j_¸.j,}
¸)ý¦¹j|.j¸¸.j_¸.j¡.j¸.j)
¸¸,,,±.±±
[¸)/¸.{)./{[[
¦|)¸{ýj||¸]1:}¸
_,)¸{ý¸-÷¸]j|,
:,¸.¦¸¿,¸z.÷_,+¸¡j¸¸;_,
3.2 ¸¶¸]ý¡¡

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
_±¸¸

¡;¸]ý¸¸¸¡;¸.¿¸._¸
j;¸.¿¸._¸¸]ý¡¡]¸)¸ý¸]1:j¸,
[,¹_)j¸];j-|¸¸¸¡ý]_,
:,¸.¦¸¿,¸z.÷_,+¸¡j¸¸;_,

DRAF220212
22

,_¦,


_¸¦,

4. ¡]
4.1 ¸¶¡]ýj|4.1.14.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.¯


_±¸¸

_,¡]ýj|
º_º¡ý|¸
¸¸¸.¡¸
_¸;__.¯;__
_/__.;__
¦¸¦.¸¦
±(ý'¸{/¸.{{).{{)(/¸
¸¸,,|_.{_.º_.|_.¸_.)¯_
¦|)¸{ýj||¡]1:}¸
_¸)¸¸¡]ýj|,
¡j¡](/¸ý_¸¦,
:,¸.¸,(¿,.¸.÷_,+¸|¸¸;_1:¡j,DRAF220212
23
]¿]_

,_¦,


_¸¦,

¯. ¦¡
¯.1
,¦j¸¦¡¿¸ý))

¯.1.1

¯.1.2
¯.1.3
¯.1.4
¯.1.¯
¯.1.6
¯.1.¯
_±¸¸

_,¦¡ý|¸-_|¦¡.#,|¦¡._(|¦¡.U |¦¡.´
¸|¦¡_'|¦¡
¸¡¸¸:|¡_|])(¦¡ý¿¸
¦|])(¦¡ý¿¸1:}¸
¡;¡jý]~¸¦¦¦¡
¹|7)´¹º´);´`~,++!´)º´/.
}(¦|ý¸j(¦)¸¡,¸,[;;,
:,¸.¸,(¿,.¸.÷_,+¸|¸¸;_1:¡j,

¯.2 ¦|¦¡ý¸[¸¸]~¯.2.1
¯.2.2
¯.2.3
_±¸¸

¦|¦¡{±,ý[¸¸;{_
¦|¦¡ý¸[¸¸]~
:,¸.¸,(¿,.¸.÷_,+¸|¸¸;_1:¡j,DRAF220212
24
¦¡]_

,_¦,


_¸¦,

6. ¸/¸
6.1


,¦¦¡¸/¸ý))

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.¯
6.1.6
_±¸¸

¿¸,¸_,¸:¸/(¯¸/ý]),
¿¸,¸_,¸:¸/(¯¸/ý¦¡,
¸¡,¸:j¸:¸/ý¦¡(¯¸/ý¦¡}¸
¿¸¹¸¦,¦j¦¡ý¸/¸¸
¡¶¸:¸/ý¦¡(¯¸/ý¦¡{±,÷ý[¸
:,¸.¸,(¿,.¸.÷_,+¸|¸¸;_1:¡j,

6.2 ¦|¸/¸¸¸])

6.2.1
6.2.2

_±¸¸

j[¸:¸/ý¦¡(¯¸/ý¦¡¸¸])
:,¸.¸,(¿,.¸.÷_,+¸|¸¸;_1:¡j,
DRAF220212
25

,_¦,


_¸¦,

¯. ±¸
¯.1
,¦±¸ý,,¯.1.1
¯.1.2
¯.1.3
¯.1.4

_±¸¸

¿¸¹¸_,)|±¸¹¸±.¸±(_±),ý,,
¿¸¹¸¦|±¸ý¸/¦¦,¦j±¸ý|¸
¦|¹¸;_|¡¸,|¡¦/ý±¸
:,¸.¸,(¿,.¸.÷_,+¸|¸¸;_1:¡j,DRAF220212
26
.¸]¦_±,

,_¦,


_¸¦,

8. ¸-.¸
8.1
¦|,¸{||¸ý¡j÷;¸((_
{|)¦[ý¡_;[8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.¯
8.1.6
8.1.¯
8.1.8
8.1.9
8.1.10
_±¸¸

¡¸;¸¿[
]¡,¿¶¡j÷
_,¡j÷_[ý;¸¡_¿[
_,;¸¡_¿[ýy[¸¸
¦|¸j¸}ý¡j_[¡¸¸ùù¸ý;[
¦|¸j¸}ý¡j_[¸¸¸ùù¸ý;[
j[¸(¸|,;¸ùù¸,_
:+¸,,¡¶);¸ý¡_
¦,(;);¸ý¡_
j)(;ý;¸¿[¡¸_]¹


¦¸¿,¸z
,|¦,¸[DRAF220212

29
¸_¦¸¿,¸z,|¦,

¸_¦¸¿,¸z,|¦,¸_±_¡¦¸¿,¸z)).
¸¸(,¸¸ý}),¡,¸±¸¸[¡,¸()¸|¸¸-¸
:]¸[¸|)ý_¸'¸ý¡,¸:_±¸,)j[¦¸¿,
¸zý¸,¸¸¡],|,_j¸ý,¸,

¸)¦

¸_¦¸¿,¸z,|¦,ý¸)¦{_:¸_±\-´;
3´;j¦_¸¦¸¿,¸zý¸-¸__±¸_¸_¡¦¸
¿,¸z¸,¸|_±(¦¸¿,¸zý¸¸¸¦_:_±_¸
_¸¦¸¿,¸zý)¸,

,|)¦

;¸¸_,|]¸_±¸¸
1 _[¦¸¿,¸z_¸¸_¸¸¦_,
2 ¸{_¸[¸,ý¦¸¿,¸z¸,,
3 _[¦¸¿,¸z:]_.¸¸.¸¿(¸[¦¸,
4 _[¦¸¿,¸z:¡)(,_)),
¯ _[¦¸¿,¸z¸¶¸)¿(j¸¸_,
6 _[¦¸¿,¸z¸¡¸¸¬_¸/_),
¯ _[¦¸¿,¸z¸±¡¸j¸¸_}¡ý¦¸,


,||¸

¦¸¿,¸z¸,¸±)¸¸]¿,¸z,_±¸¿¸_¸__
¡¦¸¿,¸z¸¸¿±_¦¸__[±).¿,¡¸(][¸
[|,¸:¸_¸)¡).¸¿.¡¡.[¦.{¸.¦¸()
]¦¸,

,.¸¸_¦¸¿,¸z,|¦,(__[¸][¸[(¸
))),,-]¡- .(.´;)¸¸,¡],¸_¸,¿
¸]¸|_];,:¸3_¸¦¸¿,¸zý)ý¸(,]¡
·.÷(´;);{___¸¦¸¿,¸z,


DRAF220212

30
,_¿\

¸_¦¸¿,¸z,|:¡;ý,,¸¡¸,_,ù,·¸¡;
¦,)¹¯


¡; ¡j
¸{(y[¦¸¿,¸z
¸,
¸{(y[¸,ý¦¸¿,¸z
¸,
¦¸¿,¸z:¸¡¸¿

_[¦¸¿,¸z¸¸_.¸
¸.¸¡._[(,_¸¡
¦¸¿,¸z:¡¸±)
¸(_¸±_

_[¦¸¿,¸z¸¶¸)¿(
[;¸¸:¡¸±)¸(_¸
_[¦¸¿,¸z:(¸
¸(}¡
¸¸(}¡)_[¦¸¿,¸z
¸¸(¸¸(¸¡


¿¸¡;¸¦|¸\,ý)¦¸¸¸¸±;¸,_¦,(_¸¦
,,¦_¸¦¸¿,¸z,|¦,,_)).¸¸(,¸¸ý]
,,

))

))¸¡:¯__
1. |¸.,|(¦¸¿,¸z_[,|,
2. |;¦ý[¸_;¸:¦¸¿,¸z¸¸ý[~,

¸¸

_¡¦¸¿,¸z]¸[ý))¸j¸;;:¯¸¸
1. ¿,¸¸¸¸¡¦¸,__¦¸¸¸)[¸;¸,
2. )¿¶¸¸¸¸¸¡,¦.¸¸(¿¸ ,
3. ¸|_[¡¸¸,

,¸¸

¸_±¸¸]{./¡(j¡¦)¸¿±_¦¸¸,(¸;±_
¸¸¦__(¸;,[(¸¸[ý¸z,DRAF220212

31
¦¸¿,¸z,|¦,,_

¸_¦¸¿,¸z,|¦,,¸,_¦,(_¸¦,[¸¦
,,,_¦,¸j~_¸¸¡¦)j;¦¸¿,¸zý¸_,
_¸(_¸¦,;¦;;).}))¡j-´;3´;_±¸
_¡ý¦¸¿,¸z¸¸]¸º,¸,

1.0 _[¦¸¿,¸z_¸¸_¸¸¦_

_±j¸¸
1.1 ;|_[¦¸¿,¸zý¸¸¦_,
1.2 ¸,¹[_[¦¸¿¦¸z[;¸{,¯;,ý¸¸,
1.3 ¸¡¸¸{_[¦¸¿,¸zý¡¸¸¸[,

2.0 ¸{_¸[¸,ý¦¸¿,¸z¸,

_±j¸¸:
2.1 ¸¸_[¦¸¿,¸z.}ý¸¸,
2.2 _[_|¦¸¿,¸z¸,ý|¸,
2.3 ,¦_|¸,ý.}]¸,:,¸j¸ý[¸,¡
} ,
2.4 ¸{¸,ý¸,,
2.¯ ¸;¸,ý¦¸¿,¸z¸,:¡,¸_ý,_,3.0 _[¦¸¿,¸z:]_.¸¸.¸¿(¸[¦¸

_±j¸¸
3.1 _,[__,¸¸,ý],,
3.2 ¸¸),ý¦¸,
3.3 ;|(¸{¸,ý¦¸,
3.4 ¸¶.,¦.¸[_[¸)¸{ý¦¸,

4.0 _[¦¸¿,¸z:¡)(,_))

_±j¸¸
4.1 _[¦¸¿,¸z_,,¡)]¸/-¸j¸ý¦¸]
_J)),
4.2 ;|,¸,ý¸¸¦]¸¸¦,
4.3 _[¦¸¿,¸z]¦),,,__,[:¸[(|_
¸ý¸_,
4.4 _[¦¸¿,¸zj[]±¡)¡)ý)),


¯.0 _[¦¸¿,¸z¸¶¸)¿(j¸¸_

_±j¸¸
¯.1 ¸[¶¸)¿,¸ý¸¸¸,_,(,¦)¿.,¸_
¡.¸{¸,ý_¡.¸,_¡,;|,¸,

DRAF220212

32
¯.2 ¸[¶¸)¿,¸:[¸¦¸¸,¿¸¦¸¿,¸z±
¡j¸¸_,
¯.3 ¸j¶¸)¿,¸ý|,]j¸¸_¸_¡j¶¸,¸
,¸(_¡,
¯.4 ¸,)j¡¡¿¸ý¶¸)¿,¸|,]¶¸,¸¸:
¦(]_¸,

6.0 _[¦¸¿,¸z¸¡¸¸¬_¸/_)

_±j¸¸
6.1 _[¦¸¿,¸z.}¸¸[;j¸_j¸¸ý_¸(
[J,
6.2 _[¦¸¿,¸z]¦).__,¸|/,[:¡¸±
)¬,
6.3 _[¦¸¿,¸z)1_¸{¸,¸,¸_¸j¯¸
-,

¯.0 _[¦¸¿,¸z¸±¡¸j¸¸_¸}ý¦¸

_±j¸¸
¯.1 _[¦¸¿,¸z¸:}¡_]jý,,±¡(¸ý¸
,,
¯.2 j¸_¡:±¡¸}ý¸,()),
¯.3 j[]¸l,_¹¸ý±_[~,
¯.4 j[¸}ý¦¸¿,¸z,Lmerging Technology,±¡(
¸ý¸,_¦¸,
{¸__[¦¸¿,¸zý];

{¸__[¦¸¿,¸zj)_];,-._±¸[¸_¡
¦¸¿,¸zý¸(¸¸:¦[¸)¡¸]][¸,.j¸,
¸(¸¸¸_±{_¸ý¸|÷j¸¸[,;,¦¸¿,¸z,
¸¸¸[)¦¸_±·¸,¸¸¸,hands-on,¦¸¿,¸z_¿¸
¸_,_¸_¡j¸¦¸¿,¸zý¸¸,

({¸_¸[¦¸¿,¸zý,,,

_¸¦¸¿,¸z
_[¦¸¿,¸z_¸
¿¸¦¸¿,¸z_¸
¸¸¦_
]{¸)¿
DRAF220212

33
()¸¸ý¸{¸_¸[¦¸¿,¸zý.|,,,

¦¸¿,¸zý_¸
¦¸¿,¸zý_¸,¸_±_¡¸[±)¸)¡¸]][
),ý))(¸¸,¦_¸_±·¸,¸¸¸,hands-on,¦[
¸)¡¸¸¹±)¸¸.j){.(|[.¸¸|{]¸¸
¸¦{_¸¸[,]._;¸_±±j,¸¸¸¸[][¸
¹¸_¸¿.j(.,¸¸¦.¸|¡¡(|,¸_,

_[¦¸¿,¸z_¸
_[¦¸¿,¸z_¸¸º(_±j|¦¸¿,¸z¸[_
¸.},¿¸_[¦¸¿,¸z¸_¸¸|j¸¸¡¸±¸
j¸¸¦_±¸)_±¸{¸¸}¸¸,

¿¸¦¸¿,¸z_¸
¿¸¦¸¿,¸z_¸¸)¸_±_[¦¸¿,¸z¸¦[
¸¸.,j,_±_,[:¡)¦¸])),¸|,_±;
¸\,j,¯((),,;ý_¸¸¡:[¸¸¦,_¸[
¸,

¿.|,,¯¸|||,¸±],¸,¸¸,¯,¦¸¿,¸z
]^¸|]),[¸¸-])¸¸;¸j¸ù,,,¹¸¸_±
_¸¦¸¿,¸zý¦_¸±_¸¹[_[¦¸¿,¸z_¸¸
,¸¿¸¦¸¿,¸z_¸_[¸¸,,j,:¡)¸,¸¸]
¸¯(¸¡¸¸[J¸1,;ý¦¸,

¶¸¦¸¿,¸z_,|ý_¡

¸¸¶¸¦¸¿,¸z_,|÷¸¸_¡¸]^¸|])_[¸
¸-]),{¸_,-]¡¸¦¸¿,¸z{]^_]_].¸
+¸ý¸¿÷¸¸(¸{,]¡¸¦¸¿,¸z;¸[¸¸-
]),
j¦¸¿,¸z]^_])

j¦¸¿,¸z]^_¸|])÷¸¸:¸|¦|,¿,_j¸
)¸[±)¸)¡¸]][,_±;¸¿¸¸[__¡¦¸¿,
¸z¸¡))),¸,[J¸±¸:|[{¿)ý¸¸¯|,¸
j)) ,

j¦¸¿,¸z[¸¸-])

{,¸]¡¸¦¸¿,¸z¸-]¸_±)¸¸.¸¿).|
,¸_.¸|¡¡.(j,(,j,¸,_))(¦¸¿,¸z
¸¸¸[_¡ý]),{¿¸]¡[¸__±ý¦¸¿,¸z·
¸¸,|[ý¸¸]¿(¸¸,.|[¸.])ý,,¸

-) _¸¦¸¿,¸z
) _[¦¸¿,¸z_¸
.) ¿¸¦¸¿,¸z_¸DRAF220212

34
,ù_¦¸¿,¸z])ý_)¸-¸¸)¹,|,.])(
¡|]¸z])Reka Bentuk dan Teknologi ,RBT,)¸¸¸_,

¸)¡¸]][

¡¦__]ý¸)¡¸]][¹¯:
-. ±)¸,ý¸)¡¸
¦)¸
±)¸|[)
±)_±[)
(|[
j){
¸¸|{]¸¸¸¦{
__,()]¸

. ¦¸|_[ý¸)¡¸
_¡±)
¸¸[

.. ][
¦[¸¸¸¹¸¸.Linux (Mac,
¸[][¸¹¸];¸][(StarOiiice,
¸[¸][¸¹¸¿)]¸¸,Vindows Media Player,.¸¸
|¸,Sound Recorder,(|,{,talculator,,


·. ,,)¸
SchoolNet ,,)¸¸lPM,

_])_[ý][·¸¸I¡][,¦_¸_]±{¸)¯(j
¸,|ý¸_][,¸|¸,¦|¸)¡¸(][¡_¸_,
_,

_[¦¸¿,¸z_¸__¡

{¸_¸|÷¸¸¸¦¸(],¦¸¿,¸z,_[¦¸¿,¸
z¸:¸[,|¦,¸_¡,¦¸¿,¸zý¸[j)_¸¸¸
|]_±ý¸}¸¸¸:¸_¸¡¸j¸,

_¸¦¸¿,¸z._[¦¸¿,¸z_¸(¿¸¦¸¿,¸z
_¸·¸],{¸__¡÷,¸_±_¡¦¸¿,¸zý¸(¸
¸_¸±I¸¸|¸¡],¸_ý¸[_{,¸|¸¿¸[J,
,¸{¹j[¸})¸]^¦¸¿,¸z,{j[¸}ý¸|
÷¸_±¸_¸|^¸¦.÷_]|,,_,
DRAF220212

35
¸__¡¸;

{_¸ý¸|÷¸¸|¸:j¸¸ý_¡¸¡¸¿¸_,¸|¸
_¸:¯ý¸__¡¸;


- ¡¸_¸ ,Pembela¦aran lendiri,
¡¸_¸j:¯·¸,,¸)¡¸¡¸¸¸,Seli-Directed,.¡
¸¸¸_¸,Seli-Paced,.¡¸¸¦,Seli-Accessed, (¡¸;|
,Seli-Assessed, ,¡¸_¸(___±ý_¸, j¸¦¸¿,
¸z¸.¸_|¸¸¡,¦_§¸¸,{¹¿¸_[,|]
[¸¡¸¸¸¸:_±¦|_¡ý¸¸ù,¡;,|(¡¸_
¸¸,¡¸;|)[;ý(¸,._¡jj)_[(_±(_
¸ý¸[¸.),¸¦·,__±¸]{¦_:¸[,|¦
,,


¸;,[, ,lolaboratii,
,[¸)ý_¸,,,__±)ý,[:_,¸_±{¸;¸
[¸¸¸,{¦¸¿,¸z¸¸|¸:|[¸¸_¸_,ý_
±¸;¸¸¡._¸,,_±¸:_[±_¹[¸(|¸¸¸
¡_,¸][:±¸|[ý[~,)jý;¸j¸|(,,)
±¡)).¸¸.¸¸(-_¶¸)¿,. _¿¹¸,,Pembela¦aran Berasaskan Pro¦ek,
_¿¹¸,¸-¸j__¡¦ý¸¸,¸¡;,.,¸_¸,
j¦(ý_).]^_|)),;.:_±¸÷·_j¸¸¸
±,÷ý,¸,_¿¹¸ý¸¸¸j[,ý[J.¸¡,¡
_¸:(jj¸)¦,{,¸[Jý¸|÷¸_±j¸¸_¸
_[¦¸¿,¸z¸_±±¸¸_[¦¸¿,¸z;¸,¹¸
[J,


· ¸¸][¸_¸,,Inkuiri-Penerokaan,
¸¸][¸_¸,¸-|_¸¿¸,¸ý_¸,,,[¸ý¸
(,¸¸_¸¸¡.¸)((¸|¸_[;¡_,¸¸¸[¸
ý¸¸¦_,¸¸_¸,j)±j_¸¸_±(¸{¡__¸
¸|¸(¸¸];ý_¡,¿¸¸¡¸¸¸_±j¡_¸|¸
__[;¡¸ý;,,¿¸¸¸][¸¸¸|j¸¡¸_±¸
¶]_ý|¸,,¸¸¸¸][¸ý¸|¸¸;¸¸(]_¸
¸j¸¸,{¸¸,',¸¡¡ý¸¸¸][¸_¸,¯¸,
[_¸¦¸_¦¸¸¸j¸¸¸ý|¸_];¸:¸¦{¸|
,¸,¿¸¸{¡¸ý¸¸][¸_¸,,

¸_±_[,|][¸¸[,¸¡¸¹.,¸.¯¸¸,¸¡
ý¸¸_¸[¸]¸¸,¡_[¦¸¿,¸z¸,¸(¸[]
[ý_[¸_±¿¸¡¦ý,,¸¸¸,)._¸(¹¸¸|
¸_,]._;¸¿¸¸)¸¸][3D Modeling)¸_±
¸:¡j(¸¿¸|¸;_[}¡ý¸_,

DRAF220212

36
÷ ¶¸¹¿, ,Penyelesaian Masalah,
¶¸¹¿,¸-|¦|_¸)¿(_±¸¸[|[¡¸ý¸¸
¶¸)¿ý_¸,,,¿¸,,¸¸:¸;,[,,¸¸¡,
:_±¸÷·,_±·¸¸¸¹¿._¸¸¦ý¶¸,¸.¸
¡¶¸,,(;|,_,{¦¸¿,¸z,}¸¡¸¿¸,,
j¸¸3_±¶¸)¿([;;,, {¹_±¸¸¸,|
^¸}ý[J¸'¸¸)¸[ý¸}¸{±)¸¸¸¸¶¸¿
¸)¿¸_±·¸(¦_¡,:_¸¶¸,¸,¸|[¸|¸
¸¸{_±¶¸)¿ý{¸¸|÷__j¸,

¸¡_¸, ,Pembela¦aran Masteri,
¿¸-|:_))j_±¸¸_¡_¸¦,,)¿¸ý¸¸ý
_¸,,¿|_¸,)¸,ý];¸¹__±__{¸¸¡j
¸¸¸_¸,_±¸,¦||[ý_¸¸¸___¸ý{¸,
¦¸¿,¸zý¸,¸¹(¸÷[.¸}]¸.,|][.
±)¸j,_({¡¸;¸ý,,¸¡¸¸()_±_¡j¸
ý))(¸¸,

~ ¸¦¦_¸, ,lonstrukti·isme,
¸¦¦_¸,¸-|_±¦|{¸_÷)¡3ý)).¸¸.
¸¸¦_(,¸¸¡¸¸¸}ý)),|¸,¿¸¸¦¦_
¸¸_±¸¡¸j¸¸(¸}¸¸,_±_[¦¸¿,¸z:
)¡¸¡.,¸()),· ;¸_¸,,Pembela¦aran Penerokaan,
;¸_¸__±¸¸¦|]jý,¸¸¸¡}ý)),|¸,
{{¿¸ý_],¸_±¸(|)_¸(¡)¸¡:¸3|[
ý_¸)¦,j¸_.¸¦¸¿,¸z¸¸j¸ý¸[;¸_
¸|¸ý.}¸¸¸¸|¸)¡)¸¡())::_±{¶¸
¹¿._¸¹¸(¡¦ý_¸÷¸,¦(¸¿),¸ý¸¡,

]^¦¸¿,¸z_¸_,|¦,

¸_,|¦,,¸¸±_)¸¸÷¸¡¸
1. ¸,
2. ¸z.¸¸(,¸¸
3. /¸
4. ]_].¸ý¸(,)
¯. )j]¸j
6. ¡¸¸¸

¿¸);ý|\¸¦¸¿,¸zj¸]^:±_),¸(-
¸¸¸,_)ý¸__¡¸¸(¸¸z.¸¸(,¸¸_) .
/¸_]_].¸ý¸(,)_)()j]¸j_)ý¸__
¡¸(¸(.;¸¡¸¸¸_)(/¸_)ý¸__¡,

DRAF220212

37
_) _¸_¡
¸,
j[¸_¸¿][¹¸]¸_¸¿]
[MS Vord)¸¡_[,_±¸¡¸|
^¸¦¸:_¸¸¸¸¸(,

¿¸,j,]_¸¡¸_¸¸¸¸¸
(,

¿¸¸¸__¸)¸¸¸¡¸¸;¸,

_¸,[J±_

¯(¸_,][¸¹Basic Mouse Skills
( Animated Beginning Typing j)_y
[,¸_j_¸¸ý;;_,)¸_,
_±j_¸¸|¸_ý)¸,
¸(-¸,_)¸__¡ý{_,
_) _¸_¡

¸z.¸¸(,
¸¸

]_].¸ý¸
(,)

)j]¸j

j[¸},¸¦¸¸¡_[.¡¡
_.j[¸|,,±_¸|,,

j[¸]¸_¸¿][Microsoit
Oiiice Vord.¸],¸¸¦][
Microsoit Oiiice Power Point.¸;_
Paint.¸¸|{.¸¸¸¦{_,j
,¸_¸,

¸[¸)¡¸]][_¸)|¡¦ý
¡¸¦_,

¸(¸z.¸¸(,¸¸_).]_].¸ý¸(,)_
)()j]¸j_)¸__¡ý{_,
DRAF220212

38
_) _¸_¡
¡¸¸¸¿¸¸]¸_¸¿][.¸],¸¸
¦][.¸;_.¸¸|{.¸¸¸
¦{_,j,¸±¡]_¸¡¸_±
ý¡¦·,

¸[±_¹[]{¸,,¸j¸¡;
_±],,;¦,¸/ý/,¸¸,

¿¸j[_¸¸jj)_(¸¡,,
;ý_]¸¡,¸¸,

¿¸],j,j¸ý,¸¸¡;¸,
¦¦_±;ý¸z,


¸(.¡¸¸¸_)]/¸_)¸__¡ý{_,

;|
;|¸,[_±_¡¦¸¿,¸z))]¸¸ý,¡,|;¦ý
;|)).¸¸(,¸¸·¸¦|,_¦,__¸¦,ù¸¸
¡¸:¸¸¸¸¸|)¸,_±{_,}ý¸¸,{¸¡;|
_¸¸|·¸¸_,{_¸¦,¸¸¸¸ý¸¸,

¸|¸¿¸|,¦,lormati·e,(¸;¦,Summati·e,,[±¸;|_
±,|,¦;|,__;|_±{÷_,¸.[J.,¡.,J
_¸¿),¸¸¦)¸¸ý¸¸¸¸;¦;|;:;¿,,,[
_±ý_¸¸¸,_±ý~¸±¸¿¸¸¸_)_¸¡;|,

:¯¸¦¸¿,¸z¸_ý;|,,

- _|Rubrik)
_|¸-|:(,[¸,¡ý;|,,¸:¸|¸¸(¸_[
;;|:_)¸3¦¸¿,¸z¸ý)).¸¸(,¸¸,¿
¸.,,¸¸|¸¸¦|j_ý,¡|;¸-[.j[,(j
)¦ý;|,
,_¸)¸·ý{_,,

¸¸ ,Pemerhatian,
¸¸¸¸÷-|¸:¸|(_±}(¸|\¦ý¸_)).¸
¸(,¸¸ý¸_¸¸¸¸¡;|ý,,,¸¸¡¦¸¿,¸
z¸ý¸¸(,¸¸_¸¸¸¸}(_±¡¸(¸¸|;¦(
¸¸ý;|,

¸¸;_¸:¸¸¸.¸¦(¸,,_[¸¸(¦¸¹_|
(,¸¸(¦¸;¸,]._;¸;¸,±¸:[¸;¸_¸
_[,¸|¸¦,
,_¸)¸÷ý{_,,
DRAF220212

39
. ,¸,Persembahan,
{¸_¸¸,¸¸-|¸:[|,¦¸¸¡ý+¸;|,¿¸
,,___±¸/,,;_[±)¸¸¸)±¸|[ý[J,
{,¸÷¸¸¸¡|.,_.¸¸(±¸,,·¸[¸¸¸,

¸|¡¶,¸ý,_¸¹¿).,_.¸¸¡|.¹)}¸
¸:_),_[ý][,

_|((_|¸[¸,¸ý;|.},¸|¸:j[;|,_
¸__;,:¡;,¸ý±_,
,_¸)¸ý{_,,


· ¸¸,Anekdot,
¸¸¸¦|)_¸ý¦¸¿,¸z¸:+¸,÷_,,_}¡
¸,_±_}¡;¸_¸ý)),¸|_[_|(¸{__±
)¡;ý¸,,
,_¸)¸~ý{_,,

÷ )(,((,¸,luiz dan U¦ian,
)(,(¸¦|_±)_¸ý)):+¸,÷_,,¸;|,
,¸¸¦|)¸_¸,¿¸;,_||,ý)¿¸:÷_,,
;|,)(,((,¸¸[¸;|¦¸¿,¸z_¸¦,¸ý
)).¸¸(,¸¸ý|¸,

)(,(ýj|¸{|_),:¸I,ý|,¸¡¸(,¸ý
j|¸:I,(j¸¸¦ý,,¸¡,
,_¸)¸·ý{_, ,

¸|,,Portiolio,
¸|,¸¡_±ý¸[,¦,[~¸¸¸¸,¸¸ý-|;|
,,,

{¦¸¿,¸z¸_[ý¸|,j.|¸_¸¹({[J¸
|,.¸[,¦,¸|,(¸[[~¸|,,({[J¸|,
¸¡{-¡_¸_),)¸¸ý[~¸¸[,¦,¸|,¸¡
}jj¸[¸)¦,task based,ý_¸¸¡ý[~¸·¸,¸¸
¸[¸¸¡ýj¸¸|¸¸[[~¸|,¸¡\({[J¸|
,¸¡¸;¸ý[[,

_|,¸[¸;|¸|,¸:()¸|;·|;¦ý_¸¸¸
(,___±{¸¸.))(,¸¸,}ý¸¸,
,_¸)¸¡ý{_,,

~ ¡¦,Simulasi,
¡¦¸-|¦|¸,¦¸|,ý,¸¸¦¦¡¸|,.|,_
,j[¡_,¿¸,,¸[¸,¸)).¸¸(_¸ý¦¸¿
¦¸zý,¸,

¡¦;|¸:_[,_ý,,¸¡¸¹,_][,
¸ | ¸ : ¸ { ¸ ¸ ý ± ), _ ¸ ; | _ ± ý ¸ ¸
DRAF220212

40
,,_][ý{_¹Go Tidy (Basic Mouse Skill¸¸[¸,¸
_ ± _ [ ¸ ¦ ý ¸ ¸ ¸ { ; | ¡ ¸ | , , } ¸
_ ± | , ± ) ¡ ¸ ý ¡ ¸ ¸ ¸ ¡
_,_,(¸_¡ý¹¸(j_ý,¸¸({;|¡_ý
_[,}¸_±j[_]¸¹¸_.||(¡_¸¸¸-¸
± ) ¡ _ ¸ : _ ¸ j ¸ ± ) ý ¸ ) ¡ ¸ ,
,_¸)¸¹(¹-ý{_,,

,_¦,]_¸¦,

,_¦,¸_)¡|_-±´;ý_±,{¸_,|¦,
¸¸¦¸¿,¸zý~±,_¦,¸

1. _[¦¸¿,¸z_¸¸_¸¸¦_,
2. ¸{_¸[¸,ý¦¸¿,¸z¸,,
3. _[¦¸¿,¸z:]_.¸¸.¸¿(¸[¦¸,
4. _[¦¸¿,¸z:¡)(,_)),
¯. _[¦¸¿,¸z¸¶¸)¿(j¸¸_,
6. _[¦¸¿,¸z¸¡¸¸¬_¸/_),
¯. _[¦¸¿,¸z¸±¡¸j¸¸_}¡ý¦¸


¿¸¦,¸¦|)).¸¸(,¸¸¸¸_,[_,_¦,¸¦
|¸_-±´;ý|¸¸1:\,¸_´;ý_¸¦,,

_±·¸_¡)jj_¦¸¿,¸z,|¦,,ý,_¦,]_
¸¦,,,.¸,_¦,]_¸¦,j¸_±_¡¦¸¿,¸z
ý¡¦,

{¸_,-]¡¸¦¸¿,¸zý,_¦,]_¸¦,j]^_
¸|])¸÷,¸(¸{,]¡¸¦¸¿,¸zý,_¦,]
_¸¦,;:¸-])¸¡_¸¦¸¿,¸z,


DRAF220212

41
¸_,-]¡¦¸¿,¸z,|¦,.´;
.´;_¸¦,1^-´;]´;ý¦¸¿,¸z_¸¦,[¸¸|ý_¸:¸¶_±{-´;_´;)¸3ý¦,,
,_¦,

-´;_¸¦,


´;_¸¦,

.´;_¸¦,

1.0 _[¦¸¿,
¸z_¸¸_
¸¸¦_

1.1 ¸_±)¸¿;,
1.2 ¡¡_¸¸[)_[±
)¸)¡¸,
1.3 _[¦¸¿,¸z.}
ý¦_¸¸,_,
1.4 _[¦¸¿,¸z.}
ý¦_¸¡¸¸¸¸,
1.¯ _¡|/ý¸¸¡¸,
1.6 _[±)_¸]¸|¦
_(|¸:,
1.1 _)±)¸)¡¸_¸·
)'¸ý_;,
1.2 )}¸[_[(¸¸¡¡
ý¸¸,
1.3 ¸¶)¡ý¸¡¸,,
1.4 {,¸¸_¸[(_[
¸¸(¸_ý¸¸¦_,
1.1 _)±)¸)¡¸¦[¡¦,
1.2 _[¸¸'__;'¸¸±¹¸¸}+¸
¸¡(j,ý¸¸¸¸,
1.3 ¡;{,)¡ý¸¡¸,,
1.4 ¡¸¸¸¸ý¸¸_,¸:¸¸¸,,
2.0 ¸{_¸[¸
,ý¦¸¿,
¸z¸,
2.1 ,)±)ý_¸¦,
±)¸(.¸¦.¡
¸(÷¸¸¿¸),
2.2 :I_ý|,;¿(¸
)±),Turn On, Turn
Oii,,
2.3 _,¡¸ý_,]¸
_¡ý¹¸,
2.4 _,¦^¡ ,Lnter,.¸
¦¡ ,Space bar,.\¦¡
,Backspace,(¸]¡
2.1 |_¡{¸{I_ý¡¸
ý¸¡¹¸,
2.2 _[¸¸'¡. taps
Lock ( Shiit
2.3 _[¸¦,±(,¸:_
¸j(]j,
2.4 _[¸]¸_¸¿][
Microsoit Oiiice Vord ¸¸
3 jx 2 ¡ (¦,
2.¯ _[¸]¸_¸¿][
Microsoit Oiiice Vord )¸
2.1 {¸_÷j[¡,[¸(¸,]÷(¸_:¸
_(_)¡_j[j(,
2.2 _[¸],¸¸¦][Microsoit Oiiice Power
Point {¸_(¸¦÷j[¸;,
2.3 j[,¸]):¹)}¸;¸z¸j[¸;,
2.4 {¸],¸¸¦][Microsoit Oiiice Power
Point ÷|^¸},
2.¯ ¦|)_ý¸¿¦¸|^¸_(_¸¸j[2
jX3 ¡ý(¦¸¸]j[¸j¦ý(¦:)
¸,,,¸¸¡,

DRAF220212

42
,_¦,

-´;_¸¦,


´;_¸¦,

.´;_¸¦,

,Delete,ý|¸,
2.¯ _[¸¦¸±(·±,
2.6 ¸¡(¸),¸.¸_
¸¿,,¸¸¦][¸
;_Paint.¸]¸_¸
¿][Microsoit Oiiice
Vord ,¸],¸¸¦]
[Microsoit Oiiice Power
Point),
2.¯ j;()¡,¸¸[.
¸_¸¿¸[,,¸¸
¦¸[¸;_Paint.
¸]¸_¸¿][
Microsoit Oiiice Vord ,
¸],¸¸¦][
Microsoit Oiiice Power
Point),
2.8 _[¸]¸_¸¿]
[¸{¦-¡÷¦^¯
¦ý_)_¯¦±¸ý
¸_,,MS Vord,
2.9 _[¸]¸_¸¿][
,MS Vord,¸{¦-¡÷
j(¡,
2.6 ¦^¸__|^¸}_(
¦,,
2.¯ _[¸]¸_¸¿][
Microsoit Oiiice Vord ,¸
],¸¸¦][Microsoit
Oiiice Power Point ,¸_
)ý¡¸,
2.8 _[¸],¸¸¦][
Microsoit Oiiice Power
Point j[,j¸_.¸}
(¸¸,,ý,¸¸¦,
2.9 _[¸],¸¸¦][
Microsoit Oiiice Power
Point 1^¹)}_,¸¸
¦,
2.10 ¸¸,¸¸¦ý¸_,
2.11 j)¸[[¡,
DRAF220212

43
,_¦,

-´;_¸¦,


´;_¸¦,

.´;_¸¦,

¦^¸__|^¸} ,
2.10 _[¸;_,Paint,¸ý¸
(|¸(¡¸,j¸
},
,color box,
2.11 _[¸],¸¸¦][
,MS PowerPoint, j[[
¡,j¸_(¸}ý¹
)},
2.12 j)¸[,
2.13 _[¸jý][¸¸,
3.0 _[¦¸¿,
¸z:]_.
¸¸.¸¿(
¸[¦¸

3.1 _,¡¡¹¸_{¸¸¡
¡ý¸¡,
3.2 _[,¸¸,Browser,,¸
,j,,
3.3 _[]¸j¸,Search
Lngine,_¸¸¦,
3.4 ¡¡\,j,)]¸3ý
¸¦,
3.¯ ¸¸¸}(¡j¹[{¸
¸¡¡¸¦,


3.1 ¦|¸¡_¸_[]¸j
¸,Search Lngine,:¸_(
¸¦ý|,_¸¸¡,
3.2 ¦¸.¸¸()¡¸¡,
3.3 ],¸¡_¸]¸_¸¿
][Microsoit Oiiice Vord
(¸],¸¸¦][
Microsoit Oiiice Power
Point,
3.1 {¸]¦¸[,( ,MS Lxcel, ÷¸j[¡¸_
(|¸|,(¸,
DRAF220212

44
,_¦,

-´;_¸¦,


´;_¸¦,

.´;_¸¦,

4.0 _[¦¸¿,
¸z:¡)(
,_))

4.1 :¸]¸_¸¿][ ,MS
Vord,(,¸¸¦][(¸
¸/ý¦¸,
4.2 _[¸)¡¸¸¹¸¸
|{(¸¸¸,_¸/ý
¦¸,
4.1 ¸__\¸±_¹[__
-¹¸[/:,_¸¸,
4.1 ¿¸±¹)1¸[¸,
4.2 j;¿¸±¹)1ý¸[¸,

¯.0 _[¦¸¿,
¸z¸¶¸)
¿(j¸¸_
¯.1 :¸[][¸;_.¸
]¸_¸¿][,¸],
¸¸¦][)_¸,ý¦
¸¿,¸z¸,¸¸,[
J,
¯.1 _[,¸ý¸[][(¦
¸¿,¸z¸,¡j[¸
,MS Vord , MS
PowerPoint, ,
¯.1 _[¸,¸]¦¸[,(¸¸],¸¸¦¸¸
]¸_¸¿ , ,MS Lxcel¸MS PowerPoint¸MS
Vord, ¸zý¸[][¸¿¸±¹ý)1|¸
¸¸¡[¸:[¸,¸,
6.0 _[¦¸¿,
¸z¸¡¸¸
¬_¸/_)

6.1 {]jý,¸¸¦¸[
1^¸¸¸[_[~¸¹
¸,
6.1 _[¸,ý(¦.¸}.
¸¸(_|_)¦,;,
]jý[~,
6.1 _[¸]¦¸[,(,MS Lxcel, ÷ý,|,|¸
,1]¡,
¸¸¡,§ý,¦¸¹}()¡¦ý¸¡[
;,¦,
¯.0 _[¦¸¿,
¸z¸±¡¸
j¸¸_¸}
ý¦¸
¯.1 ¸¸¦)_[¸;_
,Paint,.¸]¸_¸¿][
,MS Vord,_¸],¸¸¦
][ ,MS PowerPoint,¦
[¸_.|^¸}(¸
¸)¸:±¡;¸/¸j
ý¦¸]|¸,
¯.1 _[,¸ý¸[][j[
[¸:[¸}ý¸,,

¯.1 j¸¸)j[],¸]¦¸[,(]¸],¸
¸¦,MS Lxceldan MS PowerPoint,ý±_)~,

DRAF220212

45
¹[¸[¦¸¿,¸z,|¦,?
¸¸- _,,_¦,,¸{],¿j¸ý,_¦,¸{¹¦^¸__|^¸},
¸,ý¦¸¿,¸z,_¦,¸2.0 (¯.0,
¸¸ _,_¸¦,, {(,;¸_¸_±¸¸¸[ý¦¸¿,¸z_¸¦,¸2.6.2.¯.2.8.2.9.2.12 (¯.1,


,_¦, -´;_¸¦,
1.0 _[¦¸¿,¸z_¸¸_¸¸¦_

1.1 ¸_±)¸¿;,
1.2 ¡¡_¸¸[)_[±)¸)¡¸,
1.3 _[¦¸¿,¸z.}ý¦_¸¸,_,
1.4 _[¦¸¿,¸z.}ý¦_¸¡¸¸¸¸,
1.¯ _¡|/ý¸¸¡¸,
1.6 _[±)_¸]¸|¦_,[,
2.0 ¸{_¸[¸,ý¦¸¿,¸z
¸,
2.1 ,)±)ý_¸¦,±)¸(.,¸.¡¸(÷¸¸¿¸),
2.2 :I_ý|,;¿(¸)±),Turn On, Turn Oii,,
2.3 _,¡¸ý_,]¸_¡ý¹¸,
2.4 _,¦^¡ ,Lnter,.¸¦¡ ,Space bar,.\¦¡,Backspace,(¸]¡,Delete,ý|¸,
2.¯ _[,¸¸±(·±,
2.6 ¸¡(¸),¸.¸_¸¿,,¸¸¦][¸;_Paint.¸]¸_¸¿][Microsoit
Oiiice Vord ,¸],¸¸¦][Microsoit Oiiice Power Point),
2.¯ j;()¡,¸¸[.¸_¸¿¸[,,¸¸¦¸[¸;_Paint.¸]¸_¸¿][
Microsoit Oiiice Vord ,¸],¸¸¦][Microsoit Oiiice Power Point),
2.8 _[¸]¸_¸¿][¸{¦-¡÷¦^¯¦ý_)_¯¦±¸ý¸_,
2.9 _[¸]¸_¸¿][¸{¦-¡÷¦^¸__|^¸} ,
2.10 _[¸;_¸ý¸(|¸(¡¸,j¸},
2.11 _[¸],¸¸¦][j[[¡,j¸_(¸}ý¹)},
2.12 j)¸[,
2.13 _[¸jý][¸¸,
-)_,,_¦, )_,_¸¦,
)¸ý,
_¦,
)¸ý_¸
¦,
DRAF220212

46
¸¸.: {¸{,_¦,(_¸¦,]¸[¸_,j,_¦,(_¸¦,:±;¸¸_¡;¸,¡_¸¸[¦¸¿,¸z,|¦,_
]_].¸+¸_]¡;ý{_¸¸_¡; - ¦¸¿,¸z¿±,


3.0 _[¦¸¿,¸z:]_.¸¸.
¸¿(¸[¦¸
3.1 _,¡¡¹¸_{¸¸¡¡ý¸¡,
3.2 _[,¸¸,Browser,,¸,j,,
3.3 _[]¸j¸,Search Lngine,_¸¸¦,
3.4 ¡¡\,j,)]¸3ý¸¦,
3.¯ ¸¸¸}(¡j¹[{¸¸¡¡¸¦,
4.0 _[¦¸¿,¸z:¡)(,_
))
4.1 :¸]¸_¸¿][(,¸¸¦][(¸¸/ý¦¸,
4.2 _[¸)¡¸¸¹¸¸|{(¸¸¸,_¸/ý¦¸,
¯.0 _[¦¸¿,¸z¸¶¸)¿(
j¸¸_
¯.1 :¸[][¸;_.¸]¸_¸¿][,¸],¸¸¦][)_¸,ý¦¸¿,¸z¸,¸¸
,[J,
6.0 _[¦¸¿,¸z¸¡¸¸¬_
¸/_)
6.1 {]jý,¸¸¦¸[1^¸¸¸[_[~¸¹¸,
¯.0 _[¦¸¿,¸z¸±¡¸j¸¸
_}¡ý¦¸
¯.1 ¸¸¦)_[¸;_.¸]¸_¸¿][_¸],¸¸¦][¹1^¸_.|^¸}(¸
¸)¸:±¡;¸/ý¦¸]|¸,
-)_,,_¦, )_,_¸¦,
)¸ý,
_¦,
)¸ý_¸
¦,
DRAF220212

47
¦¸¿,¸z,|¦,_]_].¸+¸_]¡;ý{_
¸_¡; - ¦¸¿,¸z¿±

,_¦,:
2.0 & 7.0
_¸¦,:
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 & 7.1
¡j: ¿_,,¸_±j[¸]¸_¸¿][,_±j\÷_¸¹[¦^¯¦ý_)_¯¦±¸ý¸_,
|[¸j_¸{¦-¡÷|^¸},_±¸¸¸¦)¦^¯¦ý_)_¯¦±¸ý¸_(|^¸}
:±¡;¸/ý¦¸]|¸¸,¸,[J,
_): 120 ,| (4 ¸)
¸¦: 1. ¸¸_[¯¦ý_)_¯¦±¸ý¸_(¸}ý[~,
2. ¸ý¸¡( My Documents )¸ý¸¦
3. _±_¸¡;
,¸¸;: 1. ¿¸¯¦ýj)¸[,±)¸¸-¡,j¯¦ý_)_¯¦±¸ý¸_(¸}ý[~,
2. ¿¸¸]¸_¸¿][¸¸|,¸¹[,¸_)_¸_ý±¸,
3. ¸|¸__±¦^¡¸ý,_,_±;(¸|ý¸_¸:¸¡:¯¸¸
a. ,¸_)
b. ,¸¸_±¸
c. ¡¡[~
4. _±¸¸,:¸¸,
5. ¸;_±¸{ý_)(¸__§{]¡,
6. ¸|¸_|^¸}ý¸¸,|^¸}ý,,j[|,
a. \¸j;|( Clip Art )|^¸}
b. \¸ý¸¡( My Documents )¸ý¸¡|^¸}
7. _±]¸|-¦¸¡|^¸}¸¸,
DRAF220212

48
8. _±;¸¸{¸÷-||^¸}ý¸¸,
9. )jý[~¸{¡¡,_±¸_¸)¡¸[ý¹¸,
;|: ¿¸¸¸
1. _±¸¸:¯¸÷-|¸¸:
a. ,¸_)
b. ,¸¸_±¸
c. |^¸}
d. ¡¡
2. ¸|_±;¸¦_)¸¸¸¸¸ý¸¸
|): _¸I_)¸¸,¸3)_3ý¸¸ý_±¸¸|,_±,¦)j¸_±_}_¸|¸¸¸,
)): ¸¸I_)¸¸ý_±,_[)(¿ý¸_._)(¸}¸,-¡[J,¸|¸¸¸_±¹[,¸_)ý¡
¸

¸[¸¸{¦¸¿,¸z¸_ý{_:
- ]¸],¸¸¦¸)DRAF220212

51
¦¸¿,¸z

´;: -
¸¦: ]¸],¸¸¦¸)
_): 120 ,| ,4 ¸,
,_¦,:
¯.0 _[¦¸¿,¸z¸±¡¸j¸¸_¸}ý¦¸,
_¸¦,:
¯.1 _[¸_¸ý¸[][¸¸)¸¸±_)~¦¸_).¸}.¸¸.¸},¸;),
;|:
_±¸¸¹[¿¸¸],¸¸¦,
_±}¸¸¦)¸[,j_)(¸_ý[~,
_±¸¸¡¡[~,

¿¸ ,¸¸;


,¸-:
1. ¸|¸¸[[¸¦:[¡,,,j¸}.¸_(¡¸ý¸¸,
¸|¡))¿ý{_:
o ¿[¸¦¸j¸?
o ¹_¸j¸¸[.¸j- ,¸,ý_), ¸}(j|¹¡¸.±¸.¹¸.¦¡,,
o ¹_¯¸j¸¸[.- ,¸,ý_), ¸}(j|¹¡¸.±¸.¹¸.¦¡,,
DRAF220212

52

2. ¸|¦|¸¦;,¸jý¸}(_)ýj|,
¸_

,¸:
1. ¸|_),¸¸¦ý¿),
2. _±¦¿)¸_¦¸,
3. _±_¸¸}.¸_.¡¸(¸_,
¸¸

,¸.:
1. _±¿¸¸],¸¸¦,MS PowerPoint,|,,
2. _±{¹)}¦^¸_,
3. _±{¹)}|^¸},.
4. _±j[,¸¸¦,
¯. _±¡¡[~,
6. _±}¸¸¦)¸[j[}¸}._)(¡¸ý,¸¸¦,
DRAF220212

53
¡¸

,¸·:
1. _±¸¸,¸¸¦ý[~,
¸|¡))¿ý{_:
o [¸(,¸,¸¸¦ý¦¡-
o [)¦^ý_)¸(¡,,¸¸¦ý¸_-
o [)¸{ý¸}¸(¸,¿¸ý,¸¸¦-

2. _±]¦_[_),¦,¸¸¦,
3. _±[(|¸¸¸¸(¸¡,
4. _±[¸¸¡¸ý[~,[;,¸,
[¸-´;,|ý¦¸¿,¸z¸_¡;ý{_
- ]_].¸+¸- ]_¿±
DRAF220212

57
)¸-)
¸_¡;¦¸¿,¸z[¸_]ý¡;: ]_].¸+¸: ]_

]_,_¦, 4.1 ( 4.2
]__¸¦, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.¯ (4.2.
¦¸¿,¸z,_¦
,
2.0 ( ¯.0
¦¸¿,¸z_¸¦
,
2.6, 2.¯, 2.8, 2.9, 2.12 ( ¯.1
¡j _±¸¸,))]ý¡],{¿_,¸_±j_¸_[][¸_¸¿,MS Vord, ][._±j_¸¹[{¦-¡
÷¦^¸__|^¸},
_) 120 ,| ,4 ¸,
¸} 1. ¡]ý¸},
2. j¸·)¡]ý,¸¸¦,
3. _±_¸¡; ,]¸]¸_¸¿,MS Vord,][¸),.
¸¸ _±¸¸¸¸¦ýj[j¸¡]ý±_¸|,,
¸,

1. ¸|[¸{¸ý¸¡,My Documents,¸,¸,j_|¡],}ý¸[¸,
2. ¸|¸{¸ý¸¡,My Documents,¡^¡]}¸ý,¸_,
3. {¸¡j),¸_¸_±,_¸j¸j)[¸ý¸¸,j)[¸¸¸_¸ý-¸¸¸¸¿¸¸¸¸¸,_
}[,
4. ¸|¸)_±¦|;_¸¸j)[~¸:¸j){{j)_;¸¡|ý¸_,
DRAF220212

58
,¸¸;

1. _[¸],¸¸¦,MS PowerPoint, ¸,¸·)ý¡],
2. j_±¸¸¡]ý¸}¹:±×¸.±¸¦(¸_¦,
3. ¸|¡;¡]ý,¦¸_±)¸]¸¸,
;| _|,,
1. _[,j)).¸¸(,¸¸ý_|;|(
¡]j|ý_¡ ,pucuk, º_, ¸, _, ¦]dahan, batang (¦,
¿¸¸]¸_¸¿
|^¸}
_[¸_|,Text Box,¦^¸_
¡¡¸[
|¸ ¯¸_¡¸_¡ý)).¸¸(,¸¸ý_±¸{¸|,_±ý|¸¯_}_¸,
))


|;[J
1. _±[/-;¸,j¸¡]ý±_¸|,,¸I_)_¡)j)).¸¸(,¸¸ý_±j¸j[-¸¡
¸)(¿ý¸_±¸._)(¸}ý[J,

[¸´;,|ý¦¸¿,¸z¸_¡;ý{_:
- ]_].¸+¸ - ¦¸¿,¸z


DRAF220212
61
)¸)
¸_¡;]_].¸+¸¦¸¿,¸z

,_¦, 1.0 ( 2.0
_¸¦, 1.1 ( 2.1
¡j _±_¸|_¡{¸{¡¸I_ý¹¸,¿¸ Letter Jumpers¸_±_¸_[I_ý_¡j_,._,
_¸¸:_±_¸¸-.÷_(¸¿¸ýj_,,,
_; 60 ,|,2 ¸,
¸¦ 1. Animated Beginning Typing ][,
2. ¡¸_¸¡;,
3. ¡¸,
¸, 1. _±ý±)·¸jAnimated Beginning Typing ][,
2. ¸|,¸[¸Animated Beginning Typing ][,
3. Animated Beginning Typing ][¸¸_][,¿][¸\,|¸¸_,,¯(¸,)¹¯
http://www.moe.gov.my/bpk/, .][¸_¹[_[I_ý_¡j_¸,j_±,¸_¡{¡¸I_
ý¹¸_j_,,,._][±j_±,¸\¸-3¸¿¸ýj_¸¸,Animated Beginning Typing ]
[(¡;¸)I_)_[¡¸,
4. _[¡¸_¸¡;:_±,)Letter Jumpers ,_, .][÷ýLetter Drill (Flying Letters ,_¸
¸[_±ý|,;¸,
¯. ¸|±¸_[¸|¸,_±ýj_][,
DRAF220212
62
,¸¸;

1. _±{¡¸[_¡¡¸)|¡,
2. ¸|¸_|_¡{¸{¸¡I_ý¹¸,
3. ¸|¸_¹[;¿Animated Beginning Typing ][,
4. ¿¸Typing Tutorial ,_¸¸|¸_|_¡{¸{_,¡(¸_¡ýI_¹¸,
¯. _±;;¸¡Letter Jumpers ,_,
;|
¡¦¸_,|,¡¸
_±¸¸|,¸¡,ASDF ( JKL,(_¡ý¡¸,|,_,¡ý_±·¸,_¸¸|,_¡ý_±;¸¯,
¸|j¸¡;¸¡-¸_,¸|,,_¡ý_±·¸,_¸¸(|,,_,¡ý_±·¸¸¯,

_¡ ¸_¡ (_¡
¸¡ l ¡ | ¡
÷¡ D ¡ l ¡
¸,¡ S ¡ L ¡
_¡ A ¡ ; ¡

|¸ ¸|(¸_¡¸¸ý_±¦)¸_,)_,ý_±_¸Typing Tutorial ,_,
)) {Animated Beginning Typing ][¸¸_±¸[¸¿¸ý,_¸¹Letter Drill ,Flying Letters,
[¸.´;,|ý¦¸¿,¸z¸_¡;ý{_:
- ]_].¸+¸ - ¦¸¿,¸z
DRAF220212
65
)¸ .)
,_¦, 1.0 ( 2.0
_¸¦, 1.1 ( 2.4
¡j ¿¸¿__¸¸_±j_¸\¸[¸÷|^¸¸,_±¸¸)|^ý¸¸,¸|¸¸[¸¦¦_¸¸_,¸)_±
\,¸÷¸¸})),
_; 60 ,|,2 ¸,
¸¸ j[,j|}ý,¸,

¸¦
1. {)(/¸¸][¸)ý¸¦,
2./±¸]ý|},
3.|^¸¸ý_¸¡;,
¸, 1. ¸__¸_)±)¸¿¸,
2.,¸,j|}ý¸[¸,
3. _)¸[,¸ý¸¸¦,,
DRAF220212
66
,¸¸;

1. ¸¸]¸¸(¸¸ý¹)},
2.\My Documents¸[¸÷|^¸¸,
3.¡¡¸[¸,
4.¸¸¸¸,
¯._;¸],¸¸¦MS PowerPoint),
;| ¸|:_|(¸¡¸¸,
|¸ }(_¸_¡|^¸¸¸¸ý_±¸¸|__¿¸;¸,
)) _±j[-¸j¸¸ý¸],¸¸¦MS PowerPoint),[~¸¸¡
1.¸[¸|¡¸(_)±¸iont size)ý¸(,
2.|^¸¦,
3.|^¸¸,


DRAF220212_[;|,,_{


DRAF220212


DRAF220212
69
)¸ ·)

{¦¸¿,¸z¸_[_|,,kaedah rubrik)ý{_

¸,: ...................................................... ´;: ................................

(): .....................................................

,_¦, _¸¦,
¸¦ý)).¸
¸_,¸

¦,
_¡ _¡-¸ ¸,_¡
2.0 ¸{]y[¸,ý
¦¸¿,¸z¸,
2.3 _,_,]

_¸¹¸ ,0 9,

|¸_,_)
¡;¡¸ý
0 9 _¸,_)¡;¡¸
ý 0 9 _
¸¸',¸-¸
_)
{¸|,¦_ý
¡¸¯¡;¡¸
ý 0 9 _¸

_,¹¸,a z, |¸_,_)
¡;_,
, _ ) ¡ ; _
,¸',¸-¸
_)
j[¸(ý_)
¡;_,DRAF220212
70

{¦¸¿,¸z¸_[_|,,kaedah rubrik)ý{_

¸,: ...................................................... ´;: ................................

(): .....................................................

,_¦, _¸¦,
¸¦ý)).¸
¸_,¸

¦,
_¡ _¡-¸ ¸,_¡
2.0 ¸{]y[¸,
ý¦¸¿,¸z
¸,
2.¯ j;(¡¡¸
;_,paint,.
¸_¸¿,MS
Vord,_,¸
¸¦,MS
PowerPoint,

¿¸¸]¸_¸
¿ MS
Vord )¸j;
¸¡{ My
Documents ý¸
[,
¸:]¡:I
_ý¸¸;¿
¸[


¡3-¸()¸
_¸I_);¿
¸[

¸¸¡3()
¸¸¸¸¸¸
¸,j;¸[


DRAF220212
71
)¸ ÷)
{¸¸,,laedah Pemerhatian)¸_[_|(ý{_

,_¦, _¸¦,
¸¦ý)).¸¸_,¸

¦ ,,

2.0 ¸{]y[¸,ý¦¸¿,¸z
¸,
2.8 {¦-}¸_¸¿MS Vord)y
[¯¦_)(_)±¸¦^¸_
_±¸:
1. ,±Start ¡

2. ,± All Programs

3. ,± MS Oiiice

4. ,± MS Vord

¯. ¦^¸_

6. ¦¸_)

¯. ¦¸_)±¸


DRAF220212
72
)¸ )
{,¸;|Pentaksiran Persembahan)¸_[_|(ý{_
,_¦, _¸¦,
¸¦ý)).¸¸
_,¸
{¸¸ý¦_;,,,
¸{¸ ¸ ¦ ¦¸
¯.0 _[¦¸¿,¸
z:¸¸_¸}
ý,,±¸,_
(¸¡
¯.1 _[¸;_ ,Paint,, ¸]
¸_¸¿ ,MS Vord, ,
¸]¸¦,¸ ,MS
Powerpoint, :¸¸,,
¹:¦[¸_.¸¦
(,¸)±¸,_,¸
jý|¸
¸¸¡|
1. ¸|]¡¸¦¡


2. ¸_ý±¸
,_
3. ¸¸¸j|¿)
¸¸
4. ,¸ý,¸
±¸
¯. ±¸_¡¶_¸
¸,¡¦

6. ¸j


DRAF220212
73
)¸ ~)
{|,¦;|,Penilaian lormatii)¸_[¸¸Anekdot)ý{_

¸,: (_¯¸}_ý_±¸¸|¸::+¸ý,,¸¡¸¸anekdot),

,_¦, _¸¦, ¸¦ý)).¸¸_,¸ {j¸ý¦_,;,,,
3.0 _[¦¸¿,¸
z_¸.¸¸.
¸¿__[¸¡
3.3 j[]¸j¸_
¸¸¦
_±¸:,j:

1. _[ý,,,¸¸,¦

2. _[ý]¸j¸,¦

3. ¦^ý¸¡|

4. {]¸|¦^ý¸¡|

¯. ¸)¸{ý¸¦¦¸

6. ,±Search ¡;;]¸
¸ (

¸ (

¸ (

¸ (

¸ (

¸ (

DRAF220212

74
)¸ ·)
)(,((,¸luiz Dan U¦ian)ý{_
-´; ¦¸¿,¸z_¸¦,ý,|¦,

¯.1 ¸[¸,ý][(¸,¸]¸_¸¿MS Vord.¸],¸¸¦MS PowerPoint, Paint)j[[~,

)(,(ý{_:

¡¡j_±,,·¸¸;,:¸(ý,,¸¡)(,(¸(,¸¸ý;_¸j±,

1. [¸y[[¸][;-÷¸?

2. {|[¸_¸¹_[¸_¸__)j]_¸[¸_[[¸¡?

3. ,¸|¸¸j){¸¦,[¹_±)¸¿¸¸¦ý|¸?

4. _¡¸¸±),,,¸¸ý¸¦{[¸,
DRAF220212

75
,¸ý{_:

1. ¹_[¸|[¸¸[¸y[?

A. ¸]¸_¸¿MS Vord t. ¸]±_(¦MS Lxcel
B. ¸]¸;_MS Paint D. ¸],¸¸¦MS PowerPoint


2. j:¯¸¸_,¦j¸:{¸],¸¸¦÷)1}ý¹)}

i. ,± New Slide
ii. ,± Insert ,¸
iii. ,± Slide Show ,¸

A. i ( ii t. i,ii (iii
B. ii (i D. iii, ii ( i

3. j¸}(I_ý(¸¸¦_¸,

¦;

¸¦
DRAF220212

76
)¸ ¡)
{¸|,;|,Pentaksiran Portiolio)¸_[_|Rubrik)ý{_

¸¦ý)).¸¸_,¸

__
1 2 3

4

,_[J¯¸_[J¸|¸_ [J¸_ [J¸{¸_¸,
)j¸¸¡

¸[ ¯_¸ _¸ ¸{_¸¸|;

_)ý¸¸(±¸

¯¸j¸|¸j¸ ¸j ¸{¸j¸j¸¸
,_ ¸,¸¸)).¸
¸_,¸¸¸¯¸)).¸
¸_,¸
¸¸)).¸¸_


¸,¸¸)).¸
¸_,¸

DRAF220212

77
)¸ ¹)

¡¦, Simulasi)ý{_

¡¸|,
j_±,,[;,¸ 26 /,¸ý,-;_±j|,_,¡¸[¹_±j¡¡_,¸¸,,{_¡ý_,¹¸¸j¹¸¸ý¡¸, ,
;ý_±;|,±)_[±,

|,±)_[±ý_±j\¸_÷];-[|¸¸,¡;,|,,¦(¸_±j¡;|¸÷ý[¸_,,¸_,{¡;_¸|,,_
,ý_±·¸¸¯,

,_
¸|j_,,,¯¦ý;_,[-;j¡¡-[¡¸¸¦(¸(¸¡¸¦ý¦]¸¹_,¡.¸_.Lnter ( Spacebar ¡,;¸[,
,[_,¯{¸¦¸ý¸¡|,¸]¸j[¡¡ý¸¡¸¦¸¸,¡¸¸¦,¸|j¦|;_{_[~,

¡_
j_±,;,[;,¸j[_.¸j[¡j¸(.¡¸.¸{(,¸ý±);,,[¹;¸j¸¸j[¸¸±)¦,,,¸;¸_¸
_±j¸¸|[ý[~:¸|;|,
DRAF220212

78
)¸ ¹-)
{¡¦;|,Pentaksiran Simulasi)_[_|(ý{_Senarai Semak)

a, ¡¸|,

b, ,_

,_¦,

_¸¦,

¸¦ý)).¸¸_,¸

{j¸ý¦_,;
,,,
¸ (
2.0 ¸{(y[¸,ý¦¸¿,¸
¸ý¸,
2.3 _,_,(¸_ý¹¸ _±¸_,
_,ý¹¸


¸_ý¹¸

,_¦,

_¸¦,

¸¦ý)).¸¸_,¸

{j¸ý¦_,;
,,,
¸ (
2.0 ¸{(y[¸,ý¦¸¿,¸
¸ý¸,
2.3 _,_,(¸_ý¹¸ _±¸_,
_,ý¹¸
¸_ý¹¸
DRAF220212

79
c, ¡_,_¦,

_¸¦,

¸¦ý)).¸¸_,¸

{j¸ý¦_,;
,,,
¸ ¸
2.0 ¸{(y[¸,ý¦¸¿,
¸¸ý¸,
2.1 _,±)ý¦,¸(.¡
¸.¸{.,¸)
_±¸_,
¸(


¸¦
¡¸
¸{Terbitan:
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->