You are on page 1of 41

LAMPIRAN

1
LAMPIRAN A
CARTA A1

CARTA PROSEDUR MENTADBIR UJIAN

PROSES KERJA PENTADBIRAN UJIAN

MULA

 Merancang : Menentukan hasil pembelajaran dan intrumen pentaksiran

 Membina Instrumen : Membina JSU dan instrumen soalan

Melaksanakan Pentaksiran (Pentadbiran Ujian) : Ujian Objektif

Merekod

Menganalisis Maklumat

Melapor

Gred
Peratus Pangkatan dll
Pelaporan Prestasi PBS

Tindakan Susulan Tindakan Susulan


Aktiviti Bimbingan / Sudahkah murid
menguasai? Aktiviti Pengayaan
Pemulihan

2
Kemahiran Baru / Tajuk Baru
LAMPIRAN A

JADUAL A2

3
LAMPIRAN B

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) YANG DIBINA

Jam Pembelajaran
Asas kemahiran Aras Kesukaran

Jumlah soalan

Wajaran (%)
Jumlah item

Sederhana (%)
Mengaplikasi

Menganalisis
objektif

soalan

Memahami

Mudah (%)
Mengingat

Sukar (%)
Tajuk & Sub

Mencipta
Bil

Menilai
Tajuk

1.1
PENGERTIAN
SEJARAH DAN
KEMAHIRAN
SEJARAH
1.1.1 Pengertian
sejarah dan 0.75 4 15 1 2 1 15 5 0
sumber sejarah
1.1.2
Konsep masa
silam dan ruang
0.5 2 10 1 1 5 5 0
berdasarkan
garis masa dan
kronologi
1.1.3
Peristiwa sejarah
0.5 1 10 1 0 5 0
mengikut garis
masa
1.1.4
Tinggalan
1 sejarah yang
terdapat di 0.5 2 10 1 1 5 5 0
muzium dan
tempat
bersejarah
1.1.5
Sebab dan akibat
0.5 2 10 1 1 5 5 0
dalam peristiwa
sejarah 20
1.1.6
Kepentingan
0.75 3 15 1 1 1 5 5 5
sejarah dalam
kehidupan
1.1.7
Kepentingan
pengurusan 0.5 2 10 1 1 5 0 5
masa dalam
kehidupan harian
1.1.8 Kehidupan
masyarakat masa
0.5 2 10 1 1 5 5 0
lalu dan
kesinambungann

4
ya dengan masa
kini
1.1.9
Kepentingan
menghargai
0.5 2 10 1 1 5 0 5
warisan bangsa
bagi melahirkan
jati diri
Jumlah 5 20 100 3 7 2 5 2 1 50 35 15

5
LAMPIRAN C

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI MING 2

UJIAN SEJARAH
TAHUN 4

Masa : 30 minit

___________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan

2. Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi

setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada

kertas jawapan objektif yang disediakan

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6
Soalan 1 adalah berdasarkan kenyataan di bawah.

Sejarah ialah tindakan manusia


dan sebab-sebab yang
dilakukan oleh mereka.

1. Pernyataan di atas menerangkan makna sejarah oleh seorang sejarawan. Siapakah


tokoh tersebut?
A. Ibnu Sina
B. Herodutus
C. Ibnu Khaldun
D. Muhd. Yusof Ibrahim
[HP 1.1.1/MENGINGAT]

2. Maksud sejarah yang paling tepat ialah


A. Sejarah ialah peristiwa yang akan berlaku.
B. Sejarah ialah cerita yang menarik untuk dibaca.
C. Sejarah ialah cerita dongeng yang berlaku pada waktu lampau.
D. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau.

[HP 1.1.1/MEMAHAMI]

Soalan 3 adalah berdasarkan jadual di bawah.

Sumber X

Manuskrip Fosil Artifak

3. Mengikut jadual atas, Sumber X merupakan?


A. Sumber kedua
B. Sumber bacaan
C. Sumber pertama
D. Sumber arkeologi
[HP 1.1.1/MEMAHAMI]

7
Soalan 4 adalah berdasarkan kenyataan di bawah.

Apakah asal usul nama Gunung Ledang?


Gunung Ledang berasal daripada kisah Puteri
Gunung Ledang.

4. Perbualan berikut adalah antara seorang murid dengan guru semasa berkhemah di
Gunung Ledang. Apakah kaedah yang digunakan oleh murid itu untuk mencari
maklumat sejarah tersebut?
A. Lisan
B. Bertulis
C. Arkeologi
D. Pemerhatian
[HP 1.1.1/MENGANALISIS]

5. Mengikut konsep masa dalam sejarah, SM bermaksud


A. Zaman purba
B. Zaman prasejarah
C. Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa
D. Zaman selepas kelahiran Nabi Isa
[HP 1.1.2/MEMAHAMI]

Soalan 6 adalah berdasarkan kenyataan di bawah.

Kesultanan Melayu Melaka mula diasaskan


oleh Parameswara pada tahun 1402.

6. Berdasarkan konsep masa dalam sejarah, Kesultanan Melayu Melaka telah berwujud
selama 600 tahun iaitu _________.
A. 6 abad
B. 60 abad
C. 6 dekad
D. 60 dekad

[HP 1.1.2/MENGAPLIKASI]

8
Soalan 7 adalah berdasarkan jadual di bawah yang menunjukkan peristiwa penting
negara kita mengikut urutan masa yang betul.

Kerajaan British
Perundingan dengan
Peristiwa bersetuju kemerdekaan
kerajaan british di
X Persekutuan Tanah
london.
Melayu.

7. Peristiwa X ialah
A. Penandatangani perjanjian damai.
B. Rombongan kemerdekaan ditubuhkan.
C. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
D. Pengumuman kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

[HP 1.1.3/MENGANALISIS]

Soalan 8 adalah berdasarkan gambar di bawah.

8. Tempat dalam gambar atas berperanan sebagai


A. Tempat bersiar-siar sambil membeli barang purba.
B. Tempat menyimpan dan memelihara bahan-bahan bersejarah.
C. Tempat orang ramai mendapatkan maklumat tentang suatu tempat.
D. Tempat orang ramai berkumpul dan menjual barang-barang bersejarah.

[HP 1.1.4/MEMAHAMI]

9
Soalan 9 adalah berdasarkan kenyataan di bawah.

 Gua Niah, Sarawak


 Bukit Tengkorak,Sabah
 Candi Lembah Bujang, Kedah

9. Pilih jawapan yang paling sesuai untuk menerangkan tempat-tempat atas?


A. Tempat Rekreasi
B. Pusat Pelancongan
C. Tapak-tapak Arkeologi
D. Tempat Perlindungan Hutan
[HP 1.1.4/MENGANALISIS]

Soalan 10 dan 11 adalah berdasarkan kenyataan di bawah.

 Rombongan kemerdekaan ditubuhkan.


 Perundingan berlaku antara rombongan
kemerdekaan dengan kerajaan british di London.
10. Manakah kesan yang akan berlaku akibat peristiwa-peristiwa atas?

A. Pilihan Raya kali Pertama diadakan.


B. Pengumuman kemerdekaan Malaysia.
C. Tunku abdul rahman dipilih menjadi Perdana Menteri Pertama.
D. Kemerdekaan persekutuan tanah melayu diberikan oleh Kerajaan British.

[HP 1.1.5/MEMAHAMI]

11. Andaikan anda salah seorang ahli rombongan kemerdekaan, sikap yang perlu anda
amalkan semasa berunding dengan Kerajaan British?
A. Mengetepikan pendapat orang lain.
B. Menerima pendapat orang lain dengan terbuka.
C. Mudah berkompromi dengan syarat pihak bertentangan.
D. Mementingkan kepentingan individu dan faedah yang didapat.

[HP 1.1.5/MENGANALISIS]

10
12. Semua yang berikut telah memberi sumbangan kepada kemerdekaan negara kita,
kecuali
A. Tun Tan Cheng Lock
B. Tunku Abdul Rahman
C. Dr. Mahathir Mohamad
D. Tun Temenggong Jugah
[HP 1.1.6/MEMAHAMI]

13. Pilih cara yang paling sesuai menghargai sumbangan tokoh kemerdekaan negara kita.
I Sentiasa mengirikan keistimewaan negara lain.
II Mempelajari sejarah tentang negara kita secara mendalam.
III Hidup bertolak ansur, bertoleransi dan menghadapi cabaran bersama-
sama.
IV Bangunan dan jalan utama negara boleh dinamakan dengan
menggunakan nama tokoh negara.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
[HP 1.1.6 / MENGAPLIKASI]

14. Manakah berikut merupakan kebaikan mempelajari sejarah dalam kehidupan


kita?
A. Mengetahui cerita seseorang.
B. Boleh menjadi iktibar dan pelajaran.
C. Melahirkan masyarakat yang suka membaca.
D. Belajar bagaimana berperang dengan orang lain.
[HP 1.1.6/MENILAI]

15. Mengapakah kita perlu menguruskan masa dengan baik?


A. Membantu meringankan kerja sekolah.
B. Menjadi pelajar cemerlang di sekolah.
C. Mendapat pujian daripada orang dewasa.
D. Memanfaatkan kehidupan dengan aktiviti bermakna dan sistematik.

[HP 1.1.7/MEMAHAMI]

11
16. Mei Ling telah dipilih untuk sebagai pelajar cemerlang di sekolah. Hal ini disebabkan dia
telah menguruskan masa dengan baik supaya aktiviti harian dijalankan dengan
sistematik.
Sekiranya anda Meiling, ramalkan langkah yang perlu diambil semasa menguruskan
masa hariannya?

I Menetapkan had masa untuk setiap tugas.


II Menyenaraikan aktiviti harian dengan jadual yang jelas.
III Mengagihkan aktiviti sukan dan bermain dalam masa yang panjang.
IV Mendisiplinkan diri melakukan semua aktiviti yang telah ditentukan.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
[HP K1.1.7/MENCIPTA]

Soalan 17 adalah berdasarkan gambar-gambar di bawah.

X Y Z

17. Susun semula urutan perkembangan dan perubahan dalam bidang komunikasi.
A. Z Y X
B. X Z Y
C. Y X Z
D. Z X Y

[HP 1.1.8/MENGINGAT]

12
Soalan 18 adalah berdasarkan kenyataan di bawah.

 Membuat lubang menggunakan kayu.


 Membajak menggunakan tenaga haiwan.
 Membajak menggunakan jentera.

18. Manakah yang paling tepat merangkan perkaitan dengan ketiga-tiga perlakuan di atas?
A. Perkembangan bidang pertanian
B. Aktiviti penggunaan semula tanah
C. Perkembangan bidang komunikasi
D. Perusahaan pertanian kecil-kecilan

[HP 1.1.8/MENGANALISIS]

19. Manakah yang bukan alat muzik tradisional negara kita?

A. B.

C. D.

[HP 1.1.9/MENGINGAT]

13
Soalan 20 adalah berdasarkan gambar dan kenyataan di bawah.

20. Gambar atas menunjukkan pelbagai warisan yang terdapat di negara kita. Warisan-
warisan yang unik ini terdiri daripada pelbagai kaum perlu dikekalkan dan
dipeliharakan agar dapat ______________________.

A menjadi negara yang hebat di dunia.


B mendapatkan ganjaran daripada kerajaan.
C meningkatkan kemajuan industri pelancongan negara.
D melahirkan generasi yang cinta akan bangsa dan negara.

[HP 1.1.9/MENILAI]

KERTAS SOALAN TAMAT

14
选择题。
每个题目都有四个答案如 A、B、C 和 D。选出最合适的答案。

题目 1 是根据以下说明来回答。

历史是人类的行为以及他们
行动的原因。

1. 上述有关于一位历史学家对历史的说明。谁是这位历史学家?

A. 伊本希那(Ibnu Sina)

B. 希罗多得(Herodutus)

C. 伊本赫勒敦(Ibnu Khaldun)

D. 莫哈默德伊布拉欣(Muhd. Yusof Ibrahim)

2. 历史最准确的定义为
A. 历史是即将发生的事情。
B. 历史是吸引人阅读的故事。
C. 历史是过去已发生的神话故事。
D. 历史是过去真真实实发生过的事情。

根据以下列表回答题目 3。

3. 根据以上的列表,资料来源 X 是?

A. 阅读资料来源
B. 第二手资料来源
C. 第一手资料来源
D. 考古学资料来源

15
题目 4 是根据以下说明来回答。

金山名称的起源于?
金山是由金山公主的传说故事命名。

4. 上述是一名学生和老师在金山露营时发生的对话。这位学生用了什么方式
来获得这个历史资料?

A. 口述方式
B. 文献方式
C. 考古方式
D. 观察方式

5. 根据历史的时间概念,公元前指的是
A. 原始时代
B. 史前时代
C. 耶稣出生之前的年代
D. 耶稣出生之后的年代

题目 6 是根据以下说明来回答。

马六甲王朝是于 1402 年由拜里米苏拉


苏丹所建立的王国。

6.根据历史时间的概念,马六甲王朝已经成立长达 600 年也就是__________.

A. 6 世纪
B. 60 世纪
C. 6 年代
D. 60 年代

16
题目 7 是根据以下有关于历史重要事迹发生时序的图表来回答。

东姑阿都拉曼到伦 英国政府同意让马
事件 X
敦与英国政府谈。 来亚联合邦独立。

7. 事件 X 是
A. 签署和平协议
B. 成立独立代表团
C. 马来亚联合邦的独立
D. 公布马来亚联合邦的独立

题目 8 是根据以下图片来回答。

8.图片中的这个地方是用来
A. 观光和购买古物的地方。
B. 收藏和保护历史文物的地方。
C. 人们获得某个地方的信息的地方。
D. 人们聚集和售卖历史文物的地方。

17
题目 9 是根据以下说明来回答。

 砂拉越的尼亚洞
 沙巴的登柯拉克山
 吉打的布秧谷佛塔

9.选择最适合描述上述地点的答案?

A. 休闲场所

B. 旅游胜地
C. 考古基地
D. 森林保护区

题目 10 和 11 是根据以下说明来回答。

 成立独立代表团。
 独立代表团到伦敦与英国政府谈。

10.以上发生的历史事件会带来什么样的影响?

A. 举行独立前首届大选
B. 公布马来西亚的独立。
C. 东姑阿都拉曼被选为第一届首相。
D. 英国政府让马来亚联合邦正式独立。

11 . 假 设 你是 独立 代表 团 的 其中 一 员, 在与英 国 政 府谈 时 你应 该持有 什 么 样的 行为 和
态度?
A. 注重个人的利益。
B. 乐于接受别人的意见。
C. 不去理会其他人的意见。
D. 容易妥协于别人的条件。

12.以下全部是对国家独立做出贡献的功臣,除了

A. 敦陈祯禄

B. 东姑阿都拉曼

18
C. 敦马哈迪·莫哈末医生
D. 敦拿督巴丁宜丹斯里天猛公朱加·巴里恩

13.选择最合适对国家独立功臣感恩的方法。
I 常常羡慕其他国家的特别资源。
II 深入了解及学习我们国家的历史。
III 在生活中宽容、忍让及一起面对所有的挑战。

IV 建筑物和道路以国家功臣们的名字命名为纪念。

A. I,II 和 III
B. I,II 和 IV
C. I,III 和 IV
D. II,III 和 IV

14.以下哪项是在生活中学习历史的好处?

A. 知道某个人的故事。

B. 可以吸取一些教训。
C. 可以学习如何与人打架。
D. 塑造喜欢阅读的社会大众。

15.为什么我们需要妥善管理时间?

A. 减少功课。

B. 成为优秀的学生。
C. 获得大人们的称赞。
D. 让生活过得有条理和有意义。

16.美玲被校方选为最优秀学生。这是因为她把她的时间和活动安排的很妥当
且有条理。如果你是美玲,你觉得她在管理和安排时间上使用了什么方法?
I 给日常的任务设置时间限制。
II 清晰地用列表列出日常活动。
III 运动和玩耍的时间安排较长。
IV 有纪律地完成所有安排好的日常活动。

19
A. I,II 和 III
B. I,II 和 IV
C. I,III 和 IV
D. II,III 和 IV

题目 17 是根据以下图片来回答。

17.正确地排列通信方面的发展与变化。
A. Z Y X
B. X Z Y
C. Y X Z
D. Z X Y

题目 18 是根据以下说明来回答。

 用木材挖洞。
 利用动物耕田。
 利用机械耕田。

18.以下哪项说明最符合上图所述?
A. 农业的发展

B. 小型种植业

C. 通信的发展

D. 土地开垦活动

20
19.以下哪个不是我国的传统乐器?

题目 20 是根据以下图片来回答。

20.上述图片显示了我们国家多元种族的传统文化遗产。这些独特的文化遗产
需要被继承、被维护和被保留以_________________________。
A. 成为最强大的国家。

B. 获得政府的奖励和奖赏。

C. 提高国家旅游业的发展。
D. 塑造一个热爱国家和名族的新一代。

21
KERTAS SOALAN TAMAT

LAMPIRAN D

Jadual Skema Pemberian Markah

No. Soalan Jawapan


1 B
2 D
3 C
4 A
5 C
6 A
7 A
8 B
9 C
10 D
11 B
12 C
13 D
14 B
15 D
16 B
17 A
18 A
19 C
20 D
Jumlah 5 5 5 5

22
LAMPIRAN E

KERTAS OBJEKTIF JAWAPAN OBJEKTIF

23
LAMPIRAN F

BUKTI PENTADBIRAN UJIAN (PERJALANAN UJIAN)

Rajah F1 : Rajah F2 :

Maklumat tentang mata pelajaran dan Susun kerusi dan meja telah diaturkan
masa ujian telah di tulis di papan untuk menjalankan ujian.
hitam.

24
Rajah F3 : Murid sedang menduduki peperiksaan dalam kelas

25
Rajah F4 :

Guru sedang meronda sambil prihatin terhadap keadaan murid


ketika ujian dijalankan dalam kelas.

Rajah F4 :

Murid-murid sedang menjawab kertas ujian dengan bersungguh-sungguh.

26
LAMPIRAN G

Jadual G1

Skor Murid Mengikut Nama dalam Ujian Sejarah Tahun 4 bagi kelas 4C
BIL NAMA MURID SKOR
1 CHIA CHEE YU 13
2 ELWIN FONG JING CHENG 18
3 ENG JIA HAO 16
4 GAN WEI HONG 15
5 LIEW CHUEN FENG 12
6 LIM JIA WEI 13
7 LIM TAT QIAN 14
8 NG CHEE WEI 12
9 NG MING HAO 18
10 NILES LIM DONG KAI 15
11 PANG ZI LE 10
12 PETRUS PEREIRA MARSHALL 10
13 SIA WEI SHENG 15
14 TAN YI MING 15
15 BOO YU WEN 10
16 CHONG SUH YUAN 9
17 CHUA CHIA SIN 16
18 ER MEI TING 14
19 GAN JIA XIN 16
20 JOANNE HOW JIA EN 15
21 LAU HWEE TIAN 9
22 LAU LI XUAN 14
23 LAU XIN YEE 11
24 LIM XIANG YI 10
25 ONG PEI BOON 13
26 TAI SHIN HUI 13
27 TAI YU WEI 16
28 TAN SI YING 15
29 TAY WEN BEI 11
30 TEO BOB YEE 10
31 WEE YI XUAN 16

Jadual G2

Skor dan Rujukan Pentaksiran (Rujukan Norma dan Rujukan Kriteria)

SKOR (%) RUJUKAN NORMA DAN KRITERIA


85 -100 A Cemerlang
70 – 84 B Kepujian
60 – 69 C Baik
50 – 59 D Memuaskan
40 -49 E Mencapai Tahap Minimum
0- 39 F Belum Mencapai Tahap Minimum
TH Tidak Hadir

27
LAMPIRAN H
Jadual H1

Markah Soalan Objektif (20 markah)

BIL NAMA MURID SKOR


1 CHIA CHEE YU 13
2 ELWIN FONG JING CHENG 18
3 ENG JIA HAO 16
4 GAN WEI HONG 15
5 LIEW CHUEN FENG 12
6 LIM JIA WEI 13
7 LIM TAT QIAN 14
8 NG CHEE WEI 12
9 NG MING HAO 18
10 NILES LIM DONG KAI 15
11 PANG ZI LE 10
12 PETRUS PEREIRA MARSHALL 10
13 SIA WEI SHENG 15
14 TAN YI MING 15
15 BOO YU WEN 10
16 CHONG SUH YUAN 9
17 CHUA CHIA SIN 16
18 ER MEI TING 14
19 GAN JIA XIN 16
20 JOANNE HOW JIA EN 15
21 LAU HWEE TIAN 9
22 LAU LI XUAN 14
23 LAU XIN YEE 11
24 LIM XIANG YI 10
25 ONG PEI BOON 13
26 TAI SHIN HUI 13
27 TAI YU WEI 16
28 TAN SI YING 15
29 TAY WEN BEI 11
30 TEO BOB YEE 10
31 WEE YI XUAN 16

Jadual H2

Markah Soalan Objektif (Markah Penuh 100%)


BIL NAMA MURID MARKAH%
1 CHIA CHEE YU 65
2 ELWIN FONG JING CHENG 90
3 ENG JIA HAO 80
4 GAN WEI HONG 75
5 LIEW CHUEN FENG 60
6 LIM JIA WEI 65
7 LIM TAT QIAN 70
8 NG CHEE WEI 60
9 NG MING HAO 90
10 NILES LIM DONG KAI 75
11 PANG ZI LE 50

28
12 PETRUS PEREIRA MARSHALL 50
13 SIA WEI SHENG 75
14 TAN YI MING 75
15 BOO YU WEN 50
16 CHONG SUH YUAN 45
17 CHUA CHIA SIN 80
18 ER MEI TING 70
19 GAN JIA XIN 80
20 JOANNE HOW JIA EN 75
21 LAU HWEE TIAN 45
22 LAU LI XUAN 70
23 LAU XIN YEE 55
24 LIM XIANG YI 50
25 ONG PEI BOON 65
26 TAI SHIN HUI 65
27 TAI YU WEI 80
28 TAN SI YING 75
29 TAY WEN BEI 55
30 TEO BOB YEE 50
31 WEE YI XUAN 80

Jadual H3
Markah Soalan Objektif (Markah Penuh 100%) Mengikut Urutan Markah (Tinggi ke Rendah)
BIL NAMA MURID SKOR MARKAH%
1 ELWIN FONG JING CHENG 18 90
2 NG MING HAO 18 90
3 ENG JIA HAO 16 80
4 CHUA CHIA SIN 16 80
5 GAN JIA XIN 16 80
6 TAI YU WEI 16 80
7 WEE YI XUAN 16 80
8 GAN WEI HONG 15 75
9 NILES LIM DONG KAI 15 75
10 SIA WEI SHENG 15 75
11 TAN YI MING 15 75
12 JOANNE HOW JIA EN 15 75
13 TAN SI YING 15 75
14 LIM JIA WEI 14 70
15 LIM TAT QIAN 14 70
16 ER MEI TING 14 70
17 LAU LI XUAN 14 70
18 CHIA CHEE YU 13 65
19 ONG PEI BOON 13 65
20 TAI SHIN HUI 13 65
21 LIEW CHUEN FENG 12 60
22 NG CHEE WEI 12 60
23 LAU XIN YEE 11 55
24 TAY WEN BEI 11 55
25 PANG ZI LE 10 50
26 PETRUS PEREIRA MARSHALL 10 50
27 BOO YU WEN 10 50
28 LIM XIANG YI 10 50
29 TEO BOB YEE 10 50
30 CHONG SUH YUAN 9 45
31 LAU HWEE TIAN 9 45
29
LAMPIRAN H

Formula Indeks Kesukaran :

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑡𝑢𝑙


Indeks kesukaran (p) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏

Tafsiran Bagi Setiap Aras Indeks Kesukaran

INDEK KESUKARAN (IK) ARAS KESUKARAN KEPUTUSAN


IK kurang dari 0.2 Terlalu sukar Ubahsuai
IK berada 0.21 hingga 0.79 Sederhana Terima
IK berada antara 0.81 hingga 1.00 Terlalu mudah Ubahsuai

Formula Indeks Diskriminasi :

(𝑅𝑈−𝑅𝐿)
Indeks diskriminasi (d) = 1
[ (𝐿 + 𝑈)]
2

d = indeks diskriminasi

RU = bilangan murid yang menjawab betul daripada kalangan murid berpencapaian

tinggi

RL = bilangan murid yang menjawab betul dalam kalangan murid berpencapaian


rendah

T(L-U) = jumlah murid berpencapaian rendah dan tinggi

Nilai indeks diskriminasi perlu berada dalam julat 0.21 – 0.80 dan soalan dalam indeks ini
diikekalkan dalam bank item soalan.Indeks diskriminasi item dapat membezakan murid
berpencapaian rendah daripada murid berpencapaian tinggi. Ini dapat dirumuskan dalam
jadual di bawah.

INDEK DISKRIMINASI TAFSIRAN ITEM KEPUTUSAN


Diskriminasi negetif iaitu prestasi
kumpulan rendah lebih baik daripada
ID kurang dari 0 kumpulan tinggi / lebih ramai kumpulan Gugurkan
rendah jawab betul berbanding kumpulan
tinggi
0 Tiada diskriminasi Gugurkan
Tulis semula
ID berada antara 0.1 hingga 0.20 Diskriminasi positif yang rendah
item
ID berada antara 0.21 hingga 0.40 Diskriminasi positif yang sederhana Ubahsuai
ID lebih dari 0.41 Diskriminasi positif yang tinggi Diterima

Sumber : Ubahsuai Blood dan Budd (1972)

30
LAMPIRAN I

Jadual I1

Pengiraan Indeks Kesukaran (Kalau nak baca perlu tukar landscape)


NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SOALAN
JAWAPA
N CALON
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

5 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1

6 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1

7 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1

9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

10 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

11 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1

12 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

13 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

14 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1

16 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1

17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

18 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

20 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

21 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

22 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

23 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1

24 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1

25 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1

26 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1

27 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1

29 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1

30 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1

31 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1

JUMLAH 22 21 28 22 20 16 14 25 24 13 24 11 21 5 23 24 30
INDEKS
0.71 0.68 0.90 0.71 0.65 0.52 0.45 0.81 0.77 0.42 0.77 0.35 0.68 0.16 0.74 0.77 0.97
(p)

31
Jadual I2

Jadual Aras Kesukaran dan Pengelasan Item

INDEKS (p) ARAS KESUKARAN ITEM


0.00 - 0.20 TERLALU SUKAR
0.21 - 0.40 SUKAR
0.41 - 0.60 SEDERHANA SUKAR
0.61 - 0.80 MUDAH
0.81 - 1.00 TERLALU MUDAH

32
LAMPIRAN J

Jadual J1

Jadual Pencapaian Murid Bagi Setiap Item Soalan Dalam Ujian Sejarah Tajuk 1 Tahun 4

NO. SOALAN INDEKS (p) ARAS KESUKARAN ITEM

SP : 1.1 Sejarah dan Kita

S1 0.71 MUDAH

S2 0.68 MUDAH

S3 0.90 TERLALU MUDAH

S4 0.71 MUDAH

S5 0.65 MUDAH

S6 0.52 SEDERHANA SUKAR

S7 0.45 SEDERHANA SUKAR

S8 0.81 TERLALU MUDAH

S9 0.77 MUDAH

S10 0.42 SEDERHANA SUKAR

S11 0.77 MUDAH

S12 0.35 SUKAR

S13 0.68 MUDAH

S14 0.16 TERLALU SUKAR

S15 0.74 MUDAH

S16 0.77 MUDAH

S17 0.97 TERLALU MUDAH

S18 0.77 MUDAH

S19 0.81 TERLALU MUDAH

S20 0.74 MUDAH

33
Jadual J2

Keputusan Indeks Kesukaran Item (Rujuk Jadual 6)

Indeks
Item Bil. Murid Jawab Betul Aras Kesukaran Keputusan
Kesukaran
1 22 0.71 Sederhana Terima
2 21 0.68 Sederhana Terima
3 32 0.90 Terlalu Mudah Ubahsuai
4 22 0.71 Sederhana Terima
5 20 0.65 Sederhana Terima
6 16 0.52 Sederhana Terima
7 14 0.45 Sederhana Terima
8 25 0.81 Terlalu Mudah Ubahsuai
9 25 0.77 Sederhana Terima
10 13 0.42 Sederhana Terima
11 24 0.77 Sederhana Terima
12 11 0.35 Sederhana Terima
13 21 0.68 Sederhana Terima
14 5 0.16 Terlalu Sukar Terima
15 23 0.74 Sederhana Terima
16 24 0.77 Sederhana Terima
17 30 0.97 Terlalu Mudah Ubahsuai
18 25 0.77 Sederhana Terima
19 25 0.81 Terlalu Mudah Ubahsuai
20 25 0.74 Sederhana Terima

34
LAMPIRAN K

Jadual K1

Skor Murid Mengikut Susunan

BIL NAMA MURID SKOR


1 ELWIN FONG JING CHENG 18
2 NG MING HAO 18
3 ENG JIA HAO 16
4 CHUA CHIA SIN 16
5 GAN JIA XIN 16
6 TAI YU WEI 16
7 WEE YI XUAN 16
8 GAN WEI HONG 15
9 NILES LIM DONG KAI 15
10 SIA WEI SHENG 15
11 TAN YI MING 15
12 JOANNE HOW JIA EN 15
13 TAN SI YING 15
14 LIM JIA WEI 14
15 LIM TAT QIAN 14
16 ER MEI TING 14
17 LAU LI XUAN 14
18 CHIA CHEE YU 13
19 LIEW CHUEN FENG 13
20 NG CHEE WEI 13
21 ONG PEI BOON 13
22 TAI SHIN HUI 13
23 LAU XIN YEE 12
24 TAY WEN BEI 11
25 PANG ZI LE 10
26 PETRUS PEREIRA MARSHALL 10
27 CHONG SUH YUAN 10
28 LIM XIANG YI 10
29 TEO BOB YEE 10
30 BOO YU WEN 9
31 LAU HWEE TIAN 9

35
Jadual K2

Penentuan Murid Berpencapaian Tinggi dan Rendah

46% murid 27% murid


27% murid
Bilangan Murid berpencapaian berpencapaian
berpencapaian tinggi
sederhana rendah
27/100 x 31 46/100 x 31 27/100 x 31
31
=8 = 15 =8
1. ELWIN FONG 1. TAY WEN BEI
JING CHENG
2. NG MING HAO 2. PANG ZI LE
3. ENG JIA HAO 3. PETRUS
PEREIRA
MARSHALL
Senarai murid
4. CHUA CHIA SIN 4. BOO YU WEN
berpencapaian tinggi dan
rendah 5. GAN JIA XIN 5. CHONG SUH
YUAN
6. TAI YU WEI 6. LIM XIANG YI
7. WEE YI XUAN 7. TEO BOB YEE
8. GAN WEI HONG 8. LAU HWEE
TIAN
Jumlah T = (L+U) = 16

36
LAMPIRAN L

Jadual L1

Pengiraan Indeks Diskriminasi (Kalau nak baca perlu tukar landscape)

O10

O11

O12

O13

O14

O15

O16

O17
NO.

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9
SOALAN

JAWAPAN B A B D C D C B A D A C A B B C D A
CALON
KEDUDUKAN
ASAL
ELWIN
FONG
1 JING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
CHENG

NG MING
2 HAO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

ENG JIA
3 HAO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

CHUA
4 CHIA SIN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

GAN JIA
5 XIN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

TAI YU WEI
6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
WEE YI
7 XUAN 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1

GAN WEI
8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
HONG
RU

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

37
21

22

23

RL
TAY WEN
24 BEI 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0

PANG ZI
25 LE 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0

PETRUS
PEREIRA
26
MARSHALL
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

CHONG
27
SUH YUAN
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
LIM XIANG
28 YI 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0

TEO BOB
29 YEE 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1

BOO YU
WEN
30 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0

LAU HWEE
31 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
TIAN
JUMLAH 31 12 11 15 11 11 8 6 13 13 6 12 7 11 3 11 10 16 10

JUMLAH RU 6 8 8 6 7 7 6 8 7 5 7 4 6 1 8 8 8 7

JUMLAH RL 6 3 7 5 4 1 0 5 6 1 5 3 5 2 3 2 8 3

RU - RL 0 5 1 1 3 6 6 3 1 4 2 1 1 -1 5 6 0 4

1/2 (J) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

-0.13
0.13
0.63

0.13

0.13

0.38

0.75

0.75

0.38

0.25

0.13

0.13

0.63

0.75
0.5
0

0
INDEKS (ID)

RU = Bilangan calon kumpulan pada aras tinggi yang menjawab dengan betul

RL = Bilangan calon kumpulan pada aras rendah yang menjawab dengan betul

J = Jumlah calon dalam kedua-dua kumpulan tinggi dan rendah

38
LAMPIRAN M

Jadual M1

Keputusan Indeks Diskriminasi Item

Bil. Murid Bil. Murid


Jawab Betul Jawab Betul
Indeks
Item Bagi Pelajar Bagi Pelajar Jenis Pengelasan Keputusan
Diskriminasi
Kumpulan Kumpulan Item
Tinggi Rendah
Diskriminasi Positif Item perlu
1 6 6 0
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item Sesuai
2 8 3 0.63
Yang Tinggi Diterima
Diskriminasi Positif Item perlu
3 8 7 0.13
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item perlu
4 6 5 0.13
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item perlu
5 7 4 0.38
Yang Sederhana Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item Sesuai
6 7 1 0.75
Yang Tinggi Diterima
Diskriminasi Positif Item Sesuai
7 6 0 0.75
Yang Tinggi Diterima
Diskriminasi Positif Item perlu
8 8 5 0.38
Yang Sederhana Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item perlu
9 7 6 0.13
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item Sesuai
10 5 1 0.5
Yang Tinggi Diterima
Diskriminasi Positif Item perlu
11 7 5 0.25
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item perlu
12 4 3 0.13
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item perlu
13 6 5 0.13
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Negatif Item perlu
14 1 2 -0.13
Digugurkan
Diskriminasi Positif Item Sesuai
15 8 3 0.63
Yang Tinggi Diterima
Diskriminasi Positif Item Sesuai
16 8 2 0.75
Yang Tinggi Diterima
Diskriminasi Positif Item perlu
17 8 8 0
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item Sesuai
18 7 3 0.5
Yang Tinggi Diterima
Diskriminasi Positif Item perlu
19 7 5 0.25
Yang Rendah Diubahsuai
Diskriminasi Positif Item perlu
20 7 5 0.25
Yang Rendah Diubahsuai

39
LAMPIRAN N

Jadual N1

Indeks Diskriminasi dan Pengelasan Item

Indeks Diskriminasi Pentaksiran Item Keputusan

I.D. > 0.4 Diskriminasi positif yang tinggi Item amat sesuai diterima.
Item perlu diubahsuai dan
0.2 ≤ I.D. ≤ 0.4 Diskriminasi positif sederhana
perlu dicuba sekali lagi.
Item perlu diubahsuai dan
0 ≤ I.D. ≤ 0.2 Diskriminasi positif yang rendah
perlu dicuba sekali lagi.
Diskriminasi negatif, prestasi
kumpulan murid yang berada
I.D. < 0 pada aras rendah lebih baik Item perlu dibuang.
daripada kumpulan pada aras
tinggi.

40
LAMPIRAN O

Jadual O1

Perbandingan Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi

Item Indeks Kesukaran Indeks Diskriminasi Keputusan


1 0.71 0 Item perlu diubahsuai
2 0.68 0.63 Item Diterima
3 0.90 0.13 Item perlu diubahsuai
4 0.71 0.13 Item perlu diubahsuai
5 0.65 0.38 Item perlu diubahsuai
6 0.52 0.75 Item Diterima
7 0.45 0.75 Item Diterima
8 0.81 0.38 Item perlu diubahsuai
9 0.77 0.13 Item perlu diubahsuai
10 0.42 0.5 Item Diterima
11 0.77 0.25 Item perlu diubahsuai
12 0.35 0.13 Item perlu diubahsuai
13 0.68 0.13 Item perlu diubahsuai
14 0.16 -0.13 Item Digugurkan
15 0.74 0.63 Item Diterima
16 0.77 0.75 Item Diterima
17 0.97 0 Item perlu diubahsuai
18 0.77 0.5 Item Diterima
19 0.81 0.25 Item perlu diubahsuai
20 0.74 0.25 Item perlu diubahsuai

41