You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
Biuro Parafialne czynne:
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314
od poniedziałku do piątku
Tel.: (586) 977 - 7267 * Fax.: (586) 977- 2074
Sala Parafialna (586) 977– 7379
10:00am - 12:00pm
Adres internetowy: www.ParafiaSterlingHTS.org 1:00pm - 5:00pm
Adres e-mail: sekretariat@ ParafiaSterlingHTS.org w soboty
e-mail: parish@ParafiaSterlingHTS.org 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Wiesław Berdowicz—wikariusz,
ks. Mariusz Lis - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

III NIEDZIELA ADWENTU Jezus przy-


12 GRUDNIA 2010 szedł, aby nam
pokazać, że to
Czy Jezus jest tym, na Którego czekamy wcale nie chodzi
Czy my w ogóle na Niego czekamy? Przecho- o "miękkie sza-
dzi obok nas, dokonuje rzeczy niezwykłych, a my ty" i godności,
nawet tego nie zauważamy, pochłonięci zaszczyty, bo-
"robieniem pieniędzy". Niektórzy z nas zdają so- gactwo i dobro-
bie z tego sprawę. Dostaję coraz więcej listów z byt. Jezus przy-
takimi lub podobnymi słowami: „niestety przytła- szedł, aby nam przynieść pokój, prawdziwy, we-
cza mnie szara rzeczywistość, zarabianie pienię- wnętrzny pokój, przekonanie, że moje życie do-
dzy i cała ta bezsensowna pogoń i naprawdę bar- brze przeżyłem, chociaż być może niewiele się
dzo chciałbym się z tego kręgu wyrwać. Szukam dorobiłem. Jezus przyszedł, aby nam pokazać, że
ku temu jakiejś sposobności. Ale zdaje się, że to bardziej liczy się prawda i sprawiedliwość niż no-
nie będzie takie łatwe. Byłoby to dla mnie ko- wy samochód, wytworny ciuszek, czy nawet in-
rzystne, bo pozwoliłoby mi oderwać się od wszel- tratna posadka.
kich spraw codzienności, uzależnień i przywią- Nie był negatywistą i nie proponował, aby
zań". Niektórzy jeszcze czekają, szukają, starają wszyscy zostali abnegatami lub mnichami. Ale
się nie dać pochłonąć, ale większość ... już dawno wydaje się jakby mówił: "Ludzie kochani nie daj-
pozwoliła się wciągnąć w maszynkę rutyny, ro- cie się zwariować! Przecież życie wasze, to coś
bienia grosza, szukania wygód i zaspokajania więcej niż tylko gromadzenie dóbr material-
swoich najbardziej wyszukanych potrzeb i za- nych". Czy my nie widzimy, że świat "biznesu"
chcianek. Czy to jest jeszcze życie? Czy to ma w próbuje nas właśnie "zwariować"? Czy my nie wi-
ogóle sens, być maleńkim trybikiem w ogromnej dzimy, że wmawia się nam coraz większe potrze-
maszynie bezsensownych zachcianek i by i udowadnia, że coraz bardziej nam tego lub
sztucznie podsycanych potrzeb? Je- owego brakuje? A my idziemy na lep i dajemy się
zus przyszedł aby nas od tego omamić? Nawet kosztem innych, kosztem praw-
uwolnić, aby nam pokazać, że dy, kosztem sprawiedliwości, kosztem spokojne-
nasze życie nie musi być wca- go sumienia, kosztem własnego zdrowia. Na-
le zredukowane, do zarabia- bierzmy trochę dystansu. Popatrzmy na nasze
nia, oszczędzania, ciułania, życie z boku i zapytajmy samych siebie:
pogoni za pieniądzem, robie- Czego szukam, na co czekam w moim życiu?
nia kariery, wzajemnego Jaki jest sens całej tej szarpaniny?
podgryzania się ... ks. Kazimierz Kubat, SDS
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
Służba Liturgiczna
SOBOTA 11 GRUDNIA sobota/ niedziela - 18/19 grudnia
9:00 + Teresa Ziarkowski (30 msza św. gregor.) - matka - LEKTORZY -
4:00 O Boże błog. dla Jadwigi i Feliksa Dudzińskich w 50 4:00 - Zofia Gmuchowska Daniec, Frank Gmuchowski
rocz. ślubu
4:00 + Bronisław i Bronisława - rodzina Filip 8:00 - Celina Pultanis, Weronika Kraska
9:30 - Bożena Dulemba,
III NIEDZIELA ADWENTU 12 GRUDNIA
Zbigniew i Małgorzata Purzycki
8:00 + Tadeusz Choluj - Janusz z rodziną 11:15 - Kl. 5
9:30 + Janina Stalka i zmarli z rodziny Stalków - wnuczka 1:00 - Mariola Vanderest, Stanisław Bis,
11:15 O zdrowie dla Ewy Kotlarz Elżbieta Ciesielska
11:15 + Stefan Skimina w 3 r. śmierci - córka z rodziną
1:00 + Władysław Kowalczyk - I. E. Hołowiński 7:00 - Młodzież
7:00 + Kazimierz Łącki i zmarli z rodziny – synowa - KOLEKTORZY -
PONIEDZIAŁEK 13 GRUDNIA 4:00 - Michał Gardocki, Edward Steplowski
9:00 + Marian, Józef Pięta - brat i siostra 8:00 - Zbigniew Paluszek, Stanisław Sakowski
7:00 + Józef Szachowicz 9:30 - Paweł Karlic, Stanisław Kwiek,
7:00 + Feliksa Stefańczyk - syn z rodziną Andrzej Łopatowski, Józef Madurski
WTOREK 14 GRUDNIA 11:15 - Jerzy Marczewski, Roman Kogut,
Jerzy Rakowiecki
9:00 O Boże błog. dla Marioli z ok. urodzin - siostra
9:00 + Emilia Mozolewska z 17 rocz. śmierci - córka 1:00 - Jan Berent, Tadeusz Byra,
7:00 O błog. Boże dla Dominiki z ok. urodzin Albert Ciesielski, Stanisław Królczyk
7:00 + Zygfryd Pietrzał w 30 dni po śmierci - żona i dzieci 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak
ŚRODA 15 GRUDNIA

6:00 O Boże bł. dla s. Małgorzaty Próchniak z ok. urodzin


9:00 + Cecylia Wawrzyniak - mąż i córka
9:00 + Zmarli z rodziny Rogowskich
7:00 + Joanna Stępnowska, + Wojciech Kowalczyk oraz Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą
+ Stanisław Kwasiborski Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła
CZWARTEK 16 GRUDNIA do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu,
raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.
9:00 + Stefan Terlecki - rodzina Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych
7:00 + Anna i Władysław Szaflarski pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana koloru przyjęła
7:00 + Ks. Henryk Wycisłowski się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzy-
PIĄTEK 17 GRUDNIA mie i rozdawania róż w tę właśnie radosną niedzielę.
9:00 + Irena Lisiecka w 1 rocz. śmierci
W trzecim tygodniu Adwentu, w ramach kwartal-
9:00 + Anna Sokołowska - Maria nych dni modlitw, Kościół zachęca do błagania o
7:00 + Stanisław i Ryszard Babel - Ciesielscy chrześcijańskie życie rodzin. Włączmy się do tej
7:00 + Stanisław Mieczkowski modlitwy, polecając Bogu wszystkie rodziny, a
zwłaszcza te, które przeżywają trudności.
SOBOTA 18 GRUDNIA
W czasie Adwentu zapraszamy do uczestnictwa w
9:00 O błog. dla Jakuba w 1 rocz. urodzin - rodzice roratach:
4:00 W intencji Barbary i Arnolda Słominskich w rocz. dla dorosłych: w środy o godz. 6:00 am
małżeństwa i + Stanisławy Słominskiej w 1 r. śmierci 7:00 pm
4:00 + Mieczysław Kościuch i za zmarłych z rodziny w piątki o godz. 7:00 pm
Kościuchów - żona i córka dla dzieci: w soboty o godz.9:00 am
IV NIEDZIELA ADWENTU 19 GRUDNIA
Nieodłącznym elementem Adwentu jest przygo-
8:00 O błog. Boże dla Emilii - dziadkowie towanie oprawy świąt Narodzenia Pańskiego, a
8:00 + Stefan Gust - C. Basta
zwłaszcza wieczerzy wigilijnej. Postarajmy się o po-
9:30 + Jan Mikołajczak w 17 rocz. śm.- synowie z rodziną
11:15 + Dennis Dmuchowski - brat z rodziną
błogosławione opłatki rozprowadzane przez parafię,
1:00 + Anna i Franciszek Szymczak - rodzina które będą znakiem jedności całej naszej parafialnej
7:00 + Maria i Kazimierz Czyżewscy - rodz. Gabrail rodziny.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
Ks. Marek Cieśla, SChr
W tym tygodniu patronują nam:
13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która niedziela (12 grudnia)
oddała życie w obronie wiary około 304 roku w Syra- 8:00, 9:30, 1:00pm, 7:00pm
kuzach na Sycylii, patronka ociemniałych; Msze św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w 11:15 Msza św. z II nauką rekolekcyjną dla dzieci
latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i po Mszy o 7:00pm konferencja dla młodzieży
teologów duchowości, za co wyróżniono go tytułem poniedziałek (13 grudnia)
Doktora Kościoła. 9:00am Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
7:00pm Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY po Mszy św. konferencja dla młodzieży
W poniedziałek 13 grudnia o godz. 7
wtorek (14 grudnia)
wieczorem w ramach katechezy zapra-
9:00am Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych,
szamy młodzież na Mszę św. a następnie
sakrament chorych, Koło Seniorów.
na konferencję.
6:00pm Spowiedź rekolekcyjna (dopóki będą chętni)
SPOTKANIE KOŁA SENIORÓW „Złota Róża” 7:00pm Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
odbędzie się we wtorek 14 grudnia. Msza św. o godz. po Mszy o 7:00pm konferencja dla małżeństw
9:00 rano z nauką rekolekcyjną oraz z udzieleniem środa (15 grudnia)
sakramentu chorych, a po Mszy św. wspólne spotka- 9:00am Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
nie w sali Jana Pawła II. Solenizantów miesiąca 7:00pm Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
grudnia prosimy o przyniesienie ciasta na deser.
MSZE ŚWIĘTE
AKCJA MINISTRANTÓW Z potrzeby naszych parafian od nowego roku w sobo-
Od dzisiejszej niedzieli przy wejściu do kościoła mini- ty wprowadzamy dodatkową Mszę św. w j. angielskim
stranci sprzedają sianko na stół wigilijny. Poprzyjmy o godz. 5:30 PM. Natomiast w niedzielę na Mszę św. o
ich akcję przez złożenie dobrowolnej ofiary. godz. 1:00 PM będą przyjmowane intencje zbiorowe.
WIGILIA DLA SAMOTNYCH SPOTKANIE Z FILMEM
Zwyczajem lat ubiegłych zapraszamy oso- W każdą niedzielę zapraszamy na spotkania z pol-
by samotne na wigilię do naszego domu skim filmem do Caffe Prowincja o godz. 5:00 PM.
parafialnego. Osoby chętne prosimy, aby 12 grudnia - „VABANK II, czyli riposta”, reż. J.
zgłosiły swoją obecność do 19 grudnia. Machulskiego
19 grudnia - „Vinci” - reż. J. Machulskiego
PATERKA DLA DZIECI
Przypominamy, iż pasterka dla dzieci odprawiona KAWIARENKA
zostanie w piątek 24 grudnia o godz. 9:00pm. Prosi- 5 grudnia kawiarenkę przygotowywali rodzice dzieci
my, by na pasterkę dzieci przyszły ubrane w strojach komunijnych: Gabriela, Samantha i Alex Bożek oraz
pastuszków, aniołków lub w strojach regionalnych. Izabela, Magda, Austyn i Anton Gregorek-Berisha.
Ciasto dostarczyła także rodzina Huk. Dochód z ka-
BAL SYLWESTEROWY W PARAFII wiarenki wyniósł $432.00. Bóg zapłać!
Rada Parafialna zaprasza na Bal Sylwestrowy do sali
Jana Pawła II. Gra zespół „Muza Mix”. Cena biletów KOPERTY PARAFIALNE
$65.00 od osoby. Bilety prosimy rezerwować u Alicji W holu kościoła wyłożone są pakiety kopert na rocz-
- nr tel.(313)365-1990. Przy zakupie 10 ne składki. Prosimy o ich odbiór. Przy kopertkach
biletów oferujemy zniżkę $50.00 znajduje się lista parafian według alfabetu.
GRUPA DLA CHŁOPCÓW
Zapraszamy chłopców w wieku od 11-14
Ofiary niedzielne
5 grudnia - z kopert $ 4,745.00
lat na spotkania grupy ConQuest w każdy piątek od bez kopert $444.00
5:30-7:00 w sali Jana Pawla II. Kontakt: Małgorzata II kolekta na Seminarium Towarzystwa
Purzycka (248)-619-9433 Chrystusowego w Poznaniu - $2,483.00
PRZYJĘCIA URODZINOWE Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
Parafialny Klub Malucha organizuje przyjęcia urodzi- W dniu dzisiejszym zostanie zebrana druga składka
nowe dla dzieci w wieku 2-6 lat w soboty w godzinach diecezjalna na Fundusz emerytalny
popołudniowych. Informacje: 586-883-4113 dla osób zakonnych, a w przyszłym tygodniu
na spłatę pożyczki na dom sióstr.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla: sobota - 4:00 po południu
s. Małgorzata Tomalka MChR niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziałem dzieci),
s. Małgorzata Próchniak MChR 1:00, 7:00 (z udziałem młodzieży).
tel. domu sióstr: (586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
od poniedziałku do piątku - 9:00 rano i 7:00 wieczorem;
Program Radiowy Księży Chrystusowców od 22 maja do 17 września: od poniedziałku do czwartku
Sobota godz. 8:00am - 8:30am oraz w soboty - rano o godz. 9:00; w piątki o godz. 7:00
Ze stacji WNZK 690 AM wieczorem.
prowadzony przez ks. Wiesława Berdowicza, SChr Adoracja Najświętszego Sakramentu
w środy i piątki od 6:00- 7:00 wieczorem.
Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Rada Duszpasterska
Liturgia Godzin
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707
o godz. 8:45 rano.
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990
Sakramenty:
pozostali członkowie:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Wanda Fleszar -Zych, Jolanta Gmurowska,
Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Elżbieta Gramek, Krzysztof Grzesiak,
1:00 po południu.
Iwona Jędrzejczak, Sławomir Kmieć,
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych -
Walter Maziarz, Zbigniew Rakowiecki,
każda trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00
Wojciech Urban.
po południu w kaplicy św. Maksymiliana.
Bierzmowania - cykl katechez przygotowujących
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
młodzież w klasie ósmej i dziewiątej.
Lektorzy - Józef Ledziński - (586) 726 - 0636
Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Kolektorzy - Albert Ciesielski - ( 586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Sławomir Murawka SChr. datą ślubu.
Chór Parafialny- Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych
Krzysztof Grzesiak - (586) 263 - 3754 o każdej porze.
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy - ks. Wiesław Berdowicz SChr.
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 w PARAFII
Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretańskie Przedszkole Parafialne
Małgorzata Purzycka - (248) 619 - 9433 Agnieszka Ubysz - (586) 883 - 4113
Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452
Róże Różańcowe - ks. Wiesław Berdowicz SChr.
Radio Maryja- Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Koło Seniorów „ Złota Róża” Sobota - 12 :00PM.
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr.
Rycerze Kolumba Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Władysław Melen - (586) 751 - 2449 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4 - 5 lat)
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355
Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawła II).
Koordynator do spraw Katechezy
s. Małgorzata Tomalka MChR Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6 - 7 lat)
Komitet Rodzicielski w Parafii Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9 - 12 lat)
Challange Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307
Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawła II).
Małgosia Purzycka - (248) 619 - 9433
Parafialny Teatrzyk Dziecięcy Zespół Taneczny „Dunajec” (13 - 18 lat)
Elżbieta Zylinski - (586) 781 - 2861 Grupa I środa - 8:30PM, sobota - 9:00 - 11:00AM
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Grupa II Wtorek - 8:00 -10:00PM (sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Język Polski dla Amerykanów
Opiekun duchowy - ks. Mariusz Lis SChr.
Antoni Walawender - (586) 751- 1224
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu - Rafał Nowakowski - (313) 530 - 0209 Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 977-7267

CONTACT PERSON
Sister Malgorzata Tomalka

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Wednesday 3:30 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION


December 12th, 2010

NUMBER OF PAGES SENT


1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS