You are on page 1of 39

jaargang

jaargang 4 3- nummer
- nummer1311- -7 19 maart
maart 2010
2008
www.dekrantvanbodegraven.nl
DE
Krant VAN Bodegraven
V E R S C H I J N T G R AT I S W E K E L I J K S O P V R I J D A G H U I S A A N H U I S I N B O D E G R A V E N E N O M S T R E K E N E N O P I N T E R N E T

03 05 11 23
Genieten bij Athena Pallas Dichtbundel met een boodschap Pollennieuws voor hooikoortsklachten Everts Jamsessions daverend succes

Bewoners slaan
BusYness
Zorg over uitbreiding handen ineen
uitneembare bijlage
Vijverhof Huurdersvereniging Bodegraven houdt
donderdag 25 maart van 20.00 tot 22.00 uur
haar jaarlijkse ledenvergadering in ’t Hofhuis.
De huurdersvereniging vertegenwoordigt
de woonbelangen van een groot deel (1.600
huishoudens oftewel 3.500 bewoners van
Drieman Mozaïek Wonen Bodegraven) van de Bode-
graafse bevolking. Aan de orde komen onder
garantiemakelaars meer de jaarlijkse huurverhoging, de nieuw-
zie pagina 4 bouwplannen van Mozaïek Wonen aan de
Graafse Waard en Vromade en het recente
tumult rond Rijngaarde.

S
De huurdersvereniging roept al haar leden (en

I
LAPIS
P
niet-leden) op om naar de ledenvergadering te

LA TIE!
--- JUWELIER --- komen: “Het gaat om de toekomst van Bode-
graven”, zegt bestuurslid Wim den Oudsten.

CIER
GOUDA “We willen dolgraag weten wat er onder onze

U E AL
bewoners leeft en hoe we hun belangen het

JU W I L beste richting de gemeente en richting Mozaïek

I N R Wonen kunnen behartigen.” De oproep is met

D A
name gericht aan jongere huurders, die nog

U
OUD GOUD aan het begin staan van hun ‘wooncarrière’. Ze

GO
Wijdstraat 16 INRUILEN kunnen nu invloed uitoefenen op hun toekom-
2801 KC Gouda €25,- stige woonomgeving. Naast bovengenoemde
Omwonenden vrezen dat de uitbreiding van de Vijverhof ten koste zal gaan van openbaar groen. actuele thema’s komen bij de jaarlijkse leden-
0182 - 58 38 88 per gram
vergadering ook vaste onderwerpen aan de
Binnenkort zal de gemeenteraad van Bode- Vijverhof, terwijl dergelijke voorzieningen in orde zoals het verslag van de kascommissie, het
graven zich bezig gaan houden met de vast- Bodegraven en met name ook in Bodegraven- (her)benoemen van het bestuur en het werkplan
stelling van het omvangrijke Bestemmings- Noord bepaald schaars aan het worden zijn. voor het komende jaar.
plan Kern Bodegraven. Onderdeel daarvan is Hoewel het duidelijk is dat er een toenemende

ZOA Collecte
een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid voor vraag bestaat naar extra (zorg)woningen, meent
het College van Burgemeester en Wethou- de SGP-fractie dat meer creativiteit geboden
ders om een uitbreiding van het Zorgcentrum is bij het zoeken naar geschikte locaties daar-
Vijverhof mogelijk te maken. voor. De SGP-fractie Bodegraven wil duidelijk In de week van 22 tot 28 maart wordt in
maken dat er grenzen zijn aan het stapelen van Bodegraven de landelijke collecte gehouden
Daartegen bestaan begrijpelijkerwijs grote stenen en het parkeren van auto’s, zeker als dat voor ZOA-vluchtelingenzorg. Dit is een chris-
bezwaren bij vele omwonenden van Vijverhof, ten koste dreigt te gaan van een prachtig stuk telijke organisatie die zich inzet voor interna-
omdat deze uitbreiding ten koste zal gaan van groen zoals bij Zorgcentrum Vijverhof. tionale vluchtelingenzorg, noodhulp en weder-
de fraaie openbare groenvoorzieningen bij opbouw van landen na oorlog of natuurrampen.

COMPUTER PROBLEMEN? Eindelijk start van de lente


COMPUTER of LAPTOP NODIG? Na de koudste winter in jaren, start op zater-
dag 20 maart om 18.32 uur de astronomische
Reparatie, onderhoud & PC-APK lente. Dat wil zeggen dat op dat moment de
van alle merken computers & laptops zon dan precies boven de evenaar staat. Die
Al 8 jaar uw vertrouwde partner begindatum valt niet altijd op de 21e van de
maand, zoals vaak wordt gedacht. Sterker
www.COMPUTERMAATJE.nl nog, volgens het KNMI begint de komende
Apollolaan 57 - Waddinxveen decennia de astronomische lente vrijwel ieder
jaar op 20 maart. De eerste voorjaarsbloeiers
steken de kop op, nu maar afwachten wat
Tel. 0182 - 63 64 65 IJsheiligen brengt.
Aanbieding geldig van 18 t/m 25 maart 2010

Duurzaam Aanbieding
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten gevangen vis
Natuurlijk bij Bij 4
Visgilde Van der Toorn
Administratiekantoor
Het gehele seizoen genieten
haringen
Het MSC-keurmerk – Dé de 5e
ă$GPLQLVWUDWLH van een mooie tuin d.m.v. Snoei en
garantie voor milieubewust

ă-DDUUHNHQLQJ jaarrond-onderhoud na/voorjaarsbeurten


wild gevangen vis! GRATIS
ă%HODVWLQJDDQJLIWHQ - aanleg
ă6DODULVDGPLQLVWUDWLH - onderhoud ‘s Gravenhof 4
ă%HODVWLQJDDQJLIWHSDUWLFXOLHUHQ - renovatie 2415 CB Nieuwenbrug 7*4(*-%&7"/%&35003/
$OORTOCHTBs"ODEGRAVEN

Tuinen T. 0348 - 42 23 88 Tel 0172 61 67 67


www.vandertoorn.visgilde.nl
,QIR%DOWXVYDQ6SHQJHQ/DDQYDQ7XUNHQEXUJ e n Bestr F. 0348 - 40 79 42
91%RGHJUDYHQ7HOHIRRQ
(PDLOLQIR#VLPDGDGPLQLVWUDWLHQO at i n g e n M. 06 - 26 91 08 68
E. tuinenenbestrating@live.nl
,QWHUQHWZZZVLPDGDGPLQLVWUDWLHQO
DE
Krant Bodegraven
VAN
Nummer 11
19 maart 2010 2 ADVERTENTIE

DEURENACTIE BIJ
BURGGRAAFF
20%* 25%*
korting op korting
binnen- en op sierbeslag.
buitendeuren.
o m k ij ke n n a a r onze
K
u w d e sh ow o ps telling
vernie
e u re n o p d e 1 e etage.
van d

20%
ing
kort 25%
ing
kort

Burggraaff Bouwmarkt BV U Kerkstraat 67


2411 AB Bodegraven U Tel. 0172 - 61 11 02
,PSUJOHHFMEJHPQIFUTJHOPCFTMBHt,FrkstraaUtBodegravFOt Telefoon (0172) 61 11 02
UW VOORDEEL: tTDIFSpFQSJKzFOtNPOUBHFEJFOTUtkPSUFMFvFSUJKEtbFzPSHEJFOTUtHSPUFTIPwSPPNFFUBHFtPQNFFUTFSWJDF

Openingstijden:
Ma. t/m do. 08.00 - 18.00 uur U vr. 08.00 - 21.00 uur U za. 08.00 - 17.00 uur
GEMEENTE / ACTUEEL 3 Nummer 11
19 maart 2010
DE
Krant VAN Bodegraven
Stelling van de Week Hoogstein GOUDPRIJS
Genieten bij restaurant Ook ik heb in deze 75e Boekenweek weer
extra een boek gekocht.
20 jaar! Verkoop het nu

Athena Pallas Toelichting


Het is nationale Boekenweek van 10 tot en
Ik wil uw goud!
Record goudprijs €26,- per gram
24 karaats goud
met 20 maart. Dit is voor veel mensen aan-
leiding om weer een boek te kopen en dan het
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
gratis boekengeschenk te krijgen.
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,

Geef uw mening op: tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,


www.dekrantvanbodegraven.nl broodmanden, diamant, briljant en horloges:

Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.


De stelling van vorige week luidde:
Voor mij zijn er belangrijkere dingen aan de
orde dan vakanties.

Eens 65 %
Oneens 32,5 %
Geen mening 2,5 % Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag

Eerste Kumpulan
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur

Het is heerlijk eten bij jarige Athena Pallas in de Spoorstraat (foto Pancras Kuipers). met lezing Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)

Athenna Pallas in de Spoorstraat 4 bestaat van Athena is dat ze er honderd procent voor De werkgroep Indische en Molukse gemeen-
alweer een jaar en steeds meer Bodegravers gaan en dat vind je dan weer terug in het pro- schap heeft op zaterdagmiddag 13 maart de Leo Pieterse, Wim Tjan en René Barkmeijer.
weten dit gezellige restaurant te vinden om duct. Griekse kruiden maken de vele gerechten eerste Kumpulan van 2010 georganiseerd. Op de bijeenkomst werden foto’s vertoond van
te genieten van het Griekse eten. In maart af en daar word je gewoon vrolijk van. Niks is Deze ontmoetingsbijeenkomst werd gehou- de vorige bijeenkomst en was er een lezing door
2009 heeft eigenaar Christo Kelvani met zijn te zout of te vet maar juist smaakvol.” Niemand den in de grote zaal van dienstencentrum de heer Mataheru over de eerste opvang van de
familie het restaurant overgenomen. Het is wordt in dit restaurant de deur uitgekeken als Rijngaarde. Molukse gemeenschap in Nederland. Na de
dan ook een echt familierestaurant want de men klaar is met eten, want volgens eigenaar lezing werd er een gado gado geserveerd die
hele familie is ingezet om het iedereen naar Kelvani is de gast toch een avondje uit en dan Tijdens deze bijeenkomst, waar vooral oudere door de organisatie werd bereid in de keuken
de zin te maken. gebeurt het heus wel eens dat de klant ver na Bodegravers en Reeuwijkers bij aanwezig wa- van Rijngaarde. De eerstvolgende Kumpulan is
middernacht nog heerlijk zit na te praten. Om- ren, werden de bezoekers onthaald met koffie, op zaterdag 26 juni en dan gaan de deelnemers
In Athena Pallas is de sfeer prima te proeven dat Athena Pallas een jaar bestaat kan iedereen thee en spekkoek. De werkgroep bestaat uit een rondvaart maken met de Avifaunaboot.
van een Grieks restaurant. De geur van de dit feestelijk meevieren, want wie met mini- Anneke Odijk, Thea Pattiasina, Rita Hehalatu,
Griekse keuken komt de gast bij binnenkomst maal vier personen komt eten, dan is één mixed
al tegemoet. Tekeningen op de wand, de Griek- grill in deze maand gratis. Deze aanbieding is
se muziek en de rustige ongedwongen sfeer geldig van dinsdag tot en met zondag. Parkeren
stellen de gasten op hun gemak. Oscar en Arno kan dichtbij en reserveren is gewenst. Athena
Lausegger beamen dit en zij zijn dan ook bijna Pallas is te bereiken op telefoon (0172) 616
wekelijks te gast. “Zo lekker als hier dat vind je 235.
niet gauw”, aldus Oscar Lausegger. “Het fijne

Woninginbraken via achterdeur


In de avond van donderdag 11 maart en de Vijverlaan wakker van hun beveiligingsalarm
nacht van vrijdag 12 maart is ingebroken in en namen poolshoogte. Beneden zagen ze dat
drie woningen. Bij twee woningen is het ge- er geprobeerd was in te breken. Bij een woning
bleven bij een poging om binnen te komen. aan het Oranjeplantsoen, is men wel in de
woning geweest, maar werd er niets gestolen.
In alle gevallen heeft men de achterdeur gefor- Uit de twee andere woningen, de Karel Door-
ceerd om binnen te komen. Vrijdag rond 03.30 manstraat en de Koninginneweg, werden geld
uur werden de bewoners van een woning aan de en een laptop gestolen.

Getuigen mishandeling gezocht In de keuken is hard gewerkt aan een traditionele gado gado maaltijd (foto Pancras Kuipers).

De politie is op zoek naar getuigen van een


mishandeling en een poging beroving op vrij-
dag 12 maart.
man die zijn hond uitliet schoot de jongen te
hulp waarna de groep stopte met slaan. De jon-
gen bleef verder ongedeerd. De politie stelt een
Bezorg(st)ers gezocht
onderzoek in en verzoekt getuigen zich te mel-
Een veertienjarige jongen uit Bodegraven fiets- den via 0900 - 8844. Het gaat om vermoedelijk
te even voor 21.30 uur samen met een vriendin- vijf jongens van rond de vijftien jaar oud met
netje over het fietspad langs het spoor in Bode- een Noord-Afrikaans uiterlijk en één blanke
graven toen zij ter hoogte van de Beiershof een jongen met opvallend blond/wit haar. Mogelijk
groepje van zes jongens zagen staan. Twee van maakte één van de daders gebruik van een witte
de jongens probeerden de Bodegraver van zijn scooter. Ook wil de politie in contact komen
fiets te trekken, terwijl anderen hem insloten en met de man die zijn hond aan het uitlaten was
de fiets probeerden weg te nemen. Ook kreeg en de jongen te hulp schoot. Met ingang van 16 april
de jongen klappen van een aantal van hen. Een
gaat de Gouda Media Groep
zelf de kranten bezorgen.

DŽŶĚŚLJŐŝģŶŝƐƚ Daarom zoeken wij bezorgers


EŝĞƵǁŐĞǀĞƐƟŐĚŝŶŽĚĞŐƌĂǀĞŶ͊
tŝůƚƵĞĞŶŐĞnjŽŶĚ͕ƐĐŚŽŽŶ͕ŵŽŽŝĞŶƐƚƌĂůĞŶĚŐĞďŝƚ͍
voor de Krant van Bodegraven.
tŝůƚƵͲƉƌŽďůĞŵĞŶŝŶƵǁŵŽŶĚǀŽŽƌŬŽŵĞŶͲĞĞŶŐŽĞĚƌƵŝŬĞŶĚĞĂĚĞŵŚĞďďĞŶͲ
ŐĞĞŶďůŽĞĚĞŶĚŽĨƚĞƌƵŐŐĞƚƌŽŬŬĞŶƚĂŶĚǀůĞĞƐͲƚĂŶĚƐƚĞĞŶǀƌŝũnjŝũŶͲ
͞ƌĞŐĞůŵĂƟŐŶŝĞƵǁĞŐĂĂƚũĞƐ͟ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ
ĞůŽŶƐŐĞƌƵƐƚǀŽŽƌĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐƐŐĞƐƉƌĞŬϬϭϳϮͲϲϭϭϳϵϵ͘
Interesse?
ĞƌĞŝŬďĂĂƌǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚͬŵǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϴ͗ϬϬƚŽƚϭϲ͗ϯϬ
Meld je aan via Tel.: 0182 - 322 456
ŽĚĞŐƌĂǀĞŶDŽŶĚnjŽƌŐͻsƌŝũĞEĞƐƐĞϮϰͻϮϰϭϭ'WŽĚĞŐƌĂǀĞŶ
DE
Krant Bodegraven
VAN
Nummer 11
19 maart 2010 4 ADVERTENTIE

BODEGRAVEN BODEGRAVEN NIEUWERBRUG


Vrije Nesse 23 * Vrije Nesse 25 * Weijpoort 41 *
OPEN open open open
HUIS huis huis huis

Modern en luxe appartement met vrije ligging! Modern en luxe 3-kamer appartement met vrije Knusse 4-kamerwoning gelegen aan de Oude Rijn!
Entree, toilet, badkamer met douchehoek en was- ligging op de 1e woonlaag! Gezamenlijke entree, De woning is recent gemoderniseerd. Door de dak-
tafelmeubel, 2 slaapkamers, zonnig balkon. Lichte ingang app., ruime hal, woonkamer met open keu- kapellen is er boven verrassend veel ruimte. Middels
woonkamer met semi open keuken voorzien van ken (L-vorm)v.v. div. inbouwapp., badk. met ligbad een jaagpad gescheiden van de Oude Rijn. Entree/
Binnenkijken? inbouwapparatuur Eigen cv-ketel, Remeha 2004.
Servicekosten bedragen € 109,- p.m.
v.v jetstreams, 2 slaapkamers w.v. 1 met toegang tot
balkon. Garage in onderbouw complex. VVE € 134,-
hal, badkamer (2007), open keuken met apparatuur,
woonkamer en op de verdieping 3 ruime slaap-
Dat kan, in tientallen woningen p/mnd. Garage is separaat te koop € 27.500,- k.k. kamers.
Aantal kamers: 3 Inhoud: ca. 200 m³ Aantal kamers: 3 Inhoud: ca. 200 m³ Aantal kamers: 4 Inhoud: ca. 260 m³
Zaterdag 27 maart 11.00-15.00 uur Woonopp.: ca. 70 m² Bouwjaar: 1966 Woonopp.: ca. 70 m² Bouwjaar: 1966 Woonopp.: ca. 95 m² Bouwjaar: 1925

Kijk voor alle deelnemende woningen op www.drieman.nl VRAAGPRIJS € 178.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 179.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 198.000,- K.K.

BODEGRAVEN BODEGRAVEN BODEGRAVEN BODEGRAVEN


Prinsenstraat 15 * Dronensingel 11 * Ingelanden 13 Beiershof 71
open open open
huis huis huis

Geen open huis. Bezichtiging op afspraak.


Goed onderhouden karakteristieke hoekwoning Gezinswoning met vrij uitzicht en zonnige tuin! Uitgebouwde woning met moderne keuken en Goed onderhouden eengezinswoning met vrij
nabij het centrum! Entree, hal met granito vloer, Aan een brede groenstrook met royaal vrij uitzicht badkamer! Zeer royale living door het verplaatsen ligging en tuin op het zuiden! Woonkamer met
toilet, woonkamer en suite met schuifdeuren, dichte staat deze goed onderhouden eengezinswoning van de keuken (1999) in de voormalige aangebouw- gas(open)haard, dichte keuken en vrij uitzicht.
klassieke keuken, bijkeuken. Verdieping met 3 met tuin op het zw. Entree, hal, toilet, dichte keuken, de stenen berging. In 1999 vernieuwde badkamer 3 slaapkamers, waarvan 2 met vaste kasten en 1
slaapkamers waarvan 1 met deur naar balkon en de doorzonwoonkamer met erker. 1e Verd.: Overloop 3 met ligbad/douchecombinatie (whirlpool), wastafel- met toegang tot balkon en royale badkamer op de
badkamer met douchecabine en wastafel. slaapkamers, badkamer met douche en apart toilet. meubel en toilet. 1e verdieping. Ruime zolderkamer met wastafel
2e Verd.: Voorzolder en mogelijkheid voor 2 kamers. op de 2e verdieping.
Aantal kamers: 4 Inhoud: ca. 270 m³ Aantal kamers: 5 Inhoud: ca. 350 m³ Aantal kamers: 5 Inhoud: ca. 330 m³ Aantal kamers: 5 Inhoud: ca. 350 m³
Woonopp.: ca. 90 m² Bouwjaar: 1914 Woonopp.: ca. 130 m² Bouwjaar: 1965 Woonopp.: ca. 120 m² Bouwjaar: 1990 Woonopp.: ca. 120 m² Bouwjaar: 1970

VRAAGPRIJS € 208.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 216.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 235.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 237.000,- K.K.

BODEGRAVEN BODEGRAVEN BODEGRAVEN BODEGRAVEN


Kievitsheuvel 114 Elzenhof 16 Buitenkerk 33 Goudseweg 171
open open open open
huis huis huis huis

Goed onderhouden hoekwoning met vrij uit- Geschakelde (semi) bungalow evt. met garagebox! Unieke, vrijst. woning gel. aan een rustige weg en Karakteristieke twee onder 1 kap met grote berging!
zicht in groene omgeving! Aan de rand van de In prettige en rustige omgeving gelegen met een de Oude Rijn met aangebouwde garage en schuur. Verrassend ruime woning met grote living, een luxe
kindvriendelijke woonwijk Broekvelden gelegen. heerlijke vrije en zonnige tuin op het zuid westen. Entree/hal, toilet, woonk. met open haard, kantoor, badk., en 4 ruime slaapk.; Boven de aanbouw is een
Sfeervolle Z-vormige woonkamer en open keuken Entree, berging, slaapk., badk. met wastafel en toilet, half open keuken en toegang tot de badk. met ligbad comfortabele ouderslaapk. met de grote complete
in L-opstelling. Cv-ketel in 09 vernieuwd en voor- living met ruime woonkeuken. Verd., met serre, dak- en douchecabine. Op de verd. bevinden zich de over- badk. gerealiseerd; Dankzij de grootte van de kavel
zien van spouwmuurisolatie en isoschelpen in de terras, 2 slaapk., 2e badk. met ligbad, bidet, toilet en loop, 4 slaapk. en verschillende inbouwkasten. De aan- van maar liefst 291 m² eigen grond heeft u aan de
kruipruimte. wastafel. Separate garagebox, prijs € 29.000,- k.k. geb. schuur en garage zijn via de keuken bereikbaar. voorzijde vold. ruimte voor het opstellen van 2 auto s.
Aantal kamers: 5 Inhoud: ca. 365 m³ Aantal kamers: 4 Inhoud: ca. 420 m³ Aantal kamers: 5 Inhoud: ca. 350 m³ Aantal kamers: 5 Inhoud: ca. 510 m³
Woonopp.: ca. 125 m² Bouwjaar: 1975 Woonopp.: ca. 125 m² Bouwjaar: 1970 Woonopp.: ca. 110 m² Bouwjaar: 1920 Woonopp.: ca. 180 m² Bouwjaar: ca. 1931

VRAAGPRIJS € 248.500,- K.K. VRAAGPRIJS € 345.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 398.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 398.000,- K.K.

NIEUWERBRUG BODEGRAVEN BODEGRAVEN BODEGRAVEN


Hoge Rijndijk 28 Laan v. Turkenburg 23 Noordstraat 29 Goudseweg 16b
open open open open
huis huis huis huis

Vrijstaand wonen aan de Oude Rijn! Roy. hoekherenhuis met garage aan water en Karakt. vrijst. woonhuis direct aan de Oude Rijn! Nabij de entree van het dorp en toch rustig en
Entree/hal, kelder, toilet, living met open keuken rozenpark! Entree/hal, meterkast, toilet, roy. living In de gezellige historische dorpskern staat dit in ca. vrij wonen. Entree, toilet, zeer roy. living van 60 m²
voorzien van diverse apparatuur, toegang tot de met toegang tot het terras, dichte keuken en bij- 1904 gebouwde karakt. woonhuis. Entree, hal, toilet, met uitbouw van 30 m² v.v. 2 open haarden met
zonnige tuin, inpandige ruime garage. Op de ver- keuken. Op de 1e verd. bevinden zich de overloop, 3 toegang tot de kelder, roy. lichte living met zithoe- een aangeb. overdekt terras, luxe keuken v.v. div.
dieping bevinden zich de overloop, 4 slaapkamers slaapk. waarvan 1 met toegang tot het 1e dakterras, ken op 3 plaatsen en open haard, woonkeuken met inbapp., werkk. met doorloop naar garage. 1e verd.:
waarvan 1 met toegang tot het dakterras en bad- was- en strijkkamer en via vaste trap toegang tot de div. app. 1e Verd.: overloop, toilet, badk., 3 slaapk. Overloop met lichtkoepel, 4 slaapk., dakterras en
kamer, de zolder is middels een vlizotrap. open zolder met cv-ruimte en 2e dakterras. 2e Verd.: zolder met veel bergruimte en aparte kamer. badk. met o.a. stoomcabine, toilet.
Aantal kamers: 5 Inhoud: ca. 480 m³ Aantal kamers: 5 Inhoud: ca. 625 m³ Aantal kamers: 6 Inhoud: ca. 600 m³ Aantal kamers: 6 Inhoud: ca. 603 m³
Woonopp.: ca. 135 m² Bouwjaar: 1997 Woonopp.: ca. 215 m² Bouwjaar: 1990 Woonopp.: ca. 200 m² Bouwjaar: ca. 1904 Woonopp.: ca. 200 m² Bouwjaar: 1977

VRAAGPRIJS € 398.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 447.500,- K.K. VRAAGPRIJS € 545.000,- K.K. VRAAGPRIJS € 629.000,- K.K.
* Inwoners van de regio Midden Holland hebben voorrang, gedurende 13 weken na plaatsing van deze advertentie.

Marktstraat 6
www.drieman.nl 2411 BE Bodegraven
Tel. (0172) 46 08 00
Fax. (0172) 61 21 07
Garantie voor volle tevredenheid. bodegraven@drieman.nl
FAMILIE 5 Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Dichtbundel met een Comité van aanbeveling voor


Stichting Present Gouda
boodschap Stichting Present Gouda heeft een comité van
aanbeveling benoemd. Het gaat om G. van
Present Gouda pas op 1 januari 2009 in Gouda
is begonnen, heeft zij al het nodige mogen be-
Uden, locatiemanager van verzorgingshuis tekenen voor de plaatselijke samenleving. Tot
Savelberg, ds. A. Davidse, voorganger van de april 2010 worden 25 projecten gerealiseerd.
Paroussia-gemeente in Gouda en K. Zeelen- De projecten variëren van het ophogen van de
berg, werkzaam bij de Hervormd-Gerefor- tuin of straat tot het schilderen of behangen van
meerde Jeugd Bond (HGJB) in Schoonhoven. kamers. Een spelletjesmiddag of een wandeling
met ouderen kunnen ook op het programma
Stichting Present Gouda zet zich met behulp staan. Dit alles wordt begeleid door algemeen
van vrijwilligers in voor de meest kwetsbaren coördinator Christel van Herk. Meer informatie
in de Goudse samenleving. Hoewel Stichting op: www.stichtingpresent-gouda.nl.

Boekillustraties van Jan Jutte


te zien bij Kunstuitleen
Beeldend kunstenaar en illustrator Jan Jutte den, maar waar wel een plaats overblijft voor
exposeert tot en met 31 maart een groot (teken­kundige) grapjes. Tot nu toe heeft Jan
­aantal boekillustraties in Kunstuitleen Gouda Jutte drie keer het Gouden Penseel gewonnen.
­Regio. De tentoonstelling in de Kunstuitleen laat ori-
Met haar dichtbundel ‘Daily Travel’ hoopt Pauline Gransier mensen kracht en nieuwe inzichten te geven. ginele tekeningen zien uit ‘Tien stoute katjes’,
Jan Jutte (1953) studeerde af aan de ­Academie ‘Van jou en van mij’ (tekst van Hans en Mo-
Het leven is een reis vol leermomenten. Zo iemand die een gebroken hart heeft gehad en voor Beeldende Kunsten in Arnhem en is nique Hagen), ‘Paperasje’, ‘Roawr!’ en ‘Titus
­bekijkt de 22-jarige Pauline Gransier haar kind is van gescheiden ouders.” sinds 1983 werkzaam als illustrator voor raakt zoek’ (tekst van Mensje van Keulen).
­leven. De in Bodegraven opgegroeide vrouw vooral ­kinderboeken. Inmiddels is hij vele Verder zijn er giclées uit ‘Ruimtereis’ en ‘Tien
wist in haar korte leven twee depressies te Kracht ­bekroningen verder en is hij een bekend en ge- stoute katjes’. Overigens worden in de vitrine
doorstaan en is er naar eigen zeggen veel ster- Toch is dat niet de enige reden dat ze haar vierd illustrator. Zijn stijl is vlot en zorgvuldig originele schetsen getoond die hebben geleid
ker uitgekomen. In deze moeilijke tijden ver- gedichten publiceert. “Dit is mijn manier om in ­afwerking; hij tekent en schildert in grote(re) tot het maken van de uiteindelijke illustraties.
trouwde ze haar emoties toe aan het papier iets terug te doen voor mensen. Ik zal altijd vlakken en brengt het werk ­terug tot de ­essentie Kunstuitleen Gouda Regio ligt aan de Blekers-
en schreef prachtige gedichten. Vorige maand ­gedeeltelijk afhankelijk zijn van anderen, maar waardoor overbodige details weggelaten wor- singel 40 in Gouda.
verscheen haar eerste bundel: Daily Travel. ik hoop met mijn gedichten mensen te raken en
kracht te geven. Elk mens, gehandicapt of niet,
Door haar vroeggeboorte raakte Pauline gaat wel eens door moeilijke tijden. Dan zou
­gehandicapt. Ze lijdt aan Cerebrale Parese als het mooi zijn als mijn gedichten hem of haar
gevolg van een hersenbeschadiging en heeft kunnen helpen”, vertelt ze enthousiast. Haar
daardoor een motorisch probleem. Hierdoor gedichten zijn in het Engels. “Aangezien mijn
kwam ze in een rolstoel terecht. Ook heeft ze gehoor niet goed is, keek ik als kind ­Engelse
moeite met horen en praten waardoor het voor films met ondertiteling. Die taal is me zo ­eigen
haar ­lastiger is om te communiceren. “Als kind geworden, dat ik me hierin het beste kan uit- De tentoonstelling in de Kunstuitleen laat originele tekeningen zien uit ‘Tien stoute katjes’.
was ik daardoor vrij gesloten en trok ik mezelf drukken. Op een vakantie in Zweden volgde ik

Voorjaarsexcursies langs Heempad


vaak terug. Pas op school in Nijmegen leerde ik een dichtcursus, wat voor mij een doorbraak
­mezelf open te stellen aan anderen. Maar op het was. De cursisten waren zo geraakt door mijn
­moment dat ik wat meer uit mijn schulp kwam, gedichten, dat ik besloot deze te gaan bunde-
gingen mijn ouders scheiden. Juist in deze tijd, len.” Of ze nog een bundel uit gaat geven, weet Cyclus organiseert op zondag
rond mijn veertiende, was het dichten voor mij ze nog niet. “Mijn grote droom is het schrijven 21 maart en woensdag 24 maart voor
een uitlaatklep. Ook muziek en films sleepten van een filmscript, maar eerst ga ik mijn school de gemeente Gouda twee voorjaars-
mij door deze moeilijke periode heen”, blikt ze afmaken.” In haar paarse rolstoel trekt ze weer excursies. Eén voor ­volwassenen en
terug. Vol trots vertelt ze over de band die ze de wijde wereld in. Op naar de volgende uit­ één speciaal voor de jeugd. Beide
met de voormalige zanger van Di-rect opbouw- daging van haar reis. ­excursies beginnen om 14.00 uur en
de. “Tim, heeft een gehandicapte broer. Hij zag Daily Travel kost 16,50 euro en is te koop bij vertrekken vanaf Infocentrum Heem-
me vanaf het begin voor vol aan en keek door boekhandel Karssen (in Bodegraven en ­Gouda) pad aan de Bloemendaalseweg in
mijn handicap heen. Dit is iets wat maar weinig en bij boekhandel Verkaaik in Gouda. Zie Gouda. Deelname aan de excursies is
mensen kunnen. Ik hoop met mijn dichtbundel voor meer informatie over Pauline Gransier gratis.
mensen aan het denken te zetten. Ik ben ook www.mydailytravel.net.  
maar een gewoon mens dat lekker met vrienden De excursie voor volwassenen is op
naar concerten gaat en op school zit, maar ook Door Bonnie van Doorn zondag 21 maart en bestaat uit een
wandeling over het Goudse Heem-

De boekenplank van Ineke Verkaaik


pad en duurt ongeveer anderhalf uur.
De excursie vertrekt vanaf Infocen-
trum Heempad waar bovendien de
We zijn in de laatste dagen van de Boeken- een bedrijf verdedigt dat autoruiten maakt die ­tentoonstelling over voorjaarsplanten In dit jaargetijde is het kikkerdril langs de randen van de vijver en
week, mijn galajurk van het Boekenbal hangt niet deugen. Een meisje van zijn leeftijd raakt en stinzeflora in het Goudse groen te de kikkerpoelen goed te bestuderen.
weer in de mottenballen. Het was een mooi zwaar gewond. Voor het eerst in zijn leven is bezoeken is. Tijdens de ­wandeling
thema ‘Boekenbal der Titanen!’ Marcelo geraakt door het lot van een ander geeft André van Kleinwee, stedelijk ecoloog bij deze excursie wordt er gekeken naar planten
Ok, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst ... mens. Maakt hij de keus om met beide benen Cyclus, uitleg over het beheer van het Goud- en geluisterd naar de zang van verschillende
Dit is voor het voortbestaan van de Nederland- in de echte wereld te gaan staan en tegen zijn se Heempad. Speciaal voor de Goudse jeugd vogels. Deze excursie begint om 14.00 uur en
se boekhandel ook belangrijk. Dus, zolang de vader in te gaan of...? Koop de tweede helft van acht tot twaalf jaar organiseert ­Cyclus op duurt tot ongeveer 15.30 uur. Bel voor informa-
voorraad strekt geven wij een half boek weg. van het boek en je weet het antwoord! woensdagmiddag 24 maart een jeugdexcursie tie met André van Kleinwee, telefoonnummer
Inderdaad, dat is gelijk aan de CJP-actie. Het over het voorjaar in het Goudse groen. Tijdens (0182) 547 500.
boek is geschreven door Francisco X Stork
en draagt de titel ‘Marcelo en de echte wereld’. Tweede helft van Marcelo Uitvaartverzorging
BROUWER DE KONING
Een zeventienjarige jongen heeft een muziekje
in zijn hoofd en onthoudt de meest bizarre
feiten en details. Marcelo heeft het syndroom

€ 8,25
van Asperger, zelf is hij helemaal tevreden met Sinds 1962
zijn bestaan op een beschermde school, en met
zijn geliefde paarden. Maar zijn vader denkt
daar anders over. Hij wil dat zijn zoon  ken-
nismaakt met de échte wereld en regelt voor E R
hem een baantje op zijn advocatenkantoor.
Tegen zijn zin gaat Marcelo daar aan de slag. Blauwstraat 15 Veerlaan 18 a Tempeldijk 12
Dan komt hij tot de ontdekking dat zijn vader I K 2801 HE Gouda 2851 BV Haastrecht 2811 PH Reeuwijk
www.brouwerdekoning.nl 0182-512505 0182- 501230 0182-394656
6 ADVERTENTIE
Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

HET EVENEMENT MET ALLES OP STOFFENGEBIED!

ZONDAG 28 MAART

MARKT
GOUDA (CENTRUM) 10.00-17.00 UUR
!!!MÉÉR DAN 140 STOFFENKRAMEN!!!
Z O N DAG!!
P
V E N S KOO
OPENINGSTIJDEN: Groencentrum Sonneveld TE
WWW.STOFFENSPEKTAKEL.NL
Maandag t/m donderdag 8.30-18.00u Zijde 141
Vrijdag 8.30-21.00u 2771 EV Boskoop
Zaterdag 8.30-17.00u Tel: 0172- 46 26 47

De tuinafdeling staat bomvol


met veilingkoopjes!!
Hollandse 30+ kaas Lays chips Primula’s perssinaasappels
komkommers per kg 200 gram 10 voor hele doos 100 st.
3 voor 2 zakken

€ 0.99 € 4.95 € 0.99 € 1.99 € 7.95

23-03-2010
FAMILIE / UITGAAN 7 Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Eefje de Visser treedt Zomerkleding- Kracht van


beurs in De Brug niet-weten
op in De Gonz In zalencentrum De Brug in Reeuwijk-Brug
vindt op woensdag 24 maart weer een zomer-
‘Meten = weten’. Door nauwkeurig onder­
zoek vergaren we kennis en met die ­kennis
Nadat zij met lovende kritieken de grote Prijs kledingbeurs plaats . gaan we ijverig aan de slag. Fantastische
van Nederland heeft gewonnen, staat de ­resultaten bereiken we met dit principe.
Goudse Eefje de Visser op zaterdag 27 maart Allerlei kleding kan ingeleverd worden mits
in De Gonz. dit nog goed draagbaar en eigentijds is. In Soms is het voor ons goed om niet te weten.
de praktijk is wel gebleken dat herenkleding Zoals bijvoorbeeld een moeder, wier zoon
“Wij zijn er trots op haar te mogen verwel­ ­nauwelijks wordt verkocht. De kleding die aan op kamers is gaan wonen, niet meer hoeft te
komen met haar eerste Goudse optreden. Met het eind van de middag niet verkocht is, gaat liggen luisteren naar het vertrouwde geluid
een accoustisch en veelzijdig optreden lijkt ze naar projecten of organisaties die ervoor zorg van de fiets die weer terug wordt gezet in de
meer op een kleinkunstenaar, dan op een ­singer dragen dat de kleding goed terecht komt in de schuur en de thuiskomst van haar zoon in de
of songwriter”, laat De Gonz weten. Vanaf het landen waar dit nodig is. Er is dus geen terug­ vroege ochtend aankondigt. Of een patiënt die
moment dat Eefje op dertienjarige leeftijd een gave van de ingeleverde kleding mogelijk. Het na lang wikken en wegen besluit een nieuw
gitaar in handen kreeg, begon ze met compo­ inleveren van kleding is van 09.00 tot 11.00 onderzoek naar een mogelijke behandeling
neren. Ze schreef onder andere muziek voor uur, verkoop is tussen 13.30 en 15.30 uur. Bel van zijn ziekte aan zich voorbij te laten gaan.
Gouds jongerentheater en ze maakte naam met voor meer informatie Willemijn de Blois bellen Er zijn situaties waarin je aanvoelt dat het
het winnen van de Goudse Courant Live Music (0182) 393 334. beter is om vertrouwen te hebben. Niet een
Awards. Op haar negentiende werd Eefje als vertrouwen waarbij je bijna zeker weet dat

Lentebal At
songwriter aangenomen op de Rockacademie het wel goed zal komen, maar eerder een ver­
in Tilburg, waar ze met twee studiegenoten de trouwen waarbij je open staat voor alles wat

va’ani met Kaleb


band SAM oprichtte. Hoewel Eefje zich hier­ mogelijk is. Dan kies je voor de openheid
mee heeft gericht op het schrijven van Engels­ van het niet-weten. Buiten alles wat je weet,
talig repertoire, treedt ze nu op als soloartieste daagt een nieuw perspectief. Je kiest er voor
met eigen Nederlandse liedjes. Volksdansgroep At va’ani uit Gouda organi- je over te geven aan wensen en denkbeelden
seert op zaterdag 27 maart een lentebal. Voor over hoe het anders zou kunnen zijn. Dat kan
Eigenzinnig mensen die nog nooit hebben gedanst is dit het geloof zijn in ‘je ware zelf ’, in ‘God’ of
Al eerder maakte Eefje een uitstapje naar een mogelijkheid om vrijblijvend kennis te in ‘Liefde’. Het voedt je verlangen naar waar­
het Nederlands. Zo zong ze op de albums maken met volksdansen. Voor hen die regel- achtig leven. Je laat het oude vertrouwde of de
­‘Verhalen vanuit de sofa’ en ‘Mayonaise voor matig dansen of hebben gedanst is een bal drang tot zelfbehoud los, beleeft een angstig
de ziel’ van de Amersfoortse rapper Diggy een avond vol dansplezier. moment, valt in de diepte en ….. wordt door
Dex en zette ze enkele gedichten van de het leven opgevangen. Ja, op dat laatste moet
­veelgeprezen dichter Leo Vroman op muziek. Eefje de Visser (foto Wendy Presser). Het lentebal wordt gehouden in de Goudse je dan wel weer vertrouwen, zoals de moeder
Hiermee opende ze de Goudse boekenweek in Scholengemeenschap Leo Vroman aan de de zelfstandigheid aan haar kind gunt en de
2003 en 2005. “Eefje klinkt luchtig, maar ook het geluk in zit.” De deur is open van 21.00 tot ­Calslaan 99 in Gouda. Van 19.00 tot 20.00 uur zieke verkiest zich in
melancholisch. Eigenzinnig, dromerig en altijd 01.00 uur. Het optreden begint om 21.30 uur. is er een bal voor kinderen en van 20.00 tot alle rust en stilte voor
persoonlijk. Geïnspireerd door muzikanten als De entree bedraagt zes euro, Gonzleden beta­ 23.30 uur een bal voor tieners en volwassenen. te bereiden op zijn laat­
Lesley Feist, Fay Lovsky en Paul McCartney len drie euro. Meer informatie is te vinden op De dansleiding voor het kinderbal is in handen ste levensfase.
schrijft ze over de kleine én grote dingen waar www.degonz.nl. van Linda van Leeuwen. Wijnand Karel heeft
de dansleiding bij het volwassenenbal. De toe­ Frans Kamps is geestelijk

Opening ‘Op weg naar de bruiloft’


gangsprijs bedraagt voor kinderen 1,50 euro, verzorger.
voor tieners vijf euro en volwassenen betalen Hij heeft zijn eigen praktijk
acht euro. Bel voor meer informatie over het ‘Aandacht voor de ziel’.
Maurits Tompot, koster van de Sint Jan en in en rondom Israël. De titel verwijst naar de bal met Mariëtte van de Sande, telefoon ( 0182) Zie www.aandachtvoordeziel.nl. Tel: (06) 385 47 335.
schrijver van het boek ‘Het geheim van Eras- gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden 601 575 of kijk op www.atvaani.nl.
mus’, opent vandaag, 19 maart, de expositie uit het evangelie van Mattheus, een beeld van

Inca’s en Inca Trail in beeld


‘Op weg naar de bruiloft’. Deze expositie is het volk Israël wachtend op haar bruidegom, de
van Marjolein Maitimu en is bij Firma van Drie Messias. Deze expositie heeft het karakter
- Roodbol. van een open atelier waarin het proces van
haar zoektocht centraal staat. Marjolein zal Berggids Peter Schoorstra vertelt op woens- Spaanse conquistadores. Zijn verhaal wordt
Vanuit persoonlijke overtuiging is Marjolein gedurende deze twee weken op verschillende dagavond 24 maart over zijn reizen in het aangevuld met beeldmateriaal dat gemaakt is
Maitimu op zoek naar beelden die betrekking ­momenten in de galerie aan het werk zijn. De ­Peruaanse Andesgebergte. De lezing vindt tijdens zijn eerdere expedities. Aanvang 20.00
hebben op de Messiasverwachting. Deze beel­ opening op vrijdag 19 maart is om 21.00 uur. plaats in de Bibliotheek Gouda aan de uur, entree voor leden Bibliotheek Gouda is
den worden gevormd door onderzoek van onder ­Firma van Drie-Roodbol is gevestigd aan Ach­ ­Spieringstraat. 8,50 euro, niet-leden betalen tien euro. Zie voor
andere Bijbelse profetieën in combinatie met ter de Kerk 13 in Gouda. Open op dinsdag tot meer informatie of het reserveren van kaarten
de actualiteit, vooral die van de problematiek en met zondag 12.00 tot 17.00 uur. Berggids Peter Schoorstra heeft meerdere www.bibliotheekgouda.nl.
­expeditiereizen mogen leiden over de Inca

Algemene ledenvergadering
Trail, het pad dat leidt naar de verborgen
stad Machu Picchu, gelegen in het Peruaanse
­gedeelte van het Andesgebergte. Hij zal deze Nederlandse Rode Kruis
Wilsverklaringen avond vertellen over de ontstaansgeschiedenis Afdeling Gouda en omstreken.
van de Inca cultuur, het ‘landje pikken’ vanuit Het bestuur van de afdeling Gouda en omstreken van het
de hoofdstad Cuzco, de pré Incatijd en de op­ Nederlandse Rode Kruis nodigt de leden uit tot het bijwonen
van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die zal plaats-
komst en teloorgang van een cultuur door de vinden op dinsdag 30 maart 2010 in het afdelingsgebouw, de
Voor als u iets overkomt Punt 6 te Gouda. Aanvang 20:00 uur.

