You are on page 1of 3

᯺ៜɹଁࣃɮɇʶɩȥʴᓩೆៗᨾˁీʴ% ଁࣃȴ‫و‬ȴɹឿෑʠ౅

য়းɹɃɮɲȶʰǸᓩೆɳೆȷ៨ɇʶɜ᯺ៜʦǸɗɹଁࣃɳɻȌᇿᇕȎȶȡʲʙɐǺ
ɫɻǸȡʴϟᢒȶ᯺ៜɹଁࣃɮਲ਼Ȯɜ‫غݭ‬Ǹɗʶˁද៷ɐʴΫɫ๕ȴɔɲȥ߂ՖɲɃɮɻ
лɫɌʬȩȴǺ
᭒ʲȶɠɲᬚ᧓ȥɻǸɃʶɻ᯺ៜɹଁࣃɳ᧓ȥɲȥɮਲ਼ɣɜಁǸɗɹଁࣃɫȡʴɮЕࡴɌ
ɜ႕ࡴɹϟᢒɳ‫غ‬ʼɔɩǸᓩೆɹ៨ᦚɹ౅ˁᨊ‫غ‬ɹᖪȥǸɦɎɦʙ‫غ‬ʼɔɹៗᨾɳɌɩɌ
ʙȩɃɮɫɐǺ
ᓩೆ᯺ៜɮɗɹଁࣃɳᬠɌɩǸਲ਼ȥɳᅥʠɩȲȷɜȥဣˁঀɦȴ୲Ɂɜȥɮਲ਼ȥʙɐǺ
Ȍ᯺
ៜȎɮȌϜៜȎɹ᧓ȥˁʙɒ౩ተɳჿៗɌɩȲȻਖឹȶȡʴɫɌʬȩǺ
ɃɃɫǸɗɹθᓔɹៜᘽɹઝ٢ɹ᧓ȥˁǸΥᖔᇕɲ᥻ೆɹ߂ᮊ଴ɲᠦ౩ˁᥔɔɩȲȷʙɌʬ
ȩǺ
ȔϜៜȖೡഀˁϜཀྵɌɩៜȩɃɮ
Ȕ᯺ៜȖ͔̌͘ఠấ˥͟˽̜ఠɫảኜȴʰ‫؝‬ȿɜ‫ڪ‬ኍˁϺǾɳШȮʴɃɮẝ
Ȍ᯺ៜȎɮɻ᯺ȴʴɮȥȩయࡓȶᝠʼɐʮȩɳǸኜʦ߃ьȴʰɹៜᘽˁ᯺ȴʴɃɮɫȡʴǺ
ɗɹᣳ।ᇕɲࡔ‫ܧ‬ȴʰៜᘽˁ‫؝‬ȿ‫؜‬ɣɜϺᬚȶȌ᯺ៜᓔȎɮɌɩᝠჼɇʶʴǺɦʙʲೡഀ
ɹՏഀϟˁತኍɐʴɃɮˁ᯺ៜɮȥȩɹɫɻɲȻǸȡȻʙɫኜɹБষᓔɹᇍៜˁ᯺ៜɮȥ
ȩǺ
ȌϜៜȎɮɻᣳ।ᇕࡔ‫ܧ‬ɮɻံᬠѥɫǸᐁᱻհʦჼႥȴʰೡഀɹՏഀϟˁϜ઎ɐʴʢɹɫǸ
ёȮɽ߃ຩϜ‫ݬ‬ʦ˹Ͳ˪̉Ͳ˪ɹϜ઎ɲɰɻ೎ʢ᤹ᦏɲϜៜɮȥȮʴǺ
ɫɐȴʰǸ᯺ៜɻǸ᧙ȥࢰഀɹՏഀϟˁϜʠШȮʴɮȥȩɃɮɝȿɫɲȻǸ͐ͼ́ʦ˜͟
͔ɲɰয়ಁɹ᯺ៜᓔˁᦲɌɩ᠝ʰʶɜኜȴʰɹᡰٚʦ࿠֜ɹៜᘽɲɰʢȌ᯺ៜȎɮៜȮʙ
ɐǺ
ɗɌɩʢɠʸ˃Ȍ᯺ៜȎɹμɳɻǸࢰഀȌਖɒɃȩɲʴȎɮȥȩኜɹᏝ೺ɹៜᘽɦʙʲǸ
Ϝៜʢ‫ي‬ʙʶʙɐǺ
ɗɌɩΥ‫ؤ‬ɳȌ᯺ៜᷯϜៜᇕɲઝ٢ˁ‫ي‬ʞᷲȎɮȥɣɩʢೃɳዛᰖȶȡʴɮȥȮʙɐǺ
ΥɦɻȌኜɹӴឿᷯȌ‫׬‬ɲʴϜ઎ȎɫʢȌ᧊٨ϜࡴȎɮȥȩʢɹɫʢɲȥᷲȎɮៜȮʴʢɹɫɐǺ
းʴʐȷಁ፲ɳǸȡʴ႕ࡴɹϟᢒȶʛʰʶʴǺɗɹಁɗɹ‫ݭ‬ଘɳȥʴϺǾɹ᝔֪ʦӃ‫ك‬ɲ
ɰȶǸਖɒɃȩȌɲʴȎɮȥȩᰖɹʢɹɫɐǺៜȥழȮʶɽɗɹϟᢒᷯៜ֪ᷲɗɹʢɹɻ

ɐʐɩȌϺဤᇕȎɲʢɹɫǸኜɹઝɳɗȽʼɲȥǸȡʴȥɻ‫ؙ‬ɐʴʢɹʢ޽Ȼ‫ي‬ʙʶʴɃ ɮɳɲʲʙɐǺ ʢȩΥɦɻȌኜɹᏝ೺ ࡺٚ ᝽ȷȎɲɰɫɐǺɗʶɻኜɅᕶ᤹ȶഗɜɇʶʙɐǺࡸ᭬ ɹ᝔ьᓔɻʛьȥɫȡɣɜʲǸ႕ࡴɹϺᬚɫȡɣɜʲɌʙɐȶǸɗɃɳϺǾȶЂ‫ܧ‬ɐʴ‫ݭ‬ ‫غ‬Ǹɗʶɻኜɹࢷȷʦ‫ڪ‬ᇍǸஹ֖ɳʮɣɩɃɗഗɜɇʶʴʢɹɫɐǺɗʶɻໆɌɩȌϺဤ ᇕȎɲʢɹɫɻɲȻǸኜȶࢰഀਖɒɗȩȌɲɇʴȎɮȥȩᰖɹʢɹɫɐǺ ɌȴɌࡸ᭬ɳɻǸȌኜɹӴឿȎɳ‫ݜ‬ɧȥɩ᠝ʰʶɜϟനɳኜȶЂԂɇʶǸɗɹᇿᇕɳ໤ɣ ɜȌኜɹᏝ೺ʦ᝽ȷȎȶଁɌᧅɁʰʶʴɮȥȩʮȩɲǸ‫౅ؘ‬ȶԂʲϯɎɣɜʮȩɲ᯺ៜʢ ࢹɲȻɲȥɮਲ਼ȥʙɐǺ ɃʶʰɹɃɮˁᤑʙȮɩǸᓩೆ᯺ៜˁᓒ࢘ɌɩʪȻɲʰǸɗɹଁࣃɮɇʶʴʢɹɳɦȥɩǸ ʮʲᇕተɲՠుˁάɐɃɮȶɫȷʴɫɌʬȩǺ ɇɩǸԛᰄɫȌ᯺ៜɳɻᇿᇕȶȡʴȎɮៜȥʙɌɜȶǸȌ᯺ៜɇɔɜᇿᇕȎɮȌ᯺ៜˁଁ ࣃɇɔʴᇿᇕȎᷯ‫ݜ‬ೣᇕɳɻ᧓ȥɻɲȥɹɫɐȶᷲɮȥȩաɹ៎ဣȴʰ୼ȮɩʛʴɃɮʢ Υᓒɳғɐʴɮਲ਼ȥʙɐǺ Ȍ᯺ៜɇɔɜᇿᇕȎɻёȮɽǸᡰٚʦַٚǸᇿៅʠɩȥɩኜɹఛȥɳ᯺ȴʴɜʠɹ֜ʙɌ ɲɰȶȡʲʙɐǺ Ȍ᯺ៜˁଁࣃɇɔʴᇿᇕȎɻǸࡸ᭬ɳɗʶȶࡸჼɐʴɃɮɗɹʢɹɝȿɫɲȻǸЊ᭦ᇕɲ ᇿᇕʢȡʲʙɐǺ ɃɹᝠჼɫɻՕȴʲɳȻȥɹɫǸࡸёˁȡɁɩᠦ౩ɌʙɌʬȩǺ ˜̄˥˜͡ )2)5 ጟɳ៨ɇʶɩȥʴ͈˴ˬɹ˴ˬɳᬠᦹɌɜ᯺ៜɫɐǺ Ȍ˴ˬȎɮɻǸᎎ‫׬‬ɳៜȮɽǸኜɳ‫ᦥؙ‬ɐʴੲɹֳ֐ɫɐǺ‫܌‬਋ɹ੔ࢦȶήȮʰʶɩ࡫з Ɍɩȥɜኜɹ຦˓˽͞˜͡ɮɗɹ‫ܩ‬ɻዺးɳఓ௖ɇʶʙɐǺ ȌʼɜɌɻȡɲɜˁৄȷ‫܌‬ɌǸȡɲɜˁେɌʦʲǸ‫׌‬ɹഗɩȴʰΫʰɔǸ˓˽͞˜͡ɹ࣢Ǿ ɳᦹʶɩഀʴǺȡɲɜɹृଝȴʰূˁɜɜȷᘺɮɌǸ‫ز‬ଝȴʰሼˁᘺɮɐǺȡɲɜɮǸȡ ɲɜɹɐʐɩɹᨆ᭢Ǹȡɲɜɹრȥʴ‫ܕ‬Ǿɹ຦ɻǸ˓˽͞˜͡ɹ࣢Ǿɳ҉ʶǸʼɜɌɻȡ ɲɜˁȡʰʪʴዛᰖɹჀኹʦᩃვɹȮɎȷɮɐʴǺȡɲɜɻᩃɳ҉ʶʴǺ͹͹Ȏᷯ˜̄˥ ˜͡)56'.ᷲ ḆḒጟԃкˁឿʙɐɮǸʙɒմ‫ץ‬ᷯ%'"ᷲɻ˴ˬɳࢪɐʴኜɹ᝽ȷȶ៨ɇʶǸɗɹμɫȌͼ ኜɫȡʴςɹਉٚɁȎɮȥȩ̶ͣͼ˿ȶ঎ǾᑵʲᦐɇʶʙɐǺ .

Ƀɹ᯺ៜˁଁࣃɮɇɔʴᇿᇕɻǸኜɮɗɹ຦ɳపࢪɐʴᓔɜɠˁǸ৳ʰɹᕊɹμɳȡʴፑ ᡌˁࡸ᝔ɳውɐ̎͒Ͳ˽ˁήȮʴɃɮɳʮʲǸჼ᝔ႢɫྙʖɐɮȥȩǸ܏ஃീᇕɲઢɎʢ ɐʴс଍ɫɐȶǸɃʶɳʮʲɗȩɌɜֳ֐ˁు᝽ɐʴɮȥȩᇿᇕȶ᧒ଁɇʶʙɐǺ ɌȴɌǸଁɌᧅɁʰʶʴɹɻɗʶɝȿɫɻȡʲʙɔ˃Ǻ ȌʼɜɌȶᡉ‫ܕ‬ɹ຦ɹᬚɳʼɜɌɹെӵˁჼʼɐɮȷǸᡉ‫ܕ‬ɹ຦ɻ ᐚȻ '%ḄḄ፲ɳɻǶ ʛɲǸʼɜɌȶ᝔ɲȩʼɜɌɹɇɽȷɮǸʼɜɌȶ৳ʰɳᒞȻʼɜɌɹଝɮˁឿʴǺɗɹ ౗ɹ৿Ǹ˓˽͞˜͡ɹࢃɻǸʼɜɌȶ৳ʰɹኜǸςɫȡʴɃɮˁሾʸȩǺȎɮ᠝ʰʶǸɃ ɹ᝔֪ɳʮʲǸᅵ᧷ᡉ‫ܕ‬຦ɻኜɹെӵǸ᝽ȷǸʛଝɹӈȷˁឿǸኜˁሾʴǺɮ៨ɇʶɩȥʙɐǺ ɗɌɩ৿‫ץ‬ɻǸ঎Ǿ᠝ʰʶʴǸ‫ڂ‬ʶʛɳʮʴ˜͡˵ͣ͋ɹ‫܌‬਋ȶᐩʰʶɩȥʙɐǺ Ƀʶɮ‫ؾ‬෵ɹ̭̉ͼͲɻǸ͐ͼ́ɹಁБǸ˜˻̹̜ɹ̶ˍ͞˟ȶ˓˽͞˜͡ˁؑʰɔʴ᭬ ɳǸЇ౅ɲȻ៰‫خ‬ɌɜʢɹɹǸʦɣɿʲɗʶˁ৿੧ɌǸᐄ࣌ᕶՕɹೣਕˁଁɌᧅɁʮȩɮ Ɍɩ೎ᏺᇕɳɻɗɹ৿ˁᦠɣɜɜʠǸᏞ༠ɳ໗ɌɩɌʙȩǺɮȥȩՏഀϟɲɰɳឿʰʶʙ ɐǺ ɃʶɳʮʲȌపࢪɐʴֳ֐ɹ୅༥ȎȶଁɌᧅɁʰʶʙɐȶǸ‫ؾ‬ಁɳɗɹᔘ৿ɳȡɣɜᇿᇕ ȶଁɌᧅɁʰʶʙɐǺ ɗɹЊ֓ᇕɲᇿᇕɮȥȩɹɻɦʙʲǸά៨ɹΥёɹᓩ‫ئ‬ȶኍɐʮȩɳǸኜɹെӵɹᝠ౩ɮ ςณɹ៷౩ɫɐǺ Ȍ̭ͥɮɗɹԃ᥅ֳˁᦲɌɩʼɜɌɻെӵˁჼʼɌǸ˜˻̹̜ɻʼɜɌȶςɫȡʴɃɮˁ ሾʴʮȩɳɲʴǺ͹͹͹ឿʮǺʼɜɌɻ˜˻̹̜ϺɹਕˁȴɜȻɲɳɐʴǺ৳ʰȶɗɹȡ ɮȴʰɻȥɣɩഀʴɮǸʼɜɌɻ̭ͥɮɗɹԃ᥅ֳǸ଍᥂ɮᱸԋˁᦲɌɩǸʼɜɌɹെӵ ˁჼʼɗȩǺ ̭ͥɮɗɹ଍᥂ɮɗɹᱸԋˁᦲɌɩǸʼɜɌȶെӵˁჼʼɐɮȷǸ˜˻̹̜ɻʼɜɌȶς ɫȡʴɃɮˁሾʴɹɝǺ˓˽͞˜͡ɻςȶ˜˻̹̜ɳ᝔ɲʼʶɜɃɹ߂ȥɲʴਉ֐ˁឿɜ ɹɫǸ຦ɻςˁੇʶǸ ςɮɗɹɌʢʐ͐ͼ́ˁѵɎɜǺȎ ᷯՏ˜˻̹̜ %*6*%1%2%*6)%ᷲ ɃɹʮȩɳǸ᯺ៜɇʶɜՏഀϟȶǸჼࡸɳᅊɎɜȴɮȥȩဣɹද៷ɮɮʢɳǸɗɹᔘ৿ɳ ȡʴǸɗʶɳʮɣɩ౩ʰȴɳɲʴǸኜɹᇿᠶឿʦᰔȥȶɰɹʮȩɳࡸჼɌɩȥʴȴɳ໶ᇿ ɐʴɲʰǸᓩೆ቉ድᓔɳʮʴࢭᬐࢃɹៗᨾɮɇʶʴʢɹˁᴽٜʛɳɐʴɃɮʢɲȻǸʙɃ ɮɌʦȴɳៗᠦɐʴϺɜɠɳᰉʰɒɮʢǸᕶՕᕶ᤹ɫተ᠗Ǹተ៷ɫȷʴɻɒɫɐǺ .