You are on page 1of 113

ADOBE CONNECT ADOBE CONNECT ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE ADOBE CONNECT (A) (B) (C) 15 ADOBE 1.

ADOBE 1. Add-In Adobe Adobe Connect Adobe Adobe 15(a) Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 Adobe Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland Adobe Systems Incorporated Adobe Connect 2. Adobe Adobe

3. Adobe 4. 5. Adobe ab c Adobe d 6. 6.1 Adobe Adobe Adobe Adobe 6.2 a bi ii Adobe iii iv vvi vii 6.3 Adobe Adobe abc Adobe

7. 7.1 Adobe Adobe (Digital Millennium Copyright Act) 17 512(c)(2) DMCA 7.2 DMCA Adobe 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 Adobe 7.2.5 7.2.6 7.2.7 www.chillingeffects.org 7.3 DMCA Adobe 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 Adobe

7.3.5 DMCA (c)(1)(C) www.chillingeffects.org 7.4 Adobe Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103, U.S.A. +1 (206)675-6818

copyright@adobe.com +1 (408)536-4030

DMCA 7 8. Adobe Adobe Adobe 9. 9.1 (a) Adobe (b) CPU (c) Adobe Adobe

(d) Adobe (e) (f) (g) (i)ii (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) 13 (q) (DTMF 9.2 Adobe 10. Adobe Adobe 6.2 9.1 Adobe Adobe

Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe 11. AdobeAdobe http://www.adobe.com/go/privacy_cn 11 11 Adobe 11.1 11.1.1.2 11.1.1.3 Adobe SSL Adobe 11.1.1 11.1.1.1 abc d 10 11.1.1.2 Adobe 11.1.1.3 Adobe Adobe Adobe IDAdobe Adobe

11.1.1.4 /(A) (B) 11.2 Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe 11.3 Adobe Adobe 12. 12.1 ADOBE ADOBE ADOBE ADOBE 12.2 13. 13.1 ADOBE ADOBE 13.2 ADOBE $1 1 ADOBE

13.3 Adobe Adobe 14. 1 5-17 15. Adobe (a) (b) 15(a) UCITA 16. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. /(Table of Denial Orders)(Entity List)(List of Specially Designated Nationals) / 18. Adobe

Adobe Adobe

Connect_Participant_TOU-zh_CN-20100930_1635

ADOBE CONNECT GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR ADOBE CONNECT PARTICIPANT (ZOALS VAN TIJD TOT TIJD AANGEPAST) (DE OVEREENKOMST) GELDEN TUSSEN ADOBE SYSTEMS INCORPORATED EN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN (HIERNA SAMEN ADOBE GENOEMD) EN U, DE INDIVIDUELE PERSOON DE TOEGANG VERKRIJGT TOT OF GEBRUIKT MAAKT VAN DE ADOBE CONNECT-SERVICES EN EVENTUELE GELIEERDE, GEHOSTE TOEPASSINGEN (GEZAMENLIJK DE SERVICE GENOEMD) DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE (ZIE ONDERSTAANDE DEFINITIE) STEMT U ERMEE IN (A) DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE ONDER HET ENGELSE RECHT VALT ALS U ZICH BEVINDT IN EEN ANDER LAND DAN DE VERENIGDE STATEN, MEXICO OF CANADA, (B) DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE ONDER DE WETGEVING VAN CALIFORNI VALT ALS U ZICH IN DE VERENIGDE STATEN, MEXICO OF CANADA BEVINDT EN (C) MET DE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET TOEPASSELIJK RECHT EN DE LOCATIE ZOALS UITEENGEZET IN PARAGRAAF 15 (TOEPASSELIJK RECHT). U STEMT ERIN TOE DAT DEZE OVEREENKOMST GELIJK STAAT AAN ELKE SCHRIFTELIJK MET OVEREENGEKOMEN AFSPRAAK DIE DOOR U IS ONDERTEKEND. DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ADOBE KAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIG ONDERDEEL VAN DE SERVICE OP ELK GEWENST TIJDSTIP WIJZIGEN, ER ONDERDELEN AAN TOEVOEGEN OF ER ONDERDELEN UIT VERWIJDEREN. ALS ENIGE TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN ONACCEPTABEL VOOR U ZIEN, MOET U STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE. HET FEIT DAT U GEBRUIK BLIJFT MAKEN VAN DE SERVICE, NU OF NA PUBLICATIE VAN EEN KENNISGEVING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN, BETEKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST EN ALLE EVENTUELE WIJZIGINGEN HIERIN ACCEPTEERT. 1. Definities. Add-In heeft betrekking op de Adobe Connect Add-in die door Adobe aan u wordt verstrekt in verband met uw gebruik van de Service, en op alle eventueel gewijzigde versies en kopien, upgrades en updates van en toevoegingen aan een dergelijke invoegtoepassing, die op enig moment door Adobe aan u is verstrekt. De Add-In is een op basis van noodzaak automatisch aan u geleverde softwareupgrade ten behoeve van onze klanten zodat u bepaalde faciliteiten van de Service kunt gebruiken (zoals het uitzenden van audio of video). Adobe betekent de naar het recht van Delaware opgerichte vennootschap Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, Californi 95110 (Verenigde Staten), indien lid 15(a) van deze overeenkomst van toepassing is; anders betekent het de naar het recht van Ierland opgerichte vennootschap Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Dublin (Ierland), die aan Adobe Systems Incorporated is gelieerd en Licentienemer van Adobe Systems Incorporated is. Content verwijst naar alle audio, video, multimedia, gegevens, tekst, afbeeldingen, computerprogrammas en welke andere informatie of materialen dan ook die door of namens u worden gepload met behulp van de Service. Gastheer heeft betrekking op de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Service om als gastheer op te treden tijdens een Adobe Connect-meeting, -meeting of webcast.

2. Licentie voor gebruik van Service. Behoudens naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Adobe u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht op toegang tot en gebruik van de Service. Ongeacht het voorgaande is het u niet toegestaan de Service te gebruiken of er toegang toe te verkrijgen tenzij dit is goedgekeurd door de gastheer. Adobe behoudt zich het recht voor de Service op elk gewenst tijdstip geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beindigen zonder voorafgaande kennisgeving. 3. Licentie voor gebruik van Add-In. Behoudens naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Adobe u een niet-exclusief, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie om de Add-In enkel in verband met de Service te installeren en te gebruiken. 4. Licentiebeperkingen. U mag de Add-In niet wijzigen, overdragen, aanpassen of vertalen. U mag de Add-In niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, disassembleren en u mag niet op andere wijze de broncode van de Add-in trachten terug te vinden. 5. Eigendom van Service, Add-In en Merken. U erkent dat Adobe en haar licentieverleners alle rechten, aanspraken en belangen bezitten in: (a) de Service; (b) de Add-In; (c) alle Adobe-software geleverd in verband met de Service; en (d) alle grafische voorstellingen, logos, servicemerken en handelsnamen, inclusief namen van derden, productnamen en merknamen die door Adobe in verband met de Service worden gebruikt (de Merken). Ongeacht het voorgaande, bezitten de gastheer en diens licentieverleners alle rechten en aanspraken op en alle belangen in alle grafische voorstellingen, logos, servicemerken en handelsmerken die door de gastheer in verband met de Service worden gebruikt. 6. Content. 6.1 Uw Content. U mag in verband met uw gebruik van de Service, Content aan de Service toevoegen. Adobe verifieert niet, onderschrijft niet of maakt geen aanspraak op eigendom van enige Content en u behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en aangaande dergelijke Content. Uw Content mag op verzoek van de gastheer op de servers van Adobe worden opgeslagen, zoals noodzakelijk voor Adobe om de Service te verlenen en in overeenstemming met de op dat ogenblik geldende beleidsrichtlijnen voor gegevensopslag. 6.2 Uw verklaringen en garanties met betrekking tot Content. U verklaart en garandeert dat (a) u de eigenaar, licentieverlener of gemachtigde gebruiker van alle Content bent; en (b) u geen Content zult opladen, registreren, publiceren, bekendmaken of verbinden aan iets of op andere wijze uitzenden of verdelen dat: (i) tot geweld of een onwettelijke activiteit aanzet of deze aanbeveelt, stimuleert, oplegt, uitlegt, assisteert of op andere wijze aanmoedigt; (ii) een auteursrecht, octrooi, merk, servicemerk, handelsnaam, bedrijfsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde of van Adobe, of een recht tot bekendmaking of priv houden van enige partij schendt; (iii) poogt anderen met betrekking tot uw identiteit of de oorsprong van een bericht of andere mededeling te misleiden, of uw verwantschap met een andere persoon of entiteit uitbeeldt of op andere wijze verkeerdelijk voorstelt, of op een andere manier in wezen vals, misleidend of onjuist is; (iv) ongepaste, pesterige, abusieve, profane, lasterlijke, smadelijke, boosaardige, obscene, indecente, vulgaire, pornografische of op andere wijze aanstootgevende of onwettelijke content of activiteit stimuleert, solliciteert of vormt; (v) schadelijk is voor minderjarigen; (vi) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere gelijkaardige software, of gegevens of programmas bevat die een systeem, gegevens, Informatie of eigendom van anderen kunnen beschadigen, verstoren, heimelijk onderscheppen of in beslag nemen, stelen of op

schadelijke wijze ermee interfereren; of (vii) een wet, bepaling, verordening of reglement overtreedt (inclusief zonder beperkingen de wetten en regelgevingen betreffende exportcontrole, oneerlijke mededinging, antidiscriminatie of bedrieglijke reclame). 6.3 Toegang door Adobe tot Content. U erkent dat de Services zijn geautomatiseerd (bijv. Content wordt gepload met gebruik van softwaremiddelen) en dat het personeel van Adobe geen toegang tot uw Content zal zoeken of deze zal bekijken of beluisteren tenzij noodzakelijk om de Services uit te voeren, inclusief doch niet beperkt tot de volgende: (a) tijdens een onderbreking van de Service, die noodzakelijk is voor het terugzetten van de van toepassing zijnde Content; (b) voor het oplossen van problemen met betrekking tot de Service; of (c) wanneer dit door Adobe te goeder trouw noodzakelijk of wenselijk wordt geacht om aan wettelijke vereisten of een wettelijke procedure te voldoen. 7. Kennisgeving van schending van auteursrechten. 7.1 Adobe respecteert de intellectuele eigendomsrechten en verwacht van haar gebruikers hetzelfde. Adobe reageert op duidelijke kennisgevingen van schending van het auteursrecht, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) (DMCA). De reactie van Adobe op dergelijke kennisgevingen kan bestaan uit verwijdering of blokkering van toegang tot de zogeheten overtredende inhoud, beindiging van de accounts van herhaalde overtreders en het doen van pogingen in goed vertrouwen om contact op te nemen met de gebruiker die de inhoud heeft gepubliceerd, zodat hij voor zover van toepassing de kennisgeving kan weerleggen. 7.2 Als u denkt dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een manier die een schending vormt van uw auteursrecht en een dergelijke schending plaatsvindt via de Service of op sites die een koppeling hebben met de Service of die verband houden met de service, stuur dan ingevolge de DMCA een schriftelijke kennisgeving via reguliere post of fax (niet via e-mail of telefoon) van de beweerde schending van het auteursrecht naar de Copyright Agent van Adobe (zie contactgegevens hieronder). In deze kennisgeving dienen al de volgende elementen voor te komen: 7.2.1 Een handgeschreven of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht waarvan wordt beweerd dat het geschonden werd; 7.2.2 Een beschrijving van het/de door auteursrechten beschermde werk/werken waarvan u beweert dat het auteursrecht wordt geschonden en een aanduiding van de precieze inhoud in dit/deze werk/werken waarvan wordt beweerd dat deze auteursrechten schendt/schenden en waarvan u de verwijdering vraagt of verzoekt dat toegang ertoe onmogelijk wordt gemaakt; 7.2.3 Een beschrijving van de plaats waar de inhoud, waarvan u beweert dat ze auteursrechten schendt, zich bevindt op de Service; 7.2.4 Voldoende informatie om Adobe contact met u te kunnen laten opnemen, zoals uw fysieke adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres; 7.2.5 Een verklaring door u dat u oprecht gelooft dat het gebruik van de in uw kennisgeving vermelde inhoud op de wijze waarover u klaagt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en 7.2.6 Een verklaring door u dat de informatie in uw kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om in naam van de eigenaar van het auteursrecht te handelen. 7.2.7 Voordat u een dergelijke kennisgeving indient, dient u eerst zorgvuldig te overwegen of het gebruik van de inhoud met auteursrecht mogelijk is beschermd door de doctrine van billijk gebruik, want u kunt aansprakelijk zijn voor de kosten en advocaatkosten als u een kennisgeving indient om inhoud te verwijderen terwijl het gebruik ervan geen schending is van het auteursrecht. Wanneer u niet zeker weet of het gebruik van de inhoud met uw auteursrecht een schending is, neem dan contact op

met een advocaat voordat u uw kennisgeving indient of raadpleeg openbaar beschikbaar referentiemateriaal zoals op www.chillingeffects.org. 7.3 Als u van mening bent dat de toegang tot uw inhoud wordt geblokkeerd of is verwijderd door Adobe als gevolg van een incorrecte kennisgeving over schending van auteursrecht, overleg dan op basis van de DMCA een schriftelijke kennisgeving via reguliere post of fax (niet via e-mail of telefoon) aan de Copyright Agent van Adobe (zie hieronder voor contactgegevens). Deze moet al de volgende elementen bevatten: 7.3.1 Uw fysieke of elektronische handtekening; 7.3.2 Identificatie van de inhoud die van de Service is verwijderd en de locatie van de Service waarop de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd; 7.3.3 Een verklaring op straffe van meineed dat u terecht gelooft dat de inhoud is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van de inhoud die moest worden verwijderd of geblokkeerd; 7.3.4 Voldoende informatie om Adobe contact met u te kunnen laten opnemen, zoals uw fysieke adres, uw telefoonnummer en e-mailadres; en 7.3.5 Een verklaring dat u akkoord gaat met de jurisdictie van de federale arrondissementsrechtbank voor het arrondissement waar u woont (of van Santa Clara County, Californi als u buiten de Verenigde Staten woont) en dat u een proces wilt accepteren van de persoon die de kennisgeving heeft ingediend onder DMCA Subsection (c)(1)(C) of een vertegenwoordiger van deze persoon. Voordat u de kennisgeving officieel weerlegt, dient u eerst zorgvuldig te overwegen of het gebruik van de inhoud in kwestie met het auteursrecht een overtreding is, want u kunt aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en advocaatkosten in het geval dat een rechtbank besluit dat u in uw weerlegging onterecht hebt verklaard dat de inhoud onterecht is verwijderd. Wanneer u niet zeker weet of het gebruik van de desbetreffende inhoud een schending is, neem dan contact op met een advocaat voordat u uw kennisgeving indient of raadpleeg openbaar beschikbaar referentiemateriaal zoals op www.chillingeffects.org. 7.4 De door Adobe Aangestelde Agent voor kennisgeving van klachten betreffende schending van auteursrechten kan als volgt worden bereikt: Per post: Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103 U.S.A. +1 (206) 675-6818 copyright@adobe.com +1 (408) 536-4030

Per fax: Per e-mail: Per telefoon:

De Aangestelde Agent verwijdert geen inhoud van de site van de Service als reactie op kennisgevingen per telefoon of e-mail met betrekking tot beweerde schendende inhoud, want er moet een geldige DMCA-kennisgeving worden ondertekend, op straffe van meineed, door de eigenaar van het auteursrecht of door een persoon die bevoegd is namens deze persoon op te treden. Verzend dergelijke kennisgevingen alleen per fax of gewone post. Neem alleen contact op met de Aangestelde Agent als u denkt dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een wijze die een schending van het auteursrecht inhoudt, en dat een dergelijke schending plaatsvindt op de Service of op sites die een koppeling hebben met de Service, of in verband met de Service. Alle andere verzoeken die aan de Aangestelde Agent worden gericht, worden niet beantwoord. Dergelijke verzoeken moeten worden gedaan via de feedbackprocedure die wordt beschreven in dit artikel 7.

8. Links. Als deel van de Service kan Adobe u voor uw gemak links naar andere websites of hulpmiddelen bieden. Adobe is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of services op de site van derden en het toevoegen van een link houdt niet in dat Adobe de inhoud op de sites van deze derden onderschrijft. U kunt de sites van deze derden enkel op eigen risico bezoeken. 9. Gedrag. 9.1 Gebruiksbeperkingen. In verband met uw gebruik van of toegang tot de Service, stemt u ermee in om: (a) geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke softwarecode of gelijkaardige bestanden in te voeren die de goede werking van een computer of eigendom of informatie van een derde kunnen schaden; (b) een onevenredige hoeveelheid CPU-tijd, bandbreedte, opslagruimten of enige andere systeem- of netwerkbronnen te verbruiken; (c) de Service niet te gebruiken op een wijze die een Adobe-server of een met een Adobe-server verbonden netwerk kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren of kan interfereren met het gebruik en genot door een derde van de Service; (d) geen ongeoorloofde toegang zal trachten te krijgen tot een service, middelen, andere klanten, computersystemen of aan een Adobe-server verbonden netwerken of tot de Service zelf via hacking, wachtwoord mining of op enigerlei andere wijze; (e) geen materialen of informatie te bekomen of trachten te bekomen via middelen die niet met dit doel via de Service ter beschikking worden gesteld; (f) de Service of de Add-In niet op basis van een timeshare of servicebureau te gebruiken; (g) de Service of de Add-In, inclusief elke gerelateerde toepassing, niet op basis van een abonnement, lidmaatschap, betaling per gebruik of op andere wijze te hosten, teneinde (i) een derde toe te laten de Service te gebruiken om inhoud aan te maken, uit te zenden of te beschermen of (ii) conferenties of online meetingservices voor een derde te verzorgen; (h) geen systematische extractie van gegevens of gegevensvelden, inclusief, onder meer, emailadressen uit te voeren; (i) geen informatie waarmee personen kunnen worden gedentificeerd, zoals e-mailadressen of andere priv-informatie over een derde vrij te geven, te verzamelen of op andere wijze te verwerven zonder uitdrukkelijke toestemming van deze derde; (j) geen junkmail, spam, enqutes, wedstrijden, piramideschemas, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail of duplicerende berichten te sturen; (k) geen toegang tot of gebruik van de Services te verkopen, door te verkopen, te leasen of te verhuren of op andere wijze de gebruiks - of toegangsrechten voor de Service door te geven (met inbegrip van maar niet beperkt tot op basis van een abonnement, lidmaatschap, betaling per gebruik, timeshare, computerservicebedrijf of servicebureau); (l) de Service te bundelen met of op te nemen in enige andere services, aanbiedingen of oplossingen voor het verkopen, doorverkopen, verhuren of leasen van de Service aan derden; (m) de juridische rechten (zoals de rechten op privacy en bekendmaking) van anderen niet te beroven, zwart te maken, te misbruiken, te intimideren, te stalken, te bedreigen of op andere wijze te schenden;

(n) copyrightinformatie, zoals auteursvermeldingen, juridische of andere kennisgevingen of eigendomsaanduidingen, of labels met betrekking tot de herkomst of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is gepload te vervalsen of te verwijderen; (o) geen bestanden op te laden of op andere wijze beschikbaar te stellen die uitbeeldingen, fotos, software of ander materialen bevatten die beschermd zijn door wetten betreffende intellectueel eigendom, inclusief doch niet beperkt tot bijvoorbeeld wetten betreffende auteursrechten of merken (of door rechten betreffende privacy of bekendmaking) tenzij u de rechten daartoe bezit of controleert of alle noodzakelijke toestemmingen om aldus te handelen hebt verkregen; of (p) gebruik van de Service als u jonger dan 13 jaar oud bent; of (q) de Service te gebruiken voor de kwaadwillende toevoeging van opdrachten voor Dual Tone MultiFrequency (DTMF). 9.2 Blootstelling. U erkent en verklaart u ermee akkoord dat u door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Services kunt worden blootgesteld aan materialen van anderen die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend zijn. U kunt alle overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden melden aan de klantenservice van Adobe. 10. Onderzoeken. Adobe volgt in de regel niet de activiteiten van de gebruikers die in verband met de Service plaatsvinden. Nochtans, indien Adobe kennis zou krijgen van mogelijke overtredingen door u van de artikelen 6.2 (Uw Verklaringen en Garanties betreffende Content), 9.1 (Gebruiksbeperkingen) of enig andere bepaling van deze Overeenkomst behoudt Adobe zich het recht voor om zulke overtredingen te onderzoeken en Adobe mag zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken uw gebruik van de Service onmiddellijk beindigen of uw Content geheel of gedeeltelijk wijzigen of verwijderen. Indien blijkens dergelijk onderzoek Adobe van mening is dat een misdadige activiteit heeft plaatsgegrepen behoudt Adobe zich het recht voor om de zaak aan de betrokken autoriteiten voor wetshandhaving te melden en met deze samen te werken. Tenzij waar verboden door de toepasselijke wetgeving is Adobe bevoegd om alle informatie die zij bezit in verband met uw gebruik van de Service, inclusief informatie over u, mede te delen aan ambtenaren voor wetshandhaving of andere overheidsambtenaren, zoals zij naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast acht. U stemt ermee in om Adobe te vergoeden voor en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria met betrekking tot of voortvloeiend uit uw Content of uw gebruik van de Service, inclusief enig gebruik dat in strijd is met deze Overeenkomst. 11. Privacy. De voorwaarden van het Adobe Online Privacybeleid dat men kan vinden op http://adobe.com/go/privacy_nl of een mogelijk later vervangende website (het Privacybeleid), en de voorwaarden van dit artikel 11 (Privacy) bepalen de wijze waarop Adobe persoonlijke informatie over u in verband met de Services inwint en gebruikt. Dit Artikel 11 of het Privacybeleid zal echter niet van toepassing zijn op alle door de gastheer genitieerde verzameling van Informatie over u. Indien er een discrepantie is tussen de voorwaarden van het Privacybeleid of de bepalingen van deze Overeenkomst, zullen de bepalingen van deze Overeenkomst prevaleren. Adobe kan soms wijzigingen aan haar Privacybeleid aanbrengen en deze wijzigingen zullen u in de tekst van het Privacybeleid (Privacy Policy) worden medegedeeld. Gelieve het Privacybeleid regelmatig op eventuele actualisatie te raadplegen. 11.1 Wijze van verzamelen en opslaan van uw persoonlijke Informatie. Uitgezonderd het hieronder gestelde in artikelen 11.1.1.2 en 11.1.1.3, kan de gastheer als enige bepalen of de Service uw persoonlijke informatie mag verzamelen tijdens uw gebruik van de Service en welke typen persoonlijke informatie moeten worden verzameld. Adobe ondersteunt dit verzamelen van persoonlijke informatie

en slaat deze persoonlijke informatie op volgens de op dat ogenblik geldende beleidsrichtlijnen voor gegevensopslag van Adobe en zoals de gastheer hieromtrent verzoekt. De gastheer kan naar eigen goeddunken bepalen of SSL-beveiliging wordt opgenomen in verband met de Service. Door gebruik te maken van de Service stemt u ermee in en erkent u dat persoonlijke informatie over u die via of in verband met de Service werd ingewonnen over de nationale grenzen heen kan worden overgebracht naar elk land ter wereld waar Adobe vestigingen heeft, inclusief de Verenigde Staten, en er kan worden opgeslagen en bewerkt. 11.1.1 Typen ingewonnen persoonlijke informatie. 11.1.1.1 Op verzoek van de gastheer of dat van elke persoon die door de gastheer hiertoe is aangewezen kan de Service eventueel bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, inclusief doch niet beperkt tot: (a) welke dias door u werden bekeken; (b) uw antwoorden op enqutes die door de gastheer of de presentator zijn genitieerd; (c) real time chat tussen gebruikers van de Service en de gastheer of de presentator; en (d) elke andere informatie die u aan de Service bezorgt, hetzij uit eigen beweging, hetzij als gevraagd door de gastheer of de presentator, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of elke andere informatie ter identificatie van een persoon. De Service zal deze persoonlijke informatie registreren. De gastheer of de presentator kunnen deze informatie bekijken en sommige informatie, zoals chat: of uw vragen, kan hetzij op verzoek van de gastheer of de presentator, hetzij als een automatische functie van de Service met andere gebruikers worden gedeeld. Tenzij anders vermeld in artikel 10 (Onderzoeken) zal Adobe uw persoonlijke informatie niet met andere derden delen. 11.1.1.2 Teneinde toegang te verkrijgen tot de Service, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord (Inloginformatie) aanmaken of uw naam opgeven aan de Service en de gastheer. U bent verantwoordelijk voor alle activiteit die onder uw Inloginformatie plaatsvindt en u moet uw Inloginformatie vertrouwelijk houden en deze niet met derden delen. Adobe heeft geen verplichtingen of verantwoordelijkheden met betrekking tot uw gebruik, distributie of beheer van Inloginformatie. 11.1.1.3 Adobe kan eventueel bepaalde informatie verzamelen betreffende uw gebruik van de Service, zoals de naam van de internetprovider en het internetprotocoladres waarmee u toegang tot het internet zoekt, het tijdstip waarop u toegang tot de Service zoekt; de pagina die u hebt geopend op de website en het internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks met onze site in verbinding kwam. Adobe gebruikt deze informatie om de Service te ondersteunen en, indien u een Adobe ID hebt aangemaakt, u mededelingen met betrekking tot Adobe, haar producten en services toe te sturen overeenkomstig eventuele door u aangegeven communicatievoorkeuren. 11.1.1.4 Mededeling betreffende registreren en privacy. DE SERVICE STAAT DE GASTHEER VAN DE MEETING MOGELIJK TOE OM MEETINGS VAST TE LEGGEN EN OM PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U, ZOALS UW NAAM, TE VERZAMELEN EN TE GEBRUIKEN. DE WETTEN VAN SOMMIGE STATEN OF LANDEN (A) VEREISEN DAT U VOORAF TOESTEMMING GEEFT OM UW COMMUNICATIES TE REGISTREREN. EN (B) LEGGEN BEPERKINGEN OP BETREFFENDE HET VERZAMELEN, OPSLAAN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE. 11.2 Gebruik van uw persoonlijke informatie. Adobe heeft geen controle over de vraag of en hoe de gastheer gebruikmaakt van uw persoonlijke informatie. Adobe gebruikt uw persoonlijke informatie uitsluitend in verband met levering van de Service. Adobe beschikt niet over de technische middelen om u toegang te bieden tot uw persoonlijke informatie of om u in staat te stellen persoonlijke informatie die is verzonden naar de Service te wijzigen, maar Adobe verwijdert uw persoonlijke informatie van de servers van Adobe wanneer de gastheer zijn account voor gebruik van de Services beindigt. Deze verwijdering vindt plaats overeenkomstig de op dat ogenblik geldende beleidslijnen voor gegevensopslag van Adobe. 11.3 Mededelingen vanwege Adobe. Adobe kan u servicegerelateerde e-mailberichten toesturen met betrekking tot de functionaliteit of levering van de Service.

12. AFWIJZING VAN GARANTIE. 12.1 DE SERVICE EN DE ADD-IN WORDEN ALS ZODANIG (AS IS) EN ZOALS BESCHIKBAAR (AS AVAILABLE), MET ALLE EVENTUELE FOUTEN (WITH ALL FAULTS) EN ZONDER ENIGE GARANTIE GELEVERD. ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GEVEN ADOBE, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, AANNEMERS, DIENSTENLEVERANCIERS, PERSONEEL, AGENTEN, LICENTIEVERLENERS EN ALLE ANDERE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET ONTWERP, DE PRODUCTIE OF DE TOELEVERING VAN DE SERVICE EN DE ADD-IN, GEEN GARANTIES NOCH VERKLARINGEN VAN WELKE SOORT OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE OF STATUTAIRE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIG GARANTIE VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ACCURAATHEID, SYSTEEMINTEGRATIE OF COMPATIBILITEIT, DEGELIJKE WERKING, AFWEZIGHEID VAN ONACHTZAAMHEID, RUSTIG GENOT EN NIET-SCHENDING VAN WETTEN OF REGELGEVINGEN. ZONDER AAN HET VOORGAANDE AFBREUK TE DOEN, GARANDEERT OF BEWEERT ADOBE NIET DAT DE SERVICE BLIJVEND, VEILIG, BETROUWBAAR, TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN OF DAT DE SERVERS EN SOFTWARE VAN ADOBE VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN, OF DAT DE BEVEILIGINGSPROCEDURES EN MECHANISMEN VAN ADOBE VERLIES OF WIJZIGING VAN OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR DERDEN ZAL BELETTEN. 12.2 IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET MOGELIJK, ZODAT DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZOU KUNNEN ZIJN. DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEEFT MOGELIJK OOK NOG ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT (OF VAN LAND TOT LAND) KUNNEN VERSCHILLEN. 13. Beperking van aansprakelijkheid. 13.1 ADOBE NOCH HAAR LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, STRAFBARE, GEDEKTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT SCHADE WEGENS DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE OF ENIGE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OF TOEGANG TOT GEGEVENS, INFORMATIE OF CONTENT TE VERKRIJGEN, GEMISTE HANDELSZAKEN, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING OF GELIJKAARDIGE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE EN GESTEUND OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, INCLUSIEF STATUTEN, CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID), AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF OP EEN ANDERE WIJZE, ZELFS INDIEN ADOBE OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WERDEN VERWITTIGD EN ZELFS ALS EEN HIERIN VERMELD MIDDEL OM DE SCHADE TE VERHELPEN IN ZIJN ESSENTILE DOELSTELLING BLIJKT TE HEBBEN GEFAALD. 13.2 DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE VOOR WERKELIJK GELEDEN SCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK WORDT BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN EEN AMERIKAANSE DOLLAR ($1). U STEMT ERMEE IN DAT ONGEACHT ENIG ANDERSLUIDENDE WETTELIJKE RICHTLIJN, ELKE VORDERING OF RECHTSGEDING VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIGE TOEPASSING MOET WORDEN INGESTELD BINNEN EEN (1) JAAR NADAT ZULKE VORDERING OF RECHTSGEDING ONTSTOND BIJ GEBREKE WAARVAN U HET RECHT OM EEN DERGELIJKE VORDERING IN TE STELLEN ZAL HEBBEN VERWERKT. DE LEVERANCIERS VAN ADOBE ZULLEN VOOR GEEN ENKELE REDEN JEGENS U AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD. 13.3 DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DIT ARTIKEL ZIJN VAN TOEPASSING OP DE HIERBOVEN GENOEMDE GARANTIES EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN ALLE ANDERE ASPECTEN VAN DEZE OVEREENKOMST. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN LATEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE ZODAT DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN EVENTUEEL NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN U KAN EVENTUEEL OOK NOG ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN DIE VAN

STAAT TOT STAAT (OF VAN LAND TOT LAND) KUNNEN VERSCHILLEN. Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Adobe jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel als een gevolg van een grove nalatigheid van Adobe. 14. Voortbestaan. Artikelen 1 en 517 blijven van kracht na eventuele beindiging of opschorting van deze Overeenkomst. 15. Toepasselijk recht. Door toegang tot de Service te zoeken en deze te gebruiken stemmen u en Adobe ermee in dat alle zaken met betrekking tot deze Overeenkomst en uw toegang tot of gebruik van de Service zullen worden onderworpen aan en worden genterpreteerd volgens de van kracht zijnde betrokken wetten in: (a) de staat Californi, als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, Canada of Mexico; of (b) Engeland, indien u inwoner bent van enig ander rechtsgebied dan in paragraaf 15(a) van deze Overeenkomst is beschreven. De rechter te Santa Clara County (Californi) of de bevoegde rechter te Londen (Engeland) heeft ten aanzien van alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst nietexclusieve bevoegdheid waar respectievelijk het recht van Californi of Engeland van toepassing is. Deze overeenkomst wordt niet beheerst door de internationale verwijzingsregels van een bepaald land, UCITA of door het Weens Koopverdrag, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten. 16. Taal. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat de Overeenkomst en alle gerelateerde documenten in de Engelse taal werden opgesteld en dat de Engelse versie van deze overeenkomst de enige versie zal zijn die voor interpretatie en uitoefening van deze Overeenkomst zal worden gebruikt. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. Allerlei. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het kennen en naleven van wetten die u eventueel zouden kunnen beletten om deel te nemen aan de Service of om enig deel ervan te gebruiken. Indien sommige bepalingen van deze Overeenkomst geacht worden ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zullen deze bepalingen zo getrouw als mogelijk worden genterpreteerd om de voornemens van de partijen weer te geven en alle andere bepalingen zullen integraal van kracht blijven. Het niet uitoefenen of afdwingen door Adobe van rechten of voorzieningen uit deze Overeenkomst houdt geen afstand van deze rechten of voorzieningen in tenzij dit door Adobe schriftelijk wordt bevestigd en overeengekomen. Uw rechten hieronder mogen niet worden toegekend of overgedragen aan een derde. Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid, vormt de complete overeenkomst tussen u en Adobe en vervangen alle vroegere overeenkomsten, verklaringen en verstandhoudingen tussen de partijen betreffende de hierin behandelde zaken. 18. Wetgeving inzake exportbeperkingen. De export en herexport van bepaalde software, Content en services worden gereguleerd door de Amerikaanse wet- en regelgeving inzake export en herexport (waaronder regelgeving inzake exportbeheer) en dergelijke software, Content en services mogen niet worden gexporteerd of geherexporteerd naar Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syri of enig ander land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld. Daarnaast mogen bepaalde software, Content en services niet worden gedistribueerd aan personen die in de Table of Denial Orders, de Entity List of de lijst Specially Designated Nationals zijn opgenomen. U verzekert dat u geen staatsburger bent van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syri of enig ander land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is

ingesteld, en dat u niet op de Table of Denial Orders, de Entity List of de lijst Specially Designated Nationals bent vermeld. Verder bevestigt u dat u alle wetgeving inzake exportbeheer van de Verenigde Staten en uit andere van toepassing zijnde bronnen zult naleven.

Connect_Participant_TOU-nl_NL-20100930_1635

ADOBE CONNECT PARTICIPANT TERMS OF USE THESE ADOBE CONNECT PARTICIPANT TERMS OF USE (AS AMENDED FROM TIME TO TIME) (THE AGREEMENT) IS BETWEEN ADOBE SYSTEMS INCORPORATED AND ITS AFFILIATES (COLLECTIVELY, ADOBE), AND YOU, THE INDIVIDUAL ACCESSING OR USING THE ADOBE CONNECT SERVICES AND ANY AFFILIATED HOSTED APPLICATIONS (COLLECTIVELY, THE SERVICE). BY USING THE SERVICE (DEFINED BELOW), YOU AGREE (A) THAT ENGLISH LAW GOVERNS YOUR USE OF THE SERVICE IF YOU RESIDE IN ANY LOCATION OTHER THAN THE UNITED STATES, MEXICO, OR CANADA, (B) THAT CALIFORNIA LAW GOVERNS YOUR USE OF THE SERVICE IF YOU RESIDE IN THE UNITED STATES, MEXICO, OR CANADA, AND (C) TO THE TERMS REGARDING GOVERNING LAW AND VENUE SET FORTH IN SECTION 15 (GOVERNING LAW). YOU AGREE THAT THIS AGREEMENT IS LIKE ANY WRITTEN NEGOTIATED AGREEMENT SIGNED BY YOU. BY ACCESSING OR USING THE SERVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. ADOBE MAY CHANGE, ADD, OR REMOVE ANY PART OF THIS AGREEMENT, OR ANY PART OF THE SERVICE, AT ANY TIME. IF ANY FUTURE CHANGES ARE UNACCEPTABLE TO YOU, YOU SHOULD DISCONTINUE USING THE SERVICE. YOUR CONTINUED USE OF THE SERVICE, NOW OR FOLLOWING THE POSTING OF NOTICE OF ANY SUCH CHANGES, WILL INDICATE YOUR ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT, AND OF ANY SUCH CHANGES. 1. Definitions. Add-In means the Adobe Connect Add-in provided to you by Adobe in connection with your use of the Service, and any modified versions and copies of, and upgrades, updates and additions to such plugin, provided to you by Adobe at any time. The Add-In is a client software upgrade automatically delivered to you on an as-needed basis so that you may use certain features of the Service (such as broadcasting audio or video). Adobe means Adobe Systems Incorporated, a Delaware corporation, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, if subsection 15(a) of this Agreement applies; otherwise it means Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, a company organized under the laws of Ireland and an affiliate and licensee of Adobe Systems Incorporated. Content means all audio, video, multimedia, data, text, images, computer programs, and any other information or materials uploaded by or on behalf of you in connection with your use of the Service. Host means the individual or legal entity using the Service to host an Adobe Connect meeting, seminar, or webcast. 2. License to Use Service. Subject to your compliance with the terms and conditions of this Agreement, Adobe grants to you a non-exclusive, non-transferable, revocable right to access and use the Service. Notwithstanding the foregoing, you may not use or access the Service unless approved by a Host. Adobe reserves the right to suspend or discontinue all or part of the Service at any time without prior notice. 3. License to Use the Add-In. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Adobe grants to you a non-exclusive, nontransferable, revocable license to install and use the Add-In solely in conjunction with the Service.

4. License Restrictions. You shall not modify, port, adapt or translate the Add-In. You shall not reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code of the Add-In. 5. Ownership of the Services, Add-In, and Marks. You acknowledge that Adobe and its licensors own all right, title, and interest in: (a) the Service; (b) the Add-In; (c) any other Adobe software; and (d) all graphics, logos, service marks, and trade names, including third-party names, product names, and brand names related to the Service (the Marks). Notwithstanding the foregoing, the Host and its licensors own all right, title, and interest in any graphics, logos, service marks, and trade names used by the Host in connection with the Service. 6. Content. 6.1 Your Content. You may upload Content to the Service in connection with your use of the Service. Adobe does not verify, endorse, or claim ownership of any Content, and you retain all right, title, and interest in and to the Content. Such Content may be stored on Adobes servers at the request of the Host, as necessary for Adobe to provide the Service, and in accordance with Adobes then-current storage policies. 6.2 Your Representations and Warranties Regarding Content. You represent and warrant that (a) you are the owner, licensor, or authorized user of all Content; and (b) you will not upload, record, publish, post, link to, or otherwise transmit or distribute Content that: (i) advocates, promotes, incites, instructs, informs, assists or otherwise encourages violence or any illegal activities; (ii) infringes or violates the copyright, patent, trademark, service mark, trade name, trade secret, or other intellectual property rights of any third party or Adobe, or any rights of publicity or privacy of any party; (iii) attempts to mislead others about your identity or the origin of a message or other communication, or impersonates or otherwise misrepresents your affiliation with any other person or entity, or is otherwise materially false, misleading, or inaccurate; (iv) promotes, solicits or comprises inappropriate, harassing, abusive, profane, hateful, defamatory, libelous, threatening, obscene, indecent, vulgar, pornographic or otherwise objectionable or unlawful content or activity; (v) is harmful to minors; (vi) contains any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, or any other similar software, data, or programs that may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept, or expropriate any system, data, personal information, or property of another; or (vii) violates any law, statute, ordinance, or regulation (including without limitation the laws and regulations governing export control, unfair competition, antidiscrimination, or false advertising). 6.3 Adobe Access to Content. You acknowledge that the Services are automated (e.g., Content is uploaded using software tools) and that Adobe personnel will not access, view, or listen to any Content, except as necessary to perform the Services, including but not limited to the following: (a) during a Service interruption, as necessary to restore the applicable Content; (b) to troubleshoot any issue with the Service; or (c) as deemed necessary or advisable by Adobe in good faith to conform to legal requirements or comply with legal process. 7. Notification of Copyright Infringement. 7.1 Adobe respects intellectual property rights and expects its users to do the same. Adobe will respond to clear notices of copyright infringement consistent with the Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) (DMCA), and its response to such notices may include removing or disabling access to the allegedly infringing content, terminating the accounts of repeat infringers, and making good-faith attempts to contact the user who posted the content at issue so that they may, where appropriate, make a counter-notification.

7.2 If you believe that your work has been used or copied in a way that constitutes copyright infringement and such infringement is hosted on the Service, or on sites linked to or from the Service or in connection with the Service, please provide, pursuant to the DMCA, written notification via regular mail or via fax (not via email or phone) of claimed copyright infringement to Adobes Copyright Agent (contact information below), which must contain all of the following elements: 7.2.1 A physical or electronic signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest that is alleged to have been infringed; 7.2.2 A description of the copyrighted work(s) that you claim have been infringed and identification of what content in such work(s) is claimed to be infringing and which you request to be removed or access to which is to be disabled; 7.2.3 A description of where the content that you claim is infringing is located on the Service; 7.2.4 Information sufficient to permit Adobe to contact you, such as your physical address, telephone number and e-mail address; 7.2.5 A statement by you that you have a good faith belief that the use of the content identified in your notice in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law; and 7.2.6 A statement by you that the information in your notice is accurate and, under penalty of perjury, that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owners behalf. 7.2.7 Before you file such a notification, please carefully consider whether or not the use of the copyrighted content at issue is protected by the fair use doctrine, as you could be liable for costs and attorneys fees should you file a takedown notice where there is no infringing use. If you are unsure whether a use of your copyrighted content constitutes infringement, please contact an attorney before you file your notice, or reference the content publicly available at www.chillingeffects.org. 7.3 If you believe access to your content was disabled or removed by Adobe as a result of an improper copyright infringement notice, please provide, pursuant to the DMCA, written notification via regular mail or via fax (not via email or phone) to Adobes Copyright Agent (contact information below), which must contain all of the following elements: 7.3.1 Your physical or electronic signature; 7.3.2 Identification of the content that was removed from the Service and the location on the Service at which the content appeared before it was removed; 7.3.3 A statement under penalty of perjury that you have a good faith belief that the content was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the content to be removed or disabled; 7.3.4 Information sufficient to permit Adobe to contact you, such as your physical address, telephone number and e-mail address; and 7.3.5 A statement that you consent to the jurisdiction of the Federal District court for the district where you reside (or Santa Clara County, California if your residence is outside of the United States) and that you will accept service of process from the person who provided notification under DMCA subsection (c)(1)(C) or an agent of such person. Before you file such a counter notification, please carefully consider whether or not the use of the copyrighted content at issue is infringing, as you could be liable for costs and attorneys fees in the event that a court determines your counter notification misrepresented that the content was removed by mistake. If you are unsure whether use of the content at issue constitutes infringement, please contact an attorney before you file your notice, or reference the content publicly available at www.chillingeffects.org.

7.4 Adobes Designated Agent for notice of claims of copyright infringement can be reached as follows: By mail: Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103 (206) 675-6818 copyright@adobe.com

By fax: By email:

By telephone: (408) 536-4030 The Designated Agent will not remove content from the Service in response to phone or email notifications regarding allegedly infringing content, since a valid DMCA notice must be signed, under penalty of perjury, by the copyright owner or the person authorized to act on his or her behalf. Please submit such notifications by fax or ordinary mail only. The Designated Agent should be contacted only if you believe that your work has been used or copied in a way that constitutes copyright infringement and such infringement is occurring on the Service or on sites linked to or from the Service, or in connection with the Service. All other inquiries directed to the Designated Agent will not be responded to. Such inquiries should be made through the feedback procedure referenced in this Section 7. 8. Links. Adobe may provide links to other websites or resources as part of the Service as a convenience to you. Adobe is not responsible for the contents, products or services on any third party site, and the inclusion of any link does not imply that Adobe endorses the content on such third party sites. You may visit such third party sites solely at your own risk. 9. Conduct. 9.1 Use Restrictions. In connection with your access or use of the Service, you agree not to: (a) introduce a virus, worm, Trojan horse or other harmful software code or similar files that may damage the operation of a third partys computer or property or information; (b) consume a disproportionate amount of CPU time, bandwidth, memory storage space, or any other system or network resources; (c) use the Service in any manner that could damage, disable, overburden, or impair any Adobe server, or the network(s) connected to any Adobe server or interfere with any other partys use and enjoyment of the Service; (d) attempt to gain unauthorized access to service, materials, other accounts, computer systems or networks connected to any Adobe server or to the Service, through hacking, password mining, or any other means; (e) obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Service; (f) use the Service or the Add-In on a timeshare or service bureau basis; (g) host, on a subscription, membership, or pay-per-use basis or otherwise, the Service or the Add-In, including any related application, (i) to permit a third party to use the Service to create any content, or (ii) to conduct conferences or online meeting services for a third party; (h) engage in any systematic extraction of data or data fields, including without limitation email addresses;

(i) disclose, harvest, or otherwise collect personally identifying information, including email addresses, or other private information about any third party without that partys express consent; (j) transmit junk mail, spam, surveys, contests, pyramid schemes, chain letters, or other unsolicited email or duplicative messages; (k) sell, resell, lend, lease, or rent access to or use of the Service or any portion of the Service, or otherwise transfer any rights to use or access the Services (including without limitation, on a subscription, membership, pay-per-use, time share, computer service business, or service bureau basis); (l) bundle or incorporate the Service with or into any other service, offering, or solution for sale, resale, rent, or lease to third parties; (m) defraud, defame, abuse, harass, stalk, threaten, or otherwise violate the legal rights (such as rights of privacy and publicity) of others; (n) falsify or delete any copyright management information, such as author attributions, legal or other proper notices or proprietary designations, or labels of the origin or source of software or other material contained in a file that is uploaded; (o) upload, or otherwise make available, files that contain images, photographs, software, or other material protected by intellectual property laws, including, for example, and not as limitation, copyright or trademark laws (or by rights of privacy or publicity) unless you own or control the rights thereto or have received all necessary consent to do the same; (p) use the Service if you are under 13 years of age; or (q) use the Service for malicious injection of dial tone multi-frequency (DTMF) commands. 9.2 Exposure. You acknowledge and agree that by accessing or using the Services, you may be exposed to materials from others that are offensive, indecent or otherwise objectionable. You may report any violations of these terms to Adobe customer service. 10. Investigations. Adobe does not generally monitor user activity occurring in connection with the Service. If Adobe becomes aware, however, of any possible violations by you of Sections 6.2 (Your Representations and Warranties Regarding Content), 9.1 (Use Restriction), or any other provision of this Agreement, Adobe reserves the right to investigate such violations, and Adobe may, at its sole discretion, terminate your use of the Service or change, alter or remove Content, in whole or in part, without prior notice to you. If, as a result of such investigation, Adobe believes that criminal activity has occurred, Adobe reserves the right to refer the matter to, and to cooperate with, any and all applicable law enforcement authorities. Adobe is entitled, except to the extent prohibited by applicable law, to disclose any information about you in Adobes possession in connection with your use of the Service to law enforcement or other government officials, as Adobe in its sole discretion believes to be necessary or appropriate. You agree to indemnify and hold Adobe harmless from and against any and all liabilities, costs and expenses, including reasonable attorneys fees, related to or arising from Content or your use of the Service, including any use that violates this Agreement. 11. Privacy. The terms of the Adobe Online Privacy Policy, which is located at http://adobe.com/go/privacy, or any successor Web site thereto (the Privacy Policy), and the terms of this Section 11 govern Adobes collection and use of your personal information in connection with the Services. Any collection of Information from you initiated by the Host, however, shall not be governed by this Section 11 or the Privacy Policy. If there is any conflict between the terms of the Privacy Policy or the terms of this

Agreement, the terms of this Agreement shall control. Adobe may make changes to the Privacy Policy from time to time, and such changes will be communicated to you in the text of the Privacy Policy. Please visit the Privacy Policy regularly for updates. 11.1 Collection and Storage of Your Personal Information. Except as otherwise set forth below in Sections 11.1.1.2 and 11.1.1.3, the Host has sole control over whether the Service will collect your personal information during your use of the Service and the types of personal information to be collected. Adobe facilitates such collection and stores your personal information in accordance with Adobes then-current storage policies and as requested by the Host. At the Hosts sole discretion, the Host may incorporate SSL security in connection with the Service. By using the Service, you agree and acknowledge that personal information collected about you through the Service or in connection with the Service may be transferred across national boundaries and stored and processed in any of the countries around the world in which Adobe maintains offices, including the United States. 11.1.1 Types of Personal Information Collected. 11.1.1.1 At the request of a Host or any person designated by the Host to conduct a meeting (Presenter), the Service may collect certain personal information, including but not limited to: (a) which meeting slides were viewed by you; (b) your answers to polls initiated by the Host or the Presenter; (c) real time chat between users of the Service and between users and the Host or Presenter; and (d) any other information you provide to the Service, either on your own accord or as requested by the Host or the Presenter, such as your name, address, phone number, email address, or any other personally identifying information. The Service will record such personal information. The Host or Presenter may see such information, and some information, such as chat or your questions, may be shared with other users of the Service at the request of the Host or Presenter or as an automatic function of the Service. Except as otherwise stated in Section 10 (Investigations), Adobe does not share your personal information with any other third parties. 11.1.1.2 To gain access to the Service, you must create a user name and password (Log-In Information) or submit your name to the Service and the Host. You are responsible for all activity occurring under your Log-In Information, and you should not share your Log-In Information with third parties. Adobe has no obligation or responsibility with regard to your use, distribution, or management of Log-In Information. 11.1.1.3 Adobe may collect certain information regarding your use of the Service, such as the name of the Internet service provider and the Internet Protocol address through which you access the Internet; the time you access the Service; the pages that are accessed at the Web site and the Internet address of the Web site from which you linked directly to our site. Adobe uses this information to support the Service and, if you create an Adobe ID, to send to you communications regarding Adobe, its products and services in accordance with any communications preferences indicated by you. 11.1.1.4 Notice Regarding Recording and Privacy. THE SERVICE MAY ALLOW THE HOST TO RECORD MEETINGS AND TO COLLECT AND UTILIZE IDENTIFYING INFORMATION ABOUT YOU, SUCH AS YOUR NAME. THE LAWS OF SOME STATES OR COUNTRIES REQUIRE (A) YOU TO GRANT YOUR CONSENT PRIOR TO ANY RECORDING OF YOUR COMMUNICATIONS; AND (B) RESTRICTIONS ON THE COLLECTION, STORAGE, AND USE OF YOUR PERSONALLY IDENTIFYING INFORMATION. 11.2 Use of Your Personal Information. Adobe has no control over whether and how the Host uses your personal information. Adobe uses your personal information solely in connection with providing the Service. Adobe does not have the technical means to allow you to access or change your personal information submitted to the Service, but Adobe will delete your Personal Information from Adobes servers ultimately when the Host terminates its account to use the Services in accordance with Adobes then-current data storage policies. 11.3 Communications from Adobe. Adobe may send to you service-related emails regarding the functionality or delivery of the Service.

12. DISCLAIMER OF WARRANTIES. 12.1 THE SERVICE AND THE ADD-IN ARE PROVIDED ON AN AS IS AND AS AVAILABLE BASIS, WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW, ADOBE, ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, LICENSORS, AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DELIVERING THE SERVICE AND THE ADD-IN DISCLAIM ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, SYSTEM INTEGRATION OR COMPATIBILITY, WORKMANLIKE EFFORT, LACK OF NEGLIGENCE, QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, ADOBE DOES NOT WARRANT OR REPRESENT THAT THE SERVICE WILL BE CONTINUOUS, SECURE, RELIABLE, ACCESSIBLE, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT ADOBES SERVERS AND SOFTWARE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, OR THAT ADOBES SECURITY PROCEDURES AND MECHANISMS WILL PREVENT THE LOSS OR ALTERATION OF OR IMPROPER ACCESS TO PERSONAL INFORMATION BY THIRD PARTIES. 12.2 SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. 13. Limitation of Liability. 13.1 NEITHER ADOBE NOR ITS SUPPLIERS SHALL BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, COVER OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR THE INABILITY TO USE THE SERVICE OR ACCESS DATA, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR THE LIKE), ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE SERVICE OR ANY APPLICATION AND BASED ON ANY THEORY OF LIABILITY INCLUDING STATUTE, BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADOBE OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND EVEN IF A REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. 13.2 ADOBES TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ACTUAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER WILL BE LIMITED TO ONE UNITED STATES DOLLAR ($1). YOU AGREE THAT REGARDLESS OF ANY STATUTE OR LAW TO THE CONTRARY, ANY CLAIM OR CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO USE OF THE SERVICE OR AN APPLICATION MUST BE FILED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER SUCH CLAIM OR CAUSE OF ACTION AROSE OR BE FOREVER BARRED. ADOBES SUPPLIERS SHALL HAVE NO LIABILITY TO YOU FOR ANY REASON. 13.3 THE LIMITATIONS ON LIABILITY IN THIS SECTION ARE INTENDED TO APPLY TO THE WARRANTIES AND DISCLAIMERS ABOVE AND ALL OTHER ASPECTS OF THIS AGREEMENT. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. Nothing contained in this Agreement limits Adobes liability to you in the event of death or personal injury resulting from Adobes gross negligence. 14. Survival. Sections 1 and 517 will survive any termination or suspension of this Agreement.

15. Governing Law. By accessing and using the Service, you and Adobe agree that all matters relating to this Agreement and your access to, or use of, the Service shall be governed by and construed in accordance with the substantive laws in force in: (a) the State of California, if you reside in the United States, Canada, or Mexico; or (b) England, if you reside in any jurisdiction not described in Section 15(a) herein. The respective courts of Santa Clara County, California when California law applies and the competent courts of London, England, when the law of England applies, shall each have non-exclusive jurisdiction over all disputes relating to this Agreement. This Agreement will not be governed by the conflict of law rules of any jurisdiction, UCITA, or the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which are expressly excluded. 16. Language. It is the express wish of the parties that the Agreement and all related documents have been drawn up in English and that the English version of this Agreement shall be the sole version used in interpreting and enforcing this Agreement. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. Export Control Laws. The export and re-export of certain software, Content, and services are controlled by the United States export and re-export laws and regulations (including Export Administration Regulations), and such software, Content, and services may not be exported or re-exported to Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, or any country to which the United States embargoes goods. In addition, certain software, Content, and services may not be distributed to individuals who are on the Table of Denial Orders, the Entity List, or the List of Specially Designated Nationals. You warrant that you are not a national of Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria or any country to which the United States embargoes goods, and that you are not a person on the Table of Denial Orders, the Entity List, or the List of Specially Designated Nationals. You further warrant that you will abide by U.S. and other applicable export control laws. 18. Miscellaneous. You are solely responsible for your familiarity and compliance with any laws that may prohibit you from participating in or using any part of the Service. If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, then such provision shall be construed, as nearly as possible, to reflect the intentions of the parties, and all other provisions will remain in full force and effect. Adobes failure to exercise or enforce any right or provision of this Agreement shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by Adobe in writing. Your rights hereunder may not be assigned or transferred to any third party. This Agreement, including the Privacy Policy, constitutes the entire agreement between you and Adobe and supersedes all prior agreements, representations, and understandings between the parties regarding the subject matter contained herein.

Connect__Participant_TOU-en_US-20100929_1635

ADOBE CONNECT CONDITIONS DUTILISATION DE PARTICIPANT CES CONDITIONS DUTILISATION DE PARTICIPANT RELATIVES A ADOBE CONNECT (AMENDEES A LOCCASION) (LE CONTRAT ) SONT CONCLUES ENTRE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ET SES SOCIETES AFFILIEES (COLLECTIVEMENT ADOBE ) ET VOUS , LINDIVIDU ACCEDANT AUX SERVICES ADOBE CONNECT, OU LES UTILISANT, ET TOUTES APPLICATIONS HOTES AFFILIEES (COLLECTIVEMENT, LE SERVICE ). PAR L'UTILISATION DE CE SERVICE (DEFINI CI-DESSOUS), VOUS ACCEPTEZ (A) QUE L'UTILISATION DE CELUI-CI SOIT REGIE PAR LA LEGISLATION ANGLAISE SI VOUS RESIDEZ DANS UN PAYS AUTRE QUE LES ETATS-UNIS, LE MEXIQUE OU LE CANADA, (B) QUE L'UTILISATION DE CE SERVICE SOIT REGIE PAR LA LEGISLATION CALIFORNIENNE SI VOUS RESIDEZ AUX ETATS-UNIS, AU MEXIQUE OU AU CANADA ET (C) LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA LOI APPLICABLE ET LES LIEUX DEFINIS DANS LA SECTION 15 (LOI APPLICABLE). VOUS CONVENEZ QUE CE CONTRAT EST SEMBLABLE A TOUT CONTRAT ECRIT ET NEGOCIE SIGNE PAR VOUS. EN ACCEDANT AU SERVICE, OU EN LUTILISANT, VOUS ACCEPTEZ DETRE LIE PAR LES CONDITIONS DE CE CONTRAT. ADOBE PEUT MODIFIER, AJOUTER OU SUPPRIMER TOUTE PARTIE DE CE CONTRAT, OU TOUTE PARTIE DU SERVICE, A TOUT MOMENT. SI DES MODIFICATIONS FUTURES SAVERAIENT INACCEPTABLES POUR VOUS, VOUS DEVREZ INTERROMPRE LUTILISATION DE CE SERVICE. SI VOUS CONTINUEZ A UTILISER CE SERVICE, A PRESENT OU APRES LA NOTIFICATION DE TELLES MODIFICATIONS, CELA INDIQUERA VOTRE ACCEPTATION DE CE CONTRAT, ET DE TOUTES LES MODIFICATIONS. 1. Dfinitions. Add-In dsigne lAdd-In dAdobe Connect qui vous est fourni par Adobe en relation avec votre utilisation du Service, et toutes versions et copies modifies, actualisations, mises jour et adjonctions ce module qui vous sont fournies par Adobe quelque moment que ce soit. LAdd-In est une mise jour du logiciel client qui vous est automatiquement fournie en fonction de vos besoins, afin que vous puissiez utiliser certaines fonctionnalits du Service (telles que la diffusion audio ou vido). Adobe dsigne Adobe Systems Incorporated, socit immatricule dans lEtat du Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Californie 95110 si larticle 15(a) du prsent Contrat sapplique ; dans le cas contraire, ce terme dsigne Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande, socit de droit irlandais et socit affilie et licencie dAdobe Systems Incorporated. Contenu signifie tous programmes audio, vido, multimdias, donnes, textes, images et informatiques, et toute autre information ou tout autre document tlcharg par vous ou pour votre compte en relation avec lutilisation du Service. Hte signifie lindividu ou lentit lgale utilisant le Service pour accueillir une runion, un sminaire ou une diffusion sur le Web Adobe Connect. 2. Licence dutilisation du Service. A la condition que vous respectiez les termes et conditions de ce Contrat, Adobe vous accorde un droit non-exclusif, non-cessible et rvocable daccs et dutilisation du Service. Nonobstant ce qui prcde, vous ne pourrez utiliser le Service ou y accder qu la condition davoir t approuv par un Hte. Adobe se rserve le droit de suspendre ou dinterrompre le Service, dans son intgralit ou partiellement, tout moment, sans notification pralable.

3. Licence dutilisation de lAdd-In. Sous rserve des termes et conditions de ce Contrat, Adobe vous accorde une licence non-exclusive, non-cessible et rvocable, dinstaller et dutiliser lAdd-In exclusivement en liaison avec le Service. 4. Restrictions de la licence. Vous ne devrez pas modifier, transfrer, adapter ou traduire lAdd-In. Vous ne devrez PAS dsosser, dcompiler, dmonter ou essayer de dcouvrir le code source de lAdd-In. 5. Proprit des Services, de lAdd-In et des Marques. Vous reconnaissez quAdobe et ses donneurs de licence possdent tous droits, titres et intrEts sur : (a) le Service ; (b) lAdd-In ; (c) tout autre logiciel Adobe et (d) tous les graphismes, logos, marques de service et noms commerciaux, y compris des noms de tiers, des noms de produits et des marques utiliss en liaison avec le Service (les Marques ). Nonobstant ce qui prcde, lHte et ses donneurs de licence possdent tout droit, titre et intrEt dans tous graphismes, logos, marques de service et noms de marques utiliss par lHte en relation avec le Service. 6. Contenu. 6.1 Votre Contenu. Vous pouvez tlcharger du Contenu vers le Service en liaison avec votre utilisation du Service. Adobe ne vrifie, ne cautionne ou ne revendique aucune proprit de quelque Contenu que ce soit, et vous conservez tout droit, titre et intrEt sur les Contenus. Un tel Contenu peut Etre stock sur les serveurs Adobe sur demande de lHte, selon les besoins dAdobe pour fournir le Service, et conformment aux politiques de stockage alors en vigueur dAdobe. 6.2 Vos Dclarations et Garanties relatives au Contenu. Vous affirmez et garantissez que (a) vous tes le propritaire, le donneur de licence, ou un utilisateur autoris de tous les Contenus ; et (b) vous renoncez tlcharger, enregistrer, publier, afficher, crer des liens avec, ou transmettre ou distribuer dune quelconque manire un Contenu qui : (i) prconise, promeut, incite, recommande, informe, contribue ou encourage dune quelconque manire la violence ou toutes activits illgales ; (ii) enfreint ou viole les droits dauteur, de brevet, de marque de commerce, de marque de service, de nom commercial, de secret commercial, ou dautres droits de proprit intellectuelle dun tiers ou dAdobe, ou tous droits limage ou au respect de la vie prive de toute partie ; (iii) tente dinduire en erreur dautres personnes sur votre identit ou sur lorigine dun message ou dautre communication, ou travestit ou fait une quelconque reprsentation trompeuse de vos liens avec toute autre personne ou entit, ou est dune quelconque manire matriellement fausse, trompeuse ou inexacte ; (iv) promeut, sollicite ou contient un contenu ou une activit dplac, relevant du harclement, injurieux, blasphmatoire, haineux, violent, calomnieux, menaant, haineux, diffamatoire, diffamant, menaant, obscne, indcent, vulgaire, pornographique, ou autrement inacceptable ou illicite ; (v) est prjudiciable aux mineurs ; (vi) contient tout virus, cheval de Troie, ver, bombe retardement, ou tous autres logiciels, donnes, ou programmes similaires pouvant endommager, interfrer de manire prjudiciable, intercepter subrepticement, ou exproprier tous systmes, donnes, informations personnelles ou proprit dautrui ; ou (vii) viole toute loi, acte lgislatif, ordonnance, ou rglementation (y compris sans que cela soit les lois et rglements concernant le contrle des exportations, la concurrence dloyale, la lutte contre les discriminations, ou la publicit mensongre). 6.3 Accs dAdobe au Contenu. Vous reconnaissez que les Services sont automatiss (cest--dire que le Contenu est tlcharg en utilisant des outils logiciels) et que le personnel dAdobe naccdera pas , ne visualisera pas et ncoutera pas quelque Contenu que ce soit, sauf dans la mesure o cela serait ncessaire pour fournir les Services, y compris mais sans que cela soit limitatif, dans les cas suivants :

(a) pendant une interruption de Service, autant que ncessaire pour restaurer le contenu applicable ; (b) pour dpanner tout problme avec le Service ; ou (c) si ncessaire ou conseill par Adobe de bonne foi pour se conformer des exigences lgales ou un processus juridique. 7. Notification dune Contrefaon de droit dauteur. 7.1 Adobe respecte les droits de proprit intellectuelle et attend de ses utilisateurs quils fassent de mme. Adobe rpondra aux notifications claires de contrefaon de droit dauteur conformes larticle 17 de la loi des Etats-Unis, alina 512(c)(2) ( Digital Millennium Copyright Act, DMCA ) et y rpondra en supprimant ou en dsactivant laccs au contenu prtendument contrefait, en fermant les comptes des contrefacteurs rcidivistes et en tentant, de bonne foi, dentrer en contact avec lutilisateur qui a dit le contenu en question, de faon ce quil puisse, si ncessaire, publier une contre-notification. 7.2 Si vous considrez que votre travail a t utilis ou copi dune manire quelconque constituant une contrefaon de droit dauteur, et si cette infraction est hberge sur le Service ou sur des sites en liaison avec le Service ou en rapport avec le Service, veuillez adresser - conformment au DMCA - une notification crite, par courrier ordinaire ou par fax (non par courriel, ni tlphone) sur la prtendue contrefaon de droit dauteur lattention de lAgent dAdobe responsable des droits dauteur (coordonnes ci-dessous), et cette notification doit contenir tous les lments suivants : 7.2.1 une signature physique ou lectronique de la personne autorise agir au nom du propritaire des intrEts des droits dauteur supposs avoir t viols ; 7.2.2 une description de luvre ou des uvres couvertes par un droit dauteur dont vous prtendez quil a t viol, et lidentification du contenu de cette oeuvre ou ces oeuvres qui ferait lobjet de la contrefaon et dont vous demandez quil soit supprim ou que laccs y soit rendu impossible ; 7.2.3 une description de lendroit o le contenu prtendument contrefaisant est situ au sein du Service ; 7.2.4 des informations suffisantes pour permettre Adobe de vous contacter, par exemple, votre adresse physique, votre numro de tlphone et votre adresse de courrier lectronique ; 7.2.5 une dclaration de votre part indiquant que vous croyez en toute bonne foi que lutilisation du contenu identifi dans votre Notification de la faon dnonce nest pas autorise par le propritaire des droits dauteur, son agent ou la loi ; 7.2.6 une dclaration de votre part indiquant que les informations dans votre notification sont prcises et, sous peine de parjure, que vous tes le propritaire des droits dauteur ou autoris agir au nom du propritaire des droits dauteur ; 7.2.7 avant de remettre une telle notification, veuillez rflchir attentivement la question de savoir si lusage du contenu protg en question est ou non concern par la doctrine dite de lusage loyal , car vous pourriez Etre responsable des cots et honoraires davocats sil savre quil ny a pas contrefaon en lespce. Si vous ne savez pas si lusage de votre contenu protg constitue une contrefaon, veuillez prendre contact avec un avocat avant de remettre votre notification ou envoyer la rfrence du contenu accessible au public www.chillingeffects.org. 7.3 Si vous considrez que laccs votre contenu a t dsactiv ou supprim par Adobe en consquence dune notification de contrefaon de droits dauteur injustifie, veuillez adresser conformment la Loi pour la confiance dans lconomie numrique - une notification crite, par courrier ordinaire ou par fax (non par courriel, ni tlphone) sur la prtendue contrefaon de droit dauteur lattention de lAgent dAdobe responsable des droits dauteur (coordonnes ci-dessous), et cette notification doit contenir tous les lments suivants : 7.3.1 votre signature physique ou lectronique ; 7.3.2 une description du contenu qui a t supprim du Service et lendroit du Service o le contenu apparaissait avant sa suppression ;

7.3.3 une dclaration de votre part indiquant que vous croyez en toute bonne foi que le contenu a t supprim ou dsactiv en consquence dune erreur ou dun dfaut didentification du contenu supprimer ou dsactiver ; 7.3.4 des informations suffisantes pour permettre Adobe de vous contacter, par exemple, votre adresse physique, votre numro de tlphone et votre adresse de courrier lectronique ; et 7.3.5 une dclaration selon laquelle vous consentez la juridiction de la cour fdrale de district de votre district de rsidence (ou du comt de Santa Clara, Californie, si vous rsidez au-dehors des EtatsUnis) et vous accepterez le service en procdure de la personne qui a remis la notification conformment au DMCA, article (c)(1)(C), ou un agent de cette personne. Avant de remettre une telle notification, veuillez rflchir attentivement la question de savoir si lusage du contenu protg en question est ou non contrefait, car vous pourriez Etre responsable des cots et honoraires davocats si un tribunal dcidait que votre contre-notification est errone quant au fait que le contenu a t supprim par erreur. Si vous ne savez pas si lusage du contenu en question constitue une contrefaon, veuillez prendre contact avec un avocat avant de remettre votre notification ou envoyer la rfrence du contenu accessible au public www.chillingeffects.org. 7.4 LAgent Dsign par Adobe comme destinataire des Notifications de plaintes pour infraction au copyright peut Etre contact ladresse suivante : Par courrier : Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103, U.S.A. Par fax : Par courriel : +1 (206) 675-6818 copyright@adobe.com

Par tlphone : +1 (408) 536-4030 LAgent dsign ne supprimera aucun contenu du Service en rponse aux notifications concernant un contenu prtendument contrefait envoyes par tlphone ou par courriel, car pour Etre valide, une notification conformment au DMCA doit Etre signe, sous peine damende ou de parjure, par le titulaire des droits dauteur ou la personne autorise agir en son nom. Veuillez soumettre vos notifications par fax ou par courrier ordinaire uniquement. LAgent Dsign ne doit Etre contact que si vous pensez que votre travail a t utilis ou copi dune manire constituant une contrefaon de droit dauteur et que cette contrefaon est survenue sur le Service ou sur des sites en liaison ou en rapport avec le Service. Toute autre demande adresse lAgent Dsign ne recevra pas de rponse. Ces autres demandes doivent Etre adresses via la procdure de retour mentionne la section 7. 8. Liens. Adobe peut fournir des liens vers dautres sites Internet ou ressources dans le cadre du Service pour votre commodit. Adobe nest pas responsable des contenus, produits ou services dun site tiers, et ltablissement de liens quelconques ne signifie pas quAdobe approuve le contenu de ces sites tiers. Vous pouvez visiter les sites de ces tiers, mais exclusivement vos propres risques. 9. Conduite. 9.1 Restrictions dUtilisation. En liaison avec votre accs ou votre utilisation du Service, vous vous engagez ne pas faire ce qui suit :

(a) introduire un virus, un ver informatique, un cheval de Troie ou tout autre code de logiciel nfaste ou fichier similaire risquant dendommager le fonctionnement dun ordinateur, dun bien ou dune information appartenant un tiers ; (b) consommer un volume disproportionn de temps dUC, de bande passante, despace de stockage mmoire ou toutes autres ressources rseau ou systme ; (c) utiliser le Service dune manire quelconque susceptible dendommager, de dsactiver, de surcharger ou de porter atteinte tout serveur dAdobe, ou tout (tous) rseau(x) raccord(s) tout serveur dAdobe, ou interfrer avec lutilisation et la jouissance du Service par toute autre partie ; (d) tenter dobtenir un accs non autoris au service, aux documents, dautres comptes, aux systmes ou rseaux informatiques, raccords tout serveur dAdobe ou aux Services, par piratage informatique, par recherche de mots de passe ( password mining ), ou par tout autre moyen ; (e) obtenir ou essayer dobtenir tous documents ou informations par des moyens quelconques qui nont pas t mis disposition intentionnellement par le biais du Service ; (f) utiliser le Service ou lAdd-In sur une base de temps partag ou de service bureau ; (g) hberger, sur la base dun abonnement, dune adhsion ou factur lutilisation ou autrement, le Service ou lAdd-In, y compris toute application lie, (i) pour permettre un tiers dutiliser le Service pour crer tout contenu, ou (ii) tenir des confrences, des services de runions en ligne pour un tiers ; (h) sengager dans une quelconque extraction systmatique de donnes ou de champs de donnes, y compris, sans limitation, dadresses de courrier lectronique ; (i) divulguer, recueillir, ou collecter autrement des informations didentification personnelle, y compris des adresses de courrier lectronique, ou toute autre information prive, concernant un tiers sans le consentement express de ce dernier ; (j) transmettre des pourriels, des enqutes, des jeux-concours, des oprations pyramidales, des chanes, ou tout autre courrier lectronique non sollicit ou message en cascade ; (k) vendre, revendre, prter, louer bail, prendre bail un accs ou utiliser le Service ou toute partie du Service, ou transfrer tous droits dutilisation ou daccs du Service (y compris sans que cela soit limitatif, sur une base dabonnement, dadhsion, factur lutilisation, de temps partag, dactivits de services informatiques ou dun service de bureau) ; (l) intgrer le Service un autre service, offre ou solution en vue de sa vente, revente, location ou location bail des tierces parties ; (m) frauder, diffamer, injurier, harceler, traquer, menacer ou violer des droits dautrui (tel que le droit limage ou au respect de la vie prive) ; (n) falsifier ou supprimer toutes informations de gestion des droits dauteur, comme des attributions dauteur, notifications lgales ou autres ou dsignations propritaires, ou tiquettes de lorigine ou la source du logiciel ou autre document contenu dans un fichier qui est tlcharg ; (o) tlcharger, ou mettre la disponibilit dautrui, des fichiers contenant des images, des photos, des logiciels ou dautres documents protgs par des droits de proprit intellectuelle, y compris, par exemple, mais sans que cela soit limitatif, le droit dauteur ou le droit des marques (ou le droit au respect de la vie prive ou limage), moins que vous ne possdiez ou ne contrliez les droits affrents ou ayez reu tous les consentements ncessaires cette fin ; (p) utiliser le Service si vous tes g de moins de 13 ans ; ou (q) utiliser le Service dans le but malveillant denvoyer des commandes de tonalits multifrquences ( DTMF ).

9.2 Exposition. Vous reconnaissez et acceptez quen accdant aux Services, ou en les utilisant, vous pouvez Etre confront du contenu de tierces parties qui est offensant, indcent, ou autrement choquant. Vous pouvez faire tat de toute violation de ces termes au Service Client Adobe. 10. Enqutes. Adobe ne procde pas une surveillance gnrale de lactivit des utilisateurs en liaison avec le Service. Cependant, sil venait la connaissance dAdobe une possible violation de votre part des Articles 6.2 (Vos Dclarations et vos Garanties relative au Contenu), 9.1 (Restriction dUtilisation), ou toute autre clause de ce Contrat, Adobe se rserve le droit dexaminer cette violation, et Adobe, sa seule discrtion, mettra immdiatement un terme votre licence dutilisation du Service ou changera, modifiera ou supprimera le Contenu, en totalit ou en partie, sans pravis. Si par suite dune telle enqute, Adobe considre quune activit illgale a t exerce, Adobe se rserve le droit de transmettre le dossier - et de cooprer avec - toutes les administrations comptentes charges de faire respecter la loi. Adobe a le droit, sauf dans la mesure interdite par la loi en vigueur, de divulguer toute information vous concernant en possession dAdobe, en relation avec votre utilisation du Service, aux administrations du maintien de lordre ou dautres services nationaux, si Adobe, considre, sa seule discrtion, que cela est ncessaire ou appropri. Vous convenez de tenir Adobe indemne et couvert de toute responsabilit, cot ou dpense, y compris des frais davocat raisonnables, lis ou rsultant de votre Contenu ou de votre utilisation du Service, y compris toute utilisation en violation avec le prsent Contrat. 11. Respect de la vie prive. Les conditions de la Charte de traitement des donnes personnelles dAdobe, qui se trouvent sur http:/adobe.com/go/privacy_fr, ou tout site Internet qui lui succdera (la Charte de traitement des donnes personnelles ), et les conditions de cet Article 11, rgissent la collecte et lutilisation de vos informations personnelles faites par Adobe en relation avec les Services. Toute collecte dinformations manant de vous initie par lHte ne devra cependant pas Etre rgie par cet Article 11 ou la Charte de traitement des donnes personnelles. En cas de conflit entre les modalits de la Charte de traitement des donnes personnelles et les modalits de ce Contrat, ce sont les modalits de ce Contrat qui prvaudront. Adobe peut apporter de temps autre des modifications sa Charte de traitement des donnes personnelles, et elle vous fera part de ces modifications dans le texte de la Charte de traitement des donnes personnelles. Veuillez consulter rgulirement la Charte de traitement des donnes personnelles pour vrifier si elle comporte des mises jour. 11.1 Collecte et stockage de vos informations personnelles. A lexception dune dfinition diffrente dans les Articles 11.1.1.2 et 11.1.1.3 ci-dessous, lHte jouit dun contrle intgral de la collecte ou non par le Service de vos informations personnelles au cours de votre utilisation du Service et des dinformations personnelles collecter. Adobe facilite une telle collecte et stocke vos informations personnelles conformment aux politiques de stockage dAdobe alors en vigueur et comme demand par lHte. A la seule discrtion de lHte, ce dernier peut intgrer une scurit SSL en relation avec le Service. En utilisant le Service, vous acceptez et reconnaissez que les informations personnelles collectes vous concernant via le Service ou conjointement avec le Service peuvent Etre transfres audel des frontires nationales puis stockes et traites dans tout pays du monde dans lequel Adobe a des bureaux, y compris aux Etats-Unis. 11.1.1 Types dinformations personnelles recueillies. 11.1.1.1 Sur demande dun Hte, ou de toute personne dsigne par ce dernier pour diriger une runion, ( Prsentateur ), le Service peut collecter certaines informations personnelles, dont, mais sans sy limiter : (a) les supports de prsentation de la runion ( meeting slides ) que vous verrez ; (b) vos rponses aux sondages raliss linitiative de lHte ou du Prsentateur ; (c) chat en temps rel entre utilisateurs du Service et entre utilisateurs et lHte ou le Prsentateur ; et (d) toutes autres

informations que vous fournissez au Service, que ce soit de votre plein gr ou suite la demande de lHte ou du Prsentateur, telles que vos nom, adresse, numro de tlphone, adresse de courrier lectronique, ou toute autre information permettant votre identification. Le Service enregistrera ces informations personnelles. LHte ou le Prsentateur peut voir ces informations, et certaines informations, telles que le chat ou vos questions, peuvent tre partages avec dautres utilisateurs du Service la demande de lHte ou du Prsentateur ou en tant que fonction automatique du Service. Hormis les cas mentionns lArticle 10 (Enqutes), Adobe ne partagera pas vos informations personnelles avec des tiers. 11.1.1.2 Pour avoir accs au Service, vous devez crer un nom dutilisateur et un mot de passe ( Informations de connexion ) ou soumettre votre nom au Service et lHte. Vous tes responsable de toute lactivit se produisant sous vos Informations de connexion, et ne devez pas partagez vos Informations de connexion avec des tiers. Adobe na aucune obligation ou responsabilit relative la manire dont vous utilisez, distribuez ou grez vos Informations de connexion. 11.1.1.3 Adobe peut relever certaines informations concernant votre utilisation du Service, comme le nom du fournisseur daccs Internet et ladresse du Protocole Internet par lequel vous avez accs lInternet ; lheure laquelle vous accdez au Service ; les pages ouvertes sur le site Internet et ladresse Internet du site Web partir duquel vous tes entr en liaison directe avec notre site. Adobe utilise ces informations pour soutenir le Service et, si vous avez cr un identifiant Adobe, pour vous envoyer des communications concernant Adobe, ses produits et services conformment toutes prfrences de communication indiques par vos soins. 11.1.1.4 Notification relative lEnregistrement et au Respect de la vie prive. LE SERVICE PEUT AUTORISER LHOTE A ENREGISTRER DES REUNIONS ET COLLECTER PUIS UTILISER DES INFORMATIONS PERMETTANT VOTRE IDENTIFICATION, TELLES QUE VOTRE NOM. LES LOIS DE CERTAINS ETATS OU PAYS IMPOSENT (A) QUE VOUS DONNIEZ VOTRE CONSENTEMENT AVANT TOUT ENREGISTREMENT DE VOS COMMUNICATIONS ; ET (B) DES RESTRICTIONS QUANT A LA COLLECTE, AU STOCKAGE ET A LUTILISATION DES INFORMATIONS VOUS IDENTIFIANT. 11.2 Utilisation de vos informations personnelles. Adobe ne contrle pas la frquence et la manire dont lHte utilise vos informations personnelles. Adobe utilise vos informations personnelles uniquement en relation avec la prestation de Service. Adobe ne dispose pas des moyens techniques pour vous permettre daccder aux informations personnelles fournies pour le Service, ou de les modifier, mais Adobe effacera vos informations des serveurs Adobe au final lorsque lHte clture son compte pour utiliser les Services dans le respect des politiques de stockage dAdobe alors en vigueur. 11.3 Communications provenant dAdobe. Adobe peut vous envoyer des courriers lectroniques relatifs au service concernant la fonctionnalit ou la prestation du Service. 12. LIMITATION DE GARANTIE. 12.1 LE SERVICE ET LADD-IN SONT FOURNIS EN LETAT ET SELON CE QUI EST DISPONIBLE , SANS GARANTIES DE VICE ET SANS AUCUNE GARANTIE. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ADOBE, SES FILIALES, SOUS-TRAITANTS, PRESTATAIRES DE SERVICES, EMPLOYES, AGENTS, CONCEDANTS ET TOUTES AUTRES PARTIES QUI PARTICIPENT A LA CREATION, A LA FABRICATION OU A LA LIVRAISON DE LADD-IN, REJETTENT TOUTES GARANTIES ET DECLARATIONS DE TOUTE NATURE, QUELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU REGLEMENTAIRES, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION TOUTES LES GARANTIES DAPTITUDE A LA VENTE, DAPTITUDE A UN CERTAIN USAGE, DINTEGRATION DANS OU DE COMPATIBILITE AVEC UN SYSTEME, DEFFORT DE REALISATION, DABSENCE DE NEGLIGENCE, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE NON-CONTREFACON. SANS LIMITER CE QUI PRECEDE, ADOBE NE GARANTIT NI NE PRETEND QUE LE SERVICE SERA CONTINU, SECURISE, FIABLE, ACCESSIBLE, ININTERROMPU, OU SANS ERREUR, OU QUE LES SERVEURS ET LES LOGICIELS DADOBE NE COMPORTENT AUCUN VIRUS OU AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES, OU QUE LES MECANISMES ET LES PROCEDURES DE SECURITE DADOBE PRESERVERONT

DE LA PERTE OU DE LALTERATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES PAR UN TIERS OU DE LACCES ABUSIF A CELLES-CI PAR UN TIERS. 12.2 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DORDRE PUBLIC DE LA LOI FRANCAISE, LEXCLUSION DE GARANTIES CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS ETRE APPLICABLE. CETTE GARANTIE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ET VOUS POUVEZ EGALEMENT DIPOSER DAUTRES DROITS LEGAUX QUI PEUVENT DIFFERER DUN ETAT A UN AUTRE. 13. Limitation de Responsabilit. 13.1 NI ADOBE NI SES FOURNISSEURS NE SERONT RESPONSABLES ENVERS VOUS OU ENVERS UN TIERS, DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX, ACCIDENTELS, EXEMPLAIRES, DE COUVERTURE OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES DOMMAGES AFFERANT A LIMPOSSIBILITE DUTILISER LE SERVICE OU DACCEDER AUX DONNEES, LA PERTE DACTIVITES, DE BENEFICES, LINTERRUPTION DACTIVITES, ET AUTRES EVENEMENTS DU MEME TYPE), ISSUS DE LUTILISATION OU DE LIMPOSSIBILITE DUTILISER LE SERVICE OU TOUTE AUTRE APPLICATION, QUELQUE SOIT LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE, Y COMPRIS LES LOIS, LES MANQUEMENTS AU CONTRAT OU A UNE GARANTIE, LES DELITS (Y COMPRIS PAR NEGLIGENCE), LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS OU AUTRES, MEME SI ADOBE OU SES FOURNISSEURS ONT ETE AVERTIS DE LA POSSIBILITE DE CES DOMMAGES, ET MEME SI UN RECOURS PREVU PAR LES PRESENTES SAVERE AVOIR ECHOUE DANS SON OBJECTIF PRINCIPAL. 13.2 LA RESPONSABILITE TOTALE DADOBE ENVERS VOUS POUR DES DOMMAGES REELS POUR TOUTE CAUSE QUELLE QUELLE SOIT SE LIMITERA A UN DOLLAR AMERICAIN (1 $). VOUS ACCEPTEZ QUEN DEPIT DE TOUT REGLEMENT OU LOI CONTRAIRE, TOUTE RECLAMATION OU ACTION FONDEE OU LIEE A LUTILISATION DU SERVICE OU DUNE APPLICATION DOIT ETRE ENREGISTREE DANS UN DELAI DUNE (1) ANNEE APRES LA SURVENANCE DE LADITE RECLAMATION OU CAUSE DACTION, SOUS PEINE DE FORCLUSION DEFINITIVE. LES FOURNISSEURS DADOBE NASSUMERONT AUCUNE RESPONSABILITE A VOTRE EGARD, QUELLE QUEN SOIT LA RAISON. 13.3 LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE FIGURANT DANS CET ARTICLE CONCERNENT LES GARANTIES ET EXCLUSIONS DE GARANTIES CI-DESSUS ET TOUS LES AUTRES POINTS DE CE CONTRAT. CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DORDRE PUBLIC DE LA LOI FRANCAISE, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS DE RESPONSABILITE ENONCEES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ETRE APPLICABLES. En tout tat de cause, rien de ce qui est contenu dans ce Contrat ne saurait limiter la responsabilit dAdobe votre gard en cas de dcs ou de blessure corporelle rsultant dune faute lourde commise par Adobe. 14. Survie. Les articles 1 et 517 survivront toute interruption ou suspension de ce Contrat. 15. Droit applicable. En accdant au Service et en lutilisant, vous et Adobe acceptez que tous les faits relatifs ce Contrat et votre accs au Service, ou son utilisation, soient rgis par et construits conformment aux lois en vigueur en les lieux suivants : (a) dans lEtat de Californie si vous rsidez aux Etats-Unis, au Canada ou au Mexique ; ou (b) en Angleterre, si vous avez rsidez dans tout autre pays non mentionn la section 15(a) du prsent document. Les tribunaux du comt de Santa Clara en Californie lorsque le droit californien sapplique ou les tribunaux comptents de Londres en Angleterre lorsque le droit anglais sapplique, seront respectivement comptents, de manire non-exclusive, en cas de litige relatif au prsent Contrat. Le prsent Contrat ne sera pas rgi par les rgles en matire de conflit de lois dun pays, par lUCITA, ni par la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises, dont lapplication est expressment exclue.

16. Langue. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais et que la version en langue anglaise de ce Contrat prvaudra pour linterprtation et lapplication de ce Contrat. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. Lois sur le contrle des exportations. Lexportation et la rexportation de certains logiciels, Contenus et services sont contrles par la loi et les dispositions amricaines sur le contrle des exportations et rexportations (y compris les Export Administration Regulations), et ces logiciels, Contenus et services ne pourront tre exports ou rexports vers Cuba, lIran, la Core du Nord, le Soudan, la Syrie, ou tout autre pays pour lesquels les Etats-Unis imposent un embargo sur les marchandises. En outre, certains logiciels, Contenus et services ne devront pas tre distribus des personnes qui sont cites dans le Tableau des Refus de Commandes (Table of Denial Orders), la Liste dEntit (Entity List), ou la Liste de Ressortissants Spcialement Dsigns (List of Specially Designated Nationals). Vous garantissez que vous ntes pas un ressortissant de Cuba, dIran, de Core du Nord, du Soudan, de Syrie ou de tout autre pays pour lesquels les Etats-Unis ont impos un embargo sur les marchandises, et que vous ntes pas inscrit dans le Tableau des Refus de Commandes (Table of Denial Orders), la Liste dEntit (Entity List), ou la Liste de Ressortissants Spcialement Dsigns (List of Specially Designated Nationals). En outre, vous garantissez que vous vous soumettrez aux lois sur le contrle des exportations en vigueur aux Etats-Unis et ailleurs. 18. Divers. Vous tes seul responsable de la bonne connaissance et du respect des lois qui peuvent vous interdire de participer ou dutiliser toute partie du Service. Si une stipulation quelconque de ce Contrat est considre comme tant non valable ou inapplicable, cette stipulation devra tre interprte aussi fidlement que possible de manire reflter les intentions des parties, et toutes ses autres stipulations resteront pleinement en vigueur. Le fait quAdobe sabstienne dexercer ou dappliquer un quelconque droit ou une quelconque clause de ce Contrat ne constituera pas une renonciation ce droit ou cette clause, moins quAdobe ne lait reconnu et accept par crit. Les droits dont vous disposez par les prsentes ne doivent pas Etre cds ou transfrs un tiers quelconque. Ce Contrat, y compris la Charte de traitement des donnes personnelles, constitue la totalit de laccord intervenu entre vous et Adobe, et supplante tous accords antrieurs, toutes assertions, et toutes conventions conclues entre les parties quant lobjet des prsentes.

Connect_Participant TOU-fr_FR-20100929_1635

ADOBE CONNECT NUTZUNGSBEDINGUNGEN FR TEILNEHMER DIESE ADOBE CONNECT NUTZUNGSBEDINGUNGEN FR TEILNEHMER (IN DER JEWEILS GLTIGEN FASSUNG) (VERTRAG) WERDEN ZWISCHEN ADOBE SYSTEMS INCORPORATED UND IHREN KONZERNUNTERNEHMEN (GEMEINSAM ADOBE) UND IHNEN, DER PERSON, DIE AUF DIE ADOBE CONNECT DIENSTLEISTUNGEN UND DAMIT VERBUNDENE GEHOSTETE ANWENDUNGEN ZUGREIFT UND DIESE NUTZT (GEMEINSAM DIE DIENSTLEISTUNGEN), GESCHLOSSEN. DURCH INANSPRUCHNAHME DER DIENSTLEISTUNGEN (SIEHE UNTEN STEHENDE DEFINITION) BESTTIGEN SIE, (A) DASS DIE INANSPRUCHNAHME DER DIENSTLEISTUNG DURCH SIE ENGLISCHEM RECHT UNTERLIEGT, WENN SIE IHREN WOHNSITZ NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, MEXIKO ODER KANADA HABEN, (B) DASS DIE INANSPRUCHNAHME DURCH SIE KALIFORNISCHEM RECHT UNTERLIEGT, WENN SIE IHREN WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, MEXIKO ODER KANADA HABEN, UND (C) DASS SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF DAS ANWENDBARE RECHT UND DEN GERICHTSSTAND WIE IN ZIFFER 15 FESTGEHALTEN (ANWENDBARES RECHT) EINVERSTANDEN ERKLREN. SIE BESTTIGEN, DASS DIESER VERTRAG DIESELBE GLTIGKEIT HAT WIE JEDER ANDERE SCHRIFTLICHE, AUSGEHANDELTE UND VON IHNEN UNTERZEICHNETE VERTRAG. DURCH DEN ZUGRIFF AUF DIE DIENSTLEISTUNG UND IHRE NUTZUNG ERKENNEN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS AN. ADOBE KANN TEILE DIESES VERTRAGS ODER DER DIENSTLEITUNG JEDERZEIT NDERN, HINZUFGEN ODER ENTFERNEN. FALLS EINE ZUKNFTIGE NDERUNG FR SIE NICHT AKZEPTABEL IST, SOLLTEN SIE DIE WEITERE NUTZUNG DER DIENSTLEISTUNG UNTERLASSEN. MIT IHRER WEITEREN NUTZUNG DER DIENSTLEISTUNG NACH BEKANNTGABE EINER DERARTIGEN NDERUNG ERKENNEN SIE DIESEN VERTRAG UND DIE ENTSPRECHENDE NDERUNG AN. 1. Definitionen. Add-In bezeichnet das Adobe Connect Add-In, das Ihnen von Adobe in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Dienstleistung bereitgestellt wird, sowie abgenderte Versionen, Kopien, Upgrades, Updates und Ergnzungen dieses Plug-Ins, die Adobe Ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt zur Verfgung stellt. Das AddIn ist ein Upgrade der Client-Software, das Ihnen automatisch bei Bedarf bermittelt wird, damit Sie bestimmte Funktionen der Dienstleistung (wie z. B. Audio- oder Videobertragung) nutzen knnen. Adobe bezeichnet die Adobe Systems Incorporated, eine Gesellschaft nach dem Recht des USBundesstaates Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA, wenn Absatz 15(a) dieses Vertrags Anwendung findet. Anderenfalls ist die Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, gemeint, eine Gesellschaft nach irischem Recht und Konzernunternehmen und Lizenznehmer der Adobe Systems Incorporated. Inhalt bezeichnet smtliche Audio-, Video- und Multimedia-Inhalte sowie Daten, Texte, Bilder, Computerprogramme und sonstigen Informationen oder Materialien, die in Verbindung mit der Nutzung der Dienstleistung durch Sie oder in Ihrem Auftrag hochgeladen werden. Veranstalter bezeichnet die natrliche oder juristische Person, die die Dienstleistung nutzt, um Adobe Connect Konferenzen, Seminare oder Webcasts zu veranstalten. 2. Lizenz fr die Nutzung der Dienstleistung. Vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen dieses Vertrags durch Sie gewhrt Ihnen Adobe das nicht ausschlieliche, nicht bertragbare und widerrufliche Recht, auf die Dienstleistung zuzugreifen und diese zu nutzen. Unbeschadet des Vorangehenden drfen Sie nur dann auf die Dienstleistung zugreifen und diese nutzen, wenn Sie von einem Veranstalter zugelassen wurden. Adobe behlt sich das Recht

vor, die Dienstleistung jederzeit ganz oder teilweise ohne vorherige Ankndigung vorbergehend oder dauerhaft einzustellen. 3. Lizenz fr die Nutzung des Add-Ins. Vorbehaltlich der Bedingungen dieses Vertrags gewhrt Ihnen Adobe die nicht ausschlieliche, nicht bertragbare und widerrufliche Lizenz fr die Installation und Verwendung des Add-Ins ausschlielich in Verbindung mit der Dienstleistung. 4. Lizenzbeschrnkungen. Sie drfen das Add-In nicht modifizieren, portieren, anpassen oder bersetzen. Sie drfen das Add-In nicht zurckentwickeln, dekompilieren bzw. disassemblieren oder auf andere Weise versuchen, den Quellcode des Add-Ins zu ermitteln. 5. Eigentumsrecht an den Dienstleistungen, Add-Ins und Marken. Sie erkennen an, dass Adobe und ihre Lizenzgeber alle Rechte besitzen an: (a) der Dienstleistung, (b) dem Add-In, (c) sonstiger Adobe Software und (d) allen Grafiken, Logos, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen, einschlielich Drittnamen, Produktnamen und Markennamen, die mit der Dienstleistung verbunden sind (im Folgenden die Marken). Unbeschadet des Vorangehenden besitzen der Veranstalter und dessen Lizenzgeber smtliche Rechte an den Grafiken, Logos, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen, die vom Veranstalter im Zusammenhang mit der Dienstleistung verwendet werden. 6. Inhalt. 6.1 Ihr Inhalt. Sie knnen bei Nutzung der Dienstleistung Inhalte zur Dienstleistung hochladen. Inhalte werden von Adobe weder geprft noch genehmigt oder als Eigentum beansprucht. Sie behalten smtliche Rechte bzgl. eines Inhalts. Dieser Inhalt kann auf Wunsch des Veranstalters auf den Servern von Adobe gespeichert werden, soweit dies fr Adobe zur Bereitstellung der Dienstleistung notwendig ist und in Einklang mit den zum jeweiligen Zeitpunkt gltigen Speicherungsrichtlinien von Adobe geschieht. 6.2 Ihre Erklrungen und Gewhrleistungen in Bezug auf den Inhalt. Sie erklren und gewhrleisten, dass Sie (a) der Eigentmer, Lizenzgeber oder bevollmchtigte Benutzer smtlicher Inhalte sind und (b) keinen Inhalt hochladen, aufzeichnen, verffentlichen, posten, verknpfen oder anderweitig bertragen oder verteilen, der (i) Gewalt oder illegale Aktivitten untersttzt, frdert, dazu anstiftet, instruiert oder anderweitig befrwortet, (ii) gegen Urheberrechte, Patente, Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Geschftsgeheimnisse oder sonstige Rechte am geistigen Eigentum eines Dritten oder von Adobe oder gegen ffentlichkeits- und Persnlichkeitsrechte jedweder Partei verstt oder solche Rechte verletzt, (iii) versucht, andere ber Ihre Identitt und die Herkunft einer Mitteilung oder anderen Kommunikation zu tuschen oder sich fr eine andere natrliche oder juristische Person ausgibt bzw. Ihre Verbindung zu einer anderen natrlichen oder juristischen Person unrichtig darstellt oder auf andere Art und Weise erheblich falsche, irrefhrende oder ungenaue Angaben macht, (iv) unangemessene, belstigende, beleidigende, gotteslsterliche, diffamierende, verleumderische, bedrohliche, obszne, unanstndige, vulgre, pornografische oder anderweitig anstige oder ungesetzliche Inhalte oder Aktivitten frdert, bewirbt oder umfasst, (v) fr Minderjhrige schdlich ist, (vi) Viren, trojanische Pferde, Wrmer, Zeitbomben oder hnliche Software, Daten oder Programme enthlt, die Systeme, Daten, personenbezogene Informationen oder das Eigentum anderer schdigen, erheblich stren, heimlich abfangen oder enteignen knnen, oder (vii) gegen Gesetze, Gesetzesbestimmungen, Verordnungen oder Vorschriften verstt (insbesondere

Gesetze und Verordnungen zu Exportkontrolle, unlauterem Wettbewerb, Anti-Diskriminierung und unrichtiger Werbung). 6.3 Adobes Zugriff auf den Inhalt. Sie erkennen an, dass die Dienstleistungen automatisiert sind (der Inhalt wird z. B. mit Hilfe von Softwarefunktionen hochgeladen) und dass die Mitarbeiter von Adobe weder auf den Inhalt zugreifen, noch diesen ansehen oder anhren, auer soweit dies zur Durchfhrung der Dienstleistung erforderlich ist, insbesondere fr Folgendes: (a) falls dies bei einem Ausfall der Dienstleistung zur Wiederherstellung des entsprechenden Inhalts erforderlich ist, (b) um einen Fehler mit der Dienstleistung zu finden und zu beheben oder (c) wenn es von Adobe in gutem Glauben fr notwendig oder ratsam erachtet wird, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen oder einem Gericht Folge zu leisten. 7. Benachrichtigung ber Urheberrechtsverletzung. 7.1 Adobe erkennt geistige Eigentumsrechte an und erwartet das auch von den Benutzern. Adobe wird auf Mitteilungen ber Urheberrechtsverletzungen im Rahmen des amerikanischen Urheberrechtsgesetzes, dem Digital Millennium Copyright Act, gem Abschnitt 17, United States Code, 512(c)(2) (DMCA) entsprechend reagieren. Zu den mglichen Manahmen zhlen die Entfernung oder Deaktivierung des Zugangs zum Inhalt, der angeblich gegen das Urheberrecht verstt, die Kndigung der Konten von Wiederholungsttern und der Versuch, den Benutzer, der den besagten Inhalt verffentlicht hat, in gutem Glauben zu kontaktieren, damit dieser gegebenenfalls eine Gegennotifikation einreichen kann. 7.2 Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Arbeit auf eine Art und Weise benutzt oder kopiert wurde, die eine Verletzung des Urheberrechts darstellt, und diese Verletzung auf der Dienstleistung, auf mit dieser Dienstleistung verknpften Websites oder in Verbindung mit der Dienstleistung gehostet wird, benachrichtigen Sie bitte den Urheberrechtsbeauftragten von Adobe (siehe untenstehende Kontaktinformationen) gem dem DMCA schriftlich durch normale Post oder per Fax (nicht per E-Mail oder Telefon) ber die vermeintliche Urheberrechtsverletzung. In der Benachrichtigung muss Folgendes enthalten sein: 7.2.1 eine physische oder elektronische Unterschrift derjenigen Person, die berechtigt ist, im Auftrag des Eigentmers des angeblich verletzten Urheberrechts zu handeln; 7.2.2 eine Beschreibung des urheberrechtlich geschtzten und Ihrer Meinung nach verletzten Werks bzw. der Werke und die Beschreibung der Inhalte in diesem Werk oder diesen Werken, die angeblich eine Verletzung darstellen und die nach Ihrem Wunsch gelscht werden sollen bzw. auf die der Zugriff gesperrt werden soll; 7.2.3 eine Beschreibung, wo sich die Inhalte auf der Dienstleistung befinden, die Ihrer Meinung nach eine Verletzung darstellen; 7.2.4 ausreichende Informationen, die es Adobe ermglichen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wie z. B. Ihre Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse; 7.2.5 eine Erklrung von Ihnen, dass Sie nach gutem Glauben der Ansicht sind, dass die Verwendung der in Ihrer Mitteilung dargestellten Inhalte auf die beanstandete Art und Weise vom Eigentmer des Urheberrechts, von seinem Vertreter oder von Gesetzes wegen nicht zugelassen wurde; 7.2.6 eine Erklrung von Ihnen, dass die Informationen in Ihrer Mitteilung richtig sind und Sie im Bewusstsein der mglichen strafrechtlichen Konsequenzen einer falschen Mitteilung besttigen, dass Sie der Eigentmer des Urheberrechts bzw. berechtigt sind, im Auftrag des Eigentmers des Urheberrechts zu handeln. 7.2.7 Bevor Sie eine derartige Mitteilung einreichen, berlegen Sie genau, ob die Verwendung der besagten urheberrechtlich geschtzten Inhalte unter die Rechtsdoktrin der freien Benutzung fallen knnte, da Sie unter Umstnden die Kosten und Anwaltsgebhren tragen mssen, wenn Sie einen

Antrag auf Lschung des Inhalts stellen und die Verwendung nicht gegen das Urheberrecht verstt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Verwendung Ihres urheberrechtlich geschtzten Inhalts einen Versto darstellt, wenden Sie sich an einen Anwalt, bevor Sie den Antrag stellen, oder lesen Sie ffentlich zugngliche Inhalte, wie z.B. unter www.chillingeffects.org. 7.3 Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Inhalt von Adobe infolge einer unsachgemen Benachrichtigung ber eine Urheberrechtsverletzung deaktiviert oder entfernt wurde, benachrichtigen Sie den Urheberrechtsbeauftragen von Adobe (siehe unten stehende Kontaktinformationen) gem dem DMCA schriftlich durch normale Post oder per Fax (nicht per E-Mail oder Telefon). In der Benachrichtigung muss Folgendes enthalten sein: 7.3.1 Ihre physische oder elektronische Unterschrift; 7.3.2 Identifizierung des Inhalts, der von der Dienstleistung entfernt wurde, und Angabe des Speicherorts der Dienstleistung, auf der sich der Inhalt vor der Entfernung befand; 7.3.3 eine Erklrung im Bewusstsein der mglichen strafrechtlichen Konsequenzen einer falschen Mitteilung, dass Sie in gutem Glauben der Ansicht sind, dass der Inhalt infolge eines Irrtums oder einer Fehlidentifizierung des zu entfernenden oder deaktivierenden Inhalts entfernt oder deaktiviert wurde; 7.3.4 ausreichende Informationen, die es Adobe ermglichen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wie z. B. Ihre Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse; und 7.3.5 eine Erklrung, dass Sie sich mit der Zustndigkeit des fr den Gerichtsbezirk, in dem Sie wohnen, zustndigen Bundesbezirksgerichts (oder des Bezirks Santa Clara, Kalifornien, wenn Sie auerhalb der Vereinigten Staaten ansssig sind) einverstanden erklren und dass Sie die Zustellung von der Person, die die Mitteilung gem Absatz (c)(1)(C) DMCA eingereicht hat, oder von deren Vertreter annehmen. Bevor Sie eine derartige Gegennotifikation einreichen, berlegen Sie genau, ob die Verwendung des besagten urheberrechtlich geschtzten Inhalts gegen das Urheberrecht verstt, da Sie unter Umstnden die Kosten und Anwaltsgebhren tragen mssen, wenn ein Gericht entscheidet, dass in Ihrer Gegennotifikation flschlicherweise behauptet wird, dass der Inhalt irrtmlicherweise entfernt wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Verwendung des besagten Inhalts einen Versto darstellt, wenden Sie sich an einen Anwalt, bevor Sie den Antrag stellen, oder lesen Sie ffentlich zugngliche Inhalte, wie z.B. unter www.chillingeffects.org. 7.4 Adobes designierter Vertreter fr Benachrichtigungen ber Urheberrechtsverletzungen ist folgendermaen zu erreichen: Per Post: Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103, U.S.A. +1 (206) 675-6818

Per Fax:

Per E-Mail: copyright@adobe.com Telefonisch: +1 (408) 536-4030 Wenn der designierte Vertreter per Telefon oder E-Mail informiert wird, dass ein Inhalt gegen das Urheberrecht verstt, entfernt er diesen Inhalt nicht von der Dienstleistung, da eine gltige Mitteilung gem DMCA vom Inhaber des Urheberrechts oder von seinem bevollmchtigten Vertreter im Bewusstsein der mglichen strafrechtlichen Konsequenzen einer falschen Mitteilung unterzeichnet werden muss. bermitteln Sie derartige Mitteilungen bitte nur per Fax oder mit normaler Post. Wenden Sie sich nur dann an den designierten Vertreter, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Arbeit auf eine Art und Weise benutzt oder kopiert wurde, die das Urheberrecht verletzt, und dass eine derartige Verletzung auf der Dienstleistung oder auf mit der Dienstleistung verknpften Websites oder in

Verbindung mit den Dienstleistungen erfolgt. Alle sonstigen Anfragen an den designierten Vertreter bleiben unbeantwortet. Fr derartige Anfragen ist das Verfahren fr Rckmeldungen laut Ziffer 7 vorgesehen. 8. Links. Adobe kann Ihnen aus Grnden der Zweckmigkeit im Rahmen der Dienstleistung Links zu anderen Websites oder Ressourcen zur Verfgung stellen. Dabei ist Adobe jedoch nicht fr die Inhalte, Produkte oder Leistungen von externen Seiten verantwortlich. Die Verknpfung mit einem Link bedeutet nicht, dass Adobe dem Inhalt dieser externen Seiten zustimmt. Sie besuchen diese externen Seiten ausschlielich auf eigenes Risiko. 9. Verhalten. 9.1 Nutzungsbeschrnkungen. Im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf die Dienstleistung und ihrer Nutzung verpflichten Sie sich: (a) keine Viren, Wrmer, trojanischen Pferde oder sonstigen Schadcodes oder hnlichen Dateien einzufhren, die den Betrieb eines Computers, das Eigentum oder die Informationen von Dritten schdigen knnen; (b) keine unverhltnismig groe Menge an Prozessorzeit, Bandbreite, Speicherplatz oder sonstigen System- und Netzwerkressourcen in Anspruch zu nehmen; (c) die Dienstleistung nicht auf eine Art und Weise zu nutzen, die den Adobe-Server oder die mit einem Adobe-Server verbundenen Netzwerke beschdigen, unbrauchbar machen, berlasten oder beeintrchtigen oder die Nutzung der Dienstleistung durch eine andere Partei und deren ungestrten Besitz behindern; (d) nicht zu versuchen, sich durch Hacker-Versuche, Passwort-Mining oder auf andere Art und Weise unerlaubten Zugang zu Leistungen, Materialien, anderen Konten, Computersystemen oder Netzwerken zu verschaffen, die mit einem Adobe-Server oder der Dienstleistung in Verbindung stehen; (e) sich keine Materialien oder Informationen auf eine Weise zu verschaffen, die nicht gewollt von der Dienstleistung zur Verfgung gestellt wurden, oder dies zu versuchen; (f) die Dienstleistung oder das Add-In nicht auf Teilnehmerbetrieb- oder Servicebrobasis zu verwenden; (g) die Dienstleistung oder das Add-In einschlielich aller dazugehrigen Anwendungen nicht auf Abonnement-, Mitgliedschafts- oder Verwendungszahlungsbasis oder anderweitig zu hosten, (i) keinem Dritten die Nutzung der Dienstleistung zur Erstellung von Inhalten zu erlauben oder (ii) keine Konferenzen oder Online-Konferenzdienste fr Dritte durchzufhren; (h) keine systematische Auswertung von Daten oder Datenfeldern, insbesondere E-Mail-Adressen, vorzunehmen; (i) personenbezogene Daten, einschlielich E-Mail-Adressen, oder andere private Informationen ber einen Dritten nicht ohne ausdrckliche Zustimmung dieses Dritten offen zu legen, zu erfassen oder anderweitig zu sammeln; (j) keine unerwnschten Werbe-E-Mails, Umfragen, Wettbewerbe, Pyramidenspiele, Kettenbriefe oder anderen unaufgeforderten E-Mails oder Massensendungen zu versenden; (k) den Zugriff auf die Dienstleistung oder die Nutzung der Dienstleistung nicht zu verkaufen, weiterzuverkaufen, zu verleihen, zu verleasen, zu vermieten oder jedwede Rechte zur Nutzung der Dienstleistungen bzw. zum Zugriff auf die Dienstleistungen (einschlielich, aber nicht beschrnkt auf

eine Verwendung auf Abonnement-, Mitgliedschafts- Verwendungs-, Teilnehmerbetriebs-, ComputerDienstleistungsbetriebs- oder Servicebrobasis) anderweitig zu bertragen; (l) die Dienstleistung mit anderen Dienstleistungen, Angeboten oder Lsungen zum Verkauf, zum Weiterverkauf, zum Vermieten oder zum Verleasen an Dritte zu bndeln oder zu integrieren; (m) andere nicht zu betrgen, beleidigen, beschimpfen, belstigen, verfolgen, bedrohen und nicht anderweitig gegen die gesetzlichen Rechte anderer (wie z. B. Persnlichkeits- und ffentlichkeitsrechte) zu verstoen; (n) urheberrechtliche Angaben wie z.B. Hinweise auf den Autor, gesetzliche oder andere angemessene Mitteilungen, geschtzte Bezeichnungen, Ursprungshinweise, Softwarequellen oder sonstige Materialien in einer hochgeladenen Datei nicht zu verflschen oder zu lschen; (o) Dateien, die Bilder, Fotos, Software oder andere Materialien enthalten, die durch die Gesetze zum geistigen Eigentum, z. B. Urheberrechtsgesetze oder Markenrecht (oder durch Persnlichkeits- oder ffentlichkeitsrechte) geschtzt sind, nicht hochzuladen oder anderweitig zur Verfgung zu stellen, es sei denn, dass die dazugehrigen Rechte Ihr Eigentum sind oder unter Ihrer Kontrolle stehen oder Sie alle erforderlichen Zustimmungen dafr eingeholt haben; (p) die Dienstleistung nicht zu nutzen, wenn Sie jnger als 13 Jahre sind, oder (q) die Dienstleistung zur bswilligen Einfgung von Tonfrequenzwhlsystem-Befehlen zu verwenden. 9.2 Aussetzung. Sie besttigen und erklren sich damit einverstanden, dass Sie durch Zugriff auf die Dienstleistungen oder deren Inanspruchnahme Materialien anderer ausgesetzt sein knnen, die unter Umstnden anstig, unanstndig oder anderweitig anrchig sind. Sie knnen Verste gegen diese Bestimmungen dem Kundendienst von Adobe melden. 10. Untersuchungen. Adobe berwacht im Allgemeinen die in Verbindung mit der Dienstleistung vor sich gehenden Nutzeraktivitten nicht. Falls ein Verdacht besteht, dass Sie gegen Ziffer 6.2 (Ihre Erklrungen und Gewhrleistungen in Bezug auf den Inhalt), Ziffer 9.1 (Nutzungsbeschrnkung) oder eine andere Bestimmung dieses Vertrags verstoen haben, behlt sich Adobe das Recht vor, diese Verste zu untersuchen. Adobe kann nach eigenem Ermessen Ihre Nutzung der Dienstleistung unterbinden oder den Inhalt ganz oder teilweise ohne vorherige Mitteilung ndern, modifizieren oder lschen. Wenn Adobe durch eine derartige Untersuchung zu der Ansicht gelangt, dass eine strafbare Handlung begangen wurde, behlt sich Adobe das Recht vor, die Angelegenheit einer zustndigen Strafverfolgungsbehrde zu bergeben und mit dieser zusammenzuarbeiten. Auer soweit dies durch geltendes Recht untersagt wird, ist Adobe berechtigt, Adobe vorliegende Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienstleistung der Polizei oder anderen staatlichen Behrden zu bergeben, sofern Adobe dies nach eigenem Ermessen fr notwendig oder angemessen hlt. Sie verpflichten sich, Adobe von allen Verbindlichkeiten und Kosten, einschlielich Kosten der Rechtsverteidigung in angemessener Hhe, die mit Ihrem Inhalt oder mit der Nutzung der Dienstleistung durch Sie in Zusammenhang stehen, einschlielich einer Nutzung, die gegen diesen Vertrag verstt, freizustellen. 11. Datenschutz. Die Bestimmungen der Adobe Online-Datenschutzrichtlinien, die auf der Website http://www.adobe.com/go/privacy_de bzw. einer spteren entsprechenden Website angegeben sind (die Datenschutzrichtlinien), sowie die Bestimmungen dieser Ziffer 11 sind fr die Erfassung und Verwendung von personenbezogenen Informationen durch Adobe in Verbindung mit der Dienstleistung magebend. Eine vom Veranstalter eingeleitete Erfassung von Informationen ber

Sie unterliegt nicht dieser Ziffer 11 oder den Datenschutzrichtlinien. Falls ein Widerspruch zwischen den Bestimmungen der Datenschutzrichtlinien und den Bestimmungen dieses Vertrags besteht, gehen die Bestimmungen dieses Vertrags vor. Adobe kann die Datenschutzrichtlinien von Zeit zu Zeit ndern. In solchen Fllen werden Ihnen die nderungen im Text der Datenschutzrichtlinien mitgeteilt. Sehen Sie die Datenschutzrichtlinien deshalb regelmig auf etwaige nderungen hin durch. 11.1 Erfassung und Speicherung ihrer personenbezogenen Informationen. Auer wie in Ziffer 11.1.1.2 und 11.1.1.3 anderweitig angegeben, hat der Veranstalter die alleinige Kontrolle darber, ob die Dienstleistung Ihre personenbezogenen Informationen whrend Ihrer Nutzung der Dienstleistung erfasst und welche Arten von personenbezogenen Informationen erfasst werden. Adobe ermglicht diese Erfassung und speichert Ihre personenbezogenen Informationen in bereinstimmung mit den zum jeweiligen Zeitpunkt gltigen Speicherungsrichtlinien und den Wnschen des Veranstalters. Der Veranstalter kann nach eigenem Ermessen SSL-Sicherheit in Verbindung mit der Dienstleistung verwenden. Durch Nutzung der Dienstleistung geben Sie Ihr Einverstndnis und willigen ein, dass Ihre durch die Dienstleistung oder in Verbindung mit der Dienstleistung erfassten Informationen ber die Landesgrenzen hinaus bertragen und weltweit in einem der Lnder gespeichert und bearbeitet werden knnen, wo Adobe Niederlassungen unterhlt, einschlielich der USA. 11.1.1 Arten der erfassten personenbezogenen Informationen. 11.1.1.1 Auf Wunsch eines Veranstalters oder einer Person, die vom Veranstalter zur Durchfhrung einer Konferenz bestimmt wird (Moderator), kann die Dienstleistung bestimmte personenbezogene Informationen erfassen, wie beispielsweise (a) welche Konferenzfolien von Ihnen angesehen wurden, (b) Ihre Antworten auf Umfragen, die vom Veranstalter oder Moderator initiiert wurden, (c) Chats in Echtzeit zwischen Nutzern der Dienstleistung und zwischen Nutzern und Veranstalter oder Moderator und (d) andere Informationen, die Sie der Dienstleistung entweder freiwillig oder nach Aufforderung durch den Veranstalter oder Moderator zur Verfgung stellen, wie z. B. Ihren Namen, Ihre Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder sonstige Angaben, die es ermglichen, Ihre Identitt festzustellen. Die Dienstleistung speichert diese personenbezogenen Informationen. Der Veranstalter oder Moderator kann diese Informationen einsehen, und einige Informationen wie z. B. Chats oder Ihre Fragen knnen auf Wunsch des Veranstalters oder Moderators oder als automatische Funktion der Dienstleistung anderen Nutzern der Dienstleistung zugnglich gemacht werden. Mit Ausnahme anderslautender Bestimmungen in Ziffer 10 (Untersuchungen) bermittelt Adobe Ihre personenbezogenen Informationen nicht an Dritte. 11.1.1.2 Um Zugang zu der Dienstleistung zu erhalten, mssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort erstellen (im Folgenden Anmelde-Informationen) oder Ihren Namen der Dienstleistung und dem Veranstalter bermitteln. Sie sind fr smtliche Handlungen verantwortlich, die unter Ihren Anmelde-Informationen vorgenommen werden, und Sie drfen Ihre Anmelde-Informationen nicht an Dritte weitergeben. Adobe trgt in Bezug auf die Nutzung, Verteilung und Verwaltung Ihrer AnmeldeInformationen keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung. 11.1.1.3 Adobe kann bestimmte Informationen ber Ihre Nutzung der Dienstleistung erfassen, wie z. B. den Namen des Internetdienstanbieters und die Internetprotokolladresse, ber die Sie den Zugang zum Internet herstellen, wie lange Sie auf die Dienstleistung zugreifen, die Seiten der Website, auf die Sie zugreifen, und die Internetadresse der Website, von der aus Sie direkt ber einen Link zu unserer Website gekommen sind. Adobe nutzt diese Angaben zur Untersttzung der Dienstleistung und, falls Sie eine Adobe-ID erstellen, um Ihnen Mitteilungen ber Adobe und ihre Produkte und Dienstleistungen gem den von Ihnen angegeben Kommunikationsprferenzen zu bermitteln.

11.1.1.4 Mitteilung bezglich Aufzeichnung und Datenschutz. DIE DIENSTLEISTUNG KANN ES DEM VERANSTALTER ERMGLICHEN, KONFERENZEN AUFZUZEICHNEN UND INFORMATIONEN, DIE ES ERLAUBEN, IHRE IDENTITT FESTZUSTELLEN, WIE Z.B. IHREN NAMEN, ZU ERFASSEN UND ZU NUTZEN. GEGEBENENFALLS SEHEN EINSCHLGIGE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN VOR, (A) DASS SIE VOR DER AUFZEICHNUNG VON KOMMUNIKATION IHRE ZUSTIMMUNG GEBEN und (B) DASS DIE ERFASSUNG, SPEICHERUNG UND NUTZUNG PERSONENBEZOGENER DATEN BESONDEREN BESCHRNKUNGEN UNTERLIEGEN. 11.2 Nutzung ihrer personenbezogenen Informationen. Adobe hat keine Kontrolle darber, ob und wie Ihre personenbezogenen Informationen durch den Veranstalter genutzt werden. Adobe nutzt Ihre personenbezogenen Informationen ausschlielich in Verbindung mit der Bereitstellung der Dienstleistung. Adobe verfgt nicht ber die technischen Mittel, mit denen Sie die Mglichkeit htten, auf Ihre bei der Dienstleistung bermittelten personenbezogenen Informationen zuzugreifen oder diese zu ndern, aber Adobe lscht Ihre personenbezogenen Informationen gem den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Speicherungsrichtlinien endgltig von Adobes Servern, wenn der Veranstalter sein Konto zur Nutzung der Dienstleistung kndigt. 11.3 Kommunikation von Adobe. Adobe kann Ihnen servicebezogene E-Mail-Mitteilungen ber die Funktionalitt oder Lieferung der Dienstleistung bermitteln. 12. GEWHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS. 12.1 DIE DIENSTLEISTUNG UND DAS ADD-IN WERDEN OHNE MNGELGEWHR UND AUF VERFGBARKEITSBASIS MIT ALLEN FEHLERN UND OHNE GEWHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART ZUR VERFGUNG GESTELLT. ADOBE, IHRE KONZERNUNTERNEHMEN, VERTRAGSPARTNER, DIENSTANBIETER, MITARBEITER, VERTRETER, LIZENZGEBER SOWIE ALLE ANDEREN PARTEIEN, DIE AN DER AUSARBEITUNG, HERSTELLUNG ODER LIEFERUNG DER DIENSTLEISTUNG UND DES ADD-INS BETEILIGT SIND, SCHLIESSEN IN DEM GESETZLICH GRSSTMGLICH ZULSSIGEN UMFANG JEGLICHE AUSDRCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER GESETZLICHE GEWHRLEISTUNG UND ZUSICHERUNG AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRNKT AUF HANDELSBLICHKEIT, EIGNUNG FR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GENAUIGKEIT, SYSTEMINTEGRATION ODER KOMPATIBILITT, FACHGERECHTE AUSFHRUNG, ORDNUNGSGEMSSE SORGFALT, UNGESTRTEN BESITZ UND NICHTVERLETZUNG. UNBESCHADET DES VORANGEHENDEN WIRD VON ADOBE NICHT GARANTIERT ODER GEWHRLEISTET, DASS DIE DIENSTLEISTUNG ANDAUERND, SICHER, ZUVERLSSIG, ZUGNGLICH, UNUNTERBROCHEN ODER FEHLERFREI BEREITGESTELLT WIRD ODER DASS DIE SERVER UND SOFTWARE VON ADOBE FREI VON VIREN ODER ANDEREN SCHADKOMPONENTEN SIND ODER DASS DIE SICHERHEITSVERFAHREN UND -MECHANISMEN VON ADOBE DEN VERLUST ODER DIE NDERUNG VON PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN BZW. DEN UNBEFUGTEN ZUGRIFF AUF PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN DURCH DRITTE VERHINDERN. 12.2 NACH GELTENDEM RECHT DRFEN IN EINIGEN FLLEN STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN, DAHER GILT DIE OBEN GENANNTE AUSSCHLUSSKLAUSEL EVENTUELL NICHT FR SIE. DIESE GARANTIE GEWHRT IHNEN SPEZIELLE UND RTLICH BEDINGTE GELTENDE RECHTE. 13. Haftungsbeschrnkung. 13.1 WEDER ADOBE NOCH IHRE LIEFERANTEN HAFTEN IHNEN ODER DRITTEN GEGENBER FR INDIREKTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHDEN BZW. SCHADENSABDECKUNGEN ODER VERSCHRFTEN SCHADENERSATZ (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRNKT AUF SCHDEN INFOLGE DER UNMGLICHKEIT, AUF DIE DIENSTLEISTUNG ODER AUF DATEN ZUZUGREIFEN, GEWINNAUSFLLE, GESCHFTSAUSFLLE, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN UND HNLICHES), DIE DURCH DIE VERWENDUNG BZW. DIE UNMGLICHKEIT, DIE DIENSTLEISTUNG ODER EINE ANWENDUNG ZU VERWENDEN, ENTSTEHEN. IN KEINEM FALL HAFTEN ADOBE UND IHRE LIEFERANTEN AUF GRUNDLAGE JEGLICHER GEWHRLEISTUNGSTHEORIE EINSCHLIESSLICH GESETZE,

VERTRAGSBRUCH, GARANTIEVERLETZUNG UND RECHTSWIDRIGER HANDLUNGEN (WIE FAHRLSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG USW., SELBST WENN ADOBE ODER IHREN VERTRETERN DIE MGLICHKEIT SOLCHER SCHDEN MITGETEILT WURDE UND WENN EINE HIERIN ENTHALTENE ABHILFE DEN ERFORDERLICHEN ZWECK NICHT ERFLLT. 13.2 DIE GESAMTE HAFTUNG VON ADOBE IHNEN GEGENBER FR SCHDEN AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER BESCHRNKT SICH AUF EINEN US-DOLLAR ($ 1). SIE ERKLREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS SMTLICHE FORDERUNGEN BZW. ANSPRCHE, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DER DIENSTLEISTUNG ODER EINER ANWENDUNG ERGEBEN, UNGEACHTET ETWAIGER ANDERS LAUTENDER GESETZE ODER GESETZESBESTIMMUNGEN INNERHALB VON EINEM (1) JAHR AB ENTSTEHUNG EINER DERARTIGEN FORDERUNG ODER EINES DERARTIGEN ANSPRUCHS GELTEND GEMACHT WERDEN MSSEN ODER ANDERENFALLS FR IMMER VERFALLEN. DIE LIEFERANTEN VON ADOBE HAFTEN IHNEN GEGENBER UNTER KEINEN UMSTNDEN. 13.3 DIE HAFTUNGSBESCHRNKUNGEN GEMSS DIESER ZIFFER GELTEN FR DIE OBEN AUFGEFHRTEN GARANTIEN UND HAFTUNGSAUSSCHLSSE SOWIE FR ALLE ANDEREN BEREICHE DIESES VERTRAGS. JE NACH GELTENDEM RECHT WIRD DIE HAFTUNGSBESCHRNKUNG ODER AUSSCHLIESSUNG FR ZUFLLIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHDEN NICHT IMMER ANERKANNT, SODASS DIE OBEN GENANNTE BESCHRNKUNG UND AUSSCHLIESSUNG NICHT FR SIE GLTIG SEIN MUSS, UND EVENTUELL STEHEN IHNEN JE NACH STANDORT ANDERE GELTENDE RECHTE ZU. Nicht beschrnkt wird im Rahmen dieses Vertrags die Haftung von Adobe im Falle von Tod oder Personenschden, wenn dies auf grobe Fahrlssigkeit seitens Adobe zurckzufhren ist. 14. Fortbestehen. Die Ziffern 1 sowie 517 bleiben auch nach einer Kndigung oder whrend einer zeitweiligen Aussetzung dieses Vertrags wirksam. 15. Anwendbares Recht. Mit Ihrem Zugriff auf die Dienstleistung und Ihrer Nutzung der Dienstleistung vereinbaren Sie und Adobe, soweit nach zwingendem Recht zulssig, dass alle Angelegenheiten, die sich auf diesen Vertrag und Ihren Zugriff auf bzw. Ihre Nutzung der Dienstleistung beziehen, auf dem jeweils geltenden materiellen Recht der folgenden Lnder beruhen und diesem unterliegen: (a) des US-Bundesstaates Kalifornien, wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Mexiko haben, oder (b) Englands, wenn Sie in einem anderen Land als den in Ziffer 15(a) genannten Lndern wohnhaft sind. Nicht ausschlielicher Gerichtsstand fr smtliche Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, sind die jeweils zustndigen Gerichte des Bezirks Santa Clara, Kalifornien, bei Anwendbarkeit kalifornischen Rechts, und die zustndigen Gerichte in London, England, bei Anwendbarkeit englischen Rechts. Dieser Vertrag unterliegt weder den Kollisionsnormen jedweder Rechtsordnung noch dem UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act, US-Gesetz zur Neuregelung des Vertragsrechts fr Software) oder dem bereinkommen der Vereinten Nationen ber den internationalen Warenkauf, deren Anwendung hiermit ausdrcklich ausgeschlossen wird. 16. Sprache. Es ist der ausdrckliche Wunsch der Parteien, dass der Vertrag sowie alle dazugehrigen Dokumente in englischer Sprache abgefasst werden und dass ausschlielich die englische Fassung dieses Vertrags zur Auslegung und Durchsetzung des Vertrags magebend ist. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais.

17. Gesetze ber Exportkontrolle. Die Ausfuhr und Wiederausfuhr von bestimmter Software sowie bestimmten Inhalten und Dienstleistungen unterliegen den US-Gesetzen und Bestimmungen ber die Ausfuhr und Wiederausfuhr (einschlielich Ausfuhrbestimmungen). Diese Software sowie Inhalte und Dienstleistungen drfen nicht nach Kuba, in den Iran, nach Nordkorea, in den Sudan und nach Syrien oder in ein anderes Land, ber das die Vereinigten Staaten ein Embargo verhngt haben, ausgefhrt oder wiederausgefhrt werden. berdies drfen bestimmte Software, Inhalte und Dienstleistungen nicht an Personen weitergegeben werden, die in folgenden Dokumenten gefhrt werden: Table of Denial Orders (Ausschlussliste), Entity List (Liste der sanktionierten Instanzen) oder List of Specially Designated Nationals (Liste speziell designierter Staatsangehriger). Sie besttigen, dass Sie kein Staatsbrger von Kuba, dem Iran, Nordkorea, dem Sudan, Syrien oder eines Landes sind, ber das die Vereinigten Staaten ein Embargo verhngt haben, und dass Sie nicht in den Dokumenten Table of Denial Orders (Ausschlussliste), Entity List (Liste der sanktionierten Instanzen) oder List of Specially Designated Nationals (Liste speziell designierter Staatsangehriger) gefhrt werden. Sie gewhrleisten darber hinaus, dass Sie die US-amerikanischen und anderen geltenden Exportkontrollgesetze einhalten. 18. Verschiedenes. Sie allein sind dafr verantwortlich, sich mit den Gesetzen vertraut zu machen und diese zu befolgen, die es Ihnen mglicherweise untersagen, an der Dienstleistung teilzunehmen oder einen Teil der Dienstleistung zu nutzen. Wenn eine Bestimmung dieses Vertrags fr ungltig oder nicht durchsetzbar erachtet wird, dann wird diese Bestimmung so ausgelegt, dass sie der Absicht der Parteien so nahe wie mglich kommt. Alle brigen Bestimmungen gelten uneingeschrnkt weiter. Adobes Unterlassung, ein Recht oder eine Bestimmung dieses Vertrags auszuben bzw. durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar, es sei denn, dass Adobe dies schriftlich anerkennt und vereinbart. Ihre Rechte aus diesem Vertrag drfen nicht an Dritte abgetreten oder bertragen werden. Dieser Vertrag einschlielich der Datenschutzrichtlinien stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Adobe dar und ersetzt alle frheren Abmachungen, Erklrungen und Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf den hierin enthaltenen Vertragsgegenstand.

Connect_Participant_TOU-de_DE-20100929_1635

ADOBE CONNECT TERMINI DUSO PER I PARTECIPANTI QUESTI TERMINI DUSO PER I PARTECIPANTI AD ADOBE CONNECT (COME MODIFICATI DI VOLTA IN VOLTA) (IL CONTRATTO) SONO STIPULATI FRA ADOBE SYSTEMS INCORPORATED E LE SUE FILIALI (COLLETTIVAMENTE, ADOBE) E LUTENTE, CIO LA PERSONA CHE ACCEDE O UTILIZZA I SERVIZI ADOBE CONNECT E QUALSIASI APPLICAZIONE HOST AFFILIATA (COLLETTIVAMENTE, IL SERVIZIO). UTILIZZANDO IL SERVIZIO (DEFINITO DI SEGUITO), LUTENTE CONCORDA CHE (A) LA LEGGE INGLESE DISCIPLINA LUSO DEL SERVIZIO DA PARTE DELLUTENTE STESSO SE LUTENTE RISIEDE IN QUALSIASI LOCALIT DIVERSA DA STATI UNITI, MESSICO O CANADA, (B) CHE LE LEGGI DELLA CALIFORNIA DISCIPLINANO LUSO DEL SERVIZIO SE LUTENTE RISIEDE NEGLI STATI UNITI, IN MESSICO O IN CANADA, E (C) CHE LUTENTE ACCETTA I TERMINI RELATIVI ALLA LEGGE APPLICABILE E AL FORO COMPETENTE INDICATI NELLARTICOLO 15 (LEGGE APPLICABILE). LACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO DA PARTE DELLUTENTE EQUIVALE A TUTTI GLI EFFETTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLUTENTE STESSO DI UN CONTRATTO IN FORMA SCRITTA. ACCEDENDO O UTILIZZANDO IL SERVIZIO, LUTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI DI QUESTO CONTRATTO. ADOBE PU CAMBIARE, AGGIUNGERE O RIMUOVERE QUALSIASI PARTE DI QUESTO CONTRATTO O QUALSIASI PARTE DEL SERVIZIO, IN QUALSIASI MOMENTO. SE QUALSIASI MODIFICA FUTURA FOSSE INACCETTABILE PER LUTENTE, LUTENTE DOVREBBE CESSARE DI UTILIZZARE IL SERVIZIO. LUSO CONTINUATO DEL SERVIZIO DA PARTE DELLUTENTE, ORA O IN SEGUITO ALLESPOSIZIONE DI NOTIFICHE RIGUARDANTI EVENTUALI MODIFICHE, INDICHER LACCETTAZIONE DA PARTE DELLUTENTE DI QUESTO CONTRATTO E DI QUALSIASI CAMBIAMENTO AD ESSO. 1. Definizioni. Add-in indica lAdd-in Adobe Connect fornito allUtente da Adobe in associazione alluso del Servizio, nonch eventuali versioni modificate, copie, aggiornamenti ed aggiunte a detto Add-in, fornite da Adobe allUtente in qualunque momento. LAdd-in un aggiornamento automatico di software client consegnato allUtente secondo quanto necessario in modo da permettergli di utilizzare determinate caratteristiche del Servizio (come la trasmissione audio o video). Con Adobe si intende Adobe Systems Incorporated, societ del Delaware con sede in 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, U.S.A., se si applica lArt. 15(a) del presente Contratto. In caso contrario si intende Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda, societ costituita secondo le leggi della Repubblica dIrlanda e affiliata e licenziataria di Adobe Systems Incorporated. Contenuti indica tutto il materiale audio, video, multimediale, dati, testi, immagini, programmi per computer e qualsiasi altra informazione o materiale caricato da o per conto dellUtente in relazione alluso del Servizio. Host significa la persona fisica o giuridica che utilizza il Servizio per lhosting di una riunione, di un seminario o di un webcast Adobe Connect. 2. Licenza alluso del Servizio. Subordinatamente ai termini e alle condizioni del presente Contratto, Adobe conferisce allUtente la licenza non esclusiva, non trasferibile e revocabile per laccesso al Servizio. Fatto salvo quanto sopra esposto, lUtente non pu utilizzare il Servizio o accedervi senza lautorizzazione di un Host. Adobe si riserva il diritto di sospendere o interrompere il Servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso.

3. Licenza alluso dellAdd-in. Subordinatamente ai termini e alle condizioni del presente Contratto, Adobe conferisce allUtente la licenza non esclusiva, non trasferibile e revocabile per linstallazione e luso dellAdd-in esclusivamente in associazione al Servizio. 4. Limitazioni alla licenza. LUtente non dovr modificare, trasferire a diversa piattaforma, adattare o tradurre lAdd-in. LUtente non dovr effettuare il reverse engineering, decompilare, disassemblare o in alcun modo cercare di scoprire il codice sorgente dellAdd-in. 5. Titolarit dei Servizi, dellAdd-in e dei marchi. LUtente riconosce che Adobe e i suoi licenziatari detengono ogni diritto, titolo e interesse relativi a: (a) il Servizio; (b) lAdd-in; (c) qualsiasi altro software Adobe; e (d) tutta la grafica, i loghi, i marchi di servizio e le denominazioni commerciali, comprese le denominazioni di terzi, i nomi di prodotto e i marchi utilizzati in associazione al Servizio (i Marchi). Nonostante quanto sopra, lHost e i suoi rispettivi licenziatari detengono ogni diritto, titolo ed interesse relativi a grafica, loghi, marchi di servizi e denominazioni commerciali utilizzati dallHost in relazione al Servizio. 6. Contenuti. 6.1 Contenuti dellUtente. LUtente potr caricare Contenuti nel Servizio in relazione al proprio uso dello stesso. Adobe non verifica, avalla o rivendica la propriet di alcun Contenuto e lUtente manterr ogni diritto, titolo ed interesse relativo ai Contenuti. Tali Contenuti possono essere memorizzati sui server di Adobe su richiesta dellHost, come necessario per la fornitura del servizio da parte di Adobe e in conformit con le procedure di archiviazione di Adobe in vigore in quel momento. 6.2 Dichiarazioni e garanzie dellUtente circa i Contenuti. LUtente dichiara e garantisce (a) di essere il proprietario, il licenziatario o lutente autorizzato di tutti i Contenuti; e (b) che non caricher, registrer, pubblicher, invier, fornir collegamenti n trasmetter o distribuir in alcun modo Contenuti che: (i) siano a favore, promuovano, incitino, istighino, informino, contribuiscano o in ogni caso incoraggino violenza o attivit illecite; (ii) infrangano o violino copyright, brevetti, marchi, marchi di servizi, denominazioni commerciali, segreti commerciali o altri diritti di propriet intellettuale di terzi o di Adobe o eventuali diritti di tutela contro labuso dellimmagine o la privacy di terzi; (iii) cerchino di fuorviare altri relativamente allidentit dellUtente o allorigine di un messaggio o di altre comunicazioni o che personifichi o comunque rappresentino in modo falso laffiliazione dellUtente con altre persone o entit, o che siano materialmente falsi, fuorvianti o non corretti; (iv) promuovano, sollecitino o includano contenuti o attivit inopportune, che arrechino molestia, abusive, profane, esecrabili, diffamatorie, calunniose, minacciose, oscene, indecenti, volgari, pornografiche o in ogni caso discutibili o illecite; (v) siano dannosi per i minori; (vi) contengano virus, trojan, worm, bombe a tempo o altri software, dati o programmi similari in grado di danneggiare, interferire in modo pregiudizievole, intercettare surrettiziamente o impossessarsi di sistemi, dati, dati personali o beni di propriet di terzi; o (vii) infrangano leggi, statuti, ordinanze o regolamenti (comprese, senza limitazione, a titolo esemplificativo le leggi e le normative che regolamentano il controllo delle esportazioni, la concorrenza sleale, la discriminazione o la pubblicit ingannevole). 6.3 Accesso ai Contenuti da parte di Adobe. LUtente a conoscenza del fatto che il Servizio automatizzato (per esempio, i Contenuti vengono caricati utilizzando strumenti software) e che il personale Adobe non acceder, visualizzer o ascolter alcun Contenuto, salvo nella misura in cui ci sia ragionevolmente necessario allo svolgimento dei Servizi, per esempio, solo a titolo esemplificativo, nei seguenti casi: (a) nel corso di uninterruzione del Servizio, per quanto necessario a ripristinare i Contenuti interessati; (b) per diagnosticare e risolvere qualsiasi problema relativo al Servizio; oppure

(c) secondo quanto ritenuto necessario o consigliabile da Adobe in buona fede per conformarsi a requisiti legali o ottemperare a un procedimento legale. 7. Notifica di violazioni di copyright. 7.1 Adobe rispetta i diritti di propriet intellettuale e si aspetta che questo valga anche per gli utenti. Adobe risponder a notifiche precise relative alla violazione del copyright in conformit con il Digital Millennium Copyright Act, Titolo 17, Codice degli Stati Uniti, Art. 512(c)(2) (DMCA) e le risposte a tali notifiche possono includere la rimozione o la disattivazione dellaccesso al contenuto presumibilmente in violazione, la chiusura degli account degli utenti responsabili di violazioni ripetute e il tentativo, fatto in buona fede, di contattare lutente che ha inviato i contenuti in questione in modo tale che questi possa, se necessario, presentare una contronotifica. 7.2 Se si ritiene che la propria opera sia stata utilizzata o copiata in modo da costituire violazione dei diritti dautore e che tale violazione sia presente sul Servizio, sui siti collegati al o dal Servizio o relativi al Servizio, si dovr fornire, conformemente al DMCA, una notifica scritta per posta ordinaria o per fax (non tramite e-mail o telefono) della presunta violazione del copyright allagente designato da Adobe (informazioni sul contatto di seguito); tale notifica deve contenere i seguenti elementi: 7.2.1 Una firma materiale o elettronica della persona autorizzata ad agire per conto del titolare dei diritti dautore oggetto della presunta violazione; 7.2.2 Una descrizione delle opere protette da copyright di cui si asserisce la violazione e lidentificazione del contenuto di tali opere per il quale si asserisce la violazione e per il quale lutente chiede la rimozione o la disabilitazione dellaccesso; 7.2.3 Una descrizione dellubicazione nel Servizio dei contenuti oggetto della presunta violazione; 7.2.4 Informazioni sufficienti a consentire ad Adobe di contattare lutente, quali indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail; 7.2.5 Una dichiarazione nella quale lutente afferma la propria convinzione in buona fede che luso del contenuto identificato nella notifica nella maniera descritta non stato autorizzato dal titolare del diritto dautore, dal suo agente o dalla legge; e 7.2.6 Una dichiarazione in cui lUtente attesta che le informazioni contenute nella notifica sono accurate e, consapevole della sanzioni penali conseguenti al reato di falsa testimonianza, di essere il titolare del copyright o persona autorizzata ad agire per conto del titolare del copyright. 7.2.7 Prima di emettere tale notifica, valutare attentamente se luso del contenuto protetto da copyright in questione sia protetto o meno da principi di correttezza (fair use), poich lutente potrebbe dover farsi carico di costi e spese legali nel caso in cui inviasse una notifica in assenza di violazioni. Se si in dubbio circa il fatto che luso di contenuto protetto da copyright costituisca violazione, contattare un legale prima di inviare la notifica o consultare i contenuti di riferimento disponibili al pubblico allindirizzo www.chillingeffects.org. 7.3 Se si ritiene che laccesso al proprio contenuto sia stato disabilitato o rimosso da Adobe in seguito a una notifica di violazione dei diritti dautore emessa impropriamente, fornire, in conformit con il DMCA, una notifica scritta per posta ordinaria o per fax (non tramite e-mail o telefono) allagente designato da Adobe per i diritti dautore (informazioni sul contatto di seguito), che deve contenere tutti i seguenti elementi: 7.3.1 La firma per iscritto o elettronica; 7.3.2 Identificazione del contenuto rimosso dal Servizio e la posizione nel Servizio in cui il contenuto era presente prima di essere rimosso;

7.3.3 Una dichiarazione in cui lutente, consapevole delle sanzioni penali conseguenti al reato di falsa testimonianza, attesta di credere in buona fede che il contenuto sia stato rimosso o disabilitato in conseguenza di un errore o di una errata identificazione del contenuto da rimuovere o disabilitare; 7.3.4 Informazioni sufficienti a consentire ad Adobe di contattare lutente, quali indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail; e 7.3.5 Una dichiarazione in cui lutente attesta il proprio consenso alla giurisdizione del tribunale federale del distretto di residenza (o della contea di Santa Clara, in California, se lutente non risiede negli Stati Uniti) e laccettazione del procedimento legale da parte della persona che ha fornito la notifica in conformit con il paragrafo del DMCA (c)(1)(C) o di un agente di tale persona. Prima di inoltrare la contronotifica, valutare attentamente se luso del contenuto protetto da copyright in questione costituisca violazione o meno, poich lutente potrebbe dover farsi carico dei costi e delle spese legali nel caso in cui il tribunale stabilisse che la contronotifica non dimostra correttamente che il contenuto stato rimosso per errore. Se si in dubbio circa il fatto che luso del contenuto in questione costituisca violazione, contattare un legale prima di inviare la notifica o consultare i contenuti di riferimento disponibili al pubblico allindirizzo www.chillingeffects.org. 7.4 LAgente designato di Adobe per la notifica di violazioni di copyright pu essere contattato ai seguenti recapiti: A mezzo posta: Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103, U.S.A. +1 (206)675-6818

Per fax:

A mezzo e-mail: copyright@adobe.com Telefonicamente: +1 (408)536-4030 LAgente designato non rimuover il contenuto dal Servizio in risposta a notifiche tramite telefono o email in relazione alle presunte violazioni, poich una notifica DMCA valida deve essere firmata, con la consapevolezza delle sanzioni penali conseguenti al reato di falsa testimonianza, dal titolare del diritto o da una persona autorizzata ad agire per suo conto. Inviare le notifiche solo per fax o posta ordinaria. LAgente designato deve essere contattato solo se si ritiene che la propria opera sia stata utilizzata o copiata in modo da costituire violazione del diritto dautore e che tale violazione si sia verificata sul Servizio o sui siti collegati al o dal Servizio o in relazione al Servizio. Qualunque altra domanda inviata allAgente designato non ricever alcuna risposta. Tali richieste devono essere effettuate utilizzando la procedura di feedback descritta nellArticolo 7 del presente documento. 8. Collegamenti. Adobe potr fornire collegamenti con altri siti o risorse Web come parte del Servizio e per comodit dellUtente. Adobe non si assume alcuna responsabilit circa i contenuti, i prodotti o i servizi di siti di terzi e linclusione di eventuali collegamenti non implica che Adobe ne avalli il contenuto. LUtente potr visitare tali siti di terzi unicamente a proprio rischio. 9. Comportamento. 9.1 Limitazioni delluso. In relazione allaccesso o alluso del Servizio da parte dellUtente, questi si impegna a:

(a) non introdurre virus, worm, trojan o altri codici software dannosi o file similari che potrebbero pregiudicare il funzionamento del computer, la propriet o le informazioni di terzi; (b) non utilizzare in modo sproporzionato tempo sulla CPU, ampiezza di banda, spazio di archiviazione in memoria, o qualsiasi altra risorsa del sistema o della rete; (c) non usare il Servizio in modo da arrecare danno, disabilitare, sovraccaricare o pregiudicare i server di Adobe o le reti collegate ai server Adobe ovvero interferire con luso e la fruizione del Servizio da parte di terzi; (d) non tentare di ottenere accesso non autorizzato a servizi, materiali, altri account, sistemi o reti informative collegate ai server Adobe o al Servizio attraverso hacking, mining di password o qualunque altro mezzo; (e) non ottenere o tentare di ottenere alcun materiale o informazione attraverso qualsiasi mezzo che non sia stato reso intenzionalmente disponibile attraverso il Servizio; (f) non utilizzare il Servizio o lAdd-in in modalit condivisa in time sharing o come service bureau; (g) non effettuare lhosting, tramite abbonamenti, partecipazioni, pagamenti per luso o in altro modo, del Servizio o dellAdd-in, comprese eventuali applicazioni collegate (i) per consentire a terzi di utilizzare il Servizio per creare qualunque contenuto, o (ii) per condurre conferenze o servizi di riunione online destinati a terzi; (h) non intraprendere lestrazione sistematica di dati o campi di dati, compresi a titolo esemplificativo, indirizzi email; (i) non divulgare, raccogliere o comunque raccogliere dati personali, compresi indirizzi email, o altre informazioni private relative a terzi senza averne ottenuto lespresso consenso; (j) non trasmettere posta indesiderata, spam, sondaggi, concorsi, schemi a piramide, lettere a catena o altra posta non richiesta o messaggi duplicativi; (k) non vendere, rivendere, prestare, concedere in leasing o in affitto laccesso o luso al Servizio o di una qualsiasi sua parte, o trasferire in altro modo i diritti alluso o allaccesso ai Servizi (compresi, a titolo puramente esemplificativo, tramite abbonamento, partecipazione, pagamento per luso, time sharing, attivit di computer service, o service bureau); (l) non fornire il Servizio in bundle n incorporarlo in qualsiasi altro servizio, offerta, o soluzione per la vendita, rivendita, affitto o concessione in leasing a terzi; (m) non defraudare, diffamare, maltrattare, molestare, pedinare, minacciare terzi, o violarne in qualsiasi modo i diritti legali (per esempio il diritto alla privacy o i diritti dimmagine); (n) non falsificare o eliminare qualsiasi informazione relativa alla gestione di diritti dautore, quali attribuzioni agli autori, notifiche legali o altre legittime notifiche relative ai diritti di propriet , oppure etichette di origine o sorgente di software o altro materiale contenuto in un file di cui viene effettuato il caricamento; (o) non caricare o comunque rendere disponibili file contenenti immagini, fotografie, software o altro materiale protetto dalle leggi sulla propriet intellettuale, comprese, a titolo esemplificativo, le leggi sul copyright o sui marchi (o dal diritto alla privacy o ai diritti allimmagine) salvo che lUtente non detenga la propriet o il controllo di detti diritti o abbia ricevuto tutti i consensi necessari a fare ci; (p) non utilizzare il Servizio se lUtente di et inferiore ai 13 anni; o (q) non utilizzare il Servizio per linserimento malevolo di comandi tramite composizione multifrequenza (DTMF - dial tone multi-frequency).

9.2 Esposizione. LUtente riconosce e concorda che laccesso a o lutilizzo del Servizio possa comportare lesposizione a materiali di terzi di carattere offensivo, indecente o altrimenti esecrabile. possibile riportare qualunque violazione di questi termini al servizio clienti Adobe. 10. Indagini. In genere, Adobe non effettua il monitoraggio delle attivit degli utenti in relazione al Servizio. Tuttavia, nelleventualit in cui Adobe dovesse venire a conoscenza di possibili violazioni agli Articoli 6.2 (Dichiarazioni e garanzie dellUtente circa i Contenuti), 9.1 (Limitazioni delluso) o di altre disposizioni del presente Contratto da parte dellUtente, Adobe si riserva il diritto di indagare su tali violazioni e potr, a propria discrezione, revocare la licenza duso del Servizio dellUtente o cambiare, alterare o rimuovere i Contenuti, interamente o in parte, senza obbligo di preavviso allUtente. Ove, a seguito di dette indagini, Adobe giunga alla conclusione che siano state svolte attivit illecite, si riserva il diritto di deferire la questione e di collaborare con le autorit competenti ai sensi delle leggi applicabili. Adobe ha facolt, fatti salvi i divieti previsti dalla legislazione applicabile, di divulgare qualunque dato in suo possesso relativo allUtente e alluso del Servizio da parte dellUtente ai funzionari preposti allapplicazione della legge e ad altri funzionari governativi laddove Adobe, a sua esclusiva discrezione, lo ritenga necessario o opportuno. LUtente accetta di indennizzare e manlevare Adobe da ogni e qualsivoglia responsabilit, costo e spesa, comprese, in misura ragionevole, le spese legali, relativi o derivanti dai Contenuti, o dalluso del Servizio da parte dellUtente, incluso qualsiasi uso in violazione del presente Contratto. 11. Privacy. I termini dellInformativa Adobe sulla privacy per attivit online, disponibili su http://adobe.com/go/privacy_it, o su qualunque sito che dovesse sostituirlo (lInformativa sulla privacy), e i termini del presente Art. 11 (Privacy) regolamentano la raccolta e luso da parte di Adobe di Informazioni personali in relazione ai Servizi. Qualsiasi raccolta di informazioni dallUtente avviata dallHost, tuttavia, non sar regolata dal presente Art. 11 o dallInformativa sulla privacy.. Nelleventualit di conflitto tra i termini dellInformativa sulla privacy ed i termini del Contratto, prevarranno i termini del presente Contratto. Adobe potr apportare modifiche allInformativa sulla privacy di volta in volta, e tali modifiche verranno comunicate allUtente nel testo dellInformativa sulla privacy. Leggere periodicamente lInformativa sulla privacy per eventuali aggiornamenti. 11.1 Raccolta ed archiviazione dei dati personali relativi allUtente. Salvo per quanto diversamente disposto a seguire negli Articoli 11.1.1.2 e 11.1.1.3, lHost il solo a controllare se il Servizio raccoglie i dati personali dellUtente nel corso delluso del Servizio da parte dellUtente stesso e il tipo di dati personali che vengono raccolti. Adobe facilita tale raccolta e archivia i dati personali dellUtente in conformit alle procedure di archiviazione di Adobe in vigore in quel momento e in conformit a quanto richiesto dallHost. Ad esclusiva discrezione dellHost, lHost potr incorporare la protezione SSL in connessione al Servizio. Utilizzando il Servizio, lUtente accetta e riconosce che i dati personali raccolti attraverso il Servizio o in relazione con lo stesso potrebbero essere trasferiti oltre i confini nazionali e salvati ed elaborati in qualunque paese del mondo nel quale Adobe abbia degli uffici, compresi gli Stati Uniti. 11.1.1 Tipi di dati personali raccolti. 11.1.1.1 Su richiesta dellHost o della persona designata dallHost alla conduzione di riunioni (il Facilitatore), il Servizio potr raccogliere determinati dati personali, tra i quali, a titolo esemplificativo: (a) quali diapositive sono state visualizzate dallUtente; (b) le risposte date dallUtente a sondaggi organizzati dallHost o dal Facilitatore; (c) chat in tempo reale tra gli utenti del Servizio e tra gli utenti e lHost o il Facilitatore; e (d) qualsiasi altra informazione fornita al Servizio, sia di propria iniziativa da parte dellUtente oppure in base a richiesta dellHost o del Facilitatore, quali nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di email, ecc. o qualsiasi altro dato di identificazione personale. Il Servizio registrer

tali dati personali. LHost o il Facilitatore possono vedere tali dati e certe informazioni, quali chat o le domande dellUtente, potranno essere condivise con altri utenti del Servizio su richiesta dellHost o del Facilitatore, oppure come funzione automatica del Servizio. Salvo quanto diversamente disposto nellArt. 10 (Indagini), Adobe non condivide i dati personali dellUtente con terzi. 11.1.1.2 Per ottenere accesso al Servizio, lUtente deve creare un nome utente e una password (Informazioni di Log-in) o inviare il proprio nome al Servizio e allHost. LUtente responsabile di tutte le attivit espletate utilizzando le sue Informazioni di Log-in ed tenuto a non condividere le proprie Informazioni di Log-in con terzi. Adobe non si assume alcun obbligo o responsabilit in merito alluso, distribuzione o gestione delle Informazioni di Log-in da parte dellUtente. 11.1.1.3 Adobe potr raccogliere informazioni relative alluso del Servizio da parte dellUtente, quali il nome dellInternet Service Provider e lindirizzo IP attraverso cui lUtente accede a Internet; lora dellaccesso al Servizio; le pagine a cui accede presso il sito Web e lindirizzo IP del sito Web dal quale lUtente si collegato direttamente al nostro sito. Adobe utilizza tali informazioni per supportare il Servizio e, ove lUtente abbia scelto di creare un ID Adobe, di inviargli comunicazioni relative a Adobe, ai suoi prodotti e servizi, in conformit alle preferenze relative alle comunicazioni indicate dallUtente. 11.1.1.4 Avviso relativo alle registrazioni e alla privacy. IL SERVIZIO POTR PERMETTERE ALLHOST DI REGISTRARE LE RIUNIONI E DI RACCOGLIERE ED UTILIZZARE DATI PERSONALI RIGUARDO ALLUTENTE, AD ESEMPIO, IL NOME DELLUTENTE. LE NORMATIVE DI ALCUNI STATI O PAESI RICHIEDONO (A) CHE LUTENTE DIA IL PROPRIO CONSENSO PRIMA DI QUALSIASI REGISTRAZIONE DI COMUNICAZIONI; E (B) LIMITAZIONI ALLA RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E USO DI DATI IDENTIFICATIVI PERSONALI. 11.2 Uso dei dati personali relativi allUtente. Adobe non ha alcun controllo riguardo alleventuale uso dei dati personali dellUtente da parte dellHost, o sulla modalit di utilizzo di tali dati personali da parte dellHost. Adobe usa i dati personali dellUtente solo ed esclusivamente in associazione alla fornitura del Sevizio. Adobe non dispone dei mezzi tecnici per permettere allUtente di accedere a o modificare i dati personali inviati al Servizio, ma Adobe eliminer i dati personali dellUtente dai server di Adobe quando lHost cancella laccount per lutilizzo del Servizio in conformit con le procedure di archiviazione di Adobe in vigore in quel momento. 11.3 Comunicazioni da Adobe. Adobe pu inviare allUtente messaggi email relativi alla funzionalit o allerogazione del Servizio. 12. ESCLUSIONE DI GARANZIA. 12.1 IL SERVIZIO E LADD-IN VENGONO FORNITI ALLUTENTE COS COME SONO, IN BASE ALLA DISPONIBILIT, CON TUTTI I POSSIBILI DIFETTI E SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO. NELLA MISURA IN CUI SIA CONSENTITO DALLA LEGGE, ADOBE, LE SUE AFFILIATE, I SUOI FORNITORI, FORNITORI DI SERVIZI, DIPENDENTI, AGENTI, LICENZIATARI E QUALUNQUE ALTRA PARTE COINVOLTA NELLA CREAZIONE, PRODUZIONE O EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DELLADD-IN NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE, IMPLICITE O PREVISTE DALLA LEGGE, IVI COMPRESE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO GARANZIE DI COMMERCIABILIT, DI IDONEIT AD UN USO SPECIFICO, ACCURATEZZA, INTEGRAZIONE O COMPATIBILIT DI SISTEMI, QUALIT SODDISFACENTE, MANCANZA DI NEGLIGENZA, PACIFICO GODIMENTO E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, ADOBE NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA N DICHIARAZIONE CIRCA LA CONTINUIT, LA SICUREZZA, LAFFIDABILIT, LACCESSIBILIT, LA DISPONIBILIT ININTERROTTA O LASSENZA DI ERRORI DEL SERVIZIO, O IN MERITO ALLASSENZA DI VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI NEI SERVER E NEI SOFTWARE DI ADOBE, O CIRCA LIMPOSSIBILIT DI PERDITE, DI ALTERAZIONI O DI ACCESSI NON AUTORIZZATI AI DATI PERSONALI DA PARTE DI TERZI GRAZIE ALLE PROCEDURE E AI MECCANISMI DI SICUREZZA DI ADOBE.

12.2 ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO LA SUDDETTA ESCLUSIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALLUTENTE. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE ALLUTENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI NONCH ALTRI DIRITTI CHE VARIANO IN BASE ALLO STATO DI RESIDENZA. 13. Limitazione di responsabilit. 13.1 ADOBE E I SUOI FORNITORI NON POTRANNO IN ALCUN CASO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELLUTENTE O DI TERZI PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI, NON EVIDENTI O CONSEQUENZIALI (IVI COMPRESI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO DANNI DERIVANTI DALLIMPOSSIBILIT DI UTILIZZARE IL SERVIZIO O DI ACCEDERE AI DATI, MANCATO GUADAGNO, PERDITE ECONOMICHE, INTERRUZIONE DELLATTIVIT E SIMILI) DERIVANTI DALLUSO O DALLIMPOSSIBILIT DELLUSO DEL SERVIZIO E SULLA BASE DI QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILIT TRA CUI STATUTI, VIOLAZIONI CONTRATTUALI, VIOLAZIONI DI GARANZIA, ATTI ILLECITI (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILIT PER IL PRODOTTO O ALTRO, ANCHE QUALORA ADOBE O UN SUO RAPPRESENTANTE FOSSERO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILIT DI TALI PERDITE E ANCHE QUALORA VENGA RISCONTRATO CHE UNO DEI RIMEDI PRESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO ABBIA FALLITO NEL PROPRIO SCOPO ESSENZIALE. 13.2 LA RESPONSABILIT TOTALE DI ADOBE NEI CONFRONTI DELLUTENTE PER DANNI EFFETTIVI DI QUALSIASI NATURA SAR LIMITATA A UN DOLLARO USA (USD 1). LUTENTE ACCETTA CHE, INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO STABILITO DA LEGGI O REGOLAMENTI, QUALUNQUE PRETESA O AZIONE DERIVANTE O RELATIVA ALLUSO DEL SERVIZIO O DI UNAPPLICAZIONE DOVR ESSERE FATTA VALERE IN GIUDIZIO ENTRO UN (1) ANNO A DECORRERE DALLA DATA IN CUI TALE PRETESA O AZIONE ABBIANO AVUTO ORIGINE, ALTRIMENTI CADRANNO IN PRESCRIZIONE. I FORNITORI DI ADOBE NON POTRANNO PER NESSUNA RAGIONE ESSERE RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELLUTENTE. 13.3 LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILIT CONTENUTE NEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ALLE GARANZIE E ALLE ESCLUSIONI SUCCITATE E A TUTTI GLI ALTRI ASPETTI DEL PRESENTE CONTRATTO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO LA LIMITAZIONE O LESCLUSIONE DI RESPONSABILIT PER DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LA SUDDETTA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALLUTENTE, IL QUALE POTREBBE GODERE DI ALTRI DIRITTI LEGALI CHE VARIANO IN BASE ALLO STATO DI RESIDENZA. Le disposizioni contenute nel presente Contratto non limitano la responsabilit di Adobe rispetto allUtente in caso di morte o danni alla persona risultanti da colpa grave di Adobe. 14. Sopravvivenza. Gli Artt. 1 e da 5 a 17 resteranno validi dopo la risoluzione o sospensione del presente Contratto. 15. Legge applicabile. Accedendo a e utilizzando il Servizio, lUtente e Adobe accettano che qualunque questione relativa al presente Contratto, allaccesso o alluso del Servizio da parte dellUtente, sia regolata ed interpretata sulla base delle leggi in vigore come segue: (a) lo Stato della California, se lUtente risiede negli Stati Uniti, in Canada o in Messico; o (b) lInghilterra, se lUtente risiede in qualsiasi giurisdizione non descritta nellArt. 15(a) del presente documento. Per tutte le controversie riguardo al presente contratto, avranno giurisdizione non esclusiva, rispettivamente, i tribunali della Contea di Santa Clara, in California, quando si applicano le leggi della California, ed i Tribunali competenti di Londra, Inghilterra, quando si applicano le leggi inglesi. Al presente Contratto non si applicano le norme sui conflitti di legge che determinano la legge applicabile, UCITA, o la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionale di merci, la cui applicazione viene qui espressamente esclusa.

16. Lingua. espressa volont delle Parti che il presente Contratto e la relativa documentazione siano redatti in lingua inglese e che la versione inglese del presente Contratto sia lunica utilizzata ai fini interpretativi ed applicativi del Contratto. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. Leggi sui controlli delle esportazioni. Lesportazione e la riesportazione di certi programmi software, Contenuti e servizi sono soggette alle leggi e alle normative degli Stati Uniti su esportazioni e riesportazione (incluse le disposizioni dellExport Administration), che vietano lesportazione o la riesportazione di tali software, Contenuti e servizi a Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria o a qualsiasi altro paese sottoposto dagli Stati Uniti ad embargo sulle merci. Inoltre, certi software, Contenuti e servizi non possono essere distribuiti ad alcun soggetto elencato nella Tabella degli ordini di divieto (Table of Denial Orders), nellElenco delle entit (Entity List), o nellElenco dei cittadini specialmente designati (List of Specially Designated Nationals). Lutente dichiara di non essere cittadino di Cuba, Iran, Corea del Nord, Sudan o Siria o di qualsiasi altro paese sottoposto dagli Stati Uniti ad embargo sulle merci e di non essere uno dei soggetti elencati nella Tabella degli ordini di divieto (Table of Denial Orders), nellElenco delle entit (Entity List), o nellElenco dei cittadini specialmente designati (List of Specially Designated Nationals). Inoltre, lutente si impegna a rispettare tutte le leggi statunitensi sui controlli delle esportazioni e qualsiasi altra legge pertinente. 18. Varie. LUtente il solo responsabile della conoscenza e della propria osservanza di qualsivoglia norma che possa vietargli di partecipare o di usare il Servizio in qualunque sua parte. Qualora una qualsiasi disposizione del presente Contratto dovesse risultare nulla o inapplicabile, tale disposizione dovr essere interpretata in modo tale da rispecchiare, per quanto possibile, le intenzioni delle parti e non pregiudicher la validit delle altre clausole o parti, che resteranno pienamente valide e applicabili. Il mancato esercizio o applicazione da parte di Adobe di qualunque diritto o disposizione del presente Contratto non costituir una rinuncia a tale diritto o disposizione, salvo se riconosciuto ed accettato da Adobe in forma scritta. I diritti dellUtente non potranno essere ceduti o trasferiti a terzi. Il presente Contratto, compresa lInformativa sulla privacy, costituisce la totalit del contratto tra lUtente e Adobe e sopravviene a qualunque precedente contratto, dichiarazione e intesa tra le parti relativamente alloggetto del presente.

Connect_Participant_TOU-it_IT-20100930_1635

ADOBE CONNECT ADOBE CONNECT ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE ADOBE CONNECT (A) (B) (C) 15 ADOBE 1. Adobe Adobe Connect Adobe Adobe 15(a)345 Park Avenue, San Jose, California 95110, U.S.A. Adobe Systems Incorporated 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland Adobe Systems Software Ireland Limited

Adobe Connect 2. Adobe Adobe Adobe 3. Adobe Adobe 4. 5. (a)(b)(c) Adobe (d) Adobe 6. 6.1 Adobe

Adobe Adobe Adobe 6.2 (a) (b) (i) (ii) Adobe (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 6.3 Adobe Adobe (a)(b) (c) Adobe 7. 7.1 Adobe Adobe 17 512(c)(2)DMCA

7.2 DMCA FAX Adobe 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 Adobe 7.2.5 7.2.6 7.2.7 www.chillingeffects.org 7.3 Adobe DMCA FAX Adobe

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 Adobe 7.3.5 DMCA (c)(1)(C) www.chillingeffects.org 7.4 Adobe Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103, U.S.A. +1 (206)675-6818

FAX

copyright@adobe.com +1 (408)536-4030

DMCA FAX

7 8. Adobe Adobe Adobe 9. 9.1 (a) (b) CPU (c) Adobe Adobe (d) Adobe (e) (f)

(g) (i)(ii) (h) (i) (j) (k) ( ) (l) (m) (n) (o)

(p) 13 (q) DTMF (dial tone multi-frequency) 9.2 Adobe

10. Adobe 6.2 9.1 Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe () Adobe Adobe 11. http://adobe.com/go/privacy_jpAdobe 11 Adobe 11 Adobe 11.1 11.1.1.2 11.1.1.3 Adobe Adobe SSL Adobe

11.1.1 11.1.1.1 (a)(b) (c) (d) 10 Adobe 11.1.1.2 Adobe 11.1.1.3 Adobe Adobe Adobe Adobe ID Adobe 11.1.1.4 (A) (B) 11.2 Adobe Adobe Adobe

Adobe Adobe 11.3 Adobe Adobe 12. 12.1 Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe 12.2 13. 13.1 Adobe Adobe Adobe

13.2 Adobe US1 1 Adobe 13.3 Adobe Adobe 14. 1 5 17 15. Adobe (a) (b)15(a) UCITA 16. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais.

17. TOD (Table of Denial OrderEntity List List of Specially Designated Nationals TODEntity List List of Specially Designated Nationals 18. Adobe Adobe Adobe

Connect_Participant_TOU-ja_JP-20100930_1635

ADOBE CONNECT ADOBE CONNECT ( )( ) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ( ADOBE) ADOBE CONNECT ( ) . ( ) , (A) , , (B) , , (C) 15 . . , . ADOBE , , , . , . . 1. . Add-In Adobe Connect Add-In Adobe , Adobe , , , . Add-In (, , , ) . Adobe 15(a) 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, U.S.A. Adobe Systems Incorporated , Adobe Systems Incorporated , , 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland Adobe Systems Software Ireland Limited . , , , , , , , , . Adobe Connect , . 2. . , Adobe . , . Adobe .

3. Add-In . , Adobe Add-In . 4. . Add-In , , . Add-In , , Add-In . 5. , Add-In . (a) ; (b) Add-In; (c) Adobe ; (d) , , Adobe 3 , () , Adobe . , , , , . 6. . 6.1 . . Adobe , , , . Adobe , Adobe , Adobe . 6.2 . . (a) , . (b) , , , , , . (i) , , , , , ; (ii) 3 Adobe , , , , , , , ; (iii) , , , , , ; (iv) , , , , , , , , , , , , ; (v) ; (vi) , , , , , , , , ; (vii) (, , , ) , . 6.3 Adobe . (, ) Adobe , . . (a)

; (b) ; (c) Adobe . 7. . 7.1 Adobe . Adobe (Digital Millennium Copyright Act), 17 USC 512(c)(2)(DMCA) , , , . 7.2 , , , Adobe DMCA ( ) . . 7.2.1 . 7.2.2 . 7.2.3 . 7.2.4 , , Adobe . 7.2.5 , . 7.2.6 , . 7.2.7 . , www.chillingeffects.org . 7.3 Adobe , Adobe DMCA ( ) . . 7.3.1 . 7.3.2 .

7.3.3 , . 7.3.4 , , Adobe . 7.3.5 ( , ) DMCA (c)(1)(C) . , , . , www.chillingeffects.org . 7.4 Adobe . : Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103 U.S.A. +1 (206) 675-6818 copyright@adobe.com +1 (408) 536-4030

: : :

DMCA . . . . 7 . 8. . Adobe 3 , , 3 Adobe 3 . 9. . 9.1 . . (a) , , 3 , ;

(b) CPU , , , ; (c) Adobe , , ; (d) , (password mining) , , , Adobe , ; (e) ; (f) (Service bureau) Add-In ; (g) , , Add-In, (i) 3 (ii) 3 ; (h) ; (i) 3 3 , ; (j) , , , , , ; (k) , , , , ( , , , , ) (l) 3 , , , (m) , , , , , ( , ) (n) , , , (o) , , , ( ) . , , . (p) 13 (q) (DTMF) 9.2 . , , . Adobe .

10. . Adobe , Adobe 6.2 ( ), 9.1 () , , Adobe , . , , Adobe . , , Adobe Adobe . , , Adobe , , . 11. . Adobe http://adobe.com/go/privacy_ko Adobe ( ) 11 ( ) . 11 . . Adobe , . 11.1 . 11.1.1.2 11.1.1.3 , . Adobe Adobe . SSL . Adobe . 11.1.1 . 11.1.1.1 . (a) ; (b) ; (c) ; (d) , , , , , . . , . 10 () Adobe 3 .

11.1.1.2 , ( ) . , 3 . Adobe , . 11.1.1.3 Adobe IP ; ; , Adobe . Adobe ID , Adobe Adobe , . 11.1.1.4 . , . (A) (B) , . 11.2 . Adobe . Adobe . Adobe , Adobe Adobe . 11.3 Adobe . Adobe . 12. . 12.1 Add-In . Adobe, , , , , Add-In , , . , , , , (Workmanlike Effort), , (Quiet Enjoyment) . Adobe , , , , Adobe Adobe 3 , . 12.2 . . 13. . 13.1 Adobe 3 , , , ( ), , , , , (

, , , ) , . 13.2 Adobe 1 . , 1 , . Adobe . 13.3 . , . Adobe Adobe . 14. . 1 5 17 . 15. . , Adobe (a) , (b) 15(a) . , . , (conflict of law) , (UCITA) . 16. . . Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. . , ( , United States Export Administration Regulations ) , , , , , . , , (Table of Denial Orders), (Entity List) (List of Specially Designated Nationals) . , , , ,

, , (Table of Denial Orders), (Entity List) (List of Specially Designated Nationals) . . 18. . . , , . Adobe , Adobe , . 3 . Adobe , , .

Connect_Participant_TOU-ko_KR-20100930_1635

ADOBE CONNECT TERMOS DE USO DO PARTICIPANTE OS PRESENTES TERMOS DE USO DO PARTICIPANTE DO ADOBE CONNECT (CORRIGIDOS REGULARMENTE) (O CONTRATO) SO CELEBRADOS POR E ENTRE A ADOBE SYSTEMS INCORPORATED E SUAS AFILIADAS (COLETIVAMENTE, A ADOBE) E VOC, O INDIVDUO ACESSANDO OU UTILIZANDO OS SERVIOS DO ADOBE CONNECT PRO E DE QUAISQUER APLICATIVOS HOSPEDADOS DAS AFILIADAS (COLETIVAMENTE, O SERVIO). AO USAR O SERVIO (DEFINIDO ABAIXO), VOC CONCORDA QUE (A) AS LEIS INGLESAS REGEM O USO DO SERVIO SE VOC RESIDIR EM QUALQUER LUGAR QUE NO SEJA OS ESTADOS UNIDOS, MXICO OU CANAD, (B) QUE A LEI DA CALIFRNIA REGE O USO DO SERVIO SE VOC RESIDIR NOS ESTADOS UNIDOS, MXICO OU CANAD E (C) CONCORDA COM OS TERMOS A RESPEITO DA LEI REGENTE E DO FORO APRESENTADOS NA SEO 15 (LEI REGENTE). VOC CONCORDA QUE O PRESENTE CONTRATO EQUIVALENTE A QUALQUER CONTRATO DE NEGOCIAO ESCRITO ASSINADO POR VOC. AO ACESSAR OU USAR O SERVIO, VOC CONCORDA EM SEGUIR OS TERMOS DESTE CONTRATO. A ADOBE PODE ALTERAR, ADICIONAR OU REMOVER QUALQUER PARTE DESTE CONTRATO, OU QUALQUER PARTE DO SERVIO, A QUALQUER MOMENTO. SE CONSIDERAR QUAISQUER MODIFICAES FUTURAS INACEITVEIS, VOC DEVE SUSPENDER O USO DO SERVIO. O USO CONTINUADO DO SERVIO, AGORA OU APS O ENVIO DE AVISO DE QUALQUER DE TAIS ALTERAES, INDICAR SUA ACEITAO DESTE CONTRATO E DE QUAISQUER ALTERAES REALIZADAS. 1. Definies. Suplemento significa o Suplemento do Adobe Connect fornecido a voc pela Adobe com relao a seu uso do Servio e quaisquer verses e cpias modificadas de upgrades, atualizaes e adies a tais suplementos, fornecidas a voc pela Adobe a qualquer momento. O Suplemento um upgrade de software cliente fornecido automaticamente a voc conforme necessrio, para que voc possa usar determinados recursos do Servio (como difuso de udio ou vdeo). Adobe significa Adobe Systems Incorporated, uma empresa de Delaware, localizada em 345 Park Avenue, San Jose, Califrnia 95110, U.S.A., se a subclusula 15(a) deste Contrato for aplicvel; do contrrio, significa Adobe Systems Software Ireland Limited, localizada em 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda, uma empresa constituda sob as leis da Irlanda e uma afiliada e licenciada da Adobe Systems Incorporated. Contedo significa todo udio, vdeo, multimdia, dados, texto, imagens, programas de computador e quaisquer outras informaes ou materiais dos quais feito upload por voc ou em seu nome em relao ao uso do Servio. Host significa a entidade individual ou legal que usa o Servio para hospedar uma reunio, seminrio ou webcast do Adobe Connect. 2. Licena para Uso do Servio. De acordo com seu cumprimento dos termos e condies do presente Contrato, a Adobe concede a voc um direito no-exclusivo, intransfervel e revogvel de acessar e utilizar o Servio. No obstante o disposto acima, voc no pode usar nem acessar o Servio a menos que seja aprovado por um Host. A Adobe se reserva ao direito de suspender ou descontinuar todo ou parte do Servio a qualquer momento sem aviso prvio.

3. Licena para Usar o Suplemento. De acordo com os termos e condies do presente Contrato, a Adobe concede a voc uma licena noexclusiva, intransfervel e revogvel para instalar e utilizar o Suplemento exclusivamente com relao ao Servio. 4. Restries da Licena. Voc no dever modificar, transferir, adaptar ou traduzir o Suplemento. No dever realizar reengenharia, decompilar, desmontar ou, de outra forma, tentar descobrir o cdigo-fonte dele. 5. Propriedade dos Servios, Suplemento e Marcas. Voc reconhece que a Adobe e seus licenciadores possuem todos os direitos, propriedade e interesse sobre: (a) o Servio; (b) o Suplemento; (c) qualquer outro software Adobe e (d) todos os grficos, logotipos, marcas de servio, inclusive nomes de terceiros, nomes de produtos e marcas vinculadas ao Servio (as Marcas). No obstante o disposto acima, o Host e seus licenciadores possuem todos os direitos, propriedade e interesse em quaisquer grficos, logotipos, marcas de servio e denominaes comerciais utilizadas pelo Host vinculadas ao Servio. 6. Contedo. 6.1 Seu Contedo. Voc poder realizar o upload do Contedo para o Servio em relao a seu uso do Servio. A Adobe no confere, endossa ou reclama propriedade de qualquer Contedo e voc detm todos os direitos, propriedade e interesse no Contedo: Tal contedo pode ser armazenado nos servidores da Adobe a pedido do Host, caso seja necessrio para a Adobe fornecer o Servio, e em concordncia com as polticas de armazenamento ento vigentes da Adobe. 6.2 Suas Declaraes e Garantias em Relao ao Contedo. Voc declara e garante que (a) voc o proprietrio, licenciador ou usurio autorizado de todo o Contedo; e (b) voc no realizar o upload, registrar, publicar, divulgar, disponibilizar link ou, de outra forma, transmitir ou distribuir Contedo que: (i) defenda, promova, incite, instrua, informe, auxilie ou, de outra forma, incentive a violncia ou quaisquer atividades ilegais; (ii) infrinja ou transgrida os direitos autorais, patentes, marcas registradas, marcas de servios, denominaes comerciais, marcas confidenciais ou outros direitos de propriedade intelectual de quaisquer terceiros ou da Adobe, ou quaisquer direitos de publicidade ou privacidade de qualquer parte; (iii) tente ludibriar outros sobre sua identidade ou a origem de mensagens ou outras formas de comunicao, ou enganar ou, de outra forma, deturpar sua afiliao com qualquer outra pessoa ou entidade, ou que seja de outra maneira concretamente falso, enganoso ou impreciso; (iv) promova, solicite ou inclua atividade ou contedo inadequado, no qual haja assdio, abuso, degradao, difamao, acusao, ameaa, teor abominvel, obscenidade, indecncia, vulgaridade, pornografia ou, de outra maneira, seja censurvel ou ilcito; (v) seja prejudicial a menores; (vi) contenha quaisquer vrus, cavalos de tria, pragas virtuais, bombas-relgio ou quaisquer outros software, dados ou programas similares que possam danificar, interferir de forma prejudicial, interceptar secretamente ou desapropriar qualquer sistema, dados, informaes ou propriedade de outros; ou (vii) transgrida qualquer lei, estatuto, decreto ou regulamento (inclusive, sem limitao a, leis e regulamentos de controle de exportao do governo, concorrncia desleal, antidiscriminao ou propaganda enganosa). 6.3 Acesso da Adobe ao Contedo. Voc reconhece que os Servios so automatizados (p. ex., o Contedo transferido por ferramentas do software) e que o pessoal da Adobe no acessar, visualizar ou ouvir qualquer Contedo, exceto conforme necessrio para realizar os Servios, incluindo, entre outros, os seguintes: (a) durante a interrupo de um Servio, conforme necessrio para restaurar o Contedo aplicvel; (b) para descobrir qualquer defeito com o Servio; ou (c) conforme necessrio ou recomendvel pela Adobe, de boa f, para cumprir as exigncias legais ou processo legal.

7. Notificao de Violao de Direitos Autorais. 7.1 A Adobe respeita os direitos de propriedade intelectual e espera que seus usurios faam o mesmo. A Adobe responder a notificaes claras de infrao de direitos autorais conforme a Lei de Direitos Autorais Digitais do Milnio, Ttulo 17, Cdigo dos Estados Unidos, Seo 512(c)(2) (DMCA) e sua resposta a tais notificaes pode incluir a remoo ou desativao do acesso ao contedo alegadamente infrator, resciso das contas de infratores reincidente e tentativas de boa-f de entrar em contato com o usurio que publicou o contedo em questo de modo que o mesmo possa, onde for apropriado, fazer uma contra-notificao. 7.2 Se voc acredita que seu trabalho foi usado ou copiado de um modo que constitua infrao de direitos autorais e que tal infrao esteja hospedada no Servio ou em sites com links para ou no Servio, ou em conexo com o Servio, fornea, de acordo com a DMCA, notificao por escrito via correio ou fax (no por e-mail nem por telefone) da alegada infrao de direitos autorais para o Agente de Direitos Autorais (informaes de contato a seguir), que deve conter os seguintes elementos: 7.2.1 Uma assinatura fsica ou eletrnica da pessoa autorizada para atuar em nome do proprietrio interessado do direito autoral que alega ter sido violado; 7.2.2 Uma descrio do(s) trabalho(s) protegido(s) por lei de direito autoral que voc afirma ter(em) sido violado(s) e a identificao de qual contedo em tal(is) trabalho(s) afirma-se ser violado e qual voc solicita que seja removido ou tenha o acesso desativado; 7.2.3 Uma descrio da localizao no Servio do contedo que voc afirmar ter sido violado; 7.2.4 As informaes adequadas que permitam Adobe entrar em contato voc, como seu endereo fsico, nmero de telefone e e-mail; 7.2.5 Uma declarao de que voc acredita, de boa f, que o uso do contedo identificado em sua notificao segundo a maneira reclamada no foi autorizado pelo proprietrio do direito autoral, seu representante ou pela lei; e 7.2.6 Uma declarao sua de que as informaes em sua notificao so exatas e, sob pena de falso juramento, que voc o proprietrio do direito autoral ou autorizado para atuar em nome do proprietrio do direito autoral. 7.2.7 Antes de registrar essa notificao, considere cuidadosamente se o uso do contedo protegido por lei de direitos autorais em questo est ou no protegido pela doutrina do uso justo, j que voc pode ser condenado em custos e honorrios se registrar uma notificao para remoo onde no houver uso infringente. Se no estiver certo de que um uso de seu contedo protegido por lei de direitos autorais constitui uma infrao, entre em contato com um advogado antes de registrar sua notificao ou consulte o contedo publicamente disponvel em www.chillingefects.org. 7.3 Se voc acredita que o acesso ao seu contedo foi desativado ou removido pela Adobe como resultado de uma notificao de infrao de direitos autorais improcedente, fornea, de acordo com a DMCA, uma notificao por escrito por correio ou fax (e no por e-mail nem telefone) ao Agente de Direitos Autorais da Adobe (as informaes de contato encontram-se mais adiante), que deve conter todos os elementos a seguir: 7.3.1 Sua assinatura fsica ou eletrnica; 7.3.2 Identificao do contedo que foi removido do Servio e a localizao no Servio onde o contedo apareceu antes de ser removido; 7.3.3 Uma declarao sob pena de falso juramento de que voc tem uma crena de boa-f de que o contedo foi removido ou desativado como resultado de um engano ou erro na identificao do contedo a ser removido ou desativado;

7.3.4 As informaes adequadas que permitam Adobe entrar em contato voc, como seu endereo fsico, nmero de telefone e e-mail; e 7.3.5 Uma declarao de que voc consente com a jurisdio da corte do Distrito Federal do distrito onde voc reside (ou do Condado de Santa Clara, Califrnia, se voc residir fora dos Estados Unidos) e de que voc aceitar o servio de processo da pessoa que forneceu a notificao de acordo com a subseo (c)(1)(C) da DMCA ou um representante dessa pessoa. Antes de voc registrar essa contra-notificao, considere cuidadosamente se o uso do contedo protegido por lei de direitos autorais em questo ou no infringente, j que voc pode ser condenado em custos e honorrios caso um tribunal determine que sua contra-notificao declarou falsamente que o contedo foi removido por engano. Se no estiver certo de que o uso do contedo em questo constitui uma infrao, entre em contato com um advogado antes de registrar sua notificao ou consulte o contedo publicamente disponvel em www.chillingefects.org. 7.4 O Agente Designado pela Adobe para notificao de reclamaes de violao de direito autoral pode ser contatado da seguinte forma: Por correio: Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103, U.S.A. +1 (206) 675-6818 copyright@adobe.com +1 (408) 536-4030

Por fax: Por e-mail: Por telefone:

O Agente Designado no remover o contedo do Servio em resposta a notificaes por telefone ou e-mail referentes a contedo alegadamente infringente, j que uma notificao da DCMA vlida deve estar assinada, sob pena de falso juramento, pelo proprietrio dos direitos autorais ou pela pessoa autorizada a agir em seu nome. Envie tais notificaes somente por fax ou correio. O Agente Designado deve ser contatado somente se voc acreditar que seu trabalho foi usado ou copiado de um modo que constitua violao de direitos autorais e que a violao esteja ocorrendo no Servio ou nos sites com links para ou no Servio, ou em conexo com o Servio. Todas as outras dvidas direcionadas ao Agente Designado no recebero resposta. Tais perguntas devem ser feitas por meio do procedimento de feedback mencionado na Seo 7. 8. Links. A Adobe pode fornecer links a outros sites ou recursos como parte do Servio para sua convenincia. A Adobe no responsvel pelos contedos, produtos ou servios de quaisquer sites de terceiros, e a incluso de qualquer link no implica que a Adobe endosse o contedo desses sites. Voc pode visitar esses sites de terceiros exclusivamente sob sua inteira responsabilidade. 9. Conduta. 9.1 Restries de Uso. Em relao a seu acesso ou ao uso do Servio, voc concorda em no: (a) introduzir vrus, praga virtual, cavalo de tria ou outro software prejudicial ou arquivos similares que possam danificar a operao de um computador, assim como suas propriedades ou informaes; (b) consumir um perodo desproporcional de tempo de CPU, banda, espao de armazenamento de memria ou quaisquer outros recursos do sistema ou da rede;

(c) utilizar o Servio de alguma maneira que possa danificar, desativar, sobrecarregar ou prejudicar qualquer servidor da Adobe ou rede(s) conectada(s) a qualquer servidor da Adobe ou interferir em qualquer outro uso e usufruto do Servio por terceiro; (d) tentar obter acesso no-autorizado ao servio, materiais, outras contas, sistemas de computadores ou redes conectadas a qualquer servidor Adobe ou ao Servio, por meio de ao de hackers, extrao de senha ou quaisquer outros meios; (e) obter ou tentar obter quaisquer materiais ou informaes por quaisquer meios intencionalmente no disponibilizados pelo Servio; (f) usar o Servio ou o Suplemento em um timeshare ou departamento de servio; (g) hospedar, sob a forma de assinatura, inscrio de membros ou uso pago, ou de outra forma, o Servio ou o Suplemento, incluindo qualquer aplicativo relacionado, (i) permitir que um terceiro use o Servio para criar qualquer contedo, ou (ii) a realizao de conferncias ou reunies online para terceiros; (h) participar de qualquer extrao sistemtica de dados ou campos de dados, inclusive, sem limitao, e-mails; (i) divulgar, obter ou, de outra maneira, coletar informaes de identificao pessoal, inclusive e-mails ou outras informaes privadas sobre quaisquer terceiros sem o consentimento expresso da parte; (j) transmitir correspondncias indesejveis, spam, pesquisas, solicitaes, esquemas de pirmide, correntes ou outras mensagens por e-mail ou repetidas; (k) vender, revender, emprestar, arrendar ou alugar o acesso ao ou o uso do Servio ou qualquer parte do Servio, ou de outra forma transferir qualquer direito de uso ou acesso aos Servios (incluindo, sem limitao, sob a forma de assinatura, inscrio de membros, uso pago, compartilhamento de tempo, empresa de servios de computao ou servios utilitrios); (l) empacotar ou incorporar o Servio com ou em qualquer outro servio, oferta ou soluo para venda, revenda, aluguel ou arrendamento para terceiros; (m) defraudar, difamar, abusar, assediar, perseguir, ameaar ou violar, de outra forma, os direitos legais (tais como direitos de privacidade e publicidade) de outras pessoas; (n) falsificar ou apagar quaisquer informaes de gerenciamento de direito autoral, como as atribuies do autor, notificaes legais ou outras apropriadas ou designaes de propriedade, ou rtulos de origem ou designao de origem de um software ou outro material de um arquivo transferido; (o) realizar upload ou, de outra maneira, disponibilizar arquivos que contenham imagens, fotografias, software ou outro material protegido por leis de propriedade intelectual, incluindo, por exemplo, e sem limitao, leis de direito autoral ou marca registrada (ou por direitos de privacidade ou publicidade) a menos que voc possua ou controle os direitos pertinentes ou tenha recebido todas as autorizaes necessrias para fazer isso. (p) usar o Servio se for menor de 13 anos; ou (q) usar o Servio para injeo mal-intencionada de comandos de multifrequncia de tom dual (dial tone multi-frequency, DTMF). 9.2 Exposio. Voc reconhece e concorda que ao acessar ou utilizar os Servios pode estar exposto a materiais de sites de terceiros que so ofensivos, imprprios ou, de qualquer outra forma, censurvel. Voc pode relatar quaisquer violaes desses termos para o Servio de Atendimento ao Cliente da Adobe.

10. Investigaes. Via de regra, a Adobe no monitora a atividade do usurio que ocorre em relao ao Servio. Se tiver conhecimento, entretanto, de quaisquer possveis violaes das Sees 6.2 (Suas Declaraes e Garantias Relativas ao Contedo), 9.1 (Restrio de Uso) ou qualquer outra disposio do presente Contrato, a Adobe se reserva o direito de investigar tais violaes e pode, a seu exclusivo critrio, rescindir seu uso do Servio ou modificar, alterar ou remover o Contedo, total ou em parte, sem prvio aviso a voc. Se, como resultado de tal investigao, houver indcios de atividade criminosa, a Adobe se reserva o direito de fazer referncia ao fato e cooperar com quaisquer e todas as autoridades aplicveis de cumprimento da lei. A Adobe tem o direito de, exceto quando proibido pela legislao aplicvel, divulgar quaisquer informaes sobre voc, de posse da Adobe, em relao a seu uso do Servio para cumprimento da lei ou outros funcionrios do governo, conforme a Adobe acreditar ser necessrio ou apropriado a seu critrio. Voc concorda em indenizar e manter a Adobe indene em relao a toda e qualquer responsabilidade, custo e despesa, inclusive honorrios advocatcios razoveis, relacionados ou resultantes do Contedo ou do seu uso do Servio, incluindo qualquer uso que viole este Contrato. 11. Privacidade. Os termos da Poltica de Privacidade On-Line da Adobe localizados no site http://adobe.com/go/privacy_br, ou qualquer site que o substitua (a Poltica de Privacidade) e os termos da presente Seo 11 regem a coleta e uso de suas informaes pessoais pela Adobe em relao aos Servios. Qualquer coleta de Informaes suas iniciada pelo Host, entretanto, no ser regida pela presente Seo 11 ou pela Poltica de Privacidade. Se houver qualquer conflito entre os termos da Poltica de Privacidade ou os termos do presente Contrato, os termos do presente Contrato prevalecero. A Adobe pode fazer alteraes na Poltica de Privacidade de tempos em tempos, e tais alteraes sero comunicadas a voc no texto da Poltica de Privacidade. Consulte a Poltica de Privacidade regularmente para obter atualizaes. 11.1 Coleta e Armazenamento de Suas Informaes Pessoais. Salvo quando estabelecido de outro modo nas Sees 11.1.1.2 e 11.1.1.3, o Host tem controle exclusivo sobre a coleta ou no de suas informaes pessoais pelo Servio durante seu uso dele e sobre os tipos de informaes pessoais a serem coletadas. A Adobe facilita tal coleta e armazena suas informaes pessoais de acordo com as polticas de armazenamento ento vigentes da Adobe e quando solicitado pelo Host. O Host pode, a seu critrio, incorporar certificados SSL em relao ao Servio.Ao usar o Servio, voc concorda e reconhece que informaes pessoais coletadas sobre voc por meio do Servio ou em relao ao Servio podem ser transferidas alm de fronteiras e armazenadas e processadas em quaisquer pases do mundo nos quais a Adobe mantm escritrios, inclusive nos Estados Unidos. 11.1.1 Tipos de Informaes Pessoais Coletadas. 11.1.1.1 Quando solicitado pelo Host ou por qualquer pessoa designada por ele para conduzir uma reunio (Apresentador), o Servio pode coletar determinadas informaes pessoais, incluindo, mas sem limitao: (a) quais slides da reunio foram visualizados por voc; (b) suas respostas a pesquisas de opinio pblica realizadas pelo Host ou pelo Apresentador; (c) conversas em tempo real (chats) entre usurios do Servio e entre usurios e o Host ou Apresentador e (d) quaisquer outras informaes que voc fornecer ao Servio, com seu prprio consentimento ou conforme solicitado pelo Host ou pelo Apresentador, tais como seu nome, endereo, nmero de telefone, e-mail ou quaisquer informaes identificveis pessoalmente. O Servio registrar tais informaes pessoais. O Host ou o Apresentador pode ver tais informaes, e algumas informaes, como o chat ou suas perguntas, podem ser compartilhadas com outros usurios do Servio mediante solicitao do Host ou do Apresentador ou como funo automtica do Servio. Exceto se declarado de outra maneira na Seo 10 (Investigaes), a Adobe no compartilha suas informaes pessoais com nenhum outro terceiro.

11.1.1.2 Para obter acesso ao Servio, voc deve criar um nome de usurio e senha (Informaes de Login) ou enviar seu nome para o Servio e o Host. Voc responsvel por todas as atividades que ocorrerem sob suas Informaes de Login e no deve compartilhar essas informaes com terceiros. A Adobe no tem obrigao nem responsabilidade quanto a seu uso, distribuio ou administrao das Informaes de Login. 11.1.1.3 A Adobe pode coletar determinadas informaes em relao ao uso do Servio, como o nome do provedor de servios da Internet e o endereo de Protocolo da Internet por meio do qual voc acessa a Internet; o tempo de acesso ao Servio; as pginas acessadas no site e o endereo de Internet do site a partir do qual voc se conecta diretamente ao nosso site. A Adobe usa tais informaes para oferecer suporte ao Servio e, se voc criou uma Adobe ID (Conta de usurio Adobe), para enviar-lhe comunicaes referentes Adobe, seus produtos e servios de acordo com quaisquer preferncias de comunicaes indicadas por voc. 11.1.1.4 Notificao de Registro e Privacidade. O SERVIO PODE PERMITIR QUE O HOST GRAVE REUNIES E COLETE E USE INFORMAES DE IDENTIFICAO SOBRE VOC, COMO SEU NOME. AS LEIS DE ALGUNS ESTADOS OU PASES EXIGEM (A) QUE VOC CONCEDA SUA PERMISSO ANTES DE REALIZAR QUAISQUER REGISTROS DE SUAS COMUNICAES E (B) RESTRIES SOBRE A COLETA, ARMAZENAMENTO E UTILIZAO DE SUAS INFORMAES DE IDENTIFICAO PESSOAL. 11.2 Uso de Suas Informaes Pessoais. A Adobe no possui controle sobre quando e de que maneira o Host usa suas informaes pessoais. A Adobe usa suas informaes pessoais exclusivamente em relao ao fornecimento do Servio. A Adobe no tem os meios tcnicos para permitir que voc acesse ou modifique suas informaes pessoais enviadas ao Servio, a Adobe, porm, excluir suas Informaes Pessoais dos servidores da Adobe quando o Host finalizar sua conta para uso dos Servios de acordo com as polticas de armazenamento ento vigentes da Adobe. 11.3 Comunicaes da Adobe. A Adobe poder enviar-lhe e-mails relacionados ao servio em relao funcionalidade ou fornecimento do Servio. 12. ISENO DE GARANTIA. 12.1 O SERVIO E O SUPLEMENTO SO FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE ESTO E COM BASE NA DISPONIBILIDADE, COM TODAS AS FALHAS E SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPCIE. NA EXTENSO PERMITIDA POR LEI, A ADOBE, SUAS AFILIADAS, CONTRATANTES, PRESTADORES DE SERVIOS, FUNCIONRIOS, AGENTES, LICENCIADORES E QUALQUER OUTRA PARTE ENVOLVIDA NA CRIAO, PRODUO OU FORNECIMENTO DO SERVIO E DO SUPLEMENTO INFORMAM A INEXISTNCIA DE GARANTIAS E DECLARAES DE QUALQUER ESPCIE, EXPRESSA, IMPLCITA OU OBRIGATRIA, INCLUSIVE, SEM LIMITAO A, TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, IDNEAS PARA UM FIM ESPECFICO, EXATIDO, SISTEMA DE INTEGRAO OU COMPATIBILIDADE, ESFORO CONSCIENTE, AUSNCIA DE NEGLIGNCIA, USUFRUTO SEM IMPEDIMENTO E NOVIOLAO. SEM LIMITAR O DISPOSTO ACIMA, A ADOBE NO GARANTE NEM DECLARA QUE O SERVIO SER CONTNUO, SEGURO, CONFIVEL, ACESSVEL, ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS OU QUE OS SERVIDORES E SOFTWARE DA ADOBE SEJAM LIVRES DE VRUS OU OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS OU QUE OS PROCEDIMENTOS E MECANISMOS DE SEGURANA DA ADOBE EVITEM A PERDA OU ALTERAO DE INFORMAES OU O ACESSO IMPRPRIO A INFORMAES PESSOAIS POR PARTE DE TERCEIROS. 12.2 ALGUMAS JURISDIES NO PERMITEM A EXCLUSO DE GARANTIAS IMPLCITAS, PORTANTO A EXCLUSO MENCIONADA ACIMA PODE NO SE APLICAR A VOC. A PRESENTE GARANTIA CONCEDE DIREITOS LEGAIS ESPECFICOS, E VOC PODER TAMBM TER OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE VARIAM DE UM ESTADO PARA OUTRO.

13. Limitao de Responsabilidade. 13.1 NEM A ADOBE NEM SEUS FORNECEDORES DEVERO SER RESPONSVEIS PERANTE VOC OU QUAISQUER TERCEIROS POR QUAISQUER COBERTURAS OU DANOS CONSEQENCIAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, DANOS PELA INCAPACIDADE DE USO DO SERVIO OU ACESSO A DADOS, PREJUZO COMERCIAL, LUCROS CESSANTES, INTERRUPO COMERCIAL OU SIMILARES), DEVIDOS AO USO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR O SERVIO OU QUALQUER APLICATIVO E COM BASE EM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE ESTATUTO, QUEBRA DE CONTRATO, VIOLAO DE GARANTIA, DELITO (INCLUSIVE NEGLIGNCIA), RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU DE OUTRA MANEIRA, MESMO QUE A ADOBE OU SEUS REPRESENTANTES TENHAM SIDO ORIENTADOS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS E MESMO QUE A SOLUO ESTABELECIDA NO PRESENTE CONTRATO DEMONSTRE SER FALHA EM SEU PROPSITO ESSENCIAL. 13.2 A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA ADOBE EM RELAO A VOC POR PREJUZOS REAIS POR QUALQUER CAUSA, QUALQUER QUE SEJA, SER LIMITADA AO VALOR DE UM DLAR AMERICANO (U$ 1). VOC CONCORDA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER ESTATUTO OU LEI QUE ESTABELEA O CONTRRIO, QUALQUER ALEGAO OU CAUSA DE AO QUE TENHA ORIGEM NO OU ESTEJA RELACIONADA AO USO DO SERVIO OU DE QUAISQUER APLICATIVOS DEVE DER REGISTRADA EM AT UM (1) ANO APS TAL RECLAMAO OU CAUSA DE AO OCORRER OU PRESCREVER DEFINITIVAMENTE. OS FORNECEDORES DA ADOBE NO DEVERO SER RESPONSABILIZADOS EM RELAO A VOC POR NENHUMA RAZO. 13.3 AS LIMITAES DE RESPONSABILIDADE DA PRESENTE SEO VISAM APLICAR AS GARANTIAS E ISENES MENCIONADAS ACIMA E TODOS OS OUTROS ASPECTOS DO PRESENTE CONTRATO. ALGUMAS JURISDIES NO PERMITEM LIMITAES OU EXCLUSES DE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQENCIAIS; PORTANTO, A LIMITAO OU EXCLUSO MENCIONADA ACIMA PODE NO SE APLICAR A VOC, E VOC PODE TER OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE VARIEM DE UM ESTADO PARA OUTRO. Nada contido no presente Contrato limita a responsabilidade da Adobe em relao a voc em caso de morte ou dano pessoal resultante de negligncia grave da Adobe. 14. Subsistncia. As Sees 1 e 517 subsistiro a qualquer trmino ou suspenso do presente Contrato. 15. Legislao regente. Ao acessar e utilizar o Servio, voc e a Adobe concordam que todos os assuntos relacionados a este Contrato e ao seu acesso ao, e uso do, Servio sero regidos por e interpretados de acordo com as leis substantivas vigentes: (a) no estado da Califrnia, se voc residir nos Estados Unidos, Canad ou Mxico; ou (b) na Inglaterra, se voc residir em qualquer jurisdio no descrita na Seo 15(a) deste documento. Os respectivos tribunais do Condado de Santa Clara na Califrnia, quando a legislao da Califrnia for aplicvel, e os tribunais competentes de Londres, Inglaterra, quando a legislao inglesa for aplicvel, tero, cada um, jurisdio no exclusiva em relao s disputas relacionadas a este Contrato. Este Contrato no ser regido pelas regras de conflito de leis de qualquer pas, da Lei Uniforme para Transaes de Informaes no Computador (UCITA) ou da Conveno das Naes Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Produtos, cujas aplicaes so expressamente excludas. 16. Idioma. o desejo expresso das partes que o Contrato e todos os documentos relacionados sejam redigidos em ingls e que a verso em Ingls do presente Contrato dever ser a nica verso utilizada na

interpretao e no cumprimento do presente Contrato. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. Leis de controle de exportao. A exportao e reexportao de determinados softwares, Contedos e servios so controladas pelas leis e regulamentaes de exportao e reexportao dos Estados Unidos (incluindo as Leis de Administrao de Exportao) e tais softwares, Contedos e servios no podero ser exportados ou reexportados para Cuba, Ir, Coreia do Norte, Sudo, Sria ou qualquer outro pas sob o embargo americano de mercadorias. Alm disso, determinados softwares, Contedos e servios no podero ser distribudos para indivduos que constem na Tabela de Pedidos Negados, na Lista de Entidades ou Lista de Nacionalidades Especialmente Designadas. Voc afirma no ser um cidado de Cuba, Ir, Coreia do Norte, Sudo, Sria ou qualquer outro pas sob o embargo americano de mercadorias nem ter seu nome na Tabela de Pedidos Negados, na Lista de Entidades ou na Lista de Nacionalidades Especialmente Designadas. Voc garante, ainda, que obedecer s leis dos Estados Unidos e outras leis aplicveis de controle de exportao. 18. Disposies Gerais. Voc o nico responsvel por sua familiaridade e conformidade com quaisquer leis que possam proibi-lo de participar ou utilizar qualquer parte do Servio. Se qualquer disposio do presente Contrato for declarada invlida ou inexeqvel, tal disposio dever ser interpretada, o mais estritamente possvel, de maneira a refletir as intenes das partes e todas as demais disposies permanecero em pleno vigor e efeito. A impossibilidade da Adobe conseguir exercer ou cumprir qualquer direito ou disposio do presente Contrato no dever constituir renncia de tal direito ou disposio a menos que isso seja reconhecido e acordado pela Adobe por escrito. Seus direitos conforme o presente podem no ser atribudos ou transferidos a nenhum terceiro. O presente Contrato, inclusive a Poltica de Privacidade, constitui a totalidade do acordo entre voc e a Adobe e substitui todos os acordos, declaraes e entendimentos anteriores entre as partes acerca do objeto do presente acordo.

Connect_Participant_TOU-pt_BR-20100930_1635

ADOBE CONNECT , ADOBE CONNECT ( , ) ( ), ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, ( ADOBE), , , ADOBE CONNECT - ( ). ( , ), : () , , , , ; () , , , , () , 15 ( ). , , . , . ADOBE , . , , , . , . 1. . Add-In Adobe Connect Add-in, Adobe , , , plug-in, Adobe. Add-In , , (, ). 15 (a) Adobe Adobe Systems Incorporated, , , : 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 U.S.A.; Adobe Systems Software Ireland Limited, , : Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, Adobe Systems Incorporated. -, , , , , , , , .

, , - Adobe Connect. 2. . Adobe , . , . Adobe . 3. Add-In. Adobe , Add-In . 4. . , , Add-In. , Add-In. 5. , Add-In . , Adobe , , (a) ; (b) Add-In; (c) Adobe (d) , , , , , , (). , , , , , , . 6. . 6.1 . . Adobe , , , . Adobe , Adobe Adobe. 6.2 . , (a) , (b) , , , , , : (i) , , , ; (ii) , , , , ,

Adobe ; (iii) , , , , ; (iv) , , , , , , , , , ; (v) ; (vi) , Trojan, , , , , , , , , ; (vii) , , (, , , ). 6.3 Adobe . , (, ), Adobe , , , : (a) ; (b) (c) Adobe . 7. . 7.1 Adobe . Adobe , 17, , 512 (c) (2) (DMCA), , , , , / , , , . 7.2 , Adobe, , DMCA ( ) Adobe (. ), : 7.2.1 , , ; 7.2.2 (), , , () ; 7.2.3 , ; 7.2.4 , Adobe , , ;

7.2.5 , , , , , ; 7.2.6 , , , , , . 7.2.7 , , , , , , . , , , , , www.chillingeffects.org. 7.3 , Adobe , DMCA ( ) Adobe (. ), : 7.3.1 ; 7.3.2 , , ; 7.3.3 , , ; 7.3.4 , Adobe , , ; 7.3.5 , , ( , , ), , DMCA, (c) (1) (C), . , , , , , , , . , , , , , www.chillingeffects.org. 7.4 Adobe: : Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103 U.S.A. +1 (206) 675-6818 +1 (408) 536-4030

: :

: copyright@adobe.com

, , , , DMCA, , . . , , , , , . , , . , 7. 8. . Adobe . Adobe , , , Adobe . , . 9. . 9.1 . , : (a) , Trojan, , , , ; (b) , , ; (c) , , , , Adobe (), Adobe, ; (d) , , , , Adobe , , ; (e) , ; (f) Add-In ; (g) Add-In, , , , , (i) (ii) online ; (h) , , , ;

(i) , , , , , ; (j) , , , , , ; (k) , , , (, , , , , , ); (l) , , , , ; (m) , , , , ( , ) ; (n) , , , , , ; (o) , , , , , , , ( ), , ; (p) , 13 ; (q) (DTMF). 9.2 . , , , , , . Adobe. 10. . Adobe . , dobe 6.2 ( ), 9.1 ( ) , Adobe , Adobe , . Adobe - , Adobe . Adobe , , , , Adobe ,

, Adobe . Adobe , , , , . 11. . Online Adobe http://adobe.com/go/privacy_ru , ( ), 11 Adobe . , , 11 . , . Adobe , . . 11.1 . 11.1.1.2 11.1.1.3, , , . Adobe . SSL . , , , , , Adobe, . 11.1.1 . 11.1.1.1 , (), , : (a) ; (b) , ; (c) ; (d) , , , , , , , , . . , , , . 10 (), Adobe . 11.1.1.2 ( ) . , . Adobe

, . 11.1.1.3 Adobe , , , - -, ; ; , - , , . Adobe , Adobe ID, Adobe, , . 11.1.1.4 . , , , . : () (B) , . 11.2 . Adobe . Adobe . Adobe , , Adobe Adobe Adobe. 11.3 Adobe. Adobe . 12. . 12.1 ADD-IN , . , , ADOBE, , , , , , , , ADD-IN, , , , , , , , , , , , , . ADOBE , , , ADOBE , , ADOBE, , . 12.2 , . , , , .

13. . 13.1 ADOBE, , , , (, , , , , , ), , , ( ), , ADOBE . 13.2 ADOBE , , ($1). , , , , , (1) , . ADOBE . 13.3 , , , , . , , , , . Adobe , Adobe. 14. . 1 517 . 15. . , Adobe , , - , (a) , , ; (b) , , 15 (a). -, , , , , , , . , , .

16. . , . Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. . , ( ), , , , , , , . , , , , . , , , , , , , , , , . . 18. . , . , , . Adobe , Adobe. . , , Adobe , .

Connect_Participant_TOU-ru_RU-20100930_1635

ADOBE CONNECT CONDICIONES DE USO DEL PARTICIPANTE ESTAS CONDICIONES DE USO DEL PARTICIPANTE DE ADOBE CONNECT (Y LAS MODIFICACIONES QUE DE ELLAS SE REALICEN PERIDICAMENTE) (EL CONTRATO) LAS FIRMAN ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Y SUS FILIALES (COLECTIVAMENTE, ADOBE), Y USTED, EL INDIVIDUO QUE ACCEDE O UTILIZA LOS SERVICIOS DE ADOBE CONNECT Y CUALQUIER APLICACIN BASADA EN WEB (COLECTIVAMENTE, EL SERVICIO). AL UTILIZAR EL SERVICIO (DESCRITO ANTERIORMENTE), USTED ACEPTA (A) QUE LAS LEYES INGLESAS RIGEN SU USO DEL SERVICIO SI RESIDE EN CUALQUIER UBICACIN QUE NO SEA ESTADOS UNIDOS, MXICO O CANAD, (B) QUE LAS LEYES DE CALIFORNIA RIGEN SU USO DEL SERVICIO SI RESIDE EN ESTADOS UNIDOS, MXICO O CANAD, Y (C) LAS CONDICIONES RELATIVAS A LA LEY APLICABLE Y LA JURISDICCIN ESTABLECIDAS EN LA SECCIN 15 (LEY APLICABLE). USTED ACEPTA QUE EL PRESENTE CONTRATO ES COMO CUALQUIER CONTRATO ESCRITO QUE HAYA SIDO NEGOCIADO Y FIRMADO POR USTED. AL ACCEDER AL SERVICIO O UTILIZARLO, USTED ACEPTA SOMETERSE A LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. ADOBE PUEDE CAMBIAR, AADIR O ELIMINAR CUALQUIER PARTE DE ESTE CONTRATO O DEL SERVICIO EN CUALQUIER MOMENTO. SI LOS FUTUROS CAMBIOS FUERAN INACEPTABLES PARA USTED, DEBE INTERRUMPIR EL USO DEL SERVICIO. SI CONTINA UTILIZANDO EL SERVICIO, EN ESTE MOMENTO O TRAS LA PUBLICACIN DEL AVISO DE TALES CAMBIOS, SIGNIFICA QUE USTED ACEPTA ESTE CONTRATO Y DICHOS CAMBIOS. 1. Definiciones. El trmino Complemento significa el Complemento de Adobe Connect que Adobe le pueda proporcionar a usted en relacin con la utilizacin que usted haga del Servicio y cualquier versin y copia modificadas, y mejoras, actualizaciones y adiciones realizadas a dicho Complemento que Adobe le proporcione en cualquier momento. El Complemento es una mejora de software del cliente que se le proporciona a usted automticamente cuando usted lo necesite, para que pueda utilizar ciertas funciones del Servicio (tales como transmisin de audio y vdeo). Adobe significa Adobe Systems Incorporated, una sociedad del Estado de Delaware, con domicilio en 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Estados Unidos de Amrica, en caso de que la clusula 15(a) de este Acuerdo sea aplicable; de lo contrario, Adobe significa Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda, una sociedad organizada conforme a las leyes de Irlanda, filial y licenciataria de Adobe Systems Incorporated. El trmino Contenido significa todos los programas informticos, audio, vdeo, multimedia, datos, texto, imgenes y documentos y cualquier otra informacin o materiales cargados por usted o en su nombre, relacionados con la utilizacin que usted haga del Servicio. Anfitrin hace referencia al individuo o la entidad jurdica que utiliza el Servicio para celebrar una reunin, un seminario o una emisin webcast de Adobe Connect. 2. Licencia para utilizar el Servicio. Sujeto a su cumplimiento de los trminos y las condiciones de este Contrato, Adobe le concede el derecho revocable, no exclusivo y no transferible para acceder al Servicio y utilizarlo. Sin perjuicio de lo anterior, usted no podr utilizar ni acceder al Servicio a menos que lo apruebe un Anfitrin. Adobe se reserva el derecho de interrumpir o suspender la totalidad o parte del Servicio en cualquier momento sin previo aviso.

3. Licencia para utilizar el Complemento. Sujeto a los trminos y condiciones del presente Contrato, Adobe le otorga una licencia revocable, intransferible y no exclusiva para instalar y utilizar el Complemento nicamente junto con el Servicio. 4. Restricciones de la licencia. No podr cambiar, modificar, adaptar o traducir el Complemento. No deber aplicar ingeniera inversa, descompilar, desensamblar o, de cualquier otra manera, tratar de descifrar el cdigo fuente del Complemento. 5. Titularidad de los Servicios, el Complemento y las Marcas. Usted reconoce que Adobe y sus otorgantes de licencia poseen todos los derechos, ttulos y participacin en: (a) el Servicio, (b) el Complemento, (c) cualquier software de Adobe y (d) todos los grficos, logotipos, marcas de servicio o nombres comerciales, incluyendo los nombres de terceros, nombres de productos y marcas comerciales relacionados con el Servicio (las Marcas). Sin perjuicio de lo anterior, el Anfitrin y sus otorgantes de licencia poseen todos los derechos, ttulos y participacin en todos los grficos, logotipos, marcas de servicio y nombres comerciales utilizados por el Anfitrin en relacin con el Servicio. 6. Contenido. 6.1 Su Contenido. Puede cargar Contenido al Servicio en relacin con la utilizacin que usted haga de ste. Adobe no verifica, aprueba ni reclama la titularidad de ningn Contenido y usted mantiene todos los derechos, ttulos y participacin en y para con el Contenido. Dicho Contenido puede almacenarse en los servidores de Adobe a solicitud del Anfitrin, si es necesario para que Adobe proporcione el Servicio, de acuerdo con las polticas de almacenamiento de Adobe vigentes en ese momento. 6.2 Sus Declaraciones y Garantas en relacin con el Contenido. Usted declara y garantiza que (a) es el titular, otorgante de licencia o usuario autorizado de todo el Contenido y que (b) no cargar, grabar, publicar, enviar por correo, vincular o, de cualquier otro modo, transmitir o distribuir Contenido que: (i) recomiende, promueva, incite, instruya, contribuya o, de cualquier otro modo, fomente la violencia o cualquier actividad ilegal; (ii) infrinja o viole los derechos de autor, las patentes, marcas registradas, marcas de servicios, los nombres comerciales, secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual de terceros o de Adobe, o los derechos de privacidad o publicidad de cualquiera de las partes; (iii) intente confundir a terceros acerca de su identidad o del origen de un mensaje u otro comunicado o se haga pasar por otra persona o, de cualquier otro modo, falsifique su afiliacin con cualquier otra persona fsica o jurdica o, de cualquier otro modo, sea esencialmente falso, engaoso o inexacto; (iv) promueva, solicite o comprenda actividades o contenidos inapropiados, hostigantes, abusivos, inmorales, difamatorios, injuriantes, amenazantes, aberrantes, obscenos, indecentes, vulgares, pornogrficos o, de cualquier otro modo, inaceptables o ilegales; (v) sea perjudicial para los menores; (vi) contenga algn virus, troyano, gusano, bomba de tiempo o cualquier otro software, datos o programas similares que puedan daar, interferir perjudicialmente, interceptar clandestinamente o expropiar cualquier sistema, datos, informacin personal o propiedad de un tercero, o (vii) viole cualquier ley, disposicin, ordenanza o norma (incluyendo, entre otras, las leyes y normas que rijan el control de exportaciones, competencia desleal, publicidad engaosa o discriminacin). 6.3 Acceso de Adobe al Contenido. Usted reconoce que el Servicio est automatizado (por ejemplo, el Contenido se carga utilizando herramientas de software) y que los empleados de Adobe no accedern a, vern o escucharn ningn Contenido, a menos que sea razonablemente necesario para proporcionar el Servicio, incluyendo, pero no limitndose a los siguientes casos: (a) durante una interrupcin del

Servicio, segn sea necesario para restaurar el Contenido aplicable; (b) para resolver problemas con el Servicio; o (c) segn Adobe estime necesario o recomendable de buena fe para satisfacer los requisitos legales o cumplir el proceso legal. 7. Notificacin de Violacin de los Derechos de Autor. 7.1 Adobe respeta los derechos de propiedad intelectual y espera que sus usuarios hagan lo mismo. Adobe investigar las notificaciones de infraccin de los derechos de autor de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, Ttulo 17, del Cdigo de Estados Unidos, Captulo 512(c)(2) (Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(2)) (DMCA) y su respuesta a tales notificaciones puede incluir la eliminacin o desactivacin del acceso al contenido supuestamente infractor, la terminacin de las cuentas de los infractores reincidentes, y la realizacin de intentos de buena fe por contactar al usuario que public el contenido problemtico de modo que pueda, si corresponde, realizar una contranotificacin. 7.2 Si cree que su trabajo ha sido utilizado o copiado de modo que constituya una infraccin de los derechos de autor y tal infraccin tiene lugar en el Servicio, en sitios enlazados a o desde el Servicio, o en conexin con el Servicio, realice, de acuerdo con la DMCA, una notificacin por escrito a travs del correo postal o por fax (no por correo electrnico ni por telfono) de la infraccin de los derechos de autor al agente responsable de los derechos de autor de Adobe (la informacin de contacto se incluye ms adelante), que debe incluir los siguientes elementos: 7.2.1 Una firma fsica o electrnica de la persona autorizada para actuar en nombre del titular de los derechos de autor sobre el que se alega la violacin; 7.2.2 Una descripcin del trabajo o de los trabajos protegidos por los derechos de autor que usted alega que han sido objeto de infraccin y una identificacin de qu contenido en los trabajos es el que usted alega que infringe derechos, as como qu solicita usted que se retire o respecto a qu solicita que se desconecte el acceso al mismo; 7.2.3 Una descripcin de la ubicacin en el Servicio del contenido que Usted alega viola los derechos de autor; 7.2.4 Informacin para permitirle a Adobe ponerse en contacto con usted, tal como su direccin fsica, nmero de telfono y direccin de correo electrnico; 7.2.5 Una declaracin realizada por usted que especifique que, segn su leal saber y entender, la utilizacin del contenido identificado en su notificacin en la forma en que ha sido objeto de queja, no est autorizada por el titular de los derechos de autor, su agente o la ley; y 7.2.6 Una declaracin realizada por usted que especifique que la informacin de la notificacin es precisa y que, bajo pena de falsedad, usted es el titular de los derechos de autor o que est autorizado a actuar en nombre del titular. 7.2.7 Antes de realizar la notificacin, considere cuidadosamente si el uso del contenido protegido por los derechos de autor est protegido por la doctrina del uso justo, ya que podra ser responsable de las costas y los honorarios de los abogados si realiza una notificacin injustificada por no existir realmente una infraccin de uso. Si no est seguro de que el uso del contenido protegido por los derechos de autor constituya una infraccin, pngase en contacto con un abogado antes de realizar la notificacin o consulte el contenido de referencia que encontrar a disposicin pblica por ejemplo en www.chillingeffects.org. 7.3 Si cree que el acceso a su contenido ha sido inhabilitado o eliminado por Adobe como resultado de una notificacin de infraccin inadecuada, proporcione, de acuerdo con la DMCA, una notificacin por escrito a travs del correo postal o por fax (no por correo electrnico ni por telfono) de la infraccin de los derechos de autor al agente responsable de los derechos de autor de Adobe (la informacin de contactos se incluye ms adelante), que debe incluir los siguientes elementos:

7.3.1 Su firma fsica o electrnica; 7.3.2 Identificacin del contenido eliminado del Servicio y la ubicacin del Servicio donde apareca el contenido antes de ser eliminado; 7.3.3 Una declaracin bajo pena de falsedad de que usted cree de buena fe que el contenido ha sido eliminado o inhabilitado como resultado de error o fallo de identificacin del contenido que iba a eliminar o inhabilitar; 7.3.4 Informacin para permitirle a Adobe ponerse en contacto con usted, tal como su direccin fsica, nmero de telfono y direccin de correo electrnico; y 7.3.5 Una declaracin manifestando que consiente someterse a la jurisdiccin del tribunal federal del distrito en el que usted reside (o el Condado de Santa Clara, California, si reside fuera de Estados Unidos) y que aceptar las diligencias de emplazamiento de la persona que proporcion la notificacin de acuerdo con la DMCA subseccin (c)(1)(C) o un representante de dicha persona. Antes de realizar tal contranotificacin, considere cuidadosamente si el uso del contenido protegido por los derechos de autor constituye una infraccin, ya que podra ser responsable de las costas y los honorarios de los abogados si un tribunal determinara que su contranotificacin afirmaba con falsedad que el contenido fue eliminado por error. Si no est seguro de que el uso del contenido constituya una infraccin, pngase en contacto con un abogado antes de realizar la notificacin o consulte el contenido de referencia que encontrar a disposicin pblica por ejemplo en www.chillingeffects.org. 7.4 El Agente Designado de Adobe encargado de la notificacin de reclamaciones relativas a violaciones de derechos de autor puede ser contactado del siguiente modo: Por correo: Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103, U.S.A. +1 (206) 675-6818 copyright@adobe.com

Por fax:

Por correo electrnico: Por telfono:

+1 (408) 536-4030

El Agente designado no eliminar contenido del Servicio en respuesta a notificaciones recibidas a travs del telfono o el correo electrnico respecto a contenido supuestamente infractor, ya que es necesario que el titular de los derechos de autor o una persona autorizada para actuar en su nombre, firme, bajo pena de falsedad, una notificacin DMCA vlida. Enve tales notificaciones por fax o correo postal solamente. Slo debe ponerse en contacto con el Agente designado si cree que su trabajo ha sido utilizado o copiado de un modo que constituye una infraccin de los derechos de autor y si tal infraccin sucede en el Servicio o en los sitios enlazados a o desde el Servicio, o en relacin con el Servicio. Cualquier otro tipo de consultas que se enven al Agente designado no recibir respuesta alguna. Estas consultas deben realizarse mediante el procedimiento de comentarios descrito en la Seccin 7. 8. Enlaces. Adobe puede proporcionar enlaces a otros sitios web o recursos como parte del Servicio que le presta a usted. Adobe no se hace responsable del contenido, los productos o servicios de ningn sitio web de terceros y la inclusin de un enlace no implica que Adobe avale el contenido de dichos sitios web. Puede visitar estos sitios de terceros slo por su cuenta y riesgo.

9. Conducta. 9.1 Restricciones de Uso. En relacin con el acceso y el uso del Servicio, usted se compromete a no: (a) introducir ningn virus, gusano, caballo de Troya u otro cdigo de software perjudicial o archivos similares que puedan daar el funcionamiento del ordenador, propiedad o informacin de terceros; (b) consumir una cantidad desproporcionada de tiempo de la CPU, ancho de banda, espacio de almacenamiento en memoria o cualquier otro recurso del sistema o de la red; (c) utilizar el Servicio de manera que pueda daar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los servidores de Adobe o las redes conectadas a cualquier servidor de Adobe o interferir con la utilizacin y el disfrute del Servicio por parte de terceros; (d) tratar de obtener, sin autorizacin, acceso al servicio, a los materiales, otras cuentas, redes o sistemas informticos conectados a cualquier servidor de Adobe o al Servicio, mediante piratera informtica, extraccin de contrasea o cualquier otro medio; (e) obtener o intentar obtener cualquier material o informacin a travs de cualquier medio que no est disponible de manera intencional a travs del Servicio; (f) utilizar el Servicio o el Complemento como sistema de tiempo compartido u, oficina de servicio; (g) albergar, ya sea mediante suscripcin, afiliacin, pago por utilizacin o de cualquier otro modo, el Servicio o el Complemento, incluyendo cualquier aplicacin relacionada, (i) para permitir que un tercero utilice el Servicio para crear cualquier contenido, o (h) participar en cualquier extraccin sistemtica de datos o campos de datos, incluyendo, entre otros, direcciones de correo electrnico; (i) revelar, recoger o, de cualquier otro modo, recoger informacin de identificacin personal, incluyendo direcciones de correo electrnico u otro tipo de informacin privada acerca de cualquier tercero, sin el expreso consentimiento del mismo; (j) difundir correo basura, correo electrnico no deseado, encuestas, concursos, esquemas piramidales, cartas en cadena u otro tipo de correo electrnico no solicitado o mensajes duplicados; (k) vender, revender, prestar, arrendar o alquilar el acceso al Servicio o a cualquier parte del mismo, o de cualquier otro modo, transferir cualquier derecho de acceso al Servicio o de uso del mismo (incluyendo, entre otros, la suscripcin, afiliacin, pago por utilizacin, tiempo compartido, empresa de servicios informticos u oficina de servicio); (l) incluir o incorporar el Servicio junto con cualquier otro servicio, oferta o solucin para su venta, reventa, alquiler o arrendamiento a terceros; (m) defraudar, difamar, abusar, hostigar, acechar, amenazar, o de cualquier otro modo, violar los derechos legales (tales como los derechos de privacidad y publicidad) de terceros; (n) falsificar o eliminar informacin sobre la administracin de los derechos de autor, como las atribuciones de autora, avisos legales sobre la propiedad u otras designaciones de propiedad, o etiquetas del origen del software u otros materiales contenidos en un archivo que se carga; (o) cargar o, de cualquier otro modo, proporcionar archivos que contengan imgenes, fotografas, software u otro material que se encuentre protegido por las leyes de propiedad intelectual, incluyendo, por ejemplo, entre otras, las leyes de marcas comerciales o de derechos de autor (o de derechos de privacidad o publicidad), a menos que sea el titular o controle los derechos correspondientes o haya recibido el consentimiento necesario para hacerlo; (p) utilizar el Servicio si es usted menor de 13 aos; o

(q) utilizar el Servicio para la inyeccin malintencionada de comandos de multifrecuencia de doble tono (DTMF). 9.2 Exposicin. Usted reconoce y acepta que el acceso o uso del Servicio puede exponerle a materiales de terceros con contenido ofensivo, indecente o desagradable. Puede informar de cualquier violacin de estos trminos al servicio de atencin al cliente de Adobe. 10. Investigaciones. En general, Adobe no controla la actividad de los usuarios relacionada con el Servicio. Si, por el contrario, Adobe tiene conocimiento de alguna posible violacin de la clusula 6.2 (Sus Declaraciones y Garantas de acuerdo con el Contenido), 9.1 (Restricciones de Uso) o cualquier otra disposicin del presente Contrato, Adobe se reserva el derecho de investigar dichas violaciones y puede, a su sola discrecin, resolver de inmediato su licencia para utilizar el Servicio o modificar, alterar o eliminar todo o parte del Contenido sin previo aviso. Si, como resultado de dicha investigacin, Adobe considera que se ha llevado a cabo una actividad ilcita, Adobe se reserva el derecho de remitir el problema a cualesquiera y todas las autoridades encargadas del cumplimiento y ejecucin de la ley y de cooperar con las mismas. Adobe ostenta el derecho, salvo en la medida en que lo prohban las leyes aplicables, de revelar a los funcionarios encargados de cumplir y ejecutar la ley o a los funcionarios del gobierno, cualquier informacin que se halle en posesin de Adobe relacionada con su utilizacin del Servicio. Usted acepta indemnizar y mantener a Adobe indemne frente a cualquier responsabilidad, costes y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, relacionados con o derivados del Contenido, o de su utilizacin del Servicio, incluido cualquier uso que infrinja este Contrato. 11. Privacidad. Los trminos de la Poltica de Privacidad on-line de Adobe que se encuentra en http://adobe.com/go/privacy_es, o cualquier sitio web que lo sustituya (la Poltica de Privacidad), y los trminos de la clusula 11 rigen la recogida y utilizacin que Adobe haga de sus datos personales en relacin con los Servicios. No obstante, la recogida de sus datos personales que realice el Anfitrin, no se regir por esta clusula 11 ni por la Poltica de Privacidad. Si existiera algn conflicto entre los trminos de la Poltica de Privacidad y los trminos del presente Contrato, prevalecern los trminos de este Contrato. Peridicamente, Adobe puede realizar modificaciones en la Poltica de Privacidad, las cuales se le comunicarn en el texto de la Poltica de Privacidad. Usted se compromete a consultar peridicamente la Poltica de Privacidad para estar al da de las actualizaciones. 11.1 Recogida y almacenamiento de sus datos personales. A menos que se especifique lo contrario en las clusulas 11.1.1.2 y 11.1.1.3, slo el Anfitrin controlar si el Servicio recoge sus datos personales durante su utilizacin del Servicio y los tipos de datos personales que se van a recoger. Adobe facilita la recogida y guarda sus datos personales en cumplimiento de las polticas de almacenamiento de Adobe vigentes en cada momento y segn solicite el Anfitrin. El Anfitrin puede, a su sola discrecin, incorporar seguridad SSL en relacin con el Servicio. Al utilizar el Servicio, usted acepta y reconoce que sus datos personales recabados a travs del Servicio o relacionados con ste pueden transferirse por todo el territorio nacional y almacenarse y procesarse en cualquiera de los pases del mundo que cuenten con oficinas de Adobe, incluyendo Estados Unidos. 11.1.1 Tipos de datos personales recabados. 11.1.1.1 A peticin de un Anfitrin o de cualquier persona designada por el Anfitrin para celebrar una reunin (Presentador), el Servicio puede recoger determinados datos personales, incluyendo entre otros: (a) las diapositivas de la reunin que usted vio; (b) sus respuestas a los sondeos iniciados por el Anfitrin o por el Presentador; (c) chat en tiempo real entre los usuarios del Servicio y entre usuarios y el Anfitrin o el Presentador; y (d) cualquier otra informacin que le proporcione al Servicio, ya sea por propia voluntad o solicitada por el Anfitrin o el Presentador, como su nombre, direccin, nmero de

telfono, direccin de correo electrnico o cualquier otra informacin de identificacin personal. El Servicio grabar dicha informacin. El Anfitrin o el Presentador pueden ver dicha informacin y cierta informacin, tal como el chat o sus preguntas, puede ser compartida y almacenada por otros usuarios del Servicio a peticin del Anfitrin o el Presentador o como una funcin automtica del Servicio. Salvo que se especifique lo contrario en la clusula 10 (Investigaciones), Adobe no comparte sus datos personales con terceros. 11.1.1.2 Para poder acceder al Servicio, debe crear un nombre de usuario y una contrasea (Informacin de Acceso) o enviar su nombre al Servicio y el Anfitrin. Usted es responsable de toda la actividad que se desarrolle bajo su Informacin de Acceso y no debe compartir esta informacin con terceros. Adobe no est obligada ni se hace responsable de la utilizacin, distribucin, divulgacin o administracin de la Informacin de Acceso. 11.1.1.3 Adobe puede recabar informacin relacionada con su utilizacin del Servicio, tal como el nombre de su proveedor de servicio de Internet y la direccin IP a travs de la cual usted accede a Internet, el tiempo que accede al Servicio, las pginas a las que accede en el sitio web y la direccin de Internet del sitio web desde la cual usted accedi directamente al sitio web de Adobe. Adobe utiliza esta informacin para poder proporcionar el Servicio y, si usted crea una identificacin Adobe, enviarle noticias sobre Adobe, sus productos y servicios segn las preferencias de comunicados que usted indique. 11.1.1.4 Notificacin relacionada con la Grabacin y la Privacidad. EL SERVICIO PUEDE PERMITIR QUE EL ANFITRIN GRABE LAS REUNIONES Y RECOPILE Y UTILICE LA INFORMACIN DE IDENTIFICACIN ACERCA DE USTED, COMO POR EJEMPLO SU NOMBRE. LAS LEYES DE ALGUNOS ESTADOS O PASES EXIGEN (A) QUE USTED OTORGUE SU CONSENTIMIENTO ANTES DE CUALQUIER GRABACIN DE SUS COMUNICACIONES; Y (B) RESTRICCIONES SOBRE LA RECOPILACIN, EL ALMACENAMIENTO Y EL USO DE LA INFORMACIN QUE LE IDENTIFIQUE PERSONALMENTE. 11.2 Uso de sus datos personales. Adobe no tiene control sobre el uso que el Anfitrin pueda hacer de sus datos personales. Adobe utiliza sus datos personales nicamente en relacin con el suministro del Servicio. Adobe no cuenta con los medios tcnicos necesarios para permitirle acceder a o cambiar sus datos personales enviados al Servicio, pero Adobe eliminar sus datos personales de sus servidores cuando el Anfitrin cancele su cuenta de uso de los Servicios, en cumplimiento de las polticas de almacenamiento de Adobe vigentes en ese momento. 11.3 Comunicados de Adobe. Adobe puede enviarle mensajes de correo electrnico relacionados con el servicio, respecto a la funcionalidad o la entrega del Servicio. 12. EXENCIN DE GARANTAS. 12.1 EL SERVICIO Y EL COMPLEMENTO SE PROPORCIONAN TAL CUAL Y SEGN DISPONIBILIDAD CON TODOS SUS FALLOS Y SE EXCLUYE TODO TIPO DE GARANTA. ADOBE, SUS EMPRESAS FILIALES, CONTRATISTAS, PROVEEDORES DE SERVICIOS, EMPLEADOS, AGENTES, REVENDEDORES, OTORGANTES DE LICENCIA Y CUALQUIER OTRA PARTE INVOLUCRADA EN LA CREACIN, PRODUCCIN O PRESTACIN DEL SERVICIO Y EL COMPLEMENTO ESTN EXENTAS DE GARANTAS Y DECLARACIONES DE TODO TIPO, EXPLCITAS, IMPLCITAS O AMPARADAS POR LAS NORMAS LEGALES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIN, TODAS LAS GARANTAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, PRECISIN, INTEGRACIN EN EL SISTEMA O COMPATIBILIDAD, TRABAJO EFICIENTE, AUSENCIA DE ACTOS NEGLIGENTES, DISFRUTE Y POSESIN PLENA Y LA NO CONTRAVENCIN DE DERECHOS DE TERCEROS, HASTA EL GRADO MXIMO QUE LA LEY LO PERMITA. SIN PERJUICIO DE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, ADOBE NO GARANTIZA NI DECLARA LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD, FIABILIDAD, ACCESIBILIDAD, AUSENCIA DE INTERRUPCIONES O ERRORES DEL SERVICIO. TAMPOCO GARANTIZA QUE LOS SERVIDORES Y EL SOFTWARE DE ADOBE NO CONTENGAN VIRUS U OTROS ELEMENTOS PERJUDICIALES NI QUE LOS

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD DE ADOBE EVITEN LA PRDIDA O ALTERACIN DE LA INFORMACIN O DEL CONTENIDO NI EL ACCESO INDEBIDO A STOS POR PARTE DE TERCEROS. 12.2 EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXENCIN DE GARANTAS IMPLCITAS; POR LO QUE LAS EXCLUSIONES DE ADOBE MENCIONADAS ANTERIORMENTE LE NO SERAN APLICABLES A USTED. ESTA GARANTA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECFICOS Y, ADEMS, USTED PODRA TENER OTROS DERECHOS ADICIONALES QUE VARAN DE ESTADO A ESTADO. 13. Limitacin de responsabilidad. 13.1 NI ADOBE NI SUS PROVEEDORES SERN RESPONSABLES ANTE USTED NI ANTE TERCEROS POR CUALQUIER DAO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, DE COBERTURA O DERIVADO (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAOS POR IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SERVICIO O CUALQUIER SOFTWARE, O DE ACCEDER A DATOS, INFORMACIN O CONTENIDO, LUCRO CESANTE, PRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIN DE ACTIVIDADES COMERCIALES O SIMILARES) QUE SE DERIVE DE LA UTILIZACIN O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZACIN DEL SERVICIO Y QUE SE BASE EN CUALQUIER TEORA DE RESPONSABILIDAD, INCLUYENDO LEGISLACIN, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTA, RESPONSABILIDAD EXTRA-CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO U OTROS, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA INFORMADO A ADOBE O A SUS REPRESENTANTES DE LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTAN DICHOS DAOS O SE HAYA DETECTADO QUE UNA COMPENSACIN ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO NO CUMPLE CON EL FIN PARA EL CUAL FUE INCLUIDA. 13.2 LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ADOBE FRENTE A USTED RESPECTO A LOS DAOS REALES DERIVADOS POR CUALQUIER MOTIVO SE LIMITAR A UN DLAR ESTADOUNIDENSE (1 $). USTED ACEPTA QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER LEY O DISPOSICIN QUE ESTABLEZCA LO CONTRARIO, CUALQUIER RECLAMACIN O ACCIN QUE SE DERIVE O SE RELACIONE CON EL USO DEL SERVICIO, DEBEN INTERPONERSE EN EL TRANSCURSO DE UN (1) AO DESDE QUE SURGI EL HECHO OBJETO DE LA RECLAMACIN O LA CAUSA DE ACCIN, O, EN CASO CONTRARIO, CADUCARN DEFINITIVAMENTE. LOS PROVEEDORES DE ADOBE NO SON RESPONSABLES FRENTE A USTED POR NINGUNA RAZN. 13.3 LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DE ESTA CLUSULA SE APLICAN A LAS GARANTAS Y EXENCIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE Y A TODOS LOS DEMS ASPECTOS DEL PRESENTE CONTRATO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIN O EXCLUSIN DE RESPONSABILIDAD POR DAOS INCIDENTALES O DERIVADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE NO SEAN VLIDAS EN SU CASO Y USTED PODRA OSTENTAR OTROS DERECHOS QUE VARAN DE ESTADO A ESTADO. Ningn contenido de este Contrato limita la responsabilidad de Adobe frente a usted en caso de muerte o lesiones personales ocasionadas por la negligencia grave de Adobe. 14. Supervivencia. Las clusulas 1 y 517 sobrevivirn a la terminacin o la suspensin de este Contrato. 15. Ley aplicable. Al acceder y utilizar el Servicio, usted y Adobe acuerdan que todos los asuntos relacionados con el presente Acuerdo y con el acceso al Servicio o su utilizacin, se regirn y se interpretarn de acuerdo con las leyes sustanciales en vigor en: (a) el Estado de California, si usted reside en Estados Unidos, Canad o Mxico; o (b) Inglaterra, si usted reside en cualquier jurisdiccin que no se haya descrito en la seccin 15(a) del presente documento. Los tribunales respectivos del Condado de Santa Clara (California) cuando se aplique la legislacin de California y los tribunales competentes de Londres

(Inglaterra) cuando se aplique la legislacin de Inglaterra, tendrn cada uno jurisdiccin no exclusiva sobre las disputas relacionadas con este Contrato. Este Contrato no se regir por el conflicto de normativas de cualquier jurisdiccin, la ley UCITA, o por la Convencin de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderas, cuya aplicacin queda expresamente excluida. 16. Idioma. Por peticin expresa de las Partes, el Contrato y todos los documentos relacionados se han redactado en ingls y, por lo tanto, la versin en ingls del presente Contrato ser la nica versin que se utilizar para interpretarlo y exigir su cumplimiento. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. Leyes para el control de las exportaciones. Las exportaciones y reexportaciones de determinados software, Contenido y servicios estn controladas por las leyes y normativas sobre exportaciones y reexportaciones de Estados Unidos (incluidas las Normativas de administracin de exportaciones) y dicho software, Contenido y servicios no se pueden exportar o reexportar a Cuba, Irn, Corea del Norte, Sudn, Siria o cualquier otro pas al que Estados Unidos imponga un embargo sobre las mercaderas. Adems, no se pueden distribuir determinados software, Contenido y servicios a personas que estn en la Lista de Pedidos Denegados, la Lista de Personas Jurdicas o la Lista de Ciudadanos especialmente Designados. Usted declara que no es ciudadano de Cuba, Irn, Corea del Norte, Sudn, Siria o cualquier otro pas al que Estados Unidos imponga un embargo sobre las mercaderas y que no est en la Lista de Pedidos Denegados, la Lista de Personas Jurdicas o la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados. Adems, garantiza que respetar las leyes de los Estados Unidos y otras leyes pertinentes para el control de las exportaciones. 18. Varios. Usted es el nico responsable de conocer y cumplir con todas las leyes que prohban su participacin o utilizacin de cualquier parte del Servicio. Si se determina que cualquier disposicin del presente Contrato no es vlida o es inaplicable, deber interpretarse de la manera ms exacta posible, de tal forma que refleje las intenciones de las Partes y todas las dems disposiciones se mantendrn en plena vigencia. La imposibilidad de Adobe de ejercer o hacer cumplir cualquier derecho o disposicin del presente Contrato no constituir una renuncia a tal derecho o disposicin a menos que Adobe lo ratifique y acuerde por escrito. Los derechos que se estipulan en virtud del presente Contrato no pueden cederse ni transferirse a terceros. El presente Contrato, incluyendo la Poltica de Privacidad, constituye el contrato ntegro entre usted y Adobe, y sustituye cualquier tipo de contrato, declaracin o acuerdo anteriores entre las Partes con respecto al objeto de este Contrato.

Connect_Participant_TOU-es_ES-20100929_1635

ADOBE CONNECT KULLANIM KOULLARI BU ADOBE CONNECT KATILIMCI KOULLARI (ZAMAN ZAMAN TADL EDLD ZERE) (SZLEME) ADOBE SYSTEMS INCORPORATED VE BALILARI (MTEREKEN ADOBE) LE ADOBE CONNECT HZMETLERNE VEYA BALANTILI EV SAHPL YAPILAN UYGULAMALARA (MTEREKEN, HZMET) EREN YA DA BUNLARI KULLANAN TARAF OLARAK SZN ARANIZDA DZENLENMTR. HZMET (AAIDA TANIMLANAN) KULLANARAK, (A) AMERKA BRLEK DEVLETLER, MEKSKA VEYA KANADA DIINDA HERHANG BR YERDE KAMET ETTNZ TAKDRDE; HZMETN KULLANIMINI NGLZ KANUNLARININ YNETTN (B) AMERKA BRLEK DEVLETLER, MEKSKA VEYA KANADADA KAMET ETTNZ TAKDRDE, KALFORNYA KANUNLARININ YNETTN VE (C) AMR KANUN VE 15NC BLMDE NGRLEN YARGI YETKSNE LKN ARTLARI KABUL ETMEKTESNZ (AMR KANUN) BU SZLEMENN SZN TARAFINIZDAN GRLP MZALANAN HERHANG BR YAZILI SZLEME GB OLDUUNU KABUL ETMEKTESNZ. HZMETE ERMEK VEYA HZMET KULLANMAK SURETYLE, BU SZLEMENN KOULLARINA UYGUN DAVRANMAYI KABUL ETMEKTESNZ. ADOBE, STED ZAMAN BU SZLEMENN HERHANG BR KISMINI VEYA BU HZMETN HERHANG BR KISMINI DETREBLR, BUNA EKLEMELER YAPABLR VEYA KALDIRABLR. GELECEKTEK DEKLKLERN SZN AINIZDAN KABUL EDLEBLR OLMAMASI DURUMUNDA, HZMET KULLANIMINA SON VERMENZ GEREKR. HZMET KULLANIMINA, U ANDA VEYA SZ KONUSU DEKLKLERE LKN BLDRMN GNDERLMESN TAKBEN, DEVAM ETMENZ BU SZLEMEY VE SZ KONUSU DEKLKLER KABUL ETTNZ ANLAMINA GELECEKTR. 1. Tanmlar. Eklenti (Add-In), Hizmeti kullanmanzla balantl olarak Adobe tarafndan size salanan Adobe Connect Add-in ve bu eklentinin herhangi bir zamanda Adobe tarafndan size salanan deitirilmi srmleri ve kopyalar ve ykseltmeleri, gncellemeleri ve yaplan eklemeler anlamna gelir. Eklenti, Hizmetin belirli zelliklerini (ses ve grnt yayn gibi) kullanabilmeniz iin ihtiya temelinde size otomatik olarak salanan bir istemci yazlm ykseltmesidir. Adobe, Szlemenin aadaki 15(a) bendi kapsamnda, Delaware eyaletinde kurulmu, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 adresinde mukim Adobe Systems Incorporated anlam dier na, hallerde ise, rlanda Kanunlarna gre kurulmu ve faaliyet gsteren, Adobe Systems Incorporated irketinin bal ve lisansl bir kuruluu olan Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, rlanda anlamna gelmektedir. erik, Hizmeti kullanmanzla balantl olarak sizin tarafnzdan veya sizin adnza yklenen tm ses, grnt, multimedya, veri, metin, resimler, bilgisayar programlar ve baka bilgiler veya materyaller anlamna gelmektedir. Ev Sahibi (Host), bir Adobe Connect toplantsna , seminerine veya webcaste (internet zerinden ses ve grntl yayn) ev sahiplii yapmak zere Hizmeti kullanan taraf veya tzel kiilik anlamna gelir. 2. Hizmeti Kullanma Lisans. bu Szlemenin koul ve hkmlerine uygun davranmanz artyla, Adobe tarafnza bu Hizmet eriimine ve kullanmna ynelik mnhasr olmayan, devredilemez ve feshedilebilir bir hak vermektedir. Yukarda bahsi geenlere ramen, bir Ev Sahibi tarafndan onaylanmamas halinde bu Hizmeti kullanamaz veya buna eriemezsiniz. Adobe, nceden bildirimde bulunmadan Hizmetin Tamamn veya bir ksmn askya alma ya da sonlandrma hakkn sakl tutar.

3. Eklentiyi Kullanma Lisans. Szlemenin artlar ve koullarna bal olarak, Adobe size, Eklentiyi yalnzca Hizmetle balantl olarak yklemeniz ve kullanmanz iin mnhasr olmayan, aktarlamaz, geri alnabilir bir lisans salar. 4. Lisans Kstlamalar. Eklentiyi deitirmemeniz, aktarmamanz, uyarlamamanz veya evirmemeniz gerekmektedir. Eklentinin kaynak kodu zerinde tersine mhendislik almas yapmamanz, kaynak koda dntrmemeniz, ayrmamanz veya baka bir ekilde Eklentinin kaynak kodunu kefetmeye almamanz gerekmektedir. 5. Hizmetler, Eklenti ve Markalarn Mlkiyeti. Adobe ve lisans verenlerin unlarla ilgili tm haklarn, adlarn ve kazanlarn sahibi olduklarn kabul etmektesiniz: (a) Hizmet; (b) Eklenti; (c) dier Adobe yazlmlar ve (d) nc taraf adlar, rn adlar ve Hizmet ile ilikili marka adlar (Markalar) dahil olmak zere tm grafikler, logolar, hizmet iaretleri ve ticari adlar. Yukarda bahsi geenlere ramen, Ev Sahibi ve bunun lisans sahipleri Ev Sahibi tarafndan Hizmet ile ilikili olarak kullanlan tm grafiklere, logolara, hizmet iaretlerine ve ticari adlara ait tm haklar, tasarruf haklarn ve menfaatleri ellerinde bulundurmaktadr. 6. erik. 6.1 eriiniz. Hizmeti kullanmanzla balantl olarak Hizmete erik ykleyebilirsiniz. Adobe, herhangi bir erii dorulamaz, desteklemez veya sahibi olduunu iddia etmez ve erikle ilgili tm haklar, unvanlar ve kazanlar size ait kalr. Sz konusu erik, Adobeun Hizmeti yerine getirmesi iin gerekli bulunmas halinde, Ev Sahibinin talebi zerine Adobeun o srada geerli olan depolama ilkelerine uygun ekilde Adobeun sunucularnda depolanabilir. 6.2 erikle lgili Taahhtleriniz ve Garantileriniz. (a) Tm eriin sahibi, lisans vereni veya yetkili kullancs olduunuzu; ve (b) aadaki zelliklere sahip ierii yklemeyeceinizi, kaydetmeyeceiniz, yaynlamayacanz, gndermeyeceinizi, balant vermeyeceinizi veya baka ekilde iletmeyeceinizi veya datmayacanz kabul ve taahht etmektesiniz: (i) iddeti veya yasad faaliyetleri savunan, tantan, tevik eden, reten, yardmc olan veya baka bir ekilde cesaretlendiren; (ii) herhangi bir nc tarafn veya Adobeun telif hakk, patenti ticari marka, hizmet markas, ticari ad, ticari sr veya dier fikri mlkiyet haklarn veya herhangi bir tarafn alenilik veya gizlilik haklarn bozan veya ihlal eden; (iii) kimliiniz veya bir mesajn veya baka bir iletiimin kayna konusunda bakalarn yanltmaya alan veya baka bir kiiyle veya kurumla banz taklit eden veya baka bir ekilde yanl tantan veya baka bir ekilde nemli lde sahte, yanltc veya yanl olan; (iv) uygun olmayan, taciz edici, istismar edici, baya, karalayc, iftira niteliinde, tehdit edici, nefret dolu, mstehcen, yakksz, edebe aykr, pornografik veya baka ekilde kabul edilemez veya yasad ierii veya etkinlii tantan, savunan veya barndran; (v) kkler iin zararl olan; (vi) herhangi bir sisteme, veriye, kiisel bilgilere, baka birinin mlkiyetine zarar verebilecek, zarar verici bir ekilde mdahale edebilecek, gizlice engelleyebilecek veya el koyacak virsleri, Truva atlarn, solucanlar, zaman bombalarn veya baka benzer yazlmlar, verileri veya programlar ieren; veya (vii) herhangi bir yasay, kanunu, kural veya ynetmelii (ihracat denetimi, haksz rekabet, ayrmcla kar kma veya yanltc reklamlarla ilgili yasalar ve ynetmelikler dahil ancak bunlarla snrl olmamak zere) ihlal eden ierik. 6.3 Adobeun erie Eriimi. Hizmetin otomatikletirilmi olduunu (rnein, eriin yazlm aralar kullanlarak yklendiini) ve Hizmeti gerekletirmek iin aadakiler dahil ancak bunlarla snrl olmamak zere gerekli olmas dnda, Adobe personelinin herhangi bir erie erimeyeceini, grntlemeyeceini veya dinlemeyeceini kabul etmektesiniz: (a) geerli eriki geri yklemek iin gerekmesi zerine bir Hizmet kesintisi srasnda; (b) Hizmete ilikin herhangi bir sorunu gidermek zere; veya (c) yasal gereksinimlere veya yasal srece uygun davranmak asndan Adobe tarafndan iyi niyet erevesinde gerekli veya makul bulunduu hallerde.

7. Telif Hakk hlali Bildirimi. 7.1 Adobe fikri mlkiyet haklarna sayg duymakta ve kendi kullanclarndan da bu saygy beklemektedir. Adobe, Dijital Milenyum Telif Hakk Yasas, Balk 17, Amerika Birleik Devletleri Yasas, Blm 512(c)(2) (DMCA)ya uygun olarak telif hakk ihlalleri konusundaki ak bildirimlere yant verecek ve bu bildirimlere verilen yantlar, hakk ihlal ettii iddia edilen ieriin kaldrlmas veya eriime kapatlmas, st ste hak ihlalinde bulunan kiilere ait hesaplarn feshedilmesi ve sz konusu ierii gnderen kullanc ile iyi niyetli iletiim giriiminde bulunarak kullancnn (uygunsa) kar bildirim gndermesini salamay kapsayabilir. 7.2 almanzn, telif hakk ihlali tekil eden ekilde kullanldn veya kopyalandn ve bu hak ihlaline Hizmet zerinde ya da Hizmete veya Hizmetten balant verilen sitelerde veya Hizmetle balantl ol arak ev sahiplii yapldn dnyorsanz, ltfen, DMCAya uygun olarak, bahsi geen telif hakk ihlalini normal posta veya faks yoluyla (e-posta veya telefon kullanmayn), Adobeun Telif Hakk Ofisine (iletiim bilgileri aadadr), aadaki elerin tamamn ierecek ekilde bildirin: 7.2.1 Telif hakk ihlalinde bulunduu iddia edilen kiiyi temsil etmeye yetkili kiinin fiziksel veya elektronik imzas; 7.2.2 Haklarnn ihlal edildiini dndnz telifli iin/ilerin bir tanm ve bu ite/ilerde ihlal nitelii tekil eden ve kaldrlmasn veya eriime kapatlmasn istediiniz ieriin tanm; 7.2.3 Telif hakk ihlalini tekil ettiini dndnz ieriin Hizmetin neresinde bulunduunun tanm; 7.2.4 Adobeun sizinle irtibat kurmasn salayacak fiziksel adres, telefon numaras ve e-posta adresi gibi yeterli bilgiler; 7.2.5 yi niyetle, bildiriminizde bahsi geen ieriin ikayet edilen ekilde kullanlmasna telif hakk sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafndan izin verilmediini dndnz ynndeki beyannz; ve 7.2.6 Bildiriminizde yer alan bilgilerin doru olduu ve yalan yere tanklk etme cezasn gzeterek, telif hakknn sahibi olduunuz ya da telif hakk sahibini temsil etmeye yetkili olduunuz ynndeki beyannz. 7.2.7 Ltfen bu tr bir bildirimde bulunmadan nce sz konusu telifli ieriin kullanmnn drst kullanm ilkesiyle korunup korunmadn dikkatle deerlendirin. Aksi halde, hak ihlali olmamasna ramen bir bildirim gnderirseniz, btn masraflar ve avukatlk cretleri sizin tarafnzdan karlanacaktr. Eer telifli eriinizin kullanmnn hak ihlali tekil edip etmedii konusunda emin deilseniz, ltfen bildirimde bulunmadan nce bir avukata dann veya www.chillingeffects.org adresindeki herkese ak ierie bavurun. 7.3 eriinize ynelik eriimin yanl bir telif hakk ihlali bildirimi nedeniyle Adobe tarafndan kaldrldn veya engellendiini dnyorsanz, ltfen DMCAya uygun olarak, normal posta veya faks yoluyla (e-posta veya telefon kullanmayn) Adobe un Telif Haklar Brosuna (iletiim bilgileri aadadr) aadaki eleri ierecek ekilde bir yazl bildirim gnderin: 7.3.1 Fiziksel veya elektronik imzanz; 7.3.2 Hizmetten kaldrlan ieriin tanm ve ieriin kaldrlmadan nce Hizmet zerinde grntlendii konum; 7.3.3 Yalan yere tanklk etme cezasn gzeterek, iyi niyetle, sz konusu ieriin bir yanllk sonucu veya kaldrlan veya engellenen ieriin yanl tanmlanmas sonucu kaldrldn veya engellendiini dndnz ynndeki beyannz; 7.3.4 Adobeun sizinle irtibat kurmas iin, fiziksel adres, telefon numaras ve e-posta adresi gibi yeterli bilgi; ve

7.3.5 Konunun oturduunuz yerdeki (veya Amerika Birleik Devletleri dnda oturuyorsanz, Santa Clara Eyaleti, Californiadaki) Federal Blge mahkemesi tarafndan incelenmesine izin verdiiniz ve DMCA alt blm (c)(1)(C) altnda bildirimi yapan kiinin veya bu kiinin temsilcisinin dava tebliini kabul edeceiniz ynndeki beyannz. Bir kar bildirimde bulunmadan nce, sz konusu telifli ieriin kullanlmasnn bir telif hakk ihlali tekil edip etmediini dikkatle deerlendirin. Aksi halde, mahkeme, kar bildiriminizde ieriin yanllkla kaldrld iddiasnn yanl olduu hkmne varrsa, btn masraflar ve avukatlk cretleri sizin tarafnzdan karlanacaktr. eriin kullanmnn hak ihlali tekil edip etmedii konusunda emin deilseniz, ltfen bildirimde bulunmadan nce bir avukata dann veya www.chillingeffects.org adresindeki herkese ak ierie bavurun. 7.4 Telif hakk ihlali iddialarnn bildirilmesiyle ilgilenen Adobeun Tayin Edilen Brosuna aadaki adreslerden ulalabilir: Posta ile: Copyright Agent Adobe Systems Incorporated 801 North 34th Street Seattle, WA 98103 U.S.A. +1 (206) 675-6818 copyright@adobe.com +1 (408) 536-4030

Faks ile: E-posta ile: Telefon ile:

Tayin Edilen Bro, hak ihlali tekil ettii iddia edilen ierikle ilgili telefonla veya e-posta yoluyla yaplan bildirimlere dayanarak ierii Hizmetten kaldrmayacaktr, bunun iin telif hakk sahibi veya onu temsil etmeye yetkili kii tarafndan, yalan yere tanklk etme cezas gzetilerek, geerli bir DMCA bildirimi imzalanm olmaldr. Bu tr bildirimleri ltfen yalnzca faksla veya normal postayla gnderin. Tayin Edilen Bro ile sadece, iinizin telif hakk ihlali tekil eden bir ekilde kullanldn veya kopyalandn ve bu ihlalin Hizmette ya da Hizmetten veya Hizmete balant verilen sitelerde veya Hizmetle balantl olarak gerekletiini dnyorsanz irtibat kurun. Tayin Edilen Broya baka konularda yaplan bildirimlere yant verilmeyecektir. Bu tr sorgular, Blm 7de aklanan geri bildirim yordam kullanlarak yaplmaldr. 8. Balantlar. Adobe, size kolaylk olmas iin, Hizmetin bir paras olarak dier Web sitelerine veya kaynaklara balantlar salayabilir. Adobe, herhangi bir nc taraf sitedeki ierikten, rnlerden veya hizmetlerden sorumlu deildir ve herhangi bir balantnn eklenmesi Adobeun bu tr nc taraf sitelerdeki ierii destekledii anlamna gelmez. Bu tr nc taraf siteleri riski tmyle kendi zerinize alarak ziyaret edebilirsiniz. 9. Davranlar. 9.1 Kullanm Kstlamalar. Hizmete eriiminiz veya kullanmnzla balantl olarak, aadakileri yapmamay kabul etmektesiniz: (a) bir nc tarafn bilgisayarnn veya zelliinin veya bilgilerinin almasna zarar verebilecek bir virs, solucan, Truva at veya baka zararl yazlm kodunu veya benzer dosyalar bulatrmak; (b) CPU sresinin, bant geniliinin, bellek depolama alannn veya baka herhangi bir sistemin ya da a kaynaklarnn gereinden fazlasn kullanmak;

(c) Hizmeti herhangi bir Adobe sunucusuna veya herhangi bir Adobe sunucusuna ba alara zarar l verebilecek, devre d brakabilecek, ar yklenmeye neden olabilecek veya bozabilecek veya baka bir tarafn Hizmeti kullanmasna ve Hizmetten yararlanmasna mdahale edebilecek ekilde kullanmak; (d) herhangi bir Adobe sunucusuna veya Hizmete bal hizmetlere, materyallere, dier hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya alara, saldr, parola aratrma veya baka yollarla yetkisiz eriim elde etmeye almak; (e) Hizmet zerinden kullanma sunulmalar amalanmayan herhangi bir yoldan herhangi bir materyali veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye almak; (f) Hizmeti veya Eklentiyi bir zaman paylam veya servis brosu temeline gre kullanmak; (g) abonelik, yelik, kullanma gre deme temeline gre veya baka ekillerde, ilikili uygulamalar da dahil olmak zere, Hizmete veya Eklentiye (i) herhangi bir ierik oluturmak zere nc taraflarn Hizmeti kullanmasna izin verecek veya (ii) bir nc taraf iin konferanslar veya evrimii toplant hizmetlerini ynetecek ekilde ev sahiplii yapmak; (h) e-posta adresleri dahil ancak bunlarla snr l olmamak zere, verilerin veya veri alanlarnn sistematik olarak ayklanmas etkinliinde bulunmak; (i) sz konusu taraflarn ak onay olmadan nc taraflara ait e-posta adresleri veya dier gizli bilgiler dahil olmak zere ancak bunlarla snrl kalmamak kaydyla, kiisel olarak tanmlanabilir bilgileri aklamak, toplamak ya da baka ekillerde bir araya getirmek; (j) istenmeyen posta, spam, anketler, yarmalar, piramit biimli emalar, mektup zincirleri veya dier istenmeyen e-posta veya oaltlabilir mesajlar iletmek; (k) Hizmetin eriimini veya kullanmn veyahut Hizmetin bir ksmn satmak, tekrar satmak, dn vermek veya kiralamak veyahut sair suretle (dahil ancak bununla snrl olmamak zere abonelik, yelik, kullanma gre deme, zaman paylaml, bilgisayar hizmeti ticareti veya hizmet brosu eklinde) haklar devretmek; (l) nc taraflara ynelik olarak, hizmeti dier bir hizmetle, teklif veya sat, tekrar sat veya kiralamaya ilikin bir zm ile paketlemek veya birletirmek; (m) bakalarnn yasal haklarn (gizlilik ve alenilik gibi) ellerinden almak, iftira etmek, rahatsz etmek, gizlice izlemek, tehdit etmek veya yasal haklarn baka ekillerde ihlal etmek; (n) yazar atflar, yasal veya dier normal bildirimler ya da mal sahipliine ynelik belirtimler veya karya yklenmi bir dosyada yer alan yazlmn veya baka materyallerin kayna gibi telif hakk ynetimi bilgilerini tahrif etmek veya silmek; (o) ilgili haklara sahip olunmas veya ilgili haklar denetleme yetkisinin olmas veya bunu yapmak iin gerekli tm onayn almas dnda, fikri mlkiyet yasalaryla, rnein snrlama olmakszn telif hakk veya ticari marka yasalaryla (veya gizlilik veya alenilik haklaryla) korunan resimler, fotoraflar, yazlm veya baka materyal ieren dosyalar yklemek veya baka ekilde kullanma sunmak; veya (p) 13 yandan kkseniz Hizmeti kullanmak; veya (q) Hizmeti, arama sinyali oklu frekans komutlarnn ( DTMF) zararl girileri iin kullanmak. 9.2 Maruz Kalma. Hizmetlere erimek veya bunlar kullanmak suretiyle, bakalarndan gelmi olabilecek hakaret ieren, uygunsuz veya kabul edilemez nitelikte materyallere maruz kalabileceinizi kabul etmektesiniz. Bu artlara ilikin herhangi bir ihlali Adobe mteri hizmetlerine bildirebilirsiniz.

10. Soruturmalar. Adobe, Hizmetle balantl olarak gerekleen kullanc etkinliini genellikle izlemez. Bununla birlikte, Adobeun tarafnzca gerekletirilen Blm 6.2 (erie likin Olarak Beyanlarnz ve Garantileriniz), 9.1 (Kullanm Kstlamas) ihlallerinden veya bu Szlemenin baka herhangi bir hkmne ynelik olas ihlallerden haberdar olmas durumunda Adobe sz konusu ihlalleri soruturma hakkn sakl tutar ve Adobe, kendi taktir yetkisinde olmak zere, Hizmet kullanmnza son verebilir ya da size nceden bildirimde bulunmadan erii tamamen veya ksmen deitirebilir veya kaldrabilir. Bu soruturma sonucunda Adobe cezai bir etkinliin gerekletirildii sonucuna varrsa, Adobe, konuyu uygulanabilir btn yasa uygulama yetkililerine gtrme ve bu yetkililerle ibirlii yapma hakkn sakl tutar. Adobe, geerli kanunlar tarafndan izin verilen kapsam hari tutulmak zere, Adobeun kendi taktir yetkisinde olmak zere bunun gerekli veya uygun olduuna hkmetmesi halinde, Hizmet kullanmnzla balantl olarak Adobeun elinde bulunan hakknzdaki bilgileri kanuni grevlilere veya dier hkmet yetkililerine aklama hakkna sahiptir. Adobeu, makul avukatlk cretleri de dahil olmak zere erikten veya Hizmet kullanmnzdan bununla birlikte bu Szlemeyi ihlal eden herhangi bir kullanmdan kaynaklanan veya bunlarla ilikili tm ykmllklerden, maliyetlerden ve masraflardan muaf tutacanz kabul etmektesiniz . 11. Gizlilik. http://adobe.com/go/privacy_tr adresinde veya baka bir ardl Web sitesinde yer alan Adobe Online Privacy Policynin (Adobe evrimii Gizlilik lkesi) (bundan byle Gizlilik lkesi olarak anlacaktr) koullar ile ibu Blm 11in koullar Adobeun Hizmetlerle ilikili olarak kiisel bilgilerinizi toplama ve kullanma kapsamn ynetmektedir. Bununla birlikte, Ev Sahibi tarafndan balatlan ve tarafnza ait Bilgilerin toplanmas ilemi ibu Blm 11 veya Gizlilik lkesi tarafndan ynetilmeyecektir. Gizlilik lkesinin hkmleri ile ibu Szlemenin hkmleri arasnda bir atma olmas durumunda, ibu Szleme hkmleri geerli olacaktr. Adobe zaman zaman Gizlilik lkesinde deiiklikler yapabilir ve sz konusu deiiklikler size Gizlilik lkesi metninde iletilecektir. Ltfen gncelletirmeleri grmek iin dzenli aralklarla Gizlilik lkesini ziyaret edin. 11.1 Kiisel Bilgilerinizin Toplanmas ve Saklanmas. Aadaki Blm 11.1.1.2 ve 11.1.1.3de aksinin belirtildii durumlar haricinde, Ev Sahibi, Hizmet kullanmnz srasnda Hizmetin kiisel bilgilerinizi toplayp toplamayaca ve toplanacak kiisel bilgi trleri hakknda tamamyla yetkili olacaktr. Adobe, sz konusu bilgilerin toplanmasn kolaylatrr ve kiisel bilgilerinizi Adobeun o srada geerli olan saklama ilkelerine uygun ekilde ve Ev Sahibi tarafndan istenilen ekilde saklar. Ev Sahibinin taktir yetkisinde olmak zere, Ev Sahibi Hizmet ile ilikili olarak SSL gvenliini dahil edebilir. Hizmeti kullanmak suretiyle, Hizmet yoluyla veya Hizmet ile balantl olarak hakknzda toplanan kiisel bilgilerin ulusal snrlarn tesine aktarlabileceini ve A.B.D. dahil olmak zere, dnyann eitli yerlerinde Adobe ofislerinin bulunduu lkelerin herhangi birinde saklanabileceini ve ilenebileceini kabul etmektesiniz. 11.1.1 Toplanan Kiisel Bilgi Trleri. 11.1.1.1 Ev Sahibinin veya Ev Sahibi tarafndan bir top lanty ynetmek zere atanan herhangi bir ahsn (Sunucu) talebi zerine, Hizmet, aadakiler dahil olmak zere ancak bunlarla snrl olmamak kaydyla birtakm kiisel bilgileri toplayabilir: (a) tarafnzca grntlenen toplant slaytlar; (b) Ev Sahibi veya Sunucu tarafndan yaplan anketlere verdiiniz yantlar; (c) Hizmet kullanclar ile kullanclar ve Ev Sahibi veya Sunucu arasndaki gerek zamanl sohbet ; ve (d) adnz, telefon numaranz, e-posta adresiniz veya dier kiisel olarak tanmlayc bilgiler gibi kendi isteinizle veya Ev Sahibi ya da Sunucu tarafndan talep edilmesi zerine Hizmete sunduunuz dier tm bilgiler. Hizmet bu tr kiisel bilgileri kaydedecektir. Ev Sahibi veya Sunucu sz konusu bilgileri grebilir ve sohbet veya sorularnz gibi birtakm bilgiler Ev Sahibinin veya Sunucunun talebi zerine ya da Hizmetin otomatik bir ilevi olarak dier Hizmet kullanclaryla paylalabilir. Blm 10da (Soruturmalar) aksinin belirtildii durumlar haricinde, Adobe kiisel bilgilerinizi dier nc taraflarla paylamaz.

11.1.1.2 Hizmete eriim salamak zere bir kullanc ad ve parola (Oturum Ama Bilgileri) oluturmanz veya adnz Hizmete ve Ev Sahibine gndermeniz gerekir. Oturum Ama Bilgilerinizin altnda ortaya kan tm faaliyetlerden sorumlu olursunuz ve Oturum Ama Bilgilerinizi nc taraflarla paylamamanz gerekir. Adobe, Oturum Ama Bilgilerinizi kullanmanza, datmanza veya ynetmenize ilikin olarak herhangi bir ykmllk veya sorumluluk tamamaktadr. 11.1.1.3 Adobe Internete erimenizi salayan Internet servis salaycsnn ad ve Internet Protokol adresi, Hizmete eritiiniz saat, Web sitesinde eriilen sayfalar ve dorudan sitemizden eritiiniz Web sitesinin Internet adresi gibi Hizmet kullanmn zla ilikili olarak birtakm bilgileri toplayabilir. Adobe bu bilgileri Hizmete destek vermek zere kullanr ve Adobe hakkndaki haberlerin, tarafnzca belirtilen haber tercihlerine uygun olarak rn ve hizmet bilgilerinin size gnderilmesini salayacak bir Adobe Kimlii oluturabilirsiniz. 11.1.1.4 Kayt ve Gizlilikle lgili Bildirim. HZMET, EV SAHBNN TOPLANTILARI KAYDETMESNE VE ADINIZ GB, SZN HAKKINIZDAK KMLK BLGLERN TOPLAMASINA VE KULLANMASINA ZN VEREBLR. BAZI EYALETLERN VEYA LKELERN YASALARI, (A) LETMLERNZN HERHANG BR EKLDE KAYDINDAN NCE ONAYINIZIN VERLMESN; VE (B) KSEL OLARAK TANIMLAYICI BLGLERN TOPLANMASI, DEPOLANMASI VE KULLANILMASIYLA LGL KISITLAMALARIN BULUNMASINI ZORUNLU KILAR. 11.2 Kiisel Bilgilerinizin Kullanm. Ev Sahibinin kiisel bilgilerinizi kullanp kullanmamas veya kullanma ekli zerinde Adobeun hibir denetimi bulunmamaktadr. Adobe kiisel bilgilerinizi yalnzca Hizmet i salamakla balantl olarak kullanmaktadr. Adobe, Hizmete gnderilmi olan kiisel bilgilere erimenize veya bunlar deitirmenize olanak tanyan teknik aralara sahip olmamasna karn, Ev Sahibi Adobeun o srada geerli olan veri depolama politikalar uyarnca Hizmetleri kullanmasn salayan hesab feshettiinde, Adobe Kiisel Bilgilerinizi Adobeun sunucularndan nihai olarak silecektir. 11.3 Adobedan gelen iletiimler. Adobe size Hizmetin ilevlerine veya teslimatna ilikin hizmetle ilikili e-postalar gnderebilir. 12. GARANT SORUMLULUUNUN REDD. 12.1 HZMET LE EKLENT OLDUU GB VE MEVCUT OLMASI DURUMUNDA TEMELNE GRE TM HATALARIYLA BRLKTE VE HERHANG TRDE BR GARANT VERLMEKSZN SALANMITIR. KANUNLAR TARAFINDAN ZN VERLEN LDE ADOBE, BALI RKETLER, TAERONLARI, SERVS SALAYICILARI, ALIANLARI, ARACILARI, LSANS SAHPLER VE HZMETN OLUTURULMASINDA, RETLMESNDE VE GNDERLMESNDE YER ALAN DER TARAFLAR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SATILABLRLK, BELRL BR AMACA UYGUNLUK, DORULUK, SSTEM TMLETRME VEYA UYUMLULUK, LK, HMALDE BULUNMAMA, TASARRUF HAKKI VE HLALDE BULUNMAMA DAHL OLMAK ZERE TM GARANTLERE YNELK OLARAK HERHANG BR TRDEK, AIK, ZIMN VEYA KANUNDAN KAYNAKLANAN TM GARANTLER VE TAAHHTLER REDDETMEKTEDR. ADOBE, YUKARIDA BAHS GEENLERE SINIRLAMA GETRMEKSZN, HZMETN SREKL, GVENL, GVENLR, ERLEBLR, KESNTYE URAMAYAN VEYA HATASIZ ZELLKTE OLACAI VEYA ADOBE SUNUCULARININ VE YAZILIMININ VRSLERDEN VEYA DER ZARARLI BLEENLERDEN ARINDIRILMI DURUMDA OLACAI YA DA ADOBEUN GVENLK PROSEDRLERNN VE MEKANZMALARININ NC TARAFLARA AT KSEL BLGLERN KAYBINI, BUNLARIN DETRLMESN VEYA BUNLARA YETKSZ ERM ENGELLEYECE GARANTSN VERMEMEKTEDR. 12.2 BRTAKIM YARGI SSTEMLER ZIMN GARANTLERN HAR BIRAKILMASINA ZN VERMEDNDEN, YUKARIDAK HAR TUTMA SZN N GEERL OLMAYABLR. BU GARANT SZE BELRL YASAL HAKLAR VERMEKTEDR VE EYALETLER ARASINDA DEKLK GSTEREN BAKA YASAL HAKLARINIZ DA OLABLR.

13. Sorumluluun Snrlandrlmas. 13.1 ADOBE VEYA TEMSLCLER SZ KONUSU ZARARLARIN OLASILII HAKKINDA BLGLENDRLM OLSALAR DAH VE BU BELGEDE AIKLANAN BR ZM TEMEL AMACINA HZMET EDEMEM OLSA DAH, ADOBE YA DA TEMSLCLER HZMETN VEYA HERHANG BR UYGULAMANIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VE KANUNLARI, SZLEME HLALN, GARANT HLALN, HAKSIZ FL (HMAL DAHL OLMAK ZERE), RN YKMLLN VE BENZERLERN EREN HERHANG BR YKMLLK TEORSN TEMEL ALAN DOLAYLI, ZEL, ARIZ, CEZA, KARILAMA NTELNDE VEYA SONU NTELNDE ZARARLAR (HZMET KULLANAMAMA VEYA VERLERE EREMEME ZARARLARI, KAYBI, KAR KAYBI, LERN KESNTYE URAMASI VE BENZER DAHL OLMAK ZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) SEBEBYLE TARAFINIZA VEYA NC TARAFLARA YNELK OLARAK HERHANG BR YKMLLK TAIMAYACAKTIR. 13.2 ADOBEUN HERHANG BR SEBEPTEN KAYNAKLANAN GEREK ZARARLARA LKN OLARAK TARAFINIZA YNELK TM SORUMLULUU BR A.B.D. DOLARI ($1) LE SINIRLI OLACAKTIR. AKSN GSTEREBLECEK HERHANG BR KANUN VEYA TZK DKKATE ALINMAMAK SURETYLE, HZMETN VEYA BR UYGULAMANIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA LKL BR HAK TALEBNN VEYA DAVA HAKKI VEREN BR NEDENN SZ KONUSU HAK TALEBNN VEYA DAVA HAKKI VEREN NEDENN ORTAYA IKMASINDAN SONRAK BR (1) YIL NDE KAYDA GERLMES GEREKTN, AKS HALDE ZAMAN AIMINA URAYACAINI KABUL ETMEKTESNZ. ADOBEUN TEDARKLERNN HERHANG BR NEDENLE SZE KARI HBR YKMLLKLER OLMAYACAKTIR. 13.3 BU BLMDEK YKMLLK SINIRLAMALARI, YUKARIDAK GARANTLER VE RET BEYANLARI VE BU SZLEMENN DER TM YNLER N GEERL OLMAK ZERE TASARLANMITIR. BAZI YARGI SSTEMLER ARIZ VEYA SONU NTELNDE ZARARLAR N YKMLLN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HAR TUTULMASINA ZN VERMEDNDEN YUKARIDAK SINIRLAMA VEYA HAR TUTMA SZN N GEERL OLMAYABLR VE EYALETTEN EYALETE FARKLILIK GSTEREN BAKA YASAL HAKLARINIZ OLABLR. Bu Szlemenin hibir hkm, Adobeun nemli ihmalinden kaynaklanan lm ya da yaralanma durumunda Adobeun size kar olan ykmllklerini snrlamamaktadr. 14. Yrrln Devam. Blm 1 ve 5-17 ibu Szlemenin feshinden veya askya alnmasndan bamsz olarak varlklarn srdrr. 15. Geerli Yasalar. Hizmete erimekle ve hizmeti kullanmakla, siz ve Adobe bu Szlemeyle ilgili tm konularn ve Hizmete erimenizin ve Hizmeti kullanmanzn, aada ad geen lkelerde yrrlkte olan yasalara tabi olacan ve bunlara gre yorumlanacan kabul etmektesiniz: (a) Amerika Birleik Devletlerinde, Meksikada veya Kanadada ikamet ederken, Kaliforniya Eyaleti veya (b) buradaki 15nci Blmde aklanmayan herhangi bir yarg yetkisi dhilinde ikamet ederken, ngiltere. Kaliforniya kanunu uygulanrken, Santa Clara County ilgili mahkemeleri ve ngiliz kanunlar uygulanrken, Londra yetkili mahkemeleri bu Szleme ile ilgili tm ihtilaflar konusunda mnhasr olmayan yarg yetkisine sahip olacaktr. bu Szleme herhangi bir yarg sisteminde, UCITAda ya da ibu Szleme tahtnda aka uygulama d braklan Uluslararas Ticaret hakkndaki Birlemi Milletler Konvansiyonunda yasalarn atmas prensibine tabi deildir. 16. Dil. Szleme ve ilgili tm dokmanlarnn ngilizce olarak hazrlanmas taraflarn aka belirttii bir istek olmutur ve bu Szlemenin ngilizce versiyonu ibu Szlemenin yorumlanmasnda ve yerine

getirilmesinde kullanlacak yegane versiyon olacaktr. Cest la volont expresse des parties que la prsente convention ainsi que les documents qui sy rattachent soient rdigs en anglais. 17. hracat Denetim Yasalar. Belirli yazlmlarn ve eriin ve hizmetlerin ihrac ve yeniden ihrac A.B.D. hracat ve Yeniden hracat Yasas ve ynetmelikleri (hracat daresi Ynetmelikleri dhil) ile denetlenmektedir ve bu tr yazlmlar, erik ve hizmetler Kba, ran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriyeye ihra edilemez veya A.B.D.nin ambargo uygulad baka herhangi bir lkeye yeniden ihracata tabi tutulamaz. Ek olarak, belirli yazlmlar, erik ve hizmetler, Sipari Reddi Tablosunda, Kurum Listesinde veya zellikle Belirlenen Uyruklar Listesinde bulunan bireylere datlamaz. Kba, ran, Kuzey Kore, Sudan, Suriye veya A.B.D.nin ambargo uygulad lkelerden herhangi birinin uyruundan olmadnz ve Sipari Reddi Tablosunda, Kurum Listesinde veya zellikle Belirlenen Uyruklar Listesinde bulunan bir kii olmadnz garanti etmektesiniz. Ayrca, A.B.D. yasalarna ve dier ilgili ihracat denetimi yasalarna uyacanz garanti etmektesiniz. 18. Dier. Hizmetin herhangi bir blmne katlmanz veya kullanmanz yasaklayabilecek tm yasalar bilme ve uygun ekilde davranma sorumluluu tmyle size aittir. Bu Szlemenin herhangi bir hkmnn geersiz veya uygulanamaz olduuna karar verilirse, bu durumda bu tr hkmler taraflarn niyetini mmkn olduunca yanstacak ekilde yorumlanacak ve dier tm hkmler tamamen yrrlkte kalacaktr. Adobeun bu Szlemede belirtilen herhangi bir hakk veya hkm uygulayamamas veya uygulatamamas, Adobe tarafndan yazl olarak beyan ve kabul edilmedike, sz konusu hkmden veya haktan feragat edildii anlamna gelmez. Burada belirtilen haklarnz herhangi bir nc tarafa atanamaz veya aktarlamaz. Gizlilik lkesi de dahil olmak zere, ibu Szleme tarafnz ile Adobe arasndaki szlemenin tamamn oluturmakta ve bu belgede yer alan konuya ilikin olarak taraflar arasnda daha nce yaplm olan tm szlemeleri, beyanlar ve koullar geersiz klmaktadr.

Connect_Participant_TOU-tr_TR-20100930_1635