You are on page 1of 7

Ca

iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/08/08
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M
M
M
2015/08/08-
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a
a
a
a

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

[]

iJ

Ca
Jiu

i.C

Ca

u
iJi
Ca

24661

u
iJi
Ca

20150810
Jiu

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

OM

iJi
Ca
u
08:38:11
Ji 500+

88.00

C
ai.
C
u
iJi

iu

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

iJ
Ca

Ca

Jiu

M
CO

O
i.C
Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

iJ
20150810 08:38:11
Ca

M
CO
.
i
a

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

Ca

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu

J
J
J
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

iJi

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
a
a
a
uC
uC
uC
uC

iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

iJi
Ca

O
O
O
O
7283
i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu
355
aiJ
aiJ
aiJ

i
aiJ

Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

3355
M

a
uC

CO

i.
Ca

Ca

CO

i.
Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

iJ
Ca

O
O

i.C
i.C
C
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

uC

iJi
Ca

uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

Ca
Jiu

iJ

2009
M

CO
CO
CO
CO
2003
ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

CO
ai.
C
u

OM

OM

C
ai.

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

i.C
Ca

uC
uC
u

iJi
iJi
iJi

a
a
a
aiJ
uC
uC
uC
uC
i
i
i
i
J
J
J
J

OM
OM
OM
OM

.C
.C
.C
.C

i
i
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27921
Ca
Jiu

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

Ca

u
iJi

aiJ

1/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

uC

Jiu

i
aiJ

Ca
iu
J
i
a

2015/08/08
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

1849
2012
M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

iJi

iJi

Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca
Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

u
u
u
Ji
Ji
Ji
Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

Ca

OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

iJi

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi

iJi

a
a
a

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Jiu
Ji
Ji

iu

iJ
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

uC

iJi
Ca

C
iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

Ca
Jiu

iJ

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

iu

iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

79
1
M

OM

CO
ai.
C
u

C
ai.

iu
120150808
aiJ
C
Jiu

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27921
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

2/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

Ji

uC

iJi

a
uC

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

a
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

a
uC

C
Jiu

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

2015/08/08
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ

Ca

Jiu

OM

iu

iJ
Ca

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

iu

iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

iu

iJ
Ca

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.
C

C
iu

iu

C
iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

PE

iJ

Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

uC

uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a

C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

iJi
Ca

OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ
C
Jiu

C
Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27921
Jiu

Jiu

u
iJi
Ca

iu

Jiu

iJ
Ca

aiJ

3/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/08/08
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

iJi

iJi

Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca
Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

OM

Ca

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

iJi

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi

iJi

a
a
a

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ

Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

i
aiJ

a
uC

uC

uC

i
i
i

aiJ
aiJ
aiJ

Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

iu

iJ
Ca

CO
CO
CO
CO
2
ai.
ai.
ai.
ai.
uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi
100.39
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

Jiu

220150808
O
i.C
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

OM

C
Jiu

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

M
CO

ai.
uC

aiJ

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27921
Jiu

OM

uC

OM

C
ai.

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

M
CO

i.
Ca
u
Ji

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

i.C
Ca

M
CO

a
uC

iJ

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

4/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

Ji

CO
ai.
C
u

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

OM

Ji

i.
Ca

i
aiJ
C
u

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iJ
Ca

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

OM

Jiu

iJi

a
uC

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

Ca

C
Jiu

u
iJi

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca
Jiu

Jiu

OM

C
ai.

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

iJi

u
iJi
Ca

i
aiJ

OM

i.C
Ca

iJi

a
uC

Jiu

Ji

uC

2015/08/08
uC

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

i.C
Ca

iu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

M
CO
.
i
a
93.13AB
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca

u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

CO
ai.

CO
ai.

C
ai.

3
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Ji
Ji

320150808
M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

M
CO

u
iJi

CO

OM

u
iJi
Ca

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

u
iJi

M
CO

C
Jiu

i.C
Ca

Ji

iJ

Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

OM

uC

iJi

a
uC

C
ai.

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

iJi

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ

iJ
Ca

Jiu

M
M
M
M
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a

C
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

M
M
M
M

CO
CO
ai.
ai.
C
C
u
iu
iJi
aiJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27921
C
Jiu

iJi

Ji

a
uC

O
i.C

a
uC

Ji

a
uC

iJi

i.C

a
uC

aiJ

5/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

Jiu

2015/08/08
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
4
ai.
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

C
iu

iu

C
iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca
Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

OM

C
C
C

ai.
ai.
ai.

uC
iJi
a
C

Ca

uC

i
aiJ

C
iu

iJ
Ca

iJi

OM

aiJ
uC

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

iJ
Ca

iJi

iJ

Ca

Jiu

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Ca

OM

Ji

OM

C
ai.
C
u

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

Ca

Jiu

i.C
Ca

CO
ai.

iJi
Ca

iJ
Ca

C
Jiu

CO

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

i
aiJ
C
u

Jiu

420150808

CO
ai.
C
u

iu

iJ
Ca
Jiu

i.
Ca

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a

uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

3355

OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
i
i
i
J
J
J

520150808
OM

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

Ca
Jiu

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
ai.

uC

iJi

a
uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27921
Jiu

OM

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

iJ

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

6/7 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

Ji

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

OM

i
aiJ

Ji

i
aiJ
C
u

OM

aiJ
uC

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

C
Jiu

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ

Ca
Jiu

OM

Jiu

iJi

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca
Jiu

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

u
iJi
Ca

i
aiJ

OM

i.C
Ca

iJi

a
uC

iJi

Ji

uC

2015/08/08
uC

OM

Jiu

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

M
CO
.
i
a
uC

CO
ai.
C
u

uC

i
aiJ

i.C
Ca

iu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

RSI

iJ
Ca

Jiu

OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

iJi
Ca

u
iJi
Ca

Ca

Ca

iu
aiJ
C
u

Jiu

Ca

iu

iJ
Ca

iJ

Ca

Jiu

Ji

Jiu

OM
OM
OM
OM

C
C
C
C
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u

Ji
Jiu
Ji
Ji

OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
i
i
i
iJ
iJ
iJ
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

u
iJi

Ca

OM
OM

i.C
Ca

iJi
Ca

ai.
uC

aiJ

C
Sulon 2015/08/10iu08:28

C
Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

CO
CO

ai.
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

M
CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iu

iJ

Ca
Jiu

Ji

C
ai.

OM

uC

iJi

a
uC

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ
Ca

Jiu

OM

.C

ai
uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27921
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

M
CO

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

7/7 C

Jiu