You are on page 1of 518

RITUALE

ROMANUM
PAULI V PONTIFICIS MAXIMI
JUSSU EDITUM
ALIORUMQUE PONTIFICIUM
CURA RECOGNITUM
ATQUE AUCTORITATE
SSMI D.N. PII PAP XI
AD NORMAM
CODIS JURIS CANONICI
ACCOMMODATUM
EDITIO JUXTA TYPICAM VATICANAM

MCMXXV
This special electronic edition Laudate
www.pagerealm.com/zotz

Laudate Dominum Liturgical Editions

Dominum

DECRETUM
VATICANAM RITUALIS ROMANI
EDITIONEM APPROBANS
c

ANC Ritualis Romani Vaticanam editionem, diligenter revisam, emendatam et auctam ad


normam Codis Juris Canonici, Rubricarum Missalis Romani atque Decretorum Apostilic Sedis,
Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinali Sacr Rituum
Congregationi Prfecto, ratam habuit et approbavit, atque uti typicam habendam esse decrevit, cui
futur editiones ejusdem Ritualis Romani conformand erunt.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 10 Junii 1925.
A. CARD. VICO
EPISC. PORTUENSIS ET S. RUFIN
S.R.C. Prfectus
LS

ALEXANDER VERDE, Secretarius.

Laudate Dominum Liturgical Editions

PAULI PAP V
CONSTITUTIO APOSTOLICA
DE RITUALIS ROMANI EDITIONE
c

PAULUS PAPA V
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

POSTOLIC Sedi per abundantiam Divin grati, nullis suffragantibus meritis, prpositi,
Nostr sollicitudinis esse intelligimus, super universam Domum Dei ita invigilando intendere, ut
opportunis in dies magis rationibus provideatur, quo, sicut admonet Apostolus, omnia in ea honeste
et secundum ordine fiant, prcipue vero qu pertinent ad Ecclesi Dei Sacramentorum administrationem, in qua religiose observari Apostolicis traditionibus et Ss. Patrum decretis constitutos ritus et cremonias pro Nostri Officii debito curare omnino tenemur. Quamobrem fel. rec. Pius Papa
V Prdecessor Noster, hujus Nostri tunc Sui officii memor, ad restituendam sacrorum rituum observationem in sacrosancto Miss sacrificio, divinoque Officio, et simul ut Catholica Ecclesia in
fidei unitate, ac sub uno visibili capite B. Petri successore Romano Pontifice congregata, unum
psallendi et orandi ordinem, quantum cum Domino poterit, teneret, Breviarium primum, et deinde
Missale Romanum, multo studio et diligentia elaborata, pastorali providentia edenda censuit. Cujus
vestigia eodem sapientiae spiritu secutus similis memoriae Clemens Papa VIII etiam prdecessor
Noster, non solum Episcopis et inferioribus Ecclesi Prlatis accurate restitutum Pontificale dedit,
sed etiam complures alias in Cathedralibus et inferioribus Ecclesiis cremonias promulgato Cremoniali ordinavit.
His ita contitutis, restabat, ut uno etiam volumine comprehensi, sacri et sinceri Catholic Ecclesi
ritus, qui in Sacramentorum administratione, aliisque ecclesiasticis functionibus servari debent ab
iis, qui curam animarum gerunt, Apostolic Sedis auctoritate prodirent, ad cujus voluminis
prscriptum, in tanta Ritualium multitudine, sua illi ministeria tamquam ad publicam et obsignatam normam peragerent, unoque ac fideli ductu inoffenso pede ambularent cum consensu. Quod
sane jampridem agitatum negotium postquam Generalium Conciliorum graece latineque divina
gratia editorum opus morari divisit, sollicite ugere Nostri muneris esse existimavimus. Ut autem
recte et ordine, ut par erat, res agretur, nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus pietate, doctrina et prudentia praestantibus, eam demandavimus, qui cum consilio eruditorum virorum, variisque prsertim antiquis, et, qu circumferuntur, Ritualibus consulti, eoque in
primis, quod vir singulari pietatis zelo et doctrina bon memori Julius Antonius S.R.E. Cardinalis S. Severin nuncupatus, longo studio, multaque industria et labore plenissimum composuerat, rebusque omnibus mature consideratis, demum divina aspirante clementia, quanta oportuit brevitate, Rituale confecerunt. In quo cum receptos et approbatos Catholic Ecclesi ritus suo ordine
digestos conspexerimus, illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum publico Ecclesi Dei
bono judicavimus. Quapropter hortamur in Domino Venerabiles Fratres Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, et dilectos Filios eorum Vicarios, nec non Abbates, Parochos universos, ubique locorum existentes, et alios ad quos spectat, ut in posterum tamquam Ecclesi Roman filii, ejusdem Ecclesi omnium matris et magistr auctoritate constituto Rituali in sacris functionibus utantur, et in re tanti momenti, qu Catholica Ecclesia, et ab ea probatus usus antiquitatis statuit,
inviolate observent.
Datum Rom apud S. Mariam Majorem sub Anul Piscatoris, die XVII Junii MDCXIV, Pontificatus Nostri.
S. COBELLUTIUS.
Laudate Dominum Liturgical Editions

RITUALE ROMANUM
TITULUS I
CAPUT UNICUM
DE IIS
QU IN ILLUSTRATIONE
SACRAMENTORUM
GENERALITER SERVANDA SUNT

t, ea qu ex antiquis catholic Ecclesi institutis, et sacrorum Canonum, Summorumque


Pontificium Decretis, de Sacramentorum ritibus ac cremoniis hoc libro prscribuntur, qua par est
diligentia ac religione custodiantur, et ubique fideliter observentur; illud ante omnia scire, et observare convenit, quod Sacrosancta Tridentina Synodus, Sess. VII, Can. XIII, de iis ritibus decrevit in
hc verba:
2. Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesi Catholic ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libito omitti, aut in
novoxs alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse: anathema sit.
3.Cum igitur in Ecclesia Dei nihil sanctius, aut utilius, nihilque excellentius, aut magis divinum
habeatur, quam Sacramenta ad humani generis salutem a Christo Domino instituta, Parochus, vel
quivis alius Sacerdos, ad quem eorum administratio pertinet, meminisse in primis debet, se sancta
tractare, atque omni fere temporis momento ad tam sanct administrationis officium paratum esse
oportere.
4. Quamobrem illud perpetuo curabit, ut integre, caste, pieque vitam agat; nam etsi Sacramenta ab
impuris coinquari non possint, neque a pravis Ministris eorum effectus impediri: impure tamen et
indigne ea Ministrantes, in tern mortis reatum incurrunt. Sacerdos ergo si sit peccati mortalis
sibi conscius (quod absit), ad Sacramentorum administrationem ne audeat accedere, nisi prius
corde pniteat; sed si habeat copiam Confessarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri.
5. Qucumqu diei ac noctis hora ad Sacramenta ministranda vocabitur, nullam officio suo prstando (prsertim si necessitas urgeat) moram interponat. Ac propterea populum spe, prout sese
offeret occasio, prmonebit, ut, cum sacro ministerio opus erit, se quamprimum advocet, nulla
temporis, aut cujuscumue incommodi habita ratione.
6. Ipse vero antequam ad hujusmodi administrationem accedat, paululum, si opportunitatas dabitur,
orationi et sacr rei, quam acturus est, meditationi vacabit, atque ordinem ministrandi, et cremonias pro temporis spatio prvidebit et perleget.

Laudate Dominum Liturgical Editions

Titulus ICaput unicum


7. In omni Sacramentorum administratione superpelliceo sit indutus, et desuper stola ejus coloris,
quem Sacramenti ritus exposcit; nisi in Sacramento Pnitenti ministrando occasio, vel consuetudo, vel locus interdum aliter suadeat.
8. Adhibebit quoque unum saltem, si habeat, vel plures Clericos, prout loci et Sacramenti ratio postulabit, decenti habitu, et superpelliceo pariter indutos.
9. Curabit etiam, ut sacra suppelex, vestes, ornamenta, linteamina, et vasa ministeriiintegra, nitidaque sint et munda.
10. In Sacramentorum administratione eorum virtutem, usum, ac utilitatem, et cremoniarum significationes, ut Concilium Tridentinum prcipit, ex Sanctorum Patrum et Catechismi Romani doctrina, ubi commode fieri potest, diligenter explicabit.
11. Dum Sacramentum aliquod ministrat, singula verba, qu ad illius formam et ministerium pertinent, attente, distincte, et pie, atque clara voce pronuntiabit. Similiter et alias orationes et preces
devote ac religiose dicet; nec memori, qu plerumque labitur, facile confidet, sed omnia recitabit
ex libro.
Reliquas prterea cremonias ac ritus ita decenter, gravique actione peraget, ut adstantes ad
clestium rerum cogitationem erigat, et attentos reddat.
12. Administrandum procedens, rei, quam trataturus est, intentus sit, nec de iis, qu ad ipsam non
pertinent, quidquam cum alio colloquatur; in ipsaque administratione actualem attentionem habere
studeat, vel saltem virtualem, cum intenione faciendi, quod in eo facit Ecclesia.
13. Illud porro diligenter caveat, ne in Sacramentorum administrationem aliquid, quavis de causa
vel occasione, directe vel indirecte, exigat, aut petat; sed ea gratis ministret, et ab omni simoni,
atque avariti suspicione, nedum crimine, longissime absit. Si quid vero nomine eleemosyn, aut
devotionis studio, peracto jam Sacramento, sponte a fidelibus offeratur, id licite pro consuetudine
locorum accipere poterit, nisi aliter
Episcopo videatur. Licet tamen exigere aut petere oblationes
seu taxas quae a Concilio provinciali aut a conventu Episcoporum provinci fuerint prfinit et
ab Apostolica Sede approbat. Gratitum vero ministerium ne deneget Parochus iis qui solvendo
pares non sunt.
14. Vetitum est Sacramenta Ecclesi ministrare hreticis aut schismaticis, etiam bona fide errantibus eaque patentibus nisi prius, erroribus rejectis, Ecclesi reconcilliati fuerint.
15. Omnes autem, qui Sacramenta suscipiunt, loco et tempore opportuno monebit, ut, remoto inani colloquio, et habitu actuque indecenti, pie ac devote Sacramentis intersint, et ea, qui par est, reverentia suscipiant.

16. Librum hunc Ritualem (ubi opus erit) semper cum ministrabit, secum habebit, ritusque et cremonias
in eo prscriptas diligenter servabit.

17. Ceterum illorum tantum Sacramentorum, quorum administratio ad Parochos pertinet, ritus hoc opere
prscribuntur, cujusmodi sunt Baptismus, Pnitentia, Eucharistia, Extrema Unctio, et Matrimonium. Reliqua vero duo Sacramenta, Confirmationis et Ordinis, cum propria sint Episcoporum, ritus suos habent in
Pontificali prscriptos. Et ea, qu de iis, atque aliis Sacramentis scire, servare, et docere Parochi debent,
cum ex aliis libris, tum prcipue ex Catechismo Romano et Codice Juris Canonici summi possunt. Siquidem hic de iis fere tantum agere instituti operis ratio postulat, quae ad ipsorum quinque Sacramentorum
ritus pertinent.

18. Postremo quisquis Sacramenta administrare tenetur, habeat libros necessarios ad officium suum pertinentes, eosque prsertim, in quibus variarum parochialium functionum not ad futuram rei memoriam d escribuntur, ut ad finem hujus Ritualis habetur.
Laudate Dominum Liturgical Editions

TITULUS II
CAPUT 1
DE SACRAMENTO BAPTISMI RITE
ADMINISTRANDO

acrum Baptisma, christian religionis et tern vit janua, quod inter alia nov Legis Sacramenta a Christo instituta primum tenet locum, omnibus in re vel saltem in voto necessarium esse
ad salutem, ipsa veritas testatur illis verbis:Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non
potest introire in regnum Dei (Joann. 3, 5). Itaque summa ad illud opportune, riteque administrandum ac suscipiendum diligentia adhibenda est.
2. Cum autem ad hoc Sacramentum conferendum alia sint de jure divino absolute necessaria, ut
materia, forma, minister; alia ad illius solemnitatem pertineant, ut ritus, ac cremoni, quas ex
Apostolica et antiquissima traditione acceptas et approbatas, nisi necessitatis causa, omittere non
licet; de iis aliqua prmonenda sunt, ut sacram hoc ministerium rite et sancte peragatur.
3. Cum Baptismus ministratur servatis omnibus ritibus et cremoniis qu in hoc Rituali libro
prcipiuntur, apellatur solemnis; secus non solemnis seu privatus.
DE MATERIA BAPTISMI
4. Primum, intelligat Parochus, cum hujus Sacramenti materia sit aqua ac naturalis, nullam alium
liquorem ad id adhiberi posse.
5. Aqua vero solemnis Baptismi sit eo anno benedicta in pervigilio Paschatis vel Pentecostes, qu
in fonte mundo nitida et pura diligenter conservetur; et hc, quando nova benedicenda est, in ecclesi, vel potius Baptisterii sacrarium effundatur.
6. Si aqua benedicta in Baptisterio adeo sit imminuta, ut minus videatur sufficere, alia non benedicta admisceatur, etiam iterato, minore tamen copia. Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit, aut quovis
modo defecerit, Parochus in fontem bene mundatum ac nitidum, recentem aquam infundat, eamque
benedicat ex formula, qu infra prscribitur.
7. Sed si aqua conglaciata sit, curetur, ut liquefiat: sin autem ex parte congelata sit, aut nimium
frigida, poterit parum aqu naturalis non benedict calefacere, et admiscere aqua baptismali in
vasculo ad id parato, et ea tapefacta ad baptizandum uti, ne noceat infantulo.
DE FORMA BAPTISMI
8. Quoniam Baptismi forma his verbis expressa: Ego te baptzo in nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti, omnino necessaria est; ideo eam nullo modo licet mutare, sed eadem verba uno et eodem tempore, qui fit ablutio, pronuntianda sunt.
9. Latinus Presbyter latina forma semper utatur. Cum Baptismum absolute iterare nullo modo
liceat, si quis sub conditione (de quo infra) sit baptizandus, ea conditio explicanda est hoc modo:
Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris, etc. Hac tamen conditionali forma non passim aut leviter uti licet, sed prudenter; et ubi, re diligenter pervestigata, prudens dubium existat,
num revera vel num valide Sacramentum Baptismi collatum fuerit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

De sacramento Baptismi rite administrando


10. Licet Baptismus conferri valide possit aut per infusionem aqu, aut per immersionem, aut per
aspersionem; primus tamen, vel secundus modus, aut mixtus ex utroque, qui magis sit in usu, pro
Ecclesiarum consuetudine retineatur; ita ut trina ablutione caput baptizandi perfundatur, vel immergatur in modum crucis uno et eodem tempore, quo verba proferuntur, et idem sit aquam adhibens et verba pronuntians.
11. Ubi vero Baptismus fit per infusionem aqu, cavendum est, ne aqua ex infantis capite in
fontem extructum defluat, aut in aliquo vase ad hunc usum parato recepta, in ipsius Baptisterii, vel
in ecclesi sacrarium effundatur.
DE MINISTRO BAPTISMI
12. Minister ordinarius Baptismi solemnis est Sacerdos; sed ejus collato reservatur Parocho vel alii
Sacerdotii de ejusdem Parochi vel Ordinarii loci licentia, qu in casu necessitatis legitime prsumitur.
Etiam peregrinus a arocho proprio in sua Parcia solemniter baptizetur, si id facile et sine mora
fine potest; secus peregrinum quilibet Parochus in suo territorio potest solemniter baptizare.
13. In alieno territorio nemini licet, sine debita licentia, Baptismum solemnem conferre ne sui quidem loci incolis.
14. Ubi Parci aut quasi-parci nondum suntconstitut, statutorum peculiarium et receptarum
consuetudinum ratio habenda est, ut constet cuinam Sacerdoti, prter Ordinarium, in universo territorio vel in ejus parte jus insit baptizandi.
15. Extraordinarius Baptismi solemnis minister est Diaconus; qui tamen sua potestate ne utatur
sine loci Ordinarii vel Parochi licentia, juste de causa concedenda, qu ubi necessitas urgeat, legitime prsumitur.
16. Baptismus non solemnis, in mortis periculo, potest a quovis ministrari, servata debita materia,
forma et intentione; quatenus vere fieri potest, adhibeantur duo testes vel saltem unus, quibus baptismi collatio probari possit.
Si tamen adsit Sacerdos, Diacono prferatur, Diaconus, Subdiacono, Clericus laico et vir femin,
nisi pudoris gratia deceat feminam potius quam virum baptizare, vel nisi femina noverit melius formam et modum baptizandi.
Patri aut matri suam prolem baptizare non licet, prterquam in mortis periculo, quando alius prsto non est, qui baptizet.
17. Curet Parochus ut fideles, prsertim obstetrices, medici et chiurgi, rectum baptizandi modum
pro casu necessitatis probe ediscant.
18. Adultorum Baptismus, ubi commode fieri possit, ad loci Ordinarium deferatur, ut, si voluerit,
ab eo vel ab ejus delegato solemnius conferatur.
DE BAPTIZANDIS PARVULIS
19. Cum agitur de Baptismo:
1 Parvulorum seu infantium nomine veniunt, qui nondum rationis usum adepti sunt, eisdemque
accensentur amentes ab infantia, in quavis tate constituti:
2 Adulti autem censentur, qui rationis usu fruuntur; idque satis est ut suo quisque animi motu
Baptismum petat et ad illum admittatur.
20. nemo in utero matris clausus baptizetur, donec probabilis spes sit ut rite editus baptizari possit.
Si infans caput emiserit et periculum mortis immineat, baptizetur in capite; nec postea, si vivus
evaserit, est iterum sub conditione baptizandus.
Laudate Dominum Liturgical Editions

De sacramento Baptismi rite administrando


Si illud memnrum emiserit, in illo, si periculum immineat, baptizetur sub conditione; at tunc si natus si vixerit, est rursus sub conditione baptizandus.
Si mater prgnans mortua fuerit, fetus ab iis ad quos spectat extractus, si certo vivat, baptizetur absolute; si dubie, sub conditione.
Fetus in utero baptizatus, post autem denuo sub conditione baptizari debet.
21. Currandum ut omnes fetus, abortivi, quovis tempore editi, si certo vivant, baptizentur absolute;
si dubie, sub conditione.
22. Monstra et ostenta semper baptizentur saltem sub conditione: Si tu es homo, ego te baptizo, etc.
in dubio autem unusne an plures sint homines. Unus absolute baptizetur. ceteri sub conditione: Si
non es baptizatus, ego te baptizo, etc.
23. Infantes expositi et inventi nisi, re diligenter investigata, de eorum Baptismo constet, sub conditione baptizentur.
24. Infans infidelium, etiam invitis parentibus, licite baptizatur, cum in eo versatur vitae discrimin, ut prudenter prvideatur moriturus, ante usum rationis attingat.
Extra mortis periculum, dummodo catholicae ejus educationi cautum sit, licite baptizatur:
1 Si parentes vel tutores, aut saltem unus eorum, consentiant;
2 Si parentes, idest pater, mater, avus, avia, vel tutores desint, aut jus in eum amiserint, vel illud
exercere nullo pacto queant.
25. Circa Baptismum infantium duorum hreticorum aut schismaticorum, aut duorum catholicorum qui in apostasiam vel hresiam vel schisma prolapsi sint, generatim serventur norm in superiore rubrica constitut.
DE RITIBUS ET CREMONIIS BAPTISMI
26. Baptismus solemniter conferatur, salvo prscripto rubr. num 28.
Loci Ordinarius potest, gravi et rationabilii de causa, indulgere ut caeremoni prscript pro Baptismo infantium adhibeantur in Baptismo adultorum.
27. Proles ritu parentum baptizari debet
Si aliter parentum pertineat ad ritum latinum, alter ad orientalem, proles ritu patris baptizetur, nisi
aliud jure speciali cautum sit.
Si unus tantum catholicus, proles hujus ritu baptizanda est.
28. In mortis periculo Baptismum privatim conferre licet; et, si conferatur a ministro qui nec
Sacerdos sit nec Diaconus, ea tantum ponantur, qu sunt ad Baptismi validitatem necessaria; si a
Sacerdote vel Diacono, serventur quoque, si tempus adsit, cremoni qu Baptismum sequuntur.
Extra mortis periculum Baptismum privatum loci Ordinarius permittere nequit, nisi agatur de
hreticis qui in adulta aetate sub conditione baptizentur.
Cremoni autem qu in Baptismi collatione prtermiss quavis ratione fuerint, quamprimum in
ecclesia suppleantur, nisi agatur de hreticis qui in adulta tate sub conditione privatim baptizati
fuerint ex Ordinarii loci licentia, ut supra
29. Cum Baptismus sub conditione iteratur, cremoni, si quidem in priore Baptismo omiss
fuerunt, suppleantur, salvo prscripto rubr. num. 28; sin autem in priore Baptismo adhibit sunt,
repeti in altero aut omitti possunt.

Laudate Dominum Liturgical Editions

De sacramento Baptismi rite administrando


30. Curent Parochi ut ei qui baptizatur, christianum imponatur nomen; quod si id consequi non
poterunt, nomini a parentibus imposito addant nomen alicujus Sancti et in libro baptizatorum
utrumque nomen prescribant.
DE PATRINIS
31. Ex vetustissimo Ecclesi more nemo solemniter baptizetur nisi suum habeat, quatenus fieri
possit, patrinum.
Etiam in Baptismo privato patrinus, si facile haberi queat, adhibeatur; si non interfuerit, adhibeatur
in supplendis Baptismi cremoniis, sed hoc in casu nullam contrahit spiritualem cognationem.
32. Cum Baptismus iteratur sub conditione, idem patrinus, quatenus fieri possit, adhibeatur, qui in
priore Baptismo forte adfuit; extra hunc casum in Baptismo conditionato patrinus non est necessarius.
Iterato Baptismo sub conditione, neque partrinus qui priori Baptismo adfuit, neque posteriori, cognationem spiritualem contrahit, nisi idem patrinus in utroque Baptismo adhibitus fuerit.
33. Patrinus unus tantum, licet diversi sexus a baptizando, vel ad summum unus et una adhibeantur.
34. Ut quis sit patrinus oportet:
1 Sit baptizatus, rationis usum assecutus et intentionem habeat id munus gerendi;
2 Ad nullam pertineat haereticam aut schismaticam sectam, nec sententia condemnatoria sit excommunicatus aut infamis infamia juris aut exclusus ab actibus legitimis, nec sit clericus depositus
vel degregatus;
3 Nec sit pater vel mater vel conjux baptizandi;
4Ab ipso baptizando ejusve parentibus vel tutoribus aut, his deficientibus, a ministro sit designatus;
5 Baptizandum in actu Baptismi per se vel procuratorum physice teneat aut tangat vel statim levet
seu suscipiat de sacro fonte aut de manibus baptizantis.
35. Ut autem quis licite patrinus admittatur, oportet:
1 Decimum quartum suae tatis annum attigerit, nisi aliud justa de causa de ministro videatur;
2 Non sit propter notorium delictum excommunicatus vel exclucus ab actibus legitimis vel infamis infamia juris, quin tamen sententia intercesserit, nec sit interdictus aut alias publice criminosus
vel infamis infamia facti;
3 Fidei rudimenta noverit;
4 In nulla religione sit novitius vel professus, nisi necessitas urgeat et expressa habeatur venia Superioris saltem localis;
5 In sacris ordinibus non sit constitutus, nisi accedat expressa Ordinarii proprii licentia.
36. In dubio utrum quis valide vel licite admitti possit, necne, ad patrini munus, parochus, si tempus suppetat, consulat Ordinarium.
37. Ex Baptismo spiritualem cognationem contrahunt tantum baptizato baptizans et patrinus.
38. Patrinorum est, ex suscepto munere spiritualem filium perpetuo sibi commendatum habere,
atque in iis quae ad christian vit institutionem spectant, curare diligenter ut ille talem in tota vita
se prbeat, qualem futuram esse solemni cremonia spoponderunt.
DE TEMPORE ET LOCO BAPTISMI CONFERENDI
39. Infantes quamprimum baptizentur; et Parochi ac concionatores frequenter fideles de hac gravi
eorum obligatione commoneant.
Laudate Dominum Liturgical Editions

De sacramento Baptismi rite administrando


40. Baptismus privatus urgente necessitate, quovis tempore et loco administrandus est.
41. Etiam solemnis Baptismus qualibet die administrari potest; decet tamen adultorum Baptismum, secundum antiquissimum Ecclesi ritum, conferri, si fieri commode queat, in pervigilio
Paschatis et Pentecostes, prcipue in metropolitanis aut cathedralibus ecclesiis.
42. Proprius Baptismi solemnis administradni locus est Baptisterium in ecclesia vel in oratoro publico.
43. Quaelibet Parcialis ecclesia, revocato ac reprobato quovis contrario statuto vel privilegio vel
consuetudine, baptismalem habeat fontem, salvo legitmo jure cumulativo aliis ecclesiis jam qusito.
Loci Ordinarius potest pro fidelium commoiditate permittere vel jubere ut fons baptismalis ponatur
etiam in alia ecclesia vel publico oratorio intra parci fines.
44. Si ad ecclesiam parcialiam, aut ad aliam qu jure fontis gaudeat, baptizandus, propter locorum distantiam aliave adjuncta, sine gravi incommodo aut periculo, accedere aut transferri nequeat,
Baptismus solemnis a Parocho conferri potest et debet in proxima ecclesia aut oratorio publico intra parci fines, licet hc baptismali fonte careant.
45. In domibus autem privatis Baptismus solemnis administrari non debet, nisi hisce in adjunctis:
1 Si baptizandi sint filii aut nepotes eorum qui supremum actu tenent populorum principatum vel
jus habent succendi in thronum, quoties isit id rite poposcerint;
2 Si loci Ordinarius, pro suo prudenti arbitrio et consentia, justa ac rationabili de causa, in casu
aliquo extraordinario id concedendum consuerit.
In memoratis casibus Baptismus conferendus est in sacello domus aut saltem in alto decenti loco,
et aqua baptismali de more benedicta.
46. Baptisterium sit decenti loco et forma, materique solida, et qu aquam bene contineat, decenter
ornatum, et cancellis circumseptum, sera et clave munitum, atque ita obseratum, ut pulvis, vel ali
sordes intro non penetrent, in eoque, ubi commode fieri potest, depingatur seu collocetur imago
sancti Joannis Christum baptizantis.
DE SACRIS OLEIS, ET ALIIS REQUISITIS
47. Sacrum Chrisma, et sanctum Oleum, quod et Catechumenorum dicitur, quorum usus est in
Baptismo, debent esse ab Episcopo benedicta Feria V in Cna Domini proxime superiore; neque
adhibeantur vetera, nisi necessitas urgeat.
48. Curet Parochus, ut ea suo tempore quamprimum habeat a suo Ordinario, et tunc vetera in ecclesia comburat.
49. Mox deficienti Oleo benedicto aliud Oleum de olivis non benedictum adjiciatur, etiam iterato,
minore tamen copia.
50. Chrisma, et Oleum sacrum sit in suis vasculis argenteis aut saltem stanneis, bene obturatis: qu
vascula sint inter se distincta et proprium unumquodque inscriptionem habeat, majusculis litteris
incisam, ne quis error commitatur.
51. Ad usum vero quotidianum minora habeantur vascula ex argento, si fieri potest, aut stanno,
sive separata, sive etiam conjuncta: apte tamen distincta, et bene cooperta, et cum suis inscriptionibus, ut supra, ne Parochus aberret, et unum pro altero sumat, quod cavere debet diligenter.
52. In ea igitur ex majoribus vasculis Chrismatis et Olei, quod sufficiat, infundatur, atque ut effusionis periculum caveatur, commodum erit, in his vasculis bombacium, seu quid simile habere,
Laudate Dominum Liturgical Editions

10

De sacramento Baptismi rite administrando


Oleo sacro, et Chrismate separatim perfusum, in quo pollex, cum opus est, ad inguendum immitatur.
53. Hc vascula ita paratur in ecclesia, loco proprio, honesto, ac mundo, sub clave, ac custodia decenter asserventur, ne ab aliquo, nisi a Sacerdote, temere tangantur, aut eis sacrilege quisquam
abluti possit; nec ea domi Parochus retineat, nisi propter necessitatem aliamve rationabilem
causam, accedente Ordinarii licentia.
54. Parochus, quantum fieri potest, curet, ne per laicos, sed per se, vel aliam Sacerdotem, vel
saltem per alium Ecclesi ministrum hc Olea deferantur: caveat item, ne de iis quidquam ulli
umquamtribuat cujusvis rei praetextu.
55. Sal, quod in os baptizandi immittendum est, sit benedictum sua peculari benedictione, qu infra prscribitur; neque utatur sale exorcizato ad benedicendam aquam; sitque prius bene confractum et attritum, siccum ac mundum. Sal ita benedictum nemini tradatur, neque etiam iis, qui
benedicendum attulerint, reddatur, sed ad alios baptizandos servetur, aut sacrarium abjiciatur.
56. Cum igitur Baptismi Sacramentum jam administrandum est, hc in promptu esse debent:
57. Vascula sacra Olei catechumenorum, et Chrismatis.
58. Vasculum cum sale benedicendo, vel jam, ut dictum est, benedicto.
59. Vasculum, seu cochleare ex argento, vel alio metallo nitidum, ad aquam Baptismi fundendam
super caput baptizandi, quod nulli prterea alii usui deserviat.
60. Pelvis, seu bacile ad excipiendam aquam ex capite defluentem, nisi statim in sacrarium defluat.
61. Gossipium, alio nomine bombacium, seu quid simile, ad abstergenda loca sacris Oleis inuncta.
62. Stol du, ubi commode haberi possunt, una violacea, et altera alba, ut infra notatur, mutanda;
sin minus, una saltem adhibeatur.
63. Medulla panis, qua inuncti Sacerdotis digiti, cum manus lavat, abstergantur; et vas pro manum
lotione post Baptismum, quod huic tantumusui deservire decet.
64. Alba vestis in modum pallioli, seu linteolum candidum, infantis capiti imponendum.
65. Cereus, seu candela cerea, baptizato ardens tradenda.
66. Hic denique Ritualis liber sit paratus; et item liber Baptismalis, in quo baptizati describuntur.
67. Omnibus igitur opportune prparatis, Sacerdos ad tanti Sacramenti administrationem, lotis
manibus, superpelliceo et stola violacea indutus, accedat: Clericum unum, seu plures, si potest, secum adhibeat, superpelliceo pariter indutos, qui sibi ministrent.
68. Ita paratus accedat ad limen ecclesi, ubi foris expectant qui infantem detulerunt.
69. Interroget (nisi de his bene sibi constet), an sit su parci , masculus, an femina, an sit domi
baptizatus, et a quo, et quam rite, et qui sint compatres, qui infantem tenant, pro eoque responedant: quos pie ac decenter assistere, ac prout opus erit, pro baptizando ad interrogationes respondere admoneat.
70. Et quoniam iis qui baptizantur, tamquam Dei filius in Christo regenerandis, et in ejus militiam
adscribendis, nomen imponnitur, curet ne obscna, fabulosa, aut rediciula, vel inanium deorum,
vel impiorum ethnicorum hominum nomina imponantur, sed potius, quatenus fieri potest, Sanctorum, quorum exemplis fideles ad pie vivendum excitentur, et patrociniis protegantur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

11

Titulus II Caput 2
71. His igitur expeditis, et accepto nomine baptizandi, positi, si infans fuerit, super brachium
dexterum illius, qui eum defert, Parochus ad Baptismum procedat, in hunc modum nominatum interrogans.

CAPUT 2
ORDO BAPTISMI PARVULORUM
Sacerdos interrogat infantem (si plures sint baptizandi singulariter singulos):
N. Quid petis ab Ecclsia Dei?
Patrinus respondet: Fidem.
Sacerdos: Fides, quid tibi prstat?
Patrinus respondet: Vitam trnam.
2. Sacerdos (etiam singulariter singulis):
Si gitur vis ad vitam ngredi, serva mandta. Dliges Dminum Deum tuum ex toto corde tuo, et
ex tota nima tua, et ex tota mente tua, et prximum tuum sicut tepsum.
3. Deinde ter exsufflat leniter in faciem infantis, et dicit semel (singulariter singulis):
Exi ab eo (ea), immnde spritus, et da locum Spirtui Sancto Parclito.
4. Postea pollice facit signum Crucis in fronte, et in pectore infantis, dicens (singulariter singulis):
Accipe signum Crucis tam infron + te, quam in cor + de, sume fidem clstium prceptrum: et
talis esto mribus, ut templum Dei jam esse possis.
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

reces
nostras,
qusumus,
Dmine,
clemnter exudi: et hunc elctum tuum
N.(hanc elctam tuam N), Crucis Domnic
impressine signtum(-am), perptua virtte
custdi: ut, magnitdinis glri tu rudimnta
servans, per custdiam mandatrum turum ad
regeneratinis glriam pervenre meretur. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Ormus

Oratio

reces
nostras,
qusumus,
Dmine,
clemnter exudi: et hos elctos tuos N. (si
femin tantumadsint has elctas tuas N.) crucis
Domnic impressione signatos (signatas)
perptua virtte custdi: ut magnitdinis glri
tu rudimnta servans, per custdiam
mandatrum turum ad regeneratinis glriam
pervenre merentur. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.

5. Deinde imponit manum super caput infantis (singulorum infantium) , et postea manum extensam
tenens dicit:
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, Pater Dmini


nostri Jesu Christi, respcere dignre super hunc
fmulum tuum N.,quem (hanc fmulam tuam
N.,quam) ad rudimnta fdei vocre digntus es:
omnem ccittem cordis ab eo (ea) explle:
disrmpe omnes lqueos stan, quibus ferat
colligtus (-a): peri ei, Dmine, jnuam

Laudate Dominum Liturgical Editions

12

Ormus

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, Pater Dmini


nostri Jesu Christi, respcere dignre super hos
fmulos tuos N. (has fmulas tuas N.) quem
(quas) ad rudimnta fdei vocre digntus es;
omnem ccittem cordis ab eis explle;
disrmpe omnes lqueos stan quibus ferant
colligti (colligt); aperi eis, Dmine, jnuam

Ordo Baptismi parvulorum


piettis tu, ut, signo sapinti tu imbtus (-a,
mnium cupidittum ftribus creat, et ad
suvem odrem prceptrum turum ltus (-a)
tibi in Ecclsia tua desrviat et profciat de die
in diem. Per emdem Christum Dminum
nostrum.
R. Amen.

piettis tu, ut signo sapinti tu imbti


(imbt), mnium cupidittum ftoribus
creat, et ad suvem odrem prceptrum
turum lti (lt) tibi in ecclsia tua
desrviant, et profciant de die in diem. Per
emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

6. Deinde Sacerdos benedicit sal, quod semel benedictum alias ad eumdem usum deservire potest.

xorczo te, creatra salis, in nmine Dei + Patris omnipotntis, et in caritte Dmini nostri
Jesu + Christi, et in virtte Spritus + Sancti. Exorczo te per Deum + vivum, per Deum +
verum, per Deum + sanctum, per Deum +, qui te ad tutlam humni gneris procrevit, et ppulo
veninti ad credulittem per servos suos consecrri prcpit, ut in nmine sanct Trinittis
efficiris salutre sacramntum ad effugndum inimcum.
Pronde rogmus te, Dmine Deus noster, ut hanc creatram salis sanctificndo sanct + fices,
et benedicndo bene + dices, ut fiat mnibus accipintibus perfcta medicna, prmanens in
viscribus erum, in nmine ejsdem Dmini nostri Jesu Christi, qui ventrus est judicre vivos et
mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.
7. Deinde immittit modicum salis benedicti in os infantis, dicens (singulariter singulis):
N. Accipe sal sapinti: propittio sit tibi in vitam trnam. R. Amen.
Sacerdos: Pax tecum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

Oratio

Exorczo te, immnde spritus, in nmine Pa +


tris, et Fi + lii, et Spiritus + Sancti, ut xeas, et
recdas ab hoc fmulo (hac fmula) Dei N.:
Ipse enim tibi mperat, maledcte damnte, qui
pdibus super mare ambulvit, et Petro
mergnti dxteram porrxit.

Exorcizo te, immnde spritus, in nmine Pa +


tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut xeas, et
recdas ab his fmulis (hac fmulabus) Dei N.:
Ipse enim tibi mperat, maledcte damnte, qui
pdibus super mare ambulvit, et Petro
mergnti dxteram porrxit.

eus patrum nostrrum, Deus univrs


cnditor verittis, te spplices exormus, ut
hunc fmulum tuum N. (hanc fmulam tuam
N.) respcere dignris proptius, et hoc primus
pbulum salis gustntem, non ditius esurre
permttas, quo minus cibo expletur clsti,
qutenus sit semper spritu fervens, spe
gaudens, tuo semper nmini srviens. Perduc
eum (eam), Dmine, qusumus, ad nov
regeneratinis lavcrum, ut cum fidlibus tuis
promissinum turum trna prmia cnsequi
meretur. Per Christum Dminum nostrum.
R Amen.Ame

Laudate Dominum Liturgical Editions

13

eus patrum nostrrum, Deus univrs


cnditor verittis, te spplices exormus, ut hos
fmulos tuos N. (has fmulas tuas N.) respcere
dignris proptius, et hoc primus pbulum salis
gustntes, non ditius esurre permttas, quo
minus cibo expletur clsti, qutenus sit
semper spritu fervntes, spe gaudntes, tuo
semper nmini servintes. Perduc eos (eas),
Dmine, qusumus, ad nov regeneratinis
lavcrum, ut cum fidlibus tuis promissinum
tuarum trna prmia cnsequi merentur. Per
Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Titulus 2Caput 2
Ergo, maledcte dibole, recognsce sentntiam
tuam, et da honrem Deo vivo et vero, da
honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab hoc fmulo (hac fmula)
Dei N., quia istum (istam) sibi Deus, et
Dminus noster Jesus Christus ad suam
sanctam grtiam, et benedictinem fontmque
Baptismtis vocre digntus est.

Ergo, maledicte dibole, recognsce sentntiam


tuam, et da honrem Deo vivo et vero, da
honrem Jesu Christo Filio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab his fmulis(hac fmulabus)
Dei N., quia istos (istas) sibi Deus, et Dminus
noster Jesus Christus ad suam sanctam grtiam,
et benedictinem fontmque Baptismtis
vocre digntus est.

8. Hic pollice in fronte signat infantem, dicens (singulariter singulis):


Et hoc signum sanct Cru + cis, quod nos fronti ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
9. Mox imponit manum super caput infantis (singulorum infantium), et postea manum extensam
tenens dicit:
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

etrnam ac justissmam piettem tuam


dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens,
trne Deus, auctor lminis et verittis, super
hunc fmulum tuum N. (hanc fmulam tuam
N.) ut dignris eum (eam) illuminre lmine
intlligenti tu: munda eum (eam) et
sanctfica: da ei scintiam veram, ut dignus
(digna) grtia Baptsmi tui effctus (effcta),
tneat firmam spem, conslium rectum,
doctrnam sanctam. Per Christum Dminum
nostrum.R. Amen.

Oratio

etrnam ac justissmam piettem tuam


dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens,
trne Deus, auctor lminis et verittis, super
hos fmulos tuos N. (has fmulas tuas N.) ut
dignris eos illuminre lmine intlligenti
tu: munda eos (eas) et sanctfica: da eis
scintiam veram, ut digni (dign) grtia
Baptismi tui effcti (effct), tneant firmam
spem, conslium rectum, doctrnam sanctam.
Per Christum Dminum nostrum.R. Amen.

10. Postea Sacerdos imponit extremam partem stolae pendentem a suo humero sinistro super
primum infantem, et introducit eum (quam sequunter ceteri) in ecclesiam, dicens:
Pro uno vel una
N. Ingrdere in templum Dei, ut hbeas partem
cum Christo in vitam trnam. R. Amen.

Pro pluribus
N. et N. Ingredmini in templum Dei, ut
habetis partem cum Christo in vitam trnam.
R. Amen.

11. Cum fuerint ecclesiam ingressi Sacerdos procedens ad Fontem, cum susceptoribus conjunctuim
clara voce dicit:

redo in Deum, Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr. Et in Jesum Christum,


Flium ejus nicum, Dminum nostrum; qui concptus est de Spritu Sancto, natus ex Mara
Vrgine, passus sub Pntio Pilto, crucifxus, mrtuus, et sepltus: descndit ad nferos; trtia die
resurrxit a mrtuis; ascndit ad clos; sedet ad dxteram Dei Patris omnipotntis: inde ventrus
est judicre vivos et mrtuos.
Credo in Spritum Sanctum, sanctam Ecclsiam cathlicam, Sanctrum communinem,
remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, vitam trnam. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

14

Ordo Baptismi parvulorum

ater noster, qui es in clis, sanctifictur nomen tuum. Advniat regnum tuum. Fiat volntas
tua, sicut in clo, et in terra. Panem nostrum quotidinum da nobis hdie. Et dimtte nobis dbita
nostra, sicut et nos dimttimus debitribus nostris. Et ne nos indcas in tentatinem: sed lbera nos
a malo. Amen.
12. Ac deinde, antequam accedat ad Baptisterium, versis renibus ostio cancellorum Baptisterii,
dicit:
Exorcismus
Pro uno vel una
Pro pluribus

xorczo te, omnis spritus immnde, in


nmine Dei + Patris omnipotntis, et in nmine
Jesu + Christi Flii ejus, Dmini et Jdicis
nostri, et in virtte Spritus + Sancti, ut
discdas ab hoc plasmate Dei N., quod
Dminus noster ad templum sanctum suum
vocre digntus est, ut fiant templum Dei vivi,
et Spritus Sanctus hbitet in eo. Per emdem
Christum Dminum nostrum,qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculum per
ignem.R. Amen.

xorczo te, omnis spritus immnde,in


nmine Dei + Patris omnipotntis, et in
nmine Jesu + Christi Flii ejus, Dmini et
Jdicis nostri, et in virtte Spritus + Sancti,
ut discdas ab his plasmtibus Dei N.N., qu
Dminus noster ad templum sanctum suum
vocre digntus est, ut fiant templa Dei vivi, et
Spritus Sanctus hbitet in eis. Per emdem
Christum Dminum nostrum,qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculum per
ignem. R. Amen.

13. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui (quod omittitur quotiescumque rationabilis
adest causa munditiei tuendae aut periculum morbi contrahendi vel propagandi quin tamen in tali
casu tactus praescriptus cum sua formula omitatur); et tangit aures et nares infantis: tangendo vero
aurem dexteram et sinistram, dicit (singulariter singulis):
Ephpheta, quod est adaperre.
Deinde tangit nares dicens:
In odrem suavittis. Tu autem effugre, dibole; appropinqubit enim judcium Dei.
14. Postea interrogat baptizandum nominatim, dicens (singulariter singulis):
N. Abrenntias satanae?
Respondet patrinus: Abrenntio.
Sacerdos: et mnibus opribus ejus?
Respondet patrinus: Abrenntio.
Sacerdos: Et mnibus pompis ejus?
Respondet patrinus: Abrenntio.
Unctio Olei
15. Deinde Sacerdos intingit pollicem in Oleo Catechumenorum, et infantem ungit in pectore, et inter
scapulas in modum crucis, dicens semel (singulariter singulis):

Ego te lnio + Oleo saltis in Christo Jesu Dmino nostro, ut hbeas vitam trnam. R. Amen.
16. Subinde pollicem et inuncta loca abstergit bombacio, vel re simili.
In Baptisterio
17. Stans ibidem extra cancellos, deponit stolam violaceam, et sumit stolam albi coloris. Tunc ingreditur
Baptisterium, in quod intrat etiam patrinus cum infante.
Sacerdos ad Fontem interrogat, expresso nomine, baptizandum (singulos baptizandos), patrino respondente:
Laudate Dominum Liturgical Editions

15

Titulus IICaput 2
N. Credis in Deum Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr?
R. Credo.
Sacerdos: Credis in Jesum Christum, Flium ejus nicum, Dminum nostrum, natum, et passum?
R. Credo.
Sacerdos:Credis in Spritum, sanctam Ecclsiam cathlicam, Sanctrum communinem, remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, et vitam trnam?
R. Credo.
18. Subinde, expresso nomine baptizandi, Sacerdos dicit (singulariter singulis):
N. Vis baprizri?
Respondet patrinus: Volo.
Baptismus
19. Tunc patrino vel matrina, vel utroque (si ambo admittantur) infantem tenente, Sacerdos
vasculo, seu urceolo accipit aquam baptismalem, et eam ter fundit super caput infantis in modum
crucis, et simul verba proferens, semel tantum distincte et attente, dicit (singulariter singulis):
N. Ego te baptzo in nmine Pa+ tris (fundit primo), et F + lii (fundit secundo), et Spritus +
Sancti (fundit tertio).
20. Ubi autem est consuetudo baptizandi per immersionem, Sacerdos accipit infantem, et advertens
ne laedatur, caute immergit, et trina immersione baptizat, et semel tantum dicit:
N. Ego te baptzo in nmine Pa+ tris , et F + lii , et Spritus + Sancti .
21. Mox patrinus, vel matrina, vel uterque simul infantem de sacro Fonte levant, suscipientes illum
de manu Sacerdotis.
22. Si vero dubitetur, an infans fuerit baptizatus, utatur hac forma:
N. Si non es baptiztus (-a), ego te baptzo in nmine Pa + tris, et F + lii,et Spritus + Sancti.
Unctio Chrismatis, etc.
23. Deinde intingit pollicem in sacro Chrismate, et ungit infantem in summitate capitis in modum
crucis, dicens (singulariter singulis):

eus omnpotens, Pater Dmini nostri Jesu Christi, qui te regenervit ex aqua et Spritu
Sancto,quique dedit tibi remissinem mnium peccatrum (hic inungit), ipse te lniat + Chrsmate
saltis in eodem Christo Jesu Dmino nostro in vitam trnam. R. Amen.
Sacerdos: Pax tibi.

R. Et cum spritu tuo.

24. Tum bombacio, vel re simili, abstergit pollicem, et locum inunctum, et imponit capiti ejus linteolum candidum loco vestis albae, dicens (singulariter singulis):
Accipe vestem cndidam, quam prferas immacultam ante tribnal Dmini nostri Jesu Christi, ut
hbeas vitam trnam.R. Amen.
25. Postea dat ei, vel patrino, candelam accensam, dicens (singulariter singulis):
Accipe lmpadem ardntem, et irreprehensbilis custdi Baptsmum tuum: serva Dei mandta, ut,
cum Dminus vnerit ad nptias, possis occrrere ei una cum mnibus Sanctis in aula clsti, et
vivas in scula sculrum. R. Amen.
26. Postremo dicit:
Pro uno vel una

Pro pluribus

N. Vade in pace et Dmnus sit tecum.

N.N. Ite in pace, et Dminus sit vobiscum.


R. Amen.

R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

16

Ordo Baptismi parvulorum


27. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono Baptismum solemnem ministrante, qui
tamen sale et aqua utetur a Sacerdote ad hunc usum rite prius benedictis.
28. Si vero sint plures baptizandi, sive masculi, sive femin, in catechismo masculi statuantur ad
dexteram, femin vero ad sinistram; et omnia pariter dicantur ut supra, in proprio genere, et
numero plurali. Verum prima nominis interrogatio, exsufflatio, crucis impressio, seu signatio,
tactus aurium et narium cum saliva, abrenuntiationis interrogatio, unctio Olei Catechumenorum,
interrogatio de Fide, seu Symbolo, et ipse Baptismus, inuncto Chrismatis, candidae vestis
impositio, atque accens candel traditio, singulariter singulis, et primum masculis, deinde
feminis, fieri debent.
Sed pro majori commoditate adnotatum est propriis locis in rubricis parenthesi notatis; ita ut,
quando dicitur intali rubrica singulariter singulis, intelligatur quod illa verba, vel actiones, usque
ad aliam rubricam dici, vel fieri debent singulariter singulis, et primum masculis, deinde feminis,
mutato solum genere, ut dictum est supra. Quando vero in simili rubrica dicitur in plurali pro
pluribus, intelligatur, quod illa verba usque ad aliam rubricamdici debent semel, sed pro pluribus
in plurali, mutato solum genere, si omnes sint femin.
29. Si infans, vel adultus grotus adeo graviter laboret, ut periculum immineat, ne pereat antequam
Baptismus perficiatur, Sacerdos, omissis qu Baptismus prcedunt, eum baptizet, ter,
vel etiam semel infundens aquam super caput ejus in modum crucis, dicens: Ego te baptzo, in
nmine Patris, etc., ut supra, pag. 16
Si non habeatur aqua Baptismalis, et periculum impendeat, Sacerdos utatur aqua simplici.
Deinde si habeat Chrisma lineat eum in vertice, dicens: Deus omnpotens, etc., ut supra, pag. 16
Postea dat ei linteolum candidum dicens: Accipe vestem etc., ut supra, pag. 16
Ac demum dat ei ceream candelam accensam, dicens: Accipe lmpadem, ut supra, pag. 16
Si supervixerit, suppleantur alii ritus omissi.
30. Si plures sint baptizandi, et periculum mortis immineat, tempusque non suppetat, ut singuli
separatim baptizentur, poterit minister singulorum capitibus aquam infundens omnes simul
baptizare, dicendo: Ego vos baptzo in nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti. Quam
tamen formam ad plures simul baptizandos solum in mortis periculo, et ubi tempus non patiatur, ut
singuli separatim baptizentur, alias numquam licet adhibere.
31. Admonendi sunt susceptores de spirituali cognatione, quam contraxerunt cum baptizato; qu
cognatio impedit Matrimonium, ac dirimit.
32. Curet Parochus parentes infantis admoneri, ne in lecto secum ipsi, vel nutrices parvulum
habeant, propter oppressionis periculum; sed eum diligenter custodiant, et opportune ad
christianum disciplinam instituant.
33. Commendendi sunt etiam parentes, et alii, si opus fuerit, ne filios hebris, aliisve infidelibus,
vel hreticis mulieribus ullo modo lactandos, aut nutriendos tradant.
34. Antequam infans ex ecclesia asportetur, aut susceptores discedant, eorum nomina, et alia de
administratio Baptismo ad praescriptam formam in Baptismali libro Parochus accurate describat.
35. Si Baptismus nec a proprio Parocho nec eo praesente administratus fuerit, minister de ipso
collato quamprimum proprium ratione domicilii Parochum baptizati certiorem reddat.
36. Ad collatum Baptismum comprobandum, si nemini fiat prjudicium, satis est unus testis omni
exceptione major, vel ipsius baptizati jurisjurandum si ipse in adulta tate Baptismum receperit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

17

Prnotanda de Baptismo Adultorum

CAPUT 3
DE BAPTISMO ADULTORUM
1. Adultus, nisi sciens et volens probeque instructus, ne baptizetur; in super admonendus ut de
peccatis suis doleat.
In mortis autem periculo, si nequeat in prcipius fidei dum, ut aliquo modo ostendat se eisdem
assentire serioque promittat se christian religionis mandata servaturum.
Quod si Baptismum ne petre quidam queat, sed vel antea vel in prsenti statu manifestaverit aliquo
probabili modo intentionem illum suscipiendi, baptizandus est sub conditione;
Si deinde convaluerit et dubium de valore Baptismi collati permaneat, sub conditione Baptismus
rursus conferatur.
2. Adultorum Baptismus, ubi commode fieri possit, ad loci Ordinarium deferatur, ut, si illi
placuerit, ad eo vel ab ejus delegato solemnius conferatur, alioquin Parochus ipse baptizet, stata
cremonia.
3. Decet autum hujusmodi Baptismum, ex Apostolico instituto, in pervigilio Paschatis vel
Pentecostes solemniter celebrari.
4. Quare si circa haec tempora Catechumeni sint baptizandi, in ipsos dies, si nihil impediat,
Baptismum differri convenit.
5. Verum si circa, seu post tempus Pentecostes aliqui conversi fuerint, qui gre fuerunt suum
Baptismum in lingum tempus differri, et ad illud festinent, instructique, ac rite parati esse
noscantur, citius baptizari possunt.
6. Catechumenus instructus baptizetur in ecclesia, seu Baptisterio, patrinus ei assistat, et ipse
Catechumenus ad Sacerdotes interrogationes respondeat, nisi mutus sit, aut omnio surdus, vel
ignot lingu: quo casu vel patrinum, si illam intelligat, aut aliam interpretem, vel nutu
consensum explicet suum.
7. Tam Sacerdotem, qui adultos baptizaturus est, quam ipsos adultos, qui sani sint, decet esse
jejunos.
Nisi graves urgentesque caus obsint, adultus baptizatus statim Miss sacrificio assist et sacram
communionem percipiat.
8. Quare non post epulas, aut prandia, sed ante meridiem (nisi ex rationabili causa aliter faciendum
sit) eorum Baptismus celebretur.
9. Amentes et furiosi ne baptizentur, nisi tales a nativitate vel ante adeptum rationis usum fuerint;
et tunc baptizandi sunt ut infantes.
Si autem dilucida habeant intervalla, dum mentis compotes sunt, baptizentur, si velint.
Baptizentur quoque, imminente periculo mortis, si antequam insanirent, suscipendi Baptismi
desiderium ostenderint.
Qui lethargo aut phrenesi laborat, vigilans tantum et volens baptizetur; at si periculum mortis
impendeat, et prius ille ostenderit suscipiendi Baptismi desiderium baptizetur.
10. Sacerdos diligenter curet, ut certior fiat de statu et conditione eorum, qui baptizari petunt,
prsertim exterorum: de quibus facta diligenti inquisitone, num alias, ac rite sint baptizati, caveat,
ne quis jam baptizatus, imperita, vel errore, aut ad questam, vel ob aliam causam, fraude, dolove
iterum baptizari velit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

18

Titulus IICaput 3
11. Omnes autem, de quibus, re diligenter investigata, prudens dubium existat, num revera vel num
valide baptizati fuerint, sub conditione iterum baptizentur.
12. Hretici vero ad Catholicam Ecclesiam venientes, in quorum Baptismo debita forma, aut
materia servata non est, rite baptizandi sunt; sed prius errorum suorum pravitatem agnoscant et
detestentur, et in fide Catholica diligenter instruantur: ubi vero debita forma et materia servata est,
omissa tantum suppleantur, nisi rationabili de causa aliter loci Ordinario videatur.
13. Ceterum legantur, et serventur ea, quae supra de Baptismo in communi prscripta sunt cap. 1.

Laudate Dominum Liturgical Editions

19

Titulus IICaput 4

CAPUT 4
ORDO BAPTISMI ADULTORUM
1. In primis Sacerdos, paratis his, qu supra de observandis in administratione Sacramenti
Baptismi parvulorum dicuntur, indutus superpelliceo et stola, vel etiam pluviali violacei coloris,
cum suis Clericis accedit ad gradus Altaris, et genibus flexis, pias mente ad Deum prcens
effundit, ut tantum Sacramentum digne valeat ministrare, et ad implorandum divinum auxilium,
surgens, se signat, et, si temporis ratio ferat dicit:
V. Deus in adjutrium meum intende.
R. Dmine, ad adjuvandum me festina.
V. Glria Patri.
R. Sicut erat.

2. Postea incipit, prosequentibus Clericis, Antiphonam:


Psalmus 8

Quniam elevta est magnificntia tua, * super


clos

Laudate Dominum Liturgical Editions

20

Ex ore infntium et lactntium perfecsti


laudem propter inimcos tuos * ut dstruas
inimcum et ultrem.

De Baptismo Adultorum
Quniam vidbo clos tuos, pera digitrum
turum: * lunam et stellas, qu tu fundsti.
Quid est homo, quod memor es ejus? *aut flius
hminis, quniam vsitas eum?
Minusti eum paulo minus ab Angelis, glria et
honre coronsti eum: * et constitusti eum
super pera mnuum turum

Omnia subjecsti sub pdibus ejus, * oves et


boves univrsas: insuper et pcora campi.
Vlucres cli, et pisces maris, * qui
permbulant smitas maris.
Dmine, Dminus noster, * quam admirbile
est nomen tuum in univrsa terra!
Glria Patri.

Psalmus 28

ffrte Dmino, flii Dei: * affrte Dmino


flios aretum.
Affrte Dmino glriam et honrem, affrte
Dmino glriam nmini ejus: *
adorte
Dminum in trio sancto ejus.
Vox Dmini super aquas, Deus majesttis
intnuit: * Dminus super aquas multas.
Vox Dmini in virtte: * vox Dmini in
magnificntia.
Vox Dmini confringntis cedros: * et
confrnget Dminus cedros Lbani.

Et commnuet eas tamquam vtulum Lbani: *


et dilctus quemdmodum flius unicrnium.
Vox Dmini intercidntis flammam ignis: *
vox Dmini concutintis desrtum Cades.
Vox Dmini prparntis cervos, et revelbit
condnsa: * et in templo ejus omnes dicent
glriam.
Dminus dilvium inhabitre facit: * et sedbit
Dminus rex in trnum.
Dminus virttem ppulo suo dabit: *
Dminus benedcet ppulo suo in pace.
Glria Patri.
Sicut erat.

Psalmus 41

uemdmodum desderat cervus ad fontes


aqurum: * ita desderat nima mea ad te, Deus.
Sitvit nima mea ad Deum fortem vivum: *
quando vniam et apparbo ante fciem Dei?
Furunt mihi lcrim me panes die ac nocte: *
dum dcitur mihi quotdie: ubi est Deus tuus?
Hc recordtus sum, et effdi in me nimam
meam: * quniam transbo in locum tabernculi
admirbilis, usque ad domum Dei.
In voce exsultatinis, et confessinis: * sonus
expulatinis.
Quare tristis es, nima mea? * et quare
contrbas me?
Spera in Deo, quniam adhuc confitbor illi: *
salutre vultis mei, et Deus meus.
Ad mepsum nima mea contrbata est: *
proptrea memor ero tui de terra Jordnis, et
Hermniim a monte mdico.

Laudate Dominum Liturgical Editions

21

Abssus abssum invocat, * in voce


contractrum turum.
Omnia exclsa tua, et fluctus tui * super me
transirunt.
In die mandvit Dminus misericrdiam suam:
* et nocte cnticum ejus.
Apud me oratio Deo vit me, * dicam Deo:
suscptor meus es.
Quare obltus es mei? * et quare contristtus
incdo, dum afflgit me inimcus?
Dum confringntur ossa mea, * exprobavrunt
mihi, qui tribulnt me inimci mei.
Dum dicunt mihi per sngulos dies: ubi est
Deus tuus? * quare tristis es nima mea? et
quare contrbas me?
Spera in Deo quniam adhuc confitbor illi: *
salutre vultis mei, et Deus meus.
Glria Patri.

Titulus IICaput 4
Et repetitur Antiphona:

3. Deinde dicitur. Krie ,elison, Christe, elison, Krie elison. Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus

Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, qui dedsti fmulis tuis in confessine vere fdei, trne
Trinittis glriam agnscere, et in potntia majesttis adorre unittem: qusumus; ut, ejsdem
fdei firmitte, ab mnibus semper munimur advrsis.
Oratio

dsto supplicatinibus nostris, omnpotens Deus: et quod humilittis nostr gerndum est
ministrio, tu virttis impletur effctu.
4. Si plures sint baptizandi, sequens Oratio dicatur in numero pluarli (et in genere masculino, nisi
omnes sint femin).
Pro uno vel una
Oratio

Pro Pluribus
Oratio

a, qusumus, Dmine, Elcto (-), ut


a, qusumus, Dmine, Elctis nostris, ut
sanctis edctus (-a), mystriis, et renovetur sanctis edcti (-) mystriis, et renovntur
font Baptsmtis, et inter Ecclsi tu membra fonte Baptsmatis, et inter Ecclsi tu
numertur.
membra numerntur.
Per Christum Dminum nostrum.
Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
R. Amen.
5. Deinde Sacerdos procedit ad fores ecclesi, et stat in limine: catechizandus vero extra limen. Et
si sint plures, mares et femin, illi ad dexterem Sacerdotis, h vero ad sinistram statuantur.
Laudate Dominum Liturgical Editions

22

De Baptismo adultorum
Tum Sacerdos interrogat Catechumenorum (singulariter singulos, si plures, usque ad Orationem Te
dprecor exclusive, pag.24):
Quo nmine vocaris?
Catechumenus respondet: N.
Sacerdos: N. Quid petis ab Ecclsia Dei?
R: Fidem.
Sacerdos: Fides, quid tibi prstat?
R: Vitam trnam.
Sacerdos: Si vis habre vitam trnam, serva mandta. Dliges Dminum Deum tuum ex toto
corde tuo, et ex tota nima tua, et ex tota mente tua, et prximum tuum sicut te ipsum. In his
dubus mandtis tota Lex pendet, et Propht. Fides autem est, ut unum Deum in Trinitte, et
Trinittem in uninitte venerris, neque confndendo persnas, neque substntiam separndo. Alia
est enim persna Patris, alia Flii, alia Spritus Sancti; sed horum trium una est substntia, et
nnnisi una Divnitas.
6. Et rursus interrogat: N. Abrenntias satan?
R. Abrenntio.
Interrogat: Et mnibus opribus ejus?
R. Abrenntio.
Interrogat: Et mnibus pompis ejus?
R. Abrenntio.
7. Deinde Sacerdos interrogat de Symbolo Fidei, dicens:
Credis in Deum Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr?
R. Credo.
Interrogat: Credis in Jesum Christum Flium ejus nicum Dminum nostrum?
R. Credo.
Interrogat: Credis et Spritum Sanctum, sanctam Ecclsiam Cathlicam, Sanctrum
communinem, remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, et vitam trnam?
R. Credo.
8. Tunc Sacerdos exsufflat ter in faciem ejus, et dicit semel:
Exi ab eo (ea) , spritus immnde, et da locum Spirtui Sancto Parcleto.
9. Hic in modum crucis halat in faciem ipsius, et dicit:
N. Accpe Spritum bonum per istam insufflatinem, et Dei + benedictinem. Pax tibi.
R. Et cum spritu tuo.
10. Deinde pollice facit crucem in ejus fronte, et in pectore, dicens:
N. Accpe signum crucis tam in fron + te, quam in cor + de: sume fidem clstium prceptrum.
Talis esto mribus, ut tempulum Dei, jam esse possis: ingresssque (ingrssaque) ecclsiam Dei,
evassse te lqueos mrtis, ltus (-a) agnsce.
________________________________________________________
Et si Catechumenus venerit de gentilitatis errore, seu de ethnicis et idolatris, Sacerdos dicat:
Horrsce idla, rspue simlacra.
Si ex Hbris dicat:
Horrsce Judicam perfdiam, rspue Hebricam superstitinem.
Si ex Mahumetanis:
Horrsce Mahumticam perfdiam, rspue pravam sectam infidelittis.

Laudate Dominum Liturgical Editions

23

Titulus IICaput 4
Si ex Hreticis, et in ejus Baptismo debita forma servata non sit, dicat:
Horrsce hreticam privittem, rspue nefrias sectas impirum N., exprimens proprio nomine de
qua venit.
_______________________________________________________________________________
Inde prosequitur:
Cole Deum Patrum omnipotntem, et Jesum Christum, Flium ejus nicum, Dminum nostrum,
qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculem per ignem. R. Amen.
Pro uno vel una
Ormus

Pro Pluribus
Oratio

Ormus

e dprecor, Dmine sancte, Pater


omnpotens, trne Deus: ut huic fmulo tuo N.
qui (fmul tu N., qu) in hujus sculi nocte
vagtur incrtus (-a), ac dbius (-a), viam
verittis et agnitinis tu jbeas demonstrri:
qutenus, resertis culis cordis sui, te unum
Deum Patrem in Flio, et Flium in Patre cum
Spritu Sancto recognscat, atque hujus
confessinis fructum, et hic, et in futro sculo
percpere meretur.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Oratio

e dprecor, Dmine sancte, Pater


omnpotens, trne Deus: ut his fmulus tuis N.
et N. (has elctas tuas N. et N., qu) in hujus
sculi nocte vagntur incrti (-) ac dbii (-),
viam verittis et agnitinis tu jbeas
demonstrri:qutenus, resertis culis cordis
sui, te unum Deum Patrem in Flio, et Flium in
Patre cum Spritui Sancto recognscant, atque
hujus confessinis fructum, et hic, et in futro
sculo percpere merentur.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

11. Deinde pollice signat Electum (singulos Electos) signo crucis in fronte dicens (singulariter
sungulis):
Signo tibi fron + tem, ut suscpias Crucem Dmini.
In auribus: Signo tibi au + res, ut udias divna prcpta.
In oculis: Signo tibi c + ulos, ut vdeas clarittem Dei.
In naribus: Signo tibi na + res, ut odrem suavittis Christi sntias.
In ore: Signo tibi os +, ut loquris verba vit.
In pectore: Signo tibi pe + ctus, ut credas in Deum.
In scapulis: Signo tibi sc + pulas, ut suscpas jugum servittis ejus.
In toto corpore, illud non tangens, manu producit signum crucis, et dicit:
Signo te in totum in nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut hbeas vitam trnam,
et vivas in scula sculrum. R. Amen.
Pro uno vel una
Oremus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

reces nostras, qusumus, Dmine, clemnter exudi, et hunc Elctum tuum N. (hanc
Elctam tuam N.) crucis Domnic impressine
signtum (-am), perptua virtte custdi: ut,
magnitdunis glri tu rudimnta servans, per
custdiam mandatrum turum ad regeneratinis glriam pervenre meretur. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

24

Oratio

reces nostras, qusumus, Dmine, clemnter exudi, et hos Elctos tuos N. et N. (has
Elctas tuas N. et N.) crucis Domnic
impressine signtos (-as), perptua virtte
custdi: ut, magnitdinis glori tu rudimnta
servntes, per custdiam mandatrum turum
ad regeneratinis glriam pervenre merentur.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

De Baptismo adultorum
Ormus.

Oratio

eus, qui humni gneris ita es cnditor, ut sis tiam reformtor, propitire ppulis adoptvis, et
novo testamnto sbolem nov prolis ascrbe: ut flii promissinis, quod non poturunt ssequi per
natram, gudeant suscepsse per grtiam. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
12. Tunc imponit manum super caput Electi (Singulorum Electorum), et postea manum extensam
tenens dicit:
Pro uno vel una
Pro pluribus
Ormus
Oratio
Ormus
Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, Pater Dmini


nostri Jesu Christi, respicre dignre super hunc
fmulum tuum N., quem (hanc fmulam tuam
N., quam) ad rudimnta fdei vocre digntus
es: omnem ccittem cordis ab eo (ea) explle:
disrmpe omnes lqueos stan, quibus ferat
colligtus (-a): peri ei, Dmine, jnuam piettis
tu, ut, signo sapinti tu imbutus (-a),
mnium cupidittum ftribus creat, et ad
suvem odrem prceptrum turum ltus (-a)
tibi in Ecclsia tua desrviat, et profciat de die
in diem, ut idneus (-a) efficitur accdere ad
grtiam Baptsmi tui, prcepta medcina.
Per emdum Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

mnpotens, sempitrne Deus, Pater Dmini


nostri Jesu Christi, respicre dignre super hos
fmulos tuos N. et N., quos (has fmulas tuas
N. et N., quas) ad rudimnta fdei vocre
digntus es: omnem ccittem es: omnem
ccittem cordis ab eis explle: disrmpe
omnes lqueos stan, quibus ferant colligti
(-): peri eis, Dmine, jnuam piettis tu, ut,
signo sapinti tu imbti (-), mnium
cupidittum ftribus creant, et ad suvem
odrem prceptrum turum lti (-) tibi in
Ecclsia tua desrviant, et profciant de die in
diem, ut idnei (-) efficintur accdere ad
grtiam Baptsmi tui, percpta medicna.
Per eumdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

13. Deinde Sacerdos benedicit sal.


Benedictio salis

xorczo te, creatra salis, in nmine Dei + Patris omnpotentis, et in caritte Dmini nostri
Jesu + Christi, et in virtte Spritus + Sancti. Exorczo te per Deum + vivum, per Deum +
verum, per Deum + sanctum, per Deum +, qui te ad tutlam humni gneris procrevit, et ppulo
veninti ad credulittem per servos suos consecrri prcpit, ut in nmine sanct Trinittis
efficris salutre sacramntum ad effugndum inimcum. Pronde rogmus te, Dmine, Deus
noster, ut hanc creatram salis sanctificndo sancti + fices, et benedicndo bene + dcas, ut fiat
mnibus accipintibus perfcta medicna, prmanens in viscribus erum, in nmine ejsdem
Dmini nostri Jesu Christi, qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.
14. Quod si Catechumenus fuerit gentilis, seu ex idoloatris venerit ad fidem, benedictio sale,
antequam ejus medicinam gustet, Sacerdos addat sequentem Orationem, qu tamen pro
venientibus ex Hebris vel aliis, ut supra, non dicitur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

25

Titulus IICaput 4
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

mine sancte, Pater omnpotens, trne


Deus, qui es, qui eras, et qui prmanes usque in
finem, cujus orgo nesctur, nec finis
comprehndi potest: te spplices invocmus
super hunc fmulum tuum N., quem (hanc
fmulam tuam N., quam) libersti de errre
gentlium, et converstine turpssima: dignre
exaudre eum, qui (eam, qu) tibi cervces suas
humliat ad lavcri fontem, ut, rentus (-a) ex
aqua et Spritu Sancto, exspolitus (-a) vterem
hminem, nduat novum, qui secndum te
cretus est; accpiat vestem incorrptam, et
immacultam, tibique Deo nostro servre
meretur. Per Christum Dminum nostum.
R. Amen.

Ormus

Oratio

Dmine sancte, Pater omnipotens, trne


Deus, qui es, qui eras, et qui prmanes usque in
finem, cujus orgo nesctur, nec finis
comprehndi potest: te spplices invocmus
super hos fmulos tuos N. et N., quos (has
fmulas tuas N. et N., quas) libersti de errre
gentlium, et conversatine turpssima; dignre
exaudre eos, qui (eas, qu) tibi cervces suas
humliant ad lavcri fontem, ut, renti (-) ex
aqua et Spritu Sancto, exspoliti (-) vterem
hminem, nduant novum, qui secndum te
cretus est; accpiant vestem incorrptam et
immacultam, tibique Deo nostro servre
merentur. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

15. Tunc pollice et indice accipit de ipso sale, et immitit in os Catechumeni, dicens (singulariter singulis):

N. Accpe sal sapinti: propittio sit tibi in vitam trnam. R. Amen,


Sacerdos: Pax tibi.

R. Et cum spritu tuo.

Pro uno vel una


Ormus.

Pro Pluribus
Oratio

Ormus.

eus patrum nostrum, Deus univrs


cnditor verittis, te spplices exormus, ut
hunc fmulum tuum N. (hanc fmulam tuam
N.) respcere dignris proptius, et hoc primum
pbulum salis gustntem, non ditius esurre
permttas, quo minus cibo expletur clsti,
qutenus sit semper spritu fervens, spe
gaudens, tuo semper nmini srviens. Perduc
eum (eam), Dmine qusumus, ad nov
regeneratinis lavcrum, ut cum fidlibus tuis
promissinum turum trna prmia cnsequi
meretur.
Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Oratio

eus patrum nostrum, Deus univrs


cnditor verittis, te spplices exormus, ut hos
fmulos tuos N. et N., (has fmulas tuas N. et
N.,)
respcere dignris proptius, et hoc
primum pbulum salis gustntes, non ditius
esurre permttas, quo minus cibo explentur
clsti, qutenus sint semper spritu fervntes,
spe gaudntes, tuo semper nmini servintes.
Perduc eos (eas), Dmine, qusumus, ad nov
regeneratinis lavcrum, ut cum fidlibus tuis
promissinum turum trna prmia cnsequi
merentur. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Si inter Electos adsint femin, recedent ips in partem, quoadusque dictus fuerit pro masculis uterque
Exorcismus, ut infra sub n. 21, pag. 29.

Pro uno masculo

Pro pluribus masculis

16. Deinde Sacerdos dicit super masculum stantem:

16. Deinde Sacerdos dicit super masculos stantes:

Ora, Elcte, flecte gnua, et dic: Pater noster.

Orte, Elcti, flctite gnua, et dcite: Pater


noster.

Laudate Dominum Liturgical Editions

26

De Baptismo adultorum
Et Electus, genu flexo, orat et dicit:Pater noster,
usque ad sed lbera nos a malo, inclusive.
Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem
tuam et dic: Amen.
Et ille surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino: Signa eum.
Deinde Electo: Accde.
Et patrinus pollice signat eum fronte, dicens: In
nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.

Et Electi, genu flexo, orant et dicunt: Pater


noster,usque ad sed lbera nos a malo, inclusive.
Sacerdos subjungit: Levte, complte oratinem
vestram, et dcite: Amen.
Et illi surgentes respondent: Amen.
Sacerdos dicit patrinis: Signte eos.
Deinde Electis: Accdite.
Et patrini pollice signant Electos suos in fronte,
dicentes:In nmine Patris, et Flii, et Spritus
Sancti.

17. Tum Sacerdos quoquefacit crucem in fronte


ejus, dicens: In nmine Patris, et Flii, et
Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super eum, et postea
manum extensam tenens dicit:
Ormus.
Oratio

17. Tum Sacerdos quoque facit crucem in


fronte singulorum, dicens:
In nmine patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super singulos, et
postea manum extensam tenens dicit:
Ormus
Oratio

eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,


Deus qui Mysi fmulo tuo in monte Snai
apparusti, et flios Isral de terra gpti
eduxsti, dputans eis Angelum piettis tu, qui
custodret eos die ac nocte: te qusumus,
Dmine; ut mttere dignris sanctum Angelum
tuum de clis, qui simliter custdiat et hunc
fmulum tuum N. et perdcat eum ad grtiam
Baptsmi tui. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,


Deus qui Mysi fmulo tuo in monte Snai
apparusti, et flios Isral de terra gpti
eduxsti dputans eis Angelum piettis tu, qui
custodret eos die ac nocte: te qusumus,
Dmine; ut mttere dignris sanctum Angelum
tuum de clis, qui simliter custdiat et hos
fmulos tuos N. et N. et perdcat eos ad
grtiam Baptsmi tui. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.

Exorcismus

Exorcismus

18. Sacerdos iterum dicit Electo:


Ora, Elcte, flecte gnua, et dic: Pater noster. Et
Electus, genu flexo, orat et dicit:

18. Sacerdos iterum dicit Electis:


Orte, Elcti, flctite gnua, et dcite: Pater
noster. Et Electi, genu flexo, orant, et dicunt:

rgo,
maledcte
dibole,
recognsce
sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et
vero, da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui Sancto, et recde ab hoc fmulo Dei N.,
quia istum sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat eum), quod nos fronti
ejus damus, tu, maledcte, dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

27

rgo,
maledcte
dibole,
recognsce
sentntiam tuam, et da honre Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab his fmulis Dei N. et N.,
quia istos sibi Deus et Dominus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat singulos), quod nos
fronti eorum damus, tu, maledcte dibole,
numquam udeas violre. Per emdem
Christum Dminum nostrum, qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculum per
ignem. R. Amen.

Titulus IICaput 4
Pater noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.
Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem
tuam et dic: Amen.
Et illi surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino: Signa eum.
Deinde Electo: Accde.
Et patrinus pollice signat eum in fronte, dicens:
In nmine Patris, et Flii,et Spritus Sancti.
19. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
ejus dicens:
In nmine Patris,et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super eum, et postea
manum extensam tenens dicit:
Ormus

Oratio

Pater noster, usque ad Sed lbera nos a malo,


inclusive.
Sacerdos subjungit. Levte, complte oratinem
vestram et dicite: Amen.
Et illi surgentes respondent: Amen.
Sacerdos dicit patrinis:Signte eos.
Deinde Electis: Accdite.
Et patrini pollice signant Electos suos in fronte,
dicentes:In nmine Patris, et Flii, et Spritus
Sancti.
19. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
singulorum, dicens:
In nmine Patris, et Flii,et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super singulos, et
postea manum extensam tenens dicit:
Ormus

eus, immortle prsdium mnium postulntium, libertio spplicum, pax rogntium,


vita credntium, resurrctio morturum: te
nvoco super hunc fmulum tuum N., qui
Baptsmi tui donum petens, trnam cnsequi
grtiam spirituli regeneratine desderat:
ccipe eum, Dmine, et quia digntus es dcere:
Ptite, et accipitis; qurite, et invenitis;
pulste, et aperitur vobis: petnti prmium
prrige, et jnuam pande pulsnti, ut trnam
clstis lavcri benedictinem consectus,
promssa tui mneris regna percpiat: Qui cum
Patre, et Spritui Sancto vivis et regnas Deus in
scula sculrum. R. Amen.

eus, immortle prsdium mnium postulntium, libertio spplicum, pax rogntium,


vita credntium, resurrctio morturum: te
nvoco super hos fmulos tuos N., qui,
Baptsimi tui donum petntes, trnam
cnsequi grtiam spirituli regeneratine
desderant: ccipe eos, Dmine, et quia
digntus es dcere: Ptite, et accipitis; qurite,
et invenitis; pulste, et aperitur vobis:
petntibus prmium prrige, et jnuam pande
pulsntibus, ut trnam clstis lavcri
benedictinem consecti, promssa tui mneris
regna percpiant: Qui cum Patre, et Spritu
Sancto vivis et regnas Deus, in scula sculrum. R. Amen.

Exorcismus

Exorcismus

udi, maledcte stana, adjurtus per nomen


trni Dei, et Salvatris nostri Jesu Christi Flii
ejus, cum tua victus invdia, tremens gemnsque discde: nihil tibi sit commne cum
servo Dei N., jam clstia cogitnte,
renunciatro tibi et sculo tuo, et bet immortalitti victro. Da gitur honrem adveninti
Spritu Sancto, qui ex summa cli arce
descendns, proturbtis frudibus tuis, divno
fonte purgtum pectus, sanctifictum Deo
tempulum et habitculum perfciat: ut, ab
Laudate Dominum Liturgical Editions

Oratio

28

udi, maledcte stana, adjurtus per nomen


trni Dei, et Salvatris nostri Jesu Christi Flii
ejus,cum tua victus invdia, tremens gemnsque
discde: nihil tibi sit commne cum servis Dei
N.et N., jam clstia cogitntibus, renunciatris
tibi et sculo tuo, et bet immortalitti
victris. Da gitur honrem adveninti Spritui
Sancto, qui, ex summa cli arce descendns,
proturbtis frudibus tuis, divno fonte purgta
pctora, sanctificta Deo templa et habitcula
perfciat: ut, ab mnibus pnitus nxiis

De Baptismo adultorum
mnibus pnitus nxiis prteritrum crminum
libertus, servus Dei grtias pernni Deo rferat
semper, et benedcat nomen sanctum ejus in
scula sculrum. R. Amen.

prteritrum crminum liberti, servi Dei


grtias pernni Deo rferant semper, et
benedcant nomen sanctum ejus in scula
sculrum. R. Amen.

20. Sacerdos tertio dicit Electo:

20. Sacerdos tertio dicit Electis:

Ora, Elcte, flecte gnua, et dic: Pater noster.


Et Electus, genuflexo, orat, et dicit: Pater noster,
usque ad Sed lbera nos a malo, inclusive.
Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem
tuam et dic: Amen.
Et ille surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino: Signa eum.
Deinde Electo: Accde.
Et patrinis pollice signat eum in fronte,
dicens: In nmine Patris, et Flii, et Spritus
Sancti.

Orte, Elcti, et flctite gnua, et dcite: Pater


noster.
Et Electi, genu flexo, orant et dicunt: Pater
noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.
Sacerdos subjungit: Levte, complte oratinem
vestram et dcite: Amen.
Et illi surgentes respondent: Amen.
Sacerdos dicit patrinis: Signte eos.
Deinde Electis: Accdite.
Et patrini pollici signant Electos suos in fronte,
dicentes: In nmine Patris, et Flii, et Spritus
Sancti.

21. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte


ejus, dicens:

21. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte


singulorum, dicens:

In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.

In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.

Deinde, imponit manum super eum, et postea


manum extensam tenens dicit:

Deinde imponit manum super singulos, et postea


manum extensam tenens dicit:

Exorcismus

Exorcismus

xorczo te, immnde spritus, in nmine Pa


+ tris, et F + lii, et Spiritus + Sancti, ut
xeas, et recdas ab hoc fmulo Dei N., Ipse
enim tibi mperat, maledcte damnte, qui
pdibus super mare ambulvit, et Petro mergnti
dxteram porrxit.

xorczo te, immnde spritus, in nmine Pa


+ tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut
xeas, et recdas ab his fmulis Dei N. et N.,
Ipse enim tibi mperat, maledcte damnte, qui
pdibus super mare ambulvit, et Petro
mergnti dxteram porrxit.

Exorcismus

Exorcismus

rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab hoc fmulo Dei N., quia
istum sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat eum), quod nos fronti
ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

29

rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab his fmulis Dei N. et N.,
quia istos sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: hoc signum
sanct cru + cis (signat singulos), quod nos
fronti erum damus, tu, maledcte dibole,
numquam udeas violre. Per emdem
Christum Dminum nostrum, qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculum per
ignem. R. Amen.

Titulus IICaput 4
Si inter Electos adsint femin, retrahunt se masculi in partem, et accedunt femin.

Pro una femina

Pro pluribus feminis

22. Sacerdos dicit super Electam stantem:


Ora, Elcta, flecte gnua, et dic: Pater noster.
Et Electa, genu flexo, orat et dicit: Pater noster,
usque ad Sed lbera nos a malo, inclusive.

22. Sacerdos dicit super Electas stantes:


Orate, Elct, flctite gnua, et dcite: Pater noster.
Et Elect, genu flexo, orant et dicunt: Pater noster,
usque ad Se lbera nos a malo, inclusive.

Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem tuam


et dic: Amen.
Et illa surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino vel matrin: Signa eam.
Deinde Elect: Accde.
Et patrinus vel matrina pollice signat eam in fronte,
dicens: In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
23. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
ejus, et dicit:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super eam, et postea
manum extensam tenens dicit:

Sacerdos subjungit: Levte, complte oratinem


vestram et dcite: Amen.
Et ill surgentes respondent: Amen.
Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signte eas.
Deinde Electas: Accdite.
Et patrini vel matrin pollice signant Electas suas
in fronte, dicentes: In nmine Patris, et Flii, et
Spritus Sancti.
23. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
singularum dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super singulas, et postea
manum extensam tenens dicit:

Ormus

Ormus

Oratio

eus cli, Deus terr, Deus Angelrum,


Deus Archangelrum, Deus Patriarchrum,
Deus Prophetrum, Deus Apostlrum, Deus
Mrtyrum, Deus Confessrum, Deus Vrginum,
Deus mnium bene vivntium, Deus, cui omnis
lingua confittur, et omne genu flcitur,
clstium, terrstrium, et infernrum: te
nvoco,Dmine, super hanc fmulam tuam N.,
ut eam custodre, et perdcere dignris ad
grtiam Baptsmi tui. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.

eus cli, Deus terr, Deus Angelrum,


Deus Archangelrum, Deus Patriarchrum,
Deus Prophetrum, Deus Apostlrum, Deus
Mrtyrum, Deus Confessrum, Deus Vrginum,
Deus mnium bene vivntium, Deus, cui omnis
confittur, et omne genu flcitur, clstium,
terrstium, et infernrum: te nvoco, Dmine,
super has fmulas tuas N. et N., ut eas custodre, et perdcere dignris ad grtiam Baptsmi
tui. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Exorcismus

Exorcismus

rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spritui
Sancto, et recde ab hac fmula Dei N., quia
istam sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat eam), quod nos fronti
ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum Dminum nostrum, qui ventrus est judicre vivos et
mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

Oratio

30

rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et


vero,da honrem Jesu Christo Flio ejus, et
Spritui Sancto, et recde ab his fmulabus Dei
N. et N., quia istas sibi Deus et Dminus noster
Jesus Christus ad suam sanctum grtiam,
fontmque Baptsmatis vocre digntus est: et
hoc signum sanct cru + cis (signat singulas),
quod nos fronti ejus damus, tu, maledcte
dibole, numquam udeas violre. Per emdem
Christum Dminum nostrum, qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculum per
ignem. R. Amen.

De Baptismo adultorum
24. Sacerdos iterum dicit Elect:
Ora, Elcta, flecte gnua, et dic: Pater noster.
Et Electa, genu flexo, orat et dicit: Pater noster,
usque ad Sed lbera nos a malo, inclusive.

24. Sacerdos iterum dicit electis:


Orte, Elect, flctite gnua, et dcite Pater noster.
Et Elect, genu flexo, orant et dicunt: Pater noster,
usque ad Sed lbera nos a malo. inclusive.

Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem tuam,


et dic: Amen.
Et illa surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino vel matrin: Signa eam.
Deinde Elect: Accde.
Et patrinus vel matrina pollice signat eam in fronte,
dicens: In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
25. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
ejus, dicens: In nmine Patris, et Flii,et Spritus
Sancti.
Deinde imponit manum super eam, et postea
manum extensam tenens dicet:

Sacerdos subjungit: Levte, complte oratinem


vestram et dcite: Amen.
Et ill surgentes respondent: Amen.
Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signte eas.
Deinde Electis: Accdite.
Et patrini vel matrin pollice signant Electas suas
in fronte dicentes:In nmine Patris, et Flii,et
Spritus Sancti.
25.Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
singularum,dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus sancti. Deinde
imponat manum super singulas, et postea manum
extensam tenens dicit:

Ormus.

Ormus.

Oratio

eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,


Deus, qui Mysi fmulo tuo in monte in Snai
apparusti, et flios Isral de terra gpti
eduxsti, dputans eis Angelum piettis tu, qui
custodret eos die ac nocte: te qusumus
Dmine: ut mttere dignris sanctum Angelum
tuum de clis, qui simliter custdiat et hanc
fmulum tuum N., et perdcat eam ad grtiam
Baptsmi tui. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Oratio

eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,


Deus, qui Mysi, fmulo tuo in monte Snai
apparusti, et filios Isral de terra gpti
eduxsti, dputans Angelum piettis tu, qui
custodret eos die ac nocte: te qusumus
Dmine: ut mttere dignris sanctum Angelum
tuum de clis, qui simliter custdiat et has
fmulas tuas N. et N.,et perdcat eas ad grtiam
Baptsmi tui. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Exorcismus

Exorcismus

26. Sacerdos tertio dicit Elect:

26. Sacerdos tertio dicit Electis:

Ora, Elcta, flecte gnua, et dic: Pater noster.

Orte, Elcte, flctite gnua, et dcite: Pater


noster.

rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab hac fmula Dei N., qui
istam sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat eam), quod nos fronte
ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem
Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

31

rgo, maledcte dibole, recognse sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab his famulribus Dei N. et
N., quia istas sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat singulas), quod nos
fronti erum damus, tu, maledcte dibole,
numquam udeas violre. Per emdem
Christum Dminum nostrum, qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculem per
ignem. R. Amen.

Titulus IICaput 4
Et Electa, genu flexo, orat et dicit: Pater noster,
usque ad Sed lbera
nos a malo, inclusive.

Et Elect, genu flexo, orant et dicunt: Pater


noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.

Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem


tuam et dic: Amen.
Et illa surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino vel matrin: Signa eam.
Deinde Elect: Accde.
Et patrinus vel matrina pollice signat eam in
fronte, dicens: In nmine Patris, et Flii, et
Spritus Sancti.
27. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
ejus dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super eam, et postea
manum extensam tenens dicit:

Sacerdos subjungit: Levte, complte oratinem


vestram et dcite: Amen.
Et ill surgentes respondent: Amen.
Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signte eas.
Deinde Electis: Accdite.
Et patrini vel matrin pollice signant
Electas suas in fronte, dicit: In nmine Patris, et
Flii, et Spritus Sancti.
27. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
singularum, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super singulas, et
postea manum extensam tenens dicit:
Exorcismus

Exorcismus

xorczo te, immnde spritus, per Pa +


trem, et F + lium, et Spritum + Sanctum, ut
xeas, et recdas ab hac fmula Dei N.: Ipse
enim tibi mperat, maledcte damnte, qui cco
nato culos apruit, et quatridunum Lzarum
de monumnto suscitvit.

xorczo te, immnde spritus, per Pa +


trem, et F + lium, et Spritum + Sanctum, ut
xeas, et recdas ab his famulribus Dei N. et
N.: Ipse enim tibi mperat, maledcte damnte,
qui cco nato culos apruit, et quatridunum
Lzarum de monumnto suscitvit.

Exorcismus

Exorcismus

rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spritui
Sancto, et recde ab hac fmula Dei N., quia
istam sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat eam), quod nos fronti
ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtos, et sculum per ignem.
R. Amen.

rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spritui
Sancto, et recde ab his famulribus Dei N. et
N., quia istas sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat singulas), quod nos
fronti erum damus, tu, maledcte dibole,
numquam udeas violre. Per emdem
Christum Dminum nostrum, qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculum per
ignem. R. Amen.

Pro omnibus
Postmodum accedunt iterum masculi, qui se retraxerant, et ipsi ad dexteram, femin vero ad sinistram
Sacerdotis, ut in principio, disponuntur.
28. Tum Sacerdos imponit manuum super Electum, vel si sint plures, super singulos, tam masculos quam
feminas, et postea manum extensam tenens dicit (in pluarli pro pluribus, tam masculis quam feminis):

Laudate Dominum Liturgical Editions

32

De Baptismo adultorum
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

etrnam ac justissmam piettem tuam


dprecor, Domine sancte, Pater omnpotens,
trne Deus, auctor lminis et verittis, super
hunc fmulum tuum N. (hanc fmulam tuam
N.), ut dignris eum (eam) illuminre lmine
intellignti tu: munda eum (eam), et
sanctfica: da ei scintiam veram, ut dignus (-a)
efficitur accdere ad grtiam Baptsmi tui,
tneat firmam spem, conslium rectum,
doctrnam sanctam, ut aptus (-a) sit ad
percipindam grtiam tuam. Per Christum
Dminum nostrum.
R. Amen.

Oratio

eternam ac justssimum piettem tuam


dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens,
trne Deus, auctor lminis et verittis, super
hos fmulos tuos N. et N., (has fmulas tuas N.
et N.), ut dignris eos (eas) illuminre lmine
intellignti tu: munda eos (eas), et
sanctfica: da eis scintiam veram, ut digni (-)
efficintur accdere ad grtiam Baptsmi tui,
tneant firmam spem, conslium rectum,
doctrnam sanctam, ut apti (-) sint ad
percipindam grtiam tuam. Per Christum
Dminum nostrum. R. Amen.

29. His peractis, Sacerdos sinistra manu apprehendens dexteram Electi prope brachium, vel ei porrigens
extremam partem stol, ex humero sinistro pendentem, introducit eum in ecclesiam; et si Electi sint plures,
primus sinistra manu trahit secundum, et secundus tertiam, etc.
Dum autem Sacerdos illum vel illos introducit, dicit (in pluarli pro pluribus ):

Pro uno vel una

Pro pluribus

N. Ingrdere in sanctam ecclsiam Dei, ut


accpias benedictinem clstem a Dmino
Jesu Christo, et hbeas partem cum illo et Sanctis ejus. R. Amen.

N. et N. ingredmini in sanctam ecclsiam Dei,


ut accipitis benedictinem clestum a Dmino
Jesus Christo, et habetis partem cum illo et
Sanctis ejus. R. Amen.

30. Et ingressus Electus procumbit, seu posternit se in pavimento, et adorat (si plures, omnes simul).
31. Deinde surgit (si plures, omnes simul), et Sacerdos imponit manum super caput ejus (singulorum, si
plures), et Electus cum eo recitat Symbolorum Apostolorum, et Orationem Dominicam.
32. Ita etiam si plures sint, omnes simul recitant:

redo in Deum, Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr. Et in Jesum Christum, Flium
ejus nicum, Dminum nostrum: qui concptus est de Spritu Sancto, natus ex Mara Vrgine,
passus sub Pntio Pilto, crucifxus, mrtuus, et sepltus: descndit ad nferos; trtia die resurrxit
a mrtuis; ascndit ad clos; sedet ad dxteram Dei Patris omnipotntis: inde ventrus est
judicre vivos et mrtuos. Credo in Spritum Sanctum, sanctam Ecclsiam cathlicam, Sanctrum
communinem, remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, vitam trnam. Amen.

ater noster, qui es in clis, sanctifictur nomen tuum. Advniat regnum tuum. Fiat volntas tua,
sicut in clo, et in terra. Panem nostrum quotidinum da nobis hodie.Et dimtte nobis dbita
nostra, sicut et nos dimttimus debitribus nostris. Et ne nos indcas in tentatinem: sed lbera nos
a malo. Amen.
33.Tunc Sacerdos, versis renibus ostio cancellorum Baptisterii, rursus imponit manum super caput
Electi (singulorum Electorum), et postea manum extensam tenens dicit:

Laudate Dominum Liturgical Editions

33

Titulus IICaput 4
Pro uno vel una

Pro pluribus

Exorcismus

Exorcismus

ec te latet, stana, imminre tibi pnas,


imminre tibi tormnta, imminri tibi diem
judicii, diem supplcii sempitrni; diem, qui ventrus est velut clbanus ardens, in quo tibi,
atque univrsis ngelis tuis prpartus
sempitrnus erit intritus. Pronde damnte,
atque damnnde, da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, da honrem
Spritui Sancto parclito, in cujus nmine atque
virtte prcpio tibi, quicmque es, spritus
immnde, ut xeas, et recdas ab hoc fmulo
Dei N., quem (hac fmula Dei N., quam) hdie
idem Deus et Dminus noster Jesus Christus ad
suam sanctam
grtiam et benedictinem,
fontmque Baptsmatis dono vocre digntus
est: ut fiat ejus tempulum per aquam
regeneratinis
in remissinem mnium
peccatrum. In nmine ejsdem Dmini nostri
Jesu Christi, qui ventrus est judicre vivos et
mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.

ec te latet, stana, imminre tibi pnas,


imminre tibi tormnta, imminri tibi diem
judicii, diem supplcii sempitrni; diem, qui ventrus est velut clbanus ardens, in quo tibi,
atque univrsis ngelis tuis prpartus
sempitrnus erit intritus. Pronde damnte,
atque damnnde, da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, da honrem
Spritui Sancto parclito, in cujus nmine
atque virtte prcpio tibi, quicmque es,
spritus immnde, ut xeas, et recdas ab his
fmulis Dei N. et N., quos ( his fmulabus Dei
N. et N., quas) hdie idem Deus et Dminus
noster Jesus Christus ad suam sanctam grtiam
et benedictinem, fontmque Baptsmatis dono
vocre digntus est: ut fiant ejus tempulum per
aquam regeneratinis in remissinem mnium
peccatrum. In nmine ejsdem Jesu Christi,
qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et
sculum per ignem. R. Amen.

34. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui (quod ommittitur quotiescumque rationabilis adest
causa munditiei tuend aut periculum morbi contrahendi vel propagandi quin tamen in tali casu tactus
prscriptus cum sua formula omitatur); et tangit aures et nares Electi (singulorum Electorum);
Tangendo vero auram dexteram et sinistram, dicit:

Ephpheta, quod est, Adaperre,


Deinde tangendo nares, dicit:

In odrem suavittis. Tu autem effugre, dibole; appropinqubit enim judcium Dei.


35. Deinde interrogat Electum (singulos, si plures):
Quis vocris? Et ipse respondet: N.
Interrogat: N. Abrenntias stan?
R. Abrenntio.
Interrogat: Et mnibus opribus ejus?
R. Abrenntio.
Interrogat: Et mnibus pompis ejus?
R. Abrenntio.
Unctio Olei
36. Tum Sacerdos intingit pollicem dexterae manus in Oleo sancto Catechumenorum, et inungit
Electum (singulos Electos) primum in pectore, deinde inter scapulas in modum crucis, dicens
(singulariter singulis):
Ego te lnio + Oleo saltis in Christo Jesu Dmino nostro, ut hbeas vitam trnam. R. Amen.
V. Pax tibi.

Laudate Dominum Liturgical Editions

R. Et cum spritu tuo.

34

De Baptismo adultorum
37. Mox bombacio, vel re simili, tergit pollicem et loca inuncta, et subjungit, dicens (singulis, si plures):

Exi, immnde spritus, et da honrem Deo vivo et vero. Fuge, immnde spritus, et da loco Jesu
Christo Flio ejus. Recde immnde spritus, et da locum Spritui Sancto Parclito.
Stans sibi extra cancellos, Sacerdos deponit pluviale ac stolam coloris violacei, et sumit stolam ac pluviale
albi coloris.
Tunc ducitur Electus ad Baptisterium: ubi si ob aliquam causam no habeatur, sive prparata non fuerit aqua
baptismalis, fiat benedictio Fontis, ut infra ponitur, pag. 56.

In Baptisterio
Et cum fuerit prope Fontem, Sacerdos interrogat Electum (singulos, si plures):
Quis vocris?
Respondet: N.
38. Interrogat (singulos, si plures): Credis in Deum Patrem omnipotntem, Creatrem cli et
terr?
R. Credo.
Interrogat: (singulos si plures): Credis in Jesum Christum, Flium ejus nicum, Dminum nostrum,
natum, et passum?
R. Credo.
Interrogat: (singulos, si plures): Credis in Spritum, sanctam Ecclsiam cathlicam, Sanctrum
communinem, remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, et vitam trnam?
R. Credo.
Iterum interrogat (singulos, si plures): N. Quid petis?
Respondet: Baptismum.
Interrogat: (singulos, si plures): Vis baptizari?
Respondet: Volo.
Baptismus
39. Tunc patrino, vel matrina, vel utroque (si ambo admittantur), admota manu, tenente seu tangente
Electum, vel Electam, aperto capite, et laxatis a collo vestibus, inclinatum, Sacerdos vasculo vel urceolo
haurit aquam baptismalem de Fonte, et cum ea sub trina supra caput in modum crucis infusione baptizat
Electum, seu Electam, in nomine Ssme Trinitatis, sic dicens:

N. Ego te baptzo in nmine Pa + tris, fundit primo; et F + lii, fundit secundo; et Spritus +
Sancti, fundit tertio.
40. Si aqua, ex capite baptizati defluit, non dilabatur in sacrarium Baptisterii, recipiatur in subjecta aliqua
pelvi, et in illud postmodum projiciatur.
Cum plures sunt Electi, singillatim singuli interrogantur et baptizantur, ut supra. Si sint mares et femin,
primum mares, deinde femin.
Verum si probabiliter dubitetur, an Electus fuerit alias baptizatus, dicat Sacerdos:

N. Si non es baptiztus (-a), ego te baptzo in nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti.
Unctio Chrismatis etc.
41. Deinde Sacerdos intingit pollicem dexterum in sacro Chrismate, et perungit verticem Electi
(singulorum Electorum) in modum crucis dicens:

eus omnpotens, Pater Dmini nostri Jesu Christi, qui te regenervit ex aqua et Spritu Sancto,
quique dedit tibi remissinem mnia peccatrum (hic inungit), ipse te lniat + Chrismte saltis in
edem Christo Jesu Dmino nostro in vitam trnam. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

35

Titulus IICaput 4
V. Pax tecum.

R. Et cum spritu tuo.

42. Tunc bombacio vel re simili pollicem tergit, et imponit capiti Electi chrismale, seu candidum linteolum,
et dat illi vestem candidam, dicens (singulis, si plures):

Accipe vestem cndidam, quam prferas immacultam ante tribnal Dmini nostri Jesu Christi, ut
hbeas vitam trnam. R. Amen.
43. Et Electus deponit priores vestes, et induitur novis albi coloris, vel saltem exteriore candida, quam a
Sacerdote accepit.
Postea dat ei Sacerdos cereum, seu candelam accensam in manu dextera, dicens (singulis, si plures):

Accipe lmpadem ardntem, et irreprehensbilis custdi Baptsmus tuum: serva Dei mandta, ut,
cum Dminus vnerit ad nptias, possis occrrere ei una cum mnibus Sanctis in aula clsti et
vivas in scula sculrum. R. Amen.
44. Ipse vero Neophytus eumdem cereum accensum manu tenet usque in finem, prterquam dum
confirmatur.
45. In ecclesiis autem, ubi Baptismus fit per immersionem, sive totius corporis, sive capitis tantum,
Sacerdos accipit Electum per brachia prope humeros, et superiore parte corporis nudatum, reliqua honeste
contectum, ter illum, vel caput ejus immergendo, et toties elevando, baptizet sub trina immersione, sanctam
Trinitatem semel tantum sic invocando:N. Ego te baptzo in nmine Pa + ris, immergit primo, et F+ lii,
immergit iterum, et Spritus + Sancti, immergit tertio; patrino vel matrina, vel utroque eum tenente, vel
tangente.
46. Et cum Electus surrexit de Fonte, patrinus vel matrina cum linteo in manibus suscipit eum de manu
Sacerdotis: et Sacerdos intincto pollice dextero in sacro Chrismate, illum in vertice in modum crucis per
ungit, dicens: Deus omnpotens, etc., pag. 35.
47. Deinde Sacerdos imponit capiti ejus linteolum, seu chrismale, et dat ei vestem candidam, dicens:
Accipe vestem cndidam, etc., ut supra
48. Et statim prdicto linteo abstergitur, et in loco semoto vestitur novis et albis vestibus, et exteriore
candida, quam accepit.
49. Postea dat ei Sacerdos candelam accensam in dextera manu, dicens:
Accipe lampadem, etc., ut supra. Eodem modo, si plures sint, fit pro singulis.
50. Postea Sacerdos dicit:

Pro uno vel una

Pro pluribus

N. Vade in pace, et Dminus sit tecum.


R. Amen.

N. et N. Ite in pace, et Dminus sit vobscum.


R. Amen.

51. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono Baptismum solemnem ministrante, qui tamen
sale et aqua utetur a Sacerdote ad hunc usum rite prius benedictis.
52. Si adsit Episcopus, qui id legitime prstare possit, ab eo Neophyti Sacramento Confirmationis
initantur. Deinde si hora sit congruens, celebratur Missa, cui Neophyti intersunt, et Sanctissimam
Eucharistam devote suscipiunt.
53. Si vero ob baptizandorum multitudinem, ut quandoque contingit, in singulorum Baptismo prscripti
ritus ad Baptismi essentiam non pertintes adhiberi non possint, tunc vel pluribus simul adhibeantur, vel
urgente necessitate ommittantur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

36

Supplenda super infantem baptizatum

CAPUT 5

ORDO SUPPLENDI OMISSA


SUPER INFANTEM BAPTIZATUM
1. Cum, urgente mortis periculo, vel alia cogente necessitate, parvulus sacris precibus ac
cremoniis pratermissis, fuerit baptizatus, ubi convaluerit, vel cessaverit periculum, et ad
ecclesiam delatus fuerit, omissa omnia suppleantur.
2. Sacerdos itaque, lotis manibus, superpelliceo et stola violacea indutus, accedat: Clericum unum,
seu plures, si potest, secum adhibeat, superpelliceo pariter indutos, qui sibi ministrent.
3. Ita paratus accedat ad limen ecclesiae, extra quam expectant, qui infantem (vel infantes)
detulerunt. Tum illum proprio nomine eidem imposito appelat, et dicit (si plures sint, singulariter
singulis):
4. N. Quid petis ab Ecclsia Dei?
Patrinus respondet: Fidem.
Sacerdos: Fides,quid tibi prstat?
Patrinus respondet: Vitam trnam.
5. Sacerdos (etiam singulariter singulis):

i gitur vis ad vitam ngredi, serva mandta. Dliges Dminum Deum tuum ex toto corde
tuo, et ex tota nima tua, et ex tota mente tua , et prximum tuum sicut te ipsum.
6. Deinde ter exsufflat leniter in faciem infantis, et dicit semel (singulariter singulis):
Exi ab eo (ea), immnde spritus, et da locum Spirtui Sancto Parclito.
7.Postea pollice facit signum crucis in fronte, et in pectore infantis dicens (singulariter singulis):
Accipe signum Crucis tam in fron + te, quam in cor + de, sume fidem clstium prceptrum, et
talis esto moribus, ut templum Dei jam esse possis.
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

reces
nostras,
qusumus,
Dmine,
clemnter exudi, et hunc Elctum tuum N.
(hanc Elctam tuam N.) Crucis Domnic
impressine signtum (-am) perptua virtte
custdi: ut, magnitdunis glriae tu rudimnta
servans, per custdiam mandatrum turum ad
regeneratinis glriam pervenre meretur. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
8. Deinde imponit manum super caput infantis,
et postea manum extensam tenens dicit:

Laudate Dominum Liturgical Editions

37

Oratio

reces
nostras,
qusumus,
Dmine,
clemnter exudi, et hos Elctos tuos N. et N.
(has Elctas tuas N. et N.) Crucis Domnic
impressine signtos (-as) perptua virtte
custdi: ut, magnitdinis glri tu rudimnta
servntes, per custdiam mandatrum turum
ad regeneratinis glriam pervenre merentur.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
8. Deinde imponit manum super caput
singulorum infantium, et postea manum
extensam tenens dicit:

Titulus IICaput 5
Ormus

Oratio

Ormus

mnpotens sempitrne Deus, Pater Dmini


nostri Jesu Christi, respcere dignre super hunc
fmulum tuum N., quem (hanc fmulam tuam
N., quam) dudam ad rudimnta fidei vocre
digntus es: omnem ccittem cordis ab eo (ea)
explle: disrmpe omnes lqueos stan,
quibus ferat colligtus (-a): peri, ei, Dmine,
jnuam piettis tu, ut, signo sapinti tu
imbtus (-a) mnium cupidittum ftribus
creat, et ad suvem odrem prceptrum
turum ltus (-a) tibi in Ecclsia tua desrviat,
et profciat de die in diem, ut idneus (-a) sit
frui grtia Baptsmi tui, quem suscpit, salis
percpta medicna. Per emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, Pater Dmini


nostri Jesu Christi, respcere dignre super hos
fmulos tuos N. et N., quos (has fmulas tuas
N. et N., quas) dudum ad rudimnta fdei
vocre digntus es: omnem ccittem cordis ab
eis explle: disrmpe omnes lqueos stan,
quibus ferant colligti (-): peri eis, Dmine,
jnuam piettis tu, ut, signo sapinti tu
imbti (-), mnium cupidittum ftribus
creant, et ad suvem odrem prceptrum
turum lti (-) tibi in Ecclsia tua desrviant,
et profciant de die in diem, ut idnei (-) sint
frui grtia Baptsmi tui, quem susceprunt, salis
percpta medicna. per emdem Christum
Dminum nostrum.
R. Amen.

9. Deinde Sacerdos benedicit sal, quod semel benedictum, alias ad eumdum usum deservire potest.

Benedictio Salis

xorczo te, creatra salis, in nmine Dei Patris+, omnipotntis, et in caritte Dmini nostri
Jesu +. Christi, et in virtte Spritus +. Sancti. Exorczo te per Deum +. vivum, per Deum +,
verum, per Deum +, sanctum, per Deum +, qui te ad tutlam humni gneris procrevit, et
ppulo veninti ad credulittem per servos suos consecrri prcpit,ut in nmine sanct
Trinittis efficiris saltare sacramntum ad effugndum inimcum. Pronde rogmus te, Dmine
Deus noster, ut hanc creatram salis sanctificndo sancti + fices, et benedicndo bene + dcas, ut
fiat mnibus accipintibus perfcta medicna, prmanens in viscribus erum, in nmine
ejusdem Dmini nostri Jesu Christi, qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculum per
ignem. R. Amen.
10. Deinde immittit modicum salis benedicti in os infantis, dicens (singulariter singulis):

N. Accipe sal sapinti: propititio sit tibi in vitam trnam. R. Amen.


Sacerdos: Pax tecum.

R. Et cum spritu tuo.

Pro uno vel una


Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

eus patrum nostrrum, Deus univrs


cnditor verittis, te spplices exormus, ut
hunc fmilum tuum N. (hanc fmulam tuam
N.)respcere dignris proptius, et hoc pbulum
salis gustntem, non ditius esurre permttas,
quo minus cibo expletur clsti, qutenus sit
semper spritu fervens, spe gaudens, tuo semper
nmini srviens: et quem (quam) ad nov
Laudate Dominum Liturgical Editions

38

Oratio

eus patrum nostrorum, Deus univrs


cnditor verittis, te spplices exormus, ut hos
fmulos tuos N. et N., (has fmulas tuas N. et
N.) respcere dignris proptius, et hoc pbulum
salis gustntes, non ditius esurre permttas,
quo minus cibo explentur clsti, qutenus
sint semper spritu fervntes, spe gaudntes, tuo semper nmini servintes: et

Titulus IICaput 5
regeneratinis lavcrum perduxsti, qusumus,
Dmine, ut cum fidlibus tuis promissinum
tuarum trna prmia cnsequi meretur. Per
Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

quos (quas) ad nov regeneratinis lavcrum


perduxsti, qusumus, Dmine, ut cum
fidlibus tuis promissinum tuarum trna
prmia cnsequi merentur. Per Christum
Dminum nostrum. R. Amen.

Exorcizo te, immnde spritus, in nmine Pa +


tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut xeas, et
recdas ab hoc fmulo Dei (hac fmula) Dei N.:
Ipse enim tibi mperat, maledcte damnte, qui
pdibus super mare ambulvit, et Petro
merggenti dxteram porrxit.
Ergo, maledcte dibole, recognsce sentntiatm
tuam, et da honrem Deo vivo et vero, da
honrem Jesu Christo Filio ejus, et Spritui
Sancto, et recde ab hoc fmulo (hac fmula)
Dei N., quia istum (istam) sibi Deus et
Dminus Jesus Christus ad suam sanctam
grtiam,
et
benedictinm,
fontmque
Baptsmatis vocre digntus est.

Exorczo te, immnde spritus, in nmine Pa +


tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut xeas, et
recdas ab his fmulis (fmulabus) Dei N. et
N.: Ipse enim tibi mperat, maledcte damnte,
qui pdibus super mare ambulvit, et Petro
mergnti dxteram porrxit.
Ergo, maledcte dibole, recognsce sentntiam
tuam, et da honrem Deo vivo et vero, da
honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spritui
Sancto, et recde ab his fmulis (fmulabus)
Dei N. et N., quia istos (istas) sibi Deus et
Dminus noster Jesus Christus ad suam
sanctam grtiam, et benedictinem, fontmque Baptsmatis vocre digntus est.

11. Hic pollice in fronte signat infantem , dicens (singulariter singulis):

Et hoc signum sanct Cru + cis, quod nos fronti ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
12. Mox imponit manum super caput infantis (singulorum infantium), et postea manum extensam tenens
dicit:

Pro uno vel una


Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

Oratio

13. Postea Sacerdos imponit extream partem


stol pendentem a suo humero sinistro super
infantem, et introducit eum in ecclesiam,
dicens:

13. Postea Sacerdos imponit extremam partem


stol pendentem a suo humero sinistro super
primum infantem, et introducit eum (quem
sequuntur cateri) in ecclesiam dicens:

etrnam, ac justissmam piettem tuam


dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens,
trne Deus, auctor lminis et verittis, super
hunc fmilum tuum N. (hanc fmulam tuam
N.), ut dignris eum (eam) illuminre lmine
intellignti tu: munda eum (eam) et
sanctfica: da ei scintiam veram, ut dignus (-a)
sit frui grtia Baptsmi tui quem suscpit: tneat
firmam spem, conslium rectum, doctrnam
sanctam, ut aptus (-a) sit ad retinndam grtiam
Baptsmi tui. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

39

etrnum, ac justssimam piettem tuam


dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens,
trne Deus, auctor lminis et verittis, super
hos fmulos tuos N.et N. (has fmulas tuas N.
et N.), ut dignris eos (eas) illuminre lmine
intelligntiae tu: munda eos (eas) et
sanctfica: da eis scintiam veram, ut digni (-)
sint frui grtia Baptsmi tui quem susceprunt:
tneant firmam spem,
conslium rectum,
doctrnam sanctam, ut apti (-) sint ad
retinndam grtiam baptsmi tui. Per Christum
Dminum nostrum. R. Amen.

Supplenda super infantem baptizatum


Ingrdere in tempulum Dei, ut hbeas partem
cum Christo in vitam trnam. R. Amen.

Ingredmini in tempulum Dei, ut habetis


partem cum Christo in vitam trnam.
R. Amen.

14. Cum fuerint ecclesiam ingressi, Sacerdos procedens ad Fontem, cum susceptoribus conjunctim
clara voce dicit:

redo in Deum, Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr. Et in Jesum Christum,


Flium ejus nicum, Dminum nostrum; qui concptus est de Spritu Sancto, natus ex Mara
Vrgine, passus sub Pntio Pilto, crucifxus, mrtuus, et sepltus: descndit ad nferos; trtia die
resurrxit a mrtuis; ascndit ad clos; sedet ad dxteram Dei Patris omnipotntis: inde ventrus
est judicre vivos et mrtuos. Credo in Spritum Sanctum, sanctam Ecclsiam cathlicam,
Sanctrum communinem, remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, vitam trnam.
Amen.

ater noster, qui es in clis, sanctifictur nomen tuum. Advniat regnum tuum. Fiat volntas
tua, sicut in clo, et in terra. Panem nostrum quotidinum da nobis hdie. Et dimtte nobis dbita
nostra, sicut et nos dimttimus debitribus nostris. Et ne nos indcas in tentatinem: sed lbera nos
a malo. Amen.
15. Ac deinde, antequam accedat ad Baptisterium, versis renibus ostio cancellorum Baptisterii, dicit ( in
plurali pro pluribus):

Pro uno vel una


Exorcismus

Pro pluribus
Exorcismus

xorczo te, mnis spritus immnde, in


nmine Dei + Patris, et in nmine Jesu +
Christi Flii ejus, Dmini et jdicis nostri, et in
virtte Spritus + Sancti, ut discdas ab hoc
plasmte Dei N., quod Dminus noster ad
tempulum sanctum suum vocre digntus est, ut
feret tempulum Dei vivi, et Spritus Sanctus
hbitet in eo. Per emdem Christum Dminum
nostrum, qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.

xorczo te, mnis spritus immnde, in


nmine Dei Pa + tris, et in nmine Jesu +
Christi Flii ejus, Dmini et jdicis nostri, et in
virtte Spritus + Sancti, ut discdas ab his
plasmtibus Dei N. et N., qu Dminus noster
ad tempulum sanctum suum vocre digntus
est,ut ferent tempulum Dei vivi, et Spiritus
Sanctus hbitet in eis. Per emdem Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos,et sculum, per ignem.
R. Amen.

16. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui (quod ommittitur quotiescumque rationabilis adest
causa munditiei tuend aut periculum morbi contrahendi vel propagandi quin tamen in tali casu tactus
prscriptus cum sua formula omittatur); et tangit aures et nares infantis: tangendo vero aurem dexteram et
sinistram dicit (singulariter singulis):

Ephpheta, quod est adaperre.


Deinde tangit nares, dicens:

In odrem suavittis. Tu autem effugre, dibole; appropinqubit enim judcium Dei.


17. Postea interrogat baptizatum nominatim, dicens (singulariter singulis):

Laudate Dominum Liturgical Editions

40

Titulus IICaput 5
N. Abrenntias stan?
Respondet patrinus: Abrenntio.
Sacerdos: Et omnibus opribus ejus?
Respondet patrinus: Abrenntio.
Sacerdos: Et mnibus pompis ejus?
Respondet patrinus: Abrenntio.
Unctio Olei
18. Deinde Sacerdos intingit pollicem in Oleo Catechumenorum, et infantem ungit in pectore et
inter scapulas in modum crucis, dicens semel (singulariter singulis):
Ego te lnio + Oleo saltis in Christo Jesu Dmino nostro, ut hbeas vitam trnam. R. Amen.
19. Subinde pollicem et inuncta loca abstergit bombacio, vel re simili.
20. Stans ibidem extra cancellos, deponit stolam violaceam, et sumit stolam albi coloris. Tunc
ingreditur Baptisterium, in quod intrat etiam patrinus cum infante.
In Baptisterio
Sacerdos ad Fontem interrogat, expresso nomine, baptizatum (singulos baptizatos), patrino
respondente:
N. Credis in Deum Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr?
Patrinus: Credo.
Sacerdos: Credis in Jesum Christum, Flium ejus nicum, Dminum nostrum, natum, et passum?
Patrinus: Credo.
Sacerdos:Credis in Spritum, sanctam Ecclsiam cathlicam, Sanctrum communinem, remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, et vitam trnam?
Patrinus: Credo.
Unctio Chrismatis
21. Sacerdos intingit pollicem in sacro Chrismate, et ungit infantem (quem patrinus vel matrina,
vel uterque simul tenet) in summitate capitis in modum crucis, dicens (singulariter singulis):

eus omnpotens, Pater Dmini nostri Jesu Christi, qui te regenervit ex aqua et Spritu Sancto,
qui-que dedit tibi remissinem mnium peccatrum (hic inungit), ipse te lniat + Chrsmate saltis
in edem Christo Jesu Dmino nostro in vitam ternam. R. Amen.
Sacerdos: Pax tibi. R. Et cum spirtu tuo.
22. Tum bombacio, vel re simili, abstergit pollicem, et locum inunctum, et imponit capiti infantis
linteolum candidum loco vestis albae, dicens (singulaiter singulis):
Accipe vestem cndidam, quam prferas immacultam ante tribnal Dmini nostri Jesu Christi, ut
hbeas vitam trnam. R. Amen.
23. Postea dat ei, vel patrino, candelam accensam dicens (singulariter singulis):
Accipe lmpadem ardntem, et irreprehensbilis custdi Baptsmum tuum: serva Dei mandta, ut,
cum Dminus vnerit ad nptias, possis occrrere ei una cum mnibus Sanctis in aula clsti, et
vivas in scula sculrum.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

41

Supplenda super adultum baptizatum


24. Postremo dicit:
Pro uno vel una

Pro pluribus

N. Vade in pace, et Dominus sit tecem.


R. Amen.

N. et N. Ite in pace, et Dominus sit vobiscum.


R. Amen.

25. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono Baptismi cremonias supplente, qui tamen
sale utetur a Sacerdote ad hunc usum rite prius benedicto.
26. Si vero sint plures infantes, masculi seu femin, in catechismo masculi statuantur ad dexteram, femin
vero ad sinistram; et omni pariter dicantur, ut supra, in proprio genere, et numero plurali. Verum prima
nominis interrogatio, ex sufflatio, crucis impresso, seu signatio, tactus aurium et narium cum saliva,
abrenuntiationis interrogatio, unctio Olei Catechumenorum, interrogatio de fide, seu Symbolo inunctio
Chrismatis, candid vestis impositio, atque candelae accensae traditio singulariter singulis, et primum
masculis, deinde feminis fieri debent.
Sed pro majori commoditate adnotatum est propriis locis in rubricis parenthesi notatis; ita ut, quando
dicitur in tali rubrica singulariter singulis, intelligatur, quod illa verba, vel actiones, usque ad aliam
rubricam dici, vel fieri debent singulariter singulis, et primum masculis, deinde feminis, mutato solum
genere, ut dictum est supra. Quando vero in simili rubrica dicitur in plurali pro pluribus, intelligatur,
quod illa verba usque ad aliam rubricam dici debent semel, sed pro pluribus in plurali, mutato solum
genere, si omnes sint femin.

CAPUT 6

ORDO SUPPLENDI OMISSA


SUPER ADULTUM BAPTIZATUM
1. In primis Sacerdos, indutus superpelliceo et stola, vel etiam pluviali violacei coloris, cum suis Clericis
accedit ad gradus Altaris, et genibus flexis, pias mente ad Deum preces effundit, ut sacram actionem digne
valeat explere; et ad implorandum divinum auxilium surgens se signat, et si temporis ratio ferat, dicit V.
Deus in adjutrium, etc., cum Antiphona, Psalmis, Versiculis, et Orationibus, ut supra in Baptismo
adultorum notatur pag. 20.
2. Deinde Sacerdos procedit ad fores ecclesi, et stat in limine, catechizandus vero extra limen. Et si sint
plures, mares et femin, illi ad dexteram Sacerdotis, hac vero ad sinistram statuantur. Tum Sacerdos
interrogat Electum, (singulariter singulos, si plures, usque ad Orationem Te dprecor exclusive, pag. 43.

Quo nmine vocris?


Electus respondet: N.
Sacerdos: N. Quid petis ab Ecclsia Dei?
R. Fidem.
Sacerdos: Fides, quid tibi prstat?
R. Vitam trnam.
Sacerdos: Si vis habere vitam trnam, serva mandta. Dliges Dminum tuum ex toto corde tuo,
et ex tota nima tua, et ex tota mente tua, et prximum tuum sicut te ipsum. In his dubus mandtis
tota Lex pendet, et Propht. Fides autem est, ut unum Deum in Trinitte, et Trinittem in unitte
venris, neque confundndo persnas, neque substntiam separndo. Alia est enim persna Patris,
lia Flii, lia Spritus Sancti; sed horum trium una est substntia, et nnnisi una Divnitas.

Laudate Dominum Liturgical Editions

42

Titulus IICaput 6
3. Et rursus interrogat: N. Abrenntias stan?
Respondet Electus: Abrenntio.
Interrogat: Et omnibus opribus ejus?
Respondet: Abrenntio.
Interrogat: Et mnibus pompis ejus.
R. Abrenntio.
4. Deinde Sacerdos interrogat de Symbolo Fidei, dicens:
N. Credis in Deum Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr?
R Credo.
Sacerdos: Credis in Jesum Christum, Flium ejus nicum, Dminum nostrum, natum, et passum?
R Credo.
Sacerdos:Credis in Spritum, sanctam Ecclsiam cathlicam, Sanctrum communinem, remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, et vitam trnam?
R Credo.
5.Tunc Sacerdos exsufflat ter in faciem ejus, et dicit semel:
Exi ab eo (ea), spiritus immunde, et da locum Spiritui Sancto Paraclito.
6. Hic in modum crucis halat in faciem ipsius, et dicit:
N. Accipe spiritum bonum per istam insufflationem, et Dei bene + dictionem.
V. Pax tibi.

R. Et cum spritu tuo.

7. Deinde pollice facit crucem in ejus fronte, et in pectore, dicens:


N. Accipe signum Crucis tam in fro + nte, quam in cor + de: sume fidem clstium prceptrum.
Talis esto mribus, ut tempulum Dei jam esse possis: ingresssque (ingressque) ecclsiam Dei,
evassse te lqueos mrtis, ltus (-a) agnsce.
_______________________________________________________________________________
Et si Electus venerit de gentiliatis errore, sive de ethnicis et idoloatris, Sacerdos dicat:
Horrsce idla, rspue simulcra.
Si ex Hebraeis dicat:
Horrsce Judicam perfdiam, rspue Hebricam superstitinem.
Si ex Mahumetanis:
Horrsce Mahumticam perfdiam, rspue pravam sectam infidelittis.
Si ex Hreticis, et in ejus Baptismo debita forma servata non sit, dicat:
Horrsce hreticam pravittem, rspue nefrias sectas impirum N. experimens proprio nomine
sectam, da qua venit.
_______________________________________________________________________________
Inde prosequitur:
Cole Deum Patrem omnipotntem, et Jesum Christum, Flium ejus, nicum, Dminum nostrum,
qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

e dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: ut huic fmulo tuo N., qui
(fmul tu N. qu) in hujus sculi nocte
vagtur incrtus (-a) ac dbius (-a), viam

Laudate Dominum Liturgical Editions

43

Oratio

e dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: ut his fmulis tuis N. et
N., qui (fmulabus tuis N. et N., qu) hujus
sculi nocte vagntur incerti (-) ac dbii (-),
viam verittis et agnitinis tu

Supplenda super adultum baptizatum


verittis et agnitinis tu jbeas demonstrri:
qutenus resertis culis cordis sui, te unum
Deum Patrem in Flio, et Flium in Patre cum
Spritu Sancto recognscat, atque hujus
confessinis fructum, et hic, et in futro sculo
percpere meretur. Per Christum Dminum
nostrum.
R. Amen.

jbeas demonstrri: qutenus resertus culis


cordis sui, te unun Deum Patrem in Flio, et
Flium in Patre, cum Spiritu Sancto
recognscat, atque hujus confessinis fructum,
et hic, et in futro sculo percpere merentur.
Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

8. Deinde pollice signat Electum (singulos Electos) signo crucis in fronte, dicens (singulariter singulis):

Signo tibi fron + tem, ut suscpias Crucem Dmini.


In auribus: Signo tibi au + res, ut udias divna prcpta.
In oculis: Signo tibi c + ulos, ut vdeas clarittem Dei.
In naribus: Signo tibi na + res, ut odrem suavittis Christi sntias.
In ore: Signo tibi os +, ut loquris verba vit.
In pectore: Signo tibi pe + ctus, ut credas in Deum.
In scapulis: Signo tibi sc + pulas, ut suscpas jugum servittis ejus.
In toto corpore, illud non tangens, manu producit signum crucis, et dicit:
Signo te in totum in nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut hbeas vitam trnam,
et vivas in scula sculrum. R. Amen.
Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

reces nostras, qusumus, Dmine, clemnter exudi, et hunc Elctum tuum N. (hanc
Elctam tuam N.) Crucis Domnic impressine signtum (-am), perptua virtte
custdi: ut, magnitdinis glri tu rudimnta servans, per custdium mandatrum
turum ad regeneratinis glriam pervenre
meretur. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Ormus

Oratio

reces nostras, qusumus, Dmine, clemnter exudi, et hos Elctos tuos N. et N., (has
Elctas tuas N. et N.) Crucis Domnic
impressine signtos (-as), perptua virtte
custdi: ut, magnitdinis glri tu rudimnta servntes, per custdiam mandatrum
turum ad regeneratinis glriam pervenre
merentur. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Ormus.

Oratio

eus, qui humni gneris ita es cnditor, ut sis tiam reformtor, propitire ppulis adoptvis, et
novo testamnto sbolem nov prolis adscrbe: ut flii promissinis, quod non poturunt ssequi
per natram gudeant se recepsse per grtiam. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
9. Tunc imponit manum super caput Electi (singulorum Electorum), et postea manum extensam tenens
dicit:

Pro uno vel una


Ormus

Pro pluribus
Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, Pater Dmini


nostri Jesu Christi, respcere dignris super
Laudate Dominum Liturgical Editions

44

Ormus

Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, Pater Dmini


nostri Jesu Christi, respcere dignris super

Titulus IICaput 6
hunc fmulum tuum N., quem (hanc fmulam
tuam N. quam) dudum ad rudimnta fdei
vocre digntus es: omnem ccittem cordis
ab eo (ea) explle: disrmpe omnes lqueos
stan, quibus ferat colligtus (-a): peri ei,
Dmine, jnuam piettis tu, ut, signo
sapinti tu imbtus (-a) mnium cupidittum ftribus creat, et ad suvem odrem
prceptrum turum ltus (-a) tibi in Ecclsia
tua desrviat, et profciat de die in diem, ut
idneus (-a) sit frui grtia Baptsmi tui, quem
suscpit, salis
percpta medicna. Per
emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

hos fmulos tuos N. et N., quos (has fmulas


tuas N. et N., quas) dudum ad rudimnta fdei
vocre digntus es: omnem ccittem cordis
ab
eis explle: disrmpe omnes lqueos
stan, quibus ferant colligti (-): peri
eis, Dmine, jnuam piettis tu, ut signo
sapinti tu imbti (-), mnium cupidittem
ftribus creant, et ad suvem odrem
prceptrum turum lti (-) tibi in Ecclsia
tua desrviant, et profciant de die in diem, ut
idnei (-) sint frui grtia Baptsmi tui, quem
susceprunt, salis percpta
medicna. Per
emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

10. Deinde Sacerdos benedicit sal.


Benedictio salis

xorczo te, creatra salis, in nmine Dei + Patris, omnpotentis, et in caritte Dmini nostri
Jesu + Christi, et in virtte Spritus + Sancti.
Exorczo te, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum +, qui te
ad tutlam humni gneris procrevit, et ppulo veninti ad credulittem per servos suos consecrri
prcpit, ut in nmine sanct Trinittis efficiciris salutre sacramntum ad effugndum inimcum. Pronde rogmus te, Dmine, Deus noster, ut hanc creatram salis sanctificndo sanct +
fices, et benedicndo bene + dcas, ut fiat mnibus accipintibus perfcta medicna, prmanens in
viscribus erum, in nmine ejsdem Dmini nostri Jesu Christi, qui ventrus est judicre vivos et
mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.
Pro gentilibus et idoloatris
11. Quod si Electus fuerit gentilis, seu ex idoloatris venerit ad fidem, benedicto sale, antequam
ejus medicinam gustet, Sacerdos addat sequentem Orationem, quae tamen pro venientibus ex
Hebris vel aliis, ut supra, non dicitur:
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

mine sancte, Pater omnpotens, trne


Deus, qui es, et qui eras, et qui prmanes usque
in finem, cujus orgo nesctur, nes finis
comprehndi potest: te spplices invocmus
super hunc fmulum tuum N., quem (hanc
fmulam tuam N. quam) libersti de errre
gentlium et conversatine turpssima: dignre
exaudre eum, qui (eam, qu) tibi cervices suas
humliat ad lavcri fontem, ut, rentus (-a) ex
aqua et Spritu Sancto, exspolitus (-a) vterem

Laudate Dominum Liturgical Editions

45

Ormus.

Oratio

omine sancte, Pater omnpotens, trne


Deus, qui es, et qui eras, et qui prmanes usque
in finem, cujus origo nesctur, nec finis
comprehndi potest: te spplices invocmus
super hos fmulos tuos N. et N. quos (has
fmulas tuas N. et N. quas) libersti de errre
gentlium et conversatine turpssima: dignre
exaudre eos, qui (eas, qu) tibi cervices suas
humliant ad lavcri fontem, ut, renti (-) ex
aqua et Spritu Sancto, exspoliti (-) vterem

Supplenda super adultum baptizatum


hminem, nduat novum, qui secndum te
cretus est; accpiat vestem incorrptam, et
immacultam,
tibique Deo nostro servre
meretur. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

hminem , nduant novam, qui secndum te


cretus est; accpiant vestem incorrptam, et
immacultam, tibique Deo nostro servre
merentur. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

12. Tunc pollice et indice accipit de ipso sale benedicto, et immittit in os Electi, dicens (singulariter
singulis):
N. Accipe sal sapinti: propititio sit tibi in vitam trnam. R. Amen.
Sacerdos: Pax tecum. R. Et cum spritu tuo.
Pro una vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

Oratio

Pro uno masculo


Ormus.
Oratio
14. Deinde Sacerdos dicit super masculum
stantem:
Ora, Elcte, flecte gnua, et dic: Pater noster.
Et Electus genu flexo, orat et dicit:
Pater noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.
Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem
tuam et dic: Amen.
Et ille surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino: Signa eum.
Deindo Electo: Accde.
Et patrinus pollice signat eum in fronte, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.

Pro pluribus masculis


Ormus.
Oratio
14. Deinde Sacerdos dicit super masculos
stantes:
Orte, Elcti, flctite gnua, et dcite: Pater
noster.
Et Electi, genu flexo, orant, et dicunt: Pater
noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.
Sacerdos subjungit: Levte, complte oratinem
vestram et dcite: Amen.
Et ille surgentes respondnet: Amen.
Sacerdos dicit patrinis: Signte eos.
Deinde Electos: Accdite.
Et patrini pollice signant Electos suos in fronte
singulorum, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.

eus patrum nostrrum, Deus univrs


eus patrum nostrrum, Deus, univrs
cnditor verittis, te spplices exormus, ut cnditor verittis, te spplices exormus, ut hos
hunc fmulum tuum N. (hanc fmulam tuam fmulos tuos N. et N. (has fmulas tuas N. et
N.) respcere dignris proptius, et hoc N.) respcere dignris proptius, et hoc pbulum
pbulum salis gustntem, non ditius esurre salis gustntes, non ditius esurre permttas ,
permttas, quo minus cibo expletur clsti, quo cibo explentur clsti, qutenus sint
qutenus sit semper spritu fervens, spe semper spritu fervntes, spe gaudntes, tuo
gaudens, tuo semper nmini srviens: et quem semper nmini servintes: et quos (quas) ad
(quam) ad nov regeneratinis
lavcrum nov regeneratinis lavcrum perduxsti,
perduxsti, qusumus, Dmine, ut cum qusumus, Dmine, ut cum fidlibus tuis
fidlibus tuis promissinum turum trna promissinum turum trna prmia cnsequi
prmia
cnsequi meretur. Per Christum merentur. Per Christum Dminum
Dminum nostrum. R. Amen.
nostrum. R. Amen.
13. Si inter Electos adsint femin, recedant ips in partem, quoadusque dictus fuerit pro masculis
uterque Exorcismus, ut infra sub n. 19. pag. 49.

Laudate Dominum Liturgical Editions

46

Titulus IICaput 6
15. Tum Sacerdos quoque facit crucem in
fronte, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super eum, et postea
manum extensam tenens dicit:
Ormus
Oratio

15. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte


singulorum, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super singulos, et
postea manum extensam tenens dicit:
Ormus
Oratio

16. Sacerdos iterum dicit Electo:


Ora, Elcte, flecte gnua, et dic: Pater noster.
Et Electus, genu flexo, orat, et dicit: Pater
noster, usque ad Sed
lbra nos a malo,
inclusive.
Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem
tuam et dic: Amen.
Et ille surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino: Signa eum.
Deinde Electo: Accde.
Et patrinus pollice signat eum in fronte dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.

16.Sacerdos iterum dicit Electis:


Orte, Elcti, flctite gnua, et dcite: Pater
noster.
Et Electi, geno flexo, orant et dicunt: Pater
noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.
Sacerdos subjungit: Levte, complte oratinem
vestram et dcite: Amen.
Et illi surgentes respondent:Amen.
Sacerdos dicit patrinis:Signte eos.
Deinde Electis: Accdite.
Et patrini pollice signant Electos suos in fronte
singulorum dicens: In nmine Patris et Flii, et
Spritus Sancti.

eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,


Deus qui Mysi fmulo tuo in monte Snai
apparusti, et flios Isral de terra gpti
eduxsti, dputans eis Angelum piettis tu, qui
custodret eos die ac nocte: te qusumus,
Dmine, ut mttere dignris sanctum Angelum
de clis, qui simliter custdiat et hunc
fmulum tuum N., et perdcat eum ad grtiam
Baptsmi tui. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Exorcismus
rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab hoc fmulo Dei N. quia
istum sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct Cru + cis (signat eum), quod nos fronti
ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

47

eus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,


Deus qui Mysi fmulo tuo in monte Snai
apparusti, et flios Isral de terra gpti
eduxsti, dputans eis Angelum piettis tu, qui
custodret eos die ac nocte: te qusumus,
Dmine, ut mttere dignris sanctum Angelum
de clis, qui simliter custdiat et hos fmulos
tuos N. et N., et perdcat eos ad grtiam
Baptsmi tui. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Exorcismus
rgo, maledcte dibole, recognsce sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab his fmulis Dei N. et N.,
quia istos sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc
signum sanct Cru + cis (signat singulos),
quod nos fronti erum damus, tu, maledcte
dibole, numquam udeas violre. Per emdem
Christum Dminum nostrum, qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et scuculum per ignem. R. Amen.

Supplenda super adultum baptizatum


17. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
ejus, dicens: In nmine Patris, et Flii,et Spritus
Sancti.
Deinde imponit manum super eum, et postea
manum extensam tenens dicit:
Ormus
Oratio

17. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte


singulorum, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit super singulos, et postea
manum extensam tenens dicit:
Ormus
Oratio

eus, immortle prsdium mnium postulntium, libertio spplicem, pax rogntium,


vita credntium, resurrctio morturum: te
nvoco super hunc fmilum tuum N., qui,
Baptsmi tui donum petens, trnam cnsequi
grtiam spirituli regeneratine desderat:
ccipe eum, Dmine, et quia digntus es
dcere:
Ptite, et accipitis; qurite
et
invenitis; pulste, et aperitur vobis: petnti
prmium prrige, et jnuam pande pulsnti, ut
trnam clstis lavcri benedictinem
consectus promsa tui mneris regna percpiat:
Qui cum Patre, et Spritu Sancto vivis et regnas
Deus, in scula sculrum. R. Amen.

eus, immortle prsdium mnium postulntium, libertio spplicum, pax rogntium,


vita credntium, resurrctio morturum: te
nvoco super hos fmulos tuos N. et N., qui
Baptsmi tui donum petntes, trnam cnsequi
grtiam spirituli regeneratine desderant:
ccipe eos, Dmine, et quia digntus es dcere:
Ptite, et accipitis qurite et invenintis;
pulste, et aperitur vobis: petntibus prmium
prrige, et jnuam pande pulsntibus, ut,
trnam clstis lavrci benedictinem
consecti, promssa tui mneris regna
percpiant: Qui cum Patre, et Spritu Sancto
vivis et regnas Deus, in scula sculrum.
R. Amen.

Exorcismus

Exorcismus

18. Sacerdos tertio dicit Electo: Ora, Elcte,


flecte gnua, et dic: Pater noster.
Et Electus, genu flexo, orat, et dicit: Pater
noster, usque ad Sed lbra nos a malo, inclusive.
Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem
tuam, et dic: Amen.

18.Sacerdos tertio dicit Electis: Orte, Elcti,


flctite gnua, et dcite: Pater noster.
Et Electi, genu flexo, orant, et dicunt:Pater
noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.
Sacerdos
subjungit:
Levte,
complte
oratinem vestram, et dcite: Amen.

udi, maledcte stana, adjurtus per nomen


trni Dei, et Salvatris nostri Jesu Christi Flii
ejus, cum tua victus invdia, tremens gemnsque
discde: nihil tibi sit commne cum servo
Dei N., jam clstia cogitnte, renunciatro
tibi et sculo tuo, et bat immortalitti
victro. Da gitur honrem adveninti Spritui
Sancto, qui ex summa cli arce descndens,
proturbtis frudibus tuis, divno fonte
purgtum pctus, sanctifictum Deo templum et
habitculum perfcit: ut ab mnibus pnitus
nxiis prteritrum crminum libertus, servus
Dei grtias pernni Deo rferat semper, et
benedcat nomens anctum ejus in scula
sculrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

48

udi, maledcte stana, adjurtus per nomen


trni Dei, et Salvatris nostri Jesu Christi Flii
ejus, cum tua victus invdia, tremens,
gemnsque, discde: nihil tibi sit commne
cum servis Dei N. et N., jam clstia
cogitntibus, renunciatris tibi et sculo tuo, et
bat immortalitti victris. Da gitur
honrem advieninti Spritui Sancto, qui, ex
summa cli arce descndens,
proturbtis
frudibus tuis, divno fonte purgta pctora,
sanctificta Deo templa et habitcula
perfcit: ut, ab mnibus pnitus nxiis prteritrum crminum liberti, servi Dei grtias
pernni Deo rferant semper, et benedcant
nomen sanctum ejus in scula sculrum.
R. Amen.

Titulus IICaput 6
Et ille surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino: Signa eum.
Deinde Electo: Accde.
Et patrinus pollice signat eum in fronte dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
19. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
ejus, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super eum, et postea
manum extensam tenens dicit:
Exorcismus

Et illi surgens respondent: Amen.


Sacerdos dicit patrinis:Signte eos.
Deinde Electis: Accdite.
Et partini pollice signant Electos suos in fronte,
dicentes:In nmine Patris, et Flii, et Spritus
Sancti.
19. Tum Sacerdos quoque facit crucem in
frontes singulorum diceens:In nmine Patris,
et Flii, et Spritus Sancti. Deinde imponit
manum super singulos, et postea manum
extensam tenens dicit:
Exorcismus

xorczo te, immnde spritus, in nmine Pa


+ tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut
xeas, et recdas ab hoc fmulo Dei N.: Ipse
enim tibi mperat, maledcte damnte, qui
pdibus super mare ambulvit, et
Petro
mergnti dxteram porrxit.
Exorcismus
rgo
maledcte
dibole,
recognsce
sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et
vero, da honrem Jesu Christo Flio ejus, et
Spirtui Sancto, et recde ab hoc fmulo Dei N.,
quia istum sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat eum), quod nos fronti
ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas
violre.
Per emdem Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.

xorczo te, immnde spritus, In nmine Pa


+ tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut
xeas, et recdas ab his fmulis Dei N. et
N.:Ipse enim tibi mperat, maledcte damnte,
qui pdibus super mare ambulvit, et Petro
mergnti dxteram porrxit.
Exorcismus
rgo
maledcte
dibole,
recognsce
sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et
vero, da honrem Jesu Christo Flio ejus, et
Spirtui Sancto, et recde ab his fmulis Dei
N. et N., quia istos sibi Deus et Dminus
noster Jesus Christus ad suam sanctam grtiam,
fontmque Baptsmatis vocre digntus est: et
hoc signum sanct cru + cis (signant singulos),
quod nos fronti erum damus, tu, maledcte dibole , numquam udeas violre. Per emdem
Christum Dminum nostrum, qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculum per
ignem. R. Amen.

Si inter Electos adsint femin, retrahunt se masculi in partem, et accedunt femin.


Pro una femina

Pro pluribus feminis

20 Sacerdos dicit super Electam stantem:


Ora, Elcta, flecte gnua, et dic : Pater noster.
Et Electa, genu flexo, orat, et dicit: Pater noster,
usque ad Sed lbera nos a malo, inclusive.
Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem
tuam, et dic: Amen.

20.Sacerdos dicit super Electas stantes:


Orte, Elct, flctite gnua, et dcite : Pater
noster.
Et Elect, genu flexo, orant, et dicunt: Pater
noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.
Sacerdos
subjungit:
Levte,
complte
oratinem vestram, et dcite: Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

49

Supplenda super adultum baptizatum


Et illa surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino vel matrin: signa eam.
Deinde Elect: Accde.
Et patrinus vel matrina pollice signat eam in
fronte, dicens: In nmine Patris, et Flii, et
Spritus Sancti.
21. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
ejus, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super eam, et postea
manum extensam tenens dicit:
Ormus
Oratio

Et ill surgentes respondent : Amen.


Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signte eas.
Deinde Electis: Accdite.
Et patrini vel matrin pollice signant
Electas suas in fronte, dicentes: In nmine
Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
21. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
singularum, dicens:
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super singulas, et
postea manum extensam tenens dicit:
Ormus
Oratio

24. Sacerdos tertio dicit Elect:


Ora, Elcta, flecte gnua, et dic: Pater noster.

24. Sacerdos tertio dicit Electis:


Orte, Elct, flctite gnua, et dcite: Pater
noster.
Et Elect, genu flexo, orant, et dicunt: Pater
noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.

eus cli, Deus terr, Deus Angelrum,


Deus Archangelrum, Deus Patriarchrum,
Deus Prophitrum, Deus Apostolrum, Deus
Mrtyrum, Deus
Confessrum, Deus Vrginum, Deus mnium bene vivntium, Deus cui
mnis lingua confittur, et omni genu flctitur,
clstium, terrstrium, et infernrum: te
nvoco, Dmine, super hanc fmulam tuam N.,
ut eam custodre, et perdcat dignris ad
grtiam Baptsmi tui. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.
Exorcismus
rgo, maledcte dibole, cognsce sentntiam
tuam, et da honrem Deo vivo et vero, da
honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spirtui
Sancto, et recde ab hac fmula Dei N. quia
istam sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat eam), quod nos fronti
ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.

Et Electa, genu flexo, orat et dicit:


Pater noster, usque ad Sed lbera nos a malo,
inclusive.

Laudate Dominum Liturgical Editions

50

eus cli, Deus terr, Deus Angelrum,


Deus Archangelrum, Deus Patriarchrum,
Deus Prophitrum, Deus Apostolrum, Deus
Mrtyrum, Deus
Confessrum, Deus Vrginum, Deus mnium bene vivntium, Deus cui
mnis lingua confittur, et omni genu flctitur,
clstium, terrstrium, et infernrum: te
nvoco, Dmine, super has fmulas tuas N. et
N., ut eas custodre, et perdcere dignris ad,
grtiam Baptsmi tui. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.
Exorcismus
rgo,
maledcte
dibole,
recognsce
sentntiam tuam, et da honrem Deo vivo et
vero, da honrem Jesu Christo Flio ejus, et
Spirtui Sancto, et recde ab his famaulbus
Dei N. et N. , quia istas sibi Deus et
Dminus noster Jesus Christus ad suam
sanctam grtiam, fontmque Baptsmatis
vocre digntus est: et hoc signum sanct cru
+ cis (signat singulas), quod nos fronti erum
damus, tu, numquam udeas violre. Per
emdem Christum Dminum nostrum, qui
ventrus est judicre vivos et mrtuos, et
sculum per ignem.
R. Amen.

Titulus IICaput 6
Sacerdos subjungit: Leva, comple oratinem
tuam et dic: Amen.
Et illa surgens respondet: Amen.
Sacerdos dicit patrino vel matrin: Signa eam.
Deinde Elect: Accde.
Et patrinus vel matrinus pollice signat
eam in fronte, dicens: In nmine Patris, et Flii,
et Spritus Sancti.
25. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
ejus, dicens: In nmine, Patris, et Flii, et
Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super eam, et postea
manum extensam tenens dicit:
Exorcismus

Sacerdos subjungit: Levte, complte oratinem


vestram et dcite: Amen.
Et illae surgentes respondent: Amen.
Sacerdos dicit patrinis vel matrinis: Signte
eas.
Deinde Electis: Accdite.
Et patrini vel matrinae pollice signant Electas
suas in fronte, dicens: In nmine Patris, et Flii,
et Spritus Sancti.
25. Tum Sacerdos quoque facit crucem in fronte
singularum, dicens: In nmine Patris ,et Flii, et
Spritus Sancti.
Deinde imponit manum super singulas, et
postea manum extensam tenens dicit:
Exorcismus

xorczo te, immnde spritus, per Pa +


trem, et F + lium, et Spritum + Sanctum, ut
xeas, et recdas ab hac fmula Dei N.: Ipse
enim tibi mperat, maledcte damnte, qui
cco nato culos apruit, et quatridunum
Lzarum de monunto suscitvit.
Exorcismus
rgo,
maledcte
dibole,
recognsce
sentntiam tuam, da honrem Deo vivo et
vero, honrem Jesu Christo Flio ejus, et
Spirtui Santo, et recde ab hac fmula Dei N.,
quia istam sibi Deus et Dminus noster Jesus
Christus ad suam sanctam grtiam, fontmque
Baptsmatis vocre digntus est: et hoc signum
sanct cru + cis (signat eam), quod nos fronti
ejus damus, tu, maledcte dibole, numquam
udeas violre. Per emdem Christum
Dminum nostrum, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.

xorczo te, immnde spritus, per Pa +


rem, et Fi + lium, et Spiritum + Sanctum, ut
xeas, et recdas ab his famulbus Dei N. et N.:
Ipsi enim tibi mperat, maledcte damnte, qui
cco nato culos apruit, et quatridunum
Lzarum de monumnto suscitvit.
Exorcismus
rgo,
maledcte
dibole,
recognsce
sentntiam tuam, da honrem Deo vivo et
vero, da honrem Jesus Christo Flio ejus, et
Spirtui Sancto, et recde ab his famulbus Dei
N. et N., quia istas sibi Deus et Dminus noster
Jesus Christus ad suam sanctam grtiam,
fontmque Baptsmatis vocre digntus est: et
hoc signum sanct cru + cis (signate
singulas), quod nos fronti erum damus, tu,
maledcte dibole, numquam udeas violre.
Per emdem Christum Dminum nostrum, qui
ventrus est judicre vivos et mrtuos et
sculum per ignem.
R. Amen.

Pro omnibus
Postmodum accedunt iterum masculi, qui se retraxerant, et ipsi ad dexteram, femin vero ad
sinistram Sacerdotis, ut in principio, disponuntur.
26. Tum Sacerdos imponit manum super Electum, vel si sint plures, super singulos tam
masculos quam feminas, et postea manum extensam tenens dicit ( in plurali pro pluribus tam
masculis quam feminis):

Laudate Dominum Liturgical Editions

51

Supplenda super adultum baptizatum


Pro uno vel una
Ormus

Pro pluribus
Oratio

Ormus

etrnam ac justssimam piettem tuam


dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens,
trne Deus, auctor lminis et verittis, super
hunc fmilum tuum N. (hanc fmulam tuam
N.), ut dignris eum (eam) illuminre lmine
intellignti tu: munda eum (eam), et sanctfica: da ei scintiam veram, ut dignus (-a) sit
frui grtia Baptsmi tui, quem suscpit; tneat
firmam spem, conslium rectum, doctrnam
sanctam, ut aptus (-a) retinndam grtiam
Baptsmi tui. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Oratio

etrnam ac justssiman piettem tuam


dprecor, Dmine sancte, Pater omnpotens,
trne Deus, auctor lminis et verittis, super
hos fmulos tuos N. et N. (has fmulas tuas N.
et N.), ut dignris eos (eas) illuminre lmine
intellignti tu: munda eos, (eas), et
sanctfica: da eis scintiam veram, ut digni (-)
sint frui grtia Baptsmi tui, quem susceprunt;
tenant firmam spem, conslium rectum,
doctrnam sanctam, ut apti (-) sint ad
retinndam grtiam Baptsmi tui. Per Christum
Dminum nostrum. R. Amen.

27.His peractis, Sacerdos sinistra manu apprehendens dexteram Electi prope brachium, vel ei
porrigens extremam partem stol, ex humero sinistro pendentem, intriducit eum in ecclesiam; et si
Electi sint plures, primus sinistra manu tarhit secundum, et secundus tertiam, etc.
Pro uno vel una
N. Ingrdere in sanctam ecclsiam Dei ,ut
accpias benedictinem clstium a Dmino
Jesu Christo, ut hbeas partem cum illo et
Sanctis ejus.
R. Amen.

Pro pluribus
N. et N., Ingredmini in sanctam ecclsiam Dei,
ut accipitis benedictinem clstem a Dmino
Jesu Christo, et habetis partem cum illo et
Sanctis ejus.
R. Amen.

28. Et ingressus Electus procumbit, seu prosternit se in pavimento, et adorat (si plures, omnes
simul).
29. Deinde surgit (si plures, omnes simul), et Sacerdos imponit manum super caput ejus
(singulorum, si plures), et Electus cum eo recitat Symbolorum Apostolorum, et Orationem
Dominicam.
30. Ita etiam si plures sint, omnes simul recitant:

redo in Deum, Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr. Et in Jesum Christum, Flium
ejus nicum, Dminum nostrum: qui concptus est de Spritu Sancto, natus ex Mara Vrgine,
passus sub Pntio Pilato, crucifxus, mrtuus, et sepltus: descndit ad nferos; trtia die resurrxit a mrtuis; ascndit ad clos; sedet ad dxteram Dei Patris omnipotntis: inde ventrus est
judicre vivos, et mrtuos. Credo in Spritum Sanctum, sanctam Ecclsiam cathlicam, Sanctrum
communinem, remissinem peccatrum , carnis resurrectinem, vitam trnam. Amen.

ater noster, qui es in clis, sanctifictur nomen tuum. Advniat regnum tuum. Fiat volntas tua,
sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidinum da nobis hdie. Et dimitte nobis dbita
nostra, sicut et nos dimttimus debitribus nostris. Et ne nos indcas in tentatinem: sed lbera nos
a malo. Amen.
31.Tunc Sacerdos, versis renibus ostio cancellorum Baptisterii, rursus imponit manum super caput
Electi (singulorum Electorum), et postea manum extensam tenens dicit:

Laudate Dominum Liturgical Editions

52

Titulus IICaput 6
Exorcismus
Pro una vel uno

Pro pluribus

ec te latet, stana, imminre tibi pnas,


imminre tibi tormnta, imminre tibi diem
judcii, diem supplcii sempitrni: diem qui
ventrus est velut clbanus ardens, in quo tibi
atque univrsis ngelis tuis prprtus
sempitrnus erit intritus. Pronde, damnte, atque damnnde, da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spritui
Sancto Praclito, in cujus nmine atque virtte
prcpio tibi, quicmque es, spritus immnde,
ut xeas, et recdas ab hoc fmulo Dei N. quem
(has fmula Dei N. quam) hdie idem Deus et
Dminus noster Jesus Christus, ad suam
sanctam grtiam et benedictinem, fontmque
Baptsmatis dono vocre digntus est: ut feret
ejus tempulum per aquam regeneratinis in
remissinem mnium peccatrum.
In nmine ejsdem Dmini nostri Jesu Christi,
qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et
sculum per ignem. R. Amen.

ec latet, stana, imminre tibi pnas,


imminre tibi tormnta, imminre tibi diem
judcii, diem supplcii sempitrni: diem qui
ventrus est velut clbanus ardens, in quo tibi
atque univrsis angelis tuis prprtus
sempitrnus erit intritus. Pronde, damnte, atque damnnde, da honrem Deo vivo et vero,
da honrem Jesu Christo Flio ejus, et Spritui
Sancto Praclito, in cujus nmine atque virtte
prcpio tibi, quicmque es, spritus immnde,
ut xeas, et recdas ab his fmulis Dei N. et N.,
quos (fmulabus Dei N. et N., quas) hdie idem
Deus et Dminus noster Jesus Christus ad suam
sanctam grtiam et benedictinem, fontmque
Baptsmatis donovocre digntus est: ut ferent
ejus tempulum per aquam regeneratinis in
remissinem mnium peccatrum. In nmine
ejsdem Dmini nostri Jesu Christi qui
ventrus est judicre vivos et mrtuos, et
sculum per ignem. R. Amen.

32. Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui (quod omittur quotiescumque rationabilis
adest causa munditiei tuend aut periculum morbi contrehendi vel propagandi quin tamen in tali
casu tactus prscriptus cum sua formula omittatur); et tangit aures et nares Electi (singulorum
Electorum); tangendo vero aurem dexteram et sinistram, dicit: Ephpheta, quod est, Adaperre.
Deinde tangendo nares dicit: In odrem suavittis. Tu autem effugre, dibole; appropinpinqubit
enim judcium Dei.
33. Deinde interrogat Electum (singulos, si plures):
Quis vocris?
Et ipse respondet: N.
Interrogat: Abrenntias stan?
R. Abrenntio.
Interrogat: Et mnibus opribus ejus?
R. Abrennto.
Interrogat: Et mnibus pompis ejus?
R. Abrenntio.
Unctio Olei
34. Tunc Sacerdos intingit pollicem dexter manus in Oleo sancto Catechumenorum, et inungit
Electum (singulos Electos) primum in pectore, deinde inter scapulas in modum crucis, dicens
(singulariter singulis)
Ego te lnio + Oleo saltis in Christo Jesu Dmino nostro in vitam trnam. R. Amen.
V. Pax tibi

Laudate Dominum Liturgical Editions

R. Et cum spritu tuo.

53

Supplenda super adultum baptizatum


35. Mox bombacio, vel re simili, tergit pollicem et loca inuncta, et subjungit, dicens (singulis, si
plures):
Exi, immnde spritus, et honrem Deo vivo et vero. Fuge, immnde spritus, et da locum Christo
Flio ejus. Recde, immnde spritus, et da locum Spritui Sancto Parclito.
36. Stans ibidem extra cancellos, Sacerdos deponit pluviale ac stolam coloris violacei, et sumit
stolam ac pluviali albi coloris.
In Baptisterio
37. Tunc ducitur Electus ad Baptisterium, ubi Sacerdos interrogat Electum (singulos, si plures):
Quis vocris? Respondet: N.
38. Interrogat (singulos, si plures):
N. Credis in Deum Patrem omnipotntem, creatrem cli et terr?
R. Credo.
Interrogat (singulos, si plures)
Credis in Jesum Christum, Flium ejus nicum, Dminum nostrum, natum et passum?
R. Credo.
Interrogat (singulos, si plures):
Credis et in Spritum Sanctum, sanctam Ecclsiam cathlicam, Sanctrum communinem,
remissinem peccatrum, carnis resurrectinem, et vitam trnam?
R. Credo.
Unctio Chrismatis
39. Deinde Sacerdos intingis pollicem in sacro Chrismate, et perungit verticem Electi (singulorum
Electorum) in modum crucis, dicens:

eus omnpotens, Pater Dmini nostri Jesu Christi, qui te regenervit ex aqua et Spritu Sancto,
quinque debit tibi remissinem mnium peccatrum (hic ingungit), ipse te lniat + Chrsmate
saltis in edum Christo Jesu Dmino nostro in vitam trnam. R. Amen.
V. Pax tecum.

R. Et cum spritu tuo.

40. Tunc bombacio vel re simili pollicem tergit, et imponit capiti Electi chrismale, seu candidum
linteolum, et dat illi vestem candidam dicens (singulis, si plures):
Accipe vestem cndidam, quam prferas immacultam ante tribnal Dmini nostri Jesu Christi, ut
hbeas vitam trnam. R. Amen
41. Et Electus deponit priores vestes, et induitur novis albi coloris, vel saltem exteriore candida,
quam a Sacerdote accepit.
Postea dat ei Sacerdos cereum, seu candelam accensam in manu dextera, dicens (singulis, si
plures):
Accipe lmpadem ardntem, et irreprehensbilis custdi Baptsmum tuum: serva Dei mandta, ut,
cum Dminus vnerit ad nptias, possis occrrere ei una cum mnibus Sanctis in aula clsti et
vivas in scula sculrum. R. Amen.
42. Ipse vero Neophytus eumdem cereum accensum manu tenet usque in finem, prterquam dum
confirmatur.
43. Postea Sacerdos dicit:

Laudate Dominum Liturgical Editions

54

Titulus IICaput 7
Pro uno vel una

Pro pluribus

N. Vade in pace, et Dminus sit tecum.


R. Amen.

N. et N. Ite in pace, et Dminus sit vobscum.


R. Amen.

44. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono Baptismi cremonias supplente, qui
tamen sale utetur a Sacerdote ad hunc usum rite prius benedicto.
45. Si adsit Episcopus, qui id legitime prstare possit, ab eo Neophyt, sim sint confirmandi,
prmissa, si opus sit, sacramentali confessione, Sacramento confirmationis initantur.
Deinde si hora sit congruens, celebartur missa, cui Neophyti intersunt, et Sanctissimum
Eucharisticum devote suscipiunt.

CAPUT 7

RITUS SERVANDUS
CUM EPISCOPUS BAPTIZAT
1. Si Episcopus, vel S. R. E. Cardinalis parvulos vel adultos baptizare voluerit, parantur et
serviantur omnia, ut superius de ordine Baptismi dictum est, atque prtera hc, qu infra notantur.
2. Adsint Cappelani, vel alii Presbyteri, et Clerici superpelliceis induti, qui ei assistant, ac
ministrent.
3. Ipse vero super rochettum accipiat amictum, albam, cingulam, stolam, et pluviale violacei
coloris, ac mitram auriphrygiatam, atque ita paratus, cum ministris procedat ad Baptismi
ministerium . Et dum interrogat: Quid petis ab Ecclsia Dei? ac dum facit reliquas interrogationes,
sedet cum mitra: cum vero exsufflat, dicendo Exi, ab eo, immnde spritus, surgit cum mitra.
Rursus sedet, cum signat Catechumenum signo crucis in fronte, et in pectore, vel dicit: Accipe
signum crucis, etc. Et dum dicit Orationes, qu prcedunt, vel sequuntur benedictionem salis,
surgit deposita mitra; similiter cum ipsum sal benedicit. Cum autem sal benedictum immittit in os
baptizandi, mitram accipit, et sedet. Cum vero legit Exorcismos, et dum, saliva aures et nares
Catechumeni tangens dicit: Ephpheta, ac dum introducit eum in ecclesiam, stat cum mitra. Cum
autem dicit:
Credo in Deum Patrem, etc., et Pater noster, super Catechumenum, stat sine mitra. Sed cum nomen
qurit, et interrogat: N. Abrenntias stan, etc., et baptizandum Oleo sacro in pectore et inter
scapulas inungit, sedet cum mitra; quo facto accipit stolam et pluviale album. Et cum rursus
interrogat de fide: Credis in Deum Patrem, etc., Vis baptizri, etc., et cum baptizat per
infusionem,sedet cum mitra. Si vero baptizet per infusionem, mitrem retinens stare debet.
4. Cum demum Chrismate verticem baptizati linit, et dat ei vestem candidam, et candelam
accensam, ac dicit: Vade in pace etc., sedet cum mitra.
5. Si autem Pontifex quempiam, a Presbytero jam catechizatum, tantum baptizare voluerit, sic
paratus vestibus albis incipiat, postquam ad Baptisterium deventum fuerit, dicens: Quo nmine
vocris? R. N. Episcopus interrogat: N. Credis in Deum Patrem omnipotntem, etc., et prosequitur
usque in finem ordinem Baptismi, ut supra.

Laudate Dominum Liturgical Editions

55

Benedictio aqu baptismalis

CAPUT 8

BENEDICTIO
FONTIS SEU AQU BAPTISMALIS
extra pervigilium Pasch et Pentecostes,
cum aqua consecrata non habetur
1. Primum lavatur, et mundatur vas Baptisterii deinde limpida aqua repletur. Tum Sacerdos cum suis
Clericis, vel etiam aliis Presbyteris, cruce et duobus cereis prcedentibus, ac thuribulo et incenso, et cum
vasculis Chrismatis et Olei Catechumenorum accedit ad Fontem, et ibi, vel ante Altare Baptisterii, dicit
Litanias ordinarias, prout habentur infra (pag. 85.) , post septem Psalmos Pnitentiales.
2. Potest etiam dicere Litanias breviores, ut in Missali in Sabbato Sancto.

3. Sed ante V. Ut nos exaudre digneris, dicat et secundo repetat sequentem versum:
Ut Fontem istum ad regenerndem tibi novam prolem bene + dcere, et conse + crre dignris.
R. Te rogmus, audi nos.
4. Dico autem ultimo Krie, elison, Sacerdos dicit: Pater noster et Credo in Deum etc. (pag. 52.),
omnia clara voce: quibus finitis dicit:
V. Apud te, Dmine, est fons vit.
R. Et in lmine tuo vidbimus lumen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobcum. R. Et cum cum spritu tuo.
Ormus

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, adsto magn piettis tu mystriis, adsto sacramntis: et ad


recrendos novos ppulos, quos tibi fons Baptsmatis prturit, spritum adoptinis emtte; ut quod
nostr humilittis gerndum est ministrio, virttis tu impletur effctu. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Flium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia
scula sculrum. R. Amen.
Exorcismus aqu

xorczo te, creatra aqu, Per Deum + vivium, per Deum + verum per Deum + sanctum, per
Deum, qui te in princpio verbo separvit ab rida: cujus Spritus super te ferebtur, qui te paradso
manre jussit.
5. Hic manu aquam dividit, et deinde effundit eam extra marginem Fontis, versus quator mundi partes,
prosequens:

Et in qutor flumnibus totam terram rigre prcpit: qui te in desrto amram per lignum dulcem
fecit atque potbilem; qui te petra prodxit, ut ppulum, quem ex gpto liberverat, siti
fatigtum recreret. Exorczo te per Jesum Christum, Flium ejus nicum, Dminum nostrum: qui
te in Cana Galil signo admirbili sua potntia convrtit in vinum: qui te super pdibus
ambulvit, et a Jonne in Jordne in te baptiztus est. Qui te una cum snguine de ltere suo
prodxit: et discpulis suis jussit, et credntes baptizrent in te, dicens: Ite, docte omnes gentes,
baptizntes eos in nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti; ut efficicris aqua sancta, aqua
benedcta, aqua, qu lavat sordes, et mundat peccta.
Laudate Dominum Liturgical Editions

56

Benedictio aqu baptismalis


Tibi gitur prcpio, omnis spritus immnde, omne phantsma, omne mendcium, eradicre et
effugre ab hac creatra aqu, ut qui in ipsa baptizndi erunt, fiat eis fons aqu salintis in vitam
trnam, regnerans eos Deo Patri, et Flio, et Spritui Sancto, in nmine ejusdem Dmine nostri
Jesu Christi, qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mine sancte, Pater omnpotens, trne Deus, aqurum spiritulium sanctifictor, te


supplciter deprecmur: ut ad hoc ministrium humilittis nostr respcere dignris, et super has
aquas, ablundis et purificndis homnibus prpartas, Angelum sanctittis emttas, quo, pecctis
vit priris abltis, reatque detrso purum Sancto Spirtui habitculum regenerti ffici
merentur. Per Dminum nostrum. R. Amen.
6. Tunc sufflat ter in aquam versus tres partes secundum hanc figuram deinde imponit
incensum in thuribulo, et Fontem incensat. Postea infundens de Oleo Catechumenorum in aquam
in modum crucis, clara voce dicit:
Sancfictur, et fcundtur fons iste leo saltis renascntibus ex eo in vitam trnam, in nmine
Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti. R. Amen.
7. Deinde infundit de Chrismate, modo supra, dicens:
Infsio Chrsmatis Dmini nostri Jesu Christi, et Spritus Sancti, Parcliti, fiat in nmine sanct
Trinittis. R. Amen.
8. Postea accipit ambas ampullas dicti Olei sancti et Chrismatis, et de utroque simul in modum
crucis infundendo, dicat:
Commxtio Chrsmatis sanctificatinis, et Olei unctinis, et aqu Baptsmatis priter fiat in
nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti. R. Amen.
9. Tum, depositis ampullis, dextera manu Oleum sanctum, et Chrisma infusum miscet cum aqua et
spargit per totum Fontem. Deinde medulla panis manum tergit; et ei quis baptizandus sit, eum
baptizat, ut supra.
Quod si neminem baptizet, statim manus abluat, et ablutio effundatur in sacrarium.

Laudate Dominum Liturgical Editions

57

TITULUS III
CAPUT 1
DE SACRAMENTO PNITENTI

anctum Pnitenti Sacramentum, ad eos, qui post Baptismum lapsi sunt, in gratiam Dei
restituendos a Christo Domino institutum, eo diligentius administrandum est, quo frequentior est
ejus usus, et quo plura requiruntur ad illud recte digneque tractandum ac suscipiendum. Cum
autem ad illud constituendum tria concurrant, materia, forma, et minister: illius quidem remota
materia sunt peccata, proxima vero sunt actus pnitentis, nempe contritio, confessio, et satisfactio.
Forma autem, ilia absolutionis verba: Ego te abslvo, etc. Minister denique est Sacerdos habens
potestatem absolvendi vel ordinariam vel delegatam. Sed in periculo mortis omnes Sacerdotes,
licet ad confessiones non approbati, valide et licite absolvunt quoslibet pnitentes a quibusvis
peccatis aut censuris, quantumvis reservatis et notoriis, etiamsi prsens sit Sacerdos approbatus. In
ejus ministro requiritur etiam bonitas, scientia, atque prudentia, cum sigillo secret confessionis
sub exacto, perpetuoque silentio. Quibus et aliis ad id opportunis ut optime sint instructi, omni
studio curare debent Confessarii.
2. In primis meminerit Confessarius, se judicis pariter et medici personam sustinere, ac divin
justiti simul et misericordi ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam arbiter inter Deum et
homines, honori divino et animarum saluti consulat.
3. Ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram et lepram, et tamquam peritus medicus
animarum morbos prudenter curare, et aptca cuique remedia applicare sciat, quantam potest
maximam ad id scientiam atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tum ex probatis
auctoribus, prsertim e Catechismo Romano, et prudenti consilio peritorum studeat sibi
comparare.
4. Sciat casus et censuras Sedi Apostolic, et Ordinario suo reservatas, et su cujusque Ecclesi
constitutiones, easque diligenter observet.
5. Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit, et alia ad ejus rectam
administrationem necessaria. Atque in hoc ministerio ita procedat, ut infra prscribitur.
ORDO MINISTRANDI SACRAMENTUM PNITENTI
6. Sacerdos ad audiendam confessionem vocatus, promptum facilemque se prbeat; ac priusquam
ad audiendum accedat, si tempus suppetat, ad hoc ministerium recte, sancteque obeundum,
divinum auxilium piis precibus implorabit.
7. Sacramentalis confessionis proprius locus est ecclesia vel oratorium publicum aut semipublicum.
8. Sedes confessionalis ad audiendas mulierum confessiones semper collocetur in loco patenti et
conspicuo, et generatim in ecclesia vel oratorio publico aut semi-publico mulieribus destinato.
Sedes confessionalis crate fixa ac tenuiter perforata inter pnitentem et confessarium sit instructa.
9. Feminarum confessiones extra sedem confessionalem ne audiantur, nisi ex causa infirmitatis
aliave ver necessitatis et adhibitis cautelis quas Ordinarius loci opportunas judicaverit.
Confessiones virorum etiam in dibus privatis excipere licet.
Laudate Dominum Liturgical Editions

58

Titulus IIICaput 1
10. Superpelliceo, et stola violacei coloris utatur, prout tempus, vel locorum feret consuetudo.
11. Pnitens, si opus sit, admoneatur, ut qua decet humilitate mentis et habitus accedat, et flexis
genibus signo crucis se muniat.
12. Mox Confessarius inquirat de illlus statu (nisi aliter notus sit) et quampridem sit confessus, et
an impositam pnitentiam adimpleverit; num rite atque integre alias confessus fuerit; num
conscientiam suam, ut debet, prius diligenter discusserit.
13. Quod si pnitens aliqua censura, vel casu reservato sit ligatus, a quo ipse non possit absolvere,
ne absolvat, nisi prius obtenta facilitate a Superiore.
14. Si vero Confessarius, pro personarum qualitate, cognoverit pnitentem ignorare Christianas
fidei rudimenta, si tempus suppetat, eum breviter instruat de articulis fidei et aliis ad salutem
cognitu necessariis, et ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea postmodum diligentius
addiscat.
15. Tum pnitens confessionem generalem latina, vel vulgari lingua dicat, scilicet Confteor, etc.,
vel saltem utatur his verbis: Confteor Deo omnipotnti. et tibi, pater. Peccata sua exinde
confiteatur, adjuvante, quotiescumque opus erit, Sacerdote: qui confitentem non reprehendet nisi
finita, ut dicetur, confessione; neque interpellabit, nisi opus sit aliquid menus intelllgere; proinde
fiduciam ei prbeat, et humaniter suggerat, ut omnia peccata sua rite et integre confiteatur, remota
stulta ilia quorumdam verecundia, qua prpediti, suadente diabolo, peccata confiteri non audent.
16. Si pnitens numerum, et species, et circumstantias peccatorum explicatu necessarias non
expresserit, eum Sacerdos prudenter interroget.
17. Sed caveat, ne curiosis, aut inutllibus interrogationibus quemquam detineat, prsertim
imprudenter interrogans juniores utriusque sexus, vel alios, de eo, quod ignorant, ne scandalum
patiantur, indeque peccare discant.
18. Demum, audita confessione, perpendens peccatorum, quae ille admisit, magnitudinem, ac
multitudinem, pro eorum gravitate, ac pnitentis conditione, opportunas correptiones ac
monitiones, prout opus esse viderit, paterna caritate adhibebit, et ad dolorem et contritionem
efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad vitam emendandam ac melius instituendam inducet,
remediaque peccatorum tradet.
19. Postremo salutarem et convenientem satisfactionem, quantum spiritus et prudentia
suggesserint, injungat, habita ratione status, conditionis, sexus, ei tatis et item dispositionis
pnitentium. Videatque, ne pro peccatis gravibus levissimas pnitentias imponat, ne si forte
peccatis conniveat. Alienorum peccatorum particeps efficiatur id vero ante oculos habeat, ut
satisfactio non sit tantum ad nov vit remedium, et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad
prteritorum peccatorum castigationem.
20. Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias peccatis pnitentias injungat, veluti avaris
eleemosynas, libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones, superbis humilitatis officia, desidiosis
devotionis studia. Rarius autem vel serius confitentibus vel in peccata facile recidentibus,
utilissimum erit consulere, ut spe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnibus,
confiteantur, et si expediat, communicent.
21. Pnitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii ne applicent, neve a pnitentibus quidquam
tamquam ministerii sui prmium petant, vel accipiant.

Laudate Dominum Liturgical Editions

59

Titulus IIICaput 2
22. Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifestam pnitentiam ne imponant.
23. Videat autem diligenter Sacerdos, quando, et quibus conferenda, vel deneganda, vel differenda
sit absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt qui nulla dant signa
doloris; qui odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandi
occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et viam in melius emendare nolunt: aut
qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant: neve etiam eos
absolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata.
24. Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis et
censuris, quantumvis reservatis (cessat enim tunc omnis reservatio): sed prius, si potest, cui debet,
satisfaciat: ac si periculum evaserit, et aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se
sistere teneatur; cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet prstiturus.
25. Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox et loquela gro deficiant,
nutibus et signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata pnitentis cognoscere, quibus utcumque
vel in genere, vel in specie cognitis, vel etiam si confitendi desiderium sive per se, sive per alios
ostenderit, absolvendus est.
26. Meminerit porro Sacerdos, gris non esse injungendam gravem, aut laboriosam pnitentiam;
sed indicendam tantum illam, quam, si convaluerint. opportune tempore peragant. Interim juxta
gravitatem morbi, aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, et acceptata, absolvantur, prout
opus erit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

60

CAPUT 2

ABSOLUTIONIS FORMA COMMUNIS


1. Cum Sacerdos pnitentem absolvere velit, injuncta ei prius, et ab eo acceptata salutari
pnitentia, primo dicit:
Miseretur tui omnpotens Deus, et dimssis pecctis tuis, perdcat te ad vitam trnam. Amen.
2. Deinde dextera versus pnitentem elevata, dicit:
Indulgntiam, absolutinem, et remissinem peccatrum turum tribuat tibi omnpotens, et
misricors Dminus. Amen.
Dminus noster Jesus Christus te abslvat; et ego auctoritte ipsius te abslvo ab omni vinculo
excommunicatinis, suspensinis, et interdcti, in quantum possum, et tu ndiges. Deinde ego te
abslvo a pecctis tuis, in nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. Amen.
3. Si pnitens sit laicus. omittitur verbum suspensinis.
Episcopus autem in absolvendis fidelibus ter signum crucis facit.
Pssio Dmini nostri Jesu Christi, mrita bet Mari Vrginis, et mnium Sanctrum, quidquid
boni fceris, et mali sustineris, sint tibi in remissinem peccatrum, augmntum grti, et
prmium vit trn. Amen.
4. Justa de causa omitti potest Misereatur. etc., et satis est dicere: Dminus noster Jesus Christus,
etc.. ut supra, usque ad illud: Pssio Dmini nostri, etc.
5. Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis, Sacerdos breviter dicere poterit;
Ego te abslvo ab mnibus censris, et pecctis, in nmine Patris, et Flii, + et Spiritus Sancti.
Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

61

CAPUT 3

DE MODO ABSOLVENDI AB EXCOMMUNICATIONE EXTRA SACRAMENTALEM


CONFESSIONEM
1. Si potestas absolvendi ab excommunicationis sententia Sacerdoti commissa fuerit a Superiore, et
in mandato certa forma sit prscripta, ilia omnino servanda est: si vero in mandate seu
commissione dicatur: In forma Ecclesi consueta absolvat; hc servanda sunt.
2. Primo, ut excommunicatus ei, ob cujus offensam in excommunicationem incurrit, prius, si
potest, satisfaciat. Quod si tunc non possit, sufficientem cautionem prbeat, aut saltem, si eam
prstare nequeat, juret se, cum primum potent, satisfacturum.
3. Secundo, si crimen, ob quod in excommunicationem incidit, sit grave, juramentum ab eo
exigatur de parendo mandatis Ecclesi, qu illi fient pro tali causa: ac prcipue ne deinceps
delinquat contra ilium Canonem, vel Decretum, contra quod faciendo censuram incurrit.
4. Denique hunc absolvendi ritum observabit.
Pnitentem coram se utroque genu flexo, in humero (si vir sit) usque ad camisiam exclusive
denudato, virga aut funiculis sedens leviter percutit, dicendo:
Psalmus 50

iserre mei, Deus, *secndum magnam


misericrdiam tuam.
Et secndum multitdinem miseratinum
turum, * dele iniquittem meam.
Amplius lava me ab iniquitte mea: * et a
peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco: * et
pecctum meum contra me est semper.
Tibi soli peccvi, et malum coram te feci: * ut
justificris in sermnibus tuis, et vincas cum
judicris.
Ecce enim in iniquittibus concptus sum: * et
in pecctis concpit me mater mea.
Ecce enim verittem dilexsti: * incrta et
occlta sapinti tu manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor: * lavbis
me, et super nivem dealbbor,
Audtui meo dabis gudium et ltitiam: * et
exsultbunt ossa humilita.
Avrte fciem tuam a pecctis meis: * et omnes
iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: * et spritum
rectum innova in viscribus meis.

Laudate Dominum Liturgical Editions

62

Ne projcias me a fcie tua: * et spritum


sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi lttiam salutris tui: * et spritu
principli confrma me.
Docbo inquos vias tuas: * et impii ad te
convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis
me: * et exsultbit lingua mea justtiam tuam.
Dmine, lbia mea peries: * et os meum
annuntibit laudem tuam.
Quniam si volusses sacrifcium dedssem
tique: * holocustis non delectberis.
Sacrificium Deo spritus contribultus: * cor
contrtum, et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua
Sion: * ut dificntur muri Jersalem.
Tunc
acceptbis
sacrifcium
justti,
oblatlnes, et holocusta: * tunc impnent
super altre tuum vtulos.
Glria Patri.

Titulus IIICaput 4
5. Deinde surgit, et aperto capite dicit:
Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancllam tuam), Dmine.
R. Deus meus, sperntem in te.
V. Nihil profciat inimcus in eo (ea).
R. Et flius iniquittis non appnat nocre ei.
V Esto ei, Dmine, turris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V.Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, cui prprium est miserri semper, et prcere: sscipe deprecatinem nostram, ut hunc
fmulum tuum, quem (hanc fmulam tuam, quam) excommunicatinis sentntia constrngit,
misertio tu piettis clemnter abslvat. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
6. Mox sedet, et cooperto capite dicit:
Dminus noster Jesus Christus te abslvat: et ego auctoritte ipsus, et sanctssimi Dmini nostri
Pap (vel reverendssimi Epscopi N., vel talis Superiris) mihi commssa, abslvo te a vnculo
excommunicatinis, in quam incurrsti (vel incurrsti declartus [-a] es), propter tale factum (vel
talem causam, etc.); et resttuo te communini et unitti fidlium, et sanctis Sacramntis Ecclsi,
in nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. Amen.
7. Quod si Sacerdoti nulla sit a Superiore prscripta forma, nec sibi mandatum, ut in forma
Ecclesi communi. vel consueta absolvat; tunc nihllominus pro rei gravitate prdictam
cremoniam et preces adhibeat; at vero si res non fuerit adeo gravis, absolvere poterit, dicens:
Dminus noster Jesus Christus te abslvat: et ego auctoritte ipsus, et sanctssimi Dmini nostri
Pap (si a Papa fuerit delegatus), (vel reverendssimi Epscopi N., vel talis Superiris) mihi
concssa abslvo te, etc., ut supra.
8. In foro autem sacramentali, Confessarius habens facultatem absolvendi excommunicatum,
absolvat juxta formam communem supra prscriptam in sacramentali absolutione.

CAPUT 4

RITUS ABSOLVENDI EXCOMMUNICATUM


JAM MORTUUM
1. Si quis excommunicatus ex hac vita decedens dederit signum contritionis, ne ecclesiastica careat
sepultura, sed Ecclesi suffragiis, quatenus fieri potest, adjuvetur, absolvi potest hoc modo.
2. Si corpus nondum sepultum fuerit, verberetur, at absolvatur, ut infra; deinde absolutum, in loco
sacro sepeliatur.
Laudate Dominum Liturgical Editions

63

Titulus IIICaput 5
3. Si vero fuerit sepultum in loco profano, si commode fieri poterit, exhumabitur, et eodem modo
verberabitur, et post absolutionem in loco sacro sepelietur; sed si commode exhumari non potest,
locus sepultur verberetur, postea absolvatur.
4. Quod si in loco sacro sit sepultum, non exhumabitur, sed verberabitur sepulcrum.
Dum autem corpus sive sepulturam verberat, Sacerdos dicit Antiphonam:
Exsultbunt Dmino ossa humilita.
Ps. 50. Miserre, pag, 62.
Quo facto, absolvitur, dicendo:
Auctoritte mihi concssa, ego te abslvo a vnculo excommunicatinis, quam incurrsti (vel incurrsse declartus [-a] es) propter tale factum, et resttuo te communini fidlium, in nmine
Patris, et Flii + et Spritus Sancti. Amen.
5. Deinde dicatur Psalmus De profndis (pag, 106), et in fine:
V. Rquiem trnam dona ei, Dmine.
R. Et lux perptua lceat ei.
Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. A porta nferi.
R. Erue, Dmine, nimam ejus.
V Requiscat in pace.
R. Amen.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R Et cum spritu tuo.
Ormus

Oratio

a, qusumus, Dmine, nim fmuli tui, quem (fmul tu, quam) excommunicatinis
sentntia constrnxerat, refrigrii sedem, quitis beatitdinem, et suprni lminis clarittem. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.

CAPUT 5

DE MODO ABSOLVENDI A SUSPENSIONE


VEL AB INTERDICTO EXTRA SACRAMENTALEM CONFESSIONEM ET DISPENSANDI SUPER IRREGULARITATE
1. Si Sacerdoti sit commissa facultas absolvendi aliquem a suspensione, vel interdicto, quamvis
nulla verba sint prcipue determinata, uti poterit hac formula:

Laudate Dominum Liturgical Editions

64

Titulus IIICaput 5
Pnitens dicit: Confteor Deo omnipotnti, etc.
Sacerdos: Miseretur tui, etc., Indulgntiam, etc.
Auctoritte mihi ab N. trdita, ego abslvo te a vnculo suspensinis (vel interdcti), quam (vel
quod) propter tale factum (vel talem causam, etc.) incurrsti (seu incurrsse declartus [-a] es), in
nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. Amen.
2. Si vero Confessario, sive in foro sacramentali sive extra, data sit potestas dispensandi super
irregularitate, tunc, postquam absolverit a peccatis, addat consequenter:
Et edem auctoritte dispnso tecum super irregularitte (Irregularittibus, si sint plures) in quam
(in quas) ob talem causam (tales causas, eas exprimendo) incurrsti: et hbilem reddo, et resttuo te
exsecutini Ordinum, et officirum turum, in nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. Amen.
3. Si nullum habeat Ordinem, dicatur:
Hbilem reddo te ad omnes Ordines suscipindos, vel etiam ad alia, juxta tenorem mandati.
4. Quod si necesse sit titulum beneficii restituere, et fructus male perceptos condonare, subjungat:
Et resttuo tibi ttulum (ttulos) Beneficii (Beneficirum), et condno tibi fructus male percptos, in
nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
Amen.
5. Advertat autem Sacerdos, ne ullo modo in iis facultatis su terminos excedat.

Laudate Dominum Liturgical Editions

65

TITULUS IV
CAPUT 1
DE SANCTISSIMO
EUCHARIST SACRAMENTO

mnibus quidem Ecclesi catholic Sacramentis religiose, sancteque tractandis, magna ac


diligens cura adhibenda est: sed prcipue in administrando, ac suscipiendo sanctissimo
Eucharisti Sacramento, quo nihil dignius, nihil sanctius et admirabilius habet Ecclesia Dei; cum
in eo contineatur prcipuum et maximum Dei donum, et ipsem et omnis grati et sanctitatis fons,
auctorque Christus Dominus.
2. Parochus igitur summum studium in eo ponat, ut cum ipse venerabile hoc Sacramentum, qua
decet reverentia, debitoque cultu tractet, custodiat, et administret; tum etiam populus sibi
commissus religiose colat, sancte frequenterque suscipiat, prsertim in majoribus anni
solemnitatibus.
3. Ideo populum spius admonebit, qua prparatione, et quanta animi religione ac pietate, et
humili etiam corporis habitu ad tam divinum Sacramentum debeat accedere: ut, prmissa
sacramentali confessione, omnes saltem a media nocte jejuni, et utroque genu flexo Sacramentum
humiliter adorent, ac reverenter suscipiant, viri, quantum fieri potest, a mulieribus separati.
4. Moneantur prterea communicantes, ut, sumpto Sacramento, non statim ab ecclesia discedant,
aut colloquantur, nec statim vagis oculis circumspiciant, aut exspuant, neque de libro statim
orationes recitent, ne Sacramenti species de ore decidant: sed, qua par est devotione, aliquantisper
in oratione permaneant, gratias agentes Deo de tam singulari beneficio, atque etiam de sanctissima
passione dominica, in cujus memoriam hoc mysterium celebratur et sumitur.
5. Curare porro debet, ut particul consecrat. eo numero qui infirmorum et aliorum fidelium
communioni satis esse possit, perpetuo conserventur in pyxide ex solida decentique materia, eaque
munda, et suo operculo bene clausa, cooperta albo velo serico, et, quantum res feret, ornato in
tabernaculo inamovibili in media parte altaris posito et clave obserato.
6. Hoc autem tabernaculum conopo decenter opertum, atque ab omni alia re vacuum, in Altari
majori vel in alio, quod venerationi et cultui tanti Sacramenti commodius ac decentius videatur, sit
collocatum; ita ut nullum aliis sacris functionibus, aut ecclesiasticis officiis impedimentum
afferatur.
Coram eo una saltem lampas diu noctuque continenter luceat, nutrienda oleo olivarum vel cera
apum; ubi vero oleum olivarum haberi nequeat, Ordinarii loci prudenti permittitur ut aliis oleis
commutetur, quantum fieri potest, vegetabilibus; curabitque Parochus, ut omnia ad ipsius
Sacramenti cultum ordinata, integra, mundaque sint, et conserventur.
7. Sanctissim Eucharisti particulas frequenter renovabit. Hosti vero seu particul
consecrand sint recentes; et ubi eas consecraverit, veteres primo distribuat, vel sumat.
8. Fideles omnes ad sacram communionem admittendi sunt, exceptis iis, qui justa ratione
prohibentur. Arcendi autem sunt publice indigni, quales sunt excommunicati, interdicti, manifestoque infames, nisi de eorum pnitentia et emendatione constet, et publico scandalo prius
satisfecerint,
9. Occultos vero peccatores, si occulte petant et eos non emendatos agnoverit, minister repellat;
non autem, si publice petant et sine scandalo ipsos prterire nequeat.
Laudate Dominum Liturgical Editions

66

Ordo adminiatrandi sacram. communionem


10. Amentibus prterea, seu phreneticis communicare non licet; licebit tamen. si quando habeant
lucida intervalla, et devotionem ostendant, dum in eo statu manent, si nullum indignitatis
periculum adsit.
11. Pueris, qui propter tatis imbecillitatem nondum hujus Sacramenti cognitionem et gustum
habent, Eucharistia ne ministretur.
12. Minister ordinarius sacr communionis est solus Sacerdos.
Extraordinarius est Diaconus, de Ordinarii loci vel Parochi licentia, gravi de causa concedenda,
qu in casu necessitatis legitime prsumitur.
13. Quilibet Sacerdos intra Missam et, si privatim celebrat, etiam proxime ante et statim post,
sacram communionem ministrare potest, salvo prscripto rubrica n. 18.
Etiam extra Missam quilibet Sacerdos eadem facilitate pollet ex licentia saltem prsumpta
Rectoris ecclesi, si sit extraneus.
14. Sacerdos sacram communionem distribuat azymo pane vel fermentato, secundum proprium
ritum.
Ubi vero necessitas urgeat nec Sacerdos diversi ritus adsit, licet Sacerdoti orientali, qui fermentato
utitur, ministrare Eucharistiam in azymo, vicissim latino aut orientali qui utitur azymo, ministrare
in fermentato; at suum quisque ritum ministrandi servare debet.
15. Omnibus fidelibus cujusvis ritus datur facultas ut, pietatis causa, sacramentum Eucharisticum
quolibet ritu confectum suscipiant.
Suadendum tamen ut suo quisque ritu fideles prcepto communionis paschalis satisfaciant.
Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio accipiendum est; sed, urgente necessitate, fas esto
quolibet ritu illud accipere.
16. Omnibus diebus licet sanctissimam Eucharistiam distribuere.
Feria tamen VI majoris hebdomad solum licet sacrum Viaticum ad infinnos deferre.
In Sabbato Sancto sacra communio nequit fidelibus ministrari nisi inter Missarum solemnia vel
continue ac statim ab iis expletis.
Sacra communio iis tantum horis distribuatur, quibus Missa sacrificium offerri potest, nisi aliud
rationabilis causa suadeat.
Sacrum tamen Viaticum quacumque diei aut noctis hora ministrari potest.
17. Sacerdoti celebranti non licet Eucharistiam intra Missam distribuere fidelibus adeo distantibus
ut ipse altare e conspectu amittat.
18. Sacra communio distribui potest ubicumque Missam celebrare licet, etiam in oratorio private,
nisi loci Ordinarius, justis de causis, in casibus particularibus id prohibuerit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

67

Ordo adminiatrandi sacram. communionem

CAPUT 2

ORDO ADMINISTRANDI
SACRAM COMMUNIONEM
1. Sacerdos sanctissimam Eucharistiam extra Missam ministraturus, hostiis seu particulis pro
populi multitudine consecratis, vasculoque uno vel pluribus, decenti et commodo loco, expositis,
cum vino et aqua ad purifcationem eorum, qui communionem sumpserint, et ante eos linteo mundo
extenso, lotis prius manibus, et superpelliceo indutus, ac desuper stola coloris semper albi vel
Offlcio illius diei convenientis (mutato tamen colore nigro in violaceum die Commemorationis
Omnium Fidelium Defunctorum), prcedente Clerico, seu alio ministro, procedit ad Altare
manibus junctis vel bursam cum corporali ante pectus deferens, et, accensis cereis, facta prius
genuflexione in plano, tabernaculum aperit, genuflectit, extrahit pyxidem, et illam super corporale
depositam discooperit. Minister genibus flexis nomine populi ad cornu Epistol facit
confessionem generalem, dicens: confteor Deo, etc.
2. Tum Sacerdos iterum genuflectit, et, manibus junctis ante pectus, vertit se ad populum
(advertens ne terga vertat Sacramento), et in cornu Evangelii dicit:
Miseretur vestri omnpotens Deus et, dismssis pecctis vestris, perdcat ad vitam trnam.
R. Amen.
Et addit: Indulgntiam, absolutinem, + et remissinem peccatrum vestrrum trbuat vobis
omnpotens et misricors Dminus. R. Amen.
Dicens: Indulgntiam, etc., manu dextera in formam crucis signat communicandos.
3. Deinde ad Altare se convertit, genuflectit, manu sinistra pyxidem prehendit; dextera vero sumit unam
particulam, quam inter pollicem et indicem tenet aliquantulum elevatam super pyxidem: conversusque ad
populum in medio Altaris dicit clara voce:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccta mundi.


Mox subdit: Dmine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et
sanbitur nima mea; quod iterum, ac tertio repetit: qua formula etiam utendum est, cum femin
communio administratur.
4. Postea ad communicandum accedit, incipiens ab iis qui sunt ad partem Epistol sed primo, si
Sacerdotibus, vel allis ex Clero danda sit communio, iis ad gradus Altaris genuflexis prbeatur,
vel, si commode fieri possit, intra sepimentum Altaris sint a laicis distincti. Sacerdotes vero et
Diaconi communicantes utantur stola coloris albi vel ejusdem coloris ac Sacerdos qui ministrat.*
5. Sacerdos unicuique porrigens Sacramentum, et faciens cum eo signum crucis super pyxidem,
simul dicit:
Corpus Dmini nostri Jesu Christi custdiat nimam tuam in vitam trnam. Amen.
6. Ubi vero omnes communicaverint, Sacerdos, reversus ad Altare, pyxidem super corporale
deponit, genuflectit, ac deinde dicit:
O sacrum convvium, in quo Christus smitur, reclitur memria passinis ejus, mens impltur
grtia, et futr glri nobis pignus datur. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christi
additur: Allelja.
*Qui comniunicandi sunt, dum Sacerdos eis porrigit Sacramentum, patenam ipsi subter suum mentum apponunt
(S. C. S. Instructio diei 26 Martii 1929).

Laudate Dominum Liturgical Editions

68

Titulus IVCaput 2
V. Panem de clo prstitsti eis. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christi additur:
Allelja.
Minister respondet: Omne delectamntum in se habntem. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christi additur: Allelja.
7. Mox Sacerdos dicit:
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui nobis, sub Sacramnto mirbili, passinis tu memriam reliqusti: trbue,
qusumus; ita nos Crporis et Snguinis tui sacra mystria venerri, ut redemptinis tu fructum
in nobis jgiter sentimus: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitte Spritus Sancti Deus, per
mnia scula sculrum. R. Amen.
Tempore Paschali dicitur Oratio:

pritum nobis, Dmine, tu carittis infnde: ut, quos Sacramntis paschlibus satisti, tua
fcias piette concrdes. Per Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum, qui tecum vivit et
regnat in unitte ejsdem Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
8. Interim, antequam reponat Sacramentum, diligenter advertat, ut, si aliquod fragmentum digitis
adhserit, illud in pyxidem deponat, et subinde in vase cum aqua parato eosdem digitos, quibus
tetigit Sacramentum, abluat, et abstergat purificatorio: aqua vero ablutionis suo tempore mittatur in
sacrarium. vel, si hoc desit, in ignem. Postea reponit pyxidem in tabernaculo, genuflectit, et ipsius
tabernaculi ostiolum clave obserat.
9. Deinde, elevatis oculis, extendens, elevans et jungens manus caputque Cruci inclinans dicit:
Benedctio Dei omnipotntis, et versus ad populum semel tantum benedicens prosequitur Patris, et
Flii, + et Spritus Sancti, descndat super vos, et manat semper. R. Amen.
Et ita iis, qui communicarunt, benedicit Sacerdos tam extra Missam, quam proxime ante vel statim
post ipsam.
10. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono sacram communionem ministrante.
Episcopus autem, post sacram communionem distributam extra Missam, benedicit more solito,
dicens Sit nomen Dmini benedctum etc., et ter signum crucis facit.
11. Intra Missam autem communio populi statim post communionem Sacerdotis celebrantis fieri
debet (nisi quandoque ex rationabili causa proxime ante aut statim post Missam privatam sit
facienda), cum Orationes, qu in Missa post communionem dicuntur, non solum ad Sacerdotem,
sed etiam ad alios communicantes spectent.

Laudate Dominum Liturgical Editions

69

De communione paschali
12. Itaque, si qui sunt communicandi intra Missam, Sacerdos, sumpto sacratissimo Sanguine,
antequam se purificet, facta genuflexione. ponat particulas consecratas in pyxide, vel, si pauci sint
communicandi, super patenam, nisi a principio posit fuerint in pyxide seu alio calice. Interim
minister ante eos extendit linteum seu velum album, et pro eis facit confessionem, dicens Confteor
Deo, etc. Tum Sacerdos iterum genuflectit, et manibus junctis conversus ad populum in cornu
Evangelli dicit: Miseretur vestri. etc., et, eo quo supra dictum est modo, porrigit communicandis
Eucharistiam, incipiens a ministris Altaris, si velint communicare. Finita communione, revertitur
ad Altare, nihil dicens, neque dat eis benedictionem, quia illam dabit in fine Miss. Deinde dicit
secreto: Quod ore smpsimus. etc., ut in Missali, se purificat, et Missam absolvit.
13. Quod si contingat, proxime ante aut statim post Missam privatam, aliquos interdum
communicare, tunc Sacerdos, planeta indutus, sacram communionem ministrabit eo modo quo fit
extra Missam, ut supra dictum est; omissis tamen semper Allelja et benedictione in fine, si
paramenta nigri coloris adhibeantur.

CAPUT 3

DE COMMUNIONE PASCHALI
1. Curet Parochus, ut in Quadragesima per se, vel per alios concionatores populo opportune
denuntientur canones 906 et 859, 1, Codicis Juris Canonici, quibus declaratur:
Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis, idest ad rationis usum, pervenerit,
tenetur omnia peccata sua saltem semel in anno fideliter confiteri, et debet semel in anno, saltem in
Paschate, Eucharisti Sacramentum recipere, nisi forte de consllio proprii Sacerdotis, ob aliquam
rationabilem causam, ad tempus ab ejus perceptione duxerit abstinendum.
2. Paschalis communio fiat a dominica Pamiarum ad dominicam in albis; sed locorum Ordinariis
fas est, si ita personarum ac locorum adjuncta exigant, hoc tempus etiam pro omnibus suis
fidelibus anticipare, non tamen ante quartam diem dominicam Quadragesim, vel prorogare, non
tamen ultra festum sanctissim Trinitatis.
Suadendum fidelibus ut huic prcepto satisfaciant in sua quisque parcia; et qui in aliena parcia
satisfecerint, curent proprium Parochum de adimpleto prcepto certiorem facere.
Prceptum paschalis Communionis adhuc urget, si quis illud prscripto tempore, quavis de causa,
non impleverit.
3. Obligatio prcepti communionis sumend, qu impuberes gravat, in eos quoque ac prcipue
recidit, qui ipsorum curam habere debent, idest in parentes, tutores, confessarium, institutores et
Parochum.
4. Dabit quoque operam Parochus, quoad ejus fieri potest, ut in ipso die sanctissimo Pasch fideles
communicent; quo die ipse per se, nisi legitime impediatur, parci su fidelibus hoc
Sacramentum ministrabit. In ceteris vero servabit ea, qu in libro de statu animarum, ut infra,
prscribuntur.
5. grotis quoque parcialibus, etiamsi communionem extra prscriptos paschales dies
sumpserint. In paschalibus diebus illam deferet, ac ministrabit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

70

Titulus IVCaput 4

CAPUT 4

DE COMMUNIONE INFIRMORUM
1. In periculo mortis, quavis ex causa procedat, fideles sacr communionis recipiend prcepto
tenentur.
Etiamsi eadem die sacra communione fuerint refecti, valde tamen suadendum, ut in vit discrimen
adducti denuo communicent.
Perdurante mortis periculo, sanctum Viaticum, secundum prudens confessarii consilium, pluries,
distinctis diebus, administrari et licet et decet.
2. Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differatur; et qui animarum curam gerunt, sedulo
advigilent ut eo infirmi plene sui compotes reficiantur.
Cavendum autem in primis est, ne ad indignos cum aliorum scandalo deferatur, nisi sese prius
sacra confessione purgaverint, et public offensioni, prout de jure, satisfecerint.
3. Hortetur Parochus infirmum. ut sacram communionem sumat, etiam si graviter non grotet, aut
mortis periculum non immineat, maxime si festi alicujus celebritas id suadeat, neque ipse illam
ministrare recusabit.
4. Potest quidem Viaticum brevi morituris dari non jejunis; id tamen diligenter curandum est, ne iis
tribuatur, a quibus ob phrenesim, sive ob assiduam tussim, aliumve similem morbum, aliqua
indecentia cum injuria tanti Sacramenti timeri potest. Ceteris autem infirmis. qui ob devotionem in
gritudine communicant, danda est Eucharistia ante omnem cibum et potum, non aliter ac ceteris
fidelibus, quibus nec etiam per modum medicin ante aliquid sumere licet.
Infirmi tamen qui jam a mense decumbunt sine certa spe ut cito convalescant, de prudenti
confessarii consilio sanctissimam Eucharistiam sumere possunt semel aut bis in hebdomada, etsi
aliquam medicinam vel aliquid per modum potus antea sumpserint.
5. Sed alicui ad adorandum solum, vel, devotionis seu cujusvis rei prtextu, ad ostendendum ne
deferatur.
6. Deferri autem debet hoc sanctum Sacramentum ab ecclesia ad privatas grotantium domos
decenti habitu, superposito mundo velamine, publice atque honorifice, ante pectus cum reverentia
et timore, semper lumine prcedente.
Privatim vero seu occulte ad infirmos sacra communio ne deferatur, nisi justa et rationabilis causa
aliud suadeat.
7. Jus et officium sacram communionem publice ad infirmos etiam non parcianos extra ecclesiam
deferendi, pertinet ad parochum intra suum territorium.
Ceteri Sacerdotes id possunt in casu tantum necessitatis aut de licentia saltem prsumpta ejusdem
Parochi vel Ordinarii.
8. Communionem privatim ad infirmos quilibet Sacerdos deferre potest, de venia saltem
prsumpta Sacerdotis. Cui custodia sanctissimi Sacramenti commissa est.
Quando privatim sacra communio infirmis ministratur, reverenti ac decenti tanto Sacramento
debit sedulo consulatur.
9. Sacram communionem per modum Viatici sive publice sive privatim ad infirmos deferre,
pertinet ad Parochum loci, in quo degunt infirmi.
10. Parochus igitur processurus ad communicandum infirmum, aliquot campana; ictibus jubeat
convocari parochianos, seu confraternitatem Ssmi Sacramenti (ubi fuent instituta) seu alios pios
Laudate Dominum Liturgical Editions

71

De communione infirmorum
Christifideles, qui sacram Eucharistiam cum cereis, seu intorticiis comitentur, et umbellam, seu
baldachinum, ubi haberi potest, deferant. Prmoneat, ut gri cubiculum mundetur, et in eo paretur
mensa linteo mundo cooperta, in quo Sanctissimum Sacramentum decenter deponatur.
11. Parentur luminaria, ac duo vascula, alterum cum vino, alterum cum aqua. Prterea linteum
mundum ante pectus communicandi ponatur, atque alia ad ornatum loci, pro cujusque facultate.
12. Ubi vero convenerint qui Eucharistiam comitaturi sunt, Sacerdos indutus superpelliceo et stola,
vel etiam pluviali Albi coloris, acolythis, seu Clericis, aut etiam Presbyteris (si locus feret)
superpelliceo pariter indutis comitatus, decenter, et de more acceptas aliquot particular consecratas,
vel unam tantum (si longius aut difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu parva custodia,
quam proprio suo operculo cooperit, et velum sericum superimponit: ipse vero Sacerdos, imposito
sibi prius ab utroque humero oblongo velo decenti, utraque manu accipiat vas cum Sacramento, et
deinde umbellam, seu baldachinum subeat, nudo capite processurus.
13. Prcedat semper acolythus, vel alius minister deferens laternam (noctu autem hoc
Sacramentum deferri non debet, nisi necessitas urgeat); sequantur duo Clerici, vel qui illorum vices
suppleant; quorum alter aquam benedictam cum aspersorio, et bursam cum corporali, quod
supponendum erit vasculo Ssmi Sacramenti super mensa in cubiculo infirmi, et cum linteolo
purificatorio ad digitos Sacerdotis abstergendos; alter hunc librum Ritualem deferat, et
campanulam jugiter pulset.
Succedant deinde deferentes intorticia. Postremo Sacerdos Sacramentum gestans elevatum ante
pectus sub umbella, dicens Psalmum Miserere, et alios Psalmos, et Cantica. Quod si longius, aut
difficilius iter obeundum sit, et fortasse etiam equitandum, necesse erit vas, in quo Sacramentum
defertur, bursa decenter ornata. et ad collum appensa, apte includere, et ita ad pectus alligare, atque
obstringere. ut neque pyxide excuti Sacramentum queat.
14. Ingrediens vero locum, ubi jacet infirmus, dicit:
V. Pax huic dmui.
R. Et mnibus habitntibus in ea.
15. Tum depositum Sacramentum super mensa, supposito corporali, genuflexus adorat, omnibus in
genua procumbentibus, et velum humerale dimittit; mox accepta aqua benedicta. aspergit
infirmum, et cubiculum, dicens Antiphonam:
Asprges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.; et primum
versum Psalmi Miserre , cum Glria Patri, etc., Sicut erat, etc.
Deinde repetitur Antiphona: Asprges me, etc.
Postea dicit:
V.Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R.Qui fecit clum et terram.
V.Dmine, exudi oratinem meam.
R.Et clamor meus ad te vniat.
V.Dminus vobscum.
R.Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

72

Titulus IVCaput 4
Ormus.

Oratio

xudi nos, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: et mttere dignris sanctum
Angelum tuum de clis,qui custdiat, fveat, prtegat, vsitet atque defndat omnes habitntes
in hoc habitculo. Per Christum Dminum nostrum.
R.Amen.
16. His dictis, accedit ad infirmum, ut cognoscat, num sit bene dispositus ad suscipiendum sacrum
Viaticum, et utrum velit aliqua peccata confiteri; et ilium audiat, atque absolvat: quamvis prius
deberet esse rite confessus, nisi necessitas aliter urgeat.
17. Postea facta de more confessione generali, sive ab infirmo, sive ejus nomine ab alio. Sacerdos
dicit in singulari:
Miseretur tui, etc. Indulgntiam ... turum trbuat tibi, etc.
Si pluribus simul infirmis in eodem cubiculo vel loco Sacramentum administretur, Sacerdos dicat
in plurali: Miseretur, vestri, etc., Indulgntiam ...vestrrum trbuat vobis, etc.
18. Deinde, facta genuflexione, accipit Sacramentum de vasculo, atque illud elevans ostendit
infirmo, dicens:
Ecce Agnus Dei , ecce qui tollit peccta mundi, et more solito ter dicit: Dmine, non sum dignus ,
ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanbitur nima mea.
19. Et infirmus, simul cum Sacerdote, dicit eadem verba, saltem semel, submissa voce. Tum
Sacerdos dans infirmo Eucharistiam, dicit:
Accpe, frater ( soror ). Vaticum Crporis Dmini nostri Jesu Christi, qui te custdiat ab hoste
malgno, et perdcat in vitam trnam. Amen
20. Si vero communio non datur per modum Viatici, dicat more ordinario;
Crpus Dmini nostri Jesu Christi custdiat nimam tuam in vitam trnam. Amen.
21. Quod si mors immineat, et periculum sit in mora, tunc dicto Miseretur, etc., prdictis precibus
omnibus, vel ex parte, omissis, ei statim Viaticum prbeatur.
22. postea Sacerdos abluit digitos in vase cum aqua parato, nihil dicens, et abstergit purificatorio;
aqua vero ablutionis suo tempore mittitur in sacrarium, vel, si hoc desit, in ignem.
Deinde dicit:
V.Dminus vobscum.
R.Et cum spritu tuo.
Ormus

Oratio

mine sancte, Pater omnpotens, trne Deus, te fidliter deprecmur, ut accipinti fratri
nostro ( sorri nostr )sacrosnctum Corpus Dmini nostri Jesu Christi Flii tui, tam crpori,
quam nim prosit ad remdium sempitrnum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus
Sancti Deus , per mnia scula sulrum. R. Amen
Si pluribus simul infirmis in eodem cublculo vel loco Eucharistia prbeatur, Sacerdos dicat in
plurali: Dmine sancte, ..., ut accipintibus frtribus (sorribus) nostris, etc.

Laudate Dominum Liturgical Editions

73

De communione infirmorum
23. His expletis, si altera particula Sacramenti superfuerit (superesse autem semper debet,
prterquam in casu jam dicto), velum numerate reassumit, genuflectit, surgit, et cum Sacramento
in pyxide velo humerali cooperta facit signum crucis super infirmum nihil dicens. Tunc reverenter
illud deferens, ordine quo venerat, revertitur ad eccleslam, dicendo Psalmum Laudte Dminum de
clis, etc., et alios Psalmos et: Hymnos, prout tempus feret.
24. Cum pervenerit ad ecclesiam, ponit Sacramentum super Altare, genuflectit, ac deinde dicit:
V.Panem de clo prstitsti eis. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christi additur:
Allelja.
R. R.Omne delectamntum in se habntem. Tempore Paschali et per Octavam Corporis Christi
additur: Allelja.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo;
Ormus.

Oratio

eus, qui nobis sub Sacramnto mirbili passinis tu memriam reliqusti: trbue, qusumus;
ita nos Crporis et Snguinis tui sacra mystria venerri, ut redemptinis tu fructum in nobis
jgiter sentimus: Qui vivis et regnas in scula sculrum.
R. Amen.
25. Deinde annuntiat indulgentias a Summis Pontificibus concessas Ssmum Sacramentum
comitantibus.
26. Postea cum Sacramento in pyxide velo humerali cooperta facit signum crucis super populum,
nihil dicens.
Postremo illud in loco suo reponit.
27 Quod. si, ob difficultatem aut longitudinem itineris, vel quia, ea qua decet veneratione,
Sacramentum ad ecclesiam commode reportari non posset, sumpta fuerit una tantum particula
consecrata, ut dictum est, tunc ea infirmo admimstrata Sacerdos, prdictis precibus recitatis, eum.
manu benedicit dicens more solito: Benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, et Spritus Sancti,
descndat super te (vel vos, si plures infirmos communicaverit), etc., et una cum aliis private
habitu, exstinctis luminibus, umbelli demissa, latente pyxide, ad ecclesiam, vel domum quisque
suam revertitur.
28. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono sacram communionem ministrante.
29. Quando, ex justa et rationabili causa, privatim sacra communio ad infirmos defertur, Sacerdos
saltem stolam semper habeat propriis coopertam vestibus; in sculo seu bursa, pyxidem recondat,
quam per funiculos collo appensam in sinu reponat; et numquam solus procedat, sed uno saltem
fideli, defectu Clerici, associetur. Cum autem ad infirmi cubiculum pervenerit, Sacerdos
superpelliceum quoque induat cum stola, si illud antea non induerit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

74

De sacramento extrem Unctionis


Instructio
a S. R. C. edita die 9 Januarii 1929
de Communione plurium infirmorum
Quando sacra Communio distribuitur pluribus infirmis, qui in eadem domo vel in eodem hospitali,
sed in distinctis cubiculis degant, Sacerdos vel Diaconus ministrans, in primo tantum cubiculo
recitet plurali numero omnes preces ante infirmorum Communionem dicendas juxta Rituale
Romanum, tit . IV, cap. 4; in aliis autem cublculis dicat tantummodo preces:
Miseretur tui etc., Indulgntiam etc., Ecce Agnus Dei etc., semel Dmine, non sum dignus etc.,
Accipe, frater (soror) etc., vel Corpus Dmini nostri Jesu Christi etc., et in ultimo cubiculo addat
Versum Dminus vobscum, cum suo Responsorio et cum sequente Oratione plurali numero
dicenda Dmine sancte etc., ibique, si qua particula consecrata superfuerit benedictionem
eucharisticam impartiatur, ac tandem reliqas preces prscriptas in ecclesia de more persolvat.

TITULUS V
CAPUT 1

DE SACRAMENTO
EXTREM UNCTIONIS

xtrem Unctionis Sacramentum a Christo Domino institutum tamquam clestis medicina. non
anim solum, sed etiam corpori salutaris, quamvis per se non sit de necessitate medii ad salutem,
nemini tamen licet negligere, et omni studio ac diligentia periculose grotantibus adhibendum est,
et eo quidem tempore, si fieri possit, cum illis adhuc integra mens et ratio viget, ut ad uberiorem
Sacramenti gratiam percipiendam, ipsi etiam suam fidem, ac piam animi voluntatem conferre
possint, dum sacro liniuntur Oleo.
2. In quo illud in primis ex generali Ecclesi consuetudine observandum est, ut. si tempus, et
infirmi conditio permittat, ante Extremam Unctionem, Pnitenti et Eucharisti Sacramenta
infirmis prbeantur.
3. Habeat igitur Parochus in ecclesia loco nitido et decenter ornato, in vase argenteo seu stanneo,
sub clavi diligenter custoditum sacrum Oleum infirmorum, quod singulis annis, Feria V In Cna
Domini ab Episcopo benedictum, veteri combusto, renovandum est; neque adhibeatur vetus, nisi
necessitas urgeat. Mox deficienti Oleo benedicto aliud oleum de olivis non benedictum adjiciatur,
etiam iterate, minore tamen copia.
4. Parochus Oleum sacrum a suo Ordinario petere debet; nec illud domi retineat, nisi propter
necessitatem aliamve rationabilem causam, accedente Ordinarii licentia.
5. Oleum porro ipsum vel per se solum, vel in bombacio seu re simili servari potest; sed ad
evitandum effusionis periculum multo commodius ad infirmos defertur in bombacio.
6. Hoc sacramentum valide administrat omnis et solus Sacerdos.
Minister ordinarius est Parochus loci, in quo degit infirmus; in casu autem necessitatis, vel de
licentia saltem rationabiliter prsumpta ejusdem Parochi vel Ordinarii loci, alius quilibet Sacerdos
hoc sacramentum ministrare potest.

Laudate Dominum Liturgical Editions

75

Titulus VCaput 1
7. Minister ordinarius ex justitia tenetur hoc sacramentum per se ipse vel per alium administrare, et
in casu necessitatis ex caritate quilibet Sacerdos.
8. Extrema Unctio prberi non potest nisi fideli, qui, post adeptum usum rationis, ob infirmitatem
vel senium in periculo mortis versetur.
In eadem infirmitate hoc sacramentum iterari non potest, nisi infirmus post susceptam Unctionem
convaluerit et in aliud vit discrimen inciderit.
9. Quando dubitatur num infirmus usum rationis attigerit, num in periculo mortis reipsa versetur
vel num mortuus sit, hoc sacramentum ministretur sub conditione.
10. Hoc sacramentum non est conferendum illis qui impnitentes in manifesto peccato mortali
contumaciter perseverant; quod si hoc dubium tuerit, conferatur sub conditione.
11. Infirmis autem qui, cum su mentis compotes essent, illud saltem implicite petierunt aut
verisimiliter petiissent, etiamsi deinde sensus vel usum rationis amiserint, nihilominus absolute
prbeatur.
12. Si quis autem laboret in extremis, et periculum immineat, ne decedat antequam finiantur
Unctiones, cito ungatur, incipiendo ab eo loco: Per istam sanctam Unctinem, etc., ut infra: deinde,
si adhuc supervivat, dicantur Orationes prtermisse, suo loco posit,
13. Si vero dum inungitur infirmus decedat. Presbyter ultra non procedat, et prdictas Orationes
omittat.
14. Quod si dubitet an vivat adhuc, Unctionem prosequatur, sub conditione pronuntiando formam,
dicens: Si vivis, per istam sanctam Unctinem, etc., ut infra.
15. Si autem acciderit, infirmum post peccatorum suorum confessionem ad exitum vit properare,
tunc cum sacro Viatico poterit et Oleum infirmorum ad eum deferri per ipsum Sacerdotem, qui
defert sacram Eucharistiam: si tamen alius Presbyter, vel Diaconus, qui Oleum sanctum deferat,
haberi possit, per ipsum deferatur, qui superpelliceo indutus cum Oleo sacro occulte delato
sequatur Sacerdotem Viaticum portantem; et postquam infirmus Viaticum sumpserit, inungatur a
Sacerdote.
16. Quinque vero corporis partes prcipue ungi debent, quas veluti sensuum instrumenta homini
natura tribuit, nempe oculi, aures, nares, os et manus: attamen pedes etiam ungendi sunt; sed
pedum unctio ex qualibet rationabili causa omitti potest. Unctiones autem, extra casum gravis
necessitatis, ipsa ministri manu nulloque adhibito instrumento fiant.
17. Manus vero, qu reliquis infirmis interius ungi debent, Presbyteris exterius ungantur.
18. Dum oculos, aures, et alia corporis membra, qu paria sunt, Sacerdos ungit, caveat, ne alterum
ipsorum inungendo, Sacramenti formam prius absolvat, quam ambo hujusmodi paria membra
perunxerit.
19. Si quis autem sit aliquo membro mutilatus, pars loco illi proxima inungatur, eadem verborum
forma.
20. Hujus Sacramenti forma, qua sancta Romana Ecclesia utitur, solemnis ilia precatio est, quam
Sacerdos ad singulas unctiones adnibet, cum ait:
Per istam sanctam Unctinem, et suam pissimam
misericrdiam, indlgeat tibi Dminus quidquid per
visum, sive per audtum, etc., deliqusti. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

76

Ordo ministrandi Sacr. Extrem Unctionis


21. In casu autem necessitatis sufficit unica unctio in uno sensu, seu rectius in fronte, cum hac
forma breviori:
Per istam sanctam Unctinem indulgeat tibi Dminus quidquid deliqusti. Amen.
Salva tamen manet obligatio singulas unctiones supplendi, ut supra (n. 12), cessante periculo,
22. Quando pluribus simul infirmis hoc Sacramentum ministratur, Sacerdos singulis grotis
crucem pie deosculandam porrigat, omnes preces qu unctiones prcedunt, plurali numero semel
recitet, unctiones cum respectivis formis super singulos grotos efficiat, omnes vero preces, qu
unctiones subsequuntur, plurali numero semel dicat.

CAPUT 2

ORDO MINISTRANDI
SACRAMENTUM EXTREM UNCTIONIS
1. Sacerdos Sacramentum Extrem Unctionis ministraturus, quatenus fieri poterit, parari curet
apud infirmum mensam mappa candida coopertam, itemque vas, in quo sit bombacium, seu quid
simile in sex globules distinctum, ad abstergendas partes inunctas; medullam panis ad detergendos
digitos; et aquam ad abluendas Sacerdotis manus; ceream item candelam, qua deinde accensa ipsi
ungenti lumen prbeat. Denique operam dabit, ut quanta poterit munditia ac nitore hoc Sacramentum ministretur.
2. Deinde convocatis Clericis seu ministris, vel saltem uno Clerico, qui crucem sine hasta, aquam
benedictam cum aspersorio, et librum Ritualem deferat, ipse Parochus decenter accipit vas sacri
Olei infirmorum sacculo serico violacei coloris inclusum, illudque caute deferat, ne effundi possit.
Quod si longius iter peragendum, aut etiam equitandum sit, vel alias adsit periculum effusionis, vas
Olei sacculo, aut bursa inclusum, ut dictum est, ad collum appendat, ut commodius et securius
perferat. Procedat autem sine sonitu campanula.
3. Cum perventum fuerit ad locum, ubi jacet infirmus, Sacerdos intrans cubiculum, dicit:
V. Pax huic dmui.
R. Et mnibus habitntibus in ea.
4. Deinde deposito Oleo super mensam, superpelliceo. stolaque violacea indutus, groto crucem
pie deosculandam porrigit; mox in modum crucis aqua benedicta eum, et cublculum. et
circumstantes aspergit, dicens Antiphonam: Asprges me, Dmine, etc. Quod si grotus velit
confiteri, audiat ilium, et absolvat. Deinde piis verbis ilium consoletur, et de hujus Sacramenti vi,
atque efficacia, si tempus ferat, breviter admoneat: et quantum opus sit, ejus animam confirmet, et
in spem erigat vit tern.
5. Postea dicit:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmine.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

77

Titulus VCaput 2
Ormus.

Oratio

ntreat, Dmine Jesu Christe, domum hanc sub nostr humilittis ingrssu, trna felcitas,
divna prospritas serena lttia, critas fructusa, snitas sempitrna: effgiat ex hoc loco
accssus dmonum: adsint Angeli pacis, dommque hanc dserat omnis malgna discrdia.
Magnfica, Dmine, super nos nomen sanctum tuum; et bne + dic nostr conversatini:
sanctfica nostr humilittis ingrssum qui sanctus et qui pius es, et prmanes cum Patre et Spritu
Sancto in scula sculrum. R. Amen.
Ormus, et deprecmur Dminum nostrum Jesum Christum, ut benedicndo bene +dcat hoc
tabernculum, et omnes habitntes in eo, et det eis Angelum bonum custdem et fciat eos sibi
servre ad considerndum mirablia de lege sua: avrtat ab eis omnes contrrias potesttes:
erpiat eos ab omni formidne, et ab omni perturbatine, ac sanos in hoc tabernculo custodre
digntur: Qui cum Patre et Spritu Sancto vivit et regnat Deus in scula sculorum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

xudi nos, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: et mttere dignris sanctum
Angelum tuum de clis, qui custdiat, fveat, prtegat, vsitet atque defndat omnes habitntes in
hoc habitculo. Per Christum Dminum nostrum.
R.Amen.
6. Qu Orationes, si tempus non patiatur, ex parte, vel in totum poterunt omitti. Tunc: de more
facta confessione generali, latino vel vulgari sermone, Sacerdos dicit in singulari numero:
Miseretur tui, etc., Indulgntiam ... turum trbuat tibi, etc.
7. Antequam Parochus incipiat ungere infirmum, moneat astantes, ut pro illo orent, et, ubi
commodum sit, pro loco et tempore, et astantium numero, vel qualitate, recitent septem Psalmos
Pnitentiales cum Litaniis Sanctorum, vel alias preces, dum ipse Unctionis Sacramentum
administrat. Mox, extensa manu dextera super caput infirmi, dicit:

n nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, exstingutur in te omnis virtus diboli per
impositinem mnuum nostrrum, et per invocatinem gloris et sanct Dei Genetrcis Vrginis
Mar, ejsque ncliti Sponsi Joseph, et mnium sanctrum Angelrum, Archangelrum,
Patriarchrum, Prophetrum, Apostolrum, Mrtyrum, Confessrum, Vrginum, atque mnium
simul Sanctrum. Amen.
8. Deinde, intincto pollice in Oleo sancto, in modum crucis ungit infirmum in partibus hic
subscriptis, aptando proprio loco verba formas in hunc modum:
Ad oculos

er istam sanctam Uncti + nem, et suam pissimam misericrdiam, indlgeat tibi Dminus
quidquid per visum deliqusti. Amen.
9. Minister vero, si est in Sacris, vel ipsemet Sacerdos, post quamlibet Unctionem, tergat loca
inuncta novo globulo bombacii, vel rei similis, eumque in vase mundo reponat, et ad ecclesiam
postea deferat, comburat, cineresque projiciat in sacrarium.

Laudate Dominum Liturgical Editions

78

Ordo ministrandi Sacr. Extrem Unctionis


Ad aures
Per istam sanctam Uncti + nem, et suam pissimam misericrdiam, indlgeat tibi Dminus
quidquid per audtum deliqusti. Amen.
Ad nares
Per istam sanctam Uncti + nem, et suam pissimam misericrdiam, indlgeat tibi Dminus
quidquid per odortum deliqusti. Amen.
Ad os, compressis labiis
Per istam sanctam Uncti + nem, et suam pissimam misericrdiam, indlgeat tibi Dminus
quidquid per gustum et locutinem deliqusti. Amen.
Ad manus
Per istam sanctam Uncti + nem, et suam pissimam misericrdiam, indlgeat tibi Dminus
quidquid per tactum deliqusti. Amen.
10. Et adverte, quod Sacerdotibus, ut dictum est, manus non inunguntur interius, sed exterius.
Ad pedes
Per istam sanctam Uncti + nem, et suam pissimam misericrdiam, indlgeat tibi Dminus
quidquid per gressum deliqusti. Amen.
11. Hc autem unctio ad pedes, ut dictum est, ex qualibet rationabili causa omitti potest.
12. Quibus omnibus peractis, Sacerdos pollicem fricat cum medulla panis, manus lavat linteoque
abstergit; aqua vero lotionis cum pane, suo tempore, mittatur in sacrarium, vel, si hoc desit, in
ignem. Deinde dicit:
Krie eleson. Christe. eleson. Krie, eleson.
Pater noster secreto usque ad
V.Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvam (-am) fac servum tuum (ancllam tuam).
R. Deus meus, sperntem in te.
V. Mtte ei, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eum (eam).
V. Esto ei, Dmine, turris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V. Nihil profciat inimcus in eo (ea).
R. Et flius iniquittis non appnat nocre ei.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus, qui per Apstolum tuum Jacbum loctus es: Infirmtur quis in vobis? indcat
presbteros Ecclsi et orent super eum, ungntes eum oleo in nmine Dmini: et ortio fdei
salvbit infrmum, et allevibit eum Dminus: et si in pecctis sit, remittntur ei; cura,
Laudate Dominum Liturgical Editions

79

Titulus VCaput 2
qusumus, Redmptor noster, grtia Sancti Spritus langures istius infrmi (infrm), ejsque
sana vlnera, et dimtte peccta, atque dolres cunctos mentis et crporis ab eo (ea) explle,
plenmque intrius et extrius sanittem misericrditer redde, ut, ope misericrdi tu
restittus (-a), ad prstina repartur offcia: Qui cum Patre et edem Spritu Sancto vivis et regnas
Deus, in scula sculrum.
R. Amen.
Ormus.

Oratio

espce,qusumus, Dmine, fmulum tuum N. (fmulam tuam N.) in infirmitte sui crporis
fatiscntem, et nimam rfove, quam cresti; ut, castigatinibus emendtus(-a), se tua sntiat
medicna salvtum(-am). Per Christum Dminum nostrum. R.Amen.
Ormus.

Oratio

mine sancte, Pater omnpotens, trne Deus, qui, benedictinis tu grtiam gris
infundndo corpribus, factram tuam multplici piette custdis: ad invocatinem tui nminis
bengnus assste; ut fmulum tuum (fmulam tuam) ab gritdine libertum (-am), et sanitte
dontum (-am), dxtera tua rigas, virtte confrmes, potestte tueris, atque Ecclsi tu sanct,
cum omni desiderta prosperitte, resttuas. Per Christum Dminum nostrum.
R.Amen.
13. Ad extremum, pro person qualitate, salutaria monita breviter prbere poterit, quibus infirmus
ad moriendum in Domino confirmetur et ad fugandas dmonum tentationes roboretur.
14. Denique aquam benedictam, et crucem nisi aliam habeat, coram eo relinquat, ut illam
frequenter aspiciat, et pro sua devotione osculetur et amplectatur.
15. Admoneat etiam domesticos et ministros infirmi, ut, si morbus ingravescat, vel infirmus
incipiat agonizare, statim ipsum Parochum accersant, ut morientem adjuvet, ejusque aniniam Deo
commendet: sed si mors immineat, priusquam discedat, Sacerdos animam Deo rite commendabit.
16. Qua autem pertinent ad visitationem, curamque infirmorum, et ad juvandos morientes, ad
commendationem anim, et ad exsequias, infra suis locis prscribuntur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

80

Titulus VCaput 3

CAPUT 3

SEPTEM PSALMI PNITENTIALES


CUM LITANIIS SANCTORUM
Pro inflrmis, dum sacro liniuntur Oleo, seu pro alia necessitate dicuntur flexis genibus.
Antiphona

Psalmus 6

Miserre mei Dmine quniam infrmus sum:


* sana me Dmine quniam conturbta sunt
ossa mea.
Et nima mea turbta est valde: * sed tu,
Dmine, squequo?
Convrtere Dmine ripe nimam meam:
* salvum me fac propter misericdiam tuam.
Quniam non est in morte qui memor sit tui: *
in infrno autem quis confitbitur tibi?
Laborvi in gmitu meo lavbo per sngulas
noctes lectum meum: * in lcrimis meis stratum
meum rigbo.

Turbtus est a furre culus meus: * invetervi


inter omnes inimcos meos.
Discdite a me omnes qui opermini
iniquittem: * quniam exaudvit Dminus
vocem fletus mei.
Exaudvit Dminus deprecatinem meam, *
Dminus oratinem meam suscpit.
Erubscant et conturbntur vehemnter omnes
inimci mei: * convertntur et erubscant valde
velciter
Glria Patri.

Psalmus 31

eti quorum remss sunt iniquittes: * et


quorum tecta sunt peccta.
Betus vir, cui non imputvit Dminus
pecctum, * nec est in spritu ejus dolus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

81

Quniam tcui inveteravrunt ossa mea, * dum


clamrem tota die.
Quniam die ac nocte gravta est super me
manus tua: * convrsus sum in rmna mea;
dum confgitur spina .

Septem Psalmi Pnitentiales


Delctum meum cgnitum tibi; feci: * et
injusttiam meam non abscndi.
Dixi confitbor advrsum me injusttiam meam
Dmino: * et tu remissti impiettem peccti
mei .
Pro hac orbit ad te omnis sanctus: * in tmpore
oportno.
Vermtamen in dilvio aqurum multrum: * ad
eum non approximbunt.
Tu es refgium meum a tribulatine qu
circmdedit me: * exulttio mea rue me a
circumdntibus me.

Intellctum tibi dabo et nstruam te in via hac,


qua gradiris: * firmbo super te culos meos
Nolte feri sicut equus et mulus: * quibus non
est intellctus.
In camo et frno maxllas erum constrnge: *
qui non apprximant ad te.
Multa flaglla peccatris, * sperntem autem in
Dmino misericrdia circmdabit.
Ltmini in Dmino et exultte justi, * et
glorimini omnes recti corde.
Glria Patri.

Psalmus 37

mine ne in furre tuo rguas me, * neque

in ira tua corrpias me.


Quniam sagtt tu infx sunt mihi: * et
confirmsti super me manum tuam.
Non est snitas carni me a fcie ir tu:* non
est pax ssibus meis a fcie peccatrum
merum.
Quniam iniquittes me supergrss sunt
caput meum: * et sicut onus grave gravt sunt
super me.
Putrurunt et corrpt sunt cicatrces me,* a
fcie insipinti me.
Miser factus sum, et curvtus sum usque in
finem:* tota die contristtus ingredibar.
Quniam lumbi mei implti sunt inlusinibus:*
et non est snitas in carne mea.
Afflctus sum et humilitus sum nimis:*
rugibam a gmitu cordis mei.
Dmine ante te omne desidrium meum:* et
gmitus meus a te non est abscnditus.
Cor meum conturbtum est, derelquit me virtus
mea:* et lumen oculrum merum et ipsum non
est mecum.
Amci mei, et prximi mei *advrsum me
appropinquavrunt et stetrunt.
Et qui juxta me erant, de longe stetrunt: * et
vim facibant qui qurebnt nimam meam.

Laudate Dominum Liturgical Editions

82

Et qui inquirbant mala mihi locti sunt


vanittes:* et dolos tota die meditabntur.
Ego autem tamquam surdus non audibam:* et
sicut mutus non apriens os suum.
Et factus sum sicut homo non udiens: *et non
habens in ore suo redargutines.
Quniam in te Dmine, spervi:* tu exudies
me, Dmine, Deus meus.
Quia dixi Nequndo supergudeant mihi
inimci mei:* et dum commovntur pedes mei
super me magna locti sunt.
Quniam ego in flaglla partus sum:*et dolor
meus in conspctu meo semper.
Quniam iniquittem meam annuntibo et;
cogitbo pro peccto meo.
Inimci autem mei vivunt, et confirmti sunt
super me:* et multiplicti sunt qui odrunt me
inque.
Qui retrbuunt mala pro bonis, detrahbant
mihi:* quniam sequbar bonittem.
Ne derelnquas me, Dmine, Deus meus:* ne
discsseris a me
Intnde in adjutrium meum:* Dmine saltis
me.
Glria Patri.

Titulus VCaput 3
Psalmus 50

iserre mei, Deus, *secndum magnam


misericrdiam tuam.
Et secndum multitdinem miseratinum
turum, * dele iniquittem meam.
Amplius lava me ab iniquitte mea: * et a
peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco: * et
pecctum meum contra me est semper.
Tibi soli peccvi, et malum coram te feci: * ut
justificris in sermnibus tuis, et vincas cum
judicris.
Ecce enim in iniquittibus concptus sum: * et
in pecctis concpit me mater mea.
Ecce enim verittem dilexsti: * incrta et
occlta sapinti tu manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor: * lavbis
me, et super nivem dealbbor,
Audtui meo dabis gudium et ltitiam: * et
exsultbunt ossa humilita.
Avrte fciem tuam a pecctis meis: * et omnes
iniquittes meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus: * et spritum


rectum innova in viscribus meis.
Ne projcias me a fcie tua: * et spritum
sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi lttiam salutris tui: * et spritu
principli confrma me.
Docbo inquos vias tuas: * et impii ad te
convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis
me: * et exsultbit lingua mea justtiam tuam.
Dmine, lbia mea peries: * et os meum
annuntibit laudem tuam.
Quniam si volusses sacrifcium dedssem
tique: * holocustis non delectberis.
Sacrificium Deo spritus contribultus: * cor
contrtum, et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua
Sion: * ut dificntur muri Jersalem.
Tunc
acceptbis
sacrifcium
justti,
oblatlnes, et holocusta: * tunc impnent
super altre tuum vtulos.
Glria Patri.

Psalmus 101

mine exudi oratinem meam:* et clamor


meus ad te vniat.
Non avrtas fciem tuam a me:* in quacmque
die trbulor, inclna ad me aurem tuam
In quacmque die invocvero te, * velciter
exudi me.
Quia defecrunt sicut fumus dies mei:* et ossa
mea sicut crmium arurunt.
Percssus sum ut fnum et ruit cor meum:*
quia obltus sum comdere panem meum.
A voce gmitus mei * adhsit os meum carni
me.
Smilis factus sum pelicno solitdinis:* factus
sum sicut nyctcorax in domcilio.
Vigilvi,* et factus sum sicut passer solitrius in
tecto.
Tota die exprobrbant mihi inimci mei,* et qui
laudbant me, advrsum me jurbant.
Quia cnerem tamquam panem manducbam:*
et potum meum cum fletu miscbam.

Laudate Dominum Liturgical Editions

83

A fcie ir et indignatinis tu:* quia levans


allissti me .
Dies mei sicut umbra declinavrunt:* et ego
sicut fnum rui.
Tu autem, Dmine, in trnum prmanes:* et
memorile tuum in generatinem et
generatinem.
Tu exsrgens miserberis Sion:* quia tempus
miserndi ejus quia venit tempus.
Quniam placurunt servis tuis lpides ejus:*
et terr ejus miserebntur.
Et timbunt Gentes nomen tuum, Dmine, * et
omnes reges terr glriam tuam
Quia dificvit Dminus Sion:* et vidbitur in
glria sua.
Respxit in oratinem humlium:* et non
sprevit precem erum.
Scribntur hc in generatine ltera:* et
ppulus, qui crebitur laudbit Dminum:
Quia prospxit de exclso sancto suo:*
Dminus de clo in terram aspxit:

Septem Psalmi Pnitentiales


Ut audret gmitus compeditrum:* ut slveret
flios interemptrum:
Ut annntient in Sion nomen Dmini:* et
laudem ejus in Jersalem.
In convenindo ppulos in unum,* et reges ut
srviant Dmino.
Respndit ei in via virttis su:* Paucittem
dirum merum nntia mihi.
Ne rvoces me in dimdio dirum merum:* in
generatinem et generatinem anni tui.

Intio tu, Dmine, terram fundsti:* et pera


mnuum turum sunt cli.
Ipsi perbunt, tu autem prmanes:* et mnes
sicut vestimntum veterscent.
Et sicut opertrium mutbis eos, et
mutabntur:* tu autem idem ipse es, et anni tui
non defcient.
Flii servrum turum habitbunt:* et semen
erum in sculum dirigtur.
Glria Patri.

Psalmus 129

e profndis clamvi ad te Dmine:*


Dmine exudi vocem meam.
Fiant aures tu intendntes,* in vocem
deprecatinis meam
Si iniquittes observveris, Dmine:* Dmine,
quis sustinbit?
Quia apud te propititio est:* et propter legem
tuam sustnui te, Dmine.

Sustnuit nima mea in verbum ejus:* spervit


nima mea in Dmino.
A custdia matutna usque ad noctem:* speret
Isral in Dmino.
Quia apud Dminum misericrdia:* et copisa
apud eum redmptio.
Et ipse rdimet Isral, * ex mnibus
iniquittibus ejus.

Psalmus 142

mine, exudi oratinem meam: uribus


prcipe obsecratinem meam in veritte tua:*
exudi me in tua justtia.
Et non intres in judcium cum servo tuo :*quia
non justificbitur in conspctu tuo omnis vivens.
Quia persectus est inimcus nimam meam:*
humilivit in terra vitam meam.
Collocvit me in obscris sicut mrtuos
sculi:* et anxitus est super me spritus meus,
in me turbtum est cor meum.
Memor fui dirum antiqurum, medittus sum
in mnibus opribus tuis:* in factis mnuum
turum meditbar.
Expndi manus meas ad te:* nima mea sicut
terra sine aqua tibi.
Velciter exudi me, Domine:* defcit spritus
meus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

84

Non avrtas fciem tuam a me:* et smilis ero


descendntibus in lacum.
Audtam mihi fac mane misericrdiam tuam:*
quia in te spervi.
Notam fac mihi viam, in qua mbulem:* quia
ad te levvi nimam meam.
Eripe me de inimcis meis, Dmine, ad te
confgi:* doce me fcere volunttem tuam,
quia Deus meus es tu.
Spritus tuus bonus dedcet me in terra
rectam:* propter nomen tuum, Dmine,
vivificbis me, in quitte tua.
Edces de tribulatine nimam meam:* et in
misericrdia tua disprdes inimcos meos.
Et perdes omnes, qui trbulant nimam meam:*
quniam ego servus tuus sum.
Glria Patri.

Litani Sanctorum
Antiphona

LITANI SANCTORUM

rie, leison.
Christe, leison.
Krie, leison.
Christe, audi nos.
Christe, exudi nos.
Pater de clis, Deus,
Miserre nobis
Fli Dei, Redemptor mundi, Deus,
Miserre
Spritus Sancte, Deus,
Miserre
Sancta Trnitas, unus Deus,
Miserre
Sancta Mara,
ora pro nobis.
Sancta Dei Gnetrix ,
ora.
Sancta Vrgo vrginum,
ora.
Sancte Michal,
ora.
Sancte Gbriel,
ora.
Sancte Rphal,
ora.
Omnes sancti Angeli et Archngeli,
orte.
Omnes sancti beatrum Sprituum rdines,
orate.
Sancte Jonnes Baptsta,
ora.
Sancte Joseph, ora.
Omnes sancti Patrirch et Propht, orate.
Sancte Petre,
ora.
Sancte Paule,
ora.
Sancte Andra,
ora.
Sancte Jacbe,
ora.
Sancte Jonnes,
ora.

Laudate Dominum Liturgical Editions

85

Sancte Thoma,
ora.
Sancte Jacbe,
ora.
Sancte Philppe,
ora.
Sancte Bartholome, ora.
Sancte Matthe,
ora.
Sancte Simon,
ora.
Sancte Thadde, ora.
Sancte Mattha, ora.
Sancte Brnaba, ora.
Sancte Luca,
ora.
Sancte Marce,
ora.
Omnes sancti Apstoli et Evangelst, orte.
Omnes sancti Discpuli Dmini,
orte.
Omnes sancti Innocntes,
orte.
Sancte Stphane, ora.
Sancte Laurnti, ora.
Sancte Vincnti, ora.
Sancti Fabine et Sebastine, orte.
Sancti Jonnes et Paule, orte.
Sancti Cosma et Damine, orte.
Sancti Gervsi et Protsi,
orte.
Omnes sancti Mrtyres,
orte.
Sancte Silvster, ora.
Sancte Gregri, ora.
Sancte Ambrsi, ora.
Sancte Augustne, ora.
Sancte Hiernyme, ora.
Sancte Martne, ora.

Litani Sanctorum
Sancte Nicol, ora.
Omnes sancti Pontfices et Confessres, orte.
Omnes sancti Doctres, orte.
Sancte Antni, ora.
Sancte Benedcte, ora.
Sancte Bernrde, ora.
Sancte Domince,
ora.
Sancte Francsce, ora.
Omnes sancti Sacerdtes et Levt, orte.
Omnes sancti Mnachi et Eremt, orte.
Sancta Mara Magdalna, ora.
Sancta Agatha, ora.
Sancta Lcia, ora.
Sancta Agnes, ora.
Sancta Cclia, ora.
Sancta Catharna, ora.
Sancta Anastsia, ora.
Omnes sanct Vrgines et Vdu, orte.
Omnes Sancti et Sanct Dei, intercdite pro nobis
Proptius esto,
parce nobis, Dmine.
Proptius esto,
exaudi nos, Dmine.
Ab omni malo,
libera nos, Dmine.
Ab omni peccto,
lbera.
Ab ira tua,
lbera.
A subitnea et improvsa morte,
lbera.
Ab insdiis diboli,
lbera.
Ab ira, et dio, et omni mala voluntte, lbera
A spritu fornicatinis, lbera.
A flgure et tempestte, lbera.
A flagllo terrmtus, lbera.
A peste, fame et bello, lbera.
A morte perptua, lbera.
Per mystrium sanct Incarnatinis tu, lbera.
Per Advntum tuum, lbera.
Per Nativittem tuam, lbera.
Per Baptsmum et sanctum Jejnium tuum,
lbera.

Per Crucem et Passinem tuam, lbera.


Per Mortem et Sepultram tuam, lbera.
Per sanctam Resurrectinem tuam, lbera.
Per admirbilem Ascensinem tuam, lbera.
Per advntum Spritus Sancti Parcliti, lbera.
In die judicii, lbera.
Peccatres, te rogamus, audi nos.*
Ut nobis parcas,
Ut nobis indlgeas,
Ut ad veram pnitntiam nos perdcere
dignris,
Ut Ecclsiam tuam sanctam rgere et
conservre dignris,
Ut Domnum Apostlicum et omnes
ecclesisticos rdines in sancta religine
conservre dignris,
Ut inimcos sanctas Ecclsi humilire
dignris,
Ut rgibus et princpibus christinis pacem et
veram concrdiam donre dignris,
Ut cuncto ppulo christino pacem et unittem
largri dignris,
Ut omnes errntes ad unittem Ecclsi
revocre, et infidles univrses ad Evanglii
lumen perdcere dignris,
Ut nosmetpsos in tuo sancto servtio
confortre et conservre dignris,
Ut mentes nostras ad clstia desidria rigas,
Ut mnibus benefactribus nostris sempitrna
bona retrbuas,
Ut nimas nostras, fratrum, propinqurum et
benefactrum nostrrum ab trna damnatine
erpias,
Ut fructus terr dare et conservre dignris,
Ut omnibus fidlibus defnctis rquiem
trnam donre dignris,
Ut nos exaudre dignris,
Fli Dei, te rogmus.

Agnus Dei,qui tollis peccta mundi,parce nobis,Dmine.


Agnus Dei,qui tollis peccta mundi,exudi nos, Dmine.
Agnus Dei,qui tollis peccta mundi,'miserre nobis.
Christe, audi nos. Christe, exudi nos. Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
* Te rogamus, audi nos.

Laudate Dominum Liturgical Editions

86

Litani Sanctorum
Psalmus 69

eus in adjutrium meum intnde:


*Dminum ad adjuvndum me festna.
Confundntur, et reverentur, * qui qurunt
nimam meam.
Avertntur retrrsum et erubscant, * qui volunt
mihi mala.
Avertntur statim erubescntes, * qui dicunt
mihi: Euge, euge.

Exsltent et ltntur in te omnes qurunt te, *


et dicant semper:
Magnifictur Dminus: qui dligunt salutre
tuum.
Ego vero egnus, et pauper sum: * Deus djuva
me.
Adjtor meus, et libertor meus es tu: *
Dmine, ne morris.
Glria Patri.

V. Salvos fac servos tuos.


R Deus meus, sperntes in te.
V. Esto nobis, Dmine, turris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V. Nihil profciat inimcus in nobis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre nobis.
V. Dmine, non secndum peccta nostra fcias nobis.
R. Neque secndum iniquittes nostras retrbuas nobis.
V. Ormus pro Pontfice nostro N.
R. Dminus consrvet eum, et vivficet eum, et betum fciat eum in terra, et non tradat eum in
nimam inimicrum ejus.
V. Ormus pro benefactribus nostris.
R. Retribere dignre, Dmine, mnibus, nobis bona facintibus propter nomen tuum, vitam
trnam. Amen.
V. Ormus pro fidlibus defnctis.
R. Rquiem trnam dona eis, Dmine, et lux perptua lceat eis.
V. Requiscant in pace.
R. Amen.
V. Pro frtribus nostris absntibus.
V. Salvos fac servos tuos,
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eos.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, cui prprium est miserri semper et prcere; sscipe deprecatinem nostram; ut nos, et
omnes fmulos tuos, quos delictrum catna constrngit, misertio tu piettis clemnter abslvat.

xudi, qusumus, Dmine, spplicum preces, et confitntium tibi parce pecctis: ut priter
nobis indulgntiam trbuas bengnus, et pacem.

Laudate Dominum Liturgical Editions

87

Litani Sanctorum

neffbilem nobis, Dmine, misericrdiam tuam clemnter ostnde: ut simul nos et a pecctis
mnibus xuas, et a pnis, quas pro his mermur, erpias.

eus, qui culpa offendris, pnitntia placris, preces ppuli tui supplicntis proptius rspice;
et flaglla tu iracndi, qu pro pecctis nostris mermur, avrte.

mnpotens sempitrne Deus, miserre fmulo tuo Pontfici nostro N., et drige cum secndum
tuam clemntiam in viam saltis trnae: ut, te donnte, tibi plcita cpiat, et tota virtte perfciat

eus, a quo sancta desidria, recta conslia, et justa sunt pera, da servis tuis illam. quam
mundus dare non potest, pacem: ut et corda nostra mandtis tuis ddita, et hstium sublta
formdine, tmpora sint tua protectine tranqulla.

re igne Sancti Spritus renes nostros, et cor nostrum, Dmine: ut tibi casto crpore servimus,
et mundo cordc placemus.

idlium, Deus, mnium cnditor et redmptor, nimabus famulrum, famularmque turum


remissinem cunctrum trbue peccatrum: ut indulgntiam, quam semper optavrunt, piis
supplicatinibus consequntur.

ctines nostras, qusumus, Dmine aspirndo prveni, et adjuvndo prosquere: ut cuncta


nostra ortio, et opertio a tc semper incpiat, et per te cpta finitur.

mnpotens sempitrne Deus, qui vivrum dominris simul et morturum, omnimque


miserris, quos tuos fide et pere futros esse prnscis: te spplices exormus; ut, pro quibus
effndere preces decrvimus, quosque vel prsens sculum adhuc in carne rtinet, vel futrum
Jam extos crpore suscpit, intercedntibus mnibus Sanctis tuis, piettis tu clemntia, mnium
delictrum surum vniam consequntur. Per Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum:
Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Exudiat nos omnpotens et misricors Dminus. R. Amen.
V. Et fidlium nim per misericrdiam Dei requiscant in pace. R. Amen.
Vacante Apostolica Sede, loco invocationis Ut Dminum Apostlicum et omnes ecclesisticos
rdines, etc., dicatur: Ut omnes ecclesisticos rdines, etc., Versus autem Ormus pro Pontfice
nostro N. cum suo Responsorio, et Oratio pro eodem Pontifice omittuntur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

88

Titulus VCaput 4

CAPUT 4

DE VISITATIONE ET CURA INFIRMORUM


1. Parochus in primis meminisse debet, non postremas esse muneris sui partes, grotantium curam
habere. Quare cum primum noverit, quempiam ex fidelibus in sua parcia grotare, non
exspectabit, ut ad eum vocetur, sed ultro ad ilium accedat: idque non semel tantum, sed spius,
quatenus opus sit; horteturque parcianos suos, ut ipsum admoneant, cum aliquem in parcia sua
grotare contigerit, prcipue si morbus gravior sit.
2. Ad hoc juvabit, prsertim in amplis parciis, grotorum notam seu catalogum habere, ut
cujusque statum et conditionem cognoscat. eorumque memoriam facilius retinere, et illis opportune
subvenire possit.
3. Quod si Parochus, legitime impeditus, infirmorum, ut quando plures sunt, visitationi interdum
vacare non possit: id prstandum curabit per alios Sacerdotes, si quos habeat in parcia sua, aut
saltem per laicos homines pios et Christiana caritate prditos.
4. grotos visitans, ea, qua Sacerdotes Domini decet, honestate et gravitate se habeat, ut non gris
solum, sed sibi et domesticis verbo et exemplo prosit ad salutem.
5. Eorum vero prcipuam curam geret, qui, humanis auxillis destitute, benigni ac providi Pastoris
caritatem et operam requirunt. Quibus si non possit ipse succurrere de suo, et eleemosynas illis,
prout debet, si facultas suppetat, erogare, quantum neri potest, sive per caritatis, vel alterius nomnis
confraternitatem, si in ea civitate vel loco sit, sive per privatas, sive per publicas collectas et
eleemosynas, illorum necessitatibus succurrendum curabit.
6. In primis autem spiritualem grotantium curam suscipiat, omnemque diligentiam in eo ponat,
ut in viam salutis eos dirigat, atque a diabolicis insidiis salutarium adjumentorum prsidio
defendat, ac tueatur,
7. Accedat autem ad grotum ita paratus, ut in promptu habeat argumenta ad persuadendum apta,
ac prsertini Sanctorum exempla, qu plurimum, valent: quibus eum in Domino consoletur,
excitet, ac recreet. Horteturque, ut omnem spem suam in Deo ponat, peccatorum suorum pniteat.
Divinam misericordiam imploret, et infirmitatis pnas, tamquam paternam Dei visitationem,
patienter ferat, et ad salutem suam provenisse credat, ut vitam moresque suos melius instituat
8. Deinde, qua par est prudentia et caritate infirmum, ad sacram confessionem inducat, et
confitentem audiat, etiamsi velit totius vit peccata confiteri.
9. Illud prterea diligenter servari curabit, ne quis pro corporali salute aliquid groto suadeat, vel
adhibeat, quod in detrimentum anim convertatur.
10. Ubi vero periculum immineat, Parochus monebit grotum, ne dmonum astutia, neque
medicorum pollicitationibus, neque propinquorum, aut amicorum blanditiis se ullo modo decipi
sinat, quo minus ea, qu ad anim salutem pertinent, opportune procuret, et, qua par est devotione
et celeritate, sancta Sacramenta, dum sana mens est, integrique sensus, religiose suscipiat, citra
fallacem illam ac perniciosam procrastinationem, qu plurimos ad terna supplicia perduxit, in
diesque, fallente diabolo, perducit.
11. Quod si ger aliquis hortationibus ac monitis Sacerdotum, vel amicorum et domesticorum
consiliis adduci non possit, ut velit peccata sua confiteri, tunc non omnino desperanda res est, sed
quamdiu ille vivit, repetend sunt frequentes vari et efficaces Sacerdotum, et aliorum piorum
Laudate Dominum Liturgical Editions

89

De visitatione et cura infirmorum


hominum exhortationes; proponendaque tern salutis damna, et sempiternae mortis supplicia;
ostendendaque immensa Dei misencordia, eum ad pnitentiam provocantis, ad ignoscendum
paratissimi.
Adhibend sunt etiam tum privat tum public ad Deum preces, ad divinam gratiam impetrandam
pro salute miseri decumbentis.
12. Videbit denique Sacerdos, quibus potissimum tentationibus, aut pravis opinionibus ger sit
subjectus, eique, prout opus erit, apta remedia prudenter adhibebit.
13. Sacras imagines Christi Domini crucifixi, beat Mari Virginis, et Sancti, quem ger
prcipue veneratur, ob oculos ejus apponi curabit. Vasculum item adsit aqu benedict, qua
frequenter aspergatur.
14. Proponet etiam grotanti, prout ejus conditio feret, aliquas breves orationes, et pias mentis ad
Deum excitationes: prsertim versiculos e Psalmorum libro, vel Orationem Dominicam, et
Salutationem Angelicam, Symbolum fidei, vel passionis Domini nostri meditationem, et
Sanctorum martyria et exempla, ac clestis glori beatitudinem. Hc tamen opportune et discrete
suggerantur, ne groto molestia, sed levamen afferatur.
15. Consoletur infirmum, dicens, se pro eo in Miss sacrificio, et aliis precibus oraturum,
curaturumque ut alii itidem pro eo faciant, idque re ipsa prstabit.
16. Si morbus gravior, vel cum periculo sit, groto suadeat, ut dum integra mente est, rem suam
omnem recte constituat, et testamentum faciat; si quid habeat alienum. restituat, et ad remedium
anim su pro facultatibus, quod in Domino ei placuerit, disponat: sed hc suggerendo, omnis
avariti nota caveatur,
17. Hortetur denique, ut si convaluerit, ante omnia ad ecclesiam veniat, ubi Deo gratias agat de
restituta valetudine, et sacram communionem pie suscipiat; ac deinceps meliorem vit disciplinam
teneat.
18. Sequentes preces omnes, vel ex parte, prout tempus, et grotorum conditio feret, pro arbitrio
Sacerdotis dici, vel omitti possunt,
19. Sacerdos igitur infirmi cubiculum ingressus, primum dicit:
V. Pax huic dmui.
R. Et mmbus habitntibus in ea.
20. Mox infirmum, et lectum ejus, et cubiculum aspergit aqua benedicta, dicens Antiphonam:
Asprges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
Deinde erga infirmum officium suum prstet, ut supra dictum est. Quo prstito, vel antequam
discedat, dicere poterit, supra infirmum aliquem Psalmum ex quatuor prioribus Pnitentialibus
(pag. 85, vel Psalmum Qui hbitat, etc. (pag. 94) , cum Glria Patri, in fine. Postea dicit:
Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvum (-am) fac servum tuum. (ancllam tuam).
R- Deus meus, sperntem in te.
V. Mitte ei, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eum (eam).
Laudate Dominum Liturgical Editions

90

V
R
V
R
V
R
V
R
V

Titulus VCaput 4
Nihil profciat inimcus in eo (ea).
Et filius iniquittis non appnat nocre ei.
Esto ei, Dmine, turris fortitdinis.
A fcie inimci.
Dminus opem ferat illi.
Super lectum dolris ejus.
Dmine, exudi oratinem meam.
Et clamor meus ad te vniat.
Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.

Ormus.

Oratio

eus, cui prprium est miserri semper et prcere: sscipe deprecatinem nostram; ut nos, et
hunc fmulum tuum (hanc fmulam tuam), quos delictrum catna constrngit, misertio tu
piettis clemnter abslvat.

eus, infirmittis humn singulre prsdium: auxlii tui super infrmum fmulum tuum (infrmam fmulam tuam) ostnde virttem; ut, ope misericrdi tu adjtus (-a), Ecclesi tu
sanct inclumis reprsentari meretur.

oncde hunc fmulum tuum (hanc fmulam tuam), qusumus, Dmine Deus, perptua mentis
et crporis sanitte gaudre: et glorisa bet Mar semper Vrginis intercessine, a prsnti
liberri tristtia, et trna prfrui lttia. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti, descendat super te, et maneat
semper. R. Amen.
Deinde aspergit eum aqua benedicta.
21. Qui sequuntur Psalmi, et Evangelia, cum Precibus, pro temporis etiam opportunitate, et grotantium
pio desiderio, Sacerdotis arbitrio dici poterunt.

Ps. 6 Dmine, ne in furre tuo (pag. 81), in fine Glria Patri.


V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
V. Sequntia sancti Evanglii secndum Matthum. R. Glria tibi, Dmine.
22. Dum Sacerdos dicit Sequntia, etc., faciat signum crucis de more super se in fronte, ore et pectore,
similiter super infirmum, si sit masculus, et in ob infirmitatem non possit se signare.
23. si autem sit femina, dum Sacerdos se signat, ilia per semetipsam in locis prdictcis se signet, si possit:
si vero non possit, alia mulier earm signet; et hoc idem in sequentibus Evangeliis servetur.

Matth. 8, 5-13

n illo tmpore: Cum introsset Jesus Caphrnaum, accssit ad eum centrio, rogans eum, et
dicens; Dmine, puer meus jacet in domo paralticus, et male torqutur. Et ait illi Jesus: Ego
vniam, et curbo eum. Et respndens centrio, ait: Dmine, non sum dignus ut intres sub tectum
meum; sed tantum die verbo, et sanbitur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestte
constittus, habens sub me mlites, et dico huic: Vade, et vadit; et lii: Veni, et venit; et servo meo:
Fac hoc, et facit. Audiens autem Jesus, mirtus est, et sequntibus se dixit: Amen dico vobis, non
invni tantam fidem in Isral.
Laudate Dominum Liturgical Editions

91

De visitatione et cura infirmorum


Dico autem vobis, quod multi ab orinte, et occidnte vnient, et recmbent cum Abraham, et
Isaac, et Jacob in regno clrum; flii autem regni ejicintur in tnebras exterires; ibi erit fletus, et
stridor dntium. Et dixit Jesus centurini: Vade, et sicut credidsti, nat tibi. Et santus est puer in
ilia hora.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, salus trna credntium: exudi nos pro infrmo fmulo tuo
N.(infrma fmula tua N.), pro quo (qua) misericrdi tu implormus auxlium; ut, rddita sibi
sanitte, gratirum tibi in Ecclsia tua rferat actines. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Psalmus 15

onsrva me Dmine, quniam in te spervi


in te, * Dixi Dmino: Dminus meus es tu
quniam bonrum merum non eges
Sanctis, qui sunt in terra ejus,* mirificvit
omnes volunttes meas in eis
Multiplict sunt infirmittes erum:* pstea
acceleravrunt.
Non congregbo conventcula erum de
sangunibus:* nec memor ero nminum erum
per lbia mea.
Dminus pars heredittis me, et clicis mei:*
tu es, qui resttues heredittem meam mihi.
Funes cecidrunt mihi in prclris:* tenim
herditas mea prclra est mihi.

Benedcam Dminum qui trbuit mihi


intellctum:* insuper et usque ad noctem
increpurunt me renes mei.
Providbam Dminum, in conspctu meo
semper:* quniam a dextris est mihi, ne
commvear.
Propter hoc lttum est cor meum, et exultvit
lingua mea :* insuper et caro mea requiscet in
spe.
Quniam non derelnques nimam meam in
infrno:* nec dabis sanctum tuum vidre
corruptinem.
Notas mihi fecsti vias vit, adimplbis me
lttia cum vultu tuo:* delectatines in dxtera
tua usque in finem.
Glria Patri.

V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.


V. Sequntia sancti Evanglii secndum Marcum.
R. Glria tibi, Dmine.
Marc. 16, 14-18

n illo tmpore: Recumbntibus ndecim discpulis, appruit illis Jesus, et exprobrvit incredulittem erum, et durtiam cordis; quia iis, qui vderant eum resurrexsse, non credidrunt. Et dixit
eis: Entes in mundum univrsum, prdicate Evanglium omni cretur. Qui credidrit, et
baptiztus ferit, salvus erit: qui vero non credderit, condemnbitur. Signa autem eos, qui
credderint, hc sequntur: In nmine meo dmnia ejcient: linguis loquntur novis: serpntes
tollent: et si mortferum quid bberint, non eis nocbit: super gros manus impnent, et bene
habbunt.
Ormus.

Oratio

irttum clstium Deus, qui ab humnis crporibus omnem langurem, et omnem


infirmitatem prcpti tui potestte depllis: adsto proptius huic fmulo tuo N. (fmul tu N.);
ut, fugtis infirmittibus, et vribus recptis, nomen sanctum tuum, instaurta prtinus sanitte,
benedcat. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

92

Titulus VCaput 4
Psalmus 19

xudiat te Dminus in die tribulatinis:*


prtegat te nomen Dei Jacob.
Mittat tibi auxlium de sancto:* et de Sion
tuetur te.
Memor sit omnis sacrifcii tui:* et holocustum
tuum pingue fiat.
Trbuat tibi secndum cor tuum:* et omne
conslium tuum confrmet .
Ltbimur in salutri tuo:* et in nmine Dei
nostri magnificbimur.

Impleat Dminus omnes petitines tuas:* nunc


cognvi quniam salvum fecit Dminus
christum suum.
Exudiet illum de clo sancto suo:* in
potenttibus salus dxter ejus.
Hi in crribus, et hii in equis:* nos autem in
nmine Dmini Dei nostri invocbimus.
Ipsi obligti sunt, et cecidrunt:* nos vero
surrximus et ercti sumus.
Dmine salvum fac regem:* et exudi nos in
die qua invocavrimus te.

V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.


V. Sequntia sancti Evanglii secndum Lucam.
R. Glria tibi, Dmine.
Luc. 4, 38-40

n illo tempore: Surgens Jesus de synagga, introvit In domum Simnis. Socrus autem Simnis
tenebtur magnis fbribus; et rogavrunt ilium pro ea. Et stans super illam, impervit febri: et
dimsit illam. Et contnuo surgens ministrbat illis. Cum autem sol occidsset, omnes, qui habbant
infrmos vriis languribus, ducbant illos ad eum. At ille sngulis manus impnens, curbat eos.
Ormus.

Oratio

mine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, qui fragilitatem human conditionis, intusa
virtutis tu dignatidne, confirmas, ut salutaribus remediis pietatis tu crpora nostra et mentes
vegetentur: super hunc famulum tuum (hanc famulam tuam) propitius intende; ut, omni necessitate
corpre infirmitatis exclusa, grtia in eo (ea) pristinas sanitatis perfecte reparetur. Per Christum
Dminum nostrum. R. Amen.
Psalmus 85

nclna, Dmine, aurem tuam, et exudi


me:*quniam inops, et pauper sum ego.
Custdi nimam meam, quniam sanctus
sum:*salvum fac servum tuum, Deus meus
sperntem in te.
Miserre mei, Dmine, quniam ad te clamvi
tota die:*ltfica nimam servi tui, quniam ad
te, Dmine, nimam meam levvi.
Quniam tu, Dmine, suvis et mitis: * et mult
misericrdi mnibus invocntibus te.
Auribus prcipe, Dmine, oratinem meam: * et
intnde voci deprecatinis me.
In die tribulatinis me clamvi ad te: * quia
exaudsti me.
Laudate Dominum Liturgical Editions

93

Non est smilis tui in diis, Dmine: * et non est


secndum pera tua.
Omnes Gentes quascmque fecsti, vnient,et
adorbunt coram te, Dmine: * et glorificbunt
nomen tuum.
Quniam magnus es tu, et fciens mirablia: *
tu es Deus solus.
Deduc me, Dmine, in via tua, et ingrdiar in
veritte tua: * lttur cor meum, ut tmeat
nomen tuum.
Confitbor tibi, Dmine, Deus meus, in toto
corde meo, * et glorificbo nomen tuum in
trnum.
Quia misericrdia tua magna est super me: * et
erusti nimam meam ex infrno inferiri.

De visitatione et cura infirmorum


Deus, inqui insurrexrunt super me, et
synagga potentium qusirunt nimam meam:
* et non proposurunt te in conspctu suo.
Et tu, Dmine, Deus misertor et misricors, *
ptiens, et mult misericrdi, et verax.
Rspice in me, et miserre mei, * da imprium
tuum puro tuo: et salvum fac flium ancll
tu.

Fac mecum signum in bonum, ut vdeant qui


odrunt me, et confundntur: * quniam tu,
Dmine, adjuvsti me, et consoltus es me.
G1ria Patri.

V. Dminus vobscum. R. Et cum spirtu tuo.


V. Sequntia sancti Evanglii secndum Jonnem.
R. Glria tibi, Dmine.
Joann. 5, 1-14

n illo tmpore: Erat dies festus Judrum, et ascndit Jesus Jeroslymam. Est autem Jeroslymis Probtica piscna, qu cognomintur hebrice Bethsida, quinque prticus habens. In his
jacbat multltdo magna languntium, ccrum, claudrum, aridrum exspectntium aqu
motum. Angelus autem Dmini descendbat secndum tempus in piscnam, et movebtur aqua. Et
qui prior descendsset in piscnam post motinein aqu, sanus fibat a quacmque detinebtur
infirmitte. Erat autem quidam homo ibi, trignta et octo annos habens in infirmitte sua. Hunc
cum vidsset Jesus jacntem, et cognovsset quia jam multum tempus habret, dicit ei: Vis sanus
feri? Respndit ei lnguidus: Dmine, hminem non hbeo, ut cum turbta ferit aqua, mittat me
in piscnam: dum vnio enim ego, lius ante me descndit. Dicit ei Jesus: Surge, tolle grabtum
tuum, et mbula. Et statim sanus factus est homo ille: et sstulit grabtum suum, et ambulbat. Erat
autem sbbatum in die illo. Dicbant ergo Judi illi, qui santus ferat: Sbbatum est, non licet tibi
tllere grabtum tuum. Respndit eis: Qui me sanum fecit, ille mihi dixit: Tolle grabtum tuum, et
mbula. Interrogavrunt ergo eum: Quis est ille homo, qui dixit tibi: Tolle grabtum tuum, et
mbula? Is autem, qui sanus ferat effctus, nescibat quis esset. Jesus enim declinvit a turba
constitta in loco. Pstea invnit eum Jesus in templo, et dixit illi: Ecce sanus factus es: jam noli
peccre, ne detrius tibi liquid contngat.
Ormus.

Oratio

spice, Dmine, fmulum tuum (fmulam tuam) in infirmitte sui crporis laborntem, et nimam rfove, quam cresti: ut, castigatinibus emendtus (-a), contnuo se sntiat tua medicna
salvtum (-am). Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Psalmus 90

ui hbitat in adjutrio Altssimi, *in


protectine Dei commorbitur.
Dicet Dmino: Suscptor meus es tu, et
refgium meum: * Deus meus sperbo in eum
Quniam ipse libervit me de lqueo venntium,
* et a verbo spero.
Scpulis suis obumbrbit tibi: * et sub pennis
ejus sperbis.
Laudate Dominum Liturgical Editions

94

Scuto circmdabit te vritas ejus: * non


timbis a timre noctrno.
A saggta volnte in die, a negtio
perambulnte in tnebris: ab incrsu,
et
dmonio meridno.
Cadent a ltere tuo mile, et decem mlia a
dextris tuis: * ad te autem non appropinqubit.
Vermtamen culis tuis considerbis: * et
retributinem peccatrem vidbis.

Titulus VCaput 4
Quniam tu es, Dmine, spes mea:* Altssimum
posusti refgium tuum.
Non accdat te malum * et flaglum non
appropinqubit tabernculo tuo.
Quniam Angelis suis mandvit de te* ut
custdiant te in mnibus viis tuis.
In mnibus portbunt te: * ne forte offndas ad
lpidem pedem tuum.
Super spidem et basilscum ambulbis: * et
conculcbis lenem et dracnem.
Ormus.

Quniam in me spervit, liberbo eum:


* prtegam eum quniam cognvit nomen
meum.
Clambit ad me, et ego exudiam me: * cum
ipso sum in tribulatine: erpiam eum, et
glorificbo eum.
Longitdine dirum replbo eum: * et
ostndam illi salutre meum.
Glria Patri.

Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, infirmittem fmuli tui (fmul tu) proptius rspice: atque ad
protegndum eum (eam) dxteram tu majesttis extnde. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
24. Completa Oratione ultima, Sacerdos imponit dexteram manum super caput mfirmi, et dicit:

Super gros manus impnent, et bene habbunt. Jesus Mar Flius, mundi salus, et Dminus,
mritis et intercessine sanctrum Apostolrum surum Petri et Pauli, et mnium Sanctrum, sit
tibi clemens et proptius. Amen.
Postea dicit:

V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.


V. Intium sancti Evanglii secndum Jonnem.
R. Glria tibi. Dmine.
Joann. 1, 1-14

n princpio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princpio
apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita
erat, et vita erat lux hminum: et lux in tnebris lucet, et tnebr eam non comprehendrunt. Fuit
homo missus a Deo, cui nomen erat Jonnes. Hic venit in testimnium, ut testimnium perhibret
de lmine, ut omnes credrent per ilium. Non erat ille lux, sed ut testimnium perhibret de
lmine. Erat lux vera, qu illminat omnem hminem venintem in hunc mundum. In mundo erat,
et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognvit. In prpria venit, et sui eum non
receprunt. Quotquot autem receprunt eum, dedit eis potesttem flios Dei fieri, his, qui credunt in
nmine ejus: qui non ex sangunibus, neque ex voluntte carnis, neque ex voluntte viri, sed ex
Deo nati sunt (Hic genuflectitur). Et Verbum caro factum est, et habitvit in nobis: et vidimus
glriam ejus, glriam quasi Unigniti a patre, plenum grti et verittis.
R. Deo grtias.
25. Postea benedicens infirmum subjungit, dicens:

Benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super te, et mneat
semper. R. Amen.
Deinde aspergit eum aqua benedicta.
26. Si sint plures infirmi in eodem cubiculo, vel luco, Preces et Orationes prdictas dicuntur super eos in
numero plurali. Qu omnia etiam poterunt, arbitrio Sacerdotis, breviora fieri.

Laudate Dominum Liturgical Editions

95

Modus juvandi morientes

CAPUT 5

MODUS JUVANDI MORIENTES


1. Ingravescente morbo, Parochus infirmum frequentius visitabit, et ad salutem diligenter juvare
non desinet; monebitque inatane periculo ae confestim vocari, ut in tempore prsto sit morienti,
sumptoque sanctissimo Viatico, et sacra Unctione adhibita, si periculum immineat, statim
commendationis anim officium prstabit, de quo infra. Sed si tempus suppetat, sequentia pietatis
officia prstare poterit, si ita expedire judicaverit, pro conditione person.
2. Ac primo, ut grotus Indulgentiam legitima auctoritate concessam consequi possit, eam illi
reducat ad mentem, proponatque, quid ad eam consequendam agi debeat: prsertim, ut contrito
corde sanctissimum nomen JESU semel, vel spius invocet.
3. Deinde hortetur infirmum, et excitet, ut dum mente viget, eliciat actus fidei, spei, et caritatis,
aliarumque virtutum, nempe:
Ut firmiter credat omnes articulos fidei, et quidquid sancta Romana Ecclesia catholica et apostolica
credit, et docet.
Ut speret, Christum Dommum nostrum pro sua immensa clementia sibi fore propitium; et merito
ejus sanctissim passionis, et per intercessionem beat Mari et omnium Sanctorum, se vitam
ternam consecuturm.
Ut toto corde diligat et maxime diligere cupiat Dominum Deum ea dilectione, qua ilium diligunt
Beati Sanctique omnes.
Ut ob amorem Dei doleat ex corde de omni offensa, qualitercumque contra Dominum Deum et
proximum commissa.
Ut ex corde ob amorem Dei parcat omnibus, qui albi quoquomodo fuerint molesti aut inimici.
Ut ab iis veniam postulet, quos aliquando dictis aut factis offendit.
Ut quem patitur dolorem et morbi molestiam, propter Deum in pnitentiam peccatorum suorum
patienter toleret.
Ut si Dominus sibi salutem corporis prstare dignabitur, proponat de cetero pro viribus suis a
peccatis cavere, et ejus mandata servare.
4. Hortetur prterea, ut, eo modo quo potest, saltem excorde, ita per intervalla precetur:

Miserre mei, Deus, secndum magnam misericrdiam tuam.


In te, Dmine, spervi: non confndar in trnum.
In manus tuas, Dmine, commndo spritum meum: redemsti me, Dmine, Deus verittis,
Deus, in adjutrium meum intnde: Dmine, ad adjuvndum me festna.
Esto mihi, Dmine, in Deum protectrem.
Deus, proptius esto mihi peccatri.
Dulcssime Dmine Jesu Christe, per virttem sanctssim passinis tu, rcipe me in nmerum
electrum turum.
Dmine Jesu Christe, sscipe spritum meum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

96

Titulus VCaput 5
Mara, mater grti, mater misericrdi, tu me ab hoste prtege, et hora mortis sscipe.
Sancte Angele Dei, mihi custos assste.
Omnes sancti Angeli et omnes Sancti, intercdite pro me et mihi sccurrite.
5. Hc, et his similia poterit prudens Sacerdos vulgari, vel latino sermone, pro person captu,
morienti suggerere.

Laudate Dominum Liturgical Editions

97

Titulus VCaput 6

CAPUT 6

RITUS BENEDICTIONIS APOSTOLIC


CUM INDULGENTIA PLENARIA
IN ARTICULO MORTIS
1. Benedictio Apostolica cum indulgentia plenaria in articulo mortis cum soleat impertiri post
Sacramenta Pnitenti, Eucharisti et Extrem Unctionis illis infirmis, qui vel illam petierint,
dum sana mente et integris sensibus erant, seu verisimiliter petiissent, vel dederint signa
contritionis; impertienda iisdem est, etiam si postea lingu, ceterorumque sensuum usu sint
destituti, aut in delirium vel amentiam inciderint. Excommunicatis vero, impnitentibus, et qui in
manifesto peccato mortali moriuntur, est omnino deneganda.
2. Parochus aliusve Sacerdos qui infirmo assistat, superpelliceo et stola violacea indutus,
ingrediendo cubiculum, ubi jacet infirmus, dicat: Pax huic dmui, etc., ac deinde grotum,
cubiculum et circumstantes aspergat aqua benedicta, dicendo Antiphonam: Asprges me, etc.
3. Quod si grotus velit confiteri, sudiat ilium, et absolvat. Si confessionem non petat, excitet
ilium ad eliciendum actum contritionis; de hujus Benedictionis efficacia ac virtute, si tempus ferat,
breviter admoneat; tum instruat, atque hortetur, ut sanctissimum nomen Jesu, corde saltem,
invocet, morbi incommoda ac dolores in anteact vit expiationem libenter perferat, Deoque sese
paratum. Serat ad ultro acceptandum, quidquid ei placuerit, et mortem ipsam patienter obeundam
in satisfactionem pnarum, quas peccando promeruit.
4. Tum piis ipsum verbis consoletur, in spem erigens, fore, ut ex divin munincenti largitate eam
pnarum remissionem, et vitam sit consecuturus ternam.
5. Postea dicat:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
Antiphona. Ne reminiscris, Dmine, delcta fmuli tui (fmul tu) : neque vindictam sumas de
peccatis ejus.
Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancllam tuam).
R. Deus meus, sperntem in te.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

lementssime Deus, Pater misericordirum et Deus totus consolatinis, qui nminem vis
perre in te credntem atque sperntem: secndum multitdinem miseratinum turum rspice
proptius fmulum tuum N., quem (fmulam tuam N., quam) tibi vera fides et spes christina
commndant.Vsita eum (eam) in salutri tuo, et per Unigniti tui passinem et mortem, mnium
Laudate Dominum Liturgical Editions

98

Ritus Benedic Apostolic in articulo mortis


ei delictrum surum remissinem et vniam clemnter indlge: ut ejus nima in hora xitus sui te
jdicem propititum invniat et,in Snguine ejsdem Flii tui ab omni mcula ablta, transre ad
vitam meretur perptuam. Per emdem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
6 Tunc, dicto ab uno e Clericis astantibus Confiteor. Sacerdos dicat: Misereatur et indulgentiam, ac deinde:

minus noster Jesus Christus, Flius Dei vivi, qui beto Petro Apstolo suo dedit potesttem
ligndi, atque solvndi, per suam pissimam misericrdiam recpiat confessinem tuam, et resttuat
tibi stolam primam, quam in Baptsmate recepsti; et ego facultte mihi ab Apostlica Sede tribta,
indulgntiam plenriam et remissinem mnium peccatrum tibi concdo. In nmine Patris, et
Flii, + et Spritus Sancti. R. Amen.
Per sacrosncta humn reparatinis mystria remttat tibi omnpotens Deus omnes prsntis et
futr vit pnas, paradsi portas apriat, et ad gudia sempitrna perdcat. R. Amen.
Benedcat te omnpotens Deus, Pater, et Flius, + et Spritus Sanctus. R Amen.
7. Si vero infirmus sit adeo morti proximus, ut neque confessionis generalis faciend, neque prmissarum
precum recitandarum suppetat tempus, statim Sacerdos Benedictionem ei impertiatur, dicendo:

go, facultte mihi ab Apostlica Sede tribta, indulgntiam plenriam et remissinem mnium
peccatrum tibi concdo. In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. R.Amen.
Per sacrosncta, etc., ut supra.
Benedcat te, etc., ut supra,
In casu vero necessitatis sufficit dicere;

go, facultte mihi ab Apostlica Sede tribta, indulgntiam plenriam et remissinem


mnium peccatrum tibi concdo, et benedco te. In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
R. Amen.
8. Quando hujusmodi Benedictio Apostolica pluribus simul infirmus impertitur, omnia dicuntur
semel ut supra, singulari tantum numero in pluralem immutato.
9. Deinde Sacerdos sequentes preces, quanta poterit majori devotione, dicat, admoneatque
domesticos et circumstantes, ut simul orent pro moriente.

Laudate Dominum Liturgical Editions

99

Titulus VCaput 7

CAPUT 7

ORDO COMMENDATIONIS ANIM


1. Parochus, ad decedentis anim commendationem accedens, Clericum saltem unum, si possit, secum
habeat, qui deferat vasculum aqu benedict, superpelliceum el stolam violaceam, quibus ipse Sacerdos
ante infirmi cubiculum indutus, locum ingrediens, dicit:

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
Deinde aspergit grotum, lectum, et circumstantes aqua benedicta, dicens:

Asprges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
2. Postea Salvatoris nostri crucifixi imaginem grotii osculandam prbet, verbis efficacibus eum ad
spem tern salutis erigens, ipsamque imaginem coram eo ponit, ut, illam aspiciens, salutis su spem
sumat.
3. Deinde, accensa candela, genibus flexis, cum omnibus circumstantibus breves Litanias devote recitat, in
hunc modum:

Sancte Jonnes de Deo,


ora.
Omnes sancti Mnachi et Eremt,
orte.
Sancta Maria Magdalna,
ora.
Sancta Lcia,
ora.
Omnes sanct Vrgines et Vidu,
orte.
Omnes Sancti et Sanct Dei,intercdite pro eo
(ea)
Proptius esto, parce ei Dmine.
Proptius esto, Lbera eum (eam) Dmine.
Proptius esto,
Lbera.
Ab ira tua,
Lbera.
A perculo mortis,
Lbera
A mala morte,
Lbera.
A pnis infrni,
Lbera.
Ab omni malo,
Lbera.
A potestate diboli,
Lbera.
Per Nativtem tuam,
Lbera.
Per Crucem et passinem tuam,
Lbera.
Per Mortem et Sepultram tuam,
Lbera.
Per glorisam Resurrectinem tuam, Lbera.
Per
admirbilem
Ascensinem
tuam.
Lbera.
Per grtiam Spritus Sancti Parcliti, Lbera.
In die judcii,
Lbera.
Peccatres,
te rogmus, audi nos.
Ut ei parcas,
te rogmus.
Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison.

rie, leison.
Christe, leison.
Krie, leison.
Sancta Mara,
ora pro eo (ea).
Omnes sancti Angeli et Archngeli, orate.
Sancte Abel,
ora.
Omnis chorus Justrum,
ora.
Sancte Abraham,
ora.
Sancte Joannes Baptsta,
ora.
Sancte Joseph,
ora.
Omnes sancti Patrirch et Prophet, orate.
Sancte Petre,
ora.
Sancte Paule,
ora.
Sancte Andra,
ora.
Sancte Jonnes,
ora.
Omnes sancti Apstoli et Evangelst, orte.
Omnes sancti Discpuli Dmini,
orte.
Omnes sancti Innocntes,
orte.
Sancte Stphane,
ora.
Sancte Laurnti,
ora.
Omnes sancti Mrtyres,
orte.
Sancte Silvster,
ora.
Sancte Gregri,
ora.
Sancte Augustne,
ora.
Omnes sancti Pontfices et Confessres, orte.
Sancte Benedcte,
ora.
Sancte Francsce,
ora.
Sancte Camlle,
ora.

Laudate Dominum Liturgical Editions

100

Ordocommendationis anim

4.
rofcscere, nima christina, de hoc mundo, in nmine Dei Patris omnipotntis, qui te
crevit: in nmine Jesu Christi Flii Dei vivi, qui pro te passus est: in nmine Spritus Sancti, qui
in te effsus est: in nmine gloris et sanct Dei Genetrcis Vrgnis Mar in nmine beti
Joseph, ncliti ejsdem Vrginis Sponsi; in nmine Angelrum et Archangelrum: in nmine
Thronrum et Dominatinum: in nmine Principtuum et Potesttum: in nmine Virttum,
Chrubim et Sraphim: in nmine Patriarchrum et Prophetrum: in nmine sanctrum
Apostolrum et Evangelistrum: in nmine sanctrum Mrtyrum et Confessrum: in nmine
sanctrum Monachrum et Eremitrum: in nmine sanctrum Vrginum, et mnium Sanctrum et
Sanctrum Dei. Hdie sit in pace locus tuus, et habittio tua in sancta Sion. Per endem Christum
Dminum nostrum. R. Amen.

eus misricors, Deus clemens, Deus, qui secndum multitdinem miseratinum turum
peccta pnitntium deles, et prteritrum crminum culpas vnia remissinis evcuas: rspice
proptius super hunc fmulum tuum N. (hanc fmulam tuam N.), et remissinem mnium
peccatrum surum, tota cordis confessine poscntem,deprectus exudi.Rnova in eo (ea),
pissime Pater, quidquid terrna fragilitte corrptum, vel quidquid diablica fraude violtum est;
et unitti crporis Ecclsi membrum redemptinis anncte. Miserre, Dmine, gemtuum,
miserre lacrimrum ejus: et non habntem fidciam, nisi in tua misericrdia, ad tu Sacramntum
reconciliatinis admtte. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

ommndo te omnipotnti Deo, carssime frater (carssima soror), et ei, cujus es creatra,
commtto: ut, cum humanittis dbitum morte interveninte perslveris, ad auctrem tuum, qui te
de limo terr formverat, revertris. Egredinti taque nim tu de crpore splndidus
Angelrum ctus occrrat: judex Apostolrum tibi sentus advniat: candidatrum tibi Mrtyrum
triumphtor exrcitus bviet. Lilita rutilntium te Confessrum turma circmdet: jubilntium te
Vrginum chorus excpiat: Et bet quitis in sinu Patriarchrum te complxus astrngat. Sanctus
Joseph, morintium Patrnus dulcssimus, in magnam spem te rigat. Sancta Dei Gnetrix Vrgo
Mara suos bengna culos ad te convrtat. Mitis, atque festvus Christi Jesu tibi aspctus
appreat,qui te inter assistntes sibi jgiter intersse decrnat.
Ignres omne, quod horret in tnebris, quod stridet in flammis, quod crciat in tormntis.
Cedat tibi tetrrimus stanas cum satelltibus suis: in advntu tuo, te comitntibus Angelis,
contremscat, atque in trn noctis chaos immne diffgiat.
Exsrgat Deus, et dissipntur inimci ejus:et fgiant qui odrunt eum, a fcie ejus. Sicut dficit
fumus, defciant: sicut fluit cera a fcie ignis, sic preant peccatres a fcie Dei: et justi
epulntur, et exsltent in conspctu Dei. Confundntur gitur et erubscant omnes tartre
legines, et mnistri stan iter tuum impedre non udeant.
Lberet te a crucitu Christus, qui pro te crucifxus est.
Lberet te ab trna morte Christus,qui pro te mori digntus est.
Consttuat te Christus, Flius Dei vivi, intra paradsi sui semper amna virntia, et inter oves suas
te verus ille Pastor agnscat.
Ille ab mnibus pecctis tuis te abslvat, atque ad dxteram suam in electrum surum te sorte
consttuat.
Redemptrem tuum fcie ad fciem vdeas, et prsens semper assstens, manifestssimam betis
culis aspcias verittem.
Constittus (-a) gitur inter gmina Beatrum, contemplatinis divn dulcdine potiris in
scula sculrum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

101

Titulus VCaput 7

scipe, Dmine, servum tuum (ancllam tuam) in locum sperand sibi salvatinis a
misericrdia tua. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu) ex mnibus perculis infrni, et de lqueis
pnrum, et ex mnibus tribulatinibus. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti Henoch et Elam de commni morte
mundi. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti No de dilvio. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti Abraham de Ur Chaldrum. R.
Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti Job de passinibus suis. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti Isaac de hstia, et de manu patris sui
Abrah. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti Lot de Sdomis, et de Hamma ignis.
R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti Mysen de manu Pharanis regis
gyptirum. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti Danilem de lacu lenum.
R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti tres peros de camno ignis ardntis, et de manu regis inqui. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui(ancll tu), sicut libersti Susannam de falso crmine.
R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui(ancll tu), sicut libersti David de manu regis Saul, et de
manu Gol. R. Amen.
Lbera, Dmine, nimam servi tui (ancll tu), sicut libersti Petrum et Paulum de carcribus.
R. Amen.
Et sicut beatssimam Theclam Vrginem et Mrtyrem tuam de tribus atrocssimis tormntis
libersti, sic liberre dignris nimam hujus servi tui (ancll tu), et tecum fcias in bonis
congaudre clestibus. R. Amen.

ommendmus tibi, Dmine, nimam fmuli tui N. (fmul tu N.),precamrque te,Dmine


Jesu Christe, Salvtor mundi, ut, propter quam ad terram misericrditer descendsti, Patriarchrum
turum snibus insinure non rnuas. Agnsce, Dmine, creatram tuam, non a diis alinis
cretam, sed a te solo Deo vivo et vero: quia non est lius Deus prter te, et non est secundum
opera tua.
Ltfica, Dmine, nimam ejus in conspctu tuo, et ne memneris iniquittum ejus antiqurum, et
ebriettum, quas suscitvit furor, sive fervor mali desidrii. Licet enim peccverit, tamen Patrem, et
Flium,et Spritum Sanctum non negvit, sed crdidit; et zelum Dei in se hbuit,et Deum, qui fecit
mnia, fidliter adorvit.
Laudate Dominum Liturgical Editions

102

Ordo commendationis anim


Oratio

elcta juventtis, et ignorntias ejus, qusumus, ne memneris, Dmine; sed secndum magnam

misericrdiam tuam memor esto illius in glria clarittis tu. Aperintur ei cli,colltntur illi Angeli. In
regnum tuum, Dmine,servum tuum (ancllam tuam) sscipe.
Suscpiat eum (eam) sanctus Michal Archngelus Dei, qui milti clstis mruit principtum.
Vniant illi bviam sancti Angeli Dei, et perdcant eum (eam) in civittem clstem Jersalem.
Suscpiat eum (eam) betus Petrus Apstolus, cui a Deo claves regni clstis trdit sunt.
Adjuvet eum (eam) sanctus Paulus Apstolus, qui dignus fuit esse vas electinis.
Intercdat pro eo (ea) sanctus Jonnes, elctus Dei Apstolus, cui revelta sunt secrta clstia.
Orent pro eo (ea) omnes sancti Apstoli, quibus a Dmino data est potstas ligndi atque solvndi.
Intercdant pro eo (ea) omnes Sancti et Elcti Dei, qui pro Christe nmine tormnta in hoc sculo sustinurunt: ut,vnculis carnis extus(-a), pervenre meretur ad glriam regni clstis,prstnte Dmino
nostro Jesu Christo:Qui cum Patre et Spritu Sancto vivit et regnat in scula sculrum. R. Amen.
Oratio

lementssima Vrgo Dei Gnetrix Mara, mrntium pissima consoltrix, fmuli N.(fmul N.)

spritum Flio suo commndet, ut, hoc matrno intervntu, terrres mortis non tmeat; sed desidertam
clstis ptri mansinem, ea cmite, ltus(-a) deat. R. Amen.
Oratio

d te confgio, sancte Joseph, Patrne morintium, tibque,in cujus beto trnsitu vgiles adstitrunt

Jesus et Mara, per hoc utrmque carssimum pignus, nimam hujus fmuli N.(fmul N.), in extrmo
agne laborntem,enxe commndo,ut ab insdiis diboli,et a morte perptua,te protegnte, libertur, et ad
gudia trna pervenre meretur. Per emdem Christum
Dminum nostrum. R. Amen.
5. Si vero diutius laboret anima, poterit legi super grotum hoc Evangelium S. Jonnis.

Jon. 17, 1-26

ublevtis culis in clum, Jesus dixit: Pater, venit hora, clarfica Flium tuum, ut Flius tuus clarficet

te: sicut dedsti ei potesttem omnis carnis, ut omne, quod dedsti ei, det eis vitam trnam. Hc est autem
vita trna: ut cognscant te, solum Deum verum, et quem missti Jesum Christum. Ego te clarificvi super
terram:opus consumm-vi, quod dedsti mihi, ut fciam.Et nunc clarfica me tu, Pater,apud
temetpsum,claritte,quam hbui, prisquam mundus esset, apud te. Manifestvi nomen tuum homnibus,
quos dedsti mihi de mundo: tui erant, et mihi eos dedsti: et sermnem tuum servavrunt. Nunc
cognovrunt, quia mnia, qu dedsti mihi, abs te sunt: quia verba, qu dedsti mihi, dedi eis: et ipsi
acceprunt, et cognovrunt vere quia a te exvi, et credidrunt quia tu me missti. Ego pro eis rogo, non pro
mundo rogo, sed pro his, quos dedsti mihi: quia tui sunt: et mea mnia tua sunt, et tua mea sunt: et
clarifictus sum in eis. Et jam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te vnio. Pater sancte,
serva eos in nmine tuo, quos dedsti mihi: ut sint unum,sicut et nos. Cum essem cum eis, ego servbam
eos in nmine tuo. Quos dedsti mihi, custodvi: et nemo ex eis priit, nisi flius perditinis, ut Scriptra
impletur. Nunc autem ad te vnio: et hc loquor in mundo, ut hbeant gudium meum impltum in
semetpsis. Ego dedi eis sermnem tuum, et mundus eos dio hbuit quia non sunt de mundo, sicut et ego
non sum de mundo., Non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo. De mundo non sunt, sicut
et ego non sum de mundo.Sanctfica eos in veritte. Sermo tuus vritas est. Sicut tu me missti in mundum,
et ego misi eos in mundum. Et pro eis ego sanctfico mepsum: ut sint et ipsi sanctificti in veritte. Non
pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis, qui creditri sunt per verbum erum in me: ut omnes unum sint,
Laudate Dominum Liturgical Editions

103

Titulus VCaput 7
sicut tu. Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint:ut credat mundus, quia tu me
missti. Et ego clarittem, quam dedsti mihi, dedi eis: ut sint unum, sicut et nos unum sumus. Ego
in eis, et tu in me: ut sint consummti in unum: et cognscat mundus,quia tu me missti,et dilexsti
eos, sicut et me dilexsti. Pater,quos dedsti mihi, volo, ut ubi sum ego, et illi sint mecum: ut
vdeant clarittem meam, quam dedsti mihi: quia dilexsti me ante constitutinem mundi. Pater
juste, mundus te non cognvit, ego atutem te cognvi, et hi cognovrunt, quia tu me missti. Et
notum feci eis nomen tuum, et notum fciam: ut dilctio, qua dilexsti me, in ipsis sit, et ego in
ipsis.
Pssio Dmini nostri Jesu Christi secndum Jonnem
Joann. 18 et 19

n illo tmpore: Egrssus est Jesus cum discpulis suis trans torrntem Cedron, ubi erat hortus, in
quem introvit ipse, et discpuli ejus. Scibat autem et Judas, qui tradbat eum, locum: quia
frequnter Jesus convnerat illuc cum discpulis suis. Judas ergo cum accepsset cohrtem, et a
pontifcibus et pharisis minstros, venit illuc cum latrnis, et fcibus, et armis. Jesus taque sciens
mnia, qu ventra erant super eum, procssit, et dixit eis: Quem quritis? Respondrunt ei:
Jesum Nazarnum. Dicit eis Jesus: Ego sum. Stabat autem et Judas, qui tradbat eum, cum ipsis.
Ut ergo dixit eis: Ego sum: abirunt retrrsum, et cecidrunt in terram. Iterum ergo interrogvit
eos: Quem quritis. Illi autem dixrunt: Jesum Nazarnum. Respndit Jesus: Dixi vobis, quia ego
sum: si ergo me quritis, snite hos abre. Ut implertur sermo, quem dixit: Quia quos dedsti mihi,
non prdidi ex eis quemquam. Simon ergo Petrus habens gldium edxit eum: et percssit
pontficis servum: et abscdit aurculam ejus dxteram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit
ergo Jesus Petro: Mitte gldium tuum in vagnam; Clicem, quem dedit mihi Pater, non bibam
illum? Cohors ergo, et tribnus. et ministri Judrum comprehendrunt Jesum, et ligavrunt eum:
et adduxrunt eum ad Annam primum; erat enim socer Caiph, qui erat pntifex anni illus. Erat
autem Ciphas, qui conslium dderat Judis: Quia xpedit, unum hminem mori pro ppulo.
Sequebtur autem Jesum Simon Petrus, et lius discpulus. Discpulis autem ille erat notus
pontfici, et introvit cum Jesu in trium pontficis. Petrus autem stabat ad stium foris. Exvit ergo
discpulus lius, qui erat notus pontfici, et dixit ostiri: et introdxit Petrum. Dicit ergo Petro
anclla ostiria: Numquid et tu ex discpulis es hminis istus? Dicit ille: Non sum. Stabant autem
servi, et minstri ad prunas: quia frigus erat, et calefacibant se; erat autem cum eis et Petrus stans,
et calefciens se. Pntifex ergo interrogvit Jesum de discpulis suis, et de doctrna ejus. Respndit
ei Jesus: Ego palam loctus sum mundo: ego semper dcui in synagga, et in templo, quo omnes
Judi convniunt; et in occlto loctus sum nihil. Quid me intrrogas? intrroga eos, qui audirunt
quid loctus sim ipsis: ecce hi sciunt qu dxerim ego. Hc autem cum dixsset, unus assstens
ministrrum dedit lapam Jesu, dicens: Sic respndes pontfici? Respndit ei Jesus: Si male
loctus sum, testimnium prhibe de malo: si autem bene, quid me cdis? Et misit eum Annas
ligtum ad Cipham pontficem. Erat autem Simon Petrus stans, et calefciens se. Dixrunt ergo ei:
Numquid et tu ex discpulis ejus es? Negvit ille, et dixit: Non sum. Dicit ei unus ex servis
pontficis, cogntus ejus, cujus abscdit Petrus aurculam: Nonne ego te vidi in horto cum illo?
Iterum ergo negvit Petrus: et statim gallus cantvit. Addcunt ergo Jesum a Cipha in prtrium.
Erat autem mane: et ipsi non introirunt in prtrium, ut non contaminarntur, sed ut manducrent
pascha. Exvit ergo Piltus ad eos foras, et dixit: Quam accusatinem affrtis advrsus hminem
hunc? Respondrunt, et dixrunt ei: Si non esset hic malefctor, non tibi tradidissmus eum. Dixit
ergo eis Piltus: Accpite eum vos, et secndum legem vestram judicte eum. Dixrunt ergo ei
Judi: Nobis non licet interfcere quemquam. Ut sermo Jesu implertur, quem dixit, signficans
qua morte esset moritrus. Introvit ergo terum in prtrium Piltus, et vocvit Jesum, et dixit ei:
Laudate Dominum Liturgical Editions

104

Ordo commendationis anim


Tu es rex Judrum? Respndit Jesus: A temetpso hoc dicis, an lii dixrunt tibi de me?
Respndit Piltus: Numquid ego Judus sum? Gens tua, et pontfices tradidrunt te mihi: quid
fecsti? Respndit Jesus: Regnum meum non est de hoc mundo: si ex hoc mundo esset regnum
meum, minstri mei tique decertrent, ut non trderer Judis: nunc autem regnum meum non est
hinc. Dixit taque eil Piltus: Ergo rex es tu? Respndit Jesus: Tu dicis, quia rex sum ego. Ego In
hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimnium perhbeam veritti: omnis, qui est ex
veritte, audit vocem meam. Dicit ei Piltus: Quid est vritas? Et cum hoc dixsset, teru. exvit ad
Judos, et dicit eis: Ego nullam invnio in eo causam. Est autem consuetdo vobis, ut unum
dimttam vobis in Pascha: vultis ergo dimttam vobis regem Judrum? Clamavrunt ergo rursum
omnes, dicntes: Non hunc, sed Barbbam. Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprehendit
Pilatus Jesum, et flagellvit. Et mlites plectntes cornam de spinis, imposurunt cpiti ejus; et
veste purprea circumdedrunt eum. Et venibant ad eum, et dicbant: Ave, Rex Judrum: et
dabant ei lapas. Exvit ergo terum Platus foras, et dicit eis: Ecce addco vobis eum foras, ut
cognosctis, quia nullam invnio in eo causam. (Exvit ergo Jesus portans cornam spneam, et
purpreum vestimntum). Et dicit eis: Ecce homo. Cum ergo vidssent eum pontfices, et minstri,
clamabnt, dicntes: Crucifige, crucifige eum. Dicit eis Piltus: Accipite eum vos, et crucifigite:
ego enim non invnio in eo causam. Respondrunt ei Judi: Nos legem habmus, et secndum
legem debet mori, quia Flium Dei se fecit. Cum ergo audsset Piltus hunc sermnem, magis
tmuit. Et ingrssus est prtrium terum: et dixit ad Jesum: Unde es tu? Jesus autem respnsum
non dedit ei. Dicit ergo ei Piltus: Mihi non lqueris? nescis, quia potesttem hbeo crucifgere te,
et potesttem hbeo dimttere te ? Respndit Jesus: Non habres potesttem advrsum me ullam,
nisi tibi datum esset dsuper. Proptrea qui me trdidit tibi, majus pecctum habet. Et exnde
qurbat Piltus dimttere eum. Judi autem clamabnt dicntes: Si hunc dimttis, non es amcus
Csaris. Omnis enim qui se regem facit, contradcit Csari. Piltus autem cum audsset hos
sermnes, addxit foras Jesum, et sedit pro tribunli, in loco, qui dcitur Lithstrotos, hebrice
autem Gbbatha. Erat autem Parascve Pasch, hora quasi sexta, et dicit Judis: Ecce Rex vester.
Illi autem clambant: Tolle, tolle, crucifge eum. Dicit eis Piltus: Regem vestrum crucifgam? Respondrunt pontfices: Non habmus regem, nisi Csarem. Tunc ergo trdidit eis ilium, ut
crucifigertur. Susceprunt autem Jesum, et eduxrunt. Et bjulans sibi crucem, exvit in eum, qui
dcitur Calvri, locum, hebrice autem, Glgotha; ubi crucifixrunt eum, et cum eo lios duos,
hinc et hinc, mdium autem Jesum. Scripsit autem et ttulum Piltus: et psuit super crucem. Erat
autem scriptum: Jesus Nazarnus, Rex Judrum. Hunc ergo ttulum multi Judrum legrunt:
quia prope civittem, erat locus, ubi crucifxus est Jesus. Et erat scriptum hebrice, grce et latne.
Dicbant ergo Pilto pontfices Judrum: Noli scrbere. Rex Judrum, sed quia ipse dixit: Rex
sum Judrum. Respndlt Piltus: Quod scripsi, scripsi. Mlites ergo cum crucifixssent eum,
acceprunt vestimnta ejus (et fecrunt qutuor partes: unicuque mliti partem), et tnicam. Erat
autem tnica inconstilis, dsuper contxta per totum. Dixrunt ergo ad nvicem: Non scindmus
eam, sed sortimur de ilia cujus sit. Ut Scriptra implertur, dicens: Partti sunt vestimnta mea
sibi: et in vestem meam miserunt sortem. Et mlites quidem hc fecrunt. Stabant autem juxta
crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus, Mara Cloph, et Mara Magdalne. Cum vidsset
ergo Jesus matrem, et discpulum stantem, quem diligbat, dicit matri su; Mlier, ecce flius tuus.
Dende dicit discpulo: Ecce mater tua. Et ex ilia hora accpit eam discpulus in sua. Pstea sciens
Jesus quia mnia consummta sunt, ut consummartur Scriptra, dixit: Stio. Vas ergo erat psitum
acto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto, hysspo circumponntes, obtulrunt ori ejus.
Cum ergo accepsset Jesus actum, dixit: Consummtum est. Et inclinto cpite trdidit spritum.
Judi ergo (quniam Parascve erat) ut non remanrent in cruce crpora sbbato (erat enim
magnus dies ille sbbati), rogavrunt Piltum, ut frangerntur erum crura, et tollerntur. Venrunt
ergo mlites: et primi quidem fregrunt crura, et altrius, qui crucifixus est cum eo. Ad Jesum
autem cum venssent, ut vidrunt eum jam mrtuum, non fregrunt ejus crura, sed unus mlitum
Laudate Dominum Liturgical Editions

105

Titulus VCaput 7
lncea latus ejus apruit, et contnuo exvit sanguis, et aqua. Et qui vidit, testimnium perhbuit: et
verum est testimnium ejus. Et ille scit, quia vera dicit: ut et vos credtis. Facta sunt enim hc, ut
Scriptra implertur: Os non comminutis ex eo. Et terum lia Scriptra dicit: Vidbunt in quem
transfixrunt. Post hc autem rogvit Piltum Joseph ab Arimatha (eo quod esset discpulus Jesu,
occltus autem propter metum Judrum), ut tlleret corpus Jesu. Et permsit Piltus. Venit ergo,
et tulit corpus Jesu. Venit autem et Nicodmus, qui vnerat ad Jesum nocte primum, ferens
mixtram myrrh, et los, quasi libras centum. Acceprunt ergo corpus Jesu, et ligavrunt illud
lnteis cum aromtibus, sicut mos est Judis sepelre. Erat autem in loco, ubi crucifxus est, hortus;
et in horto monumntum novum, in quo nondum quisquam psitus erat. Ibi ergo propter
Parascven Judaerum, quia juxta erat monumntum, posurunt Jesum.
6. Oratio ad Dominum Jesum Christum de singulis articulis passionis ejus, dicenda a moriente vel ab alio
pro eo.

V Adormus te, Christe, et benedcimus tibi.


R Quia per sanctam crucem tuam redemsti mundum.

eus, qui pro redemptine mundi volusti nasci, circumcdi, a Judis reprobri, a Juda traditre sculo tradi, vnculis alligri, sicut agnus nnocens ad vctimam duci, atque conspctibus
Ann, Caph, Pilti, et Herdis indcenter offrri, a falsis tstibus accusri, flagllis et opprbriis
vexri, sputis cnspui, spinis coronri, claphis cdi, arndine prcuti, fcie velri, vstibus xui,
cruci clavis affgi, in cruce levri, inter latrnes deputri, felle et acto potri, et lncea vulnerri:
tu, Dmine, per has sanctssimas pnas tuas, quas ego indgnus rcolo, et per sanctam crucem et
mortem tuam, lbera me (vel, si alius dicit pro eo vel ea, lbera fmulum tuum N. vel fmulam
tuam N.) a pnis infrni, et perdcere dignris, quo perduxsti latrnem tecum crucifxum: Qui
cum Patre et Spritu Sancto vivis et regnas in scula sculrum. R Amen.
Dici prterea possunt sequentes Psalmi.
Psalmus 117

onfitmini
Dmino quniam bonus
quniam in sculum misericrdia ejus
Dicat nunc Isral quniam bonus:* quniam in
sculum misericrdia ejus.
Dicat nunc domus Aaron:* quniam in sculum
misericrdia ejus.
Dicant nunc qui timent Dminum:* quniam in
sculum misericrdia ejus.
De tribulatine invocvi Dminum: *
et
exaudvit me in latitdine Dminus.
Dminus mihi adjtor:* non timbo quid fciat
mihi homo.
Dminus mihi adjtor:* et ego despciam
inimcos meos
Bonum est confdere in Dmino, * quam
confdere in homine:

Laudate Dominum Liturgical Editions

106

Bonum est sperre in Dmino, * quam sperre


in princpibus.
Omnes gentes circuirunt me: * et in nmine
Dmini quia ultus sum in eos.
Circumdntes circumdedrunt me:* et in
nmine Dmini quia ultus sum in eos.
Circumdedrunt me sicut apes, et exarsrunt
sicut ignis in spinis: * et in nmine Dmine
quia ultus sum in eos.
Implsus evrsus sum ut cderem* et Dminus
suscpit me.
Fortitdo me, et laus mea Dminus:* et factus
est mihi in saltem.
Vox exsultatinis, et saltis* in tabernculis
justrum.
Dxtera Dmini fecit virttem: dxtera
Dmine exaltavit me, * dxtera Dmini fecit
virttem.

Ordo commendationis anim


Non mriar, sed vivam:* et narrbo pera
Dmini.
Castigans castigvit me Dminus:* et morti non
trdidit me.
Aperte mihi portas justti, ingrssus in eas
confitbor Dmino:* hc porta Dmini, justi
intrbunt in eam.
Confitbor tibi quniam exaudsti me: * et
factus est mihi in saltem.
Lpidem, quem reprobavrunt dificntes: * hic
factus est in caput nguli.
A Dmino factum est istud: * et est mirbile in
culis nostris.
Hc est dies, quam facit Dminus,* exsultmus,
et ltmur in ea.

O Dmine, salvum me fac, O Dmine, bene


prosperre:* benedctus qui venit in nmine
Dmini.
Benedximus vobis de domo Dmini:* Deus
Dminus, et illxit nobis.
Constitite diem solmnem in condnsis, *
usque ad cornu altris.
Deus meus es tu, et confitbor tibi:* Deus
meus es tu, et exaltbo te.
Confitbor tibi quniam exaudsti me: * et
factus es mihi in saltem.
Confitmini Dmino quniam bonus: *
quniam in sculam misericrdia ejus.
Glria Patri.

Psalmus 118 j

eti immculati in via: * qui mbulant in


lege Dmini.
Beti qui scrutntur testimnia ejus: * in toto
corde exsqurunt eum.
Non enim qui operntur iniquittem, * in viis
ejus ambulavrunt.
Tu mandsti * mandta tua custodri nimis.
Utinam dirigntur vi me, * ad custodindas
justificatines tuas!
Tunc non confndar* cum perspxero in
mnibus mandtis tuis.
Confitbor tibi in directine cordis: * in eo quod
ddici judcia justti tu.
Justificatines tuas custdiam: * non me
derelnquas usquequque.

In quo crrigit adolescntior viam suam? * in


custodindo sermnes tuos.
In toto corde meo exsqisvi te: * ne repllas me
a mandtis tuis.
In corde meo abscndi elquia tua: * ut non
peccem tibi.
Benedctus es, Dmine: * doce me
justificatines tuas.
In lbiis meis, * pronuntivi mnia judcia oris
tui.
In via testimonirum turum delecttus sum, *
sicut in mnibus divtiis.
In mandtis tuis exercbor: * et considerbo
vias tuas.
In justificatinibus tuis meditbor: * non
oblivscar sermnes tuos.
Glria Patri.

Psalmus 118 ij

etrbue servo tuo, vivfica me: et custdiam


sermnes tuos.
Revla culos meos: * et considerbo mirablia
de lege tua.
Incola ego sum in terra: * non abscndas a me
mandta tua.
Concupvit nima mea desiderre justificatines
tuas, * in omni tmpore.
Increpsti suprbos: * maledcti qui declnant a
mandtis tuis.
Aufer a me opprbrium, et contmptum:* quia
Laudate Dominum Liturgical Editions

107

testimnia tua exquisvi.


Etenim sedrunt prncipes, et advrsum me
loquebntur:* servus autem tuus exercebtur in
justificatinibus tuis.
Nam et testimnia tua medittio mea est: * et
conslium meum justificatines tuas.
Adhsit pavimnto nima mea:* vivfica me
secndum verbum tuum.
Vias meas enuntivi, et exaudsti me: * doce
me justificatines tuas.
Viam justificatinum turum nstrue me: * et
exercbor in mirablibus tuis.

Titulus VCaput 7
Dormvit nima mea pr tdio: * confrma in
verbis tuis.
Viam iniquittis move a me: * et de lege tua
miserre me.
Viam verittis elgi:* judcia tua non sum
obltus.

Adhsi testimniis tuis, Dmine: * noli me


confndere.
Viam mandatrum turum concrri, * cum
dilatsti cor meum.
Glria Patri.

7. Tres pi et utiles morientibus Orationes, cum tribus Pater noster, et tribus Ave, Mara, in agone mortis
recitand.

Primo dicitur: Krie, elison. Christe, elison. Kyrie elison. Pater noster. Ave, Maria.
Oratio

mine Jesu Christe, per tuam sanctssimam agniam, et oratinem, qua orsti pro nobis in
monte Olivti, quando factus est sudor tuus sicut gutt snguinis decurrntis in terram: bsecro te,
ut multitdinum sudris tui sangunei quem pr timris angstia copiosssime pro nobis effudsti,
offre et ostndere dignris Deo Patri omnipotnti contra multitdinem mnium peccatrum hujus
fmuli tui N. (fmul tu N.) et lbera eum (eam) in hac hora mortis su ab mnibus pnis et
angstiis, quas pro pecctis suis se timet merusse: Qui cum edem Patre et Spritu Sancto vivis et
regnas Deus in scula sculrum. R Amen.
Secundo dicitur: Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison. Pater noster. Ave, Mara.
Oratio

mine Jesu Christe, qui pro nobis mori digntus es in cruce, bsecro te, ut omnes amaritdines
passinum, et pnrum turum, quas pro nobis misris peccatribus sustinusti in cruce, mxime
in illa hora, quando sanctssima nima tua egrssa est de sanctssimo crpore tuo, offrre et
ostndere dignris Deo Patri omnipotnti pro nima hujus fmuli tui N. (fmul tu N.), et lbera
eum (eam) in hac hora mortis ab mnibus pnis et passinibus, quas pro pecctis suis se timet
merusse: Qui cum edem Patre et Spritu Sancto vivis et regnas Deus in scula sculrum.
R Amen.
Tertio dicitur: Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison. Pater noster. Ave, Mara.
Oratio

mine Jesu Christe, qui per os Propht dixsti: In caritte perptua dilxi te, deo attrxi te
mserans; bsecro te, ut emdem carittem tuam, qu te de clis in terram ad tolerndas mnium
passinum turum amaritdines attrxit, offrre et ostndere dignris Deo Patri omnipotnti pro
nima hujus fmuli tui (N. fmul tu N.), et lbera eum (eam) ab mnibus passinibus et pnis,
quas pro pecctis suis timet se merusse. Et salva nimam ejus in hac hora xitus sui. Aperi ei
jnuam vit, et fac eum (eam) gaudre cum Sanctis tuis in glria trna. Et tu, pissime Dmine
Jesu Christe, qui redemsti nos pretiosssimo Snguine tuo, miserre nim hujus fmuli tui
(fmul tu), et eam introdcere dignris ad semper virntia et amona loca paradsi, ut vivat tibi
amre indivisbili, qui a te, et ab elctis tuis numquam separri potest: Qui cum edem Patre et
Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in scula sculrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

108

De Expiratione

CAPUT 8

DE EXSPIRATIONE
1. Cum tempus exspirandi institerit, tunc maxime ab omnibus circumstantibus, flexis genibus, vehementer
orationi instandum est. Ipse vero moriens, si potest, dicat; vel, si non potest, assistens, sive Sacerdos pro eo
clara voce pronuntiet: JESU, JESU, JESU. Quod et ea qu sequuntur, ad illius aures, si videbitur, edam
spius repetat:

In manus tuas, Dmine, commndo spritum meum.


Dmine Jesu Christe, sscipe spritum meum.
Sancta Mara, ora pro me.
Mara, mater grti, mater misericrdi, tu me ab hoste prtege, et hora mortis sscipe.
Sancte Joseph, ora pro me.
Sancte Joseph, cum beta Vrgine Sponsa tua, peri mihi divn misericrdi sinum.
Jesu, Mara, Joseph, vobis cor et nimam meam dono.
Jesu, Mara, Joseph, adstte mihi in extrmo agne.
Jesu, Mara, Joseph, in pace vobscum drmiam et requiscam.
2. Tunc ubi viget pia consuetudo, pulsetur campana parcialis ecclesi aliquibus ictibus, ad significandum
fidelibus instantem mortem exspirantis groti, ut pro eo Deum rogare possint.
3. Egressa anima de corpore, statim dicatur:

V. Subvente, Sancti Dei, occrrite, Angeli Dmini,* Suscipintes nimam ejus, * Offerntes eam
in conspctu Altssimi.
R. Suscpiat te Christus, qui vocvit te, et in sinum Abrah Angeli dedcant te.
V. Suscipintes nimam ejus, * Offerntes eam in conspctu Altssimi.
R. Rquiem trnam dona ei, Dmine, et lux perptua lceat ei. * Offerntes eam in conspctu
Altssimi.
Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Rquiem trnam dona ei, Dmine.
R. Et lux perptua lceat ei.
V. A porta nferi.
R. Erue, Dmine, nimam ejus.
V. Requiscat in pace.
R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ibi, Dmine, commendmus nimam fmuli tui N. (fmul tu N.),ut defnctus(-a)sculo tibi
vivat: et qu per fragilittem humn conversatinis peccta commsit, tu vem misericordssim
piettis abstrge. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Si defunctus fuerit Sacerdos, vel Episcopus, post nomen proprium addatur vox: Sacerdotis.
Laudate Dominum Liturgical Editions

109

Titulus VCaput 8
4. Interim detur campana signum transitus defuncti, pro loci consuetudine, ut audientes pro ejus anima
Deum precentur. Deinde corpus, de more honeste compositum, loco decenti cum lumine collocetur: ac
parva crux super pectus inter manus defuncti ponatur, aut ubi crux desit, manus in modum crucis
componantur, interdumque aspergatur aqua benedicta, et interim, donec efferatur, qui adsunt, sive
Sacerdotes, sive alii, orabunt pro defuncto.

Laudate Dominum Liturgical Editions

110

TITULUS VI
CAPUT 1
DE EXSEQUIIS

acras cremonias ac ritus, quibus ex antiquissima traditione et Summorum Pontificum


institutis sancta mater Ecclesia catholica in filiorum suorum exsequiis uti solet, tamquam vera
religionis mysteria christianieque piebatis signa, et fidelium mortuorum saluberrima suffragia,
Parochi summo studio servare debent, atque usu retinere
2. His itaque prstandis, qua par est modestia ac devotione ita se habebunt, ut ad defunctorum
salutem, simulque ad vivorum pietatem, quemadmodum vere sunt, non ad qustum ejusmodi ritus
sancti instituti esse videantur.
3. Nullum corpus sepeliatur, prsertim si mors repentina fuerit, nisi post congruum temporis
intervallum, quod satis sit ad omnem prorsus de vero obitu dubitationem tollendam.
4. Nisi gravis causa obstet, cadavera fidelium, antequam tumulentur, transferenda sunt e loco in
quo reperiuntur, in eccleslam, ubi funus, idest totus ordo exsequiarum qu in probatis liturgicis
libris descrlbuntur, persolvatur.
5. Ecclesia in quam cadaver pro funere transferri debet, ex jure ordinario est ecclesia propris
defuncti parci, nisi defunctus aliam funeris ecclesiam legitime elegerit, vel jure particulari aliter
statuatur.
Si defunctus plures habuerit parcias proprias, ecclesia funeris est ecclesia parci in cujus
territorio decessit.
6. In dubio de jure alius ecclesi, jus propri ecclesi parcilalis semper prvalere debet.
7. Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut Missa prsente corpore
defuncti, pro eo celebretur, antequam sepultur tradatur.
8. Missa exsequialis pro defunctis celebrari poterit, etiamsi Festum duplex vel dies Dominica
occurrerit; dummodo Missa conventualis vel parcialis, et Officia divina non impediantur,
magnaque diei celebritas non obstet, juxta rubricas Missalis.
9. Districte pronibetur ne quis, sepulturie vel exsequiarum seu anniversarii mortuorum causa,
quidquam exigat ultra id quod in dicesano taxarum indice statuitur.
10. Cum autem antiquissimi ritus ecclesiastici sit, cereos accensos in exsequiis et funeribus deferre,
caveant Parochi aliique Sacerdotes ne ejusmodi ritus omittatur, ac ne quid avare aut indigne in eo
committatur.
11. Pauperes vero, quibus mortuis nihil, aut tam parum superest, ut consuetis impensis humari non
possint, gratis omnino ac decenter funerentur et sepeliantur, cum exsequiis, secundum liturgicas
leges et dcesana statuta, prscriptis; ac debita lumina suis impensis, si opus sit, adhibeant
Sacerdotes, ad quos defuncti cura pertinet, vel aliqua pia confraternitas, si sit, juxta loci
consuetudinem.
12. Sacerdos, aut cujusvis ordlnis Clericus defunctus, vestibus suis communibus, usque ad talarem
vestem inclusive, tum desuper sacro vestitu sacerdotali, vel clericali, quem ordinis sui ratio
deposcit, quantum fieri potest, induatur; unusquisque autem cum tonsura et bireto.

Laudate Dominum Liturgical Editions

111

De iis quibus neganda est eccl. Sepultura


13. Sacerdos quidem super talarem vestem, amictu, alba, cingulo, manipulo, stola et casula seu
planeta coloris violacei sit indutus.
14. Diaconus vero induatur amictu, alba, cingulo, manipulo, stola super humerum sinistrum, qu
sub axilla dextera annectatur, et dalmatica violacei coloris.
15. Subdiaconus autem amictu, alba, cingulo, manipulo et tunicella coloris violacei.
16. Alii prterea inferioris ordinis Clerici superpelliceo supra vestem talarem ornari debent.
17. Laici cadaver, generis aut dignitatis cujusvis ille fuerit, Clerici ne deterant.
18. Corpora defunctorum in ecclesia ponenda sunt pedibus versus Altare majus; vel si funerentur in
oratoriis, aut capellis, ponantur cum pedibus versis ad illarum Altaria: quod etiam pro situ et loco
flat in sepulcro. Presbyteri vero habeant caput versus Altare.
19. Pallia, aut alia Altaris ornamenta. Ad ornatum feretri vel tumb ne adhibeantur.
20. Cadavera fidelium sepelienda sunt in cmeterlo rite benedicto. Parci autem suum quque
cmeterium habeant, nisi unum pluribus commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum.
21. Sepulcra Sacerdotum et Clericorum cujuscumque ordinis, ubi fieri potest, a sepulcris laicorum
separata sint, ac decentiore loco sita; prterea, ubi id commodum fuerit, alia pro Sacerdotibus, alia
pro inferioris ordinis Ecclesi ministris parentur.
22. In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de cadaveribus Episcoporum residentialium,
Abbatum vel Prlatorum nullius in propria ecclesia sepeliendis, vel Romani Pontificis, regalium
personarum aut S. R. E. Cardinalium.
23. Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; cadavera autem qu prope altare sepulta forte
sunt, distent ab eo saltem spatio unius metri; secus Missam in altari celebrare non licet, donec
cadaver removeatur.
24. Ceterum nemo christianus in communione fidelium defunctus, extra ecclesiam, aut
cmeterium rite benedictum sepeliri debet; sed si necessitas cogat ex aliquo eventu aliquando ad
tempus aliter fieri, curetur, ut, quatenus fieri possit, corpus in locum sacrum quamprimum
transferatur; et interim semper crux capiti illius apponi debet, ad significandum ilium in Christo
quievisse.
25. Nullum porro cadaver perpetu sepultur ecclesiastic ubi vis traditum exhumare licet, nisi de
licentia Ordinarii.

CAPUT 2
DE IIS QUIBUS NEGANDA EST
ECCLESIASTICA SEPULTURA
1. Ignorare non debet Parochus, qui ab ecclesiastica sepultura ipso jure sunt excludendi, ne
quemquam ad illam contra sacrorum Canonum decreta umquam admittat.
2. Ad sepulturam ecclesiasticam non sunt admittendi qui sine Baptismo decesserint.
Catechumeni, qui nulla sua culpa sine Baptismo moriantur, baptizatis accensendi sunt.
3. Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint pnitenti signa;

Laudate Dominum Liturgical Editions

112

Titulus VICaput 3
1 Notorii apostat a Christiana fide, aut sect hretic vel schismatic aut sect massonic
aliisve ejusdem generis societatibus notorie addicti;
2 Excommunicati vel interdicti post sententlam condemnatoriam vel declaratoriam;
3 Qui se ipsi occiderint deliberato consilio;
4 Mortui in duello aut ex vulnere inde relato;
5 Qui mandaverint suum corpus cremationi Tradi;
6 Alii peccatores publici et manifesti.
Occurrente prdictis in casibus aliquo dubio, consulatur, si tempus sinat, Ordinarius; permanente
dubio, cadaver sepultur ecclesiastic tradatur, ita tamen ut removeatur scandalum.
4. Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum qulibet Missa exsequialis, etiam
anniversaria, tum alia publica officia funebria.

Laudate Dominum Liturgical Editions

113

Titulus VICaput 3

CAPUT 3

EXSEQUIARIUM ORDO
1. Constituto tempore quo corpus ad ecclesiam deferendum est, convocetur Clerus,et alii qui
funeri interesse debent, et in parchialem vel in aliam ecclesiam, juxta loci consuetudinem, ordine
conveniant; ac datis, certis campan signis, eo modo et ritu quo in eo loco fieri solet, Parochus,
indutus superpelliceo et stola nigra, vel etiam pluviali ejusdem coloris, clerico prferente Crucem
et alio aquam benedictam, ad domum defuncti una cum aliis procedit. Distribuuntur cerei et
accenduntur intorticia.
Mox ordinatur processio, prcedentibus laicorum confraternitatibus, si adsint: tum sequitur
Clerus regularis et scularis per ordinem; binique procedunt, prlata Cruce, devote Psalmos, ut
infra, decantantes, Parocho prcedente feretrum cum luminibus; inde sequuntur alii funus
comitantes et pro defuncto Deum rite deprecantes sub silentio.
2. Parochus vero, antequam cadaver efferatur, illud aspergit aqua benedicta; mox dicit sine cantu:

Ant. Si iniquittes.
Psalm 129

e profndis clamvi ad te, Dmine: *


Dmine, exudi vocem meam:
Fiant aures tu intendntes, * in vocem
deprecatinis me.
Si iniquittes observveris, Dmine: * Dmine,
quis sustinbit?
Quia apud te propititio est: * et propter legem
tuam sustnui te, Dmine.

A custdia matutna usque ad noctem: * speret


Isral in Dmino.
Quia apud Dminum misericrdia: * et copisa
apud eum redmptio.
Et ipse rdimet
iniquittibus ejus.

Isral,

ex

mnibus

Gloria Patri, etc


Rquiem trnam * dona ei, Dmine.
Et lux perptua * lceat ei.

Sustnuit nima mea in verbo ejus: * spervit


nima mea in Dmino.
Si Exsequi fiant pro pluribus defunctis, in hoc versu, et in omnibus versiculis et Orationibus, pro singulari
ponatur numerus pluralis, praterquam in Oratione Non intres, ut infra, pag 118.
Deinde Parochus repetit Antiphonam totam:

Si iniquittes observveris, Dmine: Dmine, quis sustinbit?


Tum cadaver effertur, Parochusque de domo procedens statim gravi voce intonat Antiphonam:

Clero alternatim prosequente:


Laudate Dominum Liturgical Editions

114

Exsequiarum Ordo
Psalmus 50

iserre mei, Deus * secndum magnam


misericordiam tuam.
Et secndum multitdinem miseratinum
turum,* dele iniquittem meam.
Amplius lava me ad iniquitte mea: *
peccto meo munda me.

et a

Quniam iniquittem mea ego cognsco: * et


pecctum meum contra me est semper.

Cor mundum crea in me, Deus: *et spritum


rectum nnova in viscribus meis.
Ne projcias me a fcie tua: *et spritum
sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi lttiam salutris tui: *et spritu
princpali confrma me.
Docbo inquos vias tuas: * et mpii ad te
convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis
me: * et exsultbit lingua mea justtiam tuam.

Tibi soli peccvi, et malum coram te feci: *ut


justificris in sermnibus tuis,et vincas cum
judicris.
Ecce enim in iniquittibus concptus sum: *et in
pecctis concpit me mater mea.

Dmine, lbia mea apries: *et os meum


annuntibit laudem tuam.

Ecce enim verittem dilexsti:* incrta et


occlta sapinti tu manifeststi mihi.

Sacrifcium Deo spritus contribultus: * cor


contrtum,et humilitum, Deus, non despcies.

Asprges me hysspo, et mundbor: * lavbis


me, et super nivem dealbbor.

Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua


Sion: * ut dificntur muri Jersalem.

Audtui meo dabis gudium et lttiam: * et


exsultbunt ossa humilita.

Tunc
acceptbis
sacrifcium
justti,oblatines, et holocusta: *tunc
impnent super altre tuum vtulos.

Avrte fciem tuam a pecctis meis: * et omnes


iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: *et spritum
rectum nnova in viscribus meis.

Quniam si volusses sacrifcium, dedssem


tique: * holocustis non delectberis.

Gloria Patri,
Rquiem trnam * dona ei, Dmine.
Et lux perptua * lceat ei.

Avrte fciem tuam a pecctis meis: * et omnes


iniquittes meas dele.
Ac si longitudo itineris postulaverit, dicantur Psalmi Graduales, Ad Dminum cum tribulrer,
pag.126 vel alii Psalmii ex Officio Defunctorum, et fine cujuslibet Psalmi dicitur: Rquiem
trnam dona ei, Dmine, etc.; qui Psalmi devote, distincte gravique voce recitari debent usque ad
ecclesiam.
3. Ad ingressum ecclesi repetitur Antiphona:

Deinde ecclesiam ingressi, cantantant Responsorium, Cantore incipiente et Clero alternatim respondente,
videlicet:
Laudate Dominum Liturgical Editions

115

Titulus VI Caput 3

Laudate Dominum Liturgical Editions

116

Exsequiarium Ordo
4. Deposito feretro in medio ecclesi, ita ut defuncti pedes, nisi fuerit Sacerdos, sint versus Altare majus, si
vero fuerit Sacerdos, caput sit versus ipsum Altare, et cereis accensis circa corpus, statim, nisi quid
impediat, dicatur Officium Defunctorum, cum Invitatorio, tribus Nocturnis et Laudibus, ut infra ponitur et
duplicentur Antiphonae.
Si vero delato ad ecclesiam cadavere, statim persolvi no debeant Officium et Missa serius vel die sequenti
habeantur, tunc, cantato Responsorio Subvenite, dicatur: Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison
Pater noster, etc., cum sequentibus Versiculis et Oratione, ut infra, num.5,adhibita conclusione brevi Per
Christum Dminum nostrum.

V. Amen. Deinde: V. Rquiem trnam dona ei, Dmine.


R. Et lux perptua lceat ei.
V.Requiscat in pace.
R. Amen.
5. Ad finem Officii Defunctorum, post repetitam Antiphonam Cantici Benedctus, Ego sum resurrctio, etc.
(vel post Nocturnum vel Nocturnos, si Laudes omittantur), dicitur flexis genibus (cantando ut infra
pag.120):

Pater noster secreto usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. A porta nferi.
R. Erue, Dmine, nimam ejus.
V. Requiscat in pace.
R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

bslve, qusumus, Dmine, nimam fmuli tui N. (fmul tu N.) ab mni vnculo
delictrum; ut in resurrectinis glria inter Sanctos et elctos tuos resuscittus(-a) respret. Per
Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus
Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Si defunctus fuerit Sacerdos, post nomen proprium addatur vox Sacerdotis .
Post Orationem, si hc non dicitur immediate ante Exsequias vel Missam vel Absolutionem, adduntur VV.
Rquiem trnam et Requiscant, ut infra, pag.133 .
Omnes Orationes in Exsequiis et in Officio Defunctorum cantantur in tono feriali, id est recto tono, vel in
altero tono feriali ad libitum.
Conclusio longa Orationum adhibetur tantummodo in Missa et Officio, extra vero semper brevis.
6. Dum in Officio dicuntur Laudes, Sacerdos cum Ministris paratur ad celebrandam Missam solemnem pro
defuncto, si tempus congruens sit, ut in die depositionis in Missali.

Laudate Dominum Liturgical Editions

117

Titulus VICaput 3
Absolutio supra Defunctum
7. Finita Missa, Celebrans, depositis casula seu planeta et manipulo in plano ad cornu Epistol,
accipit pluviale nigri coloris, Diacono et Subdiacono paratis remanentibus, depositis tamen
manipulis. Tum Subdiaconus accipit Crucem et, prcedentibus duobus acolythis, uno cum
thuribulo et navicula incensi,alio cum vase aqu benedict et aspersorio, accedit ad feretrum et se
sistit ad caput defuncti cum Cruce, medius inter duos acolythus seu ceroferarios cum candelabris et
candelis accensis, post eam omnes alii declero veniunt ordinatim in gradu suo cum candelis
accensis et stant in circuitu feteri: ultimo loco sequitur Celebrans cum Diacono a sinistris, et, facta
prius reverentia Altari, sistit se contra Crucem ad pedes defuncti, retro astantibus ei a sinistris
duobus acolythis, uno cum thuribulo et navicula incensi, altero cum vase aqu benedict et
aspersorio. Tunc, diacono tenente librum junctis manibus absolute dicit sequentem Orationem
(nulla numeri aut generis facta mutatione) etiamsi pro pluribus aut pro femina dicatur:

on intres in judcium cum servo tuo, Dmine, quia nullus apud te justificbitur homo, nisi per
te mnium peccatrum et tributor remssio. Non ergo eum, qusumus, tua judicilis sentntia
premat, quem tibi vera supplictio fdei christin commndat: sed, grtia tua illi succurrnte,
meretur evdere judcium ultinis,qui,dum vveret, insigntus est signculo Sanct Trinittis: Qui
vivis et regnas in scula sculorum. R. Amen.
8. Deinde, Cantore incipiente, Clerus circumstans cantat sequens Responsorium:

Laudate Dominum Liturgical Editions

118

Exsequiarum Ordo

Repetitur Lbera me, Dmine, usque ad V. Tremens.


9. Dum repetitur prdictum Responsorium, Sacerdos, Diacono ministrante, accipit incensum de navicula et
ponit in thuribulum, benedicens illud more solito. Finito Responsorio, Cantor cum primo Choro dicit:

Laudate Dominum Liturgical Editions

119

Titulus VICaput 3
Deinde omnes simul dicunt:

10. Mox Sacerdos dicit alta voce:

Et secreto continuatur ab omnibus. Ipse interim accipit de manu diaconi aspersorium aqu benedict,
eodemque diacono comitante a dexteris et anteriorem fimbriam pluvialis sublevante, circumiens feretrum,
aspergit corpus defuncti aqua benedicta, ter a parte sinistra cadaveris et ter a dextera.Cum transit ante
Altare et ante Crucem, qua; est ex adverso, profunde se inclinat, diacono genuflectante; si transit ante
Sacramentum, genuflectit. Deinde, reversus ad locum suum, diacono ministrante, accipit thuribulum, et
eodem modo quo asperserat, circuit feretrum, et corpus incensat; postea, reddito thuribulo, stans in loco
suo, diacono librum apertum ante ipsum tenente, junctis manibus dicit:

V. Dominus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

120

Exsequiarum Ordo
Ormus.

Oratio

eus,cui prprium est miserri semper et prcere: te spplices exormus pro nima fmuli tui
N.(fmul tu N.),quam hodie de hoc sculo migrre jusssti, ut non tradas eam in manus,
inimci, neque obliviscris in finem, sed jbeas eam a sanctis Angelis sscipi, et ad ptriam
paradsi perdci; ut, quia in te spervit et crdidit,non pnas infrni sustneat, sed gudia trna
possdeat. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
11. Finita Oratione, corpus defertur ad sepulcrum, si tunc deferendum sit; dum autem portetur, vel in
eodem loco si tunc non portetur, Clerici cantant Antiphonam:

12. Cum autem pervenerit ad sepulcrum, si non sit benedictum, Sacerdos illud benedicti, dicens hanc
Orationem:

Ormus.

Oratio

eus,cujus miseratine nim fidlium requiscunt, hunc tmulum bene + dcere dignre,
eque Angelum tuum sanctum dputa custdem: et quorum quarmque crpora hic sepelintur,
nimas erum ab mnibus abslve vnculis delictrum, ut in te semper cum Sanctis tuis sine
fine ltntur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
13. Dicta Oratione, Sacerdos aqua benedicta aspergat, deinde incenset corpus defuncti,et tumulum.
Quod si sepulcrum jam sit benedictum, omittitur tum benedictio sepulcri, tum aspersio et incensatio
Laudate Dominum Liturgical Editions

121

Exsequiarum Ordo
corporis ac tumuli.
14. Deinde, etiamsi corpus tunc ad sepulturam delatum non fuerit, Sacerdos prosequatur Officium, ut infra,

quod numquam ommittitur; et intonat Antiphonam:

Canticum Zachari
(Luc I)

enedctus + Dminus Deus Israel, * quia


visitvit, et fecit redemptinem plebis su.
Et erxit cornu saltis nobis; * in domo David
peri sui.
Sicut loctus est per os sanctrum, * qui a
sculo sunt, prophetrum ejus,
Saltem ex inimcis nostris, * et de manu
mnium qui odrunt nos.

In sanctitte, et justtia coram ipso; * mnibus


dibus nostris.
Et tu, puer, Prophta Altssimi vocberis; *
prbis enim ante fciem Dmini, parre vias
ejus.
Ad dandam scintiam saltis plebi ejus; * in
remissinem peccatrum erum.
Per vscera misericrdi Dei nostri; * in
quibus visitvit nos riens ex alto.

Ad facindam misericrdiam cum ptribus


nostris; * et memorri testamnti sui sancti.

Illuminre his, qui in tenbris et in umbra


mortis sedent;* ad dirigndos pedes nostros in
viam pacis.

Jusjurndum quod jurvit ad Abraham patrem


nostrum; * datrum se nobis,

Rquiem trnam * dona ei, Dmine.


Et lux perptua* lceat ei.

Ut sine timre de manu inimicrum nostrrum


liberti; *servimus illi,
Et repetita Antiphona:

Laudate Dominum Liturgical Editions

122

Titulus VICaput 3

Interim corpus, quin circumeat, aspergit.


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. A porta nferi.
R. Erue, Dmine, nimam ejus.
V. Requiscat in pace.
R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ac, qusumus, Dmine, hanc cum servo tuo defncto (anclla tua defncta) misericrdiam, ut
factrum surum in pnis non recpiat vicem, qui (qu) tuam in votis tnuit volunttem: ut,sicut
hic eum (eam) vera fides junxit fidlium turmis; ita illic eum(eam) tua misertio sciet
anglicis choris. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Deinde Celebrans, faciens crucem manu dextera super feretrum, dicit:

V. Rquiem trnam dona ei, Dmine.


R. Et lux perptua lceat ei.
V. Requiscat in pace.
R. Amen.
V. Anima ejus,et nim mnium fidlium defunctrum, per misericrdiam Dei requiscant in
pace.
R. Amen.
15. Deinde, cum a sepulchro in ecclesiam vel ab ecclesia in sacristam, prcedente cruce, revertuntur,
celebrans inchoat sine cantu Antiphonam Si iniquittes. et cum clero recitat psalmum De profndis, etc., ut
supra, pag. 114.

In fine Psalmi additur in numero plurali:


V. Rquiem trnam dona ei, Dmine.
R. Et lux perptua lceat eis.
Laudate Dominum Liturgical Editions

123

Exsequiarum Ordo
Et ab omnibus repetitur tota Antiphona:

Si iniquittes observveris, Dmine: Dmine, quis sustinbit?


Deinde in sacristia Sacerdos, antequam paramentis exuatur, dicit sequentes Preces:

Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison.


V. Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. A porta nferi.
R. Erue, Dmine, animas erum.
V. Requiscant in pace.
R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

idlium, Deus, mnium cnditor et redmptor, animbus famulrum famularmque turum


remissinem cunctrum trbue peccatrum: ut indulgntiam, quam semper optavrunt, piis
supplicatinibus consequntur: Qui vivis et regnas in scula sculrum.
R. Amen.
V. Rquiem trnam * dona eis, Dmine.
R. Et lux perptua * lceat eis.
V. Requiescant in pace. R. Amen.
16. Si vero, ob rationabilem causam, ex gr. ob temporis angustiam vel alioram funeram instantem
necessitatem prdictum Officium defunctorum cum tribus Nocturnis et Laudibus dici non possit; deposito
in ecclesia feretro cum corpore, dicatur saltem primum Nocturnam cum Laudibus, vel etiam sine Laudibus,
incipiendo ab Invitatorio Regem, cui omnia vivunt. Et postea omnia alia dicantur, quae supra prscripta
sunt dicenda post Officium Defunctorum et Missam.
17. Quod si ob rationabilem causam ne unam quidem Nocturnem sine Laudibus dici possit, ali prdict
prces et suffragia numquam ommittuntur.
18. Missa vero, si hora sit congruens, ritu pro defunctis, ut in die obitus, pr sente corpore, ne ommittantur,
nisi obstet magna diei solemnitas, aut aliqua necessitas aliter suadeat: et post Missam fiat ut supra.
19. Ritus superius descriptus servandus est pro defunctis adultis, tam Clericis quam laicis, etiam a Diacono
exsequias peragente de Ordinarii loci vel Paroci licentia, gravi de causa concedenda, qu in casu
necessitatis legitime prsumitur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

124

Titulus VICaput 4

CAPUT 4

OFFICIUM DEFUNCTORUM
Dicitur in Choro in die dispositionis et aliis diebus pro temporis opportunitate et ecclesiarum consuetudine.
In die vero dispositionis, in die post acceptum mortis nuntium, et tertio, septimo, trigesimo et anniversario,
etiam late sumpto, et quoties solemniter celebratur Officium duplicantur Antiphon ; et in fine omnium
Psalmorum semper dicitur: Rquiem trnam * dona eis, Dmine. Et lux perptua *luceat eis: etiam si pro
uno tantum fiat Officium. (Psalmi incipiuntur ut infra notatur, etiam quando non duplicantur Antiphon).

AD VESPERAS
Quoties Vesper vel delationem cadaveris ad ecclesiam ac Responsorium Subvente, vel Officium diei
currentis immediate non sequantur, dicitur secreto Pater noster et Ave, Maria; secus absolute incipitur a
sequenti Antiphona:

Psalmus 114

ilxi quniam exudiet Dminus * vocem


oratinis me.
Quia inclinvit aurem suam mihi: * et in dibus
meis invocbo.
Circumdedrunt me dolres mortis: * et percula
infrni invenrunt me.
Tribulatinem et dolrem inveni: * et nomen
Dmini invocvi.
O Dmine, lbera nimam meam: misricors
Dminus, et justus, * et Deus noster misertur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

125

Custdiens prvulos Dminus: * humilitus


sum, et libervit me.
Convrtere, nima mea, in rquiem tuam: *
quia Dminus benefcit tibi.
Quia erpuit nimam meam de morte: culos
meos a lcrimis, pedes meos a lapsu.
Placbo Dmino in regine vivrum.
In fine omnium Psalmorum dicitur:
Rquiem trnam * dona eis, Dmine.
Et lux perptua * lceat eis.

Officium Defuntorum: Ad Vesperas


Antiphona

2 Antiphona

Psalmus 119

d Dminum cum tribulrer clamvi: * et


exaudvit me.
Dmine, lbera nimam meam a lbiis inquis, *
et a lingua dolsa.
Quid detur tibi, aut quid appontur tibi * ad
linguam dolsam?
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

126

Saggt potntis act * cum carbnibus


desolatriis.
Heu mihi, quia incoltus meus prolongtus est:
habitvi cum habitntibus Cedar:* multum
incola fuit nima mea.
Cum his, qui odrunt pacem, eram pacficus: *
cum loqubar illis, impugnbant me gratis.
Rquiem trnam.

Titulus VICaput 4
3 Antiphona

Psalmus 120

evvi culos meos in montes, * unde vniet


auxlium mihi.
Auxlium meum a Dmino, * qui fecit clum et
terram.
Non det in commotinem pedem tuum:* neque
dormtet custdit te.
Ecce non dormitbit neque drmiet, * qui
custdit Isral.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

127

Dminus custdit te, Dminus protctio tua, *


super manum dxteram tuam.
Per diem sol non uret te: * neque luna per
noctem.
Dminus custdit te ab omni malo: * custdiat
nimam tuam Dminus.
Dminus custdiat intritum tuum, et xitum
tuum: * ex hoc nunc, et usque in sculum.
Rquiem trnam.

Officium Defunctorum: Ad Vesperas


4 Antiphona

Psalmus 129

e profndis clamvi ad te, Dmine: *


Dmine, exudi vocem meam:
Fiant aures tu intendntes, * in vocem deprecatinis me.
Si iniquittes observveris, Dmine: * Dmine,
quis sustinbit?
Quia apud te propititio est: *et propter legem
tuam sustnui te, Dmine.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

128

Sustnuit nima mea in verbo ejus: * spervit


nima mea in Dmino.
A custdia matutna usque ad noctem: *speret
Isral in Dmino.
Quia apud Dminum misericrdia: * et copisa
apud eum redmptio.
Et ipse rdimet
iniquittibus ejus.
Rquiem trnam

Isral,

ex

mnibus

Titulus VICaput 4
5 Antiphona

Psalmus 137

onfitbor tibi, Dmine, in toto corde meo: *


quniam audsti verba oris mei.
In conspctu Angelrum psallam tibi:* adorbo
ad templum sanctum tuum, et confitbor nmini
tuo.
Super misericrdia tua, et veritte tua: *
quniam magnificsti super omne, nomen
sanctum tuum.
In quacmque die invocvero te, exudi me: *
multiplicbis in nima mea virttem.
Confitentur tibi, Dmine, omnes reges terr: *
quia audirunt mnia verba oris tui:
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

129

Et cantent in viis Dmine: * quniam magna


est glria Dmini.
Quniam exclsus Dminus, et humlia
rspicit:* et alta a longe cognscit.
Si ambulvero in mdio tribulatinis,
vivificbis me: et super iram inimicrum
merum extendsti manum tuam, * et salvum
me fecit dxtera tua.
Dminus retrbuet pro me : Dmine,
misericrdia tua in sculum: * pera manuum
turum ne despcias.
Rquiem trnam.

Officium Defunctorum: Ad Vesperas


Ad Magnificat, Antiphona

Canticum Magnificat
Luc. 1, 46-55

Depsuit potntes de sede: * et exaltvit


hmiles.

agnificat * nima mea Dminum.

Et exsultvit spritus meus: * in Deo, salutri


meo.
Quia respxit humilittem ancll su: * ecce
enim ex hoc betam me dicent omnes
generatines.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: *
sanctum nomen ejus.

et

Esurintes implvit bonis: * et dvites dimsit


innes.
Suscpit Isral perum suum: * recordtus
misericrdi su.
Sicut loctus est ad patres nostros: * Abraham,
et smini ejus in scula.
Glria Patri, et Flio, * et Spirtui Sancto.

Et misericrdia ejus, a prognie in prognies: *


timntibus eum.

Sicut erat in princpio, et nunc, et semper, * et


in scula sculrum.

Fecit potntiam in brchio suo: * disprsit


suprbos mente cordis sui.

Rquiem trnam.

Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

130

Titulus VICaput 4
Preces infrascript dicuntur flexis genibus, similiter et ad Laudes.

Pater noster secreto usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Sequens Psalmus Lauda nima mea non dicitur in die obitus seu dispositionis defuncti, neque aliis diebus
quibus Officium recitatur ritu duplici.

Psalmus 145

Nolte confdere in princpibus: * in filiis


hminum, in quibus non est salus.

Dminus solvit
illminat ccos.

Exbit spritus ejus, reverttur in terram suum: *


in illa die perbunt omnes cogitatines erum.

Dminus rigit elsos, * Dminus dligit justos.

Betus, cujus Deus Jacob adjtor ejus spes


ejus in Dmino Deo ipsus: * qui fecit clum et
terram, mare, et mnia, qu in eis sunt.
Qui custdit verittem in sculum, facit
judcium injriam patintibus: * dat escam
esurntibus.

compedtos:

Dminus

Dminus custdit dvenas, pupllam et


vduam suscpiet: * et vias peccatrum
disprdet.
Regnbit Dminus in scula, Deus tuus, Sion,
* in generatinem et generatinem.
Rquiem trnam * dona eis, Dmine.
Et lux perptua* lceat eis.

Deinde:
V A porta infri.
R Erue, Dmine, nimam ejus (nimas erum).
V. Rquiescat (-ant) in pace.
R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.
Dicitur Oratio conveniens ex iis, qu sequuntur; deinde V. Rquiem trnam cum reliquis, ut infra, pag.
133.

Laudate Dominum Liturgical Editions

131

Officium Defunctorum: Ad Vesperas


In die dispositionis defuncti

Oratio

bslve, qusumus, Dmine, nimam fmuli tui N. (fmul tu N.), ut defnctus (-a) sculo
tibi vivat: et qu per fragilittem carnis humna conversatine commsit * tu vnia
misericordssime piettis abstrge. Per Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum: qui
tecum vivit et regnat in unitte Spiritus Sancti Deus, * per mnia scula sculrum. R. Amen.
Vel alia Oratio

eus, cui prprium est miserri semper et prcere, te spplices exormus pro nima fmuli tui
N. (fmul tu N.), quam hdie de hoc sculo migrre jusssti: ut non tradas eam in manus
inimci, neque obliviscris in finem, sed jbeas eam a Sanctis Angelis sscipi, et ad ptriam
paradsi perdci: * ut, quia in te spervit et crdidit, non pnas infrni sustneat, sed gudia trna
possdeat. Per Dminum nostrum.
In die tertio, septimo et trigesimo depositionis defuncti.

Oratio.

usumus, Dmine, ut nim fmuli tui N. ( fmul tu N.), cujus depositinis diem trtium
(vel sptimum, vel trigsimum) commemormus, Sanctrum atque electrum turum largri
dignris consrtium; * et rorem misericrdi tu pernnem infndas. Per Dminum.
In Anniversario

Oratio

eus, indulgentirum Dmine: da nim fmuli tui N. (fmul tu N. vel animbus


famulrum famularmque turum), cujus (quorum) anniversrium depositinis diem
commemormus, * refrigrii sedem, quitis beatitdinem, et lminis clarittem. Per Dminum.
Pro defuncto Summo Pontfice

Oratio

eus, qui inter summos sacerdtes fmulum tuum N. ineffbili tua depositine connumerri
volusti: prsta, qusumus; ut, qui unigniti Flii tui vices in terris gerbat, * sanctrum turum
pontficum consrtio perptuo aggregtur. Per emdem Dminum.
Pro defuncto Episcopo

Oratio

eus, qui inter apostlicos sacerdtes fmulum tuum N. (fmulos tuos N. et N.) pontificli
fecsti dignitte vigre: prsta, qusumus; * ut erum quoque perpetuo aggreg (n) tur consrtio.
Per Dminum.
Pro Episcopo Cardinali, qui episcopali dignitate auctus fuerit: fmulum tuum N. Epscopum
Cardinlem pontificli fecsti dignitte.
Pro Presbytero Cardinali, qui espicopali dignitate auctus fuerit: fmulum tuum N. Presbterum
Cardinlem pontificli fecsti dignitte.
Pro Presbytero Cardinali, qui espicopali dignitate auctus non fuerit: fmulum tuum N. Presbterum
Cardinlem sacerdotli fecsti dignitte.
Pro Diacono Cardinali, qui fuerit Sacerdos: fmulum tuum N. Diconem Cardinlem sacerdotli
fecsti dignitte.
Laudate Dominum Liturgical Editions

132

Titulus VICaput 4
Pro Diacono autem Cardinali, qui in ordine Presbyteratus non fuerit constitutus, dicatur Oratio
Inclna, Dmine, qu habetur paulo infra, hoc modo: ut nimam fmuli tui N. Diconi Cardinlis,
quam de hoc sculo, etc.
Pro defuncto Sacerdote

Oratio

eus, qui inter apostlicos sacerdtes fmulum tuum N. (fmulos tuos N. et N.) sacerdotli
fecsti dignitte vigre: prsta, qusumus; * ut erum quoque perptuo aggreg(n)tur consrtio.
Per Dminum.
Item alia Oratio

rsta, qusumus, Dmine: ut nima fmuli tui N. Sacerdtis, quem, in hoc sculo
commorntem sacris munribus decorsti, * in clsti sede glorisa semper exsltet. Per
Dminum.
Pro uno Defuncto

Oratio

nclna, Dmine, aurem tuam ad preces nostras, quibus misericrdiam tuam spplices
deprecmur: ut nimam fmuli tui N., quem de hoc sculo migrre jusssti, in pacis ac lucis
regine consttuas, * et Sanctrum turum jbeas esse consrtem. Per Dminum.
Per una Defuncta

Oratio

usumus, Dmine, pro tua piette miserre nim fmul tu N.: et a contgiis mortalittis
extam, * in trn salvatinis partem resttue. Per Dminum.
Pro defunctis fratribus, propinquis et benefactoribus

Oratio

eus, veni largtor et humn saltis amtor: qusumus clemntiam tuam; ut nostr
congregatinis fratres, propnquos et benefactres, qui ex hoc sculo transirunt, * beta Mara
semper Vrgine intercednte cum mnibus Sanctis tuis, ad perptu beatitdinis consrtium
pervenre concdas. Per Dminum.
Pro patre et matre

Oratio

eus, qui nos patrem et matrem honorre prcepsti: miserre clemnter animbus patris et
matris me, eormque peccta dimtte; * meque eos in trn clarittis gudio fac vidre. Per
Dminum.
Si Officium fit pro pluribus patribus et matribus, dicatur animbus parntum nostrrum, et ubi dicatur
meque, dicatur nosque.
Si pro patre tantum, dicatur nim patris mei, vel nostri.
Si pro matre tantum, dicatur nim matris me, vel nostr.

Oratio

In Officio pro defunctis in genere

eus, qui inter apostlicos sacerdtes fmulos tuos pontificli seu sacerdotli fecsti dignitte
vigre: prsta, qusumus; * ut erum quoque perptuo aggregntur consrtio.
Laudate Dominum Liturgical Editions

133

Officium Defunctorum: Ad Vesperas

eus vni largtor et humn saltis amtor: qusumus clemntiam tuam; ut nostr
congregatinis fratres, propnquos et benefactres, qui ex hoc sculo transirunt, * beta Mara, *
semper Vrgine intercednte cum mnibus Sanctis tuis, ad perptu beatitdinis consrtium
pervenre concdas.

idlium, Deus, mnium cnditor et redmptor, animbus famulrum famulamque turum


remissinem cunctrum trbue peccatrum: ut indulgntiam, quam semper optavrunt, * piis
supplicatinibus consequntur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitte Spritus Sancti Deus,
per mnia scula sculrum. R Amen.
Post Orationem dicitur (semper plurali numero):
V. Rquiem trnam dona eis, Dmine.
R. Et lux perptua lceat eis.

Laudate Dominum Liturgical Editions

134

Officium Defunctorum: Ad Matutinum

AD MATUTINAM
Quoties Matutinum vel delationem cadaveris ad ecclesiam ac Responsorium Subvente, vel
Matutinum et Laudes diei currentis immediate non sequatur, dicitur secreto Pater noster, Ave,
Maria et Credo; secus absolute incipitur ab Invitatorio, vel ab Antiphona Nocturni.
Sequens Invitatorium dicitur semper in Officio Defunctorum, quando persolvitur cum tribus
Nocturnis, etiam sub ritu semiduplici, aut cum unico quidem Nocturno, sed sub ritu duplici. In
reliquis vero casibus omittitur.
Nocturni enim inferius positi, prterquam in die Commemorationis Omnium Fidelium
Defunctorum, omnes dici possunt vel etiam unus tantum, ita tamen, ut extra diem depositionis, in
qua semper dicitur primus Nocturnus, Dominica Feria II et V dicatur primus, Feria III et VI
secundus, et Feria IV et Sabbato tertius Nocturnus.
Invitatorium

Chorus repetit: Regem, cui mnia vivunt* vente adormus.


Psalmus 94

Laudate Dominum Liturgical Editions

135

Titulus VICaput 4

Laudate Dominum Liturgical Editions

136

Officium Defunctorum: Ad Vesperas

Laudate Dominum Liturgical Editions

137

Titulus VICaput 4

Laudate Dominum Liturgical Editions

138

Officium Defunctorum: Ad Matutinum


IN I NOCTURNO
Pro Dominica, Feria II et V
1 Antiphona

Psalmus 5

erba mea uribus percpe, Dmine, *


intllige clamrem meam.
Intnde voci oratinis me, * Rex meus et Deus
meus.
Quniam ad te orbo: * Dmine, mane exudies
vocem meam.
Mane astbo tibi et vidbo: * quniam non Deus
volens iniquittem tu es.
Neque habitbit juxta te malgnus: * neque
permanbunt injsti ante culis tuos.
Odsti omnes, qui operntur iniquittem:*
perdes omnes, qui loquntur mendcium.
Virum snguinem et dolsum bominbitur
Dminus: * ego autem in multitdine
misericrdi tu.
Intribo in domum tuam: * adorbo ad templum
sanctum tuum in timre tuo.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

139

Dmine, deduc me in justtia tua: * propter


inimcos meos drige in conspctu tuo viam
meam.
Quniam non est in ore erum vritas: * cor
erum vanum est.
Seplchrum patens est guttur erum, linguis
suis dolse agbant, * jdica illos, Deus.
Dcidant a cogitatinibus suis, secndum
multitdinem impiettum erum explle eos, *
quniam irritavrunt te, Dmine.
Et ltntur omnes, qui sperant in te, * in
trnum exsultbunt: et habitbis in eis.
Et gloriabntur in te omnes, qui dligunt
nomen tuum, * quniam tu benedces justo.
Dmine, ut scuto bon volunttis tu *
coronsti nos.
Rquiem trnam.

Titulus VICaput 4
2 Antiphona

Psalmus 6

mine, ne in furre tuo rguas me, * neque in

ira tua corrpias me.


Miserre mei Dmine quniam infrmus sum: *
sana me Dmine quniam conturbta sunt ossa mea.
Et nima mea turbta est valde: * sed tu, Dmine,
squequo?
Convrtere Dmine ripe nimam meam:
*
salvum me fac propter misericdiam tuam.
Quniam non est in morte qui memor sit tui: * in
infrno autem quis confitbitur tibi.
Laborvi in gmitu meo lavbo per sngulas noctes

Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

140

lectum meum: * in lcrimis meis stratum meum


rigbo.
Turbtus est a furre culus meus: * invetervi
inter omnes inimcos meos.
Discdite a me omnes qui opermini iniquittem: *
quniam exaudvit Dminus vocem fletus mei.
Exaudvit Dminus deprecatinem meam, *
Dminus oratinem meam suscpit.
Erubscant et conturbntur vehemnter omnes
inimci mei: * convertntur et erubscant valde
velciter
Rquiem trnam.

Officium Defunctorum: Ad Matutinum


Antiphona

3 Antiphona

Psalmus 7

mine, Deus meus, in te spervi: * salvum


me fac ex mnibus persequntibus me, et lbera
me.
Nequndo rpiat ut leo nimam meam, * dum
non est qui rdimat, neque qui salvum fciat:
Dmine, Deus meus, si feci istud, * si est
inquitas in mnibus meis:
Si rdidi retribuntibus mihi mala, * dcidam
mrito ab inimcis meis innis.
Persequtur inimcus nimam meam, et
comprehndat, et conclcet in terra vitam
meam, * et glriam meam in plverem dedcat.

Laudate Dominum Liturgical Editions

141

Exsrge, Dmine, in ira tua:* et exaltre in


fnibus inimicrum merum.
Et exsrge, Dmine, Deus meus, in prcpto
quod mandsti: * et synagga populrum
circmdabit te.
Et propter hanc in altum regrdere: * Dminus
jdicat ppulos.
Jdica me, Dmine, secndum justtiam meam,
* et secndum innocntiam meam super me.
Consumtur nequtia peccatrum, et driges
justum, * scrutans corda et renes, Deus.
Justum adjutrium meum a Dmino, * qui
salvos facit rectos corde.

Titulus VICaput 4
Deus judex justus, fortis, et ptiens,: * numquid
irscitur per sngulos dies?
Nisi convrsi furitis, gldium suum vibrbit: *
arcum suum tetndit, et parvit illum.
Et in eo parvit vasa mortis: * saggtas suas
ardntibus effcit
Ecce partriit injusttiam: * concpit dolrem, et
pperit iniquittem.

Lacum apruit, et effdit eum: * et ncidit in


fveam quam fecit.
Converttur dolor ejus in caput ejus: * et in
vrticem ipsus inquitas ejus descndet.
Confitbor Dmino secndum justtiam ejus: *
et psallam nmini Dmini altssimi.
Rquiem trnam.

Antiphona

Pater noster totum secreto.


Lectiones leguntur sine Absolutione, Benedictionibus et Titulo.
Lectio i

Job 7, 16-21

arce mihi, Dmine: nihil enim sunt dies mei. Quid est homo, quia magnficas eum? aut quid
appnis erga eum cor tuum? Vsitas eum dilculo, et sbito probas illum. Usquequo non parcis
mihi, ne dimttis me, ut gltiam salvam meam? Peccvi, quid fciam tibi, o custos hminum?
Quare posusti me contrrium tibi, et factus sum mihimetpsi gravis? Cur non tollis pecctum
meam, et quare non aufers iniquittem meam? Ecce nunc in plvere drmiam: et si mane me
quseris non subsstam.
Lectiones terminantur sine Tu autem, vel alia conclusione.

Laudate Dominum Liturgical Editions

142

Officium Defunctorum: Ad Matutinum

Laudate Dominum Liturgical Editions

143

Titulus VICaput 4
Lectio ii

Job 10, 1-7

det nimam meam vit me, dimttam advrsum me elquium meum, loquar in amaritdine
nim me. Dicam Deo: Noli me condemnre: ndica mihi cur me ita jdices. Numquid bonum
tibi vidtur, si calumniris me et pprimas me, opus mnuum turum, et conslium impirum
djuves? Numquid culi crnei tibi sunt: aut sicut videt homo, et tu vidbis? Numquid sicut dies
hminis dies tui et anni tui sicut humna sunt tmpora, ut quras iniquittem meam, et pecctum
meam scrutris? Et scias quia nihil mpium fcerim, cum sit nemo qui de manu tua possit erere.

Laudate Dominum Liturgical Editions

144

Officium Defunctorum: Ad Matutinum


Lectio iii

Job 10, 8-12

anus tu fecrunt me, et plasmavrunt me totum in circitu: et sic repnte prcpitas me?
Memnto, quso, quod sicut lutum fceris me, et in plverem redces me. Nonne sicut lac mulssti
me, et sicut cseum me coagulsti? Pelle et crnibus vetsti me: ssibus et nervis compegsti me.
Vitam et misericrdiam tribusti mihi, et visittio tua custodvit spritum meum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

145

Titulus VICaput 4

Postea ad Laudes, ut infra, pag 163, quando dicitur unum tantum Nocturnam.
Si vero Laudes omnino omittantur, post III Rseponsorium dicuntur Pater noster et Preces, ut infra ad
Laudes, pag. 169.

IN II NOCTURNO
Pro Feria III et VI

Psalmus 22

minus regit me, et nihil mihi derit: * in


loco psqu ibi me collocvit.
Super aquam refectinis educvit me: * nimam
meam convrtit.
Dedxit me super smitas justti, * propter
nomen suum.
Nam, et si ambulvero in medio umbr mortis,
non timbo mala: quniam tu mecum es.

Laudate Dominum Liturgical Editions

146

Virga tua, et bculus tuus: * ipsa me consolta


sunt.
Parsti in conspctu meo mensam, * advrsus
eos, qui trbulant me.
Impingusti in leo caput meum: * et calix
meos inbrians quam prclrus est!
Et misericrdia tua subsequtur me* mnibus
dibus vit me:
Et ut inhbitem in domo Dmini, * in
longitdinem dirum
Rquiem trnam.

Officium Defunctorum: Ad Matutinum


Antiphona

2 Antiphona

Psalmus 24

d te, Dmine, levvi nimam meam: *


Deus meus, in te confdo, non erubscam.
Neque irrdeant me inimci mei: * tenim
univrsi, qui sstinent te, non confundntur.
Confundntur omnes; inqua agntes *super
vcue.
Vias tuas, Dmine, demnstra mihi: * et;
smitas tuas doce me.
Drige me in veritte tua et doce me: * quia tu
es, Deus salvtor meus, et te sustnui tota die.
Reminscere miseratinum turum, Dmine, *
et misericordirum turum qu a sculo sunt.

Laudate Dominum Liturgical Editions

147

Delcta juventtis meae, * et ignorntias meas


ne memneris.
Secndum misericrdiam tuam memnto mei
tu: * propter bonittem tuam, Dmine.
Dulcis et rectus Dminus: * propter hoc legem
dabit delinquntibus in via.
Driget mansutos in judcio:* docbit mites
vias suas.
Univrs vi Dmini, misericrdia et vritas,
* requirntibus testamntum ejus et testimnia
ejus
Propter nomen tuum, Dmine, et propitiberis
peccto meo: multum est enim.

Titulus VICaput 4
Quis est homo qui timet Dminum? * legem
sttuit ei in via, quam elgit.
Anima ejus in bonis demorbitur: * et semen
ipsius hereditbit terram.
Firmamntum est Dminus timntibus eum: * et
testamntum ipsus ut manifesttur illis.
Oculi mei semper ad Dminum:* quniam ipse
evllet de lqueo pedes meos.
Rspice in me, et miserre mei: * quia nicus et
pauper sum ego.
Tribulatines cordis mei multiplict sunt: * de
necessittibus meis erue me.

Vide humilittem meam, et labrem meum :*


et dimtte univrsa delcta mea.
Rspice inimcos meos quniam multiplicti
sunt, * et dio inquo odrunt me.
Custdi nimam meam, et rue me: * non
erubscam quniam spervi in te.
Innocntes et recti adhsrunt mihi: * quia
sustnui te.
Lbera Deus Isral, * ex mnibus
tribulatinibus suis.
Rquiem trnam.

Antiphona

3 Antiphona

Psalmus 26

minus illumintio mea, et salus mea, *


quem timbo?
Dminus protctor vit me, * a quo
trepidabo?

Laudate Dominum Liturgical Editions

148

Dum apprpiant super me nocntes, * ut edant


carnes meas:
Qui trbulant me et inimci mei,* ipsi infirmti
sunt, et cecidrunt.
Si consstant advrsum me castra: * non
timbit cor meum.

Officium Defunctorum: Ad Matutinum


Si exsrgat advrsum me prlium,* in hoc ego
sperbo.
Unam ptii a Dmino, hanc requram,* ut
inhbitem in domo Dmini mnibus diebus vit
me:
Ut vdeam volunttem Dmini,* et vsitem
templum ejus.
Quniam abscndit me in tabernculo suo:* in
die malrum protxit me in abscndito
tabernculi sui
In petra exaltvit me:* et nunc exaltvit caput
meum super inimcos meos.
Circuvi, et immolvi in tabernculo ejus
hstiam vociferatinis:* cantbo et psalmum
dicam Dmino.
Exudi, Dmine, vocem meam, qua clamvi ad
te: * miserre mei, et exudi me.

Antiphona

Pater noster totum secreto

Laudate Dominum Liturgical Editions

149

Tibi dixit cor meum, exquisvit te fcies mea: *


fciem tuam Dmine, requram.
Ne avrtas fciem tuam a me:* ne declnes in
ira a servo tuo.
Adjtor meus esto : * ne derelnquas me, neque
dispcias me, Deus salutris meus.
Quniam pater meus, et mater mea
dereliqurunt me:* Dminus autem assmpsit
me.
Legem pone mihi, Dmine, in via tua:* et
drige me in smitam rectam propter inimcos
meos.
Ne tradderis me in nimas tribulntium me:*
quniam insurrexrunt in me testes iniqui, * et
mentta est inquitas sibi.
Credo vidre bona Dmini* in terra vivntium.
Expecta Dminum, virliter age:* et
conforttur cor tuum, et sstine Dminum.
Rquiem trnam.

Titulus VICaput 4
Lectio iv

Job 13, 22-28

espnde mihi: quantas hbeo iniquittes et peccta, sclra mea et delcta ostnde mihi. Cur
fciem tuam abscndis, et arbitrris me inimcum tuum? Contra flium, quod vento rpitur,
ostndis potntiam tuam, et stpulam sicccam persqueris. Scribis enim contra me amaritdines, et
consmere me vis pecctis adolescnti me. Posusti in nervo pedem meum, et observsti omnes
smitas meas, et vestgia pedum merum considersti: qui quasi putrdo consumndus sum, et
quasi vestimntum, quod comditur a tinea.

Lectio V

Job 14, 1-6

omo, natus de mulere, brevi vivens tmpore, repltur multis misriis. Qui quasi flos egrditur
et contritur, et fugit velut umbra, et numquam in edem statu prmanet. Et dignum ducis super
hujuscmodi aperre culos tuos, et addcere eum tecum in judcium? Quis potest fcere mundum
Laudate Dominum Liturgical Editions

150

Officium Defunctorum: Ad Matutinum


de immndo concptum smine? Nonne tu, qui soluus es? Breves dies hminis sunt, nmerus
mnsium ejus apud te est: constitusti trminos ejus, qui prterri non potrunt. Recde pululum
ab eo, ut quiscat, donec optta vniat, sicut mercenrii, dies ejus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

151

Titulus VICaput 4
Lectio vi

Job 14, 13-16

uis mihi hoc tribuat, ut in infrno prtegas me, et abscndas me, donec pertrnseat furor tuus,
et consttuas mihi tempus in quo recordris mei? Putsne mrtuus homo rursum vivat? Cunctis
dibus quibus nunc mlito, exspcto donec vniat immuttio mea. Vocbis me, et ego respondbo
tibi: peri mnuum turum prriges dxteram. Tu quidem gressus meos dinumersti, sed parce,
pecctis meis.

Laudate Dominum Liturgical Editions

152

Officium Defunctorum: Ad Matutinum

IN III NOCTURNO
Pro Feria IV et Sabbato
Postea ad Laudes, ut infra, pag 163, quando dicitur unum tantum Nocturnum.
Si vero Laudes omnino omittantur, post ultimum Responsorium dicuntur Pater noster et Preces, ut infra ad
Laudes, pag. 169

Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

153

Titulus VICaput 4
Psalmus 39

xpctans expectvi Dminum, * et intndit


mihi.
Et exaudvit preces meas:* et edxit me de lacu
misri et de luto fcis.
Et sttuit super petram pedes meos:* et dirxit
gressus meos.
Et immsit in os meum cnticum novum, *
carmen Deo nostro.
Vidbunt multi, et timbunt:* et sperbunt in
Dmino:
Betus vir, cujus est nomen Dmini spes ejus:*
et non respxit in vanittes et insnias falsas.
Multa fecsti tu, Dmine Deus meus, mirablia
tua:* et cogitatinibus tuis non est qui smilis sit
tibi.
Annuntivi et loctus sum:* multiplicti sunt
super nmerum.
Sacrifcium et oblatinem nolusti:* aures autem
perfecsti mihi.
Holocustum et pro peccto non postulsti: *
tunc dixi: Ecce vnio.
In cpite libri scriptum est de me ut fcerem
volunttem tuam: * Deus meus, vlui, et legem
tuam in mdio cordis mei.
Annuntivi justtiam tuam in ecclsia magna, *
ecce lbia mea non prohibbo Dmine, tu scisti.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

154

Justtiam tuam non abscndi in corde meo:*


verittem tuam et salutre tuum dixi.
Non abscndi misericrdiam tuam et verittem
tuam * a conclio multo.
Tu autem, Dmine, ne longe fcias
miseratines tuas a me: * misericrdia tua et
vritas tua semper susceprunt me.
Quniam circumdedrunt me mala, quorum
non est nmerus: conprehendrunt me
iniquittes me, * et non ptui ut vidrem.
Multiplicti sunt super capllos cpitis mei:* et
cor meum derelquit me.
Complceat tibi, Dmine, ut ruas me:*
Dmine, ad adjuvndum me rspice.
Confundntur et reverentur simul, qui
qurunt nimam meam, * ut uferant eam.
Convertntur retrrsum, et reverentur * qui
volunt mihi mala.
Ferant confstim confusinem suam,* qui
dicunt mihi: Euge, euge.
Exltent et ltntur super te omnes qurntes
te: * et dicant semper: Magnifictur Dminus:
qui dligunt salutre tuum.
Ego autem mendicus sum et pauper: *
Dminus sollcitus est mei.
Adjtor meus, et protctor meus tu es: * Deus
meus, ne tardveris.
Rquiem trnam.

Officium Defunctorum: Ad Matutinum


2 Antiphona

Psalmus 40

etus qui intllegit super egnum, et puperem:

* in die mala liberbit eum Dminus.


Dminus consrvet eum, et vivifcet eum, et
betum fciat eum in terra: * et non tradat eum in
nimam inimicrum ejus.
Dminus opem ferat illi super lectum dolris ejus:*
univrsum stratum ejus verssti in infirmitte ejus.
Ego dixi: Dmine, miserre mei:* sana nimam
meam, quia peccvi tibi.
Inimci mei dixrunt mala mihi:* Quando moritur,
et perbit nomen ejus?
Et si ingrediebtur ut vidret, vana loquebtur: * cor
ejus congregvit iniquittem sibi.

Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

155

Egrediebtur foras, * et loquebtur in idpsum.


Advrsum me susurrbant omnes inimci mei: *
advrsum me cogitbant mala mihi.
Verbum inquum constiturunt advrsum me: *
Numquid qui dormit non adjciet ut resrgat?
Etenim homo pacis me, in quo spervi: * qui
edbat panes meos, magnificvit super me
supplantatinem.
Tu autem, Dmine, miserre mei, et resscita me:*
et retrbuam eis.
In hoc cognvi quniam volusti me:* quniam
non gaudbit inimcus meus super me.
Me autem propter innocntiam suscepsti: * et
confirmsti me in conspctu tuo in trnum.
Benedctus Dminus, Deus Isral, a sculo et
usque in sculum:* fiat, fiat.
Rquiem trnam.

Titulus VICaput 4
3 Antiphona

Psalmus 41

uemdmodum desderat cervus ad fontes


aqurum: * ita desderat nima mea ad te, Deus.
Sitvit nima mea ad Deum fortem; vivum:*
quando vniam, et apparbo ante fciem Dei?
Furunt mihi lcrim me panes die ac nocte: *
dum dcitur mihi quotdie:* Ubi est Deus tuus?
Hc recordtus sum, et effdi in me nimam
meam:* quniam transbo in locum tabernculi
admirbilis, usque ad domum Dei.
In voce exultatinis, et confessinis:* sonus
epulntis.
Quare tristis es, nima mea? et qure contrbas
me?
Spera in Deo, quniam confitbor illi* salutre
vultus mei, et Deus meus.
Ad mepsum nima mea contrbata est:*
proptrea memor ero tui de terra Jordnis, et
Hermniim a monte mdico.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

156

Abssus
abssum nvocat,* in voce
cataractrum turum.
Omnia exclsa tua, et fluctus tui * super me
transirunt.
In die mandvit Dminus misericrdiam
suam:* et nocte cnticum ejus.
Apud me ortio Deo vit me, * dicam Deo:
Suscptor meus es .
Quare obltus es mei ? * et quare contristtus
incdo, dum afflgit me inimcus?
Dum confringntur ossa mea, * exprobravrunt
mihi qui trbulant me inimci mei.
Dum dicunt mihi per sngulos dies: * Ubi est
Deus tuus? * quare tristis es, nima mea? et
quare contrbas me.
Spera in Deo, quniam adhuc; confitbor illi:*
salutre vultus mei, et Deus meus.
Rquiem trnam.

Officium Defunctorum: Ad Matutinum

Pater Noster totum secreto.

Lectio vii

Job 17, 1-3; 11-15

pritus meus attenubitur, dies mei breviabntur, et solum mihi sperest seplchrum. Non peccvi, et in

amaritudnibus mortur culus meus. Lbera me, Dmine, et pone me juxta te, et cujsvis manus pugnet
contra me. Dies mei transirunt, cogitatines me dissipt sunt, torquntes cor meum. Noctem vertrunt
in diem, et rursum post tnebras spero lucem. Si sustinero, infrnus domus mea est, et in tnebris stravi
lctulum meum. Putrdini dixi: Pater meus es; mater mea, et soror mea, vrmibus. Ubi est ergo nunc
prstoltio mea, et patintiam meam quis consderat?

Laudate Dominum Liturgical Editions

157

Titulus VICaput 4

Lectio viii

Job 19, 20-27

elli me, consmptis crnibus, adhsit os meum, et derelcta sunt tantmmodo lbia circa
dentes meos. Misermini mei, misermini mei, saltem vos, amci mei, quia manus Dmini ttigit
me. Quare persequmini me sicut Deus, et crnibus meis saturmini? Quis mihi tribuat ut
scribntur sermnes mei? quis mihi det ut exarntur in libro stylo frreo et plumbi lmina vel celte
sculpntur in slice? Scio enim quod Redmptor meus vivit, et in novssimo die de terra surrectrus
sum: et rursum circmdabor pelle mea, et in carne mea vidbo Deum meum. Quem visrus sum
ego ipse, et culi mei conspectri sunt, et non lius: repsita est hc spes mea in sinu meo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

158

Officium Defunctorum: Ad Matutinum

Lectio ix

Job10, 18-22

uare de vulva eduxsti me? qui tinam consmptus essem, ne culus me vidret! Fussem
quasi qui non essem, de tero transltus ad tmulum. Numquid non pucitas dirum merum
finitur brevi ? Dimtte ergo me, ut plangam pululum dolrem meum: ntequam vadam, et non
revrtar, ad terram tenebrsam et oprtam mortis calgine: terram misri et tenebrrum, ubi
umbra mortis, et nullus ordo, et sempitrnus horror inhbitat.
Sequens Responsorium tunc ponitur, quando dictus fuerit tertius Nocturnus tantum pro Defunctis.

Laudate Dominum Liturgical Editions

159

Titulus VICaput 4

Laudate Dominum Liturgical Editions

160

Officium Defunctorum: Ad Matutinum

Laudate Dominum Liturgical Editions

161

Titulus VICaput 4
Sequens Responsorium ponitur loco praecentis, quando tres Nocturni dicti fuerint pro Defunctis.

Laudate Dominum Liturgical Editions

162

Officium Defunctorum: Ad Laudes

Repetitur Lbera me, Dmine, usque ad V. Tremens factus sum ego exclusive.
Deinde, si Laudes omnino omittantur, post ultimum Responsorium dicuntur Pater noster et Preces, ut infra
ad Laudes, pag.169
Si vero Matutinum, cum unico vel tribus Nocturnis, a Laudibus separetur, post ultimum Responsorium
subjungiter:

V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.


Deinde dicitur Oratio (seu dicuntur Orationes) ut supra in Vesperis, pag. 132, additis sequentibus:

V. Rquiem trnam dona eis, Dmine.


R. Et lux perptua lceat eis.
V. Requiscat in pace. R. Amen.

AD LAUDES
Quoties Laudes a Matutino separentur, dicitur secreto Pater noster et Ave, Mara; secus absolute
incipitur a sequenti.
1 Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

163

Titulus VICaput 4

Psalmus 50

iserre mei, Deus * secndum magnam


misericordiam tuam.
Et secndum multitdinem miseratinum
turum,* dele iniquittem meam.
Amplius lava me ad iniquitte mea: *
peccto meo munda me.

et a

Quniam iniquittem mea ego cognsco: * et


pecctum meum contra me est semper.
Tibi soli peccvi, et malum coram te feci: *ut
justificris in sermnibus tuis,et vincas cum
judicris.

Avrte fciem tuam a pecctis meis: * et


omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: *et spritum
rectum nnova in viscribus meis.
Ne projcias me a fcie tua: *et spritum
sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi lttiam salutris tui: *et spritu
princpali confrma me.
Docbo inquos vias tuas: * et mpii ad te
convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis
me: * et exsultbit lingua mea justtiam tuam.

Ecce enim in iniquittibus concptus sum: *et in


pecctis concpit me mater mea.

Dmine, lbia mea apries: *et os meum


annuntibit laudem tuam.

Ecce enim verittem dilexsti:* incrta et


occlta sapinti tu manifeststi mihi.

Quniam si volusses sacrifcium, dedssem


tique: * holocustis non delectberis.

Asprges me hysspo, et mundbor: * lavbis


me, et super nivem dealbbor.

Sacrifcium Deo spritus contribultus: * cor


contrtum,et humilitum, Deus, non despcies.

Audtui meo dabis gudium et lttiam: * et


exsultbunt ossa humilita.

Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua


Sion: * ut dificntur muri Jersalem.

Avrte fciem tuam a pecctis meis: * et omnes


iniquittes meas dele.

Tunc acceptbis sacrifcium justti, oblatines, et holocusta: *tunc impnent super


altre tuum vtulos.
Rqueim trnam.

Cor mundum crea in me, Deus: *et spritum


rectum nnova in viscribus meis.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

164

Officium Defunctorum: Ad Laudes


2 Antiphona

Psalmus 64

e decet hymnus Deus, in Sion:* et tibi


reddtur votum in Jersalem.
Exudi oratinem meam:*ad te omnis caro
vniet.
Verba iniqurum prvalurunt super nos:* et
impiettibus nostris tu propitiberis.
Betus, quem elegsti, et assumpssti:*
inhabitbit in triis tuis.
Replbimur in bonis domus tu:* sanctum est
templum tuum, mirbile in quitte.
Exudi nos, Deus salutris noster,* spes
mnium fnium terr et in mari longe.
Prparans montes in virtte tua, accnctus
potntia:*qui contrbas profndum maris,
sonum flctuum ejus.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

165

Turbabntur Gentes, et timbunt qui


inhbitant trminos a signis tuis:* xitus
matutni et vspere delectbis.
Visitsti terram, et inebristi eam:*
multiplicsti locupletre eam.
Flumen Dei repltum est aquis, parsti
cibum illrum:* quniam ita est prparatio
ejus.
Rivos ejus inbria, multplica genmina ejus:*
in stillicdiis ejus ltbitur grminans.
Benedces corn anni benignittis tu:* et
campi tui replebntur ubertte.
Pinguscent specisa desrti:* et exultatine
colles accingntur.
Indti sunt arites vium, et valles
abundbunt frumnto:* clambunt, tenim
hymnum dicent.
Rquiem trnam.

Titulus VICaput 4
Antiphona

Psalmus 62

eus, Deus, meus,* ad te de luce vgilo.

Sitivit in te nima mea,* quam multiplciter tibi


caro mea.
In terra desrta, et nvia, et inaqusa: sic in sancto
apprui tibi,* ut vidrem virttem tuam, et glriam
tuam.
Quniam mlior est misericrdia tua super vitas:*
lbia mea laudbunt te.
Sic benedcam te in vita mea:* et in nmine tuo
levbo manus meas.
Sicut dipe et pingudine repletur nima mea:* et
lbiis exultatinis laudbit os meum.

Antiphona

4 Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

166

Si memor fui tui super stratum meum, in


matutnis meditoor in te:* quia fusti adjtor
meus.
Et in velamnto alrum turum exultbo, adhsit
nima mea post te:* me suscpit dxtera tua.
Ipsi vero in vanum qusirunt nimam meam,
introbunt in inferira terr:* tradntur in manus
gldii, partes vlpium erunt.
Rex vero ltbitur in Deo, laudabntur omnis
qui jurant in eo:* quia obstrctum est os
loquntium inqua.
Rquiem trnam.

Officium Defunctorum: Ad Laudes


Canticum Ezechi
Isai. 38, 10-20

go dixi: in dimdio dirum merum:* vadam


ad portas nferi.
Qusivi resduum annrum merum.* Dixi:
non vidbo Dminum Deum in terra vivntium.
Non aspciam hminem ultra, * et habitatrem
quitis.
Genertio mea ablta est, et convolta est a
me,* quasi tabernculum pastrum.
Prcsa est velut a texnte, vita mea: dum
adhuc ordrer, succdit me:* de mane usque ad
vsperam fnies me.
Sperbam usque ad mane,* quasi leo sic
contrvit mnia ossa mea:
De mane usque ad vsperam fnies me: sicut
pullus hirndinis sic clambo,* meditbor ut
colmba:
Attenati sunt culi mei,* suspicintes in
exclsum:
Antiphona

5 Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

167

Dmine vim ptior, respnde pro me.* Quid


dicam aut quid respondbit mihi, cum ipse
fecrit?
Recogitbo tibi omnes annos meos * in
amaritdine nim me.
Dmine sic vvitur, et in tlibus vita spritus
mei, corrpies me, et vivificbis me. * Ecce
in pace amaritdo mea amarssima.
Tu autem erusti nimam meam ut non perret:
projecsti post tergum tuum mnia peccta
mea.
Quia non infrnus confitbitur tibi, neque
mors laudbit te: * non expectbunt qui
descndunt in lacum, verittem tuam.
Vivens vivens ipse confitbitur tibi, sicut et
ego hdie:* pater fliis notam fciet verittem
tuam.
Dmine salvum me fac, * et psalmos nostros
cantbimus cunctis dibus vit nostr in domo
Dmini.
Rquiem trnam.

Titulus VICaput 4

Psalmus 150

audte Dminum in sanctis ejus:* laudte


eum in firmamnto virttis ejus.
Laudte eum in virttibus ejus:* laudte eum
secndum multitdinem magnitdinis ejus.
Laudte eum in sono tub:* laudte eum in
psaltrio et cthara.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

168

Laudte eum in tmpano, et choro:* laudte


eum in cordis, et rgano.
Laudte eum in cmbalis benesonntibus:
laudte eum in cmbalis jubilatinis:*omnis
spritus laudet Dminum.
Rquiem trnam.
Et lux perptua.

Officium Defunctorum: Ad Laudes


Ad Benedictus Antiphona

Canticum Zachari
Luc. 1, 68-79

enedctus + Dminus Deus Israel, * quia


visitvit, et fecit redemptinem plebis su.
Et erxit cornu saltis nobis; * in domo David
peri sui.
Sicut loctus est per os sanctrum, * qui a
sculo sunt, prophetrum ejus,
Saltem ex inimcis nostris, * et de manu
mnium qui odrunt nos.
Ad facindam misericrdiam cum ptribus
nostris; * et memorri testamnti sui sancti.
Jusjurndum quod jurvit ad Abraham patrem
nostrum; * datrum se nobis,

Laudate Dominum Liturgical Editions

169

Ut sine timre de manu inimicrum nostrrum


liberti; *servimus illi,
In sanctitte, et justtia coram ipso; * mnibus
dibus nostris.
Et tu, puer, Prophta Altssimi vocberis; *
prbis enim ante fciem Dmini, parre vias
ejus.
Ad dandam scintiam saltis plebi ejus; * in
remissinem peccatrum erum.
Per vscera misericrdi Dei nostri; * in
quibus visitvit nos riens ex alto.
Illuminre his, qui in tenbris et in umbra
mortis sedent;* ad dirigndos pedes nostros in
viam pacis.
Rquiem trnam.

Titulus VICaput 4
Antiphona

Deinde flexis genibus:

Pater noster secreto usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 129

Fiant aures tu intendntes, * in vocem deprecatinis me.


Si iniquittes observveris, Dmine: * Dmine,
quis sustinbit?
Quia apud te propititio est: *et propter legem
tuam sustnui te, Dmine.
Sustnuit nima mea in verbo ejus: * spervit
nima mea in Dmino.

A custdia matutna usque ad noctem: *speret


Isral in Dmino.
Quia apud Dminum misericrdia: * et copisa
apud eum redmptio.
Et ipse rdimet Isral, * ex mnibus
iniquittibus ejus.
Rquiem trnam * dona eis, Dmine.
Et lux perptua * lceat eis.

Deinde dicuntur Preces et Oratio sive Orationes Officio congruentes, ut supra in Vesperis, pag.131
Laudate Dominum Liturgical Editions

170

Titulus VICaput 5
In exsequiis vero defuncti, prsente corpore, dicuntur in fine Laudem Preces et Oratio ut supra,
pag. 123.

CAPUT 5

DE EXSEQUIIS ABSENTE DEFUNCTI CORPORE, SIVE IN DIE TERTIO, SEPTIMO,


TRIGESIMO ET ANNIVERSARIO, SIVE
IN ALIO DIE
1. Si faciend sint Exsequi absente corpore defuncti, in ecclesia dicitur pro temporis
opportunitate Officium Defunctorum, cum uno vel tribus Nocturnis et Laudibus, aut etiam sine
Laudibus. Deinde celebratur Missa solemnis de Requie, si juxta ribricas Missalis permittatur.
Post Missam, Celebrans deponit planetam et manipulum in piano ad cornu Epistol, accipit
pluviale nigri coloris, et, prcedentibus duobus acolythis, uno cum navicula incensi et thuribulo,
altero cum vasculo aqu benedict et aspersorio, post eos Subdiacono cum Cruce, et duobus
ceroferariis cum luminaribus accensis, et Clero, accedit cum Diacono a sinistris ad locum tumuli.
Subdiaconus cum Cruce sistit se ad pedes tumuli seu lecti mortuorum contra Altare, medius
interdictos acolythos tenentes luminaria; Celebrans vero ex alia parte in capite loci inter Altare et
tumulum, aliquantulum versus cornu Epistol, ita ut Crucem Subdiaconi respiciat: a sinistris ejus
Diaconus, et prope eum alii duo acolythi deferentes thuribulum et vas aqu benedict, Tunc,
omissa Oratione Non ntres, etc., a Clero circumstante cantatur V. Lbera me, Dmine, etc., ut
supra, pag. 118. Interim ministratur Incensum, beneaicitur, et imponitur in thuribulum.
2. Postea dicatur: Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.
Mox Sacerdos dicit: Pater noster. quod dum secreto continuatur accipit aspersorium, et circuit
tumulum aspergens, atque incensans eodem modo, ut supra dictum est.
Postea dicit.
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. A porta inferi.
R. Erue, Dmine, nimam ejus (nimas erum).
V. Requiscat (-ant) in pace.
R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

Ormus.

bslve, qusumus, Dmine, nimam


fmuli tui N. (fmul tu N.) ab omni vnculo
delictrum: ut, in resurrectinis glria, inter

Laudate Dominum Liturgical Editions

171

Oratio

bslve, qusumus, Dmine, nimas


famulrum turum (famularam turam) N. et
N. (vel famulrum famularmque turum) ab

De exsequiis absente defuncti corpore


Sanctos et elctos tuos resuscittus (-a) respret.
Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

omni vnculo delictrum: ut, in resurrectinis


glria, inter Sanctos et elctos tuos resuscitti
(-ae) resprent. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.

Si defunctus fuerit Sacerdos vel Episcopus, in Oratione exprimitur nomen dignitatis.


Loco prcedentis Orationis, Celebrans dicere potest Orationem, qu dicta est in Missa, vel aliam
convenientem, ut in Missali vel et supra, pag.131, adhibita tamen conclusione brevi.
Deinde Celebrans, faclens crucem manu dextera super tumulum, dicit:
V. Rquiem trnam dona ei (eis), Dmine.
R. Et lux perptua lceat ei (eis).
V. Requiscat (-ant) in pace. R. Amen.
V. Anima ejus (Anim erum) et nim mnium fidlium defunctrum per misericrdiam Dei
requiscant in pace. R Amen.
3. Deinde cum in sacristiam, prcedente Cruce, revertuntur, Celebrans inchoat sine cantu
Antiphonam si iniquittes et cum Clero recitat Psalmum De profndis; postea ab omnibus repetitur
Antiphona Si iniquittes, et in sacristia dicuntur; Preces, ut supra, pag. 124.
Quod si Absolutio facta fuerit pro omnibus fidelibus defunctis. Versus Anim erum, Antiphona
si iniquittes et Psalmus cum Precibus non dicuntur.
4. Prdictus autem ritus servatur pro defunctis adultis, tam Clericis quam laicis, quando Exsequi
fiunt absente defunct corpora, sive in die tertio, septimo, trigesimo et anniversarii ab obitu vel
depositione defuncti, sive in alio die.

Laudate Dominum Liturgical Editions

172

Titulus VICaput 6 et 7

CAPUT 6

DE EXSEQUIIS PARVULORUM
1. In primis curent Parochi, ut, juxta vetustam et laudabilem ecclesiarum consuetudinem, parvulorum
corpuscula non sepeliantur in communibus et promiscuis cmeterium sepulturis; sed pro illis in
parcialibus cmeteriis, quatenus commode fieri potest , speciales et separatos ab aliis loculos et
sepulturas habeant, in quibus non sepeliantur nisi infantes vel pueri, qui ante usum rationis obierint et
baptizati fuerint.
2. In funere parvulorum campan, si pulsentur, non sono lugubri sed potius festivo pulsari debent.

CAPUT 7

ORDO SEPELIENDI PARVULOS


1. Cum infans vel puer baptizatus defunctus fuerit ante usum rationis, indulta juxta aetatem, et imponitur ei
corona de floribus, seu de herbis aromaticis et odoriferis, in signum integritatis carnis et virginitatis;
Parochus autem, superpelliceo et stola alba indutus, et alii de Clero, si adsint, praecedente Cruce, qu sine
hasta defertur, accedunt ad domum defuncti, cum clerico aspersorium deferente
Sacerdos aspergit corpus, deinde dicit:
Antiphona

Psalmus 112

audte, peri, Dminum, * laudte nomen


Dmini.
Sit nomen Dmini benedctum, * ex hoc nunc,
et usque in sculum.
A solis ortu usque ad occsum, * laudbile
nomen Dmini.
Exclsus super omnes Gentes Dminus, * et
super clos glria ejus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

173

Quis sicut Dminus Deus noster, qui in altis


hbitat,* et humlia rspicit in clo et in terra?
Sscitans a terra nopem: * et de strcore
rigens puperem;
Ut cllocet eum cum princpibus, * cum
princpibus ppuli sui.
Qui habitre facit strilem in domo, * matrem
filirum ltntem.
Glria Patri.

Ordo sepeliendi parvulos


Antiphona.

2. Dum portatur corpus ad ecclesiam, dicatur Ps 118 Beati immaculati et, si tempus superest, dici potest Ps.
148 Laudte Dminum de clis pag. 174 in fine autem utrisque Psalmi dicitur: Glria Patri, etc.

Psalmus 118

eti immaculti in via: * qui mbulant in


lege Dmini.
Beti, qui scrutntur testimnia ejus: * in toto
corde exqurunt eum.
Non enim qui operntur iniquittem, * in viis
ejus ambulavrunt.
Justificatines tuas custdiam: * non me
derelnquas usquequque.
In quo crrigit adolescntior viam suam? * in
custodindo sermnes tuos.
In toto corde meo exquisvi te: * ne repllas me
a mandtis tuis.
In corde meo abscndi elquia tua: * ut non
peccem tibi.
Benedctus es, Dmine: * doce me
justificatines tuas.
Cum pervenerint ad ecclesiam, dicatur:

Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

174

Tu mandsti* mandta tua custodri nimis.


Utinam dirigntur vi me, * ad custodindas
justificatines tuas!
Tunc non confndar, * cum perspxero in
mnibus mandtis tuis.
Confitbor tibi in directine cordis: * in eo
quod ddici judcia justti tu.
In lbiis meis, * pronuntivi mnia judcia oris
tui.
In via testimonirum turum delecttus sum, *
sicut in mnibus divtiis.
In mandtis tuis exercbor: * et considerbo
vias tuas.
In justificatinibus tuis meditbor: * non
oblivscar sermnes tuos.
Glria Patri.

Titulus VICaput 7
Psalmus 23

mini est terra, et plenitdo ejus; * orbis


terrrum, et univrsi, qui hbitant in eo.
Quia ipse super mria fundvit eum: * et super
flmina prparvit eum.
Quis ascndet in montem Dmini, * aut quis
stabit in loco sancto ejus?
Innocens mnibus, et mundo corde, * qui non
accpit in vano nimam suam, nec jurvit in
dolo prximo suo.

Hic accpiet benedictinem a Dmino: *et


misericrdiam a Deo salutri suo.
Hc est genertio qurntium eum, *
qurntium fciem Dei Jacob.
Attllite portas, prncipes, vestras, et elevmini
port ternles: * et introbit Rex glri.
Quis est iste Rex glri ? * Dminus fortis, et
potens; Dminus potens in prlio.
Attllite portas, prncipes, vestras, et elevmini
port ternles: * et introbit Rex glri.
Quis est iste Rex glori? * Dminus virttum,
ipse est Rex glori.
Glria Patri.

Antiphona

Postea Sacerdos dicit: Krie, leison.


Chrorus prosequiter: Christe,leison. Krie, leison. (ut supra pag. 125).
Sacerdos: Pater noster secreto.
Interim corpus aspergit.
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Me autem propter innocntiam suscepsti.
R. Et confirmsti me in conspctu tuo in trnum.
Laudate Dominum Liturgical Editions

175

Ordo sepeliendi parvulos


Ordo
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens et mitssime Deus, qui mnibus prvulis rentis fonte baptsmatis, dum migrant
a sculo, sine ullis erum mritis vitam llico largris trnam, sicut nim hujus prvuli (-l)
hdie crdimus te fecsse: fac nos, qusumus, Dmine, per intercessinem betae Mar semper
Vrginis et mnium Sanctrum turum, hic purifictis tibi mntibus famulri, et in parads
cum betis prvulis pernniter sociri. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Dum portatur ad tumulum, vel in eodem loco, si tunc non portetur, dicitur:

Antiphona

Psalmus 148

audte Dminum de clis; * laudte eum in


exclsis.
Laudte eum, omnes Angeli ejus; * laudte eum,
omnes virttes ejus.
Laudte eum, Sol et Luna; * laudte eum, omnes
stell, et lumen.
Laudte eum, cli clrum; * et aqu omnes,
qu super clos sunt, laudent nomen Dmini.
Quia ipse dixit, et facta sunt: * ipse mandvit, et
creata sunt.
Statuit ea in trnum, et in sculum sculi: *
prcptum posuit et non prteribit.
Laudte Dminum de terra: * dracones, et
omnes abyssi.

Laudate Dominum Liturgical Editions

176

Ignis,
grando,
nix,
glacies,
spritus
procellrum, * quas faciunt verbum ejus.
Montes, et omnes colles: * ligna fructifera, et
omnes cedri.
Bestias, et univrsa pecora: * serpentes, et
volucres pennat.
Reges terr, et omnes ppuli, * princpes, et
omnes judices terr.
Juvenes, et vrgines, senes cum juniribus
laudnt nomen Dmini *quia exalttum est
nomen ejus solius.
Confessio ejus super clum et terram: * et
exaltvit cornu ppuli sui.
Hymnus omnibus sanctis ejus: * fliis
Israel,ppulo appropinqunti sibi.
Glria Patri.

Titulus VICaput 7
Antiphona

Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison


Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Snite prvulos venre ad me.
R. Tlium est enim regnum clrum.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, sanct purittis amtor, qui nimam hujus prvuli(-l) ad
clrum regnum hdie misericrditer vocre digntus es: dignris tiam, Dmine, ita nobscum
misericrditer gere; ut mritis tu sanctssim passinis, et intercessine bet Mar semper
Vrginis et mnium Sanctrum turum, in edem regno nos cum mnibus Sanctis et elctis tuis
semper fcias congaudre: Qui vivis et regnas in scula sculorum. R. Amen.
3. Deinde Sacerdos corpus aspergat aqua benedicta, et thurificet, similiter et tumulum: postea corpus
sepeliatur.
4. Cum autem revertuntur a sepulcro in ecclesiam, vel accedunt ad Altare, dicatur:

Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

177

Ordo sepeliendi parvulos

Canticum Trium Puerorum


(Dan. 3)

enedcite, mnia pera Dmini, Dmino: *


laudte, et superexaltte eum in scula.
Benedcite, Angeli Dmini, Dmino: *
benedcite, cli, Dmino.
Benedcite, aqu omnes, qu super clos sunt,
Dmino: *benedcite, omnes virttes Dmini,
Dmino.
Benedcite, Sol et Luna, Dmino: * benedcite,
stell cli,Dmino.
Benedcite, omnis imber et ros, Dmino: *
benedcite, omnes spritus Dei, Dmino.
Benedcite, ignis et stus, Dmino:
benedcite, frigus et stus, Dmino.

Benedcite, rores et pruna, Dmino: *


benedcite, gelu et frigus, Dmino.
Benedcite,glcies et nives, Dmino: *
benedcite, noctes et dies, Dmino.
Benedcite,
lux
et
tnebr,
Dmino:
* Benedcite, flgura et nubes, Dmino.
Benedcat terra Dminum; * laudet et
superexltet eum in scula.
Benedcite, montes et colles, Dmino:
*benedcite, univrsa germinntia in terra,
Dmino.

Laudate Dominum Liturgical Editions

178

Benedcite, fontes, Dmino: * benedcite,


mria et flmina, Dmino.
Benedcite, cete et mni aqu movntur in
aquis,Dmino: * benedcite, omnes vlucres
cli, Dmino.
Benedcite, omnes bsti et pcora,Dmino: *
benedcite, flii hminum, Dmino.
Benedcat Israel Dminum: * laudet et
superexltet eum in scula.
Benedcite, sacerdtes Dmini,
benedcite, servi Dmini, Dmino.

Dmino:*

Benedcite, spritus et nim justrum,


Dmino: * benedcite, sancti et hmiles corde,
Dmino.
Benedcite, Anana, Azara, Msael, Dmino: *
laudte et superexaltte eum in scula.
Benedicmus Patrem, et Flium, cum Sancto
Spritu; * laudmus et superexaltmus eum in
scula.
Benedctus es, Dmine, in firmamnto cli; *
et laudbilis, et glorisus, et superexalttus in
scula.

Titulus VICaput
Antiphona

Deinde ante Altare dicit Sacerdos:

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui miro rdine Angelrum ministria hominmque dispnsas: concde proptius; ut,a
quibus tibi ministrntibus in clo semper assstitur, ab his in terra vita nostra munitur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
5. Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono eamdem functionem peragente de Ordinarii loci
vel Parochi licentia, gravi de causa concedenda, qu in casu necessitatis legitim prsumitur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

179

TITULUS VII
CAPUT 1
DE SACRAMENTO MATRIMONII

arochus, admonitus de aliquo Matrimonio in aua parcia contrahendo, primum cognoscat ex


iis ad quos spectat, qui et quales suit, qui Matrimonium contrahere volunt: an inter eos sit allquod
canonicum impedimentum: utrum sponte, libere et secundum honestatem Sacramenti velint
contrahere: utrum sint in tate legitima, et vir saltem sexdecim, mulier quatuordecim annos
expleverit; et an in doctrina Christiana sufficienter instructi sint.
2. Noverit, ex Codice Juris Canonici, qu sint impedimenta Matrimonii, sive impedientia sive
dirimentia; eb qui sint gradus consanguinitatis et affinitatis.
3. Habeat in primis ipse bene cognita prcepta ilia omnia, qu in Matrimoniis rite conficiendis
servari oportet juxta sacros Canones: dabitque operam, ut ilia in parcia sua accurate exacteque
serventur.
4. Prsertim vero meminerit, Matrimonia inter virum raptorem et mulierem, intuitu Matrimonii
ipsa raptam, quamdiu ipsa in raptoris potestate manserit, inita, et generatim Matrimonia, qu aliter
quam coram Parocho, vel loci Ordinario, vel Sacerdote, ab alterutro delegato, et duobus saltem
testibus contrahuntur, ex ipsis sacris Canonibus irrita omnino ac nulla esse.
5. Quamvis autem Parochus et loci Ordinarius, intra fines sui territorii, Matrimoniis nedum suorum
subditorum, sed etiam non subditorum valide assistant, pro regula tamen habeatur, ut, ad normam
juris, Matrimonium coram sponsa Parocho celebretur, nisi justa causa excuset, quo in casu coram
sponsi Parocho celebrabitur. Matrimonia autem catholicorum mixti ritus, nisi aliud particulari jure
cautum sit, in ritu viri et coram ejusdem Parocho sunt celebranda.
6. Antequam Matrimonium contrahatur, a proprio contrahentium Parocho publice denuntietur, inter
quosnam Matrimonium sit contrahendum. Qu publicationes fiant tribus continuis diebus
dominicis aliisque festis de prcepto, in ecclesia inter Missarum solemnia, aut inter alia divina
officia, ad qu populus frequens accedat. Potest autem loci Ordinarius pro suo territorio
publicationibus substituere publicam, ad vaivas ecclesi parcialis, aliusve ecclesi, affixionem
nominum contrahentium per spatium saltem octo dierum, ita tamen ut, hoc spatio, duo dies festi de
prcepto comprehendantur.
7. Si vero vir et mulier parci sint divers, in utraque parcia fiant publicationes.
8. Publicationes autem fiant hoc modo. Inter Missarum solemnia, aut inter alia divina Officia, ut
supra, Parochuus populum admoneat in hanc sententiam vulgari sermone:
Notum sit omnibus hic prsentibus, quod N., filius N., famli N., parci S. N., et. N. filia N.,
famili N., parci S. N., intendunt inter se contrahere Matrimonium Proinde admonemus omnes
et singulos, ut si quis noverit aliquod consanguinitatis, vel affinitatis, vel cognationis spiritualis,
vel quodvis aliud impedimentum inter eos esse, quod Matrimonium contrahendum invicem
impediat, illud quamprimum Parocho aut loci Ordinario revelare debeat; et hoc admonemus primo
(si sit prima,), vel secundo (si sit secunda), vel tertio (si sit tertia publicatio).
9. Loci Ordinarius proprius pro suo prudenti judicio potest ex legitima causa a publicationibus
etiam in aliena dicesi faciendis dispensare.

Laudate Dominum Liturgical Editions

180

De Sacramento Matrimonii
Si plures sint Ordinarii proprii, ille jus habet dispensandi, in cujus dicesi Matrimomum
celebratur; quod si Matrimonium extra proprias ineatur diaceses, quilibet Ordinarius proprius
dispensare potest.
10. Si alius Parochus investigationem aut publicationes peregerit, de harum exitu statim per
authenticum documentum certiorem reddat Parochum, qui Matrimonio assistere debet.
11. Peractis investigationibus et publicationibus, Parochus Matrimonio ne assistat, antequam
omnia documenta necessaria receperit, et prterea, nisi rationabilis causa aliud postulet. tres dies
decurrerint ab ultima publicatione.
Si intra sex menses Matrimonium contractum non fuerit, publicationes repetantur, nisi aliud loci
Ordinario videatur.
12. Si nullum detectum fuerit impedimentum, nec dubium nec certum, Parochus, expletis
publicationibus, ad Matrimonii celebrationem partes admittat.
13. Matrimonio vagorum, eorum videlicet qui nullibi domicilium habeant vel quasi-domicilium,
Parochus, excepto casu necessitatis, numquam assistat, nisi, re ad loci Ordinarium vel ad
Sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam assistendi obtinuerit.
14. Ne omittat Parochus. secundum diversam personarum conditionem, sponsos docere sanctitatem
Sacramenti Matrimonii, mutuas conjugum obligationes et obligationes parentum erga prolem;
eosdemque vehementer adhortetur, ut ante Matrimonii celebrationem sua peccata diligenter
confiteantur et Sanctissimam Eucharistiam pie recipiant.
Catholici vero qui Sacramentum Confirmationis nondum receperunt, illud, antequam ad
Matrimonium admittantur, recipiant, si id possint sine gravi incommodo.
15. Parochus graviter filios familias minores hortetur ne nuptias ineant, insciis aut rationabiliter
invitis parentibus; quod si abnuerint, eorum Matrimonio ne assistat, nisi consulto prius loci
Ordinario.
16. Parochus curet ut sponsi, celebrate Matrimonio, benedictionem solemnem accipiant. qu dari
eis potest etiam postquam diu vixerint in Matrimonio, sed solum in Missa, servata speciali rubrica
et excepto tempore feriato.
Solemnem benedictionem ille tantum Sacerdos per se ipse rei per alium dare potest, qui valide et
licite Matrimonio potest assistere.
17. Nihilominus Parochus conjuges admoneat, maxime si neophyti sint, vel ante conversionem ab
hresi valide Matrimonium contraxerint, benedictionem ipsam ad ritum et solemnitatem, non vero
ad substantiam et validitatem pertinere conjugii.
18. Caveat autem Parochus, ne, quando conjuges in primis nuptiis benedictionem acceperint, eos in
secundis benedicat, sive mulier sive etiam vir ad secundas nuptias transeat. Sed ubi ea viget
consuetudo, ut, si hanc benedictionem vir tantum alias obtinuerit, nupti benedicantur, ea servanda
est; mulier vero vidua, cui semel benedictio solemnis data sit, nequit in subsequentibus nuptiis eam
iterum accipere, etiamsi ejus vir numquam uxorem duxerit.
19. Matrimonium quolibet anni tempore contrahi potest. Solemnis tantum nuptiarum benedictio
vetatur a prima Dominica Adventus usque ad diem Nativitatis Domini inclusive, et a feria IV
Cinerum usque ad Dominicam Paschatis inclusive.
.

Laudate Dominum Liturgical Editions

181

Titulus VIICaput 2
Ordinarii tamen locorum possunt, salvis legibus liturgicis, etiam prdictis temporibus eam
permittere ex justa causa, monitis sponsis ut a nimia pompa abstineant.
20. Matrimonium inter catholicos celebretur in ecclesia parciali; in alia autem ecclesia vel
oratorio sive publico sive semi-publico, nonnisi de licentia Ordinarii loci vel Parochi celebrari
poterit.
Matrmonium in dibus privatis celebrari Ordinarii locorum in extraordinario tantum aliquo casu et
accedente semper justa ac rationabili causa permittere possunt: sed in ecclesiis vel oratoriis sive
Seminarii sive religiosarum, Ordinarii id ne permittant, nisi urgente necessitate, ac opportunis
adhibitis cautelis.
Matrimonia vero inter partem catholicam et partem a catholicam extra ecclesiam celebrentur; quod
si Ordinarius prudenter judicet id servari non posse quin graviora oriantur mala, prudenti ejus
arbitrio committitur hac super re dispensare.

CAPUT 2

RITUS CELEBRANDI
MATRIMONII SACRAMENTUM
1.Parochus Matrimonio ad futuras publicationibus factis ut dictum est, si nullum obstet legitimum
impedimentum in ecclesia, superpelliceo et stola alba indutus, adhibito uno saltem Clerico superpelliceo
pariter induto, qui librum et vas aqu benedict cum aspersorio deferat, coram duobus saltem testibus,
virum et mulierem ante altare genuflexos, quos parentum vel propinquorum suorum prsentia cohonestari
decet, de consensu in Matrimonium interroget, utrumque singilatim in hunc modum vulgari sermone:
Et primo quidem sponsum interroget:

N. Vis accipere N. hic prsentem in tuam legitimam uxorem juxta rituum


Ecclsi?

sanct matris

Respondeat sponsus:

Volo.
2. Mox Sacerdos sponsam interroget:

N. Vis accipere N. hic prsentem in tuam legitimam maritum juxta rituum sanct matris
Ecclsi?
Respondeat sponsa:

Volo.
Nec sufficit consensus unius, sed debet esse amborum, et expressus verbis, si loqui possint, aut secus
quipollentibus signis, sive fiat per se, sive per procuratorem.
Mutuo autem contrahentium consensu intellecto, Sacerdos jubeat eos invicem jungere dexteras, et dicat:

Ego conjngo vos in matrimnium. In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. Amen.
Postea eos aspergat aqua benedicta.
Mox benedicat anulum, dicens:

Laudate Dominum Liturgical Editions

182

Ritus celebrandi Matrimonii Sacramentum


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

ne + dic, Dmine, nulum hunc, quem nos in tuo nmine bene + dcimus: ut,qu eum

gestverit, fidelittem ntegram suo sponso tenens, in pace et voluntte tua permneat, atque
in mtua caritte semper vivat. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
3. Deinde Sacerdos aspergat anulum aqua benedicta; et sponsus acceptum anulum de manu Sacerdotis
imponat in digito anulari sinistr manus spons, Sacerdote dicente:

In nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti. Amen.


Mox Sacerdos subjungat:

V. Confrma hoc, Deus,quod opertus es in nobis.


R. A templo sancto tuo, quod est in Jersalem.
Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentainem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eos.
V. Esto eis, Dmine, turris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

spice, qusumus, Dmine, super hos fmulos tuos: et instittis tuis, quibus propagatinem
humni gneris ordinsti, bengnus assste; ut qu te auctre jungntur,te auxilinte servntur. Per
Christum Dminum nostrum. R.Amen.
4. His expletis, si benedicend sint nupti, Parochus Missam pro sponso et sponsa, ut in Missali Romano,
celebret, servatis omnibus qu ibi prscribuntur.
5. Quando plures simul copulantur, accepto primum singulorum consensu, et rite celebratis singulis
Matrimoniis dictoque pro singulis a Parocho Ego conjngo vos in Matrimnium, etc, benedictiones
anulorum et reliqu benedictiones plurali numeri semel fiunt.

Laudate Dominum Liturgical Editions

183

Titulus VIICaput 2
6. Ceterum, sicubi aliae laudabiles consuetudines et caeremoni in celebrando Matrimonii Sacramento
adhibentur, eas convenit retineri.
7. Celebrato Matrimonio, Parochus vel qui ejus vices gerit, quamprimum describat in libro Matrimonium
nomina conjugum ac testium, locum et diem celebratii Matrimonii, atque alia juxta formulam prscriptam;
idque licet alius Sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus Matrimonio adstiterit.
Prterea Parochus in libro quoque Baptizatorum adnotet conjugem tali die in sua parcia Matrimonium
contraxisse.
Quod si conjux alibi baptizatus fuerit, Matrimonii Parochus notitiam initi contractus ad Parochum baptismi
sive per se sive per Curiam episcopalem transmittat, ut Matrimonium in Baptizatorum librum referatur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

184

Titulus VIICaput 3

CAPUT 3

DE BENEDICTIONE MULIERIS
POST PARTUM
1. Si Sacerdos purpuera post partum, juxta piam ac laudabilem consuetudinem, ad ecclesiam venire
voluerit, pro incolumitate sua Deo gratias actura, petieritque a Sacerdote benedictionem, ipse superpelleceo
et stola alba indutus, cum ministro aspersorium deferente, ad fores ecclesi accedat, ubi illam foris ad
limina genuflectentem et candelam accensam in manu tenentem, aqua benedicta aspergat, deinde dicat:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
Ant. Hc accipiet.
Psalmus 23

mini est terra, et plenitdo ejus; * orbis


terrrum, et univrsi, qui hbitant in eo.
Quia ipse super mria fundvit eum: * et super
flmina prparvit eum.
Quis ascndet in montem Dmini, * aut quis
stabit in loco sancto ejus?
Innocens mnibus, et mundo corde, * qui non
accpit in vano nimam suam, nec jurvit in
dolo prximo suo.
Hic accpiet benedictinem a Dmino: *et

misericrdiam a Deo salutri suo.


Hc est genertio qurntium eum, *
qurntium fciem Dei Jacob.
Attllite portas, prncipes, vestras, et elevmini
port ternles: * et introbit Rex glri.
Quis est iste Rex glri ? * Dminus fortis, et
potens; Dminus potens in prlio.
Attllite portas, prncipes, vestras, et elevmini
port ternles: * et introbit Rex glri.
Quis est iste Rex glori? * Dminus virttum,
ipse est Rex glori.
Glria Patri.

Et repetitur Antiphona:

Hc accpiet benedictinem a Dmino, et misericrdiam a Deo saltari suo: quia hc est genertio qurntium Dminum.
2. Deinde, porrigens ad manum mulieris extremam partem stol, ex humero sinistro pendentem, eam
introducit in ecclesiam, dicens:

Ingrdere in templum Dei, adra Flium bet Mar Vrginis, qui tibi fecundittem trbuit prolis.
3. Et ipsa, ingressa, genuflectit coram Altari et orat, gratias agens Deo de beneficiis sibi collatis; tunc
Sacerdos dicit:

Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison.


Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvam fac ancllam tuam, Dmine.
R. Deus meus, sperntem in te.
V. Mitte ei, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eam.
V. Nihil profciat inimcus in ea.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre ei.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
Laudate Dominum Liturgical Editions

185

De Benedictione Mulieris post partum


D
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui per bet Mar Vrginis partum fidlium parintium
dolres in gudium vertsti: rspice proptius super hanc fmulam tuam, ad templum sanctum tuum
pro gratirum actine ltam accedntem, et prsta; ut post hanc vitam, ejsdem bet Mar
mritis et intercessine, ad trn beatitdinis gudia cum prole sua pervenre meretur.Per
Christum Dminum nostrum. R .Amen.
4. Deinde illam aspergit iterum aqua benedicta, dicens:
Pax et benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super te, et
mneat semper. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

186

TITULUS VIII
CAPUT I
DE BENEDICTIONIBUS
REGUL GENERALES

enedictiones impertire potest quilibet Presbyter, exceptis iis qu Romano Pontifici aut
Episcopis aliisve reserventur.
Benedictio reservata qu a Presbytero detur sine necessaria licentia, illicita est, sed valida, nisi in
reservatione Sedes Apostolica aliud expresserit.
Diaconi et Lectores illas tantum valide et licite benedictiones dare possunt, quae ipsis expresse a
jure permittuntur.
2. Benedictiones sive constitutiv sive invocativ invalid sunt, si adhibita non fuerit formula ab
Ecclesia prscripta.
3. Benedictiones, imprimis impertiend catholicis, dare quoque possunt catechumenis, immo, nisi
obstet Ecclesi prohibitio, etiam acatholicis ad obtinendum fidei lumen vel, una cum illo, corporis
sanitatem.
4. Res benedict constitutiva benedictione, reverenter tractentur neque ad usum profanum vel non
proprium adhibeantur, etiamsi in dominio privatorum sint.
5. Benedictionem illius sacr supellectillis qu ad normam legem liturgicarum benedicti debet
antequam ad usum sibi proprium adhibeatur, impertire possunt:
1. S.R.E. Cardinales et Episcopi omnes;
2. Locorum Ordinarii, charactere episcopali carentes, pro ecclesiis et oratoriis proprii territorii;
3. Parochus pro ecclesiis et oratoriis in territorio su parci positis, et rectores ecclesiarum pro
suis ecclesiis;
4. Sacerdotes a loci Ordinario delegati, intra fines delegationis et jurisdictionis delegantis;
5. Superiores religiosi, et Sacerdotes ejusdem religionis ab ipsis delegati, pro propriis ecclesiis et
oratoriis ac pro ecclesiis monialium sibi subjectarum.
6. In omni benedictione extra Missam, Sacerdos saltem superpelliceo et stola coloris tempori
convenientis utatur, nisi aliter notetur.
7. Stando semper benedicat, et aperto capite.
In principio cujusque benedictionis, nisi aliter notetur, dicat:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Deinde dicat Orationem propriam, unam vel plures, prout suo loco notatum fuerit, pariter incenset,
nihil dicendo.
8. Cum Sacerdos aliquid benedicturus est, habeat ministrum cum vase aqu benedict et
aspersorio, et cum hoc Rituali libro, seu Missali.
9. Caveat, ne benedictionis causa ponat aliquid incedens super Altare, veluti esculenta; sed quod
ejusmodi est, ponatur super mensam, commodo loco paratam.

Laudate Dominum Liturgical Editions

187

Titulus VIIICaput 2

CAPUT 2

ORDO
AD FACIENDAM AQUAM BENEDICTAM
1. Diebus Dominicis, et quandocumque opus sit, pr parato sale et aqua munda benedicenda in ecclesia, vel
in sacristia, Sacerdos, superpelliceo et stola violacea indutus, primo dicit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
2. Deinde absolute incipit exorcismum salis:

xorczo te, creatra salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per
Deum, qui te per Elisum Prophtam in aquam mitti jussit, ut sanartur sterlitas aqu: ut
efficiris sal exorciztum in saltem credntium; et sis mnibus sumntibus te snitas anim et
crporis; et effgiat, atque discdat a loco, in quo asprsum feris, omnis phantsia, et nequtia,
vel verstia diablic fraudis, omnsque Spritus immndus, adjurtus per eum, qui ventrus est
judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.
Ormus

Oratio

mmnsam clemntiam tuam, omnpotens trne Deus, humliter implormus, ut hanc creatram
salis, quam in usum gneris humni tribusti, bene + dcere et sancti + ficre tua piette
dignris:ut sit mnibus sumntibus salus mends et crporis; et quidquid ex eo tactum vel
resprsum ferit, creat omni immundtia, omnque impugnatine spiritlis nequti. Per
Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus
Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Exorcismus aqu et dicitur absolute:

xorczo te, creatra aqu, in nmine Dei + Patris omnipotntis, et in nmine Jesu + Christi
Flii ejus Dmini nostri, et in virtte Spritus + Sancti: ut fias aqua exorcizta ad effugndam
omnem potesttem inimci, et ipsum inimcum eradicre et explantre vleas cum ngelis suis
apostticis, per virttem ejsdem Dmini nostri Jesu Christi:qui ventrus est judicre vivos et
mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui ad saltem humni gneris,mxima quque sacramnta in aqurum substntia


condidsti: adsto proptius invocatinibus nostris, et elemnto huic multmodis purificatinibus
prparto, virttem tu bene + dictinis infnde:ut creatra tua, mystriis tuis srviens, ad
abigndos dmones,morbsque pellndos, divn grti sumat effctum; ut quidquid in
domibus,vel in locis fidlium,hc unda resprserit, creat oroni immundtia, libertur a noxa: non
illic resdeat spritus pstilens, non aura corrmpens: discdant omnes insdi latntis inimci;et si
quid est, quod aut incolumitti habitntium invidet, aut quiti, aspersine hujus aqu effgiat: ut
salbritas, per invocatinem sancti tui nminis expetta, ab mnibus sit impugnatinibus
defnsa. Per Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitte
Spritus Sancti Deus,per mnia scula sculrum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

188

Titulus VIIICapita 2 et 3
3. Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel:

Commixtio salis et aqu priter fiat, in nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti.
R. Amen.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, invct virttis auctor, et insuperbilis imprii Rex, ac semper magnficus triumphtor:
qui advrs dominatinis vires rprimis: qui inimci rugintis svtiam speras: qui hostles
nequtias potnter expgnas; te, Dmine, tremntes et spplices deprecmur, ac ptimus: ut hanc
creatram salis et aqu dignnter aspcias, bengnus illstres, piettis tu rore sanctfices; ut,
ubicmque ferit asprsa, per invocatinem sancti nminis tui, omnis infesttio immndi spritus
abigtur: terrrque venensi serpntis procul pelltur:et prsntia Sancti Spritus nobis,
misericrdiam tuam poscntibus, ubque adsse digntur. Per Dminum nostrum Jesum
Christum Flium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitte ejsdem Spritus Sancti Deus, per
mnia scula sculrum R. Amen.
4. Post benedictionem aqu, Sacerdos Dominicis diebus, antequam incipiat Missam, aspergit Altare,
deinde se, et Ministros, ac populum, prout in Missali prscribitur, et in appendice hujus Ritualis (pag.311)
habetur.
5. Christifideles autem possunt de ista aqua benedicta in vasculis suis accipere, et secum deferre ad
aspergendos gros, domos, agros, vineas, et alia, et ad eam habendam in cubiculis suis, ut ea quotidie et
spius aspergi possint.

CAPUT 3

BENEDICTIO CANDELARUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, Fili Dei vivi, bne + dic candlas istas supplicatinibus nostris: infnde
eis, Dmine, per virttem sanct Cru + cis, benedictinem clstem, qui eas ad repellndas
tnebras humno gneri tribusti; talmque benedictinem signculo sanct Cru + cis accpiant, ut
quibuscmque locis accns, sive posit ferint, discdant princpes tenebrrum, et contremscant,
et fgiant pvidi cum mnibus minstris suis ab habitatinibus illis, nec prsmant mplius
inquietre, aut molestre servintes tibi omnipotnti Deo: Qui vivis et regnas in scula sculrum.
R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

189

Titulus VIIICaput 4

CAPUT 4

BENEDICTIO DOMORUM
in Sabbato Sancto et reliquo Tempore Paschali
1. Parochus, seu alius Sacerdos de Parochi licentia, superpelleciceo et stola alba indutus, cum ministro
deferente vas aqu benedict in Fonte baptismali, atque ante infusionem Olei et Chrismatis accept,
Sabbato Sancto visitat domos suae paroeciae, aspergens eas eadem aqua benedicta.
Ingrediens domum dicit:

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
2. Deinde aspergens loca prcipua domus, et habitantes in ea, dicit Antiphonam:

Vidi aquam egredintem de templo, a ltere dextro, allelja; et omnes, ad quos pervnit aqua ista,
salvi facti sunt, et dicent: allelja, allelja.
Ps. 117, 1 Confitmini Dmino, quniam bonus: quniam in sculum misericrdia ejus.
Repetitur Antiphona: Vidi aquam, etc.
Deinde dicit:

V. Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam, allelja.


R. Et salutre tuum da nobis, allelja.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

xudi nos, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: et sicut domos Hebrrum in xitu
de gypto, agni snguine lintas (quod pascha nostrum, in quo immoltus est Christus, figurbat),
ab Angelo percutinte custodsti; ita mttere dignris sanctum Angelum tuum de clis, qui
custdiat, fveat, prtegat, vsitet atque defndat omnes habitntes in hoc habitculo. Per emdem
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
3. Ritus superius descriptus adhibetur, etiamsi benedictio domorum fiat alia die infra Tempus Paschale pro
locorum consuetudine.

CAPUT 5

BENEDICTIO DOMORUM
extra Tempus Paschale
1. Parochus seu alias Sacerdos, volens aliquam particularem domum, vel generaliter domos fidelium, extra
Tempus Paschale aspergere aqua benedicta, ingrediens domum dicit.

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
2. Deinde loca prcipua domus aspergendo, dicit Antiphonam:

Asprges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.

Laudate Dominum Liturgical Editions

190

Benedictio domorum
Ps. 50, 3 Miserre mei, Deus, secndum magnam misericrdiam tuam. V. Glria Patri, etc.
Et repetitur Antiphona: Asprges me, etc.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

xudi nos, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: et mttere dignris sanctum
Angelum tuum de clis; qui custdiat, fveat, prtegat, vsitet atque defndat omnes habitntes
in hoc habitculo. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

CAPUT 6

BENEDICTIO LOCI VEL DOMUS


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, Deus omnpotens, locum istum (vel domum istam): ut sit in eo (ea)
snitas, cstitas, victria, virtus, humlitas, bnitas, et mansuetdo, plenitdo legis, et gratirum
ctio Deo Patri, et Flio, et Spirtui Sancto; et hc benedctio mneat super hunc locum (vel super
hanc domum) et super habitntes in eo (ea) nunc et in mnia scula sculrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

CAPUT 7

ALIA BENEDICTIO DOMUS


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

e Deum Patrem omnipotntem supplciter exormus pro hac domo, et habitatribus ejus, ac
rebus: ut eam bene + dcere, et sancti + ficre, ac bonis mnibus amplire dignris: tribue eis,
Dmine, de rore cli abundntiam, et de pingudine terr vit substntiam, et desidria voti
erum ad effctum tu miseratinis perdcas. Ad intritum ergo nostrum bene + dcere, et sancti
+ ficre dignris hanc domum, sicut benedcere digntus es domum Abraham, Isaac, et Jacob: et
intra paretes domus istus Angeli tu lucis inhbitent, emque, et ejus habitatres custdiant. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

191

Titulus VIIICapita 8, 9,10

CAPUT 8

BENEDICTIO THALAMI
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, thlamum hunc: ut omnes habitntes in eo, in tua pace consstant, et in tua
voluntte permneant, et senscant, et multiplicntur in longitdinem dirum, et ad regna clrum
pervniant. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

CAPUT 9

BENEDICTIO NAVIS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ropitire, Dmine, supplicatinibus nostris, et bne + dic navem istam dxtera tua sancta et
omnes qui in ea vehntur, sicut digntus es benedcere arcam, No ambulntem in dilvio: prrige eis, Dmine, dxteram tuam, sicut porrexsti beto Petro ambulnti supra mare; et mitte sanctum Angelum tuum de clis, qui lberet, et custdiat eam semper a perculis univrsis, cum mnibus qu in ea erunt: et fmulos tuos, replsis adversittibus, portu semper optbili, cursque
tranqullo tueris, transactsque, ac recte perfctis negtiis mnibus, iterto tempre ad prpria cum
omni gudio revocre dignris: Qui vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

CAPUT 10

BENEDICTIO
SUPER FRUGES ET VINEAS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

rmus piettem tuam, omnpotens Deus, ut has primtias creatr tu, quas ris et plvi
temperamnto nutrre digntus es, bene + dictinis tu imbre perfndas, et fructus terr tu
Laudate Dominum Liturgical Editions

192

Benedictio peregrinorum
usque ad maturittem perdcas. Trbue quoque ppulo tuo de tuis munribus tibi semper grtias
gere; ut a fertilitte terr esurintium nimas bonis mnibus affluntibus rpleas, et egnus et
pauper laudent nomen glri tu. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

CAPUT 11

BENEDICTIO PEREGRINORUM
AD LOCA SANCTA PRODEUNTIUM
1. Peregrini ad loca sancta profecturi, antequam discedant, juxta veteris Ecclesi institutum, current
accipere patentes seu commendatitias litteras a suo Ordinario, seu Parocho. Quibus obtentis, et rebus suis
dispositis, facta peccatorum suorum confessione, audiunt Missam, in qua dicitur Oratio pro
peregrinantibus, ad instar Collect pro re gravi imperat, et SSmam Eucharistiam devote suscipiunt.
Expleta Missa, Sacerdos eos genuflexos dicit sequentes Preces:

Antiphona

Canticum Zachari
Luc. 1, 68-79

Laudate Dominum Liturgical Editions

193

Titulus VIIICaput 11
Et erxit cornu saltis nobis; * in domo David
peri sui.

Ad dandam scintiam saltis plebi ejus; * in


remissinem peccatrum erum.

Sicut loctus est per os sanctrum, * qui a


sculo sunt, prophetrum ejus,

Per vscera misericrdi Dei nostri; * in


quibus visitvit nos riens ex alto.

Saltem ex inimcis nostris, * et de manu


mnium qui odrunt nos.

Illuminre his, qui in tenbris et in umbra


mortis sedent;* ad dirigndos pedes nostros in
viam pacis.
Glria Patri, et Flio, * et Spirtui Sancto.
Sicut erat in princpio, et nunc, et semper, et in
scula sculrum. Amen.

Ad facindam misericrdiam cum ptribus


nostris; * et memorri testamnti sui sancti.
Jusjurndum quod jurvit ad Abraham patrem
nostrum; * datrum se nobis,
Ut sine timre de manu inimicrum nostrrum
liberti; *servimus illi,
In sanctitte, et justtia coram ipso; * mnibus
dibus nostris.
Et tu, puer, Prophta Altssimi vocberis; *
prbis enim ante fciem Dmini, parre vias
ejus.
Et repetitur Antiphona:

Laudate Dominum Liturgical Editions

194

Benedictio peregrinorum
Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison.
Pater noster secreto usque ad
V.Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos .
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Mtte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eos.
V. Esto eis, Dmine, turris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V. Nihil profciat inimcus in eis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre eis.
V. Benedctus Dminus die quotdie
R. Prsperum iter fciat nobis Deus salutrium nostrrum
V. Vias tuas, Dmine, demnstra nobis.
R. Et smitas tuas doce nos.
V. Utinam dirigntur vi nostr.
R Ad custodindas justificatines tuas.
V Erunt prava in dircta.
R Et spera in vias planas.
V. Angelis suis Deus mandvit de te.
R.Ut custdiant te in mnibus viis tuis.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui flios Isral per maris mdium sicco vestgio ire fecsti, quique tribus Magis iter ad te
stella duce pandsti: trbue eis, qusumus, iter prsperum, tempsque tranqullum; ut Angelo tuo
sancto cmite, ad eum, quo pergunt, locum, ac demum ad trn salutis portum felciter valeant
pervenre.

eus, qui Abraham puerum tuum de Ur Chaldrum edctum, per omnes su peregrinatinis
vias illsum custodsti: qusumus, ut hos fmulos tuos custodre dignris; esto eis, Dmine, in
procnctu suffrgium, in via soltium, in stu umbrculum, in pluvia et frgore tegumntum, in
lassitdine vehculum, in adversitte prsdium, in lbrico bculus, in naufrgio portus: ut te duce,
quo tendunt, prspere pervniant, et demum inclumes ad prpria revertntur.

desto, qusumus, Dmine, supplicatinibus nostris: et viam famulrum turum in saltis tu


prosperitte dispne; ut inter omnes vi et vit hujus variettes tuo semper protegntur auxlio.

rsta, qusumus, omnpotens Dei: ut famlia tua per viam saltis incdat; et beti Jonnis
Prcursris hortamnta sectndo, ad eum, quem prdxit, secra pervniat, Dminum nostrum
Jesum Christum Flium tuum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

195

Titulus VIIICaput 12

xudi, Dmine, preces nostras, et iter famulrum turum proptius comitre, atque
misericrdiam tuam, sicut ubque es, ita ubque largre: qutenus a cunctis adversittibus tua
opitulatine defnsi, gratirum tibi rferant actinem. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Pax et benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super vos, et
mneat semper. R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.
2. Quad si unus sit peregrinaturus, Preces dicantur in numero singulari: ac si Sacerdos ipse, qui benedicit,
sit socius peregrinationis, eas dicat in persona prima numeri pluralis, quatenus congruere videbitur.

CAPUT 12

BENEDICTIO PEREGRINORUM
POST REDITUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
Antiphona

Psalmus 127

Laudate Dominum Liturgical Editions

196

Benedictio peregrinorum
Labres mnuum turum quia manducbis, * betus
es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut viris abndans, * in latribus domus
tu.
Flii tui sicut novll olivrum, * in circitu mens
tu.
Ecce sic benedictur homo, * qui timet

Dminum.
Benedcat tibi Dminus ex Sion; * et vdeas bona
Jersalem mnibus dibus vit tu.
Et vdeas flios filirum turum; * pacem super
Israel.
Glria Patri.
Sicut erat.

Antiphona

Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.


Pater noster secreto usque ad
V.Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Benedcti, qui vniunt in nmine Dmini
R. Benedcti vos a Dmino, qui fecit clum et terram.
V. Rspice, Dmine, in servos tuos, et in pera tua.
R. Et drige eos in viam mandatrum turum
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Ormus.

Oratio

argre, qusumus, Dmine, fmulis tuis indulgntiam plactus et pacem: ubi priter ab
mnibus mundntur offnsis, et secra tibi mente desrviant.

mnpotens sempitrne Deus, nostrrum temprum, vitque dispsitor, fmulis tuis continu
tranquilittis largre subsdium: ut quos inclumes prpriis labribus reddsti, tua fcias protectine
secros.

eus humlium visittor, qui nos fratrna dilectine consolris: prtnde societti nostr
grtiam tuam; ut per eos, in quibus hbitas, tuum in nobis sentimus advntum. Per Dminum.
R Amen.
Pax et benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super vos et
mneat semper.R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.
Laudate Dominum Liturgical Editions

197

Titulus VIIICapita 13,14,15

BENEDICTIONES ESCULENTORUM
PRSERTIM IN PASCHA
CAPUT 13

BENEDICTIO AGNI
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui per fmulum tuum Mysen, in liberatine ppuli tui de gpto, agnum occdi jusssti
in similitdinem Dmine nostri Jesu Christi, et utrsque potestes domrum de snguine ejsdem
agni perngi prpsti: tu bene + dcere, et sancti + ficre dignris hanc creatram carnis, quam
nos fmuli tui ad laudem tuam smere desidermus, per resurrectinem ejsdem Dmini nostri
Jesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in scula sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

CAPUT 14

BENEDICTIO OVORUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ubvniat, qusumus, Dmine, tu bene + dictinis grtia huic ovrum creatr: ut cibus
salbris fiat fidlibus tuis, in turum gratirum actine sumntibus, ob resurrectinem Dmini
nostri Jesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in scula sculrum. R.Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

CAPUT 15

BENEDICTIO PANIS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, panis Angelrum, panis vivus trn vit, bene + dcere dignre panem
istum, sicut benedixsti quinque panes in desrto: ut omnes ex eo gustntes, inde crporis et nim
percpiant sanittem: Qui vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Et aspergata aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

198

Benedictio panis

CAPUT 16

ALIA BENEDICTIO PANIS


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine sancte, Pater omnpotens, trne Deus, bene + dcere dignris hunc panem tua sancta
spirituli benedictine: ut sit mnibus sumntibus salus mentis et crporis; atque contra omnes
morbos, et univrsas inimicrum insdias tutmen. Per Dminum nostrum Jesum Christum Flium
tuum, panem vivum, qui de clo descndit, et dat vitam et saltem mundo: et tecum vivit et regnat
in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R.Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

CAPUT 17

BENEDICTIO NOVORUM FRUCTUUM


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, hos novos fructus N., et prsta: ut, qui ex eis in tuo sancto nmine
vescntur, crporis et nim salte potintur. Per Christum Dminum nostrum.R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

CAPUT 18

BENEDICTIO
AD QUODCUMQUE COMESTIBLE
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, creatram istam N., ut sit remdium salutre gneri humno: et prsta per
invocatinem sancti nminis tui; ut quicmque ex ea smpserint, crporis sanittem, et nim
tutlam percpiant. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta,

Laudate Dominum Liturgical Editions

199

Titulus VIIICapita 19

CAPUT 19

BENEDICTIO OLEI
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
Exorcismus

xorczo te, creatra lei, per Deum + Patrem omnipotntem, qui fecit clum et terram, mare,
et mnia, qu in eis sunt. Omnis virtus adversrii, omnis exrcitus diboli, et omnis incrsus,
omne phantsma stan eradicre, et effugre ab hac creatra lei, ut fiat mnibus, qui eo usri
sunt, salus mentis et crporis, in nmine Dei + Patris omnipotntis, et Jesu + Christi Flii ejus
Dmini nostri, et Spritus + Sancti Parcliti, et in caritte ejsdem Dmini nostri Jesu Christi, qui
ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnipotens, cui astat exrcitus Angelrum cum tremre, quorum servtium
spiritule cognscitur, dignre respcere, bene + dcere, et sancti + ficre hanc creatram lei,
quam ex olivrum succo eduxsti, et ex eo infrmos inngi mandsti, qutenus sanitte percpta,
tibi Deo vivo et vero grtias gerent: prsta, qusumus; ut hi, qui hoc leo, quod in tuo nmine
bene + dcimus, usi ferint, ab omni langure, omnque infirmitte, atque cunctis insdiis inimci
liberntur, et cunct adversittes separntur a plasmte tuo, quod pretiso snguine Flii tui
redemsti, ut numquam ldtur a morsu antqui serpntis. Per emdem Dminum nostrum Jesum
Christum Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula
sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

200

BENEDICTIONES AB EPISCOPIS
VEL AB ALIIS FACULTATEM HABENTIBUS
FACIEND
CAPUT 20

BENEDICTIO
SACERDOTALIUM INDUMENTORUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, qui per Mysen fmulum tuum pontificlia, et sacerdotlia, seu
levtica vestimnta, ad explndum in conspctu tuo ministrium erum,ad honrem et decrem
nminis tui feri decrevisti: adsto proptius invocatinibus nostris:ut hc indumnta sacerdotlia
(hoc indumntum sacerdotle), dsuper irrignte grtia tua, ingnti benedictine per nostr
humilittis servtium puri + ficre, bene + dcere,et conse +crre dignris: ut divni scltibus et
sacris mystriis apta et benedcta exsstant (aptum et benedctum exsstat): his quoque sacris
vestbus(hac quoque sacra veste) Pontfices,et Sacerdtes, seu Levt tui indti, ab mnibus
impulsinibus, seu tentatinibus malignrum sprituum munti et defnsi esse merentur: tusque
mystriis apte et condgne servre et inhrre, atque in his tibi plcite et devte perseverre trbue.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, invict virttis triumphtor, et mnium rerum cretor ac sanctifictor: intnde proptius
preces nostras; et hc indumnta (hoc indumntum) levtic, sacerdotlis, et pontificlis glri,
minstris tuis frunda (frundum), tuo ore prprio bene + dcere, sancti + ficre, et conse + crre
dignris: omnsque eis (eo) utntes, tuis mystriis aptos, et tibi in eis devte ac laudabliter
servintes, gratos effcere dignris. Per Christum Dminum nostrum, R. Amen.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnpotens, qui vestimnta Pontifcibus, Sacerdtibus, et Levtis in usum


tabernculi fderis necessria, Mysen fmulum tuum gere jusssti, emque spritu sapinti ad
id peragndum replevsti: hc vestimnta (hoc vestimntum) in usum et cultum mystrii tui bene
+ dcere, sancti + ficre, et conse + crre dignris: atque minstros altris tui, qui ea (id)
inderint, septifrmis Spritus grtia dignnter replri, atque castittis stola, beta fcias cum
bonrum fructu perum ministrii congruntis immortalitte vestri. Per Dminum nostrum
Jesum Christum, Flium tuum:qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia
scula sculorum. R. Amen.
Et aspergantur (aspergatur) aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

201

Titulus VIIICapita 21,22

CAPUT 21

BENEDICTIO
MAPPARUM SEU TOBALEARUM
ALTARIS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

xudi, Dmine, preces nostras: et hc lintemina (hoc lintemen), sacri Altris usui prparat
(-um), bene + dcere, et sancti + ficre dignris. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnpotens, qui Mysen fmulum tuum ornamnta et lintemina fcere per
quadragnta dies docusti, qu tiam Mara txuit, et fecit in usum ministrii tabernculi fderis;
bene + dcere, sancti + ficre, et conse + crre dignris hc lintemina (hoc lintemen) ad
tegndum involvendmque altre gloriosssimi Flii tui Dmini nostri Jesu Christi: Qui tecum vivit
et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Et aspergantur (aspergatur) aqua benedicta.

CAPUT 22

BENEDICTIO PALL ET CORPORALIS


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

lementssime Dmine,cujus inenarrbilis est virtus, cujus mystria arcnis mirablibus


celebrntur: trbue, qusumus; ut hoc lintemen tu propitiatinis bene + dictine sanctifictur ad
consecrndum super illud Corpus et Snguinem Dei et Dmini nostri Jesu Christi Flii tui: Qui
tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, bene + dcere, sancti + ficre,et conse + crre dignris
lintemen istud ad tegndum involvendmque Corpus et Snguinem Dmini nostri Jesu Christi
Flii tui: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

202

Benedictio Tabernaculi
Ormus.

Oratio

mnpotens Deus, mnibus nostris opem tu benedictinis infnde: ut per nostram bene +
dictinem hoc lintemen sanctifictur, et Crporis ac Snguinis Redemptris nostri novum
sudrium, Spritus Sancti grtia, efficitur. Per emdem Dminum nostrum Jesum Christum
Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte ejsdem Spritus Sancti Deus, per mnia scula
sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

CAPUT 23

BENEDICTIO TABERNACULI
SEU VASCULI
pro sacrosancta Eucharistia conservanda
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

mnpotens

Oratio
sempitrne Deus,majesttem tuam spplices deprecmur:ut tabernculum (seu

vsculum) hoc pro Crpore Flii tui Dmini nostri Jesu Christi in eo condndo fabrictum, bene +
dictinis tu grtia dicre dignris. Per emdem Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum:
Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus,per mnia scula sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta,

CAPUT 24

SOLEMNIS BENEDICTIO CRUCIS


1. Si Cruces, public venerationi exposit, solemniter benedicantur, hc benedictio Ordinario reservatur.
qui tamen potest eam cuilibet Sacerdoti committere.
Privatim autem hc benedictio a quolibet Sacerdote fieri potest sine ulla Ordinarii licentia.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ogmus te, Dmine sancte. Pater omnpotens, trne Deus: ut dignris bene + dcere hoc
signum Crucis, ut sit remdium salutre gneri humno; sit solditas fdei, profctus bonrum
perum, redmptio animrum; sit solmen, et protctio, ac tutla contra sva jcula inimicrum.
Per Christum Dminum nostrum. R Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

203

Titulus VIIICaput 25
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine Jesu Christe, hanc Crucem, per quam eripusti mundum a potestte dmonum, et supersti passine tua suggestrem peccti, qui gaudbat in prvaricatine primi hminis
per ligni vtiti sumptinem. Hic aspergatur aqua benedicta. Sanctifictur hoc signum Crucis in
nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti; ut orntes, inclinantsque se propter Dminum
ante istam Crucem, invniant crporis et nim sanittem. Per emdem Christum Dminum
nostrum. RAmen.
2. Postea Sacerdos ante Crucem genuflexus ipsam devote adorat, et osculatur, et idem faciunt quicumque
voluerint.

CAPUT 25

SOLEMNIS BENEDICTIO IMAGINIS


Jesu Christi Domini nostri
vel B. Mariae Virginis vel alius Sancti
Si Imagines, publicse venerationi exposit, solemniter benedicantur, hc benedictio Ordinario reservatur,
qui tamen potest eam cuilibet Sacerdoti committere,
Privatim autem hc benedictio a quolibet Sacerdote fieri potest sine ulla Ordinarii licentia.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui Sanctrum turum imgines (sive effigies) sculpi aut pingi
non rprobas, ut quties illas culis crporis intumur tties erum actus et sanctittem ad
imitndum memri culis meditmur : hanc qusumus, imginem (seu sculptram) in honrem
et memriam Unigniti Flii tui Dmini nostri Jesus Christi (vel beatssim Vrginis Mar, matris
Dmini nostri Jesu Christi, vel beti N., Apstoli tui, vel Mrtyris, vel Pontficis, vel Confessris,
vel bet N., Vrginis, vel Mrtyris) adapttam, bene + dcere, et sancti + ficre dignris: et
prsta ut quicmque coram illa Unignitum Flum tuum (vel betissimum Vrginem vel
gloriosum Apostolum, vel Mrtyrem, vel Pontficem, vel Confessrem tuum, vel glorisam
Vrginem, vel Mrtyrem) suppliciter clere et honorre studerit, illus mritis et obtntu a te
grtiam in prsenti et trnam glriam obtineat in futram . Per (emdem) Christum Dminum
nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta

Laudate Dominum Liturgical Editions

204

Titulus VIIICaput 26

CAPUT 26

RITUS BENEDICENDI ET IMPONENDI


PRIMARIUM LAPIDEM
PRO ECCLESIA DIFICANDA
1. Nulla ecclesia dificetur sine expresso Ordinarii loci consensu scriptis dato, quem tamen
Vicarius Generalis prstare neqult sine mandato speciali.
Si Sacerdos, ejus dificationis primarium, lapidem benedcendi potestatem habens ab Ordinario,
ejusmodi functionei peragat, hunc ritum servabit.
2. Pridie quam primarius lapis benedicatur, ligneam Crucem in loco ubi debet esse Altare, figat
ipse, vel alius Sacerdos. Sequenti vero die lapis in ecclesis fundatione ponendus qui debet esse
quadratus, et angularis, benedicatur hoc modo.
3. Sacerdos indutus amictu, alba, cingulo, stola et pluvi albi coloris, adhibitis aliquot Clericis, sal
et aquam benedicit, nisi prius in promptu habeat aquam jam benedictam, ordinaria benedictione, ut
supra (pag. 188), et interim, dum cantatur a Clericis Antiphona cum Psalmo sequenti, aspergit
locum, ubi Crux posita est, aqua benedicta.
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

205

Benedictio primarii ecclesi lapidis


Psalmus 83

Cor meum, et caro mea* exultavrunt in Deum


vivum.
Etenim passer invnit sibi domum:* et turtur
nidum sibi, ubi ponat pullos suos.
Altria tua, Dmine virttum:* Rex meus, et
Deus meus.
Beti, qui hbitant in domo tua, Dmine:* in
scula sculrum laudbunt te.
Betus vir, cui est auxlium abs te :*ascensines
in corde suo dispsuit, in valle lacrimrum in
loco quem psuit.
Etenim benedictinem dabit legisltor, ibunt de
virtte in virttem:* vidbitur Deus derum in
Sion.

Dmine Deus virttum, exudi oratinem


meam:* uribus prcipe, Deus Jacob.
Protctor noster, spice, Deus:* et rspice in
fciem Christi tui:
Quia mlior est dies una in triis tuis,* super
mlia.
Elgi abjctus esse in domo Dei mei:* magis
quam habitre in tabernculis peccatrum.
Quia misericrdiam et verittem dligit Deus:*
grtiam et glriam dabit Dminus.
Non privbit bonis eos, qui mbulant in
innocntia:* Dmine virttum, betus homo,
qui sperat in te.
Glria Patri.

4. Finite Psalmo, Sacerdos versus ad locum a se aspersum,

Ormus.

Oratio

mine Deus, qui licet clo et terra non capiris, domum tamen dignris habre in terris, ubi
nomen tuum jgiter invoctur: locum hunc, qusumus, bet Mar semper Vrginis, et beti N.
(nominando Sanctum vel Sanctam, in cujus honorem ac nomen fundabitur ecclesia), omnimque
Sanctrum intercedntibus mritis, serno piettis tu intitu visita, et per infusinem grti tu
ab omni inquinamnto purfica, purificatmque consrva; et qui dilcti tui David devotinem in
flii sui Salomnis opere complevsti, in hoc pere desidria nostra perfcere dignris, effugintque
omnes hinc nequti spiritules. Per Dminum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

206

Titulus VIIICaput 26
5. Postea stans benedicit primarium lapidem, dicens:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Sit nomen Dmini benedctum.
R. Ex hoc nunc et usque in sculum.
V. Lpidem, quem reprobavrunt dificntes.
R. Hic factus est in caput nguli.
V. Tu es Petrus.
R. Et super hanc petram dificbo Ecclsiam meam.
V. Glria Patri, et Flio, et Spirtui Sancto.
R. Sicut erat in princpio, et nunc, et semper, et in scula sculrum. Amen.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, Fli Dei vivi, qui es verus omnpotens Deus, splendor, et imgo trni
Patris, et vita trna: qui es lapis angulris de monte sine mnibus abscssus, et immutbile fundamntum: hunc lpidem collocndum in tuo nmine confrma; et tu, qui es princpium et finis, in
quo princpio Deus Pater ab intio cuncta crevit, sis, qusumus, princpium, et incremntum, et
consummtio ipsus peris, quod debet ad laudem et glriam tui nminis inchori: Qui cum Patre
et Spritu Sancto vivis et regnas Deus, per mnia scula sculrum. R Amen.
6. Tunc aspereit lapidem ipsum aqua benedicta, et, accepto cultro, per singulas partes sculpit in eo
signum crucis, dicens:
In nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti. R. Amen.
Quo facto dicit:
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, creatram istam lpidis, et prsta per invocatinem sancti tui nminis: ut,
quicmque ad hanc ecclsiam dificndam pura mente auxlium dderint, crporis sanittem, et
nim medlam percpiant. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
7. postea dicantur Litani ordinari (pag. 85) sine Oratinibus in fine positis: quibus dictis, parato
cmento, etc Cmentario assistente, Sacerdos inchoat, Clericis prosequentibus, Antiphonam:
Antiphona

Laudate Dominum Liturgical Editions

207

Benedictio primarii ecclesi lapidis

Psalmus 126

Nisi Dminus custoderit civittem,* frustra vgilat


qui custdit eam.
Vanum est vobis ante lucem srgere:* srgite
postquam sedritis, qui manductis panem dolris.
Cum dderit dilctis suis somnum:*ecce herditas
Dmini filii:* merces, fructus ventris.

Sicut sagtt in manu potntis:* ita flii


excussrum.
Betus vir qui implvit desidrium suum ex ipsis:*
non confundtur cum loqutur inimcis suis in
porta.
Glria Patri.

8. Quo dicto, Sacerdos stans ponit ipsum primarium lapidem in fundamento, vel saltem ilium tangit, dicens:

In fide Jesu Christi collocmus lpidem istum primrium in hoc fundamnto, in nmine Pa + tris, et F +
lii, et Spritus + Sancti: ut vgeat vera fides hic, et timor Dei, fratrnaque dilctio; et sit hic locus
destintus oratini, et ad invocndum, et laudndum nomen ejsdem Dmini nostri Jesu Christi, qui cum
Patre et Spritu Sancto vivit et regnat Deus, per mnia scula sculrum. R Amen.
9. Interim cmentarius aptat ipsum lapidem cum cmento:
postea Sacerdos spargit super lapidem aquam benedictam, dicens:

Asperges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
Deinde dicitur totus Psalmus Miserre mei, Deus (pag. 218), cum G1ria Patri.
Quo dicto, Sacerdos spargit. aquam benedictam per omnia fundamenta, si sunt aperta; si vero non sunt aperta, circuit
aspergendo fundamenta ecclesi designata, hoc modo. Incipiens aspergere, inchoat, Clero prosequente, Antiphonam:

Laudate Dominum Liturgical Editions

208

Titulus VIIICaput 26
Psalmus 86

Glorisa dicta sunt de te,* cvitas Dei .


Memor ero Rahab et Babylnis * scintium me.
Ecce aliengen et Tyrus, et ppulus thopum
hi furunt illic.
Numquid Sion dicet: Homo, et homo natus est
in ea:

* et ipse fundvit eam Altssimus?


Dminus narrbit in scriptris populrum, et
prncipum:* horum, qui furunt in ea.
Sicut ltntium mnium* habittio est in te.
Glria Patri.

10. Interim aspergendo procedit usque ad fundamenta aperta, sou designata, et repetita Antiphona a Clero,
Sacerdos stans dicit: Ormus. Ministri: Flectmus gnua. R. Levte.
Sacerdos:

Oratio

mnpotens et misricors Deus, qui Sacerdtibus tuis tantam pr cteris grtiam contulsti, ut
quidquid in tuo nmine digne, perfectque ab eis gitur, a te feri credtur: qusumus immnsam
clemntiam tuam; ut, quidquid modo visitatri sumus, vsites, et quidquid benedictri sumus, bene
+ dcas: sitque ad nostr humilittis intritum, Sanctrum turum mritis, fuga dmonum, Angeli
pacis ingrssus. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

eus, qui ex mnium cohabitatine Sanctrum trnum majestti tu condis habitculum: da


dificatini tu incremnta clstia; ut, quod te jubnte fundtur, te larginte perficitur. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

209

Ritus benedicendi novam ecclesiam

CAPUT 27

RITUS BENEDICENDI NOVAM ECCLESIAM


SEU ORATORIUM PUBLICAM
1. Sacerdos novam ecclesiam seu oratorium publicum detentia Ordinarii benedicturus, ut ibi divinum
Miss sacrificium rite celebretur, amictu, alba, cingulo, stola ac pluviali albi coloris indutus, aliquot
Clericis adhibitis, prlata Cruce media inter duos Clericos deferentes cereos accensos, mane procedit ad
primariam ecclesi, vel oratorii januam: ubi stans aperto, conversus ad eam dicat absolute Orationem:

ctines nostras, qusumus, Dmine, aspirndo prveni, et adjuvndo prosquere: ut cuncta


nostra ortio et opertio a te semper incpiat, et per te cpta finitur. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.
2. Deinde inchoat. Clero prosequente, Antiphonam :

Asprges me, * Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
Et Clerus alternatim dicit Psalmum Miserre (pag. 218):
in fine, Glria Patri.
3. Interim circumdant exterius ecclesiam (qu intus debet esse vacua et nuda, et pariter Altaria nuda,
excluso populo, donec absoluta sit benedictio), et Sacerdos, accepto aspergillo ex herba hyssopi, ad ejus
dexteram se convertens, parietes ecclesi in superiori parte, et in fundamentis aqua benedicta aspergit,
dicens: Asprges me, etc.
4. Reversi ad locum, unde Processio initium habuit, repetita Antiphona a Clero, Sacerdos, stans ut prius
versus ad ecclesiam, dicit: Ormus.
Ministri: Flectmus gnua. R Levte.

Oratio

Sacerdos:

mine Deus, qui licet clo et terra non capiris.domum tamen dignris habre in terris, ubi
nmen tuum jgiter invoctur, locum hunc, qusumus, bet Mar semper Vrginis, et beti N.
(nominando Sanctum vel Sanctam, in cujus honorem ac nomen benedicitur ecclesia), omnimque
Sanctrum intercedntibus mritis, serno piettis tu intitu vsita, et per infusinem grti tu
ab omni inquinamnto purfica, purificatmque consrva; et qui dilcti tui David devotinem in
flii sui Salomnis pere complevsti, in hoc pere desidria nostra perfcere dignris, effugintque
omnes hinc nequti spiritules. Per Dminum.
R. Amen.
5. Qua fnnta Oratione, omnes bini in ecclesiam intrant, et ad altare majus procedunt, Litanias ordinarias
(pag. 85) decantantes.
6. Sacerdos coram altari genuflectit: cumque dictum fuerit: Ut mnibus fidlibus defnctis rquiem
trnam donre dignris. R. Te rogmus, audi nos, surgit Sacerdos, et intelligibili voce dicit:

Ut hanc ecclsiam, et altre hoc, ad honrem tuum, et nomen Sancti tui N., purgre, et bene +
dcere dignris. R. Te rogmus, audi nos.
Cum dicit benedicere, manu dextera benedicit ecclesiam et altare; deinde, ut prius, genuflectit donec
perficiantur Litani, et cantores prosequuntur: Ut nos exaudre dignris, etc.

Laudate Dominum Liturgical Editions

210

Titulus VIIICaput 27
7. Dicto ultimo Krie, elison, Sacerdos stans dicit: Ormus.
Ministri: Flectmus gnua. R. Levte.

Oratio

Sacerdos:

rvniat nos, qusumus, Dmine, misericrdia tua: et, intercedentibus mnibus Sanctis tuis,
voces nostras dementia tu propitiatinis anticipet. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
8. Tum distans ab altari congruenti spatio, genuflexus, et se signans, dicit: Deus, in adjutrium meum
intende; et statim surgit, Clero respondente:
Dmine, ad adjuvndum me festna; ipse vero stans dicit: G1ria Patri, et Filio, et Spirtui Sancto. chorus
respondet: Sicut erat in princpio, et nunc, et semper, et in scula sculrum. Amen.
9. Postea Sacerdos dicit: Ormus,
Ministri: Flectmus gnua. R. Levte.
Sacerdos:

Oratio

mnpotens et misricors Deus, qui Sacerdtibus tuis tantam prae cteris grtiam contulsti, ut
quidquid in tuo nmine digne, perfectque ab eis gitur, a te feri credtur: qusumus immnsam
clemntiam tuam; ut quidquid modo visitatri sumus, visites, et quidquid benedicturi sumus, bene
+ dcas; sitque ad nostr humilittis intritum, Sanctrum turum mritis, fuga dmonum, Angeli
pacis ingrssus. Per Dminum,
R. Amen.
10 His dictis, inchoat, Clero prosequente, Antiphonam;

Laudate Dominum Liturgical Editions

211

Ritus benedicendi novam ecclesiam


Et dicuntur tres Psalmi sequentes, videlicet:,
Psalmus 119

Dmine, lbera nimam meam a liis inquiis, *


et a lingua dolsa.
Quid detur tibi aut quid appontur tibi, * ad
linguam dolsam?
Sagtt potntis act * et carbnibus
desoltoriis.

Heu mihi, qui incolatus meus prolongatus est:*


habitavi cum habitantibus Cedar:* multum
incola fuit anima mea.
Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus: *
cum loquebar illis, impugnabant me gratis
Glria Patri. Sicut erat.

Psalmus 120

evvi culos meos in montes; * unde vniet


auxlium mihi?
Auxlium meam a Dmino, * qui fecit clum et
terram.
Non det in commotionem:* pedem tuum, *
neque dormiet, qui custdit te.
Ecce non dormitbit neque drmiet, * qui
custdit Isral.

Dminus custdit te, Dminus protctio tua,*


super manum dxteram tuam.
Per diem sol non uret te:* neque luna per
noctem.
Dminus custdiet te ab omni malo: *
custdiat nimam tuam Dominus.
Dminus custdiat intritum tuum et xitum
tuum, * ex hoc nunc et usque in sculum.
Glria Patri.

Psalmus 121

tatus sum, in his qu dicta sunt mihi: *


In domum Dmini bimus.
Stantes erant pedes nostri, * in triis tuis,
Jersalem.
Jersalem qu difictur ut cvitas: * cujus
participtio ejus in idpsum.
Illuc enim ascendrunt tribus, tribus Dmini:*
tentimnium Isral ad confitndum nmini
Dmini.
Laudate Dominum Liturgical Editions

212

Quia illuc sedrunt sedes in judcio, * sedes


super domum David.
Rogte qu ad pacem sunt Jeralem, * et
abundntia diligntibus te:
Fiat pax in virtte tua: *et abundntia in
trribus tuis.
Propter fratres meos et prximos meos*
loqubar pacem de te.
Propter domum Dmini, Dei nostri * qusvi
bona tibi.
Glria Patri.

Titulus VIIICaput 27
Antiphona

11. Interim aspergit interius parietes in parte superiori et inferiori, inchoans aspersionem a parte Evangelii,
dicens: Asprges me, etc., tum, ad altare re versus, dicit: Ormus.
Ministri: Flectmus gnua. R. Levte.
Sacerdos:

Oratio

EUS, qui loca nmini tuo dicnda sanctficas, effnde super hanc oratinis domum grtiam
tuam: ut ab mnibus hic nomen tuum invocntibus auxlium tu misericrdi sentitur. Per
Dminum. R. Amen.
12. His peractis, dicitur Missa de Mysterio vel Sancto, in cujus honorem ecclesia est benedicta; sed, si
occurrat Officium Miss votivas solemnes pro re gravi excludens, dicitur Missa de die occurrenti, cum
Commemoratione Titularis, juxtca Missalis rubricas.
13. Ecclesi vero cathedrales, et, quantum fieri potest, ecclesis collegiat, conventuales et parciales.
quamvis a simplici Sacerdote, ut supra, sint benedict, solemniter tamen consecranda; sunt.
14. Oratoria privata seu domestica nec consecrari nec benedici possunt more ecclesiarum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

213

Ritus reconciliandi ecclesiam violatam

CAPUT 28

RITUS RECONCILIANDI
ECCLESIAM VIOLATAM
qu fuerit tantummodo benedicta
1. Violata ecclesia, non ideo cmeterium, etsi contiguum,violatum censetur, et viceversa. Si vero
cmeterium ecclesi pollut contiguum violatum fuerit, illud una cum ecclesia reconciliatur.
Ecclesi benedict ac violat reconciliatio per Rectorem ejusdem, vel quemlibet Sacerdotem, de consensu
saltem prsumpto Rectoris, fiat hoc modo. Altare ecclesi omnino nudetur provideaturque, ut ecclesia
possit libere circumiri tarn extenus, quam interiua, si fieri potest. Paretur vasculum cum aqua benedicta, et
aspergillum de herba hyssopi factum. Sacerdos, indutus amictcu, alba, cingulo, stola et pluviali albi coloris,
adhibitis aliquot Clericis, procedit ad primariam ecclesi portam, ubi stans, incipit, Clero prosequente,
Antiphonam:
Asprges me, * Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
Et dicitur totus Psalmus Miserre (pag. 218), cum Glria Patri. Quo finite, Antiphona repetitur Interim dum
Antiphona et Psalmus dicuntur, Sacerdos aqua benedicta aspergit in circuitcu extrinsecus ecclesiam, et
cmeterium, simul aspergendo alternatim ad parietes ecclesi, ac ad terram cmeterii prsertim ad loca
contaminata. Si vero cmeterium violatum non fuerit, ejus aspersio omittitur.
Quo facto, redit ad locum, ubi incepit aspergere, et stans dicit:

Ormus.

Oratio

mnpiotens et misricors Deus, qui Sacerdtibus tuis tantam pr cteris grtiam contulsti, ut
quidquid in tuo nmine digne, perfectque ab eis gitur, a te feri credtur: qusumus immnsam
clemntiam tuam; ut quidquid modo visitatri sumus. vsites, et quidquid benedictri sumus, benei
+ dcas; sitque ad nostr humilittis intritum, Sanctrum turum mritis, fuga dmonum, Angeli
pacis ingrssus. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
2. Deinde omnes bini in ecclesiam ingrediuntur, et ad altare majus accedunt, Litanias ordinarias (pag. 85)
decantantes.
Sacerdos coram altari genuflectit: cumque dictum fuerit:

Ut mnibus fidlibus defnctis rquiem trnam donre dignris. R. Te rogmus, audi nos,
Sacerdos aurgit, et clara voce dicit:

Ut hanc ecclsiam, et altre hoc ac cmetrium purgre, et reconci + lire dignris. R. Te


rogmus, audi nos.
3. Si vero cmeterium violatum non fuerit, omittuntur verba ac cmeterium.
Deinde rursus genuflectit, et Litani perficiuntur.
dicit: Ormus.
Ministri: Flectmus gnua. R. Levte.

Laudate Dominum Liturgical Editions

Quibus finitis, Sacerdos, versus ad dictum altare,

214

Titulus VIIICaput 28
Sacerdos:

Oratio

revniat nos, qusumus Dmine, misericrdia tua: et itercedntibus mnibus Sanctis tuis
voces nostras clemntia tu propitatinis antcipet. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
4. Deinde sacerdos genuflectit ante altare et se signo crucis muniens, clara voce dicit: Deus, in
adjutrium meum intnde: tum surgit, et Chorus, seu adstantes Clerici respondent: Dmine, ad
adjuvndum me festna; et Sacerdos stans, dicit: Glria Patri, et Flio, et Spirtui Sancto. R. Sicut
erat in princpio, et nunc, et semper, et in scula sculrum. Amen.
5. Quo dicto, Sacerdos inchoat, Clero prosequente, Antiphonam:

Psalmus 67

Repetitur Antiphona

Repetitur Antiphona

Ibi est Bnjamin adolescntulus, * in mentis


excssu.
Repetitur Antiphona
Prncipes Juda, duces erum:* prncipes
Zbulon, prncipes Npthali

A templo sancto tuo in Jersalem, * tibi


fferent reges mnera.

Repetitur Antiphona

Repetitur Antiphona

Manda, Deus, virtti tu:* confrma hoc, Deus,


quod opertus es in nobis

Dssipa Gentes, qu bela volunt: vnient legti


ex gpto: * thipia pervniet manus ejus
Deo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

215

Repetitur Antiphona
Increpa feras arndinis, congregtio taurrum
in vaccis populrum: * ut excldant eos, qui
probti sunt argnto.

Ritus reconciliandi ecclesiam violatam


Repetitur Antiphona

Repetitur Antiphona

Regna terra cantte Deo: * psllite Dmino.

Ecce dabit voce su vocem virttis, date


glriam Deo super Isral, * magnificntia ejus,
et virttus ejus in nbibus.

Repetitur Antiphona

Repetita Antiphona

Psllite Deo, qui ascndit super clum cli, *ad


Orintem

Mirbilis Deus in sanctis suis, Deus Isral ipse


dabit virttem, et fortitdinem plebi su, *
benedctus Deus.

6. Interim dum Antiphona et Psalmus predicti Dicuntur, Sacerdos circuit ecclesiam intrinsecus
aspergendo: aspergit etiam specialiter loca contaminata. Quo facto, stans in presbyterio versus ad
altare, dicit:

eus, qui in omni loco dominatinis tu clemens et bengnus purifictor assstis: exudi nos,
qusumus, et concde; ut in psterum inviolbilis hujus loci permneat benedctio, et tui mneris
benefcia univrsitas fidlium, qu spplicat, percpere meretur. Per Christum Dminum
nostrum.
R. Amen.
7. Deinde dicitur Missa de die occurrenti.
8. Simplex Sacerdos tantum de licentia Ordinarii potest ecclesiam consecratam reconciliare. et tunc
utatur ritu in Pontiflcali prscripto: procedatque indutus amictu, alba, cingulo, stola et pluviali albi
coloris, adhibitis secum aliquot Clericis superpellicis indutis.
In casu tamen gravis et urgentis necessitatis, si Ordinarius adiri nequeat. Rectori ecclesi
consecrat eamdem reconciliare fas est, certiore facto postea Ordinario.

Laudate Dominum Liturgical Editions

216

Titulus VIIICaput 29

CAPUT 29

RITUS BENEDICENDI
NOVUM CMETERIUM
1. Pridie quam fiat benedictio, ponitur in medio cmeterii benedicendi lignea Crux, alta ad staturam
hominis et ante ipsam Crucem in terra figitur paxillus tridens ligneus, altus ad cubitum unum, aptus ad
affigendum illi tres candelas.
2. Sequenti die mane Sacerdos, ab Ordinario delegatus, in sacristia paratur amictu, albo, cingulo, stola ac
pluviali albi coloris, et, adhibitis aliquot Clericis indutis superpelliceis, qui deferant vasculum aqu
benedict, aspergillum, thuribulum cum incensi navicula, hunc Ritualem librum et tres candelas cereas,
procedit ad cmeterium benedicendum ante Crucem in medio positam, et affiguntur, et accenduntur tres
candelas super ligneum paxillum: tunc Sacerdos, ante Crucem et candelas stans, discooperto capite, dicit:

Ormus.

Oratio

mnpotens Deus, qui es custos animrum, e tutla saltis, fides credntium: rspice proptius
ad nostr servittis officum, et ad intritum nostrum purgtur, bene + dictur, et sancti + fictur
hoc cmetrium; ut humna crpora hie post vit cursum quiescntia, in magno judcii die simul
cum felcibus nimabus merentur adipsci vit pernnis gudia. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
3. Mox ante ipsam Crucem omnes genibus flexis dicunt Litanias ordinarias (pag. 85), ineipiente cantore,
ceteris respondentibus; et cum dictum fuerit: Ut mnibus fidlibus defnctis, etc. R. Te rogmus, audi nos,
Sacerdos surgit, et clara voce dicit, producens manu signum crucis:

Ut hoc cmterium purgre, et bene + dcere dignris. R. Te rogmus, audi nos.


4. Deinde Sacerdos, ut prius, genuflectit, et Litani perficiuntur.
5. Quibus finitis, surgunt omnes, et Sacerdos Crucem aspergit aqua benedicta, dicens Antiphonam:

Asprges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
6. Deinde dicitur ab astantibus totus Psalmus Miserre (ut infra, pag. 218), cum G1ria Patri Quo dicto
repetitur Antiphona. Dum dicitur Psalmus, Sacerdos circuit, et perambulat totum cmeterium, incipiens ad
ejus dexteram, aspergens ubique aqua benedicta: quo facto, redit ante Crucem et, ad ipsam respiciens, dicit:
Ormus,

Oratio

Deus, qui es totus orbis cnditor, et humni gneris redmptor, cunctarmque creaturrum
visiblium et invisiblium perfctus dispsitor: te spplici voce, ac puro corde expscimus; ut hoc
cmetrium, in quo famulrum, famularmque turum crpora quiscere debent, post currcula
hujus vit labntia, pur + gre, bene + dcere, et sancti + ficre dignris: quique remissinem
mnium peccatrum per tuam magnam misericrdiam in te confidntibus prstitsti, crporibus
quoque erum in hoc cmetrio quiescntibus, et tubam primi Archngeli exspectntibus,
consolatinem perptuam lrgiter impertre. Per Christum Dmimum nostrum.
R Amen.
7. Tunc figit in summitate Crucis unam ex tribus candelis ardentibus, et alias duas similiter ardentes in
duobus brachiis ejusdem Crucis. Deinde incensat ipsam Crucem, et, aspergens cmeterium aqua benedicta,
redit cum Ministris in sacristiam.

Laudate Dominum Liturgical Editions

217

Ritus reconciliandicmeterium violatum

CAPUT 30

RITUS RECONCILIANDI
CMETERIUM VIOLATUM
1. Si cmeterium ecclesis pollut contiguum violatum fuerit, illud una cum ecclesia reconciliatur, ut supra
(pag. 214) dictum est, Secus cmeterii reconciliatio fit hoc modo.
Mane diei, qua facienda est reconciliatio. Rector Cmeterii vel quilibet Sacerdos, de consensu saltem
prsumpto Rectoris, adhibitis aliquot Clericis indutis superpelliceis, in sacristia, aul alio decenti loco,
vestitus amictu, alba, cingulo, stola et pluviali albi coloris, accedit ad medium cmeterii, Clerico vasculum
aqu benedict et aspergillum deferente: et ibi super tapete genuflectit una cum Ministris; et cantores,
aliique omnes, genibus flexis, dicunt Litanias ordinarias (pag.85) .In quibus cum dictum fuerit:

Ut mnibus fidlibus defnctis, etc.


R. Te rogmus, audi nos.
Sacerdos surgit et, manu dextera producens signum crucis super cmeterium, clara voce dicit:
Ut hoc cmetrium recon + cilire et sancti + ficre dignris. R. Te rogmus, audi nos.
2. Deinde Sacerdos, ut prius, genuflectit, cantoribus Litanias perficientibus.
3. Quibus finitis, surgunt omnes, et Sacerdos, accepto aspergillo cum aqua benedicta, inchoat, Clero
prosequente, Antiphonam:

Asprges me, * Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
Psalmus 50

iserre mei, Deus * secndum magnam


misericordiam tuam.
Et secndum multitdinem miseratinum
turum,* dele iniquittem meam.
Amplius lava me ad iniquitte mea: * et a
peccto meo munda me.
Quniam iniquittem mea ego cognsco: * et
pecctum meum contra me est semper.
Tibi soli peccvi, et malum coram te feci: *ut
justificris in sermnibus tuis,et vincas cum
judicris.
Ecce enim in iniquit-tibus concptus sum: *et
in pecctis concpit me mater mea.
Ecce enim verittem dilexsti:* incrta et
occlta sapinti tu manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor: * lavbis
me, et super nivem dealbbor.
Audtui meo dabis gudium et lttiam: * et
exsultbunt ossa humilita.
Avrte fciem tuam a pecctis meis: * et omnes
iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: *et spritum
rectum nnova in viscribus meis.
Laudate Dominum Liturgical Editions

218

Avrte fciem tuam a pecctis meis: * et


omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: *et spritum
rectum nnova in viscribus meis.
Ne projcias me a fcie tua: *et spritum
sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi lttiam salutris tui: *et spritu
princpali confrma me.
Docbo inquos vias tuas: * et mpii ad te
convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis
me: * et exsultbit lingua mea justtiam tuam.
Dmine, lbia mea apries: * et os meum
annuntibit laudem tuam.
Quniam si volusses sacrifcium, dedssem
tique: * holocustis non delectberis.
Sacrifcium Deo spritus contribultus: * cor
contrtum,et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua
Sion: * ut dificntur muri Jersalem.
Tunc
acceptbis
sacrifcium
justti,
oblatines, et holocusta: * tunc impnent
super altre tuum vtulos.

Ritus reconciliandi cmeterium violatum


4. Dum hc dicuntur, Sacerdos circuit totum cmeterium, incipiens ad ejus dexteram, aspergens ubique
aqua benedicta, prsertim in loco, ubi violatio commissa est. Quo peracto, redit ad locum ubi Litani dict
fuerunt, et ibi stans dicit; Ormus,

Ministri; Flctamus gnua. R. Levte.


Sacerdos

Oratio

MINE pie, qui agrum fguli prtio snguinis tui in sepultram peregrinrum comparri
volusti: qusumus, dignnter reminscere clementssimi hujus mystrii tui. Tu es enim, Dmine,
fgulus noster: tu quitis nostr ager: tu agri hujus prtium. Tu dedsti etiam, et suscepsti. Tu de
prtio tui vivfici snguinis nos requiscere donsti. Tu ergo, Dmine, qui es offensinis nostr
clementssimus indltor, exspectantssimus judictor, judcii tui superabundantssimus misertor,
judcium tu justssim severittis abscndens, post miseratinem tu pi redemptinis, adsto
exaudtor et effctor nostr reconciliatinis: hocque cmetrium,peregrinrum turum, clstis
ptri incoltum exspectntium, bengnus purfica, et reconclia; et hic tumulatrum et
tumulandrum crpora, de potntia et piette tu resurrectinis ad glriam incorruptinis, non
damnans, sed glorficans resscita: Qui ventrus es judicre vivos, et mrtuos, et sculum per
ignem. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

219

Titulus VIIICaput 31

CAPUT 31

RITUS BENEDICENDI
POPULOS ET AGROS
ex Apostolic Sedis indulto
1. Accepto diplomate pontifido, constituatur dies Dominica, Delegato et populo commodior, pro ejusdem
diplomatis publicatione, et exsecutionis inchoatione,
2. Die constituta, mane fiat concio, qua doceatur populus de contentis in diplomate pontificio, et de
prparatione ad futuram Absolutionem et Benedictionem, Deinde a Delegato celebretur Missa "pro
remissione peccatorum", in paramentis violaceis, sine Glria in exclsis, et cum Credo, ad instar Miss
votv solemnis pro re gravi et publica simul causa; qua finita, Celebrans, depositis casula et manipulo,
induatur pluviali violaceo, et si sit Episcopus, mitram auriphrigiatam assumat: tum, omnibus genuflexis
ante Altare, cantentur Litani Sanctorum (pag.85), omissis Precibus et Orationibus post eas dici solitis.
3. Sedeat Delegatus, finitis Litaniis, cooperto capite, in sede sibi parata super scabello Altaris, vel in sede
episcopali, si est Episcopus, seu super faldistorio posito super dicto scabello, cum duobus Ministris paratis
more diaconali et subdiaconali sine manipulis, astantibus hinc inde a lateribus omnibus de Clero: et alta
voce ab aliquo legatur diploma coram populo: quo lecto, dicat Delegatus: Deo grtias.

4. Tunc nomine populi ille, qui ibi pro Diacono assistit, profunde inclinatus a sinistris Delegati
facit confessionem in cantu:

Laudate Dominum Liturgical Editions

220

Ritus benedicendi populos et agros

5. Qua finita, Delegatus, assumpto baculo pastorali in sinistra manu, si est Episcopus, et adhuc sedens
cooperto capite incipit Psalmum Miserre (pag. 218), in cujus fine dicitur Glria Patri: et deinde incipit
Psalmum Deus miseretur (pag. 250),
6. Hi Psalmi recitantur sine cantu, alternatim a Delegato et a Clero, super universum Clerum et populum
genuflexum.
7. Quibus finitis, Delegatus stans detecto capite, baculoque deposito, si est Episcopus, versus populum
manibus junctis, dicit:

Krie, elison. Clerus prosequitur:


Christe, elison. Krie, elison.
Delegatus subjungit:
Pater noster secreto usque ad
V Et ne nos indcas in tentatinem.
R Sed lbera nos a malo.
V Salvos fac servos tuos.
R Deus meus, sperntes in te.
V Nihil profciat inimcus in eis.
R Et flius iniquittis non appnat nocre eis.
V Esto eis Dmine, turris fortitdinis.
R A fcie inimci.
Laudate Dominum Liturgical Editions

221

Titulus VIIICaput 31
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, cui prprium est miserri semper et prcere: sscipe deprecatinem nostram; ut nos et
omnes fmulos tuos, quos delictrum catna constrngit, misertio tu piettis clemnter abslvat.
Per Dminum. R Amen.
8. Deinde sedens Delegatus cooperto capite, et, si est Episcopus, assumpto baculo, dicit;

iseretur vestri omnpotens Deus, et, dimssis pecctis vestris, perdcat vos ad vitam
trnam. R Amen.

ndulgntiam, absolutinem, et remissinem peccatrum vestrrum trbuat vobis omnpotens et


misricors Dminus. R Amen.
9. Manuque dextera super populum genuflexum extensa, addit:

uctoritte Dei omnipotntis, et beatrum Apostolrum Petri et Pauli, a sanctssimo Dmino


nostro Papa N. mihi concssa, abslvo vos et omnes hujus loci, ab omni vnculo
excommunicatinis, suspensinis, interdcti, alisque ecclesisticis sentntiis, censris, et pnis,
per vos incrsis, quas modo ignortis, juxta tenrem pontifcii diplmatis prxime lecti. Et resttuo
vos omnes communini, et unitti fidlium, et sanctis sacramntis Ecclsi.
In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
RAmen.
10. Si est Episcopus, facit ter signum crucis, dum dicit:
11. Tunc Delegatus adhuc sedens, per se ipsum, vel alium firmioris vocis, indicet dies tres singillatim pro
jejunio; et decernat diem Dominicam sequentem, vel aliam arbitrio suo, pro Communione, Benedictione
agrorum et populi, et Indulgentia plenaria.
12. Die constituta, populus universus debebit communicare et hora competenti Delegatus cantabit Missam,
qu est ad finem Missalis, sub titulo "Pro quacumque necessitate", cum paramentis violaceis, sine Glria,
et cum Credo, ad instar Miss Votiv solemnis pro re gravi et publica simul causa.
In fine Miss Celebrans benedicit de more. et, si est Episcopus, non dat indulgentias.

13. Finita Missa, Delegatus et duo Ministri assumunt paramenta alba, et Delegatus, si est
Episcopus, mitram pretiosam; tum, genuflexis ante Altare cum universo Clero et populo, cantantur
Litani Sanctorum (pag. 85), repetito ter.
V Ut fructus terr dare, et conservre dignris:
R Te rogamus, audi nos.
Illisque finitis, Delegatus stans detecto capite, manibus junctis dicit:
Pater noster secreto usque ad
V Et ne nos indcas in tentatinem.
R Sed lbera nos a malo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

222

Ritus benedicendi populos et agros


Et additur a Clero in cantu:

Psalmus 84

enedixsti Dmine, terram tuam:* avertsti


captivittem Jacob.
Remissti iniquittem plebis tu:* operusti
mnia peccta erum.
Mitigsti omnem iram tuam:* avertsti ab ira
indignatinis tu.
Convrte nos, Deus, salutris noster :* et avrte
iram tuam a vobis.
Numquid in trnum irascris nobis?* aut
extndes iram tuam a generatine in
generatinem?
Deus tu convrsus vivificbis nos:* et plebs tua
ltbitur in te.
Ostnde nobis Dmine, misericrdiam tuam* et
salutre tuum da nobis.

Audiam quid loqutur in me; Dminus Deus:*


quniam loqutur pacem in plebem suam.
Et super sanctos suos:* et in eos, qui
convertntur ad cor.
Vermtamen prope timntes eum salutre
ipsus:* ut inhbitet glria in terra nostra.
Misericrdia et vritas obviavrunt sibi*
justtia, et pax oscult sunt.
Vritas de terra orta est:* et justtia de clo
prospxit.
Etenim Dminus dabit benignittem:* et terra
nostra dabit fructum suum.
Justtia ante eum ambulbit:* et ponet in via
grssus suos.
Glria Patri.
Sicut erat.

Quo finite, Delegatus dicit:

V Benedces corn anni benignittis tu.


R Et campi tui replebntur ubertte.
V Oculi mnium in te spernt, Dmine.
R Et tu das illis escam in tmpore opportno.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum, R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, refgium nostrum et virtus: adsto piis Ecclsi tu prcibus, auctor ipse piettis, et
prsta; ut, quod fidliter ptimus, efficciter consequmur.

eus, qui in omni loco dominatinis tu clemens et bengnus assstis: exudi nos, qusumus, et
concde; ut in psterum inviolbilis hujus loci permneat bene + dctio, et tui mneris benefcia,
univrsitas hc fidlium, qu spplicat, percpere meretur.

rmus piettem tuam, omnpotens Deus: ut fructus terr, quos aris et plvi temperamnto
nutrre dignris, benedictinis tu imbre perfndas, et trbuas huic ppulo tuo de tuis munribus
tibi semper grtias gere; ut fertilitte terr, esurintium nimas bonis affluntibus rpleas, et
egnus et pauper laudent nomen glri tu. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
14. Postea assumpto baculo, si est Episcopus, et cooperto capite, dicit Delegatus:

Benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, super agros, et bona qucmque
loci hujus, plena descndat, et mneat semper, R Amen.
15. Si est Episcopus, facit ter signum crucis, dum dicit prdicta verba.
Laudate Dominum Liturgical Editions

223

Titulus VIIICaput 31
16. Deinde accepto de manu dignioris de Clero aqu benedict aspersorio, aspersit versus quatuor mundi
partes, dicens sine cantu, et sine Psalmo Antiphonam:

Asprges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
17. pro Benedictlone populi, operto capite, manibus junctis, dicit:

Pater noster secreto usque ad


V Et ne nos indcas in tentatinem.
R Sed lbera nos a malo.
V Salvos fac servos tuos.
R Deus meus, sperntes in te.
V Non secndum peccta nostra fcias nobis.
R Neque secndum iniquittes nostras retrbuas nobis.
V Mitte nobis, Dmine, auxlium de sancto.
R Et de Sion ture nos.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

rotctor in te sperntium, Deus, exudi preces ppuli tui, et prsta; ut vniat super nos spert
a te benedictinis ubrtas, et piettis tu munribus jgiter perfrumur. Per Dminum nostrum
Jesum Christum Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia
scula sculrum. R. Amen.
18. Tunc Diaconus cantat alta voce:

Humilite vos ad apostlicam Benedictinem.


Postea Delegatus stans operto capite, et, si est Episcopus. baculum sinistra tenens manu, benedicit semel,
et, si est Episcopus, ter, dicens:

uctoritte Dei omnipotntis, et beatrum Apostolrum Petri et Pauli, et sanctssimi Dmini


nostri Pap N. benedco vos, et omnes hujus loci: In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
R Amen.
19. Demum cantatur Hymnus Te Deum (pag. 257), inchoatus a Delegato; quo finito, Delegatus cantat
Orationem pro gratiarum, actione:

Ormus.

Oratio

eus, cujus misericrdi non est nmerus, et bonittis infintus est thesurus: pissm majestti
tu pro colltis donis grtias gimus, tuam semper clemntiam exorntes; ut, qui petntibus
postulta concdis, esdem non dserens, ad prmia futra dispnas. Per Dminum nostrum
Jesum Christum Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia
scula sculrum. R Amen.
Cantores addunt: Benedicmus Dmino.
R Deo grtias.

Laudate Dominum Liturgical Editions

224

Titulus VIIICapita 32 et 33

CAPUT 32

RITUS BENEDICTIONIS PAPALIS


SUPER POPULUM ELARGIEND
servandus a sacerdotibus, quibus a S. Sede
hujusinodi facultas indulta est.
(Juxta decretum S. C. Rituum die 12 Martii 1940.)
1. Admoneatur populus de ecclesia, die et hora, qua dabitur ponitificia Benedictio. Postquam populus ad
ecclesiam convenerit, ad contritionis et devotionis sensus pio brevique sermone excitetur. Mox vero
Sacerdos, nullis circumstantibus ministris, superpelliceo et stola alba indutus, ante altare genuflexus,
sequentibus versibus Dei opem imploret.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Salvum fac ppulum tuum,Dmine.
R. Et bnedic hreditti tu.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Deinde stans sequentem recitet Orationem:

Ormus.

Oratio

mnipotens et misricors Deus,da nobis auxlium de sancto, et vota ppuli hujus, in humilitte
cordis vniam peccatrum poscntis tumque benedictinem prstolntis et grtiam, clemnter
exudi:dxteram tuum super eum bengnus extnde, ac plenitdinem divn benedictinis effnde,
qua, bonis mnibus cumultus, felicittem et vitam consequtur trnam. Per Christum Dminum
nostrum.
R. Amen.
2. Postea ad cornu Epistol accedat; ibique stans, una alta voce hc verba:

Benedcat vos omnipotns Deus, Pater, et Flius, + et Spritus Sanctus. R. Amen.


3. Sacerdotes qui facultate gaudent impertiendi Benedictionem Papalem formulam prscriptam servent;
hac facultate non utantur nisi in designata ecclesia; non autem eodem die et loco quo Episcopus eam
impertiat.

CAPUT 33

RITUS ABSOLUTIONIS GENERALIS


ET BENEDICTIONIS PAPALIS
ex Apostolic Sedis indulto pro regularibus
Ordinibus et Tertiariis ad eos pertinentibus
1. Pro Benedictione Apostolica cum indulgentia plenaria in articulo mortis retineatur in omnibus formula
superius (pag. 98) prscripta, addito tantum ad Confiteor nomine Sancti proprii Fundatoris.
2. Benedictio Summi Pontificis nomine super Congregationem impertienda detur cum formula superius
tradita, sed nonnisi bis in anno, et sub conditcione quod hc Benedictio numquam detur eodem die et loco
quo Episcopus eam impertiat.

Laudate Dominum Liturgical Editions

225

Absolutio generalis pro Regularibus


3. In Absolutione generali pro Regularibus cujuscumque Ordinis, atque in Benedictione cum indulgentia
plenaria pro Tertiariis scularibus adhibeantur omnino duas insequentes formul:

I. Formula Absolutionis generalis


pro Regularibus
cujuscumque Ordinis hoc privilegio fruentibus
Sacerdos, superpelliceo et stola violacea indutus, dicit:

Ant. Ne reminiscris, Dmine, delcta nostra vel parntum nostrrum, neque vindctam sumas de
pecctis nostris.
Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V Et ne nos indcas in tentatinem.
R Sed lbera nos a malo.
V Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam.
R Et salutre tuum da nobis,
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dominus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, cui prprium est, miserri semper et prcere, sscipe deprecatinem nostram, ut nos, et
omnes fmulos tuos, quos delictrum ctena constrngit, misertio tu piettis clemnter abslvat.

xudi, qusumus, Dmine, spplicum preces, et confitntium tibi parce pecctis, ut priter
nobis indulgntiam trbuas bengnus et pacem.

neffbilem nobis, Dmine, misericrdiam tuam clemnter ostnde: ut simul nos et a pecctis
mnibus xuas, et a pnis, quas pro his mermur, erpias.

eus, qui culpa offnderis, pnitntia placris: preces ppuli tui supplicntis proptius rspice;
et flaglla tu iracndi, qu pro pecctis nostris mermur, avrte. Per Christum Dminum
nostrum.
R Amen.
Completis precibus, ab uno ex astantibus dicitur Confitor, addito nomine Sancti proprii
Fundatoris,
Deinde Sacerdos dicit: Miseretur vestri, etc., Indulgentiam, absolutionem, etc.
Postea subjungit:

minus noster Jesus Christus per mrita su sacratssim passinis vos abslvat, et grtiam
suam vobis infndat. Et ego auctoritte ipsus, et beatrum Apostolrum Petri et Pauli, et
Summrum Pontficum Ordini nostro ac vobis concssa, et mihi in hac parte commssa, abslvo
Laudate Dominum Liturgical Editions

226

Titulus VIIICaput 33
vos ab omni vnculo excommunicatinis, suspensinis et interdcti, si quod forte incurrstis, et
resttuo vos unini, et participatini fidlium, necnon sacrosnctis Ecclsi sacramntis. Item
edem auctoritte abslvo vos ab omni transgressine votrum et rgul, constitutinum,
ordinatinum et admonitinum majrum nostrrum, ab mnibus pnitntiis obltis, seu tiam
neglctis, concdens vobis remissinem et indulgntiam mnium peccatrum, quibus contra Deum
et prximum fragilitte humna, ignorntia, vel maltia deliqustis, ac de quibus jam confssi estis:
In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. Amen.
II. Formula Benedictionis cum indulgentia
plenaria pro Tertiariis scularibus
ceterisque omnibus communicationem privilegiorum et gratiarum cum iisdem, vel cum
Regularibus cujuscumque Ordinis habentibus
Sacerdos, superpelliceo et stola violacea indutus, dicit:

Ant. Intret ortio mea in conspctu tuo, Dmine; inclna aurem tuam ad preces nostras; par,
Dmine, parce ppulo tuo, quem redemsti snguine tuo pretiso, ne in trnum irascris nobis.
Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V Et ne nos indcas in tentatinem.
R Sed lbera nos a malo.
V Salvos fac servos tuos.
R Deus meus, sperntes in te.
V Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R Et de Sion ture eos.
V Esto eis, Dmine, turris fortitdinis.
R A fcie inimci.
V Nihil profciat inimcus in nobis.
R Et flius iniquittis non appnat nocre nobis.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum.R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, cui prprium est miserri semper et prcere, sscipe deprecatinem nostram, ut nos, et
omnes fmulos tuos, quos delictrum ctena constrngit, misertio tu piettis clemnter abslvat.

xudi, qusumus, Dmine, spplicum preces, et confitntium tibi parce pecctis: ut priter nobis indulgntiam tribuas bengnus et pacem.

neffbilem nobis, Dmine, misericrdiam tuam clemnter ostnde: ut simul nos et a pecctis
mnibus xuas, et a pnis, quas pro his mermur, erpias.

eus, qui culpa offendris, pnitntia placris: preces ppuli tui supplicntis proptius rspice;

Laudate Dominum Liturgical Editions

227

Titulus VIIICaput 33
et flaglla tu iracndi, qu pro pecctis nostris mermur, avrte. Per Christum Dminum
nostrum.
R Amen.
Dicto deinde Confteor, etc., Miseretur, etc., indulgntiam, etc., Sacerdos prosequitur:

minus noster Jesus Christus, qui beto Petro Apstolo dedit potesttem ligndi atque
solvndi, ille vos abslvat ab omni vnculo delictrum, ut habetis vitam trnam et vivtis in
scula sculrum. Amen.

er sacratssimam passinem et mortem Dmini nostri Jesu Christi, prcibus et mritis


beatssim semper Vrginis Mar, beatrum Apostolrum Petri et Pauli, beti Patris nostri N. et
mnium Sanctrum, auctoritte a Summis Pontificibus mihi commssa, plenriam indulgntiam
mnium peccatrum vestrrum vobis imprtior. In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
Amen.
Si hc indulgentia immediate post sacramentalem absolutionem impertiatur, reliquis omissis, Sacerdos
absolute incipiat a verbis: Dminus noster Jesus Christus, etc., et ita prosequatur usque ad finem, plurali
tantum numero in singularem immutato.

Laudate Dominum Liturgical Editions

228

TITULUS IX
DE PROCESSIONIBUS

ublic sacrque Processiones, seu Supplicationes, quibus ex antiquissimo Sanctorum Patrum


instituto catholica Ecclesia vel ad commemoranda Dei beneficia, eique gratias agendas, vel ad
divinum auxillum implorandum uti consuevit, qua par est religione celebrari debent: continent
enim magna ac divina mysteria, et salutares Christians pietatis fructus eas pie exsequentes a Deo
consequuntur: de quibus fideles prmonere et erudire, quo tempore magis opportunum sit,
Parochorum officium est.
2. Videant in primis Sacerdotes, aliique ecclesiastici ordinis, ut in his Processionibus ea modestia
ac reverentia tum ab ipsis, tum ab aliis adhibeatur, qu piis et religiosis hujusmodi actionibus
maxime debetur.
3. Omnes decenti habitu, superpelliceis, vel aliis sacris vestibus, sine galeris, nisi pluvia cogente,
induti, graviter, modeste ac devote bini suo loco procedentes, sacris precibus ita sint intenti, ut,
remoto risu, mutuoque colloquio, et vago oculorum aspectu, populum etiam ad pie, devoteque
precandum invitent.
4. Laici a Clericis, femin a viris separate, orantes prosequantur.
5. Prferatur Crux, et, ubi viget consuetudo, vexillum sacris imaginibus insignitum, non tamen
factum militari seu triangulari forma.
6. Edendi ac bibendi abusum, secumve esculenta et poculenta deferendi in sacris Processionibus,
agrisque lustrandis, et suburbanis ecclesiis visitandis, tollere Parochi studeant; ac fideles,
prsertim die Dominica, qu proximo Rogationes antecedit, quantum hsec dedeceat corruptela,
spius admoneant.
7. Processiones prius fieri debent, deinde Missa solemniter celebrari: nisi aliter ob gravem causam
interdum Ordinario vel Clero videatur.
8. Processiones autem qudam sunt ordinaris, qu fiunt certis diebus per annum, ut in festo
Purificationis Beat Mari Virginis, et in Dominica Palmarum, et in Litaniis majoribus in festo S.
Marci Evangelist, et in minoribus triduo Rogationum ante Ascensionem Domini, et in festo Ssmi
Corporis Christi, vel alii diebus pro consuetudine Ecclesiarum.
9. Qudam vero sunt extraordinari, ut qu aliis publicis de causis in alios dies indicuntur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

229

Titulus IX Caput 2

CAPUT 2

DE PROCESSIONE
IN FESTO PURIFICATIONIS B.M.V.
1. Completa benedictione, et distributione candelarum, ut in Missali Romano prscribitur, fit Processio. Et
primo Celebrans imponit incensum in thuribulum; postea Diaconus vertens se ad populum, dicit:

Et Chorus respondet:

2. Prcedit thuriferarius cum thuribulo fumigante, deinde subdiaconus paratus, deferens Crucem, medius
inter duos acolythos cum candelabris et candelis acensis: sequitur Clerus per ordinem, ultimo Celebrans
cum Diacono a sinistris, omnes cum candelis acensis in manibus: et cantantur Antiphon sequentes:

Ant VI

Laudate Dominum Liturgical Editions

230

De Processione in Festo Purificationis B.M.V.

Laudate Dominum Liturgical Editions

231

Titulus IXCaput 2
Alia Ant. II

Laudate Dominum Liturgical Editions

232

De Processione in Festo Purificationis B.M.V.


Et ingrediendo ecclesiam, cantantur:
Resp. II

Laudate Dominum Liturgical Editions

233

Titulus IXCaput 3

3. Finita processione, Celebrans et Ministri, depositis violaceis, accipiunt paramenta alba pro Missa. Et
candel tenentur in manibus accensae, dum legitur Evangelium, et iterum ab incepto Canone usque ad
expletam Communionem.

CAPUT 3

DE PROCESSIONE IN DIE PALMARUM


1. In Dominica Palmarum, facta benedictione, et distributione palmarum seu olivarum, post ultimam
Orationem Omnpotens, etc., fit Processio; ac primo Celebrans imponit incensum in thuribulum, et
Diaconus vertens se ad populum, dicit:

Et Chorus respondet:

2. Procedit thuriferarius cum thuribulo fumigante; deinde Subdiaconus paratus, dererens Crucem, medius
inter duos acolythos cum candelabris et candelis accensis: sequiter Clerus per ordinem, ultimo Celebrans
cum Diacono a sinistris, omnes cum ramis in manibus: et cantantur sequentes Antiphon, vel omnes, vel
aliqu, quosque durat Processio.

Laudate Dominum Liturgical Editions

234

De Processione in die Palmarum

Laudate Dominum Liturgical Editions

235

Titulus IXCaput 3

Alia Ant. V

Laudate Dominum Liturgical Editions

236

De Processione in die Palmarum

Alia Ant. VIII

Laudate Dominum Liturgical Editions

237

Titulus IXCaput 3
Alia Ant. VIII

Alia Ant. VII

Alia Ant. VI

Laudate Dominum Liturgical Editions

238

De Processione in die Palmarum


3. In reversione Processionis, duo vel quatuor cantores intrant in ecclesiam, et clauso ostio, stantes versa
facie ad Processionem incipiunt V. Gloria, laus, etc., et decantant duos primos Versus Sacerdos vero, cum
aliis extra ecclesiam, repetit eosdem. Deinde qui sunt intus, cantant alios Versus sequentes, vel omnes, vel
partem, prout videbitur: et qui sunt extra, ad quoslibet duos versus respondent: Glria, laus, etc., sicut a
principio.

Laudate Dominum Liturgical Editions

239

Titulus IXCaput 3

4. Postea Subdiaconus hastili Crucis percutit portam: qua statim aperta, Processio intrat ecclesiam ,
cantando

Laudate Dominum Liturgical Editions

240

De Processione in die Palmarum

Et non dicitur Glria Patri


5. Deinde celebratur Missa: et rami tenentur in manibus, dum cantantur Passio et Evangelium tantum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

241

De Processione in Litaniis maj. et min.

CAPUT 4

DE PROCESSIONE
IN LITANIIS MAJORIBUS
IN FESTO S. MARCI EVANGELIST
ET IN MINORIBUS TRIDUO ROGATIONUM
ANTE ASCENSIONEM DOMINI
1. Clerus et populus hora statuta mane in ecclesia congregati, omnes contrito et humili corde Deum flexis
genibus paulisper precentur. Sacerdos amictu, alba, cingulo, stola, et pluviali cum ministris, vel saltem
superpelliceo et stola violacei coloris sit indutus; cujuc coloris habitu in reliquis Processionibus semper
utatur, praterquam in Processionibus Corporis Christi, et qu fiunt solemnibus diebus, vel in gratiarum
actionem; quibus diebus utitur colore propri solemnitati congruente. Ceteri vero Sacerdotes et Clerici
superpellecies induti, sequentem Antiphonam stantes concinant.

Ant. II

2. Deinde genuflectant omnes: et duo Clerici ante Altare majus genuflexi, devote Litanias Sanctorum (pag.
85) cantare incipiant, ceteris eadem simul repetentibus.
3. Cum autem erit:

surgunt omnes et ordinatim procedunt, egredientes, Litaniasque prosequentes procedente Cruce, et


sequente Clero, ultimo loco Sacerdos paratus, ut supra dictum est, cum Ministris, prout res vel locus
postulat, sacris vestibus indutis.
4. Si Processio sit longior, vel repetantur Litani, vel Litaniis absolutis usque ad Preces exclusive, dicantur
aliqui psalmi ex Pnitentialibus, seu Gradualibus. Hymni vero, vel cantica ltiti in iis, aut aliis
pnitenti causa institutis Processionialibus, ne dicantur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

242

Titulus IXCaput 5
5. Si ad unam vel plures ecclesias in via sit divertandum, ingressis ecclesiam , intermissisque Litaniis vel
Psalmis, cantatur Antiphona cum Versu et Oratione sancti Patrone illius ecclesi. Deinde egredientes,
resumptis Litaniis vel Psalmis, eodem ordine procedunt usque ad ecclesiam, ubi cum Precibus et
Orationibus omnibus terminatur, ut in fine Litaniarium Sanctorum (pag.85) post septem Psalmos
Pnitentiales.
6. Si contingat transferri Festum S. Marci Evangelist, non tamen transferatur Processio, nisi quando
prdictum Festum occurrat in die Pasch: tunc enim in Feriam III sequentem transferatur.

CAPUT 5

DE PROCESSIONE
IN FESTO SSMI CORPORIS CHRISTI
1. Decenter ornentur ecclesi et parietes viarum, per quas est transeundum, tapetibus et aulis, et sacris
imaginibus, non autem profanis aut vanis figuris, seu indignis ornamentis.
2. Sacerdos primum Missam celebret, in qua duas hostias consecret, et sumpta una, alteram in
tabernaculum in Processione deferendum ita reponat, ut per vitrum seu crystallum, quo ipsum
tabernaculum circumseptum esse debet. exterius adorantibus appareat.
Peracto autem Sacrificio, et Processione jam inchoata, ordine, quo jam supra dictum est in Litaniis
majoribus, Sacerdos pluviali albo indutus, ter incenset Sacramentum genuflexus.
3. Deinde unus e Clericis oblongum ac decens velum circumponit scapulis Sacerdotis. qui parte veli ante
pectus pendente, utraque manu cooperta, ostensorium seu tabernaculum a Diacono sibi porrectum
reverenter suscipit: mox Sacramentum ante faciem tenens, vertit se ad populum: inde procedit sub
umbellam comitantibus Ministris, et duo acolythi vel Clerici cum thuribulis fumantibus prcedunt.
4. Omnes procedunt nudo capite, accensos cereos gestantes, et sequentes Hymnos pro longitudine
Processionis devote concinentes. Dum vero Sacerdos discedit ab Altari, Clerus, vel Sacerdos cantare incipit
sequentem Hymnum:
Hymn. III

Nobis datus, nobis natus


Ex intcta Vrgine,
Et in mundo converstus,
Sparso verbi smine,
Sui moras incoltus
Miro clausit rdine.

Laudate Dominum Liturgical Editions

243

Titulus IXCaput 5
In suprm nocte cn,
Recmbens cum frtribus,
Observta lege plene
Cibis in leglibus,
Cibum turb duodn
Se dat suis mnibus.
Verbum caro, panem verum
Verbo carnem fficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus dficit,
Ad firmndum cor sincrum
Sola fides sfficit.
Tantum ergo Sacramntum
Venermur crnui:
Et antquum docmentum
Novo cedat rtui:
Prstet fides supplemntum
Snsuum defctui.
Genitri, Genitque
Laus et jubiltio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedctio:
Procednti ab utrque
Compar sit laudtio. Amen.
Hymn.
IV

Laudate Dominum Liturgical Editions

244

De Processione in Festo Ssmi Corporis Christi


Noctis reclitur cna novssima,
Qua Christus crditur agnum et zyma
Dedsse fratribus, juxta legtima
Priscis indlta ptribus.
Post agnum tpicum, expltis pulis,
Corpus Domnicum datum discpulis,
Sic totum mnibus, quod totum sngulis,
Ejus fatmur mnibus.
Dedit fraglibus crporis frculum,
Dedit et trstibus snguinis pculum,
Dicens: Accpite quod trado vsculum,
Omnes ex eo bbite.
Sic sacrifcium istud insttuit,
Cujus offcium commtti vluit
Solis presbteris, quibus sic cngruit,
Ut sumant, et dent cteris.
Panis anglicus fit panis hminum;
Dat panis clicus figris trminum:
O res mirbilis! mandcat Dminum
Pauper servus et hmilis.
Te, trina Ditas naque, pscimus,
Sic nos tu vsita, sicut te climus:
Per tuas smitas due nos quo tndimus,
Ad lucem, quam inhbitas. Amen.
Hymn
VIII

In mortem a discpulo
Suis tradndus mulis,
Prius in vit frculo
Se trdidit discpulis.

Laudate Dominum Liturgical Editions

245

Titulus IXCaput 5
Quibus sub bina spcie
Carnem dedit et snguinem:
Ut dplicis substnti
Totum cibret hminem.
Se nascens dedit scium,
Convscens in edlium,
Se mriens in prtium,
Se regnans dat in prmium.
O salutris hstia,
Qu cli pandis stium,
Bella premunt hostlia,
Da robur, fer auxlium.
Uni trinque Dmino
Sit sempitrna glria,
Qui vitam sine trmino
Nobis donet in ptria. Amen.
Hymn
IV

Qua victus es clmentia,


Ut nostra ferres crmina?
Mortem subres nnocens,
A morte nos ut tlleres?
Perrmpis infrnum chaos;
Vihctis ctenas dtrahis;
Victor trimpho nbili
Ad dxteram Patris sedes.
Te cogat indulgntia,
Ut damna nostra srcias,
Tuque vultus cmpotes
Dites beto lmine.

Laudate Dominum Liturgical Editions

246

De Processione in Festo Ssmi Corporis Christi


Tu dux ad astra, et smita,
Sis meta nostris crdibus,
Sis lacrimrum gudium,
Sis dulce vit prmium. Amen.

Hymn
VIII

Ascndis orbes sderum,


Quo te vocbat clitus
Collta, non humnitus,
Rerum potstas mnium.
Ut; trina renim mchina,
Clstium, terrstrium,
Et inferrum cndita,
Flectat genu jam sbdita.
Tremunt vidntes Angeli
Versam vicem mortlium:
Peccat caro, mundat caro,
Regnat Deus Dei caro.
Sis Ipse nostrum gudium,
Manens olmpo prmium,
Mundi regis qui fbricam,
Mundna vincens gudia
Hinc te precntes qusumus,
Ignsce culpis mnibus,
Et corda sursum sbleva
Ad te suprna grtia.
Ut cum repnte cperis
Clarre nube jdicis,
Pnas repllas dbitas,
Reddas cornas prditas.
Jesu, tibi sit glria,
Qui victor in clum redis,
Cum Patre, et almo Spritu
In sempitrna scula. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

247

Titulus IXCaput 6
Te Deum laudmus, ut infra (pag. 257). Benedctus Dminus Deus Isral, ut supra (pag. 390) cum
Glria Patri in fine.
Magnficat nima mea, Dminum, ut supra (pag.315) cum Glria Patri in fine.
5. Peractca Processione, et Sanctissimo Sacramento ad ecclesiam reportato, et super Altare
deposito, omnes Ecclesiastici, qui adsint, hinc inde ordine genuflexi illud reverenter adorantes,
dum Sacerdos de more incensat, sequentem Hymni partem concinant:

antum ergo Sacramntum.


Venermur crnui:
Et antquum documntum
Novo cedat rtui:
Prstet fides supplemntum
Sensuum defctui.
Genitri, Genitque
Laus et jubiltio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit, et benedctio;
Precednti ab utrque
Compar sit laudtio. Amen.
Postea duo Clerici dicant:
V. Panem de clo prstitsti eis, allelja.
R Omne delectamntum in se habntem, allelja.
Deinde Sacerdos stans dicat:
Ormus.

Oratio

eus, qui nobis sub Sacramnto mirbili, passinis tu memriam reliqusti: trbue, qusumus,
itanos Crporis et Snguinis tui sacra mystria venerri; ut redemptinis tu fructum in nobis
jgiter sentimus: Qui vivis et regnas in scula sculrum.
R Amen.
6. Tunc Sacerdos, facta genuflexione, cum Sacramento semel benedicat populum in modum crucis, nihil
dicens; postea illud reverenter reponitur.
7. Hic autem modus benedicendi servatur etiam in aliis Processionibus faciendis cum Sanctissimo
Sacramento.

CAPUT 6

DE PROCESSIONE
AD PETENDAM PLUVIAM
Aguntur omnia, ut supra in Litaniis majoribus (pag. 242). usque ad finem Litaniarum, in quibus, cum
dictum fuerit Ut mnibus fidlibus defnctis, etc., bis dicitur:

Ut congruntem plviam fidlibus tuis concdere dignris, te rogmus, audi nos.

Laudate Dominum Liturgical Editions

248

De Processione in petendam pluviam


In fine autem dicitur:

Pater noster secreto usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 146

Prcnite Dmino in confessine:* psllite


Deo nostro in cthara.

dficans Jersalem Dminus:* dispersines


Isralis congregbit

Qui prodcit in mntibus fnum:* et herbam


servitti hminum.

Qui sanat contrtos corde:* et lligat contritines


erum.

Qui dat Jumntis escam ipsrum:* et pullis


corvrum invocntibus eum.

Qui nmerat multitdinem stellrum :* et


mnibus eis nmina vocat.

Non in fortitdine equi volunttem habbit:*


nec in tbiis viri beneplcitum erit ei.

Magnus Dminus noster, et magna virtus ejus:*


et sapinti ejus non est nmerus.

Beneplcitum est Dmino super timntes


eum:* et in eis qui sperant super misericrdia
ejus.

audate Dminum quniam bonus est


psalmus:* Deo nostro sit jcunda decraque;
laudtio

Suscpiens mansutos Dminus:* humilans


autem peccatres usque ad terram.

Qui perit clum nbibus:*


plviam.

et parat terr

Glria Patri
Sicut erat.

Quo finito, dicuntur Preces:

V. Operi, Dmine, clum nbibus.


R. Et para terr plviam.
V. Ut prodcat in mntibus fnum.
R. Et herbam servitti hminum.
V. Riga montes de superiribus tuis.
R. Et de fructu perum turum satibitur terra.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, in quo vvimus, movmur, et sumus: plviam nobis trbue congruntem; ut, prsntibus
subsdiis sufficinter adjti, sempitrna fiducilius appetmus.

rsta, qusumus, omnpotens Deus: ut, qui in afflictine nostra de tua piette confdimus,
contra advrsa mnia tua semper protectine munimur.

a nobis, qusumus, Dmine, plviam salutrem: et aridam terr fciem fluntis clstibus
dignnter infnde. Per Dminum. R. Amen.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Laudate Dominum Liturgical Editions

249

Titulus IXCaput 7
V Benedicmus Dmino, R. Deo grtias.
V Exudiat nos omnpotens et misricors Dminus. R. Amen.
V Fidlium nim per misericrdiam Dei requiscant in pace. R. Amen.

CAPUT 7

DE PROCESSIONE
AD POSTULANDAM SERENITATEM
Aguntur omnia, ut supra in Litaniis majoribus (pag. 242), usque ad finem Litaniarum, in quibus,
cum dictum fuerit Ut mnibus fidlibus defnctis, etc., bis dicitur:
Ut fidlibus tuis ris serenittem concdere dignris, te rogmus, audi nos.
In fine autem dicitur:
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos inducas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 66

Ltentur et exltent Gentes:* quniam judicas


ppulos in quitte, et Gentes in terra driges.

Ut cognoscmus in terra viam tuam,* in


mnibus Gentibus salutre tuum.

Benedcat nos Deus, Deus noster, benedcat


nos Deus:* et mtuant eum omnes fines terr.

Confitentur tibi ppuli, Deus:* confitentur tibi


ppuli omnes.

Glria Patri.

eus miseretur nostri et benedcat nobis:*


illminet vultum suum super nos, et miseretur
nostri.

Confitentur tibi ppuli, Deus, confitentur tibi


ppuli omnes:*terra dedit fructum suum.

Sicut erat.

V. Adduxsti, Dmine, spritum tuum super terram.


R. Et prohbit sunt plvi de clo.
V. Cum obdxero nbibus clum.
R Apparbit arcus meus, et recordbor fderis mei.
V. Illstra fciem tuam, Dmine, super servos tuos.
R. Et bnedic sperntes in te.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dmmus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui culpa offnderis, pnitntia placris: preces ppuli tui supplicntis proptius rspice;
et flaglla tu iracundlas, qu pro pecctis nostris mermur, avrte.

d te nos, Dmine, clamntes exudi: et ris serenitatem nobis tribue supplicntibus; ut, qui
juste pro pecctis nostris afflgimur, misericrdia tua prveninte, clemntiam sentimus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

250

De processione ad repellendam tempestatem

usumus, omnpotens Deus, clemntiam tuam: ut inundntiam corceas mbrium, et


hilarittem vultus tui nobis impertri dignris. Per Dminum. R. Amen.

CAPUT 8

DE PROCESSIONE
AD REPELLENDAM TEMPESTATEM
Pulsantur campana, et iis qui adesse possunt, in ecclesiam convocatis, dicuntur Litani (pag.242)
in quibus bis dicitur:
A flgure et tempestte, lbera nos, Dmine.
In fine autem dicitur:
Pater noster' secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 147

auda Jersalem Dminum:* lauda Deum


tuum Sion.
Quniam confortvit seras portrum turum:*
benedxit fliis tuis in te.
Qui psuit fines tuos pacem:* et dipe frumnti
stiat te.
Qui emttit elquium suum terr:* velciter
currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam:* nbulam sicut
cnerem spargit.

Mittit crystllum suam sicut buccllas:* ante


fciem frgoris ejus quis sustinbit?
Emttet verbum suum et liquefciet ea:* flabit
spritus ejus, et fluent aqu.
Qui annntiat verbum suum Jacob:* justtias et
judcia sua Isral.
Non fecit tliter omni natini:* et judcia sua
non manifestvit eis.
Glria Patri.
Sicut erat.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam.
R. Et salutre tuum da nobis.
V. Adjuva nos, Deus, salutris noster.
R. Et ptopter glriam nminis tui, Dmine, lbera nos.
V. Nihil profciat inimcus in nobis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre nobis.
V. Fiat misericrdia tua, Dmine, super nos.
R. Quemdmodum spervimus in te.
V. Salvum fac ppulum tuum, Dmine.
R. Et bnedic hereditti tu.
V. Non privbis bonis eos, qui mbulant in innocntia.
R. Dmine, Deus virttum: betus homo, qui sperat in te.

Laudate Dominum Liturgical Editions

251

Titulus IXCaput 9
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui culpa offnderis, pnitntia placris: preces ppuli tui supplicntis proptius rspice;
et flaglla tu iracndi, qu pro pecctis nostris mermur, avrte.

domo tua, qusumus, Dmine, spiritles nequti repellntur: et arerum discdat malgnitas
tempesttum.

mnpotens sempitrne Deus, parce metuntibus, propitiare supplcibus: ut post nxios ignes
nbium, et vim procellrum in matriam trnseat laudis commintio tempesttum.

mine Jesu, qui impersti ventis et mari, et facta fuit tranqullitas magna: exudi preces
famili tu, et prsta; ut hoc signo sanct Cru + cis mnis discdat svitia tempestatum.

mnpotens et misricors Deus, qui nos et castigndo sanas, et ignoscndo consrvas: prsta
supplcibus tuis; ut et tranquillittibus hujus optt consolatinis ltmur, et dono tu piettis
semper utmur. Per Dminum. R Amen.
Aspergatur aqua benedicta.

CAPUT 9

DE PROCESSIONE
TEMPORE PENURI ET FAMIS
Aguntur omnia, ut supra in Litaniis majoribus (pag.242.), usque ad finem Litaniarum, in quibus bis
dicitur:
Ut fructus terr dare, et conservre dignris, te rogmus, audi nos.
In fine autem dicitur:
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 22 Dminus regit me, etc., ut supra (pag.146). In fine Glria Patri.
V. Dmine, non secndum peccta nostra fcias nobis.
R. Neque secndum iniquittes nostras retrbuas nobis.
V. Oculi mnium in te sperant, Dmine.
R. Et tu das illis escam in tmpore opportno.
V. Memnto congregatinis tu.
R. Quam possedsti ab intio.
V. Dminus dabit benignittem.

Laudate Dominum Liturgical Editions

252

De Processione tempore mortalitatis et pestis


R. Et terra nostra dabit fructum suum.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

neffbilem nobis, Dmine, misericrdiam tuam clemnter ostnde: ut simul nos et a pecctis
mnibus xuas, et a pnis, quas pro his mermur, erpias.

a nobis, qusumus, Dmine, pi supplicatinis effctum, et famem propititus avrte: ut


mortlium corda cognscant, et te indignnte tlia flaglla prodre, et te misernte cessre.

pulum tibi sbditum pro pecctis suis fame laborntem ad te, Dmine, convrte proptius; qui
qurntibus regnum tuum mma adjicinda esse dixsti: Qui vivis et regnas cum Deo Patre, etc.
R. Amen.

CAPUT 10

DE PROCESSIONE
TEMPORE MORTALITATIS ET PESTIS
Aguntur omnia, ut supra in Litaniis majoribus (pag. 242), usque ad finem Litaniarum, in quibus bis dicitur:

A peste, fame et bello, lbera nos, Dmine. Et cum dictum fuerit ut mnibus fidlibus defnctis,
etc., bis dicitur:
Ut a pestilnti flagllo nos liberre dignris, te rogmus, audi nos.
In fine autem dicitur:
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalm. 6 Dmine, ne in furre tuo rguas me, ut supra (pag. 140).
V. Dmine, non secndum peccta nostra fcias nobis.
R. Neque secndum iniquittes nostras retrbuas nobis.
V. Adjuva nos, Deus, salutris noster.
R. Et propter glriam nminis tui, Dmine, lbera nos.
V. Dmine, ne memineris iniquittum nostrrum antiqurum.
R. Cito antcipent nos misericrdi tu, quia puperes facti sumus nimis.
V. Ora pro nobis, sancte Sebastine.
R. Ut digni efficimur promissinibus Christi.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

253

Titulus IXCaput 11
Ormus.

Oratio

xudi nos, Deus, salutris noster: et intercednte beta et glorisa Dei Genitrce Mara semper
Vrgine, et beto Sebastino Mrtyre tuo, et mnibus Sanctis, ppulum tuum ab iracndi tu
terrribus lbera, et misericrdi tu fac largitte secrum.

ropitire, Dmine, supplicatinibus nostris: et animrum et crporum medre languribus: ut


remissine percpta, in tua semper benedictine ltemur.

a nobis, qusumus, Dmine, pi petitinis effctum: et pestilntiam mortalitatmque propititus avrte; ut mortlium corda cognscant, et te indignnte tlia flaglla prodre, et te misernte
cessre. Per Dminum. RAmen.

CAPUT 11

DE PROCESSIONE TEMPORE BELLI


Peractis omnibus, ut supra m Litaniis majoribus (pag. 242), ad finem Litaniarum dicitur:

Pater noster secreto usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 45

eus noster refgium et virtus:* adjtor in


tribulatinibus qu invenrunt nos nimis.
Proptrea non timbimus dum turbbitur terra:*
et transferntur montes in cor maris.
Sonurunt et turbt sunt aqu erum:*
conturbti sunt montes in fortitdine ejus.
Flminis mpetus ltficat civittem Dei:*
sanctificvit tabernculum suum Altssimus.
Deus in mdio ejus non commovbitur:*
adjuvbit eam Deus mane dilculo.
Conturbt sunt Gentes, inclinta sunt regna:*
dedit vocem suam mota est terra.
V. Exsrge, Dmine, adjva nos.
R. Et lbera nos propter nomen tuum.
V. Salvum fac ppulum tuum, Dmine.
R. Deus meus, sperntem in te.
V. Fiat pax in virtte tua.
R. Et abundntia in trribus tuis.
V. Esto nobis, Dmine, trris fortitdinis.
R. A fcie inimci,

Laudate Dominum Liturgical Editions

254

Dminus virttum nobscum:* suscptor noster


Deus Jacob.
Vente et vidte pera Dmini, qu psuit
prodgia super terram:* uferens bella usque ad
finem terr.
Arcum cnteret et confrnget arma:* et scuta
combret igni.
Vacte et vidte quniam ego sum Deus:*
exaltbor in Gntibus, et exaltbor in terra.
Dminus virttum nobscum:* suscptor noster
Deus Jacob.
Glria Patri.

De Processione tempore belli


V. Arcum cnteret, et confrnget arma.
R. Et scuta combret igni.
V. Mitte nobis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture nos.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui cnteris bella, et impugnatres in te sperntium potntia tu defensinis expgnas:


auxilire fmulis tuis, implorntibus misericrdiam tuam; ut, inimicrum surum feritte deprssa,
incessbili te gratirum actine laudmus.

eus, a quo sancta desidria, recta conslia, et justa sunt pera: da servis tuis illam, quam
mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandtis tuis ddita, et hstium sublta
formdine, tempra sint tua protectine tranqulla.

stium nostrrum, qusumus, Dmine, elde suprbiam: et erum contumciam dxter tu


virtte prostrne. Per Dminum. R. Amen.
2. Si vero bellum sit contra inimicos sancta Ecclesia, in Litaniis bis dicatur:

Ut inimcos sanct Ecclsi humilire dignris, te rogmus, audi nos.


In fine autem dicitur:

Pater noster secreto usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 78
Quia comedrunt Jacob:* et locum ejus
eus venrunt Gentes in heredittem tuam, desolavrunt.
Ne
memneris
iniquittum
nostrrum
pollurunt templum sanctum tuum:* posurunt antiqurum, cito anticpent nos misericrdi
Jersalem in pomrum custdiam.
tuae:* quia puperes facti sumus nimis.
Posurunt morticna servrum turum, escas Adjuva nos, Deus salutris noster: propter
volatlibus cli:* carnes sanctrum turum glriam nominis tui, Dmine, lbera nos:* et
bstiis terr.
proptius esto pecctis nostris propter nomen
Effudrunt snguinem ipsrum tamquam aquam tuum:
in circitu Jersalem:* et non erat qui sepelret.
Ne forte dicant in Gntibus: Ubi est Deus
Facti sumus opprbrium vicnis nostris:* erum?* et innotscat in natinibus coram
subsanntio et illsio his, qui in circuitu nostro culis nostris.
sunt.
Ultio snguinis servrum turum, qui effsus
Usquequo Dmine, irascris in finem:* est:* intrat in conspctu tuo gmitus
accendtur velut ignis zelus tuus?
conpeditrum.
Effnde iram tuam in Gentes, qu te non Secndum magnitdinem brchii tui, psside
novrunt:* et in regna qu nomen tuum non flios mortificatrum.
invocavrunt.

Laudate Dominum Liturgical Editions

255

Titulus IXCaput 12
Et redde vicnis nostris sptuplum in sinu
erum:* improprium ipsrum quod exprobravrunt tibi, Dmine.
Nos autem ppulus tuus, et oves pscu tu:*
confitbimur tibi in sculum.

In generatinem et generatinem annuntibimus laudem tuam.


Glria Patri.

V. Salvos fac servos tuos.


R. Deus meus, sperntes in te.
V. Esto nobis, Dmine, trris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V. Nihil profciat inimcus in nobis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre nobis.
V. Hstium nminis tui, Dmine, elde suprbiam.
R. Et erum contumciam dxter tu virtte prostrne.
V. Fiant tamquam pulvis ante fciem venti.
R. Et Angelus Dmini persequtur eos.
V. Effnde iram tuam in gentes, qu te non novrunt.
R. Et in regna, qu nomen tuum non invocavrunt.
V. Mitte nobis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture nos.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

a, qusumus, Ecclsi tu, misricors Deus: ut Sancto Spritu congregta, hostli nulltenus
incursine turbtur.

eus, qui culpa offendris, pnitntia placris: preces ppuli tui supplicntis proptius rspice;
et flaglla tu iracndi, qu pro pecctis nostris mermur, avrte.

mnpotens, sempitrne Deus, in cujus manu sunt mnium potesttes, et mnium jura
regnrum: rspice in auxlium Christianrum; ut hostes nostri, qui in sua feritte confdunt,
dxter tu potntia conterntur. Per Dminum. R. Amen.
V. Exudiat nos Dminus. R. Amen.

CAPUT 12

DE PROCESSIONE
IN QUACUMQUE TRIBULATIONE
Servatis omnibus, ut supra in Lianiis majoribus (pag. 242), finitisque Litaniis, dicitur:

Pater noster secreto usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Laudate Dominum Liturgical Editions

256

DeProcessione pro gratiarum actione


Psalmus 19 Exudiat te Dminus, ut supra (pag. 93), cum Glria Patri. vel Psalmus 90 Qui hbitat, ut supra
(pag. 278).

Quo finite, dicitur:


V. Deus, refgium nostrum et virtus.
R. Adjtor in tribulatinibus.
V. Salvos fac servos tuos, Dmine.
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortlis.
R. Miserre nobis.
V. Adjuva nos, Deus, salutris noster.
R. Et propter glriam nminis tui, Dmine, lbera nos.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R.Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

e despcias, omnpotens Deus, ppulum, tuum in afflictine clamntem: sed propter glriam
nminis tui, tribultis succrre plactus.

neffbilem misericrdiam tuam, Dmine, nobis clemnter ostnde: ut simul nos et a pecctis
mnibus xuas, et a pnis, quas pro his mermur, erpias,

oncde nos fmulos tuos, qusumus, Dmine Deus, perptua mentis et crporis sanitte gaudre: et glorisa bet Mar semper Vrginis intercessine, a prsnti liberri tristtia, et trna
prfrui lttia.

ribulatinem nostram, qusumus, Dmine, proptius rspice: et iram tu indignatinis, quam


juste mermur, avrte.

eus, refgium nostrum et virtus: adsto piis Ecclsi tu prcibus, auctor ipse piettis, et
prsta; ut, quod fidliter ptimus, efficciter consequmur. Per Dminum. R. Amen.

CAPUT 13

DE PROCESSIONE
PRO GRATIARUM ACTIONE
Initio Processlonis cantatur Hymnus:

Te Deum confitemur.
Laudate Dominum Liturgical Editions

257

Titulus IXCaput 13
Pleni sunt cli et terra* majesttis glri tu.
Te glorisus* Apostolrum chorus,
Te Prophetrum* laudbilis nmerus,
Te Mrtyrum candidtus* laudat exrcitus.
Te per orbem terrrum* sancta confittur Ecclsia,
Patrem *immns majesttis,
Venerndum tuum verum * et nicum Flium,
Sanctum quoque* Parclitum Spritum.
Tu Rex glri Christe.
Tu Patris* sempitrnus es Flius.
Tu ad liberndum susceptrus hminem,* non horrusti Vrginis terum.
Tu devicto mortis acleo* aperusti credntibus regna clrum.
Tu ad dxteram Dei sedes, * in glria Patris.
Judex crderis* esse ventrus.
Te ergo qusumus tuis fmulis subvni,* quos pretiso snguine redemsti.
trna fac cum sanctis tuis* in glria numerri.
Salvum fac ppulum tuum, Dmine,* et bnedic hreditti tu.
Et rege eos,* et extlle illos usque in trnam.
Per sngulos dies* benedicimus te.
Et laudmus nomen tuum in sculum * et saeculum sculi.
Dignre, Dmine, die isto * sine peccto nos custodre.
Miserre nostri, Dmine, * miserre nostri.
Fiat misericrdia tua, Dmine, super nos * quemdmodum spervimus in te.
In te, Dmine, spervi, * non confndar in trnum.
Psalmus 65

ubilte Deo omnis terra, psalmum dcite


nmini ejus:* date glriam laudi ejus.
Dcite Deo: Quam terriblia sunt pera tua,
Dmine!* in multitdine virttis tu mentintur
tibi inimci tui.
Omnis terra adret te, et psallat tibi:* psalmum
dicat nmini tuo.
Vente, et vidte pera Dei:* terrbilis in
consliis super flios hminum.
Qui convrtit mare in ridam, in flmine, per-

Laudate Dominum Liturgical Editions

258

transbunt pede:* ibi ltbimur in ipso.


Qui domintur in virtte sua in trnum, culi
ejus super Gentes respciunt:* qui exsperant
non
exaltntur
in
semetpsis.
Benedcite, Gentes, Deum nostrum:* et
audtam fcite vocem laudis ejus,
Qui psuit nimam meam ad vitam:* et non
dedit in commotinem pedes meos.
Quniam probsti nos, Deus:* igne nos
examinsti, sicut examintur argntum.

De Processione gratiarum actione


Induxsti nos in lqueum, posusti tribulatines
in dorso nostro:* imposusti hmines super
cpita nostra.
Transvimus per ignem et aquam:* et eduxsti
nos in refrigrium.
Introbo in domum tuam in holocustis:*
reddam tibi vota mea, qu distinxrunt lbia
mea.
Et loctum est os meum,* in tribulatine mea.
Holocusta medullta fferam tibi cum incnso
aretum:* fferam tibi boves cum hircis.

Vente, audte, et narrbo, omnes, qui timtis


Deum,* quanta fecit nimae me.
Ad ipsum ore meo clamvi, * et exaltvi sub
lingua mea.
Iniquittem si aspxi in corde,* meo non
exudiet Dminus.
Proptrea exaudvit Deus,* attndit voci
deprecatinis me.
Benedctus Deus,* qui non amvit oratinem
meam, et misericrdiam suam a me
Glria Patri
Sicut erat.

Psalmus 80

xultte Deo adjutri nostro:* jubilte Deo


Jacob.
Smite psalmum, et date tmpanum:*
psaltrium jucndum cum cthara.
Bucinte in neomnia tuba,* in insgni die
solemnittis nostr.
Quia prcptum Isral est:* et judcium Dei
Jacob.
Testimnium in Joseph psuit illud, cum exret
de terra gypti:* linguam, quam non nverat,
audvit.
Devrtit ab onribus dorsum ejus:* manus ejus
in cphino servirunt.
In tribulatine invocsti me, et libervi te:*
exaudvi te in abscndito tempesttis: probvi te
apud aquam contradictinis.
Audi, ppulus meus et contestbor te. * Isral, si
auderis me, non erit in te deus recens, neque
adorabis deum alienum.

Ego enim sum Dminus Deus tuus, qui edxi


te de terra gpti:* dilta os tuum, et implbo
illud.
Et non audvit ppulus meus vocem meam:* et
Isral non intndit mihi.
Et dimsi illos secndum desidria cordis
erum:* ibunt in adinventinibus suis.
Si ppulus meus audsset me:* Isral si in viis
meis ambulsset:
Pro
nhilo
frsitan
inimcos
erum
humilissem:* et super tribulntes eos
misssem manum meam.
Inimci Dmini mentti sunt ei:* et erit tempus
erum in scula.
Et cibvit illos ex dipe frumnti:* et de petra,
melle saturvit eos.
Glria Patri.
Sicut erat.

Psalmus 95

antte Dmino cnticum novum: *cantte


Dmino, omnis terra.
Cantte Dmino et benedcite nmini ejus:*
annuntite de die in diem salutre ejus.
Annuntite inter Gentes glriam ejus,* in
mnibus ppulis mirablia ejus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

259

Quniam magnus Dminus, et laudbilis


nimis:* terrbilis est super omnes deos.
Quniam omnes dii Gentium dmnia:*
Dminus autem clos fecit.
Confssio et pulchritdo in conspctu ejus:*
sanctimnia et magnificntia in sanctificatine
ejus.

Titulus IXCaput 13
Affrte Dmino, ptri Gntium, affrte
Dmino glriam et honrem:* affrte Dmino
glriam nmini ejus.
Tllite hstias et introte in tria ejus:* adorte
Dminum in trio sancto ejus.
Commovetur a fcie ejus univrsa terra:*dcite
in Gntibus quia Dminus regnvit.
Etenim corrxit orbem terr qui non
commovbitur:* judicbit ppulos in quitte.

Ltntur cli, et exltet terra: commovetur


mare et plenitdo ejus:*gaudbunt campi, et
mnia qu in eis sunt.
Tunc exultbunt mnia ligna silvrum a fcie
Dmini, quia venit :* quniam venit judicre
terram.
Judicbit orbem terr in quitte,* et ppulos
in veritte sua.
Glria Patri.

Psalmus 99

ubilte Deo, omnis terra:* servte Dmino in


lttia.
Introte in conspctu ejus,* in exsulttione.
Scitte quniam Dminus ipse est Deus:* ipse
fecit nos, et non ipsi nos.

Ppulus ejus, et oves pscu ejus:* introte


portas ejus in confssione, tria ejus in hymnis
confitmini illi.
Laudte nomen ejus: quniam suvis est
Dominus, in aeternum misericordia ejus:* et
usque in generatinem et generatinem vritas
ejus
Glria Patri.

Psalmus 102

nedic nima mea, Dmino:* et mnia, qu


intra me sunt, nmini sancto ejus.
Bnedic, nima mea Dmino:* et noli oblivsci
omnes retributines ejus.
Qui propititur mnibus iniquittibus tuis* qui
sanat omnes infirmittes tuas.
Qui rdimit de intritu vitam tuam:* qui cornat
te in misericrdia et miseratinibus.
Qui replet in bonis desidrium tuum:*
renovbitur ut quil juvntus tua:
Fciens misericrdias Dminus:* et judcium
mnibus injriam patintibus.
Notas fecit vias suas Mysi, * fliis Isral
volunttes suas.
Misertor, et misricors Dminus:* longnimis,
et multum misricors.
Non in perptuum irasctur:* neque in trnum
comminbitur.
Non secndum peccta nostra fecit nobis:*
neque secndum iniquittes nostras retrbuit
nobis.
Quniam secndum altitdinem cli a terra:*
corroborvit misericrdiam suam super timntes
se.
Quantum distat ortus ab occidnte: longe fecit a
nobis iniquittes nostras.
Laudate Dominum Liturgical Editions

260

Qumodo misertur pater filirum misrtus est


Dminus timntibus se:* quniam ipse
cognvit figmntum nostrum.
Recordtus est quniam pulvis sumus:* homo,
sicut fnum dies ejus. tamquam flos agri sic
efflorbit.
Quniam spritus pertransbit in illo, et non
subsstet:* et non cognscet mplius locum
suum.
Misericrdia autem Dmini ab trno,* et
usque in trnum super timntes eum.
Et justtia illus in filios filirum,* his qui
servant testamntum ejus:
Et mmores sunt mandatrum ipsus:* ad
facindum ea.
Dminus in clo parvit sedem suam:* et
regnum ipsus mnibus dominbitur.
Benedcite Dmino, Angeli ejus:* potntes
virtte, facintes verbum illus, ad audindam
vocem sermnum ejus.
Benedcite Dmino, omnes virttes ejus:*
minstri ejus, qui fcitis volunttem ejus.
Benedcite Dmino, mnia pera ejus:* in
omni loco dominatinis ejus, bnedic, nima
mea, Dmino.
Glria Patri.

De Processione gratiarium actione


Psalmus 116

audte Dminum omnes Gentes:* laudte


eum, omnes ppuli

Quniam confirmta est super nos misericrdia


ejus:* et vritas Dmini manet in trnum.
Glria Parti.

Psalmus 148

audte Dminum de clis:* laudte eum in


exclsis.
Laudte eum, omnes Angeli ejus:* ludate eum,
omnes virttes ejus.
Laudte eum, sol et luna: laudte eum, omnes
stell et lumen.
Laudte eum, cli clrum:* et aqua omnes,
qu super clos sunt, laudent nomen Dmini.
Quia ipse dixit, et facta sunt:* ipse mandvit, et
creta sunt.
Sttuit ea in trnum, et in sculum sculi:*
prcptum psuit, et non prterbit.
Laudte Dminum de terra,* dracnes et omnes
abssi.

Ignis,
grando,
nix,
glcies,
spritus
procellrum:* qu fciunt verbum ejus.
Montes, et omnes colles:* ligna fructfera, et
omnes cedri.
Bsti et univrsa pcora:* serpntes, et
vlucres pennt:
Reges terr, et omnes ppuli:* prncipes, et
omnes jdices terr.
Jvenes et vrgines: senes cum juniribus
laudent nomen Dmini:* quia exalttum est
nomen ejus solus.
Confssio ejus super clum, et terram:* et
exaltvit cornu ppuli sui.
Hmnus omnibus sanctis ejus:* fliis Isral,
ppulo appropinqunti sibi.
Glria Patri.

Psalmus 149

antte Dmino cnticum novum:* laus ejus


in ecclsia sanctrum.
Lttur Isral in eo, qui fecit eum:* et flii Sion
exsltent in rege suo.
Laudent nomen ejus in choro:* in tmpano, et
psaltrio psallant ei.
Quia beneplcitum est Dmino in ppulo suo:*
et exaltbit mansutos in saltem.
Exultbunt sancti in glria:* ltabntur in
cublibus suis.

Exaltatines Dei in gtture erum:* et gldii


ancpites in mnibus erum.
Ad facindam vindctam in natinibus:*
increpatines in ppulis.
Ad alligndos reges erum in compdibus:* et
nbiles erum in mnicis frreis.
Ut fciant in eis judcium conscrptum:* glria
hc est mnibus sanctis ejus.
Glria Patri.
Sicut erat.

Psalmus 150

audte Dminum in sanctis ejus:* laudte


eum in firmamnto virttis ejus.
Laudte eum in virttibus ejus:* laudte eum
secndum multitdinem magnitdinis ejus.
Laudte eum in sono tub:* laudte eum in
psaltrio et cthara.

Laudate Dominum Liturgical Editions

261

Laudte eum in tmpano, et choro:* laudte


eum in cordis, et rgano.
Laudte eum in cmbalis benesonntibus:
laudte eum in cmbalis jubilatinis:*omnis
spritus laudet Dminum.
Glria Patri.
Sicut erat.

Titulus IXCaput 14
Canticum Benedicite, mnia pera Dmini, ut supra (pag. 178).
Canticum Benedictus Dminus, Deus Israel, ut supra (pag. 390); in fine Glria Patri.
3. Hc autem prdicta, proufc longitudo itineris postulaverit, vel omnia, vel ex parte cantari
possunt.
Deinde in ecclesia, ubi fit statio, ante Altare dicuntur sequentes Versus et Orationes:
V. Benedctus es, Dmine, Deus patrum nostrrum.
R. Et laudbilis, et glorisus in scula.
V. Benedicmus Patrem, et Flium, cum Sancto Spritu.
R. Laudmus, et superexaltmus eum in scula.
V. Benedctus es, Dmine, in firmamnto cli.
R. Et laudbilis et glorisus, et superexalttus in scula.
V. Bnedic, nima mea, Dmino.
R. Et noli oblivsci omnes retributines ejus.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, cujus misericrdi non est nmerus, et bonittis infintus est thesurus: pissim
Majestti tu pro colltis donis grtias gimus, tuam semper clemntiam exorntes; ut, qui
petntibus postulta concdis, esdem non dserens, ad prmia futra dispnas.

eus, qui corda fidlium Sancti Spritus illustratine docusti: da nobis in edem Spritu recta
spere; et de ejus semper consolatine gaudre.

eus, qui nminem in te sperntem nimium afflgi permttis, sed pium precbus prstas
audtum: pro postulatinibus nostris, votsque suscptis grtias gimus, te pissime deprecntes; ut
a cunctis semper munimur adversis. Per Dminum. R. Amen.

CAPUT 14

DE PROCESSIONE
IN TRANSLATIONE
SACRARUM RELIQUIARUM
Ecclesia et vi, per quas transeundum est, quantum fieri potest, decentius ornentur. Sacerdotes et
Ministri vestibus induti albi vel rubei coloris, prout Sancti, quorum Reliqui transferuntur,
exposcunt, et omnes cum luminaribus accensis procedant, decantantes Litanias (pag. 85), cum
invocatione Sanctorum, quorum Reliqui deferuntur, et Hymnum Te Deum (pag. 257), et
Psalmum Laudte Dminum de clis (pag. 261). cum duobus sequentibus. et alios Psalmos et
hymnos de Proprio vel de Communi eorum Sanctorum, quorum Reliqui transferuntur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

262

TITULUS X
CAPUT 1

LITANI SANCTISSIMI NOMINIS JESU

rie, elison.
Christe, elison.
Kyrie, elison.
Jesu, exudi nos.
Pater de clis, Deus,
miserre nobis
Fili, Redmptor mundi, Deus, miserre
Spritus Sancte, Deus.
miserre
Sancta Trnitas, unus Deus,
miserre
Jesu, Fili Dei vivi,
miserre
Jesu, splendor Patris,
miserre
Jesu, candor lucis trn,
miserre
Jesu, rex glri,
miserre
Jesu, sol justti,
miserre
Jesu, Fili Mar Vrginis,
miserre
Jesu, ambilis,
miserre
Jesu, admirbilis,
miserre
Jesu, Deus fortis,
miserre
Jesu, pater futri sculi,
miserre
Jesu, magni conslii ngele, miserre
Jesu, potentssime,
miserre
Jesu patientssime
miserre
Jesu, obedientssime,
miserre
Jesu, mitis et hmilis corde, miserre
Jesu, amtor castittis,
miserre
Jesu, amtor noster,
miserre
Jesu, Deus pacis,
miserre
Jesu, auctor vit,
miserre
Jesu, exmplar virttem,
miserre
Jesu, zeltor animrum,
miserre
Jesu, Deus noster,
miserre
Jesu, refgium nostrum,
miserre
Jesu, pater puperum,
miserre
Jesu, thesure fidlium,
miserre
Jesu, bone pastor,
miserre
Jesu, lux vera,
miserre
Jesu, sapintia trna,
miserre
Jesu, bnitas infinta,
miserre
Jesu, via et vita nostra,
miserre
Jesu, gudium Angelrum, miserre
Jesu, rex Patriarchrum,
miserre
Jesu, magster Apostolrum, miserre
Jesu, doctor Evangelistrum, miserre

Laudate Dominum Liturgical Editions

Jesu, fortitdo Mrtyrum,

miserre

Jesu, lumen Confessrum,

miserre

Jesu pritas Vrginum,

miserre

Jesu, corna Sanctrum mnium, miserre


Propitius esto,

parcere nobis, Jesu.

Propitius esto,

exaudi nos, Jesu.

Ab omni malo,

lbera nos, Jesu.

Ab omni peccto,

lbera.

Ab ira tua,

lbera.

Ab insdiis diboli,

lbera.

A spritu fornicatinis,

lbera.

A morte perptua,

lbera.

A neglctu inspiratinum turum, lbera.


Per mystrium sanct incarnatinis tu, lbera.
Per Nativittem tuam, lbera.
Per infntium tuam, lbera.
Per divinssimam vitam tuam, lbera.
Per labres tuos, lbera.
Per agonam et passinem tuam, lbera.
Per crucem et derelictinem tuam, lbera.
Per langures tuos, lbera.
Per mortem et sepultram tuam, lbera.
Per resurrectinem tuam, lbera.
Per ascensinem tuam, lbera.
Per Sanctssim Eucharsti institutinem
tuam, lbera.
Per gudia tua, lbera.
Per glriam tuam, lbera.

263

Titulus XCaput 1
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, parce nobis, Jesu.
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, exudi nos, Jesu.
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, miserre nobis, Jesu.
Jesu, audi nos.
Jesu, exudi nos.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui dixsti: Ptite, et accipitis; qurite, et invenitis; pulste, et aperitur
vobis: qusumus, da nobis petntibus divinssimi tui amris affctum, ut te toto corde, ore et pere
diligimus, et tua numquam laude cassmus.

ancti Nminis tui, Dmine, timrem priter et amrem fac nos habre perptuum: quia
numquam tua gubernatine desttutis, quos in solidte tu dilectinis insttutis: Qui vivis et regnas
in scula sculrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

264

Litani de Sacro Corde Jesu

CAPUT 2

LITANI DE SACRO CORDE JESU


Krie, elison.
Christe, elison.
Krie, elison.
Christe, audi nos.
Christe, exudi nos.
Pater de clis, Deus,
miserre nobis.
Fill, Redmptor mundi, Deus,
miserre.
Spritus Sancte, Deus, miserre.
Sancta Trnitas, unus Deus,
miserre.
Cor Jesu, Filii Patris trni,
miserre.
Cor Jesu, in sinu Vrginis Matris a Spritu Sancto formtum, miserre.
Cor Jesu, Verbo Dei substantiliter unitum,
..............................................................miserre.
Cor Jesu, majesttis infinit,
miserre.
Cor Jesu, templum Dei sanctum,
miserre.
Cor Jesu, tabernculum Altissimi, miserre.
Cor Jesu, domus Dei et porta cli,
miserre.
Cor Jesu, fornax ardens carittis,
miserre.
Cor Jesu, justti et amris receptculum
miserre.
Cor Jesu, bonitte et amre plenum, miserre.
Cor Jesu, virttum mnium abssus, miserre.
Cor Jesu, omni laude dignssimum, miserre.
Cor Jesu, rex et centrum mnium crdium,
miserre.
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesuri sapinti
et scinti, miserre.

Cor Jesu, in quo hbitat omnis plenitdo


divinittis,
miserre.
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complacit,
miserre.
Cor Jesu, de cujus plenitdine omnes nos
accpimus,
miserre.
Cor Jesu, desidrium c1lium ternrum,
miserre.
Cor Jesu, ptiens et mult misericrdi,
miserre.
Cor Jesu, dives in omnes qui invocant te,
miserre.
Cor Jesu, fons vit et sanctittis, miserre.
Cor Jesu, propititio pro pecctis nostris, .
.
miserre.
Cor Jesu, saturtum opprbriis,
miserre.
Cor Jesu, attrtum propter sclera nostra, .
.
miserre.
Cor Jesu, usque ad mortem obdiens factum,
.
miserere.
Cor Jesu, lncea perfortum,
miserre.
Cor Jesu, fons totus consolatinis, miserre.
Cor Jesu, vita et resurrctio nostra, miserre.
Cor Jesu, pax et reconcilltio nostra, miserre.
Cor Jesu, vctima peccatrum,
miserre.
Cor Jesu, salus in te sperntium,
miserre.
Cor Jesu, spes in te morintium,
miserre.
Cor Jesu, delci Sanctrum mnium,
.
miserre.

Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, parce nobis, Dmine.


Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, exudi nos, Dmme,
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi,miserre nobis.
V. Jesu, mitis et hmilis Corde.
R. Fac cor nostrum secndum Cor tuum.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, rspice in Cor dilectssimi Flii tui, et in laudes et satisfactines,
quas in nmine peccatrum tibi perslvit, isque misericrdiam tuam petntibus tu vniam concde
plactus, in nmine ejsdem Flii tui Jesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in scula sculrum.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

265

Titulus XCaput 3

CAPUT 3

LITANI LAURENTI B. MARI VIRG.

Virgo fidis, ora.


Spculum justti, ora.
Sedes sapinti, ora.
Causa nostr ltti, ora.
Vas spiritule,
ora.
Vas honorbile,
ora.
Vas insgne devotinis, ora.
Rosa mstica, ora.
Turris Davdica, ora.
Turris ebrnea, ora.
Domus urea, ora.
Fderis arca, ora.
Jnua cli, ora.
Stella matutna, ora.
Salus infirmrum, ora.
Refgium peccatrum, ora.
Consoltrix afflictrum, ora.
Auxlium Christianrum, ora.
Regna Angelrum, ora.
Regna Patriarchrum, ora.
Regna Prophetrum, ora.
Regna Apostolrum, ora.
Regna Mrtyrum, ora.
Regna Confessrum, ora.
Regna Vrginum, ora.
Regna Sanctrum mnium
Regna sine labe originli concpta, ora.
Regna sacratssimi Rosrii, ora.
Regina pacis,
ora.

rie, elison.
Christe elison.
Krie, elison.
Christe, audi nos.
Christe, exudi nos.
Pater de clis, Deus, miserre nobis.
Fill, Redmptor mundi, Deus,
miserre.
Spritus Sancte, Deus, miserre.
Sancta Trnitas, unus Deus,
miserre.
Sancta Mara,ora pro nobis.
Sancta Dei Gnitrix, ora.
Sancta Virgo virgnum, ora.
Mater Christi, ora.
Mater divn grti, ora.
Mater purssima, ora.
Mater castssima, ora.
Mater inviolta, ora.
Mater intemerta, ora.
Mater ambilis, ora.
Mater admirbilis, ora.
Mater boni conslii, ors.
Mater Creatris, ora.
Mater Salvatris, ora.
Virgo prudentssima, ora.
Virgo venernda, ora.
Virgo prdicnda, ora.
Virgo potens, ora.
Virgo clemens, ora.

Agnus Dei, qui tollis peccta, mundi, parce nobis, Dmine.


Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, exudi nos, Dmine.
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, miserre nobis.
Pro temporis diversitate hc addi possunt;
Ab Adventu usque ad Nativitatem Domini:
V. Angelus Dmini nuntivit Mar.
R. Et concpit de Spiritu Sancto.
Ormus.

Oratio

eus, qui de bet Mar Vrginis tero Verbum tuum, Angelo nuntinte, carnem suscpere
volusti: prsta supplcibus tuis; ut, qui vere eam Genitrcem Dei crdimus, ejus apud te
intercessintbus adjuvmur. Per emdem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

266

Litani Laurenti B.M.V.


A Nativitate Domini usque ad Purificationem B. M. V.:
V Post partum, Virgo, inviolta permanssti.
R Dei Gnitrix, intercde pro nobis.
Ormus.

Oratio

eus, qui saltis trn, bet Mar virginitte fecnda, humno gneri prmia prstitsti:
tribue, qussumus; ut ipsam pro nobis intercdere sentimus, per quam merimus auctrem vit
suscpere, Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum. R. Amen.
A Purificatione usque ad Pascha et post Tempus Paschale usque ad Adventum Domini:
V. Ora pro nobis, sancta Dei Gnitrix.
R. Ut digni efficimur promissinibus Christi.
Ormus.

Oratio

oncde nos fmulos tuos, qusumus, Dmine Deus, perptua mentis et crporis sanitte
gaudre: et glorisa bet Mar semper Vrginis intercessine, a prsnti liberri tristtia et
trna prfrui lttia. Per Christum Dminum nostrum.
R Amen.
Tempore Paschali:
V Gaude et ltre, Vrgo Mara, allelja.
R Quia surrxit Dminus vere, allelja.
Ormus.

Oratio

eus, qui per resurrectinem Flii tui Dmini nostri Jesu Christi mundum ltificre digntus es:
prsta, qusumus; ut, per ejus Genitrcem Vrginem Maram, perptu capimus gudia vit. Per
emdem Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

267

Titulus XCaput 4

CAPUT 4

LITANI DE S. JOSEPH

Joseph, prudentssime, ora.

rie, elison.
Christe, elison.
Krie, elison.
Christe, audi nos,
Christe, exudi nos,
Pater de clis, Deus, miserre nobis.
Fili, Redmptor mundi, Deus,
Spritus Sancti, Deus,
Sancta Trnitas unus Deus,
Sancta Mara, ora pro nobis.
Sancte Joseph, ora
Proles David inclyta, ora.
Lumen Patriarchrum, ora.
Dei Genetrcis sponse, ora.
Custos pudce Vrginis, ora.
Flii Dei nutrce, ora.
Christe defnsor sdule, ora.
Alm famli prses, ora.
Joseph justssime, ora
Joseph, castssime, ora.

Joseph fortssime, ora.


Joseph, obedientssime, ora
Joseph fidelssime, ora.
Spculum patinti, ora.
Amtor pauperttis, ora.
Exmplar opficum, ora.
Domstic vit decus, ora.
Custos vrginum, ora.
Familirum clumen, ora.
Soltium mererrum, ora.
Spes grotntium, ora.
Patrne morintum, ora.
Terror dmonum, ora.
Ptrotctor sanct Ecclsi, ora

Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, parce nobis.


Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, exudi nos, Dmine.
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, miserre nobis.
V. Consttuit eum dminum domus su.
R. Et prncipem omnis possessinis su.
Ormus.

Oratio

eus, qui ineffbili providntia betum Joseph sanctssim Genitrcis tu sponsum elgere
digntus es: prsta, qusumus; ut, quem protectrem venermur in terris, intercessrem habre
meremur in clis: Qui vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

268

TITULUS XI
CAPUT 1
DE EXORCIZANDIS OBSESSIS
A DMONIO

acerdos, de peculiari et expressa Ordinarii licentia, vexatos a dmone exorcizaturus, ea qua par
est pietate, prudentia, ac vit integritate prditus esse debet: qui non sua, sed divina fretus virtute,
ab omni rerum humanarum cupiditate alienus, tam pium opus ex caritate constanter et humillter
exsequatur. Hunc prterea matur tatis esse decet, et non solum officio, sed etiam morum
gravitate reverendum.
2. Ut igitur suo munere recte fungatur, cum alia multa sibi utilia documenta, qu brevitatis gratia
hoc loco prtermittuntur, ex probatis auctoribus, et ex usu noscere studeat; tum hc pauca magis
necessaria diligenter observabit.
3. In primis, ne facile credat, aliquem a dmonio esse obsessum, sed nota habeat ea signa, quibus
obsessus dignoscitur ab iis, qui morbo aliquo, prsertim ex psychicis, laborant. Signa autem
obsidentis dmonis esse possunt: ignota lingua loqui pluribus verbis, vel loquentem intelligere
distantia et occulta patefacere; vires supra tatis seu conditionis naturam ostendere; et id genus
alia, qu cum plurima concurrunt, majora sunt indicia.
4. Hc autem ut magis cognoscat, post unum aut alterum exorcismum interroget obsessum, quid
senserit in animo,vel in corpore, ut sciat etiam, ad qunam verba magis diaboli conturbentur, ut ea
deinceps magis inculcet ac repetat.
5. Advertat, quibus artibus ac deceptionibus utantur dmones ad Exorcistam decipiendum: solent
enim ut plurimum fallaciter respondere, et difficile se manitestare, ut Exorcista diu defatigatus
desistat; aut infirmus videatur non esse a dmonio vexatus.
6. Aliquando postquam sunt manifesti, abscondunt se, et relinquunt corpus quasi liberum ab omni
molestia, ut infirmus putet se omnino esse liberatum: sed cessare non debet Exorcista, donec
viderit signa liberationis.
7. Aliquando etiam dmones ponunt qucumque possunt impedimenta, ne infirmus se subjiciat
exorcismis, vel conantur persuadere infirmitatem esse naturalem; interdum, durante exorcismo,
faciunt ut dormiat infirmus, et ei visionem aliquam ostendunt, subtrahendo se, ut infirmus liberatus
videatur.
8. Aliqui ostendunt factum maleficium, et a quibus sit factum, et modum ad illud dissipandum: sed
caveat, ne ob hoc ad magos, vel ad sagas, vel ad alios, quam ad Ecclesi ministros confugiat, aut
ulla superstitione, aut alio modo illicito utatur.
9. Quandoque diabolus infirmum quiescere et suscipere sanctissimam Eucharistiam permittit, ut
discessisse videatur. Denique innumerabiles sunt artes et fraudes diaboli ad decipiendum hominem,
quibus ne fallatur, Exorcista cautus esse debet.
10. Quare memor, Dominum nostrum dixisse, genus esse dmonorum, quod non ejicitur nisi per
orationem et jejunium ( Matth. 17, 20 ), hc duo potissimum remedia ad impetrandum divinum
auxilium, dmonesque pellendos, exemplo Sanctorum Patrum, quoad ejus fieri potent, tum per se,
tum per alios curet adhiberi.
Laudate Dominum Liturgical Editions

269

De Exorcizandis Obsessis a Dmonio


11. In ecclesiam, si commode fieri potest, vel in allum religiosum et honestum locum seorsum a
multitudine perductus energumenus exorcizetur; sed si sit grotus, vel alia honesta de causa, in
domo privata exorcizari poterit.
12. Admoneatur obsessus, si mente et corpore valeat, ut pro se oret Deum, ac jejunet, et sacra
confessione et communione spius ad arbitrium Sacerdotis se muniat; et dum exorcizatur, totum
se colllgat, et ad Deum convertat ac firma fide salutem ab eo deposcat cum omni humilitate. Et
cum vehementius vexatur, patienter sustineat, nihil diffidens de auxilio Dei.
13. Habeat pr manibus, vel in conspectu Crucifixum. Reliqui quoque Sanctorum, ubi haberi
possint, decenter ac tuto colligat, et coopert, ad pectus, vel ad caput obsessi reverenter
admoveantur; sed caveatur, ne res sacr indigne tractentur, aut illis a dmone ulla fiat injuria.
Sanctissima vero Eucharistia super caput obsessi, aut aliter ejus corpori ne admoveatur, ob
irreverenti periculum.
14. Exorcista ne vagetur in multiloquio, aut supervacancis vel curiosis interrogationibus,
prsertim de rebus futuris et occultis, ad suum munus non pertinentibus; sed jubeat immundum
spiritum tacere, et ad interrogata tantum respondere; neve ei credatur, si dmon simularet se esse
animam alicujus Sancti, de vel defuncti, vel Angelum bonum.
15. Necessari vero interrogationes sunt, ex. gr. de numero et nomine spirituum obsidentium, de
tempore quo ingressi sunt, de causa, et aliis hujusmodi. Ceteras autem dmonis nugas, risus, et
ineptias Exorcista cohibeat, aut contemnat, et circumstantes, qui pauci esse debent, admoneat, ne
hc curent, neque ipsi interrogent obsessum; sed potius humillter et enixe Deum pro eo precentur.
16. Exorcismos vero faciat ac legat cum imperio, et auctoritate, magna fide, et humilltate, atque
fervore; et cum viderit spiritum valde torqueri, tunc magis instet et urgeat. Et quoties viderit
obsessum in aliqua corporis parte commoveri, aut pungi, aut tumorem alicubi apparere, ibi faciat
signum crucis, et aqua benedicta aspergat, quam tunc in promptu habeat.
17. Observei etiam ad qu verba dmones magis contremiscant, et ea spius repetat; et quando
pervenerit ad comminationem, eam iterum et spius proferat, semper pnam augendo; ac si videat
se proficere, in ipsa perseveret per duas, tres, quatuor horas, et amplius prout poterit, donec
victoriam consequatur,
18. Caveat proinde Exorcista, ne ullam medicinam infirmo obsesso prbeat, aut suadeat; sed hanc
curam medicis relinquat.
19. Mulierem exorcizans, semper secum habeat honestas personas, qu obsessam teneant, dum
exagitatur a dmonio; qu quidem person sint patienti, si fieri potest, cognatione proxim;
atque honestatis memor Exorcista caveat, ne quid dicat, vel faciat, quod sibi, aut aliis occasio esse
possit prav cogitationis.
20.Dum exorcizat, utatur sacr Scriptur verbis potius, quam suis, aut alienis. Jubeatque
dmonum dicere, an detineatur in illo corpore ob aliquam operam magicam, aut malevomat; vel
si alibi extra corpus fuerint, ea revelet; et intenta comburantur. Moneatur etiam obsessus,ut
tentationes suas omnes Exorcist patefaciat.
21. Si vero obsessus liberatus fuerit, moneatur, ut dilligenter sibi caveat a peccatis, ne occasionem
dmoni prbeat in ipsum revertendi, ne fiant novissima hominis illius perjora prioribus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

270

Titulus XICaput 2

TITULUS XI
CAPUT 2

RITUS EXORCIZANDI
OBSESSOS A DMONIO
1. Sacerdos ab Ordinario delegatus, rite confessus, aut saltem corde peccata sua detestans, peracto,
si commode fieri possit, Sanctissimo Miss sacrificio, divinoque auxilio piis precibus implorato,
superpelliceo et stola violacea indutus, et coram se habens obsessum ligatum, si sit periculum,
eum, se, et astantes communiat signo crucis, et aspergat aqua benedicta, et genibus flexis, aliis
respondentibus, dicat Litanias ordinarias (pag.85) usque ad Preces exclusive. Postea dicat:
Ant. Ne reminiscris, Dmine, delcta nostra, vel parntum nostrrum: neque vindctam sumas de
pecctis nostris.
Pater Noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 53

EUS, in nmine tuo salvum me fac: * et in


virtte tua jdica me.
Deus, exudi oratinem meam: * uribus
percpe verba oris mei.
Quniam alini insurrexrunt advrsum me, et
fortes qusirunt nimam meam: * et non
proposurunt Deum ante conspctum suum.
Ecce enim Deus adjvat me: * et Dminus
suscptor est nim me.
V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancllam tuam).
R. Deus meus, sperntem in te.
V. Esto ei, Dmine, turris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V. Nihil profciat inimcus in eo (ea).
R. Et flius iniquittis non appnant nocre ei.
V. Mitte ei, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eum (eam).
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

271

Avrte mala inimcis meis: * et in veritte tua


disprde illos.
Voluntrie sacrificbo tibi, * et confitbor
nmini tuo, Dmine: quniam bonum est:
Quniam ex omni tribulatine eripusti me: *
et super inimcos meos despxit culus meus.
Glria Patri.
Sicut erat.

Ritus exorcizandi obsessos a dmonio


Ormus.

Oratio

eus, cui prprium est misri semper et prcere: sscipe deprecatinem nostram; ut hunc
fmulum tuum, quem (hanc fmulam tuam, quam) delictrum ctena constrngit, misertio tu
piettis clemnter abslvat.

mine sancte, Pater omnpotens, trne Deus, Pater Dmini nostri Jesu Christi, qui illum
rfugam tyrnnum et apstatum gehnn gnibus deputsti, quique Unignitum tuum in hunc
mundum missti, ut illum rugintem contreret: velciter attnde, acclera, ut erpias hminem ad
imginem et similitdinem tuam cretum, a runa, et dmnio meridino. Da, Dmine, terrrem
tuum super bstiam, qu extrminat vneam tuam. Da fidciam servis tuis contra nequssimum
dracnem pugnre fortssime, ne contmnat sperntes in te, et ne dicat, sicut in Pharane, qui jam
dixit: Deum non novi, nec Isral dimtto.Urgeat illum dxtera tua potens discdere a fmulo tuo N.
(a famula tua N.), + ne diutius prsumat captivum tenere, quem tu ad imaginem tuam facere
digntus es, et in Flio tuo redemsti: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per
mnia scula sculrum.
R. Amen
2. Deinde prcipiat dmoni hunc in modum:

rcpio tibi, quicmque es, spritus immnde, et mnibus sociis tuis hunc Dei fmulum (hanc
Dei fmulam) obsidntibus: ut per mystria incarnatinis, passinis, resurrectinis, et ascensinis
Dmini nostri Jesu Christi, per missinem Spritus Sancti, et per advntum ejsdem Dmini ad
judcium, dicas mihi nomen tuum, diem, et horam xitus tui, cum liquo signo: et ut mihi Dei
minstro licet indgno, prorsus in mnibus obdias: neque hanc creatram Dei, vel circumstntes,
aut erum bona ullo modo offndas.
3. Deinde legantur super obsessum hc Evangelia, vel saltem unum.
Lctio sancti Evanglii secndum Jonnem
(Joan. 1, 1-14)
Hc dicens, signat se et obsessum in fronte, ore et pectore

n princpio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princpio
apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita
erat, et vita erat lux hminum: et lux in tnebris lucet, et tnebr eam non comprehendrunt. Fuit
homo missus a Deo, cui nomen erat Jonnes. Hic venit in testimnium, ut testimnium perhibret
de lmine, ut omnes credrent per ilium. Non erat ille lux, sed ut testimnium perhibret de
lmine. Erat lux vera, qu illminat omnem hminem venintem in hunc mundum. In mundo erat,
et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognvit. In prpria venit, et sui eum non
receprunt. Quotquot autem receprunt eum, dedit eis potesttem flios Dei fieri, his, qui credunt in
nmine ejus: qui non ex sangunibus, neque ex voluntte carnis, neque ex voluntte viri, sed ex
Deo nati sunt (Hic genuflectitur). Et Verbum caro factum est, et habitvit in nobis: et vidimus
glriam ejus, glriam quasi Unigniti a patre, plenum grti et verittis.
R. Deo grtias.

Laudate Dominum Liturgical Editions

272

Titulus XICaput 2
Lctio sancti Evanglii secndum Marcum
Marc. 16, 15-18

n illo tmpore: Dixit Jesus discpulis suis: Entes in mundum univrsum, prdicte Evanglium
omni creatr. Qui credderit, et baptiztus furit, salvus erit: qui vero non credderit,
condemnbitur. Signa autem eos, qui credderint, hc sequntur: In nmine meo dmonia ejcient:
linguis loquntur novis: serpntes tollent: et si mortferum quid bberint, non eis nocbit: super
gros manus impnent, et bene habbunt.
Lctio sancti Evanglii secndum Lucam
Luc. 10, 17-20

n illo tmpore: Revrsi sunt autem septuagnta duo cum gudio, dicntes ad Jesum: Dmine,
tiam dmnia subjcintur nobis in nmine tuo. Et ait illis: Vidbam stanan sicut fulgur de clo
cadntem. Ecce dedi vobis potesttem calcndi supra serpntes, et scorpines, et super omnem
virttem inimci: et nihil vobis nocbit. Vermtamen in hoc nolte, gaudre quia spritus vobis
subjucintur: gaudte autem, quod nmina vestra scripta sunt in clis.
Lectio sancti Evangelii secundum Lucam
Luc. 11, 14-22

n illo tmpore: Erat Jesus ejciens dmnium, et illud erat mutum. Et cum ejecsset dmnium,
loctus est mutus, et admirt sunt turb. Quidam autem ex eis dixrunt: In Belzebub prncipe
dmonirum jicit dmnia. Et lii tentntes, signum de clo qurebnt ab eo. Ipse autem ut vidit
cogitatines erum, dixit eis: Omne regnum in sepsum divsum desolbitur, et domus supra
domum cadet. Si autem et stanas in sepsum divsus est, qumodo stabit regnum ejus? quia
dcitis, in Belzebub me ejcere dmnia. Si autem ego in Belzebub ejcio dmnia, flii vestri in
quo ejciunt? Ideo ipsi jdices vestri erunt. Porro si in dgito Dei ejcio dmnia: profcto pervnit
in vos regnum Dei. Cum fortis armtus custdit trium suum, in pace sunt ea, qu pssidet. Si
autem frtior eo supervniens vcerit eum, univrsa arma ejus uferet, in quibus confidbat, et
splia ejus distrbuet.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens Dmine, Verbum Dei Patris, Christe Jesu, Deus et Dminus univrs creatr; qui
sanctis Apstolis tuis dedsti potesttem calcndi super serpntes et scorpines: qui inter ctera
mirablium turum prcpta digntus es dcere: Dmones effugte: cujus virtte motus tamquam
fulgur de clo stanas ccidit: tuum sanctum nomen cum timre et tremre supplciter dprecor, ut
indignssimo mihi servo tuo, data vnia mnium delictrum merum, constntem fidem, et
potesttem donre dignris, ut hunc crudlem dmonem, brchii tui sancti muntus potntia,
fidnter et secrus aggrdiar: per te, Jesu Christe, Dmine Deus noster, qui ventrus es judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

273

Ritus exorcizandi obsessos a dmonio


4. Deinde muniat se et obsessum signo crucis, imponat extremam partem stol collo ejus, et,
dextera manu sua capiti ejus imposita, constanter et magna cum fide dicat ea qu sequuntur:
V. Ecce Crucem Dmini, fgite, partes advrs.
R. Vicit leo de tribu Juda, radix David.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, et Pater Dmini nostri Jesu Christi, nvoco nomen sanctum tuum, et clemntiam tuam
supplex expsco: ut advrsus hunc, et omnem immndum spritum, qui vexat hoc plasma tuum,
mihi auxlium prstare dignris. Per emdem Dominum.
R. Amen.
Exorcismus

xorczo te, immundssime spritus, omnis incrsio adversrii, omne phantsma, omnis lgio, in
nmine Dmini nostri Jesu + Christi eradicre, et effugre ab hoc plsmate Dei. + Ipse tibi
mperat, qui te de suprnis clrum in inferira terr demrgi prcpit. Ipse tibi mperat, qui mari,
ventis, et tempesttibus impervit. Audi ergo, et time, stana, inimce fdei, hostis gneris humni,
mortis addctor, vit raptor, justti declintor, malrum radix, fomes vitirum, sedctor
hminum, prditor gntium, incittor invdi, orgo avarti, causa discrdi, excittor dolrum:
quid stas, et resstis, cum scias, Christum Dminum vias tuas prdere? Illum mtue, qui in Isaac
immoltus est, in Joseph venmdatus, in agno occsus, in hmine crucifxus, dende infrni
triumphtor fuit. Sequentes cruces fiant in fronte obsessi. Recde ergo in nmine Pa + tris, et F +
lii, et Spritus + Sancti: da locum Spirtui Sancto, per hoc signum sanct + Crucis Jesu Christi
Domini nostri: Qui cum Patre et edem Spritu Sancto vivit et regnat Deus, per mnia scula
sculrum. R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

EUS, cnditor et defnsor gneris humni, qui hminem ad imginem tuam formsti: rspice
super hunc fmulum tuum N., qui (hanc fmulam tuam N., qu) dolis immndi spritus apptitur,
quem vetus adversrius, antquus hostis terr, formdinis horrre circmvolat, et sensum mentis
humn stupre defgit, terrre contrbat, et metu trpidi timris exgitat. Replle, Dmine,
virttem diboli, fallacsque ejus insdias move: procul mpius tenttor aufgiat: sit nminis tui
signo + (in fronte) fmulus tuus muntus (fmula tua munta) et in nimo tutus (-a) et crpore.
(Tres cruces sequentes fiant in pectore dmoniaci). Tu pctoris + hujus intrna custdias. Tu
vscera + regas. Tu + cor confrmes. In nima adversatrcis potesttis tentamnta evanscant. Da,
Dmine, ad hanc invocatinem sanctssimi nminis tui grtiam, ut, qui hucsque terrbat, trritus
aufgiat, et victus abscdat, tibque possit hic fmulus tuus (hc fmula tua) et corde firmtus (-a)
et mente sincrus (-a), dbitum prbre famultum. Per Dminum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

274

Titulus XICaput 2
Exorcismus

djro te, serpens antque, per jdicem vivrum et morturum, per factrem tuum, per factrem
mundi, per eum, qui habet potesttem mittndi te in gehnnam, ut ab hoc fmulo Dei, N., qui (ab
hac fmula Dei N., qu) ad Ecclsi sinum recrrit, cum metu, et exrcitu furris tui festnus
discdas. Adjro te terum + (in fronte) non mea infirmitte, sed virtte Spritus Sancti, ut xeas
ab hoc fmulo Dei N., quem (ab hac fmula Dei N., quam) omnpotens Deus ad imginem suam
fecit. Cede gitur, cede non mihi, sed minstro Christi. Illus enim te urget potstas, qui te Cruci
su subjugvit. Illus brchium contremsce, qui devctis gemtibus infrni, nimas ad lucem
perdxit. Sit tibi teror corpus hminis + (in pectore), sit tibi formdo imgo Dei + (in fronte). Non
resstas, nec morris discdere ab hmine isto, quniam complcuit Christo in hmine habitre. Et
ne contemnndum putes, dum me peccatrem nimis esse cognscis. Imperat tibi Deus. + Imperat
tibi majstas Christi. + Imperat tibi Deus Pater, + mperat tibi Deus Flius, + mperat tibi Deus
Spritus Sanctus. + Imperat tibi sacramntum crucis. + Imperat tibi fides sanctrum Apostlorum
Petri et Pauli, et ceterrum sanctrum. + Imperat tibi Mrtyrum sanguis. + Imperat tibi
continntia Confessrum. + Imperat tibi pia Sanctrum et Sanctrum mnium intercssio. +
Imperat tibi christin fidei mysterirum virtus. + Exi ergo, transgrssor. Exi, sedctor, plene
omni dolo et fallcia, virttis inimce, innocntium persector. Da locum, dirssime, da locum,
impissime, da locum Christo, in quo nihil invensti de opribus tuis: qui te spolivit, qui regnum
tuum destrxit, qui te victum ligvit, et vasa tua dirpuit: qui te projcit in tnebras exterires, ubi
tibi cum minstris tuis erit prpratus intritus. Sed quid truculnte renteris? quid temerrie
detrctas? Reus es omnipotnti Deo, cujus statta transgrssus es. Reus es Flio ejus Jesu Christo
Dmino nostro, quem tentre ausus es, et crucifgere prsumpssti. Reus es humno gneri, cui
tuis persuasinibus mortis vennum propinsti.
Adjro ergo te, draco nequssime, in nmine Agni + immculati, qui ambulvit super spidem et
basilscum, qui conculcvit lenem et dracnem, ut discdas ab hoc hmine + (fiat signum crucis
in fronte), discdas ab Ecclsia Dei + (fiat signum crucis super circumstantes): contremsce, et
ffuge, invocto nmine Dmini illus, quem nferi tremunt: cui Virttes clorum, et Potesttes, et
Dominatines subjct sunt: quem Chrubim et Sraphim indefssis vcibus laudant, dicntes:
Sanctus, sanctus, sanctus Dminus Deus Sbaoth. Imperat tibi Verbum + caro factum. Imperat
tibi natus ex Vrgine. Imperat tibi Jesus + Nazarnus, qui te, cum discpulos ejus contmneres,
elsum atque prostrtum exre prcpit ab hmine: quo prsnte, cum te ab hminem separsset,
nec porcrum gregem ngredi prsumbas. Recde ergo nunc adjurtus in nmine ejus + ab
hmine, quem ipseplasmvit. Durum est tibi velle resstere. + Durum est tibi contra stmulum
calcitrre. + Quia quanto trdius exis, tanto magis tibi supplcium crescit, quia non hmines
contmnis, sed illum, qui domintur vivrum et morturum, qui ventrus est judicre vivos et
mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus cli, Deus terr, Deus Angelrum, Deus Archangelrum, Deus Prophetrum, Deus
Apostolrum, Deus Mrtyrum, Deus Vrginum, Deus, qui potesttem habes donre vitam post
Laudate Dominum Liturgical Editions

275

Ritus exorcizandi obsessos a dmonio


mortem, rquiem post labrem: quia non est lius Deus prter te, nec esse pterit verus, nisi tu,
Cretor cli et terr, qui verus Rex es, et cujus regni non erit finis; humliter majestti glri tu
spplico, ut hunc fmulum tuum (hanc fmulam tuam) de immndis spritibus liberre dignris.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Exorcismus

djro ergo te, omnis immundssime spritus, omne phantsma, omnis incrsio stan, in
nmine Jesu Christi + Nazarni, qui post lavcrum Jonnis in desrtum ductus est, et te in tuis
sdibus vicit: ut, quem ille de limo terr ad honrem glri su formvit, tu dsinas impugnre: et
in hmine miserbili non humnam fragilittem, sed imginem omnipotntis Dei contremscas.
Cede ergo Deo + qui te, et maltiam tuam in Pharane, et in exrcitu ejus per Mysen servum
suum in abssum demrsit. Cede Deo + qui te per fidelssimum servum suum David de rege Saule
spiritulibus cnticis pulsum fugvit. Cede Deo + qui te in Juda Iscarite proditre damnvit. Ille
enim te divnis + verbribus tangit, in cujus conspctu cum tuis leginibus tremens et clamans
dixsti: Quid nobis et tibi, Jesu, ili Dei altssimi? Vensti huc ante tempus torqure nos? Ille te
perptuis flammis urget, qui in fine tmporum dictrus est mpiis: Discdite a me, maledcti, in
ignem trnum, qui partus est dibolo et ngelis ejus. Tibi enim, mpie, et ngelis tuis vermes
erunt, qui numquam morintur. Tibi, et ngelis tuis inexstingubile prpartur incndium: quia tu
es princeps maledcti homicdii, tu autor incstus, tu sacrilegrum capit, to actinum pessimrum
magster, tu hreticrum doctor, tu totus obscnitatis invntor. Exi ergo, + mpie, exi +,,
sclerate, exi cum omni fallcia tua: quia hminem templum suum esse vluit Deus. Sed quid
ditius morris hic? Da honorem Deo Patri + omnipotnti, cui omne genu flctitur. Da locum
Dmino Jesu + Christo, qui pro hmine snguinem suum sacratssimum fudit. Da locum Spirtui
+ Sancto, qui per betum Apstolum suum Petrum te manifste stravit in Simne mago; qui
fallciam tuam in Anana et Saphra condemnvit; qui te in Herde rege honorem Deo non dante
percssit; qui te in mago Elyma per Apstolum suum Paulum ccittis calgine prdidit, et per
emdem de Pythonssa verbo mperans exre prcpit. Discde ergo nunc, + discde,+ sedctor.
Tibi ermus sedes est.Tibi habittio serpens est: humilire, et prostrnere. Jam non est differndi
tempus. Ecce enim domintor Dminus prximat cito, et ignis ardbit ante ipsum, et prcdet, et
inflammbit in circitu inimcos ejus. Si enim hminem feflleris, Deum non pteris irridre. Ille
te jicit, cujus culis nihil occltum est. Ille te expllit, cujus virtti univrsa subjcta sunt. Ille te
excldit, qui tibi, et ngelis tuis prparvit trnam gehnnam; de cujus ore exbit gldius actus:
qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R. Amen.
5. Prdicta omnia, quatenus opus sit, repeti possunt, donec obsessus sit omnino liberatus.
6. Jubavit prterea plurimum super obsessum spe repetere Pater Noster, Ave Mara et Credo,
atque hc, qu infra notantur, devote dicere.
7. Canticum Magnificat (p.130), ut supra; in fine Glria Patri. Canticum Benedictus (p.193),ut
supra, in fine Glria Patri.
Symbolum Athanasium

uicmque vult salvus esse, * ante mnia


opus est, ut tneat cathlicam fidem:
Quam nisi quisque ntegram inviolatmque
servverit, * absque dbio in trnum perbit.
Laudate Dominum Liturgical Editions

276

Fides autem cathlica hc est: * ut unum


Deum in Trinitte, et Trinittem in unitte
venermur.
Neque confundntes persnas:
substntiam separntes.

neque

Titulus XICaput 2
Alia est enim persna Patris, alia Flii, * alia
Spritus Sancti:
Sed Patris, et Flii, et Spritus Sancti una est
divnitas, * qulis glria, cotrna majstas.
Qualis Pater, talis Flius, * talis Spritus
Sanctus.
Incretus Pater, incretus Flius, * incretus
Spritus Sanctus.
Immnsus Pater, immnsus Flius, * immnsus
Spritus Sanctus.
trnus Pater, trnus Flius, * trnus Spritus
Sanctus.
Et tamen non tres trni, * sed unus trnus.
Sicut non tres increti, nec tres immnsi, * sed
unus incretus, et unus immnsus.
Simliter omnpotens Pater, omnpotens Flius, *
omnpotens Spritus Sanctus.
Et tamen non tres omnipotntes, * sed unus
omnpotens.
Ita Deus Pater, Deus Flius, Deus Spritus
Sanctus.
Et tamen non tres Dii, * sed unus est Deus.
Ita Dminus Pater, Dminus Flius, * Dminus
Spritus Sanctus.
Et tamen non tres Dmini, * sed unus est
Dminus.
Quia, sicut singilltim unamqumque persnam
Deum ac Dminum confitri christina veritte
compllimur: * ita tres Deos aut Dminos dcere
cathlica religine prohibmur.
Pater a nullo est factus: * nec cretus, nec
gnitus.
Flius a Patre solo est: * non factus, nec cretus,
sed gnitus.
Spritus Sanctus a Patre et Flio: * non factus,
nec cretus, nec gnitus, sed procdens.
Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Flius,
non tres Flii: * unus Spritus Sanctus, non tres
Spritus Sancti.
Et in hac Trinitte nihil prius aut postrius, nihil
majus aut minus: * sed tot tres persn
cotrn sibi sunt et coqules.
Ita ut per mnia, sicut jam supra dictum est, et
nitas in Trinitte, * et Trnitas in unitte
venernda sit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

277

Qui vult ergo sulvus esse, * ita de Trinitte


sntiat.
Sed necessrium est ad trnam saltem, * ut
Incarnatinem quoque Dmini nostri Jesu
Christi fidliter credat.
Est ergo fides recta, ut credmus et
confitemur, * quia Dminus noster Jesus
Christus, Dei Flius, * Deus et homo est.
Deus est ex substntia Patris ante scula
gnitus: * et homo est ex substntia matris in
sculo natus.
Perfctus Deus, perfctus homo: * ex nima
rationli et humna carne subsstens.
qulis Patri secndum divinittem: * minor
Patre secndum humanittem.
Qui, licet Deus sit et homo, * non duo tamen,
sed unus est Christus.
Unus autem non conversine divinittis in
carnem, * sed assumptine humanittis in
Deum.
Unus omnno, non confusine substnti, *
sed unitte persn.
Nam sicut nima rationlis et caro unus est
homo: * ita Deus et homo unus est Christus.
Qui passus est pro salte nostra: descndit ad
nferos: * trtia die resurrxit a mrtuis.
Ascndit ad clos, sedet ad dxteram Dei
Patris omnipotntis: * inde ventrus est
judicre vivos et mrtuos.
Ad cujus advntum omnes hmines resrgere
habent cum corpribus suis: * et redditri sunt
de factis prpriis ratinem.
Et qui bona egrunt, ibunt in vitam trnam: *
qui vero mala, in ignem trnum.
Hc est fides cathlica, * quam nisi quisque
fidliter firmitrque credderit, * salvus esse
non pterit.
Glria Patri
Sicut erat

Ritus exorcizandi obsessos a dmonio


Psalmus 90

ui hbitat in adjutrio Altssimi, *in


protectine Dei commorbitur.
Dicet Dmino: Suscptor meus es tu, et
refgium meum: * Deus meus sperbo in eum
Quniam ipse libervit me de lqueo venntium,
* et a verbo spero.
Scpulis suis obumbrbit tibi: * et sub pennis
ejus sperbis.
Scuto circmdabit te vritas ejus: * non timbis
a timre noctrno.
A saggta volnte in die, a negtio perambulnte
in tnebris: ab incrsu, et dmonio meridno.
Cadent a ltere tuo mile, et decem mlia a
dextris tuis: * ad te autem non appropinqubit.
Vermtamen culis tuis considerbis: * et
retributinem peccatrem vidbis.

Quniam tu es, Dmine, spes mea:*


Altssimum posusti refgium tuum.
Non accdat te malum * et flaglum non
appropinqubit tabernculo tuo.
Quniam Angelis suis mandvit de te* ut
custdiant te in mnibus viis tuis.
In mnibus portbunt te: * ne forte offndas ad
lpidem pedem tuum.
Super spidem et basilscum ambulbis: * et
conculcbis lenem et dracnem.
Quniam in me spervit, liberbo eum:
* prtegam eum quniam cognvit nomen
meum.
Clambit ad me, et ego exudiam me: * cum
ipso sum in tribulatine: erpiam eum, et
glorificbo eum.
Longitdine dirum replbo eum: * et
ostndam illi salutre meum.
Glria Patri.

Psalmus 67

xsrgat Deus, et dissipntur inimci ejus, *


et fgiant qui odrunt eum, a fcie ejus.
Sicut dficit fumus, defciant: * sicut fluit cera
a fcie ignis, sic preant peccatres a fcie Dei.
Et justi epulntur, exltent in conspctu Dei: *
delectntur in lttia.
Cantte Deo, psalmum dcite nmini ejus: * iter
fcite ei, qui ascndit super occsum: Dminus
nomen illi.
Exultte in conspctu ejus: * turbabntur a fcie
ejus, patris orphanrum, et jdicis vidurum.
Deus in loco sancto suo: * Deus qui inhabitre
facit unus moris in domo:
Qui edcit vinctos in fortitdine, * simliter eos,
qui exsperant, qui hbitant in seplchris.
Deus, cum egrederris in conspctu ppuli tui, *
cum pertransris in desrto:
Terra mota est, tenim cli distillavrunt a fcie
Dei Snai, * a fcie Dei Isral.
Plviam
voluntriam
segregbis,
Deus,
hereditti tu: * et infirmta est, tu vero
perfecsti eam.
Animlia tua habitbunt in ea: * parsti in
dulcdine tua puperi, Deus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

278

Dminus dabit verbum evangelizntibus, *


virtte multa.
Rex virttum dilcti dilcti: * et specii domus
divdere splia.
Si dormitis inter mdios cleros, penn
colmb deargentt, * et posterira dorsi
ejus in pallre auri.
Dum discrnit clstis reges super eam, nive
dealbabntur in Selmon: * mons Dei, mons
pinguis.
Mons coagultus, mons pinguis: * ut quid
suspicmini montes coagultos?
Mons, in quo beneplcitum est Deo habitre in
eo: * tenim Dminus habitbit in finem.
Currus Dei decem mllibus mltiplex, mllia
ltntium: * Dminus in eis in Sina in sancto.
Ascendsti in altum, cepsti captivittem: *
accepsti dona in homnibus:
Etenim non credntes, * inhabitre Dminum
Deum.
Benedctus Dminus die quotdie: * prsperum
iter fciet nobis Deus salutrium nostrrum.
Deus noster, Deus salvos facindi: * et Dmini
Dmini xitus mortis.

Titulus XICaput 2
Vermtamen Deus confrnget cpita inimicrum
surum: * vrticem caplli perambulntium in
delctis suis.
Dixit Dminus: Ex Basan convrtam, *
convrtam in profndum maris:
Ut intingutur pes tuus in snguine: * lingua
canum turum ex inimcis, ab ipso.
Vidrunt ingrssus tuos, Deus, * ingrssus Dei
mei: regis mei qui est in sancto.
Prvenrunt prncipes conjncti psallntibus, *
in medio juvenculrum tympanistrirum.
In ecclsiis benedcite Deo Dmino, * de
fontibus Isral.
Ibi Bnjamin adulescntulus, * in mentis
excssu.
Prncipes Juda, duces erum: * prncipes
Zbulon, prncipes Npthali.
Manda, Deus, virtti tu: * confrma hoc, Deus,
quod opertus es nobis.

A templo tuo in Jersalem, * tibi fferent reges


mnera.
Increpa feras arndinis, congregtio taurrum
in vaccis populrum: * ut excldant eos, qui
probti sunt argnto.
Dssipa Gentes, qu bella volunt: vnient
legti ex gpto: * thipia prvniet manus
ejus Deo.
Regna terr, cantte Deo: * psllite Dmino.
Psllite Deo, qui ascndit super clum cli, *
ad Orintem.
Ecce dabit voci su vocem virttis, date
glriam Deo super Isral, * magnificntia ejus,
et virtus ejus in nbibus.
Mirbilis Deus in sanctis suis, Deus Isral ipse
dabit virttem, et fortitdinem plebi su, *
benedctus Deus.
Glria Patri.

Psalmus 69

eus in adjutrium meum intnde:


*Dminum ad adjuvndum me festna.
Confundntur, et reverentur, * qui qurunt
nimam meam.
Avertntur retrrsum et erubscant, * qui volunt
mihi mala.
Avertntur statim erubescntes, * qui dicunt
mihi: Euge, euge.

Exsltent et ltntur in te omnes qurunt te, *


et dicant semper:
Magnifictur Dminus: qui dligunt salutre
tuum.
Ego vero egnus, et pauper sum: * Deus djuva
me.
Adjtor meus, et libertor meus es tu: *
Dmine, ne morris.
Glria Patri.

Psalmus 53

Ecce enim Deus adjvat me: * et Dminus


EUS, in nmine tuo salvum me fac: * et in suscptor est nim me.
Avrte mala inimcis meis: * et in veritte tua
virtte tua jdica me.
disprde illos.
Deus, exudi oratinem meam: * uribus Voluntrie sacrificbo tibi, * et confitbor
percpe verba oris mei.
nmini tuo, Dmine: quniam bonum est:
Quniam alini insurrexrunt advrsum me, et Quniam ex omni tribulatine eripusti me: *
fortes qusirunt nimam meam: * et non et super inimcos meos despxit culus meus.
proposurunt Deum ante conspctum suum.
Glria Patri.
Sicut erat.
Psalmus 117

onfitmini Dmino quniam bonus quniam in sculum misericrdia ejus

Laudate Dominum Liturgical Editions

279

Dicat nunc Isral quniam bonus:* quniam in


sculum misericrdia ejus.
Dicat nunc domus Aaron:* quniam in
sculum misericrdia ejus.

Ritus exorcizandi obsessos a dmonio


Dicant nunc qui timent Dminum:* quniam in
sculum misericrdia ejus.
De tribulatine invocvi Dminum: *
et
exaudvit me in latitdine Dminus.
Dminus mihi adjtor:* non timbo quid fciat
mihi homo.
Dminus mihi adjtor:* et ego despciam
inimcos meos
Bonum est confdere in Dmino, * quam
confdere in homine:
Bonum est sperre in Dmino, * quam sperre
in princpibus.
Omnes gentes circuirunt me: * et in nmine
Dmini quia ultus sum in eos.
Circumdntes circumdedrunt me:* et in
nmine Dmini quia ultus sum in eos.
Circumdedrunt me sicut apes, et exarsrunt
sicut ignis in spinis: * et in nmine Dmine quia
ultus sum in eos.
Implsus evrsus sum ut cderem* et Dminus
suscpit me.
Fortitdo me, et laus mea Dminus:* et factus
est mihi in saltem.
Vox exsultatinis, et saltis* in tabernculis
justrum.
Dxtera Dmini fecit virttem: dxtera Dmine
exaltavit me, * dxtera Dmini fecit virttem.
Non mriar, sed vivam:* et narrbo pera
Dmini.

Castigans castigvit me Dminus:* et morti


non trdidit me.
Aperte mihi portas justti, ingrssus in eas
confitbor Dmino:* hc porta Dmini, justi
intrbunt in eam.
Confitbor tibi quniam exaudsti me: * et
factus est mihi in saltem.
Lpidem, quem reprobavrunt dificntes: *
hic factus est in caput nguli.
A Dmino factum est istud: * et est mirbile in
culis nostris.
Hc est dies, quam facit Dminus,*
exsultmus, et ltmur in ea.
O Dmine, salvum me fac, O Dmine, bene
prosperre:* benedctus qui venit in nmine
Dmini.
Benedximus vobis de domo Dmini:* Deus
Dminus, et illxit nobis.
Constitite diem solmnem in condnsis, *
usque ad cornu altris.
Deus meus es tu, et confitbor tibi:* Deus
meus es tu, et exaltbo te.
Confitbor tibi quniam exaudsti me: * et
factus es mihi in saltem.
Confitmini Dmino quniam bonus: *
quniam in sculam misericrdia ejus.
Glria Patri.

Psalmus 34

dica, Dmine, nocntes me, * expgna


expugnntes me.
Apprehnde arma et scutum: * et exsrge in
adjutrium mihi.
Effnde frmeam, et conclde advrsus eos, qui
persequntur me: * dic nim me: Salus tua
ego sum.
Confundntur et reverentur, * qurntes
nimam meam.
Avertntur retrrsum,
cogitntes mihi mala.

et

confundntur,

Laudate Dominum Liturgical Editions

280

Fiant tamquam pulvis ante fciem venti: * et


Angelus Dmini cocrtans eos.
Fiat via illrum tnebr et lbricum: * et
Angelus Dmini prsequens eos.
Quniam grtis abscondrunt mihi intritum
lquei sui: * supervcue exprobravrunt
nimam meam.
Vniat illi lqueus, quem ignrat: et cptio,
quam abscndit, apprehndat eum: * et in
lquem cadat in ipsum.
Anima autem mea exusltbit in Dmino: * et
delectbitur super salutri suo.

Titulus XICaput 2
Omnia ossa mea dicent: * Dmine quis smilis
tibi?
Erpiens nopem de manu fortirum ejus: *
egnum et puperem a diripintibus eum.
Surgntes testes inqui, * qu ignorbam
interrogbant me.
Retribubant mihi mala pro bonis: * sterilittem
nim me.
Ego autem cum mihi molsti essent, * indubar
cilcio.
Humiliabm in jejnio nimam meam: * et
ortio mea in sinu meo converttur.
Quasi prximum, et quasi fratrem nostrum, sic
conplacbam: * quasi lugens et contristtus, sic
humilibar.
Et advrsum me ltti sunt, et convenrunt: *
congregta sunt super me flaglla, et ignorvi.
Dissipti sunt, nec compncti, tentavrunt me,
subsannavrunt
me
subsannatine:
*
frendurunt super me dntibus suis.
Dmine, quando respcies? * resttue nimam
meam a malignitte erum, a lenibus nicam
meam.
Confitbor tibi in ecclsia magna, * in ppulo
gravi laudbo te.
Non supergudeant mihi qui adversntur mihi
inque: * qui odrunt me gratis et nnuunt
culis.

Quniam mihi quidem pacfice loquebntur: *


et in iracndia terr loquntes, dolos
cogitbant.
Et dilatavrunt super me os suum: * dixrunt:
Euge euge, vidrunt culi nostri.
Vidsti, Dmine, ne sileas: * Dmine, ne
discdas a me.
Exsrge et intnde judico meo: * Deus meus,
et Dminus meus in causam meam.
Jdica me secndum justtiam tuam, Dmine,
Deus meus, * et non supergudeant mihi.
Non dicant in crdibus suis: Euge, euge,
nim nostr: * nec dicant: Devorvimus
eum.
Erubscant et reverentur
gratulntur malis meis.

simul,*

qui

Induntur confusine et reverntia * qui magna


loquntur super me.
Exsltent et ltntur qui volunt justtiam
meam: * et dicant semper: Magnifictur
Dminus, qui volunt pacem servi ejus
Et lingua mea meditbitur justtiam tuam, *
tota die laudem tuam.
Glria Patri.

Psalmus 30

n te, Dmine, spervi, non confndar in


trnum: * in justtia tua lbera me.
Inclna ad me aurem tuam, * acclera ut ruas
me.
Esto mihi in Deum protectrem: et in domum
refgii, * ut salvum me fcias.
Quniam fortitdo mea, et refgium meum es
tu: * et propter nomen tuum dedces me, et
entries me.
Edces me de lqueo hoc, quem abscondrunt
mihi: * quniam tu es protctor meus.
In manus tuas commndo spritum meum: *
redemsti me, Dmine, Deus verittis.

Laudate Dominum Liturgical Editions

281

Odsti observntes vanittes, * supervcue.


Ego autem in Dmino spervi : * exultbo, et
ltbor in misericrdia tua.
Quniam respexsti humilittem meam, *
salvsti de necessittibus nimam meam.
Nec conclussti me in manibus inimci: *
statusti in loco spatiso pedes meos.
Miserre mei, Dmine, quniam trbulor: *
conturbtus est in ira culus meus, nima mea,
et venter meus:
Quniam defcit in dolre vita mea: * et anni
mei in gemtibus.
Infirmta est in paupertte virtus mea: * et ossa
mea conturbta sunt.

Ritus exorcizandi obsessos a dmonio


Super omnes inimcos meos factus sum
opprbrium et vicnis meis valde: * et timor
notis meis.
Qui vidbant me, foras fugrunt a me: * oblivini datus sum, tamquam mrtuus a corde.
Factus sum tamquam vas prditum: * quniam
audivi vituperatinem multrum commorntium
in circitu.
In eo dum convenrent simul advrsum me, *
accpere nimam meam consiliti sunt.
Ego autem in te spervi, Dmine: * dixi: Deus
meus es tu: in mnibus tuis sortes me.
Eripe me de manu inimicrum merum, * et a
persequntibus me.
Illstra fciem tuam super servum tuum, salvum
me fac in misericrdia tua: * Dmine, non
confndar, quniam invocvi te.
Erubscant impii, et deducntur in infrnum: *
muta fiant lbia dolsa.
Qu loquntur advrsus justum iniquittem, *
in suprbia, et in abusine.

Quam magna multitdo dulcdinis tu,


Dmine, * quam abscondsti timntibus te.
Perfecsti eis, qui spernt in te, * in conspctu
filirum hminum.
Abscndes eos in abscndito facii tu: * a
conturbatine hminum.
Prteges eos in tabernculo tuo * a contradictine lingurum.
Benedctus Dminus: * quniam mirificvit
misericrdiam suam mihi in civitte munta.
Ego autem dixi in excssu mentis me: *
Projctus sum a fcie oculrum turum.
Ideo exaudsti vocem oratinis me, * dum
clamrem ad te.
Dilgite Dminum, omnes sancti ejus: *
quniam verittem requret Dminus, et
retrbuet abundnter facintibus suprbiam.
Virliter gite, et conforttur cor vestrum, *
omnes, qui spertis in Dmino.
Glria Patri.

Psalmus 21

EUS, Deus meus, rspice in me: quare me


dereliqusti? * longe a salte mea verba
delictrum merum.
Deus meus, clambo per diem, et non
exudies: * et nocte, et non ad insipintiam
mihi.
Tu autem in sancto hbitas, * laus Isral.
In te speravrunt patres nostri: * speravrunt, et
libersti eos.
Ad te clamavrunt, et salvi facti sunt: * in te
speravrunt, et non sunt confsi.
Ego autem sum vermis, et non homo: *
obprbrium hminum, et abjctio plebis.
Omnes vidntes me, derisrunt me: * locti
sunt lbiis, movrunt caput.
Spervit in Dmino, erpiat eum: * salvum
fciat eum, quniam vult eum.
Quniam tu es, qui extraxsti me de ventre: *
spes mea ab ubribus matris me. In te
projctus sum ex tero:
De ventre matris me Deus meus es tu, * ne
discsseris a me:

Laudate Dominum Liturgical Editions

282

Quniam tribultio prxima est: * quniam


non est qui djuvet.
Circumdderunt me vtuli multi: * tauri
pingues obsedrunt me.
Aperurunt super me os suum, * sicut leo
rpiens et rgiens.
Sicut aqua effsus sum: * et disprsa sunt
mnia ossa mea.
Factum est cor meum tamquam cera
liquscens * in mdio ventris mei.
Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua mea
adhsit fucibus meis: * et in plverem mortis
deduxsti me.
Quniam circumdedrunt me canes multi:*
conclium malignntium obsdit me.
Fodrunt manus meas et pedes meos:*
dinumeravrunt mnia ossa mea.
Ipsi vero consideravrunt et inspexrunt me: *
divisrunt sibi vestimnta mea, et super vestem
meam misrunt sortem.
Tu autem, Dmine, ne elongveris auxlium
tuum a me: * ad defensinem meam cnspice.
Erue a frmea, Deus, nimam meam: * et de
manu canis nicam meam.

Titulus XICaput 2
Salva me ex ore lenis: * et a crnibus
unicrnium humilittem meam.
Narrbo nomen tuum frtribus meis: * in
mdio ecclsi laudbo te.
Qui timtis Dminum, laudte eum: *
univrsum semen Jacob, glorificte eum.
Tmeat eum omne semen Isral: * quniam
non sprevit, neque despxit deprecatinem
puperis:
Nec avrtit fciem suam a me: * et cum
clamrem ad eum, exaudvit me.
Apud te laus mea in ecclsia magna: * vota
mea reddam in conspctu timntium eum.
Edent puperes, et saturabntur: et laudbunt
Dminum qui requrunt eum: * vivent corda
erum in sculum sculi.

Reminiscntur et convertntur ad Dminum *


univrsi fines terr:
Et adorbunt in conspctu ejus * univrs
famli Gntium.
Quniam Dmini est regnum: * et ipse
dominbitur Gntium.
Manducavrunt et adoravrunt omnes pingues
terr: * in conspctu ejus cadent omnes qui
descndunt in terram.
Et nima mea illi vivet: * et semen meum
srviet ipsi.
Annuntibitur Dmino genertio ventra: * et
annuntibunt cli justtiam ejus ppulo qui
nasctur, quem fecit Dminus.
Glria Patri.

Psalmus 3

mine, quid multiplicti sunt qui trbulant


me? * multi insrgunt advrsum me.
Multi dicunt nim me: * Non est salus ipsi in
Deo ejus.
Tu autem, Dmine, suscptor meus es, * glria
mea, et exltans caput meum.
Voce mea ad Dminum clamvi: * et exaudvit
me de monte sancto suo.

Ego dormvi, et soportus sum: * et exsurrxi,


quia Dminus suscpit me.
Non timbo mlia ppuli circumdntis me: *
exsrge, Dmine, salvum me fac, Deus meus.
Quniam tu percusssti omnes adversntes
mihi sine causa: * dentes peccatrum
contrivsti.
Dmini est salus: * et super ppulum tuum
benedctio tua.
Glria Patri.

Psalmus 10

N Dmino confdo: qumodo dicitis nim


me: * Trnsmigra in montem sicut passer.
Quniam ecce peccatres intendrunt arcum,
paravrunt sagttas suas in phretra, * ut
sagttent in obscro rectos corde?
Quniam qu perfecsti, destruxrunt: * justus
autem quid fecit?
Dminus in templo sancto suo, * Dminus in
clo sedes ejus.

Oculi ejus in puperem respciunt: * plpebr


ejus intrrogant filios hminum.
Dminus intrrogat justum et mpium: * qui
autem dligit iniquittem, odit nimam suam.
Pluet super peccatres lqueos: * ignis, et
sulphur, et spritus procellrum pars clicis
erum.
Quniam justus Dminus, et justtias dilxit: *
quittem vidit vultus ejus.
Glria Patri.

Psalmus 12

usquequo, Dmine, obliviscris me in


finem? * Usquequo avrtis fciem tuam a me?

Laudate Dominum Liturgical Editions

283

Qumdiu ponam conslia in nima mea, *


dolrem in corde meo per diem?
Usquequo exaltbitur inimcus meus super me?
* rspice, et exudi me, Dmine, Deus meus.

Ritus exorcizandi obsessos a dmonio


Illmina culos meos ne umquam obdrmiam
in morte: * nequndo dicat inimcus meus:
Prvlui advrsus eum.
Qui trbulant me, exsultbunt si motus fero: *
ego autem in misericrdia tua spervi.

Exsultbit cor meum in salutri tuo: cantbo


Dmino qui bona trbuit mihi: * et psallam
nmini Dmini altssimi.
Glria Patri.

Oratio post Liberationem

rmus te, Deus omnpotens, ut spritus iniquittis mplius non hbeat potesttem in hoc
fmulo tuo N. (hac fmula tua N.), sed ut fgiat, et non reverttur: ingreditur in eum (eam),
Dmine, te jubnte, bnitas et pax Dmini nostri Jesu Christi, per quem redmpti sumus, et ab
omni malo non timemus, quia Dminus nobscum est: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus
Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

284

TITULUS XI
CAPUT 3

EXORCISMUS IN SATANAM
ET ANGELOS APOSTATICOS
Sequens exorcismus recitari potest ab Episcopis, nec non a Sacerdotibus, qui ab Ordinarius suis ad
id auctoritatem habeant.
In nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti. Amen
Ad S. Michaelem Archangelum Precatio

rinceps gloriosssime clstis milti, sancte Michal Archngele, defnde nos in prlio
advrsus prncipes et potesttes, advrsus mundi rectres tenebrrum harum, contra spiritulia
nequti, in clstibus. Veni in auxlium hminum; quos ad imginem similitdinis su fecit, et a
tyrnnide diboli emit prtio magno. Te custdem et patrnem sancta venertur Ecclsia; tibi
trdidit Dminus nimas redemptrum in suprna felicitte locndas. Deprecre Deum pacis, ut
cnterat stanam sub pdibus nostris, ne ultra valeat cptivos tenere hmines, et Ecclsiae nocre.
Offer nostras preces in conspctu Altssimi, ut cito antcipent nos misericrdiae Dmini, et
apprehndas dracnem, serpntem antquum, qui est dibolus et stanas, et ligtum mittas in
abssum, ut non sedcat mplius gentes.
Exorcismus

n nmine Jesu Christi Dei et Dmini nostri, intercdente immaculta Vrgine Dei Genetrce
Mara, beto Michale Archngelo, betis Apstolis Petro et Paulo et mnibus Sanctis, et sacra
ministrii auctoritte confsi, ad infestatines diablic fraudis repellndas secri aggrdimur.
Psalmus 67

xsrgat Deus, et dissipntur inimci ejus, et fgiant qui odrunt eum, a fcie ejus.
Sicut dficit fumus, defciant: sicut fluit cera a fcie ignis, sic preant peccatres a fcie Dei.
V. Ecce Crucem Dmini, fgite, partes advrs.
R. Vicit Leo de tribu Juda, radix David.
V. Fiat misericrdia tua, Dmine, super nos.
R. Quaemdmodum spervimus in te.
Exorcismus

xorcizmus te, omnis immnde spritus, omnis stanica potstas, omnis incrsio infernlis
adversrii, omnis lgio, omnis congregtio et secta diablica, in nmine et virtte Dmini nostri
Jesu + Christi, eradicre et effugre a Dei Ecclsia, ab animbus ad imginem Dei cnditis ac
pretiso divni Agni snguine redmptis. + Non ultra udeas, serpens callidssime, decpere
humnum genus, Dei Ecclsiam prsequi, ac Dei elctos exctere et cribrre sicut trticum. +
Imperat tibi Deus altssimus, + cui in magna tua suprbia te smilem habri adhuc prsmis; qui
omnes hmines vult salvos feri, et ad agnitinem verittis venre. Imperat tibi Deus Pater; +
imperat tibi Deus Flius; + imperat tibi Deus Spritus Sanctus. + Imperat tibi Christus, trnum
Dei Verbum caro factum, + qui pro salte gneris nostri tua invdia prditi, humilivit semetpsum
Laudate Dominum Liturgical Editions

285

Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos


factus obdiens usque ad mrtem; qui Ecclsiam suam dificvit supra firmam petram et portas
inferi advrsus eam numquam esse prvalitras edxit, com ea ipse permansrus mnibus dibus
usque ad consummatinem sculi. Imperat tibi sacramntum Crucis, + omnimque christin
fdei Mysterirum virtus. + Imperat tibi exclsa Dei Gnetrix Virgo Mara, + qu superbssimum
caput tuum a primo instnti immacult Conceptinis in sua humilitte contrvit. Imperat tibi fides
sanctrum Apostolrum Petri et Pauli ceterormque Apostolrum. + Imperat tibi Mrtyrum
sanguis, ac pia Sanctrum et Sanctrum mnium intercssio. +
Ergo, draco maledcte et omnis lgio diablica, adjurmus te per Deum + vivum, per Deum +
verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui sic dilxit mundum, ut Flium suum unignitum
daret, ut omnis, qui credit in eum, non preat, sed hbeat vitam trnam: cessa decpere humnas
creatras, esque trn perditinis vennum propinre: dsine Ecclsi nocre et ejus libertti
lqueos injcere. Vade, stana, invntor et magster omnis fallci, hostis humn saltis. Da
locum Christo, in quo nihil invensti de opribus tuis: da locum Ecclsi uni, sanct, cathlic, et
Apostlic, quam Christus ipse acquisvit snguine suo. Humilire sub potnti manu Dei;
contremsce et ffuge, invocto a nobis sancto et terrbili Nmine Jesu, quem nferi tremunt, cui
Virttes clrum et Potesttes et Dominatines subjct sunt; quem Chrubim et Serphim
indefssis vcibus laudant, dicntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dminus Deus Saboth.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus cli, Deus terr, Deus Angelrum, Deus Archangelrum, Deus Patriarchrum, Deus
Prophetrum, Deus Apostolrum, Deus Mrtyrum, Deus Confessrum, Deus Vrginum, Deus qui
potesttem habes donre vitam post mortem, rquiem post labrem: quia non est Deus prter te,
nec esse potest nisi tu, cretor mnium visiblium et invisiblium, cujus regni non erit finis:
humliter majestti glri tu supplicmus, ut ab omni infernlium spirtuum potestte, lqueo,
deceptine et nequtia nos potnter liberre, et inclumes custodre dignris. Per Christum
Dminum nostrum.
R. Amen.
Ab insdiis diboli, lbera nos, Dmine.
Ut Ecclsiam tuam secra tibi fcias libertte servre, te rogmus, audi nos.
Ut inimcos sanct Ecclsi humilire dignris, te rogmus, audi nos.
Et aspergatur locus aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

286

TITULUS XII
CAP. 1: DE LIBRIS HABENDIS APUD PAROCHOS

abeat Parochus libros parciales, idest librum baptizatorum, confirmatorum, matrimoniorum,


defunctorum; etiam librum de statu animarum accurate conficere pro viribus curet; et omnes hos
libros, secundum usum Ecclesia probatum vel a proprio Ordinario prscriptum, conscribat ac
diligenter asservet.
2. In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confirmationem receperit, matrimonium
contraxerit, aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem solemnem emiserit,
eque adnotationes in documenta accepti baptismatis semper referantur.
3. Matrimonium conscienti non est adnotandum in consueto matrimoniorum ac baptizatorum
libro, sed in peculiari libro servando in secreto Curi archivo.
4. Advertat autem Parochus, ut in libris tam baptizatorum et confirmatorum, quam matrimoniorum
et defunctorum exprimat semper non solum nomen personarum, qu ibi nominantur, sed etiam
cognomen seu familiam.
CAP. 2: FORMA DESCRIBENDI BAPTIZATOS
in primo libro :

Anno Domini ..., die ... mensis ..., ego N. Parochus hujus ecclesi S. N., civitatis vel loci N., in
ecclesia S. N. baptizavi infantem natum vel natam die ... ex N, et N, conjugibus hujus parci vel
parci S. N., civitatis vel loci N,; cui impositum est nomen N, Patrini fuerunt N., filius N. ex
parcia seu loco N., et N., conjux N., filia N. ex parcia seu loco N.
In quorum fidem testimonium hoc mea manu subscripsi.
(Locus Sigilli)
N. N. Parochus.
Ubi vero de illegitimis filiis agatur, matris nomen est inserendum, si publice ejus maternitas
constet, vel ipsa sponte sua scripto vel coram duobus testibus id petat; item nomen patris,
dummodo ipse sponte sua a Parocho vel scripto vel coram duobus tesbtibus id requirat, vel ex
publico authentico documento sit notus; in ceteris casibus inscribatur natus tamquam filius patris
ignoti vel ignotorum parentum.
Si expositus sit infans, exprimatur quo die, ubi, et a quo repertus, et quot dierum verisimiliter sit.
Si infans domi ob imminens mortis periculum baptizatus sit, tunc ita scribatur:

Anno ... die ... mensis ... natus est N., filius N. et N. conjugum, etc, ut supra: quem ob imminens
mortis periculum, in domo rite baptizavit N. obstetrix probata, vel N. filius N; ut mihi retulit N.
Si supervixerit infans, et ei adhibit sint in ecclesia sacr cremoni, ita addatur:
Die . . . ejusdem mensis ad ecclesiam portatus est infans prdictus, ipsique ego Parochus sacras
cremonias et preces adhibui, et N. nomen imposui.
Si alius, loco Parochi, infantem baptizaverit, id exprimatur.
Si infans fuerit baptizatus sub conditione, id pariter exprimatur

Laudate Dominum Liturgical Editions

287

Forma describendi confirmatos


CAP. 3: FORMA DESCRIBENDI CONFIRMATOS
in secundo libro

Anno Domini . . ., die . . . mensis ... (in hebdomada Pentecostes), N., filius N. et N. conjugum vel
N. filia N. et N. conjugum (et, si fuerit nupta, addatur uxor N.), Sacramentum Confirmationis
accepit a Reverendissimo D. N., Episcopo N., in ecclesia S. N., civitas vel loci N. Patrinus fuit N,
filius N., parci S. N., civitatis vel loci N.
In quorum fidem testimonium hoc mea manu subscripsi.
(Locus Sigilli)
N.N. Parochus.
Si non constet, an confirmatus ex legitimo matrimonio genitus sit, vel ejus parentes ignorentur,
servetur quod in libro baptizatorum prscriptum est.
CAP. 4: FORMA DESCRIBENDI CONJUGATOS
in tertio libro

Anno Domini..., die ... mensis..., publicationibus

prmissis tribus continuis diebus festivis,


quarum prima die..., secunda die..., tertia die..., inter Missarum solemnia habita est, nulloque
canonico impedimento detecto, ego N., Parochus hujus ecclesi S. N., civitatis vel loci N., N.,
filium N., annorum..., parci S. N., et filiam N. seu relictam quondam N. (si fuerit vidua),
annorum..., parci S. N., in ecclesia S. N., interrogavi, eorumque mutuo consensu habita
solemniter per verba de prsenti in Matrimonium conjunxi prsentibus testibus notis N., filio N.,
qui habitat in parcia S. N., et N., filio N., etc., et N., filio N., etc. Postea eis ex ritu S. Matris
Ecclesi (si tamen nuptias benedixerit) In Miss celebratione benedixi.
In quorum fidem testimonium hoc mea manu subscripsi.
(Locus Sigilli)
N.N. Parochus.
Si unus ex iis, qui Matrimonium contrahere velint, sit alterius Parchi, antequam admittatur,
Parochus, in cujus ecclesia Matrimonium celebrari debet, publicationem in ejus parcia rite
factarum fidem scriptam habeat, qu asservetur, et res tota exprimatur in ipsomet libro
matrimoniorum, hac ratione:
Publicationes ejus Matrimonii fact sunt etiam a R.D. N., Parocho ecclesi S. N., sub cujus cura
dictus N. (vel dicta N.) habitat, ut ex ipsius Parochi scripto, servato apud me, apparet.
Publicationem autem prima facta est die..., secunda die..., tertia die..., inter Missarum solemnia,
nullumque impedimentum canonicum detectum est.
Ubi vero Ordinarii consensu (quod scripto constare debet) publicationes aliqu omittend
interdum sint, ita notetur:
Anno Domini..., die..., mensis..., publicationum una die festo rite facta, reliquis vero omissis, ex
facultate scripto concessa a Reverendissimo D. Episcopo N. (vel ejus Vicario N.), sub die..., datis,
etc., infrascripti tenoris, quam penes me servo cum aliis hujusmodi facultatibus, nulloque canonico
impedimento allato, ego, etc., ut supra.
Si autem publicationes omnes omittend sint, ita scribatur:
Anno Domini..., die...mensis..., publicationibus omnibus omissis, ex facultate, etc., ut supra.
Ceterum si alteri Presbytero ab Ordinario vel a Parocho ipso facultas facta sit conjugendi aliquos,
id in libro proprii Parochi sic adnotetur:
N. Presbyter vel Capellanus ecclesi S. N., de licentia Reverendissimi D. Episcopi N. (seu ejus

Laudate Dominum Liturgical Editions

288

Forma describendi conjugatos


Vicarii N.) aut mea, qu penes me exsistat, N., filium N., et N., filiam N., etc., in Matrimonium
conjunxit, etc., ut supra. Et ego N., Parochus hujus ecclesi S. N., testor, rem ita se habere, et mea
manu subscripsi.
Quod si ex publicationibus compertum sit, conjuges aliquo consanguinitis aut affinitis gradu conjunctos
esse, et nihilominus ad contrahendum fuerit cum ipsis Apostolica auctoritate dispensatum, annotetur gradus
consanguinitatis vel affinitatis dispensat, et compendium decreti super ea relati cum die et anno, ac
Notarii de illo rogati nomine, hoc modo:

Anno Domini..., die..., mensis..., prmissis publicatione ac comperto impedimento secundi (vel
tertii) gradus consanguinitatis (vel affinitatis, seu alio quovis impedimento), inter N. et N.. etc.,
obtentoque per eos Apostolic Sedis mandato de dispensando, et cum eis per Reverendissimum.
D. Episcopum N,, auctoritate dispensato sub die ..., mensis..., anno ..., ut constat ex Actis Notarii
Officii prdicti Episcopi, eos in Matrimonium conjunxi, etc., ut in prdicta formula.
Publicationes autem factae in diversis paroeclls, sponsi videlicet et sponsse, ab utroque Parocho in libro
notari debent, etiamsi Matrimonium non sequatur. Quo in casu ita scribetur:

Anno Domini...,tribus continuis diebus testis, nempe diebus..., mensis..., ego N., Parochus ecclesi
S, N., inter Missarum solemnia publicationes habui Matrimonii contrahendi inter N., filium N.,
parci S. N, et N., fillam N., parci S. N.; nullumque canonicum impedimentum ab aliquo
allatum est. In quorum fidem, etc.
CAP. 5: FORMA DESCRIBENDI DEFUNCTOS
in quarto libro
Describatur quis, et quando. et que Sacramenta ministraverit, quando quis mortuus tuerit, et ubi sepultus,
quod hoc pacto fieri poterit:

Anno Domini...,die ... mensis..., N, filius vel flila N, et N. (vel conjux N.), annorum ...., in via vel
platea N. in domo N., in communione S. Matris Ecclesi animam Deo reddidit; cujus corpus die ...
, sepultum est in cmeterio ecclesi S. N.; mihi N., vel N. Confessario probato, confessus die ...,
sanctissimoque Viatico refectus die..., et sacri Olei unctione roboratus die ..., per me, etc.
In quorum fidem testmionium hoc mea manu subscripsi.
(Locus Sigllli)
N. N. Parochus.
CAP. 6: FORMA DESCRIBENDI STATUM ANIMARUM
in quinto libro
Familia quque distincte in libro notetur, intervallo relicto ab unaquaque ad alteram subsequentem, in quo
singiliatim scribantur nomen, cognomen, tas singulorum, qui ex familla sunt, vel tamquam adven in ea
vivunt.
Qui vero ad sacram Communionem admissi sunt, hoc signum in margine e contra habeant: C.
Qui Sacramento Confirmationis sunt muniti, hoc signnum habeant: Chr.
Si qui ad alium locum habitandum accesserint, id adnotetur.
Hac igitur ratione fiat, videlicet:

Anno Domini ..., die ... mensis ..., in via vel platea N., in domo N., habitant:
C. Chr. Paulus N., filius Petri, annorum...
C. Chr. Apollonia ejus uxor, filia Jacobi N., annorum...
C. Dominicus eorum filius, annorum...
C. Lucia eorum filia, annorum...
C. Chr. Antonius, filius N., famulus, annorum ...
C. Chr. Catharina N., filia N., ancilla, annorum...
Martinus, filius N., annorum...
Laudate Dominum Liturgical Editions

289

APPENDIX
AD

RITUALE ROMANUM
SIVE COLLECTIO ALIARUM BENEDICTIONUM
ET INSTRUCTIONUM
SANCT SEDIS AUCTORITATE
APPROBATARUM SEU PERMISSARUM
IN USUM ET COMMODITATEM
OMNIUM SACERDOTUM
DIGESTA
c

DE BAPTISMO
BENEDICTIO
FONTIS SEU AQU BAPTISMALIS
Hc formula brevior pro benedictione Fontis seu aqu baptismalis, a Paulo Papa III Missionariis Peruanis
apud Indos olim concessa, nonnisi in iis locis adhiberi potest, ad qu speciali Apostolic Sedis indulto
extensa fuit.

Exorcismus aqu

xorczo te, creatra aqu, in nmine Dei is Pa + tris omnipotntis, et in nmine Jesu +
Christi Flii ejus Dmini nostri, et in virtte Spritus + Sancti. Exorczo te, omnis virtus adversrii
diboli: ut omnis phantsia eradictur, ac effugtur ab hac creatra aqu, et fiat fons aqu salintis
in vitam trnam: ut, qui ex ea baptizti ferint, fiant templum Dei vivi, et Spritus Sanctus habitet
in eis, in remissinem peccatrum: in nmine Dmini nostri Jesu Christi, qui ventrus est judicre
vivos et mrtuos, et sculum per ignem.
R Amen.
Ormus.

Oratio

mine sancte. Pater omnpotens, trne Deus, aquarum spiritulium sanctifictor, te supplciter deprecmur: ut hoc ministrium humilittis nostr respcere dignris, et super has aquas,
ablundis et vivificndis homnibus prpartas, Angelum sanctittis emttas; ut pecctis priris
vit abltis, reatque detrso, purum sacrto Spirtui habitculum regeneratinibus procret. Per
Christum Dminum nostrum. R Amen.
Sacerdos deinceps infundat Oleum Catechumenorum in aquam, in modum crucis, dicens:

Laudate Dominum Liturgical Editions

290

Appendix
Conjnctio Olei unctinis, et aqu Baptsmatis sanctifictur, et fecundtur. In nmine Pa + tris, et
F + lii, et Spritus + Sancti. R Amen.
Deinde infundat Chrisma in aquam, in modum crucis, dicens:

Conjnctio Chrismtis sanctificatinis et Olei unctinis et aqu Baptsmatis sanctifictur, et


fecundtur. In nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti. R Amen.
c

DE CONFIRMATIONE
Instructio a S. C. Sacr. edita die 24 Maji 1934
pro simplici Sacerdote
Sacramentum Confirmationis ex Sedis
Apostolic delegatione administrante
I
Nov Instructionis necessitas post promulgatum Codicem J. C. et post qudam editas resolutiones
quoad Confirmationis Ministrum et confirmandorum tatem.
Sacramenti Confirmationis disclplina, notabiliter jam per Codicem juris canonici innovata (can.
780-800), post ipsum Codicem promulgatum, luculentius est nonnullis locis explanata, quibusdam
proditis resolutionibus ad dubia interdum delata Pontifici Commissioni ad Codicis canones
authentice interpretandos aut questionibus propositis Sacrae Congregationi de disciplina
Sacramentorum, prout cujusque Ctus postulabat ambitus et competentia. Cum igitur expediens
foret integram ad rem pr oculis perspectam atque enucleatam habere disciplinam hujusce
Sacramenti moderatricem. prsertim cum ipsum confertur per simplicem Sacerdotem, ex Sedis
Apostolic deputatione, opportunum visum est novam conficere atque edere Instructionem,
quatenus fieri contingat, absolutam, qu nempe omni scitu et factu necessaria complectatur tum
quod ad ministrum, tum quod ad subjectum, tum etiam quo ipsum ritum attinet, ut hoc
Sacramentum quo, tamquam baptismi complemento. Spiritus Sancti plenitudo confertur. graviter,
rite ac religiose, prout ipsius sanctitatem decet, administretur.
Duplex hucusque. postremis nostris hisce temporibus, prfat necessitati prospiciebat Instructcio,
quarum altera, jussu edita Suprem S. C. Roman et Universalis Inquisitionis anno 1888, inde a
promulgato Codice J. C. magna ex parte obsolevit; altera vero, quamvis recentior, in appendice
relata Ritualis Romani, auctoritate Ssmi D. N. Pii Pap XI ad normam Codicis J. C. accommodati,
additamentis opportunis, processu temporis invectis, equidem et ipsa indigere comperta est.
De nova igitur hac Instructione conficienda ac vulganda, seu de quibusdam addendis vel demendis
duabus memoratis Instructionibus et in unnicam confiandis, mature disceptatum est in Plenario
Ctu EE. PP. hujus Sacr Congregationis de disciplina Saeramentorum habito die 21 Decembris
1928 in Palatio Apostolico Vaticano, prhabito unanimi voto EE. Patrum Inquisitorum Suprem
S. C. S. Officii tum super necessitate ejusdem Instructionis noviter edend, tum super competentia in hujusmodi expediendo negotio ad hanc S. Congregationem de Sacramentis spectante:
immutationes vero Inducend ab iisdem EE. Patribus statut, ministrum Sacramenti et
subjectorum tatem respicientes, quasque Ssmus ratas habuit ac confirmavit die 31 Decembris
1928, in prsenti Instructione singillatim digest perhibentur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

291

De Confirmatione
2 Quod ad ministrum pra primis attinet Sacramenti Confirmationis, dogmaticam definitionem
Concii Tridentini mutuatus Codex J. C., canone 782 ordinarium hujus Sacramenti ministrum
solum Episcopum edicit, extraordinarium vero ministrum presbyterum, cui vel jure communi vel
peculiari Sedis Apostolic indulto facultas hujusmodi concessa sit. Ob eorum prcellentiam hac
facultate ipso jure reapse fruuntur, prter S. R.E. Cardinales (can. 239, 1, n 23), Abbas vel
Prlatus nullius, Vicarius et Prfectus Apostolicus, licet charactere episcopali carentes, qui tamen
ea valide uti nequeunt, nisi intrafines sui territorii et durante munere tantum (can. 782,1,2,3),
dummodo episcopali dignitate etiam insigniti non sint.
At prter memoratos Prlatos jure communi tali privilegio fruentes, non semel accidit ut in
aliquibus omnino extraordinariis locorum et temporum adjunctis quarumdam regionum Americ
Latin. in quibus ordinarii seu nativi ministri, nempe Episcopi, copia forte non suppetit, gravi ideo
et urgente exstante causa, Sancta Sedes quodammodo compellatur etiam ad simplicem Sacerdotem
deputandum, tamquam Sacramenti confirmationis extraordinarium ministrum, ut illud scilicet ex
apostolico Indulto christifidelibus conferat. Hisce tamen casibus, admodum singularibus, semper
fuit Ecclesi mens et sedula cura, ut hic veluti suffectus ordinario Confirmationis administer,
quatenus fleri posset, in aliqua esset ecclesiastica dignitate constitutus, atque in propria; ferritorio
dicesis, ita ut v. g., usu Pontificalium frueretur ceterisque honorificis gauderet privilegiis atque
insignibus, qu competere solent Protonotariis Apostolicis. Hujus prscriptionis ratio est materna
Ecclesi sollicitudo, qua jugiter cavet ne quid detrimenti capiat reverentia Sacramento debita et
offensionis pia christian plebis exspectatio Episcopi persona orbat, atque ut confirmationis
administratio, quatenus sinit substituti ministri persona, conspicuo splendore ac prclara
solemnitate fiat, Re autem vera huic Sanct Sedis agendi rationi consonat facultas, qu sub n. 3
recensetur In Litteris Apostolicis Pii Pap XI, diei xxx Aprilis anni MDCCCCXXIX, quibus
Ordinariis, Sacerdotibus et christifidelibus dicesium ac ditionum .Americ Latin privilegia ac
facultates ad decennium conceduntur, et qu hisce exprimitur verbis:
. . . Ordinarii locorum deputcare possunt ad Sacramentum Confirmationis administrandum
Sacerdotes, quantum fieri potest, in aliqua dignitate ecclesiastica constitutos, vel munere Vicarii
Foranei fungentes; numquam vero simplices Sacerdotes, commorantes illis in locis, in quibus
prdictum Sacramentum administrandum erit: servata nova S. Congregationis de disciplina
Sacramentorum Instructione pro simplici sacerdote ex Sedis Apostolic delegatione Sacramentum
Confirmationis administrante.
Huc etiam redit praxis ab hac S. Congregatione servata in Apostolicis indultis concedendis
Sacerdotibus simplicibus, ut Confirmationem conferre valeant quibusdam in casibus reapse
singularibus: semper enim eadem S. Congregatio cavit, prout adjuncta ipsa sinebant, ut hi vel
Protonotarii Apostolici dignitate praefulgerent, vel ut ad hujusmodi munus dignius explendum.
tales renuntiarentur.
Suas tuend praxi tum quoad extraordinarii ministri requisitam dignitatem, tum quoad memorata
loca Americ Meridionalis (Latin), quibus veluti privative indulta Apostolica ad rem largiebatur,
omnem ad hac usque tempora adhibuit curam S. Congregatio de Sacramentis. Attamen aliquot
abhinc annis pluries RR, locorum Ordinarii requisierunt an prfat praxi derogare opportunum
censeret, etiam ad Europie regiones nonnullas idem extendendo privileglum Americ Meridionali
concessum sub similibus adjunctis; et hc eadem S. Congregatio in una Namurcen. et aliarum diei
25 Januarii 1924, sequens proposuit Plenario EE. PP. Conventui dubium diluendum:
ad Sacramentum Confirmationis administrandum, etiam in posterum servanda sit intra limites
hactenus prfinitos, vel potius, instantibus gravibus et urgentibus causis, extendenda sit ad alias
regiones etiam in Europa in casibus particularibus, et responsio prodiit: affirmative ad I partem,
negative ad II et. ad mentem. Mens vero EE. PP. fuit quod nihil esset immutandum in disciplina
Laudate Dominum Liturgical Editions

292

Appendix
Ecclesi, quam hactenus servavit et vetuit immutari haec S. Congregatio factis tantummodo
nonnullis exceptionibus pro aliquibus regionibus in America Meridionali, ubi servari non potest jus
commune ob extraordinaria rerum et personarum adjuncta. Equidem simplex sacerdos est minister
extraordinarius Sacramenti Confirmationis per deputationem Sedis Apostolic. Quodsi ex aliis
regionibus exhibeantur hujusmodi petitiones, S. Congregatio suadeat Episcopis oratoribus ut
recurrant ad S. sedem pro obtinendo Episcopo Auxiliari seu Coadjutore, vel opem petant, pro
hujusmodi Sacramento administrando, ab Episcopis finitimarum dicesium. Quod quidem
responsum a Ssmo in Audientia diei 26 Januarii 1924 fuit confirmatum.
3 Duplex altera quiestio post Codicis promulgationem proposita, respiciebat mensuram tatis
confirmandorum, atque ultraque fuit nuper per competentia S. Sedis organa resoluta.
Hc enim prcipit canon 788 in subjecta materia: Licet Sacramenti Confirmationis administratio
convenienter in Ecclesia Latina differatur ad septimum circiter tatis annum, nihilominus etiam
antea conferri potest, si infans in mortis periculo sit constitutus, vel ministro id expedire, ob justas
et graves causas, videatur. Hinc qusitum fuit a Pontificia Commissione ad Codicis canones
authentice interpretandos utrum relatus canon conatituat tantum normam directivam, an potius vere
prceptivam: efc EE. PP. ejusdem Pontifici Commissionis in Plenario Ctu diei 7 Junii 1931,
proposito dubio: An canon 788 ita intelligendus sit ut Sacramentum Confirmationis in Ecclesia
Latina ante septimum circiter statis annum conferri non possit nisi in casibus, de quibus in eodem
canone, responderi mandarunt: Affirmative.
Quoniam vero in Hispania et alicubi, prsertim in America Meridionali, viget consuetudo
administrandi Sacramentum Confirmationis pueris ante usum rationis, etiam immediate post
collatum baptismum, a Sacra Congregatione de disciplina Sacramentorum, edita supradicta
responsione, quasitum fuit an tails consuetudo adhuc servari possit.
In Plenario itaque Ctu EE. Patrum hujus Sacr Congregationis, habito die 27 Februarii 1932, re
mature discussa, proposito sequenti dubio; An consuetudo antiquissima in Hispania et alicubi
vigens ministrandi Sacramentum Confirmationis infantibus ante usum rationis servari possit, EE.
Patres responderunt: Affirmative et ad mentem. Mens est ut, ubi Sacramenti Confirmationis
admimstratio differri potest ad septimum circiter tatis annum, quin obstent graves et just caus
ad normam can. 788, contrariam consuetudinem inducentes, fideles sedulo edocendi sunt de lege
communi Ecclesi Latin, prmissa Sacr Confirmationis administrationi ilia catechesis instructione, qu tantum juvat ad animos puerorum excolendos et in doctrina cathholica solidandos,
prout experientia docet.
In Audientia diei 2 Martii ejusdem anni, referente Secretario ejusdem S. C., Ssmus Dus Noster
Pius Papa XI responsionem ratam habere et connrmare dignatus est.
Ne autem ex hac resolutione aliquis error irrepat aut non recta intelligentia de sacrorum canonum
intentione et prcepto circa statem admittendorum ad primam Communionem Eucharisticam,
declaravit eadem S. Congregatio, equidem opportunum esse et conformius natur et effectibus
Sacramenti Confirmationis, pueros ad sacram mensam prima vice non accedere nisi post receptum
Confirmationis Sacramentum, quod est velut complementum baptismatis, et in quo datur plenitudo
Spiritus Sancti (S. Thomas, p. III, qust. 72, art. 2); non tamen iidem censendi sunt prohiberi
quominus ad eamdem mensam prius admittantur, si ad annos discretionis pervenerint, quamvis
Confirmationis Sacramentum antea accipere non potuerunt.
Si agitur proinde de puero, qui gravi morbo laboret, adeo ut constitutus dicatur in mortis periculo,
non solum prohibitum non est illi ante septennium Sacrum Chrisma administrare, sed expedit, ut id
fiat, unde ex hac vita demigrans majorem gloriam, juxta S. Thom doctrinam (p. III, qust. 73, art.
Laudate Dominum Liturgical Editions

293

De Confirmatione
8 ad 4), in clis consequatur. Ali insuper juxta probatam plurium Theologorum sententiam esse
possunt legitim caus, prter consuetudinem jam memoratam, antevertendi septennium in
collatione hujus Sacramenti, et prsertim cum prvidetur futura diutina absentia Episcopi vel
Presbyteri, cui facta sit facultas illud administrandi, vel alia urget necessitas seu justa et gravis
causa.
II
Disciplina per Codicem J. C. inducta quoad Confirmationis administrationem a simplici Sacerdote
peragendam
Sacerdos, cui facultas hc concessa fuerit, probe sciat Sacramentum Confirmationis conferri
debere per manus impositionem cum unctione Chrismatis in fronte et per verba in pontificalibus
libris ab Ecclesia probatis prscripta (can. 780).
2 Hoc Sacramentum, quod characterem imprimit, iterari nequit; si vero prudens dubium exsistat,
num revera vel num valide collatum fuerit, sub conditione iterum conferatur (can. 732).
3 Chrisma. quod huic Sacramento administrando, etiam per presbyterum simplicem, inservit, debet
esse ab Episcopo, cum Apostolica Sede communionem habente, consecratum feria ' quinta in
Cna Domini proxima superiore; neque adhibeatur vetus, nisi necessitas urgeat. Mox, deficienti
oleo benedicto allud oleum de olivis non benedictum adjiciatur, etiam iterato, minore tamen copia
(can. 734, 781). Numquam vero licet sine Chrismate Confirmationem administrare vel illud ab
Episcopis hreticis aut schismaticis accipere. Unctio autem ne fiat aliquo jnstrumento sed ipsa
ministri manu capiti confirmandi rite mposita (can. 781, 2).
4 Presbyter latini ritus cui, vi induiti, hc facultas competat, Confirmationem valide confert soils
fidelibus sui ritus, nisi in indulto aliud expresse cautum fuerit. Nefas est Presbyteris ritus orientalis,
qui facultate vel privilegio gaudent, Confirmationem una cum Baptismo infantibus sui ritus
conferendi, eamdem ministrare infantibus latini ritus (can. 782, S 4-5).
5 Presbytero licet, si Apostolico locali privllegio sit munitus, in deslgnato sibi territorio conflrmare
etiam extraneos, nisi Id ipsorum Ordinarii expresse vetuerint (can. 784).
6 Presbyter, privileglo Apostolico donatus, obligatione tenetur Sacramentum hoc illis, quorum in
favorem est concessa , facultas, rite et rationabiliter petentibus conferendi (can. 785 1-2).
7 Aquis Baptismi non ablutus valide confirmari nequit; prterea, ut quis licite et fructuose
confirmetur, debet esse in statu grati constitutus et, si usu rationis polleat, sufficienter instructus
(can. 786), scilicet, pro suo captu, de natura, dignitate, effectibus ac dispositionibus ad digne
Sacramentum hujusmodi reclpiendum. Juxta veterem Ecclesi usum confirmandi deberent esse
jejuni, idque optandum propterea esset ut in prsenti etiam servaretur.
8 Quamquam hoc Sacramentum non est de necessitate medii ad salutem, nemini tamen licet,
oblata occasione. Illud negligere; imo Parochi curent ut fideles ad illud opportuno tempore
accedant (can. 787).
9 Quod vero ad tatem confirmandorum attinet (can. 788) recolenda sunt qu fuse diximus sub
I n. 3.
10 Caveant confirmandi ne sordida fronte, capillisque impexis ad hoc Sacramentum accedant,
vestibus tamen sint induti, quemadmodum et patrini, simplicibus, et ad modestiam compositis.
Mulieres vero illud susceptura et qu matrinarum officium exercebunt, in ecclesiam ne accedant
vanis indut omamentis aut fucata facie, sed cum omni modestia et reverentia.
Laudate Dominum Liturgical Editions

294

Appendix
11 Confirmandi, si plures sint, adsint prim manuum impositioni seu extensioni, nec nisi expleto
ritu discedant (can. 789).
12 Hoc Sacramentum quovis tempore conferri potest; maxime autem decet illud administrare in
hebdomada Pentecostes (can 790).
13 Licet proprius Confirmationis administrand locus ecclesia sit, ex causa tamen quam Minister
justam ac rationabilem judicaverit, potest hoc Sacramentum in quolibet alio decenti loco conferri
(can. 791).
14 Ex vetustissimo Ecclesi more, ut in Baptismo, ita etiam in Confirmatione adhibendus est
patrinus, si haberi possit (can. 793).
15 Patrinus unum tantum confirmandum aut duos prsentet, nisi aliud justa de causa Ministro
videatur; unus quoque pro singulis confirmandis sit patrinus (can. 794).
16 Ut quis sit patrinus, oportet:
l Sit ipse quoque confirmatus, rationis usum assecutus et intentionem habeat id munus gerendi;
2 Nulli hretic aut schismatic sect sit adscriptus, nec sententia condemnatoria vel
declaratoria sit excommunicatus, aut infamis infamia juris, aut exclusus ab actibus legitimis, nec sit
clericus depositus vel degradatus;
3 Non sit pater, mater, conjux confirmandi;
4 A confirmando ejusve parentibus vel tutoribus vel, hi si desint aut renuant, a Ministro vel a
Parocho sit designatus;
5 Confirmandum in ipso Confirmationis actu per se vel per procuratorem physice tangat (can,
795).
17 Ut quis licite ad patrini munus admittatur opportet:
1 Sit alius a patrino Baptismi, nisi rationabilis causa, judicio Ministri, aliud suadeat aut statim
post Baptismum legitme Confirmatio conferatur;
2 Sit ejusdem sexus ac confirmandus, nisi aliud Ministro in casibus particularibus ex rationabili
causa videatur;
3 Decimum quartum su tatis annum attigerit, nisi aliud justa de causa Ministro videatur (can.
796).
4 Non sit propter notorium delictum excommunicatus vel exclusus ab actibus legitimis vel
infamis infamia juris, quin tamen sententia intercesserit, nec sit interdictus aut alias publice
criminosus vel infamis infamia facti;
5 Fidei rudimenta noverit;
6 In nulla religione sit novitius vel professus, nisi necessitas urgeat et expressa habeatur venia
Superioris saltem localis, expressa Ordinarii proprii licentia (can. 766)..
18 Ex valida Confirmatione oritur inter confirmatum et patrinum cognatio spiritualis, ex qua
patrinus obligatione tenetur confirmatum perpetuo sibi commendatum habendi ejusque christianam
educationem curandi (can. 797) Ex hac tamen cognatione spirituali jam non oritur impedimentum
ad matrimonium (can. 1079).
19 Nomina Ministri, confirmatorum, parentum et patrinorum, diem ac locum Confirmationis
Laudate Dominum Liturgical Editions

295

Appendix
Parochus inscribat, in peculiari libro, prter adnotationem in libro baptizatorum (can. 798).
20 Si proprius confirmati Parochus prsens non fuerit, de collata Confirmatione Minister vel per
se ipse, vel per alium quamprimum eumdem certiorem faciat (can. 799)
21 Ad collatam Confirmationem probandam, modo nemirii fiat prjudicium, satis est unus testis
omni exceptione major, vel ipsius confirmati jusjurandum, nisi connrmatus fuerit in intantili tate
(can. 800).
Ritus servandus a simplici sacerdote Sacramentimi Confirmationis conferente, juxta Rituale
Romanum Ssmi D. N. Pii Pap XI ad normam Codicis juris canonici accommodatum.
Cum tempus advenerit, quo Sacerdos, utens facultate sibi al; Apostolica Sede. ut supra, tributa,
administrare Confirmationem intendit, superpelliceo et stola, vel etiam pluviali albi coloris
indutus, stans ante Altare versus ad populum hinc inde dispositum (masculis a dexteris, feminis
vero a sinistris), circimatantes admoneat, quod nullus alius. nisi Episcopus, Confirmationis
ordinarius Minister est; se vero collaturum esse illam jure per S. Sedem delegate.
Mox, si hujusmodi delegatio per indultum facta fuerit, delegationis Decretum lingua vernacula
legatur alta et intelligible voce; deinde Sacerdos moneat astantes, quod nullus confirmatus
discedat, nisi benedictione accepta, quam ipse post omnium Confirmationem dabit. Item, quod
infantes, si quos in prima et tate justa de causa (Juxta superius dicta I, n. 3) confirmandos ex
existimaverit, per patrinos teneantur in brachiis dexteris, et quod adulti ponant pedem suum super
pedem dexterum patrini sui; vel patrinus ponat manum suam dexteram super humerum dexterum
confirmandi, sive infantis sive adulti.
Hac altera monitione completa, pariter stans versa facie ad connrmandos, junctis ante pectus
manibus, confirmandis vero genua flectentibus et manus ante pectus junctas tenentibus, dicit:
V. Spritus Sanctus supervniat in te et virtus Altssimi custdiat te a pecctis. R. Amen.
Deinde signans se a fronte ad pectus eigno crucis, dicit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Tunc extensis versus confirmandos manibus, dicit:

Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui regenerre digntus es hos fmulos tuos ex aqua, et Spritu
Sancto, quique dedsti eis remissinem mnium peccatrum: emtte in eos septifrmem Spritum
tuum Sanctum Parclitum de clis. R. Amen.

Spritum sapinti et intellctus. R. Amen.


Spritum conslii et fortitdinis. R. Amen.
Spritum scinti et piettis. R. Amen.
Adimple eos Spritu timris tui, et consgna eos signo Cru + cis Christi, in vitam propititus
trnam. Per emdem Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat
in unitte ejsdem Spritus Sancti Deus, per mnia Scula sculrum. R Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

296

De Confirmatione
Postea Sacerdos confirmat illos per ordinem, genuflexos, primo mares, secundo feminas. Uno ordine
confirmato, illi surgunt, et alii genuflectunt, et confirmantur, et sic usque in finem. Inquirit autem
singillatim de nomine cujuslibet confirmandi, sibi per patrinum vel matrmam flexis genibus prsentati, et
summitate pollicis dexter manus Chrismate intincta, confirmat eum dicens:

N. Signo te signo Cru + cis quod dum dicit. imposita manu dextera super caput confirmandi,
producit pollice signum crucis in fronte illius, deinde prosequitur: et confrmo te Chrismte saltis.
In nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti.
R Amen. Et leviter eum in maxilla cadit, dicens:
Pax tecum.
Ligantur mox vittis lineis recenter confirmatorum frontes. Quod sicubi hujusmodi vitt non
adhibeantur, Sacerdos, postquam frontes confirmandorum linierit sacro Chrismate, eas gossypio,
postea comburendo, diligenter abstergat: Omnibus confirmatis, Sacerdos tergit cum mica panis, et
levat pollicem et manus super pelvim; deinde aqua lotionis cum pane fundatur in piscinam sacrarii,
in qua reponi debent etiam supradictorum gossypiorum cineres.
Interim dum lavat manus, si adsint ministri, cantatur, vel legitur ab iis sequens Antiphona; alias
post lotionem ab ipso Sacerdote dicitur:
Confrma hoc, Deus, quod opertus es in nobis, a templo sancto tuo, quod est in Jersalem,
V Glria Patri, et Flio, et Spritui Sancto: Sicut erat in princpio, et nunc, et semper, et in scula
sculrum.
Amen. Et repetitur Antiphona: Confrma hoc, etc.
Qua repetita, Sacerdos stans versus ad Altare, junctis ante pectus manibus dicit:

V. Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam.


R. Et salutre tuum da nobis.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Junctis vero adhuc ante pectus manibus, et omnibus confirmatis devote genua flectentibus, dicit:

Ormus.

Oratio

eus, qui Apstolis tuis Sanctum dedsti Spritum, et per eos eormque successres cteris
fidlibus tradndum esse volusti: respce proptius ad humilittis nost famultum, et prsta; ut
ejus cor, cujus frontem sacro Chrsmate delinvimus, et signo sanct Crucis signvimus, idem
Spritus Sanctus in eo supervniens, templum glri su dignnter inhabitndo perfciat: Qui
cum Patre, et edem Spritu Sancto vivis et regnas Deus, in scula sculrum. R. Amen.
Deinde dicit: Ecce sic benedictur omnis homo, qui timet Dminum. Et vertens se ad confirmatos ac
faciens super eos signum crucis, dicit:

Bene + dcat te Dminus ex Sion, ut vdeas bona Jersalem mnibus dibus vit tu, et hbeas
vitam trnam. R . Amen.
Absoluta hoc modo Confirmatione, Sacerdos sedens patrinos et matrinas monet, quod instruant
flilos suos bonis moribus, ut fugiant mala, et faciant bona: et doceant eos Credo in Deum, et Pater
noster, et Ave Mara, quoniam ad hoc sunt obligati

Laudate Dominum Liturgical Editions

297

Appendix
Hoc Sacramentum potest conferri minus solemniter, et prsertim tunc, cum in privatis domibus. vel extra
ecclesiam seu oratorium, pueris grotantibus conferendum est, vel etiam adultis, qui ad ecclesiam
quacumque ex causa, legitima tamen, accedere nequeunt. In iis casibus Sacerdos ne omittat uti saltem stola,
si superpelliceum habere non possit, Cavere etiam debet, ne coram hreticis, aut schismaticis, et multo
minus eis ministrantibus, confirmet.

DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA
Instructio a S. R. C. edita die 11 Martii 1838
pro Sacerdote facultatem habente
bis Missam eadem die celebrandi
Quando Sacerdos eadem die duas Missas dissitis in locis celebrare debet, in prima, dum divinum
Sanguinem sumit, eum dilligentissime sorbeat. Exinde super corporale ponat Calicem et palla
tegat, ac junctis manibus in medio Altari dicat: Quod ore smpsimus, etc., et subinde admoto aqu
vasculo digitos lavet dicens: Corpus tuum, etc., et abstergat.
Hisce peractis Calicem, super corporale manentem adhuc, deducta palla cooperiat, ceu mos est,
scilicet primum purificatorio linteo, deinde patena ac palla, et demum velo.
Post hc Missam prosequatur, et completo ultimo Evangelio, rursus stet in medio Altaris, et
detecto Calice, inspiciat, an aliquid divini Sanguinis nec ne ad imum se receperit. quod plerumque
contingit. Quamvis enim sacr species primum sedulo sorpt sint, tamen, dum sumuntur, cum
particul, qu circum sunt, undequaque sursum deferantur, nonnisi deposito Calice ad imum
redeunt. Si itaque divini Sanguinis guttaqu dam supersit adhuc, ea rursus ac diligenter sorbeatur,
et quidem ex eadem Calicis parte, qua ille primum est sumptus.
Quod nullimode omittendum est, quia Sacrificium moraliter durat, et superexstantibus adhuc vini
speciebus, ex divino prcepto compleri debet.
Postmodum Sacerdos in ipsum Calicem tantum saltem agu fundat, quantum prius vini posuerat,
eamque circumactam, ex eadem parte, qua Sacrum Sanguinem biberat. In paratum vas demittat.
Calicem subinde ipsum purificatorio linteo abstergat, ac demum cooperiat, uti alias fit, atque ab
Altari discedat.
Depositis sacris vestibus, et gratiarum actione completa, aqu e Calice demissa, pro rerum
adjunctis, vel ad diem crastinum servetur (si nempe eo rursus Sacerdos redeat, Missam habiturus),
et in exsequenda purificatione in Calicem demitatur, vel gossypio aut stuppa absorpta comburatur,
vel in sacrario, si sit, exsiccanda relinquatur, vel demittatur in piscinam.
Cum autem Calix, quo Sacerdos primum est usus, purificatus jam sit, si illo ipso pro Missa altera
indigeat, eum secum deferat: secus vero in altera Missa diverso Calice uti poterit.
Quando vero Sacerdos eadem die duas Missas in eadem ecclesia offerre debet, se gerat uti supra
dictum est, sed absoluta Missa quin Calicem purificet, si in ecclesia non sit sacristia, eum eodem
modo super Altare relinquet; secus vero in sacristiam deferet, ibique super corporale vel pallam in
aliquo loco decenti et clauso collocabit usque ad secundam Missam, in qua, cum eodem Calice uti
debeat, ilium rursus cum hostia consecranda secum deferet ad Altare, ac super corporale extensum
reponet.
Cum autem in secunda Missa Sacerdos ad Offertorium devenerit, ablato velo de Calice, hunc
parumper versus cornu Epistol collocabit, sed non extra corporale; factaque hosti oblatione, non
absterget Calicem purificatorio, sed eum intra corporale relinquens leviter elevabit, vinumque et
aquam eidem caute infundet, ipsumque Calicem nullatenus ab intus abstersum more solito offeret.
Laudate Dominum Liturgical Editions

298

De sanctissima Eucharistia
Instructio a S. R. C. edita die 12 Januarii 1921
pro Sacerdote ccutiente
circa Missarum celebrationem
eidem ex indulto Apostolico concessam
1. Prnotanda
1. Sacerdos ccutuens seu tali visiv potenti debilitate, sive accidentaliter sive habituallter,
laborans, ut legere possit nonnisi typos valde crassos, a Summo Pontifice seu Sacra Rituum
Congregatione, nisi Episcopus Apostolica facultate fuerit munitus, dispensationem obtinere potest
celebrandi. juxta normas inferius accuratius exponendas, aut Missam votivam de beata Maria Virg.
aut Missam, quam vocant, quotidianam Defunctorum.
2. Conditiones vero in hujusmodi privilegii instrumento apposit, non sunt mer ritualitatis et
styli, sed obligatori in conscientia.
3. Si in privilegio dicatur Dummodo Orator non sit omnino ccus, et interea plane ccus evadat,
tunc a celebrando Missam abstinere debet, donec novum indultum impetravent; eoque obtento, sub
gravi tenetur assistentia uti alterius Sacerdotis, quamvis forte hc obligatio in indulto non expresse
fuerit apposita.
2. Regul circa Missam votivam de B. M. V.
I.Qu Missa votiva de beata Maria Virgine sit dicenda
1. Ccutiens dispensatus dicat Missam inter votivas de beata Maria Virg. assignatas quintam,
quovis anni tempore.
2. Si vero tanta adhuc est potenti visiv ut legere possit etiam alias quatuor Missas votivas de
beata Maria Virg.in Missali ccutientium pro diversitate Temporum exstantes, facultas ei sit,
easdem celebrare juxta Temporum diversitatem.
II,Quando Missa votiva de beata Maria Virgine sit dicenda
1. Missa votiva de beata Maria Virg. dici potest quovis anni tempore; dici vero debet omnibus et
singulis diebus, in quibus non permittantur Miss quotidian Defunctorum juxta Kalendarium
ecclesl in qua Sacerdos ccutiens celebrat; salvi; tamen privileiis ulterioribus circa Missas
Defunctorum infra num. 3 expositis.
2. In Triduo sacro Majoris Hebdomad Sacerdos ccutiens omnino a celebrando abstinebit.
3. In Festo Nativitatis Domini tres dicere potest Missas.
III.Quo ritu sit celebranda
1. Si Missa votiva de beata Maria Virg. celebretur pro re gravi et publica simul causa, a Sacerdote
.ccutiente sempa dicuntur unica Oratio, Glria in excelsis, Credo, Prfatio in tono solemni, Ite,
Missa est, et ultimum Evangelium S. Joannis In princpio, etsi a Sacerdotibus non privileglatis
facienda esset ilia die commemoratio, vel dicenda Collecta ab Ordinario imperata, vel dicendum in
fine Evangelium Officii commemorati, juxta Rubricas.
2. In omnibus aliis casibus
a) Dicitur Glria in excelsis:
I.Quandocumque dicendum est in Missa diei currentis juxta Kalendarium ecclesi in qua Missa
celebratur:
Laudate Dominum Liturgical Editions

299

Appendix
II-in jubilo propri ordinationis sacerdotalis:
III.infra Octavas, etiam simplices, beat Mari Virginis, juxta Kalendarium ecclesi in qua
Missa celebratur.
IV.in sabbato,
b) Ad Orationes quod attinet, hc observanda sunt:
I.Secunda et tertia Oratio non adduntur, quandocumque Orationes de Tempore excluduntur a ritu
Miss diei currentis, juxta Kalendarium ecclesi in qua Missa celebratur:
II.Secus tres dicantur Orationes, et quidem secunda de Spiritu Sancto, tertia contra persecutores
Ecclesi vel pro Papa.
c) Dicitur Credo:
I.Quandocumque dicendum est in Missa diei occurrentia, juxta Kalendarium ecclesi in qua
Missa celebratur:
II.In jubilo propri ordinationis sacerdotalis.
d) In Prfatione dicitur et te in veneratione, prterquam in Festis et per Octavas, etiam simplices,
beat Mari Virg., in quibus Prfatio dicitur perinde ac si Missa de Festo vel de Octava
celebraretur.
e) Ultimum Evangelium semper est S. Joannis In princpio.
f) In oratoriis privatis, Kalendarium proprium Celebrantis tenet locum Kalendarii ecclesi in qua
Missa celebratur; idque etiam circa Missam Defunctorum servabitur.
3. Regul circa Missam Defunctorum:
1. Loco Missas votiv de beata Maria Virg. Sacerdos ccutiens celebrare potest Missam
quotidianam Defunctorum, cum vel sine cantu, ad normam Rubricarum de Missis Defunctorum.
juxta Kalendarium ecclesi in qua celebrat.
2. Hanc Missam celebrat etiam (et quidem ter, si placuerit) in Commemoratione Omnium Fidelium
Defunctorum, in qua tamen unam tantum Orationem dicet, nempe Fidelium; servata (si bis vel ter
hac die celebret) Constitutione Benedicti Pap XV Incruentum Altaris sacrificium, cujus vigore
unam tantummodo Missam cuicumque maluerit applicare et pro ea stipem percipere valeat; alias
vero Missas, nulla stipe percepta, pro omnibus fidelibus defunctis et ad mentem Summi Pontificis,
prout ceteri Sacerdotes, applicet.
3. Unica Oratio in hac Missa dicitur, quandocumque hc Missa quotidiana locum teneat Miss in
qua unica tantum Oratio, juxta Rubricas, dici debeat. Secus tres saltem Orationes dicantur: prima
tamen et secunda Oratio variari poterunt, juxta peculiarem intentionem et applicationem Miss.
4. Ad Sequentiam Dies its Sacerdos ccutiens numquam tenetur. Attamen si Missam cantet, licet
ipse Sequentiam non legat, Chorus eam cantare ne omittat.

Laudate Dominum Liturgical Editions

300

Litani in expositione XL Horarum

LITANI, PRECES ET ORATIONES


qu dici debent in expositione XL Horarum in alma Urbe

rie, elison.
Christe, elison.
Krie, elison.
Christe, audi nos.
Christe, exudi nos.
Pater de clis, Deus, miserre nobis. |
Fili, Redmptor mundi, Deus,
miserre.
Spiritus Sancte, Deus, miserre.
Sancta Trnitas, unus Deus,
miserre.
Sancta Mara, ora pro nobis.
Sancta Dei Gnitrix, ora.
Sancta Vrgo vrginum, ora.
Sancte Michal, ora.
Sancte Gbriel, ora.
Sancte Raphal, ora.
Omnes sancti Angeli et Archngeli,orate pro nobis.
Omnes sancti beatrum Spirituum rdines,
orate.
Sancte Jonnes Baptsta, ora.
Sancte Joseph,
ora.
Omnes sancti Patrirch et Propht, orate.
Sancte Petre,
ora.
Sancte Paule.
ora.
Sancte Andra,
ora.,
Sancte Jacbe,
ora.
Sancte Jonnes, ora.
Sancte Thma, ora.
Sancte Jacbe,
ora.'
Sancte Philppe, ora.
Sancte Bartholome, ora.
Sancte Matthe, ora.
Sancte Simon,
ora.
Sancte Thadde, ora.
Sancte Mattha, ora.
Sancte Brnaba, ora.
Sancte Luca,
ora.
Sancte Marce,
ora.
Omnes sancti Apstoli et Evangelst, orate.
Omnes sancti Discpuli Dmini,
orate.
Omnes sancti Innocentes, orate.
Sancte Stphane, ora.
Sancte Laurnti, ora.
Sancte Vincnti, ora.
Laudate Dominum Liturgical Editions

301

Sancti Fabine et Sebastine,


orate.
Sancti Jonnes et Paule,
orate.
Sancti Cosma et Damine,
orate.
Sancti Gervsi et Protsi,
orate.
Omnes sancti Mrtyres, orate.
Sancte Silvster, ora.
Sancte Gregri, ora.
Sancte Ambrsi, ora.
Sancte Augustne, ora.
Sancte Hiernyme, ora.
Sancte Martne. ora.
Sancte Nicole,
ora.
Omnes sancti Pontfices et Confessres, orate.
Omnes sancti Doctres, orate.
Sancte Antni,
ora.
Sancte Benedcte, ora.
Sancte Bernrde, ora,
Sancte Domnice, ora.
Sancte Francsce, ora.
Omnes sancti Sacerdtes et Levt, orate.
Omnes sancti Mnachi et Eremt, orate.
Sancta Mara Magdalna, ora.
Sancta Agatha, ora.
Sancta Lcia,
ora.
Sancta Agnes,
ora.
Sancta Cclia,
ora.
Sancta Catharina, ora.
Sancta Anastsia, ora.
Omnes sanct Vrgines et Vdu orate.
Omnes Sancti et Sanct Dei, intercdite pro
nobis.
Proptius esto, parce nobis, Dmine.
Proptius esto, exudi nos, Dmine.
Ab omni malo, lbera nos, Dmine.
Ab omni peccto, lbera.
Ab ira tua, lbera.
Ab imminntibus perculis, lbera.
A flagllo terrmtus, lbera.
A peste, fame, et bello, lbera.
A subitnea et improvsa morte, lbera.
Ab insdiis diboli, lbera.
Ab ira, et dio, et omni mala voluntte, lbera.
A spiritu fornicatinis, lbera.
A flgure et tempestte, lbera.

Appendix
A morte perptua, lbera.
Per mystrium sanct Incarnatinis tu, lbera.
Per Advntum tuum, lbera.
Per Nativittem tuam, lbera.
Per Baptsmum et sanctum Jejnium tuum,
lbera.
Per Crucem et Passinem tuam,
lbera.
Per Mortem et Sepultram tuam, lbera.
Per sanctam Resurrectinem tuam. lbera.
Per admirbilem Ascensinem tuam, lbera.
Per advntum Spritus Sancti Parcliti, lbera.
In die judcii, lbera nos, Dmine.
Peccatres, te rogmus, audi nos.
Ut nobis parcas, te rogmus.
Ut nobis indlgeas, te rogmus.
Ut ad veram pnitntiam nos perdcere
dignris, te rogmus.
Ut Ecclsiam tuam sanctam rgere, et conservre dignris, te rogmus.
Ut Dmnum Apostlicum, et omnes ecclesisticos rdines in sancta religine conservre
dignris, te rogmus.
Ut inimcos sanct Ecclsi humilire dignris,
te rogmus.

Ut rgibus et princpibus christinis pacem et


veram concrdiam donre dignris,
te
rogmus.
Ut cuncto ppulo christino pacem et untatem
largri dignris, te rogmus.
Ut omnes errntes ad unittem Ecclsi
revocre, et infdeles univrsos ad Evanglii
lumen perdcere dignris, te rogmus.
Ut nosmetpsos in tuo sancto servtio
confortre et conservre digneris,
te
rogmus,
Ut mentes nostras ad clstia desidria rigas,
te rogmus.
Ut mnibus benefactribus nostris sempitrna
bona retrbuas, te rogmus.
Ut nimas nostras, fratrum, propinqurum, et
benefactrum nostrrum ab trna damnatine erpias, te rogmus.
Ut fructus terr dare, et conservare dignris,
te rogmus.
Ut mnibus fidlibus defnctis rquiem
trnam donare dignris, te rogmus.
Ut nos exaudre dignris, te rogmus.
Fli Dei, te rogmus.

Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, parce nobis, Dmine.


Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, exudi nos, Dmine.
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi, miserre nobis.
Christe, audi nos.
Christe, exudi nos.
Krie, elison.
Christe, elison.
Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Psalmus 69

eus in adjutrium meum intnde: *Dminum ad adjuvndum me festna.


Confundntur, et reverentur, * qui qurunt
nimam meam.
Avertntur retrrsum et erubscant, * qui volunt
mihi mala.
Avertntur statim erubescntes, * qui dicunt
mihi: Euge, euge.
Laudate Dominum Liturgical Editions

302

Exsltent et ltntur in te omnes qurunt te, *


et dicant semper:
Magnifictur Dminus: qui dligunt salutre
tuum.
Ego vero egnus, et pauper sum: * Deus djuva
me.
Adjtor meus, et libertor meus es tu: *
Dmine, ne morris.
Glria Patri.

Litani in expositione XL Horarum


V Salvos fac servos tuos.
R Deus meus, sperntes in te.
V Esto nobis, Dmine, turris fortitdinis.
R A fcie inimci.
V Nihil profciat inimcus in nobis.
R Et flius iniquittis non appnat nocre nobis.
V Dmine, non secndum peccta nostra fcias nobis.
R Neque secndum iniquittes nostras retrbuas nobis.
V Ormus pro Pontifce nostro N.
R Dminus consrvet eum, et vivficet eum, et betum fciat eum in terra, et non tradat eum in
nimam inimicrum ejus.
V Ormus pro benefactribus nostris.
R Retribere dignre, Dmine, mnibus nobis bona facintibus propter nomen tuum vitam
trnam. Amen.
V Ormus pro fidlibus defnctis.
R Rquiem trnam dona eis. Dmine, et lux perptua lceat eis.
V Requiscant in pace. R Amen.
V Pro frtribus nostris absntibus.
R Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperntes in te.
V Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R Et de Sion ture eos.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui nobis sub Sacramnto mirbili passinia tuas memriam reliqusti: trbue, qusumus,
ita nos Crporis et Snguinis tui sacra mystria venerri; ut redemptinis tu fructum in nobis
jgiter sentimus.
Ab Adventu usque ad Nativitatem Domini:

eus, qui de bet Mar Vrginis tero Verbum tuum, Angelo nuntinte, carnem suscpere
volusti: prsta supplcibus tuis; ut, qui vere eam Genitrcem Dei crdimus, ejus apud te intercessinibus adjuvmur.
A Nativitate usque ad Purificationem:

eus, qui saltis tern, bet Mar virginitte fecnda, humno gneri prmia prstitisti:
trbue, qusumus; ut ipsam pro nobis intercdere sentimus, per quam merimus auctrem vit
suscpere, Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum.
A Purificatione usque ad Pascha et post Tempus Paschale usque ad Adventum Domini:

oncde nos fmulos tuos, qusumus, Dmine Deus, perptua mentis et Crporis sanitte
gaudre: et glorisa bet Mar semper Vrginis intercssine, a prsenti liberri tristtia, et
trna prfrui lttia.

Laudate Dominum Liturgical Editions

303

Appendix
Tempore Paschali:

eus, Qui per resurrectinem Flii tui, Dmini nostri Jesu Christi, mundum ltificre digntus
es: prsta, qusumus; ut, per ejus Genitrcem Vrginem Maram, perptu capimus gudia vit.

mnpotens sempitrne Deus, miserre fmulo tuo Pontfici nostro N., et drige eum secndum
tuam clemntiam in viam saltis trn: ut, te donnte, tibi plcita cpiat, et tota virtte perfciat.

eus, refgium nostrum, et virtus: adsto piis Ecclsi tu prcibus, auctor ipse piettis, et
prsta; ut, quod fidliter ptimus, efficciter consequmur.

mnpotens, sempitrne Deus, qui vivrum dominris simul et morturum, omnimque


miserris, quos tuos fide et pere futros esse prnscis, te spplices exormus; ut, pro quibus
effndere preces decrvimus, quosque vel prsens sculum adhuc in carne rtinet, vel futrum
jam extos crpore suscpit, intercedntibus mnibus Sanctis tuis, piettis tu clemntia mnium
delictrum surum vniam consequntur. Per Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum:
Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Exudiat nos omnpotens et misericors Dminus.
R Et custdiat nos semper. Amen.
V Fidlium nim per misericrdiam Dei requiscant in pace. R. Amen.
Vacante Apostolica Sede, loco invocationis Ut Domnum Apost1icum et onmes ecclesisticos
rdines, etc., dicatur: Ut omnes ecclesisticos rdines, etc.; Versus autem Ormus pro Pontfice
nostro N. cum suo Responsorio, et Oratio pro eodem Pontifice omittuntur.

c
DE MATRIMOMO
I
Benedictio nuptialis extra Missam danda
ex Apostolico indulto quando Missa non dicitur
(Approbata a S. R. C. die 11 Martii 1914)

Expleto ritu celebrandi Matrimonii sacramentum (Ritual. Rom., tit. VII, cap. II), post Orationem
Respice, etc., si permittatur benedictio nuptialis, sed non dicatur Missa, Sacerdos qui speciale
indultum a Sancta Sede obtinuerit, ad law conjugates conversus, dicit Psalmum sequentem:
Psalmus 127

eti omnes qui tment Dminum; * qui


mbulant in viis ejus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

304

Labres mnuum turum quia manducbis, *


betus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut viris abndans, * in latribus
domus tu.

De Matrimonio
Flii tui sicut novll olivrum, * in circitu
mens tu.
Ecce sic benedictur homo, * qui timet
Dminum.
Benedcat tibi Dminus ex Sion; * et vdeas

bona Jersalem mnibus dibus vit tu.


Et vdeas flios filirum turum; * pacem super
Israel.
Glria Patri.

Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.


Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ene + dic, Dmine, et rspice de clis super hanc conjunctinem: et sicut missti sanctum
Angelum tuum Raphalem pacficum ad Tobam et Saram, fliam Ragulis; ita dignris, Dmine,
mttere benedictinem tuam super hos cnjuges, ut in tua benedictine permneant, in tua
voluntte persstant, et in tuo amre vivant. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Deinde elevatis manibus et extensis super capita eorum, ministro librum tenente, dicit:

Dminus Deus omnpotens benedcat vos, impletque benedictinem in vobis, et videtis flios
filirum vestrrum usque in trtiam et quartam generatinem et progniem, et ad opttam
pervenitis senecttem. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
II
Preces recitand extra Missam super conjuges
ex Apostolic Sedis indulto
quando benedictio nuptialis non permittitur
(Approbata; a S. R. C. die 11 Martii 1914)

Si sponsa sit vidua jam in primis nuptiis benedicta, vel etiam si prima vice nubat, sed tempore
clauso. expleto ritu celebrandi Matrimonii sacramentum (Rit. Rom., tit. VII, cap. II) , post
Orationem Rspice, etc., Sacerdos, qui speciale indultum a S. Sede obtinuerit, ad neo-conjugatos
conversus, dicit Psalmum 127 Beti omnes, cum V. V. et R. R., ut supra (pag.304) sed cum
Oratione sequenti:
Ormus.

Oratio

rtende, qusumus, Dmine, fidlibus tuis dxteram clstis auxlii, ut te toto corde perquirant, et qu digne pstulant, assequntur. Per Christum Dminum nostrum. RAmen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

305

Appendix

DE CONSECRATIONE
ALTARIUM EXSECRATORUM
I
Ritus seu formula brevior
consecrationis altaris immobilis
quod amisit consecrationem ob separationem,
etsi momentaneam, labulae seu mensae a stipite;
uti in casu de quo agit Codex Juris Canonici in
canone 1200, 1
Instaurato altari immobili, et mensa, integrum Reliquiarum sepulcrum habente, cum stipite
conjuncta, Pontifex, indutus rochetto et stola alba, vel Presbyter ab Ordlnario delegatus, indutus
superpelliceo et stola alba, accedit versus altare, et pollice dexterie manus Chrismate intincto
inungat, ad modum crucis, conjunctiones mensa cum stipite in quatuor angulia, quasi illas
conjungens, ad singulas cruces dicens:
In nmine Pa + ris, et F + lii, et Spritus + Sancti.

Deinde recitet sequentes Orationes:


Ormus.

Oratio

ajesttem tuam, Dmine, humliter implormus, ut altare hoc sacr unctinis libmine ad
suscipinda ppuli tui mnera innctum potnter bene + dcere et sancti + ficre dignris; ut
quod, nunc a nobis indgnis, sub tui nminis invocatine, in honrem beatssim Vrginis Mar,
et mnium Sanctrum, atque in memriam sancti tui N. sacrosncti Chrsmatis unctine delibtum
est, plceat tibi, atque altre mneat perptuum; ut quidquid denceps super illud obltum
sacratmve ferit, dignum tibi flat holocustam; atque mnium hie offerntium sacrifcia a te pio
Dmino bengne suscipintur, et per ea vincula peccatrum nostrrum absolvntur; mcul
delentur; veni impetrntur; et grti acquirntur: qutenus una cum Sanctis, et Elctis tuis vitam
percpere meremur trnam. Per Christum Dminum nostrum. R Amen
Ormus.

Oratio

pplices te deprecmur, omnpotens trne Deus, per unignitum Flium tuum Dminum
nostrum Jesum Christum, ut altre hoc sanctis sibus prparatum, clsti bene + dictine
sanctfices; et, sicut Melchsedech sacerdtis prcipui oblatinem dignatine mirbili suscepsti,
ita impsita huic novo altri mnera, semper accpta ferre dignris; ut ppulus, qui in hanc
Ecclsi domum sanctam convniet, per hc libmina clsti sanctincatine salvtus, animrum
quoque surum saltem perptuam consequtur. Per emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Subinde scripto declaret ac testetur prfatum altare a se, ordinaria vel delegata auctoritate, rite
consecratum, uti tale habendum esse et sub eodem titulo quo ipsum ante exsecrationem gaudebat.

Laudate Dominum Liturgical Editions

306

De consecratione altarium exsecratorum


II
Ritus seu formula brevior
consecration is altaris
quod amisit consecrationem: uti in casu de quo agit
Codex Jur. Can. in canone 1200, 2, nn. 1 et 2
Pontifex, indutus rochetto et stola alba, vel Presbyter ab Ordinario delegatus, indutus superpelliceo
et stola alba, accedit versus altare, et loco congruenti stans, benedicit aquam cum sale, cinere et
vino, incipiens absolute exorcismum salis.

xorczo te, creatra salis, in nmine Dmini nostri Jesu Christi, qui Apstolis suis ait: Vos
estis sal terr, et per Apstolum dicit: Sermo vester semper in grtia sale sit condtus; ut sancti +
ficris ad consecratinem hujus altris, ad expellndas omnes dmonum tentatines; et mnibus,
qui ex te smpserint, sis nim et crporis tutamntum, snitas, protctio et confirmtio saltis.
Per emdem Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum, qui ventrus est jdicare vivos et
mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.
Deinde dicit:
V. Dminus vobscum, R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus, Pater omnpotens, qui hanc grtiam clitus sali tribere digntus es, ut ex illo
possint univrsa condri, qu homnibus ad escam procresti, bne + dic hanc creatram salis, ad
effugndum inimcum; et ei salbrem medicnam immtte, ut profciat sumntibus ad nim et
crporis sanittem. Per Christum Dminum nostrum.
R Amen.
Tum procedit absolute ad exorcismum aqu:

xorczo te, creatra aqu, in nmine Dei Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti, ut repllas
dibolum a trmino justrum, ne sit in umbrculis hujus ecclsi et altris. Et tu, Dmine Jesu
Christe, infnde Spritum Sanctum in hanc ecclsiam tuam et altre; ut proficiat ad sanittem
crporum animarmque adorntium te, et magnifictur nomen tuum in gntibus: et incrduli corde
convertntur ad te, et non hbeant lium Deum, prter te, Dminum solum, qui ventrus es
judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem. Amen.
Deinde dicit:
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus, Pater omnpotens, stattor mnium elementrum, qui per Jesum Christum
Flium tuum Dminum nostrum elemntum hoc aqu in saltem humni gneris esse volusti, te
Laudate Dominum Liturgical Editions

307

Appendix
spplices deprecmur, ut, exaudtis oratinibus nostris, eam tu piettis aspctu sancti + fces;
atque ita mnium spirtuum immundrum ab ea recdat incrsio, ut ubicmque ferit in nmine
tuo asprsa, grtia tu benedictinis advniat, et mala mnia, te propitinte, procul recdant. Per
emdem Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat Deus, per
mnia scula sculrum.
R Amen.
Tum dicit super cineres:

Benedictio cinerum
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, parce pnitentibus, propitire supplicntibus, et mttere dignris


sanctum Angelum tuum de clis, qui bene + dcat et sancti + fcet hos cneres, ut sint remdium
salbre mnibus, nomen sanctum tuum humliter implorntibus, ac semetpsos pro conscintia
delictrum surum accusntibus, ante conspctum divn clemnti tu facnora sua
deplorntibus, vel serenssimam piettem tuam supplciter obnixque fiagitntibus; et prsta, per
invocatinem sanctssimi nminis tui, ut quicmque eos super se asprserint, pro redemptine
peccatrum surum, crporis sanittem et nim tutlam percpiant. Per Christum Dminum
nostrum. R Amen.
Tum accipit sal, et miscet cineri in modum crucis, dicens:

ommxtio salis et cneris priter fiat. In nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti.
R Amen.
Deinde, accipiens pugillum de mixtura salis et cinerum, mittit in aquam in modum crucis, dicens:

ommxtio salis, cneris et aqu priter fiat. In nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus +
Sancti. R Amen.
Deinde dicit super vinum:

Benedictio vini
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. V Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui in Cana Galil ex aqua vinum fecsti, quique es vitis vera,
multplica super nos misericrdiam tuam; et bene + dcere et sancti + ficre dignris hanc
creatram vini, ut ubicmque fusum ferit, vel asprsum, divn id benedictinis tu opulntia
repletur, et sanctifictur: Qui cum Patre, et Spritu Sancto, vivis et regnas Deus, per mnia scula
sculrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

308

De consecratione altarium exsecratorum


Deinde mittit in modum crucis vinum in aquam ipsam, dicens:

ommxtio vini, salis, cneris et aqu priter fiat. In nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus +
Sancti. R Amen.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. V Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, cretor et conservtor humni gneris, et dator grti spiritulis
ac largtor trn saltis, emtte Spritum Sanctum tuum super hoc vinum cum aqua, sale et cnere
mixtum; ut armtum clstis defensine virttis, ad consecratinem hujus altris tui profciat. Per
Dminum nostrum Jesum Christum Fllum tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte ejsdem
Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum.
R. Amen.
Postea cum prmissa aqua benedicta facit maltam, seu cmentum, quod benedicit, dicens:

V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.


Ormus.

Oratio

umme Deus, qui summa et mdia maque custdis, qui omnem creatram intrnsecus ambindo
concldis, sanct + fica et bne + dic has creatras calcis et sbuli. Per Christum Dminum
nostrum.
R. Amen.
Cmentum benedictum reservatur, et residuum aqu benedict funditur in sacrarium.
Deinde consecrator, accedens ad altare, signat pollice dexter manus ex Chrismate confessionem, id est
sepulcrum altaris a quo ablat sunt Reliqui, in quatuor angulis, faciens in singulis signum crucis, et
dicens, dum unamquamque crucem facit:

onse + crtur, et sancti + fictur hoc seplcrum. In nmine Pa + tris et F + lii, et Spritus +
Sancti. Pax huic dmui.
Deinde recondit ibi vasculum cum Reliquiis et aliis in eo inclusis veneranter, atque accipiens lapidem, seu
tabulam, qua debet claudi sepulcrum, facit pollice crucem ex Chrismate subtus in medio ejus, dicens:

onse + crtur et sancti + fictur hc tabula (vel A hic lapis), per istam unctinem et Dei
benedictinem. In nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti. Pax tibi.
Et mox, cmento benedicto adhibito, adjuvante, si opus sit, cmentario, ponit et coaptat tabulam, seu
lapidem, super sepulcrum, claudens illud, et dicit:

Ormus.

Oratio

eus, qui ex mnium cohabitatine Sanctrum, trnum majestti tu condis habitculum, da


dificatini tu incremnta clstia: et prsta; ut quorum hic Relquias pio amre complctimur,
erum semper mritis adjuvmur. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

309

Appendix
Tunc, cmentario adjuvante, cum eodem cmento firmat ipsam tabulam, seu lapidem, super
sepulcrum: deinde ipse facit crucem desuper ex Chrismate pollice dexter manus, dicens:

ign + tur et sancti + fictur hoc altre. In nmine Pa + tris, et F + lii et Spritus + Sancti.
Pax tibi.

Laudate Dominum Liturgical Editions

310

DE BENEDICTIONIBUS
BENEDICTIONES NON RESERVAT

BENEDICTIO POPULI CUM AQUA BENEDICTA


diebus Dominicis impertienda
Sacerdos celebraturus, indutus pluviali coloris Officio convenientis, accedit ad Altare, et ibi ad gradus cum
Ministris genuflexus, etiam Tempore Paschali, accipit a Diacono aspersorium, et primo ter aspergit Altare,
deinde se, et erectos Ministros, incipiens Antiphonam: Asprges me. Et chrous prosequitur: Dmine,
hysspo, etc., ut infra. Interim Celebrans aspergit clerum, deinde populum, dicens submissa voce cum
Ministris Psalmum Miserre mei, Deus.

Dmine hysspo, et mundbor: lavbis me, et super niven dealbbor. Ps 50, 3 Miserre mei, Deus
secndum magnam misericrdiam tuam. V. Glria Patri
Et repetitur Antiphona: Asprges me.
Hc Antiphona prdicto modo dicitur ad aspersionem aqu benedict in Dominicis per totum annum:
excepta Dominica de Passione, et Dominica Palmarum, in quibus non dicitur Glria Patri; sed post
Psalmum Miserre repetitur immediate Antiphona Asprges me. Excepto etiam Tempore Paschali, scilicet
a Dominica Pasch usque ad Pentecostem inclusive, quo tempore cantatur sequens:
Antiphona

egredintem de templo, a ltere dextero, allelja: et omnes, ad quos pervnit aqua ista, salvi facti
sunt, et dicent: allelja, allelja. Ps. 117., 1. Confitmini Dmino, quniam bonus: quniam in
sculum misericrdia ejus. V. Glria Patri.
Repetitur Antiphona: Vidi Aquam egredintem.
In Dominica vero Trinitatis resumitur Antophona Asprges me, Dmine, etc., ut supra.
In die sancto Paschae et Pentecostes, ubi est fons baptismalis, fit aspersio cum aqua pridie benedicta in
fonte Baptismi, et ante infusionem Olei et Chrismatis accepta.
Finita Antiphona supradicto modo, Sacerdos qui aspersit aquam, reversus ad Altare, stans ante gradus
Altaris junctis manibus dicat:

V. Ostende nobis, Dmine misericrdiam tuam (T.P. allelja).


R. Et salutre tuum da nobis (T.P. allelja).
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

311

Appendix
Ormus.

Oratio

xudi nos, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: et mttere dignris sanctum
Angelum tuum de clis; qui custdiat, fveat, prtegat, vsitet, atque defndat omnes habitntes in
hoc habitculo. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
2

BENEDICTIO VINI
in Festo S. Joannis Apostoli et Evangelist
In Festo sancti Joannis Ap. et Evang., expleta omino Missa majore, hoc est post ultimum Evangelium,
Sacerdos, retentis omnibus paramentis, excepto manipulo, vinum a populo oblatum, in memoriam et
honorem S. Joannis, qui venenum innocue sumpsit, benedicit hoc modo:

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.


R. Qui fecit caelum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ene + dcere et conse + crre dignris, Dmine Deus, dxtera tua hunc clicem vini et
cujslibet potus: et prsta; ut per mrita sancti Jonnis Apstoli et Evangelst, omnes in te
credntes et de clice isto bibntes benedicntur, et protegntur. Et sicut betus Jonnes de calice
bibens vennum, illsus omnno permnsit, ita omnes, hac die in honrem beti Jonnis de clice
isto bibntes, mritis ipsus ab omni gritdine venni, et nxiis quibsvis absolvntur, et crpore
ac nima se offerntes, ab omni culpa liberntur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Bne + dic, Dmine, hanc creatram potus: ut sit remdium salutre mnibus sumntibus: et
prsta per invocatinem sancti nminis tui; ut, quicmque ex eo gustverint, tam nim quam
crporis sanittem, te donnte, percpiant. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super hanc
creatram vini, et cujslibet potus, et mneat semper. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.
Quod si benedictio illa fiat privatim extra Missam, Sacerdos, superpelliceo et stola indutus, eam conficiat
modo superius tradito.

ALIA BENEDICTIO VINI


In Festo S. Joannis Apostoli et Evangelist
In fine Miss post Evangelium sancti Joannis, In principio erat Verbum, dicitur:

Psalmus 22

minus regit me, et nihil mihi derit: * in


loco psqu ibi me collocvit.
Super aquam refectinis educvit me: * nimam
meam convrtit.

Laudate Dominum Liturgical Editions

312

Dedxit me super smitas justti, * propter


nomen suum.
Nam, et si ambulvero in medio umbr mortis,
non timbo mala: quniam tu mecum es.
Virga tua, et bculus tuus: * ipsa me consolta
sunt.

Alia benedictio vini


Parsti in conspctu meo mensam, * advrsus
eos, qui trbulant me.
Impingusti in leo caput meum: * et calix meos
inbrians quam prclrus est!

Et misericrdia tua subsequtur me* mnibus


dibus vit me:
Et ut inhbitem in domo Dmini, * in
longitdinem dirum

Krie, elison. Christe, elison. Krie elison. Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eos.
ApenV. Nihil profciat inimcus in eis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre eis.
V.Et si mortifrum quid bibrint.
R. Non eis nocbit.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: qui Flium, tuum tibi cotrnum et
consubstantilem de clis descndere, et de sacratssima Vrgine Mara in hoc tmpore
plenitdinis incarnri temporliter volusti, ut ovem prditam et errntem qureret, et in hmeris
prpriis ad ovle reportret; nec non ut eum, qui in latrnes ncidit, a vlnerum surum dolre,
infndens ipsi vinum et leum, curret; bne + dic et sanct + fica hoc vinum: quod de vite in
potum hminum produxsti, et prsta: ut, quisquis in hac sacra solemnitte de eo smpserit vel
bberit, saltem nim et crporis consequtur: et si in peregrinatine ferit, ab edem, tua grtia
medinte, conforttur; ut via ejus in omni prosperitte dirigtur. Per emdem Christum Dminum
nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui te vitem veram, et sanctos Apstolos tuos plmites appellri, et de
mnibus te diligntibus vneam elctam plantre volusti; bne + dic hoc vinum, et virttem ei tu
benedictinis infnde: ut, quicmque ex eo smpserit vel bberit, intercednte dilcto discpulo tuo
Jonne Apstolo et Evangelsta, sngulis morbis et vennis pestferis effugtis, sanittem inde
crporis et nim consequtur: Qui vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui humno gneri panem in cibum, et vinem in potum procresti, ut panis corpus
confrtet, et vinum cor hminis ltficet; quique beto Jonni prdilcto discpulo tuo tantam
grtiam contulsti, ut non solum haustum venni illsus evderet, sed tiam in tua virtte venno
prostrtos a morte resusitret: prsta mnibus hoc vinum bibntibus, ut spiritulem lttiam et
vitam consqui merentur trnam. Per Dminum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

313

Appendix

BENEDICTIO AURI, THURIS ET MYRRH


in Festo Epiphani

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit caelum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

scipe, sancte Pater, a me indgno fmulo tuo hc mnera, qu in honrem nminis tui sancti,
et in ttulum omnipotnti tu majesttis, humliter tibi ffero: sicut suscepsti sacrifcium Abel
justi, et sicut adem mnera a tribus Magis tibi quondam offerntibus suscepsti.
Exorczo te, creatra auri, thuris et myrrh, per Pa + trem omnipotntem, per Jesum + Christum,
Flium ejus unignitum, et per Spritum + Sanctum Parclitum: ut a te discdat omnis fraus, dolus,
et nequtia diboli, et sis remdium salutre humno gneri contra insdias inimci: et quicmque
divno freti auxlio te in suis lculis, dmibus, aut circa se haberint, per virttem et mrita Dmini
et Salvatris nostri, ac intercessinem ejus sanctssim Genetrcis et Vrginis Mar, ac erum, qui
hdie simlibus munribus Christum Dminum venerti sunt, omnimque Sanctrum, ab mnibus
perculis nim et crporis liberntur, et bonis mnibus prfrui merentur. R. Amen.

eus invisbilis et interminbilis, piettem tuam per sanctum et tremndum Flii tui nomen,
supplciter deprecmur: ut in hanc creatram auri, thuris, et myrrh bene + dictinem ac
operatinem tu virttis infndas: ut, qui ea penes se haberint, ab mni gritdinis et lsinis
incrsu tuti sint; et omnes morbos crporis et nim effgiant, nullum domintur eis perculum, et
lti, ac inclumes tibi in Ecclsia tua desrviant: Qui in Trinitte perfcta vivis et regnas Deus per
mnia scula sculrum. R. Amen.
Et benedctio Dei omnpotentis, Pa + tris, et Flii +, et Spritus + Sancti, descndat super hanc
creatram auri, thuris, et myrrh, et mneat semper. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

BENEDICTIO CRET
in Festo Epiphani
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.

ne + dic, Dmine Deus, creatram istam cret: ut sit salutris humno gneri; et prsta per
invocatinem nminis tui sanctssimi, ut, quicmque ex ea smpserint, vel ea in domus su portis
scrpserint nmina sanctrum turum Gsparis, Melchiris et Baltssar, per erum intercessinem
et merita, crporis sanittem, et nim tutlam percpiant. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.
Laudate Dominum Liturgical Editions

314

Benedictio Domorum
6

BENEDICTIO DOMORUM
in Festo Epiphani
In ingressu: V. Pax huic domui

R. Et omnibus habitantibus in ea.


Antiphona: Ab Orinte venrunt Magi in Bthlehem, adorre Dminum: et aprtis thesurus suis
pretisa mnera obtulrunt, aurum Regi magno thus Deo vero, myrrham sepultr ejus.
Allelja.
Canticum beat Mari Virginis
Luc. 1, 46-55

agnficat: * nima mea Dminum:


Et exsultvit spritus meus: * in Deo, salutri
meo.
Quia respxit humilittem ancll su: * ecce
enim ex hoc betam me dicent omnes
generatines.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: * et
sanctum nomen ejus.
Et misericrdia ejus, a prognie in prognies: *
timntibus eum.

Fecit potntiam in brchio suo: * disprsit


suprbos mente cordis sui.
Depsuit potntes de sede: * et exaltvit
hmiles.
Esurintes implvit bonis: * et dvites dimsit
innes.
Suscpit Isral perum suum: * recordtus
misericrdi su.
Sicut loctus est ad patres nostros: * Abraham,
et smini ejus in scula.
Glria Patri, et Flio, * et Spirtui Sancto.
Sicut erat in princpio, et nunc, et semper, * et
in scula sculrum. Amen.

Interea aspergatur, et incensatur domus, et in fine repetitur Antiphona: Ab Orinte venrunt, etc.

Pater noster secreto usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Omnes de Saba vnient.
R. Aurum et thus deferntes.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui hodirna die Unignitum tuum Gntibus stella duce revelsti: concde proptius; ut,
qui jam te ex fide cognvimus, usque ad contemplndam spciam tu celsitdinis perducmur. Per
emdem Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte
Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Responsorium: Illuminre, illuminre, Jersalem, qui venit lux tua: et glria Dmini super te orta
est, Jesus Christus ex Mara Vrgine.
V Et ambulbunt Gentes in lmine tuo: et reges in splendre ortus tui.
R. Et glria Dmini super te orta est.
Laudate Dominum Liturgical Editions

315

Appendix
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, Deus omnpotens, locum istum (vel domum istam): ut sit in eo (ea)
snitas, cstitas, victri, virtus, humlitas, bnitas, et mansuetdo, plenitdo legis, et gratirum
ctio Deo Patri, et Flio, et Spirtui Sancto; et hc benedctio mneat super hunc locum (vel hanc
domum), et super habitntes in eo (ea). Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

BENEDICTIO CANDELARUM
in Festo S. Blasii Episcopi et Martyris
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmine.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens et mitssime Deus, qui mnium mundi rerum diversittes solo verbo cresti et ad
hminum reformatinem illud idem Verbum, per quod facta sunt mnia, incarnri volusti: qui
magnus es et immnsus, terrbilis atque laudbilis, ac fciens mirablia: pro cujus fdei
confessine glorisus Martyr et Pntifex Blsius, diversrum tormentrum gnera non pavscens,
martrii palmam felciter est adptus: quique edem, inter cteras grtias, hanc prrogatvam
contulsti, ut quoscmque gtturis morbos tua virtte curret; majesttem tuam supplciter
exormus,ut non inspctu retus nostri,sed ejus plactus mritis et prcibus, hanc cer creatram
bene + dcere ac sancti + ficre tua venerbili piette dignris, tuam grtiam infndendo; ut
omnes, quorum colla per eam ex bona fide tacta ferint, a quocmque gtturis morbo , ipsus
passinis mritis, liberntur, et in Ecclsia sancta tua sani et hlares tibi gratirum rferant
actines, laudntque nomen tuum glorisum, quod est benedctum in scula sculorum. Per
Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus
Sancti Deus, per mnia scula sculorum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.
Deinde Sacerdos duos cereos, in modum crucis aptatos, apponit sub mento gutturi singulorum,
qui benedicendi sunt, ipsis ante Altare genuflectentibus, dicens:
Per intercessinem sancti Blsii, Epscopi et Mrtyris, lberet te Deus a malo gtturis,et a qulibet
lio malo. In nmine Patris,et Flii, + et Spritus Sancti. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

316

Benedictio panis, vini, aqu et fructuum in Festo S. Blasii

BENEDICTIO PANIS, VINI, AQU ET FRUCTUUM


contra gutteris gritudinum
in Festo S. Blasii Episcopi et Martyris
(Approbata a S.R.C. die 25 Sept. 1883)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmine.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

alvtor mundi Deus, qui hodirnam diem beatssimi Blsii martrio consecrsti, quique edem
inter cteras grtias, hanc prrogatvam contulsti, ut, quoscmque gtturis morbos tua virtte
curret: ineffbilem misericrdiam tuam supplciter exormus, et ptimus; ut hos panes, vinum,
aquam, et fructus, qu plebs fidlis tibi devte hdie ad sanctificndum ttulit, tua piette bene +
dcere et sancti + ficre dignris: ut, qui ex his gustverint, ab omni gtturis plaga, et quavis lia
nim et crporis infirmitte, mritis et intercessine ejsdem beti Blsii Mrtyris tui atque
Pontficis, plenam recpiant sanittem: Qui vivis et regnas Deus in scula sculrum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

BENEDICTIO CRUCIUM
in agris, vineis, etc., plantandarum
qu fit in Festo Inventionis S. Crucis
vel Dominica proxima
(Approbata a S.R.C. die 10 Febr. 1888)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmine.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, Pater totus consolatinis et piettis, per Unigniti Flii tui
Dmini nostri Jesu Christi acerbssime Passinis mritum, quam pro nobis peccatribus in ligno
Crucis sustinre digntus est: bne + dic has Cruces, quas tui fidles in hortis, vneis, agris, alisve
locis plantndas fferunt, ut a prdiis quibus defx ferint, fragor absit grndinum, proclla
trbinum, mpetus tempesttum, et omnis infesttio inimci: qutenus erum fructus ad
maturittem perdcti, in tui nminis honrem colligntur a sperntibus in virtte sanct Crucis
ejsdem Flii tui, Dmini nostri Jesu Christi, Qui tecum vivit et regnat in scula sculrum.
R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

317

Appendix

10

BENEDICTIO ROGI
qu fit a Clero extra ecclesiam
in Vigilia S. Joannis Baptist

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmine.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio.

mine Deus, Pater omnpotens, lumen indefciens, qui es cnditor mnium lminum: novum
hunc ignem sanct + fica, et prsta; ut ad te, qui es lumen indefciens, puris mntibus post hujus
sculi calginem pervenre valemus. Per Christum Dminum nostrum.R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta. Deinde a Clero cantetur sequens hymnus:

Laudate Dominum Liturgical Editions

318

Benedictio Rogis

V. Fuit homo missus a Deo.


R. Cui nomen erat Jonnes
Ormus.

Oratio

eus, qui prsntem diem honorbilem nobis in beti Jonnis nativitte fecsti: da ppulis tuis
spiritulium grtiam gaudirum; et mnium fidlium mentes drige in viam saltis trn. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

319

Benedictio herbarum

11

BENEDICTIO HERBARUM
in Festo Assumptionis B. Mari V.
Absoluta aspersione si Festum venerit in Dominica, alioquin immediate ante Missam, Sacerdos
stans ante altare, conversus ad populum tenentem habeas vel fructus, dicit voce intelligibili:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
Psalmus 64

e decet hymnus Deus, in Sion:* et tibi


reddtur votum in Jersalem.
Exudi oratinem meam:*ad te omnis caro
vniet.
Verba iniqurum prvalurunt super nos:* et
impiettibus nostris tu propitiberis.
Betus, quem elegsti, et assumpssti:*
inhabitbit in triis tuis.
Replbimur in bonis domus tu:* sanctum est
templum tuum, mirbile in quitte.
Exudi nos, Deus salutris noster,* spes
mnium fnium terr et in mari longe.
Prparans montes in virtte tua, accnctus
potntia:*qui contrbas profndum maris,
sonum flctuum ejus.

Turbabntur Gentes, et
timbunt qui
inhbitant trminos a signis tuis:* xitus
matutni et vspere delectbis.
Visitsti terram, et inebristi eam:*
multiplicsti locupletre eam.
Flumen Dei repltum est aquis, parsti cibum
illrum:* quniam ita est prparatio ejus.
Rivos ejus inbria, multplica genmina ejus:*
in stillicdiis ejus ltbitur grminans.
Benedces corn anni benignittis tu:* et
campi tui replebntur ubertte.
Pinguscent specisa desrti:* et exultatine
colles accingntur.
Indti sunt arites vium, et valles abundbunt
frumnto:* clambunt, tenim hymnum dicent.
Glria Patri..

V. Dminus dabit benignittem.


R. Et terra nostra dabit fructum suum.
V. Rigans montes de superiribus suis.
R. De fructum perum turum satibitur terra.
V. Prodcens fnum jumntis.
R. Et herbam servitti hominum
V. Ut edcas panem de terra.
R. Et vinum ltficet cor hominis.
V. Ut exhlearet fciem in leo.
R. Et panis cor hminis confrmet.
V. Misit verbum suum, et sanvit eos.
R. Et erpuit eos de mnibus interitinibus erum.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui clum, terram, mare, visiblia et invisiblia verbo tuo ex

Laudate Dominum Liturgical Editions

320

Appendix
nhilo cresti, quique herbas arborsque ad usus hminum animalimque terram ggnere, et
unumqudque juxta semntem in semetpso fructum habre prcepsti; atque non solum ut herb
animntibus ad victum, sed gris tiam corpribus prodssent ad medicamntum, tua ineffbili
piette concesssti: te spplici mente et ore deprecmur ut has divrsi gneris herbas et fructus tua
clemntia bene + dcas et, supra naturlem a te nditam virttem, eis benedictinis tu nov
grtiam infndas ut, ad usum homnibus et jumntis in nmine tuo applict, mnium morbrum
et adversittum efficintur prsdium. Per Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: qui
tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui per Mysen fmulum tuum mundsti fliis Isrl ut manpulos novrum fructum
benedicndos defrrent ad sacerdtes, tollerntque fructus arbris pulchrrim, et lterntur coram
te Dmino Deo suo: adsto proptius invocatinibus nostris, et infnd tu bene + dictinis
abundntiam super nos et super manpulos novrum frugum, novrum herbrum et frctuum
collectinem, qu cum gratirium actine tibi reprsentmus et in nmine tuo in hac solemnitte
bene + dcamus; et concde ut homnibus, pecribus pecdibus et jumntis contra morbos, pestes,
lcera, malefcia, incantatines, venefcia serpntem et alirum venenosrum animlium et
bestirum morsus necnon qucmque venna remdium prstent; atque diablicas illusines et
machinatines et fraudes tutmen ferant, in quocmque loco psitum vel porttum aut hbitum
liquid ex eis ferit: qutenus cum manpulis bonrum perum , mritis bet Mar Vrginis,
cujus Assumptinis festum climus, quo ipsa assmpta est sscipi meremur. Per Dminum
nostrum Jesum Christum, Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus,
per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui virgam Jesse, Genetrcem Flii tui Dmini nostri Jesu Christi, hodirna die ad
clrum fastgia deo evexsti ut per ejus suffrgia et patrocnia fructum ventris illus, endem
Flium tuum, mortalitti nostr communicres: te spplices exormus, ut ejsdem Flii tui virtte
ejsque Genetrcis gloriso patrocno, istrum terr frctuum prsidiis per temporlem ad
trnam saltem disponmur. Per endem Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: Qui
tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R.Amen.
Et benedictio Dei Omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super has creatras
et mneat semper. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta et thurificentur.

Laudate Dominum Liturgical Editions

321

Benedictio seminum et segetum

12

BENEDICTIO SEMINUM ET SEGETUM


in Festo Nativitatis B. Mari Virg.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmine.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine sancte, Pater omnpotens, sempitrne Deus: ptimus ac rogmus, ut hos fructus
sgetum ac sminum tuis sernis culis, hilarque vultu aspcere dignris: et sicut testtus es Mysi
fmulo tuo in terra gpti, dicens: Dic fliis Isral, cum ingrssi ferint terram promissinis, quam
eis dabo, ut primtias frctuum surum fferant sacerdtibus, et erunt benedcti; sic et nos rogmus
te, Dmine, ut per auxlium misericrdi tu emttas super hunc fructum sgetum dxter tu
bene + dictinem, quem ad exhibndum profrre dignris, ut non sbruat grando, nec ris
inundtio extrminet, sed semper inclumis permneat, propter usum animrum et crporum, et ad
bene abundntem et plenssimam maturittem perdcere dignris : Qui in Trinitte perfcta vivis et
regnas in scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, clstis verbi semintor et cultor, qui nostri cordis ream
spiritlibus rastris exrces: adsto proptius prcibus nostris, et super agros, quibus si ferint
smina nsita, tuam largam benedictinem infnde, ac ab eis omnem vim procellrum grtia tu
defensinis avrte; ut omnis hic fructus et tua bene + dictine repletur, et ad hrrea sine
impedimnto pervniat. Per Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: Qui tecum vivit et
regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum.R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta, et, si fieri potest, thurificentur.

13

BENEDICTIO INSTRUMENTORUM ORGANI


in Ecclesia
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Psalmus 150

audte Dminum in sanctis ejus:* laudte


eum in firmamnto virttis ejus.
Laudte eum in virttibus ejus:* laudte eum
secndum multitdinem magnitdinis ejus.
Laudte eum in sono tub:* laudte eum in
psaltrio et cthara.

Laudate Dominum Liturgical Editions

322

Laudte eum in tmpano, et choro:* laudte


eum in cordis, et rgano.
Laudte eum in cmbalis benesonntibus:
laudte eum in cmbalis jubilatinis:*omnis
spritus laudet Dminum.
Glria Patri.
Sicut erat.

Appendix
V. Laudte Dminum in tmpano et choro.
R. Laudte eum in chordis et rgano.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

EUS, qui per Mysen fmulam tuum tubas ad canndum super sacrifciis, nmini tuo
offerndis, fcere prcepsti, quique per flios Isrl in tubis et cmbalis laudem tui nminis
decantri volusti: bne + dic, qusumus, hoc instrumntum rgani, cltui tuo dedictum; et
prsta, ut fidles tui in cnticis spiritulibus jubilntes in terris, ad gudia trna pervenre
merentur in clis. Per Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: Qui tecum vivit et
regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

14

BENEDICTIO VEXILLI PROCESSIONALIS


cujuslibet Societas
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, cujus Ecclsia est vluti castrum cies ordinta: bne + dic hoc
vexllum; ut omnes sub eo tibi Dmino Deo exerctuum militntes per intercessinem beti N. (vel
bet N.) inimcos suos visibles et invisibles in hoc sculo superre, et post victriam in clis
triumphre merentur. Per te, Jesu Christe: Qui vivis et regnas cum Deo Patre et Spritu Sancto, in
scula sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

15

BENEDICTIO METALLI PRO CAMPANA


dum re conflatur
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnpotens, qui creatris tiam inanimtis hunc honrem trbuis, ut ad cultum
tuum destinentur: tuam, quaesumus, bene + dictionem effunde super hoc metallum; et praesta, ut,
cum jam in rivulos ignitos profluet, tua dirigente gratia, apte et convenienter disponatur ad
efformandum tintinnabulum, quo (efformanda tintinnabula, quibus) fideles ad laudem et gloriam
nominis tui in ecclesia congregentur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.
Laudate Dominum Liturgical Editions

323

Benedictio oratorii
Postquam autem feliciter completum fuerit opus, Sacerdos dicit:

Psalmus 116

audte Dminum omnes Gentes:* laudte


eum, omnes ppuli

Quniam confirmta est super nos misericrdia


ejus:* et vritas Dmini manet in trnum.
Glria Parti.

Postea adjungit Orationem sequentem:

Ormus.

Oratio

ctines nostras, qusumus, Dmine, aspirndo prveni, et adjuvndo prosquere: ut cuncta


nostra ortio et opertio a te semper incpiat, et per te cpta finitur. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.

16

BENEDICTIO
ORATORII PRIVATI SEU DOMESTICI
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui loca nmini tuo dicnda sanctficas, effnde super hanc oratinis domum grtiam
tuam: ut ab mnibus hic nomen tuum invocntibus auxlium tu misericrdi sentitur. Per
Dminum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

17

BENEDICTIO OFFICIN LIBRARI ET MACHIN


TYPOGRAPHIC
(Approbata a S.R.C. Die 12 Maji 1909)
Sacerdos stans ad valvas, dicit:

ctines nostras, qusumus, Dmine, aspirndo prveni, et adjuvndo prosquere: ut cuncta


nostra ortio et opertio a te semper incpiat, et per ter cpta finitur. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.
Ingrediens dicit:

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
Deinde dicens Antiphonam Asprges me, Dmine, etc., varias officin partes aqua benedicta aspergit,
usquedum perveniat ad aulam principalem ejusdem, ubi sistit et dicit:
Laudate Dominum Liturgical Editions

324

Appendix
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui dixsti discpulis tuis: In quamcmque domum intravritis, salte
eum, dicntes: pax huic dmui: vniat, qusumus, pax illa super hanc domum et officnam ad
libros imprimndos (evulgndos) prpartam, et super omnes degntes in ea; et cunctos, Dmine,
in ea laborntes ab omni calamitte nim et crporis erpere et liberre dignris; reple scriptres ,
rectres ,et operrios spritu scinti, conslii et fortitdines, et admple eos spritu timris tui, ut
mandta Ecclsi fidliter custodintes, tibi digne et prximo suo saluriter vleant inservre. Bne
+ dic ergo, bone Jesu, qui es via, vritas et vita, hunc locum, et prsta, ut omnes illum
inhabitntes, intercednte glorisa et immaculta Vrgine matre tua Mara, ad imarrcesciblem
glri cornam felciter pervniant: Qui vivis et regnas Deus per mnia scula sculrum.
R. Amen.
Deinde benedicit instrumenta et machinas, dicens:

Ormus.

Oratio

mine Deus, nice fons scientirum, qui hminum ingnium ita illuminre digntus es, et
nova artificisa instrumnta invenrent ad pginas typis scribndas; bne + dic, qusumus has
mchinas (hanc mchinam), ut per libros ad utilittem nostram prodentes nihill liud te opitulnte
discmus, prter scintiam tuam, qu vere ducit ad vitam. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta. Finita aspersione, Sacerdos dicit:

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

xudi nos, Dmine sancte, Pater omnipotens, trne Deus: et mittere digneris sanctum
Angelum tuum de clis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes in hac domo
habitantes. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Si benedicenda sit tantum officina libraria, ommititur secunda oratio cum aspoersione pro
instrumentis et machinis. Quando autem benedicenda sint solummodo instrumenta vel machinae,
prmissis versiculis: Adjutrium nostrum, etc., et Dminus vobiscum, etc., adhibetur tantum
secunda Oratio cum aspersione.

Laudate Dominum Liturgical Editions

325

Benedictio bibliothec, archivi, domus scholaris

18

BENEDICTIO BIBLIOTHECH
(Approbata a S.R.C.. die 23 Julii 1924)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus scientirum Dminus, bene + dictinem tuam super hanc bibliothcam bengnus infnde;
ut ipsa ad incndiis alisque perculis tuta consstat, et in dies congrunter augetur, et omnes qui
vel offcii vel studirum ratine huc convniunt, in divinrum humanarmque rerum scintia
tuque priter dilectine profciant. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

19

BENEDICTIO ARCHIVI
(Approbata a S.R.C. Die 23 Julii 1924)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus verittis et justti amtor, super hoc archvum, rerum gestrum docmentis jurimque
instrumntis a tmporum hominmque injra servndis constrctum, bene + dictinem tuam
bengnus infnde; ut ab incndiis alisque tutum consstat, et omnes qui huc studirum ratine
convniunt, veritti et justti haurind fidliter incmbant, in tuque dilectine profciant. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

20

BENEDICTIO DOMUS SCHOLARIS


Sacerdos ingrediens aspergat cubicula aqua benedicta, dicens:

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus

Oratio

mine Jesu Christe, qui Apstolis tuis prcepsti, ut, in qucmque domum intrrent, pacem

Laudate Dominum Liturgical Editions

326

Appendix
illi adprecarntur, sanct + fica, qusumus, per ministrium nostrum hanc domum peris (vel
pullis) educndis destintam; effnde super eam tu bene + dictinis et pacis abundntiam, fiat
eis salus, sicut dmui Zachi, te intrnte, facta est; manda Angelis tuis, ut eam custdiant, et ab ea
omnem inimci repllant potesttem; reple docntes in ea spritu scinti, sapinti et timris tui;
discntes clsti grtia fove, ut, qu salutriter edocntur, intellctu cpiant, corde retneant, pere
exsequntur; atque omnes habitres ejus virttum mnium opribus tibi plceant, ut in trnam
domum in clis aliqundo rcipi merentur. Per te, Jesu Christe, Salvtor mundi, qui vivis et
regnas Deus in scula sculrum. R. Amen.

21

ALIA BENEDICTIO DOMUS SCHOLARIS


Die Dominicali vel festiva, a Parocho et Patrono constituta et rite promulgata, Officians et qui adsunt
Sacerdotes et Ministri, in domo parciali, vel, si in loco, ubi schola benedicenda sit, domus parcialis
non adsit, in aliqua alia decenti domo, paramentis coloris aibi induti, omnibus bene paratis, hora statuta,
prcedente scholari juventute cum vexillo suo, choro et Crucifero cum Cruce, et sequente Patrono vel
ejus commissario, cum reliquis fidelibus ad hanc solemnilatem invitatis, bono ordine in solemni
processione, sub pulsu campanarum et cantu Litaniarum ad omnes Sanctos vel piorum Hymnorum, ex
domo parciali in ecclesiam se conferunt, ubi Officians,ad aram majorem in infimo gradu genuflexus,
tono consueto intonat Hymnum Vni Cretor Spiritus, quem chorus prosequitur. Quod si nulla ecclesia sit
in loco, Hymnus prfatus cum subsequentibus V V. et Orationibus dicatur in domo, e qua egrediuntur.
Hymnus

Laudate Dominum Liturgical Editions

327

Alia benedictio domus scholaris

Laudate Dominum Liturgical Editions

328

Appendix
Hoc finito, cantatur:

V. Krie, leison.
R. Christe, leison.
V. Krie, leison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui corda fidlium Sancti Spritus illustratine docusti: da nobis in edem Spritu recta
spere, et de ejus semper consolatine gaudre.

eus, cui omne cor patet, et omnis volntas lquitur, et quem nullum latet secrtum: purfica
per infusinem Sancti Spritus cogitatines cordis nostri: ut hanc nostram benedictinem digne
perfcere, et tuis fidlibus pernde opttam saltem procurre valemus.

ctines nostras, qusumus, Dmine, aspirndo prveni, et adjuvndo prosquere: ut cuncta


nostra ortio et opertio a te semper incpiat, et per te cpta finitur. Per Dminum nostrum Jesum
Christum Flium tuum,qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula
sculrum. R. Amen.
V. Snite prvulos venre ad me.
R. Tlium est enim regnum clrum.

Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, te supplciter deprecmur, ut respicere dignris super infntulos


tuos: infnde in corda erum grtiam Spritus Sancti: ut per emdem illuminti et edcti, sciant
quid accptum sit coram te omni tmpore, et profciant sapintia, tte et grtia. Per Christum
Dminum nostrum.
R. Amen.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
Diaconus:V. Procedmus in pace.
R. In nmine Christi. Amen.
Nunc Officians in processione solemni, sub cantu scholans juventutis et pulsu campanarum, vadit ad
scholam benedicendam.Quo cum pervenerit, stans ante januam exteriorem, cantat solus:

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
Tunc intonat Antiphonam Asprges me

Laudate Dominum Liturgical Editions

329

Alia benedictio domus scholaris


Et chorus prosequitur tono Psalmi:

Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.


Miserre mei, Deus, secndum magnam misericrdiam tuam.
Glria Patri, et Flio, et Spritui Sancto.
Sicut erat in princpio, et nunc, et semper: et in scula sculrum. R. Amen.
Deinde repetitur Antiph. Asprges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem
dealbbor.
Interim dum hc cantantur, Officians aspergit parietes exteriores, saltem in anteriori parte, aqua benedicta.
His finitis, cantat:

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens et misricors Deus, qui sacerdtibus tuis tantam pr cteris grtiam contulsti, ut,
quidquid in tuo nmine digne, perfectque ab iis gitur, a te fieri credtur: qusumus immnsam
clemntiam tuam: ut, quidquid modo visitatri sumus, vsites, et, quidquid benedictri sumus,
bene + dcas, sitque ad nostr humilittis intritum. Sanctrum turum mritis, fuga inimci,
Angeli pacis ingrssus.

mine sancte, Pater omnpotens, per intercessinem sanctrum Igntii et Alosii bene + dic
domum istam, bne + dic intritum nostrum, bne + dic ingrssum pedum nostrrum: sicut
digntus es domum Patriarchrum Abraham, Isaac et Jacob benedcere. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.
Nunc sequitur ingressus, Officians intrando amplius schol cubiculum, cantat:

V. Pax huic dmui.


Chorus respondet:

R. Et mnibus habitntibus in ea.


Progrediens cum Clero et choro ad mensam linteo albo tectam, in qua inter duos cereos accensos Crucifixi
imago est posita, cantat:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

xudi nos, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: et mttere dignris sanctum
Angelum tuum de clis, qui custdiat, fveat, prtegat, vsitet, atque defndat omnes habitntes,
docntes et discntes in hoc habitculo. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

330

Appendix
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui discpulis tuis dixsti: In quamcmque domum intravritis, salutte
eam, dicntes: Pax huic dmui; vniat, qusumus, pax ilia super hanc domum, institund
juventti destintam, et super omnes habitntes, docntes et discntes in ea; et eos, Dmine, ab
omni infirmitte erpere et liberre dignris: reple docntes in ea spritu scinti, sapinti, et
timris tui: reple discntes in ea grtia tua,ut, qu salutriter et utliter edocntur, intellctu
cpiant,corde retneant, pere exsequntur, et in mnibus nomen tuum honorifictur. Ad intritum
ergo nostrum bene + dcere,et sancti + ficre dignris hanc scholam, et intra paretes domus istius
Angeli tu lucis hbitent, emque et in ea habitntes, docntes et discntes custdiant: Qui vivis et
regnas in scula sculrum.
R. Amen.
Postea Officians intonat Antiphonam: Asprges me, et chorus prosequitur, ut supra, pag. 329. Interim fit
aspersio cubiculi aqua benedicta. Reversus ad mensam, Officians imponit thus in thuribulum et benedicit
illud, dicens:

Per intercessinem sancti Michalis Archngeli, stantis a dextris altris incnsi, et mnium
sanctrum Angelrum, incnsum istud dignris, Dmine, bene + dcere, et in odrem suavittis
accpere. Per Christum Dminum nostrum, R. Amen.

Hoc dicto, Officians sumit thuribulum et incensat cubiculum, choro cantante tono Psalmi :

Psalmus 140, 2-4

Laudate Dominum Liturgical Editions

331

Benedictio Solemnior Domus Scholaris


Pone, Dmine, custdiam ori meo: * et stium
circumstnti lbiis meis.
Non declnet cor meum in verba malti * ad
excusndas excusatines in pecctis.

Glria Patri.
Sicut erat in princpio.

Incensatione peracta, Officians, stans coram imagine Crucifixi,cantat:

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

sita, qusumus, Dmine, habitatinem istam, et omnes insdias inimci ab ea longe replle:
Angeli tui sancti hbitent in ea, qui omnes hic habitntes, docntes et discntes in pace
custdiant,et benedctio tua super illos sit semper.

ne + dic, Dmine, domum istam, ut sit ibi snitas, snctitas, virtus et glria, humlitas,
bnitas, mansuetdo, lnitas, doclitas, et plenitdo legis, obedintia et gratirum ctio Deo Patri,
et Flio, et Spritui Sancto. Et hc benedctio sit super hanc domum et locum istum: atque super
omnes habitntes, docntes et discntes in eo descndat septifrmis grtia Spritus Sancti. Per
emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Officians tunc affigit sanctam Crucem in loco apto cubiculi,dicendo:

ignum saltis impne, Dmine, super hanc domum: et non permttas introre in eam ngelum
percutintem. In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. R. Amen.
Versus Crucem:

Ormus.

Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, qui in omni loco dominatinis tu totus assstis, solus operris:
adsto supplicatinibus nostris, ut hujus domus sis protctor, et nulla hic nequtia contrri
potesttis obsstat; sed in virtte sanct Crucis et operatine Spritus Sancti fiat tibi hic purum
servtium, et devta librtas exsstat. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

dsto nobis, Dmine, Deus noster: et eos, qui in sanct Crucis prsdio confdunt, perptuis
defnde auxliis. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Tandem Officians benedicit cubiculo et omnibus prsentibus manu dextera, formans signum crucis, et
dicens:

enedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti,descndat super hanc domum,
super omnes habitantes,docentes et discentes in ea, super nos omnes, et mneat semper. R. Amen.
His finitis, sub cantu juventutis et pulsu campanarum processionaliter fit reditus in ecclesiam statute
ordine,ubi celebratur Missa conveniens Officio diei.

Laudate Dominum Liturgical Editions

332

Appendix

22

BENEDICTIO PRIMARII LAPIDIS DIFICII


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, a quo omne bonum sumit intium et semper ad potira progrdiens prcipit incremntum:
concde qusumus, supplicntibus nobis ut quod ad laudem nminis tui inchore agrdimur,
trno tu patrn sapinti mnere perductur ad trminum. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

23

BENEDICTIO
SOLEMNIS NAVIS PISCATORI
(Approbata a S.R.C. die 10 Aprilis 1212)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.

Psalmus 8
Cantor:

Laudate Dominum Liturgical Editions

333

Benedictio solemnis navis piscatori


Quniam elevta est magnificntia tua, * super
clos
Ex ore infntium
et lactntium perfecsti
laudem propter inimcos tuos * ut dstruas
inimcum et ultrem.
Quniam vidbo clos tuos, pera digitrum
turum: * lunam et stellas, qu tu fundsti.
Quid est homo, quod memor es ejus? *aut flius
hminis, quniam vsitas eum?

Minusti eum paulo minus ab Angelis, glria et


honre coronsti eum: * et constitusti eum
super pera mnuum turum
Omnia subjecsti sub pdibus ejus, * oves et
boves univrsas: insuper et pcora campi.
Vlucres cli, et pisces maris, * qui
permbulant smitas maris.
Dmine, Dminus noster, * quam admirbile
est nomen tuum in univrsa terra!
Glria Patri.

Et repetitur Antiphona

V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo,


Ormus.

Oratio

ropitire, Dmine, supplicatinibus nostris, bne + dic navem istam dxtera tua sancta et
omnes, qui in ea vehntur, sicut digntus es benedcere arcam No ambulntem in dilvio: prrige
eis, Dmine, dxteram tuam, sicut porrexsti beto Petro ambulnti supra mare; et mitte sanctum
Angelum tuum de clis, qui lberet, et custdiat eam semper a perculis univrsis, cum mnibus,
qu in ea erunt: et fmulos tuos, replsis adversittibus portu semper optbili cursque tranqullo
tueris transactsque ac recte perfctis negtiis mnibus iterto tmpore ad prpria cum omni
gudio revocre dignris. Qui vivis et regnas in scula sculrum. R Amen.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
+ Sequntia sancti Evanglii secndum Jonnem
Joann. 21 1-24
R Glria tibi, Dmine.

n illo tmpore: Manifestvit se terum Jesus discpulis ad mare Tiberadis. Manifestvit autem
sic: Erant simul Simon Petrus, et Thomas, qui dcitur Ddymus, et Nathanal, qui erat a Cana
Galil, et flii Zebedi, et lii ex discpulis ejus duo. Dicit eis Simon Petrus: Vado piscri.
Dicunt ei: Venmus et nos tecum. Et exirunt, et ascendrunt in navim: et ilia nocte nihil
prendidrunt. Mane autem facto stetit Jesus in lttore: non tamen. cognovrunt discpuli quia Jesus
est. Dixit ergo eis Jesus: Peri, numquid pulmentrium habtis? Respondrunt ei: Non. Dicit eis:
Mttite in dxteram navgii rete: et invenitis. Misrunt ergo: et jam non valbant illud trhere pr
multitdine pscium. Dixit ergo discpulus ille, quem diligbat Jesus, Petro: Dminus est. Simon
Petrus cum audsset quia Dminus est, tnica succnxit se (erat enim nudus), et misit se in mare.

Laudate Dominum Liturgical Editions

334

Appendix
Alii autem discpuli navgio venrunt: (non enim longe erant a terra, sed quasi cbitis ducntis)
trahntes rete pscium. Ut ergo descendrunt in terram, vidrunt prunas psitas, et piscem
superpsitum, et panem. Dicit eis Jesus: Affrte de pscibus, quos prendidstis nunc. Ascndit
Simon Petrus, et traxit rete in terram, plenum magnis pscibus centum quinquagnta tribus. Et cum
tanti essent, non est scissum rete. Dicit eis Jesus: Vente, prandte. Et nemo audbat
discumbntium interrogre eum: Tu quis es? scintes, quia Dminus est. Et venit Jesus, et ccipit
panem, et dat eis, et piscem simliter. Hoc jam trtio manifesttus est Jesus discpulis suis cum
resurrexsset a mrtuis. Cum ergo prandssent, dicit Simni Petro Jesus: Simon Jonnis, dligis me
plus his? Dicit ei: Etiam, Dmine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei terum:
Simon Jonnis, dligis me? Ait illi: Etiam, Dmine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos.
Dicit ei trtio: Simon Jonnis, amas me? Contristtus est Petrus, quia dixit e trtio, Amas me? et
dixit ei: Dmine, tu mnia nosti: tu scis quia amo te. Dixit ei: Pasce oves meas. Amen, amen, dico
tibi: cum esses jnior, cingbas te, et ambulbas ubi volbas: cum autem senuris, extndes manus
tuas, et lius te cinget, et ducet quo tu non vis. Hoc autem dixit signficans qua morte clarificatrus
esset Deum. Et cum hoc dixsset, dicit ei: Squere me. Convrsus Petrus vidit ilium discpulum,
quem diligbat Jesus, sequntem, qui et recbuit in cna super pectus ejus, et dixit: Dmine, quis
est qui tradet te? Hunc ergo cum vidsset Petrus, dixit Jesu: Dmine, hic autem quid? Dicit ei
Jesus: Sic eum volo manre donec vniam, quid ad te? tu me squere. Exiit ergo sermo iste inter
fratres quia discpulus ille non moritur. Et non dixit ei Jesus: Non mritur; sed: Sic eum volo
manre donec vniam, quid ad te? Hie est discpulus ille, qui testimnium prhibet de his, et
scripsit hc: et scimus, quia verum est testimnium ejus.
R. Laus tibi, Christe.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui dvidens aquas ab rida, omnem nimam in his vivntem cresti, hominmque
volusti pscibus maris dominri: qui super marnos vrtices mbulans ventis et flctibus impersti:
Apostolormque rtia verbo tuo mirabliter replsti: prsta, qusumus, ut in navculis suis fmuli
tui ab mnibus perculis, te comitnte, liberti, pscium multitdinem copisam concldant, ac
tandem ad trn felicittis portum, mritis onsti, pervniant. Per Christum Dminum nostrum.
R Amen.
Ormus.

Oratio

bsecrmus te, Dmine, Salvtor noster, ut famulrum turum labores benedicere dignris,
quemdmodum Apstolis tuis benedixsti, dicens: mttite in dxteram navgii rete, et invenitis: ut
de abundntia tu benedictinis lti, te Redemptrem nostrum semper exaltmus benedctum in
Scula. R Amen.

spice, Dmine, ad intercessinem beatssim Vrginis Mar, sancti Petri, ceterormque


Apostolrum et sancti N. (Titularis navis benedicend), ut labres mnuum nostrrum ne
despcias; sed tua sanctssima bene + dictine, a nobis cuncta peccta, repllas percula
submveas, et mnia nobis bona profutra concdas. Per Dminum. R Amen.
Sacerdos navem aspergit aqua benedicta, dicens:
Pax et benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super navem
istam, et super omnes, qui in ea erunt, et mneat semper. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

335

Benedictio vehiculi seu currus

24

BENEDICTIO VI FERR ET CURRUUM


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui mnia elemnta ad tuam glriam, utilitatmque hminum
condidsti: dignre qusumus, hanc viam frream, ejsque instrumnta bene + dcere, et bengna
semper tua providntia turi; ut, dum fmuli tui velciter prperant in via, in lege tua ambulntes,
et viam mandatrum turum currntes, ad clstem ptriam felciter pervenre vleant. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.

ropitire, Dmine Deus, supplicatinibus nostris, et bne + dic currus istos dxtera tua sancta:
adjnge ad ipsos sanctos Angelos tuos, ut omnes, qui in eis vehntur, lberent et custdiant semper
a perculis univrsis: et quemdmodum viro Aethopi super currum suum sednti, et sacra elquia
legnti, per Levtam tuum Philppum fidem et grtiam contulsti; ita fmulis tuis viam saltis
ostnde, qui tua grtia adjti bonsque peribus jgiter intnti, post omnes vi et vit hujus
variettes, trna gudia cnsequi merentur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergantur via et currus aqua benedicta.

25

BENEDICTIO VEHICULI SEU CURRIS


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ropitire Dmine Deus, supplicatinibus nostris, et bne + dic currum istam dxtera tua
sancta: adjnge ad ipsum sanctos Angelos tuos, ut omnes qui in eo vehntur lberent et
custdiant semper a perculis univrsis: et quemdmodum viro thiopi, super currum suum
sednti et sacra elquia legnti, per Levtam tuum Philppum fidem et grtiam contulsti, ita
fmulis tuis viam saltis ostnde, qui, tua grtia adjti bonsque opribus jgiter intnti, post
omnes vi et vit hujus variettes trna gudia cnsequi merentur. Per Christum,
Dminum nostrum.
R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

336

Appendix

26

BENEDICTIO MACHIN
ITINERI AERO DESTINATE
(Approbata a S.R.C. die 24 Martii 1920)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmine.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Bnedic,nima mea, Dmino.
R. Dmine, Deus meus, magnifictus es vehmenter.
V. Qui ponis nubem ascnsum tuum.
R. Qui mbulas super pennas ventrum.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui mnia propter temetpsum opertus es, cuncta mundi hujus elemnta in usum humni
gneris destinsti: bne + dic, qusumus, hanc mchinam (has mchinas) itneri reo deputtam
(-as); ut ad laudem et glriam nminis tui ltius propagndam, et ad res humnas prmptius
expedindas, damno quovis et perculo remto, desrviat (-ant), et in mnium fidlium, endem
mchinam (esdem mchinas) adhibntium, nimis clstia fveat (-ant) desidria. Per Christum
Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui bet Mar Vrginis domum per Incarnti Verbi mystrium misericrditer
consecrsti, emque in sinu Ecclsi tu mirabliter collocsti: effnde qusumus, bene +
dictinem tuam super hanc mchinam (has mchinas) itneri reo sub tutla ejsdem bet
Vrginis se commserint, eo quo tendunt prspere pervniant, et inclumes ad prpria revertntur.
Per endem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, in sperntium salus, fmulis tuis iter reum peragntibus ac tuam opem invocntibus,
Angelum bonum de clis cmitem bengnus adjnge: ut ab eo custodintur in mnibus viis, et ad
propsitam sibi metam felciter deducntur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta

Laudate Dominum Liturgical Editions

337

Benedictio pontis et fontis

27

BENEDICTIO PONTIS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

dsto, Dmine, supplicatinibus nostris: et pontem istum, et omnes qui per eum transbunt,
bene + dcere dignre; ut inter prspera hujus mundi et advrsa tuo semper protegntur auxlio.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

xudi nos, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: et mttere dignris sanctum
Angelum tuum de clis, qui custdiat, vsitet, et defndat pontem istum, et omnes qui per eum
transbunt. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

28

BENEDICTIO FONTIS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

pplices deprecmur, Dmine, clemntiam piettis tu: ut aquam fontis hujus clsti
benedictine sanct + fices, et ad commnem vit usum concdas esse salbrem; et ita omnem
diablic tentatinis incrsum inde fugre dignris, ut, quicmque ex eo huserint vel bberint, vel
in quibuscmque necessriis usibus hausta aqua usi ferint, totus virttis ac sanittis dulcdine
perfruntur, tibque sanctificatri et salvatri mnium Dmino grtias gere merentur. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

29

BENEDICTIO PUTEI
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnpotens, qui in hujus ptei altitdinem per crepdinem fistulrum cpiam

Laudate Dominum Liturgical Editions

338

Appendix
aqurum manre jusssti: prsta; ut te juvnte atque bene + dicnte per nostr offcium functinis, replsis hinc phantasmticis collusinibus, ac diablicis insdiis, purifictus atque emundtus
semper hic pteus persevret. Per Christum Dmmum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

30

BENEDICTIO IGNIS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus, Pater omnpotens, lumen indefciens, qui es cnditor mnium lminum: novum
hunc ignem sanct + fica, et prsta; ut ad te, qui es lumen indefciens, puris mntibus, post hujus
sculi calginem, pervenre valemus. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

31

BENEDICTIO MACHIN
AD EXTINGUENDUM INCENDIUM
(Approbata a S.R.C. die 10 Aprilis 1912)

Clerus a promimiori ecclesia, vel ab alio aliquo prparato loco, procedit ad locum, ubi est machina
benedicenda, canendo vel recitando:

Laudate Dominum Liturgical Editions

339

Benedictio machinae ad exting incendium


Psalmus 65

Dcite Deo: quam terriblia sunt pera tua,


Dmine! * in multitdine virttis tu
mentintur tibi inimci tui.
Omnis terra adret te, et psallat tibi: * psalmum
dicat nmini tuo.
Vente, et vidte pera Dei: * terriblis in
consliis super flios hminum.
Qui convrtit mare in ridam, in flmine
pertransbunt pede: * ibi ltbimur in ipso.
Qui domintur in virtte sua in trnam, culi
ejus gentes respciunt: * qui exsperant non
exaltntur in semetpsis.
Benedcite, gentes, Deum nostrum: * et audtam
fcite vocem laudis ejus.
Qui pssuit nimam meam ad vitam: * et non
dedit in commotinem pedes meos.
Quniam probsti, nos, Deus: * igne nos
examinsti, sicut examintur argntum.
Induxsti nos in lqueum, posusti tribulatines
in dorso nostro: * imposusti hmines super
cpita nostra.

Laudate Dominum Liturgical Editions

340

Transvimus per ignem et aquam: * et eduxsti


nos in refrigrium.
Introbo in domum tuam in holocustis: *
reddam tibi vota mea, qu distinxrunt lbia
mea.
Et loctum est os meum, * in tribulatine mea.
Hollocusta medullta fferam tibi cum
incnso aretum: * fferam tibi boves cum
hircis.
Vente, audte, et narrbo, omnes qui timtis
Deum, * quanta fecit nim me.
Ad ipsum ore meo clamvi, * et exaltvi sub
lingua mea.
Iniquittem si aspxi in corde meo, * non
exudiet Dminus.
Proptrea exaudvit Deus, * et attndit voci
deprecatinis me.
Benedctus Deus, * qui non amvit oratinem
meam, et misericrdiam suam a me.
Glria Patri.

Appendix
Repetita Antiphona, Celebrans, respondentibus circumstantibus, dicit:

Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.


Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eos.
V. Nihil profciat inimcus in eis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre eis.
V. Benedcite, ignis et stus, Dmino.
R. Laudte et superexaltte eum in scula.
V. Qui lberat nos de mdio ardntis flamm.
R. Et de mdio ignis ruit nos.
V. Confitmini Dmino, quniam bonus.
R. Quniam in sculum misericrdia ejus.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R.Qui fecit clum et terram.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui tribus peris in fornce Babylnis per Angelum tuum mitigsti flammas gnium:
omnes qusumus, per dxteram tuam in crdibus nostris faces extngue vitirum; ut a
temporlibus erumur incndiis, et ab gnibus libermur trnis. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, cujus in mnibus nos sumus, et sermnes nostri, et omnis sapintia, et perum scintia et
disciplna: fmulis tuis opitultor adsste; ut, quties instntibus incndii periclitmur angstiis,
tties suppetntibus ingnii fovemur auxliis. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, justus hminem guberntor et clemens, cui tamquam factri suo sic omnis prmptior
creatra desrvit, ut adem ad tormntum mpiis exardscat, et ad benefcium piis lenis evdat:
aurem tuam, qusumus, prcibus nostris bengnus intnde, et hanc mchinam comprimndis
gnibus destintam tua munficus bene + dictine perfnde: ut, quties hujus fficax
instrumntum mchin viva fide pisque cum votis ferit advrsus xcitas incndii vires
adhbitum, aqua svintes flammas ex eo jactta restnguat, et igni vim totam su virttis erpiat,
ne incndium fidlibus in te sperntibus molstiam fferat, neve illis erumque bonis detrimntum
ngerat: qutenus univrsi, ab omni formdine priter et perculo sspites, a suis vtiis toto corde
Laudate Dominum Liturgical Editions

341

Appendix
resipscant, ac beneficirum turum mmores, sincra mente cognscant, tlia sibi flaglla e sua
quidem iniquitte prodre, et in tua miseratine cessre. Per Dminum nostrum Jesum Christum,
Flium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti, Deus, per mnia scula
sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta

32

BENEDICTIO SEISOMOGRAPH
(Approbata a S. R. C. die 13 Febr. 1924)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui rspicis terram et facis eam trmere, hoc seismgraphon tua
bene + dictine perfnde: et prsta; ut signa terr tremntis in ipso congrunter adnotntur, et ad
utilittem plebis tu atque ad majrem tui nminis glriam promovndam recte intelligntur. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Virgo
Mara
Dolorosssima,
esto
nobis
proptia
et
intercde
pro
nobis.
Sancte Emgdi, ora pro nobis, et in nmine Jesu Christi Nazarni defnde nos, et hoc
seismgraphon ab impetu terrmtus.
Et aspergatur seismographon aqua benedicta.

33

BENEDICTIO FORNACIS CALCARI


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens trne Deus, a quo mnia creta procdunt, et qui mirbili dispositine bonittis
tu eis trbuis ad usum hminum inservre; qui olim altre tuum de lapdibus constrctum calce
levigre jusssti, ut per Deuteronmium in eo scriptum turum servartur memria mandatrum: te
spplices exormus, bne + dic hanc forncem, et ab ea longe replsa mni verstia diablic
fraudis, fructusam reddas illam et aptam; ut per ignem vim virttis su exercntem aptatres
hujus peris de tua benignitte calcem recpiant congruntem; quibus tiam trbue, ut in eis simul
crescat tu grti salutris augmntum. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

342

Benedictio seminum

34

BENEDICTIO
FORNACIS FUSORI METALLIC
vel coctori lateruni et tegularum
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens trne Deus, a quo mnia creta procdunt, et qui mirbili dispositine bonittis
tu eis trbuis ad usum hminum inservre; qui modo corcens vim flammrum tres peros in
camno ignis illsos custdisti, et modo illam adugens viros illos, qui sanctos mserant in
forncem, consumpssti; te spplices exormus, bne + dic hunc clbanum, et ab eo longe replsa
omni verstia diablic fraudis, fructusum reddas ilium et aptum; ut per ignem vim virttis su
exercntem aptatres hujus peris metlli matriam recpiant congruntem (vel lterum vel
tegulrum cpiam recpiant congruntem); quibus tiam trbue, ut in eis simul crescat tu grti
salutris augmntum. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

35

BENEDICTIO SEMINUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

e rogmus, Dmine, ac ptimus: ut hoc fructus sminum bene + dcere, plcido lenis aur affltu fovre, rore clsti fecundre, et inclumes propter usum nimarum et crporum ad plenssimam maturittem perdcere dignris. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

36

BENEDICTIO CAMPORUM
VEL ALPIUM VEL PASCORUM
(Approbata a S. R. C. die 1 Dec. 1886)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

343

Appendix
Ormus.

Oratio

eus, a quo omne bonum sumit intium, et semper ad potira progrdiens prcipit incremntum:
concde, qusumus, supplicntibus nobis; ut quod ad laudem nminis tui inchore aggrdimur,
trno tu sapinti mnere ad trminum perductur. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui sacerdtibus tuis pr cteris grtiam confrre digntus es, ut
quidquid in tuo nmine ab iis digne et perfcte gitur, a te feri credtur: qusumus clemntiam
tuam; ut quod modo visitatri sumus, tu quoque vsites, et quod benedictri sumus, tu quoque bene + dcas, et ad ea qu actri sumus, tu potnti dxteram extndas: sit ad humilittis nostr
ingrssum, Sanctrum turum mritis et intercessinibus, fuga dmonum, ac turum ingrssus
Angelrum. Per Christum Dminum nostrum. R Amen,
Dicantur flexis genlbus Litani Sanctorum (pag. 85), et postquam recitatus fuerit sequens
V. Ut nimas nostras, fratrum, propinqurum, et benefactrum nostrrum ab trna damnatine
erpias, te rogmus, audi nos.
Sacerdos surgens dicat;
V Ut hos campos (vel agros, vel has alpes. vel hc pscua, vel prata) bene + dcere dignris.
R Te rogmus, audi nos.
V Ut hos campos (vel agros, vel has alpes, vel hc pscua, vel prata) bene + dcere et con + servre dignris.
R Te rogmus, audi nos.
V Ut hos campos (vel agros, vel has alpes, vel hc pscua, vel prata) bene + dcere, con +
servre, et ab omni dmonum infestatine custo + dre dignris,
R Te rogmus, audi nos.
V Ut flgura, grndines, svas tempesttes et nxias aqurum inundatines a loco isto clemnter
expllere et effugre dignris.
R Te rogmus, audi nos.
Deinde prosequltur et absolvit Utanias: et ad finem dicit:
Pater noster secreto usque ad
V. Et te nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Emitte spiritum tuum et creabuntur.
R. Et renovabis faciem terr.
V. Dminus dabit benignitatem.
R. Et terra nostra dabit fructum suum.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

344

Benedictio contra inundationes aquarum


Ormus.

Oratio

iettem tuam, omnpotens Deus, humliter implormus, ut hos campos (vel agros, vel has alpes,
vel hc pscua, vel prata), quos (vel quas, vel qu) ris temperamnto nutrre digntus es, tu
bene + dictinis imbre perfndere dignris, trbuens ppulo tuo de tuis munribus tibi semper
grtias gere, et pulsa terr sterilitte, esurintium nimos bonis affluntibus replre, ut egni et
puperes laudent nomen glri tu in scula sculrum.
R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

37

BENEDICTIO
CONTRA INUNDATIONES AQUARUM
(Approbata a S. R. C. die 1 Dec. 1886)
Sacerdos indutus superpelliceo et stola, populo concomitante, portet ad rivum vel flumen benedicendum
Reliquiam Sanct Crucis, ibique in quatuor partibus legat devote initia quatuor Evangeliorum, et post
singula Evangelia subjungat sequentes Versiculos et Orationem:

V. Adjuva nos, Deus salutris noster.


R. Et propter glriam nminis tui lbera nos.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Dmine, non secndum peccta nostra fcias nobis.
R. Neque secndum iniquittes nostras retrbuas nobis.
V. Mitte nobis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture nos.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui justficas mpium, et non vis mortem peccatris: majesttem tuam supplciter deprecmur; ut fmulos tuos de tua misericrdia confidntes, ab aqurum perculis, clsti prtegas
bengnus auxlio, et assdua protectine consrves: ut tibi jgiter famulntur, nullsque
tentatinibus a te separntur. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Et benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super has aquas,
esque corceat. R. Amen.

38

BENEDICTIO UVARUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

345

Appendix
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, hos fructus novos vne, quos tu rore cli, et abundntia pluvirum, et
tmporum serenitte atque tranquillitte, ad maturittem perdcere digntus es, et dedsti eos ad
usus nostros cum gratirum actine percpere in nmine Dmini nostri Jesu Christi: Qui tecum
vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

39

BENEDICTIO
HORREI SEU SEGETUM DEMESSARUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnpotens, qui de rore caeli abundntiam, et de pingudine terr substntiam

homnibus confrre non dsinis: pissim majestti tu pro collctis frctibus grtias gimus,
tuam clemntiam exorntes; ut has sgetes, quas de benignitte tua suscpimus, bene + dcere,
conservre, et ab omni noxa defndere dignris: simlque concde; ut, quorum in bonis replsti
desiderium, de tua custdia glorintur, misericrdias tuas sine fine colludent, et sic trnseant per
bona temporlia, ut non amttant trna. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

40

BENEDICTIO PISTRINI
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui in pnam peccti dixsti: In sudre vultus tui vescris pane
tuo; bne + dic pistrnum istud, quod ad terndum frumntum erctum est, ut inde panis
conficitur ad, nostram sustentatinem, Angelmque lucis ac defensinis ei assignre dignris. Per
Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

346

Benedictio adulti grotantis

41

BENEDICTIO ADULTI GROTANTIS


Sacerdos cubiculum grotantis ingrediens dicat:

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
Et continue ad infirmum accedens subjungat:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ntreat, Dmine Jesu Christe, domum hanc ad nostr humilittis ingrssum pax et misericrdia
tua; effgiat ex hoc loco omnis nequtia dmonum, adsint Angeli pacis, dommque hanc dserat
omnis malgna discrdia. Magnfica, Dmine, super nos nomen sanctum tuum: et bnedic nostr
conversatini: Qui sanctus et pius es, et prmanes cum Patre et Spritu Sancto in scula
sculrum.
R. Amen.
Ormus.

Oratio

spice, Dmine, fmulum tuum (fmulam tuam) in infirmitte crporis laborntem, et nimam
rfove quam cresti: ut, castigatinibus emendtus (-a), contnuo se sntiat tua miseratine
salvtum (-am). Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Ormus.

Oratio

isricors, Dmine, fidlium consoltor,qusumus immnsam piettem tuam, ut ad intritum


humilittis nostr hunc fmulum tuum (hanc fmulam tuam), super lectum dolris sui jacntem,
visitre dignris, sicut socrum Simnis visitsti: proptius adsto ei, Dmine, qutenus prstina
sanitte recpta, gratirum tibi in Ecclsia tua rferat actines: Qui vivis et regnas Deus in scula
sculrum. R. Amen.
Deinde, extendens dexteram versus asgrotum, dicat:

minus Jesus Christus apud te sit, ut te defndat: intra te sit, ut te consrvet: ante te sit, ut te
ducat: post te sit, ut te custdiat: super te sit, ut te benedcat: Qui cum Patre et Spritu Sancto vivit
et regnat in scula sculrum. R. Amen.
Benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super te, et mneat
semper. R. Amen.
Demum aspergat infirmum aqua benedicta.
Laudate Dominum Liturgical Editions

347

Appendix

42

EADEM BENEDICTIO
PRO PLURIBUS INFIRMIS
Sacerdos cubiculum asgrotantlum ingrediens dicat:

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
Et continuo ad infirmos accedens subjungat:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ntreat, Dmine Jesu Christe, domum hanc ad nostr humilittis ingrssum pax et misericrdia
tua; effgiat ex hoc loco omnis nequtia dmonum, adsint Angeli pacis, dommque hanc dserat
omnis malgna discrdia. Magnfica, Dmine, super nos nomen sanctum tuum: et bnedic nostr
conversatini: Qui sanctus et pius es, et prmanes cum Patre et Spritu Sancto in scula
sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

spice, Dmine, fmulos tuos (fmulas tuas) in infirmitte crporis laborntes, et nimas refve, quas cresti: ut castigatinibus emendti (-), contnuo se sentint tua miseratine salvtos
(-as). Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Ormus.

Oratio

isricors, Dmine, fidlium consoltor, qusumus immnsam piettem tuam, ut ad intritum


humilittis nostr hos fmulos tuos (has fmulas tuas) super lectum dolris sui jacntes, visitre
dignris, sicut socrum Simnis visitsti: proptius adsto eis, Dmine, qutenus prstina sanitte recpta, gratirum tibi in Ecclsia tua rferant actines: Qui vivis et regnas Deus in scula
sculrum.
R Amen.
Deinde, extendens dexteram versus aegrotos, dicat:

minus Jesus Christus apud vos sit, ut vos defndat: intra vos sit, ut vos consrvet: ante vos
sit, ut vos ducat: post vos sit, ut vos custdiat: super vos sit, ut vos benedcat: Qui cum Patre et
Spritu Sancto vivit et regnat in scula sculrum.
R. Amen.
Benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super vos, et mneat
semper. R Amen.
Demum aspergat infirmos aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

348

Benedictio peregrinorum grotantium et mulieris prgnantis

43

BENEDICTIO
PEREGRINORUM GROTANTIUM
Sacerdos indutus superpelliceo et stola albi coloris, ponat extremitatem stol super caput infirmi,
Evangeliumque recitet modo sequenti; si vero plures sint infirmi, stolam ipse teneat elevatam manu
dextera, et benedictiones dicat in plurali.

V. Dminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.


+ Sequntia sancti Evanglii secndum Matthum R. Glria tibi, Dmine.
Matth, 13, 44-52

n illo tmpore; Dixit Jesus discpulis suis parbolam hanc: Smile est regnum clrum thesuro
abscndito in agro: quem qui invnit homo, abscndit, et pr gudio illus vadit, et vendit
univrsa, qu habet, et emit agrurn ilium. Iterum smile est regnum clrum hmini negotiatri,
qurnti bonas margartas. Invnta autem una pretisa margarta, biit, et vndidit mnia, qu
hbuit, et emit eam. Iterum smile est regnum clrum sagn miss in mare, et ex omni gnere
pscium congregnti. Quam, cum implta esset, educntes, et secus littus sedntes, elegrunt bonos
in vasa, malos autem foras misrunt. Sic erit in consummatine sculi: exbunt Angeli, et
separbunt malos de mdio justrum, et mittent eos in camnum ignis: ibi erit fletus, et stridor
dntium. Intellexstis hc mnia? Dicunt ei; Etiam. Ait illis: Ideo omnis scriba doctus in regno
clrum smilis est hmini patrifamlias, qui profert de thesuro suo nova et vtera.
Post Evangelium benedicit infirmum dicens:
Benedictio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super te (vos) et
mneat semper. R Amen.
Deinde porrigit extremitatem stol deosculandam infirmo, ipsumque aspergit aqua benedicta,
dicens:
Asprgat te (vos) Deus rore grti su in vitam trnam. R Amen.

44

BENEDICTIO MULIERIS PRGNANTIS


in periculis partus
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V

Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


Qui fecit clum et terram.
Salvam fac ancillam tuam.
Deus meus, sperantem in te.
Esto illi, Dmine, turris fortitudinis.
A facie inimiei.
Nihil proficiat inimicus in ea.
Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
Mitte ei, Dmine, auxilium de sancto.
Et de Sion tuere eam.
Dmine, exudi oratinem meam.
Et clamor meus ad te vniat.
Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

349

Appendix
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui dedsti fmulis tuis in confessine ver fdei trn
Trinittis glriam agnoscre, et in potntia majesttis adorre unittem: qusumus; ut ejsdem
fdei firmitte hc fmula tua N. ab mnibus semper munitur advrsis. Per Christum Dmmum
nostrum. RAmen.
Ormus.

Oratio

mine Deus, mnium Cretor, fortis et terrbilis, justus et misricors, qui solus bonus et pius
es; qui de omni malo libersti Isral, fciens tibi patres nostros dilctos, et sanctificsti eos manu
Spritus tui; qui gloris Vrginis Mara corpus et nimam, ut dignum Flii tui habitculum ffici
merertur, Spritu Sancto coopernte prparsti; qui Jonnem Baptstam Spritu Sancto replsti, et
in tero matris exsultre fecsti; ccipe sacrifcium cordis contrti, ac fervens desidrium fmul
tu N. humliter supplicntis pro conservatine prolis, quam ei dedsti concpere: custdi partem
tuam, et ab omni dolo et injria duri hostis defnde; ut obstetricnte manu misericrdi tu fetus
ejus ad lucem prspere vniat, ac sanct generatini servtur, tibque in mnibus jgiter desrviat,
et vitam cnsequi meretur trnam. Per emdem Dminum ... in unitte ejsdem Spritus.
R Amen.
Deinde mulier aspergatur aqua benedlcta, et mox dicatur:
Psalmus 66

eus miseretur nostri, et benedcat nobis: *


illminet vultum suum super nos, et miseretur
nostri.
Ltntur et exsltent Gentes: * quniam jdicas
ppulos in quitte, et Gentes in terra drigis.
Confitentur tibi ppuli, Deus: * confitentur
tibi ppuli omnes: * terra dedit fructum suum.

Ut cognoscmus in terra viam tuam: * in


mnibus Gntibus salutre tuum.
Confitentur tibi ppuli, Deus: * confitentur
tibi ppuli omnes.
Benedcat nos Deus, Deus noster,benedcat nos
Deus: et mtuant eum omnes fines terr.
Glria Patri.

V. Benedicmus Patrem, et Flium, cum Sancto Spritu.


R Laudmus et superexaltmus eum in scula,
V Angelis suis Deus mandvit de te.
R Ut custdiant te in mnibus viis tuis.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

sita, qusumus, Dmine, habitatinem istam, et omnes insdias inimci ab ea, et a prsnti,
fmula tua N. longe replle: Angeli tui sancti hbitent in ea, qui eam et ejus prolem in pace
custdiant, et bene + dctio tua sit super eam semper. Salva eos, omnpotens Deus, et lucem eis
tuam concde perptuam. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super te, et prolem
tuam, et mneat semper. R Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

350

Benedictio infantis et pueri

45

BENEDICTIO INFANTIS
V Adjutrium nostrum in nmlne Dmini.
R Qui fecit clum et terram.
V. Deus noster misertur.
R Custdiens prvulos Dminus.
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, Flii Dei vivi, qui ante mnia scula gnitus, in tmpore tamen infans esse
volusti, et hujus ttis diligis innocntiam; qui prvulos tibi obltos amnter complxus es, isque
benedixsti: infntem istum (infntes istos) prveni in benedictinibus dulcdinis, et prsta, ne
maltia mutet intellctum ejus (erum) : eque (eisque) concde, ut profciens (proficintes) tte,
sapintia et grtia, tibi semper placre vleat (valent) : Qui vivis et regnas cum Deo Patre in
unitte Spritus Sanctci Deus, per mnia scula sculrum. R Amen.
Deinde Sacerdos infantem (vel infantes) aspergat aqua benedicfca, dicens:
Pax et benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii,+ et Spritus Sancti, descndat super te (vos), et
mneat semper. R Amen.

46

BENEDICTIO PUERI
ad obtinendam super ipsum misericordiam Dei

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
Ormus.

Oratio

mine, Jesu Christe, Flii Dei vivi, qui dixsti: Snite prvulos venre ad me, tlium est enim
regnum clrum; super hunc perum tuum virttem bene + dictinis tu infnd, ac ad Ecclsi
et parntum illus fidem ac devotinem rspice; ut virtte ac sapintia apud Deum et hmines
profciens, ad opttam pervniat senecttem, et saltem consequtur trnam: Qui vivis et regnas
in scula sculrum.R. Amen.
Psalmus 112

audte, peri, Dminum, * laudte nomen


Dmini.
Sit nomen Dmini benedctum, * ex hoc nunc,
et usque in sculum.
A solis ortu usque ad occsum, * laudbile
nomen Dmini.
Laudate Dominum Liturgical Editions

351

Exclsus super omnes Gentes Dminus, * et


super clos glria ejus.
Quis sicut Dminus Deus noster, qui in altis
hbitat,* et humlia rspicit in clo et in terra?
Sscitans a terra nopem: * et de strcore
rigens puperem;

Appendix
Ut cllocet eum cum princpibus, * cum
princpibus ppuli sui.

Qui habitre facit strilem in domo, * matrem


filirum ltntem.
Glria Patri.

Krie, elison. Christe, elison, Krie,elison.


Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Benedctio Dei omnipotntis, Patris et Fii,+ et Spritus Sancti descndat super te, et mneat
semper. R. Amen.

47

BENEDICTIO PUERORUM
Cum ersertim en ecclesia prsentantur
Die et hora constitutis, pueri conveniant in ecclesiam, quos ibi a parentibus vel magistris associari maxime
deceret, ut silentio et modestia facilius se componant.Quibus per ordinem dispositis, et pueris a puellis, si
adsint, separatis, Sacerdos ad ipsos accedat, et brevissimo ac simplici sermone eos alloquatur, prout
opportunum sibi visum fuerit.
Deinde stans versus eos dicat:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
Antiphona:Laudte peri Dminum: laudte nomen Dmini.
Psalmus 112

audte, peri, Dminum, * laudte nomen


Dmini.
Sit nomen Dmini benedctum, * ex hoc nunc,
et usque in sculum.
A solis ortu usque ad occsum, * laudbile
nomen Dmini.
Exclsus super omnes Gentes Dminus, * et
super clos glria ejus.

Quis sicut Dminus Deus noster, qui in altis


hbitat,* et humlia rspicit in clo et in terra?
Sscitans a terra nopem: * et de strcore
rigens puperem;
Ut cllocet eum cum princpibus, * cum
princpibus ppuli sui.
Qui habitre facit strilem in domo, * matrem
filirum ltntem.
Glria Patri.

Et repetitur Antiphona: Laudte peri Dminum: laudte nomen Dmini.


Qui psalmus cum sua Antiphona, si paucis tantum, aut minus solemniter conferatur Benedictio, omitti
poterit.
Finito Psalmo et repetita Antiphona, Sacerdos dicit:

V. Snite prvulos venre ad me.


R. Tlium est enim regnum clrum.
V. Angeli erum.
R. Semper vident fciem Patris.
V. Nihil profciat inimcus in eis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre eis.
Laudate Dominum Liturgical Editions

352

Benedictio pureorum grotantium


pBendictoV. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui prvulos tibi obltos et ad te venintes complxus es, mansque super
illos impnens benedixsti eis, atque dixsti:
Snite prvulos venre ad me, et nolte prohibre eos,tlium est enim regnum clrum, et Angeli
erum semper vident fciem Patris mei; rspice, qusumus, ad puerrum (puellrum, si sol
adsint puell) prsntium innocntiam, et ad erum (erum) parntum devotinem, et clemnter
eos (eas) hdie per ministrium nostrum bne + dic; ut in tua grtia et misericrdia semper
profciant, te spiant, te dligant, te tmeant, et mandta tua custdiant, et ad finem opttum felciter
pervniant: per te, Salvtor mundi, qui cum Patre et Spritu Sancto vivis et regnas Deus in scula
sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

efnde, qusumus, Dmine, beta Mara semper Vrgine intercednte, istam ab omni
adversitte famliam: et toto corde tibi prostrtam, ab hstium proptius ture clemnter insdiis.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui ineffbili providntia sanctos Angelos tuos ad nostram custdiam mttere dignris:
largre supplcibus tuis; et erum semper protectine defndi, et trna societte gaudre. Per
Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Postea manu dextera producens signum crucis super pueros, benedicit eos, dicens:
Benedcat vos Deus, et custdiat corda vestra et intellegntias vestras, Pater, et Flius, + et Spritus
Sanctus.R. Amen.
Deinde aspergat pueros aqua benedicta.

48

BENEDICTIO PUERORUM GROTANTIUM


Pueri infirmi, qui ad hunc usum rationis pervenerunt, ut ipsis prberi possit Sacramentum Extrem
Unctionis, iis adjuventur exhortationibus et precibus, qu describuntur in hoc Rituali Romani (pag.88), ubi
agitur de visitatione et cura infirmorum, prout feret temporis opportunitas et eorumdem grotantium status.
Verum pro ceteris junioribus pueris infirmis adhiberi possum sequentes preces.
Sacerdos infirmi cubiculum ingressus, primum dicit:

V. Pax huic dmui.


R. Et mnibus habitntibus in ea.
Mox infirmum et lectum ejus et cubiculum aspergit, nihil dicens.

Laudate Dominum Liturgical Editions

353

Appendix
Deinde dicit Psalmum 112 (pag. 351), cum Glria Patri, in fine.
Postea dicit:

Krie, leison. Christe, leison. Krie, leison.


Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Deus noster misertur.
R. Custdiens prvulos Dminus.
V. Snite prvulos venre ad me.
R. Tlium est enim regnum clrum.
V. Dmine exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, cui cuncta adolscunt, et per quem adlta firmntur: extnde dxteram tuam super hunc
fmulum tuum (hanc fmulam tuam), in tnera tte languntem: qutenus, vigre sanittis
recpto, ad annrum pervniat plenitdinem, et tibi fidle gratmque obsquium indesinnter
prstet mnibus dibus vit su. Per Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: qui tecum
vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus,per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus

Oratio

ater misericordirum et Deus totus consolatinis, qui, creatr tu multplici piette


cnsulens, non solum nim, sed ipsi crpori curatinis grtiam bengnus infndis: hunc prvulum
infrmum (hanc prvulam infrmam)a lecto gritdinis ergere, et Ecclsi tu sanct, susque
parntibus inclumem restitere dignris; ut, cunctis prolongt sibi vit dibus, grtia et
sapintia coram te et homnibus profciens, in justtia et sanctitte tibi srviat, et dbitas
misericrdi tu rferat gratirum actines. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui miro rdine Angelrum ministria hominmque dispnsas: concde proptius; ut, a
quibus tibi ministrntibus in clo semper assstitur, ab his in terra vita hujus peri (pull)
munitur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Completa Oratione ultima, Sacerdos imponit dexteram manum super caput infirmi, et dicit:

Super gros manus impnent, et bene habbunt. Jesus, Mar Flius, mundi salus et Dminus,
mritis et intercessine sanctrum Apostolrum surum Petri et Pauli,et mnium Sanctrum, sit
tibi clemens et proptius. Amen.
Quod sequitur Evangelium, pro temporis opportunitate et pro grotantis pueri parentum desiderio,
Sacerdotis arbitrio dici poterit.

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. + Intium sancti Evanglii secndum Jonnem. R. Glria tibi, Dmine.
Laudate Dominum Liturgical Editions

354

Benedictio puerorum grotantium et vestis


Dum Sacerdos dicit Intium, etc., facit signum crucis de more super se in fronte, ore et pectore; similiter
super puerum infirmum, si non possit se signare.

Joann. 1, 1-14

n princpio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princpio
apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est; in ipso vita
erat, et vita erat lux hminum:et lux in tnebris lucet,et tnebr eam non comprehendrunt. Fuit
homo missus a Deo,cui nomen erat Jonnes. Hic venit in testimnium, ut testimnium perhibret
de lmine, ut omnes crderent per ilium. Non erat ille lux, sed ut testimnium perhibret de
lmine. Erat lux vera, qu illminat omnem hminem venintem in hunc mundum. In mundo erat,
et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognvit. In prpria venit et sui eum non
receprunt. Quotquot autem receprunt eum, dedit eis potesttem flios Dei feri, his, qui credunt in
nmine ejus: qui non ex sangunibus, neque ex voluntte carnis, neque ex voluntte viri, sed ex
Deo nati sunt. (Hic genuflectitur.) Et Verbum caro factum est, et habitvit in nobis:et vdimus
glriam ejus, glriam quasi Unigniti a Patre, plenum grti et verittis.
R. Deo grtias.
Postea,benedicens puerum infirmum,subjungit,dicens:

Benedctio Dei ommpotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti,descndat super te,et mneat
semper.
R. Amen.
Deinde aspergat eum aqua benedicta.

Si sint plures infirmi in eodem cubiculo vel loco, Preces et Orationes prdict dicuntur super eos
in numero plurali.

49

BENEDICTIO VESTIS
in honorem Beat Mari Virginis
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, vestem istam, in honrem et sub protectine beatssim Vrginis Mar
sumndam: et prsta per invocatinem sancti tui nminis; ut qui (qu) eam inderit, crporis
sanittem et nim tutlam percpiat. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

355

Appendix

50

BENEDICTIO VESTIS
in honorem Beat Mari Virginis
vel alicujus Sancti canonizati
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui pro nostra salte suscpiens humnam natram, te vestimnto carnis
indere digntus es, benedictine sancta bne + dic istud vestimntum, quod pro grtiis tibi
exsolvndis cum omni devotine sanctque voto, ac veneratine beatssim Vrginis Mar (vel
Sancti ( vel Sanct.) fmulus tuus (fmula tua) super se susceptrus (-a) est: infnde in eum (eam)
qusumus, tuam sanctam bene + dictinem; ut, cum primum indurit hoc religlnis smile
vestimntum, intecednte beatssima Vrgine Mara (vel Sancto N. vel Sancta N.) descndat super
eum (eam) grtia tua et prtegat eum (eam) ab omni malo mentis et crporis: Qui vivis et regnas in
scula sculrum.
R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

51

BENEDICTIO CINGULI
in honorem Domini nostri Jesu Christi
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui, ut servum redmeres, Flium tuum permnanus impirum ligri volusti: bne + dic
qusumus, cngulum istud; et prsta, ut fmulus tuus, qui (fmula tua, qu) eo vluti sui crporis
pnitentili ligmine cingtur, vinculrum ejsdem Dmini nostri Jesu Christi perptuus exsstat
amtor (perptua exsstat amtrix), tusque semper obsquiis se alligtum (-am) esse cognscat.
Per emdem Dminum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

356

Benedictio cinguli et linteaminum

52

BENEDICTIO CINGULI
in honorem Beat Mari Virginia
vel alicujus Sancti canonizati.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, bene + dic, qusumus, hoc cngulum, et prsta, ut, qui (qu) illud
gestverit, beatssim Vrginis Mar Matris tua (vel Sancti N., vel Sanct N.) protectine
muntus (-a) ab mnibus perculis defndi, atque nim et crporis sanittem percpere meretur:
Qui vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua, benedicta.

53

BENEDICTIO LINTEAMINUM
PRO INFIRMIS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui per tactum fmbrium vestimentrum turum mulerem fiuxu snguinis
laborntem, alisque passim infrmos sanre digntus es, et per sudria, et semicnctia Apstoli tui
Pauli langures et spritus nequam ab infrmis edem virtte fugsti: prsta. qusumus; ut qui his
vestimntis, velis, et linteamnibus, qu in tuo nmine bene + dcimus, indti vel oprti ferint,
sanittem mentis et crporis percpere merentur: Qui vivis et regnas in scula sculrum.
R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

357

Appendix

5454

BENEDICTIO LECTIC PRO INFIRMIS


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, Flii Dei vivi, dum peregrinabris in terris, pertransbas benefacindo, et
sanndo omnem langurem et omnem infirmittem in ppulis, quique hminem paralticum,
jacntem in lecto, ad saltem mentis et corpris restitusti; rspice, qusumus, ad fidem et ad sensus commiseratinis servrum turum, qui animti spritu ver carittis, qua tu eis exmplo
privsti, et quam in prcptum traduxsti, vehculum hoc, ad instar lctuli artificise xstrui
volurunt eo fine, ut ad locum curatinis vel aptssime defrri possint quicmque, aut vulnribus
sint affcti, aut quavis infirmitte detinentur. Aegrtis gitur, qui hoc componntur vehculo, quod
nunc in tui nminis virtte bene + dcimus, esto, mitssime Jesu, in itnere soltium, in perculis
tutmen, in dolribus refrigrium. Prsta, ut idem, tuis Angelis comitntibus, ad curatinis sedem
tranqullo cursu pervniant, ibque prstinam sanittem recperent, eque, te misernte, per intercessinem sanctssim tu Matris Mar,
percpta, abentes in domos suas, honorficent te
Deum verum: Qui cum Patre et Spritu Sancto vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta

55

BENEDICTIO VINI PRO INFIRMIS


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, Filii Dei vivi, qui in Cana Galil ex aqua vinum fecsti: bene + dcere
et sancti + ficre dignris hanc creatram vini, quam ad sustentatinem servrum turum tribusti;
ut ubicmque fusum ferit, vel a qulibet pottum, divna opulnti tu bene + dictine
repletur.

mnpotens sempitrne Deus, salus trna credntium, exudi nos pro fmulo tuo infrmo
(fmula tua infrma, seu fmulis tuis infrmis) pro quo (qua seu quibus) misericrdi tu
implormus auxlium: ut, rddita sibi sanitte, gratirium tibi in Ecclsia tua referat (-ant) actines.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur vinum aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

358

Benedictio cujuscumque medicin

56

BENEDICTIO CUJUSCUMQUE MEDICIN


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, qui mirabliter hminem cresti, et mirablius reformsti, qui vriis infirmittibus, quibus
detintur humna mortlitas, multplici remdio succrrere digntus es: proptius esto
invocatinibus nostris, et sanctam tuam de clis bene + dictinem super hanc medicnam infnde,
ut ille, qui eam smpserit (illi, qui earn smpserint), sanittem mentis et crporis percpere
meretur (-ntur). Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

57

BENEDICTIO PANIS ET PLACENTARUM


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, panis Angelrum, panis vivus, et trn vit: bene + dcere dignre
panem istum, sicut benedixsti quinque panes in desrto: ut omnes ex eo digne gustntes, inde
crporis et anim desiderbilem percpiant sanittem: Qui vivis et regnas in scula sculrum.
R Amen.
Et aspergatur aqua benedlcta.

58

BENEDICTIO CEREVISI
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, creatram istam cerevsi, quam ex dipe frumnti prodcere digntus es:
ut sit remdium salutre humno gneri; et prsta per invocatinem nminis tui sancti, ut,
quicmque ex ea bberint, sanittem crporis, et nim tutlam percpiant. Per Christum Dminum
nostrum.
R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

359

Appendix

59

BENEDICTIO CASEI VEL BUTYRI


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ignre, Dmine Deus omnpotens, bene + dcere, et sancti + ficre hanc creatram csei (vel
butri), quam ex dipe animlium prodcere digntus es: ut, quicmque ex ppulis tuis fidlibus
de eo comderint, omni benedictine clsti, et grtia tua saturti, replentur in bonis. Per
Christum Dminum nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

60

BENEDICTIO LARIDI
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, creatram istam lridi, ut sit remdium salutre gneri humno: et prsta
per invocatinem tui sancti nminis; ut, quicmque ex eo smpserint, crporis sanittem et nim
tutlam percpiant. Per Christum Dminum nostrum.
R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta,

61

BENEDICTIO VOLUCRUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, univrs cnditor natr, qui inter cteras diversrum creatram spcies, pro humni
gneris usu tiam volatlium genus ex aqua prodcere digntus es; de quibus Noe ex arca egrdiens
holocustum tibi plcitum btulit; et qui ppulo tuo ex gpto edcto per Mysen servum tuum,
munda ab immndis sgregans, ut de iis derent, prcptum dedsti: te spplices rogmus, ut has
mundrum
vium carnes bene + dcere et sancti + ficre dignris; ut, quicmque ex iis
comderint, benedictinis tu abundntia replentur, et ad trn vit pascua pervenre
merentur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.
Laudate Dominum Liturgical Editions

360

Benedictio apum / bombycum / peccorum et armentorum

62

BENEDICTIO APUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnpotens, qui cresti clum et terram, et mnia animlia super ea et in eis
exsistntia, ut eis uterntur hmines; quique jusssti per minstros sacrosnct Ecclsi creos ex
opribus apum edctos m templo, dum sacrum peragitur ministrium, in quo confcitur et smitur
sacrosnctum Corpus et Sanguis Jesu Christi Flii tui, accndi; descndat tua sancta bene + dctio
super has apes et haec alvearia; ut multplicent, fructficent et conservntur ab mnibus malis, ita ut
fructus ex eis provenintes ad laudem tuam, Flii et Spritus Sancti, beatissimque Vrginis Mar
dispensntur. Per emdem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

63

BENEDICTIO BOMBYCUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, mnium creator et rector, qui in animalium creatione similis su speciei propagand
virtutem contuiisti, qusumus, ut hc bombycum semina bene + dicere, fovere ac multiplicare tua
pietate digneris, ut sancta altaria tua, eorum operibus adornata, et fideles tui eisdem fulgentes, te,
uti bonrum mnium largitorem, toto corde glorificent: Qui cum Unigenito tuo et Spiritu Sancto
vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

64

BENEDICTIO PECORUM ET ARMENTORUM


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus, rex cli et terr, Verbum Patris per quod mnia facta sustentatini nostr
trdita sunt, rspice, qusumus, humilittem nostram: et sicut nostris labribus et necessittibus
subventinem tribuisti, ita tua benignssima miseratine, ac clsti benedictine , hc pcora et
armnta (hoc pecus et armntum) bene + dcere, turi, et custodre, ac fmulis tuis cum temporli
provntu grtiam perptuam largri dignris; ut cum gratirum actine nomen sanctum tuum
laudtur et glorifictur: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitte Spritus Sancti Deus, per
mnia scula sculrum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

361

Appendix
In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

65

BENEDICTIO
EQUORUM ALIORUMVE ANIMALIUM
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram
V.Dminus vobiscum. R.Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, refgium nostrum, et virtus: adsto piis Ecclsi tu prcibus, auctor ipse piettis, et
prsta; ut, quod fidliter ptimus, efficciter consequmur. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui glorisum betum Antnium, vriis tentatinibus probtum,
inter mundi hujus trbines illsum abre fcisti: concde fmulis tuis; ut et prclro ipsus
proficimus exmplo, et a prsntis vit perculis ejus mritis intercessine libermur. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

ene + dictionem tuam, Dmine, hc animlia accpiant: qua crpore salvntur, et ab omni
malo per intercessinem beti Antnii liberntur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

66

BENEDICTIO ANIMALIUM
gravi infirmitate laborantium
Sacerdos superpelliceo et stola violacea indutus, dicit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R.Qui fecit clum et terram.
V.Dmine, non secndum peccta nostra fcias nobis.
R.Neque secndum iniquittes nostras retrbuas nobis.
V.Hmines et jumnta salvbis, Dmine.
R.Quemdmodum multiplicsti misericrdiam tuam., Deus.
V.Aperis tu manum tuam.
R.Et imples omne nimal benedictine.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R.Et clamor meus ad te vniat.
V.Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

362

Alia benedictio animalium


Ormus.

Oratio

eus, qui labribus hminum etiam de mutis animlibus soltia subrogsti: spplices te
rogmus ut, sine quibus non litur hmana condtio, nostris fcias sibus non perre. Per Christum,
Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

isericrdiam tuam, Dmine, spplices exormus, ut hc animlia, qu gravi infirmitte


vexntur, in nmine tuo atque tu bene + dictinis virtte sanentur. Extingutor in eis omnis
diablica potstas; et ne ultrius grtent, tu eis, Dmine, sis defnsio vit et remdium sanittis.
Per Dmininum Jesum Christum, Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti
Deus, per mnia scula sculrum. R.Amen.
Ormus.

Oratio

verte, quumus, Dmine a fidlibus tuis cuncta proptius flaglla, et morbrum in animlia
svintium deplle pernciem; ut quos mrito plectis dvios fveas tua miseratine corrctos. Per
Christum, Dminum nostrum . R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

67

ALIA BENEDICTIO ANIMALIUM


gravi infirmitate laborantium
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

isericrdiam tuam, Dmine, supplices exormus: ut hc animlia, Quae gravi infirmitte


vexntur, in nmine tuo, atque tu bene + dictinis virtte sanntur. Exstingutur in eis omnis
diablica potstas; et ne ultrius grtent, tu eis, Dmine. sis defnsio vit, et remdium sanittis.
Per Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum:
Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

68

BENEDICTIO SALIS VEL AVEN


pro animalibus
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

363

Appendix
Ormus.

Oratio

mine Deus, mnium cnditor et conservtor, cujus in manu est nima mnis vivntis, et
spritus univrs carnis: exudi, qusumus, turum fidlium preces et hanc creatram salis (vel
aven) tua bene + dictine, tuque invisbilis operatinis virtte perfnde; ut animlia, qu
necessittibus humnis tribere digntus es, cum ex eo (ea) gustverint, ab omni morbo illsa
reddntur, et a malgni spritus incrsu, te protegnte, custodintur. Per Chrtstum Dminum
nostrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

69

BENEDICTIO STABULI
equonim, boiim aliorumve armentorum
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnpotens, qui Flium tuum unignitum, Redemptrem nostrum, in stbulo
nasci, et inter duo animlia in prspio reclinri volusti: bne + dic, qusumus, hoc stabulum,
et defnde illud ab omni nequtia vel verstia diablic fraudis; ut jumntis, pecribus, cetersque
animntibus efficitur locus sanus, et ab omni impugnatine secrus. Et quniam cognvit bos
possessrem suum, et sinus prspe dmini sui: misericrditer trbue fmulis tuis, quos ad
imginem tuam cresti, paulo minus ab Angelis minusti, et sub quorum pdibus subjecsti oves et
boves univrsas, insuper et pcora campi; ne comparntur jumntis insipintibus, et ne fiant sicut
equus et mulus, quibus non est intellctus; sed te solum Deum auctrem bonrum mnium
agnscant, et in servtio tuo fidles persevrent, qutenus de percptis munribus tibi grtias
exhibentes, benefcia potira percpere merentur. Per emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Deinde, si tunc in stabulo congregata sint animalia, addere potest Sacerdos squentes Orationes:
Omnpotens sempitrne Deus, qui glorisum, etc., et Benedictinem tuam, etc., uti supra in
Benedictione equorum aliorumve animalium pag. 362
Postea aspergat aqua benedicta stabulum et animalia.

70

BENEDICTIO INSTRUMENTORUM
AD MONTES CONCENDENDOS
(Approbata a S. R. C. die 14 Octobris 1931)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

364

Benedictio nosocomiorum
Ormus.

Oratio

ne + dic, qusumus, Dmine, hos funes, bculos, rastros, alique hic prsntia instrumnta;
ut, quicmque iis usi ferint, inter rdua et montis abrpta, inter glcies, nives et tempesttes ab
omni casu et perculo prservntur, ad clmina felciter ascndant, et ad suos inclumes
revertntur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

rtege, Dmine, intercednte beto Bernrdo quem Alpium ncolis et viatribus patrrum
dedsti, hos fmulos tuos; ipssque concde, ut, dum hc conscndunt clmina, ad montem, qui
Christus est, valent pervenre. Per emdem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

71

BENEDICTIO NOSOCOMIORUM ALIARUMQUE


DOMORUM GROTIS CURANDIS
(Approbata a S.R.C. Die 18 Julii 1939)

Antiphona: Omnes male habntes Christus curvit: ipse infirmittes nostras accpit, et
grotatines nostras portvit (Matt. 8:17)
Psalmus 6

MINE, ne in furre tuo rguas me, *


neque in ira tua corrpias me.
Miserre mei, Dmine: quniam infrmus sum:
* sana me, Dmine, quniam conturbta sunt
ossa mea.
Et nima mea turbta est valde: * sed tu,
Dmine, squequo?
Convrtere, Dmine, et eripe nimam meam:*
salvum me fac propter misricrdiam tuam.
Quniam non est in morte qui memor sit tui: *
in infrno autem quis confitbitur tibi?

Laborvi in gmitu meo, lavbo per sngulas


noctes lectum meum: * lcrimis meis stratum
meum rigbo.
Turbtus est a furre culus meus:
invertervi inter omnes inimcos meos.

Discdite a me omnes, qui opermini


iniquittem:* quniam exaudvit Dminus
vocem fletus mei.
Exaudvit Dminus deprecatinem meam: *
Dminus oratinem meam suscpit.
Erubscant et conturbntur vehemnter omnes
inimci mei: * convertntur et erubscant valde
velciter. Glria Patri.

Repetita Antiphona

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus qui mirablitur hminum cresti, et mirablius reformsti, atque vriis infirmittibus,
quibus humna fraglitas detintur, multplici remdio succrrere digntus es; tuam sanctam
Laudate Dominum Liturgical Editions

365

Appendix
bene Apen+ dictinem super hanc domum bengnus infnde , ut grrum, huc advenintium, crpori
et nim ipse mediris, tua eos patrna piette custdias, ac post vit cursum ad gudia trnsferas
sempitrna. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christ, infirmittis nostr solmen et salus qui Petri sorcum et Rguli flium a
magnis fbribus libersti, paralticum roborsti, leprsos mundsti, Centurinis sansti, mulerem
a fluxu snguinis salvsti, ad piscnam jacntem lnguidum erexsti, civittes et castlla circmiens
omnem langurem et infirmittem cursti: bne + dic, qusumus, et sancti + fica domum
istam; ut omnes infrmi hic moratri, ab omni gritdine levti, mentis et crporis sanitte donti,
potntiam tuam perptuo vleant collaudre. Qui vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Deinde aspergit praecipua nosocomii loca aqua benedicta et subjungit

V. Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam .


R. Et salutre tuum da nobis.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui gritdines animrum depllis et crporum, auxlli tui super
infrmos ostnde virttem, ut ope misericrdi tu ad omnia piettis tu reparntur offcia

oncde nos fmulos tuos, qusumus, Dmine Deus , perptua mentis et crporis sanitte
gaudre, et, glorisa bet Mar semper Vrginis intercessine, a prsnti liberri tristtia et
trna prfrui lttia.

eus, qui nos miro Angelrum ministrio custdis et gubrnas, huic quoque dmui Angelum
tuum dputa custdem, qui ab ea omnes repllat potesttes; ut grti in ea jacntes ab omni
formdine et peturbatine protcti, prstin reddntur sanitti.

eus, qui ineffbili providntia betum Joseph sanctssim Genetrcis tu Sponsum elgere
digntus es; prsta, qusumus; ut quem protectrem venermur in terris, intercessrem habre
meremur in clis.

eus, misericordirum Pater, per mrita et intercessinem Sanctrum Camlli et Jonnis de


Deo, quos vscera misericrdi indtos, infirmrum adjutres et consolatres effecsti: grtis in
hac domo curndis proptius adsse dignris; ut a crporis languribus erpti, nimi mrribus
sublevti , ad prstinam rdeant sanittem et dbitas misericrdi tu gratirum jgiter refernt
actines. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

366

Benedictio ad omnia

72

BENEDICTIO AD OMNIA
Hc benedictionis formula adhiberi potest a quovis Sacerdote pro omnibus rebus, quarum specialis
benedictio in Rituali Romano non habeatur.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, cujus verbo sanctificntur omnia, bene + dictinem tuam effnde super creatram istam
(creatras istas): et prsta, ut,quisquis ea (eis) secndum legem et volunttem tuam cum gratirum
actine usus ferit, per invocatinem sanctssimi nminis tui, crporis sanittem et nim
tutlam, te auctre, percpiat. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Et aspergatur (vel aspergantur) aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

367

BENEDICTIONES RESERVAT
I: BENEDICTIONES FACIEND
AB ORDINARIO VEL AB EJUS DELEGATO
1

BENEDICTIO AQU
in Vigilia Epiphani Domini
(Approbata a S.R.C. die 6 Dec. 1890)
Statuta hora Sacerdos celebrans (tenens mitram, si sit Episcopus, quam ad Preces deponit) cum
Diacono et Subdiacono, ille pluviali, isti dalmatica et tunicella induti albi coloris, praecedentibus
Acolythis cum cereis accensis et Cruce (quae ponuntur ad loca sua) allisque de Clero, veniunt ad
locum prope altare majus, ubi paratum est vas cum sale, et alveolus cum aqua.
Primum, omnibus genuflectentibus, dicuntur cum cantu Litani Sanctorum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

368

Appendix

Sancta Dei Gnetrix ,


ora.
Sancta Vrgo vrginum,
ora.
Sancte Michal,
ora.
Sancte Gbriel,
ora.
Sancte Rphal,
ora.
Omnes
sancti
Angeli
et
Archngeli,
orate.
Omnes sancti beatrum Sprituum rdines,
orate.
Sancte Jonnes Baptsta,
ora.
Sancte Joseph,
ora.
Omnes sancti Patrirch et Propht,
orate.
Sancte Petre,
ora.
Sancte Paule,
ora.
Sancte Andra,
ora.
Sancte Jacbe,
ora.
Sancte Jonnes,
ora.
Sancte Thoma,
ora.
Sancte Jacbe,
ora.
Sancte Philppe,
ora.
Sancte Bartholome,
ora.
Sancte Matthe, ora.
Sancte Simon, ora.
Sancte Thadde, ora.
Sancte Mattha,
ora.
Sancte Brnaba, ora.
Sancte Luca, ora.
Sancte Marce, ora.
Omnes sancti Apstoli et Evangelst, orte.
Omnes sancti Discpuli Dmini, orte.
Omnes sancti Innocntes, orte.
Sancte Stphane, ora.

Laudate Dominum Liturgical Editions

369

Sancte Laurnti, ora.


Sancte Vincnti, ora.
Sancti Fabine et Sebastine, orte.
Sancti Jonnes et Paule, orte.
Sancti Cosma et Damine,orte.
Sancti Gervsi et Protsi, orte.
Omnes sancti Mrtyres, orte.
Sancte Silvster, ora.
Sancte Gregri,ora.
Sancte Ambrsi, ora.
Sancte Augustne, ora.
Sancte Hiernyme, ora.
Sancte Martne, ora.
Sancte Nicol, ora.
Omnes sancti Pontfices et Confessres,orte.
Omnes sancti Doctres, orte.
Sancte Antni, ora.
Sancte Benedcte, ora.
Sancte Bernrde, ora.
Sancte Domince, ora.
Sancte Francsce,ora.
Omnes sancti Sacerdtes et Levt, orte.
Omnes sancti Mnachi et Eremt, orte.
Sancta Mara Magdalna, ora.
Sancta Agatha, ora.
Sancta Lcia, ora.
Sancta Agnes, ora.
Sancta Cclia, ora.
Sancta Catharna, ora.
Sancta Anastsia, ora.Omnes sanct Vrgines
et Vdu,
orte.
Omnes Sancti et Sanct Dei, intercdite pro
nobis.

Benedictio aqu in Vigilia Epiphani

Ab omni peccto,
Ab ira tua,
A subitnea et improvsa morte,
Ab insdiis diboli,
Ab ira, et dio, et omni mala voluntte,
A spritu fornicatinis,
A flgure et tempestte,
A flagllo terrmtus,
A peste, fame et bello,
A morte perptua,
Per mystrium sanct Incarnatinis tu,

lbera.
lbera.
lbera.
lbera.
lbera
lbera.
lbera.
lbera.
lbera.
lbera.
lbera.

Per Advntum tuum, lbera.


Per Nativittem tuam, lbera.
Per Baptsmum et sanctum Jejnium tuum.
lbera.
Per Crucem et Passinem tuam, lbera.
Per Mortem et Sepultram tuam, lbera.
Per sanctam Resurrectinem tuam, lbera.
Per admirbilem Ascensinem tuam, lbera.
Per advntum Spritus Sancti Parcliti, lbera.
In die judicii, lbera.

Ut nobis parcas,
Te rogmus, audi nos.
Ut nobis indlgeas, te rogmus
Ut ad veram pnitntiam nos perdcere
dignris, te rogmus
Ut Ecclsiam tuam sanctam rgere et conservre
dignris,
te rogmus
Ut Domnum Apostlicum et omnes ecclesisticos rdines in sancta religine conservre
dignris, te rogmus
Ut inimcos sanctas Ecclsi humilire dignris,
te rogmus
Ut rgibus et princpibus christinis pacem et
veram concrdiam donre dignris, te rogamus
Ut cuncto ppulo christino pacem et unittem
largri dignris, te rogmus

Ut omnes errntes ad unittem Ecclsi


revocre, et infidles univrses ad Evangliilumen perdcere dignris, te rogmus
Ut nosmetpsos in tuo sancto servtio
confortre et conservre dignris, te rogamus
Ut mentes nostras ad clstia desidria rigas,
te rogmus
Ut mnibus benefactribus nostris sempitrna
bona retrbuas, te rogmus
Ut nimas nostras, fratrum, propinqurum et
benefactrum nostrrum ab trna damnatine
erpias,
te rogmus
Ut fructus terr dare et conservre dignris,
te rogamus
Ut omnibus fidlibus defnctis rquiem
trnam donre dignris, te rogmus

Nunc Celebrans surgit, et gradatim elevando vocem, cantit:

Ut hanc aquam bene + dicere dignris,


te rogmus.

Laudate Dominum Liturgical Editions

370

Ut hanc aquam bene + dicere et sancti+ficare


dignris, te rogmus

Appendix
Cantores prosequuntur:

Ut nos exaudre dignris, te rogmus

Fli Dei, te rogmus.

Celebrans canendo dicit: Pater noster, quod secreto prosequitur usque ad


V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Deinde cantantur sequentes Psalmi.
Laudate Dominum Liturgical Editions

371

Benedictio aqu in Vigilia Epiphani


Psalmus 28

Affrte Dmino glriam et honrem, affrte


Dmino glriam nmini ejus: *
adorte
Dminum in trio sancto ejus.
Vox Dmini super aquas, Deus majesttis
intnuit: * Dminus super aquas multas.
Vox Dmini in virtte: * vox Dmini in
magnificntia.
Vox Dmini confringntis cedros: * et
confrnget
Dminus
cedros
Lbani.Et
commnuet eas tamquam vtulum Lbani: * et
dilctus quemdmodum flius unicrnium.

Vox Dmini intercidntis flammam ignis: *


vox Dmini concutintis desrtum Cades.
Vox Dmini prparntis cervos, et revelbit
condnsa: * et in templo ejus omnes dicent
glriam.
Dminus dilvium inhabitre facit: * et sedbit
Dminus rex in trnum.
Dminus virttem ppulo suo dabit: *
Dminus benedcet ppulo suo in pace.
Glria Patri.
Sicut erat.

Psalmus 45

eus noster refgium et virtus:* adjtor in


tribulatinibus qu invenrunt nos nimis.
Proptrea non timbimus dum turbbitur terra:*
et transferntur montes in cor maris.
Sonurunt et turbt sunt aqu erum:*
conturbti sunt montes in fortitdine ejus.
Flminis mpetus ltficat civittem Dei:*
sanctificvit tabernculum suum Altssimus.
Deus in mdio ejus non commovbitur:*
adjuvbit eam Deus mane dilculo.
.

Conturbt sunt Gentes, inclinta sunt regna:*


dedit vocem suam mota est terra.
Dminus virttum nobscum:* suscptor noster
Deus Jacob.
Vente et vidte pera Dmini, qu psuit
prodgia super terram:* uferens bella usque ad
finem terr.
Arcum cnteret et confrnget arma:* et scuta
combret igni.
Vacte et vidte quniam ego sum Deus:*
exaltbor in Gntibus, et exaltbor in terra.
Dminus virttum nobscum:* suscptor noster
Deus Jacob.
Glria Patri.

Psalmus 146

audate Dminum quniam bonus est


psalmus:* Deo nostro sit jcunda decraque;
laudtio

Laudate Dominum Liturgical Editions

372

dficans Jersalem Dminus:* dispersines


Isralis congregbit
Qui sanat contrtos corde:* et lligat
contritines erum.

Appendix
Qui nmerat multitdinem stellrum :* et
mnibus eis nmina vocat.
Magnus Dminus noster, et magna virtus ejus:*
et sapinti ejus non est nmerus.
Suscpiens mansutos Dminus:* humilans
autem peccatres usque ad terram.
Prcnite Dmino in confessine:* psllite Deo
nostro in cthara.
Qui perit clum nbibus:* et parat terr
plviam.

Qui prodcit in mntibus fnum:* et herbam


servitti hminum.
Qui dat Jumntis escam ipsrum:* et pullis
corvrum invocntibus eum.
Non in fortitdine equi volunttem habbit:*
nec in tbiis viri beneplcitum erit ei.
Beneplcitum est Dmino super timntes
eum:* et in eis qui sperant super misericrdia
ejus.
Glria Patri
Sicut erat.

Deinde Celebrans canendo dicit:

Exorcismus
contra satanam et angelos apostaticos

xorcizmus te, omnis immnde spritus, omnis stanica potstas, omnis incrsio infernlis adversrii, omnis lgio, omnis congregtio et secta diablica, in nmine et virtte Dmini nostri Jesu
+ Christi, eradicre et effugre a Dei Ecclsia, ab mnibus ad imginem Dei cnditis ac pretiso
divni Agni snguine redmptis + . Non ultra udeas, serpens callidssime, decpere humnum
genus, Dei Ecclsiam prsequi, ac Dei elctos exctere et cribrre sicut tritcum +. Imperat tibi
Deus altssimus +, cui in magna tua suprbia te smilem habri adhuc prsmis; qui omnes
hmines vult salvos fieri, et ad agnitinem verittis venre. Imperat tibi Deus Pater +. Imperat tibi
Deus Flius + Imperat tibi Deus Spritus Sanctus +. Imperat tibi majstas Christi, trnum Dei
Verbum caro factum +, qui pro salute gneris nostri tua invdia prditi, humilivit semetpsum
factus obdiens usque ad mortem; qui Ecclsiam suam dificvit supra firmam petram, et portas
nferi advrsus eam numquam esse prvalitras edxit et cum ea ipse permansrus mnibus dibus
usque ad consummatinem sculi.
Imperat tibi sacramntum Crucis +, omnimque christian fidei Mysterirum virtus +. Imperat
tibi exclsa Dei Gnitrix Vrgo Mara +, qu superbssimum caput tuum a primo instnti
immacult su conceptinis in sua humilitte contrvit. Imperat tibi fides Sanctrum
Apostolrum Petri et Pauli, et ceterrum Apostolrum +. Imperat tibi Mrtyrum sanguis, ac pia
Sanctrum et Sanctrum mnium intercssio +.
Ergo, draco maledcte et omnis lgio diablica, adjurmus te per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui sic dilxit mundum, ut Flium suum unignitum daret,
ut omnis qui credit in eum non preat, sed hbeat vitam trnam; cessa decpere humnas
creatras, esque trn perditinis vennum propinre: dsine Ecclsi nocre, et ejus libertti
lqueos injcere.
Vade, stana, invntor et magster omnis fallci, hostis humn saltis. Da locum Christo, in quo
nihil invensti de opribus tuis; da locum Ecclsi, uni, sanct, cathlic, et apostlic, quam
Christus ipse acquisvit snguine suo. Humilire sub potnti manu Dei; contremsce et ffuge,
invoco a nobis sancto et terrbili nmine Jesu, quem inferi tremunt, cui Virttes et Potesttes et
Dominatines subjct sunt; quem Chrubim et Sraphim indefssis vcibus laudant, dicntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dminus Deus Sbaoth.
Postea a Cantoribus canitur:

Laudate Dominum Liturgical Editions

373

Benedictio aqu in Vigilia Epiphani


Antiphona

Canticum Zachari Luc. 1, 68-79

Laudate Dominum Liturgical Editions

374

Appendix

Sicut loctus est per os sanctrum, * qui a


sculo sunt, prophetrum ejus,
Saltem ex inimcis nostris, * et de manu
mnium qui odrunt nos.
Ad facindam misericrdiam cum ptribus
nostris; * et memorri testamnti sui sancti.
Jusjurndum quod jurvit ad Abraham patrem
nostrum; * datrum se nobis,
Ut sine timre de manu inimicrum nostrrum
liberti; *servimus illi,
In sanctitte, et justtia coram ipso; * mnibus
dibus nostris.

Et tu, puer, Prophta Altssimi vocberis; *


prbis enim ante fciem Dmini, parre vias
ejus.
Ad dandam scintiam saltis plebi ejus; * in
remissinem peccatrum erum.
Per vscera misericrdi Dei nostri; * in
quibus visitvit nos riens ex alto.
Illuminre his, qui in tenbris et in umbra
mortis sedent;* ad dirigndos pedes nostros in
viam pacis.
Glria Patri.

Vel Canticum B. Mari Virg. Luc 1, 46-55

Quia respxit humilittem ancll su: * ecce


enim ex hoc betam me dicent omnes
generatines.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: * et
sanctum nomen ejus.
Et misericrdia ejus, a prognie in prognies: *
timntibus eum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

375

Fecit potntiam in brchio suo: * disprsit


suprbos mente cordis sui.
Depsuit potntes de sede: * et exaltvit
hmiles.
Esurintes implvit bonis: * et dvites dimsit
innes.

Benedictio aqu in Vigilia Epiphani


Suscpit Isral perum suum: * recordtus
misericrdi su.
Sicut loctus est ad patres nostros: * Abraham,
et smini ejus in scula.

Glria Patri, et Flio, * et Spirtui Sancto.


Sicut erat in princpio, et nunc, et semper, * et
in scula sculrum. Amen.

Et repetitur Antiphona.
Deinde Celebrans canit ut sequitur:

V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.


Ormus.

Oratio

eus, qui hodirna die Unignitum. tuum Gntibus stella duce revelsti: concde proptius; ut,
qui jam te ex fide cognvimus, usque ad contemplndam spciem tu celsitdinis perducmur. Per
emdem Dmnum. R. Amen.
Postea benedicit aquam:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R Qui fecit clum et terram.
Exorcismus salis

xorczo te, creatra salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per
Deum qui te per Deum prophtam in aquam mitti jussit, ut sanartur sterlitas aqu: ut efficiris
sal exorciztum in saltem credntium; et sis mnibus sumntibus te snitas nim et crporis; et
effgiat, atque discdat a loco, in quo asprsum feris, omnis phantsia, et nequtia, vel verstia
diablic fraudis, omnsque spritus immndus, adjurtus per eum, qui ventrus est judicre vivos
et mrtuos et sculum per ignem. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mmnsam clemntiam tuam, omnpotens trne Deus, humliter implormus, ut hanc creatram
salis, quam in usum gneris humni tribusti, bene + dcere, et sancti + ficre tua piette dignris:
ut sit mnibus sumntibus salus mentis et crporis; et quidquid ex eo tactum vel resprsum ferit,
creat omni immundtia, omnque impugnatine spiritlis nequti. Per Dminum. R. Amen.
Exorcismus aquae

xorczo te, creatra aqua, in nmine Dei + Patris omnipotntis, et in nmine Jesu + Christi
Flii ejus Dmmi nostri, et in virtte Spritus + Sancti: ut fias aqua exorcizta ad effugndam
omnem potesttem inimci, et ipsum inimcum eradicre et explantre vleas cum ngelis suis
apostticis, per virttem ejsdem Dmini nostri Jesu Christi: qui ventrus est judicre vivos et
mrtuos et sculum per ignem. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui ad saltem humni gneris, mxima quque sacramnta in aqurum substntia
condidsti: adsto proptius invocatinibus nostris, et elemnto huic multmodis purificatinibus
prparto, virttem tu bene + dictinis infnde; ut creatra tua mystriis tuis srviens, ad
Laudate Dominum Liturgical Editions

376

Appendix
abigndos dmones, morbsque pellndos, divn grti sumat effctum; ut, quidquid in dmibus
vel in locis fidlium hc unda resprserit, creat omni immundtia, libertur a noxa: non illic
resdeat spritus pstilens, non aura corrmpens: discdant omnes insdi latntis inimci: et si quid
est, quod aut incolumitti habitntium nvidet aut quiti, aspersine hujus aqu effgiat; ut
salbritas per invocatinem sancti tui nminis expetta ab mnibus sit impugnatinibus defnsa.
Per Dminum. R. Amen.
Hic ter mittit sal in aquam in modum crucis, dicendo semel sine cantu:

Commxtio salis et aqu priter fiat. In nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti.
R. Amen.
Deinde canit:

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, invct virttis auctor, et insuperbiles imprii rex, ac semper magnifcus triumphtor:
qui advrs dominatinis vires rprimis: qui inimci rugintis svtiam speras: qui hostiles
nequtias potnter expgnas: te Dmine, tremntes et spplices deprecmur ac ptimus: ut hanc
creatram salis et aqu dignnter aspcias, bengnus illstres, piettis tu rore sanctfices; ut,
ubicmque ferit asprsa, per invocatinem sancti nminis tui, omnis infesttio immndi spritus
abigtur, terrrque venensi serpntis procul pelltur: et prsntia Sancti Spritus nobis,
misericrdiam tuam poscntibus, ubque adsse digntur. Per Dminum ... in unitte ejsdem
Spritus. R Amen.
Expleta benedictione, per Celebrantem aspergitur populus aqua benedicta.
Tandem solemniter canitur Hymnus:

Laudate Dominum Liturgical Editions

377

Benedictio aqu in Vigilia Epiphani

Laudate Dominum Liturgical Editions

378

Appendix

Laudate Dominum Liturgical Editions

379

Benedictio aqu in Vigilia Epiphani

Laudate Dominum Liturgical Editions

380

Appendix

V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.


Ormus.

Oratio

eus, cujus misericrdi non est nmerus, et bonittis infintus est theasurus: pisime
Majestti tu pro colltis donis grtias gimus, tuam semper clemntiam exorntes; ut, qui
petntibus postulta concdis, esdem non dserens, ad prmia futura dispnas. Per Christum
Dminum nostrum. R. Amen.
Tandum a Celebrante, si sit Episcopus, impertitur populo Benedictio: qua completa, omnes revertuntur, uti
venerunt.
Aqua benedicta, uti supra, dispensatur fidelibus, ut ea devote utantur in eorum cubiculis, et etiam pro
infirmis
Laudate Dominum Liturgical Editions

381

Benedictio solemnior crucis

BENEDICTIO SOLEMNIOR CRUCIS


Paratis thure thuribuloque cum igne, et aqua benedicta, Sacerdos delegatus, super pelliceo, stola et pluviali
rubri coloris indutus, stans dicit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine Jesu Christe, hanc Crucem, per quam eripusti mundum a potestte
dmonum, et supersti passine tua suggestrem peccti, qui gaudbat in prvaricatinem primi
hminis per ligni vtiti sumptinem: Qui cum Deo Patre et Spritu Sancto vivis et regnas in scula
sculrum. R.Amen.
Ormus.

Oratio

ogmus te, Dmine sancte, Pater omnpotens, sempitrne Deus: ut dignris bene + dcere hoc
signum Crucis, ut sit remdium salutre genri humno: sit soliditas fidei, profectus ac tutela
contra saeva jcula inimicrum. Per Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: Qui tecum
vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus.
Deinde dicit voce mediocri, extensis manibus ante pectus, prfationem.
V.Per mnia scula sculrum.
R.Amen.
V.Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Sursum corda.
R.Habmus ad Dminum.
V.Grtias gamus Dmino, Deo nostro.
R. Dignum et justum est.

ere dignum et justum est, quum et salutre, nos tibi semper et ubque grtias gere, Dmine
sancte, Pater omnpotens, trne Deus: cujus sanctum ac terrbile Nomen, inter cteras visbiles
creatras, ligna quoque fructfera laudre ac benedcere non cessant: qui in figram unignit
Sapinti tu ligno vit a princpio paradsum volupttis ornsti, ut ejsdem fructu, sacro
mystrio, Protoparntes nostri gneris mortem cavre, et vitam admonres obtinre perptuam:
quique nos vtit arbris attctu just morti addctos, ejsdem cotrn tibi Sapinti, Dei et
Dmini nostri Jesu Christi, innxia morte ad vitam misericrditer revocre digntus es: Te
spplices exormus, ut hoc singulre signum, quod ad exmplum primi illus sacratssimi vexlli,
quo pretisio Flii tui snguine triumphsti, fidlium turum devotine compctum, erectmque
est, clsti tua bene + dictine sanctificre dignris; ut mnibus hic gnua flectntibus, ac tu
Majestti supplicntibus, lrgior et cordis compnctio, et admissrum indulgntia concedtur,
atque intercednte ipsa victoriosssima unigniti Flii tui passine, et tibi plcita postulre, et ctius
vleant postulta percpere. Da, qusumus, clementssime Pater, in quo vvimus, movmur et
sumus; ut, quties trimpham divn humilittis, qu suprbiam nostri hostis dejcit, culis
intumur quotisque mente reclimus, et contra hostem ipsum fidciam fortitdinis, et majrem
Laudate Dominum Liturgical Editions

382

Appendix
tibi devt humilittis grtiam consequmur: qutenus in illo tremndo tu Majesttis exmine,
cum pavntibus elemntis, clormque commtis virttibus, signum istud glorficum
redemptinis nostr apparerit in clo, ipsi de morte ad vitam transre, ac perptua bet
resurrectinis vidre gudia meremur. Quod sequitur, dicitur submissa voce legendo, it tamen, ut
a circumstantibus audiri possit: Per endem Dminum nostrum Jesum Christum , Flium tuum:
Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

eus, qui bet Crucis patbulum, quod prius erat scelstis ad pnam, convertsti redmptis ad
vitam: concde plebi tu, ejus vallri prsdio, cujus est armta vexllo. Sit ei Crux fidei
fundamntum, spei suffrgium, in advrsis defnsio, in prsperis adjuvmen: sit ei in hostes
victria, in civitte custdia, in campis protctio, in domo fultra: ut per eam Pastor in futro
gregem consrvet inclumem, qu nobis, Agno + vincnte, convrsa est in saltem. Per
endem Dminum nostrum Jesusm Christum, Flium tuum: Qui cum Deo Patre vivis et regnas
in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

ancti + fca, Dmine Jesu Christe, signculum istud passinis tu: ut sit inimcis tuis
obstculum, et credntibus in te perptuum efficitur victri vexllum: Qui cum Deo Patre vivis
et regnas in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mine Deus ompotens, cui assstit exrcitus Angelrum tremre, quorum servtium
spiritule, et gneum esse cognscitur: dignre respicre, bene + dcere, et sancti + ficre hanc
creatram incnsi, ut omnes langures, omnsque infirmittes, atque insdi inimci, odrem ejus
sentintes, effgiant, et separntur a plsmate tuo; ut numquam ldtur a morsu antqui serpntis,
quod pretisio Flii tui snguine redemsti. Per endem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Quo facto, Sacerdos imponit thus in thuribulum. Deinde aspergit Crucem aqua benedicta, et mox eam
incensat. Tunc dicit adhuc stans:
1. Si Crux sit ex ligno:

anctifictur lignum istud in nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti: et benedctio


illus ligni, in quo membra sancta Salvatris suspnsa sunt, sit in isto ligno; ut orntes
inclinantsque se propter Deum ante istam Crucem, invniant crporis et nim sanittem. Per
endem Dminum nostrum Jesum Christum, Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte
Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Tum Sacerdos, flexis ante Crucem genibus, ipsam devote adorat, et osculatur. Idem faciunt quicumque
voluerint.
2. Si vero Crux sit ex metallo vel lapide:

eus glri, Deus exclse Sbaoth, fortssime Emmnuel, Deus Pater verittis, Pater sapinti,
Pater beatitdinis, Pater illuminatinis ac vigilatinis nostr; qui mundum regis, qui cuncta
regna dispnis, qui es bonrum colltor mnerum, et bonrum mnium attribtor; cui omnes
Laudate Dominum Liturgical Editions

383

Benedictio tabernaculi
gentes, ppuli, tribus et lingu srviunt; cui assstit mnis Angelrum lgio; qui largris fmulis
tuis fidem et laudem tui nminis, ut dbita tibi obla perslvant: cui prius fides offerntium
cmplacet, deinde sacrifictur obltio: qusumus exorbilem misericrdi tu piettem, ut sanct
+ fices tibi hoc signum Crucis, et cnse + cres, quod tota mentis devotine famulrum turum
religisa fides constrxit, trophum sclicet victori tu ac redemptinis nostr, quod in
amrem Christi triumphlis glria consecrvit. Aspice hoc signum Crucis insuperbile, per quod
dibole exinanta est potstas, mortlium restitta librtas: qu licet ferit aliqundo in pnam,
sed nunc versa est in honrem per grtiam, et qu reos quondam punibat supplcio, nunc et
nxios abslvit a dbito. Et tibi quid per hoc placre ptuit, nisi id, per quod tibi plcuit nos
redmere? Et nullum tibi dbitum mplius munus est, quam quod tibi tunc crporis dedicvit
affxio: nec tibi est magis familiris obltio, quam qu familiri mnuum turum extensine
sacrta est. Illis ergo mnibus hanc crucem ccipe, quibus illam amplxus es, et da sanctitte illius
hanc sanct + fica: et sicuti per
illam mundus expitus est a retu, ita offerntium famulrum
turum nim, devotssim hujus crucis mrito, omni creant perpertrto peccto, et tu ver
Crucis obtctu enitscant succssibus assduis triumphatres. Rdiet hic nigeniti Flii tui, Dmini
nostri, splendor divinittis in auro, micet glria passinis ejus in ligno: in Cruce rtilet nostr
mortis redmptio; in crystlli splendre vit nostr purifictio. Sit surum protctio, spei certa
fidcia; eos simul cum gente et plebe fide confrmet, spei et pace consciet: ugeat trimphis,
amplficet in secndis, profciat eis ad perpertuittem tmporis, ad vitam ternittis, ut eos
temporli florntes glria mniat, et ad perptuam redmptos cornam, ad regna clstia potnti
virtte perdcat. Prsta per propitatinem snguinis ejus, per ipsum datrem qui sepsum dedit
redemptinem pro multis, qui se hstiam pro delctis offre digntus est, qui exalttus in ligno
Crucis su principtus et potesttes humilivit, qui tecum sidreo cnsidet throno, indissolbili
connexine Spritus Sancti, per infinta sculrum scula. R.Amen.
Tum Sacerdos flexis ante Crucem genibus ipsam devote adorat, et osculator. Idem faciunt
quicumque voluerint.

BENEDICTIO TABERNACULI SEU


OSTENSORII
Pro Sanctissimo Sacramento
Fidelium Venerationi Exponendo

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnipotens sempitrne Deus, vsculum istud, pro Flii tui Dmini nostri Jesu Christi Crpore
fidlium veneratini exponndo fabrefctum, bene + dcere et sancti + ficre dignre: ut omnes,
qui endem Unignitum in hoc sculo pio affctu venerntur, et in futro perptuam piettis su
mercdem accpiant. Per endem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

384

Appendix

BENEDICTIO CAPSARUM
pro Reliquiis Sanctorum includendis
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine, cpsulam hanc Sanctrum turum Relquiis condndis prpartam; et


prsta; ut, quicmque eas pro mentis affctu venerti ferint, ipsis Sanctis tuis intercedntibus,
mnium surum vniam obtneat, et contra omnes adversittes tuo semper munintur auxlio. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.

BENEDICTIO VASORUM
pro sacris Oleis includendis
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

xudi, Dmine, Pater clementssime, preces nostras: et hc purificnda vasa, Ecclsi tu


sacri ministrii usui prparta, bene + dcere, et sancti + cre dignris. Per Christum Dminum
nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, a quo mnia immnda purgntur, et in quo mnia purgta
clarscunt: spplices omnipotntiam tuam invocmus; ut ab his vasis, qu tibi fferunt fmuli tui,
omnis spritus immndus confsus longe discdat, et per tuam bene + dictinem ad usum et
ministrium Ecclsi tu sanctificta permneant. Per Christum Dminum nostrum . R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

BENEDICTIO SACRORUM VASORUM


aliorumque ornamentorum in genere
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

385

Benedictio campan pro ecclesia


Ormus.

Oratio.

xudi, Dmine, Pater clementssime, preces nostras: et hc purificnda vasa et ornamnta sacri
Altris, atque Ecclsi tu sacri ministrii sui prparta, bene + dcere, et sancti + ficre
dignris. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, a quo mnia immnda purgntur, et in quo mnia purgtur
clarscunt: spplices omnipotntiam tuam invocmus; ut ab his vasis et ornamntis, qu tibi
fferunt fmuli tui, omnis spritus immndus confsus longe discdat, et per tuam bene +
dictinem ad usum et ministrium sancti Altris et Ecclsi tu sanctificta permneant. Per
Christum Dminum nostrum . R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

BENEDICTIO CAMPAN
qu ad usum ecclesi benedict vel
oratorii inserviat
(Appropbata a S.R.C. die 22 Jan. 1908)

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
Psalmus 50

iserre mei, Deus, * secndum magnam


misericrdiam tuam.
Et secndum multitdinem miseratinum
turum, * dele iniquittem meam.
Amplius lava me ab iniquitte mea: * et a
peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco: * et
pecctum meum contra me est semper.
Tibi soli peccvi, et malum coram te feci: ut
justificris in sermnibus tuis, et vincas cum
judicris.
Ecce enim in iniquittibus concptus sum: * et
in pectis concpit me mater mea.
Ecce enim verittem dilexsti: * incrta et
occlta sapinti tu manifeststi mihi.
Asprges me hyspo, et mundbor: lavbis me,
et super nivem dealbbor.
Audtui meo dabis gudiam et lttiam: * et
exsultbunt ossa humilitta.
Avrte fciam tuam a pecctis meis: * et omnes
iniquittes meas dele.

Laudate Dominum Liturgical Editions

386

Cor mundum crea in me, Deus: * et spritum


rectum nova in viscribus meis.
Ne projcias me a fcie tua: * et spritum
sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi lttiam salutris tui: * et spritu
principli confrma me.
Docbo inquos vias tuas: * et mpii ad te
convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis
me: * et exsultbit lingua mea justtiam tuam.
Dmine, lbia mea apries: * et os meum
annuntibit laudem tuam.
Quniam si volusses sacrifcium, dedssem
tique:* holocustis non delectberis.
Sacrifcium Deo spritus contribultus: cor
contrtum, et humilitum, Deus non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua
Sion: * ut dificntur muri Jersalem.
Tunc
acceptbis
sacrafcium
justti,
oblatines, et holocusta: * tunc impnent
super altre tuum vtulos.
Glria Patri.

Appendix
Psalmus 53

eus, in nmine tuo salvum me fac: * et in


virtte tua jdica me.
Deus, exudi oratinem meam: * uribus
prcipe verba oris mei.
Quniam alini insurrexrunt advrsum me, et
fortes qusirunt nimam meam: * et non
proposurunt Deum ante conspctum suum.

Ecce enim Deus djuvat me: * et Dminus


suscptor est nim me.
Avrte mala inimcis meis: * et in veritte tua
disprde illos.
Voluntrie sacrificbo tibi, * et confitbor
nmini tuo, Dmine: quniam bonum est:
Quniam ex omni tribulatine eripusti me: *
et super inimcos meos dispxit culis meus.
Glria Patri.

Psalmus 56

iserre mei, Deus, miserre mei: *


quniam in te confdit nima mea.
Et in umbra alrum turum sperbo, * donec
trnseat inquitas.
Clambo ad Deum altssimum: * Deum qui
benefcit mihi.
Misit de clo, et libervit me: * dedit in
opprbrium conculcntes me.
Misit Deus misericrdiam suam, et verittem
suam, * et erpuit nimam meam de mdio
catulrum lenum: dormvi conturbtus.
Flii hminum dentes erum arma et saggt: *
et lingua erum gldius actus.
Exsaltre super clos, Deus: * et in omnem
terram glria tua.

Lqueum paravrunt pdibus meis: * et


incuravrunt nimam meam.
Fodrunt ante fciem meam fveam: * et
incidrunt in eum.
Partum cor meum, Deus, partum cor meum:
* cantbo, et psalmum dicam.
Exsrge, glria mea, exsrge, psaltrium et
cthara: * exsrgam dilculo.
Confitbor tibi in ppulis, Dmine: * et
psalmum dicam tibi in gntibus:
Quniam magnificta est usque ad clos
misericrdia tua, * et usque ad nubes vritas
tua.
Exsaltre super clos, Deus: * et super omnem
terram glria tua.
Glria Patri.

Psalmus 66

eus miseretur nostri, et benedcat nobis: *


illminet vultum suum super nos, et miseretur
nostri.
Ut cognoscmus in terra viam tuam: * in
mnibus gntibus salutre tuum.
Confitentur tibi ppuli, Deus: * confitentur
tibi ppuli omnes.

Ltntur et exsltent gentes: * quniam


jdicas ppulos in quitte, et gentes in terra
drigis.
Confitentur tibi ppuli, Deus, confitentur tibi
ppuli omnes: * terra dedit fructum suum.
Benedcat nos Deus, Deus noster, benedcat
nos Deus: * et mtuant eum omnes fines terr.
Glria Patri.

Psalmus 69

eus, in adjutrium meum intnde: *


Dmine: ad adjuvandum me festina.
Confundntur et reverentur, * qui qurunt
nimam meam.

Laudate Dominum Liturgical Editions

387

Avertntur retrrsum, et erubscant, * qui


volunt mihi mala.
Avertntur statim erubscntes, * qui dicunt
mihi: Euge, euge.

Benedictio campan pro ecclesia


Exsltent et ltntur in te omnes qui qurunt te,
* et dicant semper: Magnifictur Dminus: qui
dligunt salutre tuum.
Ego vero egnus, et pauper sum: * Deus djuva
me.

Adjtor meus, et libertor meus es tu: *


Dmine, ne morris.
Glria Patri.

Psalmus 85
Deduc me, Dmine, in via tua, et ingrdiar in
nclna, Dmine, auram tuam, et exudi me: * veritte tua: * lttur cor meum ut tmeat
nomen tuum.
quniam inops, et pauper sum ego.
Confitbor tibi, Dmine, Deus meus, in toto
Custdi nimam meam, quniam sanctus sum: * corde meo, * et glorificbo nomen tuum in
salvum fac servum tuum, Deus meus sperntem trnum:
in te.
Quia misericrdia tua magna est super me: * et
Miserre mei, Dmine, quniam ad te clamvi eru-sti nimam meam ex infrno inferiri.
tota die :* ltfica nimam servi tui, quniam ad Deus,
inqui insurrexrunt super me, et
te, Dmine, nimam meam levvi.
synagga potntium qusirunt nimam
Quniam tu, Dmine, suvis, et mitis: * et meam: * et non proposurunt te in conspctu
mult misericrdi mnibus invocntibus te.
tuo.
Auribus prcipe, Dmine, oratinem meam: * et Et tu, Dmine, Deus misertor et misricors, *
intnde voci deprecatinis me.
ptiens, et mult misericrdi, et verax.
In die tribulatinibus mei clamvi ad te: * quia Rspice in me, et miserre mei, * da imprium
exaudsti me.
tuum pero tuo: et salvum fac flium ancll
Non est smilis tui in diis, Dmine: * et non est tu.
secndum pera tua.
Fac mecum signum in bonum, ut vdeant qui
Omnes gentes quascmque fecsti, vnient et odrunt me, et confundntur: * qunium tu,
adorbunt coram te, Dmine: * et glorificbunt Domine, adjuvsti me, et consoltus es me.
nomen tuum.
Glria Patri.
Quniam magnus es tu, et fciens mirablia: * tu
es Deus solus.

Psalmus 129
Sustnuit nima mea in verbo ejus: * spervit
e Profndis clamvi ad te, Dmine: * nima mea in Dmino.
A custdia matutna usque ad noctem: * speret
Dmine, exudi vocem meam:
Isral in Dmino.
Fiant aures tu intendntes, * in vocem Quia apud Dminum misericrdia: * et copisa
deprecatinis me.
apud eum redmptio.
Si iniquittis observveris, Dmine: * Dmine, Et ipse rdemit Isral, ex mnibus iniquittibus
quis sustinbit?
ejus.
Quia apud te propittio est: * et propter legem Glria Patri.
tuam sustnui te, Dmine.

Krie, elison.
Christe, elison.
Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Sit nmen Dmini benedctum.
R. Ex hoc nunc et usque in sculum.
Laudate Dominum Liturgical Editions

388

Appendix
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo
Ormus

Oratio

eus, qui per betum Mysen, legferum fmulum tuum, tubas argnteas feri prcepsti,
quibus, dum sacerdtes tempre sacrafcii clngerent, snitu dulcdinis ppulus mnitus ad te
adorndum feret prpartus, et ad celebrndum convenret: prsta, qusumus; ut hoc vsculum
sanct tu Ecclsi prpartum, a Spritu Sancto per nostr humilittis obsquium sancti +
fictur, ut per illus tactum et snitum fidles invitntur ad sanctam Ecclsiam et ad prmium
suprnum. Et cum meldia illus uribus insonerit populrum, crescat in eis devtio fdei, procul
pellntur omnes insdi inimci, fragor grndium, impetus tempesttus, temperntur infsta
tontrua, prostrnat reas potesttes dxtera tu virttis: ut hoc audintes tintinnbulum
contremscant et fgiant ante sanct Crucis vexllum in eo depctum. Quod ipse Dminus noster
prstre digntur, qui absrpta morte per patbulum Crucis regnat in glria Dei Patris cum edem
Patre et Spritu Sancto, per mnia scula sculrum. R. Amen..
Nunc officians ponit incensum in thuribulum et benedicit: et primum aqua de more (pag.188) antea
benedicta aspergitcircumdendo campanam, choro dicente:

Asprges me, Dmine hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
Deinde incensat circumdando campanam, choro dicente:

Dirigitur, Dmine, ortio mea: sicut incnsum in conspctu tuo.


Officiens prosequitur:

Ormus.

Oratio

mnpotens Domintor, Christe, quo secndum carnis assumptinem dorminte in navi, dum
obrta tempstas mare conturbsset, te prtinas excitto et impernte dissluit: tu necessittibus
ppuli tui bengnus succrre: tu hoc tintinnbulum Sancti Spritus rore perfnde: ut ante snitum
illus semper fgiat bonrum inimcus, invittur ad fidem ppulus christinus, hostlis terretur
exrcitus, conforttur in Dmino per illud ppulus tuus convoctus, ac sicut Davdica cthara
delecttus dsuper descndat Spritus Sanctus; atque ut Samule agnum lactntem mactnte in
holocustum regis trni imprii, fragor aurrum turbam rpulit adversntium: ita, dum hujus
vsculi snitus transit per nbila, Ecclsi tu convntum manus consrvet anglica, fruges
credntium, mentes et crpora salvet protctio sempitrna. Per te, Christe Jesu, qui cum Deo Patre
vivis et regnas in unitte ejsdem Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
In honrem Sancti N. R. Amen.
Tum Officians producit super campanum benedictum signum crucis, et discedit cum Ministris.
Quod autem attinet ad ecclesias consecratas, in benedictione signi vel campan curandum omnino est ut ab
Episcopo vel a Sacerdote Apostolicum indultum habente servetur ritus Pontificalis Romani.

Laudate Dominum Liturgical Editions

389

Benedictio campan / telegraphi

BENEDICTIO CAMPAN
qu tamen ad usum ecclesi vel oratorii
non inserviat
V Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
Septem Psalmi Miserre, etc., ut supra, (pag.386)

Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.


Pater noster secreto usque ad
V Et ne nos inducas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo,
V. Sit nmen Dmini benedictum.
R. Ex hoc nunc et usque in sculum.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus..

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui rerum mnium cursum in mundo ineffbili sapintia
disposusti: prsta, qusumus; ut hoc vsculum ad actinum sriem indicndam destintum, tu
bene + dictinis rore perfndas, quo cuncta juxta rdinem fiant, et quvis inde malgni spritus
per turbtio arcetur. Per Dminum. R. Amen.
Nunc Officians ponit incensum In thuribulum et benedicit: et primum aqua de more (pag. 188) antea benedicta
aspergit circumeundo campanam, choro dicente:

Asprges me, Dmine, hysspo, et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
Deinde incensat circumeundo campanam, choro dicente:
Dirigatur, Dmine, ortio mea; sicut incnsum in conspctu tuo.
Tum Officians producto super campanam signo crucis, discedit cum Ministris.

BENEDICTIO TELEGRAPHI
Clerus, vel a proximiorl ecclesia, vel ab aliquo allo loco ad hoc parato, procedit usque ad statlonem
telegraphi, canendo vel recltando:

Canticum Zachari
Luc.i,68-79

enedctus + Dminus Deus Isral, * quia


visitvit, et fecit redemptinem plebis su.
Et erxit cornu saltis nobis; * in domo David
peri sui.

Laudate Dominum Liturgical Editions

390

Sicut loctus est per os sanctrum, * qui a


sculo sunt, prophetrum ejus,
Saltem ex inimcis nostris, * et de manu
mnium qui odrunt nos.

Appendix
Ad facindam misericrdiam cum ptribus
nostris; * et memorri testamnti sui sancti.
Jusjurndum quod jurvit ad Abraham patrem
nostrum; * datrum se nobis,
Ut sine timre de manu inimicrum nostrrum
liberti; *servimus illi,
In sanctitte, et justtia coram ipso; * mnibus
dibus nostris.
Et tu, puer, Prophta Altssimi vocberis; *

prbis enim ante fciem Dmini, parre vias


ejus.
Ad dandam scintiam saltis plebi ejus; * in
remissinem peccatrum erum.
Per vscera misericrdi Dei nostri; * in
quibus visitvit nos riens ex alto.
Illuminre his, qui in tenbris et in umbra
mortis sedent;* ad dirigndos pedes nostros in
viam pacis.
Glria Patri.

Ibi Sacerdos delegatus intonat:

Postea dicatur:
Psalmus 103

Confessinem, et decrem industi:* amctus


lmine sicut vestimnto :
Extndens clum sicut pellem:* qui tegis in
aquis superira ejus.
Qui ponis nubem ascnsum tuum:* qui mbulas
super pennas ventrum.
Qui facis Angelos tuos, spritus:* et minstros
tuos ignem urntem.
Laudate Dominum Liturgical Editions

391

Qui fundsti terram super stabilittem suam:*


non inclinbitur in sculum sculi.
Abssus sicut vestimntum, amctus ejus:*
super montes stabunt aqu.
Ab increpatine tua fgient:* a voce tontrui
tui formidbunt.
Ascndunt montes: et descndunt campi * in
locum, quem fundsti eis.

Benedictio telegraphi
Trminum posusti, quem non transgredintur:*
neque convertntur operre terram.
Qui emttis fontes in convllibus:* inter mdium
mntium pertransbunt aqu.
Potbunt omnes bsti agri:* expectbunt
nagri in siti sua.
Super ea vlucres cli habitbunt:* de mdio
petrrum dabunt voces.
Rigans montes de superiribus suis:* de fructu
perum turum satibitur terra:
Prodcens fnum jumntis,* et herbam servitti
hminum.
Ut edcas panem de terra:* et vinum ltficet
cor hminis.
Ut exhlaret fciem in leo:* et panis cor
hminis confrmet.
Saturabntur ligna campi, et cedri Lbani, quas
plantvit:* illic psseres nidificbunt.
Herdii domus dux est erum:* montes exclsi
cervis: petra refgium herinciis.
Fecit lunam in tmpora:* sol cognvit occsum
suum.
Posusti tnebras, et facta est nox:* in ipsa
pertransbunt omnes bsti silv.
Ctuli lenum rugintes, ut rpiant,* et qurant
a Deo escam sibi.
Ortus est sol, et congregti sunt:* et in cublibus
suis collocabntur.
Exbit homo ad opus suum:* et ad operatinem
suam usque ad vsperum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

392

Quam magnificta sunt pera tua, Dmine! *


mnia in sapintia fecsti: implta est terra
possessine tua.
Hoc mare magnum, et spatisum mnibus: *
illic reptlia, quorum non est nmerus.
Animlia puslla cum magnis: * illic naves
pertransbunt .
Draco iste, quem formsti ad inludndum ei:*
mnia a te expctant ut des illis escam in
tmpore.
Dante te illis, clligent:* aperinte te manum
tuam, mnia implebntur bonitte.
Avertnte autem te fciem, turbabntur:*
uferes spritum erum, et defcient, et in
plverem suum revertntur.
Emttes spritum tuum, et creabntur:* et
renovbis fciem terr.
Sit glria Dmini in sculum:* ltbitur
Dminus in opribus suis.
Qui rspicit terram, et facit eam trmere:* qui
tangit montes, et fmigant.
Cantbo Dmino in vita mea:* psallam Deo
meo, qumdiu sum.
Jucndum sit ei elquium meum:* ego vero
delectbor in Dmino.
Defciant pecctores a terra, et inqui ita ut non
sint:* bnedic, nima mea, Dmino.
Glria Patri.
Sicut erat.

Appendix
Dinde dicit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

oncde fmulos tuos, qusumus, Dmine Deus, perptua mentis et crporis sanitte gudere:
et glorisa bet Mar semper Vrginis intercessine, a prsenti liberri tristtia, et trna prfrui
lttia. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus..

Oratio

eus, qui mbulas super pennas ventrum, et facis mirablia solus: concde, ut, cum per vim
huic metllo nditam fulmneo ictu celrius huc absntia, et hinc lio prsntia transmttis; ita nos
invntis novis edcti, tua grtia opitulnte, prmptius et faclius ad te venre velemus. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Et aspergit telegraphum aqua benedicta.

10

BENEDICTIO SOLEMNIOR
VI FERR ET CURRUUM
Clerus, vel a proximiori ecclesia, vel ab aliquo alio loco ad hoc parato, procedit usque ad stationem
viae ferreae, canendi vel recitando:
Antiphona
In viam pacis et prosperittis drigat nos omnpotens et misricors Dminus: et Angelus Rphal
comittur nobscum in via, ut cum pace salte, et gudio revertmur ad prpria.
Canticum Zachari, ut supra, pag. 390

Ibi Sacerdos delegatus, repetita Antiphona, dicit:

Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.


Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Mitte nobis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture nos.
V. Esto nobis, Dmine, turris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V. Nihil profciat inimcus in nobis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre nobis.
V. Benedctus Dminus die quotdie.
R. Prsperum iter fciat nobis Deus salutrium nostrrum.

Laudate Dominum Liturgical Editions

393

Benedictio machin electric


V. Vias tuas, Dmine, demnstra nobis.
R. Et smitas tuas edce nos.
V. Utinam dirigntur vi nostr.
R. Ad custodindas justificatines tuas.
V. Erunt prava in dircta.
R. Et spera in vias planas.
V. Angelis suis Deus mandvit de te.
R. Ut custdiant te in mnibus viis tuis.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, qui mnia elemnta ad tuam glriam, utilitatmque hminum
condidsti: dignre, qusumus, hanc viam frream, ejsque instrumnta bene + dcere, et bengna
semper tua providntia turi; ut, dum fmuli tui velciter prperant in via, in lege tua ambulntes,
et viam mandatrum turum currntes, ad clstem ptriam felciter pervenre valent. Per
Christum Dminum nostrum. R Amen.
Ormus.

Oratio

ropitire, Dmine Deus, supplicatinibus nostris, et bne + dic currus istos dxtera tua sancta,
adjnge ad ipsos sanctos Angelos tuos, ut omnes, qui in eis vehntur, lberent et custdiant semper
a perculis univrsis; et Quemdmodum viro thopi super currum suum sednti, et sacra elquia
legnti, per Levtam tuum Philppum fdem et grtiam contulsti: ita fmulis tuis viam saltis
ostnde, qui tua grtia adjti, bonsque opribus jgiter intnti, post omnes vi et vit hujus
variettes trna gudia consqui merentur. Per Christum Dminum nostrum. R Amen.
Deinde aspergit viam et currus aqua benedicta.
Post utramque Benedictionem dicitur Te Deum, cum Oratione Deus, cujus misericrdi, etc., ut intra, pag.
413.

11

BENEDICTIO MACHIN
AD EXCITANDAM LUCEM ELECTRICAM
Clerus, a proximlori ecclesia vel ab aliquo alio loco ad hoc parato, procedit usque ad stationem machin
benedicend, canendo vel recitando:

Canticum Zachari
Luc. 1,68-79

enedctus + Dminus Deus Israel, * quia


visitvit, et fecit redemptinem plebis su.
Et erxit cornu saltis nobis; * in domo David
peri sui.
Laudate Dominum Liturgical Editions

394

Sicut loctus est per os sanctrum, * qui a


sculo sunt, prophetrum ejus,
Saltem ex inimcis nostris, * et de manu
mnium qui odrunt nos.
Ad facindam misericrdiam cum ptribus
nostris; * et memorri testamnti sui sancti.

Appendix
Jusjurndum quod jurvit ad Abraham patrem
nostrum; * datrum se nobis,
Ut sine timre de manu inimicrum nostrrum
liberti; *servimus illi,
In sanctitte, et justtia coram ipso; * mnibus
dibus nostris.
Et tu, puer, Prophta Altssimi vocberis; *
prbis enim ante fciem Dmini, parre vias
ejus.

Ad dandam scintiam saltis plebi ejus; * in


remissinem peccatrum erum.
Per vscera misericrdi Dei nostri; * in
quibus visitvit nos riens ex alto.
Illuminre his, qui in tenbris et in umbra
mortis sedent;* ad dirigndos pedes nostros in
viam pacis.
Glria Patri.
Sicut erat.

ibi Sacerdos delegatus intonat:

Psalmus 96

Nubes et calgo in circitu ejus:* justtia, et


judcium corrctio sedis ejus.
Ignis ante ipsum prcdet,* et inflammbit in
circitu inimcos ejus.
Illuxrunt flgura ejus orbi terr:* vidit, et
commta est terra.
Montes. sicut cera fluxrunt a fcie Dmini:* a
facie Domini omnis terrae.
Annuntiavrunt cli justtiam ejus:* et vidrunt
omnes ppuli glriam ejus.
Confundntur omnes, qui adrant sculptlia:*
qui glorintur in simulcris suis.
Adorte eum, omnes angeli ejus:* audvit, et

Laudate Dominum Liturgical Editions

395

ltta est Sion.


Et exultavrunt fli jud, * propter judcia
tua, Dmine:
Quniam tu Dminus Altssimus super omnem
terram:* nimis super exalttus es super omnes
deos.
Qui dilgitis Dminum, odte malum:* custdit
Dminus nimas sanctrum surum, de manu
peccatris liberbit eos.
Lux orta est justo,* et rectis corde lttia.
Ltmini justi, in Dmino:* et confitmini
memri sanctificatinis ejus.
Glria Patri.

Benedictio machin electric / Benedictio deprecatoria


Antiphona

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R Qui fecit clum et terram.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

oncde nos fmulos tuos, qusumus, Dmine Deus, perptua mentis et crporis sanitte gaudre: et glorisa bet Mar semper Vrginis intercessine, a prsnti liberri tristtia, et trna
prfrui lttia. Per Christum Dminum nostrum.
R Amen.
Ormus.

Oratio

mine Deus omnpotens, qui es cnditor mnium lminum, bne + dic hanc machnam ad
lumen excitndum nviter cnditam: et prsta: ut ad te, qui es lux indefciens, post hujus sculi
calginer pervenre valemus. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Deinde aspergit machinam. aqua benedicta.

12

BENEDICTIO DEPRECATORIA
contra mures, locustas, bruchos, verities
et alia animalia nociva
Sacerdos delegatus, indutus superpelliceo et stola colori violacei, veniat ad agros, a locustis, bruchis vel
aliis animali bus noxiis vexatos, et dicat:

Antiphona Exsrge, Dmine, adjva nos: et lbera nos propter nomen tuum.
Ps. 43 Deus, uribus nostris audvimus: patres nostri annuntiavrunt nobis. V. Glria Patri.
Sicut erat.
Repetitur Antiphona; Exsrge, etc.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

396

Appendix
Ormus.

Oratio

reces nostras, qusumus, Dmine, clemnter exudi: ut, qui juste pro pecctis nostris afflgimur, et hanc mrium (vel locustrum vel bruchrum. vel vrmium, sive aliorum animalium)
persecutinem ptimur, pro tui nminis glria ab es misericrditer libermur; ut tua potntia procul
explsi (-) nulli nceant, et campos, agrsque nostros in tranquillitte, et quite dimttant,
qutenus ex eis surgntia et orta tu majestti desrviant, et nostr necessitti subvniant. Per
Christum Dminum nostrum. R Amen.
Ormus.

Oratio

mnpotens, sempitrne Deus, mnium bonrum remunertor, et peccatrum maximus


misertor, in cujus nmine mnia genuflectntur, clstia, terrstria, et infernlia; tua potntia
nobis peccatribus concde; ut, quod de tua misericrdia confsi gimus, per tuam grtiam
efficcem cujus consequmur effctum. qutenus hos (has) pestferos (-as) mures (vel locstas, vel
bruchos, vel vermes, vel alia animalia) per nos servos tuos maledicndo maledcas, segregndo
sgreges, exterminndo extrmines; ut per tuam clemntiam ab hac peste liberti, gratirum
actines majestti tu lbere refermus. Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Exorcismus

xorczo vos pestferos (-as) mures (vel locstas, vel bruchos, vel vermes, vel alia animalia), per
Deum + Patrem omnipotntem, per Jesum + Christum Flium ejus nicum, per Spritum +
Sanctum ab utrque procedntem, ut confestim recedtis a campis et agris nostris, nec mplius in
eis habittis, sed ad ea loca transetis, in quibus nmini nocre posstis: pro parte omnipotntis Dei,
et totus cri clstis, et Ecclsi sanct Dei vos maledcens, ut, quocmque iritis, sitis
maledcti (-), dencintes de die in diem in vos ipsos (ipsas), et decrescntes; qutenus relqui de
vobis nullo in loco invenintur, nisi necessri ad saltem et usum humnum. Quod prstare
digntur, qui ventrus est judicre vivos et mrtuos, et sculum per ignem. R. Amen.
Postremo loca infecta aspergantur aqua benedicta.

13

BENEDICTIO HABITUS CLERICALIS


Si quis militi clericalis candidatus, impetrata facultate induendi ejusdem ordinis habitum, ipsum petierit a
Sacerdote benedici, Sacerdos delegatus habitum clericalem, quem induendus genuflexus brachiis sustentat,
hac forma benedicat:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Ormus.

Oratio

6mine Jesu Christe, qui tegumen nostrae mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immen-sam tu

largitatis abundantiam: ut hoc genus vestimenti, quod sancti patres ad innocentiae vel humilitatis indicium,
deponentes ignomlnlam saecularis habitus, ferre sanxerunt, tu ita bene + dicere digneris, ut hi tamuU tui,
qui hoc induti fuerint (vel hic famulus tuus, qui hoc indutus fuerit) vestimento, te quoque induere
mereantur (-atur'), et tibi agnoscantur (-atur) esse dicati (-atus): Qui vivis et regnas Deus in sgecula
saecul6rum. R. Amen. Deinde vestes seu vestem aspergat aqua benedicta.
Laudate Dominum Liturgical Editions

397

II. BENEDICTIONES FACIEND

A SACERDOTIBUS
APOSTOLICUM INDULTUM HABENTIBUS
1

BENEDICTIO CINGULORUM
in honorem sancti Joseph Sponsi B. M. V.
(Approbata a S. R. C. die 19 Sept. 1859)
Sacerdos qui ab Apostolica Sede privilegium obtinuerit benedicendi cingula in honorem S. Joseph Sponsi
B. M. V., superpelliceo et stola alba indutus, dicit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui virginittis conslium et amrem ingeris atque castittem prcipis:
ormus clemntiam tuam, ut hc cingula castittis tsseram bene + dcere, et sancti + fcare
dignris, ut, quicmque pro castitte servnda illis prcncti ferint, intercednte beto Joseph,
sanctssimae Genitrcis tu sponso, gratam tibi continntiam, mandatormque turum obedintiam
servent, atque vniam peccatrum surum obtneant, et sanittem mentis et crporis percpiant,
vitmque consequntur trnam: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitte Spritus Sancti
Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

a, qusumus, omnpotens trne Deus: ut purssim Vrginis Mar, ejsque sponsi Joseph,
integrrimam virginittem venerntes, erum intercessinibus purittem mentis et crporis
consequmur. Per Christum Dmmum nostrum. R Amen.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui castssimo viro Joseph purssimam Maram semper
Vrginem, et perum Jesum commissti; te spplices exormus; ut fidles tui, qui his cngulis in
honrem, et sub protectine ejsdem sancti Joseph prcncti ferint, te larginte, et ipso
intercdente, in castitte semper devote persstant. Per emdem Dminum nostrum Jesum
Christum Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Saneti Deus, per mnia scula
sculrum. R Amen.
Ormus.

Oratio

eus, innocnti restittor et amtor: qusumus, ut fldles tui, qui hc cngula adhiberint,
intercdente beto Joseph, sanctssim Genitrcis tu sponso, in lumbis suis sint semper prcncti,
et lucrnas ardntes gestent in mnibus suis; ac smiles sint homnibus exspectntibus dminum
suum, quando reverttur a nptiis, ut, cum venrit et pulsverit, confstim apriant ei, et in trna
gudia rcipi merentur: Qui vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

398

Appendix
Deinde Sacerdos, imposito thure in thuribulo, aqua benedicta aspergit cingula, dicens: Aspges me,
Dmine, hysspo et mundbor: lavbis me, ec super nivem dealbbor; postea incensat, et tandem
dicit:
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eos.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus misricors, Deus clemens, cui bona cuncta placent, sine quo nihil boni inchotur, nihlque
boni perfcitur: adsint nostrls humllimis prcibus tu piettis aures, et fidles tuos, qui in tuo
sancto nmine cngulo benedcto in honrem et sub protectine sancti Joseph prcncti ferint, a
mundi impedimnto, vel sculri desidrio defnde; et concde eis, ut in hoc sancto propsito
devti persstere, et remissine percpta ad electrum turum vleant pervenre consrtium. Per
Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum; Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus
Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.

BENEDICTIO LILIORUM
in Festo S. Antonii Patavini Conf.
(Approbata a S. R. C. die 26 Febr. 1901)

Sacerdos facultatem habens ab Apostolica Sede concessam, superpelliceo et stola coloris albi
indutus, illia benedicturus dicit:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

eus, Cretor et Conservtor gneris humni, sanct purittis amtor, dator grti spiritulis, et
largtor trn saltis, benedictine tua sancta bne + dic hc llia, qu pro grtiis exsolvndis,
in honrem sancti Antnii Confessris tui spplices hdie tibi prsentmus, et ptimus benedci.
Infnde illis salutri signculo sanctssim Cru + cis rorem clstem. Tu benignssime, qui ea ad
odris suavittem depellendsque infirmittes humno sui tribusti, tali virtte reple et confrma;
ut, quibuscmque morbis adhbita, seu in dmibus locsque psita, vel cum devotine portta
ferint, intercdente edem fmulo tuo Antnio, fugent dmones, continntiam salutrem
indcant, langures avrtant, tibque servintibus pacem et grtiam conclient. Per Christum
Dminum nostrum. R. Amen.
Deinde aspergit lilia aqua benedicta, interim dicens: Asprges me, Dmine, hysspo et mundbor:
lavbis me, et super nivem dealbbor, ac postea subdit:
V. Ora pro nobis, bete Antni.
R. Ut digni efficimur promissinibus Christi.
Laudate Dominum Liturgical Editions

399

Benedictio puerorum pi Un. a S. Infantia


Ormus.

Oratio

ubvniat plebi tu, qusumus, Dmine, prclari Confessris tui beti Antnii devta et jugis
deprectio; qu in prsenti nos tua grtia dignos effciat, et in futro gudia donet trna. Per
Christum Dminum nostrum. R Amen.
His dictis lilia distribuit.

BENEDICTIO
PUERORUM ET PUELLARUM
in Festis pi Unionis
a Sancta Infantia nuncupat
Sacerdos ex Apostolico indulto delegatus dicat:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.
Ormus.

Oratio

usumus, omnpotens Deus, peris istis, pro quibus tuam deprecmur clemntiam, bene
+ dcere dignre: et per virttem Sancti Spritus corda erum corrbora, vitam sanctfica, castimniam prmove, sensus erum bonis opribus nice intntos custdi, prspera trbue, pacem.
concde, saltem confer, caritatem largre, et ab mnibus diablicis atque humnis insdiis tua
protectine et virtte semper defnde; ut, te misernte, paradsi rquiem tandem felciter
assequntur. Per Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in
unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui prvulos tibi obltos et ad te venintes complectebris (hic ponat
manus super capita puerorum), mansque super illos impnens, eis benedicbas, dicens: Snite
prvulos venre ad me, et nolte prohibre eos: tlium est enim regnum clrum, et Angeli erum
semper vident fciem Patris mei; rspice, qusumus, ad puerrum et puellrum prsntium
devotinem, et benedctio tua copisa super illos descndat, ut in tua grtia et caritte profciant, te
spiant, te dligant, te tmeant, mandta tua custdiant, et ad exopttum finem pervniant, per te,
Salvtor mundi, qui cum Patre et Spritu Sancto vivis et regnas Deus in scula sculrum.
R Amen.
Benedictio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super vos, custdiat
atque drigat vos, et mneat semper vobscum. R Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.

Laudate Dominum Liturgical Editions

400

Appendix

FORMULA BENEDICTIONIS PAPALIS


CUM INDULGENTIA PLENARIA
in fine concionum
(Approbata a S. R. C. die 11 Maji 1911)

Si in Brevi edicitur, ut Benedictio cum indulgentia plenaria in fine concionum a Sacerdote populo
impertiatur cum Crucifixo, juxta ritum formulamque prscriptam, fiat unicum signum crucis cum
Crucifixo, adhibita formula:

enedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super vos, et
mneat semper.
R. Amen.

FORMULA BREVIOR
BENEDICTIONIS PAPALIS
CUM INDULGENTIA PLENARIA
pro Tertiariis scularibus
speciale indultum habentibus
Si hc indulgentia immediate post sacramentalem absolutionem impertiatur, et adjuncta vetent
integram adhibere formulam in hoc Rituali Romano (pag. 227) prscriptam, Sacerdos, reliquis
omissis, dicere poterit:

uctoritte a Summis Pontifcibus mihi concssa plenriam mnium peccatrum turum


indulgntiam tibi imprtior. In nmne Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

401

BENEDICTIONES PROPRI
nonnullorum Ordinum Regularium
seu Congregationum religiosarum
a Sacerdotibus
Apostolicum indultum habentibus
adhibend
1

RITUS ERIGENDI STATIONES


VI CRUCIS
Proprius Ordinis Minorum
Sacerdos, superpelliceo et stola violacei coloris indutus, uno saltem Clerico adhibito,qui ei opportuno
tempore porrigere possit vasculum aqu benedict cum aspersorio, et thuribulum cum incensi navicula,
ascendit Altare, ibique stans brevi sermone super prstantia et utilitate pii exercitii Vi Crucis populum
alloquitur. Deinde genuflexus in infimo gradu intonat sequentem Hymnum, quem chorus prosequiter:

Hymnus

eni, Cretor Spritus,


Mentes turum vsita,
Imple suprna grtia,
Qu tu cresti pctora.
Qui dceris Parclitus,
Altssimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, critas,
Et spiritulis nctio.
Tu septifrmis mnere,
Dgnatus Patrn dxter,
Tu rite promssmum Patris,
Sermne ditans gttura.
Accnde lumen snsibus,
Infnde amrem crdibus,
Infrma nostri crporis
Virtte firmans prpeti.
Hostem repllas lngius,
Pacmque dones prtinus:
Ductre sic te prvio
Vitmus omne nxium.
Per te scimus da Patrem,
Noscmus atque Flium:
Teque utrisque Spritum
Credmus omni tmpore.
Laudate Dominum Liturgical Editions

402

Appendix
Deo Patri sit glria,
Et Flio, qui a mrtuis
Surrxit, ac Parclito,
In sculrum scula. Amen.
Hymno finito, Sacerdos dicit:
V. Emtte Spritum tuum, et creabntur.
R. Et renovbis fciem terr.
Ormus.

Oratio

eus, qui corda fidlium Sancti Spritus illustratine docusti: da nobis in edem Spritu recta
spere, et de ejus semper consolatine gaudre.

efnde,qusumus,Dmine, beta Mara semper Vrgine intercednte, istum (-am) ab omni


adversitte ppulum (vel famliam): et toto corde tibi prostrtum (-am), ab hstium proptius ture
clemnter insdiis.

ctines nostras, qusumus, Dmine, aspirndo prveni, et adjuvndo prosquere: ut cuncta


nostra ortio et opertio a te semper incpiat,et per te cpta finitur. Per Dminum nostrum Jesum
Christum Flium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus Sancti Deus, per mnia scula
sculrum.
R. Amen.
Deinde fit benedictio tabularum pictarum seu imaginum Stationum, si adsint.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui Sanctrum turum imgines sculpi aut pingi non rprobas,
ut, quties illas culis crporis intumur, tties erum actus et sanctittem ad imitndum memri
culis meditmur: has,qusumus, imgines, in honrem et memriam unigniti Flii tui Dmini
nostri Jesu Christi adapttas, bene + dcere, et sancti + ficre dignris, et prsta; ut, quicmque
coram illis unignitum Flium tuum supplciter clere et honorre studerit, illus mritis et
obtntu, a te grtiam in prsnti, et trnam glriam obtneat in futrum. Per emdem Christum
Dminum nostrum. R. Amen.
Tunc Sacerdos eas aspergit aqua benedicta, et incensat. In Oratorio private omitti potesti incensatio.
Postea Sacerdos benedicit quatuordecim Cruces, qu ex ligno esse debent.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

403

De erigendis Stationibus Vi Crucis


Ormus.

Oratio

ogmus te, Dmine sancte, Pater omnpotens, trne Deus: ut dignris bene + dcere hc
signa Crucis,ut sint remdia salutria gneri humno; sint solditas fdei, profctus bonrum
perum, redmptio animrum; sint solmen, et protctio, ac tutla contra sva jcula inimicrum.
Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Ormus.

Oratio

ne + dic, Dmine Jesu Christe, has Cruces, quia per Crucem sanctam tuam eripusti mundum
a potestte dmonum, et supersti passine tua suggestrem peccti, qui gaudbat in
prvaricatine primi hminis per ligni vtiti sumptinem.
Tunc Sacerdos eas aspergens aqua benedicta, dicit:

anctificntur hc signa Crucis in nmine Pa + tris, et F + lii, et Spritus + Sancti: ut orntes,


inclinantsque se propter Dminum ante istas Cruces, invniant crporis et nim sanittem. Per
emdem Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Deinde, ubi fit processio, cantantur sequentes Hymni:

Hymnus

Laudate Dominum Liturgical Editions

404

Appendix

Laudate Dominum Liturgical Editions

405

De erigendis Stationibus Vi Crucis

Laudate Dominum Liturgical Editions

406

Appendix

Laudate Dominum Liturgical Editions

407

De erigendis Stationibus Vi Crucis

Laudate Dominum Liturgical Editions

408

Appendix

V. Adormus te, Christe, et benedcimus tibi.


R. Quia per sanctam Crucem tuam redemsti mundum.
Ormus.

Oratio

eus, qui nos nclita passine Flii tui per viam Crucis ad trnam glriam pervenre docusti:
concde proptius; ut, quem piis ad Calvri locum socimus affctibus, in suis tiam trimphis,
prpetim subsequmur:Qui tecum vivit et regnat in scula sculrum. R. Amen.
Sacerdos accedens ad locum prims Stationis, osculatur Crucem et tabulam, easque, vel per se, vel per
laicum decenti habitu indutum, collocat in loco ad id prparato; deinde legit meditationem et preces huic
Stationi respondentes: quod et fiet in ceteris Stationibus. Quibus finitis cantatur:

Hymnus

e Deum laudmus: * te Dminum confitmur.


Te trnum Patrem * omnis terra venertur.
Tibi omnes Angeli, * tibi Cli,et univrs Potesttes:
Tibi Chrubim et Sraphim * incessbili voce proclmant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus * Dminus Deus Sbaoth.
Pleni sunt cli et terra * majesttis glri tu.
Te glorisus * Apostolrum chorus,
Te Prophetrum * laudbilis nmerus,
Te Mrtyrum candidtus * laudat exrcitus.
Te per orbem terrrum * sancta confittur Ecclsia,

Laudate Dominum Liturgical Editions

409

De erigendis Stationibus Vi Crucis


Patrem * immns majesttis;
Venerndum tuum verum * et nicum Flium;
Sanctum quoque * Parclitum Spritum.
Tu Rex glri, * Christe.
Tu Patris * sempitrnus es Flius.
Tu, ad liberndum susceptrus hminem,*non horrusti Vrginis terum.
Tu, devcto mortis acleo, * aperusti credntibus regna clrum
Tu ad dxteram Dei sedes, * in glria Patris.
Judex crderis * esse ventrus.
Te ergo qusumus, tuis fmulis sbveni, * quos pretiso snguine redemsti.
trna fac cum sanctis tuis * in glria numerri.
Salvum fac ppulum tuum, Dmine, * et bnedic hereditti tu.
Et rege eos, * et extlle illos usque in trnum.
Per sngulos dies * benedcimus te;
Et laudmus nomen tuum in sculum, *et in sculum sculi.
Dignre, Dmine, die isto * sine peccto nos custodre.
Miserre nostri, Dmine, * miserre nostri.
Fiat misericrdia tua, Dmine, super nos, * quemdmodum spervimus in te.
In te, Dmine, spervi: *non confndar in trnum.
V. Benedicmus Patrem,et Flium,cum Sancto Spritu.
R. Laudmus, et superexaltmus eum in scula.
Ormus.

Oratio

eus, cujus misericrdi non est nmerus, et bonittis infintus est thesurus, pissim
majestti tu pro colltis donis grtias gimus: tuam semper clemntiam exorntes; ut, qui
petntibus postulta concdis, esdem non dserens, ad prmia futra dispnas. Per Christum
Dminum nostrum.
R. Amen.
Tunc Sacerdos benedicit populum cum Cruce.
Affixio autem Crucium et tabularum Stationum fieri potest a quocumque privatim sine cremoniis, etiam
alio tempore sive post sive ante ipsarum benedictionem faciendam a Sacerdote in loco, in quo Stationes
sunt erigend.

Formula ad fidem faciendam


de erectione Vias Crucis.

igore facultatis mihi commiss, ego N.N. Viam Crucis cum adnexis Indulgentiis erexi in loco
ut supra in precibus, juxta regulas a S. Indulgentiarum Congregatione die 10 Maji 1742
prscriptas. In quorum fidem testimonium hoc mea manu exaravi hac die, etc.
N.N.

Laudate Dominum Liturgical Editions

410

Appendix

RITUS ERIGENDI STATIONES


VI MATRIS DOLOROS
SEU IN HONOREM
SEPTEM DOLORUM B. MARI VIRG.
Proprius Ordinis Servormn B. M. V.
(Approbatus a S. R. C. die 10 Martii 1883)
Sacerdos, superpelliceo et stola violacei coloris Indutus comitantibus Olericis, vel allis Ministris, cum
vasculo aqu benedict, et aspersorio, necnon thuribulo ac navicula incensi ascendit Altare, ibique, habito
ad populum brevi sermoni super excellentia et utilitate pii exercitii Vi Matris Doloros genuflexus in
infimo gradu intonat Hymnum Vni, Cretor Spritus, quem chorus prosequitur, ut supra, pag. 402.
Hymno finito, dicitur:

V. Emtte Spritum tuum et creabntur.


R. Et renovbis fciem terr.
Ormus.

Oratio

eus, qui corda fidlium Sancti Spritus illustratine docusti: da nobis in edem Spritu recta
spere, et de ejus semper consolatine gaudre.

efnde, qusumus, Dmine, beta Mara semper Vrgine intercdente, istum (-am) ab omni
adversitte ppulum (vel civittem, vel famliam) et toto corde tibi prostrtum (-am) ab hstium
proptius ture clemnter insdiis.

ctines nostras, qusumus, Dmine, aspirndo prveni, et adjuvndo prosquere: ut cuncta


nostra ortio et opertio, a te semper incpiat, ei per te cpta finitur. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Deinde fit benedictio tabularum pictarum seu imaginum Stationum.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui sanctrum turum imgines sculpi aut pingi non rprobas, ut,
quties illas culis crporis intumur, tties erum actus et sanctittem ad imitndum memri
culis meditmur; has, qusumus, imgines in honrem et memriam perdolntis Vrginis
Depar adapttas bene + dcere et sancti + ficre dignris: et prsta; ut, quicmque coram illis
dolres, quos beta Vrgo Mara in vita, passine, et morte unigniti Flii sui Dmini nostri Jesu
Christi sustnuit, reclere et venerri studerit, illus mritis et intercessine a te grtiam in
Laudate Dominum Liturgical Editions

411

De erigendis Stationibus Vi Matris Doloros


prsnti, et trnam glriam obtneat in futrum. Per emdem Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Mox Sacerdos ponit incensum in thuribulo, illud benedicens; quo facto, accepto aspersorio, aspergit
imagines seu tabulas dicens Antiphonam:

Asprges me, Dmlne, hysspo et mundbor: lavbis me, et super nivem dealbbor.
Deinde accepto thuribulo, eas thurificat nihil dicens. In Oratorio privato omitti potest incensatio.
Completa benedictione imaginum seu tabularum, Sacerdos, prcedentibus Clericis cum Cruce et duobus
intorticiis vel candelis accensis, processionaliter pergit ad locum prim Stationis, deosculatur primam
tabulam, et vel per se vel per Clericum collocat eam in loco prparato; deinde legit meditationem et preces
huic Stationi respondentes. Idem ritus servabitur in collocatione reliquarum Stationum. Quibus collocatis,
pergit ad aram vel ante imaginem perdolentis Virginis Mari, interim decantans, ut supra, pag. 407
Hymnum sequentem:

Hymnus

tabat Mater dolorsa


Juxta Crucem lacrimsa,
Dum pendbat Flius.
Cujus nimam gemntem,
Contristtam et dolntem,
Pertransvit gldius.
O quam tristis et afflcta
Fuit illa benedcta
Mater Unigniti!
Qu mrbat, et dolbat,
Pia Mater, dum vidbat
Nati pnas nclyti.
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidret
In tanto supplcio?
Quis non posset contristri,
Christi Matrem contemplri
Dolntem cum Flio?
Pro pecctis su gentis
Vidit Jesum in tormntis,
Et flagllis sbditum.
Vidit suum dulcem Natum
Morindo desoltum,
Dum emsit spritum.
Eja Mater, fons amris,
Me sentre vim dolris
Fac, ut tecum lgeam.

Laudate Dominum Liturgical Editions

412

Appendix
Fac, ut rdeat cor meum
In amndo Christum Deum,
Ut sibi complceam. Amen.
V. Ora pro nobis, Virgo dolorosssima.
R. Ut digni efficimur promissinibus Christi.
Ormus.

Oratio

eus, in cujus passine, secndum Simenis prophetam, dulcssimam nimam gloris


Vrginis et Matris Mar dolris gldius pertransvit: concde proptius; ut, qui dolrum ejus
memriam reclimus, passinis tu effctum felcem consequmur: Qui vivis et regnas in scula
sculrum.
R Amen.
Deinde cantatur:
Hymnus

e Deum laudmus:* te Dminum confitemr.


Te trnum Patrem* omnis terra venertur.
Tibi omnes ngeli, * tibi cli univrsi potesttes:
Tibi Chrubim et Sraphim,* incessbili voce procl-mant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, * Dminus Deus Saboth.
Pleni sunt cli et terra* majesttis glri tu.
Te glorisus* Apostolrum chorus,
Te Prophetrum* laudbilis nmerus,
Te Mrtyrum candidtus* laudat exrcitus.
Te per orbem terrrum* sancta confittur Ecclsia,
Patrem *immns majesttis,
Venerndum tuum verum * et nicum Flium,
Sanctum quoque* Parclitum Spritum.
Tu Rex glri Christe.
Tu Patris* sempitrnus es Flius.
Tu ad liberndum susceptrus hminem,* non horrusti Vrginis terum.
Tu devicto mortis acleo* aperusti credntibus regna clrum.
Tu ad dxteram Dei sedes, * in glria Patris.
Judex crderis* esse ventrus.
Te ergo qusumus tuis fmulis subvni,* quos pretiso snguine
redemsti.
trna fac cum sanctis tuis* in glria numerri.
Salvum fac ppulum tuum, Dmine,* et bnedic hreditti tu.
Et rege eos,* et extlle illos usque in trnam.
Per sngulos dies* benedicimus te.
Et laudmus nomen tuum in sculum * et saeculum sculi.
Dignre, Dmine, die isto * sine peccto nos custodre.
Miserre nostri, Dmine, * miserre nostri.
Fiat misericrdia tua, Dmine, super nos * quemdmodum spervimus in
te.
In te, Dmine, spervi, * non confndar in trnam.
Laudate Dominum Liturgical Editions

413

Benedictio scapularis Ssm Trinitatis


V. Benedicmus Patrem, et Fllum, cum Sancto Spritu.
R. Laudmus et superexaltmus eum in scula.
Ormus.

Oratio

eus, cujus misericrdi non est nmerus et bonittis infintus est thesurus: pissim majestti
tu pro colltis donis grtias gimus, tuam semper clemntiam exorntes; ut, qui petntibus
postulata concdis, esdem non dserens, ad prmia futra dispnas. Per Christum Dminum
nostrum.
R Amen.
Demum Sacerdos genuflexus ter invocet patrocinium doloros Matris dicens: Vrgo dolorosssima, ora pro
nobis, populo idem respondente; postea ascendit altare, ei conversus ad populum, ilium benedicit,

dicens:
Nos cum prole pia, benedcat dolorsa Virgo Mara.

BENEDICTIO ET IMPOSITIO
SCAPULARIS SANCTISSIM TRINITATIS
Propria Ordinis Ssm Trinitatis
Redemptionis Captivorum
Suscepturus Scapulare genuflectit; et Sacerdos, indutus superpelliceo et stola albi coloris, dicit:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

Ormus.

mine, Jesu Christe, qui tgumen nostr


mortalittis indere digntus es: obsecrmus
immnsam tuas largittis abundntiam; ut hoc
genus vestimnti, quod sancti patres ad
innocnti
et
humilittis
indicium
abrenuntintes sculo ferre sanxrunt, tu ita
bene + dcere dignris, ut hic fmlus tuus N.,
qui (hc fmula tua N., qu) hoc indtus (-a)
ferit vestimnto, te quoque indere meretur:
Qui vivis et regnas per mnia scula
sculrum. R. Amen.

mine, Jesu Christe, qui tgumen nostr


mortalittis indere digntus es: obsecrmus
immnsam tuas largittis abundntiam; ut hoc
genus vestimnti, quod sancti patres ad
innocnti
et
humilittis
indicium
abrenuntintes sculo ferre sanxrunt, tu ita
bene + dcere dignris, ut hi fmuli tui N. et
N., qui (h fmul tu N., et N. qu) hoc
indti (-) ferint vestimnto, te quoque
indere merentur: Qui vivis et regnas per
mnia scula sculrum. R. Amen.

Mox aspergit Scapulare aqua benedicta. Deinde subjungit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Laudate Dominum Liturgical Editions

414

Oratio

Appendix
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

dsto, Dmine, supplicatinibus nostris: ut


hunc fmulum tuum (hanc fmulam tuam) , cui
in tuo nmine habitum Religinis sanctssima;
Trinittis imponimus, tu ira bene + dcere
dignris; ut te larginte devtus (-a) persstat, et
vitam cnsequi meretur trnam. Per
Dminum nostrum Jesum Christum Flium
tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitte
Spritus Sancti Deus, per mnia scula
sculrum. R. Amen.

Ormus.

Oratio

dsto, Dmine, supplicatinibus nostris:


ut hos fmulos tuos (has fmulas tuas), quibus
in tuo nmine habitum Religinis sanctssima;
Trinittis imponimus, tu ira bene + dcere
dignris; ut te larginte devti (-) persstant,
et vitam cnsequi merentur trnam. Per
Dminum nostrum Jesum Christum Flium
tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitte
Spritus Sancti Deus, per mnia scula
sculrum. R. Amen.

Nunc imponit Scapulare, dicens:


Accipe hbitum sanctssimai Trinittis, in augmntum fdei, spei, et carittis: in nmine Patris, et
Flii,+ et Spritus Sancti.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

Ormus.

mnpotens sempitrne Deus, qui dedsti


fmulo tuo (fmul tu) in confessine ver
fdei trn Trinittis glriam agnscere, et in
potntia majesttis adorre unittem :
qusumus; ut ejsdem fdei firmitte ab
mnibus semper munitur advrsis.
eus, qui per sanctos Jonnem et Felcem
Ordinem sanctssim Trinittis, ad redimndum
de potstate Saracenrum captvos, clitus
institere digntus es: prsta, qusumus; ut
erum sunragntibus mritis a captivitte
crporis et nim, te adjuvnte, libertur hic
fmulus tuus (hc fmula tua). Per Christum
Dminum nostrum. R Amen.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui dedsti


fmulis tuis (famulbus tuis) in confessine
ver fdei trn Trinittis glriam agnscere,
et in potntia majesttis adorre unittem:
qusumus; ut ejsdem fdei firmitte ab
mnibus semper munintur advrsis.
eus, qui per sanctos Jonnem et Felcem
Ordinem sanctssim Trinittis, ad redimndum de potstate Saracenrum captvos,
clitus institere digntus es: prsta,
qusumus; ut erum sunragntibus mritis a
captivitte crporis et nim, te adjuvnte,
liberntur hic hi fmuli tui (h fmul tu).
Per Christum Dminum nostrum. R Amen.

uscpiat te (vos) sanctssima Trnitas in nmerum confratruni, consorormque Confraternittis


nostr: et licet te (vos) indgne Suscpimus, in oratinibus tamen nostris precmur, ut tibi
(vobis)sanctssima Trnitas concdat tempus bene vivndi, constntiam perseverndi; et sicut nos
hdie fratrna critas spirituliter jungit in terris, ita divina petas, qu dilectinis est auctrix et
amtrix, nos cum fidlibus suis conjngere digntur in clis. Per Christum Dominum nostrum. R.
Amen.
Datur benedictio, dicendo : Pax et benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti
descndat super te (vos), et mneat semper. R Amen.
Laudate Dominum Liturgical Editions

415

Bened. scapularis nigri Ss. Crucis et Passionis

BENEDICTIO
CORONARUM SEU TRISAGIORUM
SSM TRINITATIS
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.
Ormus.

Oratio

mnpotens et misricors Deus, qui per Flium tuum unignitum, ac per Prophtas et Apstolos
tuos, sanctssim Trinittis mystrium revelre digntus es, ut sanctrum Angelrum chores
imitntes in terris, dignas et devtas tibi laudes refermus: tuam obsecrmus clemntiam; ut hc
trisgia, qu (hoc trisgium, quod) in honrem et laudem ejsdem sanctssim Trinittis ab
Ecclsia fidli dicta sunt (dicatum est), bene + dcas, et sanct + fices, esque (eque) tantam
infndas Spritus + Sancti virttem, ut, quicmque horum qulibet portverit, atque in domo sua
revernter servverit, seu deve recitverit, tua divna virtte ab mnibus nim et crporis
perculis erutur; sitque consors et prticeps gratirum mnium, privilegirum et indulgentirum,
qu ab Apostlica Sede concssa furunt; atque in xitu suo a sanctis Angelis tuis in conspctu
divn majesttis prsentri meretur. Per emdem Dminum, in unitte ejsdem Spritus.
R. Amen.
Et aspergantur vel aspergatur aqua benedicta.

BENEDICTIO ET IMPOSITIO
SCAPULARIS NIGRI
SS. CRUCIS ET PASSIONIS D. N. J. C.
Propria Congr. Clericorum Regularium
Ssm Crucis et Passionis D. N. J. C.
Sacerdos indutus superpelliceo et stola rubea, eo genuflexo, cui Scapulare est imponendum, dicere
potest:
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

Ormus.

mine Jesu Christe, qui pro redemptine


mundi volusti nasci, circumcdi, a Judis
reprobri, a Juda traditre sculo tradi, vnculis
alligri, sicut agnus nnocens ad vctimam duci,
atque conspctibus Ann, Ciph, Pilti et
Laudate Dominum Liturgical Editions

416

Oratio

mine Jesu Christe, qui pro redemptine


mundi volusti nasci, circumcdi, a Judis
reprobri, a Juda traditre sculo tradi, vnculis
alligri, sicut agnus nnocens ad vctimam
duci, atque conspctibus Ann, Ciph, Pilti

Appendix
Herdis indecnter offrri a falsis tstibus
accusri, flagllis et opprbriis vexri, sputis
cnspui, spinis coronri, claphis cdi, arndine
prcuti, fcie velri, vstibus xui, Cruci clavis
affgi et lncea vulnerri: tu, Dmine, per has
sanctssimas pnas tuas, et sanctam Crucem et
mortem tuam, hujus famuli tui (fmul tu)
intellctum illmina, affctum inflmma, ut
carittis tu dulcdine perfsus (-a) lcrimas
compunctinis jgiter effndat, totque virtte
te dligat, et qu tibi plcita sunt, tota dilectine
perfciat: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in
unitte Spritus Sancti Deus, per mnia sula
sculrum. R. Amen.

et Herdis indecnter offrri a falsis tstibus


accusri, flagllis et opprbriis vexri, sputis
cnspui, spinis coronri, claphis cdi,
arndine prcuti, fcie velri, vstibus xui,
Cruci clavis affgi et lncea vulnerri: tu,
Dmine, per has sanctssimas pnas tuas, et
sanctam Crucem et mortem tuam, horum
famulrum turum (harum famulrum turum)
intellctum illmina, affctum inflmma, ut
carittis tu dulcdine perfsi (-) lcrimas
compunctinis jgiter effndant, totque
virtte te dligant, et qu tibi plcita sunt, tota
dilectine perfciant: Qui vivis et regnas cum
Deo Patre in unitte Spritus Sancti Deus, per
mnia sula sculrum. R. Amen.

Prdictas tamen preces omitti possunt ad libitum. Deinde dicit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Sit nomen Dmini benedctum.
R. Ex hoc nunc et usque in sculum.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

Ormus.

mine Jesu Christe, qui tgumen mortalittis nostr assmere digntus es: te humliter
deprecmur; ut hoc indumntum, quod in
memriam tu sanctssim passinis et
mortis instittum fuit, bene + dcere, et sancti
+ ficre dignris; ut hic fmulus tuus qui (hc
fmula tua, qu) ipsum gestverit, ejsdem
Passinis prticeps effctus (-a), trnam
glriam tuam cnsequi meretur; Qui vivis et
regnas in scula sculrum. R. Amen.

Oratio

mine Jesu Christe, qui tgumen mortalittis nostr assmere digntus es: te humliter
deprecmur; ut hoc indumntum, quod in
memriam tu sanctssim passinis et
mortis instittum fuit, bene + dcere, et sancti
+ ficre dignris; ut hi fmuli tui qui (h
fmul tu, qu) ipsum gestverint, ejsdem
Passinis partcipes effctus (-), trnam
glriam tuam cnsequi merentur; Qui vivis et
regnas in scula sculrum. R. Amen.

Mox Sacerdos sacrum Scapulare aspergit aqua benedicta, et illud imponit, dicens :

Induat te Dminus novum hminem, ut hac


lgubri pnitnti tssera muntus (-a) jgiter
aspcias ad Jesum, quem manus impirum
confixrunt, et dleas super eum, ut dolri solet
in morte primogniti. R. Amen.

Induat (vos) Dminus novum hminem, ut hac


lgubri pnitnti tssera muntti (-) jgiter
aspcitis) ad Jesum, quem manus impirum
confixrunt, et doletis super eum, ut dolri
solet in morte primogniti. R. Amen.

Deinde subjungit:
Et ego ex facultte mihi concssa recpio te (vos) ad participatinem mnium bonrum
spiritulium, quibus ex Apostlico privilgio gaudet Congregtio Sanctssim Crucis et Passinis
Laudate Dominum Liturgical Editions

417

Bened. scapularis rubri Passionis et Cordis, etc.


Dmini nostri Jesu Christi in nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. R. Amen.
In fine tandem dicitur:
Pssio Dmini nostri Jesu Christi sit semper in crdibus nostris. Amen.

BENEDICTIO ET IMPOSITIO
SCAPULARIS RUBRI PASSIONIS
ET SACRATISSIMI CORDIS D. N.J. C.
ATQUE
CORDIS AMANTISSIMI ET COMPATIENTIS
B. MARI VIRG. IMMACULAT
Propria Congregationis Missionis
(Approbata a S. R, C. die 25 Junii 1847)
Genuflexo eo, qui suscepturus est Scapulare, Sacerdos, superpelliceo et stola rubra indutus, dicit :

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.
Oratio

Ormus.

mine Jesu Christe, qui tgumen nostr


mortalittis indere digntus, temetpsum
exinanivsti, formam servi accpiens, et factus
obdiens usque ad mortem Crucis: tu largittis
clemntiam humliter. implormus, ut hoc genus
vestimnti, quod in honrem et memriam
dolorosssim Passinis tu, tuque sacratssimi
Cordis, necnon et Cordis amantssimi ac
compatintis immacult Matris tu instittum
fuit, atque ut illo indti hc mystria devtius
rcolant, bene + dcere dignris; ut hic fmulus
tuus, qui (hc fmula tua, qu) ipsum
gestverit, te quoque, per tua mrita et
intercessinem beatssim Vrgo Mar,
indere meretur: Qui vivis regnas in scula
sculrum. R. Amen.

Pro pluribus
Oratio

mine Jesu Christe, qui tgumen nostr


mortalittis indere digntus, temetpsum
exinanivsti, formam servi accpiens, et factus
obdiens usque ad mortem Crucis: tu
largittis clemntiam humliter. implormus, ut
hoc genus vestimnti, quod in honrem et
memriam dolorosssim Passinis tu,
tuque sacratssimi Cordis, necnon et Cordis
amantssimi ac
compatintis immacult
Matris tu instittum fuit, atque ut illo indti
hc mystria devtius rcolant, bene + dcere
dignris; ut hi fmuli tui, (h fmul tu,
qu) ipsum gestverint, te quoque, per tua
mrita et intercessinem beatssim Vrgo
Mar, indere merentur: Qui vivis regnas in
scula sculrum. R. Amen.

Mox Sacerdos sacrum Scapulare aqua benedicta aspergit, et illud imponit, dicens :

Accpe, carssime frater (carssima soror) hunc


hbitum benedctum, ut vterem hminem
extus (-a) novmque indtus (-a) ipsum digne
perferas, et ad vitam pervenias sempitrnam. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

418

Accpite, carssimi fratres (carssim sorres)


hunc hbitum benedctum, ut vterem hminem exti (-) novmque indti (-) ipsum
digne perfertis, et ad vitam pervenitis
sempitrnam. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.

Appendix
Deinde subiungit:

Et ego, ex facultte mihi concssa, recpio te (vos) ad participatinem mnium bonrum


spiritulium, qu per Sanct Sedis Apostlic privilgium huic sancto scapulri, in grtiam
Congregatinis Missinis, concssa sunt. In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
R Amen.
Denique dicitur trina vice versliculus sequens:

Te ergo quumus, tuis fmulis sbveni, quos pretiso snguine redemsti.

BENEDICTIO ET IMPOSITIO
SCAPULARIS CRULEI
B. MARI VIRG. IMMACULAT
Propria Cler. Regul. Theatinorum
Qui suscepturus est Scapulare, genuflectit; et Sacerdos superpelliceo et stola alba indutus dicit:

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui tgumen nostr


mortalittis indere digntus es, tu largittis
clemntiam humliter implortus: ut hoc genus
vestimnti quod in honrem et memriam
Conceptinis bet Mar Vrginis imacult,
nec non ut illo indti exrent in hminum
pravrum morum reformatinem, instittum
fuit, bene + dcere dignris; ut hic fmulus tuus,
qui eo usus ferit (vel hc fmula tua, qu eo
usa ferat), eadem beta Mara Vrgine
intercdente, te quoque indere meretur: Qui
vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.

Oratio

mine Jesu Christe, qui tgumen nostr


mortalittis indere digntus es, tu largittis
clemntiam humliter implortus: ut hoc genus
vestimnti quod in honrem et memriam
Conceptinis bet Mar Vrginis imacult,
nec non ut illo indti exrent in hminum
pravrum morum reformatinem, instittum
fuit, bene + dcere dignris; ut hi fmuli tui
qui eo usui ferint, (vel h fmul tu, qu
eo us ferint), eadem beta Mara Vrgine
intercdente, te quoque indere merentur: Qui
vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.

Postea Sacerdos nihil dicendo aspergit scapulare (vel Scapularia) aqua benedicta: deinde illud (vel
ilia) imponit, cuilibet dicens :
Accipe, frater (soror), Scapulre Conceptinis bet Mar Vrginis immacult: ea intercdente,
vterem hminem extus (-a) et ab omni peccatrum inquinamnto mundtus (-a), ipsum prferas
sine mcula, et ad vitam pervnias sempitrnam. Per Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Postea subjungit:

Et ego, ex facultte mihi concssa, recpio (vos) ad participatinem bonrum mnium spiritulium,
qu in Clericrum Regulrium congregatine ex grtia Dei fiunt, et qu per Sanct Sedis
Apostlic privilgium concssa sunt.
Laudate Dominum Liturgical Editions

419

Bened. scapul. nigri septem Dolorum B.M.V.


In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. R. Amen.
Deinde dicat trina vice, flexis genibus, Orationem sequentem vulgari sermone una cum adscripto(vel
adscriptis):

Laudes ac grti sint omni momnto santssimo ac divinssimo Sacramnto.


Et benedcta sit sancta et immaculta Concptio beatssim Vrginis Mar Matris Dei.
Hortetur fideles ut hc elogia spe spius repetant ad Indulgentias iis adnexas consequeadas. (Decr. Pii
VII, die 30 Junii 1818, Breve Leonis XIII, die 10 Sept. 1878, Decr. Pii X, die 10 Apr. 1913.)

BENED1CIO ET IMPOSITIO
SCAPULARIS NIGRI
SEPTEM DOLORUM B. MARI VIRG.
Propria Ordinis Servorum B. M. V.
Suscepturus Habitum genuflectit; et Sacerdos, superpelliceo ac stola alba indutus, dicit :

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

Ormus.

mnpotens sempitrne Deus, qui morte


Unigniti tui mundum collpsum restaurre
digntus es, ut nos a morte trna liberres, et
ad gudia regni clstis perdceres: rspice,
qusumus, super hanc famliam servrum
turum, in nmine beatssim Vrginis Septem
Dolribus suci congregtam de cujus grmio
hic fmulus tuus (hc fmula tua) esse cupit; ut
augetur nmerus tibi, fidliter servintium, et
mnibus sculi et carnis perturbatinibus libertus (-a) et a lqueis diboli secrus
intercessine ejsdem beta; Mar Virginis,
beatrum Augustni et Philppi ac septem nostrrum beatrum Patrum Ordinis Fundatrum,
vera gudia possdeat. Per emdem Christum
Dminum nostrum. R. Amen.

Oratio

mnpotens sempitrne Deus, qui morte


Unigniti tui mundum collpsum restaurre
digntus es, ut nos a morte trna liberres, et
ad gudia regni clstis perdceres: rspice,
qusumus, super hanc famliam servrum
turum, in nmine beatssim Vrginis Septem
Dolribus suci congregtam de cujus grmio
hi fmuli tui (h fmul tu) esse cpiunt; ut
augetur nmerus tibi, fidliter servintium, et
mnibus sculi et carnis perturbatinibus
liberti (-) et a lqueis diboli secri intercessine ejsdem beta; Mar Vrginis,
beatrum Augustni et Philppi ac septem nostrrum beatrum Patrum Ordinis Fundatrum,
vera gudia possdeant. Per emdem Christum
Dminum nostrum. R. Amen.

Conversus ad Habitum super Altare positum, Sacerdos dicit:

Pro uno vel una


Ormus.

Pro pluribus
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, qui tgumen nostr

mine Jesu Christe, qui tgumen nostr

Laudate Dominum Liturgical Editions

Oratio

420

Appendix
mortalittis indere digntus es, obsecrmus
immnsam largittis tu abundntiam: ut hoc
genus vestimentrum, quod sancti Patres nostri,
ad innocnti humilitatsque indcium, in
memriam Septem Dolrum bet Vrginis
Mar nos ferre sanxrunt, ita bene + dcere
dignris; ut, qui (qu) illis ferit indtus:
(indta), crpore priter et nimo nduat te
Salvatrem nostrum. Qui vivis et regnas m
scula sculrum. R. Amen.

mortalittis indere digntus es, obsecrmus


immnsam largittis tu abundntiam: ut hoc
genus vestimentrum, quod sancti Patres
nostri, ad innocnti humilitatsque indcium,
in memriam Septem Dolrum bet Vrginis
Mar nos ferre sanxrunt, ita bene + dcere
dignris; ut, qui (qu) illis ferint indti: (),
crpore priter et nimo nduant te Salvatrem
nostrum. Qui vivis et regnas m scula
sculrum. R. Amen.

Aspergit Habitum aqua benedicta, dicens :


Asprges me, Dmine, hysspo et mundbor : lavbis me, et super nivem dealbbor.
Deinde benedicit coronam Septem Dolorum B. Maria; Virg., dicens: Ormus. Omnpotens et
misricors Deus, etc., ut infra, pag. 422, et coronam aspergit aqua benedicta.
Mox Sacerdos iniponit Habitum cuilibet coram se genuflexo, dicens :

Pro uno vel una

Pro pluribus

Accipe, carssime frater (carssima soror),


hbitum betae Mar Vrginis, singulre
signum servrum surum, in memriam Septem
Dolrum, quos ipsa in vita et morte Unigniti
Flii sui sustnuit; ut ita indtus (-a), sub ejus
patrocnio, perptuo vivas. R. Amen.

Accpite, carssimi fratres (carssim sorres),


hbitum bet Mar Vrginis, singulre
signum servrum surum, in memriam
Septem Dolrum, quos ipsa in vita et morte
Unigniti Flii sui sustnuit; ut ita indti (-),
sub ejus patrocnio, perptuo vivas. R. Amen.

Postea coronam porrigit dicens:

Postea coronam porrigit dicens:

Accipe cornam bet Mar Vrginis in


memriam Septem Dolrum surum contxtam
ut, dum, eam ore laudveris, ejus pnas toto
corde compatiris. R. Amen.

Accipe cornam bet Mar Vrginis in


memriam
Septem
Dolrum
surum
contxtam ut, dum, eam ore laudveris, ejus
pnas toto corde compatimini. R. Amen.

Deinde personam benedicit, dicens :

Benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super te (vos), et
maneat semper. R .Amen.

BENEDICTIO CORON
SEPTEM DOLORUM B. MARIAE VIRG.
Propria ejusdem Ordinis
Sacerdos, superpelliceo ac stola alba indutus, dicit :
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

421

Bened. scapul. B. M. V. de Monte Carm.


Ormus.

Oratio

mnpotens et misricors Deus, qui propter nimiam carittem, qua dilexsti nos, Flium tuum
unignitum, Dminum nostrum Jesum Christum, pro redemptine nostra de clis ad terram
descndere, carnem suscpere, et crucis tormntum subre volusti: obsecrmus immnsam
clemntiam tuam; ut hanc cornam, m memriam septem dolrum Genitrcis Flii tui ab Ecclsia
tua fidli dictam, bene + dcas, et sanct + fices. et ei tantam Spritus + Sancti virttem
infndas, ut, quicmque eam recitverit, ac secum portverit atque in domo sua revernter tenerit,
ab onini hoste visbili et invisbili, semper et ubque in hoc sculo libertur, et in xitu suo a
beatssim Vrgine Mara tibi, bonis opribus corontus, prsentri meretur. Per emdem
Christum Dminum nostrum. R Amen.
Deinde Sacerdos asperrgit coronam aqua benedicta.

10

FORMULA BREVIOR
BENEDICENDI CORONAM
SEPTEM DOLORUM B. MARIS VIRG,
Propria ejusdem Ordinis
(Approbata a S. R. C. die 11 Febr. 1925)
Hc formula tantummodo privatim adhiberi potest, si quando, ratione circumstantiarum, valde
incommodum sit longiorem adhibere.

d laudem et glriam Depar Vrginis Mar, in memriam Dolrum quos ipsa in vita et
morte ejsdem Flii tui Dmini nostri Jesu Christi sustnuit, bene + dictur et sancti + ctur hc
corna; in nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti.
Amen.

11

BENEDICTIO ET IMPOSITIO
SCAPULARIS
B. MARI VIRG. DE MONTE CARMELO
Propria Ordinis
Carmelitarum Discalceatorum
Persona recipienda ad Habitum genuflexa, Sacerdos superpelliceo et stola alba indutus dicat:
Ant. Suscpimus, Deus, misericrdiam tuam tuam in mdio templi tui: secndum nomen tuum,
Deus, sic et laus tua in fines terr, justtia plena est dxtera tua.
Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison.
Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R Sed lbera nos a malo.

Laudate Dominum Liturgical Editions

422

Appendix
Pro uno vel una
aAV
R
V
R
V
R
V
R
V
R

aAProplPro pluribus

Salvum (-am) fac servum tuum (ancllam tuam).


Deus meus, sperntem in te.
Mitte ei, Dmine, auxlium de sancto.
Et de Sion ture eum (eam).
Nihil profciat inimcus in eo (ea).
Et flius iniquittis non appnat nocre ei.
Dmine, exudi oratinem meam.
Et clamor meus ad te vniat.
Dminus vobscum.
Et cum spritu tuo.

V
R
V
R
V
R
V
R
V
R

Salvos (-as) fac servos tuos (ancllas tuas).


Deus meus, sperntes in te.
Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
Et de Sion ture eos (eas).
Nihil profciat inimcus in eis.
Et fliis iniquittis non appnat nocre eis.
Dmine, exudi oratinem meam.
Et clamor meus ad te vniat.
Dminus vobscum.
Et cum spritu tuo.

Ormus.

Oratio

uscpiat te Christus in nmero fidlium surum, et nos, licet indgni, te suscpimus in


oratinibus nostris. Concdat tibi Deus per Unignitum suum, mediatrem Dei et hminum,
tempus bene vivndi, locum bene agndi, constntiam bene perseverndi, et ad trn vit
heredittem felciter pervenindi: et sicut nos hdie fratrna critas spirituliter jungit in terris, ita
divina petas, qu dilectinis est auctrix et amtrix, noscum fidlibus suis conjngere digntur in
clis. Per emdem Christum Dminum nostrum. R Amen.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R Qui fecit clum et terram.
V Sit nomen Dmini benedctum.
R Ex hoc nunc, et usque in sculum,
V Dmine, exudi oratinem meam.
R Et clamor meus ad te vniat.
V Dminus vobscum. R.Et cum spritu tuo.

Ormus.

Oratio

trne Pater et omnpotens Deus, qui, Unignitum tuum vestem nostr mortalittis indere
volusti: obsecrmus, immnsam tu largittis bene + dictinem in hoc genus efflere vestimnti,
quod sancti Patres ad innocnti et humilittis indcium a renuntintibus sculo gestri sanxrunt;
et sic ipsum bene + dcere dignris, ut, quicmque eo usus ferit, indere meretur ipsum
Dminum nostrum Jesum Christum Flum tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus
Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R. Amen.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

Ormus.

upplciter te, Dmine, rogmus, ut super


hunc hbitum servo tuo (ancll tu)
imponndum bene + dctio tua bengna
descndat, ut sit bene + dctus, atque divna
virtte procul pellntur hstium nostrrum
visiblium et invisiblium tela nequssima.
R. Amen.
Aspergat Habitum aqua benedicta.
Laudate Dominum Liturgical Editions

423

Oratio

upplciter te, Dmine, rogmus, ut super


hunc hbitum servo tuo (ancllis tuis)
imponndum bene + dctio tua bengna
descndat, ut sit bene + dctus, atque divna
virtte procul pellntur hstium nostrrum
visiblium et invisiblium tela nequssima.
R. Amen.

Alia bened. scapul. B. M. V. de Monte Carm.


Si autem Habitus solum sit benedicendus, incipit a V. Adjutrium nostrum, usque ad Orationem
Supplciter, inclusive.
Imponens ei Habitum, dicat:
Accipe, vir devte (mlier devota), hunc
hbitum benedctum: precans sanctssimam
Vrginem, ut ejus mritis illum prferas sine
mcula, et te ab omni adversitte defndat, atque
ad vitam perdcat trnam. R. Amen,

Accipite, viri devti (muleres devt), hunc


hbitum benedctum: precntes sanctssimam
Vrginem, ut ejus mritis illum perfertis sine
mcula, et vos ab omni adversitte defndat,
atque ad vitam perdcat trnam. R. Amen,

Adsto, Dmine, supplicatinibus nostris: et


hunc fmulum tuum, quem (hanc fmulam
tuam, quam) Sodalitti sanct Religinis Carmelitrum socimus, perptua trbue firmitte
corroborri, ut persevernti propsito, in omni
sanctitte tibi vleat famulri.

Adsto, Dmine, supplicatinibus nostris: et


hos fmulos tuos, quos (has fmulas tuas,
quas) Sodalitti sanct Religinis Carmelitrum socimus, perptua trbue firmitte
corroborri, ut persevernti propsito, in omni
sanctitte tibi vleant famulri.

Prtege, Dmine, fmulum tuum (fmulam


tuam) subsdiis pacis, et betae Mar semper
Vrginis patrocniis confidntem, a cunctis
hstibus redde secrum (-am).

Prtege, Dmine, fmulos tuos (fmulas tuas)


subsdiis pacis, et betae Mar semper
Vrginis patrocniis confidntes, a cunctis
hstibus redde secros (-as).

Bene + dcat te Cnditor cli et terr, Deus


omnpotens, qui te elgere digntus est ad
beatssim Vrginis Mar de Monte Carmlo
Societtem et Confraternittem: quam precmur,
ut in hora bitus tui cnterat caput serpntis, qui
tibi est adversrius, et tandem tamquam victor
(victrix) palmam, et cornam sempitrn
heredittis consequris. Per Christum Dminum
nostrum.
R Amen,

Bene + dcat vos Cnditor cli et terr, Deus


omnpotens, qui vos elgere digntus est ad
beatssim Vrginis Mar de Monte Carmlo
Societtem
et
Confraternittem:
quam
precmur, ut in hora bitus vestri cnterat
caput serpntis, qui vobis est adversrius, et
tandem tamquam victor (victrces) palmam, et
cornam sempitrn heredittis consequmini.
Per Christum Dminum nostrum.
R Amen,

Deinde aspergat Confratrero aqua benedicta, et subjungat:


Ego auctoritte, qua fungor, et mihi concssa, recpio te ad Confraternittem sacr Religinis
Carmelitrum, et invstio, ac partcipem (-s) te (vos) fcio mnium bonrum spiritulium ejsdem
Ordinis. In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. R Amen.
His expletis, Sacerdos Confratrem paucis sed efficacioribus verbis adhortetur ad caute, pie,
sancteque vivendum, ad onera omnia adimplenda tum generalia pro omnibus Confratribus, tum
specialia pro iis, qui gaudere volunt privilegio, vulgo nuncupato Sabbatino (circa qu eumdem
sufficienter instruat), atque ad Virginem Deiparam in posterum peculiaribus devotionis obsequiis
assidue colendam, eamque veluti singularem ac dulcissimam Matrem filiali et sincere affectu
prosequendam.

Laudate Dominum Liturgical Editions

424

Appendix

12

ALIA BENEDICTIO ET IMPOSITIO


SCAPULARIS
B. MARI VIRG. DE MONTE CARMELO
Propria Ordinis
Carmelitarum Calceatorum
Persona recipienda ad Habitum genuflexa
Sacerdos superpelliceo et stola alba indutus dicat :

Ant. Suscpimus, Deus,


Psalmus 47

agnus Dminus, et laudbilis nimis * in


civitte Dei nostri, in monte sancto ejus.
Fundtur exultatine univrs terr mons
Sion,* ltera Aquilnis, cvitas Regis magni.
Deus in dmibus ejus cognosctur,* cum
suscpiet eam.
Quniam ecce reges terr congregti sunt:*
convenrunt in unum.
Ipsi vidntes sic admirti sunt, conturbti sunt,
commti sunt: * tremor apprhendit eos.
Ibi dolres ut parturintis:* in spritu vehemnti
cnteres naves Tharsis.
Sicut audvimus, sic vdimus in civitte Dmini
virttum, in civitte Dei nostri:* Deus fundvit
eam in trnum.

Suscpimus Deus, misericrdiam tuam,* in


mdio templi tui.
Secndum nomen tuum, Deus, sic et laus tua in
fines terr:* justtia plena est dxtera tua.
Lttur mons Sion, exsltent fili Jud, *
propter judcia tua, Dmine.
Circmdate Sion, et complectmini eam:*
narrte in trribus ejus.
Pnite corda vestra in virtte ejus:* et
distribite domos ejus; et enarrtis in prognie
ltera.
Quniam hic est Deus, Deus noster in
trnum, et in sculum sculi:* ipse reget nos
in scula.
Glria Patri.

Psalmus 132

cce quam bonum et quam jucndum *


habitre fratres in unum:
Sicut unguntum in cpite, * quod descndit in

barbam, barbam Aaron.


Quod descndit in oram vestimnti ejus:* sicut
ros Hermon, qui descndit in montem Sion.
Quniam illic mandvit Dminus benedictinem,* et vitam usque in sculum.

Ant. Suscpimus, Deus, misericrdiam tuam, in mdio templi tui: secndum nomen tuum, Deus,
sic et laus tua in fines terr: justtia plena est dxtera tua.
Krie, elison. Christe, elison. Krie, elison. Pater noster secreto usque ad
V. Et ne nos indcas in tentatinem.
R. Sed lbera nos a malo.
Pro uno vel una

Pro pluribus

V. Salvum (-am) fac servum tuum (ancllam


tuam).
R. Deus meus, sperntem in te.

V. Salvos (-as) fac servos tuum (ancllas tuas).


R. Deus meus, sperntes in te.

Laudate Dominum Liturgical Editions

425

Alia bened.scap. B.M.V. de Monte Carm.


V. Mitte ei, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eum (eam).
V. Nihil profciat inimcus in eo (ea).
R. Et flius iniquittis non appnat nocre ei.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

V. Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.


R. Et de Sion ture eos (eas).
V. Nihil profciat inimcus in eis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre eis.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.

Ormus.

Oratio

uscpiat te Christus in nmero fidlium surum, et nos licet indgni te (vos) suscpimus in
oratinibus nostris. Concdat tibi (vobis) Deus per Unignitum suum, mediatrem Dei et
hminum, tempus bene vivndi, locum bene agndi, constntiam bene perseverndi, et ad trn
vit heredittem felciter pervenindi. Et sicut nos hdie fratrna critas spirituliter jungit in
terris, ita divna petas, qu dilectinis est auctrix et amtrix, nos cam fidlibus suis conjngere
digntur in clis Per emdem Christum Dminum nostrum. R Amen.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

dsto, Dmine, supplicatinibus nostris et


hunc fmulum tuum, quem (hanc fmulam
tuam, quam) in tuo sancto nmine ad
participatinem mnium bonrum spiritulium,
et fraternittem recpimus hujus sacr
Religinis, bet Genitrci tu Vrgini et Matri
Mar speciliter dedict, bene + dcere
dignris : et prsta; ut te largente devtus (-a)
in Ecclsia persstere vleat cum augmnto
virttum: atque suffrgiis hujsmodi sacri
Ordinis adjtus (-a) vitam percpere meretur
trnam: Qui vivis et regnas in scula
sculrum. R. Amen.

Ormus.

Oratio

dsto, Dmine, supplicatinibus nostris et


hos fmulos tuos, quos (has fmulas tuam,
quas) in tuo sancto nmine ad participatinem
mnium bonrum spiritulium, et fraternittem
recpimus hujus sacr Religinis, bet
Genitrci tu Vrgini et Matri Mar
speciliter dedict, bene + dcere dignris :
et prsta; ut te largente devti (-) in Ecclsia
persstere vleant cum augmnto virttum:
atque suffrgiis hujsmodi sacri Ordinis adjti
(-) vitam percpere merentur trnam: Qui
vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.

Deinde conversus ad Habitum dicat :


V. Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam.
R. Et salutre tuum da nobis.
V. Dmine, Deus virttum, convrte nos.
R. Et ostnde fciem tuam, et salvi rimus.
V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

upplciter te, Dmine, rogmus, ut super


hunc hbitum servo tuo (ancll tu)
Laudate Dominum Liturgical Editions

426

Ormus.

Oratio

upplciter te, Dmine, rogmus, ut super


hunc hbitum servis tuis (ancllis tuis)

Appendix
imponndum bene + dctio tua bengna
descndat, ut sit bene + dctus, atque divna
virtte procul pellntur hstium nostrrum
visiblium et invisbilium tela nequssima.
R. Amen.

imponndum bene + dctio tua bengna


descndat, ut sit bene + dctus, atque divna
virtte procul pellntur hstium nostrrum
visiblium et invisbilium tela nequssima.
R. Amen.

Ormus.

Ormus.

Oratio

aput mnium fidlium Deus, et humni


gneris Salvtor, hunc hbitum, quem propter
tuum, tuque Genitrcis Vrginis Mar de
Monte Carmlo amrem, atque devotinem
servus tuus est delatrus (anclla est delatra),
dxtera tua sanct + fica; et hoc, quod per illud
mstice datur intlligi, tua semper custdia,
crpore et nimo servtur; et: ad remuneratinem perptuam cum Sanctis mnibus
felicssime perductur: Qui vivis et regnas in
scula sculrum.
R. Amen.
Ormus.

Oratio

aput mnium fidlium Deus, et humni


gneris Salvtor, hunc hbitum, quem propter
tuum, tuque Genitrcis Vrginis Mar de
Monte Carmlo amrem, atque devotinem
servi tui est delatri (ancll tu sunt
delatr), dxtera tua sanct + fica; et hoc,
quod per illud mstice datur intlligi, tua
semper custdia, crpore et nimo servtur; et:
ad remuneratinem perptuam cum Sanctis
mnibus felicssime perductur : Qui vivis et
regnas in scula sculrum.
R. Amen.
Ormus.

retor, Conservtor, et Salvtor mnium,


largtor humnas saltis Deus, et dator grti
spiritulis, bene + dictinem tuam super hunc
hbitum immtte: ut, qui (qu) eum gestverit,
(-int) clsti virtte muntus (-a) fidem
ntegram, spem firmam, et carittem
desidertam tneat, et a te numquam separri
permttas: Qui vivis et regnas in scula
sculrum. R Amen.

Oratio

Oratio

retor, Conservtor, et Salvtor mnium,


largtor humnas saltis Deus, et dator grti
spiritulis, bene + dictinem tuam super hunc
hbitum immtte: ut, qui (qu) eum gestverit,
(-int) clsti virtte munti (-) fidem
ntegram, spem firmam, et carittem
desidertam tennt, et a te numquam separri
permttas: Qui vivis et regnas in scula
sculrum. R Amen.

Deinde aspergat Habitum aqua benedicta, et postea ipsum imponat person recipiend (cuilibet separatim)
dicens:

Accipe vir devte (mlier devta) hunc hbitum


benedctum : precans sanctssimam Vrginem, ut
ejus mritis illum prferas sine mcula, et te ab
omni adversitte defndat, atque ad vitam
perdcat trnam. R. Amen.

Accpite viri devti (muleres devta) hunc


hbitum benedctum: precntes sanctssimam
Vrginem, ut ejus mritis illum prferatis sine
mcula, et vos ab omni adversitte defndat,
atque ad vitam perdcat trnam. R. Amen.

Deinde dicat:

Ego ex potestte mihi trdita, et concssa, suscpio ac recpio te (vos) ad participatinem mnium
oratinum, disciplinrum, precum, suffragirum, eleemosynrum, jejunirum, vigilrum,
Missrum, Horrum canonicrum ac ceterrum bonrum spiritulium, qu passim die, noctque,
coopernte misericrdia Jesu Christi, a Religisis totius nostr sacr, Religinis peragntur. In
nmine Patris, et Flii + et Spritus Sancti. R. Amen.

Laudate Dominum Liturgical Editions

427

Alia benedic. scapul B.M.V. de Monte Carmelo


Postea signo crucis benedicens person receptam dicat:
Pro uno vel una
Bene + dcat te Cnditor cli et terr, Deus
omnpotens, qui te elgere: digntus est ad
beatssims Vrginis Mar de Monte Carmlo
Societtem et Confraternittem: quam precmur,
ut in hora bitus tui cnterat caput serpntis, qui
tibi est adversrius, et tandem tamquam victor
(victrix) palmam, et cornam sempitrn
heredittis consequris. Per Christum Dminum
nostrum. R Amen,

Pro pluribus
Bene + dcat vos Cnditor cli et terr, Deus
omnpotens, qui vos elgere: digntus est ad
beatssims Vrginis Mar de Monte Carmlo
Societtem
et
Confraternittem:
quam
precmur, ut in hora bitus vestri cnterat
caput serpntis, qui vobis est adversrius, et
tandem tamquam victres (victrces) palmam,
et cornam sempitrn heredittis consequmini. Per Christum Dminum nostrum.
R Amen,

Deinde aspergatur persona aqua benedicta.


Si plures simul recipiendi, sint, mutetur numerus.
Quando Habitus solummodo benedicendus erit, tunc benedictio incipit a V. Ostnde nobis, Dmine, et
concluditur cum Oratione Cretor, etc.
.
Omnibus expletis, Sacerdos Confratrem paucis sed efficacioribus verbis adhortetur ad caute, pie sancteque
vivendum, ad onera omnia adimplenda tum generalia pro omnibus Confratribus, tum specialia pro iis, qui
gaudere volunt privilegio, vulgo nuncupato Sabbatino (circa qu eumdem sufficienter instruat), atque ad
Virginem Deiparam in posterum peculiaribus devotionis obsequiis assidue colendam, eamque veluti
singularem ac dulcissimam Matrem filiali et sincero affectu prosequendam.

13

FORMULA BREVIOR
BENEDICENDI ET IMPONENDI
SCAPULARE
B. M. V. DE MONTE CARMELO
qu adhiberi potest, prsertim in privatis
receptionibus, vel occasione magni concursus, ad majorem Sacerdotis recipientis commoditatem.
(Approbata a S. R. C. die 24 Julii 1888)
Persona recipienda ad habitum genuflexa, Sacerdos, superpelliceo et stola albi coloris, aut saltem stola,
indutus, dicat:

V. Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam.


R. Et salutre tuum da nobis.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Pro uno vel una
Ormus.

Pro pluribus
Oratio

mine Jesu Christe, humni gneris Salvtor,

hunc habitum,quem propter tuum tuque Genetrcis


Vrginis Mar de Monte Carmlo amrem
Laudate Dominum Liturgical Editions

428

Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, humni gneris Salvtor,

hunc habitum,quem propter tuum tuque


Genetrcis Vrginis Mar de Monte Carmlo

Appendix
servus tuus (anclla tua) devte est delatrus
(-a),dxtera tua sanct + fica,ut edem
Genetrce tua intercednte, ab hoste malgno
defnsus (-a), in tua grtia usque ad mortem
persevret: Qui vivis et regnas in scula
sculrum. R. Amen.

amrem servi tui (ancll tu) devte sunt


delatri (-), dxtera tua sanct + fica,ut
edem Genetrce tua intercednte, ab hoste
malgno defnsi (-), in tua grtia usque ad
mortem persevrent: Qui vivis et regnas in
scula sculrum. R. Amen.

Deinde aspergat habitum aqua benedicta, et postea ilium imponat person vel personis (cuilibet separatim),
dicens:

Accipe (Accpite) hunc hbitum benedctum, precans (precntes) sanctssimam Vrginem, ut ejus
mritis illum prferas (perfertis) sine mcula et te (vos) ab omni adversitte defndat, atque ad
vitam perdcat trnam.
R. Amen.
Postea subjungat:

Ego, ex potestte mihi concssa, recpio te (vos) ad participatinem mnium bonrum


spiritulium, qu, coopernte misericrdia Jesu Christi, a Religisis de Monte Carmlo
peragntur.
In nmine Patris, et Flii, + et Spritus Sancti. R. Amen.
Bene + dcat te (vos) Cnditor cli et terr, Deus omnpotens, qui te (vos) cooptre digntus est
in Confraternittem bet Mar Vrginis de Monte Carmlo: quam exormus, ut in hora bitus
tui (vestri) cnterat caput serpntis antqui, atque palmam et cornam sempitrn heredittis
tandem consequris (consequmini). Per Christum Dminum nostrum.
R. Amen.
Aspergatur persona aqua benedicta. Si plures simul recipiendi sint, mutetur numerus.
Si habitus solummodo benedicendus sit,tunc benedictio incipit a V. Ostnde et concluditur cum Oratione
Dmine Jesu Christe.

14

FORMULA BREVIOR
BENEDICENDI ET IMPONENDI
QUINQUE SCAPULARIA
sanctissim Trintatis, Passionis D. N. J. C.,
beat Mari Virginis sub respectivo titulo
immaculat Conceptionis, Septem Dolorum
et Montis Carmeli.
Suscepturi Scapularia genuflectunt; et Sacerdos, superpelliceo ac stola alba indutus, dicit :

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.


R. Qui fecit clum et terram.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

mine Jesu Christe, mnium caput fidlium et humni gneris Salvtor, qui tgumen nostr
mortalittis indere digntus es: obsecrmus immnsam largittis tu abundntiam,ut indumnta hc, in obsquium sanctssim Trinittis institta, nec non in honrem et memriam
Laudate Dominum Liturgical Editions

429

Benedictio quinque scapularium


dolorssim passinis tu, in honrem beatssim Vrginis Matris tu sub ttulo Immacult
conceptinis, Septem Dolrem et Montis Carmli, ita bene + dcere et sancti + ficre dignris;
ut qui (qu) ea assmpserint , edem Genetrce tua intercednte , te quoque salutre nostrum,
crpore et nima indere merentur: Qui vivis et regnas in scula sculrum. R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.
Mox Sacerdos omnibus scapularia singillatim imponat, ac deinde formulam proferat supra omnes simul.

1. Accpite hbitum Ordinis sanctssim Trinittis in fdei, spei, et carittis augmntum, ut indutis
novum hminem,qui secndum Deum cretus est in justtia et sanctitte.
2. Accpite scapulre Passinis Dmini nostri Jesu Christi, ut,vterem hminem exti novmque
indti, ipsum digne perfertis, et ad vitam pervenitis sempitrnam.
3. Accpite scapulre devotrum beatssim Mar Vrginis sine labe concpt, ut, ejus
intercessine ab omni inquinamnto mundti, ad vitam pervenitis trnam.
4. Accpite hbitum Servrum beatssim Mar Vrginis Septem Dolres ejus devte
recolntium, ut, dolres ipsos assdue recogitntes, Passinem Dmini nostri Jesu Christi in corde
et crpore vestro imprssam jgiter tenetis.
5. Accpite hbitum Societtis et confraternittis bet Mar Vrginis de Monte Carmlo,
precntes emdem sanctssimam Vrginem, ut ejus mritis illum perfertis sine mcula et vos ab
omni adversitte defndat atque ad vitam perdcat trnam.
Ego, ex facultte Apostlica mihi delegta, recpio vos in participatinem bonrum spiritulium
horum Ordinum seu Congregatinum et indulgentirum, qu per Sanct Sedis privilgia prdctis
scapulribus concss sunt. In nmine Pa + tris,et F + lii, et Spritus + Sancti. R. Amen.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperntes in te.
V. Mitte eis, Dmine, auxlium de sancto.
R. Et de Sion ture eos.
V. Esto eis, Dmine, turris fortitdinis.
R. A fcie inimci.
V. Nihil profciat inimcus in eis.
R. Et flius iniquittis non appnat nocre eis.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum. R. Et cum spritu tuo.
Ormus.

Oratio

dsto, Dmine, supplicatinibus nostris, et quibus in tuo nmine sacros hbitus imposimus,
ita bene + dcere dignris, ut, tu grti cooperntes, vitam cnsequi merentur trnam. Per
Christum Dminum nostrum. R. Amen.
Benedctio Dei omnipotntis, Patris, et Flii, + et Spritus Sancti, descndat super vos, et mneat
semper. R. Amen.
Formula recitetur numero singulari, si uni tantum person sint scapularia imponenda.

Laudate Dominum Liturgical Editions

430

Appendix

15

BENEDICTIO
SCAPULARIS PRETIOSI SANGUINIS
Scapulare fieri solet ex lana rubei coloris cum imagine Ssmi Crucifixi, vel Ssmi Cordis D.N.J.C.
Sanguinem manantis super Calicem.

Suscepturus Scapulare genuflectit; et Sacerdos, superpelliceo ac stola rubea indutus, dicit:


V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini.
R. Qui fecit clum et terram.
V. Redemsti nos, Dmine, in Snguine tuo,
R. Et fecsti nos Deo nostro regnum.
V. Te ergo qusumus, tuis fmulis sbveni.
R. Quos pretioso Sanguine redemisti.
V. Dmine, exudi oratinem meam.
R. Et clamor meus ad te vniat.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
Ormus..

Oratio

trne Pater, et omnpotens Deus, qui Unignitum tuum vestem nostr mortalittis indere, et
Snguinem suum pretisum pro mundi salte effndere volusti : obsecrmus clemntiam tuam ut
hoc genus vestimnti quod in signum devotinis fidlium erga saltis nostr prtium instittum
est, bene + dcere, et sancti + ficre dignris; ut, quicmque eo usus ferit, indere meretur
emdem Dminum nostrum Jesum Christum Flium tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitte
Spritus Sancti Deus, per mnia scula sculrum. R Amen.
Et aspergatur aqua benedicta.

16

BENEDICTIO
FUNICULORUM ET VITTARUM
PRETIOSI SANGUINIS
Vitt fiunt ex lana rubei coloris, qu, si exterius a mulieribus ferantur, a sinistro latere pendent. Funiculi
pariter ex lana rubea conficiuntur.

V. Adjutrium nostrum in nmine Dmini


R. Qui fecit clum et terram.
V. Redemsti no