You are on page 1of 14

SULIT

45/1 45/1
Pendidikan
Islam
Masa :
2 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009

PENDIDIKAN ISLAM

Kertas 1

2 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B.

3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak

@ PKPSM Pahang
[Lihat sebelah]
Bahagian A

[20 markah]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1 Firman Allah S.W.T:


(a)

Ayat di atas menjelaskan tentang tuntutan segera bertaubat kepada umat islam apabila
melakukan dosa.

Berdasarkan ayat di atas;

(i)

[2 markah]

(ii) Nyatakan dua sebab berlakunya dosa.


[4 markah]

(iii) Jelaskan dua amalan yang perlu dilakukan sebagai menepati tuntutan taubat
nasuha.
[4 markah]

(b) (i) Sabda Rasulullah S.A.W:

Hadis di atas menerangkan kewajipan bersifat ihsan terhadap binatang.

Berdasarkan Hadis di atas;

(i) Jelaskan dua kepentingan berlaku ihsan terhadap binatang.


[2 markah]
(ii) Nyatakan empat contoh perlakuan ihsan ketika menyembelih binatang.
[4 markah]

(c) Tulis perkataan bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan
jawi.

(i)
Islam adalah agama yang mudah dan prihatin kepada penganut-penganutnya kerana

(ii)
sentiasa terbuka dan menggalakkan umatnya memohon sesuatu yang dihajati daripada

(iii) (iv)
Allah S.W.T.. Semua hajat boleh dipohon asalkan baik dan membawa kebaikan

kepada diri, masyarakat dan negara.

[4 markah]

2 (a) Firman Allah S.W.T:

Ayat di atas menerangkan tentang kewajipan menunaikan solat jumaat.

(i)

[2 markah]

(ii) Jelaskan sebab dituntut agar segera menunaikan solat Jumaat.


[2 markah]

(iii) Terangkan dua kepentingan solat Jumaat dalam memajukan umat Islam.
[4 markah]
(b) Sabda Rasulullah S.A.W:

Hadis di atas menerangkan kepentingan menuntut ilmu.

Berdasarkan Hadis di atas;

(i) Nyatakan empat golongan yang disebut di dalam hadis.


[4 markah]

(ii) Jelaskan dua sebab Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu?


[4 markah]

(c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Murid yang mempunyai ketahanan jati diri tidak akan membiarkan dirinya
terpengaruh dengan gejala sosial.

[4 markah]
Bahagian B
[ 80 markah ]
Jawab semua soalan

3 (a) Rukun iman dan rukun islam merupakan pegangan setiap umat islam.

(i) Sebutkan dua cara beriman kepada Allah S.W.T. [4 markah]

(ii) Nyatakan hukum sekiranya seseorang muslim itu mengingkari salah satu
daripada rukun iman. [2 markah]

(iii) Jelaskan dua kesan beriman kepada malaikat terhadap seorang pelajar
muslim.
[4 markah]
(b) Al-Hakim ialah antara al-Asma' al Husna ( Nama-nama Allah S.W.T yang
indah. )
(i) Berikan maksud Al-Hakim. [2 markah]

(ii) Jelaskan sifat al-Hakim Allah S.W.T terhadap keunikan kejadian manusia.
[2 markah]

(c) Beriman kepada Qada’ dan Qadar merupakan salah satu daripada rukun
iman yang perlu dihayati oleh setiap muslim.

(i) Senaraikan jenis-jenis Qada.’ [2 markah]

(ii) Apakah kesan buruk terhadap orang yang tidak menghayati tuntutan Qada’
dan Qadar ? [4 markah]

4 Orang Islam yang cukup syarat , wajib berpuasa sebulan dalam bulan
Ramadhan setiap tahun.

(a) (i) Berikan syarat wajib puasa . [2 markah]

(ii) Senaraikan empat golongan yang harus berbuka puasa. [4 markah]

(b) (i) Apakah maksud solat sunat hajat ? [2 markah ]

