You are on page 1of 5

SULIT 32/2

32/2
Bahasa
Cina
Kertas 2
2007
2 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2007

BAHASA CINA

Kertas 2

Skema Permarkahan

Skema Permarkahan ini mengandungi 5 halaman bercetak

32/2 [Lihat sebelah
SULIT

5½ 等 (d)评分标准如下: 等级 评阅标准 分数 特优 布白、笔法、用墨均佳 6分 优等 布白、笔法、用墨尚佳 5分 及格 布白、笔法、用墨尚可 3 — 4分 不及格 布白、笔法、用墨均差 2分 极差 布白、笔法、用墨均劣 1分 32/2 SULIT .32/2 2 SULIT 试卷 二评阅 标准 甲组 :誊录 (6 分) (a)不用毛笔誊录者 0 分 (b)抄错字者,不论多寡,扣 ½ 分 (c)评分时,可以 ½ 分作单位,如给予 4½.

32/2 3 SULIT 乙组 :摘录 要点 评阅标 准 ( 10 分) a 字数必须重数。 b 字数多于题目所规定者,将被扣分。 扣分表 字数 扣分 50——54 不扣分 50——54 1 55——59 2 60——64 3 65——69 4 70——74 5 超过 75 10 c 分数分配: 内容 : 8分 表达 : 2分 合计 : 10 分 摘录 要点答 案: 1 水和 电是日常生 活的必 需品 。 ( 2) 2 我们 天天都 使用 ,养成了 浪费水 、电的 不良习 惯。( 3) 3 我们 应该 时时警 惕自己 ,节约 使用水 、电 。 ( 3) (41 字) 32/2 SULIT .

32/2 4 SULIT 丙组 :供料 作文评 阅标准 等级 评阅 标准 • 内容完整 A • 能恰如其分地发挥、扩充内容 12-14 • • 语言通顺 遣词用字准确 • 稍有病句 • 标点基本正确,错别字少 • 内容完整 B • 能适当地扩充内容 8-11 • • 语言通顺 遣词用字尚准确 • 病句稍多 • 标点错漏少,错别字稍多 • 内容尚完整 C • 能扩充内容 6-7 • • 语言尚通顺 遣词用字尚准确 • 病句稍多 • 标点错漏稍多,错别字稍多 • 内容欠完整 D • 只能稍微扩充内容 3-5 • • 遣词用字欠准确 病句多 • 标点错漏多,错别字多 • 内容不完整 E • 不能扩充内容 1-2 • • 表达极差 语法有严重错误 • 没有内容 0 • 一字不漏照抄原文 32/2 SULIT .

32/2 5 SULIT 丁组 :作文 评阅标 准 等级 评阅标准 切题,内容具体、充实、有吸引力 叙述明晰、说明清楚、描写恰当 A 语言通顺,词语生动,遣词用字准确 25 -30 句式多样化,善于运用修辞手法 布局适当,层次分明,段落清楚 标点基本正确,错别字少,病句少 表现健康的思想感情 切题,内容具体 叙述明晰、说明清楚、描写恰当 B 语言通顺,遣词用字尚准确 19 -24 句式有变化,懂得运用修辞手法 布局适当,层次分明,段落清楚 标点错漏少,错别字稍多,病句稍多 表现健康的思想感情 切题,内容尚具体 叙述尚明晰、说明尚清楚、描写尚恰当 C 语言尚通顺,遣词用字尚准确 13 -18 布局尚适当,层次尚分明,段落尚清楚 标点错漏稍多,错别字稍多,病句稍多 表现健康的思想感情 不甚切题,内容空泛 D 叙述不明晰、说明不清楚、描写不恰当 7-12 语言欠通顺,遣词用字欠准确 布局不当,层次不清,段落不明 标点错漏多,错别字多,病句多 E 不切题,内容空泛 0-6 表达极差 语法有严重错误 -TAMAT- 32/2 SULIT .