You are on page 1of 14

Dariusz Butrymowicz

Politechnika Białostocka

TERMODYNAMIKA
Powietrze wilgotne

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


Powietrze wilgotne
Powietrze atmosferyczne zawsze zawiera parę wodną
(przegrzaną, nasycona lub mokrą). Ciśnienie cząstkowe pary
zawartej w powietrzu jest bardzo niskie i stosuje się do prawa
Daltona:
p  p ps  p w Pa 
V  V ps  V w m 
3

W zależnościach powyższych indeksy dolne oznaczają: ps –


powietrze suche, w – para wodna (wilgoć), zaś wielkości bez
indeksu odnoszą się do powietrza wilgotnego. Jeżeli do 1 kg
powietrza suchego zostanie dodana para wodna w ilości mw kg,
wówczas objętość tak utworzonego powietrza wilgotnego
pozostanie nie zmieniona, zaś jego masa wyniesie (1+mw) [kg].

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


Wilgotność bezwzględna powietrza jest udziałem masowym pary
wodnej zawartej w jednostkowej objętości powietrza. Wilgotność
bezwzględna jest równa gęstości pary o ciśnieniu równym jej
ciśnieniu cząstkowemu pw w temperaturze powietrza wilgotnego:
w kg m 3

Zawartością wilgoci nazywa się masę pary wodnej zawartej w


masie (1+mw) kg powietrza wilgotnego. Wielkość ta oznaczana jest
symbolem: X [kg/kgps]. Można zapisać następującą zależność na
zawartość wilgoci:
X   w v ps kg kg 
ps
pw V
m w R w T R ps p w pw
X    0.622
m ps p ps V R w p ps pa  p w
R ps T
3
pa = 101.325 kPa
Click here to get your free novaPDF Lite registration key
Wilgotność względna jest stosunkiem wilgotności
bezwzględnej powietrza do wilgotności bezwzględnej
powietrza nasyconego. Wilgotność względna równa jest
stosunkowi ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w
powietrzu do ciśnienia pary nasyconej o temperaturze
powietrza:
w pw
 
 ws p ws

Entalpia powietrza wilgotnego jest sumą entalpii powietrza


suchego oraz entalpii pary wodnej zakładając, że w
temperaturze odniesienia wynoszącej 0C entalpia właściwa
powietrza wilgotnego jest równa zeru.

h  c ps t  Xhws kJ kg 
ps

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


h

X=idem
(h’)
id em
=
     =1.0
   
t=idem   
  
 
  
 


 


h=


id


e m


o
t=0C
Xws X
hfg0X

Konstrukcja wykresu własności powietrza wilgotnego (wykres Molliera)


5

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


Przykładowe odczyty parametrów powietrza o stanie P 6
(t =+30 C,  = 60%); R- punkt rosy, M- punkt termometru mokrego

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


Wykres własności powietrza wilgotnego
w układzie współrzędnych h-X
(wykres Molliera)

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


Wykres własności powietrza wilgotnego w układzie współrzędnych t-X (wykres Carriera)
8

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


 1h 1   2 V
1V  2h 2  kJ 
h h3   kg 
1V 1  2 V2  
2
1

t2 2     =1.0
    
  


t3 3   
  
 h2

t1



1 h3



h1


X
Przebieg procesu mieszania dwóch strumieni powietrza
o stanach 1 oraz 2 na wykresie h-X
9

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


h G m
Q  h 2  h1  kW 
2 t1 T2
1 h1 h2
X1 X2

t2 2   =1.0
  
 

 
t1  
  
1 




h2


h1




X1=X2 X

Przebieg procesu ogrzewania powietrza na wykresie h-X


10

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


C m
Q  h1  h 2  kW 
h
 X1  X 2 
w m
m kg s
1
t1 t2(3)
h1 h2(3)
X1 X2(3)
t1 1   =1.0
     
 
t2 2 

tR    
 R
  h1
t3 3 
h2




tW


W h3


XW X3 X1=X2 X
Przebieg procesu chłodzenia powietrza o stanie 1 na wykresie h-X 11

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


t1 t2
h h1
X1
h2
X2

1

  4 0 (dh/dX) 4

    2 =1.
3

     
4
   
t1 1    (dh/dX)
   3

2 3

 


 
 

(d
 

h/
dX
)2



h=idem, (dh/dX)=0


X1 X2 X3 X4 X
Procesy nawilżania powietrza od stanu 1 do stanu o wilgotności względnej 2 = 3 = 4:
1-2 – nawilżanie wodą, 1-3 – nawilżanie parą wodną suchą nasyconą, 1-4 – nawilżanie parą
wodną przegrzaną
12

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


Przykładowy proces obróbki powietrza w centrali klimatyzacyjnej w sezonie zimowym:
1-2 – nagrzewanie,
2-3 – nawilżanie powietrza wodą

13

Click here to get your free novaPDF Lite registration key


Przykładowy proces obróbki powietrza w centrali klimatyzacyjnej w sezonie letnim:
1-2 – ochładzanie,
2-3 – nagrzewanie

14

Click here to get your free novaPDF Lite registration key