YASIN40

YASIN 40
BESERTA ATURAN MEMBACANYA

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

1

YASIN40
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hadiah
Hadiah
Hadiah
Hadiah
Hadiah
Hadiah
Hadiah
Hadiah

Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

Fatihah
Fatihah
Fatihah
Fatihah
Fatihah
Fatihah
Fatihah
Fatihah

kepada
kepada
kepada
kepada
kepada
kepada
kepada
kepada

Rasulullah s.a.w.
para wali dan para aulia
kedua ibu bapa
guru yang menurunkan amalan
diri kita zahir batin
penyusun Yasin40 ini
Muslimin dan Muslimat
niat / hajat kita

Al Fatihah, Qursi 7x

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ∩⊄∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$# ∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0
xÞ≡uÅ_Ç9$# $tΡω÷δ$# ∩∈∪ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ) ∩⊆∪ É⎥⎪Ïe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ ∩⊂∪
t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$# Îöxî öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& t⎦⎪Ï%©!$# xÞ≡uÅÀ ∩∉∪ tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$#
∩∠∪
’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …絩9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ©y∏ø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$#
( öΝßγxù=yz $tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š⎥÷⎫t/ $tΒ ãΝn=÷ètƒ 4 ⎯ϵÏΡøŒÎ*Î/ ωÎ) ÿ…çνy‰ΨÏã ßìxô±o„ “Ï%©!$# #sŒ ⎯tΒ 3 ÇÚö‘F{$#
Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 絕‹Å™öä. yìÅ™uρ 4 u™!$x© $yϑÎ/ ωÎ) ÿ⎯ϵÏϑù=Ïã ô⎯ÏiΒ &™ó©y´Î/ tβθäÜŠÅsムŸωuρ
∩⊄∈∈∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ’Í?yèø9$# θu èδuρ 4 $uΚßγÝàøÏm …çνߊθä↔tƒ
Al Kautsar 7x

∩⊂∪ çtIö/F{$# uθèδ št∞ÏΡ$x© χÎ) ∩⊄∪ öptùΥ$#uρ y7În/tÏ9 Èe≅|Ásù ∩⊇∪ trOöθs3ø9$# š≈oΨø‹sÜôãr& !$¯ΡÎ)
Al Ikhlas 7x

7‰ymr& #·θàà2 …ã&©! ⎯ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%
∩⊆∪
Tasbih 10x

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

2

YASIN40
Selawat Mukhatab 10x

Selawat Syifa’ 3x

Selawat Al Fatih

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

3

YASIN40

∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0
∩⊇∪ û§ƒ û§ƒ û§ƒ û§ƒ û§ƒ û§ƒ û§ƒ
∩⊆∪ 5ΟŠÉ)Gt ó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n?tã ∩⊂∪ t⎦⎫Î=y™ößϑø9$# z⎯Ïϑs9 y7¨ΡÎ) ∩⊄∪ ÉΟ‹Å3ptø:$# Éβ#u™öà)ø9$#uρ
∩∉∪ tβθè=Ï≈xî ôΜßγsù öΝèδäτ!$t/#u™ u‘É‹Ρé& !$¨Β $YΒöθs% u‘É‹ΖçFÏ9 ∩∈∪ ËΛ⎧Ïm§9$# Í“ƒÍ•yèø9$# Ÿ≅ƒÍ”∴s?
öΝÎγÉ)≈oΨôãr& þ’Îû $uΖù=yèy_ $¯ΡÎ) ∩∠∪ tβθãΖÏΒ÷σムŸω ôΜßγsù öΝÏδÎsYø.r& #’n?tã ãΑöθs)ø9$# ¨,ym ô‰s)s9
öΝÍκ‰É‰÷ƒr& È⎦÷⎫t/ .⎯ÏΒ $uΖù=yèy_uρ ∩∇∪ tβθßsyϑø)•Β Νßγsù Èβ$s%øŒF{$# †n<Î) }‘Îγsù Wξ≈n=øîr&
∩®∪ tβρçÅÇö7ムŸω ôΜßγsù öΝßγ≈oΨøŠt±øîr'sù #t‰y™ óΟÎγÏù=yz ô⎯ÏΒuρ #t‰y™
Baca doa ini :-

Ç⎯tΒ â‘É‹Ψè? $yϑ¯ΡÎ) ∩⊇⊃∪ tβθãΖÏΒ÷σムŸω öΝèδö‘É‹Ζè? óΟs9 ôΘr& öΝßγs?ö‘x‹Ρr&u™ öΝÍκön=tã í™!#uθy™uρ
∩⊇⊇∪ AΟƒÍŸ2 9ô_r&uρ ;οtÏóø yϑÎ/ çν÷Åe³t6sù ( Í=ø‹tóø9$$Î/ z⎯≈uΗ÷q§9$# z©Å´yzuρ tò2Ïe%!$# yìt7©?$#
çµ≈uΖøŠ|Áômr& >™ó©x« ¨≅ä.uρ 4 öΝèδt≈rO#u™uρ (#θãΒ£‰s% $tΒ Ü=çGò6tΡuρ 4†tAöθyϑø9$# Ì©÷∏çΡ ß⎯øtwΥ $¯ΡÎ)
tβθè=y™ößϑø9$# $yδu™!%y` øŒÎ) Ïπtƒös)ø9$# |=≈ptõ¾r& ¸ξsW¨Β Μçλm; ó>ÎôÑ$#uρ ∩⊇⊄∪ &⎦⎫Î7•Β 5Θ$tΒÎ) þ’Îû

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

4

YASIN40

Νä3ø‹s9Î) !$¯ΡÎ) (#þθä9$s)sù ;]Ï9$sVÎ/ $tΡø—¨“yèsù $yϑèδθç/¤‹s3sù È⎦÷⎫uΖøO$# ãΝÍκös9Î) !$uΖù=y™ö‘r& øŒÎ) ∩⊇⊂∪
÷βÎ) >™ó©x« ⎯ÏΒ ß⎯≈oΗ÷q§9$# tΑt“Ρr& $! tΒuρ $oΨè=÷WÏiΒ ×|³o0 ωÎ) óΟçFΡr& !$tΒ (#θä9$s% ∩⊇⊆∪ tβθè=y™ó‘∆
!$uΖøŠn=tã $tΒuρ ∩⊇∉∪ tβθè=y™ößϑs9 óΟä3ö‹s9Î) !$¯ΡÎ) ÞΟn=÷ètƒ $uΖš/u‘ (#θä9$s% ∩⊇∈∪ tβθç/É‹õ3x? ωÎ) óΟçFΡr&
ö/ä3§ΨuΗäd÷t∴s9 (#θßγtF⊥s? óΟ©9 ⎦È⌡s9 ( öΝä3Î/ $tΡ÷¨sÜs? $¯ΡÎ) (#þθä9$s% ∩⊇∠∪ Ú⎥⎫Î7ßϑø9$# à≈n=t7ø9#$ ωÎ)
ö≅t/ 4 Οè?ôÅe2èŒ ⎦É⎩r& 4 öΝä3yè¨Β Νä.âÈ∝¯≈sÛ (#θä9$s% ∩⊇∇∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã $¨ΖÏiΒ Οä3§Ζ¡¡yϑu‹s9uρ
ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s% 4©tëó¡o„ ×≅ã_u‘ ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# $|Áø%r& ô⎯ÏΒ u™!%y`uρ ∩⊇®∪ šχθèùÍô£•Β ×Πöθs% óΟçFΡr&
∩⊄⊇∪ tβρ߉tGôγ•Β Νèδuρ #\ô_r& ö/ä3é=t↔ó¡o„ ω
 ⎯tΒ (#θãèÎ7®?$# ∩⊄⊃∪ š⎥⎫Î=y™ößϑø9$# (#θãèÎ7®?$#
ºπyγÏ9#u™ ÿ⎯ϵÏΡρߊ ⎯ÏΒ ä‹ÏƒªBr&u™ ∩⊄⊄∪ tβθãèy_öè? ϵø‹s9Î)uρ ’ÎΤtsÜsù “Ï%©!$# ߉ç7ôãr& Iω u’Í< $tΒuρ
þ’ÎoΤÎ) ∩⊄⊂∪ Èβρä‹É)ΖムŸωuρ $\↔ø‹x© öΝßγçFyè≈xx© ©Íh_tã Ç⎯øóè? ω 9hÛØÎ/ ß⎯≈oΗ÷q§9$# Èβ÷ŠÌムβÎ)
È≅äz÷Š$# Ÿ≅ŠÏ% ∩⊄∈∪ Èβθãèyϑó™$$sù öΝä3În/tÎ/ àMΖtΒ#u™ þ†ÎoΤÎ) ∩⊄⊆∪ A⎦⎫Î7•Β 9≅≈n=|Ê ’Å∀©9 #]ŒÎ)
z⎯ÏΒ ©Í_n=yèy_uρ ’În1u‘ ’Í< txxî $yϑÎ/ ∩⊄∉∪ tβθßϑn=ôètƒ ’ÍΓöθs% |Mø‹n=≈tƒ tΑ$s% ( sπ¨Ψpg:ø $#
∩⊄∠∪ t⎦⎫ÏΒtõ3ßϑø9$#

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

5

YASIN40

t⎦,Î!Í”∴ãΒ $¨Ζä. $tΒuρ Ï™!$yϑ¡¡9$# š∅ÏiΒ 7‰Ζã_ ⎯ÏΒ ⎯Íνω÷èt/ .⎯ÏΒ ⎯ϵÏΒöθs% 4’n?tã $uΖø9t“Ρr& !$tΒuρ *
’n?tã ¸οuô£ys≈tƒ ∩⊄®∪ tβρ߉Ïϑ≈yz öΝèδ #sŒÎ*sù Zοy‰Ïn≡uρ Zπysø‹|¹ ωÎ) ôMtΡ%x. βÎ) ∩⊄∇∪
ö/x. (#÷ρttƒ óΟs9r& ∩⊂⊃∪ tβρâ™Ì“öκtJó¡o„ ⎯ϵÎ/ (#θçΡ%x. ωÎ) @Αθß™§‘ ⎯ÏiΒ ΟÎγŠÏ?ù'tƒ $tΒ 4 ÏŠ$t6Ïèø9$#
ÓìŠÏΗsd $£ϑ©9 @≅ä. βÎ)uρ ∩⊂⊇∪ tβθãèÅ_ötƒ Ÿω öΝÍκös9Î) Ν
ö åκ¨Ξr& Èβρãà)ø9$# š∅ÏiΒ Νßγn=ö6s% $uΖõ3n=÷δr&
${7ym $pκ÷]ÏΒ $oΨô_{÷zr&uρ $yγ≈uΖ÷u‹ômr& èπtGø‹yϑø9$# ÞÚö‘F{$# ãΝçλ°; ×πtƒ#u™uρ ∩⊂⊄∪ tβρç|ØøtèΧ $uΖ÷ƒt$©!
$pκÏù $tΡö¤fsùuρ 5=≈oΨôãr&uρ 9≅ŠÏƒ¯Υ ⎯ÏiΒ ;M≈¨Ζy_ $yγŠÏù $oΨù=yèy_uρ ∩⊂⊂∪ tβθè=à2ù'tƒ çµ÷ΨÏϑsù
tβρãà6ô±o„ Ÿξsùr& ( öΝÍγƒÏ‰÷ƒr& çµ÷Gn=Ïϑtã $tΒuρ ⎯ÍνÌyϑrO ⎯ÏΒ (#θè=à2ù'u‹Ï9 ∩⊂⊆∪ Èβθã‹ãèø9$# z⎯ÏΒ
óΟÎγÅ¡àΡr& ô⎯ÏΒuρ ÞÚö‘F{$# àMÎ7/Ψè? $£ϑÏΒ $yγ¯=à2 yl≡uρø—F{$# t,n=y{ “Ï%©!$# z⎯≈ysö6ß™ ∩⊂∈∪
tβθßϑÎ=ôà•Β Νèδ #sŒÎ*sù u‘$pκ¨]9$# çµ÷ΖÏΒ ã‡n=ó¡nΣ ã≅ø‹©9$# ãΝγ
ß ©9 ×πtƒ#u™uρ ∩⊂∉∪ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω $£ϑÏΒuρ
4 $yγ©9 9hs)tGó¡ßϑÏ9 “ÌøgrB ߧôϑ¤±9$#uρ ∩⊂∠∪
∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# “Í ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ
∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ
∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ
∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ
∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=èy ø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

6

YASIN40

∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ
∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ ∩⊂∇∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s? y7Ï9≡sŒ

ߧôϑ¤±9$# Ÿω ∩⊂®∪ ÉΟƒÏ‰s)ø9$# Èβθã_óãèø9$%x. yŠ$tã 4©®Lym tΑΗ$oΨtΒ çµ≈tΡö‘£‰s% tyϑs)ø9$#uρ
šχθßst7ó¡o„ ;7n=sù ’Îû @≅ä.uρ 4 Í‘$pκ¨]9$# ß,Î/$y™ ã≅ø‹©9$# Ÿωuρ tyϑs)ø9$# x8Í‘ô‰è? βr& !$oλm; ©Èöt7.⊥tƒ
⎯ÏiΒ Μçλm; $uΖø)n=yzuρ ∩⊆⊇∪ Èβθßsô±yϑø9$# Å7ù=àø9$# ’Îû öΝåκtJ−ƒÍh‘èŒ $uΖù=uΗxq $¯Ρr& öΝçλ°; ×πtƒ#u™uρ ∩⊆⊃∪
∩⊆⊂∪ tβρä‹s)ΖムöΝèδ Ÿωuρ öΝçλm; s††Ì|À Ÿξsù öΝßγø%ÌøóçΡ ù't±®Σ βÎ)uρ ∩⊆⊄∪ tβθç6x.ötƒ $tΒ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ
$tΒuρ öΝä3ƒÏ‰÷ƒr& t⎦÷⎫t/ $tΒ (#θà)®?$# ãΝßγs9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ ∩⊆⊆∪ &⎦⎫Ïm 4’n<Î) $·è≈tFtΒuρ $¨ΖÏiΒ ZπtΗôqy‘ ωÎ)
(#θçΡ%x. ωÎ) öΝÍκÍh5u‘ ÏM≈tƒ#u™ ô⎯ÏiΒ 7πtƒ#u™ ô⎯ÏiΒ ΝÍκÏ?ù's? $tΒuρ ∩⊆∈∪ tβθçΗxqöè? ÷/ä3ª=yès9 ÷/ä3xù=yz
(#ρãxŸ2 t⎦⎪Ï%©!$# tΑ$s% ª!$# â/ä3x%—y u‘ $£ϑÏΒ (#θà)ÏΡr& öΝçλm; Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ ∩⊆∉∪ t⎦⎫ÅÊÌ÷èãΒ $pκ÷]tã
&⎦⎫Î7•Β 9≅≈n=|Ê †Îû ωÎ) óΟçFΡr& ÷βÎ) ÿ…çµyϑyèôÛr& ª!$# â™!$t±o„ öθ©9 ⎯tΒ ãΝÏèôÜçΡr& (#þθãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©#Ï9
ωÎ) tβρãÝàΖtƒ $tΒ ∩⊆∇∪ t⎦⎫Ï%ω≈|¹ óΟçFΖä. βÎ) ߉ôãuθø9$# #x‹≈yδ 4©tLtΒ tβθä9θà)tƒuρ ∩⊆∠∪

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

7

YASIN40

Iωuρ ZπuŠÏ¹öθs? tβθãè‹ÏÜtFó¡tƒ Ÿξsù ∩⊆®∪ tβθßϑÅ_Áσs† öΝèδuρ öΝèδä‹è{ù's? Zοy‰Ïn≡uρ ZπysøŠ|¹
4’n<Î) Ï^#y‰÷`F{$# z⎯ÏiΒ Νèδ #sŒÎ*sù Í‘θÁ9$# ’Îû y‡ÏçΡuρ ∩∈⊃∪ šχθãèÅ_ötƒ öΝÎγÎ=÷δr& #’n<Î)
y‰tãuρ $tΒ #x‹≈yδ 3 2$tΡωs%ö¨Β ⎯ÏΒ $uΖsVyèt/ .⎯tΒ $uΖn=÷ƒuθ≈tƒ (#θä9$s% ∩∈⊇∪ šχθè=Å¡Ψtƒ öΝÎγÎn/u‘
#sŒÎ*sù Zοy‰Ïn≡uρ Zπysø‹|¹ ωÎ) ôMtΡ$Ÿ2 βÎ) ∩∈⊄∪ šχθè=y™ößϑø9$# šXy‰|¹uρ ß⎯≈oΗ÷q§9$#
ωÎ) šχ÷ρt“øgéB Ÿωuρ $\↔ø‹x© Ó§øtΡ ãΝn=ôàè? Ÿω tΠöθu‹ø9$$sù ∩∈⊂∪ tβρç|ØøtèΧ $oΨ÷ƒt$©! ÓìŠÏΗsd öΝèδ
∩∈∈∪ tβθßγÅ3≈sù 9≅äóä© ’Îû tΠöθu‹ø9$# Ïπ¨Ψpgø:$# |=≈ysô¹r& ¨β)Î ∩∈⊆∪ tβθè=yϑ÷ès? óΟçFΖà2 $tΒ
$¨Β Νçλm;uρ ×πyγÅ3≈sù $pκÏù öΝçλm; ∩∈∉∪ tβθä↔Å3§GãΒ Å7Í←!#u‘F{$# ’n?tã @≅≈n=Ïß ’Îû ö/àSã_≡uρø—r&uρ öΛèε
5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™ ∩∈∠∪ tβθã㣉tƒ

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

∩∈∇∪ 5ΟŠÏm§‘ 5b>§‘ ⎯ÏiΒ Zωöθs% ÖΝ≈n=y™

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

8

YASIN40

ω χr& tΠyŠ#u™ û©Í_t6≈tƒ öΝä3ö‹s9Î) ô‰yγôãr& óΟs9r& * ∩∈®∪ tβθãΒÌôfãΚø9$# $pκš‰r& tΠöθu‹ø9$# (#ρâ“≈tFøΒ$#uρ
ÔÞ≡uÅÀ #x‹≈yδ 4 ’ÎΤρ߉ç6ôã$# Èβr&uρ ∩∉⊃∪ ×⎦⎫Î7•Β Aρ߉tã ö/ä3s9 …絯ΡÎ) ( z⎯≈sÜø‹¤±9$# (#ρ߉ç7÷ès?
∩∉⊄∪ tβθè=É)÷ès? (#θçΡθä3s? öΝn=sùr& ( #·ÏWx. yξÎ7Å_ óΟä3ΖÏΒ ¨≅|Êr& ô‰s)s9uρ ∩∉⊇∪ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β
t θè? óΟçFΖä. ©ÉL©9$# æΛ©⎝yγy_ ⎯ÍνÉ‹≈yδ
óΟçFΖä. $yϑÎ/ tΠöθu‹ø9$# $yδöθn=ô¹$# ∩∉⊂∪ šχρ߉ã
Νßγè=ã_ö‘r& ߉pκô¶s?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& !$uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÎγÏδ≡uθøùr& #’n?tã ÞΟÏFøƒwΥ tΠöθu‹ø9$# ∩∉⊆∪ šχρãàõ3s?
xÞ≡tÅ_Á9$# (#θà)t7tFó™$$sù öΝÍκÈ]ã‹ôãr& #’n?tã $oΨó¡yϑsÜs9 â™!$t±nΣ öθs9uρ ∩∉∈∪ tβθç6Å¡õ3tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/
$yϑsù óΟÎγÏFtΡ%x6tΒ 4’n?tã óΟßγ≈oΨ÷‚|¡yϑs9 â™!$t±tΡ öθs9uρ ∩∉∉∪ šχρçÅÇö7ム4†¯Τr'sù
Ÿξsùr& ( È,ù=sƒø:$# ’Îû çµó¡Åe6uΖçΡ çνöÏdϑyèœΡ ⎯tΒuρ ∩∉∠∪ šχθãèÅ_ötƒ Ÿωuρ $|‹ÅÒãΒ (#θãè≈sÜtGó™$#

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

9

YASIN40

×⎦⎫Î7•Β ×β#u™öè%uρ Öø.ÏŒ ωÎ) uθèδ ÷βÎ) 4 ÿ…ã&s! ©Èöt7.⊥tƒ $tΒuρ t÷èÏe±9$# çµ≈oΨôϑ¯=tæ $tΒuρ ∩∉∇∪ tβθè=É)÷ètƒ
$¯Ρr& (#÷ρttƒ óΟs9uρr& ∩∠⊃∪ š⎥⎪ÍÏ≈s3ø9$# ’n?tã ãΑöθs)ø9$# ¨,Ïts†uρ $wŠym tβ%x. ⎯tΒ u‘É‹ΖãŠÏj9 ∩∉®∪
öΝçλm; $yγ≈oΨù=©9sŒuρ ∩∠⊇∪ tβθä3Î=≈tΒ $yγs9 ôΜßγsù $Vϑ≈yè÷Ρr& !$uΖƒÏ‰÷ƒr& ôMn=Ïϑtã $£ϑÏiΒ Νßγs9 $uΖø)n=yz
Ÿξsùr& ( Ü>Í‘$t±tΒuρ ßìÏ≈oΨtΒ $pκÏù öΝçλm;uρ ∩∠⊄∪ tβθè=ä.ù'tƒ $pκ÷]ÏΒuρ öΝæκâ5θä.u‘ $pκ÷]Ïϑsù
Ÿω ∩∠⊆∪ šχρç|ÇΖムöΝßγ¯=yè©9 ZπyγÏ9#u™ «!$# Èβρߊ ⎯ÏΒ (#ρä‹sƒªB$#uρ ∩∠⊂∪ šχρãä3ô±o„
$¯ΡÎ) ¢ óΟßγä9öθs% šΡâ“øts† Ÿξsù ∩∠∈∪ tβρç|Øøt’Χ Ó‰Ψã_ öΝçλm; öΝèδuρ öΝèδu óÇnΣ tβθãè‹ÏÜtGó¡tƒ
7π
x õÜœΡ ⎯ÏΒ çµ≈oΨø)n=yz $¯Ρr& ß⎯≈|¡ΡM}$# ttƒ óΟs9uρr& ∩∠∉∪ tβθãΖÎ=÷èム$tΒuρ šχρ•ţム$tΒ ãΝn=÷ètΡ
Ä©÷∏ム⎯tΒ tΑ$s% ( …çµs)ù=yz z©Å¤tΡuρ WξsWtΒ $oΨs9 z>uŸÑuρ ∩∠∠∪ ×⎦⎫Î7•Β ÒΟ‹ÅÁyz uθèδ #sŒÎ*sù
@,ù=yz Èe≅ä3Î/ uθèδuρ ( ;ο§tΒ tΑ¨ρr& !$yδr't±Σr& ü“Ï%©!$# $pκÍ‹ósムö≅è% ∩∠∇∪ ÒΟŠÏΒu‘ }‘Éδuρ zΝ≈sàÏèø9$#
çµ÷ΖÏiΒ ΟçFΡr& !#sŒÎ*sù #Y‘$tΡ Î|Ø÷zF{$# Ìyf¤±9$# z⎯ÏiΒ /ä3s9 Ÿ≅yèy_ “Ï%©!$# ∩∠®∪ íΟŠÎ=tæ
∩∇⊃∪ tβρ߉Ï%θè?

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

10

YASIN40

4’n?t/ 4 Οßγn=÷WÏΒ t,è=øƒs† βr& #’n?tã A‘ω≈s)Î/ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# }§øŠs9uρr&

4’n?t/ 4 Οßγn=÷WÏΒ t,è=øƒs† βr& #’n?tã A‘ω≈s)Î/ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# }§øŠs9uρr&

4’n?t/ 4 Οßγn=÷WÏΒ t,è=øƒs† βr& #’n?tã A‘ω≈s)Î/ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# }§øŠs9uρr&

uθèδuρ 4’n?t/ 4 Οßγn=÷WÏΒ t,è=øƒs† βr& #’n?tã A‘ω≈s)Î/ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# }§øŠs9uρr&
∩∇⊄∪ ãβθä3uŠsù ⎯ä. …çµs9 tΑθà)tƒ βr& $º↔ø‹x© yŠ#u‘r& !#sŒÎ) ÿ…çνãøΒr& !$yϑ¯ΡÎ) ∩∇⊇∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ß,≈¯=y‚ø9$#
∩∇⊂∪ tβθãèy_öè? ϵø‹s9Î)uρ &™ó©x« Èe≅ä. ßNθä3w=tΒ ⎯Íνωu‹Î/ “Ï%©!$# z⎯≈ysö6Ý¡sù

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

11

YASIN40
Doa Abi Darda 1x

Al Baqarah 285 – 186 3x

⎯ϵÎ7çFä.uρ ⎯ϵÏFs3Íׯ≈n=tΒuρ «!$$Î/ z⎯tΒ#u™ <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ⎯ϵÎn/§‘ ⎯ÏΒ Ïµø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# z⎯tΒ#u™
šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u‘ y7tΡ#tøäî ( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9$s%uρ 4 ⎯Ï&Î#ß™•‘ ⎯ÏiΒ 7‰ymr& š⎥÷⎫t/ ä−ÌhxçΡ Ÿω ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ
Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκön=tãuρ ôMt6|¡x. $tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ ωÎ) $²¡øtΡ ª!$# ß#Ïk=s3ムŸω ∩⊄∇∈∪ çÅÁyϑø9$#
š⎥⎪Ï%©!$# ’n?tã …çµtFù=yϑym $yϑx. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss? Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡù'sÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè?
|MΡr& 4 !$uΖôϑymö‘$#uρ $oΨs9 öÏøî$#uρ $¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ⎯ϵÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ Ÿω $tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ⎯ÏΒ
∩⊄∇∉∪ š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

12

YASIN40
Al Hasyr 21-24

šù=Ï?uρ 4 «!$# ÏπuŠô±yz ô⎯ÏiΒ %YæÏd‰|ÁtF•Β $Yèϱ≈yz …çµtF÷ƒr&t©9 9≅t6y_ 4’n?tã tβ#u™öà)ø9$# #x‹≈yδ $uΖø9t“Ρr& öθs9
ÞΟÎ=≈tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω “Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊇∪ šχρã©3xtGtƒ óΟßγ¯=yès9 Ĩ$¨Ζ=Ï9 $pκæ5ÎôØtΡ ã≅≈sVøΒF{$#
à7Î=yϑø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ”Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# ß⎯≈oΗ÷q§9$# uθèδ ( Íοy‰≈y㤱9$#uρ É=ø‹tóø9$#
$£ϑtã «!$# z⎯≈ysö6ß™ 4 çÉi9x6tGßϑø9$# â‘$¬6yfø9$# Ⓝ͓yèø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$# ß⎯ÏΒ÷σßϑø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# â¨ρ‘‰à)ø9$#
$tΒ …çµs9 ßxÎm7|¡ç„ 4 4©o_ó¡ßsø9$# â™!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$# ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊂∪ šχθà2Îô³ç„
∩⊄⊆∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû
Al Mukminun 115-118

( ‘,ysø9$# à7Î=yϑø9$# ª!$# ’n?≈yètGsù ∩⊇⊇∈∪ tβθãèy_öè? Ÿω $uΖøŠs9Î) öΝä3¯Ρr&uρ $ZWt7tã öΝä3≈oΨø)n=yz $yϑ¯Ρr& óΟçFö7Å¡yssùr&
…çµs9 z⎯≈yδöç/ Ÿω tyz#u™ $·γ≈s9Î) «!$# yìtΒ äíô‰tƒ ⎯tΒuρ ∩⊇⊇∉∪ ÉΟƒÌx6ø9$# ĸöyèø9$# >u‘ uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω
óΟymö‘$#uρ öÏøî$# Éb>§‘ ≅è%uρ ∩⊇⊇∠∪ tβρãÏ≈s3ø9$# ßxÎ=øムŸω …絯ΡÎ) 4 ÿ⎯ϵÎn/u‘ y‰ΖÏã …çµç/$|¡Ïm $yϑ¯ΡÎ*sù ⎯ϵÎ/
∩⊇⊇∇∪ t⎦⎫ÏΗ¿q≡§9$# çöyz |MΡr&uρ
At Taubah 128 - 129 7x

Νà6ø‹n=tæ ëȃÌym óΟšGÏΨtã $tΒ Ïµø‹n=tã ͕tã öΝà6Å¡àΡr& ô⎯ÏiΒ Ñ^θß™u‘ öΝà2u™!%y` ô‰s)s9
ϵø‹n=tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# š_É<ó¡ym ö≅à)sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù ∩⊇⊄∇∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâ™u‘ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/
∩⊇⊄®∪ ÉΟŠÏàyèø9$# ĸöyèø9$# >u‘ uθèδuρ ( àMù=2uθs?

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

13

YASIN40
Al Fiil 11x

Ÿ≅y™ö‘r&uρ ∩⊄∪ 9≅‹Î=ôÒs? ’Îû ö/èφy‰øŠx. ö≅yèøgs† óΟs9r& ∩⊇∪ È≅‹Ïø9$# É=≈ptõ¾r'Î/ y7•/u‘ Ÿ≅yèsù y#ø‹x. ts? óΟs9r&
∩∈∪ ¥Αθà2ù'¨Β 7#óÁyèx. öΝßγn=yèpgm ∩⊆∪ 9≅ŠÅd∨Å™ ⎯ÏiΒ ;οu‘$y∨Ït¿2 ΝÎγ‹ÏΒös? ∩⊂∪ Ÿ≅‹Î/$t/r& #·ösÛ öΝÍκön=tã
Al Kautsar 7x

∩⊂∪ çtIö/F{$# uθèδ št∞ÏΡ$x© χÎ) ∩⊄∪ öptùΥ$#uρ y7În/tÏ9 Èe≅|Ásù ∩⊇∪ trOöθs3ø9$# š≈oΨø‹sÜôãr& !$¯ΡÎ)
Al Ikhlas 7x

7‰ymr& #·θàà2 …ã&©! ⎯ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%
∩⊆∪
Al Falaq 1x

Ìhx© ⎯ÏΒuρ ∩⊂∪ |=s%uρ #sŒÎ) @,Å™%yñ ÎhŸ° ⎯ÏΒuρ ∩⊄∪ t,n=y{ $tΒ ÎhŸ° ⎯ÏΒ ∩⊇∪ È,n=xø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%
∩∈∪ y‰|¡ym #sŒÎ) >‰Å™%tn Ìhx© ⎯ÏΒuρ ∩⊆∪ ωs)ãèø9$# †Îû ÏM≈sV≈¤¨Ζ9$#
An Nas 1x

Ĩ$¨Ψsƒø:$# Ĩ#uθó™uθø9$# Ìhx© ⎯ÏΒ ∩⊂∪ Ĩ$¨Ψ9$# ϵ≈s9Î) ∩⊄∪ Ĩ$¨Ψ9$# Å7Î=tΒ ∩⊇∪ Ĩ$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%
∩∉∪ Ĩ$¨Ψ9$#uρ Ïπ¨ΨÉfø9$# z⎯ÏΒ ∩∈∪ ÄZ$¨Ψ9$# Í‘ρ߉߹ †Îû â¨Èθó™uθム“Ï%©!$# ∩⊆∪
Al Fatihah 1x

∩⊂∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ∩⊄∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$# ∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0
xÞ≡uÅ_Ç9$# $tΡω÷δ$# ∩∈∪ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ y‚$−ƒÎ)uρ ߉ç7÷ètΡ x‚$−ƒÎ) ∩⊆∪ É⎥⎪Ïe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ
∩∠∪ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$# Îöxî öΝÎγø‹n=tã |Môϑyè÷Ρr& t⎦⎪Ï%©!$# xÞ≡uÅÀ ∩∉∪ tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$#
Al Qasas:24 3x

∩⊄⊆∪ ×É)sù 9öyz ô⎯ÏΒ ¥’n<Î) |Mø9t“Ρr& !$yϑÏ9 ’ÎoΤÎ) Éb>u‘ tΑ$s)sù Èe≅Ïjà9$# ’n<Î) #’¯<uθs? ¢ΟèO $yϑßγs9 4’s+|¡sù

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

14

YASIN40
Ulang Ayat dibawah 7x

Bismillah 4 (Syifa’) 3x

Bismillah 5 1x

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

15

YASIN40
Bismillah 6 3x

Selawat Munjiyyah 3x

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

16

YASIN40

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

17

YASIN40
Berdoa. Mintalah hajat anda di sini seperti hajat yang dilafazkan ketika baca yasin. Diakhiri
bacaan doa dengan lafaz di bawah :-

Disusun oleh Shahril Affandi Khairuddin

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful