You are on page 1of 23  

! "
#

$&%('*),+.-

/

% 12) 0*354 -768+.- )9-7%;:&1,< 3 ->=
0 (
: 3 :?+A@ 4 6B1,'C%(DE+AF FC%G)9%IHKJ

1

< 3 ) 4 ) 3 ->6L%;M

NPORQSUTLVWYXRZ[Z]\
^ O`_ba
ScTLVUTGdeZ]TLScfV
g*ORQbha
TLfjikO`\[lmnT
oqprtsuobvsxwcy{z|

}~R~€z‚}„ƒ…y†t‡ˆ‰€Uƒ…y!~U}„Š‹ŒŽ‹!Œƒ‘…}’“Ž…z”‰’•z|ƒ‘Š~—–ƒ…Œz|!t–˜Ž…~Uz €Uƒ…’‰!™zšŽz‚}„ƒ…y›ƒœ–n’™ z‚}žŽ…Œ}‚Ž…z”"Š…}~€Œz”Ÿ—ƒ…™.

Œ}„Œbz‚Œ Ž…y!~¡–˜ƒŒ’~ˆ–ƒ…Œy]ƒ…y]¢™}~šŽ€Š Š‹Ž…zšŽ£‚¤‰¥¦¨§©}yªz|bz‚}’•Š‹ƒ…’«Ž}yYŽy]Š{}yªz|!B–ŒU¢™!y]€¬­Š‹ƒ…’«Ž}y®wcy•Ž…Œz‚}‚€˜¯ ™°Ž…Œc†L‡ˆnŽ…ŒU}yz”ŒU~Uz”Š}y­z|!bŽ‹[Œ ƒ‘…}’“Ž…z‚}„ƒ…y2ŒcŒƒ…ŒbŽ…~t–™.

y]€z‚}„ƒy2ƒœ–‰z|!Ž…Œc}z|¯ ’•z‚}‚€±€cƒ’‰]²…}z‚¬Yƒ –{z|­Ž ³‹ƒ…Œc}z|.

’•®•´±­Š…}~€™.

~U~•z|!kŒƒ‹µ™.

~Uz‚y~U~¶ƒœ–¤‰¥¦¨§· Ž ³‹ƒ…Œc}z|.

’~‡8}z|ŒU~„€z`zšƒ“Œƒ…™.

y[Š‹ƒ ¸¹ŒcŒƒ…Œc~bŽ…y]Š•Ž] ¬¤‰¥¦¨§·ºŽ ³‹ƒ…Œc}z|.

’~8–˜ƒ…Œ z|!ˆ–Ž…~UzR€Uƒ…’‰!™zšŽz‚}„ƒ…y2ƒ –ep‰~U~˜ z‚ŒŽ…y~¡–˜ƒ…Œc’"~® »e¼‘» ½¾¿ ÀÁb«ëĨ¿—ōÁ¾ LÆ ÇªÈ"ÉP°ÊÌË¡ÍªÏ Î Ð Ï]Î Ñ ÉÒ ÓPÔÇÕÌ°ÊCÖº×GØ(ÙÉÚ•Í Õ ÏÜÛ ×ÞÝ Õ Ïßàeá  › …! â¡¡ …nãâӛäÇãåk—ã ! á  æ—çãnè—é¶ØÒÈ É à êë ØÒì.È É à .

 Ó.í.

é±ØÒî àBá  k¡! …c …ÓÚÒ ±ïš U• .

Ó9ãð U•äãå­]˜ ºãÚã.

 ÒñºòóôÇõöÇ÷ökøBùºú]õ‘òšöõ ÷œõûºü ó„ýÇùºõ‘þÿýÇù.

õ•ü—ù.

ü—ö ú]òó ûô˜ö˜ñ2ñûº÷ û "ç` Ñ í êëÑ Ê í.

é Ï  ±ØYÔ Uæ¡ Ñ"! Ñ é .

 ç ã« .

𡍘 .

 #ªã]Ó]  ±Ó] ä‘« $º .

â .

É Ñ ¡.ãÒãï%cæ '& …)(*šìÒÉ.+.å­ Çä… .

â¨é ã … .

ã à à ã[ã­å{ 䘪ï„㘠äǍä .

ât —㍠…Ñ …æç㉠! äÇ …Óª ã]Ó] è é °Ê Õ ”תØYÔ Õ Ñ .

 Ó ê ë Ê/±Ø›Ô Õ Ñ‘à 0$º .

â …í ê ë Ñ ä ªð— •äÇãå­] Ó ð1#9 á …â¡â2-3&! ã á .ýÇû‹ó‘÷øLù.

ú]õ‘òšöÇõª÷”õûºüó„ýÇù.

õ‘þ4šç`ç` ѕá ¡ ãâ#5(*šì9É8âã qì Ñ ¡å­ ä .

â[ã … .

ã … æ 6bã á 7 $ … à  ç`ç` …! …ˆ åk â¡ "ã­ .

{ ! .

â2â #  ä …Ó« Ó à‹á ä˜{ … !˜B c 2 8ä… .

!ˆâåk¡ .

ã{ï„ã`å± .

1 #« .

âä º¡ã …æ ç ã` :9 .

å­â å­ã!U ã ä â!Ó .

 " .

  åk â¡ Ó .

` Ó]$[Ó .

âãð  $‹ .

ã —ã!­ã­1ð #>à ïš U±å­ã $[¡ Úå­ … c ÚÓ $[ …± â¡ã Úâ¡ ……<æ .b ڍ =>‰ å­ Çã]? Ó ûÓ .

 $ á ! à ôÇã @U .

  Ó]¡ …!R ää â ˜ ºã Bà A ã! …â² Cnå± º2 ä … Ë¡ D ERï„ã" ± .

 ã.9]å± ºãÒã.

ïqï„ ä‘¡ã "ãå ä… º …Ó9Ó º˜ 9Ë DD.E ã Ñ ãYcã2â $ 2F #]c åIã.

ïqâ¡ … .

“ ºã á ¡7 2ðâ¡ã]ä &.Bã[ â² Cå± .

àG 9Ò  #]U å å± º2 9tæˆ 2 !¡ •ãïnkLã[ â¡¡ C2å± º2 9>  ã.

â¡ ã²å±æLç  … .ï ï„ãH å Uæ¡ Ó7cãâÓ7ð 2äÇã孍 …Ó7ð1#Ú :I¶äÇ !JKç`.

 â¡ä 'Ñ- .

¥NM7OQPSRTVU"W L ±§VM7YhFijR XXZY[]\^M _Q`ZPSRTSRKa'XZRPGbTc[1deM7Of`ZRgb ã qã.

ï¨ KKç`P˜ .

 ãåÞï„ …! … ä:#± .

â#]cRã.

E ã­å­ã]Ó] ââ¡ ¶ Ó å± .ïL Uããå­ä âÓ º˜ Ë¡7k.

¡ ›Ë l à Dm.Eœæ bï‚ …² { ã]Ó] …¡7¡å­ ªã•>ï„ …! ä:#7Ó]ãå± .

>â¡ ¶ã .

$ bã¶äÇã孍 í ê ë Ñ Ê í é Ï é n Õ 2¶Ø2Ô UæD Ñ Ñ é .> Gc äÇ Ó Ó à œæ æ à á “ .

 ã o œ× Ê í ë  Ï é  n Õ ”תØYÔ Uæ m Ñ °p Ñ! g Ñ .

 ë q $ ˜ .

â—å­ Ç ã[Ó Ó Uæ m Ñ æ á "¡!ã]Ó] ä …Ó±ï„ãq "ïš c‰7 $º .

â º¡ã ã.

rï Uæ D Ñ .

#«ð  Çï„ â]ã«äÇãå­ .s t å± .

 q Ó]2u— … …q ã ä˜ …Bð1#• ¡ " ï„ãââ¡ã ¡ å± º2 9j-3$ ä‘ãã º¡ã8tçãb $º .

 .

 { Ǎw v Ê k .

 Ó + ÊAì á à  …! .

ã 0 cæ D Ñ ä ªð— á ¡c › í2x z Ê y Õ í Uæ l Ñ á ² Õ í›x °Ê{œí êëÑÑ Õ nÏ Õ Î nÏ Ð í.„)$ ˜cã2ã. Ê}”íé Ñ Õé nÏ Õ Î nÏ Ð ybÕ.°Ê~… Ï é n Ձ€ é nÏ Î Õ ë| | ë‚ | nÏ n㍠“ º) Uæ m Ñ ¡å­â#¶ ?ƒU ã!c Ó.

ï^UæD ÑÇà ”æ æ o o o Ê x zy†… Õ í ! Uæ‡ Ñ Õ nÏ Î æ x Ê} ”× ²   á ÑcÑ é | Õ nÏ •Ó]2u— … …!NKç`A .

â ㍡ å­ä… .

2ð •Ó]$[Ó …Ó2¡!ã « ã  t‘ æ ˆ  …Ó"ã«âã]ä .

âc … …¨ 9] .

 ã tãï! eäãå­â: 9": 9]ã ! â¨â & qˆ .Eˆã" ¡ ã.#[â¡ã c … …Ë D.

ï ãâ .

 { …ãÓ â8ï„䑍ãË¡7 ‰.E â¡ ã²å± á … Ó]: $ …â¡ã Ó ä˜k  eåk㍠e :I¶äÇ !ˆ • Ó]¡ …äLj 7$º .

â º¡ã•ã.

ï N"ç`“æt å± º2 9j-3$á ä‘ã¨ã º¡ã à å± º2 90ybÕ á 8 .

 .ã 9]å­ .

 Ób1ð #r 6b Ó .

å± .

˜Ó šäãå­ã ! c ã]Ó]ä‘% Š{ã.

ïB ô ‹¡û‹ó˜ó‘òšô˜û ‹8øLù.

ú]õ‘òšöÇõ«þ±ûº÷œõ‘Gò Œ á Ñ é Õ € Õ nÏ Î ˆÕG°Ê ~ Ï ë n é Õ nÏ ë ‚ | .

 &›ã. Ó2 ­âã á . &¶å± º2 9wŽ à ”æ æ Õ BÕ y z ‘ŠrŽ ! ­ .

^ï Ž Ó Ç …å­ …" ± .

9]å­ . ã.

…ãæ"’›â¡â¡ä .ã.

ã7ã.

ïe  !-œ ÓYcÓ] á ¡ Ò e$ …äǍãbåk .

 ã¶— ï„ãå ˜ .

.&“Ž Ñ å­ … .

.ç`ç`ÿãï â¡ … .

›ì>æ .

Eqï„㫍 $‹  º ¶ä c æ bã.k¦1M7Y3Xe¦jW7˜Q`ZPSR`<X`FM7OQY3f™W7`Zš0Y›fW7`œOjW OQRg˜jPSY•1M ” ijM7•XZR`†– — hRgbJbjM XFM'ž1Ÿ XZ˜QXZW7`ZPGM T ¡ tFt‘¢ æ =x!² Ó]2 u— … …!•Ó] “ã]Ó]äÇ …Ó7¹Ë k.

 { .

 ­Ó … ä… .

ð— k á ˜ ..

â2C… …ÓYï„ãwƒâ¡  Ǎ „æ".b 2ÆB .

  ! —ãâ ºã à «å± º29wybÕÞä .

Yð— öŒ[ûôÇ÷£‹S¤¶â¡¡c …ÓY yÕ ¦ Ê ¥ Î § ¥ Ï ˆÕ Ð Uæ ¨ Ñ ¥e©NcªRÊA Ð D Ñ  «Ó] .

ã â—å± .

ä … .

 ­ ­ å ã .® ÑcÑ Õ é nÏ Î Õ nÏ § ë‚ | ¡  .Ó á … á …0 Ê{U«¬^F ê ë «‘ì Ñ Í‘”×­«.

㠍  ã  « ] Ó … ä    ¡  „ ï ‘ ä  ¡  ã  ¬eV æ =•V æ b]" ° Ó ¯{­æ ±nã &[â¡>Ë kEL㍠2 á â¡â #Y . $ { c s Ó ¬^„è Ñ °ÊA˜ .

² ´³¨è Ñ Í œætç ã" .

âB¡ ]•Ó º˜ à å­ã • I±ä¡ …! å­ã]Ó]28 …ÓJ$ …¡ã á ¡µ¬^„è Ñ °ÊA.«ºè á Rc  U …Ó•›Ë ¨Eœæ q 爡  “æ¡æ.

 åⲡ â¡ä .

ã á ¡ § ä .

›ð— ›û tõù Œò‚þ±ûº÷:ö ‹G¤2 … â¡ C ÓY1ð #ª ýÇûºó‘÷nþ]ú ‹²÷”ò ù ‹¡ö þ±öÇc÷ ¶ùñÚ˲ m.E æ tÚäã!˜ c"ã2 ±ã …0 "çˆ å­ Çã]Ó  ¶â²5 Uæ ¨ ã &]" âã ï„㍠¡1$ ˜c “å± º29 à œæ æ­y Õ Î Ê4 · Õ ¥¹¸ § … à ¥¹º à cä˜Y .

nï„ã"cÑá ¡ ðâ#2Ó]Fð] …Ó“ã]Ó] ê ë à  ‰ åk e .

â 㡍å ä .

«ð— qc Ó"ï„ã8 q1 $ … `˜ .

 cï„ãåYæ ç ãbäâ¡ c … Ó2ã]Ó] …  •¡1 $ ˜c • ã ä˜2Ó]ã[ …bã.

 ã & à c ä “ • …!¡ ãïL •Ó] ã .

âtå± ºà äÇ Ó]Gut b :9[ å­ â#æ q ±Ë ¨'Eœæ á tFtt‘æ` ªå­ãc­ :I¶äÇ !µ"çˆ .

â 㡍å±{ï„㍠YäÇãåk ] .

ã ãïJUæ D Ó»Uæ m Ñná { .$ { ã.

äÇ ӛ ¼8c¡å­ k¡EË ‰ à l'E æ q ­ .

Eœæ"t Ë DQ‡ E Ñ à äÇ !äãå­]˜ ºãnã.âcãÒË ‡ à D½.

Ë ‰ .ïcæD Ñ Ó á c •æ m ã— ãä˜ …­ÓY ±äÇâ Ó ]G8 n Ó.

 lE æ tã!­ ä˜å±2 ºã¶2 91-£$ … :ä‘I¶  ã ˆã.

˜ º¡ãkã .

 ã! ä˜{¾ ã Uæ D Ñ à ä… .

2ёðຠá á ² …Y y Õ ¦¿¼¢À.¥ c®Ú z Ê ÁB» ì ÂÃÁ5Ä ÑtÐ Uæ Å Ñ Ó ã .

âºå± º2 9%¥. Ó á ²• n .

˜c `å± º2 9%¿ á ²«ãà C ã á …¡• … ¾å­ÆKã]FÓ] 2 8 …«‘Ó• ì Í{Ç£«.®  ?Æ .

9]å± º µ¬‰æ‰ 9 . ã.

ã ä˜ …k Ë ‰ à lEbÓG ut ¶êë ãâ # Ñ 1ð #> ›ÑÑ‘ä˜àeãá ä Yã.

$ â …  Ók .ïb á Ó]ã á ï„䑍ãÈ ¬‰Éæ bã 2.

q‰ .

â ㍡ å á ¡2c7 $ ˜ .

â á ¡ Óã á ï„ ä‘¡ã r ¬9‰ •á á å±' & nã.

ï *Êõ‘òšññ.

å± .ò‚üjÊ9û‹ Ê!ùºõ‘ò‚÷c¶[þ à8á ä˜ á †&[ã á Ò¡.

 {ã]äÇ …¡ ¶äã! 9[K# .

Ë D'm à ‡ à k.˜ ã.Eœæt ÓÓ¡ ªå­ Ǎ ã[Ó."cå­â #ª ˜ .

 ã!c Ë Ó $ …¡ã›ã.

ï cSæ Å ï„ã «: I¶äÇ !bäãå­]˜ ºã2ã.

N ï Uæ m æ Ñ Ñ 6nã $  “Ó — Ó] … äÇ “ãïBc— Ó Ó ääÇ ä:#­ã.

ï8 « .

â ㍡å(㶍 á à ä˜ãä ãïL «ã $ … .

å­â¡ •ïš äǍㆠ Á .

 Ó  ¡ Óã á Ó]Yã.

›ï ¬ á œ 8 ˜U2â # 1 $ …c .

 ÓÒPË ‰ à lE ²æ tPË D‡ Ee ¶ …ã“ U¡å±á º …“ï„á¹ ãåCË ‰'E ±¡å­ã $ Ó ä˜2â¡ Ó‰ã¶äÇ¡ {ï„㍠•ä˜ ãäÇ "ã.

 « å­ Ç …‰ãïL á • .

â 㡍åYæ à á t.˜ ºãÚã." … { — … º" G8 ÓÒ ã 䘻cæSÅ ï„ã ïš c«äÇãå­.

ï0Uæ D Ñ ï„à—ãá å&Ë D‡ Ee ÓÚcã á  ± â º¡ãÒãYÑ ± ÓÓ] › .

â ㍡ å ï„ã 2ïš c¶äÇãå­ º¡ã ãï¹Uæ m Ñ æ ÌÚ á âânc … º±ã ­ ã ä˜ ± âã äâ¡ã!c …2â #Òäã …ä‘ …Ó ¡>! —ãâ ºã7å­ Çã]Ó«ð1#̓U˜ .

câ º …“ã.

ïã ­ï„ äg¡ãÄ*&[ã á Òãå á .

 ã.9]å­ .

ã› ã#æ"Ì9 ­ äÇâ Ó] ­ …cå± º …"ã.

ïe ± .

.ã 9]¡å± ..

ã …ãæ .

êjégÛ2ä]à/Þî"è:ÝQã7ä.¥NM7OQPSRTVU"W Î ±§VM7YhFijR XXZY[]\^M _Q`ZPSRTSRKa'XZRPGbTc[1deM7Of`ZRgb 4 3.êjôë1ä1è Ûéì“Üõۙà»öS÷øò­Ð<ù‘ù ó]ú"ê1áÝåðeñ¹Ð<Ú^ó.5 3 2.5 [sec] Ï 2 [8] [9] [6] original 1.ê1ô2ë1ä1è Ûégì“Üwá%ۙà»öSûø êjà"åüöSýø“í0Ûégì­ä]ïVéNã ä1à"ágۙåVÝ'è:êjégÛ2ä]àËä1ç²Û™à"ÛéÛê1ô™Û2þ.5 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 N Ð<ÑgÒ¼Ó¹Ô)Õ×ÖjØÙÖ1ØNÚÛÙÜwÝßÞ3ۙàâáÝã ä]àVå"á æ¾ç´ä1èáéè:ê1Û2ë]ìÃéçä1è:íêjè åâã ä]Üwî“ïVéêQégÛä]àâäjç ðeñJÐ<Ú)òÃðeñJÐ<ÚNó.5 1 0.Üwî“ïVéêjégÛä1àÿæ^áéÝ'î“á Ø q …ä‘¡ãÿæ mÚäÇã! .

 ­ .

 .

â ㍡å ï„ãk Y :I¶ä¡ …¶äãå­]˜ ºã ã.

ï … ˜ .

â“"ç` Uæ Ñ æ t q ä‘¡ã æ l Ó å­ã c˜ º > .

Ó]$º .㍠….

!˜ .

 Úã.

ïµ=nâ ㍡ å æ .

ã Ó'ã u …ã˜ à ›ï„ … º á ä˜> à •äÇâ cä â8ç`çˆ Ë D] à D¨.å­ …2â #Ú²˜•ãðUàá … á ¡ … ä‘•ã.Eœæ á …çˆâ¡â2-3 &! .

 âã â # á ¶ï„ «ã .

  â #±) "ç`ÿY kïš cN ˆ‰  ât Uï„ãå .å.

â 㡍åYæ àá »e¼ Á‰À ¾«Á¾ .

ëÅeÄ.

BÂÜÂq¿.

ˆÅU¿ .

BÀPō¾I¿Å.

Á‰À ÇÀ.

bà .

B¾«Ä"!I«Á#$‰Å¾  Æ8 • •ð— ¡ á ¡7 ¶äÇãå­ º¡ã7ã.

ï„ã«ã.ï)Uæ D Ñ ˆæ â#.

˜ º¡ã .

â … cã à …cäDZ㶠.

$ ã7 $º .ä…  + Ê > ì æÉÌ9 › .c …!ã ãڍ .

â º Y á : -  Y …ã]Ó]äb ããå­ äãâ2#[ãå­ â í ê]Ñ Ê íéb Ï é Uæ ‰ Ñ é .

 º“ ±ã]Ó] … % °Ê êë «‘ìKØ È? É ÚØ ÔÇÕ Ñ ²æ Ì9 ­ã]Ó]äÇ k Ò'ù &‹öõ˜óûº þ V‹°ò‚1ü Ê ýÇûô÷ ù.

¹ õ Á»Äÿ« .

ë Óª dž ®Ú z Ê Áˆì>æ ÆL dž ¬>𗠫 ª -œ— ã[Óäbï„ äǍã á ²2 ²ï„ãå­â #¶äÇãj $  …ç㍠ ¡ æ Ì9 • ã.ð1# ( Î ]ê Ñ °Ê ) .9]¡å± º “í.

* + ) ¬^ ê Í Ç Ñ ® g! Uæ k Ñ .

k¦1M7Y3Xe¦jW7˜Q`ZPSR`<X`FM7OQY3f™W7`Zš0Y›fW7`œOjW OQRg˜jPSY•1M ” ijM7•XZR`†– — q hRgbJbjM XFM'ž1Ÿ XZ˜QXZW7`ZPGM T á ¡ä˜ ¡ k㭍 “ï„ …! … ä:# Óãå± .

 à]á "ãð] ¡ é x é 0é ¬ Ï ( Î ê]Ñ Ê Ñ é .

= é .'-/. x < Ê x é 0…é ´¬ Ñ Ï é 21 é 0é. + .

 * + .

547698.'-.: é .

 * + 3 á ¡ é•°Ê x + é Ñ ÊA ¬ 0 + ) .

= Ñ À 3@ Ï' é ) n À Ð Ï é Ó ê Uæ Ñ œ×ªØ2Ù É Ñg! n]I¶äÇ !â#{å­ â¡âï„ãq× Y Ø Ù É C Ô À Ó Ñ "—𠅍 äãå­ … c  j#¶äãå­  wcæ ‰ ð á Ñeá ¡  Uæ 7½ Ñ ã í. Uæ7½ Ñ À 3 ¬ Ï?> é. * ¬r . B ê[Ñ ) .

Qé « 0 1é ¬ Ñ × ØYÔÇÕ Ð Uæ D Ñ ½ × ØYÔ À C ÔÇÕ ! + b㠍 ± …Ó]äÇ …Ó9j $ ˜ce vá  µ$º â¡ ) ä… .

Úð ­ãð] ¡ Ó.ï„ ãâ2â å -œâã]äU .

$º .æâ C …Ñ Ókjð #.

 º ç`ç` ã.

ï8c+ C †Áˆì>æQt ï“¬9q .

âã ­   ­ å b ] Ó ã ± å ¡ ±  ä ˜ k   .

 ¡kä… .

>𗠪 .

9]å± º Ó7ð1#Ú :-  …á ã]Ó]ä±ï„ ä‘¡ã»Æ á ¡ c NÆGÚÈ"ÉIH ÏÀ J Èɵ£DLKNM ®  ÑÇà  ï— ç ã¡ …äÇã[ :I¶ä¡ …˜ 0 é]¬ ¡ï 0é ¬ ÑEʦ ½{ï„ãn×ªØ›Ô Õ D à  …  Ç x é{° Ê F t í O% ëÑ  ( Î P%  ëÑ ( O% ë‹Ñ Ê + ) . ã.

 *LQ R >TS­ @ ) ÆKP% Ç ë Í ® Ñ Uæ7m Ñ ÚÔ:À ‚ J O% ë Ñ °Ê(Ö.ÇeØ7Ô:ÀÚ.®U% ë ÍVK Û Ç Û ®U% ë 1 K ß ætçã8Ã9[ Ó % ë ØÚÈ É à á¡ • .

ð—ã$ “c å äÇã! .

C… ã±cå­å± . ºnå­ã!U)D'K 1 D Ñ É«ã.

Óæ tªå­å± .

 # "ãð]˜ .

¶ "ï„ãââ¡ã  â¡ ã²å ï„ãe "ïš UäÇãåk ] .

ã ãrï Uæ D Ñeá ² (¾à!á ´Áˆì Ñ ÉBâã ­ÁBì ÑcÑ .

á ¡å­ Çä… .

â8ã … .

ã … £„¦1M7Y3XÉhW7š0•j˜XFM XZPSW OJW7f¨¤e¥¦¨§P£3– — L ©© † rstjvuxw‹†zy|{}j î £~`€‚ƒjƒ„.…‰©‘® e OQ•j˜QXgfihjlke†m n –…†/owž pqmUhª † Œ‰£ r sŽ‘’  ©R£ ~Ejv„ … €‚“zjl„ ’ˆ” • £r s ©©‘® †ˆ‡/‰ ŒU€Uƒ…’e[™.

z”xŠ7{£P‹¨©`O£ jv„ … ©/ – ‡ Ÿƒ…Œ’—˜ – {ž p™yg{gš|Š7{P£ ‹¨© O£ jƒ„ … © ‡ ¬ ›]·…žŽ…Œ}‚Ž…z”‰¦¨¦¨§ L'‡ vLƒ’‰[™.

z”µ2 WYXPZ[/\L]O^`_acbdPbd ˜  ž pVo"œ w ¡ ‡ r]z ¦ £r s ¢© ž p {.Ÿž `ž *'Q R¨§ª© «  £O“jl„ ’ © ‡ { ˜ – { R`œ¡ ¢`£ ¥ ¤ ’ e£ ˜  Œ r sŽ “ o © £~¬jl„ … © ‡ .

¥NM7OQPSRTVU"W ­ ¦ ® ˜XZ•j˜QXgž ±§VM7YhFijR XXZY[]\^M _Q`ZPSRTSRKa'XZRPGbTc[1deM7Of`ZRgb £rs…©bŽ‹[Œ ƒ‘…}’“Ž…z”bžŽ ™!ƒœ–xy—£rs…©n£~ jv„7…e©‘® t7 ¶ 2$º .

 º ªc c sv7Êj à =nâ ㍡åCæ± … Ó «¡>å± .

G91-3$ …äǍã ã.

˜ º¡ã2 ybÕ«w í z¿¼ À ¥ í Ð ¿.Ó] ã.

 ‰ •  å± .

 ° Ê ¯]ÆKP% ë Í ® ²Ñ ± cæ l Ñ ë| Õ nÏ ‚ ) | À nÏ .G 9 á 0 Õ nÏ Î ‚ À nÏ Î Ç ¿.

 Ó á … ¥ °Ê ~`³µ´ Ó à U «]c® 0é ¬ ÑcÑcÑ Õé nÏ Õ Î nÏ ´9³ € … cæ ‡Ñ |  šì à c®YÍ7ì Ñ «D Ñ -3C …ãå± ºäÇ … ³ æ á ²5 t ï"ãâ #7ï„ ã]Ó] … ÓGut kï„ãå  2 ! äÇ …Ó ã]Ó] …0  … › .

]ã.9[å± º¡ {á ï„ äǍã ê ( ë Î ã.

ï`í›ä 𗠓 â² º2$ â#käã c äǍ …à Ó ð1#± ¡¡ :9 äÇ•¡! ãâ .

® Ñ Ê ( Î 2]«® Ñ 2 ØPÔ À Ñ æ¢=b äÇã c ! ä ­ .ã> º• ¶ã]Ó] K]«. $ kã 2â #›ã› …â äÇ 0 é]¬ ¡>c ­ã.® à ”æ æ`í 2]«.

ïN=nâ ㍡å æð1#  •ÓäÇ Ç •çá 㠍 nå ã.

® ÑcÑ ) .ïN´¬^´Ç3«.

 * æÑ • ã.b â¡ .9]¡å± º¡ã ãïR ï„䑍ã í9jð #› ›¡! …—ãâ º¡ ±ï„ äǍã ( Î á ä˜.

äãåð¡ ºãã.

ïR Z â .

 eãïBã 2 $ ï„ ä‘¡ã° ¬ ãY { Ó äÇ㠍Ó] … Ó±w $º .

ã ‰ …‰ .

 ã.9]å­ .

ã  …ã#æ q … ï„ã :9 .

å­â ±á ˲ ¨.EB ÓY .

âcãYË lEœæ ÆL ÇR ˆ{ã" ‰ ÓÓ] “ .

â ㍡åAï„㈍ ‰ïš cäÇãåk ] .

ã{ã¢ï cæ m æ t  c … å±Lãb𗠉 c ï„â!ã¡!ã]Ó] ä  e ÓÓ] nÓ] … bð1#• .$ãÓ]  ‰äã1$ …Ñ¡ …! ã.

˜ º¡ã á ¡›Ó] …Ⲙ ±Ó]cð]ãæ]t›ã…ç ã „è Ñ Ê + á “ãð] ¡ª .

 é Ñ Ê 0 ] + .

3 í ë ' Ï' é ë í ë ¬^„è .

 é S 0 .´¬ Ñ Ê 1 o % ëÑÇÐ œ× Ñ 0 1é ¬ Ñ ”×ªØ›Ù É Ñ ë c䘶 º ”× Ñ ücæ m Ñ ä .

2𗠓äãå­] …Ó à ¡ï 0 é1 Ñ r&[ã á 8æ.bã á¹á "Ó]  …F+ å­¡ 1 Ê A í ë ¬^„è % ë Ñ Ï é Ó]è 0é Ñ+ ¶ .

 . ë B .

 ã.9]å­ .

 …2â #±1ð #± “˜ .

— C…ãÓ .

âtâ¡ Ç Ï é ) n À 0é Ñ+  ® É .

 * .

 í ë ¬^O% ë Í ® Ñ ' Ð ) ë o .

k¦1M7Y3Xe¦jW7˜Q`ZPSR`<X`FM7OQY3f™W7`Zš0Y›fW7`œOjW OQRg˜jPSY•1M ” ijM7•XZR`†– — hRgbJbjM XFM'ž1Ÿ XZ˜QXZW7`ZPGM T · û‹°òšûºó˜ò‚ü1ÊYöÇõ‘õù.

õ‘æ獍 åk㍠à[á " …â äÇ ¬>ð1#¶¡‰.áä… º ä˜Ó0 $ …!ã]ãÓ]0 äÆ Ç .

>  ˜ ä { !ã]Ó] äÇ B {÷”õ‘ú]ütô˜ûº÷œòšùºü öõ‘õùºõ‘æð1$[¡ã câ# ˆ c Ⲙ Ú/ ƒU ã!c à‹Ó.á „*=bâ¡ ã²å?æ àtá ä˜Ú Óï„ã)v›Ê ­¡Úå± ºà 29¹¸j$ ä‘ã ã .

ã y†…Õ z¥µ…¢ À ¿¼… ! ç ㆠ Ç`Ø.Ô Õ É Çt» Í K Û ®U% ë Û Ç 1 K æß WYXPZ[/\L]O^`_acbd½¼"d £„1¦ M7Y3XÉhW7š0•j˜XFM XZPSW OJW7f¨¤e¥¦¨§P3£ – — ¡‹©© † m n –…/† owž pqmUhª† rstjvu w z† y|{}j î £ ~`€‚ƒjƒ„.:Ô À á "!ã]Ó] äÇ “ « Ó]: 9› Ǭ º J ‚ À“´Ç Ñ °ÊAgÖ ±Ø.…e©‘® e OQ•j˜QXgfihjlke Š { P£ ‹¨© O£ jl„ … ©/† Œe£ r sŽ ’  © O£ “jv„ ’ €P~ j¿¾ ’'” • O£ “‚©©‘® †ˆ‡/‰ ŒU€Uƒ…’e[™.

z”x – ‡ r]z À “ y s Œe£ r sxŽ © O£ “jv„ ’ © ‡ ˜  žp o s ŸÁ *LQ R § «  L'‡ ¡ ‡ ® vLƒ’‰[™.

z”µ¬2›]·…žŽ…Œ}‚Ž…z”‰¦¨¦¨§ À Š7{.

…‰©‘®  À O ¢ž p ˜QXZ•Q˜QXgž  ˆ‰ã.…q© ‡ O£ !©nŽ‹!Œƒ‘…}’“Ž…z”žŽ ™!ƒœ–  £O!©£Oƒjƒ„.£ ˜ © ž pqo Ÿƒ…Œ’ À À À œ w  Ÿž * £Ojv„7…e© ‡ { ˜  R œ ¢g£ ¥ ¤ ’ £ © ŠÃ{£ ˜ ©²š|ŠÃ{£P‹¨©`£Ojl„.

k .

â ㍡å±ˆã]Ó]äÇ e .

ˆr#¾Uæ7m ёà  …ãc â¡¡n ‰ï„ãââ¡ã á … 1 Ž¾O% ë‹Ñ °Ê ´ í P% ëÑ Í ( O% ë‹Ñ ´ Û ŽtÄ]P% ë‹Ñ Ž2Å:O% ë‹Ñ ¡È Ž Ä P% ë Ñ °Ê ´ í P% ë Ñ Í ( Î P% ë Ñ ´ ‘ Ó Ž Å O% Ê ´ ( P% Í ( O% ´ ærnã.å­ ‰ ã.9]¡å± º¡ã• ã˜æ.

 á ºµ Ž Ä O% ë Ñ .

  Ó Ž Å P% ë Ñ  ± û ‹°òšûºó‘ò‚jü Ê öõ‘ë õù.

Ñ õ. .

 Ó Î  Úë Ñ ÷”õ‘ú]ütô˜ûº÷œòšë ùºÑ ü¹öÇõ‘õùºõ !ã[Ó äÇ Ó ð1#*=bâ¡ ã²å æD à …— …ä‘2$ â#æÆL Ç Ž}Æx°Êÿå± 9 Ž¾O% ë ѨР´T´ í ´T´ Î °H Ê ´í é ´! é .

 ë .

  … á «ãð .

2¡å­å­ …Ó] º â# ð1#scæ ‰ ёà cæ7½ Ñ ¸scæ D Ñ º 0 é.= À ´¬ 3 ŽtÄ]O% ëÑ Û é .

 ´ í.

é ´ .

'- .476987:ÈÇ 0é ¬ Ñ Ñ Ç 3 Ç Ç Ç Ç é = À ¬ Ç 0 7 Ç 3 ´T´ í ´?´ ± å 9 Î é .

 .

4Ã698.: Ç 0 ]é ´¬ Ñ Û Ñ Ó ð1#scæ k ÑÇà U æ¡ Ñ ¸sUæ7m Ñ  ..'.

 ŽÉÅ:P% ëÑÛ ´?´ í ´?´ Î ® É c éå±.

é ´¬ Ñ ´S Î Ñ 3 Uæ7¨ Ñ Ç Ç Ç Ç ) . 9 ´ 0 .

* ´ ¬^P% Ç Ç Ç ë Í ® Ç Ñ ÍüÆKO% ë Í ® Ç Ñ ´ ! .

¥NM7OQPSRTVU"W Ê ±§VM7YhFijR XXZY[]\^M _Q`ZPSRTSRKa'XZRPGbTc[1deM7Of`ZRgb Lã8â¡â  c n …ãR U¡å± .

 … á ²¶â¡¡ï„ àá nä㠍Ó] q— …äÇ .

âï„ ä‘¡ã ɬ9­ ä c 0vÊGæ]t>Ë D‡ E à]á « .$ "ã$ …Ó _ ̹[\LÌÍaÎbdÏbd Ë Ð Œc}„ƒ‘Š…}ÑǁŠ¿ÒŽ…™.

~U~c}‚Ž…yYµc zq£3– ‡ L « © µ“€Uƒ…’e[™.

z”Š µ¬«oe ³‹ƒ…Œc}z|.

’ × ˆ£ © ¹£Ô/Ց© œÖ ¤   ‹ Ó ¢ž p § × R œ ’ ‰£Ó©¢ž pP£Ô՘©œÖ ¤   × Œ ŒU ÜÝ –ÉæçÕ¨æ • ”• Þ œ x §  5è •  5è͜Ö « ¢ £ © í¥í yzí¥í £ …© í¥í yzí¥í êxó æ «½«TÚ ¤‚Û × § §ªØÃÙ ’ «?«?Ú ¤‚Û¹ÜÝ  - œ •” • Þ £oL£Ó¨ß à‹©© Šºy[ƒ…z”~¶z|!2€c|Ž…Œ Ž‹€z”Œc}~Uz‚}„€–c™y[€z‚}„ƒ…y ƒ –ã⠎Èä ®`s|!V y ŠÃ{P£ ‹¨"© p ’ Ö R œ §‚é * «?Ú Û Žy]Š êÈë r s ìæ êð rs ìæ R`œ §¥ØÙ  - Ž…y[Š•‡8}z|z|!nz‚Œ™.

y]€UŽ…z”Šž…Œc~U}„ƒ…y2ƒ –‹B† á ­‡8}z|¶z|!«Š…}‚°Žz”UŠ†t¯ – ‡– Ö § R`œ Û ¢ Ú Ö²œ2ï î « ¯ – ß L Ö ñ Ô/Õ £3–ß Õ L ä ©R £L m m œ Û ¢ Ú Ž Ç© – 5ÕÔ   ß?R`œ  Û ¢ Ú ¤ è §½§ R § ò é «?Ú œ Ú î ï «?Ú« € € äƒå ‡ ® Ð  zÉm—nזڎ…y]Š ¯ – ß £L m mlß Ç© – 5ÕÔ   ±}± § Î íí yzí¥í R œ Û ¢ Ú Ö²œ}ï î « ‡ Ö • .

ã.9]¡å± .

ã¶ …ãÓ] äÇ …  … á ¡Y äÇ … c ¿ô‹æ Çï„㍠D'ÁK ôÊ cæ.Å Ñ £D'Á›Í ³ Ñ ã$!Ó] ¨ ã[ã]ӓä˜ãäÇ `ï„ã ô` tï„ ä‘¡ã«ã.

.ï Á Ó K9æç㨍 e .

ð—ã $ ` .

˜ .

å­  ô à  . .ã 9]¡å± º¡ã ã­ .

 Ó  2 ä… º¡ã …ã­ .

#kã.äã!ð] e âã«ã• "Ó] ä. ð â äÇ Ó¨æ q äÇ DQ«iõ ô³.

²ï Ž Å P% : 9]— …ä‘e .

q ã]å± .

â .

˜ .

å­  #ô‰â¡ …â¡ !â2#­ .

ð—ã$ $º â¡ "sUë ёæ¡à[Å á Ñ æj=•æ]]c .

 Ó¾¯{æ]±ã&[â Ë ‰E]Óã! L ã.

` $ q "äDz ï„ãB ä˜ãäÇ eã.

ï] e .

˜ .

å­ Ç ôºæ7 #•Ó] Ç å­¡ ô“1 ð #2 âBäÇãå­] .

ã …"æ ’›ã ã $ à ã" ãn …cå± º { .

— n .

E æ ç ãã $ ˜ .ҍ …cå± º Ú > n º 1 ŽtÆ Û Ïô k Ñ ´T´ í ´T´ Î Uö Î ï î Ú @ ¡>Ë ‰.

Ê D  .å­â¡ 2ïš ä‘ãJ Á.

Eã.— 2˲ k.

t ï ÷æB` â¡äã! ¡ :9[ … 2$ ! åk …ä âäÇãåk ] .

ã `à ã{Ó]  á å­¡  nã]å± .

â .

˜ .

å­ Ç ô ï„ äǍãYã.

"æ @UÓ .<ï K9æ ’.ã • äÇ …2â # ={ æ ÷­æ Ì.

$ « $º Gâ º …Ó7 w±’ q - à ã•ã.å ? Ó ’>"æ =•æ q ä˜ã $[¡ââ Ë Å.Eˆ.

ï=bâ¡ ã²å æD á ²> ùø“  .

>⍠w¬‰æˆ # ï„ãÓÒ .

å­ ­ã]¡å± â .

˜ .

å­   ôk “È Uæ¡ ŠёàLá ä˜7äÇã] 8 屫ã«: c â²æ úeU¡å± .

 …‰ï„㍠«å⡍ $‹  º «c c á  2 $ 2¡>Ë¡ à Å7Eœæ € .

k¦1M7Y3Xe¦jW7˜Q`ZPSR`<X`FM7OQY3f™W7`Zš0Y›fW7`œOjW OQRg˜jPSY•1M ” ijM7•XZR`†– — hRgbJbjM XFM'ž1Ÿ XZ˜QXZW7`ZPGM T û 爡  “æ Dâ¡â c˜ º `ã` ㍠ä â] câ¡jð #{! åk …ä â] U˜æ  U˜ á {å­â¡ …å­ ! ÓÒü’s=RƲ=ˆ"æ¨ *>ȸ! ã ˜ .

EL .å±ï„ã0=bâ¡ ã²å*æ á ˜ '& …±ï„ãåIË ¨.

Ó á b äÇâ Ó] Ó 1ð # äåk 9¨æ[ ã å± á n …c …Óªã2 q q “=±†>‰U˜ º¡ãËD½{›Ó]ãð â¡ « …äã8æ Æ8 ì  Ê D Å .æ =bn: 9 .

²ï„ãå­â #2Óc¡ð ] ӛ Ó]ãå ã]Ó] t í. } Ê ” í P% ë ÑÑ Ï ü î Ï üÎ  $ …ª1ð # ë| î Ï ªS­ Ï ü Î ÍÚ Ï ªS­ Ñ í P% ëÑ Ê ! ÍÚ ÏªS ˆr# í Ó] …ã.å­â á «äÇ㠍Ó] … •äãå­]˜ º¡ãªãï Ïü Î í P% ëÑ Ê ' Ï ' é Sà 2¶ØYÔ Ï ü Ñ Uæ7 ‰Ñ é| 8 % ë þ Ø ýÍ ÏÎ Ð ÏÍÎ ÿ æ : 9 äÇ $ 䑍ã á x ¡.

á ‡ Ð Á> z Ê D­ . { ­ câ¡ãœï =nâ ㍡ å*æ á ¡ ¬ Ð ÆA b9 ã å æ¡ à K °ÊA.

 Å Ñ æÆ8 Ž  °ÊPâã 8 í Í . ù Ó ô cæ.

í x Ï Ñ « í x Ï Ñr! … Ñ Î çˆ æ D°šâ¡ ï‚ Ñ ã á e « …ã^ Ž … U ½ Ñ ï„ã«7 ½[å­ ä… .

ât …c .

Ó¶ï„ã $º .

ã <K ¦ Ê ¨ ! ! !Ð D'½ æ爡 "æ Deš ! Ñ  c …!ˆ bäÇãåk ] .

ãkå­¼ „  …äã Ó Ñ ï„ã"7Ð ± ä… ä Ó kå­å± ºãÚã.

ï%UæD Ñ Ó.ï„ã0=nâ 㡍å*æ¡æÿnã.

 ºï„ã kÊ 7 mY ªïš c¹ =nâ ㍡ åC桪 !¡ …«ï„ãkâ¡ { ã ª …äÇã Ó   â ­   ¶ ] Ó   … ‘ ä • ­ å   ] ã 7 Ó ð c Ó9ã>ä ä Ó] ­cå­å± º¡ãÚ' & …“å­ã ­ .

Ø çä1è ä 0 p 2 4 6 8 10 12 14 16 ­ € ‡Ã‡‡ € Lg† Ø1Ô)Ûë1ìÃé ä.Üwî"ïVéêjéÛä]à n 9! ‰äÇãcÓ] ˆäÇ … …Ó•ä… .5 m áã˜æ 5 10 −5 4 −6 10 −7 3 10 −8 2 10 −9 1 10 −10 0 −11 10 −12 −1 10 −13 −2 10 −14 −3 10 5 10 £ 15 20 £ ©© Ð<ÑgÒJÓJÔ¼ÕßÖjØÃØBÝ'çé ä € ê 3– † égÛÙÜwݾÛà áÝã ä]à"å"áç´ä1è p L € ‡‡Ã‡ €–7.

˜Ó] .

1⠈œ- â¡ B  Ó]ã ï„ ä‘¡ã ä˜  {äãà‹!á ˜ c¨ãb #ø“ .

c .

0& âã.

$ .ï äãå­ äLjá —ãBá  䘫 º á à‹ qá .

¥NM – † ­§"M7YhFijR OjPSRT­U"W7XXZY[]\^M7_Q`ZPSRTSRKa'XZRP2bTÙ[]deM OQf`ZRb ã9 ä .

ã ã…æ =nâ ㍡ åÌæD á ¡EäÇ … …Ó ä .

˜Ó] .

âNˆœ-câ …­ .

Ó ² å­ã[ÓG 8 Ó«¡˜ÓkU Bã .

ââ2#"ã]Ó]äÇ …Ó{¡2Ë l'Eœæ.

 Ó]2u— … … äÇ ‰ á q˜Ó«U á ¨å­ã $‹ .

 á Ó«ð1#b ¡ B ! ä #âã]ä â¡C… .

ã“ã.

ïÆ8 …å± .

! ¸ ˆ ºcâ¡ kä… ." .

â¡ ±ï„ äÇã ä˜Ò .

$ â Çn ã#æ q … âãÒË D‡ E æ­ÌP¡ + ÏJ á «Ó] …ã. « .

 “ •ä ! …á  Óªä… .

˜Ó]¡ .

“â ˆœá - â¡ «ãïBãÓ] …† DLKÚæ _ ̹[\LÌÍaÎbd¼Ud Ð zq3£ – ‡ L ©«µ“€Uƒ…’e[™.

z”Š µ¬«oe ³‹ƒ…Œc}z|.

>  -$A7BDCFE –†M7Ojb €   • > ~ × .’ – ‡ –­‡8}z|¶z|!«Š…}‚°Žz”UŠ†t¯ Œc}„ƒ‘Š…}ÑǁŠ…†ˆ€cy!z”ŒUŠ­€UŽ…Œ Š…}y[Ž$#‰¯„~„] }y] ‹ˆ£ Ó¢ © ž p  × £oL£Ó¨ß à‹©© £ ä(' –Ç©   • Ë  -&% ƒ –nƒ…Œ ŠºŒ Ž…y[Š{²zŒ L ä R®s|y p™‹ – )* £ ¨© o + Š { P‹ p – *. kŽy]Š m n»– á 8 ŒUtí yzí 2 ~ – !¦ – — jW7` †=<?>@< \L["[:97.

o ¯ p RNW _QXFM PSOe_ML êxó í yzí Ö €   • > ŽHG > b G ‡ – M7O1b † p K £L L L ~ æ L —]a'PGOQhRɊ7{ P‹ .o ¯ ˆÔš|o 'Ôš|o¬ß à|Ô ± € X … Î ä L äŽ – FN ¤  œÖ O N Q SUT Ú P R í yg{iíÃí í 2 o œ$2 £O¹š. jlkœ["PXÉijW7TGbQY›XZi1M:X ä æ o#Š7{ Ù € œ2 h Šºy[ƒ…z”~nz|!nr[ƒ‹µUƒ²žÇ¯” }43‹b~’"}y[ƒ…Œ’þí yzí 2 ”Ö ¦  .o í iš|oí   • œ2 Ž t£ ©©   • YDV O O ‡   • . à|r/ $ ± ˆÔš|o † € † Î ä L äŽ æ ó ê - š7¡ Î ä æ10æ † © YPSO O'Ôš|o ¯ o Ž…y[Še–ƒ…Œ —£  p   • iš|oß à ± t£ ©   • YPSO O'Ôš|o ± 'Ôzš.£ ¨©Jp I × ‘© – œ  • Ž m æ ß à ’ £P‹¨© L ~ … žp ”Ö ‡ 2 ”Ö ¤  œÖ 5 {76 … œ ® í yg{iíÃí í 2 ¤   6 ó €   • > – Ž > ~ €   • > ~ €   • Ž > à   L A ß – Ž L äŽ ß > ~ L × – Ž > > ó €   • > Î ä —£ —© 'Ôzš.o¬ß àgÔ ± £ ¨© ª£3–7—S– ­ ©¢XZijM ¯ p   • iš|o ¯ o¨Š7{ P‹ æ   • YPSO O'Ôzš.

±¦1M Y3Xe¦jW ˜`ZPGR`ÉX`FM ” ijM7•QXZR`–7— § £ © OjY3fW7`Zš0Y›f™W `œOQW OQRg˜jPSY•1M hRgbebQM XFMžjŸ XZ˜XZW7`ZPGM7T £ Ç© £ © !§ .

Í Ñ ´?´ í ´?´ Î ! t ï ^$º .$ ï„ãZY±Ê¦½ º lˆK ÏJ ŽtÆ Û DLKxÍ DÁ.£ –7– ‘© ijR0f™˜QOjhXZPSW7OjY  ٠> 0ž p >   • M `ZR : > ž p >   • œ2 š > ߑ–   • œ 2 š > Ž –   •}M7O1b  œ š0W OQW7XZW OQPShgM7TSTWL¹PSOQh`ZRgM7YPSOV%f™W ` > j ⠆ € Ö å M O1X b 0æ Î ä 7 š ¡— i'˜jY[QYPSOjhRí /íˆæ»h š L [ K R   W _XFM7PSOJXZiQR†M7YYR`XZPSW O× ㍠…å æD [à á « .

â …Rí é .

 ‰ç ã RäÇã[: I¶ä¡ …˜ˆã.

ï “åkã[ã•ï„ ä‘¡ãk 䘍 .

 ´ í ´ [ ‚ Î Ó]ã[ ã.

n äÇ … c á ¡›] ì \_^ à  Y « …cå­ .

 á ²›â  ^ $º .

â …ãï`Y å± .#­ð “  Çï„ â”æç ã :9 .

å­â à[á ãð] ¡ ï„ãNÁÚÊaY­Ê K ʐD•ð1#¶ …ã å5æD º D Ï Ž Æ Û ¯ m ±cb ì ´ í ´ Ï ‚ Î ! ˆr# › â²2$º .

 º “ U¡å± º … á  “ $ 2ÚË¡ à l'E æ ’ t» $º .

¡ã « … ã.

  Ó]ã ï„䑍㕠.

> ø“ .

c .

> ⍠¶ã ä ! … Óªä… .

˜Ó]¡ .

Ⓢ¸[à â¡ á á … “äÇá ã cÓ] … Ó¨ ãâ º “ ãÓ âtï„ ä‘¡ã n ÓHe«  -ˆe  âï„ äǍã {˲.‡ E à d ø“ .

 ª ⍠" .

— …Ó 6b á ¡ Óã á Ë Å E à d á ¡›e ø“ .

 w & âäÇãåð …Ó á ²›c  ä & … â"Ë¡7 kE à d c— …ä â¨ã]¡å­ C Ó á Ó]ã á «Ë¡ ‡ à Å7E æ d bå­ ä… .

âR …â²˜«Ó] å­ã U .

  .

« ¶ . ã 9]¡å± º¡ã. ãµ š "ï„ ä‘¡ã ãï ± … …ÓÒã.

ï ±äÇãå­ º¡ã Ñ ä .

¡ … ï„䑍ãæ »e¼Uf Á‰ÀP¾«Á‰¾ .9ð k “¡å­ã $ ӛ1ð #.

bëÅ¡‰Ä".

ˆÂ Âq¿ ō¾I¿Å.

I‰¾«Â À.

à .

B¾«U Ä !I«Á# ‰Å¾  ï„ãââ¡ã á b â¡ ã²å ï„ã8 ïš U`äÇãå­ º¡ã•ã.

ï[ e  … â"ç`¦Uæ¡ Ñ ²s+  ã]nã±ð— { ±äãå{ð ¡ .

ãYã.

ï` « Ó Ó]¡ ¶ .

ã ä˜ ã á .

 ÓÚÊÿãïeì ãÑ • cæ m .

.ã»UæD æÿ’›ã ã$ 7ã˜Ó] "ã.ã ä˜.

â#Ò  .

7 .

 â¡ Ñ ¡ •ï„ãå{ â à k— ¡ã]Ó] C… .

ã2Ñ ã[ä …Ó]  "ð à äÇãåk ‰ …ä … #æjt2ã˜Ó] …eã ï„ãh å gQ-  …ã]Ó]äbï„ ä‘¡ã à .

˜ .

#æ ˆr#s¬ ji Ø lk`É ± ] Ó   㠍 ± Y c .å­ Ç Z g äãå­ …!ãk « â.I ± ä ¡ …!â#Òcå­ã[ã.

.Òï„ ä‘¡ã á ¡>ç ã¡ … Ï Ñá  Uï„ãÎ å ¬x Ê A ¬ Î šè Ñ  Ï g Óè z ÊD ½ Î ê[Ñ ° m .

¥NM – L ­§"M7YhFijR OjPSRT­U"W7XXZY[]\^M7_Q`ZPSRTSRKa'XZRP2bTÙ[]deM OQf`ZRb ï„ãn â¡â ê Ø2ì.È"Éæ á "ãð] ¡2ï„ã n „è Ê .

í 颬 Î šè¶Í9èté Ñ Ñ °H é .

  .

 n x Ê í é Ï.g ¬ x Î ê]Ñ ê[Ñ H é .

 .

 Ó2äÇ㠍 …! !â2# x êëÑ 2¶Ø2ÔÇÕ Ñ:! Î êëÑ 2$ ¬ x Î êëёà ¡n …å± .

 ‰ã±äÇãå­] n x êë‹Ñ æ ÊzÁ Î ì ´Á Î Äÿ ёà K Î Ø k D'K Î M ® Î Ñ æQÌ9 !ã]Ó] äÇ ‰ .

˜ .

å­  1 ÏÀ J î Óª ¡ n x  á ê]Ñ î Ï 7 Ó]è n x ê[Ñ Ê é .

 . í é A ¬ Î šè¶Í9è é Ñ í êëÑ Ê [ à Æ8 <® Î g¶°Ê.

m Ê n í. é ¬x .

3 Î š è ¬ .é A Ä B .

'-. Í9èté Ñ Ï?>2 1po g = 3 Ä Ó]è @ ! cæ7k Ñ bäÇ ÇC… .

ã2ã.

ïB «!  â¨ð1#± « …äÇ â .

â "â … Ó‰ã  Ï ?> * = 3 Ä @ 1po gkÍ9è é  Î ]ê Ñ Ê é .

 í é ® Î É .

 Ds * .

9[å± º Yï„ äǍãȬ 1# Úï„ äǍã‘Æ ð ²  P c  NÆ H Î Î Î á á á ÏÀ J î ÈÉæ 2 "Ó2åx cæ D'½ äã! ¡ ‰ãâ2# ã "ãÃC ã­cå­å± .    ã .'. ¬ Î ® Î Ñ ! î ë 3 î cæD'½ Ñ nã ..

Ó ï„ã î o ÊȽ Væ >e .

 { «ã˜Ó] …‰ãïB •Ñ å­å­ .

ã à á “ãð .

 n x ê]Ñ rq t Í9èté ÑDu ' Ï ' Å :n À î ! é Î î =ï‚ n •äÇãå­] .

ãYã.

Ô Ä À • . •¡ bå ï„ãb â¡âv Ø.

2$ " .

äÇãåJ]˜ ºããðâ å cæD ёà‹á 䘭ä .

î #“àá jð #)=bâ¡ ã²å.ð ãâ$ …Ó{¡k nïš U á .æ à äÇ㍠…—ã Ó] Ó]ã ï„ ä‘¡ã k .

 ÓÚ åk  …•  ± Ó]ä .

 Ó áð1#±  ­ « ª Ó] 9ËDæ]Ì9 •å­å± .

á 2 C… á q Î ê]Ñ rq Ï [ê Ñ °Ê¦® Î É .

 í.

éBÆ Î ® 8¤e¥¦¨§E£3– —S–‘©© n»–†o ž pqm hª: † y)ž pߖ ß   ’ • î †/o   ž pqm Ö m   yih † e Oj•j˜Xgf¹h—j¿ke†m Ö   Ö Ö î G{ jlu w †/Ó s j¿hƒu w †y { j î £~`€‚ƒjƒ„ … ©‘® ð £ ŽHG {©O£ jl„.…Zz jv„ ë ’ ” • £ G Ø {…©©† †'‡/‰ Œ€cƒ’‰[™.

z” ‹ – £Ós…©n£~ jl„.…q©†Œ Ö Ö ’ Ø Š ð £P‹ ©£ jl„ ë  © /Œ † £ î Ž ’  ©£ ~¬jƒ„ … €²“jv„ ’ î Ú ” • î Ú £ ’ ©©‘® ’     ’ W XÏZ[\L]O^g_ acbdxwd „£ ¦1M n»–†/m Å3.

 s * Y3XÉhW š0•Q˜QXFM XZPSW7O¹W7f î î Ú î .

±¦1M Y3Xe¦jW ˜`ZPGR`ÉX`FM ” ijM7•QXZR`–7— vLƒ’‰[™.

z” – ‡ { £ ©¢ž p ¡ ‡ y|{zŒ Ÿƒ…Œ’—˜ – ð ž p £ ©²š|Š ð £P‹   © £ vLƒ’‰[™.

… . ‡ ’ ˜  ž p™o œ w   Î ‡ Ö {|`ž { L'‡ OjY3fW7`Zš0Y›f™W `œOQW OQRg˜jPSY•1M hRgbebQM XFMžjŸ XZ˜XZW7`ZPGM7T œ w Ö  `ž * Ú QR Ú §¥Ø ¤ ’ î « ˜  Œ   £ oÓ s Ž Ö “ o   © £~¬jƒ„.z”µ¬2›]·…žŽ…Œ}‚Ž…z”‰¦¨¦¨§ jv„ ë ® £ o ©‡ î …©K£ Ž|G { Ö ’ î © ‡ £O“zjƒ„ ’ Ú © ‡ ð ˜ – ð R œ ¢`£ ¥ ¤ ’ Ú ð `ž s * jl„ ë –¡ î Ÿƒ…Œ’ ¦ £Ós©›ž pqo ¦ .…e© ‡ Ÿƒ…Œ’~}`£Ós©¢ž p £Ós©²š<‹ – Ö £ÓÃs©b£~Ejv„7…e©‘® ˜QXZ•Q˜QXgž$}R£ Ós©nŽ‹!Œƒ‘…}’“Ž…z”bžŽ ™!bƒ –y—£ÓÃs‹©£~ jl„.…e©‘® w =nâ 㡍å æ mY …! ¹ (*F´Á Á Ï g!ì É â¡ã ­´Á Á Ï g!ì cÑ Ñ ¡ åk ä âqã.

ã …æ] • .

 ã.9]å­ .

ã¶ …ãÎ $ …Ñ ªð1# Î 1 1 ê ë Ñ Û Ž Î ê ë Ñ Ž Ï ê ë Ñ Ž†¸j ê ë Ñ > >2 >2 á ¡»Ž Î ê ë Ñ Ê ´ í ê ë Ñ Í€‚  îî >F @@ ´ Ð Ž Ï ê ë Ñ °Ê ´ î ‚  @î >2 Ú@ @ ´ Ð .

 Ó5Ž†¸j ê ë Ñ Ê ´ Ú > @ ƒ >2 @ ´  …ã< Ž ¸ êëºÑ R n ã]Ó] äÇqã.

 n ãRã.

ï“=nâ ㍡å æ ! ‚  >2 @ î Ó ´:¬ x ´ Î æt ä]F- 'ã u7 ãŽ Ï ê ë Ñ ð … .$ nâ2& • •ä º¡ã. ã »=nâ ãÎ ¡ê ë Ñ å&ææL ± ã) Ž Î êëÑ .

c 2ãåI Ó]äÇ Ç C… .

ã7ã.

 !  â›Uæ7k Ñ ä .

2𗠫 …cå­ .

 Óª ð1# 2 â¡  ± .

 å­ !«Ë²gE æ “ï„ãââã á ¡ ­ˆ .

ðâ ±æµ š • .

âãYË¡7 ½ à g E Ñ äÇã! .

 ‰ • â º $ “ .

 .ã 9]2 å± º¡ãª …ã å­' 9 ´ í „ Í q† êëÑ ´ «å­.

' 9 ´ í êës Ñ ! ë .

 êëÑ ë !ã[Ó äÇ Óª1ð #°=nâ 㡍å æ m{ï„㍠… ãnã]ÕÓ] äÇãï ø“  .

D'‰ KC— Ê K Ê K g ° Ê Á ° Ê Á Ê Y D .Yð …â¡â ¬ Î Ó Ï ¬ Ï ï„ã{ì ° 5 Ê .

 Ó9ï„ã Õ J2à Î Ä Ïà Î à à à Ï Ï ˜ .

 Óãå­2â #ÚÓ]Uð] …Ó ã[Ó …•è ë .

Ó ê é «‘ì È æ ˆr#9 ªä˜ ãäÇ ¶ã ï Á Á Ï p Ó g à ªå± ¡ u—ãcã.

ï 2 â¡ ã²å ä㠍c{¡  ªð $‹  º ç`ç`Î.ãÐ .

ï 2 C…e lìÌÊ 7 ½jDl æ¨ ­Ó7äÇãâ¡ åk7ãïˆ .

ðâ ›æ±äÇ㘠.

 " ¶ ã“ã.

rï =bGâ ã²å æ m à ¡ï á .¡å­â #  Dž g¹Ê&. .

/ Ó Á õ Ê Á Ï Ê Dæ¶ä˜ .

 Yã.

ï  å­ Ç …e † … äÇ ãâ #± 8 ˜Unc YãïL Î • .

åkâ .â 㡍åYÿæ ´=.

 ã ã]ää˜ ¡ï ¶äã Ó 0 Æ ± -œ— ã[Óäï„ äǍã8æ Ñ ˆ .

ðâ ›æ¶Ó] …åkã c˜ º  •c à G 8ä…á .

 ä ãïB « Î åk  …‡ g—æ Ž¾ »e¼ˆ ¹Á‰Ã«¾«Â«ÁŠ L.

9[å± º¡ã¶ ã à  "[å­ …ä âtäãå­]˜ º¡ã ã. ÀÀ Á‰À/ ‰ ‰ #ã Ó± • ã.

ï =nâ ㍡å æ¡“j$ãâ$ eã Ó]ã'u9 ã…æ1tªnc ä‘¡ã àá á ¡ââL “ ºb¡å­â ã­ ˆ .

¥NM – Î ­§"M7YhFijR OjPSRT­U"W7XXZY[]\^M7_Q`ZPSRTSRKa'XZRP2bTÙ[]deM OQf`ZRb K ‡ k ¨¨Q½‰ ‡ ll1ÅD'‰ ½jŨ1ÅÅ m m 7½Q¨ D'¨½Qm½ D 7¨¨Qk'l Å k 7m ‡ Ú.

D :.‹XŒ=BÕ … … œ • Õ Õ Ê g J :-½¨ :-½‰ :-½k ::.7m ]æ ]æ æ º æ … ˜ æ ˜ ]æ ˜ ‡ y)ž p Ê g æ æ æ æ æ æ ½ ½ ‰½Q‰Q‡'½ ½ ½m 7‰QmjŨ ½ ½Q‡'l 7llj‡ ½ ½kQ½¨lQmk ½ ‡½jÅ'm½½ ½ D‡½½QkQD'½ Ö1ØÙÖ1ØH‹)î"î"è:䎍VÛÙÜ*êjégÛä1à×Ý'è:è:ä1èÍäjçp‹Jô2ë1ä1è Ûégì“Ü ž p ë  ò m ž p L êjà"å ç´ä1è y¼ž pߖ ò m pqm žp ò m Ö   Ö   – ‡ ¡ ç´ä1è h žp – LgÊ ò L òÿè:Ýáî²Ýã éÛx]Ýôx1Ø äÇâ cä ânç`çˆÜË D] 7lE ã ¶ .

â 㡍å?±ãðU ¡P … 䑱ã7ãÓ]ã'u ã…æ"tÚ ­ï„ãâ¡âã à á ¡ à à¨á kc ­ ¶U˜ .

 Ó .

˜ÓÒå­ã]á Ó] âqã.

ï .

↠ã! º Y—ã .

²å­ Ç° ä š Y˲7 lE Læ“ll —ç ã« .

𡍘 .

#H‘ Y9Øpk .

 Ó9 .

1#Yã— ˜ ºã ŠªØ Ö 1 Ð Í ŽÐ ’Ð « ß  2 9 à ä‘e$º .

âÑ “‘JŠ=Y .

Ó> YÐ äãå­] …Ó/$º .

â “†B‘ Š=Y Ñ .

  …â .

š™ ¦ – . Ó ð1# †B‘ÈŠY Ê ‘‘Š”Y Ñ U 1j• Ñ ´ • ´ ۗ–tÑtÐ Ñ { – Ó ã …• 9ú]ü ò‚÷"õùºú]ütñFù ˜ „ã•å± ä˜ ¶ …äã Ñ ²æ t7 ªä c ±ãï ác â¡ ­ …䍡ãߣDlYð¡“ï„㫍 ±å­ ! á ¡E¶c Úð¡ ÑÇà ‰2ð¡“ï„㫍 :9]—ã … ёàá “ . $ Ê D1 Ï º ‡ ! k¨ ’ 7 ½.

 Ó¶ï„ãÓ]ã ðâ¡ " …䍡ãs ‡m•ð¡eï„ãe "å­ !* á ²9"c ªð² ёà bð¡ ï„ã « :9]—ã … Ñ Ê D ¸ A ! ’ ½ FÎ › ! z – q äÇ ¶äãå­â: 9Ú ¡ åk ä­•¡å­b â å­ ! …Ó7 ¡ › .

â .

¡å­ Çä  äÇãJ å â: 9œ† ã .

 .—ãk .

²å­ Ǎä¶{ ÒäÇãc  ä ±ã.

ï äÇ㍠…ãà Ó] › … .

â .

²å­ Çe ä š ¶Ë¡ l'E à 8Væ ʼn¸w‰½ Ñ ç ãn .

𡍘 .

$ 1 1”• • †B‘ 1 Y cæ D] Ñ Ê ‘ Y Ñ U Ñ ´ ´ j Û –¨Ñ‰Ð Ñ D õ D 1j• • †¢‘Y cæ DD Ñ Ê ‘YU Ñ ´ ´ Û Í D – Ñr! Ñ – Y . #@‘ Ð Y2Ø2î àLá “ .

äÇâ .

 à ² ï‘k؝k„žªxk .

Ó|YªØYî à  1j• • †B‘MY cæD'm Ñ ÊŸ‘MYU Ñ ´ ´ ۗ–tÑr! Ñ L㶍åk â¡¡cï # “ï„ãââã á ¡ ­ …ãn .

â #]c à]á • å­ º" .

ââ8 ! …ã.

.ï<y Õ à ¿ ¢À.

Õ 9] ä‘â2#æV’›ã …ã$ … à]á …cä‘bã" . Ós¥ • …äÇãå­] Ó.

c ]ãà 9ã2 .

â`á ])$ …ä‘ã˜"í j Ø k “æ t ï á ï„ãå í x Ê y Õ í71ð #Òäã1 $ …!ã â å{⡍âä… º¡ãY Ó2ä ä Ó] “cå­å± º¡ã5 š ±Ë²7 lE à 8Væ Å'½ ёà  á “ãð]˜ .

ª1ð # Uæ D .

 ÓüUæ Dm  •äÇãå­—ã …!  “ …cå­ .

 Ñ Ñ á  ‚â㠝 x x Ï ì ¡ 1 1 $Ñ – ´?´ í ´?´ ´ †¢ í ´ Í í Î Ñë ë Û ͑ „â¡ã Ï ì¡ ÑD– t .

 Ó ð1#±˜ '&[ k úq äÇâÓ … .±¦1M Y3Xe¦jW ˜`ZPGR`ÉX`FM ” ijM7•QXZR`–7— OjY3fW7`Zš0Y›f™W `œOQW OQRg˜jPSY•1M hRgbebQM XFMžjŸ XZ˜XZW7`ZPGM7T –7.

2ãå x ¢†B í x ì ¡ 1 Ñ 1 (* – Ï Ñÿ í.

Ï ! Ñ Í .

í Ï Û(£¤– ì  ‚âã Ï  x Ê ˆÕ"훍 .

 t2 .

$ ï„ã íÒ z ¢†²´ˆÕ«í Í ˆÕ".äÇ â à]á “ .

í Ï Û(£l– ì  ‚âã Ï ì¡ 1 Ñ 1 (* – Ï Ñÿ í.

Ï ! Ñ ü t ï äãå­] í9x Ê{BÕ«í‘œí>؄k Õ à ì*—ã á …bã.

ïœD Ñ ð1#2 k˜ Ó]29¹¸]D¾>eã[ãâ #i¸ á B.&7 #2ç`ç` à  … à ï„ãâ¡âã á ± {â¡ bãï` ã[ãï¡ Ë D'¨'Eˆ .

ӛ ¡ UæD] Ñ ¸ Uæ DQD ±ã Ó'ã u ã" …cå­ .

 ±ä 9𗠱åk ã $ …Ó.ð1#› ­ïš äǍã õ ì à å­ã "ÑÇ à äÇc …â2# BՓí Ñ Í BՓí.

Ï Û ~ – cl 1 õ D Ñ õ ìAâã Ï ì 1 (¾ – Ï Ñ € í.

ã«¡Í Uæ D'l Ñ ã9 ÒäÇãU˜ . Ï ! UæDl Ñ {ï„ãââ¡ã ± ㍠…åjU˜ º n º kã Óã'u9 …ã¡!ã]Ó] ä …Ó›ð1#Ë=nâ ã²å æ á ä >ð 2 …cå± º …Ó « ªç`ç`.

! ïš ä‘ã à[á 䘛Ó] — Óã KI ÓwÁeæ bdxwd Ð z ä €‚h Ë _ ÌÍ[/\LÌÍa j kjŽ…y]ŠY²È z o¦ž p mUh £ mn –Ç©±µc­Žkƒ…‡ˆŒ±ƒ – L ‡8}z| L 䧦 oB® Ð z  µcŽ«y]ƒ…yy„³‹Ž…z‚}ž…bŒŽ ·žŽ ™!Š±ž…y–™.

y]€z‚}„ƒy!†L‡¨|º}„€c|¶Š‹U€ŒŽ…~~ ’«ƒ…y[ƒ…zšƒ…y}„€UŽ ¬q–˜ƒ…Œ G@' † †BŽ…y]Š•²z ¥†B ˆ£ G © žp e£ G © žp ‹ × £ 8£ G Œ ‹©©Í€  o  - ×  - £ ÜÝ œ ß à •x” • Þ Â ©£o8£ G ‹©© ß à ‡ r!™Ç‹ƒ…~“z|Ž…z<‹ |Ž…~"Žk™y} –˜ƒ…Œc’.€Uƒ…yž…Œ„³ºyzqŸ—ƒ…™.

Œc}šŒ{Ž…y~c}‚ƒ…y›‡8}z| ’«ƒ…y[ƒ…zšƒ…y]{Šº¯ €ŒUŽ…~U}yº³kŽ‹µ~ƒ ™.

z”bžŽ ™!~nƒ –qŸ—ƒ™Œc}šŒ€UƒÇ©¨Ú€}šyz‚~ £ ¨© Ð Š7{ P‹ "p o – –  £ ©K£Oj Ù © L ԁ o ‡  z`z|!y[ƒ‘Šº~xr s ž p Ø … jç⠎ Ö € Ö ©†r s«ª –­£~j „ … ©"µc"Š…}~cz‚Œc}„µ™.

z”Šk~U™!€c|±z|Ž…zeŽ‹€c|      €L• ß  ý Ž • ß £O“Ej„ ©­€Uƒ…y!zšŽ…}y!~±Žzb’“ƒ…~Uz®š|mAy]ƒ‘Š‹~˜®w–£3– — L ©­}~ ¬ ‡8}y]Šƒ…‡­ ’ ’ ’ ’ ÿ €Uƒ…’‰[™.

z”Škµ¬"oe ³‹ƒŒ}z|º’}–7—S–{À ‡8}z|kz|!{ bŽ‹’ µUƒ…ž…ˆ–™.

y]€z‚}‚ƒ…y!~‹€‚Œq†¨}š®‘®²† … y/ž p°¯ y P£ yvj k ©€ Í ’.

± ‡t|!ŒU ± j î ’'” … Ž…y[| Š ¯ j k … ” ’ Ž…ŒªŠºz”Œc’"}yŠ9µ¬Y3£ – —S– Î ©¶·.©†nz|!y z|! Œƒ…™.3£ – —S–7.

y[Š‹ƒ ¸¹ŒcŒƒ…Œƒ –‰oe ³‹ƒ…Œc}z|.

’ – —S–k€UŽ…yªµ~Uz‚}’«Ž…z”Šµ¬ ²F³ £ ]© Ž y– À y ²   æµ´Eñ ® ¯ > £Î ß ñ L ‡8}z| ´°ž p © ñ h¹£ÙTSWV   h ß?TSWV   £    £ † ©/ßVíí  í¥í  · © Ö ¤   Ú í  – £ Ôš|m8©Ãí mvß ‡ L ä ßü– Î ß ñ L ©Éßµ¶{£ >   © ± ² y ²   .

¥NM – ­ ­§"M7YhFijR OjPSRT­U"W7XXZY[]\^M7_Q`ZPSRTSRKa'XZRP2bTÙ[]deM OQf`ZRb Æ8 b nä… .

ââB .

› â¡ ã²åxï„㍠äÇãå­ º¡ãYã.

ï` J"çˆ cæD õù¸Çú[ó‘÷ ¡ï ï„㉠.

ââ—íÒؓk Õ  … :9]U˜q «—㍲2$ bäÇã c .

.XZi¹hW š0•]W7OjROX í ¯ÅÄ s'í   £ † ©ß o    E£Õ s ” {© s … 6 ¤  œ… Ö ¤ ” ’ ” ¤ {¥ 6 œÖ ’ K £3–7— L .!‰×Õ á ²ª×Õ – MCbÑ  䘱 à º ´T´ †¢ í Í í ´?´ Ï Û œ×Õ – 1 (¾ – Ï ÑcÑ ´?´ í ´T´ Ï ! Ñ  à 1ð # ㍠…å æ m à =bâ¡ ã²å æ¡“ãð c…æ ¦ \L["[:97.RO*M O1b¾š0W OjW XZW OQPGhM7TSTWL°bRh`ZRgM YPSO½VJfW7` PSOXZR¥V7`FM TVRY3XZPSš)M:XZR – `ž * ©<æ “ Œ   rs Ž  § iQRO¹PX<f™W7TGTSW K £ o o –  £ Ÿž * ©ìæ “ Œ   rs Ž o Y£3– —S– Î ©<W #ºLJbR7Á1OQPSXZPSW7O † [ÃPXNPSYNRgM7Y¿LµXZWJhiQRh ÀJXZijR G¾' Ö ¤   A œ   £ G ©'b Œ   ‡ G t × æ × æ í¥í  · £3–7— Lg­ © ‡ Ú Ö t 6 × Õ s  { Ç ” u   • 6 Ö o œ   € î ’ B© XZijM j X × £Õ s ” {FÇ}n Ä {  Ç ©  Ž ¶£ÆÄEpP£Æğ{© ’{¥6¤  œ’ Ö ¤ íÕ s { LjíÃí ÄL{FÇ¹í ” u   • ‰£rs W7f¯cÄ     • 6 t £ ©    o G b G œ • ¤ ’ Õ s { ž pVŒ ” € ¤   œ n£¯ÅÄ!© s £ !© • ¤ ’ A £ † ©ߙí¥í  RZV RX<f™W `œXZiQRÈ~RÃ. –7— "PS`ZY3Xg[ K RrRY3XZPSš)M:XZRœXZijRÉY•]RhX`FM . T OjW7`Zš0YBW7f M YY˜jš0•QXZPSW7OeM7OjbJ_ML 3– —S–. [ K RNYRR†PGš0š0RbQPGM XZ R TWL0XZijM X 8 ² ± ² £ £ ¨© £o¬í Š … š)MR» í o¨Š7{ P‹ Ãí œÖ p p   …© {.R ×   • 6 Õ s  { Ç ” æ {|Ÿž * Ö ‰£rs Œ Ž  o ©  æ £ † ©ߙí¥í     í¥í  · Ú Y˜Qhi¼XZi1M X °£ © s í ¯ÅÄ í  æ £    £ † ©/ߙíí  í¥í  · Ú © ×   • 6 Ö Ä {  Ç ‡ £3–7— L · © . © f"XZijRrY•1M `ZYR†š)M:X`ZP» ¯µp £3–7— L|­ ©[ £ 8© pNí  – Ôzš.m Ãí œÖ ‡ œÖ ¤      æ #ºL © å [•­—1– Lg† —#ºL Yr_MLJbQR Á1OjPXZPSW OJW7f"ŒsXZi1M X K £ † ©Éß Œ   o A£²âS– Î M7Ojb¹¯ ± j|È Ž oš L € ‡Ã‡‡ €²oš L † € Ž …© –RÉ ‡ u Ö RNi1M¢¼.Ÿž £P‹¨©Ãí © œÖ ¤   a'PGOQhREŒ PSYNR¥¼.

±¦1M Y3Xe¦jW ˜`ZPGR`ÉX`FM ” ijM7•QXZR`–7— OjY3fW7`Zš0Y›f™W `œOQW OQRg˜jPSY•1M hRgbebQM XFMžjŸ XZ˜XZW7`ZPGM7T ©‰£ –7· ©  € • ß  #ºLJM7YY˜Qš0•QXZPSW OÃ[QRM7hFi„Ê K PSO1bW K«Ë ⠎ • ß O“Ujƒ„ hW OXFM7PSOQY<M Xɚ0W Y3X.

© L — rR7»'Xg[PXÉPGY<RgM Y¿LJXZW%hiQRh À0XZijM X<_ML ²F³ í¥í  · © Ú ñ £ Ä – ©<M7O1b Ė ² L ä L ä > L ä æ > LÀ ä £ – Ž L ä ´   £ Ç© ‡ 3–7— ¡'– 2£3–7— L|Ê © •£.Ä – Ž Ä!© ²   ´í  – £ Ôzš.®/š.m OjW7½ O ÍR`ZW%ROX`ZPGRYÉY˜Qhi¼XZi1M:X<_¤L 3–7— L · £ q© ¨§ … p ² ¯ÅÄ ²     s 6 £ © ¤  œÖ … œ £ © í ¯cÄ s'í   £    £ † ©/ß ® æ m í¥í  í¥í  · ¤   M7OjbJhW7OjYRg˜jRO'XZTWL ² ¯ ² æÏÎ   £ ÂÍ  £ † ©ߙí¥í  ® m ¤ £ ± ]y © ¦Q`ZW š £3– — L ….m ’ ’ ’ ’ ’ OjW'bRY}rsŸ€‚rs ª – ~ùjV„.m8©Ãí œÖÔÓ o¬ß ñ o > ß?¶•£ >   © ÿ   – Ž æ ² y ² yµž pѯÅÄ]—$#ÒL Yrf2`ZW šâ– Î å [Q•­—Í· ­ XZi1M X ¯YÄ – í'æ   À À² ¯ ¯qíOÄ – í > ¶£3– — L|Ê © XZi1M ¯ ß?¶ ³ ¯ M7OjbJhW7OjYRg˜QROXZTÂL¼_ML Ž •£ >   © ÿ o > > > ² ¯ ²   X ² Ė ² •£ >   © ÿ ßÕ¶   ² Ė ²   ‡ ² y ²   ‡ £3–7— ¡ L © .… — ijR`ZRf™W `ZR¹RgM hi? h W7TS˜jš0OËW fJ¯ h W OXFM7PSOQY%M:X%š0W7Y3XÌ®/š. ©<PX<f™W7TGTSW K ²Ð³ £ ± ]y © ²   ¡—1aRXƒÄ) – žp £ ³ æ { ² Ė Ž Ä ² £ ± ]y © Ž Ä ² æ   y ² ± £ ³ £ ± ]y ©©<M æ   ß   { Ž ² { £Î ñ ß ñ o ©ñ L orTGWV £ ± ]y © ²F³ £ ¨© À £ y© Ž À y ² Ž £3–7— L ‹û © ‡   ß ² £> Ç© – ß ² y ² £3–7— ¡ † © ‡   RNhgM OeRY3XZPSš)M XZR K { { £ ³ £ ± ]y ©© ’ æ ²Ð³ > £ © E£‚íPğ– {¹í © ’{¥6 ¤  œ’ Ö ¤ œ   £ Ä – © ²Ð³ ¯ •£ >   © ÿ o ß1¶   y ² ñ ß £3– — L ‘– ©[t£3–7— L ‹¡ ©<M7Ojbª£3– —S– Î ©[]PX›f™W7TSTGW K PXZiùíOÄ/ – íž p [§ K   L ©ñ Ž y ² ’±   RRO Ž £ ± ]y © ²   ²F³ o^TSWV o¬ß   À £ y© ž p ³ £ Ä– © Ž ¯ Ä – ²   ß £¯ Ä– © Ž ¯ Ä – ²   ß £ Î ß ñ L © ñ o^TSWV ²Ð³ ¯ í ³ ¯YÄ – K £ 8© í  – Ôš|m Ãí œÖ æ   y­— ijRO ± £Î > £ æ   £ #ºL y ² ± ’ ± R hW OQYP2bR`ÉXZijRNR``ZW `r_]RX Î — "PGOjM7TSTWL[ K N M7Ojb 3– — ¡'– [ K N R W _XFM7PSO ²Ð³ £ ¨© í  – Ôš|m Ãí œÖ ² y ² > £ ³ £ ± ]y ©© ²   ’ í  – Ôš|m Ãí œÖ æ Ç© æ   O1bXļž p ² Ė > £ ß [¦ ª£ £3–7— L|Ê © ‡ £3– — L Î © [t£3– — L ‹û ©<M7O1b £3– — ¡ † © Y˜jhFiJXZijM X<_ML ² Ė Ž y ² ± pKž ´ Ö ¤   YœXZijM X ²F³ ’ Ž   À © Ú ² Ä ²   £3– — L ¡ ©ÉM O1bª£3–7— L .

m Ãí œÖ ß1¶ £ 8© ² ’½± •£ > © ÿ y ² {£ > © ß?¶   ² y ²   ² y ²   ‡ § i'˜jY À £ © Ž ²F³ ¯YÄ – §VWV RXZiQR` ¯YÄ – ² æ   £ L ä ´ £ 8© o¬í  – Ôzš. ©[ #ºL RNW _QXFM PSO K { ² Ė ² æ Ž   ² Ė æ £ ñ Ä ² ß p ² Ä ²     o¬í  – Ôzš.m Ãí œÖ > ñ •£ >   © ÿ ß1¶ ² y ²   £3–7— ¡ ¡‹© ‡ Y£3– — ¡ L ©›XZiQPSY«LPSRTGbQY›XZiQRNM7YYR`XZPSW7O­— PXZi K bã.¥NM – Ê ­§"M7YhFijR OjPSRT­U"W7XXZY[]\^M7_Q`ZPSRTSRKa'XZRP2bTÙ[]deM OQf`ZRb £3–7— ¡ † <© M7Ojb2£3– — L ….

 “ .

JÖ?zD'K5ï„㵃c ²ï„ãå­â# Ó]Uð] …Ó.„kã]Ó] É% ë æ çˆ .

ââ # á näÇã]8 åÞãR ã Çä… .

â …â¡Rð1#! åk …ä â :9]— ¡å­ …˜æÌ9  ± 2 àå­ c c¡ 9 • q 䑍ãPæ DæBç c à â Ç íM ×Aعî Ïü Ó] ã.

  $ ä‘ã  ˜ ä  $º â¡ .

 Óªð1#2ä ä Ó] «c åkå± .

ãYã.

 « !‚¸[ .

 Ó2Ó] ã.

^ï Uæ7 à]‰ á ёà Ó2á â¡ Ž × Ñ °ÊEâã í Í .

í x Ï Ñ « `í x Ï ^ Ñ ! Å  × çˆ¡  7æ m‘„â Çï‚ ã  › …ãµŽÅל ï„ã› ½Ú! åk …ä ⍠U˜ ² ‘$‹ F¡ã k Ó]ãå*ã]Ñ Ó] …l% á ë {ï„ ä‘¡ã ãïnÑ ª cï„ãå*â¡ … .

 ì Ê á D Å æ çã äÇãåk .

Ø 10 12 £ € êÙ £ ©© 14 16 çä1è? −17 0 2 4 6 pז`€ ‡Ã‡Ã‡ €–g¡ ؁Ô)Ûë]ì.ã çB  ¶æ m?š ! … ! käÇã …ã Ó] ± ãŽ … Ñ ¡!ã]Ó] ä …Óªð1à #w"ç`x¸1=bâ¡ ã²Ñ å ææ −10 −10 −11 −11 −12 −12 −13 −13 −14 −14 −15 −15 −16 −16 −17 0 2 4 6 8 Ð<ÑgÒ¼Ó¹Ô)Õ Ö1ØØÃØ=BÝ'ç´é pßg – € ‡Ã‡Ã‡ €–7.é 8 10 £ €ê 12  14 £ ©© 16 çäjè .

±¦1M Y3Xe¦jW ˜`ZPGR`ÉX`FM ” ijM7•QXZR`–7— »e¼DÚ ]¿ OjY3fW7`Zš0Y›f™W `œOQW OQRg˜jPSY•1M hRgbebQM XFMžjŸ XZ˜XZW7`ZPGM7T –Ãû ¶¿ À‰¾¬¡ Á‰À/ x ÜÛq.

¡.

ºÝ >k …äǍã àˆá .

ïš c¹ˆ‰ …c …âq cï„ãå2æBÌ9 Y . â2#ڍ °Kç`(ï„ãk .

ï„㍠•äãå­]˜ ºã2ã. ! …c Ó › ïš c â¡ ã²å.

ï t Æ í ¢x c® á … Ñ °Ê í „è Ñ A 8 „è Ñ ]Ó è 7Ø º À ´® k 8 Uæ m'l Ñ ÑtÐ À = Ï é „è Ñ Ê UÍ« Ñ é ׄè"Þ «c® D Ñ 1 × Þ šè›Øk Ñ é| 8 Ñ • ßöÇóóö ‹¨ý˜ú]ü—ô÷”òšù.

ß ü ùU= ý àõ˜ó‘÷cáºò‚ütñ Ñ ùUý2ùºõñöÇõ?®RæRÆL Ç­í 𗠪 ҍ .

â¸j$º .

b “ï„ãå{â °š ¶Ë¡gE à 8æÃm¨ Ñ á Æ Æ Å é 1   ¤ â D ã 7 ä å ʦD cÍ« º é]lç äÇã! £D×$ Ñ Dº cÍ« Ñ é º Ï é7= Î lç Ñ äÇã7D× 1 Ñ Ï Ñ Ñ é | 8Ìæ é| 8 Æ Æ á ¡ 1 g[é{°Ê g]é D é | 8cæ é| Î Ð Ó ç“ Ø k  º á “ãð]˜ .â Ó à äãå­ äǍâ#ҍ—㍍ …Ó9ï„䑍㠡  í$H Ë ½ Ð gE%´½ÚÝ°g>݀^ Ñ æB.

 ï„ãè.ØÚË¡Í« Ð EL .

  Æ Æ é º é]lç é1šè Í Dº cÍ« é º é7= lç é7= šè ÂâZ Ê D cÍ« é | 8cæ Ñ Ï $Ñ è Ï Ñ é | 8 Ñ Ï Î $Ñ è Ï Î "Ñ ! bã ã çJ#[¡ …âÓ á å{ ⲡâä º¡ã á ¡Ò í lç Ñ .

 Ó2  .

ã á ¡Y … ä‘@ Æ º À Ä o šè Ñ °Ê í ç Ñ  A 8 Ê Æ D bã.

 " º o Æ é| Uæ mQ‡ Ñ ÂâZ v½ç cÍ« Ñ é ¢í x £D× Ñ$è Ï é „è Ñ Í D.

 UÍ« Ñ é í x D× é| 8 8cæ o o o 1 Ñè Ï 7é = Î „è "Ñ ! Ñ šè Ñ Ê{´± Ñ UÍè ÑtÐ ctå Ñ „è Ñ Ê.Í5´tå Ñ cÍè Ñ^! çˆ .

ââ2# à ㍍ã ã .

â²Z#­ãïB J>e ð1#] $¶—ãâ#[ãå­ .

Ñ è Ñ è Ñ $ ½ ²  ï × ¦Ç Ê D Î ± .â è é „è Ñ ) ³ ²ï×±¦ Ê Ç8Êz½ Ð Î + B ³ « D ²  ï ± × Ê Ç z ¦ ÊD ½ Ð A %¼šè „è ) „è Óè Ê é .

L|† ¥NM ­§"M7YhFijR OjPSRT­U"W7XXZY[]\^M7_Q`ZPSRTSRKa'XZRP2bTÙ[]deM OQf`ZRb Ï nÏ á ²ù%¼„è Ñ °Ê U bÍ9è Ñ Î å­â¡ o é Î í x D× Ñ Ê cÍ«³ Ñ A %¼„è Ñ ´±n Ñ šè Ñ$è Ï é „è Ñ Óè Ð cæ m¨ Ñ Î o é= Î Î . cÍ« xí £D× 1 Ñ A %¼„è Ñ Ê Ñ ctå Ñ šè Ñ$è Ï é7= Î „è Ñ Óè ! cæ mjÅ Ñ ³ Î Ì9 ­ .

 . ã 9]å± º • k¡! ˜ .

ë D ʐD× œ×­Êz½ Ð ! !7!ÇР쾫'DÍ "Ñ ! 7 Ì9 { .â¹ Uæ mQ‡ ¸5Uæ mjÅ ð1#2 kï„ãâ¡âã á ¡ ! Ó]˜ º ï„ãå{â …]爡˜U àá “äãå­]¾ Uæ mj‡ Ñ jð Ñ #  q ¡Ñå­ ã2 â¡ “ã2 J>e ð1#] $ = ) ¡ > Ï @ Î ÓÒօè ) °Ê äÇã Ï Õ ÂÃÇ8¦ Ê ½ Ð !7! !ÇÐ µ ì «DÍ ßà œæ æ à Õ o o g šè )  ° Ê í gì Ñ  ë Ä ëên Õ ´Ç8Êz½ Ð !7! !ÇР쾫'DÍ "Ñ ! cæ m‰ Ñ ) Ñ ë mì ë| 8é á ² ) Êz½ Ð ì Ð + l  Ê D×Í œ×­z Ê ½ 7Ð ! !7!ÇÐ ¾ ì «'D ÑtÐ % Ê .

â2 C… ¼ Kç` Uæ mQ‰ 1ð #°=bâ¡ ã²å æ« (¾”ìAâ¡ã qì Ñ .

¡å­ Çä… .

â ã— ˜ º¡ã .æ =b ¡ à]á •ä˜ã[ãÑ 0 ¬ ƹ n¡› …ã å æ¡ ¡ù KI°ÊÞ ‡ Á>°z Ê D .

 Óvôq¡ËUæ¡Å Ñ æb :9[ à.

á äÇã孍Р)Uæ mQ¨ Ñ .

 Ó°Uæ m1Å Ñ ð1#«á  ‰ 7CãÓÐ â!â à Ê ½ Ð7! ! !Ð ¾ ì «'DÍ «¡ á 䘪 …â¡‰ï„ã"×kz o é Õ Î 1 UÍ« x í D× Ñ  í Ï é Ê ì Ñ ± ) Ñ äÇã! Dד£D'DÇ ì Ñ ³ Ð cæ mk Ñ )| 8 é= Î Õ Î o 7 D× 1 DÇ 1 ³ UÍ« x 1 Ñ Ñ Ñ ! ´tå Ç ä ! ã í £D× Ñ  í Ï 7é = Î Ê ) Ñ ì Dì 8 )| cæ lQ½ Ñ çãb kïš c“äãå­]˜ ºã9ã.

K ï cæ mk   Ó cæ lQ½ ¡» (*šìAâã qì Ñ .

¡å­ Çä… .

â ã— ˜ º¡ã á « c • býÇûºó‘÷bôùºó‘ò‚ü—öÑ ÷”õûºüó„ýÇù.

õ‘þjùcÑ ý•£÷ ¤J ö tt>‰x¸1tFt ãã!c Ó ¡ÚË D'l à m.E æ1t2å­å± .

# à!á "ãð]˜ .

âã qì Ñ ¡ åk ä â¨ã— ˜ ºã £„¦1M Y3X ” W š0•j˜XFM XZPSW OJW7fÒ#¢RYYRT­X`FM ž p L †y—£~yišh±©<j k £~tp † € ‡Ã‡Ã‡ €²h±©‘® e Oj•j˜XgžÍh – ‡ vLƒ…’‰!™z”  µ¬•£3– ‡ ¡ Ê ©b‡8}z|oe ³‹ƒŒ}z|º’ – ‡ –.¡s (*šì.¶ bï„ãâ¡âã á  â¡ ã²å ï„㉍ Ñ ïš cnäÇãåJ]˜ ºãYãïL ) ˆe  ât cï„ãå.

®  © ž ppíœR8£  … ¤  œ  ©† e š £   Ù … ¤  œÖ ©¢ž p LL‡ r]z.

íÉRL£  ٠…  ¤  œÖ ¡ ‡ vLƒ…’‰!™z”n£3– ‡ ¡`û©·{3£ – ‡ Î † ©"µ¬–˜Ž…~Uz¨¥ ” º § à e²e ® W XÏZ[\L]O^g_ acbdìd x£3– — ¡ Î © © OjY3f™W `Zš ð Ž e š £Â … ¤  œ  ©ˆ£O“pߖg€ ‡Ã‡Ã‡ €‚hEš L ‘© ® .

Ûà‘ÞÖ1ØÂî Ø1æ:Ø y Ž[Œƒ‘…}’«Ž…z”bžŽ… ™[bƒ – ty – £o—©£ovp ’ 7 9 10 ê1àVå Ûà y 12 13 ÞÖ1ØÂîVÖæ:Ø)Ô)Ûë]ì.é Ç©‘® – Ž † € ‡Ã‡Ã‡ €‚h 11 Ú “ U†=nâ ㍡ åIæ lkðj#  “ï„ãâ¡âã á  9 .±¦1M Y3Xe¦jW ˜`ZPGR`ÉX`FM ” ijM7•QXZR`–7— OjY3fW7`Zš0Y›f™W `œOQW OQRg˜jPSY•1M hRgbebQM XFMžjŸ XZ˜XZW7`ZPGM7T 0 −3 −1 −4 L – −2 −5 −3 −6 −4 −7 −5 −8 −6 −9 −7 −10 −8 −9 7 8 9 Ð<ÑgÒJÓJÔ¼Õ £ € ê £ ©© ® ˜QXZ•Q˜QXgž y 10 11 12 p™·'€ ‡Ã‡Ã‡ €– L À 14 £ € ê £ ©© Ö1ØÂîVØïBÝ'ç´é ç´ä1è 13 ê1à"å 15 −11 16 6 8 ç´ä1è„ p Ê € ‡‡Ã‡ €–7.

 Å7E à 8æVÅQÅ'D á “ .$ á ¡¾ Ì Æ A 8 „è Ñ ]Ó èYÊ{U ð ºjÀ“ 1 ô Ï nÏ Ñ Î  õ 1 ô Uæ l Ñ Ï 1 ô Ñ À Ð  䘪 .å­â …… ­æ >eã cÓ] … í „è Ñ ʹ ð «ñ«ò 8 ‚ Ä¥ó „è Ñ g¶°¦ Ê D½½Q½ “ Ó ô2¦ Ê ½ ! ½ ]æ ˆr#ÒË¡.

 á «ä 2 ã.9]¡å± º í x œ× Ñ ð1# í x ”× Ñ  í.

x é { Ê U 1 ô Ï Ñ Î nÏ Fõ 1 ô Ï 1 ô Ñ é ! ˆr# í ­Ó] …ã.

 {e $ …äǍã"äãå­] …Ó.ð1#=bâ¡ ã²å*æ l æ¨çˆ¡ ªæ lü„â Çï‚ Ñ ã á eà¨á « â º2 $ …ã Í Ž* °ÊPâã 8 7 í¶ í x Ï Ñ « í x Ï ! .

æ lQ‰Q½• º á á à Ä A 8 „è Ñ ]Ó è›ÊzD º À Ú •ä˜ã[㍠+ cä˜ º¬º Ï 7é = Ì í œ× Ñ x Æ  À = º )| 8 Ï )= À = Î g "Ñ ! Î c 7½Q½ Ñ Ý ½ ÐÎ › . Uæ ljD Ñ Ñ Î DæÆ8 Ç í šè Ñ °Ê ñ&ò 8 ‚ Ä7ó „è Ñ Uæ lQm Ñ ¡   ¾ g¶°ÊA ½½ æ «  . $ "j ð #9˲ E L.

Ó2 Ç í é ÊzD x º )| 8 Ï ) =Bé7= Î U ½½ ѓ! çˆ ­æ l°š ! Ñ ã á e  •äÇã …ã Ó] …ãUæ l1D Ñ æ .

¥NM L7L ­§"M7YhFijR OjPSRT­U"W7XXZY[]\^M7_Q`ZPSRTSRKa'XZRP2bTÙ[]deM OQf`ZRb LÀ.

ˆ¾«Ä".

 ‰.

 |.

Ë¡:E¼’>æÿ=bð å­ã á ²Ck Ó»÷æÿ=•æ q  … àÔö û.

ü—ñ¸ùùá9ùUý÷Òû.

÷Ù¶ öÇþ±ûº÷œòšô˜û‹`ø8ú]ü—ôRø ÷œòšùºüó à ã $ …nðâœæ à n áúù ã& à 7k1Å'D]æ Ë D.E¹>²æ =b Ó] ˜ã> .

 5 Ó ’ æBæB" .

â ±n Ó7äãå­]˜ ºã>ãïe Ó]äÇ Ç çã¡ …e cï„ãå Jà ûü ý ÷ÿþ û ôòà ùºþ—ú]÷8Å à k 7m¸¾k 7k à kkQ¨æ Ë mEƒøk1æ ˆ‰ F C…  &[— ¾ Ó ’>æ]ˆ ä˜ à ç U‰ã2â #[ãå­ âåⲡ â¡ä .

ãª Ó äã]$ã⡍㠨 â º …Ó"ãn eÓ]ä  ‰äÇ㍠R˜ .

Uï„ãå ò‚ü—ö˜ûºõ ý ‹ Ê!ö¸õû ý V‹ à D‡QD } à ¸wD‡ à kk1Å[æ Ë l'EƒøkÃæ ˆ‰ #[â &[¡ à ª “ïš cbç㠍  Uï„ãå.ãïBï„ ä‘¡ã á ¡›c â F ¡ … «à ý "‹ ùº þ —ú]÷ ö û.

õ‘þ­ù.

ü ý ütû ‹ VD à mQ¨m¸*m‰ à 7 kkj‡]æ Ë ‡.E¼=• æ ˆ‰ Ó[ à ’›â¡â¡7 $ â!äÇãåk ] .

ã Lã.

ï]¡! ˜ .

â.

˜ .

 cï„ãå±8 .

 Ó" cäâ¡ ˜ äÇã á ¡9ãäÇâ¡â ºã#*& â à Rù.

þ†tú]÷ .

<¶1¤‹óùºþkþÿ¨Q‡ à Dlv¸ m‰ 7 à kk æ Ë ¨E÷æ^æ bã[ … à ¯R ïš .

 È C…2ä˜ …â¡â ÿç㠍 9 ¸[B cï„ãå­ .

ã å­² ä˜! !Ó]U˜ .

]  e“ã.

“æ @UÓ . U n c à N6 å±c Ó] à 7 kQk¨ æ ËÅ E¼=•zæ ÷­æ Ì. à ’.

å  Ó ’>"æ =•æ q ä˜ã ââ¡ nã[¡ï„ãå ïš U“ç㍠ ˜ .

Uï„ãå à ¡! à .n$tæÃb …â²ï‚ à 7kQk‰ æá à Ë ‰E¼=•ÿæ ] .

 Ó ¯{ÿæ ±nã &[â¡ à ç c«ç ã "˜ .

 cï„ãå±ï„ã«ã …!c äÇ Ó Ó .

 Jà ûü ý ÷ÿþ û ôò û ÷ûº÷œòó‘÷ ùºþ—ú]÷L l à m¨Q‰¬¸.7mQkm à kkQmæ Ë kE¼=•ÿæ ] .

 Ó ¯{ÿæ ±nã &[â¡ à ç c«ç ã "˜ .

 cï„ãå±ï„ã«ã …!c äÇ Ó Ó .

 ¹tFt à ý V‹ùºþ—ú]÷ ö ûºõ‘þ±ùºü ý ü—û'‹ VD à ‰Q‡¸.7½Q½ à 7kQkQ‡æ ˲ ½E)ˆ"l æ úqâ¡ð— ⠒› Ó]å­ ã â¡ ç 㠍˜ .

 cï„ãå± ºã ï Eä˜!  !GÓ]U˜ .

! 0"à º à ’Ò c n … à N. å±c Ó[ à kk‰ æ ˲: E)ˆ"'æ úâð …â .

 v Ó økæ q Ó]â à ç cç㍠ˆ Uï„ãåAï„ã`ã ! äÇ …ÓÓ º˜ à t8=bã.9]¡å± º¡ã …ã#)t >æŽe­æQ>e[ .

ÓkÆqæ.

Ææ q ä˜! å­ & …^š …Ó…æ Ñ‘à ¯ .

 D.Ó] ðⲆ .n 2 $ ˜c¡Z # … à à 1 $!ââ¡ à 7 kkQ‰æ ˲.E)6•Íæ økæç 䘡  à e­jæ 6•¡æ ø" ã! ä˜ « .

 Ó±“æ q ã åk … à ú›I¶ä¡ …e! åk …F ä .

âBå­ Ç ã[Ó nï„ãbã! ²ï„ãåj .

å­â¡ ± …ã # à ú]þ­öõ ÷Òûºc÷ ¶ÿ¨k à ljDm ¸¾llj½ à 7kQkQ‡]æ ˲ mE•Æˆæ ø" … Ó{ .

 J Ó ¯{æ ±nã &[â¡ à = ïš U .

â ㍡ åAï„ãR cä â]cå{ â .

ã à þRù.

þ†tú]÷ .

<¶1¤‹ó“Åm à mQD‡¬¸*m'lj‰ à 7kQ‰jÅ[æ ˲7 l'E)•'æ ÷'æ 6n .

E÷Qæ t‘¡æ ÷! ä &]cã à q â …äǍã ãïB {äã1 $ã⡍ã±ï„䑍ã ï„ãçã¡ …e[𠅍¡ã ¡ k ÓÓ] à ü A õû. ‡.å ½à ý ôôú]õû:ô ¤•ûºütñ û ÷ û ¸ÇÙò ‹²ò‚÷ ¤ùcý ú]þ±öÇõ‘òšô˜'û ‹ ý ‹ Ê!ùºõ‘ò‚c÷ ¶[þó q tZ=K’ à ¡â Ó] …â¡ à 7kkQ¨æ ˲.

üóº÷Òö˜ñºòšô˜û‹ ü þ±û Êò‚üjÊ­ ½ à l]Åm-3l1Å'‰ à 7kQkæ .

±¦1M Y3Xe¦jW ˜`ZPGR`ÉX`FM ” ijM7•QXZR`–7— OjY3fW7`Zš0Y›f™W `œOQW OQRg˜jPSY•1M hRgbebQM XFMžjŸ XZ˜XZW7`ZPGM7T L ¡ Ë¡7¨'Eïe­æ/÷ Ǎ …b .

 Óù÷æ q ã ä&[â¡ … à =bâ¡ ã²å±ï„ãnä… .

˜Ó] .

â8! …—ãâ º¡ãª  ð—.ã 9 â¡ ± .

 Ó Ó] .

âð cï„ ä‘¡ã à ú]þ±öÇõÅ÷Òûº÷c¶r¨½ à kjÅù¸¹ l à kkæ Ë¡. Å.E’>æ ={æ.

æ q ä˜ ð º à ÷ÒöÇ÷c¶ùñöü2ñöÇõ&áùºþV‹¡öŒ[öÇü±ø¨ú]üáMø ÷œòšùºütöÇüÙ÷ ¶ öù.ÆL á !´ @U á Ó¼ˆ"æ.Ì.

õ‘òšö † ]˜ä˜ N¯R â .

­Ó] †ÌPc … ä˜ ºï‚ … à ˆ‰ â¡ à k¨jÅ]æ Ë¡7 ‰'E¬økÃæ b á .

å à $‹ .

 «äÇãå­å{ä .

ã8æ Ë¡7 k'E ÷æL` â¡ à ç c{äÇãå­] .

ã7ã.

 ã ãå­ Çä­cå± á ¡ âä… º¡ã9ã ï„ …! … :ä # .

â #]cã.

ï` cããå­ä… .

â¨Ó º˜ à q …! à 7 kQkjÅ]æ Ë D'½'E%Ì."æ 6•æt …n .

ç Ó økVæ ˆ"Væ ±N#[ðä &[ ç c" .

â ㍡ å­ï„㍗ …ä‘ âB .

•Bæ ±b .â #]c ãïˆ $ …â#  å­â¡ ÓªÓ º šà ý ó‘÷œõùà ö1¤‹óþÃmQm‰ à DQDQÅ ¸°D'‰Q½ à 7kQ‰kæ Ë D] E¬øk¢æ .

å­ã à ±ã Ó]'ã u ã« .

 2â #]“ãïe ±ïš c{çã¡ …«˜ .

 cï„ãå à ÷Òûº÷c¶!Rù.

þ†"“D‡ à ŇQŬ¸°Å¨Q‰ à 7k1Å[æ Ë DDE’>1æ ±n ]2 .

 Ó±“æ q ã åk … à q å­ã[ã.

 .

 .ã 9]å± ºã­ãï8㍠! Ãâ 8 …âÓ ï„ãåx ãF# ä .

¯b  à kk1Å[æ Ë D'm'E q ˜ .c …Ó2Ó º˜ à  ! à .n$tæ.

å­7 & à ±«1æ =•æ] .

Ó¶ç‰1æ ±•æ q ä˜ á .

ð à tå± .

¡ à ý ó˜÷œõù.

ü—ùºþkòšô˜û ‹ û ùôòšöÇ£÷ ¤¶ùUý ÷c¶ö#.

 Å ¸Ò7 mQ‰æ Ë DlE¬økæ q  Ó]â à ç UR˜ Ó]2 9¹¸&­Ó]ä  äÇã!c ‰˜ .ûôò àeô$ùºüýÇöÇõöÇütôö%"¯Rãâœæè à ±«æ` …â # à çeæ­±«æ q ä˜ á ðª Ów={æȉÓ]â š …Ó…æ ÑÇà 7 kQ‰‰ à .

 cï„ãå àŽý "‹ ý ‹ Ê!ö ¸Çõû 1ü Ê.

õ Ê' ùºþk( þ ùº þ —ú]÷ Ãm à mk¸*lQ¨ à kkjD]æ Ë D‡E¬økæ q  …Óâ à =.㍠•ãYïš cç㍠b˜ .

 cï„ãå±ï„ãbã ! äÇ …Ó2 Ó à ñL&)*ùºþ+÷Òû.

÷Ù¶.Bš¡Y Ñ æ ý Ë D'¨'E“`æ ù æ ù .

â .

å­ã $ à tå­ã $ å­ …˜‰ã.

ïRcãåk «ð—ã Ó㪠•c .

ð ¡â²Z #ªã.

ïˆïš c 6b âåk ãâ¡C•ãâ$ ˜ q …¡! .b2$tæñnã c 7kQk‰æ à à à .