Agenda
Op donderdag 25 maart 2010 organiseert Yarden een lezing over wilsverklaringen. 1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter.
Mevrouw Addy Camper, voorlichter van de Stichting Zorgverklaring bespreekt wat wilsonbekwaamheid 3. Ingekomen stukken.
inhoudt, wie uw vertegenwoordiger kan zijn en hoe u een geldige wilsverklaring kunt maken, 4. Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van 25 februari 2009.
bijvoorbeeld in de vorm van een Zorgverklaring of behandelverbod, het testament, het donorcodicil of 5. Verslagen van de buitengewone ledenvergaderingen van
het euthanasieverzoek. 1 en 29 september 2009 i.v.m. de fusie van de afdeling
Gouda en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis
met het Nederlandse Rode Kruis.
De avond is geheel kosteloos. Wel graag uw komst aanmelden via 0182 514 391 (tijdens kantooruren) Geestelijke begeleiding 6. Jaarverslag van de secretaris.
of cre.ijsselhof@yarden.nl Geestelijke verzorging 7. Jaarverslag van de penningmeester.
8. Voorstel tot benoeming van H. de Jong-Brink tot lid
van het algemeen bestuur.
Donderdag 25 maart 2010 Frans Kamps 9. Vacature van secretaris in dagelijks bestuur.
10. Rondvraag.
Yarden Crematorium en Begraafplaats IJsselhof www.aandachtvoordeziel.nl 11. Sluiting.
Goejanverwelledijk 6 Tel: 0638547335
De stukken voor deze algemene ledenvergadering liggen
2806 NZ Gouda op maandag en dinsdag ter inzage in het kantoor aan de
Ontvangst vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur Punt 6 te Gouda.
Voor nadere informatie over deze vergadering kunt u zich op
genoemde dagen wenden tot mevrouw Marianne Both-Seele.
www.yarden.nl Telefoon: 0182-516319. E-mail: info@rodekruisgouda.nl

Bent u geïnteresseerd in zakennieuws?


Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg Iedere uitvaart uniek Klik op bovenstaand logo en u wordt
doorgelinkt naar www.busyness.nl
8 ADVERTENTIE
Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Van maandag 8 maart t/m zaterdag 27 maart 2010

PAASPUZZEL!
Puzzel 3 weken lang mee met
Winkelcentrum Bloemendaal en
maak kans op een leuk Paaspakket!
Aanwijzing: Iedere week vindt u in de Krant van Gouda een advertentie met daarin de logo’s
Deze week vindt u de van een aantal winkeliers. Als u de etalages van deze winkels bekijkt,
letters in de etalage zult u daarin een letter aantreffen. Zet de letters in de juiste volgorde en vul de
van de volgende winkels: woorden in op het antwoordkaartje dat u kunt vinden bij de rode brievenbussen
in het winkelcentrum.

Bewaar uw antwoordkaartje goed, want pas na 3 weken heeft u de


De Kreatief
volledige slagzin, waarmee u kans maakt op een Paaspakket!

Zet deze zin op uw antwoordkaart en stop deze in een van de rode brievenbussen
Döner in het winkelcentrum.
Kebab

Op woensdag 31 maart worden uit alle goede inzendingen 5 winnaars getrokken.


De winnaars krijgen automatisch bericht en zij kunnen dan op zaterdag 3 april
hun Paaspakket ophalen bij de Paastafel in het winkelcentrum.

Veel puzzelplezier!

www.winkelcentrumbloemendaal.nl
PASSIECONCERTEN 9 Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Waddinxveens koor Vox Jubilans

Vox Jubilans geeft op 3 april het jaarlijkse Passie en Paasconcert.

De ruim 130 leden van het jubilerende


­Waddinxveense koor Vox Jubilans bereiden
the Cross’ van de Franse componist Cesar
Franck en ‘Droop sacred Head’ uit het ora-
Aanbieding
zich voor op het geven van een aantal concer- torium ‘Olivet to Calvary’ van J.H. Maunder.
ten, waaronder het jaarlijkse Passie en Paas- Halverwege het programma, bij de overgang
concert op zaterdagavond 3 april in de Sint- van het ­passie naar het paasgedeelte, houdt
Janskerk in Gouda.

Naast Vox Jubilans verlenen aan deze avond


ds. E.K. ­Foppen, predikant in Katwijk aan
Zee, een korte overdenking. De avond begint
om 20.00 uur en vanaf 19.15 uur is de kerk
HORTENSIA

2 voor
medewerking: Myrthe van Hulst (cello); voor publiek geopend. Toegangsbewijzen zijn
Evelyn Heuvelmans (hobo); Olaf schipper op de avond zelf voor elf euro verkrijgbaar
(trompet) en Marco den Toom op het grote en in de voorverkoop voor negen euro via
Moreau-orgel. De algehele muzikale leiding www.voxjubilans.nl of ­Boekhandel Smit,
is in handen van dirigent ­André van Vliet. Korte Tiendeweg 19, Gouda, Boekhan-
Er is een gevarieerd programma samenge- del ­Burger, Dorpstraat 39, Waddinxveen

3.
steld met Nederlandstalige liederen zoals en Boekhandel ‘t Lichtpunt, Kerkstraat 15,

99
‘’t Is ­middernacht’ en ‘Heerlijk verschenen ­Bodegraven. Kinderen tot en met twaalf jaar
is de dag’, maar ook met grotere, buiten- ­hebben gratis entree.
landstalige werken ­zoals ‘The First Word on

Paaszangavond in Bodegraven
In de Bethelkerk van de Gereformeerde Hern’, het Ensemble ‘Ad Hoc’ onder leiding
­Gemeente Bodegraven, aan de Dronen­ van Hans Pors, de tenorsolist Jelle Leistra,
singel 2, vindt zaterdag 20 maart een Passie het blokfluitensemble ‘Het Lindeconsort’ en
en Paaszangavond plaats met delen uit de het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Favente’
­Mattheus Passion. ­onder leiding van Hans Pors en op de orgel
Gijsbert Kok. Ds. M.A. van den Berg verzorgt - geldig 24 t/m 27 maart ‘10
Het concert bevat delen uit de Mattheus­ het appèlwoord. Aanvang 19.30 uur en de toe- - zolang de voorraad strekt.
Passion van J.S. Bach, werken van Brahms,
­
gang is gratis. Wel is er een collecte ten behoe-
Bach, Mendelssohn en Ruppe. Het wordt ver-
zorgd door het Vocaal Ensemble ‘Lobet den
ve van Woord en Daad, moeder en kind, Haïti.
Paas-demonstratie
Op vrijdag 26 maart zijn er in

Passieconcert Goudsch Kamerkoor


Moordrecht de hele avond
doorlopend demonstraties.
Deze demonstraties staan in
Na het geslaagde concert
het teken van Pasen/voorjaar.
­vorig jaar zal het Goudsch
­Kamerkoor opnieuw een Aanvang v.a. 18.00 uur.
­passieconcert uitvoeren.
Het vindt plaats op zaterdag
27 maart in de Sint-Janskerk
van Gouda.

Iedereen kent de Mattheus­


Winkels
passie van J.S. Bach. Naast
Gouda
hem hebben ook andere com-
ponisten zich laten inspireren
Nieuwe Marktpassage 1
door het lijden van Christus. 2801 HW Gouda
Het Goudsch Kamerkoor Tel. 0182 - 511120
voert dit jaar het aangrijpende
­passieconcert Membra Jesu Moordrecht
Nostri van Buxtehude uit. Kerklaan 32
Het passieconcert begint om 2841 XJ Moordrecht
20.00 uur in de Sint-Janskerk Tel. 0182 - 375538
in ­Gouda. Het koor wordt be- Het Goudsch Kamerkoor.
geleid door het strijkensemble
Colla Parte en Geerten Liefting (continuo). Het vooral het gevoel doorklinken in de ­muziek.
geheel staat onder leiding van Mark ­Lippe. De Het Goudsch Kamerkoor bestaat uit ruim twin-
Deens/Duitse componist Buxtehude gebruikte tig enthousiaste zangliefhebbers uit Gouda
Aanmelden voor de nieuwsbrief:
voor zijn passie een middeleeuwse ­religieuze en omstreken onder leiding van Mark Lippe.
tekst. Er wordt een mystieke meditatie op­ De kaarten à vijftien euro zijn verkrijgbaar www.slingerlandbloemen.nl
geroepen aan de hand van de delen van het bij de VVV Gouda, de koorleden, telefonisch
gekruisigde lichaam van Christus. Buxtehude (0180) 317 432 of via de website van het koor:
doorbreekt alle regels van de barok en laat www.goudschkamerkoor.nl
10 ADVERTENTIE
Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

advertorial

Al in 1990 wijst wetenschappelijk onderzoek uit, dat het mogelijk is om plaatselijk Centimetergarantie
centimeters te verliezen. De methode? Een combinatie van oefeningen in verwarmde
cabines, ozonbaden en voedingsadviezen. Antal Posthumus van Body Balance weet Aan de hand van onder meer een figuuranalyse en uw postuur bepaalt een adviseur
dat al lang en geeft zelfs een centimetergarantie. Zijn instituut in het centrum van van Body Balance het aantal centimeters dat u zou kunnen afslanken en hoeveel
Gouda beschikt over de juiste methode,vakkennis, ervaring en begeleiding om uw behandelingen daarvoor nodig zijn. “Op basis van de figuuranalyse maken wij direct
gewicht te verminderen, of uw figuur plaatselijk te corrigeren. een prijsopgaaf voor een Body Balance kuur op maat.” Bij Body Balance staat u er
nooit alleen voor. “Elke klant wordt altijd tijdens de sportoefeningen persoonlijk bege-
leid door een deskundige adviseur die helpt, goede raad geeft en samen met de klant
ervoor zorgt dat het doel ook daadwerkelijk wordt bereikt.” BodyBalance garandeert u
daarbij succes en maakt waar wat met u is afgesproken. “Wij zijn van onze
methode en begeleiding overtuigd en geven daarom iedereen een centimetergarantie
bij gelijkblijvend gewicht.”

Als je een willekeurig tijdschrift open slaat, dan zie je direct advertenties over alle
mogelijke manieren om snel en gemakkelijk veel kilo’s kwijt te raken. Volgens Antal
wordt er in deze advertenties veel beloofd, maar zijn de resultaten vaak zeer
teleurstellend. Toch gaan veel mensen in op deze methoden. “Ze proberen alles om
gewicht en omvang te verminderen. Maar als u echt het beste wilt voor uw figuur, Wilt u ook centimeters verliezen of een strak lichaam krijgen, dan bent u van harte
kiest u voor een bezoek aan ons instituut.” Tijdens een gratis figuuranalyse bekijkt welkom bij Body Balance in Gouda. Gezien de bewezen effectiviteit van de Body
een adviseur wat de individuele mogelijkheden zijn. “Iedere vrouw en iedere man is Balance formule kan het in de ochtend- en avonduren erg druk zijn. Wilt u echter in
immers anders.” alle rust aan uw lichaam werken, dan kunt u het beste in de late ochtend of middag
komen trainen.
Bij Body Balance komen dames en heren die bijvoorbeeld 100 kilo wegen en willen
afvallen. Tegelijkertijd willen ze toch een strakke huid behouden, zodat ze niet naar
een plastisch chirurg hoeven, om overtollig vel weg te laten snijden. Er komen echter
ook dames van slechts 50 kilo! Die hebben dan alleen een lelijke buik, of heupen en
bovenbenen die niet in verhouding zijn met het bovenlichaam.

“Met onze methode kunnen al onze klanten geholpen worden en weten ze zeker dat
ze het gewenste resultaat zullen bereiken.” De kracht van de methode van Body
Balance ligt deels in het perfecte samenspel tussen het gebruik van de warmte-
cabines, de ozoncabines en het voedingsadvies. “Uiteraard aangevuld met advies en
begeleiding op maat”, vult Antal aan.

Natuurlijk slanker worden

“In onze cabines voert u liggend doelgerichte en medisch verantwoorde oefeningen


uit. Het programma is uiteraard precies op u afgestemd.” Hierbij wordt rekening
gehouden met de plaatsen die slanker moeten worden, de conditie van de klant en
zijn of haar gezondheid. Vooral dit laatste is erg belangrijk volgens Antal. “Bij het
intakegesprek vragen wij altijd naar de medische achtergrond. Bovendien wordt
voor elke sessie de bloeddruk van de klant opgemeten.” Door de bewegingen in de
warmtecabines wordt het vetweefsel omgezet in een klein laagje spierweefsel, zodat
men snel aan de kleding kan merken dat het losser gaat zitten. Door de warmte in de Openingstijden
cabine bereikt u de gewenste centimeterafname, wordt spierpijn voorkomen, uw door-
bloeding verbeterd en de afbraak van vetreserves geactiveerd. “Het grote voordeel bij Maandag en woensdag van 9.00 tot 22.00
de warmtecabines is, dat het verbrandingsproces direct begint. Bij reguliere Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 21.00
fitnessoefeningen moet het lichaam eerst een half uur tot drie kwartier opwarmen Vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 14.00
voordat men echt ‘warm’ is.” Meer informatie: www.bodybalancegouda.nl

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende figuuranalyse, tel. 0182-513415

Body Balance, Kazernestraat 7, 2801 GK Gouda

Ozon, goed voor u! Body Balance is tevens ook het enige verkooppunt
Bij BodyBalance wordt ozon gebruikt voor de huid. Het dringt in de opperhuid en
voor de regio Gouda van het proteïnedieet Sana Slank.
zorgt voor een verbeterde doorbloeding en een verbeterde celstofwisseling. Daardoor Kijk voor meer informatie op onze website
www.bodybalancegouda.nl of bel. 0182-513415.
wordt de huid gezonder, mooier van kleur, soepeler en elastischer. Het resultaat is
een stralende gladde huid. “Het is belangrijk om na elke sessie in de warmte-
cabine de ozoncabine te gebruiken. Op deze manier kan de huid namelijk gelijkmatig
‘meekrimpen’ en heeft de klant aan het einde van de kuur nauwelijks overtollig huid-
weefsel.”
GEZONDHEID 11 Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Pollennieuws voor Vierstroom houdt open dag in


Huize Groeneweg
hooikoortsklachten Tijdens de landelijke Open Dag van de Zorg,
op zaterdag 20 maart, zet de Vierstroom haar
mass-index) en een persoonlijk voedings­
advies, en voor geïnteresseerden in een baan
deuren open in Huize Groeneweg, aan De in de zorg is er informatie over ­vacatures en
Baan 125 in het centrum van Gouda. Tijdens ­vakantiewerk. De open dag vindt plaats op
deze open dag kan men een kijkje nemen in ­zaterdag 20 maart van 10.30 tot 16.00 uur. Bel
een appartement in Huize Groeneweg. voor informatie over de diensten van Vierstroom
met de Zorglijn, 0900 9300 (lokaal ­tarief),
Daarnaast is er een informatiemarkt, een ­gratis of kijk op de website www.vierstroom.nl.
rollatorcheck en is er de mogelijkheid deel te Voor informatie over Huize Groeneweg kan
nemen aan testjes om de gezondheid en fitheid men bellen naar (0182) 520 416 of kijken op
te meten. Verder kunnen bezoekers terecht bij www.huizegroeneweg.nl.
een diëtist voor een meting van de bmi (body

Start nieuwe vaccinatiecampagne


baarmoederhalskanker
Deze week ontvangen meisjes die in 1997 van de vaccinatie. Deskundigen leken het
Hooikoorts kan veel klachten geven, zoals een loopneus. geboren zijn, per post een uitnodiging voor niet eens te zijn over het nut van de prikken.
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Ook Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Mensen met hooikoorts hebben soms in veel klachten geven. meisjes die geboren zijn tussen 1993 en 1996 Milieu (RIVM) dat landelijk de campagne
­februari en maart al klachten. Dit wijst en die zich vorig jaar niet (of niet volledig) organiseert, is nu met een nieuwe voorlich-
­volgens de Nederlands Huisartsen Genoot- Hooikoortsweerbericht hebben laten vaccineren, krijgen opnieuw tingscampagne gestart en wil het ­onderwerp
schap op een allergie voor boompollen. In het pollenseizoen kan men het beste de ­ramen een uitnodiging. De GGD Hollands Midden meer bespreekbaar maken. Zie voor meer
gesloten houden (ook ’s nachts en in de auto). voert de vaccinaties uit, op acht locaties in de ­informatie op www.prikenbescherm.nl. Voor
Hooikoorts kan veel klachten geven: jeuk, Draag een (zonne)bril, ga niet zelf ­grasmaaien ­regio. De eerste vaccinatie heeft plaats in de inhoudelijke vragen is er ook een landelijk
­niezen, loopneus, tranende ogen, branderige en laat het wasgoed niet buiten drogen, want week van 29 maart, de tweede in de week van (gratis) informatienummer: 0800 301 80 51.
keel en ook een koortsig en moe gevoel. De dan komen er pollen in. Bij het plannen van 26 april en de derde vier maanden daarna. Voor vragen over locaties, data en tijden voor
klachten treden op in de bloeitijd van ­grassen, buitenactiviteiten en vakanties kan men eve­n­ de vaccinatie kunnen meisjes en ouders kijken
planten en bomen. Bomen bloeien eerder dan tueel rekening houden met het weerbericht. In Vorig jaar zijn voor het eerst meisjes uitge- op de website van de GGD Hollands Midden:
grassen. Daarom krijgen mensen met een de bergen en aan zee en in de nazomer, herfst nodigd. Toen was er veel onduidelijkheid www.ggdhm.nl, of bellen met GGD Hollands
­allergie voor boomstuifmeel al vroeg in het en winter, hebben mensen met hooikoorts min- over het nut, de noodzaak en de ­veiligheid Midden (071) 405 66 30.
jaar (februari-maart) klachten, terwijl mensen der last van pollen. Een ­speciaal ‘hooikoorts-
met een allergie voor grasstuifmeel later in het weerbericht’ meldt wanneer er pollen in de
jaar (mei-juni) last krijgen. Sommige mensen lucht zijn. Kijk bijvoorbeeld op teletekstpagina
hebben het hele seizoen last van hooikoorts, 709 of luister naar Radio 1. Een nieuwe website
anderen af en toe een dagje. Het stuifmeel ver- is www.pollennieuws.nl. Hier is behalve een
spreidt zich in de lucht, vooral op zonnige, win- uitgebreid hooikoortsweerbericht ook infor-
derige dagen. Activiteiten buitenshuis, ­zoals matie te vinden over de planten die hooikoorts
wandelen, fietsen en kamperen, kunnen dan veroorzaken.

Week van de psychiatrie


De Zorgvragersorganisatie GGZ Midden thuis­lozen met wethouder Suijker. Daarnaast
­Holland (ZOG MH) heeft tijdens de ‘Week van kunnen geïnteresseerden middags om 15.30
de Psychiatrie’ van 22 tot en met 26 maart uur naar de themabijeenkomst ‘Pillen voor de
met als thema ‘Pillen voor de geest’ verschil- geest’ die wordt geleid door twee ervarings-
lende activiteiten georganiseerd voor (O)GGZ deskundigen en psychiater van GGZ MH. De
­cliënten en hun naasten. week wordt afgesloten met een bowling om
15.00 uur. Voor alle activiteiten is een inschrij-
Op maandag 22 maart starten ze met een open ving verplicht. Bel voor inschrijving of meer Vorig jaar werd de vaccinatiecampagne voor het eerst gehouden.
huis op de Hoge Gouwe 65 in samenwerking informatie met STIP, telefoon (0182) 549 813

Inloopmiddag reumapatiënten
met Kwintes, Reakt en Brijder. Ook is er deze of kijk op www.zogmh.nl.
middag een expositie van kunst gemaakt door
cliënten. Iedereen is deze middag welkom
van 13.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag brengen Op de Jozeflocatie van het Groene Hart niet in de gelegenheid is op dit tijdstip langs
ze ­gebak bij alle mensen in de regio Midden ­Ziekenhuis in Gouda is op woensdagmiddag te komen, kan contact opnemen met de  coör-
­Holland die wonen of verblijven in een GGZ 24 maart, van 14.00 tot 15.30 uur, weer de dinator Inloop  van de Reumapatiëntenvereni-
instelling of maatschappelijke opvang. Aanslui- inloopmiddag van de reumapatiëntenvereni- ging, Bertha Maat, telefoon (0172) 210 484.
tend is er ‘s middags een workshop ­mozaïek. ging Gouda en omstreken.
Op woensdag is er een schrijfworkshop en
‘s avonds is er een speeddate met ervarings- Wie vragen heeft  over  het leven met reuma
deskundigen waarin men kan kennismaken
met mensen met een psychische beperking.
:[VWTL[SPQULU of gewoon eens wil praten kan op deze inloop­
middag vrijblijvend binnenlopen voor een
V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

­Donderdag is er een weggeefwinkel waar LL[NLaVUKLU ­gesprek met een vrijwilliger van de Reuma­ Bent u geïnteresseerd in medisch nieuws?
­mensen uit onze doelgroep gratis kleding patiëntenvereniging. Een afspraak is niet nodig Klik op bovenstaand logo en u wordt door-
­kunnen ­krijgen en is er een lunch voor dak en ]LYSPLZNL^PJO[ en er zijn geen kosten aan verbonden. Wie gelinkt naar www.ziekenhuiskrant.nl

Professionele ondersteuning nodig bij het Voor persoonlijk advies bij 


het maken van voedingskeuzes en
STOPPEN MET ROKEN? begeleiding bij het bereiken van 
uw optimale gewicht, bel of mail 
Lasertherapie, wetenschappelijk ontwikkeld!
Lasercentra N.O, vestiging Rotterdam (0182) 640966 of 
Alexanderpolder (10 min. van Gouda) info@optimaalgewicht.nl
Kosten € 150, echter € 100 vergoeding
door TRIAS. Ook andere zorgverzekeraars
vergoeden, bv Zilveren Kruis 75 %
Informeer bij ons. :[LLKZTLLYaVYN]LYaLRLYHHYZ
]LYNVLKLUJVUZ\S[LURPQRVW
Bel: 0900 - 4378 678 / 0900 - gestopt
zie ook www.laserpraktijk-lemelerveld.nl ^^^VW[PTHHSNL^PJO[US
Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 12 ADVERTENTIE

Nu geen
afsluitprovisie
bij SNS Regio Bank
hypotheken
met NHG !
*
* vraag naar de voorwaarden

Van Der Voet Assurantiën


Hoogstraat 132
2851 BK Haastrecht
T 0182 - 50 27 55
E info@vdvoet-assurantien.nl
I www.vdvoet-assurantien.nl
Droomhuis vinden op zaterdag 27 maart?

De makelaars zijn helemaal klaar voor de open huizen dag.

De woning die voldoet aan ieders wensen is scherp staan is de boodschap om het ­spontaan Zonder plichtmatige afspraken geniet men ont­
moeilijk te vinden maar tijdens de NVM OPEN te ­laten ­klikken. Het moet zelfs zó goed aan­ spannen van dit informeel ‘shoppen’. In totaal
Alpha Makelaardij
HUIZEN DAG kan het best in één keer raak voelen, dat het hart er sneller van gaat ­kloppen. zetten ruim negentig huiseigenaren hun deuren
Hoge Gouwe 17, 2801 LA Gouda
zijn! Vier gerenommeerde makelaarskantoren Hier wil ik wonen en leven. Zaterdag 27 maart wagenwijd open. Op hun deurmat staat met Tel. (0182) 511 424
bundelen op deze dag traditiegetrouw hun zijn ook de deel­nemende makelaarskantoren grote letters WELKOM... www.alphamakelaardij.nl
krachten met een unieke collectie woningen. open (van 11.00 tot 15.00 uur), zodat enthou­
siaste huizen­bezoekers direct bij de desbetref­ Kijk voor alle deelnemende panden op: Boer Makelaardij Midden-Holland b.v.
Het actuele woonaanbod van Alpha Makelaar­ fende makelaar alle informatie kunnen krij­ WWW.OPEN-HUIZEN-DAG.NL! Meridiaan 39, 2801 DA Gouda
dij, Boer Makelaardij Midden-Holland B.V., gen. Op de kantoren worden tevens de diverse Tel. (0182) 538 400
www.boer-gouda.nl
Dupree Makelaars en Slingerland Makelaar­ ­interessante nieuwbouwprojecten gepresen­
dij - twee middelgrote kantoren met zeer veel teerd. De makelaar kan met een perfecte dienst­ Dupree Makelaars
aandacht voor de klant - omvat panden op verlening als geen ander helpen. Hij kent de Westhaven 36, 2801 PK Gouda
­allerlei locaties en in allerlei ­prijsklassen. Daar markt, is bouwkundig, juridisch en financieel Tel. (0182) 551 255
zit ­zeker een pand tussen waar men zich thuis onderlegd en denkt werkelijk aan alles. Nuch­ www.dupreemakelaars.nl
voelt. Genoemde makelaars ­hebben de ­handen ter analyseert hij of zij alle ingrediënten om Zoutmansweg 12, 2811 ES Reeuwijk

Een stap verder


weer ineengeslagen om elke ­drempel te ver­ de woonwensen te concretiseren. De koop van Tel. (0182) 394 200
www.dupreemakelaars.nl
lagen, zodat men in een ontspannen sfeer de een woning is een ingrijpende fase in iemands
­favoriete woning ongestoord kan bekijken. leven en bepaalt in hoge mate de leefomstan­ Slingerland Makelaardij
­Alleen ­binnen kijken is sfeer proeven. Alle digheden en het woongenot. Nu, maar ook Notaris D’Aumerielaan 3, 2811 HS Reeuwijk
mooie plaatjes in advertenties, folders en op ­later. Dit is dus dé kans om ongedwongen een GOUDA, Telefoon: 0182 358 235 Tel. (0182) 301 166
internet ten spijt: een huis moet je zelf ­voelen, interessant object in zich op te nemen. En men www.slingerland.nl
www.visser-visser.nl
­ruiken, horen en zien. Kortom, ­zintuiglijk hoeft er zelfs geen vrije dag voor te nemen.
Advertentie 2

Wonen met allure


in Stolwijk!

Aan de Bovenkerkseweg te Stolwijk ontwikkelt en bouwt Allure Bouw B.V. uit Rijssen 2 royale
geschakelde woningen. Deze royale woningen hebben een mooi uitzicht en zijn gelegen op
loopafstand van het centrum van Stolwijk. Wilt u graag meer informatie over deze woningen?
Kijk op stolwijk.allurebouw.nl op neem contact met Allure Bouw op via 0548-80 19 80.

Allure Bouw b.v.


Argonstraat 3 t 0548 – 80 19 80 info@allurebouw.nl Allure Bouw heeft tevens een
7463 PD Rijssen f 0548 – 80 19 55 www.allurebouw.nl vestiging in Alblasserdam.
3 Bouwen & wonen

BusYness is een uitgave van Gouda Media Groep B.V. te Gouda. BusYness verschijnt tien keer

Eerste (mijl)paal voor per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind april 2010.

Nieuwe collectie bij Tegelhuis


Prinsenhof
In aanwezigheid van tientallen genodigden behandeling tijdelijk naar de Jozeflocatie van
en bewoners van Verpleeghuis De Riethoek het Groene Hart Ziekenhuis is verhuisd, stond
sloeg Gerrit Jan Blankemeijer op donderdag niets de sloop van dit gedeelte van De Riethoek
11 maart de eerste paal van de Prinsenhof. De meer in de weg. Bewoners van De Riethoek
start van dit nieuw te bouwen zorgcentrum konden het slaan van de paal rechtstreeks op
was de laatste officiële handeling van de oud- een groot scherm in de recreatiezaal volgen.
voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorg- Herman Blom, de huidige voorzitter van de
partners Midden-Holland. Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-
Holland, sprak van een mijlpaal. Te meer
Op de plek waar voorheen de dagbehandeling omdat het niet echt de eerste paal betrof. “De
van Verpleeghuis De Riethoek gevestigd was, komende maanden verrijst het eerste deel van
werd op 11 maart de eerste paal geslagen. Aan de Prinsenhof naast De Riethoek. Er valt dus
deze activiteit gingen vele jaren van zorgvuldi- altijd wel iets op het terrein naast het verpleeg-
ge bouwvoorbereidingen vooraf. Sinds de dag- huis te beleven”, sprak Blom de bewoners toe.

Met het voorjaar in zicht, kan elk moment de nieuwe collectie met vloer- en wandtegels binnenkomen bij Tegelhuis
Waddinxveen. Deze tientallen nieuwe soorten tegels variëren van strak en modern tot klassiek. Het grootste deel is
van Spaans en Italiaans design. Kenmerkend bij deze tegels is het grote formaat. De afmetingen kunnen wel oplopen
tot een vierkante meter per tegel.

BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
TAXATIE EN AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 51 27 60 hardglas
M. 06 52 33 34 70
Bewoners en andere genodigden vierden samen het feit dat de eerste paal in de grond ging. dubbelglas
WWW.BANGERTMAKELAAR.NL
Advertorial spiegels

Quadro Line badkamer bij Baderie GLASBREUK?


De nieuwste aanwinst van Baderie is de van Thermic en de kranen van de Italiaanse
AERTS GLAS BELLEN!
Quadro Line badkamer. Deze moderne bad- ontwerper Antonio Citterio deze badkamer
kamer is opgebouwd uit strakke vormen helemaal af. IEDEMA & zn.
maar heeft een warme uitstraling.

Niet in de laatste plaats door de crème- Tel.: 0182-599220


kleurige wandtegels die door hun ver- Fax: 0182-599223
ticale plaatsing tevens de hoogte van Goejan Verwelledijjk 48a Tel: 0182 54 76 32
de ruimte accentueren. Bijzondere 2807 CC Gouda aertsglas@planet.nl
details zijn de tegelpatronen achter het
meubel en in de doucheruimte. Extra
grote chocoladekleurige vloertegels ORCHIDEEËN
geven de badkamer een luxueus en
ruimtelijk karakter. Ondanks dat kleu-
DIRECT UIT DE KAS
ren de hoofdrol spelen, maken juist Iedere vrijdag van 9.00 tot 17.00 en
zaterdag van 9.00 tot 16.00
de designradiator met het stoere reliëf
OOK IN VERRASSENDE
ARRANGEMENTEN
Geplande werkzaamheden aan
Westergouwe gaan voorlopig door 25&+,'((Ê1.:(.(5,-621$785$/
Vorige week deed de voorzieningenrechter de Zuidplaspolder, sprak het een gedeeltelijke %5('(:(*‡$%02(5.$3(//(
uitspraak over het bestemmingsplan toekenning uit van het schorsingsverzoek. In :::621$785$/1/
Westergouwe in Gouda. De Moordrechtse de aanloop naar behandeling van de bodem-
Milieufederatie had het verzoek ingediend zaak zullen de provincie Zuid-Holland en de
om de goedkeuring van het bestemmingsplan
Westergouwe, gedeeltelijk te schorsen.
gemeente Gouda zich gezamenlijk inspannen
om te komen tot een nadere uitwerking en
Bijzonder in
De voorzieningenrechter heeft de gemeente
motivering van de toekomstige verkeersstruc-
tuur rondom Westergouwe. De voorzieningen- het bijzondere!
Gouda, ondanks een gedeeltelijke schorsing, rechter heeft in zijn vonnis heeft aangegeven
de mogelijkheid geboden om de geplande dat hij niet verwacht ‘dat in de bodemzaak de
werkzaamheden in afwachting van de uitspraak goedkeuring van het gehele plan zal worden D
in de bodemprocedure, voort te zetten. Aan- vernietigd’, dus ziet de gemeente Gouda de
gezien de voorzieningenrechter er niet bij voor- uitspraak in de bodemzaak met vertrouwen
baat van overtuigd is dat de bestaande verkeers- tegemoet. Deze uitspraak wordt in de loop van
Alpha Makelaardij BV
structuur rondom Westergouwe toereikendheid 2010 verwacht. Hoge Gouwe 17, Gouda • tel: (0182) 51 14 24
is in het licht van de toekomstige plannen in www.alphamakelaardij.nl
Advertentie 4

Stadswoningen te Bodegraven Gouda


$* ' Stadswoningen
5 / $
9 ( • Uitzicht op de oude Rijn

35 ,-6 • Dakterras en eigen tuin

,1
• 135m2 woonoppervlak
• Riante living op de 1e etage
• Privé parkeerplaats in garage
• Nabij diverse voorzieningen
• Ideaal voor werk/atelier aan huis

Verrassende Stadswoningen in het centrum


van Bodegraven gelegen aan de Oude Rijn!

Karnemelksloot 31
tel.: 0172 - 61 93 25 Kijk voor meer info op:
Type Kantoorruimte
www.vreeken-meijer.nl www.rijnkade.com Huurprijs € 15.000,- p. jr., excl. B.T.W.
Ligging Op een steenworp afstand van de Goudse binnenstad
Vanaf € 299.500,- v.o.n.
excl. parkeerplaats á € 19.000,- v.o.n. Parkeren Mogelijk op openbare parkeerplaatsen (betaald)
Oppervlakte Ca. 150 m²
Oplevering Per direct

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vestiging


Gouda. Tel: 0182 - 52 01 11 • E-mail: gouda@hof-bhv.nl

www.hof-bhv.nl

LENTE aktie!
Geen 19%, geen 20%
maar 25% korting*
OP UW COMPLETE VLOER
*Vraag onze verkopers naar de voorwaarden
Coenecoop 144a, 2741 PE Waddinxveen
Tel: 0182 - 63 27 66
www.tegelhuiswaddinxveen.nl
Geopend: di. t/m za. van 9.30 - 17.00
maandag alleen op afspraak.
5 Advertentie
Advertentie 6

H SDDVGDJ SPECIALE
JHRSHQG
YDQ² XXU

9DQDIXXUOLYHPX]LHN

7HOGH3$$6(,(5(1LQGHERNDDOHQ
PDDNNDQVRS½ NRUWLQJ RSHHQ
DNWLHZDWHUEHGRI:2:%R[VSULQJ

7HYHQVPDDNWXNDQVRSHHQ .RUWLQJ
*5$7,6 YHUEOLMI RSDORQ]H
YRRUSHUVRQHQ ZDWHUEHGGHQ
LQ=XLG6SDQMH ER[VSULQJVOHGLNDQWHQ
YRRUZHNHQ HQPDWUDVVHQ
ELMHHQPLQLPDOHEHVWHGLQJYDQ½ XLWJH]RQGHUGDDQELHGLQJHQ

6SHFLDOHSDDVDNWLH :2:%R[VSULQJ
6RIWVLGHU:DWHUEHG &RPSOHHW
,QFOXVLHIRQGHUERXZ ,QFOXVLHIWRSSHU
YROOHGLJJHVWDELOLVHHUG ,QFOXVLHIDFKWHUZDQG
DOOHPDWHQYDQ ½ ,QFOXVLHISRFNHWELQQHYHULQJ
QX½ 18YDQDI½ 
H[FOXVLHISODDWVHQ½ HOHNWULVFKYD½ 

ZZZHDV\EHGFRPIRUWQO
7 Consumenten

Prijswinnaars ‘Fietsen vanuit Gouda’


Avond voor zzp’ers bij Dat fietsen populair is, blijkt wel uit het enor- trokken we de volgende tien winnaars: Fami-

Goudse Verzekeringen me aantal reacties dat binnenkwam op de


prijsvraag over het nieuwe fietsboekje ‘Fietsen
vanuit Gouda’. De vraag ‘Vanuit welk monu-
lie Flux (Waddinxveen), A.W. Troost-Boere
(Waddinxveen), Jolanda Biemond (Bodegra-
ven), Corrie de Haan (Bodegraven), Ilse Veg-
mentaal pand in Gouda vertrekken de fietsrou- ter (Gouda), G.C.Profijt-Vermeij (Gouda), H.
tes in dit boekje?’ wisten vele deelnemers goed Hes (Gouda), C. Smith (Gouda), M.G. Kool-
te beantwoorden. Het juiste antwoord moet wijk (Haastrecht) en Lisette Vink (Reeuwijk).
zijn: het stadhuis. Uit alle goede inzendingen Zij krijgen het boekje toegestuurd.

Arjo Klamer spreekt bij de Federatie


in Gouda over financiële crisis
Prof. dr. Arjo Klamer is woensdag 24 maart te zoek gaat over de waarden van cultuur, waar-
gast bij De Federatie in Gouda om te praten bij cultuur zowel verwijst naar de kunsten als
over wat er in deze financiële crisis werkelijk naar de waarden in een samenleving of orga-
van waarde is. nisatie. “Een belangrijk resultaat is het belang
van de derde sector, de informele sfeer, waarin
De financieel onzekere tijden zijn volgens hem sociale en culturele waarden veelal het best
Ruan de Haas bedankt Ruud de Leede van De Goudse Verzekeringen voor de gastvrijheid in Gouda. een goede moment om eens verder te kijken tot hun recht komen.” De bijeenkomst vindt
dan alleen geld. Arjo Klamer is hoogleraar plaats op woensdag 24 maart om 20.00 uur in
ZZP’ers nemen een groot risico door geen voor een dergelijke verzekering onbetaalbaar in de Economie van Kunst en Cultuur aan de de St.Joostkapel, hoek Lange Groenendaal en
verzekering voor arbeidsongeschiktheid af is”, zegt De Haas. “Maar dat klopt niet. Natuur- Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn onder- Hoge Gouwe in Gouda. De toegang is gratis.
te sluiten of vaak al niet eens na te denken lijk gaat het niet voor niets, maar een ZZP’er

Vijftig jaar Het Witte Hof


over de mogelijk van te lopen risico’s. Dat moet bepalen welke risico’s hij wel en welke
bleek donderdagavond 4 maart tijdens een niet hij wil afdekken. Dat is bijvoorbeeld afhan-
goed bezochte bijeenkomst van ZZP Net- kelijk van zijn eigen werkgebied, zijn mogelijk
werk Nederland, die in samenwerking met eigen vermogen, of hij alleen woont of mis- Dit jaar bestaat Partycentrum Het Witte Hof
de Goudse Verzekeringen en de VKG Groep in schien getrouwd is. Of hij kinderen heeft? En in Haastrecht vijftig jaar. Al een halve eeuw
Gouda werd georganiseerd. hoe hij zijn eigen toekomst inschat.” Ruud de worden daar in een ontspannen sfeer huwe-
Leede van de Goudse liet in een interactieve lijksfeesten, verjaardagen en jubilea gevierd.
Niet alleen ZZP’ers uit de directe omgeving presentatie zien dat een ZZP’er vooral moet Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten
maar ook uit andere delen van het land waren bepalen of zijn onderneming nog winst draait gaan worden er dit jaar tal van activiteiten
naar deze bijeenkomst in Gouda gekomen. als hij ziek is. “Maar het zijn natuurlijk ook de georganiseerd.
Initiatiefnemer van de avond was Ruan de kleine lettertjes, de definitiebepaling van wat
Haas van O.N.E.it, lid van het Event Comité er uitgekeerd mag en kan worden, en dat luis- Op 21 maart is er weer een zondagmiddag-
van het snelgroeiende netwerkplatform voor tert heel nauw.” En juist dat laatste - de defi- café; een feestelijke middag met muziek en
ondernemende ZZP’ers, en zelf ook werkzaam nitiebepaling - bleek een eyeopener, ook voor een lentebuffet. Vanaf 16.00 uur zal pianiste-
als ondernemende ZZP’er in de financiële de ZZP’ers die al wel een dergelijke verzeke- zangeres Debora Hulskamp aanwezig zijn om
sector. Het thema van de avond was ‘Betaalbaar ring hadden afgesloten. Meer informatie op het Zondagmiddagcafé op te vrolijken met haar
Arbeidsongeschikt’. “Bij ZZP’ers bestaat op de www.zzpnetwerknederland.nl warme stem en mooie pianospel. Onder het
een of andere manier het beeld dat de premie genot van een drankje en hapje kunnen bezoe-
ker hiervan genieten.

Countryfield en MAY bij Slingerland Lentebuffet


Vanaf 18.00 uur zal er een Lentebuffet klaar-
Het merk Countryfield, bekend van riet, hout houten (lampen)voeten in alle maten. Verder staan. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. De kos-
en serviezen is hét nieuwe merk bij Slinger- zijn alle soorten en maten, houten en rieten ten voor deze middag inclusief buffet bedragen
land Bloemen. dienbladen opgenomen in de collectie en ze 29,50 euro per persoon (exclusief drankjes).
voeren een compleet servies in de kleur off- Kijk voor meer informatie over het Lentebuffet
“Countryfield is een merk met een landelijke white. Verder heeft Slingerland het merk MAY of de andere activiteiten van Het Witte Hof op
uitstraling en naturel tinten. De collectie is collection opgenomen dat producten heeft voor www.hetwittehof.nl. Debora Hulskamp
breed en trendy, de prijzen zijn zeer vriende- in bad en bed. Ook heeft het tafellinnen met
lijk”, reageert Slingerland. Bij Slingerland heeft
men volop ingezet op rieten lampenkappen en
lopers, servetten en gastendoekjes in kleuren
white, old-rose en grey. Wereldwinkel in paassfeer
Vanaf deze week staat de Wereldwinkel vol

Paasontbijtje?
met spullen om een sfeervolle paastafel te
Voor al uw elektra maken, servies en alle ingrediënten om lekker

werkzaamheden. te ontbijten. Verder hebben ze metalen paas-


bomen en handbeschilderde eieren en hand-
beschilderde doosjes in de vorm van kippen of
Haasje naar de
eieren. Wereldwinkel!
“Een absolute topper dit jaar in de paascollectie
zijn de artikelen van gehaakt papier. Ze komen
uit Vietnam waar veel met papier wordt gewerkt.
De producenten daar verzinnen steeds nieuwe
en verrassende toepassingen voor papier. Zo
s Aanleg, onderhoudENADVISErINGVAN zijn er eierdoppen, servetringen en mandjes
van felgekleurd, gehaakt papier gemaakt. Het
ELEKTROTECHNISCHEINSTALLATIES
gehaakte papier wordt hard gemaakt met lijm
en kan dus lang mee. Ze zijn dus ook na Pasen
s Sterkstroom- en zwakstroominstallaties
te gebruiken.
s Keuringen elektra woningen, gereedschappen, etc.
Vazen
Ook bijzonder zijn de vazen uit Thailand waar-
Voor zowel bedrijven als particulieren.
bij keramiekproducenten zich lieten inspireren
door de origami vouwtechniek. Ze ontwikkel-
^^^PQZZLSZ[PQUUS den keramiek vazen die eruit zien alsof ze
De beste cadeauwinkel van Gouda
Edisonstraat 6, Gouda van papier gevouwen zijn. Voor de aardigheid
maakten ze er een vogeltje van keramiek bij Lange Groenendaal 38
Tel. 0182 52 65 46 dat op de rand van een vaas kan zitten”, laat de 0182-525260
Wereldwinkel weten. www.wereldwinkelgouda.nl
Advertentie 8 9 Advertentie

OPEN HUIS
Let op: alle kantoren zijn ook geopend van 11.00 - 15.00 uur!
ZATERDAG 27 MAART
VAN 11.00 - 15.00 UUR

let op: inloopdag


bij Boer Makelaardij

Sint Jobstraat 10 - Gouda Beinsdorppolderweg 27 - Gouda Burgemeester Martenssingel 84 - Gouda Begoniapad 5 - Gouda Domela Nieuwenhuisstraat 24 - Gouda
Vraagprijs € 193.500,- k.k. Vraagprijs € 195.000,- k.k. Vraagprijs € 195.000,- k.k. Vraagprijs € 196.500,- k.k. Vraagprijs € 197.500,- k.k.

Gedenklaan 106 - Gouda Moordrechtse Verlaat 6 - Gouda Willem de Zwijgersingel 142 - Gouda Houtmansgracht - Gouda Lange Noodgodsstraat 72 - Gouda
Vraagprijs € 119.000,- k.k. Vraagprijs € 129.000,- k.k. Vraagprijs € 149.500,- k.k. Koopsom v.a. € 154.000,- v.o.n. Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Bunchestraat 40 - Gouda Jan Luykenstraat 40 - Gouda Oosteinde 3-5a - Moordrecht Prinses Beatrixstraat 1 - Gouda Rossinistraat 48 - Gouda
Vraagprijs € 199.500,- k.k. Vraagprijs € 199.500,- k.k. Vraagprijs € 199.500,- k.k. Vraagprijs € 205.000,- k.k. Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Nieuwehaven 110 - Gouda Lange Noodgodsstraat 86 - Gouda Bunchestraat 18 - Gouda Cronjéstraat 22 - Gouda Kruidenburg 17 - Gouda
Vraagprijs € 162.000,- k.k. Vraagprijs € 165.000,- k.k. Vraagprijs € 166.500,- k.k. Vraagprijs € 169.000,- k.k. Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Lange Tiendeweg 100 - Gouda Anne Frankstraat 49 - Reeuwijk Joubertstraat 205 - Gouda Walmolenerf 13 - Gouda Lage Gouwe 62 - Gouda
Vraagprijs € 209.000,- k.k. Vraagprijs € 219.000,- k.k. Vraagprijs € 219.000,- k.k. Vraagprijs € 219.000,- k.k. Vraagprijs € 224.500,- k.k.

Raam 5 B - Gouda Lange Noodgodsstraat 46 - Gouda Reigerstraat 7 - Gouda Walvisstraat 88 - Gouda Japieserf 3 - Gouda
Vraagprijs € 169.000,- k.k. Vraagprijs € 169.500,- k.k. Vraagprijs € 169.500,- k.k. Vraagprijs € 169.500,- k.k. Vraagprijs € 172.000,- k.k.

Bellamystraat 3- Gouda Jan Luykenstraat 14 - Gouda Lazaruskade 57A - Gouda Vest 105-107 - Gouda Grutto 29 - Bodegraven
Koopsom € 225.000,- v.o.n. Vraagprijs € 225.000,- k.k. Vraagprijs € 225.000,- k.k. Vraagprijs € 225.000,- k.k. Vraagprijs € 228.000,- k.k.

Roemer Visscherstraat 20 - Gouda Tristanstraat 65 - Gouda Lange Noodgodsstraat 1b - Gouda Lange Groenendaal 107 - Gouda Gansstraat 20 - Gouda
Vraagprijs € 174.500,- k.k. Vraagprijs € 175.000,- k.k. Vraagprijs € 178.000,- k.k. Vraagprijs € 179.000,- k.k. Vraagprijs € 179.500,- k.k.

Statensingel 22 - Gouda Esdoornstraat 6 - Driebruggen Kamille 35 - Reeuwijk Van Staverenstraat 11 - Reeuwijk Kennedysingel 84 - Reeuwijk
Vraagprijs € 229.000,- k.k. Vraagprijs € 247.500,- k.k. Vraagprijs € 249.500,- k.k. Vraagprijs € 255.000,- k.k. Vraagprijs € 259.000,- k.k.
let op: inloopdag
bij Boer Makelaardij

Van Strijenstraat 7 - Gouda Constantijn Huygensstraat 113 - Gouda Van Staverenstraat 18 a - Reeuwijk Anna van Hensbeeksingel 217 - Gouda Regentesseplantsoen 39 - Gouda
Vraagprijs € 184.000,- k.k. Vraagprijs € 185.000,- k.k. Vraagprijs € 185.000,- k.k. Vraagprijs € 187.500,- k.k. Vraagprijs € 192.500,- k.k.

Hoge Gouwe 17 Meridiaan 39 Notaris d’Aumerielaan 3


2801 LA Gouda 2801 DA Gouda 2811 HS Reeuwijk
Tel. (0182) 511 424 Tel. (0182) 538 400 Tel. (0182) 301 166
www.alphamakelaardij.nl www.boer-gouda.nl www.slingerland.nl Anna van Hensbeeksingel 84 - Gouda De Lange Krag 36 - Reeuwijk Melde 2 - Reeuwijk Leermos 5 - Reeuwijk Achter de Vismarkt 90 - Gouda
Vraagprijs € 261.000,- k.k. Vraagprijs € 269.000,- k.k. Vraagprijs € 269.000,- k.k. Vraagprijs € 269.500,- k.k. Koopsom € 275.000,- v.o.n.

OPEN-HUIZEN-DAG.NL
Westhaven 36 - 2801 PK Gouda
Tel. (0182) 551 255 - www.dupreemakelaars.nl
Kijk op de website voor
Zoutmansweg 12 - 2811 ES Reeuwijk
Tel. (0182) 39 42 00 - www.dupreemakelaars.nl
het meest recente aanbod
OP DEZE SITE VINDT U EEN DIRECTE LINK VAN ALLE HUIZEN NAAR DE GEDETAILLEERDE INFORMATIE.
Advertentie 10

OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART


VAN 11.00 - 15.00 UUR

Derde Kade 58 - Gouda Han Hollanderweg 186 - Gouda IJsseldijk Noord 301 - Ouderkerk a/d IJssel Bernadottestraat 13 - Reeuwijk
Vraagprijs € 275.000,- k.k. Vraagprijs € 275.000,- k.k. Vraagprijs € 283.500,- k.k. Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Ooievaardreef 55 - Moordrecht Sterremos 32 - Reeuwijk Ridder van Catsweg 699 - Gouda Nieuwehaven 164 - Gouda
Vraagprijs € 287.500,- k.k. Vraagprijs € 289.000,- k.k. Vraagprijs € 294.000,- k.k. Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Dr. van Westendorplaan 60 - Moordrecht Bloklandpolderstraat 7 - Gouda Ooievaardreef 41 - Moordrecht Hoge Gouwe - Gouda
Vraagprijs € 296.000,- k.k. Vraagprijs € 299.000,- k.k. Vraagprijs € 299.500,- k.k. Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Bronmos 2 - Reeuwijk Hoge Gouwe 9 - Gouda Haarmos 33 - Reeuwijk Tuinstraat 81 - Gouda


Vraagprijs € 325.000,- k.k. Vraagprijs € 325.000,- k.k. Vraagprijs € 339.000,- k.k. Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Lage Gouwe 160 - Gouda Gouderaksedijk 35 - Gouda Grutto 19-B - Bodegraven Van Strijenstraat 21 - Gouda
Vraagprijs € 340.000,- k.k. Vraagprijs € 350.000,- k.k. Vraagprijs € 350.000,- k.k. Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Hoge Gouwe 17 Meridiaan 39 Notaris d’Aumerielaan 3


2801 LA Gouda 2801 DA Gouda 2811 HS Reeuwijk
Tel. (0182) 511 424 Tel. (0182) 538 400 Tel. (0182) 301 166
www.alphamakelaardij.nl www.boer-gouda.nl www.slingerland.nl

Westhaven 36 - 2801 PK Gouda


Tel. (0182) 551 255 - www.dupreemakelaars.nl
Kijk op de website voor
Zoutmansweg 12 - 2811 ES Reeuwijk
Tel. (0182) 39 42 00 - www.dupreemakelaars.nl
het meest recente aanbod
11 Advertentie

Let op: alle kantoren zijn ook geopend van 11.00 - 15.00 uur!

Joubertstraat 216 - Gouda Hoge Gouwe 151 - Gouda Zijde 73 - Boskoop Voorwillenseweg 9 - Gouda
Vraagprijs € 350.000,- k.k. Vraagprijs € 360.000,- k.k. Vraagprijs € 369.000,- k.k. Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Bodegraafsestraatweg 44 - Gouda Heenpolderplantsoen 20 - Gouda Nieuwehaven 215 - Gouda IJsseldijk Noord 405 - Ouderkerk a/d IJssel
Vraagprijs € 379.000,- k.k. Vraagprijs € 380.000,- k.k. Vraagprijs € 395.000,- k.k. Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Wilhelmina van Pruisenlaan 48 - Gouda Anna van Hensbeeksingel 142 - Gouda Waterlelie 78 - Gouda Nieuwehaven 205 - Gouda
Vraagprijs € 405.000,- k.k. Vraagprijs € 439.000,- k.k. Vraagprijs € 439.000,- k.k. Vraagprijs € 475.000,- k.k.

‘s-Gravenbroekseweg 31 - Reeuwijk Einsteinstraat 158 - Reeuwijk Fluwelensingel 70 - Gouda Hofkamplaan 6 - Haastrecht


Vraagprijs € 485.000,- k.k. Vraagprijs € 495.000,- k.k. Vraagprijs € 519.000,- k.k. Vraagprijs € 525.000,- k.k.

Ommeslag 5 - Gouda Zuider IJsseldijk 44 - Gouda Reewal 5 - Reeuwijk Waterdekmos 21 - Reeuwijk


Vraagprijs € 550.000,- k.k. Vraagprijs € 569.000,- k.k. Vraagprijs € 639.000,- k.k. Vraagprijs € 639.500,- k.k.

Treebord 24 - Reeuwijk Keizerstraat - 67 - Gouda Tentweg 57 - Stolwijk Zaagmolenkade 11 - Gouda


Vraagprijs € 650.000,- k.k. Vraagprijs € 679.000,- k.k. Vraagprijs € 699.000,- k.k. Vraagprijs € 399.000,- k.k.

d OPEN-HUIZEN-DAG.NL
OP DEZE SITE VINDT U EEN DIRECTE LINK VAN ALLE HUIZEN NAAR DE GEDETAILLEERDE INFORMATIE.
Advertentie 12
13 Bedrijven

Twitter Alert
Econoom Arnold Hoe oud kun je je soms voelen? Ik ben intus- ben ik er op een regenachtige zondagmiddag

Heertje blijft kritisch sen heus wel gewend aan alle veranderingen
die met mijn werk te maken hebben. Toen mijn
vader 47 jaar was, was er geen sprake van per-
toch maar eens voor gaan zitten. Intussen ben
ik actief op LinkedIn. En ik begin te snappen,
dat deelname aan LinkedIn je verder kan hel-
De netwerkbijeenkomst van Contact Jonge manente educatie, reorganisaties of angst voor pen in je vakgebied. Het duurde even voor ik
Bedrijven (CJB Midden-Holland) stond ontslag. De wereld kabbelde gewoon door. En dat door had, maar ik ben helemaal om.
2 maart in het teken van ‘Ondernemen in van baan veranderen? Dat deed je sowieso niet
tijden van wereldwijde verandering’. Gast- meer na je 40ste. Dat is nu wel anders. Dat Twitter
spreker over dit onderwerp was de econoom ondervindt iedereen aan den lijve. En ik vind Bij Twitter dacht ik: “Nu wacht ik niet te lang
prof. Dr. Arnold Heertje, die zeer bekend werd het niet eens erg. Het leven blijft veel boeien- af.” De veranderingen om ons heen gaan snel.
door zijn boek ‘De kern van de economie’ dat der als je bewust bent van alles wat je nog zou Je kunt maar beter zelf ontdekken wat het voor
veel scholieren in de kast hadden staan. kunnen doen. Dus dat gaat allemaal wel goed. je kan doen, dan afwachten. Dus daarom zit
Ik voel me echt een kind van deze tijd. Dat wil ik sinds een paar weken op Twitter. Ik lees be-
Heertje is een van de wetenschappers met een zeggen………. richten van anderen en ik plaats zelf berichten
hoge maatschappelijke betrokkenheid. Hij is als ik dat nodig vind.
daarbij een criticus die zijn mening niet onder Sociale media Ook Twitter blijkt
stoelen of banken steekt. Ook dinsdagavond Econoom prof. dr. Arnold Heertje sprak kritische, maar Hoe zit het dan met die elektronische con- een leuke ontdek-
liet Heertje een flink aantal kritische noten ook positieve woorden over de ontwikkelingen van de tacten die we met elkaar hebben via Hyves, kingsreis te zijn.
horen. Hij schetste daarbij met gemak het beeld huidige economie tijdens de netwerkbijeenkomst van Facebook en LinkedIn? Met deze veranderin-
van de huidige marktsituatie die in zijn optiek Contact Jonge Bedrijven (foto Rowdy Rabouw). gen heb ik meer moeite gehad. En waarom? Tim van Dasselaar
onvoorstelbaar gecompliceerd en versplinterd Eigenlijk omdat ik me niet goed kon voorstel- www.twitter.com
is. “De rol van de vrager is hiermee alleen maar tion’. Met zijn conclusie dat het beter is om te len wat ik eraan zou hebben. Een tijdje terug
verslechterd en contact maken met de aanbie- sturen op mensen, klantvriendelijkheid en het
der leidt door de fragmentatie tot de bekende
‘kastje naar de muur’ situaties”, vertelt Heertje.
realiseren van samenwerking tussen mensen, is
duidelijk dat Heertje de (nabije) toekomst wel Leegstand hoek Lange Tiendeweg
ziet zitten. Zoals hij zegt: “De veranderingen
Positief zitten in de lucht!” Na afloop ontvingen alle
Ondanks het negatieve beeld dat velen hebben deelnemers het boek ‘Echte economie’, ge-
van de huidige economie, is Heertje positief schreven door Heertje dat hij op verzoek per-
over deze ontwikkelingen. Hij constateerde dat soonlijk signeerde. Geïnteresseerden kunnen
er sprake is van samenhangende systemen met het gehele verslag van deze bijzondere spreker
de karakteristieke van een ‘creative destruc- nog eens nalezen op www.cjb.nl.

Totaal Gemak wordt Primera

Op de hoek van de Lange Tiendeweg en de Rozendaal in de Goudse binnenstad staat al tijden een pand leeg waarin
voor het laatst uitzendbureau Dactylo was gevestigd. Er waren recent geluiden dat de ruimte verhuurd zou zijn aan
een kinderkledingzaak, maar naar verluidt is dat afgeblazen zodat de leegstand voortduurt.

Culinair netwerkevent in Heeren


van Reeuwijck in Gouda
Contact Jonge Bedrijven Midden-Holland startende ondernemers uit de steden en dorpen
organiseert woensdag 24 maart voor haar van het Groene Hart (Gouda, Waddinxveen,
leden en introduces een culinair netwerkevent Reeuwijk, Bodegraven, Haastrecht, Gouderak,
Winkelcentrum Bloemendaal wordt flink op de schop genomen. Het centrum wordt aangepast aan de moderne tijd. in Heeren van Reeuwijck in Gouda. Het Stolwijk, Bergambacht en Schoonhoven).
Een van de dingen die gaat veranderen is het postkantoor. Dat wordt straks ondergebracht bij de tabakszaak Totaal culinair netwerkevent wordt begeleid door
Gemak van Marco van der Horst. Hij meldde onlangs dat zijn nieuwe zaak een Primera winkel zal worden. Geny Soeteman, schrijfster van diverse culi-
naire boeken en Peter Tops van TopsWijnen.
van Dasselaar & partners
Website Simons Vloer & Wand CJB-voorzitter ad interim Mirjam van Vliet:
“Het is een uitgelezen kans voor ondernemers
Simons Vloer & Wand lanceerde vorige de reden dat onze naam is veranderd in Simons om tijdens dit culinair netwerkevent collega-
week zijn vernieuwde website. Op de site Vloer & Wand. Wij helpen onze klanten met ondernemers te leren kennen, de banden te klik hier
www.simonsvloerenwand.nl staat alle infor-
matie over het bedrijf en zijn producten.
het inrichten van hun woning of kantoorruimte.
Wanden van onze leefruimte zijn even belang-
verstevigen en gezamenlijke business oppur-
tunities te verkennen.” De avond begint om
voor kennismaking
rijk als de vloeren, zij geven samen de door 20.00 uur (inloop 19.30 uur) en is toeganke- met ons bedrijf
Het bedrijf, dat zijn showroom in Haastrecht klanten gewenste uitstraling”, licht Simons lijk voor ondernemers uit Midden-Holland.
heeft, is gespecialiseerd in zowel vloeren als Vloer & Wand toe. Zie voor meer informatie Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
Keerkring 61 - 2801 DG Gouda
in wanden. “Wij zijn niet alleen een begrip in www.simonsvloerenwand.nl. www.cjb.nl/ledenbijeenkomst. Het CJB
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
vloeren, maar ook in wanddecoratie, dat is ook Midden-Holland is een vereniging van jonge en

‡0DVVLHYHKRXWHQYORHUHQ ‡(QGHPRRLVWHODPLQDDWYORHUHQ
‡/DPHOSDUNHW ‡39&9ORHUHQ
‡7DSLVHQ%RXUJRJQHYORHUHQ ‡7UDSUHQRYDWLH
‡9HURXGHUGHYORHUHQ JHURRNW ‡9ORHUUHQRYDWLH

.LMNRSRQ]HYHUQLHXZGHZHEVLWH
ZZZVLPRQVYORHUHQZDQGQO
.XLSHUVWUDDW‡$9+DDVWUHFKW
De Goudse Business Club 14

Wij zijn lid van


De Goudse Business Club.
U ook?

‘t vaartland 9 - 2821 LH Stolwijk


www.kaowka.nl

BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
Uw logo hier?
Bel 0182 322456

Uw logo hier?
officieel dealer van

Bel 0182 322456

LR Consulting
(Bedrijfs) Gezondheidsmanagement

Lange Tiendeweg 72

Administratiekantoor
Lange Tiendeweg 28 - 2801 KH Gouda
Kiesenberg v.o.f. Tel. 0182 - 51 23 60

Aanvraag lidmaatschap via info@degoudsebusinessclub.nl


ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
Kijk voor meer informatie op
www.degoudsebusinessclub.nl
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl


15 Lunch, hotel & dineradressen

Restaurant Proeven Stadsherberg De Burgerhal Tof eten, drinken & uitgaan


Onze naam zegt het al,
proeven van alles wat u maar wilt, Elke donderdag, vrijdag en
om zo diverse smaken te kunnen zaterdag feest
ervaren. Kijk voor meer informatie Vrijdag en zaterdag eten
op onze site. tot 4.00 uur 7 dagen geopend
www.restaurantproeven.nl www.tofingouda.nl
info@tofingouda.nl
Oosthaven 20 2801 PC Gouda, Tel. (0182) 512731
info@restaurantproeven.nl Markt 30, 2801 JJ Gouda, Tel. (0182) 548 897

L’ etoile Recepties, partijen en


L’Etoile Xochimilco
(personeels)feesten.
Lunch en diner, Alleen op reservering Bekend om z’n heerlijke gemixte
keuken: Frans cocktails en de lekkerste sissende
Zaalruimte voor 100 personen www.burgerhal.nl fajitas
Diner dinsdag tot en met
www.letoile.nl zondag van 17.00 -23.00 uur
www.xochimilco.nl
Markt 1, 2801 JG Gouda
Blekerssingel 1, 2806 AA Gouda, Tel. (0182) 512 253 Tel. (0182) 584 300
info@letoile.nl Info@burgerhal.nl Wijdstraat 29, 2801 KB Gouda, Tel. (0182) 523120

Bangkok City Eethuys De Goudsche Stal


De Wok van Baldakijn
7 dagen geopend van
Authentieke Thaise 9.00 – 2.00 uur
specialiteiten. Feesten en partijen tot
Ook afhalen en thuisbezorgen. 250 personen

www.bangkok-city.nl www.goudschestal.nl

Lange Tiendeweg 57, 2801 KG Gouda, Tel. (0182) 511 333 Achter de Waag 20, 2801 JA Gouda, tel. (0182) 686 689
info@bangkok-city.nl info@goudsche stal.nl
Ook voor groepen en feesten.
Maandag gesloten.
Dinsdag t/m zondag van Jean Marie
Bij Ons
16.00 tot 22.00 uur.
Een modern en sfeervol Van dinsdag t/m donderdag € 22,50.
restaurant, met een franse keuken Van vrijdag t/m zondag € 24,50. vergader-, feestlocatie en diner
met invloeden van over de hele Alles inclusief behalve alcoholische Voor meer informatie
wereld. dranken. kijk op onze website:
www.restaurantbijons.nl
C. Huygensstraat 123, 2802 LV Gouda www.jean-marie.nl
Tel. (0182) 514 012 Oudebrugweg 4, 2808 NP Gouda, Tel. (0182) 516 262
Koster Gijzensteeg 5, 2801 JV Gouda, Tel. (0182) 528007
www.baldakijn.com restjeamarie@hetnet.nl
info@restaurantbijons.nl

Het Witte Hof

(Personeels)feesten, recepties
Drie tips voor smaakvoller koffie
en partijen Kaars Koffie, de koffietrots van het ‘zwarte goud’. Koop daarom is het raadzaam regelmatig uw
Gouda, staat in de regio bekend als altijd kleine verpakkingen, is ons machine schoon te maken. Met
www.hetwittehof.nl koffie met stijl. Dat zit ‘m zowel advies. Ongemalen bonen blijven reinigingsmiddelen van Kaars
in de verpakking, die chic en het langst goed, snelfiltermaling Koffie bijvoorbeeld; speciaal voor
aantrekkelijk oogt, als in de smaak. moet echt binnen veertien dagen op, Kaars Koffie verpakt en verkrijgbaar
Juist ook aan de smaak van koffie zelfs als u het in een blik of trommel bij (bijna) al onze verkooppunten.
Hoogstraat 152, 2851 BK Haastrecht, Tel. (0182) 501 361
proberen wij van Kaars Koffie de bewaart. Trek even een kwartiertje uit voor
info@hetwittehof.nl
grootst mogelijke aandacht te geven. deze ‘schoonmaak’, en uw koffie
Smaak maakt of breekt immers de Tip 2: Vries koffie in smaakt gegarandeerd beter.
koffie. En wist u dat ú daarbij een Een pak koffie open gemaakt terwijl Doe uw winst met onze tips en ge-
Hotel De Utrechtsche Dom hele belangrijke partij bent? u weet dat u het niet op krijgt? Het niet van uw welverdiende, smaak-
Zodra de koffie ons pakhuis verlaat, klinkt misschien raar, maar bewaar volle kopje koffie!
ligt het uiteindelijk aan u, de gebrui- het restant in gesloten verpakking
14 kamers ker, hoe de koffie zal smaken. Wij in het vriesvak. Haal de koffie die Het team van Kaars Koffie, de koffietrots
www.hotelgouda.nl geven u drie tips hoe onze met zorg u nodig heeft 24 uur van tevoren uit van Gouda.
geselecteerde en gebrande koffieme- het vriesvak. U zult versteld staan www.kaarskoffie.nl
langes optimaal bij u thuis kunnen van de heerlijke verse smaak van uw
smaken. kopje koffie!
Geuzenstraat 6, 2801 XV Gouda, tel. (0182) 528 833
info@hotelgouda.nl De Koffietrots
Tip 1: Gebruik verse koffie Tip 3: Houd uw koffiemachine
van Gouda
De heerlijkste koffie wordt gemaakt schoon
W ilt u ook een vermelding van uw restaurant op van verse koffiebonen of snelfilter- Het onderhoud aan koffie- en

deze pagina? B el dan met (0182) 322456


maling. Zodra u een pak koffie
opent, treedt er smaakverlies op van
espressomachines is een cruciaal
punt. Omdat koffie oliën bevat,
www.shop.kaarskoffie.nl
Advertentie 16

GOUDA REEUWIJK
0182 - 55 12 55 0182 - 39 42 00
Westhaven 36 Zoutmansweg 12
2801 PK Gouda 2811 ES Reeuwijk
gouda@dupreemakelaars.nl reeuwijk@dupreemakelaars.nl

Voor ons complete woningaanbod, kijk op

www.dupreemakelaars.nl
GOUDA GOUDA GOUDA GOUDA

Open Hu
is
zaterdag
27
maart a.s
.
Elisabeth Hoeve 31 Lange Groenendaal 107 Houtenstraat 11 Zaagmolenkade 11
Vraagprijs: € 315.000,- k.k. Vraagprijs: € 179.000,- k.k. Vraagprijs: € 175.000,- k.k. Vraagprijs: € 399.000,- k.k
Fraai gelegen groot type HOEK Hoeve woning met In het karakteristieke centrum van Gouda, gelegen in een In het gezellige centrum van Gouda in rustige straat, In kindvriendelijke wijk gelegen zeer ruime 7-kamer
dakkapel en aan de achterzijde vrij gelegen grote tuin gezellige woon/winkelstraat, recent totaal gerenoveerde nabij uitvalswegen en het station gelegen stadswoning. woning met voor- en achtertuin op het westen aan het
op het zuiden direct aan water. De woning is gebouwd tussenwoning. Bouwjaar ca. 1900, persceelopp. 76m², De woning is in 2004 opgeknapt met behoud van water, garage en parkeerplek op eigen terrein. De woning
in 1974 en heeft een woonoppervlakte van ca. 120m² inhoud ca. 274m³, woonopp. ca. 80m². De woning is originele details zoals glas-in-lood bovenlichten, heeft is uitstekend onderhouden, uitgebouwd op de 1e en
en een inhoud van ca. 325m³. De woning is zowel van volledig, tot in detail afgewerkt en gerenoveerd en heeft een gezellige binnenplaats en een zonnig dakterras op 2e verdieping en is v.v. luxe keuken en 2 badkamers.
binnen als buiten goed onderhouden en gedeeltelijk een nieuw, aan de buitenzijde geïsoleerd, pannendak. het zuidwesten. Gelegen op loopafstand van het natuurgebied het
voorzien van dubbel glas. Bijzonderheden: nieuwe Bijzonderheden: Radson HR-combiketel (1999), zeer Bouwjaar ca.1910, inhoud ca. 225m³, woonopp. ‘Steinse Groen’ en de Reeuwijkse Plassen. Bouwjaar
keuken (2007), gedeeltelijk voorzien van dubbel glas, uitgebreide nieuwe elektrische installatie van 9 groepen ca. 75m², perceelopp. 53m². Bijzonderheden: CV 1990, perceelopp. 208m², inhoud ca. 485m³,
houten berging aan de voorzijde; cv-ketel bouwjaar + fornuisgroep en aardlek, veelal vaste en dimbare combiketel, v.v. dak- en muurisolatie, moderne keuken woonopp. ca. 180m². Bijzonderheden: airco-installatie
2005; extra keukenraam aan de voorzijde. inbouwverlichting. en badkamer, oplevering in overleg. in de woonkamer, v.v. een alarminstallatie.

REEUWIJK GOUDA

OPEN HUIS
Zaterdag 27 maart a.s.
van 11.00 tot 15.00 uur
Open Hu
is
Kijk op onze website zaterdag
27
maart a.s
.
www.dupreemakelaars.nl Kamille 35
voor de deelnemende Vraagprijs: € 249.500,- k.k.
panden! Prachtige uitgebouwde Waaier woning met mooie tuin (NW) gelegen aan de Noordsloot en een vaarverbinding naar de Reeuwijkse plassen. Ideaal voor mensen
waarvan de kinderen de deur uit zijn, en die houden van varen, wandelen en natuurlijk wonen in een gezellig huis. Dit huis is in 1982 gebouwd op 186m² eigen grond. Vanuit
de lichte woonkamer kijkt u uit op het water en groen in de omgeving. Winkels, openbaar vervoer en parkeergelegenheid zijn in de directe omgeving te vinden.
Bijzonderheden: luxe verbouwde woning, lichte woonkamer door uitbouw aan de achterzijde, gedeeltelijk voorzien van dubbelglas, schilderwerk is goed onderhouden,
vrijstaande stenen berging aan de voorzijde, vernieuwde luxe badkamer, vernieuwde meterkast met extra groepen, verwarmd door middel van HR cv-combiketel, achtertuin
aan het water met vaarverbinding naar de ‘Reeuwijkse plassen’, woonoppervlakte c.a 95m², inhoud ca. 275m³, oplevering in overleg Indeling b.g.: entree, toilet, lichte
woonkamer v.v. plavuizen vloer en schuifpui, luxe open keuken. Gehele b.g. is (m.u.v. toilet) v.v. vloerverwarming. 1e verd.: 2 slaapkamers, luxe badkamer, berging voor
wasmachine en cv-combiketel.

REEUWIJK

Open Hu
is
zaterdag
27
Reewal 5 maart a.s omgeving te vinden. De verbindingswegen A12, A20 en N11 zijn Vrijwel de gehele woning is voorzien van dubbel glas en de platte
. op enkele autominuten afstand gelegen, maar ook Reeuwijk-Brug, daken zijn recent allemaal vernieuwd en voorzien van dakisolatie.
Vraagprijs: € 639.000,- k.k. Gouda en Waddinxveen zijn snel te bereiken.
Op één van de twee grote bergvlieringen (via twee vlizotrappen
Aan de rand van de polder van Reeuwijk-Dorp gelegen, De woning wordt bereikt via een eigen betonnen met straatklinkers bereikbaar) is de in 2007 vernieuwde gasgestookte HR c.v. ketel
goed onderhouden, nagenoeg vrijstaande, luxe woning afgewerkte brug over de voor de woning gelegen poldervaart. Voor met aangekoppelde grote warmwaterboiler opgesteld. In de zomer
met aangebouwde garage. Deze 30-er jaren woning, welke het huis is parkeergelegenheid voor één of twee personenauto’s van 2009 is al het buitenwerkse schilderwerk uitgevoerd.
oorspronkelijk uit 2 woningen bestond, is volledig aan de huidige op een onderheid voorterrein. De verwarmde garage, geschikt
woonwensen aangepast en staat op een ruime kavel van maar voor twee personenauto’s en een ruime hobbyplek, heeft een Achter de woning is een schitterende tuin aangelegd met diverse
liefst 1.150m² eigen grond. Het betreft hier een zeer riante woning elektronisch op afstand bedienbare garagedeur met geïntegreerde waterpartijen. In de ruime tuin treft u diverse bomen, struiken en
met een gebruiksoppervlakte van 300m² (incl. garage) en een loopdeur. heesters aan, welke u alle jaargetijden van uw tuin laten genieten.
ruime garage met plaats voor 2 auto’s. De woning is gelegen in De onder de garage aanwezige (wijn) kelder is op stahoogte. In De tuin beschikt over veel privacy.
het gezellige en landelijke Reeuwijk-Dorp. Diverse voorzieningen het achterste deel van de garageaanbouw is een separate en
zoals een basisschool, winkels en 3 restaurants zijn in de directe verwarmde plantenkas. De woning kan direct opgeleverd worden.

Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop t aankoop t verhuur t taxaties
BEDRIJVEN 13 Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Het Stoffen Spektakel Plateelschilders gezocht

bestaat vijf jaar


Donderdag 14 en vrijdag 15 mei worden weer deze Keramiekdagen in de winkelstraten tien
de Keramiekdagen op de Markt in Gouda reusachtige aardewerken potten zullen worden
­gehouden. Dit jaar staan de Keramiekdagen in geplaatst die door voormalige plateelschilders
het teken van Gouds Plateel, aardewerk waar zijn beschilderd en omgetoverd tot echt Gouds
Gouda tot aan het begin van de jaren zestig Plateel. Aan de hand van deze potten kunnen
van de vorige eeuw beroemd om was. kinderen op scholen kleinere potjes beschilde-
ren. Voor dit prachtige initiatief zijn nu plateel-
De S.O.G., als overkoepeling van de onder­ schilders nodig. Wie dit aloude en klassieke be-
nemers in de Goudse binnenstad, wil actief roep ooit heeft beoefend kan contact opnemen
extra aandacht besteden aan het thema van dit met Kryn Maartens van Galerie Kryn  aan de
jaar. Vanuit het Doe Platform, de werkgroep Lange Tiendeweg als een van de deelnemers
binnen de S.O.G. die activiteiten bedenkt en van het Doe Platform. Hij is te bereiken op
uitvoert, komt het initiatief dat vlak voor en op (06) 247 49 281 of via info@kryn.nl.

Winnaars ballonvaart Bespaarhuis

Het Stoffen Spektakel is een succesformule die door heel Nederland op trektocht gaat.

Het Stoffen Spektakel bestaat vijf jaar en is met zo’n ­enthousiasme een goede weg waren
zondag voor de voor de tiende keer in het cen- ingeslagen.” De stoffenbranche heeft in die
trum van Gouda. Deze grootste stoffenbeurs korte tijd een hele andere invulling gekregen,
van Europa trekt ieder seizoen ­ongeveer 5000 want inmiddels wordt volgens Marco Spoelder
hobbynaaisters uit grote delen van Nederland. ­ongeveer veertig procent van alle modestoffen
Rond 4000 vierkante meter zal bezet worden in Nederland verkocht op Stoffen Spektakel.
door stoffenhandelaren uit ­Nederland, België
en Duitsland om de nieuwste voorjaarsstoffen Totaalconcept
te tonen. Dit Stoffen Spektakel zal weer gelijk Marco Spoelder vult aan dat de consument
gehouden worden met de koopzondag. De blijkbaar de behoefte had aan een totaalcon-
oprichters Marco Spoelder en Julian Timmer- cept. “De klant wilde veel keus, goed kunnen
man blikken terug en vooruit. vergelijken en eigenlijk alles kunnen kopen
wat ze nodig hebben bij hun hobby. Bij de
Vijf jaar geleden stonden ze nog op de markt eerste edities ­zagen we onze bezoekers bijna
als markthandelaar in stoffen. In korte tijd ‘verdrinken’ in de keus. Ze wisten niet wat er Het Bespaarhuis heeft in de maanden december, januari en februari alle voordeuren van Gouda behangen met
­hebben ze het Stoffen Spektakel opgebouwd op hun afkwam. Maar inmiddels wordt er al ­vrolijke deurhangers. Door de deurhanger opvallend aan de voordeur te hangen maakte men kans om gefotogra-
tot een stoffenbeurs voor hobbynaaisters die maanden voordien gespaard en gepland hoe feerd te worden door een medewerker van Het Bespaarhuis. De prijswinnaars (op de foto) kregen zaterdag een
inter­nationaal werkt in Nederland, ­België en de garderobe er voor het komende seizoen uit tegoedbon voor een luchtballonvaart voor twee personen en zij zullen dit jaar dus vanuit een luchtballon het mooie
Luxemburg. Ze organiseren meer dan ­zestig moet ­komen te zien. De recessie speelt onder- Gouda bewonderen. Het Bespaarhuis wenste hen zaterdag een behouden vaart.
beurzen per jaar waar in totaal ­ongeveer huids onze ontwikkeling positief in de kaart.

Opknapbeurt Rozendaal vlot


300.000 bezoekers ontvangen worden. ­Julian Het gaat er niet zozeer om dat we de concur-
Timmerman: “Vijf jaar geleden merkten rentie aan kunnen met de goedkope Chinese
we dat het op de plaatselijke weekmarkten confectie, maar vooral dat de mogelijkheid er
steeds ­minder ging in de stoffen. Je zag overal is om met een lapje van tien of vijftien euro
­speciale themamarkten en beurzen zoals com- een kledingstuk te kunnen maken dat in de
puterbeurzen en platen- en cd beurzen ontstaan kledingwinkel 50 tot 75 euro kost. We kunnen
en wij hadden toen het lef om deze stoffen- gewoon merken dat we het afgelopen jaar uit
beurzen te starten. We hebben toen zeventig het niets een enorme publieksplus van rond
collega’s bereid gevonden om mee te doen aan de twintig procent hebben gekregen.” Het
dit nieuwe concept. Bij de eerste beurs gaven Stoffen Spektakel vindt plaats op de Markt in
we gratis stoffenscharen weg voor de eerste Gouda en is open van 10.00 tot 17.00 uur. Zie
duizend bezoekers. Deze waren binnen een www.stoffenspektakel.nl voor meer informatie.
half uur weg en we hadden wel door dat we

Hoek Korte Tiendeweg te koop

Een min of meer vergeten hoekje van de Goudse binnenstad ligt tussen de Lange Tiendeweg en de Nieuwe Markt
­Passage. Het gaat hier om de straten Rozendaal en Wilhelminastraat. Medio januari werd hier de officiële opknap-
beurt begonnen die mogelijk werd gemaakt door de Ontwikkelingsmaatschappij Binnenstad (OMB) die elf verwaar-
loosde panden opkocht. In de op te knappen panden worden appartementen en op de begane grond winkelruimtes
gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de oplevering van de eerste panden voor de zomer zal plaatsvinden.

Uw huis
verkopen?
Neem contact
Op de hoek van de Stoofsteeg en de Korte Tiendeweg heeft jarenlang Verzijl kantoorboekhandel gezeten. Ruim tien 15 met ons op
jaar geleden vertrok Verzijl en werd het pand verhuurd aan kantoorboekhandel Mado. Sinds kort staat het pand
voor ruim 1,2 miljoen euro te koop bij Van ‘t Hof Bedrijfshuisvesting, waarbij de website het volgende vermeldt:
­“Monumentaal hoekwinkelpand met de mogelijkheid voor het creëren van diverse woonruimten op de eerste en
tweede verdieping. Frontbreedte ca. 13 meter. Uniek door de ligging en omvang. De oplevering geschiedt in de
huidige staat, leeg en bezemschoon.”
Hoogstraat 94, 2851 BH Haastrecht, Tel: 0182 - 50 30 91
Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 14 ADVERTENTIE

verbeter uw positie
60+5]RHNWYULMZLOOLJHPHQWRUHQ
0HQWRUVFKDSPHHUGDQEHODQJVWHOOLQJ op de arbeidsmarkt!
6WLFKWLQJ0HQWRUVFKDS+DDJHQ5LMQ 60+5 ]RHNWYULMZLOOLJHUVGLHLQGHUHJLR ROC ID College heeft

*RXGD0LGGHQ+ROODQGDOVPHQWRUNXQQHQRSWUHGHQ
Avondopleidingen voor volwassenen (LSSO) vestigingen in Alphen aan
den Rijn, Gouda, Katwijk,
Leiden, Leidschendam-
Secretaresse, Telefoniste/Receptioniste en
Voorburg, Lisse, Woerden
:LOWX (Financieel) administratief medewerker en Zoetermeer.

=LQYROYULMZLOOLJHUVZHUNGRHQ" ROC ID College


,HWVEHWHNHQHQYRRUDQGHUHQ" In april starten* verzorgt trainingen
en opleidingen voor
=LFKYHUGHURQWSORRLHQ" volwassenen
'DQLVKHWPHQWRUVFKDSPRJHOLMNLHWVYRRUX Modules
Excel
=RZHOLQGHRXGHUHQDOVGHJHKDQGLFDSWHQ]RUJHQGHSV\FKLDWULHNRPWKHWVWHHGVYDNHU Rekenvaardigheid
YRRUGDWHHQPHHUGHUMDULJHQLHWJRHGLQVWDDWLVEHVOLVVLQJHQWHQHPHQRYHUEHODQJULMNH Telefoneren
]DNHQ DOV YHU]RUJLQJ HQ PHGLVFKH EHKDQGHOLQJ =LMQ HU LQ GH GLUHFWH RPJHYLQJ JHHQ Tekstverwerken Word
IDPLOLHRIYULHQGHQGLHGLWQDPHQVGHSHUVRRQNXQQHQGRHQGDQNDQHHQPHQWRUXLWNRPVW Toetsenbordvaardigheid
ELHGHQ Zakelijk Engels
$OVPHQWRUEHKDUWLJWXGHEHODQJHQYDQXZFOLsQWPDDNWDIVSUDNHQRQGHUKRXGWFRQWDFW
De opleidingen zijn geschikt voor werkenden maar
PHWGHKXOSYHUOHQHUVHQQHHPWEHVOXLWHQRYHUGH]RUJ'HEHQRHPLQJYDQHHQPHQWRU
ook voor mensen die een reïntegratietraject volgen.
JHEHXUWGRRUGHNDQWRQUHFKWHUHQ60+5FR|UGLQHHUWGHDDQYUDDJKLHUYDQ2RNQDGDW
HHQPHQWRULVDDQJHVWHOGNXQWXUHNHQHQRSYHUGHUHEHJHOHLGLQJHQVFKROLQJGRRU60+5 Informatiecentrum 0800 222 0800
e-mail: info@idcollege.nl
9ULMZLOOLJHUVNXQQHQYHHOEHWHNHQHQYRRUPHQVHQGLHQLHWJRHGLQVWDDW]LMQRPKXQZLO www.idcollege.nl
NHQEDDU WH PDNHQ $OV PHQWRU NXQW X ]LFK RQWSORRLHQ GRRU PLGGHO YDQ RSOHLGLQJ HQ
HUYDULQJZDDUGRRUXHFKWKHWYHUVFKLONXQWPDNHQLQKHWOHYHQYDQXZFOLsQW
* de cursussen worden gegeven bij onze vestiging aan de
Groen van Prinsterersingel 52 te Gouda en starten alleen Infocentrum
+HHIWXEHODQJVWHOOLQJRPPHQWRUWHZRUGHQ"1HHPWXGDQFRQWDFWRSPHW5XXGGX%RLV
bij voldoende deelnemers. 0800 222 0800
WHOHIRRQHPDLOJRXGD#VPKUQORIEH]RHNRQ]HZHEVLWHZZZVPKUQO
ZDDUXRQVJHKHOHZHUNJHELHGHQHHQFRQWDFWIRUPXOLHUDDQWUHIW2RNHHQDDQPHOGLQJV
IRUPXOLHULVGDDUWHGRZQORDGHQ PDDUEHOOHQLVRRNJRHG kies voor ontwikkeling www.idcollege.nl

)LUQLVWaVLRUHHYLLUHM^PZZLSLUKL
\P[KHNLUKLIHHU&+HUPZKP[QLRHUZ

>PQaPQUWLYKPYLJ[VWaVLRUHHYLLU!
1<5069:,*9,;(9,::,*644,9*0,,3
)055,5+0,5:;4,+,>,92:;,9M\SS[PTL

/LIQLRVY[NLSLKLULLU4,(6VMNLSPQR^HHYKPNLTPKKLSIHYLVWSLPKPUN
HMNLYVUKLUPUTPKKLSZLUPNL^LYRLY]HYPUNVWNLKHHUILOLLYZQLKL
5LKLYSHUKZL[HHSWLYMLJ[PU^VVYKLUNLZJOYPM[ILUQLHJJ\YHH[ÅL_PILS
Z[YLZZILZ[LUKPNYLWYLZLU[H[PLMLUOLIQLLLUJVTTLYJPwSLPUZ[LSSPUN&
+HUWHZQPQWLYMLJ[PUVUZ[LHT1La\S[KLLS\P[THRLU]HUVUZIPUULU
KPLUZ[[LHTLULLUHHU[HS]HUVUaLTHRLSHHYZNHHUVUKLYZ[L\ULU

>PQIPLKLUQLLLUHHU[YLRRLSPQRLIHHUTL[LLUOLLSNVLKL^LYRZMLLYLU machinist mini / midi-graver


VW[LYTPQUWYPTHVWSLPKPUNZTVNLSPQROLKLULUKVVYNYVLPRHUZLU/LIQL
Wij vragen:
PU[LYLZZLPUKLaLPU[LYLZZHU[LLUHM^PZZLSLUKLIHHU&:JOYPQMVMLTHPS t&Svaring op mini-graafmachines is een vereiste.
VUZQLZVSSPJP[H[PLIYPLMTL[\P[NLIYLPKLJ\YYPJ\S\T]P[HL t3JKCFXJKT#&JTFFOWFSFJTUF.
t*OIFUCF[JUWBO7$"#BTJTWFJMJHIFJEIFFGUEFWPPSLFVr.
[H]:HZRPH4HPQLUI\YNKPYLJ[PLZLJYL[HYLZZL
WJKCJFEFO
t1BTTFOETBMBSJs.
t%PPSHSPFJNPHFMJKLIFEFO
2PQR]VVYTLLYPUMVYTH[PLVWVUaL^LIZP[L^^^HKOVJOTUS t&OOBUVVSMJKLFFOQSFUUJHFXFSLTGeer

(JX\PZP[PLUHHYHHUSLPKPUN]HUKLaL]HJH[\YL^VYK[UPL[VWWYPQZNLZ[LSK
WJMUVPOTFOUIPVTJBTUFUFBNLPNFOWFSTUFSLFO 
%BOLVOUVVXTDISJftFMJKLFPGUFMFGonische reacUJFSJDIUFOBBO)BOTWBO3JKO 

(KOVJOVYLJHTHRLSHHYZI]
;OVYILJRLSHHU
*(.6<+( AcRVJTJUJFOBWEF[FWBDBUVSFXPSEUOJFUPQQSJKTHFTUFME
;
PUMV'HKOVJOTUS VAN RIJN SERVICE B.V.
^^^HKOVJOTUS PASCALSTRAAT 1 WWW.VANRIJNSERVICE.NL
2811 EL REEUWIJK INFO@VANRIJNSERVICE.NL
WERK & SCHOLING 15 Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Honderd jaar Reünie jeugd


‘t Carillon
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:

keramiek­onderwijs
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
Voor alle oud-leerlingen van basisschool F (0182) 322 466
‘t Carrillion is er vrijdag 26 maart een reünie. E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
De basisschool nodigt alle oud-leerlingen op Advertentieverkoop:
om elkaar te ontmoeten en leuke herinnerin- Gouda Media Groep B.V.
gen op te halen. De reünie wordt gehouden op T (0182) 322 456
vrijdag 26 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur E info@goudamediagroep.nl
in ­tienercentrum Joy XL aan de Ouverturel- Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
aan 12, in Gouda. Bel voor vragen of informa-
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
tie naar Jolien Paulus (0182) 526 815 of mail redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
j.paulus@factor-g.nl. Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (44.000 exemplaren): huis-aan-

Studiekring
huis in Gouda, Reeuwijk, Haastrecht en Moordrecht en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (1x),

ook in Vreewijk
Schoon­hoven (3x), Bodegraven (1x) en Berg­ambacht (1x).
www.dekrantvangouda.nl
De Krant van Waddinxveen (15.000 exemplaren):
­huis-aan-huis in Waddinxveen.
Studiekring opende 8 maart haar tweede ves­ www.dekrantvanwaddinxveen.nl
tiging in Gouda. Wegens succesvolle studie­ De Krant van Bodegraven (10.000 exemplaren): huis-
begeleiding in de locatie Bloemendaal heeft aan-huis in Bodegraven, Nieuwerbrug en ­Driebruggen
Een werkstuk van cursist Mathieu van der Giessen. Studiekring nu ook een vestiging in Vreewijk en op verspreidingspunten in Bodegraven (boekhandel

geopend. ­Karssen en bibliotheek Julianastraat).


www.dekrantvanbodegraven.nl
In september bestaat de keramiekopleiding ­ ouda in het museumgoudA. De tentoonstel-
G Bezorgklachten:
honderd jaar en nooit in de geschiedenis van ling laat een grote verscheidenheid aan kera- Deze locatie is gevestigd in het Antonius­college, info@goudamediagroep.nl of (0182) 322 456 (werk­
de opleiding is deze zo in beweging geweest misch werk zien, waarin duidelijk wordt dat maar is ook toegankelijk voor leerlingen van dagen).
en zo explosief gegroeid. Vele nieuwe activi­ alle collega’s een geheel eigen stijl van werken andere scholen. Sinds 2000 biedt Studiekring
teiten, zoals de extra leerjaren en de korte ge­ hebben en waarin de veelzijdigheid van de klei aanvullende studiebegeleiding aan leerlingen ding en het aanleren van uitstekende studie-
richte cursussen en workshops, zijn ontplooid duidelijk tot uitdrukking gebracht wordt. De van basis- en middelbare scholen in Nederland. vaardigheden halen leerlingen hogere cijfers,
en er zijn nog volop plannen en wensen. Op grote gezamenlijke expositie is te zien in het “Als een leerling moeite heeft met huiswerk krijgen meer zelfvertrouwen en gaan met meer
weg naar het honderdjarig jubileum staat er museumgoudA. Verder exposeren in de maan- maken, planning, discipline of ­motivatie, kan plezier naar school”, licht vestigingsmanager
nog veel te gebeuren bij de enige keramiek­ den maart en april talentvolle cursisten van de studiebegeleiding bij Studiekring een goede Mirjam Corredoira toe. Zie voor informatie en
opleiding in Nederland van de SBB Gouda. SBB Gouda in de drie bibliotheken. De drie aanvulling zijn op het onderwijs dat de school inschrijving www.studiekring.nl.
cursisten hebben zich na de driejarige opleiding biedt. Door deskundige, persoonlijke begelei-
Zo is er een seminar in de Goudse Schouwburg gespecialiseerd in het handvormen en ­glazuren.

De Goudse Waarden dingt mee


op 20 en 21 maart. Op het grote podium zal een Op grond van hun talenten heeft de SBB Gouda
viertal internationale keramisten twee dagen werk van deze cursisten aangekocht, die geëx-

naar Europese prijs


lang beurtelings hun technieken presenteren. Er poseerd wordt in de multifunctionele ruimte
zal ook een interactie zijn met de toeschouwers van de opleiding. SBB is gevestigd aan de
in de zaal, die door middel van vragen meer Graaf Florisweg 64 in Gouda. Zie voor meer
toelichting kunnen krijgen over de werkwijze informatie over SBB en over de activiteiten op Met het project ‘De rechten van het kind’ gewerkt aan het project ‘De rechten van het
van de keramisten op het podium. “Bijzonder www.sbbgouda.nl of bel (0182) 396 388. ­dingen leerlingen van scholengemeenschap kind’. De eindresultaten gaan naar de Europese
blij zijn wij met de Amerikaanse topkeramist De Goudse Waarden mee naar een Europese Commissie en hiermee dingen de leerlingen
Bill van Gilder, die een grote publiekstrekker prijs. mee naar de prijzen van www.eurojeune.eu.
voor het seminar is. Het publiek zal versteld proeverij In april zullen nog drie groepen in het kader
staan van zijn werkwijze en de scheppingen in Afgelopen week was een groep van twaalf van ‘Internationalisering op De Goudse Waar-
klei”, laat de organisatie weten. ­eindexamenleerlingen havo-5 op bezoek in den’ buitenlandse reizen maken.. Zo gaan er
­Italië. Zij hebben een week in een Italiaans twaalf leerlingen uit havo-4 naar Slowakije,
Expositie ­gezin meegemaakt, gezien hoe de Italiaanse 22 tweede­klassers van de Wereldklas naar
Ook is er vanaf 19 maart de expositie van leerlingen met elkaar omgaan en wat hun ­Polen en 36 brugklassers gaan een week naar
het team docenten en assistenten van de SBB Krijg de smaak te pakken! ­interesses zijn. De leerlingen hebben samen- Denemarken.
Loc atie bLoemendaaLse weg

De Regenboog • Dagje fotografie voor Duo’s (1x)


Een dag samen fotograferen met vriend, vriendin, dochter, zoon of

loopt voor
kleinkind. Een leuke workshop met mooie foto’s als tastbare herin-
nering. Docent: Judith Ivens. Zaterdag 17 april: 10 - 16 uur.

Kameroen
€ 90,- per duo
• KijK en begrijp moDerne Kunst (4x)
Leer hedendaagse kunst (beter) begrijpen door ernaar te kijken
door de ogen van een kunstenaar. In vogelvlucht krijgt u een boeiend
Leerlingen van basisschool De Regenboog in overzicht van de ontwikkelingen binnen de (schilder)kunst in de
laatste eeuw. Docent: Krikor Momdjian. Dinsdag 6, 13, 20, 27
Waddinxveen houden op vrijdag 19 maart april: 20 - 21.30 uur, € 75, -
­(locatie Zuidlaan) en dinsdag 23 maart ­(locatie Voor informatie en opgave: www.kunstpuntgouda.nl
Catslaan) een sponsorloop. De opbrengst van bloemendaal@kunstpuntgouda.nl • T 0182 510 717
de sponsorloop gaat naar twee scholen in Loc atie westhaven
­Kameroen.
• peuter en muZieK (6x)
Zing met je peuter liedjes, speel eenvoudige instrumentjes, doe
Juf Lisette van Slingerlandt heeft samen met muzikale spelletjes en peuterdansjes. Voor ouders of grootouders Italiaanse en Nederlandse leerlingen voor het museum Capodimonte in Napels.
haar man een jaar in Kameroen gewoond en met een peuter van 2,5 tot 4 jaar. Docent: Helma Hartman.

Leerling Antoniuscollege naar


Donderdag 10.30 - 11.30 uur, 15 april t/m 3 juni 2010. € 56,-
­gewerkt en helpt mee om een school te ­bouwen incl. koffie/thee/appelsap
voor kinderen van de Bororo stam die nog niet
• beats & Loops: muziek maken op de pC (1x)
Junior Med School
naar school gaan. Eric van der Horst helpt mee Produceer je eigen track met de programma’s Cubase en Fruityloops.
om een school voor dove kinderen verder te Toegespitst op Hip-Hop en Dance. Docent: Maurits de Lange.
bouwen. Beiden hebben tijdens hun verblijf in Vrijdag 9 april: 19 - 21 uur of zaterdag 10 april: 10.30 - 12.30
uur. € 20,-
Kameroen ervaren dat het leven van kinderen Het Erasmus MC biedt jaarlijks twintig ­ ouda door de strenge ­selectie gekomen.
G
er erg zwaar is en dat onderwijs kan helpen een
• panfLuit (8x) ­excellente leerlingen met een grote interesse ­Mathijs Scholtes (5 vwo) is gekozen uit een
Leer de basisbeginselen van het panfluitspel. Er wordt aandacht
toekomst op te bouwen. Terug in Nederland besteed aan toonvorming, ademhaling, improvisatie en gehoortrai- in geneeskunde en wetenschappelijk onder­ grote groep getalenteerde en ­gemotiveerde
zetten zij zich in om deze scholen te ­realiseren. ning. Docent: Magda Jonkers. Maandag 12, 19, 26 april, 17, 31 zoek, de gelegenheid om te studeren aan vwo’ers om deel te nemen aan het ­Erasmus MC
mei, 7, 21, 28 juni: 20.15 - 20.55 uur. € 250,- incl. panfluit met
Zij organiseren allerlei acties waaronder de de Junior Med School. Dit is voor leerlingen junior Med School. Mathijs zal de ­komende
foedraal, merk Syrinx, gestemd in G. € 80,- excl. panfluit
een eerste stap in het traject tot academisch
sponsorloop en geven voorlichting over het
­leven en werken in Kameroen. Het geld dat
• basiCs voor saxofonisten en klarinettisten (4x) ­specialist.
twee jaar lessen gaan volgen ­tijdens de ­vakanties
en ­onder schooltijd aan de ­Summerschool over
U speelt saxofoon of klarinet en wilt extra aandacht besteden aan
zij met hun acties ophalen, zullen zij zelf naar houding, embouchure, samenspel, ademtechniek en presentatie. hormonale regulatie, ­kanker, klinisch genetisch
Kameroen brengen. Meer informatie over het Alle niveaus zijn welkom.Docent: Eefje Benning. Vrijdag 2, 9, 16, Het Erasmus MC heeft haar selectie voor de onderzoek en erfelijkheid van hart- en vaat-
23 april, 19.30 - 20.30 uur. € 45,-
project Scholenbouw in Kameroen is te vinden Junior Med School gemaakt en voor het tweede ziekten.
Voor informatie en opgave: www.kunstpuntgouda.nl
op www.kameroen.wordpress.com. westhaven@kunstpuntgouda.nl • T 0182 527 238 jaar is een leerling van het ­Antoniuscollege
Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 16 ADVERTENTIE

PEUGEOT BEDRIJFSAUTO’S:
TIJDELIJK EXTRA LUXE UITGEVOERD!
U D A
GO
T !
ZO EK
Vanaf € 8.490,- Vanaf € 10.590,- Vanaf € 17.100,- Vanaf € 18.480,-
reparatie- en onderhouds- € 800,- milieupremie* € 1.200,- milieupremie* € 1.200,- milieupremie* Praxis is een succesvolle formule van de DIY poot van Maxeda. Voor de vestiging Gouda zoeken
contract € 1 cent/km wij mensen waar wij op kunnen bouwen. Praxis Gouda is omgebouwd tot Megastore. Met circa
50 medewerkers en 6000m2 zijn wij de grootste bouwmarkt in de regio. Wij zoeken een

MEDEWERKER
OP IEDERE PEUGEOT BEDRIJFSAUTO
AANKOMENDE GOEDEREN
GRATIS PACK LUXE: voor 37 uur (van maandag tot vrijdag)
• Airconditioning • Radio/cd-speler met mp3
Als medewerker aankomende goederen ben je verantwoordelijk voor de goederenstroom

VOORDEEL TOT € 1.500,-


binnen Praxis: je bent handig met computers en zorgt voor een juiste invoer van de goederen-
stroom ins ons computersysteem en je ontvangt goederen en zet deze klaar voor de diverse
afdelingen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die in het bezit is van een heftruckdiploma.

BOONSTOPPEL B.V.
Waddinxveen Oranjelaan 21 Tel.: (0182) 62 20 60 Ben je geïnteresseerd stuur dan een mail naar vm-066@praxis.nl
Boskoop Zijde 450 Tel.: (0172) 21 51 11 of stuur een brief naar
www.boonstoppel.peugeot.nl Praxis Gouda,
*Bij dieselversie met FAP-roetfilter. Genoemde prijzen zijn excl. btw, bpm, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Financial t.a.v. dhr. P. van de Haterd
Lease actietarief van 6,9%. Operational adviesleaseprijs vanaf € 265,- voor de Bipper, € 309,- voor de Partner, € 397,- voor de Expert en
€ 419,- voor de Boxer, excl. btw, excl. vervangend vervoer, looptijd 48 mnd/20.000 km per jaar. Wijzigingen voorbehouden. Acties geldig t/m Goudkade 1, 2802 AA Gouda
30 april 2010. Vraag in de showroom naar de specifieke actievoorwaarden of kijk op www.peugeot.nl

Uitzonderlijke aanbiedingen op diverse Mado® producten*


• GRATIS afstandbediening
• GRATIS terrasverwarmer
t.w.v. € 225,-
• Keuze uit 30 omkasting-kleuren
zonder meerprijs
• Korting van 25% op optionele
verlichting
• Doek uit de Mado® Premium collectie
• Kans op een vaart in de
Mado® heteluchtballon
*Voor meer informatie over deze aanbiedingen en vakkundig advies
over zonwering kunt u terecht bij uw Mado® leverancier:

Maand van de Zonwering

HAMENI ZONWERING
Tel: 0182-518036
E-mail: hameni@hetnet.nl
MET OF ZONDER MOTOR ALTIJD EEN SCHERPE PRIJS
AUTO 17 Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Chique submerk voor Peugeot


Gefacelifte Mazda 6 Goed voorbeeld doet volgen binnen de PSA- Peugeot. De premium-Break krijgt mogelijk

in april bij dealer groep. Citroën maakt momenteel goede sier


met de DS-modellen en nu heeft Peugeot
bekendgemaakt dat het ook met een lijn van
een andere naam bij z’n premiumbehandeling.
Wat de derde loot aan de stam voor auto wordt,
is vooralsnog onbekend. Met het brengen van
extra chique modellen komt. nichemodellen wil Peugeot de winstmarges op
de bestaande platforms verhogen. Juist door de
Peugeot meldde dit onlangs op de site. Volgens klant veel opties aan te bieden is veel winst te
Automotive News gaat het om drie speciale au- boeken. Concerngenoot Citroën heeft momen-
to’s. De eerste is al bekend: de RCZ, waarmee teel al de DS3. Volgend jaar krijgt die gezel-
eind deze maand gereden kan worden. Volgend schap van de DS4, waarvan de DS High Rider
jaar volgt nummer twee, de 508 Break. Van Concept de voorbode was. De DS4 krijgt ech-
de 508 Sedan zag men onlangs in Genève al ter gewoon vijf portieren, en niet drie zoals de
een voorbode in de vorm van de Concept 5 by concept-car. Niet lang daarna volgt de DS5.

De Mazda 6 is vorige week met een vernieuwd minimaal 36.490 euro. Voor de 6 Sportbreak
uiterlijk getoond op de Salon van Genève. 1.8 Business ligt de prijs 1.000 euro hoger dan
Volgende maand staat de auto bij de dealers. die van de sedan. De 2.0 Sportbreak begint bij
30.490 euro en de 2.5 is er vanaf 36.990 euro.
In april heeft de Mazda-dealer de gefacelifte De prijzen van de gewijzigde diesels zijn nog
6 in de showroom staan. Alleen met benzine- niet bekend.
motor, de diesels volgen
later, half juni worden ze op
de kade verwacht. De prijzen
beginnen nu bij 25.490 euro
voor de 1.8 Business. Dat is
695 euro meer dan die versie Nieuwe Morgan in augustus
voor de facelift kostte. De
sedan is er alleen als 1.8 ben-
zine en als 2.2 CiTD 129 pk.
De hatchback begint als 1.8
Business bij 25.990 euro, 2.0
heb je als TS vanaf 29.990
euro en de 170 pk sterke
2.5 GT-M kost als vijfdeurs

%YXSEMVGSWXYO CBRP001

&IPSRWIR[MNLIPTIRYHMVIGX Wij leveren/plaatsen binnenˆ6ITEVEXMISJZIVZERKMRKIRSRHIVLSYH
24 uur en komen graag
ˆ+VEXMWGSRXVSPI bij u langs voor een
ˆ>IIVWGLIVTITVMN^IR vrijblijvende offerte.
Morgan toont komende zomer op het model. Dat heeft Charles Morgan gemeld bij
ˆ%PNEEVHIWTIGMEPMWXZSSVEPPIQIVOIREYXS´W
concours d’elegance in Pebble Beach een voor- het Britse Autocar. Morgan vertelt dat het
Italiëweg 5, Bodegraven
%YXS6EWFZ tel. (0172) 614 000
fax (0172) 615 500
proefje van een nieuw model. nieuwe model in 2012 of 2013 in productie
moet gaan en volgens de kleinzoon van de
+SYHE info@bbmglas.nl
Bij Morgan verandert doorgaans niet veel. Tot oprichter wordt de auto in het programma ge-
;SIVHIR www.bbmglas.nl
komende augustus. Dan wordt op het concours plaatst tussen de klassieke roadstermodellen en
[[[EYXSVEWRP
d’elegance in Pebble Beach een concept car de Aero.
0EEXRYY[EMVGSVIMRMKIREGXMITVMNWº neergezet die een voorbode is van een nieuw


 
Rijles ook vóór je 18e jaar  
 


Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen  
 
 Auto - Motor en bromfietsrijlessen
- Bespaar honderden euro’s
(voor een gemiddelde leerling +/- €550,-)

- 10 uur les in de simulator staat ongeveer


gelijk aan 20 uur in de auto
- Veiliger
- Mogelijkheid om binnen een maand examen
te doen. (vraag naar de voorwaarden)
en
e n)
n)


# $ $  


%
' 


  


 
  

 
 
 !!""
Autorijschool en Simulatoropleiding Van Reijen U Tel. 0182 - 517730 of 06 - 48565648
Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 18 ADVERTENTIE

Kom kijken in het


hart van de zorg

Deelnemende instellingen:
De Zevenster Vierstroom
Leliestraat 3 Verpleeg- en verzorgingshuis
2761 HD Zevenhuizen De Liezeborgh
van 10.00 tot 16.00 uur Liezeweg 31
2851 ED Haastrecht
Ipse de Bruggen van 11.00 tot 14.00 uur
Sterrenlaan 2
2743 LS Waddinxveen Zorgpartners Midden-Holland
van 11.00 tot 15.00 uur Zorgcentrum Savelberg
Savelberghof 200
PlusZorg 2805 RX Gouda
MediCorner van 10.30 tot 15.00 uur
Boelekade 1
2806 AS Gouda Zorgcentrum Souburgh
van 10.00 tot 17.00 uur Pr Bernardlaan 2
2741 DW Waddinxveen
Vierstroom Van 10.00 tot 14.00 uur
Huize Groeneweg
De Baan 125
2801 ZW Gouda
van 10.30 tot 16.00 uur

www.zorgnieuws.nl
FILM EN THEATER 19 Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Jeugdtheaterhuis bezet Filmhuis Gouda

Goudse Schouwburg
Vrijdag 19 maart
19.00 uur: A serious man Donderdag 18 maart t/m woensdag 24 maart 2010
21.45 uur: Millennium 2: de vrouw die met vuur
Ladies Night: ‘De Gelukkige Huisvrouw’
speelde met Carice van Houten en Waldemar Torenstra
Zaterdag 20 maart wo. 14-04-2010 aanvang 19.30 en 21.15 uur - prijs
13.00 uur: Millennium Marathon 11 euro geen kortingen
Zondag 21 maart
dagelijks 19.00 en 21.30, vr. 15.00 en zo. 15.30
16.00 uur: Pranzo di Ferragosto
2e week
20.30 uur: Millennium 2: de vrouw die met vuur
speelde ALICE IN WONDERLAND

Maandag 22 maart
dagelijks 19.00 en 21.30, vr. en zo. 15.15
20.30 uur: A serious man 2e week
Dinsdag 23 maart
DEAR JOHN
14.00 uur: Millennium 2: de vrouw die met vuur
speelde do. t/m za. 21.30, zo. t/m wo. 20.15, 4e week
20.30 uur: Terribly happy
THE LOVELY BONES
Woensdag 24 maart
20.30 uur: Millennium 2: de vrouw die met vuur do. t/m za. 18.45, 6e week
speelde
VALENTINE’S DAY
Donderdag 25 maart
Scene uit ‘Jan Steenstraat 1’ (foto Tineke de Lange). 20.30 uur: Un prophete
Vrijdag 26 maart
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
Het Jeugdtheaterhuis bezet van maandag minivoorstelling ‘Oma Fien leest voor’, waarin 19.00 uur: Le concert
22 tot en met vrijdag 26 maart de Goudse ze kennis maken met Oma Fien en Kimberley, 21.45 uur: Un prophete wo. 24 maart om 14.00, Voorpremière
Schouwburg. Tijdens ‘De Bezetting’ organi- twee personages uit de familievoorstelling ‘Jan NANNY MCPHEE 2:

Agenda Goudse
seert het Jeugdtheaterhuis onder meer een Steenstraat 1’. Op woensdagmiddag 24 maart De vonken vliegen eraf
theatrale backstage tour voor scholieren in organiseert het Jeugdtheaterhuis ‘De Instuif’

Schouwburg
za. 14.00 en zo. 15.15, 7e week
het primair onderwijs in Gouda. Ook speelt voor iedereen vanaf zeven jaar. Om 13.00 en
het Jeugdtheaterhuis van 25 tot en met 15.00 uur geven docenten van het Jeugdthea- DE PRINSES EN DE KIKKER
28 maart de laatste reeks voorstellingen terhuis workshops toneel, zang en dans. Toe-
za. en wo. 14.15, zo. 13.15, 5e week
‘Jan Steenstraat 1’ in de Goudse ­Schouwburg. gang vijf euro, reserveren via (0182) 584 877 Vrijdag 19 maart
In deze familievoorstelling spelen naast (kantoor Jeugdtheaterhuis). Meer informatie Grote zaal, 20.00 uur: Toneelgroep Oostpool met HET REGENT GEHAKTBALLEN
actrice Loes Vos en de jongeren van het op www.jeugdtheaterhuis.nl. In totaal 120 ‘Van de brug af gezien’ (toneel). Er zijn nog kaarten.
­Jeugdtheaterhuis, enkele scholieren uit leerlingen uit de groepen zeven en acht van Maandag 22 maart vr. 15.30, za. en wo. 14.00, zo. ook 13.00, 5e week
­Gouda een ­bijzondere rol. verschillende basisscholen uit Gouda spelen Grote zaal, 20.00 uur: Jeroen van Koningsbrugge en IEP!
mee in de familievoorstelling ‘Jan Steenstraat Dennis van de Ven met ‘Jurk’ (cabaret). Uitverkocht.
Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 maart 1’. Deze voorstelling is te zien op donderdag Dinsdag 23 maart alleen zo. 13.00, 14e week
bezoeken in totaal ruim 1000 scholieren de 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 maart om 19.30 Grote zaal, 20.00 uur: Campert, Mulder en Chabot ALVIN EN DE CHIPMUNKS 2
Goudse Schouwburg. Zij krijgen een theatrale uur en op zondag 28 maart om 14.30 uur. Kaar- met ‘Tot Zoens’ (literaire voorstelling). Er zijn nog
backstage tour, waarbij ze langs allerlei ruim- ten, vanaf 3,50 euro, kan men reserveren via kaarten.
Op vrijdag 19 maart voordeelmatinee 6 euro
ten komen die normaal voor publiek gesloten (0182) 513 750 of www.goudseschouwburg.nl. Kleine zaal, 20.30 uur: The Gospel According to...
zijn, zoals de kleedkamers, de artiestenfoyer De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf Jim Byrnes and The Sojournes (muziek). Er zijn nog Alice in Wonderland (15.00 uur)
en het grote podium. Ook zien de kinderen de zeven jaar. kaarten. Dear John (15.15 uur)
Donderdag 25 maart IEP! (15.30 uur)

Vrolijke film over hoogbejaarden Grote zaal, 19.30 uur: Jeugdtheaterhuis met ‘Jan
Steenstraat I’ (familievoorstelling, zeven jaar en ou- www.arcadebios.nl
der). Er zijn nog kaarten.
Vrijdag 26 maart Steenstraat I’ (familievoorstelling, zeven jaar en ou-
Grote zaal, 19.30 uur: Jeugdtheaterhuis met ‘Jan der). Er zijn nog kaarten.

Uitladder k­ inderen drie euro, reserveren via (0182) 582 066 of


pittigbelegen@gmail.com.
Waddinxveen, Optreden Leids gospel- en soulkoor
Vrijdag 19 maart Elijah in Ontmoetingskerk, Groensvoorde, aanvang
Bodegraven, Adje’s Sterren Revue in het Evertshuis, 16.30 uur.
Spoortstraat 15, aanvang 20.30 uur. Reserveringen:
(0172) 618 484 of kijk op www.evertshuis.nl. Dinsdag 23 maart
Gouda,’Liedjes voor Anna’ Concert t.b.v. Villa Joep Gouda, Hoogtepunten uit de Matthaus Passion (Koren,
m.m.v. o.a. Di Gojim en het Gouds Kinderkoor in de Koralen en Aria’s) door The new Romanian chamber
Sint-Janskerk. Aanvang 19.30 uur. ­orchestra en choir o.l.v. Raymond Janssen in de Sint
Gouda, Concert The Opposites in So What. Deur open Janskerk, aanvang 20.00 uur.
22.00 uur. Waddinxveen, ‘Dag van de Mobiliteit’ bij Doove Heal-
Tijdens een heerlijke lunch met ettelijke wijntjes komen de dames pas goed los. Gouda, Concert Galaxy Gypsy & BiusK in Alouan aan thy Living, Kouwe Hoek 4, van 9.00 tot 17.00 uur.
de Jan Verzwollestraat 2. Duurt van 20.00 tot 22.30 uur.
Rome in hartje zomer, zinderende hitte. De dametjes vooral niet samen willen kijken. Hij Entree is drie euro. Meer info www.galaxygypsy.nl. Woensdag 24 maart
Romeinen ontvluchten hun stad tijdens moet rekening houden met hun ­dieetwensen en Waddinxveen, Optreden Aleotti-ensemble in Remon- Gouda, Lezing Inca’s en Inca Trail in Bibliotheek Gou-
­Ferragosto, een nationale feestdag. Dat geldt kleine akkefietjes sussen. Gelaten ondergaat strantse kerk, Zuidkade 59, aanvang 20.15 uur. da in Spieringstraat 1,van 20.00 tot 22.00, entree voor
niet voor de alleenstaande vijftiger Gianni, hij zijn lot en hij neemt af en toe een pauze in leden Bibliotheek Gouda 8,50 euro, niet-leden tien euro.
die al zijn leven lang bij zijn moeder woont. het barretje om de hoek. Naarmate de tijd ver- Zaterdag 20 maart Gouda, Voorjaarsexcursie Cyclus voor jeugd van 8 tot
Zij kan hem geen dag missen. Dit klinkt zwaar, strijkt wennen de oudjes aan hun situatie en aan Bodegraven, Film ‘Molokai, het verhaal van pater 12 jaar. Om 14.00 uur vertrek vanaf Infocentrum Heem-
maar ‘Pranzo di Ferragosto’, de film die zon- ­elkaar. ­Damiaan’ in Sint Willibrorduskerk, Overtocht 20, aan- pad aan de Bloemendaalseweg. Deelname is gratis.
dagmiddag te zien is in het Goudse Filmhuis, vang 20.15 uur. Reeuwijk, Zomerkledingbeurs in zalencentrum De
is een echte komedie. Gouda, World of Stone in So What, aanvang 22.30 uur, Brug van 13.30 tot 15.30 uur.
minimumleeftijd is 18+, toegang is gratis voor leden en
Als zijn huurbaas Gianni voorstelt om ook twee euro voor niet leden. Donderdag 25 maart
diens oude moeder een etmaal onder zijn hoede w w w. g o u d s e s c h o u w b u rg. n l Bodegraven, Theaterconcert door The Amazing
Zondag 21 maart
Campert, Mulder
te nemen, gaat Gianni met tegenzin ­akkoord. Stroopwafels in het Evertshuis, Spoorstraat 15, aanvang
Zo kan hij tenminste wat schulden ­aflossen. Gouda, Voorjaarsexcursie Cyclus voor volwassenen, 20.30 uur. Kaarten van 18.50 euro zijn verkrijgbaar aan

& Chabot
Maar daar blijft het niet bij, want ook de tante 14.00 uur vertrek vanaf Infocentrum Heempad aan de de theaterkassa van het Evertshuis. Meer informatie:
van de huurbaas en de moeder van zijn ­dokter Bloemendaalseweg. Deelname is gratis. (0172) 618 484.
worden bij hem ‘gestald’. Daar zit hij dan, op- Gouda, Lezing ‘verbindt de verschillen’ in bibliotheek
gescheept met vier hoogbejaarden die niet om Dinsdag Spieringstraat. Aanvang 11.30 uur, toegang is gratis. Vrijdag 26 maart
deze logeerpartij hebben gevraagd. Het bezorgt 23 maart Gouda, Theaterwedstrijd in So What tussen Bodegraven, Film ‘Wit Licht’ in Evertshuis, Spoor-
Gianni de nodige kopzorgen. De man verplaatst ­Pittig Belegen uit Gouda en Lunatics uit Utrecht. straat 15, aanvang 20.30 uur. Meer informatie: (0172)
het tv-toestel van kamer naar kamer omdat de Aanvang ­Aanvang 14.30 uur, entree volwassenen vijf euro en 618 484.
20.00 uur Foto: Anton Corbijn
Nummer 11, 19 maart 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 20 ADVERTENTIE

De Week van Nederland Schoon


15-20 maart 2010: doe mee!
Tijdens de Week van Nederland Schoon, die op zaterdag en in de afvalbak te gooien. Onderzoek toont bovendien
20 maart wordt afgesloten met de Landelijke Opschoondag, aan dat een schone omgeving vaak ook veiliger is.
kan iedereen helpen om zwerfafval uit ons straatbeeld te Nog een goede reden om mee te doen aan de Week
laten verdwijnen. Heel eenvoudig door het op te pakken van Nederland Schoon.

Een schone straat ligt voor het oprapen.


ADVERTENTIE 21 Nummer 11
19 maart 2010
DE
Krant VAN Bodegraven

Win nu een droomreis


naar Thailand naar
Jomtien Beach t.w.v. € 1399,-
tNBTTJFGIPVUFOWMPFSFO
tMBNFMQBSLFU
tEVPQMBOLFO VUL DE BON IN BIJ BANGKOK CITY.

Openingstijden KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.BANGKOK-CITY.NL/AKTIES


Di t/m Vrij 10:00 - 17:30u
en Zat 10:00 - 17:00u,
‘s avonds op afspraak

In samenwerking met
333 travel

Coenecoop 717
Meer info over houten vloeren? 3741 PW Waddinxveen
Wij vertellen u er graag alles over. Bel 030-6620250 Tel: 0182 - 640471

w w w. m a a s h o u t . n l

Lange Tiendeweg 57 Gouda


Tel.: 0182 - 551 333
info@bangkok-city.nl
www.bangkok-city.nl
1

r p t a a nleg t renovatie t onder


n t w e houd
t o Wilt u uw tuin laten t
vernieuwen, veranderen, ophogen of herstellen?
Laat ons nu een tekening en/of offerte maken!
Dan kunnen wij snel bij u aan de slag en kunt u gaan genieten van een mooie tuin!

Ambachtweg 20 - 2841 LZ Moordrecht - Tel: (0182) 37 05 38 Mob: 06 - 51 15 94 20


info@hovenierjanvandenbroek.nl - www.hovenierjanvandenbroek.nl
Tevens gespecialiseerd in het zetten van beschoeiingen en het verwijderen van bomen m.b.v. speciale klimtechnieken.
DE
Krant Bodegraven
VAN
Nummer 11
19 maart 2010 22 ADVERTENTIE

3B BAAN BENCH DURESTA FROMMHOLZ HELDENSE MOL MEUBELEN MULLEMAN NEW CLASSICS NOVIO FORUM SCHUITEMA VAN ROSSUM VAN HOOF

Selva 60% Selva 60%


Vitrinekast Epoca, in noten KORTING Eethoek Epoca KORTING

Tafel en 6 stoelen, in noten


Van: E1995,00
Voor: E 798,00 Van: E3547,00
Voor: E 1419,00

Baan 60%
KORTING
Lounge Atelier
Bankstel 3 +1+1-zits Fauteuil Londen, in zwart leder

van: E6933,00 Van: E2495,00


60%
KORTING
Voor: E 2773,00 Voor: E 998,00

VERBOUWINGS
OPRUIMING
KLASSIEKE AFDELING KANS. SLA NOG SNEL UW SLAG.
LAATSTE WEEK, TOT A.S. ZATERDAG 20 MAART. LAATSTE
OP ALLE UITVERKOOPMODELLEN 60% KORTING!
Puhlmann Mol
2,5 zitsbank Flavia,
60%
KORTING Fauteuil Mentley,
60%
KORTING
in beige stof in bruin en groen leder

Van: E2949,00 Van: E3661,00


Voor: E 1180,00 Voor: E 1464,00

Heldense 60%
KORTING
Berendsen 60%
KORTING
Wandkast, in taxus 2-zitsbank en fauteuil Rutger,
in beige weefstof

Van: E3160,00 Van: E4194,00


Voor: E 1264,00 Voor: E 1678,00

Selva 60%
KORTING
Novia Forum
TV-meubel Epoca, in wit 6 eetkamerstoelen Libanon,
in stof capiton 3 x khaki, 3 x bruin,
Van: E1026,00
complete set: Van: E1350,00
Voor: E 410,00 60%
Voor: E 540,00 KORTING

VERBREEPARK 27, BENTHUIZEN (A12 AFRIT 8)


TEL. 079 - 331 12 00

WWW.VANWAAYINTERIEURS.COM
NABIJ ZOETERMEER - TOTALE OPPERVLAKTE 6000 M²
UITGAAN / SPORT 23 Nummer 11
19 maart 2010
DE
Krant VAN Bodegraven
Groeten uit Kathmandu
Everts Jamsessions Natsja van Dijk uit Gouda, Bastiaan van hoorns, krokodillen, adelaars, love birds (een-

daverend succes Benthem en Pim Kraan uit Bodegraven maken


een wereldreis. Zij berichten de lezers om de
twee weken over hun belevenissen.
den), herten en een echte jungle-kip! Maar het
mooiste van alles is dat wij oog in oog stonden
met een ‘sloth bear’ (lippenbeer). Deze beer is
uiterst gevaarlijk, dus wij stonden toen hij naar
“Waarom wij - v.l.n.r. Natasja, Bas en Pim - zo ons toe liep, gewapend met stenen en bonkend
gekleurd zijn?? Wij vierden op 28 februari het hart klaar om aan te vallen. Dit was niet nodig,
festival ‘Holy’ in Kathmandu. Dit is een festi- na twee minuten liep hij van de weg de jungle
val waar iedereen in de stad, maar ook op het in. Gelukkig, overleefd. Ook overleven wij
land, bestrooid wordt met gekleurd poeder, Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Ook al is
roze, geel, groen, paars, oranje, blauw... het hier ronduit smerig, ranzig en vies, het eten
en water! De gedachte achter dit spektakel is goed en de mensen zijn uiterste vriendelijk.
is dat men, als men iedereen ‘happy holy’ Morgen vertrekken wij naar Lhasa, waarna wij
wenst, alle kwade geesten uit de omgeving per trein door China en Rusland, terug naar
verjaagt en geluk krijgt. Wij zijn enorm goed Nederland reizen, we plannen vier maanden
bekogeld en ondergekliederd, en het gelukwen- voor deze reis. Om de twee weken zullen wij
sen heeft geholpen! Toen wij een paar dagen laten weten hoe het was, als de internet gele-
later naar Chitwan (national park) gingen voor genheden meezitten!
een safari in de natuur, zagen wij super veel
beesten in het wild. Onder andere aapjes, neus- Namaste! (hallo/bedankt in het Nepalees)”

Even heerlijk meeblazen op het ‘Everts Jamsessions’ (foto Pancras Kuipers).

De maandelijkse Everts Jamsessions die elke spelen met deze enthousiaste jongeman die
tweede vrijdag van de maand in het Everts- leraren als Koos van der Sluis en Jarmo Hoog-
huis worden gehouden zijn een daverend endijk heeft gehad? In New York heeft Van
succes. Steeds meer muzikanten uit Bodegra- Breen nog privéles gehad van de legendarische
ven en de regio weten de Everts Jamsessions trompettist Clarke Terry. Van Breen is dan ook
te vinden. een meer dan geschikte voorman voor deze
avond. Een saxofoniste uit Wilnis pakte haar
De foyer van het Evertshuis loopt op zo’n saxofoon uit, maar nadat ze het hoge niveau
avond rond 20.30 uur vol met muzikanten en van de muzikanten hoorde, pakte ze haar saxo-
belangstellenden. Voordat de jamsessie begint foon weer snel in. Volgens haar staat van alle
speelt big band Keep on Going van muziekver- jamsessions die zij bezoekt die in Bodegraven
eniging Semper Avanti de foyer volledig plat wel op een heel erg hoog niveau. “Deelnemen
en het publiek kan dit wel waarderen. Iets na is leuk, maar als luisteraar genieten is ook ge-
half tien beginnen dan de jamsessions en neemt weldig”, zo meldde deze saxofoniste aan het
jazztrompettist, zanger en componist Eef van eind van de avond. Het spontane karakter van
Breen iedereen mee op een muzikaal avontuur. deze avonden leidt vaak tot bijzondere muzi-
Zelfs uw verslaggever met een kleine veertig
jaar ervaring als trompettist kon het niet laten
kale ervaringen die elke muzikant eens gezien
of meegemaakt moet hebben. De toegang en Rohda’76 is van slag
om even mee te blazen. Want wie wil nu niet deelname zijn gratis.
Voor Rohda’76 dreigt het voetbalseizoen roem- de voorbode van een inhaalrace. SDV coun-

Succes voor darters 3xxxNx 1 loos te eindigen. Nu was het laaggeplaatste


SDV te sterk voor de Bodegravers, 2-4. De be-
terde in de tweede helft vrij eenvoudig naar
1-4. Net voor tijd mocht de ingevallen A-junior
zoekers namen al snel een 0-2 voorsprong. Net Joost Kwakernaak de nederlaag iets dragelijker
In de vorige ronde werden The Sopranos ver- kampioenschap in de eredivisie niet meer aan voor de rust antwoordde Tim van der Neut met maken, 2-4.
slagen en deze keer was het Crazy Darts die de neus van 3xxxNx 1 voorbij kan gaan. Vrien- de aansluitingstreffer, 1-2. Die bleek echter niet
met 9-0 werd verslagen door het Borftse den van de Hoeck gooide thuis in Eetcafé de

Concerten en optredens
3xxxNx 1. Hoeck een prima partij tegen het Reeuwijkse
Plug Unit. Dylan Schoonderwoerd en Johan
Craig Wilson mocht weer als eerste gooien Meijer wonnen hun singel partij. Door daarna
en won zijn singel partij. Rob Bus was de nog drie koppels te winnen, werd het uiteinde- Concert van OBK Driebruggen Adventskerk. Zij zal een programma verzorgen
volgende die een punt scoorde voor 3xxxNx lijk een 5-4 overwinning voor de Bodegravers. Muziekvereniging OBK Driebruggen kan met werken uit de Franse en Duitse romantiek
1. Kevin van den Heuvel mocht daarna tegen 3xxxNx 3 verloor thuis met 6-3 van Paddo’s. terugkijken op een geslaagd voorjaarsconcert. met onder andere composities van Guilmant,
Enrico Tolboom. Ondanks een 2-0 achter- André Ligthart en Marco van Noort wonnen De avond werd geopend door de nieuwe Saint-Saëns en Vierne. Ook speelt zij opus
stand wist Kevin toch zijn partij te winnen. beiden hun single partijen. Degradatie uit de voorzitter, Geert-Jan Hoogendoorn. Het 56 van Schumann en opus 122 ‘Herzlich
Het vierde punt werd vrij eenvoudig binnen- eredivisie lijkt onvermijdelijk. De landelijke Jeugdorkest van OBK mocht de spits afbijten tut mich verlangen van Brahms. Voor meer
gehaald door Louis Anker. De koppels en de NDB rankingtoernooien zijn weer begonnen. onder leiding van Pieter Koster. Na de pauze informatie en het volledige programma zie
teamronde werden allemaal gewonnen, waar- Van onze streekgenoten staan Johan Meijer en werd het programma vervolgd door de fanfare www.orgelcommissiealphen.nl. Het concert
door een eindstand van 9-0 op het wedstrijdfor- Kevin van den Heuvel er het beste voor. Beiden OBK Driebruggen onder leiding van dirigent begint om 20.15 uur en de entree is vijf euro
mulier te lezen viel. Met een voorsprong van staan ze met zeven punten bij de eerste vijftig Mark van Mil. Door de fanfare werd het per persoon.
negen punten op nummer twee en nog maar van de 550 deelnemers, een aantal landelijke muziekstuk Fulco de Mintreel gespeeld. Dit
vier wedstrijden te gaan, lijkt het er op dat het toppers achter zich houdend. stuk is een verplicht werk dat op 13 november Gospelgroep ‘Reflection’ in Waarder
op het concours in Zaandam gespeeld gaat wor- Gospelgroep Reflection uit Utrecht presenteert

Afscheidstoernee The McCalmans den. Tijdens de avond werden ook drie jubila-
ressen in het zonnetje gezet, te weten Maartje
op zaterdag 10 april de productie ‘House of
Praise’ in Waarder. Het concert zal plaatsvinden
van Esschoten, Gea Hoogendoorn en Gert Jan in de PKN Gereformeerde Kerk Waarder en
Het Schotse Folk Song Trio, opgericht in 1964, per persoon. Het concert vindt plaats op vrijdag Klein, die 12,5 Jaar bij OBK Driebruggen lid begint om 19.30 uur. ‘House of Praise’ is een
gaat voor de laatste maal op tournee. Een 19 maart en begint om 20.30 uur. zijn. Het concert werd gegeven in de PKN productie van eigentijdse muziek, beweging,
optreden staat garant voor een swingend vol Gereformeerde kerk te Waarder. licht, geluid en theater en een eigen uitgebreide
Parktheater. band. Volgens de organisatie is de boodschap
Sweet Lorraine bij The Lowlander die door de avond heen klinkt er een van God
Al jaren is het trio vaste gast in dit theater en De rock/popband Sweet Lorraine zal op zater- eren en groot maken. Op deze avond zal er aan-
daarom konden de muzikanten in hun laatste dag 20 maart een unplugged optreden in Café dacht en steun worden gevraagd voor de situatie
seizoen Alphen aan den Rijn niet overslaan. the Lowlander in de Tolstraat 19 in Bodegraven van straatkinderen in Kameroen. De avond be-
Hun optreden is een combinatie van harmony, verzorgen. Dit optreden is gratis toegankelijk gint om 19.30 uur met koffie en lekkernijen. Er
humor en respect voor de traditionele Schotse en begint om 21.30 uur. De band zal veel num- worden lootjes verkocht, waarbij de opbrengst
liederen. The McCalmans traden op in heel mers van de nieuwe Unplugged Sessions cd ten zal worden besteed aan vakopleidingen voor de
Europa, de Verenigde Staten, Canada, Austra- gehore brengen. straatkinderen. Na het concert worden er onder
lië, Nieuw Zeeland, Bermuda, Kenia en nu voor het genot van een hapje en drankje diverse
de laatste keer in Alphen aan den Rijn. Kaarten Orgelconcert in Alphen aan den Rijn prijzen verloot. Kaarten kosten vijf euro en
zijn te reserveren via reserveer@parktheater. Organiste Petra Veenswijk uit Delft komt op zijn te bestellen bij Marin van Duuren (0348)
info. De laatste kaartjes zijn verkrijgbaar bij de vrijdag 26 maart in Alphen aan den Rijn een 502 006 en Gea Soeters (0348) 502 050.
kassa, open vanaf 19.30 uur, voor 18,50 euro The McCalmans concert uitvoeren op het Steinmeyer-orgel in de
DE
Krant Bodegraven
VAN
Nummer 11
19 maart 2010 24

>PSNLURH[QLZ
IVZ Á
)VZ]PVVS[QLZ
Z[\RZ Á

/LUR1HU]HU.PSZ)SVLTLULURHKVZOVW)VKLNYH]LU0)Y\NZ[YHH[0;
(SWOLUHK9PQU0(HYOVM0; (SWOLUHK9PQU09PKKLYOVM0;

Related Interests