(131b) WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA’I MDO

| |
bam-po dang-po |

1
DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz jul Ma-ga-dha’i dkjil-wkhor
rnam-par rgjal-ba-na bzsugsz-te | mngon-par rdzogsz-par szangszrgjasz-nasz | ring-po ma lon-pa zsig-na wdi sznyam-du dgongsz-par
gjur-to | |
„szemsz-csan wdi-dag ni jun ring-po-nasz phjin-csi-log-gisz
jongsz-szu bszlad-de | bsztan-csing bcsosz-szu jang sin-du dka’-basz |
dzsi-szrid-du wdzsig-rten-na bzsugsz-kjang | phan-pa’i don medkjisz | csi-nasz lhag-ma ma lusz-pa’i mja-ngan-lasz wda’-basz jongszszu mja-ngan-lasz wda’o” sznyam-du dgongsz-ma-thag-tu | de’i chena Changsz-risz-kji lha-rnamsz-kjisz [| ] Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
dgongsz-pa sesz-sing rtogsz-nasz | nam-mkha’-lasz babsz-te | Bcsomldan-wdasz gang-na-ba der lhagsz-nasz | der phjin-pa dang | zsabsz-la
mgo-bosz phjag-wchal-te | thal-mo szbjar-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la
cshosz-kji wkhor-lo bszkor-bar gszol-zsing | bszkul-ba dang | de-la
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— Changsz-risz-kji lha-dag | „szemsz-csan wdi-dag ni nyesz-pa’i
dri-masz jongsz-szu glagsz-te | wdzsig-rten-gji bde-ba-la cshagsznasz | sesz-rab-dang ldan-pa’i szemsz med-pasz | dzsi-szrid-du
wdzsig-rten-na bzsugsz-kjang | bja-ba don med-par wgjur-te | mjangan-lasz wdasz-na | bde’o” | sznyam-du dgongsz-szo | |
de-nasz Changsz-risz-kji lha-rnamsz-kjisz [| ] jang Bcsom-ldanwdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz | cshosz-kji rgja-mcho jongsz-szu gang-ba |
cshosz-kji rgjal-mchan bcugsz-pa | bsztan-csing wdul-ba’i dusz-la
jang bab | szemsz-csan wdi-dag-lasz grol-bar wgjur-ba jang sin-du
mang-na | csi’i szlad-du Bcsom-ldan-wdasz mja-ngan-lasz wda’-bar
dgongsz-te | sin-du mdongsz-par gjur-pa wdi-dag-gi mgon dang
szkjabsz mi mdzad | 1
———
1 I, K itt tartalmaz még egy történetet, mely kiadásunkban a fejezet végén
található.

12

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DANG-PO

— Bcsom-ldan-wdasz | [ni] szngon bszkal-pa grangsz ma mcshiszpa wdasz-(132a)-pa’i pha-rol-na Wdzam-bu-gling wdir rgjal-po cshenpo Ga-na-sa-ni-pa-li zsesz bgji-ba zsig rgjal-phran mang-po-la dbangbgjid-de | grong-khjer ni brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed mnga’-ba |
bcun-mo dang pho-brang-szlasz ni sztong-phrag nyi-su mnga’-szte |
blon-po cshen-po jang sztong-phrag bcsu-sznyed-do | | rgjal-po de sindu sznying-rdzse-dang ldan-pasz | mi-la szogsz-pa 1 szkje-bo mangpo’i pha-ma-lta-bur gjur-to | |
de’i che-na rgjal-po desz wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag kjang wgro-ba mang-po kun-gji gco-bor gjur-la | szkje-bo
mang-po wdi-dag kjang bdag-la mosz-sing dga’-basz | bdag-gisz dampa’i cshosz-kji nor-bu rin-po-cshesz thamsz-csad-la phan wdogsz-szo”
sznyam-bszamsz-nasz | blon-po gcsig-gisz thamsz-csad-du bka’btagsz-te |
— szu-la dam-pa’i cshosz mcshisz-pa bsztan-par gjur-na | csidang-csi wdod-pa jid bzsin-du szbjin-no — zsesz bszgo-ba dang |
de’i che-na bram-ze Le’u-du-csha zsesz bgji-ba zsig [| ] pho-branggi szgor mcshisz-te |
— bdag-la dam-pa’i cshosz jod-do — zsesz szmrasz-szo | |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | phji-rol-du bszuszte | phjag-bjasz-nasz | sztan bting-ba-la bzsag-go | bram-ze de sztan
bting-ba-la wdug-nasz | rgjal-po wkhor-dang bcsasz-pasz thal-mo
szbjar-nasz |
— szton-pa cshen-po | gti-mug-gisz mdongsz-par gjur-pa-la dampa’i cshosz dbje-zsing bsztan-pa’i dusz-la bab-bo — zsesz bszkul-ba
dang |
bram-ze desz rgjal-po de-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-gisz sesz-pa *wdi-nyid-gji wda’-cam-gjisz2 lobsz-pa ma
jin-basz | thosz-par wdod-na | wdi-cam-gjisz cshog-pa ma jin-no | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— csi-dang-csi wdod-pa szmrosz-sig dang | thamsz-csad jid bzsindu szbjin-no — zsesz szmrasz-pa dang |
bram-ze desz rgjal-po-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po cshen-po | khjod-kji lusz-la mar-me sztong bcugsz-te |
mcshod-pa bjed nusz-na | cshosz bsztan-par bja’o — zsesz szmrasz-pa
dang |
———
1 I, K: + szkje-bo mang-po bde-szkjid-csing wbjor-ba dang | bde-ba dang | lo
legsz-par ldan-te | rgjal-po de
2 I: wdi-nyid-gji-nasz, K: wdi-gjin-cam-gjisz, S: wdi-nyid-kji mnga’-camgjisz

1. DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA

5

10

15

20

25

30

35

13

rgjal-po de lhag-par dga’-mgu-rangsz-nasz | de’i che pho-nya
gcsig ban-glang 1 rgjang-gragsz brgjad-sztong-du wgro-ba gcsig-la
bszkjon-(132b)-te | Wdzam-bu-gling thamsz-csad-du wdi-szkad csesz
bszgo’o | |
— rgjal-po Ga-na-si-na-pa-li da-szte zsag bdun-na cshosz-kji phjir
lusz-kji sa phug-nasz | mar-me sztong wdzugsz-szo — zsesz rgjalphran dang mi thamsz-csad-la bszgo’o |
de-dag-gisz de-szkad bszgo-ba thosz-nasz | szo-szo-nasz mjangan-gjisz jid-gdungsz-te | rgjal-po gang-na-bar lhagsz-nasz | phjagbjasz-te | thamsz-csad-kjisz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— wdzsig-rten wdi-na csi-cam wcho-ba’i szrog-dang bcsasz-pa
thamsz-csad khjed-la brten-pa ni [| ] long-ba dmigsz-bu-la brten-pa’am
bu cshung-ngu ma-la brten-pa-dang wdra-na | rgjal-po mi bzsugszpa’i szlad-du-na [| ] gang-la szkjabsz-szu mcshi-bar bgji | gal-te szkula mar-me sztong bcugsz-pa-na | gdon-mi-za-bar wcho-ba-dang bralna | csi’i szlad-du bram-ze gcsig-cam-gji szlad-du wdzsig-rten wdi’i
szemsz-csan jongsz-szu gtong-bar dgongsz |
de’i che-na bcun-mo dang szlasz2 dang rgjal-chab dang szrasz3
lnga-brgja dang blon-po sztong-phrag bcsu-sznyed-kjisz thal-mo
szbjar-te | gszol-ba btab-kjang | rgjal-po jid-dam-la brtan-pasz | ma
zlogsz-te |
— nam mngon-par szangsz-rgjasz-pa-na | khjed-rnamsz gdon-miza-bar bszgral-lo — zsesz szmrasz-pa dang |
de’i che-na szkje-bo mang-posz rgjal-po de jid-dam-la brtan-pa
[de-dag-gisz] rtogsz-nasz | rab-tu mi dga’-szte | csho-ngesz btabnasz | sza-la wgjel-to | | rgjal-po de’i bszam-pa ma gjur-te | bram-ze-la
wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— nga’i4 lusz-la mar-me5 sztong bcugsz-pa’i dusz-la bab-gjisz |
phug-sig — csesz bszgo-ba dang |
desz rgjal-po’i lusz phug-nasz | mar-me’i6 sznying-po sznum-gjisz
szkusz-pa dang | wkhor mang-posz de-ltar gjur-pa mthong-nasz | ri
wgjel-pa bzsin-du lusz sza-la brdabsz-szo | |
de-nasz rgjal-posz bram-ze-la |
— szton-pa cshen-po | thugsz-rdzse-bar dgongsz-te | szngar bdagla cshosz bsztan-nasz | de’i wog-tu mar-me chugsz-sig | gal-te che’i
dusz bjasz-na | cshosz thosz-par mi wgjur-ro — zsesz szmrasz-pa
dang |
bram-zesz chigsz-szu-bcsad-pa wdi szmrasz-szo | |
———
1 I: + nyin gcsig-la
2 P, I: szrasz, K: szlasz
3 I: szlasz
4 P: de’i
5 P: mer6 P: mar-me-gi

14

BAM-PO DANG-PO

— mi-rtag1 (133a) thamsz-csad zad-par wgjur | |
mtho-ba de jang mthar ltung-ngo | |
wdu-ba jod-na wbral-bar jod2 | |
szkje-ba jod-na wcshi-bar wgjur | |
5

10

15

20

25

30

chigsz-szu-bcsad-pa wdi szmrasz-ma-thag-tu | rgjal-po de dga’mgu-rangsz-szte | wgjod-pa’i szemsz med bzsin-du wdi-szkad dambcsasz-szo | |
— bdag cshosz chol-ba wdi jang [| ] szangsz-rgjasz-szu bszgrubpa’i phjir-te | phjisz mngon-par rdzogsz-par szangsz-rgjasz-pa-na | jesesz-kji wod-kjisz szemsz-csan gti-mug-gisz mdongsz-pa’i rnamsz
sin-du sznang-bar gjur-csig — csesz ji-dam-bcsasz-ma-thag-tu |
gnam-sza jang rab-tu g.josz | Gnasz-gcang-ma’i risz-kji lha’i phobrang-gi bar-du g.josz-pasz | lha de-dag nam-mkha’-lasz babsz-te |
lusz-kjisz mcshod-pa’i gnasz-szu lhagsz-szo | |
bjang-cshub-szemsz-dpa’ de’i lusz de-ltar zsig-pa [| ] lha de-daggisz mthong-nasz | szteng-gi nam-mkha’ jongsz-szu gang-ba de-dag
ngusz-te | ngusz-pa’i mcshi-ma cshar-ba bzsin-du bab-nasz | lhardzasz-kji me-tog kjang cshar bzsin-du bab-szte | mcshod-pa bjaszszo[ng] | de’i che-na Brgja-bjin lha’i dbang-po jang [| ] rgjal-po gangna-ba der wongsz-nasz | rnam-pa szna-chogsz-kjisz bsztod-bszngagszte | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po cshen-po | wdi-ltar sin-du szdug-bszngal-gjisz
gdungsz-pa wdi-la szemsz wgjod-par ma gjur-tam |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— wgjod-pa med-do | |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— rgjal-po cshen-po | wdi-ltar lusz wdar-zsing nyamsz mi bde
bzsin-du [| ] „wgjod-pa med” csesz szmrasz-pa wdi csisz jid-csheszpar wgjur |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— gal-te bdag thog-ma-nasz mtha’-ma’i bar-du wgjod-pa’i szemsz
med-pa jin-na | lusz-kji rma wdi-dag sznga-mkho bzsin-du szosz-par
gjur-csig — csesz szmrasz-ma-thag-tu | lusz sznga-mkho bzsin-du
rma med-par gjur-to | |

35

— de’i che de’i dusz-na rgjal-po de ni szangsz-rgjasz lagsz-szte |
Bcsom-ldan-wdasz | szngon jang szemsz-csan-gji szlad-du [| ] mi
bzad-pa’i szdug-bszngal-dang bszdosz-te | cshosz brnyesz-na | da3
———
1 P, S: rtag-pa
2 I, K: wong
3 P: de

1. DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA

15

csi’i szlad-du wgro-ba thamsz-csad cshosz-kji sznang-ba-dang bral(133b)-bar jongsz-szu btang-szte | mja-ngan-lasz wdasz-par
dgongsz | |

5

10

15

20

25

30

35

40

— gzsan-jang Bcsom-ldan-wdasz | szngon wdasz-pa’i dusz-na [| ]
Wdzam-bu-gling wdir rgjal-po cshen-po Bji-ling-gar-li zsesz bgji-bar
gjur-pa-na | rgjal-phran-rnamsz-la dbang-bgjid-de | grong-khjer ni
brgjad-khri-bzsi-sztong-dang ldan | bcun-mo dang pho-brang-szlasz ni
sztong-phrag nyi-su mnga’-szte | rgjal-chab dang rgjal-bu ni lngabrgja-sznyed-do | | blon-po cshen-po ni sztong-phrag bcsu mnga’-’o |
rgjal-po de sznying-rdzse-dang ldan-pasz | wbangsz thamsz-csad-la bu
gcsig-pa-dang wdra-bar dgongsz-szo | |
de’i che rgjal-po cshen-po de dam-pa’i cshosz-la mosz-sing dga’basz | blon-po gcsig-la bszgo-nasz | wdi-szkad csesz bkar-btagszszo | |
— gang szu-jang rung-ba-la mdo-szde’am dam-pa’i cshosz jod-pa
bdag-la bsztan-par gjur-na | csi-dang-csi wdod-pa jid bzsin-du szbjinno — zsesz bszgo’o | |
de-nasz bram-ze Khje’u-du-ca zsesz bgji-ba [| ] pho-brang-gi szgor
wongsz-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-la dam-pa’i cshosz jod-de | gang thosz-par wdod-pa-la
bsztan-par bja’o — zsesz szmrasz-pa [| ] rgjal-posz thosz-nasz | rab-tu
dga’-mgu-rangsz-szte | phji-rol-du bszusz-nasz | rkang-pa-la phjagwchal-te | chig sznyan-pa szmrasz-nasz | pho-brang-gi nang-du khridde | sztan bsamsz-pa-la bzsag-szte | thal-mo szbjar-nasz | wdi-szkad
csesz gszol-to | |
— szton-pa cshen-po | deng bdag-la [| ] dam-pa’i cshosz bsztan-tu
gszol |
bram-zesz szmrasz-pa |
— bdag-gisz kun-du szdug-bszngal-ba szna-chogsz mjong-nasz |
jun ring-mo zsig lon-to | | gdod lobsz-pasz | rgjal-po cshen-po | thoszpar wdod-na | wdi-cam-gjisz cshog-pa ma jin-no | |
rgjal-posz thal-mo szbjar-te |
— csi-dang-csi dgosz-pa szmrosz-sig dang | szton-pa | khjod-la mi
phangsz-par thamsz-csad dbul-lo | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— gal-te khjod-kjisz lusz-la[sz] lcsagsz-gzer sztong[-gisz] btabna | khjod-la cshosz szbjin-no — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-posz |
— de-bzsin-du bgji’o | (134a) de-szte zsag bdun-na dngosz-po
wdi-dag bszgrub-bo — zsesz szmrasz-szo | |

16

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DANG-PO

de’i che rgjal-po cshen-po desz pho-nya zsig glang-po-cshe 1
rgjang-gragsz brgjad-khri-sznyed-du2 wgro-ba zsig-la bszkjon-te |
Wdzam-bu-gling kun-du wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— rgjal-po cshen-po Bji-ling-gar-lisz3 da-szte zsag bdun-na lusz-la
lcsagsz-gzer sztong wdebsz-szo | |
zsesz bszgo-ba blon-po dang wgro-ba mang-posz thosz-nasz |
thamsz-csad rgjal-po’i drung-du lhagsz-szte | wdi-szkad csesz gszolto | |
— bdag-csag phjogsz bzsi-na wkhod-pa’i wgro-ba thamsz-csad
rgjal-po’i jon-tan dang bka’-drin-gjisz szo-szo-nasz bde-szkjid-pa-la
longsz-szpjod-de | rgjal-po cshen-po | bdag-csag-gi szlad-du [| ] szkula lcsagsz-gzer sztong[-gisz] mi gdab-du gszol-lo — zsesz gszol-ba
dang |
de’i che bcun-mo dang pho-brang-szlasz dang rgjal-chab dang
rgjal-bu dang blon-po thamsz-csad-kjisz gszol-pa btab-szte |
— rgjal-po cshen-po | bdag-csag-la thugsz-brce-bar dgongsz-szte |
mi gcsig-gi szlad-du szku-che’i dusz mdzad-csing [| ] wbangsz
thamsz-csad szpang-bar mi rigsz-szo | |
de-la rgjal-posz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag ni jun ring-po-nasz wkhor-ba-na[sz] [| ] lusz grangsz-medpa cshud-gzan-te | bar-wga’4 ni wdod-cshagsz dang zse-szdang gtimug-gisz lusz wdi-dag bszad-pa’i rusz-pa dkar-po szpungsz-pa ni Rirab-basz kjang mtho | mgo bcsad-pa’i khrag gzagsz-pa ni cshu-klung
lnga-basz kjang cshe | ngusz-pa’i mcshi-ma ni rgja-mcho bzsi-basz
kjang lhag-szte | de-ltar rnam-pa szna-chogsz-kji szgo-nasz lusz-szrog
cshud-gzan-kjang | lan-wga’ jang cshosz-kji phjir ma jin-te | da bdaggisz lusz-la lcsagsz-gzer btab-la | szangsz-rgjasz-szu bszgrub-bo | |
phjisz mngon-par szangsz-rgjasz-nasz | sesz-rab-kji ral-grisz kun-nasz
nyong-mongsz-pa’i nad thamsz-csad bcsad-par bjed-na | csi’i phjir
nga’i5 bjang-cshub-kji szemsz-kji bar-du gcsod-par bjed — csesz
szmrasz-pa dang |
de-nasz wkhor-rnamsz kjang csang mi szmrasz-par gjur-to | (134b)
de-nasz rgjal-posz bram-ze-la szmrasz-pa |
— szton-pa cshen-po | thugsz-brce-bar dgongsz-szte | szngar
cshosz bsztan-nasz | de’i wog-tu lcsagsz-gzer-gjisz thob-csig | gal-te
che’i dusz bjasz-na | cshosz thosz-par mi wgjur-ro — zsesz szmraszpa dang |
bram-zesz chigsz-szu-bcsad de szmrasz-pa |
———
1 I: + nyin gcsig-la
2 I: brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed-du
3 P: Bji-ling-gar-ling
4 P: nor wga’
5 P: de’i

1. DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA

17

— wdu-bjed thamsz-csad mi rtag-szte | |
szkje-ba thamsz-csad szdug-bszngal-bcsasz | |
cshosz kun sztong-basz bdag-po med | |
bdag-gi-ba jang jod ma jin | |
5

10

15

20

25

30

35

chigsz-szu-bcsad-pa wdi-dag szmrasz-nasz | lusz-la lcsagsz-gzer
sztong[-gisz] btab-bo | | de’i che rgjal-phran dang blon-po dang wkhor
mang-po-rnamsz-kjisz [| ] de-lta-bur gjur-pa mthong-nasz | ri cshen-po
wgjel-ba-ltar lusz sza-la brdabsz-szte | ngusz-nasz | csi-jang mi dranpar sza-la wgre’o1 | |
de’i che-na gnam-sza rnam drug-tu g.josz-nasz | Wdod-pa’i
khamsz2 dang Gzugsz-kji khamsz-kji lha-rnamsz ngo-mchar-du gjurto | | thamsz-csad nam-mkha’-lasz babsz-nasz | bjang-cshub-szemszdpa’i drung-du lhagsz-szte | wdi-ltar cshosz-kji phjir szdug-bszngal
cshen-po lusz-kjisz mjong-bar mthong-nasz | thamsz-csad ngusz-te |
mcshi-ma cshar bzsin-du bab-nasz | lha-rdzasz-kji me-tog-gisz
mcshod-pa bjasz-szo | | de’i che-na Brgja-bjin lha’i dbang-posz [| ]
rgjal-po gang-na-bar wongsz-nasz | | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po cshen-po | sin-du brcon-wgrusz-la brcon-te | szdugbszngal-la mi sznyam-pa wdi [| ] cshosz-kji phjir-ram | won-te Brgjabjin-nam [| ] Wkhor-lo-szgjur-ba’i rgjal-por wdod-dam | won-te
Bdud-kji-rgjal-po’am Changsz-pa’i rgjal-po’am Dbang-phjug-cshenpo wdod-dam — csesz szmrasz-pa dang |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— bdag-gisz bjasz-pa wdi ni khamsz gszum-gji bde-ba mjong-bar
wdod-pa ma jin-gji | bszod-namsz csi-sznyed jod-pa-jisz szangszrgjasz wdod-pa’i phjir-ro | |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— bdag-gisz bltasz-na | rgjal-po’i lusz wdar-zsing mi *bzod-pa
lagsz-na3 | wdi-szkad zer-(135a)-zsing „wgjod-pa4 med” csesz
szmrasz-pa wdi csisz jid-cshesz-par wgjur |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— gal-te bdag-gisz szmrasz-pa bden-te | wgjod-pa’i szemsz medna | bdag-gi[sz] lusz sznga-mkho bzsin-du rma med-par gjur-csig —
csesz szmrasz-ma-thag-tu | sznga-mkho bzsin-du gjur-nasz | lha dang
mi-rnamsz dga’-mgu-rangsz-par gjur-to | |

———
1 P: wgro’o
2 P: lamsz
3 I: bzod-pa-la bltasz-na, K: bzod-pa-lasz bltasz-na
4 P: wgjed-

18

BAM-PO DANG-PO

— 1 Bcsom-ldan-wdasz | [ni] cshosz-kji rgja-mcho jongsz-szu
rdzogsz-sing jon-tan chad ma mcshisz-pa-dang ldan-na | de csi’i
szlad-du wgro-ba mang-po jongsz-szu btang-szte | cshosz kjang mi
bsad-par mja-ngan-lasz wda’-bar dgongsz | | | |
5

10

15

20

25

30

35

— Bcsom-ldan-wdasz | gzsan-jang szngon wdasz-pa’i dusz
bszkal-pa chad-med grangsz-med-pa’i pha-rol-na [| ] Wdzam-bu-gling
wdir rgjal-po cshen-po Changsz-lha zsesz bgji-ba-la [| ] rgjal-chab
Dam-ka-ma zsesz bgji-ba zsig mcshisz-szte | rgjal-bu de dam-pa’i
cshosz-la dga’-zsing mosz-pasz | dam-pa’i cshosz phjogsz kun-du
bcal-na-jang | ma rnyed-nasz | mja-ngan-gjisz gdungsz-te | ji-mug-par
gjur-pa-lasz |
de’i che Brgja-bjin lha’i dbang-posz [| ] de’i bszam-pa sin-du
rtogsz-sing sesz-pasz | bram-ze zsig-tu szprul-te | rgjal-po’i2 phobrang-gi szgor wongsz-nasz |
— dam-pa’i cshosz bdag-la jod-de | bsztan-par bja’o — zsesz
szmrasz-pa [| ] rgjal-busz thosz-nasz | phji-rol-nasz bszusz-te | rkangpa-la phjag-bjasz-nasz | pho-brang-gi nang-du khrid-de | sztan btingba-la bzsag-go |
rgjal-busz thal-mo szbjar-te |
— szton-pa cshen-po | thugsz-brce-ba’i szlad-du [| ] dam-pa’i
cshosz bsztan-du gszol — zsesz szmrasz-pa dang |
bram-zesz szmrasz-pa |
— bszlab-csing lobsz-pa jang sin-du dka’-la | szlob-dpon gnyerzsing sesz-par wgjur-ba jang szla-ba jang ma jin-pasz | wdi-cam-gjisz
cshog-par [mi] wdzin-te | cshosz thosz-par wdod-pa ni rigsz-pa ma
jin-no | |
rgjal-busz szmrasz-pa |
— szton-pa (135b) cshen-po | csi-dang-csi bzsed-pa gszungsz-sig
dang | bdag-gi lusz dang cshung-ma dang bu-pho’i bar-du bzsed-najang | thamsz-csad-la mi phangsz-szte | bka’ bzsin-du bgji’o | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— gal-te me’i dong zabsz-szu khru bcsu’i nang[-du] me-mur-gjisz
bkang-la | de’i nang-du mcshongsz-szte | mcshod-pa bjasz-na | dampa’i cshosz bsztan-to — zsesz szmrasz-pa dang |
de’i che-na rgjal-busz szlob-dpon-gji lung bzsin-du me-dong
cshen-po bjasz-szo | | de-nasz rgjal-po dang bcun-mo dang blon-po
dang pho-brang-gi szlasz-kjisz de-lta-bar gjur-pa-dag thosz-nasz | lusz
———
1 I, K: + de’i che jang wgro-ba mang-po bszkjab-pa’i szlad-du cshosz bcalna |
2 I, K: -bu’i

1. DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA

5

10

15

20

25

30

35

19

dang szemsz mi bde-bar gjur-te | thamsz-csad rgjal-bu’i1 pho-brangdu lhagsz-nasz | rgjal-bu-la jang gszol-pa btab | bram-ze-la jang kungjisz bszkor-nasz |
— bcun-pa2 | thugsz-rdzse-bar dgongsz-szte | bdag-csag-gi szladdu rgjal-bu wdi me-dong-du mcshong-ba mi mdzad-du gszol | wkhor
dang jul-lam | cshung-ma’am bu-pho’am bdag-gi lusz bzsed-na-jang |
wbul-lo | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— bdag-gisz nan-gjisz mi bjar mi3 rung-ba med-kjisz4 | rgjal-busz
csir bszamsz-par zad-de | gal-te de-ltar nusz-na ni | cshosz bsztan-par
bjed | mi nusz-na | cshosz kjang mi bsztan-no — zsesz szmrasz-pasz |
wkhor-rnamsz-kjisz kjang de’i dam-bcsasz-pa brtan-par sesz-sing
rtogsz-nasz | csang mi szmra’o | |
de’i che rgjal-posz kjang pho-nya gcsig glang-bo-cshe 5 rgjanggragsz brgjad-sztong-du wgro-ba zsig-la bszkjon-te | Wdzam-bu’igling kun-du btang-nasz |
— rgjal-chab Dam-ka-ma da-szte zsag bdun-na [| ] cshosz wdodpa’i phjir me-dong-du mcshong-gisz | khjed mthong-bar wdod-na |
mjur-du sog-csig — csesz bszgo’o | |
de’i che-na rgjal-phran dang mi mang-po rgasz-sing nyamszcshung-ba-dag kjang gcsig-gisz gcsig khrid-de | rgjal-bu’i thad-du
lhagsz-nasz | pusz-mo g.jasz-pa’i lha-nga sza-la bcugsz-szte | thal-mo
szbjar-nasz | thamsz-csad-kjisz chig mthun-par wdi-szkad csesz gszolto | |
— bdag-csag ni | rgjal-bu | khjod-la rten-te | (136a) bdag-csag-gi
pha-ma-dang wdra-ba | khjod me-dong-du mcshong-na | wbangsz
wdi-dag thamsz-csad-la mgon-szkjabsz dang gnasz med-par wgjurgjisz | mi wga’-cam-gji phjir wbangsz thamsz-csad-kji dpung-gnyen
med-par ma mdzad-csig |
de-nasz rgjal-busz mi mang-po de-dag-la wdi-szkad csesz
bszgo’o | |
— nga ni jun ring-po-nasz wkhor-bar wkhor-ba-na | | lusz grangszmed-pa zsig wphosz-par gjur-te | mi’i nang-du szkjesz-pa-na | wdodpa cshog-mi-sesz-pasz gcsig-la gcsig wche-zsing gszod-bar gjur-to | |
Mtho-risz-kji lhar szkjesz-pa dang | lha’i che zad-pasz | wdod-padang bral-ba’i szdug-bszngal mjong-ngo | | szemsz-csan-dmjal-bar
szkjesz-pa-na | mer chig-pa dang | zangsz-szu[r] szkol-ba dang | ralgri dang mchon-cshasz dmjal-gtubsz-pa dang | gdug-pa’i cshu-la
wbog-pa dang | ral-gri-szo-la wdzeg-csing | nyin[i] gcsig kjang wche———
1 I, K: -po’i
2 P: -mo
3 I: Ø
4 I, K: -kji
5 I: + nyin gcsig-la

20

5

10

15

20

BAM-PO DANG-PO

wpho-ba grangsz-med-pa zsig mjong-szte | na-cha’i szdug-bszngal
rusz-pa-la wthing-ba1 brdzsod-kjisz mi lang-ba zsig mjong-ngo | | jidagsz-szu szkjesz-pa ni [| ] lusz mi bzod-pa’i szdug-bszngal rnam-pa
szna-chogsz mjong-ngo | | dud-wgro’i szkje-gnasz-szu ni [| ] lusz-nyid
cshud-gzan-du wgjur-te | khal lcsi-ba bkal-nasz | rcva-lasz mi za-ba’i
szdug-bszngal bzod dka’-ba mjong-nasz | lusz dang szrog cshud-gzankjang | dam-pa’i cshosz-kji phjir dge-ba’i szemsz csung-zad-cam jang
bszkjed ma mjong-basz | da ni lusz bcog-pa2 mnam-po wdisz [| ]
cshosz-kji phjir mcshod-pa bjed-kjisz | bdag-gisz bla-na-med-pa’i
bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-pa’i bar-du gcsod-pa’i lasz ma bjedcsig | | bdag ni szangsz-rgjasz-szu bszgrub-pa’i phjir [| ] lusz wdi
jongsz-szu gtong-szte | nam mngon-par szangsz-rgjasz-nasz | khjed-la
cshosz-kji szkusz szbjin-pa bja’o — zsesz szmrasz-pa dang | wkhor
mang-po jang csang mi szmra-bar gjur-to | |
de’i che rgjal-bu me-dong-gi khar wgreng-nasz | bram-ze-la (136b)
wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szton-pa cshen-po | bdag-la szngar dam-pa’i cshosz szton-csig |
gal-te che’i bar-cshad-du gjur-na | cshosz mi thosz — zsesz gszol-ba
dang |
bram-zesz chigsz-szu-bcsad-pa wdi-dag szmrasz-szo | |
— bjamsz-pa’i szemsz ni gomsz-par bja | |
zse-szdang khro-ba’i wdu-sesz szpang | |
sznying-rdzse cshen-posz szemsz-csan szkjob | |
kun-la sznying-brce’i mcshi-ma zag | |

25

30

35

dga’-ba cshen-po gomsz-par bja | |
gzsan-la’ang bdag-dang mthun-pa’i cshosz | |
bjang-cshub-szemsz-kjisz bszkjabsz-pa ni | |
bjang-cshub-szemsz-dpa’i szpjod-par ldan | |
chigsz-szu-bcsad-pa wdi-dag szmrasz-ma-thag-tu | me-dong-du
mcshongsz-pa-lasz | Brgja-bjin dang Changsz-pa’i rgjal-posz lag-pa
ja-re-nasz zin-te | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— Wdzam-bu’i-gling-gi wgro-ba thamsz-csad ni | rgjal-bu | khjodkji bka’-drin-gjisz mi-bde-ba’i bag med-na | da3 me-dong-du
mcshongsz-na | wbangsz thamsz-csad-kji pha-ma che-wphosz-padang wdra-basz-na | csi’i phjir wgro-ba thamsz-csad jongsz-szu btangszte | me-dong-du mcshongsz — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-bu desz lha’i rgjal-po dang wkhor mang-po-la bltasz-szte |
— khjod-kjisz bdag bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz
bszkjed-pa’i bar-du gcsod-pa’i lasz ma bjed-csig — csesz szmrasz-pa
———
1 I, K, S: thug-pa
2 P: gcog3 P: de

1. DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA

5

10

15

20

25

30

35

21

dang | thamsz-csad csang mi szmra-ba dang | de-ma-thag-tu me-dongdu mcshongsz-szo | |
de’i che-na gnam-sza rab-tu g.josz-te | bar-sznang-gi lha-dag kjang
ngusz-nasz | mcshi-ma cshar bzsin-du wbab-bo | | me-dong de jang
me-tog-gi rdzing-bur gjur-te | rgjal-bu de jang pad-mo’i szteng-du
wdug-par gjur-na | lha-rnamsz-kji me-tog-gi cshar pusz-mo nub-camdu phab-bo | |

— de’i che de’i dusz-na rgjal-po Changsz-lha ni rgjal-po jab Zaszgcang-ma lagsz-szo | | de’i che de’i dusz-na de’i ma ni jum Lhamdzesz lagsz-szo | de’i che de’i dusz-na rgjal-bu rgjal-chab de1 ni
Bcsom-ldan-wdasz lagsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz [| ] de’i che de’i
dusz-na jang wgro-ba mang-po bszkjab-pa’i szlad-du cshosz bcal(137a)-na | da jongsz-szu rdzogsz-par gjur-na | csi’i szlad-du sin-du
gdungsz-par gjur-pa’i szemsz-csan mang-po-la cshosz-kji cshar mi
dbab-par mja-ngan-lasz wda’-bar dgongsz | |

— Bcsom-ldan-wdasz | gzsan-jang bszkal-pa grangsz-med-pa
wdasz-pa’i pha-rol-na [| ] de’i che de’i dusz-na jul B’a-r’a-na-sz’i wdir
drang-szrong lnga-brgja zsig gnasz-te | drang-szrong de-dag-gi sztonpa Ud-ta-la zsesz bja-ba de dam-pa’i cshosz szlob-csing szgom-pa-la
dga’-basz | kun-du rgju-zsing |
— szu-la dam-pa’i cshosz jod-pa de bdag-la szmrasz-na | csi-dangcsi wdod-pa jid bzsin-du szbjin-zsing g.jog bja’o — zsesz szmrasz-pa
dang |
bram-ze zsig der wongsz-te | de-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-la dam-pa’i cshosz jod-de | thosz-par wdod-na | bsztanpar bja’o — zsesz szmrasz-pa dang |
drang-szrong desz thosz-nasz | thal-mo szbjar-te | wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— bdag-la thugsz-brce-ba’i szlad-du dam-pa’i cshosz bsztan-du
gszol — zsesz szmrasz-pa dang |
bram-ze desz szmrasz-pa |
— cshosz lobsz-pa jang sin-du dka’-szte | szdug-bszngal mang-po
mjong-basz [| ] cshosz lobsz-pa jin-gjisz | wdi-cam-gjisz cshosz thoszpar wdod-pa rigsz-pa ma jin-no | | khjod sznying-nasz thosz-par wdodna | kho-bosz bszgo-ba bzsin-du bjosz-sig |
drang-szrong-gisz szmrasz-pa | |
———
1 P: di

22

5

10

BAM-PO DANG-PO

— szton-pa cshen-po | bka’ bzsin-du mi wgal-bar bgji’o — zsesz
szmrasz-pa dang |
de-la wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— gal-te khjod-kjisz lpagsz-pa bsusz-te | sog-sog-tu bjasz-la |
rusz-pa ni szmju-gur bjasz | khrag ni sznag-char bjasz-szte | ngasz
bsztan-pa’i cshosz ji-ger brisz-na | khjod-la cshosz bsztan-no — zsesz
szmrasz-szo | |
de-nasz drang-szrong desz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
rab-tu dga’-mgu-rangsz-te | De-bzsin-gsegsz-pasz bsztan-pa-la bkurbszti[r] bja-ba’i phjir lpagsz-pa bsusz-nasz | sog-sog-tu bjasz | ruszpa[-la] szmju-gur bjasz-te | khrag sznag-char szbjar-nasz |
— dusz-la bab-kjisz | szmjur-du gszungsz-sig — csesz szmrasz-pa
dang |
bram-ze desz chigsz-szu-bcsad-pa wdi-(137b)-dag szmrasz-szo | |

15

— lusz-kji szpjod-pa rab bszdamsz-sing | |
szrog-gcsod rku dang g.jem mi bja | |
phra-ma rdzun dang chig-rcub dang | |
khjal-ba szmra-bar mi bja’o | |

20

wdod-pa-rnamsz-la mi cshagsz-sing | |
zse-szdang-szemsz kjang med-par bja | |
ngan-par-lta-ba kun szpangsz-nasz | |
bjang-cshub-szemsz-dpa’i szpjod-pa’o | |

25

30

35

chigsz-szu-bcsad-pa de-dag szmrasz-ma-thag-tu | ji-ger brisznasz | Wdzam-bu’i-gling kun-du bszgragsz-te | mi mang-po thamszcsad-kjisz de-la szlob-csing dzsi-ltar bsztan-pa bzsin-du nan-tan bjeddu bcsug-go |

— Bcsom-ldan-wdasz | de’i che de’i dusz-na jang [| ] szemsz-csan
mang-po’i szlad-du cshosz chol-ba-la wgjod-pa’i thugsz mi mnga’na | da1 csi’i szlad-du cshosz kjang ma bsztan-par thamsz-csad jongszszu btang-szte | mja-ngan-lasz wdasz-par dgongsz | | | |

— Bcsom-ldan-wdasz | gzsan-jang szngon wdasz-pa’i bszkal-pa
chad ma mcshisz [| ] grangsz ma mcshisz-pa’i pha-rol-na [| ] Wdzambu’i-gling wdir rgjal-po Si-bji zsesz bgji-ba zsig bjung-ba | rgjal-po
bzsugsz-pa’i pho-brang ni De-ba-brta zsesz bgji-ba-szte | wbjor-ba
———
1 P: de

1. DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

23

bde-ba lo-legsz-pa longsz-szpjod dpag-tu ma mcshisz-pa-dang ldanno | |
de’i che-na rgjal-po de Wdzam-bu-gling-la dbang-mdzad-de |
rgjal-phran ni brgjad-khri-bzsi-sztong ldzsongsz sztong-phrag drugbcsu’i nang-na [| | ] grong-khjer khri-phrag brgjad-bcsu dang bcun-mo
dang pho-brang-gi szlasz sztong-phrag nyi-su dang rgjal-bu lngabrgja-cam dang blon-po cshen-po sztong-phrag bcsu mnga’-ba-la
dbang-mdzad-pa de thamsz-csad-la [| ] bjamsz-pa dang sznyingrdzsesz ma khjab-pa med-de | |
de’i che-na Brgja-bjin lha’i dbang-po lusz-kji jon-tan lnga-dang
bral-te | che’i dusz bjed-du nye-basz | sin-du mi dga’-szte | mja-ngan
bjed-par Bji-sva-kar-masz mthong-nasz | Brgja-bjin-la |
— csi’i szlad-du mja-ngan mdzad-csing mi dgjesz — sesz gszol-pa
dang |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— nga ni che’i dusz bjed-du nye-szte | che-wpho-ba’i ltasz
mngon-du bjung-na | (138a) wdzsig-rten wdir szangsz-rgjasz-kji
cshosz ni nub-par wgjur-te | bjang-cshub-szemsz-dpa’ jang wdzsigrten-na mi bzsugsz-na | kho-bo gang-la jang szkjabsz-szu wgro-ba mi
sesz-pasz | mja-ngan bjed-do | |
Bji-sva-kar-masz szmrasz-pa |
— lha’i dbang-po | Wdzam-bu-gling-na rgjal-po cshen-po bjangcshub-szemsz-dpa’i szpjad-pa szpjod-pa Si-bji zsesz bgji-ba zsig
bzsugsz-te | sin-du ji-dam-la brtan-zsing brcon-wgrusz rcom-pasz |
gdon-mi-za-bar mngon-par wchang-rgja-szte | de-la szkjabsz-szu
szong-na | gdon-mi-za-bar dpung-gnyen-du wgjur-te | bgegsz-lasz
rnam-par thar-par wgjur-ro | |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— gal-te bjang-cshub-szemsz-dpa’ jin-na | szngar bgam dgoszkjisz | szad-du wdod-dam1 | khjed ni phug-ron gcsig-tu szprul-csig |
nga ni khra zsig-tu szprul-te | mgjogsz-par khjod-kji phji bzsin-du
wong-gisz | rgjal-po de gang-na bzsugsz-par szong-la | szkjabsz bcalna | bgam-pa desz szgju jod-dam | bden-pa rtogsz-par wgjur-ro | |
Bji-sva-kar-masz szmrasz-pa |
— lha’i dbang-po | szkjesz-bu cshen-po bjang-cshub-szemsz-dpa’la wche-ba ni mi gsa’i | mcshod-par rigsz-kjisz | sin-du dka’-ba’i
dngosz-po wdi-lta-busz gce-bar mi rigsz-szo — zsesz szmrasz-pa
dang |
Brgja-bjin lha’i dbang-posz chigsz-szu-bcsad-pa wdi szmraszszo | |

———
1 I: wdong-ngo | , K: wdong-ngam | , S: wdod-do |

24

BAM-PO DANG-PO

— bdag ni de-la ngan-szemsz min | |
gszer-ltar szad-na mngon-par wgjur | |
bden-pa rtogsz-par wdod-na ni | |
bjang-cshub-szemsz-dpa’ szad-par bja | |
5

10

15

20

25

30

35

40

chigsz-szu-bcsad-pa de-szkad csesz szmrasz-nasz | Bji-sva-kar-ma
ni phug-ron-du szprul | Brgja-bjin ni khra zsig-tu szprul-nasz | phugron-gji phji-bzsin bdasz-te | bzung-la thug-pa-ltar bjasz-pa dang |
phug-ron szkrag-dngangsz-nasz | rgjal-po’i mcshan-khung-du1
zsugsz-te | rgjal-po-la szrog-gi szkjabsz-szu gszol-to | | khra jang modla phjin-te | pho-brang-gi drung gang-na-ba der wdug-nasz | rgjal-pola wdi-szkad csesz szmrasz-szo | | (138b)
— phug-ron wdi ni bdag-gi zasz lagsz-te | wdir rgjal-po-la babszkjisz | mjur-du bdag-la szcol-csig | bdag ni bkresz-pasz rab-tu nyento | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— kho-bosz ni gang bdag-la szkjabsz-szu wongsz-szo-csog-la
phjir mi gtong-bar dam-bcsasz-pasz | wdi jang mi szbjin-no — zsesz
szmrasz-pa dang |
khrasz jang szmrasz-pa |
— rgjal-posz gszungsz-pa-lasz „thamsz-csad-kji szkjabsz mdzaddo” | zse-na | gal-te bdag-gi zasz mi bcal-na | bdag kjang wcho-badang bral-na | csi bdag kjang thamsz-csad-kji nang-du ma gtogszszam |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— khjod-la sa gzsan zsig szbjin-na | za’am |
khrasz szmrasz-pa |
— bdag ni gszar-du bkum-pa’i sa rlon-pa mcshisz-na | bdag
wchal-lo — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-po de wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„de bdag-gisz gszar-du bszad-pa’i sa rlon-pa zsig szbjar-na ni |
gcsig bszad-de | gcsig gszo-ba rigsz-pa ma jin-te | don med-do”
sznyam-du bszamsz-nasz | jang wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag wba’-zsig-gi lusz ma gtogsz-par [| ] gzsan dzsi-cam szrogdang bcsasz-pa thamsz-csad ni szrog wphangsz-szo” sznyam-du
bszamsz-nasz | gri rnon-po thogsz-te | brla’i sa bcsad-nasz | khra-la
bjin-te | phug-ron-gji szrog [b]blusz-szo | |
khrasz szmrasz-pa |
— rgjal-po | khjod szbjin-bdag-du gjur-te | thamsz-csad-la
sznyomsz-na | bdag bja cshung-ngu zsig lagsz-kjang | sznyomsz-par
mdzad wchal-basz | gal-te phug-ron-gji szrog blu-na2 | szrang-gisz
bcal-te | mnyam-par mdzad-du gszol — zsesz szmrasz-pa dang |
———
1 P: mchan-2 P: blud

1. DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA

5

10

15

20

25

30

35

25

rgjal-posz |
— szrang long-sig — csesz bka’-szcal-to | |
szrang-gi khu-ler ni phug-ron bzsag | szrang-gi gzsir ni sa bcsad-pa
szpungsz-nasz | brla’i sa zad-kjang | phug-ron-basz jang-ngo | | phragpa gnyisz dang rcib-logsz g.jasz-g.jon dang lusz-kji sa zad-par bcsadkjang | phug-ron-dang mnyam-par ma gjur-nasz | rgjal-po-nyid
bzsengsz-te | szrang-gi nang-du wgro-bar gzasz-pa-lasz | (139a)
nyamsz-kjisz | ma nusz-te | sza-la wgjel-nasz | brgjal-lo | |
de-nasz ring zsig lon-pa-na | dran-par gjur-nasz | bdag-gi szemszla wdi-szkad csesz szmad-do | |
„thog-ma-med-pa’i dusz-nasz khjod-kjisz bzod-pa ma nusz-pasz |
khamsz gszum-du wkhor-zsing szdug-bszngal szna-chogsz mjong-bar
gjur-kjang | bszod-namsz-kji chogsz-szu ma gjur-to | | brcon-wgrusz
brcam-pa’i dusz-la bab-szte | le-lo bja-ba’i dusz ma jin-no” zsesz
rnam-pa szna-chogsz-kji szgo-nasz brgjad-bkag-szte1 | de-nasz *wbad
wbungsz-nasz2 | szrang-gzsi’i nang-du phjin-pa dang | „da3 ni legszszo” zsesz rab-tu dga’-ba’i szemsz szkjesz-szo | |
de’i che-na gnam-sza rnam-pa drug-tu g.josz-pasz | lha-rnamsz-kji
pho-brang jang wgul-zsing ldeg-par gjur-te | Gzugsz-kji khamsz-kji
lha-man-csad thamsz-csad lhagsz-nasz | szteng-gi bar-sznang-la
wkhod-de | bjang-cshub-szemsz-dpa’ sin-du dka’-ba szpjad-csing |
lusz kjang gtan ma rung-par bjasz-te | cshosz-kji phjir lusz dang
szrog-la mi lta-bar gjur-pa’i dngosz-po de-dag mthong-nasz | mcshima cshar-ba bzsin-du zag-csing ngusz-te | lha-rdzasz-kji me-tog cshar
bzsin-du phab-nasz | mcshod-pa bjasz-szo | |
de’i che-na Brgja-bjin-gjisz szngon-gji lusz-szu bszgjur-te | rgjalpo-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-posz wdi-lta-bu’i sin-du dka’-ba mdzad-pa wdisz csi-zsig
bzsed | Wkhor-losz-bszgjur-ba’i rgjal-po bzsed-dam | Brgja-bjinnam | bdud-kji rgjal-po’am khamsz gszum-gji dbang-po bzsed-dam |
csi bzsed — csesz szmrasz-pa dang |
bjang-cshub-szemsz-dpasz szmrasz-pa |
— bdag *wdod-pa ni4 khamsz gszum-gji cshe-bcun-pa’i longszszpjod wdod-pa ma jin-gji | bszod-namsz csi bjed-kjang | bla-na-medpa’i bjang-cshub wdod-do | |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— wdi-ltar lusz zsig-csing ma rung-bar bjasz-te | rusz-pa-la thalba’i5 szdug-bszngal mjong-bar gjur-pa wdi-la mi wgjod-dam — zsesz
szmrasz-na |
———
1 P: -bgagsz-te
2 I: wbad-nasz, K: wbad-wbad-nasz
3 P: de
4 S: wdod-pa’i
5 I, K: thug-pa’i

26

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DANG-PO

rgjal-posz |
— wgjod-pa med-do — zsesz szmrasz-szo | | (139b)
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— „wgjod-pa med” csesz szmrasz-mod-kji | da-ltar lusz wdarzsing ldeg-la dbugsz cshad-pa-cam-du1 szmra jang mi nusz-pa-la[sz]
bltasz-na | wgjod-pa med-par csisz jid-cshesz-par wgjur | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— bdag thog-ma-nasz tha-ma’i bar-du [| ] ba-szpu’i nyag-ma-camgji wgjod-pa’i szemsz med-la | bdag csi-dang-csi wdod-pa gdon-miza-bar wgrub-szte | szmrasz-pa’i chig wdi bden-na | bden-pa’i chig
szmrasz-pasz | bdag-gi[sz] lusz wdi sznga-mkho bzsin-du rma medpar gjur-csig — csesz szmrasz-ma-thag-tu | rgjal-po’i lusz szngonpasz kjang lhag-par bzang-bar gjur-te | lha dang mi’i wdzsig-rten-du
bcsasz-pa thamsz-csad dga’-mgu-rangsz-nasz | ngo-mchar rmad-du
gjur-te |

— de’i che de’i dusz-na [| ] rgjal-po Si-bji ni da-ltar szangsz-rgjasz
lagsz-te | Bcsom-ldan-wdasz | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang
szemsz-csan mang-po’i szlad-du szku-che-la ma gzigsz-na | da
Bcsom-ldan-wdasz | cshosz-kji rgja-mcho ni jongsz-szu rdzogsz |
cshosz-kji rgjal-mchan ni bszgreng | cshosz-kji rnga jang rab-tu
brdungsz | cshosz-kji szgron-ma jang gszal-bar mdzad-de | phan-pa
dang bde-ba’i don mdzad-pa’i dusz-la jang bab-na | csi’i szlad-du
cshosz kjang ma bsztan-par szemsz-csan thamsz-csad jongsz-szu
btang-szte | mja-ngan-lasz wda’-bar dgongsz |
de’i che-na Changsz-pa’i rgjal-posz De-bzsin-gsegsz-pa’i szpjanszngar thal-mo szbjar-te |
— De-bzsin-gsegsz-pasz szngon-gji szku-che-la cshosz dzsi-ltar
bcal-ba dang | szemsz-csan-gji szlad-du dbu sztong-cam jang btangbar gjur-to — zsesz bszngagsz-sing bsztod-par bjasz-szo | |
de’i che-na Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Changsz-pa’i rgjal-posz
gszol-ba bzsin-du gnang-ba mdzad-nasz | jul B’a-r’a-na-sz’i-na [| ] ridagsz-la mi wdzsigsz-pa’i gnasz-szu gsegsz-nasz | cshosz-kji wkhorlo bszkor-to | | de-ltar cshosz-kji wkhor-lo bszkor-basz | dkon-mcshog
gszum jang wdzsig-rten-na mngon-szum-du gjur-to | |
de’i che de-szkad csesz gszungsz-nasz | lha dang mi dang klu dang
gnod-szbjin dang lha-ma-jin2 szde brgjad-(140a)-la szogsz-pa thamszcsad mngon-par dga’-nasz | rdzsesz-szu szpjod-do | |
dpe szna-chogsz bsztan-pa’i le’u-szte | dang-po’o | | | |
———
1 P: chad-pa-cam-du
2 P: lha-ma-szrin

1. DPE SZNA-CHOGSZ BSZTAN-PA

27

———

I, K + története (az eltérések jelzése nélkül):

5

10

15

20

25

30

35

40

— Bcsom-ldan-wdasz ni szngon bszkal-ba grangsz ma mcshisz-pa
wdasz-pa’i pha-rol-na szemsz-csan-gji don-du thosz-pa chol-zsing
chol-ba-na | cshung-ngu-na chigsz-szu-bcsad-pa gcsig-cam-gji szladdu jang bdag-gi lusz dang | cshung-ma dang | bu dang | bu-mo dang |
nor dang phangsz-par bja-ba’i dngosz-po thamsz-csad btang-szte |
bla-na-med-pa jang-dag-par rdzogsz-pa’i bjang-cshub-tu mngon-par
rdzogsz-par szangsz-rgjasz-pa-na | de csi’i szlad-du mgon ma
mcshisz-pa wdi-dag jongsz-szu btang-bar dgongsz |

— szngon wdasz-pa’i dusz jun ring-po-na Wdzam-bu’i-gling wdir
rgjal-po cshen-po Kha-dog-dam-pa zsesz bgji-ba wdzsig-rten wdi-la
dbang-szgjur-ba zsig bjung-szte | rgjal-po de-la rgjal-phran ni brgjadkhri-bzsi-sztong mnga’ | ldzsongsz cshen-po sztong-phrag drug-csu’i
nang-na grong-khjer jang khri-phrag brgjad-csu mnga’-szte | rgjal-po
de-la bcun-mo ni sztong-phrag nyi-su | blon-po cshen-po ni sztongphrag bcsu-sznyed mnga’o | |
rgjal-po Kha-dog-dam-pa de’i gzi-brdzsid dang | mthu dpe ma
mcshisz-par cshe-szte | wbjor-ba dang | bde-ba dang | lo legsz-pa
dang | mi-la szogsz-pa szkje-bo mang-zsing rab-tu mang-ba-dang
ldan-pa desz wdi sznyam-du bszam-szte |
„bdag-gisz ni rin-po-cshe dang | longsz-szpjod-kjisz wgro-ba
thamsz-csad-la phan btagsz-kji | dam-pa’i cshosz-kjisz phan wdogszpar ma gjur-te | wdi-dag ni bdag-gi szkjon-du wgjur-gji | dam-pa’i
cshosz gang-na mcshisz-pa bcal-te | thamsz-csad dgrol-bar bja’o”
sznyam-du bszam-nasz | wdi-szkad csesz bkar-btagsz-szo | |
— Wdzam-bu’i-gling wdi-na szu-la dam-pa’i cshosz jod-pa de
bdag-la szton-par gjur-na | de jid-dang mi wgal-bar csi-dang-csi
wdod-pa szbjin-no | | — zsesz bszgragsz-kjang | szton nusz-pa ma
bjung-ngo | |
de’i che-na rgjal-po de mja-ngan-gjisz jid-gdungsz-te | mi dga’-bar
gjur-pa Ngal-bszo-posz thosz-nasz | szad-pa’i szlad-du bdag-gi lusz
gnod-szbjin zsig-tu szprul-nasz | de’i mdog sin-tu szngo-ba | nag-pa |
mig khrag-ltar dmar-ba | mcshe-ba gjen-du bjung-ba | szkra gjen-du
bszgreng-ba | kha-nasz me wbar-ba | pho-brang-gi szgor mcshisznasz |
— szu-zsig cshosz thosz-par wdod-pa nga-lasz nyon-csig — csesz
szmrasz-szo | |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | sin-tu dga’mgu-szte | gnod-szbjin de bszusz-nasz | mgo-bosz phjag-bjasz-te |
sztan mthon-po-la bzsag-nasz | blon-po dang | wkhor mang-po-dag

28

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DANG-PO

bszdusz-te | cshosz nyan-du bzsug-pa’i szlad-du wkhor-bar bszkorto | |
de’i che-na gnod-szbjin-gjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz szmraszszo | |
— rgjal-po | cshosz thosz-par bja-ba ni | sin-tu dka’-basz | cshosz
nyan-par wdod-na | wdi-cam-gjisz cshog-pa ma jin-no | | — zsesz
szmrasz-pa dang |
rgjal-posz de-la thal-mo szbjar-te |
— khjod csi-dang-csi wdod-pa de mi wgal-bar thamsz-csad szbjinno | | — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz gnod-szbjin desz rgjal-po-la szmrasz-pa |
— rgjal-po | khjod-kji bcun-mo dang szrasz gang phangsz-pa khobo zar bcsug-na | dam-pa’i cshosz szbjin-no | | — zsesz szmrasz-pa
dang |
de’i che-na rgjal-po cshen-po desz bcun-mo’i nang-na gang
phangsz-pa dang | szrasz-kji mcshog gnod-szbjin-la phul-te | gnodszbjin-gjisz wkhor mang-po’i nang-du kun-gjisz mthong bzsin-du
zosz-szo | | de’i che-na rgjal-po de’i blon-po-rnamsz de-ltar gjur-pa
mthong-nasz | csho-ngesz btab-szte | sza-la wgre bzsin-du |
— rgjal-po cshen-po | mi rigsz-pa’i lasz wdi-lta-bu-dag thong-zsig
— csesz gszol-ba btab-kjang | rgjal-po de dam-pa’i cshosz chol-ba’i
phjir sin-tu brtan-pasz | bzlog ma nusz-szo | |
de’i che-na gnod-szbjin desz rgjal-po’i bcun-mo dang | szrasz
zosz-nasz | chigsz-szu-bcsad-pa wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— wdu-bjed thamsz-csad mi rtag-szte | |
dzsi-cam szkje-ba szdug-bszngal-bcsasz | |
lnga-phung mchan-ma med-pasz sztong | |
bdag dang bdag-gi-ba jang med | |
chigsz-szu-bcsad-pa wdi szmrasz-pa dang | rgjal-po dga’-mgurangsz-te | ba-szpu’i nyag-ma-cam-gji wgjod-pa’i szemsz ma szkjeszszo | | de-nasz ji-ger brisz-nasz | Wdzam-bu’i-gling kun-tu bszgragszte | thamsz-csad szlob-tu bcsug-go | |
de-nasz Ngal-bszo-posz bdag-nyid-kji lusz-szu szlar bszgjur-nasz |
— sin-tu legsz-szo | | ngo-mchar rmad-do | | — zsesz bsztod-csing
bszngagsz-te | rgjal-po’i bcun-mo dang | szrasz kjang szngon bzsin-du
csang ma nongsz-szo | |

— de’i dusz-na rgjal-po de ni szangsz-rgjasz lagsz-te | Bcsomldan-wdasz | szngon jang cshosz-kji szlad-du de-lta-bu’i dka’-ba
mdzad-na | da dzsi-szrid-du szemsz-csan mang-po jongsz-szu btangszte | „mja-ngan-lasz wda’o | | ” zsesz gszung |

2
SZEMSZ-CSAN-CSHEN-POSZ
SZTAG-MO-LA LUSZ SZBJIN-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz bszod-sznyomsz-kji dusz-la bab-nasz |
sam-thabsz dang cshosz-gosz gszol | lhung-bzed bsznamsz-nasz |
Kun-dga’-bo-dang bszod-sznyomsz-la gsegsz-szo | |
de’i che grong-khjer de-na rgan-mo zsig-la bu rtag-tu rku-ba
gnyisz jod-de | nor-bdag-gisz zin-nasz | zsal-cshe-ba’i mdun-du
khrid-de | khrimsz-dang szbjar-che gszad-pa-la thug-nasz | *rigszngan-gjisz bkrisz-te1 | gszod-ba’i gnasz-szu khrid-pa-lasz | Bcsomldan-wdasz rgjang-ma-nasz gsegsz-pa rgan-mo ma-szmad gszumgjisz mthong-nasz | szangsz-rgjasz gsegsz-pa’i phjogsz-szu phjagwchal-te |
— lha’i nang-na gco-bo[r] | thugsz-brce-bar dgongsz-te | bdag-gi
bu gum-pa-la thug-pa’i szkjabsz mdzad-du gszol |
zsesz szmrasz-pa [| ] Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszan-nasz | Debzsin-gsegsz-pa thugsz-rdzse cshen-posz de-dag-la thugsz-brce-bar
dgongsz-szte | de-dag-gi szrog bszkjab-pa’i szlad-du Bcsom-ldanwdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-te | rgjal-po-la gszol-ba
wdebsz-szu btang-pa dang | rgjal-posz kjang Bcsom-ldan-wdaszkji[sz] bka’ bzsin-du de-dag btang-ngo | |
de-dag szrog bszkjab-pa’i szlad-du Bcsom-ldan-wdasz-kji[sz]
bka’-drin dran-zsing rab-tu dga’-ba szkjesz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz
gang-na-ba der szong-szte | phjin-pa dang | zsabsz-la szpji-bosz
phjag-wchal-nasz | thal-mo szbjar-de | Bcsom-ldan-wdasz-la wdiszkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz-kji bka’-drin cshen-posz (140b) bdag-csaggi che-szrog lhag-ma-cam zsig lusz-par gjur-na | lha’i gco-bo | thugszbrce-bar dgongsz-te | bdag-csag cshosz-la rab-tu-wbjung-bar csi
gnang — zsesz gszol-pa dang |
———
1 P: rigsz-ngan szkrag-szte, S: rigsz-ngan-gjisz szgrog-szte

30

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DANG-PO

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-pasz | szkra dang
kha-szpu rang-bji-szte | gosz kjang ngur-szmrig-tu gjur-te | | de-dag
sin-tu dad-pa’i szemsz brtan-par gjur-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
csi rigsz-pa’i cshosz bsztan-pasz | rdul dang dri-ma zad-de | dgrabcsom-par gjur-to | | de’i ma rgan-mo jang cshosz thosz-pasz | lancsig-phjir-mi-ldog-pa thob-par gjur-to | |
de’i che Kun-dga’-bosz de-lta-bu’i dngosz-po ngo-mchar cshe-badag mthong-nasz |
— *De-bzsin-gsegsz-pa ni1 jon-tan de-sznyed csig mnga’-’o —
zsesz bszngagsz-te |
jang wdi sznyam-du |
„rgan-mo ma-szmad gszum-po wdisz szngon legsz-pa csi-zsig
bgjisz-na | Bcsom-ldan-wdasz-dang phrad-de | nyesz-pa cshen-po-lasz
kjang thar-la | mja-ngan-lasz wdasz-pa’i bde-ba thob-nasz | lusz csiggisz phan-pa dang bde-ba’i don thob-pa legsz-szo” sznyam-bszamszpa [| ] Bcsom-ldan-wdasz-kjisz mkhjen-nasz | Kun-dga’-bo-la wdiszkad csesz bka’-szcal-to | |
— ma-szmad gszum-po wdi ni ngasz da-ltar wba’-sig-gi dusz-szu
gszosz-par ma zad-kji | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang nga’i2 bka’drin-gjisz gszosz-szo | |
Kun-dga’-bosz gszol-pa |
— Bcsom-ldan-wdasz | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang ma-szmad
gszum-po wdi dzsi-ltar gszosz-pa3 Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bsztan-du
gszol[-to] | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa grangsz-med-pa’i szngon-rolna [| ] Wdzam-bu-gling wdir rgjal-po Sing-rta-cshen-po zsesz bja-ba
zsig jod-de | rgjal-phran lnga-sztong-sznyed-la dbang-bjed-do | | rgjalpo de-la szrasz gszum mnga’-szte | rab ni Szgra-cshen-po zsesz
bja’o | | wbring-po ni Lha-cshen-(141a)-po zsesz bja’o | | tha-cshung ni
Szemsz-csan-cshen-po zsesz bja-szte | szrasz tha-cshung de cshungngu-nasz bjamsz-pa dang sznying-rdzse-dang ldan-te | thamsz-csad-la
bu csig-pa-dang wdra’o | |
de’i che-na rgjal-po de blon-po-dang bcsasz bcun-mo dang szraszszu bcsasz-te [| ] phji-rol-du wcshag-csing dong-ba-lasz | cshung-zad
csig ngal bszo-ba’i bar-du szrasz gszum-po chal-gji nang-du dong———
1 P: De-bzsin-gsegsz-pa’i
2 P: de’i
3 P: gszol-

2. SZEMSZ-CSAN-CSHEN-POSZ SZTAG-MO-LA LUSZ SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

31

dong-ba-lasz | sztag-mo gcsig bu bjung-nasz | zsag du-ma1 lon-pa
bkresz-szkom-pasz nyen-te | phjir jang bu zosz-la thug-pa zsig
mthong-nasz | rgjal-bu tha-cshungsz-kjisz phu-bo gnyisz-la szmraszpa |
— sztag-mo wdi sin-du szdug-bszngal-gjisz gzir-te | nyamszcshung-la rid-basz | si-la thug-pa wdi [| ] bu bjung-ma-thag-pa’ang
*zosz-szu wong-ngo2 — zsesz szmrasz-pa dang |
phu-bo gnyisz-kjisz |
— khjod zer-ba bden-no — zsesz szmrasz-szo | |
nu-bosz jang phu-bo-la szmrasz-pa |
— sztag-mo wdi zasz-szu csi za — zsesz drisz-na |
phu-bo gnyisz-kjisz |
— bszad-ma-thag-pa’i sa rlon-pa dang khrag dron-gjisz de’i jid
chim-par wgjur-ro | | — zsesz szmrasz-szo | |
jang szmrasz-pa |
— gang szu-jang 3 de-lta-bu’i dngosz-posz wdi’i szrog bszkjabszte | mi nyesz-par bjed nusz-pa jod-dam | |
phu-bo gnyisz-kjisz szmrasz-pa |
— de ni sin-du jang dka’-basz | med-do | |
de-nasz rgjal-bu tha-cshungsz desz jid-la wdi sznyam-du bszamszszo | |
„bdag jun ring-po-nasz wkhor-ba-na wkhor-zsing lusz dang szrog
grangsz-med-pa zsig cshud-gzan-te | bar-wga’ ni wdod-cshagsz-kji
phjir [| ] bar-wga’ ni zse-szdang-gi phjir [| ] bar-wga’ ni gti-mug-gi
phjir lusz btab-[pa-]jang4 | cshosz-kji phjir bszod-namsz-kji zsingdang lan-wga’ jang ma phrad-ba’i lusz wdi csi rung” sznyam-du
bszam-pa thag-bcsad-nasz | gszum-cshar wgrogsz-te szong-ba-lasz |
ring-por ma phjin-par phu-bo gnyisz-la wdi-szkad csesz szmraszszo | |
— mcshed gnyisz | szlar gsegsz-sig dang | bdag don zsig gnyerte | szlad-bzsin szlebsz-par mcshi’o — zsesz (141b) szmrasz-nasz |
lam de-nyid-du zsugsz-te | sztag-mo’i chang gang-na wdug-par
mjur-du szong-nasz | sztag-mo’i drung-du nyal-ba dang | sztag-mo
kha5 thamsz-pasz | za ma nusz-szo | | de’i che rgjal-busz sing-gi chalba rnon-posz lusz-la khrag phjung-nasz | sztag-mo-la ldag-tu bcsug-pa
dang | kha jang phje-nasz | lusz-kji sa ma lusz-par zosz-szo | |
phu-bo gnyisz-kjisz bszdad-nasz6 | ring zsig-tu ma wongsz-pasz |
phjir rdzsesz bzsin-du chol-du dong-ba-lasz | szngar szmrasz-pa’i chul
———
1 P: tu2 I: za-ru wdod-do | |
3 I, S: + rung-szte
4 I, K: btang-szte, S: gtang-jang
5 P: kha’i
6 P: bldasz-, S: bltasz-

32

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DANG-PO

brtagsz-pa-na | „gdon-mi-za-bar sztag-mo ltogsz-pa1 sznyod-du
szong-ngo” sznyam-bszamsz-nasz | der phjin-te | bltasz-na | nu-bo
tha-cshungsz sztag-gisz zosz-te | sa2 dang khrag-gisz kun-du bszkusznasz | rcog-rcog-ltar wdzsug-pa mthong-nasz | lusz sza-la brdabsz-te |
brgjal-lo | | ring zsig lon-pa dang | dbugsz phjir bjung-nasz | cshongesz btab-szte | sza-la wgre-zsing wkhamsz-par gjur-to | |
de’i che-na bcun-mo jum mnal-ba’i rmi-lam-du phug-ron gszum
zsig kun-du wphur-zsing rce-ba-lasz | nang-gi cshung-ngu gcsig
khrasz khjer-ba sznyam-rmisz-ma-thag-tu | szad-nasz | szngangszszkrag-szte | rgjal-po-la bsznyad-do | |
— bdag-gisz gtam-du thosz-na | phug-ron ni bu’i bla-szte3 | phugron-nang-gi cshung-ngu khrasz *khjer-ba lagsz-na4 | bdag-gi bu-nanggi szdug-pa bkra-mi-sisz-szu *ngesz-kji sesz5 |
de-ma-thag-tu kun-du chol-ba6 btang-ba-lasz | ring-por ma lon-par
bu gnyisz ni wongsz-pa-la7 |
— bu-nang-gi szdug-pa ma nyesz-szam | ga-re — zsesz drisz-na |
pho-bu gnyisz szkad-kjisz brnangsz-te | ring zsig-tu dbugsz kjang
ma phjin | szmra jang ma nusz-nasz | de’i wog-tu dbugsz phjin-pa
dang |
— sztag-gisz zosz-szo — zsesz szmrasz-szo | |
lha-mosz de-szkad szmrasz-pa thosz-nasz | wkh[j]amsz-te | sza-la
wgjel-nasz | ring zsig lon-pa dang | dbugsz phjin-te | bu gnyisz dang
bcun-mo dang pho-brang-szlasz-szu bcsasz-te [| ] mjur-bar rgjal-bu
gang-du che-wphosz-pa’i gnasz-szu szong-ngo | | de’i che-na sztagmosz rgjal-(142a)-bu’i sa ni zad-par zosz-kjisz | rusz-pa dang khrag
wba’-sig sza-la rcog-rcog-ltar wdug-pa mthong-nasz | bcun-mosz ni
mgo-nasz bzung | rgjal-posz ni lag-pa-nasz bzung-szte | csho[ng]ngesz btab-nasz | ngusz-pa dang | der jang wkh[j]amsz-nasz | ring
zsig lon-pa dang | phjir szangsz-szo | |
rgjal-bu Szemsz-csan-cshen-po de der che-wphosz-nasz | Dga’ldan lha’i gnasz-szu szkjesz-szo | |
„nga8 csi’i phjir csi szpjad-pasz wdir szkjesz” sznyam-bszamszszte | lha’i mig-gisz rgjud lnga kun-du brtagsz-na | bdag che-wphoszpa’i rusz-bu chal-na wdug-pa-la pha-masz bszkor-te | sin-du jid-la
gcsagsz-pasz | mja-ngan-gji zug-rngusz szdug-bszngal-zsing cshongesz wdebsz-pa mthong-nasz |
———
1 K: ltogsz-pa-la
2 P: sing
3 P: rlang- (rlung- ?)
4 K: khjer-ba-lasz bltasz-na, I: khjer-ba-lasz, S: khjer-ba-na
5 I: ngesz-kji zsesz, K, S: ngesz-kjisz zsesz
6 P: cshol7 P, I, K, S: wongsz-kji
8 P: de

2. SZEMSZ-CSAN-CSHEN-POSZ SZTAG-MO-LA LUSZ SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

33

lhasz bszamsz-pa |
„bdag-gi pha-ma wdi-ltar ma dga’-ba’i rkjen-gjisz [| ] gal-te-na lusz
dang szrog-gi bar-cshad-du wgjur-gjisz | de-la szpro-ba bszkjed-csing
gtam bjar wgro’o” sznyam-bszamsz-nasz | nam-mkha’-lasz babsz-te |
szteng-gi nam-mkha’-lasz chig sznyan-pa rnam-pa szna-chogsz-kjisz
pha-ma gnyisz szpro-ba bszkjed-do | |
pha-ma gnyisz-kjisz nam-mkha’-la bltasz-nasz1 |
— lha | khjod szu-zsig | bdag-la szmosz-sig — csesz szmrasz-pa
dang |
lhasz szmrasz-pa |
— bdag ni rgjal-bu Szemsz-csan-cshen-po zsesz bja-ba jin-te |
*bdag lusz-kjisz sztag-mo ltogsz-pa-la bsznyod-nasz2 | Dga’-ldan-gji
gnasz-szu szkjesz-szo | | rgjal-po cshen-po | wdi-ltar mkhjen-par
mdzod-csig | dzsi-cam-du szrid-pa-dang bcsasz-pa’i cshosz ni mthar
wdzsig-par wong-ngo | | szkje-ba jod-na | ngesz-par wdzsig-go |
szdig-pa bjasz-na | szemsz-csan-dmjal-bar ltung-gi | dge-ba bjasz-na |
Mtho-risz-szu szkjesz-szte | | szkje-ba dang wdzsig-pa ni kun-la szridna | csi’i szlad-du bdag wba’-sig-gi phjir mja-ngan-gji rgja-mchor
ltung-ba ma chor3 | dge-ba’i phjogsz-la brcon-wgrusz mdzod-csig |
de’i pha-masz szmrasz-pa |
— khjod ni sznying-rdzse cshen-posz sztag-mo-la4 bsznyod-de |
thamsz-csad-la sznying-brce-ba jin-na | (142b) bdag-csag btang-szte |
che’i dusz bjasz-pasz | nged khjod dran-pa’i phjir sa jang dum-bur
bcsad-pa-cam-du szdug-bszngal-gjisz gdungsz-na | sznying-rdzse
cshen-po szpjod-pa | khjod wdi-ltar bja-bar rigsz-szam |
de-nasz jang lha desz chig sznyan-pa rnam-pa szna-chogsz-kji
szgo-nasz bzsamsz-te | szpro-ba bszkjed-pasz | de’i pha-ma jang
szpro-ba cshung-zad szkjesz-nasz | rin-po-cshe szna bdun-gji szgrom
bjasz-te | rusz-bu 5 nang-du bcsug-nasz | szbasz-pa’i szteng-du
mcshod-rten bjasz-szo | | lha jang phjir gnasz-szu szong-ngo | | rgjalpo dang wkhor mang-po-rnamsz kjang phjir pho-brang-du wongszszo | |

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— khjod-kji jid-la dzsi sznyam | de’i che de’i dusz-na rgjal-po
Sing-rta-cshen-po de szu jin | sznyam-du szemsz-na | de ni da-ltar
———
1 P: bsztasz2 I, K: bdag-gisz lusz sztag-mo ltogsz-pa-la bjin-nasz, S: bdag-gisz lusz-kjisz
sztag-mo ltogsz-pa bsznyod-pasz
3 I, S: chor-ram
4 I, S: sztag-mo
5 I: + de’i

34

5

10

15

BAM-PO DANG-PO

nga’i jab rgjal-po Zasz-gcang-ma jin-no | | de’i che de’i dusz-na rgjalpo de’i bcun-mo de ni nga’i jum Lha-mdzesz jin-no | | de’i che de’i
dusz-na szrasz rab Szgra-cshen-po ni Bjamsz-pa jin-no | | szrasz
wbring-po [ni] Lha-cshen-po ni Ba-szu-mi-tra jin-no | | de’i che de’i
dusz-na rgjal-bu tha-cshungsz Szemsz-csan-cshen-po de ni gzsan-du
ma szemsz-sig | da-ltar nga jin-no | | de’i che de’i dusz-na sztag-phrug
ni mi wdi gnyisz jin-te | ngasz szngon jang jun ring-po-nasz bgegszlasz thar-par bjasz-te | szrog bszkjabsz-nasz | bde-bar bjasz-szo | | da
mngon-par szangsz-rgjasz-nasz | kjang bgegsz-lasz thar-par bjasznasz | wkhor-ba’i szdug-bszngal cshen-po-dang jongsz-szu bral-lo | |
de’i che-na Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po thamsz-csad
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la jid-rangsz-te | mngon-par
dga’o | |
Szemsz-csan-cshen-posz sztag-mo-la lusz szbjin-pa’i le’u-szte |
gnyisz-pa’o | | | |

3
KUN-TU-RGJUSZ CHUL-KHRIMSZ BSZRUNG-BA’I LE’U |

5

10

15

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che nam-gji csha-sztod-na lha gnyisz sig szangsz-(143a)rgjasz gang-na-bar wongsz-szo | | lha[’i] de’i lusz-kji wod-kjisz rgjalbu Rgjal-bjed-kji chal gszer-gji mdog-ltar gcsig-tu sznang-bar bjaszszo | | de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csi rigsz-szu dam-pa’i cshosz
bsztan-pasz | szemsz rnam-par grol-te | gnyisz-kasz bjang-cshub-kji
wbrasz-bu thob-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kji zsabsz-la mgo-bosz
phjag-wchal-te | phjir jang lha’i gnasz-szu dong-ngo | |
phji-de-nyin nam-langsz-ma-thag-tu | Kun-dga’-bosz Bcsom-ldanwdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— mdang [dag] lha gnyisz sig mcshisz-te | Bcsom-ldan-wdasz-la
bsznyen-bkur bgjisz-nasz | de’i lusz-kji wod-kjisz kun-du sznangzsing mdzesz-par bgjisz-pa wdi szngon lasz csi-zsig bgjisz-na | de-ltabu’i wbrasz-bu thob-par gjur — csesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la wdi-szkad csesz bka’szcal-to | |

20

25

30

— szngon szangsz-rgjasz Wod-szrung mja-ngan-lasz wdasz-nasz |
dam-pa’i cshosz wdzsig-tu nye-ba-na | bram-ze gnyisz sig nyin-zsag
gcsig-pa’i chul-khrimsz brgjad mnosz-te |
de-dag-la gcsig-gisz ni „lhar szkje-bar sog” csesz szmon-lam btabbo | | gcsig-gisz ni „rgjal-por gjur-csig” csesz szmon-lam btab-nasz |
phjir khjim-du dong-ngo | |
de-la gcsig khjim-du wongsz-nasz | cshung-masz zan-la bosz-na |
khjosz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag szangsz-rgjasz-kji cshosz-lasz phji-dro kha-zasz mi bza’ba’i khrimsz mnosz-kjisz | mi wdod-do | |

36

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DANG-PO

cshung-masz szmrasz-pa |
— khjod ni kun-du-rgju jin-te | bdag-csag-gi cshosz-kji chulkhrimsz jod-na | csi’i phjir szton-pa gzsan-gji chul-khrimsz nod | galte bdag-dang lhan-csig zan mi za-na | khjod dzsi-szkad szmrasz-pa
bzsin-du kun-du-rgju gzsan-dag-la bsznyad-de | khjod-dang lhan-csigtu wdu-zsing gtam-zer-du mi gnang-bar szkrod-du gzsug-go | — deszkad csesz szmrasz-pa dang |
khjosz ma bzod-de | dngangsz-szkrag-(143b)-nasz | cshung-madang lhan-csig-tu dusz ma jin-pa’i zan zosz-szo | |
mi de gnyisz che’i dbang-thang dzsi-cam-du thug-pa bzsin-du szoszo-nasz che’i dusz bjasz-nasz | rgjal-por szmon-pa de ni chulkhrimsz bszrungsz-pasz | rgjal-po’i rigsz-szu szkjesz-szo | | lhar szkjebar szmon-pa de ni chul-khrimsz nyamsz-pasz | klu zsig-tu szkjeszszo | |
de’i che-na rgjal-po’i bza’-sing-gi ra-ba-szrung-ba zsig nyin csig
bzsin-du sing-thog rnam-pa szna-chogsz szkjel-szkjel-ba-lasz | phjisz
dusz gcsig csig-na[sz] cshu-mig-gi nang-nasz ku-su kha-dog dang dribszung-dang ldan-pa csig rnyed-nasz1 | wdi sznyam-du bszamszszo | |
„bdag sing-tog szkjel-zsing phan-chun wgro-ba’i che rtag-tu szgobasz bkag-szte | legsz-par wgror mi szter-gjisz | ku-su wdi szgo-ba-la
szbjin-no” sznyam-du bszamsz-nasz | rgjal-po’i cshab-szgo-ba-la bjinno | | cshab-szgo-ba desz kjang sing-tog de blangsz-nasz | wdi
sznyam-du bszamsz-szo | |
„zsu-zsing gszol-ba-la wgro-ba’i che rtag-tu nyug-rum-gjisz bkagnasz | nyam-bag-du wgror mi szter-gjisz | ku-su wdi nyug-rum de-la
szbjin-no” sznyam-bszamsz-nasz | nyug-rum-la bjin-no | |
nyug-rum-gjisz kjang blangsz-nasz | bcun-mo-la phul-lo | | bcunmosz thogsz-nasz | rgjal-po-la phul-lo | | rgjal-posz ku-su de zosznasz | rab-tu mngar-zsing lhag-par dri-bszung-dang ldan-pasz | bcunmo-la |
— ku-su wdi ga-lasz rnyed — csesz drisz-na |
bcun-mosz kjang dzsi-ltar rnyed-pa’i gtam zsib-du2 bjasz-nasz |
gcsig-nasz gcsig-tu thug-szte3 | tha-mar ra-ba-bszrung-ba-la thugnasz | rgjal-posz ra-ba-bszrung-ba bkug-szte | de-la wdi-szkad csesz
bka’-szcal-to | |
— nga’i bza’-sing-gi ra-ba-na sing-tog[i] wdi-lta-bu-dag jod-na |
csi’i phjir nga-la mi wbul-bar gzsan-dag-la szbjin — zsesz bka’-szcalpa dang | ra-ba-bszrung-ba desz thog-ma dzsi-ltar rnyed-pa zsib-tu
gszol-to | |
de-nasz rgjal-posz ra-ba-bszrung-ba de-la |
———
1 P: sznyed2 P: zsig3 P: phug-

3. KUN-TU-RGJUSZ CHUL-KHRIMSZ BSZRUNG-BA

5

10

15

20

25

30

35

40

37

— da-phjin-csad ku-su wdi-lta-bu rtag-tu phul-csig (144a) — csesz
bka’-szcal-pa dang |
ra-ba-bszrung-ba desz wdi-szkad csesz gszol-to | |
— ku-su wdi ni wbrasz-bu-lasz szkjesz-pa ma lagsz-te | cshu-mig1
gcsig-gi nang-nasz rnyed-pasz | szlan-csad ni bdag-gisz mi rnyed-de |
mi wbjor-to — zsesz gszol-to | |
de-la rgjal-posz kjang |
— khjod-kjisz phjin-csad ma rnyed-na | khjod-kji lusz dum-bur
dum-bur gcsod-do — zsesz bka’-szcal-nasz |
ra-ba-bszrung-ba de phjir gnasz-szu szong-nasz | mja-ngan bjedcsing ngusz-pa dang | ngusz-pa’i szgra cshen-po klu zsig-gisz thosznasz | klu de mi zsig-tu szprul-te |
de-la |
— khjod csi’i phjir mi dga’-zsing ngu — zsesz drisz-szo | |
ra-ba-szrung-ba desz dzsi-ltar gjur-pa’i gtam klu-la zsib-tu
szmrasz-pa dang | klu mi sznang-bar gjur-nasz | ring-po ma lon-par
gszer-gji gzsong-ba’i nang [| ] sing-tog bzang-posz bkang-szte[ng] |
mi de-la bjin-nasz |
— khjod-kjisz sing-tog wdi khjer-la | rgjal-po-la phul-te | wphrindu jang wdi-szkad csesz gjisz-sig | „rgjal-po dang bdag-tu bsesz lagszte | szngon che sznga-ma-la gnyi-ga kun-du-rgju jin-pa-lasz | nyinzsag gcsig-pa’i chul-khrimsz brgjad mnosz-te | szo-szor szmon-lam
btab-pa-lasz | rgjal-posz chul-khrimsz bszrungsz-pasz | rgjal-por gjurto | | bdag ni chul-khrimsz nyamsz-pasz | klur szkjesz-kjisz | nga jang
chul-khrimsz bszrung-zsing lusz wdi-lasz thar-par dga’o | | nyin-zsag
gcsig-pa’i khrimsz brgjad-kji csho-ga bdag-la szcal-du gszol | | dzsiszte ma gnang-na | rgjal-po’i jul jang rgja-mchor bszgjur-ro” zsesz
phrin szpring-ngo | |
ra-ba-szrung-ba desz sing-thog khjer-te | rgjal-po-la phul-nasz |
klusz szpring-ba’i phrin jang rdzogsz-par bsznyad-pa dang | rgjal-po
de mi dga’-bar gjur-to | | de csi’i phjir | zse-na | de’i che wdzsig-rtenna szangsz-rgjasz kjang mi bzsugsz | | dam-pa’i cshosz kjang nubnasz | nyin-zsag gcsig-pa’i khrimsz brgjad-kji dpe jang mi rnyed-do | |
don de ma bszgrubsz-na ni | gnod-pa mngon-du bjasz-kjisz dogszpasz | rtog-pa-la zsugsz-te | (144b) mi dga’-nasz | szemsz-sing wdugwdug-pa-na | rgjal-po desz blon-po cshen-po mcshog csig jod-pa-la
wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— klu zsig nga-la khrimsz brgjad-kji dpe zsig szlong-gisz | mi
rnyed-du mi rung-ngo — zsesz bka’-szcal-nasz |
blon-posz gszol-ba |
— wdzsig-rten-na cshosz ma mcshisz-par bdag-gisz ga-la rnyed —
csesz gszol-pa dang |
rgjal-po desz blon-po de-la |
———
1 I, K, S: cshab-

38

5

10

15

20

25

30

BAM-PO DANG-PO

— khjod-kjisz ma rnyed-na | gszod-do — zsesz bka’-szcal-to | |
blon-po de sin-du mi dga’ bzsin-du khjim-du szong-nasz | blon-po
de-la pha cshen-po rgan-po rgasz-wkhogsz-pa zsig jod-de | phasz
bltasz-na |
— bdag-gi bu wdi szngon-csad ni wdzum-dmul-te | mdangsz-dang
bcsasz gtam zer-na | deng csi’i phjir bdag-gi bu szngon-csad-dang mi
wdra-bar mdzum-gnag1 — csesz gtam bjasz-pa dang | desz dzsi-ltar
gjur-pa pha-la zsib-tu gtam bjasz-szo | |
de’i phasz szmrasz-pa |
— bdag-csag-gi khjim-na ka-ba zsig-lasz rtag-tu wod bjung-szte |
de’i nang-na csi jod | ltosz-sig — csesz bszgo-pa dang |
ka-ba phjung-szte | gsagsz-na2 | de’i nang-nasz rten-csing-wbrel-te
wbjung-ba bcsu-gnyisz-kji mdo dang nyin-zsag gcsig-pa’i khrimsz
brgjad-kji dpe bjung-szte | blon-po desz rgjal-po-la phul-lo | | rgjalposz thosz-nasz3 | rab-tu dga’-mgu-rangsz-te | khrimsz brgjad-kji dpe
gszer-gji szgrom-bur bcsug-szte | klu-la szkur-ro | |
klu desz thob-nasz | sin-tu dga’-basz | rgjal-po cshen-po de-la rinpo-cshe jang mang-du phul-lo4 | | nyin-zsag gcsig-pa’i khrimsz brgjad
bszrungsz-nasz | gzsan-dag kjang bszrung-bar bszkul-te | de-nasz chewphosz-nasz | lhar szkjesz-szo | | rgjal-po de jang cshosz bzsin-du
chul-khrimsz bszrungsz-pasz | che’i dusz bjasz-nasz | lhan-csig-tu
lhar szkjesz-te |

— mdang nam-gji csha-sztod-na nga’i szpjan-szngar wongsz-te |
csi rigsz-pasz cshosz bsztan-pasz | rgjun-tu-zsugsz-pa’i wbrasz-bu
thob-nasz | ngan-szong gszum-dang jongsz-szu bral-te | lha dang mi’i
longsz-szpjod mjong-(145a)-zsing | mthar mja-ngan-lasz wda’-ba’i
bar-du thob-par gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-pa-la wkhor
mang-po thamsz-csad jid-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
kun-tu-rgjusz chul-khrimsz bszrungsz-pa’i le’u-szte | gszumpa’o | | | |

———
1 P: mdzsum-, S, I, K: wdzum2 P: bsagsz-, S: gsegsz3 K: thob4 P: kul-

4
LUSZ BCONGSZ-SZTE | MCSHOD-PA BJASZ-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che-na jul de-na khjim-bdag csig-la bu khje’u zsig bcasznasz | khje’u de dbjibsz legsz-sing | blta-na-szdug-la bzang-ba zsigszte | bcasz-nasz | ring-por ma lon-par szmra jang sesz-szo |
khje’u desz pha-ma-la |
— Bcsom-ldan-wdasz da-ltar bzsugsz-szam — zsesz drisz-pa
dang |
— da-ltar bzsugsz-szo — zsesz szmrasz-szo | |
— wo-na bcun-pa S’a-ri’i-bu dang Kun-dga’-bo-la szogsz-pa
bzsugsz-szam — zsesz drisz-pa dang |
— de jang bzsugsz-szo — zsesz szmrasz-szo | |
khje’u de’i pha-masz |
„bu bcasz-ma-thag-tu | szmra sesz-pa wdi ni mi ma jin-no”
sznyam | ngo-mchar ja-mchan-du gjur-pasz | Bcsom-ldan-wdasz-la
zsusz-szo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang |
— khjod-kji bu ni mchan-dang ldan-te | the-com ma bjed-csig —
csesz bka’-szcal-pa dang | khje’u de’i pha-ma rab-tu dga’-mgurangsz-te | phjir khjim-du wongsz-szo | |
de-nasz khje’u desz pha-ma-la |
— szangsz-rgjasz dang dge-szlong-gi dge-wdun-rnamsz szpjandrongsz-sig — csesz gszol-pa dang |
de’i pha-masz |
— szangsz-rgjasz dang dge-wdun szpjan-drangsz-na | jo-bjad
szbjar dgosz-te | wphral-du wbjor-ba ma jin-no — zsesz bszgo’o | |
busz szmrasz-pa |
— khang-pa’i nang phjag-dar dang cshag-cshag bjasz-te | gdan
thing-la | gdan mthon-po gszum zsig jang szgrigsz-te | thing-zsig
dang | zsal-zasz ro brgja-dang ldan-pa rang-wong-ngo | | bdag-gi che

40

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DANG-PO

sznga-ma’i pha-ma jang da-ltar jul B’a-r’a-na-sz’i-na mcshisz-kjisz |
de jang bosz-sig — csesz szmrasz-szo | | (145b)
de’i pha-masz kjang busz1 szmrasz-pa bzsin-du mi zsig glang-pocshe-la bszkjon-te | de’i ma jang bosz-nasz | wongsz-szo | |
— gdan mthon-po gszum bsamsz-pa wdi-lasz gcsig-la ni szangszrgjasz bzsugsz-szu gszol-csig | gcsig-la ni che sznga-ma’i pha-ma
bzsugsz-sig | gcsig-la ni da-ltar lusz szkjed-pa’i pha-ma bzsugsz-sig |
de-nasz szangsz-rgjasz jang dge-wdun-wkhor-dang bcsasz-te
gsegsz-nasz | gdan bting-ba-la rim-pa bzsin-du bzsugsz-nasz | | zsalzasz bzang-posz kjang thamsz-csad khjed-csing cshog-par gjur-to | |
de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz cshosz bsztan-nasz | khje’u de’i phama gnyisz dang khjim-gang-gi mi cshen-po dang cshung-ngu thamszcsad-kjisz cshosz thosz-nasz | rab-tu dga’-szte | kun-gjisz wbrasz-bu
dang-po thob-par gjur-to | | khje’u de jang phjir-phjir2 csher szkjesznasz | rab-tu-bjung-szte | brcon-wgrusz brcamsz-pasz | dgra-bcsom-pa
thob-par gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-la Kun-dga’-bosz gszol-pa |
— dge-szlong wdi szngon legsz-pa csi-zsig bgjisz-na | cshe-zsing
mtho-ba’i rigsz-szu szkjesz-te | cshung-ngu-nasz szmra jang wchalla3 | rab-tu-bjung-ba-nasz | kjang mngon-par-sesz-pa mjur-tu thob-par
gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— mi wdi che sznga-ma-la jul B’a-r’a-na-sz’i’i khjim-bdag-gi bulasz khjim-bdag che-wphosz-nasz | szo-chisz zsig-szte | dbulwphongsz-par gjur-to | | szangsz-rgjasz Bcsom-ldan-wdasz wdzsigrten-na bzsugsz-pa-dang phrad-kjang | mcshod-pa bja-ba’i longszszpjod med-pasz | de mi dga’-nasz | rigsz cshe-zsing mtho-ba-camla [| | ] gla za-bar khasz-blangsz-nasz | lo csig lon-pa dang | gszerszrang sztong-cam rnyed-do | | de-la rigsz cshe-zsing mtho-ba zsiggisz |
— khjod cshung-ma ma len-nam — zsesz drisz-na |
— nga ma wdod-do — zsesz szmrasz-szo | |
desz jang drisz-pa |
— gszer wdisz csi-zsig bja — zsesz drisz-na |

———
1 P: bu-la
2 S, I: phjisz, K: phji-phjir
3 P: wcshal-

4. LUSZ BCONGSZ-TE | MCSHOD-PA BJASZ-PA

5

10

15

20

41

— szangsz-rgjasz dang wphagsz-pa’i dge-wdun-la bszodsznyomsz1 gcsig gszol-bar dgongsz-szo — zsesz szmrasz-szo2 |
(146a)
rigsz cshe-zsing mtho-ba desz szmrasz-pa |
— khjod szangsz-rgjasz dang wphagsz-pa’i dge-wdun szpjanwdren wdod-na | kho-bosz gszer szbjar-te | zsal-zasz-la szogsz-pa’i
g.josz kjang bsam-gjisz | kho-bo’i khjim-du szpjan-drongsz-sig —
csesz szmrasz-pa dang |
dbul-po desz kjang |
— de-bzsin-du bgji’o — zsesz szmrasz-nasz |
zsal-zasz bsamsz-te | szangsz-rgjasz dang dge-wdun szpjandrangsz-szo | | de’i rgju de’i rkjen-gjisz che’i dusz bjasz-nasz | kjang
khjim-bdag de’i khjim-du szkjesz-te | da jang szangsz-rgjasz szpjandrangsz-nasz | cshosz thosz-ma-thag-tu | bjang-cshub thob-par gjurto | |

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— szngon-gji dbul-po de ni khjim-bdag-gi khje’u3 dge-szlong wdi
jin-no | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-pa-la wkhor
mang-po thamsz-csad ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
lusz bcongsz-te4 | mcshod-pa bjasz-pa’i le’u-szte | bzsi-pa’o | | | |

———
1 P: -namsz
2 P:
3 P: khjim
4 P: bcsongsz-

Nčn(-

5
RGJA-MCHO’I LHASZ DRISZ-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che jul de-nyid-na chong-pa lnga-brgja-cam zsig rgja-mchor1
rin-po-cshe len-du wgro-ba-dag wdi-ltar bgrosz-szo | |
— bdag-csag-gisz mi’i nang-nasz mkhasz-sing sesz-pa-po zsig
ded-dpon-du bkri’o — zsesz bgrosz-nasz | dge-bsznyen khrimsz lngapa zsig khrid-de | rgja-mchor zsugsz-szo | |
rgja-mcho’i dbusz-szu phjin-pa dang | rgja-mcho’i lha de szrin-po
zsig-tu szprul-nasz | lusz-gzugsz sin-du mi szdug-la szngo-zsing [| ]
gnag-pa | mcshe-ba gjen-du bjung-ba | mgo-la me wbar-ba zsig
drung-du wongsz-nasz |
— gru wdi nga-la bjin-csig — csesz szmrasz-te | chong-pa-la wdiszkad csesz dri’o | |
— wdzsig-rten-na gang-dag wdzsigsz-szu rung-ba nga-lasz wda’ba jod-dam |
dge-bsznyen-gjisz szmrasz-pa |
— khjod-basz sin-du lhag-par wdzsigsz-pa jod-do | |
rgja-mcho’i lhasz szmrasz-pa |
— de-lta-bu2 szu-zsig |
dge-bsznyen-gjisz (146b) szmrasz-pa |
— wdzsig-rten-na glen-pa gti-mug-csan | mi dge-ba’i lasz-rnamsz
bag-med-par bjed-pa | szrog gcsod-pa dang | ma bjin-par len-pa
dang | wdod-pasz log-par g.jem-pa dang | brdzun-du szmrasz-pa
dang | chig wkhjal-par szmra-ba dang | phra-masz zse-gcsod-pa’i chig
szmra-ba dang | wdod-cshagsz dang zse[sz]-szdang cshe-ba dang |
ngan-par-lta-ba-dag
che-wphosz-nasz |
szemsz-csan-dmjal-bar
szkjesz-szte | szdug-bszngal rnam-pa szna-chogsz mjong-ba-dag [| ]
szemsz-csan-dmjal-ba’i szrungsz-masz khrid-nasz | la-la ni mchon———
1 P: -mcho’i
2 P: di

5. RGJA-MCHO’I LHASZ DRISZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

43

gjisz dmjal-zsing gtubsz1 | la-la ni sing-rtasz phan-chun drangsznasz | *kham-chad kham-chad-du2 gcsad | la-la ni gtun-gjisz3
brdungsz | la-la ni rang-tag-gisz btagsz | la-la ni ral-gri’i ri-la wdzeg |
la-la ni me’i sing-rta dang zangsz-khol-ba dang cshab-rom dang nganszkjugsz-kji nang-du bszkol-ba-la szogsz-te [| ] szdug-bszngal sin-du
mi bzad-pa rnam-pa szna-chogsz de-lta-bu-dag lo brgja-sztong-gi bardu mjong-ba de ni khjod-pasz sin-du jang lhag-par wdzsigsz-szu rungngo — zsesz szmrasz-pa dang | rgja-mcho’i lhasz thosz-nasz | de-mathag-tu mi sznang-bar gjur-to | |
jang rgja-mcho’i nang-du szong-szong-ba-lasz | rgja-mcho’i lha de
mi’i nang-na sin-du rid-csing nyamsz-thag-pa [| ] rca dang rusz-pa-cam
wbrel-ba csig-tu szprul-nasz |
— gru wdi nga-la [w]bjin-csig — csesz szmrasz-te | de-la wdiszkad csesz dri’o | |
— wdzsig-rten-na rid-csing nyamsz-thag-pa nga-lasz lhag-pa joddam |
dge-bsznyen-gjisz szmrasz-pa |
— khjod-pasz sin-tu lhag-par nyam-thag-par rid-pa jod-do | |
rgja-mcho’i lhasz szmrasz-pa |
— de-lta-bu szu-zsig |
dge-bsznyen-gjisz szmrasz-pa |
— gang glen-pa gti-mug-csan | rang-bzsin-gjisz wdzsungsz-sing
szer-szna bjed-pa | wdod-pasz phrag-dog bjed-pa | szbjin-pa mi seszpa-dag che-wphosz-nasz | ji-dagsz-szu szkjesz-szte | lusz ni ri-bocam-la | mgrin-pa4 ni mo-khab-cam-du gjur-te | szkra wdzingsz-pa
gnag-csing ring-ba | lo brgja-sztong-gi bar-du cshu’i ming jang mi
thosz-pa de ni khjod-basz sin-du lhag-par rid-do | | — zsesz szmraszma-thag-tu | mi sznang-bar gjur-to | |
de-nasz jang szong-(147a)-szong-ba-lasz | rgja-mcho’i lha de mi’i
nang-na gzugsz-bjad bzang-po gcsig-tu szprul-nasz |
— gru wdi nga-la bjin-csig — csesz szmrasz-te | chong-pa-dag-la |
— wdzsig-rten-na mi’i nang-na nga-cam-gji5 gzugsz-bjad bzang-la
mdzesz-pa jod-dam |
dge-bsznyen-gjisz szmrasz-pa |
— khjod-pasz brgja-wgjur sztong-wgjur-gjisz lhag-par bzang-ba
jod-do | |
rgja-mcho’i lhasz szmrasz-pa |
— bdag-pasz lhag-par bzang-ba de szu-zsig |
dge-bsznyen-gjisz szmrasz-pa |
———
1 P: btubsz
2 P: kham-cshad kham-cshad3 P: rtun4 P: wgrin
5 K, S: nga-cam-du

44

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DANG-PO

— wdzsig-rten-na mkhasz-pa blo-dang ldan-pa | dge-ba phunszum-chogsz-par szpjod-pa | lusz dang ngag dang jid-kji lasz jongszszu dag-pa | dkon-mcshog gszum-la sin-du dad-pa | csi wbjor-ba desz
mcshod-pa bjed-pa’i blo-csan de ni che-wphosz-nasz | Mtho-risz-kji
lhar szkjesz-szte | mnga’-bjad legsz-pa szdug-pa sin-du mdzesz-pa ni
khjod-pasz brgja-wgjur sztong-wgjur-gjisz lhag-szte | khjod dang de
gnyisz bszgrun-nasz1 | szpre’u zsar-ma dang bkra-sisz-mar bszgrunpa-dang1 wdra’o | |
de-nasz rgja-mcho’i lhasz cshu sznyim-pa-gang bcsusz-nasz | dgebsznyen de-la |
— sznyim-pa-gang-gi cshu mang-ngam | rgja-mcho’i cshu mang
— zsesz drisz-pa dang |
dge-bsznyen-gjisz |
— sznyim-pa-gang-gi cshu mang-gi | rgja-mcho’i cshu mang-ba
ma jin-no — zsesz szmrasz-szo | |
rgja-mcho’i lhasz szmrasz-pa |
— khjod wdi-szkad-du szmra-ba’i chig de bden-pa jin-nam |
dge-bsznyen-gjisz szmrasz-pa |
— chig wdi ni bden-pa jin-gji | brdzun-pa ma jin-no | |
— bden-par csisz mngon |
szmrasz-pa |
— rgja-mcho’i cshu mang-mod-kji | gdon-mi-za-bar bszkamszpa’i dusz jod-do | | bszkal-pa 2 wdzsig-tu nye-ba-na | nyi-ma gnyisz
sar-na | cshu-mig dang lteng-ka kun szkam-mo | | nyi-ma gszum sarba-na | cshu-phran thamsz-csad szkam-mo | | nyi-ma bzsi sar-ba-na |
cshu-bo thamsz-csad szkam-mo | | nyi-ma lnga sar-ba-na | rgjamcho[n] cshen-po jang sznga-lasz bri’o | | nyi-ma drug sar-na | szumnyisz bri’o | | nyi-ma bdun sar-ba-na | rgja-mcho cshen-po jang
szkamsz-szo | | Ri-rab-lhun-po jang sznyil3 | rdo-rdzse’i mtha’-la thuggi bar-du chig-csing wbar-bar wgjur-ro | | gang-zsig rab-tu dad-pa’i
szemsz-(147b)-kjisz cshu sznyim-pa-gang-cam szangsz-rgjasz-la
mcshod-dam | dge-wdun-la phul-lam | pha-ma-la phul-lam | dbulphongsz-pa-la bjin-nam | gcsan-zan-la bjin-na | bszod-namsz wdi ni
bszkal-pa du-mar jang mi zad-de | de-basz-na rgja-mcho’i cshu ni
nyung-gi | sznyim-pa’i cshu ni mang-bar rig-par bja’o | |
de-nasz rgja-mcho’i lha rab-tu dga’-szte | desz dge-bsznyen de-la
rin-po-cshe mang-du phul-nasz | rin-po-cshe[n] dam-pa-dag szangszrgjasz dang dge-wdun-dag-la jang bszkur-ro | | dge-bsznyen dang
chong-pa-rnamsz rin-po-cshesz cshog-par gjur-nasz | phjir jang bdebar khjim-du phjin-to | |
———
1 P: bszkrun2 K: + mesz
3 P: rnyil

5. RGJA-MCHO’I LHASZ DRISZ-PA

5

10

15

45

de’i che dge-bsznyen de dang chong-pa lnga-brgja-cam szangszrgjasz gang-na-bar wongsz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kji zsabsz-la
szpji-bosz phjag-wchal-te | szo-szo-nasz rin-po-cshe thogsz-pa dang
rgja-mcho’i lhasz bszkur-ba jang szangsz-rgjasz dang dge-wdun-la
phul-te | de-dag pusz-mo sza-la bcugsz-nasz | thal-mo szbjar-te |
Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— *bdag-csag-gi szton-pasz1 bsztan-pa-la rab-tu-wbjung-ngo —
zsesz szmrasz-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— dge-bsznyen2 | legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-pa
dang |
szkra dang kha-szpu rang-bji-szte | cshosz-gosz gjon-pa’i dgeszlong-du gjur-to | | de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csi rigsz-szu cshosz
bsztan-csing phje-basz | wdod-pa kun zad-de | dgra-bcsom-par gjurto | |
wkhor mang-po de-dag Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la
jid-rangsz-te | mngon-par dga’o | |
rgja-mcho’i lhasz drisz-pa’i le’u-szte | lnga-pa’o | | | |

———
1 I, K, S: bdag-csag kjang szton-pa’i
2 I, K: -szlong

6
LHA’I BU GANG-G’A-DA-RA ZSESZ BJA-BA’I LE’U |
WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA’I MDO |
bam-po gnyisz-pa |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Bja-ka-lan-da-ka gnasz-pa
wod-ma’i chal-na bzsugsz-szo | | de’i che jul de-na blon-po sin-du
phjug-po zsig-la bu-cha med-do | | de’i che-na cshu-klung Gang-g’a’i
wgram-na Ma-ni-bad-dra zsesz bja-ba’i lha’i rten zsig jod-do | | (148a)
thamsz-csad de-la phjag-wchal-zsing mcshod-pa bjed-do | | blon-po
cshen-po jang lha’i rten-gji drung-du szong-nasz | wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— bdag-la bu-cha med-de | lha | khjod jon-tan chad-med-pa-dang
ldan zsesz thosz-kjisz | wgro-ba kun szkjob-pa | khjod gzsan-gji
szmon-lam bszkang-bar nusz-na | bdag kjang szkjabsz-szu gszol-lo | |
gal-te khjod-kjisz bdag-la bu csig szcal-na | gszer dang dngul-gjisz
lha | khjod-kji szku jang g.jog-csing bzsugsz-pa’i rten jang szposz
dang bjug-pasz bjug-go | dzsi-szte mngon-rtagsz med-na | lha | khjodkji rten jang bsig-la | khjod-kji lusz-la mi-gcang-ba bsang-gcsi jang
bszku’o — zsesz szmrasz-pa dang |
lha desz thosz-nasz | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„blon-po wdi ni phjug-csing bcan-la mthu cshe-ba dang | szmadrigsz-cam-gjisz1 wdi’i bur mi wgjur-te | bdag mthu cshung-par2 wdi’i
szmon-lam bszkang mi nusz-szo | | gal-te szmon-lam bzsin-du ma
bjasz-na | gdon-mi-za-bar mi szdug-par mtho-bcamsz-szo” sznyambszamsz-nasz |
rten-szrung-ba’i lha desz Ma-ni-ba-dra-la gszol-to | | de-la jang delta-bu’i mthu med-basz | Rnam-thosz-kji-bu ga-la der szong-szte |
Rnam-thosz-kji-bu-la gszol-to |
Rnam-thosz-kji-busz kjang „bdag-gi mthu-cam-gjisz bu jod-par mi
nusz-szo” sznyam-bszamsz-nasz |
Rnam-thosz-kji-bu de Brgja-bjin gang-na-ba der szong-szte | wdiszkad csesz gszol-pa |
———
1 P: szmad-rimsz-cam-gjisz
2 I, K: -basz |

6. LHA’I BU GANG-G’A-DA-RA

5

10

15

20

25

30

35

40

47

— bdag-gi blon-po Ma-ni-ba-dra zsesz bgji-ba de bdag-la wdiszkad csesz mcshi’o | | Rgjal-po’i-khab-na blon-po cshen-po zsig
„bdag-la bu szlong-szte | szmon-pa bzsin-du bjasz-na ni | mcshod-pa
dang rim-wgro jang szkjed-do | | szmon-pa bzsin-du ma bjasz-na |
rten jang bsig-szte | mi szdug-par bja’o” zsesz dam-bcsasz-pasz | desz
ni dam-bcsasz-pa bzsin-du gdon-mi-wchal-bar bgjid-na | Brgja-bjin
lha’i dbang-po | khjod-kjisz de-la bu zsig mcshisz-par mdzad-du
gszol | |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— wdi ni sin-du jang dka’-mod-kji | da-ltar rgju zsig sznangngo | |
de’i che-na lha’i szrasz-po zsig (148b) [-po zsig] wdod-pa’i jon-tan
lnga-dang bral-nasz | che’i dusz bjed-du nye-ba zsig jod-de | de-la
wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod che’i dusz bjed-du nye-jisz | dusz bjasz-nasz | blon-po
de’i bur szkjesz-sig — csesz szmrasz-szo | |
lha’i szrasz-posz szmrasz-pa |
— bdag ni rab-tu-wbjung-zsing dam-pa’i cshosz szpjad-par dadde | gal-te rigsz mtho-zsing cshe-bar szkjesz-na | rab-tu-wbjung-bar
dka’o | | rigsz tha-mal-par szkjesz-na | szla’o — zsesz szmrasz-pa
dang |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— lha | khjod der szkjesz-sig dang | rab-tu-wbjung-bar dad-na |
ngasz kjang grogsz bja’o — zsesz szmrasz-szo | |
lha’i szrasz-po de’i1 che wphosz-nasz | blon-po de’i rigsz-szu de’i
bcun-mo’i rum-du szkjesz-te | phjisz bcasz-nasz | dbjibsz legsz-sing
lta-na-szdug-pa bzang-ba zsig bcasz-te | mchan-mkhan-la bsztannasz | mchan-mkhan-gjisz kjang bltasz-te |
— bu wdi thog-ma gang-nasz rnyed — csesz drisz-na |
— klung Gang-g’a’i lha-lasz blangsz-szo — zsesz bjasz-nasz | bu
de’i ming Gang-g’a’i-da-ra zsesz btagsz-szo | |
phjisz chad-du phjin-par szkjesz-pa dang | desz pha-ma-la |
— bdag ni rab-tu-wbjung-bar gszol-lo — zsesz szmrasz-szo | |
de’i pha-masz szmrasz-pa |
— kho-bo ni wdi-ltar phjug-csing bcan-te | longsz-szpjod cshenpo-dang ldan-la | bu ni khjod csig-pur zad-de | nga’i rigsz bszab-csing
pha-ma gszo dgosz-kjisz | mi gnang-ngo — zsesz bszgo-ba dang |
khje’u de bszamsz-pa bzsin-du ma gjur-pasz | sin-du mi dga’-szte |
wdi sznyam-du |
„lusz wdi med-par bjasz-la | rigsz tha-mal-pa zsig-tu szkjesz-szte |
rab-tu-wbjung-bar gszol-na | wdi-basz szla jang szrid” sznyambszamsz-nasz |
———
1 I, K, S: de der

48

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO GNYISZ-PA

gszang-szte | phji-rol-du bjung-nasz | brag mthon-po zsig-lasz
mcshongsz-szo | | brag-lasz mcshongsz-te | sza-la lhung-jang | sznadba’am nyesz-pa med-do | | de-nasz cshu cshen-po’i wgram-du szongszte | cshur mcshongsz-na-jang1 | cshusz g.jengsz-szte | ma nyesz-par
phjir bjung-ngo | | bcan-dug zosz-na-jang | dug-gi mthusz gnod-par
ma gjur-nasz | jang wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag-gisz rgjal-po’i khrimsz-dang wgal-ba zsig bjasz-na | rgjalposz bszad kjang szrid” sznyam-nasz |
rgjal-po’i bcun-mo (149a) dang szlasz-rnamsz pho-brang-gi phjirol-du bjung-szte | szkjed-mosz-chal-gji rdzing-bur khrusz bjed-du
dong-nasz | de-dag-gisz gosz dang rgjan bkrol-te | sing-la bzsag-go |
de-ltar gosz dang rgjan sing-la bzsag-pa Gang-g’a’i-da-ra desz
mthong-nasz | bszkjed-mosz-chal-tu zsugsz-te | bcun-mo de-dag-gi
gosz dang rgjan pang-pasz btab-szte | szgor bjung-ba dang | szgoszrungsz-kjisz bzung-szte | rgjal-po Ma-szkjesz-dgra-la phul-lo | |
rgjal-posz de-szkad csesz thosz-nasz | rab-tu khrosz-te | mda’-gzsu
blangsz-nasz | rgjal-po-nyid lag-dar-te | khje’u-la wphangsz-nasz |
mda’2 wphangsz-pa khje’u-la ma szong-gi | phjir jang rgjal-po’i
drung-du lhung-ngo | | lan-gszum-gji bar-du de-ltar gjur-nasz | rgjalpo szngangsz-te | gzsu jang bor-nasz | khje’u-la |
— khjod lha’am klu’am ji-dagsz-szam gnod-szbjin-nam csi —
zsesz szmrasz-szo | |
khje’u-jisz gszol-pa |
— bdag-la gszol-pa szna gcsig gnang-na | legsz-par szmra —
zsesz gszol-pa dang |
rgjal-posz kjang |
— de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-szo | |
khje’usz gszol-pa |
— bdag ni lha jang ma lagsz | klu jang ma lagsz-te | Rgjal-po’ikhab-kji blon-po cshen-po’i bu lagsz-szo | | bdag rab-tu-bjung-bar
dad-na | bdag-gi pha-masz ma gnang-basz | „bdag-gi lusz wdi gzsandu szkje-bar bgji-ba’i szlad-du rang-wcshi’o” sznyam-szte | brag
mthon-po-lasz mcshongsz | cshur jang mcshongsz | bcan-dug3 kjang
wchal-na | wgum-du ma btub-nasz | „rgjal-po’i khrimsz-lasz wgal-ba
zsig bjasz-na | bkum-par wgjur” sznyam-bszamsz-te | rgjal-posz
wgum-par bgjisz-pa-lasz | kjang wdi-ltar ma gum-szte | da wdi-wdrabar gjur-na | rgjal-posz kjang thugsz-brce-bar dgongsz-te | bdag rabdu-bjung-bar gnang-csig — csesz gszol-pa dang |
rgjal-posz kjang |
— khjod rab-tu-wbjung-bar gnang-ngo — zsesz bka’-szcal-nasz |
———
1 P: mcshongsz-pa jang
2 P: wda’
3 P: bcsan-

6. LHA’I BU GANG-G’A-DA-RA

5

10

15

20

25

30

35

49

khje’u de khrid-de | Bcsom-ldan-wdasz-kji szpjan-szngar lhagsznasz | dzsi-ltar gjur-pa Bcsom-ldan-wdasz-la zsib-tu1 gszol-to | | denasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang rab-tu-wbjung-bar gnang-nasz |
lusz-la cshosz-gosz gjon-csing dge-szlong-du gjur-to | | Bcsom-ldanwdasz-kjisz csi rigsz-(149b)-par cshosz bsztan-pasz | szemsz rnampar grol-te | dgra-bcsom-par gjur-nasz | rig-pa gszum dang mngonpar-sesz-pa drug dang rnam-par-thar-pa brgjad-dang ldan-par gjurto | |
de-nasz rgjal-po Ma-szkjesz-dgrasz Bcsom-ldan-wdasz-la wdiszkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz | khje’u gzson-nu wdisz szngon dge-ba’i
rca-ba csi-zsig bszkrun-na2 | brag-lasz mcshongsz-kjang | mi wgum |
cshab-tu mcshongsz-kjang | gnod-par ma gjur | bcan-dug wchalkjang | ma gum | mdasz wphangsz-kjang | rmasz-par3 ma gjur-te |
Bcsom-ldan-wdasz-dang mdzsal-nasz | wkhor-ba’i mtha’-lasz grol-bar
gjur — csesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz bka’-szcalto | |

— szngon wdasz-pa’i dusz bszkal-pa grangsz-med-pa wdasz-pana [| ] jul B’a-r’a-na-sz’i[’i] zsesz bja-ba-na [| ] rgjal-po Changsz-bjin
zsesz bja-ba zsig jod-de | rgjal-po de’i bcun-mo dang pho-brang-gi
szlasz-szu bcsasz-nasz szkjed-mosz-chal-du rol-du gsegsz-szo | |
szkjed-mosz-chal de-na pho-brang-gi szlasz-dag glu blangsz-pa dang |
ra-ba’i phji-rol-nasz mi zsig-gisz szkad *cshen-por bosz-pa4 rgjal-posz
thosz-szo | | rgjal-posz de thosz-nasz | khrosz-te |
— mi de zung-la szod-csig — csesz bka’-szcal-to | |
de’i che-na blon-po zsig phji-rol-nasz nang-du wongsz-pa-lasz |
desz mi de bcon-du bzung-ba mthong-nasz | g.jog-rnamsz-la |
— csi nyesz-te | bzung — csesz drisz-szo | |
de-dag-gisz csi’i phjir bzung-ba’i gtam zsib-tu szmrasz-nasz |
blon-po desz de-dag-la |
— re-sig ma bszad-par szdod-csig | kho-bosz rgjal-po-la gszol-lo
— zsesz szmrasz-nasz |
pho-brang-gi nang-du szong-szte | rgjal-po-la wdi-szkad csesz
gszol-to | |

———
1 P: zsig2 P: bszgrungsz-, S: bszgrubsz3 P: szmasz4 S, I: cshen-posz ram-bu btegsz-pa, K: cshen-por ram-bu bteg-pa

50

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GNYISZ-PA

— wgum-szar szu1 khrid-pa’i mi desz wgum-pa-la thug-pa’i2
nongsz-pa ma bgjisz-szo | | *glu blangsz-pa’i ram-bu thog-pa’i3
gzugsz-szu mi sznang-basz | mi rigsz-pa’i glo-ba ringsz-pa dang |
bcun-mo-la ngan-du bgjisz-pa ma lagsz-kjisz | de’i szrog-la thugszbrce-bar dgongsz-te | btang-pa’i rigsz-szo — zsesz gszol-nasz |
(150a)
rgjal-posz kjang |
— ma bszad-par thong-zsig — csesz bka’-szcal-to |
mi de blon-po de’i g.jog bjed-pa-la zsugsz-te | phjisz lo mang zsig
lon-pa dang | wdi sznyam-du bszamsz-szo |
„wdod-cshagsz-kjisz szmrasz-pa4 ni ral-gri-basz rno-szte | bdag
wdi-ltar nyam-thag-pa jang wdod-cshagsz-kji phjir-ro” sznyambszamsz-nasz |
blon-po de-la |
— bdag rab-tu-wbjung-zsing thar-pa’i lam szgom-du csi gnang —
zsesz gszol-nasz |
blon-po desz kjang |
— khjod thar-pa’i lam szgom-na | bdag kjang bgegsz mi bjedkjisz | khjod thar-par gjur-nasz | jang phjir bdag-dang phrad-du sogcsig — csesz bszgo’o | |
mi de dben-par szong-nasz | don dam-pa jid-la bjasz-te | brconwgrusz brcamsz-pasz | rang-szangsz-rgjasz-szu gjur-nasz | phjir jang
grong-khjer-du szong-szte | blon-po cshen-po ga-la-bar wongsz-szo | |
blon-po de rab-tu dga’-nasz | bszod-sznyomsz5 dang wcho-ba’i jobjad rnam-pa bzsi[sz] mi brel-bar phul-te | de-nasz rang-szangszrgjasz de szteng-gi nam-mkha’-la wphagsz-nasz | szku-la cshu wbabpa dang me wgjur-ba dang wod-zer cshen-po gtong-ba-la szogsz-te
csho-wphrul rnam-pa bcsva-brgjad6 bsztan-to | |
blon-po cshen-po desz de-lta-bu-dag mthong-nasz | chad-med-pa’i
szpro-ba szkjesz-te | wdi-szkad-du dam-bcsasz-szo | |
„mi wdi bdag-gi drin-gjisz wcho-bar gjur-gjisz | bdag gar szkjesz
gar szkjesz-kjang | bcan-zsing phjug-pa dang che ring-ba dang gzsanpasz brgja-wgjur sztong-wgjur-du wphagsz-sing je-sesz dang bszodnamsz kjang wdi-dang mnyam-par gjur-csig” csesz szmon-lam btabbo | |

———
1 I, S: wgum-du, K: wgumsz-szu
2 P: phug3 I, K: ram-bu btegsz-pa ni, S: glu blangsz-pa’am ram-bu bteg-pa ni
4 K: rmasz5 P: -namsz
6 S, I, K: bcso-

6. LHA’I BU GANG-G’A-DA-RA

5

10

51

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la bka’-szcal-pa |
— de’i che de’i dusz-na blon-po desz mi gcsig-gi szrog szkjabszte | wbrasz-bu thob-par bjasz-pa de ni wdi jin-no | | de’i rgju de’i
rkjen-gjisz gang-nasz gang-du szkjesz-kjang | szrog-gi bar-cshad-du
ma gjur-te | da nga-dang phrad-nasz | wbrasz-bu mcshog thob-par
gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-pa-la wkhor
mang-po thamsz-csad jid-rangsz-nasz | mngon-par dga’o | |
lha’i bu Gang-g’a-da-ra zsesz (150b) bja-ba’i le’u-szte | drugpa’o | | | |

7
RGJAL-PO GSZAL-RGJAL-GJI BU-MO
RDO-RDZSE’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che-na rgjal-po Gszal-rgjal-gji bcun-mo cshen-mo Wbar-li
zsesz bja-ba-la bu-mo gcsig bcasz-nasz | bu-mo de’i ming Rdo-rdzse
zsesz btagsz-te | bzsin rab-tu mi szdug-pa | lusz-kji sa sin-du rcubpa | rta-lpagsz-ltar1 szra-ba | szkra jang rta-rngog-ltar bsor-ba zsigszte | rgjal-posz kjang bu-mo de mi szdug-pasz | mi dga’-nasz | phobrang-gi nang-du szusz kjang mi mthong-bar2 gnasz zsig-tu bszkjeddo | | bu-mo de de-ltar mi szdug-kjang | bcun-mo cshen-mo-lasz
bcasz-pasz | mi-szdug bzsin-du szusz kjang mi mthong-bar szkjeddo |
phjisz csher szkjesz-nasz | bag-mar gtang ran-pa dang | rgjal-po de
rab-tu mi dga’-nasz | blon-po-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— thog-ma csho-rigsz mtho-ba rdzse’u-rigsz-szu gtogsz-palasz [| ] da wkhjamsz-te | nor dang longsz-szpjod mi bdog-pa gcsig
chol-la3 | khrid-de sog — csesz bszgo’o | |
de-nasz blon-po desz kjang szngon csho-rigsz mtho-zsing rdzse’urigsz-kji bu-lasz wkhjamsz-nasz | dbul-wphongsz-pa zsig rnyed-de |
rgjal-po-la phul-te | rgjal-posz kjang de-dang mi med-pa’i gnasz dbenpa zsig-tu gszangsz-te |
— nga-la4 bu-mo bjad-bzsin mi szdug-pa csig jod-de | bag-mar
gtang ran-na | gnyen-zla ma rnyed-kjisz | csho-rigsz cshe-zsing mthoba | khjod dbul-zsing csi-jang med-mod-kji | khjod-kji cshung-mar
szbjin-gjisz | longsz-sig — csesz bka’-szcal-pa dang |
de-nasz khje’u desz pusz-mo sza-la bcugsz-nasz |
———
1 I: sztag-lpagsz-ltar
2 I, K, S: -ba’i
3 P: cshol4 P: de-

7. RGJAL-PO GSZAL-RGJAL-GJI BU-MO RDO-RDZSE

5

10

15

20

25

30

35

53

— rgjal-po’i bka’ bzsin-du bgji’o | | rgjal-po cshen-po | bdag-la
khji-mo zsig szcal-na-jang | blang-bar wchal-na | rgjal-po’i szkugdung-la gtogsz-pa’i szrasz-mo szcal-ba csi-szmosz-te1 | bka’ bzsindu blang-bar wchal-lo | | — zsesz gszol-to | |
rgjal-posz kjang szrasz-mo de dbul-po’i cshung-mar bjin-nasz |
de’i gnasz-khang-la szogsz-pa[r] bjasz-te | szgo bdun rim-du bjasznasz | mag-pa-la2 wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— khjod gud-du3 wgro-ba’i che khjod-nyid-kjisz szgo cshod-la |
lde-mig kjang khjer-csig | nga’i4 bu-mo rab-tu mi szdug-pa wdi csinasz-kjang phji-mi gzsan-gjisz mi mthong-bar szgo rab-tu szdomsz(151a)-sig — csesz bszgo-nasz | nor dang longsz-szpjod-la szogsz-pa
jo-bjad thamsz-csad csi dgosz-pa thamsz-csad cshog-par5 bjin-te |
blon-por bcsug-go | |
de nor-bu rin-po-cshe dang longsz-szpjod mang-po-dang ldan-par
gjur-pasz | dusz phji[sz] zsig-na rigsz cshe-zsing mtho-ba gzsan-dang
szton-mo bja-bar wthamsz-te | szton-mo-la khjo-sug dang bu-cha jang
wdusz-te | rce-bar bjasz-pa-lasz | gzsan kun ni cshung-ma-dang
wgrogsz-te wongsz-na | blon-po de wba’-zsig-gi cshung-ma ma
wongsz-pasz | grogsz-po-dag the-com-du gjur-te |
„jang-na ni mi wdi’i cshung-ma mnga’-bjad sin-du mdzesz-sing
bzang-mo zsig-go | jang-na ni sin-du mi szdug-csing | gzsan-gjisz
mthong-du mi rung-ba zsig jin-pasz | khrid-de ma wongsz-szo”
sznyam | the-com za-basz | de-dag de’i cshung-ma blta-bar bgrosznasz | jid-mthun-par gszangsz-te |
— mi wdi cshang-gisz ra-ro-bar bjasz-nasz | de mi dran-pa’i wogtu lde-mig brkusz-te | mi lnga-cam zsig de’i cshung-ma ltar gtang-ngo
— zsesz bgrosz-szo | |
de’i che-na mi de’i cshung-masz bszamsz-pa |
„bdag-gisz szngon szdig-pa csi-zsig bjasz-na | khjim-thab szdangszte | wdi-wdra-bar mun-khung-du bcsug-nasz | nyi-ma dang zla-bacam jang bltar med-de | mi gzsan jang mi mthong” sznyam-nasz | sintu mi dga’-nasz | jang wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„szangsz-rgjasz Bcsom-ldan-wdasz wdzsig-rten-na bzsugsz-te |
szemsz-csan gang szdug-bszngal-gjisz gdungsz-pa wdi-dag-gi mgon
dang szkjabsz mdzad-de | | thar-bar mdzad-do | zse-na | Bcsom-ldanwdasz-la bdag rgjang-ma-nasz phjag-wchal-lo | thugsz-brce-bar
dgongsz-te | bdag-gi mdun-du mngon-szum-du gsegsz-sing | bdag-la
csung-zad csig szton-par gjur-kjang | csi ma rung” sznyam-bszamszszo |
———
1 S, I, K: lta-csi-szmosz2 P, S: dmag-- (végig így)
3 P: kun-du
4 P: de’i
5 P: wchogsz-

54

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO GNYISZ-PA

bu-mo de’i bszam-pa sin-du dag-csing mosz-par mkhjen-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz de’i khjim-du gsegsz-te | bu-mo de’i *mdun-du
(151b) szngon-gji lasz-kjisz1 dbu mthon-ting-gi mchan mngon-par
bsztan-ba bu-mo desz mthong-bar mdzad-do | | bu-mo desz Bcsomldan-wdasz-kji dbu mthon-ting2 mthong-nasz | lhag-par jang dga’zsing mgu-rangsz-te | bszam-pa sin-du dag-par gjur-to | | bszam-pa
sin-tu dag-pasz | bu-mo de’i szkra jang sin-du wdzsam-zsing mthonting-gi kha-dog-tu gjur-to | | Bcsom-ldan-wdasz-kji zsal jang mngonszum-du bsztan-pa bu-mo desz mthong-nasz | mthong-ma-thag-tu |
dga’-mgu-rangsz-pasz | bu-mo de’i bzsin jang bzang-zsing mdzeszpar gjur-to | | mi szdug-pa dang rcub-pa jang med-par gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szku szta-zur-jan-csad mngon-par bsztante | gszer-gji mdog-ltar wod lham-mer lhang-nge sznang-bar mdzadpa bu-mo desz mthong-nasz | szangsz-rgjasz-la lhag-par dga’-zsing
rab-tu dga’-mgu-rangsz-par gjur-to | | de-ltar dga’-mgu-rangsz-pasz |
mi-szdug-pa thamsz-csad med-par gjur-te | sin-du mdzesz-szdug-pa ni
lha’i bu-mo-ltar wdzsig-rten-na dpe-zla-med-par gjur-to | Bcsom-ldanwdasz-kjisz bu-mo de-la thugsz-brce-ba’i phjir szku rdzogsz-par
bsztan-nasz | bu-mo de mig mi wdzumsz-par lta-zsing | sznga-basz
kjang lhag-par rab-tu dga’-mgu-rangsz-nasz | lusz-kji mchan thamszcsad wdzsig-rten-na dpe-med-par sin-du bzang-zsing | mi-szdug-pa’i
bag-cshagsz lhag-ma csung-zad-cam jang ma lusz-szo | | Bcsom-ldanwdasz-kjisz csi rigsz-szu cshosz kjang bsztan-nasz | szdig-pa kun zadde | rgjun-du-zsugsz-pa’i wbrasz-bu [pa] thob-par gjur-nasz | Bcsomldan-wdasz kjang szlar gsegsz-szo | |
de-nasz de-ma-thag-tu mi lnga-posz jang szgo phje-szte | nang-du
lhagsz-nasz | de’i cshung-ma rab-tu mdzesz-sing bzang-la dpe-zlamed-par mthong-nasz | gcsig-la gcsig wdi-szkad |
— mi wdi’i cshung-ma wdi sin-du bzang-zsing mdzesz-pasz | ma
khrid-do — zsesz szmrasz-te |
de-dag de’i cshung-ma mthong-nasz | phjir jang szgo bcsad-de |
de-dag gang-na wdug-par wongsz-nasz | mi desz ma chor-bar lde-mig
kjang (152a) phjir lusz-la btagsz-szo | | mi de ra-ro-ba-lasz szangsznasz | kun gjesz-te | phjir khjim-du wongsz-pa dang | bdag-gi cshungma mnga’-bjad sin-du bzang-zsing mdzesz-te | mi’i nang-na sin-du
dkon-par gjur-pa mthong-nasz | rab-tu dga’-szte | cshung-ma-la |
— khjod szu jin — zsesz szmrasz-pa dang |
cshung-masz kjang |
— bdag ni khjod-kji cshung-ma’o — zsesz szmrasz-szo | |
khjosz szmrasz-pa |
— khjod ni rab-tu jang mi szdug-pa zsig-na | csi’i phjir wdi-ltar
bzang-zsing mdzesz-par gjur — csesz szmrasz-drisz-pa dang |
———
1 I, K: mdun-gji sza-lasz
2 P: mthong-

7. RGJAL-PO GSZAL-RGJAL-GJI BU-MO RDO-RDZSE

5

10

15

20

25

30

55

cshung-masz szmrasz-pa |
— bdag-gisz szangsz-rgjasz mthong-basz | lusz wdi-ltar gjur-to | |
— zsesz gtam zsib-du szmrasz-szo | |
cshung-masz jang szmrasz-pa |
— bdag-gi jid-la ni da ni jab rgjal-po-dang phrad wdod-kjisz |
rgjal-po-la bdag wdi-szkad mcshi’o | zsesz gszol-csig |
khjosz kjang rgjal-po-la de-bzsin-du gszol-nasz | rgjal-posz magpa-la |
— de-szkad ma zer | mjur-du szong-la | phjir wbjung-du ma
gnang-par bszdomsz-sig — csesz bka’-szcal-to | |
mag-pasz jang gszol-pa |
— rgjal-po cshen-po | szrasz-mo ni Bcsom-ldan-wdasz-kji thugszrdzse’i bjin-gjisz brlabsz-kjisz lha-mo-dang wdra-bar bzang-zsing
mdzesz-par gjur-to | |
rgjal-posz mag-pa-la bka’-szcal-pa |
— khjod szmra-ba bden-te | de-ltar gjur-na | mjur-du khrid-de sogsig — csesz bszgo-nasz |
sing-rta brgjan-de | szrasz-mo pho-brang-gi nang-du bszu’o | |
rgjal-posz bu-mo de-ltar bzang-zsing mdzesz-par gjur-pa mthongnasz | rab-tu dga’-mgu-rangsz-te | rgjal-po dang bcun-mo dang magpa dang bu-mor bcsasz-te [| ] Bcsom-ldan-wdasz ga-na-bar szongszte | phjin-pa dang | szangsz-rgjasz-la phjag-wchal-nasz | phjogsz
gcsig-tu wkhod-do | |
de-nasz rgjal-po Gszal-rgjal-gjisz pusz-mo g.jasz-pa’i lha-nga szala gcugsz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bu-mo wdisz szngon bszod-namsz csi-zsig bgjisz-na | rigsz
cshe-zsing mtho-la longsz-szpjod mang-po nor-dbjig-dang ldan-pa’i
rigsz-szu szkjesz | szdig-pa’i lasz csi-zsig (152b) bgjisz-na | bjadgzugsz sin-du mi szdug-csing lpagsz-pa dang szkra jang dud-wgro-ltar
gjur — csesz gszol-pa dang |
de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— rgjal-po cshen-po | szrasz-mo mnga’-bjad mdzesz-sing bzangba dang mi szdug-pa jang che-rabsz sznga-ma-la bszod-namsz dang
szdig-pa’i lasz bjasz-pa-lasz gjur-to | |

35

40

— szngon wdasz-pa’i dusz-na jun ring-po-na [| ] jul B’a-r’a-na-sz’i
zsesz bja-ba de’i jul-mi khjim-bdag rab-tu phjug-pa nor-dbjig chadmed-pa-dang ldan-pa zsig bjung-szte | khjim-bdag de khjim-na csi
bdog-pa1 thamsz-csad rang-szangsz-rgjasz gcsig-la mcshod-csing
phul-lo | | rang-szangsz-rgjasz de’i szku sin-du rcub-la ngan-pa mi
———
1 P: gdog-

56

5

10

15

20

BAM-PO GNYISZ-PA

szdug-pa szkamsz-pa zsig-szte | khjim-bdag de-la bu-mo cshung-ngu
zsig jod-pa desz nyin gcsig bzsin-du rang-szangsz-rgjasz de gsegsz-pa
mthong-nasz | bu-mo desz kha-na-ma-tho-ba’i szemsz bszkjed-de |
brnyasz-szmad-de | wdi-szkad-du |
— bjad-bzsin mi szdug-pa lusz-kji lpagsz-pa rcub-pa wdi ni re mi
szdug — csesz kha-na-ma-tho-ba bjasz-szo |
rang-szangsz-rgjasz de rtag-tu de’i khjim-du gsegsz-sing mcshodpa bzsesz-nasz | jun ring-po zsig lon-pa dang | mja-ngan-lasz wda’bar bszamsz-te | jon-bdag de’i phjir szteng-gi nam-mkha’-la wphagszte | szku-la me wbar-ba dang | cshu wbab-pa dang | sar-phjogsz-szu1
bjung-ba dang | nub-phjogsz-nasz mi sznang-na | sar-phjogsz-szu
wbjung-ba dang | lho-phjogsz-nasz mi sznang-na | bjang-phjogsz-szu
wbjung-ba dang | bjang-phjogsz-nasz mi sznang-na | lho-phjogsz-szu
wbjung-ba dang | nam-mkha’ sztong-pa-la nyal-ba dang wdug-pa-la
szogsz-pa’i csho-wphrul rnam-pa szna-chogsz bsztan-te | khjim de’i
mi thamsz-csad-kjisz csho-wphrul de mthong-bar bjasz-nasz | nammkha’-lasz bab-te | de’i khjim-du gsegsz-szo | | khjim-bdag de[sz]
kjang lhag-par dga’-mgu-rangsz-par gjur-to | bu-mo desz jang sin-du
wgjod-pa szkjesz-nasz | rang-szangsz-rgjasz de-la wdi-szkad-du | |
— bdag-gisz szngar kha-na-ma-tho-ba’i nongsz-pa jang dang jang
bgjisz-pa bdag-(153a)-gi dngosz-szdig-tu mi wgjur-bar wgjodwchangsz — gszol-nasz |
rang-szangsz-rgjasz desz kjang wgjod-changsz bjang-bar gnangngo | |

25

30

35

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— rgjal-po cshen-po | de’i che de’i dusz-na bu-mo de ni da-ltar2
rgjal-po’i bu-mo wdi jin-te | de’i che mi dge-ba’i szemsz-kjisz
wphagsz-pa rang-szangsz-rgjasz-la szmad-pa’i ngag-gi nyesz-pasz3
de-phjin-csad rtag-tu mi szdug-pa’i lusz mjong-bar gjur-to | | phjisz
csho-wphrul mthong-nasz | wgjod-pasz ni | phjir jang mnga’-bjad
mdzesz-sing bzang-ba dang blo-dang ldan-par gjur-to | | rang-szangszrgjasz-la mcshod-pa bjasz-pasz | gang-nasz gang-du szkjesz-kjang |
rigsz cshe-zsing longsz-szpjod wbjor-ba dang | mthar rnam-par grolbar gjur-to | | de-basz-na | rgjal-po cshen-po | dzsi-cam-du szemszcsan-gji rigsz-szu gtogsz-pa thamsz-csad ni lusz dang ngag-gi nyeszpa sin-du bszrung-zsing | gzsan-la brnyasz-pa dang szmad-par mi
bja’o | |
———
1 I, K, S: sar-phjogsz-nasz mi sznang-bar gjur-nasz | nub-phjogsz-szu
2 P: de3 P: -pa’i

7. RGJAL-PO GSZAL-RGJAL-GJI BU-MO RDO-RDZSE

5

10

57

de’i che rgjal-po Gszal-rgjal wkhor-dang bcsasz-pa [| ] wkhor
mang-po thamsz-csad Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rnam-par-szmin-pa’i
wbrasz-bu bsztan-pa thosz-nasz | bszam-pa sin-du dag-pa’i dad-padang ldan-par gjur-to | de-ltar bszam-pa sin-du rnam-par dag-pasz | lala ni wbrasz-bu dang-po-nasz wbrasz-bu bzsi-pa’i bar-du thob-par
gjur-to | | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-du szemsz bszkjeddo | | la-la ni phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-par gjur-te | wkhor dedag thamsz-csad Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la jid-rangsznasz | mngon-par dga’o | |
rgjal-po Gszal-rgjal-gji bu-mo Rdo-rdzse’i le’u-szte |
bdun-pa’o | | | |

8
GSZER-DBJIG-GI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na dge-szlong
cshen-po’i dge-wdun brgja-phrag phjed-dang-bcsu-gszum-dang
thabsz-gcsig-tu bzsugsz-szo | |
de’i che grong-(153b)-khjer de-na khjim-bdag gcsig-gi cshung-mala bu zsig bcasz-te | ming jang Gszer-dbjig csesz btagsz-nasz | bjadgzugsz legsz-pa | bzang-ba | sin-du mdzesz-pa | wdzsig-rten-na zlamed-pa | khje’u de szngon-gji lasz-kjisz lag-pa gnyisz khu-chur1
bcsangsz-nasz bjung-ngo | | khje’u de’i pha-ma ja-mchan-du gjur-te |
„bkra-sisz-szo2” sznyam-nasz | khje’u-ji khu-chur gnyisz phje-szte |
bltasz-na | khje’u-ji lag-mthil-na gszer-gji dong-ce re-re jod-do | | phama gnyisz rab-tu dga’-szte | gszer-gji dong-ce gnyisz-ka blangszszo | | blangsz-pa’i sul-na da-dung3 jang jod-par gjur-nasz | jang
blangsz-szo | | de-bzsin-du pha-ma gnyisz-kjisz gszer-gji dong-ce lagmthil-nasz blangsz-pasz bang-mdzod gang-jang | bu’i lag-nasz dongce zad-par ma gjur-to | |
khje’u de phjisz csher szkjesz-nasz | pha-ma-la |
— bdag rab-tu-wbjung-ngo4 — zsesz gszol-pa dang |
pha-masz kjang |
— jid bzsin-du gnang-ngo — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz khje’u Gszer-dbjig Bcsom-ldan-wdasz ga-la-ba der szongnasz | zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-te | szangsz-rgjasz-la wdiszkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz |
bdag-la
thugsz-brce-ba’i
szlad-du
[b]szton-pa-la5 rab-tu-wbjung-bar csi gnang — zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
———
1 P: -cshur
2 I, K: bkra-mi-sisz-szo
3 P: da-rung
4 P: -nge
5 S, I: szton-pasz bdag-la, K: szton-pa’i bsztan-pa-la

8. GSZER-DBJIG

5

10

15

20

59

— khje’u Gszer-dbjig | khjod rab-tu-wbjung-bar gnang-ngo —
zsesz bka’-szcal-to | |
de-ltar szangsz-rgjasz-kjisz gnang-nasz | khje’u Gszer-dbjig-gi
szkra dang kha-szpu bregsz-[r]te | cshosz-gosz gjon-nasz | dgeszbjong-du bjasz-szo | |
phjisz lo-grangsz chang-szte | bsznyen-par rdzogsz ran-nasz | dgewdun-la dad-pa gszol-te | bsznyen-par rdzogsz-par gszol-to | |
bsznyen-par rdzogsz-pa’i dge-wdun-la rim-gjisz phjag-wchal-te |
mthar-gjisz phjag-wchal-ba-na | lag-pa gnyisz sza-la gar reg-par gszergji dong-[r]ce re-re jod-do | | de-bzsin-du mthar-gjisz phjag-wchal-ba
thamsz-csad-du gszer-gji dong-[r]ce jod-par gjur-to | | bsznyen-par
rdzogsz-nasz | brcon-wgrusz-szu bszgomsz-pasz | dgra-bcsom-pa
thob-par gjur-to | | (154a)
Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— Bcsom-ldan-wdasz | dge-szlong Gszer-dbjig wdisz szngon
bszod-namsz csi-zsig bgjisz-na[sz] | thog-ma bcasz-nasz da-cam-gji
bar-du gszer-gji dong-ce thogsz-pa Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bsztan-du
gszol | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— rtag-par nyon-la | sin-tu jid-la bzung-sig dang | khjod-la bsztanpar bja’o — zsesz bka’-szcal-pa dang |
Kun-dga’-bosz |
— de-bzsin-du thosz-par wchal-lo — zsesz gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

25

30

35

40

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi pha-rol-na
szangsz-rgjasz Gszer-thub csesz bja-ba wdzsig-rten-du gsegsz-te |
dam-pa’i cshosz-kjisz szemsz-csan-gji don mdzad-pa ni brdzsod-csing
dpag-tu-med-do | | szangsz-rgjasz dge-wdun-du bcsasz-nasz jul rgjuzsing gsegsz-pa-lasz | khjim-bdag rigsz mtho-zsing cshe-ba wbjor-ba
dang longsz-szpjod-du ldan-pa-rnamsz-kjisz zsal-zasz rnam-pa sznachogsz bsamsz-te | szangsz-rgjasz dang nye-gnasz wphagsz-pa’i dgewdun-la mcshod-pa bjasz-szo | |
de’i che mi dbul-po longsz-szpjod csi-jang mi bdog-pa zsig rtag-tu
ri-la sing wthu-zsing wchong-ngo | phjisz sing bcongsz-pa’i rin-du
dong-ce gnyisz sig rnyed-nasz | dbul-po desz szangsz-rgjasz dgewdun-dang bcsasz-pa rgjal-po’i pho-brang-du szpjan-drangsz-te |
gsegsz-pa mthong-nasz | rab-tu dga’-mgu-rangsz-te | dong-[r]ce
gnyisz bdog-pa szangsz-rgjasz dang dge-wdun-la phul-ba dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-la thugsz-brce-bar dgongsz-te | dong-[r]ce
gnyisz bzsesz-szo | |

60

5

10

15

20

BAM-PO GNYISZ-PA

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— de’i che-na mi dbul-po desz dong-ce gnyisz sig szangsz-rgjasz
dang dge-wdun-la phul-basz | bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi bar-du
lag-na gszer-gji dong-[r]ce rtag-tu thogsz-par gjur-to | | nor dang rinpo-cshe dang wcho-ba’i longsz-szpjod zad-mi-sesz-par gjur-to |
(154b) de’i che de’i dusz-na mi dbul-po de ni dge-szlong Gszer-dbjig
wdi jin-te | mi wdisz dzsi-szte dgra-bcsom-pa’i wbrasz-bu ma thobna-jang | ma-wongsz-pa’i wbrasz-bu rnam-par-szmin-pa jang chadmed1 dpag-tu-med-do | | de-basz-na Kun-dga’-bo | szemsz-csan
thamsz-csad-kjisz 2 szbjin-pa’i lasz-la brcon-par bja’o | |
de’i che Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz szangszrgjasz-kjisz gszungsz-pa wdi thosz-nasz | dad-csing mosz-par gjur-te |
la-la ni rgjun-du-zsugsz-pa’i wbrasz-bu thob | la-la ni lan-gcsig-phjirldog-pa dang phjir-mi-ldog-pa dang dgra-bcsom-pa thob-bo | | la-la ni
bla-na-med-pa jang-dag-par rdzogsz-pa’i bjang-cshub-tu szemsz
bszkjed-do | | la-la ni phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-par gjur-te |
wkhor thamsz-csad szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pa-la mngon-par
dga’o | |
Gszer-dbjig-gi le’u-szte | brgjad-pa’o | | | |

———
1 I, K: chad
2 I, K: + szbjin-pa

9
LHA’I-ME-TOG-GI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na dge-szlong
cshen-po’i dge-wdun brgja-phrag phjed-dang-bcsu-gszum-dang
thabsz-gcsig-du1 bzsugsz-szo | |
de’i che-na jul de-na khjim-bdag rigsz cshe-zsing mtho-ba’i
cshung-ma-la bu gcsig bcasz-nasz | bjad-gzugsz legsz-pa blta-naszdug-pa bzang-ba sin-du mdzesz-pa zsig bcasz-szo | | bcasz-ma-thagtu | nam-mkha’-lasz lha-rdzasz-kji me-tog cshar bzsin-du bab-szte |
khang-pa kun gang-basz | bu’i ming jang Lha’i-me-tog csesz btagszszo | |
khje’u de phjisz csher szkjesz-nasz | szangsz-rgjasz gang-na-ba der
szong-szte | phjin-pa dang | szangsz-rgjasz-kji szku-mdog dang
mchan dang dpe-bjad bzang-po dpe-med-pa mthong-nasz | rab-tu
dga’-ba szkjesz-te | wdi sznyam-du bszamsz-szo |
„bdag wdzsig-rten-pa2 wdir szkjesz-kjang | wphagsz-pa’i gco-bodang phrad-kjisz | szangsz-rgjasz dang dge-szlong-gi dge-wdun
szpjan-drang-ngo” sznyam-bszamsz-nasz | szangsz-rgjasz-la wdiszkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz wphagsz-pa’i dge-wdun-dang bcsasz-te [| ]
szang-gi gdugsz-la bdag-gi mcshisz-brang-du bszod-sznyomsz nganpa csig szbjar-gjisz | bszod-namsz bszkjed-pa’i szlad-du gsegsz-par
csi gnang — zsesz gszol-pa dang |
de’i bszam-pa dag-par mkhjen-nasz | gsegsz-szu gnang-ngo | | denasz3 Lha’i-me-tog phjir khjim-du wongsz-pa dang | phji-(155a)-denyin szangsz-rgjasz dang dge-wdun-rnamsz de’i khjim-du gsegszszo | |
Lha’i-me-tog-gisz kjang khang-pa’i nang-du rin-po-cshe’i gdan
mang-po szprul-te | rgjan-gjisz brgjan-pa-lasz | szangsz-rgjasz dang
———
1 P: thamsz-gcsig-du
2 S, I, K: wdzsig-rten
3 P: -lta

62

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO GNYISZ-PA

dge-wdun-gji chogsz-rnamsz gdan de-la rim-gjisz bzsugsz-szu gszolnasz | Lha’i-me-tog-gisz zsal-zasz rnam-pa szna-chogsz dgosz-par
bszamsz-pa dang | de’i bszod-namsz-kjisz bszam-pa bzsin-du wbjorte | szangsz-rgjasz dang dge-wdun-gji chogsz-rnamsz bszodsznyomsz-kji bja-ba bjasz-nasz | | lhung-bzed blangsz-nasz | Lha’ime-tog-la cshosz mang-po rgjasz-par bsztan-nasz | Lha’i-me-tog-gi
khjim-gang-gi mi kun-gjisz rgjun-tu-zsugsz-pa’i wbrasz-bu thob-par
gjur-to | |
de-nasz Lha’i-me-tog-gisz kjang pha-ma-la rab-tu-wbjung-zsing [| ]
szangsz-rgjasz-kji nye-gnasz-szu mcshi-bar gszol-pa dang | pha-masz
kjang de-bzsin-du gnang-nasz | khje’u de szangsz-rgjasz gang-na-ba
der szong-szte | phjin-nasz | szangsz-rgjasz-kji zsabsz-la mgo-bosz
phjag-wchal-te | szangsz-rgjasz-kji bsztan-pa-la rab-tu-wbjung-bar
gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang |
— dge-szlong | legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-nasz |
szkra dang kha-szpu rang-bji-szte | ngur-szmrig gjon-par gjur-nasz |
szangsz-rgjasz-kji bka’ bzsin-du nan-tan bjasz-pasz | dgra-bcsom-par
gjur-to | |
de-nasz Kun-dga’-bosz de-lta-bur gjur-pa mthong-nasz | szangszrgjasz gang-na-ba der szong-szte | pusz-mo sza-la bcugsz-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— dge-szlong Lha’i-me-tog wdisz szngon bszod-namsz csi-zsig
bgjisz-na | lha’i me-tog rang-wbab-csing | rin-po-cshe’i gdan dang
zsal-zasz szna-chogsz jid bzsin-du szprul-pa Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
bsztan-du gszol | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— thosz-par wdod-na | legsz-par nyon-csig |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Gszer-thub csesz
bja-ba wdzsig-rten-du gsegsz-te | szemsz-csan-gji don rgjasz-par
mdzad-do | | de’i che-na dge-wdun mang-po grong rgju-zsing gsegszpa-lasz | khjim-bdag rigsz cshe-zsing mtho-ba-dag-gisz mcshod-pa
bjasz-(155b)-szo | | de’i che-na mi dbul-po [zsig] longsz-szpjod csijang mi bdog-pasz dge-wdun de-dag-la rab-tu dga’-ba’i szemsz
bszkjed-te |
„bdag-gisz ni csisz1 kjang mcshod-du med-do” sznyam-nasz |
szpang dang ne’u-szing-lasz me-tog rnam-pa szna-chogsz btusz-te |
dge-wdun-la gtor-nasz | bszam-pa dag-pasz phjag-bjasz-te | szongngo | |
———
1 P: csesz

9. LHA’I-ME-TOG

5

10

15

63

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— de’i che de’i dusz-na mi dbul-po me-tog-gisz gtor-ba de ni dgeszlong Lha’i-me-tog wdi jin-no | | de-ltar wdasz-pa’i dusz-na bszam-pa
dag-pa’i dad-pasz me-tog btusz-te | dge-wdun-la gtor-nasz | szmonlam btab-pasz | bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi bar-du gang-nasz
gang-du szkjesz-kjang | bjad-gzugsz legsz-sing bzang-ba dang | bltana-szdug-pa dang | dzsi-ltar[-na] bszamsz-pa bzsin-du bza’-ba’am
btung-ba’am khri-sztan-la szogsz-pa jid bzsin-du wbjor-csing ldan-te |
bszod-namsz desz wbrasz-bu’i bar-du thob-par gjur-to | | de-basz-na
Kun-dga’-bo | szemsz-csan thamsz-csad-kjisz kjang „szbjin-pa
cshung-ngu-la bszod-namsz med-do” sznyam ma brnyasz-sig | Lha’ime-tog-ltar csi-jang wbjor-csing wgrub-par wong-ngo1 | |
de-nasz Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz [| ] Bcsomldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la jid-rangsz-nasz | mngon-par dga’o | |
Lha’i-me-tog-gi le’u-szte | dgu-pa’o | | | |

———
1 I: wgjur-ro

10
LHA’I-RIN-CSHEN-GJI LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che-na khjim-bdag-gi cshung-ma-la khje’u zsig bcasz-nasz |
khje’u de bcasz-pa’i che-na nam-mkha’-lasz rin-po-cshe szna bdun
cshar-bzsin bab-szte | de’i khjim jongsz-szu gang-ngo | | de-nasz
mchan-mkhan bosz-te | bu’i mchan bltasz-pa-na |
— bu’i mchan rab-tu bzang-ngo — zsesz khjim-bdag-la szmrasznasz | khjim-bdag de rab-tu dga’-szte | mchan-mkhan de-la bu’i ming
gdagsz-par gszol-pa dang |
— khje’u wdi bcasz-pa’i che ltasz csi bjung — zsesz drisz-szo | |
khjim-bdag-gisz kjang |
— khje’u wdi bcasz-(156a)-pa’i che nam-mkha’-lasz rin-po-cshe
szna bdun cshar bzsin-du bab-nasz | khjim jongsz-szu gang-bar bjaszszo — zsesz szmrasz-pa dang | mchan-mkhan-gjisz bszod-namsz-lasz
ming btagsz-te | khje’u de’i ming Lha’i-rin-cshen zsesz btagsz-szo | |
phjisz csher szkjesz-nasz | mang-du-thosz-sing sesz-pa mang-ba
dang szgju-rcal zla-med-par gjur-te | rab-tu-wbjung-bar dad-pasz |
pha-ma-la mcshi-phjag-wchal-nasz1 | szangsz-rgjasz gang-na-ba der
szong-szte | phjin-pa dang | szangsz-rgjasz-kji zsabsz-la szpji-bosz
phjag-wchal-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— [bdag] szangsz-rgjasz-kji bsztan-pa-la bdag rab-tu-wbjung-bar
csi gnang-ngo — zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— dge-szlong | legsz-par wongsz-szo — zsesz bja-ba gnang-nasz |
szkra-dang kha-szpu rang-bji-szte | lusz-la cshosz-gosz *jod-par gjonnasz2 | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz cshosz bsztan-pasz | dgra-bcsom-par
gjur-to | |
Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
———
1 I, K, S: phji-phjag-wchal2 K: jod-par gjur-nasz, I, S: gjon-par gjur-nasz

10. LHA’I-RIN-CSHEN

5

10

15

20

25

30

65

— Bcsom-ldan-wdasz | dge-szlong Lha’i-rin-cshen-gjisz szngon
bszod-namsz csi-zsig bgjisz-na | thog-ma bcasz-pa’i che nam-mkha’lasz rin-po-cshe cshar bzsin-du bab-csing | bgo-ba dang bza’-ba
[dang] lhun-gjisz grub-nasz | csisz kjang mi brel-bar gjur |
szangsz-rgjasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Gszer-thub csesz
bja-ba wdzsig-rten-du1 gsegsz-te | wdzsig-rten-na szemsz-csan-gji don
mdzad-pa ni brdzsod-kjisz mi lang-ngo | | de’i che-na dge-wdun
mang-po grong rgju-zsing gsegsz-pa-lasz | de’i che grong-khjer-na
gnasz-pa’i khjim-bdag mang-posz dge-wdun szpjan-drangsz-te |
mcshod-pa rnam-pa szna-chogsz bjasz-szo | | de’i che-na mi dbul-po
zsig dad-pa’i rdzsesz-szu ji-rang-ba’i szemsz bszkjed-kjang | longszszpjod dang mcshod-pa’i jo-bjad csi-jang med-pasz | rde’u dkar-rulasz bjasz-pa’i nor-bu szpar-gang-gisz dge-wdun-la gtor-nasz | szmonlam cshen-po btab-bo | |

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— de’i che de’i dusz-na mi dbul-po nor-bu szpar-gang-gisz dgewdun-la gtor-ba de ni dge-szlong Lha’i-rin-cshen (156b) wdi jin-no | |
wdasz-pa’i dusz-na bszam-pa dag-pa’i dad-pasz rde’u dkar-ru’i nor-bu
szpar-gang-gisz dge-wdun-la gtor-ba-cam-gjisz bszkal-pa dgu-bcsurca-gcsig-gi bar-du bszod-namsz chad-med-pasz | nor-bu rin-po-cshe
mang-ba dang bgo-ba dang bza’-ba lhun-gjisz grub-csing | longszszpjod csisz kjang mi brel-bar gjur-to | | de’i che-na bszam-pa dag-pa’i
dad-pa-cam-gjisz ni [| ] nga wdzsig-rten-du gsegsz-pa-dang phradnasz | wbrasz-bu’i bar-du thob-par gjur-to | |
de’i che-na wkhor mang-po-rnamsz szangsz-rgjasz-kjisz gszungszpa thosz-nasz | bszam-pa dag-pa’i dad-pa szkjesz-szte | la-la ni
wbrasz-bu dang-po-nasz wbrasz-bu bzsi-pa’i bar-du thob-par gjur-to | |
la-la ni phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-pa’i 2 szemsz szkjesz-par gjurto | | wkhor mang-po de-dag thamsz-csad [dang] Bcsom-ldan-wdaszkjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
Lha’i-rin-cshen-gji le’u-szte | bcsu-pa’o | | | |
———
1 P: wdzsig-rten-na
2 K: + bjang-cshub-tu

11
BZOD-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab1 Bja-ka-landa-ga gnasz-pa wod-ma’i chal-na bzsugsz-szo | |
de’i che-na Bcsom-ldan-wdasz mngon-par szangsz-rgjasz-nasz |
ring-por ma lon-pa zsig-na thog-mar Kau-di-nja-la szogsz-te [| ] 2 szde
lnga rab-tu-bjung-ngo | | de’i wog-tu Cshu-bo-wod-bszrungsz *szpun
sztong3 rab-tu-bjung-ngo | |
de-nasz de ma-jin-pa rab-tu-bjung-zsing | cshosz-la gnasz-pa jang
mang-bar gjur-nasz | Rgjal-po’i-khab-kji mi-rnamsz chad-med-pa’i
dga’-ba szkjesz-te |
— De-bzsin-gsegsz-pa wdzsig-rten-du gsegsz-pa ni ngo-mchar
rmad-de | szo-szo’i szkje-bo mang-po’i don mdzad-do — zsesz
bsztod-csing bszngagsz-szo | |
gzsan jang wdi-szkad-du |
— Kau-di-nja dang Cshu-bo-wod-szrungsz-kji wkhor-la szogsz-pa
thog-mar rab-tu-bjung-ba de-dag szngon De-bzsin-gsegsz-pa-dang
wphrin-lasz gang mthun-na | nang-gi thog-mar cshosz-kji bdud-rci
mjong-bar gjur — csesz szmrasz-szo | |
dge-szlong de-dag de-szkad szmrasz-pa thosz-nasz | de-bzsin-du
Bcsom-ldan-wdasz-la rgjasz-par gszol-ba dang | Bcsom-ldan-wdaszkjisz de-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— szngon wdasz-pa’i dusz-na wdi-dag-gi phjir ji-dam (157a)
cshen-po bcsasz-te | „nam mngon-par szangsz-rgjasz-pa-na | szngar
wdi-dag-gi don bjed-bar sog-sig” csesz dam-bcsasz-szo | |
dge-szlong-rnamsz-kjisz wdi-szkad csesz thosz-nasz |
— Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szngon thugsz-dam dzsi-ltar bcsasz-pa
thugsz-brce-bar dgongsz-te | rgjasz-par bsztan-du gszol | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz dge-szlong-rnamsz-la bka’-szcal-pa |
———
1 I: Rgjal-po’i-khab-kji
2 I, S: + dge-szlong
3 I, S: szpun-la szogsz-pa dge-szlong sztong

11. BZOD-PA

67

— khjed-rnamsz rtag-par nyon-la | sin-tu jid-la zung-sig dang |
khjed-la bsztan-par bja’o | |

5

10

15

20

25

30

35

— szngon wdasz-pa’i dusz bszkal-pa chad-med grangsz-med
dpag-tu-med bszam-gjisz mi khjab brdzsod-kjisz mi lang-ba wdaszpa’i pha-rol-na [| ] jul B’a-r’a-na-sz’i zsesz bja-bar rgjal-po Rcodwbjung zsesz bja-ba zsig bjung-szte | de’i che-na jul de-na drangszrong Bzod-pa-csan zsesz bja-ba wkhor szlob-ma lnga-brgja-dang ri’i
nagsz-na gnasz-sing bzod-pa szgom-mo | |
de’i che-na rgjal-po de bcun-mo dang pho-brang-gi szlasz dang
blon-por bcsasz-te [| ] ri-la rol-tu gsegsz-pa-lasz | gnasz zsig-tu mnalte1 | gzimsz-pa dang | pho-brang-szlasz-rnamsz szngon-du dongnasz | nagsz dang me-tog-rnamsz lta-zsing szong-szong-ba-lasz |
drang-szrong Bzod-pa-csan lusz drang-por bzsag-szte | sin-tu szemszsing wdug-pa mthong-nasz | de-la dad-pa’i szemsz szkjesz-te | me-tog
szna-chogsz-kjisz gtor-to | | bcun-mo de-dag 2 mdun-du wkhod-de |
cshosz kjang nyan-to | |
rgjal-po gzimsz-pa-lasz szad-de | bltasz-na | bcun-mo-rnamsz mi
sznang-ba dang | blon-po bzsi dang bcun-mo bcal-ba-lasz | bcun-mornamsz drang-szrong-gi mdun-na wkhod-pa mthong-nasz3 | drangszrong de-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod-kjisz szkje-mcshed mtha’-jasz-kji ting-nge-wdzin bzsi
thob-bam |
szmrasz-pa |
— ma thob-bo | |
— wo-na khjod-kjisz chad-med-pa bzsi thob-bam |
— ma thob-bo | |
szmrasz-pa |
— wo-na khjod-kjisz bszam-gtan bzsi thob-bam |
— de jang ma thob-bo — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-po de-la khrosz-te |
— jon-tan wdi-dag khjod-kjisz gang-jang ma thob-na | khjod ni
ma-rabsz tha-mal-pa jin-te | bud-med-rnamsz dang dben-pa szkjabsz
jod-pa’i gnasz-na wdug-pa wdi dzsi-ltar jid-cshesz-szu rung | rtag-du
wdi-na gnasz-pa | khjod szu-zsig | lasz csi bjed — csesz szmrasz-pa
(157b) dang |
drang-szrong-gisz [| ] rgjal-po de-la |
— bdag ni wdi-na bzod-pa szgom-mo — zsesz szmrasz-szo | |
———
1 I: mnyesz-, K: bsznyel2 S, I, K: + de’i
3 P: -ngam

68

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GNYISZ-PA

de-nasz rgjal-posz ral-gri phjung-szte |
— khjod bzod-pa szgom | zse-na | bzod-dam mi bzod1 | szad-do
— zsesz drang-szrong-gi lag-pa gnyisz bcsad-de |
— khjod szu jin — zsesz drisz-na |
— bdag ni Bzod-pa-csan-no — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz rkang-pa gnyisz bcsad-na | won-kjang |
— Bzod-pa-csan-no — zsesz szmrasz-szo | |
de’i che-na gnam-sza rnam-pa drug-tu g.josz-nasz | *nye-gnaszlasz brgja-cam2 jang nam-mkha’-la[sz] wphur-te | der lhagsz-nasz |
szlob-dpon de-la |
— wdi-lta-bu’i szdug-bszngal nyamsz-szu mjong-na | bzod-pa’i
szemsz nyamsz-par ma gjur-tam — zsesz szmrasz-szo | |
drang-szrong-gisz szmrasz-pa |
— bdag-gi szemsz ma gjur | ma nyamsz-szo — csesz szmrasz-pa
dang |
rgjal-po jang szngangsz-szkrag-nasz | drang-szrong-la szmraszpa |
— khjod bzod-pa-csan jin-par csisz jid-cshesz-par wgjur |
drang-szrong-gisz szmrasz-pa |
— bdag-gisz szmrasz-pa’i chig brdzun-pa ma jin-te | bden-na |
bden-pa desz khrag wo-mar gjur-zsing | jan-lag bcsad-pa jang 3
szngon4 bzsin-du gjur-csig — csesz szmrasz-ma-thag-tu | khrag womar gjur-nasz | jan-lag kjang 3 szngon4 bzsin-du gjur-to | |
rgjal-posz de-ltar bzod-pa-dang ldan-par mthong-nasz | lhag-par
wdzsigsz-szkrag-szte |
— bdag csi’i szlad-du drang-szrong cshen-po-la gnod-pa bgjisz |
bdag-la thugsz-brce-bar dgongsz-te | wgjod-changsz bja-bar gnongsig — csesz gszol-to | |
drang-szrong-gisz szmrasz-pa |
— khjod ni bud-med-kji phjir mchon thogsz-nasz | bdag-gi jan-lag
bcsad-mod-kji | bdag-gi bzod-pa ni sza-dang wdra-basz | phjisz
mngon-par szangsz-rgjasz-pa-na | sesz-rab-kji ral-grisz khjod-kji dug
gszum cshod-par sog-sig — csesz szmrasz-szo | |
de’i che-na ri de’i klu dang lha-rnamsz-kjisz drang-szrong de-la
rgjal-po de’i5 wche-zsing gnod-pa bjasz-pa mthong-nasz | szo-szonasz khrosz-te | szprin bszdusz-nasz | wbrug dang szer-ba dang gnamlcsagsz phab-szte | rgjal-po[’i] wkhor-dang bcsasz-pa gszad-par bjaba-lasz6 |
———
1 P: bzed
2 I, K, S: nye-gnasz lnga-brgja-cam
3 I, S: + szosz-te |
4 I, K: sznga-mkho-na, S: sznga-ma kho-na
5 K, S: desz
6 K: gzasz-pa-lasz

11. BZOD-PA

5

10

15

20

25

69

drang-szrong-gisz |
— khjed nga’i1 phjir wdi-lta-bu’i gnod-pa dang wche-ba ma bjedcsig — csesz bszgo’o | |
rgjal-po desz (158a) der wgjod-changsz2 bjasz-nasz | drang-szrong
de rtag-tu pho-brang-du szpjan-drangsz-nasz | mcshod-ba3 bjaszszo | |
de’i che-na szlob-pa gzsan-la zsugsz-pa’i kun-tu-rgju sztong-cam
zsig drang-szrong Bzod-pa-csan-la rgjal-po de dad-csing mosz-pa
mthong-nasz | phrag-dog szkjesz-te | dben-pa mi sznang-ba’i gnasznasz sza-rdul-dang rcog-csing | rme-ba’i4 bag-gisz drang-szrong de-la
gtor-to | |

— de’i che-na kun-du-rgju[sz] nga-la szasz gtor-ba [| ] brgja-phrag
bcsu-po de ni da-ltar-gji Cshu-bo-wod-szrungsz-la szogsz-pa’i dgeszlong brgja-phrag bcsu jin-te | de’i che-na ji-dam-bcsasz-nasz „bdag
bzod-pa szgomsz-pa rgjun mi wcshad-pa wdisz nam mngon-par
rdzogsz-par szangsz-rgjasz-pa-na | bdud-rci’i cshusz khjed-kji rdul
dang dri-ma bkrusz-te | wdod-pa’i rcog-pa jongsz-szu dag-par sogsig” csesz dam-bcsasz-szo | |
— dge-szlong-dag | de’i che-na drang-szrong Bzod-pa-csan de
sesz-par wdod-na | gzsan-du ma szemsz-sig | de ni da-ltar nga jinno | | rgjal-po Rcod-bjung dang blon-po bzsi ni Kau-di-nja-la szogsz-te
dge-szlong szde lnga jin-no | | de’i che-na „bzod-pa bszgomsz-pa-na |
wdi-dag-gi don szngar bja’o” zsesz dam-bcsasz-pasz | mngon-par
szangsz-rgjasz-nasz | szngar wdi-dag szdug-bszngal-lasz jongsz-szu
grol-bar mdzad-do | |
dge-szlong-gi chogsz-rnamsz5 szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pa-la
ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
bzod-pa’i le’u-szte | bcsu-gcsig-pa’o | | | |

———
1 P: de’i
2 P: -cshangsz
3 P: mcshed4 P: szmre-, I, K, S: szme5 P: cshogsz-

WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA’I MDO | | | |
bam-po gszum-pa |

12
RGJAL-PO BJAMSZ-PA’I-SZTOBSZ-KJISZ
SZBJIN-PA’I LEU |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal
Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugsz-szo | |
de’i che Kun-dga’-bo bszod-sznyomsz-kji bja-ba bjasz-nasz | chal
zsig-gi nang-na bszam-gtan-du wdug-szte | wdi sznyam-du rtog-pa
szkjesz-te |
„szangsz-rgjasz Bcsom-ldan-wdasz wdzsig-rten-du gsegsz-pa ngomchar cshe-szte | szemsz-csan mang-po jang rab-tu bde-ba-la bkoddo | | Kau-di-nja-la szogsz-pa dge-szlong *szde lnga1 dge-ba’i rca-ba
*csir bszcagsz-na2 | cshosz-kji szgo rnam-par (158b) phje-ma-thag-tu |
wdzsug-par gjur | cshosz-kji rnga brdungsz-ma-thag-tu | thog-mar
thosz-par gjur | cshosz-kji bdud-rcisz thog-mar ngomsz-par gjur”
sznyam-du rtog-pa szkjesz-nasz | wdug-pa-lasz langsz-te | szangszrgjasz gang-na-ba der szong-szte | phjin-pa dang | dzsi-ltar bszamszpa bzsin-du Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— dge-szlong Kau-di-nja-la szogsz-pa ni szngon wdasz-pa’i duszna jang ngasz sa dang khrag-gisz bkresz-szkom-lasz cshog-par bjinte | bde-bar bjasz-pasz | de-basz-na mngon-par szangsz-rgjasz-nasz |
kjang szngar rnam-par grol-ba-la bkod-de | rgju dang rkjen med-par
ma jin-no | |
che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— szngon wdasz-pa’i dusz-na dzsi-lta-bur bkresz-pa dang szkompa-lasz bde-bar mdzad-pa bsztan-du gszol | wkhor mang-po wdi-daggisz thosz-nasz | rtogsz-par wgjur-ro | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

———
1 I: lnga szdesz, K: rten lngasz, S: lnga-szte
2 I, S: csi bszagsz-na, K: csir bszngosz-na

12. RGJAL-PO BJAMSZ-PA’I-SZTOBSZ-KJISZ SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

71

— szngon wdasz-pa’i dusz-na bszkal-pa grangsz-med-pa’i pha-rolna [| ] Wdzam-bu’i-gling wdir rgjal-po Bjamsz-pa’i-sztobsz sesz bjaba Wdzam-bu’i-gling-gi rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed-la
dbang-bjed-pa zsig bjung-ngo | | rgjal-po de’i1 bcun-mo ni sztongphrag nyi-su jod-do | | blon-po ni sztong-phrag bcsu jod-do | | rgjal-po
de bjamsz-pa dang sznying-rdzser ldan-te | chad-med-pa bzsi szpjodcsing | wgro-ba thamsz-csad-la sznying-brce-basz | dge-ba bcsusz2
szrid wdzin-te | thamsz-csad-kjisz bkur-ba | jul-na dgra med-csing lo
legsz-pa wbjor-bar bde-szkjid-pa-dang ldan-pa-szte | rimsz gtong-ba’i
ji-dagsz-dag mi’i khrag dang mdangsz wphrog-csing za-ba-lasz | de’i
che-na jul-mi thamsz-csad lusz dang ngag dang jid bszrungsz-te | dgeba bcsu-la2 gnasz-pasz | ji-dagsz ma-rungsz-pa-dag bza’-ba ma rnyednasz | kun ltogsz-te | mthu med-par gjur-to | |
de’i che gnod-szbjin lnga zsig rgjal-po’i drung-du wongsz-nasz |
wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-csag-gi zasz ni mi’i mdangsz dang khrag-la ltosz-te | lusz
dang szrog wcho-ba-lasz | (159a) rgjal-posz bka’-btagsz-te | thamszcsad dge-ba bcsu-la gnasz-pasz | bdag-csag zasz dang szkom mi
rnyed-de | nyamsz-thag-nasz | szrog-la bab-bo | | rgjal-po cshen-po
bdag-csag-la jang thugsz mi brce’am — zsesz gszol-nasz |
rgjal-posz kjang de-dag-la sznying-brce-ba’i phjir lusz-kji jan-lag
lnga-lasz rca lnga bcsad-nasz | gnod-szbjin-rnamsz szo-szo-nasz
sznod bzed-de | khrag-lasz ngomsz-par wthung-du bcsug-go | de-dag
khrag-gisz ngomsz-nasz | sin-du dga’-mgu-rangsz-par gjur-to | |
de-dag khrag-gisz ngomsz-nasz |
— dge-ba bcsu-la csi nusz-szu szpjod-csig — zsesz bszkul-te |
— da-ltar nga’i lusz-lasz khrag phjung-szte | khjod ngomsz-sing
bde-bar bjasz-pa-ltar | phjisz mngon-par szangsz-rgjasz-pa-na |
cshosz-kji szku’i chul-khrimsz dang ting-nge-wdzin dang sesz-rabkjisz khjod-kji dug gszum bszal-te | wdod-pasz gdungsz-pa-lasz sin-tu
bde-ba’i mja-ngan-lasz wdasz-pa-la[sz] wgod-par sog-csig — csesz
szmrasz-szo | |

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na [| ] rgjal-po Bjamsz-pa’isztobsz de ni da-ltar nga jin-no | | gnod-szbjin lnga-po ni Kau-di-nja-la
szogsz-te dge-szlong lnga-po wdi-dag jin-no | | ngasz gang-nasz gangdu szkjesz-kjang | de-dag thog-mar bszgral-bar szmon-lam btab-bo | |
de-basz-na ngasz thog-mar cshosz bsztan-ma-thag-tu | rnam-par grolbar gjur-to | |
———
1 I, K: de-la
2 P: bcsu’i

72

BAM-PO GSZUM-PA

che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz
szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pa-lasz ji-rang-nasz | mngon-par
bsztod-do | |
5

rgjal-po Bjamsz-pa’i-sztobsz-kjisz szbjin-pa bjasz-pa’i le’u-szte |
bcsu-gnyisz-pa’o | | | |

[bam-po gszum-pa | ]

13
SZTON-PA DRUG WDUL-BA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bja-ka-landa-ka gnasz-pa wod-ma’i chal-na [| ] dge-szlong-gi dge-wdun cshenpo brgja-phrag phjed-dang-bcsu-gszum-dang thabsz-gcsig-tu bzsugszszo | |
de’i che-na rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-po wbrasz-bu dang-po
thob-pasz | dad-pa dang bsznyen-bszkur bja-ba’i szemsz szngon-pasz
kjang lhag-par gjur-nasz | (159b) Bcsom-ldan-wdasz dang dge-szlonggi dge-wdun-la mcshod-pa’i jo-bjad rnam-pa bzsi rtag-tu wbul-te |
szkje-bo mang-po-dag kjang mthun-par dge-ba-la szpro’o | |
jul de-na Rdzogsz-bjed-la szogsz-pa szton-pa drug szngar bjungbasz ngan-par-lta-ba log-par szton-te1 | wgro-ba mang-po[sz] bszluszpasz | de-la gang bszlad-bar mthong-ba-dag ni [| ] ngan-par-lta-ba-la
jid-cshesz-pasz | szdig-pa-csan-gji phjogsz mang-zsing rgjasz-par
gjur-to | |
rgjal-po de’i gcsung zsig kjang szton-pa drug-la jid-cshesz-pasz |
ngan-par-lta-ba-la jid-cshesz-te2 | thar-pa’i lam 3 jin-par4 bzung-nasz |
longsz-szpjod csi bdog-pa gtugsz-nasz | de-la phul-te | szangsz-rgjasz
Bcsom-ldan-wdasz nyi-ma-lta-bur sar-ba sesz-rab-kjisz kun-du lhammer mdzad-kjang | ngan-par-ltasz-pasz glagsz-pasz | de-la mosz-pa’i
szemsz med-do | |
rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-po de de-la lhag-par szdug-par
wdzin-pasz | thabsz-kjisz szangsz-rgjasz-la bsznyen-bkur bja-bar
bszkul-na-jang | ngan-par-lta-ba-la zsen-pasz | bszgo-ba bzsin-du ma
bjasz-szo | |
— szangsz-rgjasz-la mcshod-pa gjisz-sig — csesz jang dang jang
bszkul-na |
———
1 P: szten2 I, K: zsen-te
3 I: + ma
4 P: -pasz

74

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GSZUM-PA

— bdag-la jang szton-pa jod-de | Gau-ta-ma-la bsznyen-bszkur mi
bjed-do | |
won-kjang rgjal-po’i bka’-chul-gjisz bcsag-pa1 ma jin-pasz |
mcshod-[b]szton cshen-po bsamsz-nasz |
— ma bosz-par 2 rang-wong-ba-la bszod-sznyomsz szbjin-no —
zsesz bjasz-nasz | mcshod-pa’i jo-bjad bsamsz-te | bsztan3 btingnasz | szton-pa drug ni wbod-pa btang-szte | de-ma-thag-tu lhagsznasz | gral-gji thog-mar wdug-go |
szangsz-rgjasz dang dge-wdun-rnamsz rang ma bjon-pasz | rgjalpo gang-na-ba der szong-nasz | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— dge-szbjong Go-ta-ma szpjan-drongsz-sig — csesz jang-nasz
jang-du bka’-szcal-te |
— bdag-gisz mcshod-pa bsamsz-te | gdugsz-chod-la bab-na | csi’i
szlad-du mi gsegsz |
rgjal-posz bka’-szcal-pa |
— khjod-nyid szpjan-wdren-du wgro mi nusz-na-jang | mi zsig
„gdugsz-chod-la bab-bo” zsesz szpjan-wdren-pa thong-sig |
rgjal-po’i gcsung-gisz kjang mi zsig szpjan-wdren-du btang-balasz | Bcsom-ldan-wdasz wphagsz-pa’i dge-wdun-dang bcsasz-te
gsegsz-nasz | (160a) gral-rim bzsin-du bzsugsz-szo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kji bjin-gji rlabsz-kjisz szton-pa drug gral-gji
ltag-tu wdug-pa jang gral-gji mtha’-mar4 wongsz-szo | | szton-pa drug
ngo-cha-zsing szkjengsz-nasz | langsz-te | gral-gji ltag-tu wdug-najang5 | ma chor-bar gral-gji mdzsug-tu szong-szte | de-bzsin-du langszum-gji bar-du gral-gong-du szong-na-jang | da-dung gral-gji wogna wdug-par gjur-nasz | mthu-med-par gjur-te | szkjengsz-pa bzsin-du
gral-gji mtha’-mar wdug-go | |
jon-bdag-gisz gnasz-brtan-la cshu brimsz-nasz | Bcsom-ldanwdasz-kjisz |
— szngar khjod-kji[sz] szton-pa-la6 brimsz-sig — csesz bka’szcal-nasz |
jon-bdag-gisz cshu-sznod thogsz-te | szton-pa drug-la cshu brimszna | cshu-sznod-kji kha wgagsz-te | cshu bjung-du ma btub-pasz |
phjir jang szangsz-rgjasz-nasz mthar-gjisz gszol-na | cshu jang bjungszte | lag-pa bkrusz-szo | | lag-pa bkrusz-nasz | szbjin-bdag-gisz
bszod-sznyomsz thogsz-te | szmon-lam gdab-par gszol-na | Bcsomldan-wdasz-kjisz szbjin-bdag-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
———
1 I, K: bcsag-par rigsz-pa
2 I, K: + gang
3 K: gdan
4 P: mthar5 P: -pa6 K: szton-pa drug-la

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

40

75

— thog-ma jang nged-kji phjir ma jin-pasz | da1 jang khjod-nyidkji szton-pa-la szmon-lam gdab-par gszol-csig — csesz bka’-szcalnasz | szbjin-bdag de szton-pa drug-gi mdun-du szong-szte | szmonlam gdab-par gszol-na | szton-pa drug kha wthamsz-nasz | szmra ma
nusz-te | „szangsz-rgjasz-la gszol-csig” csesz lag-brda[’]2 bjasz-szo | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Changsz-pa’i dbjangsz-lta-bu’i
gszung-gisz szmon-lam btab-bo | | szmon-lam btab-nasz | szbjin-bdaggisz bszod-sznyomsz gnasz-brtan-la brimsz-pa-lasz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— szngar khjod-nyid-kji szton-pa-nasz brimsz-sig — csesz bka’szcal-pa dang | wbrim-pa-rnamsz-kjisz3 szton-pa drug-la |
— brimsz — zsesz bjasz-nasz | lhasz zsal-zasz-rnamsz szteng-gi
nam-mkha’-la wphagsz-nasz | brim-du med-par gjur-to | |
de-nasz szangsz-rgjasz-logsz-szu brim-du cshasz-pa dang | zsalzasz kjang szo-szo’i lag-tu wongsz-szo | | mthar-gjisz brimsz-te |
szangsz-rgjasz dang dge-wdun bszod-sznyomsz-kji bja-ba (160b)
bjasz-nasz | kha-lag bkrusz-te | phjir jang gdan-la bzsugsz-te | cshosz
bsztan-par gszol-to | |
de-la jang Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— khjod-nyid-kji szton-pa drug-la szton-par gszol-csig — csesz
bka’-szcal-to | |
szton-pa drug kjang kha wthamsz-nasz | „szangsz-rgjasz-la gszolcsig” csesz lag-brda[’]2 bjasz-szo | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz sin-tu mnyen-zsing wdzsam-pa’i
gszung phjung-szte | wkhor mang-po-la cshosz-kji mchan-nyid rnampar phje-zsing | bsztan-pasz | wkhor mang-po jid-chim-par gjur-te |
szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pa thosz-nasz | thamsz-csad-kjisz
rtogsz-sing khong-du cshud-do | | Gzugsz-csan-sznying-po’i gcsung ni
cshosz-la cshosz-kji mig rnam-par dag-par thob-par gjur-to | |
wkhor gzsan-dag ni wbrasz-bu dang-po-nasz wbrasz-bu [gszumpo’i] gszum-pa’i bar-du thob-nasz | rab-tu-bjung-szte | zag-pa zaddo | | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-de |
phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-par gjur-nasz | csi-ltar szmon-pa bzsindu jongsz-szu rdzogsz-nasz | szo-szo-nasz jang-dag-pa gang jin-pa de
sesz-sing rtogsz-te | dkon-mcshog gszum-la dad-csing mosz-kji |
szton-pa drug mi wdod-de | de-la bsznyen-bkur mi bjed-par gjur-to | |
de-nasz szton-pa drug-po sin-du szemsz-wkhrugsz-nasz | khrosz-te |
dben-pa’i sza-phjogsz-szu dong-nasz | rtog-pa-la zsugsz-szo | |
de-nasz bdud Szdig-to-csan-gjisz wdi sznyam-du szemsz-par gjurto | |
———
1 P: de
2 P:
3 P: wdrim-pa-rnamsz-kjisz

d”z-

76

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GSZUM-PA

„bdag-gisz jun ring-po zsig-nasz dge-szbjong Gau-ta-ma-la bgegsz
bja-bar bszamsz-na | szkabsz ma rnyed-kjisz | da ni bdag-gisz csinasz-kjang bgegsz bja’o” sznyam-bszamsz-nasz | bdud Szdig-to-csangjisz Rdzogsz-bjed-lta-bur bdag mngon-du szprul-nasz | Phjugszlhasz-kji bu Ma-szka-ri dang Rnam-par-szmra-ba’i bu Kun-nasz-rgjalba dang Szkra’i-lva-ba-csan Mi-pham-pa dang Ka-ta-ja-na Nog-csan
dang gnyen-gji bu Gcser-bu-csan gang-na-ba der szong-szte | phjin-pa
dang | de-dag-gi mdun-du me wbar-ba dang cshu wbab-pa dang glog
wbjung-bar csho-wphrul szton-pa-la zsugsz-pa dang | de-dag-gisz |
— Rdzogsz-bjed | khjod-kjisz jon-tan rnam-pa mang-po wdi-lta-bu
thob-’am |
szmrasz-pa |
— thob-bo | |
de-rnamsz-kjisz (161a) szo-szo-nasz wdi sznyam-du szemsz-szo | |
„bdag gcsig-pu ma gtogsz-par wdi-dag thamsz-csad ni rdzuwphrul cshe-ba mthu cshe-bar szo-szor szton-to” sznyam-bszamszszo | |
de-nasz dusz phji zsig-na Rdzogsz-bjed-la szogsz-pa szton-pa drug
wdun-khang-du wdusz-sing lhagsz-nasz | gtam wdi-szkad-du szmraszte |
— bdag-csag-rnamsz-la szngar ni rgjal-po dang blon-po dang
bram-ze dang khjim-bdag phjug-po dang chong-dpon dang ded-dpongjisz rim-wgro bjasz | bkur-szti bjasz-te | mcshod-par bjasz-sing |
bdag-csag-gisz gosz dang zasz dang mal-sztan dang nad-kji rkjenszman1 dang jo-bjad-rnamsz rnyed-par gjur-na | da ni dge-szbjong
S’a-kja’i bu wdi-la rim-gro dang bkur-szti bjed-de | gosz dang zasz
dang mal-sztan dang nad-kji rkjen-szman1 dang jo-bjad-rnamsz ma
rnyed-par gjur-gjisz | da ni bdag-csag-rnamsz-kjisz dge-szbjong Gauta-ma mi’i bla-ma’i cshosz-kji csho-wphrul-la wdzsug-go2 | | de-szte
dge-szbjong Gau-ta-masz mi’i bla-ma’i cshosz-kji csho-wphrul gcsig
szton-pa-la zsugsz-na | bdag-csag-gisz gnyisz bsztan-to | | dgeszbjong Gau-ta-masz gnyisz-na | bdag-csag-gisz bzsi’o | | dge-szbjong
Gau-ta-masz bzsi-na | bdag-csag-gisz brgjad-do | | dge-szbjong Gauta-masz brgjad-na | bdag-csag-gisz bcsu-drug-go | | dge-szbjong Gauta-masz bcsu-drug-na |
bdag-csag-gisz szum-bcsu-rca-gnyiszszu’o 3| | dge-szbjong Gau-ta-masz csi-sznyed-du mi’i bla-ma’i
cshosz-kji csho-wphrul bsztan-pa-la [| ] bdag-csag-gisz nyisz-wgjur
szum-wgjur-lta-bur mi’i bla-ma’i cshosz-kji csho-wphrul bsztan-par
bja’o | |

———
1 I: rkjen-rci
2 P: wdug3 S: szum-bcsu-rca-gnyisz-szo

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

77

de-nasz Rdzogsz-bjed-la szogsz-pa szton-pa drug rgjal-po Gzugszcsan-sznying-po ga-la-ba der szong-szte | drung-du phjin-pa dang |
rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-po-la |
— rgjal-ba dang che ring-bar sog-csig — csesz brdzsod-nasz |
wdi-szkad-du szmrasz-szo | |
— lha | bdag-csag-rnamsz ni csho-wphrul-dang ldan-zsing seszpar szmra-ba lagsz-na | dge-szbjong Gau-ta-ma jang bdag-nyid cshowphrul-dang ldan-zsing sesz-par szmra’o | zsesz mcshi-na | sesz-par
szmra-ba ni sesz-par szmra-ba-dang lhan-csig mi’i bla-ma’i cshosz-kji
csho-wphrul wgran-du gzsug-par rigsz-kjisz | bdag-csag szprod-csig
— csesz szmrasz-pa dang |
rgjal-po Gzugsz-(161b)-csan-sznying-posz bgad-de1 | wdi-szkad
csesz szmrasz-szo | |
— khjed-rnamsz re glen | szangsz-rgjasz ni jon-tan cshe-ba | rdzuwphrul 2 thogsz-pa med-pa jin-na | khjed-wdra-ba ni szrin-bu mekhjer nyi-ma-la wgran-pa’am | rta-rmig-gi3 cshu rgja-mcho-dang
wgran-pa’am | va szdar-ma szeng-ge-la wgran-pa’am | bji-brun Rirab-lhun-po-la wphang-mtho-bar wgran-pa-dang wdra-szte | cshecshung khjad-par zsugsz-par mngon-pasz | ngan-par-lta-ba | khjed hacsang jang glen-cshesz-szo | |
szton-pa drug-gisz jang szmrasz-pa |
— mngon-rtagsz phjisz wbjung-ba rgjal-posz ma gzigsz-te | bdagcsag-gisz csho-wphrul cshen-po wgran-na | mngon-te | bszgrun-pa’i4
wog-tu gang rgjal-ba mngon-no | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— wgran wdod-na | lta | wgran-la reg-szte5 | khjed szkjengsz-kjisz
dogsz-szo | | khjed csho-wphrul wgran-par wgjur-na | nged-kjisz kjang
khjed-kji csho-wphrul mthong-bar gjisz-sig |
szton-pa drug-gisz szmrasz-pa |
— de-szte zsag bdun-na csho-wphrul wgran-gjisz | gar wgran-pa’i
sza-phjogsz phji-bdar mdzod-csig |
szton-pa drug-gisz de-szkad csesz szmrasz-nasz | phjir dong-ba’i
wog-tu [| ] rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-po szangsz-rgjasz gang-naba der szong-nasz | phjin-pa dang | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szton-pa drug ni „Bcsom-ldan-wdasz-la csho-wphrul wgranno” zsesz mcshi-szte | bdag-gisz bkag-na-jang | ma btub-gjisz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csho-wphrul-gji mthu bsztan-te | ngan-par-

———
1 P: rgad2 I, K: + cshe-ba | csho-wphrul
3 I, K, S: ba-rmig-gi
4 P: bszkrun5 I, K: rag-

78

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO GSZUM-PA

lta-ba-lasz bzlog-nasz | dge-ba-la gzung-du1 gszol | csho-wphrul
szton-pa jang bdag-csag-gisz mthong-bar mdzad-du gszol | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-po-la wdiszkad csesz bka’-szcal-to | |
— da bdag dusz mkhjen-gjisz | gang-du wgran-pa’i gnasz jangszpa zsig-tu bji-dor gjisz-sig — csesz bka’-szcal-nasz | rgjal-po Gzugszcsan-sznying-posz blon-po-la bka’-szcal-te | gnasz jangsz-pa bde-ba
zsig-tu phjag-dar bjasz-nasz | szeng-ge’i khri bsamsz | rgjal-mchan
dang ba-dan bcugsz-te | sin-tu mdzesz-par brgjan-to | | de-ltar cshowphrul wgran-par bjasz-pa’i dusz-szu de’i nyin-par thamsz-csad
mthong-du re’o | |
de’i che-na (162a) De-bzsin-gsegsz-pa[’i] dge-wdun-dang bcsaszpar Rgjal-po’i-khab-nasz gsegsz-te | Jangsz-pa-csan-du bzsud-do | |
Jangsz-pa-csan-na Li-ca-bji dang mi mang-posz De-bzsin-gsegsz-pa
bszu’o | | Rgjal-po’i-khab-kji mi-rnamsz-kjisz Bcsom-ldan-wdasz
Jangsz-pa-csan-du gsegsz-pa gdod sesz-sing rtogsz-nasz | szton-pa
drug kjang wdi-szkad-du |
— „dge-szbjong Gau-ta-ma’i csho-wphrul-gjisz bdag-csag-la mi
thub-bo” zsesz bjasz-na | khjed jid ma cshesz-te | csho-wphrul wgranpa’i dusz bjasz-pa-lasz bjol-nasz | Jangsz-pa-csan-du brosz-szo —
zsesz bszgragsz-te | szton-pa drug nga-rgjal lhag-par szkjesz-nasz |
szo-szo-nasz szpro-ba szkjesz-te | sznyeg-du dong-ngo | |
de’i che rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-po jang theg-pa lnga-brgja
bsamsz-te | rgjal-po dang rgjal-po’i wkhor khri-phrag drug-bcsusznyed2 kjang wcho-ba’i rgjagsz kjang khjer-nasz | Bcsom-ldanwdasz-kji rdzsesz-szu jul Jangsz-pa-csan-du dong-ngo | | szton-pa
drug kjang jul Jangsz-pa-csan-du phjin-nasz | Li-ca-bji-rnamsz-la wdiszkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-csag dge-szbjong Gau-ta-ma-dang csho-wphrul wgran-par
gnang-na | da-szte zsag bdun-na csho-wphrul wgran-par bgji’o | |
de-nasz Li-ca-bji-rnamsz Bcsom-ldan-wdasz gang-na-ba der
szong-szte | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— glen-pa-po3 szton-pa drug ni „jon-tan-dang ldan” sznyam-szte |
„De-bzsin-gsegsz-pa-dang csho-wphrul wgran-no” zsesz mcshi-na |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz char-gcsad-du gszol | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— nga-nyid dusz mkhjen-no | |
de-nasz Li-ca-bji-rnamsz jul-mi-dag dang jo-bjad rgjal-po Gzugszcsan-sznying-po bzsin-du szbjar-te | szang-lta-bur wgran-pa-lasz | dering-lta-bur Bcsom-ldan-wdasz dge-wdun-dang bcsasz-te [| ] jul4
———
1 I, K: dgod2 I, K, S: bcsu-bzsi-sznyed
3 I, K: glen-pa cshen-po
4 I, K: + Ko’u-sambhir gsegsz-szo |

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

79

Kau-sam-bi’i rgjal-po Ud-tra-ja-na zsesz bja-basz kjang blon-po-dang
bcsasz-te De-bzsin-gsegsz-pa bszu’o | |
Jangsz-pa-csan-gji mi-rnamsz szang-lta-bur De-bzsin-gsegsz-pa-la
phjag-wchal-du szong-ba-lasz | „Kau-sam-bir gsegsz-szo” zsesz
thosz-pa dang | szton-pa drug-posz kjang | „Bcsom-ldan-(162b)wdasz gsegsz-szo” | | zsesz thosz-nasz | szngar-basz lhag-par nga-rgjal
szkjesz-te | jang Bcsom-ldan-wdasz gar gsegsz-par dong-ngo | |
de’i che Li-ca-bji-rnamsz kjang theg-pa lnga-brgja bsamsz-nasz |
wkhor khri-phrag bdun dang [| ] Gzugsz-csan-sznying-po’i wkhor-du
bcsasz-szte1 [| ] Kau-sam-bir szangsz-rgjasz dang szton-pa drug cshowphrul wgran-pa ltar dong-ngo | | szton-pa drug Kau-sam-bir phjinnasz | rgjal-po Ud-tra-ja-na-la gtam sznga-ma2 bjasz-te |
— dge-szlong Gau-ta-ma wdi szdod-du ma btub-nasz | bdag-csagla bjol-gjisz | rgjal-posz bdag-csag-dang csho-wphrul wgran-pa’i dusz
thob-sig — csesz gszol-pa dang |
Ud-tra-ja-nasz szangsz-rgjasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szton-pa drug ni „Bcsom-ldan-wdasz-dang csho-wphrul wgranno” zsesz mcshi-na | mkhjen-tam |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— nga-nyid3 dusz mkhjen-to | |
de-nasz Ud-tra-ja-nasz kjang [| ] rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-po
de bzsin-du szbjar-te | bsamsz-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz kjang
dge-szlong-gi dge-wdun-dang bcsasz-te jul Var-gjir4 gsegsz-szo | |
Var-gji’i rgjal-po Sun-cin-de-lasz kjang mi mang-po-dang Debzsin-gsegsz-pa bszu’o | | Kau-sam-bi’i mi-rnamsz-kjisz kjang Debzsin-gsegsz-pa jul Var-gjir4 gsegsz-pa gzod thosz-te | szton-pa drug
kjang phji bzsin-du szong-ngo | | de’i che rgjal-po U-tra-ja-na wkhor
sztong-phrag brgjad-khri dang rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-po-la
szogsz-pa thamsz-csad-dang wgrogsz-te jul Var-gjir4 gsegsz-szo | |
de-nasz szton-pa drug-posz rgjal-po Sun-cin-de-la-la |
— bdag-csag dge-szbjong Gau-ta-ma-la csho-wphrul wgran-par
gjisz-sig — csesz gszol-pa dang | rgjal-po desz de-bzsin-du gszolnasz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— nga-nyid dusz mkhjen-no — zsesz bka’-szcal-to | |
rgjal-po desz kjang jo-bjad szbjar-te | bsamsz-pa dang | Bcsomldan-wdasz[-kjisz] dge-szlong-gi dge-wdun-dang bcsasz-te [| ] jul Tigi-ca-si-rir gsegsz-nasz | jul de’i rgjal-po In-tra-ba-mi zsesz bja-basz
wkhor mang-po-dang De-bzsin-gsegsz-(163a)-pa bszu’o | |
———
1 P: bszamsz-szte
2 P: szngar
3 P: de4 P: -gjisz

80

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO GSZUM-PA

de’i che rgjal-po Sun-cin-de-la wkhor khri-phrag lnga dang rgjalpo Gzugsz-csan-sznying-po-la szogsz-pa thamsz-csad-dang wgrogszte jul Ti-gi-ca-si-rir dong-ngo | |
szton-pa drug-po jang jul der phjin-nasz | rgjal-po In-tra-ba-mi-la
szkad cshen-por |
— dge-szbjong Gau-ta-ma-dang bdag-csag csho-wphrul wgran-par
gjisz-sig — csesz zlog1 ma thub-bo | |
de’i che In-tra-ba-mi[sz] Bcsom-ldan-wdasz gang-na-ba der szongnasz | de-bzsin-du gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— nga-nyid dusz mkhjen-to — zsesz bka’-szcal-to | |
de-nasz rgjal-po desz kjang jo-bjad bsamsz-te | dusz-la bab-pa
dang | Bcsom-ldan-wdasz dge-szlong-gi dge-wdun-dang bcsasz-te jul
Ba-ra-na-szir gsegsz-szo | | jul de’i rgjal-po Changsz-szbjin zsesz bjabasz kjang wkhor mang-po-dang De-bzsin-gsegsz-pa bszu’o | | Ti-gica-si-ri’i mi de-dag De-bzsin-gsegsz-pa bzsud-par gdod sesz-nasz |
szton-pa drug kjang de’i rdzsesz-szu dong-ngo | | rgjal-po In-tra-bamisz kjang wkhor khri-phrag drug-dang bcsasz-te [| ] rgjal-po Gzugszcsan-sznying-po-la szogsz-pa rgjal-po thamsz-csad-dang wgrogsz-te
gnasz der dong-ngo | | szton-pa drug kjang der phjin-te | de-bzsin-du
rgjal-po de-la gszol-nasz | rgjal-po desz kjang de-bzsin-du gszol-pa
dang |
— nga-nyid dusz mkhjen-no — zsesz bka’-szcal-to | |
de-nasz rgjal-po desz kjang jo-bjad bsamsz-pa-lasz | Bcsom-ldanwdasz dge-szlong-gi dge-wdun-dang bcsasz-pa jul Szer-szkjar gsegszszo | | jul Szer-szkja’i S’a-kja’i rigsz-rnamsz gcsig-gisz gcsig szbrannasz | thamsz-csad wdusz-te | De-bzsin-gsegsz-pa bszu’o | |
jul B’a-r’a-na-sz’i’i mi-rnamsz-kjisz kjang De-bzsin-gsegsz-pa
bzsud-par gdod rtogsz-nasz | szton-pa drug-po jang 2 rdzsesz-szu
dong-ngo | | rgjal-po Changsz-szbjin wkhor khri-phrag brgjad-csu
dang Gzugsz-csan-sznying-po-la szogsz-szte rgjal-po drug-cshar jang
wkhor-dang bcsasz-te [| ] Bcsom-ldan-wdasz gang-du gsegsz-pa’i
rdzsesz-szu dong-ngo | | szton-pa drug kjang der phjin-pa dang | S’akja’i rigsz-rnamsz-la |
— dge-szbjong Gau-(163b)-ta-ma-dang csho-wphrul wgran-par
bjasz-pa-lasz | nged mthu cshe-basz | bjol-lo — zsesz jengsz-ma gtam
bjasz-szo | |
de-nasz S’a-kja’i rigsz-rnamsz-kjisz de-bzsin-du Bcsom-ldanwdasz-la gszol-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— nga-nyid dusz mkhjen-no — zsesz bka’-szcal-to | |
de-nasz S’a-kja’i rigsz-rnamsz-kjisz kjang jo-bjad szbjar-zsing
bsamsz-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz dge-szlong-gi dge-wdun-dang
———
1 P: nogsz
2 K: + de’i

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

40

81

bcsasz-te Mnyan-du-jod-par gsegsz-szo | | de’i che Mnyan-du-jod-pa’i
rgjal-po Gszal-rgjal jang wkhor-dang bcsasz-te De-bzsin-gsegsz-pa
bszu’o | |
S’a-kja’i rigsz-rnamsz kjang De-bzsin-gsegsz-pa bzsud-par gzod
rtogsz-te | szton-pa drug-posz kjang rdzsesz bzsin-du bsznyegsz-szo | |
S’a-kja’i rigsz-rnamsz kjang wkhor khri-phrag dgu dang rgjal-po
Gzugsz-csan-sznying-po-la szogsz-te rgjal-po-rnamsz dang wkhorrnamsz-kjisz Mnyan-du-jod-pa’i ldzsongsz jongsz-szu gang-ngo | |
szton-pa drug-po jang der phjin-nasz | rgjal-po Gszal-rgjal-la wdiszkad-du |
— dge-szbjong Gau-ta-ma-dang bdag-csag csho-wphrul wgran-par
dusz bjasz-pa-lasz | dusz-la bab-pa dang | bjol-zsing brosz-te | da ni
wkhor mang-po jang rgjal-po’i jul-du chogsz-kjisz | rgjal-po cshenposz bdag-csag wgran-du cshug-csig — csesz gszol-pa dang |
rgjal-po Gszal-rgjal-gjisz b[r]gad-de | wdi-szkad-du |
— Bcsom-ldan-wdasz-kji jon-tan ngo-mchar cshe-ba ni bszamgjisz mi khjab-na | csi’i phjir khjed de-lta-bu ma-rabsz csi-jang mi
sesz-pa | cshosz-kji rgjal-po cshen-po-dang csho-wphrul wgran-par
bjed — csesz1 bszgo’o | |
won-kjang szton-pa drug-po-dag drod mi thub-szte | nga-rgjal
szkjesz-pasz2 | rgjal-po Gszal-rgjal Bcsom-ldan-wdasz gang-na-ba der
szong-nasz | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szton-pa drug-dag csho-wphrul wgran-par jang-nasz jang3
bszkul-gjisz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz char-bcsad-de | csho-wphrul
wgran-te | bje-brag dbje-bar gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— nga-nyid dusz mkhjen-to — zsesz bka’-szcal-pa dang |
rgjal-po Gszal-rgjal-gjisz blon-po-rnamsz-la bka’-szcal-to | | cshowphrul wgran-pa’i gnasz mnyam-zsing jangsz-(164a)-par phjag-dar
bjasz | me-tog dang szposz mang-du bsamsz | szeng-ge’i khri bcugsznasz | ba-dan dang rgjal-mchan-la szogsz-pasz brgjan-te | wkhor
mang-po bszdusz-szo | |
de’i che dpjid zla ra-ba chesz4 gcsig-gi nyin-par Bcsom-ldanwdasz csho-wphrul wgran-pa’i gnasz-szu gsegsz-pa dang | rgjal-po
Gszal-rgjal-gjisz mcshod-pa’i jo-bjad dang zsal-zasz bsamsz-te |
Bcsom-ldan-wdasz-la phjag-dar-te | phul-lo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz chemsz-sing gszol-nasz | chemsz-sing
sza-la bcugsz-szo | | sza-la bcugsz-ma-thag-tu | szkjesz-nasz | jal-ga
dang lo-ma rgjasz-pa | mtho-khjad dpag-chad lnga-brgja-bar gjur-te |
jal-ga dang lo-ma kho-ra khor-jug kjang dpag-chad lnga-brgjar
———
1 P: desz
2 I, K, : bsznyemsz3 I, K: jang dang jang-du
4 P: cshesz

82

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GSZUM-PA

khebsz-szo | | de-ma-thag-tu me-tog sing-rta’i phang-lo-cam szkjesznasz | wbrasz-bu bre lnga song-ba’i bum-pa-cam-du gjur-te | rca-ba
dang jal-ga dang wdab-ma-la szogsz-pa thamsz-csad rin-po-cshe szna
bdun-du gjur-nasz | kha-dog rnam-pa szna-chogsz-szu wcher-zsing
wbar-te | nyi-zla’i wod kjang zil-gjisz gnon-to | |
gang-gisz wbrasz-bu de zasz-na | bdud-rci’i ro-basz kjang lhagszte | dri-bszung-gisz kun-du dngar-basz1 | drisz phog-pa thamsz-csad
bde-zsing chim-par gjur-to | | rlung bsz[c]ung-csan-gjisz jal-ga dang
lo-ma-la reg-na | sin-du jid-du-wong-ba’i cshosz-kji szgra wbjungngo | | mi thamsz-csad-kjisz sing de-la sin-du dad-pa’i szemsz szkjeszte | de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz cshosz bsztan-pasz | thamszcsad-dang wthun-te | wbrasz-bu thob-pa dang | lhar szkje-ba jang rabtu mang-ngo | |
de’i phji[r]-nyin rgjal-po Ud-tra-ja-nasz szpjan-drangsz-nasz | de’i
che De-bzsin-gsegsz-pasz szku’i g.jasz-g.jon-du rin-po-cshe’i ri
gnyisz sig szprul-te | sin-du mtho-ba mdzesz-pa rin-po-cshe rnam-pa
szna-chogsz-kji kha-dog-ltar wcher-ba | sing rnam-pa szna-chogsz ri
de-la szkjesz-pa | me-tog dang wbrasz-busz rab-tu rgjasz-pa | szgraszkad sin-tu sznyan-pa wbjung-ba | ri gcsig-gi rce-mo-la wbrasz-bu ro
brgja-dang ldan-pa | wdzsam-zsing dngar-ba rab-tu bjung-ba-szte | mi
mang-po [de-la] jid bzsin-du de-la chim-par bza’o | | ri gcsig-gi rcemo-la rcva sin-tu wdzsam-pa dngar-ba szkje-szte | (164b) dud-wgro’i
szkje-gnasz-rnamsz de-lasz jid bzsin-du za-zsing chim-par szprul-te |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-dag-la csi rigsz-szu cshosz bsztan-pasz |
szemsz rnam-par grol-te | bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz
bszkjed-pa dang | Mtho-risz-kji lhar szkje-ba’i grangsz kjang rab-tu
mang-ngo | |
de’i phji[r]-nyin rgjal-po Sun-cin-da-lasz szpjan-drangsz-te |
mcshod-pa szbjar-ro | | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz zsal bszil-nasz | zsal
bszil-ba’i cshu szlar sza-la bor-ba rin-po-cshe’i rdzing-bur gjur-nasz |
kho-ra khor-jug dpag-chad nyisz-brgja jod-la | rin-po-cshe szna bdungjisz rnam-par szprasz-pa | kha-dog rnam-pa szna-chogsz-szu wcherba | rdzing-bu de’i cshu jon-tan brgjad-dang ldan-pa | rdzing-bu’i
zsabsz kjang rin-po-cshe szna bdun-gji bje-masz brdal-ba | pad-ma
cshe-khjad sing-rta’i phang-lo-cam rnam-pa szna-chogsz-kjisz gangba[-la] wdi-lta-szte | pad-ma szngon-po dang szer-po dang dmar-po
dang dkar-po dang le-[b]rgan dang ma-rgad-la2 szogsz-pa’o | | pad-ma
de’i dri jang kun-du dngar-zsing3 bro-la | pad-ma’i kha-dog csi-lta-ba
bzsin-du wod-zer wcher-te | de’i wod-zer-gjisz gnam-sza kun-du

———
1 I: ngad-, K: mngad-, S: mngar-ba’i
2 S: rma-la, I: mrgad-la
3 I: ngad-, K: mngad-, S: mngar-

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

40

83

sznang-bar bjasz-te | wkhor mang-po thamsz-csad kjang rin-po-cshe’i
rdzing de-la lta-zsing1 rab-tu dga’-nasz | bsztod-do2 | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wkhor mang-po’i jo-bjad szbjarnasz | cshosz rnam-pa szna-chogsz bsztan-te | go-zsing rtogsz-par
mdzad-nasz | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjeddo | | la-la ni wbrasz-bu thob-nasz | Mtho-risz-kji lhar szkjesz-szte |
bszod-namsz-kji lasz bszkjed-pa jang dpag-tu-med-do | |
de’i phji-nyin rgjal-po In-tra-ba-misz mcshod-pa’i jo-bjad bsamszte | szangsz-rgjasz szpjan-drangsz-szo | | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de’i
nyin-par rin-po-cshe’i rdzing de’i ngosz bzsi-na jur-ba cshen-po
brgjad-brgjad jod-la | phjir jang wkhor-zsing rdzing-nyid-du wbab-pa
dang | cshu bab-pa’i szgra-lasz dbang-po lnga dang sztobsz lnga dang
bjang-cshub-kji jan-lag bdun dang wphagsz-pa’i lam jan-lag brgjad
dang rnam-par-thar-pa gszum dang mngon-par-sesz-pa drug dang pharol-tu-phjin-pa drug dang sznying-rdzse cshen-po dang bjamsz-pa
cshen-(165a)-po dang chad-med-pa bzsi-la szogsz-te cshosz rnam-pa
szna-chogsz-kji szgra wbjung-zsing | cshosz-kji szgra de-lasz cshudcsing rtogsz-nasz | szangsz-rgjasz-szu gjur-ba’i wbrasz-bu dang Mthorisz-kji lhar szkje-ba dang bszod-namsz-kji lasz bszkjed-pa jang rab-tu
mang-ngo | |
de’i phji-de-nyin rgjal-po Changsz-szbjin-gjisz szpjan-drangsznasz | mcshod-pa’i jo-bjad bsamsz-szo | | de’i nyin-par Bcsom-ldanwdasz-kji zsal-gji szgo-nasz gszer-gji mdog-lta-bu’i wod-zer bkjenasz | sztong-cshen-po’i wdzsig-rten-gji khamsz kun-tu sznang-bar
bjasz-te | wod-zer desz reg-pa’i szemsz-csan thamsz-csad-kjisz gdugpa gszum dang szgrib-pa lnga-dang bral-te | lusz dang szemsz rab-tu
bde-ba ni | csi-ltar dge-szlong-dag bszam-gtan gszum-pa thob-padang wdra’o | | wkhor mang-po-rnamsz szangsz-rgjasz-kji jon-tan-la
mosz-pasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz cshosz bsztan-te | bla-na-medpa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-pa dang Mtho-risz-kji lhar
szkjesz-pa dang bszod-namsz-kji lasz bszkjed-pa jang grangsz-meddo | |
de’i phji[r]-nyin Li-ca-bji-rnamsz-kjisz szpjan-drangsz-nasz |
mcshod-pa’i jo-bjad-rnamsz szbjar-to | | de’i nyin-par Bcsom-ldanwdasz-kjisz wkhor mang-po de-dag-la thamsz-csad gcsig-gi bszam-pa
gcsig-gisz sesz-par bjasz-te | szo-szo’i dge-ba dang mi dge-ba’i lasz
kjang rtogsz-par bjasz-nasz | szo-szo-nasz dga’-szte | szangsz-rgjaszkji jon-tan bszngagsz-szo | | de-dag-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz dampa’i cshosz bsztan-pasz | khong-du cshud-csing rtogsz-nasz | szangszrgjasz-szu szmon-lam wdebsz-pa dang wbrasz-bu thob-pa dang Mthorisz-kji lhar szkje-bar szmon-pa jang grangsz-med-do | |
———
1 P: szta2 P: cshosz bsztan-to

84

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO GSZUM-PA

de’i phji[r]-nyin S’a-kja’i rigsz-rnamsz-kjisz szangsz-rgjasz szpjandrangsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de’i nyin-par wkhor de-dag
thamsz-csad szo-szo-nasz wkhor-lo-bszgjur-ba’i rgjal-por bszgjur-te |
rin-po-cshe szna bdun dang bu sztong-du ldan-par szprul-nasz | rgjalphran dang blon-po-rnamsz-kji bszti-sztang bjasz-par mthong-szte |
szo-szo-nasz ngo-mchar rmad-du bjung-ba’i szpro-ba szkjesz-nasz |
szpro-ba de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz cshosz rnam-par phje-zsing
bsztan-(165b)-pasz szo-szo’i jid chim-par gjur-te | bla-na-med-pa’i
bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-nasz | wbrasz-bu thob-pa dang lha
dang mir szkje-ba jang grangsz-med-par gjur-to | |
de’i phji-nyin Brgja-bjin-gjisz szangsz-rgjasz szpjan-drangsz-te |
szeng-ge’i khri bsamsz-te | Bcsom-ldan-wdasz de-la bzsugsz-pa
dang | Brgja-bjin-gjisz ni g.jon-nasz mcshod-pa bjed | Changsz-pa’i
rgjal-posz ni g.jasz-phjogsz-nasz mcshod-pa bjed | wkhor mang-pornamsz csang mi szmra-bar wkhod-pa-lasz | Bcsom-ldan-wdasz phjaggisz szeng-ge’i khri-la mnan-pa dang | szeng-ge’i khri-lasz glang-pocshe’i szkad-lta-bu’i szgra cshen-po zsig bjung-ba dang | de-ma-thagtu szrin-po lnga zsig bjung-nasz | szton-pa drug-gi khri drangsz-nasz |
bsig-go | Phjag-na-rdo-rdzsesz ni rdo-rdzse’i rce-mo-la me wbar-ba
thogsz-te | szton-pa drug-gi mgor gzasz-szo1 | | szton-pa drug-po
wdzsigsz-szkrag-nasz | bjer-zsing brosz-te | szkjengsz-nasz | kha-csig
ni cshur mcshongsz-szte | che-wphosz-szo | | szton-pa drug-gi wkhorlasz sztong-phrag dgu-bcsu ni [| ] szangsz-rgjasz-la szkjabsz-szu gszolnasz | rab-tu-wbjung-bar gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-pasz | szkra dang
kha-szpu rang-bji-szte | dge-szlong-du gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-dag-la csi rigsz-par cshosz bsztanpasz | zag-pa kun zad-de | nyon-mongsz-pa-lasz rnam-par grol-nasz |
dgra-bcsom-par gjur-to | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szku’i ba-szpu’i bu-ga brgjadkhri-nasz wod-zer bkje-nasz | nam-mkha’[-la] jongsz-szu gang-bar
mdzad-de | wod-zer de-dag re-re’i thog-ma-la pad-ma cshen-po re-rer
szprul-nasz | pad-ma de-dag re-re’i szteng-na szprul-pa’i szangszrgjasz wkhor-dang bcsasz-pa dam-pa’i cshosz szton-pa re-rer szprulto | | wkhor mang-po kun-gjisz szprul-pa de-lta-bu mthong-bar bjaszpasz | lhag-par dad-pa’i szemsz szkjesz-te | de-la Bcsom-ldan-wdaszkjisz csi rigsz-par cshosz bsztan-nasz | de-dag-lasz kha-csig ni bla-named-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed | kha-csig ni wbrasz-bu thobnasz | lha dang mir szkje-ba’i bszod-namsz-kji chogsz bszkjed-pa jang
grangsz-med-do | | (166a)
de’i phji-nyin Changsz-pa’i rgjal-posz szangsz-rgjasz szpjandrangsz-szo | | Bcsom-ldan-wdasz-kji szku Changsz-pa’i lha-la thug———
1 P: bzasz-

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

40

85

gi bar-du sin-du mtho-ba lhang-nge lham-mer bzsugsz-par szprulnasz | wod-zer cshen-posz gnam-sza kun sznang-zsing gszal-bar
mdzad-de | thamsz-csad-kjisz mthong-ba dang | gszung jang thoszpar gjur-nasz | de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csi rigsz-szu cshosz
rnam-pa szna-chogsz phje-zsing bsztan-pasz | wkhor mang-po bla-named-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-nasz | wbrasz-bu thob-pa
dang | lha dang mir szkje-ba’i dge-ba’i rca-ba bszkjed-pa jang
grangsz-med-do | |
de’i phji[r]-nyin rgjal-cshen bzsi’i rgjal-posz szpjan-drangsz-te |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wkhor mang-po de-dag thamszcsad-kjisz Bcsom-ldan-wdasz-kji szku rgjal-po cshen-po bzsi’i risznasz szrid-pa’i rce-mo-la thug-gi bar-du szkusz jongsz-szu gang-bar
mthong-bar mdzad-nasz | szku de-dag-lasz wod-zer cshen-po wbjungzsing | wkhor-rnamsz-la csi rigsz-szu dam-pa’i cshosz bsztan-pa jang
gszal-bar thosz-sing | mthong-bar mdzad-nasz | wkhor de-dag lhagpar dga’-ba szkjesz-te | csi rigsz-szu cshosz bsztan-pasz | bla-na-medpa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-nasz | wbrasz-bu thob-pa dang |
lha dang mir szkje-ba’i dge-ba’i rca-ba bszkjed-pa jang grangsz-meddo | |
de’i phji[r]-nyin khjim-bdag Mgon-med-zasz-szbjin-gjisz szangszrgjasz szpjan-drangsz-te | Bcsom-ldan-wdasz de’i nyin-par bjamszpa’i ting-nge-wdzin-la bzsugsz-nasz | gszer-gji mdog-ltar szeng-ge’i
khri-la bzsugsz bzsin-du szku mi sznang-bar mdzad-nasz | wod-zer
cshen-po bkje-szte | sin-du wdzsam-pa’i gszung-gisz dam-pa’i cshosz
rnam-par phje-zsing bsztan-te | wkhor mang-po de-dag-gisz thosz-par
bjasz-nasz | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjedde | phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz | la-la ni wbrasz-bu thob | la-la ni
lha dang mir szkje-ba’i bszod-namsz bszkjed-pa-la jang grangsz-meddo | |
de’i phji[r]-nyin khjim-bdag Csi[r]n-dasz szangsz-rgjasz szpjandrangsz-te | Bcsom-ldan-wdasz de’i nyin-par bjamsz-pa’i ting-ngewdzin-la zsugsz-nasz | gszer-gji mdog-lta-bu’i wod-zer bkje-szte |
sztong-(166b)-cshen-po’i wdzsig-rten-gji khamsz kun wod-kjisz
sznang-bar bjasz-nasz | wod-kjisz reg-pa’i szemsz-csan de-dag
thamsz-csad gdug-pa gszum-gji szemsz kun zsi-nasz | sznying-rdzse’i
szemsz szkjesz-te | szemsz-csan thamsz-csad gcsig-la gcsig *pha-malta-bu’am phu-nu-lta-bur1 mdza’-zsing szdug-par gjur-te | de’i wog-tu
cshosz rnam-pa szna-chogsz bsztan-pasz | bla-na-med-pa’i bjangcshub-tu szemsz bszkjed-de | phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-pa dang
wbrasz-bu thob-pa dang lha dang mir szkje-ba’i dge-ba’i rca-ba
bszkjed-pa jang grangsz-med-do | |
de’i phji[r]-nyin rgjal-po Sun-ci-de-lasz [| ] szangsz-rgjasz jang
szpjan-drangsz-te | Bcsom-ldan-wdasz de’i nyin-par szeng-ge’i khri———
1 I, K: pha-lta-bu’am | ma-lta-bu’am | bu-pho-lta-bu’am | nu-bo-lta-bur

86

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO GSZUM-PA

la bzsugsz-nasz | szku’i lte-ba-nasz wod-zer gnyisz sig bjung-szte |
szku-lasz wdom bdun-cam-du wphagsz-nasz | de’i szteng-na pad-ma
re-re jod-de | pad-ma-la szprul-pa’i szangsz-rgjasz-szu szprul-te |
szprul-pa’i szangsz-rgjasz de-dag-gi lte-ba-nasz kjag wod-zer bjungszte | rnam-pa gnyisz-szu gjesz-nasz | wdom bdun-cam-du wphagszte | pad-ma jang jod-la | pad-ma’i szteng-na szprul-pa’i szangsz-rgjasz
kjang bzsugsz-te | de-bzsin-du mthar-gjisz sztong-cshen-po’i wdzsigrten-gji bar-du de-dang wdra-ba sa-sztag szprul-te | wkhor mang-po
thamsz-csad de-lta-bu-dag mthong-nasz | ngo-mchar-du gjur-te |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csi rigsz-par cshosz bsztan-nasz | bla-named-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-pa dang | phjir-mi-ldog-pa’i
sza-la gnasz-pa dang wbrasz-bu thob-pa dang lha dang mir szkje-ba
jang grangsz-med-do | |
de’i phji[r]-de-nyin rgjal-po cshen-po Ud-tra-ja-nasz szangszrgjasz szpjan-drangsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-la rgjal-po U-tra-ja-nasz
me-tog-gisz gtor-ba dang | gtor-ba’i me-tog-rnamsz de-ma-thag-tu rinpo-cshe’i sing-rta sztong-nyisz-brgja-lnga-bcsusz sztong-gszum-gji
sztong-cshen-po’i wdzsig-rten-gji khamsz kun sznang-zsing thamszcsad-kjisz mthong-bar bjasz-szo | | de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csi
rigsz-par nad-pa-la szman btang-ba bzsin-du dam-pa’i cshosz bsztanpasz | kha-csig ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-du szemsz bszkjeddo | | phjir-mi-ldog-pa’i sza-la (167a) gnasz-pa dang | lha dang mir
szkje-ba jang grangsz-med-do | |
de’i phji[r]-nyin rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-posz szangsz-rgjasz
szpjan-drangsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po de-la szngar wdiszkad csesz bka’-szcal-to | |
— rgjal-posz zsal-zasz-kji sznod szbjor-csig |
gdugsz-chod-kji dusz-la bab-na ni | sznod kun zsal-zasz ro brgjadang ldan-pa rnam-pa szna-chogsz rang-gang-szte | wkhor mang-po
thamsz-csad-la cshog-par gjur-te | de-dag zosz-nasz | lusz dang
szemsz rab-tu bde-bar gjur-to | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz phjag sza-la brten-pa1 dang |
szemsz-csan-dmjal-ba bcsva-brgjad-dag-na2 szemsz-csan chad-medpa-sznyed szdug-bszngal mjong-ba mthong-ba dang | de-dag szo-szonasz wdi-szkad szmrasz-te |
— bdag-csag-gisz szngon szdig-pa wdi-lta-bu zsig3 bjasz-na |
szdug-bszngal wdi-lta-bu[r] mjong-bar gjur-to — zsesz szmrasz-te |
wkhor mang-po thamsz-csad-kjisz thosz-sing mthong-bar bjasznasz | thamsz-csad sznying-brce-ba’i szemsz szkjesz-te | szngangsznasz | ba-szpu langsz-pa-cam-du szkrag-par gjur-to | | de-la Bcsomldan-wdasz-kjisz csi rigsz-szu cshosz bsztan-te | de-dag-gi szemsz
———
1 I: brdabsz2 S, I, K: bcso
3 P: csi-lta-bu

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

87

chim-par gjur-nasz | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz
bszkjed-de | la-la ni phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-te | lha dang mir
szkje-ba’i dge-ba’i rca-ba bszkjed-pa jang grangsz-med-do | |
szemsz-csan-dmjal-ba de-dag-gisz szangsz-rgjasz mthong-zsing
cshosz thosz-pa’i rkjen-gjisz sin-tu dad-pa’i szemsz bszkjed-de | dedag che’i dusz bjasz-nasz | thamsz-csad lha dang mir szkjesz-szo | |
de-nasz rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-posz pusz-mo gnyisz sza-la
bcugsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz[-la] ngo-mchar cshe-ba’i mchan szum-bcsurca-gnyisz mnga’-ba | szku’i mchan gzsan ni bltar sznang-na | Debzsin-gsegsz-pa’i zsabsz-kji mthil-na wkhor-lo’i mchan mnga’-ba
wkhor-rnamsz-la bsztan-du gszol — zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz zsabsz brkjang-szte | wkhor mang-pornamsz-la zsabsz-(167b)-kji mthil-na wkhor-lo’i mchan mnga’-ba
thamsz-csad-la bsztan-to | | wkhor thamsz-csad-kjisz zsabsz-kji wog-gi
wkhor-lo’i mchan ri-mor brisz-pa-lta-bur sin-tu gszal-ba mthong-na |
szkjo mi sesz-par lta wdod-de | lhag-par dga’-ba’i szemsz bszkjednasz | jang Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szngon Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bszod-namsz csi-zsig mdzadna | wdi-lta-bu’i wkhor-lo’i mchan-dang ldan-par gjur | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la bka’-szcal-pa |
— ngasz szngon wdasz-pa’i dusz-na [| ] dge-ba bcsu’i lasz-dag1
kjang bjasz | gzsan jang bjed-par bszkul-basz | wdi-lta-bu’i mchan
sin-du gszal-ba-dang ldan-par gjur-to | |
de-nasz rgjal-posz jang Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— Bcsom-ldan-wdasz | dge-ba bcsu-la dzsi-ltar mdzad-pa dang
gzsan-dag dge-ba bcsu bjed-par csi-lta-bur bszkul-ba thugsz-brce-bar
dgongsz-te | bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la bka’-szcal-pa |
— sin-tu rtag-par nyon-la jid-la zung-sig dang | bsztan-par bja’o | |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa grangsz-med chad-med-pa’i pharol-na [| ] Wdzam-bu-gling wdir rgjal-po cshen-po Sing-rta-ni-mi
zsesz bja-ba rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong-la dbang bjed-de |
grong-khjer ni khri-phrag bcsu jod-do | | blon-po cshen-po ni sztongphrag bcsu jod-do | | rgjal-po de-la bcun-mo sztong-phrag nyi-su jodkjang | szrasz gcsig kjang med-pasz | rgjal-po rab-tu mi dga’-szte |
„gdung wchob-ba jang med” sznyam-nasz | sin-du mja-ngan-gjisz
non-te | lha-mchun2 kun-la mcshod-nasz | phjisz dusz gzsan zsig-na
———
1 I, K: lasz bdag-gisz
2 K: -bcun

88

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GSZUM-PA

bcun-mo cshen-po Szu-li-pa-la zsesz bja-ba szemsz-csan-dang ldanpar gjur-te | de-chun-cshad bcun-mo jang jid gzsungsz-sing mkhaszpa dang gnyen-desz-pasz1 | wgro-ba mang-po jang dge-ba-la wgodpar dga’-nasz | phjisz zla-ba chang-ba dang | bu khje’u zsig bcasz-te |
bjad-gzugsz legsz-pa2 blta-na-szdug-pa phal-lasz wphagsz-par bzangba ba-szpu’i bu-ga kun-nasz wod wbjung-ba zsig bcasz-te | rgjal-po
jang bu de-la sin-tu szdug-(168a)-par szemsz-pa szkjo mi sesz-pacam-du rtog-szte | mchan-mkhan-la bsztan-nasz | mchan-mkhan-gjisz
kjang mchan bzang-ngan brtagsz-nasz |
— khje’u wdi ni sin-du ngo-mchar cshe’o — zsesz dga’-ba
szkjesz-nasz |
— khje’u wdi’i mchan-dang szbjar-na | gling bzsi-la dbang-bar
wgjur-ro — zsesz rgjal-po-la szmrasz-pa |
rgjal-po jang rab-tu dga’-nasz | mchan-mkhan-la |
— bu’i3 ming thogsz-sig — csesz szmrasz-pa dang |
mchan-mkhan-gjisz rgjal-po-la |
— khje’u wdi ma’i rum-du zsugsz-nasz | ngo-mchar cshe-ba’i ltasz
csi-zsig bjung — zsesz drisz-pa dang |
— khje’u-ji ma lhag-par jid gzsungsz-sing mnyen-desz-pa dang |
dge-bar dgod-pa-la dga’-bar gjur-to — zsesz szmrasz-nasz | mchanmkhan-gjisz khje’u-ji ming Sesz-rab-wod csesz btagsz-te |
rgjal-chab-tu dbang-bszkur-nasz | mkhasz-pa’i blo-dang ldan-te |
gzsan-pasz wphagsz-par gjur-to | |
de-nasz dusz phji zsig-na rgjal-po cshen-po che-wphosz-nasz |
blon-po-rnamsz-kjisz rgjal-bu de rgjal-por dbang-bszkur-bar gszol-pa
dang |
rgjal-busz blon-po-rnamsz-la |
— ngasz ni rgjal-po mi nusz-szo — zsesz bszgo’o | |
blon-po-rnamsz-kjisz gszol-pa |
— da rgjal-po cshen-po ni grongsz-te4 | rgjal-bu ma lagsz-pa rgjalbu gzsan wga’ jang med-de | da rgjal-busz5 rgjal-po mi mdzad-na |
szu-zsig rgjal-por gzsug — csesz gszol-pa dang |
rgjal-busz szmrasz-pa |
— wdzsig-rten-pa wdi-dag ni mi rigsz-pa’i szdig-pa’i cshosz bjedde | bszad-pa dang 6 gcsad-pa’i lasz bjasz-na | kho-bo-la kha-na-matho-ba’i lasz mi cshung-szte | gal-te khjed jul-mi thamsz-csad-kjisz
dge-ba bcsu’i lasz bjed nusz-na | kho-bo jang rgjal-po bja’o — zsesz
bszgo’o | |
———
1 S, I: mnyen-zsing desz-pasz, K: mnyen-desz-pasz
2 P: leszsz3 I, K: khje’u wdi-la
4 P: nongsz5 P: -posz
6 I, K: + cshad-pasz

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

89

blon-po-rnamsz-kjisz gszol-pa |
— wdi ni legsz-te | rgjal-szar gsegsz-te | dbang mdzod-csig dang |
dge-ba bcsu’i lasz-kji lam thamsz-csad bgjid-par bkar-btagsz-szo —
zsesz gszol-nasz | mod-la rgjal-bu jang rgjal-szar gsegsz | mi thamszcsad dge-ba (168b) bcsu’i lasz-kji lam szpjod-par jid-mthun-te | bka’
bzsin-du bjasz-szo | |
de’i che bdud-kji rgjal-posz phrag-dog bjasz-te | rgjal-po’i szrid mi
rung-bar bja-ba’i phjir szku-jig1 brisz-nasz | rgjal-phran kun-la
szpring-szte |
„szngar »dge-ba bjosz-sig« csesz bkar-b[r]tagsz-na | dge-ba bjaszkjang | mngon-rtagsz med-de | bdag nyon-mongsz-pa-lasz phan-pa’i
don med-kjisz | da-phjin-cshad jid bzsin-du mi-dge-ba bcsu-la bagmed-par szpjod-csig” csesz szpring-pa’i dku-jig1 rgjal-phran-rnamszkji lag-tu wongsz-nasz | rgjal-phran-rnamsz ngo-mchar-du gjur-te |
„rgjal-po cshen-posz csi’i phjir szdig-pa’i lasz 2 bszkul” sznyamnasz | wdi ni rigsz-pa ma jin-te | jid ma cshesz-par rgjal-po-la zsuszpa dang | rgjal-posz de-szkad csesz gszol-pa thosz-nasz | szngangszsing ngo-mchar-du gjur-to | |
— ngasz ni wdi-szkad-du bszgo-ba med-na | csi’i phjir wdi-wdrabar gjur — csesz szngangsz-nasz | rgjal-po-nyid jul kun-du gsegsznasz | mi mang-po szngon-lasz gjur-tam [| ] ma gjur-ba rtog-tu gsegszgsegsz-pa dang | bdud-kji rgjal-posz lam-khar mi zsig me-dong cshenpo rab-du wbar-ba’i nang-na szdug-bszngal-gjisz sznying-rdzse-rdzseszkad-du wbod-pa’i szgra rgjal-posz thosz-par szprul-nasz | rgjal-po
jang de’i thad-du gsegsz-te |
— khjod szu-sig | csi nyesz — sesz drisz-nasz |
mi desz szmrasz-pa |
— bdag-gisz szngon-gji mi de-dag dge-ba bcsu-la bkod-pasz | da
sin-du mi bzad-pa’i szdug-bszngal wdi-lta-bu mjong-bar gjur-to | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— dge-ba bjed-par bszkul-basz | szdug-bszngal mjong-ba ni
cshosz med-de | dge-ba bjed-par bszkul-basz | khjod wdi-ltar szdugbszngal mjong-bar gjur-na | mi-dge-ba bjed-par bszkul-nasz | mi-dgeba bjasz-pa de-dag dge-ba’i wbrasz-bu thob-bam |
szmrasz-pa |
— de ni dge-ba’i wbrasz-bu thob-szte | dge-ba bjed-par bszkul-ba
wba’-sig szdug-bszngal wdi-lta-bu mjong-ngo | |
rgjal-posz de-szkad csesz thosz-nasz | sin-du dga’-szte | wdi-szkad
csesz szmrasz-szo | |

———
1 S: szkur-, I: rku-, K: bka’2 I, K: + bjed-par

90

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GSZUM-PA

— mi pha-rol-posz dge-ba’i wbrasz-bu thob-par gjur-na | lta1 |
szdug-bszngal mjong-jang | bla-szte2 | (169a) wgjod-pa med-do —
zsesz szmrasz-pa dang |
bdud-kji rgjal-posz thosz-nasz | de-ma-thag-tu de-dag mi sznangbar bjasz-szo | |
de-nasz rgjal-po jul kun-du gsegsz-te | dge-ba bcsu’i lam-lasz3
kun-du bszgragsz-te | wbangsz thamsz-csad lusz dang ngag dang jidkji szgo-nasz dge-ba-la wdun-de | thamsz-csad-kjisz rgjal-po’i jon-tan
bszngagsz-pasz | de’i che gszer-gji wkhor-lo dang rin-po-cshe szna
bdun-dang ldan-nasz | gling bzsi kun-du gsegsz-te | dge-ba-la dgodpar lhur bjasz-szo | |

— de’i che de’i dusz-na rgjal-po cshen-po de ni da-ltar nga’i jab
Zasz-gcang-ma jin-no | | de’i che de’i dusz-na rgjal-bu de’i ma jum de
ni [| ] da-ltar nga’i jum Lha-mdzesz-ma jin-no | rgjal-po Sesz-rab-wod
mi mang-po dge-ba bcsu-la dgod-pa de ni nga jin-no | | de’i che de’i
dusz-na jang nga-nyid dge-ba bcsu nyamsz-szu blangsz-te | gzsan-dag
kjang dge-ba bcsu-la bkod-pasz | de’i phjir nga wdir zsabsz-kji wogna wkhor-lo rcibsz sztong-dang ldan-pa’i mchan-dang ldan-par gjurto | |
de-nasz rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-posz jang Bcsom-ldanwdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szton-pa drug-po mjosz-sing bszlad-pa’i wkhor-du bcsasz-pa
rang-gi chod mi wdzin-te | rnyed-pa dang gragsz-pa-la cshagsz-nasz |
phrag-dog-gi szemsz szkjesz-te | Bcsom-ldan-wdasz-dang cshowphrul wgran-par gszol-pa | „Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gcsig mdzadna | bdag-csag-gisz gnyisz bgji’o” zsesz mcshi-ba lagsz | Bcsomldan-wdasz-kjisz csho-wphrul bszam-gjisz mi khjab-pa bsztan-kjang |
szton-pa drug-gisz csho-wphrul wgran-par gcsig-cam jang szton ma
nusz-te | ngo-cha-zsing szkjengsz-nasz | cshur mcshongsz-te | gumpa wdi-dag ni ha-csang jang mjosz-sing wkhrul-to | sznyam bgjiddo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— rgjal-po cshen-po | szton-pa drug-po wdi-dag rnyed-pa dang
gragsz-pa’i phjir nga-dang wgran-par wdod-nasz | szrog-dang bral-ba
wdi (169b) wba’-sig-tu ma zad-de | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang
nga-dang wgran-par wdod-pa-lasz | lusz dang szrog-gi bar-du jang
jal-lo4 | |
———
1 K: da-lta
2 P: szla3 I, K: lasz-kji lam, S: lasz-kjisz lam
4 I, K, S: bral-

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

91

de-nasz rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-posz pusz-mo gnyisz sza-la
bcugsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szngon wdasz-pa’i dusz-na Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szton-pa
drug-dang wgran-pa bdag-csag-la bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la bka’-szcal-pa |
— rgjal-po cshen-po | brtagsz-par nyon-la | jid-la zung-sig |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na bszkal-pa chad-med grangsz-medpa’i pha-rol-na Wdzam-bu’i-gling wdir rgjal-po Ma-h’a-sa-ku-li zsesz
bja-ba [| ] rgjal-phran lnga-brgja-la dbang bjed-pa zsig bjung-szte |
rgjal-po de-la bcun-mo lnga-brgja jod-kjang | khje’u rigsz wchob-pa
gcsig kjang med-pasz | rgjal-po desz wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„nga1 ni rgasz-wkhogsz-te | bu gcsig-cam jang rigsz wchob-pa
med-na | gal-te nga wdasz-pa’i wog-tu rgjal-phran-rnamsz gcsig-la
gcsig mi nyan-csing dmag wdren-te | szemsz-csan-rnamsz kjang ma
nyesz-par wcshi-la | szrid kjang wkhrugsz-par wgjur-ro” sznyambszamsz-nasz | mja-ngan-gjisz jid-gdungsz-nasz | szemsz-khongszszu cshud-do | |
de’i che Brgja-bjin lha’i dbang-posz rgjang-ma-nasz rgjal-po de mi
dga’-zsing szemsz-khongsz-szu cshud-pa mthong-nasz | nam-mkha’lasz babsz-te | szman-pa sig-tu szprul-nasz | rgjal-po’i gnasz-szu2
szong-szte |
— rgjal-po | khjod ni csi’i phjir wdi-ltar ji-mug-csing mi dga’ —
zsesz drisz-pa dang |
rgjal-posz kjang sznga-ma bzsin-du gtam bjasz-szo | |
szprul-pa’i szman-pasz rgjal-po-la szmrasz-pa |
— rgjal-po | khjod mja-ngan ma bjed-csig | bdag ni khjod-kji phjir
Gangsz-kji ri-la szong-nasz | Gangsz-kji ri-lasz *szman rnam-pa3
mang-po btusz-te | bcun-mo-dag zar bcsug-na | zosz-ma-thag-tu |
bcun-mo-dag kun szemsz-csan-dang ldan-par wgjur-bar bgji’o | |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
„chig (170a) wdi ni bdag-gi mja-ngan szangsz-par bjed-do”
sznyam-bszamsz-nasz | szman-pa-la |
— khjod-kjisz wdi-lta-bu nusz-na | sin-tu legsz-szo — zsesz
szmrasz-szo | |
de’i che-na szprul-pa’i szman-pa de Gangsz-kji ri-la szong-nasz |
szman rnam-pa mang-po bszdusz-te | khur-du khjer-nasz | phjir rgjalpo’i pho-brang-du wongsz-szo | |
———
1 P: de, S, K: da
2 I, K, S: gan-du
3 P: szman-rnamsz

92

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GSZUM-PA

de-nasz szman-rnamsz wo-ma-la bszkol-nasz | bcun-mo cshen-mola bjin-pa dang | bcun-mo cshen-mo desz szman de mnam-zsing1 jid
kjang ma cshesz-pasz | wthung-du ma btub-pa dang | szprul-pa’i
szman-pa jang phjir lha’i gnasz-szu szong-ngo | szman de-la bcun-mo
cshung-ngu[n]-rnamsz-kjisz wthungsz-nasz | ring-por ma lon-par szoszo-nasz szemsz-csan-dang ldan-par gjur-te | de-dag-gisz de-bzsin-du
bcun-mo cshen-mo-la szmrasz-pa dang | bcun-mo cshen-mo wgjodde | mi dga’-nasz |
— szman de’i lhag-ma csi jod — csesz drisz-pa dang |
— zad-do — zsesz szmrasz-szo | |
— wo-na szman-gji rcigsz-ma-cam jod-dam — zsesz drisz-na |
— szman-gji rcigsz-ma ni jod-do — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz bcun-mo cshen-mosz szman-gji rcigsz-ma wo-ma’i nangdu bszkol-te | wthungsz-pa dang | ring-por ma lon-par szemsz-csandang ldan-par gjur-te | bcun-mo gzsan-dag szman szngar wthungsz-pa
ni zla-ba chang-nasz | szo-szo-nasz bu-khje’u sa-sztag bcasz-te |
bzang-pa blta-na-szdug-pa sa[sz]-sztag-go | |
rgjal-po rab-tu dga’-nasz | bcun-mo [pa] cshen-mo szrasz nam
bca’-ba wba’-sig szemsz-szo | | bcun-mo cshen-mo2 jang zla-ba
chang-ba-nasz | khje’u zsig bcasz-te | bjad-gzugsz mi szdug-csing
szdong-dum-dang wdra-ba zsig bcasz-nasz | rgjal-po dang bcun-mo
mi dga’-szte | bu’i ming jang Szdong-dum zsesz btagsz-szo3 | |
de-nasz gszosz-bszkjed-de | csher4 szkjesz-nasz | phu-bo-rnamsz
ni thamsz-csad cshung-ma blangsz-te | rgjal-bu Szdong-dum wba’-sig
cshung-ma ma blangsz-szo | |
dusz gzsan zsig-na pha-rol-po’i rgjal-posz dmag drangsz-nasz |
nye-bar wongsz-pa dang | rgjal-bu lnga-brgjasz kjang dmag-gi chogsz
bsamsz-te | pha-rol-gji dmag-la rgol-du szong-szong-ba-lasz | g.jul
pham-nasz | phjir pho-brang-du brosz-te | wongsz-szo | |
rgjal-bu Szdong-dum-gjisz phu-bo-rnamsz-la szmrasz-pa |
— khjed csi’i phjir wdi-ltar wdzsigsz-szkrag-de | wbrosz — sesz
drisz-na |
phu-bo-rnamsz-kjisz szmrasz-pa |
— nged dmag-dang bcsasz-te (170b) pha-rol-po’i dmag-la rgol-du
szong-szong-pa-lasz | g.jul pham-nasz | pha-rol-po’i dmag-gisz bdasznasz | brosz-pa jin-no | |
rgjal-bu Szdong-dum-gjisz szmrasz-pa |
— dgra de-cam-gjisz bdag-csag-la szdo-basz5 mi thub-kjisz |
bdag-csag-gi mesz-po’i gzsu dang dung [dang] da-ltar lha’i rten-gji
———
1 P: rnam2 P: chen3 P: rtagsz4 P: chir
5 I, K: bdo-

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

93

nang-na jod-pa won-csig dang | bdag de-la rgol-du wgro’o — zsesz
szmrasz-szo | |
rgjal-bu de’i mesz-po ni wkhor-lo-bszgjur-ba’i rgjal-po jin-te | mi
mang-po bzlog-nasz | wkhor-lo-szgjur-ba’i rgjal-po’i gzsu jang-por1
bteg-tu blangsz-te | rgjal-bu-la phul-lo | | rgjal-busz gzsu blangsz-te |
brdung-nasz | gzsu-rgjud szbrengsz-pa’i szgra wbrug-szkad zer-te |
dpag-chad bzsi-bcsu’i bar-du thosz-par gjur-to | |
de-nasz rgjal-bu gzsu dang dung thogsz-te | gcsig-pu dgra-la2 rgoldu szong-nasz | szngar dung busz-te | dung-gi szgra gnam-lcsagsz
wbab-pa szkad-grag-pasz pha-rol-gji dmag-gisz thosz-pa-cam-gjisz
wdzsigsz-szkrag-szte | thamsz-csad bjer-ro | |
de-nasz rgjal-bu jang phjir log-nasz | rgjal-po dang bcun-mosz
gdod3 szdug-par bszamsz-te | rgjal-bu’i cshung-ma bszlang-bar bjaszszo | | de’i che-na rgjal-po Lusz-si-pa-ca zsesz bja-ba-la bu-mo zsig
jod-de | wdzsig-rten-na dkon-par bzang-ngo | zsesz thosz-nasz | rgjalposz pho-nya btang-szte | bu-mo mna’-mar blangsz-nasz | rgjal-bu’i
nang-na bjad-gzugsz bzang-ba zsig [d]mag-pa jin-no | zsesz bsztante | rgjal-po desz kjang bu-mo szbjin-par bjasz-szo | |
de-nasz rgjal-po rab-tu dga’-nasz | mna’-ma bszu-ba’i jo[d]-bjad
bsamsz-te | rgjal-bu Szdong-dum-nyid kjang cshung-ma bszur btangnasz |
— nyin-par cshung-ma-dang ma phrad-par gjisz-la | mchan-mo
phrad-par gjisz-sig — csesz bszgo-nasz | btang-ngo | |
de-nasz dusz gzsan zsig-na bu-mo phu-nu-mo gzsan-dag-dang
phrad-nasz | szo-szo-nasz khjo’i4 jon-tan csi jod-pa szmrasz-pa dang |
rgjal-bu Szdong-dum-gji cshung-masz kjang khjo-la bsztod-do | |
— kho-mo’i khjo ni dpa’-la sztobsz kjang gjad-dang mnyam-szte |
lusz-kji sa jang sin-tu wdzsam-mo — zsesz szmrasz-pa dang |
phu-nu-mosz szmrasz-pa |
— khjod ni ma szmra-(171a)-sig | khjod-kji khjo ni sin-tu jang mi
szdug-szte | szdong-dum-dang wdra-basz | csi-szte khjod nyin-par
mthong-na | szngangsz-par wgjur-ro — zsesz szmrasz-szo |
Szdong-dum-gji cshung-masz phu-nu-mo de-dag-gisz de-szkad
csesz szmrasz-pa thosz-nasz | jid-la bzung-nasz | mchan-mo me-mar
szbasz-nasz | khjo gnyid-kjisz log-pa’i wog-tu me-mar phjung-szte |
bltasz-na | sin-tu mi szdug-par mthong-nasz | szkrag-szngangsz-te |
mod-la phjir pha-ma’i jul-du brosz-szo | | rgjal-bu Szdong-dum-gjisz

———
1 P: jeng2 P: szgra3 P: bzod
4 P: khje’i

94

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GSZUM-PA

nam-langsz-na1 | gdod2 chor-te | mi dga’-nasz | 3 dung thogsz-nasz4 |
cshung-ma’i jul-du cshung-ma sznyeg-du szong-ngo | |
jul der phjin-nasz | blon-po zsig-la gnasz-sing wdun-wdug-palasz | dusz gzsan zsig-na rgjal-phran drug-gi rgjal-posz kjang [| ]
„rgjal-po Lu-si-pa-ca-la bu-mo bzang-mo zsig jod-do” zsesz thosznasz | szo-szo-nasz dmag-dang cshasz-te | bu-mo szlong-du wongszszo | | de’i che rgjal-po Lu-si-pa-ca mi dga’-nasz | blon-po-rnamsz
bszdusz-nasz | bgrosz-pa-lasz |
— gal-te bu-mo wdi rgjal-po gcsig-la bjin-na | gcsig mi dga’-szte |
wkhon-du5 wdzin-pasz | dzsi-ltar bjasz-na | dgra wdi-dag med-par
wgjur — zsesz bgrosz-pa dang |
blon-po gcsig-gisz ni |
— bu-mo wdi dum-bu dum-bur bjasz-la | dum-bu re-re bjin-na |
de-dag-gi jid chim-par6 wgjur-ro | | — zsesz szmrasz-szo | |
blon-po kha-csig-gisz ni |
— dmag wdi-dag bzlog nusz-pa zsig-la bu-mo jang cshung-mar
bjin-la | jul phjed kjang bja-dgar bjin-no | zsesz bkar-btagsz-na | rungngo — zsesz szmrasz-szo | |
rgjal-posz kjang grosz de mnyan-te |
— de-ltar bja’o — zsesz bkar-btagsz-pa dang |
de’i che rgjal-bu Szdong-dum-gjisz gzsu[ng] dang dung thogsz-te |
grong-khjer-gji phji-rol-du pha-rol-gji dmag gang-na wdug-pa’i szar
szong-nasz | dung busz-nasz | gzsu-rgjud szbrengsz-pa-cam-gjisz pharol-gji dmag-chogsz thamsz-csad szkrag-nasz | g.jul wgul jang ma
nusz-szo | | de-nasz de-dag-gi dmag-gi nang-du szong-nasz | rgjal-po
drug-csar-gji mgo bcsad-de | 7 blangsz-nasz | dmag de-rnamsz kjang
wkhor-du bszdusz-szo | |
rgjal-po Lu-si-pa-ci rab-tu dga’-szte | bu-mo jang cshung-mar bjinnasz | rgjal-por bszkosz-te8 | rgjal-po drug-gi szrid (171b) gcsig-tu
bszdusz-nasz | dmag-gi chogsz-dang bcsasz-te [| ] cshung-ma-dang
wgrogsz-nasz phjir bdag-gi jul-du wongsz-szo | |
rgjal-po jab-kjisz „szrasz phjir wongsz-szo” zsesz thosz-nasz |
phji-rol-du bszusz-nasz | rgjal-szrid kjang bu-la bjin-pa-lasz | bjed-du
ma btub-nasz | phjir jab-la gtad-de9 | szngon bzsin-du cshung-madang lhan-csig wdug-nasz | cshung-ma-la |
———
1 P: nangsz2 P: bzod
3 I, K: + gzsu dang
4 P: -masz
5 P: mkhon6 P: cshim7 I, K, S: + csod-pan
8 I, K, S: bcsug-szte
9 K, S: bdar-te

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

40

95

— khjod csi’i phjir mchan-mo kho-bo bor-te | wbrosz — zsesz
drisz-na |
cshung-masz szmrasz-pa |
— khjod mi szdug-cshesz-pasz | „mi ma jin” sznyam-szte | szkragnasz | brosz-szo | |
de-nasz rgjal-busz me-long blangsz-te | me-long-gi nang-du bltaszna | bdag-gi bzsin sin-tu mi szdug-par mthong-szte | lusz de-la blta mi
wdod-pa-cam-du szkjo-nasz | chal zsig-gi nang-du szong-szte | wcshibar bjasz-pa-lasz | Brgja-bjin lha’i dbang-posz rgjang-ma-nasz
mthong-nasz | de’i drung-du wongsz-szo | |
— csi’i phjir khjod wcshi — zsesz drisz-na | |
rgjal-busz de-bzsin-du szmrasz-pa dang | Brgja-bjin-gjisz szpro-ba
bszkjed-de | rin-po-cshe’i nor-bu gcsig bjin-nasz | wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— khjod rtag-tu nor-bu wdi szpji-bor thogsz-sig dang | nga-dang
wdra-bar bzang-zsing mdzesz-par wgjur-ro — zsesz bszgo-nasz |
rgjal-busz nor-bu szpji-bo-la btagsz-ma-thag-tu | bdag-gi lusz
szngon-lasz lhag-par gjur-par chor-nasz | phjir pho-brang-gi nang-du
wongsz-te | gzsu dang dung blangsz-te | phji-rol-du rce-bar wgro-balasz | cshung-masz ngo ma sesz-te | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod szu-zsig | wdi-la ma reg-csig | kho-mo’i khjo wongszna | gnod-par gjur-ta-re |
khjosz szmrasz-pa |
— nga ni khjod-kji khjo jin-no — zsesz szmrasz-na |
cshung-ma jid ma cshesz-szte | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— kho-mo’i khjo ni sin-tu jang mi szdug-szte | khjod ni sin-tu jang
szdug-csing bzang-na | csi-ltar kho-mo’i khjo jin — zsesz szmrasz-pa
dang |
rgjal-busz szpji-bo’i nor-bu bkrol-ma-thag-tu | phjir mi szdug-par
mthong-nasz | rab-tu dga’-szte |
— csi’i phjir wdi-ltar gjur — zsesz drisz-na | rgjal-busz csi-ltar
gjur-pa rgjasz-par gtam bjasz-nasz | de-phjin-[b]csad khjo-sug gnyisz
mdza’-szte | rgjal-bu’i ming Szdong-dum zsesz bja-ba jang ming
rdzsesz-te | rgjal-bu Szu-la-san zsesz btagsz-szo | |
de-nasz dusz gzsan zsig-na rgjal-bu desz (172a) wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„da1 ni dmag-dang bcsasz-te pho-brang zsig bja’o” sznyambszamsz-nasz | gang-na sza-gzsi jangsz-sing mnyam-pa zsig-tu szongszte |
— wdir *pho-brang-gi sza-gzsi bja’o2 — zsesz bszgo-ba dang |
klu’i rgjal-po bzsi zsig mir szprul-nasz | wongsz-szte |
— wdir pho-brang mdzad-na | csi-lasz mdzad — csesz drisz-na |
———
1 P: de
2 I, K: pho-brang gjisz-sig, S: pho-brang gjisz

96

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO GSZUM-PA

rgjal-bu Szu-la-san-gjisz szmrasz-pa |
— sza-lasz bja’o — zsesz bszgo-ba dang |
klu’i rgjal-po bzsisz szmrasz-pa |
— csi’i phjir rin-po-cshe-lasz mi mdzad — csesz szmrasz-szo | |
rgjal-busz szmrasz-pa |
— pho-brang cshen-po zsig bja dgosz-na | rin-po-cshe de-sznyed
ga-lasz rnyed — csesz szmrasz-pa dang |
klu’i rgjal-posz |
— bdag-csag-gisz wbul-lo — zsesz szmrasz-nasz |
de’i ngosz bzsir cshu-mig re-re szprul-te | wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— sar-phjogsz-kji cshu-mig-lasz bcsusz-te bjasz-na | be-d’u-rjar
wgjur-ro | | lho-phjogsz-ngosz-kji cshu-mig-lasz bcsusz-te bjasz-na |
thamsz-csad gszer-du wgjur-ro | | nub-phjogsz-ngosz-kji cshu-mig-lasz
bcsusz-te bjasz-na | thamsz-csad dngul-du wgjur-ro | | bjang-phjogszngosz-kji cshu-mig-lasz bcsusz-te bjasz-na | thamsz-csad sel-du
wgjur-ro — zsesz szmrasz-szo | |
rgjal-busz kjang de-dag-gisz szmrasz-pa bzsin-du cshu-mig-lasz
bcsusz-te bjasz-na | de-bzsin-du gjur-to | | de-nasz pho-brang-gi ra-ba
khor-jug dpag-chad bzsi-brgja-pa gcsig bjasz-nasz | de’i dbusz-szu
pho-brang dpag-chad bzsi-bcsu-pa csig bjasz-te | lam-gji szrang-dagna jang khang-bu rceg-pa dang szkjed-sing dang khrusz-kji rdzing-bu
jang rin-po-cshe szna bzsi-lasz bjasz-szo | | bzang-khjad kjang lha’i
pho-brang-dang wdra-bar bjasz-nasz | zin-ma-thag-tu | rin-po-cshe
szna bdun jang jod-par gjur-te | gling bzsi-la dbang bjed-csing dge-ba
rgjasz-par bjasz-szo | |

— rgjal-po cshen-po | de’i che de’i dusz-na rgjal-po Ma-h’a-sa-kula ni [| ] da-ltar nga’i jab Zasz-gcang-ma jin-no | de’i che de’i dusz-na
rgjal-po’i bcun-mo de ni da-ltar nga’i jum Lha-mdzesz jin-no | | de’i
che rgjal-bu mi szdug-pa Szdong-dum ni da-ltar nga jin-no | | de’i chena de’i cshung-ma de ni Szkje-dgu’i-bdag-mo (172b) jin-no | | de’i
cshung-ma de’i pha de ni Wod-szrungsz jin-no | | rgjal-po drug-gisz
dmag drangsz-te | bu-mo wdod-pa de-dag ni szton-pa drug-po wdidag jin-no | | de’i che de’i dusz-na jang nga-dang gzugsz-la[sz] rcodpasz | ngasz de-dag kun bszad | dmag-gi chogsz wkhor-du bszduszpasz | da-ltar-gji bar-du rnyed-pa dang gragsz-pa-la phrag-dog bjedpa’i phjir [| ] nga-dang wgran-par wdod-kjang | csho-wphrul med-de |
bszamsz-pa-ltar ma gjur-pasz | cshur mcshongsz-sing si-ba jin-no | denasz1 de-dag-gi[sz] wkhor khri-phrag dgu-bcsu jang nga’i wkhor-du
bszdusz-nasz | nga’i nye-gnasz-szu gjur-to | |
———
1 I, S: de-ltar, K: desz-na

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

30

35

97

de-nasz rgjal-po Gzugsz-csan-sznying-posz Bcsom-ldan-wdasz-la
wdi-szkad csesz gszol-to | |
— rgjal-po Szdong-dum de szngon bszod-namsz csi-zsig bgjiszna | wdi-ltar mthu1 cshe-la sin-du mi szdug-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la bka’-szcal-pa |
— rgju jod | rkjen jod-de | bsztan-par bja’o | |

— szngon wdasz-pa’i dusz bszkal-pa grangsz-med dpag-tu-medpa’i pha-rol-na Wdzam-bu’i-gling wdir jul B’a-r’a-na-sz’i zsesz bjaba-na Drang-szrong-ri zsesz bja-ba-la rang-szangsz-rgjasz gcsig csig
gnasz-te | rang-szangsz-rgjasz de-la rlung-nad jod-pasz | rlung-nad-kji
szman wbru-mar wthungsz-na2 | szman-pasz | wbru-mar-wchag-pa’i
khjim-du szong-nasz | wbru-mar bszlangsz-pa dang | wbru-marwchag-pa desz de-la khrosz-te | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— mgo-dang sing-dum-wdra-ba rkang-lag-dang sing-chal-wdra-ba
wdi lasz bjed-du mi btub-kji | zso csig nam-csig-kjang szbjin-du mi
btub-par szlong[sz]-mo wba’-sig-la wcho-ba ltosz-pa wdi csi — zsesz
szpjosz-sing brgjad-nasz | won-kjang mar-gji rcigsz-ma zsig bjin-no | |
rang-szangsz-rgjasz desz mar-gji rcigsz-ma thob-nasz | szgor
bjung-szte | phjir wgro-ba-lasz | szgo-gar mar-wchag-pa’i cshung-madang phrad-de | rang-szangsz-rgjasz de-la dad-pa’i szemsz szkjesznasz |
— szkjesz-bu | khjod gang-nasz3 gsegsz | mar-gji rcigsz-ma wdisz
csi-zsig bja4 — zsesz drisz-na | |
rang-szangsz-rgjasz desz kjang de-bzsin-du drang-por (173a) gtam
bjasz-nasz | cshung-ma desz rang-szangsz-rgjasz de phjir bosz-nasz |
khjim-du khrid-de | lhung-bzed blangsz-nasz | wbru-mar lhung-bzed
bkang-szte | phul-nasz | khjo-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod-kjisz szkjesz-bu wdi-la mar-gji rcigsz-ma phul-ba sin-du
nyesz-kjisz | kha’i nyesz-pa bjasz-pa jang wgjod-changsz gjisz-sig —
csesz bszgo-nasz |
mi desz kjang wgjod-pa’i szemsz szkjesz-te | wgjod-changsz
bjasz-nasz | khjo-sug jid-mthun-par rang-szangsz-rgjasz de-la wdiszkad csesz gszol-to | |
— bcun-pa | de-szlan-cshad mar dgosz-na-jang | rtag-tu long-csig
— csesz szmrasz-nasz |
———
1 I, K, S: mthu-sztobsz
2 I, K, S: wthung dgosz-pa-lasz
3 I, K: gar
4 I, K, S: mdzad

98

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO GSZUM-PA

rangsz-szangsz-rgjasz desz kjang rtag-tu de’i khjim-nasz mar
blangsz-te | de-dag-gi bjasz-pa bzo-pa’i phjir de-dag-gi drung-du
csho-wphrul bsztan-te | szteng-gi nam-mkha’-lasz1 babsz-nasz2 | cshu
wbab-pa dang | me wbjung-ba dang | csho-wphrul rnam-pa sznachogsz bsztan-to | | mar wbul-ba’i mi khjo-sug gnyisz-kjisz de-lta-bu’i
csho-wphrul mthong-nasz | lhag-par dga’-zsing dad-pa’i szemsz
szkjesz-szo | |
mi desz cshung-ma-la szmrasz-pa |
— khjod-kjisz mar phul-pa’i bszod-namsz csi jod-pa kho-bo-dang
thun-mong-du gjur-te | bdag-csag gar szkjesz-kjang | khjo-sug-tu sogcsig — csesz szmrasz-pa dang |
cshung-masz szmrasz-pa |
— khjod-kjisz szkjesz-bu cshen-po-la chig ngan-pa szmrasz-te |
mar-gji rcigsz-ma phul-basz | dad-pa’i szemsz med-pasz | gang-du
szkjesz-kjang | sin-tu mi szdug-par wong-na | khjod-dang dzsi-ltar
khjo-sug bja — zsesz szmrasz-szo | |
khjosz szmrasz-pa |
— kho-bo rtag-tu nyon-mongsz-te | mar-wchag-pa’i lasz bjaszna3 | csi’i phjir khjod-kji szbjin-pa’i *wbrasz-bu nga-dang4 thunmong-du mi bszngo | nga mi nyan-gjisz | khjod-dang khjo-sug bja
dgosz-szo | |
cshung-masz szmrasz-pa |
— csi-szte khjod-dang khjo-sug-tu gjur-na | khjod mi szdugcshesz-pasz | kho-mosz bor-te | mchan-mo brosz-szu wgro’o | |
khjosz szmrasz-pa |
— csi-szte khjod brosz-na-jang | ngasz phji-bzsin bsznyegsz-la |
khjod thob-par bjasz-nasz | phjir wong-ngo — zsesz khjo-sug gnyisz
gcsig-la gcsig szmrasz-nasz | rang-szangsz-rgjasz de-la lusz dang
szrog phjogsz-nasz | wgjod-changsz bjasz-szo | |
de’i che-na (173b) rang-szangsz-rgjasz desz khjo-sug de gnyisz-la
wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— khjo-sug gnyisz | nga-la wbru-mar bjin-pasz-na | nga’i5 nad
szosz-kjisz | khjo-sug gnyisz csir szmon-pa szmrosz-sig | de-bzsin-du
bszgrub-par bja’o6 — zsesz bszgo-ba dang |
khjo-sug gnyisz rab-tu dga’-nasz | pusz-mo sza-la bcugsz-te | wdiszkad csesz szmon-lam btab-bo | |
— bdag-csag khjo-sug gnyisz lha’am mi’am [| ] gang-du szkjeszkjang | jid bzsin-du grub-par gjur-csig — csesz szmon-lam btab-bo | |
———
1 I, K, S: nam-mkha’-la
2 I, K, S: wphagsz3 P: bjasz ni
4 P: wbrasz-bu-dang
5 P: nga ni
6 I, K, S: wgjur-ro

13. SZTON-PA DRUG WDUL-BA

5

10

15

20

25

99

— rgjal-po cshen-po | de’i che de’i dusz-na [| ] mar-wchag-pa’i mi
de ni rgjal-po Szdong-dum jin-no | | de’i cshung-ma ni Szdong-dumgji cshung-ma-nyid jin-no | | de’i che-na rang-szangsz-rgjasz-la
„szdong-dum-dang wdra” zsesz chig ngan-pa szmrasz-te | khrosz
bzsin-du mar-gji rcigsz-ma bjin-pasz | szkje-ba thamsz-csad-du mi
szdug-par wgjur-ro | | phjisz wgjod-changsz bjasz-te | mar bzang-po
phul-basz | szkje-ba thamsz-csad-du bzang-zsing szdug-par gjur-to | |
mar phul-basz-na | szkje-ba thamsz-csad-du mthu-sztobsz-dang ldante | thamsz-csad-du thub-par gjur-to | | de’i bszod-namsz-kjisz ni
wkhor-losz-szgjur-ba’i rgjal-por gjur-te | gling bzsi-la dbang-zsing
wdod-pa lnga-la jid bzsin-du szpjod-par gjur-to | |
dge-ba dang szdig-pa’i1 lasz-kji rnam-par-szmin-pa ni nam-jang
med-par mi wgjur-te | de-basz-na lusz dang ngag dang jid-kji lasz
bszrung-ba-la nan-tan-du bja’o | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-nasz | rgjal-po
Gzugsz-csan-sznying-po-la szogsz-te [| ] rgjal-po dang blon-po dang
wkhor rnam bzsi dang lha dang klu-la szogsz-pasz thosz-nasz | la-la ni
rgjun-du-zsugsz-pa’i wbrasz-bu thob-bo | | la-la ni lan-csig-phjir-ldogpa dang phjir-mi-ldog-pa dang dgra-bcsom-pa’i wbrasz-bu thob-bo | |
la-la ni rang-szangsz-rgjasz-kji[sz] dge-ba’i rca-ba bszkjed-do | | la-la
ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-de | phjir-mi-ldogpa’i sza-la gnasz-par gjur-nasz | wkhor de-dag thamsz-csad Bcsomldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la ji-rang-nasz | mngon-(174a)-par
dga’o | |
szton-pa drug btul-ba’i le’u-szte | bcsu-gszum-pa’o | | | |

———
1 I, S: mi dge-ba’i

WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA’I MDO | | | |
bam-po bzsi-pa |
14
GCSAN-ZAN KUN-TASZ LUSZ-KJI SZBJIN-PA
BJASZ-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bja-rgodszpungsz-pa’i1 ri-la bzsugsz-szo | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz szku-la bszer-ma’i sznyun-gjisz
bzung-nasz | szman-pa wcho-bjed-kjisz szman rnam-pa szum-bcsurca-gnyisz-dang mar-du szbjar-te | nyin-re-bzsin2 szbjar-szman szrang
szum-bcsu-rca-gnyisz gszol-lo | |
de’i che Lha-szbjin ma-rungsz-pa phrag-dog-gi szemsz szkjesznasz | „szangsz-rgjasz-dang mnyam-mo” zsesz gragsz | Bcsom-ldanwdasz szman gszol-pa thosz-nasz | szman wdod-csing szangsz-rgjaszdang wdra-bar bja-ba’i phjir [| ] szman-pa wcho-bjed-la |
— Bcsom-ldan-wdasz gszol-ba’i szman nga-la jang szbjor-te |
bjin-csig — csesz bszgo’o | |
de-nasz wcho-bjed-kjisz szman szbjar-te | Lha-szbjin-la bjin-nasz |
— nyin re-la szrang bzsi-bzsi thong-sig — csesz bszgo-ba dang |
Lha-szbjin-gjisz |
— da-ltar Bcsom-ldan-wdasz nyin-re-bzsin2 szrang du3 gszol —
zsesz drisz-szo | |
wcho-bjed-kjisz |
— Bcsom-ldan-wdasz ni da-ltar nyin-re-bzsin2 szrang gszum-bcsurca-gnyisz-gnyisz gszol-lo — zsesz szmrasz-pa dang |
Lha-szbjin-gjisz |
— kho-bo-la jang nyin-re-bzsin2 szrang szum-csu-rca-gnyiszgnyisz bjin-csig — csesz bszgo-ba dang |
wcho-bjed-kjisz szmrasz-pa |
— De-bzsin-gsegsz-pa’i szku-dang khjod mi wdra-szte | khjodkjisz mang-du zosz-na | mi zsu-basz | gdon mi za-bar phjir nad-du
wgjur-ro — zsesz szmrasz-pa dang |
Lha-szbjin-gjisz szmrasz-pa |
———
1 K: phung-po’i
2 P: nyin-re-zsing, K: nyin-re-re-zsing
3 I, K: du-du

14. GCSAN-ZAN KUN-TASZ LUSZ-KJI SZBJIN-PA BJASZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

101

— dzsi-cam zosz-na | zsu-ba’i drod kho-bo-la jod-do | | kho-bo
dang szangsz-rgjasz-szu bje-brag csi jod — csesz szmrasz-nasz |
szangsz-rgjasz-dang [| ] wdra-bar nyin csig-la szman szrang szumbcsu-rca-gnyisz-gnyisz btang-nasz | szman ma zsu-szte | rca kun-tu
zug-nasz | nyam-thag-szte | sin-tu szdug-bszngal-ba’i szkad phjungnasz | wbod wgrogsz-szo | |
de-la Bcsom-ldan-wdasz thugsz-[b]rce-bar (174b) dgongsz-te |
rgjang-ma-nasz phjag brkjang-nasz | Lha-szbjin-gji mgo-la bjugszpasz | mod-la szman kun zsu-nasz | cha-ba’i szdug-bszngal-dang bralbar gjur-te | Lha-szbjin-gjisz Bcsom-ldan-wdasz-kji phjag jin-par
sesz-pasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-bu Don-grub-kjisz sesz-pa’i rcal-du szman jang bszlabszte | szman-la’ang mkhasz-pa wdi-lta-szte | mi wdod-do — zsesz
szmrasz-szo | |
de’i che Kun-dga’-bosz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
sin-tu mi dga’-szte | pusz-mo sza-la bcugsz-nasz | Bcsom-ldan-wdaszla wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Lha-szbjin wdi ni bka’-drin mi wchal-te | Bcsom-ldan-wdaszkjisz de-la thugsz-brce-bar dgongsz-nasz | de’i nad jongsz-szu bszalkjang | bszlar mi dge-ba’i szemsz-kjisz chig mi dgosz-pa szmra-szte |
rtag-tu Bcsom-ldan-wdasz-la szdo’o | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— Lha-szbjin-gjisz da-ltar wdi wba’-sig-tu nga-la mi dge-ba’i
szemsz bszkjed-nasz | nga-la1 gnod-par bjed-par ma zad-kji | szngon
wdasz-pa’i dusz-na jang nga-la szdig-pa’i szemsz bszkjed-nasz | nga
bszad-bar gjur-to | |
Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— wdasz-pa’i dusz-na Lha-szbjin-gjisz dzsi-ltar bgjisz-pa bsztandu gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na bszkal-pa grangsz-med dpag-tumed-pa’i pha-rol-du Wdzam-bu-gling wdir jul B’a-r’a-na-sz’i zsesz
bja-ba-na rgjal-po Changsz-bjin zsesz bja-ba khro-zsing gtum-la
sznying-rdzse med-de | wdod-cshagsz dang zse-szdang cshe-ba szdigpa’i lasz-kjisz gce-zsing2 gszod-pa-la dga’-ba zsig bjung-ngo | |
de’i che-na rgjal-po de’i rmi-lam-du gcsan-zan lusz-kji szpu gszergji mdog-ltar wdug-la | szpu’i thog-ma-la gszer-lta-bu’i wod bjungzsing | g.jasz-g.jon thamsz-csad kjang gszer-gji mdog-tu sznang-bar
———
1 P: de2 P: gco-

102

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BZSI-PA

bjed-pa’i gcsan-zan gcsig [g]csig rmi-lam rmisz-nasz | de-ma-thag-tu
szad-de | wdi sznyam-du |
„bdag-gisz rmi-lam-na mthong-ba wdi ni gdon mi za-bar jod-kjisz |
rngon-pa-dag de’i (175a) lpagsz-pa chol-du gzsug-go” sznyambszamsz-nasz | rngon-pa-rnamsz bszdusz-te | wdi-szkad csesz
bszgo’o | |
— kho-bo’i rmi-lam-du gcsan-zan gszer-gji kha-dog-csan szpu’i
thog-ma-la gszer-gji wod wbjung-ba csig rmisz1 | wdi-lta-bu zsig jul
wdi-na jod-du ngesz-kjisz | khjed-rnamsz-kjisz kun-tu chol-la | de’i
lpagsz-pa bsusz-te | nga-la phul-csig dang | khjod-kji bu-cha rabsz
bdun-chun-cshad2 szkjid-csing bde-bar bja’o | | gal-te sznying-nasz ma
bcal-lam | le-lo zsig bjasz-te | ma rnyed-na | khjed-rnamsz rca-rgjudchun-cshad med-par bja’o — zsesz bszgo’o | |
de-nasz rngon-pa de-dag sin-tu mi dga’-szte | dben-pa’i phjogsz
sig-tu thamsz-csad wdusz-nasz | wdi-szkad csesz bgrosz-szo |
— rgjal-posz rmisz-pa’i gcsan-zan de ni gna’-nasz ma mthongszte | gal-te bdag-csag-gisz ma rnyed-na | rgjal-po’i bka’-khrimsz ma
nyan-pasz | bdag-csag gszon-par mi wgjur-ro — zsesz bgrosz-nasz |
lhag-par mi dga’-ba’i szemsz szkjesz-te | jang wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— sing-khung wdi-dag-na szbrul gdug-pa dang gcsan-zan marungsz-pa mang-basz | lam ring-por wgro-zsing szrog mi [w]phangszpar don bszgrub-tu ni szrog-dang bszdosz-szu jang mi nusz-pasz |
bdag-csag-gi nang-na mi gang-gisz nusz-pa gcsig csig chol-du btangngo | | gal-te mi desz mthong-bar gjur-na | gdod bdag-csag szbran-par
bjasz-na | legsz-szo — zsesz szmrasz-nasz | mi zsig-la wdi-szkad
csesz szmrasz-szo | |
— khjod szrog-dang bszdosz-te | kun-tu chol-tu szong-sig | gal-te
rnyed-na | nged szpji-lasz nor bkral-te | mang-du szbjin-no | | dzsi-szte
khjod phjir ma log-na-jang3 | khjod-kji bu dang cshung-ma-la szbjinno — zsesz szmrasz-nasz |
mi desz kjang wdi sznyam-du |
„bdag ni mi mang-po wdi-dag-gi phjir lusz dang szrog jal-jang |
bla’o4” sznyam-bszamsz-nasz |
wgro-ba’i jo-bjad bsamsz-te | ri dang chal nyam-nga-ba kun-tu
chol-du szong-szong-ba-lasz | jun-ring zsig lon-pasz sin-tu nyam[sz]thag-nasz | dbjar cha-ba’i dusz-szu [| ] bje-ma cha-ba pusz-mo nubcam zsig-tu phjin-nasz | ngal cshad-de | szkom-gjisz gdungsz-pasz |
szrog cshad-la thug-nasz | wdi-(175b)-szkad csesz szmrasz-szo | |
———
1 P: rmig
2 P: bdun-chun-chad
3 I, K, S: wkhor-na-jang
4 P: szla’o

14. GCSAN-ZAN KUN-TASZ LUSZ-KJI SZBJIN-PA BJASZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

103

— sznying-rdzse-dang ldan-pa szu-zsig bdag wdi-ltar szdugbszngal-gji lusz dang szrog-gi szkjabsz-szu wgjur-ba jod-dam —
zsesz szmrasz-pa dang |
de’i che-na ri de-la gcsan-zan Kun-ta zsesz bja-ba lusz-kji szpu’i
mdog gszer-gji kha-dog-ltar wdug-la szpu’i thog-ma-la gszer-gji wod
wbjung-ba zsig jod-pa desz [| ] rgjang-ma-nasz mi desz szmrasz-pa’i
chig thosz-nasz | sin-tu sznying-brce-ba’i szemsz szkjesz-te | gang-na
cshu-mig grang-mo jod-pa’i nang-du lusz bcsug-nasz | mi de’i drungdu wongsz-te | mi de-la pang-pasz khjud-nasz | csung-zad nyam-rtaszpa dang | cshu wgram-du khrid-de | bkrusz-nasz | sing-tog btusz-te |
zar bcsug-go |
de-nasz mi de szor-cshud-nasz | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„gcsan-gzan wdi ni rgjal-po wdod-pa kho-na jin-no | bdag szrogdang bral-ba-lasz | szrog-gi szkjabsz bjasz-te | drin-du gzo-ba csungzad kjang ma bjasz-par wdi-la gszad-pa’i szemsz dzsi-ltar bszkjed |
gal-te ma rnyed-na ni | rngon-pa de-dag gnyen-dang bcsasz-szu
thamsz-csad gjod-la thogsz-par wgjur-ro” sznyam-bszamsz-nasz | mi
dga’-zsing wdug-pa-lasz |
gcsan-zan-gjisz |
— khjod csi’i phjir wdi-ltar mi dga’ — zsesz drisz-na | mcshi-ma
blagsz-nasz | rgjasz-par szmrasz-pa dang |
Kun-tasz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— wdi-la khjod mi dga’-bar ma bjed-csig | nga’i lpagsz-pa wdi
thob szla-ba jin-te | kho-bosz bszamsz-na | che sznga-ma-la lusz
grangsz-med-pa zsig btang-jang | lusz-kjisz bszod-namsz-szu wgjurba’i lasz ma bjasz-te | lusz-kji lpagsz-pa wdisz de-dag-gi szrog
bszkjab-bo — zsesz szmrasz-nasz | rab-tu dga’-ba’i szemsz szkjeszte | — khjod-kjisz kho-bo’i szrog ma bcsad-par lpagsz-pa bsusz-te |
khjer-csig | wgjod-pa’i szemsz med-par khjod-la szbjin-no | |
de’i che rngon-pa desz lpagsz-pa dal-gjisz bsusz-nasz | Kun-tasz
wdi-szkad csesz szmon-lam btab-bo | |
— bdag-gi lpagsz-pa wdi khjod-la bjin-te | mi mang-po phongszpa’i szrog bszkjabsz-pa’i bszod-namsz wdisz szemsz-csan thamszcsad-la bszngosz-te | bdag bla-na-med-(176a)-pa’i bjang-cshub-tu
mngon-par wchang-rgja-zsing | szemsz-csan thamsz-csad wkhor-ba’i
szdug-bszngal-lasz bszgral-nasz | mja-ngan-lasz wdasz-pa’i bde-ba-la
wgod-par sog-sig — csesz szmon-lam btab-bo | |
de’i che-na sztong-gszum-gji sztong-cshen-po’i wdzsig-rten-gji
khamsz rnam-pa drug-tu g.josz-te | lha’i pho-brang kun ldeg-csing
g.josz-nasz | lha-rnamsz szngangsz-te | bltasz-na | bjang-cshubszemsz-dpa’ lusz-kji lpagsz-pa szbjin-pa bjasz-pa mthong-nasz | nammkha’-lasz babsz-te | Kun-ta gang-na-bar lhagsz-nasz | lha-rdzasz-kji
me-tog-gisz gtor-te | mcshod-pa bjasz-nasz | mcshi-ma cshar bzsin-du
phab-bo | |

104

5

10

15

20

25

30

BAM-PO BZSI-PA

lpagsz-pa bsusz-nasz | szong-ba’i wog-tu sa rlon-pa de-la khrag
kun-nasz zag-csing | szbrang-ma dang grog-ma-la szogsz-pa sztongphrag brgjad-bcsu-sznyed1 de’i lusz-la wdusz-nasz | thamsz-csad de-la
za-zsing | de-dag brosz-szu dogsz-pasz | lusz kjang mi wgul-te | lusz
szbjin-pa bjasz-nasz | de-nyid-du che’i dusz bjasz-szo | | szbrang-ma
dang szrin-bu bjang-cshub-szemsz-dpa’i sa-la zosz-pa-rnamsz kjang
che-wphosz-nasz | thamsz-csad Mtho-risz-kji lhar szkjesz-szo | |
de’i che rngon-pa desz lpagsz-pa de khjer-te | rgjal-po-la phulnasz | rgjal-po rab-tu dga’-szte |
— wdi-ltar sin-tu wdzsam-pa ni zla-med-do — zsesz brtag-tu nyalba’i sztan-du bting-nasz | de-la nyal-lo | |

— Kun-dga’-bo | wdi-ltar rig-par gjisz-sig | de’i che de’i dusz-na
gcsan-zan Kun-ta de ni da-ltar nga jin-no | | rgjal-po Changsz-szbjin
de ni Lha-szbjin jin-no | | szrin-bu sztong-phrag brgjad-bcsu de ni
nga[’i] thog-mar mngon-par szangsz-rgjasz-te | cshosz-kji wkhor-lo
bszkor-ba-na | wbrasz-bu thob-pa’i lha’i szrasz-po brgjad-khri-po jinno | | Lha-szbjin-gjisz de’i che-na jang nga bszad-de | da-ltar-gji bardu jang nga-la szdig-pa’i szemsz-kjisz gszod-par szemsz-szo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-nasz | che-dangldan-pa Kun-dga’-bo dang [| ] wkhor mang-po-rnamsz dge-ba’i
cshosz-la wdun-te | la-la ni rgjun-tu-zsugsz-pa’i wbrasz-bu dang
l[h]an-csig-phjir-ldog-pa dang phjir-mi-ldog-pa dang [| ] dgra-bcsompa’i wbrasz-(176b)-bu thob-bo | | la-la ni rang-szangsz-rgjasz-kji dgeba’i rca-ba bszkjed | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz
bszkjed-nasz | phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-par gjur-te | Bcsomldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rangsz-nasz | mngonpar dga’o2 | |
gcsan-gzan Kun-tasz lusz szbjin-pa bjasz-pa’i le’u-szte | bcsubzsi-pa’o | | | |

———
1 P: brgjad-bcsu-rnyed
2 P: dga’-bo

15
RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

gang-zsig rab-tu-bjung-na | de’i bszod-namsz ni rab-tu mang-szte |
bdag-gi1 bu’am bu-mo’am bran-kol-lasz gang-jang rung-ba[r] rab-tuwbjung-bar gnang-ngam | bdag-nyid rab-tu-wbjung-na | de’i bszodnamsz ni dpag-tu-med-do | |
gang-zsig szbjin-pa bjasz-pa’i bszod-namsz de ni szkje-ba bcsu’i
bar-du longsz-szpjod mjong-bar wgjur-te | gnasz2 rim-pa drug-gi lhar
jang-nasz3 jang-du lan-sztong szkje-ba-basz | mi zsig rab-tu-phjungngam | bdag-nyid rab-tu-wbjung-na | bszod-namsz wdi ni sznga-mabasz mcshog-tu cshe’o | | de csi’i phjir | zse-na | szbjin-pa bjasz-pa’i
bszod-namsz ni zad-pa’i mtha’ jod-kji | rab-tu-wbjung-ba’i bszodnamsz ni dpag-tu-med | mtha’-med | |
gzsan-jang chul-khrimsz bszrungsz-ba’i bszod-namsz-kjisz [| ]
mngon-par-sesz-pa lnga-dang ldan-pa’i drang-szrong dang Mtho-riszkji longsz-szpjod Changsz-pa’i wdzsig-rten-gji bar-du mjong-bar
wgjur-gji | szangsz-rgjasz-kji bsztan-pa-la rab-tu-wbjung-ba’i bszodnamsz ni bszam-gjisz mi khjab-szte | mja-ngan-lasz wdasz-pa’i bar-du
bszod-namsz zad-mi-sesz-szo | | gal-te kha-csig-gisz rin-po-cshe szna
bdun-lasz bjasz-pa’i mcshod-rten mtho-khjad Szum-bcsu-rca-gszum
gnam-la thug-par bjasz-pa’i bszod-namsz kjang rab-tu-wbjung-ba’i
bszod-namsz-cam mi phod-do | | de csi’i phjir | zse-na | rin-po-cshe
szna bdun-gji mcshod-rten ni [| ] glen-ba ma-rungsz-pa-dag-gisz bsigpar wgjur-gji | rab-tu-wbjung-ba’i bszod-namsz ni gsig nusz-pa meddo | |
dge-ba’i cshosz wdod-na | szangsz-rgjasz-kji cshosz ma-gtogsz-pa
wdi-lasz lhag-pa’i cshosz gzsan gang-jang med-do | | dper-na long-ba
brgja’i (177a) mig szman-pa mkhasz-pa zsig-gisz phje-szte | csig-csar
mthong-bar bjasz-pa dang | gzsan-jang mi brgja zsig mig dbjung-ba-la
thug-pa-lasz | mthu-dang ldan-pa zsig-gisz mig dbjung-ba de-dag delasz thar-bar bjasz-pa dang | mi wdi gnyisz-kji bszod-namsz ni dpag———
1 P:
2 I, K: gnam
3 I, K, S: jang dang

d[e‹-

106

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BZSI-PA

tu-med-mod-kji | won-te gzsan rab-tu-phjung-ngam | bdag rab-tuphjung-ba’i bszod-namsz-cam mi phod-do | | de csi’i phjir | zse-na |
mi de gnyisz-kjisz de-dag-gi mig bjin-pa ni wdzsig-rten-gji phan-pa
dang bde-ba-cam thob-par zad-la | sa’i mig-gi rang-bzsin ni wdzsigpa’i rang-bzsin-csan-no | gzsan rab-tu-bjung-ngam | bdag rab-tubjung-na | gcsig-gisz gcsig bsztan-csing drangsz-pasz | szemsz-csangji bszkal-pa’i mthar1 bla-na-med-pa’i sesz-rab-kji mig-tu gjur-te |
sesz-rab-kji mig-gi rang-bzsin ni bszkal-pa’i bar-du wdzsig-par mi
wgjur-ro | |
de’i bszod-namsz-kjisz lha dang mi’i nang-na bde-ba’i longszszpjod zad-mi-sesz-pa mthar thug-pa med-pa jid bzsin-du mjongzsing | mthar jang mngon-par wchang-rgja’o | | de csi’i phjir | zse-na |
rab-tu-bjung-ba’i cshosz ni bdud-kji wkhor med-par bjed-csing |
szangsz-rgjasz-kji gdung wchob-par bjed-do | | szdig-pa mi dge-ba’i
cshosz med-par bjed-csing | dge-ba’i cshosz bszkjed-par bjed-do | |
kha-na-ma-tho-ba’i dri-ma med-par bjed-csing | bla-na-med-pa’i
bszod-namsz-kji lasz szkje-bar bjed-do | |
de-basz-na Bcsom-ldan-wdasz-kjisz | „rab-tu-bjung-ba’i bszodnamsz ni Ri-rab-lhun-po-basz wphangsz-mtho’o | | rgja-mcho-basz
gting-zab-szte | nam-mkha’-basz rgja-cshe’o” zsesz gszungsz-szo | |
gal-te szu-zsig rab-tu-wbjung-ba’i bgegsz dang bar-cshad bja-szte |
bszam-pa-ltar ma grub-na | de’i kha-na-ma-tho-ba’i lasz sin-tu lcsi-ba
ni [| ] dper-na mi zsig mun-khrod-du szong-ba csi-jang mi mthong-badang wdra-bar [| ] de’i szdig-pa’i rnam-par-szmin-pa jang de-dang
wdra-szte | sin-tu mi sznang-ba’i mun-pa mun-nag cshen-po’i szemszcsan-dmjal-bar ltung-ngo | | dper-na rgja-mcho’i nang-du cshu-bo
dang cshu-phran thamsz-csad wbab-pa-ltar [| ] mi de’i szdig-pa’i
rnam-par-szmin-pa jang de-wdra-szte | nyesz-pa thamsz-csad de’i
lusz-la wdusz-szo | | dper-na Ri-rab-lhun-po ni bszkal-pa’i me bjung(177b)-ba-na | lhag-ma mi lusz-par chig-pa-dang wdra-bar [| ] de jang
szemsz-csan-dmjal-ba’i mesz chig-nasz | lhag-ma ma lusz-pa jang dedang wdra’o | |
gzsan rab-tu-wbjung-bar gnang-ngam | gal-te bdag rab-tu-wbjungna | de’i bszod-namsz ni rab-tu cshe’o | | rab-tu-wbjung-ba ni Mdoszde’i cshu jongsz-szu dag-pasz kun-nasz nyon-mongsz-pa’i dri-ma
thamsz-csad bkrusz-te | wkhor-ba’i szdug-bszngal jongsz-szu bszalnasz | mja-ngan-lasz wda’-ba’i rgjur wgjur-ro | | Wdul-ba’i rkang-pasz
chul-khrimsz jongsz-szu dag-pa’i sza-la cshag-csing Cshosz-mngonpa’i mig-gisz wdzsig-rten-gji dge-ba dang szdig-pa lta-zsing | jid
bzsin-du wphagsz-pa’i lam 2 brgjad-la wgro-szte | mja-ngan-lasz
wda’-ba’i grong-khjer-du phjin-par bjed-do | | de-basz-na rgan-po’am
———
1 P: mtha’
2 I, S: + jan-lag

15. RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA

107

gzson-nur rab-tu-bjung-ngam | rab-tu-bjung-bar gnang-ngam | bdag
rab-tu-bjung-na | de’i bszod-namsz mcshog-tu cshe’o | |

5

10

15

20

25

30

35

de’i che Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bja-ka-lan-da-ka
gnasz-pa wod-ma’i chal-na1 bzsugsz-szo | | de’i che Rgjal-po’i-khabna khjim-bdag Dpal-szkjesz zsesz bja-ba lo brgja lon-pa zsig-gisz
„rab-tu-bjung-ba’i jon-tan wdi-ltar chad-med-do” zsesz thosz-nasz |
wdi sznyam-du |
„bdag csi’i phjir szangsz-rgjasz-kji bsztan-pa-la rab-tu ma bjung”
sznyam-bszamsz-nasz | cshung-ma dang bu dang [| ] bran-kol-la |
— nga ni rab-tu-wbjung-ngo — zsesz bjasz-szo | |
mi de rgasz-wkhogsz-pasz | khjim-gang-gi mi thamsz-csad szkjoszte | „dgosz-pa med-do” sznyam-nasz | „rab-tu-wbjung-ngo” zsesz
thosz-pa dang | de dga’-szte |
— mjur-du wgro-ba’i rigsz-kjisz | dusz-la bab-bo — zsesz
szmrasz-szo | |
de-nasz khjim-bdag de khjim-nasz bjung-szte | wod-ma’i chal-du
Bcsom-ldan-wdasz-la rab-tu-wbjung-bar gszol-du szong-nasz | wodma’i chal-du phjin-pa dang | dge-szlong-rnamsz-la |
— szangsz-rgjasz Bcsom-ldan-wdasz thugsz-rdzse cshen-po lha
dang mi-la phan-pa’i don rgjasz-par mdzad-pa ga-la bzsugsz — sesz
drisz-szo | |
dge-szlong-rnamsz-kjisz |
— szangsz-rgjasz Bcsom-ldan-wdasz ni wgro-ba mang-po-la phanpa’i don-du rgju-zsing gzsan-du gsegsz — sesz szmrasz-szo | |
khjim-bdag desz jang dge-szlong-rnamsz-la[sz] |
— szangsz-rgjasz (178a) szton-pa cshen-po’i wkhor mkhasz-pa
dang sesz-rab-tu ldan-pa’i mcshog szu jin — zsesz drisz-pa dang |
dge-szlong-rnamsz-kjisz |
— bcun-pa S’a-ri’i-bu jin-no — zsesz bsztan-to | |
rgan-po2 de wkhar-ba-la brten-te | S’a-ri’i-bu gang-na-bar szongnasz | phjin-pa dang | wkhar-ba bor-nasz | phjag-wchal-te | wdi-szkad
csesz gszol-to | |
— bcun-pa3 | rab-tu-wbjung-bar gnong-sig |
bcun-pa S’a-ri’i-busz brtagsz-na |
„khjim-bdag wdi rgasz-pasz | bszlob-pa dang bszam-gtan dang
dge-wdun-gji lasz bja-ba rnam-pa gszum-lasz nyamsz-te | mi nuszszo” sznyam-bszamsz-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
———
1 P: cshal2 P: rgad3 P: Bcsom-ldan-wdasz

108

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BZSI-PA

— khjod phjir szong-sig | khjod ni rgasz-wkhogsz-te | dusz-lasz
jol-gjisz | rab-tu-wbjung-du mi rung-ngo — zsesz bszgo’o | |
de-nasz mthar-gjisz Wod-szrungsz-cshen-po dang U-pa-li dang
Ma-wgagsz-pa-la szogsz-te [| ] dgra-bcsom-pa cshen-po de-dag kungji drung-du szong-nasz | gszol-pa btab-pa-lasz1 | de-dag kun-gjisz |
— khjod szngar szu-la jang gszol-pa ma btab-bam — zsesz driszna |
— bdag-gisz szngar bcun-pa S’a-ri’i-bu-la gszol-ba btab-bo | |
— wo-na dzsi-szkad zer |
— de na-re „khjod rgasz-wkhogsz-te | dusz-lasz jol-basz | rab-tuwbjung-du mi rung-ba” zsesz mcshi’o | |
dge-szlong de-dag-gisz szmrasz-pa |
— S’a-ri’i-bu-lta-bu mkhasz-pa dang [| ] sesz-rab-kji mcshog desz
kjang ma gnang-na | bdag-csag jang de-dang wdra-szte | gnang-ba
med-do | dper-na szman-pa mkhasz-pa szman-dpjad-la mkhasz-pasz
nad-pa brtagsz-te | szman-dpjad mi bjed-par szpang-na | szman-pa
cshung-ngu gzsan-dag kjang gszo-bar mi bjed-de | de-la[sz] ngesz-par
wcshi-ba’i mchan-ma jod-par rtogsz-pa’i phjir-ro | | S’a-ri’i-bu blodang ldan-pasz kjang ma gnang-na | dge-szlong gzsan jang de-dang
wdra-szte | gnang-ba med-do — zsesz bszgo’o | |
khjim-bdag de dge-szlong-rnamsz-kjisz rab-tu-wbjung-bar ma
gnang-basz | wod-ma’i chal-nasz phjir bjung-szte | szgo’i them-pa-la
wdug-nasz | szkad cshen-po phjung-szte | szmre-szngagsz wdoncsing | ngusz-szo | |
— bdag thog-ma szkjesz-nasz | nyesz-pa cshen-po ni ma bjasz-na |
csi’i phjir bdag rab-tu-wbjung-bar mi gnang | U-(178b)-pa-li-lta-bu
wdreg-mkhan-lasz wbjung-ba dang | mi de-lta-bu phjag-dar-ba nganszkjugsz wdor-ba-lasz bjung-ba dang | Szor-phreng-csan-lta-bu mi
grangsz-med-pa bszad-pa dang | A-szi-ki-lta-bu mi-rgod ma-rungsz-pa
de-dag-la szogsz-pa jang rab-tu-bjung-na | bdag-la nyesz-pa csi-zsig
jod-de | rab-tu-wbjung-du mi gnang — zsesz szmrasz-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz de’i drung-du gsegsz-te | szku mngon-par
bsztan-nasz | wod-zer-gjisz lhang-nge lha-mer gszal-te | mchan dang
dpe-bjad-kjisz brgjan-nasz | Brgja-bjin lha’i dbang-po’i rin-po-cshe
szna bdun-gji rgjal-mchan-ltar mngon-du gsegsz-te |
khjim-bdag Dpal-szkjesz-la |
— khjod csi’i phjir ngu — zsesz bka’-szcal-to | |
de’i che khjim-bdag desz szangsz-rgjasz-kji gszung Changsz-pa’i
dbjangsz-lta-bu thosz-nasz | rab-tu mgu-rangsz-pa ni busz pha-ma
mthong-ba-cam-du dga’-szte | lusz-szmad lnga sza-la gtugsz-nasz |
szangsz-rgjasz-la phjag-wchal-te | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szemsz-csan-gji nang-na mi wgumsz-pa dang [| ] mi rgod bgjidpa dang brdzun-du szmra-ba dang szkur-gleng wdebsz-pa’i ma-rabsz———
1 P: -po-

15. RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

109

dag kjang rab-tu-bjung-na | bdag wba’-sig dngosz-szdig csi mcshiszna | szangsz-rgjasz-kji bsztan-pa-la rab-tu-wbjung-bar ma gnang |
bdag-gi khjim-gang-gi mi jang bdag rgasz-wkhogsz-pasz | szkjo-bar
wgjur-te | „dgosz-pa med-do” zsesz mcshi-basz | gal-te szangszrgjasz-kji bsztan-pa-la rab-tu-wbjung-bar ma gnang-na | szlar khjimdu mcshisz-kjang | gdon-mi-wchal-bar bdag khjim-du wdzsug-tu mi
szter-basz | gang-du jang mcshi-ba’i gnasz ma mcshisz-te | wdi-nyiddu ngesz-par szrog-dang wbral-bar wgjur-ro | | — zsesz gszol-pa
dang |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz khjim-bdag Dpal-szkjesz-la bka’szcal-pa |
— nam-mkha’-la lag-pa bteg-pa-la „wdi ni rab-tu-wbjung-ngo | |
wdi ni rab-tu mi wbjung-ngo” zsesz-par1 szu-zsig szmra |
khjim-bdag-gisz gszol-pa |
— Bcsom-ldan-wdasz cshosz-kji wkhor-losz szgjur-ba’i rgjal-po’i
wkhor mkhasz-pa’i mcshog szangsz-rgjasz-kji wog-tu cshe-ba wdzsigrten-gji ded-dpon S’a-ri’i-busz bdag bsztan-pa-la rab-tu-wbjung-bar
ma gnang-ngo | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz thugsz-rdzse cshen-posz dzsi-ltar
bu szri-zsu cshe-ba-la pha-masz chig sznyan-par szmra-ba bzsin-du
khjim-bdag Dpal-szkjesz de’i szpro-(179a)-ba bszkjed-nasz | wdiszkad csesz bka’-szcal-to | |
— khjod mja-ngan ma bjed-csig | ngasz khjod rab-tu-dbjungngo | | S’a-ri’i-busz ni bszkal-pa grangsz-med-pa gszum-gji bar-du
brcon-wgrusz dka’-ba szpjod-csing bszkal-pa brgjar bszod-namsz
bjasz-pa ma jin | S’a-ri’i-busz szkje-ba thamsz-csad-du sin-du szpjoddka’-ba mgo bcsad-pa dang mig phjung-ba dang rusz-pa dang sa dang
khrag lpagsz-pa dang rkang-pa dang rna-ba dang szna bcsad-de |
szbjin-pa bjasz-pa ma jin |
S’a-ri’i-busz ni sztag-mo-la lusz szbjin-pa dang me-dong-du
mcshongsz-pa dang lcsagsz-gzer sztong lusz-la btab-pa dang lusz-la
mar-me sztong bcugsz-pa ma jin | S’a-ri’i-busz ni jul dang grongkhjer dang cshung-ma dang bu dang bran-pho dang bran-mo dang
glang-po-cshe dang [| ] rta dang rin-po-cshe szna bdun-gji szbjin-pa
bjasz-pa ma jin |
S’a-ri’i-busz bszkal-pa grangsz-med-pa thog-ma-la szangsz-rgjasz
brgjad-khri-brgjad-sztong-la bsznyen-bkur bjasz-pa dang | bszkal-pa
bar-ma grangsz-med-pa-lasz szangsz-rgjasz dgu-khri-dgu-sztong-la
bsznyen-bkur bjasz-pa dang | bszkal-pa tha-ma grangsz-med-pa-la
szangsz-rgjasz khri-phrag bcsu-la bsznyen-bkur bjasz-sing | rab-tubjung-nasz | chul-khrimsz-kji pha-rol-tu-phjin-pa jongsz-szu rdzogszpar bjasz-pa ma jin |
———
1 I, K, S: zsesz ngesz-par

110

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BZSI-PA

S’a-ri’i-bu ni cshosz-la dbang-du wgjur-pa ma jin-na | csi’i phjir
„wdi ni rab-tu-wbjung-gi | wdi ni rab-tu-wbjung-ba’i mi rigsz-szo1”
zsesz szmrasz | nga wba’-sig ni cshosz-la dbang-mdzad-de | pha-roltu-phjin-pa drug-gisz bteg-csing bzod-pa’i go-csha bgosz-te | bjangcshub-kji sing-drung-du rdo-rdzse’i gdan-la bzsugsz-nasz | bdud-kji
szde-rnamsz btul-te | mngon-par szangsz-rgjasz-pa nga-dang mnyampa med-do | | de-basz-na khjod nga’i phji[r] bzsin-du sog-sig | rab-tubjung-ngo | | — zsesz de-ltar Bcsom-ldan-wdasz-kjisz thabsz rnam-pa
szna-chogsz-kjisz szpro-ba bszkjed-pasz | mja-ngan kun zsi-nasz |
rab-tu dga’-ba’i szemsz szkjesz-te | szangsz-rgjasz-kji phji bzsin-du
gcug-lag-khang-gi nang-du szong-ngo | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Maud-dgal-gji-bu-ja-na cshen-pola |
— khjim-bdag wdi rab-tu-phjung-sig — csesz bka’-szcal-to | |
de csi’i phjir | zse-na | szemsz-csan wdi lasz gang-dang wthun-pa
desz wdul-bar wgjur-te | gang szangsz-(179b)-rgjasz-dang lasz wthunpa-la ni gzsan-gjisz wdul-bar mi wgjur-ro | | gang gzsan-dang [| ] lasz
wthun-pasz | de-la jang szangsz-rgjasz-kjisz wdul-bar mi wgjur-te |
gang-zsig S’a-ri’i-bu-dang lasz wthun-na ni | Maud-dgal dang Wodszrungsz dang Ma-wgagsz-pa dang Na-bun-la szogsz-pa nye-gnasz
gzsan thamsz-csad-kjisz wdul-bar mi wgjur | de-bzsin-du gang-dang
lasz wthun-pa de-la gzsan-gjisz wdul-bar mi wgjur-ro | |
de’i che Maud-dgal-je-nasz |
„khjim-bdag ni rgasz-wkhogsz-te | kha-ton szlob-pa dang bszamgtan dang dge-wdun-gji lasz bjed mi nusz-te | lasz bja-ba gszum-lasz
nyamsz-szo” sznyam-bszamsz-kjang | cshosz-kji rgjal-po Bcsom-ldanwdasz-kjisz „rab-tu-phjung-sig” csesz bka’-szcal-pasz | „chul-gjisz
zlog-tu mi rung-ngo” sznyam-bszamsz-nasz | rab-tu-phjung-szte |
bsznyen-par rdzogsz-szo |
mi wdisz che-rabsz sznga-ma-la thar-bar wgjur-ba’i rgju jang
bszkjed | cshosz-kji lcsagsz-kjusz zin-pa ni dzsi-ltar nya mcshil-ba-la
thogsz-nasz | gdon-mi-za-bar phjir wbjung-ba-ltar thar-ba’i rgju jang
bszkjed | dge-ba’i chogsz kjang bszagsz-pasz | nyin-mchan-du brconwgrusz bszkjed-de | klog-pa dang wdon-pa-la gomsz-sing | Mdo-szde
dang Wdul-ba dang Cshosz-mngon-pa rgjasz-par khong-du cshudcsing | rtogsz-par gjur-na | rgasz-wkhogsz-pasz | chul bzsin-du rimgro dang szti-sztang dang bszu-bszkjel dang bla-ma-la gszong-por
szmra-ba dang phjag-wchal-ba ni mi nusz-szo | |
de-la dge-szlong gzson-nu szngar rab-tu-bjung-ba gral mtho-badag wdi-szkad-du |
„dge-szlong rgan-po wdi wdon-pa dang klog-pa dang szlob-pa-la
sznyemsz-te | bdag-csag-la bkur-szti jang mi bjed-do” sznyam-nasz |
rtag-tu wche-bar gjur-to | |
———
1 P:

c‹en·-

15. RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

111

de-nasz dge-szlong rgan-po desz wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag khjim-na wdug-pa’i che ni cshung-ma dang busz gcesz | da1
rab-tu-bjung-nasz | »de-lta-bu’i bag med-par wgjur« sznyam-na | da
jang dge-szlong gzson-nu wdi-dag-gisz bcesz-na | szngon nyesz-pa
csi-zsig bjasz | zsesz2 szdug-bszngal-gjisz gdungsz-te | bdag da si
jang rung” sznyam-bszamsz-nasz | chal de’i wgram-na cshu cshen-po
zsig wbab-pa’i wgram-du szong-nasz | (180a) cshosz-gosz phud-de |
sing-gi jal-ga-la bkal-nasz | pusz-mo sza-la bcugsz-te | mcshi-ma
blagsz-nasz | wdi sznyam-du jid-dam-bcsasz-szo | |
„bdag ni szangsz-rgjasz dang cshosz dang dge-wdun jongsz-szu
szpong-ba ma jin-gji | lusz wdi wba’-sig btang-ngo | bdag-gisz szbjinpa bgjisz-pa dang chul-khrimsz bszrungsz-pa dang brcon-wgrusz
brcamsz-pa dang mdo-szde kha-don bjasz-pa’i bszod-namsz-kjisz
bdag-gi lusz wdi-dang bral-nasz | bcan-zsing phjug-la longsz-szpjoddang ldan-pa wkhor wdum-pa’i rigsz-szu szkjesz-te | bdag dge-ba’i
cshosz-la wdzsug-pa’i bgegsz mi bjed-pa dang | rtag-tu dkon-mcshog
gszum-dang phrad-pa dang | rab-tu-wbjung-zsing cshosz-la nan-tan
bjed-pa dang | szlob-dpon mkhasz-pa-dang phrad-de | mja-ngan-lasz
wda’-ba jang szton-par sog-sig” csesz dam-bcsasz-te | gang-na cshu
drag-tu wbab-csing zab-pa klur-wkhjil-pa3 dang | dba’ rgod-par
mcshong-par gzasz-szo | |
de’i che Maud-dgal-gjisz lha’i mig-gisz „bdag-gi nye-gnasz rganpo de da-ltar4 csi bjed” sznyam-bltasz-na | bdag-gi nye-gnasz de
cshur5 mcshong-par mthong-nasz | cshur ma phjir-par6 rdzu-wphrulgji mthusz blangsz-nasz | wgram-du bzsag-szte |
— cshosz-kji szrasz | khjod csi bjed — csesz drisz-pa dang |
rgan-bo ngo-cha-zsing7 szkjengsz-nasz | „dzsi-szkad-du lan gdab”
sznyam-bszamsz-na |
„gal-te bdag-gisz brdzun bjasz-te | szlob-dpon bszlusz-na | szlobdpon bszlusz-pasz | szkje-ba thamsz-csad-du lcse’i dbang-po med-pa’i
kha-na-ma-tho-ba-dang bcsasz-par wgjur-ro | | dzsi-szte bdag-gisz
brdzun-du szmrasz-na-jang | szlob-dpon-la mngon-par-sesz-pa mnga’basz | rtogsz-par wgjur-ro | | gang wdzsig-rten-na mkhasz-pa’i seszrab-dang jang ldan-la | rang-bzsin-gjisz drang-zsing | g.jo-szgju medna | lha-rnamsz-kjisz bkur-bar wgjur-ro | | mkhasz-pa’i sesz-rab-dang
ldan-la g.jo-szgju zsig jod-na-jang | gzsan-gji szlob-dpon-du mi rungszte | mi bkur-bar wgjur-ro | | gal-te sesz-rab med-kjang | g.jo-szgju
———
1 P: de
2 I, S: wdi-wdra-ba’i
3 I, K: klong-wkhjil-ba, S: klung-wkhjil-ba
4 P: de5 P: chur
6 P: -pasz
7 P: nge-che-

112

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BZSI-PA

med-de | drang-na | gzsan-gji don bjed mi nusz-kjang | bdag-gi don
bjed-par wgjur-ro | | gal-te glen-pa gti-mug-csan jang jin-la | g.joszgju jod-na | thamsz-csad-kji dgra ma-rungsz-pa jin-te | csi szmraszkjang | »wdi ni brdzun-du (180b) szmra-ba-szte | szlu-ba jin-no« zsesz
zer-ro | | gal-te chig bden-pa zsig szmrasz-na-jang | kun-gjisz jid mi
cshesz-te | de-basz-na bdag-gisz szlob-dpon-la brdzun-du szmrasz-te |
bszlusz-na | mi rigsz | mi bsa’i | gang bden-pa szmra’o | | ” sznyambszamsz-nasz | szlob-dpon-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag khjim-gjisz szkjo-szte | khjim ma jin-par rab-tu-bjungnasz | dben-pa zsi-bar wchal-na | de jang mi bde-bar gjur-nasz | bdag
wgum | sznyam-mo | |
Maud-dgal-gjisz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
„de-la ni szkje-ba dang si-ba’i wdzsigsz-pa zsig-gisz ma szdigszna | rab-tu-bjung-ba’i don med-do” sznyam-bszamsz-nasz |
de-la |
— nga’i cshosz-gosz-kji mtha’-ma wdi-la dam-du bzung-la ma
btang-sig — csesz szmrasz-nasz |
szteng-gi1 nam-mkha’-la wphagsz-pa de ni rlung-gisz szbur-ma
busz-pa-ltar rdzu-wphrul-gjisz lag-na szpu-nyag-ma gcsig-cam khjerba-wdra-bar jid bzsin-du phjin-to | | gzsan-jang bja-khrasz bje’u-phrug
khjer-ba-ltar |
Maud-dgal-gji rdzu-wphrul-gjisz nam-mkha’-la
wphangsz-nasz | szkjesz-busz lag-ngar bszkumsz-pa-lasz brkjang-pacam-gjisz rgja-mcho’i wgram-du phjin-to | |
rgja-mcho’i wgram de-na bud-med che-wphosz-ma-thag-tu | ro
sin-tu mdzesz-pa bzang-ba mnga’-bjad legsz-pa mchan-dang ldan-pala szbrul zsig kha’i nang-du zsugsz-nasz | szna’i nang-nasz2 bjung |
mig-gi nang-du zsugsz-nasz | rna-ba’i nang-nasz2 bjung-ba Mauddgal-gjisz rab-tu brtagsz-nasz | szong-ngo | |
de-nasz dge-szlong Dpal-szkjesz-kjisz |
— bud-med wdi-lta-bu mchan-dang ldan-pa szu — zsesz zsuszna |
— nam dusz-la bab-pa-na | bsztan-to — zsesz szmrasz-te | jang
szong-pa dang |
bud-med gcsig-gisz zangsz-po-cshe zsig bcugsz-te | zangsz-kji
nang-du cshu blugsz-nasz | me-bo-cshe busz-te | cshu khol-ba dang |
gosz phud-nasz | nang-du zsugsz-te | de-ma-thag-tu szkra dang szpu
kun bji-nasz | sa jang chosz-te3 | rusz-pa jang bje-nasz | cshu lud-

———
1 P: sztong2 P: -du
3 P: cshosz-

15. RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

113

pasz | rusz-pa-rnamsz phjir bjung-ngo | | rusz-pa de-dag rlung zsiggisz busz-pasz | de-ma-thag-tu mi zsig-tu gjur-nasz | zangsz-kji nangnasz sa phjung-szte | za-ba mthong-ngo | |
dge-szlong Dpal-szkjesz szkrag-szte | ba-szpu jang langsz-nasz |
szlob-dpon-la |
— rang-g[j]i (181a) sa za-ba szu jin — zsusz-na |
Maud-gal-gjisz |
— dusz-la bab-pa-na | bsztan-to — zsesz szmrasz-pa dang |
jang szong-szong-ba-lasz | sing cshen-po zsig-la lo-ma dang jalga’i bar-du khab-kji rce-mo-cam gzugsz-pa’i sza sztong-cam jang
med-par szrin-bu mang-posz za-ba-la | szkad cshen-por ngu-zsing
wbod-pa’i szgra kun-tu grag-pa’i szemsz-csan-dmjal-ba’i szgra-wdraba zsig thosz-nasz |
Dpal-szkjesz-kjisz |
— wdi-lta-bu’i szgra mi sznyan-pa szu’i lagsz — sesz zsusz-na |
Maud-dgal-gjisz |
— dusz-la bab-pa-na | bsztan-to — zsesz szmrasz-szo1 | |
de-nasz jang mi’i lusz-la gcsan-zan-gji mgo-csan-du wdug-pa’i jidagsz mang-posz mi zsig-la wkhor-bar bszkor-te | lag-na mda’-gzsu
thogsz-sing | mda’-la me wbar-ba bzsin-du kun-gjisz me de-la mda’
wphangsz-nasz | gcsig-tu wbar-ba mthong-szte | |
— wdi-lta-bu’i szdug-bszngal mi bzad-pa mjong-jang | wbroszpa’i gnasz med-pa wdi szu lagsz — zsesz zsusz-na |
szlob-dpon-gjisz |
— re-sig szdod-csig | dusz-la bab-pa-na | bsztan-to — zsesz
bszgo’o |
de-nasz jang szong-szong-ba-lasz | ring zsig lon-pa dang | ri
cshen-po zsig-gi drung-na ral-gri dang mchon rnon-po szo gjen-du
bsztan-te2 | bcugsz-pa-la mi zsig ri’i rce-mo-nasz thur-du rgjugsz-te |
ral-gri dang mchon-gjisz zug-csing ral-nasz | phjir jang ral-gri dang
mchon sza-la bcugsz-te | de-bzsin-du mi dal-bar rgjug-pa mthongnasz |
Dpal-szkjesz-kjisz |
— wdi-lta-bu szu lagsz | — zsesz zsusz-na |
szlob-dpon-gjisz |
— dusz-la bab-pa-na | bsztan-to — zsesz bszgo’o | |
de-nasz jang szong-szong-ba-lasz | rusz-pa’i ri cshen-po mthokhjad dpag-chad bdun-brgja-pa | nyi-ma jang szgrib-csing rgja-mcho
jang grib-masz mun-par gjur-pa de-la Mau-dgal wdzegsz-te | rcib-rusz
gcsig-gi szteng-na phan-chun-du wgro-ba’i phji bzsin-du bdag kjang
wgro-ba mthong-nasz | wdi sznyam-du bszamsz |
———
1 P:
2 I, K: gtamsz-

NƒnC ·-

114

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BZSI-PA

„bdag ni szlob-dpon de-dang de’u-re bral-gjisz | szngar mthongba’i dngosz-po de-dag zsu’o” sznyam-bszamsz-nasz | szlob-dpon-la |
— bdag-gisz szngar mthong-ba’i dngosz-po de-dag bsztan-du
gszol — zsesz zsusz-pa dang |
Maud-gal-gjisz kjang |
— da dusz-la bab-kjisz | khjed-la (181b) bsztan-to | |

— szngar mthong-ba’i bud-med de sesz-par wdod-na | de ni Rgjalpo’i-khab-nasz Szar-phag-cshen-po zsesz bja-ba’i cshung-ma jin-te |
bjad-bzsin bzang-basz | khjim-thab kjang lhag-par bjamsz-szo | |
de’i che-na Szar-phag de rgja-mcho cshen-por wdzsug-pa-lasz |
cshung-ma gtong ma phod-nasz | cshung-ma jang khrid-de | chong-pa
lnga-brgja-cam-dang rgja-mchor zsugsz-nasz | de’i cshung-ma rtag-tu
sing gszum mgo bszdusz-te | mdung khjim-ltar bjasz-nasz | de-la melong bzsag-szte | me-long-la bltasz-nasz | bdag-gi bjad-bzsin bzangbar mthong-nasz | sin-tu cshagsz-pa szkjesz-szo | |
de’i che rgja-mcho’i nang-nasz rusz-szbal cshen-po zsig-gisz gru
brdzi[ng]sz-nasz | gru zsig-szte | chong-pa lnga-brgja-cam dang
thamsz-csad che’i dusz bjasz-szo | | rgja-mcho’i cshosz-nyid-kjisz ro
zsag-tu1 lon-par mi gnasz-pasz | cshusz phul-te | rgja-mcho’i wgramdu phjin-to | |
szemsz-csan-dag ni che’i dusz bjed-pa-na | csi-la cshagsz-pa der
szkje-bar wgjur-ro | | szu-zsig szemsz-csan-dmjal-bar szkje-bar dga’na | szemsz-csan-dmjal-bar mang-du szkje-bar wgjur-ro |
szemsz-csan gang dkon-mcshog-gi2 nor rkusz-szam | pha-ma’i
longsz-szpjod rkusz-szam | mi’i szrog gcsad-pa’i kha-na-ma-tho-ba
cshen-po bjasz-na | sin-tu wbar-ba’i szemsz-csan-dmjal-bar szkje-bar3
wgjur-te | mi de rlung-ngam grang-nad-kjisz gzir-basz | jid-la me
wdod-par bszamsz-szo | | me’i nang-du wgro-bar bszamsz-ma-thagtu | che’i dusz bjasz-nasz | sin-tu wbar-ba’i szemsz-csan-dmjal-bar
wgro’o | |
de-la gang szangsz-rgjasz-la phul-ba’i mar-me’am rin-po-cshe
brkusz-szam | dge-wdun-gji szgron-ma’am sing brkusz-szam | dgewdun-gji gnasz-khang bsig-gam | cshosz wcshad-pa’i wdun-khang
bsig-gam | dgun grang-ba’i dusz-szu pha-rol-po’i gosz wphrogszszam | mthu jod-pasz lhagsz-pa’i nang-du bran-po’am bran-mo’am mi
gzsan-gji[sz] gosz phrogsz-te | cshu blugsz-szam | gzsan-gji gosz bsuzsing phrogsz-na | kha-na-ma-tho-ba’i lasz szdig-pa wdisz cshab———
1 P: zsig2 S, I, K: dkon-mcshog gszum-gji
3 I, K, S: ltung-

15. RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

115

[b]rom-gji szemsz-csan-dmjal-bar ltung-szte | mi de cha-ba’i nad-kjisz
gzir-te | rtag-tu (182a) bszil-zsing grang-ba’i gnasz szemsz-te | grangbar wdod-pasz | che’i1 dusz bjasz-ma-thag-tu | szemsz-csan-dmjal-ba
der szkjesz-te | ud-pa-la dang pad-ma dang ku-mu-da dang pun-da-riga’i szemsz-csan-dmjal-ba jang de-dang wdra’o | grang-ba’i szemszcsan-dmjal-ba-na szdug-bszngal mjong-ba-na | cha-ba’i gnasz wba’sig szemsz-te | che’i dusz bjasz-ma-thag-tu | lusz-kji sa kun khamchad kham-chad-du josz rngo-ba-ltar cshad-csing g[n]asz-nasz | mgo
dang rusz-pa jang dum-bu brgja-sztong-du cshad-csing gasz-par
wgjur-ro | |
szemsz-csan gang szer-szna bjed-csing | gzsan-gji wcho-ba bcsadde | ltogsz-szu bor-ba dang | kha-zasz dusz bzsin-du mi szter-na | jidagsz-kji khamsz-szu ltung-szte | mi de kha-zasz mi cshud-csing
szkjug-bro-ba’i nad-kjisz btab-na | nad-g.jog-gam bsesz-gnyen-gjisz
kha-zasz rnam-pa mang-po szbjar-te | „wdi ni dngar-ro | | wdi ni
szkjur-ro | | wdi ni bszod-pa’o2 | | wdi ni wdzsu szla-ba’o” zsesz nangjisz bsztabsz-na | nad-pa de khrosz-te | „bdag kha-zasz wdi mig-gisz
mi mthong-ba’i dusz jod-dam” sznyam-bszamsz-nasz | che’i dusz
bjasz-ma-thag-tu | ji-dagsz-kji khamsz-szu ltung-ngo | |
szemsz-csan gang glen-pa gti-mug-csan dkon-mcshog gszum-la ma
dad-pa | wphagsz-pa-la szkur-ba wdebsz-pa ni dud-wgro’i szkjegnasz-szu szkje-szte | de jang nad-kjisz gzir-ba-na3 | dgusz-te4 nyal ni
mi5 sesz-kji | wphral-tu6 nyal mi sesz-la | dge-ba’i phjogsz gtam
sznyan-pa thosz mi wdod-na | nad-g.jog-gisz kjang gdon-mi-za-bar
che-wphosz-par sesz-pasz-na | nad-g.jog-gisz kjang |
— khjod cshosz nyon-csig | chul-khrimsz kjang nosz-sig | szkugzugsz dang dge-szlong-dag kjang mthong-bar bjasz-la | de-la szbjinpa bjosz-sig — csesz bszkul-na | de-la ma dad | mi dga’-szte | nangjisz szkul-ma btab-pa dang | de khrosz-nasz |
— bdag dkon-mcshog gszum dang dge-ba’i ming jang mi thosz-pa
zsig-tu szong-na | csi ma rung — zsesz szmrasz-nasz | che’i dusz
bjasz-ma-thag-tu | dud-wgro’i szkje-gnasz-szu szkjesz-szo | |
de-la gang lha dang mi’i rgjur gjur-ba’i dge-ba’i phjogsz-la brconpa de ni nad-kjisz kjang sin-tu gdungsz-par mi wgjur-te | che’i dusz
bjed-pa-na | szemsz kjang mi wkhrug-(182b)-go | nad-g.jog dang
bsesz-gnyen-gjisz wcshi-bar rtogsz-nasz |
— khjod dam-pa’i cshosz thosz-par wdod-dam | szku-gzugsz
mthong-bar wdod-dam | dge-szlong-dag-lasz mdo-szde dang chigsz———
1 P: cho’i
2 P: gszod3 P: bzir-ba-na
4 I, K, S: szgur5 S, I, K: Ø
6 I: wphred-de, K, S: wphresz-te

116

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BZSI-PA

szu-bcsad-pa-dag nyan-par wdod-dam | khjod chul-khrimsz nod-par
dga’-’am | szangsz-rgjasz dang dge-wdun-la longsz-szpjod dbul-bar
dad-dam — zsesz bszkul-na |
de-dag kun-la |
— dad-do — zsesz zer-ro | |
gzsan-jang |
— szangsz-rgjasz-kji szku-gzugsz-la jon phul-na | wchang-rgja-bar
wgjur-ro | | cshosz-la mcshod-csing longsz-szpjod phul-na | gang-nasz
gang-du szkje-ba’i gnasz thamsz-csad1 sesz-pa-dang ldan-te | cshoszkji mchan-nyid khong-du cshud-csing rtogsz-par wgjur-ro | | dgewdun-la longsz-szpjod-kji szbjin-pa bjasz-na | gang-nasz gang-du
szkjesz-kjang | rin-po-cshe longsz-szpjod cshen-po-dang jid bzsin-du
ldan-par wgjur-ro — zsesz nad-pa-la gtam bjasz-na | nad-pa rab-tu
dga’-mgu-rangsz-te |
— bdag szkje-ba thamsz-csad-du dkon-mcshog gszum-dang phradcsing cshosz thosz-pa dang | cshosz thosz-nasz | kjang khong-du
cshud-csing rtogsz-par gjur-csig — csesz szmon-lam btab-nasz | che’i
dusz bjed-de | mi’i nang-du szkje’o | |
gang-zsig lhar szkje-bar gjur-pa’i dge-ba’i phjogsz [b]rgja-cshen
bszkjed-pa | szbjin-pa dang chul-khrimsz rnam-par dag-pa | cshosz
nyan-par dga’-ba | dge-ba bcsu szpjod-pa’i gang-zag de ni [| ] che’i
dusz bjed-pa-na | bde-bar nyal bzsin-du szangsz-rgjasz-kji szkugzugsz dang lha’i pho-brang dang lha’i bu-mo-dag mthong-zsing |
lha’i rol-mo-dag kjang thosz-te | mdangsz sin-tu bzang-ba dang | lagpa gjen-du wdegsz-pa dang | che’i dusz bjasz-nasz | Mtho-risz lha’i
gnasz-szu szkjesz-szo | |
khjim-bdag Szar-phag-gi cshung-ma de bdag-gi lusz-la cshagszpasz | che’i dusz bjasz-ma-thag-tu | phjir jang bud-med-kji lusz de-la
szbrul-du szkjesz-te2 | szbrul de-lasz3 che’i dusz bjasz-nasz | szemszcsan-dmjal-ba cshen-por szdug-bszngal dpag-tu-med-pa mjong-bar
wgjur-ro | |

dge-szlong desz jang szlob-dpon-la gszol-pa |
— bdag-gi sa-la za-ba’i bud-med de szu lagsz |
Maud-gal-gjisz szmrasz-pa |

———
1 I: thamsz-csad-du
2 P: -nye
3 P: -basz

15. RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

117

— Mnyan-du-jod-pa-na dge-bsznyen-ma zsig-la bran-mo zsig joddo | | dge-bsznyen-ma desz chul-khrimsz (183a) rnam-par dag-par
dge-szlong zsig dbjar zla-ba gszum mcshod-pa wbul-bar szpjandrangsz-nasz | phjogsz gcsig-tu gnasz-khang bjasz-te | bzsag-nasz |
nyin gcsig bzsin-du kha-zasz ro brgja dang bszung-dang ldan-pa sznachogsz szbjar-te | dro-kar dusz-szu bran-mo de szkjel-du btang-ngo | |
bran-mo desz dben-par phjin-pa dang | zsim-po-rnamsz zosz-nasz |
lhag-ma dge-szlong de-la phul-lo | |
phjisz dge-bsznyen-masz bran-mo de mdog bzang-zsing | sa
szkjesz-par mthong-nasz | bran-mo-la |
— khjod dge-szlong-la phul-ba’i kha-zasz lhag-mar ma bjasz-szam
— zsesz drisz-na |
— dzso-mo | bdag-la jang dad-pa’i sasz1 csung-zad csig mcshiszte | ngan-par-lta-ba ni ma lagsz-na | csi’i szlad-du dge-szlong-la dbulba’i kha-zasz lhag-mar bgjid | dge-szlong-gisz ma jog-pa’i lhag-ma
bdag-la szcal-pa wchal-lo | | dzsi-szte bdag-gisz wchal-bar gjur-na |
bdag gar szkjesz-kjang | bdag-gi sa-la bdag za-bar sog-sig — csesz
szmrasz-pasz |
de’i rgju de’i rkjen-gjisz szngar rnam-par-szmin-pa mi bzad-pa wdi
mjong-nasz | szemsz-csan-dmjal-ba cshen-por dpag-tu-med-pa’i
szdug-bszngal gdod mjong-bar wgjur-ro | |

dge-szlong desz gszol-pa |
— sing cshen-po-la szrin-bu mang-po za-zsing mi sznyan-pa’i
szgra cshen-po grag-pa de szu lagsz |
szmrasz-pa |
— Le-ti zsesz bja-ba dge-wdun-gji lasz bjed-pa’i dge-szlong de
jin-te | dge-wdun-gji dkor-la szpjod-csing | me-tog dang wbrasz-bu
dang bza’-ba dang btung-ba-dag khjim-pa’i phjogsz-la szbjin-pasz |
rnam-par-szmin-pa mi bzad-pa wdi mjong-nasz | che’i dusz bjasz-mathag-tu | szemsz-csan-dmjal-ba cshen-por szkjesz-te | sing-la za-ba’i
szrin-bu de-dag ni dge-szlong-gisz bjin-pa thob-pa’i mi-rnamsz jinno | |
dge-szlong desz jang gszol-pa |
— mi zsig-la mi mang-posz bszkor-te | mdasz gcagsz-nasz | lusz
csig-tu wbar-ba de szu lagsz |
Maud-gal-gjisz szmrasz-pa |
— mi szngon rngon-pa bjed-bjed-pa de ri-dagsz mang-du bszadpar szdug-bszngal wdi-lta-bu mjong-bar2 gjur-te | de-nasz che———
1 P: sesz
2 P: med-par

118

5

10

15

20

BAM-PO BZSI-PA

wphosz-nasz | szemsz-csan-dmjal-ba cshen-por szkjesz-te | de-lasz
thar-pa’i dusz sin-tu dka’o | |
dge-szlong-gisz jang gszol-pa | (183b)
— ri cshen-po-lasz ral-gri dang mchon-khar rgjug-pa de szu lagsz |
Maud-gal-gjisz szmrasz-pa |
— rgjal-po’i blon-po sin-tu dpa’-ba jin-te | re-sig mchon rnon-po
dang ral-gri dang mdung dang [| ] sag-ti’i khar rgjug-szte | de-nasz
che[’i]-phosz-nasz | szemsz-csan-dmjal-ba cshen-por szdug-bszngal
jun ring-por mjong-bar wgjur-ro | |
dge-szlong desz jang gszol-pa |
— rusz-pa’i ri cshen-po de szu-ji lagsz |
Maud-gal-gjisz szmrasz-pa |
— khjod sesz-par wdod-na | de ni khjod-kji lusz sznga-ma’i ruszpa jin-no | |
dge-szlong-gisz de-szkad csesz thosz-nasz | sin-tu szkrag-szte | baszpu kun langsz-nasz | rngul jang bjung-szte | szlob-dpon-la szmraszpa |
— bdag-gi sznying ma gasz-par szngon-gji lasz-kji rgju dang rkjen
bsztan-du gszol |
Maud-gal-gjisz szmrasz-pa |
— szkje-si wkhor-ba ni mtha’ dang mu-med | dge-szdig-gi lasz
kjang zsig-csing med-par mi wgjur-basz | lasz csi-dang-csi bjasz-pa |
rnam-par-szmin-pa de-dang-wdi-dag gdon-mi-za-bar mjong-bar
wgjur-ro | |

25

30

35

40

— szngon wdasz-pa’i dusz-na Wdzam-bu-gling wdir rgjal-po
Cshosz-kjisz-wphagsz zsesz bja-ba zsig jod-de | szbjin-pa dang chulkhrimsz-la dga’-ba | cshosz nyan-par mosz-pa | sin-tu sznying-rdzse’i
szemsz-dang ldan-pa | rang-bzsin-gjisz mi gtum-pa | szemsz-csan-gji
szrog mi gcsod-pa | rgjal-po’i mchan-dang ldan-pa | dam-pa’i cshoszkjisz szrid-wcho-ba | lo nyi-su-cam lon-pa dang | dal-ba zsig-gi
szkabsz-szu mi-dang mig-mangsz brce-ba-lasz | mi zsig-la nyesz-pa
cshen-po bjung-nasz | blon-po-rnamsz-kjisz |
— mi zsig khrimsz-lasz wgal-ba’i nyesz-pa cshen-po bgjisz-na |
dzsi-ltar bgjisz — zsesz gszol-pa dang |
rgjal-po mig-mangsz-la jengsz-pasz | rgjal-posz |
— khrimsz bzsin-du gjisz-sig — csesz bszgo-nasz |
blon-po-rnamsz-kjisz khrimsz-dang szbjar-nasz | gszad-pa-la thugpasz | bszad-de | | rgjal-po mig-mangsz-kji rce-ba zin-nasz | blon-pola |
— nyesz-pa bjed-pa’i mi de ga-re | zsal-cshe gcsad-do — zsesz
bjasz-nasz |
blon-po-rnamsz-kjisz |

15. RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

119

— bdag-csag-gisz khrimsz-dang szbjar-te | bkum lagsz-szo | | —
zsesz szmrasz-szo | |
rgjal-posz de-szkad szmrasz-pa thosz-nasz | wkhamsz-te | sza-la
wgjel-pa dang | blon-po-rnamsz-kjisz cshu btab-(184a)-te | phjir
langsz-te | mcshi-ma blagsz-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— pho-brang-gi szlasz dang glang-po-cshe dang [| ] rta dang rinpo-cshe szna bdun-la szogsz-pa thamsz-csad ni wdir lusz-kji | nga
wba’-sig szemsz-csan-dmjal-bar szdug-bszngal-rnamsz mjong-bar
wong-ba-ltar | bdag rgjal-po ma bjasz-pa’i che-na jang pho-brang wdina rgjal-po’i szrid wcho-zsing bzsugsz | bdag ring-po mi thogsz-par
si-na-jang | de-bzsin-du rjal-posz szrid-wcho-bar wgjur-te | bdag ni mi
bszad-pasz-na | rigsz-ngan-gji rgjal-po jin-te | szkje-ba thamsz-csaddu bdag gar wgro-bar wgjur | da ni rgjal-po jang mi wdod-do — zsesz
szmrasz-nasz |
rgjal-po ni thabsz btang-szte | ri-la bdag szrung-zsing wdug-palasz | rgjal-po de’i che dusz bjasz-nasz | rgjal-mcho cshen-por cshuszrin zsig-tu szkjesz-te | lusz cshe-khjad dpag-chad bdun-brgja joddo | |
rgjal-po’am blon-po jang rung | mthu-brcal bsznyemsz-te |
szemsz-csan-gji szrog gcsod-dam | wdod-pa-dang bje-bral-ba’i lasz
bjasz-szam | szemsz-csan-la wche-ba’i lasz bjasz-na | si-ma-thag-tu |
phal-csher cshu-szrin-du szkjesz-te | de’i lusz-la szrin-bu mang-po
gnasz-szo | | de’i lusz g.ja’-basz | sel-gji ri-la sznyogsz-sing1 drudbasz | szrin-bu mang-po si-ba’i khrag-gisz rgja-mcho jang rgjanggragsz brgja-cam dmar-po bjasz-szo2 | | szdig-pa’i lasz desz de-dag-tu
che-wphosz-nasz | kjang szemsz-csan-dmjal-ba cshen-por ltung-bar
wgjur-ro | |
cshu-szrin de lan-gcsig gnyid-kjisz log-na | lo brgjasz lan-csig
szangsz-te | bkresz-pa dang szkomsz-pasz nyen-nasz | kha gdangsz-pa
dang | rgja-mcho’i cshu-khar wgro-ba ni cshu cshen-po rgja-mchor
wbab-pa-dang wdra’o | |
de’i che-na chong-pa lnga-brgja-cam zsig rgja-mchor zsugsz-te |
rin-po-cshe len-du szong-ba-lasz | cshu-szrin-gji kha gdangsz-pa-dang
phrad-nasz | gru jang sin-tu mgjogsz-par cshu-szrin-gjisz za wdod-pa’i
khar szong-ngo | | chong-pa-rnamsz szkad cshen-po[r] phjung-szte |
ngusz-nasz | gcsig-la gcsig wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag ni gdon-mi-za-bar wcshi-bar wgjur-gjisz | szo-szo-nasz
csi-la rten-pa dran-par bgjisz-sig — csesz szmrasz-pa dang |
de-dag la-la (184b) ni szangsz-rgjasz dang cshosz dang dge-wdungji mchan-nasz brdzsod | kha-csig ni wdzsig-rten-gji lha dang ri dang
gcang-po dang lha-ma-szrin dang pha-ma dang [| ] cshung-ma dang bu
dang phu-nu dang gnyen-bsesz-kji ming-nasz bosz-te |
———
1 P: sznyomsz2 P:

d≈n·-

120

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BZSI-PA

— bdag-csag-gisz ni deng mthong-ba tha-ma wdi-lasz Wdzam-bugling gtan mi mthong-ngo — zsesz szmrasz-szo | |
de’i che de-dag cshu-szrin-gji khar *szong-la khad-ba1 dang |
thamsz-csad-kjisz dusz-gcsig-tu |
— szangsz-rgjasz-la phjag-wchal-lo — zsesz brdzsod-pa dang |
cshu-szrin-gjisz „szangsz-rgjasz-la phjag-wchal-lo” zsesz brdzsodpa’i szgra thosz-ma-thag-tu | kha bcumsz-te | cshu wbab-pa jang
cshad-par gjur-nasz | chong-pa de-dag si-ba-lasz szosz-par gjur-to | |
cshu-szrin de ltogsz-nasz de-nyid-du che-wphosz-te | Rgjal-po’ikhab-tu szrin-po2 zsig-du szkjesz-te | cshu-szrin-gji ro rgja-mcho’i
ngogsz-szu bjung-nasz | nyi-masz gdungsz | cshar-basz brlan-te | sa
zad-par gjur-pa’i rusz-pa de ni ri wdi jin-no | |

— Dpal-szkjesz | wdi-ltar rig-par gjisz-sig | de’i che de’i dusz-na
rgjal-po Cshosz-kji-wphagsz-pa ni khjod jin-no | | mi bszad-pa’i rkjengjisz rgja-mcho cshen-por cshu-szrin-du szkjesz-szo | | khjod-kjisz da
jang phjir3 mi’i lusz thob-pa wdisz wkhor-ba-la rgjab-kjisz ma
phjogsz-na | wdi-nasz che-wphosz-ma-thag-tu | szemsz-csan-dmjalbar ltung-szte | thar-par sin-tu dka’o | |
dge-szlong Dpal-szkjesz bdag-gi lusz rnyingsz-pa jang mthongngo | de-szkad csesz bsztan-pa jang thosz-nasz | wkhor-basz sin-tu
szkrag-szte | gdamsz-ngag-la nan-tan bjed-pa’i cshosz de-la mthargjisz jid-la bjasz-nasz | szemsz-rce-gcsig-pa-la gnasz-te | lusz
rnyingsz-pa mthong-nasz | mi-rtag-pa’i cshosz khong-du cshud-de |
wkhor-ba-la rgjab-kjisz phjogsz-par rtogsz-nasz | kun-nasz nyonmongsz-pa’i zag-pa thamsz-csad zad-de | dgra-bcsom-par gjur-to | |
Maud-gal jang sin-tu dga’-nasz | szmrasz-pa |
— cshosz-kji szrasz-po | khjod-kjisz ni bja-ba thamsz-csad jid-la
bjasz-kjisz | szngar wdir wongsz-pa ni nga’i mthusz wongsz-szo | | da4
ni phjir khjod bdag-gi mthusz wdong-ngo — zsesz szmrasz-nasz |
de’i che Maud-gal szteng-gi nam-mkha’-la wphagsz-pa dang | dgeszlong Dpal-(185a)-szkjesz kjang szlob-dpon-gji phji[r] bzsin-du
wongsz-pa ni [| ] bja’i phji[r] bzsin-du phrug-gu wbrang-ba-dang
wdra-bar wod-ma’i chal gang-na-bar wongsz-szo | |
de’i che-na dge-szlong gzson-nu-dag dgra-bcsom-par mi seszpasz | szngon bzsin-du Dpal-szkjesz-la mtho-bcamsz-kjang | szpjodlam ma nyamsz-te | csang mi szmra’o | |
———
1 K: szong-ba, S: szong-ba khong-ba
2 I, S: -bu
3 P: phjisz
4 P: de

15. RAB-TU-BJUNG-BA’I JON-TAN BSZNGAGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

121

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-ltar gjur-pa mkhjen-nasz | dge-szlong
gzson-nu-rnamsz-kjisz wdi lasz mi wbjung-ba dang dge-szlong rganpo’i jon-tan gragsz-par bja-ba’i phjir wkhor mang-po’i nang-du dgeszlong Dpal-szkjesz-la |
— chur sog-csig — csesz bka’-szcal-nasz | — khjod rgja-mcho’i
ngogsz-szu phjin-tam — zsesz bka’-szcal-to | |
Dpal-szkjesz-kjisz gszol-pa |
— bdag rgja-mcho’i ngogsz-szu mcshisz-szo | |
— rgja-mcho’i ngogsz-szu csi-dang-csi mthong-ba szmrosz-sig —
csesz bka’-szcal-nasz | dge-szlong-gisz csi-dang-csi mthong-ba rgjaszpar gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-szo | legsz-szo — zsesz bja-ba gnang-nasz | — Dpalszkjesz | khjod-kjisz mthong-ba de-dag ni bden-no | | khjod-kjisz da ni
wkhor-ba’i szdug-bszngal jongsz-szu szpangsz-te | mja-ngan-lasz
wda’-ba’i bde-ba thob-pasz | lha dang mir bcsasz-pa’i wdzsig-rten-gji
mcshod-pa’i gnasz-szu gjur-to | | dge-szlong Dpal-szkjesz | khjod-kji
bja-ba thamsz-csad jongsz-szu rdzogsz-szo — zsesz bka’-szcal-nasz |
dge-szlong gzson-nu de-dag-gisz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz deszkad csesz bka’-szcal-pa thosz-nasz | sin-du wgjod-csing mi-dga’-ba
szkjesz-te |
— wdi-lta-bu mkhasz-pa sesz-rab-csan wphagsz-pa-la bdag-csag
sesz-pa med-pasz | wche-ba dang wtho-wchamsz-pa bgjisz-szo | |
bdag-csag[-gi] kha-na-ma-tho-ba’i rnam-par-szmin-pa mjong-par
wgjur-ro — zsesz szmrasz-nasz |
dge-szlong gzson-nu-dag dge-szlong Dpal-szkjesz gang-na-bar
szong-nasz | phjin-pa dang | lusz-szmad lnga sza-la gtugsz-te | phjagbjasz-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— szkjesz-bu dam-pa-dag ni sznying-rdzse-dang lhan-csig szkjeszte | bcun-pa | khjod szkjesz-pa jang sznying-rdzse cshen-po-dang
lhan-csig szkjesz-pa lagsz-na | bdag-csag-la thugsz-brce-ba’i szladdu [| ] (185b) bdag-csag khjod-la wthol-changsz bgji’o — zsesz
szmrasz-pa dang |
dge-szlong desz kjang |
— bdag-gi lusz-la jang mi dga’-ba’i bszam-pa med-kjisz |
changsz-par gjur — csesz szmrasz-szo | |
de-nasz dge-szlong Dpal-szkjesz-kjisz [| ] dge-szlong gzson-nurnamsz sin-du wgjod-csing gnong-bkur-ba’i szemsz-dang ldan-par
rtogsz-nasz | dge-szlong de-dag-la dam-pa’i cshosz bsztan-to | | dedag-gisz wkhor-ba-la rgjab-kjisz phjogsz-pa’i cshosz thosz-nasz |
brcon-pa dang wbad-pasz nan-tan bjasz-te | kun-nasz nyon-mongszpa’i zag-pa kun zad-nasz | dgra-bcsom-par gjur-to | |
de-nasz khjim-bdag Dpal-szkjesz kjang Rgjal-po’i-khab-tu sin-tu
gragsz-par gjur-te | kun-gjisz ngo-mchar ja-mchan-du |

122

5

10

15

BAM-PO BZSI-PA

— khjim-bdag rgan-po csi-jang mi nusz-pa jang szangsz-rgjasz-kji
bsztan-pa-la rab-tu-bjung-nasz | dgra-bcsom-par gjur-te | wdi-lta-bu’i
dam-pa’i cshosz kjang szton-to — zsesz brdzsod-do |
de’i che Rgjal-po’i-khab de-na gnasz-pa’i mi-dag phal-csher
bszam-pa dge-ba’i1 szemsz bszkjed-nasz | kha-csig ni bu dang bu-mo
dang bran-pho dang bran-mo-la szogsz-pa rab-tu-wbjung-bar gnangngo | | kha-csig ni bdag-nyid rab-tu-wbjung-bar gszol-nasz | thamszcsad rab-tu dga’-szte | rdzsesz-szu ji-rang-bar gjur-to | |

de-basz-na rab-tu-bjung-ba’i jon-tan ni chad-med mtha’-med-de |
Dpal-szkjesz-lta-bu lo brgja lon-nasz | rab-tu-bjung-nasz | de-lta-bu’i
jon-tan cshen-po-dang ldan-par gjur-na | gzson-nu dar-la bab-pa rabtu-bjung-nasz | wbrasz-bu cshen-po mcshog dam-pa rnyed-pa lta-csiszmosz-te | cshosz-la brcon-pa-dag ni rab-tu-wbjung-bar bja’o | |
rab-tu-wbjung-ba’i jon-tan bszngagsz-pa’i le’u-szte |
bcsva-lnga-pa’o2 | | | |

———
1 I, K: dag-pa’i
2 S: bcsu-lnga-, I, K: bcso-lnga-

16
DGE-CHUL-GJISZ
CHUL-KHRIMSZ BSZRUNGSZ-PA’I LE’U |
WPHAGSZ-PA WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA | |
bam-po lnga-pa |

5

10

15

20

25

chul-khrimsz bszrung-ba-dag ni lusz dang szrog sztor-kjang |
bla’i | nam-du-jang chul-khrimsz nyamsz-par mi bjed-do | | de csi’i
phjir | zse-na | chul-khrimsz ni bjang-cshub-tu wdzsug-pa’i rca-ba
zag-(186a)-pa med-pa’i mcshog | mja-ngan-lasz wdasz-pa’i bde-bar
wgro-ba’i lam-mo | | chul-khrimsz dag-par bszrungsz-pa’i bszodnamsz ni chad-med dpag-tu-med-do | |
dper-na rgja-mcho cshen-po ni chad-med mtha’-med-do | | chulkhrimsz bszrungsz-pa’i bszod-namsz kjang chad-med mtha’-med-do | |
dper-na rgja-mcho cshen-po ni lha-ma-jin dang rusz-szbal dang cshuszrin dang [| ] cshu’i ri[g]sz-szu gtogsz-pa’i szemsz-csan cshen-po’i
gnasz-szu gjur-pa-ltar | chul-khrimsz kjang de-dang wdra-szte | thegpa gszum-la gnasz-pa’i szkje-bo cshen-po mang-du gnasz-szo | | dperna rgja-mcho’i nang-du gszer dang dngul dang bai-du-rja-la szogsz-te
rin-po-cshe mang-po jod-pa bzsin-du chul-khrimsz-kji rgja-mcho jang
de-dang wdra-szte | mi-rtag-pa bzsi dang bjang-cshub-kji phjogsz-kji
cshosz szum-bcsu-rca-bdun dang bszam-gtan dang ting-nge-wdzin-la
szogsz-pa’i rin-po-cshe mang-po jod-do | | dper-na rgja-mcho cshenpo’i gting jang rdo-rdzse jin-la | mtha’-ma jang rdo-rdzse’i risz
bszkor-te | cshu-bo cshen-po bzsi wbab-kjang | mi wgrib | mi ldudba-ltar | chul-khrimsz-kji rgja-mcho jang de-dang wdra-szte | Wdul-ba
rdo-rdzse-lta-busz ni gting bjasz | Cshosz-mngon-pa’i risz ni mtha’ma bszkor | Mdo-szde bzsi cshu-bo-bzsin wbab-kjang | wphel-ba jang
med | wgri-ba jang med-do | |
rgja-mcho csi’i phjir mi ldud | zse-na1 | wchamsz-med-pa’i
szemsz-csan-dmjal-ba’i mesz rgja-mcho bszkamsz-pasz | de’i phjir
rgja-mcho’i cshu mi ldud-do | | cshu-bo bzsi rtag-tu wbab-pasz ni | mi
wgrib-bo | | chul-khrimsz-kji rgja-mcho jang bag-jod-pasz mi
szkje’o | | jon-tan-dang ldan-pasz | mi wgrib-bo | | de-basz-na gang
chul-khrimsz szrung-ba de’i jon-tan ni rab-tu mang-bar rig-par bja’o | |

———
1 P, S, I, K: cse-

124

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO LNGA-PA

Bcsom-ldan-wdasz mja-ngan-lasz wdasz-nasz | jul A’n-ta zsesz
bja-ba-na dge-szlong bszod-sznyomsz-pa dgon-pa-la gnasz-par dga’ba szpjod-lam-dang ldan-pa zsig jod-do | |
dge-szlong bszod-sznyomsz-pa ni szangsz-rgjasz kun-gjisz
bszngagsz-kji | phal-gji nang-na gnasz-(186b)-pa ma jin-no | | de csi’i
phjir | zse-na | dge-szlong bszod-sznyomsz-pa ni wdod-pa nyungzsing | cshog sesz-te | csi-jang mi szogsz-csing | za gcsig-pa | bla-gab
med-pa | cshosz-gosz gszum-la szogsz-pa szpjod-de | bcun-pa’o |
gco-bo’o | | dge-wdun-gji nang-na gnasz-pa’i dge-szlong ni wdod-pa
mang-ba cshog-mi-sesz-pa-la szogsz-pa cshagsz-pasz dregsz-pa | szerszna bjed-pa | csi-la jang cshagsz-pasz | gragsz-pa cshen-po thob-par
mi wgjur-ro | |
dge-szlong bszod-sznyomsz-pa de jon-tan dang szpjod-par ldante | dge-szbjong-gi wbrasz-bu thob-nasz | mngon-par-sesz-pa drug
dang rig-pa gszum dang rnam-par-thar-pa brgjad-la gnasz-te | szpjodlam sin-du mdzesz-pasz | kun-du gragsz-par gjur-to | |
de’i che jul A’n-ta zsesz bja-ba-na dge-bsznyen dkon-mcshog
gszum-la sin-du dad-ba | szrog mi gcsod-pa | ma-bjin-par mi len-pa |
wdod-pasz log-par mi g.jem-pa | brdzun mi szmra-ba | szmjo-ba’i
khu-ba cshang mi wthung-ba’i chul-khrimsz lnga szrung-ba | jon-tandang ldan-pa zsig jul de-na wdug-pa-lasz | dge-bsznyen desz dgeszlong bszod-sznyomsz-pa de che gcsig-gi bar-du wcho-ba szbjar-te |
„wcho-ba szbjar-ba’i bszod-namsz ni mjong-bar wgjur-ro”
sznyam-nasz | „gal-te bdag-gi khjim-du szpjan-drangsz-te | lam-du
grang-ba dang cha-basz nyon-mongsz-te | bszgom-pa’i bar-cshad-du
jang wgjur-la | phjisz rnam-par-szmin-pa mjong-ba-na | jang bdaggisz bszamsz-sing don-du gnyer-basz | thob-par wgjur-ro | | gal-te
wcho-ba gnasz-szu [sz]szkjal-na | phjisz rnam-par-szmin-pa jang dondu-gnyer mi dgosz-pasz thob-par wgjur-ro” sznyam-bszamsz-nasz |
dge-bsznyen de dad-pa’i szemsz-kjisz zsal-zasz ro brgja-dang ldanpa dri-bszung dang kha-dog-dang ldan-pa szna-chogsz bsamsz-te |
nyin gcsig-bzsin szkjel-lo | |
dge-szlong-la bzang-ngan rnam-pa bzsi brtag dka’-ba ni dzsi-ltar
am-bra’i wbrasz-bu szmin-nam ma szmin brtag dka’-ba-bzsin-no | |
dge-szlong kha-csig szpjod-lam sin-du mdzesz-sing | gom-pa dalgjisz wgro-ba | (187a) gnya’-sing gang-lasz mi lta-zsing | nang wdodcshagsz dang zse-szdang dang gti-mug-dang bcsasz-la cshosz ma jinpa szpjod-csing | chul-khrimsz nyamsz-pa jang jod-de | de ni am-bra’i
wbrasz-bu phji[r]-rol szmin-la | nang ma szmin-pa-dang wdra’o | |
dge-szlong kha-csig ni phji-rol-gji szpjod-lam rcing-la | szpjodlam-dang mi ldan-na-jang | nang dge-szlong-gi szpjod-pa dang jontan-du ldan-te | bszam-gtan dang ting-nge-wdzin dang sesz-rab-du

16. DGE-CHUL-GJISZ CHUL-KHRIMSZ BSZRUNGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

125

ldan-pa jod-de | de ni am-bra’i wbrasz-bu nang szmin-la | phji-rol ma
szmin-pa-dang wdra’o | |
dge-szlong kha-csig ni szpjod-lam rcing-la | nyesz-pa bjed-csing |
chul-khrimsz kjang nyamsz-la | nang jang wdod-cshagsz zse-szdang
gti-mug dang szer-szna dang phrag-dog-tu bcsasz-pa jang jod-de | de
ni am-bra’i wbrasz-bu phji-rol-nang jang ma szmin-dang wdra’o | |
dge-szlong kha-csig ni szpjod-lam mdzesz-sing | chul-khrimszdang ldan-la | nang jang dge-szbjong-g[j]i jon-tan chul-khrimsz
dang [| ] ting-nge-wdzin dang sesz-rab-tu ldan-pa jang jod-de | de ni
am-bra’i wbrasz-bu phji dang nang gnyisz-ka szmin-pa-dang wdra’o | |
bszod-nyomsz-pa’i dge-szlong de phji-nang gnyisz-ka-ldan-pa jang
de-dang wdra-szte | | jon-tan dang szpjod-pa jongsz-szu rdzogsz-pasz |
thamsz-csad-kjisz rim-gro dang bkur-szti bjed-do | |
de’i che-na jul de-na khjim-bdag dkon-mcshog gszum-la sin-du
dad-pa zsig-la [| ] bu-khje’u zsig jod-de | desz wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„bdag-gi bu wdi rab-tu-dbjung-gisz | szton-pa mkhasz-pa zsig-la
bcsol-lo | | de csi’i phjir | zse-na | dge-ba’i bsesz-gnyen-pa bszten-pa
ni dge-ba jid1 wphel-bar wgjur | szdig-pa’i grogsz-po-la bszten-na ni |
szdig-pa’i cshosz szkje-bar wgjur-te | dper-na rlung ni rang-bzsingjisz sztong-mod-kji2 | can-dan-gji chal-lam cam-pa-ka’i chal-lasz
wongsz-na | rlung de-lasz dri-bszung zsim-po bro’o | | gal-te mnamzsing rcog-pa’am ro-szungsz-pa’i phjogsz-nasz wongsz-na | rlung de
jang mnam-mo | dper-na gosz szar-pa jang szposz-kji sznod-du bcsug(187b)-na | gosz de jang szposz-szu bro’o3 | | gal-te mnam-pa szungszpa’i gnasz-szu bzsag-na | gosz de jang mnam-mo | | dge-ba’i bseszgnyen-la bszten-na | dge-ba jang nyin gcsig-bzsin4 wphel-gji | szdigpa’i grogsz-po bszten-na | szdig-pa szkje-zsing wphel-par wgjurgjisz | de-basz-na bdag-gi bu wdi jang dge-szlong bcun-pa wdi-la
phul-te | rab-tu-wbjung-ngo” sznyam-bszamsz-nasz |
dge-szlong de gang-na-bar szong-szte | wdi-szkad csesz szmraszszo | |
— bdag-gi bu wdi rab-tu-dbjung-bar dad-kjisz | bcun-pasz thugszrdzse-bar dgongsz-te | rab-tu-dbjung-bar gszol-lo | | gal-te mi gnangba-na | szlar jang khjim-du khrid-de | mcsi’o | |
de-nasz dge-szlong-gisz rdzu-wphrul-gji mig-gisz brtagsz-na |
khje’u wdi rab-tu-bjung-na | chul-khrimsz dag-par szrung-zsing |
szangsz-rgjasz-kji cshosz wphel-bar rtogsz-nasz | rab-tu-phjung-szte |
dge-chul-du bjasz-szo | |
———
1 K, S: jang, I: Ø
2 I, S: mi ldog-mod-kji
3 P: gro’o
4 P: phjir-zsing

126

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO LNGA-PA

de’i che-na wcho-ba szbjor-ba’i dge-bsznyen de-la khjim-bdag
mdza’-bo csig jod-de | khjim-bdag desz dusz-kji szton-mo zsig szbjarnasz | dge-bsznyen de dang [| ] cshung-ma dang bu dang [| ] bran-po
dang [| ] bran-mo dang [| ] khjim-gang-gi mi kun bosz-szo | |
phji-nyin wgron-du wgro-ba-lasz | dge-bsznyen desz wdi sznyamdu bszamsz-szo |
„bdag-csag kun wgron-du wgro-na | khjim wdi szusz bszrung |
gal-te nan-gjisz wga’-zsig bzsag-na | der szgor phab-szte | szkal-pa
cshad-par wgjur-gjisz | ” de-la |
— szu-zsig wdug-par dga’-na | phjir wgro[r]-ma-thag-tu | dringzo’i lan bja’o | | — zsesz szmrasz-pa dang |
dge-bsznyen de’i bu-mo zsig jod-pa desz pha-ma-la wdi-szkad
csesz szmrasz-szo | |
— khjim-mi wdi-dag thamsz-csad wgron-du mcshi-bar bgjisz-te |
bdag-gisz khjim bszrung-ngo — zsesz szmrasz-nasz |
phasz kjang |
— sin-du legsz-szo | legsz-szo | | khjod-kjisz khjim bszrungszna[sz] | *khjod[-kjisz] ma-dang1 mi wdra-ba med-de | sztor-ba’am
nyesz-pa wbjung-gisz mi dogsz-szo — zsesz szmrasz-nasz |
khjim-gang-gi mi kun wgron-tu dong-ngo | | bu-mosz kjang szgornamsz dam-du bcsad-de | gcsig-pu khjim-na wdug-go | |
de’i nyin-(188a)-bar dge-bsznyen de brel-basz | bszod-sznyomsz
bszkjel-ba brdzsed-nasz | de’i che-na dge-szlong de wdi sznyam-du |
„nyi-ma *jol ma2 khad-na khjim-pa-la don mang-basz | brdzsed-palta szrid-dam | zan mi za-ba’i mi rigsz-kjisz | len-du gtang-ngo”
sznyam-bszamsz-nasz | dge-chul de bszod-sznyomsz len-du btangngo | |
dge-chul de-la szlob-dpon-gjisz [| ] bszgo-ba |
— khjod szpjod-lam sin-du bszdamsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
gszungsz-pa-ltar grong-nasz bszod-sznyomsz long-sig | dzsi-ltar
bjung-ba-rnamsz me-tog-gi kha-dog dang dri-bszung-la mi gnod-pabzsin cshagsz-par ma bjed-par khjim-nasz bszod-sznyomsz long-sig |
gzugsz dang szgra dang dri dang [| ] ro dang reg bja-la ma cshagsz-par
dbang-po-rnamsz szrungsz-sig |
gal-te chul-khrimsz szrungsz-na | gdon-mi-za-bar wbrasz-bu thobpar wgjur-gjisz | Lhasz-bjin-lta-bu mdo-szde mang-po kha-ton seszkjang | nyesz-pa bjasz-te | chul-khrimsz nyamsz-pasz | mchamszmed-pa’i szemsz-csan-dmjal-bar szkjesz-szo | | Ko-ka-li-ka-lta-bur
szkur-ba wdebsz-sing chul-khrimsz nyamsz-pasz | de jang szemszcsan-dmjal-bar szkjesz-szo | | Cu’u-li-ban-ta-lta-bu chigsz-szu-bcsadpa gcsig-lasz mi sesz-mod-kji | chul-khrimsz bszrungsz-pasz | dgra———
1 S, I: khjod-kji ma-dang, K: khjod-kji mdang
2 S, I, K: jang jol-la

16. DGE-CHUL-GJISZ CHUL-KHRIMSZ BSZRUNGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

127

bcsom-par gjur-to | | chul-khrimsz ni mja-ngan-lasz wdasz-pa’i szgor
wdzsug-csing | sin-du bde-ba’i rgjur wgjur-te |
dper-na bram-ze cshosz-kjisz zla-ba gszum’am zla-ba bzsi’i bar-du
mcshod-szton bjed-de | de jang bram-ze mkhasz-pa rig-pa-dang ldanpa chul-khrimsz szrung-ba changsz-par szpjod-pa-dag wbod-kji |
thamsz-csad ni ma jin-no | |
gang szton-mo-la wong-ba lag-pa’i wkhrig-ma-la ke’u-li’i rgjasz
wdebsz-szo | | bram-ze gcsig csig jon-tan-dang ldan-jang | rang-bzsingjisz szred-pa-csan zsig jin-pasz | szbrang-rci dang mngar-ba-la
cshagsz-nasz | wkhrig-ma-la rgjasz btab-pa ldagsz-te | mi sznang-bar
bjasz-szo | |
phji-de-nyin-mo szton-mo-la wdusz-nasz | szgo-basz rgja bltaszna | kun-tu-rgju de-la rgja med-par gjur-nasz | szgo-basz kjang nangdu ma btang-nasz |
»khjod-kji rgja ga-re« zsesz drisz | (188b)
»mngar-basz | ldagsz-te | med-par bjasz-szo« zsesz szmrasz-szo | |
de-ltar kun-du-rgju de mngar-ba csung-zad-cam-la cshagsz-pasz |
zla-ba bzsi’i szton-mo kha-zasz kha-dog dang dri-bszung-du ldanzsing | dri zsim-po rnam-pa szna-chogsz dang jon-tan rin-po-cshe
mang-po jang sor-gjisz | khjod kjang de-ltar csung-zad-cam-la
cshagsz-pa’i phjir [| ] chul-khrimsz-kji phjag-rgja nyamsz-par ma bjedcsig | lha dang mi’i wdod-pa lnga’i ro zsim-po dang zag-pa med-pa
dang bjang-cshub-kji phjogsz-kji cshosz szum-bcsu-rca-bdun dang
mja-ngan-lasz wdasz-pa’i bde-ba dang cshosz rin-po-cshe chad-medpa-dag sztor-bar gjur-ta-re | dusz gszum-gji szangsz-rgjasz-kji chulkhrimsz nyamsz-sing | dkon-mcshog gszum dang szlob-dpon dang
dge-wdun-gji rigsz szun-par ma bjed-csig — csesz bszgo-nasz |
szlob-dpon-gji rkang-pa-la phjag-wchal-te | de’i khjim-du szongngo | | der phjin-pa dang | szgo brdungsz-nasz | bu-mosz |
— szu jin — zsesz bosz-szo | |
dge-chul-gjisz |
— bdag szlob-dpon-gji bszod-sznyomsz len-du wongsz-szo —
zsesz szmrasz-pa dang |
bu-mo de rab-tu dga’-nasz | „da ni re-ba rnyed-do” sznyam-nasz |
szgo phje’o | | dge-chul nang-du wongsz-pa dang | bu-mo de jang lo
bcsu-drug-lasz ma lon-te | mnga’-bjad legsz-pa-la lta-na-szdug-pa
dang [| | ] mdzesz-pa bzang-ba zsig-szte | wdod-cshagsz-kjisz szlu-barnamsz-kjisz1 dge-chul de’i mdun-du szlu-ba mang-po bjasz-te | sindu wdod-pasz | dge-chul de-la brtagsz-szo2 | |
dge-chul de wdi sznyam-du |
„bu-mo wdi rlung-nad langsz-szam | szmjosz-szam | won-te bu-mo
wdi wdod-cshagsz-kjisz gdungsz-te | wdod-cshagsz-kji mesz gdungsz
———
1 S, I, K: „wdod-cshagsz-kjisz bszlu’o” sznyam-szte |
2 K: btegsz-

128

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO LNGA-PA

nga’i chul-khrimsz zsig-par bjed-dam” sznyam-bszamsz-nasz | szpjodlam sin-du bszdamsz-te | mdangsz kjang ma gjur-par wdug-go | |
bu-mo desz lusz-szmad lnga sza-la gtugsz-te | phjag-bjasz-nasz |
dge-chul-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag rtag-tu re-ba jang deng-gi dusz-szu grub-bo | | bdag khjodla szmra-ba zsig jod-de | rtag-tu dran-na | szkabsz ma rnyed-do | |
(189a) khjod kjang rtag-tu bdag-la dgongsz-pa-wdra-na | bdag-gi reba bszkong-du gszol | | khjim wdi’i nang-na rin-po-cshe dang gszer
dang dngul dang bang-mdzod mang-po ni Rnam-thosz-kji-bu’i gterdang wdra-bar jod-kjang | bdag-po med-kjisz | khjod-kjisz khjim-dang
bcsasz-pa’i bdag-po mdzad-du gszol | bdag khjod-kji khol-mo bgjiszte | bkur-szti dang rim-gro bgjid-par szemsz-na | wdi-lasz mi wgalzsing | bdag-gi re-ba bszkang-du gszol |
dge-chul-gjisz bszamsz-pa |
„bdag-gisz szdig-pa’i lasz csi-zsig bjasz-na | wdi-lta-bu’i rkjen
szdig-pa-dang phrad-par wgjur | bdag lusz dang szrog jal-jang |
bla’i1 | dusz gszum-gji szangsz-rgjasz-kjisz bcsasz-pa’i chul-khrimsz
nyamsz-par mi bja’o | | szngon dge-szlong-dag szmad-wchong-ma’i
nang-du phjin-kjang | me’i nang-du mcshongsz-kjang | bla’i1 | chulkhrimsz nyamsz-pa med-do | | gzsan-jang dge-szlong-dag ni mi-rgodkjisz bcsom-nasz | rcva-la b[r]tagsz-te | rlung-gisz bsud-csing | nyimasz bszregsz-pa dang | szrin-bu mang-posz za-jang | chul-khrimsz
bszrung-ba’i phjir rcva gcsod-csing | mi wgro’o | | bja-gag-gisz nor-bu
mid-par2 dge-szlong-gisz mthong-jang | chul-khrimsz bszrung-ba’i
phjir [| ] szdug-bszngal mjong-bar bjed-kji | gtam mi zer-ro | | gru zsigpa-lasz dge-szlong-gisz sing-leb-la wdzsusz-jang | chul-khrimsz
bszrung-ba’i phjir jang sing-leb de dge-szlong grogsz-po gral mthoba-la phul-nasz | rgja-mchor si-ba-la szogsz-pa de-dag wba’-sig
szangsz-rgjasz-kji nye-gnasz chul-khrimsz bszrung-ba jin-gji | bdagcsag-gisz bszrung-ba ma jin-nam | De-bzsin-gsegsz-pa jang de wba’sig-gi szton-pa jin-gji | bdag-csag-gi szton-pa ma jin-nam | dper-na
cam-pa-ka’i me-tog zar-ma-dang lhan-gcsig bcir-na | cam-pa-ka’i dri
zsim-po jang zar-ma’i mar bro-bar wgjur-te | bdag kjang wdi-lta ma
jin-gji | dge-ba’i bsesz-gnyen-gjisz jongsz-szu zin-na | csi’i phjir deng
wdir szdig-pa mi-dge-ba’i cshosz bjed-par wgjur | lusz dang szrog jal(189b)-jang | bla’i1 | nam-du-jang chul-khrimsz nyamsz-sing |
szangsz-rgjasz dang cshosz dang dge-wdun dang pha-ma dang szlobdpon dang bla-ma’i rigsz szun-par mi bja’o” | |
jang bszamsz-pa |
„gal-te bdag brosz-na ni | bu-mo wdi wdod-cshagsz-kjisz gdungszpasz | khrel-ba dang ngo-cha-ba jang med-do | | phji-rol-du bdag zinnasz | bdag-la szkur-ba wdebsz-par wgjur-te | grong-mi-dag-gi rigsz
———
1 P; szla’i
2 P: med-

16. DGE-CHUL-GJISZ CHUL-KHRIMSZ BSZRUNGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

129

szun-par wgjur-gjisz | bdag ni ngesz-par khang-pa wdi-nyid-du chewphosz-par bja’o” sznyam-bszamsz-nasz |
bu-mo de-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— szgo-dag dam-par cshod-csig | bdag ni khang-pa csig-gi nangdu bja-ba csung-zad csig jod-pa de bjasz-nasz | khjod-dang phrad-par
bja’o — zsesz bszgo-nasz |
bu-mo phji-szgo gcsod-du szong-ba’i wog-tu dge-chul khang-pa
gcsig-gi nang-du zsugsz-nasz | szgo-gtan-pa dam-du bcsug-szte1 |
nang-nasz szpu-gri rnyed-pasz | rab-tu dga’-szte | lusz-la gjon-pa’i
gosz-rnamsz kjang phud-nasz | rdang-la gzar-te | thal-mo szbjar-nasz |
grong-khjer Gu-si gang-na-bar szangsz-rgjasz mja-ngan-lasz wdaszpa’i gnasz-logsz-szu pusz-mo sza-la bcugsz-nasz | wdi-szkad csesz jidam-bcsasz-szo | |
„bdag ni szangsz-rgjasz dang cshosz dang dge-wdun szpong-ba ma
lagsz | mkhan-po dang szlob-dpon szpong-ba ma lagsz | chul-khrimsz
szpong-ba ma lagsz-kji | chul-khrimsz bszrung-ba’i szlad-du lusz wdi
szpang-ngo | | bdag gar szkjesz gar szkjesz-kjang | szangsz-rgjasz-kji
bsztan-pa-la rab-tu-wbjung-ba dang | changsz-par szpjod-pa rnam-par
dag-pa dang zag-pa zad-pa2 dang wbrasz-bu grub-par gjur-csig” csesz
szmon-lam btab-nasz | rang-gi mgul-pa bcsad-de | che-wphosz-szo | |
khrag-gisz sza g.jog-nasz | lusz kjang khrag-gisz dmar-por gjur-to | |
de’i che bu-mo desz bszamsz-pa | „ring-por thogsz” sznyam-nasz |
szgo-drung-du szong-szte | bosz-na | csang mi zer-ro | | bu-mosz szgo
phje-szte | bltasz-na | che-wphosz zin-pa mthong-nasz | bszam-pa
bzsin-du ma gjur-pasz | wdod-pa’i szemsz kjang zsi-szte | bu-mo de
sin-du mi-dga’-basz gdungsz-pasz | szkra jang bsig | bdag-gi gdong
jang szen-mosz brad-de | sza-la wgre-zsing ngu’o | | (190a) wduggo | |
bu-mo de’i pha-ma szton-mo-lasz phjir-log-nasz | szgo brdungszte | bosz-na | mo csang mi szmra-basz | mi zsig nang-du btang-szte |
szgo wbjed-du bcsug-na | bu-mo de-ltar gjur-pa mthong-ba dang | bumo-la szmrasz-pa |
— khjod csi nyesz | gcsig-gisz [r]kjal-ka bjasz-te | khjod-kji rigsz
szun-par bjasz-szam — zsesz drisz-na |
bu-mo de csang mi szmra-basz | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag-gisz drang-por szmrasz-na ni | rab-tu jang ngo-cha-ba zsig |
gal-te »dge-chul-gjisz bdag-la [r]kjal-ka bjasz« sesz szmrasz-na ni |
wphagsz-pa-la szkur-basz | szemsz-csan-dmjal-bar ltung-szte | szdugbszngal mang-posz mjong-bar wgjur-gjisz | mi szlu-bar drang-por
szmra’o” sznyam-bszamsz-nasz |
— bdag gcsig-pu khang-pa bszrung-zsing mcshisz-pa-lasz | dgechul de szlob-dpon-gji bszod-sznyomsz len-du wongsz-nasz | bdag-gi
———
1 P: bcug2 P: zag-

130

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO LNGA-PA

wdod-cshagsz-kji mesz chig-pasz | dge-chul-la bsztegsz-na | chulkhrimsz szrung-ba zsig-pasz szemsz wgjur-du ma btub-szte | dge-chul
desz thabsz bjasz-nasz | khang-pa’i nang-du zsugsz-te | che-wphoszpar gjur-to | | bdag-gi lusz rcog-pa wdisz sznod jongsz-szu dag-pa-la
rung-bar bjasz-pa’i szteng-du kha-na-ma-tho-ba’i nyesz-pa bgjiszpasz | bdag mi dga’o | | — de-szkad csesz szmrasz-pa dang |
bu-mo de’i pha-masz thosz-nasz | kjang ngo-mchar-du gjur-to | | de
csi’i phjir | zse-na | kun-nasz nyon-mongsz-pa ni cshosz-nyid-kjisz
de-dang wdra-bar rtog-pa’i phjir-ro | | bu-mo-la szmrasz-pa |
— cshosz thamsz-csad mi rtag-pa jin-gjisz | mja-ngan ma bjed-csig
— csesz bszgo-nasz |
khang-par zsugsz-te | bltasz-pasz | dge-chul-gji rusz-bu1 can-dan
dmar-po-ltar khrag-gisz bszgosz-pa mthong-nasz | phjag-bjasz-te |
„szangsz-rgjasz-kji chul-khrimsz bszrung-ba’i phjir [| ] lusz dang
szrog-la jang mi lta-ba legsz-szo” zsesz bszngagsz-szo | |
de’i che-na rgjal-po de’i chul-khrimsz-kjisz2 dge-szlong-dag
khjim-pa’i [khjim-pa’i] khjim-du che-wphosz-na | gszer-gji dong-che
sztong szlar wbul-lo | | de’i che-na dge-bsznyen de jang gszer-gji
dong-[r]ce sztong khjer-nasz | pho-brang-du szong-szte |
— rgjal-po cshen-po | bdag-la nongsz-pa bjung-(190b)-gisz |
dong-[r]ce wdi-dag bzsesz-sig — csesz gszol-pa dang |
rgjal-posz de-la bka’-bszcal-pa |
— khjod ni jul-phjogsz-na dkon-mcshog gszum-la dad-csing |
dam-pa’i cshosz-la mosz-pasz | rang-bzsin-gjisz drang-la | szpjod-pa
nyamsz-wog-tu cshud-pa ni khjod gcsig-pur zad-na | khjod-la nyeszpa csi-zsig bjung |
dge-bsznyen-gjisz bdag-gi[sz] bu-mo ni szmad-de | dge-chul-gjisz
dzsi-ltar chul-khrimsz bszrungsz-pa’i jon-tan bszngagsz-nasz | dzsiltar gjur-pa rgjasz-par gszol-to |
rgjal-posz bka’-szcal-pa |
— dge-chul chul-khrimsz bszrung-ba’i phjir lusz dang szrog-la
jang ma bltasz-par zad-kji | khjod-la nyesz-pa med-kjisz | dong-[r]ce
khjer-la | phjir khjim-du szong-sig | nga jang khjod-kji khjim-du dgechul de-la mcshod-pa zsig bjed-du wong-ngo — zsesz bka’-szcalnasz |
gszer-gji rnga brdungsz-te | wkhor thamsz-csad wdusz-la |
— zsam-wbring-du cshosz-sig | dge-bsznyen de’i khjim-du dongngo — zsesz bka’-btagsz-szo | |
de-nasz rgjal-po de’i khjim-du gsegsz-te | dge-chul-gji rusz-bu
can-dan3 dmar-po-ltar khrag-gisz bszgosz-pa gzigsz-nasz | phjagwchal-te | jon-tan bszngagsz-nasz | rin-po-cshe szna-chogsz-kjisz
———
1 P: lusz2 I, K, S: jul-khrimsz-kjisz
3 P: csan-

16. DGE-CHUL-GJISZ CHUL-KHRIMSZ BSZRUNGSZ-PA

5

10

15

20

131

brgjan-pa’i sing-rta-la rusz-bu bzsag-nasz | gang-na thang-bu bde-ba
kun-gjisz mthong-ba’i gnasz-szu szong-szte | szposz-kji sing-gisz
bszregsz-nasz | mcshod-pa bjasz-szo | |
bu-mo de jang wdzsig-rten-na dkon-par sin-du bzang-mo zsig | bumo de jang gnasz-mcshog kun-gjisz mthong-bar bzsag-szte | wkhor
mang-po thamsz-csad-kjisz legsz-par mthong bjasz-te | mi mang-po-la
wdi-szkad csesz bka’-bszcal-to | |
— bu-mo wdi-ltar gzugsz-bjad legsz-sing sin-du bzang-mdzesz-pa
wdi-la wdod-cshagsz ma bral-ba szu-zsig cshagsz-par mi wgjur-na |
dge-chul wdi wbrasz-bu jang ma thob-szte | szkje-ba dang [| ] wdzsigpar bcsasz-pa’i lusz-csan wdisz kjang chul-khrimsz-kji phjir lusz dang
szrog gtong phod-pa ni ngo-mchar-du cshe’o — zsesz bszgragsznasz |
de’i szlob-dpon jang szpjan-drangsz-te | wkhor mang-po-la (191a)
dam-pa’i cshosz szton-du bcsug-nasz | wkhor de’i nang-na wdug-pa
thamsz-csad-kjisz cshosz bsztan-pa thosz-nasz | kha-csig ni rab-tubjung-zsing chul-khrimsz bszrung-bar gszol-lo | | kha-csig ni bla-named-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-de | thamsz-csad rdzsesz-szu
jid-rang-nasz mngon-par dga’o | |
dge-chul-gjisz chul-khrimsz bszrungsz-pa’i le’u-szte |
bcsu-drug-pa’o | | | |

17
KHJIM-BDAG DBANG-PO MED-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

de’i che Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjal-bjed-kji
chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na dge-szlong cshenpo’i dge-wdun-dang thabsz-gcsig-tu bzsugsz-te | cshosz szton-to | |
de’i che jul de-na khjim-bdag cshen-po phjug-pa nor mang-po
gszer dang dngul dang rin-po-cshe szna bdun dang [| ] glang-po-cshe
dang [| ] rta dang ba-glang dang [| ] lug dang bran-pho dang bran-mo
dang lasz bjed-pa’i mi rab-tu mang-ba bang-mdzod rab-tu gang-ba
zsig-la [| ] bu-khje’u med-kji | bu-mo lnga jod-de | de jang mnga’-bjad
mdzesz-pa sesz-pa’i blo-dang ldan-pa sa-sztag-go | de’i che khjimbdag de’i cshung-ma szbrum-pa-lasz | khjim-bdag che-wphosz-par
gjur-to | |
de’i che-na rgjal-po’i jul-cshosz-kjisz bu-pho med-na | longszszpjod csi bdog-pa thamsz-csad rgjal-posz bzsesz-te | rgjal-posz kjang
blon-po cshen-po csig-gisz de’i nor-phjugsz dang longsz-szpjod csi
jod thamsz-csad brcisz-te | bla1 bzsesz-par bka’-szcal-ba dang | bu-mo
de-dag-gisz bszamsz-pa |
„bdag-csag-gi ma’i rum mi bde-ba pho’am mo’am gtol med-de |
bu-mo zsig bcasz-na ni | nor-phjugsz kjang rgjal-posz bzsesz-par zadna | gal-te khje’u zsig bjung-na | kho nor-bdag dngosz jin-no”
sznyam-bszamsz-nasz |
rgjal-po-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag-csag-gi pha gum-pasz | bu-pho ma mcshisz-pa’i szlad-du
nor-phjugsz rgjal-posz bzsesz-pa wdi da-ltar bdag-csag-gi ma rum mi
bde-ba bje-brag ma phjed-pa’i bar-du gzsag-csing | gal-te bu-mo
lagsz-na | (191b) bzsesz-pasz kjang szlebsz-te2 | khje’u zsig lagsz-par
gjur-na | nor-bdag dngosz lagsz-szo | |
rgjal-po Rab-gszal-rgjal de jang drang-zsing | cshosz-kjisz szridwcho-basz | bu-mo de-dag-gisz gszol-ba bzsin-du bjasz-szo | |

———
1 I, S: blar, K: szlar
2 I, S: szla-szte

17. KHJIM-BDAG DBANG-PO MED-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

133

de-nasz ring-por ma lon-par zla-ba dgu chang-nasz1 | bu-pho zsig
bjung-szte | de-la rna-ba jang med | mig kjang med | lcse jang med |
rkang-lag kjang med-de | pho-mchan wba’-sig jod-pa’i sa gong-gongpo zsig bjung-basz | de’i ming Man-rdzi-bji-li zsesz bja-bar btagszszo | |
de-nasz bu-mo de-dag-gisz |
— khje’u zsig bjung-ngo — zsesz gszol-ba dang |
rgjal-po desz bszamsz-pa |
„mig dang rna-ba dang szna dang [| ] lcse dang rkang-lag-la
szogsz-pa jod-pasz ni | nor-bdag-tu mi wgjur-gji | gang pho-mchandang ldan-pa de nor-bdag-tu wgjur-te | bu wdi-la jang pho-mchan jodpasz | pha’i nor-bdag-tu wgjur-ro” sznyamsz-bszamsz-nasz | bu-mo
de-dag-la |
— nor-phjugsz dang longsz-szpjod csi bdog-pa khjod-kji ming-po
dbang-szte | mi bzsesz-szo — zsesz bka’-bszcal-to | |
de’i che-na bu-mo cshen-po rigsz wthun-pa-la bag-mar btangnasz | bu-mo desz khjim-thab de-la bkur-szti bszkjed-nasz | sztan
bting-ba dang | mal bjed-pa dang | phjag-dar bdar-ba dang | kha-zasz
szbjor-ba dang | bszu-ba dang | szkjel-ba dang | phjag-wchal-ba
dang | gszong-por szmra-ba-la szogsz-pa lasz bjed-pa thamsz-csad-la
dzsi-ltar bran-mo-dag rdzse-bo’i lasz bjed-pa de bzsin-du bu-mo de
jang [de] khjim-thab de’i bkur-szti bjed-pasz | khjim-thab-kjisz
cshung-ma-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjo-sug csesz bja-ba bdag-csag-tu ma zad-de | kun-la jang
szrid-na | khjod wba’-sig csi’i phjir wdi-ltar bjed — csesz szmraszszo | |
cshung-masz szmrasz-pa |
— bdag-gi pha-la nor-phjugsz grangsz-med-pa zsig jod-de | gumpa’i wog-tu bu-mo lnga jod-kjang | nor thamsz-csad rgjal-posz bzseszpar cshad-pa-lasz | ma’i rum mi bde-ba zla-ba chang-nasz | ming-po
zsig bcasz-na | mig kjang med | rna-ba dang lcse dang rkang-pa dang
lag-pa jang med-de | szkjesz-pa’i mchan-ma wba’-sig jod-pasz | norbdag-tu gjur-to | | de-basz-na dbang-po csi jod-kjang | szkjesz-pa’i
mchan csig-cam jang mi phod-do | | bdag khjod-la bkur-szti (192a)
bjed-pa jin-no | |
khjim-bdag desz cshung-masz szmrasz-pa thosz-nasz | ngo-mchardu gjur-te | cshung-ma-dang wgrogsz-nasz Bcsom-ldan-wdasz gangna-ba der szong-szte | phjin-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz-la wdiszkad csesz gszol-to |
— Bcsom-ldan-wdasz | csi’i szlad-du khjim-bdag-gi bu de-la mig
dang rna-ba dang szna dang lcse dang lag-pa dang [| ] rkang-pa jang
ma mcshisz-szte | bcasz-ma-thag-tu | phjug-po’i khjim-du nor-gji
bdag-por gjur | |
———
1 P: cshang-

134

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO LNGA-PA

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz khjim-bdag-la bka’-szcal-pa | |
— khjod-kjisz wdi-dag zsusz-pa legsz-kjisz | sin-du legsz-par
nyon-la | jid-la zung-sig dang | khjod-la bsztan-to — zsesz bka’bszcal-nasz |
khjim-bdag-gisz |
— de-bzsin-du thosz-par wchal-lo — zsesz gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-bszcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na khjim-bdag csig-la bu-khje’u szpun
gnyisz sig jod-de | gcsig ni Szbjin-pa zsesz bja | gcsig ni Chulkhrimsz zsesz bja-szte | khje’u szpun gnyisz cshung-ngu-nasz cshugang dang khrel-ltosz cshe-la | chig bden-par szmra-ba | rtag-tu
szbjin-pa-la dga’-ba | dbul-phongsz-pa-la mgon bjed-de | de-ltar dadpa cshe-zsing dge-basz | jul-misz kjang bszngagsz-te | rgjal-posz
kjang zsal-cshe-bar bcsug-nasz | nyesz-pa dang ma-nyesz-pa szpjoddo | | de’i che-na rgjal-po’i jul-khrimsz-kjisz jul-mi-dag gcsig csi
bgjisz-kjang | zsal-cshe-ba’i drung-du lhagsz-nasz | dbang wdzugszsing gtan-chigsz gzsan mi bjed-do | |
de’i che chong-pa zsig rgja-mchor wgro-ba-lasz | de’i nu-bo Chulkhrimsz zsesz bja-ba-lasz nor-dbjig mang-po zsig bszkjisz-te | csi
dgosz-par szpjod-do | | de’i che-na Chul-khrimsz de-la bu csig-bu zsig
jod-pa jang gzson-la cshung-pasz | Chul-khrimsz-kji bu jang khrid |
csi-dang-csi szbjin-par bjasz-pa’i nor-zasz kjang khjer-nasz | phu-bo’i
gan-du szong-szte | wdi-szkad-du |
— chong-pa wdisz bdag-la nor wdi-sznyed csig sznga szkjin-du
wchal-te | rgja-mcho-nasz szlar wkhor-na | szcal-bar bgjisz-szo | | galte bdag gum-na-jang | (192b) bu-la szcal-bar bgjisz-kjisz | gcsen |
mkhjen-par mdzod-csig | |
phu-bosz kjang |
— de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz ring-bor ma lon-par khjim-bdag Chul-khrimsz de che’i
dusz bjasz-szo | | chong-dpon de jang rgja-mcho’i nang-du rlung-gisz
gru khjer-nasz | gru zsig-szte | chong-pa de wba’-sig sing-leb gcsig-la
wdzsusz-nasz | phjir jul-du phjin-te |
de’i che-na khjim-bdag-gisz kjang |
„chong-ba de gru zsig-nasz | nor ni wkhjamsz-kjisz | gcsig-pu
phjir wkhor-ro | | bdag-gi nor-zasz wdi-sznyed csig cshagsz-mod-kji1 |
bdar med-do” sznyam-bszamsz-szo | |

———
1 P: -med-

17. KHJIM-BDAG DBANG-PO MED-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

135

de-nasz jang chong-pa desz gzsan zsig-la szkji-brnya[’]1 bjasznasz | phjir rgja-mchor zsugsz-pa dang | nor-bu rin-po-cshe mang-du
rnyed-do | | bde-bar phjir wkhor-nasz | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„khjim-bdag-gi bu wdi szngar jang bdag-la bu-lon mi ded-pa-laszna | wdi mi cshung-cshesz-pasz | gal-te-na brdzsed-de | mi dran-nam |
won-te bdag-la csi-jang mi bdog-pasz | bu-lon ma ded-pa bgam-mo”
sznyam-nasz | rta bzang-bo zsig-la gzson-te | gosz rin-po-cshe gjonnasz | chong-dusz-szu szong-ngo | |
khjim-bdag-gi bu desz2 kjang chong-pa gosz bzang-po gjon-zsing |
rta bzang-po zson-pa mthong-nasz | bszamsz-pa |
„wdi ni da longsz-szpjod-dang ldan-par gjur-pa-lta | bu-lon
bda’o | ” sznyam-bszamsz-nasz | mi zsig-la |
„bu-lon cshagsz-pa-rnamsz da phjir mi szbjin-nam” zsesz szpringnasz |
desz kjang |
— de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz chong-pa desz bszamsz-pa |
„khjim-bdag wdi-lasz nor-dbjig mang-du bszkjisz-pasz | bdag-la
longsz-szpjod csi bdog-pa thamsz-csad gtugsz-kjang | mi wkhor-te |
bdag-gisz thabsz sig bja’o” sznyam-bszamsz-nasz |
chong-pa de nor-bu rin-po-cshe zsig thogsz-te | zsal-cshe-ba’i
cshung-ma’i gan-du3 szong-nasz | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bcun-mo | mkhjen-par mdzod-csig | bdag-gisz szngon khjimbdag Chul-khrimsz-lasz nor-rdzasz csung-zad csig bszkjisz-te | da
khjim-bdag-gi busz bdag-la bu-lon ded-na | nor-bu rin-po-cshe szrang
khri ri-ba wdi bzsesz-te | zsal-cshe-ba-la bdag-csag gnyisz (193a) wdir
wongsz-nasz | „ma mthong-ba” zsesz bja-bar gszol-ba gjisz-sig —
csesz gszol-to | |
cshung-masz szmrasz-pa |
— bdag-gi khjim-thab wdi ni sin-tu drang-te | brdzun mi zer-basz |
mi btub-tu ngesz ni | won-kjang gszol-pa bja’o — zsesz nor-bu
blangsz-te |
khjim-bdag nub-mo szlar wkhor-ba dang | chong-pasz gszol-pasz
gszol-pa bzsin-du rgjasz-par szmrasz-szo | |
khjim-bdag-gisz szmrasz-pa |
— bdag ni cshu-gang dang khrel-ltasz-kjisz wcho-szte | brdzun mi
szmra-basz | rgjal-posz kjang zsal-cshe-bar bcsug-go | gal-te bdaggisz brdzun zsig szmrasz-na ni | de ni rigsz-pa dang gsa’-ba ma jin-no
— zsesz szmrasz-szo | |
phji-de-nyin chong-pa wongsz-nasz | cshung-masz kjang de-bzsin
rgjasz-par gtam szmrasz-te | nor-bu phjir bjin-pa-lasz | chong-pa desz
———
1 P:
2 P: de-basz
3 P: szan-

dÈz-

136

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO LNGA-PA

nor-bu rin-po-cshe szrang sztong-phrag nyi-su ri-ba gcsig jang phulte | wdi-szkad-du |
— don csung-zad-kji phjir chig csig-cam szmrasz-pasz | szrang
sztong-phrag szum-bcsu rnyed-par wgjur-to | | pha-rol-po *ni cha-bo1
jin-te | rgjal-bar gjur-pa-jang | dong-che gcsig-cam jang thob-par mi
wgjur-ro — zsesz szmrasz-nasz |
„wdi ni rigsz-pa jin-no” sznyam-szte | nor-bu rin-po-cshe-la
cshagsz-pasz | chong-pasz bcsol-ba bszgrub-par khasz-blangsz-te |
dgong-du2 khjim-thab phjir wkhor-ba dang |
— khar-cang bdag-gisz gszol-pa de rung-ba-wdra-na | de-bzsin-du
mdzad-du gszol | |
khjim-bdag-gisz szmrasz-pa |
— wdi ni rigsz-pa ma jin-te | bdag ni brdzun-du mi zer-basz | zsalcshe-bar bcsug-go3 | gal-te brdzun zsig szmrasz-na | jang che wdi-la
wdzsig-rten-pa kun-gjisz jid-cshesz-par mi wgjur | che phji-ma-la jang
bszkal-pa grangsz-med-pa’i bar-du szdug-bszngal mjong-bar wgjur-ro
— zsesz bszgo’o | |
de’i che-na khjim-bdag de-l[t]a bu-khje’u wgro mi nusz-pa gog-pacam zsig jod-de | khjim-bdag-gi cshung-masz khjim-bdag-la wdiszkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag ni khjod-dang khjo-sug-tu gjur-pasz | szrog-la bab-pa csig
szmrasz-na-jang | *phjir bzlog-tu mi re-na4 | | wdi-lta-bu’i don cshungngu gcsig-la jang chig5 brtul-te | ngo bzlog-szte6 | bdag gszon-te | csi
rung | bdag-gisz gszol-ba (193b) bzsin-du ma gjur-na | bu jang bszadla | de’i wog-tu bdag kjang wcshi’o | |
khjim-bdag-gisz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | dper-na
mi brnangsz-pa szkjug-tu med-la | mid-du med-pa-ltar |
„bdag-la bu wdi gcsig-bur zad-de | gal-te si-bar gjur-na | nor-gji
bdag-po jang med-par wgjur | gal-te bud-med-kjisz szmrasz-pa-bzsin
bjasz-na | jang wdzsig-rten kun-gjisz szmrasz-pa jid mi cshesz-te |
ma-wongsz-pa’i dusz-szu jang szdug-bszngal mang-po mjong-bar
wgjur-ro” sznyam-nasz |
ma-rangsz bzsin-du cshung-masz szmrasz-pa bzsin-du bjasz-pasz |
cshung-ma jang rab-tu dga’-szte | chong-pa-la |
— kho-mo’i khjosz kjang gnang-gisz | de-bzsin-du gjisz-sig —
csesz bszgo’o | |
chong-pa jang rab-tu dga’-nasz | phjir khjim-du szong-szte | glangpo-cshe cshen-po zsig rin-po-cshe szna-chogsz-kjisz brgjan-nasz |
———
1 P: na ma csam-bo
2 P: dgongsz-nasz
3 P: bcug4 I: phjir mi zlog-tu re-na, K: mi zlogsz-szu re-na
5 I: Ø
6 I: mi zlog-na |

17. KHJIM-BDAG DBANG-PO MED-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

137

gosz rin-po-cshe gjon-te | glang-po-cshe de-la zson-nasz | chongdusz-szu wongsz-szo | |
khjim-bdag-gi bu desz de-lta-bu mthong-nasz | dga’-szte | jid-la |
„da ni mi wdi longsz-szpjod mang-po-dang ldan-gjisz | bdag-gisz
bda’-’o” sznyam-du bszamsz-nasz | drung-du szong-szte | Szar-phagla wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjim-bdag mkhjen-tam | bdag-gi bu-lon cshagsz-pa-rnamsz da
szlar szcol-csig — szmrasz-na |
khjim-bdag de szngangsz-pa-ltar bjed-de |
— khjod-kji bu-lon cshagsz-szu mi dran-no | | bu-lon csi-zsig
cshagsz-szu mthong — zsesz szmrasz-szo | |
khjim-bdag-gi busz szmrasz-pa |
— lo dang zla-ba’i ngo cshe-ge-mo zsig-la bdag-gi pha-la nor
bszkjisz-te | bdag-gi lag-nasz nor khjer-bar zsal-cse-ba jang sesz-na |
csi’i phjir sznyon — csesz szmrasz-szo | |
chong-pasz szmrasz-pa |
— bdag-gisz khjod-kji nor bszkjisz-par mi dran-no | | mthong-ba
zsig jod-na | mthong-ba’i thad-du gtug-tu wdong-ngo — zsesz
szmrasz-szo |
zsal-cshe-ba’i thad-du phjin-nasz |
— mi wdisz szngon bdag-gi pha-ma-lasz nor wdi-sznyed csig
bszkjisz-te | khu-gusz kjang mthong-na | mi wdisz bdag-gi pha-malasz nor ma wchal-tam — drisz-na |
khu-bosz |
— bdag-la gtol med — csesz szmrasz-szo | |
cha-bo szngangsz-nasz |
— de’i che-na bdag-gi nor csi bszkjisz-pa khu-gusz lag-pasz
bszngosz-te | mi wdi-la bjin-(194a)-pa mi dran-nam |
szmrasz-pa |
— de-lta-bu med-do — zsesz szmrasz-pa |
de-nasz khje’u de khu-bo-la khrosz-nasz |
— khjod drang-ba’i phjir kun-gji[sz] zsal-cshe-bar rgjal-posz
bcsug-szte | jul-mi thamsz-csad „drang-ngo” zsesz bjasz-na | bdag-gi
bu-cha-la1 jang wdi-ltar bjed-na | gzsan-dag-la thog-tu mi bab-csing |
gtamsz-lasz bcsad-pa da lta-csi-szmosz-te | wdi bden-nam brdzun-pa
de’u-re mngon-no — zsesz szmrasz-szo | |

Bcsom-ldan-dasz-kjisz khjim-bdag-la bka’-szcal-pa |
— de’i che zsal-cshe-ba de sesz-par wdod-na | „gzsan jin-no”
sznyam-du ma szemsz-sig | de ni Man-dzi-bji-li dbang-po-rnamsz
———
1 P: -csha-

138

5

10

BAM-PO LNGA-PA

med-pa jin-no | | de’i che brdzun csig bjasz-pasz | szemsz-csan-dmjalba cshen-por szkjesz-nasz | szdug-bszngal szna-chogsz mjong-szte |
dmjal-ba-lasz thar-nasz | szkje-ba lnga-brgja’i bar-du dbang-po csijang med-pa’i sa gong-gong-por szkjesz-szo | | de’i che-na szbjin-pa-la
dga’-ba’i dbang-gisz rtag-tu phjug-pa’i khjim-du szkjesz-nasz | nor-gji
dbang-du gjur-to | | dge-ba’i lasz dang szdig-pa’i lasz ni jun-ring-du
lon-kjang | med-csing zsig-par mi wgjur-ro | | de-basz-na khjedrnamsz brcon-wgrusz-szu lusz dang ngag dang jid bszdamsz-te |
szdig-pa ni mi bja’o | |
de’i che wkhor mang-po-rnamsz [| ] Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
gszungsz-pa thosz-nasz | la-la ni wbrasz-bu dang-po-nasz wbrasz-bu
bzsi-ba’i bar-du thob-bar wgjur | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshubtu szemsz bszkjed-de | rdzsesz-szu jid-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
khjim-bdag dbang-po med-pa’i le’u szte | bcsu-bdun-pa’o | | | |

18
DBUL-MOSZ RASZ SZBJIN-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

de’i che-na Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na [| ] rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mngon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na [| ] dgeszlong-gi dge-wdun-la cshosz szton-csing bzsugsz-szo | |
de’i che-na jul de-na khjim-bdag-gi cshung-ma zsig-la bu-mo zsig
bcasz-na | bu-mo bu gzsan-basz wphagsz-par bzsin bzang-ba lta-naszdug-la mdzesz-pa zsig-szte | thog-ma bcasz-nasz | rasz dkar-bo
wdzsam-posz dkrisz-te | bjung-ngo | | de-la pha-ma jang ja-mchan-du
gjur-te | mchan-mkhan-la bsztan-nasz | (194b) mchan-mkhan-gjisz
bltasz-te | bszod-namsz cshen-po-dang ldan-par rtogsz-nasz | ming
jang Dkar-mo zsesz btagsz-szo | |
bu-mo Dkar-mo dzsi-cam-du szkjesz-pa-bzsin rasz kjang lusz-kji
chad-du szkjesz-szo | | bu-mo de phjisz csher szkjesz-nasz | jul-milasz mang-du cshung-mar szlong-ba dang |
pha-masz kjang |
„bu-mo bag-mar btang-ba’i jo-bjad rgjan brdung” sznyam-nasz |
mgar-ba gnyer-te | gszer-dngul bcal-to | |
bu-mosz gszer-dngul bcal-ba mthong-nasz |
— wdi csi-zsig bja — zsesz pha-ma-la drisz-pa dang |
— wdi ni khjod bag-mar gtang-ba’i rgjan-rnamsz brdung-ngo —
zsesz szmrasz-szo | |
bu-mosz szmrasz-pa |
— bdag ni rab-tu-wbjung-bar dad-kji | bag-mar mcshi-bar mi
dga’o | |
pha-masz kjang bu-mo’i jid-dang szbjar-na | de-ma-thag-tu rasz
phjung-szte | cshosz-gosz drub-par bsamsz-pa-lasz |
bu-mosz |
— rasz wdisz csi-zsig bja — zsesz drisz-pa dang |
— khjod-kji[sz] gosz drub-bo — zsesz szmrasz-szo | |
bu-mosz szmrasz-pa |
— bdag-la gosz gon-pa jod-kjisz | drub mi dgosz-szo | | bdag
Bcsom-ldan-wdasz gang-na bzsugsz-par khrid-de | wdong-ngo —
zsesz szmrasz-pa dang |
pha-masz kjang |

140

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO LNGA-PA

— Bcsom-ldan-wdasz gang-na bzsugsz-par khrid-de | wdong-ngo
— zsesz szmrasz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kji szpjan-szngar khriddo | |
szangsz-rgjasz gang-na-bar phjin-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz-la
mgo-bosz phjag-wchal-te | rab-tu-bjung-bar gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-pasz | szkra rang-bjiszte | lusz-la gjon-pa’i rasz dkar-po jang cshosz-gosz szmad lngar
gjur-nasz | dge-szlong-ma Szkje-dgu’i-bdag-mo-la gtad-do | | dgeszlong-ma desz brcon-wgrusz brcamsz-pasz | ring-po ma lon-bar dgrabcsom-par gjur-to | |
Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— dge-szlong-ma Dkar-mosz szngon bszod-namsz csi bgjisznasz | khjim-bdag-gi khjim-du szkjesz-te | lusz-la rasz kjang mcshiszla | rab-tu-bjung-nasz | ring-po ma lagsz-par dgra-bcsom-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-ba |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Bszod-szkjabsz
wdzsig-rten-du gsegsz-te | nye-gnasz-dang bcsasz-szu szemsz-csan-gji
(195a) don-la gsegsz-pa-lasz | jul-mi thamsz-csad-kjisz mcshod-pa
rgjasz-par bjasz-szo | |
de’i che dge-szlong gcsig csig wgro-ba mang-po’i don-du jul-mi
thamsz-csad szangsz-rgjasz-la cshosz nyan-pa dang | szbjin-pa bjedpar bszkul-lo | |
de’i che-na bud-med wdi ni Ka-wda’-ni zsesz bja-ba[r] rab-tu dbul[lo-]phongsz-pa zsig-szte | khjo-sug gnyisz-la gosz-szu rasz-jug gcsiglasz mi bdog-szte1 | khjo don-gnyer-du wgro-na | rasz khjosz gjon-te |
cshung-ma szgren-mor rcva’i szteng-na wdug-go | cshung-ma dongnyer-na | rasz cshung-masz gjon-te | khjo rcva phung-po’i nang-na
szgren-mor wdug-go |
phjisz kun-gji don bjed-pa’i dge-szlong de de’i szgor wongsznasz | bud-med de-dang phrad-de | bud-med de-la |
— khjod szangsz-rgjasz-la phjag-wchal-du szong-sig | | *jon phulcsig2 — csesz szbjin-pa’i jon-tan bszngagsz-te | szer-szna bjed-pa’i
rnam-par-szmin-pa bsztan-na | | szangsz-rgjasz wdzsig-rten-du bjungbar dka’-ba dang | cshosz thosz-par dka’-ba dang | mi-lusz thob-par
dka’-ba’i gtam rgjasz-par bjasz-nasz |
— cshosz nyan-du szong-sig — csesz bszkul-pa dang |
bud-med desz szmrasz-pa |
———
1 P: wdog2 P: jon-tan-la csig

18. DBUL-MOSZ RASZ SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

141

— bcun-pa | csung-cam gzsesz-sig | bdag szlar mcshi’o — zsesz
szmrasz-nasz |
khang-ba’i nang-du szong-szte | khjo-la wdi-szkad csesz szmraszszo | |
— szgo-na dge-szlong zsig „khjod szangsz-rgjasz-la phjag-wchaldu szong-sig | | cshosz nyon-csig | szbjin-pa gjisz-sig” csesz
mcshi’o | | bdag-csag che sznga-ma-la szbjin-pa ma bjasz-pasz | wdiltar dbul-phongsz-par gjur-to | | da jang1 csi-zsig-gisz che phji-ma’i
chogsz-szu wgjur-bar bja |
khjosz szmrasz-pa |
— wdi-la ni szbjin-par wosz-na | bdag-csag dbul-phongsz-te | csijang med-na | csi-zsig szbjin-par bja |
cshung-masz szmrasz-pa |
— che sznga-ma-la jang szbjin-pa ma bjasz-pasz | wdi-ltar dbulbar gjur-na | da jang szbjin-pa ma bjasz-na | che phji-ma-la gar wgroszte | bdag ni szbjin-pa zsig bjed-kjisz | khjod-kjisz gnong-sig |
khjosz bszamsz-pa | „wdi-la nor khud-ba zsig jod-pa-lta-szte2 | ”
— szbjin-pa gjisz-sig — csesz szmrasz-pa dang |
cshung-masz |
— bdag-gi3 rasz wdi szbjin-par dga’o4 — zsesz szmrasz-szo | |
khjosz szmrasz-pa |
— bdag-csag khjo-sug gnyisz-(195b)-la rasz wdi-lasz med-de |
wdisz don-gnyer-zsing wcho-bar zad-na | da szbjin-par bjasz-na |
gnyi-ga bszdod-dam |
cshung-masz szmrasz-pa |
— mi csig szkjesz-pa-la che-wpho-ba jod-pasz | wdi ma bjin-jang |
che-wpho-la | bjin-jang | che-wpho | | gnyisz-na szbjin-pa bjasz-te |
che-wphosz-na | che phji-ma-la re-ba jod-pasz | szbjin-pa bjasz-na |
che-wphosz-kjang | bla’o5 | |
khjo jang dga’ bzsin-du |
— szbjin-pa gjisz-sig — csesz bszgo-nasz |
cshung-ma phji-rol-tu szong-szte | dge-szlong-la wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— bcun-pa | csung-zad ma gzigsz-sig | bdag szbjin-pa bgji’o —
zsesz szmrasz-pa dang |
dge-szlong-gisz |
— khjod szbjin-pa bjed-na | mngon-szum-du lag-gisz bjin-csig |
szbjin-pa’i chigsz-bcsad bja’o — zsesz bszgo’o | |
bud-med desz szmrasz-pa |
———
1 K: dge-ba
2 I, K: jod-pa gda’-szte
3 I, S: bdag-gisz, K: bdag ni
4 P: dga’-bo
5 P: szla’o

142

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO LNGA-PA

— lusz-la rasz wdi-lasz med-de | wog-na gosz gzsan med-pasz |
bud-med-kji lusz rcog-pa mnam-po wdi gzigsz-par mi wosz-kjisz |
nang-nasz dbul-lo — zsesz szmrasz-pa dang |
nang-rol-nasz rasz phud-de | dge-szlong-la phul-lo | | dge-szlong
desz szbjin-pa’i chigsz-bcsad bjasz-nasz | rasz de thogsz-szo | |
szangsz-rgjasz gang-na-bar phjin-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz dge-szlong de-la |
— bud-med-kjisz phul-ba’i rasz won-csig — csesz bka’-szcal-to | |
dge-szlong desz kjang rasz de szangsz-rgjasz-la phul-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz phjag-gisz bzsesz-szo | rasz rnying-zsing drimasz gosz-pasz | rgjal-po de’i wkhor-rnamsz rasz dri-ma-csan phjagtu bzsesz-pa-la wphja’o | | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wkhor mang-bo’i
bszam-pa mkhjen-nasz | wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— ngasz bltasz-na | wkhor wdi’i nang-na szbjin-pa rnam-par dagpa wdi-lasz wda’-ba med-do — zsesz bka’-szcal-to | |
wkhor mang-po ngo-mchar-du gjur-to | | de-nasz rgjal-po’i bcunmo rab-tu dga’-szte | lusz-la gon-pa’i gosz dang [| ] rgjan-rnamsz
phud-nasz | bud-med de-la bszkjal-to | | rgjal-posz kjang gosz dang [| ]
rgjan-rnamsz phud-nasz | de’i khjim-thab-la bszkjal-te |
— khjo-sug gnyisz wkhor-gji nang-du sog-csig — csesz bszgo’o | |
szangsz-rgjasz Bszod-szkjabsz-kjisz wkhor mang-po-la cshosz
bsztan-pasz | phal-csher rnam-par (196a) grol-bar gjur-to | |

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-bszcal-pa |
— de’i che de’i dusz-szu bud-med dbul-mo de ni dge-szlong-ma
Dkar-mo jin-no | | de’i che-na bszam-pa dag-pasz rasz bjin-pa’i dbanggisz bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi bar-du gang-nasz gang-du
szkjesz-pa-na | rtag-tu rasz-dang bcsasz-par szkjesz-te | brel-phongsz
med-csing | jid bzsin-du wbjor-bar gjur-to | | szangsz-rgjasz de-lasz
dam-[bcsasz-]pa’i cshosz thosz-nasz | rnam-par-grol-bar szmon-lam
btab-nasz | wdir nga-dang phrad-de | dgra-bcsom-par gjur-to | | debasz-na khjod kjang cshosz mnyan-pa dang szbjin-pa bjed-pa-la
brcon-wgrusz gjisz-sig — csesz bka’-szcal-nasz |
wkhor mang-po Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad gszungsz-pa-la
ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
Dbul-mosz rasz szbjin-pa’i le’u-szte | bcsva-brgjad-pa’o1 | | | |

———
1 S, I, K: bcso-brgjad-

19
BRAN-MO DBUL-MOSZ K’A-TJ’A-JA-NA-LA
DBUL BCONGSZ-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

de-i che-na bcun-pa K’a-tj’a-ja-na cshen-po jul A-pa-de-na wdugpa-lasz | jul de-na khjim-bdag longsz-szpjod-dang ldan-pa [| ] szerszna-csan sznying-rdzse med-pa zsig-la bran-mo rgan-mo zsig jod-de |
rgan-mo de ngan-lasz thamsz-csad bjed-kjang | gosz ni lusz-la mi
g.jog | zasz ni khar mi mjong-szte | rtag-tu brdegsz-wchogsz-pasz |
rgan-mosz ma bzod-de | „szrog wdor-du wgro” sznyam-nasz | bum-pa
thogsz-te | cshu wcshur szong-ba-lasz | cshu-wgram-na szkad-pocshe1 bjung-szte | ngusz-szo | | K’a-tj’a-ja-na der wongsz-te |
— rgan-mo | csi’i phjir wdi-ltar mi dga’ — zsesz drisz-pa dang |
— wphagsz-pa | bdag rgasz-pa’i szteng-du lasz ni cshe | bgo-ba
dang bza’-ba ni med | dbul-phongsz-pasz | „csi’i phjir mi wgum”
sznyam | mi dga’-szte | ngu’o | |
K’a-tj’a-ja-nasz szmrasz-pa |
— rgan-mo | khjod dbul-bo bcong-na | csi nyesz |
rgan-mosz2 szmrasz-pa |
— dbul csi-ltar bcong | szu-zsig dbul nyo — zsesz szmrasz-pa
dang |
K’a-tj’a-ja-nasz |
— dbul bcong-du rung-ngo — zsesz lan-gszum-gji bar-du bszgoba dang |
„dbul dzsi-ltar bcong | dri’o” sznyam-nasz |
— csi-ltar bcong-du rung — zsesz drisz-szo | |
K’a-tj’a-ja-nasz szmrasz-pa |
— dzsi-szte dbul-bcong jang-dag-na | ngasz bsztan-pa bzsin-du
gjisz-sig — csesz bszgo-ba (196b) dang |
— wphagsz-pa | de-bzsin-du bgji’o — zsesz gszol-to | |
K’a-tj’a-ja-nasz szmrasz-pa |
— khjod szngar khrusz gjisz-sig | bkrusz-pa’i wog-tu szbjin-pa
gjisz-sig |
rgan-mosz szmrasz-pa |
———
1 I, K, S: szkad cshen-po
2 P: rgasz-

144

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO LNGA-PA

— bdag-la *lhan-pa’i rgju-cam1 jang med-na | zsi-zsig szbjin-par
bja | bum-pa wdi ni dzso-mo’i jin-te | dbang ma mcshisz-szo | |
K’a-tj’a-ja-nasz szmrasz-pa |
— khjod-kjisz lhung-bzed-kji nang cshu gcang-masz2 khong-la |
nga-la phul-csig | ngasz szbjin-pa’i chigsz-szu-bcsad-pa bja’o | |
K’a-tj’a-ja-nasz cshu blangsz-nasz | szbjin-pa’i chigsz-bcsad kjang
bjasz | bszlab-chigsz kjang bjin | szangsz-rgjasz-kji mchan-nasz kjang
brdzsod-du bcsug-szte | jon-tan rnam-pa szna-chogsz bszngagsznasz |
— rgan-mo | khjod-la wdug-pa’i gnasz med-dam3 |
rgan-mosz szmrasz-pa |
— bdag-la gnasz ma mcshisz-te | wthag-ba dang gtun brdung-ba
dang lasz bjed-pa’i gnasz-nyid-na nyal-lo | | bar-wga’ ni lud-phung-gi
szteng-na nyal-lo | |
K’a-tj’a-ja-nasz szmrasz-pa |
— khjod ngan-lasz bjed-pa-la wgjod-pa dang mi dga’-bar4 ma
bjed-par brcon-wgrusz-szu lasz bjosz-la | dzso-mo nyal-ba’i wog-tu
dal-gjisz dzso-mo’i szgo phje-szte | szgo’i phag-gam grva zsig-tu rcva
gcang-ma bting-ba-la wdug-nasz | gzsan ma szemsz-par szangszrgjasz jid-la bjosz | dran-par gjisz-sig |
de-nasz rgan-mosz kjang bsztan-pa-bzsin bjasz-nasz | ring-po ma
lon-par mchan-mo wdug bzsin-du che-wphosz-nasz | de Szum-bcsurca-gszum-gji lhar szkjesz-szo | |
de’i dzso-mo nang-par szngar langsz-nasz | khjim-gji nang-na
bran-mo che-wphosz-par mthong-nasz | khrosz-te |
„rgan-mo wdi khjim-gji nang-du ma btang-na | csi’i phjir wdir chewphosz” zsesz gse-nasz | rkang-pa-la rca-thag-gisz btagsz-te | bsalnasz | dur-khrod-du bszkjal-to | |
de’i che-na lha’i szrasz-po zsig lha’i bu-mo lnga-brgjasz bszkorte | rce-dga’-ba-lasz | che-wdasz-nasz | rgan-mo lha’i szrasz-mo de’i
nang-du szkjesz-szo | |
lhar szkjesz-pa-dag5 dbang-po rnon-posz ni bdag csi’i rkjen-gjisz
lhar szkjesz-pa sesz-szo | | dbang-po rtul-po-dag ni mi sesz-te | rganmo de jang csi’i phjir lhar szkjesz-pa ni mi szemsz-kji | bde-ba wba’sig-la cshagsz-szo | |
de’i che-na S’a-ri’i-bu Szum-bcsu-rca-gszum gnasz-na wdug(197a)-pa desz |
— khjod csi’i rkjen-gjisz lhar szkjesz-pa sesz-szam — drisz-pa
dang |
———
1 I, K: lhan-pa-cam-gji rgju, S: lhan-pa rgju
2 P: gcsang3 I, K, S: jod4 P: wga’5 P: szkjesz-pa dang

19. BRAN-MO DBUL-MOSZ DBUL BCONGSZ-PA

5

10

15

20

25

145

— bdag mi sesz-szo — zsesz szmrasz-pa-nasz |
S’a-ri’i-busz lha’i mig-gisz bltasz-te1 | dzsi-ltar lhar szkjesz-pa
mthong-bar bjasz-szo | | de-nasz lha’i szrasz-mo lnga-brgja-cam-dang
dur-du lhagsz-te | rusz-bu-la lha’i me-tog-gisz gtor-de | szposz-kjisz
mcshod-pa bjasz-szo | | lha’i wod-kjisz grong-khjer de-dag sznang-ba
cshen-posz sznang-bar gjur-nasz | de’i dzso-mo-la szogsz-pa jamchan-du gjur-te | mi mang-po-dag ltar wdod-pa-lasz | lha mang-posz
rgan-mo’i rusz-bu-la mcshod-pa bjed-pa mthong-nasz | lha-rnamszla |
— csi’i phjir rusz-bu wdi-la mcshod-pa bjed | wdi gszon-po’i chena jang rcog-pasz | kun-gjisz mi wdod-na | da2 che-wphosz-pa’i ruszbu lta-la csi-szmosz — zsesz szmrasz-szo | |
de’i che-na lha’i szrasz-mo-rnamsz-kjisz dzsi-ltar szkjesz-pa’i
gtam rgjasz-par bjasz-nasz | K’a-tj’a-ja-na gang-na-bar szong-ngo | |
der phjin-pa dang | K’a-tj’a-ja-nasz lha’i szrasz-po de-dag-la szbjin-pa
dang [| ] chul-khrimsz dang Mtho-risz-szu szkje-ba-la szogsz-te dampa’i cshosz-kji gtam rgjasz-par bjasz | mi gcang-ba’i cshosz dang
wbjung-ba’i cshosz sztan-pasz | lha’i szrasz-po de-dag rdul-dang
bral | dri-ma-dang bral-szte | cshosz-la cshosz-kji mig rnam-par dagpar gjur-nasz | phjir lha’i gnasz-szu dong-ngo | |
wkhor mang-po-rnamsz kjang cshosz bsztan-pa thosz-nasz | szoszo-nasz wbrasz-bu dang-po-nasz wbrasz-bu bzsi-pa’i bar-du thob-par
gjur-te | rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
bran-mo dbul-mosz K’a-tj’a-ja-na-la dbul bcongsz-pa’i le’u-szte |
bcsu-dgu-pa’o | | | |

———
1 P: bsztasz2 P: de

20
GSZER-LHA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che jul de-na khjim-bdag rab-tu phjug-pa longsz-szpjod csheba [| ] nor-bu rin-po-cshesz bang-mdzod gang-ba zsig jod-de | rigsz
mnyam-pa-lasz cshung-ma blangsz-nasz | de’i cshung-ma-la bu-khje’u
gszer-gji mdog-lta-bu zsig bcasz-te | mchan-mkhan-gjisz bltasz-nasz |
de’i ming Gszer-lha zsesz (197b) btagsz-szo | | khje’u de bcasz-pa-na |
khje’u de’i khjim-du khron-pa cshu-zseng gang-ba1 cshu-zseng khru
brgjad-pa gting-zab-khjad khru brgjad-pa csig rang-bjung-szte |
khron-pa de’i cshu bcsusz-na | mi’i jid bzsin-du wbjung-szte | gang
gosz wdod-pa-la gosz wbjung | bza’-ba dang btung-ba wdod-pa-la
bza’-ba dang btung-ba wbjung | gszer-dngul dang nor rin-po-cshe
wdod-pa-la gszer-dngul dang nor rin-po-cshe wbjung-szte | csi-dangcsi wdod-pa thamsz-csad jid bzsin-du wbjung-ngo | |
khje’u de gszosz-bszkjed-de | csher gjur-pa dang | rig-pa’i gnasz
kjang lobsz-nasz | khjim-bdag de rab-tu dga’-szte |
„khje’u de’i cshung-ma bcal-lo” sznyam-bszamsz-nasz | khje’u
de’i cshung-ma khje’u de-dang wdra-bar gszer-gji mdog-csan bzangba mdzesz-pa [| ] phal-basz lhag-pa[r] csig bcal-bar bszamsz-te | jul
kun-tu mna’-ma bcal-lo | |
de’i che jul Cam-pa-na khjim-bdag rab-tu phjug-pa zsig-la bu-mo
Gszer-gji-wod csesz bja-ba zsig jod-de | bu-mo de jang gszer-gji
mdog-csan sin-tu wcher-ba2 pagsz-pa sin-tu szrab-pa rusz-pa phra-ba
zsig-szte | thog-ma bcasz-pa’i che jang khjim-nasz khron-pa cshuzseng dang gting wdra-bar khru brgjad gcsig rang-bjung-szte | khronpa de-lasz kjang rin-po-cshe szna-chogsz dang [| ] gosz dang bza’-ba
dang btung-ba-la szogsz-pa csi-dang-csi wdod-pa de-dag jid bzsin-du
rang-bjung-ngo | |
———
1 I, K: gab-, S: bag2 P: mcher-

20. GSZER-LHA

5

10

15

20

25

30

35

147

khjim-bdag desz kjang wdi sznyam-du |
„bdag-gi bu-mo bzang-mo wdi ni [| ] bu-mo wdi-dang wdra-bar
lusz gszer-gji mdog-csan sin-du wcher-ba1 bzang-ba mdzesz-pa gcsigla gtang-ngo” sznyam-bszamsz-pa gcsig-dang phrad-de | bu-mo’i
gtam jang khje’usz thosz | khje’u’i gtam jang bu-mosz thosz-nasz |
khjim-bdag gnyisz gnyen bja-bar wthamsz-te | szton-mo bja-bar
wthamsz-nasz | bu-mo Mnyan-jod-du khrid-de | Mnyan-jod-du Gszerlha’i khjim-du phjin-nasz |
Gszer-lhasz szangsz-rgjasz dang dge-wdun-rnamsz bsosz-la
szpjan-drangsz-szte | Bcsom-ldan-wdasz kjang dge-wdun-dang
bcsasz-te bsosz-la2 gsegsz-nasz | Gszer-lha khjo-sug gnyisz-la dampa’i cshosz rgjasz-par bsztan-te | Gszer-(198a)-lha khjo-sug dang
khjim-bdag khjo-sug gnyisz-kjisz [| ] Bcsom-ldan-wdasz-lasz cshosz
thosz-nasz | bszkal-pa khri-phrag nyi-su’i szdig-pa mi-dge-ba sin-du
wbar-ba kun zsi-nasz | szemsz rnam-par dag-pasz | cshosz rtogsz-te |
rgjun-du-zsugsz-pa’i wbrasz-bu thob-par gjur-to | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz szlar gcug-lag-khang-du gsegsz-pa
dang | Gszer-lha dang Gszer-wod khjo-sug gnyisz kjang pha-ma-la
rab-tu-wbjung-bar gszol-nasz | pha-masz kjang gnang-szte | gnyi-ga
szangsz-rgjasz gang-na-ba der dong-szte | der phjin-pa dang |
szangsz-rgjasz-kji zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-nasz |
— bdag-csag gnyisz rab-tu-wbjung-ngo — zsesz gszol-ba dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-bszcal-pasz | szkra dang
kha-szpu rang-bji-szte | gosz ngur-szmrig gjon-pa’i dge-szlong-du
gjur-nasz |
Gszer-lha ni dge-szlong-gi dge-wdun-gji nang-du szong-ngo | |
Gszer-wod ni Szkje-dgu’i-bdag-mo-la gtad-de | gnyi-ga ring-por ma
lon-par dgra-cshomsz-nasz | rig-pa gszum dang [| ] mngon-par-sesz-pa
drug dang [| ] rnam-par-thar-pa brgjad-la szogsz-te jon-tan thamszcsad-dang ldan-par gjur-to | |
desz dge-szlong-dag the-chom-du gjur-nasz | che-dang-ldan-pa
Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz | dge-szlong Gszer-lha dang Gszer-wod
gnyisz-kjisz szngon lasz csi bgjisz-na | thog-ma bcasz-nasz | wdi-ltar
nor rin-po-cshe dang longsz-szpjod thamsz-csad-dang ldan-te | khronpa-lasz kjang thamsz-csad kjang thamsz-csad-kji re-ba jongsz-szu szkongbar gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

40

———
1 P: wchor2 P: bsol-

148

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO LNGA-PA

— szngon wdasz-pa’i szkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi pha-rol-tu
[sz]szangsz-rgjasz Rnam-par-gzigsz zsesz bja-ba wdzsig-rten-du
gsegsz-nasz | de mja-ngan-lasz wdasz-pa’i wog-tu de’i bsztan-pa-la
zsugsz-pa’i dge-szlong-dag grong-khjer dang [| ] ldzsongsz rgjuzsing | szemsz-csan-gji don bjed-de | de-dag-la khjim-bdag rigsz cshezsing mtho[ng]-ba kun-gjisz cshosz-gosz dang bszod-sznyomsz mibrel-bar bjin-no | |
de’i (198b) khjim-bdag dbul-po khjo-sug gnyisz wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„bdag-csag gnyisz pha-ma jod-pa’i che nor rin-po-cshe dang
longsz-szpjod-du ldan-te | bang-mdzod jongsz-szu gang-jang |
wphagsz-pa’i dge-wdun-dang ma phrad | da wdi-ltar phongsz-brel-te |
csi-jang mi bdog-nasz | rcva-phung-gi szteng-na nyal-zsing | bre-gang
phul-gang jang mi bdog-pa’i che wphagsz-pa’i dge-wdun gsegsznasz | khjim-bdag phjug-po de kun cshosz-gosz dang bszod-sznyomsz
wbul-na | bdag-la1 csi-jang dbul-du med-do” sznyam-bszamsz-te |
rab-tu mi dga’-nasz | ngusz-szo | |
khjim-bdag ngusz-pa’i mcshi-ma cshung-ma’i lag-par lhung-nasz |
cshung-masz khjim-thab-la |
— khjod2 csi’i phjir ngu — zsesz szmrasz-pa dang |
— khjod-kjisz mi sesz-szam | grong-khjer wdir wphagsz-pa’i dgewdun-dag gsegsz-te | khjim-bdag phjug-po kun de-la mcshod-pa bjedna | bdag-csag wba’-sig csi-jang dbul-du med-de | „da wdir ma phulna | szkje-ba phji-ma-la gar wgro” sznyam-szte | mi dga’o | |
cshung-masz szmrasz-pa |
— khjod szong-la | bdag-gi mdzod-khang rnying-du szong-la cholcsig dang | csi-jang lusz-pa csung-zad jod kjang szrid-kjisz | gal-te
szna wga’-zsig rnyed-na | dbul-lo — zsesz szmrasz-nasz |
mdzod-khang rnying-du bcal-na | gszer-gji dong-che lusz-pa gcsig
rnyed-do | | cshung-ma-la jang me-long gcsig jod-de | khjo-sug
gnyisz-kjisz bum-pa szar-pa csig kjang nyosz-nasz | bum-pa’i nang
cshu gcang-masz3 bkang-szte | gszer-gji dong-che gcsig nang-du
bcsug-nasz | me-long-gisz kha bcsad-de | cshu’i bum-pa thogsz-nasz |
dge-wdun-la phul-lo | |
dge-wdun-gjisz kjang bzsesz-nasz | cshu de-la kha-csig-gisz ni
wthungsz | kha-csig-gisz ni kha-lag dang lhung-bzed bkrusz-te |
khjim-bdag khjo-sug gnyisz der dge-wdun-gjisz szpjod-pa mthongnasz | rab-tu dga’-mgu-rangsz-te | phjir khjim-du dong-ngo | |
de-nasz ring-por ma lon-par nad-kjisz btab-nasz | khjo-sug gnyisz
che-wphosz-te | Szum-bcsu-rca-gszum-gji lhar szkjesz-szo | |
———
1 P: -gi
2 P: khjim
3 P: gcsang-

20. GSZER-LHA

5

10

15

149

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na dbul-bo khjo-sug gnyisz
cshu’i bum-pa phul-ba de ni Gszer-lha khjo-sug gnyisz jin-no | |
szngon cshu bum-pa-gang dang gszer-gji dong-che dang me-long
gcsig phul-basz | szkje-ba thamsz-csad-(199a)-du bzang-zsing
mdzesz-pa dang mdog gszer-gji kha-dog-csan-tu rtag-tu wcher-bar
gjur-to | | de-ltar bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi bar-du de-wdra-bar
gjur-te | de’i che-na sin-du dad-pa’i szemsz-kjisz phul-basz | da wdir
wkhor-ba’i mthar phjin-te | dgra-bcsom-par gjur-to | | Kun-dga’-bo |
de-basz-na bszod-namsz-kji phjogsz-szu wgjur-pa’i lasz ni gang-jang
mi bja-bar mi rung-ngo | | dbul-bo desz szbjin-pa csung-zad bjaszpasz | bszod-namsz-kji phung-bo chad-med-pa wdi-lta-bu-dag thobpar gjur-to | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz bka’-szcal-nasz |
Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz szbjin-pa’i bszod-namszkji chogsz bszagsz-pa’i szemsz szkjesz-pa’i rdzsesz-szu ji-rangsznasz | mngon-par dga’o | |
Gszer-lha’i le’u-szte | nyi-su-pa’o | | | |

21
RIGSZ-GNYISZ-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-bjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che jul de-na khjim-bdag phjug-po zsig rigsz mnyam-pa-lasz
cshung-ma blangsz-nasz | bu med-pasz | sin-du mi dga’-szte | lha
kun-la gszol-pa btab-pa-lasz | phji zsig-na cshung-ma szemsz-csandang ldan-par gjur-te | zla-ba chang-ba-na | bu-khje’u zsig bcaszszo | |
khje’u de ni jang mdzesz-sing szdug-pa zsig-szte | pha-ma dang [| ]
gnyen-bsesz kun dga’-basz | bcasz-szton bjasz-nasz | cshu-bo zsig-gi
wgram-du wdug-szte | bcasz-szton zosz-szo | | cshu-wgram-na bcaszszton za-ba’i che [| ] kun-gjisz khje’u blta-ba’i phjir gcsig-gi pang-bar
blangsz-nasz | jang gcsig-gi pang-bar bjin-to | | de-bzsin-du gcsig-nasz
gcsig-tu rgjud-pa’i che [| ] gcsig-gisz le-lo bjasz-nasz | bu sor-te |
cshur lhung-nasz | cshusz khjer-ro | | khje’u bszod-namsz-kji mthusz
lasz ma zad-pasz1 | che ma wphosz-par nya zsig-gisz mid-nasz | nya’i
lto-na gszon-por wdug-go | |
cshu-bo de’i mdzsug-na jang grong zsig jod-de | grong de-na jang
khjim-bdag phjug-po bu med-pa zsig wdug-go | | khjim-bdag (199b)
de’i bran zsig cshu-bo’i wgram-na nya sor-ba-lasz | nya[msz] bu midpa zin-nasz | lto bkasz-pa dang | lto-nasz bu-khje’u zsig bjung-nasz |
bran-mo desz khjer-te | dzso-mo-la phul-lo | |
khjim bdag-gi cshung-masz khje’u de blangsz-te | bltasz-na |
khje’u de mchan-dang ldan-pa bzang-po zsig-nasz | rab-tu dga’-szte |
„bdag-csag-gisz lha kun-la gszol-ba bjasz-pa’i rtagsz wdi jin-no”
sznyam-nasz | ma-ma-la gtad-de | gszosz-szo | |
de’i che grong ltag-ma’i khjim-bdag-gisz2 „grong wog-ma’i khjimbdag-gisz nya-lto-nasz bu zsig rnyed-do” zsesz thosz-nasz |
———
1 P: zasz
2 P: -wdag-

21. RIGSZ-GNYISZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

151

„de ni gdon-mi-za-bar bdag-gi bu cshur1 lhung-ba jin-no” sznyamszte | de’i thad-du szong-nasz |
— wdi ni nga’i bu jin-gjisz | phjir [d]bjin-csig — csesz szmraszszo | |
desz szmrasz-pa |
— wdi khjod-kji ma jin-te | bdag-la bu med-pasz | lha kun-la
gszol-ba btab-nasz | lhasz bjin-pa’i bu jin-te | nya’i lto-nasz rnyed-do
— zsesz szmrasz-szo | |
khjim-bdag de gnyisz rcod-nasz | rgjal-po-la zsal-cse-bar gszolto | | de-la khje’u’i pha-masz |
— wdi bdag-gi bu jin-te | cshu-wgram-na cshur1 ltung-ba wdi jinno — zsesz szmrasz-szo | |
khjim-bdag gcsig-gisz |
— khje’u wdi ni bdag-gisz nya zin-pa’i lto-nasz rnyed-de | khjodkji bu ma jin-no — zsesz szmrasz-nasz |
rgjal-posz de gnyisz-ka’i chul-dang szbjar-te |
— khje’u wdi khjed gnyisz-kasz thun-mong-du gszosz-la | csher
szkjesz-nasz | khjed gnyisz-kjisz bu’i cshung-ma re-re long-sig |
cshung-ma gnyisz-lasz bu gang-lasz bjung-ba szo-szor khjer-csig —
csesz bcsad-do | |
de-nasz khjim-bdag gnyisz-kjisz kjang rgjal-posz zsal-cshe [| | ]
bcsad-pa bzsin-du khje’u thun-mong-du gszosz-nasz | csisz kjang mi
brel-bar bjasz-szo | | de-nasz khje’u de csher szkjesz-nasz | pha-ma
gnyisz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag bcasz-ma-thag-tu | cshur lhung-ba dang | nyasz mid-ba-la
szogsz-pa [| ] szdug-bszngal rnam-pa szna-chogsz mjong-jang |
bdag[-csag] ma gum-pasz | bdag ni rab-tu-wbjung-ba-la dad-kjisz |
gnong-sig — csesz szmrasz-szo | |
khje’u de’i pha-ma gnyisz-ka jang bu szdug-cshesz-pasz | ngo ma
cshod-nasz | rab-tu-wbjung-bar gnang-ba (200a) dang | khje’u desz
szangsz-rgjasz gang-na-bar szong-nasz | der phjin-pa dang | Bcsomldan-wdasz-kji zsabsz-la mgo-bosz phjag-wchal-te |
— bdag szangsz-rgjasz-kji bsztan-pa-la rab-tu-wbjung-ngo —
zsesz gszol-to | |
de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-pasz | szkra dang
kha-szpu rang-bji-nasz | dge-szlong-du gjur-to | | ming jang Rigszgnyisz-pa zsesz btagsz-szo | | dge-szlong Rigsz-gnyisz-pa-la Bcsomldan-wdasz-kjisz dam-pa’i cshosz bsztan-nasz | szdug-bszngal-gji
mthar phjin-te | de-nyid-du dgra-bcsom-par gjur-to | |
de-la dge-szlong-dag the-chom szkjesz-te | che-dang-ldan-pa Kundga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la di-szkad csesz gszol-to | |
———
1 P: chur

152

5

10

15

20

25

BAM-PO LNGA-PA

— dge-szlong Rigsz-gnyisz-pa wdisz szngon dge-ba’i rca-ba csizsig bszagsz-ba-na1 | cshab-tu2 lhung-te | nya’i lto-bar mcshiszkjang | gum-par ma gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-ba |
— khjod [b]rtag-par nyon-csig |

— szngon szangsz-rgjasz Rnam-par-gzigsz zsesz bja-ba wdzsigrten-du gsegsz-te | szkje-bo mang-po-la cshosz szton-to | | de’i che-na
khjim-bdag gcsig kjang wkhor der wongsz-szo | | Bcsom-ldan-wdaszkjisz szbjin-pa bjin-pa’i bszod-namsz dang [| ] chul-khrimsz
bszrungsz-pa’i jon-tan-la szogsz-pa rgja-csher bsztan-pa thosz-pasz |
sin-tu dga’-mgu-rangsz-te | bszam-pa dag-pa’i dad-pa szkjesz-nasz |
szangsz-rgjasz de-lasz szrog mi gcsod-pa-la szogsz-pa’i bszlab-chig
gszum mnosz-nasz | dong-che gcsig phul-lo | | de’i dbang-gisz gangnasz gang-du szkjesz-kjang | longsz-szpjod dang [| ] rin-po-csher ldante | phongsz-pa med-par gjur-to | |

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na khjim-bdag ni dge-szlong
Rigsz-gnyisz-pa wdi jin-te | szangsz-rgjasz-la dong-che gcsig phulbasz | bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi bar-du longsz-szpjod cshen-podang ldan-par gjur | | da-ltar-gji che wdi-la jang pha-ma gnyisz-kji
khjim-na longsz-szpjod bdog-pa dbang-bar gjur-te | szrog mi gcsodpa’i bszlab-chig gcsig mnosz-pasz | cshur lhung-(200b)-szte | nya’i
ltor szong-jang | ma si’o | | dkon-mcshog gszum-la szkjabsz-szu
szong-basz | nga-dang phrad-nasz | dgra-bcsom-par gjur-to | |
de’i che Kun-dga’-bo dang [| ] wkhor mang-po-rnamsz szangszrgjasz-kji bsztan-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
Rigsz-gnyisz-pa’i le’u-szte | nyi-su-rca-gcsig-pa’o | | | |

———
1 I, K: bszkrun
2 P: cshad-

22
RGJAL-PO ZLA-WOD-KJISZ MGO SZBJIN-PA’I LE’U |
WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA |
bam-po drug-pa |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz jul Jangsz-pa-csan-gji ambra’i chal-na bzsugsz-szo | |
de’i che-na Bcsom-ldan-wdasz-kjisz che-dang-ldan-pa Kun-dga’bo-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— rdzu-wphrul-gji rkang-pa bzsi thob-na | bszkal-pa gcsig-gi bardu wdzsig-rten-du gnasz-par wgjur-te | ngasz kjang rdzu-wphrul-gji
rkang-pa bzsi ni sin-du bszgomsz-nasz | De-bzsin-gsegsz-pa wdzsigrten-na szku-che dzsi-szrid-kji bar-du bzsugsz-par rigsz — zsesz langszum-gji bar-du szmrasz-na | de’i che-na Kun-dga’-bo bdud-kjisz
bszlusz-pasz | Bcsom-ldan-wdasz-kji bka’ thosz bzsin-du csang mi
szmra-bar wdug-go |
jang Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la |
— khjod longsz-la | dben-par szong-szte | sin-du szomsz-sig —
csesz bka’-szcal-nasz |
Kun-dga’-bo wdug-pa-lasz langsz-te | chal zsig-tu szong-ngo | |
Kun-dga’-bo szong-ba’i wog-tu bdud-kji rgjal-po Szdig-to-csan
wongsz-nasz1 | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz jun-ring-du wdzsig-rten-na bzsugsz-te |
gdul-ba’i rigsz-pa jang Gang-g’a’i klung-gi bje-ma-sznyed btul-nasz |
wkhor-ba-lasz jongsz-szu bzlasz-pa’i2 don jang mdzad lagsz-la | da
szku-nasz kjang bgresz-kjisz | mja-ngan-lasz wda’-bar gsegsz-par
rigsz-szo — zsesz gszol-to | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz sza nyung-zad csig blangsz-te |
phjag-gi szen-mo’i szteng-du bzsag-nasz | bdud Szdig-to-csan-la |
— sza cshen-po’i sza mang-ngam | szen-mo’i szteng-gi sza mangngam — zsesz bka’-szcal-na | |
bdud Szdig-to-csan-(201a)-gjisz gszol-pa |
— sza cshen-po’i sza rab-tu mang-gi | szen-mo-szteng-gi sza
mang-ba ma lagsz-szo | |
———
1 P: -csan
2 K: bzlosz-, S: bzlog-

154

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— ngasz btul-ba’i szemsz-csan ni szen-mo’i szteng-gi sza-dang
dra’o | | gang ma btul-ba de ni sza cshen-po-dang dra’o | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bdud Szdig-to-csan-la bka’-szcal-pa |
— da-szte zla-ba gszum-na nga jongsz-szu mja-ngan-lasz wda’o
— zsesz bka’-szcal-pa [| ] bdud Szdig-to-csan-gjisz thosz-nasz | rab-tu
dga’-mgu-rangsz-te | phjir dong-ngo | |
de’i che Kun-dga’-bo chal-gji nang-na gnyid-log-nasz | rmi-lam-du
sing cshen-po nam-mkha’i khamsz kun jog-pa | jal-ga dang lo-ma
dang [| ] me-tog dang wbrasz-bu sin-du rgjasz-pa | wgro-ba thamszcsad-la phan-pa’i don-du wgjur-ba | sing de-la jon-tan brdzsod-kjisz
mi lang-ba rnam-pa szna-chogsz-dang ldan-pa zsig rmisz-te | ring-po
ma lon-par rlung cshen-po langsz-te | jal-ga dang lo-ma kun grugszte | rdul bzsin-du wthor-nasz | kjang sztobsz cshen-po’i gnasz-szu
med-par gjur-te | wgro-ba thamsz-csad sin-du mja-ngan bjed-pa
sznyam-rmisz-nasz | szad-pa dang | mi bde-zsing szkrag-par gjur-te |
wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag-gisz lha dang mi thamsz-csad-la phan-pa’i don-du wgjurba’i sing cshen-po jon-tan thamsz-csad-dang ldan-pa csig rmisz-na |
ring-por ma lon-par rlung cshen-posz gtor-te | med-par bjasz-pa
wdi [| ] Bcsom-ldan-wdasz ni sing cshen-po-dang [| ] wdra-bar thamszcsad-kji szkjabsz-szu gjur-na | csi Bcsom-ldan-wdasz mja-ngan-lasz
wda’-bar mi dgongsz-szam” sznyam-bszamsz-nasz |
sin-du szkrag-szte | Bcsom-ldan-wdasz gang-na-bar wongsz-nasz |
zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-te | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad
csesz gszol-to | |
— bdag chal-na mcshisz-pa-lasz | rmi-lam wdi-lta-bu zsig rmiszna | csi Bcsom-ldan-wdasz mja-ngan-lasz wda’-bar mi dgongszszam |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— de de-bzsin-no | | khjed-kjisz szmrasz-pa de-bzsin-te | da-szte
zla-ba gszum-na mja-ngan-lasz wda’o | | (201b) „gang rdzu-wphrul-gji
rkang-ba bzsi *thob-pa ni1 bszkal-pa gcsig-gi bar-du gnasz-te | nga
jang rdzu-wphrul-gji rkang-pa bzsi sin-du bszgomsz-nasz | da2 Debzsin-gsegsz-pa’i szku-che dzsi-szrid-kji bar-du bzsugsz-par rigsz”
zsesz khjod-la drisz-na | lan-gszum-gji bar-du drisz-kjang | khjod
szmrar ma btub-szte | khjod szong-ba’i wog-tu bdud-kji rgjal-po
Szdig-to-csan wongsz-te | mja-ngan-lasz wda’-bar gszol-nasz | ngasz
kjang de-bzsin-du gnang-ngo | |
Kun-dga’-bosz de-szkad csesz bka’-szcal-pa thosz-nasz | rab-tu mi
dga’-zsing | mja-ngan-gjisz gdungsz-te | lusz mi bzod-par gjur-to | |
nye-gnasz-rnamsz kjang gcsig-la gcsig szbran-te | thamsz-csad kjang
———
1 P: thob-pa’i
2 P: de

22. RGJAL-PO ZLA-WOD-KJISZ MGO SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

155

mja-ngan-gjisz gdungsz-te | Bcsom-ldan-wdasz gang-na-ba der
lhagsz-szo | |
de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo dang nye-gnaszrnamsz-la bka’-szcal-ba |
— „rtag” csesz bja-ba szu jin | thamsz-csad-la rtag-pa med-de |
khjed-kji phjir bja-ba kun mdzad-de | bsztan-pa-la jang bsztan zinpasz | khjed-rnamsz mja-ngan ma bjed-par brcon-wgrusz-szu1 nan-tan
gjisz-sig — csesz bka’-szcal-nasz |
de’i che-na che-dang-ldan-pa S’a-ri’i-busz wdi-szkad-du |
„Bcsom-ldan-wdasz mja-ngan-lasz wda’o” zsesz thosz-pa dang | mjangan-du gjur-te |
— De-bzsin-gsegsz-pa mja-ngan-lasz wda’-ba ha-csang mjurcshesz-szo | | lha-dang bcsasz-pa’i wdzsig-rten thamsz-csad ldongszsing | mgon med-par gjur-to — zsesz szmrasz-te |
Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag ni Bcsom-ldan-wdasz mja-ngan-lasz wda’-ba mthong-bar
mi bzod-de | csi-nasz-kjang bdag szngon mja-ngan-lasz wda’o —
zsesz lan-gszum-gji bar-du gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— de-szte khjod dusz-la bab-par sesz-na | wphagsz-pa thamszcsad ni zsi-basz | mja-ngan-lasz wda’o — zsesz bka’-szcal-to | |
S’a-ri’i-busz kjang Bcsom-ldan-wdasz-lasz gnang-ba’i lung thobnasz | gosz-chagsz bcsosz-te | pusz-mo sza-la bcugsz-nasz | Bcsomldan-wdasz-la lan-brgja-cam bszkor-(202a)-te | chigsz-szu-bcsad-pa
rnam-pa mang-posz bsztod-nasz | szangsz-rgjasz-kji zsabsz dang
phjag-nasz2 bzung-szte | | lan-gszum-gji bar-du szpji-bo sza-la gtugsznasz | thal-mo szbjar-te | wdi-szkad-du |
— bdag-gisz nang-gi tha-mar jang Bcsom-ldan-wdasz mthong-ngo
— zsesz szmrasz-nasz |
szti-sztang-dang bcsasz-te mcshi-phjag-wchal-nasz3 | nye-gnasz
dge-chul Kjun-de-dang Rgjal-po’i-khab szngon szkje-ba’i gnasz gangna-bar szong-ngo | | der phjin-pa dang | dge-chul Kjun-te de-la bszgoba |
— khjod szong-la | grong-khjer dang grong-brdal dang [| ] rgjalpo’i pho-brang dang [| ] wgron-pa’i gnasz dang jon-bdag bsesz-pa’i
gnasz kun-tu szong-la | de-dag-la „nga mcshi-phjag-wchal-lo4” zsesz
szgo-zsig |
de-nasz dge-chul Kjun-de szlob-dpon-gjisz bszgo-ba bzsin-du kuntu szong-nasz | wdi-szkad-du |
———
1 P: -bgrusz2 P: phjug3 K: phji-phjag-wchal-, S: wphji-phjag-wchal4 I, K: phji-phjag-wchal-

156

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

— bdag-gi mkhan-po S’a-ri’i-bu wdir gsegsz-te | mja-ngan-lasz
wda’-bar gsegsz-kjisz | khjed mthong-bar wdod-na | kun gsegsz-sig
— csesz bszgo’o | |
de’i che-na rgjal-po Ma-szkjesz-dgra dang khjim-bdag rigsz cshezsing mtho-ba dang jon-bdag-gi rnamsz dge-chul-gjisz bszgo-ba
thosz-nasz | thamsz-csad ma dga’-zsing mja-ngan-gjisz gdungsz-par
gjur-te | thamsz-csad chig-wthun-par wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bcun-pa S’a-ri’i-bu cshosz-kji gco-bo cshen-po wgro-ba mangpo’i bsesz-gnyen-du gjur-pa de mja-ngan-lasz wda’-ba ni ha-csang
sznga-cshesz-szo — zsesz szmrasz-nasz |
de-dag mjur-bar S’a-ri’i-bu gang-na-bar lhagsz-te | phjag-bjasznasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bcun-pa | szku-che jongsz-szu gtong-szte | mja-ngan-lasz
wda’o | zse-na | bdag-csag-la szogsz-pa wgro-ba mang-po ni mgon
dang dpung-gnyen med-par gjur-to | |
de-nasz S’a-ri’i-busz wkhor mang-po-la szmrasz-pa |
— thamsz-csad mi rtag-pa-szte | szkje-ba jang mthar wcshi-la |
wdusz-pa jang mthar wbral-basz | khamsz gszum ni szdug-bszngaldang bcsasz-pasz-na | gang-zsig bde-bar wgjur | | khjed ni szngon-gji
dge-ba’i rca-basz szangsz-rgjasz wdzsig-rten-du gsegsz-pa-dang jang
phrad-mod-kji1 | mdo-szde dang cshosz thosz-pa jang sin-du dka’o | |
mi-lusz thob-pa jang sin-du dka’-ba jin-gjisz | bszod-namsz-kji
chogsz-szu wgjur-sing | (202b) wkhor-ba-lasz grol-ba’i lasz-la brconpar gjisz-sig — csesz thabsz mkhasz-pa rnam-pa szna-chogsz-kjisz
wkhor mang-po-la [| ] dzsi-ltar na-ba-la szman gtong-ba bzsin-du rgjacsher bsztan-te | wkhor mang-posz cshosz bsztan-pa thosz-nasz | khacsig ni wbrasz-bu dang-po-nasz wbrasz-bu gszum-pa’i bar-du thob-par
wgjur | kha-csig ni rab-tu-bjung-nasz | dgra-bcsom-par gjur | kha-csig
ni rang-szangsz-rgjasz-szu grub-par ji-dam-bcsasz-te | cshosz bsztanpa thosz-nasz | phjag-wchal-te | szo-szor dong-ngo | |
de-nasz S’a-ri’i-bu de’i nub-mo nam-gji csha-szmad-la [| ] lusz
dang szemsz drang-por bzsag-szte | szemsz-rce-gcsig-tu bszam-gtan
dang-po-la zsugsz-szo | | bszam-gtan dang-po-lasz bjung-nasz |
bszam-gtan gnyisz-pa-la zsugsz | bszam-gtan gnyisz-pa-lasz bjungnasz | bszam-gtan gszum-pa-la zsugsz | bszam-gtan gszum-pa-lasz
bjung-nasz | bszam-gtan bzsi-pa-la zsugsz | bszam-gtan bzsi-pa-lasz
bjung-nasz | nam-mkha’ mtha’-jasz szkje-mcshed-kji ting-nge-wdzinla zsugsz | nam-mkha’ mtha’-jasz szkje-mcshed-kji ting-nge-wdzinlasz bjung-basz | rnam-sesz mtha’-jasz szkje-mcshed-kji ting-ngewdzin-la zsugsz | rnam-sesz mtha’-jasz szkje-mcshed-kji ting-ngewdzin-lasz bjung-nasz | cshung-zad-med-pa’i szkje-mcshed-kji tingnge-wdzin-la zsugsz | cshung-zad-med-pa’i szkje-mcshed-kji tingnge-wdzin-lasz bjung-nasz | wdu-sesz-med wdu-sesz-med-min-gji
———
1 P: -med-

22. RGJAL-PO ZLA-WOD-KJISZ MGO SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

157

szkje-mcshed-kji ting-nge-wdzin-la zsugsz | wdu-sesz-med wdu-seszmed-min-gji szkje-mcshed-kji ting-nge-wdzin-lasz bjung-nasz | wgogpa’i ting-nge-wdzin-la[sz] zsugsz | wgog-pa’i ting-nge-wdzin-lasz
bjung-nasz | mja-ngan-lasz wda’-bar zsugsz-szo | |
de’i che-na Brgja-bjin lha’i dbang-posz [| ] S’a-ri’i-bu mja-nganlasz wda’-bar sesz-nasz | lha’i wkhor brgja-sztong mang-po-dang szoszo-nasz me-tog dang szposz-la szogsz-pa mcshod-pa’i jo-bjad
thogsz-te | phjogsz der lhagsz-nasz | szteng-gi nam-mkha’-la barwchamsz-med-par wkhod-do | | mcshi-ma cshar bzsin-du blagsz-nasz |
me-tog-gisz pusz-mo nub-cam-du gtor-te | wdi-szkad-du |
— bcun-pa S’a-ri’i-bu’i sesz-rab ni zab-khjad1 rgja-mcho-camszte | dzsi-ltar rigsz-(203a)-pa’i blo-dang ldan | | gszung-gi szpobsz-pa
ni cshu-mig-dang wdra-szte | chul-khrimsz dang ting-nge-wdzin dang
sesz-rab-dang ldan | cshosz-kji gco-bo cshen-po De-bzsin-gsegsz-pa’i
rdzsesz-szu cshosz-kji wkhor-lo rgjasz-par szkor-ba dang | mja-nganlasz wda’-ba ni ha-csang jang sznga-cshesz-szo | |
grong-khjer de’i nang dang phji-rol-na wdug-pa’i mi thamsz-csadkjisz „S’a-ri’i-bu mja-ngan-lasz wdasz-szo | | ” zsesz thosz-nasz |
thamsz-csad-kjisz mar dang wbru-mar bszung-csan dang szposz dang
me-tog dang mcshod-pa’i jo-bjad thogsz-te | thamsz-csad lhagsznasz | lusz-kjisz mi bzod-par mja-ngan-gjisz gdungsz-te | szo-szo-nasz
mcshod-pa’i jo-bjad thogsz-pa’i jon-gjisz mcshod-pa bjasz-szo | | denasz Brgja-bjin lha’i dbang-posz Bji-sva-kar-ma-la bszgo-ba |
— khjod-kjisz rin-po-cshe mang-posz brgjan-pa’i sing-rta szbjorcsig | S’a-ri’i-bu’i szpur bzsag-par bja’o — zsesz bszgo’o | |
de-nasz lha dang klu dang gnod-szbjin dang rgjal-po dang blon-po
dang jul-mi thamsz-csad-kjisz [m]csho[ng]-ngesz btab-szte | gang-na
thang bde-bar bszkjal-lo | |
Brgja-bjin lha’i dbang-posz gnod-szbjin-rnamsz-la |
— khjed-kjisz rgja-mcho’i ngogsz-nasz glang-mgo’i can-dan longsig — csesz bszgo-nasz |
gnod-szbjin-rnamsz-kjisz rgja-mcho’i ngogsz-nasz can-dan
blangsz-te | szpungsz-te | de’i szteng-du szpur bzsag-szte | mar dang
wbru-mar-gjisz gtor-nasz | me btang-ngo | | wkhor de-dag kun-gjisz
phjag-wchal-te | phjir dong-ngo | |
me si-ba’i wog-tu dge-chul Rkjun-desz szlob-dpon-gji ring-szbrel
dang lhung-bzed dang cshosz-gosz gszum thogsz-te | szangsz-rgjasz
gang-na-bar szong-nasz | zsabsz-la mgo-bosz phjag-wchal-te | puszmo’i lha-nga sza-la bcugsz-nasz |
— bdag-gi szlob-dpon ni mja-ngan-lasz wdasz-te | de’i ring-szrel
dang cshosz-gosz dang lhung-bzed ni wdi lagsz-szo — zsesz gszolto | |
———
1 P: -kjad

158

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DRUG-PA

de’i che-na Kun-dga’-bosz dge-chul-gjisz szmrasz-pa thosz-nasz |
mja-ngan-gjisz sin-du jid-gdungsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-la wdiszkad csesz gszol-to | |
— S’a-ri’i-bu chogsz-kji bdag gco-bo cshen-po jang mja-ngan-lasz
wdasz-na | bdag-csag-gisz (203b) szu-la gnasz-bcsa’-zsing szkjabszszu mcshi-bar bgji |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz ka’-bszcal-pa |
— S’a-ri’i-bu mja-ngan-lasz wdasz-kjang | chul-khrimsz dang
ting-nge-wdzin dang sesz-rab dang rnam-par-grol-ba dang rnam-bargrol-ba’i je-sesz gzigsz-pa dang cshosz-kji szku mja-ngan-lasz ma
wdasz-szo | | S’a-ri’i-bu ni da-ltar wba’-sig nga mja-ngan-lasz wda’-ba
mthong-bar mig mi bzod-do | | szngar mja-ngan-lasz wdasz-pa wdir
ma zad-kji | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang [ | ] nga che-wpho-ba-la
mig-gisz ma bzod-nasz | szngar che-wphosz-szo | |
Kun-dga’-bosz thal-mo szbjar-te | Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— szngon Bcsom-ldan-wdasz | szku-che sznga-ma-la jang szngar
gum-nasz | phjisz gsegsz-pa’i dngosz-po rgjasz-par bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-ba chad-med-pa grangsz-med [| ]
bszam-gjisz mi khjab-pa wdasz-pa’i pha-rol-na [| ] Wdzam-bu’i-gling
wdir jul cshen-po zsig-na rgjal-po Zla-wod csesz bja-ba Wdzam-bu’igling-la dbang-ba | rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong dang
ldzsongsz sztong-phrag drug-bcsu’i nang-na [| ] grong-khjer khriphrag brgjad-bcsu-la dbang-bjed-pa zsig bjung-ngo | |
rgjal-po de-la bcun-mo sztong-phrag nyi-su jod-de | bcun-mo
cshen-mo ni Me-tog-szbjin-pa zsesz bja | bcun-mo wbring-po1 ni
Szpjan-cshen-mo zsesz bja-szte | rgjal-po de-la rgjal-bu *lnga-brgjacam rnyed-do2 | | rgjal-bu thu-bo rgjal-chab ni Chul-khrimsz-bzang-bo
zsesz bja | rgjal-po bzsugsz-pa’i pho-brang ni Wcho-ba[sz]-bzang-po
zsesz bja-szte | pho-brang de cshu-zseng gab-par dpag-chad bzsi-brgja
jod-de | gszer dang dngul dang be-d’u-rja dang sel-lasz bjasz-szo | |
szkjed-mosz chal-gji nang-na gszer dang dngul dang bai-d’u-rja
dang sel-gji sing-chal bzsi jod-de | kha-csig-gi jal-ga ni gszer lo-ma ni
dngul | kha-csig ni jal-ga ni dngul lo-ma ni gszer | kha-csig-gi jal-ga
ni bai-d’u-rja lo-ma ni sel | kha-csig-gi jal-ga ni sel lo-ma ni bai-d’urja-szte | rin-po-cshe’i rdzing-rnamsz kjang gszer dang (204a) dngul
dang bai-d’u-rja dang sel-lasz bjasz | rdzing-gi zsabsz kjang rin-po———
1 I, K: rab-wog
2 I, K: lnga-brgja-sznyed jod-do

22. RGJAL-PO ZLA-WOD-KJISZ MGO SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

159

cshe szna bzsi’i phje-masz brdal-te | rgjal-po’i *pho-brang nyi-che ni1
kho-ra-khor-jug dpag-chad bzsi-bcsu’i bar-du [| ] gszer dang dngul
dang bai-d’u-rja dang sel-gjisz cshal-bar bkang-ngo | |
jul de-na gnasz-pa’i mi-rnamsz bde-zsing szkjid-pa | lo-legsz-pa |
longsz-szpjod wbjor-ba | rin-po-cshe dam-pa grangsz-med-pa bdogpar gjur-to | |
de’i che-na rgjal-po’i pho-brang-na wdug-pa[ de]-lasz | rtag-tu wdi
sznyam-du bszam-pa szkjesz-szo | |
„wdzsig-rten-na gnasz-pa-dag bcan-zsing cshe-ba-la thamsz-csad
bkur-szti bjed-par wgjur-ro” sznyam-du bszamsz-ma-thag-tu | wdodpa lnga’i longsz-szpjod dam-pa jid bzsin-du grub-szte | wdi-ltar
wbrasz-bu mcshog thob-pa jang [| ] szngon bszod-namsz-kji chogsz
bszkjed-pa-lasz gjur-te | dper-na zsing-ba-dag kjang dpjid sza-bon
mang-du btab-na | szton mang-du bszdur jod-do | sznyam-du | „re-ba
jod-do | | bdag kjang de-dang wdra-szte | szngon bszod-namsz-kji
chogsz2 bszkjed-pasz | da-ltar wdi-lta-bur grub-par gjur-te | da-lta’i
dusz-szu sza-bon ma bszkjed-na | phjisz re-ba med-do” sznyambszamsz-nasz | blon-po-rnamsz-la |
— da3 ni bdag-gisz rin-po-cshe dang longsz-szpjod-kjisz kun-la
szbjin-pa’i phjir grong-khjer-gji szgo dang chong-wdusz-kji mdor
szpungsz-te | szemsz-csan-la jid bzsin-du csi wdod-pa szbjin-par
bja’o | | gzsan-jang rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed jod-pala jang bang-mdzod csi jod-pa thamsz-csad wgro-ba mang-po-la
szbjin-par bkar-btagsz-szo — zsesz bszgo-nasz |
gszer-gji rgjal-mchan bszgreng-szte | gszer-gji rnga brdungsznasz | phjogsz-szu rgjasz-par kun-gjisz thosz-sing | sesz-par sin-du
bszgragsz-szo | |
de’i che-na jul de-na wkhod-pa’i dge-szlong dang bram-ze dang
dbul-wphongsz-pa dang mgon-med-pa dang rgan-pa longsz-szpjodkjisz brel-ba thamsz-csad szprin bzsin-du bszdusz-szte | gang gosz
wdod-pa-la gosz | zasz wdod-pa-la ni zasz | gszer-dngul dang rin-pocshe wdod-pa-la ni gszer dang (204b) dngul dang rin-po-cshe | nadpa-rnamsz-la ni nad-kji rkjen-szman-la szogsz-te | csi wdod-pa jid
bzsin-du bjin-no | | de’i che-na Wdzam-bu’i-gling-na wkhod-pa’i
wgro-ba thamsz-csad rgjal-po’i bka’-drin-gjisz thamsz-csad bde-zsing
szkjid-pasz | glu len | bro brdung | chigsz-szu-bcsad-pasz bsztod-do | |
rgjal-po de’i ming sznyan-pa mtha’-wog kun-du gragsz-nasz | bka’ mi
nyan-pa med-do | |
de’i che-na jul-gji mtha’-wkhob-na [| ] rgjal-po cshung-ngu Bji-masze-na zsesz bja-ba zsig rgjal-po Zla-wod-la phrag-dog szkjesz-nasz |
———
1 S: pho-brang nye-che ni, I: pho-brang-dang nye-ba’i che, K: pho-brangdang nyi-che
2 P: cshogsz
3 P: wdi

160

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

bde-bar nyal-du med-do | | gnyid kjang mi bro-basz | wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„rgjal-po Zla-wod med-par ma bjasz-kji bar-du bdag-gi ming
gragsz-par mi wgjur-gjisz | bdag-gi jul-phjogsz-na wkhod-pa’i kundu-rgju-dag bosz-la | kun-wgrub-tu1 zsug-pa’i thabsz-szu bja’o”
sznyam-bszamsz-nasz |
bdag-gi jul-na wkhod-pa’i kun-du-rgju bosz-nasz | kha-zasz ro
brgja-dang ldan-pa rnam[sz]-pa szna-chogsz szbjar-te | szti-sztangdang bcsasz-pasz zla-ba gszum-gji bar-du mcshod-pa bjasz-nasz |
kun-tu-rgju-dag-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— nga ni jongsz-szu mja-ngan-gjisz non-te | nyin-mchan-du mi
bde-na | khjod ni cshosz szpjod-pa jin-te | mcshod-pa’i gnasz jin-na |
nga’i2 mja-ngan med-par bja-ba’i thabsz szomsz-sig | |
bram-ze-rnamsz-kjisz szmrasz-pa |
— rgjal-po | csi’i szlad-du thugsz-ngan mdzad-pa bdag-csag-la
gszungsz-sig | | csi nusz-kjisz rgjal-po’i thugsz-ngan ma mcshisz-par
bgji’o | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— rgjal-po Zla-wod de jon-tan kun-du gragsz-pasz | thamsz-csadkjisz bsznyen-bkur bjed-na | nga wba’-zsig jon-tan wgran-te3 | rgjalpo de med-par dga’-na | khjed-la thabsz csi jod-pa szmrosz-sig |
bram-ze-rnamsz-kjisz de-szkad csesz bszgo-ba thosz-nasz | szoszo-nasz gcsig-la gcsig wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po Zla-wod de ni sznying-rdzse-dang ldan-te | wgro-ba
thamsz-csad-la drin-gjisz khjab-csing | dbul-wphongsz-pa-la jang phama-lta-bur wgjur-basz | bdag-(205a)-csag ni che-wphosz-la thugkjang | de-la wkhu-zsing gnod-pa bjed mi nusz-szo — zsesz szmrasznasz | wcho-ba-la jang ma bltasz-te | szo-szor gjesz-szo | |
rgjal-po Bji-ma-sze-nasz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
lhag-par ma dga’-szte | wdi-szkad csesz bkar-btagsz-szo | |
— gang szu-jang rung-ba nga’i phjir rgjal-po Zla-wod-kji mgo
bcsad-de | wongsz-na | rgjal-szrid phjed kjang szbjin-zsing | bu-mo
jang cshung-mar szbjin-no — zsesz bkar-btagsz-pa dang |
de’i che-na ri-brag-gi khrod-na4 bram-ze Le’u-de-csi zesz bja-basz
thosz-te | rgjal-po de gang-na-ba der wongsz-nasz | rab-tu dga’-te |
wdi-szkad-du |
— bdag-gisz ni [| ] rgjal-posz dgongsz-pa bzsin-du wgrub nusz-szo
— zsesz gszol-to | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— de-ltar wgrub nusz-na | nyi-ma gang-la wgro-bar bja |
———
1 S, K: kun-tu bszgrub-tu, I: kun-tu szgrub-tu
2 P: de’i
3 I, K, S: ma gragsz4 I, K: grong-, S: gong-

22. RGJAL-PO ZLA-WOD-KJISZ MGO SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

161

bram-zesz szmrasz-pa |
— bdag-gi lam-brgjagsz szcal-csig dang | da-szlan-csad zsag
bdun-na mcshi-bar bgji’o — zsesz gszol-ba dang |
bram-ze de zsag bdun-gji bar-du bdag-gi lusz bszrung-ba’i
szngagsz bjasz-nasz | rgjal-po-la mcshi-phjag-wchal-te1 | lam-du
zsugsz-te | dong-ngo | |
de’i che rgjal-po Zla-wod’-kji jul-na [| ] ltasz-ngan rnam-pa sznachogsz bjung-szte | sza kun gasz-pa dang | glog wgju-ba dang | szkarma ltung-ba dang | nyin-mchan-du jul rmugsz-pa dang | wbrug dragpo dang szer-ba dang gnam-lcsagsz dang | bja mang-po nam-mkha’la[sz] sznying-rdzse-ba’i szkad zer-zsing | nam-mkha’-lasz rang-ltungba dang | sztag dang gzig dang szpjang-ku dang gcsan-zan dang ridagsz-la szogsz-pa rgjug-mcshong-zsing | szkad zer-ba dang | rgjalphran brgjad-khri-bzsi-sztong-gi rmi-lam-du [| ] rgjal-po cshen-po’i
gszer-gji rgjal-mchan cshagsz-pa dang | gszer-gji rnga ral-bar rmiszszo | |
blon-po Zla-ba-cshen-po zsesz bja-ba’i rmi-lam-du ji-dagsz siggisz rgjal-po’i gszer-gji csod-pan phrogsz-par rmisz-te | thamsz-csad
kjang lusz-kjisz mi bzod-pa-cam-du mja-ngan-gjisz non-par gjur-to | |
de’i che-na grong-khjer-(205b)-gji szgo szrung-ba’i lhasz [| ] bramzesz rgjal-po’i mgo szlong-du wongsz-par rtogsz-nasz | de mjoszsing | bszlad-par bjasz-te | grong-khjer-gji szgo-nasz ma btang-basz |
bram-ze desz grong-khjer lan-du-ma bszkor-jang | nang-du ma cshuddo | |
de-nasz Gnasz-gcang-ma’i ri[g]sz-kji lhasz kjang [| ] rgjal-po Zlawod mgo szbjin-pa bjasz-na | szbjin-pa’i pha-rol-tu-phjin-pa rdzogszpar wgjur-bar sesz-nasz | rmi-lam-du rgjal-po-la szbran-no | |
— rgjal-po cshen-po | „thamsz-csad-kji jid-dang mi wgal-bar
szbjin-no” zsesz ji-dam-bcsasz-na | da-ltar szlong-ba grong-khjer-gji
szgor wongsz-te | nang-du wong-ba’i dbang med-do — zsesz szbranno | |
szad-nasz | ngo-mchar-du gjur-te | blon-po Zla-ba-cshen-po-la |
— khjod szong-la | „grong-khjer-gji szgo-nasz szu wongsz jang
rung | ma bkag-par thong-sig” csesz bszgo-sig |
Zla-ba-cshen-po grong-khjer-gji szgor wongsz-pa dang | grongkhjer-gji szgo szrung-ba’i2 lhasz lusz mngon-par bsztan-te | Zla-bacshen-po-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bram-ze zsig jul gzsan-nasz wongsz-te | szdig-pa’i szemsz-kjisz
rgjal-po’i mgo szlong-du wongsz-pasz-na | nang-du ma btang-ba jinno | |
blon-posz szmrasz-pa |
———
1 I, K: phji-phjag-wchal-te
2 P: szrung-ba-la |

162

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

— gal-te de-ltar bden-na | gnod-pa’i gnasz1 cshen-po jin-te | wonkjang rgjal-po’i bka’ bcsag-tu2 mi rung-ngo — zsesz bszgo’o | |
de-nasz grong-khjer szrung-ba’i lhasz kjang bram-ze nang-du
btang-ba dang | blon-po Zla-ba-cshen-posz wdi sznyam-du bszamszszo | |
„bram-ze wdi ni gdon-mi-za-bar rgjal-po’i mgo szlong-bar wgjurgjisz | rin-po-cshe szna bdun-lasz szna gcsig-la jang mgo-bo lngabrgja-lnga-brgja zsig bjasz-te | mgo-bo wdi-dag-gisz rgjal-po’i mgo
blu’o” sznyam-bszamsz-nasz | szbjor-du gzsag-go |
de-nasz bram-ze de rgjal-po’i pho-brang-du wongsz-te | szkad
cshen-por wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag ni jul-gji mtha’-wkhob-nasz mcshisz-te | rgjang-ma-nasz
„rgjal-po cshen-po ni thamsz-csad jongsz-zsu gtong-la | pha-rol-gji
jid-dang mi wgal-bar mdzad-do” zsesz jon-tan cshen-po thosz-nasz |
lam ring-po-nasz dgosz-pa wdod-pa’i szlad-du wdir mcshisz-szo | |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | (206a) rab-tu
dga’-mgu-rangsz-te | phjag-wchal-nasz |
— ngal-bar ma gjur-tam — zsesz drisz-te — nor csi wdod-pa dang
jul-lam szrid-dam grong-khjer-ram cshung-ma’am bu-pho’am rin-bocshe’am theg-pa’am glang-po’am rta’am rin-po-cshe szna bdun-nam
bran-po’am bran-mo lasz bjed-pa’i mi’am csi wdod-pa thamsz-csad
szbjin-no — zsesz szmrasz-szo | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— phji-rol-gji longsz-szpjod-kjisz szbjin-pa’i szbjin-pa ni bszodnamsz-szu wgjur-mod-kji | szbjin-pa rgja-cshen-por mi wgjur-te |
gang lusz-kji sa szbjin-pa bszod-namsz-kji mcshog jin-pasz | bdag ni
rgjal-po’i dbu wchal-ba’i szlad-du [| ] lam ring-po-nasz wdir mcshiszkjisz | jid-dang mi wgal-bar mdzad-na | szbjin-pa mdzod-csig — csesz
gszol-pa dang |
rgjal-posz de-szkad szmrasz-pa thosz-nasz | dpe[’]-med-par3 dga’bar gjur-to | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— bdag-la dbu szcal-na | nam szcal-ba bka’-szcal-du gszol | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— da-szte zsag bdun-na khjod-la mgo szbjin-no — zsesz
bszgo’o | |
de-nasz blon-po Zla-ba-cshen-posz [| ] rin-po-cshe szna bdun-lasz
bjasz-pa’i mgo-rnamsz khjer-te | wongsz-nasz | bram-ze’i mdun-du
lto-ba sza-la phab-szte | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po’i dbu ni khrag dang rusz-pa-szte | mi gcang-ba jin-na |
csi-zsig-tu rung | rin-po-cshe szna bdun-gji mgo-bo wdi-dag-gisz
———
1 I, K, S: ltasz
2 P: gcsig3 P:

[a*z-

22. RGJAL-PO ZLA-WOD-KJISZ MGO SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

163

brdzse’o | | rin-po-cshe szna bdun-gji mgo wdi-dag-gisz khjod che
gcsig-tu phjug-par wgjur-ro | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— bdag-la wdi-dag mi dgosz-kji | rgjal-po’i dbu dgosz-kjisz |
bdag-gi re-ba szkongsz-sig | |
Zla-ba-cshen-posz thabsz rnam-pa szna-chogsz-kjisz gszol-pa
btab-kjang | ma btub-nasz | mja-ngan-gjisz non-te | wkhamsz-nasz |
sznying bdun-du gasz-te | che-wphosz-szo | |
de’i che rgjal-po desz blon-po zsig glang-po-cshe dpag-chad
brgjad-sztong-du wgro-ba-la bszkjon-nasz1 | rgjal-phran thamsz-csadla szbran-te |
— da-szte zsag bdun-na rgjal-po Zla-wod bram-ze-la dbu szbjin-pa
mdzad-kjisz | mthong-bar wdod-pa thamsz-csad mjur-du sog-csig |
de’i che-na rgjal-phran brgjad-khri-sznyed-po thamsz-csad de(206b)-ma-thag-tu lhagsz-te | rgjal-po’i szpjan-szngar wongsz-nasz |
lto-ba sza-la phab-szte | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Wdzam-bu-gling-gi szemsz-csan thamsz-csad ni rgjal-po cshenpo’i bka’-drin-gjisz thamsz-csad bde-szkjid-de | gnod-pa ma mcshiszna | mi gcsig-gi szlad-du wgro-ba thamsz-csad jongsz-szu szpang-ba
mi rigsz-kjisz | bdag-csag-la thugsz-brce-ba’i szlad-du dbu’i szbjin-pa
mi mdzad-par gszol-to | |
blon-po cshen-po sztong-phrag bcsusz kjang lto-ba sza-la phabszte |
— bdag-csag-la thugsz-brce-ba’i szlad-du [| ] dbu’i szbjin-pa mi
mdzad-par gszol-to |
bcun-mo sztong-phrag nyi-susz kjang lusz sza-la phab-nasz | rgjalpo-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag-csag-la jang thugsz-rce-bar dgongsz-te | dbu’i szbjin-pa
mi mdzad-par gszol-lo — zsesz szmrasz-szo | |
rgjal-bu rgjal-phran-rnamsz kjang ngusz-nasz |
— bdag-csag-la mgon dang szkjabsz ma mcshisz-na | thugszrdzse-bar dgongsz-te | dbu’i szbjin-pa mi mdzad-csing | bdag-csag
kjang mi’i rdzsesz szlebsz-par bszkjed-par gszol — zsesz szmraszszo | |
de-nasz rgjal-po cshen-posz blon-po dang bcun-mo dang szraszrnamsz-la wdi-szkad csesz bka’-bszcal-to | |
— thog-ma-med-pa-nasz lusz wdi wkhor-ba-na[sz] wkhor-zsing |
jun ring-por szemsz-csan-dmjal-ba-na wdug-pa’i che [| ] nyi-ma gcsigla jang lan-du-ma zsig che-wphosz-nasz | lusz wdi ni cshud-zosz-te |
thal-cshu dang lcsagsz-kji khri dang cshu-cha-na khol-ba dang | nganszkjugsz dang me’i sing-rta dang me-dong-la szogsz-pa’i szemszcsan-dmjal-bar jun ring-por szdug-bszngal mjong-szte | bco-ba dang
———
1 P: bszkjod-

164

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

bszreg-pa-la szogsz-pasz lusz wdi grangsz-med-par cshud-zoszkjang | bszod-namsz wga’-cam1 jang med-do | |
gal-te dud-wgro’i szkje-gnasz-szu szkjesz-na | gcsig-la gcsig
wcsha’-zsing za-ba dang | gzsan-gjisz bszad-de | kun-gjisz zosz-pa
dang | che-wphosz-nasz | rul-zsing2 mjagsz-pa jang grangsz-meddo | | de-ltar lusz wdi cshud-zosz-kjang | bszod-namsz-szu gjur-pa
med-do | |
ji-dagsz-kji khamsz-szu szkjesz-na | lusz-la me wbar-te | wkhorlosz mgo bcsad-ma-(207a)-thag-tu | phjir jang szosz-pa grangsz-medpa zsig mjong-szte | de-ltar lusz cshud-zosz-kjang | bszod-namsz-szu
gjur-pa med-do | |
gal-te mir szkjesz-na-jang | nor dang bud-med-kji phjir [| ] khrorngam-pasz mig bgrad-de | gcsig-la gcsig wche-zsing gszod-pa dang |
g.jul-ngor lhagsz-nasz | gcsig-la csig gszod-de | de-ltar lusz cshudzosz-pa dang | wdod-cshagsz dang zse-szdang gti-mug-gisz lusz
grangsz-med-pa zsig bor-jang | bszod-namsz-szu ma gjur-te | bdaggisz lusz wdi jongsz-szu gtang-par bja’o | | bdag-gi lusz wdi mi-gcangba rnam-pa szna-chogsz-kji phung-po-szte | ring-por mi thogsz-par
wdzsig-csing wbral-bar wgjur-bar mi brtan-zsing brcogsz-pa’i mgo
wdisz phan-pa’i don cshen-por wgjur-na | csi’i phjir szbjin-par mi
bja | nga’i mgo-bo wdi bram-ze wdi-la bjin-te | bszod-namsz desz blana-med-pa’i bjang-cshub bszgrub-bo | | nam mngon-par szangszrgjasz-na | jon-tan phun-szum-chogsz-par wgjur-te | thabsz mkhaszpasz khjed kjang szdug-bszngal-lasz bzla’o | | ngasz szbjin-pa bjasz-pa
wdisz mngon-par wchang-rgja-jisz | bla-na-med-pa’i bjang-cshub-kji
szemsz-la khjed bar-cshad dang bgegsz ma bjed-csig |
rgjal-phran dang blon-po dang bcun-mo dang szrasz-rnamsz deszkad csesz bka’-szcal-ba thosz-nasz | csang mi szmra-bar wkhoddo | |
de-nasz rgjal-po cshen-posz bram-ze-la szmrasz-pa |
— da mgo blang-ba’i dusz-la bab-kjisz | da long-sig — csesz
szmrasz-szo | |
bram-zesz gszol-pa |
— da-ltar rgjal-po-la blon-po-la szogsz-pa mang-posz bszkor-te |
bdag gcsig-pusz rgjal-po’i dbu gcsod-pa’i mthu ma mcshisz-te |
thugsz mi thub-bo | | bdag-la szcal-bar cshad-na | rgjab-kji szkjedmosz-chal-du gsegsz-szo — zsesz gszol-to | |
de-nasz rgjal-po cshen-posz rgjal-phran dang rgjal-bu-rnamsz-la
bszgo-ba |
— khjed nga-la bsznyen-bkur bjed-na | bram-ze wdi-la gnod-pa’i
rkjal-ka ma bjed-csig — bszgosz-nasz |
———
1 P: wgal2 P: rul zsig

22. RGJAL-PO ZLA-WOD-KJISZ MGO SZBJIN-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

165

bram-ze-dang wgrogsz-te rgjal-po szkjed-mosz-chal-du szongngo | | de-nasz bram-zesz rgjal-po-la gszol-pa | (207b)
— rgjal-po ni szku gzson-te | ring jang gjad-dang mnyam-pasz |
cha-ba ma bzod-de | phjir jang wgjod kjang szrid-kjisz | rgjal-po’i dbu
sing zsig-la btagsz-nasz | gdod dgum-par wchal-lo | |
de-nasz rgjal-posz gang-na sing jal-ga brtan-zsing lo-masz kun-tu
khebsz-pa zsig-la mgo-bo btagsz-nasz | pusz-mo sza-la bcugsz-te |
bram-ze-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod-kjisz nga’i mgo cshod-la | phjir jang nga’i lag-tu bzsagnasz | nga’i lag-nasz long-sig | ngasz khjod-la mgo szbjin-pa’i bszodnamsz wdi ni [| ] bdud-dam Changsz-pa wdod-pa ma jin | Brgja-bjinnam wkhor-lo-szgjur-ba’i rgjal-po’am khamsz gszum-gji bde-ba’i
longsz-szpjod wdod-pa’i phjir ma jin-gji | bla-na-med-pa jang-dag-par
rdzogsz-pa’i bjang-cshub wdod-de | | wgro-ba mang-po szkjob-csing |
mja-ngan-lasz wda’-ba’i bde-ba-la dgod-pa’i phjir-ro | |
de’i che-na bram-ze desz ral-gri phjar-te1 | „gdab” csesz bja-ba
dang | sing-gi lha de rab-tu mi dga’-bar gjur-nasz |
„csi’i phjir mi wdi gszod-pa’i lasz bjed” sznyam-nasz | bram-ze’i
rna-drung-du thal-mo gcsig bsznun-pasz | rkang-lag ma chugsz-de |
sza-la wgjel-to | |
de-nasz rgjal-po desz jar sing-gi lha-la bltasz-te | szmrasz-pa |
— szngon wdasz-pa’i dusz-na [| ] sing wdi-la mgo-bo dgu-brgjadgu-bcsu-rca-dgu-sznyed-kjisz szbjin-pa bjasz-te | da mgo-bo wdisz
szbjin-pa sztong-du chang-szte | szbjin-pa’i pha-rol-tu-phjin-pa jang
jongsz-szu rdzogsz-kjisz | nga’i bla-na-med-pa’i bjang-cshub-kji
szemsz-kji bar-cshad ma bjed-csig |
de’i che-na sing-gi lha desz rgjal-posz szmrasz-pa thosz-nasz |
bram-ze de phjir szor-cshud-par bjasz-te | bram-ze de-lasz langsznasz | ral-gri thogsz-te | rgjal-po’i mgo bcsad-do | mgo lag-tu lhungba-nasz | sza cshen-po rnam-pa drug-tu g.josz | lha’i pho-brang jang
wgul-zsing ldegsz-te | mi bde-bar gjur-nasz | mgo-mchar ja-mchan-du
gjur-te | kun-gjisz bjang-cshub-szemsz-dpa’ wgro-ba thamsz-csad-kji
phjir mgo’i szbjin-pa bjasz-par mthong-nasz | thamsz-csad wdu-zsing
chogsz-te | „ngo-mchar-ro” zsesz (208a) mcshi-ma cshar bzsin-du
phab-szte | ngusz-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po Zla-wod-kjisz mgo-bo szbjin-ba bjasz-pasz | szbjinpa’i pha-rol-tu-phjin-pa jongsz-szu rdzogsz-par gjur-to — zsesz kuntu gragsz-par gjur-nasz |
rgjal-po Bi-ma-sze-nasz thosz-nasz | mi dga’-cshesz-te | wkhamsznasz | sznying gasz-te | che-wphosz-szo | |
de-i che bram-zesz rgjal-po’i mgo khjer-te | szong-ba’i che rgjalphran dang blon-po dang bcun-mo dang rgjal-bu[sz]-rnamsz lusz szala brdabsz-te | csho-ngesz btab-nasz | la-la ni khrag szkjugsz-te | che———
1 P: phjir-

166

5

10

15

BAM-PO DRUG-PA

wphosz-szo | | kha-csig ni csi-jang mi dran-par mjosz-szo | | kha-csig
ni rang-gi szkra kun wbal-lo | | la-la ni rang-gi gosz kjang dral-to |
kha-csig ni lag-pa gnyisz-kjisz [| ] rang-gi gdong kun brad-nasz | cshongesz wdebsz-sing | sza-la wgre’o | |
de’i che-na bram-ze desz „rgjal-po de’i dbu mi szdug-csing mnammo” zsesz mi wdod-nasz | sza-la bor-te | szong-ba dang | de-la bramze kha-csig-gisz |
— khjod ni sin-du gdug-pa-csan jin-pa-lta | thog-ma-nasz dgosz-pa
med-na | blangsz-te | csi bja — zsesz szpjosz-szo | |
bram-ze de lam-du zsugsz-te | szong-ba-lasz | phrad-pa thamszcsad-kjisz szpjosz-nasz | kha-zasz mi szter-te | sin-tu nyam-thag-par
gjur-la | lam-nasz Bi-ma-sze-na jang che-wphosz-pa’i gtam thoszpasz | thog-ma re-ba’i szemsz-ltar ma gjur-pasz | mja-ngan-gjisz jimug-szte | sznying bdun-du gasz-nasz | khrag-tu bszkjugsz-te | chewphosz-szo | |
rgjal-po Bi-ma-sze-na dang bram-ze gnyisz che-wphosz-nasz |
wchamsz-med-pa’i szemsz-csan-dmjal-bar szkjesz-szo | | rgjal-po de’i
mja-ngan-gjisz gdungsz-te | che-wphosz-pa-rnamsz ni Mtho-risz-kji
lhar szkjesz-szo | |

20

25

30

35

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na rgjal-po Zla-wod de ni daltar nga jin-no | | rgjal-po Bji-ma-sze-na de ni bdud Szdig-to-csan jinno | | de’i dusz-na bram-ze de ni Lha-szbjin-no | | de’i che sing-gi lha
de ni Mau-dgal jin-no | | de’i che-na blon-po Zla-ba-cshen-po de ni
S’a-ri’i-bu jin-te | de’i che jang nga che-wphosz-pa mthong-bar mi
bzod-nasz | szngar che-wphosz-szo | | deng-gi dusz wdir jang nga mjangan-lasz wda’-ba (208b) mthong-bar mi bzod-nasz | szngar mjangan-lasz wdasz-pa jin-no | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-na | che-dangldan-pa Kun-dga’-bo dang wkhor gzsan-dag szkad-wthun-par „Debzsin-gsegsz-pa’i jon-tan ngo-mchar rmad-do” zsesz bszngagsz-nasz |
bszgom-pa-la nan-tan bjasz-pasz | kha-csig dge-szbjong-gi wbrasz-bu
bzsi thob-par gjur-to | | kha-csig ni bla-na-med-pa jang-dag-par
rdzogsz-pa’i bjang-cshub-tu lung bsztan-pa thob-par gjur-to | | Bcsomldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
rgjal-po Zla-wod-kjisz mgo szbjin-ba’i le’u-szte | nyi-sugnyisz-pa’o | | | |

23
BLON-PO RI-DAGSZ-KJI BU BDUN-GJI LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na [| ] rgjal-bu
Rgjal-bjed-kji chal Mgon-med-zasz-bjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-szo | |
de’i che-na rgjal-po Rab-gszal-rgjal-la blon-po Ri-dagsz sesz bjaba jod-de | rab-tu phjug-pa longsz-szpjod cshe-bar de-la bu-pho bdun
jod-de | bu-pho drug ni cshung-ma lon-gji | nang-gi tha-cshung gcsig
cshung-ma ma lon-pasz | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag ni rgasz-wkhogsz-te | bu gcsig-pu cshung-ma ma lon-pa wdi
ni bzang-mo mcshog gcsig bcal-lo” sznyam-bszamsz-nasz |
de’i che-na khjim-bdag de-la bram-ze mdza’-zsing bsesz-pa zsig
jod-de | de-dang phrad-nasz | gtam glengsz-pa |
— bdag-gi bu-nang-gi cshung-ngu wdi da-dung cshung-ma ma
lon-te | szu-la bszlangsz | jang mi sesz-na | khjod ni jul kun-du jang
phjin-na | bu-mo bzang-zsing mdzesz-pa [| ] blo-dang ldan-pa che
dang dbang-thang jod-pa lta-csi-mthong | bdag-gi bu wdi’i jid-du
wong-ba gcsig khjod-kjisz bcal dgosz-szo | | — zsesz szmrasz-pa
dang |
bram-ze desz kjang |
— de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-nasz | kun-tu rgju-zsing
wchol-ba-lasz |
jul Si-ri-tig-ta zsesz bja-ba-na [| ] bu-mo lnga-brgja zsig wgrogsz-te
rce-ba-lasz | me-tog bzang-po btusz-te | szangsz-rgjasz-la mcshod-pa’i
wphreng-ba bjed-pa mthong-ngo | | bram-ze desz bu-mo (209a) de-dag
gar szong-ba’i phji-bzsin bltasz-na | bu-mo de-dag cshu cshung-ngu
zsig wbog-pa-lasz | gzsan thamsz-csad ni lham phud-kji | bu-mo gcsig
csig lham jang ma phud-par cshu rgal-lo | | de-nasz jang szong-balasz | cshu cshen-po zsig rgal-na | bu-mo gzsan ni gosz phud-nasz |
cshur zsugsz | bu-mo de wba’-sig gosz kjang ma phud-par cshu rgalto | |
de-nasz chal zsig-gi nang-du phjin-nasz | bu-mo gzsan ni sing-khar
wdzegsz-te | me-tog wthog-na | bu-mosz wba’-sig sza-lasz btusz-na |
gzsan-basz mang-du rnyed-do | |

168

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

de-nasz bram-ze de bu-mo de’i drung-du szong-szte |
— khjod-la the-chom zsig wdri-na | | khjod-kjisz de-la1 lan legszpar thob-sig — csesz szmrasz-szo | |
bu-mosz kjang |
— the-chom jod-na | drisz-sig — csesz szmrasz-pa dang |
bram-zesz drisz-pa |
— bu-mo | khjod cshu rgal-ba-na | bu-mo gzsan-gjisz ni lham
phud-nasz | cshu rgal | bu-mo | khjod wba’-sig ni lham jang ma phudbar cshu rgal-na | khjod-la ni the-chom2 gzsan csi jod |
bu-mosz szmrasz-pa |
— khjod-kji the-chom ni ngo-mchar cshe-ba jang ma jin-no | |
bdag sza szkam-po-la wgro-ba’i che rkang-ba’i wog-tu csi wgro-ba
mig-gisz bltar jod-pasz | cher-[| ]-ma’am rdo’am gjo-mo[g]’am mi
bde-ba’i bag jod-na | bjol-te | wgro’o | | cshu’i gting-na csi jod-pa
mig-gisz bltar med-de | gal-te cher-ma’am szbrul-lam szrin-bu gdugpa-dag brdzisz-na[m] | rkang-pa-la gnod-par wgjur-gjisz dogsz-pasz |
lham ma phud-pa jin-no | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— wo-na csi’i phjir gosz-dang bcsasz-szu cshu-la wbog |
bu-mosz szmrasz-pa |
— bud-med-kji lusz-la mchan bzang-po dang ngan-pa jod-pasz |
gosz brdzesz-te | cshur zsugsz-na | gzsan-gjisz mthong-szte | mchan
bzang-na ni | csang mi zer | mchan ngan-na ni | wphja-bar wgjurbasz | | bdag-gisz gosz ma brdzesz-pa jin-no | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— wo-na csi’i phjir gcsig-bu sing-khar mi wdzeg |
bu-mosz szmrasz-pa |
— gal-te sing-khar wdzegsz-na | sing-gi jal-ga cshag-gam | lhungna | lusz-la gnod-par (209b) wgjur-basz | | sing-khar ma wdzegsz-pa
jin-no | |
bu-mo de ni rgjal-po Rab-gszal-rgjal-gji gcsung Sztobsz-kjigragsz-pa zsesz bja-ba’i bu-mo jin-te | rgjal-po’i gcsung de szngon
nyesz-pa zsig bjung-basz | jul de-nasz bszkrad-de | jul wdir wongsznasz | Lha-wchamsz-ma cshung-mar blangsz-pa-lasz bcasz-pa’i bu-mo
jin-no | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— bu-mo | khjod ni sin-du jang mkhasz-sing wdzangsz-ma zseszna | khjod-la pha-ma jod-dam |
bu-mosz szmrasz-pa |
— jod-do | |
— wo-na wgrogsz-te khjim-du wdong-ngo — zsesz szmrasz-nasz |
———
1 P: bal
2 I, K, S: bszam-pa

23. BLON-PO RI-DAGSZ-KJI BU BDUN

5

10

15

20

25

30

35

40

169

de’i szgor phjin-pa dang | bu-mo nang-du szong-szte | pha-ma-la
szmrasz-pa |
— szgo-na bram-ze gcsig „jab-dang wdzsal wchal-lo” zsesz
mcshi’o | |
bu-mo’i pha szgor bjung-nasz | gcsig-la csig „bde’am” zsesz nad
drisz-de |
— gzod-kji bu-mo wdi khjod-kji bu-mo jin-nam — zsesz szmraszszo | |
szmrasz-pa |
— bdag-gi bu-mo jin-no | |
— wo-na bdag-po jod-dam |
szmrasz-pa |
— bdag-po med-do — zsesz szmrasz |
bram-zesz szmrasz-pa |
— Mnyan-du-jod-pa-na blon-po cshen-po Ri-dagsz sesz bja-ba
khjod-kjisz sesz-szam |
szmrasz-pa |
— bdag-dang bsesz-szo | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— blon-po de’i bu-nang-gi cshung-ngu bjad-gzugsz legsz-sing jid
gzsungsz-pa zsig jod-de | khjod-kji bu-mo cshung-mar bszlang-ngo | |
desz szmrasz-pa | |
— de ni rigsz cshe-zsing mtho-ba jin-te | gal-te bu-mo de wdodna | lha | khjod-kji bszam-pa-ltar bja’o — zsesz szmrasz-nasz |
bram-ze desz kjang grogsz-po phjir wgro-ba-la Mnyan-du-jod-par
bram-ze’i thog-tu ji-ge szpring-ngo | | bram-ze’i thog-tu ji-ge wongsznasz | bag-ma bszu-ba’i rta dang sing-rta-la szogsz-pa bsamsz-te | jul
Si-ri-tig-tar cshasz-szo | | der phjin-du nye-ba dang | szngar mi gcsig
szbron-tu btang-nasz | desz kjang bu-mo bag-mar btang-pa’i szton-mo
bsamsz-te | bu-mo bag-mar btang-ngo | |
de-dag-gisz bu-mo thob-nasz | Mnyan-jod-du wgro-ba-na | bu-mo
de’i masz mi mang-po’i nang-du bu-mo-la wdi-szkad-du |
— khjod-kjisz deng-phjin-cshad rtag-tu gosz bzang-po gjon-csig |
kha-zasz bzang-po1 zo-csig | nyin csig (210a) bzsin-du rgjun ma
cshad-par me-long-la ltosz-sig — csesz2 bszgo-nasz |
bu-mosz kjang |
— de-bzsin-du bgji’o — zsesz szmrasz-pa dang |
gjosz-po de ma rangsz-te | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„mi gcsig szkjesz-pa-la szkjid-szdug kjang mi rtag-na | gosz
bzang-po dang kha-zasz zsim-po rtag-tu ga-lasz rnyed | rgjun-du melong-la ltosz-sig-pa jang rigsz-pa ma jin-no” sznyam-bszamsz-nasz |
———
1 I, K, S: zsim2 P: cam

170

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

szo-szor phji-phjag-wchal-te | gjesz-szo | | de-dag thamsz-csad
wgrogsz-te lam-du zsugsz-nasz | phjir jul-du dong-ba-lasz | bar-na
khang-pa bzang-po bszil-ba zsig jod-de | de-dag-lasz szngar dong-badag khang-pa de-na bszti-zsing wkhod-do | | bag-ma gszar-pa jang
phjisz der wongsz-nasz | gjosz-po-la |
— wdi’i wog-tu bzsugsz-szu mi rung-gisz | mjur-du thang-bu-la
bzsud-do — zsesz gszol-pa dang |
mna’-masz szmrasz-pa-bzsin thang-bu-la bjung-ngo | | g.jog khacsig wgror ma btub-szte | khang-pa’i wog-na wdug-pa-lasz | ring-po
ma lon-par ba-lang dang rta-dag csig der wongsz-nasz | ka-ba-la
bsznyogsz-pa dang | khang-ba rdib-nasz | khang-pa’i wog-na wdugpa-dag bog-go1 | |
gjosz-posz bszamsz-pa |
„bdag[-pa-la] szrog-dang bral-ba-lasz thar-bar bjasz-pa ni mna’-ma
wdi’i jon-tan jin-no” sznyam-nasz | mna’-ma-la lhag-par bjamsz-pa’i
szemsz bszkjed-do | |
de-nasz jang szong-szong-ba-lasz | cshu-sod csig-tu rca dang cshur
ldan-pa zsig-tu btab-pa-lasz | mna’-ma phjisz wongsz-nasz |
— cshu-sod wdir bzsugsz-szu mi rung-gisz | mjur-du wphosz-sig |
— csesz gszol-ba dang |
logsz sig-tu wphosz-ma-thag-tu | gru-cshar drag-po bab-nasz |
szngar btab-pa’i cshu-sod-du sva cshen-po bjung-ngo | |
gjosz-posz bszamsz-pa |
„bdag szrog-dang bral-ba-lasz [| ] mna’-ma wdisz lan-gnyisz-kji
bar-du thar-bar bjasz-szo” sznyam-nasz | cshasz-te | szong-ba-lasz |
jul-du phjin-to | |
de-nasz gnyen-pa-rnamsz lhagsz-te | dga’-ba’i gtam bjasz-nasz |
szton-mo cshen-po bjasz-te | nyi-ma gcsig-gi bar-du dga’-ba’i rced-mo
bjasz-szo | | mgron kun gjesz-pa’i wog-tu mna’-ma-rnamsz (210b)
bkug-szte | wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— kho-bo ni na-rgan-te2 | lasz-rnamsz-kjisz szkjo-na | mna’-ma |
khjed-la khjim-gji lasz dang nor-rdzasz-rnamsz gtad dgosz-na | khjed
gang-gisz bang-mdzod-kji lde-mig bcsang-par bja — zsesz drisz-na |
mna’-ma cshen-mo drug-csar-gjisz |
— mi nusz-szo — zsesz gszol-nasz |
nang-gi cshung-ngusz ni |
— bdag-gisz nusz-szo — zsesz gszol-to | |
de-nasz khjim-bdag-gisz kjang bang-mdzod thamsz-csad-kji ldemig gtad-de | mna’-masz kjang de-bzsin-du nyamsz-szu blangsznasz | nang-bar ni szngar langsz-sing | khang-nang kun phjag-dar
bjasz-sing cshag-cshag btab-bo | | de-nasz kha-zasz-kji g.josz bjasznasz | szngar gjosz-szgjug-la szogsz-te [| ] cshe rim-gjisz zan bjin-to | |
———
1 P: dog-, I, S: kha-dag2 I: na-szo-rgasz-

23. BLON-PO RI-DAGSZ-KJI BU BDUN

5

10

15

20

25

30

35

40

171

de’i wog-tu bran-khol dang lasz bjed-rnamsz-la zan bjin-nasz | szoszor lasz-la bcud-do | | gdod bdag zan za’o | |
rtag-tu de-dang wdra-bar bjed-pasz | gjosz-posz kjang |
„bdag-gi mna’-ma wdi ni gzsan-dang mi wdra-szte | tha-mal-pa ni
ma jin-no | | csi’i phjir bu-mosz bdag-gi[sz] masz bszgo-ba-ltar mi
bjed” sznyam-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod khjim-nasz cshasz-pa’i che khjod-kji masz „rtag-tu gosz
bzang-po gjon-la | kha-zasz zsim-po[r] zo-csig | rtag-tu me-long-la
ltosz-sig” csesz bja-ba csi’i tha-chig — csesz drisz |
mna’-masz pusz-mo sza-la bcugsz-te | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag-gi masz „gosz bzang-po gjon-csig” csesz bszgo-ba ni [| ]
„szteng-du gjon-pa’i bzsag-gosz-lta-bu-la rtag-tu bag bja-zsing | ma
rnyingsz-par gjisz-sig | mgron-nam phji-mi-dag wongsz-na[sz] | gosz
ma ngan-csig” csesz mcshi’o | | „rtag-tu kha-zasz zsim-po zosz-csig”pa ni „kha-zasz zsim-po dang bszod-pa-la bgji-ba ma lagsz-kji | szubasz kjang phjisz zosz-na | bkresz-pasz | kha-zasz kun zsim-mo”
zsesz mcshi’o | | „rtag-tu me-long-la ltosz-sig” csesz bszgo-ba ni kharba’am lcsagsz-kji me-long lta-ba ma lagsz-kji | „szngar longsz-la |
phji-nang-gi phjag-dar bja-ba dang | cshag-cshag gdab-pa dang khrisztan bting-ba-la szogsz-pa lasz bja-ba-rnamsz legsz-par (211a) gjiszsig” csesz mcshi[’]-szte1 | bdag-gi masz bszgo-ba ni wdi-lta-bu lagszszo — zsesz gszol-pa dang |
mna’-ma de-la lhag-par bjamsz-te | khjim-gji lasz thamsz-csad
gtad-nasz | thamsz-csad bde-szkjid-par gjur-to | |
de’i che-na bja-dag csig rgja-mcho’i gling-na wbrasz za-za-balasz | wbrasz-kji sznye-ma khjer-te | wphur-ba-lasz | rgjal-po’i phobrang-gi thad-kar phjin-nasz | wbrasz-kji sznye-ma-dag csig sor-te |
pho-brang-gi thad-kar lhung-ngo | | wbrasz-kji sznye-ma de gcsig-gisz
rgjal-po-la phul-lo | |
rgjal-posz kjang |
„wbrasz bzang-po wdi-lta-bu ni szman-du rung-du ngesz-kjisz |
sza-bon-du bja’o” sznyam-nasz | blon-po kun-la sasz-sasz-szu2 bgoszte |
— rmosz-sig3 — csesz bszgo’o | |
de’i che khjim-bdag desz kjang nyung-ngu zsig thob-nasz | phjir
khjim-du wongsz-te | mna’-ma-la |
— wdi rmosz-sig — csesz bszgo’o | |
mna’-ma desz kjang bszgo-ba bzsin-du bran-khol-la gzsen btabnasz | zsing gsin-par rmosz-na | de-bzsin-du legsz-par szkjesz-te |
wbrasz-bu mang zsig bjung-ngo | | gzsan-gjisz rmosz-pa ni lasz-szu
legsz-par ma bjasz-pasz | gcsig kjang ma szkjesz-szo | |
———
1 P:
2 P: sesz-sesz3 P: szmosz-

fy##z-

172

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DRUG-PA

de’i che-na rgjal-po’i bcun-mo nad-kjisz btab-pa-lasz | szman-pasz
dpjad bjasz-na |
— na-ba wdi-la rgja-mcho’i gling-gi wbrasz bjin-na | wcho’o —
zsesz dpjad bjasz-szo | |
rgjal-posz kjang rgja-mcho-gling-gi wbrasz sig szo-szo-nasz rmeddu bcsug-pa dran-nasz |
— rgja-mcho-gling-gi wbrasz sig rmed-du bcsug-pa jod-dam —
csesz drisz-na |
blon-po kha-csig-gisz ni |
— wbrasz rmosz-pa ma szkjesz-szo — zsesz mcshi’o | |
kha-csig-gisz ni |
— wbrasz bji-basz wchal-te | ma mcshisz-szo — zsesz mcshi’o | |
de’i che-na khjim-bdag de jang phjir khjim-du szong-nasz | mna’ma de-la |
— szngon wbrasz sig rmor bcsug-pa bszkjesz-szam ma szkjesz |
rgjal-po’i bcun-mo nad-kjisz btab-szte | szman-du dgosz-szo | |
mna’-masz gszol-pa |
— wbrasz rmosz-pa rab-tu legsz-te | mi gcsig-gi szman-du ma
basz-kji | jul gcsig-gi mi jang szosz-pa-cam (211b) mcshisz-szo | |
khjim-bdag desz wbrasz sasz1 sig rgjal-po-la phul-nasz | rgjal-posz
kjang wbrasz desz bcun-mo’i szman bjasz-nasz | bcun-mo jang szoszte | rgjal-po rab-tu dga’-nasz | bja-dga’ mang-du bjin-no | |
de’i che Si-ri-tig-ta’i rgjal-po dang jul Mnyan-jod-kji rgjal-po
gnyisz gcsig-la csig mi dga’-basz | rtag-tu mi wdum-mo | |
de’i che-na S’i-ri-tig-ta’i rgjal-posz |
„Mnyan-jod-kji rgjal-po de-la [| ] blon-po mkhasz-pa wdzangszsing blo-dang ldan-pa jod-dam med | bgam-mo” sznyam-nasz |
pho-nya gcsig jul Mnyan-jod-du btang-szte | pho-nya de-la rgodma ma-szmad gnyisz ma dang bur wdra-ba [| ] szpu-mdog gcsig-pa
bje-brag mi phjed-pa ma-szmad gnyisz bszgrin-te2 |
„ma ni gang | bu ni gang jin-pa bje-brag phje-zsig” csesz szpringngo | |
rgjal-po dang blon-po-rnamsz-kjisz bltasz-nasz | gcsig-gisz kjang
bje-brag ma phjed-do | | de-nasz khjim-bdag de khjim-du wongsz-pa
dang | mna’-masz |
— gtam csi gszan — zsesz zsusz-pa dang |
— gtam wdi-lta-bu-dag grag-go — zsesz mna’-ma-la gtam rgjaszpar gtam-bjasz-szo3 | |
mna’-masz gszol-pa |

———
1 P: sesz
2 I, S: bszgrigsz-, K: bkri3 P:

dXn(-

23. BLON-PO RI-DAGSZ-KJI BU BDUN

5

10

15

20

25

30

35

40

45

173

— wdi ni sin-du jang rig-par szla’o | | rgod-ma ma-szmad gnyisz
thogsz-la | lhan-csig-tu rcva bzang-po zsig bjin-csig dang | gang ma
jin-pa de ni rcva mcshusz phul-te | bu-la sztobsz-szo | |
khjim-bdag-gisz mna’-masz szmrasz-pa bzsin-du rgjal-po-la gszolnasz | rgjal-posz kjang rcva bjin-te | bltasz-na | de-bzsin-du gjur-te |
ma dang bu jang rtogsz-nasz | pho-nya de-la |
— ma ni wdi’o | | bu ni wdi’o — zsesz szmrasz-nasz |
— de-bzsin-du szmrasz-pa bden-te | ma nor-ro — zsesz mcshi’o | |
de-nasz pho-nya de jul-du szong-nasz | rgjal-po de-la de-bzsin-du
rgjasz-par gszol-to | | de-nasz jang pho-nya gcsig btang-te | szbrul
szbom-phra dang ring-thung mnyam-la wdra-ba gnyisz sig bszkurnasz |
— szbrul wdi gnyisz-la pho gang jin-pa dang mo gang jin | bjebrag phje-sig — csesz bszgo’o | |
rgjal-po Rab-gszal-rgjal dang blon-po-rnamsz wdusz-te | dpjadna | gcsig-gisz kjang ma rtogsz-szo | | de-nasz (212a) khjim-bdag desz
khjim-du mna’-ma-la drisz-nasz |
mna’-masz bsztan-pa |
— rasz wdzsam-po zsig thing-la | szbrul de’i szteng-du zsog-csig
dang | gang mo jin-pa de ni csi-jang mi wgul-bar nyal-lo | | gang pho
jin-pa de ni mi bzod-de | wdug-tu mi btub-pa’i rigsz-szo | | csi
mngon | zse-na | gang mor gjur-pa de ni wdzsam-zsing jang-ba-la
cshagsz-szo | | gang phor gjur-pa de ni rang-bzsin-gjisz khro-basz |
wdzsam-po-la mi bzod-de | nyal-du mi btub-pasz | desz rtogsz-par
wgjur-ro | |
khjim-bdag desz kjang rgjal-po-la de-bzsin gszol-to | mna’-masz
szmrasz-pa bzsin-du bjasz-na | pho gang jin-pa dang mo gang jin-pa
bje-brag legsz-par phje-szte |
pho-nya de-la |
— wdi ni pho jin-no | | wdi ni mo jin-no — zsesz bszgo-na |
— de-bzsin | ma nor-to — zsesz mcshi’o | |
de-nasz rgjal-po de sin-du dga’-nasz | de-la nor rin-po-cshe mangdu bja-dgar bjin-no | |
de-nasz jang sing-wdom do-ba szbom-phra mnyam-pa khjad-par
med-pa [| ] wdzer-ba dang szta-ri dang szte’u-ji rdzsesz med-pa gcsig
bszkur-te |
— sing wdi’i mgo-wdzsug gang jin-pa bje-brag phje-zsig — csesz
bszgo’o | |
rgjal-po dang blon-po-rnamsz wdusz-te | dpjad-na | gcsig-gisz
kjang ma sesz-te | khjim-bdag desz jang mna’-ma-la drisz-na |
— wdi’i ni sin-du szla-szte | sing wdi’i mgo-mdzsug rtogsz-par
wdod-na | cshu’i nang-du zsog-csig dang | rca-ba ni thur-du nub-kji |
mgo ni phjir wbjung-ba rigsz-szo | |
khjim-bdag desz kjang rgjal-po-la de-bzsin-du gszol-to | | mna’masz szmrasz-pa bzsin-du bjasz-na | mgo-mdzsug rtogsz-par gjur-te |

174

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

— wdi ni mgo’o | | wdi ni rca-ba’o — zsesz bszgo[’]-na1 |
pho-nyasz kjang |
— de-bzsin-te | de-bzsin bden-no — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz rgjal-po rab-tu dga’-nasz | bja-dga’ mang-du bjin-no | |
pho-nya de phjir jul-du phjin-nasz | rgjal-po de-la rgjasz-par gszol-pa
dang | rgjal-po desz pho-nya-la rin-po-cshe mang-du bszkur-te |
— rgjal-po cshen-po de-la blon-po wdzangsz-pa blo-dang ldan-pa
jod-kjisz | | wdi-dag phul-na | phjin-csad wdum-par bja’o — zsesz
bszgo-nasz ni | (212b)
rgjal-po Rab-gszal-rgjal-gjisz de-ltar gjur-pa-la rab-tu dga’-szte |
khjim-bdag de-la |
— khjod-kjisz de-dag dzsi-ltar rtogsz-sing sesz — zsesz bka’szcal-to | |
khjim-bdag-gisz gszol-pa |
— wdi ni bdag-gisz rtogsz-pa ma lagsz-kji[sz] | bdag-gi mna’-ma
blo-dang ldan-pa zsig-pa desz rtogsz-szo | |
rgjal-posz de-szkad csesz gszol-pa gszan-nasz | rab-tu dga’-szte |
— khjim-bdag-gi mna’-ma de da-phjin-csad nga-dang mingszring-du bja’o — zsesz bka’-szcal-to | |
khjim-bdag-gi mna’-ma de[-la] phjisz szemsz-csan-dang ldan-par
gjur-te | zla-ba dgu chang-nasz | szgong-nga szum-bcsu-rca-gnyisz
bjung-szte | szgong-nga re-re’i nang-nasz bu-khje’u mnga’-bjad legszpa blta-na-szdug-pa bzang-ba re-re bjung-ngo | | bu de-dag csher
szkjesz-nasz | dpa’-khjad zla-med-de | de mi gcsig-gisz mi sztong
thub-par gjur-to | | de’i pha jang bu de-dag-la rab-tu szdug-par szemszte | jul-mi thamsz-csad kjang de-dag-la bag bjed-do | | phjisz jul de-na
rigsz wthun-pa cshe-zsing mtho-ba-lasz cshung-ma jang blangszszo | |
de’i che-na Lha-wchamsz-ma dad-pa’i szemsz-dang ldan-pasz |
szangsz-rgjasz dang dge-wdun szpjan-drangsz-te | Bcsom-ldanwdasz-kjisz cshosz bsztan-pasz | khjim-gang-gi mi thamsz-csad-kjisz
rgjun-tu-zsugsz-par gjur-na | khje’u-nang-gi tha-cshung-pa wba’-siggisz wbrasz-bu ma thob-szte | khje’u de glang-po-cshe-la zson-nasz |
grong-khjer-gji phji-rol-du rcer szong-ba-lasz | grong-khjer de’i phjirol-na cshu cshen-po zsig wbab-pa-la zam-pa cshen-po zsig jod-de | |
khje’u de zam-pa’i szteng-du phjin-pa dang | blon-po cshen-po’i bu
zsig kjang [| ] sing-rta’i nang-na wdug-te | phji-rol-nasz nang-du
wong-ba dang | zam-pa’i szteng-du phrad-pa-lasz | gnyi-ga csho-rigsz
sznyemsz-nasz | gcsig-gisz gcsig-la ma bjol-lo | | Lha-wchamsz-ma’i
bu khrosz-nasz | glang-po-cshe-la zson bzsin-du [| ] blon-po cshenpo’i bu sing-rta-dang bcsasz-szu zam-pa’i wog-tu bor-ro | | blon-po’i

———
1 P:

dN´(z-

23. BLON-PO RI-DAGSZ-KJI BU BDUN

5

10

15

20

25

30

35

175

bu de lusz dang rkag-lag rmasz-nasz1 | ngusz-te | phjisz khjim-du
wongsz-nasz | (213a) pha-ma-la wdi-szkad-du |
— Lha-wchamsz-ma’i busz bdag ma nongsz-par wdi-ltar gnod-pa
bgjisz-nasz | lusz kun sznad-do — zsesz gszol-to | |
blon-po cshen-po de sin-du mi dga’-bar gjur-nasz |
„bu-la de-dag ni sin-du jang sztobsz cshe-ba’i szteng-du rgjal-podang gnyen-basz | rcod-par dka’-na | won-kjang de-la ni dku-lto2 zsig
bja’o” sznyam-nasz | rin-po-cshe szna bdun-lasz bjasz-pa’i wkhar-ba
szum-bcsu-rca-gnyisz sig bjasz-te | wkhar-ba’i nang-du ral-gri rnonpo re-re bcsug-nasz | khje’u szum-bcsu-rca-gnyisz-po de-la re-re bjinnasz | wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— khjed ni gzson dar-la bab-pasz | rce-ba’i dusz-la bab-te | khjedkji phjir rce-ba’i rkjen-du wkhar-ba wdi-dag bjasz-kjisz | khjedrnamsz thogsz-la rcesz-sig — bszgo’o | |
khje’u de-dag kjang sin-tu dga’-nasz | wkhar-ba de-dag blangszszte | re-re thogsz-szo | | rgjal-po’i khrimsz-kjisz rgjal-po-dang phradpa-na | mchon thogsz-szu mi gnang-ngo | | de-dag wkhar-ba thogszte | rgjal-po’i zsam-wbring-na wkhod-pasz | blon-po desz rgjal-po-la
wdi-szkad-du phra-ma gszol-to | |
— Lha-wchamsz-ma’i bu szum-bcsu-rca-gnyisz-po de-dag ni [| ]
gzson-zsing dar-la bab-szte | sztobsz-kjisz gcsig-gisz kjang sztong
thub-pa de-dag ni [| ] rgjal-po-la gnod-pa zsig bgji-bar szemsz-szo —
zsesz gszol-to | |
won-kjang rgjal-po de-la thugsz ma cshesz-pa med-pa-lasz | blonposz jang gszol-pa |
— bdag-gisz szngar gszol-pa wdi bden-te | brdzun-pa ma lagszpasz | rtag-tu gda’o | khje’u wdi-dag-gi lag-na thogsz-pa’i wkhar-ba’i
nang-na ral-gri re-re mcshisz-pasz | gnod-pa bgjid-du mngon-no | |
blon-posz gszol-pa bzsin-du khje’u de-dag-gi[sz] wkhar-ba3 bltaszna | mchon jod-par gjur-nasz | gcsig-nasz gcsig bosz-te | gjad-kjisz
bzung-nasz | kun bszad-do4 | | khje’u de-dag-gi mgo bcsad-nasz |
khje’u’i mgo szum-bcsu-rca-gnyisz szgrom gcsig-gi nang-du bcsugnasz | kha legsz-par bcsad-de | szring-mo’i szteng-du bszkur-ro | |
de’i (213b) che-na khje’u de-dag-gi masz szangsz-rgjasz dang dgewdun szpjan-drangsz-te | rgjal-posz szgrom bszkur-te | wongsz-pa-la |
„wdi’i nang-na mcshod-pa bjed-pa’i mthud-ma zsig jod jang-dag”
sznyam-nasz | szgrom dbje-ba-lasz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |

———
1 P: szmasz2 P: rku3 P: khor4 P: bszod-

176

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DRUG-PA

— szgrom re-sig ma dbje-bar zsal-zasz gszol lagsz-nasz | gzod1
phje-zsig — csesz bka’-szcal-to | |
de-nasz zsal-zasz gszol-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz khje’u-ji
ma-la cshosz bsztan-pa |
— lusz wdi ni mi rtag-pa-szte | szdug-bszngal-la sztong-pa bdagmed-pa sznying-po med-pa ring-po mi thogsz-pa kun-nasz nyonmongsz-pasz bcsingsz-sing glagsz-pa szdug-bszngal-gjisz gzir-baszte | wdod-pa-dang bje-bral-ba’i mja-ngan-gjisz lusz wdi cshud-zoszkjang | phan-pa med-de | gang mkhasz-pa sesz-rab-csan-gjisz ni don
wdi rtogsz-par wgjur-ro — zsesz bka’-szcal-pa |
Lha-wchamsz-masz kjang don rtogsz-nasz | lan-csig-phjir-mi-ldogpa’i wbrasz-bu thob-par gjur-te | rab-tu dga’-mgu-rangsz-nasz | thalmo szbjar-te | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz | bdag-la thugsz-brce-ba’i szlad-du bdag-gi
gszol-pa wdi bzsi zsig gnang-bar mdzad-du gszol | | bdag-gisz gszolpa bzsi-la gcsig-ni [| ] dge-szlong nad-pa-rnamsz-la nad-kji rkjenszman dang bza’-ba dang btung-ba jid bzsin-du szcal-pa dang | gnyisz
ni dge-szlong nad-pa’i g.jog bgji-ba’i bza’-ba dang btung-ba jid bzsindu szbjar-ba dang | gszum-du ni dge-szlong wgron-po’i2 jo-bjad
szbjar-ba dang | bzsir ni dge-szlong wgron-du2 wgro-ba’i rgjagsz dang
jo-bjad szbjar-bar wchal-lo | | de csi’i szlad-du | zse-na | dge-szlong
nad-pa-dag-gi nad-kji rkjen-szman dang bza’-ba dang btung-bar mi
ldan-pa nad-wcho dka’-szte | gal-te-na che’i bar-cshad-du jang wgjurro | | dge-szlong nad-g.jog kjang kha-zasz med-pa’i rkjen-gjisz bszodsznyomsz bgjid-do | | bszod-sznyomsz-la dusz ma mcshisz-te | gal-te
wphjisz-szam wdod-pa ma rnyed-dam3 | nad-pa zse[sz]-(214a)-szdang
szkjesz-te | nad-wcho dka’-basz | de-la jang kha-zasz dbul-bar wchallo | | sul ring-po-nasz mcshisz-pa’i dge-szlong jul ma wdrisz-te | bsesz
ma mcshisz-pasz | bszod-sznyomsz bgjid-do | | bszod-sznyomsz bgjidpa-na | khji’am ma-rungsz-pasz gcesz-nasz | zse-szdang szkje-szte |
bzod-pa nyamsz-par wgjur-pasz | de-la jang kha-zasz dbul-bar wchallo | | dge-szlong wgron-du2 mcshi-ba grogsz-dang ldan-jang | lamrgjagsz ma mcshisz-pasz | grogsz-dang bral-na | sul-du gcsan-zan
mang-po’am mi-rgod ma-rungsz-pa mcshisz-te | gcsig-bu szong-na | de
jang lusz-kji bar-cshad-du wgjur-basz | de’i dgosz-pa jang szbjar-bar
wchal-lo | |
de’i che-na Bcsom-ldan-wdasz-kjisz [| ] Lha-wchamsz-masz gszolba bzsi-po gszan-nasz |
— sin-du legsz-szo — zsesz bszngagsz-te | — khjod-kjisz gszol-ba
bzsi-po’i bszod-namsz rgja-cshen-po ni szangsz-rgjasz-la mcshod-pa
bjasz-pa-dang tha mi dad-do — zsesz bka’-szcal-nasz |
———
1 P: bzod
2 P: wdron3 I: -na

23. BLON-PO RI-DAGSZ-KJI BU BDUN

5

10

15

20

25

30

35

177

dge-wdun-dang bcsasz-te szlar rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du
gsegsz-szo | | Bcsom-ldan-wdasz szlar gsegsz-pa’i wog-tu [| ] szgromkha phje-szte | bltasz-na | bu’i mgo szum-bcsu-rca-gnyisz jod-pa
mthong-nasz | wdod-pa-dang bral-ba’i phjir mi dga’-basz | gdungszpar ni ma gjur-gji | wdi-szkad-du |
— kje-ma | mi gcsig szkjesz-pa-la che zad-pa jod-de | ring-por ma
thogsz-szo | | de jang rgjud lnga gang-du szdug-bszngal mjong-bar
wgjur — csesz szmrasz-szo | |
khje’u szum-bcsu-rca-gnyisz-kji ma’i rigsz-szu nye[sz]-ba-rnamsz
de-lta-bur gjur-pa thosz-nasz | sin-du mi dga’-szte | zse-szdang
szkjesz-nasz | wdi-szkad-du |
— rgjal-po cshen-posz ni wdi-ltar mi mnyesz-par kun bszad-kjisz |
dmag bszogsz-la | dgra bja-bar wdong-ngo — zsesz szmrasz-nasz |
dmag-gi dpung bszogsz-te | rgjal-po’i pho-brang bszkor-ro | | de’i
che-na rgjal-po de szkrag-nasz | szangsz-rgjasz gang-la-bar broszszo | | de-dag-gisz de-szkad csesz thosz-nasz | dmag-gi dpung-gisz
rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal jang bszkor-to | |
de’i che-(214b)-na Kun-dga’-bosz „rgjal-po Rab-gszal-rgjalgjisz [| ] Lha-wchamsz-ma’i bu szum-bcsu-rca-gnyisz bszad-de | ma’i
rigsz-szu gtogsz-pa-rnamsz sa gnyer-du wongsz-szo” zsesz thosznasz | pusz-mo sza-la bcugsz-te | thal-mo szbjar-nasz | Bcsom-ldanwdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz | csi’i rgju csi’i rkjen-gjisz mi szum-bcsurca-gnyisz rgjal-posz csig-csar-du bkum-par gjur | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— Lha-wchamsz-ma’i bu szum-bcsu-rca-gnyisz-po wdi [| ] deng
wba’-sig rgjal-posz csig-csar-du bszad-pa ma zad-do | | mi szum-bcsurca-gnyisz-po csi’i phjir csig-csar che-wphosz-pa [| ] khjod-la rgjaszpar bsztan-gjisz | legsz-par nyon-la | jid-la zung-sig — csesz bka’szcal-nasz |
Kun-dga’-bosz kjang |
— de-bzsin-du bgji’o | | thosz-par wchal-lo — zsesz gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na mi szum-bcsu-rca-gnyisz-po wdi
gcsig-la gcsig dga’-zsing bsesz-pa dang | jid-gcsugsz-par1 gjur-nasz |
de-dag grosz wthun-par pha-rol gzsan-gji ba-lang gcsig brkusz-szo | |
de’i che jul de-na rgan-mo dbul-mo bu-cha jang med-pa zsig joddo | | ba-lang rku[d]-pa-rnamsz2 rgan-mo de’i khjim-du khrid-de |
———
1 P: -bcsugsz2 I, K: rku-ba’i mi-rnamsz

178

5

10

15

20

25

30

BAM-PO DRUG-PA

wongsz-nasz | bszad-par bjasz-pa dang | rgan-mo jang dga’-rangsznasz | *sing bszogsz-te1 | sa wchod-pa’i2 jo-bjad szbjar-to | | mi dedag-gisz der ba-lang gszod-pa-na | ba-lang de jang gszod-par sesznasz | mdud-par bzung-szte |
„khjed-kjisz da nga bszad-pasz-na[sz] | ma-wongsz-pa’i dusz-szu
jang dzsi-szte wbrasz-bu thob-pa-na-jang | mi gtang-szte | gszod-par
sog-csig” csesz dam-bcsasz-ma-thag-tu | ba-lang jang de-rnamsz-kjisz
bszad-nasz | sa kha-csig ni bcosz [| ] kha-csig ni bszregsz-te zoszszo | | rgan-mo jang ba-lang-gi sasz wgrangsz-nasz | rab-tu dga’-szte |
— szngon-csad kjang de-lta-bu’i mgron3 csig wongsz-na | denglasz phan thogsz-pa (215a) ni med-do — zsesz szmrasz-szo | |

— de’i che de’i dusz-na ba-lang de ni rgjal-po Rab-gszal-rgjal jinno | | de’i dusz-na ba-lang rku-ba de ni Lha-wchamsz-ma’i bu szumbcsu-rca-gnyisz-po jin-no | | de’i che-na rgan-mo khjim-bdag-mo de ni
de-dag-gi ma jin-no | rnam-par-szmin-pa’i wbrasz-bu de che-rabsz
lnga-brgja’i bar-du rtag-par gszad-par wgjur-te | de’i dusz-na rgan-mo
de rdzsesz-szu ji-rangsz-sing | dga’-ba-cam-gjisz rtag-tu de-dag-gi4
ma bjasz-nasz | mja-ngan-gjisz rab-tu gdungsz-par gjur-te | da wdir
nga-dang phrad-nasz | wbrasz-bu thob-par gjur-to | |
Kun-dga’-bosz jang thal-mo szbjar-te | Bcsom-ldan-wdasz-la
gszol-pa |
— de-dag-gisz bszod-namsz csi-zsig bgjisz-na | rigsz cshe-zsing
mtho-ba dang longsz-szpjod-dang ldan-zsing | nyamsz-rcal-dang ldanpar gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-gjisz bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Wod-szrung wdzsigrten-du gsegsz-pa’i che [| ] rgan-mo dkon-mcshog gszum-la sin-du
dad-pa zsig jod-de | szposz mang-du nyosz-nasz | mar-dang szbjar-te |
rtag-tu mcshod-rten szkud-do | | lam-kha zsig-na mcshod-rten szkudpa-lasz | mi szum-bcsu-rca-gnyisz sig der lhagsz-nasz | rgan-mo
mcshod-rten szkud-pa’i grogsz bjasz-te | rgan-mo desz kjang mi
szum-bcsu-rca-gnyisz-po de-la |
———
1 I: sing-la szogsz-te
2 P: mchod3 P: wgron
4 P: deng-gi

23. BLON-PO RI-DAGSZ-KJI BU BDUN

5

10

15

20

25

30

35

179

— khjod-kjisz kho-mo mcshod-rten szkud-pa bsztangsz-pa’i
bszod-namsz-kjisz gang-nasz gang-du szkjesz-kjang | mnga’-bjad
legsz-pa dang mthu-rcal-dang ldan-par gjur-csig — csesz szmraszpasz |
de-dag kjang rab-tu dga’ bzsin-du mcshod-rten szkud-pa’i lasz
bjasz-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-csag ni rgan-mo wdi’i dbang-gisz bszod-namsz-kji lasz
szkjed-par wgjur-to | | gang-nasz gang-du szkjesz-kjang | csho-rigsz
mtho-zsing bcan-phjug-pa dang longsz-szpjod-dang ldan-pa dang |
rgan-mo wdi jang rtag-tu bdag-csag-gi mar gjur-te | bdag-csag kjang
wdi’i bu-lta-bur gjur-pa dang | rtag-(215b)-tu szangsz-rgjasz dang
cshosz [da] thosz-pa-dang mi wbral-te | wbrasz-bu jang mjur-du thobpar sog-csig — csesz szmon-lam btab-bo | |
rgan-mosz kjang |
— de-bzsin-du gjur-csig — csesz szmrasz-pasz | che-rabsz lngabrgja’i bar-du csho-rigsz mtho-zsing bcun-par gjur-to | |

— de’i che de’i dusz-na rgan-mo de ni da-ltar khje’u de-dag-gi ma
jin-no | | de’i dusz-na mi szum-bcsu-rca-gnyisz-po ni khje’u szumbcsu-rca-gnyisz jin-no | |
de’i che dmag-gi dpung-rnamsz szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pa
thosz-nasz | zse-szdang-gi szemsz zsi-szte | wdi-szkad-du |
— rgjal-posz kjang ma nyesz-kji | mi wdi-dag-gi szngon-gji laszkji wbrasz-bu rnam-par-szmin-pa-szte | ba-lang gcsig bszad-pa-camgjisz wdi-lta-bur gjur-to | | rgjal-po Rab-gszal-rgjal wdi ni bdag-gi
rdzse-bo jin-na | csi’i phjir wdi-la wkhu-zsing gnod-pa bjed-par
szemsz — sesz szmrasz-nasz | mchon-csha bor-te | rgjal-po-la babsznasz | nyesz-pa bsagsz-pasz | rgjal-posz kjang gjod ma rmasz-par1
btang-ngo | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szngon bjung-ba wdi dang glenggzsi wdisz wkhor bzsi-po-la dam-pa’i cshosz rgjasz-par bsztan-te |
dge-ba’i lasz ni brcon-wgrusz-szu bja-ba’i rigsz-pa dang mi-dge-ba’i
szdig-pa’i cshosz ni bja-bar mi rigsz-pa jang bsztan | wphagsz-pa’i
bden-pa bzsi jang rgjasz-par bsztan-pasz | wkhor mang-po-rnamszkjisz thosz-nasz | thamsz-csad-kjisz wbrasz-bu thob-par gjur-te |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la ji-rang-nasz | mngon-par
dga’o | |
blon-po Ri-dagsz-kji bu bdun-gji le’u-szte | nyi-sugszum-pa’o | | | |
———
1 S: rmosz-

24
KA-BJIN-CSHEN-PO’I LE’U |
WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA |
bam-po bdun-pa |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na [| ] rgjal-bu
Rgjal-bjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-szo | |
de’i che jul de’i rgjal-po Gszal-rgjal zsesz bja’o | | de’i lhophjogsz-na jul Gszer-gji-sza zsesz bja-ba zsig jod-de | (216a) rgjal-po
ni Ka-bjin zsesz bja’o | | rgjal-po’i szrasz rgjal-chab ni Ka-bjin-cshenpo zsesz bja’o | |
rgjal-po jab nongsz-nasz | szrasz rgjal-chab rgjal-szar1 gsegsz-te |
de jang rang-bzsin-gjisz jid gzsungsz-la blo gszal-te | dpa’-zsing
mthu-rcal cshen-po-dang ldan-no | | de-la dmag-chogsz sztong-phrag
szum-bcsu-rca-drug jod-de | dmag de-dag gar bab-kjang | rlung
cshen-po-dang wdra-bar phasz rgol-ba mi thub-pa med-de | Jul-gjidbusz-kji rgjal-po-dang ni ma wdul-to2 | |
phjisz chong-pa-dag gcsig jul Gszer-szar phjin-nasz | rasz
wdzsam-po bzang-po jug bzsi zsig rgjal-po de-la phul-lo | | rgjal-posz
kjang bzsesz-nasz | chong-pa de-la |
— wdi-lta-bu’i nor bzang-po ga-lasz wongsz — sesz drisz-pa
dang |
chong-basz kjang |
— wdi ni Jul-gji-dbusz-nasz3 mcshisz-szo | — zsesz gszol-to | |
rgjal-po desz szmrasz-pa |
— Jul-gji-dbusz sesz bja-ba ni gang | Jul-gji-dbusz-kji ming ni csi
zsesz bja |
chong-pasz gszol-pa |
— Jul-gji-dbusz-kji ming ni Rgjal-po’i-khab csesz kjang bja |
Mnyan-jod csesz bja-szte | de-la szogsz-pa jul-gji ming gzsan jang
mang-du mcshisz-szo | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
———
1 P: -szer
2 I: wgrul-, K, S: wdrul3 P: jul wdi ni dbusz-nasz

24. KA-BJIN-CSHEN-PO

5

10

15

20

25

30

35

40

181

— rgjal-po de-dag csi’i phjir nga-la phjag-wchal-zsing dpja wbuldu ma wong |
chong-pasz gszol-pa |
— rgjal-bo de-dag kjang szo-szo’i rgjal-szrid wdzin-csing | jul-gji
mcshisz1 bgjisz-pasz | wdir mi mcshi’o | |
rgjal-po desz bszamsz-pa |
„nga’i2 mthu dang bjin-gjisz ni gnam mtha’-wog thamsz-csad
kjang thul-na | csi’i phjir rgjal-po wdi-dag nga-la phjag-wchal-zsing
dpja wbul-du mi wong | da ni nga’i mthu dang bjin-gjisz de-dag kjang
dbab-bo” sznyam-nasz | chong-pa de-la szmrasz-pa |
— Jul-dbusz-kji rgjal-po’i nang-na rgjal-po gang cshe |
chong-pasz szmrasz-pa |
— Mnyan-jod-kji rgjal-po nang-na cshe’o | |
de-nasz rgjal-po desz Mnyan-jod-du pho-nya btang-szte | rgjal-po
Gszal-rgjal-la wdi-szkad csesz szpring-ngo | |
„nga’i mthu dang bjin-gjisz Wdzam-(216b)-bu-gling-du gtogsz-pa
kun-la dbang-na | khjed csi’i phjir pho-nya jang wdrul-bar mi bjed |
da jang khjed-kji szteng-du pho-nya btang-ba jin-gjisz | khjed nyalpa’i che nga’i ming thosz-na[sz] | wdug-pa’i rigsz-szo | | wdug-pa’i
che thosz-na | ldang-ba’i rigsz-szo | | za-ba’i che thosz-na | mid mi
khom-par phjir bor-ba’i rigsz-szo | | khrusz bjed-pa’i wphro-la thoszna | szkra jang phjir mdud-pa’i rigsz-szo | | szdod-pa’i che thosz-na |
rgjug-par rigsz-kjisz | da-szte zsag bdun-na wdir nga-dang phrad-du
sog-sig | de-ltar ma bjasz-na | dmag drangsz-te | khjod-kji jul med-par
bja’o” zsesz szpring-ngo | |
rgjal-po Gszal-rgjal-gjisz de-szkad csesz szpring-pa thosz-nasz |
mi dga’-zsing szngangsz-te | Bcsom-ldan-wdasz ga-la-bar szongsznasz | de-bzsin-du rgjasz-par gszol-to |
Bcsom-ldan-dasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— rgjal-posz kjang phjir pho-nya de-la „rgjal-po’i nang-na nga mi
cshe-szte | nga-basz3 rgjal-po cshe-ba zsig jod-do” zsesz gjisz-sig |
Gszal-[ba-]rgjal-gjisz kjang Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’ bzsindu |
— wdzsig-rten-na wphrul-gji rgjal-po zsig wdi-nasz mi ring-ba
zsig-na bzsugsz-kjisz | khjod-nyid der szong-la | khjod-kji rgjal-posz
szpring-ba bzsin-du gjisz-sig — csesz bszgo-nasz |
pho-nya de rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du szong-ngo | | de’i che
Bcsom-ldan-wdasz wkhor-losz-szgjur-ba’i rgjal-por szprul-te | blonpo cshen-por jang Mo-dgal szprul-nasz | rin-po-cshe szna bdun-dang
ldan-par bzsugsz-szo | | kun-dga’i ra-ba jang rin-po-csher bszgjurnasz | ra-ba’i phji-rol-na rin-po-cshe’i wobsz rim-pa bdun dang
———
1 I, S: chisz, K: cshisz
2 P: de’i
3 P: de-

182

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BDUN-PA

wobsz-kji bar-na rin-po-cshe szna bdun-gji sing dkrigsz-te | kha-dog
rnam-pa szna-chogsz-kji pad-ma grangsz-med-pa | lham-me lhang-nge
lhan-ner wcher-ba dang | ra-ba’i nang-na rin-po-cshe szna-chogsz-lasz
bjasz-pa’i pho-brang-na [| ] rgjal-po sin-du bjin cshe-ba bzsugsz-pa
szprul-to | |
pho-nya de szprul-pa’i pho-brang-du wongsz-nasz | rgjal-po cshenpo mthong-ba-cam-gjisz wdzsigsz-szkrag-par1 gjur-te | wdi-szkad-du |
„bdag-gi rgjal-(217a)-po’i bjin dang bszod-namsz-kjisz ni wdi-la
mi thub-na | won-kjang szpring-pa’i ji-ge dbul-lo” sznyam-nasz | ji-ge
phul-lo | |
wphrul-gji rgjal-posz ji-ge blangsz-te | rdog-pa’i wog-tu bcsugszte | pho-nya-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to |
— nga ni rgjal-po cshen-po-szte | gling bzsi-la dbang-ba jin-na |
khjod-kji rgjal-po glen-pa de csi’i phjir bka’ mi nyan | khjod mjur-du
phjir szong-la | ngasz wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | zsesz gjisz-sig |
„khjed-kji pho-nya phjir wongsz-nasz | nga’i bka’ thosz-pa-camgjisz | gal-te nyal-ba-lasz thosz-na | ldang-ba’i rigsz | wdug-pa thoszna | wgreng-ba’i rigsz | wgro-ba-lasz thosz-na | rgjug-pa’i rigsz-kjisz |
da-szte zsag bdun-na wdir phjag-wchal-du ma wongsz-te | bka’ bcsagpar gjur-na | khrimsz-dang szbjar-ro” zsesz gjisz-sig |
pho-nya desz bka’-szcal-ba bzsin-du phjir szong-nasz | bdag-gi juldu phjin-pa | Gszer-sza’i rgjal-po-la csi mthong-ba dang [| ] csi
szpring-ba rgjasz-par gszol-to | | rgjal-posz de-szkad csesz szpring-pa
thosz-nasz | wgjod-par gjur-te |
„csi dbang-po’i rgjal-phran-rnamsz-dang cshasz-te2 rgjal-po cshenpo’i thad-du wdong-ngo” sznyam-te | | „won-kjang thal bjung-du
wgro-ba’i mi rigsz-kjisz | da-dung jang lan csig bgam-mo” sznyamnasz | szngar pho-nya gcsig btang-szte |
„rgjal-po cshen-po-la bdag phjag-wchal-du mcshi-na | bdag dbangba’i rgjal-phran khri-phrag3 gszum-bcsu-rca-drug mcshisz-na | dedag-dang ril-gjisz mcshi’am | phjed-dang mcshi-ba bka’-szcol-csig”
csesz mcshi’o | |
rgjal-po cshen-posz kjang phjir de-la |
— rgjal-phran phjed-dang cshasz-te2 sog-csig — csesz bszgo-ba
dang |
Gszer-sza’i rgjal-po rgjal-phran khri-brgjad-sztong-dang bcsasz-te
Mnyan-du-jod-par4 rgjal-po szprul-pa’i szpjan-szngar lhagsz-nasz |
phjag-wchal-te | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„rgjal-po cshen-po wdi’i bjad-gzugsz ni bdag-pasz lhag-kjang |
mthu-sztobsz ni bdag-cam mi phod-do” sznyam-bszamsz-pa dang |
———
1 P: -szgrag2 S, K: bcsasz3 K: sztong4 P: Gnyan-du-jod-par

24. KA-BJIN-CSHEN-PO

5

10

15

20

25

30

35

40

183

wphrul-gji rgjal-posz blon-po rin-po-cshe-la |
— khjod-kji gzsu Gszer-sza’i rgjal-po-la bjin-csig — csesz bka’szcal-to | |
rgjal-po desz | (217b)
— blang — zsesz bjasz-na | ma theg-go |
de-nasz wphrul-gji rgjal-posz blangsz-te | mthe’u cshung-gisz gzsu
b[r]dungsz-te |
Gszer-sza’i rgjal-po-la |
— gzsu wdi kh[j]ong-zsig — csesz bka’-szcal-nasz |
Gszer-sza’i rgjal-posz bsznamsz-na | gzsu-rgjud kjang ma szgjurto | | de-nasz wphrul-gji rgjal-bosz blangsz-te | drangsz-na | gzsurgjud szbrengsz-pa-cam-gjisz | sztong-cshen-po’i wdzsig-rten-gji
khamsz kjang wgul-zsing g.josz-szo | | de-nasz mda’ blangsz-te | mda’
csig wphangsz-nasz | wphangsz-ma-thag-tu | mda’ lngar gjur-te |
mda’ de-dag-gi rce-mo-la wod-zer grangsz-med-pa bjung-nasz | padma sing-rta’i wphang-po-cam re-re jang jod-par gjur-te | pad-ma re-rela jang wkhor-losz-szgjur-ba’i rgjal-po rin-po-cshe szna bdun-dang
ldan-pa re-re jod-par gjur-to | | wod-zer1 de-dag-gisz sztong-gszum-gji
sztong-cshen-po’i wdzsig-rten-gji khamsz kjang sznang-bar bjasznasz | lam-rgjud lnga’i szemsz-csan thamsz-csad-la phan-pa’i don-du
ma gjur-pa med-do | |
lha-rnamsz-kji gnasz-szu wod-zer de mthong-zsing | cshosz sztonpa’i gszung jang gragsz-par gjur-nasz | de-dag-gi lusz dang szemsz
jongsz-szu dag-pa-szte | kha-csig ni rgjun-du-zsugsz-pa-nasz dgrabcsom-pa’i bar-du thob-par gjur-to | | kha-csig ni bla-na-med-pa jangdag-par rdzogsz-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-do | | kha-csig ni
phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-par gjur-to | |
mi’i rgjud-du gtogsz-pa’i szemsz-csan szangsz-rgjasz-kji wod-zer
mthong-zsing | cshosz szton-pa thosz-pa-rnamsz rab-tu mgu-rangszte | kha-csig ni rgjun-du-zsugsz-pa-nasz lan-csig-phjir-mi-ldog-pa
dang rab-tu-bjung-zsing dgra-bcsom-pa’i bar thob-par gjur-to | |
szemsz-csan grangsz-med-pa ni bla-na-med-pa jang-dag-par rdzogszpa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-do | | phjir-mi-ldog-pa’i sza-la
gnasz-par gjur-to | |
ji-dagsz-kji rgjud-du gtogsz-pa-dag ni szangsz-rgjasz-kji wod-zergjisz reg-csing cshosz thosz-pasz | thamsz-csad kha-zasz-kjisz
wgrangsz-par gjur-te | lusz dang szemsz-la gdung-ba med-csing |
chim-par gjur-nasz | thamsz-csad sznying-rdzse’i szemsz szkje-szte |
szangsz-(218a)-rgjasz-la bsznyen-bkur bjasz-pasz | ji-dagsz-lasz
rnam-par-grol-nasz | lha dang mir szkjesz-szo | |
dud-wgro’i szkje-gnasz-szu gtogsz-pa’i szemsz-csan-rnamsz ni
szangsz-rgjasz-kji wod-zer mthong-nasz | wdod-cshagsz dang zseszdang-gi szemsz zsi-szte | gti-mug-gisz ldongsz-pa jang [b]szad-par
———
1 P: wid-

184

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BDUN-PA

gjur-pasz | thamsz-csad szangsz-rgjasz-la dga’-zsing dad-pasz | dudwgro-lasz rnam-par-grol-te | lha dang mir szkjesz-szo | |
szemsz-csan-dmjal-ba’i szemsz-csan-lasz szangsz-rgjasz-kji wodzer-gjisz reg-pasz | cha-pa ni grang-par gjur | grang-pa ni dro-bar
gjur | szdug-bszngal-gjisz gdung-ba jang rgjun cshad-par gjur-te | lusz
dang szemsz rab-tu dga’-basz | szangsz-rgjasz-la dad-par gjur-te |
szemsz-csan-dmjal-ba-lasz thar-nasz | lha dang mir szkjesz-szo | |
de’i che-na rgjal-po Ka-bjin-cshen-po dang Gszer-sza’i rgjalphran-rnamsz-kjisz rdzu-wphrul wdi-lta-bu-dag mthong-nasz | sin-du
dad-pa’i szemsz-kjisz babsz-sing | dad-pasz rdul dang dri-ma-dang
bral-te | cshosz dang cshosz-kji mig rnam-par dag-par gjur-to | | rgjalphran khri-brgjad-sztong-rnamsz kjang szemsz chim-par gjur-to | | dema-thag-tu szangsz-rgjasz-kjisz rdzu-wphrul bszdusz-te | phjisz jang
szangsz-rgjasz-kji szkur dge-szlong-gi dge-wdun-gjisz mdun dang
rgjab-tu bszkor-te | bzsugsz-par bsztan-to | |
de-nasz Gszer-sza’i rgjal-po de jang Bcsom-ldan-wdasz-la rab-tuwbjung-bar gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-pasz | szkra dang
kha-szpu rang-bji-szte | ngur-szmrig gjon-pa’i dge-szlong-du gjurnasz | cshosz jid-la bjasz-pasz | zag-pa zad-de | dgra-bcsom-par gjurto | |
de-nasz Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— Gszer-sza’i rgjal-po wdi szngon bszod-namsz csi bgjisz-na |
wdi-ltar rigsz cshe-zsing mtho-la jon-tan wphagsz-par cshe-zsing |
szangsz-rgjasz Bcsom-ldan-wdasz-dang phrad-nasz | de-ma-thag-tu
zag-pa zad-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— szemsz-csan-dag ni szpjod-pa bzsin-du lasz-kji wbrasz-bu
rnam-par-szmin-par wgjur-ro | |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-(218b)-rgjasz Wod-szrung
wdzsig-rten-du gsegsz-te | szangsz-rgjasz mja-ngan-lasz wdasz-nasz |
khjim-bdag gcsig-gisz mcshod-rten rcigsz-te | dge-wdun-gjisz gnaszkhang bjasz-nasz | wcho-ba’i jo-bjad rnam-pa bzsi jang szbjar-te | junring zsig lon-pa dang | mcshod-rten de jang zsig | wcho-ba’i jo-bjad
khri dang gosz dang kha-zasz kjang rgjun cshad-par gjur-to | |
de-nasz khjim-bdag de-la bu dge-szlong zsig jod-pa desz [| ] mi
mang-po-la cshosz bsad-de | phjir jang mcshod-rten gszosz-nasz |
gosz dang mal-csha dang bza’-ba dang btung-ba dang khri-sztan-la
szogsz-pa wcho-ba’i jo-bjad szbjar-to | | mi de-dag kjang szemsz-jid

24. KA-BJIN-CSHEN-PO

5

10

15

185

wthun-par wcho-ba’i jo-bjad szbjar-te | wdi-szkad-du szmon-lam
btab-bo | |
„bdag-csag kjang ma-wongsz-pa’i dusz-szu bcan-zsing phjug-pa
dang che ring-ba dang | szangsz-rgjasz wdzsig-rten-du gsegsz-padang phrad-de | cshosz thosz-nasz | wbrasz-bu jang ma-lusz-par thobpar gjur-csig” csesz szmon-lam btab-bo | |

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na [| ] khjim-bdag-gi bu dgeszlong de ni jul Gszer-sza’i rgjal-po Ka-bjin-cshen-po jin-no | | desz
cshosz bsztan-te | mcshod-rten gszo-ba dang wcho-ba’i jo-bjad
bsztabsz-pa ni rgjal-phran khri-brgjad-sztong-sznyed-po1 wdi-dag jinno | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz bka’-szcal-nasz | wkhor
mang-po-rnamsz phjir-mi-ldog-pa’i szemsz bszkjed-de | ji-rangsznasz | mngon-par dga’o | |
Ka-bjin-cshen-po’i le’u-szte | nyi-su-bzsi-pa’o | | | |

———
1 P: khri-brgjad-sztong-rnyed-po

25
DGE-SZLONG-MA UD-PA-LA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-du-jod-pa-na rgjal-bu
Rgjal-bjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-szo | |
rgjal-po Gszal-rgjal ni nongsz | rgjal-chab Bai-d’u-rja rgjal-szar
gsegsz-te | rgjal-po’i nang-na cshosz-bzsin rgjal-po bjed-pa ma jinpasz | glang-po-cshe’i rmig-pasz mi brdzisz-te | bszad-pa jang
grangsz-med-do | |
de’i che-na rigsz cshe-zsing bcun-pa’i bud-med-dag csig de-lta-budag mthong-nasz | khjim-la mi dga’-bar gjur-te | thamsz-csad rab-tubjung-nasz | dge-szlong-mar (219a) gjur-te | | rab-tu-bjung-ba de-dag
la-la ni S’a-kja’i1 rigsz [| ] la-la ni rgjal-rigsz jin-te | dpe-med-par
mnga’-bjad legsz-pa blta-na-szdug-pa | rigsz cshe-ba lnga-brgjasznyed wdod-pa jongsz-szu szpangsz-te | rab-tu-bjung-basz | jul-mi
thamsz-csad kjang de-la dga’-szte | wcho-ba szbjar-to | | dge-szlongma de-dag gcsig-la gcsig wdi-szkad-du |
— bdag-csag ni rab-tu-bjung-jang | cshosz-kji bdud-rci’i ro ma
mjong-szte | wdod-cshagsz dang zse-szdang dang gti-mug zsi-bar ma
bjasz-na | mi rung-gisz | drug-szde-ma Bsznyen-dga’-mo’i thad-du
cshosz nyan-du wdong-ngo — zsesz szmrasz-nasz |
de-dag gang-na-ba der szongsz-szte | phjin-pa dang | phjag-wchalnasz | wdi-szkad-du |
— bdag-csag ni rab-tu-bjung-jang | cshosz-kji bdud-rci’i ro ma
mjong-na | bdag-csag-la bsztan-du gszol — zsesz szmrasz-pa dang |
drug-szde-masz bszamsz-pa |
„bdag-csag-gisz wdi-dag cshosz dang chul-khrimsz-lasz phjir
bzlog-szte | wdi-dag-gi csosz-gosz dang lhung-bzed thob-par gjur-na |
re legsz” sznyam-nasz | wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— khjed-rnamsz ni rigsz cshe-zsing mtho-ba-szte | rin-po-cshe
szna bdun dang glang-po-cshe dang rta dang bran-po dang bran-mo
dang lasz bjed-pa’i mi dang zsing dang wcho-ba’i jo-bjad csisz kjang
———
1 P: Sag-gi

25. DGE-SZLONG-MA UD-PA-LA

5

10

15

20

25

30

35

40

187

mi brel-na | csi’i phjir de-dag jongsz-szu szpangsz-te | dge-szlong-mar
zsugsz-nasz |
wdi-ltar nyon-mongsz-sing szdug-bszngal-dang
bszdosz-te | szangsz-rgjasz-kji bszlab-pa-la wdzsug-par bjed | nyiszna phjir khjim-du szong-szte | khjim-thab dang bu dang bu-mor ldanpar lhan-csig-tu jid bzsin-du rce-dga’-zsing | che wdi-la jang szkjid-pa
mjong-bar bjasz-na | szbjin-pa jang jid bzsin-du bjasz-na | legsz —
zsesz bszgo’o | |
dge-szlong-ma de-rnamsz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
mi dga’-szte | ngusz-nasz | phjir dong-ngo | |
de-nasz dge-szlong-ma de-dag dge-szlong-ma Ud-pa-la’i mdog
gang-na wdug-par szong-nasz | der phjin-pa dang | Ud-pa-la’i mdogla phjag-wchal-te | cshosz bzsin-du sznyun gszol-nasz | wdi-szkad
csesz szmrasz-szo | |
— bdag-csag khjim-na mcshisz-pa-na | khjim-gji lasz-kjisz
bszlusz | da1 rab-tu-bjung-na-jang | wdod-pa’i dbang-du gjur-nasz |
nyon-(219b)-mongsz-pa-lasz thar-par mi nusz-na | bdag-csag-la
thugsz-brce-ba’i szlad-du [| ] dam-pa’i cshosz bsztan-du gszol |
Ud-pa-lasz szmrasz-pa |
— khjed csi-dang-csi wdod-pa | wdasz-pa’am ma-wongsz-pa’am
da-ltar-gji dngosz-po gang-jang rung-ba drisz-sig dang | bsztan-par
bja’o | |
dge-szlong-rnamsz-kjisz wdasz-pa dang ma-wongsz-pa re-sig
zsog-la | da-ltar-gji bsztan-te | bdag-csag-gi the-chom dgrol-du gszol |
Ud-pa-lasz szmrasz-pa |
— wdod-cshagsz ni me-dang wdra-szte | ri-lung-gisz chig-par
bjed-do | | *rca khri-dang2 wdra-szte | mcshed-par wgjur-ro | | wdodcshagsz-kji dbang-gisz gcsig-la gcsig wche-zsing gnod-pa bjed-do | |
de-la jun-ring[sz]-na ngan-szong gszum-du ltung-szte | thar-pa’i dusz
med-do | |
khjim-na gnasz-pa ni szdug-pa-la cshagsz-te | wdod-pa-dang bjebral-ba dang szkje-ba dang [| ] rga-ba dang na-ba dang wcshi-ba dang
rgjal-po’i khrimsz-kjisz gce-ba’i szdug-bszngal rgjun mi cshad-par
mjong-szte | che-wphosz-nasz | phjir jang szosz-pa-cam-du lusz dang
szemsz gdungsz-te | khjim-gjisz glagsz-sing bcsingsz-pa ni bcon-pasz
kjang dam-mo | |
bdag kjang kun-du-rgju-ba’i rigsz-szu szkjesz-te | kho-mo’i phama jang rigsz cshe-zsing bcun-pasz | kho-mo jang kun-du-rgju rigsz
cshe-ba mang-du-thosz-pa mkhasz-pa’i rigsz-bjed-pa-dang ldan-pa
zsig-la bag-mar btang-nasz | de’i cshung-ma bjed-de | de’i bu jang
jod-par gjur-to | | phjisz gjosz-szgjug che-wphosz-pa’i wog-tu [| ] khomo-la szemsz-csan jod-par gjur-nasz | khjim-thab-la wdi-szkad csesz
bjasz-szo | |
———
1 P: de
2 S: rcva khri’i khri-, K: rcva wkhri-wkhri-

188

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BDUN-PA

— kho-mo-la szemsz-csan jod-de | zla-ba chang-du nye-jisz | galte wdir bu bcasz-na | bcog-csing mi szdug-gisz | kho-mo pha-ma’i
khjim-du bcar wgro’o — zsesz bjasz-na |
kho-mo-la |
— legsz-szo — zsesz zer-te |
khjo-sug gnyisz wgrogsz-nasz bu zsig kjang khrid-de | pha-ma
wdod-par szong-ba-lasz | lam-gji phjed-cam-du phjin-pa dang | mngal
mi bde-bar gjur-nasz | sing csig-gi drung-du nam-phjed-cam-na bu
bcasz-szo | | kho-mo’i khjim-thab kjang logsz sig-na nyal-ba-lasz |
mchan-mo szbrul-gjisz zin-to | | mchan-mo bosz-na | csi-jang (220a)
mi gragsz-nasz | nam-langsz-te | bltasz-na | khjim-thab kjang szbrul
gdug-pasz zin-pasz | che-wphosz-te | lusz kjang zsig-par gjur-to | |
de’i che kho-mo wkhamsz-te | sza-la wgjel-pa dang | bu cshen-po
jang pha szbrul-gjisz bszad-pa mthong-nasz | szkad phjung-szte |
ngusz-pasz | bu ngusz-pa’i szkad-kjisz kho-mo jang phjir szangsznasz | bu cshen-po ni khur-du thogsz-te | bu cshung-ngu ni pang-bar
khjer-te | ngu zsing szong-ba-lasz | lam jang dben-pa zsig-szte | mi
wga’ jang mi wdrul-basz | grogsz kjang ma rnyed-do | |
bar-na cshu cshen-po zsig jod-de | cshu’i kha-chon jang cshe-la
zab-pasz | bu gnyisz ma theg-nasz | bu cshen-po ni cshu’i chu-rol-du
bzsag | bu cshung-ngu khjer-te | pha-rol-du bszkjal-nasz | phjisz1 bu
cshen-po bszur wongsz-pa dang | bu jang ma wong-ba mthong-nasz |
cshu’i nang-du zsugsz-te | cshusz khjer-ba-lasz | kho-mosz bsznyegszna | sztobsz cshungsz-pasz | ma zin-te | cshusz khjer-ro | |
de-nasz phjir pha-rol-du phjin-pa-cam-na bu cshung-ngu jang
szpjang-kisz zosz-te | khrag [b]csung-zad-cam sza-la sznang-ngo | |
der wkhamsz-nasz | ring zsig lon-te | phjir szangsz-pa dang | lam-du
zsugsz-te | szong-szong-ba-lasz | kun-du-rgju kho-mo’i pha-dang nyezsing bsesz-pa zsig-dang phrad-nasz | kun-du-rgju desz |
— khjod csi nyesz-na | wdi-ltar nyon-mongsz-par gjur — csesz
drisz-na |
kho-mosz kjang dzsi-ltar gjur-pa rgjasz-par gtam bjasz-pa dang |
kun-du-rgju de jang ngusz-nasz | kho-mosz pha-ma’i gtam drisz-na |
— khjod-kji pha-ma’i khjim-du *de-bar me sor-nasz2 | pha-ma
dang [| ] khjim-gang-gi mi thamsz-csad mesz chig-go — zsesz zerro | |
de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | kho-mo wkhamsz-te | szala wgjel-to | | de-nasz kun-du-rgju desz bszlang-szte | khjim-du khridnasz | kho-mo-la bu bzsin-du bjamsz-sing wdug-pa-lasz |
jang kun-du-rgju gcsig-gisz cshung-mar blangsz-te | de-dang lhancsig rce-dga’-ba jongsz-szu szpjod-pa-lasz | szemsz-csan-dang ldan———
1 P: phjir
2 S: me-bar mi sor-

25. DGE-SZLONG-MA UD-PA-LA

5

10

15

20

25

30

35

40

189

par gjur-to | | zla-ba chang-nasz | bu wbjung-du1 nye-ba-na | khjimthab gzsan-gji khjim-du cshang-la bosz-nasz | de’i wog-tu bdag bu
bcasz-te | szgo dam-du bcsad-nasz | bu[’i] bcir-ba-lasz | khjim-thab
cshang-gisz mjosz-te | (220b) szgo brdungsz-pa dang | szgo wbjed-pa
med-pasz | khrosz-te | szgo bcsag-nasz | nang-du wongsz-pa dang |
kho-mo jang brdegsz | bdag-gisz |
— bu bcasz-szo — zsesz bjasz-na | bu jang bszad-de | mar-gji
nang-du brngosz-nasz | kho-mo jang zar bcsug-go | | bu’i sa za ma
phod-de | ma zosz-pasz | jang brdegsz-nasz | nan-gjisz zar bcsug-go |
zosz-pa’i wog-tu khjim-thab kjang szangsz-nasz | „bdag bszodnamsz med-csing | lasz ngan-no” sznyam-bszamsz-nasz | khjim-thab
bor-te | jul B’a-r’a-na-sz’ir brosz-szo | |
jul B’a-r’a-na-sz’i’i phji-rol-na sing zsig-gi drung-na wdug-palasz | grong de’i khjim-bdag gzson-nu zsig gszar-du cshung-ma chewphosz-nasz | grong-khjer-gji phji-rol-du cshung-ma’i rusz-bu szbasznasz | khjim-bdag de cshung-ma de-la cshagsz-pasz | rusz-bu’i drungdu ngu-zsing wdug-pa-lasz | bdag-gi drung-du wongsz-te | kho-mola |
— khjod gcsig-bu de-na csi bjed — csesz drisz-szo | |
kho-mosz kjang de-bzsin-du gtam bjasz-pa-lasz | khjim-bdag desz
szkjed-mosz-chal-du khrid-de | kho-mo-la |
— cshung-ma bja’o — zsesz szmrasz-nasz |
kho-mosz kjang |
— de-bzsin-du rung-ngo — zsesz szmrasz-szo |
khjo-sug-tu wdusz-nasz | ring-po ma lon-par khjim-bdag nad-kjisz
btab-szte | che-wphosz-nasz | de’i che-na jul-cshosz-kjisz gszon-pa’i
che khjo-sug mdza’-ba-rnamsz khjo che-wphosz-na | cshung-ma jang
gszon-por khjo[d]-dang lhan-csig-tu dur-du wdzsug-go | |
kho-mo jang de-ltar dur-du bcsug-nasz | nub-mo dur-rkun wongszte | dur brusz-pa dang | dur-rkun-gji dpon-posz kho-mo bzang-bar
mthong-nasz | desz [r]kjang cshung-mar bjasz-szo | | ring-po ma lonpar dur-rkun szong-szong-ba-lasz | rgjal-posz bszad-nasz | rkun-zlarnamsz-kjisz rusz-bu bszkur-te | kho-mo-dang lhan-csig-tu jang durdu bcsug-go | | dur-du zsag gszum wdug-wdug-pa-lasz | szpjang-kisz
dur brusz-nasz | kho-mo jang dur-nasz bjung-szte | wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„kho-mo szngon szdig-pa csi-zsig bjasz-na | wdi-wdra-bar lan-duma si-ba-lasz phjir szosz-par gjur | szngon thosz-na | »S’a-kja’i rigszkji szrasz sig mngon-par bjang-cshub-nasz | mchan jang szangszrgjasz sesz (221a) bja-szte | wdasz-pa dang ma-wongsz-pa kun
mkhjen-no | | « zsesz grag-na | da2 ni de-la szkjabsz-szu wgro’o”
sznyam-nasz |
———
1 P: -bu
2 P: de

190

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BDUN-PA

rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal ga-na-ba-logsz-szu szong-ba dang |
rgjang-ma-nasz De-bzsin-gsegsz-pa me-tog-gi szdong-po rgjasz-palta-bu’am szkar-ma’i nang-na zla-ba-lta-bur mthong-ngo | | de’i che-na
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang thogsz-pa med-pa’i je-sesz-kjisz [| ]
bdag wdul-ba’i dusz-la bab-par mkhjen-nasz | bzsengsz-te | kho-mo
bszu’o | |
kho-mo szgren-mor wdug-pasz | ngo-cha-szte | lag-pasz nu-ma
bkab-nasz | sza-la wdug-go | | de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kundga’-bo-la bka’-szcal-to | |
— bud-med wdi-la gosz gon-csig — csesz bka’-szcal-pa dang |
kho-mosz gosz gjon-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kji zsabsz-la mgobosz phjag-wchal-te |
— bdag-la thugsz-brce-bar dgongsz-na | bdag rab-tu-wbjung-bar
gnang-sig — csesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-te |
— bud-med wdi Szkje-dgu’i-bdag-mo-la gtad-do | rab-tu-phjungsig — csesz bka’-szcal-to | |
de-nasz Szkje-dgu’i-bdag-mosz kho-mo rab-tu-phjung-nasz | khomo-la bden-pa bzsi’i cshosz bsztan-nasz | kho-mosz thosz-ma-thagtu | brcon-wgrusz-szu nan-tan bjasz-pasz | dgra-bcsom-pa thob-szte |
wdasz-pa dang ma-wongsz-pa dang da-ltar-gji bja-ba kun rtogsz-par
gjur-to | |
dge-szlong-ma-rnamsz-kjisz jang szmrasz-pa |
— szngon lasz csi bgjisz-na | de-lta-bu’i rnam-par-szmin-pa
mjong-ba szton-csig — csesz szmrasz-pa dang |
dge-szlong-ma Ud-pa-lasz |
— khjed rtag-par nyon-csig | khjed-la bsztan-to — zsesz szmraszszo | |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na jun ring-po zsig-na khjim-bdag sindu phjug-po zsig-la bu med-pa-lasz | cshung-ma zsig blangsz-te |
cshung-ma de-la sin-du bjamsz-pasz | ring-por ma lon-par cshung-ma
de szemsz-csan-dang ldan-par gjur-to | | zla-ba chang-nasz | khje’u
zsig bcasz-te | khjo-sug gnyisz de-la bjamsz-sing szdug-par wdzinto | |
de-nasz cshung-ma cshen-mosz wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„kho-mo ni rigsz cshe-zsing bcun-mod-kji | bu med-pasz | rigsz
wchob-pa med-do | | gal-te bu wdi szkjesz-(221b)-na | rigsz wchobcsing | nor dang longsz-szpjod-kji bdag-por gjur-to | bdag-la mi szterzsing | bdag szdug-par wgjur-ro” sznyam | phrag-dog szkjesz-te |
bszad-par bszam-na | khje’u-ji mchog-mar khab-kjisz bcugsz-te | rma
jang mi sznang-bar bjasz-szo | | khje’u de jang ring-po ma lon-par chewphosz-pa dang | cshun-ma wkhamsz-nasz | cshen-ma-la |

25. DGE-SZLONG-MA UD-PA-LA

5

10

15

20

25

191

— khjod-kjisz nga’i bu bszad-do — zsesz brgal-to | |
cshen-masz bsznyon-nasz | wdi-szkad csesz mna’ bor-ro | |
— kho-mosz khjod-kji bu bszad-par gjur-na | kho-mo szkje-ba
thamsz-csad-du kho-mo’i khjo szbrul gdug-pasz bszad-par sog-csig |
bu zsig jod-na-jang | bu cshusz khjer-ba dang | szpjang-kisz zosz-par
sog-csig | kho-mo’i lusz kjang gszon-por dur-du bcsug-csing | bu’i sa
za-bar sog-csig | pha-ma’i khjim-du me sor-te | thamsz-csad chig-par
sog-csig — csesz szmrasz-szo | |

— de’i che-na de-szkad csesz mna’ bor-pa’i cshen-ma de ni khomo jin-te | de-dag thamsz-csad lusz-kjisz mjong-bar gjur-to | |
dge-szlong-ma de-dag-gisz jang szmrasz-pa |
— bszod-namsz csi-zsig bjasz-na | szangsz-rgjasz mthong-zsing
szangsz-rgjasz-kjisz bszu-nasz | rab-tu-bjung-szte | wkhor-ba’i mthar
phjin-par gjur |
Ud-pa-lasz szmrasz-pa |

— szngon B’a-r’a-na-sz’i wdir ri Drang-szrong-lhagsz zsesz bjaba-na rang-szangsz-rgjasz dang nyan-thosz dang mu-sztegsz-csan
mngon-par-sesz-pa lnga-dang ldan-pa mang-du gnasz-szo | | de’i chena rang-szangsz-rgjasz-dag csig bszod-sznyomsz-la grong-du gsegszpa dang | khjim-bdag-gi cshung-ma zsig-gisz mthong-nasz | rab-tu
dga’-szte | bszod-sznyomsz phul-nasz | mcshod-pa bjasz-szo | |
de-nasz rang-szangsz-rgjasz de nam-mkha’-la wphagsz-te | lusz-la
me wbar-ba dang | cshu wbab-pa dang | wgro-ba dang | nyal-ba
dang | wdug-pa’i rdzu-wphrul bsztan-nasz | khjim-bdag-gi cshung-ma
desz |
„kho-mo jang ma-wongsz-pa’i dusz-szu wdi-wdra-ba thob-par
gjur-csig” csesz szmon-lam btab-bo | |

30

35

— de’i che szmon-lam btab-pa’i khjim-bdag-gi cshung-ma de ni
kho-mo jin-no | | de’i phjir De-bzsin-gsegsz-pa-dang phrad-nasz |
szemsz rnam-par-grol-te | dgra-bcsom-pa thob-bo | | wdi-ltar dgrabcsom-pa thob-mod-kji | (222a) lcsagsz cha-ba’i thur-mang szpji-bonasz zug-nasz | rkang-pa’i mthil-du bjung-szte | rtag-tu wdi-lta-bu’i
gnod-pa mjong-ngo | |

192

5

10

15

BAM-PO BDUN-PA

de’i che-na rigsz cshe-zsing mtho-ba’i dge-szlong-ma lnga-brgjasznyed-kjisz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | lusz dang szemsz
szkji-g.ja’-szte | wdod-pa-la me-ma-mur-gji phung-po-ltar rtogsznasz | wdod-cshagsz-kji szemsz jongsz-szu zad-de | khjim-gji szdugbszngal-la bcon-ra-basz kjang lhag-par rtogsz-te | dri-ma kun zadnasz | dusz gcsig-tu ting-nge-wdzin-du zsugsz-te | dgra-bcsom-par
gjur-to | |
dge-szlong-ma de-dag-gisz chig-wthun-par dge-szlong-ma Ud-pala-la |
— bdag-csag ni wdod-cshagsz-kjisz kun-nasz bcsingsz-sing
glagsz-pa-lasz | khjod-kjisz cshosz bsztan-pasz | wkhor-ba’i mthar
phjin-par gjur-to — zsesz szmrasz-szo | |
de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— dge-szlong-ma Ud-pa-lasz ni legsz-par bsztan-to | | gang cshosz
bsztan-pa ni gcsig-gisz gcsig bsztan-te | wbrasz-bu thob-nasz |
„szangsz-rgjasz-kji szrasz jang-dag-pa” zsesz bszngagsz-szo | |
de-szkad csesz gszungsz-pa-la wkhor mang-po rdzsesz-szu ji-rangnasz | mngon-par dga’o | |
dge-szlong-ma Ud-pa-la’i le’u-szte | nyi-su-lnga-pa’o | | | |

26
SU-DO-LA-GAR-NI’I LEU |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bja-ka-landa-ka gnasz-pa wod-ma’i chal-na bzsugsz-szo | |
de’i che-na che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo wdug-pa-lasz langsznasz | gosz-chagsz bcsosz-te | pusz-mo sza-la bcugsz-nasz1 | thal-mo
szbjar-te | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Ko-ndi-nja-la szogsz-pa dge-szlong szde lnga-po wdi-dag csi’i
rgju csi’i rkjen-gjisz [| ] Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wdzsig-rten-du
cshosz-kji wkhor-lo bszkor-ma-thag-tu | cshosz-kji bdud-rci szngar
mjong-ba bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-ba |
— dge-szlong lnga-bo wdi-dag szngon jang nga’i sa szngar zoszte | bde-bar gjur-pasz | wdir jang cshosz-kji ro thog-mar mjong-szte |
rnam-par-grol-bar gjur-to | |
Kun-dga’-bosz jang Bcsom-ldan-(222b)-wdasz-la gszol-pa |
— dge-szlong wdi lngasz2 szngon csi bgjisz-pa bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa chad-med grangsz-med bszamgjisz mi khjab-pa wdasz-pa’i sznga-rol-na Wdzam-bu-gling wdir rgjalpo Su-do-la-gar-ni zsesz bja-ba bjung-szte | Wdzam-bu-gling-gi rgjalphran brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed-la3 dbang-bjed-do | | de’i che jul
de-na „lo bcsu-gnyisz-kji bar-du cshar mi wbab-bo” zsesz ltaszmkhan-gjisz lung bsztan-nasz |
rgjal-posz de-szkad csesz thosz-pa dang | rab-tu mja-ngan-gjisz jimug-par gjur-te |
———
1 P: bcsugsz2 S: lnga-posz
3 P: brgjad-khri-bzsi-sztong-rnyed-la

194

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BDUN-PA

„wdi-ltar mu-ge cshen-po bjung-na | mi mang-po wdi-dag-la lo desznyed-kji kha-zasz dzsi-ltar rnyed” sznyam-nasz |
rgjal-phran dang blon-po kun bszdusz-te | bszgrosz-nasz | bangba-na wbru dzsi-sznyed jod-pa dang | da-ltar-gji mi dzsi-sznyed
brcisz-szu szbjar-na |
— lo bcsu-gnyisz-kji bar-du mi re phul re’i thad-du brcisz-najang | lo bcsu-gnyisz mi thub-bo — zsesz dril-bszgragsz-szo | |
de-nasz phji-phjir jang mu-ge cshe-bar gjur-te | che-wphosz-pa
jang mang-nasz | rgjal-po desz |
„dzsi-ltar bjasz-na | mi mang-po’i1 wcho-bar wgjur” sznyambszamsz-te | bcun-mo dang pho-brang-szlasz-szu bcsasz-te szkjedmosz-chal-du wcshag-tu szong-ba-lasz | bszti-ba’i gnasz sig-tu phjinnasz | bcun-mo dang mi mang-po kun gnyid-kjisz log-pa’i wog-tu
nyal-ba-lasz langsz-nasz | phjogsz bzsir phjag-wchal-te | wdi-lta-bu’i
ji-dam bcsasz-szo | |
„jul wdir mu-ge bjung-basz | thamsz-csad bza’-ba med-par gjurte | ltogsz-kjisz | bdag-gi lusz wdi btang-szte | che-wphosz-pa’i wogtu nya cshen-po zsig-tu szkjesz-nasz | thamsz-csad bdag-gi sa-la zazsing | kun wgrangsz-par sog-csig” csesz szmon-lam btab-nasz | sing
zsig-la wdzegsz-te | sing-ka-nasz g.jang-du gtang-ngo | | der chewphosz-nasz | cshu cshen-por brdzusz-te | szkje-pa’i nya cshen-po
dpag-chad lnga-brgja-pa zsig-tu gjur-to | |
de’i che-na jul de-na sing-mkhan mi lnga zsig cshu-wgram-du sing
thur dong-ba-lasz | nya cshen-po de mthong-nasz | nya desz mi’i
szkad-du wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjed bkresz-na | nga’i sa-la cshod-de | csi wdod-pa zo-sig |
(223a) wgrangsz-nasz | kjang csi theg-pa khjim-du khjer-csig | khjedkjisz szngar nga’i2 sa zosz-te | wgrangsz-pasz ni | phjisz mngon-par
szangsz-rgjasz-nasz | kjang thog-mar khjed cshosz-kji zasz mjong-bar
bja’o | | jul-mi-dag-la „gang bkresz-pa thamsz-csad-kjisz kjang csi
dga’-bar nga’i sa-la long-sig” csesz szgo-sig |
de’i che-na mi lnga-posz sa bcsad-de | zosz-nasz | jul-mi szbrante | drangsz-nasz | kjang |
— csi theg-pa khjim-du khjer-csig |
de-nasz gcsig-gisz gcsig szbran-pasz | Wdzam-bu-gling-gi mi
thamsz-csad wdusz-te | de’i sa bcsad-csing zosz-szo | | rcib-log csig
zad-cam-na | rcib-logsz csig rang-bszgjur-te | szteng-ma zad-cam-na |
wog-ma jang de-bzsin de-bzsin-du szkje’o | |
de-bzsin-du ltag-wog3 bszgjur-csing | lo bcsu-gnyisz-kji bar-du
thamsz-csad sa bcsad-csing zosz-nasz | thamsz-csad de-la sznying———
1 S: -du, I, K: -po
2 P: de’i
3 P: blta-

26. SU-DO-LA-GAR-NI

195

rdzse’i szemsz szkjesz-pasz | de’i sa zosz-pa de-dag thamsz-csad che’i
dusz bjasz-pa jang Mtho-risz-kji lhar szkjesz-szo | |

5

10

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na rgjal-po nyar gjur-pa de ni
da-ltar nga jin-no | | sing-mkhan lnga-bo thog-mar nga’i sa bcsad-de |
zosz-pa ni dge-szlong Kau-di-nja-la szogsz-pa lnga-po jin-no | | szkjebo mang-po phjisz nga’i sa zosz-pa ni lha’i szrasz-bo brgjad-khri dang
nga’i nye-gnasz rnam-par-grol-ba-rnamsz jin-no | | de’i che-na szngar
mi lnga-po de-la bjin-te | wcho-ba’i szrog bszkjabsz-pasz | wdir jang
szngar cshosz bsztan-te | cshosz-kji szku-jan-lag-gisz dug gszum-gji
me zsi-bar bjasz-szo | |
Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz [| ] Bcsom-ldan-wdaszkjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
Su-to-la-gar-ne’i le’u-szte | nyi-su-drug-pa’o | | | |

27
RGJAL-PO A-SO-KA’I1 LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal
Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugsz-szo | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz Kun-dga’-bo-dang bszod-sznyomsz-la
gsegsz-pa-lasz | lam-kha-na bjisz-pa-dag csig sza-la khang-bu dang
bang-mdzod dang rin-po-csher bszdosz-nasz | rce-zsing wkhod-do | |
de-la khje’u (223b) csig-gisz szangsz-rgjasz rgjang-ma-nasz
gsegsz-pa mthong-nasz | rab-tu dga’-szte | szbjin-pa bja-bar bszamsznasz | „bang-ba”2 zsesz bszdosz-pa’i sza-lasz sznyim-pa-gang
blangsz-te | szangsz-rgjasz-la dbul-bar gzasz-pa-lasz | *khje’u cshungcshesz-pasz3 | ma4 szlebsz-nasz | grogsz khje’u gcsig-la |
— khjod sza-la dgu[b]-sig | kho-bo khjod-kji szteng-du wgrengszte | lhung-bzed-du blug-go5 —zsesz szmrasz-nasz |
grogsz-posz kjang |
— de-bzsin-du bja’o | | —szmrasz-te |
khje’u desz grogsz-po’i phrag-pa-la wdzegsz-te | sza sznyim-pagang szangsz-rgjasz-la phul-lo | | szangsz-rgjasz-kjisz kjang lhungbzed szmad-nasz | sza phul-ba bzsesz-szo | | bzsesz-nasz | Kun-dga’bo-la gtad-de |
— sza wdi wdzsim-pa gjisz-la | gcug-lag-khang-la bjugsz-sig —
csesz bka’-szcal-to | | — Kun-dga’-bo | bu cshung-ngusz dga’-ba’i
szemsz-kjisz nga-la sza phul-te | gcug-lag-khang bszkusz-pasz | de’i
bszod-namsz-kjisz mja-ngan-lasz wdasz-nasz | lo brgja lon-pa’i wogtu rgjal-po A-so-ka zsesz bja-bar wgjur-ro | | khje’u gcsig-sosz ni de’i
blon-por wgjur-te | Wdzam-bu’i-gling-na dbang-bjed-csing | dkonmcshog gszum-gji jon-tan jang jul thamsz-csad-du bszgragsz-nasz |
———
1 P: Ma-so-ka’i
2 P: bde3 K: khje’u cshung | szangsz-rgjasz cshesz-pasz
4 P: me
5 P: glug-

27. RGJAL-PO A-SO-KA

5

10

15

20

25

30

35

197

ring-bszrel-la jang rgjasz-par mcshod-pa bjed-de | Wdzam-bu-glingdu mcshod-rten brgjad-khri-bzsi-sztong csig-csar bjed-par wgjur-ro | |
Kun-dga’-bo dga’-mgu-rangsz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la wdiszkad csesz gszol-to | |
— De-bzsin-gsegsz-pasz szngon bszod-namsz csi-zsig mdzadpasz | ring-bszrel-la jang mcshod-rten de-sznyed csig bgjid-par
wgjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— rtag-par nyon-la jid-la zung-sig dang | khjod-la bsztan-par
bja’o | |

— szngon bszkal-pa grangsz-med-pa wdasz-pa-na Wdzam-bugling wdir rgjal-po Gszal-thub csesz bja-ba rgjal-phran1 brgjad-khribzsi-sztong-sznyed-la dbang-bjed-pa zsig bjung-ngo | | de’i che
szangsz-rgjasz Pur-sa zsesz bja-ba wdzsig-rten-du bjung-szte | rgjalpo desz blon-po-dang bcsasz-szu jo-bjad rnam-pa bzsi szbjar-te |
szangsz-rgjasz dang dge-szlong-gi dge-wdun-(224a)-la phul-lo | |
de’i che-na rgjal-po de dang jul-mi-rnamsz ni rtag-tu szangszrgjasz-dang phrad-de | phjag-wchal-ba dang | bsznyen-bkur bjed-kji |
rgjal-phran gzsan-dag ni bszod-namsz kjang mi bjed-pasz |
„mtha’-khob-kji rgjal-phran dang jul-mi-dag bszod-namsz bjed-du
gzsug-pa’i phjir szangsz-rgjasz-kji szku-gzugsz brisz-la | rgjal-phranla szbjin-no” sznyam-bszamsz-nasz | ri-mo-mkhan mang-du bszduszte |
— szangsz-rgjasz-kji szku-gzugsz ri-mo-la brisz-sig — csesz
bszgo-ba dang |
ri-mo-mkhan-dag szangsz-rgjasz-kji szpjan-szngar szong-szte |
szangsz-rgjasz-kji mchan bltasz-nasz | ri-mo brisz-pa-lasz | mchan
gcsig brisz-na | gcsig mi-wdra-bar gjur-te | ri-mo-mkhan-gjisz ri-mo
bri ma nusz-szo | | szangsz-rgjasz-nyid-kjisz mchon-rci szbjar-te | szku
gcsig brisz-nasz | ri-mo-mkhan-rnamsz de-la bltasz-te | szku-gzugsz
mchan-dang ldan-pa brgjad-khri-bzsi-sztong brisz-nasz | rgjal-phran
re-re-la szku-gzugsz re-re bszkur-te |
— szku-gzugsz de-la rgjal-po dang jul-mi thamsz-csad-kjisz metog dang szposz dang jo-bjad thamsz-csad-kjisz mcshod-de | phjagchol-csig — csesz bszgo’o | |
rgjal-phran de-dag dang jul-mi de-dag-gisz De-bzsin-gsegsz-pa’i
szku-gzugsz mthong-nasz | rab-tu dga’-mgu-rangsz-te | bsznyen-bkur
bjasz-szo | |

———
1 P: -po

198

5

10

BAM-PO BDUN-PA

— de’i che-na rgjal-po Gszal-thub de ni da-ltar nga jin-te | de-ltar
De-bzsin-gsegsz-pa’i szku-gzugsz brgjad-khri-bzsi-sztong brisz-te |
rgjal-phran kun-la szpel-ba’i bszod-namsz-kjisz gang-nasz gang-du
szkjesz-kjang | Mtho-risz-szu Brgja-bjin lha’i dbang-por szkjesz-te |
bjad-gzugsz bzang-ba dang mchan szum-bcsu-rca-gnyisz dang dpebjad bzang-po brgjad-bcsu thob-szte | mngon-par szangsz-rgjaszszo | | mja-ngan-lasz wdasz-nasz | kjang ring-szrel-la mcshod-rten
brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed bjed-par wgjur-ro | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-pa-la [| ] Kundga’-bo dang wkhor mang-po mngon-par dga’-nasz1 | rdzsesz-szu jirang-ngo | |
rgjal-po A-so-ka’i le’u-szte | nyi-su-bdun-ba’o | | | | (224b)

———
1 P: dka’-

28
GSZER-GJI BUM-PA’I LEU |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che-na dge-szlong-dag dbjar szo-szor chul-du zsugsz-nasz |
chul-nasz bjung-ba dang | Bcsom-ldan-wdasz ga-na-bar lhagsz-szo | |
Bcsom-ldan-wdasz dge-szlong-dag-dang jun-ring-du ma phrad-pasz |
de-dag-la thugsz-brce-bar dgongsz-te | wkhor-lo rcibsz sztong-dang
ldan-pa’i phjag bteg-szte | dge-szlong de-dag-la szti-sztang-dang
bcsasz-pasz |
— khjed na-bar ma gjur-tam | bszod-sznyomsz-kjisz ma brel-tam
— zsesz bka’-szcal-pa dang |
De-bzsin-gsegsz-pa jon-tan cshen-po-dang ldan-pa-szte | dgeszlong-rnamsz-la szti-sztang mdzad-par dge-szlong Kun-dga’-bosz
mthong-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz ni wdzsig-rten-gji gco-bo jon-tan dpag-tu
ma mcshisz-pa | je-sesz bszam-gjisz mi khjab-pa lagsz-na | csi’i szladdu thugsz-szmad-de | dge-szlong-la szti-sztang mdzad — csesz gszolba dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la wdi-szkad csesz bka’szcal-to | |

— szngon bszkal-pa grangsz-med chad-med bszam-gjisz mi khjabpa wdasz-pa-na | Wdzam-bu-gling wdir jul B’a-r’a-na-sz’i-na khjimbdag szo-chisz-la1 mkhasz-pa zsig jod-de | nor *csi-sznyed kjang2
gszer-du bszgjur-nasz | gszer-gji bum-pa gcsig bjasz-te | sza-wog-tu
szbasz-szo | | de-bzsin-du nor-rdzasz csi-sznyed kjang2 lusz-la mi
szpjod-do | | gszer-du bszgjur-nasz | phjisz ring zsig lon-pa dang |
———
1 P: -phjisz2 I, K: csi rnyed-kjang |

200

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BDUN-PA

gszer-gji bum-pa sznga-phjir1 brcegsz-pa bdun-du gjur-nasz | thamszcsad sza-wog-tu szbasz-szo | |
khjim-bdag de phjisz nad-kjisz btab-nasz | che’i dusz bjasz-pa
dang | gszer-gji bum-pa-la cshagsz-pasz | szbrul gdug-pa zsig-tu
szkjesz-te | gszer de-la szrung-ngo | |
phjisz jun-ring zsig-tu lon-pa dang | grong-khjer de jang zsignasz | szu-jang mi gnasz-te | sza sztong-du gjur-to | | szbrul de jang lo
grangsz mang-du lon-pasz | che’i dusz bjasz-nasz | phjir jang de-nyidkji lusz-szu szkjesz-te | gszer-gji bum-pa-la (225a) wkhri-zsing nyallo | |
de-bzsin-du lo khri-phrag du-ma lon-pa dang | nang-gi szkje-ba
tha-ma-la lusz desz szkjo-szte | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag-gisz ni gszer wdi-la cshagsz-pasz | wdi-wdra-ba’i lusz mi
szdug-pa mjong-bar gjur-gjisz | da ni bszod-namsz-kji zsing-la phulnasz | lam-dang nye-bar szong-szte | rcva-khrod-du lusz szbasz-la |
mi-dag wongsz-na | bod-do” sznyam-szte |
de’i che szbrul gdug-pa desz mi gcsig lam-nasz wong-ba mthongnasz | szbrul-gjisz mi de-la bosz-pa dang | mi desz bosz-pa’i szgra
thosz-nasz | phan-chun-du bltasz-na ni | csi-jang mi sznang-basz |
lam-du zsugsz-te | szong-ba-lasz | szbrul-gjisz jang bosz-te |
— kje | kho-bo’i drung-du sznyen-csig — csesz szmrasz-szo | |
mi desz szmrasz-pa |
— khjod-kjisz kho-bo bosz-te | csi-zsig bja | khjod ni sin-du gdugpa-csan jin-pasz | kho-bo bszad-du wong-ngo | |
szbrul-gjisz |
— kho-bo gnod-pa bjed-na | khjod drung-du ma wongsz-kjang |
gnod-pa bjed nusz-szo — zsesz szmrasz-pa dang |
mi de szkrag-nasz | szbrul-gji drung-du bsznyen-te | szbrul-gjisz
szmrasz-pa |
— kho-bo-la wdi-na gszer-gji bum-pa csig jod-kjisz | khjod-la
bszod-namsz csig bja-bar bcsol-na | nusz-szam | dzsi-szte ma bjaszna | khjod-la gnod-par bja’o | |
mi desz |
— kho-bosz nusz-szo — zsesz szmrasz-pa dang |
szbrul-gjisz mi de gszer-gji drung-du khrid-de | gszer-gji bum-pa
gcsig szkur-te | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod gszer wdi khjer-la | dge-wdun-rnamsz-la mcshod-szton
csig gszol-csig | mcshod-szton gszol-ba’i nyin-bar kho-bo jang wonggisz | bszu-sig — csesz bszgo’o | |
de-nasz mi desz gszer khur-du khjer-te | dge-wdun-gji gnasz-szu
szong-nasz | dge-szlong-gi gcang-szbjor-la gszer phul-te |
— wdi ni szbrul gdug-pa zsig-gi gszer lagsz-kjisz | „gszer wdisz
dge-wdun-la mcshod-szton gszol-csig” csesz mcshi’o | |
———
1 P: lnga-

28. GSZER-GJI BUM-PA

201

gszer wdisz mcshod-szton szbjar-te | mcshod-szton szbjar-nasz |
zsag-dusz brcisz-nasz | de’i nyin-par mi de gzeb csig thogszte | szbrul gdug-pa gang-na wdug-pa der szong-ngo | | szbrul gdug-pa
desz kjang mi de wong-ba mthong-nasz | rab-tu dga’-bar gjur-te | | mi
desz szbrul (225b) gzeb-kji nang-du bcsug-nasz | khjer-te | szong-balasz | lam-du mi gcsig-dang phrad-de | mi desz |
— khjod gang-nasz wongsz — zsesz lan-gszum-gji bar-du driszkjang | szbrul thogsz-pa desz csang ma szmrasz-pasz |
szbrul khrosz-nasz | gdug-pa wbjung-ba-lasz | jang wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„mi wdi csi-zsig nyesz-na | pha-rol-posz lan-gszum-gji bar-du
drisz-na | gtam-gji lan kjang mi szter” sznyam-szte | phjir jang khrosznasz | gdug-pa wbjung-ba-lasz | phjir bkag-szte | jang wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„mi wdi bdag-gi phjir bszod-namsz bjed-na | bjasz-pa gzo-ba’i drin
jang dran-par [ma] bjasz-pasz | gdug-pa mi dbjung-ngo” sznyambszamsz-te | „mi wdisz bdag-la phan-pa’i don bjed-kjisz | nyesz-pa
zsig bjasz-na-jang | bzod-par bja’o” zsesz | sza dben-par phjin-pa
dang |
— re-sig sza-la zsog-sig | — csesz szmrasz-nasz |
mi desz szbrul de-la szemsz-szmad-de |
— da bdag-gi nyesz-pa wgjod-csing bsagsz-szo — zsesz szmrasznasz |
phjir jang khur-du bjed-de | dge-wdun-gji gnasz-szu phjin-pa
dang | dge-wdun-dag kjang gdugsz-chod-kji dusz-la bab-pasz | mi
desz dge-wdun-la me-tog brimsz-te | szbrul de dad-pa’i szemsz-kjisz
me-tog wbrim-pa-la lta’o | |
de-nasz dge-wdun-dag zasz-kji bja-ba bjasz-nasz | kha-lag bkruszte | szbrul de-la cshosz bsad-do | | szbrul de rab-tu dga’-nasz | gszergji bum-pa drug kjang dge-wdun-la wphul-te | bszod-namsz-kji lasz
bjasz-nasz | de-nasz che-wphosz-szo | | che’i dusz bjasz-nasz | de’i
bszod-namsz-kjisz Szum-bcsu-rca-gszum-gji lhar szkjesz-szo | |
*gszol-ba

5

10

15

20

25

30

35

40

— Kun-dga’-bo | de’i che-na szbrul khur-du khjer-ba’i mi de ni
nga jin-no | | szbrul gdug-pa ni S’a-ri’i-bu jin-no | | wdasz-pa’i dusz-na
jang khur-du khjer-ba-lasz | szbrul-gjisz szpjosz-te | de-la jang
szemsz-szmad-pasz | da jang dge-szlong-rnamsz-la szemsz-szmad-pa
jin-no | |
Kun-dga’-bo-la szogsz-pa szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pa-la jirang-nasz | mngon-par dga’o | |
gszer-gji bum-pa’i le’u-szte | nyi-su-brgjad-pa’o | | | | (226a)

29
BRAM-ZE-MO BDE-BA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khjab Bja-ka-landa-ka gnasz-pa’i wod-ma’i chal-na dge-szlong grangsz-med-pa-dang
thabsz-csig-tu bzsugsz-szo | |
de’i che jul de-na bram-ze sin-du dbul-zsing phongsz-pa csi-jang
mi bdog-pa zsig jod-de | bram-ze phongsz-cshesz-nasz | kun-la |
— dzsi-ltar bjasz-na | che wdi-nyid-la longsz-szpjod-dang ldan-par
gjur — zsesz drisz-szo | |
de-la mi zsig-gisz szmrasz-pa |
— csi khjod-kjisz mi sesz-szam | szangsz-rgjasz Bcsom-ldanwdasz sesz bja-ba da-ltar wdzsig-rten-du gsegsz-te | szemsz-csan
thamsz-csad-la phan-pa’i don mdzad-do | | de’i nye-gnasz Wodszrung-cshen-po dang Maud-gal-ja-na dang S’a-ri’i-bu dang Mawgagsz-pa-la szogsz-pa wphagsz-pa bzsi jang rtag-tu dbul-phongszpa-la phan-pa’i don bjed-kjisz | gal-te khjod dad-pa’i szemsz-kjisz
wphagsz-pa de-dag-la zsal-zasz-kjisz mcshod-na | wphagsz-pa de-dag
ni che wdi-nyid-la khjod csi-dang-csi wdod-pa de-dang-de-dag-dang
ldan-par mdzad-do — zsesz szmrasz-szo | |
de’i che-na bram-zesz mi desz szmrasz-pa thosz-nasz | rab-tu dga’szte | kun-du rgju-zsing szlongsz-mo dang gla zosz-nasz | nor csungzad csig rnyed-de | phjir khjim-du wongsz-nasz | zsal-zasz szbjar-te |
wphagsz-pa-rnamsz szpjan-drangsz-nasz | bsosz gszol-te | wdzsig-rten
wdi-nyid-na phan-par re’o | | de’i che-na bram-ze de’i cshung-ma Bdeba zsesz bja-ba desz [| ] dge-wdun-la bsosz gszol-nasz | nyin-zsag
gcsig-pa’i bszlab-chig mnosz-szo | |
de’i che-na rgjal-po Gszal-rgjal wcshag-tu szong-szong-ba-lasz |
phjir wongsz-pa’i szlad-du nyesz bjed-pa’i bcon zsig lam-ka-na singla bcsingsz-sing wdug-pa mthong-ngo | | bcon desz rgjal-po gsegsz-pa
mthong-nasz | ngusz-te | kha-zasz zsig bszlangsz-pa dang |
rgjal-posz kjang |
— szbjin-no — zsesz bjasz-nasz |
phjir pho-brang-du gsegsz-pa dang | brdzsed-pa-lasz | de’i nub-mo
nam-phjed-cam-na [| ] bcon-la kha-zasz szbjin-par bjasz-pa dran-te |

29. BRAM-ZE-MO BDE-BA

5

10

15

20

25

30

35

40

203

kha-zasz bszkjal-bar1 bjasz-nasz | pho-brang-nang-gi mi ni gcsig
kjang wgro phod-pa med-de | nam-phjed-na kha-zasz bkur-du lam-na
(226b) wdre-gdon2 dang szrin-posz wdzsigsz-pasz | szrog-dang
bszdosz-te | wgro nusz-pa med-do | |
de’i che-na rgjal-po mi de’i szdug-bszngal-ba dang bkresz-pasz
nyen-pa dran-nasz | de-la sin-du sznying-brce-szte |
— nga’i jul wdi-na szu-zsig bcon de-la kha-zasz szkjel nusz-na |
gszer-szrang sztong szbjin-no — zsesz bszgragsz-kjang | wgro nuszpa ma bjung-ngo | |
de’i che-na bram-ze’i cshung-ma Bde-ba desz gtam-du thosz-na |
„»wdzsig-rten-pa szu-jang rung-szte | nyin-zsag gcsig-pa’i bszlab-chig
brgjad mnosz-na | wdre-gdon-la szogsz-pasz mi rdzi-szte | gdon
thamsz-csad-kjisz gnod-par bjed-par mi nusz-szo« zsesz thosz-kjisz |
bdag ni rgjal-posz gar btang-bar wgro’o” sznyam-bszamsz-nasz |
cshasz-szo | |
de-nasz rgjal-posz Bde-ba-la |
— khjod-kjisz kha-zasz wdi-dag khjer-la | cshe-ge-mo zsig-na
bcon wdug-pa de-la bjin-csig dang | gszer-szrang sztong szbjin-no —
zsesz dam-bcsasz-szo | |
de-nasz Bde-ba rgjal-po’i bka’ bzsin-du kha-zasz thogsz-te | chulkhrimsz dran-par bjasz-nasz | lam-du zsugsz-te | szong-szong-balasz | grong-khjer-gji phji-rol-du szrin-mo lam-pa-dang phrad-do | |
de’i che szrin-mo de bu lnga-brgja gszar-du [bu] bcasz-pasz | bkreszszkom-gjisz nyen-te | Bde-ba wongsz-par mthong-nasz | bza’-bar
gzasz-szo | | de’i che dge-bsznyen-ma chul-khrimsz ma nyamsz-pa[sz]
szrin-mosz mthong-nasz | phjir szkrag-szte |
— dge-bsznyen-ma | khjod khjer-ba’i kha-zasz-lasz csung-zad csig
bszlang-ngo — zsesz szmrasz-pa dang |
dge-bsznyen-masz kjang nyung-ngu-ma zsig bjin-te | bjin-par
nyung-mod-kji | szrin-mo’i mthusz mang-du szprul nusz-pasz | szrinmo’i szmad sin-du wgrangsz-par gjur-to | | de-nasz szrin-mosz dgebsznyen-ma-la |
— khjod-kji ming csi — zsesz drisz-pa dang |
— kho-mo ni Bde-ba’o — zsesz szmrasz-szo | |
— wo-na kho-mo szmad kjang ltogsz-pa-lasz khjod-kjisz gszoszkjisz | kho-mo wdug-pa wdi-na [| ] gszer bum-pa-gang jod-kjisz |
phjir-ldog-pa’i lam-du khjer-csig | khjod phar wgro-na | kho-mo’i numo A-lam-ba jang lam-ka-na wdug-szte | khjod-dang phrad-kjisz |
kho-mo’i wphrin-du „khjod bde’am | kho-mo jang bu lnga-brgja bdebar bcasz-szo” zsesz gjisz-sig |
de-nasz dge-bsznyen-ma lam-du zsugsz-(227a)-te | szong-szongba-lasz | ring-po ma lon-par A-lam-pa-dang phrad-do | | A-lam-pa-la
———
1 P: brgjal2 P: wdri-

204

5

10

15

20

25

BAM-PO BDUN-PA

phu-mo’i phrin szpring-ba dang [| ] „bu lnga-brgja bde-bar bcasz-szo”
zsesz gtam bjasz-pa dang | A-lam-pa dga’-szte | dge-bsznyen-ma-la |
— khjod kho-mo’i phu-mo’i phrin dang gtam sznyan-pa bjasz-pa
legsz-kjisz | kho-mo wdug-pa’i gnasz wdi-na gszer bum-pa-gang jodkjisz | phjir-ldog-pa’i lam-du khjer-csig | kho-mo-csag-gi ming-po
gcsig kjang lam-ka-na wdug-gisz | de-dang phrad-na | kho-mo-csag
szpun gnyisz-kji wphrin dang bu lnga-brgja bcasz-pa’i gtam jang
gjisz-sig | — csesz bszgo-nasz | szong-ngo | |
de-nasz jang ring-por ma phjin-par szring-mo gnyisz-kji ming-podang phrad-de | de-la szring-mo gnyisz-kji phrin dang bu lnga-brgja
jang bde-bar bcasz-pa’i1 gtam bjasz-nasz | de jang rab-tu dga’-szte |
— khjod kho-bo’i szring-mo gnyisz-kji gtam dang phrin bjasz-pa
legsz-kjisz | kho-bo wdug-pa’i gnasz wdi-na gszer bum-pa-gang jodkjisz | phjir-ldog-pa’i lam-du khjer-csig — csesz bszgo’o | |
de-nasz dge-bsznyen-ma cshasz-szte | szong-szong-ba-lasz | bcon
de’i drung-du phjin-pa dang | kha-zasz bsznyod-nasz | phjir-ldog-pa’i
lam-du gszer bum-pa gszum jang rnyed-do | | rgjal-posz kjang gszerszrang sztong bja-dgar bjin-pasz | bram-ze dbul-po khjo-sug gnyisz jul
de-na sin-du phjug-csing rin-po-cshe mang-bar gjur-to | | rgjal-posz
kjang de bszod-namsz-lasz gjur-par sesz-nasz | blon-por bcsug-szte |
sin-du phjug-par gjur-pasz | lhag-par bszod-namsz bjed-pa-la dad-pa’i
[szkjo-]szemsz szkjesz-te | szangsz-rgjasz dang dge-wdun szpjandrangsz-nasz | mcshod-pa cshen-po bjasz-szo | | de-la Bcsom-ldanwdasz-kjisz cshosz bsztan-pasz | szemsz rnam-par grol-te | rgjun-duzsugsz-pa’i wbrasz-bu thob-bo | |
wkhor mang-po dang Kun-dga’-bo-la szogsz-pa szangsz-rgjaszkjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rangsz-nasz | mngon-par dga’o | |
bram-ze-mo Bde-ba’i le’u-szte | nyi-su-dgu-pa’o | | | |

———
1 P: bcsasz-

WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA | |
bam-po brgjad-pa |

30
SZBJIN-PA-CSHEN-PO
RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA’I (227b) LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz zsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bja-rgodszpungsz-pa’i ri-la dge-szlong cshen-po’i dge-wdun brgja-phrag
phjed-dang-bcsu-gszum-dang thabsz-gcsig-tu bzsugsz-szo | |
de’i che-na Bcsom-ldan-wdasz-kjisz che-dang-ldan-pa kun-sesz
Kau-di-nja-la szogsz-pa-la |
— bsznyen-bkur bja-ba’i g.jog csig dgosz-szo — zsesz bka’-szcalpa dang |
de-nasz kun-sesz Kau-di-nja sztan-lasz langsz-te | bla-gosz phragpa gcsig-du bjasz-nasz1 | Bcsom-ldan-wdasz ga-la-ba de-logsz-szu
thal-mo szbjar-te | phjag-wchal-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la |
— bdag-gisz bsznyen-bkur jid bzsin-du bgji-zsing | cshosz-gosz
dang lhung-bzed gzung-ngo | | — zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— Ko-di-nja | khjod-nyid kjang rgasz-wkhogsz-te | khjod-nyid-la
jang bsznyen-bkur bjed-pa dgosz-kjisz | Kau-di-nja | khjod sztan-la
wdug-csig — csesz bka’-szcal-to | |
de-bzsin-du Wod-szrung dang S’a-ri’i-bu dang Maud-gal-ja-na-la
szogsz-pa nye-gnasz lnga-brgja-sznyed kun-gjisz |
— Bcsom-ldan-wdasz-la bsznyen-bkur bgji’o — zsesz gszol-najang | gcsig kjang ma gnang-ngo | |
de-nasz che-dang-ldan-pa Ma-wgagsz-pasz |
„Bcsom-ldan-wdasz-kji bsznyen-bkur bja-ba’i dge-szlong gang-la
dgjesz” sznyam-brtagsz-na | Bcsom-ldan-wdasz-kji[sz] thugsz Kundga’-bo-la dgjesz-pa ni wdi-lta-szte | khang-bu brcegsz-pa’i sarphjogsz-kji szkar-khung-nasz nyi-ma’i wod-zer bjung-ba2 nubphjogsz-kji ngosz-la sar-zsing lhan-pa bzsin-du Bcsom-ldan-wdasz-kji
thugsz Kun-dga’-bo-la dgongsz-sing dgjesz-par nye-gnasz kun-gjisz
rtogsz-nasz |
———
1 I, S: gzar2 I, K: -na |

206

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BRGJAD-PA

che-dang-ldan-pa S’a-ri’i-bu dang Maud-gal-gji-bu cshen-po
gnyisz Kun-dga’-bo gang-na-ba der szong-szte | drung-du phjin-pa
dang | Kun-dga’-bo-dang lhan-csig-tu jid-mgu-zsing dga’-ba’i gtam
rnam-pa du-ma bjasz-nasz | phjogsz gcsig-tu wkhod-do | |
phjogsz gcsig-tu wkhod-nasz | S’a-ri’i-bu dang | Maud-gal-ja-nasz
che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo | Bcsom-ldan-wdasz-la bsznyenbkur bja-bar dad-dam | (228a) Bcsom-ldan-wdasz kjang khjod-kjisz
bsznyen-bkur bja-bar dgjesz-te | De-bzsin-gsegsz-pa-la bsznyen-bkur
bjasz-na | khjod-la phan-pa’i don csher wgjur-ro | |
Kun-dga’-bosz szmrasz-pa |
— bcun-pa S’a-ri’i-bu | bdag ni Bcsom-ldan-wdasz-la bsznyenbkur bjed-par mi dad-do | | de csi’i phjir | zse-na | szangsz-rgjasz
Bcsom-ldan-wdasz ni bszgrub-par dka’ | bzod-par dka’o | | wdi-ltaszte | me wbar-ba ni bszgrub-par dka’ | bzod-par jang dka’-ba jin-te |
de-ltar de-bzsin-du szangsz-rgjasz Bcsom-ldan-wdasz-la bszgrub-par
dka’ | bzod-par dka’-basz | bdag Bcsom-ldan-wdasz-la bsznyen-bkur
bgjid-par mi dad-do | |
de-nasz che-dang-ldan-pa Maud-gal-ja-na’i-bu cshen-posz Kundga’-bo-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— Kun-dga’-bo | khjod-la [| ] Bcsom-ldan-wdasz dgongsz-sing
dgjesz-pa ni wdi-lta-szte | khang-bu brcegsz-pa’i sar-phjogsz-kji
szkar-khung-nasz nyi-ma’i wod-zer bjung-na | nub-phjogsz-kji rcigngosz-la sar-zsing lhan-pa1 bzsin-du | Bcsom-ldan-wdasz-kji[sz]
thugsz kjang Kun-dga’-bo | khjod-kjisz bsznyen-bkur bja-bar dgjeszkjisz | dad-par gjisz-sig | De-bzsin-gsegsz-pa-la bsznyen-bkur bjaszna | khjod-la phan-pa’i don cshe-bar wgjur-ro — zsesz szmrasz-szo | |
Kun-dga’-bosz szmrasz-pa |
— bcun-pa Maud-gal-ja-na cshen-po | dzsi-szte bdag-la Bcsomldan-wdasz-kjisz wdod-pa wdi gszum gnang-na | Bcsom-ldan-wdaszla bsznyen-bkur bgjid-par dad-do | | wdi-lta-szte | Bcsom-ldan-wdaszkjisz mi gszol-ba’i na-bza’ bdag-la wchal-du mi szcal-ba dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz mi gszol-ba’i bsosz-kji2 lhag-ma bdag mi
wchal-ba dang | bdag dusz ma mcshisz-par Bcsom-ldan-wdasz-kji
szpjan-szngar mcshisz-szu gnang-bar bgjid-na ni | Bcsom-ldan-wdaszla bsznyen-bkur bgji-bar dad-do | |
de-nasz che-dang-ldan-pa S’a-ri’i-bu dang Maud-gal-ja-na cshenposz che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo bsznyen-bkur bjed-du dad-par
bjasz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz gang-na-ba der szong-szte | phjin-pa
dang | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |

———
1 P: ldan2 P: gsosz-

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

207

— bdag-csag-gisz Bcsom-ldan-(228b)-wdasz-la bsznyen-bkur
dang1 | che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo dad-par bgjisz-na |
„Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bdag-la wdod-pa wdi gszum gnang-na |
gdod bdag-gisz Bcsom-ldan-wdasz-la bsznyen-bkur bgjid-par daddo | | ” zsesz mcshi’o |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— legsz-szo | Maud-gal-ja-na’i-bu | dge-szlong Kun-dga’-bo de ni
mkhasz-pa-csan-te | Changsz-pa-mchungsz-par szpjod-pa-rnamsz
szmad-pa’i chig dang rdzsesz-szu szmad-pa’i chig-gi cshosz phjisz
wbjung-bar mthong-basz-na | bdag-la Changsz-pa-mchungsz-par
szpjod-pa-rnamsz wdi-szkad-du | „dge-szlong Kun-dga’-bo ni gosz
dang [| ] zasz-kji[sz] phjir Szton-pa-la bsznyen-bkur bjed-do” zsesz
szmra-bar mi wgjur-ba’i phjir [| ] Maud-gal-gji-bu | de ni dge-szlong
Kun-dga’-bo’i ngo-mchar rmad-du bjung-ba’i cshosz-szo | | dgeszlong Kun-dga’-bo ni mkhasz-pa jin-te | dusz sesz-sing dusz rig-pa
lagsz-te | dusz sesz-par wgjur-ba ni Bcsom-ldan-wdasz-la wkhor
rnam-pa bzsi blta-bar wgro-ba’i dusz-la bab-pa dang | dusz-la ma babpa dang | gzsan-jang mu-sztegsz-csan kun-du-rgju-rnamsz Bcsomldan-wdasz-kji szpjan-szngar wgro-ba’i dusz-la bab-pa dang | gzsan
mu-sztegsz-csan kun-du-rgju wdi-dag ni Bcsom-ldan-wdasz-kji
gszungsz-pa-la lan-ldon-par szpobsz-szo | | wdi-dag ni lan-ldon-par mi
szpobsz-szo | | bcsa’-ba dang bza’-ba wdi ni Bcsom-ldan-wdasz-la
bde-zsing bszod-par2 wgjur-la | wdi ni bde-zsing bszod-par2 mi wgjurbar sesz-pa’i phjir-te | Maud-gal-gji-bu | wdi ni dge-szlong Kun-dga’bo’i ngo-mchar rmad-du bjung-ba’i cshosz-szo |
de-nasz S’a-ri’i-bu dang Maud-gal-gji-bu gnyisz-kjisz [| ] chedang-ldan-pa Kun-dga’-bo Bcsom-ldan-wdasz-la bsznyen-bkur bjedpar dad-par bjasz-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang | „Kundga’-bo ni mkhasz-pa-csan-te | dusz sesz-sing dusz rig-go | | ” zsesz
bszngagsz-pasz | dge-szlong-rnamsz the-chom szkjesz-nasz | Bcsomldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— dge-szlong Kun-dga’-bo wdi csi’i rgju csi’i rkjen-gjisz dusz
dang chod-la mkhasz-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz S’a-ri’i-bu-la bka’-szcal-(229a)-pa dang |
*bgjid-pa

5

10

15

20

25

30

35

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa chad-med grangsz-med-pa’i pharol-na rgjal-po cshen-po Wdzam-bu-gling-gi rgjal-phran brgjad-khribzsi-sztong-la dbang-bjed-pa zsig bjung-ngo | |
———
1 K: bgji-bar, I: bgjid-par
2 P: gszod-

208

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BRGJAD-PA

de’i che grong-khjer Ba-ru-da zsesz bja-ba-na [| ] bram-ze Nje-grodha zsesz bja-ba zsig jod-de | mkhasz-pa rig-pa-dang ldan-pa dang
szman1 dang gcug-lag dang szkar-ma-la mkhasz-pa zsig-pasz | rgjalpo’i szton-pa bjed-de | rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed
kjang de-la rgjal-po cshen-po-dang wdra-bar bsznyen-bkur bjed-de |
bszgo-ba’i chig kjang nyan-to | |
bram-ze de phjug-khjad kjang Rnam-thosz-kji-bu-dang wgran-te |
de-la bu med-pasz | rtag-tu mi dga’-szte | szemsz khongsz-szu cshudcsing wdug-pa-lasz |
— dzsi-ltar bjasz-na | bu jod-par wgjur — zsesz Changsz-pa dang
Brgja-bjin dang Dbang-phjug dang nyi-zla dang szkar-ma dang ri
dang cshu dang nagsz-lha kun-la mcshod-csing brdzsod-de | lo bcsugnyisz lon-nasz | cshung-ma cshen-mo szemsz-csan-dang ldan-par
gjur-te |
bud-med mkhasz-pa-dag ni szemsz-csan-dang ldan-ma-thag-tu |
bu-khje’u’am bu-mo jin-par ngesz-par rtogsz-pasz | de jang khje’u jinpar sesz-nasz | bram-ze-la gtam szmrasz-szo | | bram-zesz de-szkad
szmrasz-pa thosz-nasz | rab-tu dga’-rangsz-te | cshung-ma’i rim-gro
lhag-par csher bszkjed-do | |
de-nasz zla-ba dgu chang-nasz | bu-khje’u zsig bcasz-te | gszer-gji
mdog-csan szkra mthon-thing-du wdug-pa bzang-ba mdzesz-pa
mchan-dang ldan-pa zsig-go | de-nasz bcasz-szton bjasz-nasz |
mchan-mkhan bkug-szte | mchan ltasz-nasz | ming Szbjin-pa-cshenpo zsesz btagsz-szo | |
khje’u de rim-gjisz csher szkjesz-nasz | dbjar-dgun2 dang sztondpjid-kji gnasz kjang szo-szor bjasz-te | longsz-szpjod bjed-du bcsuggo | khje’u de jang jid-gzsungsz-sing mkhasz-pa’i blo-dang ldan-pa
zsig-pasz | rig-bjed dang gcug-lag rnam-pa bcsva-brgjad-la3 szogsz-te
rgju-rcal gang-jang mi sesz-pa med-do | |
phjisz Szbjin-pa-cshen-posz pha-ma-la gszol-te |
— bdag phji-rol-du wcshag-csing ltad-mo ltar wgro — zsesz bjaszpa dang |
de’i pha-masz kjang „bu wcshag-tu wgro’o” zsesz lam-szrang
phjag-dar bjed-du bcsug-szte | (229b) rgjal-mchan dang ba-dan
bszgreng-nasz | me-tog-gisz gtor-te | bdug-szposz-kji[sz] bdug-pa-la
szogsz-pa jo-lang bsamsz-nasz | Szbjin-pa-cshen-po glang-po-cshe
rin-po-cshe szna bdun-gjisz brgjan-pa-la bszkjon-te | dril bszgragsz |
rnga brdungsz | rol-mo dang szil-sznyan dkrol-te | blon-po brgjasztong-sznyed-kjisz bszkor-nasz | grong-khjer-gji phji-rol-du dongngo | |
———
1 P: szmad
2 P: -rgun
3 S, I, K: bcso-brgjad-la

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

209

jul-mi thamsz-csad lam-gji g.jasz-g.jon-du khang-bu brcegsz-ma’i
szteng-nasz mig mi wdzumsz-par lta-zsing |
— wdi’i bjin dang gzi-brdzsid ni Changsz-pa-dang wdra’o —
zsesz bszgragsz-szo | |
de-nasz szong-szong-ba-lasz | mu-to-ba-dag csig gosz hrul-po
gjon-zsing | sznod cshag-pa-dag thogsz-te |
— csung-zad bszlang-ngo — zsesz wbod-pa Szbjin-pa-cshen-posz
thosz-nasz | de-dag-la |
— khjod csi’i phjir nyon-mongsz-sing szdug — csesz drisz-szo | |
de-la kha-csig ni wdi-szkad-du |
— bdag-csag-la pha-ma dang phu-nu dang bu-szmad dang gnyenbsesz ma mcshisz-pasz | szdug-go — zsesz zer-ro | |
de-la kha-csig ni |
— bdag-csag ni jun-ringsz-szu nad-kjisz btab-pasz | mi szosz-te |
szdug-go — zsesz zer-ro | |
de-la kha-csig ni |
— bdag-csag bag ma bjasz-pasz | cshom-posz bcsom-szte | csijang mi bdog-pasz | szlong-mo bjed-do — zsesz zer-ro | |
Szbjin-pa-cshen-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
mcshi-ma bkru[g]-szte1 | szong-ngo | |
de-nasz jang pha-chad csig-na san-pa-dag csig szrog-cshagsz
bszad-nasz | lpagsz-pa bsusz-pa dang | dmjal-gtub-ba-dag mthongngo | |
Szbjin-pa-cshen-posz |
— e-ma’o | wdi-dag csi bjed — csesz drisz-na |
— bdag-csag ni pha-mesz-rgjud-kjisz gszod-pa’i lasz bjed-de | wdi
ma bjasz-na | mi wcho’o — zsesz zer-ro | |
de-la Szbjin-pa-cshen-po ngo-mchar-du gjur-nasz | lta mi wdodpar szong-ngo | | de-nasz jang pha-chad phjin-pa dang | zsing-ba-dag
zsing rmosz-pa’i sul-na szrin-bu mang-du bjung-ba-la [| ] bja mang-po
dang szbrul-dag thu-zsing za-ba mthong-ba dang |
— wdi-dag csi bjed — csesz drisz-na |
— bdag-csag ni zsing rmosz-te | sza szlogsz-pa’i2 sul-du sza-bon
btab-na | phjisz mang-du szkjesz-te | desz wcho-zsing | rgjal-po’i
dpjar jang wbul-lo — zsesz zer-ro | |
Szbjin-pa-cshen-posz de-la jang ngo-mchar-du gjur-nasz | phachad-du szong-ba dang | rngon-ba-dag bja-rgja bresz-(230a)-pa dang |
sznyi bcugsz-nasz3 | bja-rnamsz bsor-ba dang | szemsz-csan-dag bjargja dang sznyisz zin-nasz | lusz brdebsz-sing wthen-kjang | 4 sor-te |
———
1 I, K: dku2 P: glogsz3 P: bcsugsz4 I, K, S: + ma

210

5

10

15

20

25

30

35

40

45

BAM-PO BRGJAD-PA

sznying-rdzse-ba’i szkad phjung-nasz | sin-du wdzsigsz-szkrag-pa-dag
mthong-nasz |
— khjed csi bjed — csesz drisz-na |
— bdag-csag-gi rgjud-kjisz wdi-wdra-ba’i gszod-pa’i lasz bjedpasz wcho — zsesz zer-ro | |
Szbjin-pa-cshen-posz de-szkad szmrasz-pa thosz-nasz | sin-du jimug-szte | jang pha-chad szong-ba dang | nya-ba-dag nya-rgjasz nya
bcsusz-nasz | mang-du zin-te | thang-bu-la phung-por szpungsz-nasz |
da-dung jang wgul-ba-dag mthong-nasz |
— wdi-dag csi bjed — csesz drisz-na |
— bdag-csag rgjud-kjisz lasz gzsan mi bjed-kji | wdi-ltar nya bsorzsing wcho-bar bjed-do — zsesz zer-ro | |
Szbjin-pa-cshen-posz wdi-lta-bu-dag mthong-nasz | wdi sznyamdu bszamsz-szo | |
„szemsz-csan wdi-dag ni dbul-phongsz-pasz | bgo-ba dang bza’ba’i phjir wdi-lta-bu’i kha-na-ma-tho-ba’i lasz gszod-pa-la szogsz-pa
bjed-de | wdi-dag ni che-wphosz-ma-thag-tu | ngan-szong gszum-du
lhung-szte | mun-pa-nasz mun-par wgro-zsing thar-pa’i dusz med-do”
sznyam-bszamsz-nasz | phjir khjim-du wongsz-te | nyin-mchan-du
szemsz-sing mi dga’-nasz | pha’i drung-du szong-szte | pha-la |
— bdag gszol-ba zsig mcshisz-kjisz | gnong-zsig — csesz
szmrasz-szo | |
phasz kjang |
— bu | khjod csi zer-ba khjod szmrasz-pa bzsin-du bja’o — zsesz
szmrasz-szo | |
— jab | bdag szngon phji-rol-tu wcshag-tu mcshisz-pa-lasz | mi
mang-po gosz dang kha-zasz-kji phjir [| ] thamsz-csad nyon-mongszte | gcsig-la gcsig gszod-pa dang | brdzun dang dbang za-ba dang |
mi-dge-ba’i lasz rnam-pa szna-chogsz bgjid-pa mthong-nasz | de-dagla szbjin-pa bgji-par bszamsz-kjisz | jab-kji bang-mdzod cshen-ponasz phongsz-brel-ba-dag-gi phjir jid bzsin-du szpjod-du gnong-sig |
phasz szmrasz-pa |
— ngasz bang-mdzod dang rin-po-cshe mang-du bszagsz-pa
thamsz-csad khjod-kji phjir bjasz-par zad-na | csi’i phjir khjod zer-ba
mi nyan — csesz szmrasz-szo | |
de-nasz Szbjin-pa-cshen-posz phasz gnang-pa’i lung thob-nasz |
jul-mi thamsz-csad-la |
— Szbjin-pa-cshen-po szbjin-gtong cshen-po bjed-kjisz | thamszcsad wdusz-sig — csesz bszgragsz-szo | |
de’i che dge-szbjong (230b) dang bram-ze dang dbul-phongsz-pa
mgon-med-pa dang nad-pa-la szogsz-te grong-khjer-gji phji-rol-na lam
thog-thag-tu gang-ngo | | de-dag kjang dpag-chad brgja dang nyiszbrgja dang gszum-brgja dang bzsi-brgja dang lnga-brgja dang dpagchad sztong-gi lam-nasz wongsz-szo | | kha-csig ni dpag-chad nyiszsztong szum-sztong bzsi-sztong lnga-sztong-nasz dpag-chad khri’i

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

211

bar-du lhagsz-te | de-dag szprin bzsin-du wdusz-nasz | thamsz-csad-la
jid bzsin-du szbjin-pa ni [| ] gosz wdod-pa-la gosz | zasz wdod-pa-la
zasz | rin-po-cshe dang gszer dang dngul dang be-d’u-rja dang musza-la-gar-ba1 dang bzson-pa dang theg-pa dang khjogsz dang
bszkjed-mosz-chal dang zsing dang rkang-wgro[sz]-la szogsz-te jid
bzsin-du szbjin-pa bjasz-szo | |
de-ltar szbjin-pa-la zsugsz-te | jun-ring2 zsig lon-pa dang | bangmdzod szum-csha-csig zad-nasz | mdzod-szrungsz-kjisz bram-ze-la
wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— szrasz-kjisz bang-mdzod-nasz szbjin-pa bjasz-nasz | szum-cshagcsig ni zad | szum-gnyisz-lasz ma lusz-na | phan-chun-du wdrul-ba’i
szkjesz dang chong-zong csi-lasz bgji dgongsz-sig — csesz szmraszszo | |
— kho-bo ni bu wdi-la bjamsz-pasz | ngo mi zlog-kjisz | bangmdzod sztongsz-kjang | bla’o3 — zsesz bszgo’o | |
de-nasz jang ring zsig lon-pa dang | bang-mdzod szum-gnyisz ni
zad | szum-csha-cam-lasz ma lusz-pa dang | mdzod-szrungsz-kjisz
jang bram-ze-la |
— da ni bang-mdzod szum-gnyisz-cam ni zad | szum-csha-camlasz ma lusz-na | phan-chun szkjesz bszkur-ba dang | chong-zong csilasz bja — zsesz szmrasz-szo | |
bram-ze desz bszgo-ba |
— kho-bo’i bu szdug-cshesz-te | ngo mi zlog-par szmra mi phodkjisz | khjod bdag-gisz thabsz csi legsz-szu bjosz-la | brel-zsing mi
khom-pa-ltar tha-sznyad thogsz-sig |
mdzod-szrungsz-kjisz bram-ze-lasz lung thob-nasz | mdzod-szgo
bcsad-de | don-gnyer-du szong-ngo | | de-nasz szlong-ba-dag Szbjinpa-cshen-po’i thad-du lhagsz-nasz | bar-wga’ ni mdzod-szrungsz mi
rnyed-de | szgo mi phjed | gal-te mdzod-szrungsz wongsz-na-jang |
jid bzsin-du mi szter-basz | Szbjin-pa-cshen-posz wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„wdi-ltar gjur-pa ni mdzod-szrungsz-kjisz thugsz mi thub-kjisz |
pha’i (231a) man-ngag wongsz-kji[sz] | jong-jang | busz [| ] pha’i
bang-mdzod sztongsz-par bja-bar mi rigsz-kjisz | bdag-gisz thabsz csizsig bjasz-na | rin-po-cshe jid bzsin-du rnyed-de | szkje-bo mang-pola phan thogsz-par wgjur-ba” bszamsz-nasz | mi-dag-la wdi-szkad
csesz drisz-szo | |
— wdzsig-rten-na lasz csi-zsig bjasz-na | rin-po-cshe jid bzsin-du
rnyed-de | nor-dbjig mang-du rnyed-csing | zad-mi-sesz-par wgjur —
zsesz drisz-pa dang |
kha-csig ni |
———
1 I: mu-sza-ra-gal-pa, K: mu-szar-gal-ba
2 P: jung3 P: szla’o

212

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BRGJAD-PA

— zsing mang-du rmo[ng]sz-pa dang | nor-dbjig mang-por wgjurro — zsesz zer-ro | |
kha-csig ni |
— rkang-wgro[sz] szpel-te | szpogsz-pa bjasz-na | nor mang-du
rnyed — zsesz zer-ro | |
kha-csig ni |
— lam ring-por chong-szpogsz bjasz-na | nor mang-du rnyed-do
— csesz zer-ro | |
kha-csig ni |
— rgja-mchor zsugsz-te | nor-bu rin-po-cshe blangsz-nasz | rin-pocshe mang-du rnyed-par wgjur-ro — zsesz zer-ro | |
Szbjin-pa-cshen-posz de-dag-gisz szmrasz-pa thosz-nasz |
— zsing rmo-ba dang rkang-wgro[sz] szpel-ba dang lam ring-por
chong-la wgro-ba ni nga’i csha ma jin-gji | rgja-mchor wdzsug-pa
wba’-sig nga’i csha’o — zsesz szmrasz-nasz | „rgja-mchor wdzsug”
sznyam-bszamsz-te | pha-ma-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag ni rgja-mcho-nasz rin-po-cshe mang-po blangsz-te | dbulphongsz-pa-la szbjin-pa jid bzsin-du bgji’o | | bdag rgja-mchor rin-pocshe len-du mcshi-jisz | gnong-sig — csesz szmrasz-szo | |
de’i pha-masz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | wkhamszte | bu-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— wdzsig-rten-na dbul-phongsz-pa-dag ni blo-med-de | luszszrog-dang bszdosz-nasz | wgro-bar [bar] bjed-do | | khjod csisz
phongsz-na | de-lta-bur szemsz | khjod szbjin-pa bjed wdod-na |
khjim-na jod-pa’i nor thamsz-csad szbjin-par bjosz-sig | rgja-mchor ni
wgror mi rung-szte | rgja-mcho’i nang-na cshu-rlabsz dang rba-klong
wkhjil-ba dang cshu-szrin dang klu gdug-pa dang szrin-mo dang [| ] ri
cshu’i mdog-csan-la szogsz-te sin-du ja-nga-ba’i bgegsz mang-du jodpasz | thar-par dka’-na | khjod csisz phongsz-na | szrog-dang bszdobar bjed | wdi-la ni nyan-pa med-kjisz | ma szemsz-par wdug-csig —
csesz bszgo’o | |
Szbjin-pa-cshen-posz de-szkad csesz bszgo-ba thosz-nasz | bszampa bzsin-du ma grub-pasz | jid ma bcsasz-(231b)-te | „bszam-pa wdi
ma grub-kji bar-du pha-ma’i mdun-du sza-la kha-szbub-tu nyal-te | mi
ldang-ngo” sznyam-bszamsz-nasz | jang |
— jab-jum-gjisz mkhjen-par mdzod-csig | bdag ni bszamsz-pa
bzsin-du ma grub-kji bar-du kha-szbub-tu nyal-ba wdi-lasz mi ldangngo — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz pha-ma[-la] mi dga’-szte | gnyen-bsesz-dang bgrosz-nasz |
rgja-mcho’i nang-na bgegsz ja-nga-ba mang-du jod-pa’i gtam jang
bjasz |
— bdag kjang rmang-basz1 lo bcsu-gnyisz-kji bar-du lha kun-la
mcshod-de | khjod lha zsig nga’i bur szkjesz-nasz | nged ma dor-bar
———
1 I, S: rmongsz-pa-lasz

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

213

zan zo-csig — csesz zsag gcsig zsag gnyisz-nasz zsag drug-gi bar-du
chig rnam-pa szna-chogsz-kjisz grosz btab-kjang | ma nyan-te | szngar
dzsi-szkad szmrasz-pa-lasz ma zlogsz-szo | |
pha-ma szkrag-nasz | jang wdi zsesz bgrosz-szo | |
— bdag-gi bu wdi thog-ma-nasz [| ] da-cam-gji bar-du bja-bar
brcamsz-pa mthar ma grub-kji bar-du mi gtong-basz | rgja-mchor
btang-na | brgja-la phjir ldog kjang szrid-kji[sz] | ma btang-na | zsag
bdun lon-nasz | wphral-du bje-bral1 phje-szte | da ni btang dgosz-szo
— sznyam-bgrosz-nasz | bu’i drung-du szong-szte | lag-pa-nasz
bzung-szte |
— bu longsz-na | zan zo-csig | jid bzsin-du wgro-bar gnang-ngo
— zsesz szmrasz-pa dang |
Szbjin-pa-cshen-po jang langsz-te | bza’-ba zosz | btung-ba
wthungsz-szo | de-nasz phji-rol-du bjung-szte | mi mang-po-la |
— kho-bo rgja-mchor rin-po-cshe len-du wgro’o | | khjed szu
wgror dga’-ba-rnamsz kjang wgrogsz-te wdong-gisz | ded-dpon jang
kho-bosz bjasz-la | jo-bjad kjang kho-bosz szbjar-ro — zsesz
bszgrogsz-szo | |
de’i che-na mi lnga-brgja-cam jang wgro-bar khasz-blangsz-nasz |
szo-szo-nasz jo-bjad szbjar-te | nam wgro-ba’i dusz kjang bjasz-nasz |
dusz bzsin-du lam-du zsugsz-te | cshasz-szo | | lam-du wdzsug-pa’i
che khje’u pha-ma dang rgjal-po dang rgjal-bu dang blon-po-la
szogsz-te jul-gji mi thamsz-csad-kjisz kjang bszkjal-nasz | rdzongsz
btab-bo | |
*pha-ma dang szkjel-ba thamsz-csad wdusz-te2 | mcshi-phjag3
bjasz-nasz | zsag du-ma’i lam wdasz-pa dang | wbrog sztong-pa zsigtu phjin-te | nub-mo dgongsz-mal-du mi-rgod-kjisz bcsom-(232a)nasz | nor-rdzasz kun phrogsz-szo | | de-nasz szong-szong-ba-lasz |
grong-khjer Su-bar zsesz bja-bar phjin-nasz | grong-khjer de-na bramze Ka-bji-li zsesz bja-ba-dang phrad-de | bram-ze de’i khjim-du
szong-basz | bram-ze de-lasz Szbjin-pa-cshen-posz gszer-szrang
szum-sztong bszlang-bar bjasz-szo | |
de’i che-na bram-ze de-la bu-mo gszer-gji mdog-csan szkra mthonthing-kar wdug-pa | rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed-kji
rgjal-bu thamsz-csad-kjisz bszlangsz-na-jang | ma szter-ba csig jodde | de’i che-na Szbjin-pa-cshen-po bram-ze’i szgor szong-szte |
— bram-ze Ka-bji-li wdug-gam — zsesz drisz-pa’i che [| ] bu-mo
khjim-gji nang-nasz Szbjin-pa-cshen-po’i szkad thosz-pa-cam-gjisz |
— phji-szgo-na szkad grag-pa wdi kho-mo’i khjim-tab jin-no —
zsesz pha-ma-la szmrasz-szo | |
———
1 P: -brag
2 I, K: pha-masz kjang ngusz-te
3 I, K, S: phji-

214

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BRGJAD-PA

de-nasz bram-ze szgor bjung-nasz | phrad-pa dang | khje’u de-la
„wdi ni ngesz-par gzsan-pasz wphagsz-szo” sznyam-bszamsz-te |
khje’u desz gszer bszlangsz-pa dang | bram-zesz kjang szbjin-par
gnang-nasz | lag-pa ja-csig-tu ni gszer thogsz | lag-pa ja-csig-tu ni bumo khrid-de |
— bu-mo wdi jang khjod-kji cshung-mar szbjin-gjisz | long-sig —
csesz szmrasz-pa dang |
Szbjin-pa-cshen-posz szmrasz-pa |
— bdag ni rgja-mcho cshen-por rin-po-cshe len-du wgro-szte |
rgja-mcho’i nang-na bgegsz sin-du mang-basz | kho-bo wkhor-ram mi
wkhor-gji gtol med-de | khjod-kji bu-mo cshung-mar len-pa’i thugsz
mi thub-bo | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— khjod bde-bar wkhor-na | bu-mo wdi cshung-mar long-sig —
csesz szmrasz-pa dang |
Szbjin-pa-cshen-posz kjang |
— phjir wkhor-na | de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz bram-ze desz kjang gszer-szrang szum-sztong dang gzsan
jo-bjad csi dgosz-pa kun-du szbjar-te | de-nasz cshasz-pa dang | rgjamcho’i ngogsz-szu phjin-to | | de-nasz gru bcsosz-te | gru’i nang-du
zsugsz-nasz | de-nasz thag-pa bdun-gjisz brtod-de | gru’i nang-nasz
wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgja-mcho’i nang-na bgegsz wdi-dag jod-do | | wdi-lta-szte |
rlung nag-po dang szrin-po dang cshu’i rba-rlabsz wkhjil-pa dang klu
gdug-pa dang cshu’i mdog-lta-bu’i ri dang cshu-szrin-la szogsz-pa’i
bgegsz ja-nga-ba mang-po jod-kjisz | khjed-lasz wgror ma dad-pa zsig
jod-na | wdi-lasz phjir log-csig | phjisz wgjod-par gjur-ta-re | (232b)
gal-te lusz dang szrog-la mi lta-szte | pha-ma dang phu-nu dang bu
dang cshung-ma dang gnyen-bsesz-la1 ma cshagsz-na | wdong-ngo | |
gal-te bde-bar phjin-na | rin-po-cshe szna bdun-gjisz bu-cha rabsz
bdun-chun-cshad phjug-par gjur-te | longsz-szpjod zad-mi-sesz-par
gjur-to — zsesz szmrasz-nasz | thag-pa gcsig bcsad-do | |
de-bzsin-du nyi-ma bdun-gji bar-du nyin-re lan-re de-szkad
szmrasz-nasz | rtod-thag re-re bcsad-de | rlung-dang szbjar-te | g.jorsing bszgreng-basz | mgjogsz-khjad mda’-bzsin szong-ngo | |
de-nasz chong-ba dang | rin-po-cshe’i gling-du phjin-nasz | Szbjinpa-cshen-posz mang-du thosz-pasz | rin-po-cshe rtag-pa-la jang sin-du
mkhasz-te | rin-po-cshe bzang-ngan dang lcsi-jang dang dzsi-cam riba’i rin-thang chun-cshad2 chong-ba-rnamsz-la bsztan-nasz |
— rin-po-cshe’i kha-dog wdi-lta-bu ni jang-mod-kji | rin cshe’o | |
rin-po-cshe wdi-dag ni lcsi-jang | rin cshung-gisz | ma len-csig | hacsang jang mang-cshesz-na | jang gru lcsi-basz wbjing-ngo | | ha———
1 P: gnyesz-bsesz-la
2 I, K: phan-chun

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

215

csang nyung-cshesz-na | jang nyon-mongsz-te | szong-szong-ba’i don
med-pasz | wdi-cam zsig ni ran-no — zsesz bja-ba-la szogsz-pa’i chod
kjang bsztan-nasz | rin-po-cshe grur brdzangsz-te | csi-la jang ma ragnasz |
— da phjir wdong-ngo — zsesz cshasz-pa dang |
Szbjin-pa-cshen-po gru’i nang-du wong-du ma btub-nasz | chongba-rnamsz-la |
— kho-bo ni klu’i rgjal-po’i pho-brang-nasz jid-bzsin-gji nor-bu
rin-po-cshe ma thob-kji bar-du mi ldog-go — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz chong-ba-rnamsz ngusz-te | mja-ngan-gjisz ji-mug-nasz |
wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-csag chong-ba wdi-rnamsz ni szkjesz-bu ded-dpon khjodkji g.jog-tu wongsz-te | da khjod-kjisz wdir bor-te | mi wgro-na |
bdag-csag kjang phjir khjim-du mi phjin-te | thamsz-csad wkhjamszpar wgjur-ro | |
Szbjin-pa-cshen-posz szmrasz-pa |
— chong-ba | khjod kjang mi nyesz-par jul-du phjin-par kho-bosz
kjang szmon-lam btab-bo — zsesz szposz-phor lag-tu blangsz-te |
phjogsz bzsir mcshod-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag ni rin-po-cshe blangsz-te | szemsz-csan phongsz-pa-la
szbjin-par ma zad-kji | de-ltar szbjin-pa bjed-pa’i bszod-namsz
desz [| ] szangsz-rgjasz-szu wgrub-pa’i phjir-ro | | bdag-gisz szmraszpa wdi (233a) bden-te | szmon-lam bzsin-du wgrub-na | chong-pa
wdi-dag rin-po-cshe-dang bcsasz-szu nye-zso med-par phjir Wdzambu-gling-du bde-bar phjin-par sog-sig — csesz szmon-lam btab-nasz |
thag-pa bcsad-de | g.jor-sing bszgreng-nasz | phjir Wdzam-bu-glingdu bde-bar dong-ngo | |
de-dag szong-ba’i wog-tu Szbjin-pa-cshen-po cshur zsugsz-te |
szong-ba-lasz | zsag bdun-gji bar-du pusz-mo-cam-lasz ma nub-bo | |
de-nasz jang zsag bdun-gji bar-du brla-drung-cam-lasz ma nub-bo | |
de-nasz jang zsag bdun szong-ba-lasz | rked-pa-cam-lasz ma nub-bo | |
de-nasz jang zsag bdun-gji bar-du ni phrag-pa-cam-du phjin-no | | denasz jang zsag bdun-gji bar-du ni rkjal-lo | | de-nasz jang ri zsig-gi
drung-du phjin-pa dang | sing-la 1 wdzegsz-nasz | zsag bdun-gjisz ri’i
rce-mor phjin-to | | ri-rcer zsag bdun szong-szong-basz | jang zsag
bdun-gjisz sod-du cshu-wgram-du phjin-to | |
cshu-wgram-du phjin-pa dang | cshu’i nang-na pad-ma gszer-gji
mdog-csan jod-pa-la szbrul gdug-pasz pad-ma’i rca-ba-la dkrisz-sing
wdug-pa mthong-ngo | | de-nasz bjang-cshub-szemsz-dpa’ dkjil-modkrung-bcsasz-te wdug-nasz | szemsz-rce-gcsig-tu bjamsz-pa’i tingnge-wdzin-la zsugsz-te |
„szbrul gdug-pa wdi-dag kjang szngon zse-szdang dang phrag-dog
bjasz-pa’i rkjen-gjisz wdi-lta-bu’i lusz mi szdug-pa mjong-ngo”
———
1 I, K: + wdzsusz-te | ri-la

216

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BRGJAD-PA

sznyam | lhag-par de-la sznying-brce-ba’i szemsz bszkjed-pasz |
szbrul gdug-pa de’i gdug-pa kun zsi-nasz | bjang-cshub-szemsz-dpa’
pad-ma’i szteng-nasz gom-pa bor-nasz | szong-szong-ba-lasz | zsag
bdun-gjisz szbrul gdug-pa de-dag-lasz brtol-lo |
de-nasz jang szong-szong-ba-lasz | szrin-po [g]csig-dang phradnasz | szrin-po de-dag mi’i dri chor-basz | kun-du chol-lo | | de-nasz
bjang-cshub-szemsz-dpasz szemsz-rce-gcsig-tu bjamsz-pa’i szemszkjisz brtagsz-pasz | szrin-po de-dag-gisz wdzsam-pa’i chig-gisz |
— szkjesz-bu | khjod gang-nasz wongsz | gang-du wgro — zsesz
drisz-szo | |
de-la Szbjin-pa-cshen-posz |
— kho-bo ni jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe chol-du wongsz-szo
— zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz szrin-po de-dag rab-tu dga’-szte |
„wdi ni bszod-namsz cshen-po-dang ldan-pa zsig-(233b)-go”
sznyam-bszamsz-nasz | „wdi ni da-dung klu’i pho-brang-lasz sin-tu
ring-szte | nam-jang mi phjin-pasz | nyon-mongsz-par wgjur-gjisz |
mthu zsig-gisz bsztangsz-te | bszkjal-lo” sznyam-nasz | nam-mkha’-la
khjer-te | dpag-chad bzsi-brgja’i pha-rol-tu phjin-nasz | phjir jang szala bzsag-go |
Szbjin-pa-cshen-po de-nasz jang szong-szong-ba-lasz | ring-po ma
lon-par dngul-gji mkhar zsig mthong-nasz | „klu’i gnasz jin-no”
sznyam-bszamsz-te | nye-bar szong-ngo | | mkhar de’i phji-rol wobsz
rim-pa bdun-gjisz bszkor-te | wobsz-kji nang-na szbrul gdug-pa
wdzsigsz-szu rung-basz gang-ngo | | Szbjin-pa-cshen-posz de-dag
mthong-nasz | „szbrul gdug-pa wdi-dag ni szngon zse-szdang csheba’i lasz-kjisz wdi-lta-bu’i lusz wdzsigsz-szu rung-ba mjong-bar
wgjur-ro” sznyam-szte | de-la bu gcsig-pa-dang wdra-bar bjamsz-sing
sznying-rdzse’i szemsz szkjesz-te | de-ltar bjamsz-pa’i szemsz
szkjesz-pasz | szbrul-gji gdug-pa jang zsi-bar gjur-nasz | szbrul de-dag
brdzisz-te | klu’i mkhar-du szong-ngo | |
mkhar de-na klu gnyisz-kjisz dkrisz-te | klu’i mgo mkhar-szgo-la
brten-to | | klu de gnyisz-kjisz Szbjin-pa-cshen-po mthong-nasz | mgo
bteg-te | gdug-pa wbjin-pa-lasz | Szbjin-pa-cshen-posz bjamsz-pa’i
szemsz bszkjed-pasz | gdug-pa jang zsi-nasz | mgo szmad-de | nyallo | | Szbjin-pa-cshen-posz klu’i mgo-la brdzisz-nasz1 | mkhar-gji
nang-du szong-ba dang | mkhar-gji nang-tu klu zsig rin-po-cshe szna
bdun-gji gzsal-med-khang-na wdug-pa mthong-ngo | |
klu desz bjang-cshub-szemsz-dpa’ mthong-ba dang | szngangszte | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„nga’i gnasz wdi wobsz rim-pa bdun-gjisz bszkor-te | wobsz-kji
nang-na szbrul gdug-pasz gang-basz | klu dang gnod-szbjin ma-jin-pa
gzsan gang-jang wdir wong-ba’i thugsz mi thub-na | wdi-lta-bu szu
———
1 P: brdzsisz-

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

217

jin” sznyam-szte | wdug-pa-lasz langsz-nasz | bszu-szte | szti-sztangdang bcsasz-pasz phjag-bjasz-nasz | rin-po-cshe’i khri-la bzsag-szte |
kha-zasz rnam-pa szna-chogsz bjin-no | | kha-zasz zosz-nasz |
— khjod wdir csi-la wongsz | dzsi-ltar phjin — csesz drisz-szo | |
bjang-cshub-szemsz-dpasz szmrasz-pa |
— Wdzam-bu-gling-gi mi-dag ni dbul-(234a)-phongsz-pasz | nor
dang gosz dang zasz-kji phjir gcsig-la gcsig rnam-pa szna-chogszkjisz wche-zsing gnod-pa bjed-de | che-wphosz-ma-thag-tu | nganszong gszum-du ltung-ngo | | bdag ni de-dag-la sznying-brce-szte | dedag-gi mgon bja-ba’i phjir lam ring-po-nasz nyon-mongsz-pa-dang
bszdosz-te | rgjal-po cshen-po | khjod-la ni nor-bu rin-po-cshe szlongdu wongsz-szo | | jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshesz szemsz-csan-la
phan-btagsz-pa’i bszod-namsz-kjisz mngon-par wchang-rgja-bar
wchal-gjisz | bdag-gi jid-dang mi wgal-bar rin-po-cshe szcal-bar
gszol-lo | |
klu’i rgjal-posz szmrasz-pa |
— jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe ni sin-du rnyed-par dka’-ba jinte | khjod don-du wdi’i phjir wongsz-na | wdir zla-ba gcsig csig-tu
wdug-szte | bdag-gi mcshod-pa jang csung-zad csig bzsesz-la | bdagcsag-la cshosz kjang bsztan-na | jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe jang
szbjin-no — zsesz bjasz-pa dang |
bjang-cshub-szemsz-dpasz kjang |
— de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz klu’i rgjal-posz nyin gcsig bzsin-du kha-zasz ro brgja-dang
ldan-pa rnam-pa szna-chogsz szbjar-te | phul-nasz | rol-mosz bjangcshub-szemsz-dpa’-la mcshod-do | | bjang-cshub-szemsz-dpa[’]sz1
kjang de-la dran-pa nye-bar gzsag-pa’i cshosz-kji jan-lag zla-ba gcsiggi bar-du bsztan-nasz |
— phjir wgro’o — zsesz szmrasz-pa dang |
klu’i rgjal-po dga’-nasz | szpji-bo’i gcug-phud-lasz jid-bzsin-gji
nor-bu rin-po-cshe bkrol-te | phul-lo | |
— szkjesz-bu cshen-po wgro-ba-la phan-pa’i don-du ji-dam sin-du
brtan-pa | khjod gdon-mi-za-bar wchang-rgja’o | | nam mngon-par
szangsz-rgjasz-pa-na | bdag kjang khjod-kji nye-gnasz mcshog-tu
gjur-csig — csesz szmrasz-szo | |
de-nasz klu’i rgjal-po-la |
— nor-bu rin-po-cshe wdi-la mthu-sztobsz csi jod — csesz driszna | |
szmrasz-pa |
— nor-bu wdi ni dpag-chad nyisz-sztong kho-ra-khor-jug-tu
dgosz-pa thamsz-csad cshar bzsin-du wbebsz nusz-szo | |
bjang-cshub-szemsz-dpasz bszamsz-pa |
———
1 P:

[azn-

218

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BRGJAD-PA

„nor-bu rin-po-cshe wdi mthu-sztobsz cshe-mod-kji | won-kjang
bdag-gisz bszamsz-pa’i don cshen-po bszgrub nusz-pa (234b) ma1 jinno” sznyam-bszamsz-nasz | klu’i rgjal-po wkhor-dang bcsasz-pasz
bszkjal-te | szong-ngo | |
de-nasz jang szong-szong-ba dang | rgjang-ma-nasz bai-d’u-rja
szngon-po’i mkhar csig mthong-ngo | | mkhar de wdod-par szong-ba
dang | mkhar-drung-du phjin-na | mkhar de jang wobsz rim-pa bdungjisz bszkor-ro | | wobsz-kji nang-na szbrul gdug-pasz jongsz-szu
gang-ngo | | bjang-cshub-szemsz-dpa’ szbrul gdug-pa de-dag-la
sznying-brce-zsing bjamsz-pa’i szemsz-bszkjed-pasz | szbrul-gji
gdug-pa zsi-nasz | szbrul de-dag-la brdzisz-te | szong-ngo | |
mkhar-szgor phjin-pa dang | klu gnyisz sig mkhar-szgo-na nyal-bajang | bjang-cshub-szemsz-dpa’ sznying-brce-zsing bjamsz-pa’i
szemsz-kjisz klu’i gdug-pa zsi-nasz | mgo-la brdzisz-te | mkhar-gji
nang-du szong-ngo | |
de’i che mkhar de-na klu’i rgjal-po gcsig rin-po-cshe szna bdun-gji
gzsal-med-khang-na wdug-pasz | rgjang-ma-nasz bjang-cshubszemsz-dpa’ mthong-nasz | wdi sznyam-du |
„bdag-gi gnasz wdi-la wobsz rim-pa bdun-gjisz bszkor-te | wobszkji nang-na szbrul gdug-pasz gang-basz | klu dang gnod-szbjin ma-jinpa gzsan szu-jang wong-ba’i thugsz mi thub-na | mi wdi-lta-bu szu
jin | gang-nasz wongsz” sznyam-szte | ja-mchan-du gjur-nasz | bszuszte | szti-sztang-dang bcsasz-pasz phjag-bjasz-nasz | rin-po-cshe’i
gdan-la bzsag-go | |
de-nasz kha-zasz ro brgja-dang ldan-pa rnam-pa szna-chogsz
szbjar-te | phul-na | bjang-cshub-szemsz-dpa’ kha-zasz zosz-pa’i wogtu |
— khjod wdir csi-la wongsz | don csi jod — csesz drisz-szo | |
bjang-cshub-szemsz-dpasz szmrasz-pa |
— bdag ni rgjal-po | khjod-la jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe
szlong-du wongsz-szo | |
klusz szmrasz-pa |
— rin-po-cse ni sin-du jang rnyed-par dka’-szte | khjod wdod jangdag-na | kho-bosz gszol-ba bzsin-du zla-ba gnyisz sig wdir wdugszte | bdag-csag-la bjang-cshub-szemsz-dpa’i szpjod-pa bsztan-nasz |
bdag-csag-gi mcshod-pa bzsesz-na | rin-po-cshe jang szbjin-no —
zsesz bjasz-pa dang |
Szbjin-pa-cshen-posz kjang |
— de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz klu’i rgjal-posz zla-ba gnyisz-kji bar-du kha-zasz (235a) ro
brgja-dang ldan-pa rnam-pa szna-chogsz szbjar-te | phul-nasz | rol-mo
szna-chogsz-kjisz mcshod-de | bjang-cshub-szemsz-dpasz kjang dedag-la rdzu-wphrul-gji rkang-pa bzsi’i cshosz-kji rnam-grangsz zla-ba
———
1 P: sza

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

219

gnyisz-kji bar-du bsztan-te | phjir wgro-bar bszamsz-nasz | klu’i rgjalposz kjang jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe dkrol-te | phul-nasz |
— szkjesz-bu cshen-po jid-dam sin-du brtan-pa | khjod gdon-miza-bar wchang-rgja’o | | nam mngon-par rdzogsz-par szangsz-rgjaszpa-na | bdag kjang khjod-kji nye-gnasz bgji’o — zsesz szmrasz-pa
dang |
— de-bzsin-du gjur-csig — csesz szmrasz-szo | |
— nor-bu rin-po-cshe wdi-la mthu-sztobsz csi jod — csesz driszna |
— nor-bu wdi ni dpag-chad bzsi-sztong kho-ra-khor-jug csi wdodpa thamsz-csad cshar bzsin-du wbebsz-szo — zsesz szmrasz-szo | |
bjang-cshub-szemsz-dpa’ jang wdi sznyam-du |
„rin-po-cshe wdi’i mthu-sztobsz cshe-mod-kji | bdag-gi bszam-pa
grub-pa ma jin-no” sznyam-nasz | klu’i wkhor-gjisz szgo’i phji-rol-du
bjang-cshub-szemsz-dpa’ bszkjal-lo | |
de-nasz jang szong-szong-ba-lasz | rgjang-ma-nasz gszer-gji mkhar
rab-tu wcher-ba zsig mthong-nasz | bjang-cshub-szemsz-dpa’ de’i
drung-du szong-nasz | phjin-pa dang | mkhar de jang wobsz rim-pa
bdun-gjisz bszkor-te | wobsz-kji nang-na szbrul gdug-pasz jongsz-szu
gang-ba mthong-ngo | | bjang-cshub-szemsz-dpa’ jang bjamsz-pa’i
szemsz bszkjed-pasz | szbrul-gji gdug-pa jang zsi-nasz | de-la brdziszte | szong-ngo | | mkhar de jang klu gnyisz sig wkhjil-de | mgo szgo’i
phji-rol-du bsztan-nasz | nyal-ba bjang-cshub-szemsz-dpasz mthongnasz | mgo bteg-szte1 | gdug-pa dbjung-ba-lasz | bjang-cshub-szemszdpasz sznying-brce-zsing bjamsz-pa’i szemsz bszkjed-pasz | gdug-pa
zsi-nasz | de’i mgo-la brdzisz-te | mkhar-gji nang-du szong-ngo |
mkhar-gji nang-na klu’i rgjal-posz rin-po-cshe’i gzsal-med-khangnasz bjang-cshub-szemsz-dpa’ rgjang-ma-nasz mthong-nasz | wdi
sznyam-du |
„bdag-gi gnasz wdi ni wobsz rim-pa bdun-gjisz bszkor-te | wobszkji nang-na szbrul gdug-pasz gang-basz | klu dang (235b) gnod-szbjin
ma-gtogsz-par gzsan gang-jang wong-ba’i thugsz mi thub-na | mi wdi
szu jin | gang-nasz wongsz” sznyam | ngo-mchar-du bzung-szte |
rgjang-ma-nasz bszu-nasz | szti-sztang-dang bcsasz-pasz phjag-wchalte | rin-po-cshe’i gdan-la wdug-tu bcsug-go2 |
de-nasz kha-zasz ro brgja-dang ldan-pa rnam-pa szna-chogsz
szbjar-te | phul-nasz | kha-zasz zosz-pa’i wog-tu |
— khjod szu-zsig | gang-nasz wongsz — zsesz drisz-szo | |
de-la bjang-cshub-szemsz-dpasz |
— bdag ni Wdzam-bu-gling-nasz mcshisz-te | Wdzam-bu-gling-gi
szemsz-csan-dag bszod-namsz cshungsz-pasz | nor dang zasz dang
szkom-gji phjir gcsig-la gcsig rnam-pa szna-chogsz-pasz wche-zsing
———
1 P: szteg2 P: wdug-

220

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BRGJAD-PA

gszod-de | mi-dge-ba bcsu’i lasz rdzogsz-par bjed-pasz | che-wphoszma-thag-tu | ngan-szong gszum-du ltung-zsing szdug-bszngal mangpo mjong-bar wgjur-basz | bdag ni de-dag-la sznying-brce-szte | mgon
bja-ba’i phjir rgjal-po cshen-po | khjod-la jid-bzsin-gji nor-bu rin-pocshe szlong-du wongsz-szo | |
klu’i rgjal-posz szmrasz-pa |
— jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe ni rnyed szla-ba ma jin-te |
szkjesz-bu | khjod bdag-la re-szte wongsz-na | bdag-gi gnasz wdir zlaba bzsi zsig wdug-szte | bdag-csag-gi mcshod-pa zsig bzsesz-na | rinpo-cshe jang wbul-lo — zsesz szmrasz-pa dang |
bjang-cshub-szemsz-dpasz jang |
— de-bzsin-du bgji’o — zsesz szmrasz-nasz |
klu’i rgjal-posz zla-ba bzsi’i bar kha-zasz ro brgja-dang ldan-pa
rnam-pa szna-chogsz szbjar-te | phul-nasz | rol-mo mang-posz kjang
mcshod-do | | de-la bjang-cshub-szemsz-dpasz cshosz-kji rnamgrangsz rgja-csher phje-zsing bsztan-pasz | klu’i rgjal-po rab-tu dga’szte | klu gzsan dang gnod-szbjin gzsan-la mi ltosz-par jo-bjad
thamsz-csad kjang jid bzsin-du szbjar-ro | |
de-lta-bu’i chul-du zla-ba bzsir rim-gro bjasz-nasz | bjang-cshubszemsz-dpa’ wgro-bar cshasz-pa dang | klu’i rgjal-posz gcug-gi norbu phud-nasz1 jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe bkrol-te | bjang-cshubszemsz-dpa’-la phul-nasz |
— szkjesz-bu cshen-po jid-dam-la brtan-pa | khjod gdon-mi-za-bar
(236a) wchang-rgja’o | | nam mngon-par rdzogsz-par szangsz-rgjaszpa-na | bdag kjang nye-gnasz mcshog-tu gjur-te | bsznyen-bkur bjedpar sog-sig — csesz szmon-lam btab-bo | |
bjang-cshub-szemsz-dpasz kjang |
— de-bzsin-du gjur-csig — csesz szmrasz-nasz |
— nor-bu rin-po-cshe wdi-la mthu-sztobsz dzsi-cam zsig jod —
csesz drisz-szo | |
klu’i rgjal-posz szmrasz-pa |
— nor-bu rin-po-cshe wdi ni dpag-chad brgjad-sztong kho-ra-khorjug-tu rin-po-cshe cshar bzsin-du wbebsz-te | csi wdod-pa thamszcsad wbab-bo — zsesz szmrasz-pa dang |
bjang-cshub-szemsz-dpa’ gdod dga’-nasz | wdi sznyam-du |
„Wdzam-bu-gling-gi khjon ni dpag-chad bdun-sztong-lasz medde | nor-bu rin-po-cshe wdi ni bdag-gi re-ba szkong-ngo” sznyambszamsz-nasz | sznga-phjir rnyed-pa’i rin-po-cshe gszum-csar gosz-kji
mtha’-mar2 phur-te | mkhar-szgor bjung-ba dang | klu’i rgjal-po
wkhor-dang bcsasz-pasz bszkjal-nasz | szong-szong dong-ngo | |

———
1 P: -dasz
2 P: mthar-

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

221

bjang-cshub-szemsz-dpasz pha-chad csig-tu phjin-nasz | nor-bu
rin-po-cshe-rnamsz lag-tu thogsz-nasz | wdi-szkad csesz szmon-lam
btab-bo | |
— nor-bu wdi jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe jin jang-dag-na |
bdag nam-mkha’-la wphur-bar gjur-csig — csesz szmrasz-szo | |
de-szkad csesz szmrasz-ma-thag-tu | nam-mkha’-la wphur-te |
rgja-mcho’i bgegsz-lasz thar-nasz | rgja-mcho’i ngogsz-szu phjin-par
gjur-te | de-na csung-zad bszti-zsing ngal-bszo-ba’i lam-du gnyidkjisz log-pa dang |
de’i che-na rgja-mcho’i klu-bran-rnamsz wdi-szkad csesz bgroszszo | |
— rgja-mcho wdi-na rin-po-cshe wdi gszum-lasz med-de | gszumcsar mi wdisz khjer-gjisz | nor-bu wdi ni jon-tan-dang ldan-pasz |
bdag-csag-la jang dgosz-kjisz | phjir rku’o — zsesz bgrosz-nasz |
bjang-cshub-szemsz-dpa’ gnyid-log-pa’i che jid-bzsin-gji nor-bu
rin-po-cshe klu-rnamsz-kjisz phjir rkusz-szo | | bjang-cshub-szemszdpa’ szad-nasz | bltasz-na | nor-bu rin-po-cshe med-pasz | wdi
sznyam-du bszamsz-szo | |
„wdi ni gdon-mi-za-bar rgja-mcho’i klusz rkusz-kjisz | bdag-gi
mthu csi jod-pasz rgja-mcho’i cshu bcsusz-te | szkamsz-par bja’o”
(236b) sznyam-bszamsz-te | „nor-bu phjir ma thob-kji bar-du lag-pa
sztong-par mi wgro’o” sznyam ji-dam-bcsasz-nasz | rgja-mcho’i
ngogsz-szu szong-szte | ru-szbal-gji khog-pa csig blangsz-nasz | lagpa gnyisz-kjisz rgja-mcho’i cshu bcsusz-szo | |
de’i che rgja-mcho’i lhasz de’i bszam-pa sesz-nasz | de-la wdiszkad csesz szmrasz-szo | |
— rgja-mcho wdi ni gting-zab-csing jangsz-te | dpag-chad sztongphrag szum-brgja-szum-bcsu jod-pasz | gal-te Wdzam-bu-gling-gi mi
thamsz-csad log-kjang | rgja-mcho szkamsz-par bjed mi nusz-na |
khjod gcsig-pusz nusz-pa lta-csi-szmosz-te | don med-do | |
bjang-cshub-szemsz-dpasz szmrasz-pa |
— mi gcsig sznying-nasz lasz-szu bjasz-na | csi-jang mi wgrub-pa
med-de | bdag-gi rin-po-cshe rnyed-pa desz wgro-ba thamsz-csad-la
phan-pa dang bde-ba bja-bar bszamsz-te | de’i bszod-namsz-kjisz
mngon-par szangsz-rgjasz-par1 wgjur-te | de-la szemsz ma zsum-na |
csi’i phjir rgja-mcho wdi szkamsz-par mi nusz — zsesz szmrasz-szo | |
de’i che-na lha Khjab-wdzsug-la szogsz-pasz rgjang-ma-nasz
bjang-cshub-szemsz-dpa’[i] gcsig-pu lusz-jid wthun-par rgja-mcho’i
cshu bcsusz-te | wgro-ba mang-po’i don-du dka’-ba bjed-pa mthongnasz |
„de-dag bjang-cshub-szemsz-dpa’-la btang-ngo” sznyam-bszamszte | gcsig-nasz gcsig-tu szbran-nasz | thamsz-csad bjang-cshubszemsz-dpa’i drung-du lhagsz-te | bjang-cshub-szemsz-dpa’ sznod———
1 I, K: wchang-rgja-bar

222

5

10

15

20

25

30

35

40

45

BAM-PO BRGJAD-PA

kjisz cshu bcsu-bar mthong-nasz | lha de-dag thamsz-csad szo-szo’i
lha’i gosz phud-de | cshur szmjugsz-nasz | lan-csig szmjugsz-te | phjir
phjung-basz | rgja-mcho-cshu dpag-chad bzsi-bcsu bri’o | | jang lancsig szmjugsz-pasz | dpag-chad brgjad-bcsu bri’o | | jang lan-gszum
szmjugsz-pasz | dpag-chad brgja-nyi-su bri-nasz | klu de-dag
wdzsigsz-szkrag-szte | bjang-cshub-szemsz-dpa’i drung-du lhagsznasz | wdi-szkad-du |
— thong-sig | rgja-mcho’i cshu szkamsz-par ma bjed-csig — csesz
szmrasz-pa dang | bjang-cshub-szemsz-dpasz btang-ngo | |
de-nasz klu-rnamsz-kjisz bjang-cshub-szemsz-dpa’-la |
— khjod-kji nor-bu rin-po-cshe wdi csi-zsig-tu dgosz |
szmrasz-pa |
— bdag-gisz szemsz-csan-la phan-pa’i don-du dgosz-szo | |
klusz szmrasz-pa |
— szemsz-csan-la phan-pa’i don-du (237a) dgosz-na | rgja-mcho’i
nang-na jang szemsz-csan mang-du jod-na | csi’i phjir bszkur — zsesz
szmrasz-szo | |
szmrasz-pa |
— rgja-mcho’i nang-na gnasz-pa jang szemsz-csan jin-mod-kji |
de-la phongsz-pa’i szdug-bszngal med-de | Wdzam-bu-gling-gi
szemsz-csan ni nor-gji phjir gcsig-la gcsig rnam-par wche-zsing gnodpa bjed-de | mi-dge-ba bcsu rdzogsz-par bjed-pasz | che-wphosznasz | kun szemsz-csan-dmjal-bar szkje-szte | bdag ni de-dag-la
sznying-brce-ba’i phjir rin-po-cshe dgosz-szo — zsesz szmrasz-pa
dang | klu-rnamsz-kjisz nor-bu rin-po-cshe phjung-szte | szlar phullo | |
rgja-mcho’i lhasz bjang-cshub-szemsz-dpa’ de-ltar brcon-wgruszla brtan-pa thob-nasz | „wdi ni gdon-mi-za-bar wchang-rgja’o”
sznyam-bszamsz-te |
— nam mngon-par szangsz-rgjasz-pa-na | bdag kjang nye-gnaszkji mcshog-tu gjur-csig — csesz szmon-lam btab-bo | |
de-nasz bjang-cshub-szemsz-dpasz rin-po-cshe phjir thob-nasz |
szteng-gi nam-mkha’-la wphur-te | gnasz-szu wongsz-nasz |
— szngar chong-pa grogsz-po-rnamsz jod-dam | bde-bar phjin-tam
— zsesz drisz-szo | |
chong-pa grogsz-po-rnamsz kjang bde-bar phjin-nasz | de gcsig-la
gcsig dga’-nasz | [grogsz-po] grogsz-po-rnamsz-kjisz ngo-mchar jamchan-du bzung-ngo | |
de-nasz bram-ze Ka-bi-la’i szgor phjin-nasz | „bjang-cshubszemsz-dpa’ rgja-mcho-nasz phjir log-go” zsesz thosz-pasz | thamszcsad-kjisz szgor bszusz-szte | rab-tu dga’-nasz | chong-pa grogsz-pornamsz-dang bcsasz-szu dga’-szton cshen-po bjasz-szo | |
de’i che bjang-cshub-szemsz-dpasz rin-po-cshe thogsz-te | khjimdu wongsz-pa dang | bram-ze de’i bang-mdzod thamsz-csad jongszszu gang-bar gjur-to | | de-nasz bram-ze Ka-bi-lisz rin-po-cshe szna-

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

20

25

30

35

40

223

chogsz-kjisz bu-mo brgjan-nasz | rin-po-cshe’i cshu-sznod bkur-te |
bjang-cshub-szemsz-dpa’i lusz dang rkang-lag bkrusz-nasz | bu-mo’i
lag-nasz bzung-szte | bjang-cshub-szemsz-dpa’-la gtad-do | |
bjang-cshub-szemsz-dpasz kjang bzsesz-nasz | bram-ze rab-tu
dga’-szte | bu-mo’i g.jog-tu bu-mo lnga-brgja dang glang-po-cshe
lnga-brgja jang rin-po-cshesz brgjan-te | rol-mo bjasz-nasz | bjangcshub-szemsz-dpa’-la brdzangsz-szo | |
de’i che-na Szbjin-pa-cshen-po pha-ma bu-dang (237b) bral-ba’i
wog-tu rtag-tu ngusz-pasz | pha-ma gnyisz-kji mig ldongsz-par gjurte | bu rgja-mcho-nasz log-pa dang | pha-mar phrad-nasz | busz phjagwchal-te | lag-pa-nasz wdzsusz-nasz | bu jin-par rtogsz-szo | |
— Szbjin-pa-cshen-po | khjod-kjisz nged bor-te | szong-ba’i wogtu mig kjang ldongsz-szo | | khjod rgja-mchor szong-szong-na | csi
rnyed — csesz drisz-pa dang |
Szbjin-pa-cshen-posz nor-bu rin-po-cshe pha’i lag-tu bjin-te |
— bdag-gisz wdi rnyed-do — zsesz szmrasz-nasz |
pha-masz lag-tu blangsz-te | bsznamsz-nasz |
— wdi-lta-bu’i rdo-ba ni nga’i mdzod-na szngon jang mang-du
jod-na | wdi-ltar nyon-mongsz-pa-dang szdo csi dgosz — sesz
szmrasz-szo | |
de-nasz bjang-cshub-szemsz-dpasz nor-bu phjir blangsz-te | phama’i mig phjisz-pa-cam-gjisz | dzsi-ltar rlung drag-po szprin busz-pa
bzsin-du pha-ma gnyisz-kji mig kjang gszal-bar mthong-bar gjur-to | |
de-nasz pha-ma gnyisz dga’-szte | wdi ni nor-bu rin-po-cshe jin jangdag-pa lta-szte |
— nyon-mongsz-pa’i don jod-par gjur-to — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz jang Szbjin-pa-cshen-posz rin-po-cshe thogsz-te |
— khjod jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe jin jang-dag-na | kho-bo’i
pha-ma’i wog-tu rin-po-cshe szna-chogsz-kji gdan bjung-zsing | rinpo-cshe’i bla-bresz szteng khebsz-par sog-csig — csesz szmon-lam
btab-ma-thag-tu | de-bzsin-du grub-nasz | rgjal-po’i bang-mdzod
thamsz-csad kjang gang-bar gjur-to | |
de-nasz rgjal-posz pho-nya gcsig glang-po-cshe dpag-chag brgjaddu wgro-ba szkjon-te | Wdzam-bu-gling-gi mi thamsz-csad-la „Szbjinpa-cshen-posz rgja-mcho-nasz jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe rnyedde | nor-bu jon-tan-csan desz da-szte zsag bdun-na rin-po-cshe-la
szogsz-te gosz dang zasz dang dgosz-pa’i jo-bjad thamsz-csad cshar
bzsin-du wbebsz-kjisz | szo-szo-nasz csi bde-bar long-sig” csesz
bszgragsz-szo | |
de-ltar kun-du bszgragsz-nasz | Szbjin-pa-cshen-po khrusz bjaszte | gosz szar-pa bgosz-nasz | ga-la’i thad-du1 mnyam-por rgjal-mchan
bcugsz-te | jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe rgjal-mchan-gji rce-mo-la
———
1 I, K: thang-bu

224

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BRGJAD-PA

btagsz-te | szposz-phor lag-tu blangsz-te | wdi-szkad csesz szmon-lam
btab-bo | |
— Wdzam-(238a)-bu-gling-gi mi-dag ni dbul-phongsz-pa sa-sztagszte | de-dag-la phan-gdagsz dgosz-kjisz | jid-bzsin-gji nor-bu rin-pocshe jin-te | mi brdzun-na | szo-szo-nasz csi-dang-csi dgosz-pa dedang-de-dag thamsz-csad jid bzsin-du cshar-ltar phob-sig — csesz
szmrasz-ma-thag-tu | phjogsz bzsi-nasz rlung nag-po g.josz-nasz | dema-thag-tu mi gcang-ba’i nyal-nyil thamsz-csad phjagsz-te1 | cshar
zim-bu mi drag-pa csig bab-nasz | rdul mi-wthul-bar bjasz-pa’i wogtu [| ] thog-mar bza’-ba dang btung-ba ro brgja-dang ldan-pa rnam-pa
szna-chogsz cshar bzsin-du bab-bo | |
de-nasz wbru-rnamsz cshar bzsin-du bab-bo | de-nasz gosz cshar
bzsin-du bab-bo | | de-nasz rin-po-cshe cshar bzsin-du bab-szte |
Wdzam-bu-gling-na rin-po-cshe’i phung-posz jongsz-szu gang-nasz |
rin-po-cshe-dag gszag-ma’am2 gjo-mo-lta-bur bjasz-te | bjang-cshubszemsz-dpasz de-ltar kun cshog-par bjasz-nasz | Wdzam-bu-gling-gi
mi-rnamsz-la wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— Wdzam-bu-gling-gi szemsz-csan-dag ni gosz dang zasz dang
nor-gji phjir gcsig-la gcsig gszod-csing rnam-pa szna-chogsz-kjisz
gcesz-pasz | szdig-pa mi-dge-ba’i cshosz wba’-sig bjed-de | dusz
bjasz-nasz | ngan-szong gszum-du ltung-szte | mun-pa-nasz mun-par
wgro-basz | bdag ni de-dag-la sznying-brce-ba’i phjir rgja-mcho’i
bgegsz dang nyon-mongsz-pa mang-du khjad-du bszad-de | khjodrnamsz bde-ba bja-ba’i phjir rgja-mcho-nasz rin-po-cshe blangsznasz | da khjod kun csisz kjang mi brel-te | bde-bar wgjur-gjisz |
khjed-rnamsz dge-ba bcsu’i lasz-kji lam-la lusz dang ngag dang jid
bszdusz-te | brcon-par gjisz-sig — csesz thabsz rnam-pa szna-chogszkjisz bszgo-nasz3 | bsztan-csing bszkul-to | |
de-ltar bsztan-csing bszkul-te | dge-ba bcsu’i lasz-kji lam-la nantan bjed-du bcsug-pasz | Wdzam-bu-gling-gi mi-dag che-wphosznasz | Mtho-risz-kji lhar szkjesz-szo | |

— de’i che de’i dusz-na de’i pha bram-ze Nja-gro-dh’a ni da-lta
nga’i jab Zasz-gcang-ma jin-no | | de’i mar gjur-pa ni da-ltar nga’i jum
Lha-mdzesz jin-no | | Szbjin-pa-cshen-po ni nga jin-no | | dngul-gji
mkhar-na wdug-pa’i klu ni S’a-ri’i-bu jin-no | | bai-d’u-rja’i mkhar(238b)-gji klu ni Maud-gal-gji-bu jin-no | | gszer-gji mkhar-na wdugpa’i klu ni Kun-dga’-bo jin-no | | rgja-mcho’i lha ni Ma-wgagsz-pa jin———
1 P: phjogsz2 I: szog-, K: gszeg-, S: gszer-ma dang
3 I, K, S: szgo-nasz

30. SZBJIN-PA-CSHEN-PO RGJA-MCHOR ZSUGSZ-PA

5

10

15

225

no | | Kun-dga’-bo wdi klu’i rgjal-po bjed-pa-na | jang nga-la bsznyenbkur bjasz-te | dusz-la mkhasz | da-ltar-gji bar-du jang dusz-la
mkhasz-kjisz1 | wdod-pa gszum jang jid bzsin-du gnang-ngo — zsesz
bka’-szcal-pa dang |
Kun-dga’-bo dga’-mgu-rangsz-nasz | pusz-mo’i lha-nga sza-la
bcugsz-te |
— bdag-gisz nam wcho’i2 bar-du De-bzsin-gsegsz-pa-la bsznyenbkur bgji’o — zsesz gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz bka’-szcal-nasz | wkhor
mang-po-rnamsz la-la ni rgjun-du-zsugsz-pa’i wbrasz-bu thob-nasz |
dgra-bcsom-pa’i wbrasz-bu’i bar thob-bo | | la-la ni rang-szangszrgjasz-szu gjur | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz
bszkjed-do | | la-la ni phjir-mi-ldog-pa’i sza thob-nasz | rdzsesz-szu jirang-nasz | mngon-par dga’o | |
Szbjin-pa-cshen-po’i rgja-mchor zsugsz-pa’i le’u-szte | szum-bcsupa’o | | | |

———
1 P: bab2 P: mcho’i

31
RGJAL-PO ME-LONG-GDONG-GI LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Nja-grodh’a’i chal-na bzsugsz-szo | |
de’i che-na Bcsom-ldan-wdasz Changsz-pa dang Brgja-bjin-la
szogsz-pasz bszkor-csing bzsugsz-pa-lasz | Bcsom-ldan-wdasz-kji
mchan dang dpe-bjad dang gszer-gji mdog-lta-bu’i szku-la wkhor
mang-po thamsz-csad ngo-mchar-du wdzin-te | bsztod-csing
bszngagsz-szo | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz wkhor mang-po-lasz wphagsz-te |
thamsz-csad-kji mcshog gco-bor gjur-pasz | dge-szlong-dag the-chomdu gjur-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la zsusz-pa dang | Bcsom-ldanwdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— da-lta wdi wba’-sig-tu wkhor kun-lasz wphagsz-te | mcshog
gco-bor gjur-pa ma jin-gji | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang wdi-dag
kun-lasz wphagsz-te | mcshog gco-bor gjur-te |
de-nasz dge-szlong-dag-gisz szngon dzsi-ltar gco-bor gjur-pa
bsztan-par gszol-ba dang | de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wdi-szkad
csesz bka’-szcal-to | |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na jang (239a) bszkal-pa grangsz-med
dpag-tu-med bszam-gjisz mi khjab-pa’i pha-rol-na Wdzam-bu-gling
wdir rgjal-po cshen-po rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong-la dbangbjed-pa zsig bjung-szte | de-la bu ni lnga-brgja jod-do | |
dusz phji zsig-na bcun-mo-lasz bu gcsig bcasz-te | lusz gszer-gji
mdog-csan szkra mthon-thing-lta-bu lag-mthil-na [| ] wkhor-lo rcibsz
sztong-dang ldan-pa’i mchan jod-pa | rkang-pa g.jon-gji mthil-na rta’i
ri-mo jod-pa | rkang-pa g.jasz-kji mthil-na glang-po-cshe’i ri-mo jodpa | bszod-namsz dang mchan-du ldan-pa gcsig bcasz-te | ming jang
Me-long-gdong zsesz bja-bar btagsz-szo | |
rgjal-po cshen-po nad-kjisz btab-te | che’i dusz bjed-du nye-ba-na |
blon-po-rnamsz-kjisz |

31. RGJAL-PO ME-LONG-GDONG

5

10

15

20

25

30

35

40

227

— szrasz wdi-rnamsz-kji nang-na rgjal-chab-tu gang gzsug | rgjalpo’i dbang gang-la bszkur — zsesz zsusz-pa dang |
rgjal-po desz |
— jon-tan dang mchan rnam-pa wdi bcsu-dang ldan-na | rgjal-por
cshug-la dbang-bszkur-csig — csesz bszgo’o | | — bcsu gang | zsena | wdi-lta-szte | lusz-kji mdog gszer-lta-bu-la szkra mthon-thing-du
wdug-pa dang | lag-pa gnyisz-kji mthil-la wkhor-lo’i mchan jod-pa
dang | rkang-pa g.jasz-pa’i mthil-na glang-po-cshe’i ri-mo jod-pa
dang | rkang-pa g.jon-pa’i mthil-na rta’i ri-mo jod-pa dang | rgjal-po’i
gosz bszkon-na | lusz-dang wcham-zsing mi cshe mi cshung-ba dang |
rgjal-po’i sztan-la wdug-na | gzi-brdzsid dang mthur ldan-pa dang |
rgjal-phran-rnamsz-kjisz rim-gro bkur-szti csher bjed-de | bcun-mo
dang pho-brang-szlasz-rnamsz kjang de-la dga’-zsing phjag-bjed-pa
dang | lha-rnamsz-kji rten-du khrid-na | lha-rnamsz-kjisz phjag-bjaszpa dang | jon-tan dang bszod-namsz-kji mthusz rin-po-cshe sznabdun-gji cshar wbebsz-sing thamsz-csad-kji jid chim-par bjed-pa
dang | bcun-mo cshen-mo-lasz bcasz-pa-dang bcsu-szte | jon-tan wdidag-dang ldan-na | rgjal-por dbang-bszkur-csig — csesz bszgo-nasz |
mi-rtag-pa mngon-szum-du gjur-te | che-wphosz-szo | |
de-nasz rgjal-bu dang blon-po-rnamsz wdusz-te | rgjal-bu-nang-gi
cshen-po-nasz mthar-gjisz jon-tan bcsu gang-la jod-pa brtagsz-na |
rgjal-bu gzsan thamsz-csad ni lusz kjang gszer-(239b)-lta-bu’i mdogcsan ma jin | szkra mthon-thing-du wdug-pa ma jin | lag-pa’i mthil-na
wkhor-lo’i mchan jod-pa ma jin | rkang-pa’i mthil-na glang-po-cshe
dang rta’i ri-mo jod-pa ma jin | rgjal-po’i gosz-dang wcham-pa ma
jin | rgjal-po’i gdan-la bzsag-na | szngangsz-pa-ltar wgreng-bar gjur |
rgjal-phran dang blon-po-rnamsz-kjisz szti-sztang dang phjag mi
bjed | bcun-mo dang pho-brang-szlasz-rnamsz dga’-ba dang phjagbja-ba ma jin | lha’i rten-du khrid-na | lha-rnamsz-kjisz phjag-bja-ba
ma jin | rin-po-cshe’i cshar wbebsz nusz-pa ma jin | bcun-mo cshenpo’i szrasz kjang ma jin-te | rgjal-bu lnga-brgja-lasz mchan gcsigcam-dang ldan-pa wga’-jang ma bjung-szte |
szrasz-nang-gi tha-cshungsz wba’-sig lusz gszer-gji mdog-csan-la |
szkra mthon-thing-gi kha-dog-lta-bu | lag-pa gnyisz-kji mthil-na
wkhor-lo’i mchan-dang jang ldan | rkang-pa[’i] gnyisz-kji mthil-na
glang-po-cshe dang rta’i ri-mo jang jod | g[r]osz-dang lusz-szu
wcham | rgjal-po’i gdan-la bzsag-na | gzi-brdzsid dang bjin cshe |
rgjal-phran thamsz-csad-kjisz szti-sztang-dang bcsasz-pasz phjagbjed-csing | bcun-mo dang pho-brang-szlasz-rnamsz kjang dga’-basz
phjag-bjed | lha’i rten-du wongsz-na | lha-rnamsz phjag-bjed |
— rin-po-cshe’i cshar phob-sig — csesz szmrasz-ma-thag-tu |
cshar bzsin-du wbab |
bcun-mo jang nang-gi cshen-mo-lasz bcasz-te | mchan rdzogsz-par
ldan-pasz | rgjal-phran dang blon-po-rnamsz-kjisz rgjal-por bszkur-

228

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BRGJAD-PA

te | chesz bcsva-lnga’i1 nang-par nyi-ma thog-ma sar-ba-na | gszer-gji
wkhor-lo rcibsz sztong-dang ldan-pa | cshe-khjad dpag-chad gcsig sar
phjogsz-nasz wongsz-te | de-la pusz-mo bcugsz-nasz |
— gal-te bdag jon-tan-dang ldan-te | rgjal-por wgjur-na | wkhor-lo
wdi bdag-gi drung-du nye-bar sog-csig — csesz szmrasz-pa dang |
nam-mkha’i phjogsz-nasz nye-bar wongsz-szo | |
glang-po rin-po-cshe ni ri szposz-kji ngad-csan-nasz wongsz-te |
mdzsug-ma-la nor-busz brgjan-pa | rgjal-posz de-la zson-nasz | nammkha’-la wphur-te | nyi-ma phjed-kjisz gling bzsi-nasz wkhor-to | |
gal-(240a)-te rkang-pasz wgro-na | rkang-pa’i rdzsesz gar reg-par
gszer-gji bje-mar wgjur-to | |
rta rin-po-cshe ni kha-dog mthing-ka-la rnga-rngog dmar-ba rinpo-cshe szna bdun wbab-pa | rgjal-bosz de-la zson-nasz | zan gcsig
bza’ ran-cam-gjisz2 gling bzsi-nasz wkhor-te | mi ngal | mi dub-bo | |
nor-bu rin-po-cshe ni wod-zer nyin-mchan-du gszal-te | rgjanggragsz brgja-nyi-su-chun-cshad wod-kjisz sznang-bar bjed-la | rin-pocshe szna bdun cshar bzsin-du wbab-csing thamsz-csad-la szbjin-par
bjed-do | |
bud-med rin-po-cshe ni bzang-ba mdzesz-pa rgjal-po’i jid chim-par
bjed-do | |
khjim-bdag rin-po-cshe ni rgjal-po’i rin-po-cshe szna bdun csi
dgosz-pa jid bzsin-du szbjor-te | zad-mi-sesz-par bjed-do | |
blon-po rin-po-cshe ni rgjal-posz3 dpung rnam bzsi dgosz-na |
bltasz-pa-cam-gjisz dpung-gi chogsz-rnamsz wdusz-te | rcal dang
mthur ldan-no | |
de-ltar rin-po-cshe szna bdun-dang ldan-nasz | de wdi sznyam-du
bszamsz-szo | |
„thabsz wdi-lta-bu thob-pa jang szngon-gji bszod-namsz-lasz
szkjesz-kjisz | rgjal-po’i gdung-rgjud mi wcshad-par bja’o” sznyambszamsz-nasz | szposz-cshusz khrusz bjasz-te | gosz szar-pa gcang-ma
bgosz-nasz | lag-na szposz-phor thogsz-te | sar-phjogsz-logsz-szu
pusz-mo bcugsz-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— sar-phjogsz-na szkjesz-bu wphagsz-pa bzsugsz-pa-rnamsz bdag
gszol-pa bzsin-du gsegsz-szu gszol — zsesz szmrasz-pa dang | sarphjogsz-nasz rang-szangsz-rgjasz nyi-khri-sznyed rgjal-po’i phobrang-du gsegsz-szo | |
lho dang nub dang bjang-phjogsz-szu jang de-bzsin-du gszol-pa
dang | de-dag-nasz kjang szo-szo-nasz rang-szangsz-rgjasz nyi-khrisznyed rgjal-po’i pho-brang-du gsegsz-szo | |
de-nasz rgjal-po dang blon-po-rnamsz-kjisz jo-bjad rnam bzsi
szbjar-te | mcshod-pa bjasz-szo | | de-nasz rgjal-phran brgjad-khri———
1 S, I, K: bcso
2 S, K: rin-cam-gjisz
3 I: rgjal-po-la

31. RGJAL-PO ME-LONG-GDONG

5

10

15

229

bzsi-sztong-sznyed phjir jul-du wgro-bar gszol-te | mcshi-phjagwchal-ba-na1 | rgjal-phran-rnamsz-kjisz |
— wphagsz-pa-rnamsz-la sesz-kjisz2 bdag-csag kjang mcshod-par
wchal-te | bszod-namsz bgji’o — zsesz gszol-pa dang |
rgjal-po dang blon-po-rnamsz-kjisz (240b) lo brgjad-khri-bzsisztong-gi bar-du [| ] rang-szangsz-rgjasz bzsi-khri-la3 jid bzsin-du
mcshod-nasz | che-dusz bjasz-pa dang | Mtho-risz-kji lhar szkjeszszo | |

— dge-szlong-dag | de’i che-na rgjal-po Me-long-gdong de ni daltar nga jin-no | | rgjal-po de’i pha ni nga’i jab Zasz-gcang-ma jin-no | |
bcun-mo cshen-mo de ni nga’i jum Lha-mdzesz jin-no | | rgjal-bu
lnga-brgja ni S’a-kja-rigsz lnga-brgja jin-no | | de’i che-na’ang thamszcsad-kji mcshog gco-bor gjur-te | da szangsz-rgjasz-nasz | kjang
mchan-dang ldan-pa’i mcshog gco-bor gjur-to | |
wkhor mang-po-rnamsz szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pa-la
rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
rgjal-po Me-long-gdong-gi le’u-szte | szum-bcsu-gcsig-pa’o | | | |

———
1 I, K: phji-phjag-wchal-ba-na
2 I: sasz-, K: kha-sasz-kjisz, S: sesz-kji
3 I, K: brgjad-khri-la

WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA |
bam-po dgu-pa |

32
LEGSZ-CHOL DANG NYESZ-CHOL-GJI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na [| ] rgjal-bu1
Rgjal-bjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-szo | |
de’i che-na Lha-szbjin rab-tu-bjung-mod-kji | rnyed-pa-la cshagszpasz | wchamsz-med-pa’i lasz-kjisz ri bsznyil-nasz | szangsz-rgjasz
gnan-pa2 dang | zsabsz-la sing-gi chal-ba gcsig zug-pa dang | glangpo-cshe szmjon-pa btang-ba dang | wdum-pa’i3 dge-wdun-gji dbjen
bjasz-pa dang | zag-pa zad-pa’i dge-szlong-ma bszad-pa dang | mi
dge-ba’i lasz wdi-dag bjasz-nasz | szkje-ba phji-ma’i rnam-par-szminpasz wdzsigsz-te | mu-sztegsz-csan-gji szton-pa drug-gi thad-du
szong-nasz | drisz-szo | |
szton-pa drug-gisz kjang ngan-par-lta-ba’i cshosz szdig-pa bjaszkjang | szdig-par mi wgjur | bszod-namsz4 bjasz-kjang | dge-bar5 mi
wgjur-ba’i cshosz bsztan-nasz | de-la jid-cshesz-te | dge-ba’i rca-ba
bcsad-do | |
de’i che-na Kun-dga’-bosz phu-nu-po-la sznying-brce-ba’i phjir
rab-tu mi dga’-szte | ngusz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad
csesz gszol-to | |
— Lha-szbjin gti-mug-csan ni mi dge-ba’i lasz kha-na-ma-tho-ba
bgjisz-te | dge-ba’i rca-ba bcsad-nasz | S’a-kja’i rigsz kjang [rigsz]
szun-wbjin-par bgjisz-szo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— Lha-(241a)-szbjin wdi ni che wdi wba’-sig-la rnyed-pa dang
gragsz-pa’i phjir dge-ba’i rca-ba bcsad-par ma zad-kji | wdasz-pa’i
dusz-na jang rnyed-pa dang gragsz-pa’i phjir lusz dang szrog kjang
sztor-ba’i lasz bjasz-szo | |
———
1 P: -po
2 P: gnasz-, I, K, S: mnan3 I: mthun-, K: bzlum4 I, K: dge-ba
5 I, K: bszod-namsz-szu

32. LEGSZ-CHOL DANG NYESZ-CHOL

5

10

15

20

25

30

35

231

de-la dge-szlong-dag the-chom-du gjur-nasz | Kun-dga’-bosz
Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Lha-szbjin-gjisz wdasz-pa’i dusz-na [| ] rnyed-pa dang gragszpa’i szlad-du lusz dang szrog sztor-ba’i lasz bgjid-pa dzsi-lta-ba lagsz
— zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— Kun-dga’-bo | szngon wdasz-pa’i dusz-na bszkal-pa grangszmed dpag-tu-med [| ] bszam-gjisz mi khjab-pa’i pha-rol-na [| ] Wdzambu-gling wdir jul B’a-r’a-na-sz’i-na bram-ze H’a-ja-ji zsesz bja-ba zsig
jod-de | desz rigsz mnyam-pa-lasz cshung-ma blangsz-nasz | ring-por
ma lon-par cshung-ma szemsz-csan-dang ldan-par gjur-te | zla-ba dgu
chang-nasz | bu-khje’u zsig bcasz-szo | | de-nasz bcasz-szton cshen-po
bjasz-nasz | bu’i ming jang Legsz-chol zsesz bja-bar btagsz-te | mama-la gtad-nasz | gszosz-szo | |
de-nasz jang szemsz-csan-dang ldan-par gjur-te | szngon mnyenzsing desz-pa-lasz szemsz-csan-dang ldan-pa’i wog-tu gtum-zsing
khro-bar gjur-to | | de-nasz zla dgu chang-nasz | khje’u zsig bcasz-te |
de-ltar ma jang szngon-gji lasz-lasz gjur-pasz | bu’i ming Nyesz-chol
zsesz bja-bar btagsz-te | ma-ma-la gtad-nasz | gszosz-szo | |
khje’u szpun1 gnyisz phjisz csher szkjesz-nasz | szpun gnyisz rgjamchor rin-po-cshe len-par dad-de | szo-szo-nasz wkhor dang grogsz2
lnga-brgja lnga-brgja rnyed-nasz | sznga-phjir lam-du zsugsz-szo | |
lam ring-ba-nasz zsag bdun-gjisz gnasz-szu ma phjin-par rgjagsz
cshad-de | szrog-dang bral-du nye-nasz | Legsz-chol dang [| ] grogsz
chong-pa-rnamsz nyam-thag-szte | thamsz-csad lha3 brdzsod-csing
lha-rnamsz-la mcshod-pa bjed-de | |
de-nasz wbrog sztong-ba de-na rgjang-ma-nasz szkjed-sing4
bzang-ba zsig mthong-nasz | thamsz-csad szkjed-sing-gi drung-du
lhagsz-pa dang | sing-gi drung-na cshu-mig bzang-po gcsig kjang jodde | chong-pa-rnamsz cshu-mig de-la (241b) wthungsz-nasz |
— bdag-csag-gisz lha mcshod-pa’i rtagsz wdi’o — zsesz szmraszpa dang |
lhasz mngon-du szmrasz-te |
— szkjed-sing-gi jal-ga cshog-csig dang | wdod-pa thamsz-csad
wbjung-ngo — zsesz bszgo’o | |
———
1 P: dpun
2 P: brogsz
3 P: lta
4 P: szkjesz-

232

5

10

15

20

25

30

BAM-PO DGU-PA

de-nasz jal-ga gcsig bcsag-pa dang | btung-ba zsim-po zsig bjungngo | | de-nasz jal-ga gcsig bcsag-pa dang | kha-zasz ro brgja-dang
ldan-pa thamsz-csad bjung-nasz | de-dag kun-gjisz chim-par zoszszo | | jang jal-ga gcsig bcsag-pa dang | gosz rnam-pa szna-chogsz
bjung-ngo | | de-nasz jang jal-ga gcsig bcsag-pa dang | nor-bu rin-pocshe szna-chogsz bjung-szte | khal thamsz-csad longsz-szo | |
de-nasz Nyesz-chol-la szogsz-pa jang der lhagsz-te | sznga-masz
jal-ga gcsig bcsag-pa-lasz | rin-po-cshe szna-chogsz-kji khal longszpar mthong-nasz | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„sznga-ma wdi-dag-gisz jal-ga-lasz kjang rin-po-cshe cshog-par
rnyed-na | sing wdi-ji rcva-ba phjung-na | rin-po-cshe szna-chogsz
mang-du rnyed-do” sznyam-bszamsz-nasz | sing-gi rca brko-bar1
gzasz-szo | |
de-nasz Legsz-chol mi dga’-szte | szmrasz-pa |
— bdag-csag ni phongsz-te | szrog-dang bral-ba-lasz2 sing wdisz 3
gszosz-kjisz | khjod-kjisz sing wdi ma gcsod-csig — csesz szmraszna | Nyesz-chol ma nyan-te | sing-gi rca-ba wbjin-to | |
de-nasz Legsz-chol-gisz mthong-bar mi wdod-pasz | khal-dang
bcsasz-te szong-ba’i wog-tu [| ] sing-gi rca-ba-nasz szrin-mo lngabrgja zsig bjung-szte | Nyesz-chol dang chong-pa kun zosz-szo | |

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na [| ] Legsz-chol de ni da-ltar
nga jin-no | | de’i pha ni da-ltar nga’i jab Zasz-gcang-ma jin-no | | de’i
ma ni da-ltar nga’i jum Lha-mdzesz jin-no | | Nyesz-chol de ni da-ltar
Lha-szbjin-te | Kun-dga’-bo | Lha-szbjin-gjisz da-ltar wba-sig nga-la
gnod-pa bjed-par ma zad-de | rnyed-pa dang gragsz-pa’i phjir szkje-ba
thamsz-csad-du nga-la gnod-pa bjed-na | ngasz phan-pa’i cshosz
bsztan-te | phan-pa bjasz-kjang | Lha-szbjin ni nga-la dgrar wdzinto | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-nasz | wkhor
mang-po-rnamsz rdzsesz-szu ji-rang-szte | mngon-par dga’o | |
Legsz-chol dang Nyesz-chol-gji le’u-szte | szum-bcsugnyisz-pa’o | | | |

———
1 P: bszko2 P: dral-ba-lasz
3 P: + nyid gesz, I, S: + bdag-csag szrog, K: + bdag-csag-gi szrog

33
RGJAL-BU DGE-DON-GJI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-(242a)-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bjargod-phung-po’i ri-la dge-szlong cshen-po’i dge-wdun-dang thabszgcsig-tu bzsugsz-szo | |
de’i che-na che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bosz [| ] Lha-szbjin-gjisz
thabsz rnam-pa szna-chogsz-kjisz De-bzsin-gsegsz-pa-la gnod-pa bjabar bszamsz-kjang | De-bzsin-gsegsz-pa ni Lha-szbjin dang Szgragcsan-wdzin1 gnyisz-la mi-wdra-ba med-par dgongsz-te | rtag-tu de-la
thugsz-brce-bar mthong-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la zsusz-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la wdi-szkad csesz bka’szcal-to | |
— Lha-szbjin wdisz dusz wdi-nyid-na nga-la gnod-szemsz szkjedpar ma zad-de | szkje-ba gzsan-du jang nga-la gnod-szemsz bszkjeddo | |
dge-szlong-dag the-chom-du gjur-nasz | Kun-dga’-bosz Bcsomldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Lha-szbjin wdisz szkje-ba gzsan-dag-na Bcsom-ldan-wdasz-la
gnod-pa dzsi-lta-bu bgjisz — zsesz gszol-ba dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la wdi-szkad csesz bka’szcal-to | |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa grangsz-med chad-med dpag-tumed bszam-gjisz mi khjab-pa’i pha-rol-tu Wdzam-bu-gling wdir rgjalpo Rin-[po-]cshen-go-csha zsesz bja-ba rgjal-phran lnga-brgja-la
dbang-bjed-pa zsig bjung-ngo | |
de-la bcun-mo dang pho-brang-szlasz lnga-brgja-sznyed jodkjang | bu med-de | nyi-zla’i lha-la szogsz-te lha thamsz-csad-la gszolba bjasz-na | lo mang-du lon-kjang | bu med-nasz | mi dga’-bar gjurte | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
———
1 P: Dgra-gcsan-wdzin

234

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DGU-PA

„bdag-la bu ni gcsig kjang med-kjisz | de’u-re che zad-pasz | rgjalphran lnga-brgja jang gcsig-la gcsig mi nyan-te | thamsz-csad
wkhrugsz-nasz | jul mi bde-bar wgjur-ro” sznyam | szemsz khongszszu cshud-de | lag-pa wgram-pa-la rten-nasz | wdug-pa-lasz |
de’i che-na lha zsig rgjal-po’i bszam-pa sesz-nasz | rmi-lam-du
rgjal-po-la wdi-szkad csesz bszgo’o | |
„pho-brang-gi phji-rol-gji chal-gji nang-na drang-szrong gnyisz sig
jod-de | gcsig-gi lusz gszer-gji mdog-csan-du wdug-gisz | de’i gan-du
szong-la | gszol-ba thob-sig dang | bur szkje-bar wgjur-ro” zsesz
bszgo-ma-thag-tu | gnyid-log-pa-lasz szad-nasz | drang-szrong (242b)
gnyisz gang-na wdug-pa chol-du szong-szte | drang-szrong de-dang
phrad-nasz |
— bdag-la rgjal-po’i rigsz wchob-pa med-kjisz | khjod bdag-gi
rigsz-szu szkjesz-te | rigsz chobsz-sig — csesz gszol-ba btab-nasz |
drang-szrong desz kjang |
— de de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-szo | |
drang-szrong gcsig-gisz kjang |
— 1 khjod-kji rigsz-szu szkje-bar bja’o — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-po rab-tu dga’-nasz |
— khjod kjang bdag-gi rigsz-szu szkje-bar sog-csig — csesz
szmrasz-szo | |
de-nasz rgjal-po phjir log-nasz | dusz phji zsig-na [| ] drang-szrong
gszer-gji mdog-csan che’i dusz bjasz-nasz | bcun-mo cshen-mo’i
mngal-du szkjesz-te | bud-med mkhasz-pasz ni bu jod-par2 sesz | buphor sesz | bu-mor sesz-te |
— bdag-la ngesz-par bu-pho jod-do — zsesz rgjal-po-la szmrasznasz | rgjal-posz kjang bcun-mo’i rim-gro bszkjed-de |
zla-ba dgu chang-nasz | bu khje’u gszer-gji mdog-csan szkra
mthon-khar wdug-pa [| ] mchan-dang ldan-pa gcsig bcasz-szo | | rgjalpo rab-tu dga’-nasz | bcasz-szton bjasz | mchan-mkhan-gjisz mchan
brtagsz-nasz | bu’i ming jang Dge-don-du btagsz-szo | |
de-nasz jang bcun-mo gcsig kjang szemsz-csan-dang ldan-par gjurte | drang-szrong gcsig-sosz kjang che’i dusz bjasz-nasz | bcun-mo
de’i mngal-du szkjesz-szo | | de-nasz jang bcasz-szton bjasz-te |
mchan-mkhan-gjisz mchan bltasz-na | khje’u’i ming Szdig-don-du
btagsz-szo | |
rgjal-po jang bu-la bjamsz-sing szdug-pasz | bu wdug-pa’i gnasz
dbjar-dgun3 dang szton-dpjid szo-szor szbjar-te | bagsz-kjisz csher
szkjesz-nasz | rig-pa bcsva-brgjad-la4 szogsz-te gcug-lag5 thamsz———
1 S: + bdag, I, K: + bdag kjang
2 P: jod-pa
3 P: -rgun
4 S, I, K: bcso-brgjad-la
5 P: bcug-

33. RGJAL-BU DGE-DON

5

10

15

20

25

30

35

40

235

csad-la mkhasz-par gjur-to | | phjisz Dge-don-gjisz rgjal-po-la gszolte |
— bdag phji-rol-du wcshag-csing ltad-mo ltar wgro’o — zsesz
bjasz-pa dang |
de’i pha-masz kjang | „wcshag-tu wgro’o” zsesz thosz-nasz | lamszrang kun phjag-dar bjed-du bcsug-szte | rgjal-mchan dang ba-dan
bszgreng-nasz | me-tog-gisz gtor-te | bdug-pa dang szposz-kjisz bdugpa-la szogsz-pasz jo-lang1 bsamsz-nasz | Dge-don glang-po-cshe rinpo-cshe szna bdun-gjisz (243a) brgjan-pa-la bszkjon-te | dril
bszgragsz | rnga brdungsz | rol-mo dang szil-sznyan dkrol-te | 2 brgjasztong-sznyed-kjisz bszkor-nasz | grong-khjer-gji phji-rol-du dongngo | |
mi thamsz-csad lam-gji g.jasz-g.jon-na [| ] khang-bu brcegsz-pa’i
szteng-nasz mig mi wdzumsz-par lta-zsing |
— wdi’i bjin dang gzi-brdzsid ni Changsz-pa-dang wdra’o —
zsesz bszgragsz-szo | |
de-nasz szong-szong-ba-lasz | mu-lto-ba-dag gcsig-gisz gosz hrulpo gjon-csing sznod cshag-pa-dag thogsz-te |
— csung-zad bszlang-ngo — zsesz wbod-pa Dge-don-gjisz thosznasz | de-dag-la |
— khjod csi’i phjir wdi-ltar nyon-mongsz-sing szdug — csesz
drisz-szo | |
de-la kha-csig ni wdi-szkad-du |
— bdag-csag-la pha-ma dang phu-nu dang bu-szmad dang gnyenbsesz ma mcshisz-pasz | szdug-go — zsesz zer-ro | |
de-la kha-csig ni |
— bdag-csag ni jun-ringsz-szu nad-kjisz btab-pasz | mi szosz-te |
szdug-go — zsesz zer-ro | |
de-la kha-csig ni |
— bdag-csag-gisz bag ma bjasz-pasz | cshom-posz bcsom-szte |
csi-jang mi bdog-pasz | szlongsz-mo bjed-do — zsesz zer-ro | |
Dge-don-gjisz wdi-szkad szmrasz-pa thosz-nasz | mcshi-ma
dkrugsz-szte3 | szong-ngo | |
de-nasz jang pha-chad gcsig-na bsan-pa-dag csig [| ] szrog-cshagsz
bszad-nasz | lpagsz-pa su-ba dang | dmjal-gtub-ba-dag mthong-ngo | |
Dge-don-gjisz |
— e-ma’o | wdi-dag csi bjed — csesz drisz-na |
— bdag-csag ni pha-mesz-rgjud-kjisz wdi-wdra-ba’i gszod-ba’i
lasz bjed-de | wdi ma bjasz-na | mi wcho’o — zsesz zer-ro | |
de-la Dge-don ngo-mchar-du gjur-nasz | lta mi wphod-par szongngo | | de-nasz jang pha-chad phjin-pa dang | zsing-ba-dag csig zsing
———
1 S: -bjad
2 S, I: + szkje-bo, K: + wkhor
3 P: szku-, S: blagsz-, I, K: dku-

236

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DGU-PA

rmosz-te | zsing rmosz-pa’i sul-nasz szrin-bu mang-du bjung-la | bja
mang-po dang szbrul gdug-pa-dag wthu-zsing za-ba mthong-nasz |
— wdi-dag csi bjed — csesz drisz-pa dang |
— bdag-csag ni zsing rmosz-te | sza szlogsz-pa’i1 sul-du sza-bon
btab-na | phjisz mang-du szkje-szte | desz wcho-zsing rgjal-po’i dpja
jang dbul-lo — zsesz zer-ro | |
Dge-don de-la jang ngo-mchar-du gjur-nasz | jang pha-chad szongba dang | rngon-pa-dag bja-rgja bresz-pa dang | sznyi bcugsz-nasz |
bja-rnamsz bsor-ba dang | szemsz-csan-dag bja-rgja dang sznyisz2
zin-nasz | lusz rdebsz-sing wthen-kjang3 | ma sor-te | sznying-rdzse’i
szkad bjung-nasz | sin-du wdzsigsz-(243b)-szkrag-pa-dag mthongnasz |
— khjed csi bjed — csesz drisz-na |
— bdag-csag kjang rgjud-kjisz wdi-wdra-ba’i gszod-ba’i lasz bjedbasz wcho’o — zsesz zer-ro | |
Dge-don-gjisz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | sin-du jimug-szte | jang pha-chad szong-ba dang | nya-ba-dag nya-rgjasz nya
bcsusz-nasz | mang-du zin-te | thang-du phung-po szpungsz-nasz | dadung jang wgul-ba-dag mthong-nasz |
— wdi-dag csi bjed — csesz drisz-na |
— bdag-csag kjang rgjud-kjisz lasz gzsan mi bjed-kji | wdi-lta-bu’i
nya bsor-zsing wcho-bar bjed-do — zsesz zer-ro | |
Dge-don-gjisz wdi-lta-bu-dag mthong-nasz | wdi sznyam-du
szemsz-szo | |
„szemsz-csan wdi-dag ni dbul-phongsz-pasz | bgo-ba dang bza’ba’i phjir wdi-lta-bu’i kha-na-ma-tho-ba’i lasz gszod-pa-la szogszpa[r] bjed-de | wdi-dag ni che-wphosz-ma-thag-tu | ngan-szong
gszum-du lhung-szte | mun-pa-nasz mun-par wgro-zsing thar-pa’i
dusz med-do” sznyam-du bszamsz-nasz | phjir khjim-du wongsz-te |
nyin-mchan-du szemsz-sing mi dga’-nasz | pha’i drung-du szongszte | pha-la |
— jab | bdag-la gszol-pa zsig mcshisz-kjisz | gnong-csig — csesz
szmrasz-szo | |
phasz kjang bu-la |
— khjod csi zer | bu | khjod csi szmra-ba bzsin-du bja’o — zsesz
szmrasz-szo | |
— jab | bdag *szngon phji-rol-du4 wcshag-tu mcshisz-pa-lasz | mi
mang-po gosz dang zasz-kji phjir [| ] thamsz-csad nyon-mongsz-te |
gcsig-la gcsig gszod-pa dang | brdzun dang dbang-za dang mi-dgeba’i lasz rnam-pa szna-chogsz bgjid-pa mthong-nasz | de-dag-la
———
1 P: glogsz-, K: szlongsz2 P: sznyesz
3 P: gten-, S: theg-,
4 P: szngon-gji pha-rol-du

33. RGJAL-BU DGE-DON

5

10

15

20

25

30

35

237

szbjin-pa bgji-bar bszamsz-kjisz | jab-kji[sz] bang-mdzod1 cshen-ponasz brel-phongsz-pa-dag-gi phjir jid bzsin-du szpjod-du gnong-sig |
phasz szmrasz-pa |
— ngasz rin-po-cshe dang bang-mdzod mang-du bszagsz-pa
thamsz-csad khjod-kji phjir bjasz-par zad-na | csi’i phjir khjod zer-ba
mi nyan — csesz szmrasz-szo | |
de-nasz Dge-don-gjisz phasz gnang-ba’i lung thob-nasz | jul-mi
thamsz-csad-la |
— Dge-don ni szbjin-pa cshen-po bjed-kjisz | thamsz-csad wduszsing gsegsz-sig — csesz bszgragsz-szo | |
de’i che-na dge-szbjong dang bram-ze dang dbul-phongsz-pa
mgon-med-pa dang nad-pa-la szogsz-te [| ] grong-khjer-gji phji-rol-na
lam thog-thag-tu gang-ngo | | de-dag kjang dpag-chad brgja dang
nyisz-brgja dang szum-brgja dang bzsi-brgja dang lnga-brgja dang
dpag-chad sztong-gi (244a) lam-nasz wongsz-szo | | kha-csig ni dpagchad nyisz-sztong dang szum-sztong dang bzsi-sztong dang lngasztong dang dpag-chad khri’i lam-nasz lhagsz-te | szprin bzsin-du
wdusz-nasz | thamsz-csad-la jid bzsin-du szbjin-pa ni [| ] gosz wdodpa-la gosz | zasz wdod-pa-la zasz | rin-po-cshe dang gszer dang dngul
dang bai-d’urja dang mu-sza-la-gar-ba2 dang bzson-ba dang theg-pa
dang khjogsz dang bszkjed-mosz-chal dang zsing dang rkang-wgroszla szogsz-te [| ] jid bzsin-du szbjin-par bjasz-szo | |
de-ltar szbjin-pa-la zsugsz-te | jun-ring zsig lon-pa dang | bangmdzod szum-csha-gcsig zad-pa dang | mdzod-szrungsz-kjisz rgjal-pola wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— szrasz-kjisz bang-mdzod-lasz szbjin-pa bgjisz-nasz | szum-csha
ni bjasz | szum-gnyisz-lasz ma lusz-na | phan-chun-du wbul-ba’i3
szkjesz dang chong-zong csi-lasz bgji | dgongsz-sig — csesz szmraszszo | |
— nga4 ni szrasz wdi-la bjamsz-pasz | bka’ mi zlogsz-kjisz | bangmdzod sztongsz-kjang | bla’o5 — zsesz bszgo’o | |
de-nasz jang ring zsig lon-pa dang | bang-mdzod szum-gnyisz ni
zad | szum-csha-gcsig-lasz ma lusz-pa dang | mdzod-szrungszkjisz [| ] jang rgjal-po-la |
— da6 ni bang-mdzod szum-gnyisz-cam ni bjasz7 | szum-cshacam-lasz ma lusz-na | phan-chun-du szkjesz bszkur-ba dang chongzong csi-lasz bgji — zsesz szmrasz-szo | |
———
1 P: -mdzed
2 S: mu-ma-la-gar-ba, I: mu-szar-gal-ba, K: mu-sza-ra-gal-ba
3 P: wdrul4 P: de
5 P: szla’o
6 P: de
7 P: bjosz

238

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DGU-PA

rgjal-posz de-la bszgo-ba |
— nga’i szrasz szdug-cshesz-te | ngo mi zlogsz-pasz | szmra mi
phod-kjisz | khjod-[dag-]gisz thabsz csi legsz-szu bjosz-la | brel-zsing
mi khom-pa-ltar tha-sznyad thogsz-sig |
mdzod-szrungsz-kjisz rgjal-po-lasz lung thob-nasz | mdzod-szgo
bcsad-de | don gnyer-du szong-ngo | | de-nasz szlong-ba-dag Dgedon-gji thad-du lhagsz-nasz | bar-wga’ ni mdzod-szrungsz mi rnyedde | mdzod-szgo mi phjed | gal-te mdzod-szrungsz wongsz-na-jang |
jid bzsin-du mi szter-basz | Dge-don-gjisz wdi sznyam-bszamsz-szo | |
„wdi-ltar gjur-pa wdi ni mdzod-szrungsz-kjisz thugsz mi thub-kji |
jab-kji man-ngag wongsz-kjisz | jong[sz]-jang | busz pha’i bangmdzod sztongsz-par bja-ba mi rigsz-kjisz | bdag-gisz da thabsz csizsig bjasz-na | rin-po-cshe jid bzsin-du rnyed-de | szkje-bo mang-pola (244b) phan-wdogsz-par wgjur” sznyam-bszamsz-nasz | mi-dag-la
wdi-szkad csesz drisz-szo | |
— wdzsig-rten-na lasz csi-zsig bjasz-na | nor-dbjig mang-du
rnyed-csing zad-mi-sesz-par wgjur — zsesz drisz-pa dang |
kha-csig ni |
— zsing csher rmosz-na | nor-dbjig mang-por wgjur — zsesz zerro | | 1
kha-csig ni |
— rkang-wgrosz szpel-te | szpogsz bjasz-na | nor mang-du rnyed
— csesz zer-ro | |
kha-csig ni |
— rgja-mchor zsugsz-te | nor-bu rin-po-cshe blangsz-na | rin-pocshe mang-du wgjur-ro — zsesz zer-ro | |
Dge-don-gjisz de-dag-gisz szmrasz-pa thosz-nasz |
— zsing rmosz-pa dang rkang-wgrosz szpel-ba dang lam ring-por
chong-ba-la wgro-ba ni nga’i csha ma jin-gji[sz] | rgja-mchor wdzsugpa wba’-sig ni nga’i csha jin-no — zsesz szmrasz-nasz | „rgja-mchor
wdzsug-go” sznyam-du bszamsz-te | pha-ma-la wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— bdag ni rgja-mcho-nasz rin-po-cshe mang-du blangsz-te | dbulphongsz-pa-la szbjin-ba jid bzsin-du bgji’o | | bdag rgja-mchor rin-pocshe len-du mcshi-bar gnong-sig — csesz szmrasz-szo | |
de’i pha-masz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | wkhamszte | bu-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— wdzsig-rten-na dbul-phongsz-pa-dag ni blo-med-de | luszszrog-dang bszdosz-nasz | wgro-bar bjed-do | | khjod csisz phongszna | de-lta-bur szemsz | khjod szbjin-pa bjed-par wdod-na | khjim-na
jod-pa’i nor thamsz-csad szbjin-par bjosz-sig | rgja-mchor ni wgror mi
———
1 I, K: + kha-csig ni |
— lam ring-bor chong-szpogsz bjasz-na | nor mang-du rnyed — csesz
zer-ro | |

33. RGJAL-BU DGE-DON

5

10

15

20

25

30

35

239

rung-szte | rgja-mcho’i nang-na cshu-rlabsz dang rba-klong wkhjil-pa
dang cshu-szrin dang klu gdug-pa dang szrin-po dang ri cshu’i mdogcsan-la szogsz-te [| ] sin-du ja-nga-ba’i bgegsz mang-du jod-pasz |
thar-par dka’-na | khjod csisz phongsz-te | szrog-dang bszdosz-par
bjed | wdi-la ni nyan-pa med-kjisz | ma szemsz-par wdug-sig — csesz
bszgo’o | |
Dge-don-gjisz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | bszam-pa
bzsin-du ma grub-pasz | ji-dam-bcsasz-te |
„bszam-pa wdi ma grub-ba’i bar-du pha-ma’i mdun-du sza-la khaszbub-du nyal-te | mi ldang-ngo” sznyam-bszamsz-nasz |
— jab dang jum-gjisz mkhjen-par mdzod-csig | bdag ni bszam-pa
bzsin-du ma grub-kji bar-du kha-szbub-tu nyal-ba wdi-lasz mi ldangngo — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz pha-ma mi dga’-szte | (245a) gnyen-bsesz-dang bgrosznasz | rgja-mcho’i nang-na bgegsz jang1 mang-du jod-pa’i gtam jang
bjasz |
— bdag kjang rmong-basz lo bcsu-gnyisz-kji bar-du lha-klu kun-la
mcshod-de | khjod lha zsig nga’i bur szkjesz-na | nged ma bor-bar zan
zo-csig — csesz zsag gcsig zsag gnyisz-nasz zsag drug-gi bar-du chig
rnam-pa szna-chogsz-kjisz grosz btab-kjang | ma nyan-te | szngar
dzsi-szkad szmrasz-pa-lasz ma zlogsz-szo | | pha-ma szngangsz-nasz |
jang wdi-szkad csesz bgrosz-szo | |
— bdag-gi bu wdi thog-ma bcasz-nasz de-cam-gji bar-du bja-bar
bszamsz-pa mthar ma grub-kji bar-du mi gtong-basz | rgja-mchor
btang-na2 | gal-te-na phjir zlog kjang szrid-kji | ma btang-na | zsag
bdun lon-pasz wphral-du bje-bral3 phjed-de | da ni btang dgosz-szo —
sznyam-grosz-nasz | bu’i drung-du szong-szte | lag-pa-nasz bzungszte |
— bu longsz-la | zan zo-csig | jid bzsin-du wgro-bar gnang-ngo —
zsesz szmrasz-pa dang | Dge-don jang langsz-te | za-ba zosz | btungba wthungsz-szo | |
de-nasz phji-rol-du bjung-szte | mi mang-po-la |
— kho-bo ni rgja-mchor rin-po-cshe len-du wgro’o | | khjod szu
wgror dga’-ba-rnamsz kjang wgrogsz-te wdong-gisz | ded-dpon jang
kho-bosz bjasz-la | jo-bjad4 kjang kho-bosz szbjar-ro — zsesz
bszgragsz-szo | |
de’i che-na jul de-na chong-pa lnga-brgja-sznyed-kjisz |
— bdag-csag kjang rgja-mchor rin-po-cshe len-du mcshi’o | | —
zsesz thamsz-csad[-du] wdusz-nasz | cshasz-szo | |
———
1 K: ja-nga-ba, I: bjed-pa
2 P: bteng3 P: -brag
4 P: -bjed

240

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DGU-PA

de’i che jul de-na chong-pa ded-dpon rgan-po zsig szngon-cshad
kjang rgja-mchor lan-du-ma phjin-pa zsig jod-de | rgjal-bu-nyid de’i
gan-du szong-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— kho-bo rgja-mchor wgro-ba’i sza-mkhan-du wgro dgosz-kjisz |
khjod-kjisz cshosz-sig — csesz bszgo-ba dang |
ded-dpon-gjisz |
— bdag ni rgasz-wkhogsz-pa’i szteng-du mig gnyisz-kjisz kjang
mi mthong-basz | wgro mi nusz-szo — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz rgjal-bu pha’i thad-du szong-szte | rgjal-po-la wdi-szkad
csesz gszol-to | |
— ded-dpon rgan-po mcshisz-pa szngon-cshad kjang rgja-mchor
lan-du-mar phjin-te | rgja-mcho’i rgjusz mcshisz-kjisz | bdag rgjamchor mcshi-ba’i sza-mkhan-du bka’-szcol-csig — csesz gszol-pa
dang |
rgjal-po-nyid ded-dpon long-pa’i gan-du szong-nasz | ded-dpon
long-ba-la wdi-szkad csesz (245b) bszgo’o | |
— rgjal-bu rgja-mchor wgro wdod-de | nged-kjisz wgror mi rungba’i grosz re-lta1 zsig btab-na | ma nyan-gjisz | rgjal-bu rgja-mchor
wgro’ba’i sza-mkhan-la khjod szong-sig — csesz bka’-szcal-pa dang |
ded-dpon-gjisz wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag rgasz-wkhogsz-pa’i szteng-du mig gnyisz kjang ldongszmod-kji | da rgjal-posz bka’-szcal-na | bka’ mi gcsog-go — zsesz
gszol-to | |
de-nasz rgjal-po pho-brang-du wongsz-nasz |
— nga’i bu-dang rgja-mchor wgro szu phod — csesz bszgo-pa
dang |
rgjal-bu Szdig-don jang |
— bdag phu-bo’i g.jog-tu mcshi’o — zsesz gszol-to | |
rgjal-posz bszamsz-pa |
„gzsan szong-ba-lasz2 nu-bo szong-na | phan jang szrid” sznyamnasz | nu-bo jang wgor gnang-ngo | | de-nasz rgjal-busz gszer-szrang
szum-sztong zsig phjung-szte | szrang sztong ni gru’i zong-du bjasz |
szrang nyisz-sztong ni wphral-du dgosz-pa’i jo-bjad-du szbjar-te |
cshasz-nasz | rgjal-po dang bcun-mo-la szogsz-pa thamsz-csad-kjisz
bszkjal-to | |
de-nasz rgja-mcho’i ngogsz-szu phjin-nasz | grur zsugsz-te | thagpa bdun-gjisz brtod-nasz | rlung-phjogsz-dang szbjar-te | wgro-ba’i
chong-pa-rnamsz-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgja-mcho’i nang-na bgegsz rnam-pa szna-chogsz jod-de |
sznga-phjir wdong-pa ni rab-tu mang-na | phjir wgro-ba3 ni rab-tu
nyung-rab-bo | | desz-na the-chom za-ba jod-na | phjir dengsz-sig |
———
1 S: de-lta-bu, K: de-lta
2 S, I, K: szong-ba-basz
3 I, K: wkhor-

33. RGJAL-BU DGE-DON

5

10

15

20

25

30

35

40

241

gal-te lusz dang szrog-la jang mi lta-na | pha-ma dang bu dang
cshung-ma dang gnyen-bsesz-la jang ma cshagsz-te | rin-po-cshe’i
gling-du phjin-nasz | phjir jang bde-bar wkhor-na | bu-cha rabsz
bdun-chun-cshad nor-gjisz mi brel-bar wgjur-ro — zsesz bszgragsznasz | thag-pa gcsig bcsad-do | |
de-bzsin-du nyi-ma bdun-gji bar-du nyin-re lan-re de-szkad csesz
bszgo-nasz | thag-pa re-re bcsad-do | | de-nasz rlung-phjogsz-szu babpa dang | g.jor-sing bszgreng-szte | *mgjogsz kjang1 mda’-bzsin
szong-ngo | |
de-nasz rin-po-cshe’i gling-du phjin-nasz | rgjal-bu rin-po-cshe
brtag-pa-la jang sin-du mkhasz-pasz | rin-po-cshe bzang-ngan dang
mang-nyung-gi chad kjang bsztan-nasz | szo-szo-nasz rin-po-cshe
chol-lo | | ded-dpon-dang gnyisz gru cshung-ngu gcsig-gi nang-du
zsugsz-nasz | chongsz-pa (246a) phal-rnamsz der bor-ro | | de-nasz
szong-szong-ba-lasz | ded-dpon-gjisz |
— da ni ri dkar-po zsig sznang-ba’i rigsz-na | mthong-ngam —
zsesz drisz-szo | |
rgjal-busz kjang |
— de-wdra-ba zsig sznang-ngo — zsesz szmrasz-pa dang |
— de ni dngul-gji ri — zsesz zer-ro | |
de-nasz szong-szong-ba-lasz |
— da ni ri szngon-po zsig sznang-ba’i rigsz-na | mthong-ngam —
zsesz drisz-na |
— de-wdra-ba zsig sznang-ngo — zsesz szmrasz-pa dang |
— de ni bai-d’urja’i ri jin-no — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz jang szong-szong-ba-lasz |
— da ni ri szer-po zsig sznang-ba’i rigsz-szo2 — zsesz drisz-na |
— ri szer-po-wdra-ba zsig sznang-ngo — zsesz szmrasz-pa dang |
— de ni gszer-gji ri jin-no — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz gszer-gji ri’i drung-du phjin-te | gszer-gji bje-ma’i sztengdu wdug-nasz | ded-dpon desz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag ni rgasz zsom-szte | *da ni wgro-szte3 | da ni wgro mi
phod-pasz | da wdi-nyid-du che’i dusz bjasz-par wgjur-gji[sz] | khjod
wdi-nasz szong-sig dang | mdun-na rin-po-cshe szna bdun-gji mkhar
zsig-dang phrad-pa’i rigsz-kjisz | gal-te mkhar-szgo bcsad-csing
wdug-na | szgo-drung-na rdo-rdzse’i gtun csig jod-pa’i rigsz-kjisz |
rdo-rdzse’i gtun-gjisz mkhar-gji szgo rdungsz-sig dang | nang-nasz4
lha-mo lnga-brgja zsig szo-szo-nasz rin-po-cshe thogsz-te | wbul-du
wong-ngo | | de-nasz lha-mo gcsig kjang rin-po-cshe thon-ka zsig
thogsz-sing wbul-du wong-gisz | de ni jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe
———
1 S, I, K: mgjogsz-khjad
2 K: rigsz ni mthong-ngam
3 S, I, K: Ø
4 I, K: -la

242

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DGU-PA

jin-no | | thob-ma-thag-tu | ma-sor-bar dam-du zung-sig | bu-mo
gzsan-dag-gi nor-bu rin-po-cshe jang long-sig | dbang-po rab-tu
szdomsz-la | de-dag-dang ma szmra-sig | bdag ni nyam-thag-szte |
wdir che-wphosz-na | drin dran-par gjisz-la | wdi-nyid-du rusz-bu
szbosz-te | szong-sig — csesz bszgo-ma-thag-tu | che’i dusz bjaszszo | |
de-nasz ded-dpon-gji rusz-bu gszer-gji bje-ma-wog-tu szbasznasz | bszgo-ba-bzsin szong-nasz | ring-por ma lon-par rin-po-cshe
szna bdun-gji mkhar zsig-gi drung-du phjin-te | szgo jang dam-du
bcsad-pa-lasz | drung-na rdo-rdzse’i gtun wdug-pa1 blangsz-te | szgo
brdungsz-pa dang | szgo rang-bje-ba dang | lha-mo lnga-brgjasz szoszo-nasz ring-po-cshe thogsz-te | wbul-bar bjed-do | | nang-gi lha-mo
sznga-ma gcsig-gi lag-na nor-bu rin-po-cshe szngon-po zsig [| ]
thogsz-te | (246b) szmrasz-pa-bzsin blangsz-nasz | gosz-kji mtha’-mar
phur-te | de-ma-thag-tu phjir log-go |
rgjal-bu-dang bral-ba’i wog-tu rgjal-bu Szdig-don-gjisz chong-parnamsz-la |
— rin-po-cshe mang-du long-csig — csesz bjasz-pasz |
chong-pa-rnamsz-kjisz mang-du blangsz-nasz | rin-po-cshe mangpasz2 | gru jang bar-wga’ ni nub | bar-wga’ ni bjung-nasz3 | rgjal-bu
Dge-don wba’-sig ni jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe jod-pasz | cshur
ma nub-bo | |
rgjal-bu Szdig-don szkrag-nasz |
— Dge-don | bdag-la szkjobsz-sig — csesz szmrasz-pa dang |
Szdig-don jang khrid-de | rgja-mcho rgal-to | | de-nasz szkamszszar phjin-pa dang | Szdig-don-gjisz phu-bo-la wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— bdag-csag szpun gnyisz pha-ma-dang bral-te | rgja-mchor rinpo-cshe len-du szong-ba-lasz | gal-te rin-po-cshe-dang bral-nasz | lagpa sztong-par khjim-du wgro-na ni | ngo-cha’o | |
rgjal-bu Dge-don rang-bzsin-gjisz drang-basz | nu-bo-la |
— bdag-csag-gisz rin-po-cshe thob-na | csi’i phjir ngo-cha —
zsesz szmrasz-szo | |
— rin-po-cshe dzsi-lta-bu zsig rnyed | bdag-la szton-csig — csesz
szmrasz-pa dang | phu-bosz rin-po-cshe bkrol-te | nu-bo-la bsztanto | |
nu-bosz rin-po-cshe mthong-nasz | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag-gi pha-ma jang bur wdra-ba-lasz | phu-bo-la bjamsz-te |
bdag-la mi bjamsz-pa’i szteng-du [| ] da4 gnyisz wgrogsz-te rin-pocshe len-du szong-ba-lasz | phu-bosz ni rin-po-cshe rnyed-kji | bdag———
1 P: -na
2 P: jod3 P: bjing4 S: bdag, I: nga

33. RGJAL-BU DGE-DON

5

10

15

20

25

30

35

243

gisz ni csi-jang ma rnyed-pasz | da khjim-du wongsz-nasz | bdag-la
pha-ma de-basz kjang mi bjamsz-par wgjur-gjisz | bdag-gisz phu-bo
gnyid-log-pa’i che bszad-la | nor-bu rin-po-cshe khjer-te | wgro’o | |
gal-te pha-masz drisz-na | »phu-bo ni rgja-mcho’i nang-du nub-bo«
zsesz bja’o” sznyam-bszamsz-na | phu-bo-la wdi-szkad csesz szmraszszo | |
— bdag-csag szpun gnyisz rin-po-cshe thogsz-te | gnyisz-ka gcsigcsar nyal-bar mi rigsz-kji | resz-kjisz nyal-la | mel-ce bja’o — zsesz
szmrasz-pa dang |
phu-bosz kjang |
— de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-te | szpun gnyisz resz-kjisz
mel-ce bjed-do | |
de-nasz nub csig szngar phu-bo mel-ce bjed-pa-lasz | mel-ce-thun
wkhor-nasz-kjang | ring zsig-tu langsz-szu ma btub-bo | | phu-bosz
jun-ringsz-szu mel-ce bjasz-nasz | (247a) nu-bo gdod langsz-te | phubo jun-ringsz-szu wdug-pasz | gnyid-bro-nasz | log-pa’i1 wog-tu [| ]
chal zsig-gi nang-nasz cher-ma ring-po gnyisz sig blangsz-nasz | phubo gnyid-log-pa’i 2 mig-tu cher-ma re-re bcugsz-te | rin-po-cshe khjernasz | brosz-szo | |
Dge-don szngangsz-[ma-]nasz |
— cshom-po bjung-ngo — zsesz bosz-na | csi-jang mi zer-te |
de-nasz sing-gi lha3 zsig-gisz |
— khjod-kji cshom-po ni Szdig-don jin-no — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz Dge-don mig na-ba ma bzod-nasz | wbod-szgrogsz-te |
[w]gog-csing szong-szong-ba-lasz | jul Li-si-bar de-dang nye-bar
phjin-nasz | ba-lang-rdzi ba lnga-brgja-cam wcho-ba-dang phrad-do | |
ba-lang de’i nang-na khju-mcshog csig-gisz [| ] rgjal-bu ldongsz-pa
mthong-nasz | rgjal-bu’i mig-la lcsesz bldagsz-szo | |
de-nasz ba-lang kun kjang der wdusz-pasz | ba-lang-rdzi jang der
wongsz-nasz | mi gcsig sza-la wgre[ng]-ba mthong-ngo | drung-du
brtagsz-na | mig-tu cher-ma zug-pa mthong-nasz | cher-ma gnyisz-ka
dal-busz phjung-szte | gnasz-szu khrid-do | | de-nasz wo-ma dang
sznum-gjisz rma-kha bszkusz-nasz | kha-zasz-kjisz bsznyad-de |
gszosz-szo | | de-nasz phji zsig-na rma jang bagsz-kjisz szosz-nasz |
— da ni wgro’o — zsesz bjasz-pa dang | ba-lang-rdzisz ma btangngo | |
de-nasz jang phji zsig-na rma jang legsz-par szosz-nasz |
— da ni grong-khjer Wo-nir wgro’o — zsesz bjasz-nasz |
mthar-gjisz grong-khjer-dang nye-bar bszkjal-te |

———
1 S, I: gnyid-log-pa’i
2 S: + wog-tu
3 I, K: lha-mo

244

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DGU-PA

— bdag-la rol-mo’i csha-szpjad gji-ma1 zsesz bja-ba csig bjin-csig
— csesz-pa dang | rdzi’u-jisz rol-mo’i csha-szpjad gji-ma1 zsig bjinno | |
de-nasz rgjal-busz rol-mo bjed-csing | glu dang chig [b]sznyan-padang szbjar-te blangsz-pasz | thamsz-csad de-la nyan-te | kun-gjisz dela zasz dang szkom bszkjal-basz | de-nasz szprang-po lnga-brgja jang
rgjal-bu-la brten-te | gszosz-szo | |
phji zsig-na rgjal-po de’i bszkjed-mosz-chal-szrung-ba zsig der
wongsz-nasz | rol-mo sznyan-pa thosz-pa dang | de-la dga’-szte |
— khjod nga’i bszkjed-mosz-chal-du rol-mo bjed-csing | bszkjedmosz-chal szrung-na | mi nusz-szam — zsesz drisz-na |
— bdag mig long-basz | mi nusz-szo — zsesz szmrasz-szo | |
desz szmrasz-pa |
— *khjod (247b) mig2 mi mthong-jang | bla’i3 | sing-gi kha-nasz
thag-gu-la4 dril-bu b[r]tagsz-te | bja’i szkad grag-na | thag-gu5
drangsz-pasz cshog-gisz | *nga ni6 bszkjed-mosz-chal-du wdong-ngo
— zsesz szmrasz-nasz | khrid-do | | rgjal-bu de chal de-na wdug-csing
rol-mo bjed-do | |
de’i che-na Szdig-don phjir jul-du wongsz-pa dang | rgjal-posz |
— khjod-kji[sz] phu-bo dang chong-ba gzsan-dag[-na] ga-re —
zsesz drisz-na |
— bdag-gi phu[ng]-po Dge-don dang chong-ba gzsan-gjisz nor-bu
rin-po-cshe mang-du rnyed-nasz | gru-dang bcsasz-te cshur nub-bo | |
bdag ni rkjal wchal-basz | bdag wba’-sig thar-to — zsesz szmrasz-pa
dang | rgjal-po jab dang jum gnyi-ga wkhamsz-nasz | sza-la wgjelto | |
jul-na mi wkhod-pa gzsan-dag kjang de-szkad csesz thosz-nasz |
ngo-mchar-du gjur-te | mja-ngan-gjisz brnangsz-te |
rgjal-po jab dang jum gnyisz mja-ngan-gjisz jid-gdungsz-nasz |
— Szdig-don | khjod kjang phu-bo-dang lhan-csig wgro-na | csi
nyesz — sesz bszgo’o | |
rgjal-bu Dge-don wdug-pa’i che bja ngang-pa gcsig gszosz-pa dela rgjal-posz wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— rgjal-bu Dge-don rgja-mchor rin-po-cshe len-du szong-ba-lasz |
rgja-mchor nub-te | „Dge-don-dag” csesz zer-gjisz | khjod rtog-csing7
chol-du szong-sig — csesz bszgo-nasz | ji-ge brisz-nasz | mgul-du
btagsz-nasz | szong-ngo | |
———
1 S: ki-ma, I: kim, K: gi-ma
2 K: khjod-kji mig-gisz
3 P: szla’i (
)
4 P: the-gu-la
5 P: the-gu
6 P: nga’i
7 P: -csisz

N√z-

33. RGJAL-BU DGE-DON

5

10

15

20

25

30

35

40

245

de-nasz bja ngang-pa kun-du wphur-zsing chol-chol-ba-lasz |
bszkjed-mosz-chal de-na rgjal-bu’i szkad grag-nasz | der babsz-te |
bltasz-na | rgjal-bu de-na wdug-pa-dang phrad-do | | rgjal-busz kjang
ngang-pa’i szkad sesz-pasz | mgul-nasz ji-ge bkrol-te | klog-tu bcsuggo | de-nasz ji-ge’i lan brisz-nasz | Szdig-don-gjisz dzsi-ltar mig-tu
cher-ma bcugsz-te | brosz-pa jang zsib-tu szpring-ngo | |
de’i che-na rgjal-po Li-si-ba-rig-la bu-mo bzang-mo wdzsig-rtenna dkon-pa zsig jod-de | bu-mo de bszkjed-mosz-chal-du wcshagcsing szong-szong-ba-lasz | rgjal-bu Dge-don wdug-pa-dang phradnasz | rgjal-bu Dge-don szkra ni wdzingsz | gdong ni dri-masz1 gang |
gosz ngan-pa gjon-zsing sing-drung-na wdug-pa mthong-nasz | bu-mo
2 de-la cshagsz-te | phan-chun gar jang ma szong-bar de’i drung-du
wdug-te | gtam bjasz-szo | |
dro-la bab-nasz | rgjal-posz bu-mo bosz-na |
— bdag-gi wchal-ma wdir szkjol-csig | phar mi mcshi’o — (248a)
zsesz mcshi’o | |
de-nasz rgjal-posz kjang zan bszkjal-ba dang | bu-mosz rgjal-bula |
— bdag-csag gnyisz lhan-csig-tu zan bza’o — zsesz bjasz-pa
dang |
rgjal-busz |
— bdag ni long-ba dang szprang-bo lagsz-pasz | rgjal-po’i szraszmo-dang lhan-csig wchal-ma wchal-du mi rung-ngo | | gal-te rgjalposz gszan-na | bdag-la gjod mcshi-basz mi rung-ngo — zsesz
szmrasz-szo | |
bu-mosz szmrasz-pa |
— khjod bdag-dang lhan-csig zan mi za-na | bdag kjang zan mi
za’o — zsesz lan-du-ma’i bar-du szmrasz-pa dang |
de-nasz lhan-csig zan zosz-pa dang | gtam jang legsz-par bjasznasz | de-la bu-mo cshagsz-te | gzsan-du gom-pa csig kjang wgror ma
btub-bo | |
de-nasz nyi-ma nub-tu nye-nasz | rgjal-posz |
— bu-mo phjir sog-csig — csesz szbran-pa dang |
bu-mosz phjir wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag ni szkjed-mosz-chal-szrung-ba wdi’i cshung-mar dga’basz | gzsan szu-jang mi wchal-lo | | jab rgjal-po | bdag-gi bszam-pa
wdi-lasz mi bszgjur-du gszol — zsesz szpring-ba dang |
rgjal-posz de-szkad csesz gszol-pa thosz-nasz |
— bu-mo’i ngo ma zlogsz-te | wdi ni ngo-mchar ja-mchan-du
cshe’o | | bu-mo wdi rgjal-po Rin-cshen-go-csha’i mna’-mar szlangszte3 | rgjal-bu rgja-mcho-nasz ma wkhor-bar szprang-bo wdi-lta-bu
———
1 S: mcshi-ma
2 S: + de
3 P: blangsz-

246

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DGU-PA

zsig-gi cshung-mar dga’-ba wdi ni nga’i rigsz szun-wbjin-te | nga’i
mgo jang wdeg-tu med-par bjed-pa wdi ni ngo-mchar cshe’o — zsesz
jang wbod-du btang-ba-lasz |
bu-mo[’i] chig sznga-ma-lasz1 ma gjur-te | wong-du ma btub-bo | |
de-nasz rgjal-po bu-mo-la bjamsz-pasz | ngo ma zlogsz-nasz | gnyiszka bszusz-te | pho-brang-gi nang-du khrid-nasz | khjo-sug-tu bszduszszo | |
de-nasz zsag du-ma zsig lon-pa dang | bu-mo nyin-bar ni rtag-tu
szong | nub-mo ni phjir wongsz-pa dang | rgjal-bu dogsz-pa szkjeszte | cshung-ma-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod bdag-gi cshung-mar bja zsesz khjo-sug-tu btusz-na |
nyin-bar ni rtag-tu wgro | mchan-mo wba’-sig ni phjir wong-na | wdir
mi rtag-pa-lasz-na2 | khjod gzsan-du szemsz-pa jod-du ngesz-szo —
zsesz szmrasz-pa dang |
bu-mosz dam-bcsasz-pa |
— bdag ni khjod wba’-sig-la szemsz-te | bszam-pa gzsan ba-szpucam jang med-do | | bdag-gisz szmrasz-pa (248b) bden-na | bden-par
szmrasz-pa wdisz khjod-kji mig ja-csig mthong-bar gjur-csig — csesz
szmrasz-ma-thag-tu3 | mig ja-gcsig mthong-bar gjur-to | |
de-nasz gtam de-dag szmrasz-nasz4 | rgjal-bu-la |
— khjod-kji[sz] pha-ma-jul5 gang-na wdug — csesz drisz-pa
dang |
rgjal-busz cshung-ma-la szmrasz-pa |
— khjod-kjisz rgjal-po Rin-cshen-go-csha zsesz bja-ba zsig thoszszam |
cshung-masz szmrasz-pa |
— bdag-[csag-]gisz thosz-szo | |
— wo-na de bdag-gi pha jin-no | | rgjal-bu Dge-don zsesz bja-ba
thosz-szam |
cshung-masz szmrasz-pa |
— thosz-szo | |
— wo-na rgjal-bu Dge-don de ni bdag jin-no — zsesz szmrasz-pa
dang |
cshung-ma szngangsz-nasz |
— wo-na khjod csi’i phjir wdi-ltar nyon-mongsz-par gjur — csesz
drisz-pa-lasz |
rgjal-busz dzsi-ltar gjur-pa bzsin-du6 gtam bjasz-pa dang | bu-mosz
rgjal-bu-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
———
1 P: sznga-masz
2 S: mi-rtag-pa-la phjir bltasz-na |
3 P: szmrasz-pa-thag-tu
4 S, K: glengsz-, I: gleng5 S, I: pha-ma dang jul
6 S, I: zsib-tu

33. RGJAL-BU DGE-DON

5

10

15

20

25

30

35

40

247

— rgjal-bu Szdig-don-gjisz khjod-kji mig phjung-ba wdi ni
wdzsig-rten gang-na jang mi szrid-na | khjod de-dang phrad-na | dzsiltar bja | sznyam |
rgjal-busz szmrasz-pa |
— Szdig-don-gjisz nga’i mig phjung-ba nyesz-mod-kji | bdag de-la
csung-zad kjang mi-dga’-ba’am wkhon-du wdzin-pa med-do | |
cshung-masz szmrasz-pa |
— wdi ni sin-du jang jid-cshesz-par dka’-szte | gnod-pa wdi-lta-bu
bjasz-kjang | „mi-dga’-ba med” csesz szmra-ba ni chig-tu mi rungngo | |
rgjal-busz szmrasz-pa |
— bdag ni rgjal-bu Szdig-don-la mi-dga’-ba szpu’i nyag-ma-cam
jang med-do | | bdag-gi chig wdi bden-na | bden-pa’i chig-gisz bdag-gi
mig ja-gcsig kjang mthong-bar gjur-csig — csesz szmrasz-pa dang |
mig ja-gcsig kjang mthong-zsing gszal-bar 1 gjur-to | |
de-ltar rgjal-bu’i mig gnyisz kjang mthong-nasz | mchan dang
bjin2 kjang gzsan-pasz lhag-par cshe-basz | bu-mo dga’-nasz | jabrgjal-po gang-na wdug-par szong-szte | wdi-szkad csesz szmraszszo | |
— jab-kjisz rgjal-po Rin-cshen-go-csha’i szrasz rgjal-bu Dge-don
mkhjen-tam |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— ngasz sesz-szo |
— wo-na rgjal-po gzigsz bzsed-dam |
— rgjal-bu de da-ltar ga-re — zsesz drisz-pa dang |
bu-mosz szmrasz-pa |
— da-lta bdag-gi khjim-thab bgjid-pa-nyid lagsz-szo — zsesz
gszol-to | |
rgjal-posz bu-mo-la b[r]gad-de |
„bu-mo wdi szmjosz-szam | won-te mi (249a) dran-nam | csi
nyesz-na | rgjal-bu de ni rgja-mcho-nasz phjir ma wkhor-na | szprangbo-la »rgjal-bu Dge-don jin« zsesz szmra | ”
bu-mosz jang gszol-pa |
— thugsz mi cshesz-na | brtag-tu gszol — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-posz ltar phjin-na | rgjal-bu dngosz jin-te | lto-ba sza-la phabnasz |
— bdag-gisz ngo ma sesz-pa nongsz-kjisz | wgjod-do — zsesz
szmrasz-szo | |
de-nasz rgjal-po desz gszangsz-te | rgjal-bu Dge-don lam-szrang
zsig-tu bszkjal-nasz | Dge-don rgja-mcho-nasz gdod wkhor-ba szkad
bszgragsz-te | blon-po-rnamsz dang rgjal-bu Dge-don bszu-nasz |
———
1 S, I, K: gszal-bar mthong-bar
2 S: dbjibsz

248

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO DGU-PA

pho-brang-du wongsz-pa dang | gdod bu-mo jang cshung-mar bjin-ba
szkad-du bszgragsz-szo | |
de’i che-na bja ngang-pa jang ji-ge-dang phjir jul-du phjin-te | jige klagsz-nasz | rgjal-bu Dge-don jang wdug-par sesz-na | Szdig-don
jang b[r]con-du bzung | rgjal-po Li-si-bar-gji szteng-du jang pho-nya
btang-nasz |
„nga’i Dge-don khjod-kji jul-du wongsz-te | nyon-mongsz-sing
wdug | csesz thosz-kjisz | szngar ma szbran-ba jang nyesz-szo | | da
jang glang-po-cshe dang rta’i chogsz mang-posz szkjol-csig | ma
bszkjal-na | nga-nyid kjang wong-ngo” zsesz szpring-ngo | |
de’i che-na rgjal-bu Dge-don-gjisz phjugsz-rdzi’i drin dran-pa’i
phjir rgjal-bo Li-si-bar-la gszol-nasz | glang-po-cshe dang rta dang
gosz dang khang-khjim dang zsing-wbrog dang gszer-dngul dang rinpo-cshe dang bran-pho dang bran-mo dang lasz bjed-pa’i mi-la
szogsz-te bja-dga’ mang-du bjin-nasz | che gcsig-tu bde-szkjid-bar
bjasz-szo | |
de-nasz rgjal-po Rin-cshen-go-csha’i pho-nya jang der phjin-nasz |
rgjal-po Li-si-bar-gjisz glang-po-cshe lnga-brgja-cam rin-po-cshesz
brgjan-te | g.jog lnga-brgja dang bu-mo’i g.jog gzson-nu lnga-brgja
dang sing-rta lnga-brgja-sznyed kjang brdzangsz-szo | | rgjal-po denyid kjang blon-po-dang bcsasz-te wkhor brgja-sztong du-masz rolmo szna-chogsz bjasz-te | bu-mo bszkjal-to | |
pho-nya jang szlar phjin-nasz | rgjal-po Rin-cshen-go-csha jang
bcun-mo’i wkhor-dang bcsasz-te rgjal-bu bszu’o | | rgjal-bu-dang
phrad-pa’i che bzson-pa-lasz babsz-nasz | pha-ma-la phjag-wchal-te |
lag-pa-nasz wdzsusz-nasz | sznyun gszol-nasz | rol-mo bjasz-te | phobrang-du szong-ngo | |
de-nasz rgjal-bu Dge-(249b)-don-gjisz |
— Szdig-don ga-re — zsesz szmrasz-pa dang |
— da-ltar1 b[r]con-du bzung-ngo — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz |
— rgjal-bu Szdig-don thong-sig — csesz gszol-pa dang |
— nyesz-pa cshen-po bjasz-kjisz | gtang-du mi rung-ngo — zsesz
bszgo’o | |
— de-ltar Szdig-don ma btang-na | bdag kjang pho-brang-du mi
mcshi’o — zsesz gszol-nasz | Szdig-don jang btang-ngo | |
de-nasz jang Szdig-don phu-bo-la phjag-wchal-zsing bszur
wongsz-nasz | szpun gnyisz gcsig-la gcsig wdzsusz-te | nu-bo-la
szngar-basz kjang lhag-par bjamsz-par gjur-pasz | thamsz-csad ngomchar-du wdzin-to | |
de-nasz pho-brang-gi nang-du wongsz-nasz |
— rin-po-cshe ga-re — zsesz bagsz-kjisz dal-gjisz drisz-pa dang |
———
1 P: de-

33. RGJAL-BU DGE-DON

5

10

15

20

25

30

35

249

— wongsz-pa’i lam-du sza brkosz-nasz1 | szbasz-szo — zsesz zerro | |
de-nasz len-du btang-nasz | ma rnyed-pa-lasz | Dge-don-dang
wgrogsz-te gnasz-szu phjin-ma-thag-tu | Dge-don-gjisz mthong-nasz |
rnyed-do | | de-nasz2 rin-po-cshe-rnamsz rnyed-de | pho-brang-du
wongsz-nasz | rgjal-phran lnga-brgja kun-la jang re-re bjin-te | gcsigbu zsig phjir-bzsag-pa lag-tu thogsz-te | wdi-szkad csesz szmon-lam
btab-bo | |
— rin-po-cshe wdi jid-bzsin-gji nor-bu jin jang-dag-na | bdag-gi
pha-ma wdug-pa’i khri rin-po-cshe szna bdun-gji khrir wgjur-zsing |
rin-po-cshe szna-bdun-gji gdugsz kjang jod-par gjur-csig — csesz
szmrasz-ma-thag-tu | de-bzsin-du gjur-to | |
de-nasz jang wdi-szkad-du |
— rgjal-po’i bang-mdzod dang blon-po’i bang-mdzod-lasz [| ]
bdag-gisz szngon szbjin-pa bgjisz-te | *god-pa’i rnamsz3 thamsz-csad
phjir gang-bar sog-csig — csesz szmrasz-nasz | de-phjogsz-szu
bsztan-pa-cam-gjisz bang-mdzod thamsz-csad rin-po-cshesz jongszszu gang-bar gjur-to | |
de-nasz dril bszgragsz-te |
— da-phjin-csad zsag bdun-na rgjal-bu Dge-don-gjisz rin-po-cshe
szna bdun-gji cshar wbebsz-kjisz | thamsz-csad wdusz-sig — csesz
bszgo-nasz | rgjal-bu Dge-don szposz-cshusz lusz bkrusz-te | gosz
szar-pa gcang-ma bgosz-nasz | rgjal-mchan-gji rce-mo-la jid-bzsin-gji
nor-bu rin-po-cshe btagsz-te | lag-na pog-phor thogsz-sing phjogsz
bzsir phjag-wchal-te | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— nor-bu wdi jid-bzsin-gji nor-bu rin-po-cshe jin jang-dag-na |
thamsz-csad-(250a)-du csi wdod-pa thamsz-csad cshar bzsin-du phobcsig — csesz szmrasz-ma-thag-tu | phjogsz bzsi-nasz szprin langsznasz | rlung-gisz mi-gcang-ba thamsz-csad phjag-dar bjasz-te | thogmar cshar zim-bur bab-nasz | rdul ma ldang-bar bjasz-szo | |
de-nasz kha-zasz ro brgja-dang ldan-pa rnam-pa szna-chogsz babbo | | de-nasz gosz-rnamsz bab-bo | | de-nasz rin-po-cshe szna bdun
bab-nasz | jul thamsz-csad-du gang-ngo | | de’i che-na thamsz-csadkjisz rin-po-cshe dang gszer-wdra-ba’i4 szemsz-szu gjur-nasz | de-la
rgjal-busz wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— khjod-kjisz dgongsz-pa5 thamsz-csad *jid bzsin-du6 thob-pasz |
da7 ni brel-ba’am phongsz-pa med-par gjur-gjisz | szo-szo-nasz lusz
———
1 S, I: brkosz-pa’i nang-du
2 I: de-na
3 I: god-pa’i rnam-pa, K: god-pa-rnamsz
4 I, K: gszeg-ma-wdra-ba’i
5 S, I, K: dgosz-pa
6 I: jid-bzsin-gjisz
7 P: de

250

BAM-PO DGU-PA

dang ngag dang jid bszdamsz-te | dge-ba bcsu’i lasz-kji lam-la brconpar gjisz-sig — csesz bszgo-nasz | thamsz-csad-kjisz bszgo-ba bzsindu dge-ba bcsu’i lasz nan-tan bjasz-te | szdig-pa ma bjasz-pasz | chewphosz-nasz | Mtho-risz-kji lhar szkjesz-szo | |
5

10

15

20

25

— Kun-dga’-bo | de’i dusz-na [| ] rgjal-po Rin-cshen-go-csha ni
da-ltar nga’i jab Zasz-gcang-ma jin-no | | rgjal-po’i bcun-mo de ni daltar nga’i jum Lha-mdzesz jin-no | | rgjal-bu Dge-don ni da-ltar nga
jin-no | | rgjal-po Li-si-bar de ni da-ltar Wod-szrung jin-no | | de’i chena rgjal-bu’i cshung-mar gjur-pa de ni da-ltar Szkje-dgu’i-bdag-mo
jin-no | | rgjal-bu Szdig-don de ni da-ltar Lha-szbjin-no | | Wdzam-bugling-gi mi-la nga’i drin-gjisz khjab-pa ni nga thog-mar szangszrgjasz-pa-na | lha’i szrasz-po brgjad-khri wongsz-pa dang nga’i nyegnasz lung bsztan-pa-rnamsz jin-no | | Kun-dga’-bo | de’i che de’i
dusz-na de-ltar nga-la gnod-pa cshen-po bjasz-kjang | de-la sznyingbrce-ba’i szemsz szkjesz-na | da mngon-par szangsz-rgjasz-nasz |
nyon-mongsz-pa’i szgrib-pa ni zad | thugsz-rdzse cshen-posz rgjaszpar khjab-pasz-na | gnod-pa csung-zad csig bjasz-pa-la thugsz-brce-ba
lta-csi-szmosz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-nasz | wkhor
mang-po la-la ni rgjun-du-zsugsz-pa’i wbrasz-bu dang lan-csig-phjirldog-pa dang phjir-mi-ldog-pa dang dgra-bcsom-pa thob-bo | | khacsig ni rang-(250b)-szangsz-rgjasz-szu wgjur | kha-csig ni bla-named-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-do | | de-szkad csesz
gszungsz-pa-la thamsz-csad ji-rang-nasz | mngon-par dga’o1 | |
rgjal-bu Dge-don-gji le’u-szte | szum-bcsu-rca-gszum-pa’o | | | |

———
1 P: dga’-bo

34
KHJIM-BDAG SZDUMSZ-BJED-KJI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na [| ] dgeszlong-gi dge-wdun cshen-po brgja-phrag phjed-dang-bcsu-gszumdang thabsz-gcsig-tu bzsugsz-szo | |
de’i che-na jul de-na szprang-bo lnga-brgja zsig rtag-tu szangszrgjasz dang dge-wdun-la rten-te | wcho’o | | phjisz szprang-po de-dag
wdi sznyam-du szemsz-szo | |
„bdag-csag szangsz-rgjasz-kji bsztan-pa-la rab-tu-bjung-ngo”
sznyam-nasz | szangsz-rgjasz gang-na-ba der lhagsz-te | Bcsom-ldanwdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag-csag ni szangsz-rgjasz 1 dge-wdun-gji thugsz-rdzsesz
wcho-bar gjur-te | bdag-csag rab-tu-wbjung-ngo — zsesz gszol-pa
dang |
de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— ngasz bsztan-pa’i cshosz ni rnam-par dag-pa-szte | bcan-nyen2
dang phjug-dbul med-do | | *dper-na cshu-dang-basz ni3 bcan-nyen2
dang phjug-dbul dang bzang-ngan kun bkrusz-te | cshusz bkrusz-na |
mi-dag-pa med-do | | dper-na me-dang wdra-szte | ri dang brag dang
gnam-sza’i bar-na dngosz-po cshen-po dang cshu-ngu jang4 mi-chigpa med-do | | gzsan-jang nga’i cshosz ni nam-mkha’-dang wdra-szte |
szkjesz-pa dang bud-med dang khje’u dang bu-mo dang phjug-po
dang dbul-po gang szu-jang rung | mi cshud-pa med-de | jid bzsin-du
szpjod-du5 gnang-ngo |
zsesz szprang-po-rnamsz-kjisz thosz-nasz | rab-tu dga’-mgurangsz-te | lhag-par szangsz-rgjasz-la |
— rab-tu-wbjung-ngo — zsesz gszol-pa dang |
———
1 S, I, K: + dang
2 S: -gnyen, I: -nyan
3 S, I: cshu-dang wdra-basz-na | , K: cshu dvangsz-pasz ni
4 I, K: gang-jang
5 S: szbjong-

252

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DGU-PA

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— bde-bar1 wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-pa-cam-gjisz szkra
dang kha-szpu rang-bji-szte | ngur-szmrig gjon-pa’i dge-szlong-du
gjur-nasz | bsznyen-par rdzogsz-szo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz cshosz bsztan-pasz | lusz dang szemsz
rnam-bar grol-te | zag-pa zad-nasz | dgra-bcsom-par (251a) gjur-to | |
de’i che-na jul de-na gnasz-pa’i khjim-bdag dang chong-dpon rigsz
cshe-zsing mtho-ba-rnamsz „mu-lto-ba-dag szangsz-rgjasz-kjisz rabtu-bjung-ngo” zsesz thosz-nasz | brnyasz-sing dpjasz-par gjur-te |
wdi-szkad-du |
— gal-te bdag-csag Bcsom-ldan-wdasz dang wphagsz-pa’i dgewdun szpjan-wdren-csing bszod-namsz bjed-na | rigsz-ngan mu-ltoba-lasz rab-tu-phjung-ba de-dag dzsi-lta-bar bdag-gi sztan-la bzsagcsing sznod-la wbag-par bja — zsesz szmrasz-szo | |
de’i che-na rgjal-bu Rgjal-bjed-kjisz szangsz-rgjasz dang dgewdun-rnamsz bsosz-la szpjan-drangsz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la
wdi-szkad csesz gszol-to | |
— szangsz-rgjasz dang dge-wdun-rnamsz szpjan-wdren-gji[sz] |
mu-lto-ba2 gszar-zsugsz-rnamsz ni ma lagsz-szo | |
phjed-nyin3 *gdugsz-chod-kji thad-kar4 szangsz-rgjasz dang dgewdun szpjan-drangsz-par gsegsz-nasz | mu-lto-ba’i dge-szlong ma
bosz-pa-rnamsz-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— khjed ni jon-bdag-gisz ma bosz-kjisz | bjang-gi Szgra-misznyan-du deng-la | sza-bon ma btab ma rmosz-par rang-szkjesz-pa’i
wbrasz-bu long-la | jon-bdag-gi khjim-du zar sog-csig — csesz bka’szcal-to | |
dge-szlong de-dag [ma] bka’-szcal-pa bzsin-du dgra-bcsom-pa’i
rdzu-wphrul-gjisz bjang-gi Szgra-mi-sznyan-du szo-szo-nasz5 wbraszkjisz lhung-bzed bkang-szte | szpjod-lam mdzesz-par szteng-gi nammkha’-lasz ngang-ba’i rgjal-po-ltar [| ] rgjal-bu Rgjal-bjed-kji khjimdu lhagsz-nasz | rim[sz] bzsin-du wkhod-de | wbrasz-la za’o | |
de’i che-na rgjal-bu Rgjal-bjed-kjisz [| ] dge-szlong de-dag szpjodlam mdzesz-par rdzu-wphrul-gji sztobsz-kjisz nam-mkha’-lasz
wongsz-par mthong-nasz | lhag-par6 dga’-rangsz-te | ngo-mchar
rmad-du gjur | Bcsom-ldan-wdasz-la |
— wdi-lta-bu’i wphagsz-pa gzi-brdzsid dang jon-tan-du ldan-pa
szpjod-lam mdzesz-par lhagsz-pa [| ] phjogsz gang-nasz mcshisz —
zsesz gszol-pa dang |
———
1 S: legsz-par
2 I: mu-to-ba-lasz
3 S: phjir nyin-du, I: phji-nyin, K: phji-de-nyin
4 S: gdugsz-chod-la bab-nasz |
5 S: szong-szong-nasz |
6 P: ltag-

34. KHJIM-BDAG SZDUMSZ-BJED

5

10

15

20

25

30

35

253

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-bu Rgjal-bjed-la wdi-szkad csesz
bka’-szcal-to | |
— wdi-dag sesz-par wdod-na | legsz-par nyon-csig dang | khjod-la
bsztan-par bja’o | | dge-szlong (251b) wdi-dag ni rgjal-busz ma boszpa’i dge-szlong-dag jin-te | rgjal-busz ma bosz-pasz | szo-szo-nasz
bjang-gi Szgra-mi-sznyan-nasz wbrasz blangsz-nasz | za-ba jin-no | |
de-nasz rgjal-bu Rgjal-bjed-kjisz de-szkad csesz gszungsz-pa
thosz-nasz | sin-du ngo-cha-zsing wgjod-de |
— bdag ni gti-mug-gisz ldongsz-pasz | wphagsz-pa ngo ma wchalto — zsesz szmrasz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz-kji jon-tan bszam-gjisz mi khjab-szte |
szprang-po wdi-dag ni jul wdi-na sin-du jang rigsz cshung-zsing nganpa lagsz-na | wdir wdzsig-rten wdi’i bde-ba jang thob-la | jun ringpo’i don1 jang rnyed-par gjur-te | Bcsom-ldan-wdasz wdzsig-rten-du
gsegsz-pa ni don wdi-dag wba’-sig-gi szlad-du gsegsz-szo | | gzsanjang Bcsom-ldan-wdasz | szprang-po wdi-dag-gisz szngon dge-ba’i
rca-ba csi bszrungsz-sing | bszod-namsz-kji lasz gang-la nan-tan
bgjisz-pasz | Bcsom-ldan-wdasz-dang phrad-de | rnam-par-grol-bar
gjur | szdig-pa csi bgjisz-na | thog-mar bcasz-nasz | szprang-por
szkjesz-te | dbul-phongsz-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa chad-med grangsz-med-pa bszamgjisz mi khjab-pa wdasz-pa’i pha-rol-na [| ] Wdzam-bu-gling wdir
grong-khjer B’a-r’a-na-sz’i zsesz bja-ba-na2 ri Drang-szrong-lhagsz
sesz bja-ba-la [| ] szngon jang rang-szangsz-rgjasz mang-po bzsugszbzsugsz-te | szangsz-rgjasz wdzsig-rten-du ma gsegsz-pa-na | jang
rang-szangsz-rgjasz-dag de-na gnasz-te | ri de-la’ang rang-szangszrgjasz med-na-jang | lnga3 mngon-par-sesz-pa’i drang-szrong-dag
gnasz-szo | |
de’i che-na ri de-la drang-szrong nyisz-sztong zsig gnasz-te | phji
zsig-na ltasz-mkhan-dag-gisz | „lo bcsu-gnyisz-kji bar-du cshar mi
wbab-bo” zsesz lung bsztan-pa dang | de’i che-na jul de-na khjimbdag phjug-po longsz-szpjod-dang ldan-pa4 Bszdumsz-bjed csesz bjaba’i drung-du szong-szte | khjim-bdag de-la |
———
1 I: jon
2 P: bja-ba ni
3 S: lta
4 P: -na

254

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO DGU-PA

— bdag-csag rab-tu-bjung-ba 1 nyisz-sztong-po wdi-dag-gi lo
bcsu-gnyisz-kji bar-du zasz-szkom jod-dam |
desz szmrasz-pa |
— bdag-csag-la mcshisz-kjisz2 | wphagsz-pa-rnamsz (252a) guddu mi gsegsz-par bzsugsz-szu gszol-to | |
de-nasz jang drang-szrong sztong jang der lhagsz-nasz | khjimbdag Szdumsz-bjed-la |
— bdag-csag-la kjang lo bcsu-gnyisz-kji bar-du zasz dang szkom
dgosz-szo — zsesz szmrasz-pa dang |
khjim-bdag-gisz bang-mdzod-szrung-ba-la |
— wphagsz-pa wdi-rnamsz-kji wcho-ba lo bcsu-gnyisz-kji bar-du
wbjor-tam — zsesz drisz-na |
mdzod-szrungsz-kjisz |
— wbjor-to — zsesz gszol-nasz |
khjim-bdag desz drang-szrong nyisz-sztong-gi wcho-ba szbjor-ba’i
lasz-mi lnga-brgja bszkosz-nasz3 | bszod-sznyomsz szbjor-du bcsuggo | de’i che lasz-mi-dag bszod-sznyomsz-kji g.josz bjed-pa-la junringsz-pasz szkjo-szte | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-csag wdi-lta-bur rtag-tu nyon-mongsz-par gjur-pa ni
szprang-po wdi-dag-gi phjir-ro — zsesz szmrasz-szo | |
de’i che khjim-bdag desz gdugsz-chod-la rtag-tu szpjan-wdren-pa’i
lasz-mi gcsig bszkosz-szo | | szpjan-wdren de-la khji zsig jod-de | khji
de jang rtag-tu szpjan-wdren-gji phji bzsin-du wgro-ba-lasz | nyin
gcsig szpjan-wdren-gjisz rdzsed-pa dang | khji gdugsz-chod-kji duszszu drang-szrong de-dag-gi drung-du szong-nasz | szkad cshen-po
phjung-szte | zugsz-pa dang | drang-szrong de-dag-gisz zugsz-pa
thosz-te | gdugsz-chod-la bab-par sesz-te | bszod-sznyomsz-la gsegszszo | | phji-bzsin drang-szrong de-dag bszod-sznyomsz-kji bja-ba
bjasz-nasz | khjim-bdag-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjim-bdag | da4 ni cshar wong-gisz | zsing-ba-dag zsing-gi
lasz bjed-du cshug-sig — csesz bszgo-ba dang |
khjim-bdag-gisz kjang zsing-ba-rnamsz zsing-gi lasz bjed-du
bcsug-szte | nasz dang gro dang wbru mang zsig rmosz-szo | | de-nasz
phji zsig-na wbru rmosz-pa-rnamsz5 thamsz-csad [sz]ku-bar szkjesznasz | khjim-bdag ja-mchan-du gjur-te | drang-szrong-rnamsz-la |
— wdi-dag don med-par mi wgjur-ram — zsesz szmrasz-pa dang |
drang-szrong-gisz szmrasz-pa |
— wdi-dag don med-par mi wgjur-gji[sz] | dusz-szu cshu bcsu-bala szogsz-te [| ] lasz bjosz-sig — csesz szmrasz-szo | |
———
1 S, I, K: + drang-szrong
2 P: -kjang
3 P: bszgosz4 P: de
5 S, I: rmosz-pa’i rnam-pa

34. KHJIM-BDAG SZDUMSZ-BJED

5

10

15

20

25

30

255

phjisz ring-po ma lon-par [sz]ku-ba kun csher szkjesz-nasz |
bkasz-te | bltasz-na | csi-dang-(252b)-csi rmosz-pa1 bzsin-du de-dangde-dag [sz]ku-ba’i nang kun gang-bar szkjesz-te | khjim-bdag rab-tu
dga’-mgu-nasz | bang-ba2 kun gang-bar gjur-to | | lasz bjed-pa’i mi
lnga-brgja-po jang [| ] de-lta-bu-dag mthong-nasz | wgjod-pa’i szemsz
szkjesz-te |
— bdag-csag-gisz ni chig ngan-pasz wphagsz-pa-la szmad-do —
zsesz wgjod-changsz bjasz-te | szo-szo-nasz |
— bdag-csag kjang ma-wongsz-pa’i dusz-na wphagsz-pa-dang
phrad-csing rnam-par-grol-bar gjur-csig — csesz szmon-lam btabbo | |

— szprang-po lnga-brgja-po wdisz chig ngan-pa szmrasz-pasz |
szkje-ba lnga-brgja’i bar-du rtag-tu szprang-por gjur-to | | wgjodchangsz bjasz-te | szmon-lam btab-pasz | nga-dang phrad-de | wkhorba’i mthar phjin-to | | rgjal-bu | wdi-ltar rig-par bja’o | | de’i che de’i
dusz-na khjim-bdag phjug-po Szdumsz-bjed de ni da-ltar nga jin-no | |
bang-mdzod-szrung-ba[’i] de ni rgjal-bu Rgjal-bjed jin-no | | nyin
gcsig bzsin-du szpjan-wdren-pa de ni rgjal-po U-ta-ja-na jin-no | | de’i
che khji de ni khjim-bdag Szkad-sznyan jin-te | de’i dbang-gisz szkjeba thamsz-csad-du szkad sznyan-par gjur-to | | de’i che-na lasz bjedpa’i mi lnga-brgja-po ni dgra-bcsom-pa lnga-brgja-po wdi-dag jinno | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-nasz | wkhor
mang-po-rnamsz kha-csig-gisz wbrasz-bu dang-po thob-nasz3 [| ]
wbrasz-bu bzsi-pa’i bar-du thob-par gjur-to | | kha-csig ni bla-na-medpa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o4 | |
khjim-bdag Szdumsz-bjed-kji le’u-szte | szum-bcsubzsi-pa’o | | | |

———
1 P: szmosz2 P: bde3 S, I, K: thob-pa-nasz
4 P: dga’-bo

WPHAGSZ-PA WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA |
bam-po bcsu-pa | |
35
RGJAL-PO MIG-WBJED-KJI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na [| ] rgjal-bu
Rgjal-bjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-te | szkje-bo mang-po-la dam-pa’i cshosz szton-to | |
de’i che-na grong-khjer-gji mi kun cshosz nyan-du cshasz-pa
dang | grong de-na bram-ze long-ba gcsig csig lam-ka-na wdug-palasz | (253a) mi mang-po szong-ba-la |
— khjed mjur-du gar wdong — zsesz drisz-szo | |
mi-rnamsz-kjisz szmrasz-pa |
— khjod csi ma thosz-szam | De-bzsin-gsegsz-pa wdzsig-rten-du
bjung-szte | da-ltar1 jul wdi-na bzsugsz-sing cshosz szton-to | | Debzsin-gsegsz-pa wdzsig-rten-du bjung-ba-dang phrad-par sin-du dka’basz2 | bdag-csag ni szangsz-rgjasz-la cshosz nyan-du wgro’o —
zsesz szmrasz-szo | |
bram-ze de szkad rnam-pa brgjad-la sin-du mkhasz-pa zsig-szte |
szkad phjung-ba-cam-gjisz dbang-thang dang che dzsi-cam-la rtogszszo | |
brgjad gang | zse-na | bja-bang-lta-bu’i szkad dang khva-lta-bu’i3
szkad dang szkad wcher-wdzer-po dang glang-po-cshe’i szkad dang
rnga’i4 szkad dang wbrug-gi szkad dang [| ] dril-gji szkad dang
Changsz-pa’i szkad-dang brgjad-do | |
bja-bang-szkad-du szmra-ba ni khrel-ltasz med-de | bjasz-pa drindu mi gzo’o5 | khva-lta-bu’i4 szkad-du szmra-ba ni khro-zsing gtum-la
gszod-pa-la dga’-zsing sznying-rdzse med-do | | szkad wdzer-wdzerpo ni pho-dag6 mo-szkad-du szmra-ba dang | mo-dag7 pho-szkad-du
szmra-ba-szte | de’i che dbang-thang med-csing dbul-ba dang ma———
1 P: de2 P: bka’3 S: khra-lta-bu’i, K: khva-ta-lta-bu’i
4 S: rta’i
5 P: gzo-bo
6 P: pho dang
7 P: mo dang

35. RGJAL-PO MIG-WBJED

5

10

15

20

25

30

35

40

257

rabsz-szo | | glang-po-cshe’i szkad-du szmra-ba ni rang-bzsin-gjisz
drang-zsing gnyen-bsesz-la phan-wdogsz-par szemsz-szo | | rta-szkaddu1 szmra-ba ni szmra-mkhasz blo-mjur-la rig-pa wdzin-te | rgjal-po’i
szton-pa’o | | wbrug-szkad-du szmra-ba ni mkhasz-pa’i blo-dang ldanzsing cshosz mkhasz-szo | | dril-szkad-du szmra-ba ni phjug-csing
longsz-szpjod-dang2 ldan-la gszer-szrang brgja-sztong mang-po bdogpa’o | | Changsz-pa’i szkad-du szmra-ba ni bszod-namsz dang dbangthang cshen-po-dang ldan-te | khjim-na wdug-na ni | wkhor-loszszgjur-ba’i rgjal-por wgjur-ro | | rab-tu-bjung-na ni | gdon-mi-za-bar
wchang-rgja’o | |
de’i che-na bram-ze desz mi de-rnamsz-la |
— bdag ni szkad-la sin-du mkhasz-te | jang-dag-par szangszrgjasz-pa jin-na | Changsz-pa’i szkad-dang ldan-par rigsz-kjisz | khobo jang khrid-la wgrogsz-te wdong-ngo | |
de-dag-gisz kjang bram-ze long-ba de khrid-nasz | szong-szongba-lasz | phjogsz der nye-bar wongsz-pa dang | szangsz-rgjasz-kji
gszung Changsz-pa’i dbjangsz thosz-nasz | long-ba dga’-mgu-rangszte | dad-pa szkjesz-pasz | mig gnyisz rang-bje-nasz | szangsz-rgjaszkji szku (253b) gszer-gji mdog-csan mchan szum-bcsu-rca-gnyiszkjisz brgjan-pa [| ] nyi-ma’i wod-ltar sin-du gszal-ba mthong-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz-kji zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-nasz | chadmed-pa’i dga’-ba szkjesz-pasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz cshosz
bsztan-te | szpro-ba bszkjed-pasz | szdig-pa mi dge-ba’i lasz khriphrag nyi-su zad-do | | rgjun-du-zsugsz-pa’i wbrasz-bu thob-nasz |
sesz-rab-kji mig-dang ldan-par gjur-nasz | bsztan-pa-la rab-tu-wbjungbar gszol-to | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-nasz | dge-szlong-du
gjur-to | | csi rigsz-pa’i cshosz bsztan-pasz | dgra-bcsom-par gjur-to | |
wkhor mang-po the-chom-du gjur-nasz | che-dang-ldan-pa Kundga’-bo wdug-pa-lasz langsz-te | thal-mo szbjar-nasz | Bcsom-ldanwdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz wgro-ba mang-po’i don mdzad-pa |
ldongsz-pa thamsz-csad-la thugsz-rdzse-ba’i nang-na [| ] bram-ze
dmusz-long wdi-la lhag-par thugsz-rdzse cshe’o | | bram-ze ldongsz-pa
gcsig-gisz sa’i mig kjang thob-la | sesz-rab-kji mig kjang thob-par
gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— bram-ze long-ba wdi-la dusz wdi wba’-sig-tu mig bjin-par ma
zad-de | wdasz-pa’i dusz-na jang mig bjin-to | |
Kun-dga’-bosz gszol-pa |
———
1 I, K: rnga’i szkad-du
2 P: -szpjed-

258

BAM-PO BCSU-PA

— Bcsom-ldan-wdasz | wdasz-pa’i dusz-na dzsi-lta-bur mig szcalpa legsz-par bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

5

10

15

20

25

30

35

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa grangsz-med [| ] chad-med dpagtu-med bszam-gjisz mi khjab-pa’i pha-rol-na [| ] Wdzam-bu-gling wdir
jul Bu-ka-la-de zsesz bja-ba-na rgjal-po Mig-wbjed csesz bja-ba zsig
jod-de |
rgjal-po de brag dang rcig-pa-la jang thogsz-pa med-par dpag-chad
bzsi-bcsu chun-cshad mthong-basz | Mig-wbjed csesz bja-bar btagszte | Wdzam-bu-gling-gi rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong kun-la
dbang-bjed-do | | rgjal-po de-la bcun-mo dang pho-brang-szlasz nyikhri jod-de | rgjal-bu ni lnga-brgja-sznyed1 jod-do | | rgjal-chab ni
Chul-khrimsz-bzang-po zsesz bja-ba-szte | (254a) rgjal-po de chulbzsin rgjal-po bjed-pasz | thamsz-csad-la bu gcsig-pa-dang wdra-par
szemsz-te | rlung dang cshar dusz-lasz mi jol-basz | lo-legsz-te |
thamsz-csad bde-szkjid-do | |
de-nasz rgjal-po de dben-pa zsig-na wdi sznyam-du szemsz-par
gjur-to | |
„bdag che sznga-ma’i bszod-namsz-kjisz [-ma’i bszod-namszkjisz] mi’i rgjal-por gjur-te | nor-rin-po-cshe dang longsz-szpjod
cshen-po-dang ldan-zsing thamsz-csad-kjisz ngag ma nyan-pa ni [| ]
dzsi-ltar rcva wdzsam-po-la rlung-gisz btab-pa-na | phjogsz gcsig-tu
nyal-ba-bzsin-no | | che wdi-la jang phji-ma’i wbrasz-bu ma bszkjedna | szdug-bszngal-bar gjur-te | dper-na zsing-pa thamsz-csad-[b]dag
dpjid2 mang-du rmosz-na | szton jang mang-du bszdur jod-pasz | bdag
kjang che wdi’i dpjid sza-bon3 ma btab-na | che phji-ma’i szton
bszdur med-pasz | da ni le-lo bja-bar mi rigsz-kjisz | bszod-namsz-kji
zsing-la[sz] sza-bon rgjasz-par gdab-bo” sznyam-bszamsz-nasz | blonpo-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— nga’i dkor-bang-mdzod thamsz-csad phjung-la | grong-khjer-gji
szgo dang [| ] lam-szrang mi mang-po wdu-ba’i gnasz-szu thamsz-csad
szpungsz-la | wgro-ba mang-po-la szbjin-par bja’o | | rgjal-phran
brgjad-khri-bzsi-sztong-gi bang-mdzod kjang thamsz-csad-la jid
bzsin-du bjin-csig — csesz bszgo-nasz | gszer-gji rgjal-mchan
bszgreng-ngo | | dril cshen-po bszgragsz-te |
— Wdzam-bu’i-gling-gi dge-szbjong dang [| ] bram-ze dang dbulphongsz-pa dang rgasz-pa dang na-ba-rnamsz thamsz-csad wdusz———
1 P: lnga-brgja-rnyed
2 P: szpjid
3 P: sza-won

n-z(]-

35. RGJAL-PO MIG-WBJED

5

10

15

20

25

30

35

259

sig | csi-dang-csi wdod-pa de-dag thamsz-csad jid bzsin-du szbjin-no
— zsesz bszgragsz-szo | |
de’i che-na wbangsz thamsz-csad kjang rgjal-po cshosz bzsin-du
bjed-pasz | de-la dga’-szte | bsztod-csing sznyan-par bszgrogsz-szo | |
mtha’-wkhob-kji rgjal-phran Ba-la-da-bar-ni zsesz bja-ba zsig [| ]
rgjal-po’i bka’ mi nyan-par gjur-te | cshosz ma jin-pasz rgjal-po bjeddo | | rgjal-phran de-la blon-po mkhasz-pa blo-dang ldan-pa Lo-da-ra
zsesz bja-ba zsig jod-do | | blon-po desz rgjal-po-la wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— rgjal-po ni jid-thung-ba gtum-szte | sznga bszam phji mno medpasz | phjisz wgjod-par wgjur-ro | | rgjal-po Mig-(254b)-wbjed ni sindu sznying-rdzse-dang ldan-pasz | Wdzam-bu-gling-gi mi thamszcsad bka’-drin-gjisz1 khjab-szte | rgjal-po thamsz-csad de’i bka’ nyanno | rgjal-po wba’-sig-gisz de-la bszdo-bar mi rigsz-kji[sz] | de’i bka’
nyan-na2 | bu-cha rgjud-du bde-bar3 wgjur-ro — zsesz gszol-pa dang |
phjir blon-po de-la khrosz-nasz | grosz ma nyan-to | |
de-nasz blon-po de jang4 mi dga’-nasz | wdi sznyam-du bszamszszo | |
„rgjal-posz cshosz-ma-jin-pa dang [| ] mi-rigsz-pa bjasz-pasz |
bdag-gisz phan-pa’i grosz btab-na | khrosz-te | ma mnyan-to | | rgjalpo wdi-la ni wbangsz thamsz-csad mi dga’-basz | med-par bja’o”
sznyam-bszamsz-nasz | grosz bjasz-pa-lasz | gszang sor-nasz | rgjalposz dmag bszdogsz-te5 | wdzin-du bcsug-go |
blon-po desz kjang wphrigsz-nasz | rta mgjogsz-pa-la zson-te |
brosz-szo | | dmag-gi dpung-gi[sz] phji-bzsin bdasz-nasz6 | blobsz-pa7
dang | blon-po de wphong szkjen-pa8 zsig-pasz | wphral-du dmag
bcsva-brgjad9 mda’ phangsz-te | bszad-do | | de-nasz sznyegsz-najang10 | sznyegsz ma nusz-pasz | blon-po de jang Mig-wbjed-kji juldu phjin-to | | rgjal-po Mig-wbjed-la phjag-wchal-nasz | gtam bjaszte | rgjal-po dga’-basz | de[’i] jang blon-por bcsug-go | |
de-nasz |
— rgjal-po de bka’ mi mnyan-no — zsesz gszol-nasz | blon-pornamsz-la |
— rgjal-po nga-dang11 dbang-ba-la ma gtogsz-szam — zsesz driszna |
———
1 P: kha-drin-gjisz
2 P: nyam3 P: bde-la
4 P: dang
5 P: bzlog-szte
6 P: wdasz-, S: wbrang7 P: blobsz8 P: rkjen9 S: bcso-lnga, I, K: bcso-brgjad
10 P: sznyagsz ma jang
11 S, I, K: de nga

260

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-PA

— *de jang rgjal-po mnga’o1 — zsesz gszol-te | |
de-nasz blon-po desz dpung-gi chogsz bszdusz-te | rgjal-po de
dbab-par gszol-pa dang | rgjal-posz kjang de-bzsin gnang-ngo | | denasz dpung-gi chogsz mcshog-rnamsz bszdusz-te | Ba-la-da-bar-na’i
jul-du wdong-ngo | zsesz wgro-ba’i zsag-dusz phog-go |
de’i che rgjal-bo desz kjang „dpung-gi chogsz bdag-gi jul-du
wong-ngo” zsesz thosz-nasz | rab-du mi dga’-szte | szemsz khong-du
cshud-nasz | csi bja-ba’i gtol med-do | | gosz dri-ma-csan bgosznasz2 | mun-khang-du zsugsz-szo | |
de’i che jul de-na bram-ze ma-rungsz-pa zsig jod-pa desz [| ] rgjalpo-la |
— khjod csi-la3 mi dga’-na | wdi-ltar mja-ngan bjed — csesz
drisz-pa dang |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— khjod (255a) ma thosz-szam | kho-bo’i blon-po Lo-da-ra broszpa | rgjal-po Mig-wbjed-kji jul-du wongsz-nasz | phjir kho-bo’i jul-du
dmag wdren-no | zsesz zer-basz bdag mi dga’o | | gal-te dmag
drangsz-na | bdag-csag kjang med-par wgjur-ro — zsesz szmrasz-pa
dang |
bram-zesz szmrasz-pa |
— blon-po-rnamsz szdusz-sig dang | grosz bgji’o — zsesz gszolto | |
de-nasz blon-po dang bram-ze wdusz-te | bgrosz-nasz | bram-zesz
szmrasz-pa |
— „rgjal-po Mig-wbjed de bdag-gi pha-ma ma-gtogsz-par gzsan
csi-la jang mi cshagsz-te | szbjin-pa bjed-do” zsesz thosz-kjisz | jul
wdi-na bram-ze long-ba zsig jod-pa de rgjal-po de-la mig ja-gcsig
szlong-du gtang-ngo | | gal-te mig bjin-na | dmag kjang mi wdren-par
wgjur-ro | | — zsesz bgrosz-te | rgjal-po-la gszol-pa dang |
rgjal-posz kjang |
— de-bzsin-du bja’o — zsesz szmrasz-nasz | bram-ze long-ba
wbod-pa4 btang-ngo | | bram-ze long-ba wbod-pa wongsz-nasz | rgjalposz long-ba-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— kho-bo khjod-la bszgrub-tu gszol-ba zsig jod-kjisz | khjod-kjisz
bja dgosz-szo — zsesz bszgo-ba dang |
bram-ze long-pasz szmrasz-pa |
— bdag mig gnyisz-ka longsz-na | csi-zsig bszgrub5 nusz — sesz
gszol-to | |
rgjal-posz bszgo-ba |
———
1 S, I: de-la rgjal-po mi dbang-ngo
2 P: wgosz3 S: csisz, I, K: csi
4 S, I, K: -du
5 S, K: bszgrub-tu, I: szgrub-tu

35. RGJAL-PO MIG-WBJED

5

10

15

20

25

30

35

40

261

— rgjal-po Mig-wbjed dpung-gi chogsz bsamsz-te | wdir wongbasz | kho-bo ni bzson-pasz brosz-kjang | thar-na | khjod mig med-par
gar brosz1 | „rgjal-po desz szbjin-pa gtong-ba-la pha-rol-gji jid-dang
mi wgal-bar gtong-ngo” zsesz grag-gisz | khjod szong-la | de’i mig
szlongsz-sig dang | gal-te szter-na | dmag kjang mi wong-bar wgjurgjisz | khjod mig szlong-du szong-sig — csesz bszgo-ba dang |
bram-zesz |
— bdag mig mi mthong-na | dzsi-ltar mcshi — zsesz gszol-to | |
rgjal-posz bszgo-ba |
— khjod szong-sig dang | lam-rgjagsz dang lam-wdren-pa dang jobjad gzsan jang csi dgosz-pa szbjar-ro | | gal-te mig thob-na | bja-dga’
jang csher szbjin-no — zsesz bszgo-nasz | szong-ngo | |
de’i che rgjal-po Mig-wbjed-kji jul-du ltasz-ngan rnam-pa sznachogsz bjung-ngo | | wdi-lta-szte | gnam grum-pa dang | gnam-lcsagsz
wbab-pa dang | szkar-ma ltung-ba dang | nam rmugsz-pa dang |
gnam-(255b)-lcsagsz bab-nasz | sza kun gasz-pa dang | bja-rnamsz
nam-mkha’-la ngu-ba’i szkad wbjin-csing sza-la ltung-ba dang |
szeng-ge dang sztag dang wphar-szpjang-dag sznying-rdzse-ba’i
szkad wbjin-csing | mi’i nang-du wongsz-te | sza-la wgre-ba-la
szogsz-pa’i ltasz-ngan rnam-pa szna-chogsz bjung-ngo | |
de-nasz bram-ze long-ba jang mthar-gjisz jul der phjin-te | phobrang-gi szgor langsz-nasz2 | szkad cshen-por wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— bdag ni jul gzsan-nasz wdir mcshisz-te | rgjal-po | khjod-kji
jon-tan kun-du gragsz-pa ni | „szlong-ba wongsz-na | csi-jang gtongszte | szlong-ba’i jid-dang mi wgal-bar mdzad” csesz thosz-pasz |
nyon-mongsz-pa-dang bszdosz-te | wdir szlong-du wongsz-kjisz | csi
wdod-pa bjin-csig — csesz szmrasz-szo | |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | bszu-szte |
— khjod[-la] 3 ngal-bar ma gjur-tam | nyon mi mongsz-szam |
bde-bar wongsz-szam — zsesz szpro-ba’i chig szmrasz-nasz | —
rgjal-szrid-dam rin-po-cshe’am rta’am theg-pa’am gosz-szam bza’ba’am btung-ba’am nad-kji rkjen-rci’am csi-dang-csi dgosz-pa
szlongsz-sig dang | de-dang-de-dag cshog-par szbjin-no — zsesz
szmrasz-pa dang |
bram-zesz szmrasz-pa |
— phji-rol-gji zang-zing-gi szbjin-pasz ni bszod-namsz-kji dampar mi wgjur-gji | nang-gi szbjin-pa bjasz-na | wbrasz-bu cshe-szte |
bdag-gi mig sztor-nasz | jang jun-ring-du lon-par rtag-tu ldongsz-sing
wthom-par gjur-gjisz | bdag ni rgjal-po’i szpjan wchal-lo — zsesz
szmrasz-szo | |
———
1 S: brosz-pa’i sza jang med-pasz
2 S, K: wongsz3 S, I, K: + lam-na

262

BAM-PO BCSU-PA

de-szkad csesz szmrasz-pa-la rgjal-po rab-tu dga’-nasz | bram-zela |

5

10

15

20

25

30

35

40

— khjod mig wdod-na | szbjin-no — zsesz bszgo’o | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— rgjal-posz bdag-la [bka’-]szcal-na | nam szcal — csesz szmraszpa dang |
— da-szte zsag bdun-na mig szbjin — zsesz bszgo-nasz | dril
bszgragsz-te | rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong jang szbran-no | |
— rgjal-po Mig-wbjed da-szte zsag bdun-na bram-ze-la mig
szbjin-pa bjed-kjisz | lta wdod-pa-rnamsz thamsz-csad sog-csig —
csesz bszgo’o | |
de’i che-na Wdzam-bu-gling-gi mi-dag wdi-szkad csesz bszgo-ba
thosz-nasz | thamsz-csad mjur-bar der lhagsz-szo | | rgjal-phran
brgjad-khri-bzsi-sztong-sznyed kjang szo-szo’i blon-po-dang cshaszte1 | rgjal-po’i thad-(256a)-du lhagsz-nasz | lto-ba sza-la phab-szte |
mcshi-ma blagsz-nasz | wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag-csag Wdzam-bu-gling-gi mi thamsz-csad rgjal-po-la
brten-pasz wcho-na | csi’i szlad-du mi gcsig-gi phjir bdag-csag kun
szpong — zsesz gszol-to | |
blon-po-rnamsz dang bcun-mo dang pho-brang-gi szlasz-rnamsz
kjang mgo sza-la brdebsz-sing kha-szbub-tu nyal-nasz |
— bram-ze mi gcsig-gi szlad-du bdag-csag kun ma szpang-zsig —
csesz gszol-nasz | csho-ngesz wdebsz-szo | |
rgjal-bu lnga-brgja-rnamsz kjang ngusz-nasz |
— bdag-csag-la mgon ma mcshisz-szo | | szkjabsz ma mcshiszszo | | thugsz-brce-ba’i szlad-du szpjan-gji szbjin-gtong mdzad-pa’i
thugsz szlar bzlog-tu gszol |
rgjal-chab Chul-khrimsz-bzang-posz wdi-szkad csesz gszol-to | |
— rgjal-po jab-kji bjin-par bdag-gi mig wdi szcal-du gszol | bdag
gum-pa ni chod mcshisz-kjisz | jab[-kji] szpjan mi mnga’-bar gjur-na |
Wdzam-bu-gling-gi mi thamsz-csad mgon ma mcshisz-te | dpunggnyen med-par wgjur-ro — zsesz gszol-pa dang |
rgjal-posz rgjal-phran dang blon-po dang bcun-mo dang rgjal-burnamsz-la wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— nga ni szkje-ba jun ring-por lusz wdisz szkje-ba csi-jang mjongszte | rusz-pa szpungsz-na | Ri-rab-basz mtho | khrag bszagsz-na |
rgja-mcho bzsi-basz mang | ma’i nu-zso wthungsz-pa jang cshu-bo
bzsi-pasz cshe-szte | wdod-pa-dang bje-bral-nasz | ngusz-pa’i mcshima jang rgja-mcho-dang mnyam-mo | | szemsz-csan-dmjal-bar
bszregsz-pa dang bcosz-pa2 dang mig phjung-ba’i grangsz kjang sindu mang | ji-dagsz-kji khamsz-szu lusz rnam-pa szna-chogsz mjongszte | lusz-la me wbar-ba-nasz | lusz dang mig-bcsasz-szu chig-pa
———
1 K: bcsasz2 P: bcom-

35. RGJAL-PO MIG-WBJED

5

10

15

20

25

30

35

40

263

jang grangsz-med-do | | dud-wgro’i szkje-gnasz-szu gcsig-la gcsig
gszod-csing wcshi-basz1 | lusz kjang grangsz-med-pa zsig cshudzosz | mi’i nang-du szkjesz-pa-na | si ma ran-par si-ba’i grangsz ni
mang | che’i mthar thug-pa’i dusz ni nyung-szte | wdod-pa-la cshagszpasz | gcsig-la gcsig gszod-csing gnod-par bjed-de | der jang lusz
dang mig grangsz-med-pa zsig cshud-gszan-no | gal-te lhar szkjeszna-jang | ring-por mi thub-szte | (256b) mdor-na khamsz gszum-gji
rgjud drug-tu wdod-cshagsz dang [| ] zse-szdang dang [| ] gti-muggisz2 rdul phra-mo-sznyed-kjisz lusz cshud-zosz-na | lan-wga’ [wga’]
jang szbjin-pa ma bjasz-te | szangsz-rgjasz-kji bjang-cshub bcal ma
mjong-ngo | | sin-du b[r]cog-csing mnam-pa’i mig wdi de’u-re rulcsing wdzsig[sz]-pasz | da szbjin-par bja-bar rigsz-kji | mi szbjin-par
mi rigsz-te | sa’i mig wdi bjin-la | szangsz-rgjasz-kji rnam-pa thamszcsad mkhjen-pa’i szpjan thob-par bja’o | | nam nga’i szmon-lam wdi
grub-na | khjed-la jang rnam-par dag-pa’i cshosz-kji mig szbjin-par
bja’o | | khjed nga’i bla-na-med-pa’i bjang-cshub-kji szemsz-kji bar-du
ma gcsod-csig — csesz bszgo-ba dang | wkhor thamsz-csad csang mi
zer-bar wkhod-do | |
de-nasz blon-po-rnamsz-la |
— khjed-lasz gcsig-gisz nga’i mig phjung-sig — csesz bszgo-na |
de-dag-gisz |
— bdag-csag-gi lusz rdul-du bgjisz-kjang | rgjal-po’i ba-szpu
gcsig-cam jang wbjin mi phod-na | rgjal-po’i szpjan-la lag dar-pa ltacsi-szmosz — zsesz gszol-to | |
rgjal-posz jang bszgo-ba |
— khjed-kjisz mi gang sa-mdog gnag-la mig-wog-nasz migchugsz-szu lta-ba gcsig chol-csig — csesz bszgo-ba dang |
sa-chugsz de-wdra-ba csig rnyed-nasz | rgjal-posz de’i lag-tu gri
bjin-te |
— nga’i mig phjung-sig — csesz bszgo-nasz |
desz rgjal-po’i mig 3 phjung-szte | rgjal-po’i lag-tu bzsag-go |
rgjal-posz mig lag-tu bzsag-nasz | wdi-szkad csesz szmon-lam btabbo | |
— bdag-gi mig szbjin-pa bjin-pa wdisz mngon-par 4 wchang-rgjabar sog-csig | gal-te mngon-par 5 wchang-rgja-na | bram-ze long-banyid nga’i mig thob-ma-thag-tu | mthong-bar gjur-csig — csesz
szmon-lam btab-ma-thag-tu | rgjal-posz mig thogsz-pa bram-ze’i migtu bcsug-go |
de-nasz mod-la mthong-bar gjur-te | rgjal-po-la wdi-szkad csesz
gszol-to | |
———
1 K: wcsha’2 S, I, K: gti-mug-gi
3 I, K: + ja-gcsig
4 S: + rdzogsz-par

264

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-PA

— rgjal-po’i szpjan wdisz bdag mthong-bar gjur-te | mthong-ba
wdisz wchal-gjisz | ja-csig mi wchal-lo — zsesz gszol-to | |
rgjal-posz bszgo-ba |
— kho-bosz mig gnyisz-ka khjod-la szbjin-par (257a) bjasz-pasz |
ja-csig bzsag-na | szngar szmrasz-pa-dang wgal-lo — zsesz bszgonasz |
mig ja-gcsig jang phjung-szte | lag-tu blangsz-nasz | szmon-lam
szngar-bzsin btab-bo | | bram-ze’i mig-tu bcsug-nasz | bram-ze’i mig
gnyisz-ka mthong-bar gjur-to | | de’i che-na gnam-sza kun jang
g.josz | lha’i pho-brang kun jang wgul-zsing ldeg-szte | lha-rnamsz
ngo-mchar-du gjur-nasz | thamsz-csad-kjisz bjang-cshub-szemszdpasz mig-gi szbjin-pa bjasz-par mthong-nasz | szteng-gi phjogsz-kji
nam-mkha’-la[sz] lhagsz-te | lha-rdzasz-kji me-tog dang [| ] szposz-kji
mcshod-pa bjasz-nasz |
— legsz-szo | legsz-szo — zsesz bsztod-do | |
Brgja-bjin jang der wongsz-te | bjang-cshub-szemsz-dpa’-la wdiszkad csesz szmrasz-szo | |
— wdi-ltar sin-du szpjod-pa dka’-ba bjasz-pa wdisz rnam-parszmin-pa’i lan csi-zsig wdod |
bjang-cshub-szemsz-dpasz szmrasz-pa |
— bdud-kji rgjal-po’am [| ] Changsz-pa’am Brgja-bjin-nam [| ]
rgjal-cshen bzsi’am wkhor-lo-szgjur-ba’i rgjal-po-la szogsz-te [| ]
khamsz gszum-gji bde-ba wdod-pa ma jin-gji | bszod-namsz wdisz
mngon-par bjang-cshub-nasz | szemsz-csan thamsz-csad mja-nganlasz wda’-ba’i bde-ba-la dgod-pa’i phjir-ro | |
Brgja-bjin-gjisz jang szmrasz-pa |
— wdi-ltar mig phjung-ba wdi rab-tu szdug-bszngal-bar gjur-na |
wgjod-pa’am khro-ba’i szemsz ma bjung-ngam |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— wgjod-pa jang med-de | khro-ba’i bag kjang med-do | |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— bdag-gisz bltasz-na | mig gnyisz-nasz khrag zag-csing mdog1
kjang gjur bzsin-du „wgjod-pa med” csesz zer-ba ni jid-cshesz-par
dka’o | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— bdag-gisz mig bjin-pa wdi-la wgjod-pa jang med-la | bla-named-pa’i bjang-cshub thob-par wgjur | zse-na | bden-par szmra-ba
wdisz [| ] bdag-gi mig gnyisz sznga-mkho-bzsin mthong-bar gjur-csig
— csesz szmrasz-ma-thag-tu | mig gnyisz szngon-pasz kjang gszal-bar
gjur-pasz | de’i che-na lha dang mi thamsz-csad rab-tu dga’-zsing
mgu-rangsz-par gjur-to | |
de-nasz rgjal-posz bram-ze-la bszgo-ba |
———
1 S: mdangsz

35. RGJAL-PO MIG-WBJED

5

10

15

20

25

30

265

— ngasz mig bjin-pasz | khjod kjang mthong-(257b)-bar gjurgjisz | nam szangsz-rgjasz-na | jang khjod-la cshosz-kji mig szbjin-par
bja’o | | rin-po-cshe wdi-dag kjang khjer-la | szong-sig — csesz
bszgo’o | |
bram-zesz1 mig dang rin-po-cshe thob-nasz | phjir csha[g]sz-te |
jul-du phjin-pa dang | rgjal-po-nyid-kjisz kjang bszu-nasz | phrad-mathag-tu |
— mig thob-bam — zsesz drisz-szo | |
bram-zesz szmrasz-pa |
— mig kjang thob-nasz | bdag kjang wdi-ltar mig mthong-par2
wgjur-ro | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— wo-na da-ltar che-wphosz-szam | ma wphosz |
szmrasz-pa |
— da-ltar lha-rnamsz der lhagsz-nasz | szmon-lam btab-pasz | mig
gnyisz szngon-pasz kjang gszal-bar mthong-bar gjur-to | |
rgjal-po Ba-la-da-bar-nasz wdi-szkad csesz szmrasz-pa thosznasz | wkhamsz-te | sznying gasz-nasz | che-wphosz-szo | |

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na rgjal-po Ud-pa-la3 zsesz
bja-ba de ni da-ltar nga jin-no | | Ba-la-da-bar ni Lha-szbjin jin-no | |
bram-ze mig szlong-ba de ni da-ltar-gji bram-ze long-pa4 dgra-bcsompa thob-pa jin-te | szngon jang mig bjin-pa[sz]-nasz da-ltar-gji bar-du
jang sesz-rab-kji mig bjin-te | khjod-kji5 phjir szkje-ba thamsz-csad-du
dka’-ba szpjad-pasz | mngon-par szangsz-rgjasz-szo | | khjod kjang
wbjung-ba’i lam-la6 brcon-wgrusz gjisz-sig |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz bka’-szcal-nasz | wkhor
mang-po’i rnamsz kha-csig-gisz ni rgjun-du-zsugsz-pa dang lan-csigphjir-ldog-pa dang phjir-mi-ldog-pa dang dgra-bcsom-pa thob-par
gjur-to | | kha-csig-gisz ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz
bszkjed-do | | Kun-dga’-bo7 dang wkhor mang-po’i rnamsz Bcsomldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par
dga’o | |
rgjal-po Mig-wbjed-kji le’u-szte | szum-bcsu-rca-lnga-pa’o | | | |
———
1 P: -ze’i
2 P: mthob3 S: Szpjan-bjed, I: Szpjan-wbjed, K: U-dal
4 P: jod5 S: cshosz6 P: lam-kha
7 P: Kun-dga’o

q^]-[ez(-

36
MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN-GJI LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na [| ] rgjal-bu
Rgjal-bjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-szo | |
de’i che rgjal-po Gszal-rgjal-la blon-po cshen-po mkhasz-pa rigpa-dang ldan-pa [| ] (258a) bcan-phjug-pa zsig jod-de | de’i cshung-ma
szemsz-csan-dang ldan-par gjur-nasz | bu-khje’u mchan-dang ldan-pa
bjad-gzugsz legsz-pa dpe-zla-med-pa zsig bcasz-te | mchan-mkhan
bosz-nasz | bu bsztan-pa dang | mchan-mkhan dga’-ba’i mdangszkjisz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bu wdi ni bszod-namsz-kji mchan-dang ldan-te | kun-lasz
wphagsz-par jid-gzsungsz-la mkhasz-pa’i blo-dang ldan-no | |
khje’u’i phasz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
— khje’u’i ming dzsi-szkad gdagsz — zsesz drisz-pa dang |
mchan-mkhan-gjisz |
— khje’u wdi mngal-du cshagsz-nasz | ja-mchan-du gjur-pa csi jod
— csesz drisz-szo | |
blon-posz szmrasz-pa |
— khje’u wdi’i ma szngon rang-bzsin wdzsam-zsing desz-pa-cam
ma jin-pa-lasz | bu wdi mngal-du cshagsz-nasz | lhag-par wdzsamzsing desz-te | gzsan-gji jon-tan dang legsz-pa[r] brdzsod-par1 dga’i |
nyesz-pa brdzsod-par mi dga’-la | nyon-mongsz-pa phongsz-pa-la
bjamsz-sing brce-bar gjur-to | |
mchan-mkhan-gjisz szmrasz-pa |
— wdi ni bu’i jon-tan jin-te |
bu’i ming jang Mi-gdung-ba zsesz btagsz-szo | |
de-nasz gszosz-bszkjed-de | csher szkjesz-nasz | sztobsz kjang
gjad sztobsz-po-cshe’i chad-du phjin-te | gcsig-busz mi sztong jang
thub-la | nam-mkha’-la bja wphur-ba jang mcshongsz-pasz zin-te |
mgjogsz-khjad kjang rta-dang bang-mnyam-nasz | bu de-la lhag-par
bjamsz-par gjur-to | |
———
1 P: -pasz

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

40

267

de’i che-na jul de-na bram-ze *mkhasz-pa rigsz-dang1 ldan-pa [| ]
mang-du-thosz-pa [| ] gcug-lag-la mkhasz-pa zsig jod-de | bram-ze dela szlob-ma lnga-brgja-cam-du rtag-du rdzsesz-szu szlob-bo | | de’i che
blon-po desz kjang bu khrid-de | bram-ze-la gtad-nasz | szlob-du
bcsug-go | khje’u Mi-gdung-ba szlob-pa-la wgrusz-pasz | nyi-ma
gcsig bszlabsz-na | gzsan lor bszlabsz-pa-basz mkhasz-te | ring-po ma
lon-par thamsz-csad khong-du cshud-csing rtogsz-par gjur-to | | szlobdpon bram-ze desz kjang de-la lhag-par jid-rton-te | rtag-tu wgrogszsing lhan-csig wdug-pasz | szlob-ma gzsan jang de-la szti-sztang bjeddo | |
de’i che-na szlob-(258b)-dpon bram-ze de’i cshung-masz [| ] khje’u
de’i gzugsz-bjad bzang-zsing legsz-pa dang | bszlab-pa-la jang gzsanpasz lhag-par mkhasz-pa mthong-nasz | de-la cshagsz-te | jid-la
bzung-jang | szlob-ma-rnamsz-dang mi wbral-te | nyin-mchan
wgrogsz-pasz | gtam bja-ba’i szkabsz med-de | bszamsz-pa-ltar ma
gjur-pasz | rtag-tu jid-la cshagsz-par gjur-to | |
dusz phji zsig-na szbjin-[pa-]bdag gcsig-gisz szlob-dpon dang [| ]
szlob-mar bcsasz-szu zla-ba gszum-gji bar-du wcho-ba szbjar-nasz |
mgron-du2 gnyer-to | | de’i che-na szlob-dpon bram-ze cshung-madang gnyisz-szu wdi-szkad csesz bgrosz-szo | |
— kho-bo ni szlob-ma-dang bcsasz-szu szbjin-bdag-gisz „zla-ba
gszum-gji bar-du wcho-ba szbjar-ro” zsesz bosz-kjisz | da szlob-malasz gcsig csig phji-na lasz-szu bszkosz-te | gzsag-pa’i rigsz-szam —
zsesz cshung-ma-la szmrasz-pa dang |
cshung-ma dga’-nasz | bram-ze-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjim-gji szo-chisz dang [| ] bja-ba mang-po-la sesz-pa mkhaszpa-dang [| ] ldan-pa gcsig-gisz bja dgosz-pasz | khje’u Mi-gdung-ba
jid-brtan-te | phjir gzsag-par rigsz-szo — zsesz szmrasz-nasz |
bram-zesz kjang |
— khje’u Mi-gdung-ba | khjod phjir wdug-la | khjim-gji szo-chisz
dang zsal-ta bjosz-sig | kho-bo ni szbjin-bdag-gisz bosz-par wgro’o —
zsesz bszgo’o | |
khje’u Mi-gdung-ba jang szlob-dpon-gjisz bszgo-ba bzsin-du phjir
wdug-go | de’i che szlob-dpon bram-ze szlob-ma-dang bcsasz-te
szong-ba’i wog-tu [| ] bram-ze’i cshung-ma de rab-tu dga’-mgu-nasz |
sin-du bji-bdar bjasz-te | bszlu-ba’i rnam-pasz khje’u-dang szmraszkjang | Mi-gdung-basz szran-bcugsz-te | szemsz ma gjur-to | |
de-nasz wdod-cshagsz-kji szemsz szkjesz-nasz | chig drang-por
szmrasz-te |
— kho-mo ni khjod-la cshagsz-kjang | szngon-cshad ni szkabsz
med-do | | da ni szlob-dpon jang szong-nasz | cshed-du khjod phjir
———
1 I: mkhasz-pa’i rig-pa-dang, K: mkhasz-pa’i rigsz-dang
2 P: wgron-

268

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-PA

bzsag-pa jin-te | da ni dben-zsing szkabsz-la bab-kjisz | kho-mo’i jiddang szbjor-csig — csesz bszgo’o | |
Mi-gdung-basz szmrasz-pa |
— bdag ni bram-ze jin-pasz | bram-ze’i cshosz-kjisz szlob-dpongji cshung-ma-la1 nyal-du mi rung-szte | gal-te (259a) wdi-wdra-ba
zsig bjasz-na | bram-ze ma jin-pasz | bdag si-jang | bla’i2 | wdi ni mi
phod-do — zsesz szmrasz-pa dang |
szlob-dpon-gji cshung-ma re-ba-ltar ma gjur-pasz | ngo-cha-zsing
szkjengsz-nasz | khon-du bzung-szte | dku-lto3 bja-bar bszamsz-nasz |
phjisz szlob-dpon wong-du nye-ba-na | | gosz kjang ral-na4 | gdong
jang szbar-mosz dral-nasz5 | sza-rdul-gjisz gosz-sing szma-bab-paltar6 csang mi szmra-bar sza-la nyal-lo | |
de-nasz szlob-dpon bram-ze szlar wongsz-nasz | khjim-du zsugszpa dang | cshung-ma de-wdra-bar wdug-pa mthong-nasz |
— csi’i phjir khjod wdi-ltar gjur — csesz drisz-pa dang |
cshung-masz mcshi-ma blagsz-te |
— wdri-ba’i7 rin mi cshog-go — zsesz szmrasz-szo | |
szlob-dpon bram-zesz |
— csi nyesz-pa szmrosz-sig — csesz nan-gjisz drisz-pa dang |
cshung-ma ngusz-szte | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod-kjisz rtag-tu bsztod-pa’i Mi-gdung-ba de ni khjod szongwog-tu rtag-tu kho-mo-la nyal-bar szkul-te | kho-mo ma btub-pasz |
kho-mo’i gosz kjang dral | gdong jang rma bjung-ba jin-te | khjod-la
de-lta-bu’i szlob-ma bdog-gam |
bram-ze desz de-szkad csesz thosz-nasz | sin-du khrosz-te |
cshung-ma-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— Mi-gdung-ba wdisz sztobsz ni gcsig-pusz mi sztong jang thubla | blon-po cshen-po’i bu jin-te | csho-rigsz bcun-pasz | nyesz-pa zsig
bjasz-na | bagsz-kjisz bja dgosz-szo — zsesz szmrasz-nasz | Migdung-ba’i drung-du szong-szte | csi rigsz-par sznyan-pa’i chig-gisz
szpro-ba bszkjed-nasz |
— kho-bo szong-pa’i wog-tu lasz cshen-po dang nyon ma mongszszam — zsesz gtam drisz-nasz | wdi-szkad csesz bszgo’o |
— khjod-kjisz sznga-phjir kho-bo-la cshu-gang-gisz sznying-brceszte | khjod-kji8 drin rtag-tu dran-pasz | da ni khjod-la gszang-ba’i
cshosz gcsig-bu jod-pa szngan-csad ma bsztan-pa khjed-la bsztan———
1 I, K: cshung-ma-dang
2 P: szla’i
3 P: bku, S: dkrugsz
4 S: brdal, I, K: dral
5 S, K: brad-, I: drad6 P: rma-bab-pa-ltar
7 I: dri-nga-ba’i, K: dri-ba’i
8 P: bjod-kjisz

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

269

gjisz | gal-te khjod-kjisz de-bzsin-du bjasz-na | gdon-mi-za-bar
Changsz-pa’i lhar szkje’o — zsesz szmrasz-szo | |
khje’u Mi-gdung-ba pusz-mo sza-la bcugsz-te | bsztan-par gszolba dang | Mi-gdung-ba-la wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— khjed nyin-zsag bdun-gjisz dge-ba bszrungsz-te | mi sztong-gi
mgo bcsad-nasz | (259b) szor-mo re-re zsig blangsz-la | szor-mo
sztong-gisz1 lusz-kji phreng-ba bjasz-na | de’i che Changsz-pa’i lha
mngon-szum-du mthong-szte | che-wphosz-ma-thag-tu | Changsz-pa’i
lhar szkje’o — zsesz lung bsztan-to | |
khje’u Mi-gdung-pasz szlob-dpon-gjisz de-szkad csesz bsztan-pa
thosz-nasz2 | the-chom szkjesz-te | szlob-dpon-la wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— szrog bcsad-pasz Changsz-pa’i lhar szkje-ba ni rigsz-pa ma
lagsz-szo | |
szlob-dpon-gjisz szmrasz-pa |
— khjod ni kho-bo’i szlob-ma jin-na | csi kho-bosz bsztan-pa’i
man-ngag-la jid mi cshesz-szam | csi-szte jid mi cshesz-na | khrelltasz jod-pa ma jin-te | wdir ma wdug-par gar dga’-bar szong-sig —
csesz bszgo-nasz |
gszang-szngagsz-kjisz btab-szte | ral-gri gcsig sza-la bcugsz-szo | |
szngagsz-kjisz btab-pasz | khje’u de khrosz-pa’i szemsz szkjesz-te |
szlob-dpon-gjisz khrosz-par rig-nasz | ral-gri lag-tu bjin-no | |
Mi-gdung-ba ral-gri thogsz-nasz | szgor brgjugsz-te | mi-phraddgu3 bszad-nasz | szor-mo bcsad-de | lusz-kji phreng-bar btagszpasz | kun-gjisz Szor-phreng-csan-du btagsz-szo | | kun-du gszodcsing zsag bdun-du phjin-pa’i nyin-par [| ] szor-mo dgu-brgja-dgubcsu-rca-dgu ni rnyed-kji | szor-mo gcsig-gisz bsznun-nasz4 | bszadpa’i grangsz kjang sztong-du ma chang-ba-lasz | mi thamsz-csad
wbrosz-sing gab-pasz | gcsig kjang mi rgju-szte | kun-du bcal-jang |
ma rnyed-do | |
zsag bdun-gji bar-du kha-zasz ma zosz-pasz | khje’u’i ma bu-la
sznying-brce-basz | kha-zasz szkjel-du btang-na | thamsz-csad
wdzsigsz-pasz | csig kjang ma szpobsz-szo | | de-nasz khje’u’i manyid kha-zasz thogsz-te | bu’i drung-du szong-ba-lasz | rgjang-manasz ma wong-pa mthong-ba dang | ma’i thog-tu brgjugsz-te | bszadpar gzasz-pa-lasz | de-la masz |
— szri-zsu-med-pa | khjod csi log-par bszamsz-te | wchamsz-medpa’i lasz bjed-csing ma szod-dam — zsesz szmrasz-pa dang |
phjir ma-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
———
1 P: szteng-gi
2 P: thesz3 I, K: mi-phrad-rgu
4 S: ma bsznun-na

270

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-PA

— bdag ni szlob-dpon-gjisz bsztan-pa bzsin-du nyin-zsag bdungjisz szor-mo sztong zsig kha-[ma-]szkongsz-te | szor-mo sztong-du
kha-bszkangsz-te1 | Changsz-pa’i lhar szkje-basz | szor-mo’i grangsz
ma chang2 (260a) mi bjar mi rung-basz | da bszad dgosz-szo — zsesz
szmrasz-pa dang |
de-la khje’u’i masz |
— wdi-ltar gjur-na | kho-mo mi gszod-par szor-mo gcsod-du mi
rung-ngam — zsesz bszgo-ba’i che [| ] Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
rgjang-ma-nasz wdul-ba’i dusz-la bab-par gzigsz-sing mkhjen-nasz |
dge-szlong zsig-tu szprul-te | de-phjogsz-szu gsegsz-szo | |
Szor-phreng-csan-gjisz dge-szlong mthong-ba dang | ma gszad-par
bjasz-pa btang-nasz | dge-szlong-gi thog-tu mcshongsz-te | de gszadpar gzasz-szo | | szangsz-rgjasz-kjisz de-ltar wongsz-pa gzigsz-nasz |
zsabsz-kjisz dal-gjisz gsegsz-kjang | Szor-phreng-csan mthu-sztobsz
gtugsz-te | brgjugsz-kjang | ma szlebsz-nasz | rgjang-ma-nasz |
— dge-szlong | khjod csung-zad csig szdod-csig — csesz boszszo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang rgjang-ma-nasz |
— nga ni rtag-tu szdod-na | khjod-nyid mi szdod-do — zsesz bka’szcal-pa dang |
Szor-phreng-csan-gjisz |
— dzsi-ltar khjod ni szdod-la | kho-bo ni mi szdod[-do] — csesz
szmrasz-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wdi-szkad csesz bka’-szcal-pa |
— nga’i dbang-po-rnamsz ni rtag-tu zsi-zsing | ting-nge-wdzin-gji
dbang[-po] thob-pasz | szdod-do | | khjod ni szlob-dpon-gjisz szdigpa-la log-par bsztan-te | szdig-pa-la jid-cshesz-nasz | khjod-kji szemsz
kjang bszlusz-te | mi szdod-pasz | nyin-mchan-du gszod-pa’i lasz
bjed-de | szdig-pa mtha’-med-pa’i lasz bjed-do | |
Szor-phreng-csan-gjisz thosz-pa-cam-gjisz | szemsz-kjisz rtogszsing cshud-de | ral-gri sza-la bor-te | rgjang-ma-nasz |
— szkjabsz-szu gszol-lo — zsesz phjag-wchal-to | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz kjang der gsegsz-te3 | szangsz-rgjaszkji szkur szprul-nasz | wod-zer lhang-nge lham-mer mchan szumbcsu-rca-gnyisz-kjisz gszal-bar brgjan-pa bsztan-to | |
Szor-phreng-csan-gjisz szangsz-rgjasz-kji szku wod-zer dang
mchan-du ldan-pa mthong-nasz | lusz sza-la brdabsz-te | nyesz-pa
wthol-zsing wgjod-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz cshosz bsztanpasz | cshosz-la cshosz-kji mig rnam-par dag-par gjur-te | dad-pasz
rab-tu-wbjung-bar gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
———
1 K: kha-bszkangsz-na, S: changsz-na, I: chang-na
2 S, I, K: chang-szte
3 I, K: gzsesz-

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

40

271

— legsz-par wongsz-szo — zsesz (260b) bka’-szcal-pasz | szkra
dang kha-szpu rang-bji-szte | dge-szlong-du gjur-to | | de-la Bcsomldan-wdasz-kjisz csi rigsz-par cshosz bsztan-pasz | szemsz-kji dri-ma
kun zad-nasz | dgra-bcsom-par gjur-te | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du khrid-do | |
de’i che jul de-na gnasz-pa’i mi-la szogsz-pa 1 Szor-phreng-csangji ming thosz-pa-cam-gjisz | mi szkrag-pa med-de | mi dang szrogcshagsz szbrum-ma-rnamsz kjang szkrag-pasz | bu bca’-ba’i thugsz mi
thub-bo | |
de’i che-na bal-glang-mo zsig bu mi phjin-pa dang | Bcsom-ldanwdasz-kjisz Szor-phreng-csan-la bka’-szcal-te |
— khjod bal-glang-mo’i drung-du szong-la | wdi-szkad csesz
„bdag thog-ma szkjesz-nasz [| ] da-cam-gji bar-du mi csig kjang ma
bszad-do” zsesz bden-pa’i chig szmrosz-sig — csesz bka’-szcal-pa
dang |
Szor-phreng-csan-gjisz Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— bdag-gisz ni mi jang mang-du bkum-na | dzsi-szkad-du „ma
bkum” zsesz bgji |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— khjod ni wphagsz-pa’i cshosz-la2 „szkjesz-ma-thag-pa” zsesz
bja’o | |
de-nasz Szor-phreng-csan gosz-chagsz bcsosz-te | Bcsom-ldanwdasz-kjisz bka’-szcal-pa bzsin-du ba-lang-mo’i drung-du szongszte | de-szkad csesz szmrasz-pa dang | bde-bar bcasz-nasz | Szorphreng-csan jang phjir gnasz-szu wongsz-szo | |
rgjal-po Gszal-rgjal dpung-gi chogsz-dang bcsasz-te [| ] Szorphreng-csan wdzin-du cshasz-pa dang | dpung-gi chogsz wgro-ba’i
lam rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-gji drung-du bjung-basz | rgjal-bu
Rgjal-bjed-kji chal-na [| ] dge-szlong lusz thung-zsing mi szdug-pa
dbjangsz rab-tu sznyan-pa zsig jod-de | gcug-lag-khang-na dbjangsz
bjed-pa dpung-gi chogsz-kjisz thosz-nasz | szkjo mi sesz-pa-cam-du
nyan wdod-de | glang-po-cshe dang rta jang rna-ba btud-nasz | wgror
mi btub-par nyan-to | | rgjal-po ja-mchan-du gjur-te |
— csi’i phjir glang-po-cshe dang rta-la szogsz-pa wgror mi btub —
csesz szmrasz-pa dang |
— dbjangsz sznyan-pa nyan wdod-pa’i phjir wgror mi btub-bo —
zsesz gszol-to | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— dud-wgro’i (261a) szkje-gnasz-szu szkjesz-pa jang wdi-ltar
cshosz nyan-par dga’-na | bdag-csag kjang mi’i nang-du szkjesz-pa
lta-csi-szmosz-te | szkad-csig mnyan-par bja’o — zsesz |
———
1 S, I, K: + szrog-cshagsz thamsz-csad
2 I, K: -lasz

272

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-PA

rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du szong-nasz | glang-po-cshe-singrta-lasz1 babsz-te | ral-gri jang bkrol | gdugsz kjang bzsag-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz gang-na bzsugsz-pa’i szpjan-szngar szong-szte |
phjin-pa dang | szpji-bosz phjag-wchal-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la
wdi-szkad csesz gszol-to | |
— dge-szlong dbjangsz sin-du sznyan-pa de-lta-bu szu lagsz | bltabar wchal-te | kar-sa-pa-ne sztong-phrag bcsu2 zsig kjang dbul-lo —
zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz bka’-szcalto | |
— szngar szbjin-pa bjin-pa’i wog-tu phrad-par bja’o | | gal-te
szngar phrad-na | kar-sa-pa-ne csig-cam jang szbjin mi wdod-par
wgjur-ro | |
de-nasz rgjal-po dang dge-szlong-du phrad-nasz | ha-csang mi
szdug-la thung-cshesz-basz | kar-sa-pa-ne csig-cam jang szbjin-pa’i
szemsz ma szkjesz-te | rgjal-posz pusz-mo sza-la bcugsz-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz | dge-szlong wdi’i lusz sin-du ma szdugcsing thung-la | dbjangsz sin-du sznyan-pa wdi szngon lasz csi-zsig
bgjisz-na | wdi-lta-bu’i rnam-par-szmin-pa thob-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— legsz-par nyon-la | jid-la zung-sig dang | bsztan-par bja’o | |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na [| ] szangsz-rgjasz Wod-szrungsz
zsesz bja-ba wdzsig-rten-du gsegsz-te | szemsz-csan-gji don mdzadnasz | mja-ngan-lasz wdasz-pa’i wog-tu [| ] rgjal-po Kri-kri-bji zsesz
bja-basz ring-bszrel bszdusz-te | mcshod-rten brcig-par bjasz-pa-lasz |
klu’i rgjal-po bzsi zsig mir szprul-te | rgjal-po’i drung-du lhagsznasz |
— ring-bszrel-gji mcshod-rten brcig-pa wdi [| ] rin-po-cshe-lasz
bgjid-dam | sza-zan-lasz3 bgji — zsesz gszol-to | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— mcshod-rten cshen-por brcig dgosz-na | rin-po-cshe mang-po
med-pasz | sza-lasz bja dgosz-te | gru bzsi’i ngosz csig kjang dpagchad lngar phjin-pa | wphang-du mtho-khjad (261b) dpag-chad nyisu-lnga-pa kun-du sznang-bar rcig dgosz-szo | |
klu’i rgjal-po de bzsisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
———
1 I, K: glang-po-cshe-lasz
2 S: bzsi-bcsu, I: brgjad-csu, K: brgjad-bcsu
3 S, I: sza-lasz, K: sza gzsan-lasz

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

273

— bdag-csag bzsi ni klu’i rgjal-po jin-te | rgjal-po mcshod-rten
bjed-pasz | bdag-csag kjang rin-po-cshesz btang1 sznyam-mo | |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | rab-tu dga’mgu-rangsz-te |
— wdi-ltar btang-ba2 legsz-szo — zsesz szmrasz-pa dang |
klu-rnamsz-kjisz jang wdi-szkad csesz gszol-to | |
— grong-khjer-gji ngosz bzsi’i phji-rol-na cshu-mig cshen-po bzsi
zsig jod-de | sar-phjogsz-kji ngosz-kji cshu-mig-lasz bcsusz-te3 | phagu bjasz-na | thamsz-csad baidu-rja szngon-por wgjur-ro | | lhophjogsz-ngosz-kji cshu-mig-lasz bcsusz-te | pha-gu bjasz-na | thamszcsad gszer-du wgjur-ro | | nub-phjogsz-kji ngosz-kji cshu-mig-lasz
bcsusz-te | pha-gu bjasz-na | thamsz-csad dngul-du wgjur-ro | | bjangphjogsz-kji cshu-mig-lasz bcsusz-te | pha-gu bjasz-na | thamsz-csad
sel dkar-por wgjur-ro — zsesz szmrasz-te |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | lhag-par dga’mgu-rangsz-te | ngosz bzsi’i lag-dpon re-re bszkosz-nasz | ngosz re-re
bjed-du bcsug-pa-lasz | ngosz gszum-gji lag-dpon-gjisz mcshod-rten
zin-du nye-ba-cam-na | ngosz csig-gi lag-dpon-gjisz le-lo bjasz-te |
zin-du mi nye-szte | rgjal-po-nyid mcshod-rten bjed-pa-la ltar wongsznasz | le-lo bjasz-pa de-la |
— khjod-kjisz lasz legsz-par ma bjasz-pasz | ma zin-te | cshadpasz gcsad-do — zsesz bszgo-ba dang |
mi de rgjal-po-la khrosz-nasz |
— wdi-lta-bu’i mcshod-rten ha-csang cshesz-pa wdi nam-jang mi
zin-no — zsesz gszol-to | |
de-nasz rgjal-posz nan-thur bszkjed-pasz | kun-gjisz nyin-mchan
brcon-wgrusz-szu bjasz-nasz | dusz csig-du csig-csar zin-no | |
mcshod-rten ngo-mchar-du mtho-la rin-po-cshe-rnamsz wcher-zsing
dbjibsz kjang lhag-par legsz-pasz | ngosz csig-gi lag-dpon khrosz-pa
de jang sin-du dga’-nasz | szngar-gji nyesz-pa-rnamsz wgjod-csing
bsagsz-te | gszer-gji dril-bu csig mcshod-rten-gji rce-mo-la btagsznasz | wdi-szkad csesz szmon-lam btab-bo | |
— bdag gang-nasz (262a) gang-du szkjesz-kjang | szgra-szkad sindu sznyan-zsing wgro-ba thamsz-csad-kjisz thosz-pa dang | dga’-bar
sog-csig | ma wongsz-pa’i dusz-szu szangsz-rgjasz S’akja thub-padang phrad-de | wkhor-ba-lasz rnam-par-grol-bar sog-csig — csesz
szmon-lam btab-bo | |

———
1 K: bsztang
2 I: bsztab-pa, K: bsztang3 P: bcusz-

274

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-PA

— rgjal-po cshen-po | de’i che de’i dusz-na ngosz gcsig-gi lagdpon „mcshod-rten ha-csang cshesz-szo” zsesz khrosz-pa de ni dgeszlong wdi jin-te1 | de’i che-na khrosz bzsin-du „mcshod-rten hacsang cshesz-szo” zsesz szmrasz-pa-cam-gjisz | rtag-tu lusz thung-la
mi szdug-par gjur-to | | phjisz dga’-ba’i szemsz-kjisz dril-bu phulnasz | mcshod-rten-la btagsz-te | szgra-szkad sznyan-pa dang ngadang phrad-par sog-csig csesz szmon-lam btab-pasz | szkje-ba lngabrgja’i bar-du szgra-szkad rab-tu sznyan-te | da wdi-ltar nga-dang
phrad-nasz | rnam-par-grol-ba[r] thob-par gjur-to | |
rgjal-posz de-szkad csesz gszungsz-pa thosz-nasz | phjir wgro-bar
changsz-pa-lasz2 | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— rgjal-po cshen-po | khjod gar wgro — zsesz bka’-szcal-pa
dang |
rgjal-posz Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— jul wdi-na dgra ma-rungsz-pa Szor-phreng-csan zsesz bgjiba [| ] mi kun bszad-nasz | ma-wosz-par gnod-pa bgjid-pasz | bdagcsag de-la dmag-rgol-du mcshi’o | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— Szor-phreng-csan ni da-ltar grog-szbur jang mi gszod-na |
gzsan gszod-pa lta-szmosz kjang csi dgosz |
rgjal-po desz |
„de-cam3 Bcsom-ldan-wdasz-kjisz ma btul-lam” sznyam-bszamszpa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz bka’-szcalto | |
— Szor-phreng-csan ni da-ltar rab-tu-bjung-nasz | dgra-bcsomszte | nyesz-pa’i szkjon thamsz-csad zad-nasz | da-ltar gnasz-khang-na
wdug-go | rgjal-po de-dang phrad-par wdod-na | de-dang szprad-do | |
— zsesz bka’-szcal-te | 4
Szor-phreng-csan-gji gnasz-khang-gi szgor phjin-nasz | dge-szlong
Szor-phreng-csan gnasz-khang-gi nang-na lud-pa gszal-ba’i5 szgra
phjung-ba thosz-pa-cam-gjisz | szngar mi mang-po bszad-pa dran-te |
wdzsigsz-szkrag-nasz | wkhamsz-te | sza-(262b)-la wgjel-to | |
de-nasz ring zsig lon-pa dang | phjir langsz-te | Bcsom-ldan-wdasz
gang-na-bar szong-nasz | dzsi-ltar wkhamsz-pa Bcsom-ldan-wdasz-la
gszol-ba dang | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz
bka’-szcal-to | |
— rgjal-po cshen-po | legsz-par nyon-csig dang |
———
1 P: -zse
2 S: cshasz-, I: cshesz-3 I: da4 S: + Szor-phreng-csan-gji gnasz-khang-du btang-ngo |
5 S, K: lu-, I: bszal-

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

275

— szngon wdasz-pa’i dusz-na Wdzam-bu-gling wdir jul B’a-r’ana-sz’i zsesz bja-ba-na gnod-szbjin-bja sin-du gdug-pa zsig jod-de |
zasz-szu jang szrin-bu gdug-pa wba’-zsig za’o | |
lusz kjang sin-du gdug-pasz | reg-gam nyer jang mi bzod-de | *gar
wphur-zsing wgro-ba’i wog-na szemsz-csan jod-pa kun kjang dogszla | sing jang kun szkamsz-par wgjur-ro1 | |
de’i che bja gdug-pa de chal zsig-gi nang-du phjin-nasz | sing-khar
wdug-szte | szkad phjung-ba-lasz | de’i che sing de’i drung-na glangpo-cshe’i rgjal-po zsig jod-de | bja gdug-pa’i szkad thosz-pa-camgjisz | wkhamsz-nasz | sza-la wgjel-to | |

— rgjal-po cshen-po | de’i che de’i dusz-na bja gdug-pa de ni daltar-gji Szor-phreng-csan jin-no | | glang-po-cshe’i rgjal-po de ni rgjalpo-nyid jin-no | | 2
— Bcsom-ldan-wdasz | Szor-phreng-csan wdi ni khro-gtum-pasz |
szemsz-csan de-sznyed csig3 bszad-de | da Bcsom-ldan-wdasz-kjisz
dge-ba-la bzsag-go |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— rgjal-po cshen-po | dge-szlong Szor-phreng-csan wdi da-ltar-gji
dusz wba’-sig-na [| ] mi mang-bo bszad-de | ngasz gtul-bar ma zadkji | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang Szor-phreng-csan-gjisz mi wdidag kun bszad-pa-lasz | ngasz btul-te | dge-ba-la szemsz-par gjur-to | |
rgjal-posz jang gszol-pa |
— Bcsom-ldan-wdasz | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang wdi-dag
bszad-pa dang [| ] Bcsom-ldan-wdasz-kjisz btul-ba’i dngosz-po phjeszte | bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa grangsz-med-pa’i pha-rol-na [| ]
Wdzam-bu-gling wdir jul B’a-r’a-na-sz’i zsesz bja-ba-na [| ] rgjal-po
Ba-la-ma-dar zsesz bja-ba zsig bjung-ngo | |
———
1 S: gar wphur gar wgro-ba’i wog-na szemsz-csan jod-pa kun-csad kjang
dogsz | sza-la lhung-sing kun szkrag-par wgjur-to |
2 S: + zsesz bka’-szcal-pa dang |
rgjal-posz szangsz-rgjasz-la wdi-szkad csesz gszol-to |
3 P: -rnyed-

276

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-PA

de’i che rgjal-po de[-la] dpung rnam bzsi-dang (263a) bcsasz-te [| ]
chal-gji nang-du rcer szong-szong-ba-lasz | ri-dagsz-dang phrad-de |
ri-dagsz-kji phji bzsin-du rgjug-rgjug-ba-lasz | rgjal-po csig-bu wkhordang bral-te | chal sztug-por phjin-nasz | de’i che rgjal-po ngal-nasz |
rta-lasz babsz-te | wdug-pa-lasz | chal sztug-bo de’i nang-na szeng-gemo zsig gnasz-pa [| ] wdod-cshagsz-kjisz nyen-nasz1 | szong-szongba-lasz | chal-gji nang-na rgjal-po csig-bu wdug-pa-dang phrad-nasz |
szeng-ge-mo lhag-par wdod-cshagsz szkjesz-te | rgjal-po-la bsznyennasz | wdzsug-ma bteg-te | sznyegsz-szo2 | | rgjal-posz kjang wdodcshagsz szkjesz-par rig-nasz | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„wdi ni gcsan-zan khro-ba jin-te | bdag bszad-pa’i mthu jod-pasz |
gal-te jid bzsin-du ma bjasz-na | bdag-gi szrog-la wbab-bo” sznyamnasz | szkrag bzsin-du szeng-ge-mo-la wdod-pa szpjad-do | |
de-nasz szeng-ge-mo phjir szong-ba’i wog-tu g.jog-rnamsz kjang
lhagsz-te | rgjal-po bszu-nasz | pho-brang-du khrid-do | | de’i che
szeng-ge-mo de szbrum-par gjur-te | zla-ba chang-nasz | bu zsig
bjung-na | lusz-gzugsz ni thamsz-csad mi-dang wdra-szte | rkang-pa
wba’-sig khra-bor wdug-go | szeng-ge-mosz kjang rgjal-po’i bu jinpar dran-nasz | rgjab-tu bkal-te | rgjal-po’i thad-du bszkjal-lo | | rgjalposz kjang bdag-gi bu jin-par sesz-te | gszosz-bszkjed-nasz | de’i
rkang-pa bkra-pa’i phjir ming jang Rkang-bkra zsesz btagsz-szo | |
gszosz-bszkjed-de | chad-du3 phjin-par szkjesz-pa dang | sin-du dpa’zsing rtul-phod-par szkjesz-szo | |
pha rgjal-po che-wphosz-pa’i wog-tu rgjal-po’i dbang thob-nasz |
bcun-mo gnyisz blangsz-szo | | de-la bcun-mo gcsig rgjal-rigsz-szo | |
csig ni bram-ze’i rigsz-szo | | phjisz Rkang-bkra de bszkjed-moszchal-du wcshag-tu szong-nasz | bcun-mo gnyisz-la wdi-szkad csesz
bszgo’o | |
— bcun-mo | khjed gnyisz-lasz gang nga’i phji-bzsin mgjogsz-par
wongsz-te | gang-dang4 szngar phrad-ba de5 ni nyi-ma csig-gi bar-du
lhan-csig-tu rce-dga’-zsing jongsz-szu szpjad-do | | gang phjisz6
wongsz-pa (263b) de ni nga-dang phrad-du mi wdod — csesz bszgonasz |
rgjal-po de szong-ba’i wog-tu bcun-mo gnyisz kjang rgjan-gjisz
brgjan-te | bzson-pa bsamsz-nasz | dusz csig-tu cshasz-szo | | lam-gji
bar-na lha’i rten zsig jod-pa-la [| ] bcun-mo bram-ze’i rigsz-csan

———
1 P: nyon2 P: sznyogsz3 P: cshad4 S: gang, I, K: gang nga-dang
5 S, I, K: de-la
6 P: phjir

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

277

bzson-pa-lasz babsz | phjag-bjasz-nasz | mjur-du szong-ba-lasz |
wphjisz-par1 gjur-to | |
de-nasz rgjal-posz kjang szngar szmrasz-pa bzsin-du ma bsztento | | de-nasz bcun-mo de zse-szdang szkjesz-nasz | lha-la khrosz-te |
„bdag ni khjod-la phjag-wchal-ba’i bar-du wphjisz-nasz1 | rgjalposz ma wdod-do | | gal-te lha khjod-la mthu zsig jod jang-dag-na |
csi’i phjir nga’i mgon-szkjabsz mi bjed” csesz sin-du khrosz-rngamnasz | jid-la wdi sznyam-du gnod-pa bja-bar bszamsz-szo | |
rgjal-po de[’i] phjir pho-brang-du wongsz-nasz | bcun-mosz wdiszkad csesz gszol-to | |
— bdag nyi-ma gcsig csig csi dga’-bar bgjid-du gnang-bar dbangbszkur-csig — csesz gszol-pa dang |
rgjal-posz kjang |
— de-bzsin-du gnang-ngo — zsesz bszgo-pa dang | mi mang-po
bszdogsz-te2 | lha’i rten bcsom-nasz | sza jang bsznyamsz-szo | |
de-nasz lha’i rten bszrung-ba’i lha de sin-du mi dga’-szte |
wkhrugsz-nasz | rgjal-po-la gnod-pa bja-bar bszamsz-te | pho-branggi nang-du szong-ba-lasz | pho-brang szrung-ba’i lha desz nang-du ma
btang-ngo | |
de’i che-na drang-szrong gcsig csig ri Drang-szrong-lhagsz sesz
bja-ba-la gnasz-te | rgjal-po Rkang-bkra drang-szrong de-la mcshodpa bjed-pasz | nyin csig bzsin-du nam-mkha’-la[sz] wphur-zsing phobrang-du wongsz-te | zasz bzang-po ni mi wdod-kji | kha-zasz thamal-pa-cam zosz-nasz | phjir wgro’o | | nyi-ma gcsig csig drangszrong *de mi3 wong-bar lha desz sesz-pasz | drang-szrong-gi lusz-szu
szprul-te | pho-brang-gi nang-du wgro-bar bszamsz-pa-lasz | phobrang szrung-ba’i lhasz sesz-nasz | nang-du ma btang-ba dang | szgonasz bosz-te |
— *nang-du wong-ngo4 — zsesz bjasz-pa dang | rgjal-posz thosznasz |
— drang-szrong phji-rol-nasz wbod-pa mjur-du nang-du sog-csig5
— csesz bka’-szcal-pa dang |
pho-brang (264a) szrung-ba’i lhasz kjang rgjal-po’i bka’ bzsin-du
ma wgagsz-te | nang-du btang-ngo | | nang-du wongsz-pa dang |
drang-szrong-gi sztan-la[sz] wdug-nasz | rgjal-posz kjang rtag-tu khazasz csi za-ba szbjar-te | phul-lo | | de’i che-na drang-szrong szprul-pa
desz kha-zasz zar ma btub-nasz | rgjal-po-la wdi-szkad csesz szmraszszo | |
———
1 P: wcshisz2 P: bzlog-szte
3 P: de’i
4 S, K: nang-du wong-du mi szter-ro, I: nang-du mi szter-ro.
5 S: thongsz-, I: thong-zsig

278

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-PA

— kha-zasz wdi ni ngan-cshesz-kjisz | sa’am nya med-na | mi
bza’o — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-posz kjang wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— drang-szrong cshen-po | szngon-cshad ni kha-zasz tha-mal-pa
za-basz-na | sa dang nya ma szbjar-ba jin-no | |
drang-szrong szprul-pasz szmrasz-pa |
— da-phjin-csad ni kha-zasz ngan-pa wdi-dag mi wdod-kji[sz] | sa
dang nya szbjor-csig — csesz szmrasz-nasz | szong-ngo | |
de-nasz rgjal-posz kjang drang-szrong-gisz1 szmrasz-pa bzsin-du
sa dang nya szbjar-nasz | phji-de-nyin-par drang-szrong rnying-pa
wongsz-pa-la phul-lo | | drang-szrong de zse-szdang szkjesz-te | rgjalbo-la khrosz-pa dang | rgjal-posz kjang drang-szrong-la wdi-szkad
csesz szmrasz-szo | |
— drang-szrong cshen-po | khar-cang wongsz-pa-na | „kha-zasz
wdi-lta-bu szbjor-csig” csesz ma bszgo’am |
drang-szrong-gisz szmrasz-pa |
— khar-cang na-basz | nyi-ma csig-tu zan bcsad-de | ma wongszpa jin-no2 | de-szkad csesz szusz bszgo | khjed-kjisz nga-la brnyaszpasz | wdi-lta-bur bjasz-pa jin-gjisz | rgjal-po | khjod lo bcsu-gnyiszkji bar-du mi-sa wba’-sig za-bar gjur-csig — csesz szmrasz-nasz |
szong-ngo | |
de-nasz nyin csig rgjal-po’i g.josz-mkhan-gjisz sa ma wbjor-nasz |
wphral sa gzsan ma rnyed-de | busz-pa’i ro zsig-dang phrad-nasz |
„sa wdi jang rung-ngo” sznyam-bszamsz-te | mgo dang rkang-lag
bcsad-nasz | g.josz-szu bjasz-te | szpod3 szna-chogsz-kjisz btab-nasz |
rgjal-po-la bjin-no | | rgjal-posz kjang sa de zosz-nasz | szngon-gji sabasz lhag-par zsim-mo | zsesz g.josz-mkhan-la |
— szngon-csad-kji sa wdi-lta-bu’i ro med-de | sa wdi ni lhag-par
zsim-na | csi’i sa — zsesz drisz-pa dang |
g.josz-mkhan szkrag-nasz | lto-ba sza-la phab-szte | rgjal-po-la
wdi-szkad csesz gszol-to | |
— gal-te rgjal-posz gjod mi szmra-na | drang-por gszol-lo (264b)
— zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-posz kjang |
— khjod-kjisz drang-por *szmrasz-pa dang4 | gjod mi szmra’o —
zsesz bszgo’o | |
g.josz-mkhan-gjisz szmrasz-pa |

———
1 I, K: drang-szrong szprul-basz
2 I: -na
3 P: szposz
4 I: szmrasz-na

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

279

— *bdag-csag-gisz wphral brngad-pasz sa gzsan brngad-pasz1 | ma
rnyed-de | busz-pa cshung-ngu gum-pa’i ro rnyed-nasz | g.josz-szu
bgjisz-te | — gszol-pa-lasz | rgjal-posz mkhjen-par gjur-te | |
rgjal-posz bszgo-ba |
— sa wdi ni lhag-par zsim-gjisz | da-phjin-csad sa wdi-lta-bu rtagtu szbjor-csig — csesz bszgo-ba dang |
g.josz-mkhan-gjisz wdi-szkad csesz2 gszol-to | |
— szngar ni busz-pa gum-pa’i ro zsig rnyed-de | g.josz-szu bjaszpa lagsz-kji | wdi-lasz ni mi rnyed-do — zsesz gszol-to | |
rgjal-posz kjang bszgo-ba |
— da-phjin-csad kjang khjed-kjisz gszang-thub-csing gzsan-gjisz
ma chor-bar long-sig dang | nga-la dbang jod-do — zsesz bszgo’o | |
g.josz-mkhan-gjisz rgjal-posz bszgo-ba bzsin-du mchan-mo
gszang-szte | brkusz-nasz | bszad-de | nyin-zsag csig bzsin-du g.joszszu bjasz-szo | |
de’i che-na grong-khjer de’i mi-dag phal-csher csho-ngesz wdebszsing |
— bu sztor-ro — zsesz csig-nasz csig-tu szkrag-szte3 |
— csi’i phjir wdi-ltar gjur — csesz blon-po-rnamsz wdusz-te |
bgrosz-nasz | *mchan-mo lam-szrang-mdo-mdor4 mel-rce-ba5 bjaszte | bltasz-na | rgjal-po’i g.josz-mkhan-gjisz bu cshung-ngu brkusz-te |
khjer-ba zin-nasz | bcsingsz-te | rgjal-po’i szpjan-szngar khrid-nasz |
— sznga-phjir bu-cshung wdi-sznyed csig sztor-to — zsesz gszolpa dang | rgjal-po csang mi szmra-bar gjur-to | | de-bzsin-du langszum-gji bar-du gszol-kjang | mi szmra-ba-lasz |
— da bdag-csag-gisz nyesz-pa bjed-bjed-pa zin-to | nyesz-par
mngon-na | zsal-cse gcsad-par rigsz-kji | mi szmra-ba’i mi rigsz-szo
— zsesz gszol-pa dang |
rgjal-posz |
— ngasz bszgo-ba jin-no — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz blon-po-rnamsz mi dga’-szte | khon-du bzung-nasz | szor6
szong-ngo | | phji-rol-du phjin-pa dang | csig-la csig wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— rgjal-posz ni bdag-csag-la szogsz-pa’i bu kun zosz-pasz | dgra
jin-te | mi-sa za-ba’i rgjal-po-dang lhan-csig szrid csig-tu bjar mi
rung-gisz | gnod-par wgjur-ba’i dgra wdi-lta-bu ni med-par (265a)
———
1 S: bdag-csag wphral brtab-pasz sa gzsan ni, I: bdag-csag-gisz wphral-la sa
gzsan brtasz-pasz, K: bdag-csag-gisz wphral-la sa gzsan bcal-basz.
2 P: csisz
3 S, I: bszgragsz-te, K: gragsz-te
4 S, I: mchan-mo lam-szrang-mdor, K: mchan-mo-la lam dang mdor-mdor
5 I: -che6 I, K: szo-szor

280

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-PA

bja-bar rigsz-szo — zsesz thamsz-csad grosz-wthun-nasz | rgjal-po
gszod-pa’i grosz bjasz-szo | |
grong-khjer-gji phji-rol-na bszkjed-mosz-chal zsig jod-de | de-la
rdzing-bu zsig jod-pa’i nang-na [| ] rgjal-po nyin csig bzsin-du khrusz
bjed-du wgro-ba-lasz | blon-po-rnamsz-kjisz bszkjed-mosz-chal-gji
nang-du dpung-gi chogsz szbasz-nasz1 | rgjal-po rdzing-bur zsugszte | khrusz bjed-pa-na | dpung-gi chogsz mang-posz bszkor-nasz |
bzung-szte | gszad-par bjasz-pa-lasz | rgjal-po szkrag-nasz | dpung-gi
chogsz-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— csi’i phjir khjod-kjisz nga-la bszkor-te | wdzin-du rgol — zsesz
bjasz-pa dang |
blon-po-rnamsz-kjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— „rgjal-po” zsesz bja-ba ni wbangsz mang-po gszo-ba jin-na |
rgjal-posz wbangsz-kji bu kun zosz-na | wbangsz thamsz-csad gnaszmed-par gjur-te | szdug-bszngal mi bzod-pasz | da rgjal-po khjod
gszod-do | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— wdi-ltar bjasz-pa ngasz ni nyesz-mod-kji | da-phjin-csad wdiltar mi bja2 | wdi’i che gtang-du rung-ngam | mi rung — zsesz bszgoba dang |
blon-po-rnamsz-kjisz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— gal-te gnam-lasz kha-ba nag-po bab-bam | khjod-kji mgo-la
szbrul nag-po szkjesz-kjang | gtang-pa med-kjisz | da ma szmra-zsig |
rgjal-po Rkang-bkrasz kjang blon-posz szmrasz-pa’i chig thosznasz |
„da ni gdon-mi-za-bar szrog-dang wbral-lo” sznyam-te | jang blonpo-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— da3 ni khjod-kjisz gszad-par ni cshad-na | szkad-csig kho-na
zsig kho-bo bde-bar szemsz-szu cshug-la | gdod szod-csig — csesz
bszgo’o | |
de-nasz blon-posz kjang csung-zad bszdad-de | szemsz-szu bcsugpa dang | rgjal-po desz jid-la wdi sznyam-du dam-bcsasz-szo | |
„bdag-gisz szngon-csad dge-ba csi bjasz-pa dang | rgjal-po’i szrid
cshosz bzsin-du bjasz-pa dang | drang-szrong-la szbjin-pa bjasz-pa’i
bszod-namsz csi jod-pa thamsz-csad-kji mthusz bdag nam-mkha’-la
wphur-ba’i szrin-por gjur-csig” csesz bszngosz-te |
de-szkad csesz szmrasz-nasz | bszngosz-ma-thag-tu | szrin-por
gjur-te | szteng-gi nam-mkha’-la wphagsz-nasz | blon-po-rnamsz-la
wdi-szkad csesz szmrasz-szo | | (265b)
— khjod-kji mthusz bszdongsz-te | nga-la gszad-par bjasz-kjang |
nga’i bszod-namsz-kjisz rang-szosz-par gjur-te | da-phjin-csad ni
———
1 P: szpasz2 S: bja-basz, I: bja’i, K: bja-na
3 P: de

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

281

khjed bzod-par bjosz-sig | khjed-kji cshung-ma dang bu gang szdugcsing phangsz-pa bza’-bar bja’o — zsesz szmrasz-nasz | wphur-te | rila babsz-nasz | phjin-csad mi’i nang-du mi za-bar gjur-to | | mi mangpo jang wdzsigsz-szkrag-nasz | rtag-tu brosz-gab-bo | |
de-nasz szrin-po1 mi-la za-zsing szrin-po mang-du bszdongsznasz | wkhor dang g.jog kjang mang-bar gjur-te | phjisz szrin-po’i
wkhor-rnamsz-kjisz [| ] szrin-po Rkang-bkra-la wdi-szkad csesz gszolto | |
— bdag-csag ni khjod-kji wkhor dang g.jog-tu gjur-nasz2 | bdagcsag-la szton-mo cshen-po csig csig bjin-csig — csesz gszol-ba dang |
szrin-po Rkang-bkrasz kjang de-bzsin-du gnang-nasz | rgjal-po
lnga-brgja bszad-de | szton-mo bja-bar bgrosz-nasz | szo-szo-nasz
rgjal-po blangsz-te | brag-phug-tu bcsug-go | bzsi-brgja-dgu-bcsu-rcadgu ni rnyed-kji3 | rgjal-po csig csig ma chang-ba-lasz | rgjal-po dedag brag-phug-na csig-la csig wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag-csag ni wphongsz-te | szkjabsz-szu wgjur-ba jang medna | gal-te Szu-ta-szo-ma thabsz-dang4 ldan-pa da wdir wongsz-na |
bdag-csag thar jang szrid-kjisz | Szu-ta-szo-ma wdir wong-bar szrinpo-la gszol-bar bja’o — zsesz bgrosz-nasz | szrin-po’i rgjal-po-la wdiszkad csesz gszol-to | |
— rgjal-po | khjod szton-mo mdzad-na | bdag-csag mi’i rgjal-po
wba’-sig bszad-de | szton-mo bjasz-pasz | szton-mo bzang-por mi
wgjur-gji | Szu-ta-szo-ma zsesz bgji-ba jon-tan cshen-po-dang ldante | de rnyed-na | gzod5 szton-mo bzang-por wgjur-ro — zsesz gszolpa dang |
szrin-po’i rgjal-posz |
— wdi-lta zsig csi dka’ — zsesz szmrasz-nasz | nam-mkha’-la
wphur-te | Szu-ta-szo-ma len-du szong-ngo | |
de’i che-na Szu-ta-szo-ma bu-mo gzson-nu-dang grong-khjer-gji
phji-rol-du khrusz bjed-du wgro-ba-lasz | lam-du bram-ze szlong-ba
zsig-dang phrad-de | szbjin-par bjasz-nasz | bram-ze-la wdi-szkad
csesz szmrasz-szo6 | |
— bdag khrusz sig bjed-du wgro-szte | phjir log-nasz | szbjin-par
bja’o — zsesz szmrasz-nasz | khrusz bjed-du (266a) szong-ba-lasz |
khrusz bjed-na | szrin-po’i rgjal-po wongsz-te | brag-phug-tu khjerro | | de’i che Szu-ta-szo-ma mi dga’-szte | ngusz-pa dang | Rkangbkrasz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
———
1 P: -bu
2 I, K: -na
3 P: sznyed4 S: sztobsz5 I: gdod
6 P:

Nčn( !

282

5

10

15

20

25

BAM-PO BCSU-PA

— khjed ni gzsan-pasz lhag-par jon-tan-dang ldan-pa’i mcshoggo | zse-na | szkjesz-bu cshen-po ni csisz kjang mi szkrag-pa jin-na |
csi’i phjir mi dga’-szte | bjisz-ba cshung-ngu-ltar ngu — zsesz
szmrasz-szo | |
Szu-ta-szo-masz szrin-po-la szmrasz-pa |
— bdag lusz-la cshagsz-sing | szrin-po’i wdzsigsz-pasz mi dga’-ba
ma jin-gji | bdag thog-ma-nasz brdzun-du szmra ma mjong-na | da csi
khrusz-la wgro-ba’i lam-du bram-ze szlong-ba zsig-dang phrad-de |
bdag-gisz kjang „khrusz bjasz-nasz | phjir-log-nasz | szbjin-pa szbjinno” zsesz szmrasz-nasz | khrusz bjed-du szong-ba-lasz | rgjal-po |
khjod-kjisz bdag wdir khjer-te | wongsz-pasz | bdag-gisz „brdzun
szmrasz-szo” sznyam-te | mi dga’-ji | lusz dang szrog-la cshagsz-pa ni
ma jin-no | rgjal-po | khjod bdag-la thugsz-brce-ba’i phjir zsag bdun
zsig bsol-te | bram-ze de-la szbjin-pa bjasz-nasz | phjir jang wgum-du
mcshi’o — zsesz gszol-to | |
szrin-posz szmrasz-pa |
— khjod da btang-na | phjir wong-du btub-bam |
szmrasz-pa |
— gal-te ma wongsz-na-jang | khjod-kjisz1 blang-ba’i mthu jod-do
— zsesz szmrasz-nasz | phjir btang-ngo | |
Szu-ta-szo-ma phjir jul-du phjin-cam-na | bram-ze de jang da-dung
wdug-te | rab-tu dga’-nasz | bram-ze-la szbjin-pa bjin-no | | bram-ze
desz kjang Szu-ta-szo-ma ring-por mi thogsz-par szrog-dang wbralbar *wgro-basz | phjir2 jang jul-du3 cshasz-te4 | mi dga’-bar sesznasz | de-la chigsz-szu-bcsad de szmrasz-pa |
— bszkal-pa’i mtha’-la thug-pa-na | |
gnam dang klung jang rab wbar-te | |
Ri-rab-lhun-po rgja-mcho jang | |
thamsz-csad *thal-ba rdul-du5 gjur | |

30

35

lha dang klu dang lha-ma-jin | |
thamsz-csad wdzsig-csing nyamsz-jal-te | |
gnam dang sza jang med-wgjur-na | |
rgjal-szrid lta-zsig ga-la rtag | |
szkje dang rga dang na-si-ba’i | |
wkhor-ba’i mtha’ ni zad-mi-sesz | |
re-sig wdod-pa ma (266b) grub-na | |
mja-ngan-gjisz ni gnod-par wgjur | |
———
1 I: -la
2 K: -ba’i phjir
3 S, I: -la
4 S: cshagsz-na, I, K: cshagsz5 I: thal-ba-nyid-du

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

283

wdod-pa szkjon-du rab-cshe-szte | |
nyesz-pa gzsan-nasz wongsz-pa min | |
khamsz gszum szdug-bszngal-bcsasz-pasz-na | |
jul-szrid jid-brtan rung re-szkan | |
5

10

15

20

25

30

jod-pa je-nasz med-pa-szte | |
rgju dang rkjen-kjisz bszgrub-par wgjur | |
dar-ba jod-na rgud-pa jod | |
bden-pa nyesz-par1 brdzun wgjur-ro | |
szo-szo’i szkje-bo mtha’-thog-dag2 | |
szgju-ma-la3 ni kun gnasz-te | |
khamsz gszum dzsi-ltar sztong bzsin-du | |
jul-gji szrid kjang de-bzsin-no | |
rnam-par-sesz-la gzugsz med-de | |
gdug-pa’i szbrul bzsi-la gnasz-te | |
ma-rig-pa-lasz szkjesz-pa-la | |
bde-ba’i gnasz-szu kun wdzin-to | |
gzugsz-la rtag-pa’i bdag med-de | |
szemsz-la rtag-pa’i khjim jod min | |
*lusz dang4 szemsz kjang bral-gjur-na | |
jul-szrid lta-zsig jod re-szkan | |
de’i che Szu-ta-szo-masz chigsz-szu-bcsad de [| ] szmrasz-pa [| ]
wdi thosz-nasz | don jid-la bszamsz-pa5 | sin-du dga’-szte | rgjal-chab
rgjal-por bcsug-nasz | blon-po-rnamsz-la mcshi-phjag6 bjasz-te |
wthamsz-pa bzsin-du phjir wgro-bar bjasz-pa-lasz | blon-po-rnamszkjisz wdi-szkad csesz gszol-to | |
— rgjal-po Rkang-bkrasz ma bsznyengsz-sig | bdag-csag-gisz
bszamsz-nasz | rgjal-po’i szku bszrung-ba’i szlad-du lcsagsz-kji
khang-ba7 bjasz-la | rgjal-po de’i nang-du bzsugsz-na | Rkang-bkra
dpa’-mod-kji | csi bgjir jang ma mcshisz-szo | |
rgjal-posz blon-po-rnamsz dang mi mang-po-rnamsz-la bszgo-ba |
— mi csig szkjesz-pa-la brdzun mi zer-ba’i khrel-ltasz dgosz-te |
brdzun szmrasz-na | gszon-jang | dga’-ba ma jin-pasz | thog-ma
*wthamsz-pa
bzsin-du8 che-wphosz-kjang | bla’i9 | brdzun-du
———
1 I, K: ngesz2 I, K: tham-thom3 P: rgju-ma-la
4 I: lusz-la, K: lusz-lasz
5 I, K: -pasz
6 I: phji7 P: lang8 I: wkhamsz-pa-nasz |
9 P: szla’i

284

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-PA

szmrasz-te | gszon-par mi wdod-do — zsesz khrel-ltasz bja-ba’i legszpa rnam-pa szna-chogsz dang [| ] brdzun-du szmra-ba’i szkjon mangpo szmrasz-pa dang | blon-po-rnamsz kjang mja-ngan-gjisz brnangszte | chig med-par gjur-to | |
de-nasz1 thamsz-csad-kjisz rgjal-po bszkjal-nasz | thamsz-csadkjisz csho-ngesz (267a) btab-szte | brgjal-zsing wkhamsz-par gjurto | |
Szu-ta-szo-ma lam-du zsugsz-te | szong-ba’i che [| ] szrin-po
Rkang-bkra kjang „Szu-ta-szo-ma wdir wong-ba’i dusz jin-no”
sznyam-bszamsz-nasz | ri’i rce-mor bjung-szte | bltasz-pa dang | Szuta-szo-ma lam rgjang-ma-nasz szrog wdor-du wong-ba mthong-ngo | |
de-nasz nye-bar wongsz-te | bltasz-na | szngon-basz kjang lhag-par
dga’-ba’i mdangsz jod-pasz | szrin-posz rgjal-po-la wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— szrog wdor-du wong-ba-lta-la dga’-ba csi-zsig jod-de | khjod
wcho-ba gtong-ba-la szrog kjang mi [w]phangsz-szam | khjod jul-du
phjin-pasz2 phan-pa’i don csi-zsig rnyed-na | wdi-ltar dga’ — zsesz
drisz-szo | |
Szu-ta-szo-masz szmrasz-pa |
— rgjal-po cshen-po | khjod-kjisz thugsz-bag3 mdzad-de | bdag-gi
wcho-ba zsag bdun-du bsol-nasz | bdag-gisz szngar dam-bcsasz-palasz ma wgal-te | szbjin-pa cshen-po jang bjasz | dam-pa’i cshosz
kjang thosz-nasz4 | jid-la ma5 cshagsz-te6 | bszamsz-pa grub-pasz-na |
wdir szrog btang-jang | gszon-pa-basz dga’o — zsesz szmrasz-szo | |
rgjal-po Rkang-bkrasz szmrasz-pa |
— khjod-kjisz cshosz csi-zsig thosz-pa kho-bo-la jang szmrosz-sig
— csesz bszgo-ba dang |
Szu-ta-szo-masz chigsz-szu-bcsad-pa dzsi-szkad thosz-pa jang
szmrasz | de ma-jin-pa gzsan jang gszod-pa’i kha-na-ma-tho-ba’i
szdig-pa dang [| ] mi dge-ba’i lasz rnam-par-szmin-pa jang thabsz
mkhasz-pasz rgja-csher szmrasz | szrog mi gcsod-pa’i jon-tan dang [| ]
bszod-namsz rgja-cshen-po dang bjamsz-pa’i szemsz kjang rgjasz-par
bszdusz-pasz7 | szrin-po8 Rkang-bkra rab-tu dga’-rangsz-te | szpjibosz phjag-wchal-nasz | bsztan-pa bzsin-du phjin-csad szrog gcsod-pa
btang-nasz | rgjal-po brag-phug-tu bcsug-pa-rnamsz kjang szo-szo juljul-du bkje’o | |
———
1 I: -dag
2 S, I, K: -nasz |
3 P: thugsz dpag, S: thugsz dpag-med
4 I: thob5 I, K: Ø
6 I: gcsagsz-, K: bcsagsz7 I, K: bsztan-, S: bsztan-pa dang
8 I: rgjal-po

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

285

de-nasz Szu-ta-szo-masz dpung-gi chogsz bsamsz-nasz | rgjal-po
Rkang-bkra bszu-szte | phjir jang rgjal-por bcsug-go | der ni drangszrong-gisz dmod-pa bor-ba’i lo bcsu-gnyisz kjang chang-basz | dephjin-csad mi-sa jang (267b) mi za-szte | szngon bzsin-du rgjal-po
bjasz-szo | |

— rgjal-po cshen-po | de’i che de’i dusz-na Szu-ta-szo-ma ni daltar nga jin-no | | rgjal-po Rkang-bkra de ni da-ltar Szor-phreng-csan
jin-no | | de’i che lo bcsu-gnyisz-kji bar-du Rkang-bkrasz mi zosz-pa
ni [| ] Szor-phreng-csan-gjisz gszad-pa’i mi-rnamsz jin-no | | mi wdidag kjang gang-nasz gang-du szkje-bar rtag-tu Szor-phreng-csan-gjisz
bszad-par gjur-la | ngasz kjang szkje-ba thamsz-csad-du dge-ba-la
bkod-par gjur-to | | ngasz mngon-du1 dran-pa | szngon ma-rabsz bjedpa’i che nga gszod-pa-lasz bzlog [ma] nusz-na | da mngon-par
szangsz-rgjasz-te | jon-tan phun-szum-chogsz-pa-la szdig-pa jongszszu szpangsz-na | wdi-dag wdul-bar wgjur-ba lta-csi-szmosz |
rgjal-posz kjang Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— mi wdi-dag szngon csi-zsig bgjisz-na | szkje-ba thamsz-csad-du
Szor-phreng-csan-gjisz rtag-tu bszad-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la bka’-szcal-pa |
— rgjal-po cshen-po | legsz-par nyon-csig dang | bsztan-par
bja’o | |

— szngon wdasz-pa’i dusz bszkal-pa grangsz-med-pa’i pha-rolna [| ] Wdzam-bu-gling wdir jul B’a-r’a-na-sz’i-na [| ] rgjal-po La-dar
bja-ba zsig bjung-szte | rgjal-po de-la szrasz gnyisz jod-de | bjadgzugsz legsz-pa blta-na-szdug-pa rcal-dang ldan-pa’o | |
de’i che szrasz cshung-ngu-sosz-kjisz wdi sznyam-du bszamszszo | |
„gal-te bdag-gi pha che-wphosz-na | bu-pho2 rgjal-por gjur-te |
bdag gzson-pasz | rgjal-po jang mi thob-na | mir szkjesz-pa-la rgjal-po
ma thob-na | tha-mal-bar wdug-na-jang | csi rung | dben-par szongnasz | drang-szrong-gi lam bcal-lo | | ” sznyam-bszamsz-nasz |
rgjal-po’i thad-du szong-szte | jab-rgjal-po-la wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— bdag ni ri dben-par drang-szrong-gi lam bcal-bar dga’o | | bdagla szdug-par wdzin-na | bszamsz-pa wdi-lasz ma zlog-csig — csesz
———
1 I: szngon2 I: phu-bo

286

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-PA

jang dang jang gszol-ba dang | rgjal-posz kjang de-bzsin gnang-nasz |
ri dben-par szong-ngo | |
de-nasz (268a) lo mang zsig lon-pa dang | rgjal-po jab chewphosz-nasz | phu-bo rgjal-szar gsegsz-szo | | phu-bo jang rgjal-szar
zsugsz-nasz | ring-po ma lon-bar nad-kjisz btab-nasz | che-wphoszte | rigsz wchob-pa’i mi med-do | | blon-po-rnamsz wdusz-nasz | dzsiltar bja-ba bgrosz-pa dang | de-la blon-po csig csig-gisz wdi-szkad
csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po cshen-po’i szrasz cshung-ngu csig rgjal-po-la gszol-te |
da-ltar ri-la drang-szrong bjed-csing wdug-gisz | de szpjan-drangszla | rgjal-por gzsug-go | — zsesz szmrasz-pa dang |
blon-po-rnamsz-kjisz |
— de-wdra-ba zsig ngesz-par jod-dam | de-wdra-ba zsig jod-na |
de szpjan-drangsz-la | rgjal-por gzsug-go — zsesz bgrosz-nasz | ri-la
rgjal-bu chol-du dong-ngo | |
de-dag rgjal-bu-dang phrad-nasz |
— bdag-csag-la rgjal-po med-de | khjod-kjisz rgjal-po bja dgoszkjisz | wdong-ngo — zsesz szmrasz-pa dang |
drang-szrong-gisz |
— chig wdi ni wdzsigsz-szu rung-szte | kho-bo dben-pa wdi-na
rab-tu bde-szte | mja-ngan csi-jang med-do | | wdzsig-rten-pa ni 1 ma
dul-ba jin-pasz | rgjal-po[-la] jang gszod-de | bdag-gisz mi nusz-szo | |
blon-po-rnamsz-kjisz szmrasz-pa |
— rgjal-po’i gdung cshad-de | gdung-wchob-pa med-pasz | drangszrong | khjod wba’-sig [| ] rgjal-po’i gdung-la gtogsz-pa jin-te | jul-mi
thamsz-csad kjang mgon-med-par gjur-gjisz | wgro-ba mang-po-la
thugsz-brce-ba’i phjir rgjal-por gsegsz-szu gszol-lo — zsesz szmraszpa dang |
drang-szrong-gisz kjang ma bzod-nasz | blon-po-rnamsz-kjisz
gszol-pa bzsin-du phjir jul-du wongsz-te | rgjal-po bjasz-szo | |
drang-szrong de cshung-ngu-nasz wdod-cshagsz-dang ma wbagszpa-lasz | szrid-wcho-zsing bagsz-kjisz bud-med-dang wbagsz-pasz |
wdod-cshagsz lhag-par cshe-bar gjur-te | nyin-mchan-du wdodcshagsz-la bag-med-pasz | wdi-szkad-du bkar-btagsz-szo2 | |
— nga’i jul-mi-lasz bu-mo jod-pa-rnamsz bag-mar btang-na |
szngar nga-dang phrad-pa’i wog-tu gdod bag-mar thong-sig — csesz
bkar-(268b)-btagsz-szo | |
jul-na bud-med bzang-mo szdug-gu jid-du-wong-ba thamsz-csad-la
jang mi rigsz-par szpjod-do | | de’i che-na bud-med gcsig csig mi
mang-po chogsz-pa’i mdun-tu szgren-mor bjung-szte | gcsin gcsisz-pa
dang | thamsz-csad-kjisz bgad-de3 |
———
1 I, K: + rang-bzsin-gjisz
2 P: dkar-btagsz-szo
3 P: rgad-

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

287

— ngo-cha mi sesz-pa wdi csi bjed — csesz szpjosz-pa dang |
bud-med desz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bud-med-kjisz bud-med-kji nang-du gcsin gcsi-ba-la ngo-char
csi-zsig jod-de | khjed kjang gcsig-gi mdun-du gcsig-gisz1 gcsin
gcsisz-kjang | ngo mi cha-na | kho-mo bud-med-du wdra-ba’i nang-du
gcsin2 gcsisz-ba-la ngo-char jang csi-zsig jod |
mi mang-posz szmrasz-pa |
— khjod-kjisz wdi-szkad szmra-ba wdi csi’i tha-chig — csesz
szmrasz-pa dang |
bud-med desz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— jul wdi-na rgjal-po gcsig-bu ni szkjesz-pa jin-gji | gzsan jul-mi
thamsz-csad ni bud-med jin-du ngesz-szo | | khjed kun szkjesz-pa jinna | de-wdra-ba’i mi-rigsz-pa rgjal-po3 bjed-par mi rigsz-szo | |
de-nasz mi mang-po ngo-cha-zsing szkjengsz-par gjur-te |
— bud-med wdisz szmra-ba ni bden-te | rigsz-pa ma jin-pasz |
rgjal-po wdi ni med-par bja’o — zsesz bgrosz-nasz | thamsz-csad
grosz-wthun-te | rgjal-po[’i] bszkjed-mosz-chal-du khrusz-la wgroba’i che gszad-par bjasz-szo | |
de-nasz bszkjed-mosz-chal-du dpung-gi chogsz szbasz-nasz | rgjalpo rdzing-bur wongsz-pa’i che [| ] thamsz-csad log-nasz | bzung-szte |
gszad-par bjasz-szo | | rgjal-po szkrag-nasz |
— khjed-rnamsz csi bjed — csesz szmrasz-pa dang |
blon-po-rnamsz-kjisz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po ni cshosz-bzsin mi bjed-de | wdod-cshagsz-kjisz mjosznasz4 | jul-mi thamsz-csad rigsz-szun-csing szma bab-szte | bdag-csag
ma-bzod-cshesz-nasz | khjed med-par bja-szte | rgjal-po wdzangsz-pa
gdod bcal-lo | sznyam-mo | |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | szkrag-bar gjurto | blon-po-rnamsz-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— szngon-cshad ni bdag-gisz nyesz-pa bden-gji[sz] | phjin-cshad
ni de-ltar mi bja-na | gtang-(269a)-du rung-ngam mi rung — zsesz
bszgo-ba dang |
blon-po-rnamsz-kjisz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— gal-te gnam-lasz kha-ba nag-po bab-bam | mgo-la szbrul gdugpa szkjesz-kjang | mi btang-gisz5 | ma szmra-sig — csesz bszgo’o | |
rgjal-posz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz |
„da ni gdon-mi-za-bar bszad-do” sznyam-szte | khrosz-nasz | blonpo-rnamsz-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
———
1 P: -gid
2 P: lcsin
3 S, K: -posz
4 I: szbjor5 P: gdan-, I: gtang-gi

288

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-PA

— nga szngon ri-la wdug-szte | wdzsig-rten-la mi dga’-ba-lasz |
nan-tan-gjisz rgjal-por bcsug-szte | da ni nga gszad-do | | nga1 gar
szkjesz-kjang | khjed-dang2 phrad-de | khjed kjang ngasz szad-par
sog-csig — csesz dam-bcsasz-szo | |
de-ltar dam-bcsasz-mod-kji | won-kjang ma gnang-szte | gszaddo | |

— rgjal-po cshen-po | de’i che de’i dusz-na [| ] rgjal-po drangszrong de ni da-ltar Szor-phreng-csan jin-no | | de’i che mi mang-po
grosz-wthun-bar rgjal-po gszod-gszod-pa[’i] ni Szor-phreng-csan-gjisz
bszad-pa’i mi wdi-dag jin-te | rtag-tu Szor-phreng-csan-gjisz bszadpar gjur-to | |
rgjal-posz kjang pusz-mo sza-la bcugsz-te | Bcsom-ldan-wdasz-la
wdi-szkad csesz gszol-to | |
— dge-szlong Szor-phreng-csan wdisz mi wdi-sznyed csig bszadna | da wbrasz-bu thob-pa’i wog-tu rnam-par-szmin-pa mjong-bar mi
wgjur-tam |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— rgjal-po cshen-po | szdig-pa bjasz-na | rnam-par-szmin-pa
ngesz-par mjong-szte | dge-szlong wdi jang da-ltar gnasz-khang-na
szemsz-csan-dmjal-ba’i me [| ] ba-szpu’i khung-bu kun-nasz wbar-te |
szdug-bszngal mi bzod-pa mjong-zsing wdug-go |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wkhor mang-po-la szdig-pa’i lasz
bjasz-na | ngesz-par szdig-pa’i rnam-par-szmin-pa rtogsz-par bja-ba’i
phjir dge-szlong csig-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— dge-szlong | khjod szong-la | lde-mig khjer-te | dge-szlong
Szor-phreng-csan-gji szgo’i bu-gur cshug-sig — csesz bka’-szcalnasz |
dge-szlong-gisz bka’-bzsin lde-mig thogsz-te | szgo’i bu-gur
bcsug-na | de-ma-thag-tu zsu’o | | (269b) dge-szlong de szngangszszkrag-nasz | phjir Bcsom-ldan-wdasz-kji szpjan-szngar wongsz-te |
de-bzsin-du gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz dge-szlong-dag-la wdi-szkad csesz bka’szcal-to | |
— szdig-pa bjasz-pa’i rnam-par-szmin-pa ni wdi jin-no — zsesz
bka’-szcal-nasz |
rgjal-po dang wkhor mang-po-rnamsz jid-cshesz-par gjur-to | | denasz che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la wdiszkad csesz gszol-to | |
———
1 P: de
2 S: khjed nga-dang, I: khjod nga-dang

36. MI-GDUNG-BA SZOR-PHRENG-CSAN

5

10

15

20

25

30

289

— dge-szlong Szor-phreng-csan-gjisz szngon legsz-pa csi-zsig
bgjisz-na | mthu-sztobsz gjad1 cshen-po’i sztobsz-dang mnyam-zsing |
nyamsz-rcal cshe-la | bja-ltar mgjogsz-par gjur | legsz-pa csi-zsig
bgjisz-na | Bcsom-ldan-wdasz-dang phrad-de | wkhor-ba-lasz grol-bar
gjur-pa wkhor mang-po-la thugsz-brce-ba’i szlad-du bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— khjed legsz-par nyon-csig |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Wod-bszrungsz-kji
che [| ] dge-szlong gcsig csig gang-zag-gi lasz bjed-pa-lasz | wbru’i
khal csig bkal-te2 | szong-szong-ba-lasz | lam-du cshar-basz non-te |
bjol-pa’i gnasz med-pasz | wbru dang sznod-tu bcsasz-te [| ] thamszcsad gser-bar gjur-to | | de’i che-na dge-szlong de mgjogsz-par wgro
wdod-pa-lasz | *cshu wthungsz-pasz3 | wgro-bul-te | mgjogsz-par ma
gjur-pasz | wdi-szkad csesz szmon-lam btab-bo | |
„bdag ma-wongsz-pa’i dusz-na mthu-sztobsz mi sztong-dang
mnyam-zsing lusz jang-la | wgro-wgjogsz-khjad4 bja wphur-ba-dang
wdra-bar sog-csig | ma-wongsz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Sa-kjathub-pa wdzsig-rten-du gsegsz-pa-dang phrad-de | wkhor-ba-lasz grolbar gjur-csig” csesz szmon-lam btab-bo | |

— Kun-dga’-bo | de-la gzsan-du ma szemsz-sig | de’i che-na gangzag-gi lasz bjed-pa’i dge-szlong de ni da-ltar-gji dge-szlong Szorphreng-csan jin-no | | de’i che rab-tu-bjung-nasz | chul-khrimsz
bszrungsz-te | dge-wdun-gji[sz] lasz bjasz-pa’i5 szmon-lam bzsin-du
gang-nasz gang-du szkjesz-(270a)-kjang | bjad-gzugsz bzang-ba
dang | mthu-sztobsz dang rcal cshe-bar gjur-te | nga-dang phrad-par
szmon-pasz | wkhor-ba-lasz grol-bar gjur-to | |
de’i che-na Kun-dga’-bo dang dge-szlong-rnamsz dang rgjal-po
dang wkhor mang-po-rnamsz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rnam-parszmin-pa’i wbrasz-bu gszungsz-ba thosz-nasz | thamsz-csad-kjisz
brcon-wgrusz bszkjed-de | bden-pa bzsi jid-la bjasz-pasz | la-la ni
rgjun-du-zsugsz-pa dang lan-csig-phjir-log-pa dang phjir-mi-ldog-pa
———
1 P: kjang
2 P: bgal3 I, K: mthu cshung-basz
4 P: wgro-wgjogsz-gjad
5 S, I, K: -pasz |

290

5

BAM-PO BCSU-PA

dang [| ] dgra-bcsom-par gjur-to | | la-la ni rang-szangsz-rgjasz-kji dgeba’i rca-ba bszkjed-do | | la-la ni bla-na med-pa’i bjang-cshub-tu
szemsz bszkjed-do | | phjir-mi-ldog-pa’i [phjir] sza-la gnasz-par gjurto | | thamsz-csad lusz dang ngag dang jid dge-ba-la wdun-te | Bcsomldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par
dga’o | |
Mi-gdung-ba Szor-phreng-csan-gji le’u-szte | szum-bcsu-rcadrug-pa’o | | | |

WDZANGSZ-BLUN ZSESZ BJA-BA |
bam-po bcsu-gcsig-pa | |

37
DBUL-MO BSZNYEN-DGA’-MO ZSESZ BJA-BA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal [| ] Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che jul de-na bud-med Bsznyen-dga’-mo zsesz bja-ba [| ] dbulphongsz-pa | wcho-ba szlongsz-mo-la ltosz-pa zsig jod-de | bud-med
desz rgjal-po dang blon-po dang mi mang-posz szo-szo-nasz szangszrgjasz dang dge-wdun-la mcshod-pa bjasz-pa1 mthong-nasz | wdi
sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag-gisz szngon szdig-pa csi-zsig bjasz-na | wdi-ltar dbul-zsing
rigsz ngan-par szkjesz-te | da bszod-namsz-kji zsing-dang phradkjang | sza-bon mi bdog” sznyam-nasz | sin-du ji-cshad-de | wgjodpa szkjesz-nasz | nyi-ma csig-gi bar-du thosz-(270b)-pa bszlangsznasz | dong-rce gcsig-lasz ma rnyed-de | dong-rce gcsig-po de thogsznasz | mar-wchong-ba’i khjim-du szong-szte | mar zsig nyo-bar bjaszszo | |
mar-wchong-ba’i khjim-bdag-gisz szmrasz-pa |
— dong-rce gcsig-gisz mar nyo-ba wdi ha-csang jang nyungcshesz | khjod-kjisz csi-zsig bja — zsesz drisz-pa dang |
Bsznyen-dga’-mosz kjang drang-por gtam bjasz-pasz | marwchong-ba’i bdag-po sznying-brce-szte | mar lhag-par bjin-no | |
Bsznyen-dga’-mosz mar de thob-nasz | rab-tu dga’-szte | gcug-lagkhang-du szong-nasz |
— Bcsom-ldan-wdasz-la wbul-lo — zsesz |
szangsz-rgjasz-kji szpjan-szngar mar-me bcugsz-te | szmon-lam
wdi-szkad csesz btab-bo | |
— bdag-ltar2 dbul-phongsz-te | mar-me cshung-ngu-ma wdisz
szangsz-rgjasz-la mcshod-do | | bszod-namsz wdisz ma-wongsz-pa’i
dusz-szu bdag sesz-rab-kji mar-me-dang ldan-te | szemsz-csan
———
1 P: -la
2 S, I: bdag da-ltar, K: bdag da-lta

292

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

thamsz-csad-kji mun-pa’i dri-ma bszal-bar sog-csig — csesz szmonlam btab-nasz | phjir gnasz-szu szong-ngo | |
de’i mchan-mo mar-me gzsan ni zad-kji | Bsznyen-dga’-mo’i marme gcsig-bu ni nam-langsz-kji1 bar-du wbar-ro | |
de’i che-na Maud-gal-ja-na dusz-wdzin-pa’i resz-la bab-pasz |
nam-langsz-nasz1 mar-gji sznod-rnamsz szdud-du szong-szong-balasz | me-mar gcsig-bu zsig lhag-par gszal-te | mar dang sznying-po
jang ma nyamsz | gszar-du bcugsz-ma-thag-pa-dang wdra-basz | wdi
sznyam-du bszamsz-szo | |
„nyin-bar ni mar-me bcugsz-kjang | phan-pa med-kjisz | bszad-do”
sznyam-nasz | bszad-par gzasz-na | ma szod-do | | de-nasz lag dar-te |
bszad-par gzasz-na-jang | ma szod-de | ma nyamsz-szo | |
de-nasz gosz-kjisz bszad-par gzasz-na-jang | ma szod-pa Bcsomldan-wdasz-kjisz gzigsz-nasz | Maud-gal-la wdi-szkad csesz bka’szcal-to | |
— *khjod-kjisz „mar-me wdi bszad” sznyam-szemsz-szam2 | marme wdi ni khjod-kjisz mi szod-de | khjod nyan-thosz-kjisz szgulzsing3 szkjod nusz-pa jang ma jin-no | | gal-te khjod-kjisz rgja-mcho
cshen-po’i4 cshu phab-bam | rdzi-rlung jug-basz busz-(271a)-kjang |
szod-bar mi wgjur-ro | | de-basz-na me-mar wdi ni kun-gji don rgjacshen-por bjed-pa5 [| ] bszam-pa cshen-po bszkjed-pasz phul-ba jinno | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-nasz | Bsznyendga’-mo jang Bcsom-ldan-wdasz-kji szpjan-szngar wongsz-te |
zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-ba dang | de’i che Bcsom-ldanwdasz-kjisz lung bsztan-te |
— khjod ma-wongsz-pa’i dusz bszkal-pa grangsz-med-pa gnyisz
wdasz-nasz | mngon-par szangsz-rgjasz-te | mchan jang Mar-me-wod
csesz bja-szte | dbang-phjug-dang6 ldan-par wgjur-ro | |
de’i che-na Bsznyen-dga’-mosz [| ] Bcsom-ldan-wdasz-kjisz lung
bsztan-pa thosz-nasz | rab-tu dga’-szte | pusz-mo gnyisz sza-la
bcugsz-nasz | rab-tu-bjung-bar gszol-te | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rabtu-wbjung-bar gnang-ngo | |
che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo dang Maud-gal-gji-busz [| ] budmed dbul-mo lung bsztan-pa thob-szte | rab-tu-bjung-ba mthongbasz | pusz-mo gnyisz sza-la bcugsz-te | thal-mo szbjar-nasz | Bcsomldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
———
1 I: -nangsz2 I: I: khjod-kjisz mar-me wdi gszad-par szemsz-kjang |
3 P: szkul4 S, I, K: cshen-po bzsi’i
5 I: -par
6 S, I, K: dbang bcsu-dang

37. DBUL-MO BSZNYEN-DGA’-MO

5

10

15

20

25

30

35

293

— Bsznyen-dga’-mo dbul-mo wdi szngon lasz csi-zsig bgjisz-na |
de-szrid-kji bar dbul-phongsz-te | wcho-ba jang mi rnyed-par gjur | 1
csi-zsig bgjisz-na | Bcsom-ldan-wdasz-dang phrad-de | wkhor rnam
bzsisz mcshod-pa bja-bar dga’-bar gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Wod-szrung wdzsigrten-du gsegsz-te | de’i che-na khjim-bdag-gi cshung-ma zsig-gisz
szangsz-rgjasz dang [| ] dge-szlong-gi dge-wdun-du bcsasz-pa[r]
szpjan-drangsz-pa-lasz | szngar bud-med dbul-mo zsig-gisz szpjandrangsz-te | gsegsz-szu [ma] gnang-ngo2 | | bud-med dbul-mo de jang
lan-csig-phjir-ldog-pa3 thob-pa zsig-szte | de’i che-na khjim-bdaggi[sz] cshung-ma de bcan-zsing4 phjug-pa dang csho-rigsz bcunpasz5 | dbul-mosz szngar szpjan-drangsz-pa-la brnyasz-szmad-nasz |
wdi-szkad zsesz szmrasz-szo | |
„Bcsom-ldan-wdasz[-kjisz] csi’i szlad-du bdag-gisz szpjandrangsz-par szngar mi (271b) gsegsz-par szprang-mosz szpjandrangsz-par gsegsz” sesz [| ] chig ngan-pa szmrasz-te | wphagsz-pa-la
brnyasz-szmad-pasz | szkje-ba lnga-brgja’i bar-du rtag-tu dbulphongsz-pa | wcho-ba szlongsz-mo-la ltosz-pa’i rigsz-szu szkjeszszo | | phji-de-nyin szangsz-rgjasz dang dge-wdun-la dad-pasz
mcshod-de | dga’-basz-na | da szangsz-rgjasz-dang phrad-de | rab-tubjung-nasz | lung bsztan-pa jin-no | |
de’i che wkhor mang-po-rnamsz szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pala rab-tu dga’-bar gjur-ro | | de’i che rgjal-po dang blon-po dang mi
mang-po-dag-gisz „bud-med dbul-mosz szangsz-rgjasz-la mar-me
gcsig phul-pasz | szangsz-rgjasz-szu lung bsztan-to” zsesz thosznasz | thamsz-csad-kjisz bkur-szti bjasz-te | wcho-ba’i jo-bjad mcshog
dam-pa rnam bzsi [m]cshog-par szbjar-te | phul-lo | |
de’i che-na jul de’i khje’u dang bu-mo ja-rabsz dang ma-rabsz
thamsz-csad-kjisz mar-me dri-bszung-csan6 szbjar-te | rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal-du Bcsom-ldan-wdasz-la phul-lo | | mar-me phul-ba’i mi
mang-posz me-mar-gjisz rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal kun jongsz-szu
gang-szte | phjogsz bzsi-nasz szkar-ma nam-mkha’-la[sz] sznang-badang wdra-bar nyin gcsig bzsin-du phul-te | de-lta-bur rgjun mi cshadpar nyin-zsag bdun-gji[sz] bar-du phul-lo | |
de’i che Kun-dga’-bo sin-du dga’-nasz | ngo-mchar-du gjur-te |

———
1 K: + dge-ba’i lasz
2 P: gtang3 K: lan-csig-phjir-mi-ldog-pa
4 P: bcsan5 I, K: sznyemsz6 P: -szrung-

294

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

— Bcsom-ldan-wdasz-kji jon-tan ni wdi-sznyed csig mnga’o —
zsesz bszngagsz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszolto | |
— Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szngon 1 csi-zsig bgjisz-na | wdi-ltabu’i mar-me chad-med-pa-dang ldan-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na [| ] Wdzam-bu-gling wdir rgjal-po
Szi-li zsesz bja-ba zsig bjung-szte | rgjal-phran brgjad-khri-bzsisztong-sznyed-la dbang-bjed-do | | rgjal-po’i bcun-mo cshen-mo-la
szrasz gcsig bjung-szte | lusz-kji mdog gszer-lta-bur wdug-la | mchan
szum-bcsu-rca-gnyisz dang dpe-bjad bzang-po brgjad-bcsur ldan-de |
szpji-bo-la rin-po-cshe kha-dog gszal-ba | blta-na | mig szbrid-pa csig
jod-de | (272a) mchan-mkhan bosz-nasz | mchan bzang-ngan2
brtagsz-te | ming b[r]tagsz-pa-lasz | mchan-mkhan-gjisz bltasz-na |
mchan ngo-mchar-du bzang-pasz | lag-pa bteg-nasz |
— sin-du legsz-szo | | sin-du legsz-szo — zsesz szmrasz-te |
— rgjal-bu wdi ni wdzsig-rten-na lha dang mi’i nang-na bszgrundu3 med-do | | gal-te khjim-na gnasz-na | wkhor-losz-bszgjur-ba’i
rgjal-por wgjur-ro | | gal-te rab-tu-bjung-na | mngon-par wchangrgja’o — zsesz szmrasz-te |
mchan-mkhan-gjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— rgjal-bu wdi thog-ma bcasz-pa-na | ngo-mchar ja-mchan-gji
ltasz csi-zsig bjung — zsesz drisz-na |
— rgjal-bu wdi bcasz-pa’i che szpji-bo-na rin-po-cshe sin-du
gszal-ba zsig jod-do — zsesz szmrasz-nasz | rgjal-bu’i ming jang Rincshen-gcug-phud csesz btagsz-szo | |
phjisz csher szkjesz-nasz | rab-tu-bjung-szte | bjang-cshub-la nantan bjasz-nasz | mngon-par szangsz-rgjasz-te | szemsz-csan grangszmed-pa’i don bjasz-szo | | de’i che-na rgjal-po jab-kjisz szangsz-rgjasz
dang dge-szlong-gi dge-wdun-dang bcsasz-pa[r] zla-ba gszum-gji bardu szpjan-drangsz-nasz | 4 de’i nang-na dge-szlong Wphagsz-pa’ibsesz-gnyen zsesz bja-ba zsig [| ] zla-ba gszum-gji bar-du me-mar
szbjor-ba’i jon-bdag-tu khasz-blangsz-nasz | nyin gcsig bzsin-du
grong-khjer-du szong-szte | chong-dpon dang khjim-bdag dang mi
mang-po-lasz [| ] mar dang wbru-mar dang me-mar-gji sznying-po
bszlangsz-szo | |
———
1 S, I: + wphrin-lasz
2 P: -ngon
3 P: bszkrun4 S, I: + mcshod-szton gszol-to |

37. DBUL-MO BSZNYEN-DGA’-MO

5

10

15

20

25

30

35

295

de’i che-na rgjal-po de-la bu-mo Thub-pa zsesz bja-ba gcsig jodde | jang-tog-gi1 szteng-nasz dge-szlong de nyin gcsig bzsin-du grong
rgju-zsing nyong-mongsz-pa mthong-nasz | de-la sznying-brce-szte |
mi zsig mngagsz-nasz |
— bcun-pa | khjod csi-zsig szgrub-na | rtag-tu wdi-lta-bur nyonmongsz — zsesz drisz-na |
dge-szlong desz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag ni zla-ba gszum-gji bar-du [| ] szangsz-rgjasz dang dgewdun-gji mar-me szbjor-ba’i jon-bdag-du khasz-blangsz-te | de-baszna grong-du rgju-zsing dge-bsznyen-rnamsz-lasz [| ] mar dang wbrumar dang mar-gji sznying-po dang mar-me (272b) wdzugsz-pa’i jobjad-rnamsz szlong-ngo — zsesz bu-mo-la szpring-ba dang |
bu-mo de rab-tu dga’-nasz | dge-szlong Wphagsz-pa’i-bseszgnyen-la wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— de-phjin-csad wdi-ltar kun-du wgro mi dgosz-kji[sz] | me-margji jo-bjad thamsz-csad kho-mosz szbjar-gjisz | long-sig — csesz
bszgo-ba dang |
dge-szlong de jang |
— de-ltar bja’o — zsesz szmrasz-pa dang | de-phjin-csad rtag-tu
me-mar dang wbru-mar dang mar-me’i jo-bjad kun szbjar-te | gcuglag-khang-du szkjel-lo | |
dge-szlong Wphagsz-pa’i-bsesz-gnyen-gjisz de-ltar nyin csig
bzsin-du mar-me phul-te | kun-la phan-don rgja-cshen-po’i szemsz
bszkjed-pasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz lung bsztan-te | ma-wongszpa’i dusz-na bszkal-pa grangsz-med-pa wdasz-nasz | mngon-par
wchang-rgja-szte | mchan jang Mar-me-mdzad csesz bja-bar lung
bsztan-nasz | mchan szum-bcsu-dang2 ldan-par gjur-to | |
rgjal-po’i bu-mo Thub-pasz „dge-szlong Wphagsz-pa’i-bseszgnyen lung bsztan-to” zsesz thosz-nasz | wdi sznyam-du bszamszszo | |
„szangsz-rgjasz-la phul-ba’i mar-me ni bdag-gisz szbjar-te | dgeszlong desz bszkul-ma-cam bjasz-kjang | lung bsztan-na | bdag-la ni
lung ma bsztan-to” sznyam-bszamsz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz gangna-bar szong-szte | de-bzsin-du drang-por gszol-nasz | Bcsom-ldanwdasz-kjisz lung bsztan-te |
— bu-mo Thub-pa | khjod ma-wongsz-pa’i dusz-na bszkal-pa
grangsz-med-pa dgu-bcsu-rca-gcsig3 wdasz-nasz |
mngon-par
wchang-rgja-szte | mchan jang S’akja-thub-pa zsesz bja-bar mchan
szum-bcsu-dang2 ldan-par lung bsztan-to | |

———
1 S, I, K: -thog2 S, K: szum-bcsu-rca-gnyisz-dang
3 K: dgu-bcsu-rca-gnyisz

296

5

10

15

20

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

de-ltar rgjal-po’i bu-mosz kjang szangsz-rgjasz-lasz lung bsztan-pa
thosz-nasz1 | rab-tu dga’-ba szkjesz-par gjur-to | | szangsz-rgjasz-kji
zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-nasz | rab-tu-bjung-bar gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang rab-tu-bjung-bar gnang-nasz | barcshad-med-par brcon-wgrusz rcom-mo | |

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— de’i che de’i dusz-na [| ] dge-szlong Wphagsz-pa’i-bsesz-gnyen
ni szngon wdasz-pa’i szangsz-rgjasz Mar-me-mdzad jin-no | | rgjalpo’i bu-(273a)-mo Thub-pa ni da-ltar nga jin-no | | szngon mar-me
phul-basz | bszkal-pa grangsz-med-pa’i bar-du [| ] lha dang mi’i
wdzsig-rten-na bszod-namsz mjong-szte | gzugsz kjang gzsan-pasz
wphagsz-par bzang-szte | da2 mngon-par szangsz-rgjasz-nasz | kjang
mar-me mang-po-dang ldan-par gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang de-szkad csesz gszungsz-nasz |
wkhor mang-po-rnamsz la-la ni wbrasz-bu dang-po-nasz wbrasz-bu
bzsi-pa’i bar-du thob-bo | | la-la ni rang-szangsz-rgjasz-szu dge-ba’i
rca-ba bszkjed-do | | la-la ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz
bszkjed-do | che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz |
mngon-par dga’o | |
dbul-mo Bsznyen-dga’-mo’i le’u-szte | szum-bcsu-rcabdun-pa’o | | | |

———
1 I, K: thob-pasz
2 P: de

38
BA-SI-CIR-GJI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bja-rgodszpungsz-pa’i ri-la bzsugsz-szo | |
de’i che jul de-na khjim-bdag Si-ri-cshi zsesz bja-ba sin-du phjugcsing longsz-szpjod-dang ldan-pa [| ] rin-po-cshe szna bdun-gjisz
bang-mdzod gang-ba zsig jod-de | rigsz mnyam-pa-lasz cshung-ma
blangsz-nasz | dusz phji zsig-na[sz] cshung-ma szemsz-csan-dang
ldan-par gjur-to | | zla-ba chang-nasz1 | bju-khje’u szdug-pa mdzeszpa2 wdzsig-rten-na dpe-med-pa csig bcasz-te3 | pha-ma sin-du bjamszpasz mchan-mkhan bosz-te | mchan ltasz-na | mchan-mkhan-gjisz
kjang |
— khje’u wdi bszod-namsz-kji mchan-dang ldan-te | rigsz kjang
wchob-par wgjur-ro — zsesz szmrasz-pa dang |
khje’u’i pha-ma lhag-par dga’-nasz | mchan-mkhan de-la |
— bu’i ming thogsz-sig — csesz szmrasz-pa dang |
mchan-mkhan-gjisz szmrasz-pa |
— bu wdi jod-par gjur-na[sz] | ltasz-szam ja-mchan4 csi bjung —
zsesz drisz-na |
szmrasz-pa |
— gzsan ni med-kji | khje’u’i ma szngon szmra mi (273b) mkhaszpa-lasz5 szmra mkhasz-par gjur-to — zsesz bjasz-pa dang | bu’i ming
Ba-si-csir zsesz btagsz-szo | |
gszosz-bszkjed | csher szkjesz-nasz | jid-gzsungsz-te | rcal-dang
ldan-par gjur-to | | dusz gzsan zsig-na bjisz-pa grogsz-po-dag-dang
rce-zsing szong-szong-ba-lasz | rigsz ngan-pa zsig-gi khjim-na [| ] bu———
1 P: cshang2 P: mdzsasz3 P: bcsasz4 P: -mcshan
5 K, TN: --la, S: + khje’u’i jod-chun-cshad, I, K, TN: + khje’u wdi jod-chuncshad

298

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

mo szdug-gu *mchul-du sisz-pa1 csig jod-pa mthong-nasz | de-la
cshagsz-te | cshung-mar blang-bar bszamsz-nasz | phjir khjim-du
wongsz-te |
— bu-mo de bdag-gi cshung-mar long-csig — csesz szmrasz-szo | |
pha-masz szmrasz-pa |
— bdag-csag ni csho-rigsz bcun-pa jin-no | | bu-mo de ni rigsz
cshung-zsing ngan-pa jin-no | | dzsi-lta-bur cshung-mar blang — zsesz
bjasz-pa dang |
khje’u rab-tu mi dga’-nasz | pha-ma-la wdi-szkad csesz szmraszszo | |
— csho-rigsz-la ma lta-bar *bu-mo wdi2 csi-wdra-ba-lasz bdag-gi
cshung-mar long-sig3 | gal-te bdag-gi cshung-mar ma blangsz-na |
bdag kjang wgum-mo — zsesz szmrasz-pa dang |
pha-masz kjang bu’i ngo ma zlogsz-pasz | bu-mo szlong-du btangngo | | bu-mo’i pha-masz szmrasz-pa |
— khjod ni csho-rigsz bcun-pa jin-te | bdag-csag ni rigsz cshungzsing ngan-pa jin-pasz | gnyen-zla jang ma jin-na | csi’i phjir bu-mo
szlong — zsesz bjasz-szo | |
won-kjang khje’u de bu-mo de-la cshagsz-pasz | jang bszkjar-te |
bu-mo szlong-du btang-ba dang | bu-mo’i pha-masz wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— gal-te bdag-gi dka’-bar4 bja-ba rcal szna-chogsz kjang jod-la |
glu5 dang gar dang rced-mo’i bag csi-jang sesz-sing | rgjal-po csi-la
dgjesz-pa kun sesz-na | gnyen bja’o — zsesz szmrasz-pa dang | khje’u
de rol-mo-la szogsz-pa szlob-pa-la6 ngo-cha-ba-dang bszdosz-nasz |
ring-po ma lon-par kun bjang-bar bszlabsz-szo | |
dusz gzsan zsig-na rgjal-posz rol-mo bjasz-te | rcal cshe-ba kun
bszogsz-nasz | sing-la wdzeg-pa dang wcshongsz-pa dang thagwdzegsz-la szogsz-pa rced-mo szna-chogsz bjed-pa-lasz | khjim-bdaggi bu jang der7 wongsz-nasz | thag-pa-la wdzegsz-te | thag-pa-la
rgjug-csing thag-wdzeg bjasz-pa dang | rgjal-po jengsz-szte8 (274a)
ma mthong-basz |
— gdod bjosz-sig — csesz bszgo’o | |
khje’u ngal-basz jang thag-wdzeg bjasz-pa dang | thag-pa’i dbuszszu phjin-nasz | thag-pa-lasz ltung-te | sin-du szkrag-pasz |
— szkjabsz med-do — zsesz szmrasz-szo | |
———
1 S: ma-chul-du sesz-pa, I, K: ma-chul-du sisz-pa
2 I: bu-mo-nyid
3 P: wong4 I, K: mag-par, TN, TD: dmag-par
5 P: klu
6 I: szlob-pa-lasz |
7 P: dor
8 P: jang de

38. BA-SI-CIR

5

10

15

20

25

299

de’i che Maud-gal-gji-bu der wongsz-nasz | sza-la ma lhung-bar
bzung-szte | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod da lusz dang szrog ma jal-bar rab-tu-bjung-ngam | won-te
sza-la lhung-szte | bu-mo cshung-mar blang-bar bja |
szmrasz-pa |
— szrog ma jal-na | cshung-ma mi wdod-do — zsesz szmrasz-pa
dang |
Maud-gal-gjisz nam-mkha’-la sza-gzsi mnyam-par szprul-nasz |
bde-bar bzsag-pa dang | khje’u de wdzsigsz-pa med-par gjur-te | bdebar sza-la gzsag-pasz | khje’u rab-tu dga’-nasz | Maud-gal-gji phjibzsin Bcsom-ldan-wdasz gang-na-ba[r] der szong-ngo | | der phjin-pa
dang | Bcsom-ldan-wdasz-kji zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-te |
szangsz-rgjasz-la mcshod-pa bjasz-szo | |
de’i che-na Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szbjin-pa’i gtam dang chulkhrimsz-kji gtam dang [| ] Mtho-risz-kji lhar szkje-ba’i gtam dang
„wdod-pa mi gcang-ba dang [| ] rab-tu-bjung-ba ni bde-ba’o” zsesz
rgjasz-par bsztan-pasz | jid rnam-par grol-te | wbrasz-bu dang-po
thob-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la[sz] rab-tu-wbjung-zsing dam-pa’i
cshosz szlob-par gszol-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gnangnasz | szkra dang kha-szpu rang-bji-szte | dge-szlong-du gjur-nasz |
dge-szbjong-gi cshosz-la nan-tan bjasz-pasz | zag-pa kun zad-de |
dgra-bcsom-par gjur-to | |
de-nasz che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la
wdi-szkad csesz gszol-to | |
— dge-szlong wdi bu-mo de-dang szngon-gji lasz dzsi-ltar wthunna | lusz-szrog-la wbab-kji bar-du cshagsz-par gjur | Maud-gal-gji-bula dge-ba’i rca-ba csi bszkjed-na[sz] | szrog *szkjabsz | csi’i1 rkjengjisz mthar dgra-bcsom-par gjur-pa bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

30

35

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa chad-med-pa wdasz-pa’i pha-rolna [| ] jul B’a-r’a-na-sz’i wdir khjim-bdag gcsig-la bu szdug-csing
bzang-ba dpe-med-pa (274b) csig bcasz-szo | | de’i che-na khjim-bdag
de’i khjim-du rgja-mcho-nasz mi zsig wongsz-nasz | khjim-bdag de-la
bja-szgo-nga gcsig csig phul-lo | | khjim-bdag-gisz lag-tu blangsz-pa
dang | ring-po ma lon-par szgo-nga gasz-nasz | bja-phrug chang-ma2
csig bjung-ngo | |

———
1 S, I, K, TN: szkjabsz-pa’i
2 P: char-

300

5

10

15

20

25

30

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

khjim-bdag-gisz bja-phrug de bu-la bjin-na | csher1 szkjesz-pa
dang | gcsig-la csig cshagsz-pa dang | khjim-bdag-gi bu phan-chun-du
ltad-mo-la wgro-na | bja de’i rgjab-la wdug-nasz | bjasz khjer-zsing
nam-mkha’-la wphur-te | wgro’o | | nam szkjo-na | phjir jang khjim-du
wong-szte | de-bzsin-du nyin gcsig bzsin-du wphjan-du wgro’o | |
de-nasz ring zsig lon-pa dang | dusz gzsan zsig-na | „rgjal-po
gzsan zsig-gi jul-du rol-mo bjed-do” zsesz thosz-nasz | khje’u de bja
de-la zson-te | jul pha-rol-por ltad-mo ltar szong-nasz | bja sing-khar
gzsag-szte | khje’u ni ltad-mo ltar zsugsz-szo | | ltad-mo lta-ba’i lamdu rgjal-po’i bu-mo-dang phrad-nasz | rgjal-po’i bu-mo-la cshagsz-te |
bu-mo-dang nyal-nasz | phji2 gszang sor-te | rgjal-posz zin-nasz |
gszod-du gcsug-pa-lasz | khjim-bdag-gi busz wdi-szkad csesz gszolto | |
— bdag-la mchon-gjisz dgum jang csi3 wchal | bdag-nyid singkhar wdzegsz-te | sing-kha-nasz g.jang-du wgum-par gszol-pa dang |
rgjal-posz kjang de-bzsin-du gnang-nasz | khje’u sing-khar
wdzegsz-te | bja-la zson-nasz | wphur-te | szong-ba-lasz | bja desz
szrog thar-par bjasz-szo | |

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na khjim-bdag-gi bu de ni Basi-cir jin-no | | rgjal-po’i bu-mo de ni bu-mo wdi jin-no | | bja de ni
Maud-gal-gji-bu jin-te | wdasz-pa’i dusz-na jang wdod-cshagsz-kji
rkjen-gjisz4 che zad-pa-lasz thar-par bjasz-szo | | da5 jang wdodcshagsz-kji dbang-gisz che zad-pa-lasz Maud-gal-gji-busz bde-bar6
bjasz-szo | |
— dge-szlong wdi jid-gzsungsz-sing | zag-pa med-pa’i wbrasz-bu
thob-pa ni |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na B’a-r’a-na-sz’i wdir khjim-bdag
gcsig csig-la rang-szangsz-rgjasz zsig-gisz bszod-sznyomsz bszlangszpa-lasz | (275a) khjim-bdag desz bszod-sznyomsz phul-te | cshosz
szton-par gszol-ba dang | de’i che rang-szangsz-rgjasz desz |
———
1 P: mer
2 S: phjir, I, K: phjisz
3 TT: mji (= mi)
4 P: rgjen5 P: de
6 I, TD: thar-par

38. BA-SI-CIR

5

10

15

301

— cshosz szton mi nusz-szo — zsesz szmrasz-nasz | lhung-bzed
nam-mkha’-la bszkjur-nasz | wphur-te | szong-ngo | |
de-nasz khjim-bdag desz wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„szkjesz-bu wdi’i mthu1 cshe-na | dam-pa’i cshosz szton-par mi
nusz-pa-lta2 | bdag ma-wongsz-pa’i dusz-szu wphagsz-pa-dang phradde | szkjesz-bu wdi-basz lhag-par dam-pa’i cshosz szton-pa-la zad-misesz-par sog-csig” csesz szmon-lam btab-bo | |

— de’i rkjen-gjisz jid-gzsungsz-sing | dgra-bcsom-pa’i wbrasz-bu
thob-pa jin-no | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-pa-la wkhor
mang-po-rnamsz mngon-par dga’-nasz | la-la ni rgjun-du-zsugsz-pa’i
wbrasz-bu dang [| ] lan-csig-phjir-ldog-pa dang phjir-mi-ldog-pa
dang [| ] dgra-bcsom-pa’i wbrasz-bu thob-bo | | kha-csig ni rangszangsz-rgjasz-kji dge-ba’i rca-ba bszkjed | kha-csig ni bjang-cshub-tu
szemsz bszkjed-de | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la rdzseszszu ji-rang-ngo | |
Ba-si-cir-gji le’u-szte | szum-bcsu-rca-brgjad-pa’o3 | | | |

———
1 S, I, K, TT, TN, TD: rdzu-wphrul-gji mthu
2 TN: nusz-pa-szte
3 P: szum-bcsu-rca-brgjad-do

39
KHJIM-BDAG DBJIG-PA-CSAN-GJI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na [| ] rgjal-bu
Rgjal-bjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-szo | |
de’i che jul de-na bram-ze Phjin-te-lo-su-sa zsesz bja-ba zsig jodde | bram-ze de’i cshung-ma de rab-tu mi szdug-csing mig gnyisz
kjang mi mthong-szte | mi mthong-ba de-la bu-pho ni med-kji | bu-mo
bdun jod-de | rab-tu dbul-phongsz-szo | |
bram-ze de’i bu-mo de-dag kjang szo-szor bag-mar btang-szte |
phjisz mag-pa-dag wdusz-nasz | bram-ze de’i cshung-ma jang khrozsing gtum-mo zsig-szte | bu-mo (275b) dang [| ] *mag-pa-dag wongba-la1 khrosz-nasz | bu-mo-dag kjang phjir ma-la gse’o | |
de’i che-na zsing-dag kjang brnga ran-nasz | khjim-mchesz-la balang zsig brnyasz-te | zsing-thog-tu szong-szong-ba-lasz | legsz-par
ma szrungsz-pasz | sztor-to | | de’i che-na Phjin-te-lo-su-sasz wdi
sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag-gisz szngon nyesz-pa csi-zsig bjasz-na | khjim-du wongszna ni | cshung-masz rtag-tu szpjo-zsing bu-mo bdun dang [| ] mag-parnamsz-kjisz wdug-du mi szter | da khjim-mchesz-kji ba-lang brnyaszna ni | sztor-bar2 gjur-te | bdag-gisz bcal-jang | ma brnyed-na | dzsiltar bja” sznyam | mja-ngan-gjisz ji-mug-szte | wdug-wdug-pa-lasz |
rgjang-ma-nasz De-bzsin-gsegsz-pa sing-drung-na dbang-po kun zsizsing bde-bar bzsugsz-par mthong-ngo | |
bram-ze desz *mkhar-ba szkom cshugsz-szu bcasz-te3 | rgjangszchad-kji bar-du brtagsz-nasz | jang wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„dge-szbjong Gau-ta-ma ni rab-tu bde-szkjid-do | | de-la cshungmasz szpjo-ba jang med | bu-mo ngan-pa dang mag-pasz gce-ba jang
———
1 P: mag-pa dge-szlong-ba-la
2 P: sztang3 I, K: wkhar-ba-la szkom chugsz bcsasz-te, S: khar-ma-lasz szko ma chugsz
bcsasz-te, TT: khar-ba-la szgom chugsz bcsasz-te, TD: wkhar-ba-la rkom
chugsz bcsasz-te

39. KHJIM-BDAG DBJIG-PA-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

40

303

med | zsing brnga ran-te | glang brnyasz kjang mi dgosz-te | mja-ngan
med-do | | ” sznyam-bszamsz-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de’i bszam-pa thugsz-kjisz mkhjen-nasz |
wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— khjod-kji bszam-pa-bzsin-te | nga-la jang-dag-par nyesz-pa’i
szkjon gang-jang med | cshung-ma ngan-pa jang med-na | gse-zsing
szpjo-ba lta-csi-szmosz | bu-mo bdun-gji wche-ba jang med | mag-pa
khjim-du wdu-ba jang med | zsing brnga ran-pa dang | glang sztorba’i mja-ngan bjed-pa jang med-do | | khjod rab-tu-wbjung-bar dga’’am — zsesz bka’-szcal-pa dang |
bram-zesz Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bdag da-ltar khjim-la dur-cam-du wdzin-te | cshung-ma dang
bu-mo-la1 dgra-cam-du szemsz-szo | | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rab-tubjung-bar gnang-na | bdag rab-tu-wbjung-ngo — zsesz gszol-ba
dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-basz | szkra dang
kha-szpu rang-bji-szte | dge-szlong-du gjur-to | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csi rigsz-par cshosz (276a)
bsztan-nasz | de-nyid-du dri-ma kun zad-de | dgra-bcsom-par gjurto | |
de-nasz Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— legsz-szo | Bcsom-ldan-wdasz szemsz-csan-gji don mdzad-pa
bszam-gjisz mi khjab-bo | | bram-ze wdi szngon legsz-pa csi-zsig
bgjisz-na | nyesz-pa’i szkjon kun-dang bral-te | rasz dkar-po gcangma-la chon zsen szla-ba-ltar dge-ba-la phan-pa’i don thob-par2 gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— bram-ze wdi-lta da-ltar wba’-sig ngasz phan-btagsz-te | bde-bar
bjasz-par ma zad-kji | szngon wdasz-pa’i dusz-na jang nyesz kun-lasz
thar-zsing bde-bar bjasz-szo | |
Kun-dga’-bosz gszol-pa |
— wdasz-pa’i dusz-na bram-ze wdi-la dzsi-ltar bde-ba mdzad-pa
rgjasz-par bsztan-du gszol |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— khjod sin-du legsz-par nyon-la jid-la zung-sig dang | khjod-la
bsztan-par bja’o | |
Kun-dga’-bosz gszol-pa |
— de-bzsin-du thosz-par wchal-lo — zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la wdi-szkad csesz bka’szcal-to | |

———
1 P: bu-mo dang
2 S, I, TD: bjed-

304

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa grangsz-med chad-med-pa’i pharol-na rgjal-po Mdzesz-pa zsesz bja-ba zsig bjung-szte | cshosz bzsindu szrid-wcho’o | |
de’i che jul de-na bram-ze Dbjig-pa-csan zsesz bja-ba zsig wdugszte | rab-tu dbul-phongsz-pa | bza’-ba dang bgo-ba med-pa zsig-go |
desz khjim-bdag gcsig-la glang zsig brnyasz-te | nyin-par szpjadnasz | glang de khrid-de | khjim-bdag de’i khjim-du szong-pa dang |
de-na khjim-bdag ni zan za-szte | Dbjig-pa-csan-gjisz glang de khjimgji nang-du btang-ba dang | glang szgo gzsan zsig-tu szong-nasz |
sztor-ro | |
khjim-bdag de zan zosz-nasz | langsz-pa dang | de-na glang ma
mthong-nasz | desz Dbjig-pa-csan-la |
— glang ga-re — zsesz bjasz-pa dang |
desz szmrasz-pa |
— khjod-kji khjim-gji nang-du btang-ngo | |
— khjod-kjisz nga’i glang bor-gjisz | *glang szlar1 bjin-csig —
csesz szmrasz-pa dang |
desz szmrasz-pa |
— ngasz ma bor-ro | |
de-nasz gnyisz wgrogsz-te |
— rgjal-po’i thad-du wdong-ba dang | de wu-csag-gi (276b) rigszpa dang mi-rigsz-pa rtogsz-szo — zsesz szmrasz-nasz |
de gnyisz dong-pa dang | mi gzsan zsig-gi rta-rgod-ma zsig brosznasz | desz Dbjig-pa-csan-la szmrasz-pa |
— rta-rgod2 ma btang — zsesz szmrasz-nasz |
desz rdo-ba zsig blangsz-te | wphangsz-pa dang | rta’i rkang-pa-la
phog-nasz | rkang-pa cshag-go | desz szmrasz-pa |
— khjod-kjisz nga’i rta bszad-kjisz | nga’i rta bjin-csig |
— csi’i phjir rta bjin |
desz szmrasz-pa |
— chur3 sog | rgjal-po’i drung-du wdong dang | der4 wu-bu-csaggi zsal-cshe szpjad-do5 — zsesz szmrasz-pasz |
de-dag der szong-ba dang | Dbjig-pa-csan de wbrosz-par brcamszte | desz rcig-pa zsig-gi szteng-du6 wcshongsz-pa dang | de’i drung-na
tha[g]-ga-ba zsig thagsz wthag-csing wdug-pa de’i szteng-du lhungnasz | tha-ga-pa de che-wphosz-pa dang | tha-ga-pa’i cshung-masz
Dbjig-pa-csan de bzung-nasz |
———
1 P: glar glar
2 I, K, TT, TD, TN: rta-rgod-ma
3 P: cshur
4 K: desz
5 K, TN: gcsod-, TD: gcsod-du wong-ngo
6 I, K, TN: -nasz

39. KHJIM-BDAG DBJIG-PA-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

305

— khjod-kjisz nga’i khjo bszad-kjisz | nga’i khjo bjin-csig —
csesz szmrasz-pa dang |
— ngasz khjod-kji khjo dzsi-ltar szbjin — zsesz szmrasz-na |
— chur1 sog | rgjal-po’i drung-du wdong dang | der2 wu-bu-csaggi zsal-cshe gcsod-do — zsesz de-dag dong-ba-lasz |
lam-gji bar de-na cshu-bo gting-zab-pa csig jod-de | cshu de’i
nang-nasz chur sing-mkhan zsig szte’u kha-nasz khjer-te | wongngo | |
de-la Dbjig-pa-csan-gjisz |
— cshu’i gting dzsi-cam — zsesz drisz-pa dang |
— cshu-gting zab-bo — zsesz szmrasz-pa dang3 | szte’u cshur
lhung-szte | szte’u ma rnyed-pa4 dang |
desz Dbjig-pa-csan bzung-nasz |
— khjod-kjisz nga’i szte’u cshur bszkur-ro | |
desz szmrasz-pa |
— ngasz ma bszkur-ro | |
— chur-sog | rgjal-po’i drung-du wdong dang | der wu-bu-csag-gi
zsal-cshe gcsod-do — zsesz szmrasz-nasz | dong-ngo | |
de-la lusz ngal-nasz | cshang-chong-gi khjim-du szong-szte |
cshang blangsz-nasz5 | cshang-chong-ma6 de-la bu-pho zsig bcasz-te |
bu gosz-kjisz g.jogsz-te | bsznyal-ba-lasz | Dbjig-pa-csan de’i sztengdu wdug-pa dang | khje’u de szrog-dang bral-bar gjur-to | |
desz kjang Dbjig-pa-csan bzung-szte |
— khjod-kjisz nga’i bu bszad-kjisz | nga’i bu bjin-csig |
desz szmrasz-pa |
— ngasz ni ma bszad-na | khjod-kji bu ngasz dzsi-ltar szbjin |
desz |
— chur sog | rgjal-po’i drung-du wdong dang | der wu-bu-csag-gi
(277a) zsal-cshe gcsod-do — zsesz szmrasz-nasz |
de-dag dong-ba-lasz | gnasz gzsan zsig-na sing sa-ko-ta-ka-la bjarog csig csig wdug-pa desz Dbjig-pa-csan de mthong-nasz |
— gar wgro — zsesz szmrasz-pa dang |
— nga ni mi wgro-na | wdi-dag-gisz nga khrid-do | |
— gang-du khrid |
— rgjal-po’i drung-du’o | |
— wo-na kh[r]o-bo’i phrin zsig kjang rgjal-po-la bjosz-sig |
„gnasz wdi zsesz bgji-ba-na sing sa-ko-ta-ka de-la bja-rog csig [tu]
wdug-pa »bdag sing gzsan-gji kha-na wdug-pa’i che szkad mi sznyan———
1 P: cshur
2 K, TT, TN, TD: desz
3 I, K, S, TT, TN, TD: szmrasz-pasz
4 P: sznyed5 I, TT, TN, TD: bszlangsz6 P: cshang-chong-ba

306

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

la | sing wdi’i khar wongsz-na | szkad ngo-mchar sznyan-na | de csi’i
phjir« zsesz de-szkad mcshi’o” zsesz szmrosz-sig |
de-nasz jang gnasz gzsan zsig-na szbrul zsig-gisz mthong-nasz |
sznga-ma bzsin-du |
— bdag-gi phrin jang zsusz-sig | „bdag nam khung-nasz phjir
bjung-ba’i che ni bde | szlar wdug-pa’i1 che szdug-bszngal-na | csi’i
phjir de-ltar gjur” csesz zsusz-sig |
de-dag dong-ba-lasz gnasz gzsan zsig-na na-cshung gzson-nu zsiggisz mthong-nasz | sznga-ma bzsin-du |
— kho-mo’i phrin jang zsusz-sig | „nam kho-mo’i pha-ma’i khjimna wdug-pa’i che-na gjosz-po’i khjim wdod | gjosz-po’i khjim-na
wdug-pa’i che pha-ma’i khjim wdod-na | csi’i phjir jin-pa” zsusz-sig
— csesz szmrasz-nasz |
de-dag dong-ba-lasz | rgjal-po’i drung-du phjin-pa dang | de-dag
rgjal-po’i rkang-pa-la mgo-bosz phjag-wchal-te | phjogsz gcsig-tu
wkhod-de |
de-nasz rgjal-posz de-dag-la |
— khjod csi-la wongsz — zsesz drisz-pa dang | de-dag-gisz Dbjigpa-csan dang khjim-bdag brcod-pa de-dag thamsz-csad szmrasz-szo | |
rgjal-posz Dbjig-pa-csan-la szmrasz-pa |
— khjod-kjisz glang brnyasz-szam |
— brnyasz-szo |
— wo-na phjir bjin-nam2 |
— khjim-bdag-gisz mthong-bar bjin-te | khasz ni ma gtad-do | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— Dbjig-pa-csan wdisz glang phjir bjin-te | ma szmrasz-pasz-na3 |
lcse cshod-csig | khjim-bdag kjang glang wongsz-par mthong-la ma
gtagsz-na4 | mig phjung-sig — csesz bcsad-do | |
khjim-bdag-gisz szmrasz-pa |
— Dbjig-pa-csan-gjisz gcsig-tu-na bdag-gi glang phrogsz | gnyiszszu-na bdag-gi mig phjung-ba-basz [| ] Dbjig-pa-csan rgjal-bar gjur5 |
bla’o6 |
mi gcsig-gisz szmrasz-pa |
— Dbjig-pa-csan (277b) wdisz [| ] bdag-gi rta-rgod-ma bkum-mo | |
— zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-posz Dbjig-pa-csan-la |
— khjod-kjisz rta dzsi-ltar bszad — csesz drisz-na |
———
1 I, K: wdzsug2 P: -nasz
3 K, TD: szmrasz-pasz
4 I: btagsz-pasz-na, K, TT: brtagsz-pasz-na, S, TD: btagsz-pasz ni
5 I, S: gjur-kjang
6 P: szla’o

39. KHJIM-BDAG DBJIG-PA-CSAN

5

10

15

20

25

30

35

307

— bdag lam-du zsugsz-[pa-]te | mcshi-mcshi-ba-lasz | mi wdisz
„rta1 ma btang-zsig” csesz mcshi-nasz | | bdag-gisz rdo gcsig blangszte | wphangsz-pasz | rta gum-mo | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— rta-bdag-gisz „rta ma gtang-zsig” csesz szmrasz-pasz | | rtabdag-gi[sz] lcse cshod-csig2 | Dbjig-pa-csan ni rdo-ba wphangszpasz | lag-pa cshod-csig |
mi desz szmrasz-pa |
— gcsig-tu-na bdag-gi rta bszad | gnyisz-szu-na bdag-gi lcse
bcsad-pa-basz Dbjig-pa-csan rgjal-bar gjur3 | bla’o | |
sing-mkhan-gjisz szmrasz-pa |
— Dbjig-pa-csan-gjisz bdag-la „cshu’i gting dzsi-cam-du zab”
csesz drisz-pasz | kha-nasz szte’u thogsz-pa cshur lhung-ngo — zsesz
gszol-pa dang |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— rdzasz csi khjer-jang | phrag-pa-la bkur-bar rigsz-kji | kha-na
khjer-basz ni | mdun-szo gnyisz cshog-csig | Dbjig-pa-csan „cshu’i
gting zab-bam” zsesz drisz-pasz | lcse cshod-csig |
sing-mkhan-gjisz szmrasz-pa |
— gcsig-tu-na bdag-gi szte’u4 sztor | gnyisz-szu-na bdag-gi szo
gcsag-pa-basz Dbjig-pa-csan rgjal-bar gjur5 | bla’o | |
cshang-chong-masz szmrasz-pa |
— Dbjig-pa-csan-gjisz bdag-gi bu bszad-do | |
Dbjig-pa-csan-gjisz szmrasz-pa |
— bdag ngal-basz | cshang szlong-du mcshisz-pa6 | sztan-la ma
bltasz-pasz7 sztan-la wdug-pasz | wog-na bu mcshisz-par8 ma chorde | bu gum-mo | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— cshang-chong-ma | khjod bu gor bsznyal-la gosz-kjisz mi
mngon-par g.jogsz-pasz | nyesz-szo | | Dbjig-pa-csan | khjod sztan-la
mi rtog-par wdug-pa’ang nyesz-kjisz | Dbjig-pa-csan khjor bjosz-la |
bu jod-par bjosz-sig — csesz szmrasz-szo | |
cshang-chong-masz szmrasz-pa |
— gcsig-tu-na bdag-gi bu bszad | gnyisz-szu-na khjor bjin-pa-basz
Dbjig-pa-csan rgjal-bar gjur9 | bla’o | |
———
1 P: lta
2 P: csod3 I, S, TD: gjur-kjang
4 P: lte’u
5 I, S, TD: gjur-kjang
6 I, TT: -pasz | , K, TN: -nasz |
7 I, K, TT, TN, TD: -par
8 I, TT, TD: -pa
9 I, S, TD: gjur-kjang

308

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

tha-ga-pa’i cshung-masz szmrasz-pa |
— Dbjig-pa-csan-gjisz bdag-gi khjo[r] bkum-mo |
Dbjig-pa-csan-gjisz szmrasz-pa |
— bdag-la dgra mang-basz | wdzsigsz-te | rcig-pa rgal-nasz |
brosz-pa-lasz | phag-na mi jod-pa ma mthong-szte | gum-mo | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— szong-la | wdi-nyid khjor gjisz-sig |
desz szmrasz-pa |
— gcsig-tu-na bdag-gi khjo[r] (278a) gszad | gnyisz-szu-na wdi
khjor bja-ba-basz | Dbjig-pa-csan rgjal-bar gjur1 | bla’o |
de-dag szo-szo-nasz zsal-cshe bcsad-de | Dbjig-pa-csan-la jusz2
bjin-nasz | nyesz-pa kun-lasz thar-to |
rgjal-po de-la jang bud-med gnyisz sig bu gcsig-la brcod-de | rgjalpo blo mkhasz-pasz brtagsz-nasz | bud-med gnyisz-la wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— khjed gnyisz-kjisz bu’i lag-pa re-re-nasz bzung-szte | drongszla | gang-gisz thob-pa bu3 khjer-csig — csesz bszgo-ba dang |
bu’i ma ma jin-pa desz ni bu-la sznying-rdzse med-pasz | sznadkjisz mi dogsz-te | mthu csi jod-pasz drangsz-szo | |
bu’i ma gang jin-pa desz ni bu-la bjamsz-pasz | gnod-kjisz dogszte | sztobsz-kjisz thub-kjang | drag-tu mi wdren-te |
rgjal-posz kjang rtogsz-nasz | drag-tu drangsz-pa de-la |
— wdi ni khjod-kji bu ma jin-te | bud-med gcsig-sosz-kji bu jinpasz-na | drang-por szmrosz-sig — csesz bjasz-pa dang |
dal-gjisz wdren-pa’i bu jin-par gjur-te | bu khjer-ro | |
de-nasz jang mi gnyisz sig rasz jug gcsig-la brcod-do | rgjal-po’i
drung-du wongsz-pa-lasz | rgjal-posz brtagsz-nasz | zsal-cshe gongma bzsin-du bcsad-do |
de-nasz Dbjig-pa-csan-gjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— wdi-dag-gisz bdag bzung-szte | khrid-csing mcshi-na | szbrul
zsig-gi wphrin-du wdi-szkad csesz mcshi’o | „bdag khung-bu-nasz
phjir wbjung-ba’i che ni bde | szlar wdzsug-pa’i che ni szdug-bszngalna | csi’i phjir de-ltar gjur-pa zsusz-sig” csesz mcshi’o | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— szbrul de-la khjod-kjisz wdi-szkad csesz gjisz-sig | „khjod mi
khro-zsing bkresz-pasz | khung-nasz bjung-ba’i che ni bde’o | | phjir
bjung-nasz | kha-zasz mang-du zosz-la | bja-rnamsz-kjisz gceszpasz4 | khjod khrosz-te | szbom-por gjur-pasz | szlar wdzsug-pa’i che
khung-bu5 thogsz-nasz | szdug-bszngal-lo” zsesz gjisz-sig | „khjod———
1 I, S, TD: gjur-kjang
2 P: jul
3 I, TT, TD: bur
4 P: bcesz5 I, K, TT, TN: khung-bu-la, S: -bur, TD: -ngur

39. KHJIM-BDAG DBJIG-PA-CSAN

5

10

15

20

309

kjisz de-szte kha-zasz-kji chod sesz-la | mi khro-na | dzsi-ltar phjir
bjung-ba-dang wdra-bar bde-bar wdzsug-go” zsesz szmrosz-sig |
de-nasz na-cshung-ma gzson-nu’i1 phrin szmrasz-pa dang | rgjalposz szmrasz-pa |
— na-cshung-ma gzson-nu1 de-la „khjod-kji pha’i khjim-na wdza’bo wdug-szte | nam gjosz-po’i khjim-na [| | ] wdug-pa de’i che-na
mdza’-bo-la cshagsz-pasz | pha-ma’i khjim-du wgro wdod-de | nam
pha-ma’i khjim-na wdug-pa’i che ni wdza’-bo-la szkjo-szte | khjo-la
cshagsz-pasz | gjosz-po’i khjim-du wgro wdod-pa jin-gjisz | gnasz
csig szpongsz-(278b)-la gcsig legsz-par zung-sig dang | de-lta-bu’i
gnod-pa med-par wgjur-ro” zsesz szmrosz-sig |
gnasz gzsan zsig-na sing sa-ko-ta-ka-la bja-rog csig wdug-pa’i
phrin szmrasz-pa dang | rgjal-posz szmrasz-pa |
— „sing de’i wog-na gszer jod-pasz | khjod-kji[sz] szkad sznyanpa jin-no | sing gzsan-gji drung-na gszer med-pasz | szkad mi sznyanno” zsesz gjisz-sig |
rgjal-posz Dbjig-pa-csan-la szmrasz-pa |
— khjod-la nyesz-pa mang-du bjung-jang | ngasz btang-ngo | |
khjod ni dbul-phongsz-kjisz | sing-gi wog-na gszer-gji gter jod-kjisz2 |
khjod rkosz-la3 khjer-csig |
Dbjig-pa-csan-gjisz rgjal-posz szgo-ba bzsin-du szo-szo’i phrin
jang bszgo-nasz | sing-drung-nasz gszer jang phjung-szte | khjer-ro |
de-phjin-csad szo-chisz chugsz-nasz | csisz kjang mi brel-te | che
gcsig-tu phjug-csing bde-szkjid-par gjur-to |

25

30

35

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na [| ] rgjal-po Mdzesz-pa-csan
de-la gzsan-du ma szemsz-sig | da-ltar nga jin-no | | de’i che de’i duszna bram-ze Dbjig-pa-csan de ni bram-ze Phjin-te-lo-su-sa jin-no | |
ngasz szngon jang szdug-bszngal-lasz thar-bar bjasz-te | rin-po-cshe
bjin-nasz | bde-szkjid-par bjasz-szo | | da mngon-par szangsz-rgjasznasz | kjang [| ] szdug-bszngal-lasz thar-bar bjasz-te | zad-mi-sesz-pa’i
cshosz-rin-po-cshe’i gter bjin-no | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz bka’-szcal-nasz | chedang-ldan-pa Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po Bcsom-ldan-wdaszkjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
khjim-bdag Dbjig-pa-csan zsesz bja-ba’i le’u-szte | szum-bcsu-rcadgu-pa’o | | | |
———
1 P:
2 S, I, K, TT, TN, TD: -pa
3 P: szkosz-

el(]^z#-

40
BRAM-ZE SI-CIR ZSESZ BJA-BA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che jul de-na bram-ze Sing-rcir sesz bja-ba csho-rigsz bcun-pa
phjug-pa zsig jod-de | bu med-pasz | szton-pa drug-gi thad-du szongnasz | drisz-pa dang | szton-pa drug-gisz kjang |
— khjod-la bu’i mchan-ma jang1 med-do — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz bram-ze phjir khjim-du wongsz-nasz | gosz dri-ma-csan
gjon-te | mja-ngan-gji khang-bur zsugsz-nasz | mi dga’-szte | wdi-lta
sznyam-du szemsz-szo | |
„bdag-la bu ni med-kjisz | *gal-te nad csig-gisz nga’i che’i dusz2
(279a) bjasz-na | khjim-dang3 bcsasz-szu rgjal-posz bzsesz-szo4”
sznyam-bszamsz-nasz | rab-tu mi dga’-zsing wdug-go |
de’i che-na bram-ze’i cshung-ma dge-szlong-ma-dang bsesz-szo |
dge-szlong-ma de bram-ze de’i khjim-du wongsz-nasz | bram-ze sintu mi dga’-zsing mja-ngan-gjisz ji-mug-par mthong-nasz | cshung-mala |
— khjod-kji khjo csi’i phjir mi dga’ — zsesz drisz-pa dang | bramze’i cshung-masz szmrasz-pa |
— bdag-csag-la bu med-de | szton-pa drug-la drisz-na | „khjod-la
bu’i mchan-ma med-do” zsesz bszgo-basz | mi dga’-zsing mja-ngan
bjed-do | |
de-nasz dge-szlong-ma desz szmrasz-pa |
— szton-pa drug ni thamsz-csad sesz-pa ma jin-na | desz lasz-kji
rgju-rkjen ga-la zsig rig | De-bzsin-gsegsz-pa wdzsig-rten-na bzsugsz———
1 P: jong/jod, I: jong
2 P: gal-te nad csig de’i che’i dusz, I: gal-te nang gcsig cshe’i dusz, K: gal-tena nga gcsig che’i dusz
3 I, K: khjim dang nor-rdzasz
4 P:

dl*n(-

40. BRAM-ZE SI-CIR

5

10

15

20

25

30

35

311

te | thamsz-csad rtogsz-sing mkhjen-pasz | wdasz-pa dang mawongsz-pa-la jang thogsz-pa med-na | csi’i phjir „bu jod-dam med”
csesz mi wdri — zsesz bszgo’o | |
dge-szlong-ma de phjir szong-nasz | bram-ze’i cshung-masz khjola de-szkad csesz szmrasz-pa dang | bram-ze de dga’-rangsz-nasz |
rtogsz-sing khong-du cshud-par gjur-te | de-ma-thag-tu gosz szar-pa
b[sz]gosz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz gang-na-ba der szong-szte |
phjin-pa dang | szangsz-rgjasz-kji zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchalte |
— Bcsom-ldan-wdasz | bdag-gi1 mchan dang dbang-thang-gisz bu
ma mcshisz-szam — zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bram-ze de-la |
— khjod-la bu jod-par wgjur-te | bszod-namsz-dang jang ldan-la |
csher szkjesz-nasz | rab-tu-bjung-ba-la dga’-bar wgjur-ro — zsesz
bka’-szcal-to | |
bram-ze desz de-szkad csesz bka’-szcal-pa thosz-nasz | rab-tu
dga’-mgu-rangsz-te |
— bu jod-par gjur-na | rab-tu-bjung-jang | bla-szte2 | szdugbszngal med-do — zsesz szmrasz-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz dang dge-szlong-gi dge-wdun-rnamsz bsosz-la3
gsegsz-par szpjan-drangsz-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csang
mi gszung-basz gsegsz-szu gnang-szte | phji-de-nyin gdugsz-chod-la
bab-nasz | szangsz-rgjasz dang dge-wdun-du bcsasz-szu bram-ze de’i
khjim-du gsegsz-nasz | gdan gting-ba-la bzsugsz-te | bram-ze khjosug-gisz szti-sztang-dang bcsasz-pasz bszod-sznyomsz gszol-to | |
bszod-sznyomsz gszol-nasz | szangsz-rgjasz dang dge-wdun
bcsasz-(279b)-szu szlar gsegsz-pa dang | de’i bar-na ne’u-bszing zsig
jod-de | cshu-mig sin-tu gcang-ba zsig jod-pa-la [| ] Bcsom-ldanwdasz dang dge-szlong-gi dge-wdun-rnamsz mnyel-bszo-szte | szoszo-nasz cshu de-lasz bcsusz-te | lhung-bzed dang rkang-lag bkruszszo | | de-nasz szpre’u zsig der wongsz-nasz | Kun-dga’-bo-lasz lhungbzed blangsz-pa dang | bcsag-gisz dogsz-pasz | Kun-dga’-bosz lhungbzed ma szter-ba-lasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la |
— lhung-bzed szpre’u-la bjin-csig — csesz bka’-szcal-to | |
de-nasz Kun-dga’-bosz4 lhung-bzed szpre’u-la bjin-pa dang |
szpre’usz sing-kha-nasz szbrang-rci blangsz-te | lhung-bzed bkangnasz | Bcsom-ldan-wdasz-la phul-lo |

———
1 I, K, S, TD: -la
2 P: szla3 P: gsosz4 P: Kun-dga’-bo-lasz

312

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— szbrang-rci-nang-gi mi-gcang-ba phjung-zsig — csesz bka’szcal-pa dang | szpre’usz szrin-bu’i ro-la szogsz-pa bszal-te | phullo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szbrang-rci’i lhung-bzed bzsesz-nasz |
— szbrang-rci cshu-dang szbjor-la gszol-csig — csesz bka’-szcalnasz | cshu-dang szbjar-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la phul-lo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bzsesz-nasz | dge-szlong-gi dge-wdunrnamsz-la jang bgosz-te1 | bjin-nasz | thamsz-csad2 ngomsz-par gjurto | |
de’i che szpre’u desz wdi-lta-bu-dag mthong-nasz | rab-tu dga’szte | mcshongsz-pa dang | gar bjasz-pasz | g.jang-du lhung-szte |
che’i dusz bjasz-nasz | de-ma-thag-tu bram-ze’i bur szkjesz-te | bramze de’i cshung-ma szemsz-csan-dang ldan-par gjur-te | zla-ba changnasz | bu-khje’u gzugsz bzang-ba blta-na-szdug-pa csig bcasz-szo |
thog-mar bcasz-pa’i che khjim-gji nang-na sznod csi jod-pa-dag
thamsz-csad ni nang-na szbrang-rcisz gang-bar gjur-to | bram-ze khjosug rab-tu dga’-nasz | mchan-mkhan bosz-te | mchan bltasz-szo |
mchan-mkhan-gjisz |
— khje’u wdi bcasz-pa-na | ltasz-szam ja-mchan csi-zsig bjung —
zsesz drisz-na |
— thog-ma bcasz-pa’i che 3 szbrang-rcisz gang-ngo — zsesz
szmrasz-nasz | bu’i ming jang Szbrang-rci-mcshog csesz btagsz-szo |
de-nasz gszosz-bszkjed-de | csher szkjesz-pa dang | pha-ma-la rabtu-wbjung-bar gszol-to | | pha-masz bu-la cshagsz-pasz ma btangngo | | khje’usz jang dang jang-du gszol-te |
— pha-masz bdag-gi bgegsz bgjisz-na | bdag wgum phod-kji |
wdu-wdzi’i nang-na wcho mi phod-do — zsesz szmrasz-szo | (280a)
de-nasz khje’u’i pha-masz bgrosz-te |
— szngon Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang „rab-tu-wbjung-ngo”
zsesz lung bsztan-to | | da bar-cshad bjasz-na | szrog-dang wbral-du
wong-gisz | gnang-bar bja’o — zsesz grosz bjasz-nasz | bu-la |
— khjod jid-bzsin rab-tu-wbjung-bar gnang-ngo — zsesz
bszgo’o | |
de-nasz khje’u dga’-mgu-rangsz-te | Bcsom-ldan-wdasz gang-nabar szong-nasz | phjin-pa dang | zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-te |
rab-tu-wbjung-bar gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-nasz | szkra dang
kha-szpu rang-bji-szte | dge-szlong-du gjur-to | |
———
1 P: dgosz2 P: phamsz3 K: + sznod thamsz-csad

40. BRAM-ZE SI-CIR

5

10

15

20

25

30

313

de-nasz bden-pa bzsi’i cshosz rgjasz-par bsztan-basz | szemsz
rnam-par grol-te | zag-pa kun zad-nasz | dgra-bcsom-par gjur-to |
dge-szlong-dag-dang phan-chun szemsz-csan-gji don-la wgro-ba’i
che [| ] gal-te szkom’-’am ngal1 | nam-mkha’-la lhung-bzed bor-basz |
szbrang-rcisz rang-gang-szte | kun-dang thun-mong-du wthung-ngo | |
de-nasz Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz
gszol-to |
— dge-szlong Szbrang-rci-mcshog-gisz szngon bszod-namsz csizsig bgjisz-na | rab-tu-bjung-nasz | ring-po ma lon-par dgra jang
bcsom-la | bszam-pa jid bzsin-du thob-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— Kun-dga’-bo | khjod-kjisz szngon bram-ze Sing-cin zsesz bjabasz bszod-sznyomsz gszol-ba dran-nam | | 2
— Kun-dga’-bo | khjod-kjisz zasz-kji bja-ba bjasz-nasz | ne’uszing-la bszti-ba-na | szpre’u zsig-gisz khjod-lasz lhung-bzed blangszte | szbrang-rcisz bkang-nasz3 | nga-la phul-pa dang | szpre’u dga’nasz | wcshongsz-pa dang | gar bjasz-pasz4 | g.jang-du szong-szte |
che-rdzsesz-pa dran-nam |
gszol-pa |
— dran-no | |
— Kun-dga’-bo | de’i che-na szbrang-rci phul-ba’i szpre’u de ni
dge-szlong Szbrang-rci-mcshog wdi jin-no | szangsz-rgjasz Bcsomldan-wdasz mthong-nasz | dga’-ba’i szemsz-kjisz szbrang-rci phulbasz | bram-ze de’i bur szkjesz-te | bjad-gzugsz bzang-ba dang | rabtu-bjung-nasz | zag-pa med-par gjur-to | |
de-nasz Kun-dga’-bosz pusz-mo[’i] g.jasz-pa’i lha-nga sza-la
bcugsz-nasz | jang Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— dge-szlong wdisz nyesz-pa csi-zsig bgjisz-na | szpre’u-ji nangdu szkjesz-par gjur |
Bcsom-(280b)-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-ba |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Wod-szrung wdzsigrten-du gsegsz-pa’i che [| ] dge-szlong gszar-zsugsz gzson-nu zsig-gisz
dge-szlong zsig jur-ba-la mcshongsz-pa mthong-nasz | wdi-szkad-du |
———
1 I, K, S, TT, TN, TD: ngal-na
2 I, K: +
gszol-pa |
— dran-no | |
3 P: bkal4 I, K: bjasz-pa-lasz

314

5

10

15

20

25

30

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

— khjod ni rab-tu mjur-te | szpre’u-dang wdra’o1 — zsesz
szmrasz-pa dang |
dge-szlong desz thosz-nasz | de-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod-kjisz nga sesz-szam |
szmrasz-pa |
— khjod ni szangsz-rgjasz Wod-szrung-gi dge-szbjong jin-na |
csi’i phjir mi sesz |
dge-szbjong2 desz szmrasz-pa |
— khjod nga-la ma wphja-sig | nga ni ming-cam-gji dge-szlong3
ma jin-te | dge-szlong-gi3 wbrasz-bu bzsi jang ngasz thob-bo — zsesz
bszgo-ba dang |
dge-szlong gzson-nu4 de szngangsz-te | ba-szpu langsz-nasz | luszszmad lnga sza-la btugsz-te | wgjod-changsz gszol-to | de-ltar wgjodchangsz bjasz-pasz ni | szemsz-csan-dmjal-bar ma szkjesz-szo | dgrabcsom-pa-la wphjasz-basz ni | szkje-ba lnga-brgja’i bar-du rtag-tu
szpre’ur szkjesz-szo | |

— szngon jang rab-tu-bjung-szte | chul-khrimsz szrungsz-pasz | da
nga-dang5 phrad-nasz | bkrusz-pa bzsin-du szdug-bszngal kun zaddo | | Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na [| ] dge-szlong gzson-nu4 de
ni da-ltar Szbrang-rci-mcshog jin-no |
de’i che Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz szangszrgjasz-kjisz gszungsz-pa thosz-nasz | kun-gjisz wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— lusz dang ngag dang jid-kji lasz ni mi bszrung-du mi rungngo | | dge-szlong wdi jang ngag-gi lasz ma szrungsz-pasz | lasz-kji
rnam-par-szmin-pa wdi-lta[r]-bu mjong-ngo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la |
— khjod-kji szmrasz-pa-bzsin-no — zsesz bka’-szcal-nasz | bdenpa bzsi-po rgjasz-par bsztan-te | lusz dang ngag dang jid-kji lasz[-kji]
rnam-par dag-csing | szemsz-kji dri-ma-dang bral-nasz | kha-csig ni
rgjun-tu-zsugsz-pa dang lan-csig-phjir-ldog-pa dang phjir-mi-ldog-pa
dang dgra-bcsom-pa thob-par gjur-to | kha-csig ni bla-na-med-pa

———
1 P: wdra-bo
2 S, I, K, TT, TN, TD: -szlong
3 I: -szbjong
4 P:
5 P: de-

el(]%-

40. BRAM-ZE SI-CIR

315

jang-dag-par rdzogsz-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-do | | la-la
phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-par gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la wkhor mang-po-dag
rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o1 | |
5

bram-ze Si-cir-gji le’u-szte | bzsi-bcsu-pa’o | | | |

———
1 P: dga’-bo

41
KHJIM-BDAG DAN-BJI-LA ZSESZ BJA-BA’I LE’U |

5

10

15

20

25

30

wdi-szkad (281a) bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bja-ka-landa-ka gnasz-pa’i wod-ma’i chal-na bzsugsz-szo | |
de’i che jul Ko-sza-la-na khjim-bdag Dam-si-cir zsesz bja-ba
phjug-pa b[r]can-pa rigsz cshe-ba zsig jod-de | de-la bu med-pasz |
lha-klu-la szogsz-te [| ] lha thamsz-csad-kji rten-la mcshod-pa bjasznasz | bu bszlangsz-szo | |
khjim-bdag desz lha kun-la sznying-nasz mcshod-de | bu
bszlangsz-pasz | phjisz de’i cshung-ma szemsz-csan-dang ldan-par
gjur-te | zla-ba chang-nasz | bu-khje’u gzugsz bzang-ba blta-naszdug-pa wdzsig-rten-na dkon-pa zsig bjung-szte | mchan-mkhan[-la]
bosz-nasz1 | mchan bltasz-szo | | mchan-mkhan-gjisz kjang mchandang szbjar-te | bu’i ming jang Dan-bji-li zsesz bja-bar btagsz-szo | |
gszosz-bszkjed-de | csher szkjesz-pa dang | rgjal-po Gszal-rgjal-gji
pha si-nasz | khje’u de[sz] rgjal-posz pha’i gor rgjal-por bcsug-go |
de-ltar pha’i gor rgjal-por dbang-szkur-ba-na | khang-khjim kun rinpo-cshe szna bdun-du gjur-te | bang-mdzod mang-po jang thamszcsad jongsz-szu gang-nasz | csi-jang jod-par gjur-to |
de’i che rgjal-po’i szrasz Bai-d’urja zsesz bja-ba cha-ba’i nad-kjisz
btab-szte | szman-pasz szman-dpjad2 bjasz-na |
— szman-du gor-sir-sa can-dan-gjisz lusz bszkusz-na[sz] | wcho’o
— zsesz szmrasz-nasz |
rgjal-posz jul-mi-la wdi-szkad csesz bkar-b[r]tagsz-szo |
— khjod szu-la go-sir-sa can-dan jod-na | rgjal-po-la phul-csig
dang | bja-dgar gszer-szrang sztong szbjin-no | | — zsesz kun-du
bszgo-na | gcsig-cam-la jang ma bjung-ngo | |
de’i che-na csig-gisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— jul Ko-la-szar khjim-bdag Dan-bji-li’i khjim-na mang-du jod-do
— zsesz szmrasz-pa dang | rgjal-po-nyid rta’i theg-pa-la zson-te | candan szlong-du cshasz-szo | |
———
1 I, K: bsztan2 P: -szpjad

41. KHJIM-BDAG DAN-BJI-LI

5

10

15

20

25

30

35

317

khjim-bdag de’i szgor phjin-pa dang | khjim-bdag de’i szgo-na
szgo-szrungsz-dag-gisz |
— rgjal-po Gszal-rgjal wdir gsegsz-te | da-ltar phji-rol-na bzsugszszo — zsesz szmrasz-pa dang | khjim-bdag de rab-tu dga’-nasz | szgor
bjung-szte | rgjal-po nang-du bszusz-szo | |
rgjal-po[sz] szgor phjin-te | bltasz-na | szgo-nyid kjang dngul-lasz
bjasz-te | szgo’i nang-rol-na bud-med (281b) mdzesz-sing szdug-pa
wdzsig-rten-na zla-med-pa zsig dngul-gji khri-la wdug-szte | dngul-gji
szkud-pa wkhal-lo | drung-na na-cshung bzang-mo bcsu jang g.jog
bjed-de | rgjal-posz mthong-nasz | khjim-bdag-la |
— wdi khjod-kji cshung-ma jin-nam — zsesz drisz-na |
— ma jin-te | [b]szgo-szrung-ba’i bran-mo 1 — zsesz szmraszszo |
— wo-na na-cshung bzang-mo wdi-dag csi-la dgosz — zsesz
drisz-na |
— wdi ni phji-nang-du bzlug-pa’i2 mngag-bzsug-pa jin-no —
zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz jang szgo rim-pa gcsig-gi nang-du phjin-te | bltasz-na |
szgo ni be-durja mthon-ting-lasz bjasz-szte | szgo’i nang-rol-na nacshun bzang-mo blta-na-szdug-pa sznga-basz kjang lhag-pa g.jog nacshung-ma jang sznga-ma-basz phjed-kjisz mang-ba zsig wdug-go |
de-nasz jang szgo rim gcsig-tu phjin-te | bltasz-na | szgo jang gszerlasz bjasz-te | szgo’i nang-rol-na na-cshung bzang-mo blta-na-szdugpa sznga-ma-basz sin-tu lhag-pa zsig gszer-gji [gszer-gji] khri-la
wdug-szte | gszer-gji thagsz wthag-go | g.jasz-g.jon-na na-cshung
bzang-mo g.jog bjed-pa jang sznga-ma-basz sin-du mang-basz |
khjim-bdag de-la |
— wdi jang khjod-kji cshung-ma jin-nam — zsesz drisz-na |
— wdi jang ma jin-no — zsesz szmrasz-szo | |
de-nasz khjim-gji nang-du phjin-te | bltasz-na | sza-gzsi kun bedurja-lasz bjasz-pasz sin-du gszal-ba ni cshu-dang wdra-szte | sztenggi khang-pa-la gcsan-zan-gji gzugsz dang cshu-szrin dang nya-la
szogsz-pa’i gzugsz dpjangsz-te3 | rlung-gisz szkjod-na | wgul-basz |
gzugsz-brnyan4 sza-gzsi-la sznang-ngo | |
rgjal-posz „jang-dag-par cshu jin-no” sznyam-bszamsz-te | wdiszkad csesz szmrasz-szo | |
— csi gud-nasz med-dam | csi nyesz-na | khang-pa’i nang-du
rdzing-bu bszkjil — zsesz szmrasz-szo | |
Dan-bji-lasz szmrasz-pa |
———
1 I, K, TT, TN, TD: + jin-no
2 I: bzlugsz-, K: wdug3 P: szbjangsz-, S: dbjingsz-, I: dpjangsz-, K: dbjangsz, TT; szjangsz4 P: -sznyan

318

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

— wdi ni cshu ma lagsz-te | be-durja mthon-ting-ngo — zsesz
szmrasz-nasz | lag-gi gdu-bu phud-de | szteng-du bor-ro |
rgjal-posz de-lta-bu gzigsz-nasz | khang-pa’i nang-du gsegsz-te |
rin-po-cshe szna bdun-gji khang-pa’i nang-du be-durja mthong-ting-gi
khri bsamsz-nasz | rgjal-po bzsugsz-szu gszol-to | | khjim-bdag-gi
cshung-ma jang de-na wdug-pa-lasz | mig-[na-]nasz mcshi-ma bjungba dang | rgjal-posz |
— csi’i phjir mig-nasz mcshi-ma bjung | nga wongsz-pasz mi
dga’-’am 1 — zsesz drisz-na |
khjim-(282a)-bdag-gi cshung-masz gszol-pa |
— rgjal-po[sz] wdir gsegsz-pa ni legsz-te | dga’-na | rgjal-po’i nabza’-la dud-pa csung-zad csig bro-basz | *mi dga’-nasz | 2 mcshi-ma
bjung-gi | rgjal-po mthong mi wchal-ba ni ma lagsz-szo | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— csi khjod-kji khjim-na me-cam jang mi wbud-dam |
szmrasz-pa |
— me ma mcshisz-szo | |
— wo-na kha-zasz csi-zsig-gisz g.jo |
szmrasz-pa |
— kha-zasz ni bszamsz-pa-cam-gjisz kha-zasz ro brgja-dang ldanpa rang-wbjung-ngo | |
rgjal-po na-re |
— mchan-mo mun-pa’i nang-na csi-zsig-gisz mthong-bar wgjur |
szmrasz-pa |
— nor-bu rin-po-cshesz sznang-bar wgjur-ro | szgo bcsad-najang | szkar-khung-nasz nor-bu rin-po-cshe’i wod-kjisz nyin-mo-dang
wdra-bar sznang-ngo | |
de-nasz Dan-bji-lasz pusz-mo gnyisz sza-la bcugsz-te |
— rgjal-po cshen-po | csi’i szlad-du wo-brgjal-te | wdir gsegsz —
zsesz gszol-pa dang | rgjal-posz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— nga’i bu Be-durja cha-ba-nad-kjisz btab-nasz | szman-pasz
dpjad-de | „szman-du go-sir-sa can-dan dgosz-szo” zsesz zer-nasz |
wdir khjod-la szlong-du wongsz-szo — zsesz szmrasz-pa dang |
khjim-bdag de rab-tu dga’-nasz | rgjal-po-nyid bang-mdzod-du
gsegsz-szu gszol-te | rin-po-cshe szna bdun-la szogsz-pa nor-dbjig
thamsz-csad kjang bsztan | can-dan-gji phung-po chad-med-pa-sznyed
kjang bsztan-nasz |
— csi bzsed-pa zsesz-sig — csesz gszol-pa dang |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— nga-la szrang gnyisz-lasz mi dgosz-kjisz | bjin-csig — csesz
szmrasz-pa dang | khjim-bdag-gisz csi bzsed-pa phul-lo |
de-nasz rgjal-po szlar gsegsz-pa dang | khjim-bdag de-la |
———
1 S, I: + csi nyesz, TT: + dzsi, TD: + csi
2 I, K: mig-nasz

41. KHJIM-BDAG DAN-BJI-LI

5

10

15

20

25

30

35

319

— khjod szangsz-rgjasz-dang phrad-du szong-sig — csesz
bszgo’o |
khjim-bdag-gisz szmrasz-pa |
— „szangsz-rgjasz” zsesz bja-ba dzsi-lta-bu |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— csi khjod-kjisz ma thosz-szam | grong-khjer Szer-szkja’i rgjalpo Zasz-gcang-ma’i szrasz rga-ba dang na-ba dang si-ba-la szkjonasz | rab-tu-bjung-szte | bjang-cshub-la nan-tan bjasz-pasz | mngonpar szangsz-rgjasz-te | mchan szum-bcsu-rca-gnyisz dang [| ] dpe-bjad
bzang-po brgjad-bcsusz szku brgjan-pa-nasz | rdzu-wphrul-gji rkangpa dang [| ] je-sesz ni dpe-zla-med-de | lha dang mi’i gco-bor gjurpasz | „szangsz-rgjasz” zsesz bja’o | |
khjim-bdag-gisz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | sin-du
dad-pa’i szemsz szkjesz-te | (282b) rgjal-po-la |
— szangsz-rgjasz da-ltar gang-na bzsugsz — zsesz gszol-pa dang |
szmrasz-pa |
— da-ltar Rgjal-po’i-khab wod-ma’i chal-na bzsugsz-szo | |
rgjal-po gsegsz-ma-thag-tu1 | khjim-bdag de jang [| ] szangszrgjasz gang-na bzsugsz-pa der szong-nasz | phjin-pa dang | szangszrgjasz-kji szku-la brtagsz-na | rgjal-po kun-pasz kjang sin-du lhag-pa
mthong-nasz | dga’-mgu-rangsz-te | mgo-bosz phjag-wchal-nasz |
sznyun gszol-to | | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csi rigsz-par cshosz
bsztan-pasz | khjim-bdag de jang rgjun-du-zsugsz-pa thob-par gjur-te |
pusz-mo gnyisz sza-la bcugsz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la rab-tuwbjung-bar gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang |
— legsz-par wongsz-szo — zsesz bka’-szcal-pa dang | szkra dang
kha-szpu rang-bji-szte | dge-szlong-du gjur-to | |
de-nasz jang bden-pa bzsi’i cshosz csi rigsz-par bsztan-pasz |
szemsz-kji dri-ma jongsz-szu dag-szte2 | dgra-bcsom-par gjur-to | |
de-nasz Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz-kjisz Bcsomldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— dge-szlong Dan-bji-li wdisz bszod-namsz csi-zsig bgjisz-na |
mi’i nang-du szkjesz-la | lha’i longsz-szpjod-dang ldan-jang | khjim-la
ma cshagsz-te | rab-tu-wbjung-bar dga’-nasz | de-ma-thag-tu wbraszbu thob-par wgjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— sin-tu legsz-par nyon-csig |

———
1 P: gsegsz-pa-thag-tu
2 P: dge-

320

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig wdasz-pa’i
pha-rol-na [| ] szangsz-rgjasz Rnam-par-gzigsz-pa zsesz bja-ba
wdzsig-rten-tu gsegsz-te | szangsz-rgjasz de mja-ngan-lasz wdasznasz | gzugsz-brnyan-la cshosz szpjod-pa’i che [| ] dge-szlong lngabrgja-cam zsig lhan-csig-tu wdi-szkad-du dam-bcsasz-szo | |
— bdag-csag-gisz dben-pa’i gnasz sig bcal-la | bjang-cshub-kji
lam bszgom-mo — zsesz bjasz-nasz | chal zsig-gi nang-nasz gszingma1 dang cshu-mig jod-pa zsig-tu dben-pa’i gnasz bcsasz-te | dgeszlong de-dag jid-wthun-par dge-szlong gcsig [g]csig-la wdi-szkad
csesz gszol-pa btab-bo | |
— bdag-csag-gi gnasz wdi grong-khjer-dang ring-basz | thamszcsad bszod-sznyomsz-la wgro-na | kun nyon-mongsz-kjisz | khjed
bszod-namsz bja-ba’i phjir [| ] khjod-kjisz nged-kji bszod-sznyomsz
szlongsz-la bjin-csig — csesz szmrasz-pa (283a) dang |
dge-szlong desz kjang |
— de-ltar bja’o — zsesz khasz-blangsz-nasz | rtag-tu grong-khjerdu szong-szte | szbjin-bdag mang-po-la cshosz bsztan-nasz | bszodsznyomsz bszlangsz-szo | |
de’i nang-na m[j]i bzsi zsig lusz lasz-szu rung-basz2 | bszgomsznasz | zsag dgu3 lon-pa dang | wbrasz-bu thob-par gjur-te | de-dag jidwthun-par dge-szlong bszod-sznyomsz szlong-ba-la wdi-szkad csesz
bszgo’o |
— bdag-csag ni khjod-kji phjir rab-tu bde-szte | thog-mar4 re-ba’i
ting-nge-wdzin kjang thob-kjisz | khjod csir szmon-pa nged-la bjoszsig dang | khjod-kji re-ba bszkang-ngo — zsesz bszgo’o | |
de’i che dge-szlong de jang rab-tu dga’-nasz | wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— bdag ma-wongsz-pa’i dusz-na lha’am mir szkjesz-kjang |
phjug-csing longsz-szpjod-dang ldan-te | csi dgosz-pa thamsz-csad
cshed-du lasz ma bjasz-par thamsz-csad rang-szkje-bar gjur-csig |
szlob-dpon wphagsz-pa-dang phrad-nasz | khjed-basz kjang brgja-gjur
sztong-gjur-du cshosz thosz-nasz | szemsz jongsz-szu dag-csing |
wbrasz-bu thob-par gjur-csig — csesz szmon-lam btab-bo | |

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— de’i che de’i dusz-na [| ] dge-szlong Dan-bji-lisz dge-szlong
grogsz-po bzsi’i bszod-sznyomsz szbjar-basz | bszkal-pa dgu-bcsu———
1 P: bszing-csha
2 S: rung-basz-na
3 I, K, S, TT, TN, TD: dgu-bcsu
4 I, S, TD: thob-par

41. KHJIM-BDAG DAN-BJI-LI

5

10

321

rca-gcsig-gi bar-du lha dang mi’i nang-na csho-rigsz bcun-par szkjeszte | dbul-phongsz-pa’i rigsz-szu ma szkjesz-szo | | da jang nga
mthong-ba-cam-gjisz | wbrasz-bu1 thob-par gjur-to | |
de’i che dge-szlong Kun-dga’-bo dang dge-szlong-rnamsz Bcsomldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa thosz-nasz | szo-szo-nasz brcon-wgrusz
brcamsz-pasz | wbrasz-bu dang-po-nasz wbrasz-bu bzsi-pa’i bar-du
thob-bo | | kha-csig-gisz ni rgja-cshen-po’i szemsz szkjed-de | phjirmi-ldog-pa’i sza-la gnasz-par gjur-to | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz deszkad csesz bka’-szcal-nasz | szo-szo-nasz rdzsesz-szu ji-rang-szte |
mngon-par dga’o | |
khjim-bdag Dan-bji-li zsesz bja-ba’i le’u-szte | bzsi-bcsugcsig-pa’o | | |

———
1 I: dad-pa

42
GLANG-PO-SZKJONG-GI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-kji-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-szo | |
de’i che jul Ma-ga-dh’a-na khjim-bdag gcsig-la bu zsig bcasz(283b)-te | bzang-ba blta-na-szdug-pa mchan-dang ldan-pa zsig-go | |
khje’u de thog-ma bcasz-pa-na1 | bang-mdzod-kji nang-nasz gszer-gji
glang-po-cshe’i phrug-gu csig rang-bjung-ngo | | khje’u de’i pha-ma
desz de-lta-bu bjung-ba mthong-nasz | rab-tu dga’-szte | mchanmkhan-la bsztan-nasz | mchan-mkhan-gjisz kjang khje’u wdi bszodnamsz-kji mchan-dang ldan-par rtogsz-te |
— khje’u wdi thog-ma bcasz-pa-na | ngo-mchar cshe-ba’i ltasz csi
bjung — zsesz drisz-szo | |
khje’u’i pha-masz szmrasz-pa |
— khje’u wdi bcasz-pa-na2 | bang-mdzod-kji nang-nasz gszer-gji
glang-po-cshe’i phru-gu gcsig rang-bjung-ngo3 — zsesz szmrasz-pa
dang | khje’u’i ming jang Glang-po-szkjong zsesz btagsz-szo |
khje’u dzsi-cam-du csher szkjesz-pa bzsin-du gszer-gji glang-pocshe’i phrug-gu jang szkjesz-te | khje’u wgro-na | glang-po-cshe’i
phrug-gu jang wgro-szte | rtag-tu wgrogsz-szo | | glang-po-cshe’i
phrug-gu’i gcsin-rtug kjang gszer-du wbjung-ngo | Glang-po-szkjong
csher szkjesz-nasz | khjim-bdag-gi bu lnga-brgja-cam-dang rtag-tu
lhan-csig rce-szte | gcsig-la gcsig jid-gcsugsz-pasz | phji zsig-na buszpa de-dag szo-szo-nasz khjim-khjim-na ngo-mchar cshe-ba csi jodpa’i gtam bjasz-pa dang | de-la kha-csig ni |
— nga’i khjim-na khri-sztan dang nyal-ba’i mal-la szogsz-pa
thamsz-csad rin-po-cshe szna bdun-lasz bjasz-szo — zsesz zer-ro | |
kha-csig ni |
———
1 P: bcsasz-pa ni
2 P: bcasz-pa ni
3 P:

cr-dX%r(-

42. GLANG-PO-SZKJONG

5

10

15

20

25

30

35

40

323

— nga’i khjim dang szkjed-mosz-chal-la szogsz-pa thamsz-csad
kjang rin-po-cshe — zsesz zer-ro | |
kha-csig ni |
— nga’i bang-mdzod rtag-tu rin-po-cshe dam-pasz jongsz-szu
gang-ngo — zsesz zer-te | kun-gjisz szo-szo[r]-nasz ja-mchan csi jodpa rnam-pa szna-chogsz kun szmrasz-pa dang |
de-nasz Glang-po-szkjong-gisz kjang |
— bdag thog-ma bcasz-pa-na | gszer-gji glang-po-cshe-phrug-gu
gcsig kjang rang-bjung-szte | kho-bo dzsi-cam szkjesz-pa bzsin-du
glang-po-cshe’i phrug-gu de-bzsin szkjesz-te | kho-bosz bszamsz-pa
bzsin-du wgro-la | glang-po-cshe-la zson-nasz | ltad-mo lta-ba dang |
gar jang jid bzsin-du mgjogsz-par wgro-szte | gcsin-rtug kjang gszerdu wbjung-ngo — zsesz szmrasz-pa dang |
de’i che rgjal-bu Ma-szkjesz-dgra jang de-na wdug-szte | Glangpo-szkjong-gisz szmrasz-pa thosz-nasz | wdi sznyam-du „bdag nam
rgjal-por gjur-pa-na | dbrog-go” sznyam-bszamsz-te | phjisz rgjal-por
gjur-nasz | Glang-po-szkjong bkug-szte |
— khjod-kjisz glang-po-cshe won-csig — csesz bszgo’o | (284a)
de-nasz Glang-po-szkjong-gi pha-masz bu-la wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— Ma-szkjesz-dgra-lta-bu khro-zsing gtum-pa-la wdod-cshen
cshe-ba med-de | bdag-gi pha jang gszod-na1 | gzsan lta-csi-szmoszte | khjod-kji glang-po-cshe phrogsz-par bjasz-kjisz | glang-po-cshe
szbjin dgosz-szo |
[d]busz szmrasz-pa |
— bdag-gi glang-po-cshe wdi ni szusz kjang dbrog mi nusz —
zsesz szmrasz-nasz | szpad gnyisz glang-po-cshe-la zson-te | rgjal-popho-brang-gi szgor wongsz-pa dang | szgo-szrungsz-dag-gisz rgjalpo-la gszol-to | |
rgjal-posz kjang |
— Glang-po-szkjong szpad gnyisz glang-po-cshe-lasz ma babszpar nang-du sog-csig — csesz bszgo-ba dang | Glang-po-szkjong
szpad gnyisz glang-po-cshe-la zson-te | pho-brang-gi nang-du
wongsz-nasz | gdod babsz-szo | |
de-nasz rgjal-po-la phjag-bjasz-te |
— bde-bar gjur-csig — csesz szmrasz-pa dang | rgjal-po rab-tu
dga’-nasz | sztan bting-ba-la wdug-tu bcsug-szte | bza’-ba dang btungba bjin-no | | de-szkad csesz szmrasz-pa’i wog-tu |
— phjir wgro’o — zsesz bjasz-pa dang | Glang-po-szkjong-la | —
gszer-gji glang-po zsog-la | [phjir] khjed-csag phjir dengsz-sig —
csesz bszgo’o | |
de-nasz Glang-po-szkjong jang rgjal-po’i bka’ bzsin-du glang-pocshe phjir bzsag-nasz | szpad gnyisz rkang-pasz szong-szte | szgor
———
1 P: bszod-

324

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

phjin-pa-cam-na | ring-po ma long-par glang-po-cshe jang de-nyid-tu
sza’i nang-du nub-nasz | szgo’i phji-rol-du Glang-po-szkjong-gi
mdun-du bjung-ngo | | Glang-po-szkjong szpad gnyisz de-la phjir
zson-te | khjim-du szong-nasz | de wdi sznyam-du szemsz-szo | |
„rgjal-po jang cshosz-bzsin bjed-pa ma jin-te | ma-nyesz-pa-dag
kjang khrimsz-dang szbjor-basz | bdag kjang ma szter-na | glang-pocshe wdi’i phjir szrog-la dma’-bab1 wong-gisz | da-ltar Bcsom-ldanwdasz wdzsig-rten-na wgro-ba mang-po-la bde-ba’i don mdzad-pa
de’i drung-du szong-la | khjim-nasz wbjung-zsing | changsz-par
szpjod-pa-la dga’-bar bja’o” sznyam-du bszamsz-nasz | pha-ma-la
rab-tu-wbjung-bar gszol-pa dang | pha-masz kjang rab-tu-wbjung-bar
gnang-nasz | mcshi-phjag-wchal-te2 | gszer-gji glang-po-cshe-la zsonnasz | rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal gang-na-bar szong-ngo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kji szpjan-szngar phjin-pa dang | zsabsz-la
mgo-bosz phjag-wchal-nasz | dzsi-ltar gjur-pa rgjasz-par gszol-nasz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— legsz-(284b)-szo3 — zsesz bka’-szcal-pasz | szkra dang khaszpu rang-bji-szte | dge-szlong-du gjur-to | |
de-la Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bden-pa bzsi’i cshosz csi rigsz-par
bsztan-pasz | dgra-bcsom-par gjur-to | | dge-szlong Glang-po-szkjong
jang dge-szlong grogsz gzsan-dang lhan-csig gang-na wdug kjang
rung-szte | gszer-gji glang-po-cshe rtag-tu drung-na wdug-go | de’i
che-na Mnyan-du-jod-pa-na wkhod-pa’i mi-rnamsz-kjisz gszer-gji
glang-po-cshe blta-ba’i phjir mi thamsz-csad der wdu-bar gjur-nasz |
rnal-wbjor szpjod-pa-la wdu-wdzi mang-bar gjur-te | dge-szlong-daggisz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de’i
phjir dge-szlong Glang-po-szkjong-la wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— khjod-kji glang-po-cshe-la lta-ba mang-bo wdu-basz | mi dbenpar gjur-gjisz | mjur-du szpongsz-sig — csesz bka’-szcal-pa dang |
Glang-po-szkjong-gisz gszol-pa |
— bdag-gisz kjang thog-ma-nasz szpang-par bszamsz-na | wgror
ma btub-bo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz jang bka’-szcal-pa |
— khjod glang-po-cshe-la lan-gszum wdi-szkad csesz szmroszsig | „da ni szkje-ba’i phjogsz zad-de | da-phjin-csad m[j]i dgosz-szo”
zsesz bszgo-zsig dang | med-par wgjur-ro |
Glang-po-szkjong-gisz kjang Bcsom-ldan-wdasz-kji bka’ bzsin-du
glang-po-cshe-la |
— da mi dgosz-szo — zsesz lan-gszum-gji bar-du szmrasz-pasz |
gszer-gji[sz] glang-po jang sza’i nang-du nub-bo | |
———
1 K, TT, TN: -bar, I: brgal-bar, S, TD: rgal-bar
2 I, K: phji-phjag-wchal-te, S, TD: wphji-phjag-wchal-te
3 I, K, S, TT, TN, TD: legsz-par wongsz-szo

42. GLANG-PO-SZKJONG

5

10

15

20

25

30

35

325

de-la dge-szlong-dag ngo-mchar-du gjur-nasz | Bcsom-ldanwdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to |
— dge-szlong Glang-po-szkjong wdi szngon bszod-namsz csi-zsig
bgjisz | bszod-namsz-kji zsing wdi-lta-bu-la dge-ba’i rca-ba dzsi-ltabu zsig bszkjed-na | wdi-lta-bu’i wbrasz-bu rnam-par szmin-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo dang dge-szlong-rnamsz-la
wdi-szkad csesz bka’-szcal-to |
— szo-szo’i szkje-bo gang-jang rung1 dkon-mcshog gszum-gji
bszod-namsz-kji zsing-la dge-ba’i sza-bon csung2 zsig btab-na |
wbrasz-bu chad-med-pa3 thob-par wgjur-ro | |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na [| ] szangsz-rgjasz Wod-szrung
wdzsig-rten-du gsegsz-pa’i che mi’i che lo sztong-phrag nyi-su’i bardu gnasz-szo | | szangsz-rgjasz de szemsz-csan-gji don bjasz-nasz |
mja-ngan-lasz wdasz-pa’i wog-tu ring-bszrel-la mcshod-rten mang-du
bjasz-szo | |
de’i che mcshod-rten gcsig-gi nang-na[sz] bjang-cshub-szemszdpa’ thog-(285a)-ma Dga’-ldan-gji gnasz-nasz babsz-te | jum-gji
lhumsz-szu gsegsz-pa’i che bcsibsz-pa glang-po-cshe’i mcshod-rten
zsig kjang jod-de | de’i che-na glang-po-cshe’i gzugsz csung-zad csig
zsig-nasz | de-la mi zsig phjag-wchal-du wongsz-te | glang-po-cshe
csung-zad csig zsig-pa mthong-nasz | de wdi sznyam-du bszamszszo | |
„wdi ni bjang-cshub-szemsz-dpa’i bcsibsz-pa’i theg-pa jin-te |
wdi-ltar zsig-par gjur-gjisz | bdag-gisz szlar gszo” sznyam-bszamsznasz | wdzsim-pa zsig szbjar-te | bszkusz-pa’i szteng-du ldong-roszkjisz bszkusz-nasz | wdi-szkad csesz szmon-lam btab-bo | |
— bdag ma-wongsz-pa’i dusz-szu rtag-tu csho-rigsz bcun-zsing4
longsz-szpjod zad-mi-sesz-pa-dang ldan-par sog-csig — csesz szmonlam btab-bo | |
mi de che-wphosz-nasz | Mtho-risz-kji lhar szkjesz-te | lha-lasz
che’i5 dusz bjasz-nasz | mi’i wdzsig-rten-du szkjesz-te | rtag-tu cshorigsz bcun-pa dang longsz-szpjod-dang ldan-zsing bjad-gzugsz
wphagsz-par bzang-szte | gszer-gji glang-po-cshesz rtag-par
bszrungsz-par gjur-to | |
———
1 K: rung-basz, S, TD: rung-ba
2 I, K, S, TT: csung-zad
3 P: cshad-med-pa
4 P: bcun zsig
5 P: cshe’i

326

5

10

15

BAM-PO BCSU-GCSIG-PA

Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— de’i che de’i dusz-na glang-po-cshe gszosz-pa’i mi de ni [| ] daltar dge-szlong Glang-po-szkjong jin-te | de’i che-na glang-po-cshe
gszosz-pasz | de-chun-cshad lha dang mi’i nang-na longsz-szpjod
cshen-po-dang ldan-par gjur-to | | dkon-mcshog gszum-la gusz-sing
szti-sztang bjasz-pasz | da-ltar1 nga-dang phrad-de | bsztan-pa-la rabtu-bjung-nasz | szemsz-kji dri-ma[sz] kun zad-de | dgra-bcsom-par
gjur-to | |
che-dang-ldan-pa Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa wdi thosz-nasz | thamsz-csadkjisz don rtogsz-sing 2 cshud-de | la-lasz ni rgjun-du-zsugsz-pa dang
lan-gcsig-phjir-ldog-pa dang phjir-m[j]i-ldog-pa dang dgra-bcsom-pa
thob-par gjur-to | | kha-csig-gisz ni bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu
szemsz bszkjed-de | phjir-mi-ldog-pa’i sza-la gnasz-szo | | Bcsomldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la wkhor mang-po mngon-par dga’nasz | rdzsesz-szu ji-rang-ngo | |
Glang-po-szkjong-gi le’u-szte | bzsi-bcsu-rca-gnyisz-pa’o | | | |

———
1 P: de2 I, K, S, TD: + khong-du

bam-po bcsu-gnyisz-pa | |
43
BRAM-ZESZ LHAN-PA PHUL-BA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad (285b) bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo zsabsz-wbring-du1
khrid-de | bszod-sznyomsz-la gsegsz-pa-na | Bcsom-ldan-wdasz
gszol-ba’i na-bza’-la rdol-ba csung-zad csig jod-de | de jang szemszcsan wdul-ba’i rigsz-pa’i don-du dgongsz-szo | |
bszod-sznyomsz bszlangsz-nasz | szlar gsegsz-pa’i che bram-ze
gcsig wongsz-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la szpji-bosz phjag-wchal-te |
Bcsom-ldan-wdasz-kji mchan lha-ne lha-nger gszal-ba-la brtagsznasz | Bcsom-ldan-wdasz-kji na-bza’ csung-zad csig rdol-pa de
mthong-ba dang | szbjin-pa bja-bar bszamsz-te | khjim-na rasz dkarpo zsig jod-pa-lasz dum-bu gcsig bcsad-nasz | Bcsom-ldan-wdasz-la
phul-te |
— rasz-kji dum-bu wdisz na-bza’i lhan-pa mdzod-csig — csesz
gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang de-la thugsz-brce-ba’i szlad-du
bzsesz-pa dang | bram-ze rab-tu dga’-nasz | dga’-mgu-rangsz-par
gjur-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-la thugsz-brce-ba’i szlad-du lung
bsztan-te |
— bram-ze | khjod ma-wongsz-pa’i dusz-na bszkal-pa grangszmed-pa brgja wdasz-nasz | mngon-par wchang-rgja-szte | mchan jang
Mngon-par-sesz-pa-bzang-po2 zsesz bja-szte | sztobsz bcsu rdzogszpar wgjur-ro — zsesz lung bsztan-pa dang | rab-tu dga’-nasz | szongngo | |
de’i che jul de-na csho-rigsz bcun-pa’i chong-dpon dang khjimbdag-la szogsz-pasz wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
———
1 I: zsabsz-wbring-du, K: zsam-wbring-du
2 P: Mngon-par-bsagsz-pa-bzang-po

328

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

„csi’i szlad-du Bcsom-ldan-wdasz szbjin-pa csung-zad-cam-gji lan
rab-tu cshe-ba szbjin” sznyam-bszamsz-nasz | szo-szo-nasz rasz dkarpo bsamsz-te | De-bzsin-gsegsz-pa’i na-bza’ rnam-pa szna-chogsz
bjasz | szangsz-rgjasz-la phul-lo | |
Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szngon dge-ba’i rca-ba csi-zsig
mdzad-na | thamsz-csad-kjisz na-bza’ mang-po phul — zsesz gszol-pa
dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— khjod legsz-par nyon-la sin-tu jid-la zung-sig dang (286a)
khjod-la bsztan-par bja’o | |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa grangsz-med chad-med-pa’i pharol-na [| ] szangsz-rgjasz Rnam-par-gzigsz zsesz bja-ba wdzsig-rten-du
gsegsz-te | wkhor sztong-phrag dgu-bcsu-dang lhan-csig-tu bzsugszszo | |
de’i che rgjal-po ni Ban-du zsesz bja-szte | de’i blon-po cshen-po
gcsig-gisz szangsz-rgjasz dang dge-wdun-du bcsasz-te [| ] zla-ba
gszum-gji bar-du bzsugsz-par szpjan-drangsz-nasz | Bcsom-ldanwdasz-kjisz kjang de-bzsin-du gnang-pa dang | blon-po de phjir
khjim-du wongsz-nasz | jo-bjad-rnamsz szbjar-zsing bsamsz-szo | |
de’i che rgjal-posz kjang szangsz-rgjasz dang dge-wdun szpjandrang-bar bszamsz-te | szangsz-rgjasz gang-na-bar szong-szte | phjinpa dang | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— bcun-pa Bcsom-ldan-wdasz dang wphagsz-pa’i dge-wdun-du
bcsasz-te zla-ba gszum-gji bar-du bdag-gi mcshod-pa bzsesz-sig —
csesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz rgjal-po-la wdi-szkad csesz bka’-szcalto | |
— ngasz szngar blon-po cshen-posz szpjan-drangsz-par gsegsz-par
bja-szte | szkjesz-bu cshen-po’i cshosz-kjisz szngar gnang-ba-lasz
wgal-bar bjar mi rung-ngo | |
de-nasz rgjal-po phjir pho-brang-du wongsz-te | blon-po cshen-pola wdi-szkad csesz bszgo’o | |
— jul wdi-na nga-lasz cshe-ba med-do | | Bcsom-ldan-wdasz kjang
nga’i jul-na bzsugsz-pasz | | szangsz-rgjasz1 szngar mcshod-pa bja-bar
bszamsz-te | szpjan-drangsz-nasz | „szngar khjed-kjisz szpjandrangsz” zsesz gszung-gisz | khjod re-sig szdod-csig | szngar ngasz
szpjan-drangsz-pa’i wog-tu khjod-kjisz szpjan-drongsz-sig — csesz
bszgo-pa dang |
———
1 I, K: ngasz

43. BRAM-ZESZ LHAN-PA PHUL-BA

5

10

329

blon-po cshen-po desz rgjal-po-la wdi-szkad csesz gszol-to1 | |
— lha | khjod-kjisz bdag-gi lusz dang szrog kjang mi nyesz-par
gnya’-szpjod-la | De-bzsin-gsegsz-pa jang rtag-du bzsugsz-pa dang |
rgjal-po’i jul rtag-tu bde-szkjid-csing je-wbrog2 mi wbjung-bar gnya’szpjod-na | bdag kjang re-sig szdod-do — zsesz bszgo-ba3 dang |
rgjal-posz „wdi ni mi rung” sznyamsz-bszamsz-nasz |
— bdag-csag gnyisz nyin resz-kjisz szpjan-drang-ngo — zsesz
bszgo-nasz | nyi-ma csig ni rgjal-posz szpjan-drangsz | nyi-ma gcsig
ni blon-posz szpjan-drangsz-te | gnyi-ga4 resz-kjisz re-ba bszkangngo | | [de’i che blon-(286b)-posz szpjan-drangsz-te | nyi-ma reszkjisz re-ba bszkang-ngo | ]
de’i che blon-po cshen-po [cshen-po] desz De-bzsin-gsegsz-pa-la
cshosz-gosz szmad gszum phul-nasz | dge-wdun sztong-phrag dgubcsu-rnamsz-la jang cshosz-gosz bdun-pa re-re szbjar-te | phul-lo | |

15

20

25

— Kun-dga’-bo | de’i dusz-na [| ] blon-po cshen-posz cshosz-gosz
bjasz-te5 | szangsz-rgjasz dang dge-wdun-rnamsz-la phul-ba de-la
gzsan-du ma szemsz-sig | de ni da-lta nga jin-te | nga ni da-ltar szkjeba thamsz-csad-tu bszod-namsz bjed-pa-la szkjo-ba med-pasz | de-dag
thamsz-csad-kji rnam-par-szmin-pa jang mjong-nasz | cshud ma zoszszo |
Kun-dga’-bo-la szogsz-pa wkhor mang-po-rnamsz Bcsom-ldanwdasz-kjisz gszungsz-pa thosz-nasz | bszod-namsz-kji lasz bjed-pa-la
brcon-par gjur-te | mngon-par dga’-nasz | rdzsesz-szu ji-rang-ngo | |
bram-zesz lhan-pa phul-pa’i le’u-szte | bzsi-bcsu-rcagszum-pa’o | | | |

———
1 P: gszel-ta
2 P: -wgrog
3 I, K: gszol4 I, K: gnyi-ga’i
5 I, K, TT: szbjar-

44
SZANGSZ-RGJASZ THOG-MA BJAMSZ-PA’I SZEMSZ
BSZKJED-PA’I LE’U | |

5

10

15

20

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che dge-szlong-dag dbjar-chul-nasz bjung-nasz | Bcsom-ldanwdasz ga-la-ba der szong-szte | phjin-pa dang | Bcsom-ldan-wdasz-la
phjag-wchal-nasz |
— sznyun mi mnga’-’am — zsesz sznyun gszol-to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang bjamsz-pa’i szemsz-kjisz1 szpro-ba
bszkjed-de |
— dge-szlong | khjod szdug-bszngal-bar ma gjur-tam — zsesz sindu thugsz-brce-zsing2 bjamsz-pa’i thugsz-kjisz bka’-szcal-pa dang |
Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— wdi-ltar Bcsom-ldan-wdasz-kjisz dge-szlong-dag-la thugszbrce-zsing3 bjamsz-pa’i thugsz4 bszkjed-nasz | jun dzsi-szrid csig
lagsz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— khjod sesz-par wdod-na | khjod-la bsztan-par bja’o | |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na bszkal-pa grangsz-med-pa brdzsodtu med-pa’i pha-rol-na (287a) szdig-pa bjasz-pa’i mi gnyisz sig
szemsz-csan-dmjal-bar ltung-szte | dmjal-ba’i szrungsz-masz lcsagszkji sing-rta[sz] wdren-du bcsug | lcsagsz-thosz brdegsz-te | phan-chun
mi ngal-bar5 rgjug-tu wdzsug-go | de-la mi gcsig sztobsz cshung-szte |
———
1 I, K, S, TT, TN, TD: thugsz2 P: phugsz-brce-zsing
3 P: thugsz-brce-zsib
4 P: phugsz
5 I, K: dal-

44. SZANGSZ-RGJASZ THOG-MA BJAMSZ-PA’I SZEMSZ BSZKJED-PA 331

5

wdren ma nusz-nasz | bdug-pa1 dang lcsagsz-kji tho-basz brdegsz-te |
che2 brdzsesz-nasz | phjir szosz-szo | |
grogsz-po zla gcsig-gisz de-lta-bu wdi’i szdug-bszngal mthongnasz | bjamsz-sing sznying-rdzse’i szemsz szkjesz-te | dmjal-ba’i
szrungsz-ma-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag wba’-sig-gisz sing-rta wdi drang-gi[sz] | mi wdi thong-sig
— csesz szmrasz-pa dang |
szrungsz-ma khrosz-nasz | lcsagsz-kji tho-basz brdegsz-te | der che
rdzsesz-pa dang | Szum-bcsu-rca-gszum-gji lhar szkjesz-szo | |

10

15

20

— Kun-dga’-bo | de’i che de’i dusz-na [| ] szemsz-csan-dmjal-bana wdug-pa-lasz bjamsz-sing sznying-brce-ba’i szemsz szkjed-pa de ni
da-ltar nga jin-no | | 3 de’i che szemsz-csan-dmjal-ba-na4 de-la thogmar sznying-brce-ba’i szemsz bszkjed-de | szemsz-csan thamsz-csadla jang de-cam-gji bar-du thugsz-brce-zsing bjamsz-pa’i szemsz
bszkjed-do | |
Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz Bcsom-ldan-wdaszkjisz gszungsz-pa-la rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o5 | |
szangsz-rgjasz thog-ma bjamsz-pa’i szemsz6 bszkjed-pa’i le’uszte | bzsi-bcsu-rca-bzsi-pa’o | | | |

———
1 I, TD: wdug-, K, TT, TN: bub2 P: csho
3 I, K, S: + ngasz, TT: + ngasz ni
4 P: szemsz-dmjal-ba ni
5 P: dga’-bo
6 I, S, TT, TD: thugsz

45
RGJAL-PO SZPJI-BO-SZKJESZ-KJI LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na [| ] dgeszlong cshen-po’i dge-wdun brgja-phrag phjed-dang-bcsu-gszumdang thabsz-gcsig-tu bzsugsz-szo | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz-kjisz dge-szlong-dag wdzso-szgegcsing | rnyed-pa dang gragsz-pa-la cshagsz-nasz | lhag-par bjasz-pa
mang-du wcshang-zsing cshog-mi-sesz-pa1 bszogsz-par gjur-pa [| ]
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gzigsz-nasz | dge-szlong-rnamsz-la rnyed-pala cshagsz-pa’i szkjon wdi-dag gszungsz-szo | |
— gang rnyed-pa-la cshagsz-pa ni lusz zsig-nasz che-wphosz(287b)-ma-thag-tu | ngan-szong gszum-du lhung-szte | szdug-bszngal
chad-med-pa mjong-bar wgjur-ro | | de-basz-na ngasz mngon-du dranpa | szngon wdasz-pa’i dusz-na wdod-pa’i dbang-gisz lhung-bar gjurte | szdug-bszngal mang-po mjong-ngo | |
de-nasz Kun-dga’-bosz pusz-mo sza-la bcugsz-te | thal-mo szbjarnasz | Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Bcsom-ldan-wdasz wdod-pa-la cshagsz-pa’i dbang-gisz lhungbar gjur-pa csi-lta-bu lagsz |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz szkal-pa chad-med mtha’-jasz bszamgjisz mi khjab dpag-tu-med grangsz-med-pa’i pha-rol-na [| ] Wdzambu’i-gling wdir rgjal-po Gu-sza-li zsesz bja-ba [| ] Wdzam-bu-gling-gi
rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong-la dbang-bjed-de | bcun-mo dang
pho-brang-szlasz ni sztong-phrag nyi-su jod-do | | blon-po cshen-po ni
sztong-phrag bcsu jod-de |
———
1 K, TT: cshog-mi-sesz-par

45. RGJAL-PO SZPJI-BO-SZKJESZ

5

10

15

20

25

30

35

333

dusz gzsan zsig-na rgjal-po’i szpji-bo-la1 szgo-nga-wdra-ba’i cshubur gcsig bjung-szte | gszal-ba[’i] jongsz-szu *dag-pa ni chad-medpa’o2 | bagsz-kjisz3 csher4 szkjesz-nasz | [sz]ku-ba-cam-du szkjesz-pa
dang | bkasz-pa dang | nang-nasz khje’u blta-na-szdug-pa mchandang ldan-pa szkra mthon-ting-du wdug-pa [| ] lusz-kji mdog gszer-ltabur sznang-ba gcsig bjung-bar gjur-te |
mchan-mkhan-gjisz rtagsz-nasz |
— bu wdi ni ngo-mchar cshe-ba’i jon-tan-gji mchan-dang ldan-te |
gdon-mi-za-bar wkhor-lo-bszgjur-ba’i rgjal-por wgjur-zsing gling
bzsi-la dbang-bar wong-ngo — zsesz szmrasz-nasz | khje’u-ji ming
jang Szpji-bo-szkjesz zsesz b[r]tagsz-szo | |
csher szkjesz-nasz | jon-tan-dang ldan-pasz | rgjal-posz kjang jul
gcsig-gi[sz] rgjal-phran-du bcsug-go |
dusz gzsan zsig-na rgjal-po cshen-po nad-kjisz btab-pa dang |
rgjal-phran kun wdusz-nasz | nad-g.jog dang dpjad bjasz-kjang | ma
phan-te | che’i dusz bjasz-szo | |
de-nasz rgjal-phran-rnamsz wdusz-te | Szpji-bo-szkjesz de gang-na
wdug-par szong-nasz | phjin-pa dang | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po cshen-po ni szku-che’i5 dusz bjasz-kjisz | khjod rgjalpo cshen-por gsegsz-par gszol — zsesz szmrasz-pa dang |
Szpji-bo-szkjesz-kjisz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— gal-(288a)-te nga rgjal-por bcsug-pa’i bszod-namsz dang [| ]
dbang-thang zsig jod-na | rgjal-cshen bzsi dang Brgja-bjin-la szogszpasz nga-la gszol-ba btab-szte | dbang-bszkur-bar sog-sig — csesz
szmrasz-ma-thag-tu | rgjal-cshen bzsi’i rgjal-po sza-la babsz-nasz |
rin-po-cshe’i bum-pa szposz-cshusz bkang-ba thogsz-te | szpji-bor
blugsz-nasz | dbang-szkur-ro | Brgja-bjin lha’i dbang-po jang babsznasz | rin-po-cshe’i csod-pan phul-te | mgo-la bzsag-szte | jon-tan
bszngagsz-szo | |
de-nasz rgjal-phran-rnamsz-kjisz dbusz-kji jul cshen-por gsegszpar gszol-pa dang | Szpji-bo-szkjesz-kjisz jang wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— bdag-la rgjal-por wgjur-ba’i dbang-thang zsig jod-na | jul-sza
nga’i drung-du wong-ba’i rigsz-kji | nga jul-sza sznyeg-tu mi wgro’o
— zsesz szmrasz-pa dang |
de-ma-thag-tu jul cshen-bo’i rgjal-po’i pho-brang dang szkjedmosz-chal dang khrusz-kji rdzing-bu-la szogsz-pa dgosz-pa thamszcsad rang-bjung-bar gjur-nasz | gszer-gji wkhor-lo dang glang-po-cshe
———
1 P: szkje-bo-la
2 S, TD: dag-pa na-cha med-do, I: dag-pa | na-cha med-pa’o, TT: dag-pa-na |
chad mjed-pa’o
3 P: phagsz4 K: dzse-cshe dzse-csher
5 P: -cshe’i

334

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

dang [| ] rta rin-po-cshe dang bud-med rin-po-cshe dang blon-po rinpo-cshe dang khjim-bdag *rin-po-cshe dang dgosz-pa1 thamsz-csad
wdusz-nasz | gling bzsi-la dbang-bjed-pa’i wkhor-losz-bszgjur-ba’i
rgjal-por gjur-te | cshosz bzsin-du szrid-wcho’o | |
de-nasz mi mang-po-dag sza rko-zsing | zsing rmo-ba mthongnasz | blon-po-rnamsz-la |
— wdi-dag csi bjed — csesz bka’-szcal-pa dang |
szmrasz-pa |
— dzsi-cam-du szrog-dang bcsasz-pa thamsz-csad zasz-kjisz
wcho-basz | wdisz kjang zsing rmosz-nasz | wcho-bar bjed-do | |
de-nasz rgjal-posz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— gal-te nga-la rgjal-por wgjur-ba’i bszod-namsz-kji dbang-thang
zsig jod-na | lasz bja mi dgosz-par ro brgja-dang ldan-pa’i kha-zasz
rang jod-par gjur-te | thamsz-csad cshog-csing wgrangsz-nasz |
bkresz-pa dang szkom-pa med-par gjur-csig — csesz szmrasz-szo | |
de-szkad csesz szmrasz-ma-thag-tu | bza’-ba dang btung-ba jodpar gjur-to | |
de-nasz jang wcshag-tu szong-szong-ba-lasz | tha-ga-ma-dag csig
wkhal-ba dang wthag-pa-dag mthong-nasz |
— wdi-dag csi bjed — csesz drisz-pa dang |
szmrasz-pa |
— kha-zasz ni rang-jod-(288b)-par gjur-na | lusz brgjan-pa’i gosz
med-de | wdi-dag ni bgo-ba’i gosz bjed-do | |
de-nasz rgjal-posz jang wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— gal-te bdag-la rgjal-por wgjur-ba’i dbang-thang zsig jod-na |
bgo-ba’i gosz rang-jod-par sog-csig — csesz szmrasz-szo | | — dbulphongsz-pa thamsz-csad kjang gosz-kjisz cshog-par sog-csig — csesz
szmrasz-szo | |
de-szkad szmrasz-ma-thag-tu | sing thamsz-csad-lasz bgo-ba’i gosz
kha-dog rnam-pa szna-chogsz-dang ldan-pa[r] rang-szkjesz-te | mi
thamsz-csad-kjisz bgosz-kjang | zad-mi-sesz-par bjung-ngo | |
de-nasz jang rgjal-po wcshag-csing szong-szong-ba-lasz | mi-dag
rol-mo’i csha-szpjad thogsz-pa-dag mthong-nasz |
— wdi-dag csi jin — zsesz drisz-pa dang |
szmrasz-pa |
— kha-zasz dang bgo-ba’i gosz ni cshog-par jod-na | rol-mo
mang-po med-de2 | wdi-dag rang-dga’-zsing rce-ba’i rol-mo jin-no | |
rgjal-posz szmrasz-pa |
— gal-te bdag-la rgjal-po’i dbang-thang zsig jod-na | rol-mo dampa’i csha-szpjad thamsz-csad rang-jod-par gjur-csig — csesz szmraszma-thag-tu | sing thamsz-csad-kji jal-ga-lasz rol-mo’i csha-szpjad
———
1 I, K, S: rin-po-cshe-la szogsz-pa, TT: rin-po-cshe-la szcogsz-pa
2 S: bjed-

45. RGJAL-PO SZPJI-BO-SZKJESZ

5

10

15

20

25

30

35

335

mang-po bjung-szte | rol-mo wdod-pa zsig jod-na | rang-wkhrol-zsing
sznyan-pa dang thosz-pa-cam-gjisz dga’-rangsz-par gjur-to | |
rgjal-po’i bszod-namsz-kjisz1 dbang-thang cshen-posz nam-mkha’lasz rin-po-cshe szna bdun cshar bzsin-du bab-szte | jul kun gangnasz | rgjal-posz blon-po-dag-la |
— wdi-ltar gjur-pa szu’i jon-tan — zsesz drisz-pa dang |
blon-po-rnamsz-kjisz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— wdi ni rgjal-po’i jon-tan dang szemsz-csan-gji[sz] bszod-namszkjisz wdi-ltar gjur-to — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-posz jang wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— gal-te szemsz-csan-gji bszod-namsz-kji mthu jin-na ni | rin-pocshe wdi-dag kun-du wbab-par gjur-csig | gal-te nga wba’-zsig-gi
dbang-thang jin-na ni | pho-brang-gi nang-du2 wbab-par sog-csig —
csesz szmrasz-pa dang | gzsan kun-na[sz] wbab-pa ni cshad-kji | phobrang-gi nang wba’-sig-du nyin-zsag bdun-gji bar-du bab-bo | |
rgjal-po Szpji-bo-szkjesz-kjisz Wdzam-bu-gling-du lo brgjad-khribzsi-sztong-gi bar-du wdod-pa lnga-la longsz-szpjod-pa-lasz | dusz
gzsan zsig-na (289a) pho-brang-gi szgor gnod-szbjin zsig bjung-szte |
szkad cshen-por wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— sar-phjogsz-na sar-gji Lusz-wphagsz-kji gling zsesz bja-ba jodde | de-na jang bde-szkjid-la dpe[’]-med-par3 bzang-gisz | rgjal-po
cshen-po der jang 4 gsegsz-pa’i rigsz-szo — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-po jang der wgro-bar dga’-nasz | gszer-gji wkhor-lo nammkha’-la wphangsz-pa5 dang | blon-po dang rin-po-cshe szna bdun-la
szogsz-pa jang rdzsesz-szu wphagsz-te | sar-gji Lusz-wphagsz-kji
gling-du phjin-to | | rgjal-phran phjag mi wchal-ba-rnamsz kjang
thamsz-csad phjag-wchal-nasz | *Lusz-wphagsz-kji chal-du6 wdod-pa
lnga-la lo sztong-phrag brgjad-bcsu’i bar-du longsz-szpjod-do | |
de-nasz gnod-szbjin-gjisz jang wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— nub-phjogsz-na nub-kji Ba-glang-szpjod csesz bja-ba jod-de |
de-na jang rab-tu bde-szkjid-kjisz | rgjal-po cshen-po jang der gsegszpar rigsz-szo — zsesz szmrasz-szo | |
rgjal-po jang der wgro-bar dga’-nasz | nub-kji Ba-glang-szpjod-tu
lo sztong-phrag brgjad-bcsu’i7 bar bde-ba-la longsz-szpjod-do | |
de-nasz jang gnod-szbjin-gjisz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— bjang-phjogsz-na bjang-gi Szgra-mi-sznyan zsesz bja-ba joddo | | de-na gnasz-pa’i mi-dag wbjor-pa lo legsz-pa dang longsz———
1 I, K, S: bszod-namsz dang
2 I, K, TT: nang wba’-zsig-tu
3 P:
4 I, K, S, TT, TN, TD: + rol-csing
5 I, K, S, TT, TN, TD: wphagsz6 I, K: Lusz-wphagsz-gling-du
7 I, K, TT: bcsu-bzsi’i, S, TD: bzsi-bcsu’i

[a*z-

336

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

szpjod-dang ldan-gjisz | rgjal-po jul der gsegsz-par rigsz-szo — zsesz
szmrasz-pa dang |
rgjal-po wgro-bar dga’-nasz | bjang-gi Szgra-mi-sznyan-du wdodpa lnga’i dam-pa-la lo sztong-phrag bcsva-brgjad-kji1 bar-du longszszpjod-par gjur-to | |
de-nasz dusz phji zsig-na gnod-szbjin-gjisz wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— rgjal-cshen bzsi’i risz-kji2 rgjal-po’i gnasz kjang rab-tu bde-ba
ni chad bjar jang dka’-’o | | rgjal-po der jang gsegsz-par rigsz-szo —
zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-po dang blon-po dang dpung-gi chogsz-rnamsz3 bzsi-dang
bcsasz-te nam-mkha’-la wphagsz-te | dong-ngo | | rgjal-cshen bzsi’i
risz-kji4 rgjal-posz rgjang-ma-nasz mthong-ba dang | wdzsigszszkrag-nasz | dpung-gi chogsz bsamsz-nasz | phji-rol-du bjung-ba
dang | csi bjar jang med-nasz | phjir jang gnasz-szu wong-ngo | |
(289b)
Szpji-bo-szkjesz der jang lo sztong-phrag bcsu’i bar-du wdod-pa-la
longsz-szpjod-nasz | jang wdi [jang wdi] 5 Szum-bcsu-rca-gszum-gji
lha’i risz-szu4 wgro-bar bszamsz-nasz | wkhor-dang bcsasz-te sztenggi nam-mkha’-la wphagsz-te | Szum-bcsu-rca-gszum-gji lha’i ri[g]szszu szong-ngo | |
de’i che drang-szrong lnga-brgja-cam zsig Ri-rab-lhun-po’i szul-na
gnasz-pa-lasz | rgjal-po’i glang-po dang rta’i gcsin-rtug lhung-basz
drang-szrong de-dag-gi lusz-la reg-par gjur-nasz | de-dag-gisz gcsig-la
gcsig |
— wdi csi jin — zsesz drisz-pa dang |
drang-szrong6 mkhasz-pa blo-dang ldan-pa zsig-gisz drang-szrong
gzsan-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— rgjal-po Szpji-bo-szkjesz jar Szum-bcsu-rca-gszum lha’i7 riszszu4 szong — zsesz zer-gjisz | — wdi ni gdon-mi-za-bar de-dag-gi
glang-po-cshe dang [| ] rta’i mi-gcang-ba jin-no | | — zsesz zer-nasz |
drang-szrong-rnamsz khrosz-te | gszang-szngagsz dang phjag-rgja8
bcsingsz-pasz | rgjal-po Szpji-bo-szkjesz dang wkhor mang-po[r]
wgror med-par bjasz-szo | |
rgjal-posz kjang de-ltar sesz-sing rig-nasz | wdi-szkad csesz dambcsasz-szo | |
———
1 S, TD: brgjad-kji, I, K, TT: bcso-brgjad-kji
2 I, K: rigsz-, S: risz-kji lha’i
3 I, S, TT, TD: chogsz rnam, K: chogsz rnam-pa
4 K: rigsz5 I, K, S, TT, TN, TD: + sznyam-du
6 P: -szrob
7 P: lta’i
8 K, TD: -rgjasz

45. RGJAL-PO SZPJI-BO-SZKJESZ

5

10

15

20

25

30

337

— gal-te bdag-la bszod-namsz dang dbang-thang zsig jod-na |
drang-szrong de-dag nga’i thad-tu lhagsz-te | nga-la mcshod-tu sogcsig — csesz szmrasz-szo | |
rgjal-po’i jon-tan cshen-po’i bjin dang sugsz-kjisz drang-szrong
lnga-brgja-cam ril-gjisz1 der lhagsz-nasz | *g.jog bjasz-te | drangszrong de-dang bcsasz2 Szum-bcsu-rca-gszum lha’i risz-szu dongngo | |
jar ma phjin-par rgjang-ma-nasz lha’i pho-brang jid-du-wong-ba
sin-tu dkar-por sznang-pa lhang-nge lham-mer mthong-bar gjur-to | |
lha’i pho-brang jid-du-wong-ba-la szgo cshen-po brgja-phrag bcsugnyisz jod-de | lha-rnamsz wdzsigsz-szngangsz-nasz | szgo-rnamsz
bcsad-de | lcsagsz-kji gtan-pa szum-rim-du bcsug-go |
Szpji-bo-szkjesz dpung-gi chogsz-dang bcsasz-szu thogsz-pa medpar der phjin-pa3 dang | rgjal-posz dung busz-te | gzsu b[r]dungsznasz | gzsu-rgjud szbrengsz-pa dang | lha’i pho-brang-gi szgo brgjaphrag bcsu-gnyisz4 dusz gcsig-tu rang-bje-ba dang | Brgja-bjin-gjisz
phji-rol-nasz bszusz-te | lha’i pho-brang-du khrid-nasz | Brgja-bjin-gji
sztan-(290a)-phjed-la wdug-tu bcsug-go | lha’i dbang-po dang mi’i
rgjal-po5 gnyisz bjad-gzugsz6 wdra-szte | dang-po mthong-ba-dag-gisz
bje-brag mi phjed-na | lta7 mgjogsz bul-gjisz rtogsz-szo | | rgjal-po
lha’i pho-brang-du wdod-pa lnga dam-pa-la lha’i dbang-po Szumbcsu-rca-drug brdzsesz-kji8 bar-du longsz-szpjod-do | |
lha’i dbang-po-nang-g[j]i mtha’-ma de bjang-cshub-szemsz-dpa’
Wod-szrungsz zsesz bjasz-te | de’i che lha-ma-jin-gji rgjal-posz lharnamsz-la dmag-drangsz-nasz | Brgja-bjin-dang wthab-pa-lasz |
Brgja-bjin-gjisz ma thub-nasz | dpung-gi chogsz-dang9 phjir gnaszszu brosz-szo | | Szpji-bo-szkjesz phjir bjung-szte | dung busz | rgjud
szbrengsz-pasz | lha-ma-jin-gji dmag-rnamsz de-ma-thag-tu bjer-ro | |
de’i che Szpji-bo-szkjesz-kjisz wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag-gi mthu-sztobsz ni gang-dang jang mi mnyam-na | da Brgjabjin-dang thun-mong-du wdug-pa csi rung | nyisz-na bszad-la nga
wba’-zsig-gisz bjin-na | legsz-szo | ” sznyam-mo | szdig-pa’i szemsz
bszkjed-ma-thag-tu |
nam-mkha’-lasz lhung-nasz |
szngon-gji

———
1 S: rim2 K: g.jog-dang bcsasz-szu
3 P: bjon4 S: phjed-dang-bcsu-gnyisz
5 I, K: dbang-po
6 P: bjed7 I: lha’i, K, S: lta-ba’i, TD: lta’i
8 P: rdzsasz9 P: cshogsz-

338

5

10

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

pho-brang rnying-pa’i drung-du lhung-szte | szrog-dang bral-la1 |
khad-pa-cam-du nyam-thag-par gjur-to | |
de-nasz mi-dag lhagsz-te | wdi-szkad csesz drisz-szo | |
— gal-te wdzsig-rten-gji khjim-pa-dag „rgjal-po Szpji-bo-szkjesz
csi-ltar-na che’i2 dusz bjasz” zsesz wdrisz-na | bdag-csag-gisz de-la
dzsi-szkad csesz bja |
szmrasz-pa |
— gal-te de-szkad csesz drisz-pa jod-na | de-la wdi-szkad csesz
gjisz-sig „rgjal-po Szpji-bo-szkjesz ni wdod-pa’i dbang-gisz chewphosz-szo3 | | desz gling bzsi-la lo sztong-phrag4 bzsi-bcsu’i bar-du
dbang-bjasz-te | nyin-zsag bdun-gji5 bar-du rin-po-cshe jang cshar
bzsin-du bab-bo | | lha’i ri[g]sz gnyisz-szu phjin-kjang | cshog ma
sesz-pasz | nam-mkha’-lasz ltung-szte | che-wphosz-szo” zsesz bjoszsig |

15

20

— de-basz-na dge-szlong-dag | rnyed-pa dang gragsz-pa ni jangdag-par nyesz-pa’i szkjon cshen-po-szte | csi-nasz-kjang ring-(290b)du szpang-bar szemsz-la | jang-dag-par bjang-cshub-la nan-tan gjiszsig |
de-nasz Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— rgjal-po Szpji-bo-szkjesz de szngon bszod-namsz csi-zsig
bgjisz-na | wdi-lta-bu’i wbrasz-bu thob-par gjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |

25

30

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa grangsz-med bszam-gjisz mi
khjab-pa’i pha-rol-na [| ] szangsz-rgjasz Pur-sa zsesz bja-ba wdzsigrten-du gsegsz-te | wkhor-dang bcsasz-szu wdzsig-rten-gji don
mdzad-do | |
de’i che bram-ze’i bu zsig cshung-ma len sznyam-szte | wdzsigrten-pa’i cshosz-kjisz cshung-ma len-na | szran-ma szpar-gang thogszte | gtor-bar rigsz-szo | | khje’u de jang szran-ma thogsz-te | gtor-du
szong-ba-lasz | lam-du Bcsom-ldan-wdasz-dang phrad-nasz | szemsz
jid-dga’-szte | lag-na szran-ma thogsz-pa-dag Bcsom-ldan-wdasz-la
———
1 P, TT: -ma
2 P: cshe’i
3 P: csha-wphosz-szo
4 I, S: bje-ba-phrag
5 S: bzsi’i

45. RGJAL-PO SZPJI-BO-SZKJESZ

339

gtor-ba dang | wbrasz-bu1 bzsi lhung-bzed-kji nang-du szong-ngo | |
wbrasz-bu1 gcsig dbu’i szpji-bor babsz-szo2 | |

5

10

15

— bszod-namsz-kji rgju dang rkjen de-cam-gjisz bszod-namsz
cshen-po thob-szte | wbrasz-bu3 bzsi lhung-bzed-kji nang-du szongbasz | gling bzsi-la dbang-bjed-par gjur-te | wbrasz-bu4 gcsig szpji-bola cshagsz-pasz | lha rim-pa gnyisz-kji longsz-szpjod mjong-bar gjurto | |
de’i che-na nye-gnasz-rnamsz-kjisz szangsz-rgjasz-kjisz gszungszpa thosz-nasz | la-la ni wbrasz-bu dang-po-nasz gnyisz-pa dang
gszum-pa dang [| ] dgra-bcsom-pa’i bar-du thob-par gjur-to | |
wkhor mang-po-rnamsz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la
rdzsesz-szu jid-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
rgjal-po Szpji-bo-szkjesz-kji le’u-szte | bzsi-bcsu-rcalnga-pa’o | | | |

———
1 I, K: wbrum2 P:
, I, K, S, TT, TN, TD: cshagsz3 I, S: szran-ma wbrum-bu, K, TN: szran-ma-wbru
4 I, K, S, TT: wbrum-

ddn(-

46
BU-MO SZU-MA-NI’I BU BCSU’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] (291a) Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu
Rgjal-bjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na
bzsugsz-szo | |
de’i che-na khjim-bdag Mgon-med-zasz-szbjin-gji bu-mo thacshung Szu-ma-ni zsesz bja-ba mnga’-bjad1 mdzesz-sing blta-naszdug-pa zsig jod-de | | bu-mo’i nang-na bu-mo tha-cshungsz de-la
bjamsz-pasz | gar wgro-jang | khrid-do | |
dusz gzsan zsig-na khjim-bdag szangsz-rgjasz-la phjag-wchal-du
szong-ba dang | bu-mo jang phji bzsin-du szong-nasz | bu-mo desz
szangsz-rgjasz mthong-ba dang | lhag-par dga’-ba’i szemsz szkjeszte | szposz-kjisz szangsz-rgjasz bzsugsz-pa’i gnasz kun bjug-par
bszamsz-pa dang | de’i che bu-mo de’i lag-pa-na am-bra’i wbrasz-bu
zsig thogsz-pa-lasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— won-csig — csesz bka’-szcal-pa dang | bu-mosz kjang de-mathag-tu Bcsom-ldan-wdasz-kji phjag-tu phul-lo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz am-bra’i wbrasz-bu [pa] bzsesz-nasz |
szposz dam-pa’i ming rnam-pa mang-po brisz-te | bu-mo’i lag-tu 2
bjin-no | | de-nasz *bu-mo dang pha3 bcsasz-szu khjim-du wongsznasz | chong-wdusz-szu szong-szte | Bcsom-ldan-wdasz bzsed-pa’i
szposz rnam-pa szna-chogsz nyosz-nasz | phjir jang rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal-du szong-szte | nyin gcsig bzsin-du szposz bdar-nasz |
gnasz kun-du bjug-go4 | |
dusz gzsan zsig-na jul Tig-ca-si-ri’i rgjal-posz bu gcsig Rgjal-pokhab-tu mngagsz-nasz | wphjan-csing szong-szong-ba-lasz | mthargjisz rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du phjin-pa dang | bu-mo szposz
bdar-zsing5 wdug-pa mthong-nasz | bu-mo de-la cshagsz-te | cshung———
1 P: -bjed
2 I, K, TT, TN, TD: + phjir
3 S, TD: bu-mo’i pha-ma-dang, I, K, TT: bu-mo pha-dang
4 P: nyug5 P: wdar-

46. BU-MO SZU-MA-NI’I BU BCSU

5

10

15

20

25

30

35

40

341

mar blang-bar bszamsz-nasz | rgjal-po Gszal-rgjal-la bu-mo de
cshung-mar bszlangsz-pa dang | rgjal-posz |
— de szu’i bu-mo jin — zsesz szmrasz-szo | |
— de ni khjim-bdag Mgon-med-zasz-szbjin-gji bu-mo1 — zsesz
szmrasz-szo | |
— wo-na nga-la gszol-kjang | mi phan-gjisz | bu-mo-nyid-kji phama-la gszol-(291b)-csig — csesz bszgo’o | |
rgjal-bu desz rgjal-po-la ngusz-kjisz gszol-pa dang | rgjal-posz
kjang |
— de-bzsin-du gjisz-sig — csesz bszgo-ba dang |
rgjal-bu desz bdag-gi g.jog dang wkhor kun phjir jul-du btangnasz | glang-po-cshe gcsig-bu zsig phjir bzsag-go |
dusz gzsan zsig-na rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du szong-nasz | bumo Szu-ma-ni brkusz-te2 | glang-po-cshe-la bszkjon-nasz | brosz-pa
dang | Mgon-med-zasz-szbjin-gjisz bsznyegsz-na-jang3 | ma szlebszszte | phjir jul-du phjin-nasz | cshung-mar bjasz-szo | |
de-nasz cshung-ma de szemsz-csan-dang ldan-par gjur-te | phjisz
zla-ba chang-nasz | szgong-nga bcsu zsig bcasz-szo | | szgong-nga
bcsag-pa dang | szgong-nga re-re’i nang-nasz [| ] bu-khje’u blta-naszdug-pa mdzesz-sing bzang-ba gzsan-lasz wphagsz-pa re-re bjungngo | | bu de-rnamsz bagsz-kjisz csher szkjesz-nasz | | dpa’-zsing rcalcshe-basz | ri-dagsz gszod-pa-lasz dga’-bar gjur-pa dang |
khje’u’i masz |
— wdi-ltar ri-dagsz gszod-par ma bjed-csig — csesz bszgo-nasz |
bu-rnamsz-kjisz ma-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— ri-dagsz sor-ba-lasz dga’-ba med-de | da bdag-csag-gi masz
gszod-tu mi *gnang-ba-lasz bltasz-nasz4 | bdag-csag-la szdang-ba-lta |
masz szmrasz-pa |
— kho-mo ni khjed-la szdang-ba ma jin-gji[sz] | khjed-la bjamszpa’i phjir ri-dagsz gszod-tu ma bcsug-pa jin-gjisz | wdi-lta-szte | szrog
gcsod-pa’i szdig-gisz szemsz-csan-dmjal-bar lo brgja-sztong du-ma’i
bar-du szdug-bszngal mjong-szte | rtag-tu sa-ba’i mgo-csan dang luggi mgo-csan dang ri-bong-gi mgo-csan-la szogsz-te ri-dagsz sznachogsz-kji[sz] mgo-csan-du gjur-nasz | dmjal-ba’i szrungsz-masz lo
grangsz-med-pa’i bar-du gszod-par wgjur-ro | | gal-te de-lasz thar-bar
wdod-na-jang | szdig-pa’i lasz-lasz mi thar-ro | |
bu-rnamsz-kjisz szmrasz-pa |
— dzsi-ltar khjod-kjisz bszgo-ba bzsin-du bjasz-na | wdi-szkad-tu
bszgo-ba wdi gzsan-lasz gszan-tam | khjod-nyid-kjisz bszamsz-te |
szmrasz |
———
1 I, S: -mo’o, K: + jin
2 P: bszkusz3 P: brnyagsz-na-jang
4 S: gnang-na ltasz-na, I, K, TN: gnang-ba-lasz-na TD: gnang-ba-lasz nam

342

5

10

15

20

25

30

35

40

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

— chig wdi ni kho-mosz szangsz-rgjasz-lasz thosz-szo — zsesz
szmrasz-pa dang |
bu-rnamsz-kjisz |
— szangsz-rgjasz zsesz bja-ba csi jin | szton-csig — csesz
szmrasz-szo | |
— csi khjod-kjisz ma thosz-szam | rgjal-po jab Zasz-gcang-ma’i
szrasz (292a) mdzesz-sing bzang-ba wkhor-losz-szgjur-ba’i rgjal-por
wgjur-ba-lasz | rga-ba dang na-ba dang si-ba mi wdod-de | rab-tubjung-nasz | lam bszgomsz-nasz | szmon-lam bzsin-du grub-nasz |
bla-na-med-pa’i wbrasz-bu thob-nasz | szku khru bcsu-drug-pa mchan
dang dpe-bjad-kjisz jongsz-szu brgjan-pa | rig-pa gszum dang mngonpar-sesz-pa drug-dang ldan-pa | sznga-ma wdasz-pa sesz-pa jang
mtha’-med-la | phjisz bjung-ba sesz-pa jang mtha’-med-de | dusz
*gszum ni1 lag-mthil-na wbrasz-bu bzsag-pa-dang wdra’o — zsesz
szmrasz-pa dang |
bu-rnamsz-kjisz thosz-nasz | rab-tu dga’-szte |
— szangsz-rgjasz de da-ltar wdi-nasz nye-ring dzsi-cam zsig-na
bzsugsz | mthong-bar rung-ngam — zsesz szmrasz-pa dang |
masz szmrasz-pa |
— da-ltar Mnyan-jod-na bzsugsz-te | mthong-du rung-ngo | |
bu-rnamsz-kjisz szmrasz-pa |
— wo-na bdag-csag szangsz-rgjasz ltar wgro’o — zsesz gszol-pa
dang |
bu’i masz kjang gnang-nasz | bu-rnamsz gcsig-csar Mnyan-jod-du
dong-ngo | | der phjin-pa dang | mesz-po Mgon-med-zasz-szbjin-gjisz
mthong-nasz | rab-tu dga’-mgu-rangsz-te | cha-bo-rnamsz2 khrid-de |
rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du De-bzsin-gsegsz-pa ltar dong-ngo | |
busz-pa de-dag-gisz szangsz-rgjasz-kji[sz] mchan szngon thosz-pabasz sztong-wgjur-gjisz lhag-par bzang-ba mthong-nasz | sin-du dga’bar gjur-to | |
de-nasz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz csi rigsz-par cshosz bsztan-pasz |
khje’u bcsu-cshar dusz gcsig-tu 3 cshosz-kji mig rnam-par dag-par
gjur-nasz | szangsz-rgjasz-la rab-tu-bjung-bar gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bjisz-pa-rnamsz-la |
— khjed-kji pha-masz gnang-ngam — zsesz bka’-szcal-pa dang |
— bdag-csag-gisz da-dung ma gszol-to — zsesz gszol-pa dang |
— pha-masz ma gnang-gi bar-du rab-tu-phjung-du mi gnang-ngo
— zsesz bka’-szcal-pa dang |
de-nasz Mgon-med-zasz-szbjin-gjisz Bcsom-ldan-wdasz-la wdiszkad csesz gszol-to | |
———
1 P: gszum-la
2 P: csha-bo-rnamsz
3 I, K, TT, TN, TD: + cshosz-la

46. BU-MO SZU-MA-NI’I BU BCSU

5

10

15

20

25

30

35

343

— bdag ni wdi-dag-gi[sz] mesz-(292b)-po lagsz-te | bdag-gi chabo-la ni bdag kjang dbang-basz | bdag-gisz rab-tu-wbjung-bar gnangngo — zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz kjang de-bzsin-du gnang-nasz | szkra
dang kha-szpu rang-bji-szte | dge-szlong-du gjur-to | | dge-szbjong-gi
lam-la de-dag-gisz brcon-wgrusz szkjed-pasz | thamsz-csad dgrabcsom-par gjur-ro | | dge-szlong bcsu-po gcsig-la gcsig lhag-par dga’basz | wgro-na-jang | lhan-csig wgro | | wdug-na-jang | lhan-csig
wdug-szte | jul-mi thamsz-csad kjang dga’-nasz | rdzsesz-szu ji-rangngo | |
de-nasz Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— dge-szlong bcsu-po wdi-dag-gisz bszod-namsz csi-zsig bgjiszna | csho-rigsz bcun-par szkjesz-la | bjad-gzugsz bzang-ba dang |
Bcsom-ldan-wdasz-dang phrad-nasz | szdug-bszngal-gji mthar phjinpar wgjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi
pha-rol-na [| ] szangsz-rgjasz Thamsz-csad-szkjob csesz bja-ba
wdzsig-rten-du gsegsz-te | szemsz-csan-gji don mdzad-nasz | mjangan-lasz wdasz-te | ring-bszrel rgjasz-par szpel-nasz | mcshod-rten
chad-med-pa-sznyed bjasz-szo | |
de’i che-na mcshod-rten gcsig zsig ral-du gjur-nasz | rgan-mo
gcsig [g]csig-gisz gszo-zsing wdug-pa-lasz | mi wgron-po bcsu zsig
der lhagsz-nasz | mthong-ba dang | rgan-mo-la |
— khjod csi bjed — csesz szmrasz-szo | |
rgan-mosz szmrasz-pa |
— wdi ni mcshod-gnasz-kji mcshod-rten jin-to | wdi bcsosz-na |
bszod-namsz lhag-par cshe-basz1 | dge-ba’i wbrasz-bu wdod-pa’i
phjir wdi bcsosz-szo | |
gzso-nu de-dag kjang rgan-mosz szmrasz-pa-la rab-tu dga’-nasz |
— bdag-csag-gisz kjang bsztang-ngo — zsesz szmrasz-nasz |
mcshod-rten bcsosz-pa’i wog-tu gzson-nu bcsu-csar „rgan-mo’i
bur szkje-bar gjur-csig” csesz szmon-lam btab-pasz | de-chun-cshad
bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi bar-du lha dang mi’i nang-du lhancsig szkjesz-nasz | bde-ba-la longsz-szpjod-de | dngosz-po wdi
gszum-gjisz mi gzsan-lasz rtag-tu2 wphagsz-(293a)-szo | |

———
1 I, S, TD: cshe’o | | de-basz-na
2 I, S, TD: khjad-du

344

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

gszum gang | zse-na | bjad-gzugsz bzang-zsing mdzesz-pa dang [| ]
kun-gjisz bkur-ba dang rtag-tu che ring-zsing de-szrid-kji bar-du
szemsz-csan-dmjal-bar mi ltung-ba’o | |

5

10

15

— da1 nga-dang2 phrad-na | rdul dang dri-ma kun bkrusz-te | dgrabcsom-par gjur-to | | de’i che de’i dusz-na rgan-mo de ni bu-mo Szuma-ni jin-no | | mi gzson-nu bcsu-po de ni dgra-bcsom-pa wdi bcsu
jin-no | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz bka’-szcal-nasz | wkhor
mang-po-rnamsz la-la ni rgjun-tu-zsugsz-pa dang lan-csig-phjir-ldogpa dang phjir-mi-ldog-pa dang dgra-bcsom-pa thob-bo | | kha-csig ni
bla-na-med-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-nasz | phjir-mi-ldogpa’i sza-la gnasz-par gjur-te | szangsz-rgjasz-kjisz gszungsz-pa-la
rdzsesz-szu ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
bu-mo Szu-ma-ni’i bu bcsu’i le’u-szte | bzsi-bcsu-drug-pa’o | | | |

———
1 P: de
2 P: de-

47
U-PA-GUB-TA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che jul de-na kun-du-rgju U-pa-gub-ta zsesz bja-ba jidgzsungsz-sing *sesz-pa mang-po1 ni wdasz-pa dang ma-wongsz-pa
dang da-ltar-la mkhasz-pa zsig-szte | Bcsom-ldan-wdasz gang-na-bar
szong-nasz |
— rab-tu-wbjung-ngo — zsesz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-to | | —
gal-te bdag rab-tu-bjung-na | sesz-rab dang szpobsz-pa S’a-ri’i-budang mnyam-na | rab-tu-wbjung-gi | de-cam mi phod-na | phjir khjimdu mcshi’o — zsesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz |
— de-cam mi phod-do2 — zsesz bka’-szcal-nasz | kun-du-rgju de
rab-tu-wbjung-du ma btub-nasz | phjir khjim-du szong-ngo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz dusz gzsan zsig-na wkhor mang-po-la
wdi-szkad csesz bka’-szcal-to | |
— nga mja-ngan-lasz wdasz-nasz | lo brgja lon-pa dang | bram-ze
wdi rab-tu-bjung-nasz | mngon-par-sesz-pa drug dang sesz-rab-tu
ldan-te | szemsz-csan rdul-sznyed csig-gi don bjed-par wgjur-ro | |
Bcsom-ldan-wdasz mja-ngan-lasz wda’-kar Kun-dga’-bo-la wdiszkad csesz bka’-(293b)-szcal-to | |
— mja-ngan-lasz wdasz-nasz | mdo-szde’i sznod thamsz-csad
khjod-la gtad-kjisz | khjod-kjisz gzungsz-szu zung-la | rgjasz-par
bjosz-sig — csesz bka’-szcal-nasz | Bcsom-ldan-wdasz mja-ngan-lasz
wdasz-pa[’i] de’i wog-tu Kun-dga’-bosz cshosz-kji szde-sznod kun
bzung-ngo |
Kun-dga’-bosz lusz jongsz-szu gtong-ba-na | nye-gnasz Ja-sesz-kila wdi-szkad csesz bszgo’o | |
———
1 S, TD: szemsz gszal-ba
2 P: bod-

346

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

— nga wdasz-pa’i wog-tu mdo-szde kun khjod-la gtad-kjisz |
gzungsz-szu zung-sig — csesz bszgo-nasz | jang wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— jul B’a-r’a-na-sz’i-na khjim-bdag Gub-te zsesz bja-ba-la [| ] bu
U-pa-gub-ta zsesz bja-ba zsig jod-kjisz | khjod-kjisz szlongsz-la rabtu-phjung-sig | khjod wdasz-pa’i wog-tu cshosz kjang de-la gtod-csig
— csesz bszgo’o | |
Kun-dga’-bo wdasz-pa’i wog-tu Jang-sesz-kisz dam-pa’i cshosz
bzung-szte | wdzsig-rten-na szemsz-csan-gji don mang-du bjasz-szo | |
de-nasz B’a-r’a-na-sz’i’i grong-du szong-szte | khjim-bdag de-dang
bsesz-bjasz-nasz1 | jang dang jang de’i khjim-du szong-szte | jidbcsugsz-par bjasz-szo | |
khjim-bdag de-la bu-khje’u zsig bcasz-nasz2 | ming U-pa-gub-ta
zsesz bja-bar btagsz-te | cshung-ngu sed-ma bje-bar3 Je-sesz-kisz
bszlangsz-te | rab-tu-dbjung-bar bjasz-pa-lasz | khjim-bdag-gisz wdiszkad csesz szmrasz-szo | |
— bdag wdod-pa’i bu wdi-wdra-ba zsig jod-de | rigsz-wchob
sznyam-pasz | mi rung-ngo | | gal-te jang gcsig bcasz-na | gdod4
szbjin-no | |
phjisz dusz gzsan jang bu gcsig bcasz-nasz2 | ming Nan-tan-gub-ta
zsesz btagsz-te | | de-nasz Je-sesz-ki jang der szong-szte | bu
bszlangsz-pa dang | khjim-bdag-gisz jang wdi-szkad csesz szmraszszo | |
— bu cshen-po ni phji-rol-gji *bja-bar bszgrub-bo5 | bu cshu-ngu
ni nang-gi bja-ba bszgrubsz-na | gdod bde-bar wgjur-ro | | zsesz
wchong-du6 ma btub-szte | phjisz bu gcsig bjung-nasz7 | gdod dbul-lo
— zsesz szmrasz-szo | |
Je-sesz-ki ni dgra-bcsom-pa’i nang-na rig-pa gszum-dang ldan-te |
szemsz-csan-gji dbang-po-la mkhasz-pasz | khje’u gnyisz-la brtagszna | rab-tu-wbjung-ba’i szkal-ba jod-pa mi wdra-nasz | ma bszkul-bar
bzsag-go |
de-nasz khjim-bdag de-la bu gcsig bcasz-nasz2 | bjad-gzugsz
legsz-pa[r] blta-na-szdug-pa zsig-szte | jang8 khjim-bdag-gi thad-du
(294a) szong-nasz | bu bszlangsz-pa dang | | jang wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
———
1 I, K, S, TT, TN, TD: bsesz-par bjasz2 P: bcsasz3 I, K, TN, TD: bje-ba-nasz, S: bjed-pa-nasz
4 P: gnod
5S, TD: bja-ba bszgrubsz dgosz-szo, I, K, TT: bja-ba bszgrub dgosz
6 I, K, TD: szbjin7 I, S: -na, K: bcasz-na, TN: bcasz8 P: szong

47. U-PA-GUB-TA

5

10

15

20

25

30

35

347

— bu da-dung cshung-basz | g.jog bjed kjang mi nusz-la | bdag
kjang dbul-basz | gtang-du med | re-sig szdod-csig | nam szkjesz-na |
szbjin-no — zsesz szmrasz-szo |
de-nasz csher szkjesz-nasz | sesz-pa-dang ldan-par gjur-te | phasz
kjang nor-rdzasz lag-tu gtad-nasz | chong-bjed-tu1 bcsug-go | dusz
gzsan zsig-na [| ] Je-sesz-ki-nyid de’i drung-du szong-szte | cshosz
bsztan-nasz | szemsz-rce-gcsig-pa jid-la bjed-tu bcsug-szte |
— dge-ba’i rtog-pa bjung-na | rde’u ke-ru2 csig zsog-la | mi dgeba’i rtog-pa bjung-na | rde’u nag-gu3 csig zsog-la | bszdusz-la | gang
mang-ba brcisz-sig — csesz bszgo-nasz |
U-pa-gub-tasz jang bszgo-ba bzsin-du dge-ba dang mi dge-ba’i
rtog-pa bjung-ba-lasz | rde’u bzsag-szte | brcisz-na | thog-ma ni rde’u
nag-gu3 mang-rab-la | ke-ru2 nyung-rab-bo | | de-nasz jang bagsz-kjisz
dkar-nag mnyam-mo | | de-nasz jid-la bja-ba ma4 btang-basz | rde’u
nag-gu3 ni med-kji | ke-ru2 wba’-sig-tu gjur-te | dge-ba-la rtog-pa
grub-nasz | wbrasz-bu dang-po thob-par gjur-to | |
de’i che grong-khjer de-na szmad-wchong-ma zsig-gisz bran-mo
gcsig mngagsz-te | U-pa-gub-ta-la5 me-tog nyor btang-ngo | | U-pagub-ta rang-bzsin-gjisz drang-basz | bran-mo de-la me-tog rgjal-bar6
bjin-te | ma-rangsz-pa med-par bjasz-szo | | bran-mo de me-togrnamsz khjer-te | rdzse-mo-la phul-ba dang | ngo-mchar csher bzungszte | bran-mo-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— szngar me-tog nyosz-pa’i rin dang deng nyosz-pa’i rin wdrana | szngar ni csi’i phjir nyung-la | da ni csi-szte mang | sznga-ma’i
che-na khjod-kjisz nga szlusz-szam |
bran-mosz szmrasz-pa |
— deng-gi me-tog wchong-ba’i bdag-po de ngo-mchar-du drang-la
desz-pa-szte | g.jo-szgju med-pasz | mang-du khugsz-pa jin-no | |
szkjesz-bu de gzugsz-bjad bzang-zsing mdzesz-pasz | rdzse-mosz
gzigsz-na | jang dgjesz-par wgjur-ro — zsesz szmrasz-pa dang |
szmad-wchong-masz de wbod-du btang-ngo | | U-pa-gub-ta 7
wong-du ma btub-nasz | jang-nasz jang bosz-kjang | wong-du ma
btub-bo | |
de’i che szmad-wchong-ma de rgjal-bu zsig-dang wdusz-te8 | rgjalbu de’i gosz rin-po-cshe-la cshagsz-(294b)-pasz | bszad-te | rgjal-bu
de bszad-nasz | ro szbasz-szo | | de-nasz rgjal-posz khjim bcal-ba
———
1 P: csho-bjed-tu
2 S, I, TT, TN, TD: dkar-ru, K: dkar-bo
3 I, TT, TN, TD: na-gu, K: nag-po
4 TT: Ø
5 K, TT: U-pa-gub-ta-lasz
6 S: rgjasz-par
7 I: + der
8 P: wdul-, K: wgrul-, TT: wdrul-

348

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

dang | szmad-wchong-ma’i khjim-du rgjal-bu’i ro rnyed-de | | szmadwchong-ma’i rkang-lag kjang btubsz | rna-ba dang szna jang bcsadnasz | sing-kar btagsz-te | dur-khrod-tu bcugsz-szo1 | | de-ltar bjaszkjang | da-dung szrog ma cshad-pasz | U-pa-gub-ta[sz] de’i drung-du
szong-ba-lasz | szmad-wchong-masz wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— szngon szdug-pa’i che ni wong-du ma btub-la | da ma-rung-bar
gjur-pa’i wog-tu gar wgro — zsesz szmrasz-pa dang |
U-pa-gub-tasz szmrasz-pa |
— khjod-kji mnga’-bjad wdod-pa’i phjir wdir wongsz-pa ma jingji | khjod-la sznying-brce-ba’i phjir wdir wongsz-szo — zsesz
szmrasz-nasz | mi-rtag-pa’i cshosz rnam-pa bzsi-po wdi-dag bsztanto | |
lusz wdi ni mi gcang-ba szdug-bszngal-ba sztong-pa bdag-med-paszte | re-re-nasz brtagsz-sing jid-brtan-du mi rung-ngo | | gang glen-pa
gti-mug-csan ni de-la cshagsz-szo2 | | szmad-wchong-masz cshosz dedag thosz-nasz | cshosz-la cshosz-kji mig rnam-par dag-par gjur-to | |
U-pa-gub-ta ni phjir-mi-ldog-pa’i wbrasz-bu thob-bo | |
de-nasz Je-se’i-kisz khjim-bdag de-lasz gzson-nu bszlangsz-nasz |
— rab-tu-wbjung-ngo — zsesz bjasz-pa dang |
khjim-bdag-gisz kjang de-bzsin-du phul-nasz | gcug-lag-khang-du
khrid-de | khrimsz bcsu phog-go | de-nasz lo nyi-su chang-ba dang |
bsznyen-par rdzogsz-szo | | bsznyen-par rdzogsz-pa’i che gszol-pa
dang zsu-ba’i3 lasz bjasz-nasz | dgra-bcsom-par gjur-te | rig-pa gszum
dang mngon-par-sesz-pa drug-tu ldan-te | szmra-ba-la szpobsz-pa zadmi-sesz-par gjur-nasz | mi mang-po bszdusz-nasz | cshosz bsztan-par
bjasz-pa dang | de’i che bdud Szdig-to-csan-gjisz wkhor mang-po’i
nang-du gszer-gji dong-ce cshar bzsin-du phab-pasz | mi kun dong-cela brcod-nasz4 | cshosz nyan-du med-par bjasz-szo | |
de’i phji[r]-de-nyin wkhor mang-po[r] bszdusz-te | cshosz bsztanpar bjasz-pa-lasz | bdud Szdig-to-csan-gjisz me-tog-gi phreng-ba’i
cshar phab-basz | kun-gji szemsz dkrugsz-szo | | de’i phji[r]-nyin
wkhor mang-po bszdusz-nasz | cshosz bsztan-par bjasz-pa-lasz | |
(295a) bdud-gji rgjal-posz glang-po-cshe mthon-thing-lta-bu kha-nasz
mcshe-ba drug bjung-la | mcshe-ba re-re-la jang rdzing-bu re-re jodpa | rdzing-bu re-re’i nang-na me-tog bdun-bdun jod-pa | me-tog rere’i nang-na sel-gji bu-mo bdun-bdun jod-pa | bu-mo de-dag kjang
szo-szo-nasz rol-mo bjed-de | glang-po-cshe de jang gom-pa dal-gjisz
wkhor-gji nang-du wgro-bar bsztan-pa dang | mi thamsz-csad de-la
lta-basz | cshosz-la ma btud-do | |
———
1 P: bcsugsz2 P: chagsz3 I, K, S, TT, TN, TD: bzsi’i
4 I, TD: rtod-, K: brtod-, TT: bltod-, TN: ltod-

47. U-PA-GUB-TA

5

10

15

20

25

30

35

40

349

de’i phji[r]-nyin wkhor-rnamsz bszdusz-nasz | cshosz bsztan-par
bjasz-nasz | bdud-kji rgjal-posz na-cshung sin-du bzang-po sin-du
mdzesz-sing bzang-ba zsig wkhor-gji nang-du wongsz-par szprulnasz | mi kun de-la mig-mi-wdzumsz-par lta-szte | cshosz nyan-pa[r]
brdzsed-pa dang | de-ma-thag-tu Je-sesz-kisz szprul-pa’i bud-med
keng-rusz dkar-por szprul-nasz | mi mang-posz mthong-ba dang | mi
kun gdod cshosz nyan-pasz | wbrasz-bu thob-pa jang rab-tu mangngo | |
bcun-pa de-dag-la thog-ma-nasz khji zsig jod-de | desz nyin gcsigbzsin cshosz bsztan-pa-la rna-ba btud-de1 | nyan-pasz | khji de cherdzsesz-nasz | lha’i risz drug-par szkjesz-te | bdud Szdig-to-csan-dang
sztan gcsig-la wdug-go |
bdud-kji rgjal-posz lha de-la | „wdi ni jon-tan cshen-po-dang ldante | nga-dang mnyam-na | wdi gang-nasz che-wphosz-te | wdir
szkjesz-pa brtag-go” sznyam | brtagsz-pa dang | khji-lasz szkjesz-par
mthong-nasz | „dge-szlong-gisz nga szkjengsz-te | szm[r]a-phab-bo”
sznyam-pa bszamsz-te |
rgjang-ma-nasz bcun-pa ting-nge-wdzin-du zsugsz-pa mthongnasz | rin-po-cshe’i csod-pan zsig bcun-pa’i mgo-la bzsag-go | tingnge-wdzin-lasz langsz-pa dang | mgo-la csod-pan jod-par rtogsznasz | „szusz bzsag” brtagsz-nasz2 | bdud Szdig-to-csan-gjisz bzsagpar rtogsz-nasz | rdzu-wphrul-gji mthusz bdud Szdig-to-csan der
bkug-szte | khji-ro gcsig mgo’i phreng-bar szprul-nasz | Szdig-tocsan-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— khjod-kjisz nga-la csod-pan bjin-pa’i lan-du khjod-la jang
phreng-ba gcsig szbjin-gjisz | bzsesz-sig — csesz (295b) szmrasz-pa
dang | bdud Szdig-to-csan-gjisz blangsz-te | phreng-par btagsz-nasz |
phjir gnasz-szu dong-ngo | |
gnasz-szu phjin-te | brtagsz-na | mgo-la phreng-ba bzsag-pa khjiro jin-par mthong-nasz | mi wdod-de | bor-bar bjasz-pa-lasz | mthusztobsz csi jod-pasz gtugsz-kjang | bor ma nusz-szo | |
de-nasz Brgja-bjin-gji thad-tu szong-szte |
— mi-gcang-ba wdi bor-csig — csesz szmrasz-na |
Brgja-bjin-gjisz szmrasz-pa |
— wdi-ltar3 [| ] szusz bjasz-pa-nyid-kjisz bor nusz-kji[sz] | bdag-la
ni bor nusz-pa’i mthu med-do |
bdud Szdig-to-csan-gjisz lha kun dang Changsz-pa’i rgjal-po’i bardu |
— bdag-gi mi-gcang-ba wdi bor-csig — csesz szmrasz-na |
szngar4 szmrasz-pa-dang wdra-szte |
———
1 I, K, TN: gtad2 I, K: sznyam-brtagsz-nasz
3 I, K: wdi-lta-bu
4 I, K: sznga-masz

350

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

— nged-la wdi dor-ba’i mthu med-do — zsesz szmrasz-pasz | csi1
bjar mi rung-nasz | phjir jang bcun-pa’i drung-du wongsz-nasz | wdiszkad csesz szmrasz-szo | |
— szangsz-rgjasz Bcsom-ldan-wdasz ni jon-tan cshen-po-dang
ldan-te2 | bjamsz-pa’i thugsz phjogsz gcsig-du ma gjur-to | | khjed
nyan-thosz-rnamsz ni wdzsigsz-szu rung-ba ma-rung-pa’o3 | | csi
mngon | zse-na | ngasz szngon ji-dagsz-kji dpung khri-phrag brgjadbcsu bszogsz-te | bjang-cshub-szemsz-dpa’-la bszkor-nasz | bjangcshub-lasz nyamsz-par bja-bar brgal-ba-lasz | won-kjang thugsz-rdzse
bszkjed-de | bdag-la dgrar mi dgongsz-szo | | da4 bdag-gisz [r]kjal-ka
csung-zad csig bjasz-pasz | lan-du wdi-wdra-ba bjasz-szo | |
U-pa-gub-tasz szmrasz-pa |
— khjed zer-ba bden-te | szangsz-rgjasz dang ngar bszgrun-na5 |
brgjar-sztong-wgjur-du jang dpe-bjar mi rung-szte | Ri-rab-lhun-po
dang jungsz-dkar bszgrun-pa’am6 | rgja-mcho cshen-po dang ba-rmiggi cshu bszgrun-pa’am6 | szeng-ge’i rgjal-po dang va bszgrun-padang6 wdra-szte | cshe-cshung-gi khjad-par bszkjed-tu med-do | | khobo7 ni dusz ngan-pa’i mtha’-mar szkjesz-te | De-bzsin-gsegsz-pa
ngasz ma mthong-na | khjod-kji rdzu-wphrul-gjisz szangsz-rgjasz-kji
szkur szprul nusz-szo | zsesz thosz-kjisz | khjod-kjisz kho-bosz
mthong-bar szton-csig | blta-bar bja’o | |
bdud-kji rgjal-posz szmrasz-pa |
— ngasz de-wdra-bar szprul-gjisz | khjod phjag ma bjed-csig |
szmrasz-pa |
— phjag mi bjed-do | |
de-nasz bdud-(296a)-kji rgjal-posz kjang szangsz-rgjasz-kji szkur
szprul-te | szku cshen-po khru bcsu-drug-pa gszer-gji mdog-csan
mchan szum-bcsu-rca-gnyisz dang dpe-bjad bzang-po brgjad-bcsusz
brgjan-pa | wod-zer lham-me lhang-nger gszal-ba nyi-zla-basz kjang
lhag-par szprul-pa dang | U-pa-gub-ta rab-tu dga’-nasz | phjag bja-bar
gzasz-pa dang | *bdud khji-ro’i phjir jang bdud-kji rgjal-por8 bszgjurnasz | U-pa-gub-ta-la |
— bcun-pa | khjod-kjisz phjag mi bja-bar bjasz-na | csi’i phjir
phjag-bjed — csesz szmrasz-szo | |
U-pa-gub-tasz szmrasz-pa |
———
1 P: mi
2 K: ldan-pa bden-te
3 I, K, TT: -rungsz4 P: de
5 P: bkrun6 P: bszkrun7 P: lo8 I, K: bdud-kji rgjal-po phjir jang bdud-kji lusz-szu

47. U-PA-GUB-TA

5

10

15

20

25

30

35

351

— kho-bosz szangsz-rgjasz-la phjag-bjed-kji | khjod-la phjag mi
bjed-do | |
bdud-kji rgjal-posz szmrasz-pa |
— bcun-pa | bdag-la thugsz-brce-ba’i szlad-tu khji-ro wdi mamcshisz-par mdzod-csig |
U-pa-gub-tasz szmrasz-pa |
— khjod-nyid sznying-rdzse’i szemsz bszkjed-de | szemsz-csan
kun-gji szkjabsz bjosz-sig dang | khji-ro-lasz ni rin-po-cshe’i phrengbar wgjur-ro | | gal-te mi dge-ba’i szdig-pa’i szemsz szkjesz-na | khjiro-nyid-lasz mi wgjur-ro — zsesz szmrasz-pa dang | bdud-kji rgjal-po
szkrag-nasz | rtag-par dge-ba’i szemsz bszkjed-do | |
de’i che bcun-pa U-pa-gub-tasz wbrasz-bu thob-pa’i wog-tu
szemsz-csan btul-te | wbrasz-bu bzsi thob-par bjasz-pa’i grangsz ni
wbrasz-bu thob-pa’i mi re-resz chul-sing szor bzsi-par1 re-re2 bjaszpa’i chul-sing de-lta-busz khang-pa mtho-khjad chagsz3 drug-bcsu-pa
cshu-zseng gab-par jang chag4 drug-bcsu-pa’i nang jongsz-szu gangngo | |
de-nasz mi mang-po kun-gjisz bsztod-bszngagsz-te | |
— khjod-kji jon-tan ni rgja-cshe-basz | szemsz-csan wdul-ba’i
grangsz kjang dpag-tu-med-do — zsesz szmrasz-szo | |
U-pa-gub-tasz szmrasz-szo |
— kho-bo dud-wgro bjed-pa’i che-na jang szemsz-csan-dag btulte | wphagsz-pa’i wbrasz-bu thob-par bjasz-na | da-ltar-gji dusz-na
btul-ba lta-[ba]-csi-szmosz |
wkhor mang-posz szmrasz-szo |
— szngon csi-lta-bur szemsz-csan-dag btul-ba bdag-csag-la bsztandu gszol | |
U-pa-gub-tasz szmrasz-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na B’a-r’a-na-sz’i wdir Drang-szronglhagsz-pa’i5 ri-la rang-(296b)-szangsz-rgjasz lnga-brgja zsig jod-do | |
de’i che-na szpre’u zsig nyin gcsig bzsin-du mcshod-pa wbul-zsing6
szpjod-lam-la lta’o | | rang-szangsz-rgjasz de-dag phjisz gzsan zsig-tu
dong-nasz | kun-du-rgju lnga-brgja zsig de-na gnasz-szo | | kun-durgju de-dag la-la ni nyi-ma dang zla-ba-la mcshod | la-la ni me-lha-la
———
1 S, I, K, TD: -pa
2 TT: re-resz
3 S, I, K, TD: cshag, TT: csheg
4 S: cshag, TT: csheg
5 P: Dreng-szrong-lhagsz-pa’i
6 P: wbul zsig

352

5

10

15

20

25

30

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

mcshod-do | | nyi-ma dang zla-ba-la mcshod-pa ni nyi-zla-logsz-szu
rkang-pa ja-csig-nasz1 wgreng-ngo | | me-lha-csan ni nang-bar szngadro re-re zsig2 me wbud-do | |
de’i che-na szpre’u desz wgreng-ba de-dag-gi[sz] rkang-pa-nasz
lag-pa ja-csig-gisz bzung-szte | thur-du drangsz-szo | | me-wbud-pa
de’i me bszad-nasz | lusz drang-por wdug-szte | bszam-pa jid-la bjeddo | | de-nasz kun-tu-rgju de-dag gcsig-la csig wdi-szkad csesz
szmrasz-szo | |
— szpre’u wdisz „bdag-csag kjang szpjod-lam wdi-lta-bur gjiszsig” csesz bja-ba’i tha-chig-te | bdag-csag kjang szo-szo-nasz lusz
drang-bor bszrang-szte | don-la rtog-go — zsesz bjasz-nasz | de-dag
de-ltar bjasz-ma-thag-tu | szemsz-kjisz khong-du cshud-csing rtogszte | rang-szangsz-rgjasz-szu gjur-to | |

— de’i che de’i dusz-na szpre’u de ni da-ltar nga jin-no | |
wkhor-rnamsz-kjisz szmrasz-pa |
— wo-na csi’i phjir szpre’u’i lusz-szu gjur |
U-pa-gub-tasz szmrasz-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na bszkal-pa dgu-bcsu-rca-gcsig-gi
pha-rol-na szangsz-rgjasz Rnam-par-gzigsz wdzsig-rten-du gsegsz-te |
dge-szlong-rnamsz ni B’a-r’a-na-sz’i-na Drang-szrong-lhagsz-pa’i rila gnasz-szo | | de’i che-na wbrasz-bu thob-pa’i dge-szlong gcsig ri’i
rce-mor mgjogsz-par szong-ba-lasz | de-la dge-szlong gzson-nu csiggisz |
— dge-szlong wdi ni *mgjogsz-pasz kjang3 szpre’u-wdra’o —
zsesz szmrasz-te |

— de’i rgju de’i rkjen-gjisz szkje-ba lnga-brgja’i bar-du szpre’u’i
lusz-szu gjur-to | | de-basz-na wkhor bzsi-po-dag | ngag-gi lasz
jongsz-szu bszdamsz-te | mi dgongsz-pa4 mi szmra’o | |
———
1 I, K, TT, TN, TD: ja-csig-gisz
2 P: zsing
3 S: mgjosz-khjad-du, I, K: mgjogsz-khjad
4 S: dagsz-par, I, K, TN, TD: dgosz-pa, TT: dgosz

47. U-PA-GUB-TA

5

353

U-pa-gub-tasz cshosz wdi bsztan-pa’i che [| ] wkhor mang-pornamsz la-la ni rgjun-du-zsugsz-pa dang lan-gcsig-phjir-ldog-pa dang
phjir-(297a)-mi-ldog-pa dang dgra-bcsom-pa’i wbrasz-bu thob-bo | |
kha-csig ni rang-szangsz-rgjasz-kji dge-ba’i rca-ba bszkjed-do | | khacsig ni bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-do | | phjir-mi-ldog-par gjurpa[r] jang dpag-tu-med-do | | de-szkad csesz szmrasz-pa-la rdzsesz-szu
ji-rang-nasz | mngon-par dga’o | |
U-pa-gub-ta’i le’u-szte | bzsi-bcsu-rca-bdun-pa’o | | | |

48
NGANG-PA LNGA-BRGJA LHAR SZKJESZ-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz jul B’a-r’a-na-sz’i-na
bzsugsz-szo | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz chal zsig-gi nang-na ne’u-szing-dang
ldan-pa zsig-na [| ] lha dang mi dang wkhor rnam bzsi-la dam-pa’i
cshosz szton-to | |
de’i che szteng-gi1 nam-mkha’-la bja ngang-pa lnga-brgja-cam zsig
wphur-ba-lasz | Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa2 sin-du sznyanpa thosz-nasz | dga’-zsing mosz-te | nam-mkha’-la lding-zsing |
Bcsom-ldan-wdasz-kji[sz] szpjan-szngar wbabsz-par wdod-pa-lasz |
de’i che-na [| ] rngon-pa-dag gcsig-gisz phjogsz der bja-rgja bresz-pa3
dang | ngang-pa lnga-brgja-po de bja-rgjasz zin-pa dang | rngon-pasz
bszad-pa-nasz | thamsz-csad Szum-bcsu-rca-gszum-gji lha’i risz-szu
pha-ma’i pusz-mo’i szteng-nasz [| ] khje’u lo brgjad lon-pa’i chad-du
szkjesz-te | gzugsz-bjad bzang-ba blta-na-szdug-pa wod-zer-gjisz kundu sznang-ba gszer-gji ri-ltar gszal-zsing dag-par gjur-nasz |
de-dag wdi sznyam-du |
„bdag-csag csi’i rkjen-gjisz lhar szkjesz” sznyam-bszamsz-pa
dang | szngon-gji gnasz dran-par gjur-te |
cshosz gszungsz-pa’i szgra thosz-pasz | lhar szkjesz-par rig-nasz |
de-dag de’i che-na nam-mkha’-lasz wbabsz-te | lha-rdzasz-kji me-tog
dang szposz-la szogsz-pa thogsz-nasz | Wdzam-bu’i-gling-gi jul B’ar’a-na-sz’i-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz gang-na bzsugsz-par lhagszszo | | lha’i wod-kjisz Bcsom-ldan-wdasz bzsugsz-pa’i gnasz kun rinpo-cshe-ltar sznang-bar bjasz-nasz | dusz gcsig-tu Bcsom-ldan-wdaszkji zsabsz-la szpji-bosz phjag-wchal-nasz | thal-mo szbjar-nasz | wdiszkad csesz gszol-to | |

———
1 P: sztong2 P: bszungsz3 P: phesz-

48. NGANG-PA LNGA-BRGJA LHAR SZKJESZ-PA

5

10

15

20

355

— bdag-csag-gisz Bcsom-ldan-wdasz cshosz szton-pa’i gszungsz
thosz-pa-cam-gjisz gnasz1 dam-par szkjesz-kjisz | da jang bdag-csagla thugsz-brce-ba’i szlad-du dam-pa’i cshosz (297b) szton-csig —
csesz gszol-pa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bden-pa bzsi’i cshosz bsztan-te | lha dedag-gisz rtogsz-nasz | rgjun-tu-zsugsz-pa’i wbrasz-bu thob-bo | | dedag phjin-cshad ngan-szong gszum-du ltung-bar mi gjur-te | phjir lha’i
gnasz-szu dong-nasz2 | szkje-ba bdun-gji3 zag-pa kun zad-par wgjurro | |
de-nasz Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— mdang-szum lha-dag-gi wod-zer-gjisz kun sznang-bar bgjisznasz | Bcsom-ldan-wdasz-la phjag-wchal-du lhagsz-pa’i lha de-dag
gang-nasz mcshisz-pa bsztan-du gszol | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-pa |
— khjod legsz-par nyon-la jid-la sin-tu bjosz-sig dang | ngasz
bsztan-par bja’o | |

— nga4 khar-chang5 chal zsig-na lha dang mi-rnamsz dang wkhor
rnam bzsi-la cshosz bsztan-pa’i che ngang-pa lnga-brgja-cam zsig
cshosz gszungsz-pa’i szgra-la dad-nasz | dge-ba’i szemsz bszkjed-de |
nga’i thad-du dong-ba-lasz | ma phjin-par rngon-pasz zin-te | thamszcsad bszad-do | | cshosz-kji szgra-la dad-pa’i dge-ba’i6 szemsz-kjisz
Szum-bcsu-rca-gszum-gji lha’i ri[g]sz-szu szkjesz-nasz | szngon-gji
gnasz dran-pasz | nga-la phjag-wchal-du wongsz-szo | |

25

30

de-nasz Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa
thosz-nasz | rab-tu dga’-mgu-rangsz-te |
— ngo-mchar rmad-do — zsesz bszngagsz-nasz | wdi-szkad csesz
gszol-to | | — Bcsom-ldan-wdasz wdzsig-rten-du gsegsz-pa ni ngomchar rmad-do | | cshosz-kji cshar-gjisz ma ngomsz-pa ma mcshiszszo | | cshung-ngu-na dud-wgro’i szkje-gnasz-lta-bu jang cshosz thoszpasz bszod-namsz thob-na | mi lta-csi-zsig-szmosz-te | dad-pa’i
———
1 S, TD: lha’i gnasz
2 P: mi-nasz
3 I, K, TT, TN: bdun-gjisz, S, TD: bdun-gji bar-du
4 P: de
5 K, S, TD: -rcang
6 I, K, TN: dga’-

356

5

10

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

szemsz-kjisz gzungsz-szu gzung-ba’i bszod-namsz-kji wbrasz-bu-basz
brgja-sztong-gisz lhagsz-te | dper bgjir ma mcshisz-szo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— legsz-szo | legsz-szo | | khjod-kjisz szmrasz-pa bzsin-du Bcsomldan-wdasz wdzsig-rten-du gsegsz-pa ni kun-la phan-pa dang bde-ba’i
don-du wgjur-te | kun-du bdud-rci’i cshar bab-nasz | wgro-ba *mangpo’i don1 bjed-do | | de-basz-na khjod-kjisz szemsz-rce-gcsig-tu
szangsz-rgjasz-kji bsztan-pa-(298a)-la nan-tan gjisz-sig |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-nasz | Kundga’-bo dang wkhor mang-po-rnamsz rdzsesz-szu ji-rang-nasz |
mngon-par dga’o | |
ngang-pa lnga-brgja lhar szkjesz-pa’i le’u-szte | bzsi-bcsu-rcabrgjad-pa’o | | | |

———
1 I, K, S, TT, TN, TD: mang-po ngomsz-par

49
SZENG-GE JI-DAM-BRTAN ZSESZ BJA-BA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab Bja-rgodszpungsz-pa’i ri-la bzsugsz-szo | |
de’i che-na Lhasz-szbjin-gjisz Bcsom-ldan-wdasz-la rtag-tu nganszemsz bszkjed-nasz | „De-bzsin-gsegsz-pa med-par bjasz-la | Lhaszbjin-nyid1 szangsz-rgjasz jin-no” zsesz bszgragsz-pa’i phjir rgjal-bu2
Ma-szkjesz-dgra pha gszod-du bcsug-nasz |
— szangsz-rgjasz szar-pa dang rgjal-po szar-basz jul-gji szrid
bcsasz-na3 | mi legsz-szam — zsesz szmrasz-pa dang |
rgjal-bu Ma-szkjesz-dgrasz mnyan-te | pha bszad-nasz | bdag-nyid
rgjal-por [b]zsugsz-szo | |
de’i che jul-mi-dag dge-szlong kun-la ngan-szemsz bszkjed-nasz |
mthong jang mi wdod-par gjur-to | | dusz gzsan zsig-na dge-szlongdag grong-du bszod-sznyomsz szlong-du szong-szong-ba-lasz | julmi-dag khrosz-te | gtam jang ma szter-nasz | lhung-bzed sztong-par
phjir log-te | Bja-rgod-szpungsz-pa’i ri-la phjin-nasz | Bcsom-ldanwdasz-la wdi-szkad csesz gszol-to | |
— Lha-szbjin-gjisz szdig-pa mi dge-ba’i lasz bgjisz-pasz | jonbdag kun dge-szlong-la ngan-szemsz szkjesz-szo — zsesz gszol-pa
dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la wdi-szkad csesz bka’szcal-to | |
— szemsz-csan gang-zsig dge-szlong ngur-szmrig gjon-pa-la[sz]
ngan-szemsz bszkjed-na | mi de ni wdasz-pa’i szangsz-rgjasz dang
rang-szangsz-rgjasz dang dgra-bcsom-pa-la ngan-szemsz bszkjeddo | | ma-wongsz-pa’i szangsz-rgjasz dang rang-szangsz-rgjasz dang
dgra-bcsom-pa-la ngan-szemsz bszkjed-pa jin-no | | da-ltar bzsugszpa’i szangsz-rgjasz dang rang-szangsz-rgjasz dang dgra-bcsom-pa-la
ngan-szemsz bszkjed-pa jin-par rig-par bja’o | | de-ltar dusz gszum-gji
———
1 P: Lha-szbjin-nyin
2 P: rgjal-po
3 P: bcasz-

358

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

wphagsz-pa-la ngan-szemsz bszkjed-nasz | szdig-pa’i lasz kha-na-matho-ba’i wbrasz-bu chad-med-(298b)-pa szmin-par wgjur-ro | |
de csi’i phjir | zse-na | cshosz-gosz ngur-szmrig ni dusz gszum-gji
wphagsz-pa-rnamsz-kji[sz] rgjal-mchan jin-te | szemsz-csan gang-zsig
szkra dang kha-szpu bregsz-nasz | kha-dog bszgjur-ba’i cshosz-gosz
gjon-na | de ni ring-po mi thogsz-par szdug-bszngal kun-lasz szemsz
rnam-par grol-te | zag-pa med-pa’i1 je-sesz thob-csing wgro-ba
thamsz-csad-kji mgon-szkjabsz dang dpung-gnyen-du wgjur-ro | |
szemsz-csan gang-zsig rab-tu-wbjung-zsing kha-dog bszgjur-ba’i
cshosz-gosz gjon-pa-la dad-pa’i szemsz bszkjed-na | bszod-namsz
dpag-tu med-pa thob-par wgjur-ro | |
Kun-dga’-bo | nga jang szngon rab-tu-bjung-ba’i cshosz-gosz khadog bszgjur-ba gjon-pa-la dad-pa’i szemsz bszkjed-de | bszti-sztang
bjasz-pasz | mngon-par szangsz-rgjasz-szo | |
Kun-dga’-bosz gszol-pa |
— Bcsom-ldan-wdasz-kjisz szngon kha-dog bszgjur-ba’i cshoszgosz gszol-csing rab-tu-wbjung-ba-la bszti-sztang dzsi-ltar bgjisz-pa
bsztan-du gszol | thosz-par wchal-lo | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |
— sin-du legsz-par nyon-la | jid-la zung-sig dang | khjod-la
bsztan-par bja’o | | Kun-dga’-bo |

— szngon wdasz-pa’i bszkal-pa chad-med grangsz-med-pa’i pharol-na Wdzam-bu-gling wdir [| ] rgjal-po cshen-po De-bjin zsesz bjaba zsig bjung-szte | rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong-la dbang-bjeddo | |
de’i che wdzsig-rten-na szangsz-rgjasz-kji cshosz ni med-de |
rang-szangsz-rgjasz-dag csig ri dang chal-na gnasz-pa nam-mkha’-la
rgju-zsing szemsz-csan-gji don bjed-do | | de’i che-na rang-szangszrgjasz2 de-dag-la3 bsznyen-bkur bjed-de | szeng-ge Ji-dam-brtan zsesz
bja-ba lusz-kji mdog gszer-ltar wdug-la sin-du wcher-ba zsig kjang
de-na wdug-szte | zasz-szu wbrasz-bu dang rcva za’i | szemsz-csan ni
mi gszod-do | |
de’i che-na rngon-pa zsig-gisz mthong-nasz | rab-tu dga’-nasz |
„bdag-gisz bde-ba thob-kjisz | szeng-ge wdi bszad-la lpagsz-pa
rgjal-po-la phul-na | gdon-mi-za-bar dbul wbor-ro” sznyam-bszamszte |
———
1 K: zad-pa’i
2 I, K: ri-dvagsz-dag, S: ri-dvagsz, TT: ri-dagsz-dag, TN, TD: ri-dagsz
3 I, K, TT, TN: de-la

49. SZENG-GE JI-DAM-BRTAN

5

10

15

20

25

30

35

359

dusz gzsan zsig-na szkra bregsz | cshosz-gosz gjon-nasz | mda’gzsu mcshan-du1 bcsug-szte | szeng-ge gang-na wdug-par szong-ngo |
(299a)
de’i che-na szeng-ge de gnyid-log-szte | nyal-ba-lasz | rngon-pasz
dug-mda’ wphangsz-szo | | de-nasz szeng-ge de szad-nasz | rngon-pa
bsznyegsz-ma2 dang cshosz-gosz gjon-pa mthong-nasz | wdi sznyamdu bszamsz-szo | |
„mi wdi-lta-bu ni wdzsig-rten-na jun-ring-du mi gnasz-te | ring-por
mi thogsz-par szdug-bszngal kun-lasz rnam-par-grol-lo | | de csi’i
phjir | zse-na | kha-dog bszgjur-ba’i cshosz-gosz wdi ni wdasz-pa
dang ma-wongsz-pa dang da-ltar-gji wphagsz-pa-rnamsz-kji rgjalmchan jin-te | bdag-gisz gnod-pa bjasz-na | dusz gszum-gji wphagszpa-rnamsz-la ngan-szemsz bszkjed-pa jin-no” sznyam-bszamsz-te |
gszod-pa’i szemsz btang-ba dang | dug-mda’3 zsen-pasz4 | lusz dang
szrog-bral-la thug-nasz | chig wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— ja-la-la ba-sa-sza szv’a-h’a | — zsesz szmrasz-pa’i che [| ]
gnam-sza kun g.josz-nasz | szprin med-par cshar-ba bab-te | lharnamsz-kjisz lha’i mig-gisz brtagsz-na | wdzsig-rten wdir rngon-pasz
bjang-cshub-szemsz-dpa’ szeng-ge’i chul-du bzsugsz-pa bszad-pa
mthong-nasz | szteng-gi nam-mkha’-lasz lha-rdzasz-kji me-tog cshar
bzsin-du bab-szte | szeng-ge’i ro-la mcshod-pa bjasz-szo | |
de’i che rngon-pasz szeng-ge’i lpagsz-pa bsusz-nasz | khjim-du
wongsz-te | rgjal-po [de] De-bji-la phul-nasz | bja-dga’ gszol-pa
dang | rgjal-posz wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„ji-ge dang gcug-lag-lasz »dud-wgro gang-gi szpu-mdog gszer-ltar
wdug-na | ngesz-par bjang-cshub-szemsz-dpa’ jin-te | szkjesz-bu
cshen-po jin-no« zsesz wbjung-na | csi’i phjir rngon-pa wdi-la bjadga’ bjin | gal-te bjin-na | bdag kjang gszod-pa-dang tha mi dad-do”
bszamsz-nasz |
de’i che rngon-pasz kjang bszkul-ba dang | rgjal-posz nyung-sasz5
sig bjin-nasz | rngon-pa-la wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— szeng-ge wdi bszad-pa’i che ngo-mchar cshe-ba’am ltasz csi
bjung — zsesz drisz-na |
— kha-nasz ji-ge-wbru brgjad-po wdi szmrasz-te | gnam-sza
g.josz-nasz | szprin med-par cshar-ba bab-csing | lha-rnamsz-kjisz metog-gi cshar phab-bo | |
de’i che rgjal-posz de-szkad thosz-nasz | sin-tu mi dga’-szte | dadpa’i szemsz szkjesz-(299b)-nasz | blon-po dang sznga-rabsz-kji[sz]
———
1 P: mchan2 P: brnyagsz-, I, S, TT: bsznyagsz-pa, K: bsznyegsz-pa
3 I, K, TT, TN, TD: -mdasz
4 S: gzsen5 P: -sesz

360

5

10

15

20

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

rgan-po sesz-pa blo-dang ldan-pa kun bszogsz-te | szeng-gesz
szmrasz-pa’i chig dpjad-na | gcsig-gisz kjang ma go | ma sesz-szo | |
gnasz dben-pa zsig-na drang-szrong Sa-ma zsesz bja-ba mkhasz-pa
rig-pa-dang ldan-pa zsig jod-de | rgjal-posz drang-szrong de szpjandrangsz-nasz | drisz-pa dang | drang-szrong desz wdi-szkad csesz
bsad-do | |
— „ja-la-la” zsesz bja-ba’i don ni szkra bregsz-la | cshosz-gosz
kha-dog bszgjur-ba gjon-pa wba’-sig szkje-si-lasz mjur-du thar-ro —
zsesz zer-ro |
— „ba-sa-sza” zsesz bja-ba’i don ni szkra bregsz-te | cshosz-gosz
kha-dog bszgjur-ba gjon-pa thamsz-csad-la wphagsz-pa’i mchan1 jinte | mja-ngan-lasz wdasz-pa-dang nye-ba’o — zsesz zer-ro | |
— „szv’a-h’a” zsesz bja-ba’i don ni szkra bregsz-te | cshosz-gosz
kha-dog bszgjur-ba gjon-na | lha dang mi dang wdzsig-rten-du bcsaszpa thamsz-csad-kjisz bkur-szti bja’o | zsesz bja-ba’i don-te |
de’i che drang-szrong-gisz de-szkad csesz szmrasz-nasz | rgjal-po
rab-tu dga’-szte | rgjal-phran brgjad-khri-bzsi-sztong jang bszdusz-te |
rin-po-cshe szna bdun-gji sing-rta mthon-po2 bcsasz-nasz | szeng-ge’i
lpagsz-pa szteng-du bzsag-szte | thamsz-csad-kjisz mthong-bar bjasznasz | szposz dang me-tog-gisz mcshod-de | phjag-wchal-du bcsuggo | de-nasz gszer-gji szgrom bjasz-nasz | szeng-ge’i lpagsz-pa nangdu bcsug-te | mcshod-rten bjasz-szo |
de’i che mi mang-po dge-bar szemsz-pa de-dag thamsz-csad chewphosz-pa’i wog-tu [| ] Mtho-risz-kji lhar szkjesz-szo | |

25

30

35

— Kun-dga’-bo | de’i che szeng-ge desz cshosz-gosz kha-dog
bszgjur-ba gjon-pa’i mi-la dge-ba’i szemsz bszkjed-pasz | bszkal-pa
khri-phrag bcsu’i bar-du wkhor-losz-bszgjur-ba’i rgjal-po bjasz-nasz |
szemsz-csan kun-la bde-ba bjin-te | bszod-namsz-kji lasz rgjasz-par
bjasz-nasz | mngon-par szangsz-rgjasz-szo | |
de’i che de’i dusz-na szeng-ge Jid-dam-brtan-pa de-la[sz] gzsan-du
ma szemsz-sig | de ni da-ltar nga3 jin-no | | de’i che de’i dusz-na rgjalpo De-bjisz szeng-ge’i lpagsz-pa-la mcshod-pa bjasz-pasz | bszkal-pa
khri-phrag bcsu’i bar-du lha dang mi’i mcshog-tu gjur-nasz | dge-ba
kun bjasz-pa de ni bjang-cshub-szemsz-dpa’ Bjamsz-pa jin-(300a)no | | de’i che de’i dusz-na drang-szrong de ni S’a-ri’i-bu jin-no | |
rngon-pa de ni Lhasz-szbjin jin-no | |
———
1 I: rgjal-mchan, K: mchan-ma
2 K: cshen3 P: dra

49. SZENG-GE JI-DAM-BRTAN

5

10

15

361

de’i che wkhor mang-po-dag Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad
csesz gszungsz-pa thosz-nasz | rab-tu dga’-szte | wdi-szkad csesz
gszol-to | |
— bdag-gisz1 wphagsz-par mi sesz-pasz | ngan-szemsz bszkjedkjisz | De-bzsin-gsegsz-pasz bdag-csag-la thugsz-brce-ba’i szladdu [| ] szdig-par mi wgjur-bar wgjod-changsz gszol-lo — zsesz gszolpa dang |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz thugsz-rdzse cshen-posz bden-pa bzsi’i
cshosz bsztan-te | szngon rgju gang-dang mthun-pa bzsin-du wbraszbu thob-nasz | la-la ni rgjun-du-zsugsz-pa dang lan-csig-phjir-ldog-pa
dang phjir-mi-ldog-pa dang dgra-bcsom-pa thob-bo | | la-la ni bla-named-pa’i bjang-cshub-tu szemsz bszkjed-de |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa-la Kun-dga’-bo dang wkhor
mang-ba rnam bzsi mngon-par dga’-nasz | rdzsesz-szu jid-rang-ngo | |
szeng-ge Ji-dam-brtan csesz bja-ba’i le’u-szte | bzsi-bcsu-rcadgu-pa’o | | | |

———
1 I, K: bdag-csag-gisz

50
SZRIN-BU’I RGJU BSZTAN-PA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa[’i] |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Rgjal-po’i-khab-na Bja-rgodszpungsz-pa’i ri-la bzsugsz-szo | |
de’i che grong-khjer de-dang mi ring-ba zsig-na cshu’i lteng-ka mi
gcang-ba zsig jod-do | | mi mang-po bsang-gcsi dang mi-gcang-ba
thamsz-csad der wdor-ro | | lteng-ka de’i nang-na szrin-bu cshen-po
szbrul-dang wdra-ba rkang-pa bzsi jod-pa csig jod-de | cshu’i nang-na
phan-chun rgjug-csing bar-wga’ ni phjir wbjung | bar-wga’ ni cshu’i
gting-du wgro-szte | lo mang-por de-na gnasz-sing | szdug-bszngal
chad-med-pa mjong-ngo | |
dusz gzsan zsig-na Bcsom-ldan-wdasz dge-szlong mang-posz
bszkor-te | mdun-du bdar-nasz | lteng-ka de’i ngogsz-szu gsegsznasz | szrin-bu de gzigsz-pa dang |
— szrin-bu de’i szngon-gji rgju khjed-csag szusz sesz — zsesz
bka’-szcal-pa dang |
dge-szlong-rnamsz-kjisz bszamsz-kjang | szrin-bu desz szngon1 csi
bjasz-pa gcsig-gisz kjang ma rtogsz-nasz |
— bdag-csag-(300b)-lasz gang-jang wchal-ba ma mcshisz-szo —
zsesz gszol-[r]to | |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz bka’-szcal-ba |
— khjed legsz-par nyon-la jid-la zung-sig dang | szrin-bu wdi’i
szngon-gji rgju bsad-par bja’o | |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Rnam-par-gzigsz
zsesz bja-ba wdzsig-rten-du gsegsz-te | szemsz-csan-gji don mdzad2 |
mja-ngan-lasz wdasz-szo | | szangsz-rgjasz de’i bsztan-pa-la dge———
1 P: szton
2 K: mdzad-nasz

50. SZRIN-BU’I RGJU BSZTAN-PA

5

10

15

20

25

30

35

363

szlong sztong-phrag bcsu-bzsi1 zsig changsz-par 2 jongsz-szu dag-par
szpjad-de | dgon-pa’i ri zsig-la gnasz-pa-lasz | g.jasz-g.jon-na me-toggi sing dang wbrasz-bu’i sing rab-tu rgjasz-sing | sing-gi bar-bar-na
cshu-mig dang khrusz-kji rdzing-bu-dang ldan-pa sin-du dga’-ba’i
gnasz sig jod-do | |
de’i che-na dge-szlong de-dag szpjod-pa-la3 brcon-zsing nan-tan
bjed-pasz | thamsz-csad-kjisz wbrasz-bu dang-po-nasz bzsi-pa’i bardu thob-szte | szo-szo’i szkje-bo med-do | |
dusz gzsan zsig-na chong-pa lnga-brgja-cam zsig rgja-mchor rinpo-cshe len-du szong-ba-lasz | lam-du zsugsz-te | lam-g.jogsz-szu ri
de-la lhagsz-nasz | dge-szlong szpjod-pa-la[sz] sin-tu brcon-pa
mthong-nasz | chong-pa-rnamsz bgrosz-te | mcshod-pa zsig bja-bar
bszamsz-pa-lasz | jon-bdag mangsz-pasz szkabsz ma rnyed-de |
bszam-pa bzsin-du ma grub-nasz | dge-wdun-la mcshi-phjag-wchalte4 | rgja-mchor dong-nasz | wdi-szkad csesz szmrasz-szo | |
— gal-te bdag-csag nye-zso med-par bde-bar wkhor-na | mcshodpa bgji’o — zsesz gszol-to | |
dge-wdun-rnamsz kjang csang mi gszung-szte | chong-pa-rnamsz
rgja-mchor zsugsz-szo | | chong-pa de-dag rgja-mcho-nasz rin-po-cshe
mang-du rnyed-de | bde-bar wkhor-nasz5 | dge-wdun de-dag-la rin-pocshe dam-pa rin cshe-ba zsig [dge-wdun-la] bszod-sznyomsz-kji zongdu phul-lo | | de-nasz dge-wdun-rnamsz-kjisz rin-po-cshe de bzsesznasz | dge-wdun-gji lasz bjed-pa’i dge-szlong zsig-la gtad-de | | phjisz
dge-wdun-dag bszod-sznyomsz-kjisz brel-bar gjur-nasz | „rin-po-cshe
de bszod-sznyomsz-szu bcsad6” sznyam-szte | lasz bjed-pa’i dgeszlong de-la | (301a)
— chong-pasz phul-ba’i rin-po-cshe won-csig — csesz bszgo-na |
dge-szlong desz szmrasz-pa |
— chong-pasz rin-po-cshe nga-la bjin-du zad-kji | | khjod kun-la
ma bjin-no | |
dge-wdun-gjisz dge-szlong de-la |
— rin-po-cshe de ni chong-pasz dge-wdun-rnamsz-la phul-nasz |
khjod-la7 szred-tu8 bcsug-gisz | khjed-la 9 ma bjin-no — zsesz bszgoba dang |
dge-szlong de khrosz-nasz |
———
1 I, K, S: bcsu
2 I, K: + szpjod-pa
3 I, K: szpjod-lam-la
4 I: phji-phjag-wchal-te, K: phjag-bcal-te, S: wphji-phjag-wchal-te
5 P: wbod6 I, K: bcong, S: szpong
7 I: khjod, K: khjed
8 I, K: szbed-du, S: szten-du
9 I, K: + bjin-pa

364

5

10

15

20

25

30

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

— khjed rkjag-pa-la1 za za’am | rin-po-cshe de ni kho-bo’i jingjisz | mi zer-csig — csesz szmrasz-szo | |
de-nasz dge-wdun-rnamsz kjang dge-szlong de khrosz-te | nganszemsz szkjesz-par mthong-nasz | szo-szor gjesz-szo | | de-ltar dgewdun-la ngan-szemsz-kjisz chig ngan-pa szmrasz-pasz | lusz zsigszte | che-wphosz-nasz | wchamsz-med-pa’i2 szemsz-csan-dmjal-ba
cshen-por lhung-szte | ngan-szkjugsz-kji nang-na3 bszkal-pa dgubcsu-rca-gcsig-gi bar-du wgro-wgro’o4 | | de-lasz thar-nasz | da wdir
ngan-szkjugsz-kji nang-du szkjesz-szkjesz-te | lo mang-du lon-jang |
da-dung ma thar-te | wdi-lta-szte | szngon wdasz-pa’i szangsz-rgjasz
Gcug-tor-csan-gjisz kjang [| ] dge-szlong-gi dge-wdun-dang bcsaszte [| ] wdir gsegsz-nasz | nye-gnasz-rnamsz-la bsztan-te | szngon5 lasz
csi-lasz gjur-pa bsztan-to | | de-nasz jang szangsz-rgjasz Thamsz-csadszkjob kjang dge-wdun-dang bcsasz-te der gsegsz-nasz | szngon csilasz gjur-pa bsztan-to | | de-nasz che-wphosz-nasz | phjir jang szemszcsan-dmjal-bar szkjesz-te | lo khri-phrag grangsz-med-pa zsig lonnasz | phjir jang khung wdir szkjesz-szo | | de’i wog-tu szangsz-rgjasz
Log-par-dad-szel jang dge-szlong-gi dge-wdun-dang bcsasz-szu wdir
gsegsz-nasz | szngon-gji lo-rgjusz bsztan-to | |
de’i wog-tu szangsz-rgjasz Gszer-thub kjang wdir gsegsz-szo | |
de’i wog-tu szangsz-rgjasz Wod-szrungsz kjang nye-gnasz-rnamszdang wdir gsegsz-te | szngon-gji lo-rgjusz bsztan-to | |

— da szangsz-rgjasz bdun-po’i mtha’-ma szangsz-rgjasz S’akjathub-pa nga jang khjod-la wdir szrin-bu wdi bsztan-te | de-bzsin-du
bszkal-pa bzang-po’i szangsz-rgjasz sztong-po kun nye-gnasz-dang
bcsasz-te wdir gsegsz-te | szrin-bu wdisz szngon csi bjasz-pa’i lorgjusz szton-par wgjur-ro | |
dge-szlong-rnamsz Bcsom-ldan-wdasz-kjisz gszungsz-pa thosznasz | lusz-kji szpu langsz-nasz | szo-szo-nasz lusz dang ngag dang
jid-(301b)-kji lasz sin-du bszrung-bar gjur-to | | Bcsom-ldan-wdaszkjisz gszungsz-pa-la wkhor mang-po rdzsesz-szu ji-rang-nasz |
mngon-par dga’o | |
szrin-bu’i rgju6 bsztan-pa’i le’u-szte | lnga-bcsu-pa’o | | | |
———
1 I: szkjug-pa-la, K: szkjag-pa-la
2 I, S: mnar-med-pa’i
3 I, K: khung-du
4 I, K: wgre-wgre’o
5 P: szton
6 S: lo-rgjusz

51
DGE-SZBJONG KJUN-TE ZSESZ BJA-BA’I LE’U |

5

10

15

20

25

wdi-szkad bdag-gisz thosz-pa |
dusz gcsig-na [| ] Bcsom-ldan-wdasz Mnyan-jod-na rgjal-bu Rgjalbjed-kji chal Mgon-med-zasz-szbjin-gji kun-dga’-ra-ba-na bzsugszszo | |
de’i che che-dang-ldan-pa S’a-ri’i-bu nyin-mchan dusz gszum-du
lha’i mig-gisz szemsz-csan gang-la wdul-ba’i szkal-ba jod-pa rtogszte | wdul-bar rigsz-pa jod-pa-na | der wgro’o | |
dusz gzsan zsig-na chong-pa-dag csig jul gzsan-du chong-la
wdong-pasz | khji csig khrid-de | | lam-du khji desz chong-pa zsig-gi
sa brkusz-pa dang | chong-pa de khrosz-pasz | khji’i rkang-pa bcsagnasz | wbrog sztong-par bor-te | szong-ngo | |
de-nasz S’a-ri’i-busz lha’i mig-gisz brtagsz-na | khji ltogsz-par
mthong-nasz | cshosz-gosz gjon | lhung-bzed thogsz-te1 | bszodsznyomsz bszlangsz-nasz | de-[| ]-ma-thag-tu nam-mkha’-la wphur-te |
khji’i gan-du szong-nasz | bjamsz-sing sznying-brce-ba’i szemsz
bszkjed-de | kha-zasz-kjisz khji de-la bsznyod-do | | khji desz kha-zasz
zosz-nasz | lhag-par dga’-szte | S’a-ri’i-busz khji de-la dam-pa’i
cshosz bsztan-nasz | khji de jang che-wphosz-te | Mnyan-du-jod-par
bram-ze zsig-gi bur szkjesz-szo | |
dusz gzsan zsig-na S’a-ri’i-bu gcsig-bu bszod-sznyomsz-la szongszte | bram-ze de’i szgor phjin-pa dang | bram-ze desz S’a-ri’i-bu-la |
— csi’i phjir gcsig-bu wgro-bar bjed | dge-chul jang med-dam —
zsesz szmrasz-pa dang |
S’a-ri’i-busz szmrasz-pa |
— bdag-la dge-chul med-pasz | gcsig-bu wgro-ba jin-no | | khjodla bu gcsig jod | cse-na2 | bdag-la szbjin-du rung-ngam mi rung —
zsesz szmrasz-szo | |
bram-zesz szmrasz-pa |

———
1 P: phogsz2 S, I: zer-na

366

5

10

15

20

25

30

35

BAM-PO BCSU-GNYISZ-PA

— bdag-la Kjun-te zsesz bja-ba zsig jod-de | da-dung-na gzson-nu
cshung-basz | csi-jang mi rung-gisz1 | nam szkjesz-pa-na | szbjin-no
— zsesz szmrasz-szo | |
S’a-ri’i-busz de-szkad csesz szmrasz-pa thosz-nasz | jid-la bzungszte | (302a) phjir rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du wongsz-szo | | phjisz
lo bdun lon-pa dang | bram-ze’i khjim-du wongsz-te | bram-ze de-la
bu bszlangsz-pa dang | bram-ze desz kjang S’a-ri’i-bu-la phul-lo | |
S’a-ri’i-busz kjang de bzsesz-nasz | rgjal-bu Rgjal-bjed-kji chal-du
khrid-de | dge-chul-du bcsug-nasz | dam-pa’i cshosz rnam-pa sznachogsz bsztan-pasz | szemsz rnam-par grol-te | dgra-bcsom-par gjurnasz | mngon-par-sesz-pa drug dang jon-tan kun-dang ldan-par gjurto | |
dusz gzsan zsig-na dge-chul Kjun-te sesz-rab-sztobsz-kjisz che
sznga-ma-la csi bjasz-pasz | lusz wdi thob-nasz | szlob-dpon-dang
phrad-de | wbrasz-bu thob-par gjur-pa rtagsz-na | che sznga-ma-la
khji ltogsz-pa zsig bjed-pa-lasz | bdag2 szlob-dpon S’a-ri’i-bu’i dringjisz mi’i lusz dang wbrasz-bu thob-pa mthong-zsing rtogsz-nasz |
rab-tu dga’-szte | wdi sznyam-du bszamsz-szo | |
„bdag ni szlob-dpon wdi’i drin-gjisz szdug-bszngal-ba-lasz tharbar gjur-to | | da bdag nam wcho-ba’i bar-du szlob-dpon-gji3 bsznyenbkur bja-ba’i phjir [| | ] dge-chul bja’i | bsznyen-par rdzogsz-par mi
bja’o” sznyam-bszamsz-szo | |
de’i che Kun-dga’-bosz Bcsom-ldan-wdasz-la gszol-pa |
— dge-chul wdisz szngon wdasz-pa’i dusz-na szdig-pa’i lasz csi
bgjisz-pasz | khji’i lusz-szu gjur | dge-ba’i lasz4 csi bgjisz-na | rnampar-grol-bar wgjur |
Bcsom-ldan-wdasz-kjisz Kun-dga’-bo-la bka’-szcal-pa |

— szngon wdasz-pa’i dusz-na szangsz-rgjasz Wod-szrungsz-kji
che [| ] dge-szlong-dag csig lhan-csig wkhod-pa-lasz | dge-szlong
gzson-nu szkad sznyan-pa gcsig jod-de | bsztod-pa dang dbjangsz-lenna | thamsz-csad thosz-par dga’o | de’i che-na dge-szlong rgan-po
zsig jod-pa szkad ma sznyan-te | won-kjang bsztod-pa dang chigszszu-bcsad-pa dbjangsz-dang bcsasz-te bjed-do | | dge-szlong rgan-po
de ni dgra-bcsom-pa zsig-szte | dge-szlong-gi jon-tan thamsz-csaddang ldan-no | |
———
1 I, K: nusz-kji, S: nusz-pasz
2 I: bdag-gi, S: bdag-gisz
3 K: szlob-dpon-la
4 I, K: rca-ba

51. DGE-SZBJONG KJUN-TE

5

10

367

dusz gzsan zsig-na dge-szlong gzson-nu dbjangsz sznyan-pa desz
dge-szlong rgan-po dbjangsz mi sznyan-pa de-la |
— khjod-kji dbjangsz ni khji-[g]zugsz-pa-dang wdra’o — zsesz
szmad-pa’i chig szmrasz-szo | |
de-nasz dge-szlong (302b) rgan-po desz dge-szlong gzson-nu-la |
— khjod-kjisz nga ngo-sesz-szam — zsesz drisz-na |
szmrasz-pa |
— kho-bosz ngo-sesz-te | khjod ni szangsz-rgjasz Wod-szrungszkji che dge-szlong gnasz-brtan jin-no | |
szmrasz-pa |
— bdag ni dgra-bcsom-pa-szte | dge-szlong-gi1 jon-tan thamszcsad-dang ldan-no — zsesz bjasz-pa dang |
dge-szlong gzson-nu de wdzsigsz-szkrag-szte | wgjod-nasz | de-la
wthol-changsz2 bjasz-szo | |

15

20

— dge-szlong rgan-posz kjang changsz-pa bjin-mod-kji | chig
ngan-pa szmra-ba’i chigsz-gisz3 szkje-ba lnga-brgja’i bar-du rtag-tu
khjir szkjesz-szo | | de rab-tu-wbjung-szte | chul-khrimsz bszrungszpasz | wdir nga-dang phrad-nasz | rnam-par-grol-bar gjur-to | |
de’i che Bcsom-ldan-wdasz-kjisz de-szkad csesz gszungsz-nasz |
Kun-dga’-bo dang wkhor mang-po rdzsesz-szu ji-rang-szte | mngonpar dga’o | |
dge-szlong4 Kjun-te zsesz bja-ba’i le’u-szte | lnga-bcsu-rcagcsig-pa’o | | | |

25

Wdzangsz-blun zsesz bja-ba’i mdo rdzogsz-sz[h]o | | | |

———
1 I, K: -szbjong2 I, K: mthol3 S, I, K: rkjen-gjisz
4 I, K: -szbjong, S: -chul

5

1.
SEMS-CAN-CHEN-POS
STAG-MO-LA LUS SBYIN-PA’I LE’U |

’di-skad bdag-gis thos-pa |
dus gcig-na Bcom-ldan-’das Mnyan-yod-na rgyal-bu Rgyal-byed-kyi tshal
Mgon-med-zas-sbyin-gyi kun-dga’-ra-ba-na bzhugs-so | |
de’i tshe Bcom-ldan-’das bsod-snyoms-kyi dus-la bab-nas | sham-thabs dang
chos-gos gsol | lhung-bzed bsnams-nas | Kun-dga’-bo-dang bsod-snyoms-la
gshegs-so | |
de’i tshe grong-khyer de-na rgan-mo zhig-la bu rtag-tu rku-ba gnyis yod-de |
nor-bdag-gis zin-nas | zhal-che-ba’i mdun-du khrid-de | khrims-dang sbyar-tshe
gsad-pa-la thug-nas | rigs-ngan-gyis bkris-te | gsod-ba’i gnas-su khrid-pa-las |
Bcom-ldan-’das rgyang-ma-nas gshegs-pa rgan-mo ma-smad gsum-gyis mthongnas | sangs-rgyas gshegs-pa’i phyogs-su phyag-’tshal-te |
— lha’i nang-na gtso-bo | thugs-brtse-bar dgongs-te | bdag-gi bu gum-pa-la
thug-pa’i skyabs mdzad-du gsol |
zhes smras-pa Bcom-ldan-’das-kyis gsan-nas | De-bzhin-gshegs-pa thugs-rje
chen-pos de-dag-la thugs-brtse-bar dgongs-ste | de-dag-gi srog bskyab-pa’i sladdu Bcom-ldan-’das-kyis Kun-dga’-bo-la bka’-stsal-te | rgyal-po-la gsol-ba
’debs-su btang-pa dang | rgyal-pos kyang Bcom-ldan-’das-kyi bka’ bzhin-du dedag btang-ngo | |
de-dag srog bskyab-pa’i slad-du Bcom-ldan-’das-kyi bka’-drin dran-zhing
rab-tu dga’-ba skyes-nas | Bcom-ldan-’das gang-na-ba der song-ste | phyin-pa
dang | zhabs-la spyi-bos phyag-’tshal-nas | thal-mo sbyar-de | Bcom-ldan-’dasla ’di-skad ces gsol-to | |
— Bcom-ldan-’das-kyi bka’-drin chen-pos bdag-cag-gi tshe-srog lhag-matsam zhig lus-par gyur-na | lha’i gtso-bo | thugs-brtse-bar dgongs-te | bdag-cag
chos-la rab-tu-’byung-bar ci gnang — zhes gsol-pa dang |
Bcom-ldan-’das-kyis |
— legs-par ’ongs-so — zhes bka’-stsal-pas | skra dang kha-spu rang-byi-ste |
gos kyang ngur-smrig-tu gyur-te | | de-dag shin-tu dad-pa’i sems brtan-par gyurnas | Bcom-ldan-’das-kyis ci rigs-pa’i chos bstan-pas | rdul dang dri-ma zad-de |
dgra-bcom-par gyur-to | | de’i ma rgan-mo yang chos thos-pas | lan-cig-phyirmi-ldog-pa thob-par gyur-to | |
de’i tshe Kun-dga’-bos de-lta-bu’i dngos-po ngo-mtshar che-ba-dag mthongnas |

372

1. FÜGGELÉK

— De-bzhin-gshegs-pa ni yon-tan de-snyed cig mnga’o — zhes bsngags-te |
yang ’di snyam-du |
“rgan-mo ma-smad gsum-po ’dis sngon legs-pa ci-zhig bgyis-na | Bcomldan-’das-dang phrad-de | nyes-pa chen-po-las kyang thar-la | mya-ngan-las
’das-pa’i bde-ba thob-nas | lus cig-gis phan-pa dang bde-ba’i don thob-pa legsso” snyam-bsams-pa Bcom-ldan-’das-kyis mkhyen-nas | Kun-dga’-bo-la ’diskad ces bka’-stsal-to | |
— ma-smad gsum-po ’di ni ngas da-ltar ’ba’-shig-gi dus-su gsos-par ma zadkyi | sngon ’das-pa’i dus-na yang nga’i bka’-drin-gyis gsos-so | |
Kun-dga’-bos gsol-pa |
— Bcom-ldan-’das | sngon ’das-pa’i dus-na yang ma-smad gsum-po ’di jiltar gsos-pa Bcom-ldan-’das-kyis bstan-du gsol |
Bcom-ldan-’das-kyis Kun-dga’-bo-la bka’-stsal-pa |

— sngon ’das-pa’i bskal-pa grangs-med-pa’i sngon-rol-na ’Dzam-bu-gling
’dir rgyal-po Shing-rta-chen-po zhes bya-ba zhig yod-de | rgyal-phran lngastong-snyed-la dbang-byed-do | | rgyal-po de-la sras gsum mnga’-ste | rab ni
Sgra-chen-po zhes bya’o | | ’bring-po ni Lha-chen-po zhes bya’o | | tha-chung ni
Sems-can-chen-po zhes bya-ste | sras tha-chung de chung-ngu-nas byams-pa
dang snying-rje-dang ldan-te | thams-cad-la bu cig-pa-dang ’dra’o | |
de’i tshe-na rgyal-po de blon-po-dang bcas btsun-mo dang sras-su bcas-te
phyi-rol-du ’chag-cing dong-ba-las | chung-zad cig ngal bso-ba’i bar-du sras
gsum-po tshal-gyi nang-du dong-dong-ba-las | stag-mo gcig bu byung-nas |
zhag du-ma lon-pa bkres-skom-pas nyen-te | phyir yang bu zos-la thug-pa zhig
mthong-nas | rgyal-bu tha-chungs-kyis phu-bo gnyis-la smras-pa |
— stag-mo ’di shin-du sdug-bsngal-gyis gzir-te | nyams-chung-la rid-bas |
shi-la thug-pa ’di bu byung-ma-thag-pa’ang zos-su ’ong-ngo — zhes smras-pa
dang |
phu-bo gnyis-kyis |
— khyod zer-ba bden-no — zhes smras-so | |
nu-bos yang phu-bo-la smras-pa |
— stag-mo ’di zas-su ci za — zhes dris-na |
phu-bo gnyis-kyis |
— bsad-ma-thag-pa’i sha rlon-pa dang khrag dron-gyis de’i yid tshim-par
’gyur-ro | | — zhes smras-so | |
yang smras-pa |
— gang su-yang de-lta-bu’i dngos-pos ’di’i srog bskyab-ste | mi nyes-par
byed nus-pa yod-dam | |
phu-bo gnyis-kyis smras-pa |
— de ni shin-du yang dka’-bas | med-do | |
de-nas rgyal-bu tha-chungs des yid-la ’di snyam-du bsams-so | |

WYLIE-ÁTÍRÁS

373

“bdag yun ring-po-nas ’khor-ba-na ’khor-zhing lus dang srog grangs-med-pa
zhig chud-gzan-te | bar-’ga’ ni ’dod-chags-kyi phyir bar-’ga’ ni zhe-sdang-gi
phyir bar-’ga’ ni gti-mug-gi phyir lus btab-yang | chos-kyi phyir bsod-nams-kyi
zhing-dang lan-’ga’ yang ma phrad-ba’i lus ’di ci rung” snyam-du bsam-pa thagbcad-nas | gsum-char ’grogs-te song-ba-las | ring-por ma phyin-par phu-bo
gnyis-la ’di-skad ces smras-so | |
— mched gnyis | slar gshegs-shig dang | bdag don zhig gnyer-te | slad-bzhin
slebs-par mchi’o — zhes smras-nas |
lam de-nyid-du zhugs-te | stag-mo’i tshang gang-na ’dug-par myur-du songnas | stag-mo’i drung-du nyal-ba dang | stag-mo kha thams-pas | za ma nus-so | |
de’i tshe rgyal-bus shing-gi tshal-ba rnon-pos lus-la khrag phyung-nas | stag-mola ldag-tu bcug-pa dang | kha yang phye-nas | lus-kyi sha ma lus-par zos-so | |
phu-bo gnyis-kyis bsdad-nas | ring zhig-tu ma ’ongs-pas | phyir rjes bzhin-du
tshol-du dong-ba-las | sngar smras-pa’i tshul brtags-pa-na | “gdon-mi-za-bar
stag-mo ltogs-pa snyod-du song-ngo” snyam-bsams-nas | der phyin-te | bltasna | nu-bo tha-chungs stag-gis zos-te | sha dang khrag-gis kun-du bskus-nas |
rtsog-rtsog-ltar ’jug-pa mthong-nas | lus sa-la brdabs-te | brgyal-lo | | ring zhig
lon-pa dang | dbugs phyir byung-nas | cho-nges btab-ste | sa-la ’gre-zhing
’khams-par gyur-to | |
de’i tshe-na btsun-mo yum mnal-ba’i rmi-lam-du phug-ron gsum zhig kun-du
’phur-zhing rtse-ba-las | nang-gi chung-ngu gcig khras khyer-ba snyam-rmisma-thag-tu | sad-nas | sngangs-skrag-ste | rgyal-po-la bsnyad-do | |
— bdag-gis gtam-du thos-na | phug-ron ni bu’i bla-ste | phug-ron-nang-gi
chung-ngu khras khyer-ba lags-na | bdag-gi bu-nang-gi sdug-pa bkra-mi-shis-su
nges-kyi shes |
de-ma-thag-tu kun-du tshol-ba btang-ba-las | ring-por ma lon-par bu gnyis ni
’ongs-pa-la |
— bu-nang-gi sdug-pa ma nyes-sam | ga-re — zhes dris-na |
pho-bu gnyis skad-kyis brnangs-te | ring zhig-tu dbugs kyang ma phyin |
smra yang ma nus-nas | de’i ’og-tu dbugs phyin-pa dang |
— stag-gis zos-so — zhes smras-so | |
lha-mos de-skad smras-pa thos-nas | ’khams-te | sa-la ’gyel-nas | ring zhig
lon-pa dang | dbugs phyin-te | bu gnyis dang btsun-mo dang pho-brang-slas-su
bcas-te myur-bar rgyal-bu gang-du tshe-’phos-pa’i gnas-su song-ngo | | de’i tshena stag-mos rgyal-bu’i sha ni zad-par zos-kyis | rus-pa dang khrag ’ba’-shig sala rtsog-rtsog-ltar ’dug-pa mthong-nas | btsun-mos ni mgo-nas bzung | rgyal-pos
ni lag-pa-nas bzung-ste | cho-nges btab-nas | ngus-pa dang | der yang ’khamsnas | ring zhig lon-pa dang | phyir sangs-so | |
rgyal-bu Sems-can-chen-po de der tshe-’phos-nas | Dga’-ldan lha’i gnas-su
skyes-so | |
“nga ci’i phyir ci spyad-pas ’dir skyes” snyam-bsams-ste | lha’i mig-gis
rgyud lnga kun-du brtags-na | bdag tshe-’phos-pa’i rus-bu tshal-na ’dug-pa-la
pha-mas bskor-te | shin-du yid-la gcags-pas | mya-ngan-gyi zug-rngus sdugbsngal-zhing cho-nges ’debs-pa mthong-nas |
lhas bsams-pa |

374

1. FÜGGELÉK

“bdag-gi pha-ma ’di-ltar ma dga’-ba’i rkyen-gyis gal-te-na lus dang srog-gi
bar-chad-du ’gyur-gyis | de-la spro-ba bskyed-cing gtam byar ’gro’o” snyambsams-nas | nam-mkha’-las babs-te | steng-gi nam-mkha’-las tshig snyan-pa
rnam-pa sna-tshogs-kyis pha-ma gnyis spro-ba bskyed-do | |
pha-ma gnyis-kyis nam-mkha’-la bltas-nas |
— lha | khyod su-zhig | bdag-la smos-shig — ces smras-pa dang |
lhas smras-pa |
— bdag ni rgyal-bu Sems-can-chen-po zhes bya-ba yin-te | bdag lus-kyis
stag-mo ltogs-pa-la bsnyod-nas | Dga’-ldan-gyi gnas-su skyes-so | | rgyal-po
chen-po | ’di-ltar mkhyen-par mdzod-cig | ji-tsam-du srid-pa-dang bcas-pa’i
chos ni mthar ’jig-par ’ong-ngo | | skye-ba yod-na | nges-par ’jig-go | sdig-pa
byas-na | sems-can-dmyal-bar ltung-gi | dge-ba byas-na | Mtho-ris-su skyesste | | skye-ba dang ’jig-pa ni kun-la srid-na | ci’i slad-du bdag ’ba’-shig-gi phyir
mya-ngan-gyi rgya-mtshor ltung-ba ma tshor | dge-ba’i phyogs-la brtson-’grus
mdzod-cig |
de’i pha-mas smras-pa |
— khyod ni snying-rje chen-pos stag-mo-la bsnyod-de | thams-cad-la snyingbrtse-ba yin-na | bdag-cag btang-ste | tshe’i dus byas-pas | nged khyod dran-pa’i
phyir sha yang dum-bur bcad-pa-tsam-du sdug-bsngal-gyis gdungs-na | snyingrje chen-po spyod-pa | khyod ’di-ltar bya-bar rigs-sam |
de-nas yang lha des tshig snyan-pa rnam-pa sna-tshogs-kyi sgo-nas bzhamste | spro-ba bskyed-pas | de’i pha-ma yang spro-ba chung-zad skyes-nas | rinpo-che sna bdun-gyi sgrom byas-te | rus-bu nang-du bcug-nas | sbas-pa’i stengdu mchod-rten byas-so | | lha yang phyir gnas-su song-ngo | | rgyal-po dang
’khor mang-po-rnams kyang phyir pho-brang-du ’ongs-so | |

Bcom-ldan-’das-kyis Kun-dga’-bo-la bka’-stsal-pa |
— khyod-kyi yid-la ji snyam | de’i tshe de’i dus-na rgyal-po Shing-rta-chenpo de su yin | snyam-du sems-na | de ni da-ltar nga’i yab rgyal-po Zas-gtsangma yin-no | | de’i tshe de’i dus-na rgyal-po de’i btsun-mo de ni nga’i yum Lhamdzes yin-no | | de’i tshe de’i dus-na sras rab Sgra-chen-po ni Byams-pa yinno | | sras ’bring-po Lha-chen-po ni Ba-su-mi-tra yin-no | | de’i tshe de’i dus-na
rgyal-bu tha-chungs Sems-can-chen-po de ni gzhan-du ma sems-shig | | da-ltar
nga yin-no | | de’i tshe de’i dus-na stag-phrug ni mi ’di gnyis yin-te | ngas sngon
yang yun ring-po-nas bgegs-las thar-par byas-te | srog bskyabs-nas | bde-bar
byas-so | | da mngon-par sangs-rgyas-nas | kyang bgegs-las thar-par byas-nas |
’khor-ba’i sdug-bsngal chen-po-dang yongs-su bral-lo | |
de’i tshe-na Kun-dga’-bo dang ’khor mang-po thams-cad Bcom-ldan-’daskyis gsungs-pa-la yid-rangs-te | mngon-par dga’o | |
Sems-can-chen-pos stag-mo-la lus sbyin-pa’i le’u-ste | gnyis-pa’o | | | |

2.
SEMS-CAN-CHEN-POS
STAG-MO-LA LUS SBYIN-PA’I LE’U |

’di-skad bdag-gis thos-pa |
dus gcig-na Bcom-ldan-’das Mñan-yod-na rgyal-bu Rgyal-byed-kyi chal
Mgon-med-zas-sbyin-gyi kun-dga’-ra-ba-na bzugs-so | |
de’i che Bcom-ldan-’das bsod-sñoms-kyi dus-la bab-nas | šam-thabs da
chos-gos gsol | lhu -bzed bsnams-nas | Kun-dga’-bo-da bsod-sñoms-la gšegsso | |
de’i che gro -khyer de-na rgan-mo zig-la bu rtag-tu rku-ba gñis yod-de | norbdag-gis zin-nas | zal-che-ba’i mdun-du khrid-de | khrims-da sbyar-che gsadpa-la thug-nas | rigs- an-gyis bkris-te | gsod-ba’i gnas-su khrid-pa-las | Bcomldan-’das rgya -ma-nas gšegs-pa rgan-mo ma-smad gsum-gyis mtho -nas | sa srgyas gšegs-pa’i phyogs-su phyag-’chal-te |
— lha’i na -na gco-bo | thugs-brce-bar dgo s-te | bdag-gi bu gum-pa-la
thug-pa’i skyabs mjad-du gsol |
zes smras-pa Bcom-ldan-’das-kyis gsan-nas | De-bzin-gšegs-pa thugs-rje
chen-pos de-dag-la thugs-brce-bar dgo s-ste | de-dag-gi srog bskyab-pa’i sladdu Bcom-ldan-’das-kyis Kun-dga’-bo-la bka’-scal-te | rgyal-po-la gsol-ba ’debssu bta -pa da | rgyal-pos kya Bcom-ldan-’das-kyi bka’ bzin-du de-dag bta o ||
de-dag srog bskyab-pa’i slad-du Bcom-ldan-’das-kyi bka’-drin dran-zi rabtu dga’-ba skyes-nas | Bcom-ldan-’das ga -na-ba der so -ste | phyin-pa da |
zabs-la spyi-bos phyag-’chal-nas | thal-mo sbyar-de | Bcom-ldan-’das-la ’diskad ces gsol-to | |
— Bcom-ldan-’das-kyi bka’-drin chen-pos bdag-cag-gi che-srog lhag-macam zig lus-par gyur-na | lha’i gco-bo | thugs-brce-bar dgo s-te | bdag-cag
chos-la rab-tu-’byu -bar ci gna — zes gsol-pa da |
Bcom-ldan-’das-kyis |
— legs-par ’o s-so — zes bka’-scal-pas | skra da kha-spu ra -byi-ste | gos
kya ur-smrig-tu gyur-te | | de-dag šin-tu dad-pa’i sems brtan-par gyur-nas |
Bcom-ldan-’das-kyis ci rigs-pa’i chos bstan-pas | rdul da dri-ma zad-de | dgrabcom-par gyur-to | | de’i ma rgan-mo ya chos thos-pas | lan-cig-phyir-mi-ldogpa thob-par gyur-to | |
de’i che Kun-dga’-bos de-lta-bu’i d os-po o-mchar che-ba-dag mtho -nas |
— De-bzin-gšegs-pa ni yon-tan de-sñed cig m a’o — zes bs ags-te |

376

2. FÜGGELÉK

ya ’di sñam-du |
“rgan-mo ma-smad gsum-po ’dis s on legs-pa ci-zig bgyis-na | Bcom-ldan’das-da phrad-de | ñes-pa chen-po-las kya thar-la | mya- an-las ’das-pa’i bdeba thob-nas | lus cig-gis phan-pa da bde-ba’i don thob-pa legs-so” sñambsams-pa Bcom-ldan-’das-kyis mkhyen-nas | Kun-dga’-bo-la ’di-skad ces bka’scal-to | |
— ma-smad gsum-po ’di ni as da-ltar ’ba’-šig-gi dus-su gsos-par ma zadkyi | s on ’das-pa’i dus-na ya a’i bka’-drin-gyis gsos-so | |
Kun-dga’-bos gsol-pa |
— Bcom-ldan-’das | s on ’das-pa’i dus-na ya ma-smad gsum-po ’di ji-ltar
gsos-pa Bcom-ldan-’das-kyis bstan-du gsol |
Bcom-ldan-’das-kyis Kun-dga’-bo-la bka’-scal-pa |

— s on ’das-pa’i bskal-pa gra s-med-pa’i s on-rol-na ’Jam-bu-gli ’dir
rgyal-po Ši -rta-chen-po zes bya-ba zig yod-de | rgyal-phran l a-sto -sñed-la
dba -byed-do | | rgyal-po de-la sras gsum m a’-ste | rab ni Sgra-chen-po zes
bya’o | | ’bri -po ni Lha-chen-po zes bya’o | | tha-chu ni Sems-can-chen-po zes
bya-ste | sras tha-chu de chu - u-nas byams-pa da sñi -rje-da ldan-te |
thams-cad-la bu cig-pa-da ’dra’o | |
de’i che-na rgyal-po de blon-po-da bcas bcun-mo da sras-su bcas-te phyirol-du ’chag-ci do -ba-las | chu -zad cig al bso-ba’i bar-du sras gsum-po
chal-gyi na -du do -do -ba-las | stag-mo gcig bu byu -nas | zag du-ma lon-pa
bkres-skom-pas ñen-te | phyir ya bu zos-la thug-pa zig mtho -nas | rgyal-bu
tha-chu s-kyis phu-bo gñis-la smras-pa |
— stag-mo ’di šin-du sdug-bs al-gyis gzir-te | ñams-chu -la rid-pas | ši-la
thug-pa ’di bu byu -ma-thag-pa’a zos-su ’o - o — zes smras-pa da |
phu-bo gñis-kyis |
— khyod zer-ba bden-no — zes smras-so | |
nu-bos ya phu-bo-la smras-pa |
— stag-mo ’di zas-su ci za — zes dris-na |
phu-bo gñis-kyis |
— bsad-ma-thag-pa’i ša rlon-pa da khrag dron-gyis de’i yid chim-par ’gyurro | | — zes smras-so | |
ya smras-pa |
— ga su-ya de-lta-bu’i d os-pos ’di’i srog bskyab-ste | mi ñes-par byed
nus-pa yod-dam | |
phu-bo gñis-kyis smras-pa |
— de ni šin-du ya dka’-bas | med-do | |
de-nas rgyal-bu tha-chu s des yid-la ’di sñam-du bsams-so | |
“bdag yun ri -po-nas ’khor-ba-na ’khor-zi lus da srog gra s-med-pa zig
chud-gzan-te | bar-’ga’ ni ’dod-chags-kyi phyir bar-’ga’ ni ze-sda -gi phyir bar’ga’ ni gti-mug-gi phyir lus btab-ya | chos-kyi phyir bsod-nams-kyi zi -da lan-

MELLÉKJELES ÁTÍRÁS

377

’ga’ ya ma phrad-ba’i lus ’di ci ru ” sñam-du bsam-pa thag-bcad-nas | gsumchar ’grogs-te so -ba-las | ri -por ma phyin-par phu-bo gñis-la ’di-skad ces
smras-so | |
— mched gñis | slar gšegs-šig da | bdag don zig gñer-te | slad-bzin slebspar mchi’o — zes smras-nas |
lam de-ñid-du zugs-te | stag-mo’i cha ga -na ’dug-par myur-du so -nas |
stag-mo’i dru -du ñal-ba da | stag-mo kha thams-pas | za ma nus-so | | de’i che
rgyal-bus ši -gi chal-ba rnon-pos lus-la khrag phyu -nas | stag-mo-la ldag-tu
bcug-pa da | kha ya phye-nas | lus-kyi ša ma lus-par zos-so | |
phu-bo gñis-kyis bsdad-nas | ri zig-tu ma ’o s-pas | phyir rjes bzin-du choldu do -ba-las | s ar smras-pa’i chul brtags-pa-na | “gdon-mi-za-bar stag-mo
ltogs-pa sñod-du so - o” sñam-bsams-nas | der phyin-te | bltas-na | nu-bo thachu s stag-gis zos-te | ša da khrag-gis kun-du bskus-nas | rcog-rcog-ltar ’jugpa mtho -nas | lus sa-la brdabs-te | brgyal-lo | | ri zig lon-pa da | dbugs phyir
byu -nas | cho- es btab-ste | sa-la ’gre-zi ’khams-par gyur-to | |
de’i che-na bcun-mo yum mnal-ba’i rmi-lam-du phug-ron gsum zig kun-du
’phur-zi rce-ba-las | na -gi chu - u gcig khras khyer-ba sñam-rmis-ma-thagtu | sad-nas | s a s-skrag-ste | rgyal-po-la bsñad-do | |
— bdag-gis gtam-du thos-na | phug-ron ni bu’i bla-ste | phug-ron-na -gi
chu - u khras khyer-ba lags-na | bdag-gi bu-na -gi sdug-pa bkra-mi-šis-su eskyi šes |
de-ma-thag-tu kun-du chol-ba bta -ba-las | ri -por ma lon-par bu gñis ni
’o s-pa-la |
— bu-na -gi sdug-pa ma ñes-sam | ga-re — zes dris-na |
pho-bu gñis skad-kyis brna s-te | ri zig-tu dbugs kya ma phyin | smra ya
ma nus-nas | de’i ’og-tu dbugs phyin-pa da |
— stag-gis zos-so — zes smras-so | |
lha-mos de-skad smras-pa thos-nas | ’khams-te | sa-la ’gyel-nas | ri zig lonpa da | dbugs phyin-te | bu gñis da bcun-mo da pho-bra -slas-su bcas-te
myur-bar rgyal-bu ga -du che-’phos-pa’i gnas-su so - o | | de’i che-na stag-mos
rgyal-bu’i ša ni zad-par zos-kyis | rus-pa da khrag ’ba’-šig sa-la rcog-rcog-ltar
’dug-pa mtho -nas | bcun-mos ni mgo-nas bzu | rgyal-pos ni lag-pa-nas bzu ste | cho- es btab-nas | us-pa da | der ya ’khams-nas | ri zig lon-pa da |
phyir sa s-so | |
rgyal-bu Sems-can-chen-po de der che-’phos-nas | Dga’-ldan lha’i gnas-su
skyes-so | |
“nga ci’i phyir ci spyad-pas ’dir skyes” sñam-bsams-ste | lha’i mig-gis rgyud
l a kun-du brtags-na | bdag che-’phos-pa’i rus-bu chal-na ’dug-pa-la pha-mas
bskor-te | šin-du yid-la gcags-pas | mya- an-gyi zug-r us sdug-bs al-zi choes ’debs-pa mtho -nas |
lhas bsams-pa |
“bdag-gi pha-ma ’di-ltar ma dga’-ba’i rkyen-gyis gal-te-na lus da srog-gi
bar-chad-du ’gyur-gyis | de-la spro-ba bskyed-ci gtam byar ’gro’o” sñambsams-nas | nam-mkha’-las babs-te | ste -gi nam-mkha’-las chig sñan-pa rnampa sna-chogs-kyis pha-ma gñis spro-ba bskyed-do | |

378

2. FÜGGELÉK

pha-ma gñis-kyis nam-mkha’-la bltas-nas |
— lha | khyod su-zig | bdag-la smos-šig — ces smras-pa da |
lhas smras-pa |
— bdag ni rgyal-bu Sems-can-chen-po zes bya-ba yin-te | bdag lus-kyis stagmo ltogs-pa-la bsñod-nas | Dga’-ldan-gyi gnas-su skyes-so | | rgyal-po chen-po |
’di-ltar mkhyen-par mjod-cig | ji-cam-du srid-pa-da bcas-pa’i chos ni mthar
’jig-par ’o - o | | skye-ba yod-na | es-par ’jig-go | sdig-pa byas-na | sems-candmyal-bar ltu -gi | dge-ba byas-na | Mtho-ris-su skyes-ste | | skye-ba da ’jig-pa
ni kun-la srid-na | ci’i slad-du bdag ’ba’-šig-gi phyir mya- an-gyi rgya-mchor
ltu -ba ma chor | dge-ba’i phyogs-la brcon-’grus mjod-cig |
de’i pha-mas smras-pa |
— khyod ni sñi -rje chen-pos stag-mo-la bsñod-de | thams-cad-la sñi -brceba yin-na | bdag-cag bta -ste | che’i dus byas-pas | ed khyod dran-pa’i phyir ša
ya dum-bur bcad-pa-cam-du sdug-bs al-gyis gdu s-na | sñi -rje chen-po
spyod-pa | khyod ’di-ltar bya-bar rigs-sam |
de-nas ya lha des chig sñan-pa rnam-pa sna-chogs-kyi sgo-nas bzams-te |
spro-ba bskyed-pas | de’i pha-ma ya spro-ba chu -zad skyes-nas | rin-po-che
sna bdun-gyi sgrom byas-te | rus-bu na -du bcug-nas | sbas-pa’i ste -du mchodrten byas-so | | lha ya phyir gnas-su so - o | | rgyal-po da ’khor ma -po-rnams
kya phyir pho-bra -du ’o s-so | |

Bcom-ldan-’das-kyis Kun-dga’-bo-la bka’-scal-pa |
— khyod-kyi yid-la ji sñam | de’i che de’i dus-na rgyal-po Ši -rta-chen-po
de su yin | sñam-du sems-na | de ni da-ltar a’i yab rgyal-po Zas-gca -ma yinno | | de’i che de’i dus-na rgyal-po de’i bcun-mo de ni a’i yum Lha-mjes yinno | | de’i che de’i dus-na sras rab Sgra-chen-po ni Byams-pa yin-no | | sras
’bri -po Lha-chen-po ni Ba-su-mi-tra yin-no | | de’i che de’i dus-na rgyal-bu thachu s Sems-can-chen-po de ni gzan-du ma sems-šig | | da-ltar a yin-no | | de’i
che de’i dus-na stag-phrug ni mi ’di gñis yin-te | as s on ya yun ri -po-nas
bgegs-las thar-par byas-te | srog bskyabs-nas | bde-bar byas-so | | da m on-par
sa s-rgyas-nas | kya bgegs-las thar-par byas-nas | ’khor-ba’i sdug-bs al chenpo-da yo s-su bral-lo | |
de’i che-na Kun-dga’-bo da ’khor ma -po thams-cad Bcom-ldan-’das-kyis
gsu s-pa-la yid-ra s-te | m on-par dga’o | |
Sems-can-chen-pos stag-mo-la lus sbyin-pa’i le’u-ste | gñis-pa’o | | | |

3.

n*fn-t]-y*
n-t]-y*]-a(n - Nøe-f(-v- v$n- N∂≈#]-az#- v*z$ !



z[#-Nœ[- d[e-e#n- p(n-a !
[^n- et#e-]- dt(f-V“]-z[n - fi]-x([ -]- ‰Xv-d$- ‰Xv-dX*[ -W#- hvfe(]-f*[-;n-N∂≈#] -R#- q^]-[ez-c-d-]- dl^en-n( !!
[*z#-h°- dt(f-V“]-z[n - dn([-NI(fn-W#- [^n-v- dd-]n ! bf-pdn[r- y(n-e(n- en(v ! Vµ^r-d;*[- dN‘fn-]n ! q^]-[ez-d( -[r- dn([NI(fn-v- eb*en-n( !!
[*z#-h°- eC(r-∑*c- [*-]- ›]-f(- l#e-v- d$- Øe-o^- ¤^-d- ei#n- x([-[* ! ](cd[e-e#n- ;#]-]n ! lv-y*-dz#- f[^]-[^- „#[-[* ! „#fn-[r-N∂≈c-h°- en[-av- p%e-]n ! c#en-r]-R#n- dqC#n-o* ! en([-dz#- e]n-n$- „#[-a-vn !
dt(f-V“]-z[n - ‰Xr-f-]n- eb*en-a- ›]-f(- f-Nƒ[- en$f-R#n- fp(r]n ! nrn-‰Xn- eb*en-az#- sX(en-n$- sXe-zhv-o* !
— Vµz#- ]r-]- eg·-d( ! p%en-dÌ°-dc- [e(rn-o* ! d[e-e#- d$- e^f-a-vp%e-az#- Nœ≈dn- fj[-[^- en(v !
l*n- Nƒçn-a- dt(f-V“]-z[n -W#n- en]-]n ! [*-dl#]-eb*en-a p%en-Ë*- y*]-a(n- [*-[e-v- p%en-dÌ°-dc- [e(rn-Nø* ! [*-[e-e#- nC(e- dNœ≈daz#- N√[-[^- dt(f-V“]-z[n -W#n- q^]-[ez-d( -v- dqz-N©v-o* ! ‰Xv-a(-v

 





380

3. FÜGGELÉK

en(v-d- z[*dn-n$- dor-a- [r-! ‰Xv-a(n- Wr- dt(f-V“]-z[n -W#- dqzdl#]-[^- [*-[e- dor-r(- !!
[*-[e- nC(e- dNœ≈d-az#- N√[-[^- dt(f-V“]-z[n -W#- dqz-[}#]- [}]-l#rcd-o^- [ez-d- Nœ≈*n-]n ! dt(f-V“]-z[n - er-]-d- [*c- n(r-Nø* ! sX#]-a[r- ! ldn-v- Nå≈#-d(n- sXe-zhv-]n ! pv-f(- N∂≈c-[* ! dt(f-V“]-z[n -vz[#-Nœ[- t*n- en(v-o( !!
— dt(f-V“]-z[n -W#- dqz-[}#]- y*]-a(n- d[e-te-e#- h°-nC(e- Vµe-fgf- l#e- v$n-ac- R^c-] ! Vµz#- eg·-d( ! p%en-dÌ°-dc- [e(rn-o* ! d[e-tey(n-v- cd-o^-zdX^r-dc- t#- e]r- — l*n- en(v-a- [r-!
dt(f-V“]-z[n -W#n !
— v*en-ac- z(rn-n( — l*n- dqz-N©v-an ! Nœç- [r- w-Nå^- cr-dX#-Nø* !
e(n- Wr- r$c-Nƒç#e-o^- R^c-o* !! [*-[e- b#]-o^- [[-az#- n*fn- dØ]-ac- R^c]n ! dt(f-V“]-z[n -W#n- t#- c#en-az#- y(n- dNø]-an ! ”^v- [r- [}#-f;[-[* ! [eC-dt(f-ac- R^c-o( !! [*z#- f- ›]-f(- xr- y(n- p(n-an ! v]-t#esX#c-f#-V“(e-a- p(d-ac- R^c-o( !!
[*z#- h°- q^]-[ez-d(n - [*-Vø-d$z#- [r(n-a(- r(-fhc- y*-d-[e- fp(r]n !
— [*-dl#]-eb*en-a - ]#- x(]-o]- [*-NI*[- t#e- frz( — l*n- dN®en-o* !
xr- z[#- NIf-[^ !
“›]-f(- f-Nƒ[- en$f-a(- z[#n- N®(]- v*en-a- t#-l#e- dR#n-] ! dt(f-V“]z[n -[r- sC[-[* ! i*n-a- y*]-a(-vn- Wr- pc-v ! fX-r]-vn- z[n-az#d[*-d- p(d-]n ! v$n- t#e-e#n- s]-a- [r- d[*-dz#- [(]- p(d-a- v*en-n(”







381

TIBETI ÍRÁSÚ SZÖVEG

NIf-dnfn-a- dt(f-V“]-z[n -W#n- f∑*]-]n ! q^]-[ez-d( -v- z[#-Nœ[t*n- dqz-N©v-o( !!
— f-Nƒ[- en$f-a(- z[#- ]#- rn- [-Vøc- zdz-b#e-e#- [^n-n$- en(n-acf- ;[-W# ! N®(]- z[n-az#- [^n-]- xr- rz#- dqz-[}#]-R#n- en(n-n( !!
q^]-[ez-d(n - en(v-a !
— dt(f-V“]-z[n ! N®(]- z[n-az#- [^n-]- xr- f-Nƒ[- en$f-a(- z[#[e- u#-Vøc- en(n-a- dt(f-V“]-z[n -W#n- dNø]-[^- en(v !!
dt(f-V“]-z[n -W#n- q^]-[ez-d( -v- dqz-N©v-a !

N®(]- z[n-az#- dNœv-a- eCrn-f*[-az#- N®(]-c(v-]- zjf-d$-E√#r z[#c- ‰Xv-a(- b#r-Ø-y*]-a( - l*n- dX-d- l#e- x([-[* ! ‰Xv-sC]- V®-Nø(r-NI*[-v[dr-dX*[-[( !! ‰Xv-a(- [*-v- nCn- en$f- frz-Nø* ! cd- ]#- N´ç-y*]-a( - l*ndXz( !! zdC#r-a(- ]#- Vµ-y*]-a( - l*n- dXz( !! p-y$r- ]#- n*fn-t]-y*]-a( - l*ndX-Nø* ! nCn- p-y$r- [*- y$r-r$-]n- dXfn-a- [r- NI#r-Ë*-[r- V“]-o* ! pfn-t[v- d$- t#e-a-[r- z[}z( !!
[*z#- h°-]- ‰Xv-a(- [*- D√(]-a(-[r- dtn- dg$]-f(- [r- nCn-n$- dtn-o*- sX#c(v-[^- zye-t#r- [(r-d-vn ! y$r-;[- t#e- rv- dn(-dz#- dc-[^- nCnen$f-a(- hv-R#- ]r-[^- [(r-[(r-d-vn ! Nøe-f(- et#e- d$- dX^r-]n ! le- [^-fv(]-a- dqC*n-Nœ(f-an- i*]-o* ! sX#c- xr- d$- ;(n-v- p%e-a- l#e- fp(r-]n !
‰Xv-d$- p-y$rn-W#n- s$-d(- ei#n-v- Nƒçn-a !



382

3. FÜGGELÉK

Nøe-f(- z[#- b#]-[^- N“^e-dN®v-R#n- e;#c-o* ! ifn-y$r-v- c#[-dn !
b#-v- p%e-a- z[#- d$- dX^r-f-pe-azr- ;(n-n$- z(r-r(- — l*n- Nƒçn-a- [r- !
s$-d(- ei#n-W#n !
— ∑([- ;*c-d- d[*]-]( — l*n- Nƒçn-n( !
]^-d(n- xr- s$-d(-v -Nčn-a !
— Nøe-f(- z[#- ;n-n$- t#- ; — l*n- [}#n-] !
s$-d(- ei#n-W#n !
— dn[-f-pe-az#- b- c√(]-a- [r- „e- [}(]-R#n- [*z#- x#[- h‹f-aczR^c-c( !! — l*n- Nƒçn-n( !!
xr- Nčn-a !
— er- n$-xr- [*-Vø-d$z#- [r(n-a(n- z[#z#- nC(e- dNœ≈d-Nø* ! f#- i*n-acdX*[- ]^n-a- x([-[f !!
s$-d(- ei#n-W#n- Nčn-a !
— [*- ]#- b#]-[^- xr- [qz-dn ! f*[-[( !!
[*-]n- ‰Xv-d$- p-y$rn- [*n- x#[-v- z[#- NIf-[^- dnfn-n( !
“d[e- x$]- c#r-a(-]n- zw(c-d-]- zw(c-l#r- v$n- [r- nC(e- eCrn-f*[a- l#e- y$[-e;]-o* ! dc-zez- ]#- z[([-yen-W#- sX#c- dc-zez- ]#- l*-N“re#- sX#c- dc-zez- ]#- eo#-f$e-e#- sX#c- v$n- dod-xr- ! y(n-W#- sX#c- dn([]fn-W#- l#r-[r- v]-zez- xr- f- sC[-dz#- v$n- z[#- t#- c$r-” NIf-[^dnf-a- pe-dt[-]n ! en$f-yc- zeC(en-o*- n(r-d-vn ! c#r-a(c- f- sX#]ac -s$-d(- ei#n-v- z[#-Nœ[- t*n- Nƒçn-n( !!

TIBETI ÍRÁSÚ SZÖVEG

383

fy*[- ei#n ! N√c- eb*en-b#e- [r- ! d[e- [(]- l#e- ei*c-o* ! N√[dl#]- N√*dn-ac- fy#z( — l*n- Nƒçn-]n !
vf- [*-i#[-[^- l^en-o* ! Nøe-f(z#- hr- er-]- z[^e-ac- fX^c-[^- n(r-]n !
Nøe-f(z#- [}^r-[^- iv-d- [r- ! Nøe-f(- w- pfn-an ! ;- f- ]^n-n( !! [*z#- h°‰Xv-d$n- b#r-e#- hv-d- ’(]-a(n- v$n-v- „e- sX^r-]n ! Nøe-f(-v- V“e-o^dt$e-a- [r- ! w- xr- sX*-]n ! v$n-W#- b- f- v$n-ac-;(n-n( !!
s$-d(- ei#n-W#n- dN“[-]n ! c#r- l#e-o^- f- z(rn-an ! sX#c- Ë*n- dl#]-[^h·v-[^- [(r-d-vn ! N®c- Nƒçn-az#- h$v- dØen-a-] ! “e[(]-f#-;-dc- Nøe-f(Vø(en-a- NI([-[^- n(r-r(- !” NIf-dnfn-]n-! [*c- sX#]-o* ! dVøn-] ! ]^-d(- py$rn- Nøe-e#n- ;(n-o* ! b- [r- „e-e#n- q^]-[^- dNœ^n-]n ! Ì·e-Ì·e-Vøczu$e-a- fp(r-]n ! v$n- n-v- d”dn-o* ! d‰Xv-v( !! c#r- l#e- v(]-a-[r- !
[d$en- sX#c- dX^r-]n ! y(-r*n- dod-Nø* ! n-v- zeC*-l#r- zwfn-ac- R^co( !!
[*z#- h°-]- dg$]-f(- x$f- f]v-dz#- Ï#-vf-[^- s$e-c(]- en$f- l#e- q^]-[^zs$c-l#r- Ì°-d-vn ! ]r-e#- y$r-r$- et#e- „n- ∑*c-d- NIf-Ï#n-f-pe-o^ !
n[-]n ! N®rn-Nœçe-Nø* ! ‰Xv-a(-v- dNI[-[( !!
— d[e-e#n- eof-[^- p(n-] ! s$e-c(]- ]#- d$z#- D√-Nø* ! s$e-c(]-]r-e#- y$rr$- „n- ∑*c-d-ven-] ! d[e-e#- d$-]r-e#- N“^e-a- dqC-f#-b#n-n$- r*n-W#b*n !
[*-f-pe-o^- q^]-[^- h·v-d- dor-d-vn ! c#r-a(c- f- v(]-ac- d$- ei#n]#- z(rn-a-v !
— d$-]r-e#- N“^e-a- f- i*n-nf ! e-c* — l*n- [}#n-] !

384

3. FÜGGELÉK

s$-d(- ei#n- Nœ[-W#n- d’rn-o* ! c#r- l#e-o^- [d$en- Wr- f- sX#] ! Nƒç- xrf- ]^n-]n ! [*z#- z(e-o^- [d$en- sX#]-a- [r- !
— Nøe-e#n- ;(n-n( — l*n- Nƒçn-n( !!
Vµ-f(n- [*-Nœ[- Nƒçn-a- p(n-]n ! zwfn-o* ! n-v- zR*v-]n ! c#r- l#ev(]-a- [r- ! [d$en- sX#]-o* ! d$- ei#n- [r- dg$]-f(- [r- s(-dCr-N√n-n$dtn-o*- fX^c-dc- ‰Xv-d$- er-[^- h°-zs(n-az#- e]n-n$- n(r-r(- !! [*z#- h°-]Nøe-f(n- ‰Xv-d$z#- b- ]#- ;[-ac- ;(n-W#n ! c$n-a- [r- „e- zdz-b#e- nv- Ì·e-Ì·e-Vøc- z[^e-a- fp(r-]n ! dg$]-f(n- ]#- fe(-]n- d;$r- ! ‰Xva(n- ]#- ve-a-]n- d;$r-Nø* ! y(-r*n- dod-]n ! r$n-a- [r- ! [*c- xrzwfn-]n ! c#r- l#e- v(]-a- [r- ! sX#c- nrn-n( !!
‰Xv-d$- n*fn-t]-y*]-a( - [*- [*c- h°-zs(n-]n ! [ez-V“] - Vµz#- e]nn$- Nœ≈*n-n( !!
“r- t#z#- sX#c- t#- Nå≈[-an- z[#c- Nœ≈*n” NIf-dnfn-Nø* ! Vµz#- f#e-e#n- ‰X^[V®- q^]-[^- dØen-] ! d[e- h°-zs(n-az#- c$n-d$- hv-]- z[^e-a-v- s-fndNœ(c-o* ! b#]-[^- x#[-v- eten-an- fX-r]-R#- ;$e-Â%n- N“^e-dN®v-l#r- y(r*n- z[*dn-a- fp(r-]n !
Vµn- dnfn-a !
“d[e-e#- s-f- z[#-Vøc- f- [ez-dz#- ŒX*]-R#n- ev-o*-]- v$n- [r- nC(ee#- dc-y[-[^- zR^c-R#n ! [*-v- Nåç(-d- dNœ≈*[-t#r- eof- dXc- zeC(z( !” NIfdnfn-]n ! ]f-fwz-vn- ddn-o* ! Nø*r-e#- ]f-fwz-vn- h‹e- NI]-a’f-a- N‘-h·en-W#n- s-f- ei#n- Nåç(-d- dNœ≈*[-[( !!
s-f- ei#n-W#n- ]f-fwz-v- dVøn-]n !

385

TIBETI ÍRÁSÚ SZÖVEG

Vµ ! ∑([- n$-l#e ! d[e-v- Nƒ(n-b#e — t*n- Nƒçn-a- [r- !
Vµn- Nƒçn-a !
— d[e- ]#- ‰Xv-d$- n*fn-t]-y*]-a( - l*n- dX-d- x#]-o* ! d[e- v$nW#n- Nøe-f(- Vø(en-a-v- dNI([-]n ! [ez-V“] -R#- e]n-n$- Nœ≈*n-n( !! ‰Xv-a(y*]-a( ! z[#-Vøc- f∑*]-ac- fj·[-t#e ! u#-gf-[^- nC#[-a-[r- dtn-az#- y(n]#- fpc- zu#e-ac- z(r-r(- !! Nœ≈*-d- x([-] ! r*n-ac- zu#e-e( ! N“#e-a- dXn-] !
n*fn-t]-[fXv-dc- Vø^r-e# ! [e*-d- dXn-] ! fp(-c#n -n$- Nœ≈*n-Nø* !! Nœ≈*-d- [rzu#e-a- ]#- q^]-v- nC#[-] ! t#z#- N√[-[^-d[e- zdz-b#e-e#- sX#c- fX-r]-R#- ‰Xfh·c- Vø^r-d- f- h·c ! [e*-dz#- sX(en-v- dÌ·]-zeC^n- fj·[-t#e !
[*z#- s-fn- Nčn-a !
— ∑([- ]#- NI#r-Ë*- y*]-a(n- Nøe-f(-v- dNI([-[* ! pfn-t[-v- NI#r-dÌ°-dx#]-] ! d[e-te- dor-Nø* ! h°z#- [^n- dXn-an ! r*[- ∑([- [}]-az#- sX#c- bxr- [^f-d$c- dt[-a-gf-[^- N“^e-dN®v-R#n- e[^rn-] ! NI#r-Ë*- y*]-a(- Nå≈([a ! ∑([- z[#-Vøc- dX-dc- c#en-nf !
[*-]n- xr- Vµ- [*n- h‹e- NI]-a- ’f-a- N‘-h·en-W#- N´(-]n- dlfn-o* ! Nåç(d- dNœ≈*[-an ! [*z#- s-f- xr- Nåç(-d- y$r-;[- Nœ≈*n-]n ! c#]-a(-y*- N‘- d[^]-R#N´ç(f- dXn-o* ! c$n-d$- ]r-[^- dt$e-]n ! N∂n-az#- Nø*r-[^- fy([-Ø*]- dXn-n( !!
Vµ- xr- sX#c- e]n-n$- n(r-r(- !! ‰Xv-a(- [r- zw(c- fr-a(-’fn- Wr- sX#c- s(dCr-[^- z(rn-n( !!

386

3. FÜGGELÉK

dt(f-V“]-z[n -W#n- q^]-[ez-d( -v- dqz-N©v-a !
— ∑([-W#- x#[-v- u#- NIf ! [*z#- h°- [*z#- [^n-]- ‰Xv-a(- b#r-Ø-y*]-a( - [*n$- x#] ! NIf-[^- n*fn-] ! [*- ]#- [-Vøc- rz#- xd- ‰Xv-a(- ;n-egr-f - x#]]( !! [*z#-h°- [*z#-[^n-]- ‰Xv-a(- [*z#- dg$]-f(- [*- ]#- rz#- x$f- Vµ-fj°n - x#]]( !! [*z#- h°- [*z#- [^n-]- nCn- cd- N´ç-y*]-a( - ]#- dXfn-a - x#]-]( !! nCnzdC#r-a(- Vµ-y*]-a( - ]#- d-n$-f#-\ - x#]-]( !! [*z#- h°- [*z#- [^n-]- ‰Xv-d$- py$rn- n*fn-t]-y*]-a( - [*- ]#- el]-[^- f- n*fn-b#e !! [-Vøc- r- x#]-]( !!
[*z#- h°- [*z#- [^n-]- Nøe-sC^e- ]#- f#- z[##- ei#n- x#]-o* ! rn- N®(]- xr- x$]c#r-a(-]n- de*en-vn- pc-ac- dXn-o* ! nC(e- dNœ≈dn-]n ! d[*-dc- dXnn( !! [- fr(]-ac- nrn-‰Xn-]n ! Wr- de*en-vn- pc-ac- dXn-]n !
zw(c-dz#- N“^e-dN®v- y*]-a(-[r- x(rn-n$- dCv-v( !!
[*z#- h°-]- q^]-[ez-d( - [r- zw(c- fr-a(- pfn-t[- dt(f-V“]-z[n W#n- en$rn-a-v- x#[-crn-o** ! fr(]-ac- [ez( !!
n*fn-t]-y*]-a(n - Nøe-f(-v- v$n- N∂≈#]-az#- v*z$-Nø* ! ei#n-az( !! !!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful