You are on page 1of 9

Ca

iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

13
uC

Ji

C
iu

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

iJ
Ca

Jiu

M
M
M
13-
CO
CO
CO
.
.
.
i
i
i
a
a
a

iJ
Ca

uC

i
aiJ

uC

Jiu

OM

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iJ

[] 500017

Ca
Jiu

iJi
Ca

M
CO
.
i
a
17596
uC

M
CO
.
i
a

20150808
uC
iJi
a

C
Jiu

OM

C
20150808
16:02:17
ai.

uC
iJi
a
C

Ca
Jiu

M
CO
.
i
Ca
16:02:17 500+
1.00
iu
J
i
Ca
u
Ji

OM

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

iJ
Ca

Ca

Jiu

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
i
i
i
J
J
J

iJ
Ca

Jiu

uC

iJi
Ca

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C
a

uC

a
uC

uC

i
i
i

aiJ
aiJ
aiJ

Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M
2%
CO
CO
CO
CO

Ca

u
iJi

i.
i.
i.
ai.
C
Ca
Ca
Ca
u
u
u

i
i
i
iJ
iJ
iJ
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

OM
OM
i.C
i.C
a
a
u
uC
uC
iJi
iJi
iJi
a
a
a
C
C
C
Jiu
Jiu

O
i.C
Ca

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

2015

OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca

u
u
u
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
u
u
i
i
J
J

ai.
uC
i
J
i
Ca
Jiu

iJ
Ca

*2015

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.

C
C
C
u
u
u
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
u
u
Ji
Ji

iJ
Ca
Jiu

C
ai.
C
u

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Jiu

M
CO

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

1/9 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

13
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

iJ

Ca
Jiu

M
M
M
M
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
Ca
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

M
M
M
M

CO

ai.
C
iu
aiJ

i.C

Ca
iu
J
i
a

C
Jiu

O
i.C

a
uC

iJi

a
uC

Ji

i.C

a
uC

i
aiJ
C
u

Ca

Jiu

Ji

iJ

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

i.
Ca
u
i
aiJ

i.

i.
i.
Ca
Ca
u
u
iJi
iJi
iJ
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

Ca
iu
J
i
a

OM

OM

OM

C
C
C

ai.
ai.
ai.

uC

iJi
Ca

uC

iu
aiJ
C
u

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
OM

C
C
C
C
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u

Ji
Jiu
Ji
Ji

OM

ai.
C

iu

iJ
Ca

M
CO

i.
Ca

iJi

CO

i.
Ca

u
iJi

u
iJi

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J

uC

iJi
Ca

uC
iJi
a
C

iu

iJ
Ca

iJ

Ca

Jiu

M
CO

CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.

iJi
Ca

CO

i.
Ca

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu
Jiu
Jiu

Ca
Jiu

iJ

M
M
M
M
O

i.C

uC

iJi
Ca

Ji

iJi

a
uC

CO

i.C
Ca

Ji

i.
Ca

iJi

a
uC

CO

ai.
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ
Ca

CO
ai.
C
u

OM

OM

C
ai.

OM

C
ai.

Jiu

i.C
Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Ca
Jiu

i.C

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

i.C

Ca

u
iJi

aiJ

2/9 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

13
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C

ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

iJi

a
uC

uC

Ji
Ji

Ji

OM
OM
OM

iJi
Ca

C
ai.
C
u

C
ai.

iJ

Ca
Jiu

OM

C
ai.
C
u

Jiu

uC

iJi

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Ji

iJ
Ca

ai
ai
a

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J
J
J
i
i
i
Ca
Ca
Ca
Jiu
Jiu

i
aiJ
C
u

Ca

Ca

Jiu

Ji

iJ

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

i.
ai.
C
Ca
u
u

iJi
iJi
Ca
Ca
u
i
J

ai.

uC
iJi
a
uC

i.
Ca
u
iJi

iJ
Ca

Ca

Jiu

Ji

Jiu

1
M

CO
ai.

uC

iJi
Ca

CO
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

iu
aiJ
C
u

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

O
i.C
Ca

iJi

Ca
Jiu

i.
Ca

CO

iJ
Ca

C
Jiu

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

M
CO

ai.
uC

aiJ

Jiu

OM

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi

Jiu

M
CO

iJi
Ca

M
CO
.
i
a

uC

i
aiJ
uC

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

OM

Ji

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i

J
J
J
J

M
M
M
M
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a

C
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Jiu

Jiu

u
iJi
Ca

iu

Jiu

iJ
Ca

aiJ

3/9 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

13
uC

Ji

OM

uC

OM

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

C
iu

iu

iJ
iJ

Ca
Ca
Jiu

uC

iJi

a
uC

Jiu

Ji

iJ

Ca
Jiu

OM

i.C

Ca

u
iJi
Ca

M
CO
.
i
a

OM

u
iJi
Ca

i
aiJ

C
ai.
C
u
iJi

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Jiu

Jiu

OM

u
iJi

Ca

OM

OM

OM

C
i.C
i.C
i.C

ai.
C
Ca
Ca
Ca
u
iJi

Ca
iu
J

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

Ca

Jiu

Ji

iJ

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
uC
uC
uC
uC

iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

M
CO
ai.

uC

iJi
Ca

iu

CO
ai.

iJ

Ca
Jiu

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

i
aiJ

Ca

uC

iu
aiJ
uC

iJi
Ca

iJ
Ca

Jiu

Ji

uC

i
aiJ

Jiu

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
i.C
i.C
i.C

ai.
C
Ca
Ca
Ca

iu

iJ
Ca

u
iJi

iJi

O
i.C
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

Ca
Jiu

iJi
Ca

u
iJi

Ca
Ca
iu
iu
M

aiJ

Jiu

M
CO

ai.
uC

C
Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

M
M
O

C
ai.

i.C
Ca

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

C
ai.

OM

M
CO
.
i
a
uC

iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

O
O
O
O
1996
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

Ca

Ca

C
Jiu

uC

iu
iu

aiJ
aiJ
C
Jiu

Ji

i
aiJ
uC

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Jiu

M
CO

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

4/9 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ji

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

iJ
Ca

Ca

Jiu

i.
Ca

iJi

a
uC

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

OM

C
ai.
C
u

uC

iJi

a
uC

C
Jiu

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
a
a
a
uC
uC
uC
20075.30
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J
6124

CO
ai.
C
u

iJi

3
OM

C
ai.

uC

iJi
Ca

CO
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

Jiu

M
CO

CO

CO

u
iJi

Ca
Jiu

ai.
uC

C
Jiu

iJ
Ca

Jiu

i.
Ca

M
CO

aiJ

Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
i.

ai.

Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

C
ai.

iu

u
iJi

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

iJi

Ca
Jiu

iJ
Ca

CO

i.
Ca

iJ

Ca

Jiu

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJi

OM

uC

Ji

O
i.C
Ca

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

i
aiJ
uC

OM

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

ai.
uC

C
ai.

Ji

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

uC

13
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJ
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

ai.

ai.

uC
uC
uC

iJi
iJi
iJi

Ca

Ca

Jiu

45
M

CO
ai.
C
u

Ca
Jiu

Jiu

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

5/9 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

OM

uC

Ji

iu

C
ai.

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO
u

iJi

iJi

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

OM

CO

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

uC

i
aiJ
uC

Ca
Jiu

OM
Jiu

OM

Ca

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

OM

C
ai.
C
u

CO

i.C
Ca

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

M
aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

CO
ai.

i
aiJ

CO

uC

iJ
Ca

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

Ji

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

C
Jiu

ai.
uC

uC

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

13
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca

u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

OM

i.C
Ca

iu

aiJ
Ji

uC

Ji

C
ai.

OM

uC

iJi

a
uC

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ
Ca

Jiu

M
M
CO
CO
.
.
i
i

a
C
Ca
iu
iu
J
J
i
i
Ca
Ca
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

i.
i.
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Ca
Jiu

i.

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

i.

Ca

u
iJi

aiJ

6/9 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

13
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

O
i.C
a
uC
iJi

OM

OM

i.C
Ca

C
iu

iu

Jiu

OM

C
ai.

iJ
iJ

Ca
Ca

Ca

Jiu

Jiu

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iJ

Ca
Jiu

2.742.2
OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

u
iJi
Ca

Ca

Ca

iu
iu
50%-60%
aiJ
aiJ
C
Jiu

Ca
iu
J
i
a

iJ
Ca

Jiu

Jiu

Jiu

OM

i.C
Ca
u
i
aiJ

Ca

Ca
Jiu

CO
ai.
C
u

iJi

u
iJi

OM

aiJ
uC

uC

Ji

iu

C
ai.

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

CO

iu

aiJ

iJ

Ca

OM

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

CO

iu

aiJ

iJi

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

uC

i
aiJ
uC

ai.
uC

OM
Jiu

OM

Ca

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

OM

C
ai.
C
u

CO

i.C
Ca

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Ji

CO
ai.

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJ
Ca

i.
Ca

iJi

a
uC

C
Jiu

iJi
Ca

M
CO

Ji

iJ
Ca

O
i.C
Ca

i.
Ca

iu

aiJ

C
C
C

Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM

OM

uC

iJi
Ca

OM

M
CO

C
C
C

ai.
ai.
ai.
uC
iJi
a
C

iu

iJ
Ca

Jiu

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Jiu

22%8.5%**

Ca
Jiu

iJ

**35%
OM

OM

OM

M
CO
.
i
a
**50%
uC
u
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
17%
J
J
J
J

iJi
Ca

C
ai.

i.C
Ca

CO
ai.
C
u

C
ai.

OM

OM

C
ai.

OM

C
ai.

uC

uC

i.C
Ca

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

Jiu

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Jiu

M
CO

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

7/9 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

13
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
2014
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

iJi

a
uC

uC

Ji
Ji
2015

OM
OM

iJi
Ca

C
ai.
C
u

C
ai.

Jiu

uC

iJi

a
uC

Ji

OM

C
ai.

iJ

Ca
Jiu

OM

C
ai.
C
u

C
ai.
C
u
iJi

Ji

ai
ai
a
2014
uC
uC
uC

Ji

Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
iu
J
i
a

Ca
Jiu

Ca

u
iJi

Ca

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

Ca

Ca

Jiu

Ji

iJ

OM
OM
i.C
i.C
a
a

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
Jiu

uC

uC

Ji

iJi
Ca

CO

iJ
Ca

iu

iJ
Ca

Jiu

CO

u
iJi

Ca
Jiu

ai.
uC

C
Jiu

C
ai.

i.
Ca

M
CO

aiJ

Jiu

OM

u
iJi

i.
Ca
u
Ji

1%-2%
O

C
ai.

i.C
Ca

u
iJi
Ca

C
ai.

OM

Ji

Ji

uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iu
iu
i

aiJ
aiJ
aiJ
uC

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

M
M

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

iJi

i.
Ca

iJi

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

M
CO
.
i
a

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

Jiu

M
CO

OM

uC

i
aiJ
uC

Ji

iJ
Ca

Ca

OM

ai.
uC

C
ai.

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

OM

iu

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

iJ
Ca

aiJ
uC

CO
ai.

iJi
Ca

OM

i.C
Ca

C
Jiu

iJ

iJ
Ca

Jiu

M
M
CO
CO
.
.
i
i
a

C
Ca
iu
iu
J
J
i
i
Ca
Ca
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
OM

.C
.C
.C
.C

i
i
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Ca
Jiu

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

Ca

u
iJi

aiJ

8/9 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

13
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

ai.

C
iu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ji

C
ai.
C
u

iJi

a
uC

Ji

OM

iJi
Ca

OM

i.C
Ca

M
CO
.
i
a

Ji

uC

iJi

a
uC

Ji

OM

i
aiJ

C
ai.

iJ

Ca
Jiu

OM

C
ai.
C
u

Jiu

ai
201588
uC

uC

OM

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

Jiu

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
iu &&&
iu
J
J
i
i
Ca
Ca
Jiu

Ca

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

Ca

Ca

Jiu

Ji

iJ

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

i.
Ca
u
i
aiJ

i.

ai.

Ca
iu
J
i
a

uC
iJi
a
C
C

Jiu
Jiu

i.
Ca
u
iJi

iJ
Ca

Ca

Jiu

Jiu

OM

ai.

uC

iJi
Ca

CO
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

iu
aiJ
C
u

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

i.
Ca
u
i
aiJ

OM
Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=27593
Jiu

M
CO

OM

C
ai.

iu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

M
CO

a
uC

iJ

Ca

Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

iJ
Ca
Jiu

uC

iJi

a
uC

iJ
Ca

Jiu

CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

C
ai.

iu

u
iJi

C
Jiu

C
ai.

i.
Ca

M
CO

OM

iJ
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

C
ai.

OM

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

CO

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi
Ca

i.
Ca

iJi

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

M
CO
.
i
a

uC

i
aiJ
uC

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

OM

Ji

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

C
ai.

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

9/9 C

Jiu