You are on page 1of 66

UffCO'Z '","ere.

/3~'{
,
',.--' ,
... 'I--"
'

r \- , , I
1111111111.
'!2'~"""""__""""""""..____..__________..__....__................................................................
(1./ " I'
v I 'i~1- (tf.; ...

VALENTINI GREFFI
13AKFARCI PANNONII, HARMONIARVM
MVSICARVM IN VSVM l'ESl'VDI-
NIS FACTARVM,

,
TOMVS PRIMVS·
,

1141rotclltjlilllHlII totiU5 $"rllllltilf PrillcirclII, lie DOlllillUIII SI GIS'


MVNDVM cMVGVSTVM,Po(OIl;1f 1(~tlll, C((lft. EHYCIII
flltrilt,'t Olll,ulllll ~7v1~(oruIII P"trolllllll 'cII1icclltjliIllUIII,
DOIII;III1111)""", (('III'lIt11'III"III' .

A
.. .. ..
VGVS TI pitta. toto cantabitur or~~
Dance crunt nitidis liammca figna-polis.
Omnia cum polSit longzua abolcre vctufias,
Virtutis famam nunquam abolcrc potcft.
"TrASH l'TXII.

CAUlw.,flPriuit'l,ii Imp ....to.i" M,,;.fldtU,t!!f' ..t...niflimi f'O~on;" fltgJ., ne 2""


J
inlr4 "'"1um duotkClrlf Annorum, hoc op ... mullo Autbore recuder••ude.t.


~ eRA COVlJE,
Impcnfis AUlhoris LAZAR VS ANDREA! cxcuwc,
Mnnoa virginco partu, M· D· LXV.
Mcn[e Od:obri,

o
., .. . :-


; •'
0<>00<>0

SEREN ISSIMO AC PO
TENTIS SIMO PRINCIPI, AC DOMI-
NO, DOMINO SIGISMVNDO AVGV-
STO, DEI GRATIA REG! P,OLONIJE,
M A GNO DVCI LITWANIJE,RVSSIlE,
PRVSSI JE, MAZOVIlE, SAM OGI-
TIlE, LIVONIlE,
&czt.
DOMINO AC HlEREDI,
DOMINO CLEMEN-
TI SSIMO·
It

Vanta Cit inter animum noftrum )& Harmonicam Milt


Cicam conuenie nria, RE x PO T EN TI S S IME, quantalp
proportio,nemo eft qui ignore,: QUisql enim infeipfo
experitur,nulla re alia animos noltros magis affid,maf
I g isq; obJeCl:ari, quam MuCices concentu. Ad~d enim
r apluom.r af!! m l, & quo~umll volueris f1eCl:umur : Vt ilIam authorem ac
cffeCl:ricem Izticif, in qua hominis vita fed tota) ac melior etia r itf pars
cpn.filtit :veteres Gngulari fapkntia oroati tradidcn! nempe grauifsimus
Socrates d(uiqus Plato, (X laplens t"lrnagoras: lJ.ut «J..-') lVlU[fca'11 cele'
brarunt)~t illam cum diuinarum rerum cognitione coniunCl:am cenre,
rent fummamq; etiam eruditionem in neruorum vocuz:n<tJ concentibus
{ita~ eITe tcltarentur:adeo vt dixerim,quod limul at~ mentem nofrram
d iuinf M ulices vis,ac virtus penetrarit,illam mox diuinf fapientif fpJen~'
dore fore irradiatam: Imd affirmarunt animum noltrii,nih,il ~liud eITe,
quam Mu ficum inlhumentum, numeris ipCis confeCl:um, ex,quibl!s ori1
awr ilia concinnitas, & difPilrium vnitas, qUf inc,redibilem parit: obJeJ
. ~ationem: V nde antiquilSimam hac ratione MuCicam ipfam d!lxerunt:
quod cum animorulT! cre,ationc fuam quoClJ originem rr~~~ret ,: & ab
ipfo mundi exordio fuiITe perz:nultos) qui Mulica (ere obJc:Cl:.lt(n~. facrt
a
te{tamur Litert ,fuiITe<tJ magno in pudo habitam, przcJaris in omni
fOl!culo Yiris,& prophana ipfa iUltiquor!lm fc,ripca, nedum facra t~d!lnt.
. a 'ij - Qyi fa~
~f;<~~~=;~========================~~~
'7'

P R lE FA ' T I O·
Qyi rani cum experirentur, quod vi MuGces menUS corum ad Deum,
quem omnium Conditorem,& bonorum omnium fontem agnorcebanr,
altius raperentur, & gratiores fore laudes,& Hymnos ac Cantioncs tOI
rum,quf alacriori mentis agitatione (quf quidem MuGces vinute Rebat'
arbicrarentur, hoc laudum genere diuinum numen efl: celcbracum : V,
hacracione adduaus inclycus populi Dd imperator IVl 0 S E S, pro in,
figni eius in £gyptium Regem viCl:oria P;rana Ia:cifsimum pr;rpocenti
Ow decanta'rit. BE Rex ipfe inuiCl:ifsimus D A V I 0, diuinas cele,
brari laudes inRituerit, varijs ac illis quidem degantibus MuGees inllrul
mentis permixtas, vt & canentium, ac pfallentium corda magis affice.
rentur,& Dd ipGus naturam altius penetrarenc. Quo fit Vt fi re ipfa
fentiamus Maicllatem Dei in laudibus fefe Mutica obleCl:a{fe, mirum
nobis videri non debet, homines ipfos adeo rapi, adeo extra fe ferri, vt
pr;r hac vna reliquas omnes voluptates pro nihilo ducant, & contem,
nant. Notifsimum eR ilIud ac lingulare, quod de Alexandri Magni
uga Muticam affeCl:u, dicitur, qui licit fuperbus orbis domicor videri
vdlcr, ac feuerus, ramen ad arma nunquam nili Mutico fuo melodiam
refonante fefe -accingebat, & vim animi innatam excitabat,& illo remit'
rente, refidebat: fed quid homines dieo, mali edam fpiritus dicuntur f01
no Cytharf mitiores faCl:i,vt de Saulis fpiritu legitur: quoties Cytharam
I rerigi{fet adolereens Cytharexdus, quod ilIe quiefceret. Qgibus de cautis

adduCl:i veteres PohE finxeriit Orphea lyrE modulatione montes ,ipfos,


arbores~ proceras poR fe traxiITe: & Amphiona ferunt, in Thebarum
vrbis ftruCl:ura faxa teRudinis fono RexiITe: V t non difficile Gt perfpi'
(ere,R I! Xc L!tM !tNT IS S I ME. quo Poetarum RCl:iones tenderent: nemf
~ '''quanta Gt, in c!p'imdis hominibus,& Rectendis vis & efficada MUI , I
tices ortenderem, raDularu inuolucris id tradidere, Nam horc foJa pec101
I n agre~i~ moll ire, & ~u~aniora reddere potuit,& faxea corda in molt
tia,& mma vertere, tnltta 8( ma:rore opprelTa, \a:ta at~ iucunda ef6?
cere: Nam qUf vila ars alia animos perforpe varijs ac permolellis occu,
pationibus, iam'~ nubibus opertos ac confeaos recreare potelt, hac vna
cxccpta t h~c inqua~ Cola, triltes ani.~i cogitationes fugat, & expeWt,
Plentes rxh~larat, am~os rcercat ,1;rtlClam afferc, vitam deniqJ iucundif1
ftmam dfiCJt. Ad hUlus folatium confugiunt Principes ac Reoes nedum
priuati Ciues. Hac eti~m obleCl:atos fuilTe ipfos Deos,POetf a~tiquirsimi
comcmorant: vt,pJane perfpiciamus,nullii eITe hominii genus,quod non
hoc obleCl:atloms genere, modo facu\tas adfuerit,libentifsimc vti veller.
QuI,' fani cum fu~rioribus f;rculis eITet fcre deperdita, & in hac qu0'll'
pane barbaries grailata fuiIICt, vt nihil nifi infuauc & incultum canereoc,
.&6dibui

II
P R }!:! F A, T.. I O·
&: fidibus tangerent huiusmodi artifices, hac noltra :l!late elfcd;um cit,.
V! etiam ars Mufica fere ab inferis reuocata, & fuauior , ac edam iucunf
dior nobis moduletur, quam Cane Mulices excitationem, &: indulhiam"
Principum fauori acceptarn Ferri par cit. Nam Leone decim.o tanuim
&. acceCsionis,&' ornamenti accepit h~c Mulices ars, vt earn ad fummp"!
iIIe faltigium perduxerit. Summopere enim Mulicos orl)auit, &. comt
plexus cit, ill is fauit, &. omni liberalitatis genue (vt erat Vir ad largit
endum propenliCsimus) Mulices profdfores ita cit profecutus, vt nullo
vnquam tempore, ars h~e magis Roruerit: vt muhos ilia ~tas pra:fl:an'
tifsimos protulerit, 'lui pra'cJara etiam artis monimeqta polt fe reli'
querunt, & etiam amplifsirna funt mune:ra confeeuti.
Horum ego tum adolefcens vefl:ig~s adh~rens,omne :l!tatis mef tcm,
pus in excolenda, &. exornanda hac arte (vt tu S ERE N ISS I MER E:x;,
mihi es teltis) coneriui,&. frequenti Rudio ac labore, pr~fertim ''ll tuo
fauore, videor mihi confecutus, vt quid in hac arte (quoad concentum '
teltudinis attintt) pr~ll:antifsirni lit, n non fum confecutus, (quod cer[e~
plurimo fudore conatus fum) at faltern modum ac viam,vt ali} confeque,' \
rentur fedulo pr~moll:raui. Et cum hac de caufa aliquas cantiones,mef'
lodias,&. alia tell:udinis fono cxprirnendacompofuerim,Tu REX CLE_
MENTIS S IME me perf~pe,cum iuhere polfes,hortari maluilti,vt eas in
lucern ederem,cui fane Vl?to non obtempcrare, impium, ne dicam prot
teruum dfet. Decreui, &.tuf inprimis vo/untati, qUf mihi o~acu,
Ii vice femper fuit, fatisfacere: &. eadem opera com pluribus ornatilsimis
a
Viris, qui hoc ipfum me pcrf~pe contenderunt obfequi. .
Qyales funt huiusmodi melodif, quo anific~ genere modulatf, qua.
difficultate exprdTf, qua venul.1:ate, &. dulcedine condiq;, qua oblecrati.
onis copia retCrlf, qua nUmcrorum ICrrc, & nCKIl finc"~ri&F, & vario,
ac flexuofo modulationis gmere floreant, non elt md, iudicium ferre.
Quid conatus fuerim, quid elfceerim, qUid attulerim, pra:fens ha:c ~tas, .
(&. n fuis inuidis non eareat) fed multo etiam magis ipfa poll:eritas,me ta,
cente, iudicium feret: Qyf cum iulfu tuo,at'll edam fub eadem tuo
augultifSimo, ae fodicifsimo nomine dicanda elfe propofuerim, M A IE_
J TAT EM tuam prceor, vt fa benigno, ac hilari vt foles, vultu accipias.
Nam tu PRINCEPS IN'CLYTE, &. Munca ipfa plurimum ob/edads, II
&:;l Munees conccntu non modicum [olat~,&. iucunditatis percipere fOf
Ics, &. Mu6eos amplederis, ipns faues,profpicis, eos tueris, muneribusqJ
amplifSimis exornas,vt pcrfpicuum lit tc nulla anc alia magis ob\edari~
ae recrcari, quam Mulica omnium przltantifsima.

a iij AccipC'
" ,

P R ' 1£ FAT 'I O·


Q' Accipe igitur ha:c, qUf nunc ame eduntur I quafi laborum meo.
rum pr;rludia,vc cuo fedid aufpido, in omnium manus peruenire poft
6nt, & l;rcus ac iucundus, vita hac, qUf per fe infuauis & iniucunda eft,
diutilsime frucre. Vale REX SE,REN1SS I MEacCLEM-EN T ISS I ME,
& me,quem tot ann~s, non mediocri gratia,imo fingulari cs compicl(us,
pofihac etiam maiore compledare, & pra:cipua
clementia profequerc.

eRA CO V 11£, die X V Odobris. Anno relli. a


luta falute humane gencri, polt fefquimille~
, fimum fcxagcfimo qUinto.

SU.E~l!nM.lB MA. ,
1I!81'''{.1'II YB8T2t.lB,

Pcrprtuus 8(£idd/s
J CliclIJ) & fubdilus

,:V ALl! N'I'TN'Y.t


lIA lC F.A'1UC
PAN N oNLY.,.

. .. I

, Il
J ~ S I q ~l A V ALE ~ T I JI.( I
~..( l\. F"( ~ f I f>...{ N NON I I, ...{ f\ T 1 S iii V of I.
eA!: 1'l!~ITI33IIIiI.

-
,

SYM.BOLVM · El.VSnEM.
(,'vnEl4 flirtllt; jltltione ccJUtzt,
Jl<!~capit ler", ffiaciofu. orb",
Sol. pdlmdm jm, hominwj; (oclum
T oUit il/ .llum.

DE INSIGNIBVS EIVSDEM.
CARMEN "'{ND1{EA!: T1{ICESll
ER.!'ITIS PoLONI.

'N A!c ~r"ila c."<cclfom difrg/141 ut "riUd menU",


lI.lf I( F.If 1{ C 1, cu,,,,,,.brlc Summa "gil:
4ic tt;am CttprCM foil/mit m"f1eri4 nigrrj)
Dtfoper .,,~.tum qua. Di.dc ... ugil.
SUfi/ ill.e!r'luidem,t,clido qUSJ
Iraxit db HSTlio
CaUiop" cal/tuftli", iUc chc/yr.
.,{f/ huic fucceflit fJ.If I(F.If 1{ CV 3, cr illdc IIOC'';
Orphcru PdmlOni. dill;l" iUe pDUff.
.4ttr"hit hie etidm 9.ui.J CttI!lI. /4xot,for.uiJ .
"I POnlo.lUlumJiumilliQU4rj gm'''t.
flds 7l1jig,ne forM, cr pifcem tOl tul it ilIi
'Blg'lld.lOY' mdg1Zt 1l0biliJ Vilgar;",
Zlle lttpi 1ldl.W Trallc;,,; ejdngul,ie, cuiru J.
, Otllawm gcmml~ hie 'Diddemd uide;•
.A dye it A.moli 1"0'li Pomi illji,glle: 9".d .llo
NomilJc Patmo1l1£ ditia1teg,lId Uoed1lt.
Nofcitur hin' VitteJ qt<. fit de ,geille projefl""
At palma excellcm ind,cat il/gel/ium :
Mfljic~ l11gellio quia mtlli bie cedit, vt drbor
Fonderibus mtliu cedere palma (alct.
lila tdrmJ fcmper, pl'~figlli la ude uirmtem
It,fera fomam pofleritate 110tdt.
Y;14itur ltzg,e1lio fiquidem pofl fimera: martN
luru ill ;n!,ellium llil .hdhet dra mamu.

AD EVNDEM-
'B.A KF.A f{ C E Ifmariru q1tem 1I01lji,perauer;t OrpbelH'
M atre licet getiitlU Mlifa jit, Itr!e br~.
IUe nee ..Amphioll Tbebarum COf,ditor, IIU! qui
f)elphilli tergo per mare ueEl." erato
Si med "otd dij uellellt pr.ffldre fecundi,
R!!.-:er"peardemi pe[tQre fimdit dmar,

I
Immort4ie tuum cdtJUt effit, t7 Ifthtrd primum
TU Ilc pettres mundi mdchind quando rutt.
Sed quid. fittorum lex efl immota, 1JtC 1~Ui
Pafcere uelfummo mors uiolmtd. [olet,
Viue diU, CT Pylijfi'peralo Neflorl; .nIlOI,
f)etiI lu", uil~ mollia [ata f)ellA.

AD SOD ALES MVSICOS. ..,


Sl prim. h.rc 1I.."r;noffr..fotur.,pl.aht
.Artu ,If pollme. dedita turha {yrs:,
f'iurd brcui dabimw maior! conditd curd,
Cafl.li, ha"d dubie ,grdta JUI.ra chora.
~id lat"ij}' iuuat ! L.A C fI I C I luh 'IOmine ft E G I a
p,ofirat CWltb,. noftra CAmam. caput. ,

1 AO

\ 1

-
FANTASIAll
Trium Vocum.-lS'lS' ~_ ~ -:>
_
- ~ -;:: -,;
-"
:->'7
....

(
"£'-I-e-fe-~ e
.--f--€~t- ·H€
- O. ~ € .€ - -
"H +0-H+O;1.+ € .
._- ~§~~ §. 1~-£-~b~f5-~I~§€ b
= .€ -~ -£-==== - -
j : j1 r if i ! j i .'
~
' -£-i-)-"'OJO' ~l'l 'ttTi#--lii
, li it'll ~'l : jtlri fO
e-· ~ °
VISV.LNV:Iol)-t---i!'
~'wn)OA +' ~~± 0-, oe-e~!
a O o. (€o~ f;> 0;0e~
\ -' _ " t-ct o~
io?~=e~-==~o~e~~
-----+t t .. .+=
.. ' <:I ii L t-i 1i i 11-
--e
-o-n 0 0 ·e~+-+- ~-'E--Hm~O t'l"~
--. m-uem f.....e e -1!' §
OIHf~- :~i~¢ig f3~tOzb~bSbb=
1 i i li i l i
-€>-i!'-£- E- .~ i ~..,.,.

it
~.f ~ ,
l t 1't-1
!) t !) L!) L l>!) .H'tt
_<7_to -f-()- r~ tie-. ~ e 40 f+
--i!'€>~ +~4S t" s e" ~- bS 'II
-4-
'1--- .
i. t r i rii i i it ~! ~·li t
- --&- tr--&-4 4--It 4- 4 0 ~ .
- -i-or sse
-~~-t'E-+ s L°°itL 4 -4--£-
°-0L~*-:r
=t-~ _ . . 4-a-~re-~ " _~
, . , i i .iii : !f . f : j tH tX
~ . ~E- '-+-.L 0t ~ §-e-M<-t-E-~
v~(tr;~ ~HE-~ .~ 25 ~[e ~~., H-+e==+l ~:
e .., s ~ ~ ~; = ~ =n~'
. i i! oil i i· it i lH i 1-
: e ~ ~. e--£- [0
1 °1~~. ~f ~ L
S 0 ( -s--E- -+e b ~ I. S ., -&- f - e--£- s .
<: er~~r-s---t
etEn0~ ~±fO!° ~'!I ., emft~ s -
/'
t it i . i !·i ii t i i t
A ij

f
.~I
I,-i '
tr
I II
-hf-t> ,
+9-t>H L
f ~~'-E:-e-e- O --() €I EI
E 1--t>-9+.£--£-e+ E- ~
±
±t!~-E--f.-- .£.+t>+ E € 'Z'O c E 'Z' 1Y -f- ~ .
+~l : 'Z'~ I - .- : g =~
, r " .:.' , ! t j1. . T j ti
-~4 s L !l ~!#-s-H~I -~g~
: El. u If
:-& . s* I~
~H~6-f°fHTT;EE'1=E €¥- E- .
~~€iOlll=e _. H-<70=~
g -
'
1 . tf T !i ! ! . _t .~ -'.;
Ii
"
~E!"jr··'~I~~:·~~~Jf#·lo.
i j1 1. - . li: i II .~ 1~·i . t ! ~
.~...to ..g::e,oi;'T';'~o-".I~' ~ I
n ~ or ' .: ~, 't\ , - . , "r" ~ \ri
.. i---S- ~ I. H S !>. S n ~ ~ I2 ~ .
~~f-0-'Z'-~€- ~:" '- ~siia-;! 9 =~- ~
=' - =
'Z'~:F--~O _ -c: . ' 4t~~ -g.
- . . ~~ - I -4 ~ --
= ~ 'lli i . \t . lf~·n \ t 1 i fr-
~g~€-+f _ o 0E-~~~ 1'Z'~ is l> ~ HOI Ofim+-~s -Q.
4s.,s.
- F- _ 'Z' _I -<7 ff= ==,ka~
lr . : ! tr rr , rrr . 1'1 r 1r
o
g:yW::i!rif'OFtt'! 'g.-iHg=
it , i r ~·i
i ri i ri rl! ii":~'- :i,~ !i \
:...

I'~?~HH.·;rell"-:.
'Z'~ ~i is
:-~ tlEFTi~ . -0.£--$
: !rn in rl lti ~·1 i ~·ii i i ~·i · it '~
, ----.!..
• P" •
II
I

• A i~
~
~ 20]~:re-
-3"il~'t ~
--
J
-5-
j3-+--
, -
h "
..J..
+ 0 /"-
3 oi0323~H' J O O
-
"

I )

I
f,-o_-

I
I

i
I
g
"q=
-
'-i ~(, -J,..E- c+~
?,'">EFE°'e;;:m-':- :-tEt~.;;:m
.;;: freE- ~,~ N 8 VEl 'I :)
'V c1 \' d flll .S-
- - - - - 5 - .;;:~ .~~ -~ . -'i'iE- ~ ~~ ' ind! 'J oi\'t>"qnlrJ7\l~n~nJ
- L~ t~i~ I tt-e:&i-;;;:i",::, ""'" C
=-J- +--=.--"i.'/ +-_~ :::+=+::+ ~r.Y 12 U1I :JIt'uej lI J UlOU /\,:;8 I
r i 00 00 00 00 ~ /
. ~f !~ f m~_ _ _t[f~
t11e-e: E-~-. . +-f-f-
=t----{,,:. . £t-elete --~ f-~S
j ---e:-~-
_ _~fi:
_. _~trl ~
l~l: rn : j1 i ii T 1rT ~, 11 II
: - --
---15--$-'-1 +-+ € +-=f--9 le-£ +-ef-+-'
r ~ € £1 ~E t' ,
;- E E-f---+, € -/,f--€- f-+-f-!r- . - £-f -€-
--~1 ' f-lf-~e-+t-e:e-c --
i1. [!
--'i!'t) ~-+ -E---
-f-';;:~€-~£~5--E--g---e:o
---€--- -,H-f--f f---f-~HO - -
- H-e-I--- - - ~ - +~s ff
I i it! .i l i . I t · i Ii . / if i
I
..-- e-·l-e--:-~fr stf-(e+<H-~ -
- t - --€- +- .~ e-f+-+ -He';;:-H -€-~- -H-
il-
-f-f--t- tz=+-t---f--€- H-t-!r-H € -+-
--
- --e:£-~
--£f ';;:-5--£-1$
- e-fi--- - e~&--f-~--
- o-e----z=-e;t,-H--
-
-e r -----? - - -€--
Ii .j' i. '. i i 1 i~ I!" ,: !it
~o-t--+-a a-<+---~, f r-' o--t
-f--t--+--t-1-+-+q1- : t E 1- t+:tf+£.t~f- r tt--=t
• E f 'Ef-. -i;'!r- z=o---€- f--$-e:e--£--~
- e--f- €---E--s----€--'i!'
.
t
-rc----\3' 0
€-+e [
€-
--9_-+-------t-+T
ii ' ~~ii it Ii j , .n
:-t-+-e=a-e--tt~
:- -+-!- I €--~ r
WH--S---~'~Ht-e-H
-ef+- ~ S € H+e-·
-f---f-{-~-€--+t--€--.€- !r-H s -S---~€ 9 9 - - - -f-+
- -€---/- o-E---
£- iiE-f-£f--e:iis--€--fl€ -e:e €t= € $-- e-H-+ Z' . e--T--!'-
9 .- . .
7r.-- , -£--/-0+-- -- +
ifJf " tf .r i
-
-:-±-ee--H1t'H~-5--~e---
.e - l -f--He-'i!'f-Z'f-e~
f - -H--E- 0 ( s ( HHl
f---E--f--5---
f- - 1£
- . -/- t-- f- E- +--j,-9-f- ' -
~f=~ef-~_€- H}
t e-€- t ==-i Z'
i i. n,i n.t ; ,!i ji i 1fi
t-f--I--He--5-9-5--E-s-t-€-+O 0t 'e et= t
+_. -{- iii +~ H-f-----+++=f-'i!'OZ€Z-f-e.;;:E-+
c ±====~_ L _ e "H O~ v~jOO -z=-e~i
+---- I . eH-+-r----+
'1\ li ~·tr f ' :. 1:- I
~ ,j i i j ' :n
I
'I
I
-+0-- ~ O'Z' E ~~..
,~ f °0 ~ h 0; °O'Z' !~
E""
t OI'e'~Sj,Se'~ * *~I-- li~vS~;n-f-
G~ ~ S T--'Z' 171 ir S b ~
-~--- -'Z' 0 e'- bS-
------~--~-~~ i -
fi ~! ti j j r i r if. ~ ! tit i t
~-t'Yf-c-t--i~E
H~-£nTH € if
:-e-c
__ !fl '~"9.' ,1
irO e'€ e'-f:OT-f=+-H-T- ,- ~-
-E-
,-~t~o ~ ~ Z' 0 I I e' ~ 4 .1r~ir'Z'0- o?V
1tr i 1i 1i ~ ! ~ 'ii i i i
1 i1
-~ O-'Z'-
0+0+- C 0 ±~f-e'-E- -T-f--m-e--±----'EO, 0 ~ -+€-~ 00 <o-
f
~ 0 -j--£--
-*---+ +--- 1----* -€--H-+ { -0-
--fl~o ~o;,.- '. +--t e-€-~-'Z'O-~' +--'Z'--
,rf TIT -f+- i ii 1 r 1 t 1 i
-e €--'Z' ~ 0 'Z' ~t e'fi 'Z' -e~e-j-f oe'c§ H~ £
+0 I S S C b 'Z' b S b r. 'Z''' S ~ 'Z' ~ S 17 S : -s-
-'Z'-'C' TV-'Z'-- " 'Z'Te- ~ IT - - --
E e' t
I •• I
t~ i \ \\ ,. -; l rf i ~i i ri i i ri
1*f--'l'-6-C:0~~e'0~e'c=!61t~o~ec~eo~g,f-~~~&"M'f~
-I ± - ~ S
!i ' ~i T ! t 00
'1!d~dUOu:JI:)·.nd~·)OAf;r ~ eco l-oe'co
"lU1Jd 3nbsmOln'!jHlell"'T ~c c c?ot
" , , '" -~- -'Z'1 c
---- A
o ii !
-e Ee'~e'O 0 0 0
;tof' eO '
c "n 5T-+-~ 0 ceo
__ c!
-~
.. g
o ~
~ n -'Z' "
ei----'E-e-e- l--+~ --e-e
J, 'Z'
0 ----'E~ HO-'Z'
i 0 0
I i
. ! ; ! ~'i it ii i ii ii 1
O~* e' o~=+ T-e v
_ r -e(;j,
-'Z'v.,"~ ~ t o~ v -s-----'E .~ v
1:¥1~1 0~~ ?;>"~
---s--E e-- --'Z'-I:r-S--
'ff r!¥¥ ' ;
!tiii ,,,\1\ i ltiti 1
g~I£O(
,
4, g
=+--+--c+~
~0-G- f 0 J
0-~Og'Z' I ~~ l'Ull ~ 0 X, ' S,lEd i: 'O S'.l~U!W _ W
~v
_.f-- __ _ _ _ ,_ H 3U s~~w s-eppO U~!)g
+---l~ 3lW S!lm~l1n! -eV!PQ
~ j 1'j rtl r r r0 ~
e-~t~ 01 0 ~l;ibSbS'Z'b 00 111~I:o fm
-~r~_O otf~~f ~- ..
[7f
§_ 'Z'
~ E l' 7f-£-e :'Z'o£ £f-: Ee
~ -
&-T~t-Of ~
o i if 0
,
t l ,-j rtt r i if i
~OHo~t:;=O='Z';:==' ! 0 ~OE ~ Lb Efi f £
-V-'H - +-'Z'+-+O+--S-f £ [[-H+~f -#-5-H'
~- Z' 'Z' I? HO l't; 'Z' &'Z'
t-e-:z Zl+-5-- ~ 0
- -b: z+
f:r= --+=Z' - -4
~ B! ri i n j i -1 ! rf i n1
.~-'i7-[§§ 1 t---€} - O--B . 0-+ 0 b Z I>T+ ~
f, S ~ ,S - E--+ - E --£---+ -[0 S
--f7 bte-Z'-C--C -C+--Z'Z' 5
- - i!' --O-c~o
t-v-z-m-'t- t>Z
- 0 Z'tF-o- C -e
~ !i ,i 'li tii 1 1i iii ,~j ri I • I
-~,-o , -~ 'Z'°n~*~~ ~-U-t E
. BSi~~d' wg-;ffl7!tl~
ii j :· n it rt tit i !i i !it i
-+--
-,--
1 e-~o-*o
- -+-£-' -&-'0-
&Z' 0 'Z'&-i
b 'l' b ~[; 1
'Z'-e
-C £ [' Z' O 'to
- +-ee0- '~f-- T- [ -:- ~ + _-c+-~-f
-±-O
-t-----e'--C t±-cv- 1> +- "
-+ -rfO-c~+---i7 . ' ,
i i it r l j rr i l'i !in ' j
- - 0- oZ'~ -0
st S -;,-+ '
-1- °ogtor~'C'--s- +s" --cl fi i b7fbSI>SZ'I> t=§
-~-C.t=~b ~ ~_'Z' I 0 + ~t_+ " 0
-=I====el= . + f
if i i 1 ll'j ! i ~! l1 rr t
- --i+'Z'0 ZH 0 [Z~_HO~~
0 f ft-; O~!
-'l'-f; o~!t= Ho!~O 0;t;:-"T-
0 Z [ .
\ -v I> -0 'Z' 'Z" ~ - Z' - IT £ £Z J-~-1--4 - -
1 - ~ " Z' S 'Z'-
g
'lIA 1!t t 1 t ~ 1't t tii!t
-..;;-j+-'fo--f-
e-~E--! -- ,0 0 C I t"I-
-H7+- H rO 5 +e-H f I f I 0 -£-€r- =
+ - e'fO ~-ntF~+-;+;; I 7: L ~;;V ~O"'tfF'O
=1= f :r: 0 7:tf 0 -0+- € -
j rr i it i Tf ~ 1"i i i ! i 1f i
~R:~j~41!!ff.e ,9Ie' ..~
i fro 1ft 1 rOj ~jrl
t<r 7:n 0 - 7 : ~17:~ S ' I 0
=ru.f-°n";;O";;"
f-C'-fe-'Cn' L €--- 0 7:
& ~ ~";;I
at ; ~
~..;;f-
~ - ~ ~ ;> t- 7: "- - 4 .£;
I> 7: f,
-"-
b S 1> s~ €
. - ~
E-r-eeE-
itt: j fi . .t i ~ li
, f - , e;;f--..;;.f-fr'
~ \ 0 E 5 ''''-'-11t ~,. r ;T +e
%f-e;; s
f ' ~ ..;;-
,.f-- s €
Ii f r - i--oe-e I-+f----s--+T
f ++ . 5 -fre-
e-+o I> 7: I> rc:-!>-..;;~ -..;;s=-~
-..;;E--- ';;:fr ~ ~
171fJZ£' z -
-'--0+-7: t-" -
. f'of,. J ;> -'
lr , \ 1 i i 1i i\ i n ,ri";;. f'fr \
~ o+~~
~7: f o-~~ - ~ ~ .
~~ l,cl>5 I>H §ijH7:~~e
:-: \-fr~~t~~fj+'7:+;;+n° A-- ;-i:;f :
1 nt t ~ 1"1 1 : lti t
0
~o~I>eb 0-9 of--
I>O";;-!>-~e-..;;~-1!' ~ fg--O-1!' !t-±te f-o
f 0 _ 51>7:1>5,,"57:1> 5" frfr
- :t:2 7:t; b 17:0 bi=
,EW; -i;
o 7:+__ 7: +=- 7: : +=- -+- ~
, j : j ti i: j t'1 r i i 1
--------~~o- 01 -
o e-4~o~t 07: 7:(~7:0-1!'f-;;f07:. ~ , . f 0-1!': t
i>--*-H>-frV- f -- ' + S5 f C e-+0-0+
- - " ..;;±~ '0 . I;> 51> 7:
I> - '- s'
_ -E'
t r! !i t ni t !i ti i 1i t
~ - '- 0 0 0 0 Oe07: 0
in
-fo+-- I> 7: I> +07: "" -f f 0-1r7:
0+0- +-f-- -0+-f+0
--t--1!'-1!'e;; 0 7: 7:
e--s
S Is
' fr
--
s- t-7:-
-O:r:-'E-H'-f - - [ - - - 0 : --7: :t";;
tt nil !\ ; ! ri ~ ff! -t
I
I,
! ~ at .~~.~ ~~m--
"
I. ;~~~"'~8 :it · :C5~-
i i 'f f i _~ f i i t r i r t r
#-5- of foe b 0
~ij ~ f r jO m
II
--'~t,. -H:-4=U t ot £[ C~J~H ~ nth
--
~ t t i i r 'i : j t1
rr f t r r
I
~- f - ~o '-HO 0
cf e 0 e~ ~
-e
~ -r--~------+-+-f+± o~~it~
~ ~ f e+ ~c~
\ 0
?t & I' ~ ~-~ ~I ~ ~+-- 0 OHf- H : ;5
II
I. t n t t t it i i!t t
~:~(Zf¥qigc:stHZ'
:SE' ~~ ~n5bti -r i ijif J
I"
I
i i ~ ri i i i i ~ 1'i i,.
i
·~:~fni'<f.t"i"of"·:";,~m
: !i i lit iii ! ~ ! ~-! it li t
ce- e~ lr O( e +e 'v - - ..
'EdEduou:W3'l:J
0>-1 I-JOAt 'IJJEPU)W
I ~Ocl ~ ~~
£=i " :! + <-+j ~m-I'S.lEd .
Zc
~ I _ ~ !.1!" ~w l~'P'P!!J.l!:J
.a!o;;lH I
n-r t :-i i i r rr jO
t~-:-:: I~ 0 Z 1; c.. 0 c 0-- e~..:t
~-HrT'H S (-e~~:-e-7- +0 t± -He ~ ,£ .c....t....L
~ -
tF~ e Z
~ £'l'e ~~
-5--
t~
\ ~: j tit ii i 1 i' i ri r t
i" fgf~"'''' nsJ~b9'0 ,t, H>4..~
'I lIA t1 ~ j-1 i 1 i1 ! ~
- '~J '
I
--0-0 -t·-~~~----:-t0-'C-f~-E-C:t~-.,t..!(;1.-~
~-trC_v-1>0-'Cf.--.e-e -0-
-f--l'e-h - - - e - _1'O'--f-e -&-
. 0 I €.
-+ € s - r - · f - · - e-4-- .-
--V-~-1'O'ie~~-'--l!'e-eF
- - - - _l' e-1rf
-. ---t- - -_l' t C' ' e-t-~
., ..--
----£-- -- --
,~ !i if r i i t 1j ii i j r
~f!f-~-5-~
- - - - f C' t -C' ±e:r:"
H ;Y; ~et----ea-l'·
EtC' -t--l'O-l'--t--i
He
- e - -;- f--~ .z--f -I---f s--f- r-.z- ---f--+
-~
~:r-elf• --5--_1'0'
~ e-_l' _l'- -C'-~+~
0!---l'-!E ---_l'
~!--e-n
--5--""- f - - -€-- - t
d
iJ f ii t i i i i i .i if t1j r
--~ ",--B-1- =±= -~o H-~#_l'f-~ ~
e -e-l'---f--o ~e_l'f--'C-fe
- -c+e-I-- e-H++e+ ~ -e----
~C' ~~O-1'O'-V-l'---l' -e 0 --~ -e-----
:....t-==-f- --------1---.-
i !ii- ii ' j --
i -~-' 11, i ~
-t-e--l!'et-€---n- e
-- -_1'0'- t ·_--t-e-£-_1'O'e
0 e--=tBe-1'O'tl---C'-E--
-€--_v~ b b 0 C'-\r- e - f----.-e
- f _l'-t-f , - + - - - ! -' --+-- 0 - -'- -e--e -t-
,--l'J
-0 e 0- e--l!'e--' r~---$--l'-et-e-l'-ete
-C'--b' ~ Ti-E---l' r..
- -- ----, t 0 E ;----_.- ~
li l1 i iii j~ it. ~1 In i ·i it
-E
- e e01 1 ~ 0 I
.€--'l:~t C'
o~ - 9~ _l'_v------ --
--- e-e -- €-{-9+-£-+ I I t -.z-+_l'-/TS b 5 C'v- I t I 0
-0~t-et-e'~
-_l' _1'0'~ - - -· - £ - - e 1:'t
1:' 1:'i-e --C'-e t --- OC' -l'f~
_v - - - -'
-- -- € - "
I fIl r°1, l ~ ' . J i. ~ \!i i
ni
't; t_l'- E
-e_1'O't o~e--1'O'-t C' 01:' -f- -l!'eS-e-;-
-\r -+-e---- . '
-'-{.- .s -- -{-·f -~v.z-+.z-_v- .z---- -f--S--£- -e+iTC+y,_v*"
-~ b ~ ---+ --l'-eF-Se-l'-----V
- --C'- Ire'e - H-f .
L-___ -- --f
! r ri : ri i if i .i ,1j
, .-~ -:-e~£--l'e-l!'e-e-l'9-C'-~-l'''''--t---l'1°
--~~ 9 ;' .f-- t t -C'--£--f- e-£-~t_l'-_l'f' te-l'
_C't.-- . 0 + r-£_T--.z- -+-.z--f'-~~ --f
' ~r= 1:' 1 t E ~:t= .
ti jj ! *! :-j i , j i ~-i ! i
-----e-
--f.-C'-( £ -f
±'C' ~He-et-e'-1'O'-C'~
- -C'--f-- -f-~- f-e-£---t--C'-
0-4-f11 e - -
~- --f , --f-+ + --t~.z- .--f-5-- . f - e -~+
----1'0' _ e¥--5-+e--~l0 b~.z-t b ~te--~e=t--r-
~--€-l't- ----- ---
- - - - _ _-5-C'-----
____ ___ . -f-
!t it ,i !i il ii , i i -!it t t
J
- '/'- -~~e--::l-e-~
:! ~~~~~ ~t~t@ O :/:ciH~~
,
i ~ nt 1 if!i i 1i ~
~
' -e-~€YC- f ± t !-f4-f ' ~-"-'tl E f 0 l'
_, l' 1' ~-f-t+=~ 0 0 == Te-~ __ l'Ol'_El'ff)_~O+.f--f_H-
~
',
, b$0 l' n 0I l'O v ¥z l'1 yO 'l' 'l' 'l'El' HZ 'l'
~
'I -, ----f-
E'l' , 'Ol'~, ~ -
I:
, jf i , ! i l ' ~ ! ~·t it if i ,
o
°fti,S4S~S 4EI~~ l'El'~O'l' ~ ~ Il'O'l'E'l'El' m
~~--~~--- 11=
-
~~_.n~~HSHHof 0-'C E-~ -
- ----f- ' -f- -
II ii nii ·
!i i ~ r! i i r i ~
f-~~_Hf.±~O f? l' ot-f+ i %ole f t . \0 7~
- O- # EE I~~ I HO+f-+ 5 I £- f
- -C'O 5to 0
1 'l'-O~l v'l' -'l'-ti-4r?~s.r~1----tf'--
~ l'O i; -l= f vE- + n r -+- 6- E ""r ~ v £-
. ti · 1. i l i!i t ~'i t
~91G 2tp!11 I" "rftl!' f t ~ tit. rq oE
ri it iii i tii tit i lii !i
"C--H'fEEO
° -""- -0
~+---o l' I> l't>-+-ZVO 0 0
oJE°
t ° 0-r----i
+-+rn
f 0-+0 f " - -T <:l'"
I 'l' I l' 'l' 0 0 Z
, VT ill
Tt%-i ----C' - - HE v ~
g
1i r tn ~ 11 l!! ti t 00
, 'sied t' '0 m P3S '13nn!pll !nb lP ~~
flU JS':JP llW!xd'O!llllnq!~l !l!UOnu ~~
!O l'E~: Ef~:io';:l
~p~? i
~ ! !1't t'i- 1i
.. ->, "?t:f!:ttm~~'O ''''''fO''H!:
f~' t ____~o~+f~ 'l'- $: -!---e l'
'x I rt it t 1 I ! i
-f-'Cf-He
-<> o<-<'r~-'H+<""O ",tf" 0 €' f---& -< £--
o~'E' ~~
€ £0
s ~ ~"<7-5-'-
e~l"-it§)
ee!'it§;
s 7I 0 I 7I -~- I~ J@I
j i j to to
'H.lIL31lWOD '70J1N I~I
e-H)+o - r--E
's~ed ~ 'WOJO1\ f! I~I €- ~~ ~+e:::j~
. .
- -Wl%"l=+
__ ~C' _o/~-f 7I
'1;JuodJ emn~ !J4:) ~ _ --e-e --'if -~~~
'sp-!ue~bo snqpue~ - e-
~ ! ri t ~rr+-r+
t 0 9 !~O o~t 7Io f ~t
+_bHHSH s r i U €f_€7IO€7I€ €CO-Ho~T €£o+
i f, :=:to I 0 ~-~±C'b e=:
+=+======~-'t'e=-€+- € C' -I-=----€:. : . 7I
~ ! ~'11i i rl , l' ! i j ~~l
0 1;. jE f I' - '
~ I cE--'
'l:0 -
1-[0 SE+ 'l: HitS
~ o~ +1'+ -;::: t
j 'l:~ '~ ''l:o-'t'-f--'t''fe~n-.£-
-'t'--5- + ~~ -;;1 c~ 0 0 C' . -'t'
-4 , . --+~
1 m f
. t , nri i ii i 1 ' i '~ ! ~.!
~ +
it $i ~ ~:tl1tf*i st;1
~i· "'~@Jqtf¥r4i&~~~t
I
t f i 1,j i it i i, 'r i t ! i·
'l: 2 e#-'t'§ge
~
C' -'t'- - 0 (): 0 -'t'--t" E 0
-€-
tEC' 3D n H t~_€f-i~ ~~~-e/ C' ~-e -e' -C'
r.t rf I

Ii v
1f 1j 1'i r "
! .j
- o· o:::±-'t'e-f-~-O g ~#
t- G~f-'CEc €t O€ "fHb b H o~=
I!'i .c%+€ ;.0
~ =- . g glo be 7Ile HI 7I:;:S=
f. t'frii i i ii i it ~ tij i II
. t ~-et;:::-;:-C'--f-'t' . e.c-f-ttf-f--t-€:-'t'-f-'Ct~
f " e-+ e+++~o rg 7IO-C' e.c-f-e-e+--t-~+fe-+-_
. -'t'~-~!'i0 Ht g c ~=t-'t' -'t'-:::;,i~
--;--::r.= 0 I' - + €c 0:::'+-
7I e-7Ito--=-+
t.! ii j. t t 1i i it _ \
- -f-;.:t- e~ e :::-t+~ -f--f--e- B-'C-H---t
---f-
-B~f--f--f--f--f-~-~ ~-+-+ -+- - - - 7 --f-++
- B t = ---e:--C+-t-CC
--z ~
-f---c e - -b~B---- S-+- 1 0
b 'C b
'C b
'C
~ -H- £c
f ~. nf j f i i f j j ji j jj
.!C'e--c £ £
e-c:-f--f- ~e-B---- =!:± B ~ e c -fi 'C o c£--C:-f-
E
1 B-f--5--f- I fi £ L B+B ~r+ ,L e f, ( 0 ----+
:te-:-:B c ce-c: +-+-c:+ ~B-CT :" -c
+~ trr r '~ j1 i 1i r' Crt
~~~I E ~B-Bt~1 0 0 La f,~b BB+~
-.
-ct -f--s--v-ee- -c:-f-
-C0et-+-C 'Co
± I ~~oc t t e °E 'C 0 - E 'C c 1:> ' , .!C'
- E --cB--£-

!i i j'j 1 i 1i 1!ii 1 i
~ -c:-c:- t1 0 f~ B B -+
-B-f- f -- G-€----l--f- -5--5- £ +e-
De
.. t~ ;~
Ito JJ{ffi~of, ~rpir~' f ' p'!1t;
01
1i pr!'ii· t+i t irn· iti· i !ii 1 11
-G-f-- .f--f--e e--E--zB c£ vO v 0
~
--'If-H!'n~~o.(.(~.
m :f ::!-, ~=t$ f
-e I b ---e:- 0 e - b ce
--£--z '
it
T t 1i t.
1i i i t i ~
- 0 0 - . '
-'C-O'Cf z~oz I. ZI. (I. 71. B0
~ ~ 3cO IOU cO-ZEeEOZ{
• . ~'
I~
· '(.$o'~""'i :t c .
•• --z- £ --Z -:" .
E - .A
: 1 jj .t j1 i 11r' i ji ' ~
=t . rm - ~ - - - - z 'CE g f-of-eOi--f-O-o-
f--zB+-
r :fcOe-f--Z-f- OZ f,cbSf,tZf,f, ~ ~~ttk ~+~
r ~ rf t m 1i 1 t
o 0 zo-'c-f--c:-f-f) efi E z-f-·CO 0 - -
- - € ) .- § lOt
. ~-f- =D-~::;it it t~~ - -:;- 1 _: EI
t r 1 i ii ; ~ 1i ; I 1 t t '
.

I
l
1:' ~
----1:' € e1:' ~I~ 1:' V -1:' €--1:' 2'
-1:'e ~ f e+-1:'+-+-
e1:'O t O!-e-e
~€ b ~ l~b5b~~t ~ . €
t m
jii i jj t t jii i j i j 1j
-~e"···!ln;la; ,+a~1 ~g( .
lor Sir t, l"t t!t, j : rt r
-~-; b1:'bT+&1:'b o~o --1:'
-1:'e
-1:'-~
H¥ f tEL ~
- 'F3\~~~ , & H -t-i~ 1:' -1:'~ -+
o - €- ---+-
§~
\t i if t'ii i , t 1i , it
..h··, "'7~]'J! "..... <4.+i;-
~t e'Sf €=rn~' a: i7,~ vg -1:'
, f ~ ! ri i 1 f 1i i ~ !i 1
~. gft}ft!vG;~lg;;~r:'" tlr~ d .....
i t i if r t! tOi i n
~·~·~:lifg.t.;f!t~f'::~,···:aiJif~~:;~~·&t
t jr r r.r t : j ~oi i i it
tf;.gLd1%
: O~~!f bt~~b ~.,!:r.:
t :loJ: mOllm~;JI,pund
t ~ .u;:;;"'~-!~o-::r~;
if r n 1 i '1 jO
~;.·;]·····;··5::~~i·':
~, ~ 0 tn ,' t: ,!i ii ,1- ii t 1i
rr
II
I ----- - ~ 'C I> -HrT+~ £. ' -f-'ee-'C' -E--B-- -

---1 g i -'C'-- --5--E--+
00 fO ~ 5 &£- i$$-~ - -f-OB
I' -'C'-- b +- ~
,
, t: 'CB---t- +-
, 0 ". ~rrr r rr : r
of - 0 - . B~--c 0 --6
! =::V~~~ ~ -~~,-
:!:-~ot 'C~ 1 ~!r~
~-4 'C -t--C- -

1 0-
Ii fn ! i itti - r fn
---e
(0 I> 'C I> S I> e - I> +-f--B 0
-=::4: ±--'---s--€- +-H- m B# 'l'€ 'C'O~ '$-5--ii
t t tf [B-o+-E--- °t
-~t=====+- ' ~l&%&± ~ :1
,
t - l·U rii t ~! rr t. , Jl
- Bie-'C'a~
~s 1 , £ f'C
' - a0 C ~-5- ~+-~-
-c- B-c
'5---57
E _ -s--€-
+-f--f-
-c ~-H~ S - -5--E--
-t------~'C++-___e 0
tm'', S"
-cr+-+'t>-~
-cl'- -fr
~ - --
I
t ---/r<tt~€>-- . . --
!itriii~!rt ' ! j.
f'e~ t':;ft f '
-+=ITtt-+iHo~o?io .. b'i:'-V- g , !t O'C o ii ~[ £~
ic8$-~9
~E0-:--C':g'C 'Co + -c o-~- ~~o -c
--f-- - : _---c -c-- "'C 0 _ 'l'
"I>
- , B-[---cB-'l' ---f- -c 5 -
I t i!i!iit ttt
O
0<0 cd -t;;"<><--<!"nl~ o<e' <>-+< -
+e H-e f 1. rT~I i 'C +~ ~-f--H-~---,--'e!H-'----+T--f-B
-'tId \t
--e
- -~
- S I> --5-G---
-4-
~e-c
- B- ' ,. -+- -4---- I-- -
t!t II _ i 1
§i:ill¥: <;~~lf' ~~!), (~]
i iii t r -1' ti 1 t t !t t i
i~ HI 4~ 4 HI _;4 f Zo !"' - ~e-<r-5----f--O'l'-;~~
4--% -4----0
C\
,v '- . '
is I>
-4----
C f S is -
--e-
"t'e-co =1= I f ~
'Co
-co t
. 'C: " 0 'C 0 I> 1'l'- I
"-'- 19~-I-~.
XIIf., I

D
e -e--e-- . -co .f-
-'-C- - 'e '-e,,::ee - e-±~
O-jT-8 -~e-6+ i:r-C'V-v~· i +-C'irTir 5 Z I> "5-
--+ '::-'-e-B' -coe- e 1 te--c: -l>-'E+=;t
jf i i if 3 !T if .. ~ jr ·jtf
- € € E
-co -!eeS O -- Z=i -e-o
E-$- e+ €
=E - ' - -£- - + e +6-1-+ I
~1
- f ~ -co Z
f ZZ{I> I Zf-Z~-C'-CO I " { c+-C'-I-~-C: O
C =E-E--
- --£- -~-
i t 1-t j. :t 1't . f i
, .-
-£-+ 'O}1e e -
;:t::--e-<>-- e -c:--€-
~ f-+e.
-c:E
.~. ___
,,
_ ___ 's + •, suc-re--~-'f,---Z+
It" ". . iI ' e°BI-€- I> Z Z " ze------
~~ " . r td( 01--. "til
~ ...#:~ .'.02* _:--t
-=-- --'"&- 'p £ £ =
... t n~~H fn tt t fr?"
=± e 0 0 ~ ti1 ' _c
~l-COZl>g'
__ Z I> Z"
~ iT t- -co ZZ
"z-v_80'l'!'l'e
0 1>0 --C'--Be- ' +-6 --e0- 0 Z.'
0 -€--+-1
-c:-e-'--C'-C'~ °°..-~€la'
{ ,
Z i-~
= ot. ' ot ! ,!t t . H :tt
-t ~ j, Cb I> I> oe-c: € zo -- o j '
. _.., , . jO
•ued ' t'W31UJ1UJA npn B ±~± . oe-;-t-.z~o _.
ieA !}lU3t. lJD!P!A ~[i,11:J B H I>.n-5-tn-H'~"l+~!='B+=t::t
a %&--1: I ~~=t 5 ~
(:) ~j rii ii '· l
t I € e-- - E -
I> l!'~ E-.z..C'rt-€--0-f- Z 0
I I
.f- -±5 - , e--I
EO ° .f-+e---£- --5--€-+~
ryr--le---coo
zo ~ +--co ~l!' l!' ° -£--e---
~ e---€-e--0:j:'-C'--C01>
I:l!' l!'€ of , e
i I to r' r r i :-j i if' iii n!
~ t .- _ ' XIllI.

~
--:t 2 -1-~-
2--
o 0- 2
-4-4-:t4- 3 ~
0 0 ~ ~o -- "'101 .;
o 0 0--02323- 3--2-0-02 32~ 3-:tO:t-3':tO oo--=--
- - - - - - - - 0 202320 .

':~-H'-t-~
1' ~.~ ! ' L ~.~ ~ t
h
aS --
-=to
- 2 q2 4

- -
.----0 e- e
q2 5
fe-
--71 ye
°
0
_ _ 1
i
---0--2- o-e--2-4:t - H 1 2 1 J 2 e
e
;::- 0
'12

~
- - -- ---?--B- ; - - - -
-- . - --
12 <} q,2 q s
0
OO-"'Ol-----
l+e-f--3---
$----
-3-2- 0 - 2 -
-+".~ - + -'C'-o-o-H-'Co'C'E
-e-;t v I £>fr--5->f
,a -7ft O~t--+
- '- -r-O--v - --'C-€- £ - -'Ce-'C-€-'C'E-e'C' €-- -a--
~-~=n:::-e-'C---E--'C'~--
-c-+---- -6-
-----t7-- -
! ~'i i!t ~t : !t i ~·t jj
--+v1>5 I>TC+--±~io~ ~ o-t-t-± R-R
'- 5-#-E vO'l'€ 'l'€ 07: £ -€-+--€--+==+ d <;)
~. -'C!-o:::o, v~ -~r%~ei ~
, : ! ~'i i , j ~ !~'i t j'r r 0
'O'JIN'Sled
' ~. ' ~o 13I'fiE +5b5vf, +-f- 0
E ~v f
fOn° a £7:0 { -H--
'J01\v'~UI~l1P - 5£ L €- £ 0 5 { -€- -
!!19
me ~l!UJ ~ at 1\ ~o E1 t v~ . I +--v--"7!70
(:) ~! In i ti t t -f
--{)- I> I> - E E-
--+ e--e
t ± ° v ~e ~7: ±£ -'Co-O -I- ~ 'C'e'C' e b-+ E 5 -t---E+e+ 6 - -
J
'-4'v f\ 7:r c - c O.
!-'C---'C -
'-
.==-z!o e--B!-+ 'C' e-
-'C_-== E ~ v 'C" 0
-£-'Co - 'C £ E e-- E-
i OJ i i~T
i jj i ii i i i !i j i ~
~, O~-'C (~+-~±-==--o --eo~
0-+ l' E " , ~+== e-€--+ -r--5----
~-A-;<t f c £' +'C'
b ----7:
e 0 7: -'C'"~o
-'C v'C'!+-+'C'+-'C me e e c -o-i
-c-- 0 ---.:-
i it !i i n i t l"i t i 'i ' ~
0--0-0- o+--t-+e e
E- H
-€--£-+- .JJ
t ~ f -a ie ' ~f-el €I 0 EI 0 £ -€--!'2+
- ----7:0--'C+~· 0 7: £
-0-
t--'C ~ -€-+-e--e 7:- -
f 1 j tr r r 1
-a
-~- - a -e b v I> S b S 7: fr
at 5 7: I> t°-V---€- a~'
-€-- 0+ f £ L0 L0 - - - - - - - 5 - - + ---f-+-5- - -
-v!=~-- 7: f 7 : t - - - I> 7: Hf ~t nt I _
fi j t!t rr i r
o-'CO 0 £r e ~t- · I:
~-£7: Eve _¥ke-'C-€--'CHoZe-'C~-E7:-o~Tf,n S I>s-t--7:t7:H Is
-v---t=----'C -'Ci +---+!
-5 o+"== +" 7: -'C
+
- ! ~ j r't ! ~ j r! ! rt
, 1 2~7
.Y.E ~ 'l'I-t§l bS-5- -5-~e¥-*..z:~-et
~* - () 0 -£-
r 0 '73tc-E--'l'0..z:G-e *-e-~
-1!'-f-- €
- -5---£---5-*-% -4:&** -* . --€---_ f -t-~-£---f
--1!'--e
- -- --=!----E--~<O--+f=--+-
- 3: 0 -&--
E
r -1" ti .
rti l+j " !i jj It . --
-..z:..z: e-e--
e~E--f--Hf-f--f ± e-1!'-f--5--f-..z:-f- -e '73 €
t---!-- 0
~..z:e..z: f- z € 0 Z € € -'t--f---5--T -8:J-"E -
t-f--f-4
$ f=-~--'t--e ~
*
'73 Z ~ -&tro-~
I
f ~lti r., ~' jti i j if j"
+~±- . - - - - 7--0 o..z:e--B-----;:;t ~.
++~i'rWm'?~H~:?! :!-..z:-He..z:--€---HfeTI_..z:£ 5 -iz.t=rr
. - -
..z:-e-
0 ---
1>10--·
--'t-.- --E=+--
0 --
-- ~%..z:rl
--
i +-..z:E -- - --
t t j ti i ". . !H -1t '
--et2-e-,,~so
e----co 0 '730 +~ 0l
e -'i!'--f-z 0 - e+- e - e - e 1': Z1': Z~ " 1': I> ~
. ~E-- .€--
Ee-..z:- ~e- £--z: _£- +-£-~ 9 ..<£ - . ~~
t+-+-1!'-Z!+-'l'--- '-c: . 1':' - __+..z:..z: - -~ .. -- -b- --
+= . "S 0 I. 1': C 0 -.- 1':' .1':'e
._. i J.1. ii i lii!i ~i-fr~+ii-
.
agt-+-z:
' z
M-t - 0- - Z-Z:
° z eili! hi S rt-L-L- ---7-
e-5-*~* 5 L S!Hb£f,H..z:
,....-Z: e-'t--f--f--..z: £Z£Z£ -£5 8L- %-4----&* - -- - ---
~e~p:==-i t----*t - -
i 1i' i fj ' i i ii i rt !i ~ ! ~-
~-5->f---5-
-+-+-E-' °E e- °t 0
~e..z:-Hf0..z:-e ..z:e..z:-f-..z: O'l' ~ b '73 b€l /> 0o..z: /> . O~O. o ·
f
--5--* - - -..z: £..z: £ '73 e S 0 ''73
~~ I> ..z:- ±.!'. 1 t~zt
--~-l-- ---+- ' /> ..J.- 'ZS =t
l 'n 11110 j~'r Ji . j jft: .1
e ° 1':
1':'£ o~ oete-t·· 10 6<>0'
. 0<>0'
'- -f--C ~-H;-£-- - 0<>0'
°£e ~-ee!
l-~c-+-z-v- ee-z-f..z:e..z:€z€O'l' -Hf
-e-c-..z:
-----:--
. ~. '--'i!'. = =t=-~'l ~>o-
0<>0
l - - .- - - . - 0<>0
r if i it. .~ j r1 1\ 1~+i .i 0
.... '310W!l WO) u~
. led ~,p)J . !-B .)\\'$i\~~<ltiEg
- - -- , . 'l' O-----'l'..z:
·0 N 1 IN 0 a Jltnl>S ;I~~~"'~ --'i!'- - -f--'l'e..z:Hf-EYl'- - f -
Q7, ~ I' +
+-<»
- ---- -'l' -c-,--'l'. -
'lAX • (:} t . ~, !l 11
" l&ff l £

-~~ec '--.-~ib
o . E c~ cbS b ~Cb ~i:
= ~! ~=~oefe~eee
e 2 JO~~£'lg ~ v:o.z-E-
~---
-~ ~
ire .z.--o-c ~''>'-I>-
'1 ======1~~1!~t't±+--e~1.~t 1t't t r t
-- ,_e··,I·..·".:liHtffHtft2W
j t't , ! i ti i ii
-f- E t~ Q~
-€' § --c~g H H ' H
-oo~~o~ c*--;,o~~0
~~~E~o!ft ~~1:: =) cf~ ~0:
t t 1i 1i : rti t i lii ti i
-:1.~ ~
(, O~f ...... ~.2 ••J!'~:;;""'!';:~*~
f1~ , v ;oq ---
t n :1't t it i t 1~·t t t !
=1: 0 0
..
' fcOefcfOc ~=;!~ ~!w·:m··~
, c ~OHO~ ~t ;;~ ~e~ c:
~'i i !! j t !t t ! i i t'i t ni i
~i11•••1 .,.~tl1 ••• f ....a.!iI••••• ;.~"f
C'~ r- c, ~ '/ _ -;-~1- _ ~ ~
Si it I j t'r 1f t j 1'i !i 1 1'i t
f··. ·r..i1:i!!f·.. t .. o~ ~" ,~
l ji n i l j rt t rt .i :
--- ~g e e 0 OeOc 0 f!f~LSb~bCO!t
"iE
f-~-c~fO~~f>_~"fCb f t g ~ ~-o
:2==--c--c t ~f> 0
1'1 ~
tr! t! .tl t! ri i t 1
IZ~l
".

~1 1 U XV 111.
---.---to ~ 01 ~:;14
I

2
DO MIN E 10 vol un tate tua ~ 0--- ->!-o=+~o
! O>!-. -= ? l (r'
42
prorll:itill:i decori meo. 1 pars. ~E-t>!--~#~'T o~-t:0~ ..

1.U 1 t. i t !
2 --- 01 3=-----
0
- -
j4
2 ' 2'2 ' 202'!T~--~
15~ 4---2 2-
~-#~~o~~-o ~
o 2 2---7-
e- 00 02
~!
0
~, 0 O>!---
- _.
-
6--'C'
-ete B-- -f--
e--e~-..:e~- 0 - - +-e+~~.~~trb--'E--7f-t- eo t
U -;-f "l'ke;;:-f-'l'-f&-7f- - f 0 ~€ He;;: --f---~-€- e
!;;:-~;;:
-e e ~ ;;:-e ;;:
- --- - b ~ '0
-C'v - 1-
. -- -- - -
o ¢ i ~ 1! ii 1 ~ !ii r
---;;:e;;:~l+-~-~E
-F-e-€-;;: -.,f-~ e -f.;;: ~~-.!--io
- f-€-- - ~o;;:--t;,.~e;;:
' B-- ee €
-;;:-f-;;:-f- .. -£.,f;;: ;;:e -f.--e--e -f;;:U v;;:e-f- ----5-
--O-?~
- - ~;;:o--;;:!E>V;;:-
_ ---E> - ~6 ~~S
-..f-+ e ~ t ~t~
B;,.-;;: -tr--- - - - - -
- s4 4 4
!i i i i ! i ri iii r 1
-;"L:1r-~:~
-~ 0-£. ~
-~-e;,.-s- ~bSL -c-- ----~
S I, .. ~t:s-v-e;,-Hse+-
±. - - --e-~ f~----- -E>-LS S f------5-
1=~ ."'J -%-1 ~ b!e !) - -£9-1 0 ~
+--- -4-+
i t iT ~ 1i t i ~ !i
±;~-L:n~tr~e+; e e-E>-'
~ I. ' e~ H .ob-e---e;;:O-E>tl>
z Ii ze:t" -£-e 1:'+-1>
:l ri>
f~-£. - E € + -s. - - 1:' -E- ~ €
t bS "1 b ~-~~ e =$-
. --I>--
(.
i ii. ii i. 1j !i ! ~ !
-r-~-#+~ 0 ' 0 0 ~ e-e--7f+tS
-c ~-6 ~ ~- -s- 0 t ~" ;,.-'l'+-:-- -B-~-€-
- -H)-- e - e -~ -t-f- e;;:f-~-f.e~--f~
-+;;:
-- t-~--
-- - 4 -c-!li-
- \; - ' - - ro-e ;"1 I
--- .,f -
ti i !i ii i i ~!!i ~ 1i i
-~v~;;:+-:-~ s --s-~
~6-~t -s-- ~. Si ~
I>-7f +
~
€ .,f - - -e--e--TL;# ~4 ·5--€+L-\t.,f .
~-tt9"9 .,fS'4 9 9494 9 e-
I> ci> 0 ~-B-- L t-
--
~ ji i r jj r : 1ii i .i
..L~o-e b ei>~~e~f-e€O r€-- 55
\; § . ·l d ~o r
~ 6
t± -
. . Ii -b ~,,~~Ii ~ b st"++-
-C . i>~
iq.m1 --:::
j ~! ~ 1i ~ 1i i 1i ~
t-~E>'Ir s ~tO
€ 0 11> 6 6 Oe li~
0tffi--st ---B--~-e- 0 ~
- -:f+-f- ~~~ ~ £-- - --f- eO e € ~ f-e~-€-~e;;:-f~
c
~ _ _I' ~1 c ~_bI>
_ ~t~~ -et--- 0 ~-=e!
1~-i i ii-n ri 1 1 ~ !i ~ !l
-
r?'
"'"
I ~! 3:
ee
-c.€-_'Ce-Hi 0 €- 0-
e ·fi f5 C e-c-f#_'C ~-'Cst
-$- t -0
e +-f+e+e-€- ++~. S bc - e +-f+-
l~=-'C- - --~--_'C ~- 0 nt-€- ~~ t--· =--_'C b c
Ie c b0 c 1--
r !l i j r rtif i r t
,I - - 0 --
---C:1§o-e _'C'
fOOO+ 0 o-e ± 0 e - - - - o~ °
-.-f-f-e+o-- -5--+-f+€ € + ·fi ~ € +-€--He-o+-f-
it __-- -----z=-f-= ~0t=--z=--z=--'C-~
I'
'I
~ !i ti i ~ j rt i 1
± - t- -o±
~-E--Z'-f-ce 0 e
+=-----=---=--=----e-++=b-+e-+e-o-f.
-v-c c I> b I:> 0 + - O+-f€--
+-cf I
,HO
- - - -- --f -
E c _z=-!---_z= c c I- .- - - -- - -- - . T .
I~ ~ ! rii i !It i ~ !t t 1
If--Z'o-O\ ° e--e-c-~-fit= ---:::t-;--;. 'If;::t
~ €-0"l b C't I:> O'C' be 9fE -0'70 el£(e++He~tt.
------z=t - _ 0-c l' c t- o n I --H--t- 0
--- + c
+ 0 c -f + - c :
1. ~ !t t iii i r! ! t 1
0-1 ? i~~f~!~~e-c± f
+O
___~_f_+_O_Jt f O -f+e I -5--f-5-959Sft+=
T-7-c-fr 0
I'l - + -f--f
--c:-e!-c-- ~ r f
II
~'i !t" n ! ~! ri i ri ! ri t 1
-f'C'·f 0--
-'C'~-~S-Z'- ec -c ij ~-0-0+0-0-, 'C'O'C'
!. . .: -f-eH~t; o--~ :tt~~O:f -E- •
! j i i i i i j r !t
-e-e-e-c-ft-5--H-f-z=e-c-HiO'C"~E
- H-fO'loE 0 --0---0 f~.nc
~ -f1'
Ol'o-B -0-0
-( LO+-€- -5- ~
t "lf c C l'CCE
~nl1 1 ! nt . j ~ j ~·t -r
"If
~Hco 0 101 l~~ ~a 'Sald 'u!nbjOI ·s.red ! 'JOA ir
'["'Zt i'C''C''C' c \ C
f l' l''C' ~ '.lnllqe.lowg) 11:0) 1~a ~Uo'tmo~d
T _ -- ~ Uf "LU'~!lle opOlmpe Uf m,q~lj fn1)
'1 'XIX ~ t· o ir "
, 1't
L~~I
\i"
~
I

I !! I ~ ~H
\l!
• -0 ---
22202
=F-=--&- ;t7
--
---9;-
9;-9;-
B-
9.
-~
--~O-
=E-:tB-
-4-0--
---

1 o--~B+1; 3 J BO-t-3-2+-S-Y-O-O+t,;>-+g 0--


- 23539.0- ---- .
-0 -- - . - ----
"-

I '

,
-
.. .
:-

. -.

!_1_ Lr ~
~J I r
l
-:t;:;: _ _ ~
~ l.l
!24-
- -- -:]::9----2-----=#62-42-42-62- 2 2- e-€l-
~q21f- '119-6r~-H7i 6-o-re-l__ __ .
-
- - - 62--3-2-6--9 - 9 - -
io--
+-~f-t----'C'o ~--':'f-! ~ - I s F~e- ~ ~
+e-el--'E-f:-~ Ec7c~0 Eco-
-t--f-f--/ - --5--E--5-- -5- -f-C.f-- 0
;,. ~ ~
t-- -O~-I -- -'HQ-v-irC0
--~-t , H ~
+ -O-E-- _I ~ -+ ' ~+
r ii r i if 1 ~ i i ' , 11 1i
- _'E O O_'EO-c~-5-£ E- EE 0
;,.-~ ~ICIEIO+OIE5Ele-E Elo
I> -c---e-- ~ r----
! ~! ~·t t j ~'i !
- O --O~c~-5-+Scl>
-o---Oi - 0-
--eCcE I-c0-0-- 0--c0 ~
O-c
-+€H -E-Ho- 0-0- f -HO++--irC-v--
--c-_ _ ~t= -c I b -c!
j ' ~! ~'i i ! !
f-CQ-E--Ce-v---- , f -co-o--o ' 0 -----
t ----0-0 I f If/ 0 :--rf-+O+O 0 Ee+e-e b 1:~ S b S c~
~ --
:t=.-~ i?' --c c ------
~ - C - C -------
! ~! rt ! 1j ~'i 1! ;
-~O~+!_v_v~-'EOEC°l> col>c~l 0 Of-f-+f-+Ofi- Eo 1:° EO fE
+--
-e-v-E I, c t
=;to c c-c----==-:t===== ~---
- --- -- ---- -
"i t t
! i ~'i t j ~'i
o ot 0 0 E c~~-W:-TH-HO#-ro-fT
=to+ f 0 f E0 +~ c tr-5-+-5-~ 0 I> c + - -f+-5~ 9 0 ==+
~~~==1 --1 --+.1
j t j ti j j! !
i-'EO#-'EHO----'E Et-==:== 0--
-0
+o+-H-f-+e+e+E 0 Ii / 0-+= E-f-H
\ , =t- j, fc - 0
f- -f-+O-~
- - - - - - C - - - i 1/
-Tj ~'t ! - l ! fi ! t !"t
~t+-~ IO+OEto ot
_ cZ t-0 , . ~o l:"'o-cv-~o~O-0~O ~
f 10 j, -e.- E c - cl>cj,S~Sl>cl>- -C-;,.
-£- c- - S
iii j i ~'i it! ri ~ j rt ~!
".
~
OJ 3--H-e.......
e,--,--

t t 1J II
2' _2 S ----
---1=---
------ ---- ' --§ ---

1~
i§ -----------
2'----:te~---
---310
e
~l
no--e-te+Y!o
0
.ab.a
0-7
2 2
t3-
1,
.
0 -0 0
--g-
1 3
o-e
- t l.ll
o- -~-----
o:t--.a- -~--
?
2'---
EO -tOl0 .
---

, l 1 11.l111
~
--0
-.2--
~--~
~
5s
--~J
-e ee-ee §- oe
e.2--.2-
oS-
J2J20:tTO 3-=~0~j3~~~
.~ 3202
02 J 2 0 -

L r' 1.: 1~
=± 202 2 ---fl-_-=, e-..a---E:;=2 ~
~
e2' 01 J
32023230 t~. 2 0230232--
2? -----e+J--~e-e
t-J- U 'I
--~ _. _ -e 0-
~\ ..

l ! ! . ~ X XlI.
-----2--=±=-
2 0 ;--+0= y o_~ - - -. 26
--- - 3 ~ T - - - +----
l2-y --3-1i 0 ~ 2 '---T+O+O+y
0
0
q2<1
0
o
02 3
)3
O~
320 02- 02--3-0-
+.,- -.
o-€>2--

!
- l tl! l- E~ 1
~
- 4 +-y-- _ 2
02- 4 - - - - 2 - 0 - - - 4-.r~---- -+- - - - - - 4 - -
-- e23 0 3-+0 0--
' 0
0 --1---3'HES- - - --
0-0-0--
~
:-~ ~- + 4-2- _%_4~4
f
- . r-o - - ;-. .-

11
-o-tE
~.l ~ ! 1~
l lo-- - -B-+-o-o:a-
Et
,,! b1 r
2
oq02-o-
2 2 #--- - --- _
2 - - - 4 - - - -- 2- -
OO~~-T'" s+
.. ==~jl+===
'::' :t 1 2 - - -
. e++-H-o+-f-o+T---
i 02--
y0-3--0 2-T+-4:t.,.~
0
- . -0
0
--0-
----j0~+_·----

tU1UU! l HH
~
y 2 32;;-:t 2 t~~H~~o----t
~ 2----0 O-:::j::0 ~+-:-
=+~~+~2--:t=:j:
-0
-.. - ~--~e--3-°t3 3 , i+-~~:?-=8-0-t
- 0 - --- 0 --. -47 0-0-0-
"
-::.....:..:-.:.:...i---'-·- '-Gi-=-G-G-·- -'SO !-1!'O .
~G- - - G - - bel> I> ~~ -~~~G-O G,~~
- ·E+ -f·HH-'E-+ ' 0 C -f --G--f+f-+G-.....
- o~c
-~ r---1!'t---------~tG
E~f-- --~ O-~--~
o--~ , - - , ___
-F-- f 5-G . , o-~-+-
rr, ! r:, t ! rr 1r 1.
-'--G
' -G-'-G-t-GO ~o ;;1-:: ~;:vj
. e-H· I> H-f,-~+_{ -€-W-~r-E-{-0~0 0 t""'T
- i!'---1!' . ~" O~ ~
-e:e-e£ ~ ~ ± -0 ~ ~,
---o~ - 0 . 0 ~€ f -
jj ~! ~·r ! !i! ! i ,1 r
i-s" f' -t~~ E t~r E I~A EO-E-!-oE=~=5'=/t-€-t-O'ro:a' {O
8~1 ~ ~i --1- -f-~:
i ! i i ! ." ! i
~~- - ~t- ' O+-fOEio€~C~O € _t'.
~.........!o OeO oJ
p+;;;'0:0 - .O-'C:'f
= ~
--. I o:~010J-eHo 5- . __
.~~--+-+. '
~ rn t i ti I ! !
t~==:::::::'~.. -.~~.::~
:~ '€:WG'~::&;Eo#4_~0~!._~EO ~ -_olHO- ' __
---€l 0 1- - --f-~G .
I>e v -v-"
~ ~ -----
t , 0 € ~o~-f~€o ~ .
; ~ !ti :, ! . ! rl ~! rr '
====== :--1--=0 ±=== O{-t~ .
-G+-- =+eH € I G+-H-O+--f-+===-E =+-e
. ~ b ~H"''''5-~~ ~ ~ I b Cb 5, b 5 Cb 5 O±~ ~
', ! t j tJ ' '? . !t ~ j rit i i
· ~o f : t = €~f~ci O€~O . E7 ~ O' -f ~~'H·£O
-:ru+f--s-- E Et 0 -e+G+-£o+o+-3'- ' -
-.__
-~r~---3'- ~Ot~ '! tr---1!'-'.
t·j t j ' ! i ~·i !i t!
-' '. ~ . ~ . ' ..
-0-1!' G . ' ~ 0+0 0
--+e-e+e+o+- ·£0+0 e+G-o +o+O+- o+-f--·f filG+ .
-. --<F-l'---~! ~O ~ ~ ~ .!--==== - _.
~e- GOO . 0
u :'j .' ~ ! t! . ! ~ ~! ri " ...
t
I l-lI ' 1·1 '·
:;-t~--3-~--t
1~+2-t-+
- --
e·-~. ·-e-
2.... _
_

.. J-e~
q
s q S4~4t~0
0,2
.e~ ..
=0
.
+--202 2 0
0 J -390f--~
- -
~
--- d,
~-
-'>

:to:t eei~
-&- 0
~
_e:t:t- t
I
I

.
~.I I u! a.l I l ~ !l
! !~-+-±--e-
F- --4---
±
- 1 ~ 1 :t+-+-:t-- q E e-e=
*
-:t:t 0--4-- : t - -
:t---e :t:t:t-44- O~-

~ $0
-0--0 ~-4~Sq~qi+
0.,-2 -9 3-*0-+-
0 -f--{ )- - -
~--1-----;' - -- .- - - - -


,.

!.! l U l L U t XX 11II.
2-----
-+2-+2-
--O----t
o
~-e-t
$- - - -'I

~
2 §§3
3 e--
2 - - 4 2 - - " "q " 2 02--
O+-+-i-Y~~+O-
~ - 02-- ~+O
.2 3
0--2-0
±*- . 2
2'1 0 2 ~ 2
0-2--
to
-~
e -

FINIS HARMONIARVM MVSICARVM


PRI MI TOMI.

Luctrna pcdibus mds vtrbum tuum DO MIN E,


8£ lumen fcmid~ mds.

\
..,.
-
.,

r JI ~
.r ...


-~ --------~ -~-------- ~-=--=-=-=----- ~-- - .......
1267
!J l U 1 l U S! XXlIII.
~--
$-~-e-i
- - - -24 - ;6 - ~2; 2 ~ ~2 . 2-
EO t
2-4-6
-+~+~+-+ :t2--4-~-
q q ~ ~ 2 e~ 6-2-e 6-~-
e
- ee ~~
+-+-1;;
- ;+e
Ot-; -t~+e
02; - ~
e----+~-------- -----

FINI~ HARMONIARVM MVSICARVM


PRIMt TOMI.

Luctrmi pcdibus mds verbum tuum D 0 MIN E,


8£ lumell [cmiti~ mds.

~o
-;l
-:¥-
~3
-
15

=
I" I I" I I" I I" I lsol
III
= III
111= 1
111= 2
-2 -1 III = 3
_ 2 =111. ': : ~ 111=4
-

_5 =
""!f -"~
=
:!4 - III ~ ~::,' f~ ill 111:~ 65
5 - rn
siln lll:

If BSB ~"'1r'· ..
C2007dog<1a~~
1 III -

~ 6=1II 111=1
1

t .
Bakfark, Bálint

Valentini Greffi Bakfarci Pannonii, harmoniarum musicarum in usum


testitudinis factarum, tomus primus

Cracoviae 1565
2 Mus.pr. 95

Copyright
Das Copyright für alle Webdokumente, insbesondere für Bil- The Bayerische Staatsbibliothek (BSB) owns the copyright for
der, liegt bei der Bayerischen Staatsbibliothek. Eine Folge- all web documents, in particular for all images. Any further use
verwertung von Webdokumenten ist nur mit Zustimmung der of the web documents is subject to the approval of the Baye-
Bayerischen Staatsbibliothek bzw. des Autors möglich. Exter- rische Staatsbibliothek and/or the author. External links to the
ne Links auf die Angebote sind ausdrücklich erwünscht. Eine offer of the BSB are expressly welcome. However, it is illegal
unautorisierte Übernahme ganzer Seiten oder ganzer Beiträge to copy whole pages or complete articles or parts of articles
oder Beitragsteile ist dagegen nicht zulässig. Für nicht-kom- without prior authorisation. Some individual materials may be
merzielle Ausbildungszwecke können einzelne Materialien ko- copied for non-commercial educational purposes, provided that
piert werden, solange eindeutig die Urheberschaft der Autoren the authorship of the author(s) or of the Bayerische Staatsbibli-
bzw. der Bayerischen Staatsbibliothek kenntlich gemacht wird. othek is indicated unambiguously.
Eine Verwertung von urheberrechtlich geschützten Beiträgen Unless provided otherwise by the copyright law, it is illegal and
und Abbildungen der auf den Servern der Bayerischen Staats- may be prosecuted as a punishable offence to use copyrighted
bibliothek befindlichen Daten, insbesondere durch Vervielfälti- articles and representations of the data stored on the servers
gung oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Zustim- of the Bayerische Staatsbibliothek, in particular by copying or
mung der Bayerischen Staatsbibliothek unzulässig und strafbar, disseminating them, without the prior written approval of the
soweit sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Bayerische Staatsbibliothek. It is in particular illegal to store
Insbesondere ist eine Einspeicherung oder Verarbeitung in Da- or process any data in data systems without the approval of the
tensystemen ohne Zustimmung der Bayerischen Staatsbiblio- Bayerische Staatsbibliothek.
thek unzulässig.