You are on page 1of 50

NAMA : ________________________

NO. K/P : ________________________
KELAS : ________________________
SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 55/1
SCIENCE
Kertas 1

August 2009

1 Jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Maklumat Untuk Calon

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.
4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.
5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat dan hitamkan
jawapan yang baru.
6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.
7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak.

[Lihat sebelah]
55/1 © 2008 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah

1

INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consists of 40 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Answer all questions.
Jawab semua soalan.

3. Each question is followed by four alternative answers A, B, C or D. For each
question, choose one answer only. Blacken your answer on the objective answer
sheet provided.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

4. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made.
Then blacken the new answer.

Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5. The diagram in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

6. You may use a non-programmable scientific calculator.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

2

1 Which of the following represents the SI unit for temperature and electric current?
Antara berikut, yang manakah mewakili unit SI bagi suhu dan arus elektrik?

Temperature Electric current
Suhu Arus electrik
0
A C A
0
B C V
C K A
0
D F V

2 Diagram 1 shows four cells found in the human body.
Rajah 1 menunjukkan empat sel yang terdapat dalam badan manusia

W X Y Z

Diagram 1
Rajah 1
Which cells are involved in the process of reproduction?
Sel-sel yang manakah terlibat dalam proses pembiakan?

A W and X
W dan X
B Y and Z
Y dan Z
C X and Y
X dan Y
D W and Z
W dan Z

3 Diagram 2 shows the classification of matter.
Rajah 2 menunjukkan pengelasan jirim.

Matter
Jirim Diagram 2
Rajah 2
Solid Liquid P
Pepejal Cecair

3

Which of the following is true about P?
Antara berikut, yang manakah benar mengenai P?

A It has a definite volume.
Ia mempunyai isipadu yang tetap.
B It has a definite shape.
Ia mempunyai bentuk yang tetap.
C Its particles move freely at random.
Zarah-zarahnya bergerak bebas secara rawak.
D The force of attraction between its particles is very strong.
Daya tarikan antara zarah- zarahnya adalah sangat kuat.

4 Diagram 3 shows a human activity.
Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti manusia.

Diagram 3
Rajah 3

Which of the following shows the negative effect of this activity?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan kesan negatif bagi aktiviti ini?

A Reduces the pests
Mengurangkan perosak
B Increases the yield
Menambahkan hasil
C Causes soil erosion
Menyebabkan hakisan tanah
D Pollutes the soil and air
Mencemarkan tanah dan udara

5 Which of the following are the ways to preserve and conserve Earth’s resources?
Antara berikut, yang manakah cara-cara untuk memelihara dan memulihara sumber
Bumi?

I Recyling substances
Kitar semula bahan
II Keeping forest reserves
Memelihara hutan simpanan
III Using Chlorofluorocarbon- free products
Menggunakan produk bebas Kloroflorokarbon

4

A I and II only
I dan II sahaja
B I and III only
I dan III sahaja
C II and III only
I dan III sahaja
D I, II and III
I, II dan III

6 Which of the following percentage of composition of gases in the air is correct?
Antara berikut, yang manakah peratus komposisi gas di udara yang betul ?

Gas Percentage (%)
Gas Peratus
Carbon dioxide 0.3
A
Karbon dioksida
Inert gases 0.97
B
Gas nadir
Oxygen 16
C
Oksigen
Nitrogen 87
D
Nitrogen
7 The information below describes the characteristics of gas X.
Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri gas X.

 Gas X turns limewater cloudy
Gas X mengeruhkan air kapur
 Gas X is acidic.
Gas X adalah berasid.

Which of the following proces needs gasX ?
Antara berikut, proses yang manakah memerlukan gas X?

A Decaying C Combustion
Pereputan Pembakaran
B Respiration D Photosynthesis
Respirasi Fotosintesis

8 The following equation shows the process of combustion.
Persamaan berikut menunjukkan proses pembakaran.

Combustion
Pembakaran
Carbon + P Q + light energy + R
Karbon + P Q + Tenaga cahaya + R

What are P ,Q and R?
Apakah P, Q dan R ?

5

P Q R Oxygen Heat energy Carbon dioxide A Oksigen Tenaga haba Karbon dioksida Oxygen Chemical energy Carbon dioxide B Oksigen Tenaga kimia Karbon dioksida Carbon dioxide Heat energy Oxygen C Karbon dioksida Tenaga haba Oksigen Carbon dioxide Water vapour Oxygen D Karbon dioksida Wap air Oksigen 9 Which of the following forms of energy increases when water is evaporated? Antara bentuk tenaga berikut. B Metal Q is hotter than metal P Logam Q lebih panas daripada logam P C Metal P expands more than metal Q Logam P mengembang lebih daripada logam Q D Metal Q expands more than metal P Logam Q mengembang lebih daripada logam P 11 The diagram 5 shows a cross-section of a human skin Rajah 5 menunjukkan keratan rentas kulit manusia. Diagram 5 Rajah 5 6 . yang manakah menerangkan pemerhatian pada Rajah 4 ? A Metal P is hotter than metal Q Logam P lebih panas daripada logam Q. Rajah 4 menunjukkan keadaan jalur dwilogam selepas dipanaskan. yang manakah akan meningkat apabila air disejat? A Solar energy C Heat energy Tenaga suria Tenaga haba B Kinetic energy D Chemical energy Tenaga kinetik Tenaga kimia 10 Diagram 4 shows the condition of a bimetallic strip after being heated. Diagram 4 Rajah 4 Which of the following explain the observation in Diagram 4 ? Antara berikut.

is most sensitive to pain? Bahagian manakah yang berlabel A. Jadual 1 menunjukkan keputusan ujian makanan ke atas satu sampel makanan Food test Result Ujian makanan Keputusan Iodine test No change Ujian iodine Tiada perubahan Millon’s test No change Ujian Millon Tiada perubahan Benedict’s test Brick-red precipitate Ujian Benedict Mendakan merah bata Table 1 Jadual 1 Which of the following is present in the food sample tested? Antara berikut kelas makanan yang manakah hadir dalam makanan yang diuji? A Fat Lemak B Fibre Serat C Glucose Glukos D Protein Protein 7 . III and IV I. C or D. C atau D lebih peka kepada kesakitan? 12 Which of the following instruments can help humans overcome hearing limitations and hearing defects? Antara alat berikut. B. II and III only I. II dan III sahaja D I. II. III dan IV 13 Table 1 shows the results of a food tests carried out on a food sample. yang manakah boleh membantu mengatasi had pendengaran dan kecacatan pendengaran? I Stethoscopes Stetoskop II Hearing aids Alat bantuan pendengaran III Microphones Mikrofon IV Loudspeakers Pembesar suara A I and II only I dan II sahaja B III and IV only III dan IV sahaja C I. B. Which of the parts labelled A. II.

Prey-predator Mangsa-Pemangsa D. community komuniti 15 Diagram 6 shows a food web.14 A group of organisms from the same species living in a particular area is called Sekumpulan organism dari spesies yang sama. Commensalism Komensalisme 8 . tinggal dalam kawasan tertentu dinamakan A. chicken and lizard? Apakah interaksi antara burung. ayam dan cicak? A. Parasitism Parasitisme B. habitat habitat B. ecosystem ekosistem C. population populasi D. Competition Persaingan C. Rajah 6 menunjukkan satu siratan makanan Leaves Daun Caterpillar Ulat beluncas BBeBelunca Bird Lizard Burung Chicken Cicak Ayam Eagle Helang Diagram 6 Rajah 6 What is the interaction between the bird.

9 . How many food chains are there in the above food web? Rajah 7 menunjukkan satu siratan makanan. yang manakah tidak akan berlaku jika tumbuhan dimusnahkan? A The temperature of the earth increases Suhu bumi bertambah B The oxygen composition increases Komposisi oksigen bertambah C The amount of mineral salts increases Kuantiti garam mineral bertambah D The carbon dioxide composition increases Komposisi karbon dioksida bertambah. Berapakah rantai makanan yang terdapat pada siratan makanan di atas? A 1 C 3 B 2 D 4 17 Diagram 8 shows the relationship between a few components in the living process of plants.16 Diagram 7 Rajah 7 Diagram 7 shows a food web. Light Cahaya Mineral salt Plants Oxygen Garam mineral Tumbuhan Oksigen Water Carbon dioxide Air Karbon dioksida Diagram 8 Rajah 8 Which of the following will not happen if the plants are destroyed? Antara berikut. Rajah 8 menunjukkan hubungan antara beberapa komponen dalam proses kehidupan tumbuhan.

19 Table 2 shows the pH values of materials X. Y and Z. yang manakah mewakili bahan-bahan X. Gas X is Rajah 9 menunjukkan eksperimen elektrolisis air.18 Diagram 9 Rajah 9 Diagram 9 shows an experiment on electrolysis of water. Material pH value Bahan Nilai pH X 5 Y 7 Z 8 Table 2 Jadual 2 Which of the following represent materials X. Y dan Z. Y and Z? Antara berikut. Gas X ialah A oxygen oksigen B hydrogen hidrogen C carbon dioxide karbon dioksida D sulphur dioxide sulfur dioksida. Y dan Z? X Y Z A Vinegar Toothpaste Water Cuka Ubat gigi Air B Vinegar Water Toothpaste Cuka Air Ubat gigi C Toothpaste Vinegar Water Ubat gigi Cuka Air D Water Vinegar Toothpaste Air Cuka Ubat gigi 10 . Jadual 2 menunjukkan nilai pH bahan-bahan X.

11 . Bilangan zarah udara bertambah apabila suhu meningkat.20 Table 3 shows the functions of chemical Q. yang manakah menerangkan Teori Kinetik Gas? A Movement of gas particles follows a specific pattern. yang manakah benar tentang bahan kimia Q. and S. Jadual 3 menunjukkan fungsi bagi bahan kimia Q. R. Tekanan udara adalah disebabkan oleh pergerakan zarah udara. R and S? Antara berikut. C Collision of the gas particles with the wall of container exerts pressure. Chemical Function Bahan Fungsi Kimia Q Kills the bacteria in the water Membunuh bakteria dalam air R Prevents tooth decay Mencegah pereputan gigi Makes the suspended particles S to settle to the bottom Memendapkan zarah-zarah terampai Table 3 Jadual 3 Which of the following is true about chemicals Q. Perlanggaran zarah gas dengan dinding bekas menghasilkan tekanan. These chemicals are added in the process of water purification. R dan S? Q R S A Fluoride Chlorine Alum Fluorida Klorin Alum B Fluoride Alum Chlorine Fluorida Alum Klorin C Chlorine Alum Fluoride Klorin Alum Fluorida D Chlorine Fluoride Alum Klorin Fluorida Alum 21 Which of the following statements explain the kinetic theory of gases? Antara pernyataan berikut. R dan S yang dicampurkan semasa proses pembersihan air. Pergerakan zarah gas adalah mengikut corak tertentu. D The number of air particles increases when the temperature increases. B Air pressure is caused by movement of the air particles.

Berikut adalah pernyataan berkaitan geseran. yang manakah menggunakan prinsip di atas? I Air pack Pak udara II Hovercraft Hoverkraf III Ball bearings Galas Bebola A I. paras air di P bergerak ke atas. II and III I. the level of water at P moves up. Why ? Apabila omboh ditarik ke atas.22 Diagram 10 shows a U tube. II dan III B I and II only I dan II sahaja C II and III only II dan III sahaja D I only I sahaja 12 . Kenapa? A The air pressure at X is the same as the air pressure at Y Tekanan udara di X sama dengan tekanan udara di Y B The air pressure at Z is the same as the air pressure at X Tekanan udara di Z sama dengan tekanan udara di X C The air pressure at X is higher than the air pressure at Y Tekanan udara di X lebih tinggi daripada tekanan udara di Y D The air pressure at Z is higher than the air pressure at Y 23 Below is the information about friction. A layer of air that exists between the two surfaces helps to reduce friction Lapisan udara yang wujud di antara dua permukaan membantu mengurangkan geseran Which of the following uses the principle mentioned above? Antara berikut. Rajah 10 menunjukkan tiub U Diagram 10 Rajah 10 When the piston is pulled upward.

Azmi with a mass of 50 kg sits at position S and Ali sits at position R.0 m 1. Azmi yang berjisim 50 kg berada di kedudukan S dan Ali pula berada di R.24 An earthworm maintains its body shape because its body fluid exerts pressure outwards. Rajah 12 menunjukkan sejenis tuas. R S 1.5 m Diagram 11 Rajah 11 What is the weight of Ali? Berapakah berat Ali? A 500 N B 700 N C 750 N D 850 N 26 Diagram 12 shows a type of lever. Sistem sokongan ini dinamakan A water upthrust daya apungan B exoskeleton rangka luar C endoskeleton rangka dalam D hydrostatic skeleton rangka hidrostatik 25 Diagram 11 shows a balanced lever system. This support system is called Cacing tanah mengekalkan bentuk badan disebabkan bendalir badannya menghasilkan tekanan ke arah luar. Fishing rod Joran Diagram 12 Rajah 12 13 . Rajah 11 menunjukkan sebuah sistem tuas yang seimbang..

Which of the following devices can be classified in the same class as the lever in Diagram 12? Antara peralatan berikut. what is the voltmeter reading if the ammeter records 4 A? Berdasarkan litar elektrik yang ditunjukkan pada Rajah 13. apakah bacaan voltmeter jika ammeter merekod 4 A? Diagram 13 Rajah 13 A 4V B 8V C 16 V D 20 V 14 . yang manakah sama kelas dengan tuas dalam Rajah 12? A B C D 27 How is oxygen from the lungs transported to every cell in our body? Bagaimanakah oksigen dari peparu diangkut ke setiap sel dalam badan kita? A It is transported by the white blood cells Ia diangkut oleh sel darah putih B It is transported by the platelets Ia diangkut oleh platlet C It is transported in the form of carboxyhaemoglobin Ia diangkut dalam bentuk karboksihaemoglobin D It is transported in the form of oxyhaemoglobin in red blood cells Ia diangkut dalam bentuk oksihaemoglobin dalam sel darah merah 28 In the electric circuit shown in Diagram 13.

yang manakah mewakili R dan S? R S Aorta which carries Pulmonary artery which carries deoxygenated blood oxygenated blood A Aorta yang membawa darah Arteri pulmonari yang membawa terdeoksigen darah beroksigen Vena cava which carries Pulmonary vein which carries deoxygenated blood oxygenated blood B Vena kava yang membawa Vena pulmonari yang membawa darah terdeoksigen darah beroksigen Pulmonary artery which Aorta which carries deoxygenated carries oxygenated blood blood C Arteri pulmonari yang Aorta yang membawa darah membawa darah beroksigen terdeoksigen Pulmonary vein which Vena cava which carries carries oxygenated blood deoxygenated blood D Vena pulmonari yang Vena kava yang membawa darah membawa darah beroksigen terdeoksigen 30 Table 4 shows the blood groups of four students. Rajah 14 menunjukkan keratan rentas jantung manusia. R and S adalah salur darah pada jantung. Student Blood group Murid Kumpulan darah J A K B L AB M O Table 4 Jadual 4 15 . R and S are blood vessels in the heart. Jadual 4 menunjukkan kumpulan darah bagi empat orang murid. R S Diagram 14 Rajah 14 Which of the following represents R and S? Antara berikut.29 Diagram 14 shows the cross section of the human heart.

L and M J. L dan M only K. Student Y with blood group O needs a blood transfusion. Which of the following students can donate blood to student Y? Murid Y yang mempunyai kumpulan darah O memerlukan pemindahan darah. L dan M 31 Diagram 14 shows a longitudinal section of the kidney. K. yang manakah boleh mendermakan darah kepada murid Y? A M only M sahaja B K and L only K dan L sahaja C K. Antara murid berikut. Rajah 14 menunjukkan keratan membujur buah pinggang.. K.. A transport urine to the urinary bladder Mengangkut air kencing ke pundi kencing B transport blood from the kidney Mengangkut darah daripada buah pinggang C transport blood to the kidney Mengangkut darah ke buah pinggang D control the amount of water and mineral salts in the body Mengawal jumlah air dan garam mineral dalam badan 16 . L dan M sahaja D J. Diagram 14 Rajah 14 The function of the part labeled R is… Fungsi bahagian berlabel R adalah.

32 Magnesium + oxygen → P Magnesium + oksigen → P The equation above shows the reaction between magnesium and oxygen. What is product P ? Persamaan di atas menunjukkan tindak balas di antara magnesium dengan oksigen. Rajah 15 menunjukkan kalium permanganat dipanaskan sehingga serbuk besi menyala. Apakah hasil P? A Magnesium chloride Magnesium klorida B Magnesium sulphide Magnesium sulfida C Magnesium oxide Magnesium oksida D Magnesium carbonate Magnesium karbonat 33 Diagram 15 shows potassium permanganate being heated until the iron filings glow. Diagram 15 Rajah 15 Which of the following equations represents the reaction that occurs? Antara berikut. yang manakah persamaan menunjukkan tindakbalas yang berlaku? A Iron + sulphur → iron sulphide Besi + sulfur → besi sulfida B Iron + oxygen → iron oxide Besi + oksigen → besi oksida C Iron + oxygen → iron dioxide Besi + oksigen → besi dioksida D Iron + oxygen → iron carbonate Besi + oksigen → besi karbonat 17 .

B Resistance of the conductor. D Flow of current in the conductor. Kadar aliran elektron. Voltage Current Diagram 17 Rajah 17 What does the gradient of the graph reperesent? Apakah yang diwakili oleh kecerunan graf ? A Voltage across the conductor. C Rate of flow of electron. Rintangan konduktor. Bacaan ammeter dalam litar pada Rajah 16 ialah 4 A. Aliran arus dalam konduktor. Graf pada Rajah 17 menunjukkan hubungan antara voltan dan arus. Voltan merentasi konduktor. The voltmeter reading is 8V. Diagram 16 Rajah 16 The resistance of the bulb is Rintangan mentol itu ialah A 2Ω B 3Ω C 4Ω D 5Ω 35 The graph in Diagram 17 shows relationship of voltage and current. 18 .34 The ammeter reading in the circuit shown in Diagram 16 is 4 A. Bacaan voltmeter ialah 8 V.

Diagram 18 Rajah 18 Which of the bulbs A. yang manakah menunjukkan corak medan magnet yang betul? A C B D 19 . if disconnected will cause all the other bulbs not to light up? Antara mentol A. C or D. C dan D. B.36 The circuit in Diagram 18. B. consists of four bulbs which are lighted. yang manakah apabila ditanggalkan akan menyebabkan mentol-mentol yang lain tidak menyala? 37 Which of the following shows the correct patterns of magnetic field? Antara berikut. Litar pada Rajah 18 mempunyai empat biji mentol yang menyala.

II and III I dan III sahaja I.10 B RM0. 20 per unit. apakah bacaan ammeter dalam litar yang ditunjukkan pada Rajah 19 ? Diagram 19 Rajah 19 A 1A C 3A B 2A D 4A 39 Which of the following generators use steam turbines to generate electrical energy ? Antara penjana berikut.20 seunit.40 C RM0. What is the cost of electrical energy used ? Sebuah cerek elektrik 2.0 V. kira kos tenaga elektrik yang digunakan.20 D RM0. what is the ammeter reading in the circuit shown in Diagram 19? Jika voltan sel kering ialah 4. If the cost of electrical energy is RM0.05 20 .II dan III 40 A 2.38 If the voltage of the dry cells is 4.0 kW kettle is used to boil water for one hour.0 kW digunakan untuk mendidihkan air selama satu jam. yang manakah menggunakan turbin stim untuk menjanakan tenaga elektrik ? I Thermal generator II Diesel generator Penjana terma Penjana diesel III Nuclear power station Penjana kuasa nuklear A I and II only C II and III only I dan II sahaja II dan III sahaja B I and III only D I.0 V. A RM0. Jika kos tenaga elektrik ialah RM0.

Marking Scheme Excel 2 Science PMR Paper 1 2009 Question Answer Question Answer 1 C 21 C 2 C 22 D 3 C 23 B 4 D 24 D 5 D 25 C 6 B 26 A 7 D 27 D 8 A 28 C 9 B 29 B 10 D 30 A 11 A 31 A 12 D 32 C 13 C 33 B 14 C 34 A 15 B 35 B 16 D 36 A 17 B 37 A 18 A 38 D 19 B 39 B 20 D 40 A 21 .

Hemi Asminda Bt Yahya SM Stella Maris. 10. Papar. Pn. Ranau 11.Kinabalu (Leader) 2. Normaya Bt Misrin SMK Beaufort. Yassin SMK Badin. Justina Simon SM St. Pn. Tambunan 15. 9. 8. Penampang 6. Tuaran 5. En Elip Lipun SMK Bundu Tuhan. Papar 4. Ranau 3. Pn. Ranau. Zaki bin Ahmad SM Tinggi K. Hajwani Hanapi SMK Nambayan. Paul Beaufort 22 . Pn. K Kinabalu. KOORDINATOR DATIN AZIZAH AHMAD PENYELIA AKADEMIK UNIT SAINS MENENGAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PANEL PENGGUBAL 1. Siti Faridah Ismail SMK Kota Klias. Juvita Ompion SMK Bundu Tuhan. Noreha Mohd. En. Kamisah Bt Liudin SMK Kolombong. Low See Hon SMK Bundu Tuhan. Beaufort. Mohd Asrul Pasok Abdullah SMK Benoni. Surahman Salim SMK Benoni. K Kinabalu. En. Tawau 13. 7. 12. Soon Ewe Chin SMK Kinabutan. Pn. En. Beaufort 14. Pn Chong Pik Yen SMK Datuk Peter Mojuntin.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak. Tulis nama. 55/2 © 2008 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Sabah SULIT 1 . Penuh Diperoleh 3. NAMA : __________________________ NO. Kertas soalan ini adalah dalam Bahagian Soalan Markah Markah dwibahasa. 8 12 5. Calon dibenarkan menjawab 4 6 keseluruhan atau sebahagian 5 8 soalan sama ada dalam Bahasa 6 6 B 7 8 Inggeris atau Bahasa Melayu. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang Jumlah 60 kertas soalan ini. 2. Soalan dalam Bahasa Inggeris 1 6 mendahului soalan yang 2 6 sepadan dalam Bahasa Melayu. 3 8 A 4. nombor kad Kod Pemeriksa : pengenalan dan kelas anda pada ruangan yang disediakan. K/P : __________________________ KELAS : __________________________ SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 55/2 SCIENCE Kertas 2 August 2009 1 Jam 30 minit Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kegunaan Pemeriksa 1.

3. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Tunjukkan kerja mengira. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Answer all questions in both sections. This question paper consists of two sections : Section A and Section B. batalkan jawapan yang telah dibuat. it may help you to get marks. Kemudian tulis jawapan yang baru. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. 5. Jika anda hendak menukar jawapan. Then write down the new answer. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 9. Marks allocated for each question or part question are shown in brackets. If you wish to change your answer. 7. ini membantu anda mendapat markah. 8. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination. 2. Jawab semua soalah dalam kedua-dua bahagian. INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON 1. cross out the answer that you have done. 4. 2 . You may use a non-programmable scientific calculator. Show your working. Write your answers in the spaces provided in the question paper.

Diagram 1 shows pictures illustrating forms of energy. Rajah 1 menunjukkan gambar-gambar mengilustrasi bentuk tenaga. Picture 1 Picture 2 Picture 3 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Diagram 1 Rajah 1 (a) On Diagram 1. labelkan bentuk tenaga menggunakan perkataan di bawah: Chemical energy Sound energy Kinetic energy Tenaga Kimia Tenaga Bunyi Tenaga Kinetik 1(a) [3 marks] [3 markah] 3 3 . label the forms of energy using the following words: Pada rajah 1. Section A For Bahagian A Examiner’s use [40 marks] [40 markah] Answer all questions Jawab semua soalan 1.

................... Lukis garisan untuk memadankan bentuk tenaga dengan situasinya....................... 1 [1 mark] [1 markah] Total 6 4 ......................(b) Draw lines to match the form of energy to its situation............................................................................... Form of Energy Situation Bentuk Tenaga Situasi A spinning top Gasing yang berputar A flying bird Burung yang sedang terbang Kinetic energy Tenaga kinetik A stretched spring Spring yang meregang A Falling Coconut 1(b) Buah kelapa yang sedang jatuh 2 [2 marks] [2 markah] (c) State the primary source of energy on earth? Nyatakan sumber utama tenaga di bumi? 1(c) ........

2. A B Diagram 2. The apparatus was then placed under the sun for a few hours. Why? Kedua-dua tumbuhan diletakkan di tempat gelap selama dua hari sebelum eksperimen itu dijalankan.1? …………………………………………………………………………………… 2(a) [1 mark] [1 markah] 1 (b) The two plants were placed in the dark for two days before carrying out the experiment.1 shows two potted plants that was placed in the dark for two days. Sehelai daun dari setiap tumbuhan dipetik untuk menguji kehadiran kanji. Diagram 2.1 menunjukkan dua tumbuhan dalam pasu diletakkan di tempat gelap selama dua hari.1? Nyatakan tujuan ekperimen pada Rajah 2. Radas itu kemudian didedahkan kepada cahaya matahari untuk beberapa jam. Mengapa? …………………………………………………………………………………………… 2(b) [1 mark] [1 markah] 1 5 .1 (a) State the aim of the experiment in Diagram 2.1 Rajah 2. Rajah 2. A leaf from each plant was then plucked and tested for starch.

Test for starch Colour of iodine Ujian Untuk Kanji Warna iodine Leaf from bell jar A Daun dari baling kaca A Leaf from bell jar B Daun dari baling kaca B Table 2.2 [2 marks] 2 [2 markah] (e) Complete the word equation for photosynthesis.(c) What is the function of potassium hydroxide solution in bell jar B? Apakah fungsi larutan kalium hidroksida dalam balang kaca B? 2(c) …………………………………………………………………………………………….2 2(d) Jadual 2. Rekod pemerhatian anda dalam Jadual 2. Lengkapkan persamaan dalam perkataan untuk fotosintesis Sunlight cahaya matahari _____________ + water _________ + Oxygen air Oksigen Chlorophyll 2(e) Klorofil [1 mark] 1 [1 markah] Total 6 6 .2 selepas daun-daun itu diuji untuk kehadiran kanji. [1 mark] 1 [1 markah] (d) Record your observations in Table 2..2 after the leaves were tested for the presence of starch.

Rajah 3. Beri satu sebab bagi jawapan di 3(a)(ii).3.1 shows three situations A.1. ……………………………………………………………………………………… 3(a)(iii) [ 1 mark ] [1 markah] 1 7 . state the situation where. B and C. Diagram 3. Berdasarkan rajah 3. ……………………………………………………………………………………… 3(a)(ii) [ 1 mark ] [1 markah] 1 (iii) Give one reason for the answer in 3(a)(ii). B dan C. tiada kerja dilakukan.1 menunjukkan tiga situasi A. A B C Diagram 3..1 (a) Based on Diagram 3.. nyatakan situasi di mana.1. (i) work is done kerja dilakukan …………………………………………………………………………… 3(a)(i) [ 1 mark ] [1 markah] 1 (ii) no work is done..1 Rajah 3..

2 menunjukkan seorang pelajar mengheret beg sejauh 3.(b) Diagram 3. Rajah 3. 3.2 (i) Is the student considered doing work? Explain Adakah pelajar itu dikatakan melakukan kerja? Terangkan.0 m dengan menggunakan daya 60 N.0 m Diagram 3.2 shows a student dragging his luggage through a distance of 3.0 m with a force of 60 N. Kirakan kerja yang dilakukan oleh pelajar itu.2 Rajah 3. ………………………………………………………………………………… 3(b)(i) [2 marks] [2 markah] (ii) Write the formula for work: 2 Tuliskan rumus untuk kerja 3(b)(ii) [1 mark] [1 markah] 1 (iii) Calculate the work done by the student. 3(b)(iii [2 marks] [2 markah] 2 Total 8 8 .

……………………………………………………………… 4(b) [2 marks] [2 markah] 2 9 .1 shows two ladders. ……………………………………………………………… 2. 1 Berikan satu sebab bagi jawapan di 4(a)(i).1 Rajah 4.. P dan Q. Rajah 4. ……………………………………………………………………………….. 1... 4(a)(i) [1 mark] [1 markah] (ii) Give one reason for the answer in 4(a)(i). Diagram 4.1 menunjukkan dua tangga.……………………………………………………………………………. Diagram 4. P and Q. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kestabilan meja itu. 4(a)(ii) [1 mark] [1 markah] 1 (b) State two factors that affect stability of the ladders.1 (a) (i) Which ladder is more stable? Tangga yang manakah lebih stabil ? ….4.

2 (i) Which vehicle in Diagram 4....2 shows three vehicles Rajah 4.2 paling kurang stabil? ……………………………………………………………………………………… 4(c)(i) [1 mark] [1 markah] 1 (ii) Why is a racing car more stable than a sedan car? Mengapakah kereta lumba lebih stabil daripada kereta sedan? …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….(c) Diagram 4. Sedan car Racing car School bus Kereta sedan Kereta lumba Bas sekolah Diagram 4. 4(c)(ii) [1 mark] [1 markah] 1 Total 6 10 .2 is the least stable? Kenderaan yang manakah pada Rajah 4.2 Rajah 4.2 menunjukkan tiga kenderaan.

............... nyatakan sama ada hujan yang turun di semua kawasan adalah berasid... ........... neutral or alkaline................................................... 5(a) [1 mark] [1 markah] 1 (b) What is the effect of the rainwater in area D on blue litmus paper? Apakah kesan air hujan di kawasan D ke atas kertas litmus biru? ............................................................................................. Rajah 5 menunjukkan nilai pH hujan yang turun di satu kawasan perindustrian... ........................ state whether the rain that falls on all areas are acidic............................ Berdasarkan Rajah 5.................. neutral atau beralkali.........5 Diagram 5 indicates the pH of rain that falls on an industrial area............ 5(c) [2 marks] [2 markah] 2 11 .................. Diagram 5 Rajah 5 (a) Based on Diagram 5....................................... ...................................................................................................... 5(b) [1 mark] [1 markah] 1 (c) What happen to the iron structures such as bridges and cars in area A? Give one reason to explain this phenomenon.................................................................................................................. Apa yang berlaku kepada struktur-struktur besi seperti jambatan dan kereta di kawasan A? Berikan satu sebab yang menerangkan fenomena ini...................

.............................................................................. Suggest one way to increase the pH value of the soil.................... .................... ....................................................................................................... Cadangkan dua cara untuk mengawal pencemaran yang berlaku.................................................................. 5(d) [1 mark] [1 markah] 1 (e) Based on Diagram 5...................... Berdasarkan Rajah 5....................................... ..................................... hujan di semua kawasan menyebabkan pencemaran sungai......................... ..................... Cadangkan satu cara untuk meningkatkan nilai pH tanah tersebut.................................................. ............. (i) Predict the effect of pollution on aquatic life in the river..................... 5(e)(ii) [2 mark] [2 markah] 2 Total 8 12 ............................................................................................(d) The rubber trees in area A do not grow healthily due to the low pH value of the soil......... rain in all areas pollute the river.................................................................................................................................................................... 5(e)(i) [1 mark] [1 markah] 1 (ii) Suggest two ways to control the pollution that occurs......... ...................... Pokok getah di kawasan A tidak tumbuh dengan subur disebabkan nilai pH tanah adalah rendah............... Ramalkan kesan pencemaran terhadap hidupan air di dalam sungai.........

Apabila serbuk besi ditabur di atas kadbod. Straight wire Dawai lurus Cardboard kadbod P Q Diagram 6 Rajah 6 When iron fillings were scattered on the cardboard. [ 1 mark] 6(a)(ii) [ 1 markah ] 1 13 . draw the pattern of the magnetic field. lukiskan corak medan magnet. 1 Di dalam kotak di bawah. satu corak terbentuk di sekeliling dawai. . a) i) Draw arrows ( → ) to show the direction of the current flows through the straight wire. Lukis anak panah ( → ) untuk menunjukkan arah aliran arus melalui dawai lurus. 6(a)(i) [ 1 mark] [ 1 markah ] ii) In the box below. a pattern is formed around the wire.6 Diagram 6 shows an apparatus set-up to observe the pattern of magnetic field obtained when electric current pass through a straight wire. Rajah 6 menunjukkan susunan alat radas untuk mengkaji corak medan magnet yang dihasilkan apabila arus elektrik mengalir melalui dawai lurus.

lukiskan arah jarum kompas dalam bulatan P dan Q di bawah. P Q 6 (b)(i) [ 2 marks ] [ 2 markah ] 2 ii) State another method to determine the direction of magnetic field. draw the direction of the compass pointer in circles P and Q below. If the compass is placed on the cardboard at P and Q. 6(b)(ii) ……………………………………………………………………………………………. a compass can be used to determine the direction of the magnetic field.b) i) Based on Diagram 6. [ 1 mark ] 1 [ 1 markah ] iii) What will happen to the direction of the magnetic field if the terminals are inversed? Apakah yang akan berlaku kepada arah medan magnet apabila aliran arus 6(a)(iii disongsangkan? 1 …………………………………………………………………………………………… [ 1 mark ] [ 1 markah ] Total 6 14 . Nyatakan satu kaedah lain untuk menentukan arah medan magnet tersebut. Kompas boleh digunakan untuk menentukan arah medan magnet. Jika kompas diletakkan di atas kadbod pada kedudukan P dan Q.

S dan T P Q S R Figure 7 T Diagram 7 Rajah 7 15 . S and T. R. R. Rajah 7 menunjukkan gambar tumbuhan P. Answer all questions The time suggested to complete this section is 30 minutes Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 30 minit 7. Q. Section B [ 20 marks ] [ 20 markah ] Jawab semua soalan. Q. Diagram 7 shows a picture of flowers P.

.......................... S...................................................................................... S and T into two groups based on their pollinating agent.............................. Q : .......................................... S dan T kepada dua kumpulan berdasarkan agen pendebungaan............ Q................................... R................... T Pollinating agent Agen Pendebungaan Flowers Bunga 7(b) [4 marks] [4 markah] 4 Total 8 16 ..... Kelaskan P............................................................... S and T that will determine their agent of pollination................... R : .................... Q........ Berdasarkan pemerhatian anda pada Rajah 7.................................. Q................................................................... a) State one characteristic of any four flowers P........................................................ R ... T : .......................... Q................. P : .. Q............. P....... 7(a) [4 marks] [4 markah] 4 b) Classify P................. S dan T yang akan menentukan agen pendebungaan bunga tersebut..........................Based on your observations in Diagram 7...... R....... R.... S : .......... Nyatakan satu ciri bagi mana-mana empat tumbuhan P. R.................................

1 Nyatakan inferens anda. The procedure of experiment is as follows: Langkah eksperimen adalah seperti berikut: Step 1: Set up the circuit using the 1 Ω resistor. 8(a)(ii) [1 mark] [1 markah] 1 (b) The apparatus set up in Diagram 8. Langkah 1: Pasangkan litar dengan menggunakan perintang 1 Ω Step 2: Close the switch and observe the brightness of the bulb and record the ammeter reading. 5 Ω and 10 Ω resistor respectively.1 shows an electric circuit.8 (a) Diagram 8. Step 3: Repeat step 2 with a 2 Ω. Diagram 8..1 was used to study the relationship between resistance and current. Langkah 3: Ulangi langkah 2 dengan menggunakan perintang 2 Ω.2 shows the reading of the ammeter when different resistors are connected to the 17 . Susunan radas seperti dalam Rajah 8.1 digunakan untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus. Rajah 8. apakah yang berlaku kepada mentol? …………………………………………………………………………………………… 8(a)(i) [1 mark] [1 markah] (ii) State your inference. ……………………………………………………………………………………………. 5 Ω and 10 Ω.1. Diagram 8.1 Rajah 8. Langkah 2: Tutupkan suis dan perhatikan kecerahan mentol dan rekodkan bacaan ammeter.1 (i) Based on the circuit in diagram 8.1 menunjukkan satu litar elektrik.1. what happen to the bulb? Berdasarkan litar dalam Rajah 8.

2 Rajah 8.3 by recording the reading of the ammeter as shown in Diagram 8.3.2.3 Jadual 8. 18 . I against resistance. plot a graph of current.2 Complete Table 8.. circuit. Lengkapkan jadual 8. Resistor 1 Ω Resistor 2 Ω Perintang 1 Ω Perintang 2 Ω Resistor 5 Ω Resistor 10 Ω Perintang 5 Ω Perintang 10 Ω Diagram 8.90 Bacaan Ammeter (A) Table 8. Rajah 8.3 [2 marks] [2 markah] (c) Based on the readings in Table 8.3 dengan merekodkan bacaan ammeter seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.2 Resistance (Ω) 1 2 5 10 Rintangan (Ω) Ammeter reading (A) 0. R.2 menunjukkan bacaan ammeter apabila perintang yang berbeza disambungkan kepada litar.

.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8(c) Resistance. I melawan rintangan. dimanipulasi : Responding variable : Pembolehubah ………………………………………………………. plotkan graf arus. I (A) 0. dimalarkan : 8(d) [3 marks] 3 [3 markah] 19 .2 0. Berdasarkan bacaan di dalam jadual 8. Manipulated variable : Pembolehubah ………………………………………………………. Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen ini.6 Current.0 0.9 0.3 0.3. Bergerakbalas : Fixed variable : Pembolehubah …………………………………………………. R (Ω) [2 marks] 2 [2 markah] (d) State the variables involved in the experiment.5 0.8 0.7 0. R (Ω) Rintangan. R 1. I (A) Arus.4 0.

..............................(e) Based on the graph in question (c). ............... 8(e)(ii) [1 mark] [1 markah] 1 (f) Based on Diagram 8.........................................................................2......................... 8(e)(i) [1 mark] [1 markah] 1 (ii) Predict the reading of the ammeter when the resistance is 8 Ω...............2................................. [1 mark] 8(f) [1 markah] 1 Total 12 END OF QUESTION KERTAS SOALAN TAMAT 20 ............................. state the operational definition of current.......... .... Berdasarkan graf dalam soalan (c (i) State the relationship between resistance and current.............................................. Nyatakan hubungan antara rintangan dan arus..................................................................... Berdasarkan Rajah 8........................ ..... definisikan secara operasi arus.............................. Ramalkan bacaan ammeter apabila rintangan ialah 8 Ω...

Skema Sce PMR Trial Sabah 2009 MARKING SCHEME PAPER 2 PMR 2009 NO ANSWER MARK 1 (a) Picture 1: Sound Energy/ Tenaga Bunyi Picture 2: Chemical Energy/ Tenaga Kimia Picture 3: Kinetic Energy/ Tenaga Kinetik 3 (b) A spinning top Gasing yang berputar A flying bird Burung yang sedang terbang Kinetic energy Tenaga kinetik A stretched spring Spring yang meregang A Falling Coconut Buah kelapa yang sedang jatuh  3 correct – 2 m 2 3 betul – 2m  2 correct – 1 m 2 betul – 1m  1 correct – 0 m 1 betul – 0 m (b) Sun/ Matahari 1 Total : 6 1 .

glucose 1 Total : 6 ANSWER MARK 3 (a) i. 1 d. c. ii Work = force (N) x distance (m) 1 iii Work = force (N) x distance (m) = 60 N x 3 m = 180J 2  Show working – 1 mark  Answer – 1 mark Total : 8 2 . To absorb carbon dioxide in the air inside bell jar. A&C 1 ii. 1 (b) i. Yes. Test for starch Colour of iodine A Iodine solution does not change colour B Iodine solution changes to 2 dark blue e.NO ANSWER MARK 2 a. To make sure there is no starch in the leaf at the 1 beginning of the experiment. To investigate whether carbon dioxide is required for 1 photosynthesis b. The table does not move through a distance. carbon dioxide . B 1 iii. Because the beg has moved through a certain 2 distance.

Height of centre of gravity 2. Hujan asid adalah menghakis dan menyebabkan struktur besi mudah berkarat (d) Add slaked lime to the soil Tambah kapur tohor kepada tanah 1 (e) (i) Many aquatic life such as fishes will die Banyak hidupan air seperti ikan akan mati (ii) Treating the gases before being discharged into the air. (a) Acidic 1 berasid (b) The blue litmus paper becomes red 1 Kertas litmus biru bertukar warna merah (c) The iron structures become rusty. Base area of object 2 (c) (i) School Bus 1 (ii) the centre of gravity of the sport car is lower.NO ANSWER MARK 4 (a) (i) P 1 (ii) The base area of P and Q is the same but the height of 1 centre of gravity of P is lower. Total : 8 3 . 1 Total : 6 NO ANSWER MARK 5 ANSWER 1. to enforce the law 1 Rawat gas yang dihasilkan sebelum dilepaskan ke udara. (b) 1. kuatkuasakan undang-undang 2 Accept any acceptable answer. The acidic rain is 2 corrosive and causes the structures to rust easily Struktur besi itu berkarat.

1 Arah medan magnet akan menjadi sonsang Total : 6 4 .NO ANSWER MARK 6 a) (i) Straight wire Dawai lurus Cardboard kadbod 1 P Q a) (ii) 1 b) (i) P Q 2 (ii) Right hand grip rule Petua Genggaman Tangan Kanan 1 (iii) The magnetic field will be seen in the reverse direction.

T Pollination agent Agen pendebungaan wind/angin insect/serangga 4 Flowers P and S Q . R and T Bunga Total : 8 5 . R . Q. S : feathery stigma stigma berbulu T : large petals/ filament is shorter than the stigma kelopak yang besar/ filamen lebih pendek dari stigma ( maximum 4 mark ) (b) P.NO ANSWER MARK 7 (a) P : long filament/small flowers mempunyai filamen yang panjang /bunga bersaiz kecil Q : stigma and filament are located inside the flower stigma dan filament terletak didalam bunga R : large petals/stigma is longer than the stamen 4 kelopak yang besar /stigma lebih panjang dari stamen besar. S .

9 0.9 X 0.7 X Current (A) 0.2 0.1m Sekurang-kurangnya 3 titik betul – 1m  A smooth graph line .1m Graf yang licin – 1m 6 .1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Resistance (Ω) At least 3 points plotted correctly .8 0.8 a) (i) Not light up Tidak menyala 2 (ii) The circuit is not complete Litar tidak lengkap b) Resistance (Ω) 2 1 2 5 10 Rintangan (Ω) Ammeter reading (A) 0.4 0.3 X 0.5 0.37 0.6 0.7 0.3 Bacaan Ammeter (A) 3 corrects – 2 m 2 corrects – 1 m 1 correct – 0 m c) 0.5 X 0.

ii) 0.37 ± 0. the 1 lower the current// the ammeter reading decreases when the resistance increases Rintangan dan arus berkadaran songsang// Semakin tinggi rintangan semakin rendah arus// Bacaan ammeter menurun apabila rintangan bertambah.(d) Manipulated variable : The value of resistance Pembolehubah Nilai rintangan dimanipulasi Responding variable : The value of current /Ammeter reading Pembolehubah Nilai arus/ Bacaan Ammeter Bergerakbalas Fixed variable : Number of dry cells / Voltage Pembolehubah Bilangan sel kering/ Voltan dimalarkan 3 i) Resistance and current are inversely proportional //The higher the resistance.01 A 1 f) Current is the ammeter reading / reading of the ammeter 1 Arus adalah bacaan ammeter Total: 12 7 .

Justina Simon SM St. Surahman Salim SMK Benoni. Ranau 3.Kinabalu (Leader) 2. Tawau 13. Hajwani Hanapi SMK Nambayan. Kamisah Bt Liudin SMK Kolombong. Ranau 11. Beaufort. En. Pn Chong Pik Yen SMK Datuk Peter Mojuntin. Juvita Ompion SMK Bundu Tuhan. 7. 10. Pn. Yassin SMK Badin. 8. Siti Faridah Ismail SMK Kota Klias. Tuaran 5. En. K Kinabalu. Penampang 6. Papar 4. Papar. Pn. Noreha Mohd. En. Paul Beaufort 8 . Pn. Pn. Low See Hon SMK Bundu Tuhan. 12. Mohd Asrul Pasok Abdullah SMK Benoni. KOORDINATOR DATIN AZIZAH AHMAD PENYELIA AKADEMIK UNIT SAINS MENENGAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PANEL PENGGUBAL 1. Soon Ewe Chin SMK Kinabutan. En Elip Lipun SMK Bundu Tuhan. 9. Zaki bin Ahmad SM Tinggi K. Ranau. Hemi Asminda Bt Yahya SM Stella Maris. Tambunan 15. Normaya Bt Misrin SMK Beaufort. Pn. Beaufort 14. K Kinabalu.