(ii) Terangkan cara menunaikan solat hajat dengan ringkas . [ 4 markah ]

(iii) Jelaskan perbezaan di antara solat sunat hajat dan solat sunat rawatib.
[4 markah ]
(c) Nyatakan hukum bagi situasi berikut :

(i) Leha berwuduk dengan sekali basuhan sahaja pada setiap anggota
wuduknya.
[1 markah]
(ii) Seorang jenazah dikafankan menggunakan sehelai kain putih sahaja.
[1 markah]
(iii) Pak Ali membayar zakat fitrahnya kepada anak-anak miskin di kampungnya
tanpa melalui amil yang bertauliah. [1 markah]
(iv) Khutbah Jumaat yang sampaikan oleh khatib hanya dapat didengari oleh 39
orang ahli Jumaat sahaja.
[1 markah]
5 (a) (i) Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Saidina Hamzah bin Abdul Mutalib.
[4 markah]

(ii) Nyatakan dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada syahidnya Saidina
Hamzah.
[4 markah]
(iii) Sumbangan Sumayyah amat penting dalam mempertahankan kesucian aqidah
Islam.
Bagaimanakah beliau disiksa oleh tuannya. [2 markah]

(b) (i) Pembukaan kota Mekah memberi kesan yang besar terhadap perkembangan
Islam.
Terangkan dua tindakan Rasulullah S.A.W. selepas pembukaan kota Mekah.
[4 markah]

(ii) Nyatakan dua kesan positif pembukaan kota Mekah terhadap dakwah Islam.
[2 markah]

(c) (i) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di
dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

.1

.2

.3

[3 markah]

(ii) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di
dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

.1

.2

.3

[3 markah]
6 (a)

Gambar 1
Membaca Al-Quran secara bertadarus
(i)
Membaca al-Quran merupakan santapan rohani bagi umat Islam.
Jelaskan dua adab sebelum membaca al-Quran. [2 markah]

Terangkan dua perbuatan yang menyalahi adab semasa membaca al-Quran.


(ii)
[2 markah]

(iii) Nyatakan dua perbezaan antara al-Quran dan buku. [4 markah]

(b) (i) Agama Islam telah menggariskan panduan untuk menjaga maruah diri.
Jelaskan dua cara berpakaian menurut syariat Islam. [4 markah]

(ii) Nyatakan kepentingan menjaga maruah diri. [2 markah]

(c) (i) Pidato merupakan elemen yang penting di dalam dakwah.


Jelaskan dua adab ketika berpidato. [4 markah]

(ii) Rakan anda akan menyertai pertandingan pidato peringkat sekolah.


Sarankan cadangan anda kepadanya untuk menjadi pemidato yang baik.
[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT


SULIT 45/1
045/1
Pendidikan
Islam
Ogos 2009
2 jam NAMA DAN
LOGO
SEKOLAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009


TINGKATAN 3

PENDIDIKAN ISLAM

Kertas 1

PERATURAN PEMARKAHAN

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak

045/1 [Lihat Sebelah


SULIT
PERATURAN PERMARKAHAN PERCUBAAN PMR 2009

Soalan Jawapan Markah

1. (a) i Maksud Taubat Nasuha:


Taubat yang sejati, bersungguh-sungguh dan
menepati syarat-syaratnya. 1 isi x 2 m= 2 m
ii Sebab berlakunya dosa:
-lemah iman.
-mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif
-tidak mengingati Allah
-berkawan dengan orang yang buruk akhlak.
# mana-mana jawapan munasabah diterima 2 isi x 2m = 4m
iii Dua amalan yang perlu dilakukan untuk taubat nasuha:
-menyesal atas perbuatan yang dilakukan.
-berazam tidak akan mengulangi dosa yang
dilakukan.
-beristighfar dengan menyebut ‫ا  ا‬
-memohon maaf atas kesalahan terhadap manusia.
-meninggalkan perbuatan dosa yang pernah
dilakukan.
-mengembalikan hak orang lain yang diambil .
-meningkatkan amalan soleh dan kebajikan. 2 isi x 2m= 4m
(b) i Kepentingan berlaku ihsan terhadap binatang:
-mendapat ganjaran dan rahmat daripada Allah.
-menunjukkan rasa hormat dan simpati terhadap
binatang.
-melahirkan masyarakat yang penyayang dan
penyantun.
-memelihara habitat binatang daripada kerosakan
dan kemusnahan.
-membentuk individu muslim yang cinta akan
kebaikan dan benci akan keburukan. 2 isi x 1m=2m

ii Perlakuan ihsan ketika menyembelih binatang :


-memberi minum kepada binatang sembelihan
sebelum disembelih.
-membaringkan di tempat yang rata.
-menggunakan pisau yang tajam.
-melakukan sembelihan secara cepat dengan
sebaik-baiknya.
-tidak mengheretnya dengan kasar atau menyiksa
badannya ketika dibawa ke tempat sembelihan.
-elakkan menyembelih haiwan di hadapan haiwan
yang lain.
-tidak menyembelih binatang yang sedang bunting
atau yang sedang menyusukan anak.
-tidak tergesa-gesa melapah binatang sembelihan
sebelum benar-benar mati. 2 isix 2m=4m
(c)
‫( أدا أآم  د‬i) 4 isi x 1m=4m
- Jawi DBP
‫(   أو   ه ن  ات‬ii) - Kesalahan
‫ " د! ه ن‬# $%& ‫(  ا‬iii) dikira daripada
perkataan
‫( 'وا آ'  آ) دي‬iv) - Kesalahan tidak
melebihi satu
perkataan, jika lebih
0 markah.
- Huruf cerai tidak
diterima
2 (a) i Maksud kalimah yang bergaris:
-Maka bersegeralah
-Kamu akan berjaya 2 isi x 1m=2m
ii Sebab dituntut segera menunaikan solat Jumaat:
-dapat pahala saf depan.
-dapat mendengar nasihat khutbah Jumaat.
-dapat beriktikaf di dalam masjid.
-dapat berzikir dan melakukan amalan-amalan
sunat. 2 isi x 1m=2 m
iii Kaitan urusan perniagaan dengan solat Jumaat:
-mendisiplinkan urusan perniagaan/seharian.
-mendidik insan supaya ikhlas dalm setiap tindakan
-mendorong seseorang supaya berusaha bersungguh
dalam mencapai kejayaan.
-menghasilkan urusan perniagaan yang berkualiti. 2 isi x 2m= 4m
(b) i Dua saranan Rasulullah dalam hadis :
-menjadi guru.
-menjadi pelajar.
-menjadi pendengar ilmu.
-menjadi orang yang cintakan ilmu. 2 isi x 2m= 4m
ii Dua kepentingan menuntut ilmu:
-hidup mulia dan dihormati.
-mentaati dan berbakti kepada ibu bapa.
-diredhai dan dikasihi Allah SWT.
-membangunkan ekonomi umat Islam.
-dapat berbakti kepada masyarakat dan negara.
-dapat membezakan di antara hak dan batil.
-mengangkat mertabat agama, bangsa dan negara.
-berdaya maju setanding dengan bangsa-bangsa
lain. 2 isi x 2m = 4m
(c)
+,% -.‫ ر)   ءي آ‬ 4 isi x 1m=4m
- Jawi DBP
‫")ق اآ '"رآ د‬, ‫دي‬ - Kesalahan
dikira daripada
perkataan
‫ "ل‬23‫ آ‬4‫!رو
د‬, - Kesalahan tidak
melebihi separuh setiap
*Setiap potongan tidak melebihi tiga kesalahan huruf, keratan, jika lebih
diberi 1 markah, jika lebih 0 markah. 0 markah.
- Huruf cerai tidak
Diterima

3 (a) i Dua cara beriman kepada Allah SWT:


-mempercayai keesaan Allah SWT
-mempercayai Allah SWT berkuasa melakukan
apa yang dikehendakiNya.
-mentaati dan melaksanakan perintah Allah SWT 2 isi x 2m=4m

ii Hukum jika meragui salah satu rukun iman:


-murtad 1 isi x 2m=2m
iii Kesan beriman kepada malaikat terhadap pelajar
muslim :
-menerima dan mematuhi arahan yang tidak
bercanggah dengan syariat.
-ada teman ghaib yang menemani.
-berwaspada dalam sebarang tindakan. 2 isi x 2m=4m
(b) i Maksud al-Hakim:
-Allah Maha Bijaksana. 1 isi x 2m=2m
ii Sifat al-Hakim Allah SWT terhadap keunikan kejadian
manusia :
-cap jari manusia
-akal yang waras
-tubuh badan yang sempurna.
-pelbagai warna kulit.
# mana-mana jawapan munasabah diterima. 2 isi x 1m= 2m
(c) i Jenis-jenis Qada’:
-Qada’ Mubram
-Qada’ Mu’allaq 2 isi x 1m= 2m
ii Kesan buruk terhadap orang yang tidak menghayati
tuntutan Qada’ dan Qadar.
-melahirkan sifat penakut.
-melibatkan diri dengan perkara-perkara haram.
-sombong apabila berjaya.
-tidak sabar dan tidak redha dengan takdir Allah
-tidak berusaha melakukan kerja dengan
bersungguh-sungguh.
-cepat putus asa apabila gagal 2 isi x 2m= 4m
4 (a) i Syarat wajib puasa:
-Islam
-baligh
-berakal
-bebas dari uzur syar’ie 2 isi x 1m=2m
ii Golongan harus berbuka:
-orang yang ditimpa sakit yang boleh
memudaratkan diri
-orang sakit tenat yang tiada harapan sembuh
-orang yang bermusafir melebihi dua marhalah
-orang yang tersangat lapar atau dahaga yang
membahayakan dirinya.
-orang tua yang tidak mampu berpuasa
-perempuan mengandung yang bimbangkan 4 isi x 1m=4m
kesihatan dirinya atau kandungannya.
-perempuan yang menyusukan anak untuk
menjaga kesihatan diri atau anaknya.
-orang yang melakukan pekerjaan berat.
(b) i Maksud solat sunat hajat:
Solat yang ditunaikan untuk memohon sesuatu
hajat kepada Allah. 1 isi x 2m=2m
ii Cara menunaikan solat hajat dengan ringkas:
-niat
-bilangan rakaat: sekurang-kurangnya dua rakaat
-bacaan: rakaat pertama:Doa iftitah, surah al-
Fatihah dan surah al-Kaafirun.
rakaat kedua: surah al-Fatihah dan surah
al-Ikhlas
-Doa 4 isi x 1m=4m
iii Perbezaan solat hajat dan solat rawatib:

Solat Hajat Solat Rawatib


1.Boleh dilakukan bila- Dilakukan mengiringi
bila masa kecuali solat fardhu.
waktu yang
diharamkan.
2.Boleh dilakukan 2, 4 Dilakukan 2 atau 4
atau 12 rakaat. rakaat sahaja.
3.Terdapat doa khusus Tidak terdapat doa
yang ma’thur khusus
4.Boleh dilakukan secara Hanya dilakukan secara
berjemaah bersendirian

2 isi x 2m=4m
(c) i Sah
ii Sah
iii Sah
iv Tidak sah 4 isi x 1m=4m
5 (a) i Riwayat hidup Saidina Hamzah:
-Nama: Hamzah bin Abdul Mutalib bin Hashim
bin Abd Manaf .
-Keturunan : Bani Hashim.
-Tarikh lahir: Tahun 570 M(tahun yang sama
dengan kelahiran Nabi Muhammad.)
-Tempat lahir: Mekah Al Mukarramah.
-Hubungan: Bapa saudara Nabi sebelah bapa.
Sepupu Nabi sebelah ibu.
Saudara sepersusuan Nabi
Teman sepermainan Nabi sejak kecil.
-Jawatan: Panglima perang Rasulullah.
Pembawa panji angkatan tentera Islam
-Hobi: Suka memanah dan memburu.
-Tarikh wafat: Tahun ketiga Hijrah.
-Sebab kewafatan:Syahid dalam Perang Uhud 4 isi x 1m=4m
-Kubur: Makam Syuhada berdekatan Bukit Uhud.
ii Dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada
syahidnya Saidina Hamzah:
-sanggup berkorban demi kepentingan agama,
bangsa dan negara.
-berani menegakkan kebenaran dan tidak takut
akan ancaman musuh.
-gigih berusaha untuk mencapai kejayaan dalam
hidup.
-waspada dengan sebarang ancaman musuh. 2 isi x 2m=4m
iii Cara Sumaiyah disiksa:
-dipakaikan baju rantai daripada besi.
-dijemur di tengah panas matahari. 1 isi x 2m=2m
(b) i Dua tindakan Rasulullah SAW selepas pembukaan
Kota Mekah:
-memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah.
-solat sunat di makam Ibrahim.
-laungan azan bilal.
-memberi ucapan pertama kepada penduduk
Mekah.
-memberi pengampunan kepada musuh. 2 isi x 2m=4m
ii Dua kesan positif pembukaan Kota Mekah terhadap
dakwah Islam:
-tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan
kepada orang bukan Islam.
-dakwah Islam berkembang pesat sehingga
tersebar luas di luar Semenanjung Tanah Arab.
-masyarakat Mekah hidup aman damai dan
berkerjasama. 2 isi x 1m=2m
-penduduk Mekah memeluk Islam beramai-ramai.
(c) i

3m
( 3-1-2 )
ii

3m
( 1-3-2 )
6 (a) i Dua adab sebelum membaca Al-Quran:
-berwudu’
-duduk dengan tertib
-niat mengdampingkan diri kepada Allah
-meletakkan al-Quran di tempat yang bersih dan
tinggi.
-mengharap pahala dan syafaat.
-mengadap kiblat.
-berpakaian bersih dan menutup aurat.
-niat dengan ikhlas. 2 isi x 1m=2m
ii Dua perbuatan yang menyalahi adab semasa membaca
Al-Quran.
-membaca al-Quran tanpa bertajwid.
-tidak sujud tilawah selepas membaca ayat
sejadah.
-tidak mengambil iktibar daripada apa yang
dibaca.
-tidak khusyuk. 2 isi x 1m=2m

iii Dua perbezaan antara al-Quran dan buku:

Al-Quran Buku
1.Isi kandungan kekal Isi kandungan sementara
hingga ke hari kiamat
2.Isi kandungan tidak Isi kandungan berubah –
boleh diubah. ubah
3.Disyaratkan berwuduk Tidak perlu berwuduk
ketika menyentuhnya. ketika menyentuhnya.
2 isi x 2m=4m
(b) i Dua cara berpakaian menurut syariat Islam.
-memakai pakaian yang menutup aurat.
-memakai pakaian yang kemas dan bersih.
-tidak memakai pakaian yang terdapat lambang –
lambang yang diharamkan. 2 isi x 2m=4m
ii Dua kepentingan menjaga maruah diri.
-menjaga kemuliaan diri, keluarga, masyarakat
dan negara
-menangkis segala unsur negatif yang 2 isi x 1m=2m
merosakkan.
(c) i Dua adab ketika berpidato:
-berpakaian kemas bersesuaian dengan kehendak
Islam.
-menyampaikan pidato secara berhikmah.
-isi kandungan sesuai dengan tajuk.
-ucapan tidak menyentuh perkara sensitif.
-menggunakan bahasa yang sesuai.
-ucapan yang tidak menyentuh peribadi seseorang 2 isi x 2m=4m
ii Cadangan untuk menjadi pemidato yang baik:
-pengetahuan
-kemahiran berpidato
-keyakinan
-peribadi yang baik 1 isi x 2m=2m

PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT