LAM-PT09-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN
PROGRAM: PISMP
Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Puisi
Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

SEMESTER: SATU

TAHUN: 2009

Kod: BCN3110
Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Kredit: 3(3+0)
Amali
(jam)

ISL
(jam)

Catatan

Induksi Semester 1, 2009
诗的类型、特征
与发展概况
M1

a. 诗的起源与演

b. 诗歌的体式特

先秦诗歌选读
a. 诗
• 周南《关雎》
• 郑风《溱洧》
先秦诗歌选读
Februari 2008

概要讲述:
师生讨论:
a. 诗歌的起源与演变 举例并说明绝句诗与律
——诗的产生、四 诗格律的异同。
(1 jam)
言诗、辞体、杂言、
五七言诗、古近体

b. 诗歌的体式特征
——原始歌谣、诗
经、楚辞、汉乐府、
古诗、唐诗
注:诗歌只讲到晚唐
诗,不谈宋诗。
(2 jam)
概要讲述:
两首作品在历史上的
不同诠释。
(1 jam)

阅读旧体诗的专用 参考资料:
术语,以图表列出
其要点。尤其要注 i. 吴丈蜀《读诗常
意的是诗韵和格律。 识》 ,页 1132,页 43-108
注意:
ii. 赵义山、李修生
所有自学作业须存
《中国分体文学
档。这个学期开始, 史·诗歌卷》,
学员可自拟题及搜
页 1- 131
索相关材料阅读

概要讲述:

查找《关雎》在不

师生讨论:
1

参考资料:
周啸天等《诗经楚
辞鉴赏辞典》

参考资料:

杜甫《茅屋为秋 甫诗歌的特色。 风所破歌》 (2 jam) Februari 2008 Catatan 张树波《国风集 说》,石家庄:河 北人民出版社, 1993 概要讲述: 作品在文学史中的地 位。 (1 jam) 汉代诗歌选读 M4 作品的艺术特色。 (1 jam) Amali (jam) b. 唐圭璋等《唐 宋词鉴赏辞典》 师生讨论: 比较《茅屋为秋风所破 歌》的异说,并说明自 己的立场。 2 搜集杜甫的五篇作 品,说明其诗歌创 作中的现实主义特 色。 参考资料: i. 李白《梦游天姥 吟留别》 唐代诗歌选读 以作品为例,说明杜 d. 王维《山居秋 暝》 c. 汤江浩《茅屋为 秋风所破歌异说集 . 楚辞 屈原《涉江》 汉代诗歌选读 M3 Tutorial (jam) 师生讨论: 分析汉乐府《焦仲卿 妻》的艺术特色,并讨 论主要人物性格特征。 (1 jam) 师生讨论: 讨论李白作品中的浪漫 色彩。 (1 jam) 搜集李白的五篇作 品,说明其诗歌创 作中的浪漫色彩。 参考资料: i. 何满子等《唐宋 词鉴赏集》 ii. 王昌龄《出塞》 以选篇为例,说明王 昌龄、王维、李白三 (其一·秦时明 人的写作特色。 月) (2 jam) b. 诗 • 周南《关雎》 • 郑风《溱洧》 M2 Kuliah (jam) 屈原作品的时代意义 及特色,并讲述《涉 江》的内容大意。 (2 jam) 乐府《焦仲卿妻》 ISL (jam) 同时期对主题的诠 释,以图表概括各 个时期的特色。 乐府《焦仲卿妻》 唐代诗歌选读 a.LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan a.

LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) Tutorial (jam) (1 jam) e. 白居易《卖炭 翁》 以作品为例,说明白 居易诗歌的特色。 (1 jam) 唐代诗歌选读 概要讲述: 作品的内容大意、主 题思想、艺术特色。 (1 jam) e. 方然《白居易卖 炭翁诗意解读》 参考资料: i.337 M6 词的类型、特征 与发展概况 Februari 2008 以几阙《虞美人》为例, 讨论其体式特征。 3 . 词的体式特征 ——词的牌调、词 的章法、词的句法、 词的用韵、词的分 类 (2 jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan 解》 参考资料: i. 陈振寰《读词常 识》 ,页 1-135 ii. 赵 义 山 、 李 修 生 《中国分体文学 史·诗歌卷》, 页 189. 词的起源与演变 ——唐五代词、北 宋词、南宋词、金 词、元明词、清词 b. 白居易《卖炭 翁》 词的类型、特征 与发展概况 M5 • 词的起源与演 变 • 词的体式特征 师生讨论: 针对作品中的不同解释 加以讨论。 (1 jam) 概要讲述: a.

周邦彦[渡江云] 《晴岚低楚甸》 c. 温庭筠[菩萨蛮] 《小山重叠》 b. 李清照[声声慢] 《寻寻觅觅》 以作品为例,说明辛 弃疾词作特色。 (1 jam) 师生讨论李清照词中的 女性情感世界。 (1 jam) d.LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) • 词的起源与演 变 • 词的体式特征 Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) (1 jam) i. 王正威《温庭筠 〈菩萨蛮·小山 重叠〉》词女主 人公身份辨析 ii. M8 以作品为例,说明苏 师生讨论两篇词选的艺 轼与周邦彦词作特色。 术特色。 (2 jam) (1 jam) 李清照[声声慢] 《寻寻觅觅》 以作品为例,说明李 清照词作特色。 (1 jam) 宋词选读 c. 李煜[虞美人] 《春花秋月》 Catatan 以作品为例,说明温 庭筠与李煜的词作特 色。 (2 jam) 师生讨论《小山重叠》 中女主人公的身份与情 感。 吟唱作品。 (1 jam) 宋词选读 M7 a. 辛弃疾[永遇乐] Februari 2008 4 查找辛弃疾词作最 少三首,举例说明 其词表现的豪迈作 风。 刘凤《从〈一剪 梅〉和〈声声慢〉 探究李清照词作中 的女性情感世界》 . 张煜、吴相洲 《温庭筠〈菩萨 蛮·小山重 叠〉》的不同文 化解读 唐五代词选读 a. 苏轼[江城子] 《十年生死》 b.

散曲的起源与 演变 b.com/cult ure/2006-12/22/ content_3794. 张宏生《论清词 复兴之端绪》 iii. 散曲的体式特 征 Februari 2008 概要讲述: a. 散曲的体式特征 —小令、散套 师生讨论: 元散曲繁荣、鼎盛与衰 落的时代特征。 (1 jam) 5 参考资料: i 刘致中、侯镜旭 《读曲常识》 , 页 21-41 ii 赵义山、李修生 《中国分体文学 史·诗歌卷》,页 . 张惠言[水调歌 头]其五《长镵白 木柄》 参考资料: 阅读并摘录有关清 i. 赵义山、李修生 词再造辉煌的原因, 《中国分体文学 并列出主要作家及 史·诗歌卷》, 作品。 页 308-337。 ii. 陈维崧[贺新郎] 《纤夫词》 b.htm 散曲的类型、特 征与发展概况 a. 散曲的起源与演变 —元散曲的繁荣 —元散曲的鼎盛与 衰落 b. 陈维崧[贺新郎] 《纤夫词》 以作品为例,说明陈 维崧与张惠言词作的 特色。 (2 jam) 贺新辉主编《全清 词鉴赏辞典》 b. 张惠言[水调歌 头]其五《长镵 白木柄》 M9 清词选读 师生讨论叶嘉莹《小词 中的儒学修养——解读 张惠言<水调歌头>五 首》的学术讲演。 (1 jam) a. http://kzwhj.LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan 《千古江山》 清词选读 a.

LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan 362. 蒋星煜主编《元 曲鉴赏辞典》 ii. 关汉卿[双调] 《沉醉东风·咫 尺的天南地 北》 c. 元好问[黄钟] 《人月圆·卜居外家 东园·玄都观里》 b. 关汉卿[南 《一枝花·不伏 Februari 2008 讲述作品的思想内容 与作者的身世遭遇与 师生讨论作品中的“浪 子”形象。 6 网上搜所与《堂堂 大元》手法类似的 曲作三首,略加评 述。 参考资料: i.414 注:散曲只讲元代, 不谈明代和清代。 (2 jam) M10 小令选读 a. 佚名[正宫]《醉 太平·堂堂大 元》 通过作品的讲解,说 师生讨论《堂堂大元》 明元好问和关汉卿的 的内容与艺术特色。 曲作特色。 (1 jam) (2 jam) M11 Praktikum 1 M12 Praktikum 1 M13 Praktikum 1 M14 Praktikum 1 M15 散套选读 a. 杜秀昌、时坚 《犀利的短剑, 战斗的棒》 参考资料: 任选一篇散套作品, 蒋星煜主编《元曲 改编为现代剧本。 鉴赏辞典》 .

LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan 老》 M16 散套选读 b. 雎景臣[般涉调] 《哨遍·高祖还 乡》 M17 M18 Kuliah (jam) 时代背景的关系。 (2 jam) 讲述《高祖还乡》在 元代散曲中的地位, 并说明其原因。 (2 jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan (1 jam) 参考资料: i. 蒋星煜主编《元 曲鉴赏辞典》 ii. 吴九成《〈高祖 还乡〉喜剧谐趣的 艺术构成》 辩论《高祖还乡》是否 被评价过高。 (1 jam) ULANGKAJI DAN PENGURUSAN KERJA KURSUS ULANGKAJI DAN PENGURUSAN KERJA KURSUS M19 PEPERIKSAAN AKHIR M20 PEPERIKSAAN AKHIR Tandatangan pensyarah Februari 2008 Tandatangan Ketua Jabatan 7 .

LAM-PT09-02 ___________________________________ (Nama: ) ________________________________ (Nama: ) Tarikh: ___________________ Februari 2008 Tarikh: ________________________ 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful