3

=°Z[gc* }WXñ¯=gf»Š‹zb#
K` Z$']/Zx ÅZ

ì n
Û 6, VÍßÁ e

~/x ÓXì Ðn
Û z Ágq
- Z »xsZ e
Ú Zä\¬vZÃTì n
Û 6, ¿kZC
Ù û%q
- Z
äYz äWJ
- )(l Ð íz LZ ƒ c* Š wâ
- 3Zz sg rÆ wÈz IZ LZgzZƒgŠ ‡6,
J
kZƒ
& {z Æe _ ZÑgzZ ÔƒY™“
& ZŠ'
,
X VƒŠñ~ 
ƒ yk (Z k0* Æ Ë¤
/ Z b§ÏZ :X
yâ ‚ ðÃZ
+ ZiÐ ]gz¢c* ƒZ
+ ZiÐ ]gz¢

2

N ¬Š Ås Zî
$ %n²
A

Ünûuô†ùÖ] àôÛFu†ùÖ] ä×# Ö] ÜŠe
! ‚öÃûeø ^Ú$ ]ø! Ümû†ôÓøÖû] ä´Öôçû‰ö…ø o×FÂø o×ôù’øÞöæ åü‚ÛøvÞ
$ U* Ðg
"
$ ugZzK
M F, ~6C
Ù N ¬Š ÅsZî
vzãZÁggzZ6, ãZÁg~sZîY¬Šp7
N ¬ŠgzZPB‚ÆkZì "
$ U* yxgŠÆŠÎZ
Y¬ŠÐã‚WÃVßZzä™sZîXCYÅ `gŠ
Å6C
Ù Ã7Æã‚WÏZ,™1|7, ™ÎwŠƒŠc*
X „gYèN ¬ŠëZ„e
$ .zìYgzZÆP
~V˜ V âzŠgzZ ñâ
Û wJ™â
Û y‚W\¬vZ

5

4

@ ÃZ
Ö
+ ZigzZì °»cZ
+ Ziнw‚¤
/ ZV;X7
Xì Z
# Zz* ™ e™ Ö
@ ÃkZÂìYƒe™
k}iâZ k0* Æˤ
/ ZÐ b§ÏZ :X
enZ Â} Š Ö
@ Ð ~ kZ¼ ì c ä™
ÇñWò ay
% »J
- 3Zz »wÈz IZgzZ ay
% »
Ð kZ ™ W:Zz Ïìg ` âZ }i ¹!* gzZ
Xì n
Û e6, kZ Âì Y™g*
wâ ëÑÆe k0* Æˤ
/ Z b§ÏZ :X
/ Z Âì ]gz¢ÅxÝc* ykÃkZpì Šñ
¤
ì n
Û *™ e ÃkZ Âì ‰
Ü z» äY ~ e
Xì^
, Y*™sÜ~xÝzyk:gz
BzgëÑÆek0* Æˤ
/ ZÐb§ÏZ :X
äY ~ e ¤
/ ZÂìLe *™ÌbïgzZ ìŠñ

ƒ: ` Z{z» ãæWÅ kZ ƒ {)z r !* c* }i c*
ÃyZ Âì Y™ e™ Ö
@ ÃyæZ ƒqâ âZÅyZægzZ
Xì ~gz¢* ™ egzZZ
# ZzŠnÆe
eZ ƒyk Z(, ÚZ k0* ÆËb§ÏZ :X
™ e™ Ö
@ Ã ¹!* gzZì °» nÆgz¼
ñY`™ Ö

/ ZpÔ7Z
# ZzŠÃkZÂì Y
Xì aZÂ
Z(, ÚZ k0* Æ ¿Ë¤
/ ZÐ b§ÏZ :X
‚ N* ggzZ ì Y™ Ìe™ Ö
@ ÃkZ ƒ yk
pì 7~gz¢Š»kZÂìYh
+y
% Ìyk
XìaZÂ}™ e™ Ö

/ Z
ƒŠñáÚZ k0* Æˤ
/ ZÐ b§ÏZ :X
# Zz*™ e™ Ö
Z
@ ÃkZƒ °»c½w‚ÃkZ

7

6

Ð ðŶZ ~ f ,Ί X ]g c* i ½ Zî ( 3)
c* äZzr w!* Æu J
- ¶Z ~ f , ƒg !* ™á
Xì @* YHˆÆäZzÄ

pì ~gz¢z Z
# Zz * ™ e ÃkZ Âì ‰
Ü z»
ÂÇñYƒ 2~ *i ÂH: b ï¤
/ Z ƒ ¢¤
/ Z
X}™ e6, äWxµñ~ˆá™ b ï¬

øZ
Û Ü

]gc* is Zî( 3)†²s ¸z( 2) −0
+ !* x ZwZ ( 1)
e ÂñY^gÌðÃÐ ~ VÐyZ
X σ7ÌÐxŠ °ˆÅkZÔ Çƒ79

e]‚Zz 
b ]‚ZzÆe

2Š'
× ½ ¸z ( 1)
*™[yxgŠÆ{z%zÌ ( 2)

øZ
Û Æe
X :n
Û &~e

ª¼gzZ * ™+
M Ð wŠ Å e ªX x ZwZ ( 1)
X I
[ëWwZziöZ ~ f 9 ª X ] òs ¸z ( 2)
~]òJ
- tŠ ™ðŶZ ~ fB10Ð ‰
Ü zÆ
Xƒ: VY„9q
- Zì eÔ *I‰
Ü zË

9

8 

Z
# ZzzŠ~{/

( *g â ~èª)g )òg ( 3)
* ™ ã!* Œ
Û Ã;zyg ‡ ( 4)
* ZzĪ¨c* * Zruª² ( 5)
ÃáZzgC
Ù !* Ð]¿ª¹ÃW ( 6)
X * ™q ZŠzs Zî
kZpÇñYƒ eÐ äY^gÆ] ‚Zz
X σxiÑÔZ b
% Å

*™[yxgŠÆ{z%zÌ ( 1)
X * ZzÄ c* * Zzrw!* Æu ( 2)

N ¬Šzi§»s Zî

Tt ‚ÆvZ š
M ì t i§» s Zî
Å ~h N Ì ƒ Z9s§kZ ì ŠÎZvs§
Þ £Æ ñ &
.
+ ñ ZŠ V
$ Ñ ~C
Ù ðƒ Ð+
$ Y
ÅŠÎZvÆ™+
M Å s Zîˆ nZ X ñYƒ
t ‚d
$ Œ
Û ÆŠÎZv ƒµñ¤
/ ZÆ™ìs§
i úb§TñVZ b§kZB; VâzŠ™ƒ Z9
Üô³³³³Š»eô L ñ
L ,7¬ŠtgzZD YñVZnÆ
nZ XX ‚öÛ»vøÖ»] äô×# Öô æø äö×# Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ»ø †»føÒ»]ø äö×# Ö]ø äô×# Ö]

{/øZ
Û 
n
Û zŠ~{/
s Zî ( 2)

x ZwZ ( 1)

{/]‚Zz

11

10

Ÿ$]ô äø³þÖF]ôŸ»øæø äô×# Öô ‚öÛ»vøÖ»]æø äô×# Ö] áø^»³vø³f»‰öL L~6C
Ù
o( ×ôÃøÖ»] äô×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸ»øæø Ùøç»uøŸ»øæø †öføÒ»]ø äö×# Ö]æø äö×# ³Ö]
X ,™ 1È~y!* iKZ c* X ,™ 1È XXÜ»n»¿ôÃøÖ»]

ÆVð; VâzŠì Çg6, ŠÎZv™hgB; ˆ
gzZXƒ: Za i ZzWÅ/" }Š!1™Äg~Ö
@
6 ZŠÆ™xØZ „ÐgzŠ ƒ: µñ» kZ¤
/ Z
ìg s§Åñ&
+ ñN !* vZ š
M gzZ− s§
Ðd
$ Œ
Û ¹ Æ ãZ Ág Zƒ@* ™s Zî¤
/ Z gzZ
6, äg*Ð gzŠ }™ xØZ » kZ Â}g*
ŠÎZvÂñW6, ŠÎZvZ
# QXì 7¬»xØZ

H ƒ6q
- Z[ZXåHû%wzZ‰}™xØZ»
Xá™}g76]‚b§ÏZ

N ¬Š Å6¬

ä´×ôqô^Âø ä´ ×( Òö†ôn»íø³Ö»] àø³Úô Ôø×ö³òø³‰»]ø o»³Þ$]ô Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø

Å
ƒ à Zz Y ~¢ Vƒ‡â ð> C
Ù Ð  ~ ö:X Z

Ü»×ø»]ø Ü»Öø^³Úøæø äü³³ß»³Úô kö³³Û»³×ô³Âø ^³³Úø ä´³³×ô³qô!æø

}Y7ÃTgzZVƒ}Y~ÃTgzZƒàZzY~k
, Š

ä´³³×ô³qô^³Âø ä´³³×( ³Òö †( ³³9$ Ö] àû³³Úô Ôøeô öƒ 绳³Âö]øæø

ì àZzY ~¢ VƒLe {C Ð VÇZ'
, x ÓÐ

!Ü»×ø»]ø Ü»Öø^³Úøæø äü³ß»Úô kö³Ûû³×ô³Âø ^³³Úøæø ä´ ³³×ô³qô! æø

}Y7ÃTgzZVƒLY~ÃTì àZzY~k
, ŠgzZ

N ¬Š Ås Zî

gzZ ³7, N ¬Š t {z Vƒ ñƒ ñ 7, vß
{z Âì 7ÌŠ c* ¬Š ðÃgzZ Vƒ: ñƒñ7, 

13

12

Øâ 
Û ‚ ðYZ ~ ]y
% WgzZ *Š … vZ } Z

û 2ü

o( Ú( Ÿö»] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×#Ö] o×#‘ø æø …ô^ß$Ö] hø ]„øÂø ^ßøÎôæ$

غn»Öôƒø oû³Þ(]ô æø oû³Þôç( ³Ïø³Êø ̺n»Ãô³•ø oû³³Þ(]ô Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø

òÑZ #Z ZvZ -z q
p g pôÐ [Z± Æ 3gzZ

Vƒ ?f Â~gzZ }Š ¯ ~ ¸=ÂVƒgz$ Â~ ÞZ

¬Š Å6}uzŠ

o»³³ßô³Î»‡ö…»^³³Êø †º³³n»Ïô³³Êø o»³³³Þ(]ôæø o»³³³Þôˆ( ³³³Âô^ø³³³Êø

^»³`ø×( Òö …ôç»ÚöŸö »] oÊô ^³ßø³jøføÎô^³³Âø àû³Šôuû]ø Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø

Å
â
Û 4 x Z » Vñ» x Ó }g ø ö:XW Z

éô†øìôŸ?»] hô]»„øÂø æø ^»nøÞ»‚% Ö] pôˆû³ìô àû³Úô ^»³Þø†»³qô]øæø

bŠ {C Ð [Z± Æ ]y
% WgzZ ðZÎg Å *Š Ã ë gzZ
û 2ü

æø o³ÏF³j%Ö] æø p‚F³`öÖ»] Ôø×ö³òø³‰»]ø oû³Þ(]ô Ü$ ³`ö×# ³³Ö]ø
Vƒ‡â ~g ÇÌ6, gzZ e
$ Z@ Ð~vZ c*

}Šâ
Û «tig=ÂVƒ`ZÂ~gzZ}Š¯ÑZz]³=Â

û 3ü

lôç»ÛøÖû] ‚øßûÂô èøuø]†$ ³³Ö] Ôø×ö³òø³‰»]ø o»³³Þ(]ô Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø
Ü z Æ ]ñ Vƒ‡â s

# Zg Ð  ~ ÞZ

hô^»ŠøvôÖ»] ‚øßûÂô çø³³þ þËû³þÃøÖ»]æø
Ü zÆ[ˆg*gŠgzZ

¬ŠÅyxgŠÆŠÎZvgzZãZÁg
è÷ßøŠøuø éô†øìô¤] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞû‚% Ö] oÊô ^ßøiôF ^ßøe$…ø

15
òÑZ#ZZvZ-zq
p gpôÐ[ Z±Æ3gzZ

14

oßF³þÇô³Öþû ]æø Íø^³Ëþø ³øÃþ Öû]

N ¬Š Å6}Š

Vƒ ¨
( ¤ » ~i * " ÐZÎâ }¾ gzZ

^³ß$Âø š
ø …»]æø ^³ßøÛ»³uø…»]æø ^³³ßø³Öø†»³³Ëô³Æ»] Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø

lôç»ÛøÖ»] ‚øßû³Âô èøuø]»†$ ³Ö] Ôø×ö³òø³‰»]ø o»³Þ(]ô Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø

Yƒ èZg Ð ëgzZ â 
Û 3g6, ë }Š jÃë vZ } Z

èøß$³³rø³³Ö»] ^»³³³ßø³³×»³³ìôT»]øæø ^³³³ß$³³Úô Ø»³³f$Ïø³³³iø æø

â
Û 4ZŠ ~ ¼
A Ã ë gzZ â 
Û wJ wqZ }g øgzZ

äü×$ Òö ^»ßøÞø^Wø ^»ßøÖø x»³×ô³‘»]æø …ô^»³ß$³Ö] àø³Úô ^³ßø³r( ³Þøæø
—q~g ‚~g øgzZÐv WÅ3}Š] ÃëgzZ
}Š â 
Û„
& gŠ

û 2ü

oF•ø†»iø æø g% vôiö ^ÛøÖô o»ßô³þÏ»³þ³ùôÊþ æø Ü$ ³ö`þ ×# Ö]ø

û 3ü
VƒLe ã‚W Å ‰
Ü z Æ ]ñ 0W~ vZ } Z

hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çøË»³Ãø³Ö»]æø

Vƒ Le g* gŠ ‰
Ü z Æ [ˆ gzZ

ÅyxgŠÆŠÎZvgzZ ãZÁg
è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞô ‚% Ö] oÊô ^ßøiôF ^ßøe$…ø
Øâ 
Û ‚ðYZ~]y
% WgzZ *Š…vZ} Z

o( Ú( Ÿö »] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×#Ö] o×#‘ø æø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»ßøÎôæ$

17

16

ñ7, ¬Št

â
Û IÂÃTÅ]!* kZC
Ù }Š=ÂÃívZ} Z

è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞô‚% Ö] oÊô ^ßøiôF ^ßøe$…ø
Øâ 
Û ‚ðYZ~]y
% WgzZ *Š…vZ} Z

èôn$ß(Ö]æø ØôûËôÖ»] æø ØôÛøÃøÖ»]æø Ùôç»ÏøÖ»] àôÂø
Ð÷пÐw¸ƒèZg ÂÐTgzZ

o( Ú( Ÿö »] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×#Ö] o×F‘ø æø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»ßøÎôæø

†ºm»‚ôÎø oõò»Wø Ø( Òö o×FÂø Ôø$Þ]ô pF‚`öÖ»] æø

Y¬Š Å6¸a

û 3ü

òÑZ#ZZvZ-zq
p gpôÐ[ Z±Æ3gzZ

^»`øn»Öø]ô hø†$ ³³þ Îþø ^Úøæø èø³þß$røÖ»] Ôø×öòø‰»]ø oÞ(]ô Ü$ ³³þ þ`ö×#Ö]ø

ì Y™ƒ
& —"Ðe
$ Z@z+
M

lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ Ö] Ôø×öòø‰»]ø o»(Þ]ô Ü$ `ö×# Ö]ø

Ãí ¿zw¸{zC
Ù gzZVƒ‡â ¼
A Ð~vZ} Z

VƒLeã‚Wʼn
Ü zÆ]ñ0W~vZ} Z

[ Z±ÆcizŠVƒLe{ C~¾gzZ}Š™d
$ Œ
Û ÐkZ

VƒLeg*gŠ‰
Ü zÆ[ˆgzZ

…ô^»ß$Ö] àøÚô Ôøeôƒö绳þÂö]ø æø ØõÛøÂø æ»]ø Ùõç»Îø àûÚô
ØõÛøÂø æ»]ø Ùõ绳Îþø à»Úô ^»`øn»Öø]ô hø†$ ³³þ þÎø ^»Úø æø

hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çø³Ëþ» ³þÃøÖ»]æø

yxgŠÆŠÎZvgzZãZÁg

19

18

VƒLeã‚Wʼn
Ü zÆ]ñÐ\ W~vZ} Z

hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çø³³þ þË»³þÃøÖ»] æø
VƒLeg*gŠ‰
Ü zÆ[ˆgzZ

ñ7, ¬ŠtyxgŠÆŠÎZvgzZãZÁg
è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞû‚% Ö] oÊô ^ßøiôF ^ßøe$…ø
Øâ 
Û ‚ðYZ~]y
% WgzZ *Š…vZ} Z

oôÚ( Ÿö»] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×#Ö] o×#‘ø æø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»ßøÎô æø
òÑZ#ZZvZ-zq
p gpôÐ[ Z±Æ3gzZ

N¬Š Å6,v0*

äü×$³qô æø äü³Î$…ô äü³×$Òö o»fôÞ»ƒø o»Öô†»³Ëô³Æ»] Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø

j {k
H ƒ
&
}÷ vZ

åü†$ ‰ôæø äüjøn$Þô¡øÂø æø åü†øìôF æø üäÖøæ$ ]ø æø

}Z

X}Š™d
$ Œ
Û ÐkZÃíпzw¸kZC
Ù gzZÐ

û 2ü
Ñô^Ëøß(Ö]æø Ñô^Ïø9( Ö] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö]ø oÞ(]ô Ü$ ³þ`ö×# Ö]ø

ÐtÜZ}'
, gzZÐtÎСVƒ©
8 {C~¾~vZ}Z

p
û ‚ôùqø o»Öô†»³³þ þËô³Æþ» ]ô Ü$ ³³þ þ`ö×# Ö]ø Ñô¡» ø컟ø »] ðô绉öæø

Æä™{ k
H ä~{Zp}Šj{ k

& }÷vZ} Z
VƒGÐ}Š Zg Z

p»‚ôß»Âô ÔøÖô]»ƒø Ø$ Òö æø p»‚ôÛøÂø æø o»ñô^_øìøæø o»Öôˆ»aøæø
™ú1yYc* VƒG™uawÈ~t Zèçc* 

6, yŠ¤
/ ~÷Ð{ k
H Æn„ƒ
& gzZ

û 3ü

lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ Ö] Ôø×öòø‰»]ø o»Þ(]ô Ü$ ³þ`ö×# Ö]ø

21

20

VƒLeg*gŠ‰
Ü zÆ[ˆgzZ

¬ gzZ Vƒ } (,  gzZ Vƒ Lg ~ kZ 

ñ7, ¬ŠtyxgŠÆŠÎZvgzZãZÁg

Vƒñƒ|gzZVƒñƒA ÔVƒÔgzZ

è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞô‚% Ö] oÊô ^ßø³iôF ^³ßø³e$…ø

lô^ßøÚôç, Ûö×»Öôæø àøn»ßôÚôç, Ûö×»Öô æø o»Öô†»Ëô³Æ»] Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø

Øâ 
Û ‚ ðYZ ~ ]y
% WgzZ *Š … vZ } Z

o( Ú( Ÿö »] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×# Ö] o×# ‘øæø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»³ßø³Îôæø
òÑZ #Z ZvZ -z q
p g pôÐ [ Z± Æ 3gzZ

N ¬Š Å6z

àøÚô o»×ôÛøÂø æø Ñô^»Ëøß(Ö] àøÚô o»³fô×»³Îø †»³`( ›ø Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø

Ðc* g¿Z÷gzZÐ t Î}Š™u0* ÃwŠ}÷vZ} Z

èôÞø^nøíôÖ»] àøÚô o»ßô³nþûÂø æø hô „ûÓôÖ»] àøÚô o»Þô^ŠøÖôæø ðô^»mø†( Ö]

ÂèYÐ$ ìçW~÷gzZÐ^Ñy!* i ~÷gzZ

û 2ü

ÅVÂgúgzZVzŠ%ðñxÓgzZ}Šâ
Û ]n~÷ÂvZ}Z

Ü»`öß»Úô ðô^nøu»Ÿø »]ø lô^Ûø×ôŠ»ÛöÖ»]æø àøn»Ûô×ô³Š»Ûö³Ö»]æø
Vƒ{0
+ i~yZÅVÂgúy›xÓgzZVzŠ%y›xÓgzZ

lô]çø»‚$ Ö] gö³n»rô³Ú% ĺ³n»Ûô³‰ø ÔøÞ$]ô lô]çø³Ú»Ÿø »]æø

ìÑZE™wJÃVƒ ¬ŠgzZÑZz¶ŠÂGVƒ`%~yZâ

û 3ü

lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ Ö] Ôø×öòø³‰»]ø o»³Þ(]ô Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø
Vƒ Le ã‚W Å ‰
Ü z Æ ]ñÐ \W~ vZ } Z

hô^»ŠøvôÖ»] ‚øßûÂô çø³Ëþû ³þÃøÖ»]æø

23

22

hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çø³þË»³þÃøÖ»]æø

…ö滂ö’% Ö] oûËôí»iö ^Úøæø àônö»Ÿø»] èøßøñô^»ìø Üö×øû³iø ÔøÞ$^ô³Êø

ñ ,7¬ŠtyxgŠÆŠÎZvgzZ ãZÁg

û 2ü
øÔø×ô–»Êø à»Úô o$ ×øÂø ˜
» Êô]øæø Õ‚ôß»Âô à»Úô o»Þôô‚a»] Ü$ `ö×#Ö]ø

VƒLeg*gŠ‰
Ü zÆ[ˆgzZ

è÷ßøŠøuø éô†øìôŸ?»] o»Êô æ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞô‚% Ö] o»Êô ^ßø³iôF ^³ßø³e$…ø
Øâ 
Û ‚ðYZ~]y
% WgzZ *Š…vZ} Z

o( Ú( Ÿö »] o( fôß$Ö] o×FÂø äö×# Ö] o×# ‘ø æø …ô^»ß$Ö] hø]»„øÂø ^»ßø³Îôæø
òÑZ#ZZvZ-zq
p gpôÐ[ Z±Æ3gzZ

Y¬Š Å6,‚
äü×% Òö †öÓ»9% Ö] ÔøÖøæø äü×% Òö ‚öÛ»vøÖ»] ÔøÖø Ü$ `ö×# Ö]ø
Ôì n}¾Ì]Zg ‚gzZ~¾=°ƒ
& vZ c*

äü×% Òö Ðö×»íøÖ»] ÔøÖøæø äü×% Òö Ôö×»ÛöÖ»] ÔøÖøæø

ì ZƒÖ~VlgzZ ~gaÅV\Wì LY[p

6, zZ}÷}Šs&
+ ZgzZ }Še
$ Z@m{KZ=ÂvZ c*

Ôøiô ^Òø†øeø à»Úô o$ ×øÂø ÙûˆôÞû ]æø ÔjôÛøu»…$ à»Úô o$ ×øÂø †»9öÞ»] æø
wi *gzZÃØgKZ6, zZ}÷}Š1gzZÃm{aLZ
ÃVÆ'
, KZ6, zZ}։ 
Û

û 3ü
lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ ³³Ö] Ôø×ö³òø³‰»]ø o»³³Þ(]ô Ü$ ³`ö×# ³Ö]ø
VƒLeã‚Wʼn
Ü zÆ]ñ0W~vZ} Z

1

24

}Šs¬=gzZ â 
Û 3g6, ígzZ}Š j{k
H }÷vZ} Z

ì ~¾t‘x ÓgzZì Z¾oƒ
& gzZ

lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô èøuø]»†$ Ö] Ôø×öòø‰»]ø oÞ(]ô Ü$ `ö×# Ö]ø(o»ßôλ‡ö…»]æø

äü×% Òö †öÚ»Ÿø »] Ä»qô†»mø Ôøn»Öø]ô æø äü×% Òö †ön»íøÖ»] Õø‚ônøeô

Vƒ@* ™wZλs
# ZgÐ~vZ} ZÔâ 
Û «=gzZ

hô^»ŠøvôÖ»] ‚øß»Âô çø³³þ þË»³³þ þÃøÖ»]æø

Ü zÆ[ ˆâ 

Û g*gŠgzZ‰
Ü zÆ]ñ 
^g70* zx * 
b!* ñCZ
ì x ªV˜x * »T
Þƒ
Ôønûf$Öø Ü$ `ö×# Ö]ø Ôønûf$Öø
Ôønûf$Öø ÔøÖø Ôømû†ôWø Ÿø
ÔøÖø Ôømû†ôWø Ÿø Ôø×ûÛöÖû]æø ÔøÖø èøÛøÃûßùôÖ] æø ‚øÛûvøÖû] á$ ]ô

„}¾g »y
% WnçC
Ù gzZì ~ï„}¾ð>ƒ
&
ì @* Wt ‚

ä´ ×( Òö†( 9$ Ö] àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö]øæø ä´×( Òö †ôn»íøÖ] à»Úô Ôø×öòø‰»]ø

VƒLe{ C~¾ÐÑC
Ù gzZVƒ‡â Ђð>C
Ù Z®

åü†ö³»nþ Æø äø³³þ þÖF]ôŸ?ø p»„ô$Ö] äô×# Ö] Üô³»Š
þ eô
ì 7ŠqðÃZÎÆTЕ
' '
, Åx *ÆvZkZ

áøˆ»vö³þÖ»]æø Ü$ ³³þ þ`øÖ»] oß(³Âþø g»aø ƒ»] Ü$ ³³þ þ`ö×# Ö]ø
}−ï§z„ÐwŠ}÷vZ c*

û 2ü

o»Þô‚ôa»]æø o»ßôÊô^Âøæø o»ßôÛ»uø…»]æø o»Öô†»ËôÆ»] Ü$ `ö×# Ö]ø

N ¬Š Ås Zî
$ %
A

Øær
# ™/Zx ÅZ * Ññ]|
~gO
c gÍ

m ` Z$g Zi !* Z ðib£ZyZ%»Y q :Ñ*
( c* &
+ Z )8shahdbd@rediffmail.com
khaliliqasmi@gmail.com

~gO
c gÍݬ{á ( * Ññ]|)
9359792771 

y¯»‚ZgÐYf4xVZŠzŠg Z~~Š:
EE
{gëÜær
# ™ÞZ Ô¬ #Z îGÏG5{¢
0504810773

EE
)ÔZlîG0G4Éß!gæf *Zr
# ™vZÜ~g ‡#Z îGÏG5{¢
0504778423 0508987370

EE
Vxw¿zf *Zr
# ™%Z·#Z îGÏG5{¢
050550386

0555503867

